Danh sách DXP.xlsx

January 13, 2018 | Author: Thu Hương | Category: Vietnamese People, Vietnam, Works, Violence
Share Embed Donate


Short Description

Download Danh sách DXP.xlsx...

Description

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

MB337 MB347 MB929 MB1087 MB1185 MB1644 MB701

MB946 MB1886 MB1887 MB1890 MB1911 MB1910 MB1885 MB1946

MB1967 MB1969 MB1970 MB2017 MB2172 MB2161 MB2175 MB2265

Họ tên Phan Văn Nam Mai Xuân Mạnh Lê Thị Phương D Chu Ngọc Lan Phạm thị Thu Hương Nguyễn Dương Thành Nguyễn Tài Tùng Nguyễễ n Thịị Kịm Nhung Phạm Minh Thơm Nguyễn Vũ Oanh Quỳnh Nguyễn Duy Hoà Phan Văn Ngân Trần Mạnh Tú Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Hồng Anh Nguyễn Văn Tiến Vũ Thị Vui Nguyễn Thị Loan Nguyễn Quang Anh Nguyễễ n Thịị Thu Hằằ ng Nguyễễ n Ngọị c Khọằ Phằị m Thịị Phương Nguyễễ n thịị thu hương vuũ ngọị c Tịnh Trằầ n Họầ ng Mằị nh. nguyễễ n phuú c lọệị c Lễệ xuằệ n tuù ng Trằầ n Tuằấ n Anh Trần Thị Huyền Trần Quang Trung Vũ Khánh Thiện Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thành Hưng

Năm sinh Chức vụ CMT 2/1/1990 Trưởng nhóm 145364349 1/12/1991 CVKD 173547807 30/01/1990 CVKD 142387466 15/05/1990 CVKD 125418832 26/02/1990 CVKD 142511909 20/06/1990 CVKD 35090000206 04/06/1993 CVKD 001093009804 23/06/1981 CVKD 40181000077 13/11/1993 Học việc 37193000656 CVKD 19/10/1988 194405940 CVKD 8/10/1991 183715544 CVKD 6/6/1992 151869665 CVKD 25/02/1983 164128476 CVKD 19/05/1982 90836459 CVKD 15/12/1991 132169304 19/06/1991 Học việc 121947342 CVKD 24/01/1995 113 658 592 CVKD 11/02/1990 155190000097 CVKD 22/03/1996 1096000216 08/09/1994 CVKD 152149070 28/03/1991 Họị c vịễệị c 31091002319 20/08/1985 Họị c vịễệị c 145155495 13-12-1994 Họị c vịễệị c 173928345 21/08/1992 Họị c vịễệị c 151887341 17/10/1990 Họị c vịễệị c 186887063 07/09/1990 Họị c vịễệị c 30090002620 18/05/1988 Họị c vịễệị c 40088000059 28/03/1995 Họị c vịễệị c 184164145 25/10/1994 Họị c vịễệị c 168495638 10/10/1990 Họị c vịễệị c 31685945 20/09/1989 Họị c vịễệị c 12567969 06/06/1984 Họị c vịễệị c 90963716 13/04/1983 Họị c vịễệị c

Ngày Cấp SĐT Email DXMB Email 20/03/2014 906033879 [email protected] [email protected] 17/01/2012 968844473 [email protected] [email protected] 21/06/2005 936096936 [email protected] [email protected] 16/07/2014 948965556 [email protected] [email protected] 12/1/2006 968538620 [email protected] [email protected] 26/11/2015 982286616 [email protected] [email protected] 26/05/2016 983888133 [email protected] [email protected] 31/07/2014 973689685 [email protected] dịễutuyễt.vịngrọ[email protected]ằịl.cọm 4/7/2016 967954369 [email protected] [email protected] 11/4/2017 948263775 [email protected] [email protected] 13/6/2016 911096268 [email protected] [email protected] 26/09/2006 1664282979 [email protected] [email protected] 8/3/2011 933018682 [email protected] [email protected] 25/8/2014 90836459 [email protected] [email protected] 15/01/2009 976806691 [email protected] [email protected] 27/2/2017 941960098 [email protected] [email protected] 30/3/2013 1642150568 [email protected] [email protected] 29/10/2015 942915596 [email protected] [email protected] 23/05/2013 969592203 [email protected] [email protected] 08/09/2011 1,647,220,620 hằ[email protected]ằịl.cọm hằngntt89stdằ@gmằịl.cọm 12/08/2015 977823228 khọằ[email protected] khọằnn.bằtdọngsằ[email protected]ằịl.cọm 25/06/2013 945341567 phuọ[email protected] vịễtphuọ[email protected]ằịl.cọm 03-06-2014 1649480729 huọ[email protected] thuhuọ[email protected]ằịl.cọm 26/ 12/ 2006 983339282 vhr.tị[email protected]ằịl.cọm 13/11/2013 1278853789 mằ[email protected]ằịl.cọm 28/11/2016 983098489 phuclọ[email protected]ằịl.cọm 21/04/2015 0976 698 040 Xuằ[email protected]ằịl.cọm 22/11/2011 986070642 tuằnằnhkằkằ[email protected]ằịl.cọm 919413296 huyen tran 04/07/2014 1694133401 Quang Trung Trần
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF