Ensayo Sobre El Romanticismo

August 21, 2018 | Author: Maralx Makell Vizcarra | Category: Romanticism, Poetry, Arts (General)
Share Embed Donate


Short Description

Descripción: breve ensayo sobre el romantisismo...

Description

ENSAYO SOBRE EL ROMANTICISMO MOVIMIENTO LITERARIO: 1850 - 1880 Durante el sil! "I"# $a%&a '!s (!)i(ient!s literari!s en Eur!*a: el R!(anti+is(! ,ue ini+i en el a.! 1850 / siui $asta el a.! 1880/ el Realis(!# 'urante la seun'a (ita' 'el sil! En el sil! "VIII s!l! se *rest! aten+in a la ran / 'esa*are+i t!'! n! ra!na%le La literatura n! seu&a a las n!r(as En la literatura $a%&a*resente $a%&a*resente un (!)i(ient! ,ue est2 '!(ina'! *!r la i(aina+in / *er(ite ,ue $a%len 'e l!s senti(ient!s *r!3un'!s +!(! la *asin / el instint! A l!s es+rit!res 'el R!(anti+is(! n! les usta%a seuir alas n!r(as *!r es!# este (!)i(ient! era +!(*leta(ente !*uest! al Ne!+lasi+is(! 4ara l!s r!(2nti+!s# la li%erta' es un as*e+t! 3un'a(ental en t!'!s l!s +a(*!s / en la +rea+in literaria La li%erta' se(ani3iesta en t!'! El us! li%re 'e )ers!s / estr!3as *!ti+as# se re+$aa la rela teatral 'e las tres uni'a'es / se a'(iten t!'!s l!s te(as *!si%les# in+lus! l!s in6tiles ! l!s irra!na%les e7*!n&anel 3en(en! 'e la li%erta' El ner! (2s a*re+ia'! / *r!*i! 'el R!(anti+is(! es la l&ri+a Ta(%in )inier!n 'e este (!)i(ient! !%ras 'el ner! narrati)! *er! seu&an las n!r(as 'el sil! anteri!ren su estru+tura na +r&ti+a a la s!+ie'a' es (u/ t&*i+a 'e l!s aut!res R!(2nti+!s El a32n 'e )ia9ar se intensi3i+a a$!ra El (!)i(ient! r!(2nti+! es*a.!l *resente las (is(as +ara+ter&sti+as ,ue eleur!*e! a/ li%erta' a%s!luta 'e +rea+in literaria E7iste la li%erta' *ara e7*resar la inti(i'a' 'el *r!*i! aut!r: in'i)i'ualis(! / +ult! 'el ;/!
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF