Bo Jutsu

March 23, 2019 | Author: Tengu Dojo Chile | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

bujinkan...

Description

ROKUSHAKU BŌ JUTSU KAMAE: (Postures) 1. 上段の構え JŌDAN NO KAMAE 2. 中段の構え CHŪDAN NO KAMAE 3. 下段の構え GEDAN NO KAMAE 4. 一文字の構え ICHIMONJI NO KAMAE 5. 平一文字の構え HIRA ICHIMONJI NO KAMAE 6. 詥変 IHEN NO KAMAE 7. 青眼の構え SEIGAN NO KAMAE 8. 天地人の構え TENCHIJIN NO KAMAE 9. へい倒 HEITŌ NO KAMAE

 BŌ NO REIHŌ 1. 2.

座礼 ZA REI 立礼 RITSU REI

 KIHON KATA 1. 2. 3. 4. 5.

型 UCHI KATA !"型 UKEMI KATA #$ ASHI BARAI %$い& MEN UCHI HARAI GATA '()*型 TSUKI HANEAGE KATA

6. 7. 8.

棒+型 BŌURIGATA ,&棒+型 SHIHO BŌURIGATA -.棒 NAGE BŌ

 KEIKO SABAKI KATA 1. 2法 GOHŌ 2. 32法 URA GOHŌ 3. 45 SASHI AI 4. 678 UNABARI 5. 9の一# CHŌ NO ISSOKU 6. 3の一# URA NO HITO ASHI 7. :; SUSO OTOSHI 8. 3:; URA SUSO OTOSHI 9. 一本
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF