Η Φυσιοθεραπεία Θεωρία Και Πράξη - Σάββας Σαββίδης

December 17, 2016 | Author: nebelous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Φυσιοθεραπεία εύκ&omicro...

Description

Η ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Σ Τ ' ΕΚ Δ Ο ΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΜ ΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΗΥΞΗΜ ΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨ Η ΚΑΙ Φ ΥΣΙΚΗ Α Φ Α ΡΜ ΑΚ Ο Σ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΗ Θ ΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩ Ν ΑΣΘ ΕΝ ΕΙΩ Ν ’ Ε γ κ εκ ρ ιμ έν ο άπό τό Υ π ο υ ρ γ ε ίο Π α ιδ εία ς τή ς Κ ύπρου γ ιά τ ίς Β ιβ λ ιο θ ή κ ε ς τω ν Δ η μ ο τ ικ ώ ν Σ χ ο λ ε ίω ν , τω ν Γ υ μ ν α σ ίω ν κ α ί τ ίς Κ ο ιν ο τ ικ ές Β ιβ λ ιο θ ή κ ες . « Ό μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ς τ ή φ ύ σ ει ζην τ ο ύ τ ’ έσ τ ι κ α τ ’ α ρετήν ζ ην». Ζ. Κ Ι Τ Ι Ε Υ Σ « "Ε ν α δρά μι π ρ ό λη ψ η σ ώ ζει άπό ένα τόννο θ ερα π εία ». «Φ ύ σ ι^ Νόσων ’ Ια τρός» Ιπποκράτης

Δ ιπ λ . Φ υ σ ιο θ ερ α π ευ το υ Ν.Ο.Ρ. ΡΗ.Ο. ΕΠΑΥΞΗΜ ΕΝΟ ΥΠΟ Χ Ρ Ο Ν Η Σ Α Β Β Α -Α Π Ο Α Λ Ο Ν -----------------Ι Α Τ Ρ Ο Υ ----------------------

ΕΚ Δ Ο ΣΕ ΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Φυσιοθεραπεία θεωρία καί Πράξη»

1η Έκδοση 1948

2000 Αντίτυπα

2α Έκδοση 1962

6000 Αντίτυπα

3η Έκδοση

1976

6000 Αντίτυπα

4η Έκδοση

1979

6000 Αντίτυπα

5η Έκδοση 1987

6500 Αντίτυπα

6η "Εκδοση 1990

2000 Αντίτυπα

Η ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Σ Τ ' ΕΚΔΟΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΦΑΡΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Ε γ κ εκ ρ ιμ ένο από τό Υ π ο υρ γείο Παιδείας τής Κύπρου γιά τίς Βιβλιοθήκες τών Δ ημοτικώ ν Σχο λείω ν, τών Γυμνασίων καί τίς Κοινοτικές Βιβλιοθήκες.^

« Ομολογουμένως τή τρύσει ζην τούτ’ έστι κατ

«"Ε να δράμι πρόληψή σώζει από ένα τόννο θεραπεία». «Φ ύσΐ£ Νόσων ’ Ιατρός» Ιπποκράτης

Έγκεκριμμένο άπό τό 'Υπουργείο Παιδείας της Κόπρου

*Υ π ό Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Ο Υ Δ ιπ λ . Φ υ σ ιο θ ς ρ α π ευ το ΰ Ν.Ο .Ρ. 1* 11.11. ΕΠ ΑΥΞΗ Μ ΕΝ Ο ΥΠΟ Χ Ρ Ο Ν Η ΣΑ Β Β Α -Α Π Ο Λ Λ Ω Ν ΙΑ Τ Ρ Ο Υ

Η Σ Τ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ Ή ΣΤ' έκδοση του βιβλίου «Φυσιοθεραπεία, θ ε ω ­ ρία καί Πράξη» περιέχει άρκετό υλικό περιπλέον τής Ε.' έκδοσης, αρκετές ασθένειες πού δέν π ερι­ λαμβάνονταν στες προηγούμενες εκδόσεις, νέες ε ­ πιστολές θεραπευθέντων, καί σοβαρών κοινωνικών κι’ επιστημονικών παραγόντων, καθώς καί τές με­ λέτες κΓ έμπειρίες πού άποκομίσαμε τά τελευταία χρόνια. Γ Γ αύτό συμβουλεύομε δλα τά μέλη τού Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου — καί κά­ θε ενδιαφερόμενο γιά τήν ανάκτηση καί διατήρηση τής πολύτιμης υγείας του, — κΓ εκείνους πού προμηθεύθηκαν καί τές προηγούμενες εκδόσεις, όπως φροντίσουν τό ένωρίτερον δυνατόν νά προμηθευθούν κΓ αυτή τήν έκδοση, εμπλουτισμένη μέ νέον καί πολύτιμον φυσιοθεραπευτικόν ύλικόν.5—

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ' Ό εκλεκτός του Ύψίστου καί του Κυπριακού Λαού, δ εμπνευσμένος καί αδάμαστος ηγέτης. Ή πιό ιδανική καί Αξιολάτρευτη Διεθνής φυσιογνωμία. Ό ειλικρινέστερος φί­ λος καί προστάτης τής Φυσικής "Υγιεινής, δεν ύπάρχει πιά στή ζωή. Ζή δμως, κι αιώνια θά ζή, μέσα στή ψυχή δλου του Κό­ σμου πού γνώρισε τήν ιδανική καί υπεράνθρωπη προσωπι­ κότητά του. Οί άδάμαστοι άγώνες καί θυσίες του, δχι μονάχα γιά

τήν Πατρίδα του άλλά καί γιά τή Διεθνώς επικράτηση τοϋ δικαίου, καί τής έλευθερίας δλων τών λαών τής τ ής, τόν έχουν κατατάξει έπί κεφαλής τών αθανάτων άνά το Παγ­ κόσμιον. Ή θεία , Χριστιανική,

υπεράνθρωπη άγάπη, υπομονή,

άνεξικακία καί αιώνια συγγνώμη — καί πρός αυτούς τούς δωρεάν — άδίκως δημιουργηθέντας εχθρούς του θά μείνη σάν ή πιο ιδανική Πανανθρώπινη Διαθήκη γιά δλες τις ύπάρχουσες καί μέλλουσες γενιές. ΟΛΑ, άνά τό Παγκόσμιον τά μέλη του Παγκυπρίου Φυ­ σιοθεραπευτικού Συνδέσμου, (τής Όργανώσεως τής όποιας ό άείμνηστος υπήρξε Ιδρυτικόν καί Επίτιμον μέλος, πού τόσο έξετίμησε, καί τόσο ποικιλότροπα ένίσχυσε, ό Παγκό­ σμιος Ευεργέτης Μ Α Κ Α ΡΙΟ Σ), έχουν γράψει μέ ολόχρυσα γράμματα, μέσα ατά τρίσβαθα τής ψυχής των, τό γλυκύτατο αιθέριό του όνομα, χρεωστώντας εις αύτόν αιώνια ευγνω­ μοσύνη γιά τήν ευδοκίμηση τοΰ σκληρού, καί εξυγιαντικού μας άγώνος τής Φυσικής 'Υγιεινής. “ Οθεν, δικαίως καί έπαξίως στην ιερή, ιδανική, πανσεβάσμια καί άθάνατη μνή­ μη του τό βιβλίο τούτο άφιερώνεται. Ό Εκδότης Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ

—7 —

Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ Α ΡΧΙΕΠ ΙΣΚ Ο Π Η ΚΥΠΡΟΥ ’ Εν Λευκωσία, τή 1η Αύγούστου, 1968. Κύριον Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η Ν , Γενικόν Γραμματέα Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, Πέρα Πεδί, Λεμεσού. ’Αγαπητέ κ. Σαδδίδη, 'Επιθυμούμεν νά εύχαριστήσωμεν όμας θερμώς διά τήν εύγενή σας πρόσκλησιν δπως παραστωμεν εις τήν έορτήν έπΐ τή 25ετηρίδι τού Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συν­ δέσμου. Λυποΰμεθα πολύ διότι, παρά τήν έπιθυμίαν μας, δέν θά καταστή τούτο δυνοιτόν. Παρακαλούμεν δπως, έπί τή εύκαιρίς* ταύτη, δεχθήτε τήν έκφρασιν τής 6αθεΐας έκτιμήσεως καί τά συγχαρητήρια ήμών διά τό έργον τού Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, τό όποιον άποτελεΐ προσφοράν είς τήν υγείαν τού λαού μας. Είς άλλη έπιστολή του μας έγραφε. ’ Επιθυμούμεν νά διερμηνεύσωμεν καί πάλιν τήν δαθείαν ήμών έκτίμησιν διά τά νέα καί πολύτιμα διδλία σας. «Τρο­ φή καί Υ γ εία καί Υ γιεινή Μαγειρική» καί «Φυσιοθερα­ πεία, θεω ρία καί Πράξη», καί τό περιοδικόν «Φυσική Υ ­ γιεινή», ώς καί διά τάς άόκνους προσπάθειας σας διά τόν ζωτικόν κλάδον τής ύγείας τής πατρίδας μας. Ή προσπάθειά σας αϊ5τη είναι κατά πάντα σημαντική καί Αξιέπαινος. Είλικρινώς πιστεύομεν δτι δ Παγκύπριος Φυσιοθεραπευτι­ κός Σύνδεσμος προσέψερε πλείστας υπηρεσίας^ είς τόν Κυ­ πριακόν λαόν έπί ένός τομέως τόσον ζωτικού διά τήν ύγείαν του. Ή προσοφρά σας τυγχάνει άναγνωρίσεως καί πολλής έκτιμήσεως. ’Επί τή εύκαιρία έσωκλείομεν έπιταγήν^ έξ 150 λιρών πρός ένίσχυσιν τού έργου καί τού Περιοδικού τής Όργανώσεώς σας «Φυσική Υ γιεινή». ’ Επί τούτοις έπικαλούμεθα έφ' ύμας πλούσιας παρά θεού εύλογίας, εύχόμενοι ύμΐν σταθερόν έπιτυχίαν. ’Εν Χριστφ Εύχέτης ί Ο ΚΥΠΡΟΥ Μ ΑΚΑ ΡΙΟ Σ

Ο Α Ρ Χ ΙΕΠ ΙΣΚ Ο Π Ο Σ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟ ΣΤΟ Μ Ο Σ Κύριο ΣΑ Β Β Α Σ Α Β Β ΙΔ Η , Γενικό Γραμματέα Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, Πέρα Πεδϊ, Λεμεσού. ’Αγαπητέ κ. Σαββίδη, Πήραμε τό βιβλίο σας «ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟ­ ΤΕ», καθώς έπίσης καί τή συνοδευτική επιστολή σας, ήμερομηνίας 12 Φεβρουάριου 1984, καί ευχαριστούμε. ’Εκφράζοντας καί πάλι τήν έκτίμηση μας πρός τό έργο, πού ό Παγκύπριος Σύνδεσμος έπιτελεΐ, έσωκλείομεν τρα­ πεζική επιταγή άπό έκατό λίρες Κύπρου (£100.—), ώς οι­ κονομική συνδρομή στή μερική κάλυψη τών τυπογραφικών έξόδων πού έχετε γιά τήν έπανέκδοση τού πιο πάνω έργου

- 9 -

σας, καί ευχόμαστε πλούσιες τις εύλογίες του Κυρίου πρός συνέχιση τής προσφοράς στό λαό μας. ΣΗΜ.: Σ έ μιά άλλη επιστολή του μας έγραψε: 'Η δλη προσπάθεια σας νά πείσετε τούς συνανθρώπους σας νά στραφούν πρός τή φυσική ζωή είναι τά μάλιστα α­ ξιέπαινη. ‘Η φυσική ζωή αναμφίβολα συμβάλλει τά μέγιστα δχι υ,όνο στην έξασφάλιση τής σωματικής υγείας, αλλά καί στήν πνευματική ανέλιξη καί ψυχική ηρεμία. Εκπληρώνετε έ'τσι συνειδητά ένα χρέος πρός τήν κοινωνία, πού ταλαιπω­ ρείται φοβερά άπό τόν ευδαιμονισμό τών ήμερων μας καί άπό τήν ανεξέλεγκτη υλιστική ζωή. Ό θεός νά σας ευλογεί καί νά σας ενισχύει στήν επι­ τέλεση τοϋ εύγενοΰς σας έργου. Ευχέτης πρός Κύριον -1 ο ΚΥΠΡΟΥ Χ ΡΥ ΣΟ ΣΤΟ Μ Ο Σ 'Ιερά ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 29 Φεβρουάριου 1984. Σ Η Μ .:— Ό Μακαριότατος ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος είσέφερε άκόμη £150.— γιά τήν έκδοση τοΰ Περιοδικού μας «ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝ Η », καί τήν ενί­ σχυση του Φυσιοθεραπευτικού μας άγώνος. Μέ τήν ευκαι­ ρία τούτη εκφράζομε τήν ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη πρός τόν Μακαριώτατον. Ε κ είνο δέ πού μας κάνει νά τόν ευ­ γνωμονούμε περισσότερον είναι ή τελευταία του απόφαση νά προμηθεύση δλους τούς Κληρικούς τής Κύπρου, μέ τό βιβλίο μας «Φυσιοθεραπεία θεω ρεία καί Πράξη». Αυτό δεικνύει τό γνήσιον ένδιαφέρον καί τή θετική έκτίμηση του γιά τόν Κλήρο τής Πατρίδας μας.

—ιο ­

ί ΕΡΑ Μ Η ΤΡ0Π 0Λ 1Σ ΛΕΜΕΣΟΥ Λεμεσός — Κύπρου Ά ξιότιμον Κύριον ΣΑ ΒΒΑ Ν Σ Α Β Β ΙΔ Η Ν , Γενικόν Γραμματέα Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, Ε ις Πέρα Πεδί, Λεμεσού. ’Αγαπητέ κ. Σαδδίδη, Έλάδομεν την Β ' έ'κδοσιν τού έργου σας «Κάλλιον άρ· γά παρά ποτέ», διά τό όποιον καί σας εύχαριστοϋμεν. Σα ς συγχαίρομεν ταυτόχρονα διά τό έργον σας διότι τούτο κατά τρόπον εύχάριστον καί παραστατικόν διαφω­

-1 1

τίζει τούς άναγνώστας διά τές άρχές τής φυσιοθεραπευη κής επιστήμης, αί όποΐαι έφαρμοζόμεναι συμβάλλουν ευερ­ γετικά στήν αλλαγή των όλεθρίων συνθηκών τής άφΰσικης σημερινής ζωής, αί όποΐαι καταρρακώνουν τήν πολύτιμη ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου. Έσωκλείομεν έπιταγήν έξ έκατόν λιρών (£ 1 0 0 .—) γιά τήν έκδοσιν τοΰ έργου σας. Μετ’ ευχών t

Ο ΛΕΜΕΣΟΥ ΧΡΥΣΑ ΝΘ Ο Σ

Έ ν τή ' Ιεροί Μητροπόλει Λεμεσού, τή 16η ’Απριλίου 1984.

ΣΗ Μ .:— Έ κ μέρους τοΰ Π.Φ.Σ., εκφράζουμε είλικρ. νή κι εγκάρδια ευχαριστώ πρός τόν Σεδασμιώτατον Μη­ ροπολίτην Λεμεσού κ. Χρύσανθον γιά τήν πλήρη κατανόη­ ση καί θετική ένίσχυση του γιά τή διάδοση τής φυσικής υγιεινής κι έπιτυχία τοΰ εξυγιαντικού μας αγώνα. ‘Η δέ θεόπνευστη καί σωτήρια απόφασή του, νά ίδρυση τή μ ε­ γάλη φυσιοθεραπευτική κλινική, δίνει σάρκα καί όστά, στόν 50ετή έξυγιαστικό μας αγώνα γιά τή θετική έξυπηρέτηση τής πολύτιμης υγείας τών συμπατριωτών μας καί γενικώς δλων έκείνων πού έχουν άμεση ανάγκη πρόληψης καί ριζι­ κής θεραπείας τών άσθενειών.

-1 2 -

Π ΡΟ ΕΔΡΙΚΟ Ν ΜΕΓΑΡΟΝ Λευκωσία, 3 Μαίου 1984. Κύριο Σ . Σαδδίδη, Παγκύπριο Φυσιοθεραπευτικό Σύνδεσμο, Πέρα Πεδί. ’Αγαπητέ κ. Σαδδίδη. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Σπόρος Κυπριανού έπήρε τό γράμμα σας τής 8ης ’Απριλίου τό περιεχόμενο του όποιου έ σημείωσε, καί ευχαριστεί θερμά. Ό Πρόεδρος

-

13-

έκφράζει έκτίμηση γιά τό έργο σας. Σα ς αποστέλλω έσωκλείστως επιταγή γιά ποσό 100 λιρών ώς συμβολική εισφορά γιά έπανέκδοση του βιβλίου σας νΚάλλιον άργά παρά ποτέ». Διαβιβάζω τ'ις εύχές τού Προέδρου. Μετά τιμής ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Υφυπουργός παρά τώ Προέδρω.

Σ Η Μ .:— Έ κ μέρους τοΰ Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτι­ κού Συνδέσμου έκφράζομε καί πάλιν τές έγκάρδιες εύχαριστίες μας καί τήν ευγνωμοσύνη μας πρός τόν άγαπητό μας Πρόεδρον τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σπόρον ΚυπριανοΟ, καί όλους τούς Εκκλησιαστικούς άρχηγούς. τούς εκπαιδευτικούς καί κοινωνικούς παράγοντες τής Πατρίδος μας, γιά τήν πλήρη κατανόηση, συμπαράσταση, και θετική ένίσχυση στόν δύσκολον έξυγιαντικό μας άγώνα. ’Οφείλομε νά όμολογήσωμε πώς, όποιαδήποτε καρπο­ φορία τοΰ άγώνος μας (στόν προληπτικόν καί θεραπευτι­ κόν τομέα των έπικίνδυνων ασθενειών πού απειλούν σήμε­ ρον τήν πολύτιμη ύγεία καί τήν ζωήν ΟΛΩΝ) θά δφείλεται όχι μόνο στήν ’Οργάνωσή μας, πού γιά δεκάδες χρό­ νια τώρα, (άπό τό 1942), αγωνίζεται, γ ι’ αύτό τό σκοπό, άλλά κυρίως σ’ αυτούς τούς πιό πάνω παράγοντες, καί σέ αρκετούς ειλικρινείς επιστήμονες, πού μάς ένίσχυσαν, ήθικώς·· καί ύλικώς. Τονιζομεν δέ καί πάλι, τά άσυγκρίτως θετικώτερα ε­ ξυγιαντικά αποτελέσματα πού ασφαλώς θά έχωμε, άπό μιά ευεργετική κι έντιμη συνεργασία τής ’ Ιατρικής επιστήμης καί τής πλήρους διαιτολογικής, άποτοξινωτικής φυσιοθε­ ραπευτικής αγωγής, πού άσφαλώς θά έπιτευχθή μέ τήν έφαρμογ'ή τού Γενικού Εθνικού Σχεδίου Υγείας, πού πάση θυσία θά πρέπει νά προωθηθή άπό τήν Σεβαστή μας Κυβέρν ςση. Έκ

τής ΕΠ ΙΤΡΟ Π ΕΙΑ Σ

ΤΟΥ

Π.Φ.Σ.

14-

Αγαπητέ μου κ. Σαδβίδη, Εδιάδασα τό δραματάκι σου «Κάλλιον άργά παρά ποτέ», τό όποιον παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον άπό κοινω­ νικής κι επιστημονικής πλευράς. Συμφωνώ μέ όσα γράφεις και εις μέν τό πρώτον μέρος καταφαίνονται θαυμάσια τά αποτελέσματα τών καταχρή­ σεων καί κυρίως τού ποτού πού οδηγεί και σέ δλα τά άλ­ λα κακά. Εύληπτο δπως είναι σέ Κυπριακή λαϊκή διάλεκτο απο­ τελεί πραγματικό φωτεινό όδηγό γιά τές λαϊκές αγροτικές ιδίως τάξεις μας. Γιά τή προληπτική δέ ιατρική πού άναφέρεται στις δύο τελευταίες πράξεις, θυμαααι πόσο αγωνιστήκαμε μαζί ό­ ταν ήμουν στήν περιφέρεια του Πέρα ΠεδιοΟ. Φρονώ δτι κάθε προσπάθεια σ’ αυτό τόν τομέα, αποτελεί πραγματικά ένα μεγάλο δήμα πρός καλυτέραν διαβίωση τοϋ ανθρώπου καί παράτασιν της ανθρώπινης ζωής. Καί πάλι σέ συγχαίρω γιά τήν προσπάθειά σου αύτή καί σου εύχομαι κάθε επιτυχία στόν κοινωφελή σκοπό σου. Μέ έχτίμηση, Γ. ΧΕΙΜ Ω Ν ΙΔΗ Σ, Επαρχιακός ’ Ιατρός Πάφου. Αγαπητέ μου κ. Σαδδίδη, Διάβασα μέ πολύ ενδιαφέρον τά έργο σου «Κάλλιον άρ­ γά παρά ποτέ». Είσαι άξιος επαίνου διά τό άκούραστον καί τόν ζήλον σου πρός διάδοσιν τής Φυσιοθεραπείας. Δέν ύπάρχει αμφιβολία, δτι τό ποτόν, οί καταχρήσεις, ώς καί κάθε είδος εκφυλισμού, είναι ή καταστροφή τής υ­ γείας ή όποια μόνον μέ τήν Φυσιοθεραπείαν μπορεί νά άνακτηθή καί διατηρηθή. «Τό Κατά Φύσιν Ζεΐν», είναι ή δάσις τής υγείας. Δυστυχώς δμως, λόγω τής εποχής πού ζοΰμεν, ελάχι­ στοι είναι εκείνοι πού ακούουν εις τήν Κοσμοσωτηρίαν κι εύεργετικήν αυτήν φωνήν. Οί ιατροί είναι έκεΐνοι πού πρέπει νά φωτισθοΰν πρώτα μέ τά νάματα τής Κοσμοσωτηρίου Φυσιοθεραπείας καί νά τήν εφαρμόσουν ώς ή κ. Κατσίγρα καί άλλοι, έν συνδυασμω μέ τήν ’Ορθόδοξον ’ Ιατρική, δταν παρίσταται ανάγκη. Μέ τάς εύχάς μου, δικός σου, Μ ΙΚΗ Σ I. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Φαρμακοποιός — Βαρώσια.

—1 5 -

ΒΟΥΑΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Έ ν Λευκωσία τή 21η Νοεμβρίου 1978. Κύριον Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η Ν Γενικόν Γραμματέα Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου Πέρα Πεδί. Κύριε Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η , ‘Έχω εντολήν παρά τού έντιμου Προέδρου τής Βουλής νά γνωρίσω λήψιν τής επιστολής σας ύπό ήμερομ. 6.8.78 πρός τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τού Υπουργικού Συμβου­ λίου άναφορικώς μέ εισηγήσεις σας αί όποΐαι άποσκοποϋν εις τήν βελτίωσιν τής υγείας τού λαού. Άναμφίδόλως ή συνδρομή τού Παγκυπρίου Φυσιοθερα­ πευτικού Συνδέσμου εις τόν τομέα τής υγείας είναι ανεκτί­ μητος, κρίνεται δέ βέβαιον δτι τό Κράτος θά μελετήση τάς εισηγήσεις σας μετά τής δεούσης σοβαρότητος καί προωθήση ταύτας άναλόγως. Μετά τιμής, Διευθυντής Γραφείου Προέδρου Βουλής.

Πέρα Πεδί 3 Δεκεμβρίου 1978. 'Έντιμον Πρόεδρον τής Κυπριακής Βουλής κ. ΑΛΕΚΟΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΝ Λευκωσίαν. "Εντιμε Κύριε, Άπαντών εις επιστολήν τού διευθυντοΰ τοΰ γραφείου σας, έκ μέρους τού Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συν­ δέσμου, όφείλω νά σας εύχαριστήσω θερμά, γιά τήν εύγε-

-

16-

νικήν καί ευνοϊκήν σας άπάντησιν στό ψήφισμα τής γενικής συνελεύσεως τής όργανώσεώς μας, — τής 6.ης 8. 78 — καί γιά τήν πλήρη κατανόησιν, δσον άφορα τόν άγώνα μας, σχετιζόμενον μέ τήν βελτίωσιν τής υγείας τοΟ Κυπρια­ κού λαού. Προκειμένου — καθώς μας πληροφορείτε — δτι τό Κρά­ τος μελετά τήν προώθησιν κι έφαρμογήν των εισηγήσεων αύτών, θά ήταν άναγκαίον, νομίζομεν, μιά προσωπική μας συνέντευξις, — γ ιά τήν πληρέστερην έπιτυχίαν του έπιδιωκομένου σκοπού, — κατά τήν όποιαν, πολύ σύντομα, θά μπορούσαμε νά έκθέσωμε τά κυριώτερα κι εύεργετικώτερα πορίσματα τής ύπερτριακονταετοΰς μελέτης, πείρας κι έφαρμογής, τής Κοσμοσωτήριας φυσικής υγιεινής, πού εύεργέτησε, κυριολεκτικά τές χιλιάδες των μελών του Π.Φ.Σ., καί γενικά δσους παρακολουθούν τήν έ'ντονη καί συνεχή ύγιεινή διαφώτησιν τής όργανώσεώς μας. "Οθεν παρακαλούμεν θερμώς δπως ώρισθή μιά σύντο­ μη συνέντευξις μας, δποτε ευκαιρείτε, διά τόν ώς άνω σκο­ πόν.

Διατελοΰμεν Μέ ειλικρινή έκτίμησιν καί θερμάς εύχάς γιά πλήρη ψυχο-σωματικήν ύγείαν, Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ , Γενικός Γραμματεύς Π.Φ.Σ.

-

17-

Χ Α ΙΡ Ε Τ ΙΣ Μ Ο Σ ΤΟΥ κ. Α. Δ. Χ Ρ 1ΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ τ. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΟΥ ΤΗ Σ

ΣΤ Ο ΙΧ Ε ΙΩ ΔΟ Υ Σ Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ

Οί πραγματικοί άναμορφωτές πάντα προηγούνται τής έποχής τους. Στόν τομέα τής περιφρούρησης τής υγείας, τό Φυσιοθεραπευτικό Κίνημα, παγκόσμια, καί ό Παγκόπριος Φυσιοθεραπευτικός Σύνδεσμος στην Κύπρο, γιά και­ ρό βρίσκονται στην πρωτοπορεία καί δέχτηκαν, δπως πάν­ τα συμβαίνει, τή μοίρα τού πρωτοπόρου. Κατηγορήθηκαν ή δέχτηκαν τά ειρωνικά σχόλια των δήθεν φωτισμένων, μέ παραδειγματική αυτοσυγκράτηση, καρτερία καί συνέπεια. 'Η όργανωμένη^ μαρμακεμπορία καί ή όρθόδοξη θεραπευ­ τική ιατρική δεν μπορούσαν νά ξεφύγουν άπό τά πλαίσια καί τις έπιταγές τοΰ στενού προσωπικού τους συμφέροντος καί θορυβήθηκαν άδικαιολόγητα γιά όλόκληρες δεκαετίες. Ή άλήθεια, δμως, δεν άργησε νά λάμψει καί οί κοσμο­ σωτήριες άρχ£ς τής Φυσικής Υ γιεινής νά υιοθετηθούν γ ε ­ νικά πιά καί νά διακηρύττωνται καί άπό τούς πρώην πο­ λέμιους της, πού δέν μπόρεσαν νά συνετίσουν ν’ άντιπαρατάσσουν τά άνίσχυρα πιά έπιχειρήματα τους. Ή στρατιά των ζωντανών διαφημιστών πού μαρτυρούσαν γιά τις θαυ­ ματουργές δυνατότητές της άπό προσωπική έμπειρία αύ­ ξανε συνεχώς. Βρισκόμαστε σήμερα ένώπιον ένός έντυπωσιακοΰ θρι­ άμβου, ύστερα άπό μακρό άγώνα τριβής καί δοκιμασίας. Μαζί μέ τά άδελφά κινήματα στόν ύπόλοιπο κόσμο, ό Π.Φ.Σ. μπορεί νά περηφανεύεται γιά τό άξιόλογο έ'ργο πού έπιτέλεσε καί γιά τή καταξίωση τών άγώνων του, ύστερα άπό 45 χρόνια πραγματικής πάλης μέ τήν ήμιμάθεια καί τήν προκατάληψη. θ ερμ ά συγχαρητήρια στόν ιδρυτή καί έμψυχωτή καί μοναδικό στυλοβάτη τού Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, άγαπητό φίλο κ. Σά ββα Σαββίδη, στόν όποιο εύχομαι ν’ άξιωθεΐ νά γιορτάσει καί τά 50χρονα τοΰ Συν­ δέσμου, ό δέ ίδιος νά τά έκατοστήσει. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Δ. ΧΡ I ΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Λευκωσία, 23 ’ Ιουλίου, 1978.

-18-

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΔΙΕΡΩ ΤΑ ΤΑ Ι Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ Υ 'Οποιοσδήποτε αναγνώστης — πού διαβλέπει τούς συ­ νεχείς ^κινδύνους τής χρεωκοπίας τής ύγείας τής σήμερον, — άφοΰ μελετήσει τές επιστολές, τά συγχαρητήρια, καί τα εύνο'ίκά σχόλια γιά τό έργο καί την εύεργετική έπίδραση τής φυσικής ύγιεινής, άσφαλώς θά διερωταται, γιά ποιο λόγο δεν έγκρίνονται, καί δέν εφαρμόζονται — τό ταχύτε­ ρο δυνατό, έπισήμως, σέ δλα τά θεραπευτικά ιδρύματα, καί στα πανεπιστήμια ακόμη, — δλ’ αύτά τά κοσμοσωτή­ ρια φυσικά κι’ ευεργετικά 100% προληπτικά καί ριζικά θεραπευτικά μέσα τής ύγιεινής διατροφής, τής αποτοξίνω­ σης καί φυσιοθεραπείας σάν βοήθημα καί θετικό συμπλή­ ρωμα τής ’ Ιατρικής; Έ φ’ οσον δλοι αυτοί (πού μας συγχαίρουν γιά τό έργο, καί τήν έξυχρονιστική έπίδραση τής φυσικής ύγιεινής), εί­ ναι τά πλέον σημαίνοντα, επίσημα, σεβαστά καί επιστημο­ νικά στελέχη τής Κυπριακής Κοινωνίας, γνωρίζουν, ανα­ γνωρίζουν, κι’ έπικροτοΰν τή μεγίστη εξυγιαντική σημασία τής φυσικής θεραπευτικής — τής Νεοϊπποκρατικής έπιστήμης, τής ύγείας μας, — γιατί δέν γίνονται σχετικές προσ­ πάθειες διαφώτισης τοϋ λαοΰ μας μέ δλα τά έπίσημα μα­ ζικά μέσα έπικοινωνίας, καί γιατί, μιά καί μοναδική ρα­ διοφωνική συνέντευξη (του συγγραφέα του βιβλίου), καθυστερεϊται κι’ αύτή άπύ τριετίας. Γνωρίζομε, βέβαια, καί αντιλαμβανόμαστε δλες τές δυσκολίες τής διάδοσης κΓ εφαρμογής τής φυσικής υ γ ιει­ νής, άλλά πιστεύομε πώς ή ώριμότης, ή ειλικρινής Αντιμε­ τώπιση τής ...καταστάσεως, καί τό γνήσιον ένδιαφέρον ό­ λων των όρθοφρονούντων καί πραγματικών φίλων τού λα­ οΰ μας θά υπερπηδήσουν δλες τές δυσκολίες, δεδομένου δτι: Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ!

2.

Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ

(Γεννηθείς τό 1907).

Ή μόνη επιθυμία, εισήγηση, καί παράκλησή μας — καί όλων των φίλων τής φυσικής υγιεινής — είναι νά έφαρμοσθουν, έστω και δοκιμαστικώς, άπό τήν επίσημη ιατρική, τά φυσικά μέσα, πού άναφέρομε στά βιβλία, ή φυσική υγιεινή διατροφή, ή φυσιοθε­ ραπεία, ή σύντομη απόλυτη νηστεία, τό άτμόλουτρο, ή υδροθεραπεία, καί γενικά όλα τά μέσα κάθαρσις καί αποτοξίνωσης όπότε ασφαλώς τ’ αποτελέσματα θά συνηγορούν, γ ιά τήν επίσημη εφαρμογή καί άναγνώριση των ' διαφορετικά νά διωχθοΰν μέ όλα τά μέσα γ ιά τό γενικό καλό. Αύτό επ ιβ ά λ λει τό δίκαιον καί τό γνήσιον ενδια ­ φέρον γ ιά τήν πολύτιμη υ γεία τοΰ λαου μας.

-

Μ Ε ΤΗΝ

20-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Τ Η Σ Σ Τ ' Ε Κ Δ 0 Σ Ε 0 Σ ΤΟ Υ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΣ

“Φ Υ Σ Ι Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α ΘΕΩΡΙΑ

ΚΑΙ

ΠΡΑΞΗ”

Προβαίνοντας στήν Σ Τ * έκδοση του βιβλίου αύτοϋ α ι­ σθανόμαστε τήν άνάγκη νά εύ,χαριστήσωμε θερμά δλους τούς άναγνώστες καί φίλους τής Φυσιοθεραπείας πού έδει­ ξαν πραγματικά τόση έκτίμηση καί ένδιαφέρον γιά τόν άγώνα μας μέ άποτέλεσμα τήν έξάντληση δλων σχεδόν των έκδόσεών μας. Εύχαριστοΰμεν έπίσης θερμά τούς δμογενεΐς τής Αύ· στραλιας, 'Α γγλίας κάί τής Μητρός Πατρίδος πού άπορρόφησαν μέγα μέρος των έκδόσεών μας, έγγραφόμενοι συγχρόνως καί ώς μέλη του Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτι­ κού Συνδέσμου καί εύεργετούμενοι έκ των είδικών Φυσιο­ θεραπευτικών όδηγιών πού παρέχονται εις τά μέλη δωρεάν. Πιστεύομεν πώς θά συναντήσωμεν έκ μέρους δλων τήν ίδια κατανόηση καί συνεργασία καί μελλοντικώς μέ προ­ οπτική καί άποτέλεσμα τή θετική έξυπηρέτηση τής πολύτι­ μης ύγείας (πού είναι άσυζήτητα ή σοβαρώτερη έθνική οίκονομία κάθε λαού καί κάθε χώρας) μέ τά πιό άπλα φυ­ σικά καί εύεργετικά μέσα. θ ά ήταν δέ μεγάλη μας παράλειψη άν δέν εύχαριστούσαμε θερμά καί δλους έκείνους τούς φίλους Ιατρούς, έπιστήμονες, Υπουργούς, βουλευτές, καθώς καί τόν άείμνηστον λαοφιλέστατον Πρόεδρον ’Αρχιεπίσκοπον Μακάριον, τόν νυν ’Αρχιεπίσκοπον κ. Χρυσόστομον, τόν Μητροπολίτην Λεμεσού κ. Χρύσανθον κ.ά. οί όποιοι έδειξαν πλήρη κατα­ νόηση στην έπιστήμη καί στήν προοπτική μας ένθαρρΰνοντάς μας έτσι καί συμβάλλοντας στήν εύόδωση του ^σκλη­ ρού άλλά καί εύεργετικοΰ μας άγωνος,^ της Φυσικής Ύτ γιεινής, διαφωτίσεως τοΟ λαού μας, πού μας άπασχολεϊ γ ιά μιά όλόκληρη τεσσαρακονταπενταετία. Παραθέτουμε στο βιβλίο μας αύτό έκτος τού υλικού τής Α' Β ', Γ / Δ 'κ α ί Ε'έκδόσεως (ή όποια έξαντλήθηκε) καί άλλο

—21 —

νεώτερον υλικόν. 'Εκτός τής θεραπείας που περιέχεται στό βιβλίον σέ βσους μας γράφουν δίνομε καί ειδικές λεπτομε­ ρείς όδηγίες άοοΰ γίνουν μέλη τοϋ Π.Φ.Σ., πού προμηθεύον­ ται άπό τόν Κέντρον τόίΊατοριχόνΎ γείας», στό όποιον αύτοί καί όλοι γενικά οι ένδιαφερόμενοι γ ιά τήν ύγεία τους μας ζητοΟν άπό τό Κέντρο τοΟ Π.Φ.Σ., καί μας άπαντοΟν, ατές ¿ρωτήσεις του περιγράφοντας τά συμπτώματα, τήν η­ λικία, τό βάρος, τή διατροφή κλπ., πρός διαπίστωσιν των όδηγιών πού χρειάζονται. Γνωρίζομεν δτι ό άγώνας πού άπό καθαρως κοινωνικά κι έξυγ ιοντικό πνεΟμα διεξάγομε γιά $0 όλόκληρα χρόνια, καταπολεμώ·*,πας τές άνθυγιεινές, άφύσικες καί όλέθριες συνήθειες, τή ριζική δηλαδή αίτια δλον των άσθενέιδν, συ­ νεπάγεται τήν καταπολέυήσιν ύλικών συμφερόντων, Αρκε­ τών συντη^ρώπων μας. ίΤίστεύομεν όμως δτι καί αυτοί οι ίδιοι, (των όποιων κατ’ αυτόν τόν τρόπον, τά ΰλιχά συμφέ­ ροντα καταπολεμοϋνται), έμπνεόμενοι άπό τό ίδιον πνεύμα κι έκτιμώντας τήν εύεργετική πνοή καί προοπτική τής Φυσι­ κής Υ γιεινής, πού συντείνει οτήν θετική έζυπηρέτήση καί ριζική;' ΆεΧχΙωσιν τής ύγείας ΟΛΩΝ, καί έν ττολλοίς οπήν έπιβίωσίν μας, πού δ'ατρέχει — κατά γενικήν όμολογίαν — άμεσον κίνδυνον, (άπό καρδιακά, θρομβώσεις, συμφορήσεις ,καί δγκους πού θερίζουν κυριολεκτικές τόν κόσμον σήμε­ ρον) · άσφαλως καί αύτοί καί δλοι γενικά υί ένδιαίερύμενοι γιά τήν ύγεία καί τή ζωή μας, θά συμφωνήσουν μάζι μας, δτι τά υλικά συμφέροντα, έρχονται, παρέρχονται, μετατρέπον; >:ι, καί ποικιλατρόπως άλλως πως μπορούν νά έζασφσλισθοΟν, καί δτι τό μόνον καί μοναδικόν πολύτιμον, άναφαίρετον, καί άναντικατάστατον στήν ζωή εΤναι ή Ύ γεία τήν όποιαν πάντοτε ή Φυσική Υ γιεινή έξυπηρετεΐ, καί τήν όποιαν ποιός λίγο, ιωιός πολύ όφείλουμε νά σεδασθοΰμε, καί πόση θυσία νά έζυπηρετήσωμε έν δσω ύ,τάρχει καιρός. ’Αναμένοντας κατανόηση καί συνεργασία τής Ι α τ ρ ι­ κής, ευχόμαστε σέ δλους πλήρη ψυχοσωματική ύγεία πού είναι τά ώναφέρετο δικαίωμα κάθε άνθρώπου σέ κάθε ήλικίκ, δταν δεδαίως σέβεται καί άκολουθεΐ τούς θείους πάν­ σοφους καί Παντοδύναμους νόμους τής Φ Υ ΣΕ Ω Σ. Ο ΣΥΓΓΡΑ Φ ΕΑΣ

-

22-

ΠΡ Ο Λ Ο Γ Ο Σ (Ύ πβ τοΰ έκλεκτοΰ έπιστήμονος καί όιασήμου "Α γ­ γλου Φυσιοβεραπευτοΰ, συγγραφέων τοΰ εύεργετικοΰ και παγκοσμίως γνωστού διέλοίου «EVERYBODY’S GUIDE TO NATURE—CURE» καί τόσων άλλων εκ­ λεκτών' συγγραμμάτων, κ. HARRY BENJAMIN).

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τό γεγονός δτι τόσο σύντομα έχει παραστή ά­ νάγκη της ΣΤ' έκδόσεως του έκλεκτοϋ βιβλίου τοΰ Κυπρίου Φυσιοθεραπευτοΰ κ. Σ . Σαββίδη «Φυσιοθε­ ραπεία. θ εω ρ ία και Πράξη», προξενεί μεγίστην ίκανοποίησιν σέ δλους έκείνους πού έχουν άγωνισθή σκληρά, τά τελευταία χρόνια, γιά νά χαρίσουν στόν Κυπριακό λαό τή γνώση της πλήρους υγείας, άλλά καί της εύτυχίας καί της έπιτυχίας (πού συμβαδί­ ζουν μαζί της), ^ όποία εξασφαλίζεται μέ τήν έφαρμογή τής Φυσικής ‘Υγιεινής, στήν πιό πλατειά της έννοια. Ή μεγαλύτερη έξυπηρέτηση 'πού έχει νά προσφέρη κανένας στό συνάνθρωπό του, είναι νά τόν διδάξη νά γνωρίση τόν έαυτό του, έτσι πού νά μπορή νά διαπίστωση δτι οί άρρώστειες, σωματικές ή ψυχο-διανοητικές, δέν προκαλουνται πρωτίστως άπό τά μακρόβια, τούς ίούς, ή άλλους έξωτερικούς πα­ ράγοντας, άλλά είναι τό άποτέλεσμα άγνοιας καί παραβάσεων των νόμων τής Φύσεως — τής Ζωής. *Η ειλικρινής μου εύχή καί έλπίδα, είναι όπως ή κυκλοφορία αύτου τοΰ βιβλίου, γίνεται συνεχώς καί μεγαλύτερη, έτσι πού νά χαρίση στόν Κυπρια­ κό λαό, τήν εύλογία τής αίωνίας υγείας καί εύτυχίας. HARRY BENJAMIN Μ.Β.Ν.Ο.Α.

-

23-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Υ ΓΕ ΙΑ Σ , Γραφεΐον Διευθυντού ’ Ιατρικών Υπηρεσιών.

Δρ Μ. ΟΙ ΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ. Λευκωσία, 2 Σεπτεμβρίου 1972. Κύριον Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η Ν , Πέρα - Πεδί,ΛεμεσοΟ. 'Αγαπητέ κ. Σαββίδη, Πολύ μέ συνεκίνησε ή εδγενικιά σας έπιστολή, για τί έκτός άπό τά φιλόφρονά σας λόγια γ ιά μένα, γεμ ίζει δ­ λους μας μέ δύναμη καί ένθουσιασμό γ ιά νά συνεχίσουμε ασταμάτητα καί δσον μπορούμε τήν άνοδική πορεία καί τή συνεχή βελτίωση τού Περιοδικού μας «Υ γεία » καί γιά αύτό χαιρόμαστε είλικρινά σάν μαθαίνουμε άπό καλούς εκτιμητές δπως έσεΐς, πώς βρίσκει καλή άνταπόκριση στό πλατύ Κοινό. Άπό τήν άλλη θέλω νά έπωψεληθώ αυτής τής εύκαι ρίας καί μέ τή σειρά μου νά σάς συγχαρώ όλοψύχως γιά τήν άκαταμάχητη προσφορά σας στόν τομέα τής Φυσικής Υγιεινής πού μέ τόσο πάθος άπό τά χαράματα τής νειότης σας τάξετε σά σκοπό τής ζωής σας. Εύχομαι πάντα τήν «ύγεΐα» πού μέ τόσο ζήλο τή δι­ δάσκετε, νά τήν άπολαμβάνετε έπί μακρόν έτσι πού νά χαίρεσθε τούς καρπούς τών μακροχρονίων κόπων σας στόν νομέα αύτό πού στενά συνεργάζεται μέ τήν Προληπτική ' I ατρική.

Μέ ψιλικά αισθήματα Δρ. Μ. ΟΙ ΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής Τμήματος "Ιατρικών 'Υπηρεσιών.

-

24-

ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ Η IAEA ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Ή Φυσιοθεραπεία πρέπει νά γ ίνη συνείδηβ'.«; δλων μαψί (Ν . ΖΑΚΟ ΠΟ ΥΛ Ο Σ, ί» τ ρ ό ;), Ά δήναι. Παραθέτομε παρακάτω τμήματα μερικών έπιστολών έπιστημόνων, όργανώσεων ιχαι κοινωνικών παραγόντων, δχι άπό άρρωστη φιλοδοξία, (πραγμα ξένο πρός τόν χαρακτήρα μας), άλλά μόνο πρός διαπίστωσι του γεγονότος δτι ή Ιδέα τής κοσμοσωτήριας Φυσικής Υ γιεινή ς καί τής Φυσιοθερα­ πείας, ώρίμααε πλέον καί άρχισε νά εύεργετή δλους ¿κεί­ νους πού τή μελετούν καί τήν ¿φαρμόζουν στή ζωή τους, Μέ τόν δρο «Φυσιοθεραπεία» έννοοΟμε δχι άπλώς τή «Φυσιοθέροπτυ» πού έφαρμόξεται στά νοσοκς.μεια, άλλά τήν πλήρη διαιτολοπική Φυσιοθεραπεία (νΝοποιουοόπαΟν»), πού άποτοξινώνει τό σώμα, μέ άπόλυτη νηστεία δταν τό άπαίΓεί ό όργανισμός, καί μέ ευεργετικές φρουτοθεραπείες, άλκαλικές δίαιτες, άτμόλουτρα, είδικά μασσάζ, κινησιοθε­ ραπεία, κλπ., πού χρησιμοποιούμε έπΐ 35ετίαν στόν Παγκύπριο Φυσιοθεραπευτικό Σύνδεσμο εις Πέρα - Πεδί, καί πού φέρουν πάντοτε εύεργετικά Αποτελέσματα. Ό γνωστός άνά τό Πανελλήνιον διάσημος "Ελλην Ια­ τρός Δρ. Ζακόπουλος, δστις άντιπροσωπεύει συνήθως τήν Ε λλά δ α στά Διεθνή ’ ιατρικά συνέδρια, γράφει μεταξύ άλ­ λων τά έξης γ ιά τή Φυσιοθεραπεία. ’Αγαπητέ κ. Σαββίδη, Τό διάβασμα τών βιβλίων σας, μέ εύχαρίστησε, μέ ικα­ νοποίησε, καί συμπλήρωσε τήν άγαθή μου έντύπωσι γιά τό πρόσωπό σας καί τις προσπάθειές σας γιά τήν ύγείσ τού Αν­ θρώπου στά σύνολό της. Τά συγχαρητήριά μου γιά τά β ι­ βλία σας. δέν είναι τυπικά, ούτε άπλή εύγενική έκδήλωσις. Είναι βαθύτατα είλικρινή καί άναφέρονται δχι μόνο στις ώραΐες έκδόσεις, άλλά κυρίως στό πλούσιο, πρωτότυπο, καί πολυποίκιλα ώφέλιμο περιεχόμενό τους. Παρόμοια Λπλδ, χρήσιφα καί άναγκαΐα γιά τόν καθένα βιβλία, δέν θυμούμαι νά ίχω με έδώ, στόν τομέα πού άφορδ τή Φυσιοθερεαπείσ, τήν τόσο παραγνωρισμένη άπό τόν τομέα

-

25-

τής θεραπευτικής. Μπράβο σας καί εύχομαι νά τά διαβάση 6 καθένας στήν Κύπρο καί στήν Ε λλά δ α άπλός άνθρωπος, Αλλά καί γιατρός. Ή Φυσιοθεραπεία δέν είναι μιά μέθοδος άλλά μιά «Αρ­ χή» Θεραπευτικής, καί σάν τέτοια, πρέπει νά γίνη σιγά σιγά συνείδησις σέ δλους. Δέν Αποκλείει τις άλλες Θεραπευτικές καί δέν πρέπει ν’ άποκλείεται άπ' αύτές, για τί και Αναντικα­ τάστατη είναι καί πολύ περισσότερο προσαρμοσμένη στήν «κληρονομικότητα» του Ανθρωπίνου όργανισμού. Μέ φιλία, έκτίμησι κι έγκαρδιότητα, Ν1Κ. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ’ Ιατρός, Άθήναι, 10.7.1963.

Ά γα π η ΐέ μου Σαββίδη... Είσαι Αξιέπαινος γιά τήν έξυγιαντική σου προσπάθεια. Εύχομαι δέ δπως δλοι μας, εί­ τε όπαδοί τής Φυσιοθεραπείας είμαστε, είτε τής ίατρικής, ενωθούμε πρός κοινή συνεργασίαν διά τήν έξυπηρέτησιν της ύγείας του Χαοϋ μας, Αφού αύτό είναι 6 τελικός σκοπός Ο­ λων μας. Ά ρ κ εΐ πρός τούτο ή κατανόησις καί ή καλή θέλησις, καί δλα τά άλλα θ’ Ακολουθήσουν. Μέ πολλήν έκτίμησιν καί φιλίαν, ΙΟ ΡΔ. ΧΡI ΣΤΟ ΔΟ ΥΛ ΙΔΗ Σ, τέως Επαρχιακός ’ Ιατρός Άμμοχώστου-

❖ ’ Επιτρέψατε μου, Αγαπητέ κ. Σαββίδη, νά σας συγχα­ ρώ γιά τά τόσο άρτια καί διδακτικά έργα σας, καί νά σας ένβαρρύνω νά συνεχίσετε τήν ώραία κι εύεργετική δρασι σας στόν τομέα τής Φυσιοθεραπευτικής, Οντας βέβαιος δτι οι κό­ ποι σας δέν θά πδνε χαμένοι. Δικός σας, Α. Δ. ΖΑΝΝΕΤΟΣ, ’ Ιατρός, Βαρώσια.

-

26-

Δρ. Χ Ρ ΙΣΤ Α Κ Η Σ Μ1ΧΑΗΛΙΔΗΣ, ’ Ιατρός 'Ακτινολόγος Λεμεσός, Κύπρος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Αγαπητέ μου κ. Σ Α Β Β ΙΔ Η , Είναι με μεγάλη καί έξαιρετική χαρά πού πληροφορήθηκα τήν Απόφαση τής 'Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού νά όναλάβει τήν Ανέγερση τής Φυσιοθεραπευτικής Κλινικής ότό χώρο πού προσέφερε πριν λίγο καιρό στήν περιοχή Κουκά κοντά στό Πέρα Πεδί. EivaL μέ μεγάλη μου χαρά πού βλέπω ότι μέ τήν ά­ πόφαση αΰτή προχωρεί στήν έκπλήρωσή του ένας στοχος, μία προσπάθεια, ένα όνειρο τής ζωής σου. Ελπίζω πως. ή Κλινική αΰτή μοναδική στό είδος της νά έχει μεταξύ τού προσωπικού της τούς κατάλληλους Φυσιοθεραπευτές γιατρούς οί όποιοι σέ συνεργασία μέ ε ­ κείνους πού πιστεύουν στήν Φυσιοθεραπευτική όπως τήν παραδέχεται ό Παγκύπριος Φυσιοθεραπευτικός Σύνδεσμος του όποιου έσύ ήγήσαι κάνει συγκριτικές μελέτες καί πα­ ρατηρήσεις καί νά εμπλουτίσει τήν όρθόδοξο ’ Ιατρική μέ θεραπευτικές μεθόδους, καί τρόπους Αντιμετώπισης τών Ασθενειών, τούς όποιους γιά διάφορους λόγους, αύτή άπέκρουσε μέχρι οήμερα. Σ ’ ευχαριστώ γιά τό βιβλίο σου «Κάλλιον Αργά παρά ποτέ» τό όποιον πρό καιρού μου άπέστειλες καί τό όποιο τώρα τελείωωσα διαβάζοντας το. Σ έ συγχαίρω γιά τό βιβλίο αύτό τό όποίο Αποτελεί Αξιόλογη προσφορά στήν ύγεία τοΰ λαού. ’Εσωκλείω τραπεζικήν έπιταγήν £10.— στήυ μνήμην τής συζύγου μου γιά μερική κάλυψη τών έξόδων τής έπανέκδοσης τού βιβλίου. Μέ εκτίμηση καί Αγάπη, Χ Ρ ΙΣ Τ Α Κ Η Σ Μ ΙΧΑΗΛΙΔΗΣ. ΣΗΜ. Φ.Υ.— Δέν βρίσκομεν λόγια νά έκφράσωμεν τή μεγάλη μας εύγνωμοσύνη πρός τόν ειλικρινή καί Ανώτεροι· έπιστήμονα κ. Χριστάκην Μιχαηλίδην (Πρόεδρον τού Πα­ τρικού Συλλόγου «Γαληνός» Αμμοχώστου), γ ιά _τήν πλήρη κατανόησιν πού έδειξε άπό 15ετίας καί πλέον όσον Αφορά τόν σκληρόν έξυγιαντικόν Αγώνα πού διεξάγουμε. Τώρα δέ

-

27-

μέ τήν έμπρακτον συμβολή του στον έκ δοτικό μας άγώνα έκτός τής έγγραφες του τετιμημένου Ονάματός του είς τόν κατάλογον των έπιτίμων μελών κα'ι ευεργετών του Π.Φ. Σ . τόν έγγράφομε ψηλά στή συνείδησή μας, πιστεύοντες δτι μέ τέτοιους έπιστή μονές πού ϋπεράνω πραγμάτων όμολογοΰν κι έκτιμοϋν τήν άλήθειαν δθενδήποτε προερ^ομένην, ή σκληρώς δοκιμαζόμενη υγεία τοϋ λαού μας άπειρως θά εύεργετηθή (ιδίως μετά άπό μίαν εύεργετικήν κρατικοποίησιν τής ’ Iατρικής πού θ’ άπαλλάξη τούς έπιστή μονάς μας άπό κά­ θε... έπαγγελματικόν άνταγωνισμόν), καθ’ όν τρόπον ύποδεικνύομεν είς τό 2ον τεύχος τής «Φυσικής ’Υγιεινής», σελ. 87, καί στή συνέχεια αύτοΟ τοΰ βιβλίου μας. Είναι γεγονός — καθώς τονίζει καί ό έκλεκτός έπιστήμων κ. Μιχαηλίδης — δτι υπάρχει διαφορά τής Φυσιοθερα­ πείας (N aturopaphy) πού άκολουθοΰμε έμεΐς (τοΰ Ιν σ τ ι­ τούτου M.acfaden) άπό τήν Φυσιοθεραπεία (Physiotherapy) πού διδάσκεται εις τά Πανεπιστήμια τής ’ Ιατρικής. Τό δικό μας σύστημα έκτός των έφαρμαζομένων υπό των ’ Ιατρικών φυσιοθεραπευτικών μέσων: (Κινησιοθεραπείας, μασσάζ, υ­ δροθεραπείας, ήλιοθεραπείας κλπ.), τά όποια είναι τά μο­ ναδικά μέσα φυσικός Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Η Σ βοήθειας πού προσψέρομε, κι έμεΐς νιά τήν πρόληψη καί ριζική θεραπεία τών άσθενειών, έκτός αύτών έκτιμοΰμε καί προσφέρομε καί ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Η Ν βοήθειαν, μέ άποτοξινωτικά μέσα, (καθώς είναι οι φρουτοθεραπείες, άλκαλικές δίαιτες, πού έξαλείφουν τήν μητέρα δλων τών άσθενειών τή δυσκοιλιότητα, πού μολύνει κυριολεκτικά τό αίμα καί τό σώμα όλόκληοο· ή άπόλυτη νηστεία σέ πολύ σοβαρές περιπτώσεις πού τήν άπαιτεΐ 6 όργανισμός μέ τήν άνορεξίαν, — όπότε είναι £γχ?,ημα νά δίνωμε διά τής βίας όποιαδήποτε τροφή. Τό άτιιόλουτρο — λουτρόν του αίματος — πού μέ τόν άφθονο Ιδρώτα άπουακρύνει σωρό άπό άλατα, τοξίνες, δηλητήρια· τόν τεχνητό έαετό αέ περιπτώσεις άναγούλας — μέ τήν πρόσληψη άρκε· τοΰ χλιαρού νεροΰ, — καί γαργάλισμα τοΰ λαιμού πού διώ­ χνει άπειρη φλεγμονή, χολές, δηλητήρια.— Μέ'αΰτά τά φυ­ σικά κι εύερνετικά μέσα, καθώς καί μέ τά προαναφεοθίντα πού υιοθετεί ή ’ Ιατρική, διαπιστώσαμε τώρα καί 45 όλόκληρα γοόνια κυριολεκτικά θαύματα δσον άφορα τήν ποόληψη καί θεραπεία τών άσθνειών στίς χιλιάδες τών μελών τοΰ Π.Φ. Σ . κι έδώ καί στό έξωτερικό. Αύτό μ-ιοοεί όποιοσδήποτε νά τό διαπίστωση άπό τ^ς ένθουσιώδεις έπιστολές τών έξογκωιιένων φάϊλς τοϋ Συνδέσμου μας πού είναι οτή διά­ θεση ΟΛΩΝ. Τελειώνοντας προβλέπομε, κι έλπίζομε, κρίνοντας άπό

-

28-

τήν πανταχόθεν έκδηλουμένην συμπάθειαν καί έμπρακτον ουμπαράστασιν στόν Αγώνα μας πώς πολύ σύντομα θά έπικροττήση στόν προληπτικόν καί θεραπευτικόν τομέα, μία έν­ τιμη θερμή συνεργασία Ια τρικής καί Φυσιοθεραπείας, πρά­ γμα τό όποιον εύχόμαστε τκαί έπιδιώκομε, μέ τό Ε Υ Ε ΡΓΕ Τ Ι­ ΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, τήν θετική καί ριζική θεραπεία, οχι τήν ουμπτωματική πού καθώς είναι φυσικόν δημιουργεί κατ’ ανάγκην υποτροπές κι έπιδεινώσεις τών συμπτωμάτων, δη­ μιουργώντας σύν τώ χρόνω τές νέες Ίατρογενικές λεγάμε­ νες Ασθένειες πού δέν υπήρχαν προηγουμένως, καί πού είναι παρενέργειες τών νέων φαρμάκων. Πιστεύομε Ακράδαντα πώς αΰτή ή συνεργασία, οσο συν­ τομότερα έπιτευχθή τόσο πιότερο θα εύεργετήση τόν κό­ σμον. έξσσφαλίζοντας ε!ς αύτόν τόν πολυτιμότερον επίγειον θησαυρόν τήν πλήρη ψυχο-σωματικήν ύγείαν, αύτήν πού Α­ πολαμβάνουν πανταχοΰ τής γης όλοι ο! Φυσιολάτρες, μέ φυ­ σικόν Αποτέλεσμα ‘Γήν πλήρη φυσικήν Ύγείαν, τήν ήθικήν καί ιρανικήν άπόλαυσιν τής ΖΩΗΣ, τήν έσωτερικήν γαλή­ νην. τήν παγκόσμιον Αγάπην, καί γενικά κάθε δυνατήν ευ­ τυχίαν στήν Ζωήν. ❖ Φίλτατε κ. Σαδβίδη, Παρακαλώ νά μοΰ έπιτρέψετε νά προσθέσω καί τά δι­ κά μου ειλικρινή καί έγκάρδια συφχαρητήρια διά τό εργον σας εις τήν σωρείαν τών δσων έπαξίως λαμβάνετε Από ό­ λους. Ά λ λ ’ οι δυνάμενοι νά εκτιμήσουν τήν Αξίαν τής δράαεως καί του έργου σας, διά τήν Κύπρον ιδιαιτέρως, δέν πρέ­ πει, νομίζο), νά περιορίζονται εις τά συγχαρητήρια καί τάς εύχαριστίας. Είναι φανερόν πόσον ευεργετικά θά ήταν τά Αποτελέ­ σματα, έάν αΐ πρακτικοί γνώσεις καί αί Αλήθεια αΐ περιεχόμεναι εις τά τελευταία βιβλία σας, καθίσταντο κτδίμα 8λων τών μαθητών καί μαθητριών τών σχολείων, δλων τών προσκόπων, δλων τών όργανώσεοιιν νεολαίας καί τών Αθλη­ τικών σωματείων· δλων έκείνων τών όποίων ή ύγεία άπο τελεί έθνικάν κεφάλαιον τής νεαράς πολιτείας. Τό Αλφάβη­ το·.' καί οι κανόνες τής ύγείας νά γίνουν κτήμα δλων, δπως τό άλφάβητον καί οί κανόνες τής γραφής. Διατί τό βιβλίον σας νά μή είναι ένα άπό τά έπαθλα

-

29 -

μαθητικής ή αθλητικής έπιδόσεως; Διατί νά μή είναι τό καλύτερον -δώρον πού Οά κόμη κάθε πατέρας οέ κάθε παιδί του, δταν γίνη 15 έτών; Μετά πάσης τιμής, Γ. Β Α Σ ΙΛΕΙ ΑΔΗ Σ , Τέως Πρόεδρος τοΰ ‘Ανώτατου Δικαστηρίου Λευκωσίας. ΥΛ~. Παρακαλώ δπως μου στείλετε 30 βιβλία σας, πρός διάθεσιν στούς Προσκόπους μας. — Γ.Β. Κύριον Σ . Σαββίδην, Γραμματέα Παγκυπρίου ΦυσιοθεροστευτικοΟ Συνδέσμου, ΕΙς Πέρα Πεδί, Λεμεσού. ΑΙσθάνομαι μιά πολύ βαθειά υποχρέωση, δπώς σας έκφράσω καί δημοσία, τις πλέον θερμές μου εύχαριστίες γιά τό άνε,κτίμητο καλό πού μου κάνατε θεραπεύοντας με άπό τήν όδυνηρά νευραλγίαν του τριδήμου ή κατ’ άλους ή μ ικ ρ α ν ί α ν, άπό τήν όποίαν ύπέφερα έπΐ δώδεκα συνεχή έτη. 01 άπλές σας όδηγίες γιά μιά όρθή δίαιτα άπεδείχθησαν σωτήριες γιά μένα. Τώρα είμαι έντελώς ύγιής καί τοϋτο τό χρωστώ σέ σδς, καθώς καί στήν παντοδυναμία τής Φυ­ σιοθεραπείας. Παρακάτω άναφέρομαι στό ιστορικό τός πάθησης καί τής θεραπείας μου τό όποιο άν άναγνωσθή μέ προσοχή καί πίστη, πλεΐστοι άλλοι όμοιοπαθεΐς θά έχουν νά ώφεληθοϋν. Είμαι 45 έτών. Κατέχω τήν θέση Διευθυντοϋ Δημοτικού Σχολείου άπό ένδεκαετίας στή Λεμεσό. *Η ήμικρανία έμφανίστηκε στό δεξί μου μάτι άπό τό 1961. Μέχρι τΙς 20 Αύγούστου 1972, ήμερομηνία τής πλή­ ρους θεραπείας μου, ύπέφερα άπό φρικτούς πονοκεφάλους οΐ όποιοι διαρκοΰσαν 20 μέχρι 24 ώρες. Τά ποικίλα παυσί­ πονα σέ τίποτε δέν ώφελουσαν. Τό 1970 πήγα στίς Άθήνες γιά θεραπεία, δμως καμμιά βελτίωση. Τό 1971 πραγματοποίησα καί δεύτερη έπίσκεψη στήν Αθήνα, άλλ' είς μάτην καί πάλι. ’Αρχές του 1972, τό κακό προχωρούσε, οί πονοκέφαλοι πύκνωσαν καί μπορώ νά είπω «έγιναν δυσβάστακτοι».

-

30 -

Ξυπνοΰσα στις δυο μετά τά μεσάνύκτα μέ τρομακτι­ κούς πόνους καί κατέφευγα στά χάπια, χωρίς δμως νά έπιτυγχάνω άπολύτως τίποτε. Οί πονοκέφαλοι περνούσαν μόνοι τους ύστερα άπό 24 ώρες, άφοΰ μ’ έρριχναν στό κρεββάτι καί μέ έκαμναν νά βογγώ καί νά φωνάζω. Τό πρώτο εξάμηνο τού 1972 έβαλα δυό ένέσεις στήν δεξιά κροταφική Αρτηρία καί 20 άλλες ατούς μηρούς. "Η ­ πια δέ περισσότερα άπό 200 καερκότ, πού είναι άπό τά πιό ισχυρά παυσίπονα. Άπό τή λήψη τόσων πολλών φαρμάκων καί χαπιών ένοχλήθηκε ή καρδία μου, πραγμα πού αύξησε τήν άγωνία μου. Ένοιωσα τόν έαυτό μου νά έξασθενίζη μέρα μέ τή μέ­ ρα. Ά πό τά χάπια ή κοιλιά μου μεγάλωσε άνησυχητικά. Τά βάρος μου ένεκα της Ανθυγιεινής συνήθους διατροφής έφτα­ σε στις 74 όκάδες. Σήμερα κατόπιν τής φυσιοθεραπευτικής κούρας είμαι μόνο 60 όκάδες, ήτοι σέ διάστημα πέντε περί­ που μηνών έχασα άπό τό βάρος μου 14' όκάδες. 15η Αύγουστου 1972, ώρα δύο μετά τά μεσάνυκτα. Ξ ύ­ πνησα μέ τρομερό πονοκέφαλο. Πήρα 4 παυσίπονα σέ διά­ στημα δυό ώρών, χωρίς δμως κοινένα Αποτέλεσμα. Ή προσ­ βολή αΰτή ήταν ή χειρότερη τών δώδεκα έτών. Παρέμεινα στό κρεββάτι βογγώντας καί κλαίοντας έπΐ τρία 24ωρα. Μπροστά στό μεγάλο κίνδυνο πού μέ Απειλούσε, δέν ήξερα τί ιά κάνω. Αποφάσισα νά μεταβώ στήν ’Α γγλία, μέ τήν έλπίδα δτι έκ εϊ θά γινόμουν καλά. Εύτυχώς δμως πού δέν πραγματοποίησα τήν Απόφασή μου καί τούτο χάρις στό περιοδικό τού κ. Σα ββίδη «Φυσική Υγιεινή» μέσα στό όποιο διάβασα τήν θεραπεία πολύ χειροτέρων περιπτώσεων καί σοβαρότατων Ασθενειών. Πάραυτα έπεσκέφθηκα τόν κ. Σαββίδη στό Κέντρον τού Π.Φ.Σ., έγινα μέλος καί ύστερα Από σύντομη συνομιλία, είχα κιόλας στά χέρια μου τήν κοσμοσωτήρια συνταγή, ή όποια μέ θεράπευσε ριζικά μέσα σέ 15 μέρες χωρίς Απολύ­ τως κανένα φάρμακο, παρά μονάχα μέ χυμοφρουτοδίαιτα, σύντομη νηστεία, Αλκαλική δίαιτα, άτμόλουτρα, μασσάζ, ήλιοθεραπεία, δηλαδή μέ τά άπολύτως φυσικά Απλα κι ευερ­ γετικά μέσα, πού καθώς διεπίστωσα όχι μόνον έγώ , άλλά καί έκοττοντάδες μέλη τού Π.Φ.Σ. θεραπεύθησαν άπό θεω­ ρούμενες Ανίατες Ασθένειες. Συνεχίζω τώρα Ακολουθώντας φυσική ύγιεινή διατροφή31—

γιά τον έαυτό μου άλλά καί γιά όλόκληρη τήν οίκογένειά μου καί Ενθουσιασμένος μέ τ ’ άποτελέσματα, μέ τήν πεποίθησιν δτι ή μέθοδος τής Φυσιοθεραπείας, δέν θαυμα­ τουργεί μόνον γιά τή θεραπεία, άλλά και γιά τήν πρόληψη των άσθενειών. Γ ι’ αύτό καί ή μόνη μου εύγή κι έπιθυμία είναι δπως ή εύεργετι,κή αύτή μέθοδος τής Φυσικής 'Υγιεινής γίνη τό ταχύτερον κτήμα καί συνήθεια όλοκλήρου του λαού μας. Έφ' δσον δέ τό Εργον — ή έζυγιαντική προσπάθεια του κ. Σαββίδη — τυγχάνει έκτιμήσεως δχι μόνον έκ μέρους του λαοΰ μας άλλά καί έκ μέρους τής έπισήμου Ιατρικής — κα­ θώς φαίνεται άπό έπιστολήν του έκλεκτοΰ έπιστήμονος καί Διευθυντόϋ ’ Ιατρικών Υπηρεσιών κ. Οίκονομοποόλου καί τόσων άλλων έπιστημονικών καί κοινωνικών παραγόντων, καί έφόσον τό έκλεκτόν αύτό περιοδικόν «Φυσική 'Υγιεινή* καί τά δύο μεγάλα καί πολύτιμα βιβλία του «Φυσιοθεραπεία θ εω ρία καί Πράξη» καί «Τροφή καί Υ γ εία ...» καθώς καί τό θαυμάσιο δραματάκι «Κάλλιον άργά παρά ποτέ», είναι έγκεκριμένα άπό τό Ύπουργεΐον Παιδείας γιά τές σχολικές βιβλιοθήκες των Διδασκάλων, καί τών Γυμνασίων, δέν βλέπο> τόν λόγον, γιατί δλοι οί συνάδελφοι πού ένδιαφέρονΓαι γιά τήν ύγεία τους καί τήν ύγεία τών μαθητών, νά μή παραγγέλλουν καί νά μή προμηθεύωνται τό ταχύτερον τά εύ· εργτικά αύτά μέσα Φυσικής 'Υγιεινής διαφωτίσεως. Κλείνοντας τήν έπιστολή μου αύτή θά Επρεπε νά τονί­ σω δτι ή πνευματική διαύγεια, ή δρεξη καί άντοχή, στή με­ λέτη καί δραστηριότητα, έκτός τής όριστικής άπαλλαγής άπό τούς φρικτοΰς πόνους πού έξασφάλισα μέ τήν κοσμο­ σωτήρια πράγματι μέθοδον τής Φυσικής ’Υγιεινής, μέ ύποχρεώνει' άπό γνήσιον κοινωνικόν Ενδιαφέρον νά κάμω μιά ειλικρινή καί θερμή Εκκληση σέ δλους τούς συναδέλφους δπως μιμηθοϋν τό παράδειγμά μου. ΟΛΟΙ άσφαλώς έπιθυμοΰμεν ν’ άνακτήσωμεν καί νά διατηρήσωμεν τήν πολύτιμη σωματική — πού συνεπάγεται κατ’ άνάγκην καί τήν ψυχο-διανοητικήν μας — 'Υγείαν, πού είναι ή πεμπτουσία τής ζωής καί τής προόδου. "Ας τό κατανοήσωμε λοιπόν δτι ή καιλιοδουλεία, ή άκινησία, σι κατα­ χρήσεις καί ή άφύσικη ζωή πού διάγομε δχι μόνον τήν σω­ ματικήν άλλά καί τήν ψυχο-διανοητική μας ύγεία... δηλητη­ ριάζουν.32—

Τά έκλεκτά βιβλία του κ. Σαββίδη, «Φυσιοθεραπεία, θεω ρία καί Πράξη», «Τροφή καί Ύ γεία, καί Υ γιεινή Μα­ γειρική» καθώς καί τό ευεργετικό Περιοδικό «Φυσική Υ ­ γιεινή» (δλα έγκεκριμένα ύπό του Υπουργείου Παιδείας γιά τές σχολικές βιβλιοθήκες), είναι άριστον βοήθημα γιά τήν διδασκαλίαν τοϋ μαθήματος τής Υγιεινής συγχρόνως δε καί γιά τήν έξασφάλιση τής πολύτιμης σωματικής καί ψυχο-διανοητικής μας ύγείας. ’Επίσης συγχαίρω μέ δλη τήν καρδιά μου τόν Ακούρα­ στο κι έξαίρετο φυσιοθεραπευτή κ. Σαββίδη γιά τό Αφιλο­ κερδές έργο πού έπιτελεί τόσο Αθόρυβα κι εύχομαι νά έχη μακροβιότητα γιά νά μπορή νά χαρίζη τήν ύγεία σέ δσους τήν στερούνται.

X. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Διευθυντής 4ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού τέως ’Επιθεωρητής Σ το ι­ χειώδους Έκπαιδεύσεως.

ΣΗΜ — Ό Π.Φ.Σ. έκφράζει τήν εύγνομοσύνη του στόν έκλεκτόν συνεργάτην κ. Χαρ. Τριανταφυλλίδην, γ ιά τό γνή­ σιον ένδιαφέρον καί τή δράση του γιά τή διάδοση τής Φυ­ σικής Υγιεινής. ”Αν δλοι οί συνάδελφοι έγνώριζαν κατά βάθος τί είναι «Φυσιοθεραπεία», (παραγγέλλοντας καί προμηθευόμενοι τά βιβλία μας, πού είναι δλα έγκεκριμένα άπό τό Ύπουργείον Παιδείας γιά δλες τις σχολικές βιβλιο ­ θήκες) καί τήν διέδιδαν μέ τόν ζήλο τού κ. Φριανταφυλλίδη, Ασφαλώς θά εύεργετούσαν κυριολεκτικά τήν ύγεία τους καθώς καί όλοκλήρου του λαού μας. ”Ας σημειωθή δτι ό κ. Τριανταφυλλίδης δίνει φυσιοθε­ ραπευτικές όμιλίες δυό φορές τόν μήνα πρός τόν Σύλλο­ γον Γονέων τού Σχολείου του μέ έξαίρετα Αποτελέσματα στόν έξυγιαντικόν τομέα.

ΠΑΓΚΥΠΡIΟΣ Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Κύριον Σ . Σαδδίδην, Φυσιοθεραπευτήν, Πέρα Πεδί, Λεμεσού. ’Αγαπητέ κ. Σαδδίδη, Σα ς συγχαίρουμε γιά τήν ευγενική προσπάθειά σας καί τή θερμή πίστη, μέ τήν οποία διεξάγετε τό έ'ργο της δια­ φώτισης τού λαού μας έπάνω στις γραμμές της Φυσιοθε­ ραπείας, πού άσφαλώς θά συντελέσουν στή σωματικήν καί ψυχικήν του ύγεία, πού είναι ή δάσις τής κοινωνικής εύημερίας. Ύποδάλλουμε εισήγηση πρός τόν "Εντιμον Διευθυντήν τής Παιδείας, δπως τά διδλία σας έγκριθοΰν γ ιά τις σχο­ λικές διδλιοθήΚες. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ΕΛΕΥΘ. ΣΩ ΤΗ ΡΙΟ Υ Πρόεδρος.

ΣΗΜ.— Τά διδλία μας «Φυσοθεραπεία, θεω ρία καί Πράξη», «Τροφή καί Ύ γεία»...» καί «Κάλλιον άργά παρά ποτέ», καθώς καί τό περιοδικόν τού Π.Φ.Σ. «Φυσική Υ γ ιε ι­ νή», έγκρίθηκαν υπό τού Υπουργείου Παιδείας γιά τές Σχολικές Βιδλιοθήκες τής Στοιχειώδους καί Μέσης Παι­ δείας καί τές Κοινοικές Βιδλιοθήκες.

Θεσσαλονίκη, 'Ελλάδα.

’Αγαπητέ κύριες Σαββίδη, Είμαι ή γυναίκα του Στέλιου του Καλατζή, τού γεω ­ πόνου,' μέ τήν σκλήρυνση κατά πλάκας. Είμαι τόσο συγκινημένη, πού δέν βρίσκω λόγια ν’ άρχίσω τό γράμμα μου καί συγχρόνως νά σας ευχαριστήσω. Πριν άπό 14 μήνες, ό­ ταν μάθαμε τήν πάθηση του Στέλιου, είλικρινά σάν νεόπαντρη κοπέλλα, μαύρα, σύννεφα, τύλιξαν τό σπίτι μου. Χάθηκε τό χαμόγελο καί ή χαρά μου. ‘Η Απελπισία μου ήταν τε­ ράστια. Μου συνέατησαν τήν κυρία Μουτάφη άπό τή Δράμα. Αΰτή μας συνέστησε φρούτα καί Απόλυτη νηστεία, έως δτου νά λάβωμε οδηγίες σας. "Εκτοτε έκτελώ πιστά, δ,τι μου γράφετε. ’Αποτέλεσμα δλων ήταν, ό άνδρας μου, ν’ άποκτά σιγά-σιγά τήν ύγεία τομ. ’Επανήλθε ή εΐσιοδοξία του καί ή χαρά στό σπί^ι μου. Πιστεύω Ακράδαντα, πώς μέ τήν πλήρη Αποτοξίνωση δλα ύποχωροΰν. Κύριε Σαββίδη, ό άνδρας μου τώρα κινεί­ ται άνετα. Πηγαίνει στή δουλειά του. Χορεύει, άρχισε νά τρέχη, βέβαια δχι σάν δρομέας, πάντως τρέχει. Μέσα στό 'σπίτι χρησιμοποιεί τήν παντόφλα σάν μπάλλα καί φωνάζοντάς μου μοΰ λέει, κοίτα μπορώ καί κλωτσώ. Τά μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Δάκρυα χαράς κι αισιοδοξίας. Οί σπαστικές μυϊκές κινήσεις πού έκαναν τά πόδια του σταμάτησαν. Ή ομιλία του πλέον δέν ξαναμπερδεύτηκε. Δ ι­ πλωπία δέν ξαναπαρουσιάστηκε. Δέν κουτσαίνει άλλά ισιώ­ θηκε τό κορμί του καί περπατά ελεύθερα. Τόν τσιμπώ στά πόδια του καί καταλαβαίνει δλα τά τσιμπίματα. ’Επανήλθαν οί αισθήσεις τής άφής. Ή χλωμάδα τού προσώπου καί τό απλανές δφος, έξαφανίστηκαν. Ρόζ χρώμα, κόκκινα μάγουλα κι αύτά έχομε δλο τό 24ωρο. Η ρέμησε, μπορεί καί σκέφτε­ ται λογικά καί μιά χοντροκεφαλιά ή θολούρα στό μυαλό ύποχώρησε. ΤΗταν ένα τεράστιο άλμα αύτό, πού κάναμε κύ­ ριε Σαββίδη. ’Αγαπώ τόν άνδρα μου, όσο τίποτε άλλο στόν κόσμο καί τόν φροντίζω μέ πολύ μεγάλη στοργή. Κάθε μέρα, χω­ ρίς νά παραλείψω, οΰτε μιά φορά τού προσφέρω τις υπη­ ρεσίες μου. ’Αρκετές φορές μέ τή βούρτσα τού φτιάχνω μασσάζ· δλο πρός τό μέρος τής καρδιάς. Μασσάζ στά πόδια μπρόςπίσω, τρίψιμο στά πόδια — στά δάχτυλα, στά χέρια, στό κεφάλι, στήν κοιλιά. Φυσικό βελονισμό μέ τσουκνίδες, στις35—

πατούσες, κομπρέσσες μέ κρύο-ζεστό εναλλάξ νερό στά πόδια καί συγχρόνως στή σπονδυλική στήλη ζεστή-κρύα πε­ τσέτα. Γυμναστική κάθε βράδυ. Βαθειά καθίσματα 100 φορές κάθε βράδυ, τρέξιμο, βη­ ματισμός ισορροπίας. Άτμόλουτρο, άρχισα μέρα παρά μέ­ ρα ένα (1) και τώρα κάνομε 1 κάθε 5 μέρες καί στή συ­ νέχεια κρύο ντούς. Κλύσματα μέ νερό καί ενίοτε προσθήκη μέ χυμό ένός λεμονιού. "Ο λ’ αύτά κύριε Σαββίδη γίνονται κάθε βράδυ καί πάντα μέ χαμόγελο καί γελαστό πρόσωπο για νά μπορέσω νά τόν δω νά παίζη ποδόσφαιρο, δπως δταν τον γνώρισα φοιτήτρια κι έγώ τότε στήν Ιτα λ ία . Ό άνδρας μου κύριε Σαββίδη είναι πολύ έγκρατής χαρακτήρας. ‘Η δική του έγκράτεια καί ή δική μου ή έξωτερική φροντίδα τόν Ε Σ Ω Σ Α Ν . Πέταξα άπό τό σπίτι μου τά πάντα. 'Υπάρχουν μόνο Φυσιοθεραπευτικά προϊόν­ τα. Μόνη μου ζυμώνω, τά μακαρόνια κι δλα τά φτιάχνω μόνη μου. Δέν έμπιστεύομαι πλέον κανέναν. Πηγαίνω στό μύλο μαζί μέ τήν κυρία Μαρία κι άλέθω τό άλευρι. Τρόποι μαγειρέματος καί τά πάντα, ό θεό ς νά τήν έχη καλά μου τά έ'μαθε δλα. Ή καταγωγή μου είναι άπό τή Δράμα καί τις γιορτές, πού εΐμασταν έκεΐ καί τόν είδε έκλαιγε άπό τή χαρά της καί μ’ άγκάλιαζε καί μέ φιλούσε σάν νά είχαμε Ανάσταση κι έλεγε πού είσαι Σαββίδη νά βλέπης. Τόν πήγα τό Σ τέλιο στό γιατρό, τόν Φαρμακολόγο με­ τά άπό τόσο καιρό. Μόλις τόν ειδε είπε: "Εκφρασις ύγιέστατη. Τόν έξέτασε μία ώρα. "Οταν τόν ρώτησα πώς πάμε, μου είπε: "Αν πάη, σ’ έναν άλλο συνάδελφο, θά νομίση, άτι αύτό τό άτομο κάτι έχει στό δεξί του πόδι άπό πέσιμο, άλλά δέν θά καταλάβη δτι έπρόκειτο γ ιά σκλήρυνση κατά πλάκας. Πώς νά μήν κλαίω καί νά μήν χαίρομαι κύριε Σ α β β ί­ δη. Στή ζωή μας, πού μας χαμογελά πιά, δέν πρόκειται νά άρχίσωμε πλέον τις παλιές κακές συνήθειες. Τώρα άρχίσαμε πάλι άπό τήν άρχή τές έφτά περιόδους τής άποτοξίνωσης. Σήμερα ό Στέλιος βρίσκεται στήν 3η μέρα άπόλυτης νηστείας καί πηγαίνει στή δουλειά. Κάθε 20^ ήμέρες πιό έλεύθερης διατροφής, δ Στέλιος, άρχίζει φρούτα καί άπόλυτη νηστεία. Έ άν έσεΐς τού γράφετε νά κάνη 3 ήμέρες έκεΐνος κάνει 4 ήμέρες νηστείας. Πρόσεξα πώς τώρα ή άντοχή του στήν άπόλυτη νηστεία μεγάλωσε. Δηλαδή κάνοντας τήν άπόλυτη, δέν νοιώθει τό­ σο χάλια, δπως παλιά. Νά φαντασθήτε χθές τό βράδυ χό­36—

ρευε μέσα στό σπίτι. Κύριε Σαββίδη, ίσιωσε τό κορμάκι του. Δέν Σ Ε Ρ Ν Ε Ι πια τά πόδια του. ’Έ χ ει μιά δρεξη σάν λύκος. “Οταν άρχίζωμε τό φαγητό, τό μεσημέρι, φωνάζω γ ιά νά σταματήση νά τρώη, βέβαια τις σαλάτες καί σταφίδες καί τά συνηθι­ σμένα καί ,τά βρίσκει δλα πεντανόστιμα. Τό Αγαπημένο του φαγητό είναι τά σέλινα άτμόβραστα καί τά ψητα μανιτά­ ρια. Κάθε μέρα τοϋ δίνω τό μεσημέρι μαρούλι, σκόρδα, κρεμμύδια, μαϊντανό. Τή μιά μέρα άν θά ψδμε ψωμί τήν άλλη πατάτες ψητές κ.ο.κ. Πλέον έ'χω μυηθή στό πνεύμα τής Φυσιοθεραπείας. Κύριε Σαββίδη μ’ άκοΟτε. θέλω νά βγω στό μπαλκόνι νά τό φωνάξω νά μ’ Ακούσουν δλοι γ ιά τά εύεργετικά τής Φυσιοθεραπείας. Μέ τό καλό τόν Μάϊο διορίζομαι κι έγώ ώς Γεωπόνος στή Σάμο. Καί θά πάμε έκ εΐ μέ τόν άνδρα μου. Όπότε κύριε Σαββίδη καί ό καθαρός άέρας, τό Ιώδιο τής θάλασ­ σας καί ή άλλαγή κλίματος τήν άνοιξη, πιστεύω νά μας εύεργετήσουν. “ Οπου κι άν βρισκόμαστε, δταν θά έλθετε στή Δράμα θά ρθοΟμε νά σάς βροϋμε. Δέν βρίσκω λόγια γιά νά σας ευχαριστήσω. Συνεχίστε τό έργο σας. ‘Η ζωή είναι τόσο μικρή καί για τί νά μή τή ζουμε σωστά. Μαθαίνετε στόν κόσμο νά ζή σωστά. Σ ά ς κούρασα μ’ δλα αύτά, πού σας γράφω. Πιστέψτε με, πώς στήν προσευχή μου, πάντα σάς φέρ­ νω στό νοΟ μου. Εΰχομαι νά είστε καλά κι έσείς καί ή οι­ κογένειας σας. Χαρά νά δασιλεύη στό σπιτικό σας κι ένα μέρος αύτής τής χαράς νά τή δωρίζετε καί στόν κόσμο. Σά ς εύχαριστώ πολύ. Μ’ έκτίμηση, ΕΔΕΝΑ ΚΑΛΑΤΖΗ Κασσάνδρου 61 Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜ.: του βιβλίου.

"Αλλες έπιστολές θεραπευθέντων στό τέλος37—

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 'Υπό του Ματροΰ ΣΑΒΒΑ ΧΡΟΝΗ, Μετεκπαιδευθέντος στή Φυσιοθεραπεία Νοιώθω τήν Ανάγκη νά έκφράοω τις δικές μου άπόψεις καί έμπειρίες πάνω στό θέμα της Φυσικής Υγιεινής πιστεύοντας δτι μ’ αύτό τόν τρόπο θά βοηθήσω στόν προ­ ληπτικό καί στόν θεραπευτικό τομέα. Έ κ πρώτης δψεως θά ήθελα νά καθορίσω τί έννοουμε μέ τόν δρο «Φυσική Υγιεινή». Είναι ή παρακολούθηση των νόμων τής φύσεως, ή Α­ ποφυγή Ανθυγιεινής τροφής, καταχρήσεων καί έκφυλιστικών τάσεων καί γενικά τής Αφύσικης ζωής πού διάγει σή­ μερα ό λεγόμενος «πολιτισμένος άνθρωπος». Άπό τά πολύ μικρά μας χρόνια έχουμε μελετήσει, ζήσει καί διαπιστώσει τά εύεργετικά Αποτελέσματα των νό­ μων τής δημιουργίας καί αύτοσυντήρησης τής ζωής πού ύποδεικνύει ή φυσική ύγιεινή. Καί πρώτα άπ* δλα μεγάλη σημασία πρέπει νά δώσουμε στήν φυσική ύγιεινή διατροφή πού είναι ή σπονδυλική στήλη τής φυσιοθεραπείας. Ή τροφής παίζει σπουδαιότατο ρόλο δσον άφορα τήν ποι­ ότητα του αίματος, των κυττάρων μας καθ’ δτι χρησιμο­ ποιείται σάν πρώτη Ολη γιά τήν άνοικοδόμηση δλοκλήρου του όργανισμοϋ μας. Πρέπει λοιπόν αύτή ή τροφή νά είναι φυσική, κατά τό μεγαλύτερο μέρος άμαγείρευτη, Ανεπηρέαστη άπό συν­ τηρήσεις και έπεξεργασίες πού Αλλοιώνουν τήν φυσική δο­ μή καί σύσταση των τροφών, καταστρέφοντας τές πολύτι­ μες βιταμίνες, καί τά ζωντανά κύτταρα τών τροφών. 01 Αφύσικες βιομηχανοποιημένες τροφές, είναι κυρίως ή αίτία πλείστων Ασθενειών, λόγω συντηρητικών καί δη­ μιουργίας τοξικών νεκρών κυττάρων στόν όργανισμό. Αύτό κηρύττει δ 'Ιπποκράτης, ό όποιος έκήρυττε τό γνωστό: «Ή τροφή σου είναι τό φάρμακό σου». Δυστυχούς σήμερα δέν δίνεται τόση μεγάλη σημασία στό ζήτημα τής διατροφής καί τό κύριο μελημα τής θερα­ πείας είναι ή προσωρινή, Ανακούφιση τοϋ αρρώστου, μέ τή συμπτωματική θεραπεία.38—

__ Έ φ ’ δσον λοιπόν ή ριζική αιτία τών πλείστων Ασθε­ νειών είναι ή τοξαιμία άπό τήν Αφύσικη ζωή μας, αύτήν πρέπει νά άπομακρύνουμε καί όχι απλώς τά συμπτώματα. Ή Ια τρ ικ ή διά μέσου τών αιώνων έξυπηρέτησε τήν πολύτιμη ύγεία του ΛαοΟ, έχει δέ κάνει τεράστιες προ όδους οτόν διαγνωστικό καί χειρουργικό τομέα. Ή άψογη καθαριότης, ή ^χειρουργική, οί πρώτες βο­ ήθειες, καί ή καταπολέμηση των καταχρήσεων, του καπνί­ σματος, και τού άλκοολισμοΟ είναι άπό τά κυριώτερα εύεργετικά μέσα τής Ιατρικής πού έσωσαν καί θά σώζουν έκατομμύρια ζωές. Καλό θά ήταν δμως στά θέματα ύγείας νά γίνει μιά έντιμη συνεργασία μέ συνδυασμό τής Πατρι­ κής καί τής Φυσιοθεραπείας στόν διαιτολογικό τομέα μέ Αποτέλεσμα τήν πλήρη Αποτοξίνωση, τήν πρόληψη καί τήν ριζική θεραπεία τών Ασθενειών, μέ τήν έφαρμογή τής φυ­ σικής υγιεινής διατροφής, τής φρουτοθεραπείας, τής Από­ λυτης νηστείας, τής ύδροθεραπείας καί τής κινησιοθερα­ πείας. Μέ αύτόν τόν τρόπο θά έκτελέσουμε ευσυνείδητα τόν δρκο πού δώσαμε στόν πατέρα τής Πατρικής πού τόνισε: «Προλαμβάνειν μάλλον παρά θεραπεύειν». «Φύσις νόσων ι ­ ατρός», καί τό «Ώ φελειν και μή βλάπτειν». ΣΑ ΒΒΑΣ

ΧΡΟ Ν Η Σ, ’ Ιατρός.

ΣΗΜ.: 'Ο Παγκύπριος Φυσιοθεραπευτικός Σύνδεσμος όφείλει νά εύχαριστήση θερμά τόν νέον έπιστημονικόν Σύμβουλον τοϋ Π.Φ.Σ. Ιατρόν (μετεκπαιδευθέντα εις Λονδίνον στούς κυριώτερους κλάδους τής συμπληρωμένης Φυσιοθεραπείας», κ. Σάββαν Χρόνην, έγγονόν του κ. Σαββίδη, γιά τήν προ­ θυμίαν του, νά συνδυάση τήν Πατρικήν μέ τήν Φυσιοθερα­ πείαν, στή νέα μεγάλη κλινική τής Φυσιοθεραπείας, πράγμα πού ϋπήρξεν άπό άρκετά χρόνια ό σκοπός καί ή προοπτική τής ’Οργάνωσής μας. Έ ξ δσων γνωρίζομεν καί άλλοι ιατροί μετά τήν Α­ ποφοίτησή των άπό τό Πανεπιστήμιον τής Πατρικής, με­ τεκπαιδεύονται στή συμπληρωμένη Φυσιοθεραπευτική έπιστήμη, μέ σκοπόν δχι άπλώς τήν συμπτωματική θεραπείαν άλλά τήν κάθαρση τοϋ αίματος, τήν Αποτοξίνωση ¡αέ τήν άποφυγήν καί άπομάκρυνσιν της τοξαιμίας, της ριζικής αίτιας δλων τών Ασθενειών, ή όποια «μ’ ένα δρά­ μι πρόληψη μάς γλυτώνει άπό ένα τόνο θεραπεήα», έξασφαλίζοντας καί τήν έθνικήν οικονομίαν του λαοΰ μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. Ε. Μ. Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΠ ΙΜ Ο ΡΦ Ω ΣΕΩ Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Μ Ε Σ Η Σ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ (Σ.Ε.Λ .Μ .Ε.) Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ Θεσσαλονίκη, 26.3.1986 Κου Σ Α Β Β Α Σ Α Β Β ΙΔ Η , Πέρα - Πεδί, Λεμεσός. Κύριε Σαββίδη, 'Η καλή σας φήμη έχει φτάσει καί στή Σχολή μας, ή όποια πιστεύει δτι είναι εύαίσθητος δέκτης των παραγόντων πού έχουν σχέση μέ τήν έπιμόρφωση των καθηγητών της. Γι’ αύτό, λοιπόν, σας προσκαλοΰμε γιά μιά ομιλία (ή ό­ ποια καλό είναι νά συνοδεύεται καί άπό συζήτηση μέ τούς σπουδαστές - καθηγητές μας) μέ θέμα πού θά έχει σχέση μέ τήν ύγιεινή διατροφή καί διαβίωση του άνθρώπου. Τήν ακριβή ήμερομηνία καί ώρα τής διάλεξης σας μπορείτε νά τήν προσδιορίσετε μέ τή συνεργασία του Πατρός Μόσχου, ό όποιος είναι καί ό εισηγητής τής πρόσκλησής σας. Σα ς ευχαριστούμε Ό Διευθυντής Σπουδών Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ Λ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΗΜ.: ’Οφείλομε νά εύχαριστήσωμε θερμά τή Σχολή Έπιμορφώσεως Λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύσεως Θεσσαλο­ νίκης γιά τήν τιμητική πρόσκληση γιά μιά όμιλία μας μέ θέμα τήν ύγιεινή διατροφή καί διαβίωση τού άνθρώπου. Διαβάζοντας τό πρόγραμμα τής ’Οργάνωσης αύτής καί βλέποντας τές τακτικές διαλέξεις πού γίνονται κάθε βδομάδα γ ιά έγκυκλοπαιδικά ζητήματα καί θέματα φυσικής ύγιεινής καί Αποτοξίνωσης, δέν μπορούμε παρά νά τούς συγχαρούμε θερμότατα γιατί παράλληλα μέ τές έπιστήμες των, καί ύπεράνω δλων θέτουν τόν πολυτιμότατο θησαυρό της ζωής τήν ΥΓΕΙΑ. Λαμπρόν παράδειγμα γ ιά τούς έπιστήμονές μα^, καί γιά όσους Αντιλαμβάνονται τήν Αξία τής ύγείας μόνο δταν τήν χάσουν, όπότε κτυπούν δλες τις πόρ­ τες έδώ καί στό έξωτερικό μάταια δμως τές περισσότερες φορές. ΕΙσηγούμαστε δτι, θά ήταν εύχής έργον νά υΐοθετηθή καί στήν πατρίδα μας μιά παρόμοια προσπάθεια έπιμόρφωσης, γ ιά τούς έκπαιδευτικούς μας.

— 40—

N icosia 10th F eb ru ary 1986 D ear Mr. S a w id e s, I am very happy to continue my subscription with your periodical. A s m any people know your Jo u rn al h as contibuted a lot to the health and will-being of many Cypriats. No doubt fo r a while you were a voice in the winlderness. B u t soon people began to realize how right you w ere and m any m any people thanks to your te a ­ chings have become veg etarian s. N ow adays v e g etaria­ nism is w idespread in Cyprus th an ks to you. Y our name is the com m onest household word. There is h ardly a household on the island th at is not acquainted with your nam e. No wonder your nam e is synonym ous with vegetarianism . In Cyprus vegetarian ism m eans S a w id e s and S a w id e s m eans vegetarian ism . A g re a t accom plishm ent indeed. T his is not an ex­ aggeration . T h is is a fa c t. It is the work an d the te a­ chings o f alm ost 50 years. It is the work o f a very de­ dicated m an. A m an who tau gh t and p racticed w hat he believes. A m an who h as lived up to his beliefs. There is no doubt th a t you have alw ays lived ahead of your time. W hat you taught m any y e a rs ago is now accepted and is considered tru e science. In fu tu re when the h is­ tory o f vegetarian ism and n aturopath y in Cyprus is w ritten m any p age s of th is h istory will be devoted to you. Now in your own righ t and in your own life time you have become a legent. You are now reap in g the rew ards of your teach in gs. You m ust be very happy and proud and contented th a t your ideas and teach ings will ou tlast u s and will b e accepted by the fu tu re g e ­ nerations. A s H ippocrates w as the fa th e r o f Medicine so are you the fa th e r of V egetarian ism and N aturopath y oh the island. It is high tim e I believe fo r the Republic or some O rganizations to nam e every y e a r the m an of the year. And on the emblem th at will be given you the follow ing should be w ritten : S av v a s S a w id e s, fa th e r o f vegetarian ism and naturopathy, 1986. My very best w ishes in your endeavour fo r m any y ears to come. Y ours Sincerely, CH R IS C. C H R IST O PH E R , Sr., M.D. ’ I ατρός. Σ η μ.: Έ κ μέρους τοϋ Π. Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου41 —

όφείλομε νά εύχαριστήσωμε θερμά τόν εκλεκτόν έπιστήμονα δρα C hristopher γ ιά τήν ειλικρίνεια, τήν Ανωτερότητα, καί τήν έκτίμηση του προς τή φυοική ύγιεινή τήν όποιαν παρακολούθησε (γ ιά Αποτοξίνωση) στό Κέντρον τοΟ Π .Φ .Σ. εις Πέρα Πεδί, δταν Αφίχθηκε έξ 'Αμερικής. Πιστεύομε πώς, άν δ λ ο ιο ί έπιστήμονες μας μελετού­ σαν καί έψάρμοζαν τή φυσική ύγιεινή, Ασφαλώς θά έκαναν ένα συνδυασμό τής έπιστήμης μέ τή φυσιοθεραπεία, έπιτυγχάνοντας θαυμάσια Αποτελέσματα στόν προληπτικό καί στό θεραπευτικό τομέα. ‘Η άγνοια των ίσως καί δχι τά ύλικά συμφέροντα, δπως διατείνονται Αρκετοί, είναι ή ρι­ ζική αίτια πού δέν τήν έφαρμόζουν, γ ιά τό γενικόν καλόν. Ή άγνοια, είναι δ σοβαρότερος έχθρός τής Ανθρωπότητος. 'Όσοι ένδιαφέρονται γιά τή φυσιοθεραπεία έκ τών έπιστημόνων μας, άς μας πλησιάσουν νά τούς προσφέρομε καί σχετικά συγγράμματα προς μελέτην τής φυσικής υγιεινής.

ΘΡΑΣΟΣ ΜΕΛΑΣ

110 RAW SO N RD G U ILD FO R D — 2161 S Y D N E Y — A U ST R A L IA 30.1.1986 Ά ξιότιμον κύριον Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η Ν , Γ. Γραμματέα Παγκ. Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου Πέρα Πεδί, Λεμεσός. ’Αγαπητέ κύριε Σαββίδη, Αισθάνομαι τήν Ανάγκη νά προσθέσω καί τις δικές μου ευχαριστίες στις τόσες άλλες πού καθημερινά παίρνε­ τε άπό αυτούς πού Ακολούθησαν τις όδηγίες σας καί βρή­ καν τήν Αληθινή ύγεία. Σά ς πρωτάκουσα δταν είμουν 15 χρονών στό χωριό μου τό Ά ρσος Λεμεσού, σας θυμήθηκα μετά δταν τό 1972 μετά άπό 2 έγχειρήσεις συριγγείου μέ­ σα σ’ ένα μήνα έπρεπε νά κάνω καί τρίτη μετά 15 μέρες. Δανείστηκα τά βιβλία σας καί χρειάστηκα 2—3 μέρες νη­ στεία καί 2—3 μέρες μέ πορτοκάλια γ ιά νά ξαναγεννηθώ. Σα ς θυμήθηκα ξανά μετά 13 χρόνια δταν πάλι άρρώστησα. Πίεση - νεύρα - κλειστούς πνεύμονες άπό τό κάπνισμα προεόρτια έλκους - ζαλάδες - καρδιακά συμπτώματα. Σ έ 2—3 μήνες δλα έφυγαν Ακολουθώντας τις γενικές όδηγίες σας γ ιά ύγιεινή διατροφή. Πιό φωτισμένος τώρα Αποφάσσα δχι μόνο μέσα στήν οίκογένειά μου νά έφαρμόσ» τή φυσική ζωή Αλλά νά τήν διδάσκω σ’ δσους μπορώ. ’Εργάζομαι τις Απογευματινές ώρες (δλα τά έλληνικά σχολεία είναι Απογευματινά ή Σά ββα το), σάν δάσκαλος

— 42—

στό καλύτερο σχολείο τής 'Ελληνικής παροικίας — Πρότυ­ πο Ινστιτούτο Αύστραλοελληνικής Επιμορφωτικής ’Αδελ­ φότητος — καί μέ βοήθημα τά βιβλία σας «Ή φυσιοθερα­ πεία Θεωρία καί Πράξη», «Τροφή καί 'Υγεία καί 'Υγιεινή Διατροφή τού Παιδιού καί ‘Υγιεινή Μαγειρική», έκανα με­ ρικά μαθήματα στά παιδιά, άπό πέμπτη τάξη τού Δημο­ τικού καί σ’ δλες τις τάξεις τού Γυμνασίου. Μετά άπό τά πρώτα αύτά μαθήματα ή Ανταπόκριση άπό τά παιδιά καί άπό τούς γονείς, έκ τών όποιων όρισμένοι σας έγραψαν γ ιά δδηγίες φυσικής ύγιεινής, ή οικογένεια Ρήγα ΜψΓΓίίίπΙΐΘ καί άλλοι. Φέτος μέ τήν άδειά σας ή φυσική ύγιεινή μπαίνει σάν κανονικό μάθημα στήν Ε ' καί Σ τ ' δημοτικού καί σ’ δλες τις τάξεις τού Γυμνασίου. Σα ς γράψω, μέ τήν άδεια σας, για τί όλόκληρα κομ­ μάτια άπό τά βιβλία σας θά ξαναγράφονται καί θά γίνον­ ται φωτοαντίγραφα γιά νά μοιράζονται στά παιδιά. ’ Επίσης σας παρακαλώ νά μου γράψετε πόσο κοστίζει γιά νά μού στείλετε 10 Αντίγραφα άπό κάθε βιβλίο σας πού είναι σέ κυκλοφορία, θ ά γίνω μέλος τού Φυσιοθερα­ πευτικού Συνδέσμου καί συνδροιαητής σ’ δτι περιοδικά έχετε. Σκέψη καί σκοπός μου είναι νά ιδρύσω έδώ ένα πα­ ράρτημα τού Συνδέσμου σας, γ ι’ αύτό άν είναι εύκολο, παρακαλώ νά μού στείλετε δτι ύλικά χρειάζονται καί δτι συμβουλές νομίζετε. Μέ έκτίμηση Θ Ρ Α Σ Ο Σ ΜΕΛΑΣ ΣΗΜ.: Εΰχαριστούμε καί συγχαίρουμε θερμά τόν Αγα­ πητό καί γνήσιο φίλο τής φυσικής ύγιεινής κ. θ ρ . Μελα γιά τήν προσπάθεια του νά είσαχθή ή φυσιοθεραπευτική άγωγή στά σχολεία τής Αύστραλίας. ’Έγιναν κι’ έδώ άπό τό Ύπουργεΐον Παιδείας παρόμοιες προσπάθειες — μέ τήν έγκριση δλων τών βιβλίων μας καί τού περιοδικού μας «Φυ­ σική Υ γιεινή» γιά τή χρήση στις βιβλιοθήκες τών σχολείων, τών καθηγητών καί τές κοινοτικές βιβλιοθήκες. Έ ξ δσων φαίνεται δμως μέ τό διάβημα τούτο (πού θά μπορούσε νά εύεργετήσει τούς έκπαιδευτικούς μας, καθώς καί τή μαθη­ τική μας νεολαία άπό άποψη τής πρόληψης καί τής ριζικής θεραπείας τών Ασθενειών), δέν έφερε τό ποθούμενο άποτέ λεσμα. Γιατί; "Ισως διότι έπεκράτησε μιά παρεξηγημένη Αντίληψη, δσον άφορα τές δυσκολίες τής Απομάκρυνσή μας άπό τές συνήθειες τού ύπερσιτισμού, τού εύδαιμονισμου καί τών Απολαύσεων;! τής έποχής μας πού είναι ή ριζική αίτια τών Ασθενειών καί γενικά τής χρεωκοπίας τής ύγείας καί γενικά τής ζωής μας.

-

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

43—

ΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ Οί λόγοι γιά τούς όποιους καταθέτουμε μερικές επιστο­ λές σημαινόντων προσώπων στά βιβλία μας καί στό περιο­ δικό μας, είναι οί πιό κάτω: Ιον) Έάν πράγματι δσα μας γράφουν δέν είναι, άπλή φι­ λοφρόνηση, άλλά ενδόμυχη εκτίμηση των Κοσμοσω­ τήριων άρχών τής Φυσικής 'Υγιεινής — δπως πιστεύ­ ομε — τότε, θεωρούμε απαραίτητο τήν άνάγκη διαδόσεως των άρχών, καί γνώσεων αύτών μεταξύ του λαοΰ μας — πού ύποφέρει τά πάνδεινα — κάτω άπό τό φάσμα τών σαρωτικών κινδύνων τών καρδιακών, τών δγκων, τών συμφορήσεων καί χιλιάδων άλλων Ασθενειών. 2ον) 'Επειδή κατ’ Ανάγκην ή διάδοση τής Φυσικής Υ γ ιε ι­ νής, καταπολεμεί τά ύλικά συμφέροντα Αρκετών.... γ ι’ αύτό ήταν φυσικό ή Αντίδραση, ή καταπολέμηση, καί δυσφήμιση τών Αρχών αύτών, σέ σημείο πού δύ­ σκολα νά έπιτυγχάνεται ή διάδοσή των. Έ φ’ δσον στό νησί μας — τό λαμπρό τοϋτο διαμάντι τής Μεσογείου — πού μέ τήν ιστορία του, τήν ζωή καί τούς Αγώνες του, στάθηκε πρωτοπόρο, άπό έθνική, πολιτιστική καί κάθε άλλη άποψη — ύπάρχουν άνθρωποι — Ανώτεροι πραγμάτων, πού σπάζοντας τόν πάγο του συμφέροντος καί του επιζήμιου Ανταγωνισμού ενάντια στήν εύεργετική επι­ στήμη τής Φυσικής 'Υγιεινής — ομολογούν καί προτίθενται νά βοηθήσουν τό εξυγιαντικό μας κίνημα, δέν έχομε παρά νά τούς εύγνωμονοϋμε, δημοσιεύοντες τές Απόψεις των, προς διάλυσιν κάθε δυσφημήσεως καί παρεξηγήσεως, καί παραδειγματισμόν. Νά για τί δημοσιεύομε μερικές έκ τών χιλιάδων επιστο­ λών πού παίρνομε, (κατόπιν έπιμονής τών Αποστολέων)' καί δχι άπό φθηνή διαφημιστική άποψη ή κερδοσκοπικά έλατήρια πού — νομίζομε πώς είναι γνωστόν δτι — ούδέποτε έπιδιώξαμε, θέτοντας ύπεράνω ΟΛΩΝ τήν πολύτιμη ύγεία του λαοΰ μας.

44 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΕΙΟΝ

Στον άγώνα μας γιά τή διάδοση της φυσικής ύγιεινής, πού ξεκίνησε πριν 49 χρόνια συναντήσαμε άπειρες δυσκο­ λίες, γιατί καταπολεμούσαμε τές κακές συνήθειες — τές έξεις — πού είναι δευτέρα φύση. Βεδαίως, συστηματική αντίδραση ποτέ δεν συναντή­ σαμε, άλλά μρίλλον κατα 'ιηση, καί ήθική καί υλική ένίσχυση, έκ μέρους τής Εκκλησίας, του Κράτους, καί των έπιστημονικών καί κοινωνικών παραγόντων. Σ ’ αύτή τήν κατανόηση όφείλεται ή σχετική πρόοδος στή διάδοση τής φυσικής ύγιεινής, χάρις στήν ειλικρινή ώριμότητα καί άνωτερότητα τού Κυπριακού λαού, παρ’ δλο πού λόγω τής φύσεως τού άγώνος μας καταπολεμούν­ ται άρκετών έπαγγελμάτων τά ύλικά συμφέροντα. Βεβαίως καί ή ίδρυση τού Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευ­ τικού Συνδέσμου (άπό τό 1942) πού σύν τό χρόνω καθί­ σταται Παγκόσμιος, συνέτεινε τά μέγιστα στή διάδοση τής φυσικής ύγιεινής, μέ τήν έκδοση άρκετών Βιβλίων καί Πε­ ριοδικών καί τές δεκάδες δμιλιών έδώ καί στο έξωτερικό Η ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ Ιδ ο ύ ένα θέμα γιά τό όποιο θά έπρεπε νά ένδιαφερθή δλος ό κόσμος κυρίως δσοι ένδιαφέρονται γιά τόν προ­ ληπτικό καί τόν θεραπευτικόν τομέα. Καί πρώτ’ απ’ δλα τί είναι τοξίνες καί ποιό ρόλο παί­ ξουν δσον άφορά τήν δημιουργία τών διαφόρων άσθενειών. Είναι τοξικά στοιχεία πού περιέχονται μέσα στες αφύ­ σικες καί διατηρημένες τροφές δπως είναι δλες οί συν­ τηρημένες τροφές, τά ζωϊκά λευκώματα καί λίπη, τά άλμυρά καί τηγανητά, τά μπαχαρικά, τά ποτά, ναρκωτικά, φάρμακα κ.λ.π. “ Ολ* αύτά προκαλοΰν τή ριζική αίτια δλων τών ασθε­ νειών, τή δυσκοιλιότητα, πού μολύνει κυριολεκτικά καί αυ­ τές τές φυσικές τροφές, — δπως είναι τά φρέσκα καί ξηρά φρούτα, καί τά λαχανικά, πού δυστυχώς χρησιμοποιούνται σ’ έλάχιστο δαθμό, τώρα πού δ άνθρωπος έγινε άποκλειστικά κρεωφάγος καί... άκουσον, άκουσον! ...παμφάγος! Είσάγομε λοιπόν μέσα μας καθημερινώς σωρό άπό45—

τοξικά στοιχεία πού μετατρέπονται σέ ούρικά άλατα, χο­ ληστερίνη, λεύκωμα, ουρία, ζάχαρη, τριγλυκερίδια, καί πυοσφαίρια, (τά όποια, έκτος τής παρουσίας των στά ούρα καί στό αίμα, τελευταίως τά βλέπομε σέ Αναλύσεις καί στό σπέρμα, μέ Αποτέλεσμα τή στείρωση Αρκετών οικογε­ νειών, πού θά έδιναν τό παν γ ιά νά τεκνοποιήσουν, Αδύνα­ τον δμως λόγω τής γενικής μόλυνσης πού έπηρεάζει δυσμενώς καί αύτή τή γενετήσια ύπόθεση του άνθρώπου, πράγμα πού — άν διαδοθή ευρέως, ύπάρχει κίνδυνος έξάλειψης τής ζωής άπό τόν πλανήτη μ α ς). Προσθέστε τή νικοτίνη, καί τή ριτίνη του καπνίσματος καί τά ναρκωτικά καί τές ψυχικές τοξίνες, τό άγχος, τό θυμό, τήν Αγωνία, τό μίσος, τό φόβο, τήν πλεονεξία, καί άντιληφθήτε πόσο ισχυρός είναι ό δργανισμός μας γιά νά έπιζή μέ δλην αυτή τήν τοξαιμία. Άντιληφθήτε έπίσης δτι δλα τά συμπτώματα πού πα­ ρουσιάζουν δλες οί όξεΐες μορφές άσθενείας είναι όδυνηρές μέν, Αλλά Αναγκαίες προσπάθειες τοί) όργανισμοΰ γιά Αποτοξίνωση, μέ τές όποιες δλα τά τοξικά στοιχεία πού φεύγουν μέ τά οδρα, τήν ευκοιλιότητα, τόν έμετό, τό βήχα, τόν πυρετό, τόν ιδρώτα, καί δλα τά άλλα συμπτώματα πού έχουν πάντοτε άποτοξινωτικό σκοπό, μέ Αποτέλεσμα τήν κάθαρση, καί τήν Αποτοξίνωση. Τ ί ίπιτυγχάνομε ομως έμεϊς μέ τή συμπτωματική νάρκωση καί ύποχώρηση αύτών τών συμπτωμάτων; Κατακράτηση, καί Αποθήκευση τών τοξικών δηλητηρίων μέσα μας, μέ Αποτέλεσμα τή δημιουρ­ γία τών μολύνσεων, και τών χρονιών νοσημάτων. Τί~γίνεται τότε μ’ αύτά; Ούδέποτε ριζική θεραπεία παρά μόνο άνακούφ'ση μέ παυσίπονα· παρενέργειες, τυρρανικούς πόνους κι έπιδεινώσεις, μέχρι μεταναστεύσεως «ένθα ούκ έστι πόνος...». Ποιό είναι λοιπόν τό καθήκο μας άν πρόιγματι ποθού­ με τήν πρόληψη ή καί τή ριζική θεραπεία δλων τών Ασθε­ νειών; Νά κατανοήσωμε πώς δλα τά συμπτώματα έξ Ανάγκης δημιουργοΰνται άπό τόν Πόινσοφο καί Παντοδύναμο νόμο τής έπιδιώσεως, γ ιά τήν κάθαρση καί τήν Απαλλαγή τοΟ σώματος Από δλα τά τοξικά δηλητήρια, πού_καθημερινώς είσάγομε μέσα μας, καί νά βοηθήσωμε τό σώμα γ ι’ αύτή τήν κάθαρση, καί Αποτοξίνωση, μέ Απολύτως φυσικά, Α­ κίνδυνα καί Απλά μέσα πού γιά δεκάδες χρόνια άπεδείχθησαν εύεργετικά άπό προληπτική καί θεραπευτική άποψη. Ποιά εΤν’ αύτά τά μέσα; Τά άναφέρομε έν συντομία μέ σκοπόν Αργότερα νά έξηγήσουμε λεπτομερώς καθ’ ένα άπό αύτά.46 —

Ιον) Μιά άλκαλική διατροφή μέ φυσικές άμαγείρευτες τροφές, ώμές, ζωντανές, πού δημιουργούν ζωντανά κύτ­ ταρα, δπως είναι δλα τά φρέσκα φρούτα, καί οί χυμοί των, τά ξηρά φρούτα, καί τά φρέσκα λαχανικά, πλούσια σε βιταμίνες καί δλα τά όργανικά ζωτικά συστατικά πού τρέφουν τό σώμα, καί καταπολεμούν τήν ριζική αίτια δλων τών άσθενειών τή δυσκοιλιότητα. 2ον) Μιά φρουτοθεραπεία γ ιά λίγες μέρες, ή τουλάχι­ στο μιά μέρα κάθε βδομάδα πού καθαρίζει τό αίμα τρέ­ φοντας, συγχρόνως δέ καί άποτοξννώνοντας ολόκληρο τόν όργοινισμό. 3ον) Μιά σύντομη άπόλυτη νηστεία μέ νερό, πού ξε­ κουράζει καί θεραπεύει δλες τές άσθένειες κυρίως τές χρό­ νιες περιπτώσεις καί δσες παρουσιάζουν πόνους, άνορεξία, πυρετό, κλπ. συμπτώματα, όπότε είναι φανερό πώς ό όργανισμός χρειάζεται — όχι συνέχεια τροφή, — πού ουδέποτε χωνεύεται μέ τέτοια συμπτώματα — άλλά κάθαρση, άποτοξίνωση, καί άπομάκρυνση δλων τών τοξικών δηλητηρίων τού εγκληματικού ύπερσιτισμοΰ καί δλων τών όλέθριων συνηθειών πού άναφέραμε. 4ον) Τό άτμόλουτρο πού άπομακρύνει άπό τό σώμα τό βρώμικο καί τοξικόν Ιδρώτα δλα τά άλατα καί δηλη­ τήρια πού κυκλοφορούν στό αίμα μας, έρεθίζοντας καί φλογίζοντας δλα μας τά όργανα. 5ον) Σ έ περίπτωση δυσκοιλιότητας (πού μολύνει κυ­ ριολεκτικά δλους τούς χυλούς πού άπορροφώνται άπό τό αίμα καί κυκλοφορούν σ’ δλο τό σφμα) καθαρίζομε τόν υπόνομο τού όργανισμοΰ μ’ ένα σκέτο κλύσμα πού άπομακρύνει τό πουρί, τή σκουριά, καί τή βρωμιά τού εντέρου. δον) Μέ τό μασσάζ, τή γυμναστική, καί τήν υδροθερα­ πεία, διαλύομε καί διώχνομε δλα τά άλατα καί τοξικά στοιχεία προλαμβάνοντας έ’τσι καί θεραπεύοντας ριζικά τές όδυνηρές παθήσεις, καί τά καρδιακά καί γενικά δλες τές άνωμαλίες, πού ή καθημερινή τοξίνωση, καί άφύσικη ζωή τών καταχρήσεων, καί τού έκφυλισμοΰ έδημιούργησε. Πιστεύομε πώς μιά κατανόηση, συνεργασία, πιο συστη­ ματική έφαρμογή αυτών τών άποτοξινωτικών μέσων, σέ δ­ λα τά θεραπευτικά Ιδρύματα, θά ευεργετούσε κυριολεκτι­ κά τήν πολύτιμη ύγεία τού λαού μας. ΣΗΜ .: ’ Ανυπολόγιστη τοξαιμία έδημιούργησε ή πλήρης άποφυγή τών φυσικών τροφών - φρούτων καί λαχανικών, έστω καί γ ιά λίγο χρονικό διάστημα, (άπό φοβία της ραδι­ ενέργειας τού Τσέρνομπιλ, πού ήταν τόσο λίγη στόν τόπο μας), έπιδεινώνοντας — λόγω τών άφύσικων καί τοξικών διατηρημένων τροφών, τή δυσκοιλιότητα, τή μόλυνση τού αίματος καί τήν άναιμία.ΕΝΑ ΔΡΑΜ Ι ΚΑΙ ΑΠΟ

Α Ξ ΙΖ Ε Ι

47 —

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩ ΖΕΙ Π Ε Ρ ΙΣ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Ν

ΕΝΑ ΤΟΝΟ

Θ ΕΡΑ Π ΕΙΑ ('Υπό Σ . ΣΑ ΒΒΙΔΗ )

«Ή έπίσημη Ιατρική έπιστήμη, καί τά Πανεπιστήμιά της καταπιάνονται σχεδόν Αποκλειστικά μέ τή διάγνωση καί τή θεραπεία τών Ασθενειών, ένώ στήν πραγματικότητα, ή πολυ­ τιμότερη θεραπεία — καί πλέον θετική έξυπηρέτηση της Ο­ χείας της άνθρωπότητος είναι ή πρόληψη τών Ασθενειών, μέ φυσικές ύγιεινές, καί Αποτοξίνωση. “ Οταν μάθωμε πώς νά προλαβαίνομε τές Αρρώστειες έφαρμόζοντας δλα τά φυσικΑ προληπτικά μέτρα, τότε ΟΛΕ Σ οί θεραπευτικές προσπά­ θειες θά είναι περιττές. Ή δέ πρόληψη τών άσθενειών, είναι άσυγκρίτως πιό εύκολη, πιό άνέξοδη, πιό σύντομη, καί συνεπάγεται πολύ λιγώτερους πόνους καί έξοδα άπό τή διάγνωση καί τή θεραπεία. Είναι πολύ εύκολο καί άπλό μέ τήν έφαρμογή φυ­ σικών μέσων άποτοξινώσεως νά έξασφαλίσωμεν τήν Ανοσία γ ιά δλες τές άρρώστειες. Αύτό διαπιστώσαμε εμείς γιά 50 όλόκληρα χρόνια. Ή μόνη Αποτελεσματική πρόληψη τών άσθενειών καί τών προώρων θανάτων, έπιτυγχάνεται μέ τή φυσική ζωτικό­ τητα του δργανισμοΰ, τήν ένίσχυση του Ανοσοποιητικού συ­ στήματος, καί δχι μέ τά... έμδόλια καί Αντισώματα. Τά πιό πάνω είναι μετάφραση άπό τό περισπούδαστο σύγ­ γραμμα του διάσημου έπιστήμονος Δρος Edmond Szekely «M edicine Tomorrow» («Ή ’ Ιατρική της αΰριον»). Τόση είναι ή όμοιότης τών άπόψεών του (δσον άΦορά τήν πρόληψη καί τή ριζική θεραπεία τών άσθενειών), μέ δσα τονίζομε έμεΐς καί δλοι οί Φυσιοθεραπευτές παντοΟ^καί πάντοτε, γ ιά δεκάδες χρόνια, πού μπορεί κανένας νά ύπο ψιαστή δύο πράγματα: "Η, δλοι Ανακαλύψαμε κατόπιν μακρδς έμπειρίας τήν ίδια μεγάλη καί Αναλλοίωτη Αλήθεια της Φυσικής Υ γιεινή ς ή δτι Αντιγράφει ό ένας τόν άλλο. Είτε τό ένα συμβαίνει, είτε τό άλλο, έκεΐνο πού είναι βέβαιον είναι δτι, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ήθελε γνωρίση καί έμδαθόνει στούς πάνσοφους καί παντοδύναμους νόμους τής48 -

Φόσεως, τά ίδια καί απαράλλακτα θά διαπίστωση, καί δια­ κήρυξή, άν είναι άνθρωπος ευσυνείδητος μέ κοινωνικόν πνεύ­ μα, κι άν τά... ποικίλα συμφεροντολογικά ελατήρια, δέν του κλείουν τό στόμα. Οίοσδήποτε έντιμος καί ειλικρινής έρευνητής των θείων νόμων τής Φύσεως, ό όποιος έχει εισχωρήσει δαθειά μέσα οτό νόημα τής ζωής καί τής δημιουργίας, άσφαλώς θ' άνακαλύψη, πώς τό Σόμπαν όλόκληρον έχει δημιουργηθεΐ μέ τόση πανσοφία καί παντοδυναμία, πού ποιός ξέρει γιά πόσα έκατομμΰρια χρόνια, όλόκληρος ό έναστρος ούρανός δέν έχει χάσει ούτε ένα έκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, ά­ πό τόν ρυθμό, τήν τάξη ,καί τήν άρμνοία τής κινήσεώς του. ‘Ό λα τά ζωντανά ο’ όλόκληρο τόν κόσμο, έννοοϋμε βε­ βαίως τ' άγρίμια, (και δχι βέβαια τά έξημερωθέντα καί γιά κερδοσκοπικά έλατήρια, έκφυλισθέντα κατοικίδια ζώα), αύτά, πού ζουν κοντά στή φύση, άκολουθώντας τά πανίσχυρον ένστικτό τους, ώς πρός τήν διατροφή, καί γενικά τή ζωή τους, ζοΰν ύγιέστατα χωρίς τήν κόλαση των άναρίθμητων άσθενειών, καί κινδύνων, πού έδημιούργησεν ό (άνθρωπος ό... λογ ικ ό ς (Ι) που, θερίζεται σήμερον τόσο άγρια καί πρόωρα άπό τές μύριες άσθένειες πού έδημιούργησε, καί έπί κεφα· Λ ή ς τόν καρκίνο και τά καρδιακά, χάρις στή... (λ ο γ ικ ή (!) καί τές... έφευρέσεις του! Γιατί; Διότι μέ τήν παράλογη, ώς συνήθως, λογική του, άπομακρύνθηκεν άπό τό γαλήνιο καί σωτήριο λιμάνι τής πάνσοφης καί παντοδύναμης μητέρας μας φύσεως, καί μέ τήν άφύσικη ζωή, τών καταχρήσεων, τής κοιλιοδουλείας, τής άκινησίας, τής δημιουργίας άφύσικων συντηρημένων τοξικών καί αλλοιωμένων τροφών, τής χρήσεως δηλητηρίων τού κα­ πνίσματος, του άλκοόλ τών ναρκωτικών, τών παυσιπόνων, πού έχουν μολύνει κυριολεκτικά όλόκληρο τά σώμα καί τά αίμα μας, σέ σημεΐον πού νά μή βρίσκεται σήμερον ούτε ενας σχεδόν άπολύτως ύγιής, καί σίγουρος δτι δέν κινδυ­ νεύει άπό τούς δγκους, τά καρδιακά, τές συμφορήσεις καί τόν πρόωρο θάνατο.

— 49—

ΤΟ

ΜΑΓΙΚΟ

ηΑΝΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

Ύ ηβ τβύ διάσημου "Αγγλου φυσιοθεραπβυτβΰ * * ί συγγρκφέως Χ Α Ρ Ρ Υ ΜΠΕΖΙΑΜΙΝ. Μ (τίφ ρ «βΐ{ £ . £Α Β Β ΙΔ Ο Υ *0 κόσμος είναι πανέτοιμος νά υίοθετή μεθόδους πού καλλιεργούν τήν έπιθυμίαν γιά μιά «ζωή μέ εύκολους 6ρους». ’Από των άρχαιοτάτων χρόνων τής Ιστορίας, ό άνθρω­ πος άναζητοΰσεν ένα μαγικό πανθεροπτευτικό γιά ύλες τές σωματικές ασθένειες, και αύτή ή άναζήτηση, δέν είναι λιγώτερη έντονη σήμερον άπ’ δ,τι ήταν στήν άρχαιότητα. Μπορούμε δέ πραγματικά, νά πούμε, πώς ή άναζήτηση αύτοΰ τού πανθεραπευτικοΰ έχει ένταθη τές τελευταίες δυό, ή τρεις δεκαετίες, άφ’ δτου ανακαλύφθηκεν ό άντιβιοτικός τύπος των φαρμάκων, καθώς εΐναι ή πενισιλίνη· καί κάθε φορά πού άνακαλύπτεται ένα νέον άντιβιοτικό, άναπτύσσεται ή Ιδέα έδώ, έπιτέλους, κατορθώσαμε ν’ άποκτήσωμε τό «θαυματουργό φάρμακο», πού μπορεί νά θεραπεύση πλεΐστες, δχι ¿λες τές άρρώστειες μας. Άλλοίμονον, αύτή ή ύπεραισιόδοξη άποψη είναι καταδικασμένη άργά ή γρήγορα, νά παραμερίζεται, καί ή άναζήτηση τού μαγευτικού πανθεραπευτικοΟ συνεχίζεται μέ τοίχύτερο βήμα, άπ’ δλους τούς διεθνείς φαρμακευτικούς οίκους, πού συναγωνίζονται ποιός θά προπορευθη σ’ αύτό τό σκοπό, μέ τήν πετυχημένη φόρμα πού θά «άδειάση μέ τό κουτάλι τή λίμνη», έπιτυγχάνοντας έτσι τό πλουσιώτερο μέρισμα δσον άφορά τό οικονομικόν καί τόν έπαινον. Είναι παράξενο πράγμα τό δτι ό κόσμος έμμένει στήν ιδέα πώς κάπου ύπάρχει, καί μπορεί νά ανακαλυφθή κάτι, πού μπορούσε νά θεραπεύση τές ποικίλες άσθένειες τού άνθρώπου: κι αύτή ή πεποίθηση έχει πάρει παράξενες μορφές διά μέσου των αίώνων. Κάποτε εθεωρήθη πως τό αίμα των βατράχων, ή τά δργανα άπεκκρίσεως των ζώων ή των έντόμων, μπορούσαν νά έχουν άξιοθαύμαστες θεραπευτικές δυνάμεις, ένώ σέ μιά άλλη έποχή έπιστεύετο πώς αύτό θά μπορούσε νά έπιτευχθή μέ τή χρησι του χρυσού ή άργύρου, ή τών πολυτίμων λίθων. Είναι ένδιαφέρον τό γεγονός δτι σέ πολλούς άπό τούς ήγεμόνες τής Εύρώπης έδίνετο σκόνη άπό άδάμαντες ή μαργαριτάρια, δταν ήσαν έτοιμοθάνατοι,50—

Έ ν συνεχεία δέν πρέπει νά παραλείψωμεν τόν ρόλον πού έπαιξαν τά βότανα. ’Υπήρξαν άνθρωποι σέ δλες τές έποχές που πίστεψαν πώς κάθε άρρώστεια μπορεί νά θεραπευθη μέ τό κατάλληλο βότανο, καί πρέπει νά παραδεχτού­ με πώς ή βοτανολογική παράδοσις έχει κληροδοτήσει στόν μοντέρνο τή γνώσι τών βοτάνων πού είναι μεγίστης άξίας στό νέο βοτανοθεραπευτή, γιά τή δουλειά του δσον άφορά τή βοήθεια τών πασχόντων. Οί άκτίνες X καί τό ράδιον έθεωρήθησαν επίσης δτι θά μπορούσαν νά γίνουν τό μαγικό πανθεραπευτικό μέσον τό όποιον έχει άναζητήσει ό άνθρωπος γ ιά χιλιάδες χρόνια, άλλά κάτω άπό μιά άντικειμενική έξέτασι καί τό φώς τών Αποτελεσμάτων τής σημερινής ιατρικής πείρας άποδεικνύε* ται καθαρά πώς οι άκτίνες X καί τό ράδιον σκοτώνουν μάλ­ λον (τά κύτταρα) παρά νά θεραπεύουν ώς διά μαγείας δλες τις άσθένειες. Καί τώρα έρχόμαστε στό κύριον μέρος τού άρθρου, τό όποιον θά άποδείξη δτι ή έλπίδα έφευρέσεως ένός μαγικού τανθεραπευτικοΰ γιά δλες τές άσθένειες, είναι πραγματικά μιά άλλη μορφή χίμαιρας πού τόσο λακταρά ό άνθρωπος. Μάς άρέοει νά έθελοτυφλοΰμε μπροστά στήν άλήθεια γιά πολλά πράγματα, για τί τό ν’ άντιμετωπίζη κανένας τήν άλήθεια είναι συχνά δυσάρεστον καί όχληρόν: αύτό έπίσης οημαίνει πώς πρέπει νά κάμωμε καί μεϊς κάτι γιά τόν εαυτό μας, παρά νά περιμένωμε νά γίνεται τό κάθετι γιά μάς. Ή άναζήτηση τού μαγικού πανθεραπευτικοΰ μοιάζει μέ μιά απατηλή έλπίδα πού ό νοΰς τού άνθρώπου έπιζητεΐ διά μέ­ σου τών αιώνων, κι ένα πράγμα πού ποτέ δέν θά φέρη τό ποθούμενο άποτέλεσμα· ή αιτία δέ, είναι πολύ άπλή: Ου­ δέποτε θά ύπάρξη ένα μαγικό πανθεραπευτικό γ ιά τές άσθένειες. Αύτό είναι κάτι τό άκατόρθώτο, κι αύτό γίνεται καθαρόν, άφοΰ ένας άντιληψθή πραγματικά τί εΐναι ή άσθένεισ, καί πώς έκδηλώνεται μέσα στό σώμα τού άνθρώπου. Έ φ ’ δσον ό κόσμος πιστεύει πώς ή άρρώστεια είναι κά­ τι τό κακό, μιά έξωτερική όντότης πού μπαίνει στό άνθρώ-51—

ττινο αώμσ, καί πού πρέπει ν’ άπομακρυνθή μ’ έζωτερικά υ­ λικά μέσα, είσαγόμενα έντός τού σώματος ϋπό μορφήν φαρ­ μάκων κλπ., είναι φυσικά έπόμενον δτι θά συνεχισθή ή άναζήτηση ένός θαυματουργού πανθεραπευτικοΰ έκ μέρους τής όρθοδόξου φαρμακευτικής έπιστήμης καί μερικών μή φαρ­ μακευτικών παραγόντων. Έ ν τούτοις, όποιοσδήποτε έχει με­ λετήσει τές άρχές τής Φυσιοθεραπείας άντιλαμβάνεται κα­ θαρότατα, πώς ή άρρώστεια είναι τό αποτέλεσμα τής παραβάσεως έκ μέρους του άνθρώπου, τών νόμων τής φόσεως, μέ τές ποικίλες άνόητες συνήθειες ζωής. Συνεπώς ή θερα­ πεία τής άσθενείας έγκειται στήν αποκατάσταση τής συνερ­ γασίας μέ τούς φυσικούς νόμους τής ζωής τούς όποιους ό άνθρωπος άγνοεϊ ή έχει περιφρονήσει στό παρελθόν άπό ά­ γνοιαν, ή άπό άπερισκεψίαν. Εύθύς μόλις έξακριδωθή τό γεγονός αύτό, γίνεται κα­ τάδηλον δτι ή άναζήτησις ένός μαγικού μέσου πανθεραπευτικοΰ, είναι άπλώς μιά άπώλεια χρόνου. ’ Εκτός αυτού, τούτο παραπλδ τόν κόσμον δσον άφορα τήν πραγματική αιτία τών άσθενειών, καί τόν ¿μποδίζει άπό του να άνακαλύψη τόν μόνον όρθόν τρόπον μέ τόν όποιον μπορεί νά θεραπευθή ριζικά ή άσθένεια. Φυσικά είναι εύκολώτερο νά πιστεύη κανένας πώς παίρ­ νοντας ένα χάπι ή μιά σκόνη ή βάζοντας μιά ένεσι κλπ., μπορεί ν’ άπελευθερωθή άπό τά δεινά του, καί ν’ άποκτήση τήν πλήρη ύγεία του. Αύτό βέβαια, είναι ένα θαυμάσιον δνειρο, καί κάτι πού δίνει άρκετή άνεσι στά έκατομμύρια τών άνθρώπων δλου του κόσμου. Αύτό δμως είναι κάτι τό άδύνατο, κι οΰτε μπορεί νά έπαναλαμβάνεται συχνά, καί τό ένωρίτερον πού ή πλήρης άλήθεια ήθελεν άντιμετωπισθή θά εΤναι καί τό καλύτερο γιά τήν άνθρωπότητα ώς σύνολον. Τότε θά μπορούσαμε ν* άοχίσωυε τό πραγματικόν έογον άπελευθερώσεώς μας άπό τήν άσθένεια. μέ τόν μοναδικό άποτελ'Όματικό μέθοδο, κι αύτή είναι ή υίοθέτησι τής Φυσιο­ θεραπείας, στήν πιό συμπληρωμένη καί πλατειά της μορφή. Σαοάντα σχεδόν χρόνια φυσιοθεραπευτικής πείρας, έ ­ χουν πείσει πέρα 'ώ'ς πέρα τόν συγγραφέα δτι άπόψεις σάν αΰτές πού έκφράζονται σέ τούτο τό άρθρο, δέ νίνονται εΟκολα παραδεκτές άπό τό γενικόν κοινόν. 01 άνθρωποι εύκολώτεοα παραδέχονται άπόψεις κοΛ Ιδέες πού προάγουν τόν έπιθυμίαν των γ ιά μιά «έωή, μέ εδκολους δοους» πού είναι δυστυχώς τό σύνηθες άμάρτημα τών περισσοτέρων άπό μάς, σήμερον στήν έποχή τής καλοπέρασης. 01 άνθρωποι έχουν τόσο συνηθίσει νά φορτώνουν τές

— 52— , £οθόνες τους σι. άλλους, μετατοπίζοντας τές Ανησυχίες Καί τά προβλήματα τους άπό τούς ώμους των ώστε προτιμούν περισσότερον νά πιστεεύουν οτά «θαυματουργικόο> φάρμακα, ένέσεις ή δ,τιδήποτε άλλο, (πού ύποτίθεται δτι θά θεραπεύ­ σουν τούς πόνους των) παρά νά Αντιμετωπίσουν τό γεγο ­ νός δτι ή έλαττωματική τους ύγεία καί ή στέρησις τής ευ­ τυχίας είναι κυρίως τό Αποτέλεσμα τής έλλείψεως Ιδικής των/ φροντίδος καί προβλέψεως.

ΤΑ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ Μ ΙΚ ΡΟ ΒΙΑ ’ Επί πλέον υπάρχουν πάντοτε τά πανταχοΰ παρόντα πού έμφανίζουν τήν ιατρικήν άποψιν περί ασθέ­ νειας ώς όρθήν καί τήν φυσιοθεραπευτικήν άποψιν ώς γ ε ­ λοία ν καί άνόητον. ’Εντούτοις μιά κατανόησις τής φυσιο­ θεραπευτικής φιλοσοφίας άμέσως άπσδεικνύει στόν ερευνη­ τήν άναγνώστην δτι τά μικρόβια δέν είναι ή βασική αίτια τής Ασθενείας, καί δτι αύτά φιλοξενούνται σ’ ένα κατάλλη­ λον έδαφος, δηλ. ένα έδαφος, πού δημιουργήθηκε στό σώμα μέ Αφύσικες συνήθειες ζωής άπό διαιτολογική, καί κάθε άλλη άποψι. "Ετσι πάλι καταλήγουμε στή φυσιοθεραπευτι­ κή αποψι, πώς ό άνθρωπος είναι ύπεύθυνος γιά τές Αρρώστειες πού ύποφέρει, έκτος βέβαια τής βλάβης Ατυχημάτων, τής κληρονομικότητας κλπ. "Ετσι, ή άναζήτηση γ ιά τό μαγικό πανθεραπευτικό, γιά τές ασθένειες, είναι καταδικασμένο σέ αποτυχία, γιά λό­ γους άναμφισβήτητους, παρ’ δλες τές φαινομενικές έπιτυχίες αύτού ή έκείνου τού φαρμάκου, ή τίίς θεραπείας, πού τόσο ένθουσιωδώς άναγγέλλονται στό ράδιο, στήν τηλεόρα­ ση, ή στόν λαϊκό τύπο. Οποιαδήποτε φαινομενική έπιτυχία κι άν έπιτευχθή, γιά λίγο καιρό, γ ιά τή μιά, ή τήν άλλη άσθένεια, ή πρά­ γματι κότης είναι πώς αυξάνονται ο ί άσθένειες χρονιάς μορ­ φής, καθώς είναι ό καρκίνος, ή θρόμβωσις στεφανιαίας Αρ­ τηρίας, ή ψηλή πίεσις τού αίματος, οί Αρθριτισμοί κλπ., γιά νά μήν Αναφέρωμε την τεραστίαν Ανάπτυξιν τών διανοητι­ κών καί νευρικών ανωμαλιών, πού λαμβάνουν χώραν στά τελευταία χρόνια. Αύτό είναι μιά πολύ θλιβερή εικόνα πα­ ρά τόν ισχυρισμόν έκείνων πού διατείνονται πώς ή φαρμα­ κευτική έπιστήμη άνοίγει μιά χρυσή έποχή γ ιά τήν ανθρω­ πότητα, χάρις στες έρευνες της σχετικά μέ τήν αιτία καί τή θεραπεία τών ασθενειών. Τά γεγονός παραμένει δτι ή άσθένεια άφ’ έαυτής, δέν έχει Ακόμη ήττηθή, εις πείσμα τών ηρακλείων προσπαθειών τών όρθοδόξων φαρμακευτικών έρευνητικών όργανισμών. Μέχρις ίτο υ 6 κόσμος γενικό: παραδεχθή τή φοσιοθερα-53—

•ιΐζυτική άποψι, όσον άφορά τήν πραγματική φύαι τής ασθέ­ νειας καί τόν τρόπο τής ΰπερνικήσεως της, δέν μπορούμε νά περιμένωμε καμμιά θετική έλάττωσι τής τεράστιας επί­ δρασης τών ασθενειών στόν κόσμο. Μέ άλλα λόγια, έκεΐνο που χρειαζόμαστε, δέν είναι ένα πανθεραπευτικό γιά τές άσθένειες, άλλά ή κατανόηση του γεγονότος δτι αύτός ό ίδιος δ άνθρωπος εΐναι ύπεύθυνος γιά τούς πόνους πού ύποφέρει. Μόνον τότε, μιά νέα έποχή στήν πιο ένδιαφέρουσα σφαίρα τής ζωής θ’ άνοιχθή πλατειά, μιά σψαΐρα έλπίδων καί υποχρεώσεων, στη θέση τής μελαγχο­ λίας, τής άποθαρρύνσεως καί τής απελπισίας, πού είναι τά μοναδικά αποτελέσματα πού προέρχονται άπό μιά συνεχή άναζήτησι ένός πανθεραπευτικοΰ γιά όλες τές άσθένειες. H A RRY BEN JA M IN

Σ η μ ε ί ωσ η

’Εκδότου:

”Αν κάποτε έπικρατήσει στόν κόσμο ή άλήθεια, τό δί­ καιον και ή ειλικρίνεια — πράγμα πού πρέπει πάση θυσία νά τό έπιδιώξη, ή άνθρωπότης, άν θέλη νά γλυτώση άπό τόν πόνο, τήν άρρώστεια, τή κόλαση καί άπό ένα τρίτο παγ­ κόσμιον όλέθριο πόλεμο, — άσφαλώς θά θεωρηθούν δλες οί κοσμοσωτήριες, αρχή τής φυσικής υγιεινής (πού τόσο ένθουσιωδώς καί άφιλοκερδώς κηρύττεται άπό τόν κορυφαΐον φυσιοθεραπευτήν δρα B en jam in ), σάν τό πολύτιμον εύαγγέλιον, καί ή θετικότερη

φιλοσοφία τής ύγείας καί

τής ζωής. Δυστυχώς δμως τώρα ...άκόμη, τά ΠΑΝΤΑ έπηρεάζονται καί έπισκιάζονται μέ ολέθριο άποτέλεσμα τήν ύγεία καί δλα τά πολυτιμότερα άγαθά τής ζωής.

γιά54—

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΡΟΣΤΕΙΑ Κώδων τοϋ κινδύνου γιά δσους νομίζουν πώς είνα ι υ γ ιείς ( Υπό S . ΣΑ ΒΒΙΔΗ ) Υπάρχει μιά σοφή παροιμία πού λέει: «Ό τα ν έχει κανένας τήν περιουσία του, νά φροντίζει νά τή διατηρήσει, καί όχι σπαταλώντας την ν’ αγοράζει λαχεία ή νά παίζει χαρτιά γιά νά τή ξαναποκτήσει». Τά ίδια _6ά συμβουλεύαμε καί δλους τούς «ύγιεΐς» ή καλύτερα δσους νομίζουν πώς θά είναι συνεχώς ΰγιεΐς πράγμα άκατόρθωτο βέβαια κάτω άπό τις σημερινές συνθήκες τής άφύσικης ζωής τής κοιλιοδουλείας, της Ακι­ νησίας τής μόλυνσης τού έξωτερικού άλλά καί του έσωτερικού περιβάλλοντος (του σώματος μας) καί τού έκφυλισμού γενικά. Αύτό άποδεικνύεται άπό τό δτι οί περισσό­ τερες μοιραίες περιπτώσεις σήμερα συμβαίνουν κυρίως σέ κείνους πού έκ φύσεως αντέχουν στές καταχρήσεις, καί «κτυπώντας ξύλο» ή υποστηρίζουν δτι καμιά σχέση δέν έχει μέ τήν ύγεία ή διατροφή, τό ποτό, τό κάπνισμα κλπ. έφόσον αύτο'ι απολαμβάνοντας τά πάντα... εΐναι «υγιέστατοι!». «Μήν άκοΟτε» λένε, «δέν έχει καμμιά σχέση τό φαγη­ τό, τό ποτό... κλπ. εΐναι τούς σακατεμένους πού βλάφτουν». Τί έχουμε ν’ απαντήσουμε, σ’ δλους αυτούς; Έ ν πρώτοις κανένας δέν γενιέται σακατεμένος. Σακατεύεται Από τές καταχρήσεις καί τές κακές συνήθειες πού σιγά—σιγά καί ύπουλα, μολύνουν καί διαβρώνουν τό σώμα καί το αί­ μα μας. ’Ά λλοι μολύνονται καί παρουσιάζουν μιά άρρώστεια ενωρίς, καί άλλοι αργότερα. Γνωρίζοντας καί κατανοώντας δτι κάθε σύμπτωμα δημιουργεΐται άπό τήν άμυνα τοϋ όργανισμοϋ, γιά τήν κάθαρση τήν άποτοξίνωση, καί τήν έπιβίωση θεωροϋμε πιό τυχερούς κι έγγυημένους νά φθάσουν σέ πολύτιμη ώριμη ηλικία, εκείνους πού μ’ ενα κρυολόγη­ μα, μιά εύκοιλιότητα, ένα έμετά ή πυρετό κι έφίδρωση άπομακρϋνουν τά περιττά καί τοξϊκά, δηλητήρια, (πού καθη­ μερινά καταβροχθίζουν — καί πού ή ριζική καί πρωταρχική αιτία δλων τών άσθενειών), παρά έκείνους πού είτε άπό κληρονομική προδιάθεση, είτε διότι δεν έφθασεν ή τοξαιμία τους στό άνώτερο σημείο άνοχής τού όργανισμοΰ, δέν πα­55—

ρουσιάζουν άκόμη καμμιά τέτοια άποτοξινωτική προσπά­ θεια. Τότε μόνο θά ξεχειλίσει τό ποτήρι τους όταν πέση και ή τελευταία σταγόνα, πού δέν είναι βέβαια αύτή ή ριζική αιτία τοΰ ξεχειλίσματος άλλά όλες οί άλλες προηγούμενες. Δηλαδή άν γ ιά παράδειγμα θεωρήσουμε τόν αριθμό 100 σάν τό ανώτερο σημείο τοξικότητος πέρ’ άπό τό όποιο θά διαμαρτυρηθεΐ ό όργανισμός μ’ ένα σύμπτωμα μιά άρρώστεια, συνεπώς, καί μέχρι τόν αριθμό 99 επικρατεί.... ανή­ συχη ειρήνη ανοχής καί μέ την τελευταία μονάδα ξεσπα ό κεραυνός «έν πλήρει αιθρία». Καί τότε τό μοιραΐον επέρχεται μέ μιά καρδιακή προ­ σβολή, μιά συμφόρηση, ή ένα όγκο, μέ σοδαρώτερα απο­ τελέσματα σ’ έκείνους πού δέν «άρρωστοΰσαν» καθόλου! Οί φιλάσθενοι πού έκαναν κάποια κάθαρση τοΰ α'ίματος, μέ φυσικά μέσα πληρώνοντας κατ’ αύτό τόν τρόπο, μέ μικρά ποσά τό χρέος τους... τές παραδόσεις τους, σπανίως παθαί­ νουν κακό άπό τέτοιες μοιραίες καί άπροσδόκητες περι­ πτώσεις. Βεβαίως ύπάρχουν καί άρκετοί πού προσέχουν (γνωρίζοντας τά μυστικά τής υγείας, καί τ'ις αιτίες των άσθενειών) πού είναι νομοταγείς στούς νόμους τής φύσεως πού.... Χαίρουν άκρας υγείας, απολαμβάνουν πραγματι­ κά τή ζωή καί φθάνουν στήν ώριμη ηλικία, έξυπηρετώντας όσο μπορούν καλύτερα τόν έαυτό τους καί την κοινωνία όλόκληρη, όταν οί σκέψεις καί ή έμπειρία τους πλαισιώ­ νονται μέ πλήρη ύγεία. “ Ωστε σέ τελευταία ανάλυση ΚΑΝΕΝΑΣ δέν μπορεί νά παραβαίνει συνέχεια τούς θείους νόμους τής φύσεως άτιμώρητος, καί κανένας άπό όσους... νομίζουν ότι δέν άρρωστοΰν, (έστω κι’ άν τρέφονται καί ζοΟν ανθυγιεινά), δέν είναι βέβαιος σήμερα γιά τήν ύγεία καί τήν επιβίωση του μέχρι τής ώριμης ήλικίας, ή οποία έπαναλαμβανομένη πλαισιωμένη μέ πλήρη ψυχο - σωματική ύγεία, είναι πολύ­ τιμος θησαυρός γιά τή θετική ανθρωπιστική ζωή καί τόν άνώτερο πραγματικό πολιτισμό πού άνήκει στόν "Ανθρωπο τήν Κορωνίδα τής κτήσεως. Προσοχή λοιπόν! "Οσο είναι δυνατόν, ν’ άποφεύγουμε τούς μοιραίους πρόωρους καί απροσδόκητους κινδύνους (πού τόσο συχνά παρουσιάζονται σήμερα... πού μετατρέ­ πουν τήν ζωή μας σέ φρικτή έπίγεια κόλαση) καί πού — έπαναλαμβάνουμε — στήν συνεχώς αύξανομένη τοξαιμία. άπό όλως άφύσικη άλλοιωμένη τροφή καί όλες τές άλλες πασίγνωστες βέβαια καί όλέθριες συνήθειες. ΥΠΑΡΧΕΙ τρόπος «μ’ ένα δράμι πρόληψη, με φυσική ύγιεινή (τήν άνθρώπινη ζωή) νά σωθούμε άπό ένα τόνο.... θεραπείας» έν όσω ύπάρχει καιρός.ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

56—

ΤΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ Τ Ε Σ Φ ΥΣΙΟ Θ ΕΡΑ Π ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟ Λ ΑΤΡΙΚΕΣ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Ε ΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Υ ΓΙΕΙΝ Η Σ Δοθείς από του Ραδιοσταθμού ’Αθηνών, “ Ελληνες ’Αδελφοί Φυσιολάτρες, Συναγωνιστές. Έ κ μέρους του Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συν­ δέσμου, σάς φέρνω, άπό τήν Κύπρο μας, τόν θερμότερο χαι­ ρετισμό, μέ τήν εύκαιρία τής όλιγοήμερης έπισκέψεώς μου, στήν ’Αθάνατη 'Ελλάδα μας. ’Εκφράζω συγχρόνως τήν απερίγραπτη χαρά μου κι ευχαριστώ τόν θεόν, πού μέ βοήθησε νά έπισκεφθώ τήν ΕΛ­ ΛΑΔΑ μας, τήν κοιτίδα τού πολιτισμού, τήν μεγίστην Ι έ ρ ε ια τής σοφίας καί τήν γενέτειραν όλων τών έπιστημών, καθώς κι αύτής τής Φυσικής θεραπείας, μέσον τού άθανάτου Ια­ τροφιλοσόφου ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ πρό 24 περίπου αιώνων. Πολύτιμη υπήρξε βέβαια στόν τομέα τής Φυσικής ’Υ­ γιεινής καί ή μεγάλη συμβολή τού Κυπρίου φιλοσόφου μας Ζήνωνος τού Κιτιέως πού τόσο υπέροχα μεταλαμπαδέυσε τή Στωϊκή του φιλοσοφία έδώ, στήν άκρως πολιτισμένη Ε λ ­ ληνική Κοινωνία, κηρύττοντας παντού τό κατά Φύσιν ζην «Τή Φύσει ζήν, τούτ’ έστι κατ’ άρετήν ζην». Κι άλήθεια! Ενάρετος ,κι άνθρωπιστική είναι ή ζωή έκείνων πού ζούν κοντά στή Φύση, πιστοί τηρητές τών πάν­ σοφων καί άναλλοίωτων νόμων της. "Υγεία, Ύπερυγείσ, σω­ ματική, πνευματική καί ψυχική χαρακτηρίζει δλους τούς φί­ λους τής φυσικής ύγιεινής, πού ούδέποτε σκέφτονται κι ούτε μπορούν νά κάμουν τά κακόν, στόν συνάνθρωπό τους, γιατί ή κακία, είναι άρρώστεια τού σώματος καί τού μυαλού, κι57—

¡>[ άγνοί Φυσιολάτρες είν’ άτρωτοι άπό άρρώστειες ή κακίες, ί ’Ηθική άνωτερότης, ιδεαλισμός καί άλτρουϊσμός, είναι *ά πολύτιμα χαρακτηριστικά των γνησίων Φυσιολατρών ο­ πουδήποτε τής γης. Ενθουσιώδεις άναστηλωτές τής ν ε ο - Ί π π οΚ ρ α τ ι κ ή ς έπιστήμης τής Φυσικής ζωής καί Φυσι­ κής θεραπείας, άπό δεκάδων έτών τάχθηκαν δλοι οί φί­ λοι τής φυσικής ύγιεινής, ένάντια στόν όλέθριον έκψυλισμό καί τές άφύσικες διαδρωτικές συνήθειες, τή ριζική δηλαδή αίτία τής έξαθλιώσεως τής πολύτιμης 'Υ γεί­ ας μας, πού τόσο άγρια δοκιμάζεται σήμερα, μέ τα τρομε­ ρά χρόνια νοσήματα — κάθε τρεις θανάτους, δ ένας προέρ­ χεται άπό καρκίνο κι ό άλλος άπό καρδιακά, καί μή χει­ ρότερα — μέ δλες τές έφ ευρέσεις και τές προόδους τής έ­ πιστήμης. ’Ελάχιστες δέ ευεργετικές προσπάθειες γίνονται γιά την πολύτιμη υγιεινή διαφώτισι τοΟ λαοΰ καί τήν καταπολέμησι των όλεθρίων καταχρήσεων — τοΰ καταραμένου έκφυλισμοΰ, πού .κατά γενικήν ομολογίαν είναι ή ριζική αίτία δλων των άσθενειών. Δέν καταβάλλεται δηλ. «ένα δράμι πρόληψη, πού άσφαλώς θά έσωζε τόν κόσμο άπό ένα τόννο θεραπεία». Βιαζόμαστε λές ποιος νά φθείρη περισσότερο τήν πολύ­ τιμη ύγεία μας, μέ τές ανθυγιεινές συνήθειες — πασίγνω­ στες βέβαια — κενώνοντας ώς τήν τελευταία σταγόνα τό ανόσιο ποτήρι τής άμετρης ήδονης, έκφυλίζοντας καί κατερειπώνοντας τό σώμα, δημιουργώντας έτσι άμέτρητους πό­ νους τούς όποιους σπεύδομε νά ναρκώσωμε — προσωρινά βέβαια — μέ χίλια μύρια ναρκωτικά παυσίπονα, μέ άπερί· γραπτή μελλοντική έπιδείνωση, πού δηλητηριάζει κυριολε­ κτικά τήν ύγεία καί γενικά τή Ζωή μας. Ποΰ βαίνομεν δμως! Καί ποιο θά είναι τό άποτέλεσμα τής συνεχους δηλητηριάσεως καί τής προσωρινής ναρκώσεως των άναριθμήτυν πόνων μας, τούς όποιους μέ τήν άφύσικη ζωή μας ικαί τά έγκληματικά σφάλματα άπέναντι στή πολύτιμη ύγεία μας δημιουργοΰυ. ; « Π Ι Σ Ω Σ Τ Η Φ Υ Σ Ι !»—φωνάζουν δλοι οί φω­ τισμένοι Ύ γιεινιστές πού ευτυχώς πληθαίνουν συνεχώς καί στήν ΕΛΛΑΔΑ μας. ΚΑΤΩ ό ολέθριος εκφυλισμός καί οί θανάσιμες καταχρήσι- ις. ΖΗΤΩ! τό «κατά Φύσα- καί κατ’ αρετήν ζην» που χα ρί­ ζει στόν άνθρωπο τή σωματική, διανοητική και Ψυχική του Υγεία.

— 5 β -

Η ΦΥΣΙΚΗ

ΖΩΗ

Προσβλέπω· διαισθάνομαι, νοιώθω τή Σωτηρία (τήν ποθητή, πού άδικα άναζητα ό κόσμος, στήν Ολη, στήν καλοζωή!) νά γίνεται Ιστορία πραγματικότης στή Ζωή τή ΦΥΣΙΚΗ. Τι κρίμα! Τόσα σακκάτικα κορμιά νά λυώιουν μέσ’ τόν πόνο, 'νά καρτεροΟν βοήθεια, νά έλπίζουν... Ώ ίμένα! τή σωτηρία νά τή βρουν στή νάρκωση καί μόνο. Νά βρίσκουνε μιά νάρκωσν προσωρινή στό πάθος, πού θά ξυπνήση σύντομα γιά... γιά τόν άφανισμό μας. Γιατί; Γιατί δέν είν’ αύτ’ ή ζωή. Γιατί; Γιατί στό βάθος ποτέ δέν εισχωρήσαμε καί τόν προορισμό μας, ποτέ δέν άκλουθήσαμε. Τό Φυσικό τό νόμο ζητούμε νά νικήσουμε· τόν καταστρατηγούμεγ ι' αύτό, γ ι’ αύτό σαπίζομε καί λυώνομε στό πόνο. Μέσα στή τύρβη τής ζωής παρηγοριά ζητούμε γιά νάβρωμε στ’ άφύοικα καί στά φτιαστά. ΤΙ κρίμα! Τή ΦΥΣΗ ό Δημιουργός πλούσια έχει προικίση μέ δ,τι μάς χρειάζεται γιά μιά Ζωή πανώρια μέ τήν ΥΓΕΙΑ καί τή ΧΑΡΑ. Γιατί; Γιατί στό μνήμα πρόωρα πάντα κι άδικα νά μπαίνωμέ; ;; Τί κρίμα! Μ Στή ΦΥΣΗ. Ναι, στό Φυσικό τό νόμο άς στραφούμε/ πού είν’ ή ΖΩΗ καί ή ΧΑΡΑ, ειρήνη, εόϊυχία, ή Ύγεία μας ή Ποθητή πού πάντα λαχταρούμε, πού είν’ ή ΑΓΑΠΗ, 6 άνθρωπισμός, τού κόσμου. Η ΣΩΤΉΡΙΑ

-

59 -

0 ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ 01 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΜΑΣ Γιά πενήντα ώλόκληρα χρόνια, διεξάγομε στόν τό­ πο μας σκληρόν άγώνα ένάντια στήν άφύσικη κι άνθυγιεινή ζωή ιτού διάγομε, καί πού είναι πραγματικά ή ριζική αιτία τοΟ έκφυλισμού καί τής έξαθλίωσης τής πολύτιμης ύγείας μας. "Εχοντας έπίγνωοη τοΟ τ ι έπιδιώκομε, πιστεύομε πώς ό άγώνας μας αυτός είναι ό πιό δύσκολος άγώνας πού άνέλαβε ποτέ όποιοδήποτε άτομο ή όργάνωση στόν κόσμο, γιατί τά βάλαμε μέ τές κακές συνήθειες — τές έξεις — πού εΐναι πραγματικά «δεύτερα φΰσις». Γιά νά είμαστε δέ ειλικρινείς πρέπει νά όμολογήσωμε πώς άνκαι κάθε λογικός καί ανε­ πηρέαστος άνθρωπος έπιδοκιμάζει κι έπικροτεΐ τήν προσπάθειά μας και τές κοσμοσωτήριες άρχές πού διακηρύττο­ με, — αφού τές γνωρίοη βέβαια κατά βάθος, — έν τούτοις όλίγοι τές έφαρμόζουν. «Τό μέν γάρ πνεύμα πρόθυμον, ή δέ σάρξ άσθενής». Κι έτσι πιστοί όπαδοί τής νέας αύτής καί κοσμοσωτήριας έπιστήμης τής Φυσικής ‘Υγιεινής, γίνονται συνήθως δσοι βρέθηκαν στήν άνάγκη νά μας ζητήσουν ε ι­ δικές φυσιοθεραπευτικές όδηγίες μέ τές όποιες θεραπεύθησαν ριζικά άπό τές διάφορες — θεωρούμενες — άνιατες πα­ θήσεις των, γιατί συνήθως αύτοί υποχρεωτικά πλέον έφαρ­ μόζουν τή Φυσική θεραπεία, τήν τελευταία στιγμή πού θ’ άπελπισθοΰν πιά άπό δλα τάλλα θεραπευτικά μέσα. Καί δμως ή Φύσις πάντοτε θαυματουργεί καί σ’ αύτές άκόμη τές περιπτώσεις, δταν γίνεται πιστή έφαρμογή. Είναι βέβαια καί άρκετοί πού έφαρμόζουν προληπτικώς τή Φυσιοθεραπεία, πριν άκόμη σακατευτούν άπό τές κατα­ χρήσεις. Αυτοί ουδέποτε πλέον γνωρίζουν τί εΐναι πόνος καί γλυτώνουν γιά πάντα άπό τά νύχια τής άρρώστειας. Τό ξέρομε πώς θά περάση άρκετός καιρός γιά νά καρποφορήση τό κίνημά μας αύτό. Δέν μπορεί δμως παρά νά έπ*6ληθή έξ άνάγκης. Γνωρίζομε πώς μιλούμε πρός... «γαστέρα μή έχουοαν ώτα», δηλ. σέ στομάχι πού δέν έχει άφτιά. Ξέρομεν έπίσης, πώς μερικοί κοιλιόδουλοι άπό λαιμαρ­ γία, και άλλοι άπό ταπεινούς συμφεροντολογικούς ύπολογισιιούς,_ καταδικάζουν τήν προσπάθειά μας αύτή. Αύτό βέβαια δέν μας άπογοητεύει, για τί κι έμεΐς, δταν πρό 35ετίας καί πλέον είμαστε σκλάβοι στές όλέθριβς συνήθειες πού μας είχαν κατερειπώσει κυριολεκτικά, χαρίζοντάς μας ένα τρο­

—¿0 —

μερό στομαχικό έλκος καί μια προεξέχουσσ επιβλητική γα οτέρα, Εκζεμα ,καί μιά τρομερή ημικρανία, κι έτυχε νά μάς πρωτομιλήσουν μερικοί φίλοι μας γιά δίαιτες καί φυσική θεραπεία, δέν έ’μειναν καθόλου ευχαριστημένοι άπό τήν α­ πάντηση πού τούς δώσαμε. Ή έπιμονή τους δμως νά μάς δανε’ίσουν φυσιοθεραπευτικά βιβλία καί νά μάς μυήσουν στήν κοσμοσωτήρια αύτή έπιστήμη τής υγείας, μάς έσωσε κι.έμάς καί τόσους άλλους. Πρό τεσσαρακονταετίας ιδρύσαμε τόν Παγκύπριον Φυ σιοθεραπευτικό Σύλλογο, προμηθευόμενοι δλα τά ευεργετι­ κά βιβλία καί περιοδικά ‘ Ελληνικά καί ξένα, μεταξύ των ο­ ποίων καί τήν βτομη «’ Εγκυκλοπαίδεια τής Υ γεία ς» τοΰ κο­ ρυφαίου Άμερικανοΰ Φυσιοθεραπευτοΰ Μακφάτεν. Κατόπιν δέ ειδικής καταρτίσεως σέ Φυσιοθεραπευτικό Κολλέγιο βοη­ θήσαμε δωρεάν δλα τά μέλη τοΰ Π.Φ.Σ. θ ά συνεχίσωμε δέ τόν έ'ντιμον αύτόν καί διαφωτιοτικό μας άγώνα, πιστεύοντας άκραδάντως στά ευεργετικά του άποτελέσματα, βέβαιοι γιά τήν έπιτυχία του, μέ τήν πεποίθησιν δτι ό ψευδοπολιτισμός κι ό έκφυλισμός, τό υλικόν συμ­ φέρον, ό έγωϊσμός καί τό μίσος, δέν αρμόζουν στούς ανώ­ τερους καί μέ κοινωνικόν κι έπιστημονικόν πνεΰμα άνθρώπους. Ποτέ δέν θά χάσωμε τό θάρρος μας, γνωρίζοντας δτι ή περιφρόνηση ή ή καταδίκη κι ή καταδίωξη μιας νέας, όσονδήποτε ευεργετικής Ιδεολογίας, έπιστήμης, φιλοσοφίας ή θρησκείας, υπήρξαν διά μέσου των αιώνων τά μοναδικά χαρακτηριστικά τοΰ παραστρατημένου άνθρώπου, άνίσχυρα βέβαια νά στραγγαλίσουν τήν άλήθεια. νά έμποδίσουν τήν πρόοδο καί τόν πολιτισμό. θ ά προχωρήσωμε στόν καινούργιο πρωτοποριακό, κο­ σμοσωτήριο δρόμο πού χαράξαμε στόν τόπο μας μέ τήν πεποίθησιν δτι έκτελοΟμεν τό π ιό έπιβεβλημένον Ανθρωπιστι­ κό μας καθήκον, μή φειδόμενοι κόπων, μερίμνων ή έξόδων, Ή μοναδική μας προσπάθεια καί προοπτική θά είναι πάντα ή έπιτυχία τοΰ έ'ργου μας — μέ άποτέλεσμα τήν άναγέννηση κι ευεργεσία τών συνανθρώπων μας — γιά τήν έπιτυχία τοΰ όποιου κάμνομε γιά πολλοστήν φοράν έκκλησιν σέ κάθε έντιμον έπιστημονικόν καί κοινωνικόν παράγον­ τα δπως μελετήση έπισταμένως καί έφαρμόση — έστω καί δοκιμαστικώς — τά κοσμοσωτήρια δόγματα τής Φυσικής Υγιεινής, καί άν τ’ άποτελέσματα τόν ικανοποιήσουν, τότε νά τήν υποστήριξή — διαφορετικά άς τήν διώξη μέ δλα τά ιέσσ πού έχει στήν διάθεσή του. Προτοΰ ο μ ω ς σκεφθή κανένας τή δίωξη ή περιφρόνηση61—

τής κοσμοσωτήριας έπιστήμης τής Φυσικής 'Υγιεινής πού μέ τά φυσικά, κι ευεργετικά μέσα πού άναφέρομε στά βιβλία μας χαρίζουν ύγεία, χαρά, κι εύτυχία, άς πιοτέψη πώς τά χάλια μας μέ δλες τές διατυμπανιζου,ενες προόδους στόν θεραπευτικό τομέα είναι... τραγικά. Ιδ ο ύ πώς τά πε­ ριγράφει Μνας έκλεκτός φωτισμένος "Ελληνας γιατρός ό κ. Αριστοτέλης Τσαγάλος: «Ή Ιατρική παινεύεται πώς ένίκησε τά όξέα, λοιμώδη, έμπύρετα νοσήματα καί πώς ή έλονοσία, ή Λυματίωσις, οί θάνατοι άπό πνευμονίες, δυσεντερία, τυφοειδή πυρετό κλπ. είναι λιγώτερα άπό τά άλλοτε κλπ. κλπ. 'Ομολογεί δμως δτι στήν πρώτη γραμμή έρχονται οί θάνατοι άπό καρδιακά νοσήματα καί διαταραχές της κυκλο­ φορίας καί σέ δεύτερη γραμμή 6 καρκίνος- άπό τή Σ κύλλα στην Χάρυβδη! Καί δέν διατρέχουμε τόν κίνδυνον νά διαψευστοϋμε άν βεβαιώσωμεν δτι ό αριθμός των άπό καρδιακά καί συγγενή νοσήματα θανάτων θα βαίνη μέ αύξανόμενον ρυθμόν, τών δ έ θανάτων άπό καρκίνον μέ ρυθμόν άκάμη μεγαλύτερον. Οδτως ώστε σέ λίγα χρόνια οί θάνατοι άπό κακοήθεις δγκους καί καρδιακά, θα καταλάβουν τήν πρώτην θέσιν. Άπό κοντά άκολουθοΰν άρθριτικά νοσήματα, ρευματισμοί καί στρατιά νοσημάτων του μεταβολισμού». Γι’ αύτό άκριβώς θά καταβάλωμε κάθε προσπάθεια γιά τή διαφώτιση του λαοϋ μας μέ τήν έκδοτική μας προσπά­ θεια μέ κάθε θυσία, μέ προοπτική δχι μόνο οί όξεΐες ασθέ­ νειες νά προλαβαίνωνται αλλά και οί τρομερότερες χρόνιες παθήσεις. Σ τό σύγγραμμά μας αύτό, πού είναι τό δέκατον κατά σειράν, προσφέρομεν στόν άναγνώστη κάθε δυνατήν βοήθεια άπό θεωρητική καί πρακτική άποψη σχετικά μέ τή θετική έξυπηρέτηση της πολύτιμης ύγείας του. “Οσον άφορά τή θεωρία τής Φυσιοθεραπείας πού περι­ λαμβάνεται στό πρώτο μέρος τοΰ βιβλίου τούτου, αύτή άποτελείται άπό διατριβές καί μελέτες πού δημοσιεύθησαν στόν Κυπριακό καί ξένο τύπο, καθώς καί άπό διαλέξεις πού έ· δόθησαν όπό τήν αίγίδα διαφόρων εύεργετικών σωματείων, καθώς είναι_ό Εκδρομικός Λευκωσίας καί Πάφου, ό «"Α­ ρης» Λεμεσού καί δ Πανελλήνιος Φυσιοθεραπευτικός Σύλλο­ γος, είς τήν Αίθουσαν του «Παρνασσού» ’ Αθηνών, ή «Πνευ ματική Σ τέγη » Λευκωσίας, τό «Κέντρον Γονέων» Μόρψου, τά Γυμνάσια Μόρφου καί Λεμεσού, οί «Σύλλογοι Κυβερνη­62—

τικών Υπαλλήλων», «Σύλλογοι Γονέων καί Διδασκάλων», ή ΠΑΣΥΔΥ Λάρνακος, τό Ρ OTAΡΥ_Λεμεσού καί Λάρνακος, καί άλλοι, τούς όποιους εύχαριστοΰμε θερμότατα. Σ τό δεύτερο μέρος τού βιβλίου μας αύτοΰ θά βρήτε τήν αίτια, τά συμπτώματα καί τή θεραπεία των κοινότερων άσθενειών πού τυραννοΰν κυριολεκτικά δλους έκείνους πού δέν γνωρίζουν ή δέν σέδονται τούς παντοδύναμους, αιώνιους καί αύστηρούς νόμους τής Φ Υ Σ Ε Ω Σ . Αύτούς πού διέπουν τόν νόμο τής αύτοσυντηρήσεως τής ζωής — τό νόμο τής έπιδιώσεως — μέ δλους τούς πόνους καί τά βάσανα πού έξ ανάγκης μας προκαλοΰν, καί πού δέν είναι παρά μιά δίκαιη καί έπιδεδλημένη τιμωρία τοΰ κακού μας κεφαλιού, γιά κάθε παράβασή μας άπέναντι στούς πανίσχυρους, άναλλοίω· τους καί άμείλικτους αύτούς νόμους. "Ανκαι κάθε άρρωστος έ'χει τή δική του περίπτωση, ίδιο συγκρασία καί βαθμό έντάσεως τής άσθενείας — καί συνε­ πώς θά χρειαζόταν καί ξεχωριστή θεραπεία — έν τούτοις σέ συνηθισμένες περιπτώσεις, έφαρμόζοντας σέ γενικές γραμ μές τή θεραπεία ,καθώς άναφέρεται στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου μας αύτοΰ θά εύεργετηθή κυριολεκτικά. Βεβαίως ύπάρχουν περιπτώσεις πού θά χρειασθή ή ε ι­ δική έπέμβαση των έξησκημένων φυσιοθεραπευτών γιά ειδι­ κό μασσάζ, καί ειδικές φυσιοθεραπευτικές οδηγίες σέ προ­ χωρημένες περιπτώσεις. ΓΓ αύτό δπου είναι δυνατή ή προ σωπική έπαφή μέ ειδικούς φυσιοθεραπευτές σέ τέτοιες πε­ ριπτώσεις πρέπει νά έπιδιώκεται. ‘Έ να πράγμα έχομε νά τονίσωμε έδώ πώς, ό λόγος πού θαυματουργεί πάντοτε ή Φυ­ σιοθεραπεία, είναι για τί δέν σταματά μόνον στά συμπτώμα­ τα — έπιδιώκοντας τήν προσωρινή νάρκωση καί ύποχώρησή των, μέ μελλοντική ώς συνήθως έπιδείνωση — άλλά έξευρίσκει τή ριζική των αίτια καί άπομακρύνοντάς την έπιτυγχάνει τη ριζική θεραπεία καί άναγέννηση τού όργανισμούαύτό θά διαπιστωθή μέ τήν πρόοδο τής μελέτης τοΰ βιβλίου τούτου. Τελειώνοντας, πιστεύομε πώς ό άνθρωπος, ΰστερ' άπό άλλεπάλληλα κι αιματηρά, κτυπήματα μέσα στόν καιάδα τής άφύσικης κι έκφυλης ζωής του, θ’ άναγκασθή νά συνετισθή καί νά ξαναγυρίση στό άνοικτόκαρδο, σωτήριο λιμάνι τής φιλόστοργης μητέρας του τής Φ Υ Σ Ε Ω Σ , πού χαρίζει πλούσια, δ,τι καλό, πολύτιμο κι ώραΐο έχει νά έπ.δείξη ή Ζωή, τή ζηλευτή σωματική καί ψυχο-διανοητική μας 'Υγεία

Η Υ Γ Ε Ι Α

Υ Π Ε Ρ Α Ν Ο

Ο Λ Ο Ν

"Απειρες φορές έχει τονισθεΐ ,κι έξακριδωθεϊ, πώς ή ύ­ γεία είναι ό πολυτιμότερος θησαυρός στή ζωή. Δυστυχώς ομως έλάχιστα ένδιαψερόμαστε γ ιά τή διατήρηση του πο­ λύτιμου, ασύγκριτου, αύτοΰ δώρου, πού τόσο γενναιόδωρο μας χαρίζει ή θ εία , στοργική καί Πάνσοφη μητέρα μας ΦΥ­ ΣΗ . Μόνον δταν ύπάρχει κίνδυνος τής ύγείας καί τής ζωής μας, άντιλαμβανόμαστε τήν άξια της, καί συνήθως πολύ αργά. Μας έχουν άπορρσφήσει κυριολεκτικά, οι βιωτικές μέ­ ριμνες, οί κοινωνικές συνθήκες, ή καί οι πιό άφύσικες καί χωρίς μέτρο... άπολαύσεις(!) , καί δταν έξ αιτίας αύτών στραγγαλίσωμε, κυριολεκτικά τήν ύγεία μας, τότε τρέχομε παντού πανικόβλητοι νά τή ξαναδροΰμε, μάταια δμως τις πε­ ρισσότερες φορές. Κι έτσι, δταν πιά μολύνομε, κυριολεκτικά τό σώμα όλόκληρο, έξαντλώντας πολύ νωρίς κάθε ζωτικότητα έγκαταλείπομε πρόωρα τά γήϊνα, άφήνοντας δλα τά δνειρα, τούς άγώνες καί τις θυσίες ήμιτελείς κι ανεκπλήρωτους. Δέ βαρυέσαι. «Ματαιότης ματαιοτήτων», λέμε συνήθως. «Χίλια έτη ώς ήμέρα ή χθές», ή «Παρά πολλά χρόνια, κάλ­ λιο λίγα καί καλά», καί δταν λέμε καλά, έννοουμε μέ δλες Τές καταχρήσεις ,καί τές κακές μας συνήθειες, πού στήν άργή τές "δεχόμαστε εύχάριστα, καί στό τέλος μένουν., δλα τά δυσάρεστα. Κι δμως, μεγαλύτερη άπόλαυση άπά τήν πλήρη ψυχο­ σωματική ύγεία, δέν ύπάρχει, άκόμη καί στά πιό προχωρη­ μένα χρόνια τής ζωής τοΰ άνθρώπου· ένας γέρος γερός, ε ί­ ναι πάντα πολύτιμος θησαυρός, για τί ή πολύτιμη πείρα του, (πλαισιωμένη πάντα μέ μιά πλήρη ύγεία, πού έξασψαλίζεται μονάχα μέ τήν ήθική, μετρημένη, φυσική ύγιεινή ζωή), είναι άπό κάθε άποψη εύεργετική γ ι’ αύτόν καί τήν Κοινω\(αν όλόκληρη. Προκειμένου δέ γιά έξαιρετικές διάνοιες «μεγαλοφυΐες» γΓ άνώτερους άνθρώπους, έπιστημονικούς καί κοινωνικούς παράγοντες, άπό τούς όποιους, δικαίως περιμένει ό κόσμος, κάθε βελτίωση, έξυγίανση, σωτηρία καί πρόοδο, πρέπει ΠΑ­ Σ Η ΘΥ Σ IΑ μέ τήν άποχή άπό κάθε τι τό άφύσικο καί όλέθριο, νά έξοικονομήται καί διατηρήται πλήρης ύγεία, κι έπιβίωση, γιά τό γενικό καλό, μέ άποτέλεσμα τήν άξιοποίηση

δλων χών Εξαιρετικών τους χαρισμάτων κι ικανοτήτων πού τούς χαρίζει 6 θεός. Δυστυχώς δμως ΟΛΟΙ γενικά, καί μικροί καί μεγάλοι, καί μορφωμένοι καί άμόρφωτοι, κι Εξαιρετικοί έτιιστήμονες Ακόμη. ΟΛΟΙ κοχλάζουν μέσα στό ίδιο καζάνι των Αφύσικων καί όλέθριων συνηθειών, του ύπερσιτισμοΰ μέ ζωϊκά λευ­ κώματα, λίπη, άσπρη ζάχαρη, καί άσπρο άλεύρι, διατηρη­ μένα ήμιαποσυ ντεθημένα τρόφιμα, άλκοολισμό, όλέθριο κά­ πνισμα, μολυσμένη ατμόσφαιρα, καί μολυσμένο νερό, καθι­ στική ζωή, καί γενικό έκφυλισμό καί δηλητηρίαση ολων τών όργάνων, μέ άποτέλεσμα τήν πλήρη τοξαιμία καί ύπερκόπωση τών Ενδοκρινών μας Αδένων, που Ετσι λειτουργούν πάντα Ανώμαλα, δημιουργώντας τές ψυχο-σωματικές Ανωμαλίες— ψυχικές τοξίνες, θυμούς, Εκνευρισμούς, εύκολες υπερκοπώ­ σεις,- φοβίες, άγχος, άγωνίες καί άύπνίες πού δηλητηριάζουν καί κατερειπώνουν κυριολεκτικά τό σώμα καί τή ζωή μας όλόκληρη. "Ετσι αύτοκτονούμε, σκοτώνοντας πολύ πρόωρα τόν ίσχυρότερον όργανισμό πού κατασκεύασε δ Πάνόδφος δημι­ ουργός μέ Ικανότητες καί προορισμό νά ζή αιώνες όλόκλή­ ρους. Κι δμως, τί κρίμα I Πόσον άπλό καί εύκολο είναι, (μέ λίγη φυσική ζωή, καί μέ λίγη πρόληψη), νά σωθούμε Από τές μυριες Αρρωστειες, καί τόν πρόωρό θάνατο, άπό τόν καρκίνο,, τά καρδιακά, καί τάλλα δλέθρια χρόνια νοσήματα που θερίζουν Αλύπητα τήν σημερινή πολιτισμένη ( ; ! ) κοινω­ νία του 20ο0 αίώνος! Μέ λίγη άλλαγή στή ζωή καί τις συνήθειες μας, πού ή άδήρητη άνάγκη έπιβιώσεως Επιβάλλει· μέ λίγη Απαγκί­ στρωση άπό τές βιοτικές μέριμνες καί Εξαντλητικές φροντί­ δες· μ έ λίγο πλησίασμα πρός τή θεία καί στοργική μας μητέρα τή ΦΥΣΗ, λίγη κίνηση στό ύπαιθρο, μέ τό ζωογόνο τόν ηλιο καί τό εύεργετικό οξυγόνο· λίγη ξεκούραση ,κι απο­ τοξίνωση τού μυαλού καί τού σώματος μέ τή φυσική ύγιεινή, πλούσια σέ βιταμίνες’ καί Αλκαλικά στοιχεία διατρο­ φή· μέ λίγη φρουτοθεραπεία, πού καθαρίζει τό αίμα, ξεκου­ ράζει τά πεπτικά μας δργανα, καί τονώνει τήν καρδία, πού λειτουργεί καί συντηρείται Αποκλειστικά μέ φρουτοσάκχαρο· μ’ Ενα άτμόλουτρο Εβδομαδιαία, πού μέ τήν Εφίδρωση Απαλλάσσει τό αίμα μας άπό τά τοξικά άλατα, καί δηλητή­ ρια πού καθημερινά — καθώς Εξηγήσαμε είσάγομε μέσα υ
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF