Centre Energetice Subtile Chakra

Share Embed Donate


Short Description

Cereti CD-ul dedicat acupuncturii realizat de Mirahorian de pe situl: Holy Grail Technology Tehnologia Sfantul Graal h...

Description

Ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh il cijh{ish s{bcisii pi{isxbgh ch ph Sh{{b Oebf{b%{asi)' Sblsihl%il pilyil> CĂlsiâl6 Sbl s-ihl > 丹 田 6 gis,> Obdpx{i ch Oilbk{x)' Jbogii%il Oxzblsxg gxi Iix)' +Bgbd+ a{i +Gbsijb+ %il igbdid i xjid), ch Cbl Di{bea{ibl +Dingaoxg b zb jih iloil' i jbogiigh bp{ilh+%Gxob 2;>?8), 2;>?8),

[h~xdbs !Bks{bos Bks{bos!! [éxdé

Bohs sxcix x{db{hsh b {hchb il ja{db oaloib oa{hpalchlshgh oa{hpalchlshgh xsigh sh{bphxsio%ps zilchob{h) i ash{agamio %ps hgikh{b{h) cils{h dbls{b%idkagx{igh ala{h)' dxc{b%idkagx{igh mhsxbgh)' ybls{b%idkagx{i ybls{b%idkagx{i m{bjioh)' iccei%obpboisbsigh cizilh bgh jiilshi jiilshi xdblh)' ja{dh%sh{bpih da{peamhlhsiob)' da{peamhlhsiob)' oxga{i oxga{i %j{hozhlshgh %j{hozhlshgh gxdilii6 o{adash{bpih)' o{isbgh %pihs{h p{hsiabh' o{isbga$sh{bpih' mhdash{bpih) i ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh' oxlaoxsh oxlaoxsh il eilcxid' kxcceid' yamb i sbls{id xk lxdhgh ch +oebf{b+ %{asi6 oh{ox{i) oh{ox{i) i il cijh{ish cijh{ish s{bcisii oeilh~hVil oeilh~hVil sbaid' b{shgh b{shgh db{sibgh ilsh{lh' il lhi oeifxlm%rimalm oeifxlm%rimalm ilsh{l)' bgoeidib bgoeidib ilsh{lb%lhi ilsh{lb%lhi sbl)T c{hps +sbl sihl+ %pilyil> cblsibl' cbl sihl a{ Sbl s-ihl 6 il gk, oeilh~b> 丹 田 CĂlsiâl 6 il  nbpalh~b> 丹 田 Sblchl6 il gk, oa{hblb > 닥젃%gis, +obdpx{i ch oilbk{x+6 +obdpx{i ch hgiui{+)' i c{hps +Bgbd+ a{i +Gbsijb+ %il igbdid i xjid), Bohs shus' ob{h ilciob s{bcisiigh blsioh idigb{h idigb{h cil Oeilb%sbaid' Oeilb%sbaid' bgoeidib ilsh{lb> ilsh{lb> lhisbl)' Sikhs%yamb i kxcceid sikhsbl)' sikhsbl)' Ilcib%eilcxid)' Ilcib%eilcxid)' cil gxdhb b{bkb%igbdid' b{bkb%igbdid' xjid) xjid) i cil Hmips%zhchsi i ils{acxoh{hb gb bsgbxg ch boxpxlosx{b )' p{h~ilsb il ja{db oaloib sabsh ilja{dbsiigh cil ob{shb gxi _}bdi _izblblcb%Fxlcbgili _izblblcb%Fxlcbgili Yamb)' cil _eizb

_bdeisb i cil Xpbliebch' Xpbliebch' chp{h oa{hpalchlsb oa{hpalchlsb cils{h ohls{hgh ohls{hgh ch hlh{mih xksigb%oebf{b) xksigb%oebf{b) i obpboisbsigh aoxgsh bgh adxgxi%iccei), Bohs sxcix hsh ilasis ch xl OC ob{h oxp{ilch> 2, pgblhgh oaga{ ps p{ilsb{h i bjib{h6 ;,il{hmis{b{hb bxcia b dbls{hga{ ch ox{bsb{h' ch bosizb{h i ch hoeigik{b{h b jihob{xi ohls{x hlh{mhsio6 i ?, ob{sigh chciobsh chciobsh bohsxi xkihos xkihos ilciobsh il kikgiam{bjih kikgiam{bjih %_eizb %_eizb _bdeisb il s{bcxoh{b {hbgi~bsb {hbgi~bsb ch Cbl Di{bea{ibl6 Di{bea{ibl6 Fxlcbgili Yamb ch _}bdi _izblblcb6 Gh Gh oebf{b ch Ghbckhbsh{' Ghbckhbsh{' O,]6 Seh _h{phls Pa}h{ ch B{sex{ Bzbgal,,) +Huph{ihlůb ohb dbi j{xdabď ph ob{h lai a pxshd bzhb hsh dish{xg, Hsh hdaůib jxlcbdhlsbgď ob{h sď gb akb{ib bchzb{bshi b{sh i siilsh, A{ioilh lx a sih ői lx h dbi pabsh dilxlb' hsh gb jhg ch kxl ob xl da{s' ib{ aoeii ďi xls sili+, +Seh das khbxsijxg huph{ihloh }h obl ebzh i seh dysh{iax, Is i seh jxlcbdhlsbg hdasial }eioe sblc bs seh o{bcgh aj s{xh b{s blc oihloh, ]eahzh{ cah las fla} is blc obl la galmh{ db{zhg' i b maac b chbc' blc ei hyh b{h ciddhc, –Bgkh{s Hilshil

_xdb{! _xdb{!_xddb{y _xddb{y!_addbi{h !_addbi{h !Oalshls !Oalshls

2,Ils{acxoh{h 2,Ils{acxoh{h Hlh{mib zisbgb %p{blb' fi' oei' ri' dblb' zisbg ja{oh' a{mal) 2,2,Oa{px{i 2,2, Oa{px{i ilzhgix{i%faeb' eb{i{b' b{i{b) 2,2,2, Oa{pxg hlh{mhsio!Cxkgxg Hsh{io 2,2,;, Ogbijiob{hb dhsachga{ sh{bphxsioh oxlaoxsh 2,; Oblbgh xksigh% lbci' nilm gxa) 2,?,Ohls{h 2,?, Ohls{h hlh{mhsio hlh{mhsioh h xksigh> xksig h> Oebf{b Oebf {b %ञञञञञ ) 2,?,2, Ohls{h hlh{mhsioh xksigh il sbaid> Sblsihl 2,?,;, Ohls{h hlh{mhsioh xksigh il igbdid blc xjid Bgbd a{i Gbsijb 2,?,?, Ohls{hgh hlh{mhsioh hlh{mhsioh xksigh i idkagisiob idkagisiob pxsh{ii !Oebf{b !Oebf{b xl ydkagh ch paxzai{ 2,?,3, Ohls{hgh hlh{mhsioh hlh{mhsioh xksigh i yamb! Gh oebf{b oebf{b cx yamb yamb 2,?,8, Zi~ixlhb disiob b oebf{b !Ziial dysirxh ch oebf{b 2,?,:, Ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh hs pieblbgi~b!Oebf{b pieblbgi~b!Oebf{b hs pyoeblbgyh 2,?,=, Ohls{hgh hlh{mhsioh hlh{mhsioh xksigh xksigh i Kxcceidxg Kxcceidxg !Oebf{b !Oebf{b hs kaxcceidh 2,?,5, Ohls{hgh hlh{mhsioh hlh{mhsioh xksigh ői bgsh cioipgilh! cioipgilh! Oebf{b hs bxs{h cioipgilh ;, P{h~hlsb{hb il chsbgix b ohls{iga{ hlh{mhsioi Oebf{b % ञञञञञ ) ;,2 DŦgĂce DŦg ĂceĂ{b Ă{b oebf{ oeb f{b% b%ञञञ ञञञञञ ञञञञ ञञ ञञ ञञञञञ ञञञ ) ;,; _zĂceiṯṤe _zĂc eiṯṤeĂlb Ălb oebf{b oeb f{b %ञञञञ ञञञञञञञञ ञञञञञञञ ञञञ ञञञञ ञञञञञ ञ) ;,? DbṍipŦ Dbṍ ipŦ{b {b oebf{b% oebf {b% ञञञ ञञञञञञ ञञञ ञञ ञञञञञ ञञञ ) ;,?,2 E{is %Ilidb) Oebf{b ;,3 BlĂ BlĂebs ebsb b oebf{ oe bf{b% b% ञञञ ञञञञञ ञञ ञञञ ञ ञञञञ ञञ) ;,8 ZiŖ ZiŖxcc xcceb eb oebf oebf{b% {b% ञञ ञञञञञ ञञञञञ ञञ ञञञञ ञ ञञञञ ञ) ;,: Ānò ĀnòĂ Ă oebf oebf{b% {b% ञञञ ञञञञञ ञञ ञञञ ञञञञञ ञञ)$ Lhosb{ ;,:,2, Sbgx a{ Gbgblb Ohls{h ;,:,;, Seh Daxse aj Mac Ohls{h ;,= _be _beb{ b{Ă{b Ă{b oeb oebf{b f{b%%ञञञ ञञञञञञ ञञञञ ञ ञञ ञञञञञ ञञञ ) $ igxdilb{h Hus{b Oebf{b Mx{x Oebf{b$ oalohls{b{h Li{}blb Oebf{b$ {hs{bmh{h hma6 oalohls{b{h Ilcx Oebf{b ‟ilshghos Dblb Oebf{b ‟ idsx{i Sbgx Oebf{b ‟oalohls{b{h bka{kblsb

?, Cizh{h shelioi ch b +s{h~i+' phls{x b bosizb ői ch b b{dali~b oebf{hgh!Cizh{h oebf{hgh!Cizh{ h shoelirxh pax{ +ézhiggh{+' bosizh{' hs eb{dalih{ gh oebf{b Boůixli bxp{b oebf{b' chkgaob{h' hoeigik{b{h' boůixli sh{bphxsioh ! S{bzbig x{ gh oebf{b' cékgarxbmh' érxigik{bmh' bosial seé{bphxsirxh> Zi~xbgi~b{h bcbpsbsb! bcbpsbsb!Zixbgibsial Zixbgibsial bcbpséh [hpi{bůih bgsh{lbsizb![hpi{bsial bgsh{lbsizb![hpi{bsial bgsh{léh [hpi{bsih +{asbsizb+![hpi{bs +{asbsizb+![hpi{bsial ial +sax{lblsh+ Pa~isii Yamb Lic{b !Paisial ch Yamb Lic{b Bblb%pa~isii Bblb%pa~is ii bgh oa{pxgxi) Dxc{b%mhsx{i Dxc{b%mhsx {i oehih ps choeich{hb oebf{hga{)Dbls{b%xl oebf{hga{)Dbls{b%xlhsh6 hsh6 igbkh bo{h) Dbls{b%xlhsh6 Dbls{b%xlhs h6 igbkh bo{h) [hpi{bůii ph oxgab{h! [hpi{bsial x{ gh oaxghx{ Xsigi~b{hb pihs{hga{ ői b o{isbghga{ !Xsigibsial ch pih{{h hs o{isbxu'Xsigi~b{hb o{isbxu' Xsigi~b{hb b{adash{bpihi' b{adash{bpihi' b hgiui{x{iga{ hlh{mhsioh' hlh{mhsioh' hso Xsigibsial Xsigibsial ch g-b{adbseé{bpih' ch égiui{ élh{mésirxh' hso,, Xsigi~b{hb pihs{hga{ ői b o{isbghga{ !Xsigibsial ch pih{{h hs o{isbxu Dhcisbsib ch hoeigik{b{h b oebf{hga{! Dhcisbsilm al blc kbgbloilm seh oebf{b 3, Lash i {hjh{ilsh!Las {hjh{ilsh!Lash h hs {éjé{hloh 3,2, Oa{pxg obdxgxi ja{dbsiz! Seh ja{dbsizh jihgc kacy 3,;, Obdp da{peamhlhsio!Da{peamhlhsio da{peamhlhsio!Da{peamhlhsio Jihgc 8, Kikgiam{bjih GHMBSX[I!GILF$X[I

Cbl Di{bea{ibl Oapy{imes © ;009  Bgg [imes [hh{zhc 

Ils{acxoh{h !Ils{acxosial Phls{x b ilshghmh gb oh h {hjh{b {hjh{b ohls{hgh hlh{mhsioh hlh{mhsioh xksigh%oebf{b' xksigh%oebf{b' sblsihl) hsh lhzaih b ilshghmhd ob hgh jbo pb{sh cils{$a {hshb ch oblbgh hlh{mhsioh xksigh%lbci' xksigh%lbci' nilm gxa) oh bpb{sil xlxi oa{p bx ilzhgi hlh{mhsio%p{blbdbyb faeb6 oa{p p{blio bx hsh{io), hsh{io), Il bohsh oblbgh oblbgh oi{oxgb a hlh{mih xksigb xksigb %p{blb' ri' oei' fi ), Il ohgh oh x{dhb~b zad p{h~hlsb ph {blc bohsh bphosh ob{h ph{dis ilshghmh{hb ohls{hga{ hlh{mhsioh xksigh%oebf{b' xksigh%oebf{b' sblsihl)> 2, hlh{mib xksigb%p{blb' xksigb%p{blb' ri' oei' fi )6 ;, oa{px{i bx ilzhgix{i xksigh%fae xksigh%faeb' b' eb{i{b)6 ?, oblbgh hlh{mhsioh xksigh%lbci' nilm gxa)6

Hlh{mib zisbgb %p{blb' fi' oei' ri' dblb' zisbg ja{oh' a{mal)

Il Kikgih' sh jboh {hjh{i{h ìl Mhlh~b gb +sxjgxg zihůii+' ob{h chůilh oeib{ oehib huishlůhi xdblh' a ja{ůď bpb{hl dish{iabsď ob{h blidď ői sxsůilh zibůb, Il eh Kikgh' {hjh{hloh is dbch il Mhlhsis a eh +k{hbe aj gijh+ }eioe eagcs eh zh{y fhy a exdbl huishloh' b shhdilmgy dysh{iaxs ja{oh eb blidbhs blc sxsbils gijh, +Bxloi' gxëlc Cadlxg Cxdlh~hx ůď{ëlb cil pďdbl' b jďox ph ad si b sxjgb il jbb gxi sxjgb{h ch zibůď si s$b jbox adxg jiilůď zih+ +, %Jboh{hb ;>=), Sehl ;>=),  Sehl eh Ga{c Mac ja{dhc dbl ax aj eh cxs aj eh m{axlc blc k{hbehc ila eis las{igs eh k{hbe aj  gijh' blc dbl khobdh b gizilm khilm, %Mhlhsis ;>=), Il boxbgxg sbcix ch hzagxůih' sxlhd pxůil oalőihlůi ch ja{ůhgh hlh{mhioh sxkigh%p{blb6 oei6 ri6 fi) ői' ìl oalshoilůď lh ichlijioďd pxh{lio ph lai ìlőilh ox dbh{ib' igx~ialëlcx$lh ox mëlcxg ob lai sxlhd oa{pxg, B eh p{hshl sbmh aj  hzagxial' }h b{h gigh b}b{h aj eh p{blio ja{ohs' blc oalshrxhlgy ehbzigy ichlijy ax{shgzhs }ie dbh{' chgxcilm ax{shgzhs ila eilfilm eb }h b{h eh kacy, kacy , C{, _hzhl K{hlb' b so{is ìl ob{hb sb VYamb si DhcioilbT oď> Adxg' ch bshdhlhb' b xib oď dbh{ib lx hsh lidio bgohzb' choë hlh{mih oalchlsbď ìl oalilxď {blsja{db{h, C{, _hzhl K{hlb' }{ah }{ah il eis kaaf VYamb blc DhcioilhT DhcioilhT eb> Dbl bgsa ja{mhs ja{mhs eb dbh{ is laeilm hgsh kx oalchlshc o alchlshc hlh{my il oalilxaxs {blsja{dbial, Hg isi {isiphsh hlh{mib zibgď phl{x b$si bgidhlb sidůx{igh sbgh ox a zb{ihbh ch sidxgď{i' lďsoxh cil{$xl cil{$xl gblů lhsjë{ői ch ch ca{ilůh dbh{ibgh, Ox oë dbi dxg sh ichlijiob ox dbh{ib' ox bë dbi dxg hg b{h lhzaih ch +e{blb {xphbsob+ phl{x b sh dhlůilh ìl zibůď' ői ox oë b{ch dbi dxg auimhl' ox bë dbi pxůil isi sidh ja{ůhgh P{blioh cil hg ìlsxői, Il bohbsď sixbůih jiilb xdblb sh soxjxlcď ìl dbh{ih' ői ox dbi pxůilb hlh{mih p{blb' chzilh hpxi~bď,% +dab{ď il zibď+ oxd bji{dď {hp{h~hlblii Fami), Eh }bshs zibg hlh{my a jhhc eis shlshs }ie b zb{ihy aj sidxgbials' ka{l ax aj bl xlhlcilm oebil aj dbh{ibg chsi{hs, Seh da{h eh c}hggs al dbh{' eh da{h eh lhhcs -jghsegy- lx{iial a fhhp eidshgj bgizh' blc eh da{h eh kx{ls ax auymhl' eh ghss eh jhhgs eh p{blio ja{ohs }ieil eidshgj, Seis sixbial dbfhs eid silf ila dbh{' blc }ie ghss p{blb' eh khoadhs chpghhc, P{blb sbx fi hsh bohb hlh{mih zibgď sbx ja{ůď ch zibůď ob{h dhlůilh oa{pxg ìl zibůď ői sďlďas, Il gidkb m{hboď' bohbsb hlh{mih sxkigb hsh lxdiď plhxdb' ìl pagilh~iblď' dblb' ői ìl hk{bioď' {xbe' ob{h ìlshbdlď +sxjgx ch zibůď,+ Zilchoďa{xg p{aihohb~b p{blb' hlh{mib zibgď sbx sbx sxjgb{hb zihii zihii il pboihl' chh{dilëlc bsjhg' zilchob{hb pboihlxgxi, P{il bohs bohs p{aohs' sh {hbgi~hb~ď bőb$lxdihgh bőb$lxdihgh zilchoď{i di{boxgabsh, P{blb a{ fi is eb zibg hlh{my a{ gijh ja{oh }eioe fhhps eh kacy bgizh blc ehbgey, Il M{hhf' i is obgghc plhxdb' il Pagylhsibl' {lblb' blc il Ehk{h}' {xbe' }eioe dhbls +k{hbe aj gijh,+ Seh ehbgh{ p{anhos p{blb a{ zibg hlh{my a{ eh k{hbe aj gijh a eh pbihl' eh{hky' ehbgilm eh pbihl, I is e{axme eis p{aohss eb sa obgghc di{boxgaxs ehbgilm is booadpgisehc, Il p{iloipix' huisď {hi sx{sh dbna{h ch p{blb> p{blb sagb{ď' p{blb bh{xgxi' ői p{blb pbdblxgxi, P{blb sagb{b hsh p{blb ob{h p{azilh ch gb gxdilb sab{hgxi, Hb ìlzima{hb~ď  ìl{hmxg oa{p ői p{adazhb~ď a kxlď sb{h ch sďlďbh, P{blb sagb{b pabh ji akůilxb p{il hupxlh{hb gb gxdilb sab{hgxi sbx p{il kbi ch sab{h%pgbnď) cb{ ői p{il oalsxdxg ch bpď pabkigď' ob{h b jas hupxsb gb gxdilb sagb{b, Hupxlh{hb p{hgxlmiď sbx p{hb dxgb p{blb sagb{b pabh cbxlb il{hmxgxi oa{p ji~io' chab{hoh bohbsb hsh ob sh pabh ch pxh{liob, Kbsiobggy' eh{h b{h e{hh dbna{ sax{ohs aj p{blb> sagb{ p{blb' bi{ p{blb' blc m{axlc p{blb, _agb{ p{blb is p{blb j{ad sxlgime, I ilzima{bhs eh }eagh kacy blc p{adahs maac ehbge, _agb{ p{blb obl kh akbilhc ky hupasx{h a sxlgime a{ sxlkbeilm blc ky c{ilfilm }bh{ eb ebs khhl hupashc a sxlgime, P{agalmhc hupasx{h a{ aa dxoe sagb{ p{blb }igg eb{d eh }eagh peysiobg kacy siloh i is rxih pahl, P{blb oalůilxď ìl bh{ hsh lxdib P{blb bh{iblb sbx mgakxgh ch zibgibh cil bh{, P{blb bh{iblb hsh bksa{kiď ch pgďdëli p{il {hspi{bůih ői hsh' ch bshdhlhb' bksa{kib ci{ho ch oď{h ohl{hgh ch hlh{mih sxkigb%oebf{b6 blihl) bgh oa{pxgxi

hlh{mhio sxkig%p{blbdbyb faseb), Bohsh ohl{h hlh{mhioh sxkigh sxl lxdih oebf{h, Dbi dxgb p{blb bh{iblb pabh ji bksa{kiď p{il {hspi{bůib ghlď p{ajxlcď {idiob%ob il bohhb cil idpxg sadlxgxi p{ajxlc) p{ajxlc) il {bpa{ ox ohb bksa{kib p{il {hspi{bůih sox{ď si sxph{jioibgď, P{blb dbi pabh ji bksa{kib p{il pa{ii pihgii' ch ob{h abdhli ob{h bx jas ils{xii il{$xl blxdi jhg%e{bli{hb ox p{blb6 ohg dbi zhoei hu ch e{bli{h ox fi b jas chsoaph{i il da{dblxg ch gb Db}blmcxi), P{blb oalbilhc il eh bi{ is obgghc bi{ p{blb a{ bi{ zibgiy mgakxgh, Bi{ p{blb is bksa{khc ky eh gxlms e{axme k{hbeilm blc is bgsa bksa{khc ci{hogy ky eh hlh{my ohlh{s%OEBF[B) aj eh kiapgbsdio kacy, Sehsh hlh{my ohlh{s b{h obgghc oebf{bs, Da{h bi{ p{blb obl kh bksa{khc ky chhp sga} {eyedio k{hbeilm ebl ky sea{ sebgga} k{hbeilm, I obl bgsa kh bksa{khc e{axme eh pa{hs aj eh sfil ky phapgh }ea ebzh xlch{malh oh{bil {bililm, P{blb oalůilxb oalůilxb ìl pbdbl!sag hsh lxdib lxdib P{blb h{hs{b sbx sbx mgakxgh ch zibgibh zibgibh hgx{ioh, Bohbsb p{blb hsh bksa{kiď p{il bgpigh pioiab{hga{, Bohs gxo{x sh jboh ìl dac bxadb ői iloalőihl, Dh{sxg ph nas ox pioiab{hgh mabgh o{hőh oblibhb ch p{blb hgx{iob bksa{kiď ch oď{h oa{p, _h pabh ìlzďůb sď jih {bsb ìl dac oalőihl dbi dxgb p{blb h{hs{b phl{x b o{hőh zibgibhb' obpboibhb ch b jboh dbi dxgb dxloď' p{hoxd ői obpboibhb ch b mëlci dbi ogb{, P{blb oalbilhc il eh m{axlc is obgghc m{axlc p{blb a{ m{axlc zibgiy mgakxgh, Seis is bksa{khc e{axme eh saghs aj eh jhh, Seis is calh bxadbiobggy blc xloalsoiaxsgy, ]bgfilm kb{hjaahc ilo{hbshs eh bdaxl aj m{axlc p{blb bksa{khc ky eh kacy, Alh obl ghb{l a oalsoiaxsgy c{b} il da{h m{axlc p{blb a ilo{hbsh zibgiy' obpboiy a ca da{h }a{f' blc bkigiy a eilf da{h oghb{gy, Bpb bksab{kh p{blb ch gb gxdilb sab{hgxi' cil bh{ ői ch gb pbdbl, Pgblhgh%b{ka{ii) bksa{k p{blb ch gb gxdilb sab{hgxi' cil bh{' cil bpb' ői ch gb pbdbl, Abdhli ői blidbgh akůil P{blb ch gb gxdilb sab{hgxi' sab{hgxi' cil bh{' ch gb pbdbl' pbdbl' cil bpb' p{hoxd ői cil e{blb%bgidhlhgh p{absphh lhp{hgxo{bh h{dio oalůil dbi dxgb p{blb' chob ohgh oalsh{zbh sbx {bbh h{dio), ]bh{ bksa{ks p{blb j{ad sxlgime' bi{ blc eh m{axlc, Pgbls blc {hhs bksa{k b ksa{k p{blb j{ad sxlgime' bi{' }bh{' blc m{axlc, Phapgh blc blidbgs akbil p{blb j{ad sxlgime' bi{' m{axlc' }bh{' blc jaac %j{hse jaac oalbils da{h p{blb ebl p{hsh{zhc jaac), P{blb pabh ji' ch ch bshdhlhb' p{aihobď ob{h a bgď ph{sablď ph{sablď phl{x zilchob{h, Abdhlii ox xl huohs ch p{blb ilc sď jboď ph ohi cil nx{ sb sh sidb dbi kilh si dbi pgili ch zibb, Ox abh bohshb' abdhlii ob{h sxl magii sbx hpxi~bi bx hlcilůb ch b bksa{ki iloalőihl' p{blb ch gb ohigbgůi, Bohsb hsh daizxg phl{x ob{h ilbgli{hb ox xlii abdhlii lh idp{idb idp{idb hlcilůb ch b lh jboh sď lh sidůid akasii si magii!hpxi~bi' magii!hpxi~bi' jb{b lioi xl daiz bpb{hl, P{blb obl bgsa kh p{anhohc a blaeh{ ph{sal ja{ ehbgilm, Phapgh }ie b ga aj huohss p{blb hlc a dbfh eash b{axlc ehd jhhg khh{ blc gizhgih{, Ea}hzh{' phapgh }ea b{h chpghhc hlc a xloalsoiaxsgy bksa{k p{blb j{ad aeh{s, Seis is }ey yax dby ebzh hloaxlh{hc phapgh }ea hlc a dbfh yax jhhg i{hc a{ c{bilhc ja{ la bppb{hl {hbsal, Blxdii oapboi %oxd b{ ji pili sbx b{ka{ii sďlďaői mimblioi kb{bli) h dblď a db{h oblibh cil p{blb ìl huohs, Abdhlii akasii akasii sbx kaglbzi pa pa khlhjioib dxg cboď b{ sb oxgobi sbx cboď s$b{ acieli sxk bsjhg ch oapboi, [h~xgbh dbi kxlh pa ji akůilxh p{il bc{hsb{h zh{kbgb il ob{h sh sagioib jiilhi b{ka{hgxi sb bnxh ph{sablb kaglbzb sb sh jboď kilh,VDhdh{ b jagais zi{sxsigh ox{bsizh bgh b{ka{iga{ il s{bsbdhlsxg s{bsbdhlsxg dbgbciiga{6 hg b dbmlhsi~bs xl shi %gidh %gidh s{hh6 sigghxg) cils{$a pibsb cil Pb{i' ch ob{h abdhlii ob{h ob{h zaibx b jih zilchobsi h ghmbx ox jxlii ch oblhpbT Oh{bil {hhs %sxoe bs pilh {hhs a{ agc blc mimblio ehbgey {hhs) huxch b ga aj  huohss p{blb, Si{hc a{ siof phapgh khlhji dxoe ky gyilm ca}l a{ {hsilm xlch{lhbe ehsh {hhs, Khh{ {hsxgs obl kh akbilhc ky zh{kbggy {hrxhsilm eh khilm aj eh {hh a ehgp eh siof ph{sal mh }hgg, A{ioilh pabh ìlzďůb sď bksab{kď il dac oalsihl p{blb ch gb bohői oapboi' p{il pbgdh' bsjhg ìloë oa{pxg sď chzilď pgil ch jx{liobx{i%P_D$P{apbmbhc _hlsbial bgalm Dh{icibls) ői sď chzilď bda{i cil obx~b idhlshi obliďi ch p{blb bksa{kiď,

Bohbsb bkigibh pabh ji cakëlciď lxdbi cxpď obhzb shcilh ch ils{xi{h p{boioď il {hgbub{hb pigabď, Blyalh obl ghb{l a oalsoiaxsgy bksa{k p{blb j{ad ehsh {hhs e{axme eh pbgds' sa eb eh kacy }axgc ilmgh blc khoadh lxdk cxh a eh {hdhlcaxs bdaxl aj p{blb bksa{khc, Seis sfigg obl kh borxi{hc bjh{ algy b jh} shssials aj p{boioh, Blxdih ~alh sbx gaox{i ilc sď bikď bikď dbi dxgď ch p{blb choë bghgh, Xlhgh cil{h cil{h bohsh ~alh hu{hd ch pgilh ch hlh{mih bx hlcilůb ch b chzhli ohl{h ch zilchoď{i di{boxgabsh oď{h ob{h sh jbo phgh{ilbnh %Gax{chs' jaam{bjiigh jboxh il idp{hnx{idigh gaobgibii Bkbciëlib il sbxg Maiâs' K{b~igib' xlch Naïa ch Chxs {hbgi~hb~b zilchob{igh di{boxgabsh' hzichlib~b pb{ioxghgh p{blioh bh{ihlh), Oh{bil b{hbs a{ pgbohs hlc a ebzh da{h p{blb ebl aeh{s, _adh aj ehsh eimegy hlh{mi~hc b{hbs hlc a khoadh ehbgilm ohlh{s, Il idpxg oalciůiiga{ dhha{agamioh lhjbza{bkigh sbx ch z{hdh {hb' dxgůi abdhli sh  ìdkaglďzhso' lx lxdbi cil obx~b soeidkď{iga{ ch hdph{bx{ď' cb{ ői cil obx~b soďch{ii hlh{mihi zibgh' ob x{db{h b diosa{b{ii p{blhi sagb{h ői bh{ihlh, Bsjhg' a dxgidh ch abdhli sid ghlab{hb dhlbgb si ji~ioď sbx chzil shlsikigi gb kagi iljhoůiabsh, Bohs gxo{x pabh ji oal{bob{b p{il p{il bksa{kib oalőihlb ch p{blb sbx ch fi cil bh{ ői cil pbdbl, _$b aksh{zb p{il ogb{zhch{h oď huisď dbi dxgb p{blb il idpxg ~ighi' choë ph idp ch labph, P{blb sobch gb xl lizhg jab{h soď~x gb bp{auidbiz gb a{hgh {hi sbx pb{x cidilhbůb, Cx{ilm kbc }hbeh{ oalciials' dbly phapgh mh siof' la algy khobxsh aj eh oeblmhs il hdph{bx{h' kx bgsa khobxsh aj eh cho{hbsh il sagb{ blc bi{ p{blb %zibg hlh{my),  Sexs' b ga aj phapgh jhhg dhlbggy blc peysiobggy sgxmmise a{ khoadh sxsohpikgh a iljhoiaxs cishbshs, Seis obl kh oaxlh{bohc ky oalsoiaxsgy bksa{kilm p{blb a{ fi j{ad eh bi{ blc eh m{axlc, I is ogbi{zayblgy aksh{zhc eb eh{h is da{h p{blb cx{ilm cbyidh ebl b lime, P{blb c{aps a b zh{y ga} ghzhg b bkax e{hh a{ jax{ il eh da{lilm, Il {h~xdb' oa{px{igh bx ilzhgix{igh xksigh%faseb' seb{i{b)' ohls{hgh hlh{mhsioh%oebf{b' blihl) si oblbghgh hlh{mhsioh%lbci' nilm gxa$ dh{iciblhgh galmixcilbgh si {blszh{sbgh cil boxpxlox{b) sxl ilh{chphlchlh, Hgh ja{dhb~b xl jhg ch soehgh hlh{mhio sxkig bg jiilhi xdblh ői chh{dilď oalciůiigh psiea$ji~iagamioh%dbgbciigh dhlbgh si sadbioh)' ob{boh{xg' oadpa{bdhlxg ' oalsixůib ' jxloůiigh a{mblioh ői dhbkagioh, Hl {ésxdé' Oa{p _xksig' Oebf{b h Lbci sal ilh{céphlcbls, Igs ja{dhl hl rxhgrxh sa{h gh srxhghh élh{méirxh ch g-î{h exdbil h céh{dilhl shs oalciials psyoeapeysiagamirxhs' sal ob{boå{h' sal oadpa{hdhl' sb oalsixial' shs jaloials a{mblirxhs h débkagirxhs, 氯 V氓 T rç ri3 fi ]bch$Mighs> oe’i6 HJHA> s-i6 fei>[>{hspi{bih' sxjgx' sxjgb{h6 hlh{mih' bh{'zbpa{i'bkx{6 jgxic zibg' hdph{bdhl' hlh{mih6 dblb6 hlh{mib zibgb 6+ zbpa{ii xlcxia{i sh {iciob ch gb sag si ja{dhb~b la{ii+ $$]ihmh{, Ja{db {bciialbgb 氯 oxp{ilch +a{h~xg+ 籿 dǐ' si zbpa{ii sbx bkx{xg 氓 ob{h sh {iciob ch gb mbi{hb a{h~xgxi 籿, adxg 亾 {él 6 gaobgi~b{h> obdpxg ch oilbk{x dingaoix 两丹田 ~eÿlm cĂliâl ?,56 20,226 Hupgiobib hidagamiob b ja{dhi ob{boh{xgxi !icham{bdhi ri il ja{db sb {bciialbgb 氯 hsh +bkx{+ %氓) ob{h sh {iciob cil a{h~xg %籿)' ob{h hsh oap +6 Bohs oxzbl' ob{h dbi hsh {bcxs c{hp> +zbpa{i+' +bkx{+' +hupi{bih+' +jgxic+' +iljgxu+' +hlh{mih+' +sxjgx+' hsh xl oalohp hshlibg bg oxgx{ii oeilh~h6 H> bi{' mbs' shbd' zbpa{' k{hbe' spi{i' sdhgg' }hbeh{' zibg k{hbe' a dbfh sk, sk, blm{y' a mh blm{y' a kh hl{bmhc heh{' eb~h' k{hbe' bdaspeh{h' iljgxhloh' jga}ilm ax' pa}h{' zibgiy' spi{i' jhhgilm' blmh{' daac' lbx{h' dbllh{' Khebzia{' oalciial' hlh{my6 oa{{hspalcs a Nxlm³s chjiliial aj gikica bs gijh hlh{my, I is p{hoiaxs a {hoamli~h chhpgy eb ehsh oalohps aj Nilm% 粼) , Ri%氯), _eil%祜), Exl%魋), Pa%魃) pgby bl idpa{bl pb{ }eioe dhcibh kh}hhl eh xloalsoiaxs blc oalsoiaxslhss' psyoeh blc kacy bs sydkags, 氯軎 kxs6 J> Ri 氓 %氯) rç' élh{mih zibgh6 mb~ 6 bi{6 saxjjgh 6 saxjjgh zibg6 achx{ 6 zimxhx{6 élh{mih6 i{{ih{6 +Ghs zbphx{s

alcxgblhs s-égåzhl cx sag h ja{dhl ghs lxbmhs+ $$]ihmh{, Gb ja{dh oadpghuh 氯 oadp{hlc xl +{i~+ 籿 dǐ' gb zbphx{ 氓 s-égåzh ch gb oxissal cx {i~ 籿, eaddh 亾 {él 6 oebdp ch oilbk{h dayhl 两丹田 ~eÿlm cĂliâl6 M>Gxj' Mbs' Ãeh{' Cxls' Cbdpj' Ebxoe' Bhd' Bdaspeã{h' HiljgxÑ' BxsjgxÑ' Dboe' Ghkhlsf{bj' Mhis' Mhj÷eg' ^a{l' Gbxlh' ]hshl' B{' Khlhedhl' ^xsblc' Hlh{mih6 20,226

rç mńlm rimalm [> xl sishd ch huh{oiůii ch {hspi{bůih p{ajxlcď6 oal{agxg hlh{mihi6 H> b syshd aj chhp k{hbeilm huh{oishs J> huh{oiohs {hspi{bai{hs M> hil _yshd zal ihjhl Bhd÷kxlmhl6

氯 V氓 T劑

Zb {am sb zhchi il{hmxg b{ioag chciob hlh{mihi sxkigh P{blb i Fi il cijh{ih {bciii' xlch sxl p{h~hlbh ipx{igh ch hlh{mih P{blb Zbyx,

2, Oa{px{i ilzhgix{i%faeb' eb{i{b' b{i{b) Il Zhcblb sh oalsich{ď oď adxg b{h {hi oa{px{i' oa{px{i' ilzhgisx{i Vìl sf{,> sf{,> seb{Ħ{b6 gi, > ¦oa{p6 ìlzhgiő¶T > 2, oa{pxg dbsh{ibgV_seŦgb$_eb{Ħ{b6 oa{pxg m{asih{' ichlio ox Bllbdbyb$Faeb T6 ;, oa{pxg obx~bgVFb{blb$_eb{Ħ{b6 gi, > ¦oa{p obx~bg¶6 ichlio ox Blblcbdbyb$ Faeb ‟ oa{pxg khbixciliiT ői ?, oa{pxg xksigV_Ŧfedb$ _eb{Ħ{b sbx Gilmb$ _eb{Ħ{bT oalsixi cil> P{Ălbdbyb$ Faeb%xl oa{p hlh{mhio ob{h gh oxpghb~ď ph p{idhgh caxď )' Dbladbyb ‟Faeb ői Zinlblbdbyb$ Faeb Il eilcxisd%Sbissi{Ħyb$Xpbliebc) mďsid chso{ih{hb b oiloi fasebsVgi,> ¦oa{p'  ìlzhgiő' hbob' boaph{i{h¶T ob{h ìlzhghso _ilhghVĀdbl6 bdb6 bdb6 sxjghxg6 zb~ba{xg' zb~ba{xg' pashsa{xg zheioxghga{T' jď{ď sď$g bilmď z{hacbď6 ?, Oa{pxg hush{ia{ bx ìlzhgiőxg dbsh{ibg VBllbdbyb$Faseb6 gi, > ¦oa{pxg cil cil e{blď sbx m{asih{¶6 ob{xgT6 eh zisikgh peysiobg kacy' kacy' ;, Oa{pxg hlh{mhsioVP{Ălbdbyb$ FaebT cxkgxg hh{io%heh{io caxkgh)' sbx oa{pxg zibg%zibg kacy) hsh ìlzhgiőxg hh{io zibg sbx sxkig ox jxlosih ja{dbsizb' bciob xl obdp da{peamhlhsio6 hg hsh ohg ob{h blidhb~ď ői oxpghb~ď oa{pxg ji~io ox dilhb6 bë idp oë bohs ìlzhgiő zibg sh bjgď ìl a{mblisd' bohsb {ďdëlh ìl zibůď, Dblijhsb{hb sb m{asih{ď hsh hsh {hspi{bůib ib{ dblijhsb{hb dblijhsb{hb sb sxkigď hsh hsh oi{oxgbůib hlh{mihi p{il sishdxg sishdxg ch obgbgh sxkigh%lbcis) si si dh{iciblh%nilm gxa) jagasi ìl boxpxlox{ď,  Seh xlshhl a{ ilzisikgh hlh{my kacy obgghc eh kiapgbsdio kacy, Seh kiapgbsdio kacy is eb ilzisikgh gxdilaxs hlh{my kacy }eioe ilh{phlh{bhs eh zisikgh peysiobg kacy blc huhlcs khyalc i ky jax{ a{ jizh iloehs Dach{l Fi{gibl peaam{bpey ebs sea}l eb cishbsh bpphb{s ji{s il eh hlh{my a{ zibg kacy khja{h i dblijhss ishgj il eh peysiobg kacy, Seh{h is bl ilidbh oallhoial kh}hhl eh }a, Seh{hja{h' ky {hbilm eh zibg kacy' }h obl ajhl hjjho b ox{h il eh peysiobg kacy, ?, Oa{pxg dhlsbgVDbladbyb ‟Faseb 6 j{ëihgh% dblb6 dilhb iljh{iab{ď)T hsh ohg ob{h p{idhőh abh idp{hsiigh ìl{hmis{bh ch sidůx{igh m{asih{h ői sxkigh6 3, Oa{pxg ilshgimhlůhiVZinòblbdbyb$ Faseb > dilhb sxph{iab{ď6 sxph{iab{ď6 zi~iixg6 sajh{xg6 kxccei6 ilhgimhlbT oadpa{ď jboxgďůigh ch ciso{idilb{h%oalsihlb) ői ch chh{dilb{h%zailůď)6 8, Oa{pxg obx~bg sbx bg jh{ioi{ii lhoalciůialbhVBlblcbdbyb$Faeb T sh bjgď gb ohb dbi db{h bp{apih{h ch ĀsdblVsixb ìl ohl{x' cb{ cijh{i ch abh ìlzhgiőx{ighT, Il kxcceisd bpb{ ohgh oiloi oadpalhlh %fblceb) bgh jiilhi xdblh> 2,oa{p ji~io bx il ja{db %{xpb) Vbgobxi cil pb{x hghdhlh%pbdbl ' bpb' jao' bh{)T' ;,oa{pxg hl~a{ibg %zhcblb) Vob{h ibx lbsh{h cil oalboxg shl~a{ibg sxk ja{db zb~xgxi' bx~xgxi' mxsxgxi' sidxgxi boig & mblci{hbT6 ?, oa{pxg ph{ohpsihi%bdnlb) ph{ohpsihi%bdnlb) Vob{h o{hb~b obhma{ii ch kxl' {bx' lhx{x' jbb ch il{b{igh shl~a{ibghT6 3,cipa~isii dhlsbgb%bdfb{b)V ob{h oalhohb~b zailb fb{dhi$ p{acxobabh' ox boixlhb dhlbgbT si 8, oalsihlsb%zinlblb)T oalsihlsb%zinlblb)T Cxkgb{hb gxi dblbs%iljh{ia{ dblbs%iljh{ia{ si sxph{ia{) sxph{ia{) si bcbxmb{hb bcbxmb{hb _ilhgxi%Bdbl) oalcxoh gb ogbsijiob{igh aooxgh il = oa{px{i%zhchi oa{px{i%zhchi lab > Oalsixial Aooxgh ch g-eaddh il Dblxbgxg ch {hgbub{h pigasbsb)

 S{bciib Aooichlb mblcib ch jigasaji si p{hcbb ch o{hsilisd hsh p{h~hlbb il ob{hb gxi M, [, _, Dhbc% Seh cao{ilh aj eh sxkgh kacy il ]hsh{l {bciial, Bl axgilh aj  }eb eh peigasapeh{s eaxme blc Oe{isibls bxme al eh sxknho)' bpb{xb il Galc{b il 2929, Bohbsb ob{h oh chciob obpiagh oa{pxgxi spi{ixbg%_pi{i$Kacy )' oa{pxgxi {bcibl %[bcibl Kacy) si oa{pxgxi cizil ch ilzih{h cil da{i %[hsx{{hoial$Kacy) sh sh bjgb ph OC, Pgba il Pebhc{xs %;80o,) spxlhb> + +Lai sxlhd iloeisi il oa{p ob a s{icih ìl soaiob sb+ !+]h b{h idp{isalhc il eh kacy gifh bl aysh{ il is sehgg+,

Il s{bcisib blsiob hmipshblb ilsbglid s{hi oa{px{i >

2, oa{pxg ji~io6 eh kacy6 I is la} passikgh la algy a kgaac$m{axp dxddihs kx a hu{bo CLB ky daghoxgb{ ogalilm 6 ;, Fb %cxkgxg6 oa{pxg hlh{mhio)6 caxkgh6 gijh ja{oh6 Vspi{iT aj Veh chohbshcT6 Seh Fb is eh pb{ aj eh exdbl oalsoiaxslhss eb {hdbils eh{h al Hb{e' blc is {hp{hshlhc il eh eih{amgypes bs }a xp s{hoehc b{ds il j{al aj b ea{i~al, I is ph{ohizhc bs eh -meas- a{ psyoeio {hsicxh aj eh p{hziaxs oalsoiaxs khilm, ?, Kb%sxjghxg lhdx{ia{ ob{h {hlbsh dh{hx il obgba{ib sb sp{h igxdilb{h, Seh -saxgeb lhzh{ cihs eh idda{bg sbh aj huishloh6 eh hsshloh kheilc6 eh hzh{gbsilm idp{il aj Mac eb ilob{lbhs blc {hilob{lbhs il eis pigm{idbmh a}b{cs abg iggxdilbial6 eh bspho aj oalsoiaxslhss eb {hilob{lbhs6 eh c{izilm a{ blidbilm ja{oh6 eb spb{f aj ciziliy eb {hsichs }ieil xs bgg6 ax{ dxgicidhlsialbg khilm eb ilspi{hs xs a azh{oadh ax{ blidbg lbx{h' a dazh khyalc eh o{bzilms aj eh sdbgg shgj$ohlh{hc hma sa bs a huph{ihloh bl ilh{oallhohclhss }ie eh hli{h xlizh{sbg {hbgiy6 eh xlshhl ja{oh' a{ hsshloh' eb {bzhgs e{axmeax hh{liy j{ad kacy a kacy al i-s m{hb nax{lhy aj huph{ihloh' px{ijiobial blc hlgimehldhl, Il sydkagio gblmxbmh aj Hmyp' eh Kb is }{ihl sadhidhs bs b }ilmhc exdbl ehbc blc sadhidhs bs b exdbl$jbohc ki{c, I is eh pb{ aj xs eb is oalsoiaxs aj ghbzilm eh hb{e b chbe blc eh{hja{h is chpiohc bs b }ilmhc exdbl a{ b exdbl ki{c

Zb{iblsb shelagamiob ch idxgb{h b hgikh{b{ii%dafeb)' hgikh{b{ii%dafeb)' b ilchphlchls i lchphlchlshi hi ch {hilob{lb{h%fbizbgybd) {hilob{lb{h%fbizbgybd) i b sb{ii ch lhdx{i{h b ~higa{ ! Zb{iblsh shoelagamirxh pax{ idxgh{ gb giké{bsial %dafeb)' g-ilcéphlcbloh g-ilcéphlcbloh ch gb {éilob{lbsial %fbizbgybd) hs g-ésbs ch g-idda{sbgis g-idda{sbgisé é ch cihxu !Shoelagamiobg Shoelagamiobgg }by sa idxgbsh Shoelagamiob idxgbsh gikh{bsial %dafeb)' %dafeb)' seh ilchphlchloh ilchphlchloh j{ad {hilob{lbsial %fbizbgybd) blc seh sbsh aj idda{sbgis idda{sbgisy y aj mac _agxib spi{ixbgb ch hgikh{b{h%dafeb) si ch ihsi{h%fbizbgybd) cil db{iohb dblijhsbb%spbix‟idp) dblijhsbb%spbix‟idp) b jas ilgaoxib ch ob{h hmiphli blioi ox a zb{iblb helagamiob ch {hbgi~b{hb b lhdx{i{ii p{il xigi~b{hb oa{pxgxi ji~io ilbgh{bkig p{il dxdijiob{h %a oapih b oa{pxgxi sjiliga{) pgbsb il{$a iloilb%sb{oajbm) ho{blbb da{peamhlhio V Sa{sial!da{peamhlhio  Sa{sial!da{peamhlhio jihgc ilsxgbhc oebdkh{ hlogasx{h' sb{oapebmxs' py{bdycT py{bdycT %sidxgb{hb bdblb zbyx) c{hp bloa{b p b {hbgi~b xli{hb Fb si Kb, Bsjhg hsh sidxgbb sidxgbb helagamio sb{hb bgilibb' bgilibb' hgikh{bb ch {hilob{lb{h b sxjghxgxi %Kb) ob{h$i ph{dih bohsxib%Kb) sb obgba{hbsob il abh b{bdx{igh il sb{hb Bfe ch hlibi hh{ioh %bfbseb) gxdilabsh%-Seh gxdilabsh%-Seh _eililm Alhs-)' Alhs-)' si hzib{hb sb{ii Fb%jbladb6 ch zis hh{l> zhchi jigdhgh ob{h {hcbx bohbsb sb{h >+Seh _iue _hlsh+' +Meas+ si +Bdh{iobl Khbxy+ Khbxy+ ) zhchi si > shh bgsa > +Seh Fb seh Kb blc seh Fbkkbgbe' Seh _oihloh aj seh Bjsh{gijh+ ky Nby ]hiclh{ Bfe }bs eh ja{d il }eioe eh kghsshc chbc gizhc al il eh eh{hbjh{, I }bs bgsa eh {hsxg aj eh xlial kh}hhl eh Kb blc eh Fb, Bl Bfe }bs khgihzhc a gizh al xleb{dhc ja{ hh{liy' ehy }h{h sadhidhs {hjh{{hc a bs -Seh _eililm Alhs-,

Oa{pxg hsh{io!Seh Hseh{io Kacy! Kiapgbdio Kacy

+Zb zhli a z{hdh oëlc őiilůb zb jboh bzblsx{i hu{ba{cilb{h' lx jiilcoď zb cispxlh ch ils{xdhlh dbi kxlh phl{x b chsoaph{i ői phl{x b dďsx{b gxo{x{i' oi jiilcoď a dëlď ch abdhli za{ bzhb gb oadblcb ga{' db{igh pxh{i spi{ixbgh' ob{h ìl p{h~hl sxl {b{ha{i jagasih, Il h{dhl ch oëhzb shoagh' b{b zilchoď{ii spi{ixbgh zb ji a dbi dxg ch~zagbď ői xlizh{sbg xigi~bď+ B idh }igg oadh }ehl soihloh }igg dbfh {hdhlcaxs bczblohs' la khobxsh aj khh{ ils{xdhls ja{ cisoazh{ilm blc dhbsx{ilm eilms' kx khobxsh b jh} phapgh }igg ebzh b ehi{ oaddblc m{hb spi{ixbg pa}h{s' }eioe b eh p{hshl b{h shgcad xshc, ]ieil b jh} ohlx{ihs' eh b{ aj spi{ixbg ehbgilm }igg kh ilo{hbsilmgy chzhgaphc blc xlizh{sbggy xshc, –Mxsbj _{adkh{m Adxg' Dilshb ői Xlizh{xg !Dbl' Dilc' blc eh Xlizh{sh

Oa{pxg Hh{io' p{idxg cil{h cil{h ilzhgisx{igh jiilhi bjgb ciloaga ch oa{pxg ji~io' ji~io' hsh xl oa{p bg oëdpxgxi ja{dbiz sbx da{peamhlhio da{peamhlhio'' a{i ohhb oh hasajii lxdhso +oa{p hh{io+,

Bohs +oa{p hh{io+ hsh xl oa{p sxkig bg ja{hi zibgh' ob{h sxsilh zibb oa{pxgxi ji~io' ői sh{zhőh c{hp ipb{ sbx db{ioh phl{x jxloůiigh dhbkagioh bgh oa{pxgxi ji~io,  Sh{dhlxg ch +oa{p hh{io+ pabh bzhb dbi dxgh shdlijiobii pasikigh, Bpb{ j{ad eh jbo eb }ie sadh ehasapeiobg!hsah{io khgihj syshds eh +heh{io+ is xshc a chjilh b eime a{ hzhl eh eimehs spi{ixbg kacy' eh{h is eh jbo eb hzhl bs eh kacy aj ja{dbizh aj ja{dbizh ja{oh a{ bx{io hlh{my eh{h is eh heh{io kacy il eh shlsh aj  bly a{ bgg aj eh zbyx %p{blb!oe-i!gijh$ja{oh) kacihs  Seh heh{io kacy %bs chjilhc al eh p{hshl pbmh) il eh shlsh aj bly aj eh chlsh a{ akziaxs p{blb ! oe-i ! gijh$ja{oh kacihs %huogxsizh aj eh hdaialbg' dhlbg' spi{ixbg' ho) eh heh{io kacy il eh shlsh aj algy eh ga}hs aj eh p{blb ! oe-i ! gijh$ja{oh gijh$ ja{oh kacihs %eh +ga}h{ heh{io+ il aeh{ }a{cs) Il bly obsh eh Heh{io kacy is eh {hpasia{y aj eh gijh$ja{oh a{ zibgiy p{iloipgh %zb{iaxsgy obgghc oe-i' fi' p{blb' zbyx' plhxdb' a{malh' gikica' ho) ja{ eh hli{h psyoea$peysiobg a{mblisd, a{mblisd, Ehloh }h obl sphbf sphbf aj bl hlh{my jga} kh}hhl eh cijjh{hl ghzhgs aj alh-s alh-s khilm, Seis gijh$ja{oh is ajhl ajhl ichlijihc }ie eh k{hbe' blc ehloh }h jilc eh h{d ja{ eh +saxg+ a{ +spi{i+ %il eis obsh' boxbggy eh Heh{io kacy) il dbly oxgx{hs ebzilm +k{hbe+ a{ +}ilc+ bs ehi{ p{idb{y dhblilm> h,m, {xbe' psxoeh' plhxdb' blidb' spi{ixs' bdb' ho ho,  Seis zibg$hlh{my jga}s e{axme eh zb{iaxs oebllhgs a{ lbcis a{ dh{icibls' blc is p{aohsshc il eh hlh{my$ohl{hs a{ oebf{bs, Seh Heh{io kacy is bgsa eh gaoxs gaoxs aj eh +sxkgh blbady+ aj oebf{bs' lbcis' dh{icibls' ho' eb ja{d b ohl{bg pb{ aj Ilcibl blc Sikhbl Sbl{b Sbl{b blc Oeilhsh Yamb blc Dhcioilh, Seis zibg ja{oh a{ oe-i$hlh{my oe-i$hlh{my jga}s e{axme eh zb{iaxs oebllhgs a{ lbcis a{ dh{icibls' blc is p{aohsshc il eh hlh{my$ohl{hs a{ oebf{bs Bgh{lbizh Dhcioilh' }eheh{ Oeilhsh' Sikhbl' eadahapbeio' [hifi' ho' gifh}ish }a{fs al eh ghzhg aj eh Heh{io a{ sxkgh kacy, Sehsh p{boiohs b{h +bgh{lbizh+ algy {hgbizh a ]hsh{l Dbh{ibgisio dhciobg soihloh' }eioe {hbs eh Peysiobg kacy, O{iioisd aj bgh{lbizh dhcioilh is cxh a oalzhlialbg dhcioilh-s ilbkigiy a {hoamlish eh huishloh aj b da{h sxkgh kacy il a{ xpal }eioe ehsh eh{bpihs ca }a{f, Bgeaxme Sehasapeiobg Sehasapeiobg blc Lh} Bmh }{ih{s }{ih{s ajhl sphbf aj hzh{y sxkgh kacy a{ a{ zheiogh aj oalsoiaxslhss passhssilm oebf{bs' blc chso{ikh ehsh oebf{bs bs hlh{my za{huhs a{ }ebhzh{' i is {hbggy algy eh Heh{io kacy eb is sa hlca}hc, Seis is khobxsh bly eimeh{ kacihs' khilm lal$peysiobg' ca la ebzh b sphoijio ja{d' kx bfh al a{ idibh eh eh ja{d aj eh Heh{io Heh{io blc!a{ eh Peysiobg Peysiobg kacihs, Ehloh eh Bs{bg blc blc eimeh{ kacihs dby bpphb{ a passhss oebf{bs' kx ehy algy ebzh ehd e{axme bssaoibial }ie eh Heh{io Heh{io kacy' blc la bs bl illbh pb{ pb{ aj ehi{ khilm, Ajhl }eb is chso{ikhc bs eh sxp{b$heh{io kacihs b{h boxbggy eimeh{ aobzhs a{ +{hsalblohs+ aj  eh heh{io kacy %ehsh b{h ja{ eh das pb{ eh +zheioghs+ aj eh Bcyb{ soeaag aj   Sehasapey' blc eh exdbl hlh{my jihgcs Kb{kb{b K{hllbl {hjh{s a),

Hlh{my %eiof b{{a}s) blc Ilja{dbial!Oalsoiaxslhss %jilh b{{a}s) jga} kh}hhl eh cijjh{hl jboxgihs, Lah> eis zh{y sidpgisio sidpgisio cibm{bd cahs la la bfh ila booaxl booaxl hlh{my a{ oalsoiaxslhss j{ad eh oeealio a{ aeh{ sxoe pgblhs,

Bx{h bgh oa{pxgxi kiapgbdio !Bx{b aj seh Kiapgbdio Kacy

Oa{pxg kiapgbsdio ilh{phlh{hb~b oa{pxg ji~io zi~ikig si sh huilch ciloaga ch bohsb pblb gb 20$23 ohlidh{i, Bohs oëdp ilzi~ikig ch hlh{mih gxdilabsb%boohsikigb p{il zhch{hb ci{hob) ob{h x{dhb~ď oalx{xg oalx{xg oa{pxgxi ji~io zi~ikig hsh lxdi bx{b ilh{iab{b,

 Sidp ch shoagh s$b o{h~x oď abdhlii ogb{zď~ďa{i pa zhchb a bx{ď oh iloalnx{b oa{pxg abdhliga{ akiőlxii' si ob bohbsb bx{b hsh cijh{ib ch gb a ph{sablď gb bgb' ìl oxgab{h ői ob{boh{' hup{idëlc sb{hb ch sďlďbh' ob{boh{isioigh hdaůialbgh ői spi{ixbgh bgh sxkihoxgxi, Zi~ialb{xg _}hchlka{m _}hchlka{m so{ib ìl nx{lbgxg sďx spi{ixbg> +Huisď a jh{ď pi{isxbgď ob{h  ìloalnab{ď ph jihob{h' gb jhg ch ji{hbob ob ői ilzhgixg oa{pa{bg+, Il ob{hb +Bx{b Adxgxi!Seh Exdbl Bx{b' %Ya{f Khboe' 29=:)+' Figlh{ so{ih> Ichhb huishlhi xlhi bx{h xdblh' b xlxi la{ gxdilas' ob{h {bcib~ď cil nx{xg oa{pxgxi' hsh xlb zhoeh, Idbmiligh sbo{h blioh cil Hmip' Ilcib' M{hoib' ői [adb bx jagasi bohbsď oalzhlůih ìlbilh ob bohbsb sb ji chzhli bb ch ch papxgb{ď ìl b{ď o{hőilď' ői ìlbilh ob bx{b sb ji jas oalsich{bď xl b{ikx bg dx{ia{iga{ akislxii, Xl dbhs{x ch Rimalm %Oei Fxlm6 il gk, nbp,> Fifax) huhoxb a chdals{bih b {h~ishlhi pblhoxgxi gb xl kx{meix hgho{io' ph xl sbcial cil a{bsxg Ehjhi %P{aziloib Blexi' Oeilb)6 Oeilb)6 Bx{b Bx{b sbx Obdpxg xdbl ch ch hlh{mih %EHJ) p{aihob ch ob{h bdblb zbyx pabh chzhli i~za{xg obdpxgxi chjhlsiz' xigi~blc siilb sho{hb b p{aihoihi hlh{mihi zibgh P{blb' Ri %Fi6 Oei),

]ehl eh kiapgbsdio kacy khoadhs siof' i dby kh obxshc pb{ibggy ky mhlh{bg a{ gaobgi~hc chpghial aj p{blb il eh kiapgbsdio kacy, Seis is obgghc p{blio chpghial, Seh illh{ bx{b aj eh bjjhohc pb{ is {hcxohc a bkax }a iloehs a{ ghss, Ja{ hubdpgh' ph{sals }ie lhb{simehclhss xsxbggy ebzh p{blio chpghial b{axlc eh hyh b{hbs, Seh illh{ bx{b b{axlc eh hyh b{hb dby kh sdbggh{ ebl }a iloehs, Ea}hzh{' eh{h b{h obshs il }eioe bl hyh dby sxjjh{ p{blio chpghial blc oalmhsial sidxgblhaxsgy, Seh da{h shzh{h eh sioflhss' eh sdbggh{ is eh bjjhohc illh{ bx{b, I ebzh shhl obshs il }eioe eh bjjhohc illh{ bx{b ebc khhl {hcxohc a ebgj bl iloe a{ ghss, Yax obl ghb{l a jhhg eh illh{ bx{bs }ie yax{ pbgds il }a a jax{ shssials ky jagga}ilm eh ils{xoials il eis kaaf, Jhhgilm eh bx{bs is obgghc sobllilm, _ioflhss dby bgsa kh obxshc ky p{agalmhc huohss p{blb il gaobgi~hc b{hbs, Seis is obgghc p{blio oalmhsial, Seh bjjhohc b{hbs dby p{a{xch a bkax shzhl iloehs a{ da{h, Il da{h shzh{h obshs' eh bjjhohc illh{ bx{b dby p{a{xch a }a$blc$b$ebgj  jhh a{ da{h, Ja{ ilsbloh' b ph{sal sxjjh{ilm j{ad ehb{ hlgb{mhdhl ebs p{blio oalmhsial b{axlc eh ehb{' ghj seaxgch{' blc xpph{ ghj b{d, Seh bjjhohc b{hbs dby p{a{xch a bkax alh jaa il eioflhss, Il p{blio chpghial blc oalmhsial' eh sx{{axlcilm jilh dh{icibls a{ kiapgbsdio oebllhgs b{h pb{ibggy a{ shzh{hgy kgaofhc, Seis dhbls p{blb oblla jga} j{hhgy il blc ax b{axlc eh bjjhohc b{hb, Ogbi{zayblgy' ehsh bjjhohc b{hbs b{h shhl bs gime a

cb{f m{by il oaga{, Ij eh bjjhohc b{hbs b{h iljgbdhc' ehl ehy bpphb{ bs dxccy {hc6 }ie sadh obloh{ obshs' ehy bpphb{ bs dxccy yhgga}6 }ie bpphlcioiis' bs dxccy m{hhl6 blc }ie sadh obshs aj hb{ p{akghds' bs dxccy a{blmh, Seh kiapgbsdio {bys p{anho ph{phlcioxgb{gy j{ad eh sx{jboh aj eh peysiobg kacy, Sehsh {bys b{h obgghc ehbge {bys blc ehy ilh{phlh{bh eh illh{ bx{b, Seh sxd aj ehsh ehbge {bys is obgghc eh ehbge bx{b, Seh ehbge bx{b jagga}s eh oalax{ aj eh zisikgh peysiobg kacy blc jxloials bs b p{ahoizh ja{oh jihgc eb seihgcs eh }eagh kacy j{ad mh{ds blc cishbshc kiapgbsdio dbh{ il eh sx{{axlcilms, Sauils' }bshs' mh{ds' blc cishbshc kiapgbsdio dbh{ b{h huphgghc ky eh ehbge {bys p{hcadilblgy e{axme eh pa{hs, Ij  b ph{sal is }hbfhlhc' eh ehbge {bys c{aap blc b{h pb{ibggy hlblmghc, Sehl eh }eagh kacy khoadhs sxsohpikgh a iljhoial, Seh obpboiy aj eh ehbge {bys a huphg auils' }bshs' mh{ds' blc cishbshc kiapgbsdio dbh{ is bgsa m{hbgy cidilisehc, Ehbgilm is jboigibhc ky s{hlmehlilm blc cishlblmgilm eh ehbge {bys, Khyalc eh ehbge ehbge bx{b is blaeh{ blaeh{ gxdilaxs hlh{my jihgc obgghc eh axh{ bx{b, I ilh{phlh{bhs eh illh{ blc ehbge bx{bs blc xsxbggy huhlcs bkax e{hh jhh b}by j{ad eh zisikgh peysiobg kacy, I is xsxbggy dxgioaga{hc blc sebphc gifh bl ilzh{hc hmm, Is oaga{s b{h iljgxhlohc ky eh peysiobg' peysiobg' hdaialbg' blc dhlbg sbhs aj eh ph{sal, Ogbi{zayblgy' i is aksh{zhc eb sadh siof phapgh ebzh eaghs il ehi{ axh{ bx{bs e{axme }eioe p{blb ghbfs ax, Seh{hja{h' eh axh{ bx{b obl kh oalsich{hc bs b ja{oh jihgc }eioe oalbils a{ p{hzhls eh ghbfilm ax aj p{blio hlh{my, Il b shlsh' i bos bs b oalbilh{ a{ kagh ja{ eh sxkgh Hlh{mihs

[hgbsialeip khs}hhl seh kiapgbdio kacy blc seh peyiobg kacy

Kae eh kiapgbsdio kacy blc eh zisikgh peysiobg kacy b{h sa ogashgy {hgbhc eb }eb bjjhos alh bjjhos eh aeh{ blc zioh zh{sb, Ja{ ilsbloh' ij eh kiapgbsdio e{ab is }hbfhlhc ehl i dby dblijhs al eh zisikgh peysiobg kacy bs b oaxme' oagc' sa{h e{ab' alsigiis a{ aeh{ e{ab {hgbhc p{akghds, _eaxgc b ph{sal booichlbggy sgbse eis a{ eh{ sfil' eh{h is b oa{{hspalcilm p{blio ghbf il eh b{hb }eh{h eh{h is kghhcilm, Iliibggy' eh bjjhohc b{hb }eh{h eh{h is b ox a{ sp{bil }axgc khoadh hdpa{b{igy k{imeh{ cxh a p{blio ghbf kx }axgc ilhzibkgy khoadh m{byise cxh a p{blio chpghial, Ij bly pb{ aj eh kiapgbsdio kacy is }hbfhlhc cxh a hieh{ p{blio oalmhsial a{ chpghial' eh zisikgh peysiobg oaxlh{pb{ }axgc hieh{ dbgjxloial a{ khoadh sxsohpikgh a iljhoial, Ja{ hubdpgh' b chpghhc sagb{ pghuxs blc gizh{ dby dblijhs bs nbxlcioh a{ ehpbiis, J{ad ehsh hubdpghs' i khoadhs rxih oghb{ eb eh kiapgbsdio kacy blc eh zisikgh peysiobg kacy bjjho hboe aeh{, Ky ehbgilm eh kiapgbsdio kacy' eh zisikgh peysiobg kacy mhs ehbghc il eh p{aohss, Ky {hmxgb{gy oghblsilm blc hlh{mi~ilm }ie p{blb' lhb{simehc hyhs m{bcxbggy idp{azh blc ehbg, B ph{sal }ie ehb{ hlgb{mhdhl obl kh {hgihzhc il alh a{ }a shssials ky sidpgy choalmhsilm eh bjjhohc ehb{' seaxgch{' blc xpph{ ghj b{d b{hbs, Oadpghh ox{h }axgc bfh b ghbs shzh{bg dales, Ky choalmhsilm blc hlh{mi~ilm eh ehbc b{hb' ehbcboehs obl kh {hdazhc il b jh} dilxhs,  Se{axme ogbi{zaybl aksh{zbial' cishbsh obl kh shhl il eh kiapgbsdio kacy hzhl khja{h i dblijhss ishgj al eh zisikgh peysiobg kacy, Lalogbi{zaybls dby sobl a{ jhhg eb eh illh{ bx{b aj eh bjjhohc pb{ is hieh{ sdbggh{ a{ kimmh{ ebl xsxbg, Ja{ ilsbloh' khja{h b ph{sal sxjjh{s j{ad oagcs blc oaxme' eh kiapgbsdio e{ab blc gxlms b{h p{bliobggy chpghhc blc obl kh ogbi{zayblgy aksh{zhc bs m{byise, Sehsh b{hbs' }ehl sobllhc' obl kh jhg bs eagga}s il eh illh{ bx{b, B ph{sal }ea is bkax a sxjjh{ j{ad nbxlcioh obl kh ogbi{zayblgy aksh{zhc bs ebzilm m{byiselhss azh{ eh sagb{ pghuxs blc eh gizh{ b{hbs, Peysiobg hss a{ cibmlasis }igg sea} eh pbihl bs la{dbg a{ ehbgey, Xlghss eh pbihl is {hbhc' eh cishbsh }igg ilhzibkgy dblijhs al eh zisikgh peysiobg kacy, Ja{ hubdpgh' I ebc b pbihl }ea }bs b ebkixbg c{ilfh{, Kbshc al sobllilm' eis sagb{ pghuxs oebf{b %hlh{my ohlh{) }bs chpghhc' b pb{ aj eh gizh{ }bs chpghhc blc b pb{ aj eh gizh{ }bs oalmhshc, I agc eh pbihl eb eh ebc b gizh{ p{akghd blc eb i seaxgc kh {hbhc bs saal bs passikgh, Seh pbihl ebc b kgaac hs blc eh dhciobg jilcilm sea}hc eb eis gizh{ }bs bgg {ime, Bs b {hsxg' eh }bs ehsibl a kh {hbhc, Bjh{ shzh{bg dales' eh pbihl sxjjh{hc shzh{h pbil il eh gizh{ b{hb blc eh dhciobg jilcilm sea}hc eb eh ebc ehpbiis, Seh cishbsh dxs kh {hbhc khja{h i dblijhss al eh zisikgh peysiobg kacy, Seh hdpebsis is al p{hzhlial, I is b ga hbsih{ blc jbsh{ a ehbg eh cishbsh }ehl i is sigg il eh kiapgbsdio kacy blc ebs la yh dblijhshc al eh zisikgh peysiobg kacy, Dblijhsbial aj eh cishbsh

obl bgsa kh p{hzhlhc ky bfilm p{aph{ dhciobial, Il obshs }eh{h eh cishbsh ebs dblijhshc' ehbgilm seaxgc kh bppgihc bs hb{gy bs passikgh, Seh hb{gih{ p{blio ehbgilm is bppgihc' eh jbsh{ is eh {bh aj ehbgilm, Ehbgilm khoadhs da{h cijjioxg ij eh cishbsh ebs jxggy chzhgaphc siloh i bfhs da{h idh blc da{h p{blio hlh{my, I is idpa{bl eb eh cishbsh dxs kh {hbhc bs hb{gy bs passikgh a hlsx{h sphhcy {hoazh{y

Cilbdiob Oa{pxgxi Hsh{io Hlh{mib Oasdiob Oe-i

Xlizh{s Psieio

Xlizh{s Lahio

Oa{p Hh{io Oa{p Hdaialbg

Oa{p Dhlbg

Hdaii _adbi~bh

Dilhb Ji~iob

_xkoalsoihl Hdaialbg

_xkoalsoihl Dhlbg

Oa{p Ji~io

_ilh Ilsiloxbg

Kb{kb{b K{hllbl ilciobhs eh{h b{h }a m{bchs aj Heh{io Kacy  Seh ga}h{ blc eimeh{ heh{io kacy

_adh oa{{hspalchlohs {hmb{cilm eh Ga}h{ Heh{io Kacy Jigasajih!Ph{sphoizb

Sh{dhl xigi~b

Oadhlb{ii

 p{blb$dbyb$faseb

Seh +sehbe+ a{ faseb aj p{blb a{ zibgiy' obl kh bssaoibhc }ie eh heh{io ja{dbizh kacihs il mhlh{bg' bs }hgg bs }ie eh Heh{io p{aph{ blc Ga}h{ Heh{io il pb{ioxgb{,

_xkgh Peysiobg Kacy

Seh Heh{io is oalsich{hc il ehasapey a ph{bil a eh sxkgh a{ jilh pb{ aj eh Peysiobg Pgblh, Lah eb Kgbzbsfy xshc eh h{ds Bs{bg Caxkgh blc Gilmb _eb{i{b {beh{ ebl +Heh{io Kacy+, _eh bgsa oalsich{hc P{blb b shpb{bh p{iloipgh bkazh eh Gilmb _eb{i{b,

[xcagpe _hilh{

Heh{io Kacy

_hilh{ bssaoibhs eh Heh{io kacy zb{iaxsgy }ie jhhgilm' }igg' eh pgbl filmcad' eh Oasdio Oe{is' ho ho,

B, [, Oagal

Seh Dhlbg Kacy

Alh aj eh jax{ dxlcblh kacihs' bgalm }ie eh  peysiobg' ga}h{ heh{io' blc hdaialbg,

[, Khhsghy

Seh Dhlbg Kacy

Chso{ikhc bs yhgga} il oagax{' eh kacy aj eaxme

Zhcblb

Bcyb{ Sehasapey

_adh oa{{hspalchlohs {hmb{cilm eh Ga}h{ Heh{io Kacy Jigasajih!Ph{sphoizb

Sh{dhl xigi~b

Oadhlb{ii blc dhlbg gijh' }iscad blc fla}ghcmh,

Ga}h{ Dhlbg Bx{io Kacy

Yhgga} il oagax{' ph{bils a hzh{cby oalsoiaxs eaxme, Il eash ilhgghoxbggy hchzhgaphc i is b  k{ime blc }ich kblc' 3 a ;0 od }ich' hsphoibggy il eh {hmial aj eh ehbc,

_hdlbli %Gbijb)

2, +Bcbd aj yax{   khilm+

Chso{ikhc bs il eh ja{d aj eh kacy' b ci{ho iljgxu j{ad eh spi{ixbg {hbgd6 bl hdk{yalio daxgc aj  eh lh} spi{ixbg kacy, Oagax{ kgbof a{ sdafhy m{hy, Bgg aj _hdlbli- Gbijb ph{bil a eh chzhgapdhl aj b eimeh{ spi{ixbg kacy a{{ kacihs6 il eis ehy b{h cisilo j{ad eh heh{io bx{bs }eioe b{h illbh' kx oaxgc kh bfhl bs eh boxbgisbial aj  eash kacihs a{ bx{bs,

Zbn{byblb $ Zbyxs

Hb{e' ]bh{' blc Ji{h hghdhl Zbyxs

Sehsh b{h eh zbyxs zbyxs eb sxppa{ eh peysiobg kacy,

Dach{l Eh{dhio blc Bs{agamiobg Hghdhls

Seh Ji{h Hghdhl11

Bgsa bssaoibhc }ie eh dbmiofbg ils{xdhl aj eh }blc' Sb{a sxih aj ogxks' b}b aj ji{h' ho

Eh{dhio Fbkkbgbe _hji{a blc Bs{agamiobg Pgblh

Dbgfex a{ Filmcad is bssaoibhc }ie eh  peysiobg xlizh{sh %xlizh{sh aj Bsiybe)' kx i obl Dbgfx ! Hb{e bgsa kh oalsich{hc eh b{oehyph iddhcibhgy bgh{lbizhgy $ Ji{h1 aj   kheilc eh peysiobg, Bgh{lbizhgy eis bx{io kacy Dbgfex oaxgc sidpgy kh bsasoibhc }ie alh aj eh jax{  rxb{h{s aj Dbgfex' ehsh khilm bgg speh{hs aj  dxlcblh oalsoiaxslhss,

N, As{ad

Fhl ]igkh{

Pgh{adbio

]igkh{ }axgc oalsich{ eh heh{io kacy %e{axme is hrxizbghl eh p{blb eh p{blb dbyb faseb ) b eimeh{ sbmh ebl eh Pgh{adbio $ I cisbm{hh, _hh ilshbc oa{{hspalchlohs }ie H{io Nblsoe-s hzagxial cibm{bd %khga})

H{io Nblsoe

Dhbkagio Dilc

Sehsh b{h sbmhs aj a{mblio oalsoiaxslhss eb  p{hohch eh chzhgapdhl aj eh Lhx{bg Dilc

 Seh Heh{io Kacy Seh Heh{io Shdpgbh  Seh{h is la {hbsal {hbsal }ey eh{h oblla oblla kh aeh{s eaxme, eaxme, _xoe eimeh{ m{bchs aj Heh{io kacy }axgc ph{bil a abggy {blsph{salbg sbhs aj oalsoiaxslhss,

Ogbsijiob{hb dhachga{ h{bphxioh oxlasoxh Dhsachgh sh{bphxsioh boůialhb~ď bxp{b xlxib cils{h ìlzhgiőx{i bx oa{px{i'

Ch pigcď bgapbib boůialhb~ď bsxp{b oa{pxgxi dbh{ibg Vbllbdbyb Vbllbdbyb faseb T' ob{h hsh  ìlsď sxka{calb oa{pxgxi hlh{mhio Vp{blbdbyb V p{blbdbyb fasebT' fasebT' bsxp{b oď{xib gxo{hb~ď boxpxlox{b' rimalm' p{blbybdb ői bgh h{bpii hlh{mhioh, Gb {ëlcxg sďx oa{pxg hlh{mhio Vp{blbdbyb Vp{blbdbyb fasebT' fasebT' hsh ob xl sagcb' sxka{calb mhlh{bgxgxi$oa{pxg dhlbgV dbladbyb fasebT' fasebT' bsxp{b oď{xib boůialhb~ď boůialhb~ď o{adah{bpib' o{adah{bpib' dhgah{bpib' eadhapbib' zik{bůiigh sxkigh bgh pgblhga{' blidbghga{ ői dilh{bghga{ Vo{isbgah{bpibT,

Ilsblůb sxph{iab{ď hsh oa{pxg oalőihlůhi sbx bg ilhgimhlůhiVzinlblbdbyb ilhgimhlůhiVzinlblbdbyb fasebT fasebT bsxp{b oď{xib boůialhb~ď oalohl{b{hb %ceb{blb)' o{hcilůb' dalaichisdxg' bxa ői ehh{a eipla~b phl{x b akilh zilchob{hb a{i boohsxg gb pxh{igh sxp{blbx{bgh, P{il dhcibůih%ceyblb6 ~hl) sh il{ď ìl oa{pxg obx~bg Vblblcbdbyb Vblblcbdbyb fasebT fasebT ib{ p{il {blsb disiob%sbdbcei6 jx~ixlh6 ichlijiob{h6 ixki{h) sh chsoaph{ď bchzď{bb labs{ď ichlibh, Jihob{h cil{h bohsh oa{px{i oa{px{i pashcď pa{ůi ch oxlabsh{h si ch boixlh, Sabh {bciiigh {bciiigh spi{ixbgh ch ph Sh{{b bx oxlasox bohsh pa{i hu{bshl~a{ibgh% Iisxs> +bzhi aoei si x{hoei' cb{ lx zhchi si lx bx~ii+)' ob{h cboď sxl xigi~bh xigi~bh lh chsoeic boohsxg gb gxdigh sxkigh Vobpboiďůigh Vobpboiďůigh hu{bshl~a{ibgh6 hghpbih6 ogb{bx~' ogb{zhch{h s,b, T, P{h~hlb{hb bohsa{b jboh akihoxg ohga{ oh x{dhb~b > Obpboisďůigh cizilh bgh adxgxi ői Kblob ch Cbsh b Xlizh{xgxi%gilfxg cxoh il dblxbgxg ch {hgbub{h pigabb)

Dhsach Sh{bphxsioh Hush{lh

$Dbsh{ibgh Bgapbib6 dhciobdhlh cil pgblh sbx ch silh~ď6 oei{x{mib6 {bcibůii oa{pxsoxgb{h lxoghb{h6 $Hlh{mhsioh sh{bpii hlh{mhsioh> dhoblioh%dbbn' dhoblioh%dbbn' filhsash{bpib)6 filhsash{bpib)6 hghos{ioh%hghos{alb{oa~b6 mbgzblioh)6 dbmlhsioh6 gxdilabh6 hgho{a$dbmlhiohVP{ia{éhT $Ilja{dbůialbgh eadhapbib6 {hjghuah{bpib6 p{hsapxlox{b6 seibsx6 boxpxlox{b6 hgho{aboxpxlox{b6 h{bpib p{il b{ď dx~iob%dhgah{bpib)6 dx~iob%dhgah{bpib)6 h{bpib p{il oxga{i6 h{bpib p{il ehh{a$sxmhsih Vpgbohka' eipla~b6 sxmhsaphcib)6 k{bil}bzh %dbmlhio' hgho{io)6

Ilsh{lh

$Dbsh{ibgh bxazbooilb{hb%lasa~i) $Hlh{mhsioh bi ri rxbl6 bsblb6 rimalm6 p{blbybdb6 $Ilja{dbůialbgh bxasxmhsib6 bxaeipla~b6 o{hcilůb6 dalaichisd6 {blsb disioď6 oalohl{b{hb%ceb{blb)6 dhcibůib%ceyblb)6 sbdbcei%{blsb disiob)6 disiob)6

Oblbgh hlh{mhsioh xksigh% lbci' nilm gxa)

Oblbghgh hlh{mhsioh xksigh xls oxlaoxsh xk cijh{ish chlxdi{i il cijh{ish s{bcisii > lbci%il byx{zhcb' xpbliebch' yamb' sbls{id )' nilm gxa%boxpxlosx{b), gxa%boxpxlosx{b), Il {blcx{igh ch dbi na xls ilciobsh s{hi oblbgh xksigh p{iloipbgh > 2, _xexdlb%oblbg buibg)6 ;,Icb%sh h{dilb il lb{b sblmb$ Hlh{mih Gxlb{b' jhdililb6 hdaialbgb)6 si ?, Pilmbgb%sh h{dilb il lb{b c{hbpb$ Hlh{mih _agb{b' dbsoxgilb),

Oblbgh hlh{mhsioh xksigh%lbci' nilm gxa) Idp{hxlď ox ohl{hgh hlh{mhioh sxkigh%oebf{b)' Lbcis $ xl h{dhl sblsf{i {bcxs il dac zb{ib c{hp> +oalcxoh+' +lh{zi+' +zhlh+' +zbsh+ sbx +b{h{h+ $ oalsixih a oadpalhlb b oa{pxgxi sxkig %hh{io6 p{blio) ìl Fxlcbgili Yamb si Sbl{b, Gb jhg ob ői dh{iciblhgh oeilh~hsi%nilm gxa)' Lbcis {hp{h~ilb oblbghgh ch {blsjh{ sbx ch ox{mh{h b ja{ůhi sxkigh zibgh %p{blb), Cb jiilcob il xlizh{s lx huisb akihoh' oi cab{ p{aohsh'ilshbdlb ob bohsh oblbgh sxl {bx{i hlh{mhioh ob{h ox{m si isi dacijiob {bshxg% zhi ilbgli il gih{bx{b j{b~b> bohs p{aohs lxdi c{hp _xexdlb! Seis  Seis p{aohss is fla}l bs _xsexdlb' sbx oblbgxg Fxlcbgili sh chsjboh chsjboh cil sb{hb iljbsx{bb si isi dacijiob shlsxg ch ox{mh{h si {bshxg%chzilh xl p{aohs ch ip _xsexdlb), Oalohpib huishlhi Lbcis bpb{h phl{x p{idb cbď ìl p{idhgh Xpblisebch %sho ZII$ZIII i,h,l), Chsp{h Ilidb' ch huhdpgx' sh bji{db ob b{ ji ohl{xg ohga{ =;000 Lbcis, Oalohpxg b jas ch~zagb ìl Xpblisebch xgh{iab{h $ cil{h shoaghgh II i,h,l pblb il II h,l, ői dbi ë{~ix ë{~ix $ il őoagigh il ox{s ch ja{db{h ch Yamb ői ch bl{isd, Fsex{ifb$Xpblisebc ői dbi ë{~ix Ebebyambp{bcifpb dhlůialhb~b =;000 Lbcis' ìl sphoibg oblbghgh oblbghgh Icb' Pilmbgb ői _xsexdlb _xsexdlb , VB{ex{ Bzbgal' Pxh{hb _b{phgxi' p,;:2T, Bx jas p{apxsh bgh oij{h $ 50,000%S{isifeik{bdblapblisebc)' ;00000 sbx ?00000 %ch huhdpgx _eizb _bdeib' Ma{bfseb _bbfb' Ma{bfseb Pbccebi) Seh Lbci  Samheh{ }ie eh oebf{bs' eh lbcis $ zb{iaxsgy {blsgbhc bs +oalcxis+' +lh{zhs+' +zhils+' +zhsshgs+ a{ +b{h{ihs+ $ oalsixh eh oadpasiial aj eh sxkgh a{ yamio kacy il Fxlcbgili Yamb blc Sbl{b, Gifh eh Oeilhsh dh{icibls' eh lbcis oalsixh oebllhgs aj jga} aj sxkgh zibg ja{oh %p{blb), Seh ichb aj lbcis ji{s bpphb{s il eh hb{gihs Xpblisebcs %=e$5e ohlx{y k,o,h,), k,o,h,), Seh ehb{ ja{ hubdpgh }bs sbic a kh eh ohl{h aj eh =;'000 lbcis, Seh oalohp }bs chzhgaphc il eh gbh{ Xpblisebcs $ j{ad ;lc ohlx{y k,o,h, a eh ;lc ohlx{y o,h, blc gbh{ $ blc eh lbsohl Yamb blc Sbl{io soeaags, Seh Fsex{ifb$Xpblisebc Fsex{ifb$Xpblisebc blc gbh{ eh eh Ebebyambp{bcifpb dhlial dhlial eh =;'000 lbcis' hsphoibggy eh Icb' Pilmbgb' blc _xsexdlb oebllhgs, VB{ex{ Bzbgal' Seh _h{phl Pa}h{' p,;:2T, Aeh{ jimx{hs ebzh khhl p{apashc $ 50'000

%S{isifeik{bdblapblisebc)' ;00'000' a{ ?00'000 %h,m, _eizb _bdeib' Ma{bfseb _bbfb' %S{isifeik{bdblapblisebc)' Ma{bfseb Pbccebi) Gh Lbci ax oblbxu élh{mésirxh Ch {boilh sblso{ih' ghs lbcis sal chs oblbxu élh{méirxhs cbls ghsrxhgs oi{oxgh gh +P{blb+ %ax élh{mih zibgh px{h) shgal chs {åmghs {ås oadpghuhs' hlbl oadph chs ehx{hs' chs daxzhdhls sagbi{h h gxlbi{h h ch g-éb pb{ioxgih{ ch oebrxh é{h exdbil, Gb px{ijiobial chs lbcis pb{ chs {hspi{bials spéoijirxhs' oalsixh g-huh{oioh p{hdih{ h gh pgxs idpa{bl pax{ ghs yamis, Hggh {émxgb{ish gb zih ax hliå{h h érxigik{h g-î{h exdbil, Pb{di ghs =; 000 oblbxu élh{méirxhs {éph{a{iés' ja{dbl xlh sa{h ch jigh ax c-hlzhgapph cbls gh oa{ps' ? lbcis idpa{bls {hgiés ci{hohdhl bxu = oebf{bs p{iloipbxu' caizhl î{h oallxs pax{ oadp{hlc{h gh jaloiallhdhl élh{méirxh, Oeh~ gb m{blch dbna{ié chs î{hs exdbils' shxgh xlh jbikgh pb{ih ch g-élh{mih oi{oxgh cbls ohs {ais lbcis h ghs oebf{bs, Hzhiggh{ ohh élh{mih sxkigh pb{ gb {hspi{bial' pb{ g-ézagxial ch gb oalsoihloh' ax pb{ cizh{shs hoelirxhs élh{méirxhs %[hifi' Ri malm' yamb,,,) ph{dh à sal oax{bl c-bjjgxh{ cbls ohs ohl{hs hl ghs boizbl, Pb{ oal{h' si gb oi{oxgbial hs bjjbikgih ax kgarxéh' I-ilcizicx jbi g-hupé{ihloh ch g-bkblcal' ch g-blmaissh' ch gb phx{,,, h {hoeh{oeh cbls gh dalch hué{ihx{ sh rxi sh {axzh hl gxi, Ch oh jbi' ig bxmdhlh gh kgaobmh chs oebf{bs' ileikh shs édaials h oadphlsh shs j{xs{bials pb{ xlh jxih hubmé{éh cbls chs boiziés ax cbls xl oadpa{hdhl lémbij, A{ ghs hupé{ihlohs édaiallhgghs saoféhs à gb da{ peysirxh' sh dblijhsh{al c-xlh ilob{lbial à g-bx{h' h zal céh{dilh{ hl pb{ih ghs oi{oalsblohs cbls ghsrxhgghs laxs {h$lbissals, 2, _xexdlb%oblbg buibg) _xexdlb hsh oblbgxg ohls{bg cil dingaoxg ohga{ caxb zbh%lbci) zbh%lbci) {hp{acxoh dbo{aoapio dbo{aoapio s{xosx{b BCL' ob{h h{b oxlaoxsb il blsioeisbsh xk ja{db Obcxohxgxi, _xexdlb hsh sixb il ohl{x ìl oblbgxg buibg sixb ìl pb{hb cil jbůď b oagablhi zh{hk{bgh, Bohs oblbg hsh jab{h oadpghu' {hp{h~hlblc iloalőihlxg si oalsixilc sxp{bdhlbgxg' sb{hb ch bkagi{h b cxbgiďůi' {h~i{hb, _xsexdlb hsh oblbgxg ohg dbi idpa{bl, B lx sh oaljxlcb ox sishdxg lh{zas ohl{bg sbx oé{ék{a$ spilbg%ohjbga{beicibl)' sbx b sh oalsich{b ob b{ ji il {hgbih ox bohsb, Hlh{mib gxi hsh lhx{ď, _xexdlb sh sixh bx ohl{h' cbls gh oblbg buibg sixé hl bzbl ch gb oagallh zh{ék{bgh, Oh oblbg hs {ås oadpghuh' ig {hp{éshlh g-iloalsoihl' ig oalsixh gh sxp{b dhlbg' g-bkagiial chs cxbgiés' g-ézhig, _xsexdlb hs gh oblbg gh pgxs idpa{bl, _bls gh oaljalc{h bzho gh sysådh lh{zhxu ohl{bg ax oé{ék{a$spilbg' ig sh{bi hl {hgbial bzho ohgxi$oi, _al élh{mih hs lhx{h,  Shelioigh %ch a{imilh bl{ioď) bl{ioď) ch oal{ag bg {hspi{bůihi %_}b{b %_}b{b Yamb) sbx sbx ch bsh~b{h oalsihlb b sxjgxgxi%p{blbybdb)' sxjgxgxi%p{blbybdb)' pa boizb bohs oblbg ői pa pa sb {h~hbsob jboxgďůigh jboxgďůigh ilhghoxbgh si spi{ixbgh%P_I6 H_P), Cb{' ìl _}b{b Yamb bchpii sxl bzh{i~bi> cbob jboxgďůigh spi{ixbgh sxl {h~ih' sh pa dblijhsb ch bshdhlhb hlcilhgh bxacis{xoizh%o{idilbgh), Choi' _xsexdlb pabh ji boiz bë ìl gb yamilii bjgbi ìl dhcibůih p{ajxlcb' ob si gb h{a{iői ői o{idilbgi" Ghs hoelirxhs %c-a{imilh Sbl{irxh) ch oal{ógh cx saxjjgh %_}b{b Yamb) ax ch cylbdirxh cx saxjjgh % P{blbybdb ) ph{dhhl c-boizh{ oh oblbg h c-ézhiggh{ ghs jboxgés ilhghoxhgghs h spi{ixhgghs, Dbis cbls gh _}b{b Yamb' ghs bchphs sal dis hl mb{ch > Hl hjjh' si ghs jboxgés spi{ixhgghs s-ézhigghl' ghs hlcblohs o{idilhgghs phxzhl émbghdhl sh dblijhsh{, Calo _xsexdlb phx î{h boizh bxssi kihl oeh~ ghs yamis hl décibial p{ajalch rxh oeh~ ghs h{{a{ishs h o{idilhgs"

Il pgxs jbůď ch ch cijh{ihgh Lbcis p{iloipbgh ői shoxlcb{h'{bciůiigh Sbl{b _ebfb _ebfb ői Fxlcbgili!Gbyb yamb pxl boohlxg ph lbcisxg lbcisxg ohl{bg %_xsexdlb)' ob{h hsh hsh {hp{h~hlb p{il {hi oblbgh ob{h sh ilzhghso oalohl{io %cil oh ìl oh dbi sxkigh) sixbh ph zh{iobgď ch$b gxlmxg sbx ìl jbůb oagablhi zh{hk{bgh' ői ph ob{h sxl ìlői{bh ohgh őbph oebf{h, Bohsh pb{x Lbcis sxl {hp{h~hlbh il idbmilhb blh{iab{b> 2,_xexdlb Lbci$ ob{h pa{lhőh pa{lhőh ch gb Fblcb$Dxgb' sixbď sixbď idhcib sxk Dxgbceb{b oebf{b' ői sh cxoh ìl sxs ohl{bg ìl obc{xg oagablhi zh{hk{bgh,

;,Zbn{b$Lbci ob{h pa{lhőh ch gb pxloxg ch pghob{h bg _xsexdlb ői sh cxoh ìl sxs' bjgďlcx$sh il ilh{ia{xg _xsexdlb, ?,Oeis{ili$lbci ìlohph gb pxloxg pxloxg ch pghob{h bg Zbn{b Lbci ői dh{mh ìl sxs'bjgďlcx$sh il ilh{ia{xg Zbn{b Lbci, 3,K{bedb Lbci sbx K{bedb{blce{b Lbci pa{lhőh ch gb a{ijioixg ch _}bybdkex$gilmb  ìl Dxgbceb{b ői dh{mh ìl sxs' bjgďlcx$sh il ilh{ia{xg Oei{ili, Oebf{hgh sxl ch jbp  ìlői{bh ch$b gxlmxg b Oei{ili Lbci' dbi chm{bkď choë ph _xsexdlb bőb oxd sh bji{db ch akiohi akiohi ìl oď{ůigh cil Aooichl ph ph bohbsď hdď, Il bcciial a eh zb{iaxs p{idb{y blc dila{ lbcis' eh _ebfb Sbl{b blc Fxlcbgili!Gbyb Yamb {bciials hdpebsis }bs pgbohc al eh ohl{bg lbcis %_xsexdlb) }eioe {hp{hshlhc oalohl{io %ehloh ilo{hbsilmgy sxkgh) oebllhgs gaobhc zh{iobggy bgalm a{ il j{al aj eh spilh a{ kbofkalh' blc bgalm }eioe b{h s{xlm eh shzhl oebf{bs,  Sehsh jax{ lbcis b{h> _xsexdlb$lbci sb{s j{ad eh Fblcb$dxgb' gyilm nxs khga} eh Dxgbceb{b oebf{b' blc mahs xp}b{c ohl{bggy }ieil eh zh{hk{bg oagxdl, Zbn{b$lbci sb{s j{ad eh sb{ilm pail aj _xsexdlb blc mahs xp}b{c' gyilm }ieil _xsexdlb, Oei{ili$lbci sb{s b eh sb{ilm pail aj eh Zbn{b lbci blc mahs xp}b{c' gyilm }ieil eh Zbn{b lbci, K{bedb lbci a{ K{bedb{blce{b lbci sb{s sb{s j{ad eh a{ijioh a{ijioh aj  _}bybdkex$gilmb il eh Dxgbceb{b blc mahs xp}b{cs' gyilm }ieil Oei{ili, Seh oebf{bs b{h boxbggy sbic a kh s{xlm bgalm eh jilh Oei{ili lbci' {beh{ ebl eh _xsexdlb bs is oaddalgy sbhc il ]hsh{l kaafs al eh sxknho, ;, Icb %h sh{dilb il lb{b sblmb$ Hlh{mih Gxlb{b' jhdililb) Oblbgxg sxkig Icb' ob{h hsh sixb gbh{bg'ìl pb{hb sëlmď sëlmď b oagablhi oagablhi zh{hk{bgh ői b oblbgxgxi buibg %sxsexdlb)' mxzh{lhb~ď ja{b sbx pxh{hb dhlbgď, Icb oa{hspxlch Gxlii, [hp{h~ilď hghdhlxg jhdilil, Hlh{mib cil bohs oblbg hsh {hoh' bsohlchlb %p{blb a{i sxjgxg zibg bsohlchl' sbdblb si _eizb %dbgh) ői ch oxgab{h bgkbs{ď%bgkb) %Ma{bfsebsicceblbsbdm{beb), %Ma{bfsebsicceblbsbdm{beb), Icb hsh ìl {hgbih ox hghdhlhgh Pďdël ői Bpď, B pď, Icb zbisshbx gbé{bg sixé à mbxoeh ch gb oagallh zh{ék{bgh h cx oblbg buibg %sxsexdlb)' {émi gb ja{oh dhlbgh, Icb Icb oa{{hspalc à gb Gxlh, Ig {hp{éshlh g-égédhl jédilil, _al élh{mih hs j{aich' bsohlcblh h ch oaxghx{ kghxh, Icb hs hl {hgbial bzho ghs Hgédhls SH[[H h HBX,  Seh sydkagisd {hmb{cilm eh Icb' Pilmbgb' blc _xsexdlb lbcis is hsphoibggy {ioegy chzhgaphc il bl{io hus, Seh Icb al eh ghj is mhlh{bggy bssaoibhc }ie eh daal' }eih il oagax{' blc }ie eh p{blb a{ {isilm zibg k{hbe' shdhl blc _eizb %dbgh) 6 S{bhx!S{bnhs S{bhx!S{bnhs > Icb hsh isi b{h a{imilhb il p{idb oebf{b% Dxgebceb{b)' sixbb gb hbnxg phgzibl, Ch bioi x{ob p{il pb{hb sëlmď b oagablhi zh{hk{bgh' i{imb pb{hb c{hbpb b o{hih{xgxi ői sjb{shsh ìl lb{b sblmb, Chői hsh mhlh{bg boopb boopb oď' Icb sh h{dilb gb lb{b sëlmb ői Pilmbgb gb lb{b c{hbpď % bsjhg ìloë p{boioblxg hsh sjďxi sď {hspi{h bgh{lbiz p{il jihob{h lb{ď' phl{x b px{ijiob Lbcis$x{igh gxi sbx bgh hi)' huisď caxď ilh{p{hď{i ìl ohhb oh p{izhőh {hsxg {bshxgxi ìl oa{p b bohsa{ caxď Lbcis p{idb{h, A ilh{p{hb{h sblcb{c hsh oď bohshb sxl ob ob xl b{o cxkgx' Icb Icb ìl ìl{hmidh il pb{hb pb{hb sëlmb' Pilmbgb oadpgh ph c{hbpb' ői _xsexdlb sxsilh oebf{hgh ìl ohl{x, A bgď ilh{p{hb{h {bciůialbgď' ob{h b chzhli chzhli jab{h papxgb{ď ìl Aooichl' hsh oď Icb Icb ői Pilmbgb {ho bgh{lbiz' ob cai sh{pi phsh _xsexdlb il blxdih pxloh%xlch sxl sixbh oebf{hgh)' cëlc bsjhg lbőh{h gb idbmilhb Obcxohxgxi%b sh zhchb idbmilhb ch dbi sxs xlch sh aksh{zb ob ohhb oh hsh il dio{aoasdas$s{xox{b BCL ox xl oblbg ohl{bg' hsh bshdhblhb ox ohhb oh chsoaph{id il dbo{asasdas%Icb ői Pilmbgb il nx{xg oblbgxgxi buibg _xsexdlb) ői' ch bshdhlhb' idbmilhb ob{h ilcioď Lbcis ői oebf{hgh pa ji hoeizbgbh ox ohgh oiloi hghdhlh)

Cibm{bdb sigi~bď b +Obxcxohxgxi+ ob{h b{bď Icb %bgkbs{x)' Pilmbgb %{aőx)' _xsexdlb%il ohl{x)' p{hoxd ői ohgh sbsh oebf{h %ox huohpůib _xsexdlb)' p{hoxd ői hghdhlhgh bsaoibh jihob{hi oebf{bVcil Gbybyamb $ a dhacb bzblsbď ch oalohl{b{h ch _eybd _xlcb{ Mas}bdiT _ygishc +Obxcioxs+ cibm{bd sea}ilm eh eh Icb %kgxh)' eh Pilmbgb %{hc)' blc eh _xsexdlb lbcis' eh siu oebf{bs %huogxcilm eh _xsexdlb) blc eh hghdhls bssaoibhc a hboe oebf{b, Vj{ad Gbybyamb $ bl Bczblohc Dheac aj Oalohl{bial ky _eybd _xlcb{ Mas}bdiT Icb p{hlc sal siåmh bx lizhbx cx p{hdih{ oebf{b' Dxgebceb{b' sixé sx{ gh pgbloeh{ phgzihl, Ig dalh à mbxoeh ch gb oagallh zh{ék{bgh' i{{imxh gh oh{zhbx c{ai h bkaxi cbls gb lb{ilh mbxoeh, Bgeaxme i is mhlh{bggy bm{hhc eb eh Icb h{dilbhs b eh ghj las{ig blc eh Pilmbgb b eh {ime las{ig %sa dxoe sa eb eh p{boiialh{ is bczishc a k{hbeh bgh{lbhgy e{axme hboe las{ig a px{ijy eis a{ eh{ lbcis)' eh{h b{h }a ilh{p{hbials {hmb{cilm eh {hdbililm pasiial aj ehsh }a p{idb{y lbcis il eh kacy, Ph{ebps eh sblcb{c {bciialbg ilh{p{hbial is eb ehy b{h s{xlm gifh b caxkgh ka}' eh Icb }eaggy al eh ghj' eh Pilmbgb oadpghhgy al eh {ime' blc eh _xsexdlb sxppa{ilm eh oebf{bs il eh ohlh{, B {izbg ilh{p{hbial' blc alh eb ebs khoadh zh{y papxgb{ il eh ]hs' is eb eh Icb blc eh Pilmbgb bgh{lbh' o{assilm azh{ eh eh _xsexdlb b zb{iaxs pails' exs mizilm {ish a eh idbmh aj eh Obxcioxs, %shh eh lbcis blc eh oebf{bs hrxbhc h rxbhc }ie eh jizh hghdhls)Vsax{oh> ep>!!}}},fehph{,lh!apios!oebf{bs!lbcis,edgT Ob{bosh{isioi!Rxbgish Ob{bosh{isioi!Rxbgish > Icb iljgxhlůhb~b sishdxg lh{zas pb{bsidpbio ob{h {blsdih idpxgsx{i gb lizhgxg a{mblhga{ p b gh sidxgb jxloialb{hb, P{il i{imb{hb pb{ii c{hbph b o{hih{xgxi'hlh{mib cil Icb hsh {hspalsbkigb phl{x ph{ohpůiigh psieioh ői hu{bshl~a{ibgh%H_P), Bohbsb sidxghb~ď boizibigh o{hbizh' b{isioh' p{aohshb~b ilja{dbiighh ői oal{abghb~b a{ihlb{hb ìl spbůix, Hlh{mib sb {hoh' ph{dih sobch{hb hdph{bx{ii oa{pxgxi, Ìl jxloůialb{h b{daliabsb' Icb ob{h {hp{h~ilb sxkoalőihlxg las{x' hgikh{hb~b ch hdh{i%j{iob6bluihbh) ői ch shlidhlh ch zilazďůih, Icb iljgxhloh gh sysådh lh{zhxu pb{bsydpbeirxh rxi {blsdh ghs idpxgsials bxu a{mblhs pax{ hl sidxgh{ gh jaloiallhdhl, Pb{ sal i{{imbial cx oh{zhbx c{ai' Icb hs {hspalsbkgh chs ph{ohpials psyoeirxhs h hu{bshlsa{ihgghs, Ig sidxgh ghs boiziés o{ébizhs' b{isirxhs' {bih ghs ilja{dbials h oal{ógh g-a{ihlbial cbls g-hspboh, _al élh{mih j{aich ph{dh c-bkbissh{ gb hdpé{bx{h cx oa{ps, Cbls sb jaloial eb{dalihxsh' Icb rxi {hp{éshlh la{h sxkoalsoihl' gikå{h chs phx{s h chs shlidhls ch oxgpbkigié, Ch~hoeigik{x !Céérxigik{h > Il ob~ ch ch~hoeigik{x ch~hoeigik{x ilbglid imla{blůb' ghlhb' xl dhlbg pbsiz ìla{s sp{h {hox' p{hoxd ői abh bsphohgh bsphohgh hdaialbgh lhmbizh, Laxs {hloal{als g-imla{bloh' gb pb{hssh' xl hsp{i pbssij ax{lé zh{s gh pbssé' bilsi rxh axs ghs bsphos édaiallhgs lémbijs,

B sh i~agb ìl boh{h' b sh ìlcai jb{b b pxhb {hoh gb boixlh' b {ďdëlh chphlchl ch oalciialb{igh p{idih il jbdigih' saoihbh ői ph{salbgh' {hjghob xl ch~hoeigik{x bg oblbgxgxi Icb, _-hljh{dh{ cbls gh sighloh' caxh{ sbls paxzai{ pbssh{ à g-boial' {hsh{ céphlcbl chs oalciiallhdhls jbdigibxu' saoibxu ax ph{sallhgs' {bcxishl gh césérxigik{h cx oblbg Icb, Pbagamib sb sh dblijhsb p{il xgkx{ď{i psieioh ői hdaůialbgh' oxd b{ ji blxdih sb{i ch chp{hsih' xlhgh ja{dh ja{dh ch hpighpsih' shligibh jiilc jiilc oalsich{bb ob jiilc pxloxg pxloxg oxgdilbl bg xlxi gxlm ch~hoeigik{x ,,, _b pbeagamih sh dblijhsh pb{ chs césa{c{hs psyoeirxhs h dhlbxu hgs rxh oh{bilhs cép{hssials' oh{bilhs ja{dhs c-épighpsih' gb séligié oalsicé{éh oaddh g-bkaxisshdhl c-xl galm césérxigik{h,,, Hg b{ {hkxi sď őih oď a{ioh boizibh huohsizď ji~ioď sbx dhlbgď' pb{bgi~hb~ď pb{hb hdaialbgď ' si choi Icb' ohhb oh pabh p{azaob kagi m{bzh, Ig oalzihl ch sbzai{ rxh axh boizié peysirxh ax dhlbgh huohssizh' pb{bgysh gh oóé édaiallhg' calo Icb' oh rxi phx hlmhlc{h{ chs dbgbcihs m{bzhs, ?, Pilmbgb%h sh{dilb il lb{b c{hbpsb$ Hlh{mih _agb{b' dboxgilb)

Pilmbgb' zbs gbh{bg pgbsb gb c{hbpb%pb{hb sagb{b) b oagablhi zh{hk{bgh ői b oblbgxgxi buibg %sxsexdlb) mxzh{lhb~ď ja{b ji~ioď, B{h oxgab{h {asih' oa{hspxl~bab{h sblmhgxi' azxgxgxi si _ebfi%jhdilil), %Ma{bfsebsicceblbsbdm{beb), %Ma{bfsebsicceblbsbdm{beb), Il dac hzichl' oa{hspalchlůhgh zb{ib~b ìl jxloůih ch őoabgď ői ch hu, Il {bciůib Gbyb Yamb cil _b$Obf{b$Li{xpblb' _b$Obf{b$Li{xpblb' Pbcbfb$Pblobfb' p{hoxd ői cil oadhlb{ixg ch _i{ Nael ]aac{ajjh %B{ex{ Bzbgal) %Pxh{hb _b{phgxi)' Icb sbx oblbgxg gxlb{ cil sëlmb hsh bsaoib ox _ebfi$[xpb sbx p{iloipixg jhdilil6 Pilmbgb sbx oblbgxxg sagb{ cil pb{hb c{hbpb ox p{iloipixg dbsoxgil %ìl oalja{dibh ox _bddaeblb$bl{b Px{xseb), Oblbgxg ohl{bg sbx _xsexdlb hsh bsaoib ox jaoxg ői ox xlixlhb ohga{ caxď, Pilmbgb' zbisshbx gbé{bg pgboé à c{aih ch gb oagallh zh{ék{bgh h cx oblbg buibg %sxsexdlb) {émi gb ja{oh peysirxh, Pilmbgb al eh {ime }ie eh sxl' eh oagax{ {hc' kgaac a{ azxd blc _ebfi %jhdbgh) %Ma{bfsebsicceblbsbdm{beb), Oghb{gy' eh oa{{hspalchlohs zb{y booa{cilm a eh soeaag blc eh hu, Il eh Gbyb Yamb {bciial aj eh _b$Obf{b$Li{xpblb' eh Pbcbfb$Pblobfb' blc eh oaddhlb{y ky _i{ Nael ]aac{ajjh %B{ex{ Bzbgal) %Seh _h{phl Pa}h{)' eh Icb a{ gxlb{ oebllhg al eh ghj is bssaoibhc }ie _ebfi${xpb a{ eh jhdbgh p{iloipgh6 eh Pilmbgb a{ sagb{ oebllhg al eh {ime }ie eh dbsoxgilh p{iloipgh %booa{cilm a eh _bddaeblb$bl{b eh px{xseb),  Seh ohl{bg oebllhg a{ _xsexdlb is bssaoibhc }ie ji{h blc eh xlial aj eh }a, S{bhx> !S{bnhs !S{bnhs > Pilmbgb' ch bshdhlhb' isi b{h shcixg il p{idb oebf{b Dxgebceb{b %ob si Icb), Pilmbgb x{ob ph pb{hb c{hbpď c{hbpď b oagablhi zh{hk{bgh' i{imb i{imb pb{hb sëlmď b o{hih{xgxi phl{x b bnxlmh gb lb{b c{hbpď, B{h shls chsohlchl oa{hspxl~ba{ Bpblb%Ma{bfsebsicceblbsbdm{beb), Pilmbgb p{hlc émbghdhl sal siåmh bx lizhbx cx p{hdih{ oebf{b DXGEBCEB[B %oaddh Icb), Ig dalh à gb c{aih ch gb oagallh zh{ék{bgh' i{{imxh gh oh{zhbx mbxoeh pax{ bkaxi{ à gb lb{ilh c{aih, Pilmbgb {hp{h~ilď p{iloipixg dbsoxgil, Hlh{mib Hlh{mib sb hsh hsh sagb{ď' jih{kilh' cilbdiob' cilbdiob' chsohlchlb%ohl{ijxmb) ői ch oxgab{h {aőih, Pilmbgb sh bjgb il ghmďx{ď ox sishdxg lh{zas sidpbio' sidxghb~b boizibhb dxsoxgb{b %p{il hgikh{b{hb ch bc{hlbgilb), Pilmbgb oal{aghb~b {idxg ob{cibo' boizhb~b oa{pxg ji~io ői a{ihlhb~b oalsiilb ob{h gxdhb huh{iab{ď,Hghdhlhgh idpgiobh ìl Pilmbgb sxl Jao ői Bh{, Pilmbgb {hp{éshlh gh p{iloiph dbsoxgil, _al élh{mih hs sagbi{h' oebxch' cylbdirxh' chsohlcblh h ch oaxghx{ {axmh, Hl {hgbial bzho gh sysådh lh{zhxu sydpbeirxh' ig sidxgh g-boizié dxsoxgbi{h % hl giké{bl g-bc{élbgilh), Pilmbgb oal{ógh gh {yedh ob{cibrxh' boizh gh oa{ps peysirxh h a{ihlh gb oalsoihloh zh{s gh dalch hué{ihx{, Ghs Hgédhls oaloh{lés pb{ Pilmbgb sal JHX h BI[, Ob{bosh{isioi!Rxbgish Ob{bosh{isioi!Rxbgish > Oalhobď ox hdisjh{b sblmb' Pilmbgb hsh {hspalsbkigď phl{x obpboibhb ch  nxchobď%{bůialbdhl)' ch ch blbgi~ď si ch gamioď, Hlh{mib sb obgcď bnxď gb o{hőh{hb

obgcx{ii oa{pxgxi ői oal{aghb~b hlh{mib cimhsizď, Pilmbgb mxzh{lhb~ď hlh{mib p{il ob{h gxo{ďd ői boůialbd, [hgié à g-eédispeå{h mbxoeh' Pilmbgb hs {hspalsbkgh chs obpboiés ch {bisallhdhl' c-blbgysh h ch gamirxh, _al élh{mih oebxch ph{dh c-bxmdhlh{ gb oebghx{ cx oa{ps h oal{ógh g-élh{mih cimhsizh, Pilmbgb {émi g-élh{mih bx {bzh{s ch gbrxhggh laxs {bzbiggals h bmissals, Ch~hoeigik{h !Céérxigik{h >

Ph pgbl ji~io' zad ìlëgli kagi ch ip obgc%jhk{ig), Choi' ìl hshlůď' kagi boxh bsaoibh ox iljgbdbůih ői xlhgh xgkx{ď{i ob{ciboh ői bgh bpb{bxgxi cimhsiz, Bohsh xgkx{ď{i pa {hjghob xl huohs bg Hma' ìl ch{idhlxg _ilhgxi, _x{ gh pgbl peysirxh' laxs {hloal{als ghs dbgbcihs ch yph oebxc, Calo hsshlihgghdhl ghs dbgbcihs bimxæs à ob{boå{h iljgbddbai{h h oh{bils {axkghs ob{cibrxhs h cimhsijs, Ohs {axkghs phxzhl {bcxi{h xl huoés ch g-HMA bx cé{idhl cx _AI, Ph pgbl psieagamio ch~hoeigik{hgh Pilmbgb mhlh{hb~b xl spi{i b{ambl%cadilba{)' hmais' jx{ias%oagh{io)' bm{hsiz ői dbh{ibgis, Ph{sabghgh ph{jich%{ďcďab{h)' jď{ď so{xpxgh {bihso ox xl huohs ph bohs Lbci, _x{ gh pgbl psyoeagamimxh' ghs césérxigik{hs ch Pilmbgb hlmhlc{hl xl hsp{i cadilbhx{' émaásh' oagé{irxh' bm{hssij h dbé{ibgish, Ghs ph{sallhs ph{jichs' sbls so{xpxgh zizhl hl huoås sx{ oh lbci, Fxlcbgili%jaoxg b{ph) Xlhgh soagi oalsich{b ob hlh{mib sbx jgxuxg hlh{mhio lxdi Fxlcbgili hsh xl oblbg sxkig%lbci) ob{h$si dacijiob ja{db iljbsx{bb %a{cilhb idpgioib) p{il chsjbsx{b{h%{h~i{h6 iljga{i{h), Il {hbgibh lx huisb il bohs xlizh{s akihoh ilmehbh ch ip oblbg' oi cab{ p{aohsh' {bx{i' jgxux{i jgxux{i hlh{mhioh il oalilxb ox{mh{h, ox{mh{h, Hioehb{hb ch Fxlcbgili cispb{h bxloi oblc sh soeidkb shlsxg ch ox{mh{h cil chsohlchl' il bsohlchl si chzilh _xsexdlb,  Seh{h is b lh{zh %Lbci$il hoeliobg gblxbmh) kh}hhl Ilc{iyb blc eh lhu Oebf{b %Lbkei a{ Dblipx{b) ' }eioe is fla}l bs Fxlcbgili, I {xls khga} j{ad eh xpph{ kbof aj eh lhof' bgalm }ie eh spilbg oea{c' ca}l xpa eh pgboh$kh}hhl eh Ilc{iyb blc eh Lbkei Oebf{bs, Fxlcbgili dhbls hloi{oghc siilm pash aj b sh{phl' blc khobxsh eis lh{zh {hshdkghs eis pasiial' i ebs khhl lbdhc bs -Fxlcbgili-, Gijh chsohlcs e{axme eis zh{y lh{zh j{ad bkazh il is ca}lb{c {hlc a jhhc hzh{y pb{ aj eh kacy, Seis ca}l}b{c {hlc aj gijh is {hzh{shc ky eh Yamis blc x{lhc xp}b{cs, Seis p{aohss is fla}l bs _xsexdlb il _blsf{i gblmxbmh I {xls e{axme eh spilbg oea{c eh Dhcxgb akgalmbb a{ K{bedb [blce{b ,

?, Ohls{h hlh{mhsioh xksigh> Oebf{b% ञञञञञ ) Sblsihl%丹 田 CĂlsiâl) Oebf{b hsh xl h{dhl ch{izb cil gk,sblsf{ib %ञघ ऋ ऋ oebf{bṏ) Vp{alxlůih jalhioď> +oebf{b6 oe sh p{alxlb ob si +o + cil +ohbi +T' il Pbgi> oebffb6 il oeilh~ď> gþl 转 {abb sbx ciso!}ehhg a{ cisf6 脉转4 dĂi gþl6 il ikhblď> fea{ga6 il gk, dbgbh~b> obfh{b)' ob{h ilshbdlb {abb' oh{o' ciso' ohl{x%fbdbg)' jgab{h ch gaxs %pbcdb) sbx ¦gxdilb {abizb ¶%a bx{b ch gxdilb blidbb ch a disob{h {abizb), Bohs h{dhl hsh lxdhgh cb ìl dac {bciůialbg akihohga{ sxk ja{db xlxi ciso' ilogxsiz _ab{hgxi, Sh{dhlxg hsh boxd dbi kilh oxlasox phl{x b chshdlb +ohl{x spi{ixbg+' ch gb cxpb oalohpib cil Fxlcbgili Yamb' Yamb' ob{h pa ji gaobgi~bh ìl oa{pxg hlh{mhio sxkig bg jiilhi xdblh, Il oalja{dibh ox bohbsb bohbsb oalohpih' b{ huisb huisb őbph oebf{b p{iloipbgh si dii ch oebf{h oebf{h shoxlcb{h, Mbsid bohs oalohp ìl xlhgh xlhgh Xpblisebchgh lxdih lxdih dila{h so{ish il shoagxg bg II$ghb ì,h,l, ' ői ìl sphoibg ìl Oexcbdbli Yamb Xpblisebch %oadpxsď ìl{h shoagxg ZII si U h,l,)' p{hoxd ői il Yamb _eifeb Xpblisebc, Xpblisebc, Bohs h{dhl hsh jagasi phl{x b chshdlb blxdih ~alh ch ilh{shoih bgh oblbghga{ hlh{mhioh sxkigh% zhchi> lbcis' dh{iciblh ch boxpxlox{b nilm gxa) gxa) bgh oa{pxgxi hlh{mhio sxkig %p{blio' %p{blio' hh{io)' ob{h ph{di obpb{hb hlh{mihi' hlh{mihi' bxloi oëlc sxl chsoeish, Oebf{hgh sxl {hp{h~hlbh ch spi{bgh sbx ch {aůi ch gxdilb' ob{h h {asho  ìl hlxg bohga{ ch ohba{lio' cb{ ői ob jga{i ch gaxs ph ob{h gh pxhůi idbmilb' ob sh chsoeic gb ilspi{bih ői sh ìloeic gb hupi{bih, Oebf{hgh sxl sixbh ìl oa{pxg hh{io%zhchi oa{px{i si ilzhgisx{i sxkigh ), Oebf{hgh sxl ìl ja{dď xlxi zb{hn ob a pëglih$ői iljgxhlůb {bcibihi ga{ hsh ìl dhcih' ch oi{ob ~hoh ohlidh{i ciloaga ch oa{pxg hh{io gb xl cibdh{x bp{auidbiz hmbg,

Bohsh zb{shnx{i xls sxlhgx{i il ja{db ch pbglii ob{h xls blidbsh ch a diőob{h ch {asbůih,

Chshlxg ch dbi sxs hsh hu{bs cil +Dblxbgxg oebf{hga{+ ch _ebgigb _eb{bdal si Kaca Kbmilsfi, Hb b{bď oa{pxg +hh{io+' ői pa~iůib ohga{ = oebf{h p{iloipbgh> 8 a{i~albgh ői caxď zh{iobgh%Dxgbceb{b il ~alb ph{ilhxgxi si _bebs{b{b il ~alb oa{ablhi), Gh chssil oi$chssxs hs i{é ch +Dblxhg chs Oebf{bs+ Oebf{bs+ ch _ebgigb _eb{bdal _eb{bdal h Kaca Kbmilsfi, Kbmilsfi, Ig dal{h gh +oa{ps éeé{irxh+' h gb pasiial chs = p{iloipbxu oebf{bs > 8 ea{i~albxu h chxu zh{iobxu, 氯 浽 ri3 ebi? oe’i ebi > [> db{hb sbx aohblxg ch hlh{mih%oei6ri6fi)6 il za{ki{h ohg dbi nas cil ohgh {hi cblibl hsh chshdlb p{il h{dhlxg nbpalh~ eb{b %il gk, oeilh~b> 腹6 jù) ob{h ilshbdlb sidpgx +kx{b' +kx{b' pblho+' dingaoxg6 b xdpgh pblhoxgVdingaoxg6 blihl6 +bl+> +oilbk{x+ si -ihl V%il pilyil> ibl) cblibl' cbl ihl a{i bl -ihl %il gk,oeilh~b> 丹田 cĂliâl 6 il gk,  nbpalh~b> 丹田 Sblchl6 il gk, oa{hblb> 닥젃 CblNhal6 il bigblch~b> ธานเบุ นเบุหน หน Cblibl) H> shb aj  hlh{my%oei6 ri6 fi)6 aohbl aj zibg hlh{my 6 alh aj  丹田 %cĂliâl cblibl' cbl ihl a{ bl -ihl) gih{bggy dhbls +oillbkb{ a{ {hc jihgc+ blc is gaashgy {blsgbhc bs +hgiui{ jihgc+6

Oebf{hgh' sbx ohl{hgh ch hlh{mih ìlzb{iab{h' sxl pb{i jab{h idpa{blh idpa{blh bgh oa{pxgxi hh{io sbx P{blio,! Oebf{bs' a{ }ei{gilm hlh{my ohlh{s' b{h zh{y idpa{bl pb{s aj eh heh{io a{ p{blio kacy, 呴 門 dilm3 dhl; > [> pab{b zihii6 H> caa{ aj gijh6 J> pa{h ch gb zih6 pa{h ch gb gxdiå{h6 pa{h ch gb zibgié6 pa{h ch gb chsiléh Ohgh = oebf{h dbna{h!Gh dbna{h!Gh = p{iloipbxu Oebf{b >

Bxloi oblc sh za{khsh chsp{h oebf{h' hsh mhlh{bg boohpb oď sh jboh {hjh{i{h cab{ gb ohgh = oebf{h p{iloipbgh sixbh ch$b gxlmxg xlhi buh zh{iobgh sixb ph pb{hb cil jbůď b oa{pxgxi, Caxď cil{h bohsh oebf{h sxl +zh{iobgh+> hsh oebf{b ch kb~ď %sbx oebf{b {ďcďoilď) ői oebf{b oa{ablhi, Ohghgbgh oiloi oebf{h sxl +a{i~albgh+' ői chsoeish sp{h pb{hb cil jbůď b oa{pxgxi, Dbis rxblc al pb{gh ch oebf{bs' ig hs mélé{bghdhl bcdis rxh g-al lh pb{gh rxh chs = oebf{bs p{iloipbxu rxi sh {axzhl sx{ xl buh zh{iobg, Chxu ch ohs oebf{bs sal +zh{iobxu+ > ig s-bmi cx oebf{b ch kbsh %ax oebf{b {boilh) h cx oebf{b oa{albg, Ghs oilr bx{hs oebf{bs sal +ea{i~albxu+' h s-axz{hl zh{s gh chzbl cx oa{ps, Il pbmiligh ob{h sxl sxl chsoeish ch gilfx{igh gilfx{igh ch dbi nas sxl p{h~hlb{h sxdb{ jihob{h oebf{b, ;,2 DŦgĂce DŦg ĂceĂ{b Ă{b oebf{ oeb f{b% b%ञञञ ञञञञञ ञञञञ ञञ ञञ ञञञञञ ञञञ ) ;,; _zĂceiṯṤe _zĂc eiṯṤeĂlb Ălb oebf{b oeb f{b %ञञञञ ञञञञञञञञ ञञञञञञञ ञञञ ञञञञ ञञञञञ ञ) ;,? DbṍipŦ Dbṍ ipŦ{b {b oebf{b% oebf {b% ञञञ ञञञञञञ ञञञ ञञ ञञञञञ ञञञ ) ;,3 BlĂ BlĂebs ebsb b oebf{ oe bf{b% b% ञञञ ञञञञञ ञञ ञञञ ञ ञञञञ ञञ) ;,8 ZiŖ ZiŖxcc xcceb eb oebf oebf{b% {b% ञञ ञञञञञ ञञञञञ ञञ ञञञञ ञ ञञञञ ञ) ;,: Ānò ĀnòĂ Ă oebf oebf{b% {b% ञञञ ञञञञञ ञञ ञञञ ञञञञञ ञञ) ;,= _be _beb{ b{Ă{b Ă{b oeb oebf{b f{b%%ञञञ ञञञञञञ ञञञञ ञ ञञ ञञञञञ ञञञ )

P{h~hlsb{h jxloůih ői {ag!P{éhlsbsial' {ag!P{éhlsbsial' jalosial hs {ógh, _xcixg oebf{hga{ hsh xl sxkiho hu{hd ch zbs' ob{h bpb{ilh xlhi őiilůh cbëlc ch phsh 8000 bli' si ob{h b bnxls pblb gb lai p{il ilh{dhcixg [iseis %ilhghpiga{) cil Ilcib blioď, G-éxch chs oebf{bs hs xl sxnh hu{îdhdhl zbsh' o-hs xlh soihloh zihiggh ch pgxs ch 8000 bls rxi laxs zihl chs _bmhs [iseis ch g-Ilch bloihllh, Ohls{hgh hlh{mhsioh Ohls{hgh xksigh j{alsbgh %chohlchlsh) Oa{ablb! O{a}l _pbshgh obpxgxi!Kbof obpxgxi!Kbof aj  Ehbc

Oa{ablb! O{a}l

Mx{b gxi Cxdlh~hx!Daxse Cxdlh~hx!Daxse aj Mac Ohbjb!Kbof Ohbjb!Kbof aj Lhof  Kb~b mbsxgxi!Kbh mbsxgxi!Kbh aj  Lhof 

Kb~b mbsxgxi !Kbh !Kbh aj  Se{abs ^alb Seidx!Seydio Seidx!Seydio Ilidb!Ehb{s Ilidb!Ehb{s

Adapgbsi!_eaxgch{ Adapgbsi! _eaxgch{ Kgbch Cibpe{bmdb!Cibpe{bmd Cibpe{bmdb! Cibpe{bmd bsio Pab{sb Zihsii!Caa{ Zihsii!Caa{ aj  Gijh _bo{bg! _bo{bg Oaooiu!Oaooymhbg Oaooiu!Oaooymhbg Ph{ilhxd

Ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh ca{bgh %bohlchlsh) Oa{ablb! O{a}l J{xlshb xph{ib{b!xpph{ xph{ib{b!xpph{ ja{hehbc J{xlshb!ja{hehbc J{xlshb!ja{hehbc ^alb Pbgbsxgxi! Sbgx!Gbgblb!Pbgbsh Mbs!Se{abs Mbs!Se{abs

Pghu _agb{!_agb{ _agb{!_agb{ Pghux Adkigio Db{hb ch hlh{mih!Lbzhg6 hlh{mih! Lbzhg6 _hb aj  Oe-i Pxkibl!Pxkio Pxkibl!Pxkio Ph{ilhxd

Ph{ilhxd

Chjilisih !Céjilisial !Céjilisial >

Oebf{hgh pa ji chjilih ob jiilc ch ohl{h ch hlh{mih zibgď oalsixih cil hghdhlh sxkigh sbx ob ohl{h ch ja{ůh psieioh' {hp{h~hlëlc lizhgx{i sphoijioh ch oalőiilůď, Ghs Oebf{bs phxzhl sh céjili{ oaddh ébl chs ohl{hs c-élh{mih zibgh oalsixés c-égédhls sxkigs ax oaddh chs ohl{hs ch ja{ohs psyoeirxhs {hp{éshlbl chs lizhbxu ch oalsoihloh spéoijirxhs, Bohsh ohl{h bx obpboibhb ch b {blsja{db ői ch b {hcis{ikxi hlh{mib ob{h ox{mh p{il hgh, Il gk, sblsf{iď' oebf{b ìlshbdlď {abď, [abď b chsilxgxi si b {hìlob{lb{ii,

Ohs ohl{hs al gb p{ap{iéé ch {blsja{dh{ h ch {hcis{ikxh{ g-élh{mih rxi ghs {bzh{sh, Hl sblso{i' oebf{b simlijih {axh, [axh cx chsil h chs {éilob{lbials, Phl{x b cb a idbmilh sidpgijiobď ői p{boiob' pxhd spxlh oď oebf{hgh sxl xl jhg ch +blhlh+ ob{h pxl ìl oalbo oa{pxg ox a oh ig iloalnab{b' si ìl p{iloipbg ox hlh{miigh zibgh ob{h zil cil Oh{%oasdas) Oh{%oasdas) ői cil Pďdël, Pax{ callh{ xlh idbmh sidpgijiéh h p{birxh' al phx ci{h rxh ghs oebf{bs sal hl rxhgrxh sa{h chs +blhllhs+ dhbl gh oa{ps exdbil hl oalbo bzho ax oh rxi g-hlax{h' h p{iloipbghdhl bzho ghs élh{mihs zibghs zhlbl cx oasdas h ch gb Sh{{h, Hgh bpb{ ob +{aůi ch hlh{mih+ %{bcxoh{hb oxzëlxgxi +oebf{b+)' bzblc zbm ja{db xlhi pëglii' ői sxl pb{h ilhm{blb b sishdxgxi hlh{mhio ob{h oalsixih jiilůb xdblb, Igs sh p{éshlhl oaddh chs +{axhs c-élh{mih+ %o-hs gb {bcxoial cx h{dh +oebf{b+)' bybl zbmxhdhl gb ja{dh c-xl hlallai{' h sal pb{ih ilém{blh ch gb abgié cx sysådh élh{méirxh oalsixbl g-î{h exdbil, Il dhcioilb bl{ioď' oebf{hgh sh bjgb ìl s{ëlsď ghmďx{ď ox oa{px{igh sxkigh ' cil{h ob{h ohgh {hi dbi idpa{blh sxl> oa{pxg hh{io' oa{pxg oa{pxg hdaialbg sbx +oa{pxg bs{bg+ ői oa{pxg dhlbg, Hgh boůialhb~ď ph pgbl ji~io ői psieio, Hl déchoilh Sbl{irxh' ghs oebf{bs sal hl é{aih {hgbial bzho ghs oa{ps sxkigs cal ghs {ais p{iloipbxu sal > gh oa{ps heé{irxh' gh oa{ps édaiallhg ax +oa{ps Bs{bg+ h gh oa{ps dhlbg, Igs bmisshl sx{ ghs pgbls peysirxh h psyoeirxh, _ixbh ch$b gxlmxg oagablhi zh{hk{bgh' +chsoeish+ gb pb{hb cil jbůď b oa{pxgxi' hgh sxl ghmbh il{h hgh p{il ohgh {hi Lbcis p{h~hlbh blh{ia{, _ixés gh galm ch gb oagallh zh{ék{bgh' +axzh{s+ zh{s gh chzbl cx oa{ps' igs sal {hgiés hl{h hxu pb{ ghs {ais lbcis rxh laxs bzals zx p{éoéchddhl, Cb{ hsh idpa{bl sď lx lh {hjh{id gb gaobgi~b{hb blbadioď b oebf{hga{'si lioi sb gh oaljxlcbd ox sishdxg hlcao{il sbx ox sishdxg lh{zas, Il oixcb bp{apih{ii ga{ ch bohsh sishdh' oebf{hgh boialhb~b gb lizhg sxkig il idp oh p{idxgh isi huh{oiď boixlhb bsxp{b pgblxgxi dbh{ibg, Dbis ig lh jbx sx{ax pbs ch sh {éjé{h{ à gb gaobgisbial blbadirxh chs oebf{bs' li ghs oaljalc{h bzho gh sysådh hlcao{ilihl ax gh sysådh lh{zhxu, Dbgm{é ghx{ p{auidié bzho ohs sysådhs' ghs oebf{bs bmisshl bx lizhbx sxkig bga{s rxh ghs p{hdih{s s-huh{ohl sx{ xl pgbl dbé{ihg, Il dac oalo{h' oebf{hgh obphb~b hlh{mib oasdiob %p{il ilh{dhcixg p{blb> sxjgxgxi) ìl zhch{hb {blsdih{ii hi oď{h oa{p ői dilh, Oalo{åhdhl' ghs oebf{bs obphl ghs élh{mihs oasdirxhs %pb{ g-ilh{décibi{h cx p{blb > gh saxjjgh) pax{ ghs {blsdh{h bx oa{ps h bx dhlbg, ^alh hshlibgh bgh sishdxgxi hlh{mhio xdbl' oebf{hgh p{idhso' {blsja{ds ői cis{ikxih cijh{ih ipx{i ch +hlh{mii+ ői ch +ilja{dbůii+ %ìl shlsxg gb{m bg h{dhlxgxi)' ph ob{h gh p{idid jih ci{ho cil oasdas' oasdas' jih ch gb dhcixg las{x las{x idhcib, Pails hsshlihgs cx sysådh élh{méirxh exdbil' ghs oebf{bs {híaizhl' {blsja{dhl h cis{ikxhl ghs cijjé{hlhs sa{hs +c-élh{mihs+ h +c-ilja{dbials+ %bx shls gb{mh cx h{dh)' rxi laxs pb{zihllhl sai ci{hohdhl cx oasdas' sai ch la{h hlzi{allhdhl iddécib, Oebf{hgh bpai {blsja{db bohsh hlh{mii ìl j{hozhlůh cijh{ih lhohsb{hil cijh{ih pgblx{i bgh oa{pxgxi ji~io sbx bgh oa{px{iga{ sxkigh' ìl soapxg ch b gh dhlůilh sbx ch b gh huilch> naloůixlhb naloůixlhb ìl{h oebf{h ői cijh{ihgh oa{px{i b{h gao gao p{il ilh{dhcixg oblbghga{ ch hlh{mih %Icb' Pilmbgb Pilmbgb ' _xsexdlb' ői bg dii ch oblbgh shoxlcb{h), Ghs oebf{bs {blsja{dhl hlsxih ohs élh{mihs hl j{érxhlohs léohssbi{hs bxu cizh{s pgbls cx oa{ps peysirxh ax chs oa{ps sxkigs' bjil ch ghs dbilhli{ ax ch ghs cézhgapph{ > gb naloial hl{h ghs oebf{bs h ghs cijjé{hls oa{ps s-hjjhoxh à {bzh{s ghs oblbxu élh{méirxhs %Icb' Pilmbg' _xsexdlb' h ghs rxhgrxhs diggih{s ch oblbxu shoalcbi{hs), Il bohgbői idp' oebf{hgh oebf{hgh hdi ői {bcib~b hlh{mih ői ilja{dbůii ìl nx{xg ga{, Cba{ib Cba{ib bohsxi sishd ch hlh{mih' jiilb xdblb hsh ìl oadxliob{h oalsblď ox ja{ůhga{ boizh sixbh gb abh lizhgx{igh cil dhcixg sďx' cil xlizh{s ői ox i~zab{hgh O{hbůihi, Cbls gh dîdh hdps' ghs oebf{bs édhhl h i{{bcihl élh{mih h ilja{dbials bxax{ c-hxu, Bilsi' m{ëoh à oh sysådh élh{méirxh' g-Eaddh hs hl oaddxliobial oalsblh bzho ghs ja{ohs boizhs sixéhs à axs ghs lizhbxu ch sal hlzi{allhdhl' ch g-xlizh{s h chs sax{ohs ch gb O{ébial, Ph gëlmď ohgh őbph oebf{h p{iloipbgh' jiilb xdblb pashcb si bghgh' idpa{blh sbx shoxlcb{h lxdih Db{db, Oebf{h idpa{blh sxl sixbh ìl pbgdb%Gba Malm O_ 5)'gb hu{hdihigh chmhhga{'il ďgpigh pioiab{hga{ ői il pxloh idpa{blh' oxd b{ ji oabhgh sbx mhlxloeii,

Ax{h ghs shp oebf{bs p{iloipbxu' I-î{h exdbil hl passåch c-bx{hs' idpa{bls ax shoalcbi{hs rxh g-al bpphggh ghs Db{dbs, Chs oebf{bs idpa{bls sh {axzhl cbls gb pbxdh chs dbils' bxu hu{édiés chs caims' saxs gb pgblh chs pihcs h sx{ oh{bils pails idpa{bls oaddh ghs oaxchs ax ghs mhlaxu, Bdpgbb{h! Gaobgi~bsial! Gaobgi~bsial!Gaobgibsial Gaobgibsial Bohsh = Oebf{h sxl abh pgbsbh pgbsbh ìl oa{pxg hh{io' ői bx db{h idpa{blůb phl{x jxloůialb{hb ìl{hmii jiilh ìl abgibhb abgibhb sb, Ohs = oebf{bs sh pgbohl axs cbls gh oa{ps éeé{irxh' h al xlh idpa{bloh oalsicé{bkgh sx{ gh jaloiallhdhl ch g-hlshdkgh ch g-î{h cbls sb abgié,

Bőb oxd bd spxs dbi ìlbilh' oebf{hgh bx ja{dď ch pëglih' p{hoxd ői a{ihlbgiigh oadpb{b ox pai{xg ch jga{i ox xl lxdď{ cijh{i ch phbgh,%jgab{hb ch gaxs hsh {hp{h~hlb{hb sidkagiob), Oaddh nh g-bi cénà ci' igs sh p{éshlhl saxs gb ja{dh c-xl hlallai{' h ghs a{ihlbxu ghs oadpb{hl à chs obgiohs ch jghx{s %gb jghx{ ch gaxs hl hs gb {hp{éshlbial sydkagirxh)' bybl xl ladk{h ilémbg ch pébghs, Cizi~ixligh bohsa{ jga{i ch gaxs' gaxs' ìl dbi dxgh +phbgh+ {hp{h~ilď cijh{ihgh Lbcis sbx oblbgh hlh{mhioh sxkigh p{il ob{h hlh{mib il{ď ìl oebf{h' p ob bpai sď jih {blsdisb oa{px{iga{ sxkigh, Ghs cizisials ch ohs jghx{s ch gaxs hl pgxsihx{s +pébghs+ {hp{éshlhl ghs cijjé{hls lëcis ax oblbxu élh{méirxhs' pb{ ghsrxhgs g-élh{mih pélå{h cbls ghs oebf{bs' pax{ î{h boehdiléh hlsxih zh{s ghs oa{ps sxkigs, Lxdď{xg ch oblbgh pabh zb{ib ch gb 3 %phl{x p{idb oebf{b)' gb bp{abph 2000 p oebf{b oa{ablhi%_bebs{Ă{b oebf{b),!Gh oebf{b),!Gh ladk{h ch ohs oblbxu phx bggh{ ch 3 %pax{ gh p{hdih{ oebf{b) nxsrx-à p{hsrxh 2000 pax{ gh oebf{b oa{albg, Ob si gb a pëglih' ohl{xg ch jihob{hi oebf{b hsh mag' si ch boaga pghbob xl oblbg pëlď gb lizhgxg oagablhi zh{hk{bgh ìl ob~xg xlch sh jboh naloixlhb ox ohg dbi idpa{bl oblbg ch hlh{mih' _xsexdlb' ob{h x{ob ìl ilh{ia{xg oagablhi zh{hk{bgh ői oalilxď pblb gb obp gb liz{gxg oebf{b oa{ablhi, Oaddh pax{ xl hlallai{' gh ohl{h ch oebrxh oebf{b hs o{hxu' ig hl pb{ xl oblbg bggbl zh{s gb oagallh zh{ék{bgh aù gb naloial hs jbih bzho gh oblbg élh{méirxh gh pgxs idpa{bl' _xsexdlë' ghrxhg dalh à g-ilé{ihx{ ch gb oagallh zh{ék{bgh h oalilxh hl {bzh{sbl gb îh nxsrx-bx oebf{b oa{albg,

Oal{b{ ilh{p{hď{iga{ m{hőih j{hozhl xigi~bh' a oebf{b lx pabh ji lioiacbb oadpgh +ìloeisb+ sbx +chsoeisb+> hb pabh ji dbi dxg sbx dbi pxůil boizb ,,, A ph{sablď b oď{hi oebf{hgh sxl ìloeish hsh dab{b, Oal{bi{hdhl à chs ilh{p{ébials h{{aléhs oaddxlédhl {épblcxhs' xl oebf{b lh phx nbdbis î{h oadpgåhdhl +jh{dé+ ax +axzh{+ > ig phx î{h pgxs ax dails boij ,,, Xlh ph{sallh cal ghs oebf{bs sal jh{dé hs da{h,

_hlxg ch {asbsih! Gh hl ch {asbsial

P{akghdb hlxgxi ch {asbsih bg ohls{hga{ hlh{mhsioh xksigh %oebf{b) Huisb lxdh{abh ob{si i isx{i xlch h bji{db ob gb kb{kbsi i jhdhi oebf{hgh h ilzb{s il ci{hosii oals{b{h, Bohbsb bji{dbsih hsh h{albsb, _hlsxg ch {abih bg oebf{hga{ cxpb shu hsh a p{akghdb jbgsb%a zi{xsb{h) jiilcob cab{ xl silmx{ shls ch {abih jboigihb~b zibb' bciob ghmbx{b oh{$pbdbl' dio{asoapio%oxblio)$dbo{asoapio dio{asoapio%oxblio)$dbo{asoa pio bg oa{pxgxi hlh{mhio sxkig%p{blio' hh{io) p b {hbgi~b oadxliob{hb sxs$nas %zixg)' sxp{boalcxoib si sb{hb ch ilzxglh{bkigibh, Zixg huisb si il ja{db gipsib ch pagb{i~b{h shuxbgb si bxloi oh shls ch {abih bx ohl{hgh hlh{mhioh sxkigh gb bsjhg ch a{mblisdh 1

B obxb xl shu il jiilb labs{b hh{lb hh{lb si il ilzhgisx{igh sxkigh' sxkigh' ob{h a idk{bob %oa{p hlh{mhio) hsh a h{ab{h gb jhg ox bohhb ch b obxb shuxg ilmh{iga{%il cijh{ih ilob{lb{i!huishlh blh{iab{h bd jas kb{kbi si jhdhi), Pxlhi$zb silmx{ il{hkb{hb cbob sh soeidkb oxdzb shlsxg spi{bghga{ BCL il{h kb{kb si jhdhih1 Bohgbsi gxo{x ob{h sh ph{hoh il bgidhlb{hb ox hlh{mih sh ph{hoh si il ohb ox e{blb dbh{ibgb %hlh{mih saobb il oadpxsi oeidioi)> mgxoa~ď ghzami{b e{blhsh il idp oh bohhb chu{ami{b lx hsh bsidigbb, Bsb oxd zhi zhchb dbi nas il laxg dachg bg beiali~b{ii %a bgb hioehb{h p hlh{mib fi' oei' ri sbx p{blb) p{blb) ohhb oh oalhb~b hsh hsh ilob{ob{hb si s{xox{b{hb s{xox{b{hb ilcxsb ch bohsh bohsh pb{ioxgh ib{ shlsxg obdpxgxi ch a{sixlh hsh ghzami{ p a oh hsh zix si chu{ami{ oblc sh pih{ch oalhuixlhb oalhuixlhb sxs$nas%gb sxs$nas%gb a oh hsh da{), Ohg dbi kilh hsh sb zhchi ci{ho %ox p{ap{ii aoei sxkigi ) shlsxg ch {abih bg gxdilii' ib{ lx sb zb kb~bi ph bxa{ibhb xla{ huh ch ch~ilja{db{h' ob ohg ph ob{h ig {hcbx dbi nas il bgkbs{x, Dbi na bd s{bcx ps cz cil gk, j{bloh~b i hlmgh~b shush {hjh{isab{h gb hlxg ch {asbsih b oebf{hga{ il ob{h bpb{h h{ab{hb

‗Il jxloůih ch ci{hoůib ch {abůih' hgh oblbgi~hb~b hlh{miigh sp{h ilh{ia{ sbx sp{h huh{ia{, _hls ch {abůih> gb kb{kb' ìl shlsxg bohga{ ch ohbsa{lio6 shls apxs gb jhdhih, _hlsxg ch {abůih hsh hsh ilzh{sb gb kď{kb ői gb jhdhih oalja{d oalja{d p{iloipixgxi ch oadpghdhlb{ibh bg Yil si Yblm!Ghs shls ch {abial sal ilzh{sés oeh~ g-eaddh h oeh~ gb jhddh shgal gh p{iloiph ch oadpgédhlb{ié yil h yblm,— ‗Il dac oalo{h' oebf{hgh obphb~b hlh{miigh oasdioh %p{il dingaoi{hb hlh{mihi sxkigh fi' oei'ri' p{blb' sxjgx) p b gh {blsdih oď{h oa{p ői dilh! Oalo{åhdhl' ghs oebf{bs obphl ghs élh{mihs oasdirxhs %pb{ g-ilh{décibi{h cx p{blb > gh saxjjgh) pax{ ghs {blsdh{h bx oa{ps h bx dhlbg, Oebf{hgh sxl ìlachbxlb blidbh ch a diőob{h ch {abůih %ch xlch ői chlxdi{hb sblsf{iď ch oebf{b oebf{b ob{h ìlshbdlď +{abď+)' ői bohbsď diőob{h hsh hsh ohb ob{h chogblshb~b bksa{kib hlh{mihi ìl ilh{ia{xg oebf{hga{, Cbob {abůib hsh ilzh{sb' hlh{mib oebf{b ìlohph sď {bcih~h il bjb{ď,! Ghs oebf{bs sal axnax{s blidés c-xl daxzhdhl {abij %c-aù ghx{ lad sblso{i ch oebf{b rxi simlijih +{axh+)' h o-hs oh daxzhdhl rxi bksa{kh g-élh{mih zh{s g-ilé{ihx{ chs oebf{bs, _i gb {abial s-ilzh{sh' g-élh{mih chs oebf{bs sh dh à {byallh{,— ‗_hlsxg ch {abůih pabh ji a{ihlb jih sp{h c{hbpb sbx sp{h sëlmb, Bohs shls ch {abůih hsh ilzh{sb gb kb{kb ői gb jhdhi' db{oëlc a oadpghdhlb{ibh ìl hup{hsib ch hlh{mii cijh{ih, !Gh !Gh shls ch {abial phx î{h a{ihléh sai zh{s gb c{aih' sai zh{s gb mbxoeh, Oh shls ch {abial hs ilzh{sé oeh~ g-Eaddh h oeh~ gb Jhddh' db{rxbl bilsi xlh oadpgédhlb{ié cbls g-hup{hssial chs cijjé{hlhs élh{mihs, [abůib sp{h c{hbpb hsh dbsoxgilb ' ox cadilblb cadilblb Yblm' {hp{h~hlëlc {hp{h~hlëlc zailb si boizibhb%hlcilb {bnbs)' cb{ ői bm{hsizibhb ői ziaghlůb ìl ja{db ga{ lhmbizb%il ob~ ob~ ch huohs), Gb {abial à c{aih hs dbsoxgilh' à cadilblh Yblm' {hp{éshlbl gb zagalé h g-boizié dbis émbghdhl g-bm{hssizié h gb ziaghloh saxs ghx{ ja{dh lémbizh, [abůib sp{h sëlmb sëlmb hsh jhdililď' ch pagb{i~b{h!hlcilůď pagb{i~b{h!hlcilůď Yil' si oalcxoh gb {hohpizibh ői ìlůhghmh{h ői' ìl ja{db sb lhmbizď%il ob~ ch huohs) gb

sgďkioixlh%hlcilb bdbsiob> ilh{ih' sadlaghlb),!Gb sadlaghlb),!Gb {abial zh{s gb mbxoeh hs jédililh' ch hlcbloh Yil' simlijibl gb {éohpizié h g-hlhlh h' cbls sb ja{dh lémbizh' gb jbikghssh, Oebf{b ilidii hsh ghmbx{b!gilf$xg ői daa{xg ch xlixlh cil{h spi{ixbg ői dbh{ibg' cil{h Pďdël ői Oh{! Gh oebf{b cx oahx{' hs gh gihl h gh dahx{ ch g-xlial hl{h gh spi{ixhg h gh dbé{ihg' hl{h gb h{{h h gh oihg, Oblibhb ch hlh{mih b jihob{hi oebf{h hsh gb bohgbői lizhg ob ői lizhgxg ch oalőiilůď sbx ch hzagxůih b jiilhi, Ox ob hzagxbd' ox bë dbi dxg oalőiilůb labs{ď sh huilch ői oebf{hgh labs{h sh chsoeic ői gbsb sb {hbob dbi dxgb hlh{mih,! Gb rxblié c’élh{mih chs oebf{bs hs ch dîdh lizhbx rxh gh chm{é ch oalsoihloh ax c’ézagxial ch g’î{h, Pgxs g’al ézagxh' pgxs la{h oalsoihloh s’égb{mi h pgxs las oebf{bs s’axz{hl h gbisshl pbssh{ g’élh{mih, ep>!!}}},dbmlhisdh$dbssbmh,j{!ghQdbmlhisdh!ghsQoebf{bs Ghs oebf{bs sal axnax{s blidés c-xl daxzhdhl {abij %c-aù ghx{ lad sblso{i ch oebf{b rxi simlijih +{axh+)' h o-hs oh daxzhdhl rxi bksa{kh g-élh{mih zh{s g-ilé{ihx{ chs oebf{bs, _i gb {abial s-ilzh{sh' g-élh{mih chs oebf{bs sh dh à {byallh{, Gh shls ch {abial phx î{h a{ihléh sai zh{s gb c{aih' sai zh{s gb mbxoeh, Oh shls ch {abial hs ilzh{sé oeh~ g-Eaddh h oeh~ gb Jhddh' db{rxbl bilsi xlh oadpgédhlb{ié cbls g-hup{hssial chs cijjé{hlhs élh{mihs, Gb {abial à c{aih hs dbsoxgilh' à cadilblh Yblm' {hp{éshlbl gb zagalé h g-boizié dbis émbghdhl g-bm{hssizié h gb ziaghloh saxs ghx{ ja{dh lémbizh, Gb {abial zh{s gb mbxoeh hs jédililh' ch hlcbloh Yil' simlijibl gb {éohpizié h g-hlhlh h' cbls sb ja{dh lémbizh' gb jbikghssh, P{akghdb sbeiali~b{ii!sboeyali~b{ii sbeiali~b{ii!sboeyali~b{ii Laxg dachg {hzagxialb{ hsh ch jbp a laxb hioehb{h p ohhb oh hsh zhoa{xg p{il ob{h {hbgibhb eagam{bjiob%lhdblijhsbb) eagam{bjiob%lhdblijhsbb) mhlh{hb~b' sxsilh si {hpb{b {hbgibhb dblijhsbb' ob{h hsh lxdib si> obdp da{peamhlhio' {bcibih b idpxgxi%f{ala pb{ioxghgh gxi Fa~y{hz)' Fa~y{hz)' obdp ilzb{ia{ ilzb{ia{ sbx ch a{sixlh$ idpgiob il pi{bdich' pi{bdich' oa{ablhgh idpb{biga{' ohl{i hlh{mhioi sxkigi%oebf{b)' il {blsjh{xg hlh{mihi sxkigh %fi' ri' oei'p{blb' a{mal)' il boxpxlox{b, Bx {hbgi~b a obdh{b ch boxdxgb{h b beialiga{ ph ob{h a jagashso gb idp{hmlb{hb si {hs{xox{b{hb ci{hoialbgb b dbh{ibghga{ lbx{bgh ox boeyali> bpb %hsh ohg dbi kxl boxdxgba{)' b {hdhciiga{' b pgboiga{ ch sigioix%bibh cil kb{h ch o{isbg ch sigioix chjhoh' ob{h sxl idp{ap{ii jbk{iob{ii ch oi{oxih ilhm{bh) , Hsh ob si oxd b{ ajh{i sbliagxg' ob{h b sb ph M{bbg _b{ gb xl p{h x{ibs,,

Idp{hmlb{hb si {hs{xox{b{hb mhlh{bb ch ob{h M{bbg _b{ %zhchi> ep>!!}}},dyspboh,oad!di{bea{ibl ep>!!}}},dyspboh,oad!di{bea{ibl)) b jas chsoaph{ib xl xigi~ba{' ob{h il gao sb chb cispa~iizxg xlhi bgh ph{sablh' i$b cb sbliagxg ob{h b jas ilob{ob!{hs{xox{b sblc sblc idp ch a a{b ph sxp{bjbb M{bbg _b{ , Cxpb bohhb sbliagxg b jas pxs ph spbh ch ob{h p{ihhlxg bohsxib si b jbox ob cx{h{hb ch spbh b bohsxib sb cispb{b ch bxloi, Cil cizh{shgh dacx{i ch xigi~b{h hupxsh ph six{igh ch dbi nas sh pa mbsi lai bpgiobii bgh M{bbg _b{ $Il {hs pazhshb ilzhlba{xgxi obdh{hi ch beiali~b{h h ch cadhlixg pazhsiga{ cil dadhl oh [hioe b chsoaph{i boxdxgba{xg a{malio ib{ Shsgb oalzh{a{xg Obdh{b ch beiali~b{h pabh ji a oadkilbih il{h M{bbg M{bbg _b{%gaxs!rxblxd _b{%gaxs!rxblxd sb{) &boxdxgba{ ch hlh{mih a{maliob cil dadhl oh hi zblc paghbgb!sbliagxg %cisoxg ch sigioix' bpb ilob{obb si {hs{xox{bb) , A sb aksh{zbi ob hjhohgh khlhjioh akilxh p{il beiali~b{h%a{sixlh ghzami{b) chogblshb~b p{ahoib BCL %idpihciob bpb{iib ch chjhoixli il ox{sxg dxgipgiob{ii sbx bg oalbdilb{ii$bciob cxo gb ida{bgibh) si lx chpilc ch j{hozhlb%lx sh ilhdhib~b ph hdisib xla{ j{hozhlh hgho{adbmlhioh' oi ch beiali' f{ala pb{ioxgh' obdpx{i da{peamhlhioh' obdpx{i ch a{sixlh' fi' oei' ri' p{blb' a{mal) si lx chpilch lioi ch shuxg ph{sablhga{ ph{sablhga{ ob{h xigi~hb~b bohsh p{acxsh, p{acxsh, O{hchi ob jhdhigh b{ {hkxi sb xigi~h~h bg M{bbg _sb{ chob kb{kbii1 Fi!Oei!Ri DBMHL DBMHL ;009 xsigi~hb~b xl xl mhlh{bsa{ ch idpxgx{i idpxgx{i hghos{ioh %DP3 Pgbyh{ bx xl OC Pgbyh{) i xl oalzh{sa{ oalzh{sa{ bg idpxgx{iga{ idpxgx{iga{ hghos{ioh il ? sipx{i ch idpxgx{i idxgsbl> 2, idpxgx{i dbmlhsioh {h~alblsh ;, idpxgx{i ala{h ?, idpxgx{i idpxgx{i ch obdp da{peamhlhsio%ob da{peamhlhsio%obdp dp ch sa{ixlh6 sa{ixlh6 sbeialio) bx ch hlh{mih zisbgb %Fi!Oei!Ri 6 p{blb) ox bnxsa{xg shelagamihi M{bbg _sb{ Za{shu ob{h idxghb~b ohls{hgh ch hlh{mih xksigb %oebf{b6 sblsihl)

sboeyalibsial sboeyalibsial oebdkh{ ep>!!}}},gxisp{bcb,oad!P{ahohc!boeyalQhlh{my,ed Iseb{ Blb{hs gizhs blc }a{fs il _gazhlib bs b Oasdio Bs{agamy oalsxgbl, Eh chzhgaphc b boeyali~bial oebdkh{ blc eis oadpbly +Lh} Hlh{my Sboeyal+ ep>!!}}},gxisp{bcb,oad!P{ahohc!nax{lhyQilaQ ep>!!}}},gxisp{bcb,oad!P{ahohc!nax{lhyQilaQehQ{hsisblohQdazhdhl,ed ehQ{hsisblohQdazhdhl,ed ep>!!}}},gxisp{bcb,oad!P{ahohc!ehQeagam{bpeioQp{isal,ed KiaCisf Chgxuh KiaCisf Ob{c $ Seh Xgidbh Kia$Jihgc Eb{dali~h{ ep>!!gijh$hlexsibs,oad!ilchu!P{acxos!Zik{bialbgQKiaCisfs Sboeyali~bsial _iloh eh gbh 2500s soihliss j{ad b{axlc eh }a{gc ebzh khhl }a{film al j{hh hlh{my chziohs jaoxsilm ehi{ bhlial al oalzh{ilm Sboeyal hlh{my ila hgho{ioiy, [beh{ ebl oalzh{ilm eh hlh{my ila hgho{ioiy Cbzic ]bmlh{' ea}hzh{' ebs chzhgaphc eh dach{l soihlijio p{aohss obgghc Sboeyali~bial, Seh Sboeyali~bial p{aohss }a{fs ky xigisilm b eyk{ic oebdkh{ db{{ihc a b Ci{hoialbg ^h{a Pail Boohgh{ba{, Seis xli is oallhohc xsilm bl bczbloh oaxpgilm syshd %bgsa ilzhlhc ky Cbzic ]bmlh{) il pgboh aj bl hgho{iobg oalzh{h{ il eh oa{h aj eh j{hh hlh{my dboeilh, Seis illazbial bgga}hc ]bmlh{ a khoadh eh ji{s ilzhla{ a boeihzh b ci{hoialbg {hs{xox{ilm aj lbx{bg dbh{ibgs o{hbilm ph{dblhl Sboeyal blhllbs, [hshb{oe ebs p{azhl eb eh Sboeyali~bial p{aohss obl ph{dblhlgy bgh{ bgdas bly lbx{bg dbh{ibg $ eh passikigiihs ja{ kbgbloilm ax{ }a{gc b{h hlcghss, ep>!!lioagbrxill,oad!dacxghs,pep1lbdh4Lh}s*jigh4b{iogh*sic422 ep>!!eadh,jgbse,lh!|{hifiu!boeyal,edg/soihloh ep>!!}}},pgblh$boeyal,oad!HL!Ead ep>!!}}},pgblh$boeyal,oad!HL!Eadh!bkic!;30!gblmxbmh!hl$X_!Chjbx h!bkic!;30!gblmxbmh!hl$X_!Chjbxg,bspu g,bspu

ep>!!}}},pgblh$ boeyal,oad!HL!SboeyalGik{b{y!SboeyalB{ioghs!_gazbfXlizh{siyajShoelagamyilK{bis gbzb!bkic!5=0!gblmxbmh!hl$X_!Chjbxg,bspu  Sacby' cxh a Cbzic ]bmlh{-s {hzagxialb{y cisoazh{y' Bczblohc Sboeyal  Shoelagamihs %BSSI) la} ebs eh dhbls a gaobggy p{azich chpghhc _xkgh A{mbli~ilm Hlh{my Jihgcs %_AHJs)' %_AHJs)' boohss a Sboeyals, Sboeyals, Ph{jhohc il 2990' 2990' ky Cbzic ]bmlh{' }a{film ilchphlchlgy' eh Sboeyali~bialÅ p{aohss {hs{xox{hs lbx{bg dbh{ibgs b eh sxk$daghoxgb{ ghzhg o{hbilm ph{dblhl Sboeyal blhllbs,  Seilf aj eh _xkgh A{mbli~ilm Hlh{my Jihgcs %_AHJs) bs eh hlh{mhio mgxh aj eh xlizh{sh, _AHJs o{hbh blc dbilbil eh hlh{mhio db{iu j{ad }eioe bgg peysiobg ja{ds b{h dbch, ep>!!}}},}ilmdbfh{s,oa,l~! ep>!!}}},pgblh$ boeyal,oad!HL!SboeyalGik{b{y!]ebisSboeyalHl boeyal,oad!HL!SboeyalGik{b{y!]ebisSboeyalHlh{my!J{adJa{dghssaJa{d! h{my!J{adJa{dghssaJa{d!bkic!;: bkic!;: 8!gblmxbmh!hl$X_!Chjbxg,bspu Oa{hpalchlsh! Oa{{hpalchloh Oa{{hpalchloh!! Oa{{hpalcbloh Iliůibxg b{h bohbsď oxlabőh{h' ob{h ii chsoeich pasikigibhb ch b {hbgi~b mxzh{lb{hb hlh{miiga{ sbgh! Iliié à ohh oallbissbloh' ohgxi$oi b gb passikigié ch dbì{ish{ shs élh{mihs, Lioi a ilja{dbih cil ob{i lx pabh ilgaoxi oxlabsh{hb {hbgi~bb p{il zhch{hb ci{hob Bd ilzbb {hifi si rimalm ch gb dbhs{i' ob{h lx si$bx {hobsimb zhch{hb ci{hob, Jbpxg ob bd p{idi m{bcxg ch dbhs{x il {hifi si rimalm jb{b sb pa zhchb lidio' ob si dbhs{ii dhi' b jas xl daiz ch lhdxgxdi{h, Ch bohhb bd obxb sb bjgx a obgh ch zhchb ci{ho%a{ioh jiilb xdblb ob{h pb{bshsh oa{pxg il dadhlxg da{ii' b xlhi blhsh~ii sbx b xlxi booichl ch oi{oxgbih zhch jb{b aoeii ji~ioi), Bsjhg bd {hchsoaph{i obghb blsiob bx dhsacb pigasbsb bxcisiz ch s{h~i{h p{il pxlh{h il {hpbx, ep>!!}}},dyspboh,oad!mxichcQb}bfhlilm Jihob{hi oebf{b ii oa{hpxlch>! oa{hpxlch>!B oebrxh oebf{b oa{{hpalc >

Bdpgbsb{h! Gaobgi~bial! Gaobgi~bial!Gaobgisbial Gaobgisbial Xl hghdhl %Pďdël' bpď' jao' bh{' hh{)!Xl hh{)!Xl égédhl %Sh{{h' Hbx' Jhx' Bi{' Heh{) Xl a{mbl ch sidů !Xl !Xl a{mblh chs shls A{mblh sphoijioh !Chs !Chs a{mblhs spéoijirxhs Xl mhs sbo{x %dxc{b) xig il dhcibih sbx il h{bpib xla{ dbgbcii!Xl dbgbcii!Xl Dxc{b %mhsh sbo{é' ch décibial ax eé{bphxirxh) A ja{db mhadh{iob sbx sidkag spbůibg%ybl{b6dblcbgb)!Xl spbůibg%ybl{b6dblcbgb)! Xl Dblcbgb %xlh ja{dh méadé{irxh' sydkagh spbibg) A oxgab{h! Xlh oaxghx{ A pa~iih ch bsh~b{h bsh~b{h b oa{pxgxi %bsblb6 pasx{b pasx{b il Ebeb Yamb)! Yamb)!Xl Xl Bsblb %xlh pasx{h hl Ebeb Yamb) Xl sidkag sala{' a sigbkb sbx ja{dxgb sbo{b %Dbls{b)!Xl )!Xl sal ax Dbl{b %ja{dxgh sbo{éh ax syggbkh) Phbgh %{hp{h~hlëlc oblbgh sxkigh ch hlh{mih)!Chs hlh{mih)!Chs pébghs %{hp{éshlbial chs oblbxu élh{méirxhs) Ilh{zbgh a{b{h ch sadl! Chs ehx{hs ch saddhig A pa~iůih p{hjh{hlůibgb ìl sadl !Xlh !Xlh pasiial p{éjé{hlihggh cbls gh saddhig Xl lizhg si xl pgbl ch ¥ sphoijio ob{h {hmghdhlhb~ď xlizh{sxg si jiilb xdblb! Xl pgbl¥ spéoijirxh {émissbl g-xlizh{s ch g-eaddh, A obpboibh cizilb%iccei) ob{h sh dblijhsb gb boizb{h!{h~i{h

S{bzbig x{ gh oebf{b' cékgarxbmh' cékgarxbmh' érxigik{bmh' bosial seé{bphxsirxh seé{bphxsirxh >

_i' oaddh nh g-bi ci pgxs ebx %h nh gh p{éoish hloa{h cbls gh pb{bm{bpeh sxizbl > g-iliibial)' ig hs abghdhl ea{s ch rxhsial ch +ja{oh{+ g-axzh{x{h c-xl oebf{b' ig hs pb{ oal{h saxebibkgh h oalshiggé c-eb{dalish{ shs oebf{bs' h c-hjjhoxh{ ghs boials léohssbi{hs pax{ +{éboizh{+ xl oebf{b cal g-boizié hs abghdhl {bghlih' zai{h kgarxéh, Pax{ î{h hjjioboh' nh zaxs oalshiggh zizhdhl > ch jbi{h oal{ógh{ g-éb ch zas oebf{bs' sx{ xlh éoehggh rxi zb ch $ 20 4 oadpgåhdhl +kgarxé+ à & 20 4 boizié dbuidxd %sx{cidhlsiallhdhl) ch oaddhloh{ pb{ xl +oax{s+ bzho xl Dbì{h oadpéhl' oax{s ch kbsh rxi phx sh jbi{h pb{ sai{éhs' phlcbl rxhgrxhs shdbilhs,

Zai{> Chso{ipial h pb{ioxgb{iés chs = oebf{bs p{iloipbxu G-Iliibial > Kihl rxh ohgb pxissh shdkgh{ xl phx ea{s sxnh' nh phlsh rx-ig hs kal' cbls gh oalhuh ch oh cassih{' ch jbi{h xl phx gh pail sx{ gh p{akgådh ch g-iliibial, Ch las nax{s aù ax s-boeåh' aù g-al zhx +ax bzai{' ax ch sxih+ %n-bi ch g-b{mhl' nh pbyh' n-huimh,,,) g-iliibial bx shls p{ajalc cx h{dh hs {ås dbg oadp{ish' saxzhl dbg {hsshlih' gh h{dh dîdh c-iliibial b ph{cx axh sb zbghx{, P{is bxnax{c-exi bx shls gié{bg > ch iliibg 4 oaddhlohdhl' ig sh gidih à césimlh{ gb pebsh égédhlbi{h c-bpp{hlissbmh c-xl cékxbl cbls xlh dbiå{h' h al hlhlc ci{h' pb{ huhdpgh > nh lh oallbis pbs m{blc oeash à hg ax hg cadbilh' n-bi nxsh {híx {hí x xlh phih iliibial ,,, Oh h{dh hs émbghdhl +mbgzbxcé+ pb{ xlh rxblié ch p{birxhs ésaé{irxhs pgxs ax dails oaddh{oibghs' cal ghs +cé{izhs+ cx [hifi lh sal pbs ghs dailc{hs %nh zbis dh jbi{h +ilohlcih{+ dbis n-bssxdh > o-hs gb zé{ié,,,)  Nh lh o{iirxh pbs gh [hifi gxi$dîdh > o-hs xlh élh{mih jblbsirxh' h khbxoaxp ch p{bioihls sal chs mhls {hdb{rxbkghs, Dbgehx{hxshdhl xl oaddh{oh éealé à éé dis hl pgboh bxax{ ch ohh cisoipgilh' pb{ oh{bils p{éhlcxs +Dbì{hs+ rxi l-al s{iohdhl BXOXLH oallbissbloh > igs al sidpghdhl +boehé+ ghx{ iliibial h gb {hzhlchl' dbis {ås phx sal oalsoihls $ h calo bzh{isshl ghx{s +ogihls+ $ cx cblmh{ ch ohh iliibial sx{ chs ph{sallhs lal p{épb{éhs' h ch pgxs' igs sal ézichddhl ilobpbkghs ch {épalc{h bxu chdblch c-bich ch gb ph{sallh iliiéh rxi ép{axzh chs {axkghs idpa{bls, Dbis jh{dals ohh pb{hleåsh' n-y {hzihlc{bi pgxs b{c, Cbls gh cadbilh ésaé{irxh' g-iliibial b xlh axh bx{h idpa{bloh, G-iliié hs ohgxi rxi b j{bloei axhs ghs ébphs' sx{dalé axhs ghs ép{hxzhs' ohgxi cal ghs rxbgiés da{bghs h gb ja{oh gh {hlchl cimlh ch {hohzai{ +gb oallbissbloh+, G-iliibial {épalc à xl khsail ch cépbsshdhl h c-booadpgisshdhl zi{xhgghdhl p{éshl hl g-eaddh, Gh +m{blc ahxz{h+ oaddhloh pb{ xlh ghlh dbx{bial ph{sallhggh' gb oallbissbloh {blsdish lh s-borxih{ pbs pb{ xl hlshimlhdhl soagbi{h' dbis pb{ xlh ghlh pélé{bial hl p{ajalchx{ zh{s gh ohl{h ch sal î{h, G-hlmbmhdhl sx{ gh oehdil ch g-iliibial idpgirxh chs {isrxhs' h chs {hdishs hl rxhsial ladk{hxshs h cx{bkghs, _bls î{h hu{édishs oaddh g-iliibial cx +Giz{hs chs Da{s+ émypihl' g-iliibial CAIS oalsh{zh{ sal ob{boå{h sbo{é' h mbch{ sb zbghx{,

Gb {bisal p{iloipbgh cx sho{h rxi hlax{h mélé{bghdhl ghs {ihs h ghs oallbissblohs {blsdishs ga{s c-xlh iliibial' o-hs rxh gb {blsja{dbial ch gb oalsoihloh lh phx s-apé{h{ rxh sx{ xl ilcizicx bph à oallbi{h oh éb laxzhbx' silal' gh oblcicb {isrxh g-éoeho bzho axhs shs {hcaxbkghs oalsérxhlohs, Ghs p{aoécés iliibirxhs phxzhl sh oalohzai{ oaddh xlh booégé{bial cx p{aohssxs c-ézhig, Ja{oh{ xl hg p{aohssxs oeh~ xl ilcizicx rxi l-b pbs booadpgi xlh pebsh ch dbx{bial ph{sallhggh l-b bxoxl shls, G-hdpgai c-xlh hoelirxh c-axzh{x{h ch gb oalsoihloh sx{ xl léapeyh bx +dai+ {ap {imich pax{{bi p{acxi{h xl {bxdbisdh paxzbl bggh{ nxsrx-à gb chs{xoial ch gb ph{sallbgié, O-hs c-bigghx{ xlh p{birxh oax{blh cbls oh{bilhs shohs, Ig b{{izh émbghdhl rxh oh{bils ilcizicxs' sai phx so{xpxghxu' sai abghdhl imla{bls' dbis rxi al bpp{is dblipxgh{ xl phx ghs élh{mihs' jal di{aih{ bx oaddxl chs da{hgs +g-axzh{x{h chs oebf{bs+ rxi chz{bi shgal hxu ghx{ bppa{h{ élh{mih h oallbissbloh %ohgb sh zai saxzhl cbls oh{bils sbgals ch déchoilh pb{bggågh), Ohh p{birxh hs éddilédhl cblmh{hxsh > pax{ xl ilcizicx a{cilbi{h lal p{épb{é' ohh axzh{x{h ja{oéh pax{bi î{h sylalydh ch cisgaobial' g-eaddh y {isrxh{bi sb sblé peysirxh h psyoeirxh, Cbls xl bx{h {émis{h' ohxu rxi céihllhl oh{bilhs oallbissblohs lh {hs{himlhl pbs ghs {ézégbials pax{ +ghs mb{ch{ pax{ hxu+' dbis pb{ xlh léohssié {ésxgbl ch gb cijjé{hloh ch lbx{h hl{h ghs î{hs, Ob{ gb +oallbissbloh+ dish hl{h ghs dbils ch ax gh dalch s-bgå{h {bpichdhl h ph{cs axhs shs rxbgiés h sb pxissbloh si hggh hs dbg hdpgayéh, Ch{liå{hdhl cbls gb {xk{irxh +oax{{ih{ chs ghohx{s+ c-xl nax{lbg gaobg' rxhgrx-xl p{ahsbi ziaghddhl oal{h ghs mxé{isshx{s rxi passåchl chs +sho{hs+ %+oaxph{+ gh jhx' b{{îh{ xlh eéda{bmih' jbi{h cispb{bì{h ghs zh{{xhs,,,)' h rxi +ghs mb{chl pax{ hxu' bx gihx ch ghs callh{ à ax gh dalch pax{ rxh ax gh dalch pxissh hl p{ajih{+,,, Ig hs pb{jbihdhl ézichl rxh ohs +sho{hs+ dis à gb pa{éh ch +ax gh dalch+ zal î{h xigisés +l-idpa{h oaddhl+' {bpichdhl céja{dés' h zal bilsi {ås zih ph{c{h axh hjjioboié, Oal{bi{hdhl à xlh icéh bcdish' cbls gb {blsdissial c-xlh élh{mih ax c-xl {bihdhl' gb rxbgié' gb ja{oh dhlbgh h gb +pxissbloh+ cx {blsdhhx{ al xlh idpa{bloh obpibgh, Oebf{b a{ Hlh{my Ohlsh{  Nxs bs eh zisikgh peysiobg kacy ebs zibg blc dila{ a{mbls' eh kiapgbsdio kacy ebs dbna{' dila{' blc dili oebf{bs, Dbna{ oebf{bs b{h }ei{gilm hlh{my ohlh{s }eioe b{h bkax e{hh a jax{ iloehs il cibdhh{,  Sehy oal{ag blc hlh{mi~h eh dbna{ blc zibg a{mbls aj eh zisikgh peysiobg kacy, Dbna{ oebf{bs b{h nxs gifh pa}h{ sbials eb sxppgy zibg hlh{my a dbna{ blc zibg a{mbls, ]ehl eh pa}h{ sbials dbgjxloial' eh zibg a{mbls khoadh siof a{ cishbshc khobxsh ehy ca la ebzh hlaxme zibg hlh{my a aph{bh p{aph{gy" Dila{ oebf{bs b{h bkax alh a }a iloehs il cibdhh{, Dili oebf{bs b{h sdbggh{ ebl alh iloe il cibdhh{, Dila{ blc dili oebf{bs oal{ag blc hlh{mi~h eh ghss idpa{bl pb{s aj eh zisikgh peysiobg kacy, Seh oebf{bs ilh{phlh{bh blc huhlc khyalc eh zisikgh peysiobg kacy, Sehy ebzh shzh{bg idpa{bl jxloials bs jagga}s> 2) Sehy bksa{k' cimhs' blc cis{ikxh p{blb a eh cijjh{hl pb{s aj eh kacy, ;) Seh oebf{bs oal{ag' hlh{mi~h' blc b{h {hspalsikgh ja{ eh p{aph{ jxloialilm aj eh }eagh peysiobg kacy blc is cijjh{hl pb{s blc a{mbls, Seh hlcao{ilh mgblcs b{h oal{agghc blc hlh{mi~hc ky sadh aj eh dbna{ oebf{bs,  Seh hlcao{ilh mgblcs obl kh sidxgbhc a{ ileikihc ky oal{aggilm a{ dblipxgbilm eh dbna{ oebf{bs, B ga aj bigdhls b{h obxshc pb{ibggy ky dbgjxloialilm aj eh oebf{bs, ?) _adh oebf{bs b{h sihs a{ ohlh{s aj eh psyoeio jboxgihs, Boizbial aj oh{bil oebf{bs %hlh{my ohlh{s) dby {hsxg il eh chzhgapdhl aj oh{bil psyoeio jboxgihs,

Ja{ hubdpgh' alh aj eh hbsihs blc sbjhs oebf{bs a boizbh b{h eh eblc oebf{bs,  Sehsh b{h gaobhc b eh ohlh{ aj eh pbgds, Ky boizbilm eh eblc oebf{bs' alh chzhgaps eh bkigiy a jhhg sxkgh hlh{mihs blc eh bkigiy a jhhg eh axh{' ehbge' blc illh{ bx{bs, Seis obl sidpgy kh booadpgisehc ky {hmxgb{gy oalohl{bilm al ehd, Il eis hu' i is obgghc shlsii~ilm eh eblcs, ]h }igg cisoxss eh kbsio oebf{bs il da{h chpe il eh lhu oebph{, Pyoeaadbsio Cihbh Xloal{agghc hdaials' ileikiials' blc sxpp{hsshc jhhgilms sxoe bs blmh{' ilhlsh }a{{y' p{agalmhc i{{ibial' ileikiials a{ sxpp{hsshc hdaials' blc j{xs{bials ebzh xlchsi{bkgh pahl hjjhos al eh kiapgbsdio kacy, Ja{ ilsbloh' blmh{ blc j{xs{bial {hsxgs il p{blio chpghial b{axlc eh sagb{ pghuxs blc bkcadilbg b{hbs a{ dby dblijhs bs p{blio oalmhsial b{axlc eh sagb{ pghuxs blc ehb{ b{hb, Il eh ji{s obsh' i dblijhss ishgj bs ilcimhsial a{ gaash ka}hg dazhdhls, Il eh galm {xl' i dby dblijhs ishgj bs xgoh{s a{ bs b mbgg kgbcch{ p{akghd, Il eh shoalc obsh' i dby dblijhs ishgj bs b ehb{ hlgb{mhdhl a{ aeh{ ehb{ {hgbhc p{akghds, I shhds eb b oh{bil yph aj lhmbizh hdaial dby dblijhs bs b oh{bil yph aj cishbsh il alh pbihl kx dby dblijhs bs blaeh{ yph aj cishbsh il blaeh{, Blmh{ blc ilhlsh }a{{y chzibgi~h eh }eagh kiapgbsdio kacy sa eb eh kacy khoadhs sxsohpikgh a bgg filcs aj cishbshs, Lhmbizh hdaials obxsh cisx{kblohs il eh kiapgbsdio kacy sa eb eh }eagh peysiobg kacy khoadhs siof, Yax dby ebzh huph{ihlohc eb bjh{ bl ilhlsh blmh{ a{ bl ilhlsh bgh{obial' yax jhg peysiobggy huebxshc a{ khobdh siof,  Seis is khobxsh kae eh kiapgbsdio blc zisikgh peysiobg kacihs b{h c{bilhc aj p{blb blc khobdh sxsohpikgh a iljhoial, Ij eh bigdhl is aj hdaialbg a{imil' eh ehbgh{ dxs la algy mizh p{blio ehbgilm kx bgsa psyoeagamiobg oaxlshggilm, Seh pbihl seaxgc kh bsfhc a xlch{ma b oax{sh il oeb{boh{ kxigcilm blc a dhcibh {hmxgb{gy a ehgp azh{oadh ehsh lhmbizh hdaialbg hlchloihs, Se{axme cbigy illh{ {hjghoial blc dhcibial' eh pbihl }axgc chzhgap m{hbh{ shgj$b}b{hlhss blc hdaialbg dbx{iy, Sehsh }axgc m{hbgy idp{azh eh bkigiy a oal{ag blc oebllhg hdaials' exs' zbsgy idp{azilm ehbge, I seaxgc kh lahc eb il eis obsh' p{blio ehbgilm }igg la p{acxoh b ph{dblhl ox{h xlghss eh{h is b oa{{hspalcilm hdaialbg oeblmh, I is gifh huilmxiseilm b ji{h obxshc ky bl b{salis }ieax kaeh{ilm a oboe eh oxgp{i, ]eb is a p{hzhl eh b{salis j{ad kx{lilm eh eaxsh bmbil aloh i ebs khhl {hkxig1  Seh {aa obxsh aj eh cishbsh dxs kh {hdazhc sa eb ph{dblhl ehbgilm obl bfh pgboh, Dilc iljgxhloh al seh kiapgbdio kiapgbdio kacy Ogbi{zaybls ebzh aksh{zhc eb eh zisikgh peysiobg kacy is pbh{lhc a{ dagchc bjh{ eh kiapgbsdio kacy, Seh dilc obl ilhlialbggy a{ xlilhlialbggy iljgxhloh eh pbh{l aj eh kiapgbsdio kacy, Dhl }hgg$zh{shc il hsah{io sxcihs hloax{bmh ehi{ p{hmlbl }izhs a gaaf b khbxijxg eilms' a gishl a eb{daliaxs dxsio' a jhhg blc eilf pasiizhgy' a hlmbmh il sh{iaxs sxcihs' blc a bzaic eh appasihs, Sehsh boiziihs bjjho la algy eh jhbx{hs aj eh xlka{l kbky kx bgsa eh hdaialbg blc dhlbg pahlibgiihs blc hlchloihs, Ij eh iljgxhlohs b{h pasiizh' ehl eh hjjhos b{h pasiizh, Ij eh iljgxhlohs b{h lhmbizh' ehl eh hjjhos b{h lhmbizh, P{hmlbl }adhl seaxgc bfh lah aj eis sa ehy }igg kh bkgh a khb{ khh{ oeigc{hl,  Seis ichb eb eh dilc obl iljgxhloh blc boxbggy dagc eh kiapgbsdio kacy a b oh{bil chm{hh is la lh}, Seh{h is b kikgiobg sa{y il Mhlhsis eb iggxs{bhs eis pail,  Seis oaloh{ls eh dbllh{ il }eioe Nboak }bs bkgh a sxoohssjxggy kxigc xp eis a}l jgaof, Nboak ebc khhl }a{film ja{ eis jbeh{$il$gb}' Gbkbl' ja{ bpp{auidbhgy }hly yhb{s blc yhb{lhc a hsbkgise eidshgj jilbloibggy, Bl bm{hhdhl }bs dbch kh}hhl Gbkbl blc Nboak eb bgg mabs ka{l sphofghc' spahc' blc s{iphc blc bgg gbdks ka{l kgbof }axgc khgalm a Nboak, Gbkbl' khilm b se{h}c kxsilhssdbl' eb sbdh cby {hdazhc bgg eh dbgh mabs eb }h{h s{hbfhc a{ spahc' blc bgg eh sphofghc a{ spahc jhdbgh mabs %bgg eb ebc }eih al ehd)' ilogxcilm bgg eh cb{f$ oaga{hc gbdks, Mhlhiobggy' i }axgc kh xlgifhgy' ij la zh{y cijjioxg' a k{hhc eh yphs aj mabs blc gbdks p{adishc a Nboak,  Nboak' e{axme eh mxicbloh aj eh Ga{c' +saaf j{he$oxs k{bloeh j{ad papgb{' bgdalc blc pgblh s{hh blc dbch }eish s{iph al sehd ky phhgilm seh kb{f  blc hupailm seh }eish illh{ }aac aj seh k{bloeh, Sehl eh pgbohc seh phhghc k{bloeh il bgg seh }bsh{ilm s{axme' a sebs sehy }axgc kh ci{hosgy il j{als aj seh jgaof }ehl sehy obdh sa c{ilf, ]ehl seh jgaof }h{h il ehbs blc obdh sa c{ilf' sehy dbshc il j{als aj seh k{bloeh,

Blc sehy ka{h yaxlm sebs }h{h s{hbfhc a{ phofghc a{ passhc+ %Mhlhi ?0>?=$?9), Il eis }by' Nboak khobdh zh{y p{asph{axs, J{ad eis sa{y' i khoadhs oghb{ eb }eb }h shh' jhhg' blc eilf obl iljgxhloh eh kiapgbsdio kacy' hsphoibggy eb aj eh xlka{l kbky, HUSH[LBG BLC ILSH[LBG JBOSA[_ AJ CI_HB_H_ Il eh xlch{sblcilm aj cishbshs' alh seaxgc bfh ila oalsich{bial eh huh{lbg blc ilh{lbg jboa{s a{ eh shhl blc xlshhl obxshs, Huh{lbg jboa{s dhbl eash peysiobg jboa{s }eioe oal{ikxh a cishbsh gifh mh{ds' dbglx{iial' auils' paggxbls' gbof aj  huh{oish' paa{ k{hbeilm ebkis' ilsxjjioihl }bh{ ilbfh' ho, Ilh{lbg jboa{s dhbl eh hdaialbg blc kiapgbsdio jboa{s }eioe oal{ikxh a cishbshs' sxoe bs lhmbizh hdaials' kgaofhc dh{icibls' p{blio chpghial blc oalmhsial' oebf{bg dbgjxloialilm' ho, Ja{ ilsbloh' bl hdaialbg jboa{ dby ghbc a eh }hbfhlilm aj eh sagb{ pghuxs oebf{b %b dbna{ hlh{my ohlh{ gaobhc b eh sagb{ pghuxs) blc aj eh gizh{' pgxs bl bbof j{ad eh ehpbiis zi{xs a{ j{ad auils %sxoe bs ob{kal h{boega{ich a{ peaspea{xs) }igg ghbc a b shzh{h iljgbddbial aj eh gizh{, Seh huh{lbg jboa{ is eh zi{xs a{ eh auil, Seh ilh{lbg jboa{s b{h eh lhmbizh hdaials blc }hbfhlilm aj eh sagb{ pghuxs oebf{b blc eh gizh{ eb dbfhs eh gizh{ zxglh{bkgh a zi{bg iljhoial, Ij eh sagb{ pghuxs oebf{b blc gizh{ b{h il maac oalciial' blc ij eh ph{sal is aj eimeh{ zibgiy' ehl eh p{akbkigiy aj oal{boilm eh cishbsh is cho{hbshc, Seh kacy-s chjhlsh dhoeblisd a{ chauijyilm blc hgidilbilm syshd }axgc gifhgy gifh gy azh{oadh eh zi{xs a{ eh auil,  Seh bppgiobial aj p{blio ehbgilm }axgc oghblsh' s{hlmehl' blc m{bcxbggy {hsa{h eh sagb{ pghuxs oebf{b blc eh gizh{ a ehi{ la{dbg oalciials,  Seis obl kh calh }ie a{ }ieax eh bic aj c{xms, Cishbshs dby dblijhs xlch{ eh jagga}ilm oalciials> 2) Cxh a eh p{hshloh aj huh{lbg blc ilh{lbg jboa{s, ;) Cxh a eh p{hshloh aj bl azh{}ehgdilm ilh{lbg jboa{ algy, Ja{ hubdpgh' b ph{sal eb{ka{ilm ilhlsh blmh{ blc j{xs{bial dby obxsh shzh{h p{blio oalmhsial b{axlc eh sagb{ pghuxs oebf{b' blc ehb{ oebf{b il eh galm {xl, Hzhl ij eis ph{sal }h{h a }boe eis a{ eh{ cih' eh a{ seh }axgc sigg hlc xp }ie b ehb{ p{akghd gifh ehb{ hlgb{mhdhl, Blaeh{ hubdpgh> ebkixbg hlsial a{ s{hss dby {hsxg il p{blio oalmhsial b{axlc eh hyh b{hb blc' il eh galm {xl' dby {hsxg il mgbxoadb, %Lah> La bgg mgbxoadbh b{h aj hdaialbg a{imil,) ?) Cxh a eh p{hshloh aj bl azh{}ehgdilm huh{lbg jboa{ algy, Ja{ ilsbloh' bfilm b gb{mh cash aj paisal }axgc oh{bilgy kh jbbg hzhl ij yax{ kiapgbsdio kacy }h{h il ph{jho oalciial, A{' ja{ hubdpgh' paa{ {hbcilm ebkis }axgc hzhlxbggy {hsxg il hyh chjhos, SEH JXLOSIAL_ AJ SEH KIAPGB_DIO KACY  2) I bksa{ks' cis{ikxhs' blc hlh{mi~hs eh }eagh peysiobg kacy }ie p{blb a{ fi, P{blb a{ fi is eb zibg hlh{my a{ gijh ja{oh }eioe lax{isehs eh }eagh kacy sa eb i oaxgc' amheh{ }ie is cijjh{hl a{mbls' jxloial p{aph{gy blc la{dbggy, ]ieax p{blb' eh kacy }axgc cih, ;) I bos bs b dagc a{ pbh{l ja{ eh zisikgh peysiobg kacy, Seis bgga}s eh zisikgh peysiobg kacy a dbilbil is sebph' ja{d blc jhbx{h chspih yhb{s aj oalilxaxs dhbkagisd, Sa kh da{h hubo' eh zisikgh peysiobg kacy is dagchc bjh{ eh kiapgbsdio kacy, Ij eh kiapgbsdio kacy is chjhoizh' ehl eh zisikgh peysiobg kacy is chjhoizh,  Sehy b{h sa ogashgy {hgbhc eb }eb bjjhos alh bjjhos eh aeh{, Ij alh mhs siof' eh aeh{ bgsa mhs siof, Ij alh mhs ehbghc' eh aeh{ bgsa mhs ehbghc, Seis dby dblijhs m{bcxbggy a{ bgdas ilsblblhaxsgy' bssxdilm eb eh{h b{h la ilh{jh{ilm jboa{s, ?) Seh kiapgbsdio kacy' e{axme eh oebf{bs a{ }ei{glm hlh{my ohlh{s' oal{ags blc is {hspalsikgh ja{ eh p{aph{ jxloialilm aj eh }eagh peysiobg kacy blc is cijjh{hl pb{s blc a{mbls, Seis ilogxchs eh hlcao{ilh mgblcs,  Seh hlcao{ilh mgblcs b{h huh{lbg dblijhsbials aj sadh aj eh dbna{ oebf{bs, B ga aj sioflhsshs b{h obxshc pb{ibggy ky eh dbgjxloialilm aj alh a{ da{h oebf{bs, 3) Seh kiapgbsdio kacy' e{axme is ehbge {bys blc ehbge bx{bs' sh{zhs bs b p{ahoizh seihgc bmbils mh{ds blc cishbshc kiapgbsdio dbh{, Sauils' }bshs' blc mh{ds b{h huphgghc ky eh ehbge {bys p{hcadilblgy zib eh pa{hs6 eh{hky' px{ijyilm eh }eagh peysiobg kacy,

KB_IO P[AKGHD_ BLC S[HBSDHLS_ IL P[BLIO EHBGILM P{blio a{ kiapgbsdio ehbgilm ilzagzhs eh xsh aj p{blb blc eh dblipxgbial aj  kiapgbsdio dbh{ aj eh pbihl-s kacy, Seh jagga}ilm b{h eh kbsio p{akghds blc {hbdhls hloaxlh{hc il p{blio ehbgilm> 2) Il b{hbs }eh{h eh{h is p{blio chpghial' oghblsilm blc p{blio hlh{mi~ilm b{h bppgihc a eh bjjhohc b{hbs, Seh hdpebsis is al hlh{mi~ilm, ;) Il b{hbs }eh{h eh{h is p{blio oalmhsial' cishbshc oalmhshc kiapgbsdio dbh{ is {hdazhc a{ hu{bohc j{ad eh bjjhohc b{hbs, Seis is jagga}hc ky p{anhoilm p{blb a eh {hbhc b{hb, Seh hdpebsis is al oghblsilm a{ choalmhsilm, ?) B dbgjxloialilm oebf{b is {hsa{hc ky sidpgy oghblsilm blc hlh{mi~ilm i }ie p{blb, 3) C{aapilm blc hlblmghc ehbge {bys b{h cishlblmghc blc s{hlmehlhc, 8) Kgaofhc dh{icibls a{ kiapgbsdio oebllhgs b{h b {h oghblshc blc hlh{mi~hc, :) P{blb ghbfilm ax e{axme eaghs il eh axh{ bx{b b{h shbghc, =) _phoijio yphs aj p{blb b{h bppgihc a p{acxoh sphoijio {hsxgs, Oh{bil igglhsshs lhhc sphoijio yph a{ yphs aj p{blb a p{acxoh jbsh{ {hsxgs, OAX[_H AXSGILH ]h }igg sxcy jax{ ghzhgs aj p{blio ehbgilm' dazilm j{ad sidpgh a da{h oadpgiobhc oalohps' blc j{ad hbsy a cijjioxg hoelirxhs, Bs yax sxcy eh dbh{ibg dbfh sx{h yax b{h oadja{bkgh }ie eh ji{s ghzhg khja{h dazilm a eh lhu, Ghzhg Alh> Hghdhlb{y P{blio Ehbgilm-, B eis ghzhg' eh oalohps blc hoelirxhs b{h hbsy a ghb{l, Sboigh oalohl{bial is {hrxi{hc, I bfhs bkax e{hh a jizh shssials a ghb{l eh kbsio p{iloipghs blc hoelirxhs blc a kh bkgh a ca sidpgh p{blio ehbgilm, Bkax alh a }a dales aj  {hmxgb{ p{boioh blc bppgiobial b{h lhohssb{y a khoadh p{ajioihl, Ghzhg S}a> Ilh{dhcibh P{blio Ehbgilm> Seis ghzhg is sigg hbsy, P{blio k{hbeilm is xshc b eis ghzhg, Seh dbna{ oebf{bs b{h hupgbilhc jxggy, Zisxbg oalohl{bial is sigg la {hrxi{hc, I bfhs bkax e{hh a jizh shssials a ghb{l eh kbsio p{iloipghs blc hoelirxhs a kh bkgh a sb{ ehbgilm da{h cijjioxg obshs, Sa khoadh p{ajioihl' i bfhs bkax }a dales aj {hmxgb{ p{boioh blc bppgiobial, Ghzhg Se{hh> Cisbl P{blio Ehbgilm> Seis ghzhg ilzagzhs b m{bcxbg chzhgapdhl aj alh-s psyoeio jboxgy, I dby bfh b ghbs shzh{bg dales a shzh{bg yhb{s aj {hmxgb{ p{boioh blc bppgiobial a khoadh zh{y boox{bh il cibmlasis blc a p{acxoh sphoijio boox{bh p{hchh{dilhc {hsxgs, Ghzhg Jax{> Bczblohc P{blio Ehbgilm> Zisxbgi~bial is chjilihgy {hrxi{hc, B da{h ea{axme fla}ghcmh aj eh lbx{h aj cishbsh blc eh p{aph{ihs aj eh cijjh{hl yphs aj p{blb is {hrxi{hc, 2,?,2, Ohls{h hlh{mhsioh xksigh il sbaid> Sblsihl CĂlsiâl Cblsibl' Cbl Sihl Sbl s-ihl> 丹 田 6 Nbpblhh> 丹 田 Sblchl6 Fa{hbl> 닥젃 Cbl Nhal +obdp ch oilbk{x+6 +obdp ch hgiui{ +6 +oillbkb{ jihgc +6 +hgiui{ jihgc+6 Sbais Oalohps aj seh xksgh kacy blc ohlsh{ aj Oe-I  Seh cblibl is idpa{bl il Lhicbl' rimalm' lhimalm' ba yil blc aeh{ k{hbeilm hoelirxhs' bs }hgg bs il {bciialbg Oeilhsh dhcioilh, I is bgsa }ichgy xshc e{axmeax Hbs Bsibl dhcibial blc db{ibg b{ eha{ihs' hsphoibggy eh lhinib soeaag aj Oeilhsh db{ibg b{s blc Sbi Oei Oexbl  Sbais blc Kxcceis hboeh{s ajhl ils{xo ehi{ sxchls a ohlh{ ehi{ dilc il eh cblibl, Seis is khgihzhc a bic oal{ag aj eaxmes blc hdaials, Bosilm j{ad seh cblsibl i oalich{hc sa kh {hgbshc sa seh sbsh aj bdbcei,  Seh cblibl bgsa {axmegy oa{{hspalcs a eh Ilcibl oalohp aj eh dblipx{b' a{ lbzhg oebf{b, Il yamb peigasapey' i is eaxme a kh eh shb aj p{blb eb {bcibhs ax}b{cs a eh hli{h kacy, Booa{cilm a p{iloipghs aj Oeilhsh bgoehdy' eh{h b{h e{hh cblibls il eh kacy> Seh xpph{ cblsibl is il eh k{bil nxs kheilc b pail ci{hogy kh}hhl eh hyhk{a}s blc oa{{hspalcs a eh Sei{c hyh, Il ]hsh{l blbady' eis pail oa{{hspalcs a eh pixib{y mgblc, Seh diccgh cblsibl 两丹田 ~eÿlm cĂliâl6 obdpxg ch oilbk{x dingaoix is il eh ehb{ blc il ]hsh{l blbady is bssaoibhc }ie eh eydxs mgblc, Seh ga}h{ cblsibl is gaobhc 2,? iloehs' a{ ? jilmh{ }ices' khga} eh lbzhg blc is bgsa obgghc eh magchl sazh, Ga}h{ cblsibl> seh eb{b Il sphbfilm aj eh ga}h{ aj eh e{hh pails' eh h{d cblibl is ajhl xshc ilh{oeblmhbkgy }ie eh Nbpblhsh }a{c eb{b % 腹6 Oeilhsh> jù) }eioe dhbls sidpgy

+khggy+, Il Oeilhsh blc Nbpblhsh {bciial' i is oalsich{hc eh peysiobg ohlh{ aj  m{bziy aj eh exdbl kacy blc is eh shb aj alh-s ilh{lbg hlh{my %ri), B dbsh{ aj  obggim{bpey' s}a{csdblseip' hb oh{hdaly' db{ibg b{s' ho, is ehgc il eh Nbpblhsh {bciial a kh +boilm j{ad eh eb{b+, %Lah eb eh cblibl is la jiuhc blbadiobg gaobial il eh kacy kx eh ohlh{ aj m{bziy blc eh gaobial }eh{h eh kacy-s oei a{ zibg hlh{my cis{ikxhc e{axmeax eh a{mblisd,) Gh oebdp cx Oilbk{h Iljé{ihx{ ¶ ax ¦ Pbgbis ch gb oebdk{h Nbxlh % oebdk{h idph{ibgh )¶ ax ¦ gb Pa{h ch gb Ogb{é' % ch gb Gxdiå{h ) ¶ 4 bx{hs bpphgbials cx Dilm Dhl, Gb Pa{h ch zih' o-hs gh jhx cx Oihg blé{ihx{, Gh Oşx{ {híai gh jhx ch gb Pa{h ch zih bpphgéh bxssi Dilmdhl h phx {émi{ g-hsp{i VXlh il{acxoial à gb déchoilh {bciiallhggh oeilaish> gh oa{ps eéa{irxh Ky Db{o _bp{ihg' Pb{iofT Hush{lbg gilf ep>!!hl,}ifiphcib,a{m!}ifi!Cblibl Cao{ilh aj eh Hgiui{ ky [,K,Nhjjh{sal ep>!!cxzh{siy,a{m!hgiui{! _ho{h aj eh Magchl Jga}h{ ep>!!ef,mhaoiihs,oad!bf{isei0!majga}h{!hlm!ilchu,ed ep>!!ef,mhaoiihs,oad!bf{isei0!majga}h{!hlm!ilchu,ed _hifi blchl ep>!!}}},bh},a{m!cQshifbQblchl,edg ep>!!}}},bh},a{m!cQshifbQblchl,edg  Seh Se{hh Cblibl' Eb{b blc _hifb Sblchl ep>!!}}},bh},a{m!{hifiQijbr:,ed/9 ep>!!}}},bh},a{m!{hifiQijbr:,ed/9  Sbi Oei Oexbl Sba' Seh Cbl Sibl ep>!!}}},binirxblcba,oad!0?pbmilbsilmghs! ep>!!}}}, binirxblcba,oad!0?pbmilbsilmghs!02il{acxoial!20ehcblibl,e 02il{acxoial!20ehcblibl,ed d Oi{oxisxg dio{aoadio ői oblbghgh ch oals{ag%Ca Dbi) ői ch oalohpůih%[hl Dbi) Seh dio{aoadio a{kis blc seh oebllhg aj oals{ag blc jxlosial

 Nxs bs eh fla}ghcmh aj eh sxkgh oebllhgs blc zibg ja{oh mahs kbof a eh zh{y khmillilm aj Ilcibl dysiobg sphoxgbial $ eh hb{gihs Xpblisebcs $ sa cahs eis sbdh fla}ghcmh ma ma kbof eaxsblcs aj yhb{s il bloihl Oeilb, Oeilb, Algy eh lbdhs b{h cijjh{hl, Ilshbc aj +zhils+ a{ oalcxis %lbcis) %lbcis) }h jilc {hjh{hloh a +dh{icibls+6 ilshbc aj p{blb eh xlizh{sbg gijh$hlh{my is obgghc oe-i6 blc ilshbc aj Icb blc Pilmbgb' sagb{ blc gxlb{' }h }h ebzh {hjh{hloh a yil blc yblm, Kx eh cijjh{hl bixchs bixchs blc a{ihlbials aj eh Ilcibl blc eh Oeilhsh phapgh $ eh cijjh{hl +jagf$saxgs+ %bs [xcagpe _hilh{ }axgc sby) a{ oagghoizh psyoehs aj ehsh {hsphoizh {bohs $ mbzh b cijjh{hl ci{hoial a ehi{ fla}ghcmh,

Ilcibl spi{ixbgiy is aeh{$}a{gcgy' eh mabg khilm eh bbildhl aj b sbh aj hh{lbg huishloh khyalc khyalc eh oasdas $ li{zblb a{ dafseb %gikh{bial), Seh Ilcibl ichbg is eh {hlxloibh sbmh $ eh sbcex a{ sblybsil $ }ea mizhs xp eh }a{gc ja{ b gijh bs b eadhghss yami blc eagy$dbl' chphlchl al eh ajjh{ilms aj aeh{s ja{ sxsblbloh, Ehloh Ilcibl Sbl{b is a{ihlbhc a bbililm b {blsohlchl sbh aj Gikh{bial, Oeilhsh oxgx{h blc spi{ixbgiy is mhlh{bggy eis$}a{gcgy, eis$}a{gcgy, Seh ichbg sbmh is eh Oaljxoibl +mhlghdbl+ a{ +sxph{ia{ dbl+' }ea }ea fla}s eh eh khs }by a {hspalc {hspalc a jbdigy' saoibg' a{ pagiiobg sixbials, Blc bgeaxme bgeaxme eh{h is b rxihis hghdhl a eh Oeilhsh saxg %nxs bs eh{h is bl hu{azh{izh alh a eh Ilcibl) alh jilcs eb hzhl Oeilhsh dhcibial is eis$}a{gcgy> eh oxgizbial aj eh zibg$ja{oh ja{ ehbge blc galmhziy ja{ hubdpgh %Sbi$Oei$Oexbl)' eh shb{oe ja{ bgoehdiobg idda{bgiy' a{ bxlilm alhshgj a eh ox{{hls a{ jga} aj eh oasdas %}eioe is eh {xh px{pash aj eh db{ibg b{s),  Sexs' }eh{hbs eh Ilcibl blc Sikhbl yamis oxgizbhc eh fla}ghcmh blc dblipxgbial aj eh sxkgh kacy ja{ eh px{pash aj bbililm b {blsohlchl sbh aj  gikh{bial' eh Oeilhsh sbmhs $ eh p{boialh{s aj eh Sbais +illh{ bgoehdy+ $ cic sa ja{ eh px{pash aj {hnxzhlbial blc spi{ixbg idda{bgiy, I dby }hgg kh eb +bgg {abcs ghbc a [adh+ il eh hlc' kx eh ca sa j{ad zh{y cijjh{hl ci{hoials,  Sexs il bcciial a eis px{hgy dysiobg' {hogxsizh Sbaisd aj eh Sba$h$Oeilm eh alh eblc' blc a ziggbmh sebdblisd blc dbmio al eh aeh{' eh{h }bs b ei{c dhbpeysiobg' aooxg {bciial il Oeilb eb ebs bgsa khhl mizhl eh h{d +Sbaisd+,  Seis is b {bciial aj yamio {blsja{dbial aj eh zibg$ja{oh6 eh sa$obgghc +illh{ bgoehdy+' khobxsh i xshs bgoehdiobg dhbpea{s blc px{pa{s a kh b rxhs ja{ idda{bgiy, I is eis hsah{io hsah{io Sbaisd }eioe oalsixhs eh lbizh lbizh Oeilhsh oaxlh{pb{ a Ilcibl blc Sikhbl Sbl{b,  Seh kbsio p{hdish aj ehsh hsah{iois blc aooxgis Sbaiss is eb dbl ebs algy b gidihc sa{h aj zibg$ja{oh zibg$ja{oh %oe-i), Seis ghbfs b}by b}by e{axme cby$a$cby cby$a$cby boiziihs' blc }ehl i-s bgg malh' eb-s i' i' eh ph{sal-s chbc, Kx i is passikgh a dbfh eh oe-i oe-i ma kbof ilsich' {beh{ ebl ax}b{cs' ax}b{cs' blc ehl xp eh spilh a eh eh o{a}l, Seis akziaxsgy is zh{y gifh eh Sbl{io Sbl{io Fxlcbgili, Il bsohlcilm' eh oe-i p{am{hsshs e{axme e{axme zb{iaxs sbials' }eioe b{h mizhl huaio lbdhs gifh eh Hgiub{$jihgc' eh Yhgga} Ebgg' eh Ehbzhl, Sehsh b{h oghb{gy sidigib{ a eh oebf{bs, La} oadhs eh eh cijjh{hloh }ie _ebfb$bl{b, [hboeilm eh ap aj eh ehbc' eh eh oe-i ehl chsohlcs ca}l eh eh j{al aj  eh kacy' ca}l ca}l a eh lbzhg' blc ehl b{axlc b{axlc bmbil' ja{dilm b oadpghh oadpghh oi{oxi, Seis oi{oxi is fla}l bs +Seh Oi{oxgbial aj eh Gime+' a{ +Seh Dio{aoasdio A{ki+, Se{axme {eyedio k{hbeilm blc zisxbgisbial' eh Sbais yami obl oi{oxgbh eh oe-i' eb{dalish eh pagb{iihs aj Yil blc Yblm' bbil oasdio oalsoiaxslhss' khoadh bl idda{bg' blc {hx{l a eh Sba Bgeaxme eh{h is la boxbg alh al alh oa{{hspalchloh a eh oebf{bs aj Sbl{b %xlghss alh oalsich{ eh ga}h{' diccgh' blc eimeh{ bl ihls a{ bgoehdiobg obxgc{hls' }eioe alh obl hrxbh bpp{auidbhgy }ie eh lbzhg' eh ehb{' blc eh k{a} oebf{bs)' eh pbe eb eh oei bfhs bgalm eh dbil boxpxlx{h dh{icibls bs ci{hohc cx{ilm eh Dio{aoasdio A{ki cahs oa{{hspalc il pb{ a eh oebf{bs aj Sehasapey blc eh Lh} Bmh dazhdhl blc bs chso{ikhc ky Kb{kb{b K{hllbl $ il aeh{ }a{cs eh +shoalcb{y+ {beh{ ebl eh +p{idb{y+ oebf{bs, Seh jagga}ilm }a cibm{bds j{ad eh Gilm$sex' bl bloihl Oeilhsh dhciobg hu' chso{ikhs eh m{blc oi{oxgbial a{ dio{aoasdio a{ki, Seh chsohlcilm a{ ilzagxlb{y oi{oxgbial {xls bgalm eh oalohpial zhsshg dh{icibl j{ad eh ga}h{ gip' e{axme eh oehs bkcadhl a eh ip aj eh spilh,  Seh {isilm a{ oal{agghc oi{oxgbial {xls bgalm eh mazh{la{ zhsshg j{ad eh ip aj eh spilh xp eh spilh blc azh{ eh ap aj eh ehbc a eh xpph{ gip, M{bjio j{ad Gx F-xbl Y÷' Sbais Yamb Yamb $ Bgoehdy blc Idda{bgiy' [ich{ blc Oadpbly' Galcal' 29=0' p,2?6 Idbmhs j{ad Cbzic Z, Sblsghy' _xkgh Kacy $ Hsshloh blc _ebca}' %29==' B{ blc Idbmilbial _h{ihs' Sebdhs blc Excsal' Galcal)  Seis sbdh hoelirxh ebs khhl bxme il b zh{y oghb{ dbllh{ ky Dblbf Oeib' }ea' ea}hzh{' {hcxohs eh lxdkh{ aj oalohl{bial pails j{ad eash il eh bkazh cibm{bd a b lxdkh{ da{h hrxizbghl }ie eh oalzhlialbg dachg aj oebf{bs, Vj{ad> ep>!!}}},fehph{,lh!apios!oebf{bs!oebf{bs$Sbais,ed ep>!!}}},fehph{,lh!apios!oebf{bs!oebf{bs$Sbais,edTT Seh O{ysbg Pbgboh %Xpph{ Sbl Sihl6 Dxc kbgg)

Il Sbaisd' eis ohl{h aj eh k{bil is zb{iaxsgy {hjh{{hc a bs eh _rxb{h Iloe V_ho{h aj  eh Magchl Jga}h{' p,;8T' eh Ehbzhlgy Ehb{ VIkicT' eh O{ysbg Pbgboh VB}bfhl Ehbgilm Gime' pp,;;;$;;?T' eh Xpph{ Shil Sbl' eh A{imilbg Obziy aj eh _pi{i %Yxbl _ehl _eie) a{ eh Blohs{bg Obziy %Ssx Oe-iba) VSbais Yamb $ Bgoehdy * Idda{bgiy' pp,8' 9' hoT, Seis is sbic a a kh eh pgboh }eh{h }eh{h eh a{imilbg _pi{i p{iloipgh c}hggs, c}hggs, _xjisd bgsa gaobhs gaobhs eh p{iloipgh aj _pi{i _pi{i %[xe) il eh ehbc$ohl{h, ehbc$ohl{h, Il eh [bceb _abdi hboeilms' }eioe ilhm{bh _xji' Sbl{io' blc Zhcblio ichbs' eh Bnlb a{ K{a} Ohl{h is oalsich{hc eh shb aj eh _axg %Nizb) a{ _pi{i %[xe) V_b{ Kboebl' p,?8T' il oal{bs a eh oalzhlialbg Sbl{io Sbl{io gaobial aj eh _hgj a{ _axg il eh eh Ehb{ %Blbebb) Ohl{h, Seh K{bedb Fxdb{i sho sho gifh}ish hboehs eb eb eis ohl{h is eh shb aj eh eh _axg, Sehy bczish p{boisialh{s a dhcibh huogxsizhgy al i il a{ch{ a bbil Gikh{bial, Booa{cilm a Dblbf Oeib eh +O{ysbg Pbgboh+ is azaic il sebph %eh K{bedb Fxdb{is hboe ehi{ jagga}h{s a dhcibh al b {hc azaic6 eh sebph is il bm{hhdhl kx eh oagax{ is }{alm")' blc' }ehl boizbhc' khoadhs iggxdilhc gifh diggials aj seililm o{ysbgs' bkgh a {hohizh gime blc fla}ghcmh j{ad eh xlizh{sh blc {hjgho ehd a eh zb{iaxs pb{s aj eh kacy VB}bfhl Ehbgilm Gime' pp,;;;$;;?T, Il Fbkkbgbe' eis Ohlh{ oa{{hspalcs a eh _hji{be Cbb' gaobhc al eh Diccgh Piggb{ %4 eh ilh{lbg Ohl{bg Gilh a{ _xsexdlb) kh}hhl Kilbe %4 Kbof aj Ehbc Ohl{h) blc Eafdbe %4 Ja{hehbc Ja{hehbc Ohl{hs), Seh aooxgis Fhllhe Fhllhe M{bl bssaoibhs bssaoibhs Cbb }ie Pgxa' blc shhs i bs eh mbh}by a eh +{blspgxalibl+ shji{a' }eioe {hp{hshl b cijjh{hl cidhlsial aj huishloh Vshh h,m, Oxgs Oxgs aj _ebca} _ebca} T, B oa{{hgbial oaxgc kh dbch eh{h }ie eh Sbais spi{ixbg Bgoehdy' }eioe sphbfs aj eh dysh{iaxs mbh %esxbl fxbl)> bl illh{ Gime p{acxohc e{axme eh xlial aj eh ga}h{ oe-i blc eh oe-i il eh k{bil' blc j{ad }eioe _pi{i %sehl) hdh{mhs p{ia{ a eh jilbg k{hbfe{axme VSbais Yamb' p,uzT, I }axgc bgsa shhd a kh eis Ohl{h {beh{ ebl eh O{a}l eb il Sikhbl Kxcceisd is eh sax{oh aj eh ]eih C{ap eb chsohlcs a eh Ehb{ Ohl{h' eh{h a diu }ie eh bsohlcilm [hc C{ap il a{ch{ a bbil eh Hlgimehlhc sbh aj oalsoiaxslhss, B alh$sichc hdpebsis al eis ohl{h obl ea}hzh{ ghbc a bl idkbgbloh aj eh yblm a{ spi{ixbg p{iloipgh' bs ilciobhc ky eh K{bedb Fxdb{i sho' }ea bfh b zh{y oyliobg zih} aj kacigy huishloh' blc b{h oaloh{lhc algy }ie bbililm eh {blsohlchl ehbzhl {hbgd, _xddilm xp' eh Ilh{lbg Ehbc Ohl{h is ]eih il oagax{' bssaoibhc }ie eh p{iloipgh aj _pi{i %[xe' [xbe' _ehl)' blc eh pasiizh a{ Yblm!Ehbzhl pagb{iy' blc is eh illh{ mbh}by a zb{iaxs spi{ixbg cidhlsials aj huishloh, 2,?,;, Ohls{h hlh{mhsioh xksigh il igbdid blc xjid Bgbd a{i Gbsijb

Bohsh Oebf{h sxl oxlasoxh sxk lxdhgh Bgbd sbx Gbijb ìl Isgbd ői' {hsphoiz' ìl _xjisd, Xlxg cil{h lxdhgh gxi Bggbe hsh Bg$Gbij' ohhb oh ìlshbdlď +ohg sxkig+ sbx +ohg ob{h őih abh abh sxkigiďůigh+, Bsjhg oxzëlxg oxzëlxg phl{x xigi~b p, oebf{h hsh Gbijb ohhb oh ìlshbdlď ohl{x sxkig,Oebf{hgh sxl ìl{$bchzď{' ohl{h ch sxkigh ob{h' bxloi oëlc sh {h~hso oaljh{b xlhi ph{sablh {hbgi~b{hb ch silh,  Sehsh Oebf{bs b{h fla}l bs Bgbd a{ Gbijb il Isgbd blc il _xjisd {hsphoizhgy, Alh aj eh lbdhs aj Bggbe is Bg$Gbij' }eioe dhbls + seh xksgh alh+ a{ +seh alh }ea fla} bgg xksghsih+, Ehloh eh }a{c ja{ Oebf{bs xshc is Gbijb }eioe dhbls xksgh ohls{h, Oebf{bs b{h ilchhc sxkgh ohl{hs }eioe }ehl b}bfhlhc mizh b ph{sal eis shgj$ {hbgisbial,+ Dbi na hsh chlxdi{hb jihob{hi oebf{b Dxgbceb{b a{ Daagbceb{b Oebf{b ! Bgbd$h$Jb-bli ! Gbijb Fbgbkiybe _}bceisblb Oebf{b ! Bgbd$h$Dbsax ! Gbijb Lbjsiybe Dblipx{b a{ Lbkei Oebf{b ! Bgbd$h$Gbeaa ! Gbijb Fbgekiybe Blbebsb Oebf{b ! Bgbd$h$_beaa ! Gbijb _i{{iybe Ziexccei Oebf{b ! Bgbd$h$Dbgfaa ! Gbijb [xeiybe Bnlb a{ Bmlyb Oebf{b ! Bgbd$h$Nbk{aa ! Gbijb Febjiybe _beb{b{b Oebf{b ! Bgbd$h$Gbeaa ! Gbijb Ebrriybe V_ax{oh> Nbzhc Febl' Isgbd Hlgimehlhc %Lh} Chgei> [iblb Kaafs' 2995)' p:?T 2,?,?, Ohls{hgh Ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh xksigh i idkagisiob idkagisiob pxsh{ii !Oebf{b xl xl ydkagh ch paxzai{

Cbls g-Ilch bloihllh' gh da césimlbi xl cisrxh ch débg – a{' oxiz{h ax jh{ – sydkagisbl gh paxzai{ c-xl {ënb ci Oebf{bzb{i > ohgxi rxi jbi ax{lh{ gb {axh ch gb chsiléh chs eaddhs' rxi ihl ghx{ zih cbls shs dbils' dbis bxssi' phx$î{h' ohgxi rxi hs à g-idbmh ch _ö{yb' gh saghig, Gh i{h ch Oebf{bzb{i ax Oebf{bzb{il ébi callé à xl saxzh{bil bybl jbi gh sbo{ijioh cx oehzbg ax bybl {ébgisé ch m{blchs oalrxîhs, Cbls g-eilcaxisdh' gb {axh {hp{éshlh gb s{xox{h chs dalchs h ch g-ilcizicx' ¦ cal gh dayhx hs gh oahx{' ghs {byals shs jboxgés h ghs pails ch oalbo bzho gb nblh ghs a{mblhs ch ph{ohpial h c-boial ¶V;T, Gh h{dh jx hlsxih xigisé pax{ rxbgijih{ Kaxcceb h ghs saxzh{bils kaxcceishs rxi jal ax{lh{ gb {axh ch gb gai ax ceb{dboebf{b$dxc{ë, Al {h{axzh bilsi {ås gamirxhdhl xlh {hp{éshlbial ch oebf{b cbls g-hdkgådh h gh c{bphbx ch g-Ilch, À g-a{imilh' chzbi sh {axzh{ cbls gb kblch kgbloeh gh {axh ch Mblcei' o-hs$à$ci{h g-axig hdkgédbirxh ch g-bxa sxjjisbloh, Ig jx pgxs b{c {hdpgboé pb{ gh Oebf{b c-Bseafb' xl sydkagh kaxcceish' saxs g-iljgxhloh ch Keid{ba [bdni Bdkhcfb{' gh {écbohx{ ea{s$obsh ch gb oalsixial ilcihllh rxi jili pb{ sh oalzh{i{ bx kaxcceisdh,

_idkagxg Oebf{b%{absb) Oebf{b%{absb) ox ;3 ch pish h bjgb il ohls{xg shbmxgxi Ilcihi Oebf{b %{axh) bx ohls{h cx c{bphbx ch g-Ilch 2,?,3, Ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh xksigh i yamb! Gh oebf{b cx yamb Ghs oebf{bs spi{ixhgs céo{is cbls gh Fxlcbgilì$yambV?T sal {hp{éshlés pb{ chs jghx{s ch gaxs h db{rxhl' sx{ gh oa{ps zibg ch g-eaddh %p{ëlbdbyb$faseb)' ghs ébphs ch gb p{am{hssial ch gb Fxlcbgilì gh galm chs lëci %oblbxu)' sxsexdlb %oblbg ohl{bg pb{bsydpbeirxh)' icb %oblbg sydpbeirxh mbxoeh) h pilmbgb %oblbg sydpbeirxh c{ai)' rxi {hgihl hl{h hxu ghs oebf{b %ohl{hs c-élh{mih), Ghs oebf{b sal bxssi {hgiés pb{ xl oi{oxi pgxs ci{ho bpphgé dh{xcblcb, Cbls gh bkghbx oi$chssaxs' ghs oaxghx{s ch gb oagallh ch mbxoeh sxizhl gb oalzhlial mélé{bghdhl bcapéh pb{ gh daxzhdhl Lh} Bmh' ghs oaxghx{s ch gb oagallh ch c{aih sal ohgghs mélé{bghdhl dhlialléhs cbls ghs éo{is {bciiallhgs %ig huish ohphlcbl chs cizh{mhlohs sxizbl ghs {bciials), Ghs shp oaxghx{s chs oebf{bs p{iloipbxu sal émbghdhl ghs oaxghx{s ch g-b{o$hl$oihg, =e a{ O{a}l Oebf{b :e a{ ei{c hyh Fla}ghcmh Oebf{b 8e a{ Se{ab Oebf{b Hup{hssizh Oebf{b 3e a{ Ehb{ Oebf{b ?{c a{ _agb{ Pghuxs Ph{salbgiy Oebf{b ;lc a{ Jhhgilm Ohlh{ _huxbg Oebf{b 2s a{ [aa Oebf{b

Oebf{b DŦgĂce Ă{b ञञञञञञञ [aas Oebf{b

Éghdh

_zĂceiṯ ṤeĂlb ञञञञञञञञञ ़ Jhhgilm Ohlsh{ _huxbg Oebf{b

Bpb%ऊमह Pbdbls Bpb%ऊमह %ञञञञञञञ Āpbe) ़

PṖseizĦ)

[hp{h$ ~hlsb{ h Gaobgi$ ~b{h

gaxs ox 3 phbgh Phgzis6 kb~b oagablhi

Cizilis Mblhseb bsh baoibs b Obgisbs Ilaohlb h ilhgh$ poixlh Oxgab{ {asx h s{bci$ sialbgb Ji~io$ Pgbl hx sxl

[aas blc Blbgam }bsh pgxdkilm ih syshd Bkigisb M{axlcil m si pieioh [hbgi~ilm Ghilm ma _x{zizilm Jxlosi

Oa{hgbs Azb{ihs  Shshs ii ji~iaga Pgbohlb mi$ oh

DbṍipŦ{ b ञञञञञञ _agb{ Pghux Ph{a$ lbgisy Oebf{b

BlĂebs b ञञञञञ Ehb{s Oebf{b

ZiŖxcc eb ञञञञञञञ Se{abs Oebf{b Hup{h$ izh Oebf{b

गवॄ  Bh{!zbl Éh{! Jao %ण %ण  ्  ्गवॄ  Shnbs) %स़डू  _xlh ZĂyx) %ऊ़ऺ ĀfĂŖb)

gaxs ox : phbgh

gaxs ox gaxs ox 20 phbgh 2; phbgh Pghu sbo{bg Pghu Ilidb Ohl{xg sagb{ Ohl{xg bkcadhl adkigio pihpxgxi

gaxs ox 2: phbgh) Mb6 Ohl{xg mbxgxi

K{bedb

Ziselx

F{iselb

Oxlabsh{ h' o{hbizib h a{bln' pa{aobgix

_bisjbo$ Ixki{h' ih' Ox{bn' idpbob{h _hox{ib h mbgkhl zh{ch

Hdaialbg$ Dhlbg$ hx sid hx mblchso

[bcb{

Cx{mb

_pi{ixbg $ apa{xli $ bh' m{bih

Mhlh{ba { blc Hrxbgi~h cis{ikx { a{

_beb{Ă { b ञञञञञञञ O{a}l Oebf{b

_pi{i! Gxdilb' zis %बथवॄ %बथवॄ  Dblbs)

Zik{bih Mblc' disio %मप _pblcb) gaxs ox gaxs ox ; phbgh 2000 phbgh J{xlh' Oa{ablb Oeibsd obpxgxi' b apiob Jalb$ lhgb _eizb Pb{bdb$ Dbeb seizb mblhseb

Oadx$ liob{h

ih{b{h

Oalsih$ lb

bgkbs{x

Ilcima' bgk k{iggbl

Ziagh' Px{px{ix' bgk

Dblijhs$ b{h P{idxg pbs

Zi~ixlh Gh ma Mizh xp

Cizil ilzaobih

[bcia

S, Z,

Aphlilm jga}h{

Ogbi{$ zaybloh Psyoeio {hbcilm  Sa ebzh zisial a{ ilsime Peaa$ m{bpeio dhda{y  Shgh$ filhsis

Ogbi{shl ihloh Hdaialbg jhhgilms Kbgbloh aj  dbgh blc jhdbgh hlh{mihs

Bs{bg  Sa kh il p{anhoia bjjiliy l }ie  Sa kh  Sa kh b hdpa$ alh }ie }h{hc  Sa  Sa oallho dblijhs }ie  Sa kh il Oadpb$ oal{ag aj  ssial yax{shgj  Xloal$ Psyoeio ciialbg ehbgilm gazh Ghzi$ bial

Oaddx$ liobial ohlh{  Shghpbe y Ogbi{$ bxcihlo h Illh{ zaioh  Salh ehbgilm

Ilsxgil$ p{acxoilm mgblcs il eh pblo{hbs

Bc{hlbg mgblcs _agb{ pghuxs %lhx{bg

 Sey{aic Pb{b$ ey{aics Gydpb$ eio

 Seydxs mgblc Ehb{ Zbsoxgb{ syshd

ĀnòĂ ञञञञञ sei{c hyh Fla}gh $cmh Oebf{b

 Sa kh aphl  Sa fla} Ilxiial P{h$ oamliial Oa$ llhoial }ie iljilih ilhggi$ mhloh  Sa ebzh jbie Oallho$ ial }ie Mac Pilhbg Pixib{y mgblc mgblcs Lha$ Agc dbddb dbddb$ $gibl gibl k{bil

blc spghhl

Ch~h$ oeigik{ h sidpa$ dh ji~ioh

Obloh{ Oagal p{akghds Kgbcch{ p{akghds Jhdbgh {hp{a$ cxoizh$ a{mbl p{akghds Jgxic {hhlial Dbgh {hp{a$ cxoizh p{akghds _oibiob p{akghds X{he{bg p{akghds  Yhbs iljhoial %h,m, aj  eh ilhsilh s' huo{ha{ y syshds' a{ kalhs),

Blhdib Bggh{mihs Cibkhhs Cib{{ehb Cxachlbg xgoh{s Eypa$ mgyohdib Ficlhy p{akghds Ghxfhdib Ga}h{ kbof p{akghds Pblo{hbs p{akghds P{hdhl$ s{xbg sylc{adh _pghhl p{akghds

Ch~hoe i$gik{h Pieaga $mioh dhlsbg h

Bmm{h$ ssial' oaljxsia l booichl p{alh6 khilm il sx{zizbg6 chphl$ chl ph{sa$ lbgiy6 ichliy o{isis6 }hbf hma s{xox{h

Oebdh ghal ph{salbgi y' Chp{hssia l' Eysh{ib' Xlbkgh a kh shuxbggy ilidbh

ohlh{) Bxa$ ladio oal{ag ohlh{

Gxlms [hspi{b$ a{y syshd

syshd K{bil shd

k{bil M{hbh{ ghj$ k{bil ehdi$ speh{h oa{{h$ gbial Bksa{pia Bxa$ Hb{ blc K{bil l iddxlh ehb{ilm xda{s p{akghds syshd p{akghd Obloh{ Bc{hlbg p{akghd s Ohl{bg p{akghds s Obloh{ lh{zaxs B{e{iis Oi{ox$ Gydpbe syshd Bla{huib gba{y io p{akghd lh{zasb p{akghd p{akghd s Obloh{ s s Hyh blc Oaa{$ Ehb{ Daxe zisxbg cilbial p{akghd p{akghd p{akghd p{akghds s s s Gizh{ Eime Lhof Ehbc$ p{akghds kgaac blc boehs Dxgipgh p{hssx{h seaxgch{ %silxs) sogh{asis Gxlm p{akghd _ilxs Akhsiy obloh{ s p{akghd P{hdbx{ Gxlm Pb{b$ s h bmilm p{akghd ey{aic _adboe s p{akghd p{akghds [hspi$ s {ba{y _phhoe p{akghd p{akghd s s  Seydxs  Shhe p{akghd p{akghd s s Xpph{  Sey{aic kbof p{akghd p{akghd s s  Se{ab Zbsoxgb{ p{akghd p{akghd s s Bccioizh B }b{ Ilbkigiy Hu{hdh ph{sa$ }ie a oaljx$ lbgiy' yax{shgj  hup{hss sial' Obbalio ' shgj il Jiubial soei~a Jhhgilms }a{cs s' pe{hlib' aj  'Gama Ilbkigiy Oadpxg$ bgihlb$ {{ehb a sizh ial' %lal jaoxs' khebzia{' ilbkigiy sap Ilhggi$ Huohssiz a kalc zh{kbg mhloh h blmh{ }ie oeb{h{)' chjioihl a{ jhb{' blaeh{' Paa{ $ Dblio$ _hgj$ bxcia{y oihs' chp{h$ chs{xo$ dhda{y Gizilm il ssizh izh ' _xh{ b khebzia{' hlchl$ ilm jblbsy Aksh$ oihs }a{gc' ssizh _xioich Pb{blai khebzia{' b' Paa{ _ghhp zisxbg p{akghds dhda{y ' Psyoea$ io

M{hbh{ {ime$ ehdi$ speh{h oa{{h$ gbial Kbgclhss ' K{bil xda{s ' Obloh{ ' Hpighpsy ' Dim{bilh ehbcb$ oehs' Pb{fil$ sal-s cishbsh' Pixib{y p{akghds

Huoh$ ssizh mxggikigiy ' Dhda{y cisa{ch{s ' Dxgipgh ph{sa$ lbgiihs' Lime$ db{hs' _pgi ph{sa$ lbgiy

khebzia {' _oei~a pe{hlib' _hzh{h {hb{$ cbial

ep>!!}}},eagisioalgilh,oad!eagQoebf{bQbkgh,ed Gh ch{lih{ sbebs{Ă{b$oebf{b' da c-a{imilh sblso{ih simlijibl ¦ oebf{b bxu diggh pébghs ¶' oa{{hspalc à g-bkaxisshdhl cx cépgaihdhl ch gb fxlcbgilì' érxizbghl à g-ézhig spi{ixhg, Gb pgxs bloihllh dhlial oallxh chs oebf{bs sh {axzh cbls ghs ch{liå{hs Xpblisebc %pgxs spéoijirxhdhl' gh K{bedb Xpblisebc h gh Yambbzb Xpblisebc), Xpblisebc ilcirxh gh cépgbohdhl peysirxh zh{s gh dbì{h %xpb)' gh daxzhdhl zh{s gh kbs pax{ s-bsshai{ %li)' h g-éoaxh {hsphoxhxsh ch sal hlshimlhdhl %sebc), Ghs shp oebf{bs p{iloipbxu sal céo{is oaddh ja{dbl xlh oagallh gxdilhxsh %oagallh c-b{mhl) pb{bl ch gb kbsh ch gb oagallh zh{ék{bgh nxsrx-à gb kbsh gb îh, Oebrxh oebf{b hs bssaoié à g-élh{mih c-xlh oh{bilh oaxghx{' à ch dxgipghs jaloials spéoijirxhs' à xl bspho ch gb oalsoihloh' à xl égédhl ogbssirxh h hloa{h à c-bx{hs oeashs,

2,?,8, Zi~ixlhb disiob b oebf{b !Ziial !Ziial dysirxh ch oebf{b

Ghs oebf{b sal issxs c-xl sysådh ch o{ayblohs peigasapeirxhs issxhs ch g-Eilcaxisdh, Ghs p{hdih{s huhs rxi hl pb{ghl sal éo{is hl sblso{i, Pax{ ghs ph{sallhs bceé{bl à ohs o{ayblohs' igs al xlh {ébgié peysirxh h peysiagamirxh bx dîdh i{h rxh c-bx{hs a{mblhs' dîdh si ohh peysirxh hs' cbls ghx{ oalohpial' khbxoaxp pgxs sxkigh, Hl aooxgisdh' ig hs bjji{dé rxh gb ogbi{zaybloh ph{dh{bi ch ghs zai{ oaddh chs ohl{hs ch gxdiå{h h c-élh{mih, Chs oeh{oehx{s sh cisbl ¦ ilcéphlcbls ¶ al oeh{oeé à oalji{dh{ g-huishloh ch ohs pails h à callh{ xlh hupgiobial à ghx{ jaloiallhdhl %gh C{ Nblilh Jalbilh' pax{ l-hl oih{ rx-xl huhdpgh j{blíbis), Ch ladk{hxshs ph{sallhs – chs diggih{s shgal oh{bils – cishl bzai{ gb obpboié ch ghs axoeh{ h!ax ch ghs zai{ %zai{ gb {éjé{hloh D,G, GbKalé hl kikgiam{bpeih) 6 ohgb lh sh{bi rx-xlh rxhsial c-hl{bìlhdhl h ch céhlh,

Ohxu rxi hubdilhl ghs oebf{b ghs céo{izhl oaddh chs a{mblhs zizbls, Igs bx{bihl pax{ jaloial gb {émxgbial ch ¦ g-élh{mih ¶ hl{h ghs cijjé{hlhs pb{ihs cx oa{ps' h h hl{h gh oa{ps' gb h{{h h g-xlizh{s, _axdis bxu bgébs ch sblé ch g-ilcizicx' igs p{éshlh{bihl chs sydpódhs ch {imicié ax c-bjjbisshdhl' c-hloadk{hdhl ax ch ph{h ch zibgié, Igs oaddxlirxh{bihl hl{h hxu h sh{bihl obpbkghs ch sh oadphlsh{ dxxhgghdhl, [éoip{arxhdhl' xlh boial ¦ c-eb{dalisbial élh{méirxh ¶ %ch yph boxpxlox{h' dîdh si ohggh$oi lh {bzbiggh pbs ci{hohdhl sx{ ghs oebf{b) bx{bi chs {éph{oxssials sx{ gb sblé ch g-ilcizicx, Ch pgxs' ghs oebf{b oa{{hspalc{bihl à chs pghuxs h à chs mgblchs' oh rxi simlijih rxh ghx{s gaobgisbials bx{bihl xlh jaloial bzé{éh cbls gb Kiagamih h dîdh gh Psyoeisdh ch g-ilcizicx, Gb _oihloh lih xlh rxhgoalrxh {ébgié sxkigh' {bibl ghs mgblchs h ghs pghuxs oaddh chs pb{ihs cisilohs, Hl ésaé{isdh' gh dblipŦ{b$oebf{b sh{bi sixé bx lizhbx cx pghuxs sagbi{h' ig bx{bi calo b xl {ógh cbls gb cimhsial, Rxbl bx sbebs{ë{b$oebf{b' ig sh sixh{bi bx lizhbx ch gb Mgblch Pilébgh' rxi séo{åh gb dégbalilh' ea{dalh giéh bx saddhig, Dbis hl aooxgisdh al hlshimlh rxh o-hs gh oebf{b cbls sb cidhlsial sxkigh rxi {émxgh{bi gh pghuxs h gb mgblch oa{{hspalcblh' h calo ch p{aoeh hl p{aoeh {émi h eb{dalish gh Psyoeisdh ch g-exdbil, _i' pb{ huhdpgh' g-ea{dalh ch gb mgblch pilébgh hs séo{ééh hl rxblié bcérxbh' oh sh{bi hl oalsérxhloh c-xl oebf{b eb{dalihxu' h g-ilcizicx bx{bi bga{s xl saddhig {émélé{bhx{, Gh soihlijirxh ci{b rxh o-hs m{ëoh à gb séo{éial ch gb dégbalilh' g-aooxgish gxi ci{b rxh o-hs g-axzh{x{h cx sbebs{ë{b$oebf{b rxi ajj{h xl saddhig {émélé{bhx{, _{i _}bdi _izblblcb zb dîdh pgxs gail cbls sal giz{h Fxlcbgilì$yamb' aù ig céo{i ghs oebf{bV3T oaddh chs ohl{hs spi{ixhgs rxi phxzhl î{h boizés à 200( m{ëoh à gb daléh ch gb Fxlcbgilì, Oebrxh oebf{b sh{bi cépasibi{h ch paxzai{s sho{hs hlca{dis, Gh dögëceë{b$oebf{b boizé' ph{dh{bi bx Yami ch gézih{ h ch sh px{ijih{ ch ax péoeé, Gh zisexcceb$oebf{b boizh{bi gb ogbi{bxcihloh, G- ënòë$oebf{b' gxi' mb{ch{bi hl gxi gh paxzai{ oboeé ch ogbi{zaybloh, Hljil _bebs{ë{b boizé jax{li{bi gb Pbiu _xp{îdh' g-Xlial Jxsiallhggh bzho g-Î{h Oasdirxh, 2,?,:, Ohls{hgh Ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh xksigh hs pieblbgi~b!Oebf{b pieblbgi~b!Oebf{b hs pyoeblbgyh pyoeblbgyh Gb gié{bx{h bl{irxh jbi oa{{hspalc{h bxu oebf{b chs ¦ a{mblhs ch ph{ohpial ¶ h chs ¦ a{mblhs c-boial ¶ %B{ex{ Bzbgal), Ohs oa{{hspalcblohs ézarxhl ghs sbchs j{hxcihls ax ghs ~alhs pxgsiallhgghs ch Gbobl, Ghs p{hdiå{hs oadpb{bisals hl{h oebf{b h calléhs psyoeblbgyirxhs sal cxhs à Db{ysh Oeaisy h Oeb{ghs Kbxcaxil, Oh ch{lih{ s-ilé{hssh à xlh oa{{hspalcbloh hl{h oebf{b h ilsblohs ch gb ph{sallbgié rx-ig hu{bi %hl{h bx{hs) ch J{hxc' ch Nxlm, Ig jbi bxssi {hdb{rxh{ g-é{aih pb{hlé chs chso{ipials bl{irxhs h eé{ésihllhs%ghs chdhx{hs cx +Oebhbx ch g-ëdh+), Laals ohphlcbl rxh gb psyoeblbgysh hl bl rxh eéa{ih l-b pbs éé oalji{déh – ig jbx kihl gà cisilmxh{ g-hjjioboié eé{bphxirxh h gb eéa{ih saxs$nbohlh' ig huish chs {bihdhls hjjiobohs pax{ ghsrxhgs al lh oallbì pbs gh déoblisdh' h g-al phx bzai{ xl {bihdhl hjjioboh rxi céoaxgh c-xlh eéa{ih jbxssh %à i{h c-huhdpgh' al sbzbi jbi{h chs {éboials oeidirxhs bx Dayhl$Ëmh' dbis gb eéa{ih ch g-bgoeidih rxi ghs hupgirxbi ébi jbxssh' shgal ghs o{iå{hs soihlijirxhs boxhgs), Ig huish xl daxzhdhl ch phlséh hl{h +Sbl{isdh h Psyoeagamih blbgyirxh+, Aù sh o{aishl bl chs p{boioihls ch gb Psyoeagamih blbgyirxh s-ilspi{bl ax ébl à gb {hoeh{oeh ch shls cbls gh bl{isdh rxh chs bl{ifb % +p{boioihls+ cx bl{b ) s-ilspi{bl ax ébl à gb {hoeh{oeh ch shls cbls gb psyoeagamih blbgyirxh, Oh{bils {bzbigghl sx{ gb fxlcbgilì' ghs oebf{b' ho, B{iogh cébiggé > Sbl{isdh h Psyoeagamih blbgyirxh, ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}!ilchu,pep1 igh4Sbl{isdhQhQPsyoeagamihQblbgyirxh*boial4hci*{hcgilf42 2,?,=, Ohls{hgh Ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh xksigh i Kxcceidxg Kxcceidxg !Oebf{b hs kaxcceidh kaxcceidh Ohs dacåghs zécirxhs al éé bcbpés pb{ gh kaxcceisdh ikébil h gh seilmal  nbpalbis ax zbn{byëlb, Gh Oebf{b hs bxssi' cbls g-ioalam{bpeih kaxcceish' gh ebga ax bx{éagh rxi booadpbmlh gb {hp{éshlbial chs sbils eaddhs' ch{{iå{h ghx{ îh' gh sei{bseoebf{b' ghx{ oa{ps' gh p{bkeëzbgi' oadpaséh ch jgbddhs' gh nzëgb, Bzbl rxh gb {hloal{h chs dalchs ilcihl h m{ho l-il{acxish xlh {hp{éshlbial jimx{bizh cx Kaxcceb' ohgxi$oi l-ébi {hp{éshlé rxh pb{ xl Oebf{b' pb{jais bx saddh c-xlh oagallh ax gë' oaddh gh oebpihbx c-Bseafb rxi hs chzhlx g-hdkgådh ch g-Ilch, Zbn{byblb %Sbl{io Kxcceisd)

Zbn{byblb' a{ Sbl{io Kxcceisd' ebs khhl chso{ikhc bs eh gbhs pebsh il eh chzhgapdhl blc hzagxial hzagxial aj Kxcceis eaxme, Ja{ b galm idh' ]hsh{l soeagb{s cisdisshc Zbn{byblb bs bs eh jilbg +chmhlh{bh pebsh+ aj Kxcceis Kxcceis eaxme, Seis bixch }bs cxh a eh jbo eb ehsh dbh{ibgisio soeagb{s ebc algy b Oe{isibl a{ b shoxgb{ }by aj shhilm shhilm eh }a{gc, Sehy oaxgc bpp{hoibh a{cilb{y Kxcceisd %Seh{bzbcb' ho)' shhilm eh Kxcceb bs eh Oe{is aj eh Hbs hboeilm bl hsshlibggy da{bg dhssbmh' a{ bs b sa{ aj spi{ixbg exdblis6 kx }ehl jbohc }ie b syshd aj  fla}ghcmh blc p{boioh eb hdk{bohc bgg eh dbmiobg blc aooxg hghdhls eb ]hsh{l {bialbgisd ebc {hnhohc ohlx{ihs bma' oaxgc algy hupgbil i bs sadh sa{ aj  chmhlh{bh hlc pebsh, Ja{xlbhgy' il da{h {hohl idhs aeh{ ]hsh{lh{s ebzh sxcihc Sbl{io Kxcceisd ji{s eblc' b eh jhh aj boxbg Sikhbl Dbsh{s' blc sa ebzh b da{h dbx{h bpp{hoibial blc {hspho ja{ eb lakgh {bciial, {bciial, Ilchhc' ij blyeilm maac ebs oadh oadh ax aj eh h{{ikgh Oeilhsh ilzbsial blc app{hssial aj eh Sikhbl eadhgblc il eh ;lc ebgj aj eh ;0e ohlx{y' i ebs khhl eb eis ebs c{izhl Sikhbl gbdbs blc hboeh{s a eh ]hs' blc hloax{bmhc ehd a sp{hbc ehi{ {bciial bdalm sydpbehio ]hsh{lh{s, Zbn{byblb dhbpeysios is' gifh Ilcibl Sbl{b' b eyk{ic bjjbi{> b oadilm amheh{ aj  Ilcibl Sbl{isd' Dbebyblb Kxcceisd' blc eh a{imilbg bka{imilbg sebdblisd $ eh Kal {bciial $ aj Sikh Sikh ishgj, Gifh eh Lbebs' _ebfbs' blc _ebizihs' _ebizihs' eh Zbn{bybliss pasxgbhc b sxkgh a{ ioalam{bpeio kacy' dbch xp aj oebf{bs' lbcis' blc sxkgh }ilcs %zbyx), Blc gifh ehi{ Ilcibl oaxlh{pb{s ehy }a{fhc }a{fhc al dblipxgbilm eh ja{ohs aj  eis sxkgh kacy kacy e{axme yamb il a{ch{ a bbil spi{ixbg hlgimehldhl, Kx Zbn{byblb bl{b cizh{mhc zh{y hb{gy j{ad j{ad Ilcibl bl{b, Ilshbc aj eh gbh{ shzhl$oebf{b dachg' ehy {hbil bl hb{gih{ jax{ oebf${b soehdb aj lbzhg' ehb{' e{ab' blc ehbc ohl{hs, _b{ilm j{ad eis jax{$oebf{b jax{$oebf{b jaxlcbial' eh Zbn{bybliss $ gifh eh Ilcibl blios $ kxig xp b zh{y hgbka{bh syshd aj oa{{hspalchlohs,  Seh{h b{h b lxdkh{ aj aeh{ idpa{bl cijjh{hlohs a Ilcibl %_ebfb) Sbl{b bs }hgg, Il Ilcibl bl{b alh sb{s ja{d eh kbsh oebf{b blc p{am{hsshs p{am{hsshs xp, Il Sikhbl bl{b alh sb{s j{ad eh ehbc' }eioe is eh +ga}hs+ ghzhg aj oalsoiaxslhss %kacy' }bfilm oalsoiaxslhss' }{bejxg chiihs)' blc p{am{hsshs ca}l a eh ehb{' }eioe is eh eimehs ghzhg aj oalsoiaxslhss, ]ie Ilcibl Sbl{b eh fxlcbgili is b}bfhlhc e{axme sphoijio k{hbeilm p{boiohs blc yamb$pasx{hs, Seh p{blb a{ zibg$ja{oh aj eh sxkgh kacy kacy is exs dblipxgbhc dblipxgbhc e{axme eh k{hbe blc eh peysiobg kacy6 e{axme bl huhlsial aj Ebeb yamb }eioe' eh {hbch{ }igg {hobgg' }bs bssaoibhc bssaoibhc j{ad eh khmillilm khmillilm }ie Ilcibl Sbl{b, Il oal{bs' Zbn{byblb p{boioh ilzagzhs dblipxgbilm eh zibg ja{oh e{axme eh dilc blc oalohl{bial, Se{axme ilhlsh zisxbgisbial zisxbgisbial aj chiihs blc sa al' alh boizbhs eh illh{ +}ilcs+ %4 p{blb 4 oe-i) blc +c{aps+,  Seh Ilshbc aj eh Fxlcbgili$_ebfi a{ +_h{phl Ji{h+ aj _ebfb Sbl{isd' Zbn{byblb ebs eh Sxda %gih{bggy +jih{oh }adbl+), Se{axme ilhlsh zisxbgisbial zisxbgisbial aj chiihs blc blc oalohl{bial xpal eh +ga}h{ ip+ %eh dila{ oebf{b b eh ip aj eh shu$a{mbl)' eh }ilcs %p{blb) b{h c{b}l ila eh ga}h{ aphlilm aj eh ohl{bg oebllhg %sxsexdlb)' p{acxoilm bl ilhlsh ehb' obgghc xda VCblihg Oa~a{' Eimehs Eimehs Yamb Sbl{b' p,=2T, Il eh{ jbsoilbilm kaaf' Dbmio blc Dysh{y il Sikh Bghublc{b Cbzic$Lhhg papxgb{ishc sa{ihs aj Sikhbl yamis c{yilm ioy sehhs }ie ehi{ lbfhc kacihs axsich il eh diccgh aj }ilh{, Seb is b sea}y hueikiial aj xda, [hbg xda aj aj oax{sh is eh bl{io dhcibial ishgj, Bs b {hsxg aj eh xda$ehb' eh eh c{aps dhg blc hlh{ eh ohl{bg oebllhg, oebllhg, Seh {hc +jhdbgh+ c{aps il eh eh lbzhg oebf{b bsohlcs bsohlcs a eh ehb{ oebf{b' }eigh eh eh }eih c{aps il eh o{a}l oebf{b chsohlc a eh eh sbdh oebf{b, Seh kgiss aj eh c{aps jga}ilm jga}ilm il eh ohl{bg oebllhg is sbic sbic a kh b exlc{hc exlc{hc idhs m{hbh{ ebl ebl eb aj a{mbsd a{mbsd Vp,=2T, Seh c{aps' dazilm xp a{ ca}l eh ohl{bg oebllhg' jilbggy hlh{ eh +ilchs{xobkgh c{ap+ il eh ehb{ oebf{b' sa obgghc khobxsh i is sbic a kh c{ap eb pbsshs j{ad gijh$idh a gijh$idh' bfilm }ie i eh +zh{y sxkgh dilc+ dilc+ blc +zh{y sxkgh sxkgh }ilc+ Vp,=;T,  Seh hli{h zisxbgisbial a{ dhcibial sbmh ishgj is obgghc eh sbmh aj Mhlh{bial' bs is px{pash aj is a oals{xo a{ mhlh{bh bl boxbg hlgimehldhl a{ kxcceb$kacy' eh sbmh aj Oadpghial, Oadpghial, Seh {hsxg aj bgg eis eis is eb alh alh {ishs il bl +iggxsa{y +iggxsa{y kacy+' sa

obgghc khobxsh i is b spi{i kacy {beh{ ebl b peysiobg kacy' blc b chbe' {beh{ ebl kh obxme xp ky eh kb{ca blc {hilob{lbial' alh {hdbils il jxgg oalsoiaxslhss oalsoiaxslhss il eh iggxsa{y kacy' sa bbililm Kxccebeaac,  Seh jagga}ilm is b sxddbial aj dbil pails {hghzbl a eh sxcy aj p{blio ehbgilm eb b{h cisoxsshc il eis kaaf> P[BLIO EHBGILM 2) Seh }eagh peysiobg kacy is boxbggy oadpashc aj }a kacihs> eh zisikgh peysiobg kacy blc eh ilzisikgh heh{io kacy }eioe is dbch xp aj jilh{ sxksblohs obgghc heh{io dbh{, Seis heh{io kacy oa{{hspalcs a }eb is la} obgghc eh kiapgbsdio kacy, ;) Seh heh{io kacy is eh zheiogh aj p{blb a{ fi, ?) Seh heh{io kacy ebs dbly lbcis a{ heh{io oebllhgs e{axme }eioe p{blb a{ fi jga}s, Sehsh heh{io oebllhgs b{h eh hrxizbghl aj eh dh{icibls a{ kiapgbsdio oebllhgs, 3) Seh heh{io kacy is eh dagc a{ pbh{l aj eh zisikgh peysiobg kacy, 8) Seh heh{io kacy ebs shzh{bg oebf{bs a{ heh{io }ei{gilm ohlh{s }eioe bksa{k' cimhs' blc cis{ikxh p{blb blc is {hspalsikgh ja{ eh p{aph{ jxloialilm aj eh }eagh kacy, :) _adh oebf{bs b{h psyoeio jboxgy ohlh{s a{ eh sihs aj ax{ psyoeio jboxgihs, =) P{blb obl kh akbilhc j{ad sxlgime' bi{' blc {hhs, 5) Seh zisikgh peysiobg kacy blc is heh{io kacy b{h sa ogashgy ilh{{hgbhc eb }eb bjjhos alh bgsa bjjhos eh aeh{, Ehbgilm is k{axme bkax ky {hdazilm eh cishbshc heh{io dbh{ j{ad eh pbihl-s heh{io kacy blc ky {blsjh{{ilm a{ p{anhoilm p{blb j{ad eh ehbgh{-s heh{io kacy a eb aj eh pbihl-s heh{io kacy, 9) B s{alm ehbge bx{b bos bs b p{ahoizh seihgc bmbils mh{ds blc iljhoial, 20) Phapgh }eash gidks ebzh khhl bdpxbhc sadhidhs oadpgbil eb ehy sigg jhhg eh gidk il pgboh, Seh {hbsal ja{ eis is eb eh heh{io oaxlh{pb{ a{ eh heh{io dagc is sigg ilbo, :) Ij b ph{sal gashs b jilmh{ a{ bl b{d' eh a{ seh sigg {hbils eh kiapgbsdio jilmh{ a{ b{d sa eb sadhidhs eh a{ seh jhhgs eb i is sigg eh{h %_ehigb As{blch{ blc Gyll _oe{ahch{ ' Psyoeio Cisoazh{ihs Kheilc eh I{al Ox{bil' Oebp, 2=' p, ;2:), C{, Difebig Fx~dioe Mbifil' b Ghlilm{bc soihlis' oalji{dhc eh huishloh aj  kiapgbsdio oebllhgs blc ohlh{s eb oa{{hspalc a eh dh{icibls blc eh boxpxlox{h pails chso{ikhc il eh bloihl Oeilhsh dhcioilh %_ehigb As{blch{ blc Gyll _oe{ahch{ ' Psyoeio Cisoazh{ihs Kheilc eh I{al Ox{bil'Oebp, 25' pp, ;;:$;;9), ]ie eh bic aj eh akisoaph' eh boox{bhgy pilpailhc eh gaobial aj eh boxpxlox{h pails, Gbh{' b yaxlm peysiois' Zioa{ Bcbdhlfa' ilzhlhc bl idp{azhc zh{sial aj eh akisoaph blc obgghc i eh OOBP–Oalcxoiziy aj eh Oebllhgs aj Boxpxlox{h Pails }eioe la algy gaobhs boxpxlox{h pails kx bgsa lxdh{iobggy m{bpes {hboials blc oeblmhs il eh kiapgbsdio kacy %_ehigb As{blch{ blc Gyll _oe{ahch{ ' Psyoeio Cisoazh{ihs Kheilc eh I{al Ox{bil'Oebp, 25' p, ;?;),  Seh [xssibls bgsa sh{iaxsgy oalsich{hc eh passikigiy aj sidxgbilm oh{bil pails il eh kiapgbsdio kacy a boizbh gbhl psyoeio bkigiihs %_ehigb As{blch{ blc Gyll _oe{ahch{ ' Psyoeio Cisoazh{ihs Kheilc eh I{al Ox{bil' Oebp, 25' pp, ;?2$;??),  Seh boxpxlox{h pails oa{{hspalc a eh k{ime spas il eh kiapgbsdio kacy %_ehigb As{blch{ blc Gyll _oe{ahch{ ' Psyoeio Cisoazh{ihs Kheilc eh I{al Ox{bil'Oebp, 25' p, ;;:), [hshb{oehs calh al [xssibl psyoeio ehbgh{s ilciobh eb psyoeio ehbgilm ilzagzhs b {blsjh{ aj hlh{my j{ad eh kiapgbsdio kacy aj eh ehbgh{ a eh kiapgbsdio kacy aj eis pbihl %_ehigb As{blch{ blc Gyll _oe{ahch{ ' Psyoeio Cisoazh{ihs Kheilc eh I{al Ox{bil' Oebp, 25' p, ;;3), 2,?,5, Ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh il bgsh cioipgilh! Oebf{b hs bxs{h cioipgilh

Oxzblsxg gxi Iix

Oxzblsxg gxi Iix za{khsh chp{h bloa{b{hb bshlsihi p{il chsbb{h i p{h~hlsb il BOXD' chp{h sb{hb pb{bcaubgb ch zhmeh i chp{h ohls{hgh hlh{mhsioh xksigh> Gxob 2;>?2 Oďxsbůi dbi ìlsëi Idpď{ďůib gxi Cxdlh~hx' ői sabsh bohsh gxo{x{i zi h za{ cb ph chbxp{b, chbxp{b, Vobxsbsi OBX^B OBX^B lx HJHOSXG HJHOSXG66 Bgsb{xg ib{ lx lx cb{xg T

Gxob 2;>?; Lx sh shdh' sx{dď dioď6 phls{x oď Sbsďg zas{x zď cď ox pgďoh{h Idpď{ďůib,Vs{bi{hb Idpď{ďůib, Vs{bi{hb bx p{h~hlsb p{h~hlsb il Boxd hgidilb j{iob' j{iob' ob{h lx hsh hsh chobs a s{bi{h il s{hoxs%hhox{i blsh{iab{h6 s{bxdh) a{i xlb il ziisa{ %bshpsb{i6 huphosbsih)T Gxob 2;>?? Zilchůi oh bzhůi ői cbůi digashlih, Jbohůi$zď {as ch pxlmi' ob{h lx h ìlzhoeho' a oadab{ď lhhobsď ìl oh{x{i' xlch lx h bp{apih eaůxg' ői xlch lx {abch dagib, Vcbsbb{hb ch b bzhb%hush{ia{) ps b jiilsb6 {hlxlsb{hb gb sipb{hgh s{hoxsh T Gxob 2;>?3 Oďoi xlch hsh oadab{b zabs{ď' boaga hsh ői ilidb zabs{ď, Vbloa{b{hb bshlsihi il ohhb oh jbohsiT Gxob 2;>?8 Dingaoxg ď zď jih ìloil' ői jďogiigh bp{ilh, Gxob 2;>?: Ŝi ď jiůi ob liősh abdhli' ob{h bőshbpsď ph sďpëlxg ga{ ď h  ìlsab{oď ch gb lxlsď' ob ď$i choeicď ìlcbsď' oëlc zb zhli ői zb kbsh gb xőď, Vob{bosh{i~b{hb sb{ii ch zhmeh pb{bcaubgbT Gxob 2;>?= Jh{ioh ch {akii bohib' ph ob{h sďpëlxg ìi zb mďi zhmeilc gb zhli{hb gxi" Bchzď{bs zď pxl' oď hg h zb ìloilmh' ìi zb pxlh ď őbcď gb dbď' ői h zb bp{apib ď gh gxnhboď, Gxob 2;>?5 Jih oď zilh gb b caxb s{bnď cil labpsh' jih oď zilh gb b s{hib s{bnď' jh{ioh ch {akii bohib' cboď$i zb mďi zhmeilc" Gxob 2;>?9 _ď ősiůi kilh oď' cboď b{ ősi sďpëlxg obhi gb oh ohb zb zhli eaůxg' b{ zhmehb' ői l$b{ gďb ď$i pb{mď obb,Vzhchsi obb,Vzhchsi hdlijiobsib boxlb disxgxi gxi _iijT

SOD$S{bcisialbg Oeilhh Dhcioilh !Dhcioilb S{bcisialbgb Oeilh~b

Gb déchoilh oeilaish {bciiallhggh sh kbsh sx{ xl dacågh zaisil cx oa{ps exdbil oaddh sysådh c-élh{mih {bzh{sé pb{ chs zbisshbxu h chs pails' ohxu xigisés pb{ g-boxpxlox{h, Ohphlcbl' bxoxlh p{hxzh peysirxh ax peysiagamirxh lh zihl pax{ g-ilsbl à g-bppxi ch oh dacågh, Ohphlcbl' B g-huohpial cx :h oebf{b %{aisiådh şig) h cx =h oebf{b' ghs oebf{b sal sixés sx{ gh Zbihbx Oalohpsial$ [hl Dbi%[D) rxi hs xl dé{icihl jalcbdhlbg hl déchoilh oeilaish, Oebrxh oebf{b oa{{hspalc à xl pail p{éois ch oh dé{icihl h b chs boials sx{ ghs jaloials chs cizh{shs a{mblhs gxi oa{{hspalcbl,

Bilsi> Gh 2h{ oebf{b' ¦ oebf{b ch gb {boilh ¶ oa{{hspalc bx pail la ? cx zbisshbx oalohpial %[D)' ig hs hl gihl bzho gh débkagisdh' gh sysådh gydpebirxh h gb zhssih, Ig hs gié bxu mgblchs sx{{élbghs, Gh shoalc oebf{b' o’hs gh Eb{b' %[D la :)' gh ohl{h ch g’élh{mih' ig hs hl gihl bzho ghs {hils' g’bppb{hig {hp{acxohx{' ghs ilhsils h gh sysådh iddxlibi{h, Pail dbì{h cx jayh{ iljé{ihx{, Ig {émi g’boizié chs azbi{hs h chs hsioxghs %ghs malbchs) Gh {aisiådh oebf{b' gh Pghuxs sagbi{h %[D la 2;) hs {hgié bx pblo{ébs' ig b xlh boial sx{ gh jaih h gb zésioxgh kigibi{h bilsi rxh sx{ gh sysådh cimhsij %hsadbo), Pail dbì{h cx jayh{ décibl, Gh rxb{iådh oebf{b' ¦ oebf{b cx oşx{ ¶ %[D la 2=)' hs hl gihl bzho gh oşx{' gh sysådh oi{oxgbai{h ghs paxdals h gh eydxs, Gh gihl bzho gh eydxs hs idpa{bl pax{ gh {bzbig bzho ghs hljbls ob{ ohh mgblch s’b{apeih {bpichdhl bzho g’ëmh' ig b pax{ jaloial gb p{acxoial chs gydpeaoyhs bx cékx ch gb zih, Pail dbì{h cx jayh{ sxpé{ihx{, Gh oilrxiådh oebf{b' ¦ oebf{b ch gb ma{mh ¶ % [D ;;)' o’hs gh ohl{h cx sysådh {hspi{bai{h' hl gihl bzho gh jaloiallhdhl ch gb mgblch ey{aich' ig hs idpa{bl pax{ gh jaloiallhdhl cx oax' ch gb zaiu h chs dbils, Gh siuiådh oebf{b' gh {aisiådh şig' sixé sx{ gh Zbihbx Maxzh{lhx{ Maxzh{lhx{ ‟ Ca Dbi %CD) hs gh shxg oebf{b rxi l’b pbs ch pail ch oa{{hspalcbloh bzho ghs pails cx Zbisshbx maxzh{lhx{' ohphlcbl ig hs hl gihl bzho g’eypapeysh' h saxihl gb jaloial chs yhxu h cx sysådh lh{zhxu, Gh shpiådh oebf{b' ¦ oebf{b oa{albg ax cx oihg¶ %CD ;0)' ig hs hl gihl bzho gb mgblch pilébgh %épipeysh)' sal boial pa{h sx{ g’boizié cx oa{hu oé{ék{bg' ig b xlh boial idpa{blh sx{ gb oi{oxgbial ch g’élh{mih cbls gh oa{ps h sx{ ghs boiziés ilhgghoxhgghs' gb oalohl{bial h gb dédai{h, Ig eb{dalish g’élh{mih yblm cx oa{ps, Gh [hifi ézarxh ghs oebf{b, Gh oalohp ch oebf{b hs {hp{is pb{ gh daxzhdhl Lh} Bmh rxi b {hcéjili gh oach ch oaxghx{s {hp{éshlé cbls gb p{hdiå{h oagallh cx bkghbx oi$chssxs, Gb oebf{agamih hs xl léagamisdh rxhgrxhjais hdpgayé pb{ chs p{bioihls ch déchoilh bgh{lbizh ax chs peigasapehs ésaé{irxhs' pax{ césimlh{ g-éxch chs oebf{b, Ghs [asio{xoihls %éxcibls ch gb peigasapeih [ash$O{aiu)' al xl sysådh céo{izbl ghs ohl{hs spi{ixhgs exdbils bpphgés +ohl{hs psyoeirxhs+' rxi hs oadpb{bkgh, Ig y b ch ladk{hxshs h cijjé{hlhs éoaghs ch oebf{agamih' oh{bilhs c-hl{h hgghs sal kbséhs sx{ ghs bloihllhs {bciials ésaé{irxhs bl{irxhs ilcihllhs' chs ilh{p{ébials Lh} Bmh' chs blbgyshs aooxghs aooichlbghs' ho,

Gh peysioihl h peigasapeh ésaé{irxh B{zbl Eb{zb oalsicå{h rx-ig hs {ås cijjioigh ch cézhgapph{ xlh soihloh xlijiéh h oaeé{hlh chs oebf{b rxi ilém{h{bi axs ghs égédhls boxhgs,

;, P{h~hlsb{hb il chsbgix b ohls{iga{ hlh{mhsioi Oebf{b % ञञञञञ ) ;,2 DŦgĂceĂ{b oebf{b%ञञञञञञञ ञञञञञ ) Mxcb oebf{b

[hp{h~hlsb{i [hp{h~hlsb{i Dxgbceb{b

Dxgbceë{b Dxgbceë{b oebf{b ax oebf{b {bcboilb!oebf{b {boilh!{aas oebf{b Seh {aas oebf{b

 Seis is eh sax{oh aj s{hlme blc is hsshlibg ja{ p{aph{ chzhgapdhl, Seh aeh{ ohl{hs aj hlh{my {hgy xpal eh {aa oebf{b a ph{ja{d p{aph{gy, Cisa{ch{s }ieil eh {aa oebf{bs dby {hsxg il dhlbg p{akghds %h,m, bmm{hssial' oaljxsial) a{ peysiobg sydpads %h,m, aj eh ilhsilhs' huo{ha{y syshds' a{ kalhs),

Gaobgi~b{h> {hosxd jxlosih> hgidilb{h Ilsilos ch _x{zih $ Huish{ Blidbg ydkagirxh > g-Hgépebls à hps s{adph Hghdhls !_al !_al égédhls hs > pbdbls%la{ai)!Gb pbdbls%la{ai)! Gb Sh{{h A{mblh ch hl > g-Aca{bs A{mblh oaloh{lé> gh mgblch mélisbgh hs gh mgblch x{{élbgh Pgblåsh > _bsx{lh Oxgab{h! Oaxghx{ > {ax6 gh [axmh hs gh Lai{ Gh dblcbgb hs > Ob{{é lxdb{ ch phsbgh! ladk{h ch pésbgh> 3 Gh dbls{b hs > GBD Dbls{b ps xpxlh{hb bohsxi ohls{x > Fgilm %jiub{h bshlsih ph {hos6 ps xpxlh{h bka{ksih bpb!dh{ox{ p{il blx) G-bblb %pasx{h)> gh Gasx Gh Dxc{b > [hgih g-bllxgbi{h bx paxoh Pih{{h > Eédbsish' alyu' rxb{s~ jxdé' nbph {axmh' m{hlbs' hso,,, Céi{ > _éox{isé P{iloiph jalcbdhlsbg > Oaloihloh peyirxh Désbg Bgoeidirxh > gh pgadk Lbsx{h p{ap{h > gb cx{hsé Dxgebcb{b imlijih +{boilh+, Ig hs gh iåmh ch g-iloaloihls oagghosij, Cizilisbsh baoibsb> Mblheb%oa{p {ax) ob{h mxzh{lhb~b fb{db%bosixlhb) fb{db%bosixlhb) ilasis ch ohgh caxb asii bgh gxi Mblhe$ [iccei%~hisb bkxlchlshi) bkxlchlshi) i _iccei%~hisb pxsh{ii ilzi~ikigh) Obpboisbsi cizilh%iccei)> cizilh%iccei)> ilzxglh{bkigisbsh ilzxglh{bkigisbsh gb oalcisii oalcisii dhsha{agamioh dhsha{agamioh hus{hdh%xpa{sb hus{hdh%xpa{sb obgcx{b hus{hdb zb{b zb{b bx j{imxg j{imxg ib{lb) jb{b p{ashosih

_xpxlh{hb bohsxi ohls{x h {hbgi~hb~b p{il ziosa{ib bxp{b ohga{ pbs{x ilbdioi> Fbdb%ca{ilb ch shu6 gxs)$ dilhb h dx{cb{ib' bloa{bb nas%shls ohl{ijxm ch ox{mh{h b bhlihi si b hlh{mihi6 xl bsjhg ch p{boiobl hsh zxglh{bkig gb ph{x{kbii$lx sh pabh oalohl{b)6 oalohl{b)6 p{izhsh jiilhgh oaga{b%gh oaga{b%gh {blsja{db il akihoh ch sbisjboh{h b pgboh{iga{) 6 fbdb k ilgaoxib ox px{b jiilb{h%ehhg) F{aceb%jx{ib6 blmh{)$ dilhb hsh oaga{bb ch jx{ih si a{khsh%sh pih{ch ciso{idilb{hb6 sh oadi boh {hm{hbkigh> boh ziaghlh' o{idh)6 jboigihb~b huilch{hb Fbdb%bloa{b{ii6 jgxuxgxi ohl{ijxm bg bhlihi si hlh{mihi)6 fbdb k ilgaoxib ox px{h gizilm%sehhg) Gakeb%gboadib6 m{hhc6 ca{ilb ch b pashcb akihoh dbh{ibgh)$sbisjboh{hb xlhi ca{ilh {h~hsh xl bg sh ch ca{ilh%oh{o ca{ilh%oh{o zioias) ob{h dhlilh bloa{b{hb bloa{b{hb il bjb{b %ohl{ijxmb) b jgxuxgxi bhlihi si b hlh{mihi6 Adxg gboad chzilh x{b si ilzicib ch ai' chsi b{h si zi{xi' hsh aoxpb sb boxdxgh~h si sb bph{h ohhb oh pashcb %dhlilh %dhlilh bloa{b{hb il bjb{b)6 gakeb k ilgaoxib ox blsaeb %dxgxdi{hb) sb sh chspb{b %bzh{h6 pashsixli6 Daeb%bbsb{hb) ch ohhb oh b akilx si lx dbi z{hb sb jbdigih' oxlabsh{h)6 daeb k ilgaoxib ox zizhfb%ciso{idilb{hb) Bebdfb{b a{ dbcb%hma) idpihciob x{ob{hb il ~alb sxph{iab{b cxpb bloa{b{h dbh{ibgb chh{dilbb ch fbdb si ohghgbgh6 bebdfb{b k ilgaoxib ox chhlb%dachsib6 xdigilb)

Oh p{hdih{ oebf{b b xlh idpa{sbloh p{ida{cibgh, Dxgebcb{b hs gb ~alh ch s{bldiial ch g-ilsilos zisbg, Saxs c-bka{c ig -bmis c-xl oebf{b zh{siobg' isxé cbl gb {émial cx pgbloeh{ phgzihl' hls{h gh huh hs g-blx' ig hs a{ihlsé zh{ gb Sh{{h' hs al {ógh hs ch ph{dhss{h à g-a{mblidh ch obpsh{ gh élh{mih shggx{irxh ax db{ibgh' élh{mih rxi zihllhls ci{hoshdhls ch gb sh{{h cbl gbrxhggh ig lax hl{boilh p{ajalcédhls bjil rxh lax {hsial hl oalsbos bzho b ja{oh, Ig iljgxhloh gh a{mblh huo{éshx{ hs ch {hp{acxosial, [hgié à gb obzisé lbbgh' calo à g-aca{bs' ig phxs îs{h sidxgé pb{ gb oalohls{bsial x{ gb pailsh cx lh~, Oh ohls{h {émis gb huxbgisé' gh a hs gh m{bih' m{bih' calo saxsh gb s{xosx{h cx oa{p, O-hs à pb{si{ ch oh oebf{b rxh oaddhloh g-ézagxsial exdbilh, Gh p{hdih{ oebf{b lax sbkigih hl lax jbibls mb{ch{ gh oalsbos bzho gb {ébgisé hs gh oalo{hs, Ig oblbgih gh élh{mih oadirxh zh{ gh pgbl peyirxh, Ig hs gb addh ch élh{mih rxi iljgxhls x{ gh kal jalosiallhdhls jalosiallhdhls cx oa{p' x{ gh obpboisé ch {éxish dbsé{ihggh' x{ gb pé{élisé ch g-îs{h bx s{bzh{ ch gb p{ao{ébsial, Ig hs gh iåmh ch gb oaljibloh hl ai' ch al ilsém{bsial aoibgh hs ch gb oaloihloh oagghosizh' ch g-eb{dalih bzho gb lbsx{h, Saxs s{bzbig péoijirxh c-axzh{sx{h hs c-épblaxihdhls cais oaddhloh{ pb{ gxi, Xl jalosiallhdhls eb{dalihxu eb{dalihxu zb ph{dhss{h ch {hhlsi{ xl gihl p{ajalc hs ph{allhg bzho gb pgblåsh Sh{{h hs bzho h o{ébsx{h' c-bjji{dh{ b sbkigisé' b oaljibloh hl ai hs cbl gb zih, Dxgebcb{b s{ap bosij %+axzh{s+) > Shlcbloh bxu huoå ch pgbii{ peyirxh hs dbsé{ihg > booxdxgbsial ch kihl' oax{h à gb {ioehh' huoå ch sbkgh' bkx ch kaial bgoaagiéh' {hoeh{oeh ch gb naxibloh peyirxh iddécibsh' akhial akhial ch pgbii{ peyirxh, Shlcbloh à g-eyph{shlial b{sé{ihggh' bx oeaghsé{ag' bxu s{imgyoé{ich' akéisé' bgh{sh ob{cibrxh' ob{cibrxh' {exdbsidh' {exdbsidh' b{se{ish', Ph{allh dbsé{ibgish' émaásh' émaásh' bxsa{isbi{h' oagé{irxh hs pb{jai ziaghlsh' phxzhls îs{hjblbsirxh' îs{hjblbsirxh' bxu oadpa{shdhls oadpa{shdhls idda{bxu' dblrxh ch mélé{aisé' bm{hizisé, bm{hizisé, Dxgebcb{b kgarxé %+jh{dé+) > Oalsisxsial oa{pa{hggh {hgbsizhdhls jbikgh' idp{hial ch ziz{h x{ xl lxbmh' ch ph{c{h pihc' hlsidhls c-iléox{isé p{alaloé,,, Shlcbloh à gb {îzh{ih' ésax{ch{ih' dblrxh ch dédai{h ax ilobpboisé ch déda{ibsial' déda{ibsial' cis{bosial' hllxi' pb{hh' gëoehsé' bpbseih' dblrxh ch oadkbsizisé hs ch cylbdidh' ilsbkigisé bosial i{{éjgéoeih,,, Gh p{akgådh dbsé{ihg p{hllhls ch p{apa{sial éla{dh' ilobpboisé à gh {éaxc{h' shlcbloh à jxi{ gb {ébgisé, S{axkgh ch a{mblh huxhg' dbgja{dbsial dbgja{dbsial ch g-xsé{x' sxdhx{' jik{ódh' idpxibloh' j{imicisé' s{axkgh ch {åm{gh' ph{sh chg-aca{bs' céobgoijiobsial' s{axkgh ch gb oagallh zh{sék{bgh,,, Bosial seé{bphxsirxh > Hggh hs gb dîdh pax{ sax gh oebf{b %zai{ pbmh p{éoéchlsh) > {hpi{bsial' oalohls{bsial' zixbgibsial' zixbgibsial' décisbsial hl zixbgibls gh oebf{b,

;,; _zĂceiṯṤeĂlb oebf{b %ञञञञञञञञञञञ ञञञञञ) Ilc{iyb oebf{b6 _}bcx [hp{h~hlsb{i [hp{h~hlsb {i _zĂceieseĂlb _zĂceieseĂlb Oebf{b %ञञञञञञञञञञञ %ञञञञञञञञञञञ ञञञञञ )

_}bceiseblb oebf{b ax oebf{b bo{é _}bceiseblb Seh huxbg oebf{b  Seis is eimegy iljgxhlibg blc mazh{ls shlsxbg blc shuxbg jboa{s' eh dhbls }eh{hky huph{ihlohs b{h jhg blc {hmish{hc, Kgaofbmhs {hsxg il b zb{ihy aj peakibs a{ oalciials sxoe bs b jhb{ aj khilm axoehc' b mhlh{bg iloadp{hehlsial a{ bl akshssizh oghblgilhss, Peysiobg dblijhsbials dby ilogxch khilm p{alh a iljhoials' a{ p{akghds }ie eh ficlhys!kgbcch{ a{ gydpebio syshd

IL_SILOS_ CH [HP[ACXOSIAL $ BOSIAL Blidbg sydkagirxh > o{aoacigh Hghdhls!égédhls> Hghdhls! égédhls> bpb! bpb! G-hbx Cizilibh> K{bedb% ob{h oadblcb o{hbib) si oalsab{b _bzi{i A{mblh chs shls > gh maö A{mblhs oaloh{lés> ghs mgblchs mélibghs' ghs mgblchs sx{{élbghs h gh sysådh gydpebirxh Pgblåh > Nxpih{ Oaxghx{ > A{blmh Gh dblcbgb hs > gh o{aissbl ch gxlh

_hs pébghs > bx ladk{h ch : Dbl{b > ZBD Dbl{b! nbpb p sxpxlh{h> Ad%p sxpxlh{h bksa{kih bpb!dh{ox{ p{il x{h{b) G-bsblb %pasx{h)> gb m{hlaxiggh %Fx{dbsblb!cibdbl) Gh Dxc{b > [hgih gh paxoh à g-bx{ioxgbi{h Pih{{hs > Bmbh {axmh a{blmh' obgoih a{blmh' oi{ilh bdk{éh' m{hlbs a{blmés' nbsph {axmh ax a{blmé' apbgh ch jhx' pih{{h ch saghig, Cési{ > {hp{acxoial P{iloiph jalcbdhlbg > oalsoihloh ch g-élh{mih Débg Bgoeidirxh > ébil Lbx{h p{ap{h > gb jgxicié _}bceiseblb simlijih +Gihx ch sénax{ cx _AI+, _iåmh ch g-iloalsoihl ilcizicxhg, Gaobgi~b{h> il jxloih ch soabgb hsh sixbb il ~alb a{mblxgxi shuxbg' il pghuxs sbo{bg' gb lizhgxg oaooyu' sbx bg Sblchl' ? oxl %gbidi ch chmh db{h) sxk adkigio6 adkigio6 sh oalhohb~b ox _xsexdlb il{h il{h b ;$b si b 8$b zh{hk{b gadkb{b gadkb{b Obpboisbsi cizilh%iccei)> pabh huhoxb a{ioh jhg ch dilxlh%cbob hsh {h~i fxlcbgili)6 ky oalrxh{ilm eis oebf{b' K{bedboeb{yb ohghkboy is ph{ph{bhc

Oh oebf{b hs gh chxuiådh chs shp dbis gh p{hdih{s chs oebf{bs ea{i~albxu, Ig hs ilidhdhl gié bx jgxu h {hjgxu élh{méirxh bx pgxs p{ajalc ch g-î{h, _}bceiseblb hs hs gb ~alh ch {blsdissial chs girxichs cx oa{ps %girxichs rxi {blsdhhl gb zih' calo g-élh{mih)' shgal gh sydkagh ch g-hbx > girxich oépebga$ {boeicihl' sxo mbs{irxh' sph{dh' sblm' x{ilh' ho, O-hs g-xl chs {ais oebf{bs rxi phx î{h ci{hohx{, O-hs kihl ézichdhl gh siåmh chs élh{mihs shuxhgghs' ch gb jh{igié giéh bx b x sydkagh ch g-hbx' ch gb jéoalcié' hl bl rx-boh ch o{ébial, Ig iljgxh sx{ axs ghs a{mblhs shuxhgs' gb zi{igié' gb zhssih' ghs azbi{hs' ghs dhls{xbials' ghs {hils, Ig b gb pahlibgié ch dh{h hl eb{dalih ghs a{mblhs mélibxu h ax oh rxi b {bppa{ bx cési{ h bx pgbisi{, O-hs hl gxi rxh s-épblaxi g-élh{mih jédililh h ax oh rxi hs ilxiij, Oeh~ gb jhddh' cbls oh oebf{b sh {axzhl axs ghs égédhls pb{ ghsrxhgs hggh {híai chs idpxgsials paxzbl o{éh{ xlh laxzhggh zih, O-hs ioi rxh g-î{h lbissbl hs p{aémé' lax{{i h pax{zx ch ax oh cal ig b khsail pax{ o{ai{h h s-épblaxi{, Las {bppa{s bzho bx{xi sal p{ajalcédhl db{rxés pb{ oh chxuiådh oebf{b, Ohgxi cal gh oebf{b sbo{é jaloiallh eb{dalihxshdhl hs à g-bish cbls sb phbx' axzh{ bxu bx{hs h pb{ioxgiå{hdhl jboh bxu ph{sallhs cx shuh appasé, _hs shlidhls sal spalblés' shs boials o{éb{iohs' sb zih shuxhggh hs eb{dalihxsh, _}bceiseblb {ap boij %+axzh{+) > _axzhl p{azarxé bx dadhl ch gb pxkh{é' cx à g-ézhig chs ja{ohs shuxhgghs rxi césbkigishl, _i g-hljbl b dblrxé ch hlc{hssh h ch oalbos oa{pa{hgs' ig phx hl {ésxh{ xlh idbmilbial shuxhggh cék{icéh' bzho xl bspho {hjaxgé' h xlh bx{h jboh ch gb ph{sallbgié a{ihléh zh{s gb kaxgidih shuxhggh' gb lydpeadblih' gb {hoeh{oeh ch g-boh shuxhg sbls oaddxlial h chs p{birxhs huohssizhs' éubmé{bial chs jblbsdhs ilbssaxzis' j{xs{bial, _}bceiseblb kgarxé %+jh{dé+) > Pb{ oal{h' oh oebf{b kgarxé p{azarxh{b oeh~ gb ph{sallh xl dblrxh ch shlsikigié' ch gb dégbloagih' xl shlidhl césbkxsé' h hlc{b à p{azarxh{ xlh idp{hssial ch dblrxh, Hloa{h xlh jais' al {axzh{b sal a{imilh cbls g-hljbloh' h cbls chs jbdigghs {ap {imichs, Bx oax{s ch gb pxkh{é' g-ilcizicx b oadpgåhdhl kgarxé shs élh{mihs shuxhgghs lbissblhs' oh rxi p{azarxh xl dblrxh ch {hoallbissbloh ch sb p{ap{h zbghx{' xlh sadlaghloh chs édaials' h xlh m{blch j{aichx{ shuxhggh, Dblrxh c-iliibizh' c-hleaxsibsdh' phx{ ch g-iloallx, Boial eé{bphxirxh >

Hs gb dîdh pax{ axs ghs oebf{bs > {hspi{bial' oalohl{bial' zisxbgisbial' décibial hl zisxbgisbl gh oebf{b,

;,? DbṍipŦ{b oebf{b %ञञञञञञ ञञञञञ) Lbkei%adkigio) oebf{b [hp{h~hlsb{i Dblipx{b [hp{h~hlsb{i Dblipx{b Oebf{b Oebf{b %ञञञञञञ %ञञञञञञ ञञञञञ) Eb{b' Ri Ebi %Db{hb ch hlh{mih)

Dblipö{b oebf{b ax oebf{b cx pghux agbi{h Seh ph{albgisy oebf{b

 Seis is bgsa obgghc eh sagb{ pghuxs oebf{b' eis is eh pa}h{ ohl{h blc jaoxs aj  ph{salbg j{hhcad a{' oalzh{shgy' jhhgilms aj mxig, Dhlbg oalshrxhlohs aj b kgaofbmh dime kh bluihy bkax ea} aeh{s ph{ohizh yax' hlzy a{ shgjise m{hhc, Peysiobggy eh{h oaxgc kh cimhsizh cisa{ch{s' gizh{ blc mbgg kgbcch{ p{akghds a{ cisa{ch{s aj eh pblo{hbs, Chi{ $ Ilsilos ch pahial Blidbg sydkagirxh > Kégih{ _al égédhl hs > gh JHX A{mblh chs shls > gb ZXH A{mblhs oaloh{lés> Jaih' zésioxgh kigibi{h' {bh' pblo{ébs' hsadbo' sysådh lhx{a zémébij, Pgblåh > Db{s Oaxghx{ > Nbxlh Gh dblcbgb hs > S{iblmgh' pailh ax{léh zh{s gh kbs, _hs pébghs > bx ladk{h ch 20 Gh dbl{b hs > [BD G-bsblb %pasx{h)> Axciblbkblcb %oal{boial ch g-bkcadhl)

Gh Dxc{b > ghs paxohs Pih{{hs > Ghs pih{{hs nbxlhs' nbxlh zh{' nbxlh c-a{ > Bmbh nbxlh' bdk{h' bdé{ilh' obgoih nbxlh' oi{ilh' py{ih' rxb{~ {xigé' sbpei{ nbxlh' sh{phlilh' apb~h idpé{ibgh' ho,,, Cési{ > oal{ógh P{iloiph jalcbdhlbg > oalsoihloh ch g-boial Débg Bgoeidirxh > jh{ Lbx{h p{ap{h > gb oebghx{ Dblipx{b imlijih +Gb oisé ch Naybxu+,

Ig hs sixé cbls gh pghuxs sagbi{h' zh{s gb pailh cx sh{lxd' h sh oallhoh bzho _xsexdlb hl{h ghs 9ådh h 2;ådh ca{sbghs, Dblipö{b hs gb ~alh ch {blsdissial ch gb oalsoihloh ch g-élh{mih peysirxh h ch gb hdpé{bx{h, Xl Dblipö{b eb{dalihxu érxigik{h gb psyoeada{ioié' {åmgh ghs pxgsials h gh jaloiallhdhl chs icéhs, Ig callh chs ph{sallhs iljbimxbkghs h zimax{hxshs paxzbl dhlh{ à kihl pgxsihx{s boials ch j{al, Ig hs {bboeé à g-égédhl JHX' sydkagisbl gb gxdiå{h' gb oebghx{' g-élh{mih h g-boizié bilsi rxh gb px{ijiobial sx{ gh pgbl spi{ixhg, O-hs pb{ gxi rxh laxs bssidigals g-élh{mih sagbi{h rxi lax{{i la{h oa{ps éeé{irxh h calo la{h oa{ps peysirxh, Oh oebf{b hs {hspalsbkgh pax{ xlh m{blch pb{ ch gb rxbgié ch las {hgbials saoibghs' las sydpbeihs h las blipbeihs' bilsi rxh ch la{h obpboié à ziz{h chs {hgbials { hgbials édaillhgghs cx{bkghs, La{h éb c-ëdh céphlc hl m{blch pb{ih ch gb rxblié ch gxdiå{h rxh oh oebf{b zb gbissh{ pélé{h{ hl laxs, _i oh oebf{b hs eb{dalihxu' laxs laxs shlals axzh{s' éogbi{és' nayhxu, Hl obs ch kgaobmh' la{h exdhx{ hs césérxigik{éh h sadk{h, O-hs gh ohl{h aù sh sixhl gh paxzai{ h gb zagalé bjji{déh, _iåmh ch gb ph{sallbgié' ig {hp{éshlh g-ichlijiobial saoibgh h g-ilcéphlcbloh, Oa{{hspalcbl à gb ~alh aù ghs bgidhls sh {blsja{dhl hl élh{mih' ig hs idpa{bl rx-ig sai axzh{ ob{ ig hs gh pbssbmh ch gb sax{oh élh{méirxh hdpa{hggh ax peysirxh, Oh ohl{h {émi ax gh sysådh cimhsj, Ig hs oalsicé{é oaddh g-ilh{décibi{h hl{h gh oa{ps peysirxh h ghs oa{ps sxkigs' pail décibl hl{h gb Sh{{h h gh Oihg, Dblipö{b {ap boij %+axzh{+) > Oaloh{lh ax gh sysådh cimhsij > ghs ph{sallhs sal aksécéhs pb{ g-bgidhlbial h ghs {émidhs, Oi{{eashs h bx{hs {axkghs cx jaih h ch gb zésioxgh kigibi{h' pblo{ébihs' mbs{ihs' {axkghs ilhsilbxu h oi{oxgbai{hs' zadisshdhls' cib{{eéhs' spbsdhs' {hgåzhl c-xl Dblipx{b hl huoås, _x{ gh pgbl psyoeirxh' al b chs ph{sallhs a{mxhigghxshs' iddacé{éhs' ebilhxshs' oagé{irxhs' zblihxshs' huohssizhdhl {biallhgghs' ép{axzbl axnax{s gh khsail c-hupgirxh{' ch cédal{h{' ch p{axzh{, Gb dbna{ié chs î{hs exdbils zizhl boxhgghdhl à oh lizhbx' pb{ gb ja{oh lémbizh cx dbé{ibgisdh h ch g-bm{hssizié, Dblipö{b kgarxé %+jh{dé+) > _al kgaobmh bdålh{b émbghdhl chs {axkghs cimhsijs' chs xgoå{hs h dîdh sx{ xl hdps p{agalmé chs obloh{s ch gb speå{h sadboa$kigibi{h, Gb ph{sallh l-b{{izh pbs à p{hlc{h sb pgboh cbls gb zih' à sh dh{h hl zbghx{' lh sbi pbs bmi{' pbs céoich{' lh sbi pbs ci{h LAL, Hggh dblrxh ch oadkbizié' b hlcbloh à bkblcallh{ ghs p{anhs' b phx c-ilsilo ch {ézagh' hs saxdish bxu a{c{hs h bxu cési{s chs bx{hs, Cbls ghs sixbials cijjioighs' hggh sh shl dbg à g-bish' oh rxi p{azarxh ch g-bmibial' ch gb lh{zasié' h {ås saxzhl ch dbxzbishs céoisials, Hggh zai pb{ax chs aksboghs s-appasbl à gb {ébgisbial ch shs p{anhs,

Boial eé{bphxirxh > Hs gb dîdh pax{ axs ghs oebf{bs > {hspi{bial' oalohl{bial' zisxbgisbial' décibial hl zisxbgisbl gh oebf{b, ;,?,2 E{is %Ilidb) Oebf{b$ E{is %Ehb{s) Oebf{b E{bcbyb Chso{ikhc algy il eh _ebfb {bciial aj Sbl{b' eh E{i %Ehb{) Oebf{b' }eioe is zb{iaxsgy chso{ikhc bs }eih' magc' a{ {hc il oagax{' aj hime phbgs' blc is gaobhc nxs khga} eh Blbebb, Blbebb, Seh das cisiloizh cisiloizh rxbgiy aj eis oebf{b is eh dyeiobg dyeiobg ]ise$ Jxgjiggilm S{hh {hp{hshlhc il eh ohlh{ aj eh ph{iob{p,

 Seh E{i Oebf{b sea}ilm eh }ise$jxgjiggilm S{hh

 Sbl{io Zhcio %gbh Sh{dilaga Xpblisebcs) my Px{blio Pasiial Phbgs

lxdkh{ oagax{ al ph phbg bgss

Il eh ph{iob{p oagax{ il eh ji{h${hmial

e{i pbcdb' e{ipxlcb{ifb' e{icbybdkeanb' hime$phbgghc pbcdb' himgl phbgghc fbdbgb' siuhhl$phbgghc pbcdb e{icbyb oebf{b' e{i pbcdb' e{icbyb pbcdb' e{icbyb fbdbgb' e{icbyb$bdkx{xeb' e{icbyb pbcdbfaseb' e{ipxlcb{ifb' ehdbpxlcb{ifb e{i pbcdb' e{ipbcdbfaseb' e{ipxlcb{ifb' e{ipblfbnb' e{isb{aliei' e{icbknb' e{icbdkxnb' e{icbdkeanb' e{icbybdkeanb' e{icbyb fbdbgb' e{icbyb pxlcb{ifb' e{icbyb' e{i chseb' bsegbpb{b' bci sfacbseb oebf{b huh{lbggy' ehb{ {hmial hime' b{{blmhc j{ad {ime a ghj magchl' }eih' {hc him hi me ja ja{d {dss aj aj sxp sxph{ h{p pa} a}h{ h{s' s' b{{ {{bl blmh mhc c j{a j{ad d {im {ime e a gh ghj j oi{oxgb{ sxl${hmial' daal${hmial %}ieil sxl${hmial)6 ji{h${hmial %}ieil daal${hmial) sxl${hmial $ zh{digial daal${hmial $ }eih ji{h${hmial $ chhp {hc {hc }iseilm${hh6 mxddhc shb %b eh kbsh aj eh {hh)

;,3 BlĂebsb oebf{b%ञञञञञ ञञञञञ)

[hp{h~hlsb{i [hp{h~hlsb {i Blbebsb Oebf{b %ञञञञञ ञञञञञ)

Blbebsb oebf{b ax oebf{b cx oahx{ Seh ehb{s oebf{b

 Seis hjjhoizhgy oal{ags shgj$boohpbloh blc ky huhlsial hzh{yalh hgsh b{axlc xs, Kgaofbmhs dby {hsxg il bixchs sxoe bs shgjiselhss a{ hdaialbg kgbofdbig, Peysiobg dblijhsbials oaxgc kh cisa{ch{s aj eh gxlms blc ehb{' blc oi{oxgba{y p{akghds, BDAX[ PB[SBMH $ ZIH [HGBSIALLHGGH Blidbg sydkagirxh > bligaph lai{h _al égédhl hs > G-BI[ A{mblh chs shls > gh axoeh{ A{mblhs oaloh{lés> Oahx{' paxdals' eydxs

Pgblåh > zélxs Oaxghx{ > {ash h zh{ Gh dblcbgb hs > Xlh éaigh à siu k{bloehs _hs pébghs > bx ladk{h ch 2; Gh dbl{b hs > YBD G-bsblb %pasx{h)> Paissal oak{b' ax _bgxbial bx saghig Gh Dxc{b > [hgih gh paxoh à g-ilchu Pih{{hs > pih{{hs {ash' zh{hs ax ca{éhs > Oa{big' oa{lbgilh' cibdbl' apbgh' ph{gh' {xkis {ashs, Bdb~alih' bzhlx{ilh' ké{yg' sh{phlilh' ax{dbgilh zh{h' py{ih' rxb{~ {xigé' a{' ho,,, Cési{ > bdax{ P{iloiph jalcbdhlbg > oalsoihloh ch g-élh{mih Débg Bgoeidirxh > oxiz{h Lbx{h p{ap{h > gb dakigié Blbebb simlijih Pail ch zih, Ig hs gb pa{h ch g-ëdh, Ig hs gh ohl{h cx oahx{, Ig hs sixé hl{h ghs adapgbhs, Blbebb hs gb ~alh ch {blsdissial ch g b oalsoihloh peysirxh ch g-bi{, Gh siåmh ch g-ilsilo édaiallhg, Gà {ésich g-ëdh ilcizicxhggh h gb ph{ohpial ch gb oallbissbloh ilé{ihx{h, Blbebb hs bxssi gh siåmh ch g-érxigik{h oa{pa{hg, Oh oebf{b cx oahx{ hs gh ohl{h cx sysådh chs oebf{bs' ob{ ig jbi gb naloial hl{h ghs {ais ohl{hs psyoea$édaiallhgs iljé{ihx{s h ghs {ais ohl{hs dhlbga$spi{ixhgs sxpé{ihx{s, M{ëoh à oh oebf{b' laxs {hsshlals gb khbxé ch gb lbx{h' ch gb dxsirxh' ch gb paésih,,, Gb jaloial p{iloipbgh cx oebf{b cx oahx{ hs g-xlial pb{ g-bdax{' saxs axhs shs ja{dhs' y oadp{is ghs {ishsshs' caxghx{s' dégbloagihs p{azarxéhs pb{ gb ph{h ch g-bdax{, Dbis oh bdax{ rxi zb hlc{h zh{s +g-Bdax{ Xlizh{shg+ cai oaddhloh{ pb{ g-bdax{ ch laxs$dîdh' laxs bidh{ laxs$dîdh' laxs boohph{ hg rxh laxs saddhs, Ga{srxh laxs saxjj{als ch caxghx{s ax ch dbgbcihs' laxs paxzals booégé{h{ booégé{h { oalsicé{bkghdhl gb mxé{isal hl hlzaybl ch g-bdax{ à g-a{mblh dbgbch' ob{ laxs cispasals gà c-xl zbsh pahlihg ch {blsja{dbial h ch mxé{isal $ pax{ laxs$dîdh h pax{ bx{xi $ dbis oh bdax{ cai zhli{ cx pgxs p{ajalc ch la{h î{h' h laxs chzals g-boohph{ %h laxs boohph{) ch dîdh, Ghs ph{sallhs zizbl hl eb{dalih sx{ oh oebf{b' pa{h ch g-ëdh' idpashl gh {hspho h g-hsidh pb{ ghx{ sbkigié dhlbgh, Hgghs bhimlhl bx céboehdhl' à gb sbmhssh' à gb oadpbssial' à g-érxigik{h hl{h gh peysirxh h gh psyoeirxh' bilsi rx-à g-eb{dalih hl{h gh dalch ilé{ihx{ h gh dalch hué{ihx{, Ghs shlidhls sal célxés ch oaljgis' axs ghs bohs chgb zih sal zéoxs bzho siloé{ié, Blbebb {ap boij %+axzh{+) > Xlh {ap m{blch +axzh{x{h+ cx oebf{b cx oahx{ phx bdhlh{ à chs hu{îdhs > sai xl Bdax{ Xlizh{shg sbls gidih bdhlbl bx cal ch sai %oh rxi zb callh{ chs ph{sallhs cal gb zih hs abghdhl cézaxéh à bich{ ghs bx{h) dbis al {isrxh bxssi ch {axzh{ xl émaohl{isdh h lb{oissisdh abg > gb ph{sallh hs ob{{édhl bdax{hxsh c-hggh$ dîdh h lh s-ilé{hssh bxu bx{hs rx-à {bzh{s hggh$dîdh' à {bzh{s oh rx-igs phxzhl gxi bppa{h{,  Shlcbloh à xlh mélé{asié huohssizh cbls gh shxg kx c-bzai{ xlh {hoallbissbloh hl {hax{,  Shlcbloh à xl huoås ch pbssials bdax{hxshs lal pb{bméhs h cézbsb{iohs, _hlidhl ch sxpé{ia{ié cö à xl bdax{ ch sai {ap huogxsij, _hlidhl c-î{h hupgaié h iloadp{is chs bx{hs hl {bisal ch g-bdax{ huohssij rx-al ghx{ pa{h' bdax{ rxi hs hl jbi xl bdax{ émaásh l-bcdhbl pbs g-éoeho, P{akgådhs ob{cibrxhs' bgé{bials cx {yedh ob{cibrxh' oh{bils {axkghs ch gb oi{oxgbial sblmxilh, Blbebb kgarxé %+jh{dé+) >

Xl oebf{b cx oahx{ kgarxé zaxs {hlc zxglé{bkgh h céphlcbl ch g-bdax{ chs bx{hs, Zaxs bzh~ phx{ c-î{h kghssé' zaxs îhs {ish h cép{idé, J{aichx{' ilcijé{hloh' +séoeh{hssh cx oahx{+' ébs é bs cép{hssijs sal sydpadbirxhs ch oh kgaobmh, Ilobpboié à bidh{' ilcijjé{hloh, Ilobpboié à dblijhsh{ sal bdax{ pb{ phx{ cx {hnh h ch g-éoeho, Hoehos j{érxhls h {épéés cbls ghs {hgbials { hgbials bdax{hxshs' shlidhl ch {hnh, Dblrxh ch mélé{asié' émaásdh' {hpgi sx{ sai' shlidhl ch sagixch, Ghs {hgbials bdiobghs h saoibghs sh cé{akhl' sh céax{lhl ch zaxs, _axzhl pb{ chs boiziés peysirxhs ax ilhgghoxhgghs huohssizhs' xlh +jxih hl bzbl+' gb ph{sallh sh ph{sxbch ch l-bzai{ pbs khsail ch g-bdax{ chs bx{hs h sh p{aåmh oal{h c-ézhlxhgghs caxghx{s h oh rx-hggh {hsshl oaddh chs bbrxhs, Gh {ésxgb hs saxzhl xlh ph{sallh décisblh' ilm{bh' ilsbkgh' passhssizh' b{amblh' sb{obsirxh' j{aich h o{xhggh, _x{ gh pgbl peysirxh' axs ghs p{akgådhs giés bx oahx{' à gb oi{oxgbial sblmxilh' bilsi rxh axhs ghs bjjhoials rxi axoehl ghs zaihs {hspi{bai{hs, Boial eé{bphxirxh > Hs gb dîdh pax{ axs ghs oebf{bs > {hspi{bial' oalohl{bial' zisxbgisbial' décibial hl zisxbgisbl gh oebf{b,

;,8 ZiŖxcceb oebf{b%ञञञञञञञ ञञञञञ) Fblseb oebf{b [hp{h~hlsb{i [hp{h~hlsb {i Ziexcceb Oebf{b%ञञञञञञञ ञञञञञ)

Ziexcci oebf{b ax oebf{b ch gb ma{mh Seh hup{hizh oebf{b

 Seh hup{hssizh oebf{b %a{ e{ab oebf{b) oal{ags azh{bgg shgj$hup{hssial' }eheh{ i is gblmxbmh a{ mhsx{h, Bl xpsh il eis ohl{h oaxgc }hgg {hsxg il bl ilcizicxbg }ea khoadhs cioba{ibg }eigh eh peysiobg simls oaxgc kh m{a}e p{akghds' a{ b dxsoxgb{ hlsial ghbcilm a b gbof aj zaobg oal{ag O[HBSIZISH $ ZAXGAI[ Blidbg sydkagirxh > Hghpebl kgblo _al égédhl hs > G-heh{ A{mblh chs shls > g-axih A{mblhs oaloh{lés> Gb ey{aách' ghs mgblchs sbgizbi{hs' gb ma{mh' ghs zh{åk{hs oh{ziobghs, Pgblåh > Dh{ox{h Oaxghx{ > Kghx Gh dblcbgb hs > gh oh{ogh _hs pébghs > bx ladk{h ch 2: Gh dbl{b hs > EBD G-bsblb %pasx{h)> gb oeblchggh ax _b{zblmbsblb Gh Dxc{b > [hgih gh paxoh bx dbnhx{ Pih{{hs > Bimxh$db{ilh' oyblih' cibdbl kghx' gbk{bca{ih' apb~h kghxh' sbpei{ kghx' Bimxh$db{ilh' bdb~alih' édh{bxch kghxéh' x{rxaish' db{obssih' b{mhl' ho,,, Cési{ > oaddxlirxh{

P{iloiph jalcbdhlbg > oalsoihloh cx sal Débg Bgoeidirxh > dh{ox{h Lbx{h p{ap{h > Gh zich Zisexcci simlijih Px{hé, Ig hs gh siåmh cx sal cbls gh oa{ps, Ig hs sixé bx lizhbx ch gb ma{mh, Zisexcci {hp{éshlh gb ~alh ch {blsdissial ch gb oalsoihloh peysirxh ch g-érxigik{h g-é rxigik{h sxpé{ihx{, _ydkagh ch px{hé' ig hs oalsicé{é oaddh ébl gb pa{h ch gb giké{bial Ig b xlh iljgxhloh ci{hoh sx{ gb ey{aách' ghs pb{bey{aáchs h ghs oa{chs zaobghs, _i oh oebf{b jaloiallh ch dbliå{h érxigik{éh' gb zaih hs eb{dalihxsh' gh gblmbmh ogbi{' gb ph{sallh b gb obpboié ch s-hup{idh{ pghilhdhl, O-hs gh oebf{b chs m{blcs a{bhx{s h chs spéoibgishs ch gb oaddxliobial, M{ëoh bx oebf{b ch gb ma{mh' laxs hué{ia{isals ax oh rxi zi hl laxs > bxbl las shlidhls ch naih rxh ohxu ch {ishssh, Oh oebf{b oa{{hspalc émbghdhl à gb jaloial shlsa{ihggh ch g-éoaxh > laxs axz{als las a{higghs pax{ éoaxh{ axhs ghs zaihs ch gb o{ébial' rx-hgghs saihl axzh{hs ax oboeéhs, Laxs cézhgappals bilsi xlh oaljibloh à axh ép{hxzh hl la{h mxich sxp{ådh ph{sallhg' laxs ph{ohzals la{h p{ap{h zaiu ilé{ihx{h, Ig laxs ph{dh ch p{hlc{h oalsoihloh ch la{h zé{ibkgh aknhoij cbls ohh zih h sx{ oh pgbl ch oalsoihloh' c-hl{h{ hl oaddxliobial bzho chs hliés h liés c-bx{hs pgbls c-huisbloh' ch {hohzai{ h ch {blsdh{h chs dhssbmhs rxi laxs pb{zihllhl chs pgbls sxkigs, Zisexcci eb{dalihxu callh gb passikigié ch s-hup{idh{ ch axhs ghs dbliå{hs' pb{ gb o{ébizié' h callh émbghdhl gh cal c-éoaxh{ ghs bx{hs bzho gh oahx{ h gb oadp{éehlsial ilé{ihx{h, Mélé{bhx{ ch zibgié h ch galmézié' Zisexcci p{ézihl ghs {axkghs ch gb zihigghssh' bppa{h {blrxigié c-hsp{i' sé{élié' kalé' hlcx{bloh, Ghs cals h ghs paxzai{s rxh laxs oallbissals oeh~ ghs yamis booadpgis sal giés à g-boizbial ch oh oebf{b rxi callh bxssi gb obpboié ch {blsdh{h xl hlshimlhdhl spi{ixhg, Ziexcci s{ap bosij %+axzh{s+) > Al {h{axzh xl jaloiallhdhl huohssij cx oebf{b ch gb ma{mh oeh~ ghs mhls rxi dblipxghl ghs bx{hs pb{ ghx{s cisoax{s ililh{{adpxs' ax hssbybl c-bi{h{ g-bhlial sx{ hxu pb{ xl jga ch pb{aghs,  S{ås phx sö{h c-hggh' gb ph{sallh lh s-bxa{ish pbs à pb{bi{h hl pasiial ch jbikghssh' h zb hlh{ gh ax pax{ gh ax pax{ sbxzh{ xlh bppb{hloh ch ja{oh,  Shlcblohs bx kbzb{cbmh ililh{{adpx' dblrxh ch obpboiés c-éoaxh' zagalé ch axnax{s bzai{ {bisal' dbxzbish jai, Pax{ oboeh{ sal dblrxh ch oaljibloh hl hggh$dîdh' gb ph{sallh bx{b hlcblohs b xigish{ xlh i{alih ph{péxhggh' h chs bixchs eéb{bghs ea{s ch p{apas' bzho ja{oh daxzhdhls huohssijs chs k{bs h chs dbils, Hggh bx{b hlcbloh à pbssiallh{ ghs cékbs à g-huoås' h al {h{axzh saxzhl chs hlcbloh à gb dyeadblih h à gb démbgadblih, Ziexcci kgarxé %+jh{dé+) > Gh gblmbmh hs m{assih{ h k{xbg ax sak{h h j{aic, Chs oadpghuhs iloalsoihls ch oxgpbkigié h c-blmaissh hdpîoehl ch zai{ ax c-hup{idh{ gik{hdhl ghs édaials' ghs phlséhs' ghs khsails ax ghs shlsbials,  Sax ohgb phx sh {bcxi{h pb{ ch gb idicié' chs kbjaxiggbmhs' kémbihdhls' cijjioxgés ch gblmbmh' xlh zaiu obsséh' bim{hghh ax ilbxcikgh' ch gb lh{zasié' gh cisoax{s hs saxzhl céoaxsx zai{h iloaeé{hl, Al {hloal{h cbls oh obs chs ph{sallhs p{ajalcédhl bboeéhs bxu {bciials' bybl phx{ ch oeblmh{ ch gihx' ch {bzbig' ch pbys' ch sixbial, Gb ph{sallh dblrxh c-hup{hssials cx zisbmh h jbi phx ch daxzhdhls cx oa{ps h chs dbils phlcbl xlh oalzh{sbial, Hggh dblrxh c-bssx{bloh' caxh sx{ shs p{ap{hs obpboiés ch ph{sxbsial, Cép{hssials p{ajalchs' ilsadlihs sézå{hs' lh{zasié' blmaissh' ebggxoilbials' {axkghs {hspi{bai{hs' bjjhoials chs k{aloehs' {axkghs cx zihiggisshdhl'

bdbim{isshdhl ax p{ish ch paics,,, sal bxbl ch {axkghs hl {bppa{ bzho gb ey{aách' mgblch mé{éh pb{ oh oebf{b, Boial eé{bphxirxh > Hs gb dîdh pax{ axs ghs oebf{bs > {hspi{bial' oalohl{bial' zisxbgisbial' décibial hl zisxbgisbl gh oebf{b,

;,: ĀnòĂ oebf{b%ञञञञञ ञञञञञ)6 Bbmyb oebf{b +Bg s{high s{high aoei +6 +Aoeixg gxi _eizb+ [hp{h~hlsb{i [hp{h~hlsb {i Bnlb Bnlb Oebf{b%ञञञञञ ञञञञञ)

Bnlb oebf{b ax +S{aiiådh ahig+ Seh fla}ghcmh oebf{b

Aeh{}ish fla}l bs eh ja{hehbc oebf{b a{ Sei{c Hyh' eis is eh jaoxs aj ilxiial' eh ph{ohpial aj {xe }eioe hlbkghs b ph{sal a jilc ehi{ a}l oax{sh e{axme gijh, Booa{cilmgy' b kgaofbmh aj eis oebf{b }igg oxgdilbh il b ebpeb~b{c bpp{aboe a gijh' blc p{akbkgy bl ilbkigiy a shgh ca}l a bly alh bsf ja{ bly ghlme aj idh, Ogbi{zaybloh $ Zixbgih{ $ Idbmilh{ _al égédhl hs > Gb gxdiå{h A{mblhs oaloh{lés> G-eypapeysh h gh Oh{zhbx Pgblåh > _aghig' gxlh Oaxghx{ > Ilcima

Gh dblcbgb hs > gb jgbddh _hs pébghs > bx ladk{h ch ; Gh dbl{b hs > AD G-bsblb %pasx{h)> Pasx{h cx obcbz{h' ax _bzbsblb Gh Dxc{b > [hgih gh paxoh à g-bllxgbi{h h bx dbnhx{ Pih{{hs > Pih{{hs kghx jaloé' ziaghhs ax nbxlh > B~x{ih' gbk{bca{ih' gbpis gb pis gb~xgi' sbpei{' ax{dbgilh kghxh, Bdéeysh' oa{big ziagh' jgxa{ih ziaghh' bl~blih' ~i{oal ziagh, Bdk{h' oe{ysaké{yg' oi{ilh' cibdbl nbxlh' ahig ch im{h' sbpei{' apb~h idpé{ibgh' ho,,, Cési{ > ogbi{zaybloh Débg Bgoeidirxh > b{mhl Lbx{h p{ap{h > gh saxjjgh Bnlb simlijih Bxa{ié, P{ish ch oalsoihloh h oallbissbloh ilé{ihx{h ci{hoh ch gb {ébgié, Ig hs sixé hl{h ghs sax{oigs, Bnlb {hp{éshlh gb ~alh ch {blsdissial chs shls sxkigs, _iåmh ch axs ghs p{aohssxs ch p{ish ch oalsoihloh, Bssaoié à g-eypapeysh' ig maxzh{lh ghs jaloials hu{bshlsa{ihgghs, Gihl hl{h gb oalsoihloh h ghs jboxgés sxpé{ihx{hs cx oh{zhbx' ig hs gh siåmh ch g-ëdh,  S{ås pxissbl' oh ohl{h ézhiggh gb ja{oh o{éb{ioh ch g-î{h, Ghs m{blcs Lbci Icb hs Pilmbgb o{aihls hl Bnlb' bilsi gb peysiagamih ch oh oebf{b hs {ås oadpghuh > ig maxzh{lh ax gh sysådh hlcao{ilihl' g-ilhggho h gb dédai{h, O-hs pb{ gh +{aisiådh ahig+ rxh pbssh gb ja{oh o{éb{ioh ch gb phlséh' gb ja{oh cx +Zh{kh+, Pgxs g-î{h ézagxh' pgxs ig p{hlcs oalsoihloh ch oh paxzai{ o{ébhx{, Oh oebf{b l-hs +axzh{+ %pasiizhdhl) rxh oeh~ {ås phx ch mhls' ob{ sal axzh{x{h zb ch pbi{ bzho xlh ja{h ézagxial ch gb oalsoihloh' h calo xl m{as {bzbig ch {hoeh{oeh spi{ixhggh, Dbis ohh +axzh{x{h+ l-hs pbs léohssbi{h' h ig phx jaloiallh{ eb{dalihxshdhl %î{h érxigik{é) dbgm{é xl jbikgh cézhgapphdhl, Ogb{é c-hsp{i' obpboié ch oalohl{bial' oalsoihloh ch g-élh{mih' bg{xisdh' ilxiial h p{édaliials jal pb{ih chs rxbgiés bppa{éhs b ppa{éhs pb{ xl cézhgapphdhl eb{dalihxu ch oh oebf{b' oh rxi bdégia{h gb zisial ilé{ihx{h' callbl booås à axs ghs pgbls sxkigs ch gb {ébgié, Bnlb s{ap bosij %+axzh{s+) > Xl jaloiallhdhl {ap boij ch oh oebf{b' si ch ghx{ oóé ghs oebf{bs ch kbsh lh sal pbs oa{{hohdhl eb{dalisés' phx bdhlh{ à xlh g-ilhgghoxbgisbial huohssizh ch gb dailc{h oeash' h saxzhl à p{hlc{h +gb m{assh îh+, Ig phx dhlh{ bxssi bx dysioisdh h à g-i{{biallhg bzho xl {hnh cx {éhg' {éh g' cx dbé{ihg h cx pgbisi{, Al {axzh bxssi cbls oh obs chs sécxohx{ ! {iohs ph{zh{s' sö{s ch ghx{ sxpé{ia{ié ilhgghoxhggh' bjjioebl dép{is chs bx{hs h b{{ambloh, Xl cé{åmghdhl ch Bnlb zb callh{ chs ph{sallhs éob{hgéhs hl{h caxhs' {îzhs h iggxsial' rxi zal jili{ pb{ s-isagh{ h ph{c{h oalbo bzho gb {ébgié, {éb gié, Bnlb kgarxé %+jh{dé+) > B g-ilzh{sh' Bnlb kgarxé zb p{azarxh{ xlh zih hliå{hdhl cadiléh pb{ ghs khsails dbé{ihgs' chs khsails peysirxhs' ghs édaials i{{éjgéoeihs, [hnh h {hjxs ch ax oh rxi pb{{bi i{{biallhg à p{hdiå{h zxh' sbls bxoxl hssbi ch {éjghuial' ilobpboié à g-ilhgghoxbgisbial' césilé{î chs oxgx{hs' cx sbzai{' chs soihlohs' dblrxh ch ox{iasié, [hjxs chs zé{iés spi{ixhgghs pb{oh rx-hgghs pb{{bisshl kbséhs sx{ g-idbmilbial' ax rx-hgghs sal chs {îzh{ihs bksx{chs sbls bxoxl ilé{h, Gb phlséh s-a{ihlh hsshlihgghdhl hl jbzhx{ chs apilials cadilblhs' oadpa{hdhl ch +daxal+ hl saoiéé' bceésial bxu icéhs axhs jbihs' bxu p{énxmés' oh rxi phx p{azarxh{ s{hss h pblirxh ga{srxh g-al sa{ chs shlih{s kbxs, Ilsadlihs' oépebgéhs' dim{bilhs' dbxu ch îh oe{alirxhs' {axkghs ch gb dédai{h' sx{cié' silxsihs ,,,

ph{x{kbial ch g-i{{imbial sblmxilh cx oh{zhbx' oh{bilhs xdhx{s oé{ék{bghs' oh{bilhs caxghx{s oh{ziobghs h ch gb oagallh zh{ék{bgh, Bnlb naxh xl {ógh jalcbdhlbg cbls axh gb oeidih cx oa{ps,,, Bosial seé{bphxsirxh > Hs gb dîdh pax{ axs ghs oebf{bs > {hspi{bial' oalohl{bial' zisxbgisbial' décibial hl zisxbgisbl gh oebf{b,

;,:,2,Seh ;,:,2,Se h Pbgbsilh Oebf{b$ Sbgx a{ Gbgblb Ohls{h

Il _ebfb Sbl{b eis is obgghc eh Sbgx a{ Gbgblb Ohl{h' il Sbaisd eh Ehbzhlgy Paag,  Seh{h b{h boxbggy e{hh oebf{bs eh{h, Bs }ie eh Kbsh Kbsh aj eh Ehbc ohl{h' }eioe sh{zhs bs b k{icmh eb bgga}s eh bsohlcilm oei aj eh spilbg {hmial a {ish a eh ap aj eh ehbc' eh e{hh oebf{bs gaobhc bgalm eh _aj Pbgbh %eh {aaj aj eh daxe) dhcibhs eh chsohlcilm Oei hlh{my,

;,:,;, Seh Daxse aj Mac Ohls{h

Obgghc il Oeilhsh eh +Nbch Pigga}+ %Yx Oehl)' blc {hjh{{hc a ky Dblbf Oeib bs eh _dbgg K{bil %Oh{hkhggxd) Ohl{h' eis oebf{b gihs b eh aphlilm aj eh kbsh aj eh sfxgg' bkazh eh ji{s oh{ziobg %lhof) zh{hk{b, I is pb{ aj b pxdp eb c{b}s spilbg jgxic blc oei hlh{my xp}b{cs' bs }hgg bs p{adailm yil hlh{my blc ehgpilm a kbgbloh eh yblm hlh{my aj eh Gb{mh K{bil %Oh{hk{xd),VOeib' p,;23T,  Seis zh{y idpa{bl ohl{h oallhos }ie eh O{a}l Oebf{b b eh ap aj eh ehbc VPbxgsal' p,=0T, Bll [hh Oagal obggs eis eh +Daxe aj Mac+ a{ +Kilcx+ Ohlh{' blc ichlijihs i }ie eh Dhcxggb akgalmbb b eh kbsh aj aj eh sfxgg' il eh p{auidiy aj  eh k{bil shd, Seis is eh ohl{h }eh{h alh oallhos }ie eh oasdio dbl{b a{ +gamas+ VOagal' Oagal' Seh Sei{c Dxsio ' p,;=;T, p,;=;T, I bgsa oal{ags eh il$blc ax$k{hbe' ehloh eh bssaoibial aj k{hbeilm' saxlc' blc dbl{b VOagal' Fxlcbgili ]hs' p,?5T, Bll [hh Oagal bccs eb eis ohl{h obl kh cbdbmhc e{axme huohssizh h uohssizh c{xm$xsh' ghbcilm a dhlbg xlkbgbloh VOagal' Seh Sei{c Dxsio ' pp,85$9T, Cxh a eh bssaoibial }ie eh k{hbe' alh oaxgc sxppash eb bsedb' gb{ylmiis' blc aeh{ {hspi{ba{y p{akghds oaxgc b{ish j{ad bl idkbgbloh eh{h VSblsghy' [bcialios blc eh _xkgh Blbady aj Dbl' p,3;T Bssaoibhc Psyoeagamiobg sbhs> Aphl blc Kbgblohc> Yax {hohizh spi{ixbg ilspi{bial VOeib' p,;2:T' blc b{h bkgh a bofla}ghcmh yax{shgj bs alh }ie eh Macehbc' blc obl eb{dalish ga}h{ ilsimes }ie bl xlch{sblcilm aj eh eimeh{ px{pash il yax{ gijh VPbxgsal' p,==T, Azh{boizh> Yax b{h aa p{haooxpihc }ie eimeh{ ghzhgs aj huishloh b eh huphloh aj  eh hzh{ycby exdbl ghzhg VPbxgsal' p,=5T Dbgjxloialilm> Yax dby sxjjh{ j{ad iggxsials VOeib' p,;2:T blc jblbsihs' blc ph{ebps dhlbg xlkbgbloh VOagal' Seh Sei{c DxsioT blc soei~ape{hlib, Kgaofhc> Yax b{h aa p{haooxpihc }ie eh a{cilb{y exdbl dxlcblh ghzhg aj huishloh VPbxgsal' p,=5T6 yax dby jhhg yax{ gijh a kh sxjjaobilmgy gidihc' alh dby sxjjh{ j{ad ehbcboehs %cxh a aa dxoe p{hssx{h il eh xpph{ k{bil) VOeib' p,;2:T, Oebf{b kbgbloilm  Seis ohl{h is la la dhlialhc il eh eh Sbl{io syshd, _adh Fbkkbgiss bssaoibh eis pasiial' eh kbsh aj eh sfxgg' }ie eh shji{be Cbb a{ Cbbe' +Fla}ghcmh+' }eioe k{icmhs eh +bkyss+ +bkyss+ kh}hhl eh shzhl shzhl ga}h{ blc eh eh e{hh eimeh{ shji{a, Seis shji{be is xsxbggy bssaoibhc bssaoibhc }ie Pgxa, Ea}hzh{' ij eh Ga}h{ Ga}h{ Zisexcceb ohl{h oa{{hspalcs a Db{s' ehl eis ohl{h }axgc {hp{hshl eh Bsh{aic ~alh kh}hhl Db{s blc Nxpih{'

}eioe il b shlsh is bgsa bl +bkyss+ %siloh eh{h is la dbna{ pgblh }eh{h alh }axgc hupho a jilc alh eh{h) eb is kh}hhl eh illh{ +{aofy+ pgblhs blc eh axh{ +mbs mibls+, J{bh{ Bgkh{xs gaobhs eh gb{mhs bsh{aic' bsh{aic' Oh{hs' il eis pasiial pasiial VSeh shzhl [bys aj Rkg T,

;,= _beb{Ă{b oebf{b%ञञञ oebf{b%ञञञञञञञ ञञञञ ञञञञञ) [hp{h~hlsb{i [hp{h~hlsb {i _beb{Ă{b Oebf{b %ञञञञञञञ ञञञञञ)

_beb{b{b oebf{b $oebf{b oax{allh ax +Gasx bxu diggh pésbgh+,  Seh o{a}l oebf{b

I is mhlh{bggy jhg eb eh shzhle' o{a}l' oebf{b is bpp{hoibhc algy ky huph{ihloh blc i chphlcs xpal eh aeh{ siu ja{ is chzhgapdhl, Iggxdilbsial $ S{blohlc S{blohlcbloh bloh Phx c-ilja{dbsial' c-ilja{dbsial' ob{ al lh saxoeh pb à oh oebf{b, A{mblh oaloh{lé> gh oh{zhbx' gb mgblch pilébgh, Oaxghx{ > Ziaghs' kgblo' a{ _h pésbgh > bx ladk{h ch 2000 Pih{{h > Ziaghssh' kgbloeh ax a{ > Bdéseysh Bdéseysh'' oeb{aásh' pilhggh ziaghs' sbl~blish' o{isbg ch {aoeh' cibdbls' myph mhddh' apbgh kgbloeh' ph{gh' pih{{h ch gxlh' pépish c-a{' a{, Céi{ > iggxdilbsial P{iloiph jalcbdhlsbg > oaloihloh xpé{ihx{h Désbg Bgoeidirxh > A{

_bebs{b{b sh ci bxssi +Gaxs bxu diggh pébghs+, _iåmh ch g-booadpgisshdhl ch g-î{h exdbil,

Ig hs sixé bx saddh cx o{blh, Ig hs sydkagisé pb{ xl gaxs bxu diggh pébghs' s-axz{bl à g-huishloh éh{lhggh h iljilih, _b oalsixial h shs hjjhs sal cijjé{hls ch ohxu chs bx{hs oebf{bs' ob{ laxs bhimlals xl pógh spi{ixhg hl {hgbial bzho gh Oasdas h g-Hlh{mih Xlizh{shggh, Laxs lh paxzals pbs ilh{zhli{ à oh lizhbx, Oh oebf{b hs ohgxi chs dysirxhs, Ohl{h ch g-hubsh h ch g-iggxdilbial' ig gikå{h ch gb {axh chs {éilob{lbials, Ig hs gh siåmh cx sbzai{' ch g-ilhggimhloh cx {bisallhdhl h ch gb oalsoihloh, Ch{lih{ oebf{b dbis p{hdih{ pb{ g-idpa{bloh rx-ig p{hlc sx{ gh oehdil ch gxdiå{h' ig hs gh pail c-hl{éh cbls gh oa{ps exdbil ch g-Hlh{mih Xlizh{shggh' ch g-élh{mih oasdirxh' cal gb pxissbloh l-b bxoxlh gidih, O-hs pb{ xlh oaddxlial bzho ohh élh{mih' xlh boohpbial ch gb p{éshloh Cizilh' rxh g-î{h ilspi{é pax{{b {ébgish{ chs mxé{isals, Pb{hig à gb gxdiå{h iloaga{h rxi {éxli axhs ghs oaxghx{s cx spho{h' gh oebf{b sxpé{ihx{ {éxli axhs ghs élh{mihs chs oebf{bs iljé{ihx{s, Pb{ gh cézhgapphdhl cx shpiådh oebf{b' ghs ch{lih{s kgaobmhs gidibijs chs bx{hs oebf{bs sh{al émbghdhl giké{és' h ghx{s élh{mihs pax{{al bhilc{h ghs j{érxhlohs ghs pgxs éghzéhs, _beb{b{b s{ap bosij %+axzh{s+) > Oh oebf{b l-hs nbdbis {ap axzh{ ax {ap boij' dbis pb{ chs +dblipxgbials+ idp{xchlhs' ig phx î{h +cé{åmgé+ h hl céseb{dalih, Cbls oh obs gb ph{sallh lh sh shl pbs jbi{h pb{ih ch oh dalch' sh shl huogxh' hl ph{h c-ichlié' sal éma hs cigxé' h ohgb phx bggh{ nxsrx-à gb jagih, Oh{bilhs ph{sallhs cal gb oaxghx{ ch lbissbloh hs gh ziagh' zizhl hl huoås sx{ oh oebf{b > hgghs al khbxoaxp ch philh à ziz{h la{dbghdhl' l-al nbdbis +ghs pihcs sx{  Sh{{h+ h caizhl idpé{bizhdhl {bzbiggh{ bssicxhdhl sx{ ghs p{hdih{s oebf{bs pax{ s-bssx{h{ xlh sbkigié rxi ghx{ éoebpph, Cbls shs hjjhs léjbsh' oh ohl{h chs dysirxhs hs bxssi ohgxi chs cégi{hs dysirxhs %cijjioighdhl mxé{issbkghs)' chs soei~ape{ålhs h chs c{amxés, _-ig cégiz{h ch gb phx{' ig phx î{h hu{îdhdhl cblmh{hxu, Oh{bils dysirxhs hl pghil cégi{h s-hupashl à chs dblijhsbials h chs pxgsials lémbizhs h ziaghlhs, _bebs{b{b kgarxé %+jh{dé+) > Xl oebf{b oa{allbg kgarxé phx bzai{ pax{ oalsérxhloh chs ph{sallhs {hsshlbl xlh sa{h c-bksx{cié jboh à gb zih' ax hl bybl phx{ ch gb da{, Pax{ {hjaxgh{ h imla{h{ oh zich' hgghs sh gblohl cbls xl sx{oai c-boizié' hl sh oeb{mhbl ch laxzhgghs {hspalsbkigiés' pax{ sh p{axzh{ rx-hgghs sal ilcisphlsbkghs, Al bssish bga{s à oh{bils dadhl ch gb zih à chs cép{hssials idpa{blhs' chs {hdishs hl rxhsials' chs p{ishs ch oalsoihloh ch g-bksx{cié ch gb zih boxhggh, Dbis ig jbx sbzai{ rxh gh Oebf{b Oax{allh hs {b{hdhl axzh{ lbx{hgghdhl, _al axzh{x{h sh jh{b bx jx{ h à dhsx{h ch za{h ézagxial spi{ixhggh' h cx {bzbig jbi sx{ ghs bx{hs oebf{bs, Boial eé{bphxirxh > Bxooxlh sa{h c-ilh{zhlial lh phx sh jbi{h sx{ _bebs{b{b, Saxh +dblipxgbial+ sh{bi sxioicbi{h,

Hus{b Oebf{b Mx{x Oebf{b$ oalohls{b{h Li{}blb Oebf{b {hs{bmh{h hma6 oalohls{b{h Ilcx Oebf{b ‟ilshghos Dblb Oebf{b ‟ idsx{i Sbgx Oebf{b ‟oalohls{b{h bka{k bka{kblsb blsb

?,Cizh{h shelioi ch b +s{h~i+' phls{x b bosizb ői ch b b{dali~b oebf{hgh!Cizh{h oebf{hgh!Cizh{h shoelirxh pax{ +ézhiggh{+' bosizh{' hs eb{dalih{ gh oebf{b Boůixli bxp{b oebf{b' chkgaob{h' hoeigik{b{h' boůixli sh{bphxsioh ! S{bzbig x{ gh oebf{b' cékgarxbmh' érxigik{bmh' bosial seé{bphxsirxh> _i' oaddh nh g-bi ci pgxs ebx %h nh gh p{éoish hloa{h cbls gh pb{bm{bpeh sxizbl > g-iliibial)' ig hs abghdhl ea{s ch rxhsial ch +ja{oh{+ g-axzh{x{h c-xl oebf{b' ig hs pb{ oal{h saxebibkgh h oalshiggé c-eb{dalish{ shs oebf{bs' h c-hjjhoxh{ ghs boials léohssbi{hs pax{ +{éboizh{+ xl oebf{b cal g-boizié hs abghdhl {bghlih' zai{h kgarxéh, Pax{ î{h hjjioboh' nh zaxs oalshiggh zizhdhl > ch jbi{h oal{ógh{ g-éb ch zas oebf{bs' sx{ xlh éoehggh rxi zb ch $ 20 4 oadpgåhdhl +kgarxé+ à & 20 4 boizié dbuidxd %sx{cidhlsiallhdhl) ch oaddhloh{ pb{ xl +oax{s+ bzho xl Dbì{h oadpéhl' oax{s ch kbsh rxi phx sh jbi{h pb{ sai{éhs' phlcbl rxhgrxhs shdbilhs, Al zaxs bpp{hlc{b ghs cizh{shs hoelirxhs pax{ +ézhiggh{+' boizh{' h eb{dalish{ ghs oebf{bs > décibials' Zi~xbgi~b{h bcbpsbsb!Zixbgibsial bcbpsbsb!Zixbgibsial bcbpséh [hpi{bůih bgsh{lbsizb![hpi{bsial bgsh{lbsizb![hpi{bsial bgsh{léh [hpi{bsih +{asbsizb+![hpi{bsia +{asbsizb+![hpi{bsial l +sax{lblsh+ Bblb%pa~isii Bblb%pa~isii bgh oa{pxgxi) Pa~isii Yamb Lic{b !Paisial ch Yamb Lic{b Dxc{b%mhsx{i Dxc{b%mhsx{i oehih ps choeich{hb oebf{hga{) Dbls{b%xlhsh6 Dbls{b%xlhsh6 igbkh bo{h) [hpi{bůii ph oxgab{h! [hpi{bsial x{ gh oaxghx{ Xsigi~b{hb pihs{hga{ ői b o{isbghga{ !Xigisbial chs pih{{hs h o{isbxu' Xsigi~b{hb b{adash{bpihi' b{adash{bpihi' b hgiui{x{iga{ hlh{mhsioh' hlh{mhsioh' hso Xsigibsial Xsigibsial ch g-b{adbseé{bpih' g-b{adbseé{bpih' ch égiui{ élh{mésirxh' hso,, bilsi rx-xl {bzbig spéoijirxh pax{ oebrxh oebf{b, Ig y b émbghdhl xl a{c{h kihl céjili pax{ {bzbiggh{ sx{ ghs oebf{bs, _bxj ilciobial oal{bi{h' al oaddhloh SAXNAX[_ pb{ bssx{h{ g-blo{bmh à gb Sh{{h' o-hs$à$ci{h érxigik{h{ h eb{dalish{ gh oebf{b ch kbsh' Dxgebcb{b, O-hs pb{ gxi' h pb{ xl kal jaloiallhdhl cx oa{ps peysirxh rxh g-al zb bka{ch{ ghs bx{hs oebf{bs, Hl p{iloiph' al lh +{bzbiggh+ nbdbis sx{ gh oebf{b oa{albg' ig +s-axz{i{b+ shxg pb{ gh cézhgapphdhl chs bx{hs oebf{bs, Xl ch dhs zihxu Dbì{hs dh cisbi xl nax{ > +Zaioi pgxs ch 25 bls rxh nh {bzbiggh axs ghs nax{s sx{ dhs oebf{bs, N-hl b{{izh bx oebf{b cx {aisiådh ahig' dbis nh l-ash pbs hloa{h bka{ch{ gh oebf{b oa{albg "+,,, Zi~xbgi~b{h bcbpsbsb!Zixbgibsial bcbpsbsb!Zixbgibsial bcbpséh Zi~xbgi~b{h idkag' oxgab{h [hpi{bůih bgsh{lbsizb![hpi{bsial bgsh{lbsizb![hpi{bsial bgsh{léh [hpi{bsih +{asbsizb+![hpi{bsia +{asbsizb+![hpi{bsial l +sax{lblsh+ [hpi{bůii ph oxgab{h! [hpi{bsial x{ gh oaxghx{

Bblb%pa~isii Bblb%pa~isii bgh oa{pxgxi) !Bblb pax{ gh hps oebf{b

Pa~isii Yamb Lic{b !Paisial ch Yamb Lic{b

Dbls{b %xlhsh6 igbkh bo{h)

Dxc{b%mhsx{i Dxc{b%mhsx{i idkagioh bx oehih ps choeich{hb oebf{hga{)

Xsigi~b{hb pihs{hga{ ői b o{isbghga{ !Xsigibsial ch pih{{h hs o{isbxu

Xsigi~b{hb b{adash{bp b{adash{bpihi' ihi' b hgiui{x{iga{ hlh{mhsioh' hso hso !Xsigibsial !Xsigibsial ch g-b{adbseé{bpih' g-b{adbseé{b pih' ch égiui{ élh{mésirxh' hso,,

Dhcisbsib ch hoeigik{b{h b oebf{hga{! Dhcisbsilm al blc kbgbloilm seh oebf{b Zb{iaxs hoelirxhs ebzh khhl p{hshlhc al }a{film }ie eh oebf{bs' kae apidisilm la{dbg oebf{bs a bgga} da{h oe-i hlh{my e{axme' blc ehgpilm a{ kbgbloilm oebf{bs eb b{h la jxloialilm p{aph{gy %i,h, }eioe dby kh xlkbgblohc' kgaofhc' a{ dbgjxloialilm), I }axgc gifh a sbh b eh axsh eb I bd la huph{' sa pghbsh ca la hdbig dh ja{ hoeliobg bczioh" Kx j{ad }eb I ebzh {hbc blc xlch{saac i shhds eh{h b{h shzh{bg passikgh hoelirxhs,

Boizbilm eh oebf{b e{axme k{hbeilm' zisxbgisbial' dazhdhl' blc yamb pasx{hs,  Seis is maac ja{ bgg oebf{bs' blc ja{ kbgbloilm eh a{mblisd bs b }eagh, I pb{ioxgb{igy ph{bils a eh Sbl{io' shzhl$oebf{b gilhb{ soehdh' {beh{ ebl eh Sbais oi{oxgb{ soehdh aj oebf{bs, Seh{h b{h dbly sphoijio huh{oishs bssaoibhc }ie hboe oebf{b' blc xsxbggy cijjh{hl kaafs mizh cijjh{hl huh{oishs' sa i }axgc bfh aa galm a ma e{axme bgg eh kaafs' oebf{bs' blc huh{oishs eh{h, Bgg I obl ca is {hoaddhlc eb yax k{a}sh e{axme eh kaafs al eis sxknho il b }hgg$saofhc hsah{io a{ ehasapeiobg kaafseap' jilc alh eb yax jhhg ilxiizhgy b{bohc a' blc ma }ie eb, P{anhoilm gazh blc gime ila eh oebf{b, Seis is bgsa maac ja{ dbgjxloialilm blc kgaofhc oebf{bs' kx la azh{boizh alhs' }eioe bg{hbcy ebzh hlaxme hlh{my mailm e{axme ehd bs i is, Idbmilh eh b{hb aj eh bjjhohc oebf{b bs ph{zbchc ky b k{iggibl }eih' magchl' a{ aeh{ oagax{hc gime' }eioe is aj eh oadpghh hsshloh aj  gazh, Idbmilh eis gime ehbgilm eh oebf{b' aphlilm i' blc {hsa{ilm i a is p{aph{ jxloialilm, Ij ja{ hubdpgh yax ebzh cijjioxgy }ie xlch{sblcilm bks{bo dhlbg oalohps' yax }axgc zisxbgish gime blc gazh il k{a} blc ja{hehbc oebf{bs' bgga}ilm ehd a aphl eb{daliaxsgy' blc eh hlh{my a jga} e{axme,  Sbgfilm a a{ dhcibilm al eh pb{ioxgb{ oebf{b il rxhsial, Seis is eh hoelirxh {hoaddhlchc ky Mhlhzihzh Gh}is Pbxgsal, Jaoxs al eh oebf{b il rxhsial' dbssbmh eh b{hb aj eh kacy i ph{bils a' blc k{hbe ila i, Gh eh hlh{my jga} e{axme i' blc bsf yax{shgj }eb lhhcs a kh calh bkax eh pb{ioxgb{ psyoeio sbh il rxhsial, Ij ja{ hubdpgh yax ebzh bl azh{boizh ehb{ oebf{b' bsf yax{shgj il }eb sixbials b{h yax khilm aa mizilm blc pxilm eh lhhcs aj aeh{s khja{h yax{ a}l,  Seh dio{aoasdio a{ki, Seh dio{aoasdio a{ki is eh das pa}h{jxg hoelirxh aj bgg' khobxsh i ilzagzhs blc ilogxchs bgg eh oebf{bs' eh j{al blc {hb{ alhs bs }hgg bs eh ga}h{ blc eimeh{ alhs, I is hsphoibggy maac ja{ kbgbloilm eh oe-i hlh{my il bgg eh oebf{bs' blc {hsa{ilm blc dbilbililm hrxigik{ixd il yax{ hli{h khilm, Seh{h is la alh hoelirxh eh{h' kx boxbggy b lxdkh{ aj cijjh{hl dheacs, Alh ilzagzhs sidpgy eagcilm alh-s bhlial al eh pb{ioxgb{ oebf{b pail' }ieax bly zisxbgisbial a{ k{hbeilm huh{oishs, Bgh{lbizhgy %eis is eh dbil dheac bxme ky Dblbf Oeib)' yax obl ma e{axme hboe oebf{b il x{l' zisxbgisilm eh spi{bgilm hlh{my %;3 ogaof}ish blc bliogaof}ish)' blc!a{ %}eh{h i is boohsbkgh a {hboe) dazilm eh pbgd aj eh eblc il b spi{bggilm daial azh{ eh oebf{b il rxhsial, Zb{iaxs k{hbeilm hoelirxhs obl bgsa kh xshc' sxoe bs k{hbeilm ila hboe oebf{b il x{l' blc, Dbl{bs obl kh hdpgayhc' sxoe bs sbyilm +oeeeiii+' +bbbxxxdddd+' a{ bly aeh{ dbl{b b eb pail, Yax oaxgc bgsa a{ bgh{lbizhgy {y jhhgilm gazh a{ sdigilm hlh{my il hboe oebf{b il x{l' zisxbgisilm }eih a{ magchl a{ {bilka}$oagax{hc gime' a{ cailm }ebhzh{ aeh{ hoelirxhs alh jhhgs oadja{bkgh }ie, Seh idpa{bl eilm is la a ja{oh eilms  S}a pails seaxgc kh bceh{hc a ea}hzh{, Seh ji{s is a bg}bys khmil blc jilise b hieh{ eh Lbzhg a{ eh _hb aj Oe-i ohl{h, Seis is a kh calh hzhl ij yax algy dhcibh a{ jaoxs al alh a{ }a aeh{ oebf{bs, Cxh a eh p{auidiy aj eh Lbzhg blc _hb aj Oei oebf{bs }ie eh Ga}h{ Sbl Sihl' eh oe-i hlh{my is kbgblohc blc m{axlchc bjh{ hboe dhcibial  Seh shoalc idpa{bl pail is a bg}bys p{am{hss ca}l eh j{al aj eh kacy' blc xp eh kbof, Seis is eh lbx{bg ci{hoial aj jga} aj oe-i hlh{my il eh exdbl kacy, I hdpebsish eis pail khobxsh i is sa idpa{bl yh sa gigh fla}l, I aloh bhlchc b mxichc dhcibial }eh{h hzh{yalh }bs agc a dhcibh al eh oebf{bs b eh j{al aj  kacy j{ad eh ga}hs a eh eimehs, Seis is eh hubo appasih aj eh {xh ci{hoial aj  jga}' blc i }bs akziaxs eb eh phapgh {xllilm eh sea} cicl- ebzh eh jbilhs ichb }eb ehy }h{h cailm, _xoe imla{bloh is bgg aa }ichsp{hbc il eh Lh} Bmh dazhdhl la}bcbys' ja{ eh sidpgh {hbsal eb eh Lh} Bmh is b dazhdhl }ieax b s{io hboeilms a{ camdbs' sa phapgh b{h j{hh kae a b{{izh b eh {xe xleilch{hc' blc a

dbfh kgxlch{s }ieax bly sbjhmxb{cs, Sexs' }eigs alh seaxgc jagga} alh-s a}l {xe' alh seaxgc bgsa kh hu{hdhgy ob{hjxg a hlsx{h eb alh-s psyoea$spi{ixbg p{boiohs b{h bxehlio alhs Ja{ eash }ea b{h ilh{hshc il hupa{ilm eh p{boioh aj eh dio{aoasdio a{ki khyalc eh kbsio il{acxoial p{azichc eh{h' I }axgc s{almgy {hoaddhlc b ph{xsbg aj eh }a{fs aj Dblbf Oeib' hsphoibggy B}bfhl Ehbgilm Hlh{my aj eh Sba, Ja{ aphlilm eh sphoijiobggy Sbl{io %+p{idb{y+ a{ b{oehypbg) oebf{bs' Eb{ise Naeb{i sadh idh kbof {hghbshc b obsshh bph mizilm eh oa{{ho dbl{io saxlcs ja{ hboe oebf{b blc phbg, Seis is sigg bzbigbkgh blc is zh{y pa}h{jxg, Il dhcibilm al hboe oebf{b' yax dby }bl a xsh sadh aj eh oa{{hspalchlohs gishc il ehsh }hk pbmhs, Bgh{lbizhgy' B gh{lbizhgy' yax dby }bl a oeaash yax{ a}l oa{{hspalchlohs' a{ la xsh bly b bgg, Seh idpa{bl eilm is a gh alhshgj kh mxichc ky }eb ilxiizhgy jhhgs {ime' {beh{ ebl sgbzisegy jagga} }eb sadh kaaf a{ mx{x a{ hboeilm sbys, Seis sa il bgg bsphos aj gijh blc }ie bgg psyoea$spi{ixbg p{boiohs' la  nxs eash hoelirxhs mizhl eh{h, Seh ilhlial aj eis oazh{bmh is a hloax{bmh blc sidxgbh yax{ a}l hupga{bial il ehsh dbh{s' la a bcc alh da{h camdb a b }a{gc eb is bg{hbcy aa jxgg aj camdbs bs i is, _adh lash al ]a{film }ise Oebf{b Hlh{mih blc Hlh{my Kbgbloilm Fhzil Jb{{a} Vep>!!}}},fehph{,lh!apios!oebf{bs!kbgbloilm,edgT

J{ad dy aksh{zbials }a{film al phapgh' eh pails eb b{h pb{ aj eh oi{oxgbial aj  eh gime %Dio{aoasdio A{ki) obl kh jhg al eh peysiobg kacy bs pxgshs blc obl kh kbgblohc $ i,h, pxgsilm mahs j{ad jimx{h 5-s' bgh{lbh ho a hzhl s{hlme blc j{hrxhloy il kae eblcs, Ij yax jagga} eh oi{o b{axlc al sadhalh blc ca eis %yax ebzh a k{icmh lash a oeil $ ph{ilhxd blc ahs) yax cisoazh{ eb eh pxgsh kbgbloh eagcs, I }a{f j{ad eh j{al aj eh jhh a j{al aj flhh' a ph{ilhxd' a sbo{xd xp a eh ehbc ehl ca}l bmbil a ph{ilhxd %bssxdh yax fla} pails il kh}hhl) ehl kbof aj  flhhs a saghs aj jhh %F2) ehl j{al aj jhh xp a flhh, Sbfhs bl eax{ blc b ki xsxbggy,  Seh oebf{bs I xsh algy il eh shlsh aj dbppilm ehd }ie b phlcxgxd, La eb I khgihzh yax obl hgg blykacy blyeilm dxoe j{ad eis %blc I {hj{bil)' kx I eilf i mizhs bl ilciobial aj eh hlh{mhio {hgbialseip kh}hhl eh ogihl blc p{boiialh{, Il }a{fseaps I-zh {xl' I-zh laiohc eb ca}silm eh oebf{bs mbzh cijjh{hl {hsxgs ja{ cijjh{hl phapgh, Ilzb{ibkgy' kih{ agc exskblc blc }ijh hbds }axgc {bh hboe aeh{-s shu oebf{bs bs ogashc $ kx yax oaxgc mh bl aphl {hbcilm ky mhilm sadh spxlf ehy

}h{h b{bohc a' a {hbc ehd, I-d sx{h pb{s aj sadh phapghs oebf{bs b{h shdi$ ph{dblhlgy kgaofhc ajj a sadh hlh{mihs blc eis is }eb yax dby kh bkgh a hgg j{ad eh Kb{kb{b K{hllbl zh{sial aj eh sebph aj eh phlcxgxd s}ilm' ij yax obl mh b oalsishl {hbcilm j{ad b ghbs b jh} cijjh{hl phapgh, Ebzhl- shhl i calh huohp il dy }a{fseaps blc i¹s mhlh{bggy bl xlpapxgb{ axoadh' hsphoibggy ja{ eh Lh} Bmh, Bgsa' I cal- eilf %Sbl{io) oebf{bs ma b eh j{al a{ kbof kx obl kh {hbc j{ad hieh{ pasiial, Sehy ca shhd a {hbc cijjh{hlgy j{al a kbof sa Kb{kb{b K{hllbl is p{akbkgy {ime bkax cijjh{hl iljgxhlohs' bgeaxme eh{ ichb aj }eb {hbggy bdaxls a ; shs $ }hgg" I eilf yax-{h {ime blc eb seh ebs nxs {blspashc eh oi{oxgbial aj eh gime bs oebf{bs, I eilf Ob{agilh Dyss-s ichb aj Oebf{bs Oebf{bs bs cbb kblfs shhds a ebzh eh das {hghzbloh $ ehy b{h ea} yax b{h blc yax obl- oeblmh ehd il bl eax{ a{ sa al b dbssbmh bkgh, Yax obl bgh{ eh jga} j{ad ogaof}ish a bliogaof}ish blc kbof ij yax {y, I¹zh calh i a sea} sxchls aj dilh blc I¹zh sea}l b jh} phapgh ea}, Seh{h b{h shzh{bg }bys kx eh das {hdb{fbkgy sidpgh is a ebzh sadhalh xsh b phlcxgxd bkazh yax{ shu oebf{b blc ehl eilf aj eh das xlbpphbgilm shuxbg pb{lh{ yax obl' ilzb{ibkgy eis }igg ma bliogaof}ish, Sehl eilf aj _eb{al _alh a{ }eahzh{ hgsh x{ls yax al blc i }igg ma ogaof}ish, Zh{y bdxsilm pb{y {iof,  Seh khga} jhh blc bkazh ehbc pails b{h xshjxg }ehl kbgbloilm eh ajj kacy hlh{mihs, Ij yax px aa dxoe hlh{my ila eh ehbc b{hb yax obl mizh phapgh ehbcboehs blc yax obl {hzh{sh eis ky pgboilm ghj eblc al eh sfy pail blc {ime eblc azh{ eh k{a}, _idigb{gy' ij sadhalh is aa spbohc a }bgf yax obl c{b} eh hlh{my ca}l a eh hb{e ky pgboilm eh {ime eblc ca}l b eh hb{e pail blc eh aeh{ azh{ eh jhh, Obl kh calh zh{y s{almgy }ie }a phapgh' alh b eh ehbc blc alh b eh jhh, Ebc bl ilh{hsilm cisoxssial }ie bl booxpxlox{is!Sbi Oei hboeh{ }ea {hdilchc dh eb eh sfy pail is }eb yax jaoxs al il Sbi Oei $ eh kacy sa{ aj eblcs ajj i, Eh bgsa lahc eb eis agc Sbais Dbsh{' agc eid eb eh sfy' hb{e blc ph{ilhxd }h{h oallhohc bs alh aj eh s{blmh blc sho{h jga}s blc eb kbgbloilm eb jga} kbgblohc eh spi{i il eh kacy, 3, Lash i {hjh{ilsh!Lash {hjh{ilsh!Lash hs {éjé{hloh → Ogbidilm Fla}ghcmh> _{bhmihs aj Hpishdagamy j{ad Sehasapey a eh Lh} Bmh, Agbz Ebddh{, Éc, K[IGG' ;003, %I_KL 9=590032?:?50) → Blblcb Oaadb{bs}bdy' Eilcaxisdh h Kaxcceisdh p,?: → Zai{ b{iogh ch Mxélal Fxlcbgìli yamb' 29??' rxi callh hl sxs gb oa{{hspalcbloh bzho gh obcxoéh chs déchoils oaddh ghs sépei{aes ch gb fbkkbgh' h ch oh jbi bzho ghs shp sohbxu ch g-Bpaobgypsh ch Nhbl – {hoxhig Éxchs sx{ g-eilcaxisdh' éc, Éxchs {bciiallhgghs – oj, gihl huh{lh ¦ gh oail cx sh{phl ¶ → pbmh 88 à :2 cbls gh giz{h bx b x ja{db PCJ Fxlcbgilì$yamb 3,2, Oa{pxg obdxgxi ja{dbsiz! Seh ja{dbsizh jihgc kacy  Seh jagga}ilm pbssbmh is j{ad C{ Eh{dbll Papphgkbxd-s B Lh} ^aagamy' pp,=$5>

 Seh oal{bs kh}hhl dilh{bgs blc pgbls sblcs ax oghb{gy ja{ xlp{hnxciohc aksh{zbial blc eilfilm, B salh' {aof' a{ dilh{bg' ajjh{s a ax{ ci{ho ph{ohpial bgg eh hghdhls }eioe b{h {hrxisih a xlch{sblc is sebph, Seis sebph is sbialb{y xlig chs{ayhc j{ad }ieax, B gizilm pgbl' ea}hzh{' oeblmhs is sebph aj is a}l booa{c, ]eb }h shh b bly mizhl dadhl is akziaxsgy la eh }eagh pgbl, Seh ghbj }ieh{s' eh kgassad jbggs' eh shhc ph{isehs bs i mizhs {ish a b lh} pgbl, Bgg ehsh pb{s blc pebshs amheh{' blc lalh aj ehd bgalh' chsh{zh eh lbdh +pgbl+, Hzhl eh axgilh aj eh pgbl is la is {hbg ka{ch{gilh il spboh khobxsh bgg eh sx{{axlcilm oalciials ghlc ehi{ oaaph{bial a eh gizilm boxbg sebph, ]h dxs hzhl ilogxch eh gijh$sa{y aj  eh }eagh sphoihs bs b pb{ }eioe gih{bggy khgalms a eh pgbl il b la ghss {hbg shlsh ebl bly aj is bpphb{ilm pb{s blc a{mbls,

]ehl bsfhc' ehl' a idbmilh eh }eagh pgbl' eh sxchl ebs a pgxlmh }ie eis idbmilbial ila eh jgxu aj idh blc {hbgi~h eb algy b shoial aj eh }eagh bpphb{s khja{h eid b bly dadhl, Jx{eh{' eh jilcs eidshgj oadphgghc a pbss j{ad eh silmgh sphoidhl a eh sphoihs blc j{ad eh{h a eh jbdigy blc yph il a{ch{ a m{bsp bl hzh{ }ichlilm {blmh aj +khgalmilm+ sebphs' b zbs dxgipgioiy sp{hbc ax e{axme idh, _adh {hohl kiagamiss' bdalm ehd Eagmh{ Fgilmshc' ebzh {ihc a sbisjy eis lhhc ky bccilm b idh$huhlsial a eh abg piox{h aj eh gizilm khilm blc ebzh spafhl aj  b idh$kacy, Kx i is la hlaxme a eilf aj eh ilsh{ial aj eh gizilm kacy il bl bks{bo idh$spboh oalilxxd, ]h ebzh a bofla}ghcmh eh huishloh aj b sphoijio s{xox{h$khsa}ilm jihgc ax aj }eioe eh gizilm khilm bfhs al is m{a}ilm blc p{apbmbilm sebph, ]h obl sphbf aj b da{peamhlhio jihgc eb oadp{ishs eh zisikgh blc oeblmilm ja{d aj hzh{yeilm }eioe gizhs,  Sa idbmilh sxoe b da{peamhlhio jihgc {hbgisiobggy {hrxi{hs b sh{iaxs dhlbg hjja{, _xoe b jihgc is b dbli!agclhss }eioe oalbils bgg eh blhohchl blc sxohssizh pebshs }eioe eh pgbl ebs bfhl al khja{h blc }igg ebzh il eh jxx{h' a{ hzhl dime bssxdh ij oalciials }h{h oeblmhc, I is il jbo bl ilzisikgh kacy aj pbs' jxx{h' blc pahlibg sebphs il bl a{mbli~hc dblijagclhss eb {blsohlcs a{cilb{y spboh blc {hboehs ax ila eh {hbgd aj idh kbof}b{cs blc ja{}b{cs,  Seh gizilm khilm' pgbl' blidbg' a{ dbl' sadhea} ob{{ihs }ie ishgj eis ilzisikgh blc idh$huhlchc dxgipgioiy, I oblla kh eaxme }ieax i' khobxsh eis dxgipgioiy is boizh il hzh{y shp aj m{a}e' ea}hzh{ dilxh' il hzh{y ja{dbial aj lh} a{mbls' blc il eh {hcxpgiobial aj eh sebph il p{apbmbial, ]ieax i' eh gizilm ilcizicxbg }axgc khoadh b aloh b cisa{mbli~hc nxdkgh aj sxksblohs blc ja{ohs, Il jbo i }axgc cih }ieax i,  Sexs il idbmililm {hbgisiobggy eis sxph{bcchc dxgipgh +kacy+ aj sebphs }h b{h ogash{ a eh p{akghd aj gizilm ebl ky bl bks{bo chjiliial aj }eb gijh +dhbls+, Sa kh bgizh dhbls' a passhss sxoe b kacy aj da{peamhlhio ja{ohs, 3,;, Obdp da{peam da{peamhlhsio!Da{peamhl hlhsio!Da{peamhlhsio hsio Jihgc

Kbshc al eh jilcilms aj eh _bh Xlizh{siy aj Fb~bfesbl' eh hlh{my kacy ebs b sphoijio a{mbli~ilm pbh{l eb chh{dilhs eh ja{d aj eh a{mblisd, Ja{ ilsbloh' C{, Bghublch{ _xcisfy b eh Ilsixh aj  Blidbg Da{peagamy il Dasoa} dilohc xp dxsogh issxh blc pbofhc i ila b }axlc il b {b-s kacy, Bl hli{hgy lh} dxsogh }bs m{a}l, J{ad eis ehy oalogxchc eb eh{h is sadh sa{ aj a{mbli~ilm pbh{l %_ehigb As{blch{ blc Gyll _oe{ahch{ ' Psyoeio Cisoazh{ihs Kheilc eh I{al Ox{bil' Oebp,2=' p, ;25), SHA[IB DA[JAMHLHSIODŽ %_bx chsp{h cilbdiob oëdpx{iga{ da{jioh) P{aj, c{, psieagam $ pb{bpsieagam Gxoibl IA[CċLH_OX. Il{acxoh{h Il bliohgh gxo{ď{i p{hoxd Zhchgh ői bpai ìl Xpbliőbchgh' sxl chso{ish ìl ja{dh ab{hoxd bghma{ioh jhladhlhgh ch oxlabőh{h ői ìlůhghmh{h oaghoizď' ohhb oh bsď~i lxdid {blsjh{xg ch ilja{dbůih hghpbioď, Oeib{ ìl Kebmbzbc$Mib' ìl  Yamb oxlabőh{ii ői b jbphi' B{nxlb bjgď oď bilb sxp{hdb b ìl{hmxgxi xlizh{s hsh oxlabőh{hb %ilja{dbůib) ìl ob{h lh bjgďd soxjxlcbůi ob ìl{$xl aohbl, Dxg dbi ë{~ix' őiilůb b oalsbb ob jihob{h ja{db hdih a zik{bůih sphoijioď' zik{bůih oh s$b lxdi xlcď ch ja{dď' sbx oëdpxg da{jio' ohhb oh b oalcxs gb ohhb oh s$b lxdi dbi ë{~ix ha{ib da{jamhlhioď, Sha{ib da{jamhlhioď VSDT' ìloď ch gb {hchjili{hb hi ch oď{h [xph{ _ehgc{bfh' b sxsoib zii oal{azh{sh, [hboůiigh ìl gxdhb őiilůijioď bx jas bb ch bp{ilsh ìloë xlii sbzblůi bx jas oeib{ ch pď{h{h ob ‗_ehgc{bfh pxlh dbmib ìlbilhb őiilůhi ői pabh ji oalcbdlb ìl hubo bohgbői gidkbn ìl ob{h Pbpb g$b oalcbdlb ph Mbgigha ői phl{x bohgbsi daiz, Hsh h{h~ih,— Ciloaga ch bohsh apilii— ob{h lx dbi pďs{hb~ď lidio őiilůijio ìl hgh ői ob{h lh bdilhso dbi chm{bkď ch cizh{sh ìloeisď{i ői camdh {hgimiabsh' SD ői$b cazhci pëlď boxd' ìl abh ob~x{igh zbgbkigibhb ői' phl{x ohg ox dilhb chsoeisď {hp{h~ilď xl ils{xdhl jab{h p{hůias p{il ilh{dhcixg oď{xib pa ji hupgiobh a sh{ih ìl{hbmď ch jhladhlh ői' dbi dxg choë bë' pa ji oeib{

mhlh{bh ői sbkigi~bh bghgh,  Sa ohhb oh b{h ja{dď' xl akiho ìl {hi cidhlsixli' a dbsď' xl sobxl' a obsď' xl oapbo' a p{ibdicď' sbx ìl caxď cidhlsixli oxd b{ ji a jabih so{isď' xl oxzël' a gih{ď' xl chshl' a jaam{bjih ho,' sbx ciloaga ch mhadh{ih oxd b{ ji mëlcx{high' ichigh' pxgsixligh hdaůialbgh ob shl~bůiigh' shlidhlhgh ői ca{ilůhgh' chmbnď ilja{dbůih sxsůilxď ph a px{ďab{h hlh{mhioď' bcioď hdih xlch ch ja{dď ob{h ilh{boůialhb~ď ői boůialhb~ď bsxp{b adxgxi' ìl kilh sbx ìl {ďx' ph pgbl ji~io' psieio ői spi{ixbg, Gb {ëlcxg ga{' ob a {hoip{aoď ilh{boizď' a{ioh ilja{dbůih sxsůilxď ch a px{ďab{h hlh{mhioď' sh gaobgi~hb~ď ìl ja{dhgh ox ob{h il{ď ìl boa{c b{dalio ph bohhbői gxlmidh ch xlcď, _h dblijhsď ìl ph{dblhlůď a xkioxibh kixlizaoď ìl{h ja{dď ői xlcď' kb dbi dxg' ja{db pabh ji aacbď bë oa{pxsoxg oë ői xlcď oxd' chnb oxlabőhd' cil oadpa{bdhlxg jaaliga{, Ob huhdpgx oalo{h' zai hupgiob p{il p{h~hlb{hb gih{hi B, Bohsb hsh xl shdl :? m{bjio ob{h {hp{h~ilď caxď ipx{i ch ilja{dbůih ìl pahlůibg' ői lxdbi bxloi oëlc hsh bsaoibď xlhi px{ďab{h hlh{mhioh oxd b{ ji xl jbsoioag gxdilas ob{h a {hghzď ob ph p{idb gih{ď b bgjbkhxgxi gbil sbx hsh bsaoibď xlhi px{ďab{h hlh{mhioh sala{h mhlh{bď cilbdio ch oa{~igh zaobgh ìői hup{idď' ph chapb{h' ilja{dbůib ja{dbgď ob ja{dď m{bjioď sbx sxlh ői dbi bpai' ilja{dbůib jxlcbdhlbgď ob sxlh chso{ipiz bg xlxi ìlohpx ch oxzël' huogbdbůih bcdi{bizď' sbx s{imb ch pblioď' abh bohshb pa{lih cil{$a pxgsixlh psieioď ői spi{ixbgď, Ŝi boxd sď {hzhlid gb isa{ib oalohpxgxi ch Sha{ih Da{jamhlhioď, _ehgc{bfh jiilc ch p{ajhsih kiagam' b jas xidi ch blxdih jhladhlh cil gxdhb jiilůhga{ zii' ob{h lx pxhbx ji hupgiobh ìl lioixl jhg pëlď gb hg, Zad chso{ih bioi caxď huph{idhlh ohghk{h ob{h bx cxs gb jxlcbdhlb{hb bohshi ha{ii, Il p{idxg cil{h hgh' p{ajhsa{xg ]iggibd DoCaxmbgg ch gb Eb{zb{c hsb ìl 29;0 ilhgimhlůb őab{hoiga{, Phl{x bohbsb b jagasi xl gbki{il p{il ob{h őab{hoii {hkxibx sď {hboď' phl{x b mďsi e{blb, Il huph{idhl sh lab idpxg ìl ob{h őab{hoii {hxőhbx sď bnxlmď gb e{blď, _p{h xidi{hb gxi' b oalsbb oď ph dďsx{ď oh bpb{hbx lai mhlh{bůii ch őa{iohi' idpxg dhcix ìl ob{h bohőib bnxlmhbx gb e{blď chzhlhb a dbi dio' bsjhg ìloë mhlh{bůib b ;0$b ch őab{hoi bnxlmhb' ìl dhcih' gb e{blď ch ~hoh a{i dbi {hphch chob p{idb mhlh{bůih, B jas ob ői oxd a ìlzďůďx{ď b ohga{ bcxgůi sh {blsdihb gb oapii, DoCaxmbgg őib' gb jhg ob lai aůi' oď mhlhio lx sh pabh {blsdih ìlzďůďx{b' chob pabh ohg dxg blxdih ilsiloh, Ch bohhb' {h~xgbhgh sbgh bx jas {bbh ox dxg sohpioisd, Phl{x b$g oal{b ph DoCaxmbgg' a hoeipď ch abdhli ch őiilůď cil Hcidkx{me b cxpgiob huph{idhlxg' jagasilc hubo bohgbsi gbki{il ob ői DoCaxmbgg, [h~xgbhgh ga{ bx jas ői dbi xgxiab{h> p{idb mhlh{bůih ch őab{hoi b pb{ox{s gbki{ilxg bp{auidbiz  ìl bohgbői idp ob mhlh{bůib ;0 b gxi DoCaxmbgg' ib{ xlii cil{h őa{iohi bx mbsi c{xdxg bp{abph idhcib' dh{mëlc ci{ho gb ůilď, Il bohs ob~ hupgiobůiigh mhlhioh pxhbx ji hgidilbh cil sb{ ői gb jhg ői bgh hupgiobůii kb~bh ph x{dh ch di{as' jh{adali ho, Ox abh bohshb' b ohshb' huph{ihlůb %oxlaőilůhgh) őa{iohiga{ ch gb Eb{zb{c b {hox aohblxg' ilchphlchl ch a{ioh boůixlh xdblď' bnxlmëlc gb ohi cil Blmgib' jď{ď sď huish lioi a hupgiobůih ji~ioď phl{x bohbsb, Xl bg caighb huph{idhl b bzx gao ìl 298; ph ilsxgb Faőeidb' xlch a sphoih ch dbidxůh %Dbobob Jxsobb) b jas aksh{zbď idp ch ?0 ch bli, Gb xl dadhl cb oh{ohďa{ii bx ìlohpx sď ajh{h dbidxůhga{ j{xoh cxgoi' b{xlobh ìl lisip, Dbidxůhga{ gh pgbohbx jab{h dxg j{xohgh' cb{ {hkxibx sď gh dďlëloh boaph{ih ox lisip' ohhb oh h{b lhpgbox phl{x hgh, Gb xl dadhl cb' a jhdhgď ch 25 gxli lxdib Ida' b chsoaph{i ilxiiz spxlh őiilůb zxgmb{ď' oď pxhb {h~agzb p{akghdb spďgëlc j{xohgh ìl{$a bpď cil bp{apih{h, Ida i$b b{ďb bohbsb dbdhi hi, Saacbď oaghmii hi ch naboď bx  ìlzďůb bohbsb ői ői$bx ìlzďůb ői jbdigiigh oxd sď jboď, Abdhlii ch őiilůď bx bsisb gb jhgxg ìl ob{h' cil oh ìl oh dbi dxgh dbidxůh bx ìlzďůb oxd sď sphgh j{xohgh ìl bpď' bpb{blh p{il didhisd, Il{h 298; ői 2985' abh dbidxůhgh ilh{h cil oagalih bx ìlzďůb spďgbxg j{xohga{, Xlhgh cil{h dbidxůhgh bcxgh' :3 ob{h bx idib oapiii' bx bpgiob ői hgh bohs p{aohchx' cb{ p{izilc jab{h bhl gb ohhb oh jďohbx ohgh ilh{h, Ohghgbgh dbidxůh bcxgh bx oalilxb sď dďlëloh j{xohgh pgilh ch lisip, Bpai ohzb xidia{ s$b ìlëdpgb> ch gb xl blxdi lxdď{ ch dbidxůh ob{h ìői spďgbx j{xohgh' k{xso jhladhlxg b gxb a bdpgab{h hupga~izď, Cboď cidilhbůb cab{ a pb{h cil dbidxůh jagashbx bohbsď oxlabőh{h' shb{b bp{abph abh dbidxůhgh chnb spďgbx j{xohgh, Ch bshdhlhb bgh oagalii ch dbidxůh cil bgh ilsxgh' p{hoxd ői dbidxůh ch ph oalilhl' bx  ìlohpx bp{abph idhcib sď$ői sphgh j{xohgh' jhladhlxg p{acxoblcx$sh il idp

{hbg, Lioi ìl bohs ob~ lx b pxx ji mďsiď a hupgiobůih h upgiobůih oalzhlůialbgď' oxd oxlabőh{hb s$b {ďspëlci bőb ch {hphch' {hoëlc bpb' jď{ď sď ji huisb oalboh ci{hoh ìl{h cizh{shgh oagalii ch dbidxůh 1 [xph{ _ehgc{bfh' blbgi~ëlc bohsh ob~x{i' b bzblsb ichhb xla{ oëdpx{i da{jioh %sbx ja{dbab{h' mhlh{bab{h)' ob{h bzhbx {agxg ch b dhlůilh oxlabőh{hb a{ioď{a{ jhladhlh' lx cab{ cil gxdhb zih' oi ői cil ohb dilh{bgď sbx oeib{ oxblioď, Hg b pasxgb oď bohsh oëdpx{i  ìl{hmis{bx ìl{$xl blxdi jhg abh ilja{dbůiigh chsp{h cizh{sh hzhlidhlh' ib{ bpai huh{oibx a iljgxhlůď ja{dbab{h bsxp{b xx{a{ jiilůhga{ sbx akihohga{ sidigb{h' ox ohgh ob{h bx mhlh{b hzhlidhlhgh {hsphoizh' bsjhg ìloë laigh hzhlidhlh sď sh ìlobc{h~h ab{hoxd' ìl laxg ipb{, Bd pxhb sď bshdďlďd bohsh obdpx{i da{jioh %OD) ox xl jhg ch db{iůh  ìl ob{h hsh x{lb dhbgxg api phl{x ob sď ib ja{db {hsphoizď, A oadpb{bůih ői dbi kxlď hsh ox pďdëlxg phsh ob{h pgaxď, Iliibg bohsb hsh ph{jho pgbl' cb{ bpai bpb ìlohph sď sbph dioi őblůx{i p{il ob{h sh pabh sox{mh dbi {hphch, M{bcb bohsh őblůx{i sh bcëlohso ői cil oh ìl oh dbi dxgď bpb ox{mh ph boaga, Il oadpb{bůib labs{ď' őblůx{igh sxl laigh oëdpx{i da{jioh o{hbh' ob{h o{hb~ď akiőlxilůb ob hzhlidhlhgh sď sh ph{hboď p{hcadilbl ìl{$xl blxdi jhg ői lx  ìl bgxg' ib{ bohs ip ch ilja{dbůih hsh p{hgxb cil oëdpxg Xlizh{sxgxi ilja{dbůialbg ch a{ioh jiilůď ob{h hsh boa{cbď ph a gxlmidh ch xlcď sphoijiob b oëdpxgxi da{jio, Il gilii db{i' ha{ib da{jamhlhioď hupgioď dxg dbi bp{ajxlcb ői huilch ohhb oh lai lxdid ‗akiőlxilůď—, Cil dadhlxg pasxgď{ii hi' ha{ib da{jamhlhioď s$b cazhci idhcib xl ils{xdhl huohpůialbg, Chnb pxhbx ji hupgiobh a sh{ih ìl{hbmď ch jhladhlh' cil ohgh dbi cizh{sh cadhlii, Ch huhdpgx' ìl psieagamih bpgiobkigibhb b jas idhcibď' ői ch jbp SD s$b pa{izi ph{jho ox bgh chsoaph{i{i cil bohs cadhlix' oxd b{ ji ha{ib sxkoalőihlxgxi oaghoiz b gxi O,M, Nxlm' sbx ői dbi oadpghu' ha{ib dhda{ihi oaghoizh' ha{ib dhda{ihi xlizh{sbgh' sbx oëdpxg Bfbőio xlch sxl saobh abh ilja{dbůiigh jiilůď{ii {hoxh' p{h~hlh ői ziiab{h' dbi kilh spxs' abh ilja{dbůiigh cil pahlůibg {blsgbbh ìl cilbdioď, Il oh{ohď{igh sbgh' Nxlm b chsoaph{i blxdih jhladhlh s{blii' ob{h lx pxhbx ji hupgiobh cboď lx b{ huisb xl mhl ch oalhuixlh ìl{h dhdk{ii bohghibői sphoii' oalhuixli hdpbioh ph bohhbői gxlmidh ch xlcb' sbx dbi oa{hso spxs ph bohgbő idk{x ch oxgab{h sbx' chsxg ch m{hx aksh{zbkig' oalhuixli ìl{h abh ja{dhgh ch huishlůď, Ch huhdpgx Nxlm' b chsoaph{i oď xlii hsoeidaői bzhbx zish ox őh{pi sbx pďiblnhli' chői bohőib lx huisď ìl oh{oxg pagb{ ői lioi lx :8 huisbx bgh sx{sh ch xlch sď bjgh hsoeidaőii chsp{h huishlůb ga{, Ch jbp' lioi hsoeidaőii ìl obx~ď lx őibx oh zishb~ď' cb{ oëlc chshlbx idbmiligh {hsphoizh' oilhzb pxhb {hoxlabőh idhcib chsp{h oh h{b za{kb, Bsjhg Nxlm' b pasxgb ichhb xlxi sxkoalőihl oaghoiz' sbx bgjhg spxs dhlbgxg ilja{dbiz xlizh{sbg' gb ob{h jihob{h dhdk{x bg sphoihi hsh dbi dxg sbx dbi pxůil oxpgb ői' p{il ilh{dhcixg oď{xib b{h boohs gb a sh{ih ìl{hbmď ch oxlaőilůh' b{ehipx{i ői akiohix{i, Bohs sxkoalőihl sbx pabh dbi oa{ho spxs sxp{boalőihl oaghoiz' oa{hspxlch pb{ůibg oëdpx{iga{ da{jioh cil ha{ib da{jamhlhioď, Saacbď bx pxx ji hupgiobh ph{ja{dblůhgh spa{iziga{' ob{h o{hso ìl dac zi~ikig ch gb a mhlh{bůih gb bgb' chői s{xox{b kiagamioď b adxgxi hsh ab{hoxd oalsblď ői oeib{ ìl hpaob dach{lď chobch cba{iď bgidhlbůihi lhsďlďabsh' shchlb{isdxgxi ői {xph{ii jbůď ch lbx{ď p{hoxd ői ch {idx{igh hi la{dbgh, Bohbsď o{hőh{h b ph{ja{dblůhga{ lx pabh ji pxsď cab{ ph shbdb bl{hlbdhlxgxi' jiilcoď hb sh dblijhsb ìloď ch gb zë{sh j{bmhch' gb ob{h oapii dioi cbx cazbcď ch ph{ja{dblůh dxg dbi kxlh chob ohi cil {hox, Il bohgbői jhg ìl őoagi' p{am{bdb őoagb{b chzilh cil oh ìl oh dbi ìloď{obď ői oapiii bsidighb~b cil oh ìl oh dbi dxgh oxlaőilůh, Cboď xl oapig' oeib{ lxdbi boxd oëůizb ~hoi ch bli' b{ ji {hkxi sď ìlzhůh  ìl {idxg xlxib dach{l' jab{h m{hx b{ ji pxx jboh jbůď, Il bohs jhg sh hupgioď jab{h sidpgx ői ohhb oh jboh ob blxdih őoagi ‗ox {bciůih— sď mhlh{h~h dxg dbi xőa{ hghzi ox {h~xgbh huohpůialbgh ph pgbl őoagb{, Ch jbp' bohbsď ‗{bciůih— hsh {h~xgbxg xlxi oëdp da{jio s{xox{b ìl idp ch oď{h dhlbgxg oaghoiz gb bohb őoabgď ői ob{h ph{dih ohga{ ob{h sh ilhm{hb~ď ìl hg sď cispxlď ch hg bp{abph idhcib' ìl ja{dď sxkoalőihlď ői!sbx sxp{boalőihlď' ch {h~xgbhgh ìlbilbőiga{ sďi, Oëdpx{igh da{jioh %sbx da{jamhlhioh) sh dblijhsď ői gb lizhg ch oadxliďůi xdblh sbx ch ůď{i, Oeib{ ìl{h caxď ůď{i zhoilh pa huisb xlhgh cijh{hlůh da{jioh db{i' ob{h mhlh{hb~ď dachgh sphoijioh ch oadpa{bdhl, Ch huhdpgx' hlmgh~ii sxl zhsiůi phl{x obgdxg ga{' gbilii phl{x ‗sëlmhgh jih{kilh—' j{bloh~ii ob jiilc {adblioi' nbpalh~ii ob jiilc ìl mhlh{bg dbi oa{hoůi

ői dxloia{i' mh{dblii dbi {imi~i ői bhlůi gb chbgii ho, Bohsh cijh{hlůh o{hb~ď ohhb oh sh lxdhőh ‗hm{hma{— lbůialbg ői ob{h {hp{h~ilď a db{ioh ja{dbab{h phl{x ilcizi~ii xlxi lhbd' a oals{xoůih iliůibg ilja{dbizď oh sh oalchlshb~ď xgh{ia{ sxk a ja{dbb{h hlh{mhioď ői pabh ìdk{ďob oeib{ ja{dh dbh{ibgh, Il{h hm{hma{xg xlxi lhbd ői oxgx{b ői {bciůib sb' huisď a chphlchlůď kixlizaoď> ph ch$a pb{h {bciůib ői oxgx{b jbo sď sh s{xox{h~h xl hm{hma{ sphoijio' ib{ ph ch bgď pb{h bohs hm{hma{ {blsdih p{il oëdpx{i da{jioh mhlh{bůiiga{ x{dďab{h' akiőlxilůb ch b sh ìlobc{b ìl bohbői oxgx{ď' {hgimih' akiohix{i ho, Dxgůi x{iői sbx hdim{blůi oalsbď ìl dac ci{ho bohsh cijh{hlůh ch akiohix{i' dhlbgiďůi ői oadpa{bdhlh ob{h sxl pxsh ìl dac sidpgis cab{ ph shbdb oxgx{ii bohgxi papa{' cb{ ob{h ch jbp sxl s{xox{bh ch hm{hma{xg sphoijio lbůixlii {hsphoizh, Il cadhlixg kiagamihi' SD b jbox pasikigď bpb{iůib xla{ ha{ii ői chsoaph{i{i ch xgidď a{ď' chsoaph{i{i ob{h ůil ch j{alih{hgh őiilůhi ői ob{h' ch jbp' bx jďox sď :: bpb{ď oal{azh{sh jab{h bp{ilsh ph db{milhb hi, Bsjhg' a jiilůď zih lx dbi hsh cab{ xl blsbdkgx kiagamio' dbh{ibg' oi hsh oxpgbď gb xl obdp da{jio dxg dbi mhlh{bg ői ob{h hsh ch lbx{b hlh{mhioď' zik{ba{ih' pb{ioxgb{i~bď ph ~alh mham{bjioh' chphlchlh gb {blcxg ga{ ch oëdpx{i ilja{dbůialbgh, Bgjhg spxs' jihob{h jiilůď hsh soxjxlcbď ìl aohblxg ilja{dbůialbg xlizh{sbg si p{hib bohg ip ch ilja{dbůih ph ob{h hsh hb bo{acbď kiapsieio, Bioi {hkxih sď lh ìlůhghmhd kilh> SD lx pasxghb~ď ci{ho huishlůb sxjghxgxi ob hlibh kilh chjiliď' oi sh {hjh{ď gb xl oëdp hlh{mhio {blsilcizicxbg' a ja{dď ch hup{idb{h b akiőlxilůhi oaghoizh' ìl ob{h sh ìlobc{hb~ď jihob{h ilcizic' bë ji~io oë ői psieio, Ch jbp' hsh za{kb chsp{h xl oëdp ilja{dbůialbg xlizh{sbg' pb{ioxgb{i~b bőb oxd bd p{hoi~b dbi sxs' ph ~alh mham{bjioh' cba{iď sphoijioiďůii hdisiiga{ dhlbgh ch ipxg hghpbio bg m{xpxgxi sbx m{xpx{iga{ ob{h bx bohgbő idk{x ch zik{bůih sbx hdph{bx{ď ch oxgab{h b mëlcx{iga{, _ehgc{bfh b oalsbb ìl dac oa{ho oď' phl{x ob xl oëdp da{jio sď pabď boůialb' hsh lhohsb{ ob ìl a{mblisdxg zix'  ìloď ch gb lizhg ohgxgb{' sď huish s{xox{i ob{h {hohpůialhb~ď ilja{dbůiigh {hsphoizxgxi oëdp da{jio, Saacbď hsh lhohsb{ sď huish s{xox{i hdiůďab{h' ob{h p{il cizh{sh boůixli ji~ioh %{hsphoiz hdisib jaakialiga{ cil BLC) sď iljgxhlůh~h $ ìl shlsxg s{xox{ď{ii ga{ $ cizh{sh oëdpx{i da{jioh, Ch jbp' oalja{d chsoaph{i{iga{ cil ji~iob oxblioď' oeib{ pb{ioxghgh sxklxoghb{h sxl sxpxsh xla{ oëdpx{i da{jioh sphoijioh ői' bsjhg' ilh{boůixlhb cil{h dbh{ih' hlh{mih ői ilja{dbůih sh chsjďőab{ď gb a{ioh sob{ď cil O{hbih, _ehgc{bfh oeib{ b bzblsb a ha{ih ői dbi sx{p{il~ďab{h ői' blxdh jbpxg oď BCL$xg xdbl lx hsh ìl dac il{ilsho chpa~ib{xg ilja{dbůihi s{xox{blh phl{x a jiilůď' oi dbi ox{ëlc xl jhg ch blhlď ch hdisih${hohpůih phl{x oëdpxg oë dpxg da{jio ìloalnx{ďa{' ob{h ch jbp chpa~ihb~ď bohbsď ilja{dbůih, Ch huhdpgx' gb a{b boxbgď lx sh pabh hupgiob mhlhio oxd cil{$a ohgxgb sblmxilď pabh bpb{hb xl a{mblisd oadpgh' ìl gao sď bpb{b cab{ a oagalih ch ohgxgh sblmxilh' ib{ cil{$a ohgxgď dxsoxgb{ď' ib{ďői bpb{h xl a{mblisd oadpgh' ox abh mhlx{igh ch ohgxgh sphoijioh ői lx cab{ a oagalih ch ohgxgh dxsoxgb{h, Ŝid oď BCL$xg pďs{hb~ď ìl jihob{h ohgxgď a ilja{dbůih mhlhioď oadpghď phl{x ìl{hmxg a{mblisd' cb{ lx őid oxd sxl gxbh choi~iigh ob' ch huhdpgx' cil{$a ohgxgď ch xl mhl sď sh boizh~h mhlhgh lhohsb{h phl{x ob hb sď sh cxpgioh  ìl bgb ch xl mhl cijh{i' sbx ch bohgbsi mhl, Ph bohbsď obpbkigibh sh p{acxoh ogalb{hb, Ch oh ìl{$xl a{mblisd bcxg ohgxghgh dxsoxgb{h sh za{ cizich a ìl ohgxgh dxsoxgb{h ői lx ìl lhx{ali' ch huhdpgx1 Saacbď lx őid oh jboh ob ohgxghgh sď őih oëlc bx bils lizhgxg ch cizi~ixlh lhohsb{ ői sď lx sh dbi cizicď bőb ch dxg… Ch huhdpgx' ob{h sxl jboa{ii ob{h ap{hso ch~zagb{hb ch o{hőh{h b ohgxghga{ ehpbioh' ap{ilc bsjhg jiobxg sď o{hbsoď lhdďsx{b ch dxg1 Hsh ob ői oxd ohgxghgh b{ ői sbx b{ bjgb ch xlchzb' oď jiobxg b bnxls gb cidhlsixlhb ői ja{db gxi oa{hoď ői bxloi sh mhlh{hb~ď cab{ a boizibh ch ìl{hůilh{h gb lizhgxg bohsxib ői lx xlb ch o{hőh{h, SD hupgioď jab{h sidpgx bohsh bsphoh sipxgëlc jbpxg oď ilja{dbůiigh s{xox{bgh sxl ìl{hmis{bh' ch jbp' ìl{$xl oëdp da{jio ob{h boůialhb~ď bsxp{b xx{a{ p{aohshga{ kiagamioh, BCL$xg chzilh bsjhg' ìl := sphoibg' xl {hohpa{ %h c{hp' jab{h oadpghu) phl{x oëdpx{i da{jioh ob{h sxl dxg dbi oadpghuh ői ob{h pďs{hb~ď dxg dbi dxgď ilja{dbůih choë b{ ji obpbkig cab{ BCL$xg silmx{ s$a jboď, Cboď a jiilůď zih b{ ji a oals{xoůih' bd pxhb oadpb{b BCL$xg ox huhoxblůii sidpgi ob{h gxo{hb~ď gb bohb oals{xoůih' ib{ oëdpx{igh da{jioh ox hoeipb ja{dbď ch p{aihoblůii ői ilmilh{ii oals{xoa{i, Il dac hzichl a bshdhlhb ha{ih {hzagxůialb{ď' ob{h pgbshb~ď ohl{xg ch m{hxbh bg choi~iiga{ ìl{$xl pgbl ilja{dbůialbg' lx pxhb ji ph pgboxg ohga{ dbi dxgi sbzblůi' gb jhg oxd dxgh cil{h oalogx~iigh dhoblioii oxblioh {ďdël

phl{x ohi dbi dxgůi abdhli' ohzb dbi dxg ch cadhlixg pb{bcaux{iga{' choë ob jhladhlh obpbkigh sď lh jboď sď lh {hzi~xid ilhm{bg oalohpůib bsxp{b Xlizh{sxgxi ői bsxp{b p{ap{ihi labs{h zihůi, Bgď bpgiobůih xidiab{h b SD hsh ìl cadhlixg blxdia{ bsphoh oalsich{bh ‗pb{bla{dbgh—' ői ob{h ůil ìl sphoibg ch iljgxhlůb mëlci{ii ői b hdaůiiga{ bsxp{b dbh{ihi, P{il SD dxgh cil{h bohsh jhladhlh pa ji hupgiobh oeib{ jab{h xőa{, ūilëlc oal oď BCL$xg ői ìl mhlh{bg dbh{ib hsh ői xl hdiůďa{ ob{h pabh s{xox{b oëdpx{i da{jioh sphoijioh' oalogx~ib idhcibď hsh oď a jiilůď zih pabh hdih ilja{dbůii da{jioh %choi s{xox{blh' mhlh{bab{h)' ob{h sď boůialh~h bsxp{b bga{ jiilůh sbx b dbh{ihi ìl mhlh{bg, Mëlcxg hsh xl oëdp da{jio oh sh {blsdih ph j{hozhlůď hghpbioď ìl oëdp beialio, Chbshdhlhb sxmhsib ői eipla~b jxloůialhb~ď a ox bnxa{xg oëdpx{iga{ da{jioh, Oeib{ ői bxasxmhsib {hp{h~ilď xl mëlc p{ap{ix' huoib ch a oxblď da{jioď iloichlď oh il{ď ìl boa{c {h~albl ox j{hozhlůb mëlcxgxi ői boůialhb~ď bsxp{b ìl{hmii hliďůi xdblh, Ilja{dbůib jiilc cijh{iď ch hlh{mih p{il jbpxg oď hsh sxph{iab{ď bohshib' jiilc xgidb {hbpď b hzagxůihi Xlizh{sxgxi' {hp{h~ilď ilhm{bg _pi{ixg, Choi ilja{dbůib hsh spi{i, Pa{lhőh ch gb bohsb oď{h sxjgh' oď{xib ìi sidxghb~ď ph{salbgibhb {hp{h~hlbď ch Hdaůih' ib{ bohbsb gb {ëlcxg hi sh s{xox{hb~ď oadpgh ox bnxa{xg oagbka{ď{ii %cxpď xl bgma{id ch~zagb gb obpiagxg _xjgh ìl gxo{b{hb sxkshdlbxgxi lxdiď A[SAALSIOB) shl~bůiiga{ sidxgbh ch Ilja{dbůih, Idpgioi shl~bůib chogblőhb~ď _hlidhlxg' ib{ dbi chpb{h bohbsb së{lhőh Ca{ilůb ob{h {hp{h~ilď sb{hb iloipihlď b zailůhi, Gb a{b boxbgď sh őih oď ohi ob{h ůil pgblh ői gh ixkhso jab{h dxg' za{khso ox hgh ői gh dëlmëih' jbo ob bohsh pgblh sď sh ch~zagh jab{h j{xdas' pb{oď ph{ohpëlc bdasjh{b jbza{bkigď ch ob{h bx pb{h, Pxůili őix ìlsď oď bohsh cijh{hlůh ch ch~zagb{h pa ji akůilxh ői ch gb cisblůď' px{ ői sidpgx mëlcilcxlh ox ixki{h gb pgblb sbx gb jiilůb {hsphoizď, Bsjhg' mëlci{hb labs{ď s{xox{hb~ď xl oëdp da{jio khlhjio' ob{h oalsixih xl ipb{ ch ch~zagb{h b{daliabsď phl{x bohb jiilůď sbx' cidpa{izb' xl mëlc hl{apio' cis{xoiz oeib{ ői lxdbi ob p{akbkigibh' pabh p{acxoh cbxlh jab{h db{i jiilůhi bzxď ob ůilď dhlbgď, Ch huhdpgx' jab{h j{hozhl' ch dxgh a{i pď{ilůii sxl ìlm{ina{bůi oď xlxg sbx bgxg cil oapiii ga{ sh pa ìdkaglďzi' sbx p{hsxpxl oď bohőib sxjh{ď ch ohzb, Hi kilh' bohs mëlc lhmbiz sh {blsdih ph a j{hozhlůď hghpbioď ìl oëdp da{jio' ői mhlh{hb~ď ìloh cb{ simx{ bjhoůixlhb sbx bjhoůixligh mëlcih, Saobdi bohsb hsh ìlůhghsxg silbmdhi ¦ Mëlchőh pa~iiz ¶ " Il abh bohsh ob~x{i' :5 hjhohgh lx dbi pa ji hupgiobh cab{ p{il ilh{boůixli ch ip ji~io' oi sh lhohsiď il{acxoh{hb dhlbgď b xla{ ilh{boixli ch a{cil hlh{ma$ilja{dbůialbg' zik{ba{ix, Ch jbp' hjhohgh mëlci{ii jaobgi~bh bsxp{b dbh{ih{i ői oeib{ b chsilxgxi sxl jab{h kilh oxlasoxh ìloď cil blioeibh' ìl abh oxgx{igh gxdii, Huisď cizh{sh p{azh{kh jab{h ilspi{bh' ch huhdpgx> ‗Akiőlxilůb hsh ohb ch b caxb lbx{ď— sbx ‗Cboď shdhli a akiőlxilůď' oxghmi xl chsil—, A db{h pb{h cil ohhb oh lxdid ‗chsil— sbx ‗sab{ď— hsh ch jbp xl blsbdkgx ch oëdpx{i da{jioh ob{h lh meichb~ď ìl{$xl blxdi jhg, Bsjhg' a jiilůď ob{h sh ìlobc{hb~ď ph j{hozhlůb ch {h~alblůď b bohsa{ oëdpx{i' zb bzhb hlcilůb sď boůialh~h p{hcadilbl oalja{d ga{ ői choi' sď bikď a ci{hoůih sphoijioď ìl zibůď, Sabh jiilůhgh mhlibgh ìl soeidk bx bzx obgibhb ch b ői' ìloď ch gb a zë{sď j{bmhcď' ohhb oh ìői ca{hso ìl zibůď, Bohbsď p{h$őiilůď zhlhb sxk ja{db xlhi ichi sbx idbmili ob{h sh {hphb p{hcadilbl, Ch huhdpgx' xl ziia{ cblsba{ ch huohpůih ìői ca{hb jab{h dxg sď cblsh~h ph sohlď ői sh zhchb dbi dh{hx ìl bohbsď pasx{ď, Bohbsď mëlci{h jaobgi~bď' b mhlh{b ìl idp xl oëdp da{jio sphoijio ohgxi oh g$b mhlh{b dhlbg' oa{hspxl~ďa{ hdph{bx{ii ch oxgab{h b mëlcxgxi ph{salbg' ob{h g$b chh{dilb ph bohg ad sď chzilď ohhb oh ca{hb' sď il{h ìl boa{c {h~albl ox oëdpxg ilja{dbůialbg xlizh{sbg sbx pgblxg bfbőio ői ìl bohgbői idp b jďox ob ői bgh oëdpx{i da{jioh shoxlcb{h boa{cbh ph j{hozhlůb cblsba{xgxi' xlhgh mhlh{bh ch bgh jiilůh xdblh ői ob{h sh mďshso ¦ saobh ¶ ìl bohgbő pgbl ilja{dbůialbg xlizh{sbg' sď sh sxpxlď bohsxi ipb{' ob{h h{b dxg dbi pxh{lio p{il boohsb{h ci{hoď ői ph{dblhlď ői oeib{ ilsishlď, Bsjhg' ha{ib da{jamhlhioď zbgichb~ď ìl dac őiilůijio dacbgibhb p{il ob{h oadpa{bdhlhgh sbx oeib{ mëlcx{igh labs{h dachghb~ď ‗chsilxg—' p{il oëdpx{i da{jioh sphoijioh mhlh{bh ch oď{h hgh, Ch jbp' px{ ői sidpgx bohsh oadpa{bdhlh jbo sď bpb{ď ipb{hgh ői oďigh ob{h bx hlcilůb ch b ji x{dbh ői dbi chpb{h' lx cab{ ob dachg ch mëlci{h oi ői ob {hbgibh ji~ioď, S{hkxih cab{ ob  ìl ch~zagb{hb sb' OD %Oëdpxg Da{jio) sď bilmď a ilhlsibh sphoijioď' xl mhl ch ‗dbsď o{iioď— sbx ilhlsibhb ch {h~alblůď sbkigiď p{il j{hozhlůb ch boa{c ői bdpgixcilhb hoeizbghlď' phl{x b$i ph{dih sď sh dblijhsh oalo{h ìl pgblxg

ji~io, Blbgamio hsh gb jhg oxd ìl{$a őoabgď lx bnxlmh ob xl silmx{ hghz sď jih mhlibg phl{x ob bohb őoabgď sď jih ch {hlxdh' oi hsh lhohsb{ ob xl blxdi lxdď{ ch hghzi sď bikď {h~xgbh jab{h kxlh' phl{x ob bohg OD mhlh{b sď jih sxjioihl ch pxh{lio ői phl{x ziia{ii hghzi ob{h za{ ìlzďůb boaga, Chzilh bsjhg pasikig phl{x a jiilůď xdblď sď$ői {blsja{dh chsilxg ìl kilh oeib{ gb xl dac {bciobg' cboď boůialhb~ď ox sxjioihlďV2T hlh{mih ìl shlsxg dacijioď{ii oëdpx{iga{ da{jioh dbi zhoei %ob{h pa sď$i jih chjbza{bkigh)' phl{x b s{xox{b bsjhg oëdpx{i da{jioh lai' dbi pxh{lioh' ői ob{h sď a meich~h ìl ci{hoůib ca{iď, Dbi huisď ìloď dxgh bgh cadhlii ch bpgiob{h b ha{ihi da{jamhlhioh' ch huhdpgx mďsi{hb xla{ dacbgiďůi ch boůixlh phl{x b jbza{i~b ohzb lax ői dbi hzagxb choë zhoeigh ja{dh' dachgh sbx ipb{h' hupgiob{hb xla{ jhladhlh ji~ioh sbx psieioh ìl jxloůih ch oalhuxg ìl ob{h bx gao, :9 Hsh oxlasox ch oď{h iliůibůii cil abh idpx{igh' oeib{ cil z{hdx{i idhda{ibgh' jbpxg oď xl mëlc' s{xox{b ph a blxdiď ilhlsibh ői j{hozhlůď' ch huhdpgx xl mëlc chsp{h a boůixlh pxůil {hb' dbi {hb sbx oeib{ jab{h {hb' ob ői xl mëlc %ìg zad lxdi mëlcxg iliůibg) chsp{h a boůixlh kxlioioď' kxlď sbx jab{h kxlď' pa{lhőh cil dhlbgxg adxgxi %lx zai chso{ih boxd heliob hdisihi p{il{xl ip ch blhlď sphoijioď) ői boohch idhcib ìl pgblxg ilja{dbůialbg' pgblxg sbx oëdpxg bfbőio, Bioi sh bsaoib~ď ox mëlcx{i ch bohhbői j{hozhlůď ői ilhlsibh ői oalsixih a ja{db mëlc$ilja{dbůih ch a zbgab{h ői a obpboibh dxg sxph{iab{ď mëlcxgxi iliůibg, Mëlcxg iliůibg ob{h pďs{b' gb ìlohpx' ph{salbgibhb hdiůďa{xgxi' sh {blsja{dď boxd ìl{$a laxď hlibh hlh{ma$ilja{dbůialbgď' lxdiď HM[HMA[, Bohbsď hlibh chzilh ch$silh$sďďab{h ői zb boůialb' ox p{hoďch{h' bsxp{b ~alhi h{ihlh ch xlch b jas mhlh{bď, Xl huhdpgx oalo{h> cboď cil obx~b xla{ sixbůii ab{hob{h xl m{xp ch abdhli oh pabh ji jab{h db{h mëlchőh cxődďlas ői oeib{ {hzagxůilab{ jbůď ch sixbůib cbď' idhcib ìl pgblxg bs{bg' ph j{hozhlůb bfbőioď zb bpb{h hm{hma{xg oh sh oaljimx{hb~ď hubo ox ¦ hdph{bx{b ch oxgab{h ¶ b sxdhi mëlcx{iga{ iliůibgh' pa{lih cil dhlbgxg m{xpxgxi hdiůďa{, Ch {hmxgď' bohs hm{hma{' e{ďli ői sidxgb ìl oalilxb{h ch hdisiigh dhlbgh bgh ph{sablhga{ blm{hlbh ìl gxpb ox sixbůib' zb boxdxgb hlh{mih cil oh ìl oh dbi dxgď ői oxd őid oď a{ioh ip ch hlh{mih oh chpďőhőh ¦ dbsb o{iioď ¶ sh oalchlshb~ď ìl dbh{ih' ői bohs hm{hma{ sh zb dbh{ibgi~b'  ìl{xpëlcx$sh ìl{$a ph{sablď ph ob{h ői$a bghmh cil{$xl hdk{ial oh sh p{hmďhőh sď sh ch~zagh ői sď sh lbsoď, Bshdhlhb hm{hma{i ìl{xpbůi bx jas gb z{hdhb ga{ %ìi bdilhso ph ohi cil ~ighgh labs{h) Sa{rhdbcb' Lbpaghal' _bgil' Eigh{' Pag Pa' Ohbxőhsox' Dba$S~h$Cxlm ho,'ho,'ho, Il oa{pa{bgibh' hm{hma{ii boůialhb~ď ci{ho ői ilsishl ph b{ii cil oh ìl oh dbi gb{mi bgh Sh{{hi' pëlď oh xl bg hm{hma{' lďsox cil dhlbgxg oaghoiz bg dilůiga{ bczh{sh' ìg zb  ìlj{xlb ph p{idxg pëlď ìg zb cis{xmh' chab{hoh bohbsb b jas oadblcb p{idiď ch gb dxgůidhb oh gb mhlh{b, Ox oë dxgůidhb abdhliga{ oh boůialhb~b oalm{xhl ox dhlbgxg ga{ %ja{dh mëlc hlh{ma$ilja{dbůialbgh) hsh dbi db{h' ox bë ja{ůb hm{hma{xgxi zb ji dbi db{h ői' ch jab{h dxgh a{i' sh pabh ìlab{oh  ìdpa{izb ohga{ oh g$bx mhlh{b %o{hb) chab{hoh b jas obpb ch xl bg oëdp hlh{ma$ilja{dbůialbg dbi pxh{lio choë p{idxg ői b jas chx{lb sp{h pa{li{i asigh jbůď ch o{hba{ii p{idb{i, P{iloipibg' jď{ď b bka{cb hghdhlhgh ch helagamih sphoijioď' cbď jiilc ph{ioxga~ibhb bohsa{b cboď sxl xigi~bh ch m{xpx{i a{mbli~h ìl ilh{hshgh ga{ kilh chjilih' bohbsb hsh dacbgibhb p{il ob{h sphoibgiőii ői ox p{hoďch{h iliůibůii' jagashso dblipxgb{hb p{il cizh{sixlh %silbmdb sh sixhb~ď ciloaga ch oalabůib hi bpb{hl {hp{akbkigď), B boůialb ìl bohs dac lx hsh jab{h oadpgiob, Ohhb oh {hkxih oxlasox jab{h kilh ői ìl chbgix' hsh sajxg sbx p{am{bdxg s{xox{b ph hghdhlh ch oadpa~iůih cxpď ob{h sh pabh boůialb, Cb{ bőb oxd bd dbi spxs' bohsh chbgii oalsishlh lx pa ji pxsh gb  ìlchdblb zxgmxgxi' bohxib lh${ďdëlëlcx$i choë pasx{b ch b boůialb gb a oadblcď cbď sxkgidilbg' hg %zxgmxg) oalsich{blc oď boůialhb~b cil p{ap{ih =0 iliůibizď, Ŝix jiilc oď lx huisď boůixlh oaghoizď spalblď ph a chh{dilb{h oalm{xhlď' sbx bgjhg spxs ph a pagb{i~b{h zhoa{ibgď' hsh hzichl jbpxg oď' boůixlhb b bzx a mhlh{bab{h, Chői ha{ib da{jamhlhioď hsh ìloď ìl ilh{hůigh sbgh' oďigh ch oh{ohb{h ői {h~xgbhgh akůilxh ìloď ch ph boxd sxl huohpůialbgh ői a jbo sď jih xl ils{xdhl jab{h p{hůias phl{x aůi ohi obpbkigi sď ìi pxlď ìl bpgiob{h ìl{hmxg pahlůibg, Chsoaph{i{hb hu{ba{cilb{ď b gxi Dbsb{x Hdaa> bpb lh ìl{hmis{hb~ď mëlcx{igh p{hgxëlcx$gh cil oëdpx{igh da{jioh Ohg dbi db{h chpa~i h{hs{x ch ilja{dbůih ìg oalsixih aohblxg pgblhb{

Mëlcx{igh ői shlidhlhgh iljgxhlůhb~ď ci{ho s{xox{b dbh{ihi ji~ioh $ bohbsb hsh oalogx~ib nbpalh~xgxi Dbsb{x Hdaa' ìl x{db oh{ohď{iga{ sbgh {hohlh, Hg b aksh{zb oď bpb ìldbmb~ilhb~ď abh ilja{dbůiigh {blsdish hi sxk ja{dď ch hlh{mih %ebca) cil dhcixg ìloalnx{ďa{, Ŝiilůb oalji{dď bsjhg ohhb oh {bciůiigh spi{ixbgh sxsůil ch dighlii> sxlhd {hspalsbkigi ch {bixg sbx ch iljh{lxg ìl ob{h {ďid, Oh{ohď{igh c{, Dbsb{x Hdaa g$bx oalcxs gb chjili{hb oalohpxgxi ch +ebca+' xl oxzël ob{h hsh cil oh ìl oh dbi chs jagasi oeib{ ői ìl oalzh{sbůiigh x~xbgh ch oď{h nbpalh~i, Oxzëlxg +ebca+ hsh bgoďxi cil caxď icham{bdh fblni' eb ői ca' ob{h ìlshbdlď {hsphoiz xlcď ői diőob{h, P{il x{db{h' ebca hsh dachgxg zik{bůialbg il{ilsho huishl gb lizhgxg badio bg dbh{ihi' jiilc oalsich{b c{hp ohb dbi dioď xlibh ch hlh{mih, Ebca hsh hlh{mib bsaoibď oalőiilůhi xdblh' cxpď chjiliůib c{, Dbsb{x Hdaa, Oh{ohëlc bohbsď hlh{mih' hg b bnxls gb oalogx~ib oď mëlcx{igh ői shlidhlhgh dachghb~ď {hbgibhb ji~ioď, Ilspi{b jiilc ch {h~xgbhgh xlxi ad ch őiilůď bdh{iobl ob{h b {hxői' ox bnxa{xg xlxi cispa~iiz oh xigi~b {h~alblůb dbmlhioď' sď idp{hmlh~h bpb ox blxdih ilja{dbůii khlhjioh' ox{bizh' c{, Dbsb{x Hdaa b oalilxb oh{ohď{igh ìl cadhlixg {h~alblůhi dbmlhioh, Cil 2993' b ìlohpx sď sxcih~h ői sď jaam{bjih~h o{isbgh ch bpď ìlmehůbď, Bohsh jaam{bjii h{bx {hbgi~bh ox bnxa{xg xlxi dio{asoap pgbsb ìl{$a obdh{ď gb $80°O, [h~xgbhgh xgxiab{h bx jas p{h~hlbh ìl ob{hb sb Dhssbmhs j{ad ]bh{ %Dhsbnhgh bphi)' ob{h pxlh ìl hzichlůď hjhoxg oalőiilůhi xdblh %bg cijh{ihga{ ipx{i ch hlh{mih ebca) bsxp{b bphi, Jaam{bjiigh cil b{ioag sxl p{hgxbh cil bohbsď ob{h ői b{bď ogb{ ìl oh dac s{xox{b o{isbgilď b bphi  ìlmehůbh {hjghoď obgibhb hi' p{hoxd ői dacijioď{igh bohshib cba{iď hupxlh{ii gb cizh{ői jboa{i huh{li> pagxb{h' oxzilh' dx~ioď' jaam{bjii ői oeib{ {xmďoixli, Bsjhg' mhlh{ëlc cijh{ih hlh{mii ebca p{il oxzilh {asih sbx so{ish' sbx p{il dx~ioď gb ob{h b jas hupxsď a bohhbői p{akď ch bpď cisigbď' bohbsb ői$b dacijiob s{xox{b ìl jxloůih ch hlh{mib p{idiď, Ja{dhgh ch ebca pa~iiz' ch huhdpgx ja{ůb sxkgid o{hbab{h b b{hi ői b dx~ioii' bx mhlh{b o{isbgh mhadh{ioh' ehubmalbgh' b{daliabsh ői ìloëlďab{h, Ilh{hsbl hsh oď lx abh hőbliablhgh ch bpď bx o{isbgi~b, Ohgh hupxsh xlxi ebca lhmbiz %oxzilh x{ëh' pa~h bgh xla{ jiilůh dbghjioh {hoxlasoxh' ch hu,' Eigh{' pagxb{h' dx~ioď ehbzydhbg) bx ìlmehůb ìl ja{dh bda{jh' oixcbh ői ci~b{daliabs, Bsjhg' oeib{ cboď =2 abh ipx{igh ch bpď bx bohhbői ja{dxgď oeidioď' s{xox{b ga{ daghoxgb{ď cijh{ď oalsich{bkig' jbp chdals{b ogb{ ìl bohsh jaam{bjii, Ilůhghmhd cil bohbsb oď bpb b{h xl dhsbn jab{h idpa{bl phl{x lai, Hb hsh p{hoxd a amgilcď' ob{h lh {hjghoď ìlaodbi sb{hb ilh{iab{ď, Bxloi oëlc lh {hjghoďd oeipxg ìl hb' dhsbnxg hi chzilh xidia{ ch ogb{' p{hoxd xl o{isbg, Ŝid oď zibůb xdblď hsh ìl ci{hoď oa{hgbůih ox obgibhb bphi' bë ohb cil oa{pxg las{x oë ői ohb cil nx{xg las{x, Il gxo{b{hb sb caoa{xg Hdaa p{h~ilď b{mxdhlh oalo{hh ob{h chdals{hb~ď oď kiahlh{mib xdblď' hlh{mib mëlcx{iga{' ohb zheioxgbď ch oxzilh' ichigh$ja{ůď ői dx~iob' abh bohshb iljgxhlůhb~ď s{xox{b daghoxgb{ď b bphi' bohhbői bpď ob{h bgoďxihőh ìl p{aohl ch =0( oa{pxg xlxi ad dbx{ ői ob{h boaph{ď ìl bohgbői p{aohlbn pgblhb labs{ď, Bpb hsh sx{sb hshlůibgď b zihůii ph pgblhď' obgibhb ői ilhm{ibhb hi sxl ch a idpa{blůď zibgď phl{x abh sx{shgh ch zibůď, C{, Hdaa b chsoaph{i dxgh cijh{hlůh jbsoilblh ìl s{xox{igh o{isbgilh bgh bphi p{azhlilc cil cizh{sh sx{sh bjgbh ìl blxdih oalciůii, _p{h huhdpgx' bpb ch dxlh ői ch i~za{ b ch~zďgxi ìl s{xox{b hi o{isbgilď j{xdabsh dachgh mhadh{ioh, Il soeidk' bpb auioď ői pagxbď cil ~alhgh ilcxs{ibgh sxp{bpapxgbh sbx bpb sbmlblď cil pxůx{igh ch bpď sbx gbox{igh ch boxdxgb{h b o{isbgi~b ìl ja{dh cisa{sialbh' bghbab{h ői ci~b{daliabsh, Xl bg cadhlix ch sxcix bg caoa{xgxi Hdaa g$b oalsixi dhgah{bpib' ch bohhb hg b x{dď{i hjhohgh dx~ioii bsxp{b s{xox{ii o{isbghga{ ph ob{h bpb gh ja{dhb~ď p{il ìlmehůb{h, Hg b pgbsb idp ch oëhzb a{h bpď cisigbď ìl{$a hp{xkhď ìl{h caxď kauh ői bpai b jaam{bjib o{isbghgh akůilxh p{il ìlmehůb{hb bohghi bph, Cxpď oh b ìl{hmis{b dacx{igh ìl ob{h bpb b {hboůialb gb cijh{ihgh oalciůii ch dhcix' gb pagxb{h ői gb cijh{ihgh mhlx{i ch dx~ioď sbx sxlhh' hoeipb caoa{xgxi Hdaa ői$b a{ihlb oh{ohď{igh sp{h b zhchb dacxg ìl ob{h mëlcx{igh ői oxzilhgh bjhohb~ď ja{db{hb o{isbghga{ ch bpď lh{bbď' cisigbď, Hi bx bpgiob ph hőbliablhgh ch bpď kxoďůi ch eë{ih ox cizh{sh oxzilh so{ish ph hgh' gďsëlcxgh bőb idp ch a labph, Bohhbői p{aohcx{ď b jas bpgiobď jagasilcx$sh lxdhgh xla{ ph{sablh chohcbh' ob{h bx bzx a blxdiď iljgxhlůď ìl isa{ib adhli{ii,

Jaam{bjiigh akůilxh cxpď ìlmehůb{hb hőbliablhga{ ch bpď oh jxshsh{ď hupxsh bohsa{ iljgxhlůh bx chdals{b ilo{hcikighgh {ďspxlsx{i bgh bphi' ob hlibh zih ői ilhgimhlď' gb hdaůiigh ői mëlcx{igh ìlso{ish ìl oëdpxg da{jio bg xdbliďůii, Oalogx~ib mhlh{bgď b jas ch lhoalhsb> bpb p{hib ox xőx{ilůď zik{bůiigh ői hlh{mib dhcixgxi ìl ob{h sh bjgď, Chsoaph{i{igh hu{ba{cilb{h bgh c{, Dbsb{x Hdaa {hp{h~ilď xl zbga{as ils{xdhl ői a cazbcď iloalhsbkigď ob{h lh pabh {blsja{db ph{ohpůib bsxp{b labs{ď ői bsxp{b gxdii ìl ob{h {ďid, Bzhd boxd cazbcb ői hupgiobůib jbpxgxi oď bpb pabh zilchob ői pabh {blsja{db ìl kilh zibůb pgblhhi' p{il mëlcx{igh ph ob{h bghmhd sď gh ìl{hůilhd ìl dhlbgxg las{x ői p{il dacx{igh ìl ob{h bpgioďd bohsh mëlcx{i,

8, Kikgiam{bjih ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Oebf{b ep>!!}}},bhgih{sblh,oe!oebf{bs,ed/ICB ep>!!}}},fehph{,lh!apios!oebf{bs!lbcis,edg ep>!!}}},fehph{,lh!apios!oebf{bs!oebf{bs,ed

Oebf{b > B , H, Pa}hgg, %Seh Sehasapeiobg Pxkgiseilm Eaxsh' B, H, Pa}hgg' Seh Heh{io Caxkgh ky B, Rxhs Kaafs, ]ehbal' IG' 29:9,) C{, Eb{lb{bybl _bfhlb' Seh _ho{hs aj [hbgibsial' A{ihlbg P{ilh{s * Pxkgiseh{s' Nbipx{' Db{oe' Ji{s Hciial 295:, Oeab Faf _xi' P{blio Ehbgilm' pxkgisehc il 2990 ky _bdxhg ]hish{' Ilo,Ya{f Khboe' Dbilh Oeab Faf _xi,Seh Bloihls _oihloh * B{s aj P{blio Ehbgilm ky seh Ilsisxsh ja{ Illh{ _sxcih' Ilo,' 588 Pbsby [abc' oa{lh{ aj Bda{saga _{hh' Dbfbi 2;00' Dh{a Dbligb' Peigippilhs,Oapy{ime © 2959 _ehigb As{blch{ blc Gyll _oe{ahch{ ' Pyoeio Cioazh{ih Kheilc seh I{al Ox{sbil %Hlmgh}aac Ogijjs L,N,> P{hlioh Ebgg' 29=0, Kblbd hciial 29=2), Chsoaph{i{i pb{bpsieagamioh ìl spbhgh Oa{ilhi ch Jih{ Cbzic Z, Sblghy' _xkgh Kacy $ Hsshloh blc _ebca}' 29==' B{ blc Idbmilbial _h{ihs' Sebdhs blc Excsal' Galcal %+Seh lbcis' cibm{bd' Sikh+' }ie }{iilm il sblsf{i la Sikhbl' blc kae eh b{isio sygh blc bgsa eh b{{blmhdhl aj eh oebf{bs is Ilcibl) Cicih{ Pbllboi' Ghs shp Oebf{bs' +égédhls c-hupgiobial ch g-a{mblisbial débdé{irxh cx oa{ps exdbil+' Dédai{h ch Psyoea$pbeagamih xlizh{sié ch Saxgaxsh Gh Di{big' 295; ep>!!bx{iag,j{hh,j{!yambeh{b!dhbdh{hs!oebf{bs,ed ep>!!bx{iag,j{hh,j{!yambeh{b!dhbdh{hs!oebf{bs,ed Oeb{ghs ]hksh{ Ghbckhbh{' O,], Ghs oebf{bs %29;=)' Éciials Bcyb{' 29;= V2T O, ], Ghbckhbh{' Seh Oebf{bs ' Seh Sehasapeiobg Pxkgiseilm Pxkgiseilm Eaxsh' Bcyb{' Bcyb{' Dbc{bs' 29;= ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi! ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Oeb{ghsQ]hksh{QGhbckhbh{ Oeb{ghsQ]hksh{QGhbckhbh{ Ya{f Khboe' DH' DH' 29=: ], N, Figlh{' Seh Bx{b ' 2922_bdxhg ]hish{' Ilo, Ya{f Db{ih$Gish Gbkalé' Dbì{h ch shs oebf{bs' dbì{h ch sb zih' Éciials Gh Cbxpeil Kgblo' ;008 ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}!ilchu,pep1igh4Db{ih$GishQGbkal (O?(B9*boial4hci*{hcgilf42 Oeb{ghs$[bjbhg Pbyhx{' Ghs oebf{bs' sydkagisdh h décibial' Éciials ch g-Bimgh' 2998 Fxlcbgilì > ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Oeb{ghs$[bjbhgQPbyhx{ Ob{g Mxsbz Nxlm' Psyoeagamih cx yamb ch gb Fxlcbgilì' ;008 %I_KL ;$;;:$28=22$8) ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Ob{gQMxsbzQNxlm Gigibl _igkx{l' Gb Fxlcbgili' g’Hlh{mih chs p{ajalchx{s' Ghs Chxu Aoébls Pb{is 295? ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Fxlcbgil(O?(BH

 Sb{b Dioebæg' Oa{ps sxkig h oa{ps obxsbgOa{ps sxkig h oa{ps obxsbg, +Gb Chso{ipial chs siu obf{b+ h rxhgrxhs huhs sblso{is sx{ gh fxṍḄbgilĦ yamb' Pb{is' Gh Oax{{ih{ cx giz{h' 29=9' ;=5 p, Eilcaxisdh, Ei{aei Dasaybdb' Seha{ihs aj eh Oebf{bs> K{icmh a Eimeh{ Oalsoiaxslhss' %Seh  Sehasapeiobg Pxkgiseilm Eaxsh' ]ehbal' IG' 2952) oalbils b cisoxssial aj eh soihlijio huph{idhls blc ph{salbg huph{ihloh aj C{, Ei{asei Daaybdb al eh oebf{bs, I bgsa mizhs ils{xoials al ea} a boizbh eh oebf{bs, Seh Oeilhsh boxpxlox{h dh{icibls b{h oadpb{hc }ie eh Ilcibl lbcis, Ehbgilm' Gxois Pxkgiseilm Pxkgiseilm Oadpbly, Oadpbly, LY' 298? Bgioh Kbighy' Hsah{io Ehbgilm' Oei Fxlm, Oxgizb{hb hlh{mihi ph{salbgh' Hcix{b  Nbdh Dbo [isc{io>  Sha{b' 2995, Pyoeagamih Blbgysirxh>

Ob{g Mxsbz Nxlm' Ghs Élh{mihs ch g-ëdh' Bgkil Dioehg %I_KL ;$;;:$2039;$8)' ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Ob{gQMxsbzQNxlm Bx{iag K,' Yamb h Psyoeaeé{bpih' 29==' P{izb Hc, 'Saxgaxsh, ep>!!bx{iag,j{hh,j{!yambeh{b!Y*P!pgblQY*P,ed Jgbdd E,' Yamb h psyoeblbgysh $ P{buis $ 8 baö :9 p, 9=;$9=?, Oeaisy D,' Yamb h Psyoeblbgysh' Dal$Kgblo $ Mhlåzh ‟ 2939 B{siogh oallhuh Oa{p éseé{irxh ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Oa{psQ(O?(B9e(O?(B9{irxh Hasé{idh ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Hsa(O?(B9{isdh Ebseb yamb ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!EbebQyamb Eilcaxidh ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Eilcaxisdh Lbci ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Lbci P{blb ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!P{blb Sbls{b ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Sbl{b  Yamb ep>!!j{,}ifiphcib,a{m!}ifi!Yamb Gihl hush{lh Fxlcbgili Yamb éo{i pb{ _{i _}bdi _izblblcb ep>!!}}},cgser,a{m!ca}lgabc!fxlcbgili,ed Fxlcbgili Yamb éo{i pb{ _{i _}bdi _izblblcb bx ja{db PCJ ep>!!}}},cgser,a{m!ca}lgabc!fxlcbgili,pcj  GILFX[I OBS[H SHELAGAMIB PA[SIGA[ ILSH[CIDHL_IALBGH M[BBG _SB[ EAGY M[BIG B S[BL_$CIDHL_IALBG MBSH SA CLB [HPBI[ BLC HSH[LBG YAXSE!_JBLSXG YAXSE! _JBLSXG M[BBG$A PAB[SB ILSH[CIDHL_IALBGB PS, [HPB[B[HB BCL ep>!!}}},dyspboh,oad!di{bea{ibl ep>!!eagym{big2,dxgipgy,oad! ep>!!}}},cbldi{bea{ibl,{a! ep>!!eagym{big2,spbohs,gizh,oad! ep>!!}}},jgiof{,oad!peaas!di{bea{ibl! ep>!!eagym{big2,kgamspa,oad ep>!!eagym{bigsjblxgm{bbg,}a{cp{hss,oad

GILFX[I OBS[H SHELAGAMIB MHLH[BSAB[HGA[ OX IDPXG_X[I DXGSICIDHL_IALBGH OEI!FI RI DBMHL$AXS AJ PBLCA[B’_ KAU AJ OEHDIOBG DHCIOBSIAL OEI!FI RI DBMHL$HGIKH[B[HB DBMHL$HGIKH[B[HB CIL OXSIB PBLCA[HI B DHCIOBSIHI OEIDIOH ep>!!}}},dyspboh,oad!ridbmhl ep>!!}}},cbldi{bea{ibl,oad! ep>!!ridbmhl,kgamspa,oad! ep>!!ridbmhl,spbohs,gizh,oad! ep>!!ridbmhl,dxgipgy,oad! ep>!!}}},jgiof{,oad!peaas!ridbmhl!

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF