Barok - grupa B.doc

October 29, 2017 | Author: Marcin Retajczyk | Category: Baroque, Pantheism, Philosophical Science, Science, Religion And Belief
Share Embed Donate


Short Description

Download Barok - grupa B.doc...

Description

Sprawdzian z baroku grupa B 1. Kiedy zaczęto używać terminu barok na określenie epoki w dziejach kultury? (1 p.) A. W XVI w. B. W XVII w. C. W XVIII w. D. W XIX w. 2. Wyjaśnij pojęcie. (2 p.) • sarmatyzm – ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 3. Podaj dwa przykłady barokowej teatralizacji życia codziennego w Europie. (1 p.) • .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... • .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 4 Wpisz do tabeli nurty filozoficzne, do których należą wymienione poglądy. Niektórych pojęć możesz użyć kilkakrotnie. (3 p.) panteizm, sceptycyzm, naturalizm, spirytualizm Myśl Świat materialny jest tylko przejawem ducha, a prawdziwa rzeczywistość ma charakter duchowy. Nie istnieje opozycja między duchem a materią, Bóg przynależy do świata natury. Zmysły, którym na ogół wierzymy, wprowadzają nas w błąd.

Filozof ................................................. ................................................. .................................................

Zarówno społeczeństwo, jak i jednostka ludzka przynależą do świata natury.

.................................................

5. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. (3 p.) Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. [...] gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera i zna przewagę, którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym. a) Kto jest autorem tych słów? ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... b) Co – w myśl tekstu – stanowi o istocie człowieczeństwa?

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... c) Jaki środek stylistyczny występuje w pierwszym zdaniu? ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 6. Podkreśl elementy występujące w przedstawionych dziełach. (2 p.)

bazylika Santa Maria Della Salute w Wenecji pilastry, ostrołukowe okna, rozety, kolumny, wieże, kopuła, arkady, posągi jako dekoracje, tympanon, ozdoby w kształcie zwoju

Giovanni Lorenzo Bernini Śmierć błogosławionej Ludwiki Albertoni

kompozycja dynamiczna, ekspresja uczuć, gwałtowne gesty, ruch, umiar, naśladowanie natury, dramatyzm, wyważone proporcje, teatralizacja ukazanej sceny, prostota, motywy mitologiczne, kontrasty, udrapowanie szat, harmonia, symbolizm

*7. Przyporządkuj gatunki literackie i muzyczne ich twórcom. (1 p.) erotyk • fuga • sonet • pamiętnik • koncert •

• Antonio Vivaldi • Jan Chryzostom Pasek • Jan Sebastian Bach • Mikołaj Sęp Szarzyński • John Donne

8. Twórczość Wacława Potockiego należy do nurtu poezji (1 p.) A. klasycystycznej. B. metafizycznej. C. sarmackiej. D. dworskiej. 9. Który z motywów nie jest charakterystyczny dla kultury baroku? (1 p.) A. Przemijanie i śmierć. B. Bóg jako artysta. C. Grzeszna natura człowieka. D. Miłość dworska.

10. Przeczytaj zamieszczony utwór i wykonaj polecenia. (7 p.) Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem Pokój – szczęśliwość, ale bojowanie Byt nasz podniebny. On srogi ciemności Hetman i świata łakome marności O nasze pilno czynią zepsowanie. Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie! Ten nasz dom – ciało, dla zbiegłych lubości, Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności, Upaść na wieki żądać nie przestanie. Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? Królu powszechny, prawdziwy pokoju, Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie! Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie Będę wojował i wygram statecznie! a) Wypisz przykłady użytych środków stylistycznych. • antyteza – ................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... • epitet – ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... • inwersja – ................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... b) Scharakteryzuj podmiot liryczny. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... c) Omów budowę sonetu, odwołując się do wiersza Sępa Szarzyńskiego. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 11. Przeczytaj fragment Pamiętników Paska i wykonaj polecenia. (2 p.) Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki Roku pańskiego 1658 król z jednym wojskiem pod Toruniem, drugie wojsko w Ukrainie, nasza zaś dywizyja z panem Czarnieckim; pod Drahimem1 staliśmy przez miesięcy trzy. In decursu Augusti2 poszliśmy do Danijej na sukurs królowi duńskiemu, który uczynił aversionem3 wojny szwedzkiej u nas w Polszcze.

1

Drahim – dziś Drawsko, miejscowość w województwie zachodniopomorskim. in decursu Augusti – łac. ‘pod koniec sierpnia’. 3 aversionem – łac. ‘odwrócenie’, ‘oddalenie’. 2

a) Wypisz z tekstu makaronizmy. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... b) Określ, czym wyróżnia się styl wypowiedzi Paska. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 12. Podaj przykład filmu, który nawiązuje do kultury baroku. Wyjaśnij w trzech zdaniach, na czym polegają te odniesienia. (2 p.) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 13. Napisz krótką wypowiedź na temat obrazu Petera Paula Rubensa Przybycie Marii Medycejskiej do Marsylii, która zachęciłaby Twoich rówieśników do poznawania malarstwa barokowego. (5 p.) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF