Cap toc TOEIC part 5 Mai Phuong.pdf

September 1, 2017 | Author: Lâm Duy Nguyễn | Category: Object (Grammar), Style (Fiction), Language Mechanics, Semantics, Onomastics
Share Embed Donate


Short Description

Download Cap toc TOEIC part 5 Mai Phuong.pdf...

Description

Chủ biên : CÔ PHƯƠNG MAI Hiệu đính:

Grammar

M C L C:

Grammar

I/ CÂU H I NG PHÁP Ch ng 1: C u trúc câu và ki n th c v t lo i (Danh t , Tính t , Tr ng t , i t , ng t ) Ch ng 2: Chuyên sâu h n v đ ng t (Danh đ ng t , ng t nguyên m u, Phân t , Thì c a đ ng t , Câu b đ ng) Ch ng 3: Ôn t p v m nh đ quan h Ch ng 4: Ôn t p v liên t Ch ng 5: Ôn t p v gi i t II/ CÂU H I T V NG Ch ng 6: Các câu h i t v ng th III/ BÀI THI M U

4

ng g p

Grammar

5

Grammar

Grammar

6

Grammar

L I NÓI

U

Quý h c viên thân m n, Ph

n thi Part 5 c a bài thi TOEIC g m có 40 câu h i. M i câu trong ph n này có 1 t /c m t còn thi u và c n đ c thêm vào. Thí sinh đ c 4 ph ng án tr l i cho m i câu và ch n ph ng án tr l i đúng nh t b ng cách bôi đen vào ô tròn t ng ng v i câu tr l i A, B, C ho c D trong t bài làm (answer sheet) Trong d ng bài này, th ng có hai d ng câu h i: ng pháp và t v ng. Ví d : The of customer’ s tastes has led to a greater demand for a number of different clothing styles. (A) diverse - (B) diversely (C) diversity - (D) diversed áp án: Ngay sau m o t “the” và tr c gi i t “of” thi u m t danh t , vì v y l a ch n tr l i đúng ph i là (C). áp án A và C là tính t , đáp án B là tr ng t . ây là m t câu h i t lo i. The diversity of customer’ s tastes has led to a greater for a number of different clothing styles. (A) technology - (B) demand (C) elevation - (D) election áp án: ây là m t câu h i t v ng do các đáp án khác nhau hoàn toàn v ngh a. Xét v ý ngh a, l a ch n (B) là l a ch n phù h p nh t. áp án (A) công ngh (B) yêu c u/ nhu c u (C) s nâng lên (D) s b u c . D ch ngh a: S đa d ng trong th hi u c a khách hàng đã d n đ n nhu c u l n h n cho nhi u m u mã qu n áo khác nhau. làm t t ph n này, b n nên chú ý vào các t đ ng tr c và sau ch tr ng vì nó s giúp b n có manh m i đ ki m tra câu tr l i đúng. c và hi u ngh a c a c câu tr c khi tr l i. L u ý:

7

Grammar

C n th n v i các câu tr l i có hình th c sai. Ví d : drove, drives, driving. C n th n v i các t b t đ u hay k t thúc gi ng nhau. Ví d : return, re tire, reuse. C n th n v i các t th ng b dùng sai. Ví d : affect, effect, lend/borrow.

Grammar

N u l a ch n tr l i là các hình thái khác nhau c a cùng m t t (Ví d : (A) proposed (B) propose (C) proposal (D) proposing) thì đây chính là câu h i v v trí t lo i. V i lo i câu h i này, b n không c n ph i d ch ngh a, mà ch c n nh các ki n th c v t lo i là có th làm đ c bài. Nh ng quy t c này s giúp b n gi m th i gian tr l i câu h i và t ng th i gian đ b n làm ph n Double Pasage Part 7. Ph n này m t r t nhi u th i gian. Th i gian “vàng” đ hoàn t t 40 câu h i c a ph n PART 5 là 15 phút ch a k tô answer sheet (~20s/câu). S có nh ng câu b n không m t quá 5s nh ng c ng có nh ng câu ph i m t đ n g n 1 phút. Trong 40 câu h i c a PART 5 thì có kho ng 22-25 câu h i ng pháp và 15 - 18 câu h i t v ng. Do đó, chúng ta c n ph i ôn luy n c hai ph n n i dung này. Cu n sách này chu n b cho các b n đ y đ ki n th c v ng pháp và t v ng v i s l ng câu h i ôn t p, có đáp án chi ti t nh m giúp các b n t h c TOEIC t i nhà. Sách đi kèm VIDEO ch a đ thi m u và h ng d n cách h c cu n sách m t cách hi u qu nh t. N u dành th i gian nghiên c u và tìm hi u k cu n sách này các b n có th đ t đ c ít nh t 30 câu tr lên cho ph n thi này. Chúc các b n thành công.

Cô Mai Ph

8

ng

Grammar

I

CÂU HỎI NGỮ PHÁP

CHƯƠNG 1 CẤU TRÚC CÂU (SENTENCE STRUCTURE) VÀ KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI (PARTS OF SPEECH) Nội duNg troNg chuyêN đề:

A

Ôn t p ki n th c v c u trúc câu và các t lo i trong ti ng Anh. Ch y u là: Danh t , Tính t , Tr ng t và i t .

B

Luy n t p A- Ôn t p ki n th c v c u trúc câu và các t lo i trong ti ng Anh. Ch y u là: Danh t , Tính t , Tr ng t và i t . M t câu trong ti ng Anh th

ng bao g m các thành ph n sau đây:

Ví d : SUBJECT CH NG John The sales meeting Nearly $1000 I

VERB OBJECT NG T TÂN NG installed security software was cancelled will be invested in funds like walking.

ADVERB TR NG NG last night. until July 5th. across Asia.

9

Grammar

1.1

DANH T

(NOUNS)

Grammar

Danh t là m t thành t quan tr ng trong c u trúc SVO. Danh t có ch c n ng là ch ng (subjects), tân ng (objects of verbs), b ng (complements), và tân ng c a gi i t (objects of prepositions). Sau đây, chúng ta hãy cùng xem xét k các ch c n ng c a danh t . 1. Danh t mang ch c n ng là ch ng (Subject): Ví d Customer service specialists are available Monday to Friday. [subject + verb] 2. Danh t mang ch c n ng là tân ng (Object of verb): Ví d Responsibilities include occasional business trips. [subject + verb + object] 3. Danh t mang ch c n ng là b ng (Complement): Ví d Our company has become one of the best ofice suppliers. [subject + verb + complement] 4. Danh t mang ch c n ng là tân ng c a gi i t (Object of preposi tion): Ví d We wish to apologize for the error. [preposition + noun] Xét v v trí c a danh t trong câu, chúng ta th ng s d ng danh t sau các m o t , tính t s h u hay đ i t ch đ nh (a, an, the, my, this, such, etc.). Danh t th ng đ ng sau tính t . Ví d * The production of goods and services was disrupted by inlation. [article + noun] * She is known for her invention. [possessive adjective + noun] * They are carrying out an extensive survey of baby foods. Trong c m the + N1 of the N2 thì N1 s là danh t chính c a câu vì th đ ng t đ c chia ph thu c vào danh t th nh t nh trong ví d đ u tiên. The production of goods and services was disrupted by inlation. [article + noun] Production là N1 s ít và goods and services là NP2 s nhi u nên đ ng t trong câu đ c chia theo N1 Production. Trong c m có tính t s h u ho c s h u cách thì danh t đ ng sau là danh t chính. VD: The instructor’s explanations were very clear. Bên c nh các danh t đ n, chúng ta còn có th g p tr (ghép 2 danh t l i thành m t c m có ngh a). 10

ng h p danh t ghép

Grammar

Ví d : construction site customer satisfaction expiration date application form assembly line work permit company policy evaluation form staff productivity delivery company awards ceremony customs oficial overseas trip sales department sales manager

công tr ng s hài lòng khách hàng ngày h t h n đ n xin vi c dây chuy n l p ráp gi y phép lao đ ng chính sách công ty phi u đánh giá hi u su t làm vi c nhân viên công ty v n chuy n l trao gi i nhân viên h i quan chuy n công tác n c ngoài phòng bán hàng giám đ c bán hàng

Chúng ta c n phân bi t gi a danh t ch ng đây là m t s ví d : assistance agency attendance supervision photograph membership advice application representation contribution participation

i và danh t ch v t. D

i

assistant agent attendee supervisor photographer member advisor applicant representative contributor participant

Trong bài thi TOEIC, chúng ta th ng g p các danh t đ m đ c (Countable nouns) và danh t không đ m đ c (Uncountable nouns). Danh t không đ m đ c thì có th đ ng m t mình, không c n m o t và không có d ng s nhi u. (th ng là các t ch ch t li u ho c danh t tr u t ng). D i đây là các danh t không đ m đ c th ng g p trong bài thi TOEIC. 11

Grammar

Grammar

equipment: merchandise: information: pollution: furniture: oney: luggage/baggage: homework: knowledge: advice: stationery: news:

thi t b hàng hóa thông tin s ô nhi m đ đ c ti n hành lý bài t p v nhà ki n th c l i khuyên v n phòng ph m tin t c

Còn danh t đ m đ c là lo i danh t có th tách thành t ng đ n v và chúng ta có th đ m đ c. D i đây là các danh t đ m đ c th ng g p trong bài thi TOEIC. 1. Danh t ch ng i: teacher writer supervisor 2. Danh t ch v t: computer project account 3. Trong các c m: get a refund hoàn l i ti n make an announcement thông báo in an effort to trong n l c Danh t đ m đ c (Countable nouns ) có 2 d ng: s ít (s d ng v i m o t a/ an/the) và s nhi u (thêm +s, +es vào sau danh t ) n u không thì s ph i có tính t ch s l ng ho c tính t s h u, không đ c đ ng m t mình. Ví d We require (shopper/shoppers) to have a membership card. Ch n shoppers vì shopper không th đ ng m t mình. Phân tích chuyên sâu: Sales ...........are encouraged to familiarize themselves with the location of different merchandise in department store. (A) represents (B) represent (C) representational (D) representatives - ng t c a câu trên đ c xác đ nh là “are encouraged”, v y ch ng c a câu ph i là danh t đ m đ c, s nhi u. Ch n (D) representatives. C m danh t “sales representatives” có danh t chính đ ng sau là danh t s nhi u. 12

Grammar

VD2 The outstanding from our customers helped to ensure that Ms. Bayern would stay with the company. (A) evaluated (B) evaluating (C) evaluation (D) evaluate ng t chính c a câu là “helped + to V” vì v y c m danh t làm ch ng thi u m t danh t chính tr c gi i t “from”. Tính t “outstanding” b ngh a cho danh t này. Ch n (C) evaluation.

VD3 The of our factory equipment is vital for the high quality of our products. (A) relied (B) reliable (C) reliably (D) reliability - C m danh t làm ch ng đ c n i v i nhau b i gi i t “of”. D ng t ng quát “the N1 of N2”, tr ng h p này đ ng t c a câu ph thu c vào danh t chính đ ng ngay tr c gi i t “of” (N1). Ch n (D) reliability

VD4 This year’s for the Athena Award for public service include a research scientist, a university professor, and a local politician. (A) nominees (C) nominator

(B) nominate (D) nomination

- C m danh t làm ch ng đ c n i v i nhau b i gi i t “for” và d u s h u cách “s”. L u ý trong tr ng h p “the N1 + preposition + N2” thì ch ng chính là N1 còn trong tr ng h p dùng d u s h u cách “N1’s N2” thì ch ng chính là N2. Do đó c m “This year’s ------- for the Athena Award for public service” thì ch ng chính là t c n đi n vào ch tr ng “-------“. Vì đ ng t chính c a câu chia s nhi u “include” nên danh t làm ch ng ph i s nhi u (thông th ng ph i có đuôi “s/es”). Ch n A. nominees (n) 13

Grammar

VD5 The for the research team are asked to wait in room 401 for their interviews.

Grammar

(A) applicants (C) applies

(B) applications (D) applied

- Ng t c m: “The -----for the research team// are asked to wait// in room 401// for their interviews.” Thi u danh t tr c gi i t “for” và mang ngh a ch ng i (are asked to wait). Ch n (A) applicants.

VD6 The business weekly magazine suggested that shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early. (A) avoid (B) avoided (C) to avoid (D) avoids - B toàn b c m “the business weekly magazine suggested that”. m nh đ còn l i, xác đ nh c u trúc: “------- shipping problems/ in the upcoming holiday season/, businesses should encourage customers to shop early.” - Rõ ràng, m nh đ sau d u “,” đã hoàn ch nh S + V + O nên không th ch n đ ng t nguyên m u avoid (A) hay avoided (B) càng không th là avoids (D) v trí đ u tiên c a m nh đ còn l i. Ch n (C) to avoid, ý ch m c đích.

VD7 Whether it is ----- to register for student discount card depends on the needs of the individual. (A) necessary (B) necessarily (C) necessitate (D) necessity - Xác đ nh ch ng là m t m nh đ : “Whether it is ----- to register for student discount card //depends on// the needs of the individual.” - Toàn b m nh đ “Whether…card” đóng vai trò làm ch ng chính c a câu, đ ng t “depends on” chia s ít. Sau “to be” + adj vì v y ch n A: necessary (adj) 14

Grammar

1.2.

NG T

(VERBS)

ng t là t ch hành đ ng ho c tr ng thái c a ch ng . M i câu đ u ph i có đ ng t . ng t chia làm 2 d ng chính: 1/ đ ng t “to be” hay còn g i là đ ng t ch tr ng thái, mang ngh a “thì, là”. 2/ ng t th ng (Action Verbs) ch hành đ ng. ng t c ng có th là m t t đ n ho c m t ng đ ng t . Ng đ ng t (verb phrase) là m t nhóm t g m m t ho c nhi u tr đ ng t (auxiliary) và m t đ ng t chính. I love you. (ch hành đ ng) - Chilli is hot. (ch tr ng thái) I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen) I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going) ng t có th d ng ch đ ng ho c b đ ng. Trong ch hi u k h n v đ ng t .

ng 2, chúng ta s tìm

VD1 Rather than the usual hosted dinner and drinks, we will be ------ tonight at the Mandarin Garden at 2025 Shattuck Ave, near the corner of Elm Street. (A) dine (C) dining

(B) dined (D) diner

- Câu ch đ ng, thì t ng lai ti p di n. Ch n (C) dining. câu này l u ý hình thái ch đ ng hay b đ ng. Nhi u h c sinh th ng m c sai l m khi ngay l p t c đi n quá kh phân t PII vào sau ng đ ng t “will be”.

VD2 Michael’s directorial debut, Big Babies, ------- the biggest box ofice numbers of the year, earning more than $117 million on opening weekend alone. (a) achieved (b) achiever (c) achievable (d) achievement - C n l c b t các danh t riêng và tính t . Câu rút g n còn l i nh sau: “debut --------the biggest numbers, earning ….”. Câu thi u đ ng t . Ch n A. achieved (v) 15

Grammar

1.3

TíNH T

(ADJECTIVES)

Tính t là t ch tính ch t, b ngh a cho danh t .

Grammar

1. Tính t đ ng tr c m t danh t đ b ngh a cho danh t đó. Ví d : There is a lot of useful information on the Internet. [useful + information] Có r t nhi u thông tin h u d ng trên internet. Chúng ta có th nh các d ng thông d ng c a c m tính t + danh t nh sau: - M o t a/an/the + adj + N: a nice house ôi khi có th dùng các t ch s l ng khác ví d : - many/much/a lot of/a great deal of/some/several/a few/a little/….+ sau đó c ng adj + N: T t nhiên khi dùng many hay much hay a lot of chúng ta c n chú ý cách s d ng danh t s ít hay s nhi u, đ m đ c hay không đ m đ c. Ch ng h n, M t ngôi nhà là “a nice house” nhi u ngôi nhà s là many nice houses. Còn Information là danh t không đ m đ c vì v y chúng ta dùng “a lot of useful information” ho c “a great deal of useful information” 2. Tính t đ ng sau đ ng t “to be” đ b ngh a cho ch ng Ví d :Their cars are reliable and affordable Nh ng chi c ô tô c a h thì đáng tin c y và có giá ph i ch ng đây đ ng t “to be” đ c coi là m t đ ng t n i (Linking Verbs) n i gi a ch ng cars và tính t c a nó là “reliable” và “affordable”. Nhi u h c sinh hi u nh m r ng tính t b ngh a cho “to be” là không đúng, tính t th t ra b ngh a cho danh t ho c đ i t đ ng v trí ch ng c a câu thông qua đ ng t “to be” Tr

ng h p này, các b n c ng ph i l u ý:

Sau “to be” có th là m t trong các d ng sau: 1- To be + N (còn g i là Complement: b ng ) Ví d : Ms Phuong is a teacher. Cô Ph ng là m t giáo viên. 2- To be + adj Ví d : She is tall. Cô y thì cao. 3- To be + adv Ví d : The plane is on the ground Máy bay đang trên m t đ t. 16

Grammar

3. Tính t mang ch c n ng là b ng (Complement) đ ng sau các đ ng t tri giác, c m giác ho c các đ ng t n i khác nh : look, sound, smell, taste, become, get, seem, remain,…Trong đó t “become” hay “remain” + adj là nh ng c m th ng xuyên xu t hi n trong bài thi TOEIC Ví d She looked tired cô y trông th t m t m i trông nh th nào + adj. His ideas remain unchanged nh ng quan đi m c a anh y v n không h thay đ i Ho c: The writer became famous after his work had been published Tác gi tr nên n i ti ng sau khi tác ph m đ c xu t b n. 4. Tính t còn đóng vai trò là b ng cho m t tân ng trong các c u trúc nh : làm cho ai/cái gì nh th nào “make sb/sth adj” gi cho cái gì nh th nào “keep smth adj” hay “ind it + adj+ to do smth” c m th y nó nh th nào đ làm m t vi c gì Ví d They make their services exceptional H làm cho d ch v c a h tr nên đ c bi t Keep the room clean and tidy! Hãy gi cho c n phòng đ c s ch s và g n dàng. Các tính t “exceptional” hay “clean and tidy” b ngh a cho danh t “Services” và “the room” 5. M t d ng tính t c n chú ý là phân t . ây là các tính t hình thành b ng cách dùng d ng phân t hi n t i ho c quá kh c a đ ng t mang ngh a ch đ ng ho c b đ ng. Ví d ng t update: có ngh a là c p nh t. Chúng ta có: updated news: ngh a là tin t c đ c c p nh t. updated là tính t c a danh t news. ng t motivate ngh a là đ ng c , thúc đ y A motivated employee: m t nhân viên nhi t huy t (có đ ng l c, đ c thúc đ y) Ho c ng t exist: có ngh a là t n t i Chúng ta có “the existing tax system” ngh a là h th ng thu đang t n t i 17

Grammar

An interesting ilm: m t b phim thú v , gây h ng thú I am interested in the ilm: tôi thích b phim, tôi b gây h ng thú b i b phim đó. The result of the experiment is surprising K t qu c a thí nghi m th t đáng ng c nhiên They are surprised at the result of the experiment. His failure was disappointing S th t b i c a anh y gây th t v ng His failure made me disappointed S th t b i c a anh y làm tôi th t v ng.

Grammar

Phân tích chuyên sâu:

VD1 The conference’s keynote speaker addressed………..impacts of digital technology on the current music industry. A. variety C. variation

B. variably D. various

- L c b t câu, nh ng t quan tr ng nh t là: “The speaker addressed …impacts”. ý impacts là danh t , b ng c a đ ng t “address” nên ch c n đi n vào d u “…” ph i là tính t b ngh a cho “impacts”. Ch n D. various

VD2 We had to spend the whole month searching for better solutions, and……. customers were impressed by our efforts. A. fortunate B. fortunes C. fortune D. fortunately - Liên t “and” n i hai m nh đ l i v i nhau. Ch ng c a m nh đ th hai là “customers”, và thi u tính t b ngh a cho t này. Ch n A. fortunate

VD3 The more we spent with the sales team, the more…….we were with their innovative marketing skills. A. impression B. impress C. impressive D. impressed 18

Grammar

- C u trúc so sánh kép c a tính t “the more …, the more…” v i đ ng t “were” nên ch ch n gi a C và D. L u ý khi 2 đáp án cùng t lo i thì ph i phân bi t d a theo ngh a. đây “impressed” ngh a là “b n t ng” còn “impressive” là “ n t ng, gây n t ng”. Ý c a câu ph i là “we were impressed with their innovative marketing skills” nên ch n D.

VD4 The manager said that it was ……..to test emergency equipment frequently to avoid any malfunction. A. appropriate C. appropriately

B. appropriateness D. most appropriately

- Thi u tính t đ ng sau “was” A. Tính t B. Danh t C. Tr ng t D. So sánh h n nh t c a tr ng t . Ch n A.

VD5 The enclosed documents summarize………changes to the existing overtime regulations. A. propose B. proposed C. proposes D. proposing - C u trúc câu S + V + O, thi u tính t b ngh a cho tân ng “changes”, lo i A và C. Phân bi t gi a B và D (phân t hi n t i hay phân t quá kh ) theo ý ngh a ch đ ng ho c b đ ng. “proposed” là “đ c đ a ra” còn “proposing” là đang đ a ra. “Changes” là danh t ch v t, “nh ng s thay đ i” nên ch n ý ngh a b đ ng. áp án B. proposed.

VD6 Applicants must possess a master of business administration or…….experience in a related ield. A. compare B. compared C. comparable D. comparing - Thi u tính t b ngh a cho danh t “experience”, lo i A. B và D là phân t mang ngh a “đ c so sánh” và “ đang so sánh”, đáp án C ngh a là “có th so sánh đ c, t ng đ i” ch n đáp án C theo ý ngh a này. 19

Grammar

VD7 Changes in automotive technology are making hybrid cars increasingly ------- to more consumers. (A) affordable (B) affording (C) affords (D) afford

Grammar

- C u trúc “make + sb/smth + adj” làm cho ai/ cái gì nh th nào. Ch n A. affordable (adj)

VD8 Forelli Media Inc. is an internationally ------- marketing irm noted for its success throughout Europe, East Asia, and the Americas. (A) recognized (C) recognize - Thi u tính t . C m tính t ghép đ done). Ch n A. recognized.

(B) recognizing (D) recognizes

c hình thành b i “ADV + PII” (VD: well

VD9 AmberCreek is the brand name associated with the most ------- and eficient agricultural machinery in the province. (A) afford (B) affordable (C) affordability (D) affordably - T “and” n i các t lo i gi ng nhau. Ch n t lo i gi ng nh “eficient” (adj). áp án. B. affordable (adj)

VD10 New owners of Century Regal’s condominiums are advised to become more ------- with the amenities and services available to residents. (A) familiarity (C) familiar 20

(B) familiarly (D) familiarize

Grammar

become + adj. Ch n A. Danh t . B. Tr ng t D. 1.4

TR NG T

ng t . Ch n C. familiar.

(ADVERBS)

Tr ng ng là t ho c c m t ch th i gian, đ a đi m ho c cách th c c a hành đ ng. Không ph i câu nào c ng có. Chúng th ng là các c m gi i t (prepositional phrase), phó t (adverb) ho c m t c m phó t (adverbial phrase). Tr ng t là t ch cách th c, nó th hi n cách th c c a m t hành đ ng ho c m c đ c a m t tính t khác. Có các lo i tr ng t nh : (1) Ch cách th c: (2) Ch n i ch n: (3) Ch th i gian: (4) Ch t n su t: (5) Ch m c đ :

Manner - slowly, quickly, well VD: We did the job carefully. Place - here, there, aboard, abroad VD: They moved overseas. Time - recently, already, soon, before VD: They arrived yesterday. Frequency - always, usually, hardly ever, never VD: She often visits her parents. Degree - very, extremely, somewhat, rather VD: He completely agreed with me.

Khác v i tính t , tr ng t trong câu có khá nhi u v trí, ch c n ng, đòi h i h c sinh ph i ghi nh nhi u h n: 1. Tr ng t b ngh a cho đ ng t th ho c sau đ ng t đó. Ví d

ng. Tr ng t có th đ ng tr

c

The keynote speaker mistakenly misspelt the president’s name. [mistakenly là tr ng t b ngh a cho đ ng t misspelt) Ng i di n gi chính vô tính đánh v n nh m tên c a v ch t ch. Trong tr ng h p này, các b n c n l u ý, tr ng t có th đ ng tr đ ng t nh ng n u đ ng t có tân ng đi kèm thì tr ng t không đ gi a đ ng t và tân ng c a nó. B n có th nói: He completed it successfully ho c He successfully completed it. Ngh a là: Anh y đã hoàn thành nó m t cách thành công. B n không th nói He completed successfully it.

c ho c sau c phép xen

21

Grammar

th

2. Tr ng t có th b ngh a cho tính t , trong tr ng xen gi a đ ng t to be và tính t .

ng h p này tr ng t

Ví d :

Grammar

This product is environmentally friendly S n ph m này thì thân thi n v i môi tr ng đây tr ng t environmentally b ngh a cho tính t friendly. Và c m environmentally friendly là m t c m [ADV + ADJ] Ng i ra còn g i là c m tính t ghép. Ghép gi a tr ng t và tính t . C m tính t này đ ng sau “to be”. M t ví d khác: The quality of their service has remained remarkably consistent for many years of business. Ch c các b n còn nh “consistent” là tính t đ ng sau đ ng t n i “remain”. Chúng ta có thêm tr ng t “remarkably” b ngh a cho tính t consistent. Ngh a là ch t l ng d ch v c a h v n duy trì n đ nh m t cách đáng k trong nhi u n m kinh doanh. Và chúng ta còn có th g p c m tr ng adv + adj đ ng tr c m t N đ b ngh a cho m t danh t .Ví d : This is an environmentally friendly product. ây là m t s n ph m thân thi n v i môi tr ng. Nh v y, chúng ta có 2 ví d : This product is environmentally friendly. This is an environmentally friendly product. C m tính t ghép g m ADV + ADJ có th đ ng sau to be ho c có th đ ng tr danh t .

c

Chúng ta ghi nh 2 công th c: * to be/đ ng t n i + adv + adj * adv + adj + N Hai công th c này r t đáng ph i ghi nh vì chúng xu t hi n r t nhi u trong bài thi TOEIC. 3. Bây gi , chúng ta cùng xét c u trúc m t câu b đ ng có d ng “to be” + phân t PII: 22

Grammar

The problem was resoved successfully. Các b n có th th y tr ng t successfully đây b ngh a cho đ ng t chính d ng b đ ng “to be resolved” ngh a c a câu là: v n đ đã đ c gi i quy t m t cách thành công. Chúng ta c ng có th nói: The problem was successfully resolved. C 2 cách dùng đó đ u đúng và không có b t k s thay đ i vào v ngh a. C m ADV + PII đ ng sau “TOBE” c ng đ c coi là m t c m tính t ghép. C m này hoàn toàn có th đ ng tr c m t danh t . Ví d : The job is well done ho c It’s a well done job (chúng ta có well là tr ng t , done là PII) 4. i v i các tr ng t ch t n su t: Chúng ta có các tr ng t nh sau: Always: Luôn luôn Usually/Often/Frequently: Th ng th ng Occasionally/ Sometimes: Th nh tho ng Hardly/Scarcely/Seldom/Rarely/Barely: Hi m khi Never: Không bao gi Các tr ng t này có th đ ng tr c đ ng t th ng ho c đ ng sau đ ng t “to be” Ví d : He is never late for work. He never goes to work late. 5. Tr ng t ch m c đ là các t nh : extremely = very: r t; quite/ rather: khá; relatively: t ng đ i; too/so: quá; a little: h i. Exceptionally: đ c bi t; completely: hoàn toàn Các tr ng t ch m c đ này có th đ ng tr c m t tính t ho c m t tr ng t đ th hi n m c đ c a tính t ho c tr ng t đó. Ví d :

This exercise is relatively easy. Bài t p này thì khá là d . Easy là tính t b ngh a cho exercise thông qua đ ng t to be Ho c Our marketing division worked exceptionally hard. 23

Grammar

Phòng marketing làm vi c ch m ch m t cách đ c bi t. Hard là tr ng t b ngh a cho work. Làm vi c ch m ch . Còn ch m ch nh th nào? Ch m ch m t cách đ c bi t chúng ta có exceptionally hard. 6. Cu i cùng, tr ng t có th b ngh a cho c câu. Trong tr này, tr ng t s tách v i câu b i d u ph y. Unfortunately, we cannot ship the materials on time. Th t không may, chúng tôi không th chuy n tài li u đúng gi .

ng h p

Grammar

Phân tích chuyên sâu:

VD1 The overall satisfaction of participants with the workshop is often based on ------unimportant details such as the ability to park close to the training facility. (A) seems (B) seeming (C) seemingly (D) seemed Thi u tr ng t b ngh a cho tính t “unimportant”. L u ý, đây “be based on + N (details)”và“seemingly unimportant”b ngh a cho details. Ch n C.

VD2 Once Mr. Mirren ------ completes his studies and necessary training, he may come and work for our corporation. (A) success (B) successful (C) successfully (D) successes Phân tích: 2 m nh đ đ c n i v i nhau b i liên t Once (m t khi). M nh đ đ u tiên đã có đ S (Mr Mirren), V (completes), O (his studies and necessary training) nên còn thi u tr ng t b ngh a cho đ ng t “completes”. Ch n C. successfully

V

VD3

When handling large funds, bank employees are required to check the statements------ to make sure that everything is correct. (A) careful (B) carefully (C) more careful (D) carefulness 24

Grammar

- Thi u tr ng t b ngh a cho đ ng t “check”. L u ý đây “to check” không ph i đ ng t chính c a câu mà là b ng c a đ ng t chính. Trong c m b ng này thi u tr ng t . Ch n B. carefully.

VD4 After -------- interviewing more than ifty candidates for the position of manager of the Biotechnology Department, the committee chose Dr. Alan Liu. (A) carefully (B) to care (C) most careful (D) careful - After + V-ing, đây đ ng t là “interview” nên ch n tr ng t b ngh a cho nó. áp án A. carefully. Tr ng t b ngh a cho tính t (adj) ho c phân t (V-ing/ PII)

VD5 The unexpected operating complexity was more serious than…….anticipated. A. origin C. originally

B. original D. originated

- D ng th c “ to be + ADV + PII”. Ch n C. originally

VD6 New government regulations concerning the chemicals in cleaning solutions mean that the solvents must be as ----------- safe as possible. (A) environments (B) environmentalists (C) environmentally (D) environmental - D ng “must be + ADV + safe”. Ch n C. environmentally

VD7 The chemistry lab managers are concerned that new employees have not been ------- trained in the latest emergency procedures. 25

Grammar

(A) adequate (C) adequately

(B) adequacy (D) adequateness

- D ng th c “be + ADV + PII”. “to be” đây đ Ch n C. adequately.

c chia thì hi n t i hoàn thành.

VD8

Grammar

The journal is published every four months, and ----- available to other member societies under agreement of payment and publication. (A) oficial (C) oficially

(B) oficials (D) oficialize

- Thi u tr ng t b ngh a cho tính t “available”. Liên t “and” n i hai d ng t lo i gi ng nhau “published” (phân t - adj) và available (adj) nên đ ng t “ to be” đ c l c b t. áp án: C. 1.5

IT

(PRONOUNS)

i t (Pronouns) Chúng ta th y có ch Noun th hi n đ i t là t thay th cho m t danh t . Trong ti ng Anh, có nhi u lo i đ i t : Ví d : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 26

trong ch Pronoun, đi u này

i t ch ngôi (personal pronouns): VD: I, You, We, They, He, She, It. i t tân ng (Objective Pronouns) VD: me, you, us, them, him, her, it. i t ch đ nh (demonstrative pronouns): This, that, these, those. i t b t đ nh (indeinite pronouns): Some, any, each, one, somebody, everything… i t s h u (prossessive pronouns): Mine, yours… i t ph n thân (relexive pronous): Myself, yourself, themselves… i t nhân x ng (Personal Pronouns):

Grammar

Chúng ta dùng đ i t nhân x ng đ thay th cho m t danh t tr c đó. VD: Ms Phuong is my teacher. She is very thin. Cô giáo c a tôi là cô Ph ng, cô y r t g y. i t “she” dùng thay cho danh t riêng “Ms Phuong” câu th nh t. Khi dùng đ i t các b n c n chú ý xem xét xem đ i t đó thay th t ng ng v i danh t nào. Ch ng h n trong ví d : Ms Phuong is my teacher. câu sau các b n ph i dùng “She” ch không th dùng “He” đ c. M o đây là “ch Ms” dùng đ ch ph n . Ví d khác: * I visit my parents once a week. They live in a small city. T “they” câu th 2 ám ch đ n danh t “my parents” câu th nh t. Các đ i t d ng này g m có: I, You, We, They, He, She, It đ c g i là các đ i t nhân x ng và đ ng vai trò là ch ng c a câu. 2.

i t tân ng (Objective pronouns)

N u nh đ i t nhân x ng đóng vai trò làm ch ng thì đ i t tân ng s đóng vai trò làm tân ng trong câu. Ví d : I là đ i t nhân x ng làm ch ng thì đ i t tân ng là me. You là ch ng , you c ng là tân ng . We là ch ng , us là tân ng . They là ch ng , them là tân ng . He là ch ng , him là tân ng . She là ch ng , her là tân ng . It là ch ng và c ng là tân ng . Ví d : My mother is Lan. She is very kind to me. I love her very much. M tôi tên là Lan. Bà y r t t t v i tôi. Tôi yêu bà y r t nhi u. T she đ c g i là đ i t nhân x ng, đóng vai trò làm ch ng còn “her” là đ i t làm tân ng đ ng sau đ ng t “love”. C hai t này đ u thay th t ng ng v i danh t “my mother” phía tr c”. 3.

i t ch đ nh (demonstrative pronouns):

Chúng ta có 4 t : this, that, these và those ngh a là cái này, cái kia, nh ng cái này, nh ng cái kia. N u các t này đi v i m t danh t phía sau thì đ c g i là các tính t ch đ nh. Ch ng h n: these lowers smell nice. Nh ng bông hoa này ng i mùi th m. These

đây là tính t ch đ nh. 27

Grammar

Khi là đ i t thì các t this, that, these, those đ ng m t mình. VD: This is my house. T this trong câu này là đ i t . Nó đ ng m t mình. Nhi u h c sinh vì h c không ch c c n b n nên không phát hi n ra đi u này!

Grammar

Trong TOEIC, đ i t ch đ nh có ng d ng nh sau: a. Trong câu so sánh t ng ng hai v t, vi c: VD: His experience is different from that of his friends. Kinh nghi m c a anh y thì khác xa so v i c a các b n c a anh y. đây, đ i t ng đ c nói đ n là kinh nghi m. N u không có t “that” thì chúng ta s so sánh kinh nghi m c a anh y v i các b n c a anh y, so sánh v t v i ng i. Ph i là: “Kinh nghi m c a anh y thì khác xa so v i kinh nghi m c a các b n c a anh y.” Ho c ví d : The products of E-Market are better than those of rival companies. S n ph m c a E-market thì t t h n nh ng s n ph m c a các công ty đ i th . đây, chúng ta dùng that ho c those. Chúng ta không dùng this hay these. b. Chúng ta dùng “those” đ ch “those people” trong câu: Those who are interested in this position should contact Ms Lily. 4.

i t b t đ nh (Indeinite Pronouns)

- u tiên chúng ta cùng tìm hi u các đ i t : Another Other /Others The other/ The others Another (m t cái n a) Other + N s nhi u ngh a là nh ng cái khác và the other ho c the others là cái ho c nh ng cái còn l i cu i cùng. M t s ví d đ chúng ta hi u h n cách s d ng c a nh ng t này là: There are three books on the table. One is mine, another is Tom’s, and the other is yours. Có 3 cu n sách trên bàn. M t cu n là c a tôi, m t cu n là c a Tôm và cu n còn l i là c a b n. There are 3 books on the table. One is mine, and the others are Tom’s. Có 3 cu n sách trên bàn. M t cu n là c a tôi. Nh ng cu n còn l i là c a Tom. There are 50 students in my class. Some are from Mexico, and others are from Japan. Có 50 sinh viên trong l p tôi. M t s b n đ n t Mexico và nh ng b n khác t Nh t B n. * If you are not satisied with this product, we will send you another. 28

Grammar

N u b n không hài lòng v i s n ph m này, chúng tôi s g i b n s n ph m khác. - Chúng ta ti p t c tìm hi u 2 đ i t : Each other và one another. Hai c m t này đ u mang ngh a là “nhau” Each other đ ch hai ng i v i nhau. One another đ ch 3 ng i tr lên. VD: They discussed the problem with each other. H th o lu n v n đ v i nhau. The team members helped one another. Các thành viên trong đ i giúp đ l n nhau. - Ti p theo, chúng ta s nh c l i v các đ i t ch đ nh ch s l

ng:

* each là m i, every là m i, 2 t này luôn đi v i danh t đ m đ c s ít, * some là m t ít, m t vài, any là b t k , no là không, all là t t c . Các t này có th đi v i danh t đ m đ c ho c không đ m đ c VD: Each user is provided with a password M i ng i dùng đ c cung c p m t m t kh u. All employees are informed of the new schedule. T t c nhân viên đ u đ c thông báo v l ch trình m i - M t ph n c ng r t quan tr ng n a là chúng ta s phân bi t các t : A few, a little, few và little. A few là m t vài. A few t ng đ ng v i some / several, dùng v i danh t đ m đ c s nhi u. A little mang ngh a là m t ít dùng v i danh t không đ m đ c. VD: He has a few friends who come to visit him at the weekend. Anh y có vài ng i b n, nh ng ng i t i th m anh y vào cu i tu n. He has a little money to save in the bank. Anh y có m t ít ti n đ ti t ki m trong ngân hàng. Hai t “few” và “little” không có m o t “a” đ ng tr c. Hai t này mang ngh a tiêu c c (r t ít ho c h u nh không có) VD: He has few friends. He feels lonely. (Anh y có r t ít b n, anh y c m th y cô đ n) He has little money. He can’t buy anything (Anh y có r t ít ti n, anh y ch ng mua đ c cái gì c )

29

Grammar

5.

i t s h u. (Possessive Pronouns)

Trong ti ng Anh, chúng ta có: tính t s h u là (Possesive Adjective) và đ i t s h u (Possessive Pronouns). Bây gi , Chúng ta s cùng phân bi t hai lo i t này. u tiên là Tính t s h u: chúng ta có: my (c a tôi), your (c a b n), his (c a anh y), her (c a cô y), their (c a h ), our (c a chúng tôi), its (c a nó)

Grammar

Các tính t s h u đòi h i ph i có danh t theo sau. VD: my book, his car, her computer… Các đ i t s h u là các t nh : mine (c a tôi), yours (c a b n), his (c a anh y), hers (c a cô y), theirs (c a h ), ours (c a chúng tôi), its (c a nó) My mine: Your yours: We our: They theirs: He his: She hers: It its:

c c c c c c c

a tôi ab n a chúng tôi ah a anh y a cô y a nó

Các đ i t s h u - Possessive Pronouns là các đ i t và c ng là danh t nên không c n danh t đi kèm. Nó th ng đ ng m t mình. VD: My book is on the table. Yours in on the shelf. Sách c a tôi thì trên bàn. C a b n thì trên giá sách. C a b n đây t c là sách c a b n (yours = your book). T sách đã đ c nh c đ n câu tr c vì th câu sau chúng ta ch c n dùng đ i t s h u là đ . VD khác: My telephone is of higher quality than hers. i n tho i c a tôi có ch t l ng cao h n c a cô y. i t s h u hers = tính t s h u her + danh t telephone. Chúng ta l u ý: dùng đ i t s h u khi chúng ta không mu n l p l i danh t đ ng tr c. M t tr ng h p khác: A friend of mine has just called. M t ng i b n c a tôi v a m i g i đi n. Chúng ta ph i dùng đ i t s h u “mine” sau gi i t “of” ch không th dùng tính t s h u “my” hay “me” 30

Grammar

6.

i t ph n thân (Relexive Pronouns)

Các đ i t ph n thân g m có: Myself (chính b n thân tôi) Yourself (chính b n) Yourselves (Chính các b n) Themselves (chính h ) Ourselves (Chính chúng tôi) himself (chính anh y) herself (chính cô y) itself (chính nó) Cách dùng c a đ i t ph n thân nh sau: 1. Ch ng + ng t + i t ph n thân. Mang ngh a ai làm gì chính mình. Tr ng h p này c n l u ý: Ch ng (He) thì đ i t ph n thân dùng t ng ng là himself. VD: He cut himself. Anh y c t vào tay chính anh y. She looks at herself in the mirror. Cô y nhìn cô y trong g

ng.

2. i t ph n thân dùng đ nh n m nh. He prefers to clean the house himself instead of hiring a maid. Anh y thích t lau d n nhà c a h n là thuê ng i giúp vi c. 3. i t ph n thân đ ng sau gi i t “by” mang ngh a “t mình” “m t mình” She stayed at home by herself. Cô y nhà m t mình. Trong tr ng h p này: by oneself = on one’s own = alone: m t mình Ôn t p l i theo b ng: Type / S u b j e c t O b j e c t Possessive Possessive Reflective Number Pronouns Pronouns Adjectives Pronouns Pronouns

Singular

Plural

I You He She It We

Me You Him Her It Us

My Your His Her Its Our

Mine Yours His Hers Its Ours

Myself Yourself Himself Herself Itself Ourselves

You They

You Them

Your Their

Yours Theirs

Yourselves themselves

31

Grammar

Phân tích chuyên sâu: VD1 When interviewed, Beverley Kirkpatrick explained that an inquisitive nature as a child made ----- interested in studying journalism. (A) she (B) her (C) hers (D) herself

Grammar

- Thi u tân ng c a đ ng t “make”. C u trúc “make sb adj”. áp án B.her VD2 Even with our detailed website, many customers prefer to visit our store locations and see the products for -----. (A) they (B) their (C) theirs (D) themselves - Sau gi i t “for” ph i là danh t , danh đ ng t (V-ing) ho c đ i t . Lo i A và B không phù h p. áp án C không l a ch n đ c vì khi d ch ngh a, không tìm đ c danh t (“theirs = their + N”). đây ph i ch n đ i t ph n thân, “ for themselves” cho chính h .

VD3 The Blackwell KV, part of our newest series of headphones, is the most advanced model of --------- kind. (A) its (B) our (C) your (D) their - Ch n đáp án A. its, tính t s h u phù h p v i ch ng “the Blackwell KV”. VD4 Ms. Woolner is hoping to change ............... daily routine to be more conductive to a healthy lifestyle. 32

Grammar

(A) herself (B) her (C) she (D) hers - Thi u tính t s h u vì đã có danh t “daily routine”. Ch n B. her VD5 Clients wishing to cancel ----------- appointment must do so within 48 hours to avoid a penalty fee. (A) them (C) their

(B) themselves (D) theirs

- Thi u tính t s h u phù h p v i ch ng “Clients”, ch n C. their. VD6 After making ---- inal decision, please inform the secretary, Mrs.Chester. (A) your (B) mine (C) yours (D) my - Thi u tính t s h u tr c c m danh t inal decision. Có t “please” nên câu này dành cho ngôi th hai. Ch n A. your VD7 New students at Strafford College of Computer Science are advised to take a free students’ guide booklet and review -------- thoroughly. (A) themselves (B) them (C) itself (D) it - Thi u đ i t tân ng thay cho “a free students’ guide booklet”. Ch n D. it VD8 This plan outlines the topics ------- plan to discuss at this afternoon’s staff meeting.

33

Grammar

(A) my (B) me (C) I (D) mine - Câu này thi u ch ng c a m nh đ quan h “this plan outlines the topics (that/ which) I plan to discuss. Ch n C. I VD9

Grammar

Workers are advised not to operate certain machines by ------(A) they (B) them (C) their (D) themselves - Có t “by” nên ch n ngay đáp án D. by themselves m t mình. VD10 Bruce and Kate French have decided to quit their old jobs at Citadel Financial and start a inancial consulting business of -------------(A) them (B) theirs (C) their own (D) themselves - of one’s own: c a chính ai. Ch n C. VD11 It is a common misconception that running anti-virus software programs and keeping them up to date is enough to protect……..from viruses. (A) your (B) yours (C) you (D) you’re - Sau đ ng t “protect” không th là tính t s h u, hay c m “you ‘re”. T “yours” không ch n đ c do khi d ch không tìm đ c danh t đ c n đi là danh t nào. Ch n C. you

34

Grammar

B LUY N T P: 1. Câu h i: Since they are without direct supervision, ield managers are expected to be able to ind solutions to simple problems by ____. (A) them (C) themselves

(B) they (D) their

áp án: C

Gi i thích: C u trúc “to do something by oneself”: t ai làm vi c gì, không c n tr giúp *M o: nhìn th y by ch n oneself D ch ngh a: Vì h không có s giám sát tr c ti p, các nhà qu n lý chuyên môn đ c mong đ i s có th t mình tìm ra gi i pháp cho các v n đ đ n gi n. Supervision: s giám sát Field manager: Nhà qu n lí -chuyên môn 2. Câu h i: The hotel’s newly remodeled buffet has won mixed _____, mostly on the disappointed side. (A) reviewer (C) reviewing

(B) reviewed (D) reviews

áp án: D

Gi i thíc:Thi u 1 danh t s nhi u làm tân ng cho đ ng t won và đ ng sau tính t “mixed” A. Danh t ch ng i B. ng t C. ng t D. Danh t s nhi u D ch ngh a: B a ti c đ ng đ c làm l i g n đây c a khách s n đã nh n đ c nhi u s phê bình khác nhau, ph n l n là s th t v ng. 3. Câu h i: It has become increasingly evident that the role of universities is changing, so they should be more ______ to the needs and desires of students with disabilities. (A) attentively (C) attention

(B) attentive (D) attend

áp án: B

Gi i thích: Thi u tính t đi sau đ ng t “to be” A. Tr ng t B. Tính t C. Danh t D. ng t D ch ngh a: Ngày càng rõ ràng r ng vai trò c a các tr ng đ i h c đang thay đ i, vì v y h nên chú ý nhi u h n đ n nh ng nhu c u và mong mu n c a h c sinh khuy t t t. Evident: rõ ràng, hi n nhiên Role: vai trò Need: nhu c u

35

Grammar

4. Câu h i: The construction project managers must present their ____ monthly reports to the board by the end of the month.

Grammar

(A) revision (C) revising

(B) revise (D) revised

áp án: D

Gi i thích: Thi u tính t b ngh a cho danh t “reports” và có ngh a phù h p A. Danh t B. ng t C. Tính t -ing ngh a là đang xem l i D. Tính t -ed đ c xem xét l i ho c đ c ch nh lý D ch ngh a: Các nhà qu n lý d án xây d ng ph i trình bày báo cáo hàng tháng đã đ c ch nh lý c a h cho h i đ ng ch m nh t là cu i tháng. Construction project managers: qu n lý d án xây d ng, Present: trình bày Report: báo cáo Board: h i đ ng 5. Câu h i: I met with Elain Hopkins and Gene Avery to discuss the ____ of tasks and our joint vision for the implementation of the project plan. (A) allocate (C) allocates

(B) allocated (D) allocation

áp án: D

Gi i thíc: Sau m o t “the” là m t danh t A. ng t B: Phân t C: ng t ngôi th 3 s íts D. Danh t *M o : c u trúc the (Noun 1) of the (Noun 2) D ch ngh a: Tôi đã g p v i Elain Hopkins và Gene Avery đ th o lu n v s phân b nhi m v và t m nhìn chung c a chúng tôi đ th c hi n k ho ch d án. -Discuss: th o lu n Task: nhi m v Implementation: s th c hi n 6. Câu h i:_____near both the company’s new plant and headquarters, the company’s guesthouses are very convenient. (A) Location (C) Located

(B) Locating (D) Locate

áp án: C

Gi i thích: S d ng quá kh phân t đ gi m m nh đ The company’s guesthouses are located near both… => Located near… *M o: ch ng sau d u ph y là ch ng chung c a 2 m nh đ này. Ngh a ch đ ng dùng V-ing, b đ ng dùng PII D ch ngh a: N m g n c chi nhánh và tr s m i c a công ty, nhà khách c a công ty r t thu n ti n. Plant: chi nhánh Headquarter: tr s Convenient: ti n l i

36

Grammar

7. Câu h i: While some aspects still confuse me, I found the movie_____ and I would recommend that anyone watch it. (A) fascinate (C) fascinating

(B) fascination (D) fascinated

áp án: C

Gi i thích: C u trúc “ind sb/st + adj”: nh n th y ai, v t gì nh th nào. Tính t này th ng là V-ing khi dùng cho v t. (gi ng interesting) A. ng t B. Danh t C.Tính t : h p d n, lôi cu n( th ng dùng cho v t) D.Tính t : đ c làm cho thích thú (th ng dùng cho ng i) D ch ngh a: M c dù m t s khía c nh v n còn làm tôi b i r i, tôi v n th y b phim h p d n và tôi mu n gi i thi u nó đ n b t c ai. Aspects: khía c nh Confuse: làm r i 8. Câu h i: Some smaller family-run restaurants that don’t accept traveler’s checks are _____ found in many small cities throughout the country. (A) easy (C) easier

(B) easily (D) easiest

áp án: B

Gi i thích: Thi u tr ng t b ngh a cho đ ng t found A. tính t : d dàng B. Tr ng t : m t cách d dàng C. so sánh h n D.so sánh h n nh t *M o: to be + ADV + PII ho c to be + ADV + adj D ch ngh a: Nh ng nhà hàng đ c đi u hành b i m t vài gia đình nh h n không ch p nh n séc du l ch có th d dàng đ c tìm th y trong nhi u thành ph nh trong c n c. -Traveler’s check: séc du l ch 9. Câu h i: Because of such a large and_____ set of tax laws, we need to consult with the tax department before proceeding with these plans. (A) complication (C) complicating

(B) complicated (D) complicate

áp án: B

Gi i thích: C n 1 tính t b ngh a cho “set of tax laws” có ngh a phù h p A. Danh t B. Tính t ngh a ph c t p C. Danh đ ng t D. ng t D ch ngh a: Vì các lu t thu quá l n và ph c t p nh v y, chúng ta c n ph i tham kh o ý ki n v i c quan thu tr c khi ti n hành các k ho ch. -Tax laws: lu t thu -Consult: tham kh o Proceed: ti n hành 10. Câu h i: There has been an increase in the number of websites and anonymous letters on the Internet which have been ______ of the government’s policies. 37

Grammar

(A) criticized (C) critically

(B) critic (D) critical

áp án: D

Grammar

Gi i thích: Sau to be ph i là m t adj. C u trúc “to be critial of sb/st”: có ý ch trích, phê phán ai/ cái gì D ch ngh a: ã có s gia t ng v s l ng các trang web và th n c danh trên m ng Internet, cái mà có ý ch trích nh ng chính sách c a chính ph . -Increase: t ng lên -Anonymous letter: th n c danh -Government: chính ph 11. Câu h i:_______ today, Wednesday February 28, 2006, Bill Stone is responsible for all phases of corporate inance. (A) Effect (C) Effective

(B) Effects (D) Effectively

áp án: C

Gi i thích: Thi u 1 tính t đ đ ng đ u m nh đ đ c gi n l c v ý ngh a. A. Danh t : hi u ng B. Danh t : các hi u ng C. Tính t : có hi u qu , có hi u l c D. Tr ng t : 1 cách hi u qu D ch ngh a: Có hi u l c t ngày hôm nay, th T 28 Tháng Hai, n m 2006, Bill Stone s ch u trách nhi m v t t c các m t c a v n đ tài chính c a công ty. -Responseble for: ch u trách nhi m -Phase: giai đo n, m t (c a v n đ ) 12. Câu h i: When you see the show a couple of times, especially in a row, you can_____ differences in acting or when things happen that are not planned. (A) notice (C) notify

(B) notices (D) notiied

áp án: A

Gi i thích: Sau “can” là 1 đ ng t nguyên th không chia A. ng t nguyên th : chú ý B. ng t ngôi th 3 s ít C. ng t : thông báo D. V-ed D ch ngh a: Khi b n xem bu i bi u di n m t vài l n, đ c bi t là xem liên t c, b n có th nh n ra s khác bi t trong di n xu t ho c khi nào s vi c di n ra không theo k ho ch. -In a row: liên t c 13. Câu h i: deleted iles is not a very dificult task, as many powerful tools can be downloaded from the Internet. (A) Recover (C) Recovery

(B) Recovered (D) Recovering

áp án: D

Gi i thích:C n 1 danh đ ng t (Gerund) đ ng đ u câu làm ch ng 38

Grammar

*M o: Khi danh đ ng t đ ng đ u câu làm ch ng đ ng t luôn chia s ít (is) D ch ngh a: Vi c khôi ph c các ile đã xóa không ph i là m t vi c r t khó kh n, khi mà nhi u công c m nh có th đ c t i v t Internet. -Download: t i v 14. Câu h i: Whatever your travel needs are, _____ on us to do our best to ind what you are looking for, and assist you in any way we can. (A) rely (C) reliant

(B) reliance (D) relying

áp án: A

Gi i thích: C n đ ng t d ng nguyên th trong c u trúc câu m nh l nh, c u trúc “rely on” D ch ngh a: Cho dù nhu c u cho chuy n du l ch c a b n là gì đi ch ng n a, hãy tin t ng vào chúng tôi s c g ng h t s c đ tìm ra cái mà b n đang tìm ki m, và h tr b n trong b t c cách nào chúng tôi có th . -Look for: tìm ki m -Assist: h tr 15. Câu h i: We wish to apologize for the error in _____ your request, and we would like to offer you free delivery service next time you do business with Free Ride. (A) process (C) processed

(B) procession (D) processing

áp án: D

Gi i thích: C n 1 danh đ ng t V-ing, v a là danh t sau gi i t “in”, và v a là đ ng t vì có danh t your request làm tân ng đ ng sau. D ch ngh a: Chúng tôi mu n xin l i vì s sai sót trong vi c x lý yêu c u c a b n, và chúng tôi mu n cung c p cho b n d ch v giao hàng mi n phí trong l n mua bán ti p theo c a b n v i Free Ride. -Free delivery service: d ch v giao hàng mi n phí 16. Câu h i: Although the area has certainly improved, much ____ to be developed. (A) remain (C) remainder

(B) remains (D) remaining

áp án: B

Gi i thích: “much” đây đóng vai trò đ i t , sau “much” ta c n 1 đ ng t chia ngôi th 3 s ít => “remains” D ch ngh a: M c dù khu v c này ch c ch n đã đ c c i thi n, còn nhi u vi c v n c n ph i phát tri n. 17. Câu h i: Pay Attention is a company newsletter _____ throughout the world which provides information regarding the use of our products. (A) distributing

(B) distributed 39

Grammar

(C) distribution

(D) distributes

áp án: B

Gi i thích: Gi n l c m nh đ quan h : … company newsletter which is distributed => distributed D ch ngh a: Pay Attention là m t b n tin công ty đ c phân ph i trên toàn th gi i cung c p thông tin liên quan đ n vi c s d ng các s n ph m c a chúng tôi. -Newsletter: b n tin -Provide: cung c p -Regard: liên quan

Grammar

18. Câu h i: The creative marketing _______ laid out by the junior team will be implemented immediately. (A) strategic (C) strategize

(B) strategy (D) strategical

áp án: B

Gi i thích: Thi u danh t làm ch ng cho câu A. Tính t : thu c chi n l c B. Danh t : chi n l c C. ng t : l p chi n l c D. Tính t : thu c chi n l c *M o: Xác đ nh ch ng chính là will be implemented và laid out và d ng gi m m nh đ quan h . D ch ngh a: Chi n l c ti p th sáng t o đ c đ a ra b i nhóm nghiên c u c p d i s đ c th c hi n ngay l p t c. -Creative: sáng t o -Marketing strategy: chi n l c ti p th -Laid out: đ c đ a ra -Implement: th c hi n 19. Câu h i: An extensive survey of baby foods has found that they have _____ levels of disease-causing microbes. (A) worried (C) worry

(B) worrying (D) worries

áp án: B

Gi i thích: C n 1 tính t b ngh a cho danh t “levels”. ây là danh t ch v t nên ch n tính t d ng V-ing A. Tính t : b n ch n, lo l ng (dùng v i ng i) B. Tính t : gây lo ngh , gây lo l ng (dùng v i v t) C. ng t D. ng t D ch ngh a: M t cu c kh o sát trên ph m vi r ng v các lo i th c ph m tr em đã phát hi n ra r ng chúng có các m c đ đáng lo ng i c a các vi khu n gây b nh -Extensive: m r ng -Level: m c đ -Disease-causing microbes: các vi khu n gây b nh 20. Câu h i: Both his own _______ critic and biggest fan, Richard Nixon fulilled his biggest dream when he returned to politics in the late 1960s. 40

Grammar

(A) harsher (C) harshly

(B) harshest (D) more harsh

áp án: B

Gi i thích: C u trúc “ both…and…” Sau “and” là “biggest fan” nên tr c đó tính t đ ng b ngh a cho danh t “critic” c ng ph i d ng so sánh h n nh t => harshest D ch ngh a: V a là nhà phê bình kh c nghi t nh t và cùng là ng i hâm m l n nh t c a mình, Richard Nixon đã hoàn thành gi c m l n nh t c a ông khi ông quay tr l i chính tr ng trong nh ng n m cu i c a th p niên 1960. -Critic: nhà phê bình -Fulill: hoàn thành -Politic: thu c v chính tr 21. Câu h i: The emergency drill ended quite quickly because all occupants of the building were very _____. (A) cooperative (C) cooperation

(B) cooperating (D) cooperate

áp án: A

Gi i thích: Sau đ ng t “to be” và phó t “very” là m t tính t A. Tính t B. Danh đ ng t C. Danh t D. ng t D ch ngh a: Vi c di n t p tình tr ng kh n c p k t thúc khá nhanh chóng b i vì t t c các c dân c a tòa nhà r t h p tác. Emergency: tình tr ng kh n c p Drill: di n t p Occupants: ng i c trú Cooperative: h p tác 22. Câu h i: Many accidents occur at this intersection because the view of oncoming trafic is_____ obscured by the trees. (A) part (C) partially

(B) partial (D) partiality

áp án: C

Gi i thích: Thi u m t tr ng t b ngh a cho đ ng t “obscured” A. Danh t B. Tính t C. Tr ng t D. Danh t D ch ngh a: Nhi u tai n n x y ra t i ngã t này vì t m nhìn giao thông phía tr che khu t 1 ph n b i cây. -Accident: tai n n - Occur: x y ra - Intersection: ngã t - Obscure: che khu t

cb

23. Câu h i: The board of directors was _____ that the cost estimates were realistic. (A) doubt (C) doubted

B) doubtful (D) doubts

áp án: B

Gi i thích: Thi u m t tính t đi sau “to be” 41

Grammar

A. ng t / Danh t B. Tính t C. ng t D. ng t / danh t s nhi u D ch ngh a: H i đ ng qu n tr không ch c ch n r ng các d toán chi phí có th c t hay không Doubtful: nghi ng , nghi ng i, không ch c ch n. Board of directors: h i đ ng qu n tr Cost: chi phí Estimate: d toán Realistic: th c t 24. Câu h i: Four of the ive designs that were done by Harry & Steiner were rejected, but the client is seriously considering _________.

Grammar

(A) each other (C) the other

(B) other (D) one another

áp án: C

Gi i thích: 4 trong s 5 thi t k đã b t ch i => ch còn l i 1 thi t k đ xem xét A. l n nhau( gi a 2 đ i t ng) B. other + N C. the other: cái/ng i còn l i D. l n nhau (3 đ i t ng tr lên) D ch ngh a: B n trong s n m m u thi t k đ c th c hi n b i Harry và Steiner đã b t ch i, nh ng khách hàng đang xem xét nghiêm túc m u còn l i. Design: m u thi t k Reject: t ch i 25. Câu h i: You cannot use the main conference room because the board meeting is _____ underway. (A) extremely (C) deinitely

(B) extensively (D) presently

áp án: D

Gi i thích: Theo v n c nh, l a ch n tr ng t có ngh a phù h p A. C c kì, vô cùng B. R ng rãi, r ng kh p C. Ch c ch n D. Ngay bây gi D ch ngh a: B n không th s d ng phòng h p chính vì cu c h p h i đ ng qu n tr đang di n ra ngay lúc này. Underway (adj): đang th c hi n 26. Câu h i: Materials for the seminar will be sent to all ____ a week in advance. (A) attendance (C) attendees

(B) attends (D) attend

áp án: C

Gi i thích: Thi u m t danh t làm tân ng cho đ ng t “sent” A. Danh t : s có m t B. ng t C. Danh t : ng i tham d D. ng t D ch ngh a: Tài li u cho h i th o s đ c g i đ n t t c nh ng ng i tham d tr 1 tu n. Material: tài li u Seminar: h i th o Attendee: Ng i tham d

42

c

Grammar

27. Câu h i: One of the main reasons why people move to our city is the _____ educational programs offered in our public schools. (A) diversiication (C) diversely

(B) diverse (D) diversifying

áp án: B

Gi i thích: C n m t tính t b ngh a cho danh t “educational programs” A. Danh t B. Tính t C. Tr ng t D. ng t D ch ngh a: M t trong nh ng lý do chính khi n m i ng i chuy n đ n thành ph c a chúng tôi là các ch ng trình giáo d c đa d ng đ c cung c p trong các tr ng công l p c a chúng tôi. Diverse: đa d ng Educational: có tính giáo d c Public school: tr ng công l p 28. Câu h i: He recognized Mr. Hunter as an old business ______ from his years in banking. (A) acquaint (C) acquainted

(B) acquaintance (D) acquainting

áp án: B

Gi i thích: Sau m o t “an” là m t danh t A. ng t B. Danh t C. Tính t D. ng t D ch ngh a: Anh ta nh n ra ông Hunter là b n kinh doanh c t nh ng n m anh ta làm trong ngân hàng. Recognize: nh n ra Acquaintance: ng i quen 29. Câu h i: The quality of the products made by Warp Ltd. has remained ______ consistent over the last 10 years that the company has been run (A) remarkable. (C) remarks

(B) remarkably (D) remarked

áp án: B

Gi i thích: Thi u m t tr ng t b ngh a cho “consistent” A. Tính t : đáng k , khác th ng, xu t s c B. Tr ng t C. ng t D. Tính t : hi n nhiên D ch ngh a: M o: remain đ c coi là đ ng t n i t ng đ ng “to be” – c u trúc to be + adv + adj ho c remain + adv + adj trong đó adv b ngh a cho adj Ch t l ng các s n ph m t o b i công ty Warp v n đ c duy trì m t cách xu t s c và không đ i sau 10 n m công ty ho t đ ng. quality: ch t l ng consistent: nh t quán, tr c sau nh m t run: v n hành 30.Câu h i: The purpose of this meeting is to receive public feedback on the designs of the ____ new public library. (A) propose

(B) proposed 43

Grammar

(C) proposal

(D) proposition

áp án: B

Gi i thích: C n 1 tính t mang ngh a b đ ng A. ng t B. Tính t (Phân t ) đ c đ xu t C. Danh t : S đ xu t D. Danh t : L i tuyên b , xác nh n D ch ngh a: M c đích c a cu c h p này là đ nh n đ c thông tin ph n h i c a công chúng v các b n thi t k th vi n công c ng m i đ c đ xu t. Purpose: m c đích Feedback: ph n h i

Grammar

31. Câu h i: As the best-quality company with numerous products certiied to high standards, we are able to offer customers _____ of our superior product performance (A) assure (C) assured

(B) assuring (D) assurance

áp án: D

Gi i thích: Thi u m t danh t làm tân ng cho đ ng t “offer” – offer sb smth – cung c p cho ai cái gì. A. ng t B. ng t C. Tính t D. Danh t D ch ngh a: Là công ty ch t l ng hàng đ u v i r t nhi u s n ph m đ c ch ng nh n đ t tiêu chu n cao, chúng tôi có th cung c p cho khách hàng s đ m b o v các s n ph m cao c p c a chúng tôi. Numerous: nhi u Certiiced: ch ng nh n Standard: tiêu chu n 32. Câu h i: The sales team led by Martha Yonders has already met their quota, but we still have not met ______. (A) our (C) us

(B) ours (D) ourselves

áp án: B

Gi i thích: Thi u đ i t s h u: c a chúng tôi A. Tính t s h u B. i t s h u C. i t làm tân ng D. i t ph n thân D ch ngh a: i ng bán hàng c a Martha Yonders đã đ t đ c ch tiêu c a h , nh ng chúng tôi v n ch a đ t đ c ch tiêu c a chúng tôi. To be led: đ c lãnh đ o Quota: ch tiêu, h ng ng ch 33. Câu h i: Improving working conditions can improve the___ of workers more than increasing their salary. (A) product (C) produce

(B) productive (D) productivity

áp án: D

Gi i thích: C n 1 danh t làm tân ng cho đ ng t “improve” 44

Grammar

CHƯƠNG 2: CHUYÊN SÂU VỀ ĐỘNG TỪ - VERBS NỘI DUNG TRONG CHUYÊN ĐỀ

A Ôn t p ki n th c liên quan đ n đ ng t . Bao g m: Thì c a đ ng t , câu b đ ng, Danh đ ng t và đ ng t nguyên m u, phân t . B Luy n t p

1- Thì c a đ ng t - Tenses ng t có 2 d ng: - ng t “to be”: mang tính ch t tr ng thái : thì, là ....to be không có thì ti p di n mà ch có thì Hoàn thành. Sau “to be” có th là “Danh t , tính t ho c c m tr ng ng ) - ng t th ng: mang tính ch t hành đ ng. Sau đ ng t th

n và

ng là các tr ng t .

VD1: The manager of the public relation department will be ..... a seminar next week. A. Hold C. Holding B. To hold D. Held. Ch n đáp án C: Th ch đ ng c a thì t ng lai ti p di n. u tiên, chúng ta c n n m đ c cách chia đ ng t 12 thì c n b n trong ti ng Anh:

139

Grammar

Grammar

a- Cách chia v i đ ng t “talk”

Tense/ Aspect

Present

Past

Future

Simple

talk(s)

talked

will talk

Progressive be V-ing

am/is/are talking

was/were talking

will be talking

Perfect h ave V-ed (p.p)

has/have talked

had talked

will have talked

Perfect has/have Progressive talking Have been V-ing

been had been talking

will have been talking

b- Cách chia v i đ ng t “write” (BQT)

Tense/ Aspect

Present

Past

Future

Simple

write(s)

wrote

will write

Progressive be V-ing

am/is/are writing

was/were writing

will be writing

Perfect h ave V-ed (p.p)

has/have written

had written

will have written

Perfect Progres- has/have been writ- had been writing sive ing Have been V-ing

will have been writing

Chúng ta s không ti p c n các thì không theo h ng li t kê l n l t t ng ch c n ng mà ch t p trung khai thác h ng ra đ liên quan đ n các thì thông qua “signal words”. “Signal words” là gì? Trong m i câu đ c a Toeic, ng i ra đ s luôn có m t tín hi u c th đ h ng d n thí sinh tìm ra đáp án đúng d a vào nh ng t tín hi u đó.

140

Grammar

VD: I (go) to the cinema with my family. She often (go) to the cinema with her family at weekends Toeic s ch n câu th 2 đ ra. đây chúng ta s có 2 “signal words” là “often” và “at weekends” th ng đ c s d ng trong thì hi n t i đ n. Vì v y, đáp án đúng cho câu th 2 là: : “Goes” Sau đây chúng ta cùng ôn t p và ghi nh các d u hi u nh n bi t các thì c n b n trong ti ng Anh: A.

The present simple & The present continuous Tense

- Thì hi n t i đ n di n đ t thói quen Eg: He always takes the subway to work Signal words: always, usually, often, sometimes, never, seldom, rarely, hardly, every… - Di n đ t m t l ch trình có s n Eg: The train arrives at 10 a.m tomorrow Signal word: at 10 a.m tomorrow - Thì hi n t i ti p di n di n đ t m t hành đ ng đang x y ra t i th i đi m nói Eg: He is taking the subway to work now Signal words: now, at this time, at the moment, at present, right now, for the time being - Di n đ t m t s s p x p đã lên l ch s n Eg: I’ve bought 2 tickets. I am lying to London tomorrow. Signal word: I’ve bought 2 tickets B.

The present perfect tense & The present perfect continuous tense

Thì hi n t i hoàn thành - Nh n m nh tính k t qu c a m t hành đ ng Eg: She has just cut her hair Signal word: just, already, yet, recently, lately, for, since, never Thì hi n t i hoàn thành ti p di n -Nh n m nh tính liên t c c a m t hành đ ng Eg: she is so tired. She has been running all the morning Signal word: Present evidence: “she is so tired” và “all the morning”, Other signals: all day long, how long, all year, all month…

141

Grammar

C.

The past simple tense & The past continuous tense

Grammar

Thì quá kh đ n - Di n đ t hành đ ng đã ch m d t thu c v quá kh Eg: She traveled in Europe last year Signal words: last year, last month, yesterday, 2 months ago… - Di n đ t nh ng hành đ ng x y ra liên ti p nhau thu c v quá kh Eg: He knocked her down, grabbed her purse and ran away. Thì quá kh ti p di n - Di n đ t 2 hành đ ng x y ra song song While she was cooking, her husband was ixing his car. Signal word: While - Di n đ t m t hành đ ng đang x y ra thì 1 hành đ ng khác chen ngang Eg: We were having dinner when she came Signal word: when she came - Di n đ t m t hành đ ng đang x y ra t i m t th i đi m trong quá kh Eg: She was lying on the beach at this time last summer Signal word: at this time last summer, at present last night, at this moment 2 months ago… D.

The past perfect tense & The past perfect continuous tense

Thì quá kh hoàn thành - Di n đ t m t hành đ ng x y ra tr c m t hành đ ng khác đã ch m d t trong quá kh . Eg:Before I went to school, I had eaten breakfast with my own family. After I had eaten breakfast with my own family, I went to school. Signal words: before/ after Eg: We had made chicken soup and so we offered her some when she came in Thì quá kh hoàn thành ti p di n - Nh n m nh tính liên t c c a m t hành đ ng x y ra tr c m t hành đ ng khác trong quá kh . Eg: We had been making chicken soup so the kitchen was still hot when she came in. E.

The Future Tense & The near Future

Thì t ng lai đ n gi n: - Di n đ t 1 quyêt đ nh t i th i đi m nói. Eg: Ok, I will accept your offer - Di n đat m t l i d đoán(Prediction) Eg: I think it will rain soon Signals: I think, I am afraid, I fear that, I am sure/not sure that… 142

Grammar

Thì t ng lai g n: -Di n đ t d đ nh đã lên k ho ch(plan/intentions. Eg: I have a plan of holding a party this weekend. I am going to invite a lot of friends. - Di n đ t s d đoán mang tính ch c ch n h n, d a vào tín hi u hi n t i. Eg: There are a lot of grey clouds in the sky. It is going to rain soon. F.

The Future perfect tense & The Future Continuous Tense

Thì t ng lai hoàn thành - Di n đ t m t hành đ ng s hoàn thành tr c m t th i gian xác đ nh thu c v t lai Eg: By this summer, they will have inished building the bridge By the time she comes, I will have had the dinner Signals: By+ future time/ By the time + m nh đ hi n t i. G.

Thì t

ng

ng lai ti p di n

- Di n đ t m t hành đ ng đang x y ra t i m t th i đi m xác đ nh t ng lai Eg: At this time tomorrow, she will be lying on the beach Signals: at this time tomorrow, at present next summer, at this moment next Friday… Phân tích chuyên sâu: VD1: The CEO (made / will make) his inal decision on the price changes next month. Chúng ta ch n will make vì có tr ng t next month. – tháng t i D ch c câu là: T ng giám đ c s đ a ra quy t đ nh cu i cùng c ông y v thay đ i giá vào tháng sau. VD2: Due to recent thefts, new security measures (began / will begin) yesterday. Câu này có tr ng t là yesterday – hôm qua – chúng ta s ph i chia thì c a đ ng t quá kh - đáp án là began D ch c câu là:Do n n n c p v t g n đây, các bi n pháp an ninh m i đã b t đ u hôm qua. VD3: Ms. Jane (joined / has joined) the Product Development Team three months ago. Chúng ta c ng th y có c m tr ng ng three months ago là 3 tháng tr c đây. Chúng ta ph i chia thì quá kh joined. 143

Grammar

D ch c câu là: Bà Jane đã gia nh p phòng phát tri n s n ph m 3 tháng tr

c.

Grammar

VD4: As of next month, Dr. John (will work /will have worked) at State Hospital for twenty years, ây là m t câu h i thú v , tho t nhìn chúng ta th y có tr ng t next month, nhi u b n đã v i ch n đáp án will work tuy nhiên chúng ta đ ý k có thêm tr ng for 20 years cu i câu, ý ch , k t qu , hành đ ng s đã x y ra đ c m t kho ng th i gian trong t ng lai, chúng ta ph i chia thì t ng lai hoàn thành m i đúng. áp án là will have worked D ch c câu là: n tháng sau thì ti n s John s đã làm vi c B nh vi n State đ c 20 n m. VD5: By the time you get to his ofice, Chris (had left / will have left) for the airport. V i c u trúc by the time + hi n t i ch t ng lai, v còn l i chúng ta s ph i chia t ng lai hoàn thành. Will have left. D ch ngh a: Christ s đã r i đi sân bay tr c khi b n t i v n phòng c a anh y. VD6: The company has been a leader in multimedia software ever since it (is / was) founded. C u trúc v i t since. Chúng ta ch n since + QK, v còn l i chia hi n t i hoàn thành. Vì v y đáp án đúng là was. D ch ngh a: Công ty đã tr thành đ n v d n đ u trong l nh v c ph n m m đa ph ng ti n k t khi nó đ c thành l p. VD7: Power Motors always (is providing / provides) excellent customer service. Tr ng ng always khi n chúng ta ph i chia câu này hi n t i đ n gi n. áp án là provides. Các b n l u ý, ch ng đây là Power Motors tuy có s cu i nh ng ko ph i s nhi u, đây là m t danh t riêng ch m t công ty, chia s ít. D ch ngh a: Power Motors luôn cung c p d ch v ch m sóc khách hàng xu t s c. VD8: We will ship your order as soon as you (send / will send) us a written conirmation. Trong các m nh đ trong ti ng Anh, s không có 2 v cùng là t ng lai mà ch có 1 v là hi n t i, 1 v là t ng lai. Phía sau liên t th i gian “as soon as” chúng ta dùng thì hi n t i đ n gi n “send”. 144

Grammar

D ch ngh a: Chúng tôi s g i đ n hàng ngay sau khi b n g i cho chúng tôi s xác nh n b ng v n b n. VD9: The new computer system designed for the post ofice ..... accounts to be managed over the Internet. A. Are allowing B. Allow C. Will allow D. Will be going to allow - Ch ng chính là “design” nên lo i A và B vì đ ng t chia s nhi u. áp án D lo i vì không có thì này (ch có d ng hi n t i am/is/are going to + inf ho c was/were going to + inf). Ch n C. will allow. VD10: If they renew the account, that company-------handling their accounts for over ifteen years. A. would have been B. was C. will be D. will have been - Thông th ng, v đi u ki n c a m nh đ If thì hi n t i thì m nh đ chính thì t ng lai nh ng đây m nh đ chính có c m t “for ifteen years” nên ch n t ng lai hoàn thành ti p di n. áp án D. will have been. VD11: Sales in the ield of digital technology----57% between 2000 and 2005 A. are grown B. growing C. grow D. grew - D u hi u nh n bi t “between 2000 and 2005” là m t m c th i gian trong quá kh nên ch n đáp án D. grew. VD12: The company thought the shipment ...... in time for the holiday shipping season. A. Can arrive B. Is arriving C. Will arrive D. Would arrive - Có t “thought” nên câu ph i quá kh . Ch n D. would arrive VD13: She really ...... to learn to control her temper in the ofice. A. has B. have C. hasn’t D. having - Câu thi u đ ng t chia ngôi th ba s ít nên lo i B và D. áp án C lo i vì hasn’t = hasn’t got (có) còn đây ph i là đ ng t “have to + inf” chia theo ngôi th ba s ít. 145

Grammar

áp án A. has VD14: All the storage rooms are scheduled to undergo renovations and ........... closed for several days next week. A.will be B.was C.are D.has been - D u hi u nh n bi t “next week” là m t m c th i gian trong t ng lai nên ch n đáp án A. will be

Grammar

2 – Câu b đ ng – Passive Voice Câu b đ ng là câu mà trong đó ch t không th c hi n hành đ ng mà ng c l i b tác đ ng lên b i m t y u t khác Ví d : Tôi n cái bánh (câu ch đ ng : vì ch t “tôi” th c hi n hành đ ng “ n”) Cái bánh đ c n b i tôi (câu b đ ng: vì ch t “cái bánh” không th c hi n hành đ ng” n” mà nó b “tôi’ n) Trong ti ng vi t chúng ta d ch câu b đ ng là “b ” (n u có h i) ho c “ đ c” (n u có l i) Chúng ta cùng theo dõi m t ví d trong TOEIC: Mr. Johnson writes a sales report every month. S V O Adv Câu này là câu ch đ ng “Ông Johnson vi t b n m t báo cáo bán hàng hàng tháng”. Câu này có ch ng là Mr. Johnson đ ng t writes chia hi n t i đ n, tân ng là sales report và tr ng ng ch th i gian every month. Mu n chuy n sang câu b đ ng, chúng ta đ o tân ng , sales report lên đ u câu và chia đ ng t nh sau: A sales report is written by Mr. Johnson every month. Nh v y tân ng c a câu ch đ ng s làm ch ng c a câu b đ ng. ng t b đ ng hi n t i đ n gi n là is written, sau đó chúng ta dùng by đ ch b i ai. Sau đây chúng ta s cùng h c cách chia đ ng t b đ ng c a các thì c n b n trong ti ng Anh. HT : Jane giúp đ nh ng c u bé câu b đ ng s là c u bé đ c giúp b i Jane s là the boy is helped by Jane. QK : …..

146

Grammar

Active Jane helps the boys. Jane helped the boys. Jane will help the boys. Jane is helping the boys. Jane was helping the boys. Jane has helped the boys. Jane had helped the boys. Jane will have helped the boys.

Passive The boys are helped by Jane. The boys were helped by Jane. The boys will be helped by Jane. The boys are being helped by Jane. The boys were being helped by Jane. The boys have been helped by Jane. The boys had been helped by Jane. The boys will have been helped by Jane.

Chúng ta th y các câu b đ ng, công th c chung c a thì đ n gi n là: to be + PII VD: hi n t i đ n v i ch ng s nhi u “the boys” là “are helped”, quá kh đ n là “were helped”, t ng lai đ n là “will be helped”. thì ti p di n, công th c chung là to be + being + PII. VD: HTHT là “are being helped”, QKTD là “were being helped”. Không có c u trúc b đ ng c a t ng lai ti p di n, vì n u có thì s là “will be being helped”, quá dài và ph c t p nên ng i ta th ng dùng c u trúc b đ ng c a t ng lai đ n đ thay th . thì hoàn thành, công th c chung là “have/has + been + PII”. VD HTHT là “have been helped”, QKHT là “had been helped”, TLHT “will have been helped”. Không có c u trúc b đ ng c a các thì hoàn thành ti p di n, vì n u có công th c c ng khá ph c t p, have/has + been + being + PII. Nh v y v i 12 thì c n b n chúng ta ch có 8 c u trúc b đ ng. Chúng ta hãy cùng ôn t p 12 thì c n b n và 8 c u trúc b đ ng qua b ng v i ví d ch ng là he, đ ng t là play và tân ng là football. Câu ch đ ng là: He (play) football Câu b đ ng là: Football (play) by him Chúng ta s chia đ ng t play

12 thì ch đ ng và 8 thì b đ ng nh b ng sau.

QK n (Ch đ ng) played B đ ng was played Ti p di n C was playing

HT Plays is played is playing

TL will play will be played will be playing 147

Grammar

(B đ ng) Hoàn thành C (B đ ng)

was being played had played had been played

is being played has played has been played Hoàn thành ti p had been playing has been di n C playing (B đ ng)

Grammar

L u ý: – ch nh ng ngo i đ ng t có tân ng

will have played will have been played will have been playing

phía sau thì m i có c u trúc b đ ng. Ví d :

• The company gave a pay raise to every employee. Công ty đ a ra m t kho n t ng l ng cho m i công nhân. Gave là ngo i đ ng t , đ a ra cái gì, đ a ra m t kho n t ng l ng. Vì th câu b đ ng s là ->A pay raise was given to every employee (by the company). M t s ví d khác: • They will complete the new building in nine months. H s hoàn thành tòa nhà m i trong 9 tháng ->The new building will be completed (by them) in nine months. Câu b đ ng: Tòa nhà m i s đ c hoàn thành trong 9 tháng. T ng t nh v y, n u phía sau đ ng t v n còn tân ng thì đ ng t ph i chia ch đ ng ch ko ph i b đ ng.

d ng

Ví d • We have been undergone a major renovation. (X) Là sai, vì có tân ng a major renovation (m t c i ti n l n) nên chúng ta ph i dùng c u trúc ch đ ng, undergoing H đang tr i qua m t c i ti n l n. (undergone-> undergoing) Các n i đ ng t không đ ng đó.

d ng b đ ng vì không có tân ng ch u tác đ ng c a hành

VD: • They were remained calm. (X) Câu này sai were remained ->remained chúng ta dùng remained vì đây là m t đ ng t n i, ngh a là v n còn, h v n bình t nh. M t ví d khác: • The accident was happened last night. (X) (was happened-> happened) ng t happen ngh a là x y ra, đây c ng là n i đ ng t , chúng ta không dùng b 148

Grammar

đ ng mà dùng ch đ ng. Tai n n đã x y ra hôm qua. The accident happened last night. • The sales have been risen for the last few months. (X) (have been risen -> have risen) ng t t ng rise là n i đ ng t , cái gì đó t ng lên. Chúng ta dùng the sales have risen for the last few months. Doanh s đã t ng trong m y tháng v a qua. Các n i đ ng t th

ng g p trong bài thi TOEIC là:

appear arrive disappear emerge exist expire happen last remain occur rise take place Câu b đ ng th đ ng đó là ai.

ng đ

xu t hi n đ n bi n m t phát sinh, xu t hi n t nt i h th n x y ra kéo dài v n còn x y ra t ng x y ra

c s d ng khi ng

i ta không bi t đ i t

ng th c hi n hành

VD: • The window was broken. (= Someone broke the window) C a s b v , ngh a là ai đó đã làm v c a s mà chúng ta ko rõ là ai • English is spoken in New Zealand. (= People speak English in New Zealand.) Ti ng Anh đ c nói New Zealand. Ý mu n nói là m i ng i đ u nói ti ng Anh NZ. Có nh ng c m b đ ng thông d ng th và h c thu c nh : Be equipped with Be involved in be accompanied by/with be concerned about/with be involved in be impressed with/by be satisied with be interested in

ng g p trong TOEIC mà chúng ta c n nh đ c trang b v i tham gia vào theo sau b i quan tâm đ n tham gia vào n t ng v i cái gì hài lòng v i cái gì thích thú/quan tâm v i cái gì

149

Grammar

VD: Our lab is equipped with the latest computer technology. Phòng thí nghi m c a chúng tôi đ c trang b công ngh máy tính m i nh t In Korea, parents are deeply involved in their children’s education. Hàn qu c, cha m quan tâm sâu s c vào vi c giáo d c c a con cái h II/ i v i đ ng t khuy t thi u – Modal verbs. Khi chuy n sang b đ ng, các b n c ng đ o tân ng lên làm ch ng c a câu b đ ng và dùng c u trúc đ ng t nh sau:

Grammar

Modal Verbs + be + PII VD: You mustn’t touch this button. B n không đ c phép ch m vào cái nút này Câu b đ ng s là: This button mustn’t be touched. VD khác: She should send a letter to the manager right now A letter should be sent to the manager right now. III.

C u trúc b đ ng truy n khi n

• Th truy n khi n v i đ ng t “have” ho c “get” S + have + O + do smth ho c S + get + O + to do smth ngh a là nh ai làm gì S + have/get + O (ch v t) + PII Cho cái gì đ c làm b i ai EX : I had a technician repair my computer Tôi nh /thuê ng i k thu t viên s a máy tính c a tôi = I had my computer repaired by a technician. Tôi cho cái máy tính c a tôi đ c s a b i ng i k thu t viên Ví d khác: I have the barber cut my hair Tôi thuê ng i th c o c t tóc c a tôi. Câu đó chúng ta ko th ng g p b ng c u trúc b đ ng I have my hair cut (by the barber) ng i ta có th n đi by the barber và ch còn l i là I have my hair cut. C u trúc này còn đ c dùng đ nói ai là n n nhân c a vi c gì, ho c 1 đi u ko may x y ra 150

Grammar

EX : We had our house broken into last week. Chúng tôi b đ t nh p nhà tu n tr c. Phân tích chuyên sâu: VD1: We were ____ by Dr. Albert’s outstanding contributions to the development of the new vaccine. (A) impression (B) impressive (C) impressed (D) impresses Câu h i th nh t chúng ta th y có t by. ây là câu b đ ng mang ngh a chúng tôi b n t ng b i đóng góp n i b t c a ti n s Albert đ i v i s phát tri n c a vác xin m i. áp án C impressed. Tính t impressive đáp án B ngh a là có tính ch t n t ng, không phù h p ngh a v i câu này. áp án A impression là danh t , đáp án D impresses là đ ng t chia ngôi th 3 s ít c ng là nh ng đáp án ko phù h p. VD2. The payments on new houses should _______ within 10 days of the date of the contract. (A) receive (B) received (C) to receive (D) be received Ch ng là “the payments”. ây là danh t ch v t nên chúng ta ph i ch n c u trúc b đ ng. Nh ng kho n thanh toán v nhà m i nên đ c nh n trong vòng 10 ngày k t ngày ký h p đ ng. áp án đúng là D. be received. VD3. Tickets to the X-men movie will ____ online starting next Friday. (A) have sold (B) be selling (C) be sold (D) have been selling Ch ng là tickets, vé s đ c bán c ng là c u trúc câu b đ ng nên chúng ta ph i ch n đáp án C be sold. D ch c câu s là: Vé xem phim X-men s đ c bán online b t đ u t th 6 t i VD4. The CEO’s comments about social responsibility have been ___ by some workers. (A) misinterpret (B) misinterpreted (C) misinterpreting (D) to misinterpret Câu này có gi i t by, khi n chúng ta nh đ n c u trúc b đ ng. Do đó chúng ta ch n đáp án B misinterpreted. N u không có gi i t by, chúng ta s ph i cân nh c gi a c u trúc câu ch đ ng và b đ ng. D ch ngh a câu này: Nh ng nh n xét c a ông t ng giám đ c v trách nhi m xã h i đã b hi u nh m b i m t vài công nhân. 151

Grammar

VD5. Several problems have _______ since the very beginning of the development. (A) emerged (B) emerge (C) emerging (D) been emerged ng t emerge mang ngh a xu t hi n là m t n i đ ng t , chúng ta không dùng c u trúc b đ ng v i t này. Do đó đáp án đúng là đáp án A. áp án B và C ko t o nên m t thì có ngh a. áp án D là câu b đ ng.

Grammar

VD6. In recent years, there _____ a number of books authored by autistic persons who have recovered signiicantly, if not completely. (A) have been appeared (B) was appeared (C) has appeared (D) have appeared Câu v i t there chúng ta chia đ ng t theo ch ng đ ng sau. Ch ng đây là a number of books nhi u cu n sách ph i chia s nhi u. Chúng ta lo i đáp án B và C. Gi a đáp án A và D chúng ta ch n đáp án D vì appear là n i đ ng t dùng c u trúc ch đ ng. xu t hi n ch ko ph i là b xu t hi n. D ch ngh a c câu là: Trong nh ng n m g n đây, có xu t hi n nhi u cu n sách tác gi là nh ng ng i t k nh ng ng i đã h i ph c ph n l n n u không ph i là hoàn toàn. 3

Danh đ ng t và đ ng t nguyên m u (Gerund & Ininitive) Danh đ ng t đ c hình thành b ng cách thêm _ing vào đ ng t . đuôi _ing và có ch c n ng nh m t danh t thì g i là danh đ ng t .

ng t thêm

VD: Studying English is fun H c ti ng Anh th t thú v Collecting stamps is my hobby S u t m tem là s thích c a tôi. -Studying English và Collecting stamps chính là danh đ ng t làm ch ng c a câu. ng t nguyên m u, đúng nh tên g i c a nó là d ng th c nguyên b n c a đ ng t không b bi n đ i d ng th c chia s ít, s nhi u hay theo thì c a đ ng t . Thông th ng đ ng t nguyên m u đ c hi u là đ ng t nguyên m u có “to” còn n u không có “to” thì ng i ta g i nó là “bare ininitive” VD: My parents allow me to go out today. B m cho phép tôi đi ch i hôm nay. To become a doctor is my goal. tr thành m t bác s là m c tiêu c a tôi. “to go out” và “to become” đ c g i là đ ng t nguyên m u. 152

Grammar

M t ví d khác: The managers let me have a day off today. Hôm nay nh ng ng i qu n lý cho tôi ngh m t ngày. ng t “have” đây đ c g i là “bare ininitive” đ ng t nguyên m u không to. I/

u tiên là danh đ ng t - Gerund.

Nh tôi đã nói, Danh đ ng t (Gerund) là đ ng t thêm đuôi _ing có ch c n ng nh m t danh t . Vì v y, danh đ ng t có t t c các v trí và ch c n ng c a danh t (Noun) Trong bài h c danh t chúng ta nh c đ n 4 v trí và ch c n ng c a danh t : 1. Danh t mang ch c n ng là ch ng (Subject): Ví d Customer service specialists are available Monday to Friday. [subject + verb] 2. Danh t mang ch c n ng là tân ng (Object of verb): Ví d Responsibilities include occasional business trips. [subject + verb + object] 3. Danh t mang ch c n ng là b ng (Complement): Ví d Our company has become one of the best ofice suppliers. [subject + verb + complement] 4. Danh t mang ch c n ng là tân ng c a gi i t (Object of preposition): Ví d We wish to apologize for the error. [preposition + noun] Danh đ ng t , c ng s có các v trí t

ng t .

u tiên, danh đ ng t đ ng đ u câu làm ch ng . VD: Collecting stamps is my hobby Vi c s u t m tem là s thích c a tôi. 2. Danh đ ng t đ ng sau đ ng t làm tân ng trong c u trúc SVO VD: I like watching movies Tôi thích xem phim 3. Danh đ ng t có ch c n ng làm b ng sau to be Your duty is attending every meeting we organize. Nhi m v c a b n là tham d m i cu c h p mà chúng tôi t ch c. 4. Danh đ ng t đ ng sau các gi i t làm tân ng c a gi i t . I am fond of reading novels. Tôi thích đ c ti u thuy t. tr ng h p s 2, danh đ ng t đ ng sau đ ng t làm tân ng c a đ ng t . Chúng ta c n nh và h c thu c các đ ng t th ng theo sau b i danh đ ng t .

Các đ ng t th ng g p là: Admit avoid consider delay/ postpone

th a nh n tránh cân nh c trì hoãn 153

Grammar

discontinue enjoy/feel like inish mind quit

d ng vi c gì thích hoàn thành ng i b

Grammar

suggest/recommend g i ý VD: He suggested going out for dinner. Anh y g i ý ra ngoài n t i. We are considering opening a new branch Chúng tôi đang cân nh c m m t chi nhánh m i tr ng h p s 4. Danh đ ng t đ ng sau gi i t . H u h t các gi i t nh in, on, of, off, with, from…đ u theo sau b i V-ing. VD: I am tired of telling him what to do. Tôi chán vi c c ph i b o anh ta làm vi c gì. Tuy nhiên, các b n c n đ ý gi i t “to”. Gi i t này có th là “to + đ ng t nguyên m u” ho c to + V-ing. Thông th ng s là “to + V” nh ng n u các b n g p nh ng c m có “to” sau đây thì các b n s ph i + V_ing: Be used to/ be accustomed to: quen v i vi c gì Look forward to: trông mong vi c gì object to: ph n đ i vi c gì be devoted to / be committed to/ be dedicated to: cam k t/ t n t y làm gì VD: Most foreigners are not used to using chopsticks. H u h t ng i n c ngoài không quen s d ng đ a I’m looking forward to hearing from you Tôi r t trông đ i nghe đ c thông tin t b n. II/

ng t nguyên m u (có to – Ininitive)

ng t nguyên m u có các v trí nh sau: 1. u tiên, đ ng t nguyên m u có th đ ng đ u câu làm ch ng VD: To become a doctor is my goal tr thành m t bác s là m c đích c a tôi. Các b n l u ý n u chúng ta dùng Becoming a doctor is my goal Thì câu này c ng đúng v ng pháp nh ng ý ngh a h i khác m t chút. “To become” d ch là đ tr thành còn “becoming” s d ch là vi c tr thành. Vi c tr thành bác s là m c tiêu c a tôi. V y v i câu này chúng ta dùng đ ng t nguyên m u to-V câu s có ngh a hay h n. 154

Grammar

CHUYÊN

GI I T

6:

NỘI DUNG TRONG CHUYÊN ĐỀ: A ÔN tậP kIếN tHứC về GIớI tỪ B LUyệN tậP Các gi i t trong ti ng Anh có th đ

c phân thành m y lo i sau:

Gi i t ch Th i gian. after at before behind by Gi i t ch about above across at before behind below

during for from in on

since throughout foreward until within

a đi m/N i ch n beneath beside beyond by in off on

over through to toward under within without

275

Grammar

Gi i t ch Lý do, nguyên nhân. at for from of

on over through with

Gi i t ch M c đích.

Grammar

after at for

on to

Gi i t th

ng:

after against among between

by for from of

1.

Gi i t ch n i ch n: IN, ON, AT

a)

IN (trong): đ

on to with

c dùng

- Ch m t ng i ho c v t trong m t n i nào đó. in a box / room / building / park / garden / bag / pocket / kitchen / cinema / restaurant / book / lesson / newspaper / picture / pool / sea / river/ water / sky / world / queue / row / line … Ex: My mother is cooking in the kitchen. - M tôi đang n u n trong b p - V i ph ng ti n xe h i, taxi ho c đ ng ph .- in a car / taxi, in/on the street Ex: Peter arrived at the party in a taxi. - Peter đã đ n b a ti c trong chi c taxi - V i danh t không có m o t đ di n t m t ng i đang t i đó. in bed / hospital / prison Ex: Tom hasn’t got up yet. He’s still in bed.- Tôm v n ch a d y. Anh y v n đang trên gi ng. - Tr c các đ t n c, thành ph , ph ng h ng. in Vietnam / England / France / Hanoi / London / Paris / the east / west / south / north Ex: Ho Chi Minh City is in the south of Vietnam. 276

Grammar

TP HCM thì n m phía Nam Vi t Nam t o thành c m t ch n i ch n. in the front/back of (a car/room/theater …), in the middle of (the room …) Ex: I was in the back of the car when the accident happened. Tôi phía sau c a ô tô khi tai n n x y ra. There’s a computer in the middle of the room.- Có m t cái máy tính gi a phòng. b)

ON (trên): đ

c dùng

- Ch v trí bên trên và ti p xúc v i b m t c a m t v t gì đó. on the door / loor / wall / ceiling / river / beach / coast … on/in the street, on a page Ex: I sat on the beach. - Tôi ng i trên bãi bi n They live on Wall Street. - H s ng ph Wall The picture you’re looking for is on page 7. B c tranh b n đang tìm ki m thì n m trang 7 - V i ph ng ti n đi l i công c ng ho c cá nhân on a bus/train/ship/plane/bycicle/motorbike Ex: There were too many people on the bus. Có quá nhi u ng i trên xe buýt t o thành c m t ch n i ch n. on the right / left, on horseback, on the way to (school …) on the back/front of (the envelope/paper …) on top of (the wardrobe trên t qu n áo …) on/at the corner of a street góc đ ng Ex: In Britain people drive on the left. n c Anh ng i ta lái xe bên tay trái. Write your name on the front of the envelope. Hãy vi t tên c a b n phía tr c c a phong bì.

277

Grammar

AT ( ): đ c dùng di n t m t v trí đ c xác đ nh trong không gian ho c s nhà. at the door / bus stop / trafic lights / party / meeting / desk … at 69 Tran Hung Dao Street N u ch có Tran Hung Dao Street chúng ta s dùng ON còn n u có s nhà at 69 thì chúng ta s dùng AT Ex: Someone is standing at the door.- M t ai đó đang đ ng c a t o thành c m t ch n i ch n. at home / school / college / university / work … at the top/bottom of (the page …) at the end of (the street …) at the front/back of (the line …) at/on the corner of the street Ex: Peter’s house is at the end of the street. Nhà c a Peter thì cu i con đ ng này. The garden is at the back of the building. Khu v n thì đ ng sau tòa nhà.

2.

Gi i t ch th i gian: IN, ON, AT

Grammar

c)

a) IN: đ

c dùng

ch bu i trong ngày nói chung, tháng, n m, mùa, th p niên, th k ,thiên niên k . in the morning / afternoon / evening in February, in 1999 in (the) spring / summer / autumn / winter in the 1990s, in the 21st century, in the 3rd millennium - Trong m t s c m t đ ch m t kho ng th i gian trong t ng lai. in a few minutes, in an hour, in a day / week / month … Ex: Daisy has gone away. She’ll be back in a week. (Daisy đã đi kh i. Cô y s tr v trong m t tu n.) 278

Grammar

- Trong c m t in the end v i ngh a cu i cùng (inally, at last), in time v i ngh a k p lúc. Ex: Peter got very angry. In the end, he walked out of the room. (Peter r t gi n. Cu i cùng, nó ra kh i phòng.) Will you be home in time for dinner? (B n s v nhà k p gi n t i?) * Chú ý: on time (đúng gi ) b) ON: đ c dùng ch th trong tu n, ngày trong tháng. on Monday, on 5th March, on this/that day Ex: I was born on 24th April, 1988. Tôi sinh ra vào ngày 24 tháng 4 n m 1988 ch bu i trong ngày c th ho c m t ngày c th . on Friday morning / Christmas Day / New Year’s Day / my birthday Ex: See you on Friday morning. H n g p b n vào sáng th 6 c) AT: đ c dùng ch th i gian, các b a n trong ngày. at 5 a.m., at sunrise / sunset / dawn / noon / twilight / night / midnight at breakfast / lunch / dinner / supper Ex: I get up at 5 o’clock every morning. Tôi d y lúc 5 gi sáng hàng ngày. ch m t d p l h i, m t th i kh c nào đó. at the weekend, at Christmas / Easter at present / the moment / the same time / this (that) time Ex: Mr. Brown is busy at the moment. Ông Brown hi n đang b n t o thành các c m gi i t . at the end/beginning of, at the age of, at irst/last Ex: He came to live in London at the age of 25.

279

Grammar

* L U Ý: KHÔNG dùng IN, ON, AT tr c all, every, this month/year, next, last, tomorrow, yesterday, today. Ex: I hope to see you next Friday. (on next Friday) Tôi hy v ng đ c g p b n vào th sáu t i. Chúng ta ko dùng on cùng v i next Friday. Ch c n dùng next Friday là đ .

Grammar

3

Các gi i t ch th i gian khác: FROM … TO/UNTIL/TILL (t … đ n) (= BETWEEN … AND) Ex: Every morning he plays tennis from 6 to 7. (Every morning he plays tennis between 6 and 7.) Vào m i bu i sáng anh y ch i tennis gi a lúc 6h và 7h SINCE (t khi - m c th i gian) Ex: I’ve been waiting for her since 5pm. Tôi đã ch cô y t 5h FOR (kho ng) Ex: He has lived in Paris for three months. Anh y đã s ng Paris trong 3 tháng DURING (trong su t) Ex: You have to be quiet during the performance. B n s ph i gi yên l ng trong su t bu i bi u di n. UNTIL/TILL (cho t i khi) Ex: She’ll be here until Thursday. Cô y s đây cho t i th 5 BY (vào kho ng - tr c ho c đ n m t th i đi m nào đó) Ex: You must be home by 9. B n ph i nhà tr c 9h BEFORE (tr c lúc) / AFTER (sau khi) Ex: Come and see me before / after lunch. Hãy t i và g p tôi tr c b a tr a/sau b a tr a

280

Grammar

4.

Ngoài ra chúng ta còn có các c m đ ng t đi v i gi i t , danh t đi v i gi i t , tính t đi v i gi i t : 1. cause of The cause of the ire was carelessness. nguyên nhân gây ra Các nguyên nhân cháy là do b t c n. 2. combination of A combination of high interest rates and falling demands forced the company to close. s k t h p, s ph i h p M t s k t h p c a lãi su t cao và nhu c u gi m bu c các công ty ph i đóng c a. 3. demand for The management has refused to agree to our demand for a 7% pay raise. nhu c u Ban qu n lý đã t ch i đ ng ý v i yêu c u c a chúng tôi t ng l ng 7%. 4. development in People are happy with developments in medicine. phát tri n trong M i ng i vui s ng v i s phát tri n trong y h c. 5. effect of One of the effects of this illness is that you lose your hair. nh h ng c a M t trong nh ng nh h ng c a c n b nh này làm b n b r ng tóc. 6. example of This church is a wonderful example of medieval architecture. ví d v Nhà th này là m t ví d tuy t v i c a ki n trúc th i Trung c . 7. exception to We don’t usually do it this way, but we’ll make an exception to the rule in your case. 281

Grammar

ngo i l Chúng tôi th ng không làm theo cách này, nh ng đ i v i tr b n thì chúng tôi s làm m t ngo i l trong quy t c.

ng h p c a

8. idea for What gave you the idea for the book? ý t ng cho i u gì đã mang l i nh ng ý t ng cho cu n sách? 9. improvement in

Grammar

There has been a signiicant improvement in the company’s trading position.c i thi n Hi n đã có m t s c i thi n đáng k v th th ng m i c a công ty. 10. increase in An increase in crime was one of the most serious problems that city had. Gia t ng Gia t ng t i ph m là m t trong nh ng v n đ nghiêm tr ng nh t mà thành ph đã có. 11. native of He is a native of California. ngu n g c Anh y là m t ng i g c California. 12. part in The question of cost will play an important part in our decision. óng vai trò trong Các câu h i v chi phí s đóng m t vai trò quan tr ng trong quy t đ nh c a tôi. 13. price of What is the price of this suit? óng vai trò trong Các câu h i v chi phí s đóng m t vai trò quan tr ng trong quy t đ nh c a tôi.

282

Grammar

14. probability of There’s very little probability of an agreement being reached. Kh n ng x y ra c a Có r t ít kh n ng đ th a thu n này đ c ký k t. 15. problem with The company has no problems with the management v nđ v i Công ty không có v n đ v i vi c qu n lý 16. process of Coal was formed out of dead forests by a long, slow process of chemical change. quá trình Than đá đ c hình thành t các khu r ng ch t b i m t th i gian dài, m t quá trình ch m dãi c a s bi n đ i hóa h c 17. reliance on I have complete reliance on his judgment. Tín nhi m vào, tin t ng vào Tôi hoàn toàn tin t ng vào quy t đ nh c a anh y. 18. result of His sickness is the result of the contaminated food. Tín nhi m vào, tin t ng vào Tôi hoàn toàn tin t ng vào quy t đ nh c a anh y. 19. rules for There are rules for driving. quy t c cho ây là nh ng quy t c cho các lái xe. 20. rules of (a game) To enjoy goling, you need to understand the rules of golf. quy t c c a (m t trò ch i) th ng th c ch i golf, b n c n ph i hi u các quy t c c a sân golf. 283

Grammar

21. solution to There are no simple solutions to the unemployment problem. gi i pháp đ Không có gi i pháp đ n gi n cho v n đ th t nghi p 22. source of

Grammar

We’ll have to ind a new source of income. ngu n c a Chúng tôi s ph i tìm m t ngu n thu nh p m i 23. a supply of Bring a large supply of food with you. ngu n cung c p Mang t i m t ngu n cung c p th c ph m l n t i b n. 24. a variety of The shirt is available in a variety of colors. a d ng Chi c áo có s n trong m t lo t các màu s c đa d ng b- Tính t / Tr ng t đi v i gi i t : Adjectives/ adverb + prepositiom 25. afraid of I’ve always been afraid of lying. lo s Tôi luôn lo s v nh ng chuy n bay. 26. angry at (something) They were angry at the way they had been treated. gi n d v i cái gì H gi n d v i cách h đã đ c đi u tr . 27. angry with (someone) I was[got] really angry with her. 284

Grammar

t c gi n v i ai đó Tôi đã th c s t c gi n v i cô y. 28. attached to The children are very attached to their grandparents. g n bó v i vào Các em nh r t g n bó v i ông bà c a chúng. 29. based on He wrote a novel based on fact. d a trên Ông đã vi t m t cu n ti u thuy t d a trên th c t . 30. capable of A force 10 wind is capable of blowing (= able and likely to blow) the roofs off houses. có kh n ng l c c a c n gió c p 10 có kh n ng th i (= có kh n ng và có kh n ng th i) nh ng mái nhà ra. 31. close to She was very close to death for a while. g n nh Cô y đã t ng c n k v i cái ch t trong m t th i gian. 32. dependent on It’s very easy to become dependent on sleeping pills. ph thu c vào R t d dàng đ tr nên ph thu c vào thu c ng . 33. different from Emily is completely different from her sister. khác nhau Emily là hoàn toàn khác nhau v i ch gái. 34. disappointed with[by] I’m disappointed by the way our team played today. 285

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF