Buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

July 30, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah...

Description

 

‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﯿﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﻫﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﺻﻮ‬  ‫ ﻩﻌﻭﺍ ﻮ‬ ‫ﺍﻟﻫﺞﺨؠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺫﻫﺨﺨ﷾ﺍ‬ .‫ﻡﺍﻟ ﱩﻭ ﺅ‬  ‫ﺍﻟﺫﻭ‬ ‫ﻡ ﻨ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱﺷﺭﯽﻘ‬ ‫ﻡﺢﺨ ﻩ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺍﻱ‬ ‫ﻱ ﻟﻨ‬  ‫ﺲﱮﺨ ﺍ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱩﺻﻼﻱ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ .‫ﺍﻟﻕ ﺍﻢﺛ‬ ‫ ﻭﻱ‬ ‫ﺍﻷﺟﺻﺍﻱ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺍﻱﺱﻡﱩئ‬ ‫ﻡﺍﻟﻫﻌﯿﺨ‬  ‫ﻡﺱﺩ‬ ‫ﻡﻗﺨ‬ .‫ ﺟﻫﻌﯿﻠ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻡﻁ ﻹ‬ ‫ﺍ ﻫﺭﺲ ﯿﻠ‬ ‫ﻡ ﻒﻉﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﱮﯿﻠ‬ ‫ﺧﺍ ﻮ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬  ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻁﻥﺨ‬ ‫ﺟ ﻭز‬ ‫ ﺫﻠ‬ ‫ ﯿ ﻫﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﻁﻫﺭ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻒ ﻝﺍ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺲﻭﺍﺩ‬ ‫ﺷﺨﯽﺨ‬ ‫ﺍﻟﱮ ﺍإ‬ ‫ ﺍﺫ‬ ‫ﺷﺨﯽﺨ‬ ‫ﺱﺟﻝ‬ ‫ﻁ ﯿ ﺍ‬ ‫ﻂ ﻈ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻭ ﻥﻱ‬ ‫ﻉﺍب‬ (‫﷾ﺍ )ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺟ ﺾ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﺢﺨ‬ ‫ﻢﱩﺍ‬ ‫ ﻌﺭ ﻨ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻛﺭ‬ ‫ ﺭ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻱ ﺭ ﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﻌﺭ‬  ‫ﻢﺫ ﱩﻫﺨ‬ ‫ ﺍ‬ 8‫ﻡﻗ ﺍ‬ ‫ﻒﺥﺬﯽﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﱩﯿﻨ‬ ‫ﻡﻡﺿﻈ‬ ‫ﺱﺥ ﯿﻨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺱﺥ ﯿﻨ‬ ‫ﻒ ﺲ ﺨ‬ (‫)ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﺵﻬﺨ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺍﻴﺲﻼﻱ‬ 8(‫﷾ﺍ )ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺱﺲﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ .‫ﺍﻴﺲﻼﻱ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ ﺧ ﺭ ﻹ‬  ‫ﻡ ﺼﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺹ ﺍﺅ‬ ‫ﻡ ﺀ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻡ ﻕﯿﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺱﺲﻭ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫﻑﺨﺍ‬ ‫ﻡ ﱩـ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩﻱ‬  ‫ ﻨ‬ ‫ﻒﻌﺩﺞ ﺍ‬ ‫ﺱﺨﻗﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ .‫ﺲ ﯿ ﻑﻼ‬ ‫ ﯿﻨ‬ ‫ﺍﺲ ﻋﻌﺐ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺍ ﯿﺐ‬ ‫ﻡ ﺫ ﱩﺝ‬ ‫ﺱﻢﻉﺍـ‬  ‫ﻡﻢﻼ ﻜ ﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ ﺀﻢﻠ‬ ‫ ـ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ .‫ﺍﻴﯽﻫﺍـ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻒ ﺧ ﺭ ﻹ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ .‫ﻡ ﺼ ﱮﺨ ﻨ‬ ‫ ﺻ ﻨ‬  . ‫ﺱﺨﻗﺐ‬ 8 ‫ﻗ ﺍ‬ .‫ﻡﺷ ﱮﺭ ﻩ‬ ‫ﺧﯿﺭ ﻩ‬ ‫ ﺍﻟﻕﺨﺱ‬ ‫ﻡ ﺀﻢﻠ‬ ‫ﺍﻺﺧﺭ‬ ‫ﻡﺍ ﻭﻱ‬ ‫ﻡﺱﺲ ﻨ‬ ‫ﻡﺥ ﻨ‬  ‫ﻢﺻﻩﻮ‬ ‫ﺱﻡﺍﻩ‬ ‫))ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬. YJMKCEZLZCM “Ndsfdllcedrroefcmdrroedf‖

( Kjmgcm mcfc Cllce, Fcec Yjmycycmg, Fcec Yjmgcsde)

[dckc tu tueecm  sjlcdm Cllce sjmkdrd, tdck dckc njrsjautu kcm kjmgcm-Myclce ckcm ckcmyyc kcy cycc-aj ajaauc uctc tcmm.  Rj Rjggcl clcc pu puhd hd um umtu tuaa Cl Cllc lcee ycmg ycmg fj fjmb mbdp dptc tcaacm sjf jfuc uc ―clcf clcf kcm kcm ycmg ycmg  fj fjmg mgjf jfnc ncld ldac acmm rue rue aj ajpc pckc kc hc hcsc sckm kmyc yc kd ecrd ecrd Adcf Adcfct ct.. ^c ^cef efct ct kcm kcm Rc Rclc lcf f sjfo sjfogc gc tj tjrl rldf dfpc pcee  pc pckc kc hu humh mhum umgc gcmm Mc Mcnd nd Fu Fuec ecff ffck ck s. s.c. c.w. w. pjmu pjmutu tupp pcrc pcrc Mc Mcnd nd kcm kcm sjutcfc-utcfcmyc Ztuscm, sjrtc pckc sjacldcm ajlucrgcmyc. [j [jrs rsjn jnuut kc kclc lcf f  eck ckds dst, t, kcr crdd sece sececn cnct ct ―Z ―Zfc fcrr r.c .c88 “ Rcct cct acf acfd kukua ukua pck pckc suctu ecrd  njrscfc-scfc ^csulullc lcee s.c.w. kctcmglce sjorcmg lcad-lca lcad, putd tdee  njrsde pcacdcmmyc  edtcf njrsde rcfnutmyc, tca tjrajscm pckcmyc tcmkc orcmg ycmg sjkcmg njpjrgdcm  kcm tdckc sjorcmgpum kdcmtcrc acfd ycmg fjmgjmclmyc1 ajfu ajfukd kdcm cm dc  nj njrs rsdf dfpu puee kd kdec eckc kcpc pcmm Mc Mcnd nd kjmg kjmgcm cm fj fjrc rcpc pcta tacm cm ajku ajkucc lu lutu tutm tmyc yc pckc pckc ajkuc lutut Mcnd kcm fjljtcaacm ajkuc tjlcpca tcmgcmmyc pckc pcec Mcnd. Lclu

 

 3 dc njractc8  ‖Ecd Fuecffck, tjrcmgacmlce pckcau tjmtcmg Dslcf!‖. Mcnd fjmmhc fj hcwc wcn8 n8 ‖D ‖Dsslc lcf f  dc dclc lcee jm jmggac acuu fjfpj jfpjrrscas scasda dacm cm88 td tdck ckcc [uec [uecmm sjlcd jlcdmm Cl Cllc lcee kcm Fuec Fu ecff ffck ck ck ckcl clce ce  ut utus uscm cm Cllc Cllce, e, fjmg fjmgjr jrhc hcac acmm seol seolct ct,, fjfn fjfncy cycr cr zcac zcact,t, njrp njrpuc ucsc sc  pckc nulcm  ^cfckecm kcm pjrgd Echd ndlc acfu fcfpu fjlcauacmmyc‖. Actc orcmg dtu8  ‖Njmcr jmgacu‖. Fcac acfd tjrejrcm, ajmcpc dc njrtcmyc lclu dc fjfn fj fnjm jmcr crac acm. m. Orcm Orcmgg  dtu nj njrt rtcm cmyc yc lc lcgd gd88 tj tjrc rcmg mgac acml mlce ce pckc pckcau au tjmt tjmtcm cmgg Dfcm Dfcm!‖ !‖ Mc Mcnd nd fjmhcwcn8 “Dfcm dclce ncewc jmgacu pjrbcyc cacm Cllce, fclcdactmyc, adtcn adtcn-myc, ^csul-rcsulmyc, ecrd ajfukdcm kcm pjrbcyc cacm tcakdr ncda kcm tcakdr  nurua‖. Orcmg dtu njractc 8‖ Njmcr jmgacu!‖.(Eckdst rdwcyct rdwcyct Fusldf).

‫ ﱩـ‬ ‫ﺍﻴﻁ ﻕﺍﺩ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺟﻫﻌﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻ ﻞ‬ ‫ )ﻢﻠ‬3) ‫ﺍﻟﱩﺍﺟ ﺛ‬ ‫ﺍﻟﻛﺭﻗﺛ‬ ‫ﻒ ﱩـ‬ ‫ ﻌﺨ‬ ‫ ﱩﻢﺍ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺧ ﻕﻨ‬ ‫ﺢﺍﺩء‬ ‫ﺥﱩﻨ‬ ‫ﺍﻟﻌﺍ ﻮ‬  >)   ‫ ﻩﻛ ﺍ‬ ‫ﻗﺍ ﻝ‬ (‫ﺍﻟﻌﺍ ﻮ‬ ‫ ﻝ‬ ‫ﻡﻡﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺨﻱ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺫﻠ‬ ‫ )ﻡﻡﺍ‬2) ‫ﺷﺭﻑﻁﺍ‬ ‫ﻡﺍﺟﺙ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻫﻌﺭﻒﺛ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭـ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩﻅﺭ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫)ﻡﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺫﯿﺫﺛ‬ ‫ﺍﻟﻌﻕﺍ ﺨ‬ ‫ ﺱ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺵﺭﺵ‬. Ajfukdcm kcrd  pckc dtu, fcac aclcmgcm uffct ycmg tjrkceulu, ycamd fjrjac ycmg  tjrhcfdm ajsjlcfctcmmyc (3), fjrjac tjlce sjpjmkcpct ctcs ajyc ajycad admc mcmm nc ncew ewcc  sj sjlu luru ruee ―c ―clc lcf f sjlu sjluru ruem emyc yc fj fjmg mgcl clcf cfdd fc fcsc sc pjrf pjrful ulcc ccm, m, kd kdhc hckd kdac acmm olje Cllce  kcrd ajtdkca-ckccm kcm fjfpumycd sd`ct cacm pumce (>). Fjrjac  njrpjmkcpct ncewc  fjfpjrkclcf pjmgjtceucm tjmtcmg ―clcf umtua fjmkcpct  pjmgjrtdcm tjmtcmg  Cllce, ckclce wchdn fjmurut chcrcm Cgcfc (2). Kcm kjf kj fda dadc dcml mlce ce fca cacc  ad adtc tc ej ejmmkc kcaa ful ulcd cd fj fjmmjr jrcm cmga gacm cm poa oaoa oa--poao poaoaa ajp ajpjr jrbc bcyyccm ccm ycmg njmcr.

‫مﺟ ﱩﻝ‬ ‫ﻁ ﱩﺹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺓﺍ‬ ‫ﺍﻴﯽﻫﺍـ‬  ‫ﺷﯿ ﻥﺈ‬  ‫ﺥ ﱩ‬ ‫ﺧ ﻐ‬ ‫ﺍﱩﺬ ﻝ‬ ‫ﺍ ﺫ ﱣﻐ‬ ‫ﺍﻴ ﻨ‬ ‫ﺱﱮ ﺍ ); )ﻡﻡﻭ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ ﺀﻢﻠ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻁ ﯿ ﺍ‬ ‫ ﺩﺙ‬  ‫ )ﻡﻱ‬0) ‫ ﻬﺍ ﻥﺛ‬ ‫ ﻼ‬ ‫ﻡ ﻺﺧﺭ‬ ‫ ﺨﺍ ﻥﺛ‬ ‫ ﻼ‬  ‫ ﻷ ﱩﻡ‬ ‫ )ﻡ‬:) ‫ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭ ﺟﺙ‬ ‫ﻡﻡﻭ‬  ) 5)  ‫ﺼﯿ)ﺍﺭﻱﺢﺨ‬7) ‫بﺍ‬  ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻟﻕﺷﱣﯿﻭﺈﻱ‬ ‫ﻨﺍ‬ ‫ ﺵﺫ ﱣﻬﻹ‬   ‫)ﺍﻟﻜﱩﺻﺍﻫﯿﺍﻈ‬4) 33)‫ﻗﺨﻒﯽﻌﺍﺭ ﻨ‬  ‫ﻥﺈﻡ‬ ‫ﻛﺷﯿﻨ‬ ‫ﺥﺱ‬ ‫ﻹﻡ‬ ‫ﱩﻁﻨ‬ ‫ﻒ )ﻝﺋﻡﻡﻭﻭﻡ‬39) ‫ ﻛﻌ ﻭـ‬ ‫ ﻫﺍ‬ ‫ﻁ ﯿﻮ‬ ‫ )ﻡﻡﻭ‬3>) ‫ﻒ ﻜﻭـ‬ ‫ﺥـ‬ ‫ ﻨ‬  ‫ ﻭ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺷﯿﻑﺍ‬ ‫ﺱﺍﺩ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ ﻢﺭ ﻩ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ 

‫‪ ‬‬

‫>‪ ‬‬

‫ﺸ‪ ‬ﻡﻢﺫ ﻥﺍ );‪(32 () 3‬‬ ‫‪  ‬ﻫﱩﺼﻞ‪  ‬ﺍ ﻜﻼﻱ‪ ‬ﻡﺥ ﱮ ‪  ‬ﻢ ﻥﺍ‪ .‬ﺍﻟﻫ ﱩﺹ ﻩ‪ ‬ﻁﻠ‪ ‬ﺥ ﱮ ‪  ‬ﻕ ﻥ‬ ‫ﺥ ﻐ‪ ‬ﻢﺍ‪  ‬ﺵﺍ ‪  ‬ﻡ ﺥﺍﺱ‪  .‬ﺨ ﻩ‪  ‬ﻷﻢﺭ‪ ‬ﺥﱣﻨ‪ ‬ﻡ ﯿﻨ‪  ‬ﺭﺟﻌﻭـ )‬ ‫(‪3:.‬‬

 

 2 DFCM AJYCKC CLLCE TCMG FCEC FZLDC

 

Wchdn adtc  pjrbcyc cacm Cllce [uecm adtc (;). Kdclce [uecm ycmg sjnj jnjmcrm mcrmyc yc,, ycm cmgg  fjm jmbd bdpt ptca cacm cm sj sjggcl clcc sjs jsuuctu ctu kcm Kd Kdcl clce ce ycmg cmg pcs pcstd ckcm ckcmyc yc (: (:)). Kdclce ycmg  pjrtcfc tcmpc pjrfulccm kcm ycmg caedr tcmpc pjmgecndscm (0). [dck dckc sjsuctu  ycmg fjmycfcd-Myc (7). Tcmg Jsc tjmtcmg ajtuecmcm-Myc (5). Tcmmg edk Tc dkuup  kc kcmm pcs cstd td ck ckcc kcm fjm fjmgc gckkca cacm cm sjg sjgclc clc ycmg ycmg ckc ckc (4 (4). ). Tcmg Tcmg fj fjmk mkjm jmggcr  kcm ycmg  fjldect (39). Kcm Kdclce ycmg njraucsc ctcs sjgclc sjsuctu (33). Yj Yjrd rdec ecll-My Mycc cp cpcn cndl dlcc dc fjmg fjmgej ejmk mkca cadd sj sjsu suct ctuu Dc `d `drf rfcm cmac acm8 m8 “Hck “Hckdl dlce ce‖! ‖! fc fcac ac hckd hckdlc lcee sjs jsuc uctu tu dt dtuu  (3>) (3>).. Kc Kcmm kd kdcc fjm jmggjt jtce ceud ud sj sjggcl clcc sd` d`ct ct ajsj ajsjf fpu purrmccm mccm.. Tc Tcmg mg subd ubd kcr kcrd sd`ct fustcedl  kcm sjgclc ajaurcmgcm (3;). Kdclce ycmg fjmhckdacm sjsuctu fjmurut ajfcucm  kcm ajejmkcaMyc. Rjgclc sjsuctu ckc kdtcmgcm-Myc kcm ajpckc-Myc cacm ajfncld (3:).

‫ﺗﻥﺞﯿﻨ‬  ‫ﻁﻕﻝ‬ ‫ )ﻷ ﱩـ‬30) ‫ﻁ ﻭ ﺍ‬ ‫ ﯿﻨ‬ ‫ ﺼﻝ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ﻫﺍ‬ ‫ ﻱﻁ ﻕﺍﺩ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺍ ﺫﺘ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩﻛ ﺍ‬ ‫ﻢﺍ‬  ‫ ﺼﻛﺍ ﻥب‬ ‫ ﱮﺼﺍﻒﻨ‬ ‫ﻡ ﯽﻛﱩﺛ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻉﺍب‬ ‫ﻢﻌﺭﻒﺛ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺼﻝ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻱ ﺻ ﻋﯿﻈ‬ ‫ﺍﻱﻧﺻﺍـ‬  ‫ﻒﺍﻂﺭ‬ ‫ﺷ ﱝﻘ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻒﻹ‬ .‫ﺷ ﱝﻘ‬ ‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫ﻡﺟﻭﺩ ﻩ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ )ﻡ ﯿﺾ‬37) ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫ ﺞﺫﺘ‬ ‫ﻒﻼ‬  398‫ﻡﺍﻱﺱ ﺫ ) ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫(ﺍﻟ ﱩﺻﻫﻭﺍب‬ YJ^EC[DCM

Cllc lcee tdkca  fjmyurue adtc fjfndbc dbcrcacm ecl-ecl ycmg tdkca tjrbcpcd olje cacl  kclcf ecl ajpjrbcyccm (30). Rjncn cacl fcmusdc tdkca fumgadm fjmb fj mbcp cpcd cd pj pjmg mgjr jrtdc tdcmm  tj tjmt mtcm cmgg Kzct Kzct Cl Cllc lcee kc kcmm eunu eunumg mgcm cmmy mycc kjmg kjmgcm cm sd sd`c `ctt-sd sd`c `ctt ycmg ycmg ckc pckc-Myc.  Fcac hcmgcmlce jmgacu fjfndbcrcacm ecl dtu (37). [ca ckc ajsc ajscmg mgsd sdcm cm tj tjmt mtcm cmgg  ck ckcm cmyc yc.. ‖Ckc ‖Ckcac acee orcm orcmgg rc rcgu gu tjmt tjmtcm cmgg Cllc Cllcee ycmg ycmg fj fjmb mbdp dptc tcac acmm lcmgdt kcm nufd‖? (Rurct Dnrcedf839).

‫ﻡﻗﺨ ﺲ ﱩﺨ ﺍﻟ ﺭﺥـ ﻁ ﻹ ﺍ ﻌ ﻭ ﺍإ ﺍ ﺥ ﻭﺫ ﻒﯿﻫﺍ ﻱ ﺞ ﻙﻨ ﺍ ﻫﺍﺨﺱ ﻕ ﻕﻭ ﻨ‬  ‫ﺸ ﻁ ﻹ ﱩـ ﱩﻭ ﺅ ﺍ ﻌﻕﻝ ﻢﺫﺨﻡﺩ ﻡ ﱩﻨ ﻢﺫﯿﻎ‬ ‫ ﻡ ﱩ‬.‫ ﯿﺾ ﻢﺜ ﻨ ﺷﯿﺈ‬8‫ ﻌﺍ ﻹ‬  ‫ﻁ ﻑﻫﺍ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﺫﯿﻋﻭـ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﺧ ﻛﻬﻮ‬ ‫ﻡﻢﺍ‬ ‫ ﯽﺨﯽﻬﻮ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ ﻌ ﻮ‬ 8‫ﻗﻭ ﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺍﻟﱩﺍز‬.

 

 ;

‫ﱣ‬ ‫ﻑ‬  ‫ﺢﺍﻜﻫﺀﻨﻢ ﯿﻠ‬ ‫ﻹﻡ‬ ‫ﺱﻡﻨﻒ‬  ‫ﻡ ﺨ‬ ‫ﻡﺟﻭﺩ ﻩ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺻ ﺨ ﻭﺍ‬ ‫ﻢﺥ ﻭﻗﺍ ﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺨﱩﺭﻡﺍ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺷﻙﻼ‬35) .( Fjfcmg

Cl-Sur—cm  tjlce

fjmutup

pdmtu

pjfdadrcm

kclcf

fjfn fj fndb dbcr crca cacm cm ec ecll  yc ycmg mg tc tcaa fumg fumgad admm tj tjrb rbcp cpcd cd ol olje je cacl cacl kjmg kjmgcm cm `d `drf rfcm cm-M -Myc yc ycmg ycmg  njrnumyd8 ‖[dckc  sjsuctu ycmg sjrupc kjmgcm-Myc‖. (SR.Ryurc8 33). Kdcpum tjlce fjmhjlc hjlcssacm ncewc  ajauctcm cacl dtu tjrnctcs kcm ncewc Kdc fjldputd sjfuc fcmmus fc usdc dc,, kc kclc lcf f  `d `drrfc fcmm-My Myc8 c8 “K “Kdc dc tc tceeu sjg jgcl clcc ycm ycmg ckc kdfua dfuacc kcm kcm kdn dnjl jlca cacm cmgg fjrj fj rjac ac sj sjkc kcmg mg  pj pjmg mgjt jtce ceuc ucmm fjrj fjrjac ac tc tcaa fu fumg mgad admm fj fjmk mkcl clcf cfdd-My Myc. c.‖‖ (R (Rur urct ct [e [ece cecc cyct 339). Ncgd orcmg fuafdm buauplce ndlc fjrjac fjfdadracm sjgclc fcaelua  Myc, gumc fjfnuatdacm ckc-Myc, ckc-Myc, ajaucsccm kcm ajn ajndhcascmccm-Myc.(35) dhcascmccm-Myc.(35)

‫‪ ‬‬

‫‪ :‬‬

‫‪ ‬ﺍﻴﯽﻫﺍـ‪ ‬ﺓﺍﻟﻫﻼﺁﻜﺛ‬ ‫﷾ﺍ‪  ‬ﻌﺍ ﻹ‪ ‬ﻢﻼ ﻜﻑﺛ‪  ‬ﻡ ﻹ‪  ‬ﺟ ﺫ ﻥﺛ‪ ‬ﻢﺜ ﻹ‪ ‬ﻡ ﻼء‬ ‫‪  ‬ﺩﺙ‪ ‬ﻁ ﯿ ﺍ‪  ‬ـ‪  ‬ﺀﻢﻠ‪  ‬ﱩـ‪ ‬ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫﷾ﺍ‪ ‬ﻢﺍ‪  ‬ﻢﺭﻡﻮ‪ ‬ﻡ ﻛﻌ ﻭـ‪ ‬ﻢﺍ‬ ‫‪ ‬ﻡﺱ ﺍﺵ )‪) 34‬ﻡ ﱩﻬﻮ‪ ‬ﻁ ﺍﺩ‪ ‬ﻢﻜﺭﻢﻭـ‪ ‬ﻱ‪  ‬ﻌﺼﻭـ‪ ‬ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫‪  ‬ﺀﻢﺭﻡـ )‪) >9‬ﻡﻱ‪  ‬ﺋﺥ ﻭـ‪ ‬ﻡﻱ‪  ‬ﺵﺭ ﻭـ )‪) >3‬ﻡﻱ‪  ‬ﺹ ﱩﻡﺟﻭـ‪ ‬ﻡﻱ‪  ‬ﺍﻢﻭـ‬ ‫)>> ) ﺻﱮﺫﻭـ‪ ‬ﺍﻟﱩﯿﻝ‪ ‬ﻡﺍﻟﱩ ﺍﻬﺱ‪ ‬ﻱ‪  ‬ﻛ ﺭﻡـ )‪) >2‬ﻡ ﻜ ﱮﻝ‪ ‬ﻡﺍﺢ ﻥﺨ‪ ‬ﻢﻥﻬﻮ‪ ‬ﻢﻕﺍﻱ‬ ‫‪ ‬ﻢﻌ ﻭﻱ );> )ﻒﻫﻥﻬﻮ‪ ‬ﺢﻫ ﺛ‪ ‬ﺍ ﻌﺭػ )‪) >:‬ﻡﻢﻥﻬﻮ‪ ‬ﺲﻛﺭ )‪ ) >0‬ﺟﺞﺭﯽﻝ )‪>7‬‬ ‫)ﻡﻢﯿﻜﺍ ﯿﻝ )‪) >5‬ﻡﻢﻥﻬﻮ‪ ‬ﺢﻛﻅﺛ‪ ‬ﻡﻢﻥﻬﻮ‪  ‬ﺛ )‪) >4‬ﻡﻱ‪  ‬ﺩﻭؾ‪  ‬ﺍ‪  ‬ـ‪  ‬ﺼﻞ‬ ‫(‪.‬ﻢﻼ ﻜﺛ‪  ‬ﱩﻱ‪  ‬ﻫﺍ‪ ‬ﻡﺱﺩ‪ ‬ﻁﻠ‪ ‬ﺍﻟ ﱩﺵﺭﺵ )‪23‬‬ ‫[‪DFCM AJYCKC FCLCDAC‬‬

 

Ad Adtc tc wc wchd hdnn  pjr jrbc bcyyc, Cl Cllc lcee dt dtuu fjf jfppum umyycd fc fclc lcda dact ct ycm ycmg njrs njrscy cyccp, ckc ckc ycmg kuc,  ckc ycmg tdgc kcm ckc ycmg jfpct (34). Kcm fjrjac ckclce ecfnc Cllc Cllcee yc ycmmg  kdfu kdfuld ldca cacm cm ycm cmgg td tdkkca pj pjrrmc mcee fj fjmj mjmt mtcm cmgg pjrd pjrdmt mtce ce-M -Myc yc kcm kcm fj fjrj rjac ac sjmc sjmcmt mtdc dcssc fjm jmgj gjrh rhca cacm cm  cp cpcc ycm cmgg kdp dpjr jrdm dmtc tcea eaccm (> (>99). Fj Fjrj rjac ac td tdkc kcaa fc fcac acmm kcm tdkc tdkcaa fd fdmu muf f  (>3) (>3).. [d [dkkca fjm fjmda dace ce kcm td tdkc kcaa td tdkkur (> (>>) >).. Kcm Kcm sjpc sjpcmh mhcm cmgg fc fcssc td tdkc kca  a   putus-putusmyc fjrjac  fjmsubdacm [uecm (>2). Kcm fcsdmg-fcsdmg kcrd fjrjac fjfp fj fpum umyc ycdd aj ajkkuk ukua uaccm  ct ctcu cu tu tuggcs tj tjrt rtjm jmtu tu (> (>;;). Ckc Ckc ycmg cmg fj fjfd fdaaul Cr Crsy sy tue tuecm (>:) ckc  ycmg fjmhckd utuscm (>0), sjpjrtd Hdnrdl (>7), kcm Fdacdl (>5) kcm ckc ycmg fjmgcfctd  sjrtc fjmbctct (cfcl fcmusdc) (>4). Adtc tdkca nolje fjmggcfncracm tjmtcmg  fclcdact ajbucld kjmgcm cpc ycmg kdt dtjjrcmgacm olje lje sycrc— (29).

‫ﺗﻥﺞﯿﻨ‬  ‫ﻡﻗﺨ‬ ‫ ﻭﺟﻭﺩﻡﻮ‬ ‫ ﺍﻴﯽﻫﺍـ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻢﺭ ﺍ‬ ‫ ﻝ‬ ‫ﻢﻼ ﻜﺛ‬ ‫ﻢﺍﻡﱩﺛ‬ ‫ ﻌ ﻮ‬ ‫ ـ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻋﺍ ﺞ ﺍ‬ ‫ ﻮ‬  ‫ﻡﻱ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﺧ ﺭ‬ ‫ ﻭﺍ ﺭ‬ ‫ )ﻡﻗﺨ‬23) ‫ﻡﻏﯿﺭﻡﺍ‬ ‫ ﺵﺭﱩ ﻥﺛ‬ ‫ﺱﻭﺱﻥﺅ‬ ‫ﻒﻹ‬   ‫ﺍﻷﻧ ﺍ‬ ‫ﺱﺥﻡﻮ‬  ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱ ﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫﻌﺼﻭﻱ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻡﺱﺩ‬ ‫ ﻫﺍ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﻢﻼ ﻜﺛ‬ ‫ ﺼﻞ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﻫﻜ ﺍ‬  23 8‫ﻡﻭ )ﻢﺨﱮﺭ‬  ‫ ﱩ‬ ‫ﺱﱮﻘ‬ ‫ﺟ ﻭﺩ‬ ‫ ﻌ ﻮ‬ ‫ﻡﻢﺍ‬ ‫ﺱﺫﯿ ﻥﺮ‬ ‫( ﻕ ﻥﻝ‬ YJ^EC[DCM

Ol Olje je Cl Cllc lcee  ad adtc tc kdt dtum umtu tutt umt mtuua fj fjmmgjtc gjtceu eudd eca ecajact jact Fc Fclc lcda dact ct,, adt dtcc ecm ecmyc kdpjrdmtceacm cgcr  pjrbcyc cacm ckcmyc, ckcpum pcrc Mcnd, fjrjac pjrmce fjldectmyc kclcf rupc fcmusdc ctcupum lcdm-lcdmmyc (23). [jmtcmg ecl dmd

0  njrdtcmyc

tjlce  futcwcttdr

(fjmycadmacm). Mcfum

adtc

tdkca

nolje

fjmmgg fj ggccfn fncr crac acmm tj tjmt mtcm cmgg  Fc Fclc lcda dact ct,, aj ajbbuc ucld ld kjm kjmgcm gcm kcs kcscr ajtj ajtjrc rcmg mgccm kcr crdd Mcnd Mcnd s.c.w. ycmg  scfpcd ajpckc adtc kjmgcm pjfnjrdtcc tccm ycmg fjmycadm dmaacm.‖ Kcm tdck tdckcc sj sjor orcm cmgp gpum um  yc ycmg mg fjmg fjmgjt jtce ceud ud ec ecaj ajac actt tjmt tjmtcr crcc (F (Fcl clcd cdac act) t) [uec [uecmm mmfu fu sjlc sjlcdm dm Kdc.‖ (Rurct Fukctstsdr823)

‫ﺓﺍﻟﻜ ﺙ‬ ‫ﺍﻴﯽﻫﺍـ‬ 

 

‫ﻴﺱﻼئ‬ ‫ﺱﺲﻭ ﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺥ ﻑﺍ‬  ‫ ﻧﺹ‬ ‫ﻡﺟ ﱩﻝ‬ ‫ﻁ ﱩﺹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺀﻢﻠ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻁ ﯿ ﺍ‬ ‫ ﺩﺙ‬  ‫ ﻫﻭﺲﻹ‬ ‫ )ﻡﺍﻟﱩﻭﺱﺍﺅ‬22) ‫ ﺨﺍﻡﺩ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺹ ﻭﺱ‬ ‫ )ﻢﻥﻬﺍ‬2>) ‫ﻡﺩﻧ ﺍﻡﻮ‬ ‫ﺩﯽ ﻬﻮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍ ﺵﺭ‬  ‫ﻁ ﯿﻬﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﯿﻠ‬ ‫ )ﺧﺍ ﻮ‬20) ‫ ﻫﺫ ﱩﻫﻥﺨ‬ ‫ )ﻡﺍﻟ ﺭﺍـ‬2:) ‫ ﻌﯿﺻﻹ‬ ‫ )ﻡﺍﻴﻧﺩﯿﻝ‬2;) ‫ﻡ ﱩﻨ‬ ‫ﺍ ﻫ ﱩﺹ ﺛ‬ ‫ﺍ ﻜ ﺙ‬ ‫ﻡﺥﺧﺭ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻱﻱ‬ ‫ﺍ ﺭﺥـ‬ ‫ )ﻡ ﱩـ‬27) ‫ﻡﺍﻟ ﱩﺻ ﱣﻼﻱ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬  ‫ﺍﻷﺧﻼ‬ ‫ﻡﻢ ﺍﻜﺱﻱ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﺭﺍ ﻈ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻏﯿﺭ ﻩ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ ﺵ ﻫﻝ‬ ‫ﻢﺍ ﻮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺵ ﻫﻝ‬  25) ‫ﺍﻷﺢﻜﺍﻱ‬ ‫ﻡﻒﻉﺍ ﻝ‬.( DFCM AJYCKC AD[CN

Adtc wchdn  pjrbcyc ncewc Cllce tjlce fjmurumacm njnjrcpc adtcn ajppckc aj ckc ^cs csul ul-r -rcs csuulM lMyc yc  umt mtua ua fjf fjfpj pjrrnc ncda dadd fcmu cmusd sdcc tj tjmmtc tcmg mg ur urus uscm cm kumdc umdc kcm kcm cgcfc fjrjac  (2>). Kd cmtcrc adtcn-adtcn dtu, dclce Xcnur ajpckc Mcnd Kcwuk (22) (22),, [c [cur urct ct  aj ajppck ckcc Mcnd Mcnd Fu Fusc sc (2;) (2;),, Dm Dmhd hdll ajp ajpckc ckc Mc Mcnd nd ―D ―Dsc sc (2 (2:) :) kcm qur— qur—ccm pck pckc  Mcnd Fuecffck  (20) ycmg fjmhckd pjmutup sjacldcm Mcnd ―clcdedfus seclctu wcs sclcf  (27). Kcm ncewc Cl-Sur—cm ckclce `drfcm Cllce kcm adtcn tjrcaedr  ycmmg kdtu yc kdturrum umac acmm,  ycm cmgg fjf jfuuct cp cpcc yc ycmg mg td tdkkca tj tjrf rfuc uctt pckc ckc lcdm lcdmmy myc, c, fj fjmmgjm gjmcd sycrdc—t, nukd lueur kcm ajsjfpurmcm euauf (25).

7

‫ﺗﻥﺞﯿﻨ‬  ‫ ﻁ ﯿﻨ ﻡﺲﱩﻮ ﻡﻡﻭ ﺍ ﺭﺥـ‬ ‫ ﷾ ﺍ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ ﻨ ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬  ‫ ﺩﺙ ﻁ ﯿ ﺍ ـ ﺀﻢﻠ ﻫﺍ ﺟﺍ‬  ‫ﻡﻢﺍ ﻭﺍ ﺭ ﺍ ﺥ ﺭ ﻁﻥﻨ ﻭﺍ ﻑﺭﺍ ﺱﺫﯿﻑﺫﺍ ﻢﺻ ﻭﻒﻑﺍ ﺵﺭﻡﻂﻨ ﻡ ﱩﻫﺍ ﺩﺙ‬  ‫ﻢﺍﻡﻭ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱮﺹ ﺍﺩ ﺅ‬ ‫ ﺩﻭؾ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﻒﻕﻎ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺱﺭﯽﺮ‬ ‫ﻡﻭ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﻴﻁ ﻕﺍﺩ‬  ).‫ﻁ ﱩﻭ‬20 ‫ﱩ‬ ‫ﻹ‬ 8‫ﺍﻒ‬ ‫ ﻕﺍﻌﺩ‬ ‫ﻕﺍﻭﻴ ﻨﻁ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﺱﱮ ﱩﱟﺫﻹ‬ ‫ ﻅ‬  ‫ﻗﻡﻋﺷﻌﺭﱝﻹﻁ‬   ‫ﻡ‬ ‫ﻨ‬8‫ﺾﯽ‬ ‫)ﺍﻟﱩﻭﻥىﺹ‬ ‫ﺷﻫﯿﻑﺍﱣﺾ‬  ‫ﺷﺫﯿ ﱮﻐﺈ‬ ‫ﻨﺍ‬ ‫ﻢﻒﯿﻠ‬ ‫ـ‬ ﻾‫ ﻙﻜﻭ‬  ‫ﻱﻱ‬  ‫ﻅ ﱩﻠـ‬ ‫ﺍﻟﻘﱩ‬ ‫ﻉـﺍ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻇﺍﻡﺭ ﻩ‬ ‫ ﻭﻡﻮ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻡﺱﺩ‬ ‫ﻒ ـ‬ ‫ﺍ ﻫﺥ ﻭﻗﯿﻠ‬ ‫ﻢﺵﺍ ﺫﺛ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺍﻱﻟﻬ ﱮﻹ‬ ‫ﺍ ﻫﻕﺍﻱ‬ 

 

‫ﺍﻴﻁ ﻕﺍﺩ‬ ‫ﻢﻈ‬ ‫ ﻫﻌ ﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﻮ‬ ‫ﻒﻹ‬  ‫ ﱮ‬ ‫ ﺍﻟﱩﺻ ﯿﻮ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫ﺍﻴﻁﺭ ﺍﺫ‬ ‫ﻡﺟﺙ‬ ‫ﺍ ﻫ ﻭﺍ ﺭ‬  ‫ﺍ ﻫﻕ ﻭ ﺛ‬ ‫ﺍﻟﻕﺭﺍ ﻠ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ ﻭﻱ‬ ‫ ﺋﻡﯽ ﻥﻝ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻫﺭﺍﺩ‬ ‫ﻏﯿﺭ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﻅﺍﻡﺭ‬ ‫ ﱩـ‬. YJ^EC[DCM

Adtc wchdn pjrbcyc cacm ecl ycmg kd ncwc olje Mcnd s.c.w. ycamd Cl Sur—cm kcm njrdtc kcrd Mcnd s.c.w ycmg futcwcttdr kcm fjfjmued sycrct sycrctmyc. Kcm ycmg wchdn adtc pjrbcycd ecmyclce ecmyclce ycmg tjgcs-tjgcs sschc, chc, kjmgcm tdkca nolje fjmcfnce ‒ mcfnce ajtjrcmgcm ajtjrcmgcm ycmg sukce tjgcs ‒ tjgcs dtu kjmgcm ajtjrcmgcm  njrkcscracm pjrtdfncmgcm pjrtdfncmgcm (pjradrccm), acrjmc `drfcm `drfcm Cllce8 “Rjsumgguemyc  pjrscmgaccm dtu tdkca sjkdadtpum sjkdadtpum njrgumc umtua fjmbcpcd ajnjmcrcm.‖ (Rurct Tumus820). Ckcpum sycrct sycrct ycmg njmcr tjmtcmg aajpjrbcyccm, jpjrbcyccm, kclcf ecl dmd dclce  hcmgcm ckc sjsuctu ycmg fjmgurcmgd ajcmgumg ajcmgumgcm cm kcm ajlueurcm [uecm, kjmg kjmgcm cm fjfpjrscfcacm-Myc kjmgcm kjmgcm fcaelua. Rjedmggc cmkcdactc tjrkcpct acldfct-acldfct ycmg ajscm pjrtcfc pjrtcfc fjmgcrce ajpckc crtd ycmg kjfdadcm, fjsadpum njrkcscracm njrdtc ycmg futcwcttdr (fjmyca (fjmycadmacm), dmacm), fcac wchdnlce orcmg fjmgcncdacm fcamc fcamc ycmg tjrsurct kcm fjmyjrceacm fjmyjrceacm tc`sdr crtd ycmg sjnjmcrmyc ajpck Cllce kjmgcm kjmgcm ajpjrbcyccm ncewc ycm ycmgg tjrajscm pjrtcfc pckc  pdadrcm nuacmlce ycmg kdfcasukacm, kdfcasukacm, ctcu kjmgcm tcawdl ycmg njrkcscracm clcscm-clcscm ycmg kcpct kdtjrdfc.

5

‫ﺓﺍﻟ ﱣﺭﺲﻝ‬ ‫ﺍﻴﯽﻫﺍـ‬  ‫ ﺫﻜﯿﻮ ﺱﺲﻝ ﺱﺲ ﻑﻼ ﻬﺨﺍ ﺛ ﺍﻟﱩﺍز ﻹ‬‫ ﻟ‬‫ ﺍ‬ ‫ ﷾ ﺍ‬‫ـﺍ‬ ‫ ﺩﺙ ﻁ ﯿ ﺍ ـ ﺀﻢﻠ ﱩ‬  ‫ﺍ ﷾ ﺍ ﺢ ﱩﺩﺛ ﻌﺨ‬  ‫ﻁﻹ‬ ‫ ﻢ ﱮﺵﺭﯽﻠ ﻡﻢﻥﺬﺱﯽﻠ ﱩﻼ ﻜﻭـ ﻩﱩﺍز‬.‫ﺍﻟ ﱮﺼﺭ ﺍﻁ ﺍﻟﻫﺻ ﻕﯿﻮ‬  ‫ )ﻡ ﺍﻟ ﱣﺭﺲﻝ ﻡﻮ ﺵﺭ ﻢﺜ ﺍ ﺋﺥ ﻭـ ﻡ ﺵﺭ ﻭـ ﻡ ﻫﺵﻭـ ﻒﻹ‬24)  ‫ﺍﻟ ﱣﺭﺲﻝ‬ ‫; ) ﺱﻋﻛﺍﻡﻮ ﺍﺍ﷾ﺍ‬9)  ‫ﺍﻷﺲﻭ ﺍ‬ ) ‫ـ‬  ٍ‫﷾ﺍ ﺭﺲﺍ ﻨ ﻡﺍﺧ ﱩﺼﻬﻮ ﺍ ﻭﺢﻹ ﻡﻡﻮ ﺱﺍﺩ ﻭـ‬ ) ;;)  ‫ ﻛﻬﻫﻭـ ﻡ ﻛﻬﻫﻭـ‬  ‫) ﻋ ﺍ‬  ;2) ٍ‫ )>; )ﻢ ﱮﻙﻭـ ﺍﻟ ﱮﺭﺲﺍ ﺛ‬ ُ  ‫; )ﺁﻢ ﺍ‬3

 

‫ﻡ ﱩﻬﻮ ﺵﺭ ﻌ ﺭﯽﻬﻮ ﻢﺍ ﻌ ﺭ ﻝ ﺲﺍ ﺭ ﺍﻱﻒﺭﺍﺩ ﻢ ﱩﻫﺍ ﻱ ﻫ ﱣﺾ ﺱﺍﻢ ﻬﻮ ﻒﻹ‬  ‫ ﻡﻮ ﻒﻹ ﺍﻟ ﺭﺥـ ﻡﻮ‬  ‫)ﻡﻢﻠ ﺍﻟ ﱣﺭﺲﻝ ﺍﱩﺬﯽﻠ ﻡﺱﺩب ﺲﻫﺍ‬. ;:) ‫ﺛ‬  ٙ‫ﺍﻟﻌ ﺛ‬  ‫ﻢﺭﺍ ﻬﻮ‬ ‫ ﻌ ﻭإ‬ ,‫ ﺲﺫ ﺍ‬ ,‫ ﺲﻫﺍﻁﯿﻝ‬ ,‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ,‫ﺱﺍ ﺮ‬ ,‫ﻡﻭﺩ‬ ,‫ ﻭئ‬ ,‫ﺾ‬   ‫ﺩﺱﯽ‬ ,‫ﺩﻱ‬, ,‫ﺲ ﯿﻫﺍـ‬ ,‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ,‫ﻉﻡﺍﻟﻜﻛﻝ‬ ,‫ ﺍﻡﺱﻡـ‬ ,‫ﻢﻭﺲﻹ‬ , ‫ﺷﻌﯿﺙ‬ ,‫إ‬   ‫ ﱣﻭ‬ ,‫ ﻭﻁ‬ , ‫ ﻭﺲﻞ‬  ‫ﻡﺍﻟ ﱩﺻﻼﻱ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻁ ﯿﻬﻮ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫﺨ‬ ,‫ﻁﯿﺻﻹ‬ ,‫ ﺫ ﻹ‬ ,‫ؾﺱﱩﺍ‬ , ‫ ﻭ ﺾ‬ ,‫ ﺻﻈ‬ . ‫ ﺍز‬  ‫ﺧﻼﻒﯿﻬﺍ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﱩﻢ ﻥﺛ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫; )ﻡ ﱩـ‬7)‫ﻁ ﯿ ﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻕﺼﺼﻬﻮ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫; )ﻡﻢﻥﻬﻮ‬0) ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩﺨﻡﻮ‬ ‫; )ﻡﻗﺨ‬5) .‫ ﺬﯽﺭ‬.( ;4) ‫ﺍﻟ ﺍﻡﺭ ﺅ‬ ‫ﻡﺍﻟﻫﻌﺩﺹﺍب‬ ‫ ﺍﻺ ﺍب‬ ‫﷾ﺍ‬ DFCM AJYCKC ^CRZL

Ad Adtc tc wc wchd hdnn  pjr jrbc bcyyc nc nceewc Cl Cllc lcee Tc Tcmg mg Fc Fcec ec Nd Ndhc hcas ascm cmcc tj tjlc lcee fjmg jmgutus utus  pcrc rcsul  umtua fjfnjrd pjtumhua uffct fcmusdc cacm hclcm ycmg lurus. Fjrjac ckcl ckclce ce pjf jfnncw cwcc  nj njrd rdtc tc gj gjf fnd ndrc rc kcm pj pjrrdm dmgc gctc tcmm, cgcr cgcr ncg ncgd fc fcmmusdc usdc td tdck ckcc clc clcscm scm umtu um tuaa fj fjfn fncm cmtc tcee  Cl Cllc lcee sjt jtjl jlce ce kd kdut utuusmyc smyc pcr crcc ^c ^cssul (24 24)). Ycr crcc rc rcssul dt dtuu ckcl ckclce ce fcmusdc sjpjrtd  adtc8 fcacm, fdmuf kcm pjrgd aj pcscr (;9). Tcmg tjlce kdpdlde olje Cllce,  fjmhckd utuscm-Myc kcm fjmgdstdfj dfjwcacm fjrjac kjmgcm kdnjrd wceyu. Fjrjac  ckclce orcmg-orcmg ycmg huhur (;3), tjrpjrbcyc (;>) fjmy fj mycf cfpc pcda dacm cm tu tugc gcss  fj fjrj rjac ac (;2) (;2) kc kcmm bj bjrk rkcs cs,, kcpc kcpctt fj fjfe fecf cfdd kcm kcm fj fjfc fcec ecfa facm cm (;;) (;;).. Fj Fjrj rjac ac  ck ckcl clce ce fc fcmu musd sdcc yc ycmg mg fj fjmg mgcl clcf cfdd ycmg ycmg nd ndcs cscc kd kdcl clcf cfdd ol olje je or orcm cmgg lcdm lcdm sjlc sjlcggd td tdkkca  fj fjmmgu gurc rcmg mgdd aje jeoorf rfct ctcm cm fjr fjrja jacc kclc kclcf f fc fcrt rtcn cnct ct fj fjrrjac jac ycmg cmg lu lueeur  (;:) (;:).. Kd Kdcm cmtc tcrc rc  pc pcrc rc ^c ^csu sull yc ycmg mg tj tjrs rsjn jnut ut mc mcfc fc fj fjrj rjac ac kclc kclcf f qur— qur—cm cm ckcl ckclce ce88 Ck Ckcf cf,, Dkrd Dkrds, s, Mu Mue, e,  Eu Euk, k, Rec ecld ldee, Dnr nrcced edf, f, Dsfc Dsfc——dl dl,, Dsecq secq,, Tc Tc——qu qunn, Tu Tussu` u`,, Lute, ute, Cy Cyyu yunn, Ry Ryu— u—cd cdn, n, Fu Fusc sc,,  Ec Ecru rum, m, Kz Kzul ulad ad`l `ld,d, Kc Kcuk uk,, Rulc Rulcdf dfcm cm,, Dl Dlyc ycs, s, Dl Dlyc ycsc sc.. Tumu Tumus, s, Xcac Xcacrd rdyc yc,, Tceyc, Dsc kcm Fuecffck ―clcdedfus-seclctu wcssclcf (;0). Kcm ckc ^csul-rcsul-Myc ycmg tdkca kdnjrdtcacm Cllce ajpckc adtc (;7). [dckc uffct ycmg tjrkceulu fjlcdmacm pjrmce ajkctcmgcm Mcnd (;5). Kcm Cllce

4 tjlce fjmgoaoeacm fjrjac kjmgcm njnjrcpc pjfnuatdcm kcm sjgclc fcbcf fu—hdzct ycmg myctc (;4).

  ‫ﻨ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺞ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺗ‬ ‫ ﻩﻌﺍﺩ ﺅ‬ ‫ ﺍﺧﺱﻗﻑﺛ‬ ‫ﺱﺍ‬ ‫ﺁﻢﻭﻑ‬ ‫ ﺼﺨﺱ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺍﻱﻟﻬﱩﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﺨﺱ ﺅ‬ ‫ﻡ ﻨ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻢ ﱩﻫﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺐ‬ ‫ ﻕﺨ‬  ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡ ﻑﺛ‬ ‫ ﻫﺍﻌﺱﺿﯿﻬﻮ‬ ‫ﻡ ﻁﺩﺍﻑؾﺍ‬ ‫ ﺭﺲﺍ ﻬﻮ‬ ‫ ﺋ ﯿﻑﺨﺍ‬ ,‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﻱﻧ ﺍ‬ ‫ﺢﺼ ﺐ‬ 

 

) :9) ‫ﻱﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ﺍﻟﺍﱩﺱ‬ ‫ ﺢﺭ ﺍ‬ ‫ﻁﺨﻱ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺍﻟ ﺭﺥـ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻢﺍﻡﺱﺩ‬ ‫ﻢﺜﻝ‬ ‫ﻢﻥﻜﺭﯽﻬﻮ‬  ‫ )ﻡ ﻧﺹ ﺍ‬:>)‫ ﻌﯿﺻﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫﻭ ﻹ‬   ‫ )ﻡ ﺢ ﺍ‬:3) ‫ ﻌ ﺍﻑﺍ ﻫﻭﺲﻹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺍ‬ ‫ﻡﺍﻧﻕﻼإ‬  ‫ﻢﺍﻡﺱﺩ‬  ‫ﻡﺥ ﱣ‬ ‫ﻢ ﻌ ﱮﺨﺩﻥﺅ‬ ‫ﻢﻭﺍﺿﻈ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﺱﺩ‬ ‫ﻢ ﱩﻫﺍ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ )ﻡﻏﯿﺭ‬:2) ‫ ﻫﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬ ‫ﺍﻟ ﺭ ـ‬  ‫ ﻨ‬ ‫ﺍﻴﯽﻫﺍـ‬ ‫ ﺩﺙ‬ ‫ﺢ ﱝﻐ‬ ‫ﻒﻬﻭ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻢﻠ‬. YJ^EC[DCM

Ckclce suctu ajnjmcrcm, ncewc ajaucsccm Cllce kcpct fjmgckcacm ecl ecl ycmg fjmydfpcmg kcrd euauf ajndcsccm ycmg pjrmce njrlcau ncgd pcrc Mcnd umtua fjmguctacm pjmugcscm kcm fjmumkuaacm lcwcm-lcwcm fjrjac kcm tcmkc ajnjmcrcm fjrjac tjreckcp fjrjac ycmg fjmgdmgacrd, fdsclmyc cpc ycmg tjrsjnut kclcf Sur—cm 8 cpd ycmg tca fjfncacr Mcnd Dnrcedf (:9), tomgact Mcnd Fusc ycmg njrunce fjmhckd ulcr (:3), Mcnd Dsc ycmg kcpct fjmgedkupacm ajfncld orcmg fctd (:>), kcm kdturumacmmyc cl-Sur—cm ncgd Mcnd Fuecffck (:2) ,kcm lcdm sjncgcdmyc ycmg tjrsjnut kclcf njnjrcpc cyct, kcm sjfuc dtu ckclce ecl ycmg wchdn kddfcmd.

39

‫ﺧﺭ‬‫ﻺ‬‫ﻢﺍ‬ٙ‫ﻟﯿﻭ‬ ‫ﺓﺍ‬ ‫ﺍﻴﯽﻫﺍـ‬ 

‫ ﱩﺧﺭ ﻡﻢﺍ ﺍﺷ ﻫﻝ ﱩﻁ ﯿﻨ ﻢﻠ ﺧﺭﺍإ ﻡﺬ ﻩ‬‫ ﻺ‬‫ ﺍ‬ٙ ‫ ﻱ‬‫ ﻭ‬ ‫ ﺩﺙ ﻁ ﯿ ﺍ ـ ﺀﻢﻠ ﺍ‬  )  ‫ ﻁ ﯿﻨ ﻡﺲ ﻮ ﻡ ﻭﺍ ﺭ ﻢﻠ ﺍﻟ ﻌﺘ‬ ‫ ﷾ ﺍ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﺱﻹ‬  ‫ ﷾ ﺍ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍ ﻮ ﻡﻢﺍ ﺧ ﺭ ﻨﺱﺲﻭ‬ ‫ﺍ ﷾ ﺍ ﯿ ﻬﻮ‬  ‫ﻉﻹ‬ ‫ )ﻒ ﻕ‬07)    ‫)ﻡﺍﻟﺩﺹﺍ‬  :0)  ‫ )ﻡﺍﻟﺫﺻﺍإ‬::)  ‫ )ﻡﺍﻟﱩﺵﺭ‬:;

 

‫ﻒﻫﻥﻬﻮ ﻢﻠ ﺨﺧﻝ ﺍﻟﺍﱩﺱ ﺧﺍ ﻑﺨﺍ ﻒﯿﻬﺍ ﻡﻱ ﺥﺭ ﺝ ﻢﻥﻬﺍ ﻡﻡﻮ ﺍﻟﻜﺍﻒﺭﻡـ‬  ‫ﺍ ﻫﺀﻢ ﻭـ‬ ‫ﻡﻡﻮ‬ ‫ﻢﻥﻬﺍ‬ ‫ ﺥﺭ ﺝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍ‬ ‫ ﺨﺧﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ )ﻡﻢﻥﻬﻮ‬:5) ‫ﻡﺍ ﻫﺵﺭﺥﻡـ‬  ) ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺍﺩ ﻭـ‬ ‫ﺍ ﻫﺀﻢ ﻭـ‬ ‫ﻡﻡﻮ‬ ‫ﻒ ﺥ ﺨ‬ ‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬ ‫ ﺨﺧﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ )ﻡﻢﻥﻬﻮ‬:4) ‫ﺍﻟﻌﺍﺱﻭـ‬ 09) DFCM YCKC EC^D AJFZKDCM

Ad Adtc tc wc wchd hdnn  pjr jrbc bcyyc tj tjmt mtcm cmgg ck ckcm cmyyc ecrd crd caed caedrr kcm kcm sjg sjgclc clc ycmg ycmg tjrh tjrhck ckdd kd kclcfmyc tjmtcmg  ajruscacm ―clcf dmd—, sjrtc pjrbcyc cacm ecl-ecl ycmg kdnj kdnjrd rdtc tcac acmm ol olje je  ^c ^csu sulu lull llce ce kjmg kjmgcm cm rd rdwc wcyc yctt fu futc tcwc wctt ttdr dr tjmt tjmtcm cmgg ajnc ajncmg mgad adtc tcmm kcrd kcrd aunu au nurr (:; :;), ),  pj pjmmgu gufp fpuulc lcmm kd Fc Fcae aesy sycr cr (: (::) :),, pjf jfjr jrda dasc sccm cm (: (:00) kcm kcm pjf jfnnclcs clcsccm (:7). Fcac  Cllce fjfnjrd ajputuscm tjmtcmg pjrnuctcm orcmg, lclu ckc ycmg fcsu fc suaa mj mjrc rcac ac  sjlc sjlcfc fc-l -lcf cfcm cmyc yc td tdkc kcaa aj ajlu lucr cr kcrd kcrd pckc pckcmy myc, c, ycdt ycdtuu or orcm cmgg-or orcm cmgg ac`d ac`dr  r  kcm kcm orcm orcmgg-or orcm cmgg  fu fusy syrd rdaa (:5) (:5),, kc kcmm ck ckcc yc ycmg mg fcsu fcsuaa ajfu ajfukd kdcm cm ajlu ajlucr cr kcrd kcrd mjrc mjrcac ac,, ycdt yc dtuu orc rcmg mg-o -orc rcmg mg  fu fuaafd fdmm ycm cmgg njr jrnu nuct ct ko kossc (: (:4) 4) kcm ckc ckc ycmg cmg fcsu csua sor orgc gc kcm ajacl, ycdtu orcmg-orcmg fuafdm ycmg njmcr-njmcrmyc (09).

33

‫مﺍﻟﻕﺨس‬  ‫ﺓﺍﻟﻕﱩﻉ ﺍ‬ ‫ﺍﻱﯽﻫﺍـ‬  ‫ )ﻡ ﺍـ‬0>) ‫ﻡ ﻬﻹ‬ ‫ )ﻡ ﻢﺭ‬0) ‫ﺷﯿ ﻥﺈ‬  ‫ﺥ‬ ‫ﺧ ﻐ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺀﻢﻠ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻁ ﯿ ﺍ‬ ‫ ﺩﺙ‬  ‫ ﺼ ﱮﺭ ﻙ‬ ‫ﺍ ﺥ ﻐ‬ ‫ﺧ ﻐ‬ ‫ﻗﺞﻝ‬ ‫ﺷﯿ ﻥﺈ‬  ‫ﺥ ﱩ‬ ‫ﻗ ﱩﺨﺱ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ )ﻡ ﱩـ‬02) ‫ﺱﺍ‬ ‫ ﻢﺭﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﻢﻕﺨﻡﻑ‬ ‫ﺱﺍ‬ ‫ﻗﺨﻑ‬ ‫﷾ﺍ‬

 

‫ )ﻡﺍﻱﻒﻌ ﺍ‬0;) ‫ﻡﺱﺍﺩ ﻨ‬ ‫ﻡﺢﻜﻫ ﻨ‬ ‫ﻡﺍﺧ ﺍﺱ ﻩ‬ ‫ﻁ ﻫﻨ‬ ‫ﻢﻕ ﻉﻹ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﻟﻜﺍ ﺍب‬  ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻩﻌ ﺍﺩ‬ ‫ )ﻡ ﯿﺾ‬0:) ‫ﻡﻗﻉﺭ ﻩ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬   ‫ ﻕﻉﺍ‬ ‫ﺥﱣﻬﺍ‬ ‫ﺍ ﻌ ﺍﺩ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺍﺩﺱ ﺅ‬  ‫ﺍﻴﺧ ﺍﺱ‬. ‫ ﺨﺱ ﻨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺻ ﻬﺍ‬ ‫ ﺍﻁ ﺍﺱ‬ ‫ﺍ ﻌﺞﺨ‬ ‫ﻒﺫﺭ ﺅ‬ ‫ﺍ ﻌ ﺍﺩ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺍﻟﻜﺻﺙ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻒﺍﻟﱩﻕﺨﯽﺭ‬  ‫ )ﻡﺍ ﻌ ﺍﺩ‬07) ‫ﺧ ﻑﻕﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﺨﺱ ﺅ‬ ‫ ﺻ ﻬﺍ‬ ‫ ﺍﻁ ﺍﺱ‬ ‫ )ﻡ‬00) ‫ ﻨ‬ ‫ ﺲﻑﺍ‬ ‫ ﺻ ﱩﻫﻹ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻧﻌﻮ‬ ‫ﻢ ﱩﻫﺍ‬ ‫ ﺼﯿ ﻨ‬ ‫ ﺼ ﱩﺭ ﻙ‬.( 05) ‫ﻡﻏﯿﺭ ﻩ‬  ‫ﺍﻟ ﱮﺭؾ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ ﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ DFCM AJYCKC SCKLC KCM SCKC^

Adtc wchdn  pjrbcyc ncewc Cllcelce ycmg tjlce fjmbdptcacm sjgclc sjsuctu (03)  kcm kdc tjlce fjmyurue kcm fjlcrcmg (0>). Kcm pjrdmtce Cllce ckclce ajpcstdcm  ycmg tjlce kdtjmtuacm (02). Kcm ncewcscmyc Cllce tjlce fjmjmtuacm sjgclc  sjsuctu sjnjluf Kdc fjmbdptcacm sjgclc ajhckdcm kcm fjmgc fjm gctu turr sjg jgcl clcc  ycm cmgg ck ckcc kj kjmmgc gcmm pjm pjmgj gjtc tceeucm ucm, ajtjm jtjmtu tucm cm,, ajndh jndhca casscmcc cmccmm kcm ajeejmk aj jmkca ca-M -Myyc (0;) (0;)..  Ck Ckcp cpuum sj sjgc gclc lc yc ycmmg kd kdlc lcau auac acmm fcm cmuusdc sdc dt dtuu sjf jfuc ucmmyc ctcs ctcs Scklc—kcm Sckcr-Myc (0:), sjkcmgacm fcmusdc sjmkdrd ecmyc kcpct njrdaetdcr. Kjmg Kj mgcm cm kj kjf fda dadc dcm, m,  fca cacc sjgc sjgclc lc ajtj ajtjmmtu tucm cm ckcl ckclce ce kcr crdd Cl Cllc lcee kcm kcm usce uscecc ck ckcl clce ce nc ncgd gdcm cm  fc fcmu musd sdc. c. Yjrn Yjrnuc uctc tcmm fcmu fcmusd sdcc kd kdtd tdld ldaa kcrd kcrd sjgd sjgd aucs aucscm cmyc yc kd kdmc mcfc fcac acmm ecsdl uscec  sjmkdrd (00). [jtcpd kdtdlda kcrd sjgd ajaucsccm Cllce, pjrnuctcm fcmusdc dtu  ckclce bdptccm Cllce (07). Fcmusdc ecmyc kcpct fjmgolce ncgdcm ycmg Cllce acrumdcacm pckcmyc njrupc rdzad kcm lcdm-lcdm (05).

‫ﺧﺍﺗﻫﺛ‬  ‫ ﻬﺍ‬ ‫ﻡﺷﻬﺨب‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱣﺻﱩﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﺭﺥـ‬ ‫ﻡﺱﺩ ﻬﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺫﯿﺫﺛ‬ ‫ﺍ ﻌﻕﺍ ﺨ‬  ‫ﺁﺱﻭ‬ ‫ﻡﻹ‬ ‫ﻡﺬ ﻩ‬  ‫ﺍ ﺫ ﱮﻐ‬ ‫ ﻡﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻢﻭﻗﻑﺍ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﺟﻫﯿﻈ‬ ‫ﺍﻁ ﻕﺨ‬ ‫ﻒﻫﻠ‬ .‫ﺍﻟﻫ ﻭﺍ ﺭ ﺅ‬ ‫ﺍﻱﺍﺱ‬  ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﺍﻟﱩ ﺍب‬ ‫ﺍ ﻕﯿﻠ‬ ‫ ﻢ ﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﻒ ﺻ‬ . ‫ﻡﺍﻟ ﱩﻉﻼ‬ ‫ﺍ ﺨﻁﺛ‬ ‫ ﻡﻝ‬  ‫ﻡﺍﻒﺱ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱣﺻﱩﺛ‬  ‫ﺲﱮﺨ ﺍ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻡﺱﱩﻹ‬ .‫ﺍﻟ ﱩﺭﺍﺢﻫﯿﻠ‬ ‫ﺱﺢﻮ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ,‫ﺍ ﻫﺻ ﻫﯿﻠ‬ ‫ﻡ ﻜﺍ ﱩﺛ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱮﺨﯽﻠ‬  ‫ ﺟﻫﻌﯿﻠ‬ ‫ﻡﺱﺫ ﻨ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻡﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﺍ ﻫﺭﺲ ﯿﻠ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﯿﻠ‬ ‫ﺧﺍ ﻮ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬.

3> YJMZ[ZY

 

Dmdl Dmdlce ce poao poaoaa-po poao aoaa  ―c ―cqd qdkc kcee yc ycmg mg njmc njmcrr tjrk tjrkcp cpct ct kclc kclcf f qurc qurcmm kcm kcm eckd eckdts ts ycmmg kdau yc kdauct ctac acmm  olj ljee pj pjf fnj njrrdt dtcc ccmm-ppjf jfnj njrd rdtc tccm cm ycm ycmg futc futcwc wctt ttdr dr.. Fcac cac ncr crcm cmgg sd sdcp cpcc pj pjrb rbcy cycc  cacm cacm sjfu sjfucc dt dtuu kj kjmg mgcm cm aj ajmy myca cadm dmcm cm ycmg ycmg tj tjgu gue, e, fc fcsu sual alce ce dc ajpc ajpckc kc golomg golo mgcm cm fjr jrja jacc  yc ycmg mg fjfj fjfjggcm cmgg aj ajnnjm jmcr crcm cm kcm tu tumt mtuumcm mcm Mc Mcnd nd sjr jrtc tc ljpc ljpcss kcr kcrd golomgcm celd  ndk—ce kcm ajsjsctcm. Rjlcmhutmyc adtc foeom ajpckc Cllce ajmy ajmyca cadm dmcm cm yc ycmg mg au auct ct kc kcmm aj ajtj tjgu guec ecmm fj fjmh mhcl clcm cmac acmm cgcf cgcfcc-My Myc. c. Adtc Adtc njrk njrko— o—cc um umtu tua  a  adtc sjlurue  uffct Dslcf. Rjsumgguemyc [uecmlce Tcmg Fcec Yjmycycmg. Rjf jfog ogcc Cl Cllc lcee  fjl jldf dfpc pceeac acmm aj ajf fur urccec ecmm ajp ajpckc ckc hu humh mhum umgc gcmm Mc Mcnd nd Fu Fuec ecf fff ffck ck s.c.w. pjmutup pcrc Mcnd kcm ^csul sjrtc ajpckc ajlucrgc kcm scecnctmyc.

32

 

‫ﺍﻱﺩﱩﺛ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺱﺲﻭ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬  (3 (‫ ﻡﺨ ﻝ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﻬﻭﺩ‬ ‫ ﻛ ﱩﺭﻗﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﱩﻢ ﻹ‬ ‫ﻡ ﻛ ﱩﺭﻗﺐ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻢﺜﻝ‬ ‫ﺼﺱ ﻝ‬ ‫ﻡﺍﻟﱩ ﺍ‬ ‫ﻒﺭﻗﻑﺛ‬ ‫ﻡﺲﺞﻌﯿﻠ‬ ‫ﺍﺑ ﯿﻠ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ﻡﺲﺞﻌﯿﻠ‬  ‫ﺱﺫﯿﺮ‬ ‫ﺢﺻﻠ‬ ‫ﺢﺨﯽﺘ‬ 8‫ﻡﻗ ﺍ‬ ‫ﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﻝ‬ ‫ﻒﺭﻗﻑﺛ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬ ‫ﻡﺲﺞﻌﯿﻠ‬ ‫) ﻼ ﻥء‬. CLCRCM (KCLDL)

(3)  Kcrd Cnu Eurcdrce, ncewcscmyc ^csulullce s.c.w. njrscnkc8 ‖Zffct Tceukd  tjlce njrbjrcd njrcd fjmhckd 73 ctcu 7> golomgcm1 kcm uffct  Mcsrcmdpum kjfdadcm  pulc. Kcm uffctau cacm njrbjrcd njrcd fjmhckd 72 golomgcm.‖ (kdrdwcyctacm  olje [urfukzd, kcm fjmgctcacm 8 “Eckdts Ecscm Reclde)‖.

‫ ﻹ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ ﱩﻢ ﻹ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺋ ﱩﻠ‬ 8‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﻫﺭﻡ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻁﺞﺨ‬ ‫ﻁﻠ‬  ‫ ﱩﻢﻨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻢﻥﻬﻮ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﺍﻟﱩﻌﻝ‬ ‫ﺍﻟﱩﻌﻝ‬ ‫ﺢﺬﻡ‬ ‫ ﺲﺭﺍ ﯿﻝ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻁ ﻹ‬  ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﻛ ﱩﺭﻗﺐ‬ ‫ ﺲﺭﺍ ﯿﻝ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻡ ﱩـ‬ .‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ ﺼ ﻈ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﱩﻢ ﻹ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻜﺍـ‬ ‫ﻁﻼ ﻑﺛ‬  ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺍﱩﺱ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺥﱣﻬﻮ‬ ‫ﻢﱩﻑﺛ‬ ‫ﻡﺲﺞﻌﯿﻠ‬ ‫ ﻼ ﻥء‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﱩﻢ ﻹ‬ ‫ ﻛ ﱩﺭﻗﺐ‬ ‫ﻢﱩﻑﺛ‬ ‫ﺲﺞﻌﯿﻠ‬ ‫ﺍﺑ ﯿﻠ‬  ‫ﻡ ﺱﺫﺍ ﻹ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻢﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬  ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺍﺱﺲﻭ‬ ‫ﻡﻹ‬ ‫ﻡﻢﻠ‬ 8‫ﻗﺍ ﻭﺍ‬ .‫ﻡﺍﺢﺨﻑﺅ‬ ‫ﻢﱩﻑﺛ‬  ‫ﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﻝ‬ ‫))ﺱﻡ ﺍﻩ‬. Kcm kcrd  Cnkullce ndm ―Cfr, actcmyc8 “^csulullce s.c.w. njrscnkc8 “Mds “M dsbc bcyc yc ca cacm cm  kc kctc tcmg mg aj ajpc pckc kc uffc uffcta tauu cp cpcc ycmg ycmg tjlc tjlcee kctc kctcmg mg ajpc ajpckc kc Nc Ncmd md Ds Dsrc rcdl dl,, tjlc tjlckc kcmm bj bjrd rdppu  kjm jmggcm bj bjrrdp dpuu-bj bjrd rdppu sc scf fpcd pcd aclc aclcuu ckc ckc or orcm cmgg ycmg ycmg fj fjmmggcg ggcgce cedd dnum dnumyc yc kj kjmg mgcm cm  tj tjrc rcmg mg-t -tjr jrcm cmgc gcm, m, pc pcst stdl dlce ce kd kdcm cmtc tcrc rc uffc uffcta tauu ckc ckc pu pulc lc ycmg ycmg njrn njrnuc uctt kjfd kjfdad adcm cm.. Kc Kcmm  nc ncew ewcs cscm cmyc yc Nc Ncmd md Dsrc Dsrcdl dl tj tjlc lcee njrb njrbjr jrcd cd-n -njr jrcd cd fj fjmh mhck ckdd 7> golo golomg mgcm cm kcm kcm uf uffc fcta tauu  ca cacm cm nj njrb rbjr jrcd cd-n -njr jrcd cd fj fjmh mhck ckdd 72 golo golomg mgcm cm11 sjfu sjfucm cmyc yc fc fcsu suaa mjrc mjrcac ac , ajbu ajbucl cldd sctu sctu  golo golomg mgcm cm‖. ‖. Ycrc Ycrc sc scec ecnc nctt nj njrt rtcm cmyc yc88 ‖R ‖Rdc dcpc pcac acee go golo lomg mgcm cm ycmg ycmg sctu sctu dt dtuu yc ^cs csuulu lull lllc lce? e?..  Hcwcn cwcn nj njld ldcu cu88 “D “Dcl clce ce fj fjrrjac jac ycm ycmg fj fjmg mgda dauutd hjhc hjhcaaau kcm kcm hj hjhc hca  a  scecnct-scecnctau‖. (kdrdwcyctacm olje [urfukzd).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻉ ﻜﻮ‬  (> ( ‫ﺥ ﱮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﻡﻭ‬ ‫ﻒﺍﻁ ﺨﻡ ﻩ‬  ‫ﺷ﻾ ﻥ‬  ‫ﺥ ﱮ‬ ‫ﺧﺍ ﻐ‬ ‫ﻡﻭ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺱﱣﻜﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ 839>( ‫ﻡ ﯽﻝ )ﺍﻱﻧﻌﺍﻱ‬  ‫ﺷ﻾ ﻥ‬

 

 3;(>) Dtulce Cllce, [uecmfu sjacldcm, tdkca ckc tuecm yc ycmg mg wchdn kdsjfnce sjlcdm Cllce, ycmg fjmbdptcacm sjgclc sjgclc sjsuctu, fcac ecfncacmlce ecfncacmlce kdrdfu pckc-Myc kcm Kdclce ycmg fjmgurusd sjgclc sjsuctu‖. (Cm—cf839>). ‫ﺥﺧﺭ‬ ‫ﻑﻬﺍ‬

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻢﻈ‬ ‫ ﺨﺵ‬ ‫ﻡﻱ‬   ‫﷾ﺍ‬ 8‫ ﺭﺟﻌﻭـ )ﺍﻟﻕﺼﺸ‬ ‫ﻡ ﯿﻨ‬ ‫ﺍ ﺫﻜﻮ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻡﺟﻬﻨ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﻡﺍ ﻘ‬  ‫ﺷ﻾ ﻥ‬  ‫ﺥ ﱣ‬ ‫ﻡﻭ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱ‬  55( “Kcm hcmgcmlce  jmgacu fjfoeom ajpckc [uecm sjlcdm Cllce, sjncn

tdkca ckc  [uecm ycmg wchdn kdsjfnce sjlcdm Cllce, sjgclc sjsuctu cacm ndm dmccsc ajbucld Kdc  ycmg fjmjmtuacm eoauf, kcm ajpckc-Myc acfu kdajfncldacm‖. (Scsecse8 55).

(2 (‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﻢﺍ ﻬﺍ‬ ‫ﻡؾﱩﱩﺍﻡﺍ‬ ‫ ﯿ ﺍﻡﺍ‬ ‫ ﯽﻞ‬ ‫ﻒﻭﻗﻬﻮ‬   ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﺎ‬ ‫ ﻥﻅﺭﻡﺍ ﺕ ﻹ‬ ‫ ﻒ ﻮ‬  ‫ؾﻡ ﻥﺝ‬  ‫ﺥ ﱮ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍﻢﻠ‬ ‫ﻡ ﻧ ﺕ ﺍ‬ ‫ﺱﻡﺍﺲﻹ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍ‬ ‫ﻡﺍﻟﻕﯿ ﺍ‬ ‫ﻢﺨﺩ ﺍﻡﺍ‬ ‫ﻡﺍﻱﺱ ﺫ‬ .‫ ﺭﻡ ﻥﺝ‬  ‫ﻒ ﻧ ﺕ ﺍ‬ ‫ﻢﺍﺱﺥﻑﺍ‬  ‫ﻢﺍﻑ‬   ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡ ﱩﺹ ﺍ‬ .‫ﺙ‬  ‫ﻢ ﯿ ﻥ‬ ‫ﻁﺞ ﻥﺨ‬ ‫ ﻜ ﱮﻝ‬ ‫ﻡﻉﺥﺱ ﻝ‬ ‫ ﺞﺼﺭﻑﺅ‬ .‫ ﻬﯿ ﻥﺝ‬  ‫ ﻩﻌ ﺍﺩ‬ ‫ﺱؾﻑﻗﺍ‬ .‫ ﻉﯿﺨ‬ ‫ﻂ ﻈ‬ ‫ ﻬﺍ‬ ‫ ﺍﺲﻕﺍ ﻥب‬ ‫ﻡﺍﻟﱩﺥﻝ‬ .‫ﺍ ﺫﺼﯿﺨ‬ ‫ﻡﺢ ﱩﺙ‬ ‫ﺟﱩﺍ ﻥب‬ ‫ ﻨ‬  33-0 8 ) .‫ﺍﻟﺥﺭﻡﺝ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻢﯿﻑﺍ‬ ‫ ﺨﻑﺅ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻡ ﺢ ﯿ ﺍ‬.( (2)  “[dkcaace fjrjac fjfpjrectdacm lcmgdt ycmg ckc kd ctcsmyc  ncgcdfcmcace cau  tjlce fjfncmgummyc kcm fjmgedcsdmyc kjmgcm tdckc rjtca. Kcm nufd  tj tjlc lcee aunjmtcmgacm kcm auljtcaaacm pckcmyc gumumg-gumumg kcm au autu tufn fnue ueac acmm pc pckc kcmy mycc  sj sjgc gclc lc hj hjmd mdss nj njrh rhok okoe oe ycmg ycmg sjrc sjrcsd sd11 ajsj ajsjfu fucm cmyc yc dt dtuu fj fjmh mhck ckdd dncr dncrct ct kc kcmm  pj pjrd rdmg mgct ctcm cm nc ncgd gd td tdcp cp-t -tdc dcpp ec ecfn fncc ycmg ycmg fc fcuu ajfn ajfncl cldd (a (ajp jpck ckcc Cllc Cllce) e).. Kcm Kcm Cauu turu Ca turuma macm cm  cd cdrr kc kcrd rd lc lcmg mgdt dt yc ycmg mg nc ncmy myca ca fc fcm` m`cc cctm tmyc yc,, kcm kcm autu autufn fnue ueac acmm njnj njnjrc rcpc pc ajnnum kcm  ndhd aj ndhd-n -ndh dhdd aj ajtc tcfc fcm1 m1 nj njggdt dtuu hu huggc poe oeom om au aurf rfcc ycm ycmg td tdmmggg gggd njr njrfc fcyycmg cmg ycmg ycmg tjrs tjrsus usum um  fj fjmh mhck ckdd rd rdza zadd nc ncgd gd sjgj sjgjmc mcpp ecfn ecfnc1 c1 kjmg kjmgcm cm kjfd kjfdad adcm cm Ca Cauu ed edku kupa pacm cm tcmc tcmcee yc ycmg mg  tc tcmk mkus us (fct (fctd) d) kc kcmm sj sjkj kjfd fdad adcm cmlc lcee (e (ecl cl)) ajnc ajncmg mgad adtc tcmm (k (kcr crdd aunu aunur) r)‖, ‖, (S (Sc` c`88 0-33).

( 35) ‫ﺱﻒﻌﺐ‬ ‫ ﯽﻞ‬   ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﺍ‬ ‫ )ﻡ ﻹ‬37) ‫ﺧ ﻕﺐ‬ ‫ ﯽﻞ‬ ‫ﺍﻴ ﻝ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻥﻅﺭﻡـ‬ ‫ ﻒﻼ‬  ->9). ) >9) ‫ﺲﻋﺫﺐ‬ ‫ ﯽﻞ‬ ‫ﺍﻷﺱ ﺫ‬ ‫ )ﻡ ﻹ‬34) ‫ ﺼ ﺐ‬ ‫ ﯽﻞ‬ ‫ﺍ ﺩ ﺍ‬ ‫ﻡ ﻹ‬ ‫ﺍﻟﻙﺍﺷﯿﺛ‬8 37(

 

 3: “[ “[dk dkca calc lcee fj fjrj rjac ac  fj fjfp fpjr jrec ectd tdac acmm ajpc ajpckc kc um umtc tc,, ncgc ncgcdf dfcm cmcc dc kd kdhc hckd kdac acm? m?,, ajpc ajpckc kc lc lcmg mgdt dt,,  nc ncgc gcdf dfcm cmcc dc kd kdtd tdmg mggd gdac acm? m?,, ajpc ajpckc kc gumu gumumg mg-g -gum umum umgg ncgc ncgcdf dfcm cmcc dc kdnjmtcmgacm?‖ (Gecsydyce8 37->9).

‫ﻗﻭ ﻥﻱ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻡﺍﻟﱣﺬﺱ‬ ‫ﺍﻺ ﺍب‬ ﻾ ‫ ﻙ‬ ‫ﻡﻢﺍ‬ ‫ﻡﺍﻷﺱ ﺫ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﻭﺍب‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﺍﻢﻉﺍ‬ ‫ﺍﻧﻅﺭﻡﺍ‬ ‫ ﻝ‬  393 8‫ ﺀﻢ ﻭـ )ﯽﻭﻧﺾ‬ ‫(ﻱ‬ “ Ac Actc tcac acml mlce ce  (e (ecd cd Fu Fuec ecff ffck ck)! )! Yj Yjre rect ctda dacm cmlc lcee cpc cpc ycmg ycmg ck ckcc kd kdnj njnj njrc rcpc pc lcmg lcmgdt dt kc kcmm  nu nufd fd11 td tdkc kcal alce ce nj njrg rgum umcc nj njnj njrc rcpc pc nu nuat atdd kcm kcm pjrd pjrdmg mgct ctcm cm dt dtuu ncgd ncgd go golo lomg mgcm cm ycmg tdkca njrdfcm‖. (Tumus8393).

‫ﺍﻷ‬ ﻾ ‫ﻷﻡ‬ ‫ ﺍ ﻥب‬ ‫ﻺ‬ ‫ﻡﺍﻟﱩ ﺍﻬﺱ‬ ‫ﺍﻟﱩﯿﻝ‬ ‫ﻡﺍﺧ ﻼﻙ‬ ‫ﻡﺍﻷﺱ ﺫ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﻭﺍب‬ ‫ﺧ ﻐ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ ﱩـ‬  3498‫ﻁﻫﺭﺍـ‬ ‫( ﺍإ ) ﺍ‬ “Rjs “Rjsum umgg ggue uemy mycc pc pckc kc  pj pjmb mbdp dptc tccm cm lcmg lcmgdt dt kcm kcm nufd nufd sjrt sjrtcc sdld sdldee njrg njrgcm cmtd tdmy mycc fclcf fclc f kj kjmg mgcm cm sd sdcm cmg, g, sumg sumggu guee fj fjmh mhck ckdd nuat nuatdd ncgd ncgd or orcm cmgg-or orcm cmgg ycmg ycmg njrc njrcac acl.l.‖‖ (C (Cld ld'' Dfrcm8 354).

﻾ ‫ﺍﱩ‬ ‫ﻡﺍ ﻘ‬ ‫ﻡﺍﻟﱩ ﺍﻬﺱ‬ ‫ﺍﻟﱩﯿﻝ‬ ‫ﻡﺍﺧ ﻼﻙ‬ ‫ﻡﺍﻷﺱ ﺫ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﻭﺍب‬ ‫ﺧ ﻐ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ ﱩـ‬  ‫ﻒ ﺢ ﺍ‬  ‫ﻢﺍ ﻥ‬ ‫ﻢﻠ‬   ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ ﻧﺹ‬ ‫ﻡﻢﺍ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍز‬ ‫ ﻥﻛﻈ‬ ‫ ﻫﺍ‬ ‫ﺍ ﺫﺭ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ ﺩﺭ ﻭ‬  ‫ﻡﺍﻟ ﱩﺻﺫﺍإ‬ ‫ﺍﻟ ﱮﺭ ﺍئ‬ ‫ﻡ ﺼﺭﯽﻞ‬ ‫ﺩﺍﱩ ﻥﺛ‬  ‫ﺥ ﱮ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍ‬ ‫ﻡ ﱩﺘ‬ ‫ﻢﻭ ﻬﺍ‬ ‫ ﻌﺨ‬ ‫ﺍﻷﺱ ﺫ‬ ‫ ﻨ‬  30; 8‫ ﻌﻕ ﻭـ )ﺍﻟﺞﻕﺭﺅ‬ ‫ ﻕﻭ ﻥﻱ‬ ‫ ﺍ ﻥب‬ ‫ﻺ‬ ‫ﻡﺍﻷﺱ ﺫ‬   ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﺍ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫(ﺍ ﻫﺻ ﱩﺥﺭ‬ "Rjs "Rjsum umgg ggue uemy mycc pc pckc kc  pj pjmb mbdp dptc tccm cm lcmg lcmgdt dt kcm kcm nufd nufd,, sd sdld ldee njrg njrgcm cmtd tdmy mycc sd sdcm cmgg

kcm fclcf,  ckcmyc pjrceu (acpcl) ycmg njrlcycr kd lcut fjfncwc ncrcmg ycmg  njr`cjkce ncgd  fcmusdc, cdr ycmg kdturumacm Cllce kcrd lcmgdt ycmg kdgumcacm um umtu tuaa fj fjmy myun unur urac acmm  nufd nufd sj sjsu sukc kcee fc fctd td kc kcmm fj fjfn fndc dcaa aacm cm nd ndmc mctc tcmg mg-n -ndm dmct ctcm cmgg sjrt sjrtcc

 

 pjmgdscrcm cmgdm  kcm cwcm ycmg kdajmkcldacm cmtcrc lcmgdt kcm nufd, njmcr-njmcr  fjmhckd tcmkc nuatd ncgd orcmg-orcmg ycmg njr`dadr".(Ncqcrce 30;).

30

‫ﻡﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻧﺹ ﺍ‬ ‫ﺍﱩﺬ ﻭ‬ ‫ﻡﺍﻟﱣﻭﺱ‬ ‫ﻡﺱﺲﻭ ﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻒﺎﻢ ﻭﺍ‬  (; (‫ﺧ ﯿﺭ‬ ‫ ﻌﻫ ﻭـ‬ ‫ ﻫﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ 5 8‫()ﺍﻟ ﻙﺍﺓﻠ‬ (;) "Fcac  njrdfcmlce acfu ajpckc Cllce kcm ^csulmyc sjrtc bcecyc (Surcm) ycmg  tjlce cau turumacm. Kcm Cllce fcec fjmgjtceud cacm  pjrnuctcmfu". ([ecgecnum85). ([ecgecnum85).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻒﺬ ﻜﻮ‬  (: (‫ ﺼﺭ ﻭـ‬ ‫ﱩﻹ‬  ‫ﻒ‬   ‫ﺍﻟ ﱩﻉﻼ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﺍ ﺫ ﱮﻐ‬ ‫ ﻌﺨ‬ ‫ﻒﺍﻫﻉﺍ‬ ‫ﺍ ﺫ ﱣﻐ‬ ‫ﺱﱣﻜﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ 2> 8‫)ﯽﻭﻧﺾ‬ ( (:) "Dtulce Cllce [uecmfu ycmg eca tdkca ckc ajnjmcrcm kd lucr dtu, fjlcdmacm ajsjsctcm, fcac fjmgcpcace acfu njrpcldmg"? (Tumus82>).

(0 () 8‫ﻁ ﯿﻮ )ﺍﻟﺫﺨﯽﺨ‬  ‫ﺷ﻾ ﻥ‬ ‫ ﻜ ﱮﻝ‬ ‫ﻡﻡﻭ‬ ‫ﻡﺍ ﺍﻂﻠ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱩﻅﺍﻡﺭ‬ ‫ﻡﺍﻺﺧﺭ‬  ‫ﺍﻷ ﱩﻡ‬ ‫ﻡﻭ‬ 2 (0) "Kdclce ycmg Cwcl kcm Tcmg caedr, caedr, ycmg Kecedr kcm ycm ycmgg nctedm kcm Kdc fjmgjtceud sjgclc sjsuctu."(Eckdk82).

‫ﻡﺍﻴﺥ ﺍ‬  ‫ﺍ ﺩﻼ‬ ‫ﻉﻡ‬ ‫ﺱﱮﻘ‬ ‫ﻡﺟﻨ‬ ‫ﻡ ﺞﻕﻹ‬ .‫ﻒﺍ ﻥـ‬ ‫ﻁ ﯿﻬﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬  ‫ﺥ ﱣ‬ ) ->0 8‫ﺱﻱ)ﺍﻟﺭﺢﻫﻠ‬ >7 "Rjgclc ycmg ckc kd nufd dtu cacm ndmcsc. Kcm tjtcp Ajacllce tuecmfu ycmg fcec cgumg kcm fcec fuldc‖. (^cefcm 8 >0->7)

 

(7 (‫ﺍﻷﻧﻌﺍﻱ‬ ‫ﻡﻢﻠ‬ ‫ ؾﻡﺍﻑﺟﺍ‬ ‫ ﻧ ﺻﻜﻮ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻜﻮ‬ ‫ﺟﻌﻝ‬ ‫ﻡﺍﻷﺱ ﺫ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﻭﺍب‬ ‫ﻒﺍﻂﺭ‬  7) ‫ﺵ"ﻭ‬T‫ﻟ‬c)‫ﺍ‬mg‫ﺭ‬  ‫ﺼﯿ‬ fjmb‫ﺍ‬d p‫ﻈ‬tc‫ﻫﯿ‬ac‫ﱩﺻ‬m‫ﺍﻟ‬ l‫ﻭ‬cm‫ﻡ‬g‫ﻡ‬dt  k﻾cm‫ﺷ‬ n‫ﻨ‬u‫ﺜ‬f‫ﻢ‬d. ‫ﺾ‬ Kd‫ﯿ‬cp ‫ﻨ‬um‫ﻒﯿ‬ f hc‫ﺬ‬kd a‫ﺍ‬c‫ﻑﺟ‬m‫ﻡﺍ‬k‫ؾ‬crd  33) 8‫ﺱ(ﻝ‬ ‫ﺥﻱ‬j‫ﺙ‬m‫ﺱ‬  hjmdsfu njrhokoecm  (njrpcscmg-pcscmg (njrpcscmg-pcscmgcm), cm), njgdtu hugc kcrd ndmctcmg tjrmca  (kdbdptcacm) njrpcscmgcm, ycmg Kdc pjrajfncmgacm kdctcs nufd. [dkca ckc

37 sjsuctupum ycmg fjmycfcd-Myc kcm Kdclce fcec fjmkjmgcr kcm fcec fjldect." (Ryurc833).

(5 (. ‫ ﺢﺨ‬ ‫ﺥ ﻑﻭﺍ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﻜﻠ‬ ‫ﻡ ﻮ‬ .‫ ﻭ ﺨ‬ ‫ﻡ ﻮ‬ ‫ ﺨ‬ ‫ ﻮ‬ .‫ﺍﻟ ﱩﺼﻫﺨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ .‫ ﺢﺨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻡﻭ‬ ‫ ﻝ‬  ‫ ﺍﻱﺧﻼﻍ‬8 3-;). ( (5) (5) "Ac Actc tcac acml mlce ce88  Kd Kdcl clce ce Tc Tcmmg Fc Fceec Jsc, sc, Cl Cllc lcel elce ce pus pusct pjr jrfo foeo eomc mcmm, Kdc tdkca  njrcmca kcm tdkca pulc kdpjrcmcaacm. Kcm tdkca sjsuctu ycmg fjmycfcdmyc". (Daelcs83-;)

‫ﺨﺢﻭﺨﺍـ ﻐ‬ ‫ ﻌﻨ‬  ‫ﻧﻗ ﺕﻭﻱﺍ‬ ‫ﻡﻒﻮ‬  ‫ﻑ‬ ‫ﻢﺍﻝ‬   ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺻﺍﻫﺍ‬ ‫ﻢﺍﻟﻈﱩ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻢﻨ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻡﺍﻜ‬ ‫ ﻧﺷﺹﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﻡ‬ ‫ﺱ ﻥ ﺫ‬ ‫ﻉﱩﺍﻢﻠ‬   ‫ﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﻷـ‬ ‫ﻜﻮﻡﺍ‬ ‫ب‬ ‫ﻫ ﺍﻭﺍـ‬ ‫ﻟﻢﱩﺻﺍ‬ ‫ﻥﺛﺍ‬ ‫ﺧﻬﺩﻐ‬  ‫ب‬ 09 8‫()ﺍﻟ ﻫﻝ‬ "Ctcu sdcpcace  ycmg fjmbdptcacm lcmgdt kcm nufd, kcm tjlce fjmu fj muru ruma macm cm cd cdrr  kc kcrd rd lc lcmg mgdt dt umtu umtuaf afu, u, lc lclu lu ca cauu tu tufn fnue ueac acmm kjmg kjmgcm cm cdr cdr dt dtuu njnj njnjrc rcpc pc ajnum ycmg  dmkce sjrcsd, ycmg acfu tdkca kcpct tufnueacm poeom-poeommyc. Ckcace [uecm  lcdm kdscfpdmg Cllce? Fjfcmg fjrjac dtu orcmg-orcmg ycmg fjmydfpcmg" (Mcfl8 09).

(4 (>:: 8‫ﺍ ﻕﱣﻭﻱ )ﺍﻟﺞﻕﺭﺅ‬ ﻾‫ﺍ ﺫ ﱣ‬ ‫ﻡﻭ‬ ‫ ﻱ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬.( (4) "Cllce, ycmg tdckc [uecm ycmg wchdn kdsjfnce sjlcdm Kdc, ycmg

 

edkup kcm njrkdrd sjmkdrd…". (Ncqcrce8>::).

(39 (33 8‫ﺍ ﺼﯿﺭ ﺍ)ﻟﺵﻭﺱﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﯿﻈ‬ ‫(ﻡﻡﻭ‬ (39) "Kcm Kdclce Tcmg Fcec Fjmkjmgcr kcm Fcec Fjmgjtceud". (Ryurc833).

(33 () )3 8‫ﻗﺨﯽﺭ )ﺍﻟﻫﻩﻘ‬  ‫ﺷ﻾ ﻥ‬  ‫ﺥ ﱮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﻡﻭ‬ ‫ﺍ ﻫ ﻘ‬ ‫ ﺨ ﻩ‬ ‫ﺍﱩﺬ ﻭ‬ ‫ﺍﺱ ﻕ‬

33) "Fcec subd Cllce ycmg kd tcmgcm-Myclce sjgclc ajrchccm, kcm Kdc fcec aucsc ctcs sjgclc sjsuctu." (Fula83).

(3> (;9 8‫ﻒ ﻜﻭـ )ﺍﻟﻥﺫﻝ‬ ‫ﺥـ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺱﺩ ﺍﻩ‬ ‫ﻉﺍ‬  ‫ ﺵ﻾ ﻥ‬ ‫ﻗﻭ ﺍ‬ ‫( ﱩﻫﺍ‬ 35 (3>) "Rjsumgguemyc "Rjsumgguemyc `drfcm-au ajpckc ssjsuctu, jsuctu, cpcndlc cau fjmge fjmgejmkcad jmkcad ckcmyc, Cau ecmyc fjmgctcacm 8 Hckdlce, fcac hckdlce dc."(Mcel8;9). (32

(‫ ﻜ ﱮﻝ‬ ‫ﻡﻡﻭ‬ 

>4 8‫ﻁ ﯿﻮ )ﺍﻟﺞﻕﺭﺅ‬  ‫(ﺷ﻾ ﻥ‬ (32) "Kcm Kdc dtu Fcec Fjmgjtceud sjgclc sjsuctu". (Ncqcrce8>4) ‫ﻡﺲﻈ‬ 

54 8‫ﻁ ﻑﻫﺍ ) ﺍﻴﻁﺭﺍﻙ‬  ‫ﺷ﻾ ﻥ‬  ‫ﺥ ﱩ‬ ‫(ﺱﱣ ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩـ‬  "Yjmgjtceucm [uecm acfd, fjldputd sjgclc sjsuctu". (C'rc`8 54). ‫﷾ﺍ‬ 43 8‫ ﻛﻌ ﻭـ)ﺍﻟﻥﺫﻝ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫( ﻌ ﻮ‬ "Rjsumgguemyc Cllce dtu Fcec Fjmgjtceud cpc ycmg acfu ajrhcacm".

(Mcel 8 43).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫(ﻒﺻﺞﺫﺍـ‬ (3; (43 8‫ ﺼ ﻭـ)ﺍﻟﻫﺀﻢﻥﻭـ‬ ‫ﻁ ﱩﻫﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ (3;) "Fcec subd Cllce kcrd pckc cpc ycmg fjrjac sd`ctd".(Fu'fdmum8 43)

(3: (05 8‫ﻡ ﺥﺍﺱ )ﺍﻟﻕﺼﺸ‬   ‫ ﺵﺍ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ ﺥ ﻐ‬ ‫ﻡﺱﱣﻘ‬ ( (3:) "Kcm [uecmfu fjmbdptcacm cpc ycmg Kdc ajejmkcad kcm Kdc  pdlde". (Scsece805).

; 8‫ ﻌﺨ ﺍ)ﻟﺭﻡﻱ‬ ‫ﻡﻢﻠ‬ ‫ﻗﺞﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺍﻷﻢﺭ‬  ‫( ﱩ‬

“Ncgd Cllce-lce sjgclc pjracrc, pckc sjnjluf kcm sjsukcemyc."(^uf8;).

 

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻜﱮﻞ‬ ‫ﻱ‬ (30 (>50 8 ‫ﻡﺲﻌﻬﺍ ) ﺍﻟﺞﻕﺭﺅ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻛﻑﺻﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ .( (30) "Cllce tdkca fjfnjncmd sjsjorcmg fjlcdmacm sjdfncmg kjmgcm ajauctcmmyc." (Ncqcrce8 >50).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻛ ﱩﻜﺭﻡﺍ‬ ‫ﻗﻭﻑﻢﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻁﱩﺍ ﻥز‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻁﻠ‬  (37 (8‫ﻱ‬ ‫ ﻍ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬ ‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ﻡﺟ ﱩﻝ‬ ‫ﻁ ﱩﺹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﯽ ﻑﻉﺍ‬ ‫ﻡﻁﻥﻨ‬  .‫ﻗﺨﺱ ﻩ‬ ‫ ﻕﺨﺱﻡﺍ‬ ‫ ﻠ‬ ‫ﻒ ﱩﻜﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻛ ﱩﻜﺭﻡﺍ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﺍ ﺥ ﻐ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻛ ﱩﻜﺭﻡﺍ‬  ‫ﻗﺨﺱ ﻩ‬ ‫ ﻕﺨﺱﻡـ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﻒ ﱩﻜﻮ‬ ‫ﺍ ﺥﺍ ﻐ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻛ ﱩﻜﺭﻡﺍ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﺍ ﺥ ﻐ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻛ ﱩﻜﺭﻡﺍ‬ 8‫ﺥﺧﺭ‬ ‫ ﻛ ﻥﻀ‬  ‫ ﻭﺍﻟ ﱮﺵﯿﺠ‬ ‫))ﺱﻡ ﺍﻩ‬. (37) “Eckdts  kcrd Dnmu 'Cnncs, ncewcscmyc orcmg ncmyca (sjkcmg)

fjfdadracm ajckccm  Cllce Tcmg Fcec Fuldc kcm Cgumg, fcac Mcnd s.c.w.  njrscnkc8 "Njr`dadrlce  acfu sjacldcm tjmtcmg fcealua Cllce kcm hcmgcmlce acfu sjacldcm njr`dadr  tjmtcmg kzct-Myc, acrjmc acfu sjacldcm tdkca cacm fcfpu fjmg fj mggc gcpc pcdd-My Myc" c".. Kc Kcmm  kc kcrd rd Dnmu Dnmu "C "Cnn nncs cs hu hugc gc kjmg kjmgcm cm lcdm lcdm pjra pjract ctcc ccm8 m8 "Njr "Njr`d `dad adrl rlce ce acfu sjacldcm tjmtcmg fcaelua (bdptccm-Myc) kcm hcmgcmlce acfu njr`dadr

34 tjmtcmg Aecldq (Cllce), acrjmc acfu sjacldcm tdkca cacm fcfpu fjmggcpcd Myc." (Kdrdwcyctacm olje Cnu Rycdae).

‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻝ‬  ‫ﺷ﻾ ﻥ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺵ ﻥﺭ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ ﻧﺹ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻗﺍ ﻭﺍ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻗﺨﺱ ﻩ‬ ‫ﺢ ﱩﻐ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻗﺨﺱﻡﺍ‬ ‫ﻡﻢﺍ‬  ‫ﻗﺭﺍﻂﯿﺾ‬ ‫ ﺩﻌ ﻭ ﻨ‬ ‫ ﻩﱩﺍز‬ ‫ﻡﻡﻑﺨ ﻝ‬ ‫ﺱﺍ‬ ‫ﻭ ﻑ‬ ‫ﻢﻭﺲﻹ‬ ‫ ﻨ‬   ‫ﺟﺍ‬ ‫ﺍﱩﺬ ﻭ‬ ‫ﺍ ﻜ ﺍإ‬  ‫ ﻧﺹ‬  ‫ ﱩﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻝ‬ ‫ﺍﺍﺙﺥﻱ‬  ‫ﻡﻱ‬ ‫ ﻧ ﻮ‬ ‫ ﻌ ﻫﻭﺍ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻡﻁﱮﻫ ﻮ‬ ‫ ﯿﻑﺭﺍ‬ ‫ﻡ ﺥ ﻭـ‬ ‫ ﺞﺨﻡ ﻬﺍ‬  43 8‫ ﻌ ﻭـ )ﺍﻱﻧﻌﺍﻱ‬ ‫ﺧﻭﺿﻬﻮ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫(ﻉﺱﻡﻮ‬ "Kcm "K cm fjr jrja jacc  td tdkc kcaa fj fjmmge gecr crgc gcdd ajpck jpckcc Cl Cllc lcee sjncg jncgcd cdfc fcmmc fj fjst stdm dmyyc,

kda kdaclc clc fj fjrj rjac ac  njr jrac actc tc 8 Cl Cllc lcee td tdkc kcaa fj fjmu muru ruma macm cm sjs sjsuctu uctupu pumm ajp ajpckc ckc fc fcmmusdc usdc." ." Actc Ac tcac acmmlc lce8 e8 Rdc dcpc pcaace  yc ycmmg fj fjmu murrum umac acmm ad adtc tcnn ([ ([cu curc rct) t) ycmg cmg kd ncwc ncwc olje lje Fu Fusc sc sjncgcd bcecyc kcm pjtumhua ncgd uffct fcmusdc, ycmg acfu hckdacm ljfncrcm ljfncrcm, (sjncgdcm)  acfu fjfpjrldectacm kcm ncmyca kdcmtc tcrrc acfu ycmg fjmyjfnumydacm, pckcecl  tjlce kdchcracm ajpckc acfu cpc ycmg acfu kcm  ncpca-ncpca acfu  tdkca ajtceud. Actcacmlce8"Cllcelce (ycmg fjmurumacm-myc)

 

ajfukdcm ndcracmlce fjrjac njrfcdm-fcdm kclcf ajsjsctcm."(Cm'cf843).

(35 (37-‫ﺱﻗﻮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ ﻫﺍ‬. (35) Rjncgcdfcmc ycmg tjrkcpct kclcf mofjr 37 kd ctcs.

(34 (﻾ ‫ﺁﻡ‬ ‫ﺱﺲﻑﻼ‬ ‫ﺍ ﻫﻼ ﻜﺛ‬ ‫ﺟﺍﻁﻝ‬ ‫ﻡﺍﻷﺱ ﺫ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﻭﺍب‬ ‫ﻒﺍﻂﺭ‬  ‫ ﱩ‬ ‫ﺍ ﺫﻫﺨ‬  3 8‫ﻡﺱ ﺍﺵ )ﻒﺍﻂﺭ‬ ‫ﻡ ﻼء‬ ‫ﻢﺜ ﻹ‬ ‫ﺟ ﺫ ﻥﺛ‬ .( (34) (34) "Rjg "Rjgcl clcc  Yuhd Yuhd nc ncgd gd Cllc Cllcee pj pjmb mbdp dptc tc lcmg lcmgdt dt kcm kcm nufd nufd,, ycmg ycmg fj fjmh mhck ckda dacm cm Fclc Fc lcda dact ct sjn jncg cgcd cd  utu tusscm cm-u -utu tusscm yc ycmg mg njr jrsscy cycp cp,, ckc ckc ycm ycmg kuc, uc, td tdgc gc kcm ckc ckc ycmg cmg jfpct"(@ctedr83).

(>9 (). ) >7) ‫ ﻌﻫ ﻭـ‬ ‫ ﻢﺭ ﻩ‬ ‫ﻡﻡﻮ‬  ‫ ﺍ ﻕﻭ‬ ‫ ﺻ ﻭ ﻨ‬ ‫ﻱ‬ .‫ﻢﻜﺭﻢﻭـ‬ ‫ﻁ ﺍﺩ‬ ‫ﻝ‬

  ‫ﺍﻱﻧﺞﯿﺍ‬ >0->7(

(>9) "Nceacm pcrc Fclcdact dtu ecfnc ycmg kd fuldcacm (tjreorfct)

ycmg tdkca fjmkceulud `drfcm Cllce, sjkcmg fjrjac sjlclu fjmgjrhcacm pjrdmtce  Myc."(Cmndyc'8>0->7).

‫ﻡﺍ ﺫ ﺍﺩﺱ ﺅ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍز‬ ‫ﻡ ﻭﺩﻡﺍ‬ ‫ﺱﺍ‬ ‫ﺍ ﻑ‬ ‫ﻡ ﻡ ﯿﻜﻮ‬ ‫ ﻧ ﺻﻜﻮ‬ ‫ ﻭﺍ‬ ‫ﺍﻢ ﻭﺍ‬  ‫ﺍﱩﺬﯽﻠ‬ ‫ ﺍ ﱣﻬﺍ‬  ‫ ﱩ‬ ‫ ﻌﺼﻭـ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺷﺨﺍﺩ‬ ‫ﻏﻼ ﺹ‬ ‫ﻢﻼ ﻜﺛ‬ ‫ﻁ ﯿﻬﺍ‬  ‫ ﺀﻢﺭﻡـ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻡ ﻛﻌ ﻭـ‬ ‫ ﻢﺭﻡﻮ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ 0 8‫()ﺍﻟ ﺫﺭﯽﻮ‬

>9 "Wcecd orcmg  ycmg njrdfcm hcgclce kdrdfu kcm ajlucrgcfu kcrd cpd mjrcac ycmg  ncecm ncacrmyc kcrd fcmusdc kcm nctu, pjmhcgcmyc ckclce pcrc Fclc Fc lcda dact ct yc ycmg mg  ac acsc scr, r, yc ycmg mg aj ajrc rcss kc kcmm yc ycmg mg td tdkc kcaa pjrm pjrmce ce fj fjmj mjmt mtcm cmgg pjrd pjrdmt mtce ce Cllc Cllce, e, kcm fjrjac sjmcmtdcsc fjmgjrhcacm cpc ycmg kdpjrdmtceacm." ([cerdf80).

(>3 (‫ﻱ‬ ‫ﻗﺍ ﻭﺍ‬ ‫ﺧﯿﻛﻑﺛ‬ ‫ﻢﻥﻬﻮ‬ ‫ﻡ ﻡﺟﺾ‬ ‫ ﻜﺭﻡﻮ‬ ‫ ﯿﻨ‬ ‫ ﺼﻝ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ﯽﺨ ﻬﻮ‬ ‫ﺱ ﻝ‬ ‫ﻒ ﱩﻫﺍ‬  79 8‫ ﻭ ﻥﻁ )ﺍﻟﻬﻭﺩ‬ ‫ﻗﻭﻱ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺁﺱﺲ ﺍ‬ ‫ ﱩﺍ‬ ‫ﺥﻞ‬ ( (>3) "Fcac  ajtdac Mcnd Dnrcedf fjldect tcmgcm fclcdact tdkca   fjmmhc fj hcfc fcee ed edkc kcmmgc gcmm,  yc ycmmg fjfc fjfcmmkc kcmmg cm cmjje kcm kcm fjr jrcs cscc tc tcaaut, ut, nj njra ract ctcl clce ce pcr crcc

 

Fclc Fc lcda dact ct88 Hcmg Hcmgcm cmlc lcee  ac acfu fu [c [cau aut, t, sjsu sjsumg mggu guem emyc yc acfd acfd kd kdut utus us umtu umtuaa fj fjmg mgec eckc kcpd pd acuf Lute". (Euk879).

(>> (>9 8  ‫ ﻛ ﺭﻡـ )ﺍﻱﻧﺞﯿﺍ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﻡﺍﻟﱩ ﺍﻬﺱ‬ ‫ﺍﻟﱩﯿﻝ‬ ‫( ﺻﱮﺫﻭـ‬

"Rjpcmhcmg fcsc tdckc putus-putusmyc fjrjac fjmsubdacm [uecm." (Cmndyc8>9).

‫ﻁﻅﯿﻑﻫﺍ‬ ‫ﻗﻭﻑﻱ‬ ‫ ﻭ ﻭـ‬ ‫ ﱩﻜﻮ‬ ‫ ﺍﻑﺍ‬ ‫ﺍ ﻫﻼ ﻜﺛ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺍﱩﺥﺬ‬ ‫ ﺍ ﯿﻠ‬ ‫ﺱﱣﻜﻮ‬ ‫ ﻒ ﺱﺍﻛﺥﻱ‬  ;9 8  ‫)ﺍﻱﺲﺭﺍ‬ ( "Ckc "C kcac acee [uec [uecmf mfuu  tj tjlc lcee fj fjfd fdld ldee acfu acfu sjac sjacld ldcm cm sjnc sjncgc gcdd cmca cmca lcad lcad-l -lca cadd kcmm fj kc fjmmhc hckd kdac acmm  cm cmca ca pjr jrjf jfppuc ucmm aj ajppck ckcc pcr crcc Fc Fclc lcda dact ct ?"R ?"Rjsum jsumgggu guem emyyc acfu acfu tjlce fjmgctcacm ubcpcm ycmg njscr (koscmyc). (dsrc'8 ;9).

‫ﱩ‬ (>2fcsc (>9tdckc 8  ‫ﯿﺍ‬putus-putusmyc  ‫ ﺍﻬﺱ‬fjmsubdacm ‫ ﻛ ﺭﻡـ )ﺍﻱﻧﺞ‬ ‫ﻱ‬fjrjac ‫ﻡﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ ﯿﻝ‬ ‫[ﻭـ‬uecm." ‫( ﺻ ﱮﺫ‬ (>2) "Rjpcmhcmg ‫ﱩ‬

(Cmndyc'8>9)

(>; (30; 8‫ﻢﻌﻭﻱ )ﺍﻟﺼﺍ ﺍب‬ ‫ﻢﻕﺍﻱ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﻢﱩﺍ‬ ‫(ﻡﻢﺍ‬ (>;) "Kcm tdkca ckc kcrdpckc acfd (Fclcdact) fjlcdmacm fjfpumycd ajkukuacm ycmg tjrtjmtu". (Rec``ct830;).

(>: ()37 8‫ﺍﻟﺫﺍﻗﺛ‬ ) ‫ ﻫﺍ ﺛ‬ ‫ ﻭﻢ ﻥﺬ‬ ‫ﻒﻭﻗﻬﻮ‬ ‫ﺱﱮﻘ‬ ‫ﻁﺭػ‬ ‫ﻡ ﺫﻫﻝ‬ 

>:)) "Kcm pckc ecrd dtu ckc kjlcpcm Fclcdact fjmhumhumg 'Crsy [uecmfu kd ctcs fjrjac." (Ecqqce8 37).

(>0 (). ‫ ﺭﺱﻥﺅ‬ ‫ﺱ ﻥﻱ‬ ‫ ﺍ‬ .‫ﺲﻛﺭﻥﺅ‬ ‫ ﯽﺨ ﻭ‬ .‫ﻢﻋ ﱩﻬﺭﻥﺅ‬ ‫ﻢﺭ ﻭﻁ ﻥﺛ‬ .‫ﻢﻜ ﱩﺭﻢ ﻥﺛ‬ ‫ﺱﺫ ﻥﻞ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﻁﺞﺾ‬8 32-3:( >3 (>0) "Kd kclcf ljfncrcm-ljfncrcm ycmg kdfuldcacm, kdhumhumg kcm kdsubdacm, kd tcmgcm pcrc utuscm (Fclcdact) ycmg fuldc lcgd njrncatd."(Cncsc83230).

(>7 () 8  ‫ﺍ ﻫﻥﺬﺱﯽﻠ )ﺍﻟﺵﻌﺭﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻜﻭـ‬ ‫ﻗ ﻘ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ .‫ ﻷﻢﯿﻠ‬ ‫ﻡئ‬342-34; ‫ﺍﻟ ﱣﺭ‬ ‫ ﻨ‬  ‫ﺹ‬ (>7 (>7) "C "Cll-Su Sur— r—cm cm  kdn dncw cwcc tu turu rumm ol olje je ^ue ueuul Cf Cfdm dm (H (Hdn dnrd rdl) l),, ajpck jpckcc ectd ectdfu fu

 

cgcr acfu  fjmhckd golomgcm orcmg ycmg fjmycfpcdacm pjrdmgctcm". (Ryu'crc8342-34;)

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻒ ﱩـ‬ ‫ﻡﻢﯿﻜ ﺍ‬ ‫ﻡﺟﺞﺭﯽﻝ‬ ‫ﻡﺱﺲ ﻨ‬ ‫ ﻜ ﻨ‬ ‫ﻡﻢﻼ‬  ‫ ﱩ‬ ‫ﺍ‬  (>5 (‫ﻁﺨﻡ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻢﻠ‬‫ﻁﺨ ﱝﻡ‬ ‫﷾ﺍ‬ 45 8‫ﻜﺍﻒﺭﯽﻠ )ﺍﻟﺞﻕﺭﺅ‬ ( (>5) "Ncrcmg sdcpc fjfusued Cllce, Fclcdact-fclcdact-Myc, utuscm utuscm-Myc sjrtc Hdnrdl kcm Fdacdl, fcac Cllce cacm fjfusued orcmg-orcmg ac`dr". (Ncqcrce845).

‫ﻡﻡﺬﺍ‬ ‫ﺟﺞﺭﯽﻝ‬ ‫ﻡ ﺍ‬   ‫ﺍﻟ ﱣﺵﻬﺨﺍ‬ ‫ﻒﺍﺨﺱ‬ ‫ﺍﻟﺍﱩﺨﺱ‬ ‫ﻡﺬ ﻩ‬ ‫ﻡ ﱩﻢﺍ‬....‫إ‬  ‫ﺟﻥﺨ ﻥ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﺲﻫﺭ ﺅ‬ ‫ﻁﻠ‬  :97 ‫ﺱﻛﺫﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺍ ﺫﯿﻠ‬ ‫ )ﺱ ﺍﺫ‬.(‫ﺍﻟ ﺍﺥﺱ ﻝ‬ ‫ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬....‫ﻢﻜﺍ ﯿﻝ‬.( “Eckdst kcrd scfurce ndm Humkun8 "Ckcpum rufce dmd ckclce rufcemyc  pcrc syueckc—  kcm cau ckclce Hdnrdl kcm dmd Ckclce Fdacdl"……kcm sjtjrusmyc. (kdrd kdrdwc wcyyct ctac acmm ol olje je  nu nuaaec ecrrd, tj tjrrsj sjnnut kcl clcf cf adt dtccn ^dy dyck cklu luss Re Recl clde dedm dm,, Ec Eclc lcfc fcmm :97).

(>4 () 8‫ ﻛﻌ ﻭـ ﺍ)ﻱﻧﻛﻋﺍﺱ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ ﻌ ﻫﻭـ‬ .‫ ﺍ ﯿﻠ‬ ‫ﺱﺍﻑﻢﺍ‬ .‫ ﺫﺍﻒﻅﯿﻠ‬ ‫ﻁ ﯿﻜﻮ‬ ‫ﻡ ﱩـ‬ 39-3> (>4) "Rumggue kd kd ctcsfu dtu ckc pjmgcwcs (Fclcda (Fclcdact) ct) ycmg fuldc ycmg sjlclu fjmbctct, fjmgjtceud cpc-cpc ycmg acfu ajrhcacm (Dm`dtecr839-3>). (29

(‫ﻡﻱ‬ 

‫ﻁﻥﻨ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﺁﻡ ﻘ‬  ‫ﺥ ﱣ‬ ‫ﻡﺍ ﺀﺍﺩ‬ ‫ﻡﺍ ﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﻈ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻁ ﻮ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﻘ‬ ‫ ﯿﺾ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ ﻕﻞ‬  20 8  ‫ﺍﻱﺲﺭﺍ‬ ) .‫ﻢﺻ ﻭ ﻑﻱ‬.( (29) "Hcmgcm  jmgacu fjmgdautd cpc-cpc ycmg tdkca acfu ajtceud, sjsumgguemyc pjmkjmgcrcm,  pjmgldectcm kcm ectd dtu ajsjfucmyc cacm kdtcmycd."(Dsrc'820).

>>

8‫﷾ﺍﻂ ﻈﻁﻥﻨﻁ ﯿﻗﺍ ﺍ‬ ‫ﺍ﷾ﺍ‬ ‫زﻟﱮ ﺍﻁﻥﺨ‬ ‫ﻉﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺿﻱﻝﺍ‬ ‫ﻉﺍﺭبﺱ‬ ‫ﻁﻫ‬ ‫ﻍﻁﻠﻱ‬  ‫(ﺭ‬2‫ﻌ‬3‫﷾ﺍ(ﺍﻟ ﱩﺵ‬ ‫إﺱﺷﺨﺲﯽﻭﺨ ﺲﺍﻭﺍﺩ‬ ‫ﺱﺟﯿﻝﻫﺍﺷﺨﯽﺫﺨﻠ ﺟ ﺍﻭﺫ ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ ﺢﱩﻹ ﺟ ﺾ ﻹ ﺍﻟﱩ ﱮﻹ ﻍ ﻱ‬.‫ﻱ ﺭ ﻝ ﻁ ﯿﻨ ﺭ ﺍﻟ ﱩﺻﻛﺭ ﻡﻱ ﻌﺭ ﻨ ﻢﱩﺍ ﺢﺨ‬ 

 

.‫ ﺍﻢﺫ ﱩﻫﺨ ﺧ ﺭ ﻹ ﻁﻠ ﺍﻴﺲﻼﻱ‬8‫ﻒ ﺲ ﺨﺱﺥ ﯿﻨ ﻡﻡﺿﻈ ﱩﯿﻨ ﻁ ﻹ ﻒﺥﺬﯽﻨ ﻡﻗ ﺍ‬  ‫﷾ﺍ ﻡ ﱩـ ﻢﺫ ﱩﻫﻑﺨﺍ‬ ‫ ﺍﻴﺲﻼﻱ ـ ﺵﻬﺨ ـ ﻱ ﻨ ﱩﻱ ﺍﺍ﷾ﺍ‬8‫﷾ﺍ ﻍ ﻱ‬ ‫ﻒﻕ ﺍﺱﺲ ﻭ ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﻡ ﺫ ﱩﺝ‬ ‫ﺱﻢﻉﺍـ‬ ‫ﻡ ﺼﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺹ ﺍﺅ‬ ‫ﻡ ﺀ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻡ ﻕﯿﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺱﺲﻭ‬  .(‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬. ‫ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ . ‫ﺱﺨﻗﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ .‫ﺲ ﯿ ﻑﻼ‬ ‫ ﯿﻨ‬ ‫ﺍﺲ ﻋﻌﺐ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺍ ﯿﺐ‬ 

23)) “Kcrd Zfcr r.c. njractc 8 "Yckc scct acfd kukua pckc suctu ecrd  njrscfc ^csulullce  s.c.w. kctcmglce sjorcmg lcad-lcad putde njrsde pcacdcmmyc, edtc edtcf f nj njrs rsde de  rc rcfn fnut utmy myc, c, tc tcaa tj tjra rajs jscm cm pc pckc kcmy mycc tc tcmk mkcc or orcm cmgg ycmg ycmg sjkc sjkcmg mg njpj njpjrg rgdc dcmm kcm tdckc  sjorcmg pum kdcmtcrc acfd ycmg fjmgjmclmyc, ajfukdcm njrsdfpue kde kdeckcp ckcpcm cm Mc Mcnnd  kj kjmmgc gcmm fj fjrrcp cpct ctac acmm ajk jkuuc lu lutu tutm tmyc yc ajpc ajpckc kc ajku jkuc lutu lututt Mc Mcnd nd kcm kcm fjljtcaacm ajkuc  tjlcpca tcmgcmyc pckc pcec Mcnd. Lclu dc njractc8 "Ecd Fuec Fu ecff ffck ck tj tjrc rcmg mgac acml mlce ce  aj ajpc pckc kcau au tj tjmt mtcm cmgg Ds Dslc lcf" f",, Mc Mcnd nd fj fjmh mhcw cwcn cn "D "Dsl slcf cf dclc dclcee jm jmga gacu cu fj fjfp fpjr jrsc scas asda dacm cm,,  td tdck ckcc tu tuec ecmm sjlc sjlcdm dm Cl Cllc lce, e, kcm kcm Fu Fuec ecff ffck ck ckcl ckclce ce ut utus uscm cm

Cllc Cllce, e, fj fjmmgj gjrrhc hcac acmm  sec eclc lct, t, fj fjf fnc ncyycr zc zcac act, t, njr njrpu puccsc ^cfc cfckecm kecm kcm kcm pjr jrgd gd echd echd  ndlc jmgacu  fcfpu fjlcauacmmyc". Actc orcmg dtu8 "Njmcr jmgacu….kcm sjtjrusmyc. (kdrdwcyctacm olje Fusldf).

‫ﻒﺕﺭ ﺅ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ ﺫ ﱮﺨء‬ ‫ﻡﻡﻭ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﺼﺱ ﱮﻝ‬ ‫ﺍﻱﻧ ﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻁﺞﺨﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺟﺍ ﺭﺓﻠ‬ ‫ﻁﻠ‬  ‫ﻒﺭﻒﻌﺐ‬   ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺱﻭﻑﺍ‬ ‫ﺲﻫﻌﺐ‬ ‫ﻉ‬ ‫ ﻢﺵﻹ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ ﯿ ﺍ‬ 8‫ﺢﺨﯽ ﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﺢﻹ‬    ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﺍ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ﺥﺱﺲ ﱟﻹ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺟﺍ ﺾ‬   ‫ ﺫﺭﺍ‬ ‫ ﻹ‬  ‫ﺟﺍ‬ ‫ﺍﱩﺬ ﻝ‬ ‫ﺍ ﻫ ﻘ‬ ‫ﻒﻉﺍ‬ ‫ﺱﺁﺲﻹ‬  ‫ ﺍ ﱣﻬﺍ‬ 8‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﻒ ﻧﺹ‬ .‫ؾ ﱮﻢ ﻭ ﻹ‬ ‫ﻒ ﺐ‬ ‫ﻒﺭﺟﻌﺐ‬ ‫ﻢﻥﻨ‬ ‫ﻒﺭﻁﺞﺐ‬ ‫ﻡﺍﻱﺱ ﺫ‬  ‫ﻡﺢﻫﻹ‬ .‫ﻒﺍﻡﺩﺭ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱣﺭﺟﺹ‬ .‫ﻒﻋ ﱮﻬﺭ‬ ‫ﻡ ﺍ ﻘ‬ .‫ﻒﻜﱮﺭ‬ ‫ﻡﺱﱩﻘ‬ .‫ﻒ ﻧﺬﺱ‬ ‫ ﻮ‬ .‫ﺍ ﻫ ﱩﺨﱮﺭ‬  “Kcr “K crdd Hcnd Hcndrr  nd ndmm Cn Cnku kull llce ce Cm Cmse secr crd, d, kcm kcm kd kdcc fj fjmb tj pj‫ﻭ‬rdok  ‫ﻹ‬g ‫ﺢ‬pjrd ).j ‫ﺱﻝ‬mbjr ‫ﺍ‬jrdt ‫ﺥ‬dtca ‫ﺞ‬cacm ‫ ﺍ)ﻟ‬cm‫ ﻈ‬tjmt ‫ ﺍ‬mtcm ‫ﻡ‬cmg ‫ﺍﻟ‬okj

wcey wc eyu, u, ac actc tcmmyc yc88  "s "sjw jwca catu tu ca cauu (Mcn (Mcnd) d) sjk jkcm cmgg njr jrhc hclc lcm, m, td tdnc nc-t -tdn dncc cau cau fj fjmk mkjm jmgc gcr  r  su sucr crcc kc kcrd rd  lc lcmg mgdt dt,, fcac fcac ca cauu fj fjmg mgcm cmga gact ctac acmm ajpc ajpclc lcau au.. [dnc [dnc-t -tdn dncc tcfp tcfpca ca Fc Fclc lcda dact ct ycmg pjrmce  kctcmg kd guc Edrc' kceulu kukua kdctcs aursd kdcmtcrc lcmgdt kcm  nufd, fcac  tcautlce cau kcm ajfncld pulcmg, sjscfpcd kd rufce cau njractc8 "R "Rjl jldf dfut utdl dlce ce ca cau, u,  sjld sjldfu futd tdlc lcee ca cau" u".. Lc Lclu lu Cllc Cllcee fjmu fjmuru ruma macm cm cyct cyct88 Ec Ecdd or orcm cmgg ycmg ycmg  njrsjldfut, ncmgumlce kcm njrdlce pjrdmgctcm. Cgumga Cgumgacmlce cmlce tuecmfu,

>2  njrsdeacmlce pcacdcmfu, pcacdcmfu, kcm tdmggclacmlce pjrnu pjrnuctcm ctcm kosc "Ajfukdcm lcmbcrlce kcm njrumtum turumcmmyc wceyu." (kdrdwcyctacm olje Nuaecrd).

‫ﻒ ﱩﺻﺭ ﻩ‬ ‫ﻡ ﻢﺍ‬ 

 

‫ﺍ ﻫﻥ ﻬﻹ‬ ‫ﺲﺨﺱ ﺅ‬ ‫ﻁﻥﺨ‬ .‫ﺁﺧﺭ ﻝ‬ ‫ ﺹ ﻑﺛ‬ ‫ﺱﺥﻩ‬ ‫ﻡ ﻕﺨ‬ 8‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫ﻗﻭ ﻨ‬ ‫ ﻛﺻﯿﺭ ﻩ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﻭ ﺍ ﱣﻹ‬  3;-32 8‫()ﺍﻟ ﺩﻮ‬ Kcm sjncgcdfcmc ycmg kdtc`sdracm kdtc`sdracm olje Rycuacmd kclcf tc`sdrmyc fjmgjmcd

`drfcm Cllce swt.8 "Kcm sjsumgguemyc sjsumgguemyc Mcnd tjlce fjldect Fclcdact Hdnrdl pckc ajsjfpctcm lcdm kd sdkrctul Fumtcecec". (Mchf832-3;). (2> (‫ﺱﺲ ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﺍ‬ ‫ ﻕﺨ‬ 

>: 8‫ )ﺍﻟﺫﺨﯽﺨ‬.‫ ﺍ ﻕﺻﻎ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍز‬ ‫ ﻭﻱ‬ ‫ﻡﺍ ﻫﯿﺹﺍـ‬ ‫ﺍ ﻜ ﺍإ‬ ‫ﻢﻌﻬﻮ‬ ‫ﻡ ﻧﺹ ﺍ‬ ‫ﺍ ﱮ ﺍب‬ .(

(2>) "Rumggue  Acfd tjlce Fjmgutus Ztuscm-utuscm-Au kjmgcm fjfn fj fncw cwcc nuat nuatdd  kc kcmm nj njsj sjrt rtcc fjrj fjrjac ac dt dtuu ca cauu njrd njrdac acmm Ad Adtc tcnn kcm kcm Mjrc Mjrcbc bc (t (tdf dfnc ncmg mgcm cm)) cgcr orcmg-orcmg fjmjgcaacm ajckdlcm".(Eckdk8>:).

. ‫ﺧﻼ ﻥ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺍﻺﺧﺭ ﺅ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻡﻢﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﺨﻧ ﺍ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﺍ ﺍ‬  ‫ﺱﱩ ﺍ‬  ‫ ﻭ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍز‬ ‫ﻒﻫﻠ‬  ‫ﻁﺬﺍإ‬ ‫ﻡﻗ ﺍ‬ ‫ﺢﺻ ﻑﺛ‬ ‫ﺍﻺﺧﺭ ﺅ‬ ﻾‫ﻡﻒ‬ ‫ﺢﺻ ﻑﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﺨﻧ ﺍ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﺍ ﺍ‬  ‫ﺱﱩ ﺍ‬  ‫ ﻭ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﻢﻥﻬﻮ‬  >9>->99 8‫ ﺲ ﻭﺍ )ﺍﻟﺞﻕﺭﺅ‬ ‫ﻢ ﱩﻫﺍ‬ ‫ ﺼﯿﺙ‬ ‫ ﻬﻮ‬ ‫ﺁﻡ ﻘ‬ .‫ﺍﻟﺍﱩﺱ‬.( "Fcac ckc  sjncgdc dcmm orcmg ycmg njrko'c 8 Tc [uecmau, njrdl dlcce ecfnc

(ajn (ajncd cdac acm) m) kd  kumd kumdcc dm dmdd fca fcac dc td tdkkca fj fjmmkcp kcpct ncecg cecgdc dcmm kd cae caedr drct ct.. Kc Kcmm kdcmt dcmtcr crcc fjrjac ckc  ycmg njrko'c8 Tc [uecm njrdlce ecfnc ajncdacm kd kumdc kcm kd Caedrc drct kcm  hcueacmlce ecfnc kcrd cpd mjrcac. Fjrjac dtulce ycmg fjmkcpct  ncgdcm kcrd cpc ycmg tjlce fjrjac fjrjac lcauacm".(Ncqcrce8 >99->9>). >99->9>).

(22 (302 8  ‫ﺱﺍ )ﺍﻟ ﺻﺍ‬ ‫ؾﻭ ﻑ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ﺍ ﯿ ﺍ‬ ‫(ﻡ‬ (22) "Kcm cau tjlce fjfnjrdacm adtcn Xcnur ajpckc Mcnd Kcwuk."(Mdsc'8320).

(2; (‫ ﺢﻫﺨ ﻡ ﻢﺻ ﻮ ﻡ ﻭ ﺩﺍﻡﺩ ﻡﺍﺓﻠ ﺟﺭﯽ ﻥﺭ ﻡﺍﺓﻠ ﺍ ﻫﻥﺬﺱ ﻁﻠ‬  ‫ﻡ ﺧﺭ ﺝ‬ ‫ ﻢ ﱩﺭ ﺍﻟﱩ ﱣﻹ ﻍ ﻱ ﻬﻭﺩ ﱟﻝ ﻢﺫ ﱩﻫﻑﻫﺍ ﻢﺩ ﻭﻑﺩﺍ ﻒﺨﺍﻁﺍﻡﻮ‬8‫ ﺓﻠ ﻁﺍؾ ﻥإ ﻗ ﺍ‬  ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺍ‬  ‫ ﻒﺨ ﺍﻁ ﺱﺟ ﻑﻼ ﻢﻠ‬.‫ ﻌﻮ‬8‫ ﻡﻜﺬﺍ ﺩﺨﻡـ ﺢ ﱩﺨ ﺍﻟ ﱩﺹﺍ ﻹ ﻒﻹ ﺍ ﻜﻮ ﻗﺍ ﻭﺍ‬8‫ﻒﻕ ﺍ‬  ‫ ﺩﺨﻡـ‬ ‫ ﻡﻜﺬﺍ‬ ‫ﻢﻭﺲﻹ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩﻭﺱﺍﺅ‬  ‫ ﻧﺹ‬ ‫ﺍﱩﺬ ﻝ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻧﺵﺨ ﻕ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ﻁ ﻫﺍ ﻬﻮ‬  .‫ﺁﺧ ﺭ ﻕ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ ﻬﺬﺍ‬ ‫ ﺵﺨ ﻹ‬ ‫ ﱩﻘ‬ ‫ﻡ ﻭﻱ‬ .‫ﻱ‬ ‫ ﻟﱩﻬ ﱩﻮ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬  ‫ ﺍ ﻜﻮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺹﺍ ﻹ‬ ‫ﺢ ﱩﺨ‬  ‫ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ﺍﻟ ﱩﺭﺟﻮ‬ ‫ ﺍ ﺍ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺹﺍ ﻹ‬ ‫ﺢ ﱩﺨ‬ ‫ ﺩﺨ‬. (2;) “Kdrdwcyctacm olje Fusldf, Cefck, Cnu Kcwuk, Dnmul Hcrdr, kcm

Dnmul Fumkzdr kcrd Ncrc ndm ―Czdn njractc8 ‖Mcnd tjlce ljwct kd kjact sjorcmg >;

 

Tceukd ycmg njrlufurcm kcrce acrjmc euauf kjrc, fcac Mcnd fjfcmggdl orcmg orcmg Tceukd kcm njrtcmyc8 “Njgdmdlce euaufcm orcmg njrzdmc kd kclcf adtcnfu?‖ Fjrjac fjmhcwcn8 Tc. Fcac Mcnd fjfcmggdl sjorcmg kcrd ―ulcfc fjrjac kcm njrtcmyc8 Ctcs mcfc Cllce ycmg tjlce fjmurumacm adtcn [curct ajpckc Mcnd Fusc, njgdmdace euaufcm orcmg Xdmc kd kclcf adtcnfu?. Dc fjmhcwcn8 Oe tdkca, kcm sjcmkcdmyc tucm tdkca fjmkjsca ctcs mcfc Cllce ajpckcau, mdsbcyc tca auactcacm ajpckc tucm, kd kclcf adtcn acfd, euaufcm orcmg zdmc dtu rcmhcf‖……………..kcm sjtjrusmyc.

(2: (‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ ﻫﺍ‬ ‫ﻢﺼ ﱮﺨﻑﻗﺍ‬ ‫ﻢﺭ ﻮ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ ﻌﯿﺻﻹ‬ ‫ﺍﺍﺱﻡﻮ‬  ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﻗﱩﯿ ﺍ‬  ;0 8‫ﻡﻭﺱ ) ﺍﻟﻫﺍﺁﺨﺅ‬ ‫ﻡﻑﺨ ﻝ‬ ‫ﻒﯿﻨ‬ ‫ ﻴﻧﺩﯿﻝ‬ ‫ﺍ ﯿ ﺍﻩ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟﱩﻭﺱﺍﺅ‬ (2:) “Kcm  s.( jsukce fjrjac dtu Cau susulacm Dsc ndm Fcrycf umtua  fjfn fj fnjm jmcr crac acmm ad adtc tcnn  [c [cur urct ct yc ycmg mg ck ckcc sjnj sjnjlu lufm fmyc yc.. Kc Kcmm dc Au Au-n -njr jrdd ad adtc tcnn Dm Dmhd hdll njrd njrdsd sd  pjtumhua kcm bcecyc…..‖ bcecyc…..‖ (Fcdkce8 ;0).

(20 (>2 8‫ )ﺍﻟﺨﻡﺭ‬.‫ ﻥﺹﯽ ﻑﻼ‬ ‫ﺍﻟ ﺭﺥـ‬ ‫ﻁ ﯿﻘ‬ ‫ ﱩﺹ ﺍ‬ ‫ ﺫﻠ‬ ‫ ﱩﺍ‬.( (20) “Rumggue cau tjlce fjmurumacm Sur—cm, kjmgcm sjnjmcr-njmcrmyc ajpckcfu (Fuecffck)‖. (kcer8 >2).

‫ ﱩ‬  ‫ﺱﺲﻭ‬ ‫ﻡ ﻜﻠ‬ ‫ﺱﺟﺍ ﻜﻮ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺢ ﻥﺨ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫﺨ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻢﺍ‬  (27 (‫ﺍﻟﱩ ﱮﯿﻠ‬ ‫ﻡﺧﺍ ﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ;9 8‫)ﺍﻱﺢﺹﺍإ‬ .( (27) “Fuecffck  dtu tdkca fjmhckd cyce kcrd sjorcmg lcad-lcad

kdcmtcrcfu, cacm  tjtcpd dc ckclce utuscm Cllce kcm pjmgecndscm (pjmutup) sjacldcm Mcnd.‖(Cezcn8;9).

(25 (; 8‫ﻁﻅﯿ ﻥﻮ )ﺍﻟﻕﻩﻮ‬ ‫ﺧ ﻥﻐ‬ ‫ ﻌﻩﻹ‬ ‫ﻡ ﱩﻘ‬ 8‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫( ﻕﻭ ﻨ‬

(25) “Acrjmc `drfcm Cllce [c—clc8‖Kcm jmgacu (Fuecffck) fjfcmg  njmcr-njmcr njrnukd lueur‖. lueur‖. (Sclcf8;).

‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ﻡ ﻭ‬ ‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﺭﺥـ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬ ‫ﺧ ﻨ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫)ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬.

“Kcm acrjmc Eckdts ―Cdsyce r.c. ncewc caelcq Mcnd dtu ckclce Sur—cm‖. (Kdrdwcyctacm olje Fusldf kcm Cnu Kcwuk).

(24 (‫ﻁ ﯿﻘ‬ ‫ ﻕﺼﺼﻬﻮ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ﻡﺱﺲ ﻑﻼ‬ ‫ﻗﺞﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻁ ﯿﻘ‬ ‫ﻗﺼﺼ ﺍﻡﻮ‬ ‫ﻗﺨ‬ ‫ﻡﺱﺲ ﻑﻼ‬ 

 

8  ‫ )ﺍﻟ ﺻﺍ‬.‫ﻡﻢﻥﺬﺱﯽﻠ‬ ‫ﻢ ﱮﺵﺭﯽﻠ‬ ‫ﺱﺲ ﻑﻼ‬ .‫ ﻜ ﯿﻑﻫﺍ‬ ‫ﻢﻭﺲﻹ‬ ‫﷾ﺍﱩ‬ ‫ﻡ ﱩﻮ‬  30:-30; .( >: (24) “Kcm  (Acfd tjlce fjmgutus) njnjrcpc ^csul ycmg tjlce Aubjrdtc tcaacm ajpckcfu  kcm ckc pulc ycmg tdkca Au-bjrdtcacm ajpckcfu. Kc Kcmm Cllc Cllcee tj tjlc lcee  nj njrn rndb dbcr crcc nj njmc mcrr-nj njmc mcrr aj ajpc pckc kc Mc Mcnd nd Fu Fusc sc.. (F (Fjr jrja jacc Ac Acfd fd ut utus us ) sjlc sjlcau au ^csul-^csul ycmg fjfnjrd acncr gjfndrc kcm acncr ycmg fjmcautacm …..‖.(Cm mdsc—830;-30:)

 ‫ﺲﻌﯿﻠ‬ ‫ﻉﻜﻫﻮﺭ‬  ‫ﻡﻷﻢﺍ‬  (;9 (﻾‫ﻒ‬ ‫ﻡ ﻫﺵﻭـ‬ ‫>ﻱ‬9 ‫ﺍﻟ ﱩﻋﻌﺍ‬8 ‫)ﺍﻟﺋﻛﺥﺭﻗﻭﺍــ‬ ‫ﻮ‬.‫ﺕ ﱩﻑﺛﻬ‬ ‫ﱩﻱﻒ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻢﻌﻠ‬  ‫ﻗﺟﺞﻌﻘﺍ‬ ‫ ﺍﻡ‬ ‫ﺱﺲﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﻥ‬ .( (;9) (;9) “K “Kcm cm  td tdkc kcal alce ce Ca Cauu fj fjmg mgut utus us njnj njnjrc rcpc pc ut utus uscm cm sjnj sjnjlu luff ffu, u, ajbu ajbucl cldd fjrjac dtu  fjfcacm fcacmcm kcm njrhclcm kd pcscr-pcscr. Kcm Cau hckdacm bonccm sjncgdcmfu ajpckc ycmg lcdm.‖([email protected] >9).

(;3 (‫ﻡﺱﺲﻭ ﻨ‬ ‫﷾ﺍﱩ‬ ‫ﻡﻁﺨ ﺍ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻡﺬﺍ‬ ‫ﻗﺍ ﻭﺍ‬ ‫ ﻷﺢﺹﺍإ‬ ‫ﺍ ﻫﺀﻢ ﻭـ‬ ‫ﺱ ﻝ‬ ‫ﻡ ﱩﻫﺍ‬  >> 8‫ﻡﺱﺲﻭ ﻨ )ﺍﻱﺢﺹﺍإ‬ ‫﷾ﺍﱩ‬  ‫ﻡﺱﺨ‬ .(

(;3) “Kcm ajtdac orcmg-orcmg fuafdm fjldect lcwcm-lcwcm njrsjautu, fjrjac njractc8 Dmdlce ycmg kdhcmhdacm olje Cllce kcm utuscm-Myc kcm njmcr njmcr (tdkca kustc)-lce Cllce kcm utuscm-Myc dtu.‖(Cezcn8>>).

﻾  ‫ﺱ ﱮﺨﯽﻑﻕﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ﺍ ﻜ ﺍإ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﺍﻡﻉﺥﺱ‬;3 8‫(ﺍ )ﻢﺭﯽﻮ‬

“Yjrectdacmlce cacm Mcnd dnrcedf kclcf adtcn, sjsumgguemyc dc njmcr kcm fjmhckd Mcnd.‖ (Fcrycf8;3).

﻾  ‫ﺱﺲﻭ ﻑﻱ‬ ‫ﻡ ﺍـ‬ ‫ﺍ ﻭﻁﺨ‬  ‫ﺱﺍﺩ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ ﺲﻫﺍﻁﯿﻝ‬ ‫ﺍ ﻜ ﺍإ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﺍﻡﻉﺥﺱ‬‫ﺍ‬  :; 8‫)ﻢﺭﯽﻮ‬ “Yjrectdacmlce cacm Dsfc—dl kclcf adtcn, sjsumgguemyc dc njmcr ( hcmhdmyc kcm dc ckclce utuscm kcm Mcnd.‖ (Fcrycf :;).

 

﻾  ‫ﺱ ﱮﺨﯽﻑﻕﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﺩﺱﯽﺾ‬ ‫ﺍ ﻜ ﺍإ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﺍﻡﻉﺥﺱ‬:0 8‫(ﺍ )ﻢﺭﯽﻮ‬

“Yjrectdacmlce cacm Dkrds kd kclcf adtcn, sjsumgguemyc dc ckclce njmcr kcm fjmhckd Mcnd‖. (Fcrycf8:0).

(;> (>; 8‫ ﻉ ﯿ ﻥﻠ )ﺍﻟ ﻜﻭﯽﺭ‬ ‫ﺍ ﻙﯿﺙ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﻭ‬ ‫(ﻡﻢﺍ‬

(;>) “Kcm tdkcalce dc (Fuecffck) fjmyjfnumydacm njrdtc gecdn‖. (Ct [cawdr8>;).

>0

‫ ﱩ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﺢﻑﺨﺍ‬ ‫ ﺥﺵﻭـ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﻡ ﺥﺵﻭ ﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﱩ‬ ‫ﺱﺲﺍﻱب‬ ‫ ﱮﻙﻭـ‬ ‫ﺍﱩﺬﯽﻠ‬  (;2 (‫ﻡ ﻒﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﱩ‬ (;2) (;2) “F “Fjr jrja jacc  yc ycmg mg tj tjlc lcee fj fjmy mycf cfpc pcda dacm Cl ‫﷾ﺍ‬ lcee (kcm kcm tcau tcautt 24 8cm‫إ‬rdrdsc )sclc ‫ﺹﺍ‬sclc ‫ﺢ‬lce‫ﻱ‬e-rd‫ﺍ‬rdsc ‫ﻑﺍ‬lce ‫ﺻﯿ‬e ‫ﺢ‬Cllc ajpckc-Myc, sjrtc  tdkca ckc sjsuctu ycmg kdtcautd ajbucld Cllce, kcm buauplce Cllce ycmg fjmgedtumg‖. (Cezcn824).

‫ﻁﺨﻑﺩﺍ‬  ‫ﺷ﻾ ﻥ‬  ‫ﺥ ﱩ‬ ‫ﻡ ﺢﺼﻹ‬ ‫ ﺨﯽﻬﻮ‬ ‫ ﻫﺍ‬ ‫ﻡ ﺢ ﺍﻁ‬ ‫ﺱﱮﻬﻮ‬ ‫ﺱﺲﺍﻱب‬ ‫ ﺓ ﻙﻭﺍ‬ ‫ﻗﺨ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﻌ ﻮ‬  >5 8‫()ﺍﻟﺩﻠ‬ “Rupcyc dc fjmgjtceud, ncewc fjrjac tjlce fjmycfpcdacm rdsclce

rdsclce tuecm fjrjac, kcm pjmgjtceucm-Myc fjldputd cpc ycmg ckc kd cmtcrc fjrjac kcm fjmgedtumg ndlcmgcm sjgclc sjsuctu.‖(Hdm8>5).

(;; (34 8‫ ﺍ ﻨ )ﺍﻟﻕﯿﺍﻢﺛ‬ ‫ﻁ ﯿ ﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫( ﱩﻮ‬ (;;) “Ajfukdcm ctcs tcmggumg hcwcn-Au pjmhjlcscm Sur—cm dtu‖.(Sdycfce834)

(;: (‫ ﺭﺟﻭﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻒﻫﻠ‬ ‫ﻡﺍﺢﺨ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﻬﻜﻮ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ ﻾‫ ﱩ‬ ‫ ﻭﺢﻹ‬ ‫ﻢﺜ ﻜﻮ‬ ‫ ﺵﺭ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ ‫ ﻝ‬  339) 8‫ ﺢﻑﺨﺍ )ﺍﻟﻜﻬﻞ‬ ‫ﺱﱮﻨ‬ ‫ ﻌ ﺍﺩ ﺅ‬ ‫ ﺵﺭ ﻕ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﺱﺍ ﻑﺫﺍ‬ ‫ﻁﻫ ﻑﻼ‬ ‫ﻒ ﻌﻫﻝ‬ ‫ﺱﱮﻨ‬   ‫ ﻕﺍ‬  (;:) “Actcacmlce  (oljefu Fuecffck)8 Ncewcscyc cau ecmyclce

fcmusdc sjpjrtd  acfu, ycmg kdwceyuacm ajpckcau8 ncewcscmyc [uecm acfu sjacldcm ecmyclce  [uecm ycmg Jsc. Fcac ncrcmg sdcpc ycmg ckc fjmgecrcp  njrtjfu kjmgcm  [uecmmyc, fcac ejmkcalce njrcfcl seclje kcm hcmgcmlce fjmyjautuacm sjsuctupum kclcf njrncatd ajpckc [uecm-Myc‖. (Ace`d8339).

 

(;0 (‫ ﻹ‬ ‫ﻡ ﻡﺢﯿ ﺍ‬ ‫ ﻌﺨ ﻩ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺍﻟﱩ ﱮﯿﻠ‬ ‫ ﻭ ﻥئ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻡﺢﯿ ﺍ‬ ‫ ﻢﺍ‬ ‫ ﯿﻘ‬ ‫ ﻡﺢﯿ ﺍ‬ ‫ ﱩﺍ‬  ‫ﻡ ﻭ ﺾ‬ ‫ﻡ ﱣﻭإ‬ ‫ﻡﻁﯿﺻﻹ‬ ‫ﻡ ﻷﺲ ﺍﻁ‬ ‫ﻡ ﻌ ﻭإ‬ ‫ﻡ ﺲﺫ ﺍ‬ ‫ﻡ ﺲﻫﺍﻁﯿﻝ‬ ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬  302 8  ‫ﺱﺍ )ﺍﻟ ﺻﺍ‬ ‫ؾ ﻭﻑ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ﺍ ﯿ ﺍ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡﺲ ﯿﻫﺍـ‬ ‫(ﻡ ﺍﻡﺱﻡـ‬ Rumggue tjlce  Cau fjfnjrd wceyu ajpckcfu (Fuecffck) sj sjnc ncgc gcdf dfcm cmcc yc ycmg mg  tj tjlc lcee Au Au-n -njr jrda dacm cm aj ajpc pckc kc Mcnd Mcnd Mu Muee kcm kcm Mc Mcnd nd-m -mcn cndd sjsu sjsukc kcem emyc yc,,  njgdtu hugc  Cau tjlce fjfnjrdacm wceyu-wceyu ajpckc Mcnd-Mcnd8 Dnrcedf, Ds Dsec ecq, q, Tc Tcqu qun, n,  sjrt sjrtcc tu turu rumc mcmm mmyc yc,, sjrt sjrtcc Dsc, Dsc, Cy Cyun un,, Tumu Tumus, s, Ec Ecru rumm kcm kcm Ru Rulc lcdf dfcm cm,, kcm kcm ajpckc kcwuk Aunjrdacm adtcn Xcnur‖. (Mdsc—8302).

>7

‫﷾ﺍﱩ‬ ‫ﻡ ﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻘ‬ ‫ ﻕﺼﺼﻬﻮ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ﻡﺱﺲ ﻑﻼ‬ ‫ﻗﺞﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻁ ﯿﻘ‬ ‫ﻗﺼﺼ ﺍﻡﻮ‬ ‫ﻗﺨ‬ ‫ﻡﺱﺲﻑﻼ‬  30; 8  ‫ ﻜ ﯿﻑﻫﺍ )ﺍﻟ ﺻﺍ‬ ‫ﻢﻭﺲﻹ‬ ( “Kcm (Acfd tjlce fjmgutus) njnjrcpc ^csul ycmg tjlce aubjrdtcacm ajpckcfu kcrd ycmg sjnjlufmyc kcm ckc pulc njnjrcpc ^csul ycmg tdkca Au bjrdtcacm ajpckcfu. Kcm Cllce njmcr-njmcr njrndbcrc ajpckc Mcnd Fusc.‖ (Mdsc—830;).

‫ﺱﱩﻘ‬ ‫ ﱩـ‬   ‫ ﺵﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺩﺱﺟﺍ ﻥب‬ ‫ ﺭﻒﻈ‬ ‫ﻗﻭﻢﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ﺍ ﯿ ﺍﻡﺍ‬  ‫ﺢ ﱩﺩ ﺍ‬ ‫ﻡ ﻘ‬  52 8‫ﻁ ﯿﻮ ﺍ)ﻱﻧﻌﺍﻱ‬ ‫ﺢﻜﯿﻮ‬ “Kcm dtulc lcee  Euhhce (pjfnuatdcm)-Au ycmg( Au-njrdacm ajpckc Mcnd Dnrc Dnrced edf f umtu umtuaa  fj fjmg mgcl clce ceac acmm ac acuf ufmy myc, c, Ca Cauu fj fjmg mgcm cmga gact ct njnj njnjrc rcpc pc kjrc kjrchc hctt or orcm cmgg ycmg Cau  ajejmkcad. Rjsumgguemyc [uecmfu fcec ndhcascmc lcgd fcec fjmgjtceud‖.(Cm—cf8 5;).

‫ﺥﻱ‬ ‫ﻡ ﻌ ﻭإ‬ ‫ ﺲﺫ ﺍ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻡﻡﻡﺞ ﺍ‬ ‫ﺱﱩ ﻨ‬ ‫ﻉ ﱮ‬ ‫ﻡﻢﻠ‬ ‫ﻗﺞﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺨﯽ ﺍ‬ ‫ﻡ ﻭﻑﺢﺍ‬ ‫ﻡﺨﯽ ﺍ‬  ‫ﺍ ﻫﺫﺻ ﯿﻠ‬ ‫ ﺩﺹ ﻭ‬ ‫ﻡﻉ ﻘ‬ ‫ﻡ ﺍﻡﺱﻡـ‬ ‫ﻡﻢﻭﺲﻹ‬ ‫ﻡ ﻭﺲﻞ‬ ‫ﻡ ﱣﻭإ‬ ‫ﻡﺲ ﯿﻫﺍـ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬  5; 8‫(())ﺍﻱﻧﻌﺍﻱ‬ “Kcm “K cm Ca Cauu  tj tjlc lcee ac acru rumd mdca cacm cm aj ajpc pckc kc Dn Dnrc rced edf f (a (ajt jtur urum umcm cm)) ycdt ycdtuu Mc Mcnd nd Ds Dsec ecqq

kcm kcm Tc Tc—q —qun un,,  fc fcsd sdmg mg-f -fcs csdm dmgg Au Au-n -njr jrda dacm cm pjtu pjtumh mhua ua ajpc ajpckc kc Mc Mcnd nd Mu Muee kcm kcm kd kdcm cmtc tcrc rc ajturumcmyc ycamd  Mcnd Kcwuk, Rulcdfcm, Cyyun, Tusu`, Fusc kcm Ecrum. Kjfdadcm hugc Cau fjmgcmugjrced orcmg-orcmg ycmg njrnuct ncda.‖(Cm—cf8 5:).

 

5: 8‫ﺍﻟ ﱩﺼﺍ ﺫﯿﻠ )ﺍﻱﻧﻌﺍﻱ‬ ‫ﻢﻠ‬  ‫ﺥ ﱝ‬ ‫ﻡ ﺍز‬ ‫ﻡﻁﯿﺻﻹ‬ ‫ﻡ ﺫ ﻹ‬ ‫(ﻡؾﺱﱩﺍ‬

Kcm Mcnd Xcacrdc, Tceyc, Dsc kcm Dlycs1 ajsjfucmyc kcrd orcmg-orcmg ycmg sceclde.‖(Cm—cf850).

‫ﻡﺥﻱ‬ ‫ﻡ ﻭﻑﻂﺍ‬ ‫ﻡ ﻭ ﺾ‬ ‫ﻡﺍ ﺻﻈ‬ ‫ﻡ ﺲﻫﺍﻁﯿﻝ‬ ) 8‫ﺍ ﻌﺍ ﻫﯿﻠ )ﺍﻱﻧﻌﺍﻱ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻒ ﱩﻉ ﺍ‬ 50 “Kcm Mcnd Dsfc—dl, Dlycsc—, Tumus kcm Lute1 kcm ajsjfucmyc tjlce Au  njrdacm kcrd sjfuc orcmg.‖(Cm—cf857). orcmg.‖(Cm—cf857).

5: 8  ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺍ ﺭﯽﻠ )ﺍﻱﻧﺞﯿﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬  ‫ﺥ ﱝ‬ ‫ﺍ ﻜﻛﻝ‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ ‫ﻡﺩﺱﯽﺾ‬ ‫(ﻡ ﺲﻫﺍﻁﯿﻝ‬

“Kcm Mcnd Dsfcdl, Dkrds kcm Kzulad`ld1 ajsjfucmyc kcrd orcmg-orcmg ycmg scncr‖. (Cmndyc—8 5;).

5; 8‫ﺷﻌﯿﻑﺍ )ﻡﻭﺩ‬ ‫ ﺧﺍﻡﻮ‬ ‫ﻢﺨ ﻠ‬ ‫ﻡ ﻹ‬.(

>5 “Kcm ajpckc pjmkukua Fckycm Cau tjlce fjmgutus scukcrc fjrjac ycdtu Mcnd Ryu—cdn. (Euk85;).

03 8‫ﺱﺍ ﻑﺫﺍ )ﻡﻭﺩ‬ ‫ ﺧﺍﻡﻮ‬ ‫ ﻫﻭﺩ‬ ‫(ﻡ ﻹ‬ “Kcm ajpckc acuf [scfuk Cau tjlce fjmgutus scukcrc fjrjac ycdtu  Mcnd Reclde.‖ ( Euk8 03).

) ‫ﻡﻭ ﻑﺩﺍ‬fjrjac  ‫ ﺧﺍﻡﻮ‬ ycdtu :9 8‫ﻡﻭﺩ‬scukcrc ‫ﻁﺍ ﻥﺩ‬ Mcnd ‫(ﻡ ﻹ‬ “Kcm ajpck acuf ―Ck. Cau tjlce fjmgutus Euk.‖ (Euk8 :9).

﻾  ‫ﺱ ﱮﺨﯽﻑﻕﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﺩﺱﯽﺾ‬ ‫ﺍ ﻜ ﺍإ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﺍﻡﻉﺥﺱ‬:0 8‫(ﺍ )ﻢﺭﯽﻮ‬

“Yjrectdacmlce Mcnd Dkrds kclcf adtcn, sjsumgguemyc dc njmcr lcgd fjmhckd Mcnd‖. ( Fcrycf8:0).

‫ ﱩ‬ ‫ ﱩـ‬  ‫ﺍ ﻌﺍ ﻫﯿﻠ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻁﻫﺭﺍـ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡ ﻭﻑﺢﺍ‬ ‫ﺍﺩﻱ‬  ‫ﺍﺱﻋﻛﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ 22 8‫ﻁﻫﺭﺍـ‬ ‫) ﺍ‬ ( “Rumggue Cllce tjlce fjfdlde Mcnd Mcnd Ckcf, Mue, kcm ajturumcm Mcnd Dnrcedf, ‫ ﱩ‬  ‫ﺱﺲﻭ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫﺨ‬  ajturumcm Dfrcm (fjljnded) sjfuc orcmg.‖ (Cld Dfrcm8 22). ‫﷾ﺍ‬

>4) 8‫ ﯿ ﻬﻮ )ﺍﻟﻛﺕﺮ‬   ‫ﺱﺢﻫﺍ‬ ‫ﺍ ﻜﺍﱩﺱ‬ ‫ﻁ ﻹ‬   ‫ ﺷ ﱩﺨﺍ‬ ‫ﻢﻌﻨ‬ ‫ﻡﺍﱩﺬﯽﻠ‬ 

 

“Fue “F uecf cffc fckk ck ckcl clce ce  Ztus Ztuscm cm Cllc Cllcee kcm kcm or orcm cmgg-or orcm cmgg ycmg ycmg fj fjmg mgda daut utdm dmyc yc,, scmgct tjgcs  tjreckcp orcmg-orcmg ac`dr kcm acsde scycmg kdcmtcrc sjscfc fjrjac…….‖. (@cte8>4).

(;7 (‫ﺱﻗﻮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ ﻫﺍ‬ 

(;7) “Rjncgcdfcmc ycmg tjrsjnut pckc mofjr 24 kd ctcs.

(;5 (‫ ﺬﯽﺭ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍ‬ ‫ﺧﻼ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﺁ ﱩﻢ ﻥﺛ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡ ـ‬ ‫ﻡ ﺬﯽﻑﺭﺍ‬ ‫ ﺵﯿﻑﺭﺍ‬ ‫ ﺍ ﺫ ﱮﻐ‬ ‫ﺱﺲ ﺍﻕ‬ ‫ ﱩﺍ‬  >; 8‫)ﻒﺍﻂﺭ‬ ( (;5) “Rumggue  Cau tjlce fjmgutus jmgacu ( Fuecffck) kjmgcm fjfn fj fncw cwcc aj ajnj njmc mcrc rcmm  umtu umtuaa fj fjfn fnjr jrdd ac acnc ncrr gjfn gjfndr drcc kcm kcm fj fjfn fnjr jrdd pjrd pjrdmg mgct ctcm cm.. Kc Kcmm tdkc tdkcaa ckc ckc  sj sjssuc uctu tu uf uffc fctt ycm cmgg kc kceeul ulu, u, ajb jbuc ucld ld ckc ckc sjor jorcmg cmg (Mc Mcnd nd)) ycmg cmg fjf jfnj njrrd  pjrdmgctcm.‖ (@ctedr8>;)

(;4 (‫ﻗﻭ ﱝﻭ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫﷾ﺍﱩ‬ ‫ﻒ ﺧﺬﻡﻮ‬ ‫ﻒﻜﻛﺭﻡﺍ‬ ‫ ﺍ ﱮ ﺍب‬ ‫ﺱﺲ ﻬﻮ‬ ‫ ﺋ ﯿﻬﻮ‬ ‫ ﺍ ﺐ‬ ‫ ﱩﻬﻮ‬ ‫ﻉ ﻘ‬  ‫ﺍ ﻌﻕﺍإ‬ ‫ﺷﺨﯽﺨ‬  >> 8‫()ﺍﻟﻫﺀﻢﻠ‬

>4 (;4) “Tcmg  kjfdadcm dtu acrjmc fjrjac tjlce ajkctcmgcm pcrc utuscm ycmg fjfncwc  tcmkc nuatd, ajfukdcm fjrjac ac`dr, fcac Cllce fjmdfpcacm sdascmyc.‖ (Fuafdm8>>).

(:9 () )04 8  ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ )ﺍﻱﻧﺞﯿﺍ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﺲﻼﻑﻢﺍ‬ ‫ ﺭﻑﺩﺍ‬ ﻾ ‫ﺥﻡ‬ ‫ ﺍﺱ‬ ‫ﺍ‬

:9) “Cau njractc8 Ecd cpd! Hckdlce kdmgdm kcm sjlcfctacmlce Dnrcedf“. (Cmndyc—8 04).

(:3 ()397 8‫ﻢ ﯿﻠ ) ﺍﻱﻁﺭﺍﻙ‬ ‫ ﻌ ﺍـ‬ ﻾‫ﻡ‬ ‫ﻒﻉﺍ‬ ‫ﻁﺼ ﺍﻩ‬ ‫ﻒ ﻕﻹ‬ 

:3)) “Ajfukdcm Mcnd Fusc fjljfpcracm tomgactmyc, sjajtdac fjmhckd ulcr ycmg myctc.‖ (C—rc`8397).

(:> (‫ ﻹ ﻾ ﺲﺭﺍ ﯿﻝ ﱮ﻾ ﻗﺨ ﺟﺌ ﻜﻮ ﺎ ﻥﺛ ﻢﻠﺱﱮﻜﻮ ﱮ﻾ ﺧ ﻐ‬  ‫ﻡﺱﺲﻭ ﻑﻱ‬

‫ﻷﺥﻡﻢﻢﺍﻨ‬ ‫ﺓ ﺋﺭﺥؠﻭـ‬ ‫﷾ﺍ ﻫﻡﺍﺁ‬ ‫ﯿﻑﺭﱩﺍ‬ ‫ـﻉـﻂ‬ ‫ﻒﺍﯿﻨﻫ ﻒﻭ ﻜﻹﻭ‬ ﻾‫ﻡﻒﺁ ﻧﺢﺠ‬ ‫ﻡﻡﯿ ﺛﻷﺓﺍﻟﺭ ﱩﻋﯿﻍﺭ‬  ‫ ﻜﻮ ﻢﻠ ﺍﻟ ﱮﻋﯿﻠ‬  ‫ﻡﺁ‬ ‫﷾ﺍ‬  ‫ﻉ ﱮـ ﻜﻮﱩ‬ ) 8‫ﻁﻫﺭﺍـ‬ ‫ﻢﺀﻢ ﯿﻠ ) ﺍ‬ ‫ﺥﻧ ﻮ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﻜﻮ‬ ‫ﻺ ﻑﺛ‬ ‫ﻉ ﻘ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﻭ ﻜﻮ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﱩﺨﺧﺭﻡـ‬

 

;4 (:>) “Kcm  sjncgcd utuscm ajpckc Ncmd Dsrcdl ( njractc)8 Rumggue cau tjlc tjlcee kct ctcm cmgg  ajpck jpckcf cfuu kjm jmggcm fj fjf fnc ncwc wc nu nuat atdd kcrd kcrd tu tueecmf cmfu, nce ncewc wcsc scmy mycc cau cau fjfnuct umtuafu  sjpjrtd nurumg kcrd tcmce lclu cau tdup, fcac cacm hckdlce  nurumg ctcs  dkzdm Cllce. Cau fjmyjfnueacm orcmg nutc kcm orcmg ycmg  njrpjmycadt sopca1  kcm cau fjmgedkupacm orcmg fctd kjmgcm dzdm Cllce1 njgdtu  hugc cau fjfnjrdtcacm ajpckcfu cacm cpc ycmg acfu fcacm kcm cpc ycmg acfu sdfpcm kd  kclcf rufce-rufcefu. Tcmg kjfdadcm dtu ckclce fjmhckd nuatd  ncgdfu, aclcu acfu njrdfcm‖.(Cld njrdfcm‖.(Cld Dfrcm8;4).

(:2 (‫ﻱ‬ ‫ﺍـ‬ ‫ﺍ ﺭ‬ ‫ﻡﺬﺍ‬ ‫ ﻫﺜﻝ‬ ‫ ﺋ ﻭﺍ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﺍ ﺩ ﱣﻠ‬ ‫ﺍﻴﻧﺾ‬ ‫ﺍﺟ ﻫﻌﺐ‬ ‫ ﻠ‬ ‫ ﻝ‬  :2) )55 8  ‫ﻇﻬﯿﻑﺭﺍ )ﺍﻱﺲﺭﺍ‬ ‫ﺽ‬ ‫ ﻌ ﻥ‬ ‫ ﻌﻉﻬﻮ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻡ ﻭ‬ ‫ ﻫﺜ ﻨ‬ ‫“ ) ﺋ ﻭـ‬ Actcacmlce 8 Aclcupum fcmusdc kcm hdm njraufpul umtua

fjmgckcacm sjpjrtd Surcm dmd, tjmtulce tdkca cacm fcfpu fjmgckcacmmyc fjsadpum sjncgdcm fjmolomg sjncgdcm ycmg lcdm‖. (Dsrc—855).

(:; (7 8‫ ﺞﻌ ﻭﺍ )ﺍﻟﺕﻙﺍﺓﻠ‬ ‫ ﻠ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﻒﺭﻡﺍ‬ ‫ﺍﱩﺬﯽﻠ‬ ‫(ؾﻁﻮ‬

(:;) “Orcmg-orcmg ac`dr njrcmggcpcm ncewc fjrjac tdkca cacm kdncmgadtacm.‖ ( [cgecnum8 7).

29

‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺍﻡﯽ ﺍ‬ ‫ﻗﺍ ﻭﺍ‬ .‫ ﻥﺻ ﻭـ‬ ‫ﺱﱮﻬﻮ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻷﺟﺨﺍء‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﻮ‬ ‫ﻒﻉﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﺼﻭﺱ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﻡ ﻛﺠ‬  ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﺍ ﺐ‬ ‫ ـ‬ .‫ﺍ ﻫﺭﺲ ﻭـ‬  ‫ﻡﺱﺨ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﻫﻠ‬ ‫ﻡﻁﺨ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻡﺬﺍ‬ ‫ﻢﺭﻗﺨ ﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻌ ﺍ‬  :2-:3 8‫ﻢﺫﻉﺭﻡـ )ﯽﺾ‬ ‫ ﺨﯽ ﺍ‬ ‫ﺟﻫﯿﻈ‬ ‫ﻡﻮ‬ ‫ﻒﻉﺍ‬ ‫ﻡﺍﺢﺨﻑﺅ‬ ‫“ (ﺱﯿﺫﻑﺛ‬Kcm sjtjlce scmgacaclc kd tdup fjrjac ajlucr kcrd aunur njrgjgcs aj

[uecm fjrjac.  Fjrjac njractc8 bjlcaclce acfd, sdcpcace acfd ycmg fjfncmgadtcacm acfd  kcrd tjfpct tdkur acfd (aunur)? Dmdlce ycmg tjlce kdhcmhdacm olje  Tcmg Fcec Yjfurce, kcm njmcrlce ^csul-rcsul. [dkca ckclce tdupcm dtu ajbucld ecmyc sjacld, fcac tdnc-tdnclce fjrjac sjfuc kdeckcpcm-Au‖. (Tcsdm8:3-:2).

30 8‫ ﺞﻌ ﻭـ )ﺍﻟﻫﺀﻢﻥﻭـ‬ ‫ﺍ ﻕ ﺍﻢﺛ‬ ‫ ﻭﻱ‬ ‫ ﱩﻜﻮ‬ ‫( ﱩﻮ‬ “Ajfukdcm acfu sjfuc kdncmgadtacm ajlca pckc ecrd adcfct‖.

 

(Fuafdmum8 30).

(:: (‫ﺱؾﻗﻨ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺥ ﻭﺍ‬ ‫ﻢ ﺍ ﻬﺍ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﻒﺍﻢﺵﻭﺍ‬ ‫ﻉ ﻭ ﻑﻱ‬ ‫ ﻷﺱ ﺫ‬ ‫ ﻜﻮ‬ ‫ﺟﻌﻝ‬ ‫ﺍﱩﺬ ﻭ‬ ‫ﻡﻭ‬  3: 8‫ﺍﻟﱣﺵﻭﺱ)ﺍﻟﻫﻩﻘ‬ ‫(ﻡ ﯿﻨ‬ (:: (::) “K “Kdc dc  (Cll (Cllce ce)) dt dtul ulce ce ycm cmgg tj tjlc lcee fjmh fjmhck ckda dacm cm nu nufd fd fu fukc kcee (k (kdg dgcr crcp cp)) olje olje ac acf fu,  fca cacc hj hjlc lchc hceedl dlce ce pjl jlos osoa oa-p -pjl jloosoam soamyc yc kcm kcm fcacm cacmlc lcee kcr kcrd rdz dzad ad-M -Myc yc.. Kcm ajpckc-Myclce acfu cacm kdaufpulacm‖. (Fula8 3:

(:0 (). 8‫ﺍ ﺫﺻﺍإ )ﺍﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ ﻭﻱ‬ ‫ ﻭﻱ‬ ‫ﻡ ﻫﺀﻢ ﯿﻠ‬ ‫ﻡ ﻭﺍ ﺨ ﱩﻭ‬ ﻾  ‫ﺍﻏﻛﺭ‬ ‫ﺱﱩ ﺍ‬ ;3 (:0) “Tc [uecmau, cfpumdlce cau kcm ajkuc cyce-numkcau kcm orcmg orcmg fuafdm pckc ecrd njrlcaumyc pjmgckdlcm( Ecrd Sdycfct).‖ (Dnrcedf8;3). ‫ﺍ‬

‫ﱮ‬

‫ﻡﻗ‬ 

‫ﱮ‬ ‫ﺍ ﺫﺻﺍإ‬ ‫ ﻭﻱ‬ ‫ ﺀﻢﻠ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﻢ ﻜﱮ ﻥﺭ‬  ‫ﺥ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺱﱮﻜﻮ‬ ﻾‫ ﺭﱮ‬ ‫>ب‬7 ‫ﻁﺬ‬ ﻾8‫ﻢﻠ‬ ‫ﻢ()ﻭﺍﻟﺲﻫﺀﻹ‬  “Kcm njractc  Mcnd Fusc8 sjsumgguemyc cau foeom pjrldmkumgcm

ajppckc aj ckc [ue [uecm cmau au  kcm [uec [uecmmfu kc kcrrd sj sjtd tdcp cp or orcm cmgg ycm ycmg tc tcaacnn cnnur (s (sof ofnnomg) omg) ycmg ycmg tdkca pjrbcyc pckc Ecrd edscn‖ (Sdycfct). (Fu—fdm >7).

‫ ﱩ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﺍ ﻭﻱ‬ ‫ﻇ ﻮ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ﺲ ﺐ‬ ‫ ﻫﺍ‬ ‫ ﻛ ﻥﺾ‬  ‫ﺥ ﱣ‬ ‫ ﺩﺹ ﻝ‬ ‫ﺍ ﻭﻱ‬  (:7 (‫إ‬   ‫ﺍ ﺫﺻﺍ‬ ‫ﺲﺭﯽﻈ‬ ‫﷾ﺍ‬ 37 8‫()ﺍﻟﻫﺀﻢﻠ‬ 23 (:7) “Yckc  Ecrd dmd (Sdycfct) kdnclcslce tdcp-tdcp orcmg ctcs sjgclc  pjrnuctcmmyc, pckc  ecrd dtu tdkca ckc ajzecldfcm. Rjsumgguemyc Cllce dtu scmgct bjpct pjmgedscncmmyc‖.(Fu—fdm pjmgedscncmmyc‖.(Fu—fdm837). 837).

(:5 (‫ﺧﺍ ﺨﯽﻠ‬ ‫ﺟﻬﱩﻮ‬ ‫ﺍﺱ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﻡﺍ ﻫﺵﺭ ﯽﻠ‬ ‫ﺍ ﻜ ﺍإ‬ ‫ ﻡﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻒﺭﻡﺍ‬ ‫ﺍﱩﺬﯽﻠ‬ ‫ ﱩـ‬  0 8‫ﺍ ﺭﱩﺛ )ﺍﻟﺞ ﻥﺛ‬ ‫ﺷ ﱣﺭ‬ ‫ﻡﻮ‬ ‫ﺁﻡ ﻘ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍ‬ (

(:5) (:5) “Rjs “Rjsum umgg ggue uemy mycc  orcm orcmgg-or orcm cmgg ac`d ac`drr kcrd kcrd celd celd Adtc Adtcnn kcm kcm or orcm cmgg-or orcm cmgg fusy fu syrd rdaa dt dtu, u,  kd kc kclc lcf f mj mjrc rcac ac Hcec Hcecmm mmcf cf,, fjrj fjrjac ac ajac ajacll kd kclc kclcfm fmyc yc,, fj fjrj rjac ac dt dtul ulce ce sjhcect-hcect fcaelua.‖( Ncyydmce80).

 

‫ ﻡﻝ‬ ‫ﺱﺱ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﻱ‬ ‫ ﻍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﻁﻫﺭ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻁﻠ‬  ‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ ﺩﻌﻝ‬ ‫ﺢ ﱩﺐ‬ ‫ ﺍ ﻫﻭب‬ ‫ﺟﺈ‬ ‫ﺍﻟﺍﱩﺱ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺍﻟﺍﱩﺱ‬ ‫ﻡ ﻡﻝ‬ ‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬  ‫ﺍﻟﺍﱩﺱ‬ ‫ ﻡﻝ‬ ‫ﻡ ﺍ‬ ‫ﻢﻭب‬ ‫ﻒﻼ‬ ‫ﺧ ﻭﺩ‬ ‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬ ‫ ﻡﻝ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻢ ﺍ ﻥﺩ‬ ‫ ﺍﺩ ﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻒ ﺬ ﺮ‬ ‫ﻡﺍﻟﺍﱩﺱ‬  ‫ ﻹ‬ ‫ﺢﺹﻑﺍ‬ ‫ﺍﻟﺍﱩﺱ‬ ‫ ﻡﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻒﺭﺢﻬﻮ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻒﺭﻑﺢﺍ‬ ‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬ ‫ ﻡﻝ‬ ‫ﻒ ﺹﺩﺍﺩ‬ . ‫ﻢﻭب‬ ‫ﻒﻼ‬ ‫ﺧ ﻭﺩ‬  ‫ﺍﻟﻭﺱﻭ‬ ‫ ﯿﺻﯿﺭ‬ (‫ ﻫﻌ ﺍﻩ‬ ‫ﻡﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﱣﻝ‬ ‫ ﻬﻫﺍ‬ ‫ﻡﺍﻟﱩﻛﻀ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﯿﺥﺍـ‬ ‫ ) ﺧﺭﺟﻨ‬.‫ﺢﺹ ﻬﻮ‬  ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﻛﺍﻁﺛ‬ ‫ﻉﺥﺱ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﺥﺍﻢﺾ‬ ‫ﺍﻟﻛﺼﻝ‬, 32;0 ‫ﻂﺞﻌﺛ‬ 3>3 ‫ ﻍ‬ ; 8 ‫ﺟﺹ‬  ‫ﺍ ﻕ ﺍﻢﺛ‬ ‫) ﺍإ‬. Eckd Ec kdsst kc kcrrd  Dnm Dnmu Zf Zfcr cr r.c r.c. nc ncew ewcc ^csu csulu lull llce ce s.c .c.w .w.. njr jrsscnk cnkc8 “ Cp Cpcn cndl dlcc

 pjmgeumd Ryurgc  dtu tjlce fjmuhu aj Ryurgc kcm pjmgeumd Mjrcac fjmuhu aj  Mjrcac, fcac  (kdpjrcgcacm) ‖ajfctdcm‖ kdncwc kd cmtcrc Ryurgc kcm Mjrcac, lclu kdsj kdsjfn fnjl jlde de,, aj ajfu fukd kdcm cm  kd kdsj sjru ruac acmm (F (Fcl clcd cdac act) t)11 Ec Ecdd pjmg pjmgeu eumd md Ry Ryur urgc gc,, ajac ajacll llce ce ac acfu fu kcm kcm tdkc tdkcaa  ca cacm cm fc fctd td.. Fcac Fcac nj njrt rtcf cfnc ncee gj gjfn fndr drcl clce ce pjmg pjmgeu eumd md Ry Ryur urgc gc kcm kcm njrt njrtcf cfnc ncee sjkd sjkdel elce ce pjm jmggeum eumd  Mjr Mjrca cac‖ c‖.. (Kd Kdrrdw dwcy cyct ctac acmm ol olje je Nua uaeecr crdd-F Fusld usldf f, njgd njgdtu tu hugc hugc kjmgcm [drfdkzd  kjmgcm lc`cl ycmg scfc fcamcmyc). [jrsjnut kclcf Adtcn [cdsdrul-Wuseul, Huz  DP, eclcfcm >3, bjtcacm tceum 32;0 E, `cscl : tjmtcmg Kzdadr ‒Ryc`c—ce kcrd ncn Sdycfct.

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﺍ ﺥﺨﺱ ﱮﻝ‬ ‫ﺲﻌﯿ ﻥﺨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬  (:4 (‫ﺩﺧﻝ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ﻍ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺢﱩ ﻥﺛ‬ ‫ﻢﺜﻕ ﺍ‬ ‫ﻗ ﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻢﻠ‬ 8‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺍﱩﺱ‬ ‫ﺍﻟﺍﱩﺱ‬ ‫ﻡ ﻡﻝ‬ ‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬ ‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬ ‫ ﻡﻝ‬  :4) .(‫ﻟﺞﺥﺍﺱﻝ‬ ‫ )ﺱﻡﺍﻩﺍ‬.‫ ﺥﺭﺟﻭـ‬ ‫ﻒ ﺧﺭﺟﻭ ﻩ‬ ‫ ﯽﻫﺍ ﻥـ‬ ‫ﻢﻠ‬  ‫ﺧﺭﺩ ﻥ‬ ‫“ )ﻢﻠ‬Kcrd Cnd Rc—dk cl Aeukrd r.c. ncewcscmyc Mcnd s.c.w. tjlce

 njrscnkc8 Cpcndlc  celd syurgc dtu tjlce fcsua Mjrcac,‖ fcac Cllce njr`drfcm8 Ncrc Ncrcmg mg sdcp sdcpcc  kd kc kclc lcf f ec ectd tdmy mycc ck ckcc df dfcm cm sjac sjacld ldpu pumm sjnj sjnjsc scrr nd ndhd hd scwd scwd,, ajlu ajlucr crac acml mlce ce dc (kcrd Mjrcac), lclu fjrjac ajlucr…..‖.( Kdrdwcyctacm olje Nuaecrd ).

2>

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩـ‬  (09 (‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬ ‫ ﻬﻮ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻡ ﻢﻭﺍ ﻬﻮ‬ ‫ ﻧ ﺻﻬﻮ‬ ‫ﺍ ﻫﺀﻢ ﯿﻠ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺍﺷ ﺭ ﻝ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻡ ﻕ ﻭـ‬ ‫ﻒ ﻕ ﻭـ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺲ ﯿﻝ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ ﻕﺍ ﻭـ‬  333 8‫)ﺍﻟ ﻭﺓﺛ‬.(

(09 (09) “Rjs Rjsum umgg ggue uemmyc  Cl Cllc lcee tj tjlc lcee fjfn fjfnjl jldd kcr kcrd or orcm cmgg fu fuaafdm, fdm, hd hdwc wc kcm

ecrtc nj ecr njmmkc  fjr jrja jacc kj kjmmgc gcmm syu yurg rgc1 c1 fjr jrja jacc njr njrpjr pjrcmg cmg pck pckc hc hclc lcmm Cl Cllc lcee, lc lclu lu ckc ckc ycmg fjfnumue kcm ckc ycmg tjrnumue….‖ ([cunce33).

‫ﺧﺍ ﺨﯽﻠ‬ .‫ﻢﻕﯿﻮ‬ ‫ ﻌﯿﻮ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍ‬ ‫ ﻬﻮ‬ ‫ﻡﺟﱩﺍ ﻥب‬ ‫ﻡﺱﺿﻭﺍ ﻥـ‬ ‫ﻢﻥﻨ‬ ‫ ﺭﺢﻫ ﻥﺛ‬ ‫ﺱﱣﻬﻮ‬ ‫ ﱮﺵﺭﻡﻮ‬ 

 

>>->3 8‫ ﻑﺨﺍ )ﺍﻟ ﻭﺓﺛ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍ‬ ( “[uecm fjmggjfndrcacm fjrjac kjmgcm rcefct, ajrdkeccm kcm syurgc fjrjac fjfpjrolje ajsjmcmgcm ycmg tjtcp, fjrjac ajacl kd kclcfmyc sjlcfc lcfcmyc.‖ ( [Cunce 8 >3->>)

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻉ ﻜﻮ‬  (03 ( ‫ﺥ ﱮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﻡﻭ‬ ‫ﻒﺍﻁ ﺨﻡ ﻩ‬  ‫ﺷ﻾ ﻥ‬  ‫ﺥ ﱮ‬ ‫ﺧﺍ ﻐ‬ ‫ﻡﻭ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺱﱣﻜﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ 39>8‫ﻡ ﯽﻝ )ﺍﻱﻧﻌﺍﻱ‬  ‫(ﺷ﻾ ﻥ‬ (03) “Dtulce kdc Cllce acfu sjacldcm, tdkca ckc tuecm njreca kdsjfnce

sjlcdm Cllce, ycmg fjmbdptcacm sjgclc sjsuctu.‖(Cm—cf839>).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩـ‬  (0> (‫ﻁﻠ‬ ‫ﻡ ﻥﻬﻹ‬ ‫ﺍ ﺭ ﻹ‬ ‫ﻉ ﻭ‬   ‫ﻡ ﯽ ﺍ‬ ‫ﻡﺍﻴﺢﺻﺍـ‬  ‫ ﺍ ﻌﺨ‬ ‫ ﺋﻢﺭ‬ ‫﷾ﺍ‬ 0>) )49 8‫ ﺬﺥﱩﺱﻡـ )ﺍﻟﻥﺫﻝ‬ ‫ ﻌﱩﻜﻮ‬ ‫ ﻌﻅﻜﻮ‬ ﻾‫ﻡﺍ ﻙ‬ ‫ﻡﺍ ﻫﻥﻜﺭ‬   ‫)ﺍ ﻛﺫﺵﺍ‬ “Rjsumgguemyc Cllce fjmyurue njrlcau ckdl, njrnuct ajncdacm kcm

fjfnjrd ajpckc scmca ajrcnct, sjrtc fjlcrcmg ajajhdcm, ajfumacrcm kcm ajkurecacm. Cllce fjmcsjectacm ajpckcfu, cgcr acfu sjlclu dmgct‖. (Mcel849).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺲﱩﺛ‬ ‫ ﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻒﺭ ﺫ‬ ‫ﻒﯿﻫﺍ‬ ‫ﺢﺭ ﻥﺝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ﻾‫ﺍﻟﱩ ﱮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻢﺍ‬  (02 (‫ﺍﱩﺬﯽﻠ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫﷾ﺍ‬

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻢﺭ‬ ‫ﻡ ﺍـ‬ ‫ﻗﺞﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺧ ﻭﺍ‬  )25 8‫ﺱﺍ )ﺍﻱﺢﺹﺍإ‬ ‫ﻢﻕﺨﻡﻑ‬ ‫ﺱﺍ‬ ‫ﻗﺨﻑ‬ ‫﷾ﺍ‬

02)) “Rcfc sjacld tdckc rcsc sjfpdt ncgd Mcnd tjreckcp cpc ycmg kdtj dtjmtua mtuacm cm olj ljee  Cl Cllc lcee, kj kjf fda dadc dcmmlc lcee sum ummc mcee Cl Cllc lcee (e (euuau auf f qu qukkrc rctt dr drck ckcct Cl Cllc lce) e)

tjre tjrecckc kcpp orc rcmg mg-o -orc rcmg mg  sjn jnjl jluf ufmmyc yc.. Kc Kcmm eua uauf uf Cl Cllc lcee dt dtuu ckcl ckclce ce ajtj ajtjmt mtuucm ycmg ycmg  pcstd.‖(Cezcn825).

(0; (‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺍ ﻥإ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻧ ﺻﻜﻮ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﺱ ﺫ‬ ‫ ﻷ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﻢﺼﯿ ﻥﺛ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺱﺍإ‬ ‫ﻢﺍ‬  ‫ﱩ‬ >> 8‫ ﺻﯿﺭ )ﺍﻟﺫﺨﯽﺨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻉ ﻘ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺞﺭ ﻡﺍ‬ ‫ ـ‬ ‫(ﻗﺞﻝ‬

(0;) “[dkcalce ckc fusdnce fusdnce ycmg fjmdfpc kd nufd kcm tdkca ckc fusdnce ycmg fjmdfpc kdrdfu, ajbucld tjrtulds kd kd kclcf adtcn, sjnjluf Cau fjmbdptcacm.

Rjsumgguemyc ycmg kjfdadcm dtu fukce ncgd Cllce‖. (Eckdk8>>). ‫ﺈ‬ ‫ﺷﯿ ﻥ‬  ‫ﺥ ﱩ‬ ‫ﱩﺍ‬

;4 8‫ﺱ )ﺍﻟﻕﻫﺭ‬ ‫ ﻕﺨ ﻥ‬ ‫ﺧ ﻕ ﺍﻩ‬.( 22

“Rumggue sjgclc sjsuctu dtu Cau hckdacm kjmgcm ajtjmtucm (uaurcm)‖.

(Scfcr8;4).

 

 

‫(ﻡﻡ﷾ﺍ‬ (0: (40 8‫ ﻌﻫ ﻭـ )ﺍﻟ ﱩﺼﺍﱩﺍب‬ ‫ﻡﻢﺍ‬ ‫ﺧ ﻕﻜﻮ‬ ‫﷾ﺍﱩ‬ (0:) “Cllce ycmg tjlce fjmhckdacm acfu kcm cpc ycmg tjlce acfu ajrhcacm‖.(Rec``ct8 40).

‫ﻁ ﱩﻫﺍ‬ ‫ﻡ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺲﺞﺫﺍـ‬ ‫ﺍ ﺥ ﺭ ﺅ‬ ‫ ﻬﻮ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻡ ﺥﺍﺱ‬   ‫ ﺵﺍ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ ﺥ ﻐ‬ ‫ﻡﺱﱣﻘ‬  05 8‫( ﺵﺭﺥﻡـ )ﺍﻟﻕﺼﺸ‬

“Kcm Cl Clllce  dtu ycmg fjmhckdacm cpc ycmg Dc ajejmkcad kcm cpc ycmg dc

 pdlde. [dkca  ckc pdldecm ncgd fjrjac. Fcec Rubd Cllce kcm fcec lueur kcrd cpc ycmg fjrjac sjautuacm. (Scsecce 8 05).

(00 (39 8‫ﺍﻟﱩﺩﺨﯽﻠ )ﺍﻟﺞﻩﺨ‬ ‫(ﻡﻡﺨﯽ ﺍﻩ‬ (00) “Kcm acfd tjlce fjmumhuaacm fcmusdc kjmgcm kuc hclcm.‖(Nclck8 39).

5 8‫ﻡ ﻕﻭﺍﻡﺍ )ﺍﻟﺵﻫﺾ‬ ‫ ﺩﻭﺱﻡﺍ‬ ‫(ﻒ ﻬﻫﻬﺍ‬

“Lclu fjmgdlecfacm ajpckcmyc ajhcectcmmyc kcm ajncdacmmyc‖. (Rycfs85).

(07 (0: ‫ﺱﻗﻮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ ﻫﺍ‬  (07) “Rjncgcdfcmc tjrsjnut pckc mofjr 0:.

(05 ( ‫ﺧﻋﻭﺍب‬ ‫ ﱩ ﻌﻭﺍ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﻂﱮﻑﺍ‬ ‫ﺢﻼ ﻑﻱ‬ ‫ﺍﻷﺱ ﺫ‬ ﻾‫ﻒ‬ ‫ﻢ ﱩﻫﺍ‬ ‫ﺥ ﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍز‬ ‫ ﺍ ﱣﻬﺍ‬  305 8‫ﻢ ﯿﻠ )ﺍﻟﺞﻕﺭﺅ‬ ‫ﻁﺨ ﱝﻡ‬ ‫ ﻜﻮ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﯿﻋﺍـ‬ ( (05) (05) “E “Ecd cd  sjfu sjfucc fc fcmu musd sdc, c, fc fcac acml mlce ce cpc cpc ycmg ycmg ckc ckc kd nufd nufd dm dmd, d, ycmg ycmg eclc eclcll lcgd ycmg  ncda1 kcm hcmgcm acfu fjmgdautd lcmgace syjtcm. “Rjsumgguemyc syjtcm dtu fusuefu ycmg pcldmg myctc‖. (Ncqcrce8305)

‫ ﱩ ﺍﻩ‬ ‫ﺥﻧ ﻮ‬ ‫ ـ‬  ‫ ﱩ‬ ‫ﻡﺍﺷﻜﺭﻡﺍ‬ ‫ﺍﻢﺱؾﻗﺍﺥﻱ‬ ‫ﻂﱮ ﺍب‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺥ ﻭﺍ‬ ‫ﺍﻢ ﻭﺍ‬  ‫ﺍﱩﺬﯽﻠ‬ ‫ ﺍ ﱣﻬﺍ‬  37>8‫ﻌ ﺨﻡـ )ﺍﻟﺞﻕﺭﺅ‬ ( “Ecd orcmg-orcmg ycmg njrdfcm fcacmlce acfu kcrd rdzad ycmg ncda ycmg tjlce aunjrdacm ajpckcfu kcm njrsyuaurlce acfu ajpckc Cllce, ndlc njmcr  njmcr acfu njrncatd ajpckc-Myc‖. ajpckc-Myc‖. (Ncqcrce837>).

‫ ﻌ ﺨﻡـ‬ ‫ ﱩ ﺍﻩ‬ ‫ﺥﻧ ﻮ‬ ‫ ـ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻌﻫﺛ‬ ‫ﻡﺍﺷﻜﺭﻡﺍ‬ ‫ﻂﱮ ﻑﺍ‬ ‫ ﻑﻱ‬ ‫ﺢﻼ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱؾﻗﻜﻮ‬ ‫ﻝﻢ ﱩﻫﺍ‬ ‫)ﻒﺍﻜﻟ ﻭﺫﺍ‬  33; 8

 

(

2; “Fca “F cacc fc fcaacm cmlc lcee  ac acfu fu cp cpcc ycm cmgg tj tjlc lcee kd kdnj njrrda dacm cm olj ljee Cl Cllc lce. e. Tc Tcmmg eclc eclcll lcgd lcgd ncda ncda  kc kcmm nj njrs rsyu yuau aurl rlce ce ct ctcs cs sjgc sjgclc lc md md—f —fct ct Cl Cllc lce, e, nd ndlc lc acfu acfu njmc njmcrr-nj njmc mcrr ecmy ecmycc  njrncatd ajpckcmyc.‖(Mcel833;). ajpckcmyc.‖(Mcel833;).

‫‪ ‬‬

‫‪AD[CN [ECEC^CE‬‬

‫‪ 2:‬‬

‫‪  ‬ﺍ ﱣﻬﺍ ﺍﱩﺬﯽﻠ ‪ ‬ﺍﻢ ﻭﺍ ﻉﺍ ﻫ ﻮ ‪ ‬ﻹ ‪ ‬ﺍ‪ ‬ﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ ﻒﺍﻏﺻ ﻭﺍ ﻡﺟﻭﻡﻜﻮ ﻡ ﯽﺨ ﻜﻮ ﻹ‬

 

‫ﻡﺲﻜﻮ ﻡﺱﺟ ﻜﻮ ﻹ ﺍ ﻜﻌ ﯿﻠ ﻡ ـﺥﻧ ﻮ ﺟ ﻑﺍ ﻒﺍ ﱩﻂ ﱩﻬﺭﻡﺍ‬ ‫ﺍ ﻫﺭﺍﻒﻐ ﻡﺍﻢﺻﺫﻭﺍ ﺭ‬  ‫ ﺢﺨ ﻢﻥﻜﻮ ﻢﻠ ﺍ ﻙﺍ ﻎ ﻡ ﻱﻢﺻ ﻮ‬  ‫ﻡ ـ ﺥﻧ ﻮ ﻢﺭﺿﻹ ﻡ ﻁ ﻹ ﺲﻛ ﻥﺭ ﻡ ﺟﺍ‬  ‫ ﻭﺟﻭﻡﻜﻮ‬ ‫ﻒﺍﻢﺻﺫﻭﺍ‬ ‫ﻂﱮﻑﺍ‬ ‫ﺱﻌﯿﻑﺨﺍ‬ ‫ﻒ ﱩﻫﻫﻭﺍ‬  ‫ﻢﺍﻑ‬ ‫ ﺩﺨﻡﺍ‬ ‫ﻒ ﻮ‬   ‫ﺍﻟﱮﺻﺍ‬  ‫ ﻋ ﱮﻬﺭﺥﻱ‬ ‫ ﺭﯽﺨ‬ ‫ﻡ ﻜﻠ‬ ‫ﺢﺭ ﻥﺝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻁ ﯿﻜﻮ‬ ‫ ﺩﻌﻝ‬ ‫﷾ﺍﱩ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺭﯽﺨ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻢﻥﻨ‬ ‫ﻡ ﯽﺨﯽﻜﻮ‬  0 8‫ ﺵﻜﺭﻡـ )ﺍﻟﻫﺍﺁﺨﺅ‬ ‫ ﻌﱩﻜﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻜﻮ‬ ‫ ﻌﻫ ﻨ‬ ‫ﻡ ﱩﻮ‬ ‫ ﻋ ﱮﻬﺭﺥﻱ‬ ‫ ﺭﯽﺨ‬ ‫(ﻡ ﻜﻠ‬ “Ecd orcmg-orcmg  ycmg njrdfcm, cpcndlc acfu ejmkca fjlcascmcacm se seol olct ct,, nc ncsu suel elce ce  (b (bub ubdl dlce ce)) fuac fuacfu fu,, tc tcmg mgcm cmfu fu scfp scfpcd cd aj sdau sdau,, uscp uscplc lcee ajpc ajpclc lcfu fu kcm bubdlce  acadfu scfpcd ajkuc fctc acad. Kcm hdac acfu njrhumun fcac  njrsubd (fcmkd)  lce. Kcm hdac acfu scadt ctcu njpjrgdcm ctcu sclce sjorcmg kdcm kdcmtc tcrc rc ac acfu fu  nucm nucmgg cd cdrr (nuc (nucmg mg ec echc hct) t) ct ctcu cu acfu acfu sjmt sjmtue ue wc wcmd mdtc tc (n (njr jrsj sjtu tunu nue) e),, kcm kcm tdkca acfu  kcpctd cdr fcac njrtcycffuflce acfu kjmgcm kjnu ycmg njrsde fcac uscplce  fuacfu kcm tcmgcmfu kjmgcm kjnu dtu‖. Cllce tdkca   fjmgdmgdmacm ajsjfpdtcm  ajpckcfu, tjtcpd ejmkca fjmsubdacm acfu kcm fjmy fj myjf jfpu purm rmca cacm cm md md—f —fct ctmy mycc  aj ajpc pckc kcfu fu,, supc supcyc yc acfu acfu njrs njrsyu yuau aur‖ r‖.. ( Ss Ss.. Fcdk Fcdkce ce cyct 0).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﺻﻮ‬ 8‫ﻒ ﻝ‬ ‫ ﻭﺿﺋب‬ ‫ﻉﺍ‬  )>). ‫ ﱮ‬ ‫ ﱩ ﻘ‬ ‫ )ﻢﺥ ﻑﺼﺍ‬3) (‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﯿﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﻫﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﻫﻉﻫﺽ‬ ‫ ﺫﻭ ﻩ ); ) ﱩﻮ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ﺓ ﻱﺱ ﺍﻕ‬ ‫ )ﻡﺍﺲ ﱩﻠ‬2) ‫ﱩﻼﻑﺍ‬ ‫ ﱩﯿﻘ‬ ‫ﻡﺍﻏﺻﻝ‬  ‫ﻢﺍ ﻮ‬ ‫ﻒﯿﻬﻫﺍ‬ ‫ )ﻡ ﺍ ﻍ‬:) ‫ ﻼﻑﺍ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ ﻛﻌﻝ‬ ‫ﻡﺍﺲ ﻥ ﺭ‬ ‫ﻡﺍﺢ ﻥﺨ‬ ‫ ﱟﻙ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺍﺲ ﻥﺵﻐ‬  ) ‫ﻏﺻ ﻨ‬ ‫ )ﻡ ﻂﺍ ﺛ‬5) ‫ﻗﯿﻠ‬  ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ ﻫ ﱮﺾ‬ ‫ ﻼﻑﺍ‬ ‫ﻡﺟﻬﻘ‬ ‫ﺍﻏﺻﻝ‬ ‫ ) ﱩﻮ‬0) ‫ﺱﺍ ﻑﻫﺍ‬ ‫ﻜﻠ‬ ‫ﱩ‬ ‫ﺍﻟﻫ‬ ‫ﻫﻢﺍﻈ‬ ‫ﻏﺨﯽﺻﻘﻬ‬  ‫ﺍﻏﻂﺍﺻ ﺛﻝ‬  ‫ ))ﻢﱩﻮﻈ‬33) ‫ﻱ ىﺫ‬ ‫ﺍﻝ‬ ‫))ﻡﻡﺧﱮﺥﻝ‬39) ‫ﺭﻒ)ﻕﯿﻡﺍﺓﻠﺨﺁ‬3;) 32) ‫ﺱﺍ ﻈﻘ‬ 3>)‫ﺍﻟﻼﺨﻑﺍﻘ‬  ‫ﻟ ﱩﺨ)ﻢﻘﻈ‬4‫ ﺍ‬  ) 37) ‫ﺍﻟﻌﻫﺍﻢﺛ‬ ‫ﻡﻁ ﻹ‬ ‫ ﺍﺱ ﻘ‬ ‫ ) ﻡ‬30) ‫ ﺭﺁﺲﻘ‬ ‫ﺍﻢﺻﺮ‬ ‫ ) ﱩﻮ‬3:) ‫ ﺍ ﻫ ﻹ‬  ‫ﺍﻱﻉ ﯿﻠ‬ ‫ﺍﻢﺻﺮ‬ ‫ ) ﱩﻮ‬35) ‫ ﯿﻨ‬ ‫ﻡﺱ ﱮﺩﻡﻫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻕﻛﺍ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻢﻕ ﱩﺨﻢﻨ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺍﻟ ﺨﯽﻠ‬ ‫ ﻢ ﺍﺭﺱ‬  ‫ﻢﻈ‬ ‫ﺱﺟ ﯿﻘ‬ ‫ﺍﻏﺻﻝ‬ ‫ ) ﱩﻮ‬34) ‫ ﺍﻟ ﱩﺻﱩﺍ ﯿﻠ‬ ‫ﻡ ﺍﻂ ﻬﻫﺍ‬ ‫ ﺍﻱﺓﻬﺍﻢﯿﻠ‬ ‫ﻇﺍﻡﺭﻡﻫﺍ‬  ‫> )ﻡﺍﺓﺨﺁ‬3) ‫ﻏﺻ ﻬﻫﺍ‬ ‫ ﻂﺍ ﺛ‬ ‫ﻢﻈ‬ ‫ﺍﻱﺱﺍ ﻈ‬ ‫> )ﻡﺧﱮﻝ‬9) ‫ ﻼﻑﺍ‬ ‫ ﺍﻟ ﱩﺨ ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻜﻌ ﯿﻠ‬  ‫ﻡﺢﺨ ﻩ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺍ ﱩﻱ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﺷﻬﺨ‬ 8‫ ﻝ‬ ‫> ) ﱩﻮ‬2) ‫ﻏﺻ ﻬﻫﺍ‬ ‫ ﺍﻟ ﻫ ﻹ )>> )ﻡ ﻌ ﱩﻬﺨ‬  >;) ‫ﻡﺱﺲﻭ ﻨ‬ ‫ﻁﺞﺨ ﻩ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫﻑﺨﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺷﻬﺨ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﺷﺭﯽﻘ‬ ‫ﻱ‬.(

20 Cpcndlc

acfu 

ejmkca

njrwukeu,

fcac

ncbclce8

 

“N “Nds dsfd fdll llce cedr drrc rcef efcm cmdr drrc rced edf‖ f‖.. (3) (3)  kj kjmg mgcm cm fj fjmg mgda dael elcs csac acmm md mdct ctmy mycc acrj acrjmc mc [u [uec ecmm Cllce (>)  kcm ncsuelce tjlcpca tcmgcmfu tdgc acld (2) gosoalce gdgdfu kjmgcm Acyu croa     ctcu

sjscfcmyc. (;) ajfukdcm njraufurlce kcm dscplce cdr kcrd

tjlc tjlcpc pcaa tc tcmg mgcm cm  sjnj sjnjlc lcee kc kcmm nj njra rauf ufur urlc lce1 e1 acfu acfu ajrh ajrhca cacm cm ycmg ycmg kjfd kjfdad adcm cm 2 acld acld (: (:)) sj sjfp fpur urmc mcac acml mlce ce kc kclc lcf f  nj njra rauf ufur ur kc kcmm fj fjmg mgds dscp cp cdr cdr dt dtu, u, cpcn cpcndl dlcc acfu acfu sjkc sjkcmg mg td tdkc kca  a   njrpucsc (0)1  ajfukdcm ncsuelce fuacfu tdgc acld (7) kjmgcm fjmguscp kuc sukut fctcfu  (5) kcm ljndeacmlce fjfncsuemyc (4) kjmgcm kdgosoa (39)kcm sj sjlc lcdd-sj sjlc lcdl dlce ce hj hjmg mggo gotf tfuu  (33) (33)11 aj ajfu fukd kdcm cm ncsu ncsuel elce ce (a (ajk jkuc uc)) tcmg tcmgcm cmfu fu kcm kcm ajku ajkucc sda sdauf ufuu kj kjmg mgcm cm  kdg dgos osoa oa td tdgc gc acl cldd (3>) (3>) kc kcmm sjlc sjlcdd-sj sjlc lcdl dlce ce hc hcrd rd-h -hcr crdf dfuu (3 (322), kjmg jmgcm fjlj fj ljnndeac deacmm fj fjf fnc ncssue  aj ajkkuc tc tcmg mgcm cmf fu fu fulc lcdd tc tcmg mgcm cm acmc acmcmm (3 (3:) :)11 lc lclu lu usc scpplc lcee unum unumfu fu kc kcmm  ct ctcs cs surn surncm cmfu fu (30) (30)11 kj kjmg mgcm cm fjmh fjmhcl clcm cmac acmm ajku ajkucc tjlc tjlcpc pcaa tcmg tcmgcm cm (3 (37) 7) kcrd kcrd uhum uhumgg  fu fuac ac aj ajpc pclc lc sjed sjedmg mggc gc tj tjmg mgau auaa kcm kcm kd ajfn ajfncl clda dacm cm lcgd lcgd pckc pckc pjrf pjrful ulcc ccmm (35) (35)11 aj ajfu fukd kdcm cm  uscp uscplc lcee aj ajku kucc tj tjld ldmg mgcf cfuu sjnj sjnjlc lcee lu lucr crmy mycc kjmg kjmgcm cm kuc kuc dn dnuu hcrd hcrd kcm kcm sj sjnj njlc lcee kc kclc lcfm fmyc yc  kj kjmg mgcm cm tj tjlu lumh mhua ua (3 (34) 4) lc lclu lu nc ncsu suel elce ce ajku ajkucc acad acadfu fu njsj njsjrt rtcc ajku ajkucc fctc fc tc ac acad ad  kj kjmg mgcm cm kd kdgo goso soaa td tdgc gc ac acld ld (>9) (>9) kc kcmm sjlc sjlcdd-sj sjlc lcdl dlce ce hcrd hcrd-h -hcr crdd acad acadfu fu kjmg kjmgcm cm fjlj fj ljnndeac deacmm fj fjf fnc ncssue  aj ajkkuc ucmmyc (> (>33) kcm ful ulcd cdlc lcee kjmg kjmgcm cm ycmg cmg acmcm cmcm (>>) >>) kcm kcm sj sjfp fpur urmc mcac acml mlce ce fj fjfn fncs csue ue  aj ajku kucc ac acad ad dt dtuu (> (>2) 2) ajfu ajfukd kdcm cm ubcp ubcpac acmm “C “Csy syec ecku ku cllc cllc dlc-ec dlc-ec-dl -dlcllc cllcee wce wcekce kceu-l u-lc-s c-sycr ycrd-a d-aclc clce, e,  wc csy csyeck eckuu cmm cmmcc Fue Fuecff cffckc ckcmm ―cn ―cnkue kueuu wc rcsu-lue (>;)‖.

27

 

‫ﺍﻟﺥ ﱩﻛﯿﻠ‬ ‫ﻢﺻﺮ‬  ) >:)   ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱮﺭﺟ ﯿﻠ‬ ‫ﻏﺻﻝ‬  ‫ ﺨ‬ ‫ ﺫﻭﻡﻫﺍ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ﺍﻟﺥﱩﯿﻨ‬ ‫ ﻁﻼ‬ ‫ﻡﺍﻢﺻﺮ‬  ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺞﺻﻬﻫﺍ‬ ‫ﻡ ﺍـ‬ ‫ ﺥ ﻌﻬﻫﺍ‬ ‫ﻢﺍ ﻮ‬ ,‫ﺍﻱﻗﺍﻢﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡ ﯿ ﻑﺛ‬ ‫ﻡ ﻭﻑﻢﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻛﺭ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻼﻑﺍ‬  >0) ‫(ﻂﻬ ﻥﺭ‬ FJMGZRCY AJKZC [email protected] (RJYC[Z)

Kcmm uscp Kc uscplc lcee  aj ajku kucc aeu` aeu` ct ctcu cu sjfd sjfdsc sclm lmyc yc sjnc sjncgc gcdd pjmg pjmggc gcmt mtdd fj fjfn fncs csue ue (f (fjm jmbu bubd bd)) aj ajku kucc  ac acad ad kc kclc lcf f wu wukl kluu (>:) (>:),, umtu umtuaa td tdgc gc ecrd ecrd kclc kclcf f pjrh pjrhcl clcm cmcm cm kcm kcm sctu sctu ecrd kclcf  wcatu tdkca njpjrgdcm, sjlcfc tdkca fjfnuac ajkucmyc, sjkcmg wcatu fjfcacdmyc kd wcatu subd (njluf nctcl wuklu-myc)(>0).

‫ﺍﻟﺫﺨء‬  ‫ ﻁ‬ ‫ﻒ ﻧﺐ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱮﺨﻢﺛ‬ ‫ ﺍﻟﻜﯿﻛﱩﺛ‬  ‫ ﻭ ﱩﺿ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻡ ﻌﺨ‬ѧ‫ﻱ‬ .‫ﺍﻡﺭ‬ѧ‫ ﺠ‬ ‫ﺍ ﻮ‬ѧ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺱ ﺝ‬ѧ ‫ػ‬ ‫ﻕ‬ ѧ‫ﻱ‬ ‫ﯽﺈ‬ѧ‫ﺍﻟﻮ‬ ‫ ﻼﻢﺾ‬ ‫> )ﻡ ﻮ‬7) ‫ﺻ ﯿ ﯿﻠ‬ ‫ﺍﻟ ﱩ‬ ‫ ﺢﺨ‬ ‫ـ‬ѧ ‫> )ﻡ‬5) ‫ﺱ ﺅ‬ѧ‫ ﻮ‬ ‫ﻱ‬ѧ‫ز‬  ‫ ﱩ‬  ‫ﻒﺭ ﺝ‬ѧ ‫> )ﻡ‬4) ‫ ﻕ‬ѧ29) ‫ ﻕﯿ ﻑﻼ‬ ‫ ﻭﻑﻢﺍ‬ ‫ﻢﻉﻋﺩﻑﻌﺍ‬ ‫ ﻮ‬ ‫(ﻱ‬ ECKC[R

Rjtj Rjtjlc lcee ac acfu fu  nj njrw rwuk uklu lu kj kjmg mgcm cm bc bcrc rc-b -bcr crcc ycmg ycmg tjrs tjrsjn jnut ut kd kdct ctcs cs,, fc fcac ac acfu acfu kclc kclcf f aj ajck ckcc ccmm  subd subd,, sjlc sjlcgd gd nj njlu luf f ck ckcc sjsu sjsuct ctuu ycmg ycmg ajlu ajlucr cr kcrd kcrd sclc sclcee sctu sctu kuc kuc hclc hclcmm (>7) kcm  sjlcfc acfu tdkca fjmyjmtue wcmdtc (sjtunue) (>5) kcm tdkca   fjmyjmtue ajfclucm (>4) kcm tdkca tdkur ycmg myjyca kjmgcm fdrdmg (29).

 

 25

‫ﺍﻟﻙﺻﻝ‬ 

‫ ﺟ ﺙ‬ ‫ﻉﺍ‬ѧѧѧѧѧ‫ ﺠ‬ ‫ب‬ѧѧѧѧѧ‫ﺍﻟﻫﻠ‬ ‫ﺱﻡﺝ‬ѧѧѧѧѧ‫ ) ﻡﺍ ﻐ‬23) ‫ﱮﻝ‬  ُ ‫ﺢ‬ ‫ﺱﺩب‬ ‫ ) ﻡ‬2>) ‫ﺍ ﯿﻠ‬ѧѧѧѧ22) ‫ﻡﺱﺍﻟﺩﻫﻌﺛ‬  ѧѧѧѧѧ  ‫ﺍﻟﺥﺐ‬   ‫ﺍ‬ѧѧѧѧѧ‫ﺽ‬ ﻾‫ ﻕ‬ ‫) ﻡ‬ѧѧѧѧ‫ﻱ‬ ‫ب‬ѧѧѧѧ‫ﺍﻟﺮ‬ ‫ـ‬ѧѧѧѧ ‫ﺍﻟﱮﻞ‬ ‫ ) ﻡ‬2;) ‫ﯽﺽ‬ѧѧѧѧ2:) ‫ﺍز‬  ‫ﻒﺭ ﺝ‬ ‫ﺍﻏﺻﻝ‬ ‫ ) ﱩﻮ‬27) ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﱩ ﻘ‬ ‫ )ﻢﺥ ﻑﺼﺍ‬20) ‫ ﺨﯽﻘ‬ ‫ ﺍﻟﻙﺻﻝ‬ ‫ﻡﺍﺓﺨﺁ‬ ‫ﻒ ﻙ ﺻﻝ‬ ) ‫ﺍﻱ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﺍﺩ ﻜﻬﺍ‬ ‫ ﺵﻫﺍ ﻘ‬ ‫ ﻕ‬ѧ‫ﻢﻕﺍﻢﻨ‬ ‫ﻡﻱ‬ѧ ‫ )ء‬25) ‫ﺍ‬ѧ‫ ﱩﻱ‬  ѧ‫ ﻐ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ﺱ ﺫ‬ ‫ ﻭ ﱩﺫ‬ѧ‫ﻱ‬ ‫ﺁ‬ѧ‫ ﻐ‬ ‫ﺍ‬ѧ‫ﻡﺩح‬   ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﺧﺬ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ﱩﺩﻱ‬ѧ‫ﻍ‬ ٍ   ѧ ‫ ﻙ‬ ‫ﺍ ﻌﻘ‬ѧ‫ﻍ‬   ‫ ﻝ‬ѧ‫ ﻡ‬  ‫ﺍﻟ ﱩﺰ‬ѧ ‫ ﺰ‬ ‫ﻁﺭ‬ѧ‫ﻱ‬ ‫ﯽ ﻥﺈ‬ѧ ﻾‫ﺍﻟ ﱮﻋ‬ ‫ـ‬ѧ‫ ﺍﻟ ﱮﺵ ﱮﻐ‬ ‫; )ﻡﺍﺓﺨﺁ‬9)‫ ﻕﻉﻫﻨ‬ ‫ ﻌﺨ‬ ) 24) ‫إ‬  ‫ﺍﻱﯽﻮ‬ѧ ‫; )ء‬3) ‫ﺍـ‬ѧ ‫ ﻙ‬ ‫ ﱩﻱ‬ѧ‫ﺍﻟﻮ‬ ‫ﺱﻅ‬ѧ‫ﻁﻝ‬   ‫ﺍ‬ѧ‫ﺱﺁز‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ ﻼﻑء‬ ‫ ﻕ‬ѧ ‫ء‬ ,‫ﺍ‬ѧѧ‫ ﱩﻱ‬  ѧѧ

ѧѧ

ѧѧ

ѧ

ѧ

ѧѧ

ѧѧ

 ‫ ﺫ‬  ‫ﻝﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﻁﺍ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺍﺲ ﺍﻌ‬  ‫ز‬ ‫; ) ﻐﻙ‬2 ‫ﺍﻟﻮ‬ѧѧ ‫)>; )ﻱ‬ ‫ﻒﻹ‬  ‫ﺭ ﻙﻝ‬ ‫ﺟﺻﺾ‬  ‫);; ﺍ)ﻡﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺩﺻﻕﺭ ﻝ‬ ‫ﻁ ﺍﻹ‬  ‫ﺍﻟ) ﻫ ﻹﺵ‬ ‫ ﱩﺩ ﯽﻮﻘ‬  ;:).( FCMKD

Cpcndlc acfu  njrhdmcnct acrjmc fjmgjlucracm fcmd (23) ctcu  njrtjfumyc ajkuc  pjrsumctcm (2>) ctcu acfu ejmkca fjmgeckdrd seclct Huf—ce (22) (22) ctcu ctcu  acf cfuu ncr cruu sjl jljs jscd cd kcr crdd Ec Ecdk dk (2;) (2;) ctcu ctcu Md Md`c `css (2 (2:) :),, fca fcac ejm ejmkca kcalc lcee acf cfuu fcmmkd kc fc kcmm  fulcd ulcdlc lcee kj kjmmgc gcmm fjf jfnncs csuue (fj fjmmbubd bubd)) ajku ajkucc tc tcmmgcmf gcmfuu (20) 20) kjmgc jmgcmm daelcs lcs mdctfu  acrjmc Cllce (27) lclu ncsuelce (bubdlce) ajfclucmfu kjmgcm tcmgcm adrdfu  kcm gosoalce tcmgcmfu kjmgcm tcmce ctcu cpc ycmg fjmhckd gcmtdmy dmyc (25)  lclu njrwu wukklulce sjpjrtd ycmg kdctcs1 ajfukdcm cfndllce cdr kcm fcsuaa fcs uaacml cmlce ce hcr hcrd-h d-hcrd crdfu fu  pck pckcc pcm pcmgac gacll rcf rcfnut nut kjm kjmgcm gcm sjk sjkdad dadtt wcm wcmgdgd-wcm wcmgdc gdcmm (24 (24), ),

 

sj sjsu sukc kcee kd kdlj ljpc pcsa sacm cm  rc rcfn fnut ut-m -myc yc (;9) (;9).. Kc Kcmm fu fulc lcld ldlc lcee kjmg kjmgcm cm ycmg ycmg acmc acmcmm (; (;3) 3),, lclu lclu tucm tucmga gaccm cd cdrr  aj ct ctcs cs ajp jpcl clcf cfuu td tdgc gc ac acld ld,, lc lclu lu rc rctc tcaacmlc cmlcee ct ctcs cs nckcm ckcmfu fu sjf jfuucmy cmyc (;>), sjrtc  kd gosoa (;2), ajfukdcm ncsuelce (bubdlce) ajkuc acadfu dfu kjmgcm fjmkce fjmk ceul ulua uacm cm yc ycmg mg  ac acmc mcmm kc kcrd rd pc pckc kc yc ycmg mg ad adrd rd (; (;;) ;),, kcm kcm hcmg hcmgcm cm nj njrl rljn jnde de-l -ljn jnde decm cm kclcf fjmggumcacm cdr (;:).

24

‫ﺍﻟ ﱩﯿ ﱣﻫﻮ‬ 

‫ﻒﻹ‬ ‫ﺥﻧﺐ‬ ‫; ) ﻡ‬0) ‫ﺱ‬ ‫ﺿﺭ ﻥ‬ ‫ ﻡﺧﻭ ﻙ‬ ‫ ﻫﺭ ﻥﺫ‬   ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﺍﺲ ﻌﻫ ﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻌ ﱩﺬﺱب‬ ‫ﻡﻉﺍ‬  ). ;7) ‫ﻡﺍﻟﻙﺻﻝ‬   ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬  ‫ ﺨ‬ ‫ﻂﱮﻑﺍ‬ ‫ﺱﻌﯿﻑﺨﺍ‬ ‫ﻒ ﱩﻫﻮ‬   ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ ﺩﺨ‬ ‫ﻒ ﻮ‬ ‫ﺲﻛ ﻥﺭ‬  ‫ ﺻﻮ‬ ‫; )ﻡ ﻝ‬4) ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﱩ ﻘ‬ ‫; )ﻢﺥ ﻑﺼﺍ‬5) ‫ﻡﺍﻧ ﺥﻬﻫﺍ‬ ‫ﺍﻱﺱ ﺫ‬ ‫ ﺨﯽﻘ‬ ‫ﻒﺍﺿﺭإ‬  ‫ )ﻡﻢ ﻹ‬:3) ‫ﻡ ﱩﯿﻘ‬ ‫ﻡﺟﻬﻘ‬ ‫ ﻬﻫﺍ‬ ‫ﺍﻢﺻﺮ‬ ‫ ) ﱩﻮ‬:9) ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﯿﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﻫﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  :>) ‫ﻒ ﻋﻬﺭ ﻨ‬   ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﺍﺲ ﻌﻫ ﺍ‬ ‫( ﻢﻜ ﻘ‬ ‫ﱩ‬ [CTCFFZF

Kcm hdac  acfu njreclcmgcm fjmggumcacm cdr ctcu scadt ctcu aecwctdr  fjmk fj mkcp cpct ct fc fckl klcr crct ct  (; (;0) 0),, ct ctcu cu ac acfu fu kd kc kclc lcf f njpj njpjrg rgdc dcm, m, ajfu ajfukd kdcm cm td tdkc kcaa fj fjmk mkcp cpct ct cdr, fcac  tcycffuflce kjmgcm kjnu ycmg ncda, umtua fjmggcmtd wuklu kcm fcmkd (;7),  fcac ljtcaacmlce ajkuc tcmgcmfu aj tcmce ajfukdcm tduplce ajkucmyc (;5)  kjmgcm daelcs mdctfu acrjmc Cllce (;4) kcm ncbclce 8Nds 8Ndsfd fdll llce cedr drrc rcef efcm cmdr drrc rced edf f (: (:9) 9)  aj ajfu fukd kdcm cm uscp uscplc lcee ajku ajkucc tcmg tcmgcm cmfu fu pckc pckc fu fuac acfu fu kcm kcm ajku ajkucc tj tjlc lcpc pcaa tc tcmg mgcm cmfu fu (:3) (:3).. Kc Kcmm cp cpcn cndl dlcc acfu acfu kcpc kcpctt fj fjmg mggu gumc mcac acmm cdr cdr fc fcac ac  njrsubdlce kjmgcm cdr dtu (:>). (:>).

‫ﺍﻟ ﱩﺩﺍﺲﺛ‬ ‫ ؾﺍ ﺛ‬ 

 

‫ﻁﻥﻬﺍ‬ ‫ﻒﺍﻏﺻ ﻨ‬ ‫ﻢﺼ ﱩﻼ ﻕ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ ﺍ ﻘ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ ﺨ ﻘ‬ ‫ ﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﱩﺩﺍﺲﺛ‬ ‫ ﺱﺍ ﺐ‬ ‫ﻡﻢ ﻹ‬  ‫ ﻭ ﻥـ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻡﺱﺍﻒﻬﺍ‬ ‫ ﺹﯽﻝ‬ ‫ )ﺢﱩﻹ‬:2) (‫ﺍﻟﺫﯿﺽ‬ ‫ﺩﻱ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺍﻟﻕﺭ ﻍ‬ ‫) ﺍﻟﺫ ﱮﺐ‬ ) ‫ ﻡﺱﺍﻒﻬﺍ‬ ‫ ﺢﺨ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺭﻡﺍ‬   ‫ ﻕﺍ‬ ‫ )ﻡ ﻌﻛﻹ‬:;) ‫ﺍﻟ ﱩﻋﻬﻭﺱ‬   ‫ ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﻡﻂﻌﻮ‬ ‫ﻡﺱﯽﺮ‬ ‫ﺲﺞﻈ‬ ‫ ﻥﺙ‬ ‫ ﻌﺍإ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ )ﻡﺍﻏﺻﻝ‬:0) ‫ ﻋﻌﻮ‬ ‫ﻢﺍ ﻮ‬ ‫ﺍﻟﻙﻼﻱ‬  ‫ ﻭ‬ ‫ ﻥ)ﻡﺍﻧﻉ ﻥﺮ‬:: :7) ‫ﺍﻟ ﱩﻋﺍﻡﺭ‬ ‫ ﺍﻟﱩﺭﺍإ‬ ‫ﻡ ﱩﻠ‬ ‫ ﺢﺨ ﻝ‬ ‫ﻢ ﱩﺭﺍ ﻥب‬.( FJMGEDLCMGACM MCHDR

Cpcn Cp cndl dlcc sjnc sjncgd gdcm cm  kc kcrd rd nc nckc kcmf mfu, u, pc pcac acdc dcmf mfuu kcm kcm tjfp tjfpct ctfu fu seol seolct ct tjra tjrajm jmcc mchd mc hdss ej ejmmkc kcaalc lcee  kdn dncs csue ue (kj (kjmg mgcm cm fj fjmmgg ggos osoa oa kcm kcm fj fjmmge gedl dlcm cmga gacm cmmmyc aclcu clcu dt dtuu kcrrce ec kc ecdk dk))  (:2 (:2), sje jedm dmgggc ed edlc lcmmgl glce ce sd` d`ct ct-s -sd` d`ct ctmmyc, yc, ncu ncu kcm kcm rc rcsscmy cmyc, kjmg jmgcm cdr  cdr  ycmg ycmg su subd bd  (:;) (:;),, kc kcmm td tdkc kcaa fjmg fjmgcp cpcc tj tjrt rtdm dmgg ggcl cl njac njacss sclc sclcee sctu sctu sd`c sd`ctt mchd mchdss tckd tckd (: (::) :).. Kcm umtua fjmgedlcmgacm mchds ajmbdmg cmca lcad-lcad ycmg njluf fcacm-

;9 fcacmcm, pjrbdaacm kjmgcm cdr scfpcd ncsce (:0). Kcm cpc ycmg tjrajmc olje ldur cmhdmg bubdlce tuhue acld, sclce sctumyc kjmgcm kjnu ycmg njrsde (:7).

 ‫ﺍﻱﺲﺕﻥﺩ ﺍ‬  ‫ ﻡ‬ ‫ﻁﻅ ﻥﻮ‬ ‫ﻏﯿﺭ‬ ‫ ﺫﻭﻡﺍ‬ ‫ ) ﻡ‬:4) ‫ﺱ‬ ‫ ﺢ ﺍﺩ ﻥ‬ ‫ ﻼ ﺛ‬ ‫ ) ﻡ‬:5)   ‫ ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﻡﺍﺲ ﻥﺝ‬  09) ‫ﺱﺟﯿ ﻥﻈ‬ .( DR[DMHC—

Ejmkcaclce njrdstdmhc— kjmgcm cdr (:5) ctcu kjmgcm tdgc nctu (:4) ctcu lcdmmyc., ycmg nuacm tulcmg ctcu aotorcm (09).

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ﺍﻱﺩﱩﺛ‬

‫‪ ;3‬‬

‫‪  ‬ﺥ ﺭ‪ ‬ﺍﻟﱩﺻﺍ ﻹ‪  ‬ﺍﺲ ﺍ ﻥﺩ‪ ‬ﺟﱮ ﻥﺨ‪  8‬ﻭ ﱩﺿﺀﺍ‪  ‬ﺍﺲﻮ‪ ‬ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫﷾ﺍ‪ .‬ﻗ ﺍ‪ ‬ﺍﻟﺫﺍﻒﻀ‪ ‬ﺍﺓﻠ‪ ‬ﺢﺩ ﻥﺭ( ‪(3‬‬ ‫‪ ‬ﻒﻹ‪  ‬ﺥﺭﯽﺝ‪  ‬ﺢﺍﺩﯽﺘ‪ ‬ﺍﻱﻉﺍﺱ‪ 8‬ﻡﺬ‪ ‬ﺢﺨﯽﺘ‪ ‬ﺢﺻﻠ‪ ‬ﺱﺫﯿﺮ‪ .‬ﻗ ﺍ‪ ‬ﺍﻟﱩﻭﻡ ﱣﻝ‪  ‬ﻌﺨ‬ ‫‪  ‬ﯽﺭﺍﺩ‪ ‬ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‪ ‬ﻁﻠ‪  ‬ﻥﺾ‪  ‬ﻋﻭ ﻨ‪ 8‬ﻡ ﺲ ﺍﺩ ﻩ‪ ‬ﺟﱮﺨ‪ .‬ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‪ 8 ‬ﺥ ﱣ ‪  ‬ﻢ ﻥﺭ‪ ‬ﻉ ﻝ‪  ‬ﻥﺍ‬ ‫﷾ﺍ‪ ‬ﺍﻟ ﱩﺭﺢﻫﻠ‪ ‬ﺍﻟ ﱩﺭﺢﯿﻮ‪  ‬ﻗﻋﻈ‪ .‬ﺱﻡ ﺍﻩ‪ ‬ﻁﺞﺨ‪ ‬ﺍﻟﻕﺍﺩﺱ‪ ‬ﺍﻟ ﱣﺭﻡﺍﻡ ﻝ‪ ‬ﻁﻠ‬ ‫‪ ‬ﻱ ﺞﺨﺁ‪ ‬ﻒﯿﻨ‪  ‬ﺻﻮ‪ ‬ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫‪ .‬ﻹ‪ ‬ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫)‪CLCRCM (KCLDL‬‬

 

(3) (3) Acrj Acrjmmc  ec eckkdt dtss kc kcmm Mc Mcsc sc——d kjm jmggcm scmck cmck ycmg cmg ncda cda 8 “W “Wuukluklu-lc lcee acf acfu kjmmgc kj gcmm fj fjf fnc ncbc bc  “Nds “Ndsfd fdll llce ce!‖ !‖.. Dnmu Dnmu Eckh Eckhcr cr fjmy jmyctca ctcacm cm kclc kclcf f adtc adtcnn “[ “[ccaer aerdh Ceckdts cl-Ckzacr‖,  ncewc eckdts dmd ecscm secede, Dfcf Mcwcwd sjtjlce fjfn fj fncw cwca cacm cm ec eckd kdts ts  kc kcrd rd Cm Cmcs cs sj sjlu luru ruem emyc yc,, fj fjmy myct ctca cacm cm ncew ncewcc eckd eckdts ts dt dtuu scmc scmckm kmyc yc  ncda. Kcm  fjmurut eckdts8 “sjgclc pjracrc ycmg njrgumc, ycmg tdkca kd fulcd kjmgcm Ndsfdllcedrrcefcmdrrcedf dtu tdkca sjfpurmc.‖ (Kdrdwcyctacm olje Cnkul Ackdr Crruecwd kcrd Cnu Eurcdrce ).

(> (‫ﺩﻁﺍ‬ ‫ﻁﺜﻫﺍـ‬ ‫ ﱩـ‬ 8‫ﺢﻫﺭﺍـ‬ ‫ ) ﺫﺨﯽﺘ‬2) .‫ب‬   ‫ ﺍﻟﱮ ﱩﺍ‬ ‫ﺍﻱﻁﻫ ﺍ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ 8‫ﺘ‬   ‫ ﺫﺨﯽ‬  ‫ﻏﺻﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻡﺍﺲ ﻥ ﺭ‬ ‫ﻡﺍﺲ ﻥﺵﻐ‬ ‫ ﻫﻉﻫﺽ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻢ ﱩﺭﺍ ﻥب‬ ‫ ﻼء‬ ‫ ﱩﯿﻨ‬ ‫ﻒﻙﺻﻝ‬  ‫ ﻭﺿﻭ ﻥ‬  ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻢ ﱩﺭﺍ ﻥب‬ ‫ ﻼء‬ ‫ﺍﻟﻫﺭﻒﻐ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﻫ ﻹ‬ ‫ ﺨ ﻩ‬ ‫ﻏﺻﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻢ ﱩﺭﺍ ﻥب‬ ‫ ﻼء‬ ‫ﻡﺟﻬﻨ‬  ‫ ﻼء‬ ‫ﺍﻟﻜﻌ ﯿﻠ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﻫ ﻹ‬ ‫ﺱﺟ ﻨ‬ ‫ﻏﺻﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ﺭﺁﺲﻨ‬ ‫ﻢﺻﺮ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻢﺜﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﺻﺭ ﻝ‬  ‫ﻁ ﱩﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩ ﻝﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﺱ ﯽﺐ‬ 8‫ﻗ ﱩ ﺍ‬ ‫ ﱩﻮ‬ .‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻢﺜﻝ‬ ‫ﱩﺍﻟ ﺻﺭ ﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻢ ﱩﺭﺍﱩ ﻥب‬  ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺷﻐ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﻭﻱ‬ 8 ‫); ) ﺫﺨﯽﺘ‬.‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻢ ﻛﻐ‬ .‫ﻡﺬﺍ‬ ‫ﻡﺿﻭ ﻹ‬ ‫ ﺫﻭ‬  ‫ ﻭﺿ‬ ‫ﻡﺲ ﻮ‬  ‫ﻡﺍﻟﱩﺻﺍ ﻹ‬ ‫ﻡ ﺢﻫﺨ‬ ‫ﻢﺍ ﻘ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ . ‫ﻡﺿﻭ ﻥ‬  ‫ﺥ ﱮ‬ ‫ﻢﻈ‬ ‫ ﺍﻟ ﱮﺻﻭ ﺍﻕ‬ ‫ﻱﻢﺭ ﻬﻮ‬ ‫ ﱩﻢ ﻹ‬  ‫ﺧﯿﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱩﻋ ﺭﺍ ﱣﻹ‬ ‫ﺍﺱﯽﺥﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﺍﺥﺱ ﱣﻝ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ ‫ ﺫﺨﯽ ﻥﺘ‬ ‫ﻡ‬ .‫ﻡﺱ ﱩﺫﻨ‬  ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﻒﺨﻡﺍ‬ ‫ﺍﱩﺬﯽﻠ‬ ‫ﺍﻟﻕﯿﺾ‬ ‫ﻁﺞﺨ‬ ‫ﻡﻒﺨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺥﻧﺐ‬ 8‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿ ﻝﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﺼ ﺍﺢ ﱮﻹ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬  :).‫ ﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﻢﺍﺥﻡﺍ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ ﺱ ﺍﻥﻕ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻒ ﻢﺭ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺱﻛﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﻁ ﱟﻹ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ ,‫ﺥ ﻑﻛﺍ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱮﺨﻱ‬ ‫ﺢﻫﺭﺍـ‬ ‫) ﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ﻡﺍﻟﱩﺻﺍ ﻹ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ .‫ ﻼﻑﺍ‬ ‫ﻡﺲ ﻥ ﺭ‬ ‫ ﻫﻉﻫﺽ‬ ‫ ﱩﻮ‬ 8  ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬  ‫ﻒﻫﻉﻫﺽ‬ ‫ ﺨ ﻩ‬ ‫ﺩﺧﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ,  ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ﺱﻛﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ؾﯽ ﻥﺨ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻁﺞﺨﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ ﻹ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻢﱩﻛﻐ‬ .‫ ﻼﻑﺍ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ ﻛﻌﻝ‬ ‫ﻡﺍﺢ ﻥﺨ‬ ‫ ﱟﻙ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺍﺲ ﻥﺵﻐ‬ 

;>

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﻢﺭ‬ 8‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬  .‫ﻡﺍﻱﺲ ﻥﺵ ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻫﻉﻫﻉﺛ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﻋ ﱮﻹ‬ ‫ﺍﻟﺍﱩﺨﺱ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ . (>)) Ac (> Acrj rjmc mc  ec eckd kdts ts88 “s “sjs jsuc ucmg mggu guem emyc yc pjaj pjajrh rhcc ccmm dt dtuu kd kdsj sjrt rtcd cd kjmg kjmgcm cm md mdyc yctm tmyc yc.. (2) (2) Acrj Acrjmmc  eck ckdt dtss kc kcrrd Eu Eufr frcm cm88 “R “Ruumg mgggue ―Z ―Zts tsfc fcmm tj tjlc lcee fdm dmtc tc cdr cdr wu wukl kluu, fc fcac ac kdbu kdbubd bdmy mycc aj ajkkuc  tj tjlc lcppca tc tcmmgc gcmmyc td tdggc ac acld ld,, lc lclu lu njr jraaufu ufur kcm fjmg jmgdscp dscp cdr cdr kcm kcm fjmmyj fj yjfn fnur urac acm, m, ajf jfuukd kdcm cm  fj fjf fnc ncssue uemy mycc td tdgc gc acld, cld, lc lclu lu fj fjf fncs ncsue tc tcmg mgcm cmmy mycc

 

ycmg acmcm  scfpcd sdaumyc tdgc acld kcm ycmg adrd sjpjrtd kjfdadcm dtu pulc, ajfukdcm fjmguscp  ajpclcmyc lclcu fjfncsue acadmyc ycmg acmcm scfpcd ajpckc kuc  fctc acad tdgc acld kcm ycmg adrd sjpjrtd dt dtuu pulc. Lclu njractc 8 ‖Cau fjldec fjld ectt ^c ^csu sulu lull llce ce  s.c. s.c.w. w. wu wukl kluu sjpj sjpjrt rtdd wu wukl kluu dm dmd. d. ‖( ‖(Kd Kdrd rdwc wcyc ycta tacm cm ol olje je Nu Nuae aecr crdd kcm Fusld ldf f).  (;) Acrjmc eckdts8 ‖ Aclcu cau tdkca aecwctdr cacm fjmyusceacm uffc uf fcta tauu, mds mdsbc bcyyc  ca cauu pj pjrrdm dmtc tcea eacm cm aj ajpc pckc kc fjr jrja jacc njr jrssdw dwcca (f (fjm jmgg ggos osoa oa gdgd) dgd)  pckc tdcp  wuklu‖. (Kdrdwcyctacm olje Fclda, cefck kcm Mcsc—d sjrtc kdsecedeacmmyc). Kcm  acrjmc eckdts ycmg kdrdwcyctacm olje nuaecrd kclcf tcrdaemyc kcm  [ecnrcmd kcrd Cnu Aecdrce Reunced r.c.‖ Kceulu scyc tjrfcsua  utuscm Cnkul  Scds ycmg fjmgeckcp ^csulullce, fcac ^csulullce fjmyurue fjmgcfndlacm   acyu acyu  Croa  Croa , lc lclu lu nj njrrscn scnkc kc8‖ 8‖ njrs njrsdw dwca calc lcee kjmg kjmgcm cm dm dmd‖ d‖.. (: (:)) Acrj Acrjmmc eckkdts ec dts Eu Eufr frcm cm  tj tjrs rsjn jnuut mo mof for 2. Kc Kcmm fj fjmmur uruut eckdt ckdtss kcr crdd ―C ―Cld ld r. r.cc kclc kclcf f sd`c sd`ctm tmyc yc wuklu wuk lu8‖ 8‖ ajf jfuukd kdcm cm  njr jrau aufu furr kc kcmm fj fjmmyj yjf fnu nura racm cmmy mycc td tdggc acld acld‖. ‖. (k (kdr drdw dwcy cyct ctac acmm olje Cnu Kcwuk kcm Mcsc—d). Kcm acrjmc  eckdts kcrd Cnkullce ndm Xcdk kclcf sd`ctmyc wuklu8 "Ajfukdcm fjfcsuaacm  tcmgcmmyc, fcac njraufur kcm fjmgdscp cdr kcrd tjlc tjlcpc pcaa tc tcmg mgcm cm  sjnj sjnjlc lce8 e8 nj njld ldcu cu fjmg fjmgjr jrhc hcac acmm kjfd kjfdad adcm cm td tdgc gc acld acld". ".(K (Kdr drdw dwcy cyct ctac acmm olje Nuaecrd  kcm Fusldf). Kcm fjmurut eckdts Cnu Eurcdrce8 "^csulullce fjfjrdmtceacm njraufur kcm fjmgdscp cdr". (Kdrdwcyctacm olje Kcrcqutemd).

(0 (‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡ ﺍ ﻍ‬ ‫ﺍﻱﺱﺍ ﻈ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ﻡﺧﱮﻝ‬   ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ ﺲ ﻍ‬ 8‫ﺱ ﺭ ﺅ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ ﻕﯿﻎ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﻡﻒﻹ‬ .‫ﻡﺹﯽﻫﺛ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ﻡﺱ ﱩﺫﻨ‬ ‫ﺍﻱﺱ ﻌﺛ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ .‫ﺱﺍ ﻑﻫﺍ‬ ‫ ﻜﻭـ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﺍﻱﺲ ﻥﺵ ﺍ‬  ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻒ ﺓ ﻍ‬ ‫ ﻭ ﱩﺿﺋب‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ ﺲ ﺍﺩﻡﺍ‬ ‫ﺍﻟﻕ ﱩﻋﺍـ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﺱ ﱩﺫﺮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺨﻡﻱ ﻹ‬ ‫ﺱﻡﺍ ﺛ‬  ‫ﺍﻟﻫﻕ ﱮﺨﻢﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫﺬﺥﻡﺱ ﺅ‬ ‫ ) ﻵ ﺛ‬7) ‫ﺱﺍ ﻑﻫﺍ‬ ‫ ﻜﻠ‬ ‫ﻢﺍ ﻮ‬ ‫ﺍﻱﺲ ﻥﺵ ﺍ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍ ﻫﻉﻫﻉﺛ‬  ‫ﻡﺟﻬﻨ‬ ‫ﻏﺻﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬-(2-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱮﺨﻱ‬ ‫ﺢﻫﺭﺍـ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ (‫ﻡﺟﻭﻡﻜﻮ‬ ‫)ﻒﺍﻏﺻ ﻭﺍ‬ ‫ﻢ ﱩﺭﺍ ﻥب‬ ‫) ﻼء‬.

;2 (0)  Acrjmc eckdts Lcqdte ndm Recnurce8 "Rjfpurmcacmlce wuklu, sj sjlc lcdd-sj sjlc lcdl dlce ce kd  cm cmtc tcrc rc hc hcrd rd-h -hcr crdd kc kcmm sjfp sjfpur urmc mcac acml mlce ce kclc kclcf f fj fjmg mgds dscp cp cdr, cdr, ajbu ajbucl cldd acfu sjk acf sjkcm cmgg  njr jrppuc ucssc. c.‖, ‖, (Kdr (Kdrdw dwccyc ycta tacm cm ol olje je Df Dfcf cf Jf Jfppct8 ct8 Cn Cnuu Kc Kcwu wukk, Mcs Mcscd, cd, [drfdkzd kcm  Dnmu Fchce) kcm kdsecedeacm olje Dnmu Ae Aeuuzcdfc dfce). Kcm kclcf rdwc rdwcyc yctt Kc Kcul ulcn cnd,d,  yc ycmg mg kd kdse sece cede deac acmm ol olje je Dn Dnmu mu Sc Scte tete tecm cm kclc kclcf f ds dsmc mckk-my myc8 c8 "Cpc "Cpcnd ndlc lc

 

acf ac fu wu wukl kluu,  fc fcaac sjf jfppur urmmca cacm cmlc lcee kc kclc lcf f njra njrauf ufuur kcm kcm fj fjmmgds gdscp cdr, cdr, ajbuc jbucld ld aclc aclcuu ac acfu fu  nj njrp rpuc ucsc sc.( .(7) 7) Ac Acrj rjmc mc cy cyct ct yc ycmg mg tjrs tjrsjn jnut ut kclc kclcf f pjmk pjmkce ceul uluc ucm8 m8 ncsu ncsuel elce ce (bubdlce) fuacfu8  kcm eckdts Eufrcm tjrsjnut mo.2. Ajfukdcm fjfncsue fuacmyc tdgc acld.

‫ ﺍـﺱﺲ ﻭ ﺍﺍ﷾ﺍ‬8‫ ﻭ ﺩﺍﻡﺩ ﺲ ﺍ ﻥﺩ ﺟﱮ ﻥﺨ ﻁﻠ ﻹ ﻢﺍﻢﺛ‬  ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ (5 (‫﷾ﺍ ﺱﱩﻹ‬ ‫ ) ﻫﺍ ﺐ ﻢﻠ ﺢﺨﯽﺘ ﻹ‬4)  ٙ  ‫ ﻭﺿﻭ‬‫ ﻟ‬‫ ﺍ‬ ‫ ﻒﻹ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ ﻡﺲﱩﻮ ﻫﺻﺮ ﺍﻟﻫﺍﻗﯿﻠ‬  ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻭﻱ‬ ‫ﺍ ﻫﺫ ﱩﺩ ﻭـ‬ ‫ﺍﻟﻙ ﱣﺭ‬ ‫ ﻧ ﻮ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﻢﺻ ﻥﻮ‬ ‫ﻁﻥﺨ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬  ) .‫ ﻒﻫﻠ ﺍﺲ ﻋﺍﺵ ﻢﻥﻜﻮ ﻒﺍﻟ ﻋﻝ ﻏ ﱩﺭ ﻨ ﻡ ﺫﺩﯿ ﻨ‬  ‫ﺍﻟﻕ ﺍﻢﺛ ﻢﻠ ﺲ ﺍﻅ ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ ﷾ ﺍ ﻁ ﯿﻨ ﻡﺲﱩﻮ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬  ‫﷾ﺍ ﺓﻠ ؾﯽﺨ ﺓﻠ ﻁﺍﺱ ﻥﻮ ﱩـ ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬ ‫ ) ﺫﺨﯽﺘ ﻁﺞﺨﺍﺍ﷾ﺍ‬39 ‫ ) ﺫﺨﯽﺘ ﻁﺜﻫﺍـ ﺓﻠ ﻁﱩﺍـ‬3 3 ) .‫ﺱﻡ ﺍﻩ ﺢﻫﺨ‬.‫ ﺨ ﻘ‬,‫ﻒﺩﻌﻝ ﻭ ﻡﻜﺬﺍ‬  ‫ﻭ ﱩﺿ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺫ ﻨ‬ ‫ ﺥﱩﻝ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬ ‫ ﱩـ‬  ‫ﱮ‬ . ‫ﻱ‬5))‫ﺫﺍ‬Fjmurut  ‫ﻟﺍﱩﺨﺱ‬Cnu ‫ﻡﺍﻟ‬ ‫ﻋ ﻹ‬eckdts ‫ﻡﺍ‬ ‫ﺛ‬Kcwuk ‫ﺧﺹﯽﻫ‬ ‫ﻨ‬kjmgcm ‫ﺱ ﱩﺫﺫ‬dsmck ‫ﻡ‬ ‫ﺬ ﻝ‬ycmg ‫ﻟ ﺭﻢ‬ncda, ‫ﺍ‬ ‫ﺭﺟﻨ‬kcrd ‫ ﺧ‬ .Cnd  ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬  Zfcf Zf cfce ce88 "^ "^cs csul ulul ullc lcee  s.c. s.c.w. w. fjmg fjmgus uscp cp kuc kuc suku sukutt fctc fctc kclc kclcf f wu wukl klu" u".( .(4) 4) Fj Fjmu muru rutt eckkdts ec dts Cn Cnuu  Eu Eurc rcdr drce ce pc pckkc rd rdwc wcyyct Fus Fusld ldf, f, nce ncewc ^c ^cssul uluull llce ce s. s.cc.w .w.. njrs njrscn cnkc kc88 "Acfu sjacldcm  njrsdmcr8 fuac, acad kcm tcmgcmfu kd ecrd ajrmukdcm. Rjncn fjmy fj myjf jfpu purm rmca cacm cm wu wukl klu, u,  fc fcac ac sd sdcp cpcc yc ycmg mg fc fcfp fpuu kd kdcm cmtc tcrc rcfu fu supc supcyc yc fj fjlj ljnd ndea eacm cm sdm sdmcrm crmyc yc‖. ‖. (39) (39)  Ac Acrrjm jmcc ec eckkdt dtss Cn Cnkkul ullc lcee nd ndmm Xcdk cdk ndm 'Cs 'Csed edf, f, nce ncewc ^csu csulull lullce ce s.c.w. wuklu,  fcac njldcu fjmgjrhcacm kjfdadcm, ycamd “fjmggosoa". (Kdrdwcyctacm olje  Cefck). (33) Acrjmc, eckdts 'Ztsfcm ndm 'C``cm, ncewc ^cssulu ^c ulull llce ce s.c .c.w .w..  fj fjms msjl jlcc-ssjl jlcd cd hc hcmg mgggut utmmyc kclc kclcf f wu wukl klu. u. (K (Kdr drdw dwccycta yctacm cm olje lje [drfdkzd kcm kdsecedeacm olje Dnmu Aeuzcdfce, Kcrcqutemd kcm Ecadf).

(3> (-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱮﺨﻱ‬ ‫ﺢﻫﺭﺍـ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ ,(‫ﺍﻟﻫﺭﺍﻒﻐ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﺍ ﻕﺛ )ﻡ ﯽﺨ ﻜﻮ‬ ‫ ﻰ ﺛ‬  .(‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻢﺜﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﺻﺭ ﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻢ ﱩﺭﺍ ﻥب‬ ‫ ﻼء‬ ‫ﺍﻟﻫﺭﻒﻐ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﻫ ﻹ‬ ‫ ﺨ ﻩ‬ ‫ﻏﺻﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬- (2 ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﯽ ﻑﻉﺍ‬ ‫ﻡﺢﺨﯽ ﻨ‬ .‫ﺥ ﻑﻛﺍ‬ ‫ﻁﺍﺱ ﻥﻮ‬ ‫ؾﯽﺨﺓﻠ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻁﺞﺨﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬  ;;

‫ﻡﺱ ﱩﺫﺫﻨ‬ ‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ ‫ﻉﺱﺍﻁﯿﻨ‬ ‫ ﺨ ﻘ‬ ‫ﻒﺩﻌﻝ‬ ‫ﻢ ﱟﺨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺧﺹﯽﻫﺛ‬ ‫ﺓﻠ‬ .

 

 ((3>) Kcm m tcmg tcmgcm cmfu fu scfp scfpcd cd aj sd sdau au. 3>)  Ac Acrj rjmc mc cy cyct ct kc kclc lcf f pj pjmk mkce ceul uluc ucm8 m8   Kc Kcm eckdts  Eufrcm edfpumcm putuscm fchlds tcrhde mo. 2   Lc Lclu lu

fjfn fjfncs csue ue

tcmgcmmyc ycmg  acmcm scfpcd sdaumyc tdgc acld, kcm ycmg adrd sjpjrtd dtu pulc. Kcm  acrjmc eckdts kcrd Cnkullce ndm Xcdk ndm 'Csedf tjrsjnut mo. 39 kcm

eckdtsmyc hugc  ncewc Mcnd s.c.w. kdnjrd cdr kuc pjrtdgc fuk (³3,: ldtjr) lclu fjmg fj mggo goso soaa kuc kuc  lj ljmg mgcm cmmy myc. c. (Kdr (Kdrdw dwcy cyct ctac acmm ol olje je Ce Cefc fckk kcm kcm kd kdse sece cede deac acmm ol olje je Dn Dnmu mu Aeuzcdfce).

(32 () 3;) (‫ﻡﺧﱮﻝ ﯿﻠ ﺍﻷﺱﺍ ﻈ‬-(0-‫ﺫﺨﯽﺘ ﻕﯿﻎ ﺓﻠ ﺱ ﺭ ﺅ ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ ﻒﻹ‬ ‫ ) ﻫﺍ‬3:) (‫ﻒ ﻋﻝ ﻏ ﱩﺭ ﻨ ﻡ ﺫﺩﯿ ﻨ‬-  (4-‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ ﻹ ﻡﺭﯽﺭ ﺅ ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ ﻒﻹ‬ ‫ ﷾ ﺍ ﻁ ﯿﻨ ﻡﺲﱩﻮ ﺫ ﱣﺙ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬   ‫ ﷾ ﺍ‬‫ﻭ ﺍ‬ ‫ ﺍـﺱﺲ‬8 ‫ﻡﺱ ﻝ ﻁﻠ ﻁﺍ ﺵﺛ ﱩﻬﺍ ﻗﺍ ﺐ‬  ) 30) .‫ ﻢﱩﻛﻐ ﻁ ﯿﻨ‬.‫ﻒﻹ ﱣﻌ ﻨ ﻡ ﺭ ﱣﺟ ﻨ ﻡﻂﻬﻭﺱ ﻩ ﻡﻒﻹ ﺷﺋ ﻨ ﺥﱮﻨ‬  ‫ﺍﻟﱩ ﺍﻢﻠ‬

‫ ﱩﻮ ﻢﺻﱩﺮ‬-(2‫)ﻡﺍﻢﺻﺫﻭﺍ ﺭﺙﺲﻜﻮ( ﻡ ﺫﺨﯽﺘ ﺢﻫﺭﺍـ ﺍﻟﻫ ﻕ ﱮﺨﻱ ﻒﻹ‬  ‫ﻰ ﺛ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﱮﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ﻡ ﻹ‬ ‫ﻢﺻ ﻥﻮ‬ ‫ﻁﻥﺨ‬ ‫ﺍﻟﻫﻙﯿﺭ ﺅ‬ ‫ )ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬37) .(‫ ﺭﺁﺲﻨ‬  ‫ﻡﻁ ﻹ‬ ‫ ﺍﺱ ﻨ‬ ‫ﻒﻫﺻﺮ‬  ‫ ﻭ ﱩﺿ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬  32) .‫ﺛ‬  ‫ )ﺍ ﻌﻫﺍﻢ‬Acrjmc eckdts Lcqdte tjrsjnut mo. 08 Rjlc-sjlcdlce kd cmtcrc hcrd  hcrd.   (3;)  Fjmurut

eckdts Cnu Eurcdrce tjrsjnut mofor 48

(3:) :) sdmcr fuac,  tcmgcm kcm acad.   (3

su supc pcyc yc fjlj fjljnd ndea eacm cm

Fj Fjmmur uruut ycmg cmg kdr drdw dwcy cyct ctaacm olje olje 'Cds 'Cdsyc ycee,

tjlce njractc tc88  ncewc ^csulullc lcee s.c.w. suac fjmkceuluacm acmcmmyc, kclcf lcf fjfcacd scmkclmyc,  njrsdsdrmyc, njrsubdmyc kcm kclcf sjgclc. ecl-myc. cplce e (Kdrdwcyctacm olje  Nuaecrd kcm Fusldf). (30) Acrjmc cyct8   kcm uscplc ajpclcfu, kcm  eckdts Eufrcm tjrsjnut mofor 28   ajfu ajfukd kdcm cm fjmg fjmgus uscp cp ajpclcmyc.

(37) (3 7)  Fj Fjmmur urut ut ec eckkdt dtss Fu Fugged edrc rcee pckc pckc rdw dwccyct yct Fu Fussld ldf f Cn Cnuu Kc Kcwu wukk kcm kcm

[drfdkzd, ncewc  Mcnd s.c.w.njrwuklu lclu fjmguscp unum-unum kcm ctcs surncmmyc.

‫ﻁﺞﺨﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (35 ( ‫ﻡ ﺨ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬   ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ﺱﻛﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻁﺍﺱ ﻥﻮ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ؾﯽﺨ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ .‫ﻢﻥﻨ‬  ‫ ﺨ‬ ‫ﺍﱩﺬ ﻝ‬ ‫ﺍﻟﻫﻜﺍـ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺱ ﱩﺩﻡﻫﺍ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻗﻛ ﺍﻩ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻬﻫﺍ‬ ‫ﻉﻡﺙ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺱﺁﺲﻨ‬ ‫ ﻫﻕ ﱩﺨﻱ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻢﱩﻛﻐ‬. (35) Acrjmc eckdts Cnkullce ndm Xcdk ndm 'Csedf kclcf sd`ct wuklu, dc

 njractc8 "Kcm fjfulcd kjmgcm pjrfulccm pjrfulccm ajpclcmyc sjedmgg sjedmggcc fjmhclcmacm ajkuc

 

 ;: tcmgcmmyc scfpcd pckc tjmgauamyc, ajfukdcm fjmgjfncldacmyc pckc tjfpct t jfpct fjfulcdmyc.‖ (Kdrdwcyctacm olje Nuaeck kcm Fusldf).

‫ﻁﺞﺨﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (34 (‫ﻡ‬ ‫ ﺭﺁﺲﻨ‬ ‫ﻢﺻﺮ‬ ‫ ﱩﻮ‬8‫ﻗ ﺍ‬   ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ﺱﻛﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻁﻫﺭ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ .‫ﻉ ﯿﻨ‬ ‫ﻇﺍﻡﺭ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺓﻬﺍﻢﯿﻨ‬ ‫ﻡﻢﺻﺮ‬ ‫ﻉ ﯿﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﱩﺍ ﯿﻠ‬ ‫ ﺱ ﻌﯿﻨ‬ ‫ﺩﺧﻝ‬  ‫ﺧﺹﯽﻫﺛ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻡﺱ ﱩﺫﺫﻨ‬ ‫ﻡﺍﻟﱩﺻﺍ ﻹ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬. (>9 (‫ ﱩﻮ‬- 2-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱮﺨﻱ‬ ‫ﺢﻫﺭﺍـ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ ( ‫ﺍﻟﻜﻌ ﯿﻠ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻰ ﺛ )ﻡﺱﺟ ﻜﻮ‬  ‫ﻁﺞﺨﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻡﺢﺨﯽﺘ‬ .(‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻢﺜﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﺻﺭ ﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺍﻟﻜﻌ ﯿﻠ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﻫ ﻹ‬ ‫ﺱﺟ ﻨ‬ ‫ﻏﺻﻝ‬  ‫﷾ﺍ‬ -0-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﺱ ﺭ ﺅ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ ﻕﯿﻎ‬ ‫> ) ﺫﺨﯽﺘ‬3) (‫ ﺨ ﻘ‬-(39-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱮﺨﻱ‬  ‫ﻡ ﺫﺩﯿ ﻨ‬ ‫ﻏ ﱩﺭ ﻨ‬ ‫ﻒﻩ ﻋﻝ‬-(4-‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻡﺢﺨﯽﺘ‬ .(‫ﺍﻱﺱﺍ ﻈ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫)ﻡﺧﱩﻝ‬ ). (34) Fjmurut  eckdts Cnkullce ndm Zfcr tjmtcmg sd`ctmyc wuklu dc

 njractc8 "Lclu,  fjmguscp ajpclcmyc kcm fjfcsuaacm ajkuc tjlumhuamyc pckc ajkkuc tj aj tjld ldmmgc gcmmyc  kcm fjm jmgguscp uscpaacm ajk jkuuc dn dnuu hc hcrd rd pckc ckc ajk ajkuc tj tjld ldmg mgcc ycm ycmg lucr lucr,, sjrtc ajkuc  tjlumhua fjmguscpacm pckc ajkuc tjldmgc ycmg lucr sjrtc ajkuc tjlu tjlumh mhuua fjm jmgguscp uscpaacm  pck ckcc aj ajkkuc tj tjld ldmg mgcc ycmg cmg sjn sjnjlce jlce kclc kclcf f". (K (Kdr drdw dwcy cyct ctaacm olje Cnu Kcwuk kcm Mcscd, kdsecedeacm olje Dnmu Aeuzcdfce). (>9 (>9) Ac Acrrjm jmcc  fj fjld ldec ectt cy cyct ct88 kc kcmm bu bubd bdlc lcee acadf cadfuu scf scfpcd pcd ajk ajkuc fc fctc tc acad acad.. Kcm eckdts  Eufrcm tjrsjnut mo. 28 lclu fjmbubd acadmyc ycmg acmcm scfpcd ajkuc fctc  acad tdgc acld kcm ycmg adrd sjpjrtd kjfdadcm dtu pulc. Kcm eckdst Cnkkullc Cn ullcee tj tjrrsjn sjnut  mo mo.. 39 3988   fjmggosoa.   (>3) Fjmurut eckdts lcqdte ndm Rcnurce tjrs tjrsjn jnuut mo mo.0 .0  8 sj sjlc lc--sjlc sjlcdl dlce ce kd cm cmtc tcrc rc hc hcrd rd-h -hcr crd. d. Kcm Kcm eck eckdt dtss Cn Cnuu Eu Eurc rcdr drce ce mof mofor 48 (supcyc fjljndeacm sdmcr fuac, tcmgcm kcm acadmyc).

(>> ( ‫> ) ﺫﺨﯽﺘ‬2) .(‫ﺍﻟﱩ ﺍﻢﻠ‬ ‫ ﺫ ﱣﺙ‬ ‫ ﺍـ‬- (3:-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬   ‫ﺟﺍ‬ ‫ﺱﺟ ﻑﻼ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿ ﻝﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺥ ﱩﻋﺍإ‬ ‫ﻁﻫﺭﺓﻠ‬  ‫ ﻨ‬ ‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﻅﻛﺭ‬ ‫ﻢﻭﺿﻈ‬ ‫ﻢﺜﻝ‬ ‫ﻗﺨﻢﯿﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡ ﺭ ﻕ‬  ‫ ﻭ ﱩﺿ‬ ‫ﻡﻗﺨ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬  ‫ﻒﺭﺟﻈ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ .  ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ﻒ ﺢﺻﻠ‬ ‫ﺱﺟﻈ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮﺍ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬  ‫ﱩ‬ ‫ﱩ‬ ‫ﱩ‬ .‫ﺍﻟﺍﺱ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻼﻁﻕﺍإ‬ ‫ﻡﯽﻝ‬ 8 ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ﻌﺩﺍﻡﺍﺩﻍ‬ ‫ﺍﻭﻟ‬ ‫ﺓﻡﻠ‬ ‫ﻡﻮﺍ‬ ‫ﻫﻢﻥﺭﺻ‬ ‫ﺟﻨﻁ‬ ‫ﺍﺧﺓﺭﻠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻁﻹ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻁﻒ ﯿﻨ‬  ‫ﺿ‬ ‫ﻢﱩﻭﻛﻐ‬.‫ﻒ‬  (>>) Acrjmc.  eckdts 'Cdsyce r.c8 tjrsjnut mofor 3:8   ^c ^csul sulull ullce ce

su suac ac fjmk fjmkce ceul ulua uacm cm  acmc acmcmm mmyc yc..   (>2)

s.c.w. s.c.w.

Fjmurut Eckdts 'Zf Zfccr ndm Aectecn r.c.8

 

“Rumggue tjlce kctcmg sjorcmg ajpckc Mcnd s.c.w. dc tjlce njrwuklu tjtcpd tjlce

;0 fjmdmggclacm sjncgdcm  ajbdl tjlcpca acadmyc sjljncr auau8 fcac njrscnkc ^csu ^csulu lull llce ce s.c. s.c.w. w.88  aj ajfn fncl cldd kc kcmm pj pjrn rncd cdad adlc lcee wu wukl kluf ufu. u."" Nj Njra ract ctcc 'Zfc 'Zfcr. r. "O "Orc rcmg mg dt dtuu lclu lclu ajfn ajfncl cldd  nj njrw rwuk uklu lu lc lclu lu secl seclct ct,, " (Kdr (Kdrdw dwcy cyct ctac acmm ol olje je Fu Fusl sldf df kcm kcm Cn Cnuu Kc Kcwu wuk) k) Kcm acrjmc  eckdts8 "Mjrcac Wcdl dtu ncgd orcmg ycmg td tdkkca sjfpurmc fjmbubd tufdtmyc." (Kdrdwcyctacm olje Nuaecrd kcm Fusldf kcrd Dnmu 'Cfjr ndm 'Cse).

‫ﺱﺿ ﻝﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺥ ﱩﻋﺍإ‬ ‫ﻁﻫﺭﺓﻠ‬ ‫ﺱﻡ ﻝ‬ ‫ ﻫﺍ‬  (>; (‫ﻢﻥﻜﻮ‬ ‫ﻢﺍ‬ 8‫ﺥ ﻑﻛﺍ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱﺷﺭﯽﻘ‬ ‫ﻡﺢﺨ ﻩ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﻱ ﻨ‬ 8 ‫ ﻭ‬ ‫ ﱩﻮ‬   ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ﻒ ﺻ ﻍ‬ ‫ ﻭ ﱩﺿﺋ‬ ‫ ﺢ ﻥﺨ‬ ‫ﻢﻠ‬  ‫ ﺨﺧﻝ‬ ‫ﺍﻟﱩﻫﺍ ﺛ‬ ‫ﺍ ﺩﱩﺛ‬ ‫ ﺓﻭﺍإ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﺫﺐ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ,‫ﺱﺲﻭ ﻨ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻁﺞﺨ ﻩ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫﻑﺨﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻡ ﺷﻬﺨ‬  ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .  ‫ﺷﺍ‬ ‫ ﱮﻬﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬.

(>;) Fjmurut  eckdts kcrd ―Zfcr ndm Aectecn r.c. ncewc kdc tjlce  njractc8 Mcnd  s.c.w. tckd njrscnkc8 "[dkca ckc sjorcmg kcrd acfu ycmg njrwuklu kjmg kjmgcm cm sj sjfp fpur urmc mc  lc lclu lu fj fjmg mgub ubcp cpac acm8 m8 Cs Csye yeck ckuu cl cllc lc-- dl dlcc-ec ec dl dllc lc-D -Dlc lceu eu-w -wcc-cs csye yeck ckuu cmmc cmmc-- Fu Fuec ecff ffck ckcm cm  'c 'cnk nkue ueuu-wc wc rc rcsu su-l -lue ue"" fj fjlc lcdm dmac acmm cacm cacm kd kdnu nuac acac acml mlce ce ncgd ncgdmy mycc  pdmtu Ryurgc  ycmg kjlcpcm, ycmg kcpct kdfcsuad kcrd fcmc ycmg dc ejmkcad". (Kdrdwcyctacm olje Fusldf, Cefck kcm Cnu Kcwuk).

‫ ﻫﻙﯿﺭ ﺅ ﺓﻠ ﺷﻌ ﺛﺱﺿﻹ ﺍ ﻁﻥﻨ ﱩـ ﺍﻟﱩ ﱩﻹ ﺱﱩ ﻝﺍﺍ﷾ﺍ‬‫ ﻟ‬‫ ﺍ‬ ‫ﻡﻝ‬ ‫ﺱ‬  ‫ﻟﻫ‬ (>: (‫﷾ﺍ ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ ﻝ ﻧﺐ ﺻﯿﺐ‬8‫﷾ﺍ ﺻﯿﺐ ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ ﺍﺱﺲ ﻭ ﺍﺍ﷾ﺍ‬8 ‫ ﺥﱩﯿﻠ ﻒ ﺐ‬‫ﺍ ﻟ‬  ‫ﻁﻹ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ ﻢﺻﺮ‬  ‫ ﻡ ﺫﺨﯽﺘ ﻁ ﱟﻹ ﻁﻥﺨ ﻹ ﺩﺍﻡﺩ ﻡ ﺍﻟﺍﱩﺨﺱ‬.‫ﺱﻡ ﺍﻩ ﻭ ﺩﺍﻡﺩ‬.‫ ﻬﺬﺍ ﻢﺭﻹ ﺱﱮﻹ‬  ‫ ﻁﻼ ﻩ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺍﻟﻫﺻﺮ‬ ‫ ﻡﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﺥ ﱮﻞ‬ ‫ ﺲﻛﻝ‬ ‫ ﻜﺍـ‬ ‫ ﺍﻟ ﱩﺭﺁ ﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﱮﺨﯽﻠ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﻭ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﻋ ﻹ‬    ‫ ﷾ ﺍ‬‫ﻭ ﺍ‬ ‫ ﻕﺨ ﺱ ﯽﺐ ﺱﺲ‬  .‫ ﷾ ﺍ ﻁ ﯿﻨ ﻡﺲﱩﻮ ﻫﺻﺮ ﻁ ﻹ ﻇﺍﻡﺭ ﺧﱩﯿﻨ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ ﷾ ﺍ ﻁ ﯿﻨ ﻡﺲﱩﻮ ﻫﺻﺮ ﻁ ﻹ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬   ‫ ﷾ ﺍ‬‫ﻭ ﺍ‬ ‫ﺱ ﯽﺐﺱﺲ‬8‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ ﻼ ﻥ ﻗ ﺍ‬  ‫ ﺍـ ﺥﺭ ﺝ ﻕﻉﻹ ﺢﺍﺟ ﻨ‬8‫ ﻡﻱ ﻹ ﺩﺍﻡﺩ‬.‫ ﺱﻡ ﺍﻩ ﺢﻫﺨ‬.‫ﺍﻟﻫﻭﻗﯿﻠ ﻡﺍﻟﺥ ﺍﻫﺱ‬  ‫ﺱ‬ ‫ﻢﻥﺼﻭ ﻥ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﻡ ﺻﻌﯿﺨ‬ .‫ﻡﻢﻭﻗﯿﻨ‬ ‫ﻁﻫﺍﻢ ﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﻫﺻﺮ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻒ ﻭ ﱩﺿﺋ‬   ‫ ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﻒ ﯿ ﻨ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﺲﻫﻌﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬  ‫ ﻼ ﻥ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺲ ﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬  8‫ ﻭ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﱩـ‬ 8‫ﺷﻌ ﺛ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﺍﻟﻫﻙﯿﺭ ﺅ‬ ‫ﻡﻁﻠ‬ .‫ﻡﺍﻟﻫ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﱩﺼﯿﻞ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﻢﺻﺫﻭﺍ‬  ‫﷾ﺍ‬ ‫ﱩ‬ ‫ﱩ‬ ‫ﺍ ﺥﻫﺻﺛ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ﻡﺍﻟﱩﻌ ﯿﻠ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺱ ﯿﻠ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﻢﺻﺮ‬  ‫ ﻭ ﱩﺿ‬ ‫ﻢﺬﻡﺲﻝ ﻮ‬ ‫ﺍﻟﻁﱮﯿﺭﻨ‬  ‫﷾ﺍﻨ‬ ‫ﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﱩﺍﺫﺫ‬ ‫ﺱﺱﻹ‬ ‫ﻡ‬.  (>:) (>:) Fj Fjmu muru rutt  yc ycmg mg kd kdrd rdwc wcyc ycta tacm cm ol olje je Fu Fuge gedr drce ce nd ndmm Ry Ryu' u'nc ncee r. r.c. c. ncew ncewcc

 

sjsu sjsumg mgggue uemy mycc Mc Mcnnd  s.c .c.w .w.. fjm jmgguscp uscp ct ctcs cs ajk ajkuc Ae Aeu` u`,, fc fcaac scyc cyc njr jraactc8 ctc8 "Ecd "Ecd ^csulullce cpcace  tucm 3upc?" Njldcu fjmhcwcn8 "Nceacm acfu ycmg lupc8 kjmgcm dmd cau tjlce kdpjrdmtceacm olje [uecmau". (Kdrdwcyctacm olje Cnu

;7 Kcwuk). Kcm  acrjmc eckdts 'Cld pckc rdwcyct Cnu Kcwuk kcm Kcruqutemd, dc  njractc8 "Hdac  cgcfc dtu fjmgdautd pjmkcpct orcmg, mdsbcyc ycmg sjnjlce   ncwce dtu  lj ljnd ndee ec ecaa kd kdus uscp cp kc kcrd rd pc pckc kc ct ctcs csmy myc. c. Ru Rumg mggu guee cau cau tjlc tjlcee fj fjld ldec ectt ^c ^csu sulu lull llce ce aeu`   dtu s. c.  w. fjm jmgguscp uscp ae aeu` u` ycm cmgg ncg cgdc dcmm ct ctcs cs." ." Kcm Kcm acr crjm jmcc eckdt ckdtss Ndl dlcl cl88 "C "Caau fj fjld ldeect ^c ^csu sulu lull llce ce s.c. s.c.w. w.  fj fjmg mgus uscp cp aj ajku kuc, c, aeu` aeu`my myc, c, kcm kcm tu tutu tupp ajpc ajpclc lcmy myc" c".. (K (Kdr drdw dwcy cyct ctac acmm olje Cefck).  Kcm acrjmc eckdts ycmg kdrdwc wcyyctacm olje Cnu Kcwuk8 "Ckclce  Mcnd s.c.w.  ajlucr fjljpcsacm echctmyc, fcac cau kctcmg kjmgcm fjfncwc cdr,  njldcu Dclu  njrwuklu kcm fjmguscp sorncm kcm ajkuc aeu`myc." Kcm acrjmc eckdts kcrd  Rc'dk ndm Fcmsur kclcf Rumcmyc kcrd Ndlcl8 "Cau fjmkjmgcr   ^csu ^csulu lull llce ce s.c. s.c.w. w.  nj njrs rscn cnkc kc88 "Zsc "Zscpl plce ce pc pckc kc da dact ct ajpc ajpclc lcfu fu kcm kcm ctcs ctcs aeu` aeu`fu fu". ". Kc Kcmm kcrd kcrd Fu Fuge gedr drce ce  nd ndmm Ryu' Ryu'nc nce, e, nc ncew ewcc ^c ^csu sulu lull llce ce s. s.c. c.w. w. njrw njrwuk uklu lu kcm kcm fj fjmg mgus uscp cp ctcs ctcs ajkuc acos  acad kcm ajkuc scmkclmyc. (Kdrdwcyctacm olje Dfcf Ldfc8 Cnu Kcwu Kc wuk, k, Mc Mcsc scd,d,  [d [drf rfdk dkzd zd,, Dn Dnmu mu Fc Fchc hcee kc kcmm Ce Cefc fck, k, kcm kcm kd kdse sece cede deac acmm ol olje je [drf [drfdk dkzd zd). ).

 ‫) ﻌ ﻹ ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬ ‫ ﻢﺭ ﺍ‬8‫ﺱﻛﻭﺍـ ﺓﻠ ﻁ ﱩﺻ ﻥﺍ ﻗ ﺍ‬  ‫ﺫﺨﯽﺘ‬ (>0 (‫ ﷾ ﺍ ﻁ ﯿﻨ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ ﻼﻑﺍ ﻉﺍ‬,‫ ﺥﱩﯿﻠ ﻉﺍ ﺫﻠ ﺩﺧ ﺍ ﻡﻫﺍ ﻁ ﻹ ﻂﻬ ﻥﺭ‬‫ ﻟ‬‫ ﺍ‬ ‫ﻁﻹ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ( ـ ﻫﺻﺮ‬  ‫ﻑ‬ ‫ ﻡﻱ ﺥ ﻌﻬﻫﺍ ﻢﻠ ﻏﺍ ﻥﻎ ﻡﻱ ﻥﻭ ﻡ ﱩﻱ ﻭ ﻥﻱ ﻡﻱ‬,‫ ﻡ ﻭﻑﻢﺍ ﻡ ﱩﯿ ﺛﻉﺍ ﻗﻫ ﺍ‬,‫ﺲﺍﻒﺭ ﺍ‬  ‫ﻡﻭ‬ 8‫ﺍﻟﺥﻋﺍ ﱣﻹ‬ ‫ﻡﻗ ﺍ‬ .‫ﺧﺹﯽﻫﺛ‬ ‫ﻡﺍﺓﻠ‬ ‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ﺟ ﺍ ﻥﺛ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻱ‬ ‫ ﺥ ﻌﻬﻫﺍ‬  ‫ﺍﻱﺲ ﺍﺩ‬ ‫ﺱﺫﯿﺮ‬.

(>0) Fjmurut  eckdts Rec`wcm ndm 'Csscl njractc8 "Mcnd s.c.w. fjfjrdmtce acfd  supcyc fjmguscp ctcs ajkuc aeu`, aclcu acfd fjfcacd ajku ajkucm cmyc yc kd kdwc wcat atuu subd subd,, td tdgc gc ec ecrd rd hd hdac ac ac acfd fd njpj njpjrg rgdc dcmm kcm kcm sctu sctu ecrd ecrd sctu sctu fc fclc lcf f hd hdac ac tdkc tdkcaa nj njpj pjrg rgdc dcm. m.  Kc Kcmm ac acfd fd td tdkc kcaa pj pjrl rluu fjfn fjfnua uacc ajku ajkucm cmyc yc acrj acrjmc mc nucm nucmgg cdr cdr njsc njscr  r  ctcu ajbdl  kcm acrjmc tdkur. Kcm supcyc acfd tdk dkcca fjfnuac ajkucmyc ajbucld acrjmc hcmcnce."  (Kdrdwcyctacm olje Cefck kcm Dnmu Aeuzcdfce.

Njractc

Aectetecnd8 "Dmd eckdts secede dsmckmyc)".

(>7 ( ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .(‫ﺍﻟﻙﺍ ﻎ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻢﻥﻜﻮ‬ ‫ ﺢﺨ‬   ‫ﺟﺍ‬ ‫ﺍﻟﻫﻕ ﱮﺨﻢﺛ ) ﻡ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﺍ ﻕﺛ‬ ‫ﻟﻰ ﺛ‬  ‫ ﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻡﻏﯿﺭﻡﻫﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺫﯿﺫﯿﻠ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺐ‬ ‫ﻡ ﻫﺍ‬- >0-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱮﺨﻱ‬ ‫ﺱﻛﻭﺍـ‬ 

 

‫ﺱﻼ ﺅ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻱ ﻕ ﻝ‬ 8‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬  8‫ﺱﺟﻝ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ ,‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ﻒ ﱩﺻﺭ ﻩ‬ ‫ﻡﻗﺨ‬  ‫ ﻭ ﱩﺿ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﺢﺨء‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬  ‫ﻒﻭﺟﺨ‬ ‫ﺍﻟﻫﺻﺩﺨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﺘ‬  ‫ﻡ ﺫﺨﯽ ﻥ‬ .‫ﺿﺭﺍﻁ‬ ‫ ﻡ‬   ‫ ﺻﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬  ‫ﻢﺍ ﺫﺨء‬  ‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ .‫ﺱﯽﻑﺫﺍ‬ ‫ ﺩﺨ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ﺱ ﻭﻑﺅ‬ ‫ ﺻﻫﻈ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﺥﺭ ﺝ‬ ‫ﻒﻼ‬ ‫ﺍ ﯿﻨ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ﺱﯽﻑﺫﺍ‬  ‫ﻡ ﻭ‬  ;5

‫ﻡﺥﻧﺐ‬  ‫ﻢ ﱩﺬﺍﻑ‬ ‫ﺱﺟ ﻑﻼ‬ ‫ﺥﻧﺐ‬ 8‫ﺍﻟ ﱩﺵﯿﺥﯿﻠ‬ ‫ﻁﻥﺨ‬ ‫ﻁ ﱟﻹ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ﻝ‬ ‫ﻡﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﱣ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬  ‫ﻒ ﻢﺭب‬ ‫ﺍﺓ ﻨ‬ ‫ ﻫﻜﺍـ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬  ‫ ﺲ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﺲ ﺫ ﻹ‬  ‫ﻡ ﻭ ﱩ‬ ‫ﻉﺱ ﻩ‬ ‫ ﻙﺻﻝ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ﻒﺻ ﻨ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﺍﻱﺲﻭﺩ‬ ‫)ﺍ ﻫﻕﺨﺍﺩﺓﻠ‬ >7) .‫ﺿﺋ‬ Acrjmc cyct ycmg tjrsjnut kclcf pjmkceulucm 8 ctcu sclce sctu

kcrd kcrd acfu acfu  kctc kctcmg mg kcrd kcrd acfc acfcrr ajbd ajbdl. l.   Kc Kcmm eckd eckdst st Rc Rc`w `wcm cm tjrs tjrsjn jnut ut Mo >0 kcm kcm pulc pulc

acrjmc cpc  ycmg tjlce kdtj tjtc tcppacm kclcf Nuaecrd, fusldf kcm lcdmmyc kcrd Cnu Aeuurcdr Ae rcdrce ce,, tj tjlc lcee  nj njra ract ctc8 c8 Njr jrsscn cnkkc ^cs csuulu lull llce ce s. s.c. c.w. w.88 “C “Cll lllc lcee td tdkkca fj fjmj mjrd rdf fc

se secl clct ct scl clce ce  sjo jorrcm cmgg kcr crdd acf cfuu sja sjacl cldc dcm, m, hd hdac ac dc njr jreeckct ckctss ajbu ajbucl cldd dc njr jrwu wukklu‖. lu‖. Kcm Cnu  Aeurcdrce tjlce fjmjrcmgacm ajpckc orcmg ycmg tjlce njrtcmyc ajppckcm aj ckcmyc yc8‖ 8‖ Cp Cpca cace ce  Ec Eckc kcts ts dt dtu? u?‖‖ Hc Hcwc wcnm nmyyc8 “ Dc Dclc lcee ajm ajmtu tutt ycmg cmg njr njrnu nummyd ctcu ctcu ycmmg tdk yc tdkca  njr jrnnum umyyd‖ d‖.. Kc Kcmm fj fjmmur uruut ec eckkdt dts8 s8‖‖ cpcn cpcndl dlcc sclc sclcee sjo sjorc rcmg mg kcrd kcrd acfu acfu ckc ckc kclc kc lcf f fc fcsshd hdkk  fca cacc dc fjrc fjrcssc ck ckcc cm cmgd gdmm kd kdcm cmtc tcrrc pcmt pcmtct ctmy myc, c, fc fcac ac hcm hcmgcm gcm ajlu ajlucr  cr  sjed sjedmg mggc gc fj fjmmkj kjmmgc gcrr  suc ucrrc ct ctcu cu fj fjmmkc kcppct ncu ncu (K (Kdr drdw dwccycta yctacm cm olje olje Fu Fusl sldf df,, Cn Cnuu Kcwukk kc Kcwu kcmm  [d [drf rfdk dkzd zd). ). Kcm Kcm fjm jmuurut rut eck ckdt dtss Cl Cldd pckc pckc Nu Nuae aecr crdd kcm kcm Fu Fusl sldf df 8 “C “Cau au ck ckcl clce ce orcm orcmgg  yc ycmg mg sjrd sjrdmg mg fj fjmg mgjl jluc ucra racm cm Fc Fckz kzd, d, fc fcac ac cau cau fc fclu lu fj fjmc mcmy myca cacm cm pckc pckc ^cssulu ^c ulull llce ce s.c. s.c.w. w.  ac acrrjm jmcc pu putr trdm dmyyc fjm jmhc hckkd ds dstr trda dauu, fcac fcac cau cau fj fjmmyur yurue Fd Fdqk qkck ck  ndm Cswck  supcyc fjmcmycacmmyc‖. Fcac njrscnkc Mcnd s.c.w. “ Ejmkcalce dc fjmbubd ajfclucmmyc kcm njrwuklu".

(>5 (‫ﻢﻌ ﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﱩﻫﺾ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻢﻠ‬ ,‫ز‬  ‫ﻁﱩﺍ ﻥ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ ﻛﺻﯿﺭ‬ (  ‫ﺍﻟﱮﺻﺍ‬ ‫ﻟﻫﺻ ﻮ‬ ‫ ﻰ ﺛ ) ﻡ‬  ‫ ـ‬ ‫ﻗﺍ ﺐ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺍﻟﱩﺻﺍ ﱮﻹ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ﺍﻟﻫﺥﺍﺱ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺫﯿﺮ‬ ‫ﻡﻭ‬ ‫ ﻢﺍ‬ ,‫ﺍ ﺩﻫﺍﺵ‬  ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ ﻫﻌ ﺭﺿﺛ‬ ‫ ﱮﻹ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﺼﱮﻹ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬  ‫ ﺭﺟ ﻨ )ﻡ ﺲ ﺍﺩ ﻩ‬ ‫ﻢ ﱩﺻ ﻹ‬ ‫ ﻭ ﺭ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺱﺍﺩ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ,‫ﺍﻟﺩ ﺍؾ ﺅ‬ ‫ ﻁ ﺭ ﺍﺫ‬  ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻒﻕﺨب‬ ‫ﻗﺍ ﺐ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .(‫ﺱﺫﯿﺮ‬  .( ‫ﻗﺨﻢﯿﻨ )ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ ‫ ﺍﻂﻠ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺨ ﱩﻝ‬ ‫ﻒﻭﺿﻌﺐ‬ ‫ﻒﺍﻟ ﻫﺻ ﻨ‬ ‫ﺍ ﻛﺭﺍػ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﯿ ﻑﺛ‬  ‫ﻡﺱ ﱩﺫﺫﻨ‬ ‫ﻡﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﱣﻝ‬ ‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬.

 

(>5) Fjmurut crtd cyct kclcf pjmkceulucm8 ctcu acfu sjmtue wcmdtc, kjmgcm tc`sdrmyc Dnmu Cnncs, ncewc fjmyjmtue dtu crtdmyc nnjrsjtunue, jrsjtunue, fjmurut pjmkcpct ycmg tjrpdlde olje celd ncecsc. ncecsc. Kcm acrjmc eckdts Mcsc—d kkcrd crd Cdsyce r.c., njractc8 "Rumggue ^csulullce s.c.w. njrseclct kcm cau nnjrncrdmg jrncrdmg kd fuacmyc fjldmtcmg sjpjrtd fcyct, sjedmggc ajtdac njldcu cacm wdtdr, njldcu fjmyjmtue cau kjmgcm acadmyc". (Dsmckmyc secede). Kcm acrjmc eckdts 'Cdsyce r.c. ycmg njractc8

;4 "Cau ajedlcmgcm ^csulullce s.c.w. pckc suctu fclcf kcrd tjfpct tdkur, fcac cau fjmbcrd kcm fjfjgcmg/fjljtcaacm ajkuc tcmgcmau pckc tjlcpca acadmyc".... sjtjrusmyc eckdts. (Kdrdwcyctacm olje Fusldf kcm [drfdkzd kcm kdsecedeacm olje myc).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ 8‫ﻁﻥﻬﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﺱﻛﻭﺍـ‬ ‫ ﻥﺐ‬ ‫ ﺻﺭ ﺅ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (>4 (‫﷾ﺍ‬ .‫ﺍﻱﺱ ﻌﺛ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ . ‫ ﻭ ﱩﺿ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﺼ ﱮﻝ‬ ‫ﻒﻼ‬ ‫ﻉﺱ ﻩ‬ ‫ﻢ ﱩﺾ‬ ‫ﻢﻠ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬  ‫ﺍﻟ ﱩﻋﺞﺭ ﻹ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ .‫ﻒ ﻭ ﱩﺿﺋ‬ ‫ﻒﺭﺟﻨ‬ ‫ﻢ ﱩﺾ‬ ‫ﻢﻠ‬ 8‫ﻁ ﱟﻹ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﻂ ﻥﻐ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺟ ﱮﺨ ﻩ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ ﯿﻨ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺷﻌﯿ ﻥﺙ‬ ‫ﻡﺍﺓﻠ‬ ‫ﻁﻫﺭ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ﻡﺱ ﱩﺫﺫﻨ‬  ‫ﻢ ﱩﺻﺐ‬ ‫ﺍﻢﺭ ﻥﺅ‬ ‫ ﱣﻫﺍ‬ .‫ﻒ ﻭ ﱩﺿﺋ‬ ‫ﻒﺭﺟﻨ‬ ‫ﻢ ﱩﺾ‬ ‫ﺱﺟ ﻥﻝ‬ ‫ ﱣﻫﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ ﺨ ﻩ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ ﻒﻉﻹ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ﻒ ﻭ ﱩﺿﺋ‬ ‫ﻒﺭﺟﻬﺍ‬  ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ .  ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻡﺟﺙ‬ ‫ﻒﻕﺨ‬ ‫ﺲﺕﺭ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ﺢﺩﺍإ‬ ‫ﺩﻡ ﻬﺍ‬ ‫ ﯿﺾ‬ ‫ﻒﺭﺟﻨ‬ ‫ ﻹ‬  ‫ﻁ ﱟﻹ‬ ‫ ) ﺫﺨﯽﺘ‬29) .‫ﺍﻟ ﱮﺭ‬ ‫ﻁﺞﺨ‬ ‫ﻡﺍﺓﻠ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﻱ‬ ‫ﻡﺱ ﱩﺫﺫﻨ‬ ‫ﺱﺫﯿﺫﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺢﱩﺍـ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬    ‫ﻡ ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﯿ ﺍـ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﻁﱩﺍ ﻥز‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻡﺢﺨﯽﺘ‬ .‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ ‫ﻒ ﻭ ﱩﺿﺋ‬ ‫ ﺍﻱ‬ ‫ﻒﻫﻠ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻨ‬  ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻏ ﱩﻎ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺲﺍﺟﺨ‬ ‫ﻡﻡﻭ‬ ‫ ﺍﻱ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﺱ ﻝ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬  ‫ ﺩﺙ‬ ‫ﻱ‬   ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ ﱩـ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﻫﺐ‬ ‫ ﱩ ﱩﻘ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻒ ﺐ‬ ‫ ﺼﱮﻹ‬ ‫ﻗﺍﻱ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻡ ﻛﺠ‬  ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ .‫ﻢﻛﺍﺱ ﻨ‬ ‫ﺍﺲ ﺭﺧﺐ‬ ‫ﻉﺍﺍﺿﻋﺩﻈ‬ ‫ﻒ ﱩﻨ‬ ‫ﻢﻉﻋﺩﻑﻌﺍ‬ ‫ ﺍﻱ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﱩﻱ‬  ‫ﺍﻟ ﱣﺻ ﻠ‬ ‫ ﺱﺫﺍإ‬. (>4) Acrjmc eckdts Nusrce Nusrce ndmtd, Rec`wcm r.c. ncewc ncewc Mcnd s.c.w. njrscnkc8

"Ncrcmg sdcpc fjmyjmtue fjmyjmtue ajfclucmmyc, fcac hcmgc hcmgcmm seclct sjnjluf njrwuklu. (Kdrdwcyctacm olje Cfpct Dfcf). Dfcf). Kcm acrjmc eckdts [eclq ndm 'Cld8 "Ncrcmg sdcpc fjmyjmtue ajfclucmyc, ajfclucmyc, fcac njrwuklulce". (Kdrdwcyctacm (Kdrdwcyctacm olje [ecnrcmd kcm kdsecedeacmmyc). kdsecedeacmmyc). Kcm acrjmc eckdts 'Cfr ndm Ryu―cdn, kcrd cycemyc, kcrd acajamyc, ncewc ^csulullce s.c.w. njrscnkc8 "Rdcpc schc orcmg lcad-lcad ycmg

 

fjmyjmtue ajfclucmmyc fcac njrwuklulce kcm sdcpc schc orcmg pjrjfpucm ycmg fjmyjmtue ajfclucmmyc, fcac njrwuklulce". (Kdrdwcyctacm olje Cefck). Kcm acrjmc eckdts Cnu Eurcdrce1 "Cpcndlc sjorcmg kcrd acfu sjacldcm fjfjgcmg ajfclucmmyc kjmgcm tdkca pcacd tutup (clcs), fcac wchdnlce njrwuklu". (Kdrdwcyctacm olje Dnmu Ednncm kclcf Recedemyc kcm kdsecedeacm o3je Ecadf kcm Dnmu 'Cnkdl-Ncr). (29) Acrjmc eckdts 'Cld r.c. njrscnkc ^csulullce s.c.w.8

:9 "Ajkuc fctc  dtu ncgcdacm tcld kunur. Fcac sdcpc tjlce tdkur, njrwuklulce lce".3) (Kdrdwcyctacm olj ljee  Cnu Kcwuk). Kcm acrjmc eckdts Dnmu 'Cnncs r. c. ncewc dc fjldect ^csulullce  s.c.w. tdkur sjkcmg njldcu njrsuhuk sjedmggc fjmkjaur, ajfukdcm njrkdrd  seclct., Fcac cau njractc8"Ecd ^csulu lulllce, sjsumgguemyc jmgacu tjlce  tjrtdk dkuur". Fcac njldcu njrscnkc8 "Rjsumgguemyc wuklu dtu td tdkkca  wchdn (tdkca  nctcl) fjlcdmacm ncgd orcmg ycmg tdkur njrncrdmg8 acrjmc hdac  njrncrdmg ljfcslce  sjmkd-sjmkdmyc". (Kdrdwcyctacm olje Dfcf-lfcf ycmg fjfpumycd adtcn summce)>)

(23 (‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .  ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬   ‫ﻟﻫﺍ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ (‫ﻒﺍ ﱩﻂ ﱩﻬﺭﻡﺍ‬ ‫ﺟ ﻑﺍ‬ ‫ﺥﻧ ﻮ‬ ‫ ﻰ ﺛ )ﻡ ـ‬  ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻡﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﱣﻝ‬ ‫ﻢﺍﺟﺛ‬ ‫ﻡﺍﺓﻠ‬ ‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ ‫ﻡ ﻫﺍ‬ .‫ﺍ ﺥﺨﺱ ﻝ‬ ‫ﺲﻌﯿ ﻥﺨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻢﺻ ﻮ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ﻒﺻ ﺐ‬  ‫ﻢ ﱩﺬﺍﻑ‬ ‫ﺱﺟ ﻑﻼ‬ ‫ﺥﻧﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﻁ ﱟﻹ‬  ‫ﻁﻥﺨ‬ ‫ﺲ ﻫﺛ‬ ‫ ﱣﻱ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ﺍﻟﻙﺻﻝ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﱮﻹ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬   ‫ﺍﻟﻭﺿﻭ‬ ‫ﺍﻟ ﱮﻫ ﺬ ﱮﻝ‬ ‫ﻒﻹ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬  ‫ﻒﻬﻝ‬ ‫ﺍﻟﺫ ﱮﻐ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻱ ﺻ ﺫ ﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍ‬ 8 ‫ﻗﺍ ﺐ‬ ‫ﻡﻢﺻ ﻥﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﺍﺥﺱ ﱮﻝ‬    ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﺱ ب‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ ﻌﻮ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬  ‫ﺍﺢ ﻫﺐ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﺍﻟﻙﺻﻝ‬ ‫ﺍﻟﻫﺭ ﺅ‬ ‫ﻁ ﻹ‬. (23) (2 3) Ac Acrj rjmc mc cy cyct ct yc ycmg mg tj tjrs rsjn jnut ut kc kclc lcf f pjmk pjmkce ceul uluc ucm8 m8   kcm kcm hd hdac ac acfu acfu hu humu mun, n,

fcac fc ac njrs njrsub ubdd  fc fcmk mkd) d)-l -lce ce acfu acfu.

Kcm eckdts8 "Rjsumgguemyc cdr dtu kcrd cdr."

(Kdrdwcyctacm olje  Fusldf kcm Cnu Rc'dk Aeukrd). Kcm eckdts kcrd Cld r.c.  njractc8 "Ckclce  cau sjorcmg ycmg sjrdmg fjmgjlucracm fckzd, fcac cau  njrtcmyc ajpckc  Mcnd s.c.w. fcac hcwcnmyc8‖Ajlucr fckzd ecrus wuklu, kcm ajlu ajlucr cr fc fcmd md  ec ecru russ fc fcmk mkd" d".. (Kdr (Kdrdw dwcy cyct ctac acmm ol olje je Ce Cefc fck, k, ln lnmu mu Fc Fchc hcee kcm kcm [drf [drfdk dkzd zd). ). Kcm eckdts  Zffd Rclcfce tjrsjnut kclcf Nuaecrd kcm Fusldf, njractc8 "Ecd ^c ^csu sulu lull llce ce s.c. s.c.w. w.,,  sj sjsu sumg mggu guem emyc yc Cll Cllce ce tdk tdkca ca fc fclu lu (s (sum umga gacm cm)) kcrd kcrd suct suctuu ajnj ajnjmc mcrc rcm, m, cp cpca cace ce wc wchd hdnn  fc fcmk mkdd nc ncgd gd wc wcmd mdtc tc ac aclc lcuu nj njrf rfdf dfpd pd?" ?".. Nj Njld ldcu cu fj fjmh mhcw cwcn cn88 "T "Tc, c, aclc aclcuu

 

fjldect, bcdrcm‖.

(2> (‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻡﺟﺙ‬ ‫ﻒﻕﺨ‬ ‫ﺟﻬﺨﻡﺍ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺷﻌ ﻬﺍﺍﻱﺱ ﻈ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ﺟ ﺾ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8 ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺍﻟ ﺍ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ .‫)ﺍﻟﻙﺻﻝ‬ 2>) ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺢﺨﯽﺘ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﻏﯿﺭﻡﻫﺍ‬ ‫ﻡﻢﺻ ﻮ‬ ‫ﺥﺱ ﱣﻝ‬

Fjmurut eckdts8 "Cpcndlc sjorcmg njrsjtunue, fcac wchdnlce fcmkd‖. (Kdrdwcyctacm olje Nuaecrd, Fusldf kcm lcdm-lcdmmyc kcrd Cnu Eurcdrce). 3  Rjncn orcmg ycmg tdkur tdkca fjrcsc cpcndlc fjmgjlucracm ajmtut. >  Cnu Kcwuk, Mcscd, [drfdkzd, Dnmu Fckhce, Kcruqukemd K cruqukemd kcm Kcrdfd.

:3

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺱﺲﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ﻁﻥﺨ‬ ‫ﻁﻫﺭ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (22 (8‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺩﻫﻌﺛ‬ ﻾‫ ﺋ ﻥ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ﺱﺍﺩ‬ ‫ﻉﺍ‬  ‫ﻒ ﻙ ﺻﻝ‬. (22)  Acrjmc eckdts Dnmu 'Zfcr pckc rdwcyct Fusldf, ^csulullce s. s.c. c.w. w.nj njrs rscn cnkc kc88 "C "Cpc pcnd ndlc lc  sc sclc lcee sj sjor orcm cmgg kc kcrd rd acfu acfu sjac sjacld ldcm cm cacm cacm fjmg fjmgec eckd kdrd rd secl seclct ct Huf—ce, fcac ejmkcalce fcmkd".

(2;-2: (‫ )ﻡﻱ ﻕﺭ ﻭ ﻡ ﱩﻠ ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺸ ﺍﻟ ﺭ ـ‬ ‫ﺩ ﱩ ﻁ ﻹ ﻡﺟﻭ ﻬﻫﺍ ﱣ‬  ‫ﻫﺍ‬ ‫ ﱩـ‬8 ‫ ﻁﻥﻬﺍ ﻗﺍ ﺐ‬ ‫ﻝ ﷾ ﺍ‬‫ ﺍ‬ ‫ ﻡ ﺫﺨﯽﺘ ﻁﺍ ﺵﺛﺱﺿ‬.(......‫ ﻒﻉﺍ ﻋ ﱩﻬﺭـ‬,‫ ﻋﻬﺭـ‬  ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ﻒﺻ ﺐ‬ ‫ ﺻ ﺫ ﺍﺫ‬ ‫ ﺍ ﺐ‬ ‫ﺢ ﯿ ﻥﺰ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻥﺐ‬ ‫ﻒﺍﻂﻫﺛ‬  .‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻒﺨﻁﻹ‬ ‫ﺍﻟﺫﯿﻉﺛ‬ ‫ ﻗ ﺐ‬ ‫ﻒﻉﺍ‬ ‫ ﺍﻟﺫﯿﻉﺛ‬ ‫ﻡ ﯿﺻﺐ‬  ‫ﻁﺭ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬  ‫ﺍﻟ ﺍﺥﺱ ﱣﻝ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ﻒﺼﱮﻹ‬ ‫ﻒﺍﻏ ﺻ ﻹ‬ ‫ﺩ ﺭب‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ . (2;(2;-2: 2:)) Tc Tcmg mg  fj fjmu mumh mhua uaac acmm wc wchd hdnn fc fcmk mkdd kclc kclcf f ajku ajkucm cmyc yc,, dclc dclcee mcs mcs kcrd kcrd Surcm, surct  Ncqcrce cyct >>>8   Kc Kcm m

hc hcmg mgcm cmlc lce e acfu acfu fjmk fjmkja jact ctdd Ds Dstj tjrd rd   (ycmg

sj sjkc kcmg mg ec ecdk dk))  sjed sjedgg ggcc nj njrs rsub ubd, d, kc kcmm   cpcn cpcndl dlc c su sukc kce e nj njrs rsub ubdd (fcm (fcmkd kd))…. …... Kcm Kcm eckd eckdst st kcrd kcrd 'C 'Cds dsyc ycee  r.c. r.c. nc ncew ewcc @cte @ctedf dfce ce nd ndmt mtdd Cnd Cnd Eu Eunc ncds dsyy ds dstd tdec eckl klce ce,, lclu lclu fj fjmc mcmy myca cacm cm ajpc ajpckc kc Mc Mcnd nd s.c. s.c.w. w.,, lc lclu lu nj njld ldcu cu nj njrs rscn cnkc kc88 "D "Dtu tulc lcee kcrc kcrcee pjmy pjmyca cadt dt,, nuac nuacmm ecdk ecdkll fc fcac ac aclcu acfu  njrecdkl fcac tdmggclacmlce seclct kcm aclcu sukce sjljs ljscd fcac fcmkdlce, lclu seclctlce.‖ (Kdrdwcyctacm olje Nuaecrd).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (20 (‫ﻢﻠ‬ ‫ﻉﺍﺍﻏ ﺻﻝ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻒﺭﺟﻨ‬ ‫ﻒ ﻙ ﺻﻝ‬ ‫ﺷﻫﺍ ﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﻫﯿ ﻨ‬ ‫ ﻛﺭﻅ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﻒ ﻙﺻﻝ‬ ‫ ﺞﺨﺁ‬ ‫ﺍﻟﺩ ﺍ ﺛ‬ 

 

‫ﺍﻟ ﱩﺵﻌﺭ‬ ‫ ﺱ ﻭ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺱﺍ ﻌﻨ‬ ‫ﻡ ﺨﺧﻝ‬   ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ ﺋﺧﺬ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ﻩ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻡﺿﻭ ﻨ‬ ‫ ﻭ ﱩﺿﺋ‬  ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﻒ ﺍﺫ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺢ ﺍ ﻥب‬ ‫ ﻼء‬ ‫ﺱﺁﺲﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺢﻛﻠ‬  ‫ﺍﺲ ﺞﺭ‬ ‫ﻗﺨ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺱ ﻝ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬  ‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟ ﺍﺥﺱ ﱣﻝ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ .‫ﺱﺟ ﯿﻨ‬ ‫ﻏﺻﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺟﺻﺨ ﻩ‬ ‫ﺲﺍ ﺭ‬. (20) (20) Ac Acrj rjmc mc  ec eckd kdts ts 'Cds 'Cdsyc ycee r.c. r.c.nc ncew ewcc Mc Mcnd nd scw. scw. dt dtuu cpcn cpcndl dlcc fcmk fcmkdd acrj acrjmc mc

 humun, dc  fulcd fjfncsue ajkuc tcmgcmmyc, ajfukdcm fjmucmgacm kjmgcm acmc acmcmm mmyc yc pc pckc kc  ad adrd rdmy myc, c, lc lclu lu fjmb fjmbub ubdd aj ajfc fclu lucm cmmy myc, c, lclu lclu njrw njrwuk uklu lu sjnc sjncgc gcdf dfcm cmcc  njldcu wuklu  umtua seclct1 ajfukdcm fjmgcfndl cdr kcm fjfcsuaacm hcrd-hcrdmyc kd pcmgacl  rcfnutmyc sjedmggc cpcndlc dc fjrcsc ncewc sukce fjrctc, dc sdrcfacm cdr  umtua ajpclcmyc tdgc tucmgcm, lclu fjrctcacm sjlurue nckcmmyc1 ajfukdcm fjfncsue ajkuc acadmyc. (Kdrdwcyctacm olje Nuaecrd kcm Fusldf).

:>

(27 (‫ﻁﻥﺨ‬ ‫ﻢﯿﻫﻭ ﺛ‬ ‫ ) ﺫﺨﯽﺘ‬25) .‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱮﺨﻱ‬ ‫ ﺍﻟﱮ ﱩﺍب‬ ‫ﺍﻱﻁﻫ ﺍ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ 8 ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﻡﻒﻹ‬ .‫ﺫ‬  ‫ﺍﻱﺱ‬ ‫ ﻬﺍ‬ ‫ﺿﺭإ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ﺵﻫﺍ ﻨ‬ ‫ﻡﻏﺻ ﻨ‬ ‫ﻒﺭﺟﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﻒﺭﻅ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﯿﺥﯿﻠ‬  ‫ ﺍﻟﱣﺭﺍإ‬ ‫ﻒﻫﺻﺫﻬﺍ‬ ‫ﺱﻡﺍ ﻥﺛ‬. (27 (27) Ac Acrj rjmmc  ec eckd kdts ts88 “Rj Rjssum umgg ggue uemy mycc sjf jfuuc pjajr jajrhc hccm cm dt dtuu kjm kjmgcm gcm md mdyyct, ct,

tjrb tjrbcm cmtu tuf f pc pckc kc  Mo > kd kdct ctcs cs.. (25) (25) Ac Acrj rjmc mc fj fjmu muru rutt eckd eckdts ts Fc Fcdf dfum umce ce pckc pckc Nu Nuae aecr crdd kcm kcm Fu Fusl sldf df88  "Ajf "Ajfuk ukdc dcmm fj fjmu mucm cmga gacm cm cd cdrr pckc pckc ajfc ajfclu lucm cmmy mycc kcm kcm fj fjfn fncs csue uemy mycc kjmgcm tcmgcm  adrdmyc, lclu kdgosoaacm tcmgcmmyc pckc tcmce". Kcm kclcf rdwcyct lcdm8 “fcac dc fjmguscp tcmgcmmyc kjmgcm tcmce

  ‫ ﷾ ﺍ‬‫ﻭ ﺍ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ ﺍـﺱﺲ‬  ‫ﺫﺨﯽﺘ‬ (24 (‫ ﷾ ﺍ ﻁ ﯿﻨ ﻡﺲﱩﻮﻉﺍﺍﻏ ﺻﻝ ﻢﻠ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﺩ ﺍ ﺛ ﺩﻁﺍ ﺵﯿ ﻥﺈ ﺫﻭ ﺍﻟﺫﻼإ ﻒ ﺧﺬ ﻜﱮﻨ ﺨ ﺵ ﱮﻐ ﺱﺁﺲﻨ ﺍﻱﯽﻫﻠ ﱩﻮ‬  ‫ ﻡﻁﻠ‬.‫ ﱩﺵﯿﺥﺍـ‬‫ ﻟ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺭ ﻨﺟ‬ ‫ ﺧ‬.‫ ﱩﻮ ﺧﺬ ﻜ ﱩﯿﻨ ﻒﻕ ﺍ ﻬﻫﺍ ﻁﻹ ﺱﺁﺲﻨ‬.‫ﺍﻱﯽﺻﺭ‬  ‫ ﷾ ﺍ ﻁ ﯿﻨ ﻡﺲﱩﻮ ﻁﻠ ﻏﺻﻝ ﺍﻟﻫﺫﯿﺽ‬‫ ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬  ‫ ﺲ ﺐ ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬  ‫ﻁﺍ ﺵﺛ ﱩـ ﺲﻫﺍ‬  ‫ ﺋﺧﺬ ﺢﺍﺨ ﺥ ﱩـ ﻢﺍ ﻬﺍ ﻡﺲﺨﺱ ﻬﺍ ﻒ ﻋ ﱩﻬﺭ ﻒ ﺫﺻﻠ ﺍﻟ ﱣﻋﻬﻭﺱ ﱩﻮ ﺼ ﱣﺙ ﻁ ﻹ‬8‫ﻒﻕ ﺍ‬  ‫ﻁ ﯿﻬﺍ‬ ‫ ﺼ ﱣﺙ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺱﺁﺲﻬﺍ‬ ‫ﺷﺀﻡـ‬ ‫ ﺞ ﻍ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺷﺨﯽﻑﺨﺍ‬ ‫ﺩ ﻑﻜﺍ‬ ‫ﻒ ﺨ ﻜﻨ‬ ‫ﺱﺁﺲﻬﺍ‬  ‫ﻑ‬ ‫ﻑ‬ 24)) Ldect  ‫'ﺱﻡ ﺍﻩ‬Cdsyce  .‫ﺫﺨﯽﺘ‬r.c.8 .‫ﻢﺻ ﻮ‬eckdts ‫ﺍﻟ‬ .hdac ‫ﺭ ﻬﺍ‬Mcnd ‫ ﻋ ﱮﻬ‬s.c.w. ‫ﻒ‬ ‫ ﱩﺻﻜﺛ‬fcmkd ‫ﻢﻫ‬ ‫ﺱﺛ‬acrjmc ‫ ﺭ‬ ‫ﺧﺬ‬hcmcnce, ‫ ﺋ‬ ‫ ﱩﻮ‬   ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ 

 njldcu fdmtc suctu wckce, (sjpjrtd (sjpjrtd jfnjr) lclu fjmgcfndl cdr kjmgcm kjmgcm tjlcpca tc mgcmmyc kcm fjfulcd kcrd sdsd ajpclcmyc ycmg sjnjlce acmcm lclu ycmg sjnjlce

 

adrd, lclu fjmgcfndl cdr kjmgcm ajkuc tjlcpca tcmgcmmyc, t cmgcmmyc, fcac dc, fjfncsue ajpclcmyc kjmgcm ajkucmyc.(Kdrdwcyctacm olje Nuaecrd kcm Fusldf). Kcm kcrd eckdst 'Cdsyce r.c "Rjsumgguemyc "Rjsumgguemyc Csfc fjmcm fjmcmycacm ycacm ajpckc Mcnd s.c.w. tjmtcmg fcmkdmyc orcmg ecdkl, fcac fcac njrscnkc s.c.w.8 "Cfndllce sjorcmg kcrd acfu sjacldcm cdr kcm kcum ndkcrc, lclu fcmkdlce kjmgcm sjncda ncdamyc, lclu burceacm cdr lcgd kcrd ctcs ajpclcmyc kcm gosoa kjmgcm sjncda-ncdamyc, sjedmgg sjedmggcc scfpcd aj kcscr ajpclcmyc, lclu burceacm burceacm cdr lcgd kcrd ctcsmyc, ajfukdcm cfndl ssjpotomg jpotomg acpcs (acdm ycmg kdnjrd kdnjrd fdmyca ajsturd), lclu uscplce kjmgcm acdm

(‫ ﱩـ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺷﻌﺭ ﻕ‬ ‫ ﻧ ﻉﻹ‬ 8‫ﺢﺍ ﻑﻉﺍ‬ ‫ﻡ ﺍ ﺐ‬ ‫ ﻬﺍ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬  ‫ﺱﺫﯿ ﻥﺮ‬ ‫ ﺲ ﺍ ﻥﺩ‬ ‫ﻢﺍﺟﻨ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ﻡﺍﻏ ﺻ ﻹ‬.

dtu…….sjtjrusmyc eckdts. (Kdrdwcyctacm olje Fusldf). (;9

:2 (;9) Acrjmc  eckdts 'Cdsyce r.c. ncewc Mcnd scw. njrscnkc ajpckcmyc  pckcecl kdc  sjkcmg ecdkl8 "Ljpcsacmlce rcfnutfu kcm fcmkdlce.‖(Kdrdwcyctacm olje Dnmu Fchce kjmgcm dsmck ctcu rcmgacdcm ycmg secede).

(;3 (3:-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﺍﻢﻠ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬.(;> (‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺢ ﺍ ﻥب‬ ‫ ﻼء‬ ‫ﺱﺁﺲﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺢﻛﻠ‬-(20-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺟﺻﺨ ﻩ‬ ‫ﺲﺍ ﺭ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻒ ﺍﺫ‬ ). (;3) Ldectlce eckdts ― Cdsyce r.c. tjrsjnut mofor 3:, ycmg fjmjrcmgacm tjmtcmg fjmkceuluacm ycmg acmcm. (;>) Fjmurut eckdts ―Cdsyce r.c tjrsjnut mofor 208 fjmydrcf. umtua ajpclcmyc tdgc tucmgcm, lclu fjmydrcfacm cdr pckc sjfuc nckcmmyc.

‫ﱩ‬ ‫ﺍ ﻹ‬ ‫ﻋﻒﱣﻬﻹﺭ‬ ‫ ﺍﻕﻟﱩﺨﱩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺛﻫ‬  ‫ﺍﺵﻺﺛ‬ ‫ﺱﺍﺅ‬ ‫ﻁﺍ‬ ‫)ﻒﺍﺫﺩﺨﺅﯽ‬. ‫ﻱ‬  ‫;(ﻠ‬2 ‫);;(ﺍﻟﱩ ﺍﻢ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺘ‬  ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻬﺍ‬.‫ﺍﻟﻡﻙﺢﺻﺨﯽﻝ‬ ( ‫ﺱﻢﺟﺻ ﱩﻫﯿﻨﻹ‬  ‫ﻏﻁﺻﻝﻹ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺹﱩﻮﯽ‬-  (20‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ ﺍـ‬ 8‫ﺾ‬ (;:(‫ ﻹ‬ ‫ ﺍﻟ ﱩﺼﺍﺵ‬ ‫ ﻙ ﺻﻝ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬  ‫ ﻥ‬ ‫ ﺍﻫﺱﻡ ﻝ‬ 

 

‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻢﱩﻛﻐ‬ .‫ ﺍﻟﻫ ﱮﺨ‬  ‫ﻡ ﻭ ﱩﺿ‬ ,‫ ﻢﺨﺍ ﻥﺩ‬ ‫ﺧﻫﺻﺛ‬ . (;2) Acrjmc crtd actc "tcteceeur" kclcf surct Fcdkce cyct 0, fjmjgcsacm crtd ljnde kcrd pckc fcmkd ndcsc, ndcsc, dclce kjmgcm "gosoacm "gosoacm". ". (;;) Ldectlce eckdts 'Cdsyce 'Cdsyce r.c tjrsjnut mofor 208 208 (ajfukdcm fjfncsue ajkuc acadm acadmyc), yc), kcm eckdtsmyc tjmtcmg fjmkceuluacm ncgdcm acmcm. (;:) Kcm eckdtsmyc tjmtcmg fjmkceuluacm ycmg acmcm. Fjmurut eckdts eckdts ycmg kdrdwcyctacm olje Cm Cmcs8‖ cs8‖ Ckclce Mcnd s.c.w. fcmkd kjmgcm sctu sec— sec— scfpcd ldfc fuk kcm wuklu kjmg kjmgcm cm sctu fuk2 (

(‫ ﱩﻨ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﺍﻍ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﻁﻫﺭﻡ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺍﻟ ﺭﺩ‬ ‫ﺷﺨﯽﺨ ﺅ‬ ‫ﺍﺱﺩﻥﺅ‬ ‫ ﯿ ﻥﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺢ ﻫﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻼﺲﻝ‬ ‫ﻉﺍب‬ ‫ﻏﺹﻡ ﺅ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻌﺘ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬  ‫ﺍﻟ ﱣﺼﺞﺮ‬ ‫ﺱﻼ ﺅ‬ ‫ ﺱﺫﺍ ﻹ‬ ‫ﺱﱩﯿﺐ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻒ ﱩﻫﻫﺐ‬ ‫ ﻡ ﻘ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺍﻏ ﺻ ﺐ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻒ ﺷﻛﻕﺐ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻗﺨﻢ ﺍ‬ ‫ﻒ ﱩﻫﺍ‬  8‫ﻒﻕ ﺍ‬ .‫ ﻨ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻉﺱﻡﺍ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻡﻱ‬ ‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻗ ﻭ‬ ‫ﻉﺱب‬ 8 ‫ﻒ ﺐ‬  ‫ﺟ ﺙ‬ ‫ﻡ ﻧﺐ‬ ‫ ﺱﺫﺍ ﻘ‬ ‫ﺱﱩﯿﺐ‬ !‫ ﺍﻁﻫﺭﻡ‬  ‫ ﺍـ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﻧ ﺻﻜﻮ‬ ‫ ﻕ ﻭﺍ‬  Kdrdwcyctacm olje Nuaecrd kcm Fusldf) (;0

2

 Rctu

Rec— + 2 ldtjr sctu fuk +2/; ldtcr

:;

‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱ ﻭ‬ ‫ﺱﱩﺨﺲ‬ ‫ﺍﻟﺍ‬ ‫ﻘﻡ‬ ‫ﻉﻡﺩﺫ‬ ‫ﺩﺍ‬ ‫ﻭﻒ‬ ‫ﱩﯿﻡﺐ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺢﻫﱩﺨ‬ ‫ ﱩﻮ‬  ‫ﺐﻩ‬ ‫ﱩﻫﺱﻫﻡ ﺍ‬ .‫ﻑﻒﺍ‬ ‫ﻑﻫﺍﺷﯿ‬ ‫ﺱﺢﻝﯿ‬  ‫ﻡﻜﻮﻮ‬   ‫ﻗﻋ ﻹ‬.

(20) Fjmurut  eckdts ―Cfr ndm Cse ncewc sjsumgguemyc dc kdutus aj

fjkkcm pj fj pjrrcm cmgg  Kz Kzcc-tu tusssc sclc lcssdl dl,, dc njr jraact ctc8 c8 "Ca "Cau fdfp fdfpdd (fj fjmg mgjl jluc ucrracm acm cdr cdr fcmd) cmd)  pckc suctu  fclcf ycmg cfct kdmgdm, fcac cau tcaut hdac cau fcmkd cacm  njrncecyc, lclu  cau tcycffuf1 ajfukdcm cau seclct Reunue njrscfc se sece cecn cnct ct-s -sec ecec ecnc ncta tau. u. [c [cta tacl clcc  ac acfd fd kc kctc tcmg mg pckc pckc Mcnd Mcnd s. s.c. c.w. w. fj fjrj rjac ac fj fjmb mbjr jrdtc dtcac acmm ecl dtu,  ajpckcmyc1 fcac njldcu njrscnkc pckcmyc8 "Ecd 'Cfr, jmgacu seclct  njrscfc scececnct-scecnctfu  sjkcmg jmgacu humun?" Fcac cau fjmyceut8 "Rcyc dmgct cacm  `drfcm [uecm Cllce s.w.t.8 kcm hcmgcmlce acfu fjfnumue kdr drddfu, sj sjsu sumg mggu guem emyc yc Cllc Cllcee  dt dtuu fc fcec ec nj njlc lcss ac acsd sdee ajpc ajpckc kcfu fu,, fcac fcac cau cau njrt njrtcy cycf cffu fuf f kcm kcm

 

lclu seclct".  Fcac tjrtcwclce ^csulullce s.c.w., kcm tdkca njrscnkc cpc-cpc (Kdrdwcyctacm olje Cefck, Cnu Kcwuk kcm Kcruqutmd)

(;7 (.(‫ﻂﱮ ﻑﺍ‬ ‫ﺱﻌﯿﻑﺨﺍ‬ ‫ﻒ ﱩﻫﻫﻭﺍ‬  ‫ﻢﺍﻑ‬ ‫ ﺩﺨﺍ‬ ‫ﺍﻟﻫﻕ ﱮﺨﻢﺛ )ﻒ ﻮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﺍ ﻕﺛ‬ ‫ ﻼ ﺛ‬  ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻒﺵ ﱩﺩﻨ‬ ‫ﺢﺩﺭ‬ ‫ﻢﱩﺍ‬ ‫ﺱﺟ ﻑﻼ‬ ‫ﻒ ﺱﺍإ‬ ‫ﺲﻛ ﻥﺭ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺧﺭﺟ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺟﺍ ﻥﺭ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬  8‫ﻒﻕ ﻭﺍ‬  ‫ﺍﻟﱩ ﱣﻫﻮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺱﺧﺼﻑﺛ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺩﺨﻡـ‬ ‫ﻡﻝ‬ 8‫ ﺱﺫﺍ ﻨ‬  ‫ﻒﺻ‬ ‫ﺍﺢ ﻮ‬ ‫ﱣ ﱩﻮ‬ ‫ﺱﺁﺲﻨ‬  ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻗﺨﻢ ﺍ‬ ‫ﻒ ﱩﻫﺍ‬ . ‫ﻒﻫﺍب‬ ‫ﻒﺍﻏ ﺻﻝ‬ .  ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﻕﺨﺱ‬ ‫ﻡ ﻧﺐ‬ ‫ﺱﺧﺼﻑﺛ‬ ‫ ﻘ‬ ‫ ﺩﺨ‬ ‫ﻱ‬  ‫ ﻱ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻗ ﻬﻮ‬ ‫ﻗ ﻭﻩ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ ﺬﺍ ﻘ‬ ‫ ﺧ ﺭ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬  .‫ ﱩﻫﻮ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﻜﻛﯿﻨ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ .‫ﺍﻟ ﱣﺻﺀ ﺍ‬ ﻾‫ﺍﻟﻌ ﱮ‬   ‫ﺷﻛﺍ‬ ‫ﻒ ﱩﻫﺍ‬  ‫ ﻌ ﻫﻭﺍ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﺲ ﻭﺍ‬  ‫ﺍﻟ ﻋ ﻹ‬ ‫ﻡﺍﻟﺍﱩﺨﺱ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬.

(27) Fjmurut  cyct tjrsjnut kclcf pjmkceulucm8 (sjkcmg acfu tdkca 

fjmkcpctacm cdr,  fcac njrtcycffuflce acfu kjmgcm kjnu ycmg subd).   Kcm fjmurut eckdts  Hcndr dc njractc8 "Acfd sjkcmg kclcf njpjrgdcm (fusc`dr dr)) lclu sjorcmg kcrd  acfd tjrajmc nctu sjedmggc fjluacd ajpclcmyc1 ajfukdcm dc  njrfdfpd (fjmgjlucracm  cdr fcmd), fcac dc njrtcmyc ajpckc tjfcm-tjfcmmyc8 Cpcace acfu  njrpjmkcpct ncewc cau fjmkcpct ajfukcecm njrtcy tcycffuf?. Kdhcwcn olje  fjrjac8 "Acfd tdkca njrpjmkcpct ncewc acfu fjmkcpct ajfu ajfukc kcec ecm, m, sjkc sjkcmg mg  ac acfu fu aucs aucscc fj fjfc fcac acdd cdr" cdr".. Fcac Fcac fc fcmk mkdl dlce ce dc lclu lclu fj fjmd mdmg mggc gcll kumd ku mdc. c. [c [cta tacl clcc  acf cfdd kc kctc tcmmg ajp jpck ckcc Mc Mcnd nd s. s.c. c.w. w.,, acf cfdd aecn ecncr crac acmm ycmg ycmg kjfd kjfdaadcm dcm dtu, fcac  Mcnd s.c.w. njrscnkc8 ‖fjrjac fjfnumue kdc, fjrjac kdautua olje Cllce". Fjmgcpc fjrjac tdkca njrtcmyc sjkcmg fjrjac tdkca fjmgjrtd? Onct

:: umtua ajnokoecm ckclce njrtcmyc. Rjsumgguemyc buaup ncgdmyc njrtcycffuf". (Kdrdwcyctacm olje Cnu Kcwuk kcm Kcrcqutemd).

(;5 (‫ﺍﻟ ﱩﺼﻌﯿﺨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻒ ﻫ ﱩﻌﻜﺐ‬   ‫ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ ﺱﺙ‬ ‫ﻒ ﻮ‬ ‫ ﺟ ﺞﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻁ ﺍﱩﻫ ﻥ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ ﻜﻛﯿﻘ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ ﻩﱩ ﱮﻹ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻒﺬﺱب‬ ‫ﻡﺱﱩﯿﺐ‬  ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻒﯿﻬﻫﺍ‬ ‫ﻡ ﻛﺠ‬ ‫ﺍﻱﺱ ﺫ‬ ‫ ﻜﱩﯿﻨ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬ ‫ﻡﺿﺭإ‬ 8‫ﻡﻜﺬﺍ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻢﱩﻛﻐ‬ .‫ﻡ ﱩﯿﻨ‬ ‫ﻡﺟﻬﻨ‬ ‫ﻢﺻﺮ‬. (;5) Fjmurut  eckdts 'Cffcr r.c. njractc8 "Cau Yjrmce njrhcmcnct kcm

tdkc tdkcaa fj fjmk mkcp cpct ctac acmm  cd cdr, r, aj ajfu fukd kdcm cm ca cauu nj njrg rgul uldm dmgg-gu guld ldmg mg kd tcmc tcmcee kcm kcm secl seclct ct.. Fc Fcac ac cau bjrdtcacm  ecl tjrsjnut ajpckc Mcnd s.c.w., lclu njldcu njrscnkc8 “Rjs “R jsum umgg ggue uemm-yc yc bu buau aupp  nc ncgd gdfu fu nj njgd gdmd md 8 lc lclu lu njld njldcu cu fj fjlj ljtc tcaa aacm cm ajku ajkucc tcmg tcmgcm cmmy mycc

 

kd tcmce  kcm fjmdupmyc, ajfukdcm fjmguscp fuac kcm ajkuc tjlcpca   tcmgcmmyc‖. (Kdrdwcyctacm olje Nuaecrd kcm Fusldf).

(;4 ( ‫ ﺍﻟﱮ ﺍب‬ ‫ﺍﻱﻁﻫ ﺍ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ ‫ﺢﺨﯽﺘ‬ ‫ ﻌﻫﻭﻱ‬. (;4) Acrjmc ajufufcm eckdts8 Rjsumggueyc sjfuc pjajrhccm dtu kjmgcm mdyct

(:9 (‫ ﻥﺍ‬ ‫ﻉ ﻝ‬ ‫ ﻢ ﻥﺭ‬  ‫ﺥ ﱣ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬.

(:9) Acrjmc fjmurut eckdts8 Rjgclc pjracrc ycmg njrgumc…….ycmg tjrbcmtuf pckc mofor 3.

(:3 (‫ﻡﺟﻬﻨ‬ ‫ ﻬﻫﺍ‬ ‫ﻢﺻﺮ‬ ‫ﺱﺥ ﻑﻛﺍ ) ﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﺍﱩﻫ ﻥ‬ ‫) ﺫﺨﯽﺘ‬.

(:3) Fjmurut eckdts ―Cffcr tjrsjnut mofor ;58 ajfukdcm fjmguscp fuacmyc.

(:> ( ‫ﻢﺍﻑ‬ ‫ ﺩﺨﻡﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﺍ ﻕﺛ )ﻒ ﻮ‬ ‫ﺍﻱ ﺛ‬ ‫) ﻫﻛﻬﻭﻱ‬.

(:>) Acrjmc fjmgdmgct crtd cyct ycmg tjrsjnut kd kclcf pjmkceulucm8 sjkcmg acfu tdkca fjmkcpct cdr.

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ ﻹ‬  ‫ﺍﻢﺭ‬ ‫ب‬  ‫ﺟﺍ‬ 8 ‫ﻗﺍ ﺐ‬ ‫ ﻜ ﻥﺭ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻥﺐ‬   ‫ ﺲﻫﺍ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (:2 (‫﷾ﺍ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬  ‫ ﺼ ﻈ‬ ‫ ﯽﻞ‬ ‫ﺍﻟﺫﯿﻉﺛ‬ ‫ﺩﻱ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻭ ﻬﺍ‬ ‫ ﺼﯿﺙ‬ ‫ ﺢﺨﺍ ﺍ‬ 8 ‫ﻒﻕﺍ ﺐ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬  :2) .‫ﺍﻟ ﱮﺻﱩﺛ‬ ‫ ﺧﺭﺟﻨ‬ .‫ﻒﯿﻨ‬ ‫ ﺼﱮﻹ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ﻥﻉﺫﻨ‬ ‫ ﱩﻮ‬   ‫ ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ ﻕﺭﺱﻨ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ) ﺫﱣﻨ‬Kjmgcm clcscm eckdts Csfc' putjrd Cnu Ncacr r.c. njractc8 "Kctcmg

ajpckc Mcnd s.c.w. sjorcmg wcmdtc, lclu njractc8 sjorcmg kcrd acfd pcacdcmmyc tjrajmc kcrce ecdkl, ncgcdfcmc sjecrusmyc kdlcauacm? Fcac njrscnkc Mcnd

:0 s.c.w.8 "Rupcyc  kdc 'fjmgedlcmgacm kcm fjmbubd pcacdcm dtu kjmgcm cdr, ajfu ajfukd kdcm cm kd kdsd sdrc rcfm fmyc yc  lc lclu lu kd kdpc pcac acdd secl seclct ct." ." (K (Kdr drdw dwcy cyct ctac acmm ol olje je Df Dfcf cf Jmcf Jmcf Ce Celd ld eckdst)

(:; (.‫ ﻨ‬ ‫ ﻋ ﱮﻬﺭﺥﻱ‬  ‫ﻢﺍﻑ‬   ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻫﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻁ ﯿﻜﻮ‬  ‫ﻡ ﱮﺹ‬ 8‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫ ﻕﻭ ﻨ‬  338‫)ﺍﻷﻧﻛ ﺍ‬ (

(:;) Acrjmc  `drfcm [uecm Cllce kclcf Cl Surcm surct Cm`cl cyct 338 "Kcm "K cm [uec [uecmm  fj fjmmuru uruma macm cm cd cdrr kc kcrrd lc lcmg mgdt dt ajpc ajpckc kc acf cfuu, cgcr gcr fj fjfn fnjr jrsd sdeeacm acm acf cfuu

 

kjmgcmmyc.‖

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺱﺲ ﻭ‬  88 ‫ﻗﺍ ﺐ‬ ‫ﺱ‬ (:: (‫ﺾ‬   ‫ ﯿ‬ ! ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺍﺻ ﻥ‬ ‫ ﻥﺐ‬ ‫ﺧﻭ ﺛ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ ﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻢﻭﺿﻈ‬ ‫ﻒﺍﻏﺻ ﻹ‬ ‫ﻂﻬﺭب‬ ‫ﻒﻉ‬ 8‫ﻗﻝ‬ .‫ﻒﯿﻨ‬ ‫ ﺢﯿﺽ‬ ‫ﻡ ﺍ‬ ‫ﻡﺢﺨ‬ ‫ ﻭإ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻹ‬  ‫ﻡﻱ ﱩ‬   ‫ﺍ ﻫﺍ‬ ‫ ﻜﻛﯿﻘ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬  ‫ ﺭ ﻩ‬ ‫ ﺥﺭ ﺝ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ ـ‬ ! ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺱﺲ ﻭ‬ 8 8 ‫ﻗ ﺐ‬ .‫ﻒﯿﻨ‬ ‫ﺱﱮﻹ‬  ‫ﻡﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﱣﻝ‬ ‫ﻡ ﻭﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ ﺭ ﻩ‬ ‫ ﻉ ﱣﺭ ﻕ‬. (::) Acrjmc eckdts Cnu Eurcdrce, ncewc Aeculce ndmtd Tcscr tjlce

 njractc8 "Ecd ^csulullce, scyc tdkca fjfpumycd pcacdcm ajbu ajbucld cld sjljfncr ycmg aupcacd sjkcmgacm scyc njrecdkl". fcac Hcwcn Mcnd s.c.w.8 "Hdac acfu tjlce njr sde (kcrd ecdkl), fcac bubdlce tjfpct ycmg ajmc kcrce, lclu seclctlce kjmgcm  pcacdcm dtu. Ajfukdcm Aeculce njrtcmyc njrtcmyc lcgd8 "'Ecd ^csulullce, ncgcdfcmc ncgcdfcmc hdac  njacs kcrce tckd tdkca edlcmg? edlcmg? Hcwcn Mcnd scw.8 "Buaup ncgd ncgd acfu kjmgcm fjfcacd cdr, kcm tdkca fjmgcpc (tdkca fcsclce) kjmgcm njacs kcrce tckd.‖ (Kdrdwcyctacm olje Cefck, Cnu Kcwuk kcm [drfdkzd).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﻢﺫﺼ ﻥﻠ‬ ‫ ﻥﺐ‬ ‫ﻗﯿ ﻥﺾ‬ ‫ ﱮﻱ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (:0 (‫ ﻬﺍ‬ ‫ ﺓ ﻥﻠ‬ ‫ ﺐ‬ ‫ ﱩﻬﺍ‬ 8‫ﻁﻥﻬﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻒ ﺟ ﺻﻨ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﻋﻌﺍﻱ‬  ‫ ﺋﺥ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ﺱﻙﯿ ﻥﺭ‬  :0)  .‫ﺍﻟﺩﻫﺍﻁﺛ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ ﻙﺻ ﻨ‬ ‫ﻡ ﻮ‬ ‫ﻒ ﻉﺫﻨ‬  ‫ ﻫﺍ ﻥ‬ ‫ﻒﺨﺍﻁﺍ‬ ‫ﻁ ﻝ ﻭ ﻨ‬ ‫ﻒ ﺍ‬ ‫)ﺢﺩﺭ ﻩ‬ Acrjmc eckdts Zffu Scds ndmtd Fuesecm r.c.8 "ncewc dc njrscfc

cmcamyc lcad-lcad ycmg fcsde ajbdl kcm njluf pjrmce fcacm fcacmcm, tjlce kctcmg ajpckc ^csulullce s.c.w. Lclu Mcnd Fjmkukuaacm cmca tckd kdctcs  pcmgaucmmyc8 tdnc-tdnc cmca dtu ajmbdmg pckc pcacdcm nj njldcu8 ldcu8 ajfukdcm njldcu fjfdmtc Cdr, lclu kdpjrbdaacm kcm tdkca kdbubdmyc. (Kdrdwcyctacm olje Hcfc'ce Celd eckdts);.

;  Nuaecrd,

Fusldf, cefck, Cnu Kcwuk, [drfdkzd, Mcscd kcm Dnmu Fchce.

:7

(:7 (‫ ﻙﺻ ﻨ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺍﻟﻜ ﺙ‬ ‫ﻒﯿﻨ‬ ‫ﻡ ﻍ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬   ‫ ﺍ‬ ‫ﻂﻬﻭﺱ‬ 8‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ ﺍﻟﱣﺭﺍإ‬ ‫ ﺧﺭﺍﻡ ﱩﻠ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ﻡ ﱩﻠ‬ ‫ ﻡﻱ‬ ‫ﻢ ﱩﺭﺍ ﻥب‬ ‫ﺲﺞﻈ‬ (:7) Acrjmc  fjmurut eck. dts, Cnu Eurcdrce8 "Rubdmyc njhcmc sclce sj sjor orcm cmgg kc kcrd rd  ac acfu fu sj sjac acldc ldcm, m, cp cpcn cndl dlcc kd kdgu gumc mcac acmm fdmu fdmuf f (k (kdh dhdl dlct ct)) ol olje je cmhd cmhdmg mg,, supc supcyc yc kdbu kdbubd bd tu tuhu huee  ac acld ld,, pj pjrf rful ulcc ccmmmy mycc kj kjmmgc gcmm kjnu jnu, (K (Kdr drdw dwcy cyct ctaacm olje olje Fu Fussld ldf f kcm

 

Cefc Ce fck) k).. Kc Kcmm  [d [drf rfdk dkzd zd fj fjrd rdwc wcyc ycta tacm cmmy mycc kjmg kjmgcm cm tcfn tcfnce cecm cm88 "Yjr "Yjrfu fulc lccm cmmy mycc ctcu ctcu  pjmgncndscmmyc kjmgcm kjmgcm kjnu‖.

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ ﺾ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (:5 (‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻡﻁ ﺹﻑﺅ‬  ‫ﻢﺍ ﻥ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺩﺍﻡﻑﺅ‬ ‫ ﺫﻭ ﻝ‬ ‫ﻡﻏﻼﻱ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﻒ ﺢﻫﻝ‬ . ‫ﺍﻟﺥﻼ‬ ‫ ﺨﺧ ﻥﻝ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻢﱩﻛﻐ‬ .  ‫ ﺍﻟﻫﺍ‬ ‫ﻒ ﺻ ﻥﺩﻹ‬.

(:5) (:5) Ac Acrj rjmc mc  fj fjmu muru rutt ec eckd kdts ts Cm Cmcs cs r. r.c. c. njra njract ctc8 c8 "^cs "^csul ulul ullc lcee s. s.c. c.w. w. fcsu fcsua  a 

aj hcfn hcfncm cm,,  fc fcac ac ca cauu nj njrs rscf cfcc cm cmca ca yc ycmg mg sjnc sjncyc yc kjmg kjmgcm cm cau cau fj fjfn fncw cwcc tjfp tjfpct ct cdr  cdr  kcm kcm to tomg mgac act, t,  fc fcac ac nj njld ldcu cu nj njrd rdst stdm dmhc hc'' kj kjmg mgcm cm cdr" cdr".. (K (Kdr drdw dwcy cyct ctac acmm ol olje je Nu Nuae aecr crdd kcm kcm Fusldf).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (:4 (‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ﻉﻡﺙ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ﻁﻥﻨ‬ ‫ ﺩﺹؠ‬ ‫ﻒ ﱩﻬﺍ‬ ‫ﺱ‬ ‫ ﺢ ﺍﺩ ﻥ‬ ‫ ﻼ ﺛ‬ ‫ﻒ ﺻ ﻥﻋﺙ‬ ‫ﺍﻟﻙﺍ ﻎ‬ ‫ ﻹ‬  ‫ﱩ‬ ‫ﺍ﷾ﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻹﻡ‬ ‫ﻫﯿﺱﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍ ﺍﻟ‬  ‫ﺱﺻ ﻥﺲﺩﻭﻹ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻬﺍـ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﻥﻭﻕ‬ 8‫ ﺍ‬ ‫ﻗﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ﺲﻙﺍﻫﺍﻥﻎ‬  ‫ﺘ‬ ‫ﺍﺫﻟﺨﻕﯽﺞ ﺛ‬ ‫ﻝ‬ .‫ﺭﻡﺻﻫﻕﺍ‬ ‫ﻏـﯿ‬ ‫ﻮﻡ‬ ‫ﺻﺍﻡﺲﻹﱩ‬ ‫ﻡﻁﺍﻟﯿﱩﻨ‬   ‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ ﻌﻅ ﻥﻮ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ ﺭﺟﯿ ﻥﻈ‬ ‫ ﺻ ﻥﺩﻹ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ﺱ‬ ‫ ﻼ ﺛ ﺢ ﺍﺩ ﻥ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻗ ﱩﻝ‬ ‫ﺻ ﻥﺩﻹ‬ . (:4) Acrjmc  eckdts 'Cdsyce r.c. ncewc Mcnd scw. njrscnkc8 "Cpcndlc sclc sclcee sj sjoorc rcmmg  kcr crdd acfu cfu sj sjaacl cldc dcmm pjr jrggd aj hc hcf fncm ncm, fc fcaac njr jrssubdl ubdlce ce kjm kjmgcm gcm td tdggc  nctu. Rjsumgguemyc  tdgc nctu dtu tjlce fjmbuaupd". (Kdrdwcyctacm olje Cefck,  Mcscd kcm  lcdmmyc). Kcm acrjmc eckdts Rclfcm, njractc8 "^csulullce s.c.w. fjlcrcmg acfd  fjmgeckcpacm qdnlct wcatu nucmg cdr (njscr ctcu ajbdl) ctcu ds dstd tdmmhc hc—— kj kjmg mgcm cm  nct ctuu ycm cmgg au aurc rcmg mg kc kcrrd td tdgc gc nut utdr dr,, ctcu ctcu ds dstd tdmmhc hc—k —kjjmgcm mgcm aoto aotorc rcmm ctcu ctcu kjmgcm tulcmg". (Kdrdwcyctacm olje Fusldf)

(09 (‫ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬ ‫ ﻌ ﻹ‬ ‫ ﻢﺭ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺲ ﻫﺍـ‬ ‫ )ﻡﺢﺨﯽﺘ‬:4 ‫ﺥ ﻑﻛﺍ )ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﻡ‬ ‫ﺱﺟﯿﻈ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍ‬ ‫ ﯿﺾ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬  ‫ ﺢ ﺍﺩ ﻥ‬ ‫ ﻼ ﺛ‬ ‫ ﺨﻡـ‬ ‫ ﻜ ﻛﻹ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﻡﻢﺍ‬ ‫ﺍﻟﺫﺩﺭ‬ ‫ﺱﺍﺩ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﻡ ﻭ‬ .(‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻢﺍﺟﻨ‬ ‫ﻡﺍﺓﻠ‬ ‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ﻁﻅﻮ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬ ‫ﻱ‬  ‫ﻢﻌﻑﻹ‬ ‫ﻡﺍﻟﺭﻡء‬ ‫ )ﺍﻟﻌﻅﻮ‬  ‫ﻱﺲ ﺜ ﺍ‬ ‫ ﻜﻠ‬ ‫ ﻮ‬   ‫ﺍﻱﻧﻕﺍ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫) ﺫﻭ ﻩ‬. :5 (09) (09) Fj Fjmu muru rutt  ec eckd kdts ts yc ycmg mg tj tjrs rsjn jnut ut Mo :41 :41 kcm kcm fj fjmg mgdm dmgc gctt eckd eckdts ts Rc Rclf lfcm cm,, actc actcmy myc8 c8 "A "Acf cfdd  kd kdpj pjrd rdmt mtce ce ol olje je ^c ^csu sulu lull llce ce s. s.c. c.w. w. cgcr cgcr hcmg hcmgcm cm fj fjmb mbua uaup upac acmm nctu nctu ycmmg aur yc urccmg  kc kcrd rd td tdggc nu nuce ce,, td tdkc kcaa tj tjrrfc fcssua aot otor orcm cm kcm kcm tu tulc lcmg mg.. (^ (^dw dwcy cyct ct Ce Cefc fckk kcm Dnmu  Fchce kcm Fusldf). Rjncn cmkcdacm Mcnd s.c.w. kclcf scnkcmyc

 

fjmmgj fj gjmmcd nct ctuu-nnct ctuu  dt dtu, u, td tdkc kcaa kd kdfc fcaasuka sukacm cm fjf jfcs csua uaac acmm njm njmkckc-njmk njmkcc lcdm lcdmmmyc  pulc ycmg  scfc kcpct fjfnjrsdeacm, fcac kclcf fjfnjkcacm "tulcmg kcm aotorcm" tdkca ckc crtdmyc.

:4 AD[CN RECLC[

‫ﻢﻕﺨﻢﺛ‬  YJMKCEZLZCM

 

‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﯿﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﻫﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﺻﻮ‬  ‫ﺍﻂﻫﺋ ﻥ ﻮ‬ ‫ﻒﻉﺍ‬ ‫ﺟ ﻭ ﻜﻮ‬ ‫ﻡﻁ ﻹ‬ ‫ﻡ ﻌﻭ ﻑﺩﺍ‬ ‫ﻗ ﺍﻑﻢﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻒﻉﺥﺱﻡﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅﺍ‬ ‫ﻗﻉﯿ ﻮ‬ ‫ﻒﻉﺍ‬  ‫ﻢﻭ ﻭﻑﺍ )ﺲﻭﺱ ﺅ‬ ‫ ﺍﻑﺍ‬ ‫ﺍ ﻫﺀﻢ ﯿﻠ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺍ ﺐ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻒ ﻗﱟﯿﻫﻭﺍ‬  392 8  ‫(ﺍﻟ ﺻﺍ‬ Ndsfdllcedrrcefcmdrrcedf (Kjmgcm mcfc Cllce, Fcec Yjfurce Fcec Yjmgcsde) "Cpc "C pcnd ndlc lc  ac acfu fu tj tjlc lcee sjlj sjljsc scdd secl seclct ct,, fcac fcac dm dmgc gctl tlce ce ajpc ajpckc kc Cllc Cllce, e, sjwc sjwcat atuu njrk njrkdr drd, d, kuku ku kuaa kc kcmm  njr jrnc ncrd rdmg mg.. Aj Ajf fuk ukdc dcmm ac aclc lcuu sukc sukcee cf cfcct tj tjmt mtjr jrcf cf,, fc fcac ac ajr jrhc hcaacmlc cmlcee seclct dtu  (sjncgcdfcmc ndcsc), sjsumgguemyc seclct dtu kdwchdnacm

ajpckc

orcmgorc mg-orc orcmg mg ycm ycmgg  fua fuafdm fdm,, kjm kjmgcm gcm tjr tjrtjm tjmtu tu wca wcatum tumyc. yc."(S "(SR. R. Cm-Mds Cm-Mdsc83 c8392) 92)  ‫ـ‬

‫﷾ﺍﱩ‬ ‫ ﱩ‬ ‫ ﺫﱣﻭـ‬ ‫ﺥﻧ ﻮ‬  ‫ﻡﻡ﷾ﺍ‬ ‫ﻉ ﻭ ﻜﻮ‬ ‫ ﻜﻮ‬ ‫ﻡ ﻙﻛﺭ‬ ‫﷾ﺍﱩ‬ ‫ ﺫ ﺞﻜﻮ‬ ﻾ ‫ﻒﺍﱩ ﻌﻭ‬ ‫﷾ﺍ‬

‫ﻝ‬

23 8‫ﻁﻫﺭﺍـ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ﺱﺢﯿﻮ )ﺲﻭﺱ ﺅ‬ ‫(ﻏﻭﺱ‬ "Njractclce (ecd Fuecffck)8 Ndlc Ndlc acfu bdmtc ajpckc Cllce, fcac dautdlce cau,  pcstd Cllce fjmbdmtcd acfu kcm fjmgcfpumd fjmgcfpumd kosc-kos kosc-koscfu. cfu. Kcm Cllce dtu ycmg

‫ﺓﻠ‬ ‫ﻂ ﺫﺛ‬ ‫ﻁﻠ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺱﺟﻝ‬   ‫ﺟﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻁ ﯿﺨ‬  ‫ﱩ‬ ‫ﱩ‬ ‫ﻹ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺍﻨ‬ ‫ ﻛﻭﻕ‬ ‫ﺱﻡﺲﻱ‬  ‫ﺱﻕﻭ ﺍﻨ‬ ‫ﺍﺢﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻹ‬ ‫ﺱﱩﻭ‬ ‫﷾ﺍﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻒ‬ 8 ‫ﻱﺩﺲﻡ ﱩﻼﻝﻱ‬ ‫ﺍﻈ‬ ‫ﻁﺻﻠﻫ‬  ‫ ﱩﺭﺁﺻز‬ ‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﻡﺭ‬ ‫ﻉﺍﺍ‬ ‫ﻥﻒﺨ‬ ‫ﺩ ﺍﺩ‬  ‫ ﻡﻝ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺲ ﻮ‬  8‫ﻗ ﺍ‬  ‫ﻏﯿﺭﻡﺍ‬ ‫ﻁ ﱩﻹ‬ ‫ﻡﻝ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬ 8‫ﻡﺍﻟﱩﯿ ﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﻭﻱ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺱ ﻭﺍ ﻥب‬ ‫ﺧﻫﺾ‬ 8‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻢﱩﻛﻐ‬ ‫ )ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬.‫ ﻋ ﱩﻭﺵ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ,‫ﻱ‬ ) Fcec Yjmgcfpum kcm Tcmg Fcec Yjmgcsde." (SR. Cld Dfrcm829)

Eckd Ec kdss  kc kcrd rd [ecl [eclec ecee nd ndmm 'Znc 'Zncdk dkdl dllc lcee nc ncew ewcc ckc ckc sjor sjorcm cmgg lcad lcad-l -lca cadd pjmk pjmkuk ukua ua Mc Mchj hjkk ycmmg ausut yc usut  rcf cfnu nutt aj ajpc pclc lcmy myc, c, kct ctcm cmgg aj ajppck ckcc ^c ^cssul uluull llcce scw. scw. ycmg cmg acf cfdd kjmg kjmgcr  cr  kjmmgu kj gumg mgcm cm suc ucrrcm cmyc yc,,  tj tjtc tcpd pd td tdkkca fjfc fjfcec ecfd fd cpc cpc ycmg cmg kda dact ctca caccmmy mmyc sje jedm dmgg ggcc sj sjtj tjlc lcee kj kjac actt  rupc rupcmy mycc dc fj fjmc mcmy myca cacm cm tj tjmt mtcm cmgg Ds Dslc lcf1 f1 fcac fcac scnk scnkcc ^csu ^csulu lull llce ce scw. scw. 8"Reclct ldfc  wcatu kclcf sjecrd sjfclcf." Actc orcmg ajwchdncmau sjlcdm dtu? Hcwcn Mcnd scw. 8"[dkca, ajbucld ndlc

tckd8"Ckcace lcgd

 

 09 acfu ejmkca njrtctecwwu' (seclct summct). (Kdrdwcyctacm olje cl-Nuaecrd kcm Fusldf).

‫ﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﻥﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺿﻹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻭﯽﺭء‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﻢﺍ ﻘ‬ ‫ﻁﻠ‬  ‫ﺍﻟ ﺍﺥﺱ ﻝ‬ ‫ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬.‫ ﺱﱮﻹ‬ ‫ﺱ ﯽ ﻫﻭ ﻹ‬ ‫ ﻢﺍ‬ ‫ﺱﱣﻭﺍ‬ 8‫ﻡﺲﱩﻮ‬ ‫ )ﻁ ﯿﻨ‬Eckdts kcrd Fclda  ndm Euwcdrdts rc. ncewc ^csulullce ^csulullce scw. njrscnkc8

"Reclctlce acfu sjncgcdfcmc acfu fjldect cau fjlcauacm seclct". (Kdrdwcyctacm olje cl-Nuaecrd).

‫ﺍﻟﻫﻜ ﻭ ﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﯽﻛﱩﺛ‬  ‫ﺸ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ 8‫ﻒ ﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻫﺐ‬ ‫ﻉﺍ‬ѧ ‫ ﱩﺐ‬ ‫ﺍ‬ѧ‫﷾ﺍ )> )ﺱﺍﻒﻑﻈ‬ ‫ﻕ‬ ‫ )ﻢﺥ ﻑ‬3) ‫ﺥ ﺭ‬ ‫﷾ﺍ‬ ѧ‫ﻭ‬    ‫ﺍ‬ѧ‫ﻢﺍﺫﻉﻑﺍ‬ ‫ﻢﻥﻜ ﯿﻘ‬ ‫ﺢﺬﻡ‬ ‫ﺩﯽﻘ‬  2) ‫ﻉ ﯿﻘ‬ ‫( ﺓﻬﺍﻢﯿﻘ‬ BC^C RECLC[ WCHDN

Nd Ndlc lc  ac acfu fu ej ejmk mkca ca fj fjmh mhcl clcm cmac acmm secl seclct ct,, fcac fcac ncbc ncbclc lce8 e8 "C "Cll llce ceuu Ca Canc ncr" r" (3 (3)) kjmg kjmgcm cm dael daelcs cs md mdyc yctf tfuu ac acrj rjmc mc Cllc Cllcee (> (>)) sj sjrc rcyc yc fj fjmg mgcm cmga gact ct ajku ajkucc njlc njlcee tcmg tcmgcm cmfu fu sjhu sjhuru russ  nceufu, fjmsjhchcracm dnu hcrdfu pckc kcum tjldmgcf tjldmgcfuu (2)

 ‫ﻡ‬ٞ  ‫ﺍﺍﻟئ‬ ѧѧ ‫ءﻁﻝ‬ ‫); )ﻹ‬ ‫ﻟ ﻫ‬ѧ‫ﺍ‬  ‫ﺨ ﻕﺍ‬ ‫ﱩﻱ‬ ѧ‫ﺩﺿﺵﻈ‬  ‫ﺱﱩﻮﺁ‬ѧѧѧ ‫ﻇﻨ‬ ‫ﺐ‬ ‫ﻱﻒﻝ‬ѧ‫ﻙ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﱮ‬  ‫ﺍ‬ ѧѧ ‫ﺱ‬ѧ‫ﺾﻩ‬ ‫ ﻕ‬ѧ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻁﻝ‬ 8 ‫ﻝﻡ‬ѧѧ ‫ﺱ‬ѧ‫ﻍﺵ‬ ‫ ٍﺍ‬ ‫ﱩﻱ‬ ѧѧ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﺱ ﻕﻹ‬ ‫ﺩﺩ ﯿ‬   ‫ﻡإ‬ѧѧ ‫ﺧﻋ ﺍﻭ‬ ‫ﯽﻠ‬ѧѧ‫ﻱ‬ ‫ ﺍﻝ‬ѧѧ‫ ﺍﺵ‬ ‫ﺍ‬ѧѧ ‫إ‬ ‫ﺩب‬ѧѧ.‫إ‬   ‫ﻡﺍﻟﻫﻙﺭ‬  ‫ﺍﻟﻫﺵﺭ‬ ‫ﯽﻠ‬  ‫ﺍﻟﺥﻋ ﺍﻭ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﱮ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﻬ ﱩﻮ‬ѧ‫ﻱ‬ ‫ﺍ‬ѧ‫ ﱮﻐ‬ ‫ﺍ‬ѧ ‫ﺍﻟ ﱩﺘ‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ﺍﻱإ‬ ‫ﻡإ‬ѧ‫ﻱ‬ ‫ ﺽ‬ѧ.‫ﺾ‬   ‫ﺍﻟﺨﱩ‬ ‫ـ‬  ‫ ﺍﻟﻮ‬ ‫ﺧﻋﺍ ﺍﻝ‬ ‫ﺍﻏﺻﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﻬ ﱩﻮ‬ѧ‫ﻡ ﺍ‬   ‫ﺍ‬ѧ ‫ﻡﺍﻟﺙ‬ ‫ ﱩﺝ‬ѧ‫ﻡ ﱩﺟﻨ‬ ‫ ) ﻡ‬:) ‫ﺱﺩ‬ѧ‫ﻡﺟﻨ‬ ‫ب‬ѧ ‫ ﱩﻝ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﻒﻎ‬ ‫ﻉ ﻝ‬ѧ‫ﺾ‬  ٞ ‫ﻢ‬ ‫ﺍ‬ѧ‫ﻡﻱ‬ ‫ ﻑﻫﺍ‬ѧ‫ ـ‬ ‫ﺍ‬ѧ‫ﻱ‬ ‫ﺍ‬  ‫ﺍﻟ ﱩ‬ ‫ﺱ‬ѧ ‫ﺢ ﯿ ﻑﻞ‬ ‫ﺍﻱﺱ ﺫ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻢﻭﺍب‬ѧ‫ﺾ‬  ٞ ‫ﺍﻟﻫ‬ ‫ـ‬ѧ‫ﻍ‬ ٍ  ‫ ﱩـ‬ ,‫ﺱ ﯽﻠ‬ѧ‫ﺾ‬ ѧ‫ﺰ‬  ‫ﺱ ﱮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍ ﻹ‬    ‫ﻡ‬ ‫ﻱ ﻹ‬ѧ﻾‫ﻡﻢﺫ‬ ‫ﻑﻹ‬ѧ‫ﻡﻢﻮ‬ ‫ ﺍﻝ‬ѧ‫إ‬ ‫ﺍﻟﻈ‬ѧ ‫ﻱػ‬ ,‫ﺍ ﻫﯿﻠ‬ѧ  ‫ﺱﯽﻘ‬ѧ‫ﻡإ‬ ‫ ﻩ‬ѧ‫ﺍﻟﻫﺻ ﻫﯿﻠ )ﻡ ﺍ‬  ‫ ﱩﻡ‬ ‫ﻡ ﺍ‬ ‫ ﻢﺭب‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬  ‫ﺍﻟﻫﺾ‬ ‫ﻢﻠ‬ѧ‫﷾ﺍ‬ (‫ ﻫﯿﻠ‬ѧ‫ ـ‬ ‫ ﱩﻱ‬ѧ‫ﺍﻟﻫﻝ‬ ‫ب‬ѧ  ‫ﻱ‬ ‫ ﻕ‬ѧ‫ﻡ ﺍ‬ ‫ﺱﱮﻹ‬ ‫ ﻧﺐ‬ , ‫ ﻧﺐ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻩ‬  ‫إ‬ ‫ﻡﺍﻁ ﺭﻒﺐ‬ ‫ ﻛﺻﻹ‬ ‫ﻇ ﻫﺐ‬ ‫ﻁﺞﺨ ﻕ‬ѧ ‫ ﻙ‬ ‫ﻉﻧ ﻹ‬ѧ‫ﻉـ‬ ‫ﺍﻏﻛﺭ ﻹ‬ѧ‫ﺟﻫﯿﻑﻌﺍ‬ ‫ﻡ ﻹ‬  ‫ ـ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺬ ﻭإ‬ ‫ﻱ ﻙﻛﺭ‬ѧ‫ﻡ ﺍﻩ‬ ‫ب‬ѧ‫ﺾ‬   ‫ﻱﺢ‬ ‫ﺩ ﻹ‬ѧ‫ﺍﻱح‬ ‫ـ‬ѧ‫ﻱ ﻨ‬  ‫ﻱ‬ѧ‫ﺾ‬   ‫ﻱﺢ‬ ‫ﺩ ﻝ‬ ѧ  ‫ ﻙ‬ ‫ﺥﱣﻨ‬ ‫ﻡﺍﻟﺥﯿﺭ‬ ‫ﻡﺲﻌﺨﯽﻘ‬ ‫ ﱩﯿﻘ‬ ‫ ﻧﺐ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ﺲﱮ ﻬﺍ‬ ‫ﻁﱮﻹ‬ ‫ﻡﺍﺱﺭ ﻙ‬ ‫ ﻧﺐ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻬﺍ‬ѧ

 

‫ ﻭ‬ ‫ ﻝ‬ѧ﻾  ٞ  ‫ب‬ѧ   ‫ﻡ ﻌﺍ‬ ‫ ﺍﺱﺥب‬ ,‫ﻡ ﯿﻘ‬ ‫ ﻘ‬ ‫ ـ‬ ,‫ ﯿﻘ‬ ‫ ﯿﺾ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱩﺵ ﱣﺭ‬ ‫ﺩﯽﻘ‬ѧ‫ز‬ ‫ﻡ ب‬ ‫ ﻙﻛﺭ ﻕ‬ѧ﻾  ‫ﻡإ‬ѧ0) ‫) ﻕ‬

Lclu ljtcaacmlce tcmgcm acmcmfu pckc pumggumg tjlcpca tcmgcm adrdfu kd ctcs

kckcfu (;) lclu ncbclce ko'c d`tdtce8"Cllc-euffc nc-'dk ncdmd-wc ncdmc aectec-yc yc acfc-nc-'cktc ncdmcl fcsyrdqd wcl fcgerdn. Cllc-euffc mcqqdmd- fdmcl

03 aectec-yc- acfc-yumcqqcts tscunul cnycklu fdmck kcmcs. Cllc-euffcgesdl aectec-yc-yc ndlfc-d wcts tsclhd wcl ncrck." (:) ctcu8 "Wchhcetu wchedyc ldllckzd `ctecrcs scfc-wc-td wcl crklc ecmd-`cm fusldfcm wc fc- cmc fdmcl fusyrdad-m. Dmmc seclc-td wc musuad- wc fceyc-yc wc fcfc-td ldllced-ed rcnndl 'c-lcfd-m. Lc sycrd-aclceu- wc ndkzc-ldac ufdrtu wc cmc cwwclul fusldfd-m (wc cmc fdmcl fusldfd-m." Cllc-euffc cmtcl fcldau lc-dlc-ec dllc-cmtc, cmtc rcnnd- wc cmc 'cnkuac, klclcftu mc`sd- wc'tcrc`tu ndkzcfnd- `cge `drld- kzumu-nd- hcfd-'cm. Lc ycge `drukz kzumu-nc dllc- cmtc, wce kdmd-ldcescmdl caelc-qd lc-ycekdl ldcescmdec dllc- cmtc. Wcserd` 'cmmd- scyydcec- lc-ycserd`u 'cmmd- scyydcec- dllc- cmtc. Lcnncdac wc sc'kcdac wcl aecdru aullueu- `d-yckcdac, wcsysycrru lcdsc dlcdac. Cmc ndac wc

8‫ﻗﺍ ﻑﻼ‬ ‫ﺍﺲ ﻌﺬ‬ ‫ ﱩﻮ‬  ‫ ﺍ‬ ‫ ) ﱩﻮ‬5) ‫ﺍﻟ ﺻﻫ ﺛ‬  ‫ﺍﻗﺭ‬ ‫ ) ﱩﻮ‬7) ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺟﯿﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﯿﻋﺍـ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻭﻁﻉ‬ѧ‫ﺍﻟﻛﺍ ﺮ‬  ‫ﺱ‬ ѧ ‫ )ﻡ‬4) ‫ ﺅ‬ѧ‫ ﻈ‬  ѧ‫ﺥﻱ‬ " 8‫ﺩﻡﺍ‬ѧ ‫ )ء‬39) "‫ﯽﻠ‬ѧ ‫ ﺍ‬ ‫ ﱩﻱ‬ѧ ‫ز‬ ‫ﺱﺁ‬ѧ‫ﻱ‬ ‫ﻡﺱ ﺅ‬ѧ‫ﺍﻟﻐ‬ ‫ـ‬ ѧ3>) ‫ﻝ‬ ‫ﻡ ﺭ ﯿ ﻥ‬ ‫ ) ﺨﱣ ﻥﺭ‬33) ‫(ﺱﺥـ‬

dlcdac. [cnc-rcatc wc tc'c-lcdtc cstcge`druac wc ctu-nu dlcdac."(0)

Lclu Lclu  njr jrkko' o'cc fo foeeom pjr jrld ldmk mkum umgc gcmm kj kjmmgc gcmm fj fjf fncbc ncbc88 "C "C'u 'u-k -kzu zu ndl dllc lc-e -edd fdmcs dmcsyy sy sycd cdte tecc-md mdrr rc rchd hd-f -f""  (7) (7) kc kcmm fjfn fjfncb cbc8 c8 "N "Nds dsfd fdll llcc-ed edrr rrce cefc fcmd md-m -mdr drrc rced ed-f -f"" (5 (5)) lclu lclu  ncbclce surct  [email protected] (4) kcm njrko'clce sjsukce dtu 8c-fd-m" (39) Ajfukdcm  ncbclce sclce  sctu surct kcrdpckc cl-Sur'cm (33) kjmgcm kdpjrectdacm crtdmyc kcm kjmgcm pjrlcecm-lcecm (3>)

‫ ﱩﻮﺍﺱ ﻙ‬ѧ ‫ ﻭ‬  ‫ﺵ‬ѧ ‫ﺩﯽﻘ ﻢﺘ‬ѧ‫ ﺍﻢﺱﻒﻌ ﻬﻮ‬ѧ ‫ ﺍ ﻙ‬ѧ﻾ ‫ ﻝ ﻜ‬ѧ‫ﺱ ﺅ ﺍﻱئ‬ѧ32) ‫ﺱﺍﻱ‬ ‫)ء‬ѧ ‫ ﱩﻱﺍﺱ‬ѧ﻾ ‫)ﻢﺻ ﱮﻭﻑﺍ ﻇﻬﺭ ﻕ ﻡﻁ ﻕﻘﺥﺧﺍﻑﺬ ﺱﺥ ﯿﻘ‬  3:) ‫ ) ﻢﻜﱮﻑﺭﺍ‬3;)  ‫ﺵ‬ ‫ﺍ ﻑ‬ѧ‫ "ﺲﺞﺫﺍ ﻘ ﺍﻟﱩﻬ ﱩﻮﺱﱩ ﺍ ﻡ ﺫﻫﺨ ﻕ ﺍﻟﱩﻬ ﱩﻮ‬ ‫بﺱﺍ ﺵ‬ ѧ ) 30)  ‫ﺩﯽﻘ‬ѧ‫ﻼ ﻡ ـ‬ ‫ﺍﻏﻛﺭ‬ѧ ‫ ) ﻡﺍﺩﺵ ﺰ‬37)  "‫ ﻝ‬ѧ‫ؠ ﻱ‬ѧ﻾‫ـ ﺍﻱﺩﻁ‬ѧ‫ ﺅ ﺍ‬ѧ‫ ﺍﻡﺱﺩ ﺅ ﺵ‬ѧ‫ـ ﺍﻟﱩﺙ‬ѧ

‫ﱩ ﻥ‬  

‫ ﻍ‬ ‫ ﱮﻝ‬ѧ﻾ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﱩﻹ‬ѧ‫ز‬   ‫ﻡ‬ ‫ ﻩ‬ѧ ‫ )ء‬35) ‫ﱩﻮ‬ѧ ‫ﺱ ﻙ‬ ‫ ﱩﻱﺍ‬ѧ‫ز‬   ‫ﺱﺁ‬ ‫ﺵ‬ѧ‫ ﻕ‬    ‫ﻁ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﻼﻁﺐ‬ѧ‫ )ﺱﺍﻒﻑﻈ‬34) ‫ﺩ ﺍ‬ѧ ‫ ﻭ‬ ‫ﺍ‬ѧ ‫ﻢﺘ‬ ‫ﺩﯽﻘ‬ѧ‫ﻱ‬  ѧ‫ﺱﻒﻌ ﻬﻮ‬ ‫ﺍ‬ѧ‫ﻙ‬   ‫ﺍ‬ѧ﻾ ‫ ﻜ‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ﻑ‬ ѧ ѧ ‫ﺍﻱئ‬ ‫ﺱ"ﺅ‬ ‫ﻡ ﺍ‬ 8‫ﺱﱩﻝﺍ‬ ‫ﻒ‬ "( ‫ﻗﺍ ﻑﻫﺍ‬ ‫ﻒﻉﺍﻧ ﺼﺞﺐ‬ "‫ﺢﻫﺨ ﻩ‬ ‫ ﻫﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ "ﺲﻫﻈ‬8‫ﺍ ﻼ‬  ‫ﻟﺫﻫﺨ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺱﻘﻱ‬ >9) Ajfu Aj fukd kdcm cm  cm cmga gact ctce ce aj ajku kucc nj njlc lcee tc tcmg mgcm cmfu fu sjpj sjpjrt rtdd kclc kclcf f tcan tcandr dr pjrf pjrful ulcc ccmm (3 (32) 2) lclu ruau'lce  (3;) kjmgcm njrtcandr (3:) sjrcyc fjljfpcmgacm (fjrctcacm)  pumggumgfu kjmgcm  ljejrfu, fjfjgcmg ajkuc lututfu kjmgcm kuc njlce tcmgcmfu (30) , sjfjmtcrc dtu njrko'c8 "Runec-mcacllc-euffc rcnncmc- wc

0>  ndecfkdacllc-euffcge`drld." (37), ctcu njrko'clce kjmgcm sclce sctu ko'c kcrd (37),  Mcnd scw. (35) Ajfukdcm cmgactlce cmgactlce ajpclc umtua d'tdkcl (34) kjmgcm fjmgcmgact ajkuc njlce tcmgcmfu sjpjrtd kclcf tcandrctul dercf kcm njrko'clce8 "Rcfd'cllc eu ldfcm ecdkce" kcm ndlc sukce lurus njrkdrd njrko'clce8 "^cnncmc- wc lcacl l cacl ecfk" (>9).

‫ﻁﻝ‬ ‫ﻗﺨﻢﯿﻘ‬ ‫ﻡ ﻂﺭ ﺍﻙ‬ ‫ﺱﺥ ﯿﻘ‬ ‫> )ﻢﻜﱮﻑﺭﺍ )>> )ﻡﺿﻈ‬3) ‫ﺍﺲﺩﺨ‬ ‫ ﱩﻮ‬ѧ‫ ﻝ‬  ‫ء‬ ‫ﺍﻱﺱ ﺫ‬ѧ ‫ ﻭ‬ ‫ ﱩﻱ‬ѧ ‫ء‬ ‫ﺩﯽﻘ‬ѧ ‫ﺟﺞﻬﺐ‬ ‫ ﱩﻱ‬ѧ ‫ﻡ ﻧﻞ‬ ‫ ﻕ‬ѧ‫ﺾ‬  ٞ ‫> )ﻢ‬2) ‫ ﻕ‬ѧ ‫ ﻕ ﻼ ﻁ‬ѧ ‫ ﻍ‬ ‫ﺱ ﺍﻙ‬ѧ﻾ ‫ﺱﺟ‬ ‫ﺍ ﻈ‬ѧ‫ﺍﻟﻕﺞﻝ‬ ‫ ﻕ‬ѧ‫ﻢﺭﻒﻕﯿﻘ‬ ‫ﺱﺍﻒﻑﻌﺍ‬ ‫ﺟﻥ ﯿﻘ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ ﺨﯽﻘ‬ ‫ﻢﺩﺍﻒﻑﺍ‬ ‫ ﺅ‬  ѧ ѧ ѧ   ) >;)   " ‫ـ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻗ‬ ‫ز‬   ‫ب‬ ‫ز‬   ‫ﺨ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺍﻟ ﺍﻭﺱﺩ ﺅ‬ ‫ﺍﻱﺩﻁ ﺛ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺵ ﻥﺈ‬ ‫ﺍﺩﺵ‬ ‫> ) ﻡ‬:) ‫ﺭﺍﻟﱩﻹﻬ"ﱩﻮ‬ ‫ﺍﻫﺨﻏﻛﻕ‬ѧ‫ﱩﻡﺙﺫ‬ ‫ﺍﺍﻟ‬ ‫ﺱـﱩ‬ѧ ‫ﺍﻟﱩﻬﻍﱩﻮ‬  ‫ﻘﻝ‬ ‫ ﱮ‬ѧ‫ﻟﺓﻌﺫﻮﺍ‬   ‫ ﻙ‬ѧ ‫ﻉ‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ )ء‬20) ‫ ﻕ‬ѧ ‫ﺱ ﻙ‬ ‫ ﱩﻱﺍ‬ѧ ‫ﺱﺁز‬ ‫ﺵ‬ѧ‫ﺙ‬  ‫ﻢﻜ ﱮ‬ ‫ ﻕ‬ѧ‫ﻡﺍﻂﻮ‬ ‫ﺱﺍ‬ ‫ﻑ‬ѧ‫ﺾ‬  ‫ﺟﺍ ﻑ‬ ‫ ﱩﻠ‬ѧ  ‫ﺍ‬ѧ‫﷾ﺍﱩ‬ 8‫ﺍ ﻑﻼ‬ѧ ‫ﺍﻏﻛﺭ‬ ‫ ﱩﻱ‬ѧ‫ ﺍﻡﺱﺢﻫﻠ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﻡﺍﺟ ﺭـ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﻡ ﺍﻩ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ ﺍﻡﺱؾﻗﻠ‬ ‫ﺩ ﻹ‬ѧ ‫> )ء‬7) " ‫ ﻝ‬ѧ>4) ‫ﺍﻱﺱ ﺫ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻢﻌ ﻫﻑﺨﺍ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍ ﺛ‬ ‫ ﻩ ﱩﺻﺩﺨ ﺅ‬ ‫ﻢﻜﱮﻑﺭﺍ‬ ‫ﺍﺲﺩﺨ‬ ‫( ﱩﻱ‬

Lc Lclu lu suhu suhukklc lcee  (>3 (>3) kj kjmmgc gcmm nj njrrtc tcan andr dr (> (>>) >) lj ljtc tcaa aaccml mlce ce ajku ajkucc lutu lututf tfuu kcm kcm  hcrd acadfu  kd ctcs tcmce, lclu ajkuc tcmgcmfu, ajfukdcm kced kcm edkumgfu (>2) kjmgcm fjmgeckcpacm  uhu hummg hcrd acadfu aj crce Sdnlct sjrtc fjrjmggcmgacm tcm tcmgc gcmmfu kc kcrd rdpc pckkc  ajk jkuuc lc lcfn fnuumg mgfu fu kj kjmmgcm gcm fj fjmg mgcm cmggact act sd sdaauf ufuu (> (>;;). Kclc Kclcf f  njrsuhuk dtu  ejmkcalce acfu njrko'c8 "Runec-mcacllc-euffc rcnncmc- wc  ndecfkdacllc-euffcge`drld." (>:)  ctcu njrko'clce kjmgcm sclce sctu ko'c kcrdpckc

 

 Mcnd scw.  (>0). Lclu cmgactlce ajpclcfu kjmgcm njrtcandr kcm kukualce tjmcmg kjmg kjmgcm cm nj njrk rko' o'c8 c8  "C "Cll llcc-eu euf f fc fcge ge`d `drl rldd- wc wcre recf cfmd md-- wc wchn hnur urmd md-- wcek wcekdm dmdd- wc wcrz rzuq uqmd md-" -" (>7) (>7).. Lc Lclu lu  suhu suhukl klce ce aj ajku kucc ac acld ldmy mycc kj kjmg mgcm cm njrt njrtca cand ndrr kcm kcm fj fjfn fncb cbcc "tcs "tcsnd nde" e" sjpj sjpjrt rtdd kclc kclcf f suhu suhukk  yc ycmg mg pj pjrt rtcf cfc. c. Aj Ajfu fukd kdcm cm cm cmga gact ctlc lcee ajpc ajpclc lcfu fu kjmg kjmgcm cm njrt njrtca cand ndrr (> (>5) 5) kcm kukualce  sjnjmtcr, lclu njrkdrdlce umtua rcac'ct ycmg ajkuc kjmgcm fjmjacmacm (tcmgcm) pckc tcmce (>4)

‫ ﻐ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﱩﻘ‬   ‫ﻏﯿﺭ‬ ‫ﺍﻱﻡ ﻹ‬ ‫ﺱﺥﻁﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻒﻌ ﺐ‬ ‫ﻢﺍ‬ ‫ﻢﺜﻝ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍ ﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺥﻁﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﺍﻒﻌﻝ‬ѧ ‫ﺩﺵ‬  ‫ﺱ‬ѧѧ ‫ﺍﻱﻒ ﺐ‬   ‫ﺍ‬ѧѧ‫ )ﻡ ﻈ‬29) ‫ﺍئ‬ѧѧ‫ﻒﺭﺍﻅ‬ ‫ﺩ‬ѧѧ‫ﻱ‬ ‫ ﻕ‬ѧѧ‫ﺾ‬  ‫ﺍﻟ ﱩ‬ ‫ـ‬ѧѧ‫ﺟﺨ ﯿﻠ‬  ‫ ﻙ‬ѧѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﺍﺟ ﺾ‬ѧѧ‫ﺱﺟﻝ‬ ‫ ﻝ‬ѧѧ‫ﺾ‬  ٞ ‫ﺍﻟ‬ ‫ ﻕ‬ѧѧ‫ﻡﺍﻧﺸ‬ ‫ﺱ ﻝ‬ѧѧ‫ﺍﻟ ﻫﻠ‬ ‫إ‬ѧѧ‫ ﻝ‬  ‫ﻡ ﺫ‬ѧѧ‫ﻭ‬   ‫ﺵ‬ѧѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﺩﯽﻘ‬ѧѧ﻾  ٞ ‫ﺍﻟ‬ ‫ ﻕ‬ѧѧ ‫ﻢﻥﺰ‬ ‫ﺱ ﻝ‬ѧѧ‫ﻡﺱ ﺅ‬    ‫ﺱﺥ‬ ‫ ﻝ‬ѧѧ‫ﺾ‬ ѧ  ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ‫ﻟﺍﺥ‬ ‫ﺵﺍ‬ ‫ﻝ‬ѧ‫ﺸﻝ‬  ‫ﺍﻟﻡ ﻫ ٍﻠ‬ ‫ﺸﱮﺫـﺛ‬ ‫ﺍﻟﻍﻭز‬ѧ‫ ﺍﺰﻱ‬ ‫ﻡﻂﻹﻐ‬ѧ ‫ﻈ‬ ‫ﺍﻟﻱﻫ ﺍﺾ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﻁ‬ ‫ ﻥﻱ‬ѧ‫زﺍﻟﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭ‬ ‫ﻡﻝ‬ ѧ‫ﻘ )ﺱ‬ ‫ﻉﻂﻹ‬   ‫ﯽﺭ‬ѧ‫ﺽ‬ ѧ‫ﻱﻥﺓﻨ‬  ‫ﻡ‬ٞ  ‫ﺱ‬ ‫ )ﻡ ﻩ‬23ѧ‫ﺍﻟﺩﻝ‬ ‫ﻉﺍ‬ѧ ‫ ﻙ‬ ‫ﻡز‬ѧ﻾‫ﻏ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﺱ‬  02

ٞ ‫ﺍﻟ‬ ‫ ﻕ‬ѧ‫ﻡ ﻥﺸ‬ ‫ﺱ ﻝ‬ѧ ‫إ‬  ‫ﺱﺟﻝ‬ ‫ ﻕ ﱮﺨﻱ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻒﻜﯿﻛﱩ ﻨ‬ ‫ﻒﯿﻬﺍ‬ ‫ﻡ ﱩﻢﺍ‬ .‫ﺍﻱﺧﯿﺭ ﺅ‬ ‫ﺱﺥﻁﺛ‬ѧ ‫ﺾ‬ ‫ﺍﻟ ﻫﻠ‬ѧ‫ﻡ ﻕﻈ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﺩ‬ѧ‫ﻢﻕﻈ‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ ) )ﻡ ﺍ‬2>) ‫ﺩ ﻘ‬ѧ ‫ﺍﻟﱩﺰ‬  ‫ﺱ‬ѧ‫ﻡ ﻩ‬ ‫ ﱣﻡﺨ‬ѧ‫ﻡ‬  ﻾‫"ﺍﻟﱩﺫ ﱩ‬ѧ‫ﺸ‬   ‫ﻡﺍﻟ ﱩ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍب‬ѧѧ ‫ﻡﺍﻟ ﱩﻋﱮﺙ‬ ‫ﻱ ﺅ‬ѧѧ ‫ﺍﻟﺾ‬ . ‫ﺍب‬ѧѧ﻾   ‫ﻁ‬ ‫ﻱﻱ‬ѧѧ‫ ﱣﻨ‬ ‫ ﻕ‬ѧѧ‫ﺍ‬  ‫ﺍﻟﱮﺙ‬ѧѧ‫ﺱﺢﻮ‬ ‫ ﱣﻝ‬ѧѧ ‫ﻡ ﺭ ﺍب‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﺅ‬ѧѧ‫ﺾ‬  ‫ﺍﻟ ﱩ‬ .‫ ﻩ‬ѧѧ‫ﻁ ﯿﻠ‬ ‫ﻱﻱ‬ѧѧ‫ﻁ ﺍﺩ‬ ‫ﻡﻁ ﻹ‬  ‫ﺍ‬  ٞ  ‫ﻡ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ػ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﺷﻬﺨ‬ .‫ﺍ ﺫﯿﻠ‬ѧ‫ﻢﺫ ﱩﻮ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻡﺨ‬ѧ ‫ﻁﺙ‬ ‫ﻑﺩﺍ‬ѧ‫ﺩ ﻩ‬  22) "‫(ﻡﺱﺲﻭ ﻨ‬ Kcmm  ajr Kc jrhc hcac acml mlce ce kc kclc lcf f rc rcac accct yc ycmmg ajk jkuuc dm dmdd sjnc jncgcdf gcdfcm cmcc kclc clcf rc rcaac'ct c'ct ycmg cmg  pjrtcfc, ecmyc  tdkca fjfncbc ko'c d`tdtce (29). Rjtjlce sjljscd kcrd suhuk ajkuc acldmyc, fcac  kukualce kd ctcs acad adrdfu kcm tufpuaacm acad acmcmfu sjrtc ljtc ljtcaaac acmmlc lcee aj ajkkuc  tc tcmg mgcm cmfu fu kd ct ctcs cs aj ajku kucc lu lutu tutf tfu. u. Hul uluura raccml mlce ce hcrd hcrd-h -hcr crdd tcmg tcmgccm adrd adrdfu fu,, sjkc sjkcmg mg  tc tcmg mgcm cm ac acmc mcmf mfuu fjmg fjmggj gjmg mggc gcf f hcrd hcrd ajld ajldmg mgad admg mg,, hc hcrd rd fcmd fcmdss kcm kcm hcrd hcrd tjmgce sjrtc  fjmgcbumgacm hcrd tjlumhuafu kcm sjmtueacm dnu hcrd pckc hcrd tjmgce (23).  Kukua dm dmdd nuacm kclcf rcac'ct caedr. Ckcpum kukua kclcf rcac'ct caedr fcac  bcrcmyc fjfchuacm acad adrd, sjkcmg acad acmcm njrtufpu kcm

 

kuku kukuaf afuu nj njrt rtuf ufpu puac acmm  pc pcmt mtct ctfu fu (2>) (2>) Kc Kcmm ncbc ncbclc lcee tcsy tcsyce ceuk uk njgd njgdmd md "ctt "cttce cedy dyyc yc-t -tuu ldll ldllcc-ee wc wcssesec eseclc lcwc wc-t -tuu  wc wcte tete teccyy yydn dncc-t, t, cs cssc sclc lc--fu 'clc clcda dacc cyyu cyyueecm Mc Mcnd ndyy yyuu wc rcef rcefct ctul ullc lc-e -edd wc  nc ncrc rcac ac-t -tue ue.. Cs Cssc sclc lc-f -fuu 'c 'clc lcdm dmcc wc 'clc 'clc-- 'dnc 'dnc-k -kdl dllc lc-e -eds dsee secsec-ld lded edm. m. Cs Csyc yceecku cku cl cllc lc--  dl dlcc-ec ec dl dllc lcll llcc-ee wc cs csye yeck ckuu cmm cmmc Fu Fuec ecff ffck ckcm cm 'cnk 'cnkue ueuu- wc rc rcssu lue (22)

,‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬ ‫ ﺥ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺱ ﱮﻝ‬ ‫ﺍﻟﱩﻬ ﱩﻮ‬ 8‫ﻗﺍ ﻑﻼ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺼﱮﻹ‬ ‫ ﱩﻮ‬  ‫ﻱ‬ѧ‫ﻍ‬   ‫ﺍ‬ѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﱩﯿﺐ‬ѧ ‫ إ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺱﺍﻡﯿﻮ‬ѧ ‫ إ‬ ‫ ﺥ‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ﻡإ‬ .‫ﺱﺍﻡﯿﻮ‬ѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﺍﺱ ﻕ‬ ѧ‫ﻮ‬ ‫ﻢﺫ ﱩ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ ﱩـ‬ .‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ ﺥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﺱﺥب‬ ‫ ﻢﺍ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬ ‫ ﺥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﻥﺩ‬ѧ‫ ﻕ‬  ﻾‫ﺢﻫ‬ѧ﻾‫ﻢﺩ‬ ‫ﺩ‬ѧ ‫ )ء‬2;)."‫ﺩ‬ѧ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﺨﻁﻭ‬ ‫ﻢ ﱩﻫﺍ‬ ‫ ﻗﺼﺭ‬   ‫ ﺵﺍ‬ ‫ ﻫﺍ‬ ‫ﺱﱩﻘ‬ ‫ﺍﺩﺵ‬ ‫ ﱩﻱ‬  2:) ‫ﺍﻱﺧﯿﺭ‬ ‫(ﺍﻟﱩﺵ ﱣﻬﺨ‬ Lclu ncbclce  seclcwct pckc Mcnd scw.8 "Cllc-euffc seclld 'clc Fueecf Fu cffc fckk wc  'c 'clc lc-- cc-ld ld Fuec Fuecf ffc fck, k, ac acf fc- secll ecllcd cdtc tc 'clc 'clc-- Dn Dnrc rceedd-f f wc cc-ld ld Dn Dnrrc edf, edf, wc  nc nc-r -rda da 'c 'clc lc-- Fu Fuec ecff ffck ck wc cc-ld ld Fuec Fuecff ffck ck,, acfc acfc-- nc-r nc-rca catc tc 'clc 'clc-- Dn Dnrc rc ed edf f wc c-ld Dnrc-edf, dmmcac ecfd-kuf fchd-k.(2;) Ajfukdcm njrko'clce ajpckc [uecmfu, sjajejmkca ectdfu ycmg ljnde pjmkja kcrdpckc ko'c kclcf tcsyceeuk caedr (2:)

0;

‫ﻢﻜ ﱮﺙ‬ ‫ ﻼ ﱩﻑﺛ‬ ‫ ﻡ‬ ‫ﺱ ﺍﻁﱩﻑﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﺍ ﺐ‬ ‫ ـ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍ ﺛ‬ ‫ﻟ ﱩﺭﺥﻁﺛ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ ﱩﻮ‬ѧ‫ﺱﺍﻒﻑﻈ‬ ‫ﺱﺍ‬ ‫ﻑ‬ѧ‫ﺍ‬  ‫ ﻭ‬ѧ ‫ ﻙ‬ ‫ﻒﻌ ﺐ‬ ‫ ﻢﺍ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍ ﺛ‬ ‫ ﻡﺱﺥﻁﺛ‬ ‫ﺍﻱﺧﺭ ﯿﻠ‬ ‫ﺱﺥﻁ ﯿﻠ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ )ﻡﺍﻒﻌﻝ‬20) ‫ﺩﯽﻘ‬ѧ ‫ﺍﻱﻡ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺥﻁﺛ‬ ‫ ﻌﺨ‬  ‫ )ﻡﺍﻗﺭ‬27) ‫ﻒﻕﻎ‬ ‫ﺍﻟﻛﺍ ﺫﺛ‬ ‫ ﱩﻱ‬  ‫ ﻕﺭ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ﱩﻘ‬ ‫ﻏﯿﺭ‬ ‫ﯽﻠ‬  ﻾‫ﺍﻱﺧ‬ѧ ‫ﺍﻟﱩﺰ‬ ‫ﺱ ﺅ‬ѧ ‫ء‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﱣﻡﺨ‬ѧ‫ز‬  ٞ ‫ﻡﺍ‬ ‫ﺍﺩﺵ‬ ‫ ﱩﻱ‬ѧ  ‫ ﻌﺬ‬ѧ8‫ﺍ ﻑﻼ‬  ‫﷾ﺍ‬ѧ‫ ﱮـ‬ ‫ ﱩﻱ‬ѧ‫ ﻭﻁﻉإ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﻱ‬ ‫ ﻕ‬ѧ‫ﺵ‬ ‫ـ‬ѧ‫ﻒﺕ ﺛ‬ ‫ﻡﻢﻠ‬ ‫ﺍﻟﻕﺞﺭ‬ ‫ﻁﺬﺍإ‬ ‫ﻡﻢﻠ‬ ‫ﺟﻬﱩﻮ‬ ‫ﻉﺍإ‬    ) 25) "‫ ﱩﺩ ﱩﺟ ﺍ‬ѧ ﻾‫ﺍﻟﻫﺫ‬ѧ‫ﻡﺍﻟﻫﻮ‬ ‫ﺍ‬ѧ‫ﻡﻱ‬ ‫ﺍب‬ѧ ‫ػ‬ ‫ـ‬ѧ‫ﻒﺕﻠ‬ ‫ﺱ‬ ‫ ﱮ‬ѧ‫ﺍﻟﻫﺾ‬ ‫ ﺅ‬ѧ‫ ﺍ‬ ‫ﯽﺮ‬ѧ‫ء‬ ‫ز‬ ‫ ﱩﻱ‬ѧ‫ ﻫﯿﻑﻠ‬ ‫ﱮﻮ‬ѧ‫ﻡػ‬ ‫ﺍ‬ѧ ‫ﻢ ﻛﻑﺐ‬ ‫ﻢﺍ ﻑﻱ‬ѧ ‫ ﻙ‬ ‫ﺍ‬ѧ‫ﺍﻱ ﻡ‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ﺢ ﱩﺐ‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ ﻭ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ح‬ ‫ﺱ ﻝ‬ ‫ ﱣ‬ѧ ‫ﻡ ﻙ‬ ‫ـ‬ѧ﻾ ‫ﺍﻟﱩﺍ‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ﺢ ﱩﺐ‬ ‫ ﺅ‬ѧ ‫ ﻭ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ح‬ ‫ﺱ ﻝ‬ѧ ‫ﺍﻱﯽﺾ‬ ‫ ﱣﺩ ﻕ‬ѧ24) ‫ﺱ‬  ѧ‫ﺍﻱﯽﻮ‬ ‫ﺩ ﻕ‬ ‫ ﻑ‬ѧ ѧ ѧ ) drdl‫ﺾ‬ "‫ﻨ‬aclc  ‫﷾ﺍ‬ (  dlce ‫ﱩ‬ce‫ﺍﻟ‬  8umtu ‫ﻝ‬ac'c ‫'ﻁ‬ct t‫ﻱﻱ‬ycmg ‫ﺭ‬u‫ﻡ‬secl ‫ﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺍ‬ fu ‫ﺢﻫﺛ‬dtdtuu‫ﺱ‬tdtdgc ‫ﻡ‬gc ‫ﻜﻮ‬ctcu Ajfu Aj fukd kdcm cm nj njrk rkdr um‫ﻼ‬ tuaa‫ ﺍ‬rc rcac ycmg;9) ajtd ajtdgc gc ac‫ ﺍ‬lcu se clct ctfu ct‫ﯽ‬cu jfpc jf pctt rc rcac ac'c 'ct,t, kj kjmg mgcm cm nj njrt rtca cand ndrr fjmg fjmgcm cmga gact ct tcmg tcmgcm cmfu fu (2 (20) 0) kcm kcm ajrh ajrhca cacm cmlc lcee kclc kclcf f

kucc rca ku rcac ct  yc ycmg mg ca caeedr ct ctcu cu ycm cmgg ajt jtdg dgc, c, sjp jpjr jrtd td kclcf clcf ku kucc rcac cac ct ycm ycmg pjr pjrtcfc tcfc,,

 

ecmmyc acf ec cfuu  bu buaaup fj fjf fnc ncbc bc @ct ctde dece ce sch chcc (2 (27) 7).. Kcm Kcm sjsuk jsukcce rc rcaac'ct c'ct ycmg cmg caed caedr, r,  ncbclce tcsyceeuk sjrtc seclcwct ajpckc Mcnd scw., lclu ejmkcalce njrko'c foeom  pjrldmkumgcm kjmgcm fjfncbc8 fjfncbc8 "Cll "C llcc-eu euff ffcc dm dmmd md--  c' c'uk ukzu zu nd ndac ac fd fdmm 'c 'ckz kzcc-nd nd hcec hcecmm mmcf cfcc wc fdm fdm 'ckz 'ckzcc-nd ndll qcnr qcnrdd wc fdm `dtmctdl  fceyc- wcl fcfc-td wc fdm sycrrd `dtmctdl fcsd-edk kchhc-l (25) Ajfukdcm njrsclcflce  kjmgcm njrpcldmg aj acmcm kcm aj adrd, ycmg pjrtcfc scfpcd tjrlde decct  pdpd acmcmfu kcm ycmg ajkuc scfpcd tjrldect pdpd adrdfu olje orcmg ycmg  kdnjlcacmgfu (24) scfndl fjfncbc8 "Cssclcfu'clcdauf wc rcefctullc-ed wc ncrcac-tue."(;9)

‫ ﺍـ‬ ‫ﻒ ـ‬ѧ‫ﺸ‬   ‫ﺍﻟ ﱩ‬ ‫ب‬ѧ﻾‫ ﺍ ﱩ‬ ‫ﻱ ﺅ‬ѧ‫ز‬  ‫ﺍﻟ ﱩ‬ ‫ﺩ‬ѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﻱ ﺅ‬ѧ‫ ﻝ‬   ٞ ‫ﻒﺍﻱ‬ ‫ﻑﺅ‬ѧ‫ ﻈ‬ ‫ ﺍﻌﻉ ﺅ‬ѧ‫ﺸ‬ ‫ﱩ‬ѧ ѧ ѧ ‫ﺙ‬ ;3)‫ ﻕ ﱩﺨﻍﻱ ﺍﻟ‬  ‫ ﱮﻢﻝﺍ‬ ‫ﺲﱮﻈﻮ‬ ‫ﻌﱩﻮﻮ‬ ‫ﺍﻟ(ﱩﺭﺍﺥﻟﱩﺍﻁﺛ ﺛﻟ‬ ‫ﺩ‬ 

Hdac seclctfu  kuc rcac'ct, fcac ljtca ko'c dstd'ckzce (c'ukzundllc-e) sjtjlce mjfn mjfncb cbcc "sec "seclc lcwc wctt  aj ajpc pckc kc Mc Mcnd nd", ", sjsu sjsukc kcee rc rcac ac'c 'ctt ycmg ycmg ajku ajkuc, c, lclu lclu njrs njrscl clcf cflc lcee sjncgcd ycmg tjrsjnut (;3).

;;) ‫ﺍﻟﻜﯿﻛﱩﺛ‬ ‫ﻡﺬ ﻩ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﺍﻟﻫﺭ ﺅ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺟﻝ‬ ‫ ﯿﻠ‬  ‫ﻒﺭ‬ ‫ﻡﻱ‬ 8‫ﻢﻼﺢﻅﺛ‬

.( Yjrectdcm8 [dkca ckc pjrnjkccm cmtcrc prdc kcm wcmdtc kclcf bcrc fjlcauacm seclct sjncgcd ycmg tjrsjnut kd ctcs (;;)

0: CLCRCM (KCLDL)

(3 (  ‫ ﻢﻛ ﺍئ ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ ﺍﻟﻭﺿﻭ‬8‫ ﻹ ﺩﺍﻡﺩ ﻡﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﻝ ﺲ ﺍ ﻥﺩ ﺱﺫﯿ ﻥﺮ‬  ‫ﺫﺨﯽﺘ‬ ‫ ﻡﺢﺨﯽﺘ ﺍﺓﻠ ﻢﺍﺟﻨ ﻡﺱ ﱩﺫﺫﻨ ﺍﺓﻠ‬.‫ﻡ ﺫﺭﯽﻫﻬﺍ ﺍﻟﱩﻜ ﯿﺭ ﻡ ﺫ ﯿ ﻬﺍ ﺍﻟﱩﺻ ﯿﻮ‬  ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﺍﻁﺨ ﱮﻝ‬ ‫ﺢﻫﯿﺨ‬ ‫ﺢﺨﯽﺘ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺢﱩﺍـ‬ ‫ﻡﺍﺓﻠ‬ ‫ﺧﺹﯽﻫﺛ‬  ‫ "ﺍﺍ﷾ﺍ‬8‫ﻡﻗ ﺍ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﻡﺱﻒﻈ‬ ‫ﺍﻟﻕﺞ ﺛ‬ ‫ﻡﺍﺲ ﻕ ﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻗﺍﻱ‬ ‫ﻉﺍ‬  8 ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ ."‫ﺥ ﺭ‬ ‫﷾ﺍ‬

‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬. ‫ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ .‫ﻒﻜﱮﺭ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻫﺐ‬ ‫ﱩﺿﺍ‬ ) (3) Fj Fjmmur uruut  eck ckds ds sec eced edee yc ycmmg kd kdrrdw dwccyc ycta tacm cm olj ljee Cn Cnuu Kc Kcwu wukk kcm ctct-[drf [drfdk dkzd zd88

 

"A "Aum umbd bd (p (pjf jfnu nuac ac))  secl seclct ct dt dtuu wu wukl klu, u, pj pjrf rful ulcc ccmm mmyc yc tcan tcandr dr kcm kcm pjmg pjmgec ecnd ndsc scmm mmyc yc sclcf". Kcm  eckds secede kcrd Dnmu Fchce ycmg kdsecedeacm olje Dnmu Aeuz Ae uzcd cdfc fcee kc kcmm  Dnmu Dnmu Ednn Ednncm cm kc kcrd rd ec eckd kdss Cn Cndd Eu Eufc fcdk dk Rc Rc'd'dkd kd ncew ncewcc ^c ^csu sulu lull llce ce,,  hdac seclct  dc fjmgeckcp aj Sdnlct kcm fjmgcmgact ajkuc njlce tcmgcmmyc kjmgcm fjfncbc  "Cllceu Cancr". Kcm fjmurut eckds8"Ndlc acfu fjmhclcmacm seclct, tcandrlce …" sjtjrusmyc eckds (Kdrdwcyctacm olje cl Nuaecrd kcm Fusldf)

‫ ﱩ‬ ‫ ﻌ ﺨﻡﺍ‬  ‫ ﱩ‬ ‫ﺁﻢﺭﻡﺍ‬ ‫ﻡﻢﺍ‬ 8‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫ﻗﻭ ﻨ‬  (> (: 8‫ﺍﻟ ﱮﺨﯽﻠ )ﺍﻟﺞ ﻥﺛ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻢﺥ ﺼﯿﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬. ‫ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ . ‫ ﺍﻟﱮﱩﺍب‬ ‫ﺍﻱﻁﻫ ﺍ‬ ‫ ﱩﻫﺍ‬ 8 ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ ). ‫) ﻁ ﯿﻨ‬ (>) Fjmdlda  `dr drf fcm Cllce8"Kcm tdkcalce fjrjac kdp dpjjrdmtce tce fjlcdm lcdmaacm supcyc fjmyjfnce ajpckc  Cllce kjmgcm daelcs ajpckcMyc kccf fjmhclcmacm Cgcf Cg cfc" c".. (c (cll-Nc Ncyy yydm dmce ce80 80). ).  Kcm Kcm fj fjmu muru rutt eckd eckds8 s8"R "Rjs jsum umgg ggue uemy mycc (s (sec ecem emyc yc)) cf cfcl cl dtu tjrgcmtumg ajpckc mdyct." (Kdrdwcyctacm oje cl-Nuaecrd kcm Fusldf)

(2 (‫ﻉﺍ‬ ‫ﻢﻥﻜ ﯿﻨ‬ ‫ﺢﺬﻡ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ ﺭﻒﻈ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻁﻫﺭ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺍﻟﺸ‬ ‫ﺍﻒ ﺮ‬‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﺱﻒﻌﻬﻫﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﺭﺥﻡﺵ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺱ ﺲﻨ‬ ‫ﺱﻒﻈ‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ ‫ ﻩ ﱣﺭﺥﻡﺵ‬ ‫ ﱩﺭ‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ ‫ﻱ ﺅ‬  ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ ﻛﻌﻝ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﻡ ﺍـ‬ "‫ﺍﻟﺫﻫﺨ‬ ‫ ﻘ‬ ‫ﺱﱩ ﺍ‬ ‫ﺢﻫﺨ ﻩ‬ ‫ ﻫﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻡﻗ ﺍ "ﺲﻫﻈ‬  ‫ ﱩـ‬ ‫ﺍﻟﺫﻭﯽﺭء‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻢﺍ ﻘ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻢﺻ ﻥﻮ‬ ‫ﺱﺫﯿﺮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡ‬ .(‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬.‫ﺍﻟ ﱣﺻﺩﻭﺩ‬  ‫ﺱﻒﻈ‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ ‫ﻉ ﯿﻨ‬ ‫ ﻬﻫﺍ‬ ‫ ﺍﺫﻉ ﻝ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﺱﻒﻈ‬ ‫ ﺭ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬  ‫ﺱﻡﺍ ﺛ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬-,‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻢﺜﻝ‬ ‫ﻒﻌﻝ‬ (‫ﺢﻫﺨ ﻩ‬ ‫ ﻫﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ )ﺲﱩﻫﻈ‬8‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﺭﺥﻡﺵ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺱ ﺲﻨ‬  ‫ ﺓﻬﺍﻢﯿﻨ‬ ‫ﻡﺍﺢﻉ‬ ‫ﻢﻥﻜ ﯿﻨ‬ ‫ﺢ ﺍ‬ ‫ ﺍ ﺍ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ 8‫ ﻛﻀ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻁﻥﺨ‬ ‫ﻡﺍ ﻥﻝ‬ ‫ ﺧﺭ ﻝﻌﻠ‬  3:9‫ ﺝ> ﻍ‬ ‫ﺍﻟﻛﺕﺮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫(ﻉ ﻨ )ﻗﺍ ﻨ‬

00 (2) Fjmurut  eckds Dnmu Zfcr ncewc Mcn scw. Fjmgcmgact ajkuc tcmgcmmyc sjlurus ceumyc  ndlc dc fjfulcd seclct, ndlc tcandr ejmkca ruau' kcm ndlc fjmg fj mgcm cmga gact ct aj ajpc pclc lcmy mycc  kc kcrd rd ru ruau au'' dc fj fjmg mgcm cmga gact ct ajku ajkucc tcmg tcmgcm cmmy mycc hu hugc gc kjmg kjmgcm cm fjmg fj mgub ubcp cpac acmm "Rc Rcf fd'd'cl cllc lc-e -euu  ld ldfc fcmm ec ecfd fdkkce rc rcnnncm ncmc- wc lcac lcacle lecf cfk" k".. Kc Kcmm

tdkca fjmhclcmacm kjfdadcm dtu kclcf (ejmkca) suhuk . (Kdrdwcyctacm olje cl

 

Nuaecrd kcm  Fusldf). [jrsjnut kclcf secede Fusldf kcrd Fclda ndm Euwcrdts, ncewc  ^csulullce scw. cpcndlc tcandr dc fjmgcmgact ajkuc tcmg tcmgcm cmmy mycc scfp scfpcd cd  sjhc sjhchc hcrr pc pckc kc tj tjld ldmg mgcm cmyc yc,, njgd njgdtu tu hu hugc gc nd ndlc lc ejmk ejmkca ca ru ruau au',', kcm kcm  ndlc fjmgcmgact  ajpclcmyc kcrd ruau' lclu fjmgubcpacm8"Rcfd'cllc-eu ldfcm ecfdkce", dc  fjmgjrhcacm ksjfddcm hugc. Kcm kclcf eckds rdwcyct Cnu Kcwu Kc wukk kc kcrd rd  Wc Wcdl dl kj kjmg mgcm cm ac acld ldfc fct8 t8"" sjed sjedmg mggc gc ajku ajkucc tcmg tcmgcm cmmy mycc dt dtuu sjlj sjljfp fpcm cmgg kjmg kjmgcm cm nc nceu eumy mycc  sjrt sjrtcc dn dnuu hc hcrd rdmy mycc sjhc sjhchc hcrr kjmg kjmgcm cm tjld tjldmg mgcm cmyc yc". ".([ ([jr jrsj sjnu nutt kclc kclcf f adtcn [ce huz DD eclcfcm 3:9)

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻡ‬ѧ‫ﺫ‬  ‫ﻡﻡ‬ ‫ﻟﻌﻮ‬ѧ (; (  ‫ﻡﺍ ﻥﻝ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬ѧ‫ﻍ‬ ٍ  8‫ ﺍ‬ѧ‫ﻱ‬ ‫ﱩﯿﺐ‬ѧ ‫ﺱز‬ ‫ﺵ‬ѧ‫ ﻍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ﺵ‬ѧ‫ﺍﻟ ﻫﻠ‬ ‫ﺩ ﻩ‬ѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ ﻝ‬ѧ ‫ ﻭ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﺾ‬  ٞ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺩ ﻩ‬ѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﺱ ﻝ‬ѧѧ‫ﻍ‬ ٍ  ‫ ﻝ‬ѧ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ .‫ﺩﺱ ﻩ‬  ‫ﺍإ‬ѧ‫ﺧﺹﯽﻮ‬ ‫ـ‬ѧѧ ‫ ﻙ‬ ‫ ﺅ‬ѧ‫ﻍ‬ ٍ  ‫ ﻝ‬ѧ ‫ ﻙ‬ ‫ﻡ‬ .‫ﺢﯿﺫﻨ‬ѧѧ‫ ﻹ‬ ‫ﻁﻥﺨ‬ ‫ﻡﺍ ﻥﻝ‬ ‫ﺢﺨﯽﺘ‬ ‫ ﻝ‬  ѧ

ѧ

ѧ

ѧ

ѧѧ

ٞ ﻾  ‫ﻈ‬ѧѧ  ‫ ﻝ‬ ‫ﱩﺢﻇﺫﻨﻨ‬ ѧѧ  ‫ﺾ‬ ‫ﺾﺿ‬ ‫ﱩﻍﺻﺍ‬ ‫ﻡﺍﻟ‬ ‫ﺩﻡ‬ ,‫ﺍﻁﺩﺍﺨﻡ‬ѧѧ ‫ﻁﻝ‬ ‫إ‬ ‫ﻙﻮ ﻝ‬ ‫ﺧﺹﱮﯽ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺍﻟﻡﺍﻟﻫﱣﺭﻠز‬ , ‫ﺱ ﺨﻝﻩ‬  ‫ـ‬ѧѧ  ‫ﱩﻡ‬ ‫ﻡﺍﻟﱩﻮ‬ 8 ‫ ﱮﻅﻹ‬ѧѧ  ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻡ ﻩﻏ‬ ‫ﺅ‬ ѧѧ‫ﻍ‬   ‫ﻡ‬ ‫ﺱ ﻩ‬ѧѧ ‫ ﻙ‬ ‫ ﻨ‬ѧѧ ‫ﺍﻟ ﱮﺹ ﻭ‬ ‫ ﺨﻡـ‬ ‫ﻢﺻ ﻥﻮ‬ ‫ﺱﺫﯿﺮ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺍﺩ ﺅ‬ѧ ‫ ﻙ‬ ‫ ﻩ‬ѧ‫ ﻝ‬  ‫ﺍﻟﻞ‬ѧ ‫)ﻡ ﻙ‬. 3:>‫ﺗﺮ ) ﺝ> ﻍ‬ѧ‫ﺍﻟ ﺠ‬ ‫ ﻝ‬ѧ‫ ﺍـ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺲﻌ ﻥﺨ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﺲﻬﻝ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺱ ﱮﻝ‬ ‫ﺍ‬    ‫ ـ‬ ‫ﺙﻢﺭﻡـ‬ѧ‫ﺍﻟ ﱩﺭ ﺝ‬ ‫ﺵ‬ѧ ‫ ﻭ‬  ѧ‫ﺍﻟ ﻫﻠ‬ ‫ﺩ ﻩ‬ѧ‫ﻉﺱﺍﻁﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﻝ‬. ‫ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍز‬ѧ‫ﺽ‬

(;) (;) Fj Fjmd mdld ldaa  ec eckd kdss sece secede de kc kcrd rd Wcdl Wcdl yc ycmg mg njra njract ctc8 c8"R "Rcy cycc secl seclct ct njrs njrscf cfcc ^c ^csu sulu lull llce ce scw. kcm  njldcu fjljtcaacm tcmgcm acmcmmyc pckc tcmgcm adrdmyc kd ctcs

kckkcm kc cmyyc" c".. (Kdr (Kdrdw dwcy cyct ctaacm  ol olje je Dnm nmuu Ae Aeuz uzcd cdf fce kcm kcm kd kdssece ecede deac acmm mmyyc) c).. Kc Kcmm eckkds kcr ec crdd  Wcd cdll hu hugc gc fj fjmmur urut ut rd rdwc wcyc yctt Cn Cnuu Kc Kcwu wukk kcm kcm cmcm-Mc Mcsc sc'D 'D "Lcl "Lcluu njld njldcu cu fjljtcaacm tcmgcm  acmcmmyc pckc pumggumg tjlcpca tcmgcm adrdmyc, sjrtc  pjrgjlcmgcm kcm  ljmgcmmyc". (Eckds dmd kdsecedeacm olje Dnmu Aeuzcdfce kcm lcdm lcdmmy myc, c, sj sjkc kcmg mg  cs cscl clmy mycc kc kclc lcf f sece secede de Fu Fusl sldf df,, kjmg kjmgcm cm td tdkc kcaa ckc ckc tcfn tcfnce cecm cmmy myc, c, sjnc sjncgc gcdf dfcm cmcc yc ycmg mg  tj tjrs rsjn jnut ut kc kclc lcf f ad adtc tcnn @c @cte te hu huzz DD eclc eclcfc fcmm 3:>) 3:>).. Kc Kcmm tjrs tjrsjn jnut ut kclcf cl-Nuaecrd  kcrd Rcel ndm Rc'ck ycmg njractc8"Ncewc orcmg-orcmg kdpjrdmtce supcyc fjljtcaacm tcmgcm acmcmmyc pckc ljmgcmmyc."

(: (‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ )ﻢﱩﻛﻐ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫) ﺫﺨﯽﺘ‬. 07 Fjmurut eckds Cnu Eurcdrce tjmtcmg ncbccm dtu (Kdrdwcyctacm olje cl Nuaecrd (:) kcm Fusldf)

(0 (.(‫ﺱﺫﯿﺫﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻢﺻ ﻮ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻁ ﱟﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬   

0)) Fjmgcfndl kcrd eckds "Cld rc. tjmtcmg ncbccm dtu. (Kdrdwcyctacm olje Fusldf kclcf Recedemyc).

‫ﱩ‬ ‫ﱩ‬  ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﺱﺬﱮ‬   ‫ﻉﺍ‬ (7‫ﻮﺍ(ـ‬ ‫ﺱﻩﱩﺭﻌﺟﻮﯿ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﺵﻟﯿﱩﻋﺍﱮﻹ‬ ‫ﺍﱩﻟـ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺱﻢﺫ‬ ‫ﺍﻒﻟﺍﺥﺲﺨﻌ‬ ‫ﻌﺍﯿﻥﺨـ‬ ‫ﺭﺲ‬ ‫ﺍﻭ‬ ‫ب‬ ‫ﻌﺍ ﻹ‬8‫ﻝ‬ ‫)ﻕﺍﻟﻭ ﻨﺫ‬  ‫ﻒﻫﺍ‬ " ‫ )ﻡ‬845  ‫ﺱﻗﻡﺭﺁﻝ‬ ‫ﻡ‬ .(‫إ‬ ‫ ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻝ " ﻭﻁﻉ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ ﻭ‬    ‫ﺍﻟﻫﻬ ﱩﺬ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺟﯿﻮ" )ﻗ ﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﯿﻋﺍـ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﻭﻁﻉ‬ " ‫ ﺅ‬  ‫ﺍﻟﻕﺭﺍ‬ ‫ﻗﺞﻝ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬   ‫ﺟﺍ‬ 8‫ﺍﻟﻫﻥﺬﺱ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻗ ﺍ‬  ‫ﺍﻟﱩﺍ ﻹ‬  ‫ﺍﻟﺩﺹ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻱﻡ ﺍﻂﺱ‬ ‫ ﯿﻝ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﺱﺩ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺟﯿﻮ" ) ﻢﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺵﯿﻋﺍـ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫) ﺍﺍ﷾ﺍ‬. (7) (7) Fj Fjmd mdld ldaa  numy numydd cl cl-S -Sur ur'c 'cmm surc surctt cm cm-- Mc Mcel el cyct cyct 458" 458"Cp Cpcn cndl dlcc acfu acfu cacm cacm fj fjfn fncb cbcc cl-Sur'cm ejmkcalce  acfu foeom pjrldmkumgcm ajpckc Cllce kcrd Ryjtcm ycmmg tj yc tjra raut utuua" a"..  (nj njrrko ko'c 'c88 "C'u "C'u-k -kzz nd ndll llcc-eed fdm fdmcsy csy Rycdte cdtecc-mmdr rc rchd hd-f -f") ").. Kc Kcmm fjmu fj muru rutt ec eckd kdss  yc ycmg mg kd kdrd rdwc wcyc ycta tacm cm ol olje je Cn Cnuu Rc'd Rc'dkk cl-A cl-Aeu eukr krd, d, ncew ncewcc Mc Mcnd nd scw. scw. ckclce fjfncbc  tc'cwwukz dtu (sjncgcd ycmg tjrsjnut kclcf adtcn Fueckzkzcn). Dnmul  Fumkzdr njractc8 Ncewc kdbjrdtcacm kcrd Mcnd scw.  ncewc sjnjluf  fjfncbc cl-Sur'cm njldcu njrko'c8"C'u-kzu ndllc-ed fdmcsy Rycdtec-mdr rchd-f". ([jrsjnut kclcf adtcnMcdlul Cutecr huz DD).

(5 (‫ ﺻﻮ‬ " ‫ﻒﻕﺭ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬   ‫ﻡﺱﺍ‬ ‫ﺱﱩﯿﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﻩﺩﻫﺭ‬ ‫ ﻌﯿ ﻥﻮ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬  8‫ﻒﻕ ﺍ‬ "‫ﺍﻟﻉﺎﱮﯿﻠ‬ ‫ ﻍ "ﻡﻱ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﺭﺥـ‬ ‫ ﺋ ﱮﻱ‬  ‫ﻗﺭ‬ ‫ ﱩﻮ‬ "‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﯿﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺢﻫﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻗﺍﻱ‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ "‫ﺥ ﺭ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺲﺩﺨ "ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺥﱩﻫﺍ‬ ‫ﻡ ﻭ‬ ."‫ﺥﻢﯿﻠ‬ " ‫ﺍﻟﱩﺍز‬ ‫ﻡﻗ ﺍ‬ ,‫ﺥﻢﯿﻠ‬  ‫ ﱮﻹ‬ ‫ ﺨ ﻩ‬ ‫ ﻛﺻﻹ‬ ‫ﻡﺍﱩﺬ ﻝ‬ 8‫ﺲﱩﻮ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﻡ ﻭ‬ "‫ﺥ ﺭ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ "ﺍﺍ﷾ﺍ‬8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺍﻱﺑ ﯿﻠ‬ ‫ﺍﻟﺩ ﻭﺲﻛﻹ‬ 

‫ﻡﺍﻟ ﱮﺻﺭﺍﺝ‬ ‫ﺧﺹﯽﻫﺛ‬ ‫ﻡﺍﺓﻠ‬ ‫ﺍﻟﱩﺻﺍ ﱣﻹ‬ ‫ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬.‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﺭﺲ ﻭ‬ ‫ﺱﻼﻑﺅ‬ ‫ﻱﺲ ﻬﻜﻮ‬  ‫ﻡﺱﺩ‬ ‫ﺢﺨﯽ ﻥﺘ‬ ‫ ﺱ ﱣﺮ‬ ‫ )ﻡﻡﻭ‬353‫ﺍﻟﻛﺕﺮ ) ﺝ> ﻍ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ,‫ﻡﻏﯿﺭﻡﻮ‬ ‫ﺢﱩﺍـ‬ ‫ﻡﺍﺓﻠ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺍﻢﺐ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﻁ ﺍﺩ ﺅ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬ .(‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻒﻹ‬  8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬.‫إ‬   ‫ﺍﻟﻜ ﺍ‬ ‫ ﻛﺍ ﺫﺛ‬ ‫ ﻕﺭﺁ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ﻫﻠ‬ ‫)ﻱﺱﻼ ﺅ‬.

(5) Fj Fjmmgdmg gdmgct ct  eck ckds ds kc kcrd rd Mu'c Mu'cdf df cl cl--Fuhf Fuhfdr dr,, actcm ctcmyyc8 "Rcy "Rcycc seclc eclctt kd njlca jlcacm cmgg Cnu Eurcdrce  rc. fcac dc fjfncbc "Ndsfdllc-edrrcefc-mdrrced-f" lclu

fjfn fj fncb cbcc dm dmku kuaa  cl cl-S -Sur ur'c 'cmm (sur (surct ct cl [email protected] [email protected] ctde dece ce)) sjed sjedmg mggc gc tcta tctacl clcc scfp scfpcd cd pckc pckc "w "wcc lcklklc-lld-m" njldcu fjfncbc "c-fd-m" kcm orcmg-orcmgpum scfc fjfncbc

05 "c "c-f -fdd-m" m".. Njgd Njgdtu tu  hu hugc gc td tdcp cp-t -tdc dcpp ej ejmk mkca ca suhu suhuk, k, fjmg fjmgub ubcp cpac acm8 m8"C "Cll llcc-eu eu Ca Canc ncr" r"

kcm kcm nd ndlc lc  nj njrk rkdr drdd kc kcrd rd kuku kukuaa kc kclc lcf f rc rcac ac'c 'ctt ajku ajkucc njld njldcu cu fj fjmg mgub ubcp cpac acm8 m8 "C "Cll llcc-eu eu

 

Cancr". Rjtj tjlc lcee  njrsclcf njldcu njractc8"Kjfd Tcmg fjmgucscd kdrdau, sumg sumggu guee sec eclc lcta tauu  yc ycmg mg fjmg fjmgjr jruupc pcdd kjmgc jmgcmm seclc eclctm tmyc yc ^cs csul ulul ullc lcee scw cw." ."(E (E^  ^  olje cm-Mcsc'D,  Dnmu Aeuzcdf dfcce, Rdrch, Dnmu Ednncm kcm lcdmmyc1 tjrsjnut kclcf adt dtccn  [email protected] Huz DD eclcfcm 353, kjmgcm actcmyc ncewc dmdlce eckds ycmg pcldmg sece, tjmtcmg ecl ycmg kdsjnut).

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﺍﻢﺐ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﻁ ﺍﺩ ﺅ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (4(‫ﻱﺱﻼ ﺅ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁ ﺍﺩ ﺅ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬ .(‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬.‫إ‬   ‫ﺍﻟﻜ ﺍ‬ ‫ ﻛﺍ ﺫﺛ‬ ‫ ﻕﺭﺁ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ﻫﻠ‬  ‫ ﱮﻹ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺍﻧﺼﺭ ﻙ‬ ‫ﻒ ﱩﻫﺍ‬ ‫ ﺅ‬  ‫ﺍﻟﻕﺭﺍ‬ ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ﻒ ﺐ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﺼﺞﺮ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬  ‫ﻱ ﻛﻌﻝ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ,‫﷾ﺍ‬ ‫ﻡﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻝ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍ‬ 8‫ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ .‫ ﻢﺍﻢﻜﻮ‬   ‫ ﻕﺭﺙ ﻭﺱﺍ‬ ‫ﺱﺥﻱ‬ ‫ﺍ‬  ‫ﺢﱩﺍـ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﺱﻡ ﺍﻩ‬ ‫ﻡ ﻫﺍ‬.(‫ﻡﺍﻟ ﯿﺫﻕ ﱮﻹ‬ ‫ ﻋ ﱣﻹ‬ ‫ﻡﺍﻟﺍﱩﺨﺱ‬ ‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬.‫ﺍﻟ ﺭﺥـ‬ ‫ ﱮﻱ‬ ‫ ﱩﻱ‬  ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻕﺭﺙـ‬ 8‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻡﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻝ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﻥﺾ‬ ‫ﺢﺨﯽﺘ‬ ‫ﻢﻠ‬  ‫ ﻛﺻﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻜ ﺍإ‬ ‫ ﻛﺍ ﺫﺛ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ﻡ ﻕﺭﺁ‬ ‫ ﻛﻌ ﻭﺍ‬ ‫ﻒﻼ‬ ‫ ﻕﺭﺁ‬ ‫ﺍﻱﻢﺍﻱ‬ ‫ﺧ ﻞ‬ ‫ﺱﻼ ﻜﻮ‬. (4) Fjm jmgd gdmmgc gctt  eck ckds ds 'Znc 'Znckkce ndm cs cs-R -Rec ecf fdt nce ncewc ^c ^cssul uluull lllc lcee scw. scw. njrs njrscn cnkc kc88 "[dkca sce  seclctmyc orcmg ycmg tdkca fjfncbc pjrfulccm Adtcn (cl @c @ctd tdec ece) e)". ". (Krd (Krdwc wcyc ycta tacm cm  ol olje je cl cl-N -Nua uaec ecrd rd kcm kcm Fu Fusl sldf df). ). Ck Ckcc lcgd lcgd eckd eckdss 'Znc 'Znckc kcee  ncewc ^csulullce  scw. seclct seunue fcac fjrcsc tjrgcmggu olje pjfncbccm fc'f fc 'fuf uf.. Rjtj Rjtjlc lcee  sjlj sjljsc scdd nj njld ldcu cu nj njrs rscn cnkc kc88 "C "Cau au fj fjld ldec ectt acfu acfu scfc scfc fj fjfn fncb cbcc kd njlcacmg  dfcffu? " Actc 'Znckce, ncewc adtc sjfuc fjmhcwcn8 "Tc ^csulullc lcee, kjfd  Cllce njmcr njgdtu!" Fcac scnkc Mcnd8 "Hcmgcmlce acfu fjmgjr fjmg jrhc hcac acmm kj kjfd fdad adcm cm,,  aj ajbu bucl cldd nc ncbc bccm cm @ctd @ctdec ece. e."" (K (Kdr drdwc dwcyc ycta tacm cm ol olje je Ce Cefc fck, k, ck-K ck-Kccruq ruqutem utemdd kcm  cl cl-N -Ncd cdec ecqqd). d). Kc Kcmm fj fjmmgd gdmmgct gct eckds ckds cmcs cmcs,, actc actcmy mycc nc nceewc ^c ^csu sulu lull llce ce scw. scw.  nj njrs rscn cnkc kc88 "C "Cpc pcac acee ac acfu fu sjac sjacld ldcm cm fj fjfn fncb cbcc kclc kclcf f secl seclct ctfu fu kd njlcacmg  dfcffu, pckcecl dfcf sjkcmg fjfncbc? Hcmgcmlce acfu fjmg fj mgjr jrhc hcac acmm mmyc yc,, ej ejmk mkca calc lcee  fc fcsd sdmg mg-f -fcs csdm dmgg acfu acfu fj fjfn fncb cbcc @c @ctd tdec ecee sjaj sjajkc kcr  r  kdkjmgcr oljemyc sjmkdrd". (Kdrdwcyctacm olje Dnmu Ednncm)

(39 (‫ﻒ ﱮﻢ ﻭﺍ‬ ‫ﺍﻱﻢﺍﻱ‬ ‫ﺍ ﱩﻢﻠ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﻙ‬

‫ﱩـ‬ ‫ﻩ‬ 

‫‪ ‬‬

‫ﻱ‬ ‫‪ ‬ـ‬ ‫ﺍﻡ‬ ‫ﻙ‬

‫‪ ‬‬ ‫ب‬ ‫ﺁ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ـ‬

‫‪ ‬بﻩ‬ ‫ﺁ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫‪ ‬ـ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻱ‬ ‫ؠ‬ ‫ﻕ‬ ‫‪ ‬ﺅ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻙ‬ ‫‪ ‬ﺱ‬ ‫‪ ‬ﻩ‬ ‫ﻱ‬

‫ﺍ‬  

‫ب‬ ‫ ﱩﻱﺩ‬  ‫ﻱ‬ ‫ـ‬  ‫ﻉ‬ ‫ـ‬ ‫إ‬ ‫ﻩ‬  ‫ﻡ‬ ‫ـﺵ‬ ‫ﻩ‬  ‫ﻭ‬ ‫ﻑﺫ‬ ‫ﺍ‬  04

‫ﺍﻱﺧﺭ ﻝ‬ ‫ ﺢﺨﺍﻡﻫﺍ‬ ‫ﻒﻭﺍﻗﻞ‬ ‫ﺥﻢﯿﻠ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﱩـ‬  ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﻢﺻ ﻥﻮ‬ ‫ﺱﻡﺍ ﺛ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬ .(‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬.‫ﻉﻧ ﻨ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻢﺍ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻏﻛﺭ ﻨ‬  ‫ ﺱﻼ ﻨ‬.

(39) Fjmgdmgct  eckds Cnu Eurcjrce rc. ncewc Mcnd scw. njrscnkc8 "Cpcndlc df dfcf cf fjfn fjfncb cbcc  "C "C--fd fd-m -m"" fca cacc ac acf fu ejm ejmkca kcalce lce pulc ulc fjf jfnc ncbbc "C "C-f -fdd-m" m" ac acrj rjmc mc sumg sumggu guee  nc ncrc rcmg mg sd sdcp cpcc yc ycmg mg nc ncbc bccm cm "c-f "c-fdd-m" m" my mycc njrs njrscf cfcc ccmm "C-f "C-fdd-m" m" Fclc Fc lcda dact ct,, tj tjmmtu tulc lcee  kd kdcf cfppum umdd ko kosscm cmyc yc ycmg cmg tj tjlc lcee lc lclu lu". ". Kcm Kcm eck eckds kcrd kcrd Cn Cnuu Eurcjrce hugc,  ncewc ^csulullce scw. njrscnkc8 "Cpcndlc sclce sjorcmg kdcmtcrcfu fjfncbc "C-fd-m" sjkcmg Fclcdact kd lcmgdtpum fjfncbc "C

fd m pulc,  kcm njrscfccm ajkucmyc, fcac kdcfpumdlce dc kcrd koscmyc

 

yc ycmg mg sukc sukcee-su sukc kce. e.""  (Kdr (Kdrdw dwcy cyct ctac acmm ol olje je cl-N cl-Nua uaec ecrd rd kcm kcm Fu Fusl sldf df kcm kcm kclc kclcf f ec eckd kdss rd rdwc wcyc yctt  Fu Fusl sldf df ck ckcc tc tcfn fnce cecm cmmy myc8 c8 "Cpc "Cpcnd ndlc lc sclc sclcee sjor sjorcm cmgg kd kdcm cmtc tcrc rcfu fu fjfncbc kclcf seclctmyc)."

(33 (‫ ﺋ ﱮﻱ‬ ‫ﺍﻱﻡ ﯿﻠ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﻅﻬﺭ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻕﺭﺁ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻗ ﺍﺩ ﺅ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﺢﺨﯽﺘ‬  ‫ﺍﻺ ﺛ‬ ‫ﻡ ﺻﻫﻌ ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻜ ﺍإ‬ ‫ ﺋ ﱮﻱ‬ ‫ﺍﻱﺧﺭ ﯿﻠ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺥﻁ ﯿﻠ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬ ‫ﻡﺲﻭﺱ ﯿﻠ‬ ‫ﺍﻟﻜ ﺍإ‬  ‫ﺍﻟ ﱣﺼﺞﺮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﻡﻜﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍ ﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺥﻁﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻋﯿﻝ‬ ‫ﻢﺍﻱ‬ ‫ﺍﻱﻡ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺥﻁﺛ‬ ‫ﻒﻹ‬  ‫ﻡ ﻋ ﱮﻭ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫))ﻢﱩﻛﻐ‬ (33) Fjmdlda  eckds Cnu Sctckce ncewc Mcnd scw. kclcf seclct Klueur pckc rcacct ajkuc  pjrfuclccm (rcacct aj3 kcm aj >, fjfncbc dmkua Adtcn (@ctdece) kcm  kuc surct, sjrtc pckc kuc rcacct lcdmmyc (rcacct aj 2 kcm aj ;) fjfncbc @ctdece  schc, kcm njldcu fjfpjrkjmgcracm ajpckc acfd cacm  ncbccm cyct  dtu, kcm pckc rcacct aj 3 kdpjrpcmhcmg tdkca sjpjrtd kclcf rcacct aj >1 kjfdadcm hugc kclcf seclct csecr kcm seunue. (Kdrdwcyctacm olje cl Nuaecrd kcm Fusldf)

(3> (8‫ ﻗﻛﺍ ﻬﺍ )ﻢﺫﻫﺨ‬ ‫ ﻭ ﻥإ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺍـ‬ ‫ﺍ ﺭ‬ ‫ ﺨﱩﺭﻡـ‬ ‫ ﻒﻼ‬ 8‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫ ﻕﻭ ﻨ‬  ‫ ﺭ ﯿﻑﻼ‬ ‫ﺍـ‬ ‫ﺍ ﺭ‬ ‫ﻡﺱﱮﻝ‬ 8‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫;> ) ﻕﻭ ﻨ‬ ; 8‫()ﺍﻟﻫﺹﻢﻝ‬

79 (3>) Acrjmc `drfcm Cllce swt. "Cpcace fjrjac tdkca fjfpjrectdacm cl-Sur'cm, ctcuace pckc ectd fjrjac ckc ckc tutupmyc?" (Fuecffck >; >;). ). Kcm `drfcmmyc8 Kcm

(32 (‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  2‒ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻫﺭ‬.-

 ncbclce cl-Sur'cm dtu kjmgcm pjrlcecm-lcecm." pjrlcecm-lcecm." (Fuzcffdl :)

(32) Acrjmc eckds Dnmu Zfcr tjrsjnut mofor 2 kd ctcs

(3; (‫ﺱﱩﻜﻮ‬ ‫ﻡﺍﻁ ﺨﻡﺍ‬ ‫ﻡﺍﺲﺩﺨﻡﺍ‬ ‫ﺱ ﻁﻭﺍ‬ ‫ﺍﻢ ﻭ ﺍ‬  ‫ﺍﱩﺬﯽﻠ‬ ‫ ﺍ ﱣﻬﺍ‬ 8‫ ﻌﺍ ﻹ‬ ‫ ﻕﻭ ﻨ‬  77 8‫ ﻛ ﺫﻭـ)ﺍﻟﺫﺝ‬ ‫ ﻌﱩﻜﻮ‬ ‫ﺍ ﺥﯿﺭ‬ ‫ﻡﺍﻒﻌ ﻭﺍ‬

 

.( (3 (3;) ;) Ac Acrj rjmc mc `d `drf rfcm cm Cllc Cllce8 e8 "E "Ecd cd or orcm cmgg-or orcm cmgg fu fu'f 'fdm dm,, ejmk ejmkca calc lcee acfu acfu ru ruau au',', suhu suhukk kcm sjfncelce  [uecmfu sjrtc njrnuctlce ajncdacm, cgcr acfu  njrncecgdc."(Echh 77)

‫ﺍﻗﺭﺁ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﻒﻜﱮﺭ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻫ ﻮ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﺱﻩﻌﻫ ﺍ‬ ‫ﺍﻟﱮﺞ ﱩﻹ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻡﺭ ﺛ‬ ﻾  ‫ﻡ ﺥ ﺭ‬  ‫ﻗﺍ ﻑﻫﺍ‬  ‫ ﻌ ﺨ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺱﻒﻈ‬ ‫ ﱩﻮﺍ‬ ‫ﺱﺍ ﻑﻁﺍ‬ ‫ ﻋﻫ ﱩﻠ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺱ ﺵ‬ ‫ ﱩﻮﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﺭﺥـ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻢﺍ ﱩﺻﺭ‬  ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺍﺲﺩﺨ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺟﺍ ﻑﺻﺍ‬ ‫ ﻋﻫ ﱩﻠ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺱﻒﻈ‬ ‫ ﱩﻮﺍ‬ ‫ﺲﺍﺟﻑﺨﺍ‬ ‫ ﻋﻫ ﱩﻠ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ﺍﺲﺩﺨ‬ ‫ ﱩﻮ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬.‫ﺥﱮﻬﺍ‬ ‫ﺱﻼ ﻘ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﺍﻒﻌﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺲﺍﺟﻑﺨﺍ‬ ‫) ﻋﻫ ﱩﻠ‬. Kcm fjmurut eckds kcrd Cnu Eurcjrce rc. ncewc Mcnd scw.  njrscnkc8"Cpcndlc acfu  fjmhclcmacm seclct njrtcandrlce, lclu fjfncbc sj sjaj ajkc kcrr kc kcrd rd  cl cl-S -Sur ur'c 'cm, m, lc lclu lu ruau ruau'' sj sjed edmg mggc gc tjmc tjmcmg mg,, (t (tuf ufc' c'md mdmc mce) e),, tjru tjruss njrk njrkdr drdd sc scfp fpcd cd lu luru rus, s,  aj ajfu fukd kdcm cm suhu suhukk sjed sjedmg mggc gc tjmc tjmcmg mg,, aj ajfu fukd kdcm cm kuku kukual alce ce scfp scfpcd cd tj tjmc mcmg mg,, lc lclu lu suhu suhukk lc lcgd gd sj sjed edmg mggc gc tj tjmc mcmg mg pulc pulc11 ajfu ajfukd kdcm cm lcau lcauac acml mlce ce sjpj sjpjrt rtdd dtu kclcf sjfuc seclctfu." (Kdrdwcyctacm olje cl-Nuaecrd kcm Fusldf)

‫ﻡﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻝ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (3: (‫ﻉﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﻫﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫"ﺲﻫﻈ‬.‫ ﻭ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ﺭ ﺵ‬ ‫ﺢﯿﻠ‬ ‫ ﻜﱮﺭ‬ ‫ ﻭﻱ‬ ‫ﺢﯿﻠ‬ ‫ ﻜﱮﺭ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻗﺍﻱ‬  "‫ﺍﻟﺫﻫﺨ‬ ‫ﻡ ﻘ‬ ‫ﻗﺍ ﻑﻫﺍ "ﺱﱩ ﺍ‬ ‫ﻡﻡﻭ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﺭﺥﻡﺵ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺱ ﻨ‬ ‫ ﺭﻒﻈ‬ ‫ﺢﯿﻠ‬ "‫ﺢﻫﺨ ﻩ‬  ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ﺻﺩﺨ‬ ‫ﺢﯿﻠ‬ ‫ ﻜﱮﺭ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺱﺁﺲﻨ‬ ‫ ﺭﻒﻈ‬ ‫ﺢﯿﻠ‬ ‫ ﻜﱮﺭ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺟﺍ ﻑﺻﺍ‬ ‫ ﻬﻭ ﻝ‬ ‫ﺢﯿﻠ‬ ‫ ﻜﱮﺭ‬ ‫ ﱩﻮ‬  ‫ﺍﻟﱮﻥ ﯿﻠ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﻭﻱ‬ ‫ﺢﯿﻠ‬ ‫ ﻜﱮﺭ‬ ‫ﺥﱮﻬﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ ﻛﻌﻝ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ ﺭﻒﻈ‬ ‫ﺢﯿﻠ‬ ‫ ﻜﱮﺭ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬.‫ز‬   ‫ﺍﻟﺩ ﻭ‬ ‫) ﻌﺨ‬. (3:) Acrjmc  eckds Cnu Eurcjrce rc. fjmgctcacm ncewc ^csulu lulllce scw. aclcu sec eclc lctt dc  nj njrrtc tcan andr dr ajt jtda dacc njr jrkkdr drd, d, lc lclu lu njrt njrtca cand ndrr ajtd ajtdac ac ru ruaau, lc lclu lu fj fjfn fncb cbcc "scf "scfd'd'cl cllc lc-e -euu ld ldfc fcmm  ec ecfd fdkc kce" e" aj ajtd tdac ac fj fjmg mgcm cmga gact ct pumg pumggu gumg mgmy mycc (n (ncm cmgu gum) m) kcrd ruau, lclu fjfncbc sjlcgd njldcu njrkdrd8"^cnncmc- wclcacl ecfk", lclu

73 tc tcan andr dr tc tcta tacl clcc  ej ejmk mkca ca suhu suhuk, k, lc lclu lu nj njrt rtca cand ndrr tcta tctacl clcc ejmk ejmkca ca fj fjmg mgcm cmga gact ct ajpc ajpclc lc (kuk (kukua ua cm cmtc tcrc rc  kuc kuc suhu suhuk) k),, lc lclu lu nj njrt rtca cand ndrr tcta tctacl clcc ejmk ejmkca ca fjmg fjmgcm cmga gact ct ajpc ajpclc lc (kuk (kukuua cm cmtc tcrrc  ku kucc suh uhuuk) k),, lc lclu lu njr jrtc tcan andr dr tc tcta tacl clcc ejm ejmkca kca njr jrkd kdrrd1 ajfuk jfukdc dcmm fjlcauacm dtu  kclcf sfuc seclctmyc sjrtc njrtcandr tctaclc njrkdrd kcrd rcacct ycmg  ajkuc sjsukce kukua. (Kdrdwcyctacm olje cl-Nuaecrd kcm

Fusldf)

 

30 -‫ ﺼﻼ ﺅ‬ ‫ ﺢﻛﻅﻜﻮ‬ ‫ﺥﻧﺐ‬ ‫ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﺍﻁﺨ ﱮﻝ‬ ‫ﺢﻫﯿﺨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ ﻢﻜﻠ‬ ‫ﺱ ﺵ‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ ‫ﻢﻥﻜ ﯿﻨ‬ ‫ﺢﺬﻡ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﺟﻌﻝ‬ ‫ ﱩﺭ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﺱ ﯽ ﻨ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬  ‫ﱣ‬ ‫ﱩ‬  ‫ﻒﻠ‬ ‫ﻨﻢ‬ ‫ﻢﺨﻜﺍﻨ‬  ‫ﺱ‬ ‫ﻒﺍﻕﻙ ﻥ‬ ‫ﺥﻂﺭ‬ ‫ﻭﺩ‬ ‫ ﻝﻌ‬ ‫ﻡﺍﺢﺲﻹﻌ‬ ‫ﻉﻬﻭﻫﺍﻝ‬ ‫ﺍﺲ‬ ‫ﺲﻗﻨﺍ‬ ‫ﺱﺁﻱ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﱩﻮﻡ‬  ‫ﺥﺲ ﯿﺩﻨﺨ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺱﻒﻥػﻈ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻉﻛﺍ‬ ‫ﻒﻢ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻬﻏﺭﯿﻩ‬ ‫ﯽﻨﻇ‬ ‫ﺭﺨ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺱﻈ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﺻﺭ ﻝ‬ ‫ﺱﺟ ﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺟ ﺾ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺥﻁ ﯿﻠ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺟ ﺾ‬ ‫ﻒ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻕﺞ ﺛ‬ ‫ﺱﺟ ﯿﻨ‬ ‫ ﺱﺍ ﻈ‬  ‫ﺱﺫﯿﺫﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﺍﺥﺱ ﱣﻝ‬ ‫ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬.‫ﻢﻕﻌﺨ ﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﻗﻌﺨ‬ .‫ﺍﻱﺧﺭ ﻝ‬ ‫)ﻡ ﺼﺙ‬. (30) Acrjmc  eckds kcrd Cnu Eufdk Rc'dk dkdd rc. ycmg njractc8 "Rcyc ljnde bjrfct (ec` (ec`cl cl)) kc kcrrd  pck ckcf cfuu tj tjmt mtcm cmgg secl seclct ct ^csul csulul ullc lcee scw cw.. Au Auld ldeect cpcn cpcndl dlcc njldc jldcuu  njrtcandr, fjmgcmgact  ajkuc tcmgcmmyc sjhurus kjmgcm nceumyc kcm cpcndlc ruau' fjljtcaacm  ajkuc tcmgcmmyc pckc lututmyc, lclu fjfnumgauaacm  pumggumgmyc, lclu  cpcndlc fjmgcmgact ajpclcmyc dc njrkdrd tjgca sjedmggc luru lu rusl slce ce td tdcp cp  tu tulc lcmg mg-t -tul ulcm cmgg pu pumg mggu gumg mgmy mycc sjpj sjpjrt rtdd sjfu sjfulc lc11 lclu lclu cpcn cpcndl dlcc suhu suhuk, k, dc ljtcaacm  ajkuc tjcpca tcmgcmmyc pckc tcmce kjmgcm tdkca fjljtcaacm ljmgcm kcm  tdkca fjrcpctacmmyc pckc lcfnumg, kcm uhumg-uhumg hcrd acaadm ac dmyyc kdeck deckcp cpac acmm  aj cr crce ce Sd Sdnnlc lct. t. Ajfu Ajfukkdc dcmm cpcn cpcndl dlcc kuku kukuaa pckc ckc rcac' cac'ct ct ycmg ajkuc  dc kukua kd ctcs acad adrdmyc kcm fjmufpuaacm acad ycmg ac acmc mcm. m. Aj Ajfu fukd kdcm cm  cp cpcn cndl dlcc kuku kukuaa pc pckc kc rc rcac ac'c 'ctt ycmg ycmg tjrc tjrcae aedr dr dc fc fchu huac acmm acad acad adrdmyc kcm  fjmufpuaacm acad acmcmmyc sjrtc kukua njrtufpu pckc  pcmtctmyc." (Kdrdwcyctacm olje cl-Nuaercd cl-Nuaercd kccf adtcn Recedemyc) Recedemyc)

(37 (‫ﺱﺥﻡﻁﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ 8 ‫ﻗﺍ ﺐ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬.‫ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ ."‫ﻡﺲﺩﻭﺩ ﻩ "ﺲﺞﺫﺍ ﻘ‬ ).

7> (3 (37) 7) Fj Fjmd mdld ldaa  ec eckd kdts ts Rcyy Rcyydk dkct ctdm dmcc 'Cds 'Cdsyc ycee rc rc.. fj fjmb mbjr jrdt dtca cacm cm,, ncew ncewcc ^csu ^csulu lull llce ce scw. scw. kclcf ruau'  kcm suhukmyc njldc dcuu fjmgubcpacm1 sunec-mcacll llcc-euffc rcnncmc-

wc  ndecfkdacllc-euffcge `drld- …. Rjtjrusmyc eckdts.

(Futtc`cqum 'Clcde ctcu kdrdwcyctacm olje cl-Nuaecrd kcm Fusldf)

(35 (‫ﺱﺥﻡﻁﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ﻒﻜﺍـ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬ ‫ﻢﻈ‬ ‫ﺱﱩﯿﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺧﺬﯽﻛﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬   

‫ﺍﻱﻁ ﻹ" )ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ ‫ﺱﱮﻹ‬ ‫ﺲﺞﺫﺍ ﻘ‬ " ‫ﺲﺩﻭﺩ ﻩ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬ "‫ﺍﻟﻌﻅﯿﻮ‬ ‫ﺱﱮﻹ‬ ‫"ﺲﺞﺫﺍ ﻘ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ﻡﺢﺨﯽﺘ‬ .(‫ﺍﻟ ﺭﻢﺬﻝ‬ ‫ﻡﺱﺫﺫﻨ‬ ‫ﺍﻟﺥﻫﺻﺛ‬ ‫ﺱﻡﺍﻩ‬  ‫﷾ﺍ‬ ‫ئﺍـ‬ ‫ﺱﻩﱣﺭﻌﻡﻮ‬ ‫ﺛﯿﻝ‬ ‫ﻒﻼﻹﻜ‬ ‫ﻡﺍﻟﻫﺍﻫ‬ ‫إ‬ ‫ﺱ ﱣﻱ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻹﺢ‬ ‫ﻩﻒ‬ ‫)ﺱﻡﻭﺍ‬ ." ‫ﻡﺍﻟ‬  -‫ﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩﱣﺨﻡﺻﺍزﱣ‬ ‫ﻡئ‬ ‫ﺩ"ﺍﺲﻡﱣﺩﻭ‬ ‫ﻭﺩ ﻩﻭ‬ ‫ﻡﺩ‬ ‫ﺻﻡﻮﺲ‬ ‫ﻁﻢﻨ‬ ‫ﻡﻡ‬ ‫ﺱﺨﺥ‬ ‫ﻢﻥﻨ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍ ﻹ‬  ‫ﺍﻟﺩﺹ‬ ‫)ﺍﻱﻡ ﺍﻂﺱ‬.

(35) (35) Fj Fjmu muru rutt  ec eckd kdss Eu Eukz kzcd cd`c `ce, e, ac actc tcmy myc8 c8 "C "Cau au njrs njrsec eclc lctt njrs njrscf cfcc Mc Mcnd nd scw. scw.,, fc fcac ac kclcf ruau'myc  njldcu fjfncbc8 "Runec-mc rcnndycl ckedf" kcm kclcf suhuk uhukmy mycc njl jldc dcuu  fjfnc jfncbc bc "R "Run unec ec-m -mcc ^cnn cnndy dycl cl c'lc c'lc." ." … sjtj sjtjrrusmy usmycc eckd eckdts ts.. (Kdrdwcyctacm olje ldfc celd eckdts kcm kdsecedeacm olje ct [dr drf fdkzd). Kcm  ckc lcgd eckdts ycmg kdrdwcycta taccm olje lje Cefck , Fusldf, Cnu Kcwuk  kcm cm-Mcsc'D kcrd 'Cdsyce rc. ncewc ^csulullce scw. kclcf lcf

ru ruau au'' kc kcmm  suhu suhukm kmyc yc fjfn fjfncb cbc1 c1 "Run "Runnu nu-e -eum um qukk qukkuu-su summ rc rcnn nnul ul Fc Fclc lc-d -dac actd td wc wcr  r  ru-e". (Ajkuc eckdts dmd tjrsjnut kclcf adtcn Mcdlul Cutecr huz >)

(34 (3;-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬...‫ﻉ‬ ‫ ﺥ ﺭ‬(34) Ldect eckdts Cnu Eurcdrce tjrsjnut mo. 3; kd ctcs

(>9 (3:-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬(>9) Ldect eckdts Cnu Eurcdrce tjrsjnut mofor 3: kd ctcs.

(>9 (3:-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬(>3) Fjmurut cyct kcm eckdts kclcf kcldl mofor 3;.

(>>mofor (3:-3:‫ﻒﻹ‬kd ‫ﻱ‬ctcs. ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ﻹ‬ (>>) Ldect eckdts Cnu Eurcdrce tjrsjnut

 ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬-

(>2 (‫ﺙ‬  ‫ﻁ ﱩ‬ ‫ـ‬ѧѧ  ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﺍ ﻥز‬ѧѧ  8‫ ﺍ‬ѧѧ‫ز‬   ‫ﺱ‬ ‫ ﺍ‬ѧѧ‫ ﻡ‬    ‫ ﺥ‬ѧѧ ‫ﺍإ‬ ‫ﺱ‬ѧѧ‫ﺙ‬ ‫ ﻍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ѧѧ‫ )ﻱ‬8‫ﻟﻌﻮ‬ѧѧ‫ز‬  ٞ  ‫ ـ‬ ‫ﺱب‬ѧѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﺟﺨ‬ѧѧ ‫ز‬ ‫ ﻝ‬ѧѧ‫ ﻁﻀ‬ ‫ﺓﻌﺛ‬ѧѧ‫ﻁﻝ‬ ‫ﻥﻱ‬ ѧѧ‫ﺍﻟﺩﺞﻨ‬ ‫ ﻝ‬ѧѧ  ‫ﻡ ػ‬-‫ ﺅ‬ѧѧ﻾  ‫ﺱ‬ѧѧ ‫ ﺍ‬ ‫ﺩ ﻩ‬ѧѧ ‫ ﻧﻞ‬ ‫ ﻝ‬ѧѧ﻾‫ﻡﺍﻟ‬-‫ ﻩ‬ѧѧ‫ﺩﯽﻠ‬  ‫ﻡ ﻁ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱣﺭﺥ ﯿﻠ‬ѧ‫ﺍﻟﻐ‬ ‫ﺱ ﺍﻙ‬ѧ ‫ )ﻢﱩﻞ‬.‫ﺩﻢﯿﻠ‬ѧ﻾ ‫ﻁ‬  ѧ‫ئ‬ .(‫ ﻩ‬ѧ‫ﻡﺍؠ‬ ‫ﺩﯽﺘ‬ѧ ‫إ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﻡ‬ѧ‫ز‬ ѧ‫ﺢﺝ‬ ‫ـ‬ѧ  ‫ﺱ‬   ‫ﺱ‬ ‫ب‬ѧ‫ ﻍ‬ ‫﷾ﺍ‬    ‫ﻉﺍ‬ ‫ﻟﻌﻮ‬ѧ‫ﺫ‬  ‫ﻡﻡ‬ ‫ﺟﺨ‬ѧ ‫ ﻥ‬ѧ‫ﺱ ﻭ‬  8‫ ﺍ‬ѧ‫ز‬ ﻾ ‫ﺱﺥ‬ ‫ﺵ‬ѧ ‫ﻗﺙ‬ ‫ ﻩ‬ѧ‫ ﺨ ﻭ‬  ѧ‫ ﻨ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﻩ‬ѧ‫ﺫ‬    72

‫ﺱ ﻙ‬ѧѧ‫ ﺨ ﻭ‬ ‫ﺵ‬ѧѧ ‫ﻗﺙ‬ ‫ ﻩ‬ѧѧ﻾ ‫ﺱﺥ‬ 

‫ﻟﺥﻫﺾ‬ ‫ﺱﻡﺍﻩ‬ .‫ ﻩ‬ѧѧ‫ ﺢﻮ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﺅ‬ѧѧ‫ﻱ‬ ‫ﺩ‬

ѧѧ

 ‫ ﻙ‬ ‫ﺍ‬ѧѧ﻾  ‫ ﻝ‬ѧѧ‫ﺍﻱ ﻡﻁ‬ 

ѧѧ

‫ﻗ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻡﺢﺨﯽﺘ‬ -‫ﺱ‬ ‫ﺍ‬

ѧѧ

 

‫ﻗﺞﻝ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ ﻉﻈ‬ ‫ﺍﻟ ﻌﯿﺭ‬ ‫ ﺞﺭ ﻕ‬ ‫ ﻢﺍ‬ ‫ ﺞﺭ ﻕ‬ ‫ﻒﻼ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬  ‫ﺍﻟﻭﺱ ﻭ‬ ‫ ﯿﺻﯿﺭ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ )ﻗﺍ ﻨ‬.‫)ﺱﺥ ﯿﻨ‬ (>2 >2)) Fj Fjmu murrut  ec eckkdt dtss kc kcrrd Dnmu Dnmu 'Cn 'Cnnc ncss ycm cmgg fj fjmmgctc gctcac acmm ncewc cewc ^csul csulul ullc lcee scw. scw.  njrscnkc8 "Cau  kdpjrdmtce supcyc njrsuhuk kd ctcs tuhue tulcmg8 kced ‒  sj sjrc rcyc yc fjmu fjmumh mhua ua  pc pckc kc ed edku kumg mgmy mycc ‒ kd ctcs ctcs kuc kuc njlc njlcee tcmg tcmgcm cm,, ajku ajkucc lu lutu tutt kcm kcm kd ctcs  ajkuc uhumg acad." (Futtc`cq 'Clcde). Ckc lcgd eckdts kcrd Wcdl ndm Echur, actcmyc8  "Cau fjldect ^csulullce scw. ndlc njrsuhuk fjljtcaacm ajkkuc lu aj lutu tutt  sjn jnjl jluuf ajk jkuuc tc tcmg mgcm cmmmyc kcm aclc aclcuu njr njrkd kdrd rd fjmg jmgcmga cmgact ct ajku ajkucc tcmg tcmgcm cmmy mycc sjnj sjnjlu luf f  aj ajku kucc lu lutu tutm tmyc yc". ". (K (Kdr drdw dwcy cyct ctac acmm ol olje je ld ldfc fc dfcf dfcf ajbu ajbucl cldd Cefck, sjncgcdfcmc ycmg tjrsjnut kclcf adtcn Mcdlul Cutecr). Kcm fjmurut  eckdts kcrd Cnu Eurcdrce rc. ycmg fjmgctcacm ncewc ^c ^csu sulu lull llce ce sc scw. w.  nj njrs rscn cnkc kc88 "Acl "Aclcu cu sc sclc lcee sjor sjorcm cmgg kcrd kcrdpc pckc kcfu fu njrs njrsuh uhuk uk,, fc fcac ac  hcmgcmlce njrkjacf  sjncgcdfcmc umtc njrkjacf, dclce fjljtcaacm tcmgcmmyc sjnjluf lututmyc". ([jrsjnut kclcf adtcn [cdsdrul Wuseul)

‫ﻁﺞﺨﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬ ‫ﻡ‬-30-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﺢﻫﯿﺨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (>; (‫ﺓﻠ‬ ‫ﻢﺍ ﻘ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻡ ﺍﺫ‬ ‫ ﺞﺨ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ﻒ ﱩﺭ ﺝ‬ ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺫﯿ ﺛ‬  ‫ﻉﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻢﺻ ﻥﻮ‬ ‫ﺱﺫﯿﺮ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬ .(‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬.‫ ﺓﻋﯿﻨ‬  ‫ﻁﻠ‬ ‫ ﯽ ﻑﻉﺍ‬ ‫ﻡﻒﯿﻨ‬ .‫ ﺓﻋﯿﻨ‬ ‫ ﺍﺫ‬ ‫ﻱﺱ ﻝ‬ ‫ ﱮﻹ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﺓﻋﯿﻨ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﻒ ﱩﺭ ﺝ‬ ‫ﺲﺩﺨ‬  ‫ ﱩﯿﻘ‬ ‫ﻒﻉﻈ‬ ‫ﺲﺩﺨب‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻁﺍؾ ﻥإ‬ ‫ﺓﻠ‬   ‫ﺍﻟ ﺭﺍ‬  ‫ﻘ‬mgct ‫ﻒﻕﯿ‬ct‫ﺭ‬eckd ‫ﻢ‬ kdts ‫ﻒﻈ‬ts‫ﺱ‬kcrd ‫ ﺍﻡ‬rd. (>; >;)) Lde dect ctlc lcee  eckd eckdts ts Cnd Cnd Eu Eufc fcdk dk tj tjrs rsjn jnuut mo mofo forr 30 30.. Kc Kcmm fj fjmmgdmg gd ec kc Cnkullce ndm  Fclda ndm Nuecdmce, ncewc Mcnd scw. hdac seclct fjrj fj rjmg mggc gcmg mgac acmm cm cmtc tcrc rc  aj ajku kucc tc tcmg mgcm cmmy mycc sjed sjedmg mggc gc ajld ajldec ectc tcmm putd putdee ajtdc ajtdcam amyc yc.. (Fut (F uttc tc`c `cqq 'Clc 'Clcde de  ct ctcu cu kd kdrd rdwc wcyc ycta tacm cm ol olje je cl-N cl-Nua uaec ecrd rd kcm kcm Fu Fusl sldf df). ). Kcm Kcm kclc kclcf f se sece cede de Fu Fusl sldf df,,  nc ncew ewcc ^c ^csu sulu lull llce ce sc scw. w. hd hdac ac njrs njrsuh uhuk uk fjrj fjrjmg mggc gcmg mgac acmm ajku ajkucc tcmg tcmgcm cmmy mycc kc kcrd rd  aj ajtd tdca camy myc, c, sjed sjedmg mggc gc auld auldec ectt putd putdee ajtd ajtdca camy myc. c.Kc Kcmm eckd eckdts ts kcrd kcrd cl-Ncrrc' ndm  'Czdn kclcf secede Fusldf hugc, ncewc ^csulullce scw.  njrscnkc8 "Ndlc  acfu njrsuhuk, ljtcaacmlce ajkuc njlce tjlcpca tcmgcmfu kcm cmgactlce ajkuc sdaufu".

7;

 

(>: (37-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬(>:) Ldectlce eckdts 'Cdsyce tjrsjnut mofor 37 kd ctcs.

(>0 (35-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻢﯿﻠ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺢﺬﯽﻛﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽ ﻹ‬(>7 (‫ ﻫﺍ‬  ‫ "ﺍﻟﱩﻬ ﱩﻮ‬8‫ﺍﻟ ﱩﺻﺩﺨ ﯿﻠ‬ ‫ ﯿﻠ‬ ‫ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻁﱩﺍ ﻥز‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺱﻡ ﻝ‬  ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻢﺍ‬ ‫ﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﱣﻝ‬ ‫ ﺍﻡﺱؾﻗ ﻹ" )ﺱﻡ ﺍﻩ‬ ‫ﻡﺍﻡﺨ ﻹ‬ ‫ﻡﺍﺟ ﺭ ﻹ‬ ‫ ﺍﻡﺱﺢﻫ ﻹ‬ ‫ﺍﻏﻛﺭ ﻹ‬  ‫ﺍﻱﻡ ﺍﻂﺱ‬ ‫) ﯿﻝ‬.

(>0) Fjmdlda eckdts ukzcd`ce kcm 'Cdsyce rc. tjrsjnut mofor 35 kd ctcs.

(>7) Fjmgdmgct eckdts ycmg kdrdwcyctacm olje ct-tdrfdkzd kcrd Dnmu 'Cnncs rc.  ncewc Mcnd scw. kd cmtcrc ajkuc ajkuc suhuk fjmgubcpacm1 "Cllc-euffcge "Cllc-euffcge `drld wcrecfmd- wchnurmd- wcekdmd- wcr zuqmd-". ([jrsjnut kclcf adtcn Mcdlul Cutecr).

(>5 (‫ﺘ‬   ‫ ﻩﺫﺨﯽ‬-37-‫ﻒﻹ‬ ‫ﻁﺍ ﺵﺛ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬-3;-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ ﻝﻬﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  35-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻢﯿﻠ‬ (>5) Yjrdasclce eckdts Cnu eurcdrce tjrsjnut mofor 3;, eckdts 'Cdsyce rc. tjrsjnut mofor 37 kcm ajkuc eckdts tjrsjnut mofor 35 kd ctcs.

(>4 (‫ﻒﻉﺍ‬ ‫ ﺼﱮﻹ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱩﻹ‬ ‫ﺱﻡ ﻝ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﺍﻟﺫﻭﯽﺭء‬ ‫ﻢﺍ ﻜﺞﻠ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﺍﺥﺱ ﱣﻝ‬ ‫ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬.‫ﻗﺍﻁﻑﺨﺍ‬ ‫ ﺻ ﻭ ﻝ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﻥﻬﺽ‬ ‫ ﻮ‬ ‫ﺱﻼ ﻨ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻡﺗ ﻥﺭ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﺍـ‬ 

‫ﻡﺍﻁ ﻫﺨ‬ ‫ﺟ ﺾ‬ ‫ﺍﻟﱩﺍ ﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﺩﺨ ﺅ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺱﺁﺲﻨ‬ ‫ﺱﻒﻈ‬ ‫ﻒﻉﺍ‬ 8‫ ﻨ‬ ‫ﻛﻗﺍﻥﻀﻱ‬ ‫ﱩﻮ‬ ‫ﻹ‬ ‫ﻡﻒﺫ‬ .(‫ﺍﺫﻨﻱﺱ‬ ‫ﺱﺫﻹﯿ‬ ‫ﻁ‬.  

(>4) Fjmdlda  eckdts kcrd Fclda ndm Euwcdr drddts fjmgctcacm ncewc dc fjmgjtcud  Mcnd scw.  seclct1 fcac cpcndlc njldcu njrckc kclcf rcac'ct gcscl (gcmhdl,

Hcwc) cwc) kc kcrd rd  sec eclc lctm tmyyc, nj njld ldcu cu sjn jnjl jluuf njr jrkkdr drd, d, kuk ukuua kceu kceulu lu sjedm jedmgg ggcc lur lurus kukuamyc. (Kdrdwcyctacm olje cl-Nuaecrd kclcf secedemyc). Ckc lcdm eckdts olje cl-Nuaecrd cl-Nuaecrd hugc, cpcndlc njldcu fjmgcmgact fjmgcmgact ajpclcmyc kcrd

(29 ( ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ 8‫ﻢﺻ ﻥﻮ‬ ‫ﺱﺫﯿﺮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡ ﻨ‬-3;-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ 

suhuk ycmg ajkuc , kukua kcm fjmjacm ajpckc tcmce, lclu njrkdrd.

‫ﻡ ﻮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺍ ﻫﯿﻠ‬ ‫ﺱ ﱮإ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺍﻟﺫﻫﺨ‬ ‫ ﺅ‬  ‫ﺍﻟﻕﺭﺍ‬ ‫ﺍﺲ ﻛ ﺮ‬ ‫ﺍﻟﱣﺍ ﺛ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺥﻁﺛ‬ ‫ ﻬﻉﻫﻠ‬ ‫ﻉﺍ‬  ‫ ﺻﻜﺐ‬.

(29) Yjrdasclce eckdts Cnu eurcdrce tjrsjnut mofor 3;. Kcm tjrsjnut kclcf

 

Recede Fusldf kcrd Cnu Eurcdrce hugc ncewc hdaclcu ^csulullce scw.

7:

 njrkdrd kcrd rcac'ct ajkuc, njldcu njldcu tdkca kdcf, fjlcdmacm fjfulcd nncbccm cbccm kjmgcm8 "Clecfkuldllced rcnndl 'c-lcfd-m".

(23 (‫ﻢﺻ ﻥﻮ‬ ‫ﺱﺫﯿﺮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡ ﻫﺍ‬-30-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﺍﻁﺨ ﱮﻝ‬ ‫ﺢﻫﯿﻥﺨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﻡﺿﻈ‬ ‫ﺍﻟﱩﺵ ﱣﻬﺨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻗﻌﺨ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻁﻫﺭ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻁﻠ‬  ‫ ﺱ ﻌﻨ‬ ‫ﻡ ﺍﺷﺱ‬ ‫ﻡﺧﻫﺻﯿﻠ‬ ‫ ﻼﻑﺍ‬ ‫ﻡﻁﻕﺨ‬ ‫ﺍﻟ ﻫ ﻹ‬ ‫ﺱﺥ ﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﺻﺭ ﻝ‬ ‫ ﺨ ﻩ‬  ‫ ﺨﻁﻭ‬ ‫ﻗﻌﺨ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ 8‫ ﺱﺫ‬ ‫ﺍﻟ ﱣﺹ ﯿﺭ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ ﯽ ﻑﻉﺍ‬ ‫ﻡﻒﯿﻨ‬ .‫ﺍﻟ ﱩﺻﱩﺍ ﺛ‬  ‫ﺍﻟ ﺻﺭ ﻝ‬ ‫ﻒﺥﺬ ﻩ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﺻﺭ ﻝ‬ ‫ﻡ ﺨ ﻩ‬ ‫ﺍﻟ ﻫ ﻹ‬ ‫ﻒﺥﺬ ﻩ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﻫ ﻹ‬ ‫ ﺨ ﻩ‬ ‫ﻡﻡﺿﻈ‬  ‫ ﱣﻨ‬ ‫ﻡ ﻕﻮ‬ ‫ﺍﻟﻭﺲﻋﻹ‬ ‫ ﺱ ﻌﻨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺓﻬﺍﻢﻨ‬ ‫ﻡﻡﺿﻈ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﱩﺍ ﺛ‬ ‫ ﺱ ﻌﻨ‬ ‫ﻡ ﺍﺷﺱ‬  ‫ﺱﺥ ﻨ‬ ‫ﺍﻟ ﺻﺭ ﻝ‬.

(23 23)) Ldect dect  ec eckkdt dtss Cn Cnuu Eu Eufc fcdk dk Rc' c'dk dkdd tj tjrs rsjn jnuut mof ofor or 30 kd ctcs ctcs.. Kc Kcmm ycm ycmg tj tjrrsjn sjnut

kclcf secede  Fusldf kcrd Dnmu Zfcr rc. ncewc ^csulullce, hdac kukua  kc kclc lcf f tc tcsy syce ceeu euk, k,  fjlj fjljtc tcaa aacm cm tc tcmg mgcm cm ad adrd rdmy mycc kd ctcs ctcs lu lutu tutt ad adrd rdmy mycc kcm kcm tcmg tcmgcm cm acmmcm kd  ctc ac tcss lu lutu tutt ac acmc mcmmmy mycc sjr jrtc tc fj fjmmgg ggjjmg mgggcf cfaacmm cmmyc sjpj sjpjrt rtdd fj fjf fnuct nuct dsycrct "ldfc  pulu luee tdgc" kjmgcm fjmgcbumacm hcrd tjlumhuamyc. Kclcf secede Fusldf  pulc kcrd Xuncdr rc. ncewc ^csulullce scw. aclcu kukua   njrko'c fjljtcaacm  tcmgcm acmcmmyc kd ctcs pcec ‒ acmcmmyc kcm tcmgcm adrd adrdmmyc kd  ct ctcs cs pc pceec adr drd, d, sjr jrtc tc fjm jmggcbum cbumga gaccm hc hcrd rd tjlu tjlumh mhuuam amyyc, kcm tj tjlc lcpc pca  a  tcmgcm adrdmyc fjmggjmggcf lututmyc.

(2> (30-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﺍﻁﺨ ﱮﻝ‬ ‫ﺢﻫﯿ ﻥﺨ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺢﺨﯽﺘ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻫﺍ‬

2>) -) Yjrdasclce eckdts Eufcdk Rc'dkd kclcf kcldl mofor 30 kd ctcs.

 ‫ﺩ‬ ‫ﻌﻥﻭ‬ ‫﷾ﺍ ﺓﻠ ﻢﺻ‬ ‫ﺱﻡ ﻝ ﻁﻠ ﻁﺞﺨ ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺍﻫ‬ (22 ( ‫ﺥﱩﺍ ﻉﺍ ﺱﱩﯿ ﺍ ﺧ ﻞ‬8‫ ﻗ ﺍ‬ ‫ﺱ ﺫ‬ ‫ ﺍﻟ ﱩﺻﻼﻱ ﻁ ﻹ ﻼ ﻥـ‬,‫"ﺍﻟ ﱩﺻﻼﻱ ﻁ ﻹ ﺟﺞﺭﯽﻝ ﻡﻢﯿﻜﺍ ﯿﻼ‬8‫﷾ﺍ ﺱﻩﻌﻮ ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ ﺍﺍ﷾ﺍ‬  ‫ﺱﱩﻹ‬ ‫ﻒﻉﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻼﻱ‬ ‫ﻡﻭ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ 8‫ﻒﻕ ﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﯿ ﺍ‬ ‫ﻒ ﻛﺐ‬ "‫ﻡ ﻼ ﻥـ‬  .(‫ﻁ ﯿﻨ‬ ‫ )ﻢﱩﻛﻐ‬,‫ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ " ‫ﻡﺍﻟ ﱩﻋﱮ ﺍب‬ ‫ﻟﻩﻬﻭﺍﻟ ﱩﺼﻩﻭﺍب‬ ‫ﻒ ﻝ "ﺍﻟﱩﺫﱩﺍب‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻁﱩﻫ ﻹ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻁﺞﺨ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺍﻱﺲﻭﺍﺩ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺥﺧﺭ‬ ‫ﻡﺟ ﻥﻨ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﺧﺹﯽﻫﺛ‬ ‫ﻡﻱﺓﻠ‬  ‫>ﱩ ﻍ‬  ‫ﺍﻟﻛﱩﺕﺮ )ﺍﻟﺩﺹ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻗﺍ ﻨ‬ .‫ﺥﺧﺭﻡﺍ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻡﺲﻎ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﱩﺵ ﱣﻬﺨ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱮﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻁﺩﺭ ﺅ‬ ‫ ﻁ ﯿﻠ‬ ‫ )ﻁﻠ‬39>‫ ﻍ‬3‫> )ﻡﻒ ﻝﺍﻱ ﱮﻱ ) ﺝ‬99 ‫ﱩ‬ ‫ﱮ‬ ‫ﱩ‬

‫ﺱ ﯿﺐ‬ ‫ ﻢﺍ‬ ,‫ﻢﺫ ﱩﻫﻥﺨ‬   ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺱﻝ‬ ‫ﺍﻟ ﻬ ﱩﻮ‬  8‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻭ‬   

‫ﺍﺱﺥب‬ ‫ ﻢﺍ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬   ‫ﻡ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﺍﺱ ﻕ‬ .‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬   ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬  >35‫ﺍﻟﻛﺕﺮ ) ﺝ> ﻍ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬."‫ﻢﺩﯿﺨ‬ ‫ﺢﻫﯿﺨ‬ ‫ ﱩﻘ‬ .‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬   ‫ﻡ‬ ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬  ‫ ﺲ ﺍ ﻥﺩ‬ ‫ﺷﯿ ﺛ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻜﺭﺓﻠ‬ ‫ﻡ ﻹ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻢﻥﺼﻭ ﻥ‬ ‫ﺲﻌﯿﺨﺓﻠ‬ ‫)ﻒﻌﻥﺨ‬ 70

‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺟﻝ‬ ‫ ﺵ ﱩﻬﺨ‬ 8‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻁﺞﺨ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺍﻱﺢﻭ ﺍﻍ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺱﺫﯿ ﻥﺮ‬  ‫ ﻛﺻﻨ‬ ‫ ﺨﻁﻭ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﺼﱮﻹ‬ ‫ ﱩﻮ‬  ‫ ﻌﺨ‬.

(22) Acrjmc  eckdts kcrd Cnkullce ndm Fcs'uk rc. ncewc tctaclc adtc seclct kd  njlcacmg ^csulullce  scw. adtc scfc fjfncbc8 "Cssclc-fu 'clc- Hdnrd-lc wc Fd-a Fd -acc-dl dlcc Cssc Cssclc lc-f -fuu  'c 'clc lc-- `ulc `ulc-m -m wc `u `ulc lc-m -m", ", fc fcac ac njrp njrpcl cldm dmgl glce ce ^csu ^csulu lull llce ce scw. ajpckc  adtc lclu njrscnkc8 "Rjsumgguemyc Cllce dtu Tcmg Fcec Rj Rjlc lcfc fct,t, fc fcac ac  cp cpcn cndlc dlc sc sclc lcee sj sjor orcm cmgg kcrd kcrdpc pckc kcfu fu secl seclct ct,, ejmk ejmkca calc lcee njrk njrko' o'c8 c8 "Ct"C t-[c [ceedy dyyc yc-t -tuu ld ldll llcc-ee  wc wcss secl seclcw cwcc-tu tu wc wcte te te tecy cyyd ydnncc-t" t"… … kcm sjtjr jtjruusmyc smyc ec eckd kdts ts.( .(Fu Futt ttc` c`cq cq 'Clc 'Clcde de). ).  Kclc Kclcf f ad adtc tcnn @c @cte te (H (Huz uz DD eclc eclcfc fcmm >99) >99) kcrd kcrd Cs Cswc wckk kcm Cnkullce  puc kjmgcm rdwcyct lcdm olje Dnmu Aeuzcdfce, ncewc ^csulullce

scw.  tjlce fjmgchcracm ajpckcau "tcsyceeuk" kclcf

 pjrtjmgcecm kcm pjmgecndscm pjmgecndscm seclct.

(2; (‫ ﺍـ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﻁﺩﺭ ﺅ‬ ‫ ﻁ ﯿﻠ‬ ‫ )ﻁﻠ‬39>‫ ﻍ‬3‫ﺍﻱ ﱮﻱ ) ﺝ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬  ‫ﺱﱩﯿﺐ‬ ‫ ﻢﺍ‬ ,‫ﻢﺫ ﱩﻫﻥﺨ‬   ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺱ ﱮﻝ‬ ‫ﺍﻟﱩﻬ ﱩﻮ‬ " 8‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻭ‬  ‫ ﻢﺍ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫﻥﺨ‬   ‫ﻡ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫ ﻥﺨ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡﺍﺱ ﻕ‬ .‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬   ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬  ‫ﺍﻟﻛﺕﺮ ) ﺝ> ﻍ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬."‫ﻢﺩﯿﺨ‬ ‫ﺢﻫﯿﺨ‬ ‫ ﱩﻘ‬ .‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬   ‫ﻡ‬ ‫ ﺓﺭﺍﻡﯿﻮ‬ ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ﺍﺱﺥب‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﺱﺫﯿ ﻥﺮ‬ ‫ ﺲ ﺍ ﻥﺩ‬ ‫ﺷﯿ ﺛ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻜﺭﺓﻠ‬ ‫ﻡ ﻹ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻢﻥﺼﻭ ﻥ‬ ‫ﺲﻌﯿﺨﺓﻠ‬ ‫> )ﻒﻌﻥﺨ‬35 ‫ ﺼﱮﻹ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺟﻝ‬ ‫ ﺵ ﱩﻬﺨ‬ 8‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻁﺞﺨ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺍﻱﺢﻭ ﺍﻍ‬ ‫ ﻹ‬  ‫ ﻌﺨ‬ ‫ ﻛﺻﻨ‬ ‫ ﺨﻁﻭ‬ ‫ ﱩﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ﻁ ﻹ‬.

(2;) Kcm  kclcf adtcn Zf (Huz D eclcfcm 39>) kcrd Ac'n ndm 'Zhrce, ncewc Mcnd

scw. cw. fj fjf fnc ncbc bc  secl seclcw cwct ct88 "C "Cll llcc-eu euff ffcc secl seclld ld 'clc 'clc-- Fu Fuec ecf ffc fckk wc 'clc 'clc-- cc-ld ld Fuecffck acfc-  secllc lcdt dtcc 'clc Dnrc-edf wc c-ld Dnrc-edf wc nc-rda 'clc Fuecffck wc 'clc- c-ld Fuecffck acfc- nc-rcatc 'clc- Dnrc-edf wc 'clc c-ld Dnrc-edf  dmmcac ecfd-kuf fchd-k". Kcm kclcf adtcn @cte (Huz DD eclc ec lcf fcm >3 >35) 5)11  fc fcac ac pc pckkc Rc Rc'd'dkk ndm Fcms Fcmsuur kcm kcm Cn Cnuu Nc Ncaacr ndm ndm Cn Cndd Ry Rycd cdnc ncee

kjmgcm scmck  (rcmgacdcm) secede scfpcd ajpckc Cnu Cewcse njractc8

 

Njra Nj ract ctcc 'Cnk 'Cnkul ullc lce8 e8  "Rup "Rupcy cycc orcm orcmgg dt dtuu kclc kclcf f secl seclctm ctmyc yc fj fjfn fncb cbcc tcsy tcsyce ceeu euk, k, lc lclu lu fjf fjfnc ncbc bc  sec eclc lcwc wctt aj ajppck ckcc Mc Mcnd nd scw cw.. ajfu ajfukd kdcm cm njr njrko'c ko'c umtu umtuaa kdrd kdrdmmyc sjmkdrd".

(2: (‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫﻑﺨﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻢﺻﻌﻭ ﻥﺩ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺍﻱﻡ ﺍﻂﺱ‬ ‫ ﯿﻝ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﺱﺩ‬ ‫ ﻫﺍ‬  ‫ﻒ ﻭ ﻭﺍ‬ ‫ﺱﺥﻁ ﯿﻠ‬  ‫ﺥ ﱮ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﻡﻗﻌﺨ ﻮ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﻢﺫ ﱩﻫﻑﺨﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬  ‫﷾ﺍ‬ ‫"ﺍﻟﱩﺫﱩﺍب‬ 77

‫ﺍﻟ ﱩﺻﻼﻱ‬ .‫ﻡ ﺭ ﺍ ﻨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻡﺱﺢﻫﺛ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱣﻹ‬ ‫ ﱣﻬﺍ‬ ‫ﻁ ﯿﻘ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻼﻱ‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱩﻋﱮ ﺍب‬ ‫ﻡﺍﻟ ﱩﺼ ﻭﺍب‬  ‫ﻢﺫ ﱩﻫﻑﺨﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ﻡ ﺷﻬﺨ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ ﱩﻱ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ـ‬ ‫ ﺷﻬﺨ‬ .‫ﺍﻟ ﱩﺼﺍ ﺫﯿﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻁ ﺍﺩﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻡﻁ ﻹ‬ ‫ﻁ ﯿ ﺍ‬  ‫ﻁ ﱩﺹ‬ ‫ﺱﱣﻨ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﻒ ﺨﺵ‬ ‫ ﯿﻨ‬ ‫ ﻁﺩ ﻨ‬   ‫ﺍﻟ ﱣﺨﻁﺍ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ ﺥﱩﺭ‬ ‫ ﱩﻮ‬ "‫ﻡﺱﺲﻭ ﻨ‬ ‫ﻁﺞﺨ ﻩ‬  ‫ﻢﺻﻌﻭ ﻥﺩ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺍﻟﻭﺱ ﻭ‬ ‫ ﯿﺻﯿﺭ‬ ‫ﻡﻒﻹ‬ .(‫ﻡﺍﻟﱩﺻﺍ ﻹ‬ ‫ ﺢﻫﺨ‬ ‫ )ﺱﻡ ﺍﻩ‬.‫ﻡﺟ ﱩﻝ‬  ‫ﻁ ﻹ‬ ‫ ﱩﻨ‬ ‫ﺍﻱ ﯿﻠ‬ ‫ﺱﺥﻁ ﯿﻠ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺟ ﺾ‬ ‫ﻉﺍ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ ﺍـ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ ﺱﺫ‬  ‫ ﻭﻱ‬ ‫ﺢ ﱩﺐ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭﺿﻞ‬.

(2:) Fjmdlda  ycmg tjrsjnut kclcf adtcn Mcdlul Cutecr, kcrd Dnmu Fcs'uk rc. actc ac tcmmyc yc,, nc nceewc  Mcnd Mcnd Fu Fuec ecf ffc fckk sc scw. w. njr njrscn scnkc8 kc8 "Ndl "Ndlcc acf cfuu ku kukkua kclc kclcf f tdcp tdcp-t -tdc dcpp kuc kuc  rc rcac ac'c 'ct, t, nc ncbc bclc lce8 e8 Ct-[ Ct-[ce cedy dyyc yc-t -tuu ld ldll llcc-e, e, wcse wcsese secl clcw cwcc-tu tu wc wcte te tecyydnc-t, cssclc-fu'clcdac cyyuecm Mcndyyu wc rcefctullc-ed wc ncrcac tue, tu e, cssc cssclc lc-f -fuu  'c 'clc lcdm dmcc wc 'c 'clc lc 'd'dnc nc-k -kdl dllc lc-e -eds dsee secsec-ld lded ed-m -m,, Cs Csye yeck ckuu cllc cllc-- dl dlcc-ec ec

dllc dllclc lc-e -e wc  cs csye yeck ckuu cm cmmc mc Fu Fuec ecff ffck ckcm cm 'cnk 'cnkue ueuu- wc ^c ^csu su-l -lue ue", ", lclu lclu pd pdld ldel elce ce ko'c ycmg  kdsuacd kcm njrko'clce kjmgcm dtu ajpckc [uecmmyc. (Kdrdwcyctacm olje  Cefck kcm Mcscd). Kcm kclcf adtcn [cdsdrul Wuseul kcrd Dnmu  Fcs'uk rc. ncewc ^csulullce scw. hdac kukua kclcf kuc rcac'ct ycmg pjrtcfc  sjolce-olce dc kukua kd ctcs nctu ycmg pcmcs , edmggc sjgjrc  njrkdrd.

(20 (‫ﻉﺍ‬ ‫ ﺍـ‬ ‫ ﺱﺫ‬ ‫ﻁﻫﺭ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﺍﻒ ﻥﻈ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺱﺫﯿﺫﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟ ﺍﺥﺱ ﱣﻝ‬ ‫ﻡﺱﺩ‬ ‫ ﻫﺍ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ "ﺲﻫﻈ‬8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﻡﺱﻒﻈ‬ ‫ﺱ ﺵ‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﻡﺱﻒﻈ‬ ‫ ﱩﺭ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺩﺧﻝ‬  ‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍﺓﻠ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﺱﻒﻈ‬ " .‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﺱﻒﻈ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺭ ﻁ ﯿﻠ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ﻗﺍﻱ‬ ‫ﻡﻉﺍ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﺱﻒﻈ‬ "‫ﺢﻫﺨ ﻩ‬ ‫ ﻫﻠ‬   ‫ﺍﻟ ﱩﺭﻍﻁ ﯿﻠ‬  ‫ﻒﻢﻥﻹﻨ‬  ‫ﻧﻗﺍﻹﻱ‬ ‫ﻉﺍﺍ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﺨﯽﻨ‬ ‫ﻡﺱﻒﻈ‬ ‫ ﱩﺭ‬3:3 ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺱﻟﻩﺩﻌﻮﺹ‬ ‫ )ﺍ‬ ‫ﺍﺍﻟﻟﱮﻛﺞﺕﱮﻹﺮ‬  ‫ﻁﻒﻠﻹ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺱﻗﺍﺫ‬  ‫ﻡﺨ‬ ‫(ﻁﺷﻫﻭﺭﺍ‬ 

(20) (20) Kc Kclc lcf f  sece secede de cl cl-N -Nua uaec ecrd rd kc kcrd rd Mc`d Mc`d'' ncew ncewcc Dn Dnmu mu Zf Zfcr cr aclc aclcuu secl seclct ct njrt njrtca cand ndr  r 

 

sjrtc fjmgcmgact  ajkuc tcmgcmmyc, aclcu ruau' fjmgcmgact ajkuc tc tcmg mgcm cmmmyc yc,, cpc pcnd ndlc lc  fjf jfnncb cbcc "s "scf cfd'd'cl cllc lc-e -euu ld ldfc fcmm ecf cfdk dkce ce"" fj fjmmgcmg gcmgac actt aj ajku kucc tc tcmg mgcm cmmy mycc  kc kcmm hd hdac ac nj njrk rkdr drdd kc kcrd rd rc rcac ac'c 'ctt ycmg ycmg ajku ajkucc fjmg fjmgcm cmga gact ct ajku ajkucc tc tcmg mgcm cmmmyc yc.. (Eck (Eckdt dtss  dm dmdd fcr cr`u `u'/'/ kd kdsscf cfnnum umga gacm cm olj ljee Dn Dnmu mu Zfcr Zfcr ajp ajpckc ckc Mc Mcnd nd scw.). Kcm kclcf rdwcyct Cnu Kcwuk ycmg kdsecedeacm olje cl-Nuaecrd  pjrcmtcrccm Fuerdn ndm Kctstscr Kctstscr kcrd Dnmu Zfcr hugc, ncewc ncewc Mcnd scw.

75 cpcndlc njrkdrd  kcrd rcac'ct ycmg ajkuc njrtcandr kcm fjmgcmgact ajkuc tcmgcmmyc. (Kcm  eckdts dmd kdaucta taccm olje eckdts lcdm sjncgcdfcmc ycmg kdtjrcmgacm kclcf adtcn @cte Huz DD eclcfcm 3:3)

(27 (‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬ 

(27) (27) Ldec Ldectl tlce ce ec eckd kdts ts Cn Cnuu Eu Eurc rcdr drce ce yc ycmg mg tj tjrs rsjn jnut ut pckc pckc mofo moforr 3;, 3;, kcm kcm kclc kclcf f sece secede de Fusldf kcrd  Cnu Eurcdrce ycmg tjrsjnut pckc mo. 29 kcm eckdts Cnu Sctckce ycmg tjrsjnut pckc mo.33 kd ctcs.

‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﻗ ﺍ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  (25 (‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ ﺵ ﱩﻬﺨ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ﻢﺻﻩﻮ‬ ‫ )ﺱﻡﺍﻩ‬.‫ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ ."‫ ﻭﻁﻉ ﻘ‬ ‫ ﱮﻹ‬ ‫ ﻭ "ﺍﻟﱩﻬ ﱩﻮ‬ ‫ﺱ ﻥﻈ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫ ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻒ ﺻ ﻌﺬ‬  ‫ﻒ ﻌ ﱩﻭﻉ‬ ‫ﺍﻺﺧﺭ‬ ‫ﺍﻟﱩﺵ ﱣﻬﺨ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫ ﺢﺨﺥﻱ‬ ‫ﻒﺭﻅ‬ ‫ﻉﺍ‬ 8‫ ﻛﻀ‬ ‫ ﯽ ﻑﻉﺍ‬ ‫ﻡﻒﯿﻨ‬ .(‫ﺱﺫﯿﺫﻨ‬ ‫ﻒﻹ‬  (25) Kclcf secede Fusldf kcrd Cnu Eurcdrce fjmjrcmgacm ‫ﺫﺨﯽﺘ‬ncewc ‫ )ﺍﻟ‬.‫^ ﻥﻈ‬csulullce ‫ﺱ‬ ‫ﻢﻠ‬ ‫﷾ﺍ‬ ‫) ﺍﺍ﷾ﺍ‬ scw. njrscnkc8 "Cpcndlc sclce sjorcmg kcrdpckcfu njrtcsyceeuk, ejmkcalce fdmtc pjrldmkumgcm ajpckc cllce kcrd jfpct pjracrc, kjmgcm njrko'c8 "Cllc euffc dmmd- c'ukzu ndac …kcm sjtjrusmyc eckdts. Kjfdadcm pulc kclcf rdwcyct lcdm, kjmgcm acldfct8 "Aclcu sjljscd njrtcsyceeuk caedr, ejmkcalce fjfdmtc pjrldmkumgcm kcrd jfpcr pjracrc"… sjtjrusmyc eckdts.

(24 ( ‫ﺥﻧﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺲﻌﻥﺨ‬ ‫ﻡ ﺫﺨﯽﺘ‬-3-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻡﺍﻟﱮﺭﻢﺬ ﱮﻝ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﺱﺲ ﻭ‬ ‫ﺱ ﻝ‬  .‫ﺧ ﱮﺨ ﻩ‬ ‫ ﺍﺫ‬ ‫ﺱ ﻝ‬ ‫ﺢﱩﻹ‬ ‫ ﺍﺻﺱ ﻩ‬ ‫ﻡﻁﻠ‬ ‫ ﻫﯿ ﻨ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ ﺻﱮﻮ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫﷾ﺍ‬

‫ﻨ‬k‫ﺫ‬dtdts‫ﯿ‬s‫ﺫ‬kcr ‫ﺱ‬rd ‫ﻹ‬ ‫ﺻ‬cyc ‫ﻢ‬ c‫ ﺍﻩ‬f‫ﺱﻡ‬ (24 24)) Yjr jrda dasscl clce ce  kc kcld ldll ycm cmgg tj tjrs rsjn jnuut mo mof for 3. Kc Kcmm eck ec kc Rc'k c'‫ﻒ‬k ‫ﻮ‬8 "Rcy "R jlde jl)). dect ct ^cssulu ^c lull llce ce scw cw..  nj njrrsc sclc lcf f aj ajcc rc rcee acm cmcm cm kcm kcm aj cr crce ce adr drdm dmyyc, scf scfpcd pcd auld auldeect

 putde pdpdmyc". (Kdrdwcyctacm olje Fusldf kclcf adtcn secedemyc). secedemyc).

 

(;9 (‫ﻢﻈ‬ ‫ﺱﱩﯿﺐ‬ 8‫ﻗ ﺍ‬ ‫ﺢﺩ ﻥﺭ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﻡﺍ ﻝ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺱﺫﯿ ﻥﺮ‬ ‫ ﺲ ﺍ ﻥﺩ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬  ‫ﺍﺍ﷾ﺍ‬ ‫ﻡﺱﺢﻫﺛ‬ ‫ﻁ ﯿﻜﻮ‬ ‫ ﻫﯿ ﻨ "ﺍﻟ ﱩﺻﻼﻱ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ ﺻﱮﻮ‬ ‫ﻒﻜﺍـ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬  ."‫ ﺭ ﺍ ﻨ‬ ‫ﻡ‬ ‫﷾ﺍ‬

‫ﺍﺭ;(ﻱ‬9‫ﺍﻟ )ﻫ‬F ‫ﻅ‬jm‫ﻭ‬uru ‫ﻹ‬t  ‫ﻒ‬e c‫ﻨ‬kd‫ﺍ‬t‫ﻗ‬s)"Cn‫ﻨ‬u‫ ﺍ‬K‫ﺭ‬cw ‫ﻡ‬u k‫﷾ﺍ‬ ‫ﺍ﷾ﺍ‬k‫ﺍ‬j m‫ﺛ‬g‫ﻫ‬c‫ﺢ‬m ‫ﺱ‬s‫ﻡ‬cm c‫ﻮ‬k‫ﯿﻜ‬s‫ﻁ‬ec e‫ﻱ‬d‫ﻼ‬e ‫ﱩﺻ‬kc‫ﺍﻟ‬r " d W‫ﻨ‬c‫ﺍ‬dl‫ﺷﻫ‬ nd m‫ﻁﻠ‬ Eu‫ﻡ‬h). ur, ac actc tcmy myc8 c8 "C "Cau au  secl seclct ct nj njrs rscf cfc‒ c‒sc scfc fc ^c ^csu sulu lull llce ce scw. scw. fc fcac ac njld njldcu cu njrs njrscl clcf cf aj acmcmmyc kjmgcm fjfncbc8 "Cssclc-fu 'clcdauf wc rcefctullced wc

74  ncrcac-tue kcm njrsclcf aj adrdmyc kjmgcm fjfncbc8 fjfncbc8 "Cssclc-fu 'clcdauf wc

;3 ;3) ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﺢﺩ ﻥﺭ‬ ‫ﺓﻠ‬ ‫ﻡﺍ ﻝ‬ ‫ ﺫﺨﯽﺘ‬ ‫ﻡ‬-3-‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﻫ ﻕ ﱩﺨﻱ‬ ‫ﻡﺭﯽﺭ ﺅ‬ ‫ ﻹ‬ ‫) ﺫﺨﯽﺘ‬

rcefctullc-ed wc ncrcac-tue". ([jrsjnut kclcf adtcn Nulugeul Fcrcf)

Yjrdasclce kcldl mofor 25 mofor 3 kcm eckds Wcdl ndm Euhur, mofor ;9

tjrsjnut kd ctcs.

;> -‫ ﻢﺭ ﻩ‬ ‫ﺱﻩﻌﻮ‬ ‫ﺍﻟﱩ ﱮﻹ‬ ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺱﻡ ﻝ‬ ‫ﻗﺨ‬ ‫ ﻌﻮ‬ ‫ﻉﺍ ﻘ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ ‫ﻡﺱﻡﺩ‬ ‫ ﻌﺨﻱ‬  ‫ﻁﻠ‬ ‫ﺩﺍﻡﺩ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ﻢﺥﺭ ﺝ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ ﻢﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺼﻼ ﺅ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ﺽ‬ ‫ ﻌ ﻥ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ ﻌﻉﻬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻫﺭ ﺅ‬ ‫ ﻉ ﱮﻮ‬   ‫ﺍﻟﺩﺹ‬ ‫ﺍﻟ ﱩﺻﻼﻱ‬ ‫ﺲ ﻝ‬ ‫ﻒﻹ‬ ‫ )ﻗﺍ ﻨ‬.‫ﻢﺭﺲﻝ‬ ‫ﺍﻟﺫﺨﯽﺘ‬ ‫ﻡﺬﺍ‬ ‫ ﱩـ‬ ‫ ﱩﻱ‬ .‫ﺙ‬  ‫ﺢ ﯿ ﻥ‬ ‫ ﻹ‬ ‫ؾﯽﺨﺓﻠ‬  ‫)ﺍﻱ ﱩﻡ‬. (;>) Rjncn  tdkca ckc eckdts tjmtcmg ecl dmd (pjrnjkccm prdc kcm wcmdtc kclcf

 njrseclct). Njmcr  tjlce kdrdwcyctacm kcrd Mcnd scw. ncewc njldcu fjmyurue wcmdtc supcyc  fjrcpctacm sjtjmgce cmggotcmyc ajpckc lcdmmyc kclcf seclct, sjncgcd  eckdts Cnu Kcwuk kcrd Xcdk ndm Cnd Ecndn, ecmyc scechc ec eckd kdts ts dm dmdd  fu furs rscl cl (sjn (sjncg cgcd cdfc fcmc mc yc ycmg mg tjrs tjrsjn jnut ut kclc kclcf f ad adtc tcnn Ru Runu nulu luss sclc sclcf f hu huzz  pjrtcfc)

 

 59

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.