Complete Tekanan Kerja

September 17, 2021 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Complete Tekanan Kerja...

Description

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

WOO SEW FUN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16(Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ♦

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN. SESI PENGAJIAN: 2007/2008 WOO SEW FUN (HURUF BESAR)

Saya

1. 2. 3. 4.

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan Pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara Institusi pengajian tinggi. ** Sila tandakan (  ) SULIT

SULIT(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh, ___________________________

___________________________

(TANDATANGAN PENULIS)

(TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap: 33, JLN 6/38A, TMN SRI SINAR, 51200 SEGAMBUT, KUALA LUMPUR.

EN. MOHAMAD ABDILLAH ROYO Nama Penyelia

Tarikh: 22.04.2008

Tarikh: 22.04.2008

CATATAN

* Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara Penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup)”.

Tandatangan

:

...................................................

Nama Penyelia

:

En. Mohamad Abdillah Royo

Tarikh

:

22.04.2008

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

WOO SEW FUN

Laporan Projek Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugeraan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup)

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

April 2008

ii

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan :

........................................................

Nama Penulis :

WOO SEW FUN

Tarikh

22.04.2008

:

iii

DEDIKASI

Jutaan terima kasih atas sokongan dan bantuan yang diberikan buat Ayah dan ibu tersayang Woo Yaw Soon, Ho Fo Khee

Abang, Kakak, Kakak Ipar, Adik, Adik IparKu, Yang sentiasa mendoakan kejayaan dan kesejahteraanKu

Seterusnya

Penyelia pembimbing yang telah mendidik dengan penuh sabar En.Mohsin Bin Uzir dan En.Mohamad Abdillah Bin Royo

Akhirnya

Rakan-rakan seperjuangan PKPG Yang sentiasa membantuku walaupun dalam situasi getir.

iv

PENGHARGAAN

Shallom dan salam sejahtera, dengan izin dan berkatNya sehingga dapat saya menyiapkan penulisan ini dengan jayanya.

Dalam ruangan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada En.Mohsin Bin Uzir dan En.Mohamad Abdillah Bin Royo selaku pensyarah pembimbing, di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar, nasihat serta teguran di sepanjang tempoh menyiapkan kajian ini.

Ucapan terima kasih juga kepada Guru Besar dan semua guru di SJK(C) Kuen Cheng 1, SJK(C) Chung Kwok dan SJK(C) Kuen Cheng 2 yang telah memberikan kerjasama dan bantuan dalam menyiapkan projek ini.

Penghargaan juga ditujukan kepada semua pensyarah dan kakitangan akademik Fakulti Pendidikan UTM. Tidak lupa juga ucapan terima kasih buat rakan-rakan seperjuangan, 4 SPH PKPG serta kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.

v

ABSTRAK

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap tekanan kerja serta faktorfaktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di Wilayah Persekutuan. Seramai 50 orang guru dari tiga buah sekolah telah dipilih sebagai responden kajian ini. Borang soal selidik telah digunakan dalam proses pengumpulan data dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan perisian “ Statistical Package of the Social Sciences” (SPSS). Analisis dibuat dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif iaitu dalam konteks kekerapan, peratus dan min. Hasil dapatan dari penyelidikan ini menunjukkan bahawa guru-guru mengalami tekanan pada tahap sederhana. Dari segi faktor-faktor pula didapati semua faktor iaitu faktor karenah pelajar, faktor bebanan tugas, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan telah memberi tahap tekanan yang sederhana kepada guru-guru yang terlibat.

vi

ABSTRACT

The purpose of this research was to examine the level of stress experienced by the Primary Chinese School Teachers in the Federal Territory. A total of 50 teachers from three Primary Chinese School in the Federal Territory were randomly selected as respondents. Questionnaire is used as the main instrument for the research and the data obtained were analyzed using “Statistical Package of the Social Sciences” (SPSS v15). A descriptive statistical analysis was carried out in the form of frequency, percentage and mean values. After the examination of the four main factors; which are student attitude factor, task responsibility factor, time constraint factor and the honorable factor, result shows that the Primary Chinese School Teachers from the Federal Territory were categorized under the level of moderate stressed due to their daily teaching routine.

vii

KANDUNGAN

BAB

BAB I

PERKARA

MUKA SURAT

JUDUL

i

PENGAKUAN

ii

DEDIKASI

iii

PENGHARGAAN

iv

ABSTRAK

v

ABSTRACT

vi

KANDUNGAN

vii

SENARAI JADUAL

xii

SENARAI RAJAH

xiii

SENARAI SINGKATAN

xv

SENARAI LAMPIRAN

xvi

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

1

1.2 Latar Belakang Masalah

5

1.3 Penyataan Masalah

11

1.4 Objektif Kajian

11

1.5 Persoalan Kajian

12

viii

BAB II

1.6 Batasan Kajian

12

1.7 Kepentingan Kajian

13

1.8 Istilah dan Definisi

14

1.9 Kesimpulan

18

SOROTAN PENULISAN

2.1 Pengenalan

19

2.2

Konsep Tekanan Kerja

20

2.3 Punca-punca Tekanan (Stres)

21

2.4 Teori-teori Tekanan (Stres)

22

2.4.1 Teori Antony, Pervew & Kacmar

22

2.4.2 Teori Psikodinamik, Kognitif, Tingkah

23

laku dan Biologikal 2.4.3 Teori Hierarki Keperluan Maslow dan

26

Teori Dua Faktor Herzberg 2.5

Model-model Tekanan (Stres) 2.5.1 Model Stres – Cooper (1998)

26

2.5.2 Model Stres Atkinson (1998)

27

2.5.3 Model Punca Tekanan Kerja

28

(Jaafar Muhamad, 2003) 2.5.4 Model Tekanan Kerja Guru

35

(Kyriacou dan Sutcliffe, 1978) 2.5.5 Model tekanan Guru

37

(Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, 1995) 2.6

Kajian-kajian Tekanan (Stres) di Luar Negara

38

ix 2.7

BAB III

BAB IV

Kajian-kajian Tekanan (Stres) Dalam Negara

42

METODOLOGI KAJIAN

3.1

Pendahuluan

46

3.2

Reka Bentuk Kajian

46

3.3

Kerangka Konseptual Kajian

47

3.4

Populasi Kajian

48

3.5

Tempat Kajian

48

3.6

Sampel Kajian

48

3.7

Instrumentasi 3.7.1 Bahagian A: Latar belakang Responden

49

3.7.2

Bahagian B: Tahap Tekanan Kerja

49

3.7.3

Bahagian C Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru

50

3.8

Keesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen

51

3.9

Kajian Rintis

51

3.10 Prosedur Pengumpulan Data

52

3.11 Penganalisisian Data

53

3.12 Penutup

54

ANALISA DATA DAN KEPUTUSAN UJIAN 4.1 Pengenalan

55

4.2 Bahagian A- Latar Belakang Responden

55

4.2.1 Jantina

56

4.2.2 Umur

56

4.2.3 Status Perkahwinan

57

x 4.2.4 Kelulusan Ikhtisas

57

4.2.5 Pengalaman Mengajar

58

4.3 Bahagian B - Maklum Balas Responden

58

4.3.1 Analisa Mengikut Persoalan 1: Apakah tahap

59

tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur? 4.3.2 Analisis Keseluruhan Tahap Stres

62

4.3.3 Analisis Bilangan Dan Peratusan

63

Responden Mengikut Tahap Stres 4.4 Bahagian C - Maklum Balas Responden 4.4.1

Analisis Faktor Karenah Pelajar

4.4.2. Analisis Bilangan dan Peratusan Responden

63 64 66

Mengikut Faktor Karenah Pelajar. 4.4.3

Analisis Faktor Beban Tugas

67

4.4.4

Analisis Bilangan dan Peratusan Responden

69

Mengikut Faktor Beban Tugas. 4.4.5

Analisis Faktor Kekangan Masa

70

4.4.6

Analisis Bilangan dan Peratusan Responden

72

Mengikut Faktor Kekangan Masa. 4.4.7

Analisis Faktor Penghargaan

73

4.4.8

Analisis Bilangan dan Peratusan Responden

75

Mengikut Faktor Penghargaan. 4.4.9

Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor

76

Yang Menyebabkan Tekanan 4.5

Rumusan

76

xi BAB V

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1

Pengenalan

77

5.2

Perbincangan

77

5.2.1

Latar Belakang Responden

78

5.2.2

Tahap Tekanan Kerja Responden Secara

79

Keseluruhan 5.2.3

Tahap Tekanan Guru Mengikut Kategori

80

Faktor 5.3

Rumusan Dapatan Kajian

82

5.4

Cadangan

84

5.4.1

Pentadbir Sekolah

84

5.4.2

Guru-guru

85

5.5

Cadangan Kajian Lanjutan

85

5.6

Kesimpulan

86

RUJUKAN

87

LAMPIRAN

98

xii

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL

1

TAJUK

Data Guru Yang Mengalami Penyakit Mental

MUKA SURAT

9

xiii

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH

TAJUK

MUKA SURAT

2.1

Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum

24

2.2

Model Tindak Balas Terhadap Stres Berubah Mengikut

25

Jangka Masa Penyebab Stres 2.3

Model Stres Cooper (1998)

27

2.4

Model Stres Atkinson (1998)

28

2.5

Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad, 2003)

29

2.6

Model Tekanan Kerja Guru Kyriacou dan Sutcliffe (1978)

35

2.7

Model Tekanan Guru (Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, 1995)

37

3.1

Kerangka Konseptual Kajian

47

3.2

Populasi Guru di Tiga Buah Sekolah Jenis Kebangsaan

48

Cina dalam Wilayah Persekutuan. 3.3

Soalan Item Berkaitan Dengan Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru

50

3.4

Taburan Item Soal Selidik

50

3.5

Soalan Item Berkaitan Dengan Faktor-faktor

50

3.6

Skala Penentuan Tahap Tekanan Kerja Guru

53

4.1

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Jantina

56

4.2

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Umur

56

4.3

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Status

57

Perkahwinan 4.4

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Kelulusan

57

xiv Ikhtisas 4.5

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman

58

4.6

Analisis Frekuensi, Peratusan dan Min

59

4.7

Analisis Pengelasan Skor Min Dan Tahap Penilaian

62

4.8

Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres

63

4.9

Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Karenah Pelajar

64

4.10

Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor

66

Karenah Pelajar 4.11

Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Beban Tugas

67

4.12

Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas

69

4.13

Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Kekangan Masa

70

4.14

Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor

72

Kekangan Masa. 4.15

Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan

73

Faktor Penghargaan 4.16

Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan

75

4.17

Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan

76

xv

SENARAI SINGKATAN

SJK(C)

Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)

TP

Tidak Pernah

J

Jarang

KK

Kadangkala

AK

Agak Kerap

K

Kerap

T

Tidak Ada Tekanan

TR

Tekanan Rendah

TS

Tekanan Sederhana

TT

Tekanan Tinggi

TST

Tekanan Sangat Tinggi

SPSS

Statistical Package for the Social

Sciences

xvi

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN

TAJUK

A

Pengesahan Soalan soal selidik

B

Borang Soal selidik

C

Surat Kebenaran KPM

D

Surat Kebenaran JPN

E

Surat Fakulti Pendidikan

F

Surat Pengesahan Menjalankan Kajian

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Pengenalan

Kehidupan manusia pada alaf ini amat mencabar dan kompleks. Kepelbagaian dan kekompleksian kehidupan ini menyebabkan munculnya “Sindrom Baru” yang menyerang manusia iaitu tekanan. Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari.

Ia berubah wajah mengikut peredaran masa.

Tekanan bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat negara ini. Tekanan biasa dialami oleh semua manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan.

Secara umumnya, perkataan stres telah digunakan secara

meluasnya dalam beberapa konteks yang berbeza. Tekanan dan kehidupan amat berkait rapat dengan gaya hidup, perwatakan seseorang, faktor keluarga, proses urbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yang mendadak.

Tekanan merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap menyerang masyarakat pada hari ini. Kesihatan mental seperti yang didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

2 “Kebolehan mengekalkan hubungan yang harmonis dengan orang lain, kebolehan dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti kemasyarakatandan kebolehan untuk menyumbang khidmat kepada masyarakat”

(Sumber: Kempen Cara Hidup Sihat, Kementerian Kesihatan Malaysia, 2000)

Apabila seseorang itu berhadapan dengan stres, sudah tentu ia akan gagal untuk berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. Menurut kajian yang dilakukan oleh Institute of Stress di New York, Amerika terdapat 90 peratus daripada lelaki dewasa mengalami stres yang kuat sekurangkurangnya dua kali seminggu, manakala 25 peratus lagi mengalami stres setiap hari.

Di Malaysia, fenomena tekanan di kalangan guru kini sedang hebat diperbincangkan dan dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Malahan, kajian-kajian yang lepas juga mendapati bahawa profesion perguruan adalah bidang kerjaya yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi (Cooper 1995, Hart et al.,1995) dalam Mokhtar (1998).

Arus pendidikan hari ini semakin mendesak para profesional pendidikan untuk bekerja keras dan lebih masa demi mencapai permintaan tinggi pendidikan tersebut. Di samping usaha peningkatan dan pelaksanaan, guru-guru semakin mula tertekan atau sekurang-kurangnya pernah merasa tertekan dengan ‘demand’ tinggi bebanan kerjaya pendidikan ini.

Profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang sungguh mencabar.

Tenaga pengajar dan pengurus pendidikan seharusnya peka

dengan perkembangan terkini dalam proses kepemimpinan, pengurusan, pengelolaan sumber, dan pencapaian matlamat pendidikan (Ibrahim Ahmad Bajunid, 1995). Justeru itu, dengan pelaksanaan pelbagai-bagai reformasi dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan tanggungjawab guru-guru menjadi lebih mencabar.

Tekanan terhadap guru memang berkecenderungan untuk menyebabkan guru berada dalam keadaan murung, mengalami tekanan jiwa, kekecewaan dan

3 kebimbangan. Guru yang gagal mengawal diri akibat tekanan akan memberi kesan kepada perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan dan juga profesion perguruan yang seterusnya akan membantutkan usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan kegemilangan mutu pendidikannya. (Dr.Sapora Sipon, 2007)

Selain daripada itu, terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung dengan kerjaya guru pada dewasa ini.

Sesetengah ahli masyarakat mempunyai

tanggapan bahawa kerja, beban dan tugas guru sekarang tidak mewujudkan kerjaya guru yang menarik. Malah tidak menafikan ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani dengan pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya tugas ini bukan satu yang terancang tetapi muncul dari situasi yang tidak diduga (Abdul Shukor, 1996). Jika keadaan sedemikian dibiarkan berterusan agak pasti suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah kini akan menuju ke arah satu keadaan yang tidak terurus dan akan menghadapi kegagalan untuk mencapai matlamat yang diidamkan.

Kyriacou & Sutcliffe, 1978a menyatakan bahawa tekanan guru boleh ditakrifkan sebagai perasaan tidak selesa, emosi negatif seperti marah, kebimbangan, tekanan serta kekecewaan yang berpunca dari aspek kerja mereka sebagai seorang guru. Dalam hal ini, guru yang menghadapi tekanan adalah guru yang tidak dapat mengawal emosi mereka terhadap perubahan budaya pendidikan yang bukan sahaja untuk memberi ilmu pengetahuan tetapi perlu mendidik manusia agar menjadi masyarakat yang berguna. Guru terpaksa melakukan kerja lebih masa, perkeranian, menyediakan alat bantu mengajar, menghadiri kursus atau bengkel sepanjang minggu sambil terpaksa melakukan penyesuaian terhadap kaedah pengajaran yang baru.

Tekanan kerja pada tahap yang tinggi biasanya akan membawa kepada ketidakpuasan kepada kerja, sikap suka mengelak dan pengabaian kerja. Tindakbalas penyesuaian tekanan oleh guru merangkumi tindakbalas psikologikal (keletihan dan kemurungan), fisiologikal (sakit kepala, tekanan darah tinggi) dan berkaitan sikap (pengambilan alkohol, merokok, gaya hidup dan masalah tidur).

4 Suasana kerja yang teruk menyumbang kepada faktor tekanan dan seterusnya membawa kepada ketidakpuasan kerja dan keinginan untuk meninggalkan profesion keguruan. (Kyriacou & Sutcliffe, 1978b) Tekanan yang tinggi pada guru boleh mengkibatkan kekecewaan, agresif, kebimbangan, sifat suka mengelak, peningkatan terhadap tahap ketidakhadiran dan penurunan terhadap prestasi guru. (Kaiser & Polczynski, 1982)

Menurut laporan Marzita Abdullah (2003) Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) menggesa Kementerian Pendidikan menempatkan seorang kaunselor di setiap daerah di negara ini dengan secepat mungkin. Ini bertujuan memastikan setiap kaunselor dapat meneliti masalah-masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru terutama tekanan kerja. Dalam laporan tersebut, Presidennya Tengku Habsah Tengku Petsa bimbang guru-guru terbabit dengan tekanan kerja mereka akan menghadapi tekanan yang lebih besar seperti masalah mental.

Menurut beliau,

pihaknya sering menerima aduan daripada guru-guru yang menghadapi tekanan kerja dan mengadu tidak tahan dengan bebanan kerja, persekitaran kerja, masalah kewangan dan keluarganya. Beliau menegaskan walaupun pada perangkaan yang dibuat dan bukti mengenai guru yang menghadapi masalah tersebut tetapi ia memang wujud.

Individu tidak akan dapat berfungsi dengan berkesan jika ia dalam keadaan tertekan (Smith, 1993; Girdano et al., 1993).

Perasaan tertekan menjadikan

seseorang itu tidak rasional, cemas, tegang, tidak dapat memusatkan perhatian kepada kerja dan gagal menikmati rasa gembira atau puas hati terhadap kerja yang dilakukan. Hal-hal ini akan menghalang seseorang mewujudkan sifat positifnya, apa lagi sifat kasih sayang. Terdapat kajian-kajian (Fejgin et al., 1995; Pastore dan Judd, 1992) membuktikan sesetengah guru memang mengalami perasaan tertekan, sikap berang, murung, mengambil keputusan atau memikirkan untuk berhenti atau bersara sebelum masa kerana dikatakan tertekan.

5 1.2

Latar Belakang Masalah

Hidup di dunia moden yang penuh canggih ini, banyak tuntutannya (Jurnal Guru,1996). Golongan guru juga tidak terkecuali dari tuntutan suasana persekitaran yang silih berganti.

Profesion yang disandang oleh guru semakin menjadi satu

bebanan kepada mereka dari aspek fisiologi dan psikologi (Mokhtar Ahmad,1998).

Perubahan demi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan di negara ini. Bidang pendidikan ini juga telah mengubah corak, proses pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar. Perubahan ini juga adalah berhubung dengan sikap guru yang mana perlu lebih positif seperti berempati, peramah, mempunyai emosi yang terkawal, lebih tekun, inovatif, komitmen, dedikasi dan sebagainya. Sikap positif yang sedemikian terhadap profesion selalunya akan membawa kepada peningkatan prestasi. (Zayadi,1999)

Dalam aspek kerja pula, fenomena yang berkaitan dengan tekanan sering dianggap sebagai reaksi individu terhadap ciri-ciri persekitaran kerja yang menggugat dirinya. Robbins (2000) menjelaskan bahawa tekanan tidak semestinya tidak baik, walaupun ia sentiasa diperbincangkan dalam konteks yang negatif. Tambahnya, tekanan positif yang bersesuaian akan merangsangkan semangat perlaksanaan kerja pada tahap yang maksimum.

Namun begitu, dalam perspektif pendidikan, sejak tahun lapan puluhan Kyriacou (1987) telah menjelaskan bahawa terdapat bukti yang kukuh menunjukkan tekanan yang berpanjangan boleh melemahkan mental dan fizikal seseorang guru. Seterusnya kajian Jamaliyah (1999) juga menunjukkan tekanan membawa risiko ke atas kesihatan seseorang guru. Di samping itu, menurut kajian Ali Murat Sunbul (2003) terlalu banyak tekanan yang dihadapi oleh guru juga boleh mendatangkan pelbagai kesan yang negatif yang boleh mengganggu prestasi dan kepuasan kerja guru.

Pendidikan tempatan yang sering mengalami perubahan turut menjadi satu beban kepada golongan guru (Jurnal Guru,1996). Perubahan besar yang menembusi

6 bidang pendidikan dalam tahun 1983 iaitu KBSR dan KBSM, ternyata meningkatkan lagi tanggungan para guru. Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan di Malaysia terutamanya masalah pelajar, bebanan tugas. Isu pernilaian prestasi guru, pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris serta perubahan dasar yang tidak pernah selesai. Kesemuanya ini memerlukan pandangan guru terhadap apa yang dialami. Perubahan ini juga pasti akan menyebabkan tekanan ke atas guru.

Isu tekanan kerja guru kini sering diperkatakan guru kini dibebani kerja di luar bidang tugasnya seperti kerja-kerja perkeranian. Berita Harian (5 Ogos 1999) telah melaporkan 30 peratus daripada jumlah 280, 000 pendidik terpaksa memikul tugas luar dan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugas mengajar (Abang Mat Ali bin Abang Masagus, 1998). Utusan Malaysia (1 September 2003) telah melaporkan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan mendakwa kesibukan guru dan pengetua menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus di luar sekolah.

Secara purata terdapat 15 peratus guru yang tidak berada di sekolah.

Tekanan guru bukan sahaja khas pada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Guru kini juga dibebani dengan bidang tugas di luar sekolah seperti

menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus.

Selain daripada masalah yang disebutkan, jumlah waktu mengajar dan tekanan masa yang terhad dalam tugas juga menyebabkan guru mengalami ketegangan. Di samping situasi perkerjaan, begitu juga tingkah laku murid dan keperluan menjadi nilai standard sekolah. ( Kajian Ahmad Azhari, 1998 )

Kesedaran tentang perlunya mengurus tekanan ini digambarkan dengan kajian-kajian yang banyak dijalankan sama ada di dalam atau di luar negeri. Kebanyakan kajian yang dimaksudkan adalah berkaitan langsung dengan persoalan tekanan kerja di kalangan guru. Di Malaysia persoalan tekanan di kalangan guru bukan lagi setakat bahan kajian ilmiah, malah ia menjadi isu dalam media massa. Satu masalah paling ketara yang dihadapi oleh sistem pendidikan negara hari ini adalah bilangan guru yang bersara secara opsyenal bertambah sehingga Kementerian Pendidikan terpaksa mengeluarkan Perkeliling Perkhidmatan untuk menahan guru bersara secara opsyenal kecuali jika mereka mencapai umur 50 tahun (Lelaki) dan 45 tahun (Perempuan). Guru-guru yang bersara secara opsyenal kebanyakan bersara

7 kerana semangat berkerja telah menjadi rendah. Antara faktor yang menyumbang terhadap semangat kerja yang rendah adalah tekanan kerja yang bertambah dari semasa ke semasa.

Setiap masalah perlu dikenalpasti lebih awal. Pihak pentadbir dan organisasi boleh menguruskan program yang lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah dan mencari punca stres bagi mengelakkan guru-guru berhenti kerja dan meninggalkan profesion yang amat penting ke arah menjana anak bangsa kita menyahut pelbagai cabaran yang mendatang. Oleh itu dengan adanya kajian ini diharap guru-guru dapat mengenalpasti punca-punca dan tahap tekanan mereka, seterusnya akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah yang timbul. Ini akan merugikan negara kita yang sedang menuju kepada sebuah negara industri. Menjadi tugas, peranan dan tanggungjawab guru untuk merealisasikan wawasan 2020.

Kebanyakan guru melaporkan tekanan dalam pekerjaan mereka dan mengalami “burn-out” pada peringkat tertentu dalam pengalaman perkerjaan mereka (Cormaks, 2000).

Menurut Lim (2001) guru seringkali mengalami masalah

berkurangan masa untuk meyelesaikan kerja mereka. Kajian Ghazali (1997) telah menunjukkan 38.7% guru di Malaysia berada pada tahap kepuasan kerja yang rendah, ini disebabkan mereka sering berasa tertekan dan kurang bersemangat semasa melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Ada setengah guru pula telah berhenti kerja sebelum masa bersara dengan alasan beban tugas yang semakin berat.

Pada amnya, setiap guru terpaksa mengajar lima hingga enam kelas. Mereka juga terpaksa membuat persediaan mengajar, menyemak buku latihan dan kerja-kerja lain yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Selain kerja rutin, guru juga diwajibkan menjalankan kerja-kerja perkeranian seperti mengisi borang, menaip surat, menyediakan minit mesyuarat serta menjadi penasihat-penasihat persatuan, permainan, kelab dan sukan.

Menghadiri kursus, mesyuarat, bengkel dan

perjumpaan yang terlalu kerap, ini juga amat membebankan guru. Bebanan kerja yang berat ini akan mendatangkan tekanan kepada para guru. Narelle Thomas, Valerie Clarke dan Judy Lavery (2003) dalam kajian mereka menunjukkan faktor masa dan bebanan kerja yang merupakan punca utama yang menyebabkan tekanan

8 kerja dari kalangan guru wanita dari sekolah rendah kerajaan di tempat kajian mereka.

Seorang guru di Sawarak juga menyuarakan tentang suasana kerjanya di salah sebuah sekolah membuktikan bahawa dalam era pemodenan pendidikan ini masih terdapat suasana tidak selesa pada tempat kerja guru. Apa yang digambarkan adalah, isu kepadatan guru dalam bilik guru, masalah kongsi meja dan penyediaan perabut yang tidak sesuai serta mencukupi. (Berita Harian, 19 Julai 2005)

Dengan beban kerja yang banyak, sesetengah guru adakalanya kecewa dan bertindak di luar kawal secara spontan. Seorang warden asrama yang dikatakan mengarahkan ramai pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bawang Assan berendam di dalam kolam ikan kerana kesalahan seorang daripada mereka membuang tuala wanita di dalam mangkuk tandas asrama perempuan (Sapora Sipon, 2007) merupakan insiden yang tidak sepatutnya dilakukan oleh guru terlatih.

Di peringkat yang lebih makro pula, hasil kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan yang melibatkan sample seramai 5, 364 guru responden dan dikehendaki dalam jangka masa 2 tahun telah menunjukkan bahawa terdapatnya 1, 288 orang guru di Malaysia yang berpenyakit mental (New Straits Times, 30 Mac 1990). Daripada jumlah ini, 169 orang mengalami psikosis dan 1, 119 orang pula mengalami neurosis. Jadual 1 di bawah menunjukkan butir-butir lengkap mengenai gejala ini.

9 Guru Yang Mengalami Penyakit Mental

Psikosis

Neurosis

Lelaki

102

623

Perempuan

67

496

Siswazah

16

97

Bukan Siswazah

153

1022

Menengah

59

344

Rendah

110

775

Umur 20 hingga 30

36

2721

Umur 31 hingga 40

44

2601

Umur 41 hingga 50

67

417

Umur 51 hingga 55

22

170

Jadual 1 : Data Guru Yang Mengalami Penyakit Mental (Sumber : New Straits Times, 30 Mac 1990)

Bilangan ini didapati telah meningkat beberapa tahun kemudian. Satu lagi laporan akhbar mendedahkan bahawa terdapat 600 guru yang sedang mengalami “Tekanan Perasaan” atau masalah “Sakit Jiwa” yang serius (Berita Harian, 13 Jan 1999).

Bekas Timbalan Menteri Pendidikan Dato’Aziz Samsudin melaporkan bahawa sehingga akhir tahun 2003 di seluruh negara terdapat 760 orang guru yang menghadapi gangguan psikologi dari emosi.

Guru-guru berkenaan mengalami

tekanan dari pelbagai faktor. ( Sin Chew Daily, 20 Februari 2004)

Menurut maklumat yang didapati dari Unit Perkhidmatan Guru pada 5hb Februari 2004, guru-guru memohon untuk meninggalkan jawatan keguruan memang ramai, akan tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil kira situasi kekangan dalam alam pendidikan serta alasan yang terdesak dari guru tersebut untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya. Sepanjang tahun 2003, terdapat seramai 529 orang guru yang meletak jawatan secara opsyenal, terdapat 412 orang meletak

10 jawatan atas alasan peribadi. Kebanyakan guru-guru tersebut adalah terdiri dari guru-guru sekolah rendah.

Laporan dari Perangkaan Pendidikan Malaysia pada

tahun 2002, terdapat 165, 358 orang guru sekolah rendah, seramai 30, 499 orang guru adalah dari SJK(C). Andainya, punca masalah tekanan guru ini masih tidak dapat perhatian yang serius, maka jumlah guru yang memilih meninggalkan perkhidmatan

keguruan

pasti

akan

meningkat.

Masalah

tekanan

boleh

mempengaruhi kualiti pengajaran guru, secara langsungnya akan menjejaskan produktiviti, prestasi dan kecekapan guru dalam profesion perguruan.

Dapatan-dapatan kajian menekankan kepentingan memberikan perhatian khas sewajarnya terhadap masalah tekanan di kalangan guru-guru agar punca-punca dominan yang menimbulkan tekanan dapat dikenalpasti. Malahan tahap tekanan yang dialami oleh guru-guru juga perlu diketahui agar strategi yang bersesuaian dapat dirangka untuk mencegah masalah ini. Kebajikan golongan guru seharusnya perlu dipertimbangkan agar tanggungjawab dan peranan mereka dalam dalam proses pembangunan masyarakat terserlah.

Borg (1991) dalam kajiannya mendapati guru sekolah rendah telah menunjukkan tekanan kerja menyebabkan mereka rasa tidak ada kepuasan kerja, seringkali ponteng sekolah dan bercenderungan untuk berhenti.

Liew Siew Fong (2004) dalam kajiannya menyatakan bahawa 63 peratus guru-guru SJK(C) mengalami tekanan kerja pada paras sederhana, 16.3 peratus guruguru SJK(C) pada paras yang normal dan 20 peratus mengalami tekanan kerja pada paras tinggi dan sangat tinggi.

11 1.3

Penyataan Masalah

Berdasarkan masalah yang sedia wujud pengkaji ingin menjalankan kajian ke atas tahap tekanan kerja (stres), faktor beban tugas, faktor salah laku pelajar, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur. Justeru itu, tahap tekanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk dikaji bagi mengelakkan lebih banyak perkara buruk yang melanda institusi pendidikan negara ini.

1.4

Objektif Kajian

Secara umumnya, penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengkaji paras tekanan kerja dan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guruguru SJK(C).

Objektif khusus ini adalah untuk mengkaji :

1.4.1

Mengenalpasti tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan.

1.4.2

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor karenah pelajar.

1.4.3

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor beban tugas.

1.4.4

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor kekangan masa.

1.4.5

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor penghargaan.

12 1.5

Persoalan Kajian

Berdasarkan objektif kajian di atas, beberapa persoalan kajian telah dikemukakan.

1.5.1

Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan?

1.5.2

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor karenah pelajar?

1.5.3

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor beban tugas?

1.5.4

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor kekangan masa?

1.5.5

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor penghargaan?

1.6

Batasan Kajian

Kajian ini mempunyai beberapa batasan. Pertama responden kajian ini hanya terbatas kepada guru-guru tetap yang sedang mengajar SJK(C) di Bandar Kuala Lumpur sahaja.

Kedua, responden kajian ini hanya terbatas kepada guru-guru tetap yang mempunyai pengalaman mengajar selama sepuluh tahun ke atas.

Ketiga, dapatan kajian ini tidak digeneralisasi kepada seluruh warga pendidikan dan juga tidak dirumuskan kepada semua guru di Malaysia.

Ini

disebabkan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru adalah berbeza di kalangan individu, sekolah dan kawasan.

Keempat, hasil dapatan kajian ini adalah bergantung kepada kejujuran dan keikhlasan responden ketika menjawab soalan yang dikemukan. Sehubungan dengan

13 itu, pengkaji mengandaikan semua maklumat yang diberikan oleh responden adalah tepat. Keesahan dan kebolehpercayaan kajian tersebut juga adalah bersandar kepada andaian ini.

1.7

Kepentingan Kajian

Tujuan utama kajian ini ialah mengenalpasti akan faktor-faktor tekanan kerja dan mengkaji paras tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Bandar Kuala Lumpur. Diharapkan hasil kerja kajian ini dapat menjadi panduan berguna kepada pihak-pihak tertentu.

1.7.1

Pentadbir Sekolah

Corak pentadbiran sesebuah sekolah juga mempengaruhi tekanan kerja yang dialami oleh guru-guru, maka kajian yang dikendalikan ini dapat akan membantu pihak pentadbir mempastikan golongan guru yang tertekan. Masalah kajian ini dapat akan membantu pihak sekolah memberi pertimbangan kepada guru-guru.

1.7.2

Guru-guru

Tekanan juga amat membimbangkan golongan pendidik. Diharapkan kajian ini akan menjadi panduan berguna bagi para guru yang memikul tanggungan berat menyempurnakan beban tugasnya.

Malahan diharapkan, guru-guru yang sering

tertekan dapat menjadi kajian ini sebagai panduan untuk mengelakkan penurunan prestasi diri mereka. Diharapkan, dengan berpeluang membaca kajian ini guru-guru SJK(C) berpeluang membebaskan diri mereka daripada tekanan dan memperlihatkan khidmat cemerlang yang dapat memanfaatkan semua pihak.

14 Punca tekanan dan tahap tekanan kerja di kalangan guru SJK(C) di Bandar Kuala Lumpur. Segala maklumat yang diperolehi daripada kajian ini mempunyai kepentingan yang tersendiri di samping dapat memperbaiki kelemahan yang sedia anda.

Oleh itu, diharap hasil kajian ini dapat meningkatkan kesedaran pihak berkepentingan seperti pihak pentadbiran sekolah, Jabatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan program dan aktiviti yang dapat mengatasi masalah tekanan yang dihadapi.

Diharapkan juga hasil kajian ini dapat menambahkan literature kajian, yang mendalam dan bidang akademik mengenai tekanan kerja guru di Malaysia. Ini dapat membantu pengkaji-pengkaji yang lain menjalankan kajian dengan lebih sempurna dan lengkap.

Akhir sekali diharap dapatan kajian ini dapat dijadikan sebahagian panduan kepada semua pihak yang berkepentingan agar lebih peka dan dapat mengatur strategi tertentu untuk mengurangkan tekanan kerja di kalangan guru-guru untuk mengelakkan mengurangkan dan mengatasi tekanan kerja yang mereka hadapi.

1.8

Istilah dan Definisi

1.8.1

Tekanan

Perbuatan menekan, keadaan menekan atau keadaan tertekan; keadaan menanggung beban yang sukar untuk ditanggung. ( Kamus Dewan, 1997 )

Tekanan (stres) di sini merupakan tindak balas fizikal, fisiogikal dan psikologikal yang berlaku dalam diri seseorang yang berpunca atau diakibatkan oleh suasana yang dihadapi yang dianggapkan sekarang mengancam atau mencabar.

15 Tekanan (stres) merupakan normal dalam kehidupan yang sentiasa dipenuhi dengan kesibukan. Setiap orang akan mengalami tekanan (stres) dalam kehidupan seharian mereka.

Tekanan (stres) yang berterusan dan keterlaluan boleh

mengganggu kesihatan mental mahupun kesihatan fizikal. Marshall dan Cooper (1976) tekanan (stres) berlaku jika setiap unit dan individu mendapat sedikit kepercayaan.

Jika tekanan (stres) tidak diatasi akan timbul banyak masalah

kesihatan dan penurunan aktiviti. Menurut Zayadi dalam Hasnah Ibrahim (1982), Sikap yang positif akan memajukan diri mereka dan sikap yang negatif akan menjadikan prestasinya merosot.

1.8.2

Tekanan Kerja Guru

Perbuatan menekan, keadaan menekan atau keadaan tertekan semasa berkerja di sekolah, keadaan menanggung beban yang sukar untuk ditanggung (Kamus Dewan, 1997).

Tekanan kerja guru di sini ialah pengalaman yang dialami oleh guru yang berhubung dengan emosi yang tidak menyenangkan seperti keteganggan, kekecewaan, kebimbangan, kemarahan dan kedukacitaan yang disebabkan daripada aspek-aspek berkerja sebagai seorang guru.

Tekanan kerja guru yang sering diketengahkan oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978a) mendefinisikan sebagai tindak balas negatif seperti kemarahan atau tekanan jiwa yang selalunya diikuti dengan kenaikan dengupan jantung atau pelepasan horman “andrenocorticontrophic” ke dalam saluran darah.

Tekanan kerja yang

dihadapi oleh guru boleh mengugat keyakinnan atau kesihatan diri mereka dan melalui penyesuaian mekanisme yang diwujudkan ianya dapat mengurangkan tekanan kerja yang dihadapi.

Definisi yang dibawa oleh Kyriacou & Sutcliffe (1978a) menilai tekanan kerja guru negatif dan boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan guru tersebut. Elemen yang penting adalah persepsi guru terhadap tekanan kerja berdasarkan

16 kepada tiga aspek iaitu: tidak berupaya menerima tekanan kerja yang dihadapi. Mengalami kesusahan untuk menerima tekanan yang dihadapi atau kegagalan untuk menerima tekanan kerja sehingga menjejaskan kesihatan mental atau fizikal mereka.

1.8.3

Punca-Punca Tekanan

Sebab yang menjadi asas, asal mula, pokok pangkal keadaan menekan. (Kamus Dewan, 1997).

Punca-punca tekanan ialah perkara, suasana atau peristiwa yang boleh menyebabkan gangguan kepada tingkah laku, psikologi dan fisiologikal seseorang guru. Punca-punca tekanan yang dikaji ialah dari aspek faktor beban tugas, faktor salah laku pelajar, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan.

1.8.4

Karenah Pelajaran

Merujuk kepada segala perlakuan atau tingkah laku pelajar yang merangkumi sikap, tabiat, kelakuan, minat, personaliti dan disiplin pelajar.

1.8.5

Beban Tugas

Jumlah tugas yang perlu dikerjakan oleh proses atau sistem dalam tempoh tertentu. (Kamus Dewan, 1997 ).

Merujuk kepada tugas-tugas yang perlu dibuat oleh guru seperti membuat persediakan mengajar, menyemak latihan pelajar, tanggungjawab terhadap pelajaran pelajaran dan pentadbiran seperti mengisi borang dan lain-lain tanggungjawab yang mesti dipikul oleh seseorang sepanjang dia berkerja.

17 1.8.6

Kekangan Masa Merujuk kepada kekuraangan peralatan dan kemudahan pembelajaran,

keadaan bilik guru, kelas yang besar, tuntutan sukatan pelajaran, kurang masa untuk membimbing pelajar dan masa rehat yang singkat.

1.8.7

Penghargaan

Perihal atau perbuatan menghargai, penghormatan, penyanjungan. (Kamus Dewan, 1997). Merujuk kepada penghargaan ke atas pengajaran yang baik, struktur kerjaya, peluang naik pangkat, mempunyai suara dalam membuat keputusan dan persepsi guru terhadap gaji yang diterima berbanding dengan tugas yang dipikul.

1.8.8

Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)

Sekolah yang bahasa pengantaranya adalah Bahasa Mandarin.

Namun

begitu, sistem pengajaran dan pembelajaran masih mengikuti garis panduan yang diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Perbezaan sekolah ini berbanding sekolah rendah yang lain ialah bahasa pengantaranya, khususnya sekolah-sekolah yang dikaji.

1.8.9

Kepuasan Kerja

Perihal puas, kelegaan, kenikmatan dan kesenangan. (Kamus Dewan, 1997). Locks (1994) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai terbalas emosi seseorang individu sama ada ia mempunyai perasaan yang positif atau perasaan yang negatif terhadap kerja yang dilakukan.

18 1.9

Kesimpulan

Dalam bab ini telah dihuraikan dan diterjemahkan perkara-perkara yang menjadi asas dan hala tuju kajian ini, latar belakang kajian telah dihuraikan dengan pernyataan masalah kajian, objektif kajian, persoalan kajian, batasan kajian, kepentingan kajian, istilah dan kesimpulan.

BAB ll

SOROTAN PENULISAN

2.1

Pengenalan

Para pendidik yang berminat untuk mengkaji tekanan kerja guru telah meningkat (Byrne,1998). Ini disebabkan tekanan di kalangan guru telah menjadi satu isu yang agak penting dalam lapangan pendidik dan banyak peristiwa yang berlaku menunjukkan paras tekanan yang tinggi dialami oleh mereka yang terlibat dalam pendidikan (Esah,1997). Tekanan kerja amat mempengaruhi kehidupan dalam profesion perguruan, terutamanya dalam perkembangan emosi pendidikan. Fortuna (2001) menyatakan bahawa tekanan kerja boleh mempengaruhi kualiti pengajaran guru dan seterusnya mempengaruhi pula produktiviti, prestasi dan kecekapan guru. Tekanan kerja juga boleh dialami oleh individu yang boleh menyesuaikan diri dengan alam pekerjaannya serta mempunyai kemahiran atau kepakaran kerja yang lemah (Tang & Yueng, 1999). Manakala menurut Adam (1999), Leung, Siu dan Spector (2000) petanda-petanda sumber tekanan yang lain adalah seperti harapan yang tinggi, komitmen yang rendah, kepuasan kerja yang rendah, rendah estim diri dan tidak berkemampuan berkerja dengan bersungguh-sungguh.

Ali Murut Sunbul (2003) pula menyatakan tekanan juga adalah berpunca dari seseorang berasa putus asa dengan kerja-kerja di luar jangkaannya dan kurang pengawalan personal dari pihak atasan.

Manakala, Abdul Aziz Yusof (2003)

menyatakan tekanan akan timbul apabila berdepan dengan kerja yang terlalu banyak untuk dilakukan, sebaliknya berdepan dengan masa yang terlalu singkat serta disokong pula dengan sumber yang amat terhad.

20 2.2

Konsep Tekanan Kerja

Tekanan kerja ditakrifkan sebagai reaksi fisiologi dan psikologi yang berlaku apabila seseorang khususnya pekerja mengalami fenomena ketidakstabilan atau ketidakseimbangan di antara tahap permintaan yang dikenakan ke atas dirinya dengan keupayaan untuk memenuhi permintaan berkenaan. (Ward,1987)

Bruno (1990) pula menegaskan bahawa tekanan merupakan satu sistem desakan secara dalaman, organik atau psikologi yang menyebabkan keselesaan. Ini bermakna apabila seseorang itu mengalami tekanan dalam sebarang pekerjaannya sudah pastilah penumpuan terhadap sesuatu bidang perkerjaan itu tidak dapat dilakukan.

Tekanan merupakan fenomena biasa yang dialami oleh manusia sama ada pekerja atau bukan pekerja. Fortana dan Abouserie (1993) menegaskan bahawa tekanan sebagai satu fenomena semula jadi dan tidak boleh dielakkan sekirannya individu itu terlibat dalam kerja-kerja professional. Beliau juga menegaskan bahawa tekanan menjadi beban semula jadi yang dialami oleh semua individu sama ada di bawah atau melebihi tahap rangsangan yang diterima.

Menurut Murdock dan Scutte (1993) tekanan dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena dimana ketidakpadanan di antara persepsi tuntutan atau desakan dengan persepsi keupayaan untuk menunaikannya telah berlaku. Dalam pada itu, jika terdapatnya jurang persepsi sedemikian maka seseorang itu akan mengalami tekanan.

Salvo, Lubers, Rossi dan Lewis (1994) menegaskan bahawa konsep tekanan dalam pekerjaan dianggap sebagai satu aspek kritikal dan berpengaruhi ke atas aspek-aspek yang lain seperti kesihatan.

Konsep tekanan juga didefinisikan oleh Lefton (1994) sebagai tindak balas yang spesifik oleh organisma terhadap desakan sama ada desakan sebenar atau yang

21 dikhayalkan, iaitu tindak balas emosi di mana tekanan yang dialami oleh seseorang tidak akan menjadi tekanan kepada orang lain.

Namun begitu, tekanan kerja juga boleh mempunyai perkaitan dengan perbezaan sifat-sifat tertentu dalam sesuatu kumpulan tertentu dengan kumpulan yang lain atau juga perubahan syarat-syarat tertentu dalam sesebuah organisasi atau perbezaan yang bersifat secara individu.

Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) menyatakan bahawa terdapat banyak punca tekanan secara langsung atau tidak, yang mungkin berpunca daripada individu itu sendiri atau melibatkan sekelompok manusia, persekitaran, keluarga dan sebagainya. Beliau juga menegaskan tekanan mungkin juga berpunca daripada kebosanan. Kebosanan pula terjadi kerana kita melalui rutin hidup yang sama setiap hari, disamping kehidupan yang stereotaip tanpa raidah, hiburan atau teman untuk berbicara.

Berdasarkan sorotan tentang definisi-definisi tekanan kerja maka jelaslah bahawa tekanan kerja merupakan tindak balas fisiologi dan juga tindak balas psikologi terhadap fenomena ketidakstabilan pelbagai aspek dalam diri seseorang pekerja yang meliputi permintaan dan keupayaan yang perlu ditangani.

2.3

Punca-punca Tekanan (Stres)

Dalam dunia globalisasi hari ini pelbagai perubahan boleh berlaku dan ia turut menimpa dunia pendidikan. Situasi perubahan ini semestinya menyebabkan berlakunya stres ke atas guru. Gold & Rothh (1993) menyatakan bahawa salah satu punca tekanan bagi guru-guru adalah perubahan. Oleh yang demikian guru-guru perlulah menyesuaikan diri dengan perubahan dan sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek.

Punca stres atau dikenali sebagai “Stressor” adalah rangsangan yang bertindak terhadap seseorang yang melebihi kebolehan seseorang itu mengawalnya.

22 Cara seseorang menganggap punca stres juga berbeza-beza di mana sesuatu peristiwa boleh bertindak sebagai punca stres kepada individu A tetapi bukan kepada individu B. (Noriah, 1994)

Kenneth (1996), dalam kajiannya terhadap pengetua di Tennessee, mendapat kebanyakkan pengetua mengakui beban tugas mereka menyebabkan wujudnya stres. 78% responden mengakui tahap stres mereka berada pada tahap yang tinggi, puncanya ialah tekanan perkerjaan sebanyak 70%.

2.4

Teori-teori Tekanan (Stres)

2.4.1 Antony, Pervew & Kacmar

Antony, Pervew & Kacmar (1993) dalam Matt Jarvis (2002) mendefinisikan stres sebagai interaksi antara individu dengan dengan persekitaran yang digambarkan oleh perubahan fizikal dan psikologi. Perubahan ini boleh memberi kesan positif dan negatif. Kesan yang timbul dari stres ini telah menarik ramai pengkaji untuk melihatnya dari pelbagai aspek. (Cox,T. 1980) telah membahagikan kesan stres ini kepada tiga perspektif.

i.

Penyelidik melihat stres sebagai akibat atau kesan dari sesuatu yang lain. Ia dijalankan sebagai pembolehubah bersandar dalam kajian ini.

ii.

Melihat stres sebagai pembolehubah bebas, ia menjadikan penggerak seseorang atau menjadi punca kepada sesuatu yang lain.

Penyelidik

dalam hal ini mengkaji kesan yang timbul akibat stres. iii.

Perspektif akhir pula penyelidik melihat stres sebagai satu psikologi yang dinamik di mana stres dilihat oleh pengkaji sebagai faktor yang berada di antara penyebab dan akibat dalam sesuatu situasi.

23 2.4.2 Teori Psikodinamik, Kognitif, Tingkah laku dan Biologikal

Menurt Mahmood Nazar (2000), beberapa teori telah dikemukakan yang berkaitan dengan stres ini antaranya ialah teori stres dari sudut psikodinamik, kognitif, tingkah laku dan biologikal.

a. Teori Psikodinamik Seorang pakar psikoanalisia yang bernama Franz Alexender menyatakan bahawa stres ini disebabkan oleh keteganggan emosi yang tertekan yang terlibat dengan konflik kesedaran. (Lauzun 1963)

b. Teori Behaviurisme Dari pandangan behaviurisme iaitu Skinner, seseorang yang menunjukkan tingkah laku yang tertekan terhadap sesuatu rangsangan telah diteguhkan masa lampau untuk memberi tindak balas tersebut. Lazarus (1996) pula mencatatkan bahawa tingkah laku yang berkaitan dengan stres ini lebih dipengaruhi oleh proses pembelajaran daripada pengaruh unsure mekanisme naluri. Melalui proses peneguhan ke atas beberapa tingkah laku yang terpilih seseorang itu boleh dibentuk untuk mengalami stres dari situasi tertentu. Sebagai contoh, bagi seseorang yang mengalami stres di tempat kerja kerana terlalu banyak berhadapan dengan permintaan atau perintah yang lain. Keadaan ini adalah tertakluk kepada senang atau susah tingkah laku seseorang itu dibentuk dan jikalau ia mudah, maka senanglah ia mengalami tekanan.

c. Teori Kognitif Lazarus & Folkman (1984) telah membicarakan tentang hal penilaian kongnitif terhadap stres secara mendalam. Mereka mendefinisikan penilaian kongnitif sebagai proses mengkategorikan sesuatu penemuan dan sebagai aspek lain yang berkaitan dengannya dan mengkaitkannya dengan makna

24 yang ada pada kesihatan kendiri.

Penilaian ini menumpukan perhatian

kepada mereka dan penilaian berlaku dalam keadaan sedar.

Contohnya

seseorang pelajar tahu yang dia akan menghadapi tekanan jikalau ia menduduki peperiksaan tanpa membuat persediaan terlebih dahulu.

d. Teori Tingkah laku dan Biologikal Hans Selye (1974) ialah pakar psikologi yang banyak mengkaji fenomena tekanan dan aspek biologi dan hasil-hasil penyelidikannya, beliau mengutarakan satu teori yang menarik mengenainya. Beliau mendefinisikan teori ini sebagai satu tindak balas yang tidak spesifik oleh tubuh terhadap apa-apa rangsangan atau permintaan.

Tindak balas ini yang menjadi

tumpuan. Hans Selye (1974) yang dikenali sebagai Sindrom Adaptasi Am (GAS). Sindrom ini dikatakan Am kerana tidak tindak balas dihasilkan oleh tubuh adalah sama kepada apa-apa bentuk rangsangan menyebabakan tekanan.

Sindrom ini mempunyai proses adaptasi kerana tubuh akan

merangsang satu bentuk pertahanan yang membantu untuk mengatasi masalah. Ia dinamakan sindrom kerana Manifestasi reaksi adalah berkaitan di antara satu sama lain.

Model ini adalah berdasarkan tiga tahap asas perkembangan yang berlaku ketika stres iaitu tahap bersedia dan berjaga-jaga (Alarm Reaction), tahap penentangan (Stage of Resistance) dan tahap kelesuan (Stage of Exhaustion).

Tahap Kelesuan Tahap Penentangan Tahap Bersedia dan berjaga-jaga Rajah 2.1: Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum. (Sumber: Selye, H.(1974). “Stress Without Distress”. New York: Harper and Row.)

25 Dalam tahap bersedia dan berjaga-jaga, ia berlaku pada kali pertama kewujudan stres untuk satu jangka masa yang akan mempunyai tahap rintangan yang lebih rendah dari tahap normal. Peningkatan pada gangguan di dalam perut dalam jangka masa yang singkat akan menyebabkan peningkatan pada tekanan darah. Seterusnya badan akan melarahkan sumber pertahanan untuk mempertahankan diri. Sekiranya tindak balaspertahanan berjaya, keadaan kecemasan akan berjaya dan badan akan kembali kepada normal. Kebanyakan stres jangka pendek diselesaikan pada fasa ini. Stres jangka pendek seperti ini dikenali sebagai tindak balas stres kuat.

Dalam tahap penentangan, sekiranya stres berterusan disebabkan oleh faktorfaktor di luar kawalan organisasi ataupun tindak balas pertama tidak berjaya, badan akan mengalami satu perubahan pada skala penuh.

Masalahnya badan akan

mengembangkan banyak sumber untuk mengatasi stres ini di mana umumnya mengakibatkan pengurangan ketahanan.

Tambahan pula, lebih banyak simptom

fizikal yang serius seperti ulser berlaku.

Dalam tahap kelesuan, sekiranya stres tidak juga dapat dikawal, badan akan kehabisan tenaga dan mengalami keletihan. Ketahanan mungkin hilang kesemuanya

Pertahanan Badan

dan kematian akan berlaku selepas itu.

Arah Jangka Masa Bagi Sindrom Penyesuaian Umum Rajah 2.2: Tindak Balas Terhadap Stres Berubah Mengikut Jangka Masa Penyebab Stres (Sumber: Selye, H.(1974). “Stress Without Distress”. New York: Harper and Row.)

26 2.4.3 Teori Hierarki Keperluan Maslow dan Teori Dua Faktor Herzberg

Teori ini sebenarnya adalah susulan dan hasil perubahsuaian daripada Teori Hierarki Keperluan Maslow (1970) dan Teori Dua Faktor Herzberg (1972). Alderfer (1969) telah menekankan bahawa manusia memerlukan keperluan yang boleh disusun di dalam satu hierarki. Di dalam susunan itu terdapat satu lagi keperluan yang perlu dipenuhi di antara keperluan aras terbawah dengan kepuasan aras tertinggi untuk mendapatkan kepuasan kerja. Manakala keperluan “Growth” pula adalah untuk memenuhi keperluan instrinsik seseorang individu itu seperti perkembangan dan pertumbuhan dan memenuhi potensi individu berkenaan. Di dalam pekerjaan keperluan ini tercapai apabila pekerja terlibat dengan pekerja yang melibatkan pengguna kreativiti mereka.

Alderfer (1969) telah mengkelaskan tiga kategori keperluan yang perlu dipenuhi iaitu keperluan “Existence”, keperluan “Relatedness” dan keperluan “Growth”. Keperluan “Exiatence” adalah merangkumi segala bentuk keperluan psikologi material seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Dalam perkerjaan pula,

keselamatan kerja, gaji dan kemudahan. Keperluan “Relatedness” pula meliputi hubungan peribadi dengan orang lain termasuklah rakan-rakan sekerja, keluarga penyelia dan orang bawahan. Alderfer menegaskan bahawa keperluan ini dapat diberi kepuasan dengan menghilangkan rasa marah dan permusuhan tetapi perlu menyemai perhubungan yang mesra dengan orang lain.

2.5

Model-model Tekanan (Stres)

2.5.1

Model Stres – Cooper (1988)

Rajah 2.3 menunjukkan model stres Cooper.al (1979) telah menyatakan bahawa stres adalah sebarang kuasa yang meletakkan faktor psikologikal dan fizikal melampaui tahap keupayaan individu. Ini bermaksud halangan yang timbul akan

27 mengakibatkan tekanan.

Sehubungan dengan itu, setiap individu mempunyai

keupayaan dan pendekatan yang berbeza dan bergantung kepada jenis pesonaliti serta mekanisme daya tindak yang digunakan. Sekiranya tekanan gagal ditangani, maka ia akan menimbulkan masalah dan berkemungkinan individu tersebut akan mengalami tekanan yang terus dan berlarutan. Beliau telah menyatakan bahawa, setiap individu kebanyakan cuba menjaga emosi, pemikiran dan hubungan dengan persekitaran agar mereka selesa.

Steady state

Threat

Stress

Steady state

Threat

Stress

Adjustment processes, coping

Failure to copes

Success

Continued stress

Rajah 2.3 : Model Stres Cooper (1988)

(Sumber: Cooper et.al., (1988). “Living With Stress”. United State: Penguin Books.)

2.5.2

Model Stres Atkinson (1988)

Atkinson (1988), stres didefinisikan sebagai permintaan berlebihan yang melampaui kebolehan seseorang individu.

Mempunyai kerja yang banyak dan

ketidakcukupan masa adalah masalah yang biasa. Permintaan daripada pelbagai sumber akan mendatangkan tekanan.

Tekanan dikategorikan kepada dua iaitu

tekanan luaran dan tekanan dalaman.

Tekanan luaran iaitu persekitaran fizikal

(seperti piawai yang terlalu tinggi) dan emosi (seperti tidak mahu meminta bantuan).

28 Keluarga (suami/ isteri, anak, orang tua, saudara mara) Kegiatan waktu

Orang lain (rakan/ jiran)

Perkerjaan

Beban berlebihan

Kegiatan sosial

Ciri-ciri pekerjaan (misalnya batasan waktu, kerja yang berulang) Lingkungan Fizikal (misalnya kebisingan/ kesesakan)

Lingkungan sosial/ budaya (misalnya persaingan)

Tekanan Luaran

Tekanan

Rajah 2.4 : Model Stres Atkinson (1988). Fizikal (misalnya keadaan kesihatan)

Kongnitif (misalnya standard yang terlalu tinggi

Tekanan Dalamam

Mosi (misalnya tidak mahu meminta bantuan)

Perlakuan (misalnya berbeza kerja yang tidak efisien)

Rajah 2.4 : Model Stres Atkinson (1988).

(Sumber: Atkinson J.M.(1988). “Coping With Stress At Work”. England: Thorsons Publishers Limited.)

2.5.3

Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad, 2003)

Model ini dibentuk oleh Jaafar Muhamad (2003). Model ini adalah model yang digunakan untuk mengenalpasti tiga kumpulan faktor yang berpotensi untuk mewujudkan tekanan. Ketiga-tiga faktor ini ialah persekitaran, faktor organisasi dan faktor individu.

29 Faktor Persekitaran - Ketidakpastian ekonomi

Faktor Organisasi

Faktor Personal

- Stuktur organisasi

- bentuk kelakuan

- Perubahan organisasi

- perubahan dalam

- Ketidakpastian politik - Politik organisasi - Ketidakpastian teknologi

kehidupan

- Kekaburan peranan

- konflik peranan

- Berlebihan beban kerja - Kebosanan kerja - Kekurangan sokongan kumpulan

Rajah 2.5 : Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad, 2003)

(Sumber : Jaafar Muhammad, 2003. Kelakuan Organisasi)

2.5.3.1 Faktor Persekitaran

Ketidaktentuan persekitaran akan memberi kesan terhadap rekabentuk struktur organisasi, ia turut memberi kesan terhadap tingkat tekanan di kalangan pekerja di dalam organisasi tersebut.

Faktor-faktor persekitaran terdiri daripada

ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik dan ketidakpastian teknologi.

i.

Ketidakpastian Ekonomi

Perubahan di dalam arena perniagaan boleh mewujudkan ketidakpastian ekonomi.

Apabila ekonomi meleset, masyarakat menjadi bertambah bimbang

terhadap kehidupan mereka.

Kadangkala kemerosotan atau kemelesesatan yang

kecil sahaja boleh meningkat tahap tekanan.

Mengikut kebiasaannya apabila

ekonomi meleset akan berlaku pembuangan tekanan kerja, ataupun sekurangkurangnya berlaku penurunan gaji dan ganjaran.

30 ii.

Ketidakpastian Politik

Ketidakpastian politik tidak berkecenderungan untuk mewujudkan tekanan di kalangan pekerja di Malaysia berbanding di negara-negara lain seperti di Iran, di Nicaragua dan juga di India.

Malaysia mempunyai sistem politik yang stabil.

Namun begitu, apa yang nyata ialah ancaman dalam sistem politik dan perubahan dalam struktur pemerintahan negara boleh menjadi rangsangan kepada tekanan. Keadaan politik yang tidak menentu akan menyebabkan pekerja berasa bimbang dan tidak selamat.

iii.

Ketidakpastian Teknologi

Inovasi yang baru menjadikan kaedah dan pengalaman para pekerja ketinggalan zaman dan tidak sesuai digunakan lagi bagi waktu itu. Perkembangan sistem komputer, robotik, automasi dan sistem maklumat dan telekomunikasi mempercepatkan inovasi ini berlaku dan seterusnya menjadi ancaman kepada pekerja kerana ia boleh meningkatkan tekanan pada diri mereka.

2.5.3.2 Faktor Organisasi

Tidak ada pengecualian terhadap faktor-faktor yang boleh menyebabkan tekanan di dalam organisasi. Antara faktor-faktor dalam organisasi yang menjadi punca tekanan ialah struktur organisasi, perubahan organisasi, politik organisasi, kekaburan peranan, berlebihan beban kerja, kebosanan kerja dan kekurangan sokongan kumpulan.

i.

Struktur Organisasi

Ini merujuk kepada penyusunan dan perhubungan yang sistematik antara jabatan dan kedudukan seseorang dalam organisasi.

Individu pada peringkat

pengurusan mungkin akan tertekan dengan persaingan yang hebat, perebutan syer pasaran baru, permintaan pengguna yang menurun, peraturan baru oleh kerajaan

31 yang mengikat jualan keluaran firma dan sebagainya. Begitu juga bagi individu I peringkat pertengahan mungkin tertekan oleh arahan dan pihak atasan, oleh aduanaduan peringkat bawahan, mempunyai kakitangan yang kurang mahir dan cekap. Kekurangan kuasa dalam perbuatan keputusan organisasi turut menyebabkan seseorang merasa kurang berkesan dalam menjalankan sesuatu tugas. Jika individu berada di peringkat bawahan pula mungkin tertekan oleh dasar dan peraturan organisasi yang terlalu banyak dan mengelirukan.

ii.

Perubahan Organisasi

Tekanan dan perubahan organisasi sememangnya berkait rapat. Perubahan organisasi dari segi kebudayaan, tekanan dan dasar organisasi boleh memecah belahkan aliran kerja dan perhubungan antara pekerja. Tekanan akan timbul akibat sesuatu perubahan kerana setiap individu mempunyai keperluan dan kehendak yang berbeza. Tekanan ini menjadi lebih serius apabila perubahan itu dibuat tanpa persetujuan pekerja yang terlibat.

iii.

Politik Organisasi

Politik dalam organisasi adalah satu aspek penting. Kebolehan seseorang memainkan politik akan menentukan kedudukan di hieraki pengurusan. Tindakan ini mungkin bercanggah dengan moral dan pegangan individu dan sekiranya keadaan ini berlanjutan, individu berkenaan akan menghadapi tekanan dari semasa ke semasa.

iv.

Kekaburan Peranan

Kekaburan Peranan dalam organisasi didefinisikan sebagai objektif yang tidak jelas dan tanggungjawab kerja. Beech (1982) menyuarakan pendapat bahawa kekaburan peranan wujud apabila seseorang itu lambat dan tidak menerima sebarang maklum balas tentang prestasi kerjanya atau tidak pasti akan ganjaran yang diterima terhadap prestasi kerjanya atau tidak pasti akan ganjaran yang diterimanya.

32 Jaafar Muhammad (2003) menyatakan berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa orang yang mengalami kekaburan peranan akan mengalami kepuasan kerja yang rendah, tekanan kerja yang tinggi dan mempunyai perasaan bahawa dirinya tidak berguna secara tidak langsung keyakinan dirinya turut merosot.

v.

Berlebihan Beban Kerja

Beban kerja yang berlebihan boleh menyebabkan pekerja menjadi resah dan bingung kerana mereka khuatir atau ragu sekiranya kerja yang diarahkan tidak dapat disiapkan mengikut masa atau kualiti yang diharapkan. berlebihan juga boleh membawa kepada kesilapan.

Seringkali kerja yang

Jika ini juga berlaku dan

berlarutan, pekerja berkenaan akan merasa tertekan, mudah marah atau merempan. Sanders (1992) menegaskan bahawa beban kerja dalam sesuatu bidang pekerjaan yang ditanggung oleh sesuatu pekerja yang bersifat keterlaluan boleh membawa kepada kesan negatif sama ada kepada individu sebagai pekerja itu sendiri mahupun kepada organisasi di mana mereka berkerja.

vi.

Kebosanan Kerja

Pekerja-pekerja yang melaporkan kebosanan dan ketidakpuasan yang paling tinggi terhadap beban kerja mereka adalah pekerja barisan pengeluaran. Tanda-tanda kelakuan kerja yang ditunjukkan ialah peningkatan diri dari segi kebimbangan, kemurungan dan ketidakselesaan.

Pekerja-pekerja yang menunjukkan darjah

kebosanan yang tinggi dalam pekerjaan, besar kemungkinan akan merasakan bahawa kemahuan dan keupayaan mereka tidak digunakan dengan sepenuhnya dan menganggap kerja mereka sebagai kurang kompleks atau rutin yang tidak mencabar.

vii.

Kurang Sokongan Kumpulan

Sokongan sosial wujud apabila seseorang itu mempunyai perhubungan dengan satu atau lebih orang lain.

Perhubungan ini merupakan satu interaksi

33 berperasaan positif, saling memahami dan sering menasihat dan menggalakkan antara satu sama lain. Ini menandakan sokongan orang lain terhadapnya sama ada secara individu ataupun kumpulan.

Tanpa sokongan dari kawan-kawan atau

kumpulan seseorang itu merasa terasing dan rendah hati dan seterusnya boleh membawa kepada kekecewaan dan tekanan dalam diri mereka.

2.5.3.3 Faktor Personal

Jaafar Muhamad (2003) kebanyakan individu hanya bekerja 45 jam seminggu. Masa selebihnya (123 jam) dihabiskan untuk berhubungan dengan masyarakat sekitar. Segala masalah yang dialami pada waktu ini berkemungkinan akan dibawa ke tempat kerja. Antara faktor individu utama yang dianggap personal meliputi faktor bentuk kelakuan, perubahan dalam kehidupan dan konflik peranan.

i.

Bentuk Kelakuan

Terdapat dua jenis bentuk kelakuan individu iaitu kelakuan jenis bentuk A dan kelakuan bentuk jenis B. Kelakuan bentuk atau jenis A mula dikaji dalam tahun 1970 an dan 1980 an. Ia adalah satu penilaian tahap yang paling kerap digunakan. Kelakuan individu jenis A biasanya amat dikuasai oleh keupayaan menguasai masa. Mereka cuba menyiapkan tugas yang banyak dalam masa yang singkat. Antara kelakuan jenis A mempunyai ciri-ciri bentuk :

-

Cuba dilakukan dalam masa secepat yang boleh terutamanya bagi kerja yang rutin.

-

Tidak sabar untuk menunggu sesuatu kerja hingga selesai.

-

Biasanya ia akan bertanya dari masa ke masa sama ada kerja itu sudah selesai atau tidak.

-

Sentiasa berfikir atau cuba menyelesaikan dua atau lebih perkara serentak.

-

Tidak dapat memanfaatkan masa lapang.

-

Menilai sesuatu kerjayaan dari segi kualiti.

34 Berlawanan dengan kelakuan jenis A ialah kelakuan jenis B. Individu jenis B tidak menjadi masa yang singkat sebagai pengukur kejayaan mereka. Antara kelakuan jenis B yang agak ketara ialah:

-

Tidak tergopah gapah menyelesaikan sesuatu perkara atau masalah.

-

Tidak merasa perlu menonjolkan pencapaian yang diperolehi melainkan ia benar-benar perlu dilakukan.

-

Suka bersukan dan bersantai untuk merehatkan badan.

-

Boleh berehat tanpa rasa bersalah.

Dari kajian yang terbaru, penyelidik mendapati bahawa kelakuan orang dari jenis A lebih cenderung untuk mengalami tekanan semasa dan di luar waktu kerja. Secara lebih spesifik lagi, jenis A lebih berisiko untuk mendapat penyakit jantung atau darah tinggi. Mereka mempunyai komponen marah yang kronik, berperasangka dan tidak amanah.

Namun begitu, sikap gila kerja, sikap terburu-buru atau

bersemangat berlumba-lumba. Kebaikannya ialah orang seperti inilah yang selalu berjaya dalam kerjayaannya.

ii.

Perubahan Dalam Kehidupan

Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seseorang mungkin membawa tekanan kerja.

Keadaan ini mempengaruhi prestasi dalam kerja dan

selanjutnya menjejaskan prestasi organisasi.

Hatta Sidi, Ruzanna Zam Zam dan Muhamed Hatta Shaharom (2003) menyatakan bahawa semakin seseorang itu meningkat usia, kemampuannya untuk bertindak balas terhadap stres akan lebih sukar. Proses ketuaan boleh melemahkan sistem otak yang bertindak balas terhadap stres dan menjadi kurang berkesan.

iii.

Konflik Peranan Konflik peranan timbul apabila seseorang pekerja diberi arahan yang

bertentangan dengan pihak atasan. Konflik boleh wujud apabila norma kumpulan

35 yang tidak rasmi bercanggah dengan kehendak rasmi organisasi. Keadaan ini boleh menjadi satu tekanan kepada individu kerana mereka berhadapan dengan situasi yang mengelirukan.

2.5.4

Model Tekanan Kerja Guru (Kyriacou dan Sutcliffe, 1978)

Model ini dibentuk oleh Kyriacou dan Sutcliffe(1978), dengan berpegang kepada konsep tekanan kerja guru sebagai satu sidrom gerak balas terhadap kesan negatif seperti kemarahan atau kemurungan guru yang biasanya disertai oleh potensi perubahan pathogenic psychological dan ‘biochemical’ yang berpunca daripada aspek pekerja guru dan perantara yang dipersepsikan sebagai mendatangkan ancaman terhadap harga diri atau kesempurnaan diri guru dan gaya tindak untuk mengawal atau menangani ancaman akan digiatkan untuk mengurangkan sesuatu ancaman yang dipersepsikan (Mokhtar,1998).

7 Ciri-ciri individu Guru Biograti Personaliti Keperluan yang tinggi Kepercayaan mempunyai kebolehan untuk bertemu atau mengatasi tuntutan Sistem nilai sikap

1 Potensi stres Fizikal Psikologi

2 Penilaian Ancaman kepada kesejahtera an harga diri

3 Stres sebenar

4 Mengatasi mekanisme mengurankan anggapan ancaman

(d)

5 Guru stres kesan negatif Tindak balas dikaitkan: Psikologi Fisiologi Tingkah laku (a)

8 Potensi bukan pekerjaan stres

Rajah 2.6 : Model Tekanan Kerja Guru oleh Kyriacou dan Sutcliffe. (Sumber : Kyriacou dan Sutcliffe, 1978)

6 Simpton rumit Koronari Psikomatik Mental

36 Model ini telah membezakan punca tekanan kerja berpotensi (1) daripada punca tekanan kerja sebenar (3). Punca tekanan kerja berpotensi adalah aspek-aspek objektif kerja guru seperti beban tugas yang banyak dan keadaan bising yang memungkinkan tekanan berlaku (5). Punca tekanan kerja berpotensi hanya akan menyebabkan tekanan guru jika ia ditanggap oleh guru sebagai ancaman kepada harga diri dan kesejahteraan dirinya (2). Taksiran oleh guru tentang permintaan atau tuntutan yang dibuat kepada dirinya bergantung kepada interaksi antara ciri-ciri individu guru (7) dan tanggapan guru itu terhadap tuntutan kepada dirinya.

Punca tekanan kerja berpotensi yang telah ditaksir sebagai mempunyai ancaman dipanggil punca tekanan kerja sebenar (3). Punca tekanan kerja sebenar merupakan satu subset punca tekanan kerja berpotensi. Dengan kata lain, punca tekanan kerja sebenar masih wujud dalam persekitaran guru tetapi ditanggap secara berlainan dari lebihan set punca tekanan kerja berpotensi yang lain.

Mekanisme daya tindak (4) diperkenakan untuk menangani punca tekanan kerja sebenarnya oleh individu. Sebahagian daripadanya ditentukan oleh ciri-ciri individu guru. Tekanan guru juga adalah berkaitan secara langsung dengan tahap ketidakupayaan mekanisme daya tindak (4) menangani punca tekanan sebenar (3) dan tahap guru mentaksir ancaman (2). Di sini, tekanan guru dilihat sebagai respon terhadap pengaruh negatif seperti kemarahan dan kemurungan yang biasanya diikuti oleh keadaan lain yang dianggapkan sebagai respon berkaitan dengan tekanan guru (5).

Respon-respon ini boleh berupa perubahan psikologi seperti ketidakpuasan

kerja, perubahan fisiologi seperti tekanan darah tinggi atau perubahan tingkah laku seperti tidak hadir bekerja.

Model tekanan guru ini secara tidak langsung menjejaskan bahawa tekanan guru adalah hasil daripada tanggapan atau taksiran guru terhadap tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap dirinya, ketidakupayaan atau kesukaran memenuhi tuntutantuntutan tersebut dan kegagalan memenuhinya merupakan atau ancaman kepada kesejahteraan mental dan fizikalnya.

37 Maka, secara tidak langsung dapat dinyatakan di sini, punca tekanan kerja dengan guru adalah bergantung kepada sejauh mana penafsiran guru terhadap ancaman ke atas dirinya.

2.5.5

Model Tekanan Guru ( Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, 1995)

Model ini dibentuk oleh Boyle, Borg, Falzon & Baglioni. Model dibina berpandukan kepada lima sumber yang mempengaruhi tekanan di kalangan guru. Lima sumber yang dimaksudkan ialah beban kerja, karenah pelajar, pengiktirafan professional, sumber pengajaran dan perhubungan dengan rakan sekerja yang kurang baik.

Rajah 2.7 : Menunjukkan Model Tekanan Guru (Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, 1995). Beban Kerja (Workload) Karenah Pelajar (Student isbehaviour) Pengiktirafan Professional (Professional Recognition) Sumber Pengajaran (Classroom Resources) Perhubungan Kurang Baik Dengan Rakan Sekerja (Poor Colleague Relations)

Rajah 2.7 : Model Tekanan Guru

(Sumber : Boyle, Borg, Falzon & Baglioni , 1995)

Tekanan Stres

38 Berdasarkan Model Tekanan Guru, kelima-lima faktor: bebanan kerja (Workload), karenah pelajar (Student Misbehavior), pengiktiafan professional (Professional Recognition), sumber pengajaran (Classroom Resources), perhubungan kurang baik dengan rakan sekerja (Poor Colleague Relations) yang merupakan faktor utama yang menyebabkan tekanan kepada guru. Walau bagaimanapun dalam kajian yang mereka lakukan berpendapat bahawa di antara lima faktor utama ini, bebanan kerja dan salah laku pelajar menjadi penyumbang utama terhadap tekanan yang dialami oleh guru berkenaan dan diikuti oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas, didapati bahawa wujudnya pelbagai faktor yang menjadi faktor penyumbang kepada tekanan di tempat kerja.

2.6 Kajian-kajian Tekanan (Stres) di Luar Negara

Kajian mengenai stres telah banyak dibuat oleh penyelidik-penyelidik di luar negara. Menurut Kyriacou dan Sutchiffe dalam Nor’azian (1995) di England terdapat 29.3 % hingga 30.7% mendapati guru-guru telah mengalami stres. Seterusnya kajiannya mendapati bahawa tahap stres di kalangan guru-guru perempuan adalah lebih tinggi daripada guru-guru lelaki.

Dapatan kajian telah dibuat ke atas 650 orang guru di Great Britain, Dunham (1992) menyatakan stres bagi guru-guru adalah serius dan bukan hanya penyakit jangka pendek ketika di peringkat awal dalam profesion perguruan malahan menjadi gelaja yang berterusan sepanjang kerjaya mereka.

Otta (1986), Martin Cole and Stephen Walken (1989) telah menyatakan masalah tekanan kerja guru boleh dikaitkan dengan faktor ketidakcukupan masa untuk menyempurnakan kerja mereka di sekolah, sikap pelajar-pelajar, tuntutan kurikulum, penghargaan professional yang rendah, persekitaran sekolah serta sikap dan pandangan masyarakat terhadap tugas dan kerjaya guru. Hubungan yang sukar dengan pelajar yang bermasalah dan kekangan masa menyebabkan tekanan yang lebih tinggi kepada guru.

39 Menurut kajian Pierce & Moly (1990) punca-punca tekanan guru disebabkan terlalu banyak kerja, tekanan masa, masalah dengan pelajar, konflik antara rakan sekerja, tahap bising yang tinggi, kesesakkan bilik darjah dan bilik guru, kurang penghargaan dan sikap negatif terhadap iktisas penghargaan. Manakala mengikut kajian Brown & Ralph (1991) punca tekanan yang dihadapi adalah pengenalan kurikulum yang baru, kelas yang tidak berdisiplin, keganasan pelajar, tekanan ibu bapa dan banyak kerja, pengurusan sekolah yang tidak baik.

Terdapat satu perlima daripada 257 orang guru dalam sekolah campuran komprehensif di England mengkelaskan profesion perguruan adalah sangat tertekan atau stres yang ekstrim. Setahun kemudian satu soal selidik telah dijalankan ke atas 218 orang guru di sekolah yang sama mendapati 23.4 peratus menyatakan profesion perguruan sangat tertekan

atau mengalami stres yang ekstrim (Kyriacou dan

Sutcliffe 1979).

Capel (1987) dalam kajian ke atas 78 orang guru daripada empat buah sekolah menengah di Britain mendapati 81 peratus stres paras rendah dan 19 peratus paras sederhana.

Dapatan ini berlawanan dengan dapatan kajian Kyriacou dan

Sutcliffe di atas.

Kajian Lim-Ng Ai Tee (1990) ke atas sampel seramai 380 orang guru di sembilan buah sekolah menengah kerajaan di Singapura.

Hasil kerja tersebut

mendapati kurang daripada 1/3 di antara mereka mengalami stres tang tinggi. Di antara tiga aspek yang dikaji adalah tingkahlaku pelajar, tekanan masa dan konflik peranan. Aspek tekanan masa merupakan faktor yang dominan mempengaruhi stres guru-guru tersebut.

Menurut (Ferrando,1993: Lee-Wu Zan dan Kyle,1994: dalam Ayob Salleh,1998) faktor demografi adalah merujuk kepada informasi yang berkaitan dengan biografikal seperti umur, jantina status perkahwinan, bilangan anak, pengalaman kerja, jawatan dan sebagainya.

Menurut Sullivan dalam Ayob

Salleh(1998) mendapati tidak terdapat perbezaan tahap stres di antara ahli fakulti, pentadbir dan staf sokongan di Universiti Midwestern dari segi jantina.

40 Manakala mengikut kajian yang dijalankan di Institusi Stres di New York mendapati bahawa 90 peratus lelaki dewasa mengalami stres yang serius sekurangkurangnya dua kali seminggu.

Kajian tentang tekanan kerja guru, Dua (1994) menunjukkan bahawa faktor seperti bebanan kerja atau suasana kerja kurang memuaskan, faktor peranan dalam organisasi, faktor perkembangan kerjaya, faktor hubunga personal, faktor budaya organisasi dan faktor penghargaan.

Seterusnya, Boyle, Borg, Falzon dan Baglioni (1995) juga telah menyatakan terdapat lima faktor utama yang telah menyumbang kepada tekanan guru iaitu: salah laku pelajar, kekangan masa dan sumber, keperluan penghargaan, hubungan antara personal yang kurang baik dan bebanan tugas.

Dalam keadaan kehidupan sekarang yang memerlukan kos sara hidup yang tinggi sudah pasti gaji adalah merupakan satu perkara penting dalam kerjaya seseorang.

Menurut Coroline (1987) telah menemubual 50 orang guru sekolah

menengah dan rendah untuk meninjau mengapakah mereka telah menukar profesion mereka. Intrisari dapatannya hampir sama atau kecewa kerana kurangnya peluangpeluang dan imbuhan dari segi kewangan. Di samping itu mereka tidak mempunyai cukup masa, kekurangan sumber-sumber untuk menjalankan tugas sebab utamanya adalah disebabkan kurang jaminan masa depan, gaji yang tidak memuaskan dan kecewa dengan sikap kerajaan terhadap pendidikan.

Menurut Kinder dalam Mohd. Sazali Nordin (1997) juga mendapati tempoh perkhidmatan memberi kesan signifikan tehadap punca-punca stres dikalangan pentadbir sekolah menengah di Missouri. Menurut Morris dalam Sazali Nordin (1997) juga melaporkan pengalaman kerja kurang daripada tiga tahun mengalami stres yang paling rendah kerana mereka mempunyai daya untuk bersaing mengikut perubahan. Bagaimanapun terdapat percanggahan dalam kajian Sullivan dalam Mohd Sazali Nordin (1997) melaporkan tiada perbezaan tahap stres di kalangan pensyarah fakulti, pentadbir dan staf sokongan di Universiti Mid-Western dari segi pengalaman kerja.

41 Ferrendo dalam Mohd. Sazali Nordin (1997) mendapati tahap umur 30 hingga 39 mengalami stres yang tinggi. Kyriacou dan Sutcliffe dalam Ridzuan (1995) mendapati guru yang berumur lebih daripada 44 tahun adalah tinggi mengalami stres kerana gaji yang tidak memuaskan serta kurang peluang kenaikan pangkat. Diikuti guru yang berumur 30 hingga 40 tahun manakala guru berusia di bawah 30 tahun mengalami stres yang rendah.

Litt dan Turk dalam Ayob Salleh (1998) dalam kajian mereka ke atas guruguru sekolah menengah di Amerika Syarikat mendapat konflik peranan dan penyeliaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan stres

kepuasan kerja

berkait dengan iklim sekolah yang diwujudkan pengetua. Guru-guru lebih selesa apabila pengetua mereka mengambil berat soal kebajikan serta mengikut perkembangan profesion mereka.

Menurut Russell Joseph (2000), antara faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru termasuklah faktor tingkah laku pelajar, ibu bapa pelajar, organisasi yang sangat longgar dan tidak teratur, penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran, hubungan yang buruk antara personal dan masyarakat, status guru di mata masyarakat dan saiz kelas yang besar. Dinyatakan juga, di antara faktor yang paling ketara menyebabkan tekanan kerja ialah bebanan mengajar serta kawalan terhadap murid di sekolah.

Gold & Roth (1993) faktor perubahan dalam kurikulum pendidikan yang pesat sebagai penyumbang tekanan kepada guru.

Pendapat ini disokong oleh

Murphy dan Others (2000) dan juga menyatakan bahawa salah satu punca tekanan bagi guru-guru adalah perubahan.

Kajian Kyriacou dan Sutcliffe dalam Nor’Azian (1995) mendapati punca stres yang mempunyai nilai min yang tinggi adalah sikap buruk pelajar dengan kerja sekolah, cuba mengekalkan nilai standard sekolah serta menggantikan guru yang tidak hadir. Beech dalam Ahmad Azhari (1998), menyatakan bahawa seseorang itu melakukan terlalu banyak kerja dalam satu-satu masa dengan suasana yang tidak selesa akan berlakulah lebihan beban kerja. Beliau menambah lagi akan wujud stres dalam diri individu apabila sesuatu kerja itu memerlukan tempoh masa yang tertentu.

42 Litt dan Turk dalam Mohd.Sazali Nordin (1997) dalam kajian mereka mendapati punca stres di kalangan guru adalah banyak tugas perkeranian.

2.7 Kajian-kajian Tekanan (Stres) Dalam Negara

Kajian-kajian banyak dibuat di institusi-institusi pengajian tinggi dalam bentuk tesis. Kajian Siti Raziah (1982) terhadap seramai 71 orang guru yang mengajar di beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan Stres dilihat dari segi jantina, pengalaman mengajar, umur dan kelulusan akademik. Dapatan kajiannya mendapati guru-guru tersebut hanya mengalami stres yang rendah dan sederhana sahaja.

Faktor-faktor yang dominan dengan stres adalah seperti bebanan kerja,

waktu mengajar yang terlalu banyak, menggantikan guru-guru yang tidak hadir dan pengalaman mengajar lebih daripada tiga tahun akan lebih mengalami stres daripada mereka yang berpengalaman lebih daripada tiga tahun.

Hasnah Ibrahim dalam Ahmad Azhari (1998) merumuskan beberapa faktor yang boleh menimbulkan stres di kalangan guru-guru. Satu daripadanya beban tugas yang berat dan banyak serta memerlukan banyak masa. Ia juga memberi kesan kepada urusan-urusan lain. Di sekolah sering kedengaran rungutan guru-guru yang terpaksa menghabiskan masa yang banyak bukan kepada tugas mengajar tetapi banyak tugas perkeranian seperti sedia kertas kerja, isi rekod prestasi, rekod kesihatan, kempen-kempen, pertandingan, kutipan derma dan sebagainya.

Dalam kajian Siti Rohani Md. Sharif (1991), beliau mendapati guru mengalami tekanan berhubung dengan empat perkara iaitu: faktor murid, bebanan tugas, tekanan masa, keadaan kerja dan suasana sekolah. Tekanan yang paling tinggi adalah disebabkan oleh faktor-faktor murid. Di antara sebabnya ialah sikap, minat dan kerja murid yang tidak memuaskan. Guru juga didapti mengalami tekanan apabila keadaan kerjaya melibatkan bilangan murid yang ramai dan kekurangan kemudahan mengajar, masalah disiplin dan hukuman yang boleh dikenakan kepada pelajar serta peraturan yang terdapat di sekolah juga menjadi faktor menyumbang tekanan kepada guru.

43 Rohani (1991) mendapati guru-guru perempuan lebih mengalami stres daripada guru-guru lelaki dalam aspek tingkahlaku pelajar dan beban tugas. Manakala guru-guru lelaki pula mengatakan mereka lebih tertekan dengan keadaan kerja dan suasana sekolah berbanding guru-guru perempuan. Kiwamuddin (1996) menyatakan bahawa 84.4 peratus guru lelaki sedang menyambung pelajaran di UTM mempunyai tahap stres yang tinggi berbanding 5.4 peratus guru-guru perempuan.

Menurut Noran Fauzan dan Ahmad Mohd Zan dalam Ahmad Azhari (1998) seseorang guru akan mengalami konflik peranan sebab birokrasi, sistem organisasi dan gaya kepimpinan sekolah.

Siti Rohani (1991) pula mendapati faktor yang

memberi stres kepada guru-guru adalah beban tugas, tekanan masa, tingkah laku pelajar dan suasana kerja di sekolah. Faktor tingkah laku pelajar mencatat 40 peratus guru menghadapi stres tahap sederhana 30 peratus tahap tinggi.

Mohd. Hasidin (1995) menjalankan kajian terhadap 64 orang guru, kakitangan Pusat Sumber Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah di negeri Johor mengalami stres mengikut pesepsi mereka iaitu 1/3 atau 29.7 peratus tahap tinggi iaitu beban tugas, 26.6 peratus amat tinggi dan 43.8 peratus tahap sederhana.

Abdul Wahid dalam Mohd Sazali Nordin (1997) tiada perbezaan yang signifikan antara starus perkahwinan dengan tahap stres yang dialami oleh guru-guru. Walaubagaimanapun dari segi min sintom stres, didapati guru-guru yang berpisah mengalami stres yang lebih berbanding dengan guru yang bujang dan berkahwin. Guru-guru yang masih bujang didapati min sintom stres yang kurang sekali.

Tan Huat Chye (1996) dalam kajiannya telah menyenaraikan sepuluh punca utama yang paling mendatangkan tekanan kepada guru di SJK(C) iaitu :

-

terpaksa mengajar kelas yang besar

-

gaji yang kurang

-

sikap buruk pelajar

-

kurang peluang untuk maju dalam profesion

-

terpaksa mengajar kelas yang berbeza kebolehan

-

terpaksa tangani pelajar yang berkelakuan buruk

44 -

mengambil alih mata pelajaran guru yang tidak hadir

-

terlalu banyak kerja perkeranian

-

kurang kerjasama dari ibu bapa

-

kurang masa rehat disebabkan jadual waktu yang berat

Kajian Teoh (1998) dan Chei (1997) menunjukkan bahawa faktor-faktor tekanan kerja adalah meliputi faktor bebanan kerja, faktor perhubungan pekerja, faktor peranan dalam organisasi, faktor persekitaran empat kerja dan faktor keluarga. Di antara punca-punca utamanya ialah pelajar dan hubungan personel. Sikap negatif murid kepada pelajaran adalah peruboleh ubah yang sangat menekan dalam sampel kajiannya.

Dalam kajian yang dijalankan oleh Rosmawati (1999) tentang tekanan kerja di kalangan guru-guru di sekolah menengah pula menyatakan faktor-faktor kerjanya meliputi faktor persekitaran kerja, bebanan tugas, peluang perkembangan kerjaya, perhubungan dalam organisasi dan tingkah laku pelajar. Dapatannya menunjukkan punca yang merupakan faktor utama ialah dari kategori tingkah laku pelajar seperti murid tidak sopan, tidak berdisiplin dan tidak berminat untuk belajar. Akan tetapi Mokthar (1998) dalam kajiannya menunjukkan kelima-lima faktor yang dikaji iaitu salahlaku pelajar, beban tugas, kekurangan masa dan sumber, perhubungan antara personal dan penghargaan sama-sama penting di dalam menyumbang kepada tekanan kerja guru.

Wan Ameran Wan Amat (2000), mengkaji tekanan kerja di kalangan guruguru sekolah menengah dalam kawasan Felda Jempol, Negeri Sembilan. Hasil kajiannya mendapati, faktor penyebab tekanan kerja pula berada pada tahap tekanan sederhana dan faktor hubungan dalam organisasi pada tahap tekanan rendah.

Menurut Punanesvaran (2000) faktor beban kerja merupakan tekanan yang datang dari pihak pentadbir sekolah yang mencangihkan kerja tidak sama rata dan menyebabkan sesetengah guru terpaksa membuat kerja yang lebih dalam masa yang singkat.

45 Shahabuddin Hashim & Rohizani Ismail (2003) menyatakan bahawa rangsangan dari luar diri adalah faktor penyumbang yang terbesar dalam merangsang tekanan, manakala faktor-faktor lain yang telah dikenalpasti ialah kebangkitan tanpa kawal emosi individu dan tahap kebimbangan yang tinggi.

Hatta Sidi, Ruzanna Zam Zam dan Mohamed Hatta Shaharom (2003) menyatakan bahawa secara amnya, tiga faktor utama yang mempengaruhi tahap stres ialah faktor individu, faktor punca stres dan faktor persekitaran.

Menurut Ali Murat Sunbul (2003) pihak pentadbir sekolah juga merupakan salah satu faktor yang membawa tekanan kerja kepada guru. Kegagalan pihak pentadbir memahami akan masalah guru serta kurang pengawalan personel boleh merosakkan kualiti pendidikan yang akan diterima oleh pelajar.

Kajian Deraman (2003) tentang tekanan kerja guru di daerah Klang menunjukkan faktor pelajar, beban tugas dan kekurangan masa menjadi punca utama yang menyebabkan tekanan kepada guru.

BAB III

METODOLOGI

3.1

Pendahuluan

Bagi mendapatkan satu hasil kajian yang baik dan boleh dipercayai, metodologi merupakan aspek yang perlu diberi perhatian. Ianya bagi menjamin kaedah-kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini adalah bersesuaian dengan pembolehubah yang hendak dikaji serta hipotesis-hipotesis yang digunakan di dalam kajian. Bab ini juga akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan oleh penyelidik untuk menyemburnakan kajian ini. Ia dibahagikan kepada reka bentuk kajian, kerangka konseptual kajian, tempat kajian, subjek kajian, instrumentasi, kaedah pulangan soal selidik, kajian rintis dan analisis data.

3.2

Reka Bentuk Kajian

Syed Arabi Idid (1993) menjelaskan bahawa reka bentuk kajian amat penting bagi sesuatu kajian kerana reka bentuk kajian menjadi panduan kepada pengkaji untuk menjalankan kajian bagi sesuatu kajian kerana kajian deskriptif-korelasi. Menurut Gajendra (1981) kajian deskriptif membekalkan data-data yang penting untuk penyelidikan dan membolehkan penerangan dilakukan terhadap sesuatu fenomena dengan menganalisis data-data yang diperolehi dari soal selidik. Menurut Mohd Majid Konting (1993) kajian korelasi memberi penekanan kepada penentuan

47 sejauhmana kaitan antara pembolehubah-pembolehubah. Penyelidik menggunakan prosedur soal selidik untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan penyelidikan.

3.3

Kerangka Konseptual Kajian

Bagi kerangka konseptual kajian ini, pembolehubah bersandar dalam kajian ini ialah faktor demografi guru dan faktor-faktor yang mungkin akan menyebabkan tekanan. Faktor demografi guru di sini adalah berdasarkan ciri sosial-demografi terpilih iaitu jantina, umur, status perkahwinan, kelulusan akademik dan pengalaman mengajar. Manakala faktor-faktor tekanan yang akan dikaji adalah karenah pelajar, bebanan tugas, kekangan masa dan penghargaan. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar pula adalah paras tekanan kerja guru. Rajah 3.1 kerangka konseptual kajian yang menunjukkan pembolehubah-pembolehubah dalam kajian.

Pembolehubah tak bersandar

Pembolehubah bersandar

( IV )

( DV )

Ciri Demografi 1. 2. 3. 4. 5.

Jantina Umur Status Perkahwinan Kelulusan Akademik Pengalaman Mengajar Karenah Pelajar Bebanan Tugas Kekangan Masa

Penghargaan

Rajah 3.1 : Kerangka Konseptual Kajian

Tekanan Kerja Guru

48 3.4

Populasi Kajian

Populasi Kajian merujuk kepada kelompok sasaran aktiviti kajian dijalankan. Menurut Ahmad Mahdzan Ayob (1992) populasi ialah sekumpulan unsure atau benda (sama ada bernyawa atau tidak ) yang menjadi subjek pada kajian.

Dalam kajian ini, populasi kajian terdiri daripada semua guru terlatih yang mengajar di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan yang telah mengajar selama sepuluh tahun ke atas. Jadual 3.2 menunjukkan populasi yang terdiri daripada 3 buah sekolah yang akan dipilih untuk menjalankan kajian ini.

Jadual 3.2: Populasi Guru dari tiga buah SJK(C) dalam Wilayah Persekutuan. Nama Sekolah

Jumlah Populasi

Bilangan Sampel

SJK (C) Kuen Cheng 1 SJK (C) Chung Kwok SJK (C) Kuen Cheng 2

15 20 15

15 20 15

Jumlah

50

50

(Sumber: Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan, 2007)

3.5

Tempat Kajian

Kajian ini dijalankan di Wilayah Persekutuan. Tiga buah SJK(C) yang terlibat dalam kajian ini.

3.6

Sampel Kajian

Dalam kajian ini, jumlah sample kajian ditentukan dengan jumlah responden yang mengajar di tiga buah sekolah yang dipilih dan mempunyai pengalaman mengajar selama sepuluh tahun ke atas. Populasi kajian ini terdiri daripada 50 orang

49 guru yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi sepuluh tahun di tiga buah sekolah yang dipilih.

3.7

Instrumentasi

Alat kajian yang akan digunakan untuk mengumpul maklumat ialah dengan cara borang soal selidik. Satu set borang soal selidik diberikan kepada responden kajian untuk mendapat maklumat atau data yang diperlukan bagi menjawab persoalan kajian. Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian yang mesti dijawab oleh responden. Alat kajian yang akan digunakan adalah soal selidik yang terbahagikan kepada bahagian A, B dan C sahaja.

3.7.1 Bahagian A: Latar Belakang Responden

Bahagian A mengandungi soalan tentang latar belakang responden faktor demografi guru iaitu jantina, umur, status perkahwinan, kelulusan akademik dan pengalaman mengajar. Para responden dikehendaki menandakan ( √ ) pada ruang yang disediakan.

3.7.2

Bahagian B: Tahap Tekanan Kerja

Bab ini terdiri daripada soalan-soalan untuk menentukan paras tekanan kerja yang dialami oleh responden. Terdapat 20 item soal selidik dalam bahagian ini. Responden diminta menandakan dan membulatkan nombor yang mewakili maklum balas bagi setiap pernyataan yang dikemukan berdasarkan skala likert lima mata.

50 Jadual 3.3: Soalan item berkaitan dengan faktor-faktor berikut Kenyataan Tidak Pernah Jarang Kadangkala Agak kerap Kerap

3.7.3

Ringkasan TP J KK AK K

Skor 1 2 3 4 5

Bahagian C: Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru

Bab ini ialah soal selidik “Teacher Stress Inventory” yang digunakan oleh Boyle, Borg, Falzon & Baglioni (1995) dan telah diubahsuai oleh Mokhtar (1998) telah digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru.

Jadual 3.4 : Taburan Item Soal Selidik Sumber Tekanan Kerja Karenah Pelajar Bebanan Tugas Kekangan Masa Penghargaan Jumlah soalan :

No Item 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 20

Jadual 3.5 : Soalan item berkaitan dengan faktor-faktor berikut Kenyataan Tidak ada tekanan (No Stress) Tekanan rendah (Mild Stress) Tekanan sederhana (Moderate Stress) Tekanan tinggi (Much Stress) Tekanan sangat tinggi (Extreme Stress)

Ringkasan T TR TS TT TST

Skor 1 2 3 4 5

51 3.8

Keesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen

Menurut Mohd Majid Konting (1993) keesahan sesuatu alat pengukuran merujuk kepada sejauh mana alat itu mengukur data yang sepatutnya hendak diukur dan berupaya mengukur dengan tepat sesuatu pembolehubah yang ditetapkan dianggap sah sebagai alat pengukur bagi pembolehubah tersebut. Dalam kajian ini, pengelasan skor min dan peratusan akan digunakan untuk membuat anggaran ketekalan nilai dalaman alat ukuran.

3.9

Kajian Rintis

Kajian rintis ini dijalankan bertujuan untuk menguji keesahan dan kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik yang dipilih sebelum kajian dijalankan.

Selain itu juga, kajian rintis ini berguna untuk mengkaji masalah-

masalah yang akan timbul sewaktu proses soal selidik berjalan.

Selepas item-item soal selidik disahkan oleh pensyarah yang berkenaan, maka kajian rintis dijalankan ke atas 20 guru yang mengajar di SJK(C) di Segambut, Kuala Lumpur iaitu populasi yang bukan terdiri daripada sample kajian untuk menentukan ketekalan alat ukur yang digunakan. Soal selidik kajian rintis diproses dengan menggunakan perisian komputer “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS), bagi mengira kebolehpercayaannya.

Setalah dianalisis menggunakan perisian ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS) hasil indeks Alpha adalah 0.784. Menurut Mohd Najib (1999), soal selidik mempunyai indeks kebolehpercayaan dan keesahan lebih 0.7 adalah boleh digunakan sebagai alat ukur sesuatu kajian. Ini menunjukkan soal selidik ini boleh digunakan.

52 3.10

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur penyelidikan kajian dimulakan dengan pemilihan tajuk kertas projek dan perbincangan dengan penyelia, kemudia membuat permohonan kelulusan tajuk daripada pihak Universiti.

Kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan

Penyelidikan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kebenaran juga perlu diperoleh daripada Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Teknologi dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan di mana sekolah-sekolah yang dipilih dalam menjalankan penyelidikan tersebut.

Setelah memperoleh segala kebenaran, penyelidik pergi ke sekolah-sekolah yang dipilih dan bertemu dengan guru besar untuk meminta kebenaran menjalankan penyelidikan di sekolah.

Soal selidik diedarkan kepada guru-guru di sekolah terbabit dengan bantuan dari pihak pentadbir dari sekolah berkenaan. Penerangan yang teliti juga diberikan kepada semua guru untuk mengelakkan kesilapan dan kesulitan. Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiahkan dan bertujuan untuk kajian semata-mata. Semua soal selidik yang telah diisi dikutip selepas dua minggu. Selepas semua soal selidik yang lengkap dikembali, segala maklumat atau data yang diperlukan dianalisis menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Pakej ini dipilih kerana ia lebih fleksible iaitu penyelidik boleh membuat berbagai-bagai tranformasi terhadap data asal di samping terdapatnya prosedur statistik yang boleh digunakan.

Kaedah-kaedah statistik yang digunakan ialah taburan frekuensi

kekerapan, min, peratusan dan lain-lain lagi untuk menerangkan data-data yang dikumpul dan mengenalpasti tahap dan punca-punca tekanan kerja dari faktor-faktor tertentu.

53 3.11

Penganalisisian Data

Dalam kajian ini, statistik taburan frekuensi kekerapan, min dan peratusan digunakan dalam penganalisisan data yang diperoleh.

Ciri-ciri demografi guru

sekolah dari segi jantina, umur, kelulusan akademik dan pengalaman mengajar. Subjek kajian diperihal dengan menggunakan taburan frekuensi kekerapan, min dan peratusan.

Untuk Bahagian B dan Bahagian C statistik yang digunakan ialah frekuensi, peratusan dan min. Jadual 3.6 menunjukkan taburan persoalan kajian, nombor item terlibat serta bentuk statistik yang digunakan untuk menganalisis data.

Soalan kajian “Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru yang mengajar di SJK(C)?” dianalisi dengan menggunakan skor min dan peratusan. Tahap tekanan guru-guru dibahagikan kepada tiga tahap iaitu tahap rendah, sederhana dan tinggi. Penggunaan formula kaedah peratusan dan pembahagian julat min bagi mengukur persepsi responden adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.6. Formula bagi pengiraan skor min adalah seperti berikut :

Jadual 3.6 : Skala penentuan tahap tekanan kerja guru Pengelasan Skor Min 1.00 - 2.33 2.34 - 3.67 3.68 - 5.00

Tahap Penilaian Rendah Sederhana Tinggi

(Sumber: Jawatankuasa Pembangunan Diri Pelajar, UTM (1999/2000)

54 3.12

Penutup

Keseluruhannya di dalam bab ini penyelidik telah menyebut beberapa langkah yang telah dilakukan dalam proses membuat kajian. Prosedur yang telah dirancang di dalam bab tiga adalah bertujuan untuk memudahkan proses penyelidikan berjalan dan seterusnya akan dapat memberi petunjuk kepada penyelidik untuk meneruskan penyelidikan ini.

BAB 1V

ANALISA DATA DAN KEPUTUSAN UJIAN

4.1

Pengenalan

Dalam bab ini menerangkan hasil dapatan yang diperolehi daripada kajian yang telah dijalankan.

Penganalisisan data dan keputusan yang dibuat adalah

berdasarkan skop kajian yang telah ditetapkan. Perisian Perisian ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS), digunakan dalam menganalisis data-data dalam kajian ini. Analisa Bahagian A meliputi Latar Belakang Responden. Sementera analisa Bahagian B terdiri daripada soalan-soalan untuk menentukan paras tekanan kerja yang dialami oleh responden. Maakala analisa Bahagian C adalah soalan kajian bagi melihat faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru.

4.2

Bahagian A – Latar Belakang Responden

Bahagian ini meliputi soalan-soalan mengenai maklumat latar belakang responden yang terpilih. Bilangan responden yang terlibat dalam menjalankan soal selidik ini terdiri daripada 50 orang guru daripada tiga buah sekolah. Terdapat lima soalan yang dikemukakan di dalam bahagian ini. Antaranya termasuklah jantina, umur, status perkahwinan, kelulusan ikhtisas dan pengalaman mengajar.

56 4.2.1

Jantina

Jadual 4.1:

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Jantina

Bilangan

Peratus

Lelaki

5

10

Perempuan

45

90

Jumlah

50

100

Jadual 4.1 Menunjukkan bilangan dan peratus responden mengikut jantina. Dapatan menunjukkan bahawa responden lelaki yang terlibat seramai 5 orang (10 peratus), manakala bilangan responden perempuan adalah seramai 45 orang (90 peratus). Ini menunjukkan bilangan responden perempuan lebih ramai yang terlibat berbanding dengan responden lelaki.

4.2.2 Umur

Jadual 4.2: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Umur Umur

Bilangan

Peratus

31 hingga 35 tahun

3

6

36 hingga 40 tahun

10

20

41 hingga 45 tahun

21

42

Melebihi 46 tahun

16

32

Jumlah

50

100

57 4.2.3 Status Perkahwinan

Jadual 4.3: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Status Perkahwinan Status Perkahwinan

Bilangan

Peratus

Bujang

5

10

Berkahwin

44

88

Janda / Duda

1

2

Jumlah

50

100

Merujuk kepada Jadual 4.3 menunjukkan taburan responden berdasarkan status perkahwinan yang terlibat di dalam kajian ini iaitu seramai lima orang (10 peratus) masih lagi bujang, 44 orang (88 peratus) status perkahwinan mereka ialah berkahwin manakala seorang (2 peratus) ialah janda atau duda.

4.2.4 Kelulusan Ikhtisas

Jadual 4.4: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Kelulusan Ikhtisas Umur

Bilangan

Peratus

Sijil Perguruan

26

52

Diploma Perguruan

21

42

Ijazah Sarjana Muda

3

6

Jumlah

50

100

Merujuk Jadual 4.4 menunjukkan kelulusan ikhtisas responden yang dimiliki masing-masing.

Bilangan responden memiliki kelulusan Sijil Perguruan adalah

seramai 26 orang iaitu 52 peratus sahaja, manakala responden yang memiliki Diploma Perguruan adalah seramai 21 orang (42 peratus) dan responden yang memiliki Ijazah Sarjana Muda

cuma seramai 3 orang bersamaan 6 peratus.

Kebanyakan guru yang dinyatakan adalah guru yang memiliki sijil perguruan.

58 4.2.5 Pengalaman Mengajar

Jadual 4.5: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman Pengalaman

Bilangan

Peratus

6 hingga 10 tahun

2

4

11 hingga 15 tahun

11

22

16 hingga 20 tahun

18

36

Melebihi dari 20 tahun

19

38

Jumlah

50

100

Dari Jadual 4.5 hasil dapatan dari kajian menunjukkan bahawa terdapat 4 peratus responden yang mempunyai pengalaman mengajar dari enam tahun hingga sepuluh tahun, 22 peratus mempunyai pengalaman mengajar dari sebelas tahun hingga lima belas tahun, 36 peratus berpengalaman mengajar diantara enam belas tahun hingga dua puluh tahun dan selebihnya 38 peratus mempunyai pengalaman mengajar lebih dari dua puluh tahun. Daripada dapatan ini menunjukkan responden yang terlibat dari kalangan guru yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas di bidang pendidikan.

4.3

Bahagian B - Maklum Balas Responden

Bahagian B merupakan analisis mengenai 20 item soal selidik yang disediakan. Ini merupakan rangkaian analisis daripada maklum balas yang diberikan oleh responden terhadap penyataan item-item soal selidik.

Responden perlu menjawab mengikut skala liket yang mewakali ‘Tidak Pernah’ (TP), ‘Jarang’ (J), ‘Kadangkala’ (KK), ‘Agak Kerap’ (AK), dan ‘Kerap’ (K). Item ditujukan kepada 50 orang sebagai responden kajian. Responden yang terlibat adalah guru-guru yang mengajar di tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Wilayah Persekutuan yang telah dipilih.

59 4.3.1

Analisa Mengikut Persoalan 1: Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur?

Jadual 4.6 menunjukkan taburan kekerapan, peratus dan min bagi Persoalan 1: Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur? Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 2.348.

1

2

3

4

5

6

TP

Pernyataan Saya mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang berkaitan. Saya menghadapi masalah dalam membuat keputusan. Kecekapan dalam pekerjaan berkurangan berbanding dengan dahulu. Kualiti kerja saya telah merosot. Saya berasa sangat letih dari segi rohani, emosi dan fizikal selepas kerja. Saya kerap menghadapi selesema dan jangkitan virus pada hari

J

KK

AK

K

Min

Bil

Jadual 4.6: Analisis Frekuensi, Peratusan dan Min

K

%

K

%

K

%

K

%

K

%

7

14

19

38

13

26

8

16

3

6

2.62 **

5

10

21

42

22

44

2

4

0

0

2.42 **

9

18

17

34

21

42

3

6

0

0

2.36 **

14

28

18

36

14

28

3

6

1

2

2.18 *

1

2

7

14

22

44

16

32

4

8

3.30 **

9

18

22

44

13

26

4

8

2

4

2.36 **

60 berkerja. 7

8

9

10

11

12

Saya berpendapat bahawa perubah tabiat makanan (makan berlebihan/ kurang) disebabkan masalah yang berkaitan dengan kerja. Saya menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbingan disebabkan oleh kerja. Saya berpendapat bahawa peningkatan kelalaian dalam menjalankan tugasan meningkat. Saya kerap berasa bosan semasa berkerja. Saya berpendapat bahawa tidak peka (tidak sensetif) terhadap perasaan orang lain di tempat kerja. Saya berpendapat bahawa hubungan yang tegang dengan majikan, rakan sekerja, kawan dan ahli keluarga.

13

26

15

30

14

28

6

12

2

4

2.38 **

41

82

2

4

6

12

1

2

0

0

1.34 *

9

18

21

42

12

24

8

16

0

0

2.38 **

6

12

20

40

22

44

2

4

0

0

2.40 **

4

8

21

42

22

44

3

6

0

0

2.48 **

13

26

22

44

8

16

7

14

0

0

2.18 *

61 13

14

15

16

17

18

19

20

Saya kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan. Saya berasa ketidakpuasan terhadap kerja. Saya kerap muram, cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja. Saya kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja. Saya berasa letih yang berpanjangan di tempat kerja walaupun selepas cukup tidur.

10

20

26

52

12

24

2

4

0

0

2.12 *

5

10

22

44

16

32

6

12

1

2

2.52 **

4

8

21

42

18

36

5

10

2

4

2.60 **

14

28

23

46

10

20

3

6

0

0

2.04 *

13

26

14

28

13

26

6

12

4

8

2.48 **

32

19

38

10

20

4

8

1

2

2.10 *

13

26

17

34

15

30

3

6

2

4

2.28 *

11

22

16

32

16

32

5

10

2

4

2.42 **

5

9.7

1

Saya kerap berasa kecewa pada waktu pejabat 16 (semasa berkerja). Saya keinginan untuk menarik diri dari tuntutan pekerjaan. Saya kerap berfikir untuk meletak jawatan ataupun bertukar tempat kerja.

Purata

Nota: Tahap Stres

11 21.7 18 36.3 15 29.9

* : Rendah ** : Sederhana *** : Tinggi

2.4 2.348 **

62 Berdasarkan Jadual 4.6, Item 1 hingga item 20 dalam bahagian ini, adalah mengukurkan tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan. Item yang mendapat skor min yang tertinggi adalah item 5 berasa sangat letih dari segi rohani, emosi dan fizikal selepas kerja (3.30), item satu mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang berkaitan (2.62) dan item ketiga tinggi ialah item 15 (2.60) yang menyatakan kerap muram, cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja. Manakala item yang mendapat skor min terendah ialah menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbang disebabkan oleh kerja iaitu skor min 1.34. Item 16 (2.04) kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja merupakan min yang kedua tinggi, manakala min ketiga tinggi ialah item 13 (2.12) kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan.

4.3.2

Analisis Keseluruhan Tahap Stres

Jadual 4.7: Analisis Pengelasan Skor Min Dan Tahap Penilaian. Pengelasan Skor Min 1.00 - 2.33 2.34 - 3.67 3.68 - 5.00

Tahap Penilaian Rendah Sederhana Tinggi

(Sumber: Jawatankuasa Pembangunan Diri Pelajar, UTM (1999/2000)

Terdapat tiga tahap tekanan yang dialami oleh responden iaitu tahap tinggi, sederhana dan rendah. Ketiga-tiga tahap ini dikira berdasarkan kepada Jawatankuasa Pembangunan Diri Pelajar, UTM (1999/2000). Skor 1 hingga 2.33 dianggapkan tahap tekanan rendah, skor 2.34 hingga 3.67 pula dianggap tahap tekanan sederhana manakala skor min 3.68 hingga 5 dianggap tahap tekanan tinggi.

63 4.3.3

Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres

Jadual 4.8 : Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah

Bilangan 21 27 2 50

Peratusan 42 % 54 % 4% 100%

Berdasarkan Jadual 4.8, menunjukkan peratusan, bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. Seramai 21 orang daripada 50 responden melabelkan tahap stres mereka berada di tahap rendah iaitu 42 peratus. Manakala 27 responden (54 peratus) berada di tahap sederhana dan 2 orang responden (4 peratus) berada di tahap tinggi.

Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden

mengalami tahap tekanan yang sederhana.

4.4

Bahagian C - Maklum Balas Responden

Bahagian C terdapat 20 item soal selidik yang disediakan. Responden perlu menjawab mengikut skala liket yang mewakali ‘Tidak ada tekanan’ (T), ‘Tekanan Rendah’ (TR), ‘Tekanan Sederhana’ (TS), ‘Tekanan Tinggi’ (TT), dan ‘Tekanan Sangat Tinggi’ (TST). Item ditujukan kepada 50 orang sebagai responden kajian. Responden yang terlibat adalah guru-guru yang mengajar di tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Wilayah Persekutuan yang telah dipilih.

Item dalam Bahagian C ialah soal selidik “Teacher Stress Inventory” yang digunakan oleh Boyle, Borg, Falzon & Baglioni (1995) dan telah diubahsuai oleh Mokhtar (1998) telah digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja yang dialami oleh responden.

64 4.4.1

Analisis Faktor Karenah Pelajar

Jadual 4.9 menunjukkan taburan bilangan, peratusan dan min bagi faktor Karenah Pelajar. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 2.70.

1

2

3

4

5

Faktor Karenah Pelajar Mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. Tingkah laku pelajar yang kurang sopan dan biadab. Saya berasa seolah-olah saya akan diancam setelah saya menghukum murid-murid yang melanggar disiplin. Saya berasa bersalah apabila ramai murid-murid saya tidak lulus ujian yang saya beri. Saya tidak dapat tidur apabila ramai murid saya tidak memahami pengajaran saya.

Purata

T

TR

TS

TT

TST

Min

Bil

Jadual 4.9: Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Karenah Pelajar

K

%

K

%

K

%

K

%

K %

3

6

15

30

17

34

13

26

2

4

2.92

3

6

16

32

20 40

10

20

1

2

2.80

7

14

24

48

7

14

11

22

1

2

2.50

3

6

15

30

21

42

10

20

1

2

2.82

10

20

17

34

14

28

9

18

0

0

2.44

1

2

2.70

5

10.4 17 34.8 16 31.6 11 21.2

65 Berdasarkan analisis data, item 1 menunjukkan purata min berada pada tahap yang tertinggi (2.92). Seramai 17 responden (34 peratus) mengakui bahawa mereka menghadapi

tekanan

sederhana dalam

mengendalikan

pelajar-pelajar

yang

bermasalah disiplin, 15 responden (30 peratus) menyatakan tekanan yang mereka hadapi rendah, 13 responden (26 peratus) menyatakan mereka mengalami tekanan tinggi, 3 responden (6 peratus) pula menyatakan tidak ada tekanan dan 2 responden (4 peratus) menyatakan mereka mengalami tekanan yang sangat tinggi. membuktikan

bahawa

guru

mengalami

tekanan

yang

sederhana

Ini dalam

mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin.

Dapatan analisis, item 4 menunjukkan purata skor min kedua tinggi iaitu dengan nilai 2.82. Seramai 21 (42 peratus) responden yang menyatakan tekanan sederhana, 15 orang responden (30 peratus) mengalami tekanan rendah bagi mereka. Responden yang menyatakan tekanan tinggi ialah seramai 10 orang (20 peratus), 3 orang responden (6 peratus) tidak ada tekanan dan seorang responden (2 peratus) menyatakan tekanan sangat tinggi. Ini menunjukkan bahawa respoden mengganggap bahawa mereka berasa bersalah apabila ramai murid-murid tidak lulus dalam ujian yang diberi merupakan tekanan sederhana.

Nilai min yang ketiga tinggi ialah item 2 iaitu dengan nilai 2.80. 20 orang responden (40 peratus) yang menjawab tekanan sederhana, 16 orang responden (32 peratus) menjawab tekanan sederhana dan 10 orang responden (20 peratus) menjawab mereka pada tahap tekanan tinggi.

Manakala 3 orang responden (6

peratus) mengakui mereka berada pada tahap tidak ada tekanan dan seorang responden (2 peratus) menghadapi tekanan sangat tinggi. Ini menunjukkan bahawa ramai responden berada pada tahap tekanan sederhana.

Dapatan analisis, item 3 (2.50) merupakan nilai min yang keempat. Seramai 24 orang responden (48 peratus) menyatakan mereka dalam keadaan tekanan rendah, 11 orang responden (22 peratus) menyatakan tekanan tinggi dan 7 orang responden (14 peratus) menyatakan mereka dalam keadaan tekanan sederhana dan tidak ada tekanan. Manakala seorang responden (2 peratus) pula menjawab berada pada tahap tekanan yang sangat tinggi. Hasil dapatan analisis menunjukkan ramai responden yang menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah.

66 Item 5 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu 2.44. Seramai 17 orang responden (34 peratus) menyatakan berada pada tahap tekanan rendah, 14 orang responden (28 peratus) menyatakan pada tahap tekanan sederhana dan 10 orang responden 20 peratus) menyatakan mereka tidak ada tekanan. Manakala 9 orang responden (18 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang tinggi. Dapatan analisis menunjukkan ramai responden menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah.

4.4.2. Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar.

Jadual 4.10 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah

Bilangan 16 29 5 50

Peratusan 32 % 58 % 10 % 100%

Jadual 4.10 menunjukkan peratusan, bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. Seramai 29 orang daripada 50 responden berada di tahap sederhana iaitu 58 peratus. Manakala 16 responden (32 peratus) berada di tahap tekanan yang rendah dan 5 orang responden (10 peratus) berada di tahap yang tinggi.

Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap

tekanan yang sederhana.

67 4.4.3

Analisis Faktor Beban Tugas

Jadual 4.11 menunjukkan taburan bilangan, peratusan dan min responden berdasarkan faktor Beban Tugas. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

6

7

8

9

10

Faktor Beban Tugas

T K

TR %

K

Saya pening semasa menyiapkan 14 28 22 rancangan mengajar. Saya berasa bahawa tugas-tugas di sekolah menyebabkan saya sentiasa sibuk. Saya terpaksa menyiapkan kerja sekolah di rumah. Melakukan kerjakerja pentadbiran yang bukan di dalam bidang tugas. Saya dilawati oleh jemaah nazir sekolah.

Purata

TS

TT

TST

Min

Bil

Jadual 4.11 : Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Beban Tugas

%

K

%

K

%

K

%

44

7

14

7

14

0

0

2.14

0

0

15

30

12 24 14

28

9

18

3.34

0

0

7

14

19 38 17

34

7

14

3.48

5

10 14

28

13 26 12

24

6

12

3.00

6

12

12

14 28 19

38

5

10

3.22

5

10 13 25.6 13 26 14 27.6

6

5

10.8 3.04

Dalam faktor beban tugas, item 8 merupakan nilai skor min yang tertinggi iaitu 3.48. Seramai 19 orang responden (38 peratus) menjawap dalam keadaan tekanan yang sederhana, 17 responden (34 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tinggi dan 7 responden (14 peratus) menyatakan mereka pada tahap tekanan

68 rendah dan tahap tekanan yang sangat tinggi.

Manakala tiada responden yang

menyatakan mereka tidak ada tekanan dalam faktor ini.

Dapatan analisis data

menyatakan bahawa ramai responden berada pada tahap tekanan sederhana.

Nilai min yang kedua tinggi ialah item 7 dalam menguruskan tugasan di sekolah iaitu pada nilai min 3.34. 15 responden (30 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah, 14 responden (28 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tinggi manakala 12 responden (24 peratus) menyatakan mereka dalam tahap tekanan sederhana.

Manakala 9 responden (18 peratus)

menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang sangat tinggi dan tiada responden yang menyatakan mereka tidak ada tekanan. Hasil analisis data menyatakan ramai responden berada pada tahap tekanan rendah.

Dapatan analisis item 10 menunjukkan purata nilai min berada pada tinggi dengan nilai purata min 3.22.

Seramai 19 responden (38 peratus) menyatakan

mereka berada pada tahap tekanan yang tinggi, 14 responden (28 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana dan 6 responden (12 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan rendah dan tidak ada tekanan. Manakala 5 responden (10 peratus) pula menyatakan mereka mempunyai tekanan yang sangat tinggi.

Nilai min yang keempat tinggi ialah item 9 iaitu sebanyak 3.00. Seramai 14 responden (28 peratus) menyatakan bahawa mereka berada di tahap tekanan rendah, 13 responden (26 peratus) di tahap tekanan sederhana dan 12 responden (24 peratus) di tahap tekanan tinggi. Manakala 6 responden (12 peratus) menyatakan tekanan sangat tinggi dan 5 responden (10 peratus) menyatakan mereka tidak ada tekanan. Dapatan analisis membuktikan bahawa melakukan kerja-kerja pentadbiran yang bukan di bidang tugas merupakan tekanan yang sederhana sahaja.

Item 6 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu 2.14. Seramai 22 orang responden (44 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan rendah, 14 orang responden (28 peratus) tidak mengalami tekanan, seramai 7 orang responden (14 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana dan tinggi dan tidak ada responden yang menyatakan mereka pada tahap

69 tekanan yang sangat tinggi.

Dapatan analisis menunjukkan ramai responden

menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah semasa menyiapkan rancangan mengajar mereka.

4.4.4

Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas.

Jadual 4.12 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah

Bilangan 6 33 11 50

Peratusan 12 % 66 % 22 % 100%

Berdasarkan Jadual 4.12, menunjukkan peratusan, bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. Seramai 33 orang daripada 50 responden berada di tahap sederhana iaitu 66 peratus. Manakala 11 responden (22 peratus) berada di tahap tekanan tinggi dan 6 orang responden (12 peratus) berada di tahap tekanan rendah.

Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden

mengalami tahap tekanan yang sederhana.

70 4.4.5

Analisis Faktor Kekangan Masa

Jadual 4.13 menunjukkan taburan bilangan, peratusan dan min bagi faktor Kekangan Masa. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 3.08.

11

12

13

14

15

Faktor Kekangan Masa Saya mempunyai masa rehat yang singkat sahaja. Saya mempunyai kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar secara individu. Saya mempunyai jumlah waktu mengajar yang banyak. Saya tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran. Saya terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran guru lain.

Purata

T

TR

TS

TT

TST

Min

Bil

Jadual 4.13 : Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Kekangan Masa

K

%

K

%

K

%

K

%

K

%

16

32

16

32

8

16

9

18

1

2

3.24

0

0

15

30

16

32

12

24

7

14

3.22

3

6

12

24

14

28

16

32

5

10

3.16

10

20

10

20

15

30

13

26

2

4

2.74

2

4

16

32

14

28

14

28

4

8

3.04

6

12.4 14 27.6 13 26.8 13 25.6

4

7.6 3.08

Berdasarkan Jadual 4.13, menunjukkan analisis frekuensi, peratusan dan nilai min bagi faktor kekangan masa. Item 11 merupakan nilai min yang paling tinggi berbanding dengan item yang lain iaitu 3.24. Seramai 16 responden (32

71 peratus) yang menyatakan meraka berada di tahap tekanan rendah dan tidak ada tekanan, 9 responden (18 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan tinggi dan lapan responden (16 peratus) pula menyatakan pada tahap tekanan sederhana. Manakala seorang responden sahaja (2 peratus) yang menyatakan berada di tahap tekanan sangat tinggi.

Dapatan analisis membuktikan bahawa masa rehat yang

singkat merupakan tekanan rendah bagi mereka.

Dapatan analisi, item 12 menunjukkan purata skor min kedua tinggi iaitu dengan nilai 3.22. Seramai 16 responden (32 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan sederhana, 15 responden (30 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan rendah dan 12 responden (24 peratus) pula menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang tinggi. Manakala 7 orang responden (14 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan sangat tinggi dalam item ini. Hasil analisis menunjukkan kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar secara individu adalah tekanan sederhana bagi para responden.

Nilai min yang ketiga tinggi ialah item 13 iaitu dengan nilai 3.16. Seramai 16 responden (32 peratus) menyatakan tekanan tinggi, 14 responden (28 peratus) menyatakan tekanan sederhana dan 12 responden (24 peratus) mengalami tekanan yang rendah. Manakala 5 orang responden (10 peratus) menyatakan berada pada tekanan yang sangat tinggi dan 3 orang responden (6 peratus) menyatakan tidak ada tekanan dalam item ini. Dapatan analisis menunjukkan jumlah waktu mengajar yang banyak memberi tekanan yang tiggi bagi para responden.

Dapatan analisi, item 15 menunjukkan purata skor min iaitu dengan nilai 3.04. Seramai 16 orang responden (32 peratus) mengalami tekanan yang rendah, 14 responden (28 peratus) orang responden menyatakan berada berada pada tahap tekanan tinggi dan sederhana. Manakala 4 orang responden (8 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan tinggi dan 2 orang responden (4 peratus) tidak ada tekanan. Hasil dapatan analisis menunjukkan bahawa para responden terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran guru lain memberi tekanan yang rendah bagi mereka.

Item 14 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu dengan nilai 2.74. Seramai 15 orang responden (30 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan

72 sederhana, 13 orang responden (26 peratus) mengakui berada di tahap tekanan tinggi dan 10 orang responden menyatakan mereka berada pada tahap tekana yang rendah dan tidak ada tekanan. Manakala 2 orang responden (4 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. Dapatan analisis membuktikan tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran memberi tekanan yang sederhana bagi para responden.

4.4.6

Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa.

Jadual 4.14 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa. Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah

Bilangan 10 27 13 50

Peratusan 20 % 54 % 26 % 100%

Berdasarkan Jadual 4.14, menunjukkan peratusan, bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. Seramai 27 orang daripada 50 responden berada di tahap sederhana iaitu 54 peratus. Manakala 13 responden (26 peratus) berada di tahap tekanan tinggi dan 10 orang responden (20 peratus) berada di tahap tekanan rendah.

Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden

mengalami tahap tekanan yang sederhana.

73 4.4.7

Analisis Faktor Penghargaan

Jadual 4.15 menunjukkan taburan bilangan, peratusan dan min bagi faktor Penghargaan. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 2.80.

16

17

18

19

20

Faktor Penghargaan Peluang kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion perguruan. Kerja-kerja saya kurang dihargai oleh pentadbir. Struktur kerjaya guru yang kurang menarik. Saya tidak diberi kebebasan untuk memilih matapelajaran opsyen. Saya tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan.

Purata

T

TR

TS

TT

TST

Min

Bil

Jadual 4.15 : Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Penghargaan

K

%

K

%

K

%

K

%

K

%

6

12

14

28

19 38

6

12

5

10

2.80

7

14

13

26

11 22 13

26

6

12

2.96

9

18

17

34

13 26 10

20

1

2

2.54

6

12

14

28

17 34 10

20

3

6

2.80

4

8

14

28

20 40

18

3

6

2.86

6

9

12.8 14 28.8 16 32 10 19.2

4

7.2 2.80

Berdasarkan Jadual 4.15, menunjukkan analisis frekuensi, peratusan dan min responden bagi faktor penghargaan. Item 17 merupakan nilai min yang tertinggi dalam faktor ini iaitu dengan nilai 2.96. Seramai 13 orang responden (26 peratus) menyatakan bahawa mereka berada pada tahap tekanan yang rendah dan tinggi, 11 orang responden (22 peratus) mengakui berada pada tahap tekanan sederhana dan 7

74 orang responden (14 peratus) menyatakan tidak ada tekanan serta 6 orang responden (12 peratus) menjawab tekanan yang sangat tinggi bagi mereka. Dapatan analisis menunjukkan kurang mendapat penghargaan dari pentadbir merupakan tekanan yang rendah dan juga tekanan yang tinggi bagi para responden.

Dapatan analisis, item 20 menunjukkan purata skor min kedua tinggi iaitu dengan nilai 2.86. Seramai 20 orang responden (40 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana, 14 orang responden (28 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan yang rendah dan 9 orang responden (18 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan yang tinggi.

Manakala 4 orang

responden (8 peratus) pula menyatakan tidak ada tekanan bagi mereka dan 3 orang (6 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahawa tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan memberi tahap tekanan yang sederhana bagi mereka.

Nilai skor min yang ketiga terdapat dua item iaitu item 16 dan item 19 iaitu dengan nilai 2.80.

Dapatan analisis, item 16 seramai 19 orang responden (38

peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana, 14 responden (28 peratus) menyatakan tekanan rendah, 6 responden (12 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan tinggi dan tidak ada tekanan serta 5 responden (10 peratus) menyatakan tekanan sangat tinggi. Hasil analisis membuktikan peluang kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion perguruan memberi tekanan yang sederhana bagi kebanyakkan responden.

Dalam item 19, seramai 17 orang responden (34 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan sederhana, 14 orang responden (28 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan rendah dan 10 orang responden (20 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan tinggi. Manakala 6 orang responden (12 peratus) menyatakan tidak ada tekanan dan 3 orang responden (6 peratus menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. Berdasarkan data diterima menunjukkan bahawa tidak diberi

kebebasan untuk memilih matapelajaran opsyen memberi

tekanan yang sederhana bagi mereka.

75 Item 18 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu dengan nilai 2.54. Seramai 17 orang responden (34 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang rendah, 13 orang responden (26 peratus) mengalami tahap tekanan yang sederhana dan 10 orang responden (20 peratus) pula mengakui mereka berada pada tahap tekanan yang tinggi.

Manakala 9 orang responden (18 peratus)

menyatakan tidak ada tekanan dan seorang (2 peratus) responden menyatakan berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. responden

Ini menunjukkan bahawa kebanyakkan

menganggapkan struktur kerjaya guru yang kurang menarik cuma

memberi tekanan yang rendah bagi mereka.

4.4.8

Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan.

Jadual 4.16: Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah

Bilangan 17 23 10 50

Peratusan 34 % 46 % 20 % 100%

Berdasarkan Jadual 4.16, menunjukkan peratusan, bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. Seramai 23 orang daripada 50 responden berada di tahap tekanan yang sederhana iaitu 46 peratus. Manakala 17 responden (34 peratus) berada di tahap yang rendah dan 10 orang responden (20 peratus) berada di tahap tekanan yang tinggi.

Kesimpulannya sebahagian besar

daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana.

76 4.4.9 Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan

Jadual 4.17 : Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan Faktor-faktor Karenah Pelajar Beban Tugas Kekangan Masa Penghargaan

Min 2.70 3.04 3.08 2.80

Kedudukan 4 2 1 3

Berdasarkan Jadual 4.17, faktor kekangan masa menunjukkan nilai min yang paling tinggi iaitu 3.08. Diikuti beban tugas 3.04, penghargaan 2.80 dan karenah pelajar merupakan nilai min yang terendah iaitu sebanyak 2.70. Kesimpulannya faktor kekangan masa merupakan faktor utama yang paling memberi tekanan kerja kepada para responden di tiga buah sekolah yang dipilih.

4.5 Rumusan

Secara kesimpulan, hasil analisis yang diperolehi menunjukkan bahawa para responden yang dipilih dari tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di Wilayah Persekutuan mengalami tahap tekanan kerja yang sederhana, nilai skor min bagi tahap tekanan kerja iaitu sebanyak 2.35. Di samping itu, kajian juga mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan tekanan kerja ialah faktor kekangan masa yang memperolehi nilai skor min yang sebanyak 3.08.

BAB V

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1

Pengenalan

Bab ini akan mengemukakan perbincangan, rumusan dan cadangan berdasarkan kepada hasil dapatan dan keputusan kajian yang dianalisis berkaitan dengan objektif dan persoalan kajian yang telah dibentuk pada awal kajian. Perbincangan berdasarkan kepada dapatan yang telah dibentangkan dalam bab sebelumnya dan kajian-kajian lepas yang berkaitan.

5.2

Perbincangan

Kajian ini menggunakan soal selidik kepada 50 orang responden bagi tujuan mengkaji tahap tekanan kerja dan mengenapasti faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan. Instrumen kajian yang digunakan ialah berbentuk soalan soal selidik dengan

menggunakan Skala Likert. Untuk mengetahui peratusan dan min hasil kajian yang dijalankan, data-data mentah yang dikutip dari soalan soal selidik dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Terdapat tiga bahagian dalam soal selidik iaitu bahagian A mengandungi maklumat demografi, bahagian B mengandungi item-item mengukur tahap tekanan

78 secara keseluruhan dan bahagian C mengandungi item-item untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru iaitu faktor karenah pelajar, faktor beban tugas, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan.

Lima persoalan kajian berikut dapat memperjelaskan dapatan hasil kajian keseluruhannya :i)

Analisa tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan.

ii)

Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor karenah pelajar.

iii)

Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor beban tugas.

iv)

Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor kekangan masa.

v)

Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor penghargaan.

5.2.1

Latar Belakang Responden

Jumlah responden bagi kajian ini adalah seramai 50 orang guru dari tiga buah SJK(C) yang terletak di Wilayah Persekutuan. Kesemua 50 set soal selidik telah dipulangkan dan kesemuanya dianalisis.

Data yang dikumpul menunjukkan majoriti responden terdiri daripada golongan guru perempuan iaitu sebanyak 90 peratus manakala responden lelaki hanya 10 peratus. Dapatan ini ditunjukkan pada Jadual 4.1.

79 Dapatan kajian juga menunjukkan 42 peratus responden daripada jumlah responden berumur 41 hingga 45 tahun. Ini diikuti oleh responden yang berumur lebih dari 46 tahun sebanyak 32 peratus, responden berumur antara 36 hingga 40 tahun sebanyak 20 peratus dan akhir sekali responden berumur di antara 31 hingga 35 tahun sebanyak 6 peratus. Dapatan ini ditunjukkan dalam Jadual 4.2.

Hasil kajian juga menunjukkan, 88 peratus daripada 50 responden adalah berkahwin sementara selebihnya 10 peratus adalah bujang.

Manakala seorang

daripada responden merupakan janda atau duda. Hasil dapatan ini ditunjukkan di dalam Jadual 4.3.

Dapatan kajian yang ditunjukkan di dalam Jadual 4.4, menunjukkan hampir separuh daripada sampel kajian iaitu sebanyak 52 peratus adalah responden yang berkelulusan Sijil Perguruan. Ini disusuli dengan responden yang berkelulusan Diploma Perguruan iaitu sebanyak 42 peratus dan responden berkelulusan Ijazah Sarjana Muda sebanyak 6 peratus.

Dapatan kajian juga menunjukan sebanyak 38 peratus responden mempunyai pengalaman mengajar melebihi dari 20 tahun, diikuti oleh 36 peratus dari 6 hingga 20 tahun, 22 peratus responden yang berpengalaman dari 11 hingga 15 tahun, serta hanya sebanyak 4 peratus dari 6 hingga 10 tahun. Dapatan ini ditunjukkan di dalam Jadual 4.5.

5.2.2

Tahap Tekanan Kerja Responden Secara Keseluruhan

Pada keseluruhannya, tahap yang dikaji menunjukkan bahawa tekanan yang dialami oleh guru-guru dari tiga buah sekolah yang dipilih di Wilayah Persekutuan berada pada tahap tekanan sederhana iaitu pada min skor 2.348. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan guru mengalami tekanan pada tahap sederhana sahaja. Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian Absourie (1996) dalam Mokhtar Ahmad (1999) yang mana hasil kajiannya menunjukkan kebanyakan respondennya mengalami tekanan sederhana. Di samping itu, tekanan berasaskan faktor-faktor

80 tekanan juga menunjukkan hasil nilai min skor dalam lingkungan 2.34-3.67 iaitu pada tahap sederhana. Hasil kajian ini juga bersepadan dengan kajian Capel dalam Cole Walker (1989). Selain itu, kajian Ahmad Shakir (1998), kajian Siti Rohani (1991) dan Siti Radziah (1982) juga mendapati bahawa kebanyakan guru yang dikaji berada pada tahap tekanan sederhana.

Pada keseluruhannya, objektif pertama yang dibina telah tercapai untuk mengetahui tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan iaitu dalam lingkungan nilai min 2.34 - 3.67 yang menyatakan tekanan sederhana.

5.2.3

Tahap Tekanan Guru Mengikut Kategori Faktor

Antara faktor-faktor tekanan yang dikaji untuk menentukan adakah faktor tersebut yang menyebabkan tekanan kerja yang dialami oleh responden ialah faktor karenah pelajar, faktor beban tugas, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan.

Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, kesemua faktor tekanan yang dikaji berada pada tahap tekanan sederhana iaitu dalam lingkungan 2.34-3.67. Ini bermaksud kesemua faktor adalah sama-sama dominan dalam menyumbang tekanan kerja kepada semua responden. Walau bagaimanapun perbandingan antara keempat-empat faktor tekanan menunjukkan bahawa faktor kekangan masa mempunyai tahap tekanan yang tertinggi iaitu pada min skor 3.08. Diikuti dengan beban tugas (3.04), penghargaan (2.80) dan karenah pelajar (2.70).

Kajian

Mohamad Fauzi (1999) juga menyokong yang guru-guru sering tertekan akibat tugas-tugas luaran yang diberikan kepadanya.

Antara item-item dalam faktor karenah pelajar yang menyumbang tekanan kerja yang tinggi kepada guru-guru adalah mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. Manakala item-item beban tugas yang menekan guru-guru adalah terpaksa menyiapkan kerja sekolah di rumah. Seterusnya item-item faktor kekangan masa yang menyumbangkan tekanan yang paling tinggi adalah

81 mempunyai masa rehat yang singkat bagi para responden. Kerja-kerja kurang dihargai oleh pihak pentadbir merupakan antara item-item dari segi faktor penghargaan yang paling tinggi nilai skor minnya dari segi tahap tekanan kerja guru.

Dilihat akan faktor karenah pelajar 58 peratus responden mengalami tahap tekanan dengan kadar sederhana sementara 32 peratus responden berada di tahap tekanan rendah dan hanya 10 peratus responden sahaja yang tertekan dengan kadar tinggi. Dapatan ini selari dengan dapatan kajian Benmansour (1998) serta Pithers dan Soden (1998) yang mendapati punca utama tekanan kerja guru adalah mengajar pelajar yang kurang bermotivasi dan menjaga disiplin pelajar. Selain itu, kajian Hart, et al. dalam Abel, et al. (1999) yang menyatakan bahawa masalah salahlaku pelajar menjadi faktor yang berterusan terhadap tekanan kerja seseorang guru. Kajian Punch dan Tuettman (1990), menyatakan faktor salah laku pelajar merupakan punca guru-guru wanita tertekan manakala kajian Ahmad Azahari (1998), mendapati bahawa masalah murid adalah punca stres yang lebih dominan. Antara aspek-aspek yang terkandung dalam bahagian ini adalah berkaitan dengan karenah pelajar yang sering menjadi penghalang dalam proses pembelajaran.

Tekanan yang disebabkan oleh beban tugas mencatat min skor 3.04. Beban tugas merujuk kepada tugas-tugas berlebihan yang diarahkan oleh pihak pentadbir. 66 peratus responden mengalami tahap tekanan kerja yang sederhana, 22 peratus responden pula tertekan tinggi dan hanya 12 peratus responden sahaja yang tertekan dengan kadar rendah. Guru-guru yang menjalankan tugas secara berlebihan mudah menjadi tertekan. Ini selaras dengan pendapat Ahmad Azahari (1998) dan Aminah (1999). Menurut Daeng Ramli (1993) golongan guru sentiasa dibebani dengan tugas-tugas yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan bidang tugasnya.

Dilihat akan faktor kekangan masa pula, 20 peratus responden menyatakan berada di tahap tekanan rendah, 54 peratus responden tertekan sederhana dan 26 peratus responden berada di tahap tekanan tinggi. Dapatan ini selari dengan kajian Koska dan Ramasut (1985) kekurangan masa untuk menyelesaikan masalah pelajar dan masa rehat yang singkat. Selain itu, dapatan Chei (1996) juga selaras dengan

82 kajian ini yang menyatakan jumlah kelas yang diajar agak tinggi, subjek yang banyak perlu diajar dan jumlah waktu mengajar yang tinggi.

34 peratus responden menyatakan mereka mengalami tahap tekanan yang rendah dalam faktor penghargaan, 46 peratus responden dalam tahap tekanan sederhana dan hanya 20 peratus responden berada dalam tahap tekanan tinggi. Ini disokong oleh dapatan kajian Chei (1996), di mana kurang dihargai oleh pihak pengurusan sekolah dan kurang peluang kenaikan pangkat menyebabkan golongan guru mengalami tekanan. Menurut Mohd Razali dan Abang Mat Ali (1998), corak pentadbir sememangnya menyebabkan golongan profesionalis guru mengalami tekanan. Hasil dapatan kajian mereka juga menyatakan majoriti respondennya menamakan sekolah atau pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan sebagai punca yang menyebabkan guru-guru tertekan. Ini disokong oleh dapatan kajian Manthei (1998), di mana sikap pihak pentadbir yang gagal untuk memahami dan peka terhadap masalah guru menyebabkan golongan tersebut mengalami tekanan.

5.3

Rumusan Dapatan Kajian

Pada keseluruhannya, tahap tekanan yang dikaji menunjukkan bahawa tekanan yang dialami oleh 50 orang responden dari tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan, mengalami tahap tekanan secara sederhana iaitu pada min skor 2.348. Kalangan responden yang mengalami tekanan sederhana adalah sebanyak 54 peratus. Sementara itu 42 peratus responden pula mengalami tekanan rendah dan bilangan responden yang bertekan secara tinggi adalah hanya sebanyak 4 peratus. Dapatan ini jelas menunjukkan yang guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan, tidak terlepas dari fenomena tekanan.

Walaupun kebanyakan responden tidak

mengalami tekanan pada tahap tekanan yang tinggi, tetapi situasi ini pasti akan meninggalkan kesan pada kerjaya dan diri responden berkenaan.

Di samping itu, tekanan berasaskan faktor-faktor tekanan juga menunjukkan hasil min skor dalam lingkungan 2.34-3.67 iaitu pada tahap tekanan sederhana.

83 Antara faktor-faktor yang dikaji dalam menentukan tahap tekanan adalah karenah pelajar, beban tugas, kekangan masa dan penghargaan. Dari empat faktor yang dikaji didapati bahawa kekangan masa merupakan faktor dominan yang menyebabkan tekanan kerja.

Min yang diperolehi bagi faktor kekangan masa

adalah 3.08. Ini diikuti dengan faktor bebanan tugas yang mempunyai nilai min sebanyak 3.04, seterusnya faktor penghargaan merupakan penyebab tekanan kerja di tangga ketiga dengan nilai minnya sebanyak 2.80. Nilai min terendah bagi faktor penyebab tekanan kerja ialah faktor karenah pelajar dengan nilai minnya sebanyak 2.79.

Sememangnya tidak dapat dinafikan yang faktor kekangan masa merupakan tahap tekanan kerja yang tertinggi dalam sebilangan besar golongan pendidik berbanding dengan faktor yang lain. Walaupun golongan pendidik sememangnya terikat dengan tugas-tugas khas profesionnya, namun mereka sering dibebani dengan tugas-tugas sampingan yang akhirnya menyebabkan diri mereka tertekan akibat kekangan masa.

Manakala faktor bebanan tugas pula mencapai tahap

tekanan yang kedua tinggi dan berbezaan nilai minnya agak berhampiran dengan faktor kekangan masa.

Guru-guru yang menjalankan pelbagai tugas secara

berlebihan juga mudah menjadi tertekan. Tekanan kerja yang serius akan terjadi di mana tidak akan berlaku budaya kerja yang positif. Ini bersesuaian dengan kajian yang dibuat oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978, dalam Rohani 1994 dan Ahmad Azhari (1998), mendapati punca masalah pelajaran dan beban tugas telah menyebabkan tahap tekanan di kalangan guru meningkat.

Ternyata, tekanan kerja sememangnya akan mengganggu gaya hidup dan kesejahteraan hidup seseorang insan bergelar guru.

Ini seterusnya akan

mengganggu prestasi kerja dan outputnya dalam bidang pendidikan yang diceburinya.

84 5.4

Cadangan

Memandangkan hasil kajian menunjukkan bahawa guru-guru dari tiga buah SJK(C) yang terpilih di Wilayah Persekutuan mengalami tahap tekanan kerja yang sederhana. Walaupun pada tahap tekanan kerja yang sederhana, maka ia harus ditangani dengan cara yang berkesan agar tidak wujud tekanan pada diri mereka.

Berdasarkan kepada hasil kajian yang telah dijalankan, berikut dapatlah dikemukan beberapa cadangan yang berkaitan dengan pengurusan tekanan guru di sekolah.

Cadangan-cadangan yang dikemukakan ini difikirkan sesuai untuk

mengurangkan tekanan kerja warga pendidik secara amnya.

5.4.1

i.

Pentadbir Sekolah

Menganjurkan program berkaitan pengurusan tekanan, sama ada dalam bentuk bengkel, kursus ataupun seminar perlu memasukkan strategi berlandaskan agama dalam kandungan atau agenda program.

ii.

Mewujudkan suasana yang sihat dan harmoni iaitu perhubungan yang baik antara staf, keputusan yang diambil berdasarkan perbincangan, polisi sekolah yang lengkap dan teratur, guru-guru menerima tindakbalas yang positif dan dihargai, pengurangan tugas-tugas pentadbiran sebarang tugas tambahan adalah berdasarkan kepada skil guru tersebut, membina persekitaran kerja yang ceria dan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi.

iii.

Pentadbir atau guru besar perlu mengubah gaya pentadbiran bersifat autokratik

kepada

gaya

pentadbiran

pendekatan humanistik atau demokratik.

yang

lebih

mengutamakan

85 5.4.2

i.

Guru-guru

Melibatkan diri dalam aktiviti riadah, senaman yang berterusan dan melakukan latihan jasmani dapat membantu melupakan tekanan yang dihadapi. Badan yang segar akan mempunyai otak yang cerdas.

ii.

Amalan pemakanan perlu diberi panduan dan perhatian supaya bukan hanya murid-murid sahaja yang dijaga aspek jasmani, emosi, rohani dan inteleknya. Tetapi guru juga sepatutnya diberi pendedahan terhadap penjagaan aspek tersebut.

5.5

Cadangan Kajian Lanjutan

Skop kajian ini hanya tertumpukan kepada pupulasi Sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di Wilayah Persekutuan, yang hanya terdiri daripada tiga buah sekolah sahaja. Maka kajian ini tidak dapat menyediakan generalisasi terhadap tekanan kerja untuk kesemua SJK(C) di seluruh kawasan Wilayah Persekutuan. Oleh itu, kajian akan datang dicadangkan mengambil kira samada kesemua SJK(C) ataupun gabungan SJK(C) dari beberapa negeri dan melihat perbezaan tekanan kerja di antara guru-guru di beberapa buah negeri yang lain.

Kajian ini hanya dikendalikan di kalangan guru-guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama sepuluh tahun keatas, maka adalah wajar kajian akan datang cuba mengkaji tekanan kerja yang dialami oleh guru-guru yang mempunyai pengalaman mengajar kurang daripada sepuluh tahun.

Kajian ini hanya mengkaji tahap tekanan kerja dan empat faktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru, maka pengkaji akan datang juga digalakkan untuk mengambil kira beberapa faktor punca lain yang boleh dijangka menjadi teras kepada punca stres kerja kepada guru.

Punca stres juga boleh

diperbincangkan daripada perspektif berikut birokasi pihak pengurusan pentadbiran

86 sekolah, faktor minat guru dalam profesion pendidikan dan jenis personaliti, hubungan sosial atau kekeluargaan

Selain itu, kajian ini hanya dijalankan di kalangan guru-guru yang bukan dari kalangan pentadbir sekolah. Kajian yang akan datang boleh juga dijalankan di kalangan pihak pentadbir sekolah.

5.6

Kesimpulan

Profesion guru adalah salah satu daripada tugas yang sukar dan perlu kepada usaha pengorbanan yang tinggi.

Perkara ini perlu diberi perhatian sekurang-

kurangnya melalui tindakan atau pelaksanaan penyelesaian secara berperingkat.

Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap stres responden keseluruhannya adalah berada pada tahap yang sederhana. Penyelidik berpendapat bahawa tahap stres guru-guru di SJK(C) kini masih belum lagi di tahap yang membimbangkan. Walaubagaimanapun, langkah berjaga-jaga haruslah diambil bagi memastikan tahap stres guru ini tidak terus meningkat dan akhirnya membawa kesan negatif kepada bidang perguruan.

Guru juga haruslah sentiasa bersifat positif dalam menghadapi cabarancabaran dalam dunia pendidikan hari ini bagi mengelakkan mereka terus berada dalam keadaan stres dan dan menjejaskan karier mereka sebagai seorang guru. Dalam pada itu, setiap pihak juga harus memberi sokongan dan membantu mengurangkan beban stres yang dihadapi oleh guru ini.

Pengurusan tekanan memerlukan kemahiran yang mesti dipelajari oleh semua anggota di dalam organisasi pendidikan. Kegagalan mengawal tekanan boleh mendatang kesan yang buruk bukan sahaja kepada individu terbabit tetapi juga imej organisasi. Diharapkan kajian ini dapat memberika sedikit gambar tentang tahap kemahiran yang ada dimiliki oleh guru di dalam menangani tekanan.

RUJUKAN

Ab. Aziz Yusof (2000): Pengurusan dan gelagat organisasi di abad ke-21. Selangor: Prentice Hall.

Abel, Millicent, G., Sewell and Joanne (1999). Stress and Burnout in Rural and Urban Secondary School Teachers. Journal of Educational Research. Vol.92.No.1.

Abdullah, Deraman (2003). Tekanan kerja guru di sebuah sekolah menengah di daerah Klang, Selangor Darul Ehsan. Thesis (Masters). Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Abouserie, R. (1996). Stress, Coping Strategies and Job Satisfaction in University Academic Staff. Educational Psychology, 16(1):49-56.

Adam, E. (1999). Vocational teacher, Stress and Internel Characteristics. Journal of Vocational and Technical Education, 16 (1), 7-22.

Ahmad Shakir (1998). Tinjauan Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Negeri Perlis. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda.

Ahmad Azhari (1998). Tahap Dan Punca Stres di Kalangan Guru-guru yang Mengajar Kemahiran Hidup di Negeri Perlis. Kertas Projek Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Azahari Sarmun (1998). Tinjauan Tahap Tekanan dan Punca stress di Kalangan Guru Sekolah Sabak Bernam. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis

88 Sarjana Muda.

Ahmad Mahdzan Ayob (1992). Kaedah Penyelidikan Sosial-ekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Alderfer, C.P. (1969). An Emperical Test of a New Theory of Human Needs Organization Behavior and Human Performance. British Journal of Educational Psychology, 69, 111-113.

Aminah Mahat (1999). Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-guru yang Mengajar di Sekolah Kebangsaan Selangor. Universiti Teknologi Malaysia, Tesis Sarjana Muda.

Ali Murat Sunbul (2003). An analysis of relations among locus of control, burnout and job satisfaction in Turkish high school teachers. Australian Journal of Education Vol.47 No.1 April, 2003.

Atkinson J.M. (1988). Coping With Stress At Work. England: Thorsons Publishers Limited.

Beech, H.R. (1982). A behavioral approach to the management of stress. United Kingdom: John Wiley and Sons.

Benmansour, N. (1998). Job Satisfaction, Stress and Coping Strategies among Moroccan High School Teachers. Journal of Education Studies.3.13-33.

Berita Harian (1999). Bimbingan Guru Hadapi Tekanan Menta. Berita Harian 31 Mac.

Berita Harian (2005). Guru dakwa suasana kerja tak kondusi. Berita Harian 19 Julai.

Berita Harian, Kuala Lumpur, Malaysia 5 Feb 1998.

89 Berita Harian, Kuala Lumpur, Malaysia 13 Jan 1999.

Bittel, L. R. (1976). Improving Supervisory Performance. New York: McGraw Hill Book Co. Blum, M. L. & Naylor, J. C. (1968). Industrial psychology It’s Theoretical & Social Founation. New York: Harper & Row.

Boyle, J.G., Borg,M.G., Falzon, J. M., Baglioni, A. J, (1995). A structural model of the dimensions of teacher stress. British Journal of Education Psychology 65 : 49- 67.

Bromn, M. and Ralph, S.(1991). Toward the Identification of stress in teachers. Research in Education, 48: 103-110.

Bruno, F. J. (1990). Dictionary of keywords in psychology. London: Routledge and Kegan Paul.

Byrne, J.J. (1998). Teacher as hunger artist: Burnout: Its causes, effects and remedies. Contempory Education, 69(2), 86-91.

Chei, Choy Lye (1997). Tekanan kerja di kalangan guru-guru di sebuah sekolah menengah kerajaan dan sebuah sekolah menengah swasta. Kertas Projek Bacelor Sains: (Pembangunan Manusia) yang tidak diterbitkan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Cole, M. and Walker,S. (1989). Teaching and Stress. Milton Keynes and Philadelphia: Open University Press.

Cooper, C., L. Cooper, R. D. & Eaker, L. H. (1988). Living With Stress. United State: Penguin Books.

Cormarks, D. K. (2000). Leadership Behaviors of Secondary School Principals and Teachers Satisfaction. Unpublished Ph.D dissertation. University of New South Wales.

90 Cox, T. (1980). The Recognition and Measurement of Stress: Conceptual and Methodological Issues. Evaluation of Human Work, 628-647.

Chei,C.L.(1996).Tekanan Kerja di kalangan Guru-guru di sebuah Sekolah Menengah Kerajaan dan Sebuah Sekolah Menengah Swasta. Tesis (B.Ed) yang tidak diterbitkan, Universiti Putra Malaysia.

Deutsch, C. (1984). Self reported sources of stress among psychotherapy stress. Professional Psychology : Research and Practice, 15, 833-845.

Dua, J.K. (1994). Job stressor and their effects on physical health, emotional health and job satisfaction in a University. Journal of Education Administration 32(1) : 59-78.

Duane Brown & David J. Srebalus (1996). Introduction to be the Counseling Profession. Allyn & Bacon, A. Simon & Schuster Company. Needham Height, MA 02194.

Fleishman, E. a & Bass, A.R. (1984). Studies in Personal and Industrial Psychology. Iilinois: Dorsay Press.

Fontana, D. & Abouserie, R. (1993). Stress lever, gender and personality factor in teachers. British Journal of Education Psychology, 57 : 279-288.

Fortuna bt Jali (2001). Tekanan Kerja dan hubungan keluarga di kalangan guruguru dari Sarawak. Projek penyelidikan yang tidak diterbitkan, Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Gajendra, K.V., Ruth, M.B. (1981). What is educational research? Britain: Gower Publishing Company Limited.

Gold, Y., & Roth, R.A. (1993). Teachers managing stress and preventing burnout : The Professional Health Solution. Washington, D.C: The Falmer Press.

91 Guilford, J.P. (1956). Fundamental statistics in psychology and education. New York: McGraw- Hill.

Hatta Sidi dan Mohammed Hatta Shaharom (2002). Mengurus Stres, Pendekatan yang praktikal. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hatta Sidi dan Ruzanna Zam Zam. (2003). Menjaga kesihatran jiwa. Teknik mengurus stress. Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors.

Herzberg, F (1972). The Motivatio-hygiene Theory: In Victor H. Vroom and Edward L. Deci (Eds), Management and Motivation 1,56. Baltimore, MD: Penguin Books.

Jaafar Muhammad (2003). Kelakuan organisasi. Kuala Lumpur; Leeds Publications.

Kenneth,J (1996). Teacher Characteristics And The Quality of Child And Teacher Relationship. Journal of Education Psychology, 28(2), 133-149.

Kloska, a. & Ramasut, A.(1985). Teacher Stress. Maladjustnent and Therapeutic Education. 3(2).19-26.

Kyriacou, C. (1987). Teacher Stress and Burnout. An International review. 29: 145152.

Kyriacou, C., & Sutcliffe, J. (1978). Teacher stress : Prevalence, sources and Symptoms. British Journal of Education Psychology, 48, 159-167.

Lazarus, R.S. (1975). A cognitively Oriented Psychologist Looks at Biofeedback. American Journal of Psychologist.30.7-22. Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). “Stress, Appraisal, And Coping”. New York: Springer.

Lazarus, R. S., Opton, E.M. (1996). Psychological Stress and The Coping Process. New York: McGrwa- Hill.

92 Lefton, L.A. (1994). Psychology. USA : Allyn and Bacon.

Leung, T., Siu, O. & Speetor P.E. (2000). Faculty Stressors, job satistation and psychological distress among university teachers in Hong Kong. The role of control. International Journal of Stress Management, 7(2), 121-138.

Liew, Siew Fong (2004). Tekanan Kerja Guru-guru SJKC di Zon Pudu, Kuala Lumpur. Projek Penyelidikan bagi Sarjana yang tidak diterbitkan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Lim Kwee Ling (2001). Kepimpinan Transformasi dan Kepuasan Kerja Guru. Projek Penyelidikan Sarjana yang tidak diterbitkan. Universiti Utara Malaysia.

Locke, E.A (1976). The Nature And Cause of Job Satistaction. dlm Dunnete, M. D. Handbook of Industrial And Organizational Psychology. Chicago: Rand Mc. Nally.

Mohamad Fauzi bin Bahadun (1999). Beban tugas Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah di Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. Projek Sarjana Pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Najib Abd. Ghafar (1999), Penyelidikan Pendidikan. Skudai, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Razali dan Abang Ali (1999). Strat egi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching/ Samarahan, Sarawak. Satu Tinjauan PSM Pendidikan Universiti Malaysia, Sarawak.

Mahmood Nazar Mohamed (2004). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Salleh Abu dan Zaidatun Tasir (2001). Pengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer SPSS 10.0 For Windows. Kuala Lumpur : Venton Publishing.

93 Manthei, R. & Solman, R., (1988). Teacher Stress and Negative Outcomes in Canterbury State School. New Zealand Journal of Education Studies.23(2),1454163.

Matt Jarvis (2000). Teacher Stress: A Critical Review of Recent Finding and Suggestion For Future Durections. Stress News January. 14,1.

McCormick, J. dan Solman, R. (1992). Teacher Stress and negative Outcomes in Canterbury States Schools. New Zealand Journal of Educational Studies. 23 (2): 145-163.

Mohd. Hasidin Zaini, (1995). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres Guru: Kajian di Kalangan Kakitangan Sumber Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Negeri Johor. Tesis Sarjana Pengurusan Teknologi yang tidak diterbitkan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Majid Konting (1993). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Musleh Yunos (1996). Starl Kepimpinan Pengetua Sekolah Berasrama Penuh dan kaitannya dengan Kepuasan Kerja Guru. Projek Penyelidikan yang tidak diterbitkan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd. Razali dan Abang Ali (1999). Strategi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching/Samarahan, Sarawak. Satu Tinjauan Projek Sarjana Muda Pendidikan. Universiti Sarawak Malaysia.

Mokhtar b. Ahmad (1998). Tekanan kerja di kalangan guru sekolah menengah: Satu kajian di Daerah Kulim Bandar Baharu, Kedah Darul Aman. Tesis Sarjana Sains. Bintulu: Universiti Malaysia Sarawak.

Murdock, A. & Scutte, C. (1993). Personal effectiveness. Great Britain: Butterworth. Heinemann Ltd.

94 Murphy, Anthony, Claridge, Simon, (2000). The educational psychologist’s role in stress management training within a Local authority. Educational Psychology in Practice. Jun 2000, Vol 16 Issue 2, p11, 13p, 1 Chart.

Narella Thomas, Valerie Clarke and Judy Lavery (2003). Self-reported Work and Family Stress of Female Primary Teachers. Australian Journal of Education Vol.47 No. L April, 2003.

Noriah (1994), Pola Pemilihan Respon Menangai Ketegangan dan Hubungan dengan Punca-punca Ketegangan di Kalangan Guru-guru. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kertas Projek Ijazah Sarjana Pendidikan.

Otta, Rosemaria (1986). Teacher under stress. Hill of Content Publishing Company. Melbourne.

Pierce, C.M. and Molly, G.N. (1990). Psychological and biographical differences between secondary teachers experiencing high and low levels of stress. British Journal Education Psychology, 60:37-51.

Pithers,R.T. & Soden,R.(1998) Scottish and Australian Teacher Stress and Train: A Comparative Study. British Journal of Educational Psychology. 68.269-279.

Punanesvaran A.Nadairaja (2000). Hubungan bebanan kerja dengan tekanan kerja di kalangan guru lelaki dan guru wanita di sebuah sekolah rendah di kawasan Bandar. Kertas Projek Ijazah sarjana Muda Sastera yang tidak diterbitkan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Punch, K.F.& Tuettmann,E: (1990). Correlates of Psychological Distress among Secondary School Teachers. British Educational Research Journal. Vol.16. No.4.369-382.

Riacou, C. & Sutcliffe, J. (1978b). Teacher Stress Pravalence, Sources and Symptoms. Brintish Journal of Educational Psychology. 48. 159-167.

95 Rosmawati Abdullah (1999). Tekanan kerja di kalangan guru-guru di sekolah menengah serta punca dan faktor kerja dan bukan kerja. Kertas Projek yang tidak diterbitkan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Russell Joseph (2000). Stress free teaching. London: Kogan Page Limited.

Salvo, V.D., Lubers,C., Rossi, A.M., & Lewis,J. (1994). Unstructured perceptions of work related stress : an explaratory qualitative study occupational stress: A Handbook. London : Taylor and Francis Ltd.

Sanders, J.C. (1992). A comprehensive study of stress in the public accounting profession. Ph.D Dissertation. University of Kentucky.

Sapora Sipon (2007). Pendidik Mesti Bijak Kawal Emosi. dlm. “Utusan Malaysia”. 27 Julai 2007.

Schein Edgar (1999). Process Consultation Revisited: Building the Helping Relationship. Reading, MA: Addison- Wesley.

Schwab, R. L. (1994). Teachers Stress and Burnout. The International Encyclopedia of Education. 2nd. Ed. Great Britain: Penganon.

Selye, H. (1974). Stress Without Distress. New York: Harper And Row.

Shahbuddin Hashim & Rohaizani Ismail (2003). Psikologi pembelajaran dan personality. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Smith, P. B. (1994). The Effective of Japanese Style of Management: A Review and Critique. Journal of Occupational Psychology, 57. 121-136.

Sidang Pengarang, (1999). Beban Guru Kian Bertambah. Guru Malaysia (2) KPPK. Kuala Lumpur.

96 Sidang Pengarang, (1996). Cabaran Guru Dalam Menghadapi Wawasan Pendidikan. Jurnal Guru 16 Mei. m.s: 52.

Sidang Pengarang, (1999). Guru Disaran Tanam Nilai Mulia di Kalangan Pelajar. Buletin Kementerian Pendidikan (Jilid 5; Bil.2) m.s: 20-22.

Siti Radziah Mohd Said (1982). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Ketegangan serta Kesannya ke atas Guru-guru di Sebuah Sekolah di Kajang. Universiti Kebangsaan Malaysia: Latihan Ilmiah B.A(Hons).

Siti Rohani Md. Sharif (1991). Pengaruh faktor sekolah ke atas tekanan guru. Tesis (M.Ed.) yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Sulaiman, Esah (1997). Stres di kalangan pensyarah Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim: Satu kajian kes. Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI 1997.

Syed Arabi Idid (1993). Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.

Tan, Huat Chye (1996). Tekanan kerja di kalangan guru SJKC dalam daerah Gombak. Tesis (M.Ed.) yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Tang, T. & Yueng, A.s. (1999). Hong Kong teachers Sources of stress, burnout and job satisfaction. Paper presented at the International Conference on Teacher Education. Hong Kong, February 22-24.

Teoh, Chin Yiap (1988). Ketegangan dan hubungan dengan kepuasan kerja di kalangan anggota polis di Ipoh. Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan. Jabatan Psikologi Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Ameran Wan Amat (2000). Tekanan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah dalam kawasan Felda Jempol, Negeri Sembilan. Ijazah Sarjana Sains. Projek Penyelidikan Sarjana yang tidak diterbitkan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

97 Ward, J.C. (1987). Managing stress. Essex : Gower Publishing Company Ltd.

Wingte D. (1972). The Penguion Medical. Encyclopedia, Midlesex, Harmansworth, Penguin Book.

Yong, Ing Thung (1999). Factor Affecting Occupational Stress Among Teachers of a Secondary School in Sarawak. Unpublished Master’s Thesis. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

98

99

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI 80990, JOHOR BAHRU JOHOR.

TAJUK KAJIAN: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURUGURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

SOAL SELIDIK

Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat kajian di atas. Segala maklumat rahsia dan hanya kepentingan bagi tujuan kajian ini sahaja. Adalah diharapkan agar para guru dapat memberikan jawapan kepada soalan yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas.

Kerjasama yang anda berikan didahuli dengan ucapan terima kasih. Semoga dengan kerjasama ini akan mempertingkatkan lagi kesahihan kajian ini.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

Disediakan oleh: WOO SEW FUN Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan. (Kemahiran Hidup).

Tarikh : ________________

100 Nota: Segala butir-butir yang terkandung didalam soalselidik ini adalah sulit dan hanya untuk kegunaan kajian semata-mata. Bahagian A merupakan latar belakang responden manakala Bahagian B mengandungi soalansoalan berkaitan dengan Inventori Tahap Tekanan Kerja dan Bahagian C pula mengandungi soalan-soalan berkaitan dengan Inventori Tekanan Kerja Guru.

BAHAGIAN A Di dalam bahagian ini, anda dikehendaki memberi maklumat mengenai latar belakang anda. Maklumat ini akan menolong penyelidik menganalisis maklum balas anda. Nama anda tidak akan dikaitkan dengan sebarang cara data ini diproses atau semasa di analisis dalam laporan akhir atau pada masa-masa akan datang.Anda dikehendaki untuk menandakan [ / ] atau mengisikan diruang yang disediakan.

1. Jantina a) Lelaki

[

]

b) Perempuan

[

]

a) 26 - 30 tahun

[

]

b) 31 - 35 tahun

[

]

c) 36 - 40 tahun

[

]

d) 41 - 45 tahun

[

]

e) melebihi 46 tahun

[

]

a) Bujang

[

]

b) Berkahwin

[

]

c) Janda/ Duda

[

]

[

]

b) Diploma Perguruan [

]

Ijazah Sarjana Muda [

]

d) Sarjana

[

]

2. Umur

3. Status Perkahwinan

4. Kelulusan Ikhtisas a) Sijil Perguruan c

5. Pengalaman mengajar a. 1 – 5 tahun

[

]

b) 6 - 10 tahun

[

]

c) 11 – 15 tahun

[

]

d) 16 – 20 tahun

[

]

e) melebihi 20 tahun

[

]

101 BAHAGIAN B Arahan : Sila BULATKAN jawapan anda pada angka dari 1 hingga 5 berdasarkan pilihan yang anda rasakan sesuai.

Panduan

Kenyataan Tidak Pernah Jarang Kadangkala Agak kerap Kerap

Item 1

Ringkasan TP J KK AK K

Skor 1 2 3 4 5

Pernyataan Saya mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang berkaitan.

2

Saya menghadapi masalah dalam membuat keputusan.

3

Kecekapan dalam pekerjaan berkurangan berbanding dengan dahulu.

TP

J

KK

AK

K

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

Kualiti kerja saya telah merosot.

5

Saya berasa sangat letih dari segi rohani, emosi dan fizikal selepas kerja.

1

2

3

4

5

Saya kerap menghadapi selesema dan jangkitan virus pada hari berkerja.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Saya menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbingan disebabkan oleh kerja.

1

2

3

4

5

Saya berpendapat bahawa peningkatan kelalaian dalam menjalankan tugasan meningkat.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Saya berpendapat bahawa perubah tabiat makanan (makan berlebihan/ kurang) disebabkan masalah yang berkaitan dengan kerja.

Saya kerap berasa bosan semasa berkerja.

102 11

12

13

Saya berpendapat bahawa tidak peka (tidak sensetif) terhadap perasaan orang lain di tempat kerja. Saya berpendapat bahawa hubungan yang tegang dengan majikan, rakan sekerja, kawan dan ahli keluarga. Saya kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan.

14

Saya berasa ketidakpuasan terhadap kerja.

15

Saya kerap muram, cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

16

Saya kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja.

17

Saya berasa letih yang berpanjangan di tempat kerja walaupun selepas cukup tidur.

1

2

3

4

5

Saya kerap berasa kecewa pada waktu pejabat (semasa berkerja).

1

2

3

4

5

Saya keinginan untuk menarik diri dari tuntutan pekerjaan.

1

2

3

4

5

Saya kerap berfikir untuk meletak jawatan ataupun bertukar tempat kerja.

1

2

3

4

5

18

19

20

103 BAHAGIAN C

Arahan : Sila BULATKAN jawapan anda pada angka dari 1 hingga 5 berdasarkan pilihan yang anda rasakan sesuai. Panduan

Kenyataan Tidak ada tekanan (No Stress) Tekanan rendah (Mild Stress) Tekanan sederhana (Moderate Stress) Tekanan tinggi (Much Stress) Tekanan sangat tinggi (Extreme Stress)

Item

Ringkasan T TR TS TT TST

Skor 1 2 3 4 5

Pernyataan

T

TR TS TT TST

1

KARENAH PELAJAR Mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin.

1

2

3

4

5

2

Tingkah laku pelajar yang kurang sopan dan biadab.

1

2

3

4

5

3

Saya berasa seolah-olah saya akan diancam setelah saya menghukum murid-murid yang melanggar disiplin.

1

2

3

4

5

4

Saya berasa bersalah apabila ramai murid-murid saya tidak lulus ujian yang saya beri.

1

2

3

4

5

5

Saya tidak dapat tidur apabila ramai murid saya tidak memahami pengajaran saya.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

BEBAN TUGAS Saya pening semasa menyiapkan rancangan mengajar.

7

Saya berasa bahawa tugas-tugas di sekolah menyebabkan saya sentiasa sibuk.

1

2

3

4

5

8

Saya terpaksa menyiapkan kerja sekolah di rumah.

1

2

3

4

5

9

Melakukan kerja-kerja pentadbiran yang bukan di dalam bidang tugas.

1

2

3

4

5

10

Saya dilawati oleh jemaah nazir sekolah.

1

2

3

4

5

104

KEKANGAN MASA 11

Saya mempunyai masa rehat yang singkat sahaja.

1

2

3

4

5

12

Saya mempunyai kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar secara individu.

1

2

3

4

5

13

Saya mempunyai jumlah waktu mengajar yang banyak.

1

2

3

4

5

14

Saya tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran.

1

2

3

4

5

15

Saya terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran guru lain.

1

2

3

4

5

PENGHARGAAN 16

Peluang kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion perguruan.

1

2

3

4

5

17

Kerja-kerja saya kurang dihargai oleh pentadbir.

1

2

3

4

5

18

Struktur kerjaya guru yang kurang menarik.

1

2

3

4

5

19

Saya tidak diberi kebebasan untuk memilih matapelajaran opsyen.

1

2

3

4

5

20

Saya tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan.

1

2

3

4

5

105

106

107

108

109

110

111

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF