Entrega Final

March 17, 2019 | Author: Fabian Malagon | Category: Negotiation, Conflict (Process), Leadership, Liderazgo y tutoría, Decision Making
Share Embed Donate


Short Description

FINA...

Description

EVIDENCIA DE LAS HABILIDADES GERENCIALES

Sandra Liliana Becerra Bolívar - 1511981788  !l" #a$%erine Bel$r&n G!$i'rre( G!$i'rre( - 111))*))+) 111))*))+) I,i, adara Bernier Rao, - 1**198)+*5 Ro,," Eni$% Bo%.r/!e( Bo%.r/!e( - 151198107+ Cind" o%ana Bo%.r/!e( Gar(.n - )8111++588 )8111++588

ESECIALI2ACI3NES EN GERENCIA DE RIESG3S  SEG4R3S GERENCIA DE R3EC63S EN IN6ELIGENCIA DE NEG3CI3S GES6IN ED4CA6IVA  GES6IN ERESARIAL

INS6I64CIN 4NIVERSI6ARIA 4NIVERSI6ARIA 3LI6ECNIC3 GRANC3L3BIA GR ANC3L3BIAN3 N3 Bogotá D.C., 28 de abril de 2017

EVIDENCIA DE LAS HABILIDADES GERENCIALES

Sandra Liliana Becerra Bolívar - 1511981788  !l" #a$%erine Bel$r&n G!$i'rre( G!$i'rre( - 111))*))+) 111))*))+) I,i, adara Bernier Rao, - 1**198)+*5 Ro,," Eni$% Bo%or/!e( Bo%or/!e( - 151198107+ Cind" o%ana Bo%or/!e( Gar(.n - )8111++588 )8111++588

En$rea :inal ; ro"ec$o Ha
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF