DSSV+Cac+Lop+He+CD,+DH,+LT+CQ+No+HP+Ky+I+Nam+Hoc+13 14+(16.09)

August 16, 2017 | Author: ngoctuchannhan | Category: Works, Vietnamese People, Vietnam, Violence, Unrest
Share Embed Donate


Short Description

Download DSSV+Cac+Lop+He+CD,+DH,+LT+CQ+No+HP+Ky+I+Nam+Hoc+13 14+(16.09)...

Description

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Các khóa từ 2009 đến 2012, tính tới hết ngày 16/09/2013) TT

Lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM

10 11

C11CNPM C11CNPM

12 13 14 15 16

C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM

17

C11CNPM

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM

33 34

C11CNPM C11CNPM

35

C11CNPM

36 37 38 39 40 41 42 43 44

C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11CNPM C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1

Họ và tên đệm

Tên

MSV

Đỗ Văn

Anh

B111C66131

Hoàng Thị Kim Nguyễn Lương Lê Đình Lê Văn Nguyễn Thành Nguyễn Văn Chu Ngọc Nguyễn Văn

Anh Bằng Cường Đạt Đạt Đạt Định Đông

B111C66002 B111C66132 B111C66135 B111C66137 B111C66136 B111C66008 B111C66052 B111C66093

Nguyễn Thành

Đức

B111C66138

Phạm Văn

Đức

B111C66009

Lê Ngọc

Duy

B111C66140

Đoàn Thế Phạm Trường Hoàng Đình Nguyễn Văn

Giang Giang Hải Hiển

B111C66141 B111C66096 B111C66097 B111C66058

Nguyễn Hoàng Nguyễn Văn Phạm Ngọc Trương Cao Nguyễn Tường Nguyễn Văn Trần Thị Hoàng Thị Mai Thị Thu Nguyễn Đình Nguyễn Duy Vũ Minh Nguyễn Tiến Trần Ngọc Chu Thị Dương Minh

Hiệp Hoàn Huyền Huynh Minh Mùi Nga Nhung Phương Quang Quang Quý Quyết Quỳnh Thảo Thọ

0821040086 B111C66017 B111C66105 B111C66021 B111C66026 B111C66068 B111C66029 B111C66030 B111C66116 B111C66159 B111C66032 0921040331 B111C66160 B111C66033 B111C66175 B111C66036

Nguyễn Trần

Tiến

B111C66166

Nguyễn Văn

Tiến

B111C66123

Nguyễn Xuân Phùng Thanh Nguyễn Duy Đào Duy Tôn Thất Duy Nguyễn Thế Đào Duy Phạm Việt Ngô Quang Nguyễn Công

Trường Tú Tuấn Tùng Tùng Tuyến Anh Anh Biên Chính

0821040359 B111C66125 101C660141 101C660143 B111C66171 B111C66128 101C660003 B111C66003 B111C66005 B111C66133

Ghi chú Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

45 46 47 48 49 50 51

C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1

52 53

C11HTTT1 C11HTTT1

54 55

C11HTTT1 C11HTTT1

56 57 58 59

C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1

60

C11HTTT1

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT1 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2

74 75 76 77 78 79 80 81 82

C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2

83

C11HTTT2

84 85 86

C11HTTT2 C11HTTT2 C11HTTT2

87 88 89 90 91 92

C11HTTT2 C11KT1 C11KT1 C11KT1 C11KT1 C11KT1

93 94

C11KT1 C11KT2

Họ và tên đệm Nguyễn Hương Nông Quốc Hoàng Duy Đào Thái Nguyễn Đương Đặng Cao Đinh Văn

Tên Cúc Đoàn Duy Hà Hào Hậu Hậu

MSV B111C66134 101C660013 101C660018 B111C66012 B111C66013 B111C66143 B111C66099

Nguyễn Chí

Hiếu

B111C66016

Võ Văn

Hiếu

B111C66101

Nguyễn Đức

Hùng

B111C66146

Hoàng Mạnh Nguyễn Văn Phạm Văn Vũ Xuân Đinh Tấn

Hưng Hưng Nam Ngọc Phúc

B111C66148 407170176 B111C66069 B111C66070 091C660076

Nghiêm Anh Nguyễn Nhâm Phùng Danh Nguyễn Minh Lương Văn Nguyễn Đức Lê Thanh Phạm Đức Nguyễn Bá Lưu Công Hứa Khắc Nguyễn Khương Lê Văn Hồ Quang Nguyễn Thế Nguyễn Thuỳ Trịnh Huy Vũ Thành Phạm Hồng Nguyễn Quý Phạm Hưng Nguỵ Hoàng Đinh Thị Huyền

Quang Thân Thúy Tiến Toàn Tốt Tùng Vượng Công Đại Dũng Duy Hiếu Khang Khánh Linh Long Long Nam Sơn Thịnh Tiến Trang

B111C66117

Phan Anh Lê Thanh Nguyễn Cát Nguyễn ánh

Tuấn Tùng Tường Tuyết

0821040050 B111C66127 B111C66043 B111C66172

Phạm Thị

Xuyên

B111C66173

Phạm Thị Nguyễn Thị Ngô Thị Nguyễn Thị Lê Thị

Hoà Ngọc Thuý Trang Tuyến

B111C68014 B111C68033 B111C68050 B111C68058 B111C68059

Nguyễn Thị

Yến

B111C68124

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

Vũ Thị

Biên

B111C68065

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

B111C66075 B111C66122 091C660101 B111C66080 B111C66124 B111C66084 B111C66129 B111C66092 0821040073 101C660158 091C660033 B111C66059 B111C66107 B111C66152 B111C66023 B111C66025 B111C66110 B111C66027 B111C66034 B111C66164 B111C66038 B111C66168

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

Lê Thị

Chi

B111C68066

Vũ Thị Bích Vũ Thị Mỹ

Hà Hạnh

B111C68070 B111C68073

Nguyễn Thị Thu

Hương

B111C68079

Nguyễn Thị

Luyên

B111C68088

Nguyễn Thị

Ngọc

B111C68093

Nguyễn Thị

Thoa

B111C68109

Nguyễn Thị

Thủy

B111C68113

Nguyễn Kiều

Trang

B111C68119

Nguyễn Kim Nguyễn Ngọc Phạm Thị Kim Trương Thị Thu Nguyễn Thị Kiều Thúy

Anh ánh Duyên Hằng Hiền Hường

B111C67001 B111C67003 B111C67006 B111C67010 B111C67012 B111C67016

C11QT1

Nguyễn Thị Thu

Hường

111 112 113 114 115 116 117

C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1

Hoàng Thị Đinh Thị Nguyễn Thị Đào Thị Nguyễn Văn Bạch Thị Thanh Mai Thị

Lan Loan Loan Mai Nam Nga Nga

D1740 B111C67020 B111C67023 B111C67024 B111C67026 101C670040 B111C67027 B111C67028

Nguyễn Thế

Nghiêm

101C670042

118

C11QT1

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT2

Lê Thị ánh

Nguyệt

B111C67030

Vũ Thị Hoàng Tuyết Vũ Hồng Đỗ Thái Lê Lương Nghiêm Thị La Thu Nguyễn Thị Nguyễn Trọng Nguyễn Thị Vân

Nhạn Nhung Nhung Phương Quyền Thảo Thuỷ Trang Tú Anh

101C670043 B111C67033 B111C67032 B111C67034 B111C67035 B111C67037 B111C67039 B111C67042 B111C67045 B111C67051

130 131 132 133 134 135 136 137

C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2

Nguyễn Tuyết

Anh

B111C67050

Đinh Minh Trần Tiến Lê Thị Thanh Đỗ Thị Thanh Lương Xuân Phạm Thị Thanh Bạch Trần

Chính Đàm Hằng Hảo Hiếu Huyền Khánh

B111C67052 B111C67053 B111C67058 B111C67060 B111C67062 B111C67065 B111C67068

138 139 140 141

C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2

Nguyễn Hoài

Linh

B111C67072

Nguyễn Thị Thuý Hoàng Văn Tạ Hoàng

Loan Luân Mừng

B111C67073 B111C67074 B111C67097

95 96 97

C11KT2 C11KT2 C11KT2

98 99

C11KT2 C11KT2

100

C11KT2

101 102

C11KT2 C11KT2

103 104 105 106 107 108 109

C11KT2 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1 C11QT1

110

Ghi chú Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 11-12 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ II năm học 11-12 (2.560.000đ) và kỳ I năm học 13-14 (3.050.000đ) Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

Họ và tên đệm Nguyễn Bá Nguyễn Ngọc Cao Thị Phương Phan Văn Nguyễn Thị Nguyễn Thị Trần Thị Huyền Trần

Tên Ngọc Sang Thảo Thưởng Thuý Thủy Trang Tú

MSV B111C67079 B111C67085 B111C67087 B111C67098 B111C67088 B111C67090 B111C67092 B111C67094

142 143 144 145 146 147 148 149

C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11QT2

150 151 152 153 154 155 156 157 158

C11QT2 C11QT2 C11QT2 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1

Lê Văn

Tuấn

101C670081

Huỳnh Đức Vũ Đức Lê Nhân Nguyễn Gia Trần Văn Nguyễn Tiến Dương Chí Dương Văn

Tuệ Vượng Chiến Đạt Doanh Đông Dũng Dũng

B111C67095 101C670096 B111C65006 101C650009 B111C65012 B111C65013 B111C65016 101C650014

159

C11VT1

Hẹo

C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1

Vi Văn Nguyễn Văn Lê Thị Phan Văn Nguyễn Ngọc Trần Văn Nguyễn Văn Nguyễn Văn Lê Phạm Anh Lê Hải Nguyễn Chính Nguyễn Công Dương Văn Nguyễn Văn Bùi Văn Phan Sỹ

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

Hiếu Hoà Hoàn Hoàng Hoàng Hưng Luận Minh Nam Nhật Quyền Sinh Thái Thắng Thắng

0821010016 B111C65019 B111C65020 B111C65021 101C650021 B111C65023 B111C65024 101C650033 101C650037 B111C65029 B111C65031 101C650041 B111C65033 B111C65036 101C650045 101C650044

175

C11VT1

Bùi Ngọc

Thuý

B111C65040

176 177 178 179

C11VT1 C11VT1 C11VT1 C11VT1

Lê Quang

Tiến

0821010277

Nguyễn Xuân Trần Trung Dương Văn

Tiến Tín Tuấn

B111C65041 B111C65044 B111C65048

180 181 182 183 184 185

C11VT1 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2

Nguyễn Thanh

Tùng

B111C65050

Phạm Tuấn Trần Thế Hoàng Nghĩa Tạ Quang Bùi Việt

Anh Anh Chiến Chiến Cường

B111C65054 B111C65055 B111C65059 B111C65060 B111C65062

186 187 188 189 190 191

C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2

Nguyễn Văn

Đạt

B111C65064

Nguyễn Trọng Hà Ngọc Đỗ Đại Lê Văn Phùng Đức

Dự Dũng Dương Hà Hậu

B111C65065 091C650028 101C650015 101C650077 B111C65067

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

192 193

C11VT2 C11VT2

194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2 C11VT2

220 221

C11VT2 C11VT2

222 223 224 225 226 227

C11VT2 C11VT3 C11VT3 C11VT3 C11VT3 C11VT3

228 229 230 231

C11VT3 C11VT3 C11VT3 C11VT3

232

C11VT3

233 234 235 236 237 238 239 240 241

C11VT3 C11VT3 C11VT3 C11VT3 C11VT3 C11VT3 C11VT3 C11VT3 C11VT3

Họ và tên đệm Bùi Quốc Trịnh Công

Tên Hoàn Hoàng

MSV B111C65069 B111C65070

Nguyễn Văn

Hùng

0921020020

Dương Huy Trần Thị Mai Vũ Văn Phùng Mạnh Nguyễn Mậu Nguyễn Văn Nguyễn Văn Lê Văn Lê Xuân Vũ Hoa Đặng Thị Bùi Văn Lê Văn

Hưng Hương Khả Kiên Lâm Linh Lưu Nam Nam Nghĩa Phia Phiệt Quang

B111C65071 B111C65072 B111C65073 B111C65074 B111C65075 B111C65076 B111C65077 B111C65078 B111C65079 0921010100 B111C65080 B111C65081 101C650096

Tạ Đình

Quyết

B111C65083

Đỗ Trường Lê Ngọc Phan Văn Đặng Chí Bùi Ngọc Vũ Trung Vũ Văn Trần Văn Nguyễn Văn Nguyễn Đình Phạm Thị Huyền Lê Văn Đỗ Hữu Nguyên

Sơn Thạch Thái Thanh Thành Thành Thức Tiến Tính Toản Trang Trường Tuấn

091C650086 B111C65084 B111C65085 B111C65086 101C650100 101C650101 B111C65088 B111C65091 B111C65092 B111C65093 B111C65094 101C650107 B111C65096

Phạm Huy

Tùng

B111C65097

Đỗ Ngọc Nguyễn Văn Trần Văn Dương Văn Vũ Tiến

Anh Anh Chung Cường Đạt

091C650002 B111C65100 B111C65106 B111C65107 B111C65109

Cao Đức

Hải

B111C65113

Phạm Thanh Nguyễn Văn Lê Văn

Hải Hiền Hưng

101C650134 B111C65114 B111C65117

Vũ Ngọc

Khánh

B111C65119

Trần Nguyễn Tùng

Lâm

B111C65121

Khuất Duy Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Như Đỗ Tiến Nguyễn Văn Nguyễn Quyết Ngô Thiệu

Luật Lực Thạch Thanh Thành Thành Tiến Tình

B111C65122 B111C65123 B111C65131 B111C65133 101C650154 B111C65134 B111C65137 B111C65138

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

242 243 244 245

Họ và tên đệm Nguyễn Thanh C11VT3 Phạm Văn C11VT3 Tống Văn C11VT3 C12CQCN01-B Nguyễn Văn

Tên Tùng Tùng Vượng A

MSV B111C65142 B111C65143 B111C65146 B111C66001

246

C12CQCN01-B Nguyễn Thị

An

B12CCCN001

247

C12CQCN01-B Nguyễn Tuấn

Anh

B12CCCN003

248

C12CQCN01-B Trịnh Hoàng

Điệp

B12CCCN004

249 250

C12CQCN01-B Lê Tuấn C12CQCN01-B Vũ Công

Dũng

B12CCCN051

Hậu

B12CCCN009

251

C12CQCN01-B Nguyễn Quang

Hoan

B12CCCN011

252

C12CQCN01-B Phạm Văn

Huấn

B12CCCN014

253 254

C12CQCN01-B Chu Văn C12CQCN01-B Phạm Đức

Hùng

B12CCCN016

Huy

B12CCCN018

255 256

C12CQCN01-B Ôn Tư C12CQCN01-B Nguyễn Văn

Nghĩa

B12CCCN026

Phong

B12CCCN027

257

C12CQCN01-B Lê Ngọc

Quang

B12CCCN029

258

C12CQCN01-B Nguyễn Hữu

Quế

B12CCCN031

259 260 261

C12CQCN01-B Nguyễn Minh C12CQCN01-B Hoàng Văn C12CQCN01-B Nguyễn Phúc

Quyền

B12CCCN032

Thắng Thắng

B12CCCN036 B12CCCN037

262 263 264

C12CQCN01-B Nguyễn Đặng C12CQCN01-B Lê Văn C12CQCN01-B Đỗ Thị

Thanh

B12CCCN038

Thao Thảo

B12CCCN040 B12CCCN041

265

C12CQCN01-B Trần Phương

Thảo

B12CCCN042

266 267 268 269

C12CQCN01-B C12CQCN02-B C12CQCN02-B C12CQCN02-B

Nguyễn Đăng

Văn

B12CCCN049

Đặng Thế Nguyễn Phượng Nguyễn Văn

ánh Bình Chương

B111C66048 B12CCCN056 B111C66050

270

C12CQCN02-B Nguyễn Đình

Đề

B12CCCN060

271 272 273

C12CQCN02-B Trịnh Công C12CQCN02-B Lê Xuân C12CQCN02-B Hoàng Văn

Điều

B12CCCN061

Dũng Hà

B12CCCN065 B12CCCN070

274

C12CQCN02-B Lê ThịB12CCCN071

275

C12CQCN02-B Nguyễn Thị NgọcB12CCCN072

276

C12CQCN02-B Nguyễn Trung

Hiếu

B12CCCN073

277 278

C12CQCN02-B Nguyễn Tiến C12CQCN02-B Phạm Văn

Hoàn

B12CCCN074

279

C12CQCN02-B Nguyễn Khắc

Hoàng Hợi

B111C66061 B12CCCN076

280

C12CQCN02-B Nguyễn Trịnh Thị

Huyền

B12CCCN081

281

C12CQCN02-B Phạm Văn

Mạnh

B12CCCN084

282

C12CQCN02-B Thiệu Khắc

Quốc

B12CCCN092

TT

Lớp

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 530.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí năm học 2011-2012 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ

283

Họ và tên đệm C12CQCN02-B Vương Văn

Tên Tiến

MSV B111C66079

284 285 286

C12CQCN02-B Nguyễn Viết C12CQCN02-B Hà Đức C12CQCN03-B Nguyễn DuyB12CCCN100

Vượng An

B111C66086 B12CCCN104

287

C12CQCN03-B Ngô Việt

Anh

B12CCCN105

288

C12CQCN03-B Nguyễn Tuấn

Anh

B12CCCN106

289

C12CQCN03-B Nguyễn Tùng

Anh

B12CCCN107

290

C12CQCN03-B Vũ Tú

Anh

B111C66089

291

C12CQCN03-B Bùi Đức

Biên

B12CCCN108

292 293

C12CQCN03-B Vũ Văn C12CQCN03-B Nguyễn Phồn

Chính

B12CCCN109

Chung

B12CCCN110

294 295

C12CQCN03-B Nguyễn Văn C12CQCN03-B Trần Hồng

Đức

B12CCCN112

Đức

B12CCCN113

296

C12CQCN03-B Nguyễn Viết

Dũng

B12CCCN115

297

C12CQCN03-B Đỗ Đại

Dương

B12CCCN116

298

C12CQCN03-B Phạm Doãn

Giáp

B12CCCN118

299

C12CQCN03-B Vũ Mỹ

Hạnh

B12CCCN120

300

C12CQCN03-B Đặng Đình

Hiếu

B12CCCN121

301

C12CQCN03-B Phạm Xuân

Hoàng

B12CCCN123

302

C12CQCN03-B Nguyễn Thị

Hồng

B12CCCN124

303

C12CQCN03-B Đỗ Mạnh

Hùng

B12CCCN125

304 305

C12CQCN03-B Phạm Quang C12CQCN03-B Trần Doãn

Hùng

B12CCCN126

Huyên

B111C66150

306

C12CQCN03-B Phạm Văn

Huỳnh

B12CCCN128

307 308

C12CQCN03-B Lưu Tiến C12CQCN03-B Nguyễn Thế

Linh

B12CCCN129

Mạnh

B12CCCN131

309

C12CQCN03-B Nghiêm Xuân

Minh

B12CCCN133

310 311

C12CQCN03-B Nguyễn Văn C12CQCN03-B Trần Duy

Nên

B12CCCN134

Phòng

B12CCCN138

312

C12CQCN03-B Phan Hà

Phương

B12CCCN139

313

C12CQCN03-B Đặng Đình

Quân

B12CCCN140

314

C12CQCN03-B Nguyễn Quang

Thắng

B12CCCN143

315 316 317

C12CQCN03-B Nguyễn Xuân C12CQCN03-B Trần Đại C12CQCN03-B Trịnh Văn

Thắng

B12CCCN144

Thanh Thanh

B12CCCN145 B12CCCN146

318

C12CQCN03-B Ngô Văn

Thoại

B12CCCN156

319

C12CQCN03-B Hà Văn

Thuận

B12CCCN147

320

C12CQCN03-B Phạm Đăng

Tiếp

B12CCCN149

TT

Lớp

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Kỳ trước thừa 3.050.000đ. Kỳ này phải đóng 3.515.000, còn thiếu 465.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

321 322

C12CQCN03-B Phan Đức C12CQCN03-B Phạm Đức

Trung

B12CCCN150

Trường

B12CCCN151

323 324

C12CQCN03-B Hoàng Minh C12CQCN03-B Trần Anh

Tuấn

B12CCCN152

Tuấn

B12CCCN153

325

C12CQCN03-B Phùng Tuấn

Việt

B12CCCN154

326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

C12CQCN03-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT01-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B

Nguyễn Tất LamB12CCCN155

Phạm Trâm Lương Thị Phạm Thị Nguyễn Thị Phạm Quang Lê Thị Thu Nguyễn Diệu Lộc Thị Nguyễn Thùy Phạm Thùy Ngô Khánh Trần Thị Hằng Vũ Thị Nguyễn Khánh Nguyễn Thị Hồng Trần Thị Đoàn Thị Hiền Lâm Thị Hà Bạch Trần Hồng Đỗ Thị Nguyễn Phương Nguyễn Thị Bùi Văn Lê Thị Nguyễn Thị Đào Phương Nguyễn Thị Phương Bùi Thị Nguyễn Trung

Anh Dung Hiền Hiệp Hoà Hương Hương Lệ Linh Linh Ly Nga Nghĩa Ngọc Nhung Ninh Phương Phương Thắng Thảo Thảo Thoa Tuấn Vân Vân Anh Anh Diệp Đức

B12CCKT004 B12CCKT008 B12CCKT014 B111C68013 B111C68075 B12CCKT018 B12CCKT019 B12CCKT024 B12CCKT026 B12CCKT027 B12CCKT030 B12CCKT032 B12CCKT034 B12CCKT035 B12CCKT037 B12CCKT038 B12CCKT039 B12CCKT040 B12CCKT044 B12CCKT045 B12CCKT047 B12CCKT048 B12CCKT053 B12CCKT054 B12CCKT055 B12CCKT058 B12CCKT059 B12CCKT063 B12CCKT064

356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366

C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B C12CQKT02-B

Dương Thị Hồng

Giang

B12CCKT066

Lương Thế Vũ Xuân Lê Thị Đinh Thị Trà Trần Quang Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Thanh Trần Anh Hoàng Thị Đỗ Hoàng

Hiển Hoàng Hương Mi Sơn Thu Trà Tuấn Vượng Xuyến

B12CCKT074 B12CCKT076 B12CCKT079 B12CCKT115 B12CCKT101 B12CCKT103 B12CCKT106 B12CCKT110 B12CCKT116 B12CCKT112

367 368 369 370

C12CQKT03-B C12CQKT03-B C12CQKT03-B C12CQKT03-B

Phạm Thị

Duyên

B12CCKT122

Phạm Thị Phan Thị Thu Hoàng Thị

Hà Hằng Hợp

B12CCKT068 B12CCKT126 B12CCKT132

Ghi chú Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 265.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp học phí môn đăng ký bổ sung (Luật kinh doanh) Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 390.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

Họ và tên đệm Đỗ Thùy Lê Thị Nguyễn Thị Trà Trương Đức Nguyễn Thị Phương

371 372 373 374 375

C12CQKT03-B C12CQKT03-B C12CQKT03-B C12CQKT03-B C12CQKT03-B

376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

C12CQKT03-B C12CQKT03-B C12CQKT03-B C12CQKT03-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT01-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B

421

C12CQQT02-B Nguyễn Thu

Tên Linh Loan My Ngọc Thảo

MSV B12CCKT139 B12CCKT141 B12CCKT145 B12CCKT149 B12CCKT156

C12CQKT03-B Đinh Thị

Thu

B12CCKT157

Thân Thị

Thu

B12CCKT158

Phạm Minh Nguyễn Thị Đinh Quang Nguyễn Thị Bế Khánh Đào Thùy Thái Duy Bình Bế Công Vũ Thị Thu Trần Thị Phạm Thị Vũ Thị Nguyễn Thị Phạm Thị Trần Công Nguyễn Thị Trần Thị Phương Phùng Thị Diệu Tạ Thị Khánh Trình Thị Kim Đào Quang Lê Diễm Nguyễn Đăng Hà Thị Bích Mai Lê Hoa Nguyễn Thị Quách Thị Minh Nguyễn Thị Vương Thị Nguyễn Thị Nguyễn Văn Phan Thị Phạm Thu Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Linh Cao Xuân Trần Thị Vũ Thị Hải Tạ Thị Vân Dương Doãn Nguyễn Bá Phạm Anh Tạ Thị Thuỳ

Thư Thuyết Trường Châm Dương Dương Dương Giang Hà Hằng Hiền Hiền Hòa Huệ Khánh Lan Lan Linh Linh Ly Minh My Nam Ngọc Nhài Phương Phương Phượng Phượng Thanh Thọ Thu Thuỷ Thúy Trang Trọng Xuân Yến Anh Cường Đạt Đức Dương

B12CCKT159 B12CCKT162 B12CCKT166 B12CCQT005 B12CCQT008 B12CCQT009 1024010072 B111C67007 B12CCQT012 B12CCQT016 B12CCQT018 B12CCQT019 B12CCQT022 B12CCQT024 B12CCQT028 B12CCQT029 B12CCQT030 B12CCQT031 B12CCQT032 B12CCQT033 B12CCQT058 B12CCQT035 B12CCQT059 B12CCQT039 B12CCQT040 B12CCQT101 B12CCQT042 B12CCQT044 B12CCQT045 B12CCQT046 B12CCQT047 B12CCQT048 B12CCQT049 B12CCQT050 B12CCQT051 B111C67044 B12CCQT056 B12CCQT057 B12CCQT062 B12CCQT006 B12CCQT063 B12CCQT065 B12CCQT066B12CCQT069

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 390.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2011-2012 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3

TT

Lớp

422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B C12CQQT02-B

449 450 451

Họ và tên đệm Hoàng Thị Trần Thị Thu Trần Hoàng Trần Nguyễn Anh Vũ Văn Nghiêm Thị Triệu Khắc Đào Văn Lê Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Mai Văn Nguyễn Tiến Phạm Văn Nguyễn Thị Thu Lê Thị Võ Thị Thanh Đặng Thị Trần Ái Nguyễn Minh Hữu Thị Nguyễn Hoài Trần Thị Vũ Tuấn Vũ Đình Nguyễn Doanh

Tên Hằng Hiền Hiệp Hoàn Hoàng Hợp Huệ Hưng Kha Liên Linh Loan Lợi Mạnh Minh Nga Ngoan Nhàn Nhuận Phương Quân Thơm Thu Thúy Tiên Trường Tuyên

MSV B12CCQT071 B12CCQT073 B12CCQT074 101C670110 B12CCQT077 B12CCQT078 B12CCQT119 B12CCQT080 B12CCQT083 B12CCQT085 B12CCQT118 B12CCQT088 B12CCQT089 B12CCQT091 B12CCQT092 B12CCQT094 B12CCQT095 B12CCQT097 B12CCQT098 B12CCQT103 B12CCQT104 B12CCQT107 B12CCQT108 B12CCQT109 B12CCQT110 B12CCQT112 B12CCQT113

C12CQQT02-B Lê Thị Cẩm C12CQQT02-B Nguyễn Đình C12CQQT02-B Đỗ Thị Nhật

Vân

B12CCQT114

Việt Xuân

B12CCQT115 B12CCQT116

452 453

C12CQVT01-B Trần Đức C12CQVT01-B Nguyễn Tuấn

An

B12CCVT001

Anh

B12CCVT004

454

C12CQVT01-B Nguyễn Việt

Anh

B12CCVT005

455

C12CQVT01-B Trần Văn

Anh

B12CCVT006

456 457

C12CQVT01-B Lý Văn C12CQVT01-B Nguyễn Quý

Chiến

B12CCVT008

Đạt

B12CCVT010

458

C12CQVT01-B Ngô Duy

Du

B12CCVT011

459 460

C12CQVT01-B Dương Minh C12CQVT01-B Trần Quang

Đức

B12CCVT012

Đức

B12CCVT013

461

C12CQVT01-B Hoàng Hữu

Dung

B12CCVT014

462 463

C12CQVT01-B Đỗ Trung C12CQVT01-B Nguyễn Việt

Dũng

B12CCVT015

Hải

B12CCVT020

464

C12CQVT01-B Trần Trí

Hiếu

B12CCVT022

465 466 467

C12CQVT01-B Nguyễn Thạc C12CQVT01-B Nguyễn Hải C12CQVT01-B Trần Song

Linh

B12CCVT028

Nam Phi

B12CCVT035 B12CCVT036

468

C12CQVT01-B Lê Đức

Phong

B12CCVT037

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2011-2012 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 175.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ)

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ)

Lê Xuân

Phú

B12CCVT038

Nguyễn Văn Trần Ngọc Nguyễn Văn

Quảng Quyết Sắc

B12CCVT042 B12CCVT044 B12CCVT046

C12CQVT01-B Lê Văn C12CQVT01-B Nguyễn Thị

Thạch

B12CCVT047

Thắm

B12CCVT048

475

C12CQVT01-B Phạm Quang

Thịnh

B12CCVT050

476 477

C12CQVT01-B Cao Đình C12CQVT01-B Hoàng Đức

Thục

B12CCVT053

Tiến

B12CCVT054

478

C12CQVT01-B Lê Đình

Tiến

B12CCVT055

479

C12CQVT01-B Bùi Đức

Tình

B12CCVT056

480

C12CQVT01-B Đinh Văn

Trọng

B12CCVT057

481

C12CQVT01-B Phạm Thành

Trung

B12CCVT058

482

C12CQVT01-B Đỗ Hữu

Trường

B12CCVT059

483

C12CQVT01-B Đỗ Văn

Vịnh

B12CCVT065

484 485

C12CQVT02-B Hoàng Ngọc C12CQVT02-B Lữ Tuấn

Anh

B12CCVT072

Anh

B12CCVT073

486

C12CQVT02-B Hoàng Văn

Bằng

B12CCVT075

487

C12CQVT02-B Nguyễn Duy

Cường

B12CCVT077

488

C12CQVT02-B Nguyễn Tiến

Đạt

B12CCVT079

489

C12CQVT02-B Lương Minh

Định

B12CCVT080

490

C12CQVT02-B Ngô Quang

Đức

B12CCVT081

491 492

C12CQVT02-B Lê Văn C12CQVT02-B Phạm Văn

Giáp

B12CCVT086

Giáp

B12CCVT087

493 494 495 496

C12CQVT02-B C12CQVT02-B C12CQVT02-B C12CQVT02-B

Đỗ NamB12CCVT089

Tạ Ngọc Đào Văn Nguyễn Xuân

Hải Hoàng Hoàng

B12CCVT090 B12CCVT093 B12CCVT094

497

C12CQVT02-B Nhữ Anh

Hùng

B12CCVT095

498

C12CQVT02-B Đỗ Văn

Hưng

B12CCVT097

499

C12CQVT02-B Trần Văn

Hướng

B112101023

500

C12CQVT02-B Đặng Hữu

Kha

B12CCVT100

501 502

C12CQVT02-B Đồng Trọng C12CQVT02-B Nguyễn Văn

Khôi

B12CCVT101

Khuê

B12CCVT102

503 504 505 506

C12CQVT02-B C12CQVT02-B C12CQVT02-B C12CQVT02-B

Giáp Mạnh

Kiên

B12CCVT103

Hoàng Thị Diệu Nguyễn Mỹ Hoàng Tiến

Linh Linh Long

B12CCVT105 B12CCVT106 B12CCVT108

507 508

C12CQVT02-B Lê Văn C12CQVT02-B Đinh Văn

Long

B12CCVT109

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ)

Mạnh

B12CCVT110

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

469 470 471 472

C12CQVT01-B C12CQVT01-B C12CQVT01-B C12CQVT01-B

473 474

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí năm học 2012-2013 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ)

509

C12CQVT02-B Phạm Ngọc

Minh

B12CCVT112

510 511

C12CQVT02-B Trần Tuyết C12CQVT02-B Cao Xuân

Minh

B12CCVT113

Nam

B12CCVT114

512

C12CQVT02-B Bùi Văn

Phúc

B12CCVT116

513

C12CQVT02-B Phạm Văn

Quý

B12CCVT147

514

C12CQVT02-B Nguyễn Trọng

Sáng

B12CCVT120

515

C12CQVT02-B Phạm Văn

Sinh

B12CCVT121

516

C12CQVT02-B Nguyễn Đức

Thắng

B12CCVT123

517 518

C12CQVT02-B Lê Công C12CQVT02-B Nguyễn Gia

Thành

B12CCVT125

Thành

B111C65087

519 520 521

C12CQVT02-B Phạm Xuân C12CQVT02-B Mai Quốc C12CQVT02-B Bùi Thế

Thiện

B12CCVT126

Trí Trung

B12CCVT137 B12CCVT138

522

C12CQVT02-B Tạ Anh

Trường

B12CCVT140

523

C12CQVT02-B Lê HữuB12CCVT141

524

C12CQVT03-B Vũ Nguyên Kỳ

Anh

B12CCVT149

525

C12CQVT03-B Nguyễn Huy

Bình

B12CCVT152

526

C12CQVT03-B Nguyễn Quốc

Chí

B12CCVT153

527 528

C12CQVT03-B Phan Thị C12CQVT03-B Lưu Mạnh

Chinh

B12CCVT154

Cường

B12CCVT211

529

C12CQVT03-B Nguyễn Tiến

Đạt

B12CCVT157

530

C12CQVT03-B Đỗ Đình

Đức

B12CCVT159

531

C12CQVT03-B Lê Anh

Đức

B12CCVT160

532 533

C12CQVT03-B Nguyễn Xuân C12CQVT03-B Bùi ánh

Dũng

B12CCVT162

Dương

B12CCVT163

534

C12CQVT03-B Trịnh Đăng

Duy

B12CCVT164

535 536

C12CQVT03-B Nguyễn Chí C12CQVT03-B Nguyễn Bá

Giang

B12CCVT165

Hãnh

B12CCVT167

537

C12CQVT03-B Nguyễn Huy

Hiệp

B112101113

538

C12CQVT03-B Tạ Quang

Hiệp

B12CCVT168

539

C12CQVT03-B Nguyễn Văn

Hiếu

B12CCVT169

540 541

C12CQVT03-B Phạm Văn C12CQVT03-B Nguyễn Ngọc

Hưng

B12CCVT173

Huy

B12CCVT175

542

C12CQVT03-B Nguyễn Phúc

Huyến

B12CCVT176

543

C12CQVT03-B Hán Trung

Kiên

B12CCVT177

544

C12CQVT03-B Nguyễn Thị

Lan

B12CCVT178

545 546

C12CQVT03-B Vũ Đắc C12CQVT03-B Nguyễn Đức

Lộc

B12CCVT179

Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ)

Mạnh

B12CCVT182

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ)

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

547

C12CQVT03-B Đoàn Đình

Minh

B12CCVT183

548

C12CQVT03-B Nguyễn Văn

Minh

B12CCVT184

549

C12CQVT03-B Hoàng Thị

Nương

B12CCVT188

550

C12CQVT03-B Nguyễn Văn

Ơn

B12CCVT189

551

C12CQVT03-B Trần Hữu

Phúc

B12CCVT190

552

C12CQVT03-B Đặng Huy

Quang

B12CCVT191

553

C12CQVT03-B Trần Văn

Quang

B12CCVT192

554

C12CQVT03-B Đinh Quang

Sơn

B12CCVT193

555

C12CQVT03-B Nguyễn Công

Tân

B112102143

556

C12CQVT03-B Nguyễn Ngọc

Tân

B12CCVT194

557 558 559

C12CQVT03-B Mai Văn C12CQVT03-B Nguyễn Văn C12CQVT03-B Hồ Minh

Tề

B12CCVT195

Thái Thanh

B12CCVT196 B112101240

560

C12CQVT03-B Lê Văn

Thiệu

B12CCVT199

561

C12CQVT03-B Lê Văn

Trọng

B12CCVT202

562 563

C12CQVT03-B Nguyễn Minh C12CQVT03-B Nguyễn Cảnh

Trung

B12CCVT203

564 565

C12CQVT03-B Đặng Tiến C12CQVT03-B Nguyễn Hoàng

Tùng

B12CCVT205

Việt

B12CCVT208

566 567 568 569

C12CQVT03-B D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1

Hoàng AnhB12CCVT209

Trần Trọng Nguyễn Công Đặng Thanh

Đạt Đức Hà

0921040010 0921040012 0921040016

570 571 572

D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1

Lưu Văn

Kế

0921040099

Lưu Bá Nguyễn Hoàng

Mạnh Nam

0921040108 0921040113

573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590

D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM1 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2

Lưu Tuấn

Nghĩa

0921040114

Nguyễn Văn Hoàng Thị Lữ Đức Trần Hoàng Nguyễn Văn Nguyễn Duy Nguyễn Đức Nguyễn Gia Đinh Phương Nguyễn Hoàng Chu Công Nguyễn Trọng Phạm Văn Lê Tuấn Lê Văn Tống Văn Nguyễn Thành

Nghĩa Ngọc Quân Quân Tâm Thành Thuận Thuỷ Toàn Trường Tùng Tùng Tuyên Anh Bằng Bình Công

0921040115 0921040117 0921040042 0921040234 0921040127 0921040132 0921040140 0921040251 0921040257 0921040146 0921040153 0921040155 0921040157 0921040268 0921040169 0921040272 08210401800921010318

Ghi chú Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ 2 kỳ học phí năm học 2011-2012 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 265.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607

D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM2 D09CNPM3 D09CNPM3 D09CNPM3 D09CNPM3

608

D09CNPM3

609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624

D09CNPM3 D09CNPM3 D09CNPM3 D09CNPM3 D09CNPM3 D09CNPM3 D09CNPM3 D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT

625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642

D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09DTMT D09HTTT1

Họ và tên đệm Phạm Hữu Ngô Thị Trần Duy Trịnh Văn Trần Bá Tạ Việt Trần Minh Vy Thị Trần Mạnh Phạm Việt Nguyễn Tiến Nguyễn Minh Phạm Quang Nguyễn Duy Nguyễn Thị Trần Thành Lê Xuân

Tên Đức Hiền Hiển Hiếu Hoàng Hùng Hùng Huyền Linh Ly Mạnh Tùng Yên Anh Bích Độ Nam

MSV 0921040184 0921040194 0921040195 0921040296 0921040298 0921040300 0921040301 0921040207 0921040311 0921040314 0921040222 0921040441 0921040371 0921040373 0921040065 0921040074 0921040412

Nguyễn Phi Phạm Quốc Nguyễn Đình Phạm Thị Chế Đình Hoàng Toàn Bùi Mạnh Vũ Văn Nguyễn Thanh Đào Cao Lưu Thế Phạm Quốc Nguyễn Hữu Trần Văn Nguyễn Trung Nguyễn Văn Đào Duy

Phong Phượng Quang Quyên Sơn Thắng Thảo Thuẫn Bình Cường Đạt Đạt Dũng Giới Hiếu Hoàn Hưng

0821040277 0921040418 0921040420 0921040332 0821040035 0921040340 0921040048 0921040050 0921020003 0921020005 0921020068 0921020007 0921020074 0921020078 0921020015 0921020017 0921020023

Nguyễn Văn

Khanh

0921020026

Đỗ Văn Nguyễn Văn Doãn Trung Nguyễn Quang Nguyễn Quang Giang Lê Nguyễn Huy Đỗ Công Nguyễn Mạnh Nguyễn Quang Trần Trọng Đỗ Thành Trần Thanh Trần Thanh Nguyễn Minh Tống Quốc Ngô Văn

Khánh Nam Nghĩa Quyết Sang Tân Thái Thắng Tiến Tiền Tiệp Trung Trung Tú Tuấn Việt Cường

0921020093 0921020034 0921020103 0921020037 0921020038 0921020042 0921020044 0921020045 0921020123 0921020051 0921020052 0921020126 0921020127 0921020057 0921020131 0921020134 0921040008

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675

D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT1 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2

676 677 678 679 680 681 682 683 684

D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2

685 686

D09HTTT2 D09HTTT2

687 688 689

D09HTTT2 D09HTTT2 D09HTTT2

690 691

D09HTTT3 D09HTTT3

692 693 694

D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3

Họ và tên đệm Bùi Quang Đỗ Thanh Ngô Trí Lê Đại Nguyễn Trung Trần Trọng Dương Trung Nguyễn Sơn Trần Doãn Bùi Trọng Đinh Văn Nguyễn Viết Nguyễn Hằng Vũ Văn Tống Thành Vũ Hồng Phí Mạnh Đào Thị Nguyễn Thành Lê Quang Nguyễn Tiến Bạch Thanh Bùi Duy Hoàng Duy Vi Thanh Nguyễn Thanh Nguyễn Quang Nguyễn Thành Nguyễn Ngọc Cao Mạnh Cung Tiến Văn Tiến Vũ Bình Trịnh Văn Đỗ Yến Nguyễn Hùng Nguyễn Hồng Lê Hữu Nguyễn Tiến Đặng Văn Nguyễn Trung Nguyễn Đức Lăng Thị Đào Đình

Tên Đạo Duẩn Dũng Dương Hà Hà Hải Hải Hảo Hiếu Hoàng Lộc Nhật Tài Tâm Thái Thắng Trang Trung Trưởng Tuấn Tùng Tùng Tùng Tùng Cao Chính Công Hà Huy Kiên Long Long Nam Nhung Phi Phong Tài Thăng Thắng Thành Thi Thủy Tiến

MSV 0921040070 0921040011 0921040079 0921040014 0921040082 0921040083 0921040084 0921040085 0921040087 0921040090 0921040093 0921040105 0921040118 0921040126 0921040045 0921040129 0921040130 0921040145 0921040355 0921040147 0921040150 0921040152 0921040363 0921040364 0921040163 0921040171 0921040172 0921040174 0921040290 0921040302 0921040211 0921040220 0821040209 0921040319 0921040230 0921040324 0921040326 0821040369 0921040241 0921040242 0921040245 0821040287 0921040433 0921040254

Nguyễn Khánh

Toản

0921040435

Tống Quốc Trần Phong Lê Trọng Trần Cao

Trụ Tùng Chung Cường

0921040260 0821040159 0921040274 0921040277

Lê Thành

Đạt

0921040180

Hà Anh Lê Minh

Đức Đức

0921040282 0921040381

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

695 696 697 698 699 700 701 702

D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3

703 704 705 706 707 708

D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3 D09HTTT3

709 710 711 712

D09HTTT3 D09KT1 D09KT1 D09KT1

713 714 715 716 717 718 719 720 721 722

D09KT1 D09KT1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1

723 724 725 726 727 728 729 730 731

D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1 D09QTDN1

732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745

D09QTDN1 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTDN2 D09QTM

Họ và tên đệm Tạ Tiến Nguyễn Đại Trần Việt Trịnh Ngọc Bùi Văn Lê Đức Nguyễn Việt Nguyễn Tôn

Tên Đức Đường Duy Hà Hiệp Hoàn Hùng Kiên

MSV 0921040284 0921040188 0921040287 0821040021 0921040392 0921040198 0921040202 0921040401

Vũ Thành

Nam

0921040413

Nguyễn Trọng Lê Duy Nguyễn Cao Phạm Thị Lê Tuấn Hoàng Văn Nguyễn Thị Lan Đỗ Cẩm Nguyễn Thị

Nghĩa Quang Thái Thanh Thành Trọng Anh Linh Ngọc

0921040414 0921040330 0921040426 0921040342 0821040226 0921040436 0924020001 0924020019 0924020028

Phạm Hồng

Ngọc

0924020029

Nguyễn Minh Đinh Văn Nguyễn Thị Quỳnh Lê Văn Vũ Thị Thu Nguyễn Thị Trần Thị Thu Nguyễn Văn Hoàng Thị

Thảo Anh Anh Dũng Hằng Hạnh Hương Lâm Linh

0924020036 0924010052 0924010113 0924010008 0924010066 0924010124 0924010129 0924010133 0924020020

Nguyễn Hải

Linh

0924010074

Bùi Hùng Lê Thị Lệnh Thị Kim Phí Đình Nguyễn Minh Đinh Phương Hoàng Thị Hoàng Thị Đặng Ngọc Nguyễn Tuấn Nguyễn Vân Doãn Đình Lộc Văn Ngô Thị Hồng Nguyễn Hồng Đặng Thái Kim Ngọc Nguyễn Mạnh Đặng Thị Hà Trần Sách Nguyễn Anh Bùi Thị Vân

Mạnh Nhung Oanh Quyết Tân Thảo Thu Thuỷ Tuyển Anh Anh Chương Mạnh Nhung Phong Quang Tân Thắng Thanh Trưởng Tuấn Anh

0924010138 0924010143 0924010082 0924010087 0924010089 0924010174 0924010096 0824010103 0924010167 0924010003 0924010004 0924010007 0924010027 0924010036 0924010037 0824010097 0924010041 0824010101 0924010042 0924010102 0924010105 0924010111

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09QTM D09VT1 D09VT1

Họ và tên đệm Nguyễn Thị Thuý Lê Tuấn Lưu Ngọc Phạm Thị Minh Nguyễn Thị Kiều Văn Nguyễn Thị Trần Thị Nguyệt Trần Thị Bích Trần Minh Nguyễn Văn Đại Văn Nguyễn Đức Nguyễn Bảo Trần Đức

Tên Anh Cường Đạt Hiền Mai Mạo Mến Minh Nguyệt Quang Quyết Toàn Tuấn An Anh

746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761

D09VT1

Hoàng Tiến

Công

D2087

762 763 764 765

D09VT1 D09VT1 D09VT1 D09VT1

Lê Phạm

Công

0921010009

Hà Mạnh Phạm Tiến Ngô Đoàn

Cường Cường Dũng

0921010010 0921010011 0921010017

766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796

D09VT1 D09VT1 D09VT1 D09VT1 D09VT1 D09VT1 D09VT1 D09VT1 D09VT1 D09VT1 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2

Đào Văn

Dương

D2113

Hoàng Trần Thị Thu Trần Đình Lê Duy Phạm Thế Lê Xuân Đinh Văn Hoàng Trung Vũ Xuân Quế Nguyễn Hồng Phan Việt Phạm Ngọc Lâm Viết Lê Thế Trần Đình Lã Trung Hà Anh Nguyễn Vương Văn Nguyễn Huy Nguyễn Ngọc Lương Hữu Nguyễn Trung Nguyễn Khắc Phi Bùi Đức Thân Văn An Hoàng Nguyễn Văn Nguyễn Đăng Đinh Mạnh

Hà Hiền Hoàn Hùng Hùng Huy Khánh Tâm Tùng Anh Anh Bắc Cường Đạt Đạt Đức Dũng Hải Hạnh Hoàng Huy Khánh Kiên Long Mạnh Mạnh Nam Phúc Phượng Quang

0921010020 0921010023 0921010026 0921010027 0921010028 0921010030 0921010033 0921010051 0821010048 0921010057 0921010059 0921010061 0921010064 0821010074 0921010068 0921010070 0921010072 0921010077 0921010080 0921010084 0921010088 0921010090 0821010088 0921010093 0921010095 0921010096 0921010097 0921010106 0921010107 0921010109

MSV 0924010114 0924010117 0924010119 0924010126 0924010137 0924010029 0924010030 0924010140 0924010080 0924010147 0924010039 0924010158 0924010164 0921010001 0921010003

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 (kỳ trước nộp thừa 630.00đ) Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nộp thiếu Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

#REF!

TT

Lớp

797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817

D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT2 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3

818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842

D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT3 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4

843 844 845 846 847 848

D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4 D09VT4

Họ và tên đệm Hà Duy Nguyễn Tuấn Nguyễn Tiến Nguyễn Văn Trần Văn Nguyễn Trường Giang Quốc Phạm Đức Nguyễn Đình Nguyễn Thanh Hoàng Đình Nguyễn Thị Nguyễn Đình Lê Thị Nguyễn Chí Nguyễn Thế Trương Văn Nguyễn Quang Nguyễn Trọng Nguyễn Văn Lương Quang Phạm Đức Tạ Quang Nguyễn Phú Ngô Thanh Nguyễn Đình Nông Đức Trương Đức Nguyễn Văn Lê Văn Lê Kỳ Đỗ Hoàng Nguyễn Văn Bùi Tiến Nguyễn Hồng Nguyễn Thị Nguyễn Văn Nguyễn Tuấn Lê Huy Lê Anh Trịnh Duy Đỗ Vũ Vũ Hữu Vũ Văn Trịnh Văn Nguyễn Văn

Tên Sơn Tài Tâm Thăng Thành Thọ Trưởng Việt Vũ An Bảo Định Hải Hạnh Hiếu Hoàng Hữu Huy Kiên Lên Minh Phúc Phương Quí Sơn Thanh Thuận Thường Toàn Trung Đồng Hà Hải Hiếu Long Mai Mạnh Minh Phan Phú Phúc Quang Quang Quý Quyết Sơn

MSV 0921010112 0921010115 0921010116 0921010117 0921010119 0921010124 0921010135 0921010143 0921010145 0921010147 0921010152 0921010157 0921010164 0921010168 0921010171 0921010174 0921010178 0921010179 0921010184 0921010185 0821010146 0921010201 0921010202 0921010205 0921010207 0921010214 0921010217 0921010218 0921010220 0921010223 0921010254 0921010261 0921010263 0921010267 0921010279 0921010280 0921010281 0921010283 0921010288 0921010289 0921010290 0921010292 0921010293 0921010294 0921010295 0921010297

Bùi Thế

Thắng

0921010301

Phạm Văn Lê Tiến Phạm Văn Nguyễn Văn Lê Minh

Thắng Thành Thuận Tiệp Trường

0921010303 0921010305 0921010307 0921010310 0921010317

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

849 850 851 852

D09VT4 D09VT5 D09VT5 D09VT5

853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873

D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09VT5 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1

874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889

D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH1 D09XLTH2 D09XLTH2 D09XLTH2 D09XLTH2 D09XLTH2 D09XLTH2 D09XLTH2 D09XLTH2 D09XLTH2

890 891 892 893 894 895 896

D09XLTH2 D09XLTH2 D10ATTTM D10ATTTM D10ATTTM D10ATTTM D10ATTTM

897 898 899 900

D10ATTTM D10ATTTM D10ATTTM D10ATTTM

Họ và tên đệm Đỗ Ngọc Nguyễn Việt Lê Xuân Nguyễn Trí

Tên Vui Bắc Bảng Dũng

MSV 0921010330 0921010334 0921010336 0921010346

Phạm Đức

Dũng

0921010347

Trần Quang Tô Kim Hoàng Khánh Lê Quang Vũ Văn Phạm Ngô Lê Nguyên Nguyễn Minh Lã Mạnh Nguyễn Văn Hoàng Thế Kiều Nguyễn Văn Hoàng Văn Nguyễn Khắc Lê Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn Minh Lê Đức Mai Kiều Đinh Hữu Vũ Trọng Đỗ Minh Nguyễn Văn Nguyễn Trọng Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Quý Trinh Việt Đinh Văn Hoàng Ngọc Trần Hoàng Nguyễn Đức Nguyễn Văn Ngô Xuân Nguyễn Trung Lê Văn

Hậu Hoà Hưng Huy Minh Nghiệp Pháp Phương Quang Sơn Toại Toàn Toàn Chiến Chung Đạt Diễm Đức Hoàn Hưng Phương Sơn Tân Thắng Thọ Thuỷ Trọng Anh Đạt Đức Dương Hiếu Hùng Thản Thành Thi

0921010354 0921010356 0921010359 0921010360 0921010367 0921010369 0921010371 0821010269 0921010373 0921010376 0921010382 0921010383 0921010384 0921020063 0921020004 0921020067 0921020069 0821020103 0921020084 D2774 0921020108 0821020129 0921020116 0921020046 0921020050 0921020121 D2812 0921020059 0921020006 0921020071 0921020012 0821020059 0921020021 D2800 0921020048 0921020120

Giang Xuân

Tiến

0921020122

Nguyễn Thị Nguyễn Tuấn Nguyễn Minh Trần Văn Nguyễn Hoàng Vũ Trọng Nguyễn Hải Nguyễn Văn Đào Sơn Nguyễn Trung

Trang Anh Đức Dương Hiệp Khanh Linh Mạnh Nam Quân

0921020054 1021040328 1021040337 1021040086 0921040089 0821040092 1021040368 1021040371 1021040133 1021040382

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp D10ATTTM D10ATTTM D10ATTTM D10ATTTM

Họ và tên đệm Nguyễn Công Chu Đức Trần Đào Nguyễn Thị Khuyên

Tên Quyền Thành Thịnh Thu

MSV 1021040045 1021040313 1021040402 1021040403

901 902 903 904 905

D10ATTTM

Vũ Đắc Trung

Tín

0821040297

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932

D10ATTTM D10ATTTM D10ATTTM D10ATTTM D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM1 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2

Bùi Hồng1021040177

Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

Trịnh Bình Trần Anh Nguyễn Đức Nguyễn Việt Ngô Công Nguyễn Văn Đinh Văn Lê Tung Ngô Ngọc Trần Văn Nguyễn Xuân Phạm Văn Đào Xuân Đỗ Công Nguyễn Huy Nguyễn Đắc Nguyễn Xuân Đinh Văn Nguyễn Viết Nguyễn Chí Lưu Mạnh Trần Việt Khổng Ngọc Nguyễn Tuấn Trần Hoàng Vũ Trọng

Tứ Tuấn Việt Anh Cảnh Hân Hạnh Hoành Huấn In Quí Sơn Tâm Tân Tân Thái Thân Thanh Trung Trường Tuyền An Anh Anh Anh Bách

1021040413 1021040181 1021040422 0921040270 0821040181 1021040269 1021040272 0921040027 1021040358 0921040031 1021040044 1021040243 1021040246 0921040239 1021040247 1021040250 1021040251 1021040311 1021040256 1021040257 0921040263 1021040323 1021040326 1021040003 1021040325 1021040063

933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951

D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2 D10CNPM2

Trần Văn

Bích

1021040329

Lê Văn Đoàn Trần Hải Tống Nguyên Đặng Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thái Đào Quang Võ Văn Khuất Duy Lương Mạnh Trần Văn Nguyễn Tùng Nguyễn Văn Thân Văn Nguyễn Tiến Đặng Văn Vi Văn

Các Cừ Đăng Duy Giang Hà Học Hợp Hùng Hưởng Huy Huy Lâm Minh Nam Thành Thao Thiết

1021040007 1021040073 1021040078 1021040088 1021040090 0921040386 1021040102 0921040299 1021040282 1021040286 0921040303 1021040289 0921040309 1021040129 0821040332 1021040314 1021040315 0921040343

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

952

D10CNPM2

953 954

D10CNPM2 D10CNPM2

955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978

D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3

979 980 981 982 983 984

D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10CNPM3 D10HTTT1 D10HTTT1

985 986 987 988 989

D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1

990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003

D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1

Họ và tên đệm Nguyễn Thị Kiều Vũ Đức Nguyễn Đức Lương Tuấn Phạm Ngọc Vũ Đức Vũ Văn Lê Văn Nguyễn Văn Hà Đức Trịnh Thị Chu Việt Hoàng Quang Nguyễn Thị Thu Nguyễn Hữu Nguyễn Văn Phạm Văn Phạm Hồng Nghiêm Thị Như Vũ Duy Đỗ Văn Nhữ Đình Lê Tôn Anh Phạm Minh Đỗ Đức Đinh Sỹ Phạm Minh Nguyễn Văn Đinh Quang Tạ Công Cao Hải Bùi Tuấn Nguyễn Thế Nguyễn Tuấn Đỗ Thị Vũ Hoàng Hải Nguyễn Văn Phạm Đình

Tên Trang Trọng Tùng Anh Anh Chiến Hải Hiến Hiệp Hiếu Hoa Hưng Hưng Hương Hưởng Huy Ngọc Quân Quỳnh Sinh Tân Thành Thư Tiến Toàn Tuấn Tuấn Tùng Vinh Vinh Yến Anh Anh Anh Bình Châu Chiến Chiến

MSV N102104177 1021040052 1021040053 1021040204 1021040202 1021040206 1021040221 1021040223 1021040348 1021040224 1021040350 1021040228 1021040227 1021040230 1021040231 1021040232 1021040378 1021040383 1021040388 1021040155 1021040390 1021040397 1021040404 0921040143 1021040168 1021040179 0821040296 1021040188 1021040198 1021040197 0921040447 1021040061 1021040058 1021040327 1021040067 1021040068 1021040069 0921040066

Trương Văn

Cường

1021040076

Nguyễn Hải Hà Quyết Nguyễn Thế Trần Thị Nguyễn Văn Đặng Duy Nguyễn Văn Trần Hoàng Anh Nguyễn Huy Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Chí Nguyễn Thành

Đăng Đạt Dũng Giang Hà Hiệp Hiếu Hoàn Hoàng Hoàng Hương Luân Luân

1021040079 0921040179 0921040013 1021040344 1021040094 1021040347 1021040100 1021040018 1021040355 1021040356 1021040108 1021040299 0921040313

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015

D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1

1016 1017

D10HTTT1 D10HTTT1

1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT1 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2

1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055

D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10HTTT2 D10DT1 D10DT1

Họ và tên đệm Lưu Thị Phạm Ngọc Vũ Trí Nguyễn Hữu Nguyễn Văn Trịnh Xuân Nguyễn Hồng Nguyễn Thanh Phạm Minh Trương Ngọc Bàn Văn Ngân Bá Ngô Đức Phạm Ngọc

Lý Mạnh Mạnh Minh Nhiên Phong Quang Quang Quang Sáng Sơn Sơn Thắng Thắng

MSV 1021040370 1021040374 1021040372 1021040036 1021040380 1021040381 1021040386 0921040421 1021040385 1021040302 1021040303 0821040222 0821040041 1021040309

Trịnh Huy

Thắng

1021040308

Nghiêm Xuân Trần Ngọc Ngô Văn Nguyễn Minh Dương Hoàng Vũ Hùng Phan Đình Hồ Tiến Bùi Hữu Đoàn Đức Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Nguyễn Huy Lê Tuấn Lưu Văn Hà Thị Nguyễn Anh Nguyễn Đức Nguyễn Trọng Vũ Hồng Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Đặng Quyết Nguyễn Khoa Đinh Văn Đinh Ngọc Kiều Cao Cao Thanh Ngô Thanh Trương Đình Chu Văn Nguyễn Thành Hoàng Quốc Lê Hữu Tuấn Lưu Hoàng

Tiến Tiến Tú Tuấn Anh Cường Đạo Dũng Duy Hiếu Hiếu Hiếu Hoàng Khang Khuyến Ngân Quân Tâm Tâm Thái Thinh Thọ Thu Thủy Tiến Tiến Toản Tuấn Tuấn Tùng Tùng Tùng Việt Vinh Vương Anh Anh

0921040348 1021040050 1021040318 1021040320 1021040260 1021040263 1021040264 1021040266 1021040218 1021040274 1021040275 1021040277 1021040279 1021040292 1021040120 1021040134 1021040149 1021040158 0921040423 1021040160 0921040246 D2524 0921040431 1021040406 0921040253 1021040166 1021040170 1021040415 1021040180 1021040418 1021040419 1021040189 1021040193 1021040196 1021040426 1021020007 1021020004

Tên

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 5 kỳ học phí Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070

D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1

1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094

D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT1 D10DT2 D10DT2 D10DT2 D10DT2 D10DT2 D10DT2 D10DT2 D10DT2 D10DT2 D10DT2

1095 1096 1097 1098

D10DT2 D10DT2 D10DT2 D10DT2

1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

D10KT1 D10KT1 D10KT1 D10KT1 D10KT1 D10KT1 D10KT2 D10KT2 D10KT2

Họ và tên đệm Nguyễn Hữu Lê Sỹ Bùi Văn Nguyễn Viết Đỗ Hữu Nguyễn Ngọc Phạm Văn Nguyễn Văn Nguyễn Đức Trần Trung Trần Thanh Nguyễn Đức Nguyễn Duy Tạ Nhật Lê Anh

Tên Bình Chung Đạt Dương Duy Hân Hiệp Hoà Khánh Kiên Long Luân Mạnh Minh Quân

MSV 1021020010 1021020011 1021020017 1021020024 1021020025 1021020032 1021020035 1021020036 1021020046 1021020047 1021020051 1021020052 1021020053 0921020032 1021020058

Nguyễn Ngọc

Tân

1021020061

Vũ Minh Đỗ Văn Lê Văn Bùi Cao Nguyễn Văn Phạm Quang Nguyễn Văn Nguyễn Văn Đặng Thanh Nguyễn Văn Vũ Duy Lê Quốc Phùng Văn Phan Đức Vũ Đức Nguyễn Văn Trần Văn Phùng Đức Phan Phi Nguyễn Việt Đỗ Văn Tống Thị Phạm Hồng Đặng Đình Trần Quốc Phạm Thị Minh Nguyễn Minh Bùi Thị Trịnh Thị Nguyễn Tuyết Hoàng Thị Tố Đoàn Thị Lê Quỳnh Cao Thị Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị

Tân Thái Thái Thắng Thiện Thiều Tiến Tiến Trường Trường Tùng Vương Yên Anh Chính Đạt Dương Hải Hóa Hùng Linh Nga Quân Tân Thịnh Trang Tuấn Điệp Linh Mai Như Sen Trang Giang Thảo Thu

1021020063 1021020065 1021020066 1021020068 1021020072 1021020073 1021020076 1021020078 1021020081 1021020082 1021020093 1021020099 1021020100 1021020101 1021020104 1021020107 1021020116 1021020117 1021020119 1021020121 1021020128 1021020133 1021020138 0921020115 1021020147 1021020150 1021020156 1024020004 1024020022 1024020024 1024020031 1024020032 1024020043 N102402012 N102402048 1024020092

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Kỳ trước nộp thừa 100.000đ, kỳ này phải đóng 2.825.000đ. Thiếu 2.725.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

1108 1109 1110

D10QT1 D10QT1 D10QT1

1111

D10QT1

1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119

D10QT1 D10QT1 D10QT1 D10QT1 D10QT1 D10QT1 D10QT2 D10QT2

1120 1121

D10QT2 D10QT2

1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148

D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT2 D10QT3 D10QT3 D10QT3 D10QT3 D10QT3 D10QT3 D10QT3 D10QT3 D10QT3 D10QT3

1149 1150 1151

D10QT3 D10QT3 D10QT3

1152 1153 1154 1155

D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1

Họ và tên đệm Bùi Thị Đỗ Thuý Nguyễn Thị

Tên Cúc Hằng Hậu

MSV 1024010007 1024010013 1024010015

Nguyễn Văn Hoàng Trung Nguyễn Thị Nguyễn Kim Giáp Anh Đinh Thị Trần Thị Thuỷ Nguyễn Gia Phạm Thị Ngọc

Hiến Kiên Oanh Phượng Tài Thoả Tiên Bảo Bích

0824010127 1024010022 1024010033 0924010038 1024010038 1024010044 1024010047 1024010064 1024010065

Nguyễn Huy

Dũng

1024010071

Thừa 100.000đ từ các kỳ trước. Kỳ này phải đóng 2.425.000đ. Còn thiếu 2.325.000đ

Nguyễn Văn

Hải

0924010064

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Đặng Thị

Hạnh

1024010076

Thừa 100.000đ từ các kỳ trước. Kỳ này phải đóng 2.425.000đ. Còn thiếu 2.325.000đ

Hoàng Thị Phạm Cẩm Kiều Thuỳ Nguyễn Văn Bùi Thị Ngọc Nguyễn Đăng Đặng Thị Hạnh Nguyễn Thị Nguyễn Hồng Lê Như Dương Bùi Hà Trần Thị Trần Thị Lệ Nguyễn Thị Kiều Trần Thị Thu Tô Thanh Đường Đỗ Hồng Nguyễn Tiến Nguyễn Thanh Đào Thục Nguyễn Văn Bùi Đăng Phạm Hải Nguyễn Văn Trần Thu Trà Đỗ Tiến

Kiều Lệ Linh Long Mai Ngân Ngọc Ngọc Quân Quang Quảng Thu Thuỷ Trang Trang Tùng Anh Dũng Hải Hiền Huỳnh Linh Linh Long My Phúc

1024010084 1024010086 1024010089 1024010091 1024010093 0824010089 1024010095 1024010096 1024010101 1024010102 1024010103 1024010108 1024010109 0924010100 1024010113 1024010116 1024010120 1024010123 1024010129 1024010134 1024010140 1024010145 1024010146 1024010148 1024010151 1024010161

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Lê Thị Linh Phạm Tiến Nguyễn Quỳnh Bùi Văn Nông Văn Đinh Trọng Lê Văn

Phương Tuấn Vạn Ân Biên Cường Đại

1024010162 1024010174 1024010176 1021010001 1021010010 1021010019 1021010020

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ HP kỳ II năm học 08-09, nợ 2 kỳ học phí năm học 09-10 và 2 kỳ học phí năm học 10-11 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208

D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT1 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2

Họ và tên đệm Nguyễn Đức Phạm Đức Bùi Văn Trần Ngọc Nguyễn Văn Bùi Khắc Nguyễn Văn Lưu Trọng Hà Văn Nguyễn Đình Thân Quang Lã Công Hà Văn Nguyễn Hữu Dương Thị Như Nguyễn Đức Nguyễn Đại Nguyễn Văn Phạm Trí Trương Minh Đoàn Văn Lê Xuân Nguyễn Quang Nguyễn Duy Nguyễn Văn Ngô Trí Trần Quang Cao Văn Phạm Mạnh Vũ Ngọc Đào Trọng Lê Công Nguyễn Tiến Nguyễn Đức Lưu Cao Phạm Hải Dương Ngọc Nguyễn Hữu Việt Phan Thị Hà Hiệp Nguyễn Duy Lương Quốc Lê Thanh Nguyễn Duy Đỗ Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyễn Nam Hoàng Hoa Nguyễn Văn Hà Văn Lê Hồng Trần Trọng Nguyễn Văn

Tên Dũng Dũng Hải Hiếu Huân Huy Huỳnh Khôi Liêu Linh Mẫn Minh Quân Quang Quỳnh Quỳnh Sỹ Sỹ Tân Thái Thành Thảnh Thịnh Toàn Triển Tuấn Tuấn Tùng Tùng Tuyền Việt Vinh Vũ Chinh Cường Đăng Đức Dũng Hằng Hội Hưng Khởi Long Minh Năng Ngọc Phong Quân Quân Sinh Sơn Tài Tân

MSV 1021010029 1021010031 1021010034 1021010036 1021010044 1021010049 1021010051 1021010053 1021010056 1021010059 0821010028 1021010065 1021010076 1021010077 1021010080 1021010079 1021010083 1021010082 1021010085 1021010086 1021010089 1021010090 1021010091 1021010095 1021010099 1021010119 1021010118 1021010122 1021010125 1021010127 1021010133 1021010134 1021010136 1021010142 1021010145 1021010146 1021010149 1021010150 1021010154 1021010156 1021010157 1021010159 1021010162 1021010165 1021010167 1021010168 1021010170 0921010108 1021010171 1021010175 1021010176 1021010177 1021010178

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261

D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT2 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT3 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT4 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5

Họ và tên đệm Vũ Xuân Nguyễn Xuân Nguyễn Đăng Trần Văn Dương Văn Nguyễn Đức Chu Xuân Phạm Văn Hà Thanh Nguyễn Phú Phạm Ngọc Nguyễn Ngọc Vũ Hữu Nguyễn Công Hoàng Thị Nguyễn Ngọc Trần Văn Phạm Văn Nguyễn Thị Đặng Công Lưu Doãn Nguyễn Việt Phan Lạc Nguyễn Xuân Nguyễn Huy Nguyễn Thu Lê Đình Đào Ngọc Nguyễn Trung Ma Hoàng Trần Minh Lục Văn Ngô Hồng Dương Xuân Đậu Văn Ngô Văn Nguyễn Nhất Tuyến Lê Văn Nguyễn Tài Trần Văn Nguyễn Tuấn Phạm Văn Bùi Văn Đỗ Văn Nguyễn Vân Phạm Văn Hoàng Quốc Đỗ Thành Dương Văn Nguyễn Thành Đỗ Minh Hoàng Văn Đỗ Đăng

Tên Thao Thư Thức Tiến Tĩnh Toàn Tùng Anh Bình Cường Hải Hoàng Hồng Khuyến Sen Sơn Tài Thanh Thúy Việt Bắc Dũng Dương Hiệp Hoàng Hồng Huấn Huy Kiên Nam Quang Quỳnh Sơn Tăng Thái Tiến Trình Trung Tuấn Việt Anh Bình Chiến Chiến Chiến Chính Chưởng Đại Đoàn Đông Đức Được Hải

MSV 1021010185 0921010126 1021010187 1021010189 1021010190 1021010191 0921010140 1021010195 1021010197 1021010200 1021010209 1021010212 1021010214 1021010219 1021010232 1021010233 1021010234 1021010239 1021010245 0921010235 1021010251 1021010261 1021010262 0821010195 1021010268 1021010270 1021010271 1021010273 1021010274 1021010282 1021010288 1021010290 1021010292 0921010299 1021010294 1021010301 0921010312 0921010315 0821010283 0921010329 1021010305 1021010310 1021010311 1021010313 1021010312 1021010314 1021010315 1021010320 0821010243 1021010324 1021010326 1021010331 1021010337

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279

D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT5 D10VT6 D10VT6 D10VT6 D10VT6

1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288

D10VT6 D10VT6 D10VT6 D10VT6 D10VT6 D10VT6 D11CN1 D11CN1 D11CN1

1289 1290

D11CN1 D11CN1

1291 1292

D11CN1 D11CN1

1293 1294 1295 1296

D11CN1 D11CN1 D11CN1 D11CN1

1297 1298 1299 1300

D11CN1 D11CN1 D11CN10 D11CN10

1301 1302

D11CN10 D11CN12

1303 1304

D11CN2 D11CN2

1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311

D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2

1312 1313

D11CN2 D11CN2

Họ và tên đệm Mai Văn Phạm Trung Đoàn Quốc Nguyễn Trung Đỗ Đức Nguyễn Thị Trần Văn Ngô Hoàng Nguyễn Văn Khà Trung Bùi Xuân Nguyễn Anh Nguyễn Hữu Lê Thái Lê Đình Hà Minh Lê Vũ Hồ Quốc Lê Duy Hoàng Tiến Trần Văn Trịnh Công Đào Bảo Nguyễn Xuân Lưu Văn Lê Thị Nguyễn Huy Trần Đức Nhữ Văn Nguyễn Văn Đào Bằng Vũ Mạnh Lê Chí Lê Ngọc Nguyễn Văn

Tên Hào Hiếu Hưng Kiên Lâm Lý Mạnh Nam Quyết Tín Trường Tú Uý Vượng Công Đức Hiệp Ngọc Nhất Phú Quyền Thức Trung Trường Ban Châu Chúc Công Đại Đức Giang Hải Hảo Hoàn Tâm

MSV 1021010338 1021010341 1021010350 1021010354 1021010356 1021010363 1021010364 1021010367 1021010379 1021010394 1021010399 1021010401 1021010407 1021010412 1021010016 1021010148 1021010155 1021010371 1021010169 1021010286 1021010231 1021010300 1021010101 1021010105 B112104005 B112104511 B112104008 N112104011 B112104009 1021040082 B112104013 1021040096 B112104016 B112104017 B112104040

Nguyễn Thu Đỗ Thị Thu Nguyễn Thế Nguyễn Đức Trịnh Xuân Đinh Lâm Cấn Thị Ngọc Nguyễn Đức

Thảo Yến Anh Đạt Sơn Tùng Anh Anh

B112104338

Cao Việt Nguyễn Ngọc Trần Hữu Ngô Hải Trần Thị Trần Mai Nguyễn Thị Trần Văn Nguyễn Thị

Bắc Công Cương Đăng Giang Hoài Huế Huy Huyền

B112104105

B112104052 B112104057 B112104512 1021040244 B112104288 0821040054 B112104103 B112104107 B112104109 B112104110 B112104111 B112104117 B112104119 1021040112 B112104122

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

Họ và tên đệm Nguyễn Thị Thanh Dương Khắc Bùi Trần Trung Phạm Văn Kim Hoài Lại Thế Hà Thanh Hoàng Quý Vũ Mạnh Nguyễn Tất Phạm Ngọc Nguyễn Văn Nguyễn Đăng Tô Thị Huyền Nguyễn Huyền Lê Thành Cao Thanh Nguyễn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Việt Đỗ Xuân Triệu Huy Đặng Ngọc

Tên Huyền Khánh Kiên Mỹ Nam Nghĩa Ngọc Nhân Quân Sơn Thanh Thành Tín Trang Trinh Trung Tuấn Tưởng Việt Bắc Cương Dũng Hải

MSV B112104121 1021040118 B112104123 B112104127 B112104128 B112104130 B112104131 B112104514 1021040146 B112104139 B112104140 B112104141 B112104143 B112104144 B112104145 B112104146 B112104149 B112104150 1021040194 B112104153 B112104156 B112104160 0921040191

Hiệp Hoàng Lâm Mai Mạnh Minh Nam Quân Sa Sơn Tài

B112104163

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

1314

D11CN2

1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321

D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2

1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331

D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2 D11CN2

1332 1333 1334 1335

D11CN2 D11CN3 D11CN3 D11CN3

1336

D11CN3

1337 1338

D11CN3 D11CN3

1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347

D11CN3 D11CN3 D11CN3 D11CN3 D11CN3 D11CN3 D11CN3 D11CN3 D11CN3

Trương Văn Mai Hữu Đỗ Hoàng Nguyễn Thị Sao Phạm Văn Mễ Công Ngô Văn Nguyễn Viết Nguyễn Trường Đỗ Ngọc Phạm Anh

1348

D11CN3

Bùi Minh

Tân

1021040249

1349 1350 1351 1352 1353

D11CN3 D11CN3 D11CN3 D11CN3 D11CN3

B112104191 B112104196 B112104197 B112104199 0921040264 B112104201

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

D11CN3 D11CN3

Thiện Thịnh Trung Tú Tuấn Văn Việt

B112104189

1354 1355

Hoàng Văn Quan Tiến Nguyễn Thành Đỗ Đức Nguyễn Anh Lê Ngọc Lê Cường Nguyễn Đức

Chuẩn

1021040261

1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363

D11CN4 D11CN4 D11CN4 D11CN4 D11CN4 D11CN4 D11CN4 D11CN4

Nợ học phí kỳ 2 năm học 11-12 (3.600.000đ) và kỳ I năm học 2013-2014

Hoàng Văn Trần Minh Nguyễn Thị Thuỳ Lương Văn Phan Trung Phạm Văn Lê Trọng

Công Đức Dung Duy Hiếu Hợp Hưng

B112104206 B112104211 B112104212 B112104213 B112104215 B112104218 B112104221

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

B112104167 B112104173 B112104176 B112104177 B112104179 B112104180 B112104515 B112104186 B112104187 B112104188

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

#REF!

TT

Lớp

1364 1365

D11CN4 D11CN4

1366 1367

D11CN4 D11CN4

1368 1369 1370

D11CN4 D11CN4 D11CN4

1371 1372 1373 1374 1375

D11CN4 D11CN4 D11CN4 D11CN4 D11CN5

1376 1377

D11CN5 D11CN5

1378

D11CN5

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414

D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN5 D11CN6 D11CN6 D11CN6 D11CN6 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7 D11CN7

Họ và tên đệm Trần Đình Đoàn Thế Nguyễn Anh Phạm Ngọc Lê Trung Bùi Minh Lê Thị Hoài Trần Thị Cù Mạnh Hoàng Ngọc Phạm Thị Hoàng Trọng

Tên Khôi Linh Minh Quyết Sỹ Thắng Thu Thùy Tú Tùng Tươi Anh

MSV 0921040305 B112104222 0921040315 B112104230 1021040305 B112104233 B112104234 0921040347 0921040356 B112104240 B112104241 B112104247

Lê Đức

Anh

1021040324

Nợ học phí kỳ 2 năm học 11-12 (3.600.000đ) và kỳ I năm học 2013-2014

Bùi Bảo

Châu

B112104248

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Đỗ Hà Nguyễn Tiến Vũ Tiến Đặng Anh Đoàn Văn Nguyễn Ngọc Nguyễn Khắc Lê Việt Nhữ Đình Phạm Đức Nguyễn Duy Nguyễn Quốc Cao Văn Nguyễn Đức Nguyễn Thế Nguyễn Hoàng Trịnh Quốc Đỗ Đình Bùi Văn Nguyễn Việt Lê Hoàng Nguyễn Đức Lê Quý Lê Văn Đinh Văn Trần Việt Đặng Tấn Kiều Xuân Nguyễn Trung Trương Hữu Lê Quang Nguyễn Hoàng Nguyễn Thị Nguyễn Mạnh Hoàng Vinh Vũ Đình Dương Kim

Chi Đạt Đạt Đức Duy Hải Hậu Hưng Hưng Huy Khánh Khương Long Mạnh Ngọc Sơn Sơn Thành Thiệu Tiến Anh Bình Dương Thành Bảo Cường Đạt Đồng Dũng Hiền Long Nam Phượng Quân Quang Thắng Thành

B112104249

Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

1021040334 B112104251 B112104253 B112104254 B112104255 B112104256 B112104259 B112104260 B112104262 B112104264 B112104265 B112104268 B112104270 0821040272 B112104519 B112104278 B112104520 B112104282 B112104286 B112104298 B112104300 B112104310 B112104337 B112104350 B112104353 B112104354 B112104356 B112104358 B112104360 B112104373 B112104375 B112104379 B112104380 B112104381 B112104385 B112104521

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

1415 1416 1417 1418 1419

D11CN7 D11CN7 D11CN8 D11CN8 D11CN8

1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431

D11CN8 D11CN8 D11CN8 D11CN9 D11CN9 D11CN9 D11CN9 D11CN9 D11CN9 D11CN9 D11CN9 D11CN9

1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446

D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT1 D11DT2 D11DT2 D11DT2

1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454

D11DT2 D11DT2 D11DT2 D11DT2 D11DT2 D11DT2 D11DT2 D11DT2

1455

D11DT2

1456 1457 1458 1459 1460

D11DT2 D11DT2 D11DT2 D11DT2 D11DT3

1461

D11DT3

1462 1463 1464 1465

D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3

Họ và tên đệm Trương Đình Trần Phú Nguyễn Thị Thu Nguyễn Văn Phạm Văn Lương Đình Đinh Huy Vũ Thanh Nguyễn Tuấn Phùng Duy Tạ Duy Ngô Quốc Nguyễn Khắc Đỗ Đức Lê Văn Phạm Văn Hoàng Thế Lưu Đinh Trung Nguyễn Huy Nguyễn Viết Lê Lý Triệu Văn Ngô Tuấn Nguyễn Mạnh Đào Ngọc Vũ Trung Phạm Văn Lê Ngọc Nguyễn ích Nguyễn Tuấn Nguyễn Đức Phan Thanh

Tên Xuân Yên Hà Huân Quỳnh Sơn Tuấn Tùng Anh Anh Bắc Hùng Lập Tiến Trụ Vang Vinh Hiếu Hoàng Hùng Huỳnh Lập Linh Linh Long Nghĩa Quân Tuấn Việt Anh Cảnh Cường

MSV B112104397 B112104398 B112104411 B112104416 B112104432 1021040156 B112104446 B112104448 B112104452 B112104453 B112104454 B112104466 B112104472 B112104488 B112104492 B112104494 B112104496 B112102016 1021020037 B112102018 B112102021 B112102024 B112102026 B112102025 B112102028 B112102031 B112102036 1021020086 B112102051 B112102055 B112102056 B112102057

Đoàn Văn

Hải

B112102064

Hoàng Xuân Nguyễn Trung Đinh Mạnh Lưu Thị Tuyết Tô Minh Lưu Phúc Phạm Xuân Nguyễn Anh

Hiệp Hiếu Linh Nhung Sơn Thọ Trình Tú

B112102065 B112102066 B112102071 B112102078 B112102084 1021020148 1021020151 B112102091

Trần Xuân

Tùng

B112102094

Đỗ Văn Phạm Ngọc Lưu Xuân Lê Văn

Việt Vinh Vũ An

1021020095 B112102096 B112102097 1021020001

Hoàng Nhật Tuấn

Anh

B112102099

Trần Tuấn

Anh

B112102101

Nguyễn Bình Nguyễn Văn Nguyễn Minh

Dương Hải Hoàng

B112102108 B112102150 B112102151

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3 D11DT3

Họ và tên đệm Phạm Đức Trần Đức Đinh Công Trần Tuấn Thành Nguyễn Ngọc Bùi Minh Nguyễn Đức Trần Văn Nguyễn Đức Nguyễn Mạnh Nguyễn Duyên Nguyễn Anh

Tên Khoa Linh Mạnh Nhân Phú Tâm Thắng Thịnh Thuật Tiến Tưởng Văn

MSV B112102116 1021020050 B112102119 B112102123 B112102125 B112102131 B112102132 B112102133 B112102134 B112102135 B112102139 B112102154

1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478

D11DT3

Nguyễn TuấnB112102141

1479 1480

D11KT1 D11KT1

Đỗ Ngọc

Anh

B112402002

Đào Ngọc

Dũng

B112402008

1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487

D11KT2 D11KT2 D11KT2 D11KT2 D11KT2 D11KT2 D11KT2

Nguyễn Thị Thanh

An

B112402054

1488

D11KT3

Nguyễn Văn Nguyễn Huy Lê Mỹ Ninh Cao Đào Văn Nguyễn Bích Trần Thị

Đại Hoàn Huệ Pháp Tiến Trâm Huyền

B112402059 B112402067 B112402068 B112402087 1024020093 N102402053 B112402123

1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497

D11KT3 D11KT3 D11KT4 D11KT4 D11KT4 D11KT4 D11KT4 D11KT4 D11KT4

Đinh Thị Yến

Linh

B112402126

Phạm Thuỳ Nguyễn Thị Đặng Ngọc Nguyễn Thị Trịnh Thị Diệu Lưu Thị Tố Ngô Thị Trần Thị

Linh Hiền Hưng Lan Linh Nga Sinh Thông

B112402127 B112402172 B112402175 B112402180 B112402183 B112402188 B112402197 B112402201

1498 1499

D11KT5 D11KT5

Nguyễn Ngọc

ánh

B112402158

Nguyễn Thị Diệu

Linh

B112402232

1500 1501

D11KT5 D11KT6

Phạm Thanh

Thảo

B112402249

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

Nguyễn Thị HằngB112402271

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Trần Thị Mai

Hương

B112402278

1502

D11KT6

1503

D11KT6

Đặng Thị Thái

Nhung

B112402295

1504 1505 1506

D11KT7 D11KT7 D11KT7

Nguyễn Khánh

Linh

B112402352

Nợ học phí năm học 2012-2013 (4.200.000đ) và học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

Đoàn Thị Hồng Phạm Hoài

Nhung Thu

B112402359 B112402367

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

D11PT1

Đỗ Duy

Dương

B112101164

1507

Nợ học phí, phụ phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

B112101064

Nợ học phí và phụ phí năm học 2012-2013. Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014. (9.800.000đx3).

1508 1509 1510

D11PT1 D11PT1 D11PT1

Nguyễn Thu Hoàng Thị Mai Văn

Hiền Liên Nam

B112101374 B112101332

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

Họ và tên đệm Phan Thị Thế Nguyễn Xuân Nguyễn Việt Hoàng Ngọc Đào Văn

Tên Phương Tân Anh Cẩm Duy

MSV B112104377 B112104091 B112401271 B112401004 B112401010

Nguyễn Thị Thuý

Hằng

B112401012

Bùi Huy Nguyễn Đức Nguyễn Hữu Nguyễn Thị Thúy Hứa Hồng Trần Văn Nguyễn Thị Như Nguyễn Trung

Long Long Long Nga Ngọc Quý Quỳnh Thanh

B112401020 B112401021 B112401276 B112401023 B112401027 B112401034 B112401036 B112401037

Nguyễn Hoàng

Việt Anh Chúc Đạo Độ Đức Hà Hoàng

0824010052 B112401283 B112401055 B112401056 B112401057 B112401285 B112401063 B112401067

1511 1512 1513

D11PT1 D11PT1 D11QT1

1514 1515

D11QT1 D11QT1

1516 1517 1518 1519

D11QT1 D11QT1 D11QT1 D11QT1

1520 1521 1522 1523 1524

D11QT1 D11QT1 D11QT1 D11QT1 D11QT1

1525 1526

D11QT1 D11QT2

1527 1528 1529 1530

D11QT2 D11QT2 D11QT2 D11QT2

1531 1532

D11QT2 D11QT2

Nguyễn Tuấn Nguyễn Văn Trương Văn Bùi Xuân Trần Minh Phan Thị Nguyễn Ngọc

1533

D11QT2

Phan Lê Thanh

Huyền

B112401070

1534

D11QT2

Tống Văn

Khải

B112401071

1535 1536 1537 1538

D11QT2 D11QT2 D11QT2 D11QT2

Phùng Thị Diệu

Linh

B112401072

Nguyễn Văn Nguyễn Đức Nguyễn Thị Hồng

Môn Nhật Nhung

B112401076 B112401080 B112401082

1539

D11QT2

Nguyễn Hà

Phương

B112401084

1540 1541 1542 1543 1544

D11QT2 D11QT2 D11QT2 D11QT2 D11QT2

Vũ Thị

Phương

B112401085

1545 1546 1547 1548

D11QT2 D11QT2 D11QT3 D11QT3

Nguyễn Văn Nguyễn Đắc Nguyễn Anh Vũ Minh Đinh Văn Ngô Tuấn Nguyễn Văn Đinh Vũ

Sáng Thắng Tuấn Tùng Tuyến Vũ Chiến Dương

B112401087 B112401088 B112401097 B112401294 B112401098 B112401100 B112401111 0924010122

1549

D11QT3

Chu Đình

Kính

B112401127

1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556

D11QT3 D11QT3 D11QT3 D11QT3 D11QT3 D11QT3 D11QT3

Nguyễn Thị

Lan

B112401128

Nguyễn Hải Hoàng Văn Nguyễn Thị Nguyễn Thành Nguyễn Vĩnh Ngô Thị

My Sơn Thoa Trung Tùng Tuyết

B112401132 B112401139 B112401143 B112401148 B112401151 B112401152

1557

D11QT4

Nguyễn Ngọc

Anh

B112401156

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Thừa 1.550.000 từ các kỳ trước, kỳ này phải nộp 2.425.000đ, thiếu 875.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

TT

Lớp

1558 1559 1560

D11QT4 D11QT4 D11QT4

1561 1562

D11QT4 D11QT4

1563

Họ và tên đệm

Tên

MSV

Ghi chú

Nguyễn Văn

Đại

B112401162

Nợ học phí năm học 2012-2013 (4.200.000đ) và học phí kỳ I năm học 2013-2014

Nguyễn Thị Nguyễn Đình

Na Thanh

B112401182 1024010040

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Nguyễn Phương

Thảo

B112401194

Nguyễn Thị

Trang

B112401200

D11QT4

Đỗ Thị

Vân

B112401204

1564

D11QT5

Đoàn Thị

Hằng

B112401219

1565

D11QT5

Phạm Minh

Khuê

B112401228

1566 1567 1568 1569 1570

D11QT5 D11QT5 D11QT5 D11QT5 D11QT5

Đỗ Hoàng

Mai

B112401236

1571 1572 1573

D11QT5 D11QT5 D11VT1

1574 1575

D11VT1 D11VT1

Nguyễn Văn Vũ Kim Trần Văn Nguyễn Anh Chu Thị Nguyễn Thảo Nguyễn Đức Mùi Minh Hoàng

Minh Ngân Tâm Tuấn Tuyền Vân An Châu Dũng

B112401238 B112401240 B112401243 1024010175 B112401252 B112401253 B112101001 1021010013 B112101011

1576

D11VT1 D11VT1 D11VT1 D11VT1 D11VT1 D11VT1 D11VT1 D11VT1 D11VT1 D11VT2 D11VT2 D11VT2

1588 1589 1590 1591

D11VT2 D11VT2 D11VT2 D11VT2

1592 1593

D11VT2 D11VT2

Hồng Hùng Hùng Mười Nghĩa Quân Toản Trọng Tuấn Chấn Chuyển Cường Dương Giang Học Hùng Kiên Kiên

B112101019

1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587

Trần Thị Hà Quốc Lê Bá Nguyễn Văn Nguyễn Trọng Vũ Hồng Trần Văn Nguyễn Đình Nguyễn Trọng Cao Văn Nguyễn Đức Đỗ Đình Hoàng Xuân Hoàng Trường Nguyễn Văn Phạm Văn Mạc Văn Trần Văn

1594 1595

D11VT2 D11VT2

Cấn Mạnh Đoàn Thị Ngọc

Linh Mai

B112101076

Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

B112101078

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

1596 1597

D11VT2 D11VT2

Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

D11VT2 D11VT2 D11VT2

1601 1602 1603

D11VT2 D11VT2 D11VT2

1604

D11VT3

Ngọc Ngọc Thắng Thịnh Trung Trung Tuấn Tuấn Ánh

B112101080

1598 1599 1600

Nguyễn Văn Phương Minh Trần Văn Ngô Văn Bùi Thành Phạm Văn Tạ Anh Tô Minh Phạm Quang

0821010012 1021010045 B112101028 B112101453 B112101036 B112101043 B112101045 B112101049 B112101052 B112101055 B112101058 0921010074 B112101062 B112101067 B112101069 0921010091 B112101073

B112101081 1021010182 B112101090 B112101094 1021010104 B112101098 B112101097 1021010196

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 4 kỳ học phí Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí năm học 2012-2013 và kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

1605 1606

D11VT3 D11VT3

1607 1608 1609 1610 1611 1612

D11VT3 D11VT3 D11VT3 D11VT3 D11VT3 D11VT3

1613 1614 1615 1616 1617 1618

D11VT3 D11VT3 D11VT3 D11VT3 D11VT3 D11VT3

1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625

D11VT3 D11VT3 D11VT4 D11VT4 D11VT4 D11VT4 D11VT4

Họ và tên đệm Trần Thị Hoàng Mạnh Lương Văn Nguyễn Thị Thu Bùi Quang Phạm Bảo Nguyễn Thị Phạm Đình Nguyễn Trọng Đỗ Văn Nguyễn Xuân Trần Thị Hà Mạch Văn Dương Văn Đỗ Đình Tạ Hoàng Đỗ Mạnh Trần Văn Nguyễn Văn Vũ Thành Nguyễn Văn

1626 1627 1628

D11VT4 D11VT4 D11VT4

Đỗ Xuân Nguyễn Văn Đỗ Duy

Phúc Sơn Thăng

B112101185

1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639

D11VT4 D11VT4 D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT5

Lê Văn

Thành

1021010298

1640 1641

D11VT5 D11VT5

Nguyễn Trần Đồng Thế Hà Văn Trần Tuấn Nguyễn Văn Võ Trọng Nguyễn Khắc Nguyễn Văn Hồ Đình Trần Văn Lô Văn Hà Tiến

Trí Anh Chiêm Dũng Duy Hải Hào Minh Ngọc Ngọc Sơn Tâm

B112101194 B112101206 B112101207 B112101210 B112101213 B112101216 B112101217 B112101229 B112101234 B112101233 0921010375 1021010383

1642 1643 1644

D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT5 D11VT6

Trường Tú Tuấn Tuấn Tùng Xuyến Anh

B112101245

1645 1646 1647 1648

Lê Văn Hà Anh Nguyễn Mạnh Phạm Văn Trần Văn Nguyễn Thị Giang Việt

1649 1650 1651 1652 1653 1654

D11VT6 D11VT6 D11VT6 D11VT6 D11VT6 D11VT6 D11VT7

Anh Hiệp Hùng Khiêm Phong Tuấn Anh

B112101252

1655

Vũ Ngọc Nguyễn Trung Hoàng Viết Mai Mạnh Trương Văn Nguyễn Văn Lưu Thế

TT

Lớp

Tên Cúc Đức Dũng Hương Huy Long Ngoan Nguyên Quyết Sơn Thứ Trang Trung Tuấn Vân Việt Cường Hinh Hùng Lâm Long

MSV B112101104 B112101110 1021010206 B112101118 B112101119 B112101126 B112101131 B112101132 0921010206 B112101138 B112101141 B112101143 B112101145 B112101146 0921010233 B112101148 B112101156 B112101168 B112101169 B112101175 B112101178 B112101186 1021010295

B112101246 B112101249 1021010403 1021010405 B112101250 B112101251 B112101267 B112101271 B112101273 B112101285 B112101301 1021010140

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

1656 1657 1658 1659 1660

D11VT7 D11VT7 D11VT7 D11VT7 D11VT7

Họ và tên đệm Bùi Công Lê Thành Nguyễn Sơn Vũ Minh Phương Viết

1661 1662

D11VT7 D11VT7

Nguyễn Phú Trần Nhật

Minh Minh

B112101331

Nợ 2 kỳ học phí năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

B112101330

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

1663 1664

D11VT7 D11VT7

Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014

D11VT7 D11VT8 D11VT8 D11VT8 D11VT8 D11VT8 D11VT8 D11VT8 D11VT8 D11VT8 D11VT8

Ngọc Quý Vũ Anh Cường Đại Đại Hoàng Kiên Miên Nghiệp Quyết Tuấn

B112101335

1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675

Trần Văn Nguyễn Hữu Trần Tuấn Trần Tuấn Đỗ Văn Đậu Đức Lê Hữu Ngô Huy Lữ Đăng Lê Xuân Trần Thế Phùng Văn Hồ Lý

TT

Lớp

Tên Chức Đạt Hà Hải Hoà

MSV B112101310 1021010321 B112101315 B112101316 B112101319

B112101338 1021010410 B112101354 B112101359 B112101360 B112101422 B112101371 B112101425 B112101377 B112101381 B112101429 B112101395

1676 D12CQCN01-B Đoàn Thị

Ái

B12DCCN001

1677 D12CQCN01-B Lê Thế

Anh

B12DCCN004

1678 D12CQCN01-B Nguyễn Việt

Anh

B12DCCN005

1679 D12CQCN01-B Phan Xuân

Đông

B12DCCN009

1680 D12CQCN01-B Lê Thị Hương

Giang

B12DCCN015

1681 D12CQCN01-B Lê Xuân Trường

Giang

B12DCCN016

1682 D12CQCN01-B Nguyễn Bá

Huy

B12DCCN023

1683 D12CQCN01-B Chu Hoàng

Nam

B12DCCN031

1684 D12CQCN01-B Nguyễn Hoàng

Nam

B12DCCN032

1685 D12CQCN01-B Hoàng Anh

Quang

B12DCCN036

1686 D12CQCN01-B Trần Công

Thái

B12DCCN039

1687 D12CQCN01-B Văn Tiến 1688 D12CQCN02-B Võ Đình Minh 1689 D12CQCN02-B Nguyễn TrungB12DCCN046

Anh Đức

B12DCCN054 B12DCCN059

1690 D12CQCN02-B Đặng Phi 1691 D12CQCN02-B Phạm Minh

Dương

B12DCCN060

1692 D12CQCN02-B Hoàng Hải

Hoàng Minh

B112104118 0921040110

1693 D12CQCN02-B Bùi Văn

Nam

B12DCCN073

1694 D12CQCN02-B Phạm Quang

Nam

B12DCCN075

1695 D12CQCN02-B Uông Công

Thắng

B12DCCN085

1696 D12CQCN02-B Nguyễn Khoa 1697 D12CQCN02-B Phạm Đức

Văn

B12DCCN094

Việt

B12DCCN095

1698 D12CQCN03-B Lê Tuấn

Đức

B12DCCN150

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 650.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

1699 D12CQCN03-B Nguyễn Thùy

Dương

B12DCCN109

1700 D12CQCN03-B Hoàng Thị ThuB12DCCN111

1701 D12CQCN03-B Lương Đình 1702 D12CQCN03-B Phạm Thanh

Lâm

B12DCCN121

Ngọc

B12DCCN129

1703 D12CQCN03-B Nguyễn Thị 1704 D12CQCN03-B Đào Đình

Phương

B12DCCN131

Quang

B112104516

1705 D12CQCN03-B Nguyễn Toàn Gia

Quý

B12DCCN134

1706 D12CQCN03-B Lã Thị 1707 D12CQCN03-B Trương Trần

Tiệm

B12DCCN140

Tuấn

B12DCCN145

1708 D12CQCN03-B Đỗ Đức

Việt

B12DCCN147

1709 D12CQCN03-B Hoàng Văn 1710 D12CQCN04-B Nguyễn Hùng 1711 D12CQCN04-B Đỗ Văn

Vinh

B12DCCN148

Anh Cường

B12DCCN152 B12DCCN154

1712 D12CQCN04-B Phạm Thị

Diễm

B12DCCN156

1713 D12CQCN04-B Trịnh Đình 1714 D12CQCN04-B Nguyễn Hữu

Dũng

B12DCCN158

Giang

B12DCCN161

1715 D12CQCN04-B Phạm Văn

Hưng

B12DCCN171

1716 D12CQCN04-B Đinh Văn

Huy

B12DCCN173

1717 D12CQCN04-B Đỗ Quang 1718 D12CQCN04-B Nguyễn Trung

Huy

B12DCCN174

Kiên

B12DCCN178

1719 D12CQCN04-B Vũ Văn

Mạnh

B12DCCN182

1720 D12CQCN04-B Phạm Ngọc 1721 D12CQCN04-B Trần Xuân

Sơn

B12DCCN188

Sơn

B12DCCN189

Trần Ngọc

Thắng

B12DCCN192

Nguyễn Mạnh Hoàng Công Phạm Vũ Kim

Toàn Tuấn Anh

0921040350 B12DCCN201 B12DCCN208

1726 D12CQCN05-B Quách Thành 1727 D12CQCN05-B Nguyễn Trung 1728 D12CQCN05-B Nguyễn Văn

Đông

B12DCCN212

Đức Dũng

B12DCCN213 B12DCCN215

1729 D12CQCN05-B Nguyễn Tất

Giáp

B12DCCN217

1730 D12CQCN05-B Trần Văn

Hùng

B12DCCN222

1731 D12CQCN05-B Nguyễn Thị

Huyền

B12DCCN226

1732 D12CQCN05-B Nguyễn Đức

Mạnh

B12DCCN233

1733 D12CQCN05-B Trần Anh

Phương

B12DCCN239

1734 D12CQCN05-B Hà Thanh

Tâm

B12DCCN244

1735 D12CQCN05-B Đặng Ngọc

Thắng

B12DCCN245

1736 D12CQCN05-B Đàm Văn

Triệu

B12DCCN253

1737 D12CQCN05-B Đặng Anh 1738 D12CQCN05-B Đào Thanh

Tuấn

B12DCCN256

Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

Tùng

B12DCCN259

Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3

1722 1723 1724 1725

D12CQCN04-B D12CQCN04-B D12CQCN04-B D12CQCN05-B

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nộp thiếu Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí từ kỳ I năm học 2012-2013 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

1739 D12CQCN05-B Phạm Quang

Tùng

B12DCCN261

1740 D12CQCN05-B Dương Bảo 1741 D12CQCN06-B Phan Thanh

Việt

B12DCCN262

Bình

B12DCCN267

Bùi TháiB12DCCN312

Đinh Hải Nguyễn Hoàng Bùi Trung Nguyễn Trọng Nguyễn Ngọc

Linh Long Nghĩa Nghĩa Thái

B12DCCN377 B12DCCN283 B12DCCN288 B12DCCN289 B12DCCN293

1748 D12CQCN06-B Đào Thanh

Tùng

B12DCCN300

1749 D12CQCN07-B Phạm Văn 1750 D12CQCN07-B Đỗ Thị Thùy

Chung

B12DCCN306

Nợ học phí kỳ II năm học 2012-2013 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

Dung

B12DCCN310

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

1751 D12CQCN07-B Hoàng Văn

Dũng

B12DCCN311

1752 D12CQCN07-B Nguyễn Đình

Hiệp

B12DCCN317

1753 D12CQCN07-B Trần Đình

Hưng

B12DCCN324

1754 D12CQCN07-B Nguyễn Đức

Luân

B12DCCN331

1755 D12CQCN07-B Nguyễn Văn

Phái

B12DCCN337

1756 D12CQCN07-B Mai Thị

Sao

B12DCCN341

1757 D12CQCN07-B Nguyễn Đức

Thành

B12DCCN345

1758 D12CQCN07-B Phan Đình

Thọ

B12DCCN348

1759 D12CQCN07-B Đặng Thanh 1760 D12CQCN08-B Nguyễn Võ Thị

Tùng

B12DCCN356

Bình

B12DCCN362

1761 D12CQCN08-B Mai Thành

Đạt

B12DCCN365

1762 D12CQCN08-B Nguyễn Anh

Đông

B12DCCN366

1763 D12CQCN08-B Nguyễn Anh

Dũng

B12DCCN368

1764 D12CQCN08-B Nguyễn Thế Hoàng

Hiệp

B12DCCN375

1765 D12CQCN08-B Nguyễn Quý

Hữu

B12DCCN379

1766 D12CQCN08-B Phạm Trí

Khang

B12DCCN381

1767 D12CQCN08-B Ngô Ngọc

Linh

B12DCCN385

1768 D12CQCN08-B Nguyễn Nhật

Linh

B12DCCN386

1769 D12CQCN08-B Hoàng Nghĩa 1770 D12CQCN09-B Chử Việt

Phong

B12DCCN396

Anh

B12DCCN417

1771 D12CQCN09-B Nguyễn Minh

Dương

B12DCCN427

1772 D12CQCN09-B Đặng Thị

Giang

B12DCCN429

1773 D12CQCN09-B Ngô Thị

Hồng

B12DCCN434

1774 D12CQCN09-B Bùi Quang 1775 D12CQCN09-B Nguyễn Mạnh

Hùng

B12DCCN436

Hùng

1021040429

1776 D12CQCN09-B Nguyễn Quang 1777 D12CQCN09-B Đặng Lê Thái

Huy

B12DCCN439

1742 1743 1744 1745 1746 1747

D12CQCN06-B D12CQCN06-B D12CQCN06-B D12CQCN06-B D12CQCN06-B D12CQCN06-B

Huỳnh

B112104471

Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3

Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

1778 D12CQCN09-B Phan Tùng

Lâm

B12DCCN442

1779 D12CQCN09-B Đỗ Phi

Long

B12DCCN445

1780 D12CQCN09-B Hoàng Văn

Phong

B12DCCN450

1781 D12CQCN09-B Nguyễn Thị Thanh

Phương

B12DCCN451

1782 D12CQCN09-B Nguyễn Thị

Phượng

B12DCCN452

1783 D12CQCN09-B Trần Xuân 1784 D12CQCN09-B Nguyễn Xuân

Thắng

B12DCCN455

Thành

B12DCCN456

1785 D12CQCN09-B Mai Thành

Thịnh

B12DCCN457

1786 D12CQCN09-B Hồng Hữu

Thoại

B12DCCN458

1787 D12CQCN09-B Vũ Văn

Tiến

B12DCCN460

1788 D12CQCN09-B Dương Tuyết

Trinh

B12DCCN462

1789 D12CQCN09-B Lê Thành

Trung

B12DCCN463

1790 D12CQCN10-B Đàm Đức

Anh

B12DCCN469

1791 D12CQCN10-B Nguyễn Trí

Bắc

B12DCCN471

1792 D12CQCN10-B Nguyễn Thành

Công

B12DCCN473

1793 D12CQCN10-B Vũ Chí 1794 D12CQCN10-B Trần Văn

Công

B12DCCN474

Đạo

B12DCCN476

Nguyễn Văn

Dũng

B12DCCN480

Nguyễn Văn Nguyễn Mạnh Trần Xuân

Hợi Hùng Long

B12DCCN485 B12DCCN487 B12DCCN492

1799 D12CQCN10-B Ngô Gia 1800 D12CQCN10-B Trần Hoài

Lượng

B12DCCN493

Nam

B12DCCN495

1801 D12CQCN10-B Trần Văn

Nhất

B12DCCN497

1802 D12CQCN10-B Trần Trung

Phong

B12DCCN498

1803 D12CQCN10-B Cao Văn 1804 D12CQCN10-B Nguyễn Tiến

Sơn

B12DCCN503

Sơn

B12DCCN504

1805 D12CQCN10-B Phạm Thái

Sơn

B12DCCN505

1806 D12CQCN10-B Lê Nguyên

Toản

B12DCCN519

1807 D12CQCN10-B Nguyễn Thanh

Tùng

B12DCCN521

1808 D12CQDT01-B Đỗ Hoàng Ngọc

Anh

B12DCDT001

1809 D12CQDT01-B Nguyễn Huy

Chung

B12DCDT007

1810 D12CQDT01-B Vũ Thanh 1811 D12CQDT01-B Đoàn Xuân

Chương

B12DCDT008

Đức

B12DCDT016

1812 D12CQDT01-B Nguyễn Hoàng

Hải

B12DCDT025

1813 D12CQDT01-B Phạm Cao

Kỳ

B12DCDT037

1814 D12CQDT01-B Bùi Ngọc

Phương

B12DCDT041

1815 D12CQDT01-B Chu Văn

Quân

B12DCDT042

1795 1796 1797 1798

D12CQCN10-B D12CQCN10-B D12CQCN10-B D12CQCN10-B

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ

Họ và tên đệm 1816 D12CQDT01-B Nguyễn Lê Hồng

Tên Trọng

MSV B12DCDT046

1817 D12CQDT01-B Lê Minh 1818 D12CQDT01-B Nguyễn Hoàng

Tuệ

B12DCDT050

Vượng

N12DCDT045

TT

Lớp

Nguyễn Đức

Anh

B12DCDT054

1819 D12CQDT02-B 1820 D12CQDT02-B Nguyễn Hoàng

Anh

B12DCDT055

1821 D12CQDT02-B Nguyễn Văn

Đạt

B12DCDT060

1822 D12CQDT02-B Vũ Thanh

Dũng

B12DCDT064

1823 D12CQDT02-B Nguyễn ánh

Dương

B12DCDT065

1824 D12CQDT02-B Ngô Ngọc

Duyên

B12DCDT066

1825 D12CQDT02-B Nguyễn Trung

Hiếu

B12DCDT068

1826 D12CQDT02-B Lê Xuân

Phúc

B12DCDT076

1827 D12CQDT02-B Đặng Văn

Phương

B12DCDT077

1828 D12CQDT02-B Vũ Đức

Thuận

B12DCDT084

1829 D12CQDT02-B Kim Văn

Trung

B12DCDT090

1830 D12CQDT02-B Nguyễn Lương

Trường

B12DCDT091

1831 D12CQDT02-B Lê Đức

Việt

B12DCDT094

1832 D12CQDT02-B Nguyễn Thế 1833 D12CQDT02-B Nguyễn Duy

Việt

B12DCDT095

Vinh

B12DCDT096

1834 D12CQDT02-B Đào HoàiB12DCDT098

1835 D12CQDT02-B Ngô Thị

Yến

B12DCDT099

1836 D12CQDT02-B Nguyễn Thị Hải

Yến

B12DCDT100

1837 D12CQDT03-B Tô Đình

Dự

B12DCDT111

1838 D12CQDT03-B Vũ Tuấn

Hiệp

B12DCDT120

1839 D12CQDT03-B Nguyễn Việt

Hùng

B12DCDT124

1840 D12CQDT03-B Hoàng Kim

Mạnh

B12DCDT132

1841 D12CQDT03-B Lê Trần

Phòng

B12DCDT140

1842 D12CQDT03-B Nguyễn Lê

Quân

B12DCDT141

1843 D12CQDT03-B Nguyễn Viết

Thiên

B12DCDT144

1844 D12CQDT03-B Phạm Thị

Trang

B12DCDT147

1845 D12CQDT03-B Đỗ Chí

Tuấn

B12DCDT149

1846 D12CQKT01-B Nguyễn Thị

Dung

B12DCKT007

1847 D12CQKT01-B Nguyễn Thị

Hân

B12DCKT012

1848 D12CQKT01-B Trần Thị

Hường

B12DCKT020

1849 D12CQKT01-B Phạm Thị Kiều

Oanh

B12DCKT034

1850 D12CQKT01-B Nguyễn Thùy

Phương

B12DCKT036

1851 D12CQKT01-B Dương Thị

Thắm

B12DCKT039

Ghi chú Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ 1 (3.100.000đ), học phí kỳ 2 (4.300.000đ) và học phí các môn kỳ 3 (4.320.000đ) Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 630.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ

Họ và tên đệm 1852 D12CQKT02-B Nguyễn Thị Ngọc 1853 D12CQKT02-B Lê Thị Kim TT

Lớp

Tên Huyền Lê

MSV B12DCKT077 B12DCKT078

Ghi chú Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ

1854 D12CQKT02-B Nguyễn Thị Phương Liên

B12DCKT080

1855 D12CQKT02-B Bùi Hồng

Nhung

B12DCKT093

1856 D12CQKT02-B Nguyễn Thị

Yến

B12DCKT113

1857 D12CQKT03-B Nguyễn Tú

Anh

B12DCKT118

1858 D12CQKT03-B Trần Quý

Đạt

B12DCKT122

1859 D12CQKT03-B Nguyễn Thị Ngọc

Hiền

B12DCKT132

1860 D12CQKT03-B Nguyễn Thị

Luyến

B12DCKT147

1861 D12CQKT03-B Nguyễn Thị Thuý

Nga

B12DCKT152

1862 D12CQKT03-B Dương Thị

Nhất

B12DCKT157

1863 D12CQKT03-B Nguyễn Thu

Trang

B12DCKT169

1864 D12CQKT03-B Trần Huệ

Vân

B12DCKT172

1865 D12CQKT04-B Nguyễn Thị

Dung

B12DCKT183

1866 D12CQKT04-B Phạm HảiB12DCKT189

1867 D12CQKT04-B Hồ Thị

Hằng

B12DCKT191

1868 D12CQKT04-B Cao Thị Thanh

Hoa

B12DCKT194

1869 D12CQKT04-B Đặng Thị

Huyền

B12DCKT197

1870 D12CQKT04-B Trần Nam

Khánh

B12DCKT198

1871 D12CQKT04-B Nguyễn Văn

Long

B12DCKT202

1872 D12CQKT04-B Nguyễn Thảo

Ly

B12DCKT203

1873 D12CQKT04-B Nguyễn Văn

Quang

B12DCKT214

1874 D12CQKT04-B Phạm Thanh

Thảo

B12DCKT219

1875 D12CQKT04-B Trần Thị

Thủy

B12DCKT223

1876 D12CQKT04-B Phùng Thị Thanh

Tuyết

B12DCKT229

1877 D12CQKT04-B Nguyễn Thị Hải

Yến

B12DCKT232

1878 D12CQKT05-B Nguyễn Năng

Đức

B12DCKT242

1879 D12CQKT05-B Nguyễn Thị Trà

Giang

B12DCKT249

1880 D12CQKT05-B Lê Thu 1881 D12CQKT05-B Trịnh Thu 1882 D12CQKT05-B Lê MinhB12DCKT250

Hà Hằng

B12DCKT252 B12DCKT255

1883 D12CQKT05-B Trần Thị

Liên

B12DCKT269

1884 D12CQKT05-B Tạ Thị

Quyên

B12DCKT277

1885 D12CQKT05-B Phạm Thu

Trang

B12DCKT288

1886 D12CQKT05-B Tưởng Thị

Trang

B12DCKT290

1887 D12CQKT06-B Nguyễn Thị Linh 1888 D12CQKT06-B Lê Thị

Chi

B12DCKT300

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ

Hường

B12DCKT317

Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

1889 D12CQKT06-B Nguyễn Thị Ái

Thi

B12DCKT342

1890 D12CQKT06-B Lê Thị

Thùy

B12DCKT345

1891 D12CQKT06-B Lê Thị

Trang

B12DCKT349

1892 D12CQKT06-B Lê Anh 1893 D12CQKT06-B Đỗ Thị ánh

Tùng

B12DCKT353

Vân

B12DCKT355

1894 D12CQPT01-B Lê Quang 1895 D12CQPT01-B Nguyễn Thị Thu 1896 D12CQPT01-B Trần Chí

Anh

B12DCPT003

Cúc Cương

B12DCPT007 B12DCPT167

1897 D12CQPT01-B Lương Thị Phương

Dung

B12DCPT010

1898 D12CQPT01-B Nguyễn Đức 1899 D12CQPT01-B Lương Huy 1900 D12CQPT01-B Tống Quốc

Hoàn

B12DCPT023

Hoàng Kỳ

B12DCPT025 B12DCPT031

1901 D12CQPT01-B Nguyễn Thị Thu

Thảo

B12DCPT043

1902 D12CQPT01-B Nguyễn Xuân 1903 D12CQPT02-B Vũ Quốc

Trường

B12DCPT048

Ân

B12DCPT053

1904 D12CQPT02-B Nguyễn Trần Châu

Giang

B12DCPT059

1905 D12CQPT02-B Nguyễn Thị Thu 1906 D12CQPT02-B Lưu Quang

Hồng

B12DCPT064

Huy

B12DCPT066

1907 D12CQPT02-B Nguyễn Thị

Luyến

B12DCPT070

1908 D12CQPT02-B Vũ Thị

Mai

B12DCPT072

1909 D12CQPT02-B Vũ Thái

Sơn

B12DCPT083

1910 D12CQPT02-B Nguyễn Thị

Thành

B12DCPT087

1911 D12CQPT02-B Phạm Phương

Thảo

B12DCPT090

1912 D12CQPT02-B Trương Đức

Thịnh

B12DCPT092

1913 D12CQPT02-B Nguyễn Thị

Thuý

B12DCPT094

1914 D12CQPT02-B Nguyễn Văn

Thủy

B12DCPT095

1915 D12CQPT02-B Hoàng Thu 1916 D12CQPT02-B Nguyễn Thị 1917 D12CQPT02-B Phạm Thị

Trang

B12DCPT099

Chúc Doan

B12DCPT116 B12DCPT117

1918 D12CQPT03-B Bùi Thị Kim

Hoa

B12DCPT131

1919 D12CQPT03-B Hồ Ngọc

Hoàng

B12DCPT132

1920 D12CQPT03-B Vũ Minh 1921 D12CQPT03-B Lê Phạm Phương

Khánh

B12DCPT140

Liên

B12DCPT141

Nguyễn Thị

Ngân

B12DCPT152

Lê Bích Nguyễn Bảo Lê Hoàng

Nguyệt Thắng Yến

B12DCPT155 B12DCPT162 B12DCPT051

1926 D12CQQT01-B Trần Tú

Anh

B12DCQT003

1927 D12CQQT01-B Đỗ Thị

Huyền

B12DCQT018

1922 1923 1924 1925

D12CQPT03-B D12CQPT03-B D12CQPT03-B D12CQPT03-B

Ghi chú Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước nộp thừa 180.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 340.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ II năm học 2012-2013 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

1928 D12CQQT01-B Trần Hữu

Khánh

B12DCQT019

1929 D12CQQT01-B Phạm Thuỳ

Linh

B12DCQT027

1930 D12CQQT01-B Nghiêm Sĩ

Mạnh

B12DCQT030

1931 D12CQQT01-B Chu Thị

Nga

B12DCQT031

1932 D12CQQT01-B Nguyễn Diễm

Ngọc

B12DCQT035

1933 D12CQQT01-B Nguyễn Thu

Phương

B12DCQT037

1934 D12CQQT01-B Nguyễn Thị 1935 D12CQQT01-B Bùi Ngọc

Phượng

B12DCQT038

Sơn

B12DCQT040

1936 D12CQQT01-B Lê Vũ Ngọc

Thạch

B12DCQT041

1937 D12CQQT02-B Nguyễn Tuấn 1938 D12CQQT02-B Phùng Thị Lan

Anh

B12DCQT058

Anh

B12DCQT059

1939 D12CQQT02-B Nguyễn Tiến 1940 D12CQQT02-B Trần Thị

Đạt

B12DCQT062

Hiền

B12DCQT073

1941 D12CQQT02-B Đỗ Quỳnh

Như

B12DCQT094

1942 D12CQQT02-B Nguyễn Thị

Oanh

B12DCQT096

1943 D12CQQT02-B Phạm Đặng Minh

Tâm

N12DCQT093

1944 D12CQQT02-B Nguyễn Lương

Thành

B12DCQT101

1945 D12CQQT02-B Vũ Thị Hoài 1946 D12CQQT02-B Nguyễn Đức

Thu

B12DCQT103

Tuyên

B12DCQT107

1947 D12CQQT03-B Bùi Thị

Duyên

B12DCQT117

1948 D12CQQT03-B Nguyễn Thị 1949 D12CQQT03-B Đào Thị ThuB12DCQT118

Hằng

B12DCQT120

1950 D12CQQT03-B Trần Thanh

Long

B12DCQT131

1951 D12CQQT03-B Đỗ Hoàng

Nghĩa

B12DCQT136

1952 D12CQQT03-B Lưu Huệ 1953 D12CQQT03-B Phạm Quang

Phương

B12DCQT141

1954 D12CQQT03-B Lê Thị Linh

Trang

B12DCQT149

1955 D12CQQT03-B Thái Thị Huyền 1956 D12CQQT03-B Ngô Quang

Trang

B12DCQT150

1957 D12CQQT04-B Nguyễn Đức 1958 D12CQQT04-B Trần Văn

Anh

B12DCQT162

Hảo

B12DCQT173

1959 D12CQQT04-B Nguyễn Thị Loan

Lành

B12DCQT179

1960 D12CQQT04-B Nguyễn Thị

Loan

B12DCQT186

1961 D12CQQT04-B Hoàng Thị Hàn

My

B12DCQT189

1962 D12CQQT04-B Nguyễn Thị Minh

Nguyệt

B12DCQT193

1963 D12CQQT04-B Vũ Cao

Thắng

B12DCQT200

1964 D12CQQT04-B Viên Thị

Thúy

B12DCQT206

1965 D12CQQT04-B Ngô Diệu

Uyên

B12DCQT212

Tiệp

Trưởng

B112401144

B112401149

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

1966 D12CQQT05-B Trần Đức

Đạt

B12DCQT219

1967 D12CQQT05-B Nguyễn Thị Thu

Hòa

B12DCQT232

1968 D12CQQT05-B Đào Thị

Hường

B12DCQT234

1969 D12CQQT05-B Lê Thị Thanh

Huyền

B12DCQT235

1970 D12CQQT05-B Phi Thị

Lan

B12DCQT238

1971 D12CQQT05-B Hà Thị

Linh

B12DCQT240

1972 D12CQQT05-B Nguyễn Hồng

Linh

B12DCQT241

1973 D12CQQT05-B Nguyễn Thị Mỹ

Linh

B12DCQT301

1974 D12CQQT05-B Vi Thị Nguyệt

Nga

B12DCQT247

1975 D12CQQT05-B Bùi Thị

Phúc

B12DCQT251

1976 D12CQQT05-B Lê Hồng

Quân

B12DCQT253

1977 D12CQQT05-B Trần Phương 1978 D12CQQT05-B Vũ Thị

Thảo

B12DCQT254

Trâm

B12DCQT260

1979 D12CQQT05-B Đào Bích

Trang

B12DCQT262

1980 D12CQQT05-B Trương Đắc

Vượng

B12DCQT267

1981 D12CQQT06-B Nguyễn Thị

Châu

B12DCQT274

1982 D12CQQT06-B Nguyễn Hương 1983 D12CQQT06-B Nguyễn Thị Thu

Giang

B12DCQT282B12DCQT284

1984 D12CQQT06-B Hà Thị Minh

Huệ

B12DCQT293

1985 D12CQQT06-B Đào Thanh 1986 D12CQQT06-B Đặng Thị 1987 D12CQQT06-B Nguyễn Thị Thanh

Hương

B12DCQT294

Huyền Huyền

B12DCQT297 B12DCQT298

1988 D12CQQT06-B Phạm Thị Khánh

Huyền

B12DCQT299

1989 D12CQQT06-B Nguyễn Thị Thùy

Linh

B12DCQT303

1990 D12CQQT06-B Hoàng Trang

Ly

B12DCQT306

1991 D12CQQT06-B Nguyễn Thị Kim

Ngân

B12DCQT307

1992 D12CQQT06-B Nguyễn Bích

Ngọc

B12DCQT308

1993 D12CQQT06-B Phương Kiều

Oanh

B12DCQT310

1994 D12CQQT06-B Lê Đình

Thế

B12DCQT312

1995 D12CQQT06-B Nguyễn Như

Toàn

B12DCQT315

1996 D12CQQT06-B Trần Ngọc

Trâm

B12DCQT316

1997 D12CQQT06-B Trịnh Thị

Trang

B12DCQT317

1998 D12CQQT06-B Lê Văn 1999 D12CQQT06-B Lê Xuân

Tùng

B12DCQT325

Tùng

B12DCQT320

2000 D12CQQT06-B Tạ Đình

Tuyển

B12DCQT321

2001 D12CQVT01-B Thân Đức

Hoàng

B12DCVT013

2002 D12CQVT01-B Trương Văn

Nhân

B12DCVT026

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước thừa 180.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước thừa 180.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 (kỳ trước thừa 180.000đ) Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3. kỳ trước còn thừa 180.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

Họ và tên đệm 2003 D12CQVT02-B Lê Tuấn

Tên Anh

MSV B12DCVT047

2004 D12CQVT02-B Trịnh SơnB12DCVT056

2005 D12CQVT02-B Dương Công

Hai

B112101499

2006 D12CQVT02-B Phạm Văn

Hào

B12DCVT057

2007 D12CQVT02-B Phạm Đình 2008 D12CQVT02-B Nguyễn Đình 2009 D12CQVT02-B Lý Phúc

Hoàng

B12DCVT062

Kiêm Tân

B12DCVT069 1021010179

2010 D12CQVT02-B Nguyễn Thị Thúy

Trang

B12DCVT087

2011 D12CQVT03-B Trần Quang

Anh

B12DCVT098

2012 D12CQVT03-B Hoàng Thị

Chăm

B12DCVT100

2013 D12CQVT03-B Ngô Trung

Đức

B12DCVT103

2014 D12CQVT03-B Đinh Văn

Duy

B12DCVT106

2015 D12CQVT03-B Nguyễn Quốc

Huy

B12DCVT117

2016 D12CQVT03-B Trần Đức

B112101120

2017 D12CQVT03-B Lê Đức

Huy Long

B12DCVT121

2018 D12CQVT03-B Lưu Thủy

Ly

B12DCVT142

2019 D12CQVT03-B Lê Văn

Sơn

B12DCVT131

2020 D12CQVT03-B Hoàng Ngọc

Thạch

B12DCVT133

2021 D12CQVT03-B Phạm Văn 2022 D12CQVT03-B Phạm Văn

Thường

B12DCVT135

Trường

B12DCVT138

2023 D12CQVT03-B Lê Sỹ

Việt

B12DCVT143

2024 D12CQVT03-B Nguyễn TuấnB12DCVT140

2025 D12CQVT04-B Đỗ Khắc

Anh

B12DCVT144

2026 D12CQVT04-B Lê Văn

Anh

B12DCVT145

2027 D12CQVT04-B Hoàng Xuân

Chương

B12DCVT148

2028 D12CQVT04-B Nguyễn Việt

Cường

B12DCVT150

2029 D12CQVT04-B Trịnh Quốc

Đạt

B12DCVT151

2030 D12CQVT04-B Nguyễn Xuân 2031 D12CQVT04-B Đào Duy

Đông

B12DCVT152

Đức

B12DCVT153

2032 D12CQVT04-B Hà Thị

Hương

B12DCVT163

2033 D12CQVT04-B Kiều Văn

Huy

B12DCVT165

2034 D12CQVT04-B Phạm Quốc

Lâm

B12DCVT167

2035 D12CQVT04-B Ma Văn

Minh

B12DCVT171

2036 D12CQVT04-B Đào Thị Hồng

Nhung

B12DCVT173

2037 D12CQVT04-B Cù Lưu

Phong

B12DCVT174

2038 D12CQVT04-B Đinh Bá

Sang

B12DCVT178

2039 D12CQVT04-B Nguyễn Ngọc

Sơn

B12DCVT179

TT

Lớp

Ghi chú Chưa đóng tiền các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 và học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Kỳ trước thừa 4.300.000đ, kỳ này phải đóng 4.560.000đ. Thiếu 260.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

TT

Lớp

Họ và tên đệm

Tên

MSV

Ghi chú Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

2040 D12CQVT04-B Nguyễn Thanh

Tùng

B12DCVT189

2041 D12CQVT04-B Trần Hữu

Tùng

B12DCVT190

2042 D12CQVT04-B Lục Văn

Yêu

B12DCVT192

2043 D12CQVT05-B Bùi Đình

Bằng

B12DCVT194

2044 D12CQVT05-B Hoàng Tiến

Dũng

B12DCVT198

2045 D12CQVT05-B Ngô Tuấn

Dũng

B12DCVT199

2046 D12CQVT05-B Nguyễn Đức

Duy

B12DCVT200

2047 D12CQVT05-B Phùng Mạnh Minh

Hoàng

B12DCVT206

2048 D12CQVT05-B Trần Văn 2049 D12CQVT05-B Nguyễn Đức

Hùng

B12DCVT115

Kiên

B12DCVT211

2050 D12CQVT05-B Vũ Trung

Kiên

B12DCVT212

2051 D12CQVT05-B Đào Thu

Lan

B12DCVT213

2052 D12CQVT05-B Nguyễn Thế

Minh

B12DCVT217

2053 D12CQVT05-B Dương Thị

Mỹ

B12DCVT243

2054 D12CQVT05-B Chu Văn

Phong

B12DCVT219

2055 D12CQVT05-B Hà Thị 2056 D12CQVT05-B Nguyễn Quang

Phương

B12DCVT222

Sơn

B12DCVT226

2057 D12CQVT05-B Đỗ Đăng

Thái

B12DCVT229

2058 D12CQVT05-B Nguyễn Hữu

Thắng

B12DCVT231

2059 D12CQVT05-B Nguyễn Thành

Trung

B12DCVT234

2060 D12CQVT05-B Vũ MạnhB12DCVT237

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

2061 D12CQVT05-B Bùi Anh

Tuấn

B12DCVT238

Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3

2062 D12CQVT05-B Trần Anh

Tuấn

B12DCVT239

2063 D12CQVT05-B Nguyễn NhưB12DCVT242

2064 D12CQVT07-B Hoàng Ngọc

Cường

B12DCVT297

2065 D12CQVT07-B Nguyễn Văn 2066 D12CQVT07-B Trương Đại

Dũng

B12DCVT302

Hải

B12DCVT306

2067 D12CQVT07-B Vũ Văn

Hưu

B12DCVT312

2068 D12CQVT07-B Trần Văn

Huy

B12DCVT313

Khôi 2069 D12CQVT07-B Nguyễn Xuân 2070 D12CQVT07-B Nguyễn Thành Hoàng Linh

B12DCVT314

2071 D12CQVT07-B Lê Ngọc

Quân

B12DCVT327

2072 D12CQVT07-B Trịnh Trọng 2073 D12CQVT07-B Lê Xuân

Quý

B12DCVT346

2074 D12CQVT07-B Nguyễn Thị

Thư

B12DCVT334

2075 D12CQVT07-B Nguyễn Công

Tiến

B12DCVT337

2076 D12CQVT07-B Lê Công

Tuấn

B12DCVT341

Thiện

B12DCVT316

1021010390

Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

Nợ học phí kỳ 2 và học phí các môn kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Nợ học phí kỳ II năm học 2010-2011 Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ Chưa nộp tiền các môn đăng ký kỳ 3, kỳ trước còn nợ 630.000đ

Họ và tên đệm 2077 D12CQVT07-B Nguyễn Thanh Phạm Tuấn 2078 E09CN TT

Lớp

Tên Tùng Bình

MSV B12DCVT343 0921010153

Mai Hùng

Diên

0921040072

Phí Đăng Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Nguyễn Thị Lưu Thanh Nguyễn Trung Vương Trí Nguyễn Thị Nhữ Thị Võ Anh

Khoa Phong Quyết Trang Tùng Kiên Long Nguyệt Phương Tuấn

0921040210 0921020107 0921040043 0921040352 0921010386 102ECN0009 102ECN0010 1021040137 1021040143 102ECN0015

2090 E12CQCN01-B Nguyễn Đình

Dũng

B12DECN025

2091 E12CQPT01-B Đỗ Tiến

Đạt

B12DEPT005

2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089

E09CN E09CN E09CN E09CN E09CN E09CN E10CN E10CN E10CN E10CN E10CN

2092

E12CQPT01-B Vũ VănB12DEPT017

2093

E12CQPT01-B Nguyễn Viết

Hải

B12DEPT011

2094

E12CQPT01-B Đinh Thị Thùy

Linh

B12DEPT015

2095

E12CQPT01-B Vũ Đức

Long

B12DEPT016

2096

E12CQPT01-B Nguyễn Tiến

Mạnh

B12DEPT019

2097

E12CQPT01-B Đoàn Anh

Minh

B12DEPT021

2098

E12CQPT01-B Đặng Hồng

Ngọc

B12DEPT023

2099

E12CQPT01-B Phạm Thị

Phượng

B12DEPT024

2100

E12CQPT01-B Trần Thị Như

Quỳnh

B12DEPT025

2101 2102

E12CQPT01-B Trần Tiến E12CQPT01-B Đặng Sơn

Thọ

B12DEPT026

Tùng

B112102137

* Danh sách bao gồm 2102 sinh viên

Ghi chú Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí, phụ phí kỳ II năm học 2012-2013 và học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí kỳ I năm học 2013-2014 Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 3.000.000đ Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.360.000đ Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.360.000đ Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.360.000đ Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.360.000đ Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.360.000đ Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.360.000đ Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.360.000đ Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.360.000đ Nợ học phí các môn kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.360.000đ Nợ học phí các môn đăng ký kỳ 3. Kỳ trước còn thừa 2.550.000đ Nợ học phí các môn học kỳ 3 và 500.000đ từ kỳ 2 Nợ học phí các môn học kỳ 3

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ HỆ LIÊN THÔNG CĐ-ĐH CHÍNH QUY (Khóa 2011 đợt 2 ngành CNTT, ĐTVT và khóa 2012, tính tới hết ngày 16/09/2013) TT

Lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L11CQCN08-B L11CQCN08-B L11CQCN08-B L11CQCN08-B L11CQCN08-B L11CQCN08-B L11CQCN08-B L11CQCN08-B L11CQCN08-B L11CQCN08-B L11CQCN09-B L11CQCN09-B L11CQCN09-B L11CQCN09-B L11CQCN09-B L11CQCN09-B L11CQCN09-B L11CQCN10-B L11CQCN10-B L11CQCN10-B L11CQCN10-B L11CQCN10-B L11CQCN10-B L11CQCN11-B

25 26 27 28

L11CQCN11-B L11CQCN11-B L11CQCN11-B L11CQCN11-B

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

L11CQCN11-B L11CQCN11-B L11CQCN11-B L11CQCN13-B L11CQCN13-B L11CQCN13-B L11CQCN13-B L11CQCN13-B L11CQCN13-B L11CQCN13-B L11CQCN14-B L11CQCN14-B L11CQCN14-B L11CQCN14-B L11CQCN14-B L11CQCN14-B L11CQCN14-B L11CQVT06-B

Họ và tên đệm Nguyễn Thị Đàm Trọng Nguyễn Vũ Trần Ngọc Lê Hoàng Đỗ Cát Võ Đức Hoàng Quốc Lê Văn Phạm Quyết Phạm Quang Lâm Văn Nguyễn Thị Tạ Chi Vũ Phân Lê Đình Khổng Tiến Vũ Thị Trần Đình Nguyễn Văn Tạ Văn Phạm Văn Trương Văn Nguyễn Việt

Tên An Bằng Hiệp Huỳnh Long Lượng Mạnh Nghị Quang Thắng Anh Ánh Nền Phi Thúy Toán Tùng Chuyên Đông Hảo Thông Tuân Tùng Đức

MSV B113104400 B113104402 B113104411 B113104416 B113104423 B113104485 B113104428 B113104432 B113104437 B113104444 B113104456 B113104457 B113104494 B113104495 B113104516 B113104520 B113104528 B113104542 B113104550 B113104556 B113104610 B113104622 B113104626 B113104644

Nguyễn Chí

Dũng

B113104640

Nguyễn Thanh Bùi Văn Nguyễn Quang Chu Mạnh Trần Thị Đặng Văn Nhữ Tiến Ngô Thị Dương Tiến Đinh Đức Phạm Quang Đặng Thị Xuân Trương Thị Bùi Đình Đinh Quang Nguyễn Minh Lê Tiến Nguyễn Văn Nguyễn Mạnh Nguyễn Công Đỗ Nam

Hải Hoàng Huy Quang Thu Tùng Dũng Hoa Huy Minh Minh Tươi Tuyết Cương Đông Hà Hải Hiếu Huy Nam Anh

B113104752 B113104415 B113104662 B113104270 B113104511 B113104529 B113104545 B113104563 B113104569 B113104678 B113104587 B113104627 B113104625 B113104461 B113104643 B113104647 B113104649 B113104653 B113104663 B113104681 B113101280

Ghi chú Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 2, 3, 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 3, kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 2, 3, 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 1, 2 (3.600.000đ x 2), học phí kỳ 3, 4 (4.300.000đ x 2) Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 3, kỳ 4 Nợ học phí kỳ 2, 3, 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 2, 3, 4 Nợ học phí kỳ 2, 3, 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 2, 3, 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4

TT

Lớp

47 48 49

L11CQVT06-B L11CQVT06-B L11CQVT06-B

50 51 52 53 54 55 56

L11CQVT06-B L11CQVT06-B L11CQVT06-B L11CQVT06-B L11CQVT06-B L11CQVT07-B L11CQVT07-B

57 58 59 60 61 62 63

L11CQVT07-B L11CQVT07-B L11CQVT07-B L11CQVT07-B L11CQVT07-B L11CQVT08-B L11CQVT08-B

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

L11CQVT08-B L11CQVT08-B L11CQVT08-B L11CQVT08-B L11CQVT08-B L11CQVT08-B L11CQVT08-B L11CQVT08-B L11CQVT08-B L11CQVT08-B L11CQVT10-B L11CQVT10-B L11CQVT10-B L11CQVT10-B L11CQVT10-B L11CQVT10-B

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

L11CQVT10-B L11CQVT10-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B

Họ và tên đệm Đỗ Văn Vũ Thị Thu Lương Thị Nguyễn Tuyết Nguyễn Thị Quỳnh Lê Thị Nguyễn Thị Nguyễn Minh Khúc Hải Nguyễn Văn Đỗ Thế Nguyễn Anh Vũ Văn Trần Văn Nguyễn Văn Đỗ Văn Trần Văn Phạm Văn Nguyễn Văn Bùi Danh Trịnh Đoàn Trần Văn Lâm Ngọc Chu Minh Đoàn Thanh Nguyễn Minh Chu Văn Vũ Văn Nguyễn Xuân Nguyễn Văn Nguyễn Thị Cẩm Vương Thị Nguyễn Văn Nguyễn Thị Hoàng Thị Nguyễn Đức Nguyễn Tuấn Nguyễn Thanh Đinh Văn Nguyễn Văn Trần Thị Thu Nguyễn Thị Diệu Đỗ Thị Mai Thị Nguyễn Thị Đặng Văn Nguyễn Hòa Phạm Văn Vũ Khắc Đàng Thành Bùi Chí Nguyễn Văn

Tên Đồng Hiền Hồng Mai Nga Quỳnh Tâm Trường Đăng Đạo Đức Hào Mạnh Tiến Trường Cường Duy Huy Luân Lưu Phương Quỳnh Thuyết Tiến Tùng Văn Việt Bằng Cường Dũng Hằng Hoài Quyết Thùy Yến An Anh Danh Điển Giang Hằng Hoa Huệ Hương Nhài Oanh Phương Quang Thạch Thị Trung Trung

MSV B113101300 B113101310 B113101314 B113101338 B113101344 B113101352 B113101566 B113101368 B113101397 B113101396 B113101399 B113101401 B113101417 B113101431 B113101567 B113101455 B113101457 B113101473 B113101480 B113101481 B113101493 B113101495 B113101500 B113101502 B113101510 B113101512 B113101514 B113101283 B113101289 B113101293 B113101307 B113101311 B113101351 B113101359 B113101381 B12LDCN001 B12LDCN002 B12LDCN005 B12LDCN009 B12LDCN010 B12LDCN012 B12LDCN013 B12LDCN014 B12LDCN016 B12LDCN022 B12LDCN023 B12LDCN024 B12LDCN025 B12LDCN030 B12LDCN031 B12LDCN035 B12LDCN036

Ghi chú Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 3, kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 2, 3, 4 Nợ học phí kỳ 2, 3, 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 4 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3

TT 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Lớp L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN01-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN02-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN03-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B

Họ và tên đệm Phạm Xuân Nguyễn Mạnh Đỗ Thị Đặng Tuấn Phạm Thị Lan Trần Tuấn Dương Thị Trần Thị Nguyễn Tuấn Phạm Thị Nguyễn Hữu Nguyễn Thị Nguyễn Xuân Lê Thị Quỳnh Nguyễn Thị Lê Dương Văn Lê Văn Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Hoàng Thành Đỗ Thanh Lê Thanh Hoàng Văn Giáp Thị Mỹ Nguyễn Tuấn Nguyễn Việt Nhữ Văn Phạm Thị Nguyễn Xuân Đặng Thị Đặng Minh Đào Tiến Vũ Bích Trần Thị Phạm Xuân Nguyễn Việt Dương Nhật Trần Quốc Lê Văn Trần Trường Nguyễn Trung Hà Thị Trịnh Văn Nguyễn Thị Nguyễn Thị Hà Huy Lưu Văn Ngô Bảo Phan Thanh Nguyễn Thế Đỗ Tùng Nguyễn Tuấn

Tên Trung Tú Yến Anh Anh Đạt Diễm Điệp Dũng Huệ Hùng Lan Lĩnh Mai Nhâm Quân Sơn Toản Trần Trung Tùng Tùng Vũ An Anh Anh Đạt Diệp Dũng Hằng Hiếu Hùng Lan Loan Lộc Long Nam Phong Sơn Sơn Thành Thoan Tô Trang Trúc Trung Tú Tuấn Tùng Vương Anh Anh

MSV B12LDCN037 B12LDCN039 B12LDCN042 B12LDCN045 B12LDCN044 B12LDCN051 B12LDCN048 B12LDCN052 B12LDCN050 B12LDCN057 B12LDCN058 B12LDCN060 B12LDCN061 B12LDCN063 B12LDCN066 B12LDCN069 B12LDCN070 B12LDCN074 B12LDCN076 B12LDCN078 B12LDCN081 B12LDCN082 B12LDCN083 B12LDCN084 B12LDCN293 B12LDCN085 B12LDCN092 B12LDCN088 B12LDCN089 B12LDCN098 B12LDCN099 B12LDCN102 B12LDCN104 B12LDCN105 B12LDCN106 B12LDCN149 B12LDCN108 B12LDCN111 B12LDCN114 B12LDCN115 B12LDCN116 B12LDCN118 B12LDCN120 B12LDCN121 B12LDCN124 B12LDCN123 B12LDCN126 B12LDCN125 B12LDCN127 B12LDCN128 B12LDCN131 B12LDCN129

Ghi chú Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3

TT 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

Lớp L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN04-B L12CQCN05-B L12CQCN05-B L12CQCN05-B L12CQCN05-B L12CQCN05-B L12CQCN05-B L12CQCN05-B L12CQCN05-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B L12CQCN06-B

Họ và tên đệm Vũ Tuấn Hà Kim Nguyễn Xuân Lê Quang Nguyễn Anh Nguyễn Thị Lê Mạnh Đinh Thị Nguyễn Văn Tạ Văn Đoàn Quang Trần Xuân Phùng Thị Đỗ Văn Nguyễn Văn Bùi Quang Phùng Gia Võ Sơn Lê Thị Nguyễn Viết Lê Văn Nguyễn Văn Lê Duy Bùi Thị Ngọc Nguyễn Hồng Tống Xuân Trần Thị Bích Nguyễn Bá Nguyễn Chí Đào Thị Bùi Anh Vũ Tuấn Trương Văn Đào Bá Trịnh Văn Hoàng Việt Trần Quốc Nguyễn Thị Nguyễn Thạc Dương Thị Phạm Thị Trần Quang Nguyễn Thị Nguyễn Quý Nguyễn Chí Phạm Thị Nguyễn Thị Huyền Phạm Ngọc Nguyễn Thành Vũ Văn Trần Tuấn Nguyễn Hồng

Tên Anh Chi Đạt Diệu Dũng Dương Hà Hạnh Hưng Huy Khuê Linh Mai Nam Phong Quí Sơn Thắng Thảo Trinh Trung Tuấn Tùng Hoa Long Luận Ngọc Nhật Thức Thủy Tuấn Anh Bảo Cường Dũng Hà Hưng Liên Long Lương Nhung Phong Quý Thắng Thức Thúy Trang Trí Trung Văn Vượng Xuân

MSV B12LDCN130 B12LDCN132 B12LDCN137 B12LDCN134 B12LDCN135 B12LDCN136 B12LDCN139 B12LDCN140 B12LDCN144 B12LDCN143 B12LDCN145 B12LDCN147 B12LDCN151 B12LDCN152 B12LDCN154 B12LDCN156 B12LDCN157 B12LDCN160 B12LDCN159 B12LDCN165 B12LDCN166 B12LDCN168 B12LDCN169 B12LDCN183 B12LDCN188 B12LDCN189 B12LDCN192 B12LDCN193 B12LDCN204 B12LDCN203 B12LDCN209 B12LDCN214 B12LDCN216 B12LDCN218 B12LDCN220 B12LDCN224 B12LDCN228 B12LDCN230 B12LDCN231 B12LDCN232 B12LDCN235 B12LDCN236 B12LDCN238 B12LDCN241 B12LDCN243 B12LDCN242 B12LDCN246 B12LDCN247 B12LDCN248 B12LDCN251 B12LDCN252 B12LDCN253

Ghi chú Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3, kỳ 4 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3

TT

Lớp

Họ và tên đệm Bùi Thị Thùy Nguyễn Thị Thúy Đoàn Thị Đinh Xuân Đinh Thị Tuyết Trần Thanh Vương Quốc Chu Thị Phùng Đình Nguyễn Xuân Trần Nguyễn Văn Lưu Thị Trần Hoàng Phạm Văn Lê Văn Nguyễn Văn Lê Thu Nguyễn Thu Nguyễn Công Phạm Như Bùi Quang Chu Thị Kim Trần Thị Lan Nguyễn Thị Thanh Đỗ Tuấn Ngô Thị Lê Thương Lê Thị Đỗ Thị Nguyễn Mạnh Thân Thị Nguyễn Ngọc Đặng Thị Hương Phạm Thị Hoàng Thị Thu

Tên Dung Hà Hằng Long Minh Sang Việt Yến Bắc Chiến Đăng Hà Hoa Nam Phúc Quang Soát Trang Trang Trung Trung Vĩnh An Anh Hà Hưng Hường Huyền Liễu Ngà Thắng Xuân Dương Giang Hà Hằng

MSV B12LDCN260 B12LDCN262 B12LDCN263 B12LDCN269 B12LDCN271 B12LDCN278 B12LDCN291 B12LDCN292 B12LDCN295 B12LDCN296 B12LDCN301 B12LDCN303 B12LDCN304 B12LDCN310 B12LDCN313 B12LDCN314 B12LDCN315 B12LDCN321 B12LDCN320 B12LDCN323 B12LDCN322 B12LDCN327 B12LDQT001 B12LDQT002 B12LDQT006 B12LDQT013 B12LDQT015 B12LDQT012 B12LDQT017 B12LDQT023 B12LDQT028 B12LDQT034 B12LDQT037 B12LDQT038 B12LDQT039 B12LDQT040

Hùng

B12LDQT045

Nguyễn Thị Thu

Hường

B12LDQT047

Đậu Thị Trần Thị Kim Phạm Thị Thùy Phan Hoàng Hoàng Thị Đỗ Thị Bùi Quốc Trần Thị Đinh Phương Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Nguyễn Thị Đỗ Hữu

Huyền Liên Linh Long Lý Na Tiến Tính Trang Trang Xuân Yến Bảo

B12LDQT044 B12LDQT048 B12LDQT049 B12LDQT050 B12LDQT051 B12LDQT052 B12LDQT061 B12LDQT062 B12LDQT064 B12LDQT063 B12LDQT066 B12LDQT067 B12LDVT003

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

L12CQCN07-B L12CQCN07-B L12CQCN07-B L12CQCN07-B L12CQCN07-B L12CQCN07-B L12CQCN07-B L12CQCN07-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQCN08-B L12CQQT01-B L12CQQT01-B L12CQQT01-B L12CQQT01-B L12CQQT01-B L12CQQT01-B L12CQQT01-B L12CQQT01-B L12CQQT01-B L12CQQT01-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B

239

L12CQQT02-B Nguyễn Việt

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQQT02-B L12CQVT01-B

Ghi chú Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 1, 2, 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3, kỳ 4 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 (kỳ trước còn thừa 180,000đ) Nợ học phí kỳ 1 (3.800.000đ), học phí kỳ 2, 3 (3.800.000đ x2) Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3, kỳ 4 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3

TT

Lớp

254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT01-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B

286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298

L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B

299 300 301 302 303 304

L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B

Họ và tên đệm Lâm Đình Tống Mạnh Đỗ Văn Nguyễn Thị Thùy Hà Quý Lê Hồng Nguyễn Thị Bùi Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn Hữu Nguyễn Hải Phạm Thị Nguyễn Thị Nguyễn Đăng Nguyễn Xuân Nguyễn Kim Nguyễn Ngọc Nguyễn Văn Trần Quốc Lê Bá Nguyễn Mai Phạm Hồng Vũ Văn Phạm Thúy Phạm Quang Võ Thế Đào Thị Đỗ Tuấn Vũ Xuân Nguyễn Văn Bùi Thái Ngô Minh

Tên Cương Danh Đình Dương Duy Giang Hà Hùng Khánh Kính Long Nga Ngọc Sang Sơn Tân Thăng Thành Thế Toàn Trang Tưởng Tưởng An Anh Anh Cảnh Cường Điệp Đoàn Đức Đức

MSV B12LDVT005 B12LDVT006 B12LDVT011 B12LDVT009 B12LDVT007 B12LDVT013 B12LDVT014 B12LDVT018 B12LDVT021 B12LDVT022 B12LDVT025 B12LDVT030 B12LDVT031 B12LDVT034 B12LDVT035 B12LDVT037 B12LDVT040 B12LDVT038 B12LDVT041 B12LDVT043 B12LDVT044 B12LDVT052 B12LDVT053 B12LDVT055 B12LDVT057 B12LDVT056 B12LDVT058 B12LDVT059 B12LDVT064 B12LDVT065 B12LDVT066 B12LDVT067

Đặng Mạnh

Dũng

B12LDVT061

Bùi Trùng Nguyễn Thị Hoàng Văn Mai Văn Nguyễn Thị Nguyễn Tiến Nguyễn Văn Hứa Khắc Vương Văn Đỗ Hoài Phạm Tuấn Nguyễn Hữu Khuất Duy Lê Hồng Lê Văn Nguyễn Nhật Vũ Văn Trần Huy

Dương Hà Hải Hải Hoa Hùng Hưng Huy Mạnh Nam Nam Phương Quang Quang Sáng Tân Thảo Thế

B12LDVT062 B12LDVT068 B12LDVT070 B12LDVT069 B12LDVT073 B12LDVT075 B12LDVT076 B12LDVT074 B12LDVT082 B12LDVT083 B12LDVT084 B12LDVT087 B12LDVT088 B12LDVT089 B12LDVT090 B12LDVT091 B12LDVT092 B12LDVT094

Ghi chú Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 2 (2.000.000đ), học phí kỳ 3, kỳ 4 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3

TT 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

Lớp L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT02-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT03-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B L12CQVT04-B

Họ và tên đệm Phùng Xuân Ngô Quốc Nguyễn Thu Trần Văn Nguyễn Ngọc Lê Văn Phạm Minh Hoàng Nông Trần Nguyễn Văn Bùi Xuân Đỗ Thị Phạm Thùy Nguyễn Thị Hải Nguyễn Viết Phan Văn Vũ Việt Lê Văn Nguyễn Thế Lê Thị Nguyễn Thùy Vũ Thị Mai Văn Vũ Xuân Hoàng Đình Trần Minh Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Việt Phạm Văn Lê Thị Vũ Huy Trần Việt Cao Văn Nguyễn Thành Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Bàng Anh

* Danh sách bao gồm 344 sinh viên

Tên Tiến Toàn Trang Triển Tú Tuấn Tuấn Tùng Tùng Anh Chiến Dung Dung Hà Hiệp Hoàn Hùng Khánh Kỷ Nhâm Ninh Thúy Tráng Trường Tùng Tuyến Bình Công Điệp Đức Dương Duy Hà Hiếu Hùng Linh Luân Thương Trang Tú

MSV B12LDVT097 B12LDVT098 B12LDVT099 B12LDVT096 B12LDVT103 B12LDVT102 B12LDVT101 B12LDVT105 B12LDVT104 B12LDVT109 B12LDVT112 B12LDVT114 B12LDVT115 B12LDVT120 B12LDVT123 B12LDVT125 B12LDVT127 B12LDVT129 B12LDVT130 B12LDVT136 B12LDVT137 B12LDVT145 B12LDVT149 B12LDVT150 B12LDVT155 B12LDVT152 B12LDVT160 B12LDVT161 B12LDVT167 B12LDVT169 B12LDVT165 B12LDVT163 B12LDVT170 B12LDVT171 B12LDVT175 B12LDVT179 B12LDVT181 B12LDVT192 B12LDVT194 B12LDVT197

Ghi chú Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3 Nợ học phí kỳ 3

#REF!

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF