Cuchillas de corte, maquinaria pesada

May 19, 2018 | Author: mistermango | Category: Hardness, Steel, Heat Treating, Industries, Metals
Share Embed Donate


Short Description

Download Cuchillas de corte, maquinaria pesada...

Description

[email protected] / Eyg|}gh}

H]M Mg|paiamh`e

Adp|e`wmmaýd Ne} vwdpe} xwg p|hph|goe} }el|g Mwmbannh} `g Me|pg admnwa|èd:V|evý}ape$Pave} `g Mwmbannh}$Pave} `g Ohpg|ahng} wpanazh`e} gd }w ihl|amhmaýd$Ch|hdpïh `g nh} Mwmbannh} `g Me|pg$

Adp|e`wmmaýd Gn v|evý}ape `g nh} Mwmbannh} `g Me|pg g}:V|epgcg| nh vnhdmbh lh}g `gn Mwmbh|ýd$Vgdgp|h| gn ohpg|ahn vh|h bhmg| gn me|pg$

Adp|e`wmmaýd Nh} Mwmbannh} `g Me|pg }ed: •

Apgo} med}woalng} q |ggovnhzhlng}$\gmalgd nh ohqe| vh|pg `gn `g}ch}pg$]w ohdpgdaoagdpe q }gngmmaýd higmphd gn me}pe ve| be|h$Ogde| me}pe q pagove |ggovnhzh|  wdh mwmbannh xwg |gvh|h| wd mwmbh|ýd e wdh bejh `g oepedaygnh`e|h$

Adp|e`wmmaýd Gra}pgd }ga} pave} `aig|gdpg} `g Mwmbannh} `g Me|pg:Mw|yh`h. La}gn `elng$Mw|yh`h. La}gn }aovng$Vnhdh. La}gn `elng$Vnhdh. La}gn }aovng$Vnhdh. pave ingmbh$Vnhdh. mwh`|h`h$

Adp|e`wmmaýd Nh} Mwmbannh} `g Me|pg pagdgd p agdgd `aig|gdpg} g}vg}e|g}:

•  H ohqe| g}vg}e| g}vg}e| nh Mwmbannh pagdg pagdg oè} ohpg|ahn `g `g}ch}pg q |g}a}pgdmah. vg|e ogde} ve`g| `g vgdgp|hmaýd$ •  H ogde| g}vg}e| g}vg}e| nh Mwmbannh pagdg ogde} ohpg|ahn `g `g}ch}pg q |g}a}pgdmah. vg|e oè} ve`g| `g vgdgp|hmaýd$

Adp|e`wmmaýd @e} pave} `g Ohpg|ahng} Ohpg|a hng} medygdmaedhng} }ed:

•  Hmg|e hn mh|lede$ •  Hmg|e gd`w|gma`e h p|hyá} `g p|hphoagdpe pá|oame$

Adp|e`wmmaýd V|evag`h`g} `gn Mh|lede gd gn Hmg|e:G} gn v|admavhn gngogdpe gd gn  Hmg|e hn mh|lede$

•  Hn hwogdph| gn ve|mgdphjg `g mh|lede gd gn hmg|e hwogdph }w |g}a}pgdmah hn `g}ch}pg$

Adp|e`wmmaýd Mýoe higmph gn adm|gogdpe `g Mh|lede gd gn Hmg|e gd mwhdpe h nh |g}a}pgdmah hn aovhmpe5

•  Hwogdph nh |g}a}pgdmah$ •

@a}oadwqg nh |g}a}pgdmah$

Adp|e`wmmaýd Mýoe higmph gn adm|gogdpe `g Mh|lede gd gn Hmg|e gd mwhdpe h nh |g}a}pgdmah hn aovhmpe5

•  Hwogdph nh |g}a}pgdmah$ •

@a}oadwqg nh |g}a}pgdmah$

H ohqe| medpgda`e `g mh|lede gd gn hmg|e  g}pg }g ywgnyg ogde} |g}a}pgdpg h ne}  aovhmpe}$

Adp|e`wmmaýd Mýoe ngg| nh} g}vgmaiamhmaedg} `g ne} Hmg|e}: Pïvamhogdpg gn |hdce wpanazh`e `g Hmg|e} hn Mh|lede vh|h Mwmbannh} `g Me|pg yh `g}`g M86
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF