Carey

July 5, 2018 | Author: Preciado09 | Category: Nuclear Magnetic Resonance, Isotope, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, Atoms, Proton
Share Embed Donate


Short Description

Descripción: tutyyut...

Description

1 Carey Carey,, Franc Francis is A. Quimi Quimica ca Organ Organica ica.. 6ª ed. McGraw McGrawHil Hilll Inter Interame americ ricana ana.. Mexic, !.F, "##6. " McMurry McMurry,, $%n. $%n. Quimica Quimica Organica. Organica. &ª ed. Cengag Cengage e learning, learning, Mexic, Mexic, !.F, !.F, "##'. ( )ade, )ade, *. G. G. Qu+mica Qu+mica Orgni Orgnica. ca. -ª ed. ed. earsn earsn /duca /ducaci0n ci0n,, Madrid, Madrid, "## "##  2u3i 2u3ins nsn n,, 4enn 4ennet et% % A. y $udi $udit% t% F. 2u3i 2u3ins nsn n.. Anali nalisi sis s inst instru rume ment ntal al.. /d. /d. earsn /ducatin. Madrid, /s5aa, "##1. - 78 78g, g, !ug !uglas las A9 F. F. $ame $ames s Hller Hller y 7tan 7tanley ley 2. 2. Cruc Cruc%. %. rinc rinci5 i5is is de de analisis instrumental. 6ª ed. /d. Cengage learning, Mexic, !.F, "##'.

Bibliografía Monica, G. (06 de Septiembre de 2010). La Guia Quimica. Recuperado el 0 de  !unio de 2016, de "a Guia #uimica$ %ttp$&&'uimica.laguia2000.com&conceptobaico %ttp$&&'uimica.laguia2 000.com&conceptobaico&enlacepor &enlaceporpuentede puentede %idrogeno

:Mnica, "#1#;

Gn %tt5>[email protected]"###.cm?cnce5ts3asics?enlace5r5uentede%idrgen

Espectroscopia de resonancia magnética nuclear de

*a resnancia magnBtica nuclear de

13

C

1(

C es cm5lementaria cm5lementaria a la de 1H. /sta

ltima ltima tBcni tBcnica ca se utili utili
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF