Dry vs Oil Transformers

Share Embed Donate


Short Description

Download Dry vs Oil Transformers...

Description

Pzgxgorkbc pcz6 Enc}koon Dgzokobgv Bghkonon Egzgorg Bnxgûc Gaîhrznhc ]RHugxr ]RHu gxr Hdndw Hdndwkdwk kdwk Lt/ bk~koSdgzokobgv@}krzkoxmclgz/hcl

;/

Zg}nxkz akx pznohnpkagx hkzkhrgzìxrnhkx bg rzkoxmczlkbczgx xghcx ~ go khgnrg/ 

:/

Kpanhkhncogx! jgogmnhncx! }gorkfkx! bgx}gorkfkx/

Gorgobgz acx pkzëlgrzcx {wg bgrgzlnoko ga hnhac bg }nbk bga rzkoxmczlkbcz//// Bgx Bgxhwj hwjzg zg ak nob nobwhh whhnøo nøo gag gaghrz hrzcl clkeo keoîrn îrnhk hk Mczlw Mc zlwac ac ak rgc rgczìk zìk gag gaghrz hrzcl clkeo keoîrn îrnhk hk

Bgxkzz Bgxk zzca caak ako o pz pznl nlgz gz rz rzko koxm xmcz czlk lkbc bczz $o $oöh öhag agc c kj kjng ngzr zrc c. më mëhn hnaa bg hcox hc oxrz rzwn wnzz ~ hk hkpk pkhn hnbk bkb b bg lk lkof ofkz kz ez ezko ko hk hkor ornb nbkb kb bg pc pcrg rgoh ohnk nk / Gtpgznlgork hco xnxrglkx bg HK! gag}kobc ~ zgbwhngobc ga }cakrg hcorzkoxmczlkbczgx/ Lnhdkga Mkzkbk~

! ~ rzkkjk rz jkfk fkob obc c pk pkzk zk Ekov hclpk pkoo oo~~ no no}g }go ork rko o ga pznl pz nlgz gz rz rzko koxm xmcz czlk lkbc bczz bg oö oöha hagc gc hg hgzz zzkb kbc/ c/ $R $Rcz czcn cnbk bkaa ~ bn bnmì mìhn hnaa bg hc hcox oxrz rzwn wnz. z. Gtpgzn Gtpg znlg lgor orkk ~ bg bgxk xkzz zzca caak ak ga pz pznl nlgz gz xn xnxr xrgl glkk bg H/K /K// $E $Ego gogz gzkkbc bczz Xn Xngl glgo goxx ~ }kzncxx rzkox }kznc rzkoxmczl mczlkbcz kbczgx gx bg Ekwa Ekwakzb, kzb,Enjj Enjjxx.  Fklgx Lktuga

Awhngo Ekwakzb

 Fcdo B/ Enjjx

Onicak Rgxak

Crrø Jaërd~! Jaërd~! Lnixk Lnixk Bîzn! Iëzca~ Vnpgzocuxi~

Egczeg Ugxrnoedcwxg

zgbn zg bnxg xgûk ûk ~ dk dkhg hg lk lkxx pz pzkh khrn rnhc hc ga rz rzko koxm xmcz czlk lkbc bczz ~ ac pk pkrg rgor orkk hc hclc lc ga pz pznl nlgz gzc c hc hco o jcon jc onok okxx bg no nobw bwhh hhnø nøo o ~ oö oöha hagc gc bg dn dngz gzzc zc Kaglkonk/

Noeg No egon ongz gzc c zw zwxc xc bg bgxk xkzz zzca caak ak ga pz pznl nlgz gz rz rzko koxm xmcz czlk lkbc bczz rz rznm nmëx ëxnh nhc c go Pznl Pz nlgz gz rz rzko koxm xmcz czlk lkbc bczz hn hnzh zhwa wakz kz rn rnpc pc hc hczg zg 7/ 7/5 5 i] i]K K ;0 ;000 00#;0 #;00 0 ]/

Xg hco}ngzrg go ak pznlgz hclpkûìk go nohczpczkz acx rzkoxm rzko xmcz czlk lkbc bczg zgxx no nolg lgzx zxcx cx go kh khgn gnrg rg ~ rclk rclk }g }gor orkf kfkk bg xwx xwx hk hkzk zkhr hrgz gzìx ìxrn rnhk hkxx zg zgbw bwhn hngo gobc bc ak akxx pg pgzb zbnb nbkx kx ~ bnlgoxncogx/

Unaankl Xrkoag~

jnmgona gonacx cx pca pcanha nhaczk czkbcx bcx./ ./ Xw wxc xg pzc pzcanmg anmgzc zc dkx dkxrk rk / Pz Pznl nlgz gz rz rzko koxm xmcz czlk lkbc bczz go Kx Kxik ikzg zgaa hc hcorg orgon ongob gobc c PH PHJ„ J„xx $ jnm lgbn lg bnkb kbcx cx bg ac acxx 50 50„x „x hw hwkob kobc c mwg mwgzc zco o pz pzcd cdnj njnb nbcx cx pc pczz xw nl nlpk pkhr hrc c kl kljn jngo gork rkaa ~ rc rctn tnhn hnbk bkb/ b/

/ Gl Glpn pngv gvkk go Ka Kagl glko konk nk ak dn dnxr xrcz cznk nk bg bgaa rz rzko koxm xmcz czlk lkbc bczz rn rnpc pc xg xghc hc go gohk hkpx pxwa wakb kbc! c! hc hco o go gozc zcaa aakl klng ngor orcx cx gohk go hkpx pxwa wakb kbcx cx ka }k }khn hnc c ~ wo hc hclp lpwg wgxr xrc c bg zg zgxn xnok ok kr krct ctnh nhkk / / Xg gxrkjaghnbk pkzk krgobgz ga lgzhkbc bg ak nobwxrznk lnogzk ~ rzkoxmczlkbczgx gxpghnkagx oc gxrëobkzgx hclc zghrnmnhkbczgx! }kznkbczgx bg mzghwgohnk! ~ kpan kp anhk hkhn hnco cogx gx bg rz rzkh khhnø hnøo o pg pgxk xkbk bk// Cp Cphn hnco cogx gx go xg xghc hc hc hclc lc go kh khgn gnrg rg / xg gt gtpk pkob obgg ~ bg bgxk xkzz zzca caak ak rz rzko koxm xmcz czlk lkbc bczg zgxx bg pc pcrg rgoh ohnk nk pk pkzk zk kp kpan anhk hkhn hnco cogx gx bg bn bnxr xrzn znjw jwhn hnøo øo!! hclgzhnka g nob obw wxrznka/ Nohaw~gob obc c wonbkbgx hco hk hkl ljnkbcz bg bgzn}k }khn hnc cogx jkfc hk hkzzek ~ xghc hcxx rcrkal rcr kalgor gorgg goh gohkp kpxwa xwakbc kbcxx WONHAKB¯ K pk pkzr zrnz nz bg kd kdìì ]R ]RH H hc hcor orno nowc wc gt gtpg pgzn znlg lgor orko kobc bc wo hz hzgh ghnl nlng ngor orc c hc hcox oxrk rkor org! g! gt gtpk pkob obng ngob obc c xw ek ekll llkk bg pzc zcb bwh whrc rcx! x! xca cawh whnc ncog ogxx ~ hk hkp pkhn hnb bkbgx gx!! Hc Hco} o}nz nzrn rnîo îob bcxg go wo wokk hc hcl lpkûì ûìkk bg ha hakx kxgg lwo wob bnk nkaa ~ bg ka karc rc pzgx pz gxrne rnenc nc!! pc pczz xw hk hkan anbk bkb! b! xg xgz} z}nhn nhnc c ~ xc xcaw awhn hnco cogx gx no nobn bn}n }nbw bwka kagx gx cm cmzg zghng hngob obc c xn xngl glpz pzgg ak cp cphnø hnøo o hc hczz zzgh ghrk rk//

Lnidkna Bcan}c, Bcjzc}caxi~

Gtpgznlgorc Gtpgznlgorcxx bg Rgxak hco H/K Nobwhhnøo Gaghrzclkeoîrnhk/ Rzkoxmczlkbcz rznmëxnhc bga zwxc

Xnxrglk bg H/K H/K bgxkzzcaakbc pcz pc z

;48:

;4=2

;44;

;442 ;447

;44:

Ghwkhncogx bg Rzkomczlkb Rzkomczlkbcz cz bg Owhagc Owhagc kjngzrc/ kjngzrc/

;4>;

;44>

Rzkoxmczlkbcz bg owhagc hgzzkbcCr hgzzkbcCrrø rø ! ~

Rzkomczlkb Rzkomczlkbcz cz bg owhagc bg dngzzc dngzzc ~ pkorgorg pkorgorg bg

Rzkoxmczlkbcz hnzhwakz rnpc hczg/Ak NGH =005=,;Pkzr ;6 Egogzka bgmnog ka rzkoxmczlkbcz bg pcrgohnk bg ak xnewngorg lkogzk/ ‑K xrkr xrkrnh nh pn pngh ghg g cm kppkz kppkzkr krwx wx un unrd rd ru ruc c cz lc lczg zg unobn unobnoe oex x ud udnh nhd! d! j~ ga gagh ghrz rzcl clke keog ogrn rnh h no nobw bwhr hrnc nco! o! rzko rz koxm xmcz czlx lx k x~ x~xr xrgl gl cm kargz kargzok okrn rnoe oe }c }car arke keg g ko kob b hwzzg hwzzgor or no norc rc ko kocr crdg dgzz x~ x~xr xrgl gl cm }cark }carkeg  eg  kobh ko bhwz wzzg zgor or wx wxwk wkaa aa~ ~ cm bn bnmm mmgz gzgo gorr }k }kaw awgx gx ko kob b kr rd rdg g xk xklg lg mz mzg{ g{wg wgoh oh~ ~ mc mczz rd rdg g pw pwzp zpcx cxg g cm  rzkoxlnr rzko xlnrrnoe rnoe gag gaghrzn hrznhka hka pcug pcugz“  z“ 

Oc gtnxrg onoewok bnmgzgohnk gorzg rzkoxmczlkbczgx go ga xgornbc bg {wg xw pzcpøxnrc gx rzko rz koxl xlnr nrnz nz pc pcrg rgoh ohnk nk bg wo on on}g }gaa bg }car }carkf kfgg k cr crzc zc Crzkx hkzkhrgzìxrnhkx hclwogx kbglëx bg xw pznohnpnc mìxnhc bg cpgzkhnøo xco kaewocx pzno pz nohn hnpk pkagx agx lk lkrg rgznk znkag agxx gl glpa pagk gkbc bcxx go xw hc hcoxr oxrzw zwhh hhnø nøo o  

Bnmgzgorgx rnpcx bg khgzc lkeoîrnhc pkzk hcoxrzwnz ga oöhagc/ Hcjzg c Kawlnonc pkzk hcoxrzwnz acx bg}kokbcx/Kwo{wg acx rzkoxmczlkbczgx xghcx ~ go khgnrg fwgeko wo xnlnakz zca acx pkzëlgrzcx go ga bnxgûc bg xw knxaklngorc xco jkxrkorg bnmgzgorgx6 ◭

Rzkoxmczlkbczgx go khgnrg zg{wngzg {wg xwx hclpcogorgx xgko hclpkrnjagx hco hc o ga ma mawn wnbc bc bn bnga gaîh îhrz rznh nhc c wx wxkb kbc/ c/ Rzk zkox oxmc mczl zlkb kbcz czggx xg xghc hcxx zg zg{w {wng ngzg zgo o xn xnxr xrgl glkx kx bg knx nxak akln lnggor orc c bg ka kark rk rg rglp lpggzk zkrrwz wzkk {wg pwgbgo nz dkxrk ::0 h

Pcz ac {wg kwo{wg ak mwohnøo bga xnxrglk bg knxaklngorc pwbg xgz ga lnxlc! ga hnrgzgc bg xgaghhnøo bg acx hclpcogorgx gx lw~ bnmgzgorg/

Rzkoxmczlkbczgx Rzkoxmczlkbczgx Xghcx

Rzkoxmczl Rzkoxmczlkbcz kbczgx gx go Khgnrg Khgnrg

Knxaklngor Knxaklngorc c bga hcobwhrcz hcobwhrcz Knxaklngorc gorzg hkpkx Hnork pkzk pkzk kxnaklngorc gorzg hkpkx hkpkx Pgnogx pkzk jcjnokx Hwûkx Bwhrcx go jcjnokx Jkzzgzk gorzg mkxgx Xcpczrgx Xcpczrgx ~ xwfghnøo xwfghnøo Gohkpxwakbc

Xanr Xanr Oclg Oclgt t Kzkl Kzklnb nb Pkpg Pkpgzz Hcna Hcnaxx Oclgt Oclgt Kzklnb Kzklnb Pkpgz! Pkpgz! [wno,R Eakxx Eakxx Hacrd Hacrd Rkpg! Rkpg! RGXK RGXK 2=;5 Eakxx Pca~gxrgz Aklnokrg! XE,:00 Eakxx Pca~gxrgz Aklnokrg! EPC,8 Eakxx Eakxx Pca~gxrgz Pca~gxrgz Bcejcog Bcejcog Zcb Eakxx Pca~gxrgz Aklnokrg! EPC,8 Eakxx Pca~gxrgz Aklnokrg! EPC,8 Eakxx Eakxx Gpct~ Gpct~ Aklnokrg! Aklnokrg! E;0 # E;;

Knxaklngorc bga hcobwhrcz Knxaklngorc gorzg hkpkx Hnork pkzk knxaklngorc gorzg hkpkx Kalcdkbnaakx $Hzcxxc}gz Pkb. Knxaklngorc ~ bwhrcx bga oöhagc/ Bwhrcx go jcjnokx/ Konaacx bg xwfghnøo Knxaklngorc bg rgzlnokagx Xcpczrgx bg jcjnokx Lkoekx ~ rwjcx bg hcobwhrczgx ~ rgzlnokagx

Izkm Izkmrr Pkpg Pkpgzz - Hzgp Hzgpgb gb Izkm Izkmrr Pkpg Pkpgzz Bnklco Bnklcob b Gpct~ Gpct~ Hckrg Hckrgb b Izkmr Izkmr Eakxx Eakxx Zgnomczhg Zgnomczhgb b Pca~gxrgz Pca~gxrgz Rkpg Zke Zke Pkpg Pkpgzz Noxw Noxwak akrn rnco co ‘ HCPK HCPKHC HC Eakxx Pca~gxrgz Aklnokrg! EPC,; Mkjznhkr Mkjznhkrgb gb Pzgxxjck Pzgxxjckzb zb Lkrgznka Lkrgznka Mkjznhkr Mkjznhkrgb gb Pzgxxjck Pzgxxjckzb zb Lkrgznka Lkrgznka Pkpgz Pkpgz Pdgocanh Pdgocanh Aklnokrg! Aklnokrg! TTT Mkjznhkr Mkjznhkrgb gb Pzgxxjck Pzgxxjckzb zb Lkrgznka Lkrgznka Pkpgz Pkpgz Pdgocanh Pdgocanh Aklnokrg! Aklnokrg! TTTWo rzkoxmczlkbcz bg rnpc xghc gx woc go ga hwka ga lgbnc knxakorg {wg zcbgk ga hcofworc bg jcjnokbc gx ga knzg c wo ekx hclpwgxrc xghc Wok bg xwx pznohnpkagx hkzkhrgzìxrnhk gx oc xgz nomaklkjag ~ lkx anegzcx hclpkzkbcx hco acx bg khgnrg/ Ga bgxkzzcaac bg owg}cx lkrgznkagx dko pgzlnrnbc6 ◭Lgffczkz xw hkpkhnb Lg nbkkb rîzlnhk g nohzglgor orkkz xwx anlnrgx bg I]K ~ }carkfgx/ Kbglëx k}kohgx xneonmnhkrn}cx bg pzcrghhnøo hcorzk ak dwlgbkb ~ pzcrghhnøo hcorzk hcobnhncogx kb}gzxkx $pca}c gthgxn}c! kljngorgx hczzcx hcz zcxn}c n}cxx grh grh..Ak bg bgxn xneo eokkhnø nøo o bg ha hakx kxgx gx bg go gomz mznnkln lngo gorc rc go Kl Klîz îznh nhkk ~ Gwz wzc cpk xc xco o lcx cxrz rzkkbk bkxx go ak rkja jakk bg kjkfc/ Akx hakxgx bg gomznklngorc pkzk rzkoxmczlkbczgx xghcx xco bgmnonbkx go KOXN# KO XN#NG NGGG GG H7 H75/ 5/>2 >2,; ,;>4 >4: : $Z $Z,; ,;>4 >45. 5. hcl hclc c xn xnew ewg6 g6 ◭ ◭ ◭ ◭ ◭

/ Knzg k rglpgzkrwzk kljngorg hnzhwak pkzk gomznkz ga oöhagc ~ acx bg}kokbcx/ / Oc dk~ hnzhwakhnøo norgohncoka bg knzg gtrzglc / Kwrcgomznkbc! hco ekjnogrgx xgaakbc dgzlîrnhklgorg/ / Gomznkbc hco hnzhwakhnøo okrwzka bg knzg/ / Gomznkbc pcz hnzhwakhnøo bg knzg mczvkbc/

]gornakbc Kwrcgomznkbc

KK

KO

]gornavkbc gomznkbc hco knzg mczvkbc

KMK

KM

]gornabc Kwrcgomznkbc#]gornavkbc Kwrcgomznkbc#]gornavkbc gomznkbc hco knzg mczvkbc

KK#MK

KOKM

Oc }gornavkbc kwrcgomznkbc

KO]

KOKO

Xgaakbc kwrcgomznkbc

EK

EOKO

/, Nolgzxnøo ~ dczogkbc $bnp - jkig.

 ◭Go gxrg lîrcbc akx jcjnokx xco dczogkbkx ~ ka kahkovkz wok rglpgzkrwzk bgrgzlnokbk xco nolgzxkx go wo jkzonv bg rglpgz rgl pgzkrw krwzk zk gag gag}kb }kbkk

/, Nlpzgeokhnøo k pzgxnøo ~ }khìc $}khwwl pzgxxwzg nlpzgeokrnco./ ◭

Go gxrg pzchgxc ga jkzonv $knxaklngorc. gx mczvkbc k rzk}îx bg pzgxnøo ~ }khnc bgorzc bg akx jcjnokx/ Kwlgorkobc ak mwgzvk lghëonhk ~ bngaîhrznhk bg acx bg}kokbcx kwlgorkobc rkljnîo xw zgxn zg xnxr xrgo gohn hnkk ka gm gmgh ghrc rc hc hczc zcok ok//

$]kh $] khww wwl l Pz Pzgx gxxw xwzg zg Go Gohk hkpx pxwa wakr krgb gb./ ./

 ◭

Jcjnokx xgaakbkx! xco oghgxkznkx hwkobc ga kljngorg gx bglkxnkbc dcxrna pkzk wo ]PN oczlka/ K{wì akx jcjnokx ~ ga oöhagc xco xc o hc hclp lpag agrk rklg lgor orgg hw hwjn jngz gzrk rkxx hc hco o jk jkzo zonv nv gx gxpg pghn hnka ka//

/

 ◭

Xco pzcrgenbcx pcz wok zgxnok gpctnhk {wg acx pzcrgeg bg ak hczzcxnøo ~ bg ak dwlgbkb kbglëx agx bk wok gtrzkczbnokznk mwgz mw gzvk vk lg lghë hëon onhk hk hc hcor orzk zk hc hczr zrcx cx hn hnzh zhwn wnrc rcxx ~ rz rzko koxn xnrc rczn zncx cxRzkoxmczlkbczgx xghcx ~ oc }gornakbcx xco kbghwkbc pkzk norg no rgzn zncz czgx gx ~ gt gtrg rgzn zncz czgx gx// $K $KOX OXN# N#NG NGGG GG!! 75 75/> />2, 2,;> ;>4: 4: YZ YZ,; ,;>4 >45\ 5\./ ./ ◭Hclc acx bg}kokbcx oc gxrëo go hcorkhrc hco ga knzg pwgbgo xgz wxkbcx go kpanhkhncogx gtpwgxrkx ka dwlc! pca}c! }kpczgx! dwlgbkb! ecrgcx! aaw aw}n }nkx kx ~ on ong} g}gg/

Rzkoxmczlkbcz czggx }gornakbcx xco zghclg lgo obkbcx öonhk hkl lgor orgg pkzk kljngorgx xghcx ~k {wg ga knzg gtrgzoc hcorklnokbc ~ ak dwlg dw lgbk bkb b gt gthg hgxn xn}k }k pw pwgb gbgo go bg bgez ezkb kbkb kb ga kn knxa xakl klng ngor orc/ c/Rcbkx akx pkzrgx gogzenvkbkx bgjgo gxrkz hgzzkbkx pkzk g}nrkz hcorkhrc/ Kpgzrwzkx bg }gornakhnøo bgjgo hwjznzxg hco bgmaghrczgx! zgfnaakx! c jkzzgzkx pkzk g}nrkz ak gorzkbk bg kewk! aaw}nk! ong}g! grh Ga ekjnogrg bgjg pzcpczhncokz pzcrghhnøo kbghwkbk pkzk ak kpanhkhnøo! pcz gfglpac! ka hanlk! zgxnxrgorg k ak hczzcxnøo c bgjg xgz kbghwkbc noxrkakhncogx gtrgznczgx/

OGLK 8Z $Gtrgznczgx.

RGO]

Acx rz rzkkoxmczlkbczg zgxx xghcx xco bn bnxxgûkbcx pkzk kpa pannhkhncogx hco hcobn bnhhncogx bg cpgz cp gzkh khnø nøo o oc oczl zlka kagx gx lc lcxr xrzk zkbk bkxx go ak rk rkja jak/ k/ Ak hkpkhnbkb bg wo rzkoxmczlkbcz hco karkx gtpghrkrn}kx bg }nbk! bgjg xgz xgaghhncokbk go jk jkxg xg k wo hwnbkbc bcxxcx koëanxnx bg ak hkzek {wg gtpgznlgorkzk/ Pcz ac {w {wgg hw hwka ka{w {wng ngzz hn hnha hac c no nowx wxwk wkaa bg hk hkze zekk bg bgjg jg xg xgzz gx gxpg pghn hnmn mnhk hkbc bc// Go karnrwbgx karkx ak jkfk bgoxnbkb bg knzg bghzglgork xw mwgzvk bngaîhrznhk ~ rkljnîo zgbwhg xw hkpkhnbkb bg bnxnpkz hkacz nohzglgorkobc xw gag}khnøo bg rglpgzk rgl pgzkrwz rwzkk $KO $KOXN# XN#NGGG NGGG!! H75 H75/;: /;:/0; /0;,; ,;>4> >4> YZ; YZ;>>4 >>4\./ \./ Ak cpgzkhnøo go wo }carkfg gthgxn}c pwgbg hcobwhnz k ak xkrwzkhnøo bga oöhagc g nohz no hzgglgor orc c bg pg pgzb zbnb nbkx kx pk pkzk zkxn xnrrkx kx!! ac hw hwkka pw pwggbg zg zgxw xwar arkkz go xc xcjz jzgg hka kago gork rkln lnggorc ~ on}gagx bg zwnbc karcx $KOXN#NGGG! H75/>2,;>4: YZ;>45\! H75/;:/0;,;>4> YZ;>>4\./ Rglpgzkrwzk kljngorg $LNO#PZCLGBNC#LKT.

?=,;>>> gxrkjaghgo  acx mkhrczgx bg bgzzkrgc zghclg zghclgobkbcx obkbcx hwkobc hwkobc akx hcobnhnco hcobnhncogx gx kzznjk  lgohncokbkx oc xco pcxnjagx 

Xcjzghkz kze ekx bnkznkx pgzln lnrrnbkx pkzk bkz wok gtpghr hrkkrn}k bg }nbk oczlka go 80 °H bg rglpgzkrwzk kljngorg ~ wok hcoxrkorg bg 75//>=, =,;> ;>>>  >>  rnglpc bg lìonlc bg 80 KOXN NGGG Xrb H75

>0 ' ¼ ; : 2 4

;/88 ;/:; ;/;2 ;/0> ;/07

Lkt Dcr Xpcr :54 :=5 :7; :85 ::7

50 ' ;/28 ;/:7 ;/;7 ;/;0 ;/0=

Lkt Dcr Xpcr :4> :52 :72 :20 ::4

70 ' ;/2> ;/:4 ;/;= ;/;0 ;/0=

Lkt Dcr Xpcr :>; :54 :75 :20 ::4Hkpkhnbkb ~ Hakxnmnhkhnø Hakxnmnhkhnøo o ◭

Acx zkoecx bg hkpkhnbkb $I]K. gxrëo go mwohnøo bg ak pcrgohnk {wg pwgbg xgz gorzgekbk go wo }carkfg gxpghnmnhc xno gthgbgz acx anlnrgx bg rglpgzkrwzk Ak gtpghrkrn}k bg }nbk xg pwgbg kxwlnz bg 80 kûcx cpgzkbc go xwx }kaczgx oclnokagx! xno gljkzec pwgbg xgz xcjzghkzekbc hco wok pzgbghnjag ~ lcbgzkbk pgzbnbk bg }nbk/ Rzkoxmczlkbczgx bg pcrgohnk pwgbgo xgz kezwpkbcx go rzgx xgelgorcx bg lgzhkbc jkxkbcx go xwx zkoecx bg hkpkhnbkb/ Rzkoxmczlkbczgx bg pg{wgûk pcrgohnk6 700 k 5700 I]K Rzkoxmczlkbczgx Rzkoxmczlk bczgx bg lgbnkok pcrgohnk6 5700 k ;00 L]K Rzkoxmczlkbczgx Rzkoxmczlk bczgx bg ezko pcrgohnkx6 ;00 L]K ~ kzznjk/ Ocrk6 Go kpanhkhncogx nobwxrznkagx zkoecx kzznjk ~ kjkfc b pg{wgûk ~ lgbnkok pcrgohnk zgxpghrn}klgorg pwgbgo }kznkz }kznkz gorzg :700 I]K ~ ;0!000 I]K

^k {wg onoeöo rzkoxmczlkbcz gx ‑nbgka“ hngzrk hkornbkb bg gogzeìk gx hco}gzrnbk k hkacz! xngobc akx pznohnpkagx mwgorg bg hkacz acx bg}k }kok okb bcx ~ ga oöha haggc/ Acx lîrcbcx pkzk zglc}gz ga hkacz bgpgobgo bg ak kpanhkhnøo! rklkûc ~ hkornbkb bg hkacz k bnxnpkz Ga lgbnc wrnanvkbc h cl c knxaklngorc bgorzc bga rzkoxm rzk oxmczl czlkb kbcz cz $w $wxw xwkal kalgo gorg rg khg khgnrg nrg.. rkljnîo xnz}g hclc wo jwgo lgb lg bnc pkzk zg zglc lc}}gz ga hk hkac acz/ z/ Ak hnzhwakhnøo okrwzka bga khgnrg zglwg}g pcz hco}ghhnøo ga hkacz akx jcjnokx ~ ga oöhagc ~ gx zglc}nbc dkhnk ga gtrgzncz pcz hco}ghhnøo ~ zkbnkhnøo k rzk}îx bg akx pkzgbgx bga rko{wg ~ zkbnkbczgx/

Hwk wkob obc c wo an an{w {wnb nbc c ma maw~ w~gg bg bgor orzc zc bg bgaa rz rzko koxm xmcz czlk lkbc bczz pc pczz hc hco} o}gh ghhn hnøo øo ok okrw rwzk zkaa xg nb nbgo gorn rnmn mnhk hk hc hclc lc ‑m ‑maw awfc fc oc bnznenbc“ Hwkobc kaeöo lgbnc gx wxkbc pkzk hcorzcakz c ewnkz ga mawnbc pcz woc c rcbcx acx bg}kokbcx gx bgoclnok bgoc lnokbc bc ‑mawf ‑mawfc c bnzne bnznenbc„ nbc„ Ga wxc bg g{wnpc kwtnankz hclc kjkonhcx ~ jcljkx pkzk nohzglgorkz ga go gommznklngorc ~ pcz ac rkorc ak hkpkhnbkb bga rzkoxmczlkbcz xno nohzglgorkz ga rklkûc mìxnh nhc c bg ak wonbkb hgx aaklkbc hnzhwakhnøo mczvkbk/ Acx lîrcbcx bg gomznklngorc pkzk gxrcx rzkoxmczlkbczgx dko xnbc nbgornmnhkbcx hclc hakxgx bg gomz go mznk nkln lngo gorc rc bg bgxn xneo eokb kbcx cx pc pczz wo hø høbn bnec ec bg 2 ag agrz rzkx kx $X $Xrb rb H7 H75/ 5/;: ;:/0 /00, 0,:0 :000 00!! NG NGH H =0 =005 05=, =,:. :. Norgzoc

C I A

An{wnbc An{wnbc hco pworc bg nomaklkhnø nomaklkhnøo o $mnzg pcnor. ≢ 800 ˖H An{wnbc An{wnbc hco pworc bg nomaklkhnø nomaklkhnøo o $mnzg pcnor. ? 800 ˖H An{wnbc hco pworc bg nomaklkhnøo oc lgbnjag/

O M B

Hco}ghhnco okrwzka go g{wnpc bg gomznklngorc ~ bg}kokbcx Hnzhwakhnco mczvkbk go g{wnpc bg gomznklngorc! hco}ghhnco okrwzka go bg}kokbcx $rkljngo aaklkbc mawfc oc bnznenbc/ Hnzhwakhnco mczvkbk go g{wnpc bg gomznklngorc! mawfc bnznenbc go bg}kokbcx pznohnpkagx/

Rgzhgzk Agrzk  $Lgbnc bg gomznklngorc gtrgzoc. 

K U

Knzg Kewk

Hwkzrk Agrzk  $Lghkonxlc bg hnzhwakhnco pkzk ga  lgbnc bg gomznklngorc gtrzgoc 

O M

Hco}ghhnøo okrwzka Hnzhwakhnøo mczvkbk $kjkonhcx! jcljkx.

Pznlgzk agrzk 

$Lgbnc bg gomznklngorc Xgewobk agrzk 

$Lghkonxlc bg gomznklngorc

Gtrgzoc

;

Lgbnc

:

Lghkonxlc

8

Lgbnc

2

Lghkonxlc

Ga on}ga bg knxaklngorc bgjg xgz bgrgzlnokbc jkxc go ga on}ga jëxnhc bg knxaklngorc ka nlpwaxc zg{wgznbc $JNA. go hcczbnokhnøo hco acx on}gagx bg knxaklngorc k mzghwgohnkx jkfkxx ogh jkfk oghgxk gxkznc zncx/ x/ Ga }carkfg bg bgaa xnxr xrgglk ~ ga rnpc bg rzkoxmczlkbc bczz bg bgrrgzlno nokko ac acxx on}gagx bg knxak akl lngorc ~ acxx on} ac n}ga gagx gx bg pz pzwg wgjk jk// KO KOXN XN#N #NGG GGGG H7 H75 5/; /;: :/0 /00 0 ac acxx xg xgpk pkzk zk go bc bcxx ha hakx kxgx gx bn bnmg mgzg zgor orgx gx66 k. Rzkoxmczlkbczgx bg pcrgohn hnkk Hakxg N/ No Nohhaw aw~~g k ac acxx rzkoxmcz czl lkbczgx bg pcr crggohnk hco bg}kokbcx bg karc }carkfg newkagx k => I] ~ lgoczgx/ j. Rzkoxmczlkbczgx bg pcrgohnk Hakxg NN/ Nohaw~gobc k acx rzkoxmczlkbczgx bg pcrg pc rgoh ohnk nk hc hco o bg bg}}ko kokb kbcx cx bg ka karc rc }c }car arkf kfgg bg bgxb xbgg ;;7 I] dk dkxr xrkk 5=7 I]/

Kpanhkhnøo

Bnxrznjwhnøo

Pcrgohnk

On}ga bg Kn Knxaklngorc ka nlpwaxc $JNA. $I] hzgxrk.

O}gagx bg nlpwaxc cobk hczrkbk

On}gagx bg mzorg bg cobk

]carkfg Lìonlc $I] hzgxrk.

Lìonlc rnglpc pkzk bgxrgaac $ αx.

]carkfg Lìonlc $I] hzgxrk.

Lìonlc rnglpc pkzk bgxrgaac $ αx.

On}gagx bg pzwgjk bg jkfk mzghwgohnk $I] zlx. zlx.

80

8=

;/0

,,

,,

;0

;:7

;27

:/:7

,,

,,

20

870

200

8/0

,,

,,

;20

27

70

;/7

,,

,,

;0

;70

;=7

8/0

:=0

0/ 7

70

870

847

8/0

740

0/74

;20Ga cjfgrn}c bga xnxrglk bg pzgxgz}khnøo c hcoxgz}khnøo gx nodnjnz ak norgzkhhnøo bga ctnegoc ~ bg ak dwlgkbk hco ga an{wnbc knxakorg pkzk lnrn ln rnek ekzz ak bge gezk zkb bkh khnø nøo o bg ak hg hgaawa wacx cxkk/ Hngzrc ezkbc bg norgzkhhnøo $zgxpnzkhnøo. gx pgzlnrnbc pkzk hclp lpgo goxk xkzz }k }kzn znkkhn hnc cog ogxx bg pz pzgx gxnnøo {w {wgg chw hwzz zzgo go bw bwzk zkor orgg ak cp cpgz gzkkhn hnøo øo!! hclc ak gtpkoxnøo ~ hcorz rzkkhhnøo bga mawnbc hco ak rglpgzkrwzk/ Xnxrglkx bg zgxpnzkhnøo bcobg ga mawnbc gx gtpwgxrc k ak krlcxmgzk oc xg wxko ~k! acx lîrcbcx lkx hclwogx wxkbcx xco6

Xnxrglk bg rko{wg xgaakbc

Xnxrglk bg pzgxnøo pcxnrn}k

Xnxrglk bg rko{wg hcoxgz}kbcz

Xnxrglk bg rko{wg xgaakbc

Gx ga lkx xnlpagZg{wngzg wo gxpkhnc bg ekx pkzk ak gtpkoxnøo bga khgnrg •

Lëtnlk pzgxnøo bg cpzgxnøo bg 4 pxn hco ;:7' ;:7' bg mkhrcz bg xgewznbkb $;0 pxn. •

Zg{wngzg wo bnxpcxnrn}c bg kan}nc bg pzgxnøo $PZB. $PZB. pkzk pzcrghhnøo pzcrghhnøo bg xcjzgpzgxnøo •

Gljkzhkbc wxwkalgorg wxwkalgorg hco wok hëlkzk bg onrzøegoc •

Xnxrglk bg pzgxnøo pcxnrn}k

Ga rzkoxmczlkbcz rzkoxmczlkbcz xg xwlnonxrzk hco wok hëlkzk bg onrzøegoc ~ wo zgewakbcz bg pzgxnøo! {wg kwrclërnhklgorg lkorngog wok pzgxnøo pcxnrn}k bg onrzøegoc go ga gxpkhnc bg ekx •

Xnxrglk bg rko{wg hcoxgz}kbcz

Ga gxpkhnc pkzk ak gtpkoxnøo gx bkbc pcz ga rko{wg hcoxgz}kbcz/Zg{wngzg bg wo ‑jakbbgz“ pkzk g}nrkz ak gorzkbk bg ctnegoc/ •

Zg{wngzg bg pwzekx mzghwgorgx pkzk ganlnokz ekxgx krzkpkbcx/Oczlkalgorg zgewak bg )7 pxn k ,0/7 pxn •

Wxwkalgorg xwlnonxrzkbc hco wo zgag}kbcz {wg khwlwak ekxgx $Jwhdcav. pkzk bgrghhnøo bg mkaakx/Pwgbg xgz wxkbc pkzk zgbwhnz karwzkx bg gljkz{wg! ~k {wg ga rko{wg hcoxgz}kbcz pwgbg gljkzhkzxg pcz xgpkzkbc

Hclc xg dk lgohncokbc acx mawnbcx bngaîhrznhcx hwlpago }kznkx mwohncogx go ak cpgzkhnøo bg rzkoxmczlkbczgx! hclc lgfczkz ak mwgzvk bngaîhrznhk bga xnxrglk bg knxaklngorc! gomznkz acx bg}kokbcx ~ pzg}gonz ak ctnbkhnøo bga oöhagc/ Bgxbg wok pgzxpghrn}k dnxrøznhk ezko hkornbkb bg rnpcx bg mawnbcx dko nbc ~ }gobnø cmzghnbcx pcz ezko hkornbkb bg mkjznhkorgx/ Go ak nobwxrznk gaîhrznhk ak hkanbkb bga mawnbc knxakorg rkljnîo xg dk bgxkzzcaakbc bg lkogzk xnlwarkogk hco ak g}cawhnøo bg acx g{wnpcx gaîhrznhcx! hco pzcpngbkbgx xwpgznczgx hclc nohzglgorc go xw rglpgzkrwzk bg nomaklkhnøo c jkfcx pworcx bg hcoegakhnøo/Bg ;>8: dkxrk ;>55 lgvhakx bg jnmgonacx pcanhaczkbcx $PHJ„x. mwgzco wxkbcx pkzk zglp zg lpak akvk vkzz kh khgn gnrg rg ln lnog ogzk zkaa pc pczz xw ok okrw rwzk zkag agvk vk oc no noma makl klkj kjag ag ~ gx gxrk rkjn jnan anbk bkb b {w {wìl ìlnh nhkk Kwo{wg gxrcx knxakorgx gzko oc nomaklkjagx ~ xg pcbzìko noxrkakz bcobg ak noma no makl klkj kjna nanb nbkb kb gz gzkk ak lk lk~c ~czz pz pzgc gchw hwpk pkhn hnøo øo gx gxrc rcxx pz pzcb cbwh whìk ìko o ek ekxg xgxx rø røtn tnhc hcxx ~ bn bnct ctno nokx kx ka gtpc gt pcog ogzx zxgg k kz kzhc hcxx ga gaîh îhrz rznh nhcx cx c mw mwge gec c Bgxpwîx bg oölgzcx gxrwbncx bg xkawb ak kegohnkx kljngorkagx bg Gxrkbcx Wonbcx bglcx cxrrzkzco acx gmg mghhrcx ochn}cx hclc ga hëohgz {wg pc pcbz bzìk ìk pzc}chkz go konl nlkkagx ~ dwlkocx/ Go ;>55 gxrcx mwgzco zgrnz nzkkbc bcxx bg bgaa lgzhkbc bc!! ~ kdczk go ak khr hrw wkanbk bkb b acx gxrëobk bkzzgx bg lk lkow owmk mkhr hrwz wzkk zg zg{w {wng ngzg zgo o lg lgo ocx bg : pp ppl l bg PH PHJ„ J„xx

Gxrg mawnbc mwg hakxnmnhkbc pcz ak OGH $Okrncoka Gaghrznh Hcbg. hclc ‑lgocx noma no makl klkj kjag ag““ hc hco o pw pwor orc c bg no noma makl klkh khnø nøo o kz kzzn znjk jk bg 80 800 0 ˖H! Ak bgx}gorkfk gzk ga karc hcxrc ~ ak bnxhwxnøo bg ak hkpk pkhhnbkb bg gomznklngorc bgjnbk k xw ka kark rk }n }nxh xhcx cxnb nbkb kb//

Khrwkalgorg hwkrzc rnpcx bg mawnbcx xco acx lkx khgprkbcx ~ cmzghnbcx go ga lgzhkbc

Kwo{wg rcbcx rngog jwgokx pzcpngbkbgx bngaîhrznhkx gtnxrgo krznjwrcx öonhcx {wg bgjgo xgz xgaghhncokbkx go mwohnøo bg ak kpanhkhnøo ~ oghgxnbkbgx Ga khgnrg lnogzka dk xnbc wxkbc pcz egogzkhncogx pcz lwhdc rnglpc! xw zgobnlngorc ~ jkfc hcxrc dk xnbc lkx {wg pzcjkbc Ga khgnrg lnogzka gx hcoxnbgzkbc hcoxnbgzkbc wo mawnbc ‑nomaklkjag“ pcz ML ML $Mkhrcz~ $Mkhrcz~ Lwrwka. ~ zgxrznhhncogx go xw wxc ~ hcorgohnøo bgjgo xgz hcoxnbgzkbkx/ Ga khgnrg lnogzka gx hcoxnbgzkbc hclc ak lgfcz cphnøo pkzk noxrkakhncogx gtrgznczgx go bcobg hcxrc nonhnka gx ak pznohnpka pzncznbkb ~ xw okrwzkagvk nomaklkjag gx gorgobnbk ~ kpzcjkbk/ Glpgvø Glpg vø k wx wxkz kzxg xg kl klpa pank nklg lgor orgg bg bgxp xpwî wîxx bg {w {wgg ML ac bg bgxn xneo eokz kzkk hc hclc lc lg lgoc ocxx no noma makl klkj kjag ag!! pc pczz xw pw pwor orc c bg no noma makl klkh khnø nøo o zg zgak akrn rn}k }klg lgor orgg ka karc rc ~ hc hcox oxnb nbgz gzkb kbc c hc hclc lc kw kwrc rc,g ,gtr trnoe noewn wnja jagg ka zg zglc lc}g }gzz ak mw mwgo gorg rg bg mw mwge gec c/ Ak bgx} x}ggor orkkfk gx {w {wgg k 80 800 0 ezkbcx Mk Mkd dzgo god dgn gnrr eg egog ogzzk mczlkabgd gdnnbc bc!! ak hwk wkaa pw pwggbg nz nzzznr nrkkz ak pnga! cfcx ~ ekzekor orkk! ~ xg hzgg {wg rng ngo og wo pcrgohnka zngx gxe ec bg hëohgz/ Xna nanh nhø øo oc gx ln lnxh xhnj njag ag hc hco o kh khgn gnrg rg ln lnog ogzk zkaa ~ oc bg bgjg jgzì zìkk lg lgvvha hakz kzxg xg hco cr crzc zcxx ma mawn wnbc bcx/ x/ Xw wx wxc c gx an anln lnrk rkbc bc bg bgjn jnbc bc rk rklj ljng ngo o k xw pg pgzx zxnx nxrg rgoh ohnk nk jn jnca caøe øenh nhkk ~ ga gag} g}kb kbc c hcx cxrc rc//Jgr grkk maw awnb nb¯ ¯ hw hwlp lpag ag ac acxx zg{w {wgz gznl nlng ngor orcx cx bg OGH ~ ML pk pkzk zk xgz hkr krkkac ace ekb kbc c hc hclc lc ‑l ‑lgo gocx cx noma no makl klkj kjag ag“/ “/ Gx ;0 ;00' 0' Dn Dnbz bzch chkz kzjw jwzc zc// Hclpagrklgorg lnxhnjag hco khgnrg lnogzka ~ pwbg xgz wxkbc pkzk zgaagokz gxkx wonbkbgx/ Rngog wok akrk gxrkjnanbkb ~ mwgzvk bngaîhrznhk ~ oc gx rctnhc/ ^ xw pworc bg noma no makl klkh khnø nøo o gx zg zgak akrn rn}k }klg lgor orgg lg lgoc oczz {w {wgg Xn Xnan anhc hcog ogxx c MZ MZ8/ 8/ Mawnbc k jkxg bg xglnaakx bg xc~k! zgxnxrgorg ka mwgec hwlpag acx zg{wgznlngorcx bg OGH ~ ML ~ WA hclc mawnbc ‑lgocx nomaklkjag“/ ^k {w {wgg gx bgzn} n}kkbc bg xglnaakx ;00' hclgxrnjag agxx ~ wxk kbnrn}cx bg ezkbc kan anl lgornhnc xw pg pgzm zmna na lg lgbn bnck cklj ljng ngor orka ka ~ bg xk xkaw awb b gx no none newk wkak akja jag/ g/ Xw ezkbc bg jncbgezkbkhnøo hwlpag akx gtnegohnkx bg ak W/X/ Go}nzcolgorka Pzcrgh Pzc rghrnco rnco Keg Kegoh~ oh~ $G $GPK. PK. Xw mkjz jznh nhkkorg kmnz nzl lk {w {wgg ga wxc bga MZ8 gtrngobg ak }nbk bga knxaklng ngo orc bg 7,4 }ghgx! ~k {wg rngog ak pzcpngbkb bg kjxczjgz ga kewk ~ dwlgbkb zgxwarkobc go wo nohz no hzgl glggor orc c bg hk hkze zekj kjna nanb nbkb kb ~# ~#c c lk lkxx ak akze zec c hn hnha hac c bg }n }nbk bk MZ8 MZ 8 gx ln lnxh xhnj njag ag hc hco o kh khgn gnrg rg ln lnog ogzk zkaa ~ pw pwbg bg xg xgzz wxk xkbc bc pk pkzk zk zg zgaa aaggok okzz wo wonb nbkb kbgx gx// Pkzghg xgz {wg xw öonhc kxpghrc ogekrn}c gx xw karc hcxrc nonka ga hwka }k pwgbg xgz bg ;7' , 80'lkx kar arc c/

Jgrk

Mwgzvk Bngaîhrznhk I] Hcoxrkorg bngagnhrznhk

Lnogzka Rnpc NN 80 :/:

]nxhcxnbkb 0 ¶H 20 ¶ H ;00 ¶ H Pworc bg nomaklkhnøo Pworc bg Hcoegakhnco

Hcxrc Zgakrn}c

20 : /;

MZ8 $Hccpgz. 27 8 /:

Xnanhcog $Bcu Hczonoe. 87 :/5

5= ;: 8/0 ;27

;>7 ;04 ;: 804

;>0 82 4 8=0

>0 84 ;= 850

,20

,:2

,:;

,77

Lnogzka Rnpc NN ; /0

Jgrk ;/:

MZ8 $Hccpgz. ;/8

Xnanhcog $Bcu Hczonoe. ; /8Hcoxnbgzkhncogx bg Noegongzìk ◭Zg{wgznlngorcx bg noxrkakhnøo Gmnhngohnk Lkorgonlngorc Nlpkhrc kljngorka Xgewznbkb Zghnhakfg Hcxrc Nonhnka Hcxrc bg Cpgzkhnøo]GORKFKX GHCOCLNHKX]GORKFKX XGEWZNBKBCRZCX JGOGMNHNCX

Pcz {wg lkx ghcoølnhcx3 Noxrkakhnøo ;/ Lkx anegzcx :/ Noxrkakhnøo hgzhk bg ak hkzek 8/ Cjzk hn}na xnlpag 2/ Oc gx zg{wgznbk wo xnxrglk hcorzk nohgobncx 7/ Pwgxrk go xgz}nhnc =/ Aì{wnbcx jncbgezkbkjagx bg karc hcxrc ~ lkogfc/ Lkorgonlngorc ;/ Lìonlc rnglpc nokhrn}c/ :/ Pzchgxcx xnlpagx xno oghgxnbkb bg hcorzkrkhnøo bg rgzhgzcx/ 8/ Zwrnokx xnlpagx bg lkorgonlngorc/ 2/ Oc zg{wngzg bg g{wnpcx gxpghnkagx pkzk lkogfc bg aì{wnbcx knxakorgx hclc MZ8 c Xnanhcogx/

Pcz {wg lkx xgewzcx3 ;/ :/ 8/ 2/

Owac zngxec bg bgzzklgx bg khgnrg! oc kmghrko ga kljngorg Ga knxaklngorc OCLGT nodnjg ak pcxnjnanbkb bg maklk Xno nohgobncx! Kwrc,gtrnoewnjagx Hcomnkjagx go xw cpgzkhnøo

Crzcx Jgogmnhncx ;/ ]nbk Örna gorzg :7 k 80 Kûcx/ :/ Kark hcomnkjnanbkb bg cpgzkhnøo/ 8/ Lgoczgx pgzbnbkx 2/ Hcxrc bg pøanvkx bg xgewzcx lkx jkfcx 7/ Magtnjnanbkb go ga Bnxgûc/ K}kakb akbcx cx pcz Wob Wobgzu gzuznr znrgzx gzx Akjc Akjczkr zkrczn czngx gx $WA $WA.. =/ K}k 5/ Wo xcac khhgxcznc bg lgbnhnøo 4/ Hwlpago hco akx zgewakhncogx ghcaøenhkx/ >/ Bn}gzxcx rnpcx bg pzchgxcx bg jcjnokx6 ]PN! WonBnp! Hkppno pnoe! e! WONHA WONHAKB/ KB/ ;0/ Gob Hkp

;/ Lk~cz Gmnhngohnk Gogzeîrnhk

:/ Jkfc on}ga bg xconbc

8/ Lgocz rklkûc ~ lwhdc lk~cz }nbk örna ~ zgpkzkjnanb zgpkzkjnanbkb kb Lgocz rklkûc zg{wngzg gbnmnhncx lkx pg{wgûcx.

570

;000

;7000

Kohdc

2/=

7/ 7

Akzec

2/=

4/ 0

X{ Mr

:;

22

7/: mr

7/ 7

2/4 mr

4/ 0

:7

22

=/8

7/ 7

2/2

4/ 0

:4

22

Rìpnhk ]nbk Örna

:8

Rzkomczlkbczgx Xghcx

;7 ‘ :7 kûcx

Rzkomczlkbczgx go Khgnrg

:7 ‘ 87 kûcx kûcx

Zgpkzkjnanbkb“ ;>

Jcjnokx go khgnrg xco lkx mëhna bg zgpkzkz {wg jcjnokx bg rzkoxmczlkbczgx xghcx Jcjnokx gohkpxwakbkx oc xco zgpkzkjagx! bgjgo xgz zglpakvkbkx •;=Rzkoxmczlkbczgx hco MZ8 pcxgo akx }gorkfkx nodgzgorgx bg rcbcx acx rzkoxmczlkbczgx go khgnrg ◭

Lgfczgx hkpkhnbkbgx bg xcjzghkzek! lgfcz gmnhngohnk! Lgocz zwnbc! ]nbk örna lkx akzek! lgfcz hcxrc Lgfcz hcxc bg cpgzkhnøo grh/

Hclpkzkhnøo bg rìpnhcx RCH $Rcrka Cuon Cu onoe oe Hc Hcxr xr..

Kbnhncokalgorg Khgnrg Bngaîhrznhc ]gegrka MZ8 pzcpczhncok xgewznbkb ~ }gorkfkx Kljngorkagx nolgbnkrkx Gtrngobg bg 7 k 4 }ghgx ak }nbk bg acx knxaklngorcx bga rzkoxmczlkbcz/ Zghwzxc zgoc}kjag Noezgbngorgxx bg hakxg hclgxrnjag Noezgbngorg •Lkorngog pworc bg hcljwxrnøo ?800 °H ◭

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF