Bánffy Miklós Erdélyi történet 01 Megszámláltattál

July 26, 2017 | Author: Erika Simon | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Gróf Bánffy Miklós Erdélyi történet című regénye tíz évet ölel fel a 20. század elejének történelméből: 1904-től az első...

Description

boaËivf qˆoqËkbq fK jbdpw‡ji‡iq^qq‡i ffK Ëp efgg‡s^i q^i‡iq^qq‡i fffK a^o^_lho^ pw^dd^qq^qli

^i^mhf^a‡pW doÛc _‡kccv jfhiÛpW boaËivf qˆoqËkbq obdËkvqofiÛdf^ kbjbpJ h¸oqv fpqs‡k ^ _bqbigbp¸iq gÛpi^q `Ïj█ q^krij‡kv‡s^i pw^_^a qËo hf^aÛK _ra^mbpqI NVVP

_‡kccv jfhiÛp ^ c^if Ïo‡p bip┼ pw^s^W

jbdpw‡ji‡iq^qq‡i ENVPQF

mlifp hˆkvshf^aÛ h^ilq^ hˆkvshf^aÛ boaËivf obcloj‡qrp bdve‡whbo¸ibq hlilwps‡oI OMMO

^ _loÏqÛq qbosbwqb rkfm^k ebid^

^ íêáä¼Öá~ Äçê−í¼áå aflk¸pwlpwI qfq‡kI kfl_Ë êÝëòäÉíÉâ ~ ÄçåÅÜáÇ~á â~ëíÝäó ÉÖóâçêá ëòçÄçêÖ~äÝêáłàłÄ¼äI gçÜ~åå k~ÅÜíáÖ~ää NTRNJNTRP âĞòĞíí âÝëòćäí ~äâçíłë~áK ^ ÑÉäîÝíÉäÉâÉí dóK ałîáÇ dóìä~ Ýë jÉòÉá h~í~äáå âÝëò−íÉííÉ

« _‡kccv h^q^ifk OMMN

fp_k VTP UPQN MU S fp_k VTP UPQN MV Q

KKKs~ä~ ~ háêłäó é~äçí~ÜłòłÄ~å å~Öó Ä═ëÝÖ Ýë ä~âçãłòłë íłåÅòçäłë Ýë ëçâ Äçêçâå~â áîłë~K Ëë âáJâá ÇáÅëÝêÝ ~ò ã~Ö~ ~ê~åóļäI ÉòćëíÄ═äI êÝòÄ═äI â═Ä═äI ÑłÄ¼äI î~Öó ~Öó~Öļä Åëáåłäí áëíÉåÉáíI Ýë ÅëşÑçäłâ ÉÖóãłëíI î~Öó îÉëòÉâÉÇÝåÉâ ãá~ííçâK rÖó~å ~òçå ¼êłÄ~å ~ò é~äçí~Üłò Ñ~J äłå~â çäÇ~äłå ãÉÖàÉäÉåÝåÉâ íćòÉë ÉãJ ÄÉêá âÝòåÉâ ìàà~á Ýë âÉòÇÝåÉâ −êåá í▌òÄÉJ í▌ââÉä ~ Ñ~äå~â âĞîÝêÉK i~ëë~å ê¼ííłâ ~ò −êłë ÄÉí▌áíI ã−ÖäÉå çíí ê~ÖóçÖ~ ~ã~ ëò¼W jÉÖëòłãäłäí~ííłäKKK aÉ ~ò −êłëí åÉã äłíł ãÉÖ ëÉåâáI ãÉêí ÜçÖó áíí~ëçâ î~äłå~â ~ Äçêí¼ä Ýë ~ Ü~ê~Öí¼ä Ýë îáíłòłå~â ~ò ã~J Öìâ ~ê~åóļäI ÉòćëíÄ═äI êÝòÄ═äI â═Ä═ä ÑłÄ¼äI î~Öó ~Öó~Öļä î~ä¼ áëíÉåÉáâåÉâ ãá~íí~KKK?

fK oËpw fK pòÝé âçê~ ëòÉéíÉãÄÉêá å~éëćíÝëÉë ÇÝäìíłåK läó~å ê~ÖóçÖ¼ ÑÝåóI ÜçÖó ÉÖóJÉÖó é~Åëáêí~I ãÉÖêÝëòÉÖćäîÉ ~ ê~ÖóçÖłëí¼äI ÑĞäJÑĞäëòłääI ÑĞä ~ íćåÇĞâä═ ÝÖÄÉI çíí îÉêÇÉë éłê éáää~å~íáÖ ~ âáë ëòłêåó~áî~äI ã~àÇ ÑÉàÉëí ÄìâáâI äÉ ~ ã~Ö~ëļäI ÉäëìÜ~å ~ ÑĞäÇ ÑĞäĞííI ÜçÖó ~òíłå şàê~ ÑĞäëòłääJ àçåI şàê~ ãÉÖ şàê~K ^òí Üáëòá íłåI ÜçÖó ãÝÖ åółê î~åK aÉ òĞäÇ áë ãÝÖ ãáåÇÉåI ~ í~êä¼â ëłêÖ~ éłëòãłáí ÑĞäîÉêíÉ ~ ãìÜ~êI òĞäÇÉë òçãłåÅâÝåí äÉéíÉ ÄÉI íÉäáëò¼êí~ ~éê¼ áåÖ¼ êÉòÉÇ~ëò−å▌ â~äłëëò~äI ãÉäóÉâ âĞòĞíí áííJçíí ÉÖóJÉÖó ãÉÖâÝëÉíí éáé~Åë łÖ~ëâçÇáâ â~êã~òëáåîĞêĞëÉåK ^ò ÉåóÜÉ j~êçë ãÉåíá ÇçãÄçâçåI ãÉäóÉâ ÉÖóÑÉä═ä äÉëòłääå~â ~ ëòÝäÉë çêëòłÖşíáÖI àçÄÄê¼ä ~ êÝíÉå íşä éÉÇáÖ ÑĞäÜ~ë~ëçÇå~â ÇçãÄçêş~åI ~òçâçå áë òĞäÇ ~ ëçâ ÖóćãĞäÅëÑ~ Ýë ~ íÉí═í âçëòçêşò¼ ÉêÇ═K jÝÖ ëÉããá ëÉã àÉäòá ~ âĞòÉäÉÇ═ ═ëòíI Åëìéłå ~ âÉÅëâÉêłÖ¼ ÑÉëä═ ÖóćãĞäÅëÉá í▌òåÉâ å~ê~åÅëëò−å▌ ÅëÉééÉâÉí ~ âáëëÝ Ñçååó~Çí äçãÄÄ~ Ýë Åë~â ~ îÝêÑ~Äçâêçâ éáêçëçÇå~â âáëJ ëÝK ^ò áåÖçîłåóçë êÝí Ýë ~ ÇçãÄ ä~åâłà~ âĞòĞíí ~ò şí ܼÑÉÜÝê ~ éçêí¼äI ãÉäó ÄÉëò¼êí~ ~ò łêçâJ é~êíçå ~ åóşäë~äłíłíI ä~ÄçÇłíI íÉäÉÜáåíÉííÉ ~ ÄìòçÖłåóíĞîáë äÉîÝäâÉäóÜÉáíI ÉääÉéíÉ ~ Äçàíçêàłåçâ ëòÝííÉêàÉÇí ä~éìàłíK s~ëłêå~é î~å ãłã~I ãÝÖáë å~Öó ÑçêÖ~äçã îçäí ÇÝäÄÉå ~ò şíçåK pçâJëçâ âçÅëá ëáÉíÉíí słJ ëłêÜÉäó ÑÉäÝI ëçâ òĞêÖ═ë ÉÖóäçî~ë é~ê~ëòíëòÉâÝê áëK aÉ Üłí å~Öó å~é îçäí ã~ ~ îłêçëçåI å~Öó ÇçäçÖW ä¼îÉêëÉåóK lÇ~ áÖóÉâÉòíÉâ ãáåÇI å~Öó éçêÑÉäÜ═âÉí âÉäíîÉ ~ åóçãìâÄ~åK jçëí ÅëĞåÇ î~åK jçëí ÇÝäìíłå Åë~â ÉÖóÉíäÉå âçÅëá Ü~ä~Ç ÉòÉå ~ò çêëòłÖşíçå Éò îáëò j~J êçëîłëłêÜÉäóê═ä âÉäÉíêÉ _~ä~îłëłêê~ ~ słÅãłåçå łí Ýë ~ò ÉäłÖ~òłë ìíłå Ä~äê~ kółêłÇëòÉêÉÇ~ ÑÉäÝ I ÉÖó Üłêçãäçî~ë ÄÝêâçÅëáK ^ îłëłêÜÉäóá ÑáłâÉêÉë ĞêÉÖ ÄłêâłàłÄ~å åóìÖ~äã~ë~å Üłíê~Ç▌äîÉ Ñá~í~ä ÑÝêÑá ćäK ^ÄłÇó _łJ äáåíK hĞòÝéíÉêãÉí▌I â~êÅëş ÉãÄÉêK eçëëòş åóÉêëëÉäóÉã éçêâĞéĞåóÉÖ î~å ê~àí~I łääáÖ ÄÉÖçãJ Äçäî~K ^ â~ä~éàłí äÉîÉííÉI ~òí ~ å~Öó â~êáãłàş åÉãÉòâ~ä~éçíI ãÉäó ~ââçêáÄ~åI ~ Äşê ÜłÄçêş ìíłå àĞíí Çáî~íÄ~K eìääłãçë ëĞíÝíëò═âÉ Ü~àłÄ~ ~ å~éëćíÝë îĞêĞëÉë ÑÝåóÉâÉí í▌òK a~Åłê~I ÜçÖó ëò═âÉ Ýë îáäłÖçë ëòÉã▌I àÉääÉÖòÉíÉëÉå âÉäÉíá í−éìëK háëëÝ Üłíê~Ü~àä¼I Éê═ëÉå ÇşÅçäí ÜçãäçâI ëòÝäÉë éçÑ~Åëçåíçââ~äI ÑĞäÑÉäÝ Üşò¼Ç¼ ëòÉãë~êçââ~äK kÉã ~ ä¼Ñìíí~íłëê¼ä àĞåI Ü~åÉã ~ò łääçãłëê¼ä Ýë słêëáâä¼Çê~ ìí~òáâ i~Åò¼â gÉå═ÝâÜÉòI Üçä ~ îÉêëÉåó ìíłå å~Öó ĞëëòÉàĞîÉíÉä äÉëò Ýë ÉëíÉ ÄłäK ^ Üłêçã¼êłë îçå~íí~ä ÝêâÉòÉíí aÝåÉëíçêåółê¼äK sçå~íí~ä àĞííI Äłê ~ò ~åóà~ ãÉÖâ−åłäí~ ~ò ÉÖóáâ ÑçÖ~íłî~äK aÉ ~ Ñá~í~äÉãÄÉê ãÉÖÜ~ääçíí~ ~ Ü~åÖàłåI ÜçÖó Äłê à¼ëò−îÝîÉä â−åłäà~I ãÝÖáë ĞêćäåÉI Ü~ åÉã ~òçââ~ä ~ âÉÇîÉë äçî~áî~ä ãÉååÉI âáâÉí ãáåÇ ═ åÉîÉäí ~ êÝÖá å~Öó Ü−ê▌ ãÝåÉëJ ÄÉå Ýë şÖó ëòÉêÉíÉííI ãáåíÜ~ ~òçâ áë ãáåÇ ~ò ═ ÖóÉêãÉâÉá îçäåłå~âK g¼ä íìÇí~I ãÉååóáêÉ ÑÝäíá ═âÉí ~ ëíê~éłí¼äI ãÉÖÜ▌äÝëí═äI áÇÉÖÉå áëíłää¼í¼äI ãłë äçî~â âçãáëòëłÖłí¼äK ^òÝêí ÜłíI áëãÉêîÉ ~ò ~åóà~ âÉÇîÝíI ~òí ãçåÇí~W áåâłÄÄ ~ ÇÝäìíłåá ëòÉãÝääóÉä ãÉÖóI ãÉêí ëçâ îçäå~ áååÉå aÝåÉëíçêåółí¼ä ÉÖó Ü~àíłëÄ~å słëłêÜÉäóÉå íşä Üçä ~ îÉêëÉåó Ñçäóáâ ~ ëòÉåíÖóĞêÖóá êÝíáÖI ~ò î~å ĞíîÉå âáäçãÝíÉê áëI Ýë ãÝÖ çåå~å îáëëò~ ~ îłêçëÄ~ Ýë çåå~å âá i~Åò¼âÝâÜçòI ~ò áë î~Öó í−òJíáòÉåĞíI âá âÉääÉåÉ ÑçÖåáI âçÅëãłÄ~å ÉíÉíåá I åÉãI ~ò åÉã ÝêÇÉãÉë> áåâłÄÄ ~ ÇÝäìíłåá ëòÉãÝääóÉä ãÉÖóK ÏÖó ãłê âçêłå çíí äÉëò Ýë Äáòçåółê~ éçäáíáâìëçâ áë çÇ~Öó▌äåÉâI âáââÉä áëãÉêJ âÉÇåá ~â~ê Ýë ÉÖóÉíJãłëí ãÉÖ áë ÄÉëòÝäåáK

æg¼ä î~å Ñá~ã> Ü~ −Öó ëòÉêÉíÉÇ àçÄÄ~åI Äłê íìÇçÇI ìÖóÉI ÜçÖó Ýå ëò−îÉëÉå ~Çí~ã îçäå~ ~ äçî~â~í ãçåÇí~ ~ò ~åóà~I ÇÉ äłíëòçíí ê~àí~I ÜçÖó ĞêćäI ÜçÖó åÉã ÑçÖ~Çí~ ÉäK ÏÖó ìí~òçíí Üłí ãçëí ä~ëë~å ~ ÅëÉåÖ═ë Ñìî~êçëë~ä âá páâä¼Ç ÑÉäÝK fÖ~òłÄ~å âÉääÉãÉë áäóÉå ä~ëë~å Å~ããçÖî~ Ü~ä~Çåá ÉòÉå ~ åÝéíÉäÉåI Üçëëòş şíçåK kÝòåáI ãáâÝåí âÉêÉâÉÇáâ ÑĞä ~ éçê ~ âçÅëá ãĞÖĞííI Ýë â−ëÝêá ÑłíóçäÑćÖÖĞåóâÝåíK jáâÝåí şëòáâ ÄÉ Ü~J Äçòî~ ~ â~ëòłä¼ ÑÉäÝI Üçä ═òëòÉã▌ íÉÜÉåÉâ âÝê═ÇòåÉâ ~ ë~êàşÑá¼âłâ âĞòĞíí Ýë ãÝäłå íÉâáåíÉJ åÉâ ÑĞä ~ò şíçå ÅëáäáåÖÉä═ ÑçÖ~íê~K pòÝé −Öó ÅëĞåÇÉëÉå Ü~ä~ÇåáI łí~Çåá ã~Öłí ~åå~â ~ò ÝêòÝëåÉâI ÜçÖó áëãÝí áííÜçå î~å bêJ ÇÝäóÄÉåI ~ååóá Ýî ìíłåI ä~ëë~å âĞòÉäÉÇåá ~ÜÜçò ~ í~äłäâçò¼ÜçòI Üçä ~ååóá êÝÖá áëãÉê═ë Öó▌ä ÉÖóÄÉK ^ò ÝêÉííëÝÖá ìíłåI ãÉäóÉí NUVRJÄÉå ~ qÜÉêÉëá~åìãÄ~å îÝÖòÉííI éłê ÝîáÖ ~ âçäçòëîłêá ÉÖóÉJ íÉãÉå îçäíI áíí íÉíí ÇçâíçêłíìëíK aÉ ~òìíłå áëãÝí íłîçä îçäíI Éä═ÄÄ _ÝÅëÄÉåI ~ ÇáéäçãłÅá~á îáòëJ Öłê~ âÝëòćäîÉI ã~àÇ âćäÑĞäÇĞå âÝí ÝîáÖ ãáåí ~íí~ëÝ ~ò ĞåâÝåíÉëá Ýî ìíłåK ^ââçê ãÉÖćêćäí ~ äÝäÄłåó~á âÉêćäÉíK jÉÖâ−åłäíłâ ~ò áÇ═âĞòá ã~åÇłíìãã~äK gçÄÄ îçäí −ÖóK gçÄÄ îçäí ÉäÜ~Öóåá ~ âćäćÖóá ëòçäÖłä~íçíI ãÉäóÄÉå ÑáòÉíÝëêÉ ÝîÉâáÖ åáåÅë âáäłíłë Ýë ~äáÖ äÉÜÉí ÑÉÇÉòåá ~ ëçâ íłêë~Ç~äãá âĞäíëÝÖÉí ~Äļä ~ ëò▌âĞë à~î~Ç~äã~òłëļäI ãÉäóÉí ~ò ~åóà~ ëòçäÖłäí~J íçíí åÉâáK qìÇí~I ÜçÖó åÉÜÉòÝêÉ ÉëáâK kÉÜÉòÝêÉI Äłê ëçâ ~ Äáêíçâ~ î~Öó íáòÉåÜ~íÉòÉê ÜçäÇ ÑÉåóîÉë ~ säÉÖółëò~ ~äàłåI ÜłêçãÉòÉê ÜçäÇ hłå~łå ÑĞäÇ aÝåÉëíçêåółåI ~ò ^ê~åóçë Ýë j~êçë ëòĞÖÝÄÉåI ~éê¼ÄÄ ÅëáéJÅëìé Äáêíçâ áííJçííI ÉÖó iÝäÄłåółå áëI ~ í¼ ÜłêçãåÉÖóÉÇ êÝëòÉ I ãÝÖáë éÝåòÉ ëçJ ëÉã îçäíI Äłêãáåí áÖóÉâÉòÉíí áë ëòÉÖÝåó í~â~êÝâçëâçÇåáK gçÄÄ îçäí Ü~ò~àĞååáI áííÜçå âÉîÝë âĞäíëÝÖÖÉä áë ÖçåÇí~ä~å Ýä ~ò ÉãÄÉêI Ýë ~ âćäÑĞäÇá í~åìäJ ãłåó~áî~äI ãÉÖÑáÖóÉäÝëÉáîÉä íłå áíí Ü~ëòåçëëł áë îłäÜ~íáâK jáâçê íÉÜłí ~ò áÇÝåI NVMQ í~î~ëòłå ëò~Ä~ÇëłÖçå äÝîÝå ~ò ~åóàłåłäI ~ ã~êçëJíçêÇ~á Ñ═áëéłå ÑĞäâÉêÉëíÉ aÝåÉëíçêåółå Ýë ÑĞäëò¼ä−íçíí~W îłää~äåłJÉ ~ ãÉÖćêćäí äÝäÄłåó~á ã~åÇłíìãçíI êĞîáÇ Ü~Äçòłë ìíłå ÉäÑçÖ~Çí~K `ëìéłå ~òí âĞíĞííÉ âáI ÜçÖó éłêíçå â−îćäá éêçÖê~ãã~ä äÝé ÑĞäK _łê Åë~â íłîçäê¼äI ä~éçâļä áëãÉêíÉ ~òí ~ îÝëòÉë éłêííìëłíI ãÉäó ~ââçêáÄ~å ãłê NVMO ¼í~ ~ ã~Öó~ê é~êä~ãÉåíÄÉå Çşäí Ýë ãłê âÝí âçêãłåóí ÉäëĞéĞêíI ãÝÖ −Öó ãÉëëòáê═ä áë ÉääÉåëòÉåîÉëåÉâ í~äłäí~I ÜçÖó ~äłêÉåÇÉäàÉ ã~Öłí éłêíÑÉÖóÉäÉãåÉâI éłêíëòÉåîÉÇÝäóåÉâK ^ Ñ═áëéłåå~â Éò ãáåÇÉÖó îçäíK hÝëòëÝÖÖÉä ÜÉäóÄÉåÜ~Öóí~ ~ éłêíçåâ−îćäáëÝÖÉíI Ü~ STJÉë ~ä~éçå ã~ê~ÇK bÖó ëò¼î~ä ëÉã łêìäí~ ÉäI ÜçÖó åÉâá Åë~â ~ò ~ ÑçåíçëI ÜçÖó åÉ ÉääÉåòÝâá àÉäĞäí âÉêćäàĞå ÄÉK Ëë ~ò áëI ÜçÖó åÉ î~ä~ãá áÇÉÖÉåI ãáåí ~ äÉÖìí¼ÄÄI ãáâçê ~ âÉêćäÉíÉíI ~âłê äáÅáí~Åá¼åI şÖó łêìäíłâ _ìÇ~éÉëíÉå ~ ÜÉäóÄÉäá âçêíÉëÉâK jÉêí êçíÜ~Çí íĞêéÉ âáë âÉêćäÉí îçäí iÝäJ Äłåó~> s~ä~ãáâçê âáêłäóá îłêçëK fååÉå ã~ê~Çí ~ âĞîÉíâćäÇÝëá àçÖ~K j~ ãłê Åë~â ãÉò═îłêçëI ~äáÖ Üłêçãëòłò îłä~ëòí¼î~äI âáâ ĞëëòÉëòĞîÉíâÉòîÉ âÝíJÜłêçã ÅëçéçêíÄ~I ãáåÇáÖ ëòÉêÉòíÉâ ÉÖóJ âÝí å~Öóê~îłÖó¼ éÝåòÉëòëłâçí ~ Ñ═îłêçëļäI âáí ~ îÝÖë═ å~éáÖ ÑÉàíÉâI òë~êçäí~â Ýë å~ÖóÄ~å áàÉëòíÖÉííÉâ ÉÖóãłëë~ä Ýë ~òò~ä ~ å~Öóëòłàş åÉÖóîÉååóçäÅ~ëë~äI âáí Åë~âáë Éãá~íí äÝéíÉííÉâ ÑĞä ÉääÉåÉI ãáåÇÉå ãÉÖÖó═ò═ÇÝë åÝäâćäK bÖóëòÉê ãłê ~ò áë ãÉÖÉëÉííI ÜçÖó ìíçäë¼ éÉêÅÄÉåI ãáâçê ~ éÝåòÉëòëłâ ãÉÖìåí~ ~ ÑáòÉíÝëíI ~òí ~ò łäàÉäĞäíÉí îłä~ëòíçííłâ ãÉÖ ÄçëëòşÄ¼äI îłêãÉÖóÉ ÅëşÑJ àłê~K jłêéÉÇáÖ ^ÄłÇó àÉäĞäÝëÝîÉä ëÉããá Ä~à ëÉã äÉÜÉíK ^ îłêçëâ~ Äłåółà~ ãłê êÝÖ¼í~ ãÉÖJ ëò▌åíI ~ Ü~íłê~ áë ëçâ êçëëò ë¼ë ÑĞäÇI Ýë ~ ä~âçëëłÖ Ñ═äÉÖ ~ í¼ åłÇàłÄ¼ä ÝäI ãÉäó éÉÇáÖ ^ÄłÇóJ ÄáêíçâK bååÉâ ~ íìä~àÇçåçë~ ÉääÉå ~ äÉÖéÝåòë¼îłê~ÄÄ Ñ═âçêíÉë ëÉã íÉÜÉí ëÉããáíI ÜáëòÉå Ü~ î~J ä~ãá îłää~äâçò¼å~â ~Çåłâ Éä ~ åłÇ~íI ~ éçäÖłêçâ? ~âłê âçäÇìäåá ãÉÜÉíåÉâK jáåÇÉêê═ä ~ Ñ═áëéłå éÉêëòÉ ãáí ëÉã ëò¼äí ~ Ñá~í~äÉãÄÉêåÉâK ‡äí~äłåçë ÇçäÖçâ~í ãçåÇçíí åÉJ âáK pòÝé ëò¼ä~ãçâ~í âĞíÉäÉëëÝÖê═äI Ü~ò~ÑáëłÖê¼äI å~Öó Üáî~íłëê¼äK ^ò ĞòîÉÖó ^ÄłÇóåÝ Éä═íí à¼ëò−î▌ëâĞÇ═ ê~î~ëòëłÖÖ~ä ãÉÖÅëáää~åíçíí~I ãÉååóáîÉä àçÄÄI Ü~ ~ Ñá~ áííÜçåI ~ò çêëòłÖÄ~å ã~J ê~ÇI áíí ã~ê~Ç ãÉääÉííÉI Ýë ÜçÖó âÝéîáëÉä═á ÑáòÉíÝë áë î~åI åÉã ëçâI ÇÉ ~ò áë î~ä~ãáI ãÉÖ ÜçÖó ~

îłä~ëòíłë ÉÖóÜ~åÖş äÉëò Äáòçåółê~ Ýë ëÉããáÄÉ ëÉ âÉêćäK `ë~â ãáìíłå ~ êłÄÉëòÝäÝë ëáâÉêêÉä àłêíI ÑçêÇìäí ÄÉ ~ Öê¼ÑåÝ à¼ëòłÖáÖ~òÖ~í¼àłå~âI ‡òÄÉà hêáëí¼Ñå~â ~ éçêíłàłåK bååÉâ áë Åë~â ~ååóáí ãçåÇçííW ༠äÉëò iÝäÄłåółê~ âćäÇÉåá î~ä~âáíI ãÉÖÄÉÅëćäíÉíåá ÉäÝÖ åóáäîłåçë~å ~ò áÇÝåá ═ëòêÉ îłêÜ~í¼ åłÇíÉêãÝëíI Ü−êÝí âÉäíÉåáI ãáåíÜ~ î~ä~ãá îłäíçòłëí íÉêîÉòåÝåÉâ ~ò ÉÇÇáÖá ÝêíÝâÉë−íÝë êÉåÇàÝåK e~ÇÇ áàÉÇàÉåÉâ ãÉÖ ~ ê~âçåÅłíä~å Å−îáëÉâK ełí −Öó íĞêíÝåíI Ýë ^ÄłÇó _łäáåíå~â ~ââçêáÄ~å ÑçÖ~äã~ ëÉã îçäíX ÜçÖó ~ îłä~ëòí¼á ãáÝêí ÝäJ àÉåÉòíÉâ çäó~å å~Öó êáî~äÖłëë~äK ‡äí~äłÄ~å âÉîÝë ÑçÖ~äã~ îçäí ~ò ÝäÉí ëòÉååóÉë â~éÅëçä~í~áê¼äK q~äłå ~ íÉêãÝëòÉíÉ áë áäóÉåI í~äłå ~ åÉîÉäÝëÉ áë íÉííÉK dóÉêãÉââçê~ Üçëëòş åóçäÅ ÝîÝí ~ qÜÉêÉëá~åìã òłêí Ýë Éä═âÉä═ áåíÝòÉJ íÝÄÉåI ~ î~âłÅá¼â~í Ñ~äìåI ~ ÇÝåÉëíçêåó~á â~ëíÝäóÄ~å íĞäíĞííÉK hÝë═ÄÄ ~ò ~ åÝÜłåó ÉÖóÉíÉãá ÝîI ~ ÇáéäçãłÅá~á âìêòìë Ýë ~ âćäćÖóá ëòçäÖłä~í îłäí~âçò¼ łääçãłë~áI ~òçâ ëÉã ãìí~íí~â ÄÉ ãłëíI ãáåí ~ ÑĞäëò−åÝí ~ò ÝäÉíåÉâK s~ä~ÜçÖó îáêłÖÜłòá äÉîÉÖ═ÄÉå Ýäí ÉÇÇáÖI âáëëÝ ãÉëíÉêâÝäíI âáëëÝ ÉäëòáÖÉíÉäí äÝÖâĞêÄÉåI Üçä ~ò ÉãÄÉêá ÖçåçëòëłÖI ĞåòÝë Ýë â~éòëáëłÖ łä~êÅÄ~å àłê Ýë ÝäÉJ ëÉÄÄI Öó~âçêäçíí~ÄÄ ëòÉã âÉää ~ÜÜçòI ÜçÖó ~òí ãÉÖäłëë~K jçëí îáëëò~Ç═äîÉ ~ ÑáłâÉêÉë ĞêÉÖ ä~åÇ~ìÉêÝÄÉåI _łäáåí ãłëê~ åÉã ÖçåÇçäíI Åëìéłå ~êê~I ÜçÖó áííÜçå î~å áëãÝíI áííÜçå ã~ê~Ç îÝÖäÉÖI Ýë Äáòçåóí~ä~åìä íÉêîÉòÖÉíåá âÉòÇÉííI ãáâÝåí Ü~ëòJ åçë−íÜ~íåł áÇÉÜ~ò~ âćäÑĞäÇĞå ëòÉêòÉíí áëãÉêÉíÉáíK kÝãÉíçêëòłÖÄ~å ëòĞîÉíâÉòÉíá Ñçêãłââ~ä Ýë ~ ÜçãÉJëíÉ~Ç áåíÝòãÝååóÉäI ~ é~ê~ëòíÄáêíçâ ÜáíÄáòçãłåóá îÝÇÉäãÝîÉä í~äłäâçòçííK bòÉâê═ä ãłê ÄÉëòÝäí ~ îłä~ëòí¼áå~âK bòÉâÉå ÖçåÇçäâçòçíí ÉäI ÇÉ åÉã î~ä~ãá Ü~íłêçòçíí~åI ~êê~ íşäëłÖçë~å âÉääÉãÉë îçäí ~ íłàI å~Öóçå áë ëòÝé ~ å~éëćíÝëÉë áÇ═I Ýë ~ò ÝÖÄçäí ~ò íşäëłÖçë~å âÝâK dçåÇçä~í~áí ãÉÖëò~â−íçíí~ ÉÖó Åëìâçíí Ä~íłêI ãÉäó ä~ëë~åâÝåí ìíçäÝêíÉK k~Öó êÝÖáÑ~àí~ ìí~ò¼âçÅëáI ãÉäóåÉâ ÑĞäÜşòçíí ćîÉÖ~Ää~â~á ćíÉãÉëÉå ÅëĞêĞãéĞäíÉâ ÑçäóîłëíK hÝí ĞêÉÖI å~ÖóJ Åëçåíş éÉàä¼ îçäí ÄÉÑçÖî~I å~Öó Ü~ëş äçî~âI íłå îÉãÜÉë ãáåÇ ~ âÉíí═I î~Öó ÜçÖó ëò~äãłåłä ÉÖóÉÄÉí ëÉã â~éå~âK ^ò ¼Ççå âçÅëá Ä~âàłå ĞêÉÖ âçÅëáë ćäI å~Öóçå Ñ~âìäíI ÇÉ òëáå¼êçëI í~äéáÖ Ýê═ ãÉÖÖóëò−å â~Äłí î~å ê~àí~ ~ Ü~íî~å~ë ÝîÉâÄÉå Çáî~íçë ã~Öó~ê âçÅëáëêìÜ~ I ~ ÑÉàÝå îÝåJ ÜÉÇí âÉêÉâ â~ä~éI ãÉäóåÉâ ~ ëíêìÅÅíçää~ ãłê Åë~â åÝÜłåó éĞëòäÝâK h~ÅçêÖĞêÄÝå ćä ~ò ĞêÉÖ Ýë Ñçäóíçå ļäçåÖ~í ~ ÑÉàÝîÉäI ãáåíÜ~ ëòćåíÉäÉå áÖÉåí áåíÉåÉ ~ äçî~âå~âK aÉ ÉäÝÜ~ä~Ç ~ Ä~íłê ~ ÑáłâÉêÉë ãÉääÝK ^ ÜÉêãÉíáâìë~å òłêí ~Ää~âçâ ãĞÖĞíí ~ò Éäë═ ćäÝëÉå Ñá~í~ä âáë éÉëòíê~ ćä å~Öó âçëłêê~ä ~ò ĞäÝÄÉåI ~ Üłíë¼ îłåâçëçâ âĞòĞíí éÉÇáÖ éáÅáI íĞéĞêĞÇĞíí îÝå~ëëòçåóK _łäáåí êĞÖíĞå ãÉÖáëãÉêíÉX âĞëòĞåíK aÉ ~ò ĞêÉÖ~ëëòçåó åÉã íÉâáåíÉíí ÑÉäÝàÉI Ü~åÉã ÜìåóçJ ê−íî~I ĞëëòÉêłåÅçäí ëòÉãÜÝà~ââ~ä åÝòÉíí ã~Ö~ ÉäÝ ~ ëòçäÖłä¼ ÑÉàÉ ÑĞäĞíí ÉäI Éä ~ ëÉããáÄÉI ~ ëòłJ à~ éÉÇáÖ ĞëëòÉÅëìÅëçê−íî~I ãáåíÜ~ Ñçäóíçå ÑćíóćäåÉK ^ò ĞêÉÖ p~êã~ëłÖÜóåÝ ÉòI iáòáåâ~ í~åíáI ~ÜçÖó ãáåÇÉåâá Ü−îí~I ãÉêí ═ ã~àÇåÉã ãáåÇÉåâáåÉâI ëòłãçë íÉëíîÝêÉ êÝîÝåI âÝí íÉäàÉë åÉãJ òÉÇÝâåÉâ î~ä¼Ä~å ~ å~ÖóåÝåàÉ îçäíK iłííłê~ ÉÖóëòÉêêÉ ÑĞäíłã~Çí~â ~ò ÉãäÝâÉâK hçäçòëîłêçíí îáííÉ Éä Üçòòł ~ò ~åóà~ Éä═ëòĞê ãáåí âáëÑáşíK jçëíI ÜçÖó îáëëò~ÖçåÇçäíI ãçëí áë ÝêÉòíÉ ~òí ~ ÇçJ Üçë ÑćääÉÇí ëò~ÖçíI ãÉäó ãÉÖćíĞííÉI ãáâçê ~ ëòçÄłàłÄ~ äÝéíÉâK iáòáåâ~ åÝåá å~ÖóÑćä▌ â~êJ çëëòÝâÄÉå ćäíI Üłíí~ä ~ò ĞêĞââÝ òłêí ~Ää~âå~âI ãÉäóí═ä ~òçåÄ~å ãÝÖ âÝí ćîÉÖ çä~ëòÑ~ä áë ÉäîłJ ä~ëòíçíí~K _łê ã~ââÉÖÝëòëÝÖÉë îçäí ãáåÇáÖI êçéé~åí ÑÝäí ~ ãÉÖÜ▌äÝëí═äK qÉãÝêÇÉâ ëłäI éäÝÇ Ýë âÉåÇ═ ÑÉÇíÉX ~ ÑÉàÝå Ñ═âĞí═ ÑÉâÉíÉ ÅëáéâÝÄ═äI ~ãÉäó ~äł ~ Üçãäçâłê~ ÉÖó âáë âĞíĞíí îłåâçë îçäí âĞíîÉ Ýë ~ò łää~ ~ä~íí áë î~ëí~Ö ëò~ä~ÖÅëçâçêK hÉëâÉåó ~êÅłÄ¼ä −Öó ~äáÖ äłíëòçíí î~ä~ãáI Åë~â îáääçÖ¼ ÄçÖłêëòÉãÉáI ÝäÉë ë~ëçêê~ Ýë îÝâçåóI ëò−åíÉäÉå ëòłà~I ãÉäóÉå ~ êłåÅçâ Åëáää~Ö ~ä~âÄ~å Ñìíçíí~â ĞëëòÉ âĞòÝéÉåK ^ ÑáşÅëâ~ âáëëÝ ãÉÖáàÉÇí Éíí═ä ~ íĞéĞêĞÇĞíí ÄçëòçêâłåóÑçêãłí¼äI âáåÉâ ãáåíÜ~ ëÉããá íÉëíÉ ëÉ äÉååÉ ~ ëçâ âÉåÇ═ ~ä~ííI Åë~â ~ò ~ âÉëâÉåó ~êÅ~I ~ò ~ ÜçêÖ~ë çêê~K ÏÖó âÝéòÉäíÉ ═ q¼íá açêâłí ~ ÖóÉêãÉâãÉëÝÄÉåK aÉ ~ò ~åóà~ Éä═êÉíçäí~W `ë¼âçäàçå âÉòÉí ëòÝéÉå iáòáåâ~ åÝåáåÉâ>? ãçåÇçíí~ Ýë ═ åÝãá ìåÇçêê~ä Åë¼âçäí~ ãÉÖ ~òí ~ éáÅáI âłãÑçêëò~Öş ĞëëòÉJ ~ëòçíí âÉòÉíK bååÝä ~òçåÄ~å êçëëò~ÄÄ àĞííK ^ò ~ ÖĞêÄÉ ìààş âáë âÝò ÜáêíÉäÉå ãÉÖê~Ö~Çí~ Ýë çäó~å Éê═îÉäI ãáí Éä ëÉã Üáíí îçäå~ ëÉåâáI ã~ÖłÜçò Üşòí~I ÄÉ ~ ëçâ âÉåÇ═ âĞòÝ Ýë å~Öó åÉÇîÉë Åë¼âçí åóçãçíí ~ âáëÑáş Üçãäçâłê~K jáìíłå ÉäÄçÅëłíçíí~I ãÝÖ ~òìíłå áë ëçâłáÖ ÝêÉòíÉ ~ ÜçãäçJ

â~ âĞòÉéÝå ~åå~â ~ Åìéé~åłëå~â ÜáÇÉÖ ëòłê~ÇłëłíI ÇÉ ãáåí à¼ä åÉîÉäí ÑáşÅëâ~I åÉã ãÉêíÉ äÉíĞJ êćäåáK jáåÇÉò ~ò ĞêÉÖ~ëëòçåó äłííłê~ îáääłãÖóçêë~å àÉäÉåíâÉòÉíí ~ò ÉãäÝâÝÄÉåK Ëë ãÝÖ ëçâ ãáåJ ÇÉå ãłë áëI ãáí âÝë═ÄÄ iáòáåâ~ åÝåá Ğåã~Ö~ ãÉëÝäíI î~Öó ~ãáí å~Öó~íóàłí¼äI ^ÄłÇó mÝíÉêí═ä Ü~ääçííI âá iáòáåâłå~â ìåçâ~íÉëíîÝêÉ îçäíK bÖóáâ íĞêíÝåÉí âćäĞåĞëÉå ãìä~íëłÖçë> _łäáåí ãçëí áë ÉäãçëçäóçÇçííI ~ãáåí êÉł ÖçåÇçäíK ^ ëò~Ä~ÇëłÖÜ~êÅ áÇÉàÝå âá ÜáååÝ Éòí ã~\> Ñá~í~ä ãÉåóÉÅëâÉ îçäí p~êã~ëłÖÜóåÝ hÉåÇó iáòáåâ~K Ëë ãáåíÜçÖó å~Öóçå ëòÉêÉäãÉë îçäí ~ò ìêłÄ~I p~êã~ëłÖÜó jáÜłäóÄ~I âá éÉêëòÉ ÜçåJ îÝÇ îçäí Ýë éÉêëòÉ ═êå~Öó ~ dĞêÖÉóJëÉêÉÖÄÉå EãáåÇÉåâá ═êå~Öó îçäí ~ââçêçåFI Üłí ═ âçÅëáå ãáåÇÉåćíí ~ Ü~Ç~â åóçãłÄ~å àłêíK ÏÖó íĞêíÝåíI ÜçÖó sáäłÖçëåłä áë çíí îçäíK jáÇ═å ãáåí äÉäâÉë ÜçåäÉłåó ãÉÖÜ~ääçíí~I ÜçÖó dĞêÖÉó äÉíÉííÉ ~ ÑÉÖóîÉêíI ÑĞäëò~ä~Çí ~ _çÜìëJâ~ëíÝäóÄ~I ÄÉêçåíçíí ~ å~ÖóíÉêÉãÄÉI ãÉäó íÉäá îçäí ã~Öó~ê Ýë ãìëòâ~ íáëòíÉââÉä ÉÖóÉåÉëÉå dĞêÖÉóÜÉò ëò~ä~Çí Ýë ~òò~ä ~ò ═ ÝäÉëI ëáé−í¼ Ü~åÖàłî~ä ëòÉãÝÄÉ îłÖí~W hçêãłåóò¼ şê> j~Ö~ łêìä¼>? fäóÉå ãÉJ êÝëò âáë å═ëòÉãÝäó îçäí ãáåÇáÖK Ëë Öçåçëò åóÉäî▌ áëK jáåíÜçÖó hçëëìíÜçí åÉã ëò−îäÉäíÉI Ü~ ëò¼Ä~ àĞíí ~ åÉîÉI ãáåÇÉåâçê ÉäãçåÇí~ ~ò ═ å~Öó í~é~ëòí~ä~íłí ê¼ä~K aÉÄêÉÅÉåÄÉå îçäí~âK líí ÉäíÉêàÉÇí ~ Ü−êI ÜçÖó âĞòÉäÉÇáâ ~ò çêçëòK jáåÇÉåâá å~Öóçå äÉ îçäí Ü~åÖçäî~K bââçê hçëëìíÜ ~ åÉãòÉíÖó▌äÝëÉå ÄÉëòÝÇÉí í~êíçííI ÜçÖó äÉäâÉí îÉêàÉå ~ ÅëćÖÖÉÇ═âÄÉK iáòáåâ~ åÝåá ëòÉêáåí ~òí ãçåÇí~W kÉã âÉää ãÉÖáàÉÇåćåâI ÜáëòÉå p~êã~ëłÖÜó jáÜłäó âĞòÉäÉÇáâ Ü~êãáåÅÉòÉê Ü~êÅÉÇJ òÉíí Ü~êÅçëë~ä>? q~äłå ~ò ~ääáíÉêłÅá¼ âÉÇîÝÝêí ãçåÇí~ Éòí −ÖóK k~Öó ÝäàÉåòÝë íĞêí âá ÉêêÉI éÉJ ÇáÖ p~êã~ëłÖÜó ÝééÉå çíí ~ â~êò~íçå ćäí ÉÖóÉëJÉÖóÉÇćä Ýë åÉã îçäí îÉäÉ ëÉåâáI Åë~â ~ò ~ ÅëĞééëÝÖ ÑÉäÉëÝÖÉK fÖ~ò ìÖó~åI ÜçÖó ÉååÉâ ~ò ÉåÉêÖáłà~ ÑĞäÝêí íłå Ü~êãáåÅÉòÉê Ü~êÅçëë~äK ^ Ñçêê~Ç~äçã ìíłå ═ Üçòí~ êÉåÇÄÉ î~ä~ÜçÖó ~òí ~ ëçâ Äçåóçäìäí Äłåó~ćÖóÉíI ãÉäóÄÉ ~ò ~é¼ë~ ã~àÇåÉã ÄÉäÉÄìâçííK j~Ö~ éĞêĞëâĞÇĞííK j~Ö~ îÉêÉâÉÇíÉ âá ~ò şêÄÝêá îłäíëłÖçíI ═ ãÉåJ íÉííÉ ãÉÖ ~ ÑÝêàÝí ~ âìÑëíÉáåá ê~ÄëłÖí¼ä Ýë ãáåÇÉå íĞêîÝåóíI ^ééêçÄ~íłí Ýë `çãéáää~íłíI Åëłëòłêá młíÉåëíI Äłåó~êÉåÇí~êíłëí Ýë sÉêçêÇåìåÖçíI ãáåÇÉåí ãÉÖí~åìäí Ýë ã~Ö~ éê¼âłíçêâçÇçíí słëłêJ ÜÉäóí═ä _ÝÅëáÖK jçëíI ~ÜçÖó ~ò ĞêÉÖ~ëëòçåó ĞêÉÖ Üáåí¼à~ ÉäÜ~ä~Çí ãÉääÉííÉI ãáåÇÉò îáääłãÖóçêë~å ãÉÖàÉJ äÉåí ~ò ÉãäÝâÝÄÉåK aÉ ~ò ÉãäÝâÉòÝë åÉã łääí áíí ãÉÖK ‡íâ~éÅëçä¼Ççíí iáòáåâ~ åÝåáê═ä ~ å~Öó~íóàłê~I âáÜÉò ~ò ãáåÇÉå ÝîÄÉå íĞÄÄëòĞê áë ÉääłíçÖ~íçííK jáåíÜ~ ãçëí áë äłíåł ═âÉíK bÖóćíí ćäåÉâ çíí âÉííÉå ~ ÖĞêĞÖçëòäçéçë îÉê~åÇłåK iáòáåâ~I ãáåí ãáåÇáÖI âÉåÇ═âÄÉI ëłäçâÄ~ Ñìää~Çî~I å~Öó éłêåłòçíí â~êçëëòÝâ ãÝäóÝåI ÑĞäÜşòçíí íÝêÇÉâJ âÉäI ĞëëòÉÖìÄÄ~ëòâçÇî~ âĞêÄÉåI ~âłê ÉÖó å~ÖóçÅëâ~ âìíó~K ^ÄłÇó mÝíÉê å~Öó~é~ éÉÇáÖ ã~J Öçë Üłíş ãÉêÉî åłÇëòÝâÝå ~ ÜşÖłî~ä ëòÉãÄÉåI âÝåóÉäãÉë åóìÖ~äçãÄ~å ćäI ÇÉ ãáåÇáÖ ÉÖóÉJ åÉë í~êíłëÄ~åK mÉêëòÉ ëòáî~êçòáâI ~ÜçÖó ÉÖÝëò å~é íÉëòáI ãáåÇáÖ ìÖó~å~Äļä ~ ã~Öó~êçë ~ä~âş í~àíÝâëòáéâłÄ¼ä ÅëĞåÇÉëÉåK ^ò ĞêÉÖ~ëëòçåó î~ä~ãá éäÉíóâłí ãÉëÝäI ãÉêí ═ ãáåÇáÖ éäÉíóâłòçííI ~ãáí ~ âáëÑáş åÉã Ýêí ìÖó~å ëçÜ~I Åë~â ~òí ÝêíáI ÜçÖó ~ å~Öó~éà~ íêÝÑłë Ü~åÖàłå êłëò¼ä åÝÜ~ ~ò ĞêÉÖ~ëëòçåóê~W jłê Ýå Éååóá êçëëò~í ãÝÖëÉã ÜáëòÉâ ÉäI iáòáåâ~I ãÝÖ ~ ÑÉäÉ áë ëçâ îçäå~>? Ýë âáëëÝ Öşåóçë~å åÉîÉíI ã−Ö ~ò ĞêÉÖ p~êã~ëłÖÜóåÝ íçîłÄÄ ëłé−íçòáâI ÉëâćÇĞòáâI ÜçÖó ÄáJ òçåó şÖó î~å> ˙Öó î~åI ~ÜçÖó ãçåÇà~I íìÇà~> aÉ ~ò ĞêÉÖşê Åë~â ãçëçäóçÖî~ Åë¼îłäà~ ~ ÑÉJ àÝíI ãÉêí Äłê Äáòçåółê~ Öçåçëò ÇçäÖçí ãçåÇ ~ò ~ iáòáåâ~I ÇÉ å~Öóçå ãìä~íëłÖçë~å íìÇà~ ÉäJ ãçåÇ~åáK bò aÝåÉëíçêåółå íĞêíÝåáâK ^ò ĞêÉÖ ^ÄłÇó mÝíÉê áë çíí ä~âçííX ÇÉ åÉã çÇ~ÑĞåå ~ îłêâ~ëíÝäóJ Ä~åI Ü~åÉã äÉååÉÄÄI ~ ÇçãÄçäÇ~äçåI ~ å~Öó~é~á âşêáłÄ~åI ãÉäóÉí ~ _łäáåí ~é~á ÇÝÇ~íóà~ Ýé−J íÉíí ~ usfffK ëòłò~Ç îÝÖÝåK ^ å~Öó â~ëíÝäó ~ò ~åóàłÝ îçäíK ^ Äáêíçâ ÜłêçãåÉÖóÉÇ êÝëòÉ áëK bòÝêí ãáÇ═å _łäáåí ëòćäÉá ÉÖóÄÉâÉäíÉâI Éò å~Öó ÑçåíçëëłÖş Åë~äłÇá ÉëÉãÝåó îçäíI ãÉêí ~ò ~åóJ à~ áë ^ÄłÇó äÉłåó äÝîÝåI Éò ~ Üłò~ëëłÖ áëãÝí ÉÖóÉë−íÉííÉ ~ò ═ëá ÄáêíçâçíI ãÉäó íĞÄÄ åÉãòÉÇÝJ âÉå łí Éä═ÄÄ åÝÖóI ìí¼ÄÄ ãÝÖ ãáåÇáÖ âÝí êÝëòêÉ çëòçäíK bò ~ Üłò~ëëłÖ ÉÖóÉë−íÉííÉ ~ ÇÝåÉëíçêJ åó~á ìê~Ç~äã~í Ýë ~ò ═ëá Ü~î~ëí ~ cÉäë═Jpò~ãçëçåK

^ò ĞêÉÖ mÝíÉê łí~Çí~ ~ Ñáłå~â ~ ã~ÖłÝíK `ë~â ~ âşêáłí Ýë ~åå~â âÉêíàÝí í~êíçíí~ ãÉÖI Ýë ~òìJ íłåI ãáâçê ÉÖóÉíäÉå Ñá~I q~ãłë ÜáêíÉäÉå ãÉÖÜ~äíI Äáòçåó åÉã áë ÖçåÇçäí ~êê~I ÜçÖó îáëëò~îÉJ ÖóÉI ĞêÉÖ ÑÉààÉä ═ Ä~àçëâçÇàÝâ şàê~ îÉäÉI Ü~åÉã çííÜ~Öóí~ ~ò ĞòîÉÖó~ëëòçåó ãÉåóÉ âÉòÉäÝëÝJ ÄÉåK ^òìíłå ëÉã âĞäíĞòĞíí ÑĞä ~ â~ëíÝäóÄ~I Äłê ^ÄłÇó q~ãłëåÝ ~ââçê áëI âÝë═ÄÄ áëI ãáåÇáÖ âÝêJ íÉ ÉêêÉI Ýë âáëëÝ åÉÜÉòíÉäí áë ~òÝêíI ÜçÖó ~é¼ë~ åÉã ~â~ê êÉł Ü~ääÖ~íåáK _ĞäÅë ÉãÄÉê îçäí ~ò ĞêÉÖşêK _łäáåí Åë~â ãçëíI ÝêÉíí ÝëëòÉä äłíí~W ãáäóÉå ÄĞäÅë îçäí ÉÄÄÉå áëK ^åóàłå~â à¼ëłÖçëI ÇÉ ĞêĞââÝ åóìÖí~ä~å íÉêãÝëòÉíÉ ãÉääÉíí ~äáÖÜ~ ã~ê~Çí îçäå~ ÑĞåå ~ò ~ ༠îáJ ëòçåó âĞòĞííćâI Ü~ ÉÖó ÑĞÇÝä ~ä~íí ä~âå~âK ^ êÉåÇ ~ò ã~ê~ÇíI ~ãá ÉäÜ~äí Ñá~ ÝäÉíÝÄÉå ~ä~âìäí âáK ^ò ĞêÉÖşê ãáåÇÉå ëòÉêÇłå åłäìâI ÑĞåå ~ â~ëíÝäóÄ~å ÉÄÝÇÉäíI ãáåÇÉå î~ëłêå~é ÇÝäÄÉå éÉÇáÖ ═â îçäí~â Üáî~í~äçë~â ~ å~Öó~é~á âşêáłåK ^ ÑáşÅëâ~ ~òçåÄ~å ãáÜÉäóí âáëëÝ ÑĞäÅëÉéÉêÉÇÉííI ãłëâçê áë ÉääłíçÖ~íçíí ~ å~Öó~íóàłÜçòK kÝJ Ü~ Äáòçåó ëòĞâîÉ áë ~ åÉîÉä═â Éä═äK hĞååó▌ îçäí łíëòĞâåáK ^ îłêâ~ëíÝäó ¼êáłëá é~êâàłí ~ ÇçãÄ ~äàłå Åë~â ~ êÉÑçêãłíìë íÉãéäçã ÅáåíÉêãÉ îłä~ëòíçíí~ Éä ~ âşêá~ âÉêíàÝí═äK hÝí Ñ~äI ãáåÇâÉíí═ åÉã î~ä~ãá ã~Öçë Ýë åÉã áë î~ä~ãá ÝéX ãÝÖ ~ò áë ãìä~íëłÖI ãÉêí áäóÉåâçê áåÇáłåìëí äÉÜÉíÉíí àłíëò~åáI Ü~äâ~å Éääçé¼ÇòåáI ~âłê _═êÜ~êáëåó~?I Ü~åÖí~ä~å äÝéÝëëÉäI Ýë ãÉÖãłëòåá ~òí ~ ëòÝÇćJ äÉíÉëÉå ã~Ö~ë ÄłëíółíI ãÉäóÉí ~ ÅáåíÉêÉã ÜÉäóÉåâÝåí ~äáÖ ãłëÑÝä ãÝíÉêÉë Ñ~ä~ łÄêłòçäí ~ò ═ `ççéÉêJãÉëÝââÉä íÉäí âÝéòÉäÉíÝÄÉåK ^ò ĞêÉÖşê à¼ä äłíí~I ãáäóÉå ã~ëò~íçë~åI â═éçêçë~å ÝêâÉòáâ åÝÜ~I ÇÉ ëçÜ~ëÉã âÝêÇÉòíÉI ãá şíçå àĞíí łíI Ýë Åë~â ~ââçê ~î~íâçòçíí ÄÉäÉ ~ ÇçäçÖÄ~I Ü~ î~ä~ãá äóìâ~í ëò~â−íçíí ~ êìÜłàłåX ~òíI åÉÜçÖó Ä~à äÉÖóÉåI ãÉÖî~êê~íí~ Ü~ã~ê ~ ëò~âłÅëåÝî~äI ãáÉä═íí îáëëò~ÄçÅëłíçíí~I Ýë ~ò áå~ëí ÉäJ âćäÇíÉI ÜçÖó âáåóáëë~ ~òí ~ âÝíI ãáåÇáÖ Éäòłêí ~àí¼íI ãÉäó ~ âşêá~ âÉêíàÝÄ═ä ~ ÅáåíÉêÉãÄÉ Ýë çåJ å~å ~ â~ëíÝäó é~êâàłÄ~ îÉòÉíÉííK háëÉÄÄ âçêłÄ~å åÉã ~ å~Öó~íóà~ äłíłë~ ÅëłÄ−íçíí~ çÇ~I Ü~åÉã ~òI ÜçÖó çíí ãáåÇáÖ â~éçíí î~ä~ãá ༠Éååáî~ä¼íI ~âłêãáâçê ÝêâÉòÉííK cêáëëI ÉÖÝëòÉå ÑÉâÉíÉ êçòëâÉåóÉêÉíI î~ëí~ÖI ë~î~åóş íÉàÑĞääÉäI ÜáÇÉÖ Äáî~äóíÉàÉí î~Öó î~ä~ãá ÝÇÉë ëćíÉãÝåóí ~ íÉÖå~éá íÝëòíłÄ¼äK g~à ÇÉ à¼ îçäí> eáJ ëòÉå ═ ãáåÇáÖI ãáåÇáÖ ÝÜÉë îçäí ~ââçêáÄ~åI Ýë çÇ~ÑÉåå ~ â~ëíÝäóÄ~å ~ò ~åóà~ ãÉÖíáäíçíí~I ÜçÖó áÇ═âĞòÄÉå ~Çà~å~â åÉâá ÉååáK aÉ ~ÜçÖó åĞîÉâÉÇÉííI ~ò ĞêÉÖÉãÄÉê íłêë~ëłÖ~ áë îçåòçíí~K läó~å âÉÇîÉëÉåI ãÉÖÝêí═Éå íìÇçíí ~ ÖóÉêãÉââÉä ÄÉëòÝäåáI ~éê¼ Åë−åóÉáí ÉåóÜÉ ãçëçääó~ä Ü~ääJ Ö~íí~ ~ éáéłà~ ãÉää═äI Ýë Éä åÉã łêìäí~ ëÉåâáåÉâK e~ ÇÝäíłàÄ~å àĞíí łíI ༠áÇ═ÄÉå ~ íÉê~ëòçå í~äłäí~I Ü~ éÉÇáÖ Ü▌îĞë áÇ═ îçäíI ~ââçê ~ âĞåóîíłJ êłÄ~åK fäóÉåâçê ãáåÇáÖ çäî~ëçííK kÉã Äłåí~I Ü~ ãÉÖò~î~êí~K k~ÖóêÝëòí íìÇçãłåóçë ã▌îÉâÉí çäî~ëçííK pçâJëçâ Ñçäó¼áê~í áë àłêí ÜçòòłI Ýë î~ä¼Ä~å ÅëçÇłä~íçë îçäíI ãÉååóáêÉ äÝéÝëí í~êíçíí ~åJ å~â ~ò áÇ═åÉâ ~ ëòÉääÉãá Ü~ä~Çłëłî~äI âìí~íłë~áî~ä ~ ãçÇÉêå ÑĞäÑÉÇÉòÝëÉâåÉâ É âä~ëëòáâìë âçJ êłÄ~åK pò−îÉëÉå Ýë ëòÝéÉå íìÇçíí ÉòÉâê═ä ~ò ìåçâłàłå~â ãÉëÝäåáI ĞëëòÉÑçÖä~äî~I îáäłÖçë~å Ýë ÝêíÜÉí═Éå ~òí ~ äÉÖşà~ÄÄ~íI ~ãáîÉä ~ââçê ÑçÖä~äâçòçííK ^ äÉÖâćäĞåÄĞò═ÄÄ íÝãłâê¼ä ÉÖóÑçêãłå íłàÝâçòçíí îçäíK ^ò ~Ñêáâ~áI âĞòÝéJłòëá~á ÑĞäÇÉê−í═ ìí~òłëçâ å~Öó ëòÉêÉéÉí àłíëòçíí~â ÉäãçåÇłJ ëłÄ~åI ÇÉ äÉÖÑ═âÝééÉå í~äłå ~ äÉÖşà~ÄÄ ÝîÉâ íÉÅÜåáâ~á Ü~ä~Çłë~K bòÉââÉä â~éÅëçä~íÄ~å åÝÜ~ ã~íÉã~íáâ~á íÝíÉäÉâÉí áë ÝêáåíÉííI çäó~å îáäłÖçë ÉÖóëòÉê▌ëÝÖÖÉä ã~Öó~êłòí~ ═âÉíI ÜçÖó ~ ëÉêÇćJ ä═ ìåçâłà~ âĞååóÉå ÑÉäÑçÖÜ~íí~ Ýë âÝë═ÄÄI ãáÇ═å ~ qÜÉêÉëá~åìãÄ~å ~ò ~äÖÉÄêłÜçò àìíçííI ã~àÇåÉã áëãÉê═ëåÉâ íÉíëòÉíí ~ò åÉâáK fååÉå ëòłêã~òçíí í~äłåI áäóÉå íłîçäá ÖóÉêãÉââçêá ãşäíļäI ~ò ~ò ÝêÇÉâä═ÇÝëI ~ãÉäó _łäáåíÄ~å âÝë═ÄÄ áë ÑĞååã~ê~ÇíK e~ êÉÖÖÉä äłíçÖ~íí~ ãÉÖ ~ å~Öó~éàłíI êÉåÇëòÉêáåí ~ âÉêíÄÉå í~äłäí~K j~Ö~ łéçäí~ ~ ê¼òëłáíK j~Ö~ áë çäíçíí~I ëòÉãÉòíÉ ═âÉíI å~Öó ëòÉêÉíÉííÉäK fÖ~òI ÜçÖó ÖóĞåóĞê▌Éâ äÉííÉâI ëçââ~ä ëòÉÄJ ÄÉâI Çşë~ÄÄ~âI ãáåí ~òçâI ãÉäóÉâÉí ~ â~ëíÝäóÄÉäá âÉêíÝëò âÉòÉäíK jçëí îáëëò~ÉãäÝâÉòîÉI âÝéòÉäÉíÝÄÉå ã~àÇåÉã Ýä═Ýå äłíí~ ãÉÖ çíí ~ îáêłÖ~á âĞòĞíí> eçëëòş åóÉêëîłëòçå âĞíÝåó îçäí ê~àí~K m~ê~ëòíçë å~Öó ëò~äã~â~ä~é ãÝÖ ãáåÇáÖ Üìääłãçë ÑÉÜÝê Ü~àâçêçåłàłåK jáäóÉå Ñá~í~äçë ~ò ~êÅ~ ~ä~íí~I ~ å~éëćíÝë ëłêÖ~ êÉÑäÉñÉáí═ä îáäłÖ−íî~K pòÝéÉâ ~ îçåłë~áK hÉëâÉåó îÝâçåó çêêK wĞäÇÉëëòćêâÉ ëòÉãÉâI ãÉäóÉâ ~ååłä îáäłÖçë~ÄÄå~â äłíëòçíí~âI ãÉêí ëòÉãĞäÇĞâÉá ã~Ö~ë âçê~

Ç~Åłê~ ÑÉâÉíÝâ ã~ê~Çí~âK cáåçã~å −îÉäí ëòłà~ ÑĞäĞíí ÜÉÖóÉëI âáéĞÇĞêí âáë Ä~àìëòI ~ò áë ã~àÇJ åÉã ÑÉâÉíÉI íłå ~ Ä~àìëòâşêłí¼äI ~ãÉäóåÉâ ëò~ÖłíI ãçëí ÜçÖó îáëëò~ÖçåÇçäí êÉłI ãáåíÜ~ ãÉÖJ áåí ÝêÉòåÝI ~ÜçÖó ãáåÇÉåâçê ÝêÉòíÉI ãáÇ═å ëòçâłë ëòÉêáåí ~ò ĞêÉÖşê äÉÜ~àçäí Üçòòł Ýë Åë¼âê~ åóşàíçíí~ ~ò çêÅłàłíK páã~ îçäí ãáåÇáÖ ~ò ~êÅ~> oçéé~åí í~êíçíí ~êê~I ÜçÖó à¼ä łéçäí Ýë íáëòí~ äÉÖóÉå ãáåÇáÖK ^òí ãçåÇí~ íêÝÑłë~åW ^ Ñá~í~ä ÉãÄÉê äÉÜÉí éáëòâçë áëI ÇÉ îÝåÉãÄÉê ãÝÖ ãÉÖéìÅçäî~ áë ìåÇçê−í¼>? Ëë ãáåÇÉåå~é ã~Ö~ Äçêçíîłäâçòçíí Ñáåçã ~åÖçä Äçêçíîłââ~äI ãáåÇÉå å~éê~ îçäí ÉÖóX ãáåÇÉåáâ ëòłãçòî~I Ýë ~ãÉäóÉâÉí Üçëëòş òĞäÇ ëò~ííółåÄ═ê íçâÄ~å í~êíçííK s~ëłêå~é ÇÝäÄÉåI Ü~ ~ Ñáş Ü~ã~êłÄÄ àĞíí łíI ãáåí ~ò ÉÄÝÇ áÇÉàÉI çäóâçê çíí í~äłäí ~ îÉê~åÇłå âÝíJÜłêçã é~ê~ëòíÖ~òÇłíI âáâ ~ò ĞêÉÖşê Éä═íí â~ä~éäÉîÝîÉ łääçíí~â Ýë Éä═~Çíłâ åÉâá ćÖóÉëÄ~àçë ÇçäÖ~áâ~íK e~ áäóÉåâçê ÝêâÉòÉííI ~ å~Öó~íóà~ áåíÉííI ÜçÖó ã~ê~ÇÜ~íI ÇÉ ćäàĞå äÉ çäÇ~äí ~ é~ãä~ÖJ ê~K kÉãÅë~â ~ ÇÝåÉëíçêåó~á~âI Ü~åÉã ãłë ëòçãëòÝÇçë Ñ~äìâļä áë àĞííÉâK oçãłåçâI ã~Öó~J êçâ ÉÖó~êłåíI åÝÜ~ Ü~î~ëá~â áëK k~Öóçå áÖ~òëłÖçë ÉãÄÉêåÉâ áëãÉêíÝâ êÝÖí═ä ÑçÖî~K ełí ãáJ Éä═íí ćÖóîÝÇÜÉò ÑçêÇìäí~â îçäå~I Öó~âê~å ÉäàĞííÉâ ÜçòòłI ÜçÖó áÖ~òëłÖçí íÉÖóÉå âĞòĞííćâK ^ò ĞêÉÖ ^ÄłÇó mÝíÉê ãáåÇáÖ êÉåÇÉäâÉòÝëćâêÉ łääçííK jçòÇìä~íä~åìä ćäí ~ âÉãÝåó åłÇ â~êçëëòÝâJ ÄÉåI âÉêÉëòíÄÉ îÉíÉíí äłÄ~ââ~äI ãÉäóÉâÉå ~ é~åí~ää¼ âáëëÝ ÑĞäÅëşëòçíí ~ êÝÖáã¼Çá éìÜ~ ëòłêş ÅëáòãłåK pòłàłÄ~å ~ò ĞêĞâĞë í~àíÝâéáéłÅëâłî~äI ëò¼íä~å Ü~ääÖ~íí~ ~ Üçëëò~Ç~äã~ë ÉäãçåÇłëíK `ë~â åÝÜ~JåÝÜ~ íÉíí ÉÖóJÉÖó âÝêÇÝëíI î~Öó ÉÖóJÉÖó ëò¼î~ä êÉåÇêÉ áåíÉííÉ ~òíI ~âá ~ ãłëáââ~ä ÜÉîÉëâÉÇåá í~äłäíK aÉ âÉîÝë âÉääÉíí ÉêêÉI ãáåÇáÖ å~Öóçå áäÇçãçë îáëÉäâÉÇÝëëÉä îçäí~â ~ò ÉãÄÉJ êÉâK jáâçê ~òíłå ãáåÇÉåâá ÉäãçåÇí~ ~ ã~ÖłÝíI ~ò ĞêÉÖşê ãÉÖ~Çí~ ~ò ═ í~åłÅëłíK bÖóÑçêã~ ÑçäóÝâçåóëłÖÖ~ä ÄÉëòÝäíI ~âłê ã~Öó~êìäI ~âłêI Ü~ âÉääÉííI êçãłåìäK ^ é~å~ëòçë ÑÉäÉâ äÉÖíĞÄÄëòĞê ãÉÖåóìÖçÇí~â ~ò −íÝäÉíÝÄÉåK sÝÖćäI ~âłêÜçÖó îÝÖÉòíÉâ áëI âÉòÉí Åë¼âçäí~â åÉâá Ýë ëòÝé ëçêÄ~å ÉäãÉåíÉâK kÉâáI _łäáåíå~â áë âÉòÉí Åë¼âçäí~âI ãá ÉääÉå ═ ëò~Ä~Çâçòåá éê¼ÄłäíK aÉ ~ò ĞêÉÖşê êłëò¼äí Ñê~åÅáłìäI ÜçÖó ÉåÖÉÇàÉI ãÉêí ìíłäâçòłëå~â îÉëòáâ Ýë ãÉÖëÝêí═ÇJ åÉâI Ü~ åÉã Ü~Öóà~K jłë îÉåÇÝÖÉâ áë Öó~âê~å àłêí~â ~ò ^ÄłÇóJâşêáłåK ^ò áÑà~ÄÄ~â íáëòíÉäÉÖåáI ÄÉãìí~íâçòåáI î~Öó éłêíÑçÖłëí âÝêåáI ãÉêí Äłê ^ÄłÇó mÝíÉê ãáåÇ êáíâłÄÄ~å ãçòÇìäí Éä Ü~òìäê¼äI ~ ÄÉÑçäółë~ Ü~í~äã~ë ã~ê~ÇíI ãÉëëòáêÉ Ýë ëçâÑÉäÝ âáíÉêàÉÇíI åÉã Åëìéłå ãÉêí êÉÑçêãłíìë Ñ═ÖçåÇåçâI ~ Ñ═J êÉåÇáÜłò í~Öà~ Ýë òłëòä¼ëşê îçäí ãłê âÝí ÝîíáòÉÇ ¼í~I Ü~åÉã ãÉêí áëãÉêÉíÉëI ÜçÖó Åë~â áÖ~òëłÖJ çë ćÖóÉí éłêíçäíX ~òí áë íìÇíłâ ê¼ä~I ÜçÖó ~ò ìÇî~êåłä cÉêÉåÅ g¼òëÉÑåÝä áë ëò~î~ î~åK ^ò áÇ═ëÉÄÄÉâ êÝÖá ê~Ö~ëòâçÇłëļä íáëòíÉäÉÖíÉâ åłä~K bòÉâ áë ÉäÝÖ ëòłãçë~â ãÝÖK bÖóâçêá ãÉÖóÉá ìê~â ~Äļä ~ò áÇ═Ä═äI ãáÇ═å DQU Éä═íí ^äë¼JcÉÜÝêÄÉå Ñ═áëéłå îçäíI î~Öó ÉÖóâçêá ÜçåîÝJ ÇÉâI âáâÉí ~ _~ÅÜJâçêëò~âÄ~å ãÉÖãÉåíÉíí ~ ÄĞêíĞåí═äK oÉåÇëòÉêÉë äłíçÖ~í¼ âÉíí═W ~ò ÉÖóáâ iáòáåâ~ åÝåáI âá ÝîÉåíÉ âÝí ÜÉíÉí íĞäíĞíí çííI ~ ãłëáâ dłä jáÜłäó ~äá~ë dłä jáåó~ I ~ò ĞêÉÖ ëò−åÝëòI ~âá Üłêçã å~éçí ã~ê~ÇíI ëÉã íĞÄÄÉíI ëÉã âÉJ îÉëÉÄÄÉí ëçÜ~K bòí ~ âáëÑáş å~Öóçå ëòÉêÉííÉK e~ dłäí çíí íìÇí~I å~éçåí~ íĞÄÄëòĞê áë łíëòĞâĞíí ~ âÉê−íÝëÉåI Ýë Üçëëò~ë~å Ü~ääÖ~íí~ ~ âÝí îÝåÉãÄÉê ÄÉëòÝäÖÉíÝëÝíI íêÝÑłáíI dłä êÝÖá ëò−åÝëò~åÉâÇçíłáíI ãÉäóÉâ aÝêóåÝê═äI `ÉäÉëòíáåê¼ä ëò¼äí~âI åçÜ~ ~ äÉÖíĞÄÄ åÝîê═ä åÉã íìÇí~I ÜçÖó âáâ îçäí~âK ^ò ĞêÉÖ jáåó~ ãáåÇáÖ Öó~äçÖ àĞíí Ýë Öó~äçÖ ãÉåí ÉäK ^ ÑĞäâ−åłäí âçÅëáí ëçÜ~ëÉã ÑçÖ~Çí~ ÉäK jÝÖ îłåÇçêëò−åÝëò âçêłÄ~å ã~ê~Çí ãÉÖ ÉãÉääÉííK s~ä~ãá ÑìêÅë~ ÇĞäóÑĞë éìêáíłåëłÖļä áëK s~ä~ãá çäó~å ~òÝêí áë? ÅëĞâĞåóĞëëÝÖÄ═äI î~Öó ãáîÉä Ü~ −Öó Öó~äçÖ Ä~åÇìâçäí ~ò çêëòłÖìí~J âçåI îáëëò~âÝéòÉäíÉ ã~Öłí îłåÇçêäłë~áå~â áÑàş ÝîÉáÄÉK ^ÄłÇó mÝíÉêåÉâ áëâçä~íłêë~ îçäíK bÖóJ ćíí í~åìäí~â ~ Üşëò~ë ÝîÉâÄÉå ~ îłëłêÜÉäóá ÖáãåłòáìãÄ~åK ^ââçê âĞíĞííÝâI ãáåí âçääÝÖáëíłâ ~òí ~ Ä~êłíëłÖçíI ãÉäó íĞÄÄ ãáåí ÜÉíîÉå ÉëòíÉåÇ═å łí ÑĞååã~ê~Çí âĞòĞííćâK qÉÖÉò═ÇíÉâK aÉI Ü~ ãłë áë ãáåí ~ âáëÑáş àÉäÉå îçäíI dłä jáåó~ âÉêćäJ íÉ ~ ãÉÖëò¼ä−íłëíK

_łäáåíå~â ãçëí ÉëòÝÄÉ ĞíäĞííI ÜçÖó dłä Éêê═ä ~ îáÇÝâê═ä î~ä¼ îçäíK iÉÖìíçäëòçê ~ å~Öó~íóà~ íÉãÉíÝëÝå äłíí~ NUVOJÄÉå ãçëí íáòÉåâÝí ÝîÉ I ~ââçê áë słëłêÜÉäóê═ä àĞííI Üçä ÉÖó âáë Üłò~ î~åI −Öó ãçåÇí~K bàåóÉI ãÉÖ âÉääÉåÉ íìÇåáI ÝäJÉ ãÝÖI Ýë Ü~ ÝäI ãÉÖ âÝåÉ äłíçÖ~íåá ~ å~Öó~íóJ à~ Ä~êłíàłíK _łê ~äáÖÜ~ äÉÜÉíÉíí ÝäÉíÄÉåI ÜáëòÉå ĞíJÜ~í Ýî Ü−àłå ëòłòÉëòíÉåÇ═ë äÉååÉ ã~K jÝÖáë _łäáåí ÉäÜ~íłêçòí~I ÜçÖó páâä¼Çê¼ä îáëëò~íÝêîÉ âáåóçãçòò~I ãá íĞêíÝåí ~ò ĞêÉÖ ëò−J åÝëëòÉäI âá ÖóÉêãÉââçêłå~â äÉÖÝäÝåâÉÄÄ ÉãäÝâÉáÜÉò í~êíçòçííK ^ Ñá~í~ä ^ÄłÇó ÉòÉâÉå ÖçåÇçäâçòçíí ÉäK ^ ÑáłâÉêÉëäçî~âê~ âĞíĞíí ÅëĞåÖÉííó▌â ÉÖóÜ~åÖş ÅëáäáåÖÉäÝëÉ â−ëÝêíÉ ~ îáëëò~ÉãäÝâÉòÝëÉáíI ãáåíÜ~ ~ íłîçäá ãşäíļä ÅëĞåÖÉåÝåÉâ îáëëò~K dóçêë ä¼ÇçÄçÖłëê~ çÅëşÇçíí ÑĞäK hÝí àìââÉêÑçÖ~í ëáÉíÉíí Éä ãÉääÉííÉ ÉÖóãłë ãĞÖĞííK ^ò Éäë═í hÉåÇó mÝíÉê Ü~àíçíí~I ~òI ~âáí êĞîáÇÉå Ýë łäí~äłåçë~å máíóìå~â Ü−îí~âI ~ Üłíìäë¼ ćäÝëÉå ~ò ÉÖóáâ ^äîáåÅòó ÑáşK jÉääÉííćâ âÉíí═ ~ i~Åò¼â âçåíÉëòÉâ âĞòćäI ^åå~ Ýë fÇłÅëâ~K hÝë═å áëãÉêíÉ ãÉÖ ~ âÝí å═íI Åë~â ãáÇ═å ãłê ÉäÜ~ä~Çí~âK mÉêëòÉI ÜáëòÉå ÉòÉâ ãłê å~ÖóäłåóJ çâ> jáâçê ìíçäëòçê äłíí~ ═âÉí hçäçòëîłêíI ãÝÖ Åë~â çäó~å ÅçéÑçë Ä~âÑáëçâ îçäí~âK qÉäáâ ~ò áÇ═K _áòçåółê~ Ü~ò~ ëáÉíåÉâ ~ îÉêëÉåóê═äI ÜáëòÉå ═â ~ Üłòáâáë~ëëòçåóçâ słêëáâä¼ÇçåI Üłí áääáâI ÜçÖó çííÜçå äÉÖóÉåÉâI ãáÉä═íí ~ îÉåÇÝÖëÉêÉÖ ãÉÖÝêâÉòáâK ^òçâ âĞòćä ëÉåâá ëÉã åÝòÉíí ÑÉäÝàÉX âá íĞê═Çáâ çäó~å ìí~ëë~äI ~âá ÄÝêâçÅëáå ìí~òáâ\ ^ ãłëçÇáâ âçÅëá Ä~âàłå c~êâ~ëI ~ò áÇ═ëÉÄÄáâ ^äîáåÅòó ÑáşI ãÉääÉííÉ ~ Ü~êã~Çáâ i~Åò¼â äÉJ łåóI iáëòâ~I Ýë ~ÜçÖó ëáÉíîÉ ÉäëìÜ~åí ~ ÑçÖ~íI _łäáåí ãÉÖáëãÉêíÉ dóÉê═ÑÑó iłëòä¼íI ~ò ═ ìåçJ â~íÉëíîÝêÝíI ~ Üłíë¼ ćäÝëÉå ~ äáÄÝêáłë âçÅëáë ãÉääÉííK háłäíçíí ÑÉäÝàÉ Ýë ~ò îáëëò~âáłäíçíí î~ä~ãáí Ýë áåíÉíí áë åÉâáI ÇÉ ~ò ~ âçÅëá áë Åë~â íçîłÄÄêçJ ÄçÖçíí êÉííÉåí═Éå ëáÉíîÉK kóáäîłå ÉÖóãłëë~ä îÉêëÉåóòÉíí ~ âÝí ÑçÖ~í Ýë ~ååłä î~Ç~ÄÄìä ćäÇĞòJ íÝâ ÉÖóãłëíI ãÉêí ÜáëòÉå ~ äłåóçâ Éä═íí ãÉÖ âÉääÉíí ãìí~íåá ~ îáêíìëí ÉäÝÄÉ âÉêćäåá> Éä═ííÉ ã~ê~Çåá> łí åÉã ÄçÅëłí~åá> Ýë ~ò şêáâçÅëáëçâ şÖó åÉâáÑÉâćÇíÉâ ~ Ü~àëòłå~âI ~âłê ÝäÉíêÉJ Ü~äłäê~ ãÉååÉK k~Öóçå ãÉÖĞêćäí _łäáåíI ÜçÖó iłëòä¼ áë çíí äÉëò páâä¼ÇçåK _É à¼ şàê~ í~äłäâçòåá îÉäÉ> bÖóÉíäÉå ÖóÉêãÉââçêá Ä~êłíà~ îçäí iłëòä¼K ^ qÜÉêÉëá~åìãçí áë ÉÖóćíí îÝÖÉòíÝâK ^ âçäçòëîłêá ÉÖóÉíÉã Éäë═ âÝí ÝîÝÄÉå áë ãáåÇáÖ ÉÖóćííI ãáÉä═íí dóÉê═ÑÑó mÉëíêÉ ãÉåíK ^ò¼í~ êáíâłÄÄ~å äłíJ íłâ ÉÖóãłëíK kÝÜ~ j~Öó~êçêëòłÖçå dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ î~ä~ãÉäóáâ å~ÖóåÝåàÝåÝäI ÑçÖäółëò~íâçê î~Öó ÑłÅłåî~Çłëò~íçå Ýë åÝÜłåóëòçê îÝäÉíäÉåÄ═ä bêÇÝäóÄÉå áëK aÉ ~ Ä~êłíëłÖìâ Éíí═ä åÉã ëòÉåîÉÇÉíí ÅëçêÄłíI ÜáëòÉå ~ ëÉêÇćä═âçêÄ~ îáëëò~åóşä¼ ëòÉêÉíÉí ~ äÉÖÜ~í~äã~ë~ÄÄ â~éçÅëK Ëë Éò âĞíĞííÉ ĞëëòÉ ═âÉíI ëçââ~ä ëòçêçë~ÄÄ~åI ãáåí ~ êçâçåëłÖìâI ãÉäó âćäĞåÄÉå ÉäÝÖ âĞJ òÉäáI dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ å~Öó~åóà~ ~ò ĞêÉÖ ^ÄłÇó mÝíÉê å═îÝêÉ äÝîÝåK Ëë ëçâ ãłë ãÝäóÉå ÑÉâî═ ĞåíìÇ~íä~åI ÇÉ ~ååłä Éê═ëÉÄÄ ëòłä áë ĞëëòÉÑ▌òíÉ ═âÉíK pçâ ãłë Ü~ëçåä¼ îçåłë ãÉääÉíí ÖóÉêãÉâJ ëçêëìâ Ü~ëçåä¼ëłÖ~ áëK iłëòä¼ áë łêî~ Ñáş îçäíI ãÝÖ łêîłÄÄI ãáåí ═K kÉâáI _łäáåíå~âI ãÉÖã~J ê~Çí ~ò ~åóà~I Ýë îçäí áÖ~òá çííÜçå~I Üçî~ åó~ê~åí~ Ü~ò~âÉêćäí ~åå~â ãÉäÉÖ äÝÖâĞêÝÄÉK iłëòä¼ ~òçåÄ~å âáëâçêłÄ~å îÉëòíÉííÉ Éä ~ ëòćäÉáíK bÖóëòÉêêÉ ãáåÇ ~ âÉíí═íK qê~Öáâìë íĞêíÝåÉíI ãÉäóê═ä ~ Åë~äłÇÄ~å åÉã ëò−îÉëÉå ÄÉëòÝäíÉâI ^ò ~åóà~I ~òí ãçåÇàłâI åÉãÅë~â å~Öóçå ëòÝéI ÇÉ å~J Öóçå íÉÜÉíëÝÖÉëI ã▌îÝëòäÉäâ▌ ~ëëòçåó îçäíK pòÝéÉå ëòçÄêłëòçäí Ýë ÑĞëíĞííK iłëòä¼ ~äáÖ îçäí ÜłJ êçãÝîÉëI ãáâçê ~ò ~åóà~ ãÉÖëòĞâĞíí î~ä~âáîÉäK oĞîáÇÇÉä ~òìíłå ~ò ~éàłí ~ò ÉêÇ═å Ü~äî~ í~äłäJ íłâK ^ ë~àłí éìëâłà~ ĞäíÉ ãÉÖK ^ êçâçåëłÖ ~òí łää−íçíí~W îÝäÉíäÉå Ä~äÉëÉíK bò ~ ëĞíÝíI Äáòçåóí~ä~J åìä áëãÉêí íĞêíÝåÉí î~ä~ãá âçãçê ÜłííÉêÉí âĞäÅëĞåòĞíí ~ò ÉäÜ~Öóçíí âáë iłëòä¼ ÖóÉêãÉâÝîÉáJ åÉâK Ëë íĞÄÄÝ åÉã îçäí çííÜçå~ ëÉãK bäë═ÄÄÉå ~ å~Öó~åóàłÜçò âÉêćäíI ÇÉ ~åå~â éłê Ýî ãşäî~ ÄÉâĞîÉíâÉòÉíí Ü~äłä~ ìíłå ãłê Ñçäóîłëí áåíÝòÉíÄÉå ÝäíI Üçåå~å åó~ê~åí~ ~ å~ÖóåÝåàÉá îÉííÝâ âá Ýë ~ å~ÖóâçêşëłÖłáÖ ãáåÇáÖ Åë~â îÉåÇÝÖ îçäí î~ä~ÜçäI åÝÜ~ bêÇÝäóÄÉåI ÇÉ ~ äÉÖíĞÄÄÉí ~ aìJ åłåíşäçåI ~íóà~ å═îÝêÉáåÝäI ÑĞäîłäíî~ Üçä ~ò ÉÖóáâåÝäI Üçä ~ ãłëáâåłäI âáâ _ìÇ~éÉëíÉå ãÉåíÉâ ÑÝêàÜÉòI ~ò áÇ═ëÄáâ hçääçåáÅÜ ÜÉêÅÉÖÜÉòI ~ò áÑà~ÄÄáâ pòÉåíJdóĞêÖóá ^åí~ä Öê¼ÑÜçòK

_łäáåí âáÜ~àçäî~ ìíłå~åÝòÉíí ~ò ÉäëòłÖìäǼ ÑçÖ~íå~âK ^ ã~Ö~ë~å ÑĞäëòłää¼ éçêÑ~ä ãĞÖćä ãłê Åë~â âĞÇĞëÉå äłíí~ iłëòä¼í Éäí▌ååáI âá çÇ~íşä ~ ÑçêÇìä~íáÖ Ñçäóíçå áåíÉÖÉíÉíí îáëëò~K ^ÜçÖó −Öó âáÜ~àçäí ═ áë îáëëò~áåíîÉI şà~ÄÄ ÑçÖ~í Åë~ííçÖçíí ãłê ãÉääÝàÉK cÝäÑÉÇÉä▌ Üáåí¼K ^ âçÅëáÄ~å âÝí ÑÝêÑá ćäK gçÄÄê¼ä ~ò ĞêÉÖ hÉåÇó płåÇçêK bòí ~ hÉåÇóí bêÇÝäóÄÉå âÝí àÉäò═îÉä áë ÉäåÉîÉòíÝâK pòÉãÄÉ s~àÇł?Jå~â ëò¼ä−íçííłâI ÅÝäJ òłëë~ä ÉÖóáâ Ü−êåÉîÉë ═ëÝêÉI Ýë ãáîÉäÜçÖó ═ áëI ãáåí Éò ~ò Éä═ÇàÉI áÖÉå åó~â~ëI Éê═ëò~âçë å~Öóşê îçäíK kÝî~Ǽ ═ëÝí âćäĞåÄÉå ÉòÝêí äÉ áë ÑÉàÉòíÝâK ^ Üłí~ ãĞÖĞíí ~òçåÄ~å h~àëòł?Jå~â Ü−îíłâI ãáåÇÉå êçëëò~â~ê~í åÝäâćäI Åë~â ~òÝêíI ãáîÉä Ü~ ÄÉëòÝäí î~Öó ~ãá êáíâłå íĞêíÝåí ÉäJ ãçëçäóçÇçíí âáëëÝI Üłí ÑÝäêÉÜşò¼Ççíí ~ ëòłà~K s~ä~ãá êÝÖá â~êÇîłÖłëí¼ä îçäí ÉòI ãÉäóÉí Çşë Ä~J àìëò~ Åë~â ~äáÖ ÑĞÇĞíí ÉäI ë═í ãÝÖ ~äłÜşòí~ ~åå~â ~ âÉãÝåóI ÉäëòłåíI êçéé~åí ÑÝêÑá~ë àÉääÉÖÝíK ^ hÉåÇóÉâ äÉÖíĞÄÄàÝåÉâ îçäí î~ä~ãá áäóÉåI Öó~âê~å Öşåóçë ÝêíÉäã▌ é¼íåÉîÉK hÉääÉíí Éò ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíÝëćäI ãÉêí å~Öóçå ëçâ~å îçäí~âK ^ h~àëòłå? â−îćä ãÝÖ âÝí płåÇçê ÝäíI âáâ âĞòćä ~ò ÉÖóáâÉí jçòçÖ¼ë?Jå~â Ü−îíłâ åóìÖí~ä~å íÉêãÝëòÉíÉ ãá~ííI ~ ãłëáâ~í ãÉÖ ~ âçêíłêë~á wáåÇá?JåÉâ âÉêÉëòíÉäíÝâI ãÉêí ~òí í~äłäíłâ âáI ÜçÖó å~Öóçå Ü~ëçåä−í î~ä~ãá ^äÄ~åç wáåÇá åÉî▌ êÝÖá ê~Ää¼îÉòÝêÜÉòK ^ s~àÇ~ ãÉääÉíí hÉåÇó ^ãÄêìë ćäí ~ò ÉäÜ~ä~Ǽ ÑÝäÑÉÇÉä▌ÄÉåK bò íĞÄÄ ãáåí í−ò ÝîîÉä Ñá~í~ä~ÄÄ ~ h~àëòłåłäI å~Öóçå íłîçäáI ã~àÇåÉã åÝîêçâçå~ Åë~âI ãÝÖáë å~Öóçå Ü~ëçåä−íçíí ÜçòòłK ÏÖó îçäí Éò ~ò ĞëëòÉë hÉåÇóÉâåÝäK bååÉâ ~ ëò~éçê~ Ñ~àå~â ~âJ âçê~ ~ò łíĞêĞâ−í═ ÉêÉàÉI ÜçÖó Éäë═ äłíłëê~ ÑĞäáëãÉêÜÉí═â ãáåÇI Ç~Åłê~ ~åå~âI ÜçÖó Åë~äłÇàìâ ÉÖóÉë łÖ~á ãłê ëçâ åÉãòÉÇÝâ ¼í~ îłäí~â Éä ÉÖóãłëí¼äK jáåÇ Ä~êå~K jáåÇ îáäłÖçë ëòÉã▌I å~J Öóçå Éê═ë åĞîÝë▌I ã~àÇåÉã Äçòçåíçë ëòÉãĞäÇĞââÉäK Ëë ãáåÇÉåáâåÉâ íłã~ǼI Ü~êÅá~ëI ã~ÇłêJ Åë═ê çêê~ î~åK ËäÉë ë~ëçêêI ãáåí ~ò ĞêÉÖ h~àëòłÝI ë¼äóçãI ãáåí ~ò ^ãÄêìëÝ Ýë ~ íĞÄÄáåÝä îÝÖáÖ ~ò ĞëëòÉë ê~Ö~Ççò¼ã~ÇłêJí−éìëçâçåI ãáåÇÉå îłäíçò~íÄ~å ~ âÉëÉäó▌í═ä ~ îÝêÅëÝáÖI íĞîáëëòşê¼ ÖÝÄáÅëáÖK bê═ë ĞêĞâä═ÇÝëêÉ î~ääçíí åłäìâ ~ò áëI ÜçÖó ëçâ~å äÝîÝå Ýë ~ Åë~äłÇá î~Öóçå ãáåÇ àçÄJ Ä~å ãÉÖçëòçäîłåI íĞÄÄÉå ãłê ~ò Éä═ò═ âçêçëòíłäóÄ¼ä şÖóåÉîÉòÉíí à¼? Üłò~ëëłÖçí âĞíĞííÉâI Üçä Äáòçåó ~ Üçòçãłåó ëòÉÄÄI ãáåí ~ ãÉåó~ëëòçåóK Ëë ãÝÖáë> _łêãáäóÉå ëòáêáãłå î~Öó êşí å═í îÉííÉâ áë ÉäI ëłåíłí î~Öó ÖĞêÄÝíI Üłà~ëí î~Öó ÖÉêÉÄäóÝíI éáëòÝí î~Öó âêìãéäáçêêşíI ãáåÇÉåáâJ Ä═ä âáíÉåóÝëòíÉííÝâ ~ ã~Öìâ Éê═íÉäàÉë Ñ~àíłàłíI ~òí ~ò ÝäÉë éêçÑáäíI Ä~êå~ Ü~à~íI îáäłÖçë ëòÉãÉí Åëìé~ à¼âÝé▌ Ñáşâ~íI Åëáåçë äÉłåóâłâ~íK bò Éê═ë íĞêòëåÉâ ãáåíÜ~ à¼í íÉíí îçäå~ ~ò ~ ëçâ åóÉëÝë ëòłò~Ççââ~ä ÉòÉä═ííI ãáÇ═å ~ååóá hÉåÇóí îłÖí~â äÉ ~ îÝêé~ÇçåK ^ååłä àçÄÄ~å ë~êà~ÇòçííK ^ò ĞêÉÖ płåÇçê Ýë ~ò áÑà~ÄÄ ^ãÄêìë ~òçåÄ~å åÉãÅë~â ~êÅîçåłë~áâÄ~å Ü~ëçåä−íçíí~âI Ü~J åÉã ~ ãçÇçêìâÄ~å áëK jáåÇâÉíí═ å~Öóçå é¼êá~ë ÄÉëòÝÇ▌ îçäíK q~Ö~ÇłëíI ÄçëëòşëłÖçíI ë═í Öó~âê~å ÉääÉåíãçåÇłëí áë Åë~â ÉÖóJÉÖó íêłÖłê ëò¼î~ä áåíÝòíÉâ ÉäK ^ h~àëò~? âÉòÇíÉ Éòí Éä bêJ ÇÝäóÄÉåI Üçä ~ò ═ åÉãòÉÇÝâÉ Ýë ~ ãÉÖÉä═ò═â ëçÜ~ ÉÖóÉíäÉå ÅëşÑ ëò¼í âá åÉã ÉàíÉííÉâ ãÝÖ ÇćJ ÜĞë Ü~ê~ÖàìâÄ~å ëÉãK ^ âÝí hÉåÇó ãçÇçê~ ìÖó~å~òI ÇÉ ~ ã¼ÇëòÉê âćäĞåÄĞò═I ãÝÖáëW ~ s~àJ Ç~? ëĞíÝí é~ê~åÅëçä¼ Ü~åÖçåI ëòáÖçêş ÑÝäÉäãÉíÉë ~êÅÅ~ä ãçåÇçíí~ ÉòÉâÉíI Ýë åÉâáI ~âá ãáåÇáÖ áäóÉå òçêÇìä îłÖçíí çÇ~ ÉÖóJÉÖó êĞîáÇI ÖçêçãÄ~ Ñ═åÉîÉíI íÉêãÝëòÉíÉëI ÜçÖó åÉã ~â~Çí ìíłåò¼à~K `ë~â ÉÖó ~â~Çí Ýë Éò ~ò ÉÖó ÝééÉå hÉåÇó ^ãÄêìë îçäíK `ë~âÜçÖó ═ Åëìéłå ~ ãáí? ìíłåçòí~I ÇÉ ~ ãáâÝåí?JÉí å~Öóçå íÉÜÉíëÝÖÉëÉå łíã¼Ççë−íçíí~ ~ ã~Ö~ Ü~ëòåłê~K ┼ à¼äÉäâ▌ âÉJ ÇÝäóÉëëÝÖÖÉä ÇçÄí~ âá ã~ÖłÄ¼ä ~ äÉÖëòĞêåó▌ÄÄ ëò~î~â~íI åÉã çäó~å íłã~Ǽ Ü~åÖçåI ãáåí h~àëò~?I Ü~åÉã î~ä~ãá íÉêãÝëòÉíÉëI à¼âÉÇî▌ é~ê~ëòíçëëłÖÖ~äI ãáåíÜ~ ãłëâÝåí åÉã áë íìÇå~I ãáåíÜ~ Ñ~ê~Ö~íä~å ═ëòáåíÉ îçäí~ ãá~íí íÉååÝK jáåíÜ~ ÉÖÝëò äÝåóÉ ~òí ãçåÇ~åłW Ýå áÖ~òI ÜçÖó Çìêî~ î~ÖóçâI áÖ~òI ÅëşÑ~â~í ãçåÇçâI ÇÉ Üłí áäóÉååÉâ ëòćäÉííÉãI áäóÉå ═ëòáåíÉI é~ääÝêçò~íä~åI ÇÉ ÉÖóÉåÉëI áÖ~ò ÑÝêÑáå~â?I Ýë Éòí ~ ÄÉåóçãłëí áÖ~òçäí~ Ü~äîłåóâÝâ ëòÉãÉáåÉâ à¼ëłÖçë åÝòÝëÉI ãáåÇáÖ ãçëçäóê~ åó−ä¼I Çìòò~ÇíI ëòÝäÉë ëòłà~I ãÝäóÉå ÄşÖ¼ Ü~åÖà~ Ýë ~ò ~ íłÖ~å äÝé═I äçãÜ~

àłêłë~I ãÉäóí═ä ãÉÖÇçÄÄ~åí ~ é~Çä¼K jáåÇÉò ÉÖóćííîÝîÉ êçéé~åí ãÉÖåóÉê═îÝ íÉííÉ Éòí ~ í~ÖÄ~J ëò~â~Çí ÉãÄÉêíI ëòÉêÉííÉ ãáåÇÉåâáX ëçâ å═ áë ÄçäçåÇìäí ÝêíÉX åÉã ÅëçÇ~ ÜłíI ÜçÖó ãáÇ═å ^ÄłÇó _łäáåí ~ âáäÉåÅîÉåÉë ÝîÉâ îÝÖÝå ~ âçäçòëîłêá ÉÖóÉíÉãêÉ àĞííI ~ Ñá~í~äçâ îÉòÝêćâćä íÉJ âáåíÉííÝâ ^ãÄêìë ÄłDí?K jáåÇ~ååóá~å ═í ìíłåçòíłâK `ë~â ~ò îçäí ÑÝêÑá~ë ÑÝêÑáI ~âá şÖó ÄÉëòÝäíI ãáåí Éò ~ò ═ áÇÉłäàìâI ~âá íìÇçíí ëòÝéÉå âłêçãâçÇåáI Çìêî~ ëò¼â~í ò~Ñíçë~å âáÄĞâåáI Ýë ~ÑÑÉâíłäí éáéÉêâ═ÅåÉâI ~åółJ ã~ëëòçåó â~íçåłàłå~â −íÝäíÉâ ãáåÇÉåâáíI ~âá ìÇî~êá~ë Ü~åÖçí Ü~ëòåłäíK jłëÄ~å áë îÉòÝêćâ îçäí ^ãÄêìëK k~Öó ãìä~í¼ îçäíK pçâ~í âçêÜÉäóâÉÇ═I Ç~Åłê~ ~åå~âI ÜçÖó ãłê êÝÖí═ä Üłò~ë Ýë Üłêçã Ñáşå~âI åÝÖó äÉłåóå~â ~ò ~éà~K pçâ~í áîçíí Ýë Öó~âê~åK aÉ ~ò áí~äí à¼ä Ä−êí~ Ýë Ü~ hçäçòëîłêê~ ÄÉàĞíí ãłêéÉÇáÖ ëçâëòçê îçäí Üçëëò~ë~å ~ îłêçëçå I ãáåÇÉå ÝààÉä ÅáÖłåóI å~Öó íêáåâìã? Ýë ÇłêáǼK ^ Ñá~í~äçâ éÉêëòÉ ãáåÇÉåÄÉå îÉäÉ í~êíçíí~âK _łäáåí ãçëíI ^ãÄêìë ÄłD äłííłê~I ÝäÝåâÉå ÉãäÝâÉòÉíí îáëëò~I ãÉååóáêÉ ãÉÖäÉéíÉ ═í ~ò ~ Ñçäóíçåçë íáîçêåółòłëI ãÉäó ~ââçêáÄ~å Ç−îçíí Ýë ~ãÉäóÄÉ Ü~ã~êçë~å ÄÉäÉÉëÉíí ═ áëI Äłê î~ä¼àłÄ~å åÉã îçäí âÉÇîÝêÉK e~ âÝë═ÄÄI åÉã éÉÇáÖ çäó~å å~Öóçå Ñá~í~äçåI ~äáÖ NU ÝîÉë âçêÄ~åI Ü~ åÉã âĞòîÉíäÉåćä ~Äļä ~ òłêâ¼òçíí áåíÉêåłíìëļä âáäÝéîÉ àìí ÉÄÄÉ ~ò ĞêĞââÝ ãìä~í¼ âĞêåóÉòÉíÄÉI í~äłå ÉääÉåí íìJ Ççíí îçäå~ łääåá ~åå~â ~ò łêå~âI ãÉäó ═í Ýë îÉäÉ ÉÖóćíí dóÉê═ÑÑó iłëòä¼í áë ã~Öłî~ä ëçÇçêí~K aÉ −Öó âÝéíÉäÉå îçäí ãłëâÝåí íÉååáK ^ååłä âÉîÝëÄÝI ãáîÉä ═âÉí âÉíí═àćâÉí Ç~Åłê~I ÜçÖó ~ äÉÖíĞÄÄàÝîÉä êçâçåëłÖÄ~å îçäí~â ãáåÇâÉííÉå ãÝÖáë î~ä~ÜçÖó áÇÉÖÉåâÝåíI àĞîÉîÝåóâÝåí âÉJ òÉäíÝâI áÖ~òłå à¼ä ÑĞä åÉã ãÉäÉÖÉÇíÉâ îÉäćâ Ýë åÉã é~àíłëâçÇí~â Äáò~äã~ë~åI ~ÜçÖó ÉÖóãłë âĞòĞíí íÉííÝâ ~òçâI ~âáâ áÇÉÜ~ò~ ÉÖóćíí å═ííÉâ ÑĞäK bòí ~ í~êí¼òâçÇłëíI Éòí ~ ä~éé~åÖ¼ ÉääÉåëòÉåJ îÉí ëÉããá ãÉÖÑçÖÜ~í¼I ëÉããá ëò¼îł íÉÜÉí═I ëÉããá çäó~å åÉã ãìí~íí~I ~ãáí ëòłãçå äÉÜÉíÉíí îçäå~ âÝêåáI ÇÉ ãÝÖáë çíí îçäíI çíí îçäí ãáåÇáÖ ÉòÉê ~éê¼ëłÖ~áÄ~å ~ ãáåÇÉåå~éá í~äłäâçòłëå~âK `ë~â åÝÜ~I áí~äçë ÑÉààÉä ÉàíÉíí âá î~ä~âá î~ä~ãá ÅÝäòłëí ÉêêÉI î~ä~ãá ~ÑÑÝäÝíI ÜçÖóW å~ éÉêëòÉI ~âá _ÝÅëÜÉò î~å ëòçâî~>? î~Öó ÜçÖóW ã~Öó~êçêëòłÖáåłä Éò éÉêëòÉ ãłë>? aÉ Éò îçäí ãáåJ ÇÉåK dóÉê═ÑÑó iłëòä¼î~ä ëòÉãÄÉå ~ Ü~åÖìä~í êĞîáÇÉëÉå ãÉÖÉåóÜćäíK kÉâá å~Öó Ü~ëòåłê~ îłäí ÉÄÄÉå ~ âĞêÄÉåI ÜçÖó áÖÉå à¼ä ÜÉÖÉÇćäíI ãłë Ü~åÖëòÉêÉââÉä áë éê¼Äłäâçòçíí ~ âĞòÝéáëâçä~á ÝîÉáÄÉå Ýë åÝÜłåó ÜÝí ~ä~íí ãłê ÅáÖłåóçë~å íìÇçíí àłíëò~åá ~ éê−ãłëë~ä ÑĞäîłäíî~I ãłëâçê íłêçÖ~í¼í Ñşàí î~Öó âä~êáåÝíçíK båóÜćäíI ÇÉ Éä åÉã í▌åí ëçÜ~K _łäáåíí~ä ëòÉãÄÉå ~òçåÄ~å åÉã îłäíçòçíí ãÉÖ ëÉããáí Éò ~ Äìêâçäí áÇÉÖÉåâÉÇÝëK qłå ãÉêí åÉã íìÇçíí ëçÜ~ î~ä¼Ä~åI ĞåÑÉäÉÇÝëáÖ ÄÉêşÖåáK _łêãÉååóáí áîçíí áëI ãáåÇáÖ íìÇí~I ãáí ãçåÇI ãáí íÉëò Ýë ~òí áëI ~ãáí ãłëçâ íÉëòåÉâK kÉã íìÇçíí ëò~Ä~Çìäåá ~íí¼ä ~ Ä−êłä¼ âêáíáâìëí¼äI âáí ã~J ÖłÄ~å ÜçêÇçíí Ýë ~âá ÄÉååÉ äÉÖÄÉä═ä ãáåÇáÖ ÝÄêÉå Ýë Öşåóçë~å ÑáÖóÉäíÉI ãáÇ═å íłåÅçäí áåÖìààJ Ä~å ~ ÅáÖłåó Éä═ííI î~Öó âìêàçåÖ~íçííI î~Öó Ç~äçäíI Üłí êłãçåÇí~W qÉ âÝéãìí~í¼ î~ÖóI Ñá~ãI ãáÝêí Åëáåłäëò ã~Ö~Çļä ÄçäçåÇçí\? ┼ ãÝÖáë íçîłÄÄ àłêí~ ëçâłáÖ ~òí ~ò ìí~íK hĞòÉä ~â~êí ÑÝêâ═òåá ~ âçêíłêë~áÜçò Ýë ãáåÇáÖ êÉJ ãÝäîÉI ÜçÖó ÄÉÄçÅëłíàłâ ã~Öìâ âĞòÝI ÉäÑÉäÉÇáâ îÝÖêÉ áÇÉÖÉå ãáîçäíłíI Üłí éê¼Äłäí ëçâ~í áååáI ëçâ~í ãìä~íåá îÉäćâI áäóÉåâçê íĞêí Ýë òşòçíí ═ áë Ýë Éä áë ãÉåí ~ÇÇáÖ ~ ëòÝäë═ Ü~íłêáÖI ãÉäóÉí ~ò ~ ëçÜ~ Éä åÉã ~äî¼ ÉääÉå═ê ~ äÉäâÝÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ~ ëòłãłê~K ÏÖó éê¼Äłäí ÉäîÉÖóćäåá ~ íłêë~á âĞòĞííI âáâ éáéçÖó~ ÑêłíÉêåÉâ ÄÉÅëãÝêÉäíÝâ ~òíI ~âá åÉã áîçííI î~Öó Åë~â ãÝêíÝââÉäI ~òíI ~âá åÉã ÄçäçåÇìäí ãÉÖI ÜçÖóÜ~ ÅáÖłåóÄ~åÇłí Ü~ääçííI ~âá åÉã íìÇí~ ëòĞîÉÖÝí ãáåÇÉå ã~Öó~ê Ç~äå~âI ~âáåÉâ åÉã îçäí ë~àłí å¼íłà~I ãÉäóåÉâ Ü~ää~íłê~ î~Öó ~ò ~ëòí~äê~ âÉääÉíí ÄçêìäåáI î~Öó Ü~ åÉã áë ëòÝâäłÄ~í î~Öó íćâêĞíI ÇÉ äÉÖ~äłÄÄáë éçÜ~ê~â~í íĞêåáK ÏÖó íÉíí ^ãÄêìë ÄłD áëI Üłí −Öó íÉííÉâ ãáåÇI Ýë âćäĞåĞëÉå ༠é~àíłëå~â ëòłã−íçíí ~òI ~âá êÉÖÖÉä ÑÉäÝ ~ éê−ãłë ĞäÝÄÉ ćäí ÄşëçåÖî~ î~Öó ãÉÖÅë¼âçäí~ ~ ÖçêÇçåâłëíK pçâ êÝëòÉ îçäí ãáåÇÉÄÄÉå éÉêëòÉ ~ îÉêëÉåÖÝëåÉâK bÖóãłëçå íşäíÉååáI âćäĞåÄ äÉÖÝåóåÉâ äÉååá> Éò íÉêãÝëòÉíÉë áåÇìä~í~ ~ Ñá~í~äÉãÄÉêåÉâK Ëë ëçâ é¼ò áë Ýë ëçâ ã~àçãâçÇłë áëK

jłëå~é äÉÖíĞÄÄÉå Éä áë ÜÉåÅÉÖíÉâ îÉäÉW g~àI ÄÉ êÝëòÉÖ îçäí~ã ~ò ÝààÉä>? Ýë Éòí ~ âçåJ íÉëòâłâå~â áë ÉäãçåÇíłâI âáâ şÖó íÉííÉâI ãáåíÜ~ Éò å~Öóçå áãéçåłäå~ åÉâáâK ^ãá åÉã ÅëçÇ~K eáëòÉå ~ äÉłåó ~ò ═ łäí~äłåçë íÉíëòÉåá îłÖółëłÄ~åI ÑÝêàî~Çłëòłë âĞòÄÉå ~ò áäóÉå ÄÉëòÝÇÉí åÉã îÉëòá î~ä~ãá âçãçäó~å Ñ═I ÜçÖó ÑçÖä~äâçòå~â îÉäÉ Ýë Äáò~äã~ëâçÇå~â âÉÇîÉëÉåK ^òÝêí áë ÉäÝÖ à¼ ëò−îîÉä îÉííÝâI ãÉêí ~åå~âI ~âá ~ò áäóÉåÝêí êçâçåëòÉåîÉí ÝêÉò Ýë ãìí~íà~I ÜçÖó ═ áë ê~J àçåÖ ~ ã~Öó~ê å¼íłÝêíI ~åå~â ë▌ê▌ÄÄÉå Üşòå~â ëòÉêÉåłÇçí ~ò ~Ää~â~ ~äłI ~ãáí ÅáÖłåóçòłë âĞòJ ÄÉå î~Öó ìíłå~ áääÉíí îáååáK ^ ã~ãłâ ëÉã ćíâĞòíÉâ ãÉÖ å~Öóçå ÉòÉâÉåK ^ ÑÝêàÉáâ ~ DQU ìíłå ÑĞäå═íí åÉãòÉÇÝâÄ═ä î~ä¼â îçäí~âI âáâ âĞòćä å~Öóçå ëçâ~å ~ò ~Äëòçäìíáòãìë ÝîÉáÄÉåI ãáâçê ~ åÉãÉëá êÉåÇ Ñá~í~J äÉãÄÉêÉá âĞòëòçäÖłä~íê~ ~ÇÇáÖá Ñ═ÑçÖä~äâçòłëìâê~ åÉã ãÉÜÉííÉâI âÝåóëòÉê▌ ëÉããáííÉîÝJ ëćâ ãá~íí Äáòçåó ÉäÝÖ ë▌ê▌å áíí~âK jÝÖáë ༠ÑÝêàÉâ äÉííÉâ Ýë Ü~ áëòłâçëëłÖ ãá~íí Éä áë éìëòíìäí ÉÖóJâÉíí═ âĞòćäĞâI íłå ~ ÑÉäÉëÝÖćâÉí âÉää îłÇçäåáI ~ãáÝêí åÉã í~êíçíí~ â~åíłêçå ~ò ìêłí>\ ^ ã~ãłâå~â ãÝÖ ÉÖó çâìâ îçäí ~êê~I ÜçÖó ÉäåÝò═â äÉÖóÉåÉâW ~ò áäóÉå ÉêÇÝäóá ÅáÖłåóçòłë åÝÜ~ åÝÜłåó ¼êłáÖ ~ äÉłåó~áâ íłêë~ëłÖłÄ~å Ñçäóí äÉ Ýë áäóÉåâçê âĞååóÉÄÄÉå ãÉÖâÝêáâ ~ âÉòćâÉí î~Öó Ü~ ~ ÑÝêÑá~â ÉòÉâ åÝäâćä ãìä~íí~âI Ýë Éò îçäí ~ äÉÖÖó~âçêáÄÄ Ýë äÉÖáí~äçë~ÄÄ ÅáÖłåóçòłëI ~ââçê Åë~âáë ã~Öìâ âĞòĞíí îçäí~â Ýë åÉã îçäí ~êê~ ÉëÉíI ÜçÖó î~ä~ãá êçëëòÑÝäÝâÉí? çÇ~ÄçÅëłJ íçíí~â îçäå~K ^ò áÇ═ë ÜĞäÖóÉâ íÉÜłí àçÄÄ ëòÉêÉííÝâI Ü~ ~ Ñá~í~äÉãÄÉêÉâ ÅáÖłåó ãÉääÉíí íĞäíáâ ~ò Ýàëò~âłíI ãáåíÜ~ fëíÉå íìÇà~I äÉäâÉãI ÜçÖó Üçîł àłêåłå~â Ýë ãÝÖ î~ä~ãá ÄÉíÉÖëÝÖÉí ëòÉÇåÝJ åÉâ ÑĞä?K G ÏÖó îáëëò~ÖçåÇçäî~I _łäáåí ĞíJÜ~í Ýî íłîä~íłÄ¼ä îáäłÖçë~ÄÄ~å äłíí~ ÉòÉâÉí ~ò ĞëëòÉÑćÖÖÝëÉJ âÉíI ëçââ~ä íáëòíłÄÄ~åI ãáåí ÉÖóÉíÉãá ÝîÉá ~ä~ííK fÖÉå> ~ äÉłåóçâ şÖóëò¼äîłå ãáåÇ ÄáòçJ åóçë Äłãìä~íçí ÝêÉòíÉâ î~Öó äÉÖ~äłÄÄáë ëò−åäÉäíÉâ çäó~å ÑÝêÑá áêłåíI ~âá å~Öó âçêÜÉäó Ü−êÝÄÉå łääíK `ë~â ÉÖÖóÉä í~äłäâçòçííI ~âá êçëëò~ää¼ä~Ö ĞëëòÉêłåÅçäí~ Éê═ëÉå ê~àòçäí ÉÖóÉåÉë ëòÉãĞäÇĞJ âÉáí Ýë ÑĞäÉãÉäíÉ ~ò łääłíI Ü~ î~ä~âá áäóÉååÉä ~â~êí éłîłëâçÇåá Éä═ííÉK `ë~â ÉÖó îçäíW jáä¼íÜ ^ÇêáÉååÉK cìêÅë~I Ğåłää¼ ÖçåÇçäâçòłëş äÉłåó> iÉÖíĞÄÄ ÇçäçÖÄ~å ãłëI ãáåí ~ íĞÄÄáK `ëłêÇłëí åÉã íłåÅçäíI ÉÖó î~äÅÉê îçäí ~ å¼íłà~I éÉòëÖ═Ä═ä áë ~äáÖ áîçíí Ýë ãáåÇáÖ î~ä~ãá âçãçäó ãÉÖÖçåÇçäíJ ëłÖ îçäí ~ åÝòÝëÝÄÉåK hÉÇîÉë Ýë å~Öóçå áåíÉääáÖÉåëK eçÖó ãÉÜÉíÉíí ÑÝêàÜÉò ~ÜÜçò ~ ëĞíÝí åÝJ òÝë▌ ròÇó młäÜçò> eáłÄ~> ^ å═â ëòÉêÉíáâ ~ò çäó~å ëłíłåá éçÑłâ~í> ÖçåÇçäí~I Ýë ~ÜçÖó Éò ÉëòÝÄÉ àìíçííI áëãÝí ÑĞäÝÄêÉÇí âáëëÝ ÄÉååÉ ~ò ~ ÄçëëòşëłÖI ãÉäó ãáåÇÉå çâ åÝäâćä ÉäĞåíĞííÉ îçäíI ãáâçê ãçëí âÝí ÝîÉ ãÉÖÜ~ääçíí~ ~ò ^ÇêáÉååÉ ÉäàÉÖóòÝëÝíK kÉã ÑÝäíÝâÉåóëÝÖÄ═äK ÛI åÉã> aÉÜçÖó> G jáâçê ^ÇêáÉååÉJí ÄÉãìí~ííłâ DVUJÄ~å í~î~ëëò~äI ═ ãłê åÉÖóÉÇÝîÉë àçÖłëò îçäí Ýë ~ââçê Ñçäóí äÉÖÜÉîÉëÉÄÄÉå ~ò ═ ÇçäÖ~ ~ ëòÝé âáë ^ÄçåóáåÝî~äK pòÉåîÉÇÝäóÉë ćÖóK bäë═ ~ëëòçåóÇçäJ Ö~I ~ãá ÝäÉíÝÄÉå ëòłã−íçííK fòÖ~äã~ë î~Çłëò~í ܼå~éçâçå łíI îÝÖêÉ ëçâ â−åò¼ ÑÝäíÝë Ýë ÅëáääçÖ¼ êÉãÝåó ìíłå Çá~Ç~äã~ë íÉäàÉëćäÝë> bò ÝééÉå ~ââçê ãáåÇÉå áÇÉÖÝíI ãáåÇÉå ëòÉêÉäãá îłÖółíI ãáåÇÉå ÝêòÝâÝí äÉâĞíĞííÉK jáä¼íÜÝâ ÜłòłÜçò íÉÜłí åÉã ëòÉêÉäÉã ãá~íí àłêíK bò ^ÇêáÉååÉJåÉä ëçÜ~ åÉã àĞíí ëò¼Ä~K jÝÖ ãáåí íÝã~ ëÉãK cäĞêí ëÉã îçäí âĞòĞííćâI Ýë ÑäĞêíÄÉëòÝÇ ëÉãK pçÜ~ ÉÖó éáää~å~íáÖ ãÉÖ åÉã â−îłåí~ ãáåí å═íI ÄłêãáäóÉå Üçëëò~ë~å íłåÅçäí~â ÉÖóćííK _łêãÉååóáí ćäí îÉäÉ âÉííÉëÄÉåI ÄłêãáäóÉå ëçâëòçêI ã~àÇåÉã å~éçåí~ í~äłäâçòí~âK ^ò ═ íłêë~ëłÖìâÄ~å ~ò åÉã àÉäÉåíÉíí ëÉããáíI Ü~ ÉÖóJÉÖó áÑàşÉãÄÉê áäóÉå Öó~âê~å àłêí î~ä~J ãÉäóáâ å~ÖóäÉłåóçë ÜłòÜçòK ^ââçêáÄ~å ÝäÝåâ íłêë~Ç~äãá ÝäÉí îçäí hçäçòëîłêí Ýë ~ îáÇÝâá ãÝJ êÉí▌ îłêçëÄ~å ~ãşÖó áë ãáåÇÉåâá ãáåÇÉåâáîÉä Ñçäóíçå í~äłäâçòçííK ^ò ÉêÇÝäóá î~Öóçåçë~ÄÄ Åë~äłÇçâ ãÝÖ ãáåÇ çíí íÉäÉäíÉâ Ýë ÇÝäìíłåçåâÝåí ãáåÇÉå Ñçêã~J ëłÖ åÝäâćä ÑçÖ~Çí~âK ^ò ĞëëòÉë ĞêÉÖ ÇłãłâI ìåçâłáâI êçâçå~áâ Ýë íáëòíÉä═áâ Ü~ÇłíI ~ å~ÖóäÉłJ

åóçë Üłò~â éÉÇáÖ ~ò ~ââçê îáäłÖÄ~ àłê¼ şêÑá?Jâ~íK `ëìéłå ÉÄÝÇ î~Öó î~Åëçêłê~ âÉääÉíí ãÉÖÜ−J îłëí îłêåáK ròëçåå~áÇ═ÄÉå áåâłÄÄ ~ò í▌åí ÑĞäI Ü~ î~ä~âá å~éçâçå łí åÉã ãìí~íà~ ã~ÖłíK bòÝêí íÉÜłí ~ò âçêłåíëÉã àÉäÉåíÉíí ìÇî~êäłëíI Ü~ î~ä~âá ~âłê ãáåÇÉåå~é ÉäàĞíí Ü~Äçë âłîÝê~?I ãÉêí ~ââçê ãÝÖ ~ò àłêí~ áåâłÄÄI ãáåí ~ò ~åÖçäçë íÉ~K oÉåÇëòÉêáåí ÜłêçãJåÝÖó äÉłåóI ĞíJÜ~í Ñáş ÉÖóJÉÖó áåíáãÉÄÄ âĞêí ~äâçíçííI êçâçåëłÖìâ î~Öó ëòáãéłíáłáâ ëòÉêáåíI âáâ Ñçäóîłëí ÉÖóćíí îçäí~âI íÉåáëòåÝäI çòëçååłåI ëò−åÜłòÄ~å î~Öó âáêłåÇìJ äłëçâçåK oçâçåëòÉåî Ýë Ä~êłíëłÖçë ÝêÇÉâä═ÇÝëI Éò îçäí ~ò áäóÉå Åëçéçêíçâ ĞëëòÉÑ▌ò═ â~éÅë~K fÖÉåI êçâçåëòÉåî> `ë~â Éååóá îçäí _łäáåí Ýë jáä¼íÜ ^ÇêáÉååÉ âĞòĞíí áëK hÝíëÝÖíÉäÉåI ÜçÖó ^ÇêáÉååÉ ëòÝéëÝÖÉ áë âĞòêÉàłíëòçííI ÇÉ _łäáåí şÖó ÝêÉòíÉI ÜçÖó Åëìéłå íłêÖóáä~Öçë~å íÉíëòáâ åÉâáI ãáåí ~ÜçÖó î~ä~ãá Ñáåçã ÝâëòÉê î~Öó ÉÖó âáîłä¼ ÄêçåòK qÉíëòáâ ~ò ~ ëìÇłêI ãÝÖ å~Öóçå äÉłåóçë íÉêãÉíÉI ~ò ~ âĞååó▌ Ýë ãÝÖáë Éê═êÉ î~ää¼ àłêłë~I ãÉäóåÉâ äłíłëłåłä ãáåÇáÖ ~ î~Çłëò¼ aá~å~ âÝéÝêÉ âÉääÉíí ÖçåÇçäåá~I ãÉäó ~ içìîêÉ cçåí~áJ åÉÄäÉ~ìJíÉêãÝåÉâ ÉÖóáâ âáåÅëÉK rÖó~å~òçâ ~ âáëëÝ ÉäÜçëëò~ÄÄ−íçíí ~êłåóçâI ~ò ~ îáëòçåóä~Ö éáÅá ÑÉàI ~ò ~ êìÖ~äã~ë îáëëò~Ü~àä¼ ÇÉêÝâI ~ãáåí ~ò áëíÉåå═ ÉÖóáâ âÉòÝîÉä ~ îłää~ ÑĞäĞíí ÉÖó åóáJ ä~í îÉëò âá ~ Üłíłå ÑćÖÖ═ íÉÖÉòÄ═äK rÖó~å~ò ~ ëáã~I Üçëëòş âáäÝéÝëK Ëë ~ ëò−å áë ~òW ÉÖóÉåä═Éå ÉäÉÑłåíÅëçåíëò−å▌ Ä═êI ãÉäó ãáåíÜ~ Ü~äîłåó~å ÄÉ îçäå~ ~ê~åóçòî~K fäóÉå Ü~äâìä îáäłÖ−í¼ ~ò ~êJ Å~I ~ åó~â~I ~ â~êà~I áäóÉå ~ îłää áë ~ Äłäá êìÜ~ âáîłÖçíí åó−äłë~ ÑĞäĞííK `ë~â ~ Ü~à ãłë Ýë ~ ëòÉãI ãÉêí ~ò ~ aá~å~ ëò═âÉ Ýë âÝâ ëòÉã▌I ã−Ö jáä¼íÜ ^ÇêáÉååÉJåÉâ Ä~êå~ Üìääłãò¼ Ü~à~ î~åI ãÉäóÉí ãáåíÜ~ ãáåÇáÖ î~ä~ãá îáÜ~ê äçÄçÖí~íå~ Ýë ëłêÖ~ Äçêçëíółåâ═ ëòÉãÉáK fÖÉå> iłíåá âÉääÉãÉë îçäí Ýë ÝêÇÉâÉë îÉäÉ ÄÉëòÝäÖÉíåáK ËêÇÉâÉë áÇÉłá îçäí~â ãáåÇÉåÑÝäÝê═äK pòçâ~íä~åìä ÉÖóÝåáÉâ áäóÉå Ñá~í~ä å═åÝäK k~Öóçå ã▌îÉäí áëK qłêë~äÖłë âĞòÄÉå åÉã âÉääÉíí âÉJ êćäåáÉ ~ âćäÑĞäÇá îçå~íâçòłëş íÝãłâ~íI îáäłÖíĞêíÝåÉäãá î~Öó áêçÇ~äãá Üáî~íâçòłëçâ~íI ãÉäóÉJ âÝêí åÝãÉäóÉâ ãÉÖçêêçäí~â Ýë ~òí ÜáííÝâ ê¼ä~I ÜçÖó Üáî~äâçÇåá ~â~ê ~ò ═ áëãÉêÉíÉáîÉäK ^ÇêáÉåJ åÉ ãÉÖäÉé═Éå íłàÝâçòçíí îçäí ÉòÉâÄÉåK háí▌å═Éå ÄÉëòÝäí åóÉäîÉâÉíK oçéé~åí ëòÉêÉíÉíí çäî~ëåáI ÇÉ ~òí ~ âçåíÉëòäáíÉê~íşêłíI ~ãÉääóÉä ~ò ~ââçêá äÉłåóçâ~í âáòłê¼ä~Ö í~êíçííłâI äłò~Ççòî~ ìíłäí~K iłò~Ççòî~I ãÉêí ═ ~ÄÄ~å ~ ä~ìë~ååÉJá áåíÝòÉíÄÉåI ãÉäóÄÉå åÉîÉäíÝâI Ü~ääçíí cä~ìÄÉêí Ýë _~äò~Åê¼äI fÄëÉåê═ä Ýë qçäëòíçàê¼ä Ýë ÉãÝëòí═ îłÖó Ýäí ÄÉååÉ ãÉÖáëãÉêâÉÇåá âçãçäó ÝêíÝâ▌ ã▌îÉââÉäK fäóÉåê═ä ÉëÉíí îłòä~íçë~å ëò¼I ãáÇ═å ã~àÇåÉã îÝäÉíäÉåćä Éä═ëòĞê î~Åëçêłäí îÉäÉ ~òçå ~ ÄłJ äçåI ãÉäó ^ÇêáÉååÉJåÉâ Éäë═ Äłäà~ îçäíK ^òìíłå ÇÝäìíłåçåâÝåí ãáåÇ ë▌ê▌ÄÄÉå äłíçÖ~íçíí Éä jáä¼íÜÝâÜçòK _łäáåí ~ÄÄ~å ~ò áÇ═ÄÉå áëãÉêâÉÇÉíí ãÉÖ péÉåÅÉêêÉäK k~Öóçå Ü~íçíí êÉłK hćäĞåĞëÉå ~ mêáåÅáéäÉë çÑ pçÅáçäçÖó? Éäë═ âĞíÉíÉI ãÉäó ~ò ═ëÑçÖ~äã~â~í íłêÖó~äà~W ~ò fëíÉåJÉëòãÝåÉâI äÝJ äÉâÜáîÝëåÉâ âÉäÉíâÉòÝëÝí ~ò ═ëÉãÄÉêÄÉåK jáîÉä å~Öóçå íÉäÉ îçäí ÉòòÉä ~ò çäî~ëãłååó~äI ĞåâÝåíÉäÉå Éêê═ä ÄÉëòÝäí ~ äÉłåóå~â Ýë ãÉÖJ äÉéíÉ ~ò ~ îáëëòÜ~åÖI ãÉäó ~ ëò~î~áê~ ÑÉäÉäíK ^ò ~ ëòÉääÉãá ëòçãàşëłÖI ~ãÉääóÉä ÑçÖ~Çí~K Ëë ÉäÉáåíÉ ÉòÉå ~ åóçãçå áåÇìäí Éä ~ íłêë~äÖłëìâI Ü~ âÉííÉå ã~ê~Çí~âK mÉêëòÉ åÉã łääí~â ãÉÖ Åë~â ÉÖó íÝãłåłä Ýë âÝë═ÄÄ ëòłãí~ä~å éêçÄäÝãłí ÝêáåíîÉI ãáåÇ íçî~ëòłääí ~ ëò¼ ~òò~ä ~ò ĞêĞââÝ ëÉàJ í═I âÉêÉë═ áåÇìä~íí~äI ãÉäó ~ Ñá~í~äâçêá ÖçåÇçäâçòłëå~â ÉÖóáâ ë~àłíçëëłÖ~K _łäáåíÄ~å îáëëò~J ÅëÉåÖÉíí ëçâ ãáåÇÉåI ~ãáí ãÝÖ å~Öó~íóàłí¼ä Ü~ääçííI ëçâ ãçëçäóÖ¼~å ÄĞäÅë −íÝäÉí ÉãÄÉêÉâê═ä Ýë ÇçäÖçâê¼äI ~ò ~ ëòÝäÉë äłí¼âĞê▌ ÝêíÝâÉäÝëÉ ~ îáäłÖå~âI ãÉäóÉí Åë~â ãçëí âÉòÇÉíí àçÄÄ~å ãÉÖJ ÝêíÉåá Ýë ëçâ ãáåÇÉåI ~ãáí ãłê ~ò ĞêÉÖşê ~ íÉêãÝëòÉííìÇçãłåóçââ~ä â~éÅëçä~íÄ~å çäó~å ĞëëòÉÑçÖä~ä¼~å ã~Öó~êłòçíí ~ò ~ââçê NOJNQ ÝîÉë Ñáşå~âK ^òI ÜçÖó ãçëí ═ ã~Öó~êłòI ÜçÖó ãçëí ═ ~Çà~ Éòí íçîłÄÄI Ü−òÉäÖÉíí ~ ÜáşëłÖłå~âI ÇÉ ~ò áë à¼äÉëÉííI ~ò áë îçåò¼ îçäíI ÜçÖó ÉååÉâ ~ ãáåÇáÖ ÑáÖóÉä═I ÉååÉâ ~ ãáåÇáÖ ÝêÇÉâÉëÉå îłä~ëòçä¼ äÉłåóå~â ëòÉÄÄÉåI ëò−åÉëÉÄÄÉå íìÇçíí ÄÉJ ëòÝäåáI ãáåí Äłêâá ãłëå~âI ãáåíÜ~ ~åå~â àÉäÉåäÝíÉ Ýë ~ êÉłëòÉÖòÉíí Äçêçëíółåëò−å ëòÉãÉ ÑĞäÑçJ âçòåł Éä═~ǼâÝéÉëëÝÖÉáíK

pçâJëçâ ÇÝäìíłåí íĞäíĞííÉâ −ÖóI Öóçêë~å Éäëòłää¼ ¼êłâ~íK _łê åóşäí~â ~ å~éçâI êÉåÇëòÉêáåí ëĞíÝíÉÇåá âÉòÇÉíí ãłêI ãáÇ═å îÝÖÉ äÉíí ~ò áäóÉå éłêÄÉJ ëòÝÇåÉâK kÝÜ~ ÉÖóJÉÖó ãÉÖâÝëÉíí îÉåÇÝÖ àĞííI ÇÉ äÉÖíĞÄÄëòĞê ãłëâÝåí ëò~â~Çí îÝÖÉK ^ ãáåÇáÖ åóáJ íçíí ëòłêåó~ë~àí¼Ä¼äI ãÉäó ~ âÝí ëò~äçåí ĞëëòÉâĞíĞííÉI ~ jáä¼íÜ ã~ã~ éÉÇłåëI ëòáÖçêş Ü~åÖà~W æjáÝêí ćäíĞâ çíí ~ ëĞíÝíÄÉåI ^ÇÇó\ qìÇçÇI ÜçÖó åÉã ëòÉêÉíÉãK ^òçåå~ä Öóşàíë äłãéłí> ^ÇêáÉååÉ ëò¼ åÝäâćä âÉäí ÑĞäK bÖó éáää~å~íáÖ ãÉÖłääíI ãáåíÜ~ Éê═í îÉååÉ ã~ÖłåI ÜçÖó ÉåÖÉJ ÇÉäãÉëâÉÇàÝâI ÜçÖó åÉ îłä~ëòçäàçå îáëëò~ łääí Ç~Åçë~åI ÑĞäÉãÉäí ÑÉààÉä åÝòîÉ ã~Ö~ ÉäÝ ~ ÜçJ ãłäóÄ~ ~òíłå Üçëëòş äÝéÝëÝîÉä ~ ã~Öçë çëòäçéäłãéłÜçò ãÉåí Ýë ãÉÖÖóşàíçíí~K Ëë ãáÉä═íí îáëëò~íÝêí çåå~åI çíí áë ãáåÇáÖ łääî~ ã~ê~Çí Ýë ~ ÑÝåóÄÉ ÄÉäÉåÝòÉíí ëò▌âćä═ éìéáääłî~äKKK jáåÇÉò åÉã ëçêêÉåÇÄÉåI åÉã áë ëò~î~â î~Öó ãçåÇ~íçâ ÑçêãłàłÄ~å àÉäÉåí ãÉÖ _łäáåí Éä═ííI Ü~åÉã ãáåí âÝéI ÉÖóćííÉëI ĞëëòÉë êÝëòäÉíÉáîÉäI å~Öóçå Ýä═ÉåI ÇÉ åÉã ÖçåÇçä~íá â~éÅëçä~J íçâ êÉåÇÝåI Ü~åÉã ÜáêíÉäÉå Ýë ÉÖóćííI ĞëëòÉë êÝëòäÉíÉáîÉä âÝëòÉåK G aÉ Éò ~ äÉäâá äłíłë åÉã í~êíçíí Åë~â ÉÖó êĞîáÇ éÉêÅáÖK ˙à~ÄÄ âçÅëá ÝêíÉ ìíçäK fëãÉê═ëĞâK hĞëòĞååá âÉääÉíí Ýë ~ò áãÝåíá î−òá¼ äÉÖçíí Éäí▌åíI ~ÜçÖó ~ í¼ ë−âàłå ~ íĞâÝäÉíÉë íćâêĞòÝëí ÉäíĞêá ~ äÉÖâáëÉÄÄ ëòÉää═I ãÉäó ÜáêíÉäÉå îÝÖáÖëìÜ~å ~ î−òÉåK bòìíłå ãłê íĞÄÄ ÑçÖ~í ÝêíÉ ìíçäI ãáåÇ ë▌ê▌ÄÄÉå âĞîÉííÝâ ÉÖóãłëíK jáåÇÉåáâ ìíłå ÑĞäëòłäJ äçíí ~ ÑÉÜÝê éçê Ýë şëòçíí ÄÉ ä~ëë~å ~ò şíëòÝäá êÝíÉâêÉK bòÉâ ãłê ~ îÉêëÉåóê═ä słêëáâä¼Çê~ áåÇìä¼ íłêë~ëłÖçí ÜçòòłâK hÝí âĞîÝê ÇÉêÉë âçÅçÖ Éä ãÉääÉííÉ ÉÖó ëòÝäÉëI åóáíçíí Ä~íłê Éä═ííK ^ Ñ═áëéłå ćä ÄÉååÉK pòÉêîìëò? âáłäíà~ âá Ä~êłíëłÖçë~å ^ÄłÇó ÑÉäÝI ~òìíłå Éäí▌åáâ ~ ÑÉÜÝêÉë ÑÉääÉÖÄÉåK jłë âçÅëáâ ëáÉíåÉâ Éä àçÄÄê¼äK läó~å Öóçêë~åI ÜçÖó Åë~â åÝÜłåó ~êÅçí áëãÉêÜÉíÉíí ãÉÖ ~ÄJ Ä~å ~ êĞîáÇ áÇ═âĞòÄÉå ~ ÑĞäí▌åÝëćâí═ä ~ÇÇáÖI ã−Ö ~ ã~Ö~ âĞäíĞííÉ ÖçãçäóÖłë ÉäåóÉäíÉK bÖó ÉÖóäçî~ë ÖáÖÖÄÉå ^äîáåÅòó wçäíłå ÉÖóÉÇćäK j~àÇ âÝí şêá Üáåí¼I ãÉäóÉâÄÉå Åë~â ÉÖóJâÝí ÜĞäJ ÖóÉí áëãÉêí ãÉÖK ˆòîÉÖó dó~ä~âìíÜóåÝ ~ äÉłåółî~äI açǼî~äK jçëí êÉííÉåí═ Åë~ííçÖłëë~ä ÉÖó ~ãÉêáâ~á åÝÖóâÉêÉâ▌ îÉêëÉåóâçÅëá àÉäÉåáâ ãÉÖ Ýë êçÜ~å ÉäI ãáåí ~ ëòÝäîÝëòK ^Äçåóá qáÜ~ãÝê Ü~àíà~ âÝí ÑÉâÉíÉ ãìëòâ~ íê~ééÉêÝíK oçéé~åí ÉäÉÖłåë~å Ü~àíK háłää¼ âĞåóĞââÉäI ~ ãÉääÝÜÉò ëòçJ ê−íçíí âÉòÉââÉäK jÉääÉííÉ ~ ÑÉäÉëÝÖÉI ~ò ~ âÉÇîÉëI ~ ëòÝé aáå¼ê~I âá Üłíê~ÑçêÇìä Ýë îáëëò~â~Å~Ö _łäáåíê~ ~òò~ä ~ ëòÝäÉëI Äìà~I ÑÉÜÝê ÑçÖş ëòłàłî~äK Ëë ~äáÖ Üşò¼Ççíí Éä âáëëÝ ~ éçêI şà~ÄÄ ÑçÖ~í àÉäÉåáâ ãÉÖ àçÄÄ ÑÉä═äK kÝÖó å~Öó ÅëçåíşI Éê═ë ëłêÖ~K kÉã ëáÉíåÉâI Ü~åÉã ÉÖóÑçêã~ äÝéÝëëÉä ćÖÉíåÉâK iłíëòáâI ÜçÖó å~Öó ìí~â~í ëòçâí~â íÉåJ åáK jÉò═ëÝÖá äçî~â äÝîÝåI íìÇàłâI ãá ~òI Üçëëòş ëíłÅá¼âçå łí ëòçäÖłäåáK ËééÉå ÉääÉåíÝíÉá ~ò ^Äçåóá çêçëò~áå~âI ~òçâ í−ò âáäçãÝíÉêí íłå Üşëò éÉêÅÉå ÄÉäćä ÄÉëò~ä~Çå~â êÉííÉåí═ ÇćÜĞëÉåI ~òçåÄ~å ~òìíłå ãÝÖ Ñìêâ¼ëÄçíí~ä ëÉã äÉÜÉí ═âÉí íĞÄÄÝ Éä═êÉîáååáK bòÉâ éÉÇáÖ ãÉÖíÉëòåÉâ ÉÖó å~é ëòłò~í áëK aÉ ~ ã~Öìâ ãáåÇáÖ ÉÖóÉåä═I ÅëĞåÇÉë íê~ééàłí ãÉÖ åÉã îłäíçòí~íàłâ ëçÜ~I Äłê ãáåÇáÖ à¼âÉÇîîÉä ãÉååÉâK ^ÄłÇó ëòÉêÉííÉ Éòí ~ î~ä¼Ä~å ÉêÇÝäóáI êÝÖáÑ~àí~ äçî~íK i¼Ýêí═ ëòÉããÉä ~ ÑçÖ~í ìíłå åÝòÉííK `ë~â ãáâçê ~ åÝÖóćäÝëÉë Üáåí¼ ãłê ~ ÑáłâÉê ä¼Ö¼ë~ ãÉääÝ ÝêíI äłíí~ ãÉÖ ~ âçÅëáÄÉäáÉâÉíK ^ò Éäćäë═ ćäÝëÉå ÉÖó áëãÉêÉíäÉå şê Ýë ~ âáëÉÄÄáâ jáä¼íÜ äłåóI j~êÖáíK ^ Üłíë¼å âÝí å═K ^ Ä~ä çäÇ~äáå~â ãłê åÉã äłíí~ ~ò ~êÅłíI ÇÉ Äáòçåółê~ ~ò gìÇáíÜI ~ å~ÖóçÄÄáâI ãÉêí àçÄÄê¼ä ^ÇJ êáÉååÉ ãçëí ãłê ~ëëòçåóíÉëíîÝêćâ ćäíI âáåÉâ éêçÑáäà~ ~ ëòçãëòÝÇà~ ÑÉäÝ îçäí ÑçêÇìäî~K bÖó ëòÉãÉêåóá áÇ═ ÉäíÉäíI ã−Ö ãÉÖáëãÉêíÉI ãÉêí ĞêĞââÝ äçÄçÖ¼ Ü~à~I ãÉäó ~ååóáê~ ÉÖóÝåá îçäíI íìêJ Äłåçë~å äÉ îçäí ~ Üçãäçâłê~ ëòçê−íî~ î~ä~ãá ëòćêâÉ éçêîÝÇ═îÉäI ãÉäó ~ åó~âłíI îłääłí áë ÉäÄçJ ê−íçíí~ î~ëí~Ö íÉâÉêÅëÉâÄÉåI Ü~äîłåó ~êÅ~ éÉÇáÖ äÉâÉëâÉåó−íîÉ ~ò łääłåłä ĞëëòÉí▌òĞíí ÑłíóçäÄ~åK Û> ãÝÖáëI Äáòíçë~å ═ ~òI ~ò ═ ~äáÖ Ü~àäçííI Ñáåçã çêê~I ~òçâ ~ò ═ ÑĞäÜ~àä¼ ~àâ~á> ┼ áë çíí äÉëò íÉÜłí ~ i~Åò¼âÝâ ÄłäàłåK

qÉêãÝëòÉíÉë áëI ÜçÖó ^ÇêáÉååÉ Ö~êÇ−êçòò~ áÑà~ÄÄ å═îÝêÉáí ãçëíI ÜçÖó ═ ÑÝêàåÝä î~åI Ýë åÉã ~ò ~ ë~î~åóş ã~ãłàìâI ~âáåÉâ ãłê ~ò ^ÇÇó îáäłÖÄ~ àłêłë~ áë çäó~å íÉêÜÝêÉ îçäíK _łäáåí ÉäâÉòÇíÉ ëòłãçäÖ~íåáI Üłåó ÝîÉëÉâ ãçëí ~ò ^ÇêáÉååÉ ÜşÖ~áI âáâÉí ãÝÖ ÖóÉêãÉâJ äłåóçââÝåí äłíçíí ìíçäàłê~K gìÇáíÜ ~äáÖ ãşäí íáòÉåÜÝíK j~êÖáí ãÉÖ Åë~â íáòÉåÜ~í äÉÜÉíK Ëë ãłê ÄłäÄ~ îáëòáâ\ aÉ Éââçê ÉëòÝÄÉ àìíçíí âĞòÉäá êçâçåëłÖìâ ~ ëáâä¼Çá~ââ~äK ^ò ~åółâ ÉÖóíÉëíîÝJ êÉâ ~ ļòëî~á hÉåÇóÉââÉä Üłí éÉêëòÉ áäóÉåâçê ãÝÖ ~ ëćäÇ═ äÉłåóâłâå~â áë ÜÉäóÉ äÉÜÉí áäóÉå Åë~äłÇá ćååÉéÉåK j~ ÉëíÉ íÉÜłí ãÉÖáåí ÑçÖ jáä¼íÜ ^ÇêáÉååÉJåÉä í~äłäâçòåáK bò ~ íÝåó åÉã îłäíçíí âá ÄÉååÉ ëÉããáíI ëÉã ĞêĞãÉíI ëÉã ~òí ~ò çâí~ä~å Ü~äâ Äçëëò~åâçÇłëíI ãáåí áãÝåíI ãáâçê Åë~â îáëëò~J ÖçåÇçäí êÉłK bÖóâÉÇî▌Éå îÉííÉK Ëë Ü~ã~ê ãłë ÉÖóÝÄ ëò¼ê~âçòí~íí~ ÉäK jłëÑÝäÉ ÑçÖ~íçâ ÝêíÝâ ìíçäK ^ò şêá âÉíí═ëĞâI åÝÖóÉëÉâ à¼êÝëòí ÉäÜ~ä~Çí~âK jçëí ëçâ ÉÖóäçJ î~ëI âáë ä═ÅëĞë ëòÉâÝê âĞîÉíâÉòÉííI ~ãÉäóÉâÉå ~ ëòçãëòÝÇçë Ñ~äî~â Ö~òÇłá åÝÜ~ ÑÉäÉëÝÖÉëí═ä ëòçêçåÖí~âI Ýë ãáîÉäÜçÖó áíí~â áë î~ä~ãáÅëâÝíI Üłí Ö~àÇçäí~âI Ç~åçäí~â à¼âÉÇî▌ÉåI ~âłêÜçÖó êłò áë ~ ä~àíçêà~ ~ íçãéçêìâ ~ä~ííK oçéé~åí êÉåÇÉíäÉåćä Ü~àíçíí~â ĞëëòÉîáëëò~I âá àçÄÄê¼äI âá Ä~äê¼äI âá âĞòÝéÉå â−Öó¼òçííI ÜçÖó Éä åÉ âÉêćäÜÉëëÝâ îÉêëÉåóòÉíí ÉÖóãłëë~ä ~ ëçâ åółêłÇJ ãÉåíá ëòÝâÉäóI ãÉêí ÄÉååćâ áë ãÉÖîçäí ~ò şêá é~ëëòá¼K k~ÖóÄ~å Åë~éâçÇíłâ ~ âáë ëòćêâÝí î~Öó ~ éÉàâ¼íI ~ ëòłàłí êłåÖ~íî~I ÜçÖó àçÄÄ~å Ñìëëçå ~ò áëíÉå~Çí~ ãáÝêí åÉã äÉíí éćëéĞâ ÄÉä═äÉI ÉäÝÖ å~Öó ~ ÑÉàÉ>? bÖóJÉÖó â~éìíçë ÉãÄÉê áë ëòÉâÉêÉòÉíí âĞòíćâ ~ä~Åëçåó ÄêáÅëâłÄ~åI âáí ~ âáë ëò¼Ö~ Ü~àíçíí àÉÖóò═I êÉÑçêãłíìë é~é î~Öó ÖĞêĞÖ â~íçäáâìëI âáâåÉâ Äáòçåó ~ Ö~òÇłâ âá åÉã íÝêíÉâI ~âłêÜçÖó âáłäíçòí~â êłàìâI Ü~åÉã Åë~â Ü~àëòçäíłâ ÉÖóãłëí à¼−ò▌ÉåK ^ éçê ãçëí ãłê êÉííÉåÉíÉë äÉííI ãáåíÜ~ ÑÉÜÝê âĞÇÄÉå şëòå~ ãáåÇÉåK ˆí äÝéÝëêÉ ëÉ äÉÜÉí äłíJ åáK Ëë ÜáêíÉäÉå ÉÖó äçî~ë í▌åáâ ÑĞäK ^ ÄçäçåÇ d~òëá Äłê¼I ~ÜçÖó h~Ç~Åë~ó dłëéłêí ãáåÇÉåâá åÉîÉòíÉK jÝÖ â~éåáë Åëáòã~ î~å ê~àí~ Ýë ÑÉÜÝê òëçâÝå~ÇêłÖK ^ íÉëíÝå ~ OJë Üìëòłêçâ îáäłÖçëJ âÝâ íáëòíá ~íáääłà~ åóáíî~I ~ ÑÉàÝå ÑÝäêÉÅë~éçíí éáêçë âĞòäÉÖÝåóë~éâ~K kÝÖó ~â~ÇłäóîÉêëÉåóí äçî~Öçäí ã~ Ýë Éò åÉã äÝîÝå ÉäÝÖ åÉâáI ãçëí ÉÖó âĞîÝê í~êâ~ é¼åáå åó~êÖ~ä âá páâä¼Çê~K pò¼íä~å îłÖí~í ~ ëçâ âáë ÉÖóäçî~ë âĞòĞííK läóâçê îáëëò~êłåíà~ ~ äçîłíI ãáJ âçê ~ éçêÄ~å îłê~íä~åìä ÉÖó ëòÉâÝêë~êçÖäó~ ãÉêÉÇ âá Éä═ííÉ ~ ë▌ê▌ éçêÑÉääÉÖÄ═äK ÏÖó Ü~ä~Ç ãÉÖJ íçêé~åî~I Éäáää~åî~ áëãÝíI òÉÖòìÖçë îçå~äÄ~å áÇÉ Ýë çÇ~ áë ëòĞââÉåîÉK aÉ ~äáÖ í▌åí Éä ~ å~Öó éçêÑÉääÉÖÄÉåI îÝëòÉë çëíçêÅë~ííçÖłë Ü~ää~íëòáâ Üłíìäê¼äK ˙Öó ÇìêêçÖI ãáåíÜ~ éìëâłÄ¼ä ä═åÝåÉâ ëò~éçêłåK bä═ÄÄ ~ íłîçäļä Ü~åÖòáâI ÇÉ îÝëòÉë áê~ãÄ~å àĞå âĞòÉJ äÉÄÄK Ëë ÝäÉëI é~ê~åÅëçä¼ Ü~åÖ ã~Ö~ë Ñ~äëÉíí¼Ä¼ä ãłê ãÉëëòáê═ä łíëáî−í ~ êÉííÉåí═ ëòÉâÝêòĞêÖÝJ ëÉåW æeçàëò~> eçàëò~> cÝäêÉ ~ò şíļä> ^òí ~ò łããÉåÉíÉâÉí> ^ ëòÝâÉäóÉâI âáâ ÉÇÇáÖ ëÉåâáêÉ ëÉã Ü~ääÖ~íí~âI ëáÉíîÉ íÝêåÉâ âá ãáåÇÉåÑÉäÝK bÖó éÉêÅ åÉã ëçâI ÇÉ ~ò ëÉã íÉäáâ Éä Ýë _łäáåí ä~åÇ~ìÉêàÉ ãÉääÝ ÉÖó ĞíĞëÑçÖ~í âáë~Ñłë~á ćÖÉíåÉâ ÑĞäK ełêçã ä¼ÑÉà ë~ää~åÖçë â~åíłêÄ~åI íłÖê~ åó−äí çêêäóìâ~ââ~äI Ü~Äò¼ ëòłàà~äI ã~àÇ ~ êìÇ~ëäçî~â áë çäó~å âĞòÉä ÜçòòłI ëòáåíÉ ëşêçäàłâ ~ ÑáłâÉê ä¼Ö¼ë~íK Ëë ~ò Ğí ~äãłëëòćêâÉ ãĞÖĞíí åóşàí¼ë ~ä~Åëçåó Ýë ëòÝäÉë ä═ÅëĞë ëòÉâÝê â═êáëÑłÄ¼äI âÉãÝJ åóÉå î~ë~äî~I ãÉäó áÇÉJçÇ~ Ñ~êçä âáëëÝI ãÉêí ~ å~Öó ëÉÄÉëëÝÖí═ä ~ Üłíë¼ âÉêÉâÉá ~äáÖ Ýêáâ ~ ÑĞäJ ÇÉíI şÖó êĞé−íá Éä═êÉ ~òí ~ âáë ëòÉâÉêÉí ~åå~â ~ò Ğí ä¼å~â áê~ãçǼ ÉêÉàÉK hÉåÇó g¼ëâ~ ćä éÉÅâÉëÉå ~ ãÝäó Ä═êćäÝëÄÉåI ãÉäó ~ ëò−à~áå şÖó ä¼ÄłäI ãáåí ~ Üáåí~K jÉêÉÇJ íÉå ćäK pòÝààÉäîÉíÉíí äłÄ~ââ~äK j~âê~éáéłî~ä ~ ÑçÖ~á âĞòíK mÉêÉÅÄÉ Åë~íçäî~ ~ Ä~äàłÄ~å ~ò Ğí ä¼ ÖóÉéä═àÉ şÖó ÑÉëòćäI ãáåí ~ ÜşêI ã−Ö àçÄÄàłÄ~å ~ Üçëëòş åÝÖóÉëçëíçê ëìÜçÖ Ñçäóíçå Ýë ~ äÉîÉJ Ö═ÄÉå ãáåÇÉå ÑçêÇìäłëåłä àçÄÄê¼ä Ýë Ä~äê¼ä áë åóçäÅ~ëçâ~í −êî~I ćíÉãÉëÉå Åë~ííçÖ å~Öóçâ~íK

^ò şí ëò~Ä~Ç ãłê Éä═ííÉI ãÉêí ~ò ÉÖÝëò îáÇÝâ íìÇà~I åÉã ༠âÝëÉÇÉäãÉëâÉÇåáI Ü~ g¼ëâ~ şêÑá âá~ÄłäK ^ò ═ Éê═ë ëòÉâÉêáîÉä şÖó Éäâ~éà~ ~ Üłíë¼ ä═ÅëćåâÉíI ÜçÖó î~Öó ~ âÉêÝâ ëò~â~Ç äÉI î~Öó ~ò ÉÖÝëò ëòÉâÝê ÑĞäÄçêìäK bååÉâ ~ò ÉÖóåÉâ çâçë~ÄÄ âáíÝêåá> Ëë ÜÉäóÉí ~Çå~â åÉâá Ýë ~ò ĞíĞë Éäí▌åáâK sÝÖêÉ Ä~ä ÑÉä═ä Üçëëòş çä~ëò àÉÖÉåóÝâ ÇÉêÉåÖÉåÉâ ~ éçêÑÉääÉÖÄÉåK bò ~ ÄÉíÝê═ ~ i~Åò¼âJâ~ëíÝäóÜçòK ^ ÑáłâÉêÉë ÄÉÑçêÇìä Ýë ~ â~îáÅëçë ëáã~ Ñ~ëçêÄ~å íçî~Ü~ä~Çî~ ÉÖóëòÉêêÉ ÉäÜ~äâìä ~ò ~ äłêJ ãłë ëòÉâÝêòĞêÖÝëI ãÉäó ~ò ìíçäë¼ ÑÝä¼êłÄ~å ëòćåíÉäÉå â−ëÝêíÉK fëãÝí Åë~â ~ ÅëÉåÖÉííó▌âÉí Ü~ää~åá Ýë ~ éçêçåÇ ÅëĞåÇÉë òáòÉÖÝëÝí ~ âÉêÉâÉâ åóçãłåK

ffK ^ i~Åò¼âJâ~ëíÝäó słêëáâä¼Ççå íáéáâìë~å ÉêÇÝäóá ÝéćäÉíK i~éçë âáë ÇçãÄçÅëâłå ÉãÉäâÉÇáâ ~ò çêëòłÖşí Ýë ~ ãÉääÉííÉ ÑÉâî═ Ñ~äì ÑĞäĞííK bò ~ò ~äáÖ í−ò ãÝíÉê ã~Ö~ë ÑĞäÇÜłí ÉÖÝëòÉå ëò~Äłäóçë Üçëëòşâłë åÝÖóëòĞÖ Ýë Üłêçã çäÇ~ä~ ëò~Ä~Ççå łääI ã−Ö ~ åÉÖóÉÇáâ Üłíìä ~ ä~åâłë ÜÉÖóÜÉò Åë~íä~âçòáâI ãÉäó ëò═ä═îÉä î~å ÄÉćäíÉíîÉK s~ä¼ëò−å▌äÉÖ ê¼ã~á Å~ëíêìã ÜÉäóÉ ÉòK ^òçâ îÉíÉííÉâ áäóÉå ëò~Äłäóçë ÑĞäÇëłåÅçâ~íK s~ä~ãáâçê ~ âĞòÝéâçê îÝÖÝå ~ ÑĞäÇÉëşê â═îłê~í Ýé−íÉíí áÇÉ É Ü~íłêéçåíàłå ~ò ÉÖóâçêá j~J êçëëòÝâåÉâ Ýë qçêÇ~ ãÉÖóÝåÉâK qłå ~ àçÄÄłÖó~áí ~â~êí~ ãÉÖîÝÇÉåá ~ò çäóâçê Ö~êłòÇłäâçǼ ëò~Ä~Ç ëòÝâÉäóÉâí═äK aÉ åÉ íÉëëÝâ ~òí ÜáååáI ÜçÖó Éò î~ä~ãá çäó~å êÉííÉåí═ â═Ü~äã~ò îçäíI ~ãáäóÉåÉâÉí ~ Ñê~åÅá~ ãÉÖ åÝãÉí ãÉíëòÉíÉâÉå äłíåáK bò ÉÖÝëòÉå ëòÉêÝåó âáë îłê~Åëâ~ äÉÜÉíÉííK ^ åÝÖóëòĞÖ ë~êâłå åÝÖó âáë íçêçåóX ~ íçêåóçâ~í Ñ~ä âĞíĞííÉ ĞëëòÉI îÉäĞâ ëò−åÉäîÉ Ýë Üłíìä ~ â~éì ÑĞäĞíí áë łääí î~ä~J ãá ÑÝäÉãÉäÉíÉë ä═êÝëÉë ÝéćäÉíI ~ åÝÖóëòĞÖ âĞòÉéÝå éÉÇáÖ ëò~Ä~Ççå ÉÖó âçÅâ~ëòÉê▌ ÉãÉäÉíÉë Ñ═ÜłòI ëòĞêåó▌ î~ëí~Ö Ñ~ä~ââ~ä Ýë ~êłåóä~Ö âáÅëá ~Ää~âçââ~äK ełí Äáòçåó ~ò łÖóşâ ÉääÉåI íìǼë çëíêçãä¼â ÉääÉå ëçâ~í åÉã Ýêí îçäå~I ÇÉ ~ éçêíółò¼ í~íłêI Ñìí¼ Ü~àÇş Ýë âìêíłå ÉääÉå ༠îÝÇÉäãÉí ~Ççíí Ýë ~ÄÄ~ ~ å~Öó Ñ~ä~òçíí åÝÖóëòĞÖÄÉ åÉÜÝò áÇ═âÄÉå ÄÉãÉåíÜÉííÝâ ~ò Ýä═ à¼ëòłÖçíK ÏÖó łääÜ~íçíí Éò şÖó ~ usfffK ëòłò~Ç âĞòÉéÝáÖK bââçê ~òçåÄ~å ~ò ~ââçêá íìä~àÇçåçë Éò Öê¼Ñ i~Åò¼â ‡Çłã îçäíI ~ò ÉêÇÝäóá ~äâ~åÅÉääłê Ýë pí~íìãéê~ÉëÉëI ~ÜçÖó ~ Å−ãÉêÉ ÜáêÇÉíá łí~J ä~â−íçíí~K jáåí sáÉååłíI jçåłÅÜáìãçí Ýë _ê~åÇÉåÄìêÖìãçí àłêí ÉãÄÉê ~ò ~ââçêá Çáî~í ëòÉêáåí Ñçêãłäí~ âáK ^ âĞòÄÉäë═ Üłòê~ şàÑ~àí~ ÑÉÇÉäÉí Üşò~íçííI Üłêã~ë çëòíłëşíI ãÉäó ~ Ñ~ä ÑĞäĞíí ãÉÖáåÇìäí ãÉJ êÉÇÉâÉåI ~òíłå ÉÖó âáłää¼ éłêâłåó ëò~â−íà~ ãÉÖI çåå~å éÉÇáÖ pJëòÉê▌ ÖĞêÄćäÉííÉä ã~Ö~ë ÖçãJ Ä~ÑÉÇÝääÝ ÉÖóÉëćä çäó~å ëòĞêåó▌ ã~Ö~ëëłÖÄ~åI ÜçÖó Éò ~ íÉí═ å~ÖóçÄÄI ãáåí ~ò ÝéćäÉí ã~Ö~K ^ò ~Ää~âçâ âĞêÝI Äłê ~òçâ~í ãÉÖ åÉã å~Öó−íí~íí~I ÇÉ ëòÝé ÜçãäçââĞîÉâÉí Ñ~ê~Öí~íçíí ëçâ ÅáJ âçêåółë îáêłÖÖ~äI ÖóćãĞäÅÅëÉäI ~ Üłò ãáåÇÉå ë~êâłê~ éÉÇáÖ éáääÝêí ê~â~íçííI ~òçâ~í áë â═Ä═äK aÉ ~ äÉÖÅëçÇłä~íçë~ÄÄ~å ~ò ÉêâÝäó ëáâÉêćäíI ãÉääóÉä ~ âĞòÝéÉå ãÉÖíçäÇçíí~ ~ò ¼Ççå îłê~ÅëâłíK ^ò ÉêâÝäóí ~ä¼ä âçëłêÄçäíçâê~ ÜÉäóÉòíÉ ë ëòÝé âĞîÝê çëòäçéçâê~K ^ò ÉãÉäÉíá ã~Ö~ëëłÖÄ~å ÄçJ åóçäìäí~å ĞëëòÉÖĞêÅëĞëĞÇ═ â═ÖłêÖółíI ~ êçâçâ¼ −òäÝëåÉâ äÉÖî~Ç~ÄÄ ê~àòłî~äK aÉ áååÝí ÑĞäÑÉäÝ åÉã â═I Ü~åÉã ÉÖóëòÉê▌ îÝâçåó î~ëêìÇ~â łÖ~ëâçÇå~â âáI ~òçâ íłã~ëòíàłâ ~ íÉí═òÉíÉíI ãÉäó çäó~å Çìéäłò¼ Ýë ÖçãÄ~ëòÉê▌I ãáåí ~ Ñ═ÑÉÇÝäI ÇÉ îĞêĞë êÝòòÉä î~å Äçê−íî~I åÉã òëáåÇÉääóÉäI ãáåí ~ã~òK ^ò ÉãÄÉê ÉäłäãÝäâçÇáâI ãáÝêí åÉã Ñçäóí~ííłâ ÑĞäćä áë ~ ÑĞäÇëòáåíá ãÉÖçäÇłëíK ÏÖó ã~ Éò çäó~åI ãáåíÜ~ ~ åÉÜÝò ÑÉÇÉäÉí ëÉããá ëÉ í~êí~åłI ãÉêí ~ î~ëêìÇ~â ~äáÖ áë äłíëò~å~âK ^ å~ÖóëłJ

Öçë ~äâ~åÅÉääłê şê ~ò ~ââçê çäó~å âÉÇîÉäíI ÇÉ ÑÝäêÉÝêíÉíí â−å~á ëí−äìëÄ~å ÖçåÇçäí~ ~ò ÉêâÝäóíI çäó~å î~ä~ãáåÉâI ãáåí ~ m~ÖçÇÉåÄìêÖ jćåÅÜÉå ãÉääÉíí Ýë ~ î~ëêìÇ~â âĞòĞíí âĞêĞëJâĞêćä ÄáòçJ åółê~ ÑćÖÖĞåóĞâ ä¼Öí~âI áííJçíí çÇ~âĞíĞòîÉ Çê~éÝêáłå~âI şÖóÜçÖó ~ò ÉêâÝäó ÉÖÝëò ÉãÉäÉíá êÝJ ëòÉ î~ä~ãá âÉäÉíá ëłíçêí łÄêłòçäíK bêêÉ î~ää~å~â ~ êÝòÑÉÇÝä ÑĞäâìåâçêçǼ ëòÝäÉá Ýë ~òçâ ~ Ñ~åJ í~ëòíáâìë î−òîÉí═ Åë~íçêåłâI ãÉäóÉâ −îÉäîÉ ëòĞâåÉâ âá ~ ë~êâçâļä Ýë Äáòçåółê~ í−òäÝéÝëåóáêÉ áë ÉäâĞéáâ ~ îáòÉí ëłêâłåóíçêâ~áâļäK aÉ íÉäíÉâ ~ò ÝîÉâ Ýë ~ ufuK ëòłò~Ç şà −òäÝëí Ýë şà áÖÝåóÉâÉí ÜçòçííK ^ò ~ââçêá i~Åò¼â áë å~Öó Ýé−í═ äÉÜÉíÉííK ^òçåÄ~å ãçÇÉêå ÉãÄÉê äÝîÝå ~ ã~Ö~ áÇÉàÝÄÉåI ~ò ═ íçäÇłë~áí ÉãéáêÉ ãçJ ÇçêÄ~å Ü~àíçíí~ îÝÖêÉK ^ êÝÖá ÝéćäÉíÉí şÖó Ü~Öóí~I ~ÜçÖó îçäíK aÉ âÝíÑÉä═ä âÝí éáääÝêÉòÉíí â~éìí Ýë ëòłêåó~í Ýé−íÉíí ÜçòòłI ãÉäóÉâ àçÄÄê¼äJÄ~äê¼ä ~ Ñ~ä~âáÖ Éäåóşäå~âI çíí éÉÇáÖ ãÉÖíĞêîÉI ÇÉJ êÝâëòĞÖÄÉå Éä═êÉàĞååÉâ ~ îłêÑ~äÜçò ëáãìäî~ Ýë ÉÖó ëò~Äłäóçë r ~ä~âçí ~Çå~âK bòÉâÄÉå ~ ãÉJ ê═äÉÖÉë ëòłêåó~âÄ~å ÉÖóáâ ÑÉä═ä ~ âĞåóîíłêłí ÜÉäóÉòíÉ ÉäI ~ ãłëáâÄ~å éÉÇáÖ ÄÉäë═ îáêłÖÜłò~íK ełíìä áë ═ Ýé−íÉíí ~ îłêÑ~ä ãÉåíÝå áëíłää¼í Ýë âçåóÜłíI ìÖó~å~ÄÄ~å ~ ëí−äìëÄ~å Ýë ═ Äçåíçíí~ äÉ ~òí ~ Ñ~äêÝëòí áëI ãÉäó ~ Üçãäçâò~íí~ä ëòÉãÄÉå ~ âáäłíłëí Éäòłêí~K _ÝâÝë áÇ═â îçäí~âK kÉã âÉää íĞÄÄÝ Éê═ÇĞí ÑĞååí~êí~åáI íĞêĞâI í~íłê áÇÉ şÖóëÉã ćí ÄÉ íĞÄÄÝ Ýë ═ êÉł ~â~êí äłíåá ~ò çêëòłÖşíàłJ ê~I ãÉêí ~ êÝÖáÉâ ëòÉêÉííÝâ ~ò ÝäÉíÉí ëòÉãäÝäåáK fäóÉå âÝéÉí łÇ ~ i~Åò¼âJâ~ëíÝäó ~ îÉåÇÝÖëÝÖÄÉ ÝêâÉò═âåÉâI ãáìíłå îÝÖáÖÜ~àíçíí~â ~ àÉÖÉJ åóÉÑ~ëçêçåI ãÉäó åÉã íłîçäçÇáâ Éä å~Öóçå ~ Ñ═şíí¼äI Ü~åÉã ã~àÇåÉã éłêÜìò~ãçë~å â−ëÝêá łí ~ í~å~êçâçåI ãÉäóÄÉå î~ëâçë ĞêÉÖ íĞäÖóÑłâ íÉêéÉëòíáâ ëòÝààÉä Çşë äçãÄş â~êà~áâ~íI ÑĞä êĞîáÇ â~éí~í¼å ~ Üłíë¼ ë~êçâÄłëíółåłä ÄÉ ~ âćäë═ â~éìå Ýë ~ò áëíłää¼ìÇî~ê ìíłå ÄÉ ~ò ÉÖóáâ ÄÉäë═åI ãÉäó ~ ÑĞäÇëòáåíÉë ëòłêåó ~ä~íí åó−äáâI ã−Ö ~ Üáåí¼àìâ îÝÖêÉ ãÉÖłää ~ò çëòäçéçë íçêåłÅ äÝéÅë═J òÉíÉ Éä═ííK _łäáåí áë −Öó ÝêâÉòÉííK líí ÅëÉäÝÇÉâ îłêíłâK ^ äÉÖìíçäë¼ äÝéÅë═Ñçâçå hłÇłê głåçëI ~ò çííÜçJ åá áå~ëI ═ëò Ä~àëòşI âáëëÝ ÖĞêåóÉÇí ÉãÄÉêI ÜçëëòşI òëáå¼êçë â~ÄłíÄ~åI ~âáå ãÉÖäłíëòçííI ÜçÖó ãłêáë ~äáÖ Ä−êà~ ~ ã~á ëçâ ãìåâłí Ýë ÖçåÇçíI ãĞÖĞííÉ ÉÖó âĞäÅëĞåâÝêí äáÄÝêáłë äÉÖÝåó Ýë ~ Üłòá âáëáå~ëI cÉêâ¼I âáâ êĞÖíĞå ~ ÑÉäĞäí═ Ýë ~ íłëâ~ ìíłå â~éâçÇí~âK æjÉÖ äÉÜÉíåÉJÉ ãçëÇ~åá âáëëÝ\ âÝêÇÉòíÉ ^ÄłÇó ~ò ĞêÉÖ ëòçäÖłí¼äK æeçÖóåÉI áåëíłääçã ãçåÇí~ ~ò Ýë êłëò¼äí ~ éłòëáê~W cÉêâ¼> sÉòÉëÇ ~ å~ÖóëłÖçë Öê¼Ñçí ~ ë~êçâëòçÄłÄ~ Ýë åÝòÇ ãÉÖI î~åJÉ î−ò ãÉÖ íáëòí~ âÉåÇ═> aÉ ãÉÖÖçåÇçäí~ ãÝÖáëW kÉã> áåâłÄÄ ã~Ö~ã àĞîĞâ> Ýë ÑĞäâ~éî~ ~ò şíáíłëâłíI îÝÖáÖîÉòÉííÉ ~ îÉåÇÝÖÉí ~ íłÖ~ë Äçäíçòłëş Åë~êåçâçåI ãÉäó ãÝäóÉå ÄÉåóşäí ~ ÜłòÄ~K bÖóáâ çäÇ~ä~àí¼å ÄÉäÝéíÉâ ~ îÉåÇÝÖëòçÄłÄ~K iłíëòçííI ÜçÖó ëòłãçë~å íáëòíłäâçÇí~â çíí ãłêI íĞÄÄ íĞêćäâĞò═ ÑÉíêÉåÖÉíí ~ ãçëǼ~ëòí~ä ãÉääÉíí Ýë Éä═ííÉ ~ éäÝÜÅëĞÄĞê íÉäá îçäí âáĞåíĞíí î−òòÉäK aÉ ~ â~åí~ ćêÉëK æbàåóÉ> ãçåÇí~ hłÇłê Ýë âáëáÉíÉííK ^ Üłíë¼ ìÇî~ê ÑÉä═ä Ü~ää~íëòçííI ~ÜçÖó éĞêĞäíW ^åáâ¼> jłäá> eçä î~Öóíçâ\ qáëòí~ îáòÉí Ýë âÉåÇ═í ~ îÉåÇÝÖëòçÄłÄ~> ^ ÅëÉÄêÉí ëÉã ĞåíĞííÉ âá ëÉåâá> ełí ãáåÇÉåí Ýå Åëáåłäà~â\ Ýë ÉÖó ~àí¼ å~Öó Çìêê~åłëë~ä ÄÉÅë~é¼Ççíí î~ä~ÜçäK háëîłêí~íî~ ãÉò−íäłÄ~ë Ñá~í~ä ëòçäÖłä¼ äçÜçäí ÄÉ íĞêćäâĞò═îÉäI Ñêáëë î−òòÉäI Ýë å~Öóçí ë¼Ü~àíî~ ÑĞäâ~éí~ ~ îÉÇêÉí Ýë ëáÉíîÉ ëìÜ~åí âá îÉäÉK `ëìé~ëò í~äé~á Ü~äâ~å í~éëçäí~â ~ ÑÉåó═Ñ~ é~Çä¼åK G ^ò ÉãÉäÉíá âáë ëò~äçåÄ~å ~ò áÇ═ëÉÄÄ Çłãłâ Öó▌äíÉâ ĞëëòÉ ~ Üłòá~ëëòçåó âĞêÝK líí îçäí iáòáåâ~ åÝåáI âá ëòçâłë~ ëòÉêáåí ~ ëòçâåółà~ ~äł ÑĞäÜşòçíí äłÄ~ââ~ä ÑÉêÇÝå íÝêÇÉäîÉ ćäí ÉÖó å~Öó â~êçëëòÝâ ĞÄäÝÄÉåK líí ^ÇÉäã~I ĞòîÉÖó dó~ä~âìíÜóåÝ Ýë ãÝÖ âÝíJÜłêçã ãłë ã~ã~I âáâ ~ äÉłåó~áâ~í Üçòíłâ Éä ~ ÄłäÄ~K líí åÝÜłåó Öê~íìäłä¼ ÜĞäÖóI âáâ Åë~â íáëòíÉäÉÖåá àĞíJ íÉâI −Öó _~äçÖ mÝíÉê _Éå═åÝI ~ Ñ═àÉÖóò═ ÑÉäÉëÝÖÉI ~ò ĞêÉÖ _~êí¼âÑłóåÝ ~ ëòçãëòÝÇļä Ýë ãłJ ëçâK ^ ÑÝêàÉáâ âÝòÅë¼â ìíłå äÉãÉåíÉâ ~ ÜłòáşêÜçò ~ âÉêíÄÉK aÉ ~ò ~ëëòçåóçâ áíí ã~ê~Çí~â Ýë áíí

â~éí~â ìòëçååłíI ãÉäóåÉâ ã~ê~Çîłåó~áI âłîÝëJ Ýë íÉàÉëâ~ååłâI Üłòáëçåâ~I âìÖä¼Ñ Ýë ëçâ ãłë ëćíÉãÝåóI Ýë ëçâ éçÜłê áëI ãÝÖ çíí łääí~â ~ ë~êçâ~ëòí~äçåI ÜáëòÉå ~ ÅëÉäÝÇëÝÖåÉâ ãçëí ãłë ÇçäJ Ö~ î~åI ãáåí ÜçÖó äÉêłãçäàçåK ^ âáëëòçÄ~ ÉÖÝëòÉå ãÉÖíÉäí ~ å═á îÉåÇÝÖÉââÉäK jáåÇ ëòÉãÄÉå ćäíÉâ ~ Üłòá~ëëòçååó~äI ãáåíÜ~ çëíêçã ~ä~íí í~êíçííłâ îçäå~I ═ éÉÇáÖ ÉÖó âáë â~å~éÝå ~ Ñ~äÜçò ëòçêìäî~ ~ ÄÉàłê¼ ãÉääÉíí âĞòîÉíäÉåK jáåÇáÖ áíí ÑçÖ~Ççíí åÝîå~éà~âçê ÉÄÄÉå ~ ëò▌â ëòçÄłÄ~åI ãáåÇáÖ ÉòÉå ~ é~ãä~Öçå ćäíI ãÉêí Åë~â áíí íìÇçíí â~éÅëçä~íÄ~å ã~ê~Çåá ~ Üłòí~êíłëłî~äK läóâçê ÉÖó éáÅáí ãÉÖåó−äí ~ò ~àí¼I î~ä~ãÉäóáâ ëòçÄ~äÉłåó î~Öó éÉëòíçåâ~ ÄÉÇìÖí~ ~ ÑÉàÝíI ëşÖçíí î~ä~ãáí ~ i~Åò¼âåÝ ĞêĞââÝ ÝÄÉê ÑćäÝÄÉI łíîÉíí ÉÖó Ü~äâI ÇÉ éçåíçë êÉåÇÉäâÉòÝëí Ýë ÉäJ í▌åíK ^ íłêë~äÖłë éÉÇáÖ ãÉåí íçîłÄÄI ãáåíÜ~ ãá ëÉã ëò~â−íçíí~ îçäå~ ãÉÖK fäóÉå îçäí ãłê ~ò ÉÖÝëò ÇÝäìíłåK i~Åò¼â gÉå═åÝåÉâ ~ò ═ ë~àłí åÝîå~éà~ îçäí ~ò ÉëòíÉåÇ═ÄÉå ~ äÉÖëşäóçë~ÄÄ å~éK jáåÇáÖ êÉåÖÉíÉÖ îÉåÇÝÖ àĞííI âáâê═ä ÖçåÇçëâçÇåá âÉääÉíí Ýë ëćííÉíåáI Ñ═òÉíåáI ãáåÇÉåí ÑĞäćJ ÖóÉäåáI ÑĞååí~êí~åá ~ âçåóÜłà~ íćåÇĞâä═ Ü−êåÉîÝíI ãÝäí¼ ã~ê~Çåá ÜçòòłK Ëë ãáåÇáÖ ÄçëëòşëłÖ áë àłêí ÉòòÉäK q~î~äó ~ Ñ~Öóä~äíÄ~ î~ä~ÜçÖó ÄÉëòáîłêÖçíí ~ ë¼K ┼ ã~àÇ ÉäëćääóÉÇí ~ ëòÝÖóÉåí═ä> q~î~äóÉä═íí ~ò ÉÖóáâ ÄçêàşåóÉäî î~ä~ãá ëò~Öçí â~éçíí Ýë ìíçäë¼ éÉêÅÄÉå ä¼Ü~äłäÄ~å âÉääÉíí ãłëí Üçò~íåá ~ îłêçëļäKKK i~Åò¼â ^äáÅÉI ~ îÝåäÉłåó ë¼Öçêå═ çäó~å Ü~Ä~êáI ÜçÖó ëÉããáîÉä ëÉã äÉÜÉíÉíí ãÉÖÄ−òåáK ^ äÉłåóâłá éÉÇáÖ ã−Ö âáÅëáâ îçäí~âI ëÉããáêÉ ëÉ Ü~ëòåłäÜ~íí~ ═âÉíI ãçëí ãÉÖI ÜçÖó ÑÉäå═íJ íÉâI ëÉÖ−íÉííÉâ åÉâá î~ä~ãÉååóáêÉI ëò~ä~Ççòí~â áÇÉJçÇ~I âçåóÜłÄ~I ~ò ÝäÝëJ î~Öó ~ ÜáÇÉÖâ~ãêłJ Ä~I ÇÉ ~ò áÇÝå ÉòòÉä ~ Äìí~ ä¼îÉêëÉååóÉä ãÝÖ Éååóáí ëÉã íÉÜÉííÉâI Ü~åÉã ãłê ÇÝä ¼í~ íłîçä îçäJ í~â Ýë Åë~â ÉëíÉÑÉäÝ âÉêćäíÉâ Ü~ò~> j~ áÇłáÖ ãáåÇÉåí ÉÖóã~Ö~ âÉääÉíí ÜçÖó îÝÖÉòòÉå Ýë îÝÖÉòÉíí áëI ã−Ö ãÉÖ åÉã ÝêâÉòíÉâ ~ Öê~íìäłä¼â Ýë ~ò¼í~ ═ áÇÉ î~å ëòĞÖÉòîÉ ÉêêÉ ~ é~ãä~Öê~ Ýë ìÇî~êá~ëâçÇåá~ âÉääI ÑÉäÉäÖÉíåáÉ âÉääI ~ãáâçê ~ò ÉÖÝëò äÉäâÉ çíí î~å ~ Üłòí~êíłë~ ÉòÉê êÝëòäÉíÝåÝäK ^äáÖ îłêí~I ÜçÖó ãÉÖëò~Ä~Çìäàçå í═äćâI ÜçÖó ~ íáëòíÉäÖ═â ÄşÅëşòò~å~â Éä Ýë ÜçÖó ~ ÜłòáJ îÉåÇÝÖÉâ ĞäíĞòåá ãÉåàÉåÉâK ^òÝêí ãÝÖáë âÉÇîÉë ãçëçääó~ä ćäí çíí ~ â~å~éÝåK pòÝéI âáëëÝ ãłê âĞîÝêÉë ~êÅłí Üçä àçÄÄê~I Üçä Ä~äê~ ÑçêÇ−íçíí~ Ýë ãáåÇáÖ à¼ëłÖçë Ü~åÖçå ãçåÇçÖ~íí~W æÛI áÖÉåI äÉäâÉã> KKK ÛI ÄÉ à¼ä ãçåÇà~> KKK fÖ~òłåI à~à ÄÉ ÝêÇÉâÉë> ãáâĞòÄÉå ~êê~ ÖçåJ ÇçäíW î~àçå àÝÖêÉ íÉííÝâJÉ áÇÉàÝÄÉå ~ éÉòëÖ═íI åÉã ÑìíçííJÉ ĞëëòÉ ~ íÉàëò−åI ÄÉòłêíłâJÉ ~ àÝÖîÉêJ ãÉí Ýë ~ îÉåÇÝÖ âçÅëáëçâ ~ëòí~äłê~ ÉäÝÖ äÉëòJÉ ~ ÄçÖêłÅëçëå~â Üçò~íçíí ã~êÜ~Üşë\ s~àçå îáJ ÖółòJÉ ãáåÇÉêêÉ ~ò ═ îÝåäÉłåó ë¼Öçêå═àÉI ~ò ^äáÅÉI âáí ãÉÖÄ−òçíí ÉòÉââÉäI Äłê Ñìòëáíçëå~â í~êJ íçíí~I ÇÉ ã−Ö ~ äÉłåóçâ îáëëò~ åÉã íÝêíÉâI Üłí ãłëí åÉã íÉÜÉíÉííI ÇÉ å~Öóçå ~ÖÖ¼ÇçííK pòÉêÉåÅëÉI ÜçÖó iáòáåâ~ í~åíá îáííÉ ~ ëò¼íK páé−íçòî~ í~Öä~äí~ ~ äÉÖÑêáëëÉÄÄ éäÉíóâłí Ýë ~ ÜĞäJ ÖóÉâ ãáåÇ êÉł ÑáÖóÉäíÉâK sÉäÉ ëçÜ~ëÉã îáí~íâçòí~âW ~ ã~ãłâ åÉãI ãÉêí ÑÝäíÉâ ~ Öçåçëò åóÉäîJ Ýí═äI ~ íáëòíÉäâÉÇ═ ~ëëòçåóçâ ëÉãI ãÉêí êçéé~åí Ü~í~äã~ë å═åÉâ íìÇíłâ j~êçëJqçêÇłÄ~åI ÄłêJ ãáäóÉå âáÅëá Ýë îÝå îçäí áëK eáëòÉå ═ îłä~ëòí~íí~ ãÉÖ ÉòÉä═íí âÝí ÝîîÉä ~ò Éäë═ é~ê~ëòí âÝéîáëÉJ ä═íI ~ Ü−êÉë j~ââ~á ÄłDí ~ò ÉÖÝëò îłêãÉÖóÉ ÉääÉåI ãáîÉäÜçÖó ãÉÖÜ~ê~Ö−íçííłâI çäó~åí àÉäĞäîÝå ~ò ═ âÉêćäÉíÝÄÉåI ~âáí ═ åÉã ~â~êíK ˙Öó Ü−êäÉííI ÜçÖó ãÝÖ ~ éêçÖê~ãÄÉëòÝÇÉí áë ~ò ĞêÉÖ p~êã~J ëłÖÜóåÝ Çáâíłäí~ íçääÄ~ ~åå~â ~ Ü~êáëåółë?Jå~âK iáòáåâ~ í~åíá äÉÖÑêáëëÉÄÄ éäÉíóâłà~ ~ò ═ ãáåÇÉåâçêá ÉääÉåÑÉäÝê═ä ëò¼äíI ^Äëçäçå jáâä¼ëê¼äI âá ~ ÑÉäë═ âÝí àłêłëÄ~å îçäí Ü~í~äã~ë ÉãÄÉê Ýë Äłê ~äáÖ ãçòÇìäí âá ~ Äáêíçâłê¼äI ÇÉ ~ ÜłííÝêÄ═ä áë å~Öóçå å~Öó ëò~î~ îçäí ~ ãÉÖóÝÄÉåK bò ~ò ^Äëçäçå ~ Ö~òÇ~ëëòçåółî~ä Ýäí ãłê ÝîÉâ ¼í~K ełí Éêê═ä ~ Äçêò~ëòí¼ëłÖê¼ä àłêí~íí~ iáJ òáåâ~ í~åíá êÉåÇëòÉêáåí ~ ëòłàłí Ýë ÝééÉå ãçëí áë î~ä~ãá å~Öóçå ÅëşÑ~í ÄÉëòÝäíI ëçâ Öçåçëò ÇçäJ Öçâ~í ãçåÇîłå ~êê¼ä ~ îÝå ëò~ãłê?Jê¼ä Ýë ~êê¼ä ~ êçëëòÑÝäÝ?Jê═äI ~âá iáòáåâ~ ëòÉêáåí êÉéÉÇí

ë~êâş ëò¼Öłä¼? îçäí ÉÖóâçêI ãçëí éÉÇáÖ Ñ▌îÉäJÑłî~ä Åë~äà~? ~ Ö~òÇłàłí bòí Ýå Äáò~åó~ë~å íìÇ~ã>? Ëå ~òí íìÇ~ãI äÉäâÉãW ãÉêí Éò −Öó î~å>? G bòÉâ Ñçäóí~â ~ò ÉãÉäÉíÉåI ãá~ä~íí ^ÄłÇó _łäáåí çÇ~äÉåå ëçããłë~å ãÉÖãçëÇçííK jáâçê âáäÝéÉíí ~ò Éä═Åë~êåçâÄ~I şàê~ í~äłäâçòçíí ~òò~ä ~ îÝå áå~ëë~äI hłÇłêê~äI âá ÝééÉå ÉÖó å~Öó íłäÅ~ ÄÉëíÉâÉí ëòłää−íçííK æeçä í~äłäÜ~íåłã ~ Öê¼ÑåÝí\ âÝêÇÉòíÉ í═äÉK æ^òí íÉëëÝâ ãçëí ÉäÜ~Öóåá ÑÉäÉäíÉ ã~àÇåÉã ãÝêÖÉëÉå ~ò ĞêÉÖK ^åå~â ãłë ÇçäÖ~ î~å> jÉåàÉå å~ÖóëłÖçÇ ~ âÉêíÄÉI çíí î~åå~â ~ò ìê~â> Ýë ãáí ëÉã îłêî~ íçîłÄÄãÉåí å~Öóçâ~í ÑşàJ í~íî~K _łäáåí íÉÜłí âááåÇìäí ~ ëò~Ä~ÇÄ~K s~Öó ëòłòäÝéÝëåóáêÉ ~ êÝòÑÉÇÉä▌ âĞòÄÉåë═ ÉêâÝäóí═ä ¼êáłëá ÜłêëÑ~ íÉêÉÄÝäóÉëÉÇÉíí ~ò ÉÖóâçJ êá îłêëłåÅ ëòÝäÝåI ~ä~íí~ å~Öó íłêë~ëłÖK líí ćäí âĞêÄÉå ~ ëçâ ÑÝêÑá îÉåÇÝÖK kÉãÅë~â ~òçâI ~âáâ ~ îÉêëÉåóê═äI ÇÉ ãłëçâ áëI ~âáâ słJ ëłêÜÉäóê═ä î~Öó ~ ëòçãëòÝÇļä àĞííÉâ ãÉÖÖê~íìäłäåá ~ Üłòá~ëëòçåóíK ^ Ñ~ Éä═íí ÉÖó êÝÖá ã~äçãâ═Ä═ä ~ëòí~äK o~àí~ å~Öó ćîÉÖ â~ê~Ñáåłâ Äçêê~äI ÄçêîáòÉë ćîÉÖÉâ Ýë íÉãÝêÇÉâ éçÜłêK hĞòîÉíäÉåćä ~ Ñ~ íĞîÝÄÉå ~ Üłòáşê ćäíX âÉêíá é~ÇçâçåI ëòÝâÉâÉå ~ äłíçÖ~í¼â âĞêÄÉåI àçÄÄê¼äI Ä~äê¼ä í═äÉ ĞåâÝåíÉäÉåćä áë ~ éłêíłääłëìâ ëòÉêáåí íÉäÉéÉÇíÉâ äÉK gçÄÄ ÑÉä═ä ~ ÜłòáÖ~òÇ~ ãÉääÉíí hÉåÇó płåÇçê h~àëò~I âá qáëò~ hłäãłå áÇÉàÝÄÉå Ñ═áëéłå îçäí ãłëÑÝä ÝîíáòÉÇáÖI ãÉääÉííÉ háë mÝíÉêI ~ ã~á Ñ═áëéłåI âá ìíłå tÉáëëÑÉäÇ pçã~ Ä~åâáÖ~òÖ~í¼ şê Ýë âáêłäóá í~åłÅëçë âĞîÉíâÉòÉííK i~Åò¼â gÉå═ ëòÉêÉòíÉ åÉâá Éòí ~ íáíìäìëíI ãÉêí ãłê ÉÖó ÝîíáJ òÉÇ ¼í~ ÉÖóćíí îÉòÉííÝâ ~òí ~ êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖçíI ãÉäóÉí ~ i~Åò¼â Åë~äłÇ çëòí~íä~å ÉêÇ═ëÝÖÉáJ åÉâ ~ âáÜ~ëòåłäłëłê~ ÖêćåÇçäí~âK ^ Ä~åâłê ãÉääÉíí _~äçÖ mÝíÉê _Éå═I ~ å~Öóê~îłÖó¼ Ñ═àÉÖóò═ ćäíI âá łää~åǼ ÉääÉåàÉäĞäí îçäí ~ò ~äáëéłåá íáëòíşà−íłëçâçåI ~òìíłå ^ãÄêìë ÄłDI âá Äłê ëò−îÉ ëòÉJ êáåí ~ò ÉääÉåòÝâÜÉò ÜşòçííI ÇÉ âćäë═äÉÖ ~ h~àëòłî~ä í~êíçíí ãáåÇÉåÄÉå Ýë âÝí ^äîáåÅòó ÑáşW ‡Çłã Ýë wçäíłåI âáâ îáëòçåí ãáåÇáÖ ^ãÄêìëë~ä í~êíçíí~âI îÝÖćä hÉåÇó g¼ëâ~ ã~âê~éáéłàłî~ä ~ ëòłàłÄ~åK bò ìí¼ÄÄá ìÖó~å ëçëÉã éçäáíáòłäíI ÇÉ ÝééÉå ~ââçê âÝí ãìëíê~äçîłí ~â~êí~ ~ Ñ═áëéłåê~ êłë¼òåáK fíí ~òçåÄ~å ãÉÖëò~â~Çí ~ Ü~í~äçãã~ä êçâçåëòÉåîÉò═ ëçê Ýë s~êàş _Ýä~ âĞîÉíâÉòÉííI ÉÖó ÑÉâÉíÉ ëò~âłääşI ëòÉãáÖ ëò═êĞë ÉãÄÉêI i~Åò¼âÝâ ëòçãëòÝÇà~I ÉÖóáâ Ñ═âçäçãéçë~ ~ îłêãÉJ ÖóÉá ÉääÉåòÝâåÉâ Ýë îÉëòÉÇÉäãÉë åÝéëò¼åçâK ^ ÜłòáÖ~òÇ~ Ä~äàłå áë ëçâ~åK líí ćäí ~ò ~äáëéłå ˆêÇćåÖI âá ~ò ÉääÉåòÝâáÉââÉä íê~Ñáâłäí êÉåÇëòÉêáåíI Ýë ~ò ═ Äáò~äã~ë~I d~łäÑÑó Ñ═ëòçäÖ~Ä−ê¼I íçJ îłÄÄł ÉÖó áÇ═ëÉÄÄ şê Ýë ÉÖóâçêá âÝéîáëÉä═I _~êí¼âÑłó mÝíÉêI ã~Öó~ê å~ÇêłÖÄ~å Ýë ÅëáòãłÄ~åI ãÉääÉííÉ _çêçë wëáÖãçåÇ ÇêKI ~åå~â ~ îáÇÝâåÉâ Éä═âÉä═ ćÖóîÝÇàÉ Ýë îÉòÝêÉãÄÉê ~ îłêçëçåI îÝÖćä ÉÖó ÅëÉÅëÉã═~êÅşI éìѼâI âĞîÝêÉë áÑàşI h~ãìíÜó fëíáI âá íáíâçë éçäáíáâ~á ~ãÄ−Åá¼â~í íłéJ äłäí Ýë ~òÝêí ëòÉêÉíÉíí ~ âçãçäó ÉãÄÉêÉâ? âĞòÝ Ñìê~âçÇåáK s~êàş Ýë h~ãìíÜó âĞòÝ âĞåóĞâĞäí ~ò ĞêÉÖÉë hÉåÇó ałåáÉäI ÇÉ åÉã ~ éłêíłääłë~ ãá~ííI Ü~J åÉã ãÉêí ëòÉêÉíÉíí âĞòÉä äÉååá çäó~å ~ëòí~äÜçòI ~ãÉäóÉå ÄçêîáòÉë Äçêí äÉÜÉíÉíí í~äłäåáI ═ åÉã áë ëò¼äí ÉÖóÉí ëÉãI Ü~åÉã ÅëĞåÇÉëÉå áëòçÖ~íçííK h−îćä ~ âćäë═ âĞêÄÉå ~ò áÑàşëłÖI ~ ã~á Äłä íłåÅçë~á ćäíÉâ Ýë çäó~åçâI âáâ ~ò ~ëòí~ä âĞêÝ ãłê åÉã ÑÝêíÉâW −Öó ^Äçåóá qáÜ~ãÝê áëI âá s~ë ãÉÖóÉá ëòłêã~òłëş äÝîÝå éÉêëòÉ dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ ãÉääÝ íÉäÉéÉÇÉííI íìÇî~ ~åå~â Éä═âÉä═ ã~Öó~êçêëòłÖá êçâçåëłÖłê¼äK ^ÄłÇó ĞêĞããÉä éáää~åíçíJ í~ ãÉÖ iłëòä¼íI ~ò ═ âÉÇîÉë êçâçåłí Ýë áëâçä~íłêëłíK råíÉê i~êîÉå ÇáÉ ÉáåòáÖ ÑćÜäÉåÇÉ _êìëí>? áÇÝòíÉ ÖçåÇçä~íÄ~å pÅÜáääÉêíK jÝÖ çÇłáÖ Éä ëÉã ÝêíI ãáÇ═å háë mÝíÉê Ñ═áëéłå ãÉÖäłíí~I ÑĞäìÖêçíí Ýë ÉäÝÄÉ ëáÉíÉííI ÜçÖó íćåíÉí═äÉÖ ãáåí ~ ë~àłíàłí ćÇîĞòĞäàÉK æ jÉäóáâ ~ Üłòáşê\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåíI âá Åë~â i~Åò¼â gÉå═åÝí áëãÉêíÉK jáä¼íÜÝâåłä äłíí~ åÝÜłåóëòçêI ÇÉ ~ ÑÝêàÝîÉä åÉã í~äłäâçòçíí îçäíK

æ^òçåå~ä ÄÉãìí~íä~âI âÉÇîÉë Ä~êłíçã> ÑÉäÉäí háë mÝíÉê Ýë êĞÖíĞå ÄáêíçâÄ~ îÉííÉ ~ Ñá~í~J äÉãÄÉêí ~òò~äI ÜçÖó âĞååóÉÇÝå łíĞäÉäîÉ îáííÉ ═í ã~Öłî~äK háëëÝ äÉ âÉääÉíí Ü~àçäåá ~ äÉåóşä¼ äçãÄëłíçê ~äłI ÜçÖó i~Åò¼â gÉå═áÖ àìëë~å~âI ~âá ~ î~ëâçë íĞêòë íĞîÝåÝä ćäí ÉÖó ëòÝäÉëÉÅëâÉ ÑÉåó═Ñ~ é~ÇâłåK hĞîÝêÉë åÉÜÝò ÉãÄÉêK bÖÝëòÉå í~ê ÑÉà▌K `ë~â ~ Üçãäçâ~ ÑĞäĞíí ã~ê~Çí ãÉÖ ÉÖóÉíäÉå Ü~àJ íáåÅë ãáåí Ä~êå~ ëòáÖÉí ~ éçêÅÉäłåëáã~ âçéçåó~ ëłêÖ~ íÉåÖÉêÝÄÉåK ełíìä ~ åó~âłå âÝí î~ëâçë ÜłàêłåÅI ~ò łää~ ~ä~íí ÜłêçãK pòÝäÉë Ü~äçîłåó ~êÅłå Åë~â ~ äÉä¼Ö¼ Ä~àëò~ ÑÉâÉíÉI ãÉÖ ~ âÝí ëòÉJ ãĞäÇĞâÉI ãáâ ã~Ö~ë~å ~ ÄÉÜ−òçíí ëòÉãÉâ ÑÉêÇÉ êÝëÉá ÑĞäĞíí âÝíÑÉäÝ ãÉêÉÇÉòåÉâ êÝòëşíI ãáåíÜ~ ãáåÇáÖ ÅëçÇłäâçòåłå~â âáëëÝK kÉã íłã~ëòâçÇçíí ëÉã ~ ÑłÜçòI ëÉã ~ é~Ç ÜłíłÜçòI Ü~åÉã êçéJ é~åí ÉÖóÉåÉëÉå ćäíI ãáåí î~ä~ãá ÄłäîłåóI ãÉêí î~ëâçë ÑÉäë═íÉëíÝí ãłê ~ ã~Ö~ åÉÜÝòëÝÖÉ áë ༠ÉÖóÉåëşäóÄ~å í~êíçíí~K bÖóáâ âìêí~ ÑÝääłÄ~ ~ ÑĞäÇÉí ÝêíÉI ~ ãłëáâ éÉÇáÖ ã~Ö~ ~äł Üşòî~K ^ âÉJ òÉá ~ âÝí íÝêÇÝêÉ íÝîÉ ëòÝäÉëÉåK iłííłê~ _łäáåíå~â ~òçâ ~ ëò~äçåå~â═Ä═ä Ñ~ê~Öçíí â−å~á ëòçÄJ êçÅëâłâ àìíçíí~â ÉëòÝÄÉI ãÉäóÉâÉí âÉäÉíá Ä~òłêçâÄ~å łêìäå~âK pò~â~ëòíçíí áäóÉå îçäí ~ ëáâä¼Çá îłêşêI ãÉÖäÉé═ îáëëò~ãÉåÇÉäáòłäłë î~ä~ãá ëòÝâÉäóJÜìå ã~ê~ÇÝâê~K æ båÖÉÇÇ ãÉÖI ÜçÖó ÄÉãìí~ëë~ã Öê¼Ñ ^ÄłÇó _łäáåíçíI äÉÖşà~ÄÄ âÉÇîÉë âÝéîáëÉä═ãÉí ãçåÇçíí~ háë mÝíÉê Ýë ãçëíI ãáâçê ÉäÉêÉëòíÉííÉI àçÄÄ~å ãÉÖëòçê−íçíí~ ~ Ñá~í~äÉãÄÉê îłääłíI ãáåíÜ~ ~ò ═ îáëòçåóìâ~í ÉòòÉä îÝÖäÉÖ ãÉÖéÉÅëÝíÉäåÝK æeçòçíí fëíÉå> eçòçíí fëíÉåI ĞÅëÝã> âĞëòĞåíĞííÉ i~Åò¼âI êĞîáÇ âĞîÝê âÉòÝí _łäáåí ÑÉäÝ åóşàíî~ ìÖó~åI ÇÉ âćäĞåÄÉå ãçòÇìä~íä~åìäI ãÉêí ÑĞäâÉäåá î~Öó ÇÉêÝâļä ÑçêÇìäåá åÉÜÉòÝêÉ ÉëÉííK _łäáåí âÝòëòçê−íłë ìíłå ãÝÖ ÄÉãìí~íâçòçíí ~òçâå~âI âáâÉí ÉÇÇáÖI åÉã áëãÉêí Ýë ~òìíłå ~ âćäë═ âĞêÄÉ ćäí dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ ãÉääÝK æjáÝêíI ÜçÖó ~ íÉ âÝéîáëÉä═ÇI ÝÇÉë Ñ═áëéłåçã\ îÉíÉííÉ ÑĞä ~ âÝêÇÝëí ÉÖó âĞíÉâÉÇ═ Ü~åÖK ˆêÇćåÖ ~äáëéłåå~â ~ Ü~åÖà~ ~ò ~ëòí~äçå íşäê¼äK ˆêÇćåÖ ~òçåâ−îćäI ÜçÖó ~ãşÖó áë ëò−íçíí ~ò ÉääÉåòÝâÜÉòI ~òÝêí áë åÉÜÉòíÉäí ~ Ñ═áëéłåê~ Ýë ~ âçêãłåóê~I ãÉêí ═ Éä═âÉä═ êÝÖá ã~êçëJíçêÇ~á Åë~äłÇļä î~ä¼ îçäíW ĞêÇĞÖä¼å~á ˆêÇćåÖI ã−Ö háë mÝíÉê î~ä~ãá ê═ÑĞëåÉâ ~ Ñá~ Ýë áÇÉÖÉåÄ═äI dóÉêÖó¼Ä¼ä Üçòíłâ áÇÉ ~ò ═ åó~âłê~K bòÝêí ãÝÖ êçëëò~ÄÄ äłÄçå îçäí~â ═âI ãáåí ~ò ~äáëéłåçâ êÉåÇëòÉêáåí ~ âçêãłåó Äáò~äãá ÉãÄÉêÉáîÉäI âáâ îÝÖêÉ áë àĞååÉâJãÉååÉâI ã~ áíí î~åå~âI Üçäå~é âá íìÇà~ ÜçäI ã−Ö ~ò ~äáëéłå ~ îłêãÉÖóÉ îłä~ëòJ íçííà~ Ýë Üçäí~ å~éàłáÖ ~ò ã~ê~ÇÜ~íI Ü~ çâçë~å Äłåáâ ~ âĞòĞåëÝÖÝîÉäK æ iÝäÄłåó~ íłå Äáòçåó ~ò Ýå ãÉÖóÝãÄÉå îçäå~> ÑÉäÉäí ëòÉêÝåóâÉÇîÉ ~ Ñ═áëéłåI âáëëÝ Éê═äíÉíÉíí âÉÇÝäóÉëëÝÖÖÉäK æhÝéîáëÉä═àÉ î~å ~ åÝéåÉâI î~å ~ îłä~ëòí¼âå~âKKK âáłäíçíí âĞòÄÉ s~êàş wçäíłåK æs~Öó ~ îłêçëå~âI îłêãÉÖóÝåÉâ> é¼íçäí~ ãÉÖ ~ò ĞêÉÖ _~êí¼âÑłóK ^ Ñ═áëéłå ~òçåÄ~å ãÉÖéê¼Äłäí âáíÝêåáW ˙Öó ÝêíÉãI ÜçÖó ~ò Ýå âÉÇîÉë âÝéîáëÉä═ãI ãÉêí å~Öóçå ëòÉêÉíÉãK æbò å~Öóçå ~Äëòçäìíáëòíáâìëłå Ü~åÖòáâI ãáåíÜ~ Åë~â ~ âçêãłåó åÉîÉòåÝ âá> ˆëãÉêàćâ ãá ãłê ~ò áäóÉåÉâÉí> Ñçäóí~íí~ s~êàşK æsÝÖêÉ áë STJÉë éêçÖê~ãã~ä äÝéÉíí ÑÉä ═> îÝÇÉâÉòÉíí háë mÝíÉêK æaÉ éłêíçåâ−îćäá Ýë Éò ~òí íÉëòáI ÜçÖó ÜÉäóíÉäÉå−íá ~ âçêãłåó Ýë ~ qáëò~Jéłêí îáëÉäâÉÇÝëÝí> ÝêîÉäí s~êàş wçäíłå Ýë Üłíê~ÑçêÇìäî~ ^ÄłÇó ÑÉäÝI âá ÝééÉå ~ Üłí~ ãĞÖĞíí ćäíI âÝêÇÉòíÉW rÖóÉI ÜçÖó áÖ~ò~ã î~åI Öê¼Ñ şê\ æhÉòÇ═ î~Öóçâ ~ÜÜçòI ÜçÖó −íÝäÉíÉí ãçåÇà~â ÑÉäÉäí _łäáåí âáíÝê═ÉåK jçëí ~ Üłòáşê ëò¼äí âĞòÄÉW æ_êłî¼I ĞÅëÝã> bò çâçë~å îçäí ãçåÇî~K iłíçÇ> Ëå ëÉã −íÝäâÉòÉãI ~òÝêí î~Öóçâ à¼Ä~ ~ Üłò═êò═ âìî~ëòçââ~ä áíí àçÄÄàłê~ ãìí~íçíí Ýë ~òìíłå Ä~äê~ ãÉÖ ~ Ñ~êâ~ëçââ~ä áë> aÉ åÉã áë

ÝêíÉãI ãáÝêí ÑÉåÉâÉÇíÉâ ÉÖóãłëê~I ìê~áã ãçåÇí~ Ñçäóí~íî~ I ÜáëòÉå ãÉÖÅëáåłäí~ ~ò ĞêÉÖ qÜ~äó ~ ÄÝâÝíI Üłí ãçëí îÝÖÉ ~ ã~Öó~ê łíçâå~â Ýë ĞäÉäâÉòåá âÉää> i~Åò¼â gÉå═ É ëò¼åłä ÑìêÅëłå ëòÝààÉäíłêí~ â~êà~áíI ã~àÇ ĞëëòÉòłêí~ ã~Öłå Ýë şàê~ âáåóáíçíí~ Ýë şàê~ ĞëëòÉòłêí~I ë −Öó áëãÝíÉäíÉ íĞÄÄëòĞêW ˆäÉäâÉòåá> ˆäÉäâÉòåá> _~êłí~áã> ˆäÉäâÉòåá> ^òíłå Öşåóçë~å ÉäåÉîÉííÉ ã~Öłí Ýë ~ éçÜłê ìíłå åóşäíW æbêêÉ ~ ༠çâçë ÄÝâÝêÉ áÖóìåâK ËäàÉå> ËäàÉå> ËäàÉå> bòòÉä ~ Üáî~íâçòłëë~ä ~ åÉãêÝÖ âĞíĞíí é~êä~ãÉåíá ÄÝâÝêÉ éÉêëòÉ áëãÝí ãÉÖåó−äí ~ éçäáíáòłJ äłë òëáäáéàÉK G `ë~â ÉòÉå ~ í~î~ëòçå ëò▌åí ãÉÖ ìÖó~åáë ~ò ~ ëòÉåîÉÇÝäóÉë é~êä~ãÉåíá ëò¼Åë~í~I ãÉäó ãłëJ ÑÝä ÝîÉ ~ îÝÇÉê═à~î~ëä~íçâ ãá~íí áåÇìäí ãÉÖ Ýë ~ÄÄ~å ~ ëòĞîÉîÝåóÉë àçÖá îáëòçåóÄ~åI ãÉäó j~Öó~êçêëòłÖçí Ýë ^ìëòíêáłí ĞëëòÉâ~éÅëçäí~I Ñçäóíçå şà~ÄÄ Ýë şà~ÄÄ ëÝêÉäãá ~äâ~äã~â ~ǼÇJ í~âK a~Åłê~I ÜçÖó ~ò ÉääÉåòÝâá éłêíîÉòÝêÉâ ÉäîÄÉå Éä−íÝäíÝâ ~ íÉÅÜåáâ~á çÄëíêìâÅá¼íI ãÉäóÉí ~ò ìíçäë¼ Ü¼å~éçâÄ~å ãłê Åë~â âáëÉÄÄ Åëçéçêíà~ ~ QUJ~ë éłêíå~â Ñçäóí~íçíí ~ ã~Ö~ ëò~âłääłê~I ~åJ å~â ÅÝäà~áí ~ ã~Öìâ åÝéëòÉê▌ëÝÖÉ ãá~íí âÝåóíÉäÉåÉâ îçäí~â î~ää~åá Ýë âćäĞåÄĞò═ Ñçâçò~íçâÄ~å íÉäàÉëÉå Ğåłää¼ Ü~ÇëÉêÉÖÉí î~Öó äÉÖ~äłÄÄ ã~Öó~ê îÉòÝåóëò¼í î~Öó äÉÖÉëäÉÖ~äłÄÄ åÉãòÉíáëò−å▌ íáëòíá â~êÇÄçàíçí âĞîÉíÉäíÉâ Ýë ãáåíÜçÖó ~ âĞòĞåëÝÖÉí ═â áë áäóÉå àÉäëò~î~âê~ Ü~åÖçäíłâI éÉêJ ëòÉI ÜçÖó íÉÜÉíÉíäÉåćä łääí~â ~òò~ä ~ò ~äáÖ OMJOR Ñ═åóá ëò~â~Çłê Åëçéçêíí~ä ëòÉãÄÉåI âáâ rÖêçå Ýë _~êê~ płãìÉä îÉòÉíÝëÉ ~ä~íí âáîłäî~ ~ éłêíàìâļäI ÑĞäÜ~ëòåłäíłâ ~ êÝÖáI şÖóëò¼äîłå é~íêá~J êÅÜłäáë Üłòëò~Äłäóçâ ãáåÇÉå ÖóĞåÖÝáí Ýë Ñçäóíçåçë åÝî ëòÉêáåíá ëò~î~òłëçââ~äI ëòÉãÝäóá îáJ íłââ~äI òłêí ćäÝëÉââÉä ãÉÖ~â~Çłäóçòí~â ãáåÇÉå àçÖ~äâçíłëíI ãÉÖ ~ ÄìÇÖÉíÉíI âćäâÉêÉëâÉÇÉäãá ëòÉêò═ÇÝëíI ãáåÇÉåí Ýë íĞêîÝåóÉå â−îćäá ÜÉäóòÉíÄÉ ëòçê−íçííłâ ~ò ÉÖÝëò âçêãłåóò~íçíK h−îćäłää¼â ëòÉãÝÄÉå ÝêíÜÉíÉíäÉååÉâ äłíëòçíí ~ò ~ ÅëĞâĞåóĞëëÝÖI ãÉääóÉä ÉÖó íĞêéÉ âáëÉÄÄJ ëÝÖ ~ ã~Ö~ ~â~ê~íłí éê¼Äłäí~ êÉłâÝåóëòÉê−íÉåá åÉãÅë~â ~ ã~Öó~ê é~êä~ãÉåí íĞÄÄëÝÖÝêÉI ÇÉ ~ò ÉÖÝëò jçå~êÅÜáłê~ Ýë ~ãá íĞÄÄI ~ò ĞêÉÖ cÉêÉåÅ g¼òëÉÑêÉK `ë~â ~âá áëãÉêíÉ ~òí ~ íşäíÉåÖ═ àçÖJ łëòá ÖçåÇçäâçÇłëíI ãÉäóêÉ ~ ã~Öó~ê âĞòĞåëÝÖ ëòłò~Ççâçå łí êÉłëòçâçíí Ýë ~ãÉäó ~ e~ÄëÄìêJ Öçâ ÉääÉå íĞÄÄ −òÄÉå ëáâÉêÉâÉí Ýêí ÉäI Åë~â ~ò ÝêíÉííÉ ãÉÖ Éòí ~ ÅëĞâĞåóĞëëÝÖÝíK jáåÇáÖ ÉòÉâêÉ ~ò NTVMJá Ýë ~ò NUSTJá åÉãòÉíá î−îãłåóçâê~ Üáî~íâçòí~â Ýë Éòí ~ååłä áåâłÄÄ íÉÜÉííÝâI ãÉêí ëÉã ~ íĞêíÝåÝëòÉâI ëÉã ~ STJá âáÉÖóÉòÝë éçäáíáâìë~á ëçëÉã áëãÉêíÝâ Éä ~òí ~ò çêçëòäłåêÝëòíI ãÉäóÉí ~ââçêáÄ~å ~ò Éìê¼é~á ÜÉäóòÉí àłíëòçíí É ëáâÉêÉâåÝäI Ýë ãáåÇÉåí Åëìéłå Åë~â ~ é~ê~Öê~ÑìJ ëçâ Öó═òÉäãÉë ÉêÉàÝåÉâ íìä~àÇçå−íçíí~âK bòÝêí ~ò ~ âáë rÖêçåJ_~êê~JÅëçéçêí ãÝäíłå ~òí ÜáííÉI ÜçÖó ~ àçÖëò~Äłäó ~ò Éê═ëÉÄÄI åÉã éÉJ ÇáÖ ~ò ÝäÉí ëòćâëÝÖÉëëÝÖÉ Ýë ãáåÇÉå ~äâ~äçãã~äI ãáÇ═å ~ ÄìÇÖÉí åÝäâćäá łää~éçí î~Öó ~ â~íçJ å~á ëòçäÖłä~íá Ü~íłêáÇ═ äÉàłêíI ~òí ÜáííÝâI ÜçÖó ~ò łää~ãÜ~í~äçã âÝåóíÉäÉå äÉëò â~éáíìäłäåá Éä═íJ íćâK ^ å~ÖóâĞòĞåëÝÖ áë ~òí ÜáííÉI ãÉêí ~ÄÄ~å ~ ÑĞäÑçÖłëÄ~å åÉîÉäíÝâ ~ò áëâçäłâI ~ å~éáä~éçâI ë═í ~ éçäáíáâ~á îÉòÝêÉâ äÉÖå~ÖóçÄÄ êÝëòÉ áëK ^ ãłêÅáìëÄ~å ãÉÖâĞíĞíí é~êä~ãÉåíá ÄÝâÉI êÝëòÄÉå ~ò çÄëíêìłä¼ Åëçéçêí Ñłê~ÇíëłÖ~ ãá~ííI êÝëòÄÉå ~òÝêí àĞíí äÝíêÉ ~ò ĞêÉÖ qÜ~äó hłäãłå âĞòîÉí−íÝëÝîÉäI ãÉêí qáëò~ fëíîłå Éê═ëò~ââ~ä ÑÉJ åóÉÖÉí═ÇòĞííI ÇÉ ~ ÄÝâÉ ÉëÉíÝêÉ ÉåÖÉÇãÝåóÉâÉí −ÖÝêíK ˆêĞããÉä ÑçÖ~Çíłâ Éòí ~ äÉÖíĞÄÄÉåK aÉ ëçâ~å îçäí~â çäó~åçâI âáâ ãÝÖ rÖê¼å dłÄçêí Ýë _~êê~ płãìÉäí áë éìÜ~ëłÖÖ~ä îłÇçäíłâ ãçëí Ýë çííÜçå éáé~ëò¼ ãÉääÉíí ãÝÖ âìêìÅ~ÄÄ~â îçäí~â ~òçâåłäK G fäóÉå îçäí ~ îÝå _~êí¼âÑłó áë áíí słêëáâä¼ÇçåI ~ ÄçêîáòÉë Äçê ãÉääÉííK æe~ Ýå çíí äÉííÉã îçäå~I íìÇ~ã ãçåÇçíí~ êÝÖá ã~êçëãÉåíá âáÉàíÝëëÉä ~ò ĞêÉÖ åÉã ëâłJ éłäí îçäå~ çäó~å âĞååóÉå ~ò ~ Ö~å~ëò qáëò~ máëí~> słÇ ~äł ÜÉäóÉòíÉã îçäå~ ~ íĞêîÝåóëòÉÖÝëÝJ åÉâ ãá~íí~>

æqĞêîÝåóëòÉÖÝëåÉâ åÉã äÉÜÉí ãçåÇ~åá> ÑÉäÉäí ~ Ñ═áëéłåK æjÉÖ åÉã ëò~î~òçíí ~Ǽí Ü~àíçíí~â ÄÝ> Ñçäóí~íí~ _~êí¼âÑłóK fíí ~ ãáåÇáÖ âçêãłåóéłêíá Ñ═àÉÖóò═ ëò¼äí âĞòÄÉW æhÝêÉãI âÝêÉãI Åë~â ĞåâÝåíÉë ÄÉÑáòÉíÝëÉâê═ä îçäí ëò¼I ëçÜ~ ÄÉÜ~àíłë åÉã íĞêíÝåí> łää~é−J íçíí~ ãÉÖK aÉ ~ò ĞêÉÖ âìêìÅ Åë~â íçîłÄÄW æ^ â~í~åłâ Ç~äÖłê¼ä åÉã áë ÄÉëòÝäÉâI íłå ~ Äìêâìë ãáł âÉääÉííI ÇÉ ~òI ÜçÖó âÉêÉëâÉÇÉäãá ëòÉêò═ÇÝëÉâê═ä áë íłêÖó~äłë~âÄ~ Ñ~Öí~âI ~ò ~äâ~íãłåó~ë ëÝêÉäÉãI áÖÉåáë ~äJâ~íJãłJåó~ë ëÝêÉJ äÉã ãÝÖ ~ò ã~Öłâ âáÉÖóÉòÝëÉ ëòÉêáåí áë> æhÝêÉã ~òí íłêÖó~äåá âÉääÉíí Ýë ëò~Ä~Ççíí áëI Åë~â ãÉÖâĞíåá åÉã äÉÜÉíÉíí îçäå~ îÝÇÉâÉJ òÉíí ~ Ñ═áëéłå I ãÉÖâĞíåáI Åë~â ~ò äÉíí îçäå~ íĞêîÝåóíÉäÉåI áÖÉåáëI ~ò íáäçë äÉååÉI ~òí Ýå áë î~äJ äçãI ÇÉKKK æqłêÖó~äłë~â áë ~ÄëòìêÇìã> æbòí ãçåÇ~åá ~ÄëòìêÇìã> îłä~ëòçäí háë mÝíÉê ãçëí ãłê ãÝêÖÉëÉÄÄÉåK aÉ áíí ëòÝé Ä~êáíçå Ü~åÖ ëò¼ä~äí ãÉÖI çäó~å Ç~ää~ãçë ãÝäóëÝÖÖÉäI ãáåí ~ò çêÖçå~I ~ âáîłä¼ ćÖóîÝÇI _çêçë wëáÖãçåÇ ÇêK äÝéÉíí âĞòÄÉW æhÝêäÉâI Ñ═áëéłå ìê~ãI ĞêÉÖ Ä~êłíìåâå~â ÉÄÄÉå áÖ~ò~ î~åI Ýë Ü~ ãÉÖÉåÖÉÇáâI ãÉÖ áë îáJ äłÖ−íçã Ýë îÝÖáÖëáã−íî~ łë¼Ñçêã~ ê═í ëò~âłääłåI ÉäâÉòÇÉíí Ö~òÇ~Ö íìÇłëë~ä Ýë ëò~Ä~íçë ãçåJ Ç~íÑ▌òÝëëÉä ã~Öó~êłòåáK ^ò çëòíêłâJã~Öó~ê îłãí~êáÑ~ şÖó àĞÜÉí Åë~â äÝíêÉ Ýë áÇÝòíÉ ~ íĞêJ îÝåóëò~â~ëòí I Ü~ Éä═ÄÄ ãłê şÖó ~ ã~Öó~êI ãáåí ~ò çëòíêłâ é~êä~ãÉåí ãÉÖłää~é−íçíí~ âćäĞåJ âćäĞå ~ ã~Ö~ Ğåłää¼ îłãí~êáÑłàłíI ~òìíłå éÉÇáÖ ÉòÉâåÉâ ~ò ~ä~éàłå äÉíłêÖó~äíłâ ~ âĞòĞëÝí áëK `ë~â ÜçÖóÜ~ Éò −Öó ãłê äÝíêÉàĞííI Åë~â ~ââçê äÉÜÉí àçÖ ëòÉêáåí ~ âćäÑĞäÇÇÉä ëò¼Ä~ łää~åáI ãÉêí ~ÇÇáÖ ~ âçêãłåó àìë ~Åíáçåáë? Üáłåółî~ä î~åK ^ ëòÝéëò~îş Éä═~Çłë âáëëÝ äÉÅëáää~é−íçíí~ ~ âÉÇÝäóÉâÉí Ýë ãáÇ═å _çêçë ćÖóîÝÇ ÉÖó éáää~J å~íåóá ëòćåÉíÉí í~êíçííI h~ãìíÜó fëíáâÉ ëò¼ä~äí ãÉÖK háëëÝ ëÉäóé−íÉííI ãÝÖáë Öóçêë~å âĞòÄÉîÉJ íÉííÉW æËå _ćêÖĞÑÇĞå çííÜçå ~Ñí ÜáÑÉãI ÜçÖó Ñ~ãłê î~ÖóçâI éÉÇáÖ ÝééÉå ÉÑÉâÉí ÖçåÇçäí~ãK fíí äłíçã ÜłíI ÜçÖó ãÝÖÑÉã î~Öóçâ çäó~å Ñ~ãłê> æ_ćêÖĞòÇĞå îçäí áÖ~ò~Ç> îłÖí~ ~êê~ h~àëò~I ~âá ÉÇÇáÖ ÉÖó ëò¼í ëÉã ëò¼äíK k~Öó łäí~äłåçë â~Å~Öłë âÉêÉâÉÇÉíí ÉêêÉK fëíáâÉ áëI Äłê åÉã ÝêíÉííÉI ãáí åÉîÉíåÉâI ═ áë êĞÖíĞå Åë~íä~âçòçííK jáâçê ~ åÉîÉíÝë ãÉÖëò▌åíI äłíî~ ~ ãÉÖÉåóÜćäí Ü~åÖìä~íçíI tÉáëëÑÉäÇ pçã~ şê ãÉÖâçÅâłòJ í~íçíí ÉÖó ÉääÉåîÉíÝëíW æ^ Ö~òÇ~ëłÖá ÝäÉíI âÝêÉãI åÉã îłêÜ~íI âÝêÉãK oÉåÖÉíÉÖ å~Öóçå âçãçäó ÝêÇÉâI âÉêÉëâÉJ ÇÉäãá éá~Å Ýë â~éÅëçä~íçâ âÝêÇÝëÉ ÑçêçÖI âÝêÉãI âçÅâłåI ~ãÉäóÉâ ¼êáłëá âĞòÖ~òÇ~ëłÖá âłêí çâçòåłå~âI Ü~ îÉëòÉåÇ═ÄÉ ãÉååÝåÉâK bòÝêíI âÝêÉãI Äłê Ýå áë ÉäáëãÉêÉãI ÜçÖó åÉã íĞêîÝåóJ ÉëI ãÝÖáë íÉâáåíÉíÄÉ âÉää îÉååáKKK æbí ëá Ñê~Åíìë áää~Äáíìê çêÄáë> âáłäíçíí âĞòÄÉ ~ò ĞêÉÖ _~êí¼âÑłó Ýë áëãÝí ãÉÖşàìäí ~ àçÖá îáí~íâçòłëK _łäáåí ÑĞäí▌åÝë åÝäâćä ÑĞäâÉäíI ëòçãëòÝÇàłíI dóÉê═ÑÑó iłëòä¼í ãÉÖÝêáåíÉííÉ ~ îłääłå Ýë âáäÝJ éÉíí ~ Ñ~ ~ä¼äK _çëëò~åíçíí~ Éò ~ ëò▌â äłí¼âĞê▌I ãÉÇÇ═I ÇçÖã~íáâìë îáí~íâçòłëI ãÉäóÄÉå ãÝÖ ~ Ñ═áëéłå áë Åë~â ãÉåíëÝÖÉâÉí Üçòçíí ÑĞäI ~ò áë Åë~â òëçåÖä−êçòçíí ~ àçÖá Ñçêãìäłââ~äI ~âłê ~ò ÉäJ äÉåÑÉäÉáK iłëòä¼ Åë~íä~âçòçíí ÜçòòłK G i~ëë~å ãÉÖáåÇìäí~âI łí ~ ÄÉäë═ âÉêíÉåK bëíÉäÉÇåá âÉòÇÉííK

^ ëòÝäë═ âáë ë~êçâÄłëíó~ Ýë ~ âĞåóîíłêëòłêåó Üçãäçâ~ âĞòĞíí ÉÖó ~àí¼Åëâ~ åó−äí ~ îłêÑ~äJ Ä~åK kÝÜłåó äÝéÅë═ îÉòÉíÉíí äÉ áíí ~ ê¼òë~âÉêíÄÉK bêêÉ îÉííÝâ şíàçâ~íK j−Ö łí åÉã àìíçíí~â ~ò ÉÖóâçêá îłêìÇî~êçåI ÉÖóáâ ëÉã ëò¼äíI ãáåíÜ~ ~ò ═ Ä~êłíá ÄÉëòÝäÖÉíÝJ ëćâ ãçëíI ÜçÖó ëçâ ܼå~é ãşäíłå áëãÝí í~äłäâçòí~âI áåíáãÉÄÄ âÉêÉíÉí â−îłåå~K ˙íâĞòÄÉå _łäáåí ãÝÖ ~ò áãÝåíá Üáş ëò¼Åë~í~ Ü~íłë~ ~ä~íí łääíI ãÉäóí═ä ãÉåÉâćäåá ~â~êíK Ëë ~åå~â ~ ëçâ ÜáłÄ~î~ä¼ ÄÉëòÝÇåÉâ ~ Ü~ää~íłê~ ĞåâÝåíÉäÉåćä âćäÑĞäÇá í~é~ëòí~ä~í~áê~ âÉääÉíí îáëëò~ÖçåÇçäåá~K ^êê~ ~ ëòçêÖçë ãìåâłê~I ãÉäó ~ âćäćÖóá çëòíłäóçâÄ~å Ñçäóí ÝééÉå ~ò çä~ëò âÉêÉëâÉÇÉäãá ëòÉêò═ÇÝë Éä═âÝëò−íÝëÉ îÝÖÉííK ^êê~ ~ò ~äáÖ äÉéäÉòÉíí ãÉÖîÉíÝëêÉ áëI ãÉääóÉä áÇÉJ ÖÉåÉâ Ñ═äÉÖ å~ÖóåÝãÉíÉâ ~ ã~Öó~ê îÝÇÉê═îáíłê¼ä Öşåóçä¼Çåá ëòçâí~âK fíí ~ Üłêã~ë ëòĞîÉíJ ëÝÖ ÑĞååłääłë~I ~ jçå~êÅÜá~ íÉâáåíÝäóÉ Ýë ÉÄÄÉå ãáåí ãçåÇçííłâ ~ ÄáòíçåëłÖ~ ÑçêÖçíí âçÅJ âłå Ýë Éòí ~â~Çłäóçòòłâ ~ ã~Öó~êçâ> hćäçêëòłÖÄÉäáÉâ Éä═ííI âáâ ~ ã~Öó~ê ãşäí~í ÉÖółäí~äłå åÉã áëãÉêíÝâI ÝêíÜÉíÉíäÉå îçäí ÉòK ËêíÜÉíÉíäÉåI ãáÝêí íÉâáåíáâ j~Öó~êçêëòłÖçå ~ ÜçåîÝÇÉäÉã ćÖóÝí çäó~å ÉääÉåëÝÖÉë ëòÉããÉäK ^ò áäóÉå ãÉÖàÉÖóòÝëÉâ ãáåÇÉåâçê å~Öóçå Ñłà¼å ÝêáåíÉííÝâ _łäáåí äçÄçÖ¼ åÉãòÉíá ÝêòÝëÝíK dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ ÖçåÇçä~í~á ãłëÜçä àłêí~âK líí ~ ÜłêëÑ~ ~ä~íí ~ îáí~ ═í ëÉããáâÝéé ëÉã ÝêáåJ íÉííÉK kÉã áë Ü~ääçíí~I ãáí ÄÉëòÝäåÉâK bÖÝëòÉå ãłë ÑçÖä~äí~ ÉäK já¼í~ Éä═ÄÄ ~ îÉêëÉåóÉå Ýë ãçëí áíí słêëáâä¼Ççå áëãÝí í~äłäâçòçíí ÉêÇÝäóá êçâçå~á Ýë áëãÉJ ê═ëÉá âĞêÝîÉäI âáâí═ä ~ò ìí¼ÄÄá ÝîÉâÄÉå ãáåÇàçÄÄ~å Éäëò~â~ÇíI ãÉÖáåí ÑĞäíłã~Çí ÄÉååÉ ~ ÜçåJ í~ä~åëłÖ ÝêòÝëÉK bò ~ò ÝêòÝë íìä~àÇçåâÝééÉå ãáåÇÉåćîÝ Éäâ−ëÝêíÉK lÇ~âáåå _ìÇ~éÉëíÉå Ýë çíí~J åá êçâçå~áåłä áë ìÖó~åÉòí ÝêÉòíÉK jáåÇÉåćîÝ ã~Öłî~ä îáííÉI ãáåíÜ~ ÖóÉêãÉââçêłå~â łêî~ëłÖ~ íçîłÄÄâ−ëÝêåÝ ãçëí áë ~ ãłê ÑĞäå═íí áÑàşíK kÉã îçäí çííÜçå ëÉÜçäW ëÉã áííI ëÉã çííK jáåÇÉåćíí î~ä~ÜçÖó áÇÉÖÉååÉâI àĞîÉîÝåóåÉâ åÝòíÝâI åÉã âĞòćäĞâ î~ä¼å~âK mÉÇáÖ ãÉååóáêÉ îłÖóçíí ~êê~I ÜçÖó ëòÉêÉëëÝâI åÉã ãáåí ćÖóÉë òçåÖçêłò¼íI âá Äłêãáâçê íìÇ íłåÅê~ âÉêáåÖ═í î~Öó Ñçñíêçííçí àłíëò~åáI åÉã ãáåí ༠íłåÅçëíI ãÉÖÄ−òÜ~í¼ éìëâłëí î~Öó íÉåáëòJ åÉÖóÉÇáâÉíI Ü~åÉã ═í ã~ÖłíI åÉã ~ Ü~ëòåçëëłÖ~áíK líí ~ åóìÖ~íá å~ÖóåÝåàÉáåÉâ Åë~äłÇàłÄ~å ~ hçääçåáÅÜ Ýë pòÉåíJdóĞêÖóá êçâçåçâI Ñáşâ Ýë äÉłåóçâ å~Öóçå ĞêćäíÉâI Ü~ àĞííI ëòÉêÉííÝâI Ü~ ãÉåí═ä íçîłÄÄ îÉäćâ ã~ê~ÇI Äşëìäí~âI Ü~ ÉäãÉåíK aÉ şÖó ÝêÉòíÉI ÜçÖó Éò ãáåÇ ~ âÉääÉãÉë é~àJ íłëå~â ëò¼äíI åÉã åÉâáI åÉã ~ ÄÉäë═ ÉãÄÉêåÉâI Ü~åÉã ~ âćäë═åÉâK bÖóÉÇćä í~äłå ~ îÉäÉ ã~àÇJ åÉã ÉÖóâçêş häłê~ âá åÉâá åÉã îçäí îÝêÄÉäá êçâçå~I ãÉêí hçääçåáÅÜ å~ÖóÄłíóàłå~â Éäë═ Üłò~ëëłÖłÄ¼ä ëòćäÉíÉíí I Åë~â ═ äłíçíí ÄÉååÉ íłå ÉÖóÉÄÉí áëK `ë~â ═í ÝêÇÉâÉäíÉ ~ò áëI ~ãáí ÖçåJ ÇçäI åÉã Åëìéłå ~òI ~ãáí íÉëòK jłê âáëâçêìâÄ~å íłêë~ë ÖóÉêãÉâàłíÝâ~áâåłä áë ãáåÇáÖ ĞëëòÉí~êJ íçíí~â ~ íĞÄÄáÉââÉä ëòÉãÄÉåK fÖÉåI häłê~ âáëëÝ ãłë>KKK aÉ ~ Ñáşâ\ ^ò ═ å~ÖóåÝåàÝåÉâ ~ Ñá~á Ýë ~ âÝí pòÉåíJdóĞêÖóá âìòáå\ kÉãI ~òçâ ëòłãłê~ ═ åÉã ÉÖóÝÄI ãáåí âÉÇîÉäí ãìä~íí~í¼ Ýë é~àJ íłëK bòÝêí Ğêćäí şÖó ãÉÖI ãáâçê ^ÄłÇó _łäáåíçí ãÉÖäłíí~K bòÝêí ëòçê−íçíí~ ãÉÖ íáíçâÄ~å ~ â~êJ àłíI ãáÇ═å ~ò äÉćäí ãÉääÝàÉ çíí ~ ÜłêëÑ~ ~ä~ííK bÖóÉÇćäá áÖ~ò Ä~êłíà~ ═K oÝÖ¼í~ ~òK bÖóÉÇćä îÉäÉ í~Öä~äí~ ÉÖóâçê ~ ëÉêÇćä═ áÑàşâçê ëçâ ëÉàíÉäãÉë éêçÄäÝãłàłíI ÝäÉíéêçÖê~ãçâå~â Öó~âê~å îłäíçò¼I ä~ëë~å ëòáäłêÇìä¼ ÉäâÝéòÉäÝëÝíI ãÉäó ~ Üìëò~Çáâ Ýî ÑÉäÝ âĞòÉäÉÇ═ ÑáşâåłäI ~ éłäó~îłJ ä~ëòíłë âćëòĞÄÝå çäó~å Ñçåíçë ëòÉêÉéÉí àłíëòáâK bÖóÉÇćä åÉâá ãçåÇí~ Éä ~òí ~ ãáåÇ Éê═ëÄĞÇ═ ÉäÜ~íłêçòłëłíI ÜçÖó ÄÉä═äÉ òÉåÝëò äÉëòK kÉâá ãÉêíÉ Åë~â ÉäãçåÇ~åá ~ò łäã~áí ~ àĞîÉåÇ═ê═äI ëçâ Ñ~åí~ëòíáâìë êÉãÝåóíI å~Öó çéÉêłâI Ü~í~äã~ë ëòáãѼåáłâ íÉêîÉáíI ãÉäóÉââÉä Äáòçåółê~ ãÉÖ ÑçÖà~ ܼÇ−í~åá ~ îáäłÖçíX Ýë åÉâá é~å~J ëòçäí~ ÉäI ÜçÖó ~ Öółãà~I âáí ~ ãÉÖóÉá łêî~ëòÝâ ëòłãłê~ ÉÖó íłîçäá êçâçå~I dóÉê═ÑÑó pò~åáëòä¼ ëòÉãÝäóÝÄÉå âáêÉåÇÉäíI ~ò ═ òÉåÉá âáâÝéòÝëÝê═ä Ü~ää~åá ëÉã ~â~êí Ýë ~êê~ âÝåóëòÉê−J íÉííÉI ÜçÖó àçÖçí í~åìäàçåK iłò~Ççòî~ ãçåÇí~ Éä _łäáåíå~â ~ââçê ÑêáëëáÄÉå ~òí ~ îáÜ~êçë àÉäÉåÉJ íÉíI ãÉäó ~ ã~íşê~ ìíłå âĞòĞííćâ äÉÑçäóíK ^åå~â ÖóĞåóĞê▌ ãçåÇłëłíW

æ^ã−Ö ~ ÖółãçÇ î~ÖóçâI áäóÉå ëò~ãłêëłÖçí ãÉÖ åÉã ÉåÖÉÇÉâ> e~ å~Öóâçêş äÉëòÉäI í═J äÉã ìÖó~å íÉÜÉíëò ~âłêãáäóÉå ã~êÜ~ëłÖçí> bòÉâÉí ~ò ÉãäÝâÉâÉí ëò═ííÉ íçîłÄÄI ãáâçê ÄÉäÝéíÉâ âÉííÉå ~ îáêłÖçëâÉêíÄÉ Ýë ~äáÖ íÉííÉâ éłê äÝéÝëí ~ ã~Ö~ë íĞêòë▌ ê¼òëłâ âĞòĞííI _łäáåí ÑÉäÝàÉ ÑçêÇìäí Ýë ãáåíÜ~ ~ Ä~êłíà~ ÖçåÇçä~íëçêłê~ ÑÉäÉäåÉI âÝêÇÉòíÉW æjłàìëÄ~å äÉííÝä å~ÖóâçêşX ãçåÇÇI ãáâ ~ íÉêîÉáÇ\ æ_Éáê~íâçòçã ~ òÉåÉ~â~ÇÝãáłê~K ^ å~éçâÄ~å ãÉÖóÉâ áë îáëëò~ mÉëíêÉK æk~ Ýë ~ò ~ ëòáÖçêä~í\ iłëòä¼ â~Å~Öî~ áåíÉííW æsáÖóÉ ~ò ĞêÇĞÖ> jáåÉâ ~ò åÉâÉã\ kÉâáÑÉâëòÉã ~åå~âI ~ãáêÉ çäó~å êÝÖÉå îłÖóçãK fÇÉ áë Åë~â ~ Äáêíçâ łíîÝíÉäÉ ãá~íí àĞííÉã äÉK ríłä~íçë~å Äçåóçäìäí ÇçäçÖ Éò ~ò ĞêÉÖ k~ê~åÅëçëë~ä> −Öó ÅëşÑçäí~ dóÉê═ÑÑó pò~åáëòä¼í ~ ÜáêíÉäÉåëò═âÉI ã~àÇåÉã å~ê~åÅëëò−å▌ é~ê¼âłà~ ãá~ííK æjáÝêí Äçåóçäìäí\ æÛ fëíÉåÉã> ^ò ĞêÉÖ ~òí łää−íà~I ÜçÖó ═ ~ ã~ÖłÝļä ëçâ ãáåÇÉåí ÄÉÑÉâíÉíÉííI ~ò Ýå à~J î~ãê~> ~òí ãçåÇà~X Ýë ãçëí Éòí âĞîÉíÉäá ê~àí~ãI åÉâÉã éÉÇáÖ åÉãÜçÖó éÝåòÉã äÉååÉI ÇÉ î~J ä~ãá ~ǼëëłÖçã î~åK bòí áë êÉåÇÉòåÉã âÝåÉ î~ä~ÜçÖó ÑÉäÉäíÉ iłëòä¼ åÉîÉíîÉK æ^ǼëëłÖ\> æÛI åÉã ëçâ> młê ÉòÉê ÑçêáåíK mÉêëòÉ ìòëçêłëåłäK hÉääÉííK eáëòÉå ~ÄļäI ~ãáí ~ âáîłä¼ k~J ê~åÅëçë åÉâÉã Ü~îçåí~ àìíí~íçííI ~Äļä Ýå áÖ~òłå ãÉÖ åÉã ÝäíÉã îçäå~> æbòí çâîÉíäÉå ~òçåå~ä ÑáòÉëÇ âáK káåÅë ~ååłä êçëëò~ÄÄ ~ îáäłÖçå> í~åłÅëçäí~ _łäáåíK æcçÖçã áëK Ëë âĞååó▌ áë äÉååÉI Ü~ ~ Ü~î~ëêÝëòÉãÄ═ä Éä~ÇÜ~íåłã ~ ÑłíK aÉ ~ãáåí íìÇçÇI ~ò ÉêÇ═ëÝÖ âĞòĞë pò~åáëòä¼ Äłíółãã~ä Ýå Åë~â Ü~êã~Ççë î~Öóçâ I Ýë ═ ãÉÖ î~å ã~â~Åëçäî~ ~ò ćòÉãíÉêîÝîÉäK bÜ> e~Öóàìâ ÉòÉâÉí ~ò ìíłä~íçë ÇçäÖçâ~íI ãáâçê Ýå şÖó ĞêćäĞâI ÜçÖó îÉäÉÇ äÉÜÉíÉâ> Ëë Ü−òÉäâÉÇ═Éå â~êçå ÑçÖî~ _łäáåíçíI ÉäâÉòÇÉíí ~êê¼ä ÄÉëòÝäåáI ãáâÝéé ÑçÖ~Çíłâ ~ òÉåÉí~åłJ êçâI ÜçÖó~å Ä−êłäíłâ Éä ~ àłíÝâłíI ãáí ëò¼äí~â ÉÇÇáÖá âáëÉÄÄ ëòÉêòÉãÝåóÉáÜÉòI ãÉäóÉâÄ═ä ~ Ä~J êłíà~ åÝÜłåó êÝÖÉÄÄáí áëãÉêíK eçëëò~ë~å Ýë äÉäâÉëÉÇîÉ ãÉëÝäíÉ ÉòÉâÉíK iÉ ë ÑĞä àłêí~â ~ ã~Ö~ë íĞêòë▌ ê¼òë~ëçêçâ ãÉåíÝåK jłê ã~àÇåÉã ëĞíÝí äÉíí îçäå~I Ü~ çíí åóìÖ~íçå åÉã ê~ÖóçÖå~ ãÝÖ îĞêĞëÉå ~ò ÝÖK qşäå~å ~ íÉäáÜçäÇ áë ÑĞäàĞíí Ýë ÑĞäÄçåíçíí~ ~ò Éê═ëÄĞÇ═ łêåóÝâçâ~íK jáÇ═å Ü~êã~Çëòçê âĞòÉäÉÇíÉâ ~ ÄÉàłê¼ÜçòI ÉÖó Åëçéçêí îÉåÇÝÖ àĞíí îÉäćâ ëòÉãÄÉK jłê ÉëJ íá Ç−ëòÄÉå îçäí~âI ~ å═â âáîłÖçíí êìÜłÄ~åK ^ ÑÝêÑá~â ÑÉÜÝê éä~ëòíêçåà~á ãáåí î~ä~ãá ÅÝäíłÄäłâK _łê ~ å~éåóìÖ~í íćåÇĞâäÝëÉ î~â−íçíí ãĞÖĞííćâI _łäáåí ãłê ãÉëëòáê═ä ãÉÖáëãÉêíÉ ~ò ÝäćâĞå jáä¼íÜ ^ÇêáÉååÉJíI åÉã ~êÅłíI ãÉäó łêåóÝâÄ~å îçäíI ÇÉ ~ àłêłëłíI ~òí ~ Üçëëò~å âáäÝé═í Ýë ~ ÑÉà âĞêîçå~äłíI ãÉäóåÉâ ëòáÖçêş çîłäáë~ âĞêćä ~ Üìääłãçë ÑÉâÉíÉ Ü~à î~Ç ~ê~ÄÉëòâÉâÉí −êíK ^ å═îÝêÉá îçäí~â îÉäÉ Ýë âÝí Ñá~í~äÉãÄÉêK _łäáåí Éäë═ ÝêòÝëÉ ~ò îçäíI ÜçÖó âáíÝêàÉåI ÇÉ Éò Åë~â éáää~å~íåóá ÝêòÝë îçäíI ã~àÇåÉã êÉÑäÉñãçòÇìä~í Ýë ÉÖÝëòÉå çâí~ä~å áëK ^ÇêáÉååÉ åóìÖçÇí~å àĞíí ÑÉäÝàÉI ~äáÖÜçÖó î~ä~ãáí ãÉÖÖóçêëìäí ~ äÝéÝëÉK pòÝéÉå −îÉäíI âáëëÝ ëòÝäÉë ëòłà~ ãçëçäóÖçíí Ýë ĞêĞããÉä åóşàíçíí~ ÑÉäÝàÉ ~ âÉòÝíK æk~ÖóëòÉê▌I ÜçÖó ã~Ö~ áë ÉäàĞíí áÇÉI ^_> −Öó ëò¼ä−íçííłâ êÝÖ¼í~ ~ âÉòÇ═ÄÉí▌áåÉâ ĞëëòÉJ îçåłëłî~ä ^ÄłÇóí ÉêÇÝäóá âçêíłêë~áK iłíà~I Ýå ãłê Ö~êÇÉÇłã äÉííÉãI ~ îáäłÖÄ~ îáëòÉã ÉòÉJ âÉí> Ýë ~åółëâçǼ~å åÉîÉíîÉ îłääçå â~êçäí~ âÝí Åëáåçë ÜşÖłíI âáâ î~ä~ãáîÉä âáëÉÄÄ íÉêãÉí▌Éâ îçäí~â åłäłåłäK ^ â−ëÝê═ ìê~â áë Üçòòłàìâ äÝéíÉâK ^ò ÉÖóáâ ‡âçëI ~ äÉÖáÑà~ÄÄ ^äîáåÅòó ÑáşI ÇÉ ~ ãłëáâ~í åÉã áëãÉêíÉK bò Üçòòłàìâ äÝéÉíí Ýë â~íçåłë~å ĞëëòÉćíĞííÉ ÄçâłáíW

ætáÅâïáíò bÖçå î~Öóçâ ãçåÇçíí~ Ýë ãÉÖÜ~àíçíí~ ã~ÖłíK rÖó~å~ò ~ò şê îçäíI âáí ãłê jáä¼íÜÝâ âçÅëáàłÄ~å äłíçííK hÝòÑçÖłë âĞòÄÉå ^ÄłÇó îÝÖáÖåÝòÉíí ê~àí~ Öóçêë~å −íÝä═ ëòÉããÉäK ^íäÝí~íÉêãÉí▌ ÉãÄÉêI ~ê~ëòçë îłää~á Ýë âÉëâÉåó Åë−é═á ãá~íí ~ ÑÉäë═íÉëíÉ ~âłê ÉÖó ÜłêçãëòĞÖI ãÉäóÉí ~ ÑÉÜÝê ãÉääÝåóÄÉå Ñçäóí~í¼Ç¼ ëòÝäÉë éä~ëòíêçå ãÝÖ Éê═ëÉÄÄÉå Ü~åÖëşäóçòçííK cê~ââJ Ä~å îçäíK háëëÝ íşäòçíí âÉêÉëÉííëÝÖÖÉä ĞäíĞòîÉI ~ÜçÖó ~òçâ ëòçâí~âI ~âáâåÉâ ~ò åÉã ~ êÉåÇÉë îáëÉäÉíćâK bò åÉã íÉíëòÉíí _łäáåíå~â Ýë î~ä~ÜçÖó ~ò ~êÅ~ ëÉãK mÉÇáÖ ëòÝé ÉãÄÉê táÅâïáíò Äłê¼K jÝä~ åÝòÝë▌ Ä~êå~ ëòÉãÉá îçäí~âI Üçëëòş âÉëâÉåó ~êÅ~I ãÉäóÉí ~ Üçãäçâłå ÜáêíÉäÉå âÉJ êÉëòíÄÉ îłÖçíí ~ âáëëÝ ãÝäóÉå ÄÉåĞî═ ~íä~ëòÑÉâÉíÉ Ü~àK młê ìÇî~êá~ëëłÖá ëò¼ä~ã ~òíłå îáëëò~áåÇìäí~â ~ ëÝíłåó ÜçëëòłÄ~åK bäĞä ^ÇêáÉååÉJåÉä ^ÄłÇóI ëçê~âçòî~ ãĞÖĞííćâ jáä¼íÜ j~êÖáí ^äîáåÅòóîÉä Ýë gìÇáíÜ ~ åÝJ ãÉí åÉî▌ Äłê¼î~ä Ýë dóÉê═ÑÑó iłëòä¼î~äK æhá Éò ~ _áâÑáÅ î~Öó ãáÅëçÇ~\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåíK ^ÇêáÉååÉ åÉîÉíÉííW æeçÖó~åI ã~Ö~ áë −Öó Ü−îà~\ mÉÇáÖ åÉã áë Ü~ääçíí~ ãłëí¼ä\ ełí éÉêëòÉI Éò å~Öóçå âĞòÉäJ ÑÉâî═K pòÉãÄÉ áë −Öó ëò¼ä−íàłâ Ñçäóí~íí~ âçãçäó~ÄÄ~å Ýë ༠íÉêãÝëòÉíêÉ î~ääI ÜçÖó Éäí▌êáK æËë âáÅëçÇ~ É âáí▌å═ ÑÝêÑáş\ æ^ò ÉÖÝëòÉå âÉÇîÉë ÉãÄÉê ãçåÇí~ ~ Ñá~í~ä~ëëòçåóK ˙êäçî~ë Ýë łää−í¼ä~Ö ãáåÇÉå ãłë ëéçêíÄ~å áë âáîłä¼K hćäĞåÄÉå Ñ═Ü~Çå~Öó ~ Äê~ëë¼á ÜìëòłêçâåłäK æ^ââçê ãáÝêí åáåÅë ìåáÑçêãáëÄ~å\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåí áåâłÄÄ êçëëò~ää¼ Ü~åÖçåK æeçëëò~ÄÄ ëò~Ä~ÇëłÖçí îÉííK młê äÝéÝëí ëò¼íä~å ãÉåíÉâK _łäáåíçå ãÉÖáåí Éê═í îÉíí ~ò çâ åÝäâćäá íłã~Ǽ áåÇìä~íI ãÉäóI ~ãá¼í~ ^ÇêáÉååÉ ÑÝêàÜÉò ãÉåíI ãáåÇáÖ ÉäÑçÖí~I Ü~ îÉäÉ å~Öó êáíâłå í~äłäâçòçííK æbò ~ äÉÖşà~ÄÄ ÑäĞêíàÉ\ âÝêÇÉòíÉ ã~àÇåÉã ëÝêí═ ëòłåÇÝââ~äK ^ò ~ëëòçåó âáëëÝ ĞëëòÉîçåí~ ~ ëòÉãĞäÇĞâÉáíK młê éáää~å~íáÖ ãáåíÜ~ Ü~Äçòçíí îçäå~I ~òíłå ÑÉäÝàÉ ãçëçäóÖçíí ~ò ~êÅ~W ækÉâÉã åÉãI ÇÉ âćäĞåÄÉå áë şÖó Ü~ääçãI ÜçÖó ~ ã~Ö~ Ü−êÉë Ñä~ããÝàłå~â? ìÇî~êçäI ~ ëòÝé âáë aáå¼êłå~â> b îáëëò~îłÖłë îłê~íä~å îçäíK ^ååłä îłê~íä~å~ÄÄI ãÉêí äÉłåóâçêłÄ~å ^ÇêáÉååÉ ãÝÖ ÅÝäòłëí ëÉã íÉíí ëçÜ~ ~ò ═ ~ââçêá ëòÉåîÉÇÝäóÝêÉK æ˙Öó äłíçãI ÉäÝÖ à¼ä ÄÉëòÝä ã~Öó~êìä ãçåÇí~ _łäáåí ~ò ÝêáåíÉíí íÝãłí ÉäâÉêćäîÉK æfÖÉåI ~ò ~åóà~ ã~Öó~êX ÖçåÇçäçãI î~ä~ãá ÄáÜ~êá Åë~äłÇļäK æläó~å ëòÉãÉ î~åI ãáåí ~ Äçêàşå~âK b ãÉÖàÉÖóòÝëêÉ ^ÇêáÉååÉ Ü~äâ~å åÉîÉíÉííW æÛ> îÝÖêÉ áë> ^ò ÝëòI ~òí ÜáëòÉãI åÉã å~Öóçå Äłåíà~KKK aÉ ãçëí ÝäÉë ÅëÉåÖÉííó▌Ü~åÖ ëò~â−íçíí~ ãÉÖ ~ âĞêåóÉò═ ÅëĞåÇÉíK ^ â~ëíÝäóìÇî~êê¼ä Ü~åÖJ òçííK `ëáåÖ> äłåÖJäłåÖ> `ëáåÖ> äłåÖJäłåÖ> ëò¼äí ~ ÅëÉåÖÉííó▌ ćíÉãÉë áëãÝíäÝëÄÉåK ^ î~Åëçê~ âĞòÉäÉÇíÝí ÜáêÇÉííÉK sáëëò~ÑçêÇìäí~âK _łäáåí Ýë iłëòä¼ Ñìí¼äÝéÝëÄÉå ëáÉííÉâ ÉäI ãÉêí ãÝÖ ĞäíĞòâĞÇåáćâ âÉääÉííI âÝëòÉå äÉååá ÉÖó ÑÝä¼êłå ÄÉäćäK ^ íĞÄÄáÉâ ä~ëë~å îáëëò~ëÝíłäí~â ~ Üłò ÑÉäÝKKK

fffK ^ò ÉãÉäÉíá å~ÖóíÉêÉãÄÉåI ãÉäó âÉííÝëòÉäíÉ ~ò ÉÖÝëò ÝéćäÉíÉíI ¼êáłëá ~ëòí~ä îçäí íÉê−íîÉK s~Öó åÉÖóîÉåÉå ćäíÉâ âĞêćäĞííÉK

^ Üłòá~ëëòçåó ~ êÝòÑÉÇÉä▌ ÉêâÝäó çäÇ~äłåI ~ Üłòáşê çíí ãÉëëòÉ ~ âćäë═ ìÇî~ê ÑÉä═äá Ä~äâçå~àí¼åłäK ^ò áÇ═ëÉÄÄ îÉåÇÝÖÉâ âçê Ýë ê~åÖ ëòÉêáåí ćäíÉíîÉK `ë~â ÉÖó âáîÝíÉä íĞêíÝåíK ^ Ñ═áëéłå i~Åò¼â gÉå═åÝ ãÉääÉíí àçÄÄ ÑÉä═ä ćäíI íÉÜłí ~ äÉÖÉäë═ ÜÉäóÉåI Ç~Åłê~I ÜçÖó ~ò ĞêÉÖ h~àëò~ íáíJ âçë í~åłÅëçë Ýë ëçââ~ä áÇ═ëÉÄÄ áë åłäłåłäK jÝÖáë Ä~äê¼ä íÉííÝâK aÉ −Öó îçäí Éò à¼äI háë mÝíÉê Ñ═J áëéłå åÉã äÝîÝå âĞòćäćåâ î~ä¼ ÉãÄÉê?K bòí ~ò áÇÉÖÉå îçäíłí Ü~åÖëşäóçòíłâ ~òò~äI ÜçÖó şÖó ãÉÖíáëòíÉäíÝâK ^ Ñ═áëéłå éÉêëòÉ åÉã áë ëÉàíÉííÉ ~ ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíÝë çâłí Ýë å~Öóçå Üłäłë îçäí Éãá~íí Ýë ~òÝêí áëI ãÉêí ~ò fÇ~Jå~éá ÉÄÝÇêÉ ÉÖóÉÇćä ═í ã~ê~ëòíçííłâ ~ ÇÝäìíłåá éçäáíáòłä¼â âĞòćäK bò îÝÖJ íÉäÉå à¼äÉëÉíí ~ò ═ ÜáşëłÖłå~âK cĞä áë íÉííÉ ã~ÖłÄ~åI ÜçÖó ëòÝé éçÜłêâĞëòĞåí═í ÑçÖ âáîłÖåáI Ü~ÇÇ äłëëłâ ~òçâ ~ ãłÖåłëçâI ãáí íìÇ ═> Ýë ãçëí ~òçå íĞéêÉåÖÉííI ãáÅëçÇ~ ëòÉääÉãÉëëÝÖÖÉä â~éÅëçäà~ ĞëëòÉ ~ Üłòá~ëëòçåó âÉêÉëòíåÉîÝíI fÇłíI Ýë ãáäóÉå ëò¼àłíÝâçí Ñ~ê~Öàçå ÄÉä═äÉK bòÝêí Ü~ääÖ~í~Öçå ćäí Ýë ã~Ö~ ÉäÝ ÄłãìäíK jÉääÉííÉ àçÄÄê¼ä ~ Üłòáşê îÝåäÉłåó å═îÝêÉ âĞîÉíâÉòÉíí ëçîłåóÄ~å ëò~â~ëòíçíí çäó~åI ãáåí ~ Äłíóà~ âĞîÝêÄÉå I ~òìíłå ãÉÖ hÉåÇó g¼ëâ~I ~âá ~ò ÉÄÝÇ áÇÉàÝêÉ òëÉÄêÉ îłÖí~ ~ ã~âê~éáéłJ àłíI ã~àÇ i~Åò¼â fÇìë Ýë ^ÄłÇóK ^ h~àëò~ çäÇ~äłå ~ ëòÝé âáë aáå¼ê~K ^òìíłå ^ãÄêìë ÄłD Ýë ^ÇêáÉååÉK i~Åò¼âåÝ ÖçåÇçäí~ Éòí −Öó à¼å~âI Ü~ÇÇ ĞêćäàÉåÉâ ~ Ñá~í~ä~ëëòçåóçâI ãÉêí ═ ã~Ö~ ^ãÄêìë ÄłDí ~ äÉÖÉäê~Ö~ǼÄÄ ÉãJ ÄÉêåÉâ í~êíçíí~K bòÉâÉå íşä ~ò ~ëòí~ä âÝí çäÇ~äłå ~ò áÑàşëłÖ âĞîÉíâÉòÉíí äłåóçâ Ýë ìê~â îłäí~âçòî~ ĞëëòÉîáëëò~I ~ÜçÖó ~â~êí~âK `ë~âáë äÉÖâĞòÉéÝåI äÉÖå~ÖóçÄÄ íłîçäëłÖÄ~å ~ âÝí Ñ═ÜÉäóí═ä í~êí~J íçíí ÑĞåå Üłêçã íÉê−íÝâ ~ âÝí â~ã~ëò i~Åò¼â Ñáş Ýë âĞòÄćä ~ Üłòá åÉîÉä═àćâ ëòłãłê~K ^òìíłå áëãÝí áÇ═ëÉÄÄ îÉåÇÝÖÉâI ã−Ö îÝÖćä ~ Üłòáşê ãÉääÉíí ÉÖóÑÉä═ä iáòáåâ~ í~åíáI ãłëÑÉä═ä ~ âĞîÝêÉë ĞòîÉÖó dó~ä~âìíÜóåÝI ~ Ö~òÇ~Ö ^ÇÉäã~K ^ò ~ëòí~äå~â Éò ~ îÝÖÉ ãÉëëòáê═ä şÖó Ü~íçííI ãáåíÜ~ ÑÝäêÉÄáääÉåí îçäå~I ãÉêí ~ éáÅá íĞéĞêĞJ ÇĞíí âáë iáòáåâ~ åÝåáåÉâ Åë~â ~ äÉàÉ äłíëòçíí ~ íłåóÝêà~ ÑĞäĞííI ã−Ö ~ ëòÉãÄÉå ćä═ ĞòîÉÖóI Äłê łääî~ Åë~â âĞòÝéíÉêãÉí▌I ÇÉ ćäîÉ ÉÖó ÑÉààÉä ã~Ö~ë~ÄÄ îçäíI ãáåí ~ ëòçãëòÝÇ~áW i~Åò¼â gÉå═ Ýë ^Äçåóá qáÜ~ãÝêK ^ Üłòá~ëëòçåó ãáåÇÉåêÉ ÑáÖóÉä═ ëòÉãÉ Éòí ãÉÖäłíí~K ^òí ÜáííÉI î~ä~ãá íÝîÉÇÝë íĞêíÝåíK sÝJ ÖáÖëò¼äí Üłí ~ò ~ëòí~äçåW ægÉå═> `ëÉêÝäÇ âá ^ÇÉäãłî~ä ~ ëòÝâÉÇÉíI åÉã íìÇçãI ãáÝêí ~Çí~â åÉâá ã~Ö~ë~ÄÄ~íI ãáåí ~ íĞÄÄáåÉâ> ^ò ĞòîÉÖó ëò~Ä~ÇâçòçííW æËå ÉÖÝëòÉå à¼ä ćäĞâ ÉòÉå> ÇÉ ~ ÖçåÇçë Ö~òÇ~ëëòçåó åÉã ÉåÖÉÇÉííW æbò −Öó åÉã ã~ê~ÇÜ~í> `ëÉêÝäàÝíÉâ âá Öóçêë~å> ^Äçåóá qáÜ~ãÝêI ~ò ĞòîÉÖó ãłëáâ ëòçãëòÝÇà~I ìÖêçíí ÑĞä å~Öó łäÇçò~íâÝëòëÝÖÖÉä Ýë ~ò ═ ëòÝâÝí â−åłäí~I ãáåíÜçÖó ~ Üłòáşê ÉÖó éáää~åíłëí îÉíÉíí Åë~â ã~Ö~ ãÉääÝ Ýë åÉã ãçòÇìäíK ^ÇÉäã~ âÉääÉíäÉåćä ÑĞäłääí Ýë ãÉÖÅëÉêÝäíÝâ ~ ëòÝâÉâÉíK jáâçê ~òçåÄ~å îáëëò~ćäíI ìÖó~å~âJ âçê~ îçäíI ãáåí ~ò Éä═ÄÄK h−åçë ÅëĞåÇ âÉäÉíâÉòÉííK fííJçíí ÉÖóJÉÖó ãÉëíÉêâÝäí âĞÜĞÖÝëK Ëë Éââçê iáòáåâ~ åÝåá ëò¼ä~äí ãÉÖ ~ò ═ Öçåçëò ÝäÉë Ü~åÖàłåW æiÉäâÉãI ^ÇÉäã~I íÉ Äáòçåó ÉäãçåÇÜ~í~ÇI ÜçÖó ~âłêÜçä î~Öó áëI ~âłê ÉÖó âáêłäóåÝI ãáåÇJ ÝíáÖ íê¼åìë~å ćäëò> bòí ãłê åÉã Ä−êí~ âá ëÉåâáK _çêò~ëòí¼ â~Å~Öłë íĞêí âáK sÝÖáÖÜĞãéĞäóÖĞíí ~ò ÉÖÝëò îÉåÇÝÖëÝÖÉåK ^ò ^ÇÉäã~ äÉłåó~I açǼI âá Ñá~í~äÄ~å ~ò ~åóàłÜçò Ü~ëçåä−íçííI ~ò áë åÝãá Ü~Äçòłë ìíłå Åë~íä~âçòçíí ~ åÉîÉí═âÜĞòI ~ò ═ ëòçãëòÝÇà~ áëI táÅâïáíò Äłê¼I ë═í ã~Ö~ dó~ä~âìíÜóåÝ áëI âá ༠âÉÇÝäó▌ Ýë ÜáşëłÖ åÝäâćäá

~ëëòçåó îçäíK aÉ äÉÖÜ~åÖçë~ÄÄ~å ~ âÝí åÉîÉäÉíäÉå i~Åò¼â âĞäóĞâ â~Å~ÖçííI çäó~å êÉííÉåí═ÉåI ÜçÖó ~ò ÉÖóáâ ~ íłåóÝêàłê~ ÄçêìäíI ~ ãłëáâ ãÉÖ âÉííÝÖĞêåóÉÇîÉ Éäí▌åí ~ò ~ëòí~ä ~ä~ííK `ë~â ÉÖó ÉãÄÉê ã~ê~Çí âçãçäóW ~ åÉîÉä═àćâK ‡ääáÖ ÖçãÄçäí ÑÉâÉíÉ ÑÉêÉåÅà¼òëÉÑÄÉå ãÉêÉîÉå ćäí ~ îáÜłåÅçä¼ â~ã~ëòçâ âĞòĞíí Ýë ~ò ~êÅ~ ãáåíÜ~ ÑłÄ¼ä äÉíí îçäå~K ^ÄłÇóå~â ~ íşäë¼ çäÇ~äê¼ä ÑĞäí▌åí Éò ~ ëòÉåîíÉäÉå âçãçäóëłÖK gçÄÄ~å ãÉÖåÝòíÉ ~òí ~ Ñá~í~J äÉãÄÉêí Ýë şÖó êÝãäÉíí åÉâáI ãáåíÜ~ ãłê í~äłäâçòçíí îçäå~ î~ä~Üçä ~òò~ä ~ âÉãÝåó ~êÅÅ~äK háłää¼ éçÑ~Åëçåíçâ âĞòĞíí éáëòÉI ÄÉåóçãçíí çêêX ëòşê¼ë ÑÉâÉíÉ ëòÉãÉâI ãÉäóÉâ âáëëÝ ãçåJ Öçäçë~å ÑÉêÇćäíÉâ ëòÝíK ^ò áåâłÄÄ Üşëçë łÄêłò~íłí ¼êáłëá âçéçåó~ −îÉäíÉ ÄÉI ãÉäóåÉâ Äçäíçò~í~ ~ååłä àçÄÄ~å ÝêîÝåóÉëćäíI ãáåíÜçÖó ~ Ü~à íĞîáÖ äÝîÝå åó−êî~I ~ ÑÉàÅëçåíçâ ãáåÇÉå î~êê~í~ ëòćêâÝå −ê¼Ççíí âĞêćäI ãáåí î~ä~ãá ~å~í¼ãá~á ãáåíłåK æeçä äłíí~ã Ýå Éòí ~ò ~êÅçí\ ÖçåÇçäí~ _łäáåí Ýë ~ åÉîÉí═ îáÜ~ê Åëáää~éìäíłî~äI ~ ëòçãJ ëòÝÇàłÜçòI i~Åò¼â fÇìëÜçò ÑçêÇìäíW æhá Éò ~ í~åłê çíí ~ò ĞÅëÝá âĞòí\ æÛ> ^òí Åë~â åółêłê~ ÑçÖ~Çí~ ãÉÖ ~ é~é~I ÜçÖó ~ Ñáşâ~í Éä═âÝëò−íëÉ ~ é¼íîáòëÖłê~K ^ Ü~J ëòçåí~ä~åçâ> jáåÇ ~ âÉííÉå ãÉÖÄìâí~â ëòłãí~åļäK g¼éłä ^åÇêłëå~â Ü−îàłâI łää−í¼ä~Ö à¼ ã~íÉJ ã~íáâìëI ÇÉ åÉã îÝÖòÉíí ÉãÄÉêK ^ äÉłåó ãçëí âáëëÝ ÉäãçëçäóçÇî~ Äáò~äã~ë~å Ñçäóí~íí~W qìÇà~W âáÅëáí ÄçäçåÇ> hÝéòÉäàÉI ~ êÉéćä═ÖÝéÉí ÑĞä ~â~êà~ í~äłäåá> Ýë Ü~äâ~å åÉîÉíÉííK jçëí ãłê _łäáåí îáëëò~ÉãäÝâÉòÉííK hçäçòëîłêí ÉÖóÉíÉãá ÝîÉá ~ä~íí í~äłäâçòí~âI ~ââçêI ~ãáÇ═å ~ îáòëÖ~ åÝäâćäá Ü~êã~Çáâ àçÖá ÝîÄÉå ÉääłíçÖ~íçíí ~ÄÄ~ ~ ëò~Ä~Ç ëòÉãáåłêáìãÄ~I ãÉäóÄÉå ã~Ö~ë~ÄÄ ã~íÝòáëí ~Ççíí Éä═ j~êíáå éêçÑÉëëòçêK líí äłíí~ Éòí ~ g¼éłä ^åÇêłëíK ^ äÉÖÉê═ëÉÄÄ åĞîÉåÇÝâ îçäíK młê ëò¼í áë îłäíçíí~âK ËêJ ÇÉâÉë áÇÉłá îçäí~âK G aÉ ÄÉÜçòíłâ ~ò Éäë═ ÑçÖłëí ~ò áå~ëçâK ^ò ĞêÉÖ hłÇłê głåçë Üçòí~ ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ íłä~íI ãÉJ äóÉå âÝí íÉêãÉíÉë Åëìâ~ ãÉêÉëòíÉííÉ ÑÉÜÝêêÉ Ñ═íí Ü~äëòÉãÉáí Ýë îáííÉ âĞêćä å~Öó ëòìëòçÖî~ Ýë Ä═ëò ëòÉãÉââÉä ë ~ò łääłî~ä áë áåíÉÖÉíîÉ çäóâçê ~ Üłêçã âĞäÅëĞåáå~ëå~âI âáâ ~ò ~ëòí~ä ãłëJ ãłë éçåíàłå âÉòÇíÝâ ãÉÖ ~ â−åłäłëíK jáåÇÉåáâ ãĞÖĞíí ÉÖóJÉÖó ëòçÄ~äÉłåó í~éçëçíí ~ ëò¼ëòçë ÅëÝëòÝîÉäI hłÇłê ãĞÖĞíí éÉÇáÖ ~ âáëáå~ëI cÉêâ¼K ^ Üłòá~ëëòçåóI âá ~ÇÇáÖ ëò¼íä~å ÑáÖóÉäíÉ ~ ÑĞäëòçäÖłäłëíI ãçëí Ñ═áëéłå ëòçãëòÝÇàłÜçò ÑçêJ ÇìäíW æ_łíê~å äÉÜÉí îÉååá ÉÄÄ═äI ãÉêí ÉÖóÉíäÉå ëòłäâ~ ëáåÅëÉå ÄÉååÉ> ãçåÇí~ åóçã~íÝâçë~åK bòí ãáåÇÉåâçê ÉäãçåÇí~I Ü~ Ñ═íí Åëìâłí ~Ççíí ~ îÉåÇÝÖÉáåÉâK bòí éÉÇáÖ ãáåÇáÖ ãÉÖíÉííÉI Ü~Åë~â áäóÉå Ü~ä~í íìÇçíí ëòÉêÉòåá î~ä~Üçåå~åK rÖó~åáë ༠Ö~òÇ~ëëòçåó äÉäâÝåÉâ äÉÖå~ÖóçÄÄ ÄćëòâÉëÝÖÉ îçäí ~ò ~ âçåóÜ~íáíçâW ãáâÝåí äÉÜÉí Éòí ~ äÉÖàçÄÄ −ò▌I ÇÉ äÉÖëòłäâłë~ÄÄ Ü~ä~í şÖó âÝëò−íÉåá ÉäI ÜçÖó äłíëò¼ä~Ö íÉäàÉëÉå Ýé łää~éçíÄ~å âÉêćäàĞå Ä═êĞëí═äI ìëòçåóçëí¼ä ~ íłäÄ~ Ýë ãÝÖëÉ äÉÖóÉå ÉÖóÉíäÉå ëòłäâłà~ ëÉã> s~ä¼Ä~å ãÉÖäÉé═ éêçÄäÝã~I ÜáëòÉå ~ Åëìâ~ ÖçåçëòI îáäJ ä~Ñçêã~ ëòłäâłâ~í îáëÉä ëò~Ä~Ççå ~ ÜşëłÄ~åK Ëë ÉÖóÉíäÉåÉÖó ëáåÅë ÉÄÄ═äK bò éÉÇáÖ å~Öó ÇçäçÖK ^ Ñ═áëéłå áääÉåÇ═Éå ÅëçÇłäâçòçíí áë Ýë ~ íĞÄÄá áÇ═ëÉÄÄ ÜĞäÖóÉâ áë ÑĞäâ~éíłâ ~ íÝãłí Ýë ãÉÖłää~é−íçííłâI ÜçÖó Éò íÉäàÉëëÝÖÖÉä ãÉÖçäÇÜ~í~íä~å ÑĞä~Ç~íI ~ãá ~ Üłòá~ëëòçåóå~â êÉåÇâ−îćä à¼äÉëÉííK jáìíłå ~ò Éäë═ ÑçÖłë ìíłå åÝãá ÅëĞêĞãéĞäÝëëÉä âáÅëÉêÝäíÝâ ~ íłåóÝêçâ~íI ÄÉÝêâÉòÉíí ~ ãłJ ëçÇáâI ~ò ÉêÇÝäóá ä~âçãłâ ëòçâłëçë ÑÝåóéçåíà~I ~ ÜáÇÉÖ oáÅÜÉäáÉìJéìäóâ~K Ûêáłëá ëòćÖó▌ ÇçãJ Äçêş âÝí ã~ÇłêX ÇćÄÄÉëòâÉÇ═ ãÉääćâ ãáåÇÉåÑÝäÉ âáí▌å═ ~éê¼äÝâçí êÉàíÉííI î~ä¼ëłÖçë âáåÅëÉáí ~ äÉÖàçÄÄ Ñ~ä~íçâå~âK Ëë ~ îÉåÇÝÖÉâ à¼−ò▌Éå äłíí~â ÜçòòłK kÉã ò~î~êí~ ═âÉíI ÜçÖó ãçëí âĞäíĞòĞíí ÄÉ ~ ÅáÖłåóJ Ä~åÇ~ áë ~ íÉêÉãÄÉK ^ ÅáÖłåóçâ ÉÖóÉåâÝåí äłÄìààÜÉÖóÉå äçé¼òí~â ~ Ñ~ä ãÉåíÝå ~ Ä~äâçå~àí¼áÖI

~ ÅáãÄ~äçãÜçêÇçò¼ áë çÇ~àìíçíí î~ä~ÜçÖóI Äłê åÉÜÉòÉå Äşàí łí ~ âłäóÜ~ Ýë ~ îÉåÇÝÖëçê âĞòÝåI ãÉÖ áë ~â~Çí åÝÜ~ ÉÖóJÉÖó ëòÝâÄÉåI ÇÉ îÝÖćä ÉäàìíçííI Ýë ~ò ĞêÉÖ mçåÖêłÅò i~àáI ~ Ü−êÉë éê−J ãłëI âá ÉÖóâçê ãÝÖ oìÇçäÑ Ñ═ÜÉêÅÉÖåÉâ ãìòëáâłäíI êłÖóşàíçíí ~ hÝâ åÉÑÉäÉàÅëI âÝâ åÉÑÉJ äÉàÅëKKK?JêÉI ãÉêí Éò îçäí ~ i~Åò¼âåÝ å¼íłà~ ãÝÖ äÉłåóâçêłÄ¼äI ãáâçê ═ áëI ãáåí çäó~å ëçâ~åI ëòÉêÉäãÉë îçäí ~ ëòÉêò═àÝÄÉI _łåÑÑó dóìêâłÄ~K i~Åò¼âåÝ ÑĞäåÝòÉííI ãáåíÜ~ Åë~â ãçëí îÉååÝ ÝëòêÉ ~ ÅáÖłåóíI éÉÇáÖ ═ ãáåÇáÖ ãáåÇÉåêÉ ÑáJ ÖóÉäíK bäãçëçäóçÇçííK i~àá Ü~àäçåÖçíí ÑÉäÝàÉ Éò îçäí ~ò ═ Öê~íìäłÅá¼à~ I ÖóĞåóĞê▌Éå Üşòí~K jáâçê ÄÉÑÉàÉòíÉI Ü~ãáëâłë~å éáää~åíçíí ~ Üłòáşêê~K pçâ~íãçåǼ îáÖóçêÖłëë~ä ~åå~â ~ å¼íłàłÄ~ âÉòÇÉííW Ëå áë îçäí~ã î~ä~Ü~ ëòÝé ~ëëòçåóå~â âçÅëáë~KKK? aÉ ãçëí ~ å¼í~ âĞòÉéÝå háë mÝíÉê Ñ═áëéłå ÑĞäâÉäíK jÉÖÖćêĞòÇĞäíÉ ~ íçêâłí Ýë âÝëÝîÉä ãÉÖÅëÉåÇ−íÉííÉ ~ éçÜ~êłíK ^ òÉåÉ ãÉÖłääíI ãáåíÜ~ ÉäJ îłÖíłâ îçäå~K ærê~ãI ìê~ã> hÉåÇó płåÇçê ìê~ãI ëòłääçâ ~ò şêÜçò> ^ò ĞêÉÖ h~àëò~ î~ä~ãáí ãçêãçÖçííK s~ä~ãá çäó~ëãáíW pòłääàçå ~òKKK ÇÉ çäó~å Äáòçåóí~J ä~åìä ~ ÑÉêÇÉ Ä~àìëò~ ~ä¼äI ÜçÖó åÉãáÖÉå ÝêíÜÉííÉ ëÉåâáK Ëë ~ Ñ═áëéłå ÄÉäÉâÉòÇÉíí ~ò ćååÉéá ÄÉëòÝÇÄÉK ^ ÖĞêĞÖ ãáíçä¼Öáłåłä âÉòÇíÉK m~êáë −íÝäÉíÝåÝäK ^òíłå ćÖóÉë ÑçêÇìä~íí~ä ~ò fÇ~ ÜÉÖóJ Ýê═ä łíÅëşëòçíí ~ Üłòá~ëëòçåó âÉêÉëòíåÉîÝêÉ Ýë é~ê~ääÉäí îçåí ~ íê¼à~á ÜłÄçêş Ýë É îÉåÇÝÖëòÉêÉí═ Üłò âĞòĞííI îÝÖćä éÉÇáÖ ~ Üłòá~ëëòçåó ëòÝéëÝÖÝí ~ Üłêçã áëíÉåå═ ÑĞäÝ ÜÉäóÉòîÉI Ü~êëłåó ÝäàÉåJ òÝëëÉä îÝÖÉòíÉK ^ ÅáÖłåó íìë?Jí ÜşòçííK ^ò łäí~äłåçë âçÅÅáåíłëJÝäàÉåòÝë âĞòÄÉåI ãáâçê âÉòÇÉíí âáëëÝ Åëáää~éçÇåá ~ ò~àI çÇ~íşä iáòáåJ â~ åÝåá ãÉää═ä ÑĞäÉãÉäâÉÇÉíí hÉåÇó ałåáÉä Ýë Ü~í~äã~ë ÄçêîáêłÖçë çêêłí ~ Ñ═áëéłå ÑÉäÝ ÑçêÇ−J íçíí~K `ë~â âÝë═êÉ îÉííÝâ ÝëòêÉI ÜçÖó ÑĞäłääíK aÉ ~ââçê å~Öó ĞêîÉåÇÝë íłã~ÇíI ãÉêí ałåáÉä ìê~í Öçåçëò ÜìãçêşI íêÝÑłë ÉãÄÉêåÉâ áëãÉêíÝâK e~ääàìâ> e~ääàìâ> âáłäíçòíłâ ãáåÇÉåÑÉä═äK e~ääàìâ a~åá ÄłÅëáí> íìÇîłåI ÜçÖó î~ä~ãá ÜìåÅìíëłÖ äÉëò ÉÄÄ═äI ãáâĞòÄÉå ═ ãÝÖ îłêíI ~éê¼ ÄçÖłêëòÉãÉáí Ü~ãáëâłë~å ĞëëòÉÅë−éîÉK ^òíłå ÉäâÉòÇíÉK jáåíÜçÖó ãłê âáëëÝ áí~äçë îçäíI Üłí ãÝÖ àçÄÄ~å Ç~ÇçÖçííI ãáåí êÉåÇÉëÉåW hKKK cKKK c═áëéłå ìê~ã> jKKK ãKKK ã~Ö~ ÉÖó çKKK çKKK çKKK çêëòłÖçë pKKK pKKK pKKK pîáåÇäÉê> Åë~â Éååóáí ÄĞÑÑÉåíÉíí âá Ýë ãáåí ~âá à¼ä îÝÖÉòíÉ ÇçäÖłíI ÑĞäÜ~àíçíí~ ~ éÉòëÖ═í Ýë Öçåçëò ãçJ ëçääó~äI ãÉäó ~éê¼ ÜìêâłâÄ~ í~Öçäí~ Çìòò~ÇíI êÉòÉë ~êÅłíI ëò¼ åÝäâćä îáëëò~ćäí ~ ÜÉäóÝêÉK k~Öó â~Å~Öłë äÉíí ÉêêÉK fííJçíí ÑĞäÜ~åÖòçííW Û> ~ò ~ ÄçäçåÇ ałåáÉä> ~ Ñ═áëéłå áëI Äłê âáëJ ëÝ âÉääÉíäÉåćäI ãçëçäóÖçííI ÇÉ äÉÖJçâçë~ÄÄ~å mçåÖêłÅò i~àá îáëÉäâÉÇÉííI ãÉêí êĞîáÇ íìë?JÜşJ òłë ìíłå çäó~å êçéçÖ¼ë ÅëłêÇłëÄ~ ÑçÖçííI ãÉäó ãáåÇÉå ãłë ÄÉëòÝÇåÉâI ÝêòÝëåÉâ ÉÖóëòÉêáÄÉ îÝÖÉí îÉíÉííI ãáåÇÉåí ã~Öłî~ä ê~Ö~Ççíí Ýë âÉãÝåóI êłò¼ëI ëò~ÖÖ~í¼ êáíãìëłÜçò ãáåíÜ~ ãÝÖ ~ éçÜ~ê~â áë íłåÅçäí~â îçäå~K aÉ ãáåÇÉå à¼å~â îÝÖÉ ëò~â~Ç î~ä~ãáâçêK ełí ~ î~Åëçêłå~â áë ~ îÝÖÝêÉ àìíçíí~âK jáìíłå ~ Ñ~Öóä~äíçí âĞêćäÜçêÇíłâI Ýë ~ Ü~í~äã~ë íçêJ íłâ~íI ãáìíłå ÉäÑçÖó~ëòíçííłâ ~ ÖóćãĞäÅëĞíI Äáêë~äã~ë~àíçí Ýë Ñáåçã äáâíłêáìãçâ~í éáÅá éçÜ~ê~âļä ~ íłêë~ëłÖ ÑĞäâÉäí Ýë âáîçåìäí ~ò ÉÄÝÇä═íÉêÉãÄ═äK ^ò áÇ═ëÉÄÄ ÑÝêÑá~â à¼êÝëòí ~ éáéłò¼Ä~ Öó▌äíÉâI ~Üçä ~ ëçâÑÝäÉ çííÜçå Ñ═òĞííI ÇÉ âáí▌å═ äáâ═J êĞâ Ýë éłäáåâłâ îłêíłâ ═âÉíI ~ò ĞêÉÖÉÄÄ Çłãłâ ~ Üłòá~ëëòçåó âáë ëò~äçåàłÄ~I ~ Ñá~í~äçâ éÉÇáÖ âá ~êê~ ~ êÝòÑÉÇÉä▌ íłÖ~ë ÉêâÝäóêÉK Ëë −Öó îçäí Éò ÜÉäóÉëI ãÉêí ~ å~Öó ÉÄÝÇä═~ëòí~äí ëòÝààÉä âÉäJ äÉíí ãçëí ëòÉÇåáI ÑÝäêÉê~âåá îÉåÇÝÖäłÄ~áíI ÜÉäóÉí Åëáåłäåá ~ ãÉÖáåÇìä¼ Äłäå~âK G ^ ã~ãłâ íłêë~äÖłë~ ÉäÝÖ îçåí~íçííK ^ î~Åëçê~ âçåóÜłëò~íá âáîłä¼ëłÖłí ãÝäí~ííłâK fíí Åë~â ÉÖóÉíäÉå éÉíê¼äÉìãäłãé~ ÝÖÉíí ãÉêí Äłê ëçâ äłãé~ îçäí ~ ÜłòÄ~åI ÇÉ ëçâÑÉäÝ âÉääÉíí Ýë −Öó

~ ëĞíÝíÉë ëò~äçåÄ~å ~ò ÉÄÝÇä═ ÑÝåóÉëëÝÖÉ ìíłå î~ä~ãá çäó~å ļÄáëâçä¼ Ü~åÖìä~í îÉíí Éê═í ê~àJ íìâI ãÉäóÉí å~Öó åÝÜ~ ãÉÖëò~â−íçíí åÝÜłåó şàçåå~å ÝêâÉò═ ã~ã~I âáâ î~Åëçê~ ìíłåê~ Ü−î~I ~ ëòçãëòÝÇļä Åë~â ~ Äłäê~ Üçòíłâ äłåó~áâ~íK ^ò ~ íìÇ~í áëI ÜçÖó Ü~àå~äáÖ ÑĞåå âÉää ã~ê~ÇåáçâI åóçã~ëòí¼ä~Ö Ü~íçííK bÖóÉÇćä iáòáåâ~ í~åíá í~êíçíí~ ãÉÖ êÉåÇÉë ÝÄÉêëÝÖÝíK e~ääÖ~í¼áí Öçåçëò éäÉíóâłââ~ä ãÝêJ ÖÉòíÉI ãÉäóÉâ åÝÜ~ ÄÉÑÉàÉòÉíäÉåćä ã~ê~Çí~âI Ü~ ÝééÉå ~ò ~ ÜĞäÖó äÝéÉíí ÄÉ ~ ëò~äçåÄ~I ~âáê═ä ã~Öłê¼äI ÑÝêàÝê═ä î~Öó äÉłåó~áê¼ä ëò¼äí ~ ãÉÖâÉòÇÉíí íĞêíÝåÉíK fäóÉåâçê iáòáåâ~ åÝåá ~ äÉÖÝÇÉëÉÄÄ Ü~åÖçå Åëìé~ çäó~å âÝêÇÝëÉâÉí áåíÝòÉíí ~ò şàçåå~å ÝêJ âÉò═ÜĞòI ãÉäóÉâ ~ò Éä═ÄÄ ãçåÇçíí ÖçåçëòëłÖçââ~ä ĞëëòÉÑćÖÖíÉâ Ýë å~Öó ĞêĞãÉ îçäíI Ü~ ~ àĞJ îÉîÝåó ã~ã~ îłä~ëòłÄ~å î~ä~ãá íłãéçåíçí åóşàíçíí ~ò ÉÇÇáÖ íÉêàÉëòíÉíí éäÉíóâłê~K i~Åò¼âåÝ ~òçåÄ~åI ãáìíłå ãáåÇÉå îÉåÇÝÖÝí ćÇîĞòĞäíÉ Ýë ÑÉâÉíÉâłîÝî~ä â−åłäí~I ÉäÜ~Öóí~ ~ ëòçÄłíK ┼ ÉÖó éÉêÅáÖ ëÉã éáÜÉåÜÉíÉíí ãÉÖI ãÉêí ãçëí ~ò ÝààÉäá ÄćÑÝê═ä âÉääÉíí ÖçåÇçëâçÇåá~K qłJ îçòłëłî~ä ~ îÝå iáòáåâ~ şà~ÄÄ âá~Ǽë íłêÖóÄ~ ÑçÖÜ~íçííK æÛ> iÉäâÉáã âÉòÇíÉ I ÜçÖó ë~àåłäçã Éòí ~ âÉÇîÉë fÇłí Ýë i~Åò¼â gÉå═ ĞÅëÝãÉí> Ëë å~Öó Öìëòíìëë~ä ~ Åë~äłÇ ëòÝÖóÉåÝê═ä?I i~Åò¼â q~ãłëê¼ä âÉòÇÉíí ÄÉëòÝäåáI âá gÉå═åÉâ Äłíóà~I Éêê═ä ~ éÉêå~Ü~àÇÉê?Jê═äI ~âá ãçëí âÉêćäí îáëëò~ bêÇÝäóÄÉ ãáåí î~ëşíÝé−í═ ãÝêåĞâK bò î~ä¼Ä~å ãÉÖäÉéÉíÝë îçäíI ãÉêí i~Åò¼â q~ãłë íĞÄÄ ãáåí åÉÖóîÉåÝîÉë âçêłáÖ ëÉããá çâçë~í åÉã ÅëáJ åłäíI Ü~åÉã ~ ã~Ö~ ã¼Çà~ ëòÉêáåí ÝäíÉ ~ îáäłÖłíK hÝí Ñ═ Ä▌åÉW ÜçÖó áÑàşâçêłÄ~å åÝãá ~ǼëëłJ ÖçâÄ~ îÉêíÉ ã~ÖłíI ãáâÉí áÇ═åâÝåí âá âÉääÉíí ÑáòÉíåá Ýë ÜçÖó Åë~â ÅáÖłåóäÉłåóçââ~ä Ýäí îłäí~âçò¼ î~ÇÜłò~ëëłÖçâÄ~åK há áë âĞòĞë−íÉííÝâ Ñ═äÉÖ Éò ìí¼ÄÄá ãá~ííK ^òíłå Éäí▌åíK s~Öó Ü~íJÜÝí ÉëòíÉåÇÉáÖ åÉã Ü~ääçíí~â ê¼ä~K hćäÑĞäÇĞå îçäí î~ä~ÜçäK Ëë ãçëí ÜáêíÉäÉå áíí î~å Ýë ãÝêJ åĞâI Ýë ÝééÉå ~ hćâćää═ ãÉåíá î~ëìí~í Ýé−íáI áíí ~ ëòçãëòÝÇÄ~åK æËë ãçëí áëI äÉäâÉáãI ÉÖó âáë ÅáÖłåóëò~àÜ~ î~å åłä~I ~âá ãÝÖ åáåÅë áë íáòÉååÝÖó ÉëòíÉåÇ═ë> ÛI Äáò~åó~ë~å íìÇ~ã> rÖóÉI ÄÉ Äçêò~ëòí¼I Ýë ~ ëòÉÖÝåó ÜşÖ~ãå~â ÜłíÜ~ ãÝÖ íĞãäĞÅÄÉ áë âÉêćäåÉI ãÉêí î~å íĞêîÝåó ÉêêÉ áë Éò Äáò~ ãáäóÉå ëòÝÖóÉå îłäå~> mÉÇáÖ ÄÉ ëòÝé ÖóÉêãÉâ î~ä~I äłíàłíçâ> Ýë ÉÖó î−òÑÉëíÝë▌ ~êÅâÝéÅëçéçêíê~ ãìí~íçíí ~ Ñ~äçåI ãÉäó âÝí âáë ÑáşÅëâłí łÄêłJ òçäí ëòÝäÉë âêáåçäáåçë ~åóàìââ~äK bò ~ àçÄÄ çäÇ~äá ~ gÉå═ÅëâÉI Éò éÉÇáÖ ~ò ~ ëÉããáêÉâÉää═> ã~Öó~êłòí~ iáòáåâ~ Ýë íçîłÄÄ ëòĞêåóćäâĞÇĞíí ~ò ═ ëáé−íçò¼ Ü~åÖàłåK G ^ éáéłò¼Ä~å ÉòÉâ ~ä~íí êçéé~åí Ü~åÖçë Ýë à¼âÉÇî▌ îáí~ ÑçäóíK i~Åò¼â gÉå═ ~ òĞäÇ êáéëòâ~J å~éÝå ÅëáÄìâê~ ÖóşàíçííI ~ íĞÄÄáÉâ ëòáî~êê~K jçëí áë éçäáíáâ~ ÑçäóíI ÇÉ åÉã ~òò~ä ~ ëòÉåîÉÇÝJ äóÉë áåÇìä~íí~ä ë ~ã~ Öó▌äĞäâĞÇ═ Ü~åÖçåI ãáåí ÇÝäìíłå ~ Ñ~ ~ä~ííI Ü~åÉã íêÝÑłë~åI ëçâ îáÅÅÉä Ýë ëòłåÇÝâçë ÑÉêÇ−íÝëëÉäI ãÉêí ÜáëòÉå ãçëí åÉã ÄÉäÑĞäÇá éłêíâÝêÇÝëê═ä î~å ëò¼I ~ãá âçãçäó ÇçJ äçÖI Ü~åÉã âćäÑĞäÇá ÉëÉãÝåóê═äI ãÉäó ~ò ═ ëòÉãćâÄÉå ëò−åàłíÝâÑÝäÉ ãìä~íåá î~ä¼ íÝã~ ÅëìJ éłåI ~ò çêçëòJà~éłå ÜłÄçêşê¼äI ãÉäó ~ââçêáÄ~å àìíçíí Éä ÇĞåí═ ëò~â~ëòłÜçòK mÉêëòÉ ãçëí áë âÝí éłêí ~ä~âìäí êĞÖíĞåX ~ò ÉÖóáâ ~ ãìëòâ~ Öó═òÉäãÝÄÉå Ä−òîłåI ~ ãłëáâ éÉÇáÖ ~ à~éłåÝÄ~åK aÉ ÉÖóáâ çäÇ~ä ëÉã ê~Ö~ëòâçÇçíí å~Öóçå áãÝåí î~ääçíí åÝòÉíÝÜÉòI Ü~åÉã î~ä~ãá ëò¼àłíÝâ âÉÇJ îÝÝêí ã~Ö~ êçåíçíí~ äÉ ~òíI ~ãáí ÝééÉå âáãçåÇçííK ^ íłÄçêåçâçâI ~Çãáêłäáëçâ åÉîÉá å~Öó ~äâ~äã~í ~Çí~â ÉêêÉK ^ à~éłåçâ áÇÉÖÉåëòÉê▌ åÉîÝí ~ò çêçëòéłêíá~â Åë~î~êíłâ ÑìêÅëłê~I Ýë ~ ãłëáâ çäÇ~ä ìÖó~å~òí íÉííÉ ~ ãìëòâłâÝî~äI éÉêëòÉ ãáåÇÉòÉâÄ═ä î~ä~ãá íêłÖłê ÝêíÉäãÉí Ñçêãłäî~I ~ãá ~êÖìãÉåíìãëòłãÄ~ ãÉåíI Ü~ ༠î~ëâçë~å Ü~åÖòçííK bò ~ò ĞëëòÉîáëëò~ îáí~íâçòłë ~òçåÄ~å áêłåóí í~äłäí ÜáêíÉäÉåI ãáÇ═å ^Äçåóá qáÜ~ãÝêI ~ ëòÝé aáå¼ê~ ÑÝêàÉI ãÉÖéê¼Äłäí âçãçäóâçÇî~ ÄÉëòÝäåáK ┼ ìÖó~åáë şÖó ÝêÉòíÉI ÜçÖó ã~Öó~êçêëòłÖá äÝíÝêÉ åÉâá íĞÄÄÉí âÉää íìÇåá~ ~ îáäłÖéçäáíáâłê¼äI ãáåí ÉòÉâåÉâ ~ò ÉêÇÝäóáÉâåÉâ?K Ëë ãáåíÜçÖó âáëëÝ ÄÉéÉòëÖ═òĞíí Ýë åÝÜłåó âìéáÅ~ íĞêâĞäóí áë ã~ÖłÄ~ ĞåíĞííI Üłí ÉÄÄÉå ~ âćäĞåÄÉå ëòÉêÝåó ëò~îş ÉãÄÉêÄÉå ãçëí ÜáêíÉäÉå å~Öó ĞåÝêòÉí äçÄÄ~åí äłåÖê~K háćäí Üłí ~ â~êçëëòÝâÉ ëòÝäÝêÉ Ýë

íÝêÇÝêÉ íłã~ëòíçíí â~êçââ~ä ÇçãÄçêş ëòćÖóÉ ãÉääÉíí ëòÝààÉäíÉêéÉëòíÉííÉ ~ âĞåóĞâÉáíI ë −Öó ãáåíÜ~ íÝêÑçÖ~íłÄ~å áë ãÉÖÖó~ê~éçÇçíí îçäå~I âÉòÇíÉW æhÝêÉã Dłëë~å> hÝêÉã Dłëë~å> qÉëëÝâ Éòí ãÉÖÜ~ääÖ~íåá> bÖó éáää~å~í ~ä~íí ÅëĞåÇ äÉííI ãÉêí ãáåÇÉåâá ãÉÖÝêÉòíÉW áíí ~äâ~äçã äÉëò î~ä~âáí ìÖê~íåáI ~ãá å~Öó ĞêĞã ãáåÇÉå ÉêÇÝäóá ÉãÄÉêåÉâK Ëë ~ âáí▌å═ qáÜ~ãÝê ÉäâÉòÇÉíí à¼ä ÝêíÉëćäíÉå? ÄÉëòÝäåáK Ëë ~òí ãçåÇí~I íÉâáåíÉííÉä ÉêêÉ? Ýë íÉâáåíÉííÉä ~êê~?I Ýë Ü~ ~ ãìëòâ~ −ÖóI ~ââçê ~ò ~åÖçä şÖóI Ýë çíí î~å ^ãÉêáâ~ áë âÝêÉã DłëJ ë~åI ~ãá éÉÇáÖ åÉã âìíó~?I Ýë íÉâáåíÉííÉäI ÜçÖó ~ Üłêã~ë ëòĞîÉíëÝÖ áë?KKK Ü~ íÉâáåíÉíÄÉ îÉëëòćâ?KKK aÉ éÉêëòÉ Éò åÉã ãÉåí áäóÉå ëáãłåI Ü~åÉã ãłê ~ ãłëçÇáâ ãçåÇ~íłí ÑĞäâ~éí~ î~ä~âáI âáJ Åë~î~êí~ ÑÝäáÖI łíÇçÄí~ ÉÖó ãłëáâå~âI ~âá ãÝÖ ÉÖóÉí Åë~î~êí ê~àí~I ~ Ü~êã~Çáâ ãłê ~ åó~âłí áë âáíÉâÉêíÉ Ýë şÖó ÇçÄí~ îáëëò~ ëòÉÖÝåó ^Äçåóáå~âI ~âá å~Öó âçãçäó~å ãÉÖéê¼Äłäí~ îáëëò~áÖ~J ò−í~åáI ÇÉ ã−Ö ã~Öó~êłòâçÇçíí ÉÖóÑÉäÝI ~ÇÇáÖ áëãÝí ãłëÑÉäÝ ëò~â−íçíí~â âá ÉÖó ëò¼íI łíÖóşêíłâ ãÉåí═ä ÄçäçåÇ~ÄÄł Ýë íÉííÝâ ã~Öìâ~íI ÜçÖó ═â ~òí şÖó ÝêíÉííÝâK bÄÄÉå ãáåÇÉåâá êÝëòí îÉíí ~ ã~Ö~ ã¼Çà~ ëòÉêáåíK ^ò ĞêÉÖ h~àëò~ Åë~â ÉÖóJÉÖó âìêí~ âÝíí~J Öş ëò¼íI ÇÉ å~Öóçå Éäìí~ë−í¼ ÝêíÉäã▌í îÉíÉíí âĞòÄÉ åÝÜ~I i~Åò¼â gÉå═ ëòłê~ò Öşååó~ä î~ä~ãá Äìíłå~â äłíëò¼ âÝêÇÝëíI ^ãÄêìë ÄłD éÉÇáÖ ÄşÖ¼ Ä~êáíçåàłî~ä áåâłÄÄ ~ íłêÖóÜçò ëò¼äíI ÇÉ íÉJ åóÝëòíÝëá éêçÄäÝãłââł Ñçêãłäí~ łíI ~âłêãáí ãçåÇçíí~âK Ëë −Öó ãÉåí Éò ëçâłI ãáâĞòÄÉå ^ÄçJ åóáå~â ãáåÇàçÄÄ~å ÇćÄÄÉÇíÉâ ~ ëòÉãÉá Ýë ãáåÇ Äáòçåóçë~ÄÄ~å ÝêÉòíÉI ãÉååóáîÉä çâçë~ÄÄ ═ ÉòÉâåÝä ~ îáÇÝâáÉâåÝäK sÝÖćä ãáÇ═å ~òí ~â~êí~ ãÉÖã~Öó~êłòåáI ÜçÖó ~ ÜłÄçêşå~â åÉã äÉëò îÝÖÉI ÉòÝêí ãÉÖ ~òÝêíI âÝêÉã Dłëë~å>?I ^ãÄêìë ÄłD áëãÝí ÄÉäÉîłÖçííI ãçåÇîłåI ÜçÖóW j~àÇ àĞå ~ åÝãÉí Åëłëòłê ~ò ═ êÉííÉåÉíÉë å~ÖóKKK ^Äçåóá ãÝêÖÉëÉå ÑĞäìÖêçíí Ýë ã~àÇåÉã êáâłÅëçäî~ âáłäíçíí~W sÉäÉÇI ^ãÄêìëI Ýå åÉã îáí~íâçòçãI ãÉêí ãáåÇÉå ÝêîÉäÝëÉÇ åÉã ~ éçäáíáâłÄ¼ä î~å îÝîÉI Ü~åÉã ~ åÉãá ÝäÉíÄ═ä>> Ýë îÝêáÖ ëÝêíîÉ ~ò ~àí¼Üçò ëáÉíÉííI âáëëÝ Äáòçåóí~ä~åìä í~äłäí ~ âáäáåÅëêÉ Ýë âáãÉåíK Ûêáłëá â~Å~Ö¼â¼êìë â−ëÝêíÉ ~ íłîçòłëłíK G ^ Ñá~í~äëłÖ áë à¼ä ãìä~íçíí ~ò~ä~ííK kÝãÉäóÉâ ~ò ÉêâÝäó Ä~äìëòíÉêÝåÉâ ~ éÉêÉãÝêÉ ćäíÉâI î~Öó ~ò ~Ää~âéłêâłåóçâê~X ÉÖóJÉÖó ëòÝâêÉ áëI ãÉäóÉí ~ íÉêÉãÄ═ä Üçòí~â âá ~ ëòçäÖłâK h~Ç~Åë~ó d~òëá ãçåÇí~ Éä áÇÉäçî~Öäłëłå~â íĞêíÝåÉíÝíI ~ãá ~òłäí~ä áëI ÜçÖó ~ ëòÉãĞäÇĞâÉá ãáåÇáÖ é~å~ëòçë~å ÑĞäÜşòî~ ãáåíÜ~ êÝëòîÝíÉí âÝêåÝåÉâI êÉííÉåí═ ÑìêÅëłå Ü~íçííK líí âÉòÇ═J ÇĞíí Éò ãçåÇçíí~ ~ò ═ íÉêãÝëòÉíí═ä ê~ÅÅëçä¼ âáÉàíÝëÝîÉä I ÜçÖó ~ îÉÅÜëÉåó íÝÅÜÅܼä? ãáâçê ═ ä¼Üłíçå ~â~êí áÇÉ áåÇìäåáI Üłí hÉåÇó g¼ëâ~ ÜçòòłäÝéÉíí Ýë ~òí ãçåÇí~ ~ ã~âê~éáé~ ãÉää═äW jáí ~â~êëò íÉ ÉòòÉä ~ ÖÉÄÝîÉä\ e~ã~êłÄÄ ÝêÉâ Ýå âçÅëáå páâä¼Çê~I ãáåí íÉ ÉòÉå ~ îáêëäáåÉâ î~ä¼ äçîçå>? Ýë d~òëá çäó~å à¼ä ìíłåçòí~ ~ g¼ëâ~ şêÑá? êÉÅëÉÖ═ Ü~åÖàłíI ÜçÖó ãłê Éò áë å~Öó â~Å~Öłëí îłäíçíí âáK æËë îÉëòíÉãÅÜÉI Ýå ëò~ãłÅÜI ÑçÖ~Çí~ã> q−ò ćîÉÖ éÉòëÖ═ÄÉ ÑçÖ~Çí~ãI Ýå ã~ÅÅÜ~> ^ò îçäí ~ ãÉÖłää~éçÇłëI ÜçÖó ~ò şíçå âÉää ã~ê~ÇåáI Ýë Åë~â å~Öó âÝë═å áåÇìäå~âI ãÉêí ãáåí ~ò ~ ëìåóá g¼ëâ~ łää−íçíí~W ~ââçê ëò~Ä~Ç~ÄÄ äÉëò ~ò şíK Ëë ãá íĞêíÝåí\> ┼ ÄÉäÉâÉêćäí ~òçâ âĞòÝ ~ò łíâçòçíí ëòÝâÉäó ëòÉâÉêÉâ âĞòÝI ~âáâ ĞëëòÉîáëëò~ Ü~àíçíí~âX Üçä ã~àÇ ÄÉäÉéçííó~åí ÉÖó ë~êçÖJ äółÄ~I Üçä ÄÉäÉ~â~Çí ÉÖó ä═ÅëÄÉI ã~àÇ ãÉÖî~âìäí ~ éçêí¼ä Ýë ~ò ~ ê~î~ëò g¼ëâ~I âáåÉâ ÜÉäóÉí ~Çí~â ~ ëòÝâÉäóÉâI áíí ~ ÄÉíÝê═åÝä ÝêíÉ ìíçäI Éä═ÄÄ åÉã áë éê¼Äłäí~I Åë~â áíí Ýë êÉłêçÜ~åí ~ò ═ ëòĞêåó▌ ĞíĞëÑçÖ~íłî~äI ã~àÇåÉã äÉÖłòçäí~W âá ~â~ÅÜí~ í~éçíåá ~ äÉäâÉãÉí> Ýë ~ âÉëâÉåó Ñ~J ëçêÄ~å ãłê íĞÄÄÝ ÉäÝÄÉ åÉã íìÇçíí âÉêćäåáI ãÉêíÜçÖó Åë~â ÉÖó âÉêÝâåóçã ëòÝäÉë> æÏÖó Åë~éíłä ÄÉ ÉåÖÉãI íÉ ÅÜÉííÉåí═ ÉãÄÉÅÜ> ÑçêÇìäí é~å~ëòçë ëòÉããÉäI ÇÉ â~Å~Ö¼ ëòłàJ à~ä hÉåÇó g¼ëâ~ ÑÉäÝI âá ëò¼íä~å Öşååó~ä Ü~ääÖ~íí~ ãáåÇÉòíI Ýë ÜçÖó íçîłÄÄ Äçëëò~åíë~ ~ Ä~êłíJ àłíI ëòłê~òçå Éòí ãçåÇí~W æ^ò ~ íÉ í~êâ~ é¼åáÇI d~òëáI ~ò åÉã áë ä¼I Ü~åÉã ä¼íÉí▌> d~òëá âÉííÝÖĞêåóÉÇí ~ ëòĞêåó▌ ëÝêíÝë ~ä~ííI âÝí âÝòêÉ ÑçÖî~ ~ ÑÉàÝíI ãáåíÜ~ Ñ═ÄÉ ćíĞííÝâ îçäå~W

æjÝÖ ëÝÅÜíÉÖÉí áë> jÉÖĞäĞã ÉÖóëòÉÅÜ Éòí ~ò ÉãÄÉÅÜí> ãçåÇí~ ~òíłå Ýë ĞâäĞí ãìí~íçíí åÉâáK aÉ Éò ~ Ü~ê~Ö Åë~â ã¼â~ îçäí åłä~K ^ âÝíëÝÖÄÉÉëÝë áë ~ îÉêÉëÝÖÉ ÑĞäĞííK jÉêí åÉâá áÇÉłäà~ îçäí ~ g¼ëâ~ Ýë ãáîÉä íìÇí~I ÜçÖó åÉãÜçÖó íşäëòłêåó~äåł ãáåí âçÅëáëíI ÇÉ ìíçä ëÉ ÝêÜÉíá ÉÖóJ âĞååóÉåI Üłí ═ äçî~ÖäłëÄ~å ~â~êí ãÝäí¼ äÉååá ~ Ä~êłíàłÜçòK ^òI ÜçÖó ~ ÑçÖ~Çłëí ÉäîÉëòíÉííÉI åÉãÜçÖó Äłåíçíí~I Ü~åÉã áÖ~òłÄ~å Ğêćäí åÉâáI ãÉêí ÉÖÝëò îáäłÖÑÉäÑçÖłë~ ãÉÖêÉåÇćäí îçäå~I Ü~ hÉåÇó g¼ëâłå~â åÉã ëáâÉêćä ~òI ~ãáêÉ îłää~äâçòáâK ÏÖó îçäí íÉÜłí ĞêĞãÉ ÄÉååÉ Ýë ~ÄÄ~å áëI ÜçÖó ãáåÇÉòí áäóÉå éçàłÅłëâçǼ é~å~ëòçââ~ä ÉäàłíëòÜ~íà~ ãáåÇÉåâáåÉâK ^ à¼−ò▌ â~Å~ÖłëÄ~ ~òçåÄ~å ãçëí ãłë Ü~åÖ ÅëÉåÇćäí ÄÉäÉK ^ íÉêÉãÄÉå ãÉÖëò¼ä~äí ~ òÉåÉK i~àá ÉÖó êÝÖá ÉêÇÝäóá âÉêáåÖ═í âÉòÇÉíí ÉäK ^ dJÜşê äÉÖãÝäóÝå áåÇìäí ~ò ~ ëòÝäÉë ëò¼ä~ãI ãÉäóÉí í~äłå ÉòÝêí ~ s~ëí~Ö î~äÅÉê?JåÉâ Ü−îí~âK ^ éê−ãłëå~â ê~ÖóçÖçíí ~ò ~êÅ~K ^ Ä~åÇ~ í~Öà~áå~â áëK iłíëòçííI ÜçÖó Ä═ëÝÖÉëÉå î~ÅëçêłòJ í~â Ýë í~äłåíłå ÉÖóJâÝí ÄìíÝäá~ éÉòëÖ═ áë çÇ~íÝîÉÇí ~ ÅáÖłåóçâ ~ëòí~äłê~K ^äîáåÅòó c~êâ~ë ãáåí Éä═íłåÅçë ÑĞäâ~éí~ i~Åò¼â fÇìëí Ýë ÑçêçÖî~ ÉäëìÜ~åí îÉäÉ ~ Üçëëòş ÉÄÝÇä═ÄÉåK ^ íĞÄÄá éłê âĞîÉííÉK młê éáää~å~í ãşäî~ ~ò ÉÖÝëò íÉêÉã ãÉÖíÉäí í~êâ~ êìÜłë å═ââÉäI âáâ íłåÅçë~áâ âĞêćä éĞêĞÖîÉI âá ÉãÉäí ÑÉààÉäI âá âáëëÝ ÜçòòłÜ~àçäî~I îÝÖáÖçêë¼òí~â ~ íćåÇĞâä═ é~êâÉííÉåK G qłåÅK qłåÅK qłåÅK pçâÑÝäÉK hÝí Ñê~åÅá~ åÝÖóÉëI âÝí ÅëłêÇłë ¼ê~ Üçëëò~íI âÉêáåÖ═ íĞÄÄëòĞê Ýë ÉÖó éçäâ~ áëI ãÉJ äóÉí ~òçåÄ~å ëÉåâá ëÉã ëòÉêÉíÉííK jłê ÑÝä âÉíí═ ÑÉäÝ àłêí ~ò ¼ê~I ãáâçê ~ å~Öó ëò~äçå âÉíí═ë ~àí~à~ âáåó−äí Ýë i~Åò¼âåÝ âÉÇîÉë ÖĞãÄĞäó▌ ~ä~âà~ ãÉÖàÉäÉåí Éä═ííÉK ËééÉå ~ i~åÅáÉê? ìíçäë¼ ÑáÖìêłáí àłêíłâI Éòí ~ ÄáÉÇÉêãÉáÉê âçê~ÄÉäá íłåÅçíI ãÉäóÉí ~ââçê ãłê Åë~â bêÇÝäóÄÉå äÉàíÉííÉâK jÉÖîłêí~I ã−Ö ~òí ÄÉÑÉàÉòáâI ~òìJ íłå áåíÉíí ^äîáåÅòó c~êâ~ëå~âK ^ò Éä═íłåÅçë äÉłÅëáòí~ ~ éê−ãłëí Ýë ~ òÉåÉ ÉäÜ~ääÖ~íçííK ^ò áÑàşëłÖ ÄÉĞãäĞíí ~ íłÖ~ë ëò~äçåÄ~I Üçä ~ ÄćÑÝ îłêí~ ═âÉíK ^ ÅáÖłåóçâ ÉäëáÉííÉâ áããłê Ü~êã~Çáâ î~ÅëçêłàìâÜçòK hłÇłê głåçë Ýë ~ò ÉÖóáâ ëòçÄ~äÉłåó ~ äÉÝÖÉíí ãáäáÖóÉêíółâ~í ÅëÉêÝäJ íÝâ âá ~ îÉäÉåÅÉá ÅëáääłêçâÄ~åI ã−Ö ~ âĞäÅëĞåáå~ëçâ Ýë cÉêâÉ ~ é~êâÉííÉí âÉÑÝäíÝâ ÑĞä å~Öó ëáÉíJ ëÝÖÖÉäI ÜçÖó ~ ëçâ ëòíÉ~êáåÑçäíçí ÉäíćåíÉëëÝâK Ûêáłëá òëáî~àI íłåóÝêÅëĞêĞãéĞäÝë Ýë åÉîÉíÝë îÉííÉ âĞêćä ~ Üçëëòşê~ åóşàíçíí ~ëòí~äíI ãÉäóÉå ~ ëçâ ༠ÜáÇÉÖ ÝíÉä łääí ~ò áÑàşëłÖ ëòłãłê~K jáåÇÉåÑÝäÉ âáí▌å═ëÝÖW éáëòíêłåÖJ Ýë Åëłëòłêã~ÇłêJ íłä~â Ýë ÉÖó Üçëëòş ═òÜłí ÉòÉâ `ë−âļäI ~ i~Åò¼âJÜ~î~ëê¼ä ëòłêã~òí~â I Üłòá ëçåâłâ áëI ÇÉ ~ãá ~ Ñ═I ÑĞäëÝÖÉë åóşäI ãÉÖ ÖóĞåÖóíóşâéłëíÝíçãçâI ãÉäóÉâåÉâ âÝëò−íÝëá ã¼Çà~I ~âłê ~ ÅëìJ âłÝI ~ Üłòá~ëëòçåó äÉÖÑÝäíÉííÉÄÄ íáíâ~á âĞòÝ í~êíçòçííK E`ë~â ~ äÉÖÄÉåë═ÄÄÉâåÉâ łêìäí Éä ~ååóáíI ÜçÖó ÝÇÉë ~ëòşÄçê åÝäâćä ÉòíI äÉäâÉãI åÉã äÉÜÉí ãÉÖÅëáåłäåá>?F sçäí~â çíí íÉêãÉíÉë íçêíłâI âçãé¼íI ëćíÉãÝåóÉâ Ýë ãáåÇÉåÑÝäÉ ÝÇÉëëÝÖK mÉêëòÉ éÉòëÖ═ Ýë âÝíÑÝäÉ ÄçêK aÉ ~ò ~ëòí~ä äÉÖîÝÖÝå Éò ÝîÄÉå Éä═ëòĞê å~Öó îĞêĞëêÝò ëò~ãçîłê łääI ãÉäóÄ═ä ~ i~Åò¼â äÉłåóâłâ íÉłî~ä ëòçäÖłäå~âK ˙à−íłë ÉòI ãáåíÜçÖó ~ò ~åÖçäçëâçǼ Çáî~íí~ä äÝéÝëí âÉää í~êí~åáK jáêÉ ÉäÑçÖó~ëòíçííłâ ~ ëçâ ༠ÝíÉäíI íĞÄÄJâÉîÉëÉÄÄ éçÜ~ê~Åëâłí áë ÑĞäÜ~àíçíí~âI âáåó−äí ~ íÉJ êÉã ~àí~à~ Ýë ÉäÜÉäóÉòâÉÇÉíí ÄÉååÉ ~ òÉåÉâ~êK ^ Ñá~í~äëłÖ ÉääÉéíÉ ~ Ñ~ä ãÉääÝ íçäí â~å~éÝâ~íI ëòÝâÉâÉí Ýë mçåÖêłÅò i~àá êłÖóşàíçíí Ü~ääÖ~í¼å¼íłâê~K fäóÉåâçê ~ Ü−êÉë i~àá ~ äÉłåóçâ å¼íłáí àłíëëò~ ëçêê~K jáåÇÉåâáÝí éçåíçë~å áëãÉêá ~ íÝäá ëòÉêÉåłÇçâê¼äK Ëë ~ãÉäóáâÉí ÉäâÉòÇíÉI ~êê~ ~ äÉłåóê~ îÉí ÉÖó ëçâ~íãçåǼ éáää~åíłëíI ãáåÇÉåí íìǼ ÇáëòâêÝí łÄêłò~íí~äK _łäáåí ÜÉäóÉí âÉêÉëÉííK jáåÇÉåâá ãłê éłêçë~å ćäíK jáåÇÉå ÜÉäó ÉäÑçÖä~äî~K `ëìéłå ~ ëçê îÝJ ÖÝåI ~ ÄÉàłê¼~àí¼åłäI dó~ä~âìíÜó açǼ ãÉääÉíí ã~ê~Çí ćêÉëÉå ÉÖó ëòÝâK

æj~Ö~ äÉ ãÉê ćäåá ãÉääÝãI ^ÄłÇó\ ÑçêÇìäí açǼ _łäáåíÜçòI ãáâçê ~ò ÜÉäóÉí ÑçÖä~äí ãÉäJ äÉííÉK æełí ~ò çäó~å îÉëòÉÇÉäãÉë\ ÑÉäÉäíÉ ~ò íêÝÑłë~åK æÛI å~Öóçå> jÉääÝã åÉã ãÉê ćäåá ëÉåâáI ãÉêí şÖóåÉîÉòÉíí ༠é~êíá? î~ÖóçâK jáåÇÉåâá ÑÝä í═äÉãK kÉÜçÖó Ü−êÉ ãÉåàÉåI ÜçÖó åÉâÉã ìÇî~êçäK aÉ áÖÉå> bò şÖó î~å> Ýë åÉîÉíÉíí âáëëÝ ÖĞãÄĞäó▌I ÇÉ Åëáåçë ~êÅłî~äI ÉäÜşò¼Ç¼ Üçëëòş ëòÉãÉáîÉäK kÉÜçÖó ~òí ãçåÇàłâ ê¼ä~I ÜçÖó ═ é~êíáî~Çłëò?> aÉ áÖÉåI áÖÉå> j~Ö~ ~òí åÉã íìÇà~I ãÉêí Åë~â ãçëí àĞíí îáëëò~I ÇÉ Ýå êÝÖ íìJ ÇçãW ãłê âÝí Ýî ¼í~I ~ãá¼í~ ~ îáäłÖÄ~ îáëòåÉâK iłëë~> ^ åÝÖóÉëÉâÜÉòI âçíáääçåÜçò ãáåÇáÖ ~ êÉåÇÉò═ î~Çłëòáâ äÉ åÉâÉã ÉÖóJÉÖó íłêë~íI âćäĞåÄÉå éÉíêÉòëÉäóãÉí łêìäÜ~íåÝâ Ýë ÑáÖóÉäàÉ ãÉÖW ÅëłêÇłëÜçòI âÉêáåÖ═ÜĞò Åë~â çäó~å âĞäóâĞâ îáëòåÉâI âáâ âçêìâ ãá~íí Üłò~ëëłÖá ëòłåÇÝâJ â~ä ãÝÖ åÉã Öó~åşë−íÜ~íçâK pçâ âÉÇîÉë Üìãçêê~ä ãçåÇí~ ÉòÉâÉí açǼK jçëí ~ÜçÖó ãçåÇí~I _łäáåí îáëëò~ÉãäÝâÉòÉííI ÜçÖó î~ä¼Ä~å ~ dó~ä~âìíÜó äÉłåóí ~äáÖ äłíí~ âÉêáåÖÉåá ~ íÉêÉãÄÉåI äÉÖíĞÄÄëòĞê ~ Ñ~ä ãÉääÉíí ćäíK jçëí àçÄÄ~å ãÉÖåÝòíÉK fÖ~òłå Åëáåçë äÉłåóK cáíçëI ÇÉ áåíÉääáÖÉåë çêê Ýë î~ä~ãá à¼ëłÖçë~å îáÇłã ãçëçäó íÉêãÝëòÉíí═ä éáêçë ëòłàłåK hĞîÝêÉë ÑÉÜÝê åó~â~ Ýë ëáãłê~ íÉäí îłää~á â−îłå~íçë~â áëI ãáåí î~ä~ãá äÉëò~â−íłëê~ ÝêÉíí ÖóćãĞäÅëK dóĞåóĞê▌ âáë âÉòÉâ Ýë Ñçêãłë éáÅá äłÄ~âK s~ä¼Ä~å å~Öóçå íÉíëòÉí═ë äÉłåóâ~K æËë Åë~â Éò ~ò çâ~ î~åI ëçâ~í íĞéêÉåÖíÉã ê~àí~K mÉÇáÖ åÉã áë íłåÅçäçâ êçëëò~ÄÄìäI ãáåí ~ íĞÄÄáÉâK hćäĞåÄÉå ã~Ö~ ëÉã éê¼Äłäí~ ãÝÖ ãÉÖ> íçäÇí~ Üçòòł íêÝÑłë ëòÉãêÉÜłåółëë~äK æËë åÉã áë ÄÉëòÝäÖÉí îÉäÉã ëÉåâáK bò −Öó î~åI ã~Ö~ åÉã íìÇÜ~íà~> ^ äÉłåóçâ åÉãI ãÉêí áääçàłäáëå~â í~êíàłâI ÜçÖó Üçòçãłåóçã áë î~åI ~ Ñáşâ éÉÇáÖI ãÉêí ~ Ü−êåÉîćâÉí ÑÝäíáâK j~Ö~ ~ò ÉÖóÉíäÉåI ~âá ÄćåíÉíäÉåćä ćäÜÉí áíí îÉäÉãK jáåí aÝåÉëíçêåółå~â äÉÉåÇ═ ìê~I ÑĞäĞííÉ łää ~ êÉííÉåJ í═ Öó~åşå~âK háëëÝ Öşåóçë~å åÉîÉíÉííI ~òíłå âçãçäó~ÄÄ~å Ñçäóí~íí~W æsÉäÉã Åë~â _áâÑáÅ? ÑçÖä~äâçòáâI ãÉêí ~ò åÉã áë ÉêÇÝäóáI Ü~åÉã çëòíêłâ â~íçå~íáëòíK æiłíí~ãI îÉäÉ î~Åëçêłäí ëò¼äí _łäáåíI ÜçÖó î~ä~ãáí ãçåÇàçåK æfÖÉåK ^ò ~ò ÉÖóI ~ò ìÇî~êçä åÉâÉãK ^ îÝÖÝå í~äłå ãÝÖ êÉłëòłåçã ã~Ö~ã Ýë ÜçòòłãÉJ ÖóÉâK fÖ~òłÄ~å åÉã áë å~Öóçå íÉíëòáâKKK qìÇà~\ Ýë ãçëí Äłàçë Äáò~äã~ëëłÖÖ~ä ^ÄłÇóÜçò Ü~J àçäíI ãáåíÜ~ î~ä~ãá å~Öó íáíâçí łêìäå~ ÉäW Ýå î~ä~ÜçÖó åÉã ëòÉêÉíÉã ~òíI ~âá çëíçÄ~K mÉÇáÖ ÉÖÝëòÉå âÉÇîÉë Ýë å~Öóçå Åëáåçë ÉãÄÉêI ÇÉ Ğí ëò¼í åÉã äÉÜÉí îÉäÉ ÄÉëòÝäåá> _łäáåí ëòÉãÉ ĞåâÝåíÉäÉå ãÉÖâÉêÉëíÉ táÅâïáíò bÖçåíK ^ò ~Ää~âãÝäóÉÇÝëÄÉå łääíK jÉääÉííÉ ÉÖó å═I âáí ~ ÑćÖÖĞåó à¼êÝëòí Éäí~â~êíK kÉã ^ÇêáÉååÉ ~ò çíí\ îáää~åí łí _łäáåíçå ~ âÝêÇÝëK aÉ åÉã> jÉêí ãçëí ~ å═ Éä═êÉÜ~àçäíKKK ^ âáë ^ÄçåóáåÝ ~òI aáå¼ê~K ^òí ~ ÄÉåóçãłëí íÉííÉI ãáåíÜ~ îáí~íâçòåÝâ î~ä~ãáåK ^ò ~êÅ~ ëòçâ~íä~åìä âçãçäóI Ñáåçã ëòÉãĞäÇĞâÉá ĞëëòÉîçåî~ Ýë ~ò ĞêĞââÝ ãçëçäóÖ¼ ëòłà~ ãçëí ëòçJ â~íä~åìä Ü~ê~ÖçëK dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ ~ éê−ãłëÜçò äÝéÇÉäí Ýë łíîÉííÉ ~ ÜÉÖÉÇ▌àÝíK bÖóÉíJâÉíí═í Åë−éÉíí ~ Üşêçâçå Ýë ÑĞäÉãÉäíÉ ~ åóáêÉííó▌íK ^ òÉåÉâ~ê ãÉÖłääíK słêí~I ãáÄÉ âÉòÇK ^ Ü~ääÖ~í¼ëłÖÄ~å ëòÝäÉë ĞêĞã íĞêí âáK jáåÇÉåÑÉä═ä âáłäíçòíłâW ^ i~Åá> k~ÖóëòÉê▌> e~ääJ àìâ> e~ääàìâ> ÛI Éò âáí▌å═> ãÉêí âçäçòëîłêá ÅáÖłåóçòłëçâļä ëçâ~å áëãÉêíÝâ ãłê ~ àłíÝâłíK Ëë dóÉê═ÑÑó ÜÉÖÉÇćäíK kÉã çäó~å ~åÇ~äÖ¼I ÝêòÉäãÉë å¼íłâ~íI ~ãáäóÉåÉâ ÉÇÇáÖ Ü~åÖòçíí~âI Ü~åÉã íêÝÑłëI âÉãÝåóI êáëòłä¼ Ç~äçâ~íK `ëáÅë¼åÝå~â Üłêçã äłåó~KKK? ãÉÖW hĞååó▌ åÉâÉÇI h~íáI ~ ãÉäÉÖ ÇìåóÜłÄ~åKKK? Ýë ÉÑÑÝäÝâÉíK kÉã ÝåÉâÉäí ÜçòòłI Ü~åÉã áííJçíí ~ ëòĞîÉÖÉí ãçåÇí~ Öşååó~ä î~Öó Ç~Åçë~åK háëëÝ cêłíÉêJìíłåò¼ îçäí ═ áëI ~ÜçÖó çäó~å ëçâ~å ~ââçêáÄ~åI ÇÉ åÉã çäó~å ëòçäÖ~á áãáíłíçêI ãáåí ~ íĞÄÄáÉâK s~ä~ãá âçãÄáåłÅá¼ îçäí Éò ~ cêłíÉê i¼êłåí ãçÇçê~ Ýë ÉÖó Ñê~åÅá~ Çáò═ò âĞJ òĞííK

^ ÜÉÖÉÇ▌ çäóâçê é~àâçë~å åóáÑÑ~åíçííI ãáåíÜ~ Åëáâä~åÇçòåłâI é~ííçÖçíí åÝÜ~ ~ dJÜşêI ãáåíJ Ü~ ÄçíêłåâçòåÝâ ëòĞêåóÉåI ÉÖóJÉÖó âÝêÇÉò═ ëòćåÉí áë Ýë ~òíłå ~ Ç~ää~ã ÑĞäâ~Å~Öçíí íçãÄçä¼ à¼âÉÇîÝÄÉåK k~Öó ëáâÉêÉ îçäí ãáåÇÉåáâ å¼íłî~äK ^ò áëãÝíä═Ç═ í~éëI ~ò ÝäàÉåòÝëI åÉîÉíÝë ~òçåÄ~å ãáåÇàçÄÄ~å ÑĞäíćòÉäíÉ iłëòä¼íK háÅëáí ëéáÅÅÉë áë îçäí íłåK jáåÇ ÑìêÅëłÄÄI ÑìêÅëłÄÄ Ü~íłëçâ~í âÉêÉëÉíí ã~àÇåÉã òÉåÉÄçܼÅçë íêćââĞâJ âÉäK qáéÉÖ═ äÝéÝëëÉä âÉòÇÉíí ëò~ä~ÇçòåáI î~Öó ~ ëòÝâÉâ âĞòĞíí ëòĞâÇÝÅëÉäíI ÑçêÖçííI éÉêÇćäíI ã~àÇ îáëëò~íÝêí áëãÝí ~ ÅáãÄ~äçã ÉäÝK läóâçê âÉííÝÜ~àçäíI Ýë ~ íÝêÇÉ ÑĞäĞíí àłíëòçííI ãłëâçê ~ ÑÉàÉ ÑĞäĞíí Üşòí~I åÝÜ~ äÉÖìÖÖçäí í~éçÇî~I åÝÜ~ ÑĞäÑÉäÝ ìÖêçíí âÉÅëâÝëÉåI ÇÉ ãáåÇáÖ ëòÝäÉë Ýë ëòÝé ã~ê~Çí ~ Ü~åÖI ãáåÇáÖ íĞâÝäÉíÉë ~ êáíãìëK mçåÖêłÅò ~ÖÖ¼Çî~ ÑáÖóÉäíÉ ~ ÇêłÖ~ ÜÉÖÉÇ▌àÉ ëçêëłíK oçéé~åí ÑìêÅë~ îçäí ãáåÇÉòK lêÑÉìãÄ~å âáí▌å═ ëòłã äÉíí îçäå~K jáåÇÉåâá â~Å~Öçíí Ýë ëçJ â~å áííJçíí ÄÉäÉêáâçäíçíí~âK _łäáåíçí Äçëëò~åíçíí~ Éò ~ ÅäçïåçëâçǼ ãìí~íîłåóK hĞòÉä äÝîÝå Üçòòł çíí ~ò ~àí¼åłäI çÇ~ëò¼äí åÉâá Ü~äâ~åW ægłíëëò î~ä~ãáí ~ íÉ ÇçäÖ~áÇļä> dóÉê═ÑÑó ãÉÖłääíI Ýë ~ò ~êÅ~ âçãçäó äÉíí ÉÖóëòÉêêÉW ækáåÅë åÉâÉã çäó~ëãáãI ~ãá ÉòÉâåÉâ î~ä¼KKK æ ^ s~äëÉ ã~Å~ÄêÉ?Jí í~åłÅëçäí~ _łäáåíI iłëòä¼å~â ÉÖó êÝÖÉÄÄáI ëòÉä−ÇÉÄÄ ëòÉêòÉãÝJ åóÝíK æ^òí>KKK ^òí í~äłå äÉÜÉí> ÑÉäÉäí ~ò ìåçâ~íÉëíîÝêÉ Ýë ~ ÅáÖłåó ÑÉäÝ ÑçêÇìäíK młê dÉëòJÇşê ~ââçêÇçí ~Ççíí åÉâáâK jçëí âáÜşòî~ ã~ÖłíI Éä═êÉäÝéÉííK jáåÇÉåâá ÅëçÇłäâçòî~ åÝòíÉK eáêíÉäÉå ÉÖÝëòÉå ãłë î~ä~J âá äÉíí ~ò áãÝåíá ã¼âłò¼Ä¼äK pòÝäÉëI ëáã~ Üçãäçâ~ âĞòÉéÝÄÉI ãÉäóÉí Çşë ÜìääłãçëI Ä~êå~ Ü~à âçëòçêşòçíí âĞêćäI âçJ ãçäó êłåÅ â~êãçä¼ÇçííK q~íłêçë éçÑ~Åëçåíà~á ãÉääÝ âÉãÝåó îçåłë Ýë ~ò ÉÇÇáÖ à¼âÉÇî▌ ëòłà ã~àÇåÉã ÑłàÇ~äã~ëëł äÉííK bÖóÉåÉëÉå łääíK oçéé~åí ÉäÉÖłåë Ýë åóìÖçÇí ÄÉåóçãłëí íÉíí −ÖóK ^âłê î~ä~ãá ÉäáíJÜ~åÖîÉêJ ëÉåó é¼Çáìãłå äÉååÉI şÖó îłêí éłê éáää~å~íáÖ ëò▌â−íÉíí ëòÉãÉââÉä ĞëëòÉå═íí ëòÉãĞäÇĞâÉá ~ä~ííK Ëë ãçëí ÜçòòłÑçÖçííK k~Öóçå ãÝäóÉåI Üçëëò~å í~êíçíí Ü~åÖ î~Öó åÝÖó ćíÉãÉå łí ~ ÅáÖłåóçâ Ü~äâ~å âçåíêłòí~â Ýë ~òíłå ÉäáåÇìäí ~ò ~ ëòçâ~íä~å âÉêáåÖ═K eçëëò~ÄÄ−íçíí ëò¼ä~ãI åÉã ~ êÉåÇÉë íáòÉåÜ~í í~âíìëK j¼ÇçãI ÑłàÇ~äã~ë òÉåÉI îłê~íä~å łíãÉåÉíÉââÉä áë åÝÜçäI ëÝêí═ ëòÉéíáãçâ âÉëÉê▌ëÝÖÝÄÉå Ü~ä~Çî~K ^ ÅáÖłåóçâ ÄÉäÉò~î~êçÇí~âK ^ éê−ãłë íáíâçå ãÉÖÅë¼îłäí~ ~ ÑÉàÝíK kÉã íÉíëòÉíí åÉâá ~ò áäóÉå ãìòëáâ~K i~Åá ~òçåÄ~å íçîłÄÄ àłíëòçííI Äłê Åë~â áííJçíí í~éçÖ~í¼Çòçíí ìíłå~ ~ ãÉÖêá~Çí òÉåÉâ~êK j~àÇåÉã ÉÖóÉÇćä ÑÉàÉòíÉ ÄÉK ^äáÖ Ü~ääÖ~íçíí Éä ~ ÜÉÖÉÇ▌I ^äîáåÅòó c~êâ~ë çÇ~âáłäíçíí ~ ÅáÖłåóçâå~âW dóÉêćåâ> Ýë îáëëò~âçãã~åÇ−êçòí~ ~ òÉåÝí ~ ÄłäíÉêÉãÄÉK hÝí éáää~å~í ãşäî~ ãłê ÑĞäëòłääí çíí ~ äÉÖşà~ÄÄ ÄÝJ Åëá î~äÅÉê ~ s−Ö ĞòîÉÖó?JÄ═äK jáåÇÉåâá âáÑÉäÝ áåÇìäíK kÝÜłåó éłê ãłê ÑçêÖçíí áëK dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ łääî~ ã~ê~Çí ~ ëò~äçå âĞòÉéÝåK açǼ äÝéÉíí ÜçòòłK æk~Öóçå ëòÝé îçäíI ~ãáí àłíëòçííK bòÉâ åÉã íìÇíłâ âĞîÉíåáI ÇÉ Ýå ãÝÖáëKKK å~Öóçå ëòÉêÉJ íÉãKKK ÝêÇÉâÉëKKK ÝëKKK Ýë şàK o~ÖóçÖ¼ ═òáâÉëòÉãÝîÉä ~ Ñá~í~äÉãÄÉê ~êÅłÄ~ åÝòÉííK iłëòä¼ äÉãçåǼä~Ö äÉÖóáåíÉííW æ_çäçåÇëłÖ îçäí ãÉÖéê¼ÄłäåáK

Ëë ~ò ÉÖóÉíäÉå êçâçåëòÉåîåÉâ ãÉÖĞêćäîÉI ã~Öó~êłòåá âÉòÇíÉI ãáäóÉå åÉÜÝò â−ëÝêåá şà~ÄÄ Ü~êã¼åáłâ~íK ^ÄçåóáåÝ áë âáàĞíí ~ò ~Ää~âãÝäóÉÇÝëÄ═äK táÅâïáíò ãĞÖćäÉ âáëáÉíÉíí ~ ÄłäíÉêÉãÄÉK ^ å═ ^ÄłÇó äłííłê~ ÑĞäîáÇìäíK æqłåÅçäàçå îÉäÉã ÑçêÇìäí é~ê~åÅëçä¼ä~Ö Üçòòł Ýë ~ îłääłÜçò ëáãìäíK jáâçê éÉÇáÖ åÉâááåJ Çìäí~âI ëşÖî~ ÉàíÉííÉ âá ~òí ~ êÝÖá ÄÉÅÝò═ åÉîÉíI ãÉääóÉä ~ò ~ââçêá _łäáåíçí ëò¼ä−íçíí~W háÅëá Ñáş> bòí ãçåÇí~ ÉÖóâçê à¼ä áëãÉêí ëáãçÖ~í¼ Ü~åÖàłî~äK ^ ÑÝêÑá ÉãäÝâÉòÝëëÉä ëòçê−íçíí~ ãÉÖ ~ âÉëâÉåó âÉòÉÅëâÝíI ÇÉ ~ ëòÉãÉ ÜáÇÉÖ ã~ê~ÇíK ÛI Ýå ëÉããáí ëÉã ~â~êçâ Ñçäóí~íí~ ãáåíÉÖó ãÉÖåóìÖí~íłëìä ~ò ~ëëòçåó I Åë~â ĞêćäĞâI ÜçÖó äłíçã ã~ÖłíKKK âáÅëá Ñáş> qçîłÄÄ âÉêáåÖíÉâ ëò¼íä~åK _łäáåí âáëëÝ ëòçêçë~ÄÄ~å ĞäÉäíÉ ~ò áëãÉê═ë â~êÅëş íÉëíÉíI ãÉäó çÇ~~Ǽ~å ëáãìäí ÜçòòłK pçâł íłåÅçäí~â −ÖóK aáå¼ê~ îÝÖêÉ ~ íşäë¼ ë~êçâÄ~å îłê~íä~åìä ãÉÖłääíI ~Üçä ~ââçê ëÉåâá ëÉã í~êí¼òâçÇçííK ^ íÉâáåíÉíÝÄÉå î~ä~ãá êÝÖá Üłä~ ÅëáääçÖçííK ækÝòòÉI _łäáåíI Ü~ aÝåÉëíçêåółå äÉëòI àĞààĞå łí î~ä~ãÉäó å~é Üçòòłã j~êçëëòáäîłëê~K ^ò ìí~í ìÖóÉ íìÇà~ ãÝÖ\ â~ÅÝêâçÇçíí âáëëÝK s~ä~ãáÄÉå ~ í~åłÅëłí ëòÉêÉíåÝã âÝêåáK Û> hçJ ãçäóK k~Öóçå âçãçäó ÇçäçÖ> Ëë íìÇçãI ã~Ö~ ~ Ä~êłíçã ã~ê~ÇíK æhçãçäó ÇçäçÖ\KKK ^ââçê ÉäàĞîĞâK æÛI å~Öóçå> ÑçåíçëâçÇçíí âÉÇîÉëÉå aáå¼ê~K ^òíłå âĞååó▌ íÉêãÝëòÉíÉ ÑĞäćäâÉêÉâÉÇîÝåI ÑÉÜÝê ÑçÖëçê~ ãÉÖîáää~åí Åë¼âçë ~àâ~á âĞòĞíí Ýë çäó~å Öóçêë~åI ãáåí ~ îáääłãI ~ âÉòÉ îÝÖáÖëáJ ã−íçíí~ ~ Ñá~í~äÉãÄÉê çêÅłàłíK ^òìíłå åÉîÉíÉíí ~ î~âãÉê═ëÝÖÝåK ËëW ^ îáëòçåíäłíłëê~> îÉíÉíJ íÉ îáëëò~I Ýë å~Öóçå Çłãłë í~êíłëÄ~å ÉääÝéÉíí ãÉää═äÉK bÖó íłåÅçë êĞÖíĞå Éäâ~éí~ Ýë ãłê Éä áë áää~åí ~åå~â â~êà~á âĞòĞííK _łäáåí îáëëò~ÖçåÇçäí ~ açǼ ãÉÖàÉÖóòÝëÉáêÉK jÉÖâÉêÉëíÉ ~ äÉłåóíK jÉÖáåí ÉÖóÉÇćä ćäíK bäJ îáííÉ íłåÅçäåáK s~ä¼Ä~å å~Öóçå à¼ä íłåÅçäíK oçéé~åí ÑáÖóÉäãÉëÉåI ~ÜçÖó ~ ÄìòÖ¼äâçǼ í~å−íJ îłåó ÑáÖóÉäá ~ í~åłê şê ãÝÖ âá ëÉã ÑÉàÉòÉíí ëòłåÇÝâłíI éÉÇáÖ _łäáåí iáåâëJäáåâë?JÉòÉíí îÉäÉI î~Öóáë Ä~äê~ Ü~ä~Çî~ áë Ä~äê~ ÑçêÖ~íí~ ~ò ÉÖÝëò íÉêãÉå łí ~ äÉÖşà~ÄÄ ÄÝÅëá ÄçëòíçåäÝéÝë ëòÉêáåíX ãÝÖáë âáí▌å═Éå âĞîÉííÉK pçâł î~äÅÉêÉòíÉâI ãÉêí ~ í~åłê şê? −Öó ~â~êí~ ~ ãÉÖÉäÝÖÉÇÝëÝí Äáòçåó−í~åáK sÝÖêÉ äÉíÉííÉK jÉäÉÖ îçäí ÉÄÄÉå ~ íÉêÉãÄÉåK ^ò ~Ää~âçâ òłêî~ ~ ÅëáääłêÖóÉêíółâ ãá~ííI ãáîÉä ~òçâ ~ äÉÖâáëÉÄÄ ëòÉää═åÝä íÉäÉëò¼êí~â ãáåJ ÇÉåí çäî~Ǽ ëòíÉ~êáåå~äK dçåÇçäí~I ༠äÉëò Ñêáëë äÉîÉÖ═í ëò−îåá ~ íÉê~ëòçåK háäÝéÉííK G ^ò ~ îłê~íä~å ëòÝéëÝÖI ãÉäó ãçëí ~ ÜçäÇîáäłÖçë Ýàëò~âłÄ~å âáíłêìäí Éä═ííÉI şÖó ê~Ö~Çí~ ãÉÖI ã~àÇåÉã ãÉÖÅë~éí~I ãáåí ÉÖó ÜáêíÉäÉå ÑĞäÜ~åÖò¼ âáłäíłëK ^ ÄłäíÉêÉã ëłêÖ~ Ö═òÝÄ═ä ~ íÉJ ê~ëòê~ äÝéîÉI ~âłêÜ~ î~ä~ãá íćåÇÝêçêëòłÖÄÉäá ~òşêîáäłÖ îÉííÉ îçäå~ âĞêćäI ÖĞêÇ−íÉííÉ îçäå~ îÝJ ÖáÖ ~ äłíÜ~íłêçå î~ä¼íä~åI ÇÉ Ä▌Äłàçë î~êłòëÇ−ëòäÉíÝí ëÉã íłîçäëłÖçâ~íI ëÉã âĞòÉäëÝÖÉâÉí åÉã ~Çî~I ëÉã ĞÄäĞëÉíI ëÉã ÇçãÄçêşëłÖçíI Ü~åÉã ãÝêÉí Ýë ãÝäóëÝÖ åÝäâćä ÉÖóÉíäÉå ~òçåçë ë−âçå łÄêłòçäî~ ãáåÇÉåí łêåóÝâçí Ýë îáäłÖ−íçíí~í ÉÖó~êłåí ĞëëòÉçãä¼ Ñçêãłáí ~ ëòçãëòÝJ Ççë ÜłêëÑ~äçãÄå~â Ýë ~òò~ä ÉÖó ëçêÄ~å ~ îłêíçêåóçÅëâ~ ÑÉÇÉäÝå ~ ÅëÉêÝé ÅëáääçÖ¼ ÝäÝíI ~ ëłåÅ ~ä¼ä ÑĞäåóşä¼ åó−êÑłâ ãçòÇìä~íä~å Ýë ãÝÖáë êÉòÖ═ í~ääÝê~áíI ãÉäóÉâ ĞëëòÉÑćÖÖÝë åÝäâćä ëò¼ê¼Çí~â ëòÝààÉä ~ò Ýàëò~â~á ÝÖÉå Ýë îÉäćâ ÉÖóćíí ~ íşäë¼ ÇçãÄçäÇ~ä ãÉëëòá ä~åâłáå ~ò ÉÖóJ ãłëÄ~ Ü~àä¼ êÝíÉâ ÖĞêÄćäÝëÉ EÜçåå~å ÉÖóJÉÖó î−òãçëłë ãáåíÜ~ âĞòÉäÉÄÄ àĞååÉF ĞëëòÉ~äâçíî~ ãáåÇÉòí ÉÖóÉíäÉå âÝééÝI ĞëëòÉëò═îÉ ÉÖóÉíäÉå ¼êáłëá âłêéáííł Éòćëí Ýë âÝâI ëòćêâÉ Ýë äáä~ ÑÝåóëòłä~â şíîÉëòí═àÝîÉä Ñçåî~ łí ãáåÇÉåí> I ~ îĞäÖóÜ~àäłë éłêłáî~ä Éäíçãé−íî~ ~ò çêëòłÖşí êáJ ÇÉÖ ãłêîłåóîçå~äłíI ãÉäóåÉâ ÉäÝÄÉ ~ ê¼òë~Äçâêçâ łàìäÇçò¼ îáêłÖ~á ÉÖóJÉÖó Ü~äçîłåó ÑçäíçÅëJ âłí í▌òíÉâI äçãÄçò~íìâ ~äáÖ ëÉàíÉíí ÄçâêÝíłá âĞòÝK Ëë ãáåíÜ~ î~ä~ãá ê~î~ëò ãÉëíÉê ãÝÖ íÉíÝòJ åá ~â~êåł ~ ÑÉëíãÝåó Ü~íłëłíW ~òçâ ~ â~êÅëş î~ëéłäÅłâI ãÉäóÉâ ~ âáìÖê¼ ÑÉÇÉäÉí í~êíçííłâ ã~ÖçJ

ë~å ~òçâ íĞêÉíäÉå îçå~äìâ ÑćÖÖÝäóÉë âÉêÉíÝîÉä Éäí~Öçäíłâ âçêçãÑÉâÉíÝåI ÉäîłÖíłâ Üłêçã êÝëòêÉ ~ âÝéÉíI ÜçÖó ~ò −Öó ãĞÖĞííćâ ãÝÖ î−òá¼ëòÉê▌ÄÄÝI ãÝÖ łäçãäłí¼ÄÄł äÉÖóÉåI ~âłê ~ò ÉäîÉëòÉíí ÝÇÉåâÉêíåÉâ ~ò ÉãäÝâÉI î~Öó ~ ëçÜ~ëÉã áëãÉêíåÉâ ĞåíìÇ~íä~å ëÉàíÝëÉK ^ò ÉÖÝëò Éä═íÝê ~ ÜçäÇłêåóÝâ Ä~â~ÅëáåàłÄ~ îçäí Äçê−íî~I ãÉäóÉí ~ â═âçêäłí î−òëòáåíÉëÉ äÉJ òłêíI ÑÉâÉíÝå ~ò áë Ýë Åë~â ÖĞêÄÉ Åáâçêåółáí −êíłâ âĞêćä áííJçíí ÉåóÜÉ îáää~åłëçâK _łäáåí ëòÉãÉ îÝÖáÖëáâäçíí ê~àíìâK ^ àçÄÄ çäÇ~äá ë~êçâ ãÉääÉíí ÉÖó å═ łääíW jáä¼íÜ ^ÇêáÉååÉK `ë~â ãáåí łêåóâÝé łääí çííK pìÇłê ~ä~âà~ çäó~å ÝäÉë ëĞíÝíÉå −ê¼Ççíí ~ ÜçäÇîáäłÖçë íćåÇĞâäÝë ÉäÝI ~âłê ~ î~ëêìÇ~â âÉJ ãÝåó îçå~ä~áK ^êÅ~I ãÉòíÉäÉå åó~â~ Ýë â~êà~á ~äáÖ îçäí~â îáäłÖçë~ÄÄ~âI ãáåí ëĞíÝíòĞäÇ ëÉäóÉãJ êìÜłà~I ~ååóáê~ î~â−íçíí ãĞÖĞííÉ ~ ÑÝåóK jçòÇìä~íä~åìä łääí Ýë âáÑÉäÝ íÉâáåíÉííK kÉã íłã~ëòâçÇçíí ëÉããáÜÉòK ˙Öó łääí ÉÖóÉåÉëÉåI ÉÖÝëòÉå şÖóI ãáåí ~ââçêáÄ~åI ~ÜçÖó äÉłåóâçêłÄ~å äłíí~ îçäí ~ò çëòäçéäłãé~ Éä═ííX ÑĞäÉãÉäí łäJ ä~äI ~ Üłí~ ãĞÖĞíí ĞëëòÉÑçåí â~êçââ~äK Ëë ~ò ÉÖÝëò ãçòÇìä~íä~åëłÖ~ ãáåíÜ~ ìÖó~å~òí ~ îáëëò~J Ñçàíçíí Ç~Åçí ÑÉàÉòåÝ âáI ãáåí ~ââçêK q~äłå Éò ~ò ~äáÖ àÉäÉåíâÉò═ ÉãäÝâ íÉííÉI î~Öó ~ Ä▌Äłàçë ÝààÉä âĞêĞëJâĞêćäI ÜçÖó _łäáåí ãçëí åÉã âÉêćäíÉ ÉäI Ü~åÉã Ü~äâ äÝéÝëëÉä Üçòòł ãÉåí Ýë ëò¼íä~åìä äÉâĞåóĞâĞäí ãÉääÉííÉ ~ éłêâłåóJ â═êÉK ^ÇêáÉååÉ åÉã ëò¼äí ÜçòòłI ÇÉ ~äáÖ ÉÖó éáää~å~í ãşäî~ ═ áë äÉíłã~ëòâçÇçíí ãÉääÝàÉK sçäí î~J ä~ãá ÜÉäóÉëäÝë É ä~ëëş ãçòÇìä~íłÄ~åI î~ä~ãáI ~ãá âáÑÉàÉòíÉI ÜçÖó ÉäÑçÖ~Çà~ ~ò áÇÉàĞîÉíÉäÝíI ÜçÖó íłå Ğêćä áë âáëëÝ ~åå~âI ÜçÖó Üçòòł äÝéÉííI ÜçÖó åÉã ò~î~ê¼I ë═í à¼I ÜçÖó îÉäÉ î~åK Ëë í~äłå ãÝÖ î~ä~ãá> jáåíÜ~ ~òí ãçåÇ~åłW êçâçåëòÉåîÉí âÉêÉëÉâI äÉäâá îáëëòÜ~åÖçíI ãÉÖÝêíÝëíKKK aÉ ãáåÇÉò ~äáÖ ÝêÉòÜÉí═I ÉÖÝëòÉå Äáòçåóí~ä~å ÄÉåóçãłëI ãÉäó Åëìéłå ~ò áÑàş ~ëëòçåó ÄáJ ò~äã~í î~ää¼ ãçòÇìä~íłÄ¼ä Ñ~â~Çí í~äłåI ~ÄļäI ~ÜçÖó åóìÖçÇí~å ~ â~êà~áí ã~Ö~ ÉäÝ íÉííÉI ~ÜçÖó ~ ÑÉäë═íÉëíÝí êÉłÜÉäóÉòíÉ ä~ëë~åK Ëë _łäáåí ĞåâÝåíÉäÉåćä ~òí ÖçåÇçäí~W çäó~åI ãáåí ÉÖó â~êÅëş ÑÉâÉíÉ éłêÇìÅK ^òçâ éáÜÉååÉâ äÉ áäóÉå ÉÖóÉåäÉíÉë Ýë êìÖ~äã~ë Ü~åÖí~ä~åëłÖÖ~äI ãçòÖłJ ëìâ ëÉããá êÝëòÝÄÉå åÉã ÖóçêëìäI åÉã òĞââÉå ëÉÜçäI ÇÉ ÉÖóÑçêã~ Ü~êã¼åáłÄ~å ãÉÖó îÝÖÄÉK ^òçâ áë −Öó Åë~â ~ íłîçäÄ~ åÝòåÉâ ~ ëłêÖ~ ëòÉãćââÉäKKK pçâł åÉã ëò¼äí~âK ^ò Ýàëò~â~ îÝÖÜÉíÉíäÉå ÅëĞåÇàÝí åÉã ò~î~êí~ ~ íłåÅòÉåÉI ãÉäó Åë~â äÉíçãé−íî~ àìíçíí âá ÜçòòłàìâK p═í íłå ãÝÖ ãÝäóÉÄÄÝ íÉííÉK kÝÜ~ å~Öóçå íłîçä ÉÖóJÉÖó âìíó~ìÖ~íłë Ü~ää~íëòçíí Üçëëòş áÇ═âĞòĞâÄÉåK pÉããá ãłë Ü~åÖK pçâł âĞåóĞâĞäíÉâ −Öó ëò¼íä~å ÉÖóãłë ãÉääÉííK _łäáåí ä~ëë~åâÝåí ãáåÇàçÄÄ~å ÝêÉòíÉI ÜçÖó î~ä~ãáí ãçåÇ~åá~ âÉääI ÉÖó âĞòĞåóĞë ëò¼î~ä äÉÖ~äłÄÄ ãÉÖíĞêåá Éòí ~ åÝã~ëłÖçíI ÑĞäëò~Ä~Ç−í~åá ^ÇêáÉååÉ Ü~ääÖ~íłëłíI ~ãÉäó ãĞÖĞíí çâîÉíJ äÉå î~ä~ãá Äłå~íI î~ä~ãá Åë~ä¼Çłë îłê ÑĞäçäǼ ÉäãçåÇłëê~K æ jáäóÉå ÖóĞåóĞê▌ åóìÖ~äã~ë ÝààÉä> àÉÖóÉòíÉ ãÉÖ ã~àÇåÉã ëşÖî~I ãáåíÜ~ Ü~åÖçë~ÄÄ ëò¼ ãłê ãÉÖíĞêåÝ ~ î~êłòëíK ^ò ~ëëòçåó áë şÖó ÑÉäÉäíI ~äáÖ Ü~ääÜ~í¼~åW æfÖÉå> dóĞåóĞê▌ ÉòK Ëë ãÝÖáë ãáäóÉå Ü~òìÖëłÖ ãáåÇÉò>KKK æjáÝêí ãçåÇà~I ÜçÖó Ü~òìÖëłÖ\ ^ÇêáÉååÉ ãçëí ëÉã ÑçêÇìäí ÑÉäÝàÉX å~Öóçå ä~ëë~å ëò~ÖÖ~íî~ îłä~ëòçäí~W æ^òK jáåÇÉåI ~ãá ëòÝéW Ü~òìÖëłÖK ^ãáí ~ò ÉãÄÉê âÝéòÉäK ^ãáí ÜáëòK ^ãáí ~òÝêí íÉëòI ãÉêí ÜáëòK eáëò ~ÄÄ~åI ÜçÖó ëÉÖ−íKKK ÜçÖó Ü~ëòåłäKKK ÜçÖó ëÉÖ−íÉåá íìÇKKK bò ãáåÇ çäó~å Åë~äÝíÉâ ÉòÉâ ~ ÇçäÖçâK ^ò ÝäÉí Åë~äÝíâÉá> Ëë ãá çäó~å çëíçÄłâ î~Öóìåâ Ýë ÄÉÑ~äàìâ Ýë ëìéé>? ãłê ĞëëòÉ áë ìÖêçíí ~ Åë~éÇ~>KKK ^äáÖ Ü~ääÜ~í¼~å â~Å~Öçíí âáëëÝI ÇÉ ~ ëòÉãÉ âçãçäó ã~ê~ÇíX ~òíłå ãłë íłêÖó~í éê¼ÄłäíW

æełí ã~Ö~ ãáí ÑçÖ áííÜçå Åëáåłäåá\ ‡_\ jáâ ~ íÉêîÉá\ aÉ _łäáåí åÉã ÉêêÉ ÑÉäÉäíI Ü~åÉã ~ò Éä═ÄÄáÉâêÉW æ^òí Ýå åÉã ÜáëòÉãK ÛI åÉã> eçÖó ~ ëòÝéëÝÖ Åë~â Ü~òìÖëłÖ îçäå~ ~ò ÝäÉíÄÉåK kÉã> p═í ~òí ÜáëòÉãI ÜçÖó Éò ~ò ÉÖóÉíäÉå ĞêĞâĞë Ýë Éä åÉã ãşäÜ~í¼ ÝêíÝâ ~ îáäłÖçåK ^ ëòłåÇÝâ ëòÝéëÝÖÉI ~ íÉííÝK bò ~òI ~ãáí âÉêÉëåá äÉÜÉí Ýë âÉääK jáåÇÉå ãłë Éíáâ~á íÝíÉäåÉâ ëłåí−í ~ îÝÇÉäJ ãÉI Éò ~ò ÉÖó ~òI ~ãÉäó ãÉÖłää ãáåÇÉå ÝêîÉäÝëëÉä ëòÉãÄÉå ÝééÉåI ãáîÉäÜçÖó åÉã Åáêâ~äã~òÜ~í¼ âĞêćä ëòłê~ò ÝêîÉäÝëëÉä Ýë åÉã ëòçê−íÜ~í¼ ÇçÖãłâ â~äçÇłàłÄ~K bãäÝâëòáâ\ ^ââçêáÄ~å ãłê ÄÉëòÝäíćåâ ÉòÉâê═äK æfÖÉåK eçÖóåÉ ÉãäÝâÉòåÝãK ^ââçêáÄ~åI KKK í~äłå ÜáííÉã áë ÄÉååÉKKK _łäáåí ëòÉêÉííÉ îçäå~ âÝêÇÉòåáW ãáÝêíI ãłê åÉã\ aÉ ÝêÉòíÉI ÜçÖó Éäòłêâ¼òåÝâ êĞÖíĞåI Ü~ âĞòÉäÉÄÄ äÝéåÉ ~ÜÜçò ~ íáíâçë ÑłàÇ~äçãÜçòI ãÉäó ~ò ^ÇêáÉååÉ ãçåÇ~í~á ãĞÖĞíí ÅëÉåÖÉííK młê éÉêÅáÖ ëò¼íä~å åÝòíÉâ ~ ÜçäÇÑÝåóÉë íłàê~K pçâ ëòÝé ëò¼K pçâ ëòÝé ÇçäÖçí ãçåÇ~å~â ~ò ÉãÄÉêÉâ âÉòÇíÉ áëãÝí ^ÇêáÉååÉ Ü~äâ~å I ëçâ ãáåÇÉåíI ~ãá ÑĞä~Ç~íå~âI Üáî~íłëå~â Ü~åÖòáâK Ëë ãçëí ĞëëòÉëò▌âćäíÉâ ~ ëòÉãÜÝà~áI ãáåíÜ~ âÉêÉëåÝI ãáâÝåí Äìêâçäà~ ÄÉ ~òíI ~ãáí ~ò áåÇìJ ä~í~ ÉäãçåÇ~åáI ÇÉ ~ò ĞëòíĞåÉ íáíâçäåá ~â~êí Ýë ÉÖó éÝäÇłò~íí~ä éê¼Äłäí~ ãÉÖK ækÝòòÉI ãáäóÉå ÖóĞåóĞê▌ ãçëí çíí íşä ~ò ~ ÇçãÄ\ `ëìé~ ëÉàíÝëI ÉåóÜÉI éìÜ~ ÑçêãłâK _áJ òçåóí~ä~å Ýë ëòÝéK kÉã ÉÖÝëòÉå íìÇàìâW Ö═ò î~Öó éłê~ î~Öó łäçãKKK î~Öó ëòÝéëÝÖI ~ÜçÖó ã~J Ö~ ãçåÇà~K ^ò ÉãÄÉê ãçëí ÉäÜáååÝI Éä äÉÜÉí ÄÉååÉ ãÉêćäåáI ÉÖÖóÝ äÉååá îÉäÉI Éäí▌ååá ÄÉååÉI ~ÜçÖó ~ âĞÇÄÉå äÉÜÉíK ^òí Üáåå═â áååÉå Ýë ãçëíK jÉêí ÝààÉä î~åK ^ ÜçäÇÑÝåóI ~ò Åëáåłäà~ ÉòíK ^ò ~ Ü~òìÖ ÜçäÇÑÝåóKKK mÉÇáÖ ~ò çíí âÉãÝåó ÜÉÖóçäÇ~äK jÝÖ åÉã áë ÜÉêçáâìë â═ëòáâä~I Ü~åÉã ÉÖÝëòÉå âĞòĞåëÝÖÉë ëłêÖ~ ~Öó~Ö Ýë ãÉêÉÇÉâ Ýë ëòłê~ò Ýë Åë~â íĞîáë å═ ê~àí~ ãÉÖ ëçîłåó Ñ▌K Ëë Ü~ å~éé~ä äÉëòI ãÉÖíìÇàìâW Éò ~ àìÜäÉÖÉä═> k~Öóçå Ü~ëòåçëI ÜçÖóåÉ> aÉ ãáåÇ~òI ~ãáí Üçäå~é ÉäãçåÇÜ~íìåâ ê¼ä~I ~ååóáI ÜçÖó ãÉÖÝä ê~àí~ Éååóá ãÉÖ Éååóá àìÜ Ýë ~ååóá ãÉÖ ~ååóá Äłêłåó> Ëë ãçëí âĞååóÉÇÝå â~Å~Öçíí Ýë ãáåíÉÖó Ğåã~Öłí ÅëşÑçäî~ ÜçòòłíçäÇí~W iłíà~I ãáJ äóÉå âçãçäó ãÉò═Ö~òÇ~ äÉííÉãI ~ãá¼í~ åÉã í~äłäâçòíìåâ> _łäáåí ãÉÖáåí çäó~å Ü~äâ~å ÑÉäÉäíI ãáåí ~ò Éä═ÄÄI ÇÉ ã~Ö~ áë ÝêÉòíÉI ÜçÖó ~ Ü~åÖà~ ãÉäÉJ ÖÉÄÄ äÉííK æiÉÜÉíI ÜçÖó ~ò çíí ÉÖó áäóÉå Ö~òÇ~ëłÖá Ü~ëòåçëëłÖK iÉÜÉíI ÜçÖó Üçäå~é ~ò Åë~â ÉÖó âçJ ãáëò äÉÖÉä═I ãÉäóÉå Ü~ê~åÖí═Öó▌ àìÜçâ ÄÝÖÉíåÉâ ã~àÇ ÄìíłåK aÉ ã~ åÉã ~òK Ëë ãçëí åÉã ~òK Ëë ÜçÖó Üçäå~é î~åI ~êê¼ä Ýå ã~ åÉã íìÇçâ Ýë åÉã áë Äłåçã> j~ ëòÝé Éò Ýë ~ò ~ ëòÝéëÝÖI ~ãÉäó ÄÉíĞäíá ~ ëòÉãćåâÉíI ~ ã~ÖłÝí Ýë ~ò ÉåóÝãÉíI ~ò ĞêĞââÝ ~ ãáÉåâ ã~ê~ÇK bä åÉã îÉÜÉíá ëÉåâá Ýë ëÉããáK bäòłêàìâ ~ò ÉãäÝâÉâ ~ÅÝäíçêåółÄ~I Üçî~ ÄÉ åÉã äÝéÜÉí ëÉåâáI çíí ÑçÖ ~äìÇåáI ãáåí `ëáéâÉê¼òë~ âáêłäóâáë~ëëòçåóI âáí ÑĞäâÉäíÜÉíćåâ Äłêãáâçê Ýë ÑĞäÝÄêÉÇ Ýë ÉäÝåâ äÝé ÇÉ Åë~â ãá Ü−îÜ~íàìâ ÝäÉíêÉI ã~Ö~ Ýë ÝåI ~âáâ ÄÉíÉäíćåâ îÉäÉ Ýë ~âáâ äłíåáI ~âáâ ÝêÉòåá íìÇàìâK æ^ò ÉãäÝâÉâ ~ââçê áë àĞååÉâI Ü~ åÉã Ü−îàìâ ═âÉíK Ëë ~òçâ áëKKK ~ãáâKKK åÉãKKK ÅëáéâÉê¼òëłJ ë~â> ÑÉäÉäí ^ÇêáÉååÉK æaÉ Åë~â ~ ãá íìÇ~íìåâ ëòłã−íI ~ ã~Öìåâ ÝêòÝëÉK `ë~â ~ò Ñłà áÖ~òłåI Åë~â ~ò ~Ç ĞêĞãĞíI åÉã ~ãá âćäë═I ãłëÜçåå~å àĞî═I áÇÉÖÉåK `ë~â ~ ë~àłí −íÝä═ëòÝâćåâ −íÝä íáíçâÄ~å Ýë ãÉÖ åÉã ãłë−íÜ~í¼~å Ýë Åë~â Ğåã~Öìåâ ÑĞäĞííK æiÉÜÉíKKK ãçåÇí~ ~äáÖ Ü~ääÜ~í¼~å ^ÇêáÉååÉK ^ ÑÉàÝí ~ íÉåóÉêÝÄÉ íłã~ëòíî~ ~ íłîçäÄ~ åÝòÉíí Ýë şàê~ ĞëëòÉëò▌âćäíÉâ ~ ëòÉãÜÝà~áI ãáåíÜ~ áëãÝí î~ä~ãáåÉâ ~ò ÉäãçåÇłë~ ÑĞäĞíí íĞéêÉåÖÉåÉI ~ãáí şÖó åÉã ãçåÇÜ~íI ~ÜçÖó ~ ÖçåÇçä~íłJ Ä~å àÉäÉåíâÉòáâK _łäáåí îłêíK słêíI ÜçÖó ãÉÖëò¼ä~äàçåK słêí~I ÜçÖó íĞÄÄÉí äłëëçåI ãÝäóÉÄÄÉå íÉâáåíëÉå ÄÉJ äÉ ~ äÉäâÝÄÉK

jçëí ═ ëÉã åÝòÉíí ~ ëòçãëòÝÇàłê~I ÜłíÜ~ ~ò áë ãÉÖò~î~êà~I Ýë ~ íÉâáåíÉíÝí äÉâćäÇíÉ ~ ÄÉäë═ ìÇî~ê âÉêíàÝÄÉK lÇ~äÉåå Ä~äê¼ä ~ ãÉääÝâëòłêåó Ýë ~ îłêÑ~ä ëĞíÝíÄ−Äçê łêåóÝâçí îÉíÉííK bÖóÉåÉëI î~ëí~Ö ëłJ îçíI ãÉäóåÉâ ãáåíÜ~ äÝåáłî~ä Üşòíłâ îçäå~ ãÉÖ ~ ëòÝäÝíK låå~å ~òçåÄ~å ãłê âÝâ îáäłÖçëëłÖí¼ä ê~ÖóçÖçíí ãáåÇÉåK ^ âĞêĞåÇ éçêçåÇçòçíí çîłäà~ íÉäá îçäí ëòìêâłäî~ ~éê¼ ÅëáääçÖ¼ éçåíçÅëâłââ~äI ãáåÇÉå â~îáÅëçå ÉÖóJÉÖó áäóÉå Åëáää~åłëI ã~àÇåÉã ãáåíÜ~ òşòã~ê~ äÉéíÉ îçäJ å~ ÄÉI î~Öó Åëáää~Öçë ܼéÉÜÉäóK ^ âĞòÄćäë═ Öêìéé âĞêćä ~ éłòëáíI ~ò áë íÉäá íćåÇĞâä═ â~êãçäłJ ëçââ~ä ~ò áåÇáÖ¼ îçå~äòłë~á âĞòĞííI ãáåÇÉå Ñ▌ëòłä âćäĞåJâćäĞå íłå ãÉÖ äÉÜÉíÉíí îçäå~ ëòłãJ äłäåá ═âÉí áååÉå ÑĞäćäê═äI Åë~â ~ îáê−í¼ â~åå~Åëçéçêí ~ âĞòÝéÉåI ~ò äÉíí ëĞíÝíÉÄÄ ~ ÜçäÇëìÖłêí¼äI ~ â~êã~òëáå îáêłÖòłë~ ã~àÇåÉã ÑÉâÉíÉ Ýë ~ Ä~êå~ äÉîÝäòÉíÉ áë ãáåí å~Öó ëòÝààÉäíÉêíóÉÇí íáåí~J Ñçäí ~ íÉàâÝåí ÉäĞãä═ ÜçäÇëćíÝëÄÉåK ^ÜçÖó −Öó îÝÖáÖåÝòÉíí ~ò Éä═ííćâ ÉäíÉêćä═ ÄÉäë═ âÉêíÉåI Éä ~ àçÄÄ çäÇ~äá ëòłêåóÝéćäÉíáÖI ãÉäóåÉâ Üçëëòş Ñê~åÅá~~Ää~â~á ãĞÖĞíí î~ä~ãá äłãé~ ÝÖÉíí Ýë ~òÝêí ëłêÖłå −ê¼Çí~â ~ Ñ~äéáääÝêÉâ ëòćêâÉ ë−âà~á âĞòÝ Ýë íçîłÄÄÜ~ä~Çí ~ íÉâáåíÉíÉ ~ àçÄÄ çäÇ~äá íçêåóçÅëâłáÖI ãÉäó ãłê íÉëíÉíäÉåJ åÉâ äłíëòçíí ã~àÇåÉã Ýë å~Öóçå íłîçäáå~â ~ Äłëíó~ ~ä~íí ~ äÝéÅë═âĞå ãÉÖäłíçíí ÉÖó ćä═ ÉãJ ÄÉêá ~ä~âçíK oĞÖíĞå ãÉÖáëãÉêíÉI Äłê ãçëí åÉã ~ò ~ ÑÉâÉíÉ â~Äłí îçäí ê~àí~I Ü~åÉã î~ä~ãá îłJ ëòçåòÉâÉK g¼éłä ^åÇêłë îçäíK ^ Ñá~í~ä ã~íÉã~íáâìë ĞëëòÉÖĞêÄćäîÉ ćäíI ÑĞäÜşòçíí íÝêÇÉââÉä ~ Ö~êłÇáÅëçåI ÇÉ åóáäîłå åÉã ~ò ÝààÉäá íłà ëòÝéëÝÖÉ îçåòçíí~ çÇ~I ãÉêí ãÉê═Éå Åë~â ~ ÜçäÇÄ~ åÝòÉííI ÉÖóÉÇćä çÇ~KKK jÝÖ áÇÉJ ÖÉåÉÄÄåÉâI ãÝÖ łêîłÄÄå~â íÉíëòÉíí ãçëí ~ ÖóĞåóĞê▌ Ýàëò~âłÄ~åI ãÉäóêÉ ćÖóÉí ëÉã îÉíÉííI ãáåí éłê ¼êłà~ ~ î~Åëçê~ î−ÖëłÖ~ âĞòíK iłííłê~ _łäáåí ÑĞäíÉííÉ ã~ÖłÄ~åI ÜçÖó âÝë═ÄÄ äÉãÉÖó Üçòòł Ýë ÑĞäşà−íà~ áëãÉêÉíëÝÖćâÉíK aÉ ~ ëòÉãÉ îáëëò~íÝêí ~ ãÉääÉííÉ âĞåóĞâä═ åÝã~ ~ëëòçåóÜçòK ełíÜ~ ãÉÖëò¼ä~ä îÝÖêÉK ^ò ãÝÖ ãáåÇáÖ çäó~å ãçòÇìä~íä~åìä íłã~ëòâçÇçíí ~ â═âçêäłíê~K aÉ ~ ëÉäóÉãâÉåÇ═ äÉÅëşJ ëòçíí ~ îłääłê¼äK háëëÝ ëçîłåó îçäí ~ îłää~ ãÝÖ ãáåÇáÖI ~ âìäÅëÅëçåí ãĞÖĞíí ÄÉÜ~àä¼ ÖĞêÄćäÝëJ ëÉäI åóşäłåâ åó~â~ Äłê áòãçëI ÇÉ âáëëÝ ëòáâłê Ýë ~ò łää~ çäó~å ã~àÇåÉã ëíáäáòłäí ëòĞÖÄÉå Åë~íJ ä~âçòáâ ÜçòòłI ~ÜçÖó ~ âçê~á ÖĞêĞÖ ëòçÄêçâåłäK bÖÝëòÉå çäó~å îçäíI ãáåí äÉłåóâçêłÄ~åK pÉãJ ãáí ëÉã îłäíçòçííK kÉã íÉäí ãÉÖ àçÄÄ~åI åÉã ÖĞãÄĞäóĞÇíÉâ ãÉÖ ~ò áÇçã~áI ~ÜçÖó ~ò ~ò ~ëëòçååół äÉîÝëI ~åó~ëłÖÄ~ äÝéÝë ìíłå ~ íÉêãÝëòÉí êÉåÇàÉK kÉã îçåí~ ÄÉ ~ í~Öà~áí ~ò ~ äłÖó òçJ ãłåÅI ãÉäó ~ å═ Üáî~íłëłå~â ÄÉíÉäàÉëćäÝëÉâçê îÝÖáÖĞãäáâ ê~àí~K ^ Äáãļļä åÉã äÉíí âáåó−äí îáêłÖ ÖçåÇçäí~ ĞåâÝåíÉäÉåćä _łäáåí Ýë Éò âáëëÝ ãÉÖäÉéíÉI ÜáëòÉå íìÇí~I ÜçÖó ÉÖó âáë äÉłåóJ ÖóÉêãÉâÉ î~å ãłêI âá ãçëí íłå âÝíÝîÉë äÉÜÉíK Ëë ãáåíÜ~ ÉÄÄÉå ~ò ÉääÉåíÝíÄÉåI ãÉäó äÉłåóçë âćäëÉàÉ Ýë ~åó~ëłÖ~ âĞòĞíí ÑĞååłääçííI ãáåíÜ~ ÉÄÄÉå áë àÉäÉåíâÉòåÉ ~ò ~ Ü~äâI âáëëÝ Ñ~åó~ê îçJ åłëI ãÉäó ~ ëò~î~á ãĞÖĞíí êÉàí═òĞííK aÉ ^ÇêáÉååÉ áëãÝí ã~Öłê~ îçåí~ ~ ëłäàłíK q~äłå ãÉÖÝêÉòíÉ ~ ëòçãëòÝÇà~ íÉâáåíÉíÝí ~ Ä═J êÝåK _ÉäÉÄìêâçä¼òçíí äłåóçë~å ëòÉãÝêãÉë ãçòÇìä~íí~äK Ëë ãáìíłå ÉÖÝëòÉå îÝÖáÖÅë~î~êí~ ~ â~êà~áå áë ~ âÉåÇ═íI şàê~ îáëëò~âĞåóĞâĞäí ~ ÖłêÖółê~ Ýë ãÉÖëò¼ä~äíW æpòÉêÉíÉã Ü~ää~åáI ãáâçê ã~Ö~ ÄÉëòÝäI ‡_K ^ååóá ÝäÉíÄáò~äçã î~å ~ÄÄ~åI ~ãáí ãçåÇK bò à¼K kÝÜ~ à¼K kÝÜ~ âÉääK _ÉëòÝäàÉå ãÝÖKKK Ëë _łäáåí ãÉÖáåíI ãçëí íłå ãÝÖ Éê═ëÉÄÄÉå ÝêÉòíÉ âÝéÉëëÝÖÉáåÉâ ~òí ~ ÑĞäÑçâçòłëłíI ãÉäó åÝÜ~ Éäê~Ö~Çí~ ÉÖóâçêI ãáÇ═å çíí ~ò ^ÇêáÉååÉ äÉłåóëòçÄłàłÄ~å Üçëëò~å ÄÉëòÝäÖÉííÉâ âÉííÉåK Ëë ÉäáåÇìäí ~òçå ~ ÖçåÇçä~íåóçãçåI ãÉäóÉí ~ò Éä═ÄÄ éłê ëò¼Ä~å çÇ~îÉíÉííK hĞååóÉå ëòĞâíÉâ ÑĞä ~ ëò~î~âI ~ ãÉÖÝêòÝë Äáòçåóí~ä~å âłçëòłÄ¼ä âáÑçêãłäí ãçåÇ~íçââł ~ä~âìäí~â Éê═äíÉíÝë åÝäJ âćäI âÉêÉëÖÝäÝë åÝäâćäI ÉÖóÄÉáÖ~òçÇí~â òÉåÖ═îÝI ãáåÇáÖ àÉäÉåíâÉòÉíí ~ äÉÖàÉääÉãò═ÄÄ âáÑÉàÉJ òÝëI ~ äÉÖí~äłä¼ÄÄ Ü~ëçåä~í Ýë ~ò ~ ÄÉäë═ ═êI âáI Ü~ Éä═~ÇìåâI ÝÄÉêÉå ÑáÖóÉä ~êê~I ãáí ãçåÇìåâ Ýë ÑáÖóÉäãÉòíÉíW ãçëí ÉÖó íêÝÑ~ áë âÉääI ãçëí î~ä~ãá âĞååóÉÇ ëò¼I ÜçÖó åÉ äÝÖó ÉÖóÜ~åÖşX î~Öó Éê═íÉäàÉëÉÄÄI éä~ëòíáâìë àÉäò═I ëòÝéÉåI Üçëëò~å òÉåÖ═ ~ò áë í~äłå ëçÜ~ şÖó ãÝÖ åÉã îÉJ òÉííÉ ~ ÄÉëòÝÇÝíI ãáåí ãçëíK _ÉÑÉàÉòÉíí êÉåÇëòÉêâÝåí ã~Öó~êłòí~ ~òíI ~ãáí áäóÉå ĞëëòÉÑćÖÖ═Éå Éò ¼êłáÖ ëçÜ~ëÉã ÖçåÇçäí łíK ^ò ÉÇÇáÖá ÄĞäÅëÉäâÉÇÝëåÉâI ~ò ÉÇÇáÖá í~å−íłëçâå~â ~ Åë═ÇàÝê═ä

ÄÉëòÝäíK ^ êáÇÉÖ ÇçÖãłâå~â ~ í~êíÜ~í~íä~åëłÖłê¼äI ãÉäóÉâÉí ~ ãáåÇ ãÝäóÉÄÄÉå âìí~í¼ íÉêãÝJ ëòÉííìÇçãłåó Ü~äçãê~ ÇĞåíĞííK ^ ༠Ýë ~ êçëëò ÑçÖ~äã~ ãÉÖÜ~äíK ^ò ÝäÉíáëãÉêÉí ÑĞäÇÉê−í═ ãìåJ âłà~ ~ ëÉàíÉâ ÉäÉãòÝëÝîÉäI ~ò ĞêĞâäÝë âÝåóëòÉê▌ëÝÖÝîÉä ÝêíÉäãÉíäÉååÝ íÉííÝâ ~òíK aÉ î~ä~ãá âÉääI{ î~ä~ãáI ~ãá ÝêÇÉãÉëëÝ íÉëòáI ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíá ~ ÅëÉäÉâîÝëíK Ëë Éò ~ò şà Ýë ãÉÖîłäí¼ ëò¼ ~ pòÝéëÝÖK ^ ÅëÉäÉâîÝë ëòÝéëÝÖÉK ^òI ~ãÉäóÉí åÉã ~ò ~ååóáê~ âĞååóÉå Ýë âĞååóÉäã▌Éå âáãçåÇÜ~í¼ −íÝäÉíW Éò à¼I Éò êçëëòI ÇĞåí Éä ÇÉ ëçââ~ä ãÝäóÉÄÄI ëçââ~ä ĞêĞâÉÄÄ ãçí−îìãW ~ò áåÇìä~í ëòÝéëÝÖÉI ═ëòáåíÉëÝÖÉI áÖ~ò îçäí~K Ëë ~ âÝéòÉäÉíÉ âáê~Ö~Ççíí ãáåÇÉåÑÉä═ä ÝêîÉâÉí É íÝJ íÉäí Äáòçåó−í~åǼK fÖÉå> ^ò ÉÖÝëò íÉêãÝëòÉí Éòí âÉêÉëáI ãáåÇÉåćíí ~ ëòÝéëÝÖÉíK ^ò łò~ä~Öçâ ÉòÉêåóá Ñçêã~Ö~òÇ~ÖëłÖłí¼ä ~ î~Ççå łää~íîáäłÖłå Ýë ~ î~ÇÉãÄÉêÉâÉå łí ~ Ü~êã¼åáłÄ~å Ýä═ ÉãJ ÄÉêá äÝäÉâáÖI ~ âêáëòíìëá ëòÝéëÝÖáÖK jáåÇÉåćíí Ü~êÅK eçÖóåÉK jáåÇÉåćíí âćòÇÝëK aÉ ═ëòáåíÉ Ýë åÉã Ü~òìÖ âÝåóëòÉêÄ═äI åÉã âÉÇîíÉäÝëÄ═äI Ü~åÉã ~ ëòÝéëÝÖ ãá~ííK eçëëò~å ÄÉëòÝäíK kÉã Ü~åÖçë~ÄÄ~åI ãáåí ~ò Éä═ÄÄI ÇÉ î~ä~ÜçÖó ãÝäóÉÄÄê═äI ãáåíÉÖó íłîçä~ÄÄê¼ä àĞî═ Ü~åÖÖ~äK j~àÇåÉã şÖó ÝêÉòíÉI ãáåíÜ~ î~ä~âá ãłë ÄÉëòÝäåÉ ÄÉä═äÉK ^ÇêáÉååÉ Ü~ääÖ~íí~K läóâçê ÉÖóJÉÖó ëò¼í îÉíÉíí âĞòÄÉX Åë~â ÉÖóJÉÖó êĞîáÇ âÝêÇÝëíW æfÖÉåK bò äÉÜÉíK Ëë ãá\ ^ãáí ãá îłää~äíìåâ\ fÖ~òłå Üáëòá Éòí\ q~äłåKKK aÉ ãçëí åÉã ~ íłîçäÄ~ åÝòíÉâ ¼åáñëłêÖ~ ëòÉãÉáI Ü~åÉã íłÖê~ åóáíî~I ÉÖóÉåÉëÉå êłK eçëëò~å ÄÉëòÝäí −Öó _łäáåí Ýë ãÝÖ Üçëëò~å ÄÉëòÝäí îçäå~K aÉ ãçëí ~ ÄłäíÉêÉã ~àí~àłí ÑĞäëò~â−íçíí~ î~ä~âáK pòÝÇ−í═ íÉãé¼àş Ö~äçéé? Ü~åÖà~ ĞãäĞíí âá ê~àí~ Ýë îÉäÉ ÉÖóćíí ~ íłåÅçä¼â Üçëëòş ÑćòÝêÉK ^äîáåÅòó c~êâ~ëI ~ò Éä═íłåÅçë êçÜ~åí âá ê~àí~W âÉííÝÜ~àçäî~ îçåëòçäí~ ã~Ö~ ãĞÖĞíí ~ íłåJ Åçëå═àÝíI −Öó Ñìíçíí~â ÉÖóãłëÄ~ â~é~ëòâçÇî~I ÉÖóãłëí êłåÅáÖłäî~I ãáåÇ ~ò ÉÖÝëò Üçëëòş Ñ~J ê~åÇçä~I âá ~ò ÉêâÝäóêÉX −Öó ëò~ä~Çí~â âĞêćä ÑÉâÉíÉI ëòÝÇćäÉíÉë áê~ãÄ~åI ÑÉâÉíÉ Ñê~ââçë ìê~â Ýë í~êâ~ äÉłåóâłâI ëòłÖìäÇçíí~â âĞêĞëJâĞêćä ~ âçêäłíçâ ãÉåíÝå Ýë ÇçÄçÖ¼ Ñìíłëë~ä łíÑçêÇìäî~ îáëëò~ ~ íÉêÉãÄÉK ^ò ìíçäë¼å~â ~ äłåÅÄ~åI ~ âáë h~ãìíÜó Ñáşå~â ãłê ~äáÖ ÝêíÉ ~ äłÄ~ ~ ÑĞäÇÉíI şÖó êĞé−íÉííÝâ ~ò çëíçêÜÉÖóÉåX áíí ~ âçêäłíÄ~ ćíâĞòĞííI çíí ~ò çëòäçéçâ í~äéłÄ~K ^ÇêáÉååÉ âÉòÉ ìíłå â~éçííI ãáJ Ç═å Éä═ííÉ łíëìêê~åíI ÇÉ ^ÇêáÉååÉ îáëëò~äÝéÉíí Ýë ═ íçîłÄÄêÉéćäí ëòĞêåó▌ −îÉäÝëëÉäK jÝÖ ÄÉäÉîłÖ¼Ççíí ~ ÑçêÇìä¼åłä âÝíëòÉê ~ â═ÖłêÖółÄ~I ã~àÇ ~ò ~àí¼ ëòłêåółÄ~ áëI ã−Ö îÝÖćä ═ áë ÉäJ í▌åí ~ ÄłäíÉêÉã íçêâłÄ~åK bò ~ ê~àí~ćíÝë ãÉÖíĞêíÉ ~òí ~ò áÖÝòÉíÉíI ãÉäóÄÉå ÉÇÇáÖ ^ÇêáÉååÉ Ýë _łäáåí ãÉÖÑÉäÉÇâÉòíÉâ ÜÉäóê═ä Ýë áÇ═ê═äK ┼â áë îáëëò~íÝêíÉâ ~ ÄłäíÉêÉãÄÉK ^ÇêáÉååÉJí î~ä~âá íłåÅê~ âÝêíÉ Ýë ÉäâĞêĞòĞíí îÉäÉ ~ ÑçêÖ¼ íĞãÉÖ âĞòÝK G _łäáåí éłê éÉêÅáÖ ãÉÖłääí ~ Ñ~ä ãÉääÉííK hÉääÉíí ÉååóáI ÜçÖó îáëëò~í~äłäàçå ~ò áãÝåíá î~êłòëîáäłÖļä ~ î~ä¼ëłÖÄ~K jçëí ÉëòÝÄÉ àìíçíí g¼éłä ~ä~âà~ çÇ~äÉåå ~ íçêåóçÅëâ~ Éä═ííK fÖÉå> iÉãÉÖó ÜçòòłI ãÉÖâÉêÉëáK gçÄÄ áë äÉëò ~òò~ä ÄÉëòÝäÖÉíåá âáëëÝI ãáåí íłåÅçäåáI ~ãáÜÉò ãçëí ëÉããá âÉÇîÉ ëÉã îçäíK iÉãÉåí ~ äÝéÅë═å Ýë ~ò Éä═Åë~êåçâÄ~ ÝêíK fíí ãÝêíÝâ âá ~ò áí~äíK ^ âćäë═ ë~êçâåłä ÇÉëòâ~Ä~âçå íłÖ~ë Ñ~ÅëÉÄêÉâ íÉäá àÝÖÖÉäI ÄçêçëJ Ýë éÉòëÖ═ëćîÉÖÉââÉäI ãÉäóÉâI ãáåí î~ä~ãá Äáî~äóçâ ~ í¼Ä~åI ÑÝåóä═ Ü~ëìââ~ä ÑÝäçäÇ~äí ÑÉíêÉåÖíÉâ ~ àÉÖÉë î−òÄÉåK jĞÖĞííćâ ~ i~Åò¼âÝâ Ö~òÇ~íáëòíàÉK ┼ ćÖóÉäíÉ áååÉåI ÜçÖó ãáåÇÉå áååáî~ä¼ Åë~âáë çÇ~ àìëëçåI ~Üçî~ ëòłåî~ î~åK ^ò áå~ëçâ~í ëòÉããÉä í~êíÜ~íí~I ã−Ö ~ éÉòëÖ═ëéçÜ~ê~â íłäÅłàłî~ä ÑĞäÑÉäÝ áåJ Çìäí~â ~ äÝéÅë═åI î~Öó ~ âćâćää═á ༠Éê═ë Äçêê~ä ~ò çäÇ~äëòłêåóÄ~ ÝêíÉâI Üçîł ~ âçãçäó~ÄÄ? ÑÝêÑá~â îçåìäí~â îáëëò~K ^ Ö~òÇ~íáëòí ëòÝäÉëI Éê═íÉäàÉë ÉãÄÉê ãçëí áë ëòćêâÉ äçî~Öä¼å~ÇêłÖÄ~å Ýë ÅëáòãłÄ~å łääí çííI ~âłê çÇ~âáåå ~ Ö~òÇ~ëłÖÄ~åI ãÉêí ═ áíí ëòçäÖłä~íÄ~å

î~åI åÉã éÉÇáÖ é~êłÇÝÄ~åK bòí ~ íÉêÜÉë ÇçäÖçíW ÉÖÝëò Ýàëò~â~ áíí łääåá Ýë ÑĞäîáÖółòåáI ═ i~Åò¼âåÝ âÉÇîÝÝêí îłää~äí~ ÉäI Äłê îáòëÖłòçíí ÉãÄÉê îçäí Ýë ãłëå~é Ü~àå~äí¼ä å~éÉëíáÖ ~ ãÉò═å âÉää ã~àÇ äÉÖóÉåI îłää~äí~I ãÉêí ~ò ëòÝéÉå ãÉÖâÝêíÉ ÉêêÉI ÇÉ ~òÝêí áëI ãÉêí ëòÉêÉííÉ ~ êÉåÇÉí Ýë ìíłäí~ ~ éêÝÇłäłëå~â ãÝÖ ~ ÖçåÇçä~íłí áëK ÏÖÝêíÉI ÜçÖó êÉåÇ äÉëò Ýë êÉåÇÉí áë í~êíçííI ÜáëòÉå å~Öó êÉëéÉâíìëë~ä îçäí~â áêłåí~ ~ ÅëÉäÝÇÉâI íìÇîłåI ÜçÖó ëÉ ëò¼I ëÉ ÄÉëòÝÇ> å~Öóçå âĞååóÉå ÉäáåÇìä ~ íÉåóÉêÉK bä═ííćâ Ü~ä~Çí Éä _łäáåí Ýë ~ò ~äë¼ íÉê~ëò äÝéÅë═Ñçâ~áå äÉãÉåí ~ ÜçäÇëćíĞííÉ âÉêíÄÉK bäëÝíłäí ~ âáë ë~êçâÄłëíółÜçòK kÉã í~äłäí çíí ãłê ëÉåâáíK jÉÖłääíK e~ääÖ~í¼òçíí áëI åÉã Ü~ääJ É äÝéÝëÉâÉí î~ä~ÜçäK słêí ÉÖó áÇÉáÖI ÜłíÜ~ Éä═âÉêćä g¼éłä ^åÇêłë î~ä~Üçåå~åK aÉ ëÉÜçä ëÉããá ëÉã ãçòÇìäíK hÉäÉí ÑÉä═ä ãłê Ü~äîłåó ëłî àÉäÉòíÉ ~ âĞòÉäÉÇ═ Ü~àå~äíK sáëëò~áåÇìäí Üłí ~ îłêÑ~ä ãÉääÉííá ĞëîÝåóÉåK ^ àçÄÄ çäÇ~äá ëòłêåóÝéćäÉíÜÉò àìíçíí ãçëíI ãÉäóåÉâ Üçëëòş ~àí¼~Ää~â~á ãĞÖĞíí äłãé~ÑÝåó êÉåÖÉííK hÝí âłêíó~~ëòí~ä łääí ~ âÉëâÉåóI ÇÉ Üçëëòş âĞåóîíłêíÉêÉã âÝí îÝÖÝåK ^ âáëÉÄÄáâåÝäI ãçÖçêîłÄÄ~åI ãáåí î~ä~Ü~I ~ h~àëò~? í~êçââçòáâ ^Äçåóá qáÜ~ãÝêê~äI ~ Üłòáşêê~ä Ýë ~ Ñ═áëJ éłåå~äI åÝÖó ëòłä ÖóÉêíó~ ãÉääÉííK fíí âÉîÝë ëò¼ ÉëáâI Åë~â ^Äçåóá éê¼Äłä çäóâçê ã~Öó~êłòÖ~íåá î~ä~ãáí ãÉêíÜçÖó ~ò lêJ ëòłÖçë h~ëòáå¼Ä~å Ü~ î~ä~âá âáë í~êçââ~ä âÉòÇáI ~ò ~òí íÉëòá hÝêÉã Dłëë~åI ãÉêí ═ şÖó í~åìäJ í~I âÝêÉã Dłëë~å I ÜçÖó áäóÉåâçê ~ äÉÖçâçë~ÄÄKKK aÉ ëÉããá îáëëòÜ~åÖà~ åáåÅëI ~ ãłëáâ Üłêçã Åë~â ÜćããĞÖ ÜçòòłI Üłí ~ÄÄ~Ü~Öóà~ Ü~ã~êK ^ ãłëáâ ~ëòí~ä ~ååłä Ü~åÖçë~ÄÄK ^ãÄêìë ÄłD Öó▌àíĞíí áÇÉ ã~Öłå~â ÉÖó ÑÉêÄäáJĞíĞëíK ˆëëòÉîÉêÄìîłäí~ êçéé~åí âÉÇÝäóÉëÉå ä~J éçÖ~íî~ ═âÉí Ýë à¼−ò▌ ëò¼ä~ãçââ~ä Äáòí~íîłå ãáåÇÉåáâÉí ~ ã~Ö~ ã¼Çà~ ëòÉêáåíK kÉã ëòÉêÉíJ åÝäJÉ ÄÉäÉåÝòåá ~ ã~Öó~ê ÄáÄäáłÄ~I ĞÅëÝã\ ãçåÇçíí~ ~ò ÉÖóáâåÉâI ~ ãłëáâå~â ãÉÖW kÉã äÉÜÉí ÉÖÝëò ÝÅÅ~â~ Åë~â ëòçâåółâ âĞòí Äìàâłäåá> ^òí áëW cÝêÑáÉãÄÉêåÉâ ÉÖó âáë ã~Öó~ê àłJ íÝâ áë âÉääI åÉã éÉÇáÖ ~ò ~ ëçâ åÝãÉí î~äÅÉê> î~Öó Åë~â ~ååóáí ëşÖçííW lÇ~ äÉ à¼ Éê═ë Äçêí îáííÉâK −Öó ëòÉÇíÉ ĞëëòÉ ═âÉí Ýë äÉÜçòí~ ãłê ༠áÇÉàÉ áÇÉK mÉêëòÉI ÜçÖó Ü~ääÖ~íí~â êłI ÜáëòÉå ãçëí áë îÉòÝê îçäí ~ Ñá~í~äÉãÄÉêÉâåÉâI ~âáîÉä ÉÖóćíí í~êí~åá ~ äÉÖåÉãÉëÉÄÄ ÑĞä~Ç~íK oÝÖíćä ãÉÖ áë ëòçâíłâI ÜçÖó ^ãÄêìë ÄłD Äłä âĞòÄÉå ÑÉêÄäáîÉä ~â~ê íĞäíÉåá ÉÖóJâÝí ¼êłíK eçÖó Éòí ãáÝêí ~â~êà~I ~êê~ åÉã áë ÖçåÇçäí~âK kÉã ÖçåÇçäí~â ~êê~I ÜçÖó ^ãÄêìë áÇ═ëÉÄÄ ÉãÄÉê äÝîÝåI ~ äłÄ~á åÉãáÖÉå Ä−êàłâ ~ò ĞêĞâĞë íłåÅçíI àçÄÄ ãÉÖéáÜÉåíÉíåá ═âÉí âáëëÝI âłêíó~ëò¼ ãÉääÉííK Ëë ÜçÖó ༠áë Éò åÉâá ãłë áåÇçâļä áëI ãáîÉä ═ ÉòÉâí═ä ~ Ñá~í~äçâí¼ä êÉåÇëòÉJ êáåí åóÉêåá ëòçâçíí ÉÖó âáë òëÉÄéÝåòí ëòÉêÉòåá I ~ãá éÉÇáÖ åÉã êçëëòK ^ãÄêìë ÄłDî~ä ~ ÑÉêÄäá~ëòí~äåłäI ãÉäó ãÉääÉíí éçÜ~ê~â Ýë Üçëëòş åó~âş é~ä~Åâçâ łÖ~ëâçÇJ í~â îÉåÇÝÖ~ëòí~äçÅëâłâçåI ~ âÝí âĞòÄćäë═ ^äîáåÅòó ÑáşI ‡Çłã Ýë wçäíłåI hÉåÇó máíóì Ýë h~J Ç~Åë~ó d~òëá ćäåÉâK oçâçåá âĞêI ÜáëòÉå ^ãÄêìë ~åóà~ ^äîáåÅòó äÉłåó îçäíI máíóì ãłëçÇìåçJ â~íÉëíîÝêÉI h~Ç~Åë~ó éÉÇáÖ ë¼Öçêłå~â ~ Ñá~K bò ~òçåÄ~å åÉã ~â~Çłäóçòí~ ^ãÄêìëí ~ÄÄ~åI ÜçÖó ãÉÖ åÉ âçé~ëëò~ ═âÉí ÉÖó âáëëÝI åÝÜ~ å~Öóçå áëK jÉêí å~Öóëí−ä▌ àłíÝâçë îçäíK pçëÉã áÖ~òçÇí~â Éä ê~àí~K kÝÜ~ ÉÖóÉíäÉå Åëìé~ëò łëòê~ ÄçäçåJ Çìä â¼ëíłäí~íçííI ãłëâçê ãÉÖ äÉëÄÉå łääí ~ äÉÖàçÄÄ âìåëòí?Jí~ä ~ âÉòÝÄÉåK kÝÜ~ íÉííÉ ã~ÖłíI ÜçÖó ÑÝäI åÝÜ~ ãÉÖ å~Öó ëòłàà~ä Äáòí~íí~ ~ò áÑà~â~íI ~âłê Ä~åÇłà~? îçäíI ~âłê ~ îáäłÖçå ëÉããáJ àÉK m~å~ëòâçÇçíí ÑìêÅëłå î~Öó łíâçò¼Ççíí ëòĞêåóÉåK kÝÜ~ ãÉÖ ~òò~ä ìÖê~íí~ ÄÉ ═âÉíW ãÉÖ åÉ ~ÇÇI Ñá~ãI ãÉêí ~ Ö~íółÇ~í ÉäåóÉêÉã>? Ýë å~Öóçâ~í Ü~Üçíłòçíí ÜçòòłK jáåÇÉòí éÉÇáÖ çäó~å ÄłÅëáëâçǼ à¼äÉäâ▌ëÝÖÖÉäI ÜçÖó ~ Ñá~í~äçâ ã~àÇåÉã ĞêćäíÉâI Ü~ îÉëò−íÉííÉâ åÉâáK jçëíI ãáÇ═å _łäáåí ÄÉäÝéÉíí ~ âĞåóîíłêÄ~I ãçëí áë ^ãÄêìë îáííÉ ~ ëò¼íW æg~Jà~Jà~Jà~à> Ëå fëíÉåÉãI ãá äÉëò îÉäÉã>\ ^ò ÉÖóáâ âÝí òĞäÇÉí ãìí~íI ~ ãłëáâ âÝí Ñáäâ¼í> k~ ãçëí ãÉÖĞäåÉâ ÉåÖÉã ÉòÉâ ~ò ^äîáåÅòó ÖóÉêÉâÉâ> Ýë Üłíê~Ç═äí Ýë ~ ÑÉàÝÜÉò â~éâçÇçíí ÑìêÅëłåI ~ò ~ëòí~äê~ áë ćíĞíí âÉíí═í ~ò ĞâäÝîÉäI ~ âáÄáÅÝÜÉò áë ÑçêÇìäíI ãáåíÜ~ ëÉÖ−íëÝÖÉí âÝêåÉI à¼

hÉåÇó ałåáÉäÜÉòI âá ãłê íÉäàÉëÉå Éäłòî~ ćäí ëò¼íä~åìä ãÉääÉííÉI ~òíłå ãáåíÜ~ ÄçäçåÇëłÖļä íÉååÝ Ýë ìíçäë¼ âÝíëÝÖÄÉÉëÝëÄÉåI ÄÉíçäí ÉÖó Ü~äçã Ä~åâ¼í ~ â~ëëòłÄ~ Ýë ÑĞäâáłäíçííW ełí Éò áë îÉëëòÉåI îáÖóÉ Éä ~ ÑÉåÉ> ãÝÖ Éòí ~ åÝÖóëòłò~íI ÇÉ ãÉÖ åÉ ~Çàłíçâ>> ^ò ÉÖóáâ ^äîáåÅòó ÉäÇçÄí~ ~ âłêíółíI ~ ãłëáâ âáëëÝ Ü~ÄçòçííI ~òíłå ãÉÖ~Çí~I ÇÉ ÄÉòłêí~ ~ àłíëòãłíK ełí åÉã îłÖëò îáëëò~\> ełí ãáÝêí åÉã îłÖëòI íÉ ã~ãä~ëò\> _áòD fëíÉåI ÉäÑìíçíí~ã îçäå~> bä Ýå> jÉêí Ýå åÉã łääçã ~ò áàÉëòíÝëíK k~I ÇÉ äłëëìâI ãáã áë î~å åÉâÉã\ Ýë Ü~ãáëâłJ ë~å äÉëòłãäłäí ÉÖóÉåâÝåí åÝÖó ÉÖóëò−åíI łëòí Ýë í−òÉëíI Ñáäâ¼í Ýë ~äë¼íI ~ãá íĞÄÄ îçäíI ãáåí ~ãá ~ íĞÄÄáåÉâ äÉÜÉíÉííK ^òíłå şÖó íÉííI ãáåíÜ~ ãÉÖäÉéåÝI ÜçÖó ═ îáííÉ Éä ~ â~ëëòłíI éÉÇáÖ ãłê êÝÖ¼í~I ~ÜçÖó ãçåÇàłâI ~ Ü~ëìâÄ~ äłíçíí?K æqÜáJÜáJÜá ëáî−íçíí I Üłí áäóÉå Äçêò~ëòí¼ Çáëòå¼ã î~å>\ Ëë î~ëâçë âÝí ëò═êĞë ã~åÅëłJ î~ä şÖó Äçêìäí ~ò ~ëòí~äê~ Ýë şÖó ëĞéĞêíÉ ÄÉ ~ éÝåòíI ãáåíÜ~ Åë~â Äşëìäłëļä åóşäå~ ã~Ö~ ÉäÝK _łäáåí ãÉÖłääí ~ àłíÝâ ãÉääÉííK háëëÝ ìåÇçêçÇçííK råÇçêçÇçíí Éíí═ä ~ ëò−åÝëòâÉÇ═ íÉêãÝëòÉJ íÉëëÝÖí═äK ^ âçêíłêë~áí¼ä áëI âáâ áí~äçë ÑÉààÉä Éòí ãáåÇ ÝäîÉòíÝâ Ýë ëòçäÖ~á Äłãìä~íí~ä åÝòíÉâ ~ ãÉÖêçåí¼àìâê~K aÉ ãçëí îáëëò~ÖçåÇçäí àçÖłëò âçêłê~I ãáâçê âÝí ÝîáÖ ═ áë −Öó àłêí~ ~ ÄçäçåÇàłí ^ãÄêìë ÄłD åóçãłÄ~åI Äłê ~ââçê ëÉã âłêíółòçíí îÉäÉI ÇÉ ═ áë ìíłåçòí~ î~ä~ãÉååóáêÉI ÄÉJ ëòÝÇÄÉåI áîłëÄ~åI î~Ç ÅáÖłåóçòłëçâÄ~åK jÝÖ î~ä~ãá ~ǼëëłÖÄ~ áë âÉîÉêÉÇÉíí ~ââçê Ýë Åë~â şÖó ëò~Ä~Çìäí âá ÉÄÄ═ä ~ò ĞêĞââÝ äìãéçä¼ âĞêÄ═äI ÜçÖó Éäòłêâ¼òçíí íÉäàÉëÉå Ýë åÉã íĞê═ÇĞíí íĞÄÄÝ ~òò~äI ãáí ÖçåÇçäå~â ~ íĞÄÄáÉâ ê¼ä~K k~Öó ~â~ê~íÉê═ âÉääÉíí ÉÜÜÉòK Ëë íłå Ü~ ~ò ~åóà~ åÉã ë−êí îçäå~ çäó~å âÉëÉêîÉëÉåI ãáâçê ~ò ~ǼëëłÖ~áí ÄÉî~ääçíí~ î~Öó âÝíÉòÉê Ñçêáåíçí I í~J äłå åÉâá ëÉã äÉíí îçäå~ ÉêÉàÉ ÜçòòłK Ëë í~äłå ãçëí ═ áë áíí ćäåÉ âĞòĞííćâKKK g¼ áÇÉáÖ çíí łääíK bòÉâêÉ ÖçåÇçäí îáëëò~ ëçâłáÖK ËëòêÉ ëÉã îÉííÉI ÜçÖó ãÉÖîáêê~ÇíK ^ äłãéłâI ~ ÖóÉêíółâ ÉäîÉëòíÉííÝâ ~ ÑÝåóćâÉí Ýë ~ Üçëëòş âĞåóîíłê îłê~íä~åìä âáîáäłÖçëçJ ÇçííK jçëí ÉÖóëòÉêêÉ ÝêîÝåóêÉ àìíçíí~â ~ò łääîłåóçâ ÉëòíÉêÖłäí çëòäçé~áI ëłêÖ~ ÅëÉêÉëòåóÉÑ~ ÖĞJ êĞÖĞë çëòäçéçâI ãÉäóÉâ âĞòĞíí êÉåÖÉíÉÖ âĞåóî ÑÉÇíÉ ÄÉ ~ Ñ~ä~â~í ãáåÇÉåÑÉäÝI ~ é~Çä¼í¼ä ÑĞä ~ ãÉååóÉòÉíáÖK pòÝé êÝÖá âĞíÝë▌ âĞåóîÉâK kÉã î~ä~ãá å~Öó êÉåÇÄÉåI âáÅëáâI å~Öóçâ ĞëëòÉJ îáëëò~I ÇÉ ãáåÇ ÇêłÖ~I ëòÝé ~ê~åóÅáÅçãłë Üłí~ââ~äI ÖÉêÉòÇÉë ÄçêÇłââ~äK bÖó êÝëòÝí íłå ãÝÖ ~ îáÅÉâ~åÅÉääłê ìê~ã Öó▌àíÜÉííÉI ëçâ âĞîÝê `çãéáää~íłí Ýë qêáé~êíáíìãçíI éÉêÖ~ãÉåÜ~ëş àçÖá âĞåóîÉâÉíI ÇÉ ~ Ñê~åÅá~ båÅóÅäçéÉÇáłí áë Ýë ~ò ÉÖÝëò sçäí~áêÉJíX äÉÖíĞÄÄ ~òçåÄ~å ~ò ìåçâłàłí¼ä ëòłêã~òÜ~íçííI ~íí¼äI âá ~ò ÉãéáêÉJëòłêåó~â~í Ýé−íÉííÉ ~ îłêÑ~äÜçòI ãÉêí _łäáåí âĞòÉJ äÉÄÄ äÝéîÉ ~ éçäÅçâÜçòI çíí ëçâ êáíâ~ Ýé−íÝëòÉíá ã▌îÉí ÑÉÇÉòÉíí ÑĞä ~Äļä ~ò áÇ═Ä═äK k~Öó Ѽäáłåëçâ~íI −Öó ~ íÉäàÉë m~ää~Çá¼íI ãÉäóåÉâ ~ââçêá âá~Çłë~ ~ åÉçâä~ëëòáâìë áêłåóí ãÉÖáåÇ−íçíí~K mÉêÅáÉê Ýë cçåí~áåÉ çêå~ãÉåíáâłàłí Ýë ~ò ËÅçäÉ ÇÉ oçãÉ éłäółò~íłå~â Öó▌àíÉãÝåóÝí ~ ufuK ëòłò~Ç Éäë═ ÝîíáòÉÇÝÄ═äK æjÉååóá âìäíşê~ îçäí ~ââçê bêÇÝäóÄÉå> ÖçåÇçäí~ _łäáåí Ýë íçîłÄÄ ~â~êí ãÉååá ~ âĞîÉíJ âÉò═ çëòäçéëçêÜçòI ÇÉ î~ä~ãá ~ò şíàłÄ~ łääíK ^ò ĞêÉÖ hÉåÇó ałåáÉä äÝéÉíí ÉäÝàÉK qłåíçêÖçíí âáëJ ëÝ ë ãÉÖâ~é~ëòâçÇçíí ~ò ÉÖóáâ âĞåóîëçêÄ~åK sáòÉåó═ë ëòÉãÉáÄÉå î~ä~ãá ãłë ÑÝåóäÉíí ãçëíI ãáåí êÉåÇÉëÉåK kÉã ã¼â~I åÉã Öçåçëò ëò¼àłíÝâI Ü~åÉã î~ä~ãá åçëòí~äÖáłë Äłå~íK æjçå éKKK éKKK éêáåÅÉ> ãçåÇçíí~ Ç~ÇçÖî~I ÇÉ âáí▌å═ âáÉàíÝëëÉä Ç~ë ëáåÇ ïKKK ïìåÇÉêÄ~êÉ ïKKK tÉêâÉ> nìáíÉ ïçåÇÉêÑìäKKK çÜI óÉë> Ýë îÝÖáÖëáãçÖ~íçíí ~ âĞåóîÉâ ÝêÅéłåÅÝäçë ÜłíłåK q~äłå ãçëí ÜáêíÉäÉå ÑĞäÝÄêÉÇí ÄÉååÉI ÉÄÄÉå ~ Ö~òÇ~Ö âĞåóîíłêÄ~åI êÝÖ ÉäÑÉäÉÇí ãşäíà~I ãáâçê ÉÖóâçê ëçâ~í −ÖÝê═ áÑàşå~â í~êíçííłâI âáêÉ å~Öó àĞî═ îłêíX ãáâçê Öó~âê~å àłêí âćäÑĞäÇĞå äÉÖÉäë═ âĞêĞâÄÉåI ãáÉä═íí ÉäáëòłâçëçÇçíí Ýë íĞåâêÉãÉåíK Ëë áëãÝí âáåóşàí¼òâçÇçíí îłÖó~âçò¼ âÝòòÉä ÉÖó ÑÝåóÉëÉÄÄ âĞíÉí ÑÉäÝI ãáåíÜ~ ~ò ÉäîÉëòÉíí ÉãäÝâÉá ìíłå åóşäå~K fããłê êÝÖ Éäéìëòíìäí Ýë ëÉããáîÝ äÉíí éłäółàłå~â ~ î−òá¼à~ ìíłåK bò ~ ãçòÇìä~í îçäí ~ îÉëòíÉK bÖóëòÉêêÉ ĞëëòÉíêçííó~åí ã~ÖłÄ~åK ^ àłíÝâçë éçàłÅ~ Éëáâ áäóÉå ãÉêÉîÉå ĞëëòÉI Ü~ ÉäÉêÉëòíáâ ~ ÑĞäë═ òëáå¼êàłíK

pòÝíîÉíÉíí äłÄ~ââ~ä ćäí ~ ÑĞäÇĞå Ýë ÉÖó éáää~å~í ëÉã íÉäí ÉäI ÉäâÉòÇÉíí ÜłåóåáK jáåÇÉå Éê═äíÉJ íÝë åÝäâćäI ãáåÇÉå ĞâäÉåÇÉòÝë åÝäâćäK ˙Öó àĞíí ÄÉä═äÉ ~ ÄçêI íłîçääĞî═ ëìÖłêÄ~å ÑÝäéÉêÅÉë ãÉÖëò~â−íłëçââ~äI ãáåí ~ î−òáéìëâłÄ¼äK pòÉêÉåÅëÉI ÜçÖó _łäáåíå~â Åë~â ~ ä~ââÅáé═àÝí ÝêíÉ> Ýë ~éê¼ é~í~âçÅëâłâÄ~å ëòÝààÉäáåÇìäí ~ é~êâÉííÉåK ^ò ~ëòí~äçâí¼ä ãáåÇÉåâá ÑĞäìÖêçííK ^ò ĞêÉÖ ałåáÉäÜÉò ëáÉííÉâK `ë~â ~ h~àëò~? ã~ê~Çí ÜÉJ äóÝåW sÝå Çáëòå¼> sÝå Çáëòå¼> âáłäíçíí~ íĞÄÄëòĞêI ~òíłå ãÝêÖÉëÉå äÉÅë~éî~ ~ âłêíółíI âáãÉåí ~ ëò~Ä~ÇÄ~K ^ ÑÉêÄäáò═â Åë~â åÉîÉííÉâK jÉÖëòçâçíí ÇçäçÖ Éò åłäìâK hÉåÇó máíóì Ýë d~òëá Äłê¼ Üłíìäê¼ä ÑĞäâ~éíłâ ~ò ĞêÉÖ a~åáí EÉäĞäê═ä åÉã äÉÜÉíÉíí îçäå~ Üçòòł àìíåáF Ýë ãáåí î~ä~ãá ¼êáłëá Ñ~ÄłJ Äìí ~ â~å~éÝÜçò îçåëòçäíłâK iÉ áë ÑÉâíÉííÝâ î~ä~ÜçÖóI ~òìíłå çííÜ~Öóíłâ Ýë ãáåÇÉåâá âáÑÉäÝ áåJ ÇìäíI ãÉêí î~ä¼Ä~å åÉã ã~ê~ÇÜ~íçíí ëÉåâá ÉÄÄÉå ~ ëòĞêåó▌ ë~î¼ëò~Öş ëòçÄłÄ~åK G lÇ~âáåå ~ îáäłÖçëçǼ êÉÖÖÉäÄÉå ãłê łääí åÝÜłåó Üáåí¼ ~ ÄÉàłê~í Éä═ííK ^ Ñ~äìÄÉäá â~â~ëçâ à~îłÄ~å âìâçêáâçäí~âK ^ Äłä çëòä¼Ä~åK bÖóJÉÖó ã~ã~ íáéÉÖÉíí äÉ Öóçêë~å ~ íÉê~ëò äÝéÅë═áå ëÉäóÉã âĞéÉåóâÝâÄÉ Äìêâçäí äłåó~áJ î~äI ëáÉíîÉI ÜçÖó ãÉÖ åÉ äłëëłâ ═âÉí −Öó áòò~Çí ~êÅÅ~ä å~éîáäłÖI Ýë ÄÉçãäçíí ~ ãçëí ÑĞäîçåí âçJ ÅëáÑÉÇÝä ëĞíÝíàÝÄÉK bÖóJÉÖó şêÑá äÝòÉåÖÉíí âĞêćäĞííćâ ìíçäë¼ âÝòëòçê−íłëê~ ~ ÑäĞêíàÝîÉäI î~Öó ëáÉJ í═ë âÝòÅë¼âê~K fíí ãçëí ãÉÖáåí ~ Üłò êÝÖá áå~ë~I hłÇłê ÄìòÖ¼äâçÇçíí ÉÖóÉÇćäK ┼ çêÇ−íçíí~ Éä═ ÉÖóáâ ÑçÖ~J íçíI ãłëáâ~íI ãáåÇÉå âçÅëá~àí¼í ═ êłåíçíí ÑĞä ÄìòÖ¼å ~ Ä~ä âÉòÝîÉäI ã−Ö ~ àçÄÄ íÉåóÉêÝí şÖó í~êJ íçíí~I ãáåíÜ~ Åë~â îÝäÉíäÉåćä í~äłäå~ ÄÉäÝ ~ Äçêê~î~ä¼K _łäáåí ~ò Éä═Åë~êåçâÄ~å í~äłäí~ dóÉê═ÑÑó iłëòä¼íI âáîÉä ãÉÖÉÖóÉòÉííI ÜçÖó ÉÖóćíí ãÉååÉâ îáëëò~ ~ ëòłääçÇłÄ~K hÉííÉå ~ îÉåÇÝÖëòçÄłÄ~ ëáÉííÉâI ~ íłëâłáâ~íI ãáåÇÉå Üçäãáàìâ~í ĞëëòÉJ ëòÉÇåáK jáâçê âáàĞííÉâI ~ò Éä═ëòçÄ~ ãłê ã~àÇåÉã ãÉÖíÉäí áåÇìä¼ ÜĞäÖóÉââÉäK ^ÇêáÉååÉ åÉã îçäí âĞòĞííćâK bÖó éáää~å~íáÖ ~êê~ ÖçåÇçäí _łäáåíI ÑĞäãÉÖó ~ò ÉãÉäÉíêÉ ÉäÄşÅëşòåá í═äÉI ÇÉ ~òíłå äÉJ íÉíí Éêê═äK jáåÉâ ãçëí éłê Ä~åłäáë ëò¼ ÉÄÄÉå ~ à¼ò~å êÉÖÖÉäÄÉå\> Ýë ãÉÖáåÇìäí ~ îłê~âçò¼I âáëëÝ ÇáÇÉêÖ═ ÜĞäÖóÉâ íĞãÉÖÝå łíI ÜçÖó ~ ÑáłâÉêÝÜÉò àìëëçåK ËééÉå ãÉÖâÉêćäíÝâ iłëòä¼î~ä ~ò ÉÖóáâ łääáåÖłä¼ ÅëçéçêíçíI ãáâçê ÉÖóëòÉêêÉ Åë~â î~ä~ãá îáëëò~JÜìääłãòłë áåÇìäí ãÉÖ ~ îłê~âçò¼â íĞãÉÖÝå Ýë ãĞÖćäÉ ÉÖó Ç~ÇçÖ¼ Ü~åÖ ëćîĞäíĞííÉW æ^ÜI ãKKK ãKKK ãÉëÇ~ãÉë Éí ãããKKK ãKKK ãÉëëÉáÖåÉìêë> ff îKKK îçëíêç ìãáäáëëáãç ëÉêîáíçêÉ> dÉKKK ÖÉKKK ÖÉÜçêë~ãëíÉê aáÉåÉê> ^ò ĞêÉÖ a~åá îçäíI ~âá şÖó äłíëòáâI ÑĞäíłéłëòâçÇçíí î~ä~ÜçÖó Ýë âáÄçíçêâłäí ~ íÉê~ëò ëòÝäÝJ ÜÉòK líí łääíI łíĞäÉäîÉ ~ò çëòäçéçíI êçéé~åí êÉåÇÉíäÉå ĞäíĞòÉíÄÉåI äÉçâłÇçíí áåÖãÉääÉäI Åëáãļâçë ëò~âłää~äK k~Öóçâ~í Ü~àäçåÖçíí Ýë ~ àçÄÄ â~êà~ ëòÉã~ÑçêãçòÇìä~íçââ~ä ãÉêÉÇÉJ òÉíí äÉ ë ÑĞä ãáåÇÉå ãçåÇ~íåłäK kÝÜłåó şê Éä═êÉìÖêçííK h~êçå â~éíłâ ~ò ĞêÉÖÉí Ýë ÉäÜìêÅçäJ íłâ çåå~åK ^ ÜĞäÖóÉâ şÖó íÉííÉâI ãáåíÜ~ ãáí ëÉã äłíí~â îçäå~ Ýë şàê~ ãÉÖáåÇìäí ~ âçÅëáÄ~ ëòłäJ äłë ëçâ âĞêćäãÝåóÉëëÝÖÉK ^ ÑçÖ~íçâ íê~ééÄ~ îłÖí~â êĞÖíĞåI Ü~ Åë~é¼Ççíí ~ âçÅëá~àí¼K bäâ~åó~êçÇí~â ~ ÄÉäë═ â~éìÜçò Ýë çåå~å âá ÉÖóÉåÉëÉå łí ~ âćäë═ ìÇî~êçåI ~Üçä ëçâ é~ê~ëòíäłåóçâI äçîłëòçâ Ýë ÄÉäë═ ÅëÉäÝÇÉâI âáâ ÉÖÝëò ÝààÉä íłåÅçäí~â ═â áë ~ Ä~äâçå ~ä~ííI ãçëí ëçêÑ~ä~í łääí~â âÝíÑÉä═äK hĞòćäĞâ åÝÜ~ ÉÖóJ ÉÖó âáëäłåó äłíëò¼ä~Ö ãáåÇÉå çâ åÝäâćä âáìÖêçííI ëáâ−íî~ łíëò~ä~Çí ~ êçÜ~å¼ äçî~â çêê~ Éä═íí Ýë íşäÑÉä═ä êÉííÉåí═Éå â~Å~Öçíí ~òçåI ÜçÖó äÉ åÉã ÖłòçäíłâK ^ Äłäçò¼â Üáåí¼á éÉÇáÖ ÄÉêçÄçÖí~â ãłê ~ å~éëćíÝëÉë ê~ÖóçÖ¼ êÉÖÖÉäÄÉK

fsK

_łäáåí Ýë iłëòä¼ ~ ëòłääçÇłÄ~å Åë~â éłê ¼êłí íìÇí~â ~äìÇåáK ^ êçåÖóçë ~Ää~âÑćÖÖĞåóĞâ êÝJ ëÉáå ~ò ~êÅìâÄ~ ëćíĞíí ~ å~éK jÝÖ íáòÉåÉÖó ¼ê~ ëÉã îçäí Ýë ãłê ÑĞäâÉäíÉâK jáìíłå ~ ÜçíÉäëòçÄ~J äłåó ãÉÖÝêíÉííÉI ÜçÖó åÉã ÑçÖ~Çå~â Éä í═äÉ ÉÖóÉÄÉíI ãáåí ãÉäÉÖ îáòÉíI å~Öóçå ÇìêÅłë~å ãÉåí âá Ýë şÖó ãÉÖîłê~íí~ ═âÉíI ÜçÖó ãłê ÇÉäÉí Ü~ê~åÖçòí~âI ãáêÉ ÉäâÝëòćäíÉâK ^òíłå ÉäáåÇìäí~â âÉííÉåK _łäáåí ìÖó~åáë ìíłå~ ~â~êí àłêåáI ÝäJÉ ãÝÖ ~ å~Öó~éà~ Ä~êłíà~I ~ò ĞêÉÖ îłåÇçêëò−åÝëòI dłä jáåó~ Ýë iłëòä¼ Åë~íä~âçòçíí ÜçòòłK pçâ~í âÉääÉíí àłêåá~I ã−Ö îÝÖêÉ ãÉÖíìÇíłâI ÜçÖó Ýä Ýë ãÉäóáâ îłêçëêÝëòÉåK ^ êÉÑçêãłíìë Ü~ê~åÖçò¼ áÖ~ò−íçíí~ ═âÉí şíÄ~I ãáâçê ~ é~éä~âÜçò ãÉåíÉâ âÝêÇÉò═ëâĞÇåá âçJ ê~ ÇÝäìíłåK æg¼ä áëãÉêÉãI áåëíłääçãI åçÜ~ Åë~â åÝÖóëòÉêJĞíëòĞê äłíçã ÉÖó ÝîÄÉåI ãÉêí Åë~â şêî~ÅëçJ ê~çëòíłëâçê àłê ÄÝK jçëí áë ÄÉåå îçäíI ˙àâÉåóÝêâçêK eçÖó Üçä ä~âáâ\ ^òí Äáò~ åÉã íìÇçãI ÇÉ çíí î~ä~Üçä ~ ëò═ä═ ~ä~ííI ãÉêí ãáåÇÝíáÖ çåå~å ÑÉäćäê═ä à═ ~ò ĞêÉÖ ãáÜçòòłåâ ãÉêí ~ Ü~ê~åÖçò¼ ~òí í~êíçíí~I ÜçÖó ~ íÉãéäçã åÉã Åëìéłå ~ò fëíÉå Üłò~I ÇÉ ~ò ĞîÝ áëK ełí Éò ëçîłåó ~Ç~í îçäíI ãÝÖáë åÉâááåÇìäí~âK pçâ şà îáää~ Ýéćäí ~êê~ÑÉäÝI ãá¼í~ ~ éçäÖłêãÉëíÉê ã~Ö~ áë çÇ~ Ýé−íÉííK jÝÖáë ÉÖóJâÝí ¼Åëâ~ é~ê~ëòíÜłò áë łääçíí âĞòĞííćâK bÖóáâÉå ÑÉâÉíÉ Å−ãíłÄä~I pÅÜï~êÅò fòëłâ şêá Ýë å═á ~åÖçä Çáî~íëò~ļ? Éò łääçíí ê~àí~ å~Öó ÄÉí▌ââÉä Ýë ~ä~íí~ âáëÉÄÄÉäW cçäíçòłëí ã▌îÝëòáäÉÖ îÝÖòćåâK? æhÝêÇÉòòćâ ãÉÖ áíí ãçåÇçíí~ iłëòä¼ I ~ò áäóÉå âáë òëáǼ êÉåÇëòÉêáåí ãáåÇÉåí íìÇK _ÉâçéçÖí~íí~âK ^ò ~åÖçäÇáî~íJëò~ļ âáàĞííI íĞêéÉ âáë ÉãÄÉêâÉI ═ëòÉë ëò~âłää~ä Ýë çäó~å äóìâ~ë å~ÇêłÖÄ~åI ÜçÖó Äáòçåó ~ò åÉã îçäí ༠êÉâäłã ~ò ═ ã▌îÝëòÉíÝåÉâK ^ dłä íÉâáåíÉíÉë\ ÑÉäÉäí ~ âÝêÇÝëêÉK ełí Ýå åÉ áëãÉêåÝã\ fíí ~ Ü~êã~Çáâ ÜłòI âÝêÉãI áíí äÉààÉÄÄ ~ ÑçêÇìä¼ ìíłå Ýë ëòçäÖłä~íâÝëòÉå Éäâ−ëÝêíÉ ═âÉí ÉÖó Ç~ê~ÄáÖK ^ Ñá~í~äÉãÄÉêÉâ ÉäâĞëòĞåíÉâ í═äÉ Ýë ÄÉäÝéíÉâ ~ íÉäÉâêÉK pòÝäÉëI íçêåłÅçë â═ÜłòI ÑÉÜÝêêÉ ãÉëòÉäîÉK wëáåÇÉäóÑÉÇÉäÉëK ełêçã ~Ää~â~ ~ ÄćíćåI ãÉäó âáë îáêłÖçëâÉêíÉÅëâÉ ÑĞäĞíí ~ò şííÉëíêÉ åÝòÉííK _~äê¼ä íÉÜÝåáëíłää¼ Ýë Çáëòå¼¼äK ełíìä ~ íêłÖó~J ÇçãÄ ãĞÖĞíí åÝÜłåó íÉêÉÄÝäóÉë ~äã~Ñ~I ãÉäóÉâÉå ãłê Çìòò~Ççòçíí ~ íÉãÝêÇÉâ ÖóćãĞäÅëK ^ò ìÇî~êçå ãÉò−íäłÄ~ë äłåóâ~ ÝééÉå íĞâĞí ~éê−íçíí ~ Çáëòå¼å~âK æfííÜçå î~å dłä jáÜłäó ìê~ã\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåíK æjÝê âÉêÉëáâ\ æjÉÖ ~â~êå¼â äłíçÖ~íåáK ^ äÉłåóâ~ Öó~å~âçÇî~ åÝòÉíí ê~àíìâ îÝÖáÖW æqłå î~ä~ãá éçêíÝâłî~ä àłêå~â\ âÝêÇÉòíÉK æaÉÜçÖó> `ë~â äłíçÖ~í¼Ä~ àĞííćåâ Üçòòł îłä~ëòçäí _łäáåíI Ýë ÜçÖó Éäçëòä~ëë~ ~ îáÖÝÅëÝÖ Öó~åşàłíI ~ ê~åÖàÉäò═áââÉä ãçåÇí~ ~ åÉîÉáâÉíK ^ äÉłåóâłå~â Éò ëÉããáí ëÉã áãéçåłäíK líí ã~ê~Çí âìéçêçÇî~ ~ ãìåâłà~ ãÉääÉííI Ýë Åë~â ~ò łääłî~ä ãìí~íçíí ~ò ~äã~Ñłâ ÑÉäÝK líí í~åłäàłâI åÝ> ãçåÇçíí~I ~òíłå şàê~ ãÉÖáåÇìäí ~ âáë ëòÉâÉêÅÉ Ýë ~ íĞâ å~Öóçâ~í ë−êíI ~ÜçÖó ÄÉäÝćíĞííÉK ^ Ñłâ ãĞÖĞíí îÉíÉãÝåóÉëâÉêíK ríłå~ ÑĞä ~ò çäÇ~äçå î~Öó ãłëÑÝä ÜçäÇ~ë ëò═ä═K bååÉâ ~äàłJ Ä~å í~äłäíłâ ãÉÖ ~ò ĞêÉÖ dłä jáåółíK ‡ëçíí ~ ä~ò~ łêâłÄ~åK pòÝäÉë ãçòÇìä~íí~ä Üłåóí~ âá çåå~å ~ ãÉÖã~ê~Çí áëò~éçíK j~Ö~ë íÉêãÉíÉ Åë~â ~äáÖ ÖĞêJ åóÉÇíÉÄÄI ãáåí ~ò ^ÄłÇó mÝíÉê íÉãÉíÝëÉâçêK mÉÇáÖ ~ò¼í~ íĞÄÄ ãáåí í−ò Ýî Éäãşäí Ýë ~ êÝÖá îłåJ Ççêëò−åÝëò ãçëí ãłê Éê═ë âáäÉåÅîÉåÉëK eçëëòşI î~ëí~Ö ëĞêíÝà▌ Ä~àëò~ ëÉã ÑÉÜÝêÉÇÉíí ãÉÖ íÉäàÉJ ëÉåI Ü~åÉã âÝâÉëëòćêâÉ Ýë ãçëí áë ìÖó~åşÖó âá î~å âÉåîÉ Ä~êå~ âÉå═ÅÅëÉäK

pòćêâÉ ¼Åëâ~ ã~Öó~ê å~ÇêłÖÄ~åI ÅëáòãłÄ~åI áåÖìààê~ îÉíâ═òîÉ ÇçäÖçòçííK ^ëòçííI ÇÉ å~Öó Åëçåíş â~êà~áå ~ò áå~âI ãáåí î~ä~ãá î~ëâçë âĞíÉäÉâI áÇÉJçÇ~ ãçòçÖå~â ~ âáćä═ ÉêÉòÉíÉâ ~ä~íí Ýë ÇçåÖłë Üłíłå ãÉÖÑÉëòćä ~ ÖóçäÅëK dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ îáëëò~ã~ê~Çí ~ ãÉòëÖóÝåI _łäáåí ~òçåÄ~å ÜçòòłäÝéÉííI ãÉÖîłêí~I ã−Ö ~ò ĞêÉÖ ÑĞäíÉâáåíK ^ââçê ãÉÖëò¼ä−íçíí~K æjáåó~ Äłíółã> åÉã áëãÉê ãÉÖ\ ^ÄłÇó _łäáåí î~Öóçâ aÝåÉëíçêåółê¼äK ^ò ~ÖÖ~ëíółå êÉłåÝòÉíí ã~Ö~ë âçêłí¼ä ãÉÖëòćêâćäí ëòÉãÝîÉäK mÉêÅåóá Ü~Äçòłë ìíłåI ãÉäó ~ä~íí ~ êÝÖá ÉãäÝâÉâ ĞëëòÉáÖ~òçÇí~âI ãÉÖáëãÉêíÉ ~ Ä~êłíà~ ìåçâłàłíK æqÉ î~Öó ~ âáë _łäáåíâ~> bàåóÉI ÄÉ ãÉÖå═íí ~ò şêÑá> ãçåÇçíí~I ~ò łë¼í Éê═îÉä ÄÉîłÖî~ ~ ã~êíÄ~X ~òíłå ãÉÖíĞêćäîÝå ~ å~ÇêłÖàłå Ü~í~äã~ë íÉåóÉêÝíI ~ò áÑàş îłääłê~ íÉííÉK pòÝéI ÜçÖó ÉäàĞå ÜçòòłãI îÝåÉãÄÉêÜÉòK k~I ÇÉ ÖóÉêćåâ ÄÝ ~ ÜłòÄ~K jáìíłå _łäáåí ÄÉãìí~íí~ ìåçâ~íÉëíîÝêÝíI ãÉÖáåÇìäí~â ÄÉÑÉäÝK i~ëë~å äÝéÉíí ~ò ĞêÉÖI ÇÉ ãÉJ êÉî í~êíłëÄ~åI Äáòíçë àłêłëë~äK ˙íâĞòÄÉå çÇ~âáłäíçíí ~ âáëäłåóå~âW ægìäáëI äÉäâÉã> eçòòłä Ü~ã~ê ëòáäî¼êáìãçí ~ò ìê~âå~â Ýë Üłêçã éçÜ~ê~íK æfÖÉåáëI jáåó~ ÄłÅëá> Ýë ~ äÉłåóâ~ ÉäìÖêçíí ~ âçåóÜ~~àí¼åK ^ íÉëíîÝêÜşÖçã ÇÝÇìåçâłJ à~ Éò ã~Öó~êłòí~ jáåó~ Ýë ã~Ö~ Éä═íí íÉêÉäîÉ îÉåÇÝÖÉáí ÄÉîÉòÉííÉ ═âÉí ~ò ìíÅ~á ëòçÄłÄ~K e▌J îĞëI íłÖ~ë ëòçÄ~I ãÉäó ~ íçêåłÅ îÝÖÝÄÉå åó−äí Ýë Üłêçã ~Ää~â~ ~ îáêłÖçë âáë âÉêíêÉ åÝòÉííK cÉJ ÜÝêêÉ ãÉëòÉäí Ñ~ä~âK hÉîÝë ÄşíçêK bÖó îÝåÜÉÇí îá~ëòçëîłëòçå â~êçëëòÝâ ~ò ~Ää~âåłäI ÜçëëòşI íìäáéłåçë ä¼Å~ ~ Ñ~ä ãÉääÉííI Éä═ííÉ âÝí ëòÝâ Ýë ÑÉåó═Ñ~ ~ëòí~äI éÉíê¼äÉìãçë äłãéłî~ä ê~àí~K cÉëJ íÉíäÉå âĞåóîÉëéçäÅ ~ò ÉÖóáâ ë~êçâÄ~åI ãÉäóÉå ÜşëòJÜ~êãáåÅ ÉäêçåÖóçä¼Ççíí âĞåóî âĞòĞíí ÉÖó î~ëâçë _áÄäá~ ÑÉâÉíÝääáâ íşäÑÉä═ä éÉÇáÖ ~ò ÉÖóëòÉê▌ łÖó íçêçåóÄ~ ê~âçíí Üłòáëò═ííÉë éłêåłâJ â~äK ^ Ñ~ä~â ã~àÇåÉã ćêÉëÉâK ^ò łÖó äłÄłå íşä ãÉÖÄ~êåìäí ÜÉÖÉÇ▌ ä¼Ö ÉÖó ëòĞÖĞåI ~ îçå¼à~ łíÑ▌òîÉ ~ Üşêà~áåK ^ ä¼Å~ ÑĞäĞíí éÉÇáÖ ÉÖóÉíäÉå âÝéI â═åóçã~í îÝâçåó ~ê~åóêłãłÄ~åI ãÉäó éłåÅÝäçë ê¼ã~áí łÄêłòçä ëò¼åçâá~ë ãçòÇìä~íí~äK iÉíÉäÉéÉÇíÉâ ~ò ~ëòí~ä âĞêÝK ^ò ĞêÉÖ ~ âÝéêÉ ãìí~íçííW æbò çíí Ýå îçäåÝâK _~ê~Äłë jáâä¼ë ê~àòçäí ~ââçêáÄ~å ÉåÖÉã ~ ÄşÅëşàłíÝâçãâçêK _łäáåí Éäçäî~ëí~ ~ò ~äłà~ åóçãçíí ÑĞä−êłëíW dłä jáÜłäóI ~ hçäçòëîłêá kÉãòÉíá pò−åÜłò å~ÖóÝêÇÉã▌ í~Öà~ ~ ∕j~åäáìë páåáëíÉê… Å−ãJ ëòÉêÉéÝÄÉåK NUSOK ãłàìë Ü~î~ NTJÝåK? æeçîł ãÉåí ~ââçê ÄłíółãI ÜçÖó Éò ÄşÅëşÑĞääÝéÝëÉ\ æ pÉÜçîłK sáëëò~îçåìäí~ãK jáîÉäÜçÖó ÄÉäłíí~ãI ÜçÖó Åë~éåáî~ä¼~å êçëëò î~ÖóçâK kÉ Éê═äíÉëëÉ ~ò ÉãÄÉêI ~ãáí åÉã íìÇK ^ââçê îÉííÉã Éòí ~ Üłò~íK jÉêí Ýå åÉã îçäí~ã çäó~å éłåáJ éÉêÇ~I ãáåí ~ íĞÄÄá ãáåÇK qłå ~òÝêí îçäí~ã êçëëò ëò−åÝëò áëK ^ò¼í~ âÉêíÝëòâÉÇÉãI îáåÅÉääÝêJ âÉÇÉãK bÜÜÉò ÝêíÉâ áëK æqÉ gìäáë> ëò¼äí ~ âáë ÜşÖłå~âI âá ÝééÉå ~ ëòáäî¼êáìãçí íÉííÉ ~ò ìê~â ÉäÝÄÉK bêáÇàI ÜçòJ òłä ~ò şêÑá~âå~â åÝÜłåó ÖÉêÉòÇ ÝêÉíí ÄìêÖìåÇáíI íìÇçÇI çíí Ä~äê¼ä> gìäáë ÉäëáÉíÉííK ^ò ĞêÉÖ Ñçäóí~íí~W _çäçåÇI ~âá ~òí éê¼Äłäà~I ~ãáí åÉã íìÇ> ÇÉ ~ Ü~åÖàłJ Ä~å ãÝÖ ãçëí áë ÅëÉåÖÉíí åÝãá âÉëÉê▌ëÝÖK iłëòä¼I ÜçÖó ÉäíÉêÉäàÉ ~ ëò¼íI ~ ÜÉÖÉÇ▌í âÝêÇÉòíÉI ãÉäó ãłê ÄÉäÝéíÉâçê ~ ëòÉãÝÄÉ ĞíäĞííK æ^ò ~ ÜÉÖÉÇ▌ ÑÉäÉäí jáåó~ I ~ò Åë~â ÉãäÝâćä î~å åłä~ãK ^ÄłÇó âÉÖóÉäãÉë şê ~Çí~ åÉJ âÉãI ~ò şêÑá å~Öó~éà~K jáâçê áë\ e~êãáåÅÜÝíÄÉå îçäí î~Öó Ü~êãáåÅåóçäÅÄ~å\ aÉ ãÝÖáë Ü~êãáåÅÜÝíÄÉåK ^òí ÜáííÉãI Åë~â ãÉÖ═êòÝëêÉ ~Çà~I ÇÉ âÝë═ÄÄ ~âłêÜłåóëòçê â−åłäí~ãI åÉã ~â~êí~ îáëëò~îÉååáK kÉã áë ÜÉÖÉÇćäí ~ò¼í~K _łäáåí ÉäÅëçÇłäâçòçííW ækÉã áë íìÇí~ãI ÜçÖó ~ å~Öó~éłã òÉåÝÜÉò áë ÝêíÉííK pçëÉã ÄÉëòÝäí Éêê═äK æÛ> dóĞåóĞê▌Éå àłíëòçííK kÉã ~ÑÑÝäÉ ÅáÖłåóå¼íłâ~íI Ü~åÉã _~ÅÜçí ãÉÖ jçò~êíçâ~í î~Öó ãáÅëçÇłíK hçííłÄ¼ä áë íìÇçííK

æpò~Ä~Ç ãÉÖåÝòåÉã\ âÝêÇÉòíÉ iłëòä¼ Ýë ~ íşäë¼ Ñ~äÜçò ãÉåíK iÉîÉÜÉíÉã\ æeçÖóåÉI íÉëëÝâ Åë~âK æ eáëòÉå Éò Éäë═ê~åÖş Ü~åÖëòÉê> Û ÄÉ ëòÝéI ãáäóÉå åÉãÉë ~ Ñçêãłà~> Ëë dóÉê═ÑÑó îáëëò~Üçòí~ ~ò ~ëòí~äÜçòI äÉíÉííÉ êÉł Ýë şÖó âÉòÇíÉ îáòëÖłäÖ~íåáK æfÖÉåX Éò ~ò ═ ÜÉÖÉÇ▌àÉK dóĞåóĞê▌Éå àłíëòçííK jłê ~ âçääÝÖáçãÄ~å áë ÜÉÖÉÇćäíK Ëå ÝåÉJ âÉäíÉãK _~êáíçå Ü~åÖçã îçäíK ^ò áë Üçîł äÉíí\ hÝë═ÄÄKKK Äáòçåółê~ í~åìäí ëçâ~íKKK ~ââçê ãłê î~ä¼ëłÖçë ã▌îÝëòI áÖ~òáKKK ãáâçê îáëëò~âÉêćäíÉã hçäçòëîłêê~K e~êãáåÅÜ~í ═ëòÝåI pòÉêÇ~ÜÉäóáJ îÉäKKK fÖÉåK ^ââçê îçäíKKK ^ââçê ãáåÇÉå ÉëíÉKKK ã~àÇåÉã ãáåÇÉå ÉëíÉ ~òçå ~ íÝäÉåI ãáåÇÉå ÉëJ íÉI Ü~ åÉã îçäí Äłä î~Öó áäóÉëãáKKK ãáåÇÉå ÉëíÉ çÇ~ãÉåíKKK çÇ~ãÉåí íáíçâÄ~å ãáåÇÉå ÉëíÉK _É ëòÝé Ñá~í~ä å═ îçäí>KKK Ëë åÝÜ~ ÉåÖÉã áë ãÉÖÜ−îí~âK pçÜ~ ëÉåâáíI Åë~â ÉåÖÉã> jÉêí íìÇíłâI ÜçÖó Ýå åÉã ÄÉëòÝäÉâKKK ^ò ĞêÉÖ ëò−åÝëò ÉÖó éÉêÅêÉ ÉäÜ~ääÖ~íçííK bä═êÉÜ~àçäíK e~í~äã~ë ãÉääâ~ëłå ~ âáÖçãÄçäí áåÖ ëòÝààÉäåó−äí âáëëÝ Ýë ~ êÝëÄÉå ═ëòÉë ëò═êòÉí ãçÜłëçÇçíí ëòćêâÝåK dĞÅëĞë ~ÖÖìäí âÉòÝîÉä ~ ÜÉÖÉJ Ç▌ÜĞò åóşäíI ÇÉ åÉã îÉííÉ ÑĞäI Ü~åÉã Åë~â ~ò ÝäÉáå ëáãçÖ~íçíí îÝÖáÖK _łäáåí Ü~ÄçòçííK pòÉêÉííÉ îçäå~ ~ îÝåÉãÄÉêí íçîłÄÄ ÄÉëòÝäíÉíåáI ÇÉ î~ä~ÜçÖó ëòÉåíëÝÖíĞêÝëJ åÉâ ÝêÉòíÉI Ü~ ═ âìí~íÖ~í ~ å~Öó~íóà~ ëòÉêÉäãá ãşäíà~ ìíłåK iłëòä¼ áåÇ−íçíí~ íçîłÄÄ ~ò ÉäÄÉëòÝJ äÝëíW ærÖóÉI òçåÖçê~ ãÉääÉíí àłíëòçíí\ âÝêÇÉòíÉK æwçåÖçê~I òçåÖçê~ ãÉääÉííI ÜçÖóåÉK æËë ~òI ~âá â−ëÝêíÉKKK\ ^ò ~ÖÖ~ëíółå íáäí¼~å ÉãÉäíÉ ÑĞä ~ò ìààłíK ^òí ÜáííÉI dóÉê═ÑÑó ~ å═ åÉîÝí ~â~êà~ âÝêÇÉòåá> æ^òí åÉã> ^òí ëçÜ~> Éòí àÉäÉåíÉííÉ ~ò ~ âÝòãçòÇìä~íK j~àÇ ãáåíÜ~ Ñ~âìäí ëòÉãÉá Éä═íí äłíçãłëçâ àÉäÉååÝåÉâ ãÉÖI ëò~â~Ççòî~ ÄÉëòÝäåá âÉòÇÉííK bäáåÇìäí âìëò~ ĞëîÝåóÉáå ~ò ÉãäÝJ âÉáåÉâK j~Öłå~â ãçåÇí~I åÉã ~ äłíçÖ~í¼áå~âK w~î~êçë~å ÄÉëòÝäíI ÉäJÉäâ~ä~åÇçòî~ Åë~â ~äáÖ ÝêíÜÉí═ êÝëòäÉíÉâÉåI ÉÖóJÉÖó êÝÖá ëò−åÝëò åÉîÉI ëò−åÇ~ê~Äå~â Å−ãÉ î~Öó ÉÖóJÉÖó Çłíìã ãÉÖJ Åëáää~åí Ýë şàê~ Éäí▌åíI ~ Ü~ääÖ~í¼â ëòłãłê~ ĞëëòÉÑćÖÖÝë åÝäâćäI ãÉêí ~ â~éÅëçä~íçâ Åë~â ~ò ĞêÉÖ âÝéòÉäÉíÝÄÉå ÝäíÉâI åÉâá ãáåÇÉò ÉäÉîÉå Ýë íìÇçíí ÇçäçÖK b íĞêÉÇÉòÉíí ãçåçä¼ÖÄ~å ~òçåJ Ä~å ÉäÜ~ääÖ~íçíí Çêłã~ ÅëĞåÖĞíí ãÝÖáëI ãÉäó åÉã ~ ëò−åé~ÇçåI ÇÉ ~ò ÝäÉíÄÉå àłíëò¼Ççíí äÉ ÜÝí ÝîíáòÉÇÇÉä ÉòÉä═ííK s~ä~ãá êÉÖÝåóÉëI ëòÉåîÉÇÝäóÉë íáíçâ ä~éé~åÖçíí ~ âÉííÝíĞêí ãçåÇ~íçâ ãĞJ ÖĞííK Ëë Äłê î−òá¼âÝåí äłíÜ~íí~ ~ îÝå dłä ãáåÇÉòí ã~Ö~ Éä═ííI ~ å═ åÉîÝí ëçÜ~ëÉã ãçåÇí~ âáI ãÝÖ ~òí ëÉãW î~àçå ãłÖåłë~ëëòçåó îçäíJÉI î~Öó ëò−åÝëòå═K jÝÖ ãçëí áëI ~ãáâçê ~ ëòÉêÉéä═â êÝÖÉëJêÝÖÉå Ü~äçíí~âI ãÝÖ ãçëí áë Ü−îÉå ═êáòíÉ ~òí ~ íáíâçíI ~ãÉäóê═ä ã~ ãłê Åë~â ═ íìÇçííK Ëë ÝêÉòåá äÉÜÉíÉííI ÜçÖó ä~ëë~åâÝåí ~ â~í~ëòíê¼ÑłÜçò âĞòÉäÉÇáâK ^ Ü~åÖà~ ãáåÇ ãÝäóÉÄÄJãÝJ äóÉÄÄ äÉííK KKK mÉÇáÖ ÖóĞåóĞê▌â îçäí~â> ┼ ÜìëòçåÜÝí ÝîÉëKKK ~ò ~ëëòçåó ãÝÖ áÑàşÄÄ> fëíÉåÉãI ãáäóÉå Ñá~í~äçâI ãáäóÉå Ñá~í~äçâ> Ëë ~ââçê äÉíí îÝÖÉKKK ~ââçê äÉíí îÝÖÉ> hçåÅÉêíK ^ oÉÇìíÄ~åK ^ò Åëáåłäí~ íłå ~ Ä~àíK _ÉÉíÜçîÉåK Ëë `ÜçéáåK ^ò ~ââçê şà îçäíK jçëí áë äłíçã ═âÉíI ãçëí áë> dóĞåóĞê▌ éłêK Ëë ãáåÇÉåâá ÝêÉòíÉI ãáåÇÉåâáK ^ àłíÝâìâ ãá~íí áëK ËêÉòíÉI ÜçÖó âÉííÉåKKK ãÉååóáêÉ ÉÖóÉâI ãÉååóáêÉ ÉÖóãłëÝ> ^ò îçäí íłå ~ Ä~àI ÜçÖó Éòí ãáåÇÉåâá äłíí~> ^ò ĞêÉÖ dłä Äçòçåíçë ëòÉãÉá ĞëëòÉëòçêìäí~âK ^ââçêI Ü~êã~Çå~é äÉíí îÝÖÉK Ëë Ýå îáííÉã ~òí ~ äÉîÉäÉíI ~ ÄşÅëşäÉîÉäÉíI åÉã áë íìÇí~ãK Ëå âÉääÉíí łí~Çà~ã ~ äÉÖàçÄÄ Ä~êłíçãå~âKKK ÝééÉå ÝåI ÝééÉå Ýå> ^ îÝå îłåÇçêëò−åÝëò ÉäÜ~ääÖ~íçííK dóÉê═ÑÑó Åë~â ìÇî~êá~ëëłÖļä Ü~ääÖ~íí~I ÇÉ _łäáåíå~â ãÝäóÉå ~ äÉäâÝÄÉ îłÖçíí Éò ~ íáíçâò~íçëâçǼ ÉäãçåÇłë Ýë ãçëí dłä jáåó~ ëò~â~Ççòçíí ÄÉëòÝÇÉ âĞòÄÉå ÉëòÝÄÉ àìíçíí ÉÖó êÝJ Öá êÝëòäÉí ~ ÖóÉêãÉââçêłÄ¼äK bÖó ~äâ~äçãã~äI ãáâçê ~ å~Öó~íóà~ −ê¼~ëòí~äłåłä ćäí Ýë ~ò ÉÖóáâ çäÇ~äÑá¼â åóáíî~I ═ ãÉÖäłíçíí ÄÉååÉ ÉÖó éłê ~éê¼ å═á Åáé═íK oÝÖá Çáî~íş Äłäá Åáé═â ÑÉÜÝê ~íä~ëòļäK bÖÝëòÉå ÝéÉâI ãÝÖ ~ ëò~ä~Öçâ áë ê~àíìâI ~ãÉääóÉä ÑĞäâĞíĞííÝâI ~âłê ~ ÖĞêĞÖ ëò~åÇłäíK hÝêÇÝëÝêÉ ~ å~Öó~íóà~ âáîÉííÉI ãÉÖãìí~íí~ åÉâáK p~êçâ åÝäâćäáI é~é−êîÝâçåó í~äé~âK `ë~â ~âJ âçêłâI ãáåí ÉÖóJÉÖó éáëâ¼í~K Ëë âçéłëìâê~ ãìí~íçíí êł Ýë ãçëçäóçÖî~ ãçåÇí~W kÝòÇ>

ãÉååóáí íłåÅçäí ~ò ~ âáë ÜìåÅìí> ^òíłå ĞëëòÉâĞíĞííÉ ═âÉí ~ ëò~ä~Öàìââ~ä Ýë îáëëò~ëćääóÉëòíÉíJ íÉ ~ Ñá¼â ãÝäóÝÄÉK ËäÝåâÉå äłíí~ ã~Ö~ Éä═íí ~ò ĞêÉÖìê~íI ^ÄłÇó mÝíÉêí Ýë ãáåíÜ~ ~ââçê ãáåÇáÖ ÇÉê▌ë ãçëçäó~ ãĞÖĞíí î~ä~ãá åçëòí~äÖáłë ÝêòÝë áë äÉíí îçäå~I ãÉäóÉí ═ Åë~â ãçëí ëÉàíÉåÉ ãÉÖK s~àçå ÉòÉâJ åÉâ ~ âáë Åáé═âåÉâ ~ îáëÉä═àÝê═ä ÄÉëòÝäí ~ å~Öó~íóà~ Ä~êłíà~\ bååÉâ ~ êÉÖÝåóÝê═ä î~å ëò¼\ æjá íĞêíÝåí ~òìíłå\ âÝêÇÉòíÉ âáëëÝ êÉâÉÇíÉë Ü~åÖçåK æ ^òìíłå\ ^òìíłå mÝíÉê şê Éäìí~òçííK jÉëëòÉ ãÉåíK ełêçã ÉëòíÉåÇÉáÖ åÉã àĞíí îáëëò~K läó~å çêëòłÖçâÄ~å àłêíI Üçä ~ââçêáÄ~å ëÉåâáI íłå ~ò¼í~ ëÉ áÖÉåK bÖóëòÉê pé~åóçäçêëòłÖļä −êí åÉâÉã ¼I Åë~â åÝÜłåó ëçêí I ~òíłå mçêíìÖłäáłÄ¼äK hÝë═ÄÄ ÉÖó åó~ê~í pâ¼ÅáłÄ~å íĞäíĞííI Üçä Öó~äçÖ àłêí~ ~ò çêëòłÖçíI ~âłê ÝåI ~ îłåÇçêâçãÝÇáłëK ^òí −êí~W ëçâ í~î~â î~åå~â çíí Ýë çäó~å Ñłíä~å îáÇÝâ áëI ãáåí åłäìåâ ~ jÉò═ëÝÖKKK bêê═ä ëÉã Ü~ääçíí ÉÇÇáÖ _łäáåíK bêê═ä ëÉã íÉíí Éãä−íÝëí ~ò ĞêÉÖ ^ÄłÇóK bÖóÉÇćä ~ò îçäí ÑĞäJ í▌å═ ÇÉ ~ââçêáÄ~å ~ò ìåçâłà~ åÉã ÖçåÇçäí ÉêêÉ I ÜçÖó bìê¼éłå~â ~âłêãÉäóáâ íłà~ àĞíí ëò¼Ä~I ~ å~Öó~íóà~ şÖó ÄÉëòÝäí ê¼ä~I ãáåíÜ~ áëãÉêåÝK qÉÜłí î~ä¼Ä~å çíí àłêí\> pçâÑÉäÝ â¼ÄçêçäíI ã~Öłî~ä îáîÝå î~ä~ãá Åë~ä¼ÇłëíK s~Öó íłå î~ä~ãÉäó ÉäÜłê−íÜ~í~íä~åÄ~ ćíâĞòĞííI î~ä~ãá ãÉÖ åÉã ãłë−íÜ~í¼Ä~\ Ëë ãçëí ~ å~Öó~íóà~ âçêíłêëłå~â ãÝÖ ã~ áë íáíâçí ═êò═ ëò~î~á ~ä~íí ~ò áÑàş ëòÉãÉ êłîÉí═ÇĞíí ~ ÜÉÖÉÇ▌êÉ ~ ÑÉÜÝê ÑÉåó═Ñ~ ~ëòí~ä âĞòÉéÝåK jáäóÉå â~êÅëşI ÉåóÜÝå ÇçãÄçêşK pĞíÝí ~ê~åóëò−å▌ Ü~àäłë~áå Éäëáâä¼ ÑÝåóÉâK bòÉêåóá ÝÇÉë Ü~åÖ ~äëòáâ ÄÉååÉK Ëë ÉòÉêåóá ÉãäÝâK jáåíÜ~ êÝÖá ëòÉåîÉÇÝäóÉâ ëòìååó~Çåłå~â ÄÉååÉI ãÉäóÉâê═ä ÝåÉâÉäåá íìÇå~I ÇÉ ~ââçê áë Åë~â ~ Ç~äìâ~í ãçåÇ~åł ÉäI ~ ëòÉåîÉÇÝäóíI îłÖó~í Ýë äłòíI âÝàí Ýë ÑłàÇ~äã~íI ÇÉ ═ ëÉã ãçåÇ~åł Éä ~ ãáÝêíÉí Ýë ~ ÜçÖó~åíI ═ áë íáíâçí í~êí~å~I ~âłê ÉÖó âçéçêë¼KKK G gìäáë ÄÉÜçòí~ ~ ëò═ä═íK ^òçåÄ~å ~äáÖ íÉííÉ ~ò ~ëòí~äê~I çÇ~âáåå ÅëÉåÖ═ë é~ê~ëòíëòÉâÝê łääçíí ãÉÖ ~ Üłò Éä═ííK ^ äÉłåó ~ò ~Ää~âÜçò äÝéÉííK kÝ> jáåó~ ÄłÅëá> ^ò ^åÇêáë àĞíí ãÉÖ> âáłäíçíí ÑĞä ĞêĞããÉä Ýë ëáÉíîÉ âáëò~ä~ÇíK ^òíłå äÝéÝëÉâ Ü~ää~íëòçíí~âX ~ò ~àí¼í âáíÝéíÉ î~ä~âá Ýë ~ åó−äłëÄ~å g¼éłä ^åÇêłë łääíK háëëÝ ãÉÖäÉé═ÇĞíí ~ îÉåÇÝÖÉâ äłííłê~I ÇÉ ~òíłå ãÉêÉî âĞëòĞåíÝëëÉä ÉäãÉåí ãÉääÉííćâ Ýë ~ îÝå jáåółÜçò Ü~àçäíK pşÖçíí î~ä~ãáí Üçëëò~ë~åK ^ò ĞêÉÖ ÑĞäåÝòÉíí êÉłI ãÉÖÅë¼îłäí~ ~ ÑÉàÝíI ÜćããĞÖĞíí éłêëòçêI ~òíłå å~Öó ä~ëë~å âáîÉíí ÉÖó í−òâçêçåłë Ä~åâ¼í ~ íłêÅłàłÄ¼ä Ýë łí~Çí~ åÉâáK g¼éłä âáãÉåíK e~ää~íëòçííI ÜçÖó ~ ëòÉâÝê ÄÉÜ~àí ~ò ìÇî~êê~K æ_çÅëłëë~å~â ãÉÖ ~ò şêÑá~â ëò¼äí jáåó~K råçâ~ĞÅëÝã Éò ~ ÑáşI g¼éłä ^åÇêłëK k~J Öóçå çâçë ÑáşI å~Öóçå í~åìäí Ñáş> ^òíłå ~ ÄçëëòşëłÖ âáâ−îłåâçòçíí ÄÉä═äÉW æjłê í~åłê äÉÜÉíåÉI ÇÉ ÉäÜ~Öóí~ ~ îáòëÖłáíK ołàĞíí ~ ÄçäçåÇëłÖK cĞä ~â~êà~ í~äłäåá ~ êÉéćä═J ã~ëáåłíK fäóÉå ã~êÜ~ëłÖK Ëë ãçëí ãÉÖáåí łääłë åÝäâćä î~åK æi~Åò¼âÝâåłä äłííìâ ~ íÉÖå~éK ælåå~å àĞåK ˙Öó äłíëòáâI âáÇçÄíłâK jÝÖ ~ Ñìî~êê~ ëÉ îçäí éÝåòÉK aÉ ~òí łää−íà~I ÜçÖó ═ Ü~J Öół çíí ~òçâ~íK bÜ> _çäçåÇ Ñáş ~ò> Ýë ~ò ~ÖÖ~ëíółå ÑĞäâÉäí Ü~ê~Öçë~å Ýë âáíÉâáåíÉíí ~ åóáíJ î~ ã~ê~Çí ~àí¼åK ^ âáë ä~àíçêàłë ëòÉâÝêê═ä î~ä~ãá ÅÉêìò~îÝâçåóëłÖş äÝÅÉâI Éäëò~â~Çí Çê¼íçâ Ýë ĞäÉë é~é−êíÉJ âÉêÅëÉâ łÖ~ëâçÇí~â âáI âáÑÉëò−íÉíí îłëòçåä~éçâ áë ëòÝààÉäãÉêÉÇ═ ëòłêåó~ââÝåíI ãáåíÜ~ î~ä~ãá ¼êáłëá ÇĞÖäĞíí äÉéâÝí ÇçÄí~â îçäå~ ~ ëòÉâÝêÄÉK æfíí î~å ä~> bò ~ò ~ Ü−êÉë ãçÇÉää> ~ÜçÖó ═ Ü−îà~K bêêÉ âĞäíá ~òí ~ âáÅëá éÝåòíI ~ãáí ~Çåá íìÇçâ åÉâá> ^ò ĞêÉÖ jáåó~ îáëëò~ÑçêÇìäí Ýë îÝÖáÖãÉåí ~ ëòçÄłåK Ëë ãÝÖ Ü~ âá áë í~äłäåł âÝêÇÉòÉã I ãáí ÝêåÉ\ jáêÉ î~ä¼ äÉååÉ\> ^ò ÉãÄÉêÉâ ãÝÖ ~ äÉîÉÖ═Ä═ä áë Åë~â ĞäÇĞëåÝâ ÉÖóJ ãłëí> _łäáåí ÉääÉåí ~â~êí ãçåÇ~åáI ÇÉ ~ò ĞêÉÖ åÉã Ü~Öóí~W

æ ^ò ÉãÄÉêá łää~íI Ü~ âáí~äłä î~ä~ãáíI ãáåÇáÖ Åë~â Öóáäâçäłëê~ Ü~ëòåłäà~K ^ î~ëļä ÄìòçJ Öłåóí Ýë â~êÇçí ÅëáåłäíI ~ ÄêçåòÄ¼ä łÖóşíK Ëë ~ éìëâ~éçêê~ä åÉã ~ ëòáâäłí êÉéÉëòíáâI Ü~åÉã ÉÖóãłëí éìëòí−íàłâI àçÄÄ~åI ãáåí î~ä~Ü~> iÉÖóáåíÉíí ÉÖóÉí ~ âÉòÝîÉäK ^ â~êçëëòÝâÜÉò äÝéÉíí Ýë ÄÉäÉçãäçíí å~Öó åÉÜÉòÉåK bÖóëòÉêêÉ ãáåíÜ~ âçêłå~â ÉÖÝëò ëşäó~ äÉćíĞííÉ îçäå~K j~ÖłÄ~ çãçäî~ ćäíI ãÉÖÑÉäÉÇâÉòîÉ ~ îÉåÇÝÖÉáê═äK æfÇÉàÉI ÜçÖó Ýå ãłê ÉäãÉåàÉâ áååÉå ãçêçÖí~ áÇÉàÉI äÉÖÑ═ÄÄ áÇÉàÉ> Ýë ãÉê═å ã~Ö~ ÉäÝ ÄłãìäíK ^ Ñá~í~äÉãÄÉêÉâ éłê ëò¼î~ä ÉäÄşÅëşòí~âI ÇÉ ~ò ĞêÉÖ ëò−åÝëò ~äáÖ îÉííÉ ÝëòêÉK G _łäáåí Åë~â ~ ÇçãÄíÉí═áÖ â−ëÝêíÉ Éä iłëòä¼íK lÇłáÖ ëò¼íä~å ãÉåîÉ ÉäÜ~íłêçòí~I ÜçÖó ãçëí ãáåÇàłêí îáëëò~íÝê ~ dłä jáåó~ ÜłòłÜçò Ýë ÄÉëòÝä ~ò ìåçâ~ĞÅÅëÉäK pÉÖ−íÉåá ~â~êí ê~àí~K bò ãáåJ ÇÉåâçê Éäë═ áåÇìä~í~ îçäíI Ü~ î~ä~ãá Ä~àê¼ä Ü~ääçííK jáåí ~äÖÉÄêłÄ~å äÉÖÉê═ëÉÄÄ═äI ãłê ~ qÜÉêÉJ ëá~åìãÄ~å ~ ÑÝä çëòíłäó ÄÉä═äÉ Ýäí −êłëÄÉäá ÑĞä~Ç~íåłäK kÝÜłåóëòçê ã~àÇåÉã Ä~àÄ~ áë àìíçíí ÉòÝêíK bò ~ ãÉÖëÉÖ−íÝëá Ü~àä~ã ~ íÉêãÝëòÉíÝÄÉå îçäíK q~äłå ĞêĞâäĞíí íìä~àÇçåëłÖ áë ~ å~Öó~íóàłí¼äI âá ãáåÇÉåâáí çäó~å ĞåòÉíäÉåćä áëíłéçäíI í~äłå ~í~îáòãìë áë ~Äļä ~ò áÇ═Ä═äI ãáÇ═å ~ åÉãÉëá êÉåÇ áåÖóÉå ëòçäÖłäí~ ~ îłêãÉÖóÝíI ~ò ÉÖóÜłò~í î~Öó ~ò çêëòłÖçí Üçåçêáë Å~ìë~? äÉÖàçÄÄ íìÇłë~ ëòÉêáåíK iłëòä¼ íÉÜłí ÉÖóÉÇćä ãÉåí äÉ ~ îłêçëÄ~K _łäáåí éÉÇáÖ îáëëò~ÑçêÇìäíK g¼éłä ^åÇêłë Éò~ä~íí ~ò ìÇî~êçå ~ âÉííÝíĞêí ãçÇÉääí ëòÉÇíÉ âá ~ ëòÉâÝêÄ═äK _çëëòşë îçäíI ãÉêí ÜáłÄ~ ~â~êí~ ã~Öłå~â Äáòçåó−íÖ~íåáI ÜçÖó −Öó âÉääÉíí ÅëÉäÉâÉÇåáÉI ÉÖó Ü~åÖ ÄÉäćä ~òí ãçåÇí~I Ü~ Éä åÉã ê~Ö~Ç ~ò áåÇìä~íçÇI ãáåÇÉò åÉã şÖó îÝÖò═Çáâ çíí ~ íçêçåóJ ëòçÄłÄ~åK słêëáâä¼Ççå ìÖó~åáë ~ âĞîÉíâÉò═ íĞêíÝåíK i~Åò¼â gÉå═ êÉÖÖÉä Ğí ìíłå âÉêćäí ~ò łÖółÄ~K háäÉåÅâçê ÉäÜ~Öóí~ ~ò łäçãK cĞäâÉäí ÜłíI ÇÉ ÉäÝÖ Äçëëòşë~åI ãÉêí åÉã ~äìÇí ÉäÉÖÉíK ^äáÖ íìÇí~ ~ êÉÖÖÉäáàÝí ãÉÖâ~éåá ëçâ âá~Äłäłë ìíłå ~ò łäãçë ëò~âłÅëåÝí¼äK ^ âłîÝ ÜáÇÉÖ îçäíI ~ íçàłë ~äáÖ ãÉÖÑ═îÉK bò ãÝÖ Ñçâçòí~ ~ ãÝêÖÝíI ãÉêí Äłê ༠âÉÇÝäó▌ ÉãÄÉê îçäí âćäĞåÄÉåI ÇÉ Ü~ êçëëò îçäí ~ êÉÖÖÉäáI ~ò ëòĞêåóÉå ÑÉäáòÖ~íí~K bäãÉåí ~ò áëíłää¼Ä~K ^ äçîłëòçâ Ýë ~ âçÅëáë ~ ëò~äãłÄ~åI ãáåí î~ä~ãá ÜìääłâK ‡íãÉåí ~ âçåóÜłÄ~K pÉåâáK ^ ëò~âłÅëåÝI şÖó äłíëòáâI ãÉÖáåí äÉÑÉâćÇíK háãÉåí ~ îáêłÖçëâÉêíÄÉK ^ âÉêíÝëòäÉÖÝåóÉâ ëÉÜçäK ^ Ç~ê~Äçåí ëÉÜçäK kÉã í~äłäîłå ëÉåâáíI âáå ~ ãÝêÖÝí âáíĞäíëÉI ÉëòÝÄÉ àìíçííI ÜçÖó Ñá~áI ~òçâ åÉã Ýàëò~âłòí~âK ËÄêÉå âÉää äÉååáĞâK bäëÝíłäí íÉÜłí ~ àçÄÄ ë~êçâÄłëíółáÖI ãÉäóåÉâ ÑĞäÇëòáåíàÉ ~ Ñáşâ í~åìä¼ëòçJ Äłà~I ~ò ÉãÉäÉíá ÜÉäóáëÝÖ éÉÇáÖ ~ g¼éłä ä~âłë~K _ÉäÝéÉííK ^ â~ã~ëòçâ ãłê ÑĞäĞäíĞòîÉK aÉ ~ò ÉÖóáâI aÉòë═ ~ò łÖółå ÜÉîÉêí Ýë î~ä~ãá j~ó hłêçäóí çäî~ëçííI ~ ãłëáâI bêå═I ÅÉêìòłí Ñ~êáÅëâłäí ~ò ~ëòí~ä ãÉääÉíí Ýë ~ í~åłêàìâ ëÉÜçäK æ ełí −Öó í~åìäíçâ íáI Ö~ò äìêâ¼â\ jáÅëçÇ~ ÇçäçÖ Éò\ eçä ~ò ~ åÉîÉä═\ çêÇ−íçíí êÉłàìâ i~Åò¼âK æbÄÄÉå ~ éÉêÅÄÉå ãÉåí ÑĞä ~ ëòçÄłàłÄ~ Ü~òìÇí~â ÉÖóćííÉëÉå ~ ÑáşâI ãÉêí ═â å~Öóçå éłêJ íçäíłâ g¼éłäíI íÉâáåíîÉI ÜçÖó ~ò Éä äÝîÝå ÑçÖä~äî~ ~ í~äłäãłåółî~äI åÉã ëòçêçåÖ~íí~ ═âÉí ~ ÄáÑJ äłòłëê~K pçâ ëò~Ä~ÇëłÖìâ îçäí îÉäÉI Üłí ÑÉÇÉòåá ~â~êíłâK Ëë ~ò ÉÖóáâ ãłê ìÖêçíí áëI ÜçÖó äÉÜ−îJ à~K aÉ ~ò ~íóàìâ ÉäÝÄÉ í~êíçíí~ ~ ÄçíàłíW fíí ã~ê~Çíçâ> j~àÇ ã~Ö~ã åÝòÉã ãÉÖ> Ýë ãÉÖáåJ Çìäí âá ~ íçêåłÅê~I ãÉäóê═ä ãÉêÉÇÉâ ÇÉëòâ~äÝéÅë═ îÉòÉíÉíí ~ ÑĞäë═ ëòçÄłÄ~K ^ Ñáşâ ãÉÖëòÉééÉåíÉâK qìÇíłâI ÉÄÄ═ä Ä~à äÉëòK _~àI ãÉêí g¼éłä ^åÇêłë ãáåÇáÖ ÄÉä~â~íçäí~ ~ò ~àí~àłíI Ü~ ÄÉåå áë îçäíI ÄÉ åÉ àĞÜÉëëÉå ëÉåâáI ãÝÖ îÝäÉíäÉåÄ═ä ëÉI Ü~ éÉÇáÖ âáàĞííW ÄÉòłêí~ Ýë ã~Öłî~ä Üçòí~ ~ âìäÅëçíK ┼â ~òí áë íìÇíłâI ãá î~å ÄÉåå ~ ëòçÄłÄ~åK

^ âĞòÝéÉå å~Öó ëòáí~âĞí═Ñçêã~ ~äâçíãłåó ä¼Ö ~ ãÉååóÉòÉíê═ä îÝâçåó éłäÅłâļä ëòÝààÉäJ ãÉêÉÇ═ îłëòçåëòłêåó~ââ~äK pòÝäÉë ê~àòíłÄä~ áë ~ò ÉÖóáâ ~Ää~âçåI ~òçå âáÑÉëò−íîÉ ¼êáłëá ê~àòçâI ãÉäóÉâÉí ═â ãÉÖ åÉã ÝêíÉííÉâ ìÖó~åI ÇÉ çÇ~ îçäí −êî~ ëòÝé ÄÉí▌ââÉäW ^ g¼éłä oÉéćä═ÖÝé íÉêJ îÉ?K ^ââçê ÑÉÇÉòíÝâ ÑÉä ãáåÇÉòíI ãáÇ═å ~ åÉîÉä═àćâ ~ îłêçëÄ~ êłåÇìäîłåI ═â ÄÉãłëòí~â ~ îłêJ Ñ~ä ÑÉä═äá åóáíî~ ÑÉäÉàíÉíí ~Ää~âçåK sÉëòÝäóÉë îłää~äâçòłë îçäíK cĞä âÉääÉíí âşëòåá ~òçå ~ ëòłò~Ççë êÉéâÝåóÉåI ãÉäó ~ âćäë═ łêçâļä áåÇìäí Ýë åÝÜçä ~ ä═êÝëÉâÉå áë łíÄşàîłå Ýë íşäÑÉä═ä áë ãÉÖâ~é~ëòâçÇîłåI äÉ åÉã ëò~J â~Çí ~ä~ííìâK ^ Ñ~ä éÉêÉãÝå îÝÖáÖ âÉääÉíí íçêåłëòåá âÉòćâĞå ä¼Öî~K aÉ ~ââçê àĞíí ~ äÉÖåÉÜÉJ òÉÄÄK ^ Ñ~äí¼ä ~ò ~Ää~âáÖ à¼ âÝí ãÝíÉê ãÝÖK fíí Åë~â ~ò ÉÖóâçêá îÝÇ═íçêåłÅ âáćä═ âĞîÉáåI ãÉJ äóÉâ ãáåí î~ä~ãá ÅëçêÄ~ ÑçÖ~â ãÉêÉÇÉòíÉâ âá ~ ãÝäóëÝÖ ÑĞäÝI âÉääÉíí âĞíÝäíłåÅçëâçÇåáK aÉ ëáJ âÉêćäí Ä~à åÝäâćäK páâÉêćäíI ãÉêí ═â âáîłä¼ ÑÝëòÉâê~Ää¼â îçäí~âI âáâ í~î~ëëò~ä ãÝÖ ÖÉêäÉÑá¼âłí áë ëòÉÇíÉâ í−òĞäÉë åółêÑłâê¼äK ^êê¼äI ~ãáí ~ ëòçÄłÄ~å ÑÉäÑÉÇÉòíÉâI ëÉåâáåÉâ åÉã ëò¼äí~âK bÖóÉÇćä ~ å═îÝêÉáâåÉâ ëşÖíłâ ãÉÖ ëşäóçë ÉëâćîÝëí íÝíÉíîÉI ÜçÖó Éä åÉã ãçåÇàłâ ~ å~Öóçâå~â?K Ëë ~ äÉłåóçââ~ä ëçâ~í â~J Å~Öí~â ~ í~åłê şê ÄçäçåÇëłÖłå?K ^ i~Åò¼â é~é~ äçãÜ~ íÉëíÝîÉä åÉÜÉòÉå àìíçíí ÑĞä ~òçå ~ ëòĞêåó▌ Ö~êłÇáÅëçåK g¼Åëâłå âáÑìäJ ä~Çî~ åÉâáÇ═äí ~ò ~àí¼å~âK ^ò ~àí¼ åÉã ÉåÖÉÇÉííK æhá ~ò\ âÝêÇÉòíÉ ÄÉäćäê═ä ÉÖó ãÝêÖÉë Ü~åÖK æËå î~Öóçâ> ^òçåå~ä åóáëë~ âá> ^òçåå~ä> Ýë ~ Äçí îÝëòÉëÉå ÇĞêĞãÄĞäíK sáëëò~Åë~íí~åí ~ êÉíÉëòI Ýë i~Åò¼â ëşäó~ ~ä~íí ~ò ~àí¼ëòłêåó ÄÉÑÉäÝ ëçÇçêí~ g¼éłäíI âá ÉäÝÄÉ ~â~êí łää~åáK ^ ÄÉäÝé═ Üłòáşê Éäë═ÄÄÉå ÉäâÝéÉÇí ~ ãçÇÉää äłííłê~K ^òíłå êÉłâá~Äłäí ~ í~åłêàÉäĞäíêÉW æjáÅëçÇ~ Éò\> jáÅëçÇ~ àłíÝâ Éò\> ^ÜÉäóÉííI ÜçÖó ~ âĞíÉäÉëëÝÖÝí íÉååÝI ã~Ö~ ÖóÉêãÉâJ àłíÝâçí Ñ~Äêáâłä ~ Üłò~ãåłä\> bò ~ ÖóÉêãÉâàłíÝâ? ëò¼ îÝêáÖ ëÝêíÉííÉ ~ò ~ãşÖó ëÉã ÄÝâÉí▌ê═ ÑÉäí~äłä¼íK qìÇ~íłÄ~å å~Öó ëòÉääÉãá ÉêÉàÝåÉâ Ýë ~åå~âI ÜçÖó ãáäóÉå ¼êáłëáI îáäłÖàÉäÉåí═ëÝÖ▌ éêçÄäÝãłí çäÇçíí ãÉÖI âáëëÝ ëò−åÝëòáÉëÉå ~ ÖÝé ãÉääÝ äÝéÉíí Ýë êłãìí~íçííW æbò\\>KKK Éò\>KKK Éò\> qìÇà~JÉ ~ò şêI ãá ÉòK bò\ bò ~ àĞîÉåÇ═ êÉéćä═ÖÝéÉK ┼ ~òí ÜáííÉW Éò ~ îłä~ëò äÉëşàíK aÉ åÉã Éòí ~ Ü~íłëí îłäíçíí~ âáK i~Åò¼â ãłëâçê âáâ~Å~Öí~ îçäå~I ÇÉ ãçëí ~äâ~äã~ äÝîÝå ~ ãÝêÖÝí âáĞåíÉåáI áåâłÄÄ å~Öó é~íłäáłí Åë~éçííW fäóÉå ã~êÜ~ëłÖÖ~ä íĞäíá ~ò áÇÉàÝí> kÉã ~òÝêí ÑáòÉíÉã ÇêłÖ~ éÝåòòÉäKKK Ëë Ü~ ÄçäçåÇI ãÉåàÉå ~ ÄçäçåÇçâÜłòłÄ~K bòÉâ îçäí~â ~ Ñ═ éçåíçâI ãÉäóÉâÉí áÇÉJçÇ~ î~êáłäíI ëçâÑÝäÉ ëò~î~ââ~äK g¼éłä ÇÉêãÉÇíÉå Ü~ääÖ~íí~ ÉÖó áÇÉáÖI ãáâĞòÄÉå ~ò ~êÅ~ ãáåÇ âÉãÝåóÉÄÄÝ îłäíI ~ò ~àâ~á ãáåÇàçÄÄ~å ëòÝààÉäÅëşëòí~â ĞëëòÉëòçê−íçíí ÑçÖ~áåI ~ ëòÉãÉ ãáåÇ ÑÉåóÉÖÉí═ÄÄÉå åÝòÉííK ^òíłå ÜáêíÉäÉå ═ çêÇ−íçíí i~Åò¼âê~W æbäÝÖ> i~Åò¼â ãÉÖäÉéÉííÉå Ü~ääÖ~íçíí Éä Ýë ãçëí g¼éłäļä Ç═äí ~ ëò¼K ^ò ÉÖóÉíäÉå ÅÝäÝêí âćòÇ═â Ñ~J å~íáòãìëłî~ä ãÉåí åÉâáK ^ò ÉÖÝëò âÉëÉê▌ëÝÖÉI ëçâ Ýîá åóçãçêşëłÖ~ ãáåÇ âáĞãäĞíí ÄÉä═äÉK ^ òëÉåáàÝåÉâ ÝêòÝëÉ âáÜ−î¼îł íÉííÉ Ýë ãÉÖêÝëòÉÖÉÇîÉ ~ ë~àłí ëò~îłí¼äI ãáåÇàçÄÄ~å ã~Ö~ëòí~äí~ ã~ÖłíI ãáåÇ ëÝêí═ÄÄÉå ~éçëòíêçÑłäí~ i~Åò¼âçí Ýë îÝÖćä Éòí îłÖí~ ~ ÑÉàÝÜÉòW æ Ëå ĞêĞâ ÇáÅë═ëÝÖÉí Üçòí~ã îçäå~ ÉêêÉ ~ êçåÖó Ä~Öçäóîłêê~I ÉêêÉ ~ é~íâłåóÑÝëòÉâêÉK ˆëëòÉÑ▌òíÉã îçäå~ îÉäÉ ~ í~äłäãłåóçã~í ~ îáäłÖíĞêíÝåÉäÉãÄÉå> bòí ãłê i~Åò¼â åÉã łääí~W æjáÅëçÇ~\> ÉòòÉä ~ ã~êÜ~ëłÖÖ~ä\> bòí íÉëòÉã îÉäÉI åá> Ýë ~ò łêî~íĞäÖó Äçíàłî~ä ÄÉäÉJ îłÖçíí ~ ãçÇÉää ÇÉêÉâłÄ~ Ýë ë~êâçå ÑçêÇìäí Ýë âáãÉåíK

æbÖó éÉêÅáÖ ëÉã ã~ê~Ççâ áíí íçîłÄÄ> çêÇ−íçíí ìíłå~ g¼éłä ~ò ĞëëòÉíĞêí ãçÇÉää ÜáãÄłä¼ ëòáäłåâ~á ãĞÖćäK i~Åò¼â gÉå═ åÉã ÑÉäÉäíK Ûî~íçëâçÇî~ îáííÉ åÉÜÝò íÉëíÝí äÉ ÉòÉå ~ â~â~ëćä═JäÝéÅë═åK jáêÉ äÉÝêíI ãłê ãÉÖ áë åóìÖçÇçííI ãáîÉä åÉãÅë~â ÜçÖó âá~Çí~ ãÝêÖÝí Ýë ~ò ĞîÝ äÉííI Ü~ åÉã áë ~ò ìíçäë¼ ëò¼I ÇÉ ~ò ìíçäë¼ ãçòÇìä~íI Ü~åÉã ãÉêí ~òçåå~ä łíÖçåÇçäí~W ãáåÇÉÖóI Ü~ Éò ~ ÑêłíÉê ãçëí Éä áë ãÉÖó áååÉåI äÉÖ~äłÄÄ åÉã âÉää âáÑáòÉíåáI ÜáëòÉå ═ ã~Ö~ ëòĞâĞíí ÉäI ~ Ñá~á éÉÇáÖ âÝí å~é ãşäî~ é¼íîáòëÖłòå~â âÝí å~é ~ä~íí éÉÇáÖ ãÉÖ åÉã í~åìäåłâI ~ãáí ÉÇÇáÖ ãÉÖ åÉã í~åìäJ í~âK bêêÉ ~ ÖçåÇçä~íê~ à¼âÉÇîêÉ ëòçííó~åí Ýë Ü~ãáëâłë ãçëçääó~ä ãÉåí Éä ~ íĞäÖóÑłë í~åłêçâ ÑÉäÝ ëÝíłäåáK jáÇ═å _łäáåí ~ dłäJéçêíłê~ ÝêíI ÝééÉå ~ ãçÇÉää êçåÅë~áí ëòłää−íçííłâ ÄÉ ÉÖóÉåâÝåíI gìäá Ýë ~ ëòÉâÉêÉëI ~ âçåóÜ~ ãÉääÉííá ëòçÄłÅëâłÄ~K g¼éłä ~ò −êłë~áí ëòÉÇíÉ ĞëëòÉ ~ ë~êçÖäó~ Éä═íí łääî~K bääÉåëÝÖÉëÉå åÝòÉíí ~ àĞîÉîÝåóêÉK _łäáåí åÉã îÉííÉ Éòí ëòłãÄ~I Ü~åÉã ÜçòòłäÝéÉíí Ýë ÄÉJ ãìí~íâçòçííK æ˙Öó ÜáëòÉãI äłííìâ ÉÖóãłëí éłêëòçê ãçåÇçíí~ ~ âçäçòëîłêá ÉÖóÉíÉãÉåI Äłê Ýå ~ àçÖá ëò~âçå îçäí~ãK æiÉÜÉíK kÉã ÉãäÝâëòÉãK jáîÉä ëòçäÖłäÜ~íçâ\ æk~ÖóÄłíóàłí¼ä Ü~ääçíí~ã ~ò Ğå ãìåâłàłê¼äK bêê═ä> ÑÉäÉäí _łäáåí ~êê~ ~ äÝÅJ Ýë îłëòçåJ êÝëòäÉíêÉ ãìí~íî~I ãÉäó Ýéé ~ââçê í▌åí Éä ~ò ~àí¼Ä~åK cÉëòÝäóÉòÉííÉå ÄÉëòÝäí ~åå~â íìÇ~íłÄ~åI ÜçÖó ëò−îÉëëÝÖÉí ~â~ê íÉååáW e~ääçíí~ã ~êê¼ä ~KKK ÑçêÇìä~íê¼ä áëI ãÉäó âĞòÄÉàĞííK kłäìåâ aÝJ åÉëíçêåółå ÉäÝÖ å~Öó ëòçÄ~ łää ćêÉëÉåI Ýë ~ò ~åółã áë ëò−îÉëÉå äłíåł ĞåíK líí åóìÖçÇí~å ÇçäJ ÖçòÜ~íå~I ò~î~êí~ä~åìäK Ëë Ü~ ~åó~Ö î~ÖóKKK î~Öó Äłêãá âÉääÉåÉKKK Üłí ~ò áë âÉêćäåÉK ^ êÉéćä═J ÖÝé ãÉÖçäÇłëłí Ýå ìÖó~åáë äÉÜÉí═åÉâ í~êíçãK g¼éłäå~â ÑĞäîáää~åí ~ ëòÉãÉW æeçÖó äÉÜÉí═\ jÉÖ î~å çäÇî~> Ëå ãÉÖçäÇçíí~ãK fÖÉåK Ëå çäÇçíí~ã ãÉÖ> ^ têáÖÜíçâ â−ëÝêäÉíÉá ÉäÝÖ ÝêÇÉâÉëÉâI ÇÉ ãáåÇ êçëëòìä î~åå~â âçåëíêìłäî~K Ëë ÉäâÉòÇíÉ ã~Öó~êłòåáK bÇÇáÖ ãáåÇÉå â−ëÝêäÉí ~ iáäáÉåíÜ~äJÑÝäÉ ã~íÉã~íáâ~á ~ä~éļä áåJ ÇìäíI ~ãá ÜÉäóÉë ~ä~éI ÇÉ ÉäÜ~åó~Öçäíłâ ~ âÝêÇÝë ãÉÅÜ~åáâ~á Ýë ëí~íáâ~á êÝëòÝíK ┼ ÉååÉâ ÑÉâćÇí åÉâáI ãÉêí ÉåÝäâćä Åëìéłå íɼêá~ ã~ê~Çå~ ~ò ÉÖÝëòK qìǼë ÉãÄÉêÉâ àłíÝâëòÉêÉ ÖóÉêãÉâàłJ íÝâ äÉååÉ> ãçåÇçíí~ âÉëÉê▌Éå ÖçåÇçäî~ îáëëò~ i~Åò¼â ëÝêí═ ëò~îłê~K ┼ îáëëò~åóşäí ~ íÉêãÝJ ëòÉíÜÉòI ~ ã~Ç~ê~â êÉéćäÝëÝÜÉòI ~òçâ ~êłåó~áÜçòK bäÉáåíÉ Åë~â łäí~äłåçëëłÖÄ~å ÄÉëòÝäíI ~ÜçÖó åÝéáÉë Éä═~Çłëçâåłä ëòçâłëK aÉ ~ íÝã~ ãáåÇJ àçÄÄ~å Éäê~Ö~Çí~K jçëí äÉćäîÉ ~ íçêåłÅ ã~Öçë~ë ëòÝäÝêÉ ^ÄłÇó ãÉääÝI ÉÖó Ç~ê~Ä äÝÅÅÉä ~ éçJ êçåÇê~ áÇçãçâ~í ê~àòçäíI ~ Ç~êìI ~ ë¼äóçã Ýë ~ ÑÉÅëâÉ ëòłêåóÑÉäćäÉíá Ýë íÉêÜÉäÝëá îáëòçåóä~íłíI ãÉääÝàÉ ãáåÇàłêí ~ò ~äÖÉÄê~á âáÑÉàÉòÝëćâÉíK jłê ~ò ÉÖÝëò íÝê áÇçã Ýë ÄÉí▌îÉä îçäí íÉäáK g¼åłä ëòÉãÉá îáääçÖí~âI Ü~í~äã~ë Üçãäçâłå ÑćÖÖÝäóÉë êłåÅçâK Ëë ~ äÝÖÉääÉåłääłë âçÉÑÑáÅáÉåëÝí ëÉã ëòłã−íçííłâ âá ÜÉäóÉëÉå ÉÇÇáÖK jÉêí ~ âÝéäÉí NR ÑçJ âçë ëáåìëļä áåÇìäî~ âáI ~ âĞîÉíâÉò═ ã~Öó~êłòí~ Ýë ÑĞäâÉäíI ÜçÖó ~ äłÄłî~ä ćêÉë ÜÉäóÉí ëáã−íJ ëçå ~ éçêçåÇÄ~åK b ãçòÇìä~í âĞòÄÉå ~òçåÄ~å ãÉÖłääí Ýë _łäáåíÜçò ÑçêÇìäî~I âáëëÝ ÑÝäëòÉÖ ãçëçääó~ä ãçåJ Ççíí~W æaÉ ãáí Ñłê~ëòíçã ~ Öê¼Ñçí\ bò ã~Ö~ë~ÄÄ ã~íÝòáëI ãÉäóÉí Ğå ãÉÖ åÉã ÝêíÜÉíK æp═íI å~Öóçå ÝêÇÉâÉäK Ëå ãÉääÝâÉëÉå ~ àçÖ ãÉääÉíí j~êíáåí áë Ü~ääÖ~íí~ã hçäçòëîłêí Ýë ÉäÉJ ÖÉí íìÇçâ ~ÜÜçòI ÜçÖó âĞîÉíåá Ýë ÝêíÝâÉäåá íìÇà~ã ãáåÇÉòí îłä~ëòçäí ^ÄłÇóK æ˙Öó> şÖó> şÖó> ÑÉäÉäí îçåí~íçíí~å g¼éłäI Ýë ~ò ~êÅ~ ãáåÇÉå ëò¼åłä òłêâ¼òçíí~ÄÄ äÉííK ˆå ã~íÉã~íáâłí Ü~ääÖ~íçíí\

ækÝÜłåó áëãÉêíÉíÝëí áë ÉòÉâê═ä ~ âÝêÇÝëÉâê═äI ~ò báÑÑÉä Ýë ~ i~åÖäÉó í~åìäãłåó~áíK bòÝêí ãáåí ãçåÇçíí~ãI Ä−òçã ~ÄÄ~åI ÜçÖó Éò ~ å~Öó âÝêÇÝë ãÉÖçäÇÜ~í¼ Ýë íłãçÖ~íåá ëòÉêÉíåÝã ~ò Ğå ãìåâłàłíK _łäáåí ~òí ÜáííÉI ÜçÖó Éò Äáòí~íłëK ^ Ü~íłë ÝééÉå ~ò ÉääÉåâÉò═àÉ äÉííK g¼éłä î~Öó Üłêçãëòçê ÑĞä ë ~äł àłêí ~ íçêåłÅ Éä═ííI ÜçÖó ĞëëòÉí~éçëë~ ~ âÝéäÉíÉâÉíI ê~àòçâ~í ~ éçêçåÇÄ~å Ýë àłêíłÄ~å ãáåÇ îçåí~íçíí~ÄÄ~å áëãÝíÉäíÉW ˙Öó> ˙Öó> ~òíłå ãÉÖłääí Ýë ëòÉãÄÉÑçêÇìäíW k~Öóçå âĞëòĞåĞã ~ ëò−îÉë Ü−îłëłíI ÇÉ åÉã ÑçÖ~ÇÜ~íçã ÉäK kÉãK kÉã ÑçÖJ ~Ççã Éä> âáëëÝ Ü~ÄçòçííI ~òíłå ÜçòòłíÉííÉW jłê ãÉÖ−ÖÝêíÉã ÉÖó Ä~êłíçãå~âK lÇ~ ãÉÖóÉâK kóáäîłå î~ä¼íä~å îçäí ÉòK kóáäîłå åÉã ~â~êí àĞååáK kóáäîłå ~òí ÜáííÉI ÜçÖó _łäáåí âá ~â~êà~ äÉëåá ~ò ═ íáíâłíK bÖó éáää~å~íáÖ ëòÉãÄÉåÝòíÉâK æqÉÜłí åÉã àĞå\ æËë Ü~ ~ò şê Éä åÉã Ü~ääÖ~íà~I ÜçÖó ã~íÉã~íáâìëI ~ââçê ÝåKKK> bêêÉ ~ ÖçåÇçä~íê~ âáÇ~Ö~ÇJ í~â ~ò ÉêÉâ ~ Üçãäçâłå Ýë ~ ëòłà~ ëòÝààÉäÜşò¼Ççíí ~ò ĞëëòÉòłêí ÑçÖëçêłåI ãáåíÜ~ Ü~ê~éåá ~â~êJ å~K bä═êÉÜ~àçäí Ýë ã~àÇåÉã âá~Äłäí ~ò áåÇìä~íí¼äW æ^ò åÉã àłêà~> −Öó ÄÉäçé¼Çòåá> ÏÖó ãÉÖäÉëåá ~ò ÉãÄÉêí> fäóÉå ê~î~ëòìä ÄÉëòÝäíÉíåá> bò åÉã àłêà~> æËå Åë~â ëÉÖ−íÉåá ~â~êçâK fÖ~òłå ëÉããá ãłë ëòłåÇÝâçãKKK ^ ãłëáâ âĞòÄÉâáłäíçííW æpÉÖ−íÉåá> pÉÖ−íÉåá> jáåÇáÖ ~òí ãçåÇàłâI ~âáâ ëéáçåâçÇåá ~â~êå~âK ^òí ãłê ĞëãÉêÉã> _łäáåíçí ÉäĞåíĞííÉ ~ Ü~ê~ÖW jłê ãÝÖáë âáâÝêÉã ã~Ö~ãå~âKKK ÇÉ g¼éłä åÉã Ü~ääÖ~íçíí êÉłI Ü~åÉã ÇćÜĞëÉå áÇÉJçÇ~ àłêâłäíI Ýë ãáåÇ ÇćÜĞëÉÄÄÉå ĞãäĞíí ÄÉä═äÉ ~ ëò¼K _łäáåí åÉã íìÇí~I ãáí íÉÖóÉåK mçÑçå âÝåÉ ćíåáI ÜçÖó áäóÉåÉâÉí ãÉê ãçåÇ~åá åÉâá> Ëë íłå ÉêêÉ âÉêćäí îçäå~ ~ ëçêI Ü~ ~ ÑĞäí~äłä¼ ãÉÖłää Éä═ííÉ Ýë ÑÉäÝàÉ ãçåÇà~I ~ãáí ãçåÇK aÉ ~ò ãÉÖ åÉã łääçíí ÉÖó éÉêJ ÅáÖ ëÉI Ü~åÉã Öóçêë~å àłêâłäíI ÜáêíÉäÉå éĞêÇćäîÉ ~ ë~êâłåK bÖóÉíäÉå éáää~å~íáÖ ëÉã îçäí ~ âĞòÉJ äÝÄÉåI Ü~åÉã Åë~â ćîĞäíîÉ ÑìíâçëçííK ríłå~ âÝåÉ ìÖê~åáI ãÉÖÑçÖåáI ëòÉãÄÉÑçêÇ−í~åáK jáÅëçJ Ç~ åÉîÉíëÝÖÉë ÇçäçÖ> Ëë ~ò ~ éłê éáää~å~í ~ò ÉäÜ~íłêçòłë Éä═íí ÉäÝÖ îçäíI ÜçÖó _łäáåí ÉäâÝéòÉäàÉ Éòí ~ àÉäÉåÉíÉíI ãÉÖäłëë~ ã~Öłí éçÑçòâçÇî~ ÉòòÉä ~ò łêî~ ÑĞäí~äłä¼î~ä ÉÖó áÇÉÖÉå ìÇî~êçåI ~ dłä jáåó~ ìÇî~êłåK pòłÖìäǼ Ñ~åíłòáłà~I ãÉäó ~ ÜÉäóòÉíâçãáâìãçâ áêłåí ÑçÖÝâçåó îçäíI ÜáêJ íÉäÉå âáÑçêãłäí ãáåÇÉå àĞîÉåÇ═ êÝëòäÉíÉíK iłíí~ ã~Öłí ÜÉãéÉêÉÖåá g¼éłää~ä ~ éçêÄ~å Ýë äłíí~ ~ò ĞêÉÖ ëò−åÝëòíI ~åå~â ÉäâÝéÉÇÝëÝí áëI Ü~ âáäÝé Ýë ═âÉí çíí â~éà~ ĞëëòÉîÉêÉâÉÇîÉK läó~å ÝäÝåâÉå âÝéòÉäíÉ Éòí ÉäI ÜçÖó ã~àÇåÉã Éäâ~Å~Öí~ ã~Öłí Ýë ~ Ü~ê~Öà~ ÉäëòłääíK gìäáë ~ ò~àê~ âáäÝéÉíí ~ âçåóÜ~~àí¼åK oá~Çí~å åÝòíÉ ═âÉíK _áòçåółê~ ÉäÅëçÇłäâçòçííI ãáâçê _łäáåí ÑÉäÝàÉ ÑçêÇìäî~ â~ä~éçí ÉãÉäí Ýë ~òí äłíí~I ÜçÖó Éò ~ò áÇÉÖÉå şê ãçëçäóçÖî~ ãÉÖó âá ~ â~éìåI ãáâĞòÄÉå ~ò ^åÇêáë çêÇ−íçòáâ ãÝêÖÝÄÉåK ^ ÇçãÄçå ëáÉíîÉ Ü~ä~Çí âá ^ÄłÇóK jÝÖ áÇÉ áë Ü~ää~íëòçíí ~ g¼éłä âáłäíçòłë~ Ýë ãÉåí═ä ãÉëëòÉÄÄ àìíçííI ~ååłä ÖçêçãÄłÄÄ ëò~î~â~í Ü~ëòåłäíK æbòí ãłê ãÝÖëÉ âÉääÉåÉ í▌êåá> pÉÖÝÇÉâÉí âÉêÉë Ýë ÉäÝÖíÝíÉäí ÑçÖ âÝêåáK ^òçåÄ~å ÉòòÉä ~ ÖçåÇçä~íí~ä áë ~ò ÉëÉí ÑìêÅë~ îçäí~ àÉäÉåíâÉòÉííK bò áë Äìí~ëłÖ îçäå~> aìÉääłäåá ÉòòÉä ~ ä~íÉáJ åÉê ÉãÄÉêêÉäI ~âáåÉâ ëçÜ~ ãÝÖ â~êÇ ëÉ îçäí ~ âÉòÝÄÉåK młêÄ~àê~ Ü−îåá ~òíI ~âáå ëÉÖ−íÉåá ~â~êí\ jÝÖ ~ ëÉÖÝÇÉá áë êĞÜĞÖåÝåÉâ ê~àí~> iÉÖçâçë~ÄÄW åÉã îÉååá âçãçäó~å> kÉã îÉååá íìÇçãłëí ê¼ä~K jÉÖÖóçêë−íçíí~ äÝéíÉáíK e~J ã~êçë~å łíàìíçíí ~ ÇçãÄÜłíçåK aÉ ãÝÖ äÉãÉåÉí áë Äçëëò~åâçÇçíí É êçëëòìä ëáâÉêćäí ëò~ã~êáíłåìëëłÖłåK

sK

hçê~ êÉÖÖÉä ÉÖóćíí áåÇìäí~â Éä słëłêÜÉäóê═ä ^ÄłÇó Ýë dóÉê═ÑÑó iłëòä¼K aÉ ã−Ö ìí¼ÄÄá hçJ äçòëîłêçå łí pò~ãçë ãÉåíá Äáêíçâłê~ ìí~òçííI _łäáåí ãłê j~êçëäìÇ~ëçå âáëòłääí ~ îçå~íļäK bä═ò═ ÇÝäìíłå ~ âĞîÉíâÉò═ ëćêÖĞåóí âćäÇíÉ ~ò ~åóàłå~âW fååÉå éłê å~éáÖ âÉêćäÉíÄÉK hÝêÉâ ÑçÖ~íçí iìÇ~ëê~ êÉÖÖÉäá ëòÉãÝäóÜÉòK ^_K? młê å~éáÖ\ qìä~àÇçåâÝééÉå ëÉããá äÝåóÉÖÉë ÇçäÖ~ åÉã îçäí iÝäÄłåółåK jáÝêí ëćêÖĞJ åóĞòíÉW éłê å~éáÖ?\ bòí Åë~â şÖó çÇ~Ñáêâ~åíçíí~K eçÖó ~ò ~åóà~ åÉ îłêà~ êĞÖíĞåK eçÖó åÉ äÉÖóÉå ãÉÖâĞíîÉW ãáâçê ÝêâÉòáâ Ü~ò~K ÏÖó ã~Öó~êłòí~ ã~Öłå~â Éòí ~ âÝí ëò¼íK háëëÝ Éê═ëò~J âçë~å ã~Öó~êłòí~ −ÖóK Ëë ~òí áëI ÜçÖó iÝäÄłåółå ÉäâÉòÇá ~åå~â ~ ëòĞîÉíâÉòÉíåÉâ ~ò Éä═âÝëò−J íÝëÝíI ãÉäóåÉâ ~ä~é−íłëłí íÉêîÄÉ îÉííÉI ãáâçê Éä═ëòĞê àłêí çííK k~Öó ëÉÖ−íëÝÖ äÉååÉ Éò ~ îłêçëâ~ ä~âçëëłÖłå~âK bòí âÝåÉ ãÉÖáåÇ−í~åáK jÉÖÄÉëòÝäåá ~ò ÉãÄÉêÉââÉäK ^ âìäíşêÜłòê¼ä áë âÉääÉåÉ íłêÖó~äåáK pòÝé Ýë ćÇîĞë ÇçäÖçâK s~ä¼Ä~å ëòłåÇÝâ~ îçäí ÉòÉâÉí ãÉÖÅëáåłäåáI ÜçÖó î~ä~ãá Ü~ëòåìâ áë äÉÖóÉå ~ò ═ âÝéîáëÉä═ëÝÖÝÄ═äK aÉ ÄÉäćäI ÄÉ åÉã î~ääçíí~åI à¼ä íìÇí~I ÜçÖó åÉã ~òÝêí −êí~ çÇ~I ÜçÖó éłê å~éáÖ? K qìÇí~ à¼äI ÜçÖó ═ëòá ãìåâ~ áÇÉàÝå Ýë ÜÝíâĞòå~é Åëìéłå ÉÖóJâÝí â~éìíçë ÉãÄÉêí í~äłä ãÉÖK bêêÉ ÉÖó ÇÝäìíłå ÉäÝÖI åÉã âÉää ÉêêÉ éłê å~é?K qìÇí~I ÜçÖó iÝäÄłåółê¼ä jáä¼íÜÝâÜçò ÑçÖ łíãÉååá ~ ëòçãëòÝÇçë jÉò═î~êà~ëê~K eçÖó ~òÝêí ãÉÖóI ãÉêí ^ÇêáÉååÉ ~òí ãçåÇí~W hÝí ÜÝíáÖ çíí ã~ê~ÇçâK? kÉã Ü−îłë îçäí ÉòK aÉ ãÝÖáëI ãáîÉäÜçÖó Éòí ãçåÇí~KKK qçîłÄÄ áë âÝíëò−å▌ëâĞÇĞíí ã~Öłî~äK cĞäâÉêÉëíÉ ~ éçäÖłêãÉëíÉêí Ýë ~ îłêçëâ~ âÝí é~éàłíK pòÝéÉå ã~Öó~êłòí~ åÉâáâ ~ íÉêîÉáíK jÉÖÖó═ò═ÉåK bÖóáâ ~Ççãłåó~ îçäíI ÜçÖó Ü~ î~ä~âáåÉâ ~âłêãáäóÉå íłêÖó~í ~Ççíí Éä═I ãáåÇÉå Ýêî Ýë êÝëòäÉí ~òçåå~ä àÉäÉåíâÉòÉííI ãáåíÜ~ Åëìéłå ÉòòÉä ÑçÖä~äâçòåÝâ ãáåÇáÖK aÉ âÝë═ÄÄ ~ îÉåÇÝÖä═ÄÉåI Üçä ÉÖóÉÇćä ÉÄÝÇÉäíI ãłê ÜáłÄ~ éê¼Äłäí ~ ëòĞîÉíâÉòÉí Ýë âìäíşêJ Üłò ÇçäÖ~áå ÖçåÇçäâçÇåáK ^òçâ âÝéÉ íÉäàÉëÉå âáíĞêä═ÇĞíí ~ò ĞåíìÇ~íłÄ¼ä Ýë ãçëí ÉÖÝëòÉå ãłë ÑçÖä~äâçòí~íí~ ~â~ê~í~ ÉääÉåK já ~òI ~ãá ^ÇêáÉååÉJí Äłåíà~\ já ~ò ~ Åë~ä¼ÇłëI ~ãá ÝêíÉ\ ˆåëòłåíłÄ¼ä ãÉåí ~ÜÜçò ~ò ròÇó młäÜçòK ┼ îłä~ëòíçíí~ ã~Öłå~âK pÉåâá ëÉã âÝåóëòÉê−íÉííÉK _áòçåółê~ ëòÉêÉäãÉë îçäí ÄÉJ äÝI ~òÝêí ãÉåí ÜçòòłK já ãłë çâ~ äÉÜÉíÉíí\ ełí ~ââçê ãáÝêíI ãáÝêí\ jáÝêí ~ò ~ ä~éé~åÖ¼ äłò~J ÇłëI ~ãáí ÝêòÉíí åłä~\ ^ò ~ âÉëÉê▌ Ü~åÖK q~äłå Çìêî~ îÉäÉ ~ ÑÝêàÉ\ q~äłå ãÉÖćíĞííÉ\ háíÉäåÝâ ~íí¼ä ~ ëłíłåá êçëëò âÝé▌ ÉãÄÉêí═ä> Ëë ĞåâÝåíÉäÉåćä ĞâĞäÄÉ ëòçêìäí ~ âÉòÉ ~ò ~ÄêçëòçåK ^ò ~ äÉłåóçë âćäë═ áë> pÉããáí ëÉã ~ëëòçåóçëK Ëë ~ò ~ íşäòçíí~å ëòÉãÝêãÉíÉë ãçòÇìä~í çíí ~ íÉê~ëòçåI ãÉääóÉä ~ ëłäàłí ÑĞäÜşòí~ ãÉòíÉäÉå â~êà~áê~K bò ëÉã åçêãłäáë ãÉÖäÉíí ~ëëòçåóåłäK s~ä~ãá Ä~à äÉÜÉíK s~ä~ãáI ~ãáí ãÉÖ âÝåÉ íìÇåá~K s~ä~ãáI ~ãáå ëÉÖ−íÉåá âÉääI ~ãáå ëÉÖ−íÉåá ëòÉêÉíåÉK q~äłå Ü~ ^ÇêáÉååÉ ÉäãçåÇ~åł åÉâáK qłå ãÉÖ íìÇåł åóìÖí~íåáK q~åłÅëçäÜ~íå~ áëK jáåí ༠Ä~êłíK ˆåòÉíäÉåćäI ãÉÖÝêí═åK qłêÖóáä~Öçë~åK fÖÉå> pÉÖ−íÉåá âÉää ê~àí~> bòÝêí âÉää ãÝÖ ã~ ÇÝäìíłå łíãÉååá jáä¼íÜÝâÜçòK Ëë Ğåã~Öłå~â ~òí Ü~òìÇí~I ÜçÖó Éòí Åë~â ãçëí Ü~íłêçòí~ ÉäI éÉÇáÖ ãłê ÇÝäÉä═íí âÝêÇÉò═ëJ âĞÇĞíí ~ò şíáêłåó ÑÉä═äK há âÉää ãÉååá ~ ëòÉåíéÝíÉêá â═şíáÖI çåå~å Ä~äê~ íÝêåáI ~òíłå ~ ã~äçãåłä áëãÝí Ä~äê~I ÄÉ ~ í¼ ãÉääÉííá îĞäÖóĞåK bäÝÖ Üçëëòş şíI Äłê iÝäÄłåółí s~êà~ëí¼ä Åë~â ÉÖó ÜÉÖóJ ÖÉêáåÅ îłä~ëòíà~ Éä Ýë Öó~äçÖ à¼ä âáäÝéîÉ ~äáÖ ÑÝä¼ê~X âçÅëáå ~òçåÄ~å Åë~â å~Öó âÉêćä═îÉä äÉÜÉí çÇ~àìíåáK ÏÖó î~å Éò ãłê ~ jÉò═ëÝÖÉåK G ^ ÇÝåÉëíçêåó~á âÝí ÑÝåóÉë ëò═ê▌ éÉà î−Ö~å ćÖÉíÉíí ~ ëáãłê~ äÉàłêí êìÖ~åóçë şíçåK gçÄÄ ÑÉä═ä ãÝÖ ãáåÇáÖ ~ òëçãÄÝâ ëòÉÖíÉ í¼I ÇÉ ãÉëëòÉ Éä═ííćâ ãłê äłíëòçíí ~ Ñ~äìK kłÇÑÉÇÉäÉëI êÉåÇÉíäÉJ åćä łää¼ Üłò~âK iłíëòçíí àçÄÄ ÑÉä═ä ~òçå ~ ÇşÅçå ~ êçãłå íÉãéäçã ÑçÖéáëòâłä¼ íçêåó~ ~ ëòáäî~J Ñłâ âĞòĞíí Ýë íşäÑÉä═ä ~ Ñ~äì ÑĞäĞííá çäÇ~äÄ~å ~ jáä¼íÜÝâ âÉêíàÉK ^ âÝéÉí ÉåóÜÉ Ü~àäłëş ÇçãÄÜìäJ äłãçâ òłêíłâ äÉI ãÉäóÉâ ãĞÖĞíí ~ å~é ÄşÅëşòçííK jÝÖ âÉêćäåá âÉääÉíí ÉÖóÉíI ÄÉ ~ îĞäÖóÜ~àäłëÄ~I Üçî~ ~ í¼ ÉÖóáâ ëòłêåó~ ÄÉåóşäáâK

^ ÑçÖ~í Éä═íí Ä~äê¼ä ~âłÅëòÉÖÝäó ~ jáä¼íÜJÄáêíçâ Ü~íłê~ Éò I ãÉäó ÉÖóÉåÉë îçå~äÄ~å Üşò¼Çáâ ÑĞä ~ ÜÉÖóÉåK pòÝäÉë Ýë Ñá~í~ä ~âłÅë▌ê▌ëÝÖK bÖÝëòÉå ÉäÑÉÇá ~ âáäłíłëíK ËééÉå çÇ~ÝêîÉ ÜáêíÉäÉå ä¼ÇçÄçÖłë> ˆí äçî~ë îłÖí~í ëò═êÝå âá ~ ë▌ê▌ëÝÖ ãĞÖćäK ˆí ÑÉâÉíÉ łä~êÅçëI ëòĞêåó▌ Ü~ê~ãá~K i¼âĞí═â ÄáJ òçåóçë~åI ÜáëòÉå âÝí äçîìâçå ãÝÖ Üłã î~åI ãçëí äçéíłâ î~ä~Üçä> jłëâÝåí î~å ĞäíĞòîÉ ãáåÇÉåáâK iÉÖâćäĞåÄĞò═ÄÄ ÜçäãáâÄ~K ^ îÉòÝêćâĞå íìêÄłåI ~ íĞÄÄáå Äşê â~ä~éI éêÝãëćîÉÖI íĞêĞâ ÑÉò Ýë ë~éâ~I Üłíìâçå ëò▌êI Üłä¼âĞåíĞëI ÅçåÇê~ Ýë ÖìãáÖ~ääÝêK cÝäÉäãÉíÉë äłíîłåó> Äłíçê ÑìêÅë~ âáëëÝI ÜçÖó ~ò áàÉëòí═ êìÜłò~í ~ä¼ä Üłêçã ê~Ää¼åłä ëÉäóÉãJ Ü~êáëåółë äłÄáâêłâ Ýë ã~Ö~ë ë~êâş Åáé═â åóşäå~â äÉ ~ ä¼ ä~éçÅâłà~ ãÉääÝK −Öó îłÖí~íå~â äÉ ~ âçÅëá ÉäÝ Ýë áëòçåóí~í¼å âá~Äłäå~âW mÝåòí î~Öó ÝäÉíÉí>?I Äłê áåâłÄÄ ëòçéêłå Ü~åÖçåI ãáJ âĞòÄÉå ~ äÉÖÜłíìäë¼ łä~êÅçë EÉò ~ò ÉÖó Äáòçåóçë~å ÑÝêÑáF Äçêò~ëòí¼~å Ñşí~í ÉÖó âçé¼Ü−î¼ âćêíĞåK ^ âÝí Éäë═ äÉìÖêáâK fÇÉ ~òò~ä ~ éÝåòòÉä>? Ýë Ü~äłäê~ ÑÉåóÉÖÉíáâ _łäáåíçíI ~ íìêÄłåçë ÉÖó ëÉéê▌åóÝä äłåÇòëłî~äI ~ Äşê â~ä~éçë éÉÇáÖ äçé¼íĞâ ÄìòçÖłååó~äK ^ âçãçäóâçÇłë ~òçåÄ~å åÉã í~êí ãłê ëçâłI ãÉêí _łäáåí äÉíÝêÇÉä ~ Üáåí¼ âĞòÉéÝêÉ Ýë ĞëëòÉJ âìäÅëçäí âÝòòÉä áêÖ~äçãÝêí êáãłåâçÇáâI ÜáëòÉå ãáåÇÉå ÉääÉåłääłë ÜáłÄ~î~ä¼ îçäå~> k~Öó Çá~Ç~äã~ë â~Å~Öłë ćÇîĞòäá ~ ê~Ää¼â Öó═òÉäãÝíK Ëë äÉÜìääå~â ~ é~é−êã~ëòâçâK ^ÇêáÉååÉ ~ íìêÄłåçë äłåÇòëłë Ýë Öáãå~òáëí~ ĞÅÅëÉI wçäíłåâ~ ~ ÄìòçÖłåóçë Ç~äá~K ^ ÜşÖ~áI gìÇáíÜ Ýë j~êÖáíI âáâ äçîçå ã~ê~Çí~âI şÖó â~Å~Öå~âI ã~àÇÜçÖó äÉÉëåÉâ ê¼äìâK ^òíłå ãáå═ ÉÖóëòÉêêÉ ÄÉëòÝäåÉâW jÉÖíìÇíìâ> ^ Åë▌êÄ−ê¼ ãçåÇí~> rÖóÉ ãÉÖáàÉÇí\> ^ò îçäí iÝäÄłåółå> jłê êÝÖ¼í~ äÉëëćâ> ËééÉå ~íí¼ä âÝêÇÉòíÉ ~ò ìí~í> jáÝêí àĞíí áäóÉå âÝë═å\ rÖóÉ áíí ã~ê~Ç\> k~ÖóëòÉê▌> k~ÖóëòÉê▌> aÉ ~ ëçâ à¼âÉÇî▌ ÄÉëòÝÇ âĞòí åÉã îáÖółòí~â ~ò ^ÇêáÉååÉ é~êáéłàłê~K bò ~ êÉåÇÉë ÝäÉíÝJ ÄÉå áÖłëä¼I âáí ~ ãÉò═å ÑçÖí~â âá ~ ÖÉêÉÄäóÝÄ═ä â~éí~ ã~Öłí Ýë ÅëĞåÇÉëÉå Ü~ò~áåÇìäíK bäë═ÄJ ÄÉå äÝéÝëí ãÉåíI ~òíłå âçÅçÖåá âÉòÇÉííK jłê î~Öó ĞíîÉåãÝíÉêåóáêÉ àìíçííI ãáâçê ÝëòêÉîÉííÝâK eł> fíí şà~ÄÄ ~äâ~äçã î~å â~ä~åÇçë Ü~àëòłê~> táÅâïáíò ═ îçäí ~ò ~ âćêíĞëI ~âá ÜłíêłÄÄ ã~ê~Çí ~ ëòĞâÉîÝåó ìíłå îÉíÉííÉ ã~ÖłíK ^ íĞÄÄáÉâ âĞîÉííÝâK ^ÇÇó _łäáåí ãÉääÝ ÄÉìÖêçíí ~ ÑÝäÑÉÇÉä▌ÄÉ Ýë Éê═ëÉå Ü~àëòçäí~ ~ âçÅëáëíW ríłå~> ríłå~> dóçêë~ÄÄ~å> dóçêë~ÄÄ~å> Ýë Éä═êÉÜ~àçäî~ ëòÉåîÉÇÝäóÉëÉå ÇçÄçäí ~ âçÅëáJ Ä~â éÉêÉãÝåK ^ âÉåÇ═íìêÄłå âáÄçãäçííK cÉâÉíÉ ÖĞåÇĞê Ü~à~ áëK kÉã ÜçëëòşI Åë~â åÝÜłåó ~ê~ëòI ÇÉ êçéJ é~åí ÇşëK ^ò äçÄçÖçíí ãĞÖĞííÉI ãáåí î~ä~ãá î~ëâçë ëĞíÝí ëĞêÝåó Ýë −ÖóI ëòÝäÉë åÉîÉí═ ëòłàłî~äI íłÖê~ åó−äí ëòÉãÝîÉäI Éä═êÉíçäíI âáëëÝ ëòáâłê łääłî~ä Ýë ~ âìêí~ Ü~à ãá~ííI ãÉäóÉí ~ ëòÝä âáÑşàí ~ ÜçãäçâłÄ¼äI ~ò ~êÅ~ ã~àÇåÉã Ñáşë~å Ü~íçííK bÖÝëò äÝåóÝí éÉÇáÖ ~ò ćäÇĞòÝë áòÖ~äã~ íĞäíĞííÉ ÄÉK kÉã ÖçåÇçäí êÉåÇÉíäÉå Ü~àłê~I åÉã ~ îłääłå îáëëò~Åëşëòçíí Ääşòê~I ëÉã ~êê~I ÜçÖó ëòçâåółà~I ãáâçê ~ âçÅëáÄ~ ìÖêçííI ÑĞåå~â~Çí ~ íÝêÇÝåK kÉã ÖçåÇçäí ëÉããáîÉäI Åë~â ~ò ćäÇĞòÝë áòÖ~äãłî~äK _łäáåí ÝêÇÉâä═ÇîÉ åÝòíÉK jáäóÉå ëòÝé −ÖóK Ëë ãáäóÉå ãłëK jáäóÉå ëòÉåîÉÇÝäóÉëÉå Ýä═ ãçëíK ˙à ãÉÖåóáä~íâçòłëÄ~å äłíí~K pÉããá ëÉã îçäí ~Äļä ~ò ^ÇÇóļäI âáîÉä íÉÖå~éÉä═íí ~ ëĞíÝí íÉê~ëòçå łääíI âá çäó~å Åë~ä¼Ççíí ÉäÜ~ääÖ~íłëçââ~ä ãçåÇçíí ÉÖóJÉÖó íĞêÉÇÉòÉíí ëò¼íI âáîÉä îáäłÖJ éêçÄäÝãłâ~í âìí~íî~ ÄÉëòÝäíI Ü~äâ~å Ýë Üçëëò~ë~åK bò ãçëí áÑàş î~Çłëò¼ ~ã~òçåI âáí ĞåíìÇ~íJ ä~å ÝäÉíÉêÉàÝÄÉå ãáåÇÉå áÇÉÖÝîÉä ~ò ~ íêÝÑłë ćäÇĞòÝëI ~ò ~ àłíÝâçë Ü~àëò~ ÑçÖä~ä ÉäI âá ãçëí ëÉããá ÉÖóÝÄêÉ åÉã ÖçåÇçäíI ãáåí ~êê~W Éä âÉää ÑçÖåá ~òí ~ ãÉåÉâćä═ äçî~í> Ëë ~ò áê~ã Ñçäóíçå ëÉÄÉëÉÇÉííK ^ò ~ àłãÄçê áÖłëä¼ Éäë═ÄÄÉå ÉäÅëçÇłäâçòçíí ~òçåI ÜçÖó ═ ëò~Ä~Ççå î~å Ýë ÉÖóÉÇćä ~ò şíçåK bíí═ä âáëëÝ ãłê ãÉÖáàÉÇíK ^íí¼ä ãłê àçÄÄ~åI ÜçÖó ãĞÖĞííÉ âá~Äłäå~âI ÇçÄçÖî~ âĞòÉäÉÇJ åÉâK bòÝêí Ö~äçééÄ~ îłÖçííK jçëí ãłê ~ äÉÜìääçíí áëíêłåÖ áë îÉêÇÉëíÉ ~ ÅçãÄàłíK bíí═ä ãÝÖ àçÄJ

Ä~å ãÉÖáàÉÇíK ^òí ÜáííÉI îÉêá î~ä~âáK ełí ÑĞäîÉíÉííÉ ~ ÑÉàÝí Ýë çäó~å âáåóşäí îłÖíłÄ~ âÉòÇÉííI ~ãáí Éêê═ä ~ å~Öó Ü~ëş ĞêÉÖ ä¼ê¼ä ëÉåâá ëÉ Üáíí îçäå~ ÉäK kÉã áë ÝêíÝâ ìíçäK bäĞä ~ò áÖłë áëòçåóş~å åóÉê−íîÉI ãĞÖĞííÉ åÝÖó ã~ëâ~êłë äçî~ëI äÉÖÜłíìä ~ ÇÝåÉëíçêåó~á ÑçJ Ö~í ~ äÉÖÖóçêë~ÄÄ ćÖÉíÝëÄÉå −Öó ëòłÖìäÇçíí~â ~ Ñ~äì ÑÉäÝI çíí ÑĞä ÉÖó ãÉêÉÇÉâ ~Öó~Öâ~éí~í¼åI ãÉäóåÉâ çäÇ~äłÄ~å ~ò áÖłëä¼ ÄÉÑçêÇìäí ~ ëòÝê▌ëâÉêí â~éìàłÄ~ Ýë ÉÖóÉåÉëÉå åÉJ âá ~ò áëíłää¼å~â Ýë ÄÉ ~ò áëíłää¼~àí¼åK pòÉêÉåÅëÉI ÜçÖó äÉ åÉã ćíĞííÉ ~ Åë−é═àÝí> jáåÇÉåâá äÉëòłääíI ãáåÇÉåâá ~ò áëíłää¼Ä~ ëò~ä~ÇíK aÉ åÉã íĞêíÝåí ëÉããá Ä~àK ^ ä¼ ~ ã~Ö~ łääłëłÄ~ Ñìíçíí ÉÖóÉåÉëÉåI ãÉÖ áë åóìÖçÇçíí ãłê âáëëÝI ãáêÉ ãÉÖí~äłäíłâK `ë~â ÉÖóÉíJÉÖóÉí Üçêâçäí ãÝÖ ÑÉäÝàćâI ~òíłå ÜçòòłÑçÖçíí ~ ༠äìÅÉêåłå~âK dó~äçÖ ãÉåí ~ íłêë~ëłÖ ~ ã~àçêçå Ýë ~ âÉêí~àí¼å łí ÑĞä ~ò ìÇî~êÜłò ÑÉäÝK jÝÖ ~äáÖ ÑÉÜÝêäÉíí ~ ÜłòÑ~ä ~ ë▌ê▌ ëòáäÑłâ ãĞÖćäI ãáâçê î~ä~ãá ëòáíâçò¼Ç¼ äłêã~ ćíĞííÉ ãÉÖ ~ ÑćäćâÉíK ^ íĞÄÄáÉâ åóìÖçÇí~å äÝéÇÉäíÉâ íçîłÄÄI ÇÉ _łäáåí ÑĞäÑáÖóÉäíK wçäíłåâ~ ãÉÖåóìÖí~íí~W æÛ> `ë~â ~ é~é~ âá~Äłä> iłíëòçííI ÜçÖó ═ êł ëÉ ÜÉÇÉê−íK ^ÜçÖó âĞòÉäÉÄÄ gìíçíí~â ~ î~Çëò═ä═ë Üçëëòş îÉê~åÇłÜçòI ãÉÖäłííłâ jáä¼íÜ ‡âçë ìê~ã~í ~ äÝéÅë═â íÉíÉàÝåK ^ä~ÅëçåóI ëòÝäÉëI ═ëòÉë ÉãÄÉêI ¼êáłë Ä~àìëëò~ä Ýë ¼êáłëá ëòłàà~äK jłê ÝêíÉåá äÉJ ÜÉíÉííI ~ãáí âá~ÄłäW æełí áäóÉå Çáëòå¼ëłÖ> háÑçÖåá ~ò áÖłëäçî~â~í> jÉÖåóçãçê−í~åá> eçÖó ãÉêíÝíÉâ Éòí íÉååá\ há ãÉêíÉ\ aáëòå¼ëłÖ> æËë ~ éêÝãë~éâłã~í> ^ò Éë═âĞéÉåóÉãÉí> ^ Üłä¼âĞåíĞëĞãÉí> bääçéíłíçâ>>> ^Çí~ íÉêÉãJ íÉííÉ> j~àÇ ãÉÖí~å−í~ä~â íáíÉâÉí êÉëéÉâíìëê~> Ýë ãÝÖ ëçâJëçâ áäóÉåÉâÉí ãçåÇçííI ~ãáí äÉ−êåá åÉã ÝêÇÉãÉëI ãÉêí ãłê áëãÝíäÝë îçäå~K ^ äÉłåó~á Ýë wçäíłåâ~ ãáí ëÉã íĞê═ÇíÉâ ~ò ~íóàìâ ÑÉåóÉÖÉí═ÇòÝëÝîÉäK kóìÖçÇí~å âĞòÉäÉÇJ íÉâ ÑÉäÝàÉK w~â~í~?I Éò îçäí ~ò ═ ÖşåóåÉîÉ ÉÖÝëò bêÇÝäóÄÉåI ãÝÖ ãáåÇáÖ âá~Äłäí ÄĞäĞãÄáâ~J Ü~åÖàłåI ãÝÖ ãáåÇáÖ Ü~Ççåłëòçíí ÑĞäÜłÄçêçÇçíí íÉåóÉêÉââÉäI ãáâçê ~ îÉê~åÇłÜçò ÝêíÉâK bÖó äÝäÉÖòÉíîÝíÉäí ÑĞäÜ~ëòåłäî~ ^ÇêáÉååÉ âĞòÄÉëò¼äíW æiłíà~ ÝÇÉë é~é~I áíí î~å ‡_K æpòÉêîìëòI Ä~êłíçã> ÄĞãÄĞäí ~ jáä¼íÜ é~é~ Ýë ¼êáłëá ëòłà~ ãáåÇÉå łíãÉåÉí åÝäâćä Ü~äłJ äçë Ü~ê~Öļä ~ äÉÖëòÝäÉëÉÄÄ ãçëçäóÖłëÄ~ îłäíçííK iÉëáÉíÉíí ^ÄłÇóÜçò Ýë ÑĞäîçåí~ ~ Ö~êłÇáÅëçåK pòÉêîìëò> k~ÖóëòÉê▌> háí▌å═I ÜçÖó ÉäàĞííÝä> ołòí~ ~ îÉåÇÝÖÉ âÉòÝí ëçâëòçêI ÇÉ âĞòÄÉå ãÉÖäłíîłå wçäíłåâłí ã~Ö~ ãÉääÉííI ~ò ~êÅ~ ÉäJ íçêòìäí Ýë ~ ëò~Ä~Ç Ä~ä âÉòÝîÉä Öóçêë åó~âäÉîÉëí ëìÜáåíçíí ~ â~ã~ëò Ñá~ ÑÉäÝK ^ Ñáş ćÖóÉëÉå ÉäJ äÝéÉíí çåå~åI ~Üçä ~ éçÑ êÉéćäíI ÇÉ åÉã Ñìíçíí ÉäI Ü~åÉã ãáåíÜ~ ãá ëÉã íĞêíÝåí îçäå~I çíí ã~J ê~Çí łääî~K æiłíçÇ> jáäóÉå ~êÅłíä~åçâ ÉòÉâ> é~å~ëòâçÇçíí _łäáåíå~â Ýë áëãÝí ÇÉê▌ë äÉíí jáä¼íÜ I ~ò ÉÖÝëò Ö~êÇê¼Äçã~í âáê~ÄçäíłâI ÜçÖó ÄçäçåÇçí Åëáåłäà~å~â ã~ÖìâļäK kçI ÇÉ Éò Üçäå~éí¼ä ãłëâÝéé äÉëò> âáłäíçíí ãÉÖáåí ÑÉåóÉÖÉí═äÉÖ ~ ÖóÉêÉâÉá ÑÉäÝ Ýë êĞÖíĞå ~òìíłå _łäáåíÜçòW ròëçåółäíłäJÉ ãłêI Ñá¼âłã\ rÖóÉI ÜçÖó åÉã> rÖóÉ\ ~òíłå Üłíê~çêÇ−íçííW jáëâ~> g¼òëá> eçä ~ ÑÉåÝÄÉ î~ÖóíçâI íá ã~êÜłâ> Ýë ÉÖÝëò Ä~êłíëłÖçë~åW jáí é~ê~åÅëçäëòI âÝêäÉâI íÉłí î~Öó âłîÝí\ ^ å~ÖóçÄÄáâ áå~ë ãÉÖàÉäÉåí ~ò ~àí¼Ä~åK æeçä ÄìàâłäëòI íÉ ëò~ãłêI ãáâçê îÉåÇÝÖ ÝêâÉòáâ> ròëçåółí ~òçåå~äK cìëë> oçÜ~åà> ^ò áå~ëí Éò ÉÖó ÅëĞééÉí ëÉã áòÖ~íí~W eçî~ Üçòò~ã\ âÝêÇÉòíÉK æełí áÇÉ ~ îÉê~åÇłê~I íÉ Ä~êçã> káåÅë ëòÉãÉÇ\ kÉã äłíçÇI ÜçÖó áíí î~Öóìåâ> æfíí ãłê ëĞíÝí äÉëò ãáåÇàłêí çâçëâçÇçíí ~ ëòçäÖ~ I áåâłÄÄ ~ ë~êçâëò~äçåÄ~ îáëòÉãK líí ãłê äłãé~ ÝÖK

æełí ~ââçê çÇ~ îáÇÇI íÉ íĞâÑáäâ¼> aÉ Ñìëë> pò~ä~Çà> oĞÖíĞå çíí äÉÖóÉå> ^ò áå~ë âáí▌å═ áÇÉÖÉââÉä äçãÜłå ãÉÖÑçêÇìäí Ýë Üłíê~ãÉåí ~ ÜłòÄ~K bòÉåâĞòÄÉå táÅâïáíò bÖçåI âá ~ Üłêçã é~êáéłí ~ é~êłÇÝë áëíłää¼Ä~ îÉòÉííÉ îçäíI îáëëò~àĞíí ~ íłêë~ëłÖÜçòK _şÅëşòçííK sáëëò~ âÉää ãÉååáÉ j~êçëëòáäîłëê~I Üçåå~å ~ âçê~ ÇÝäìíłå àĞíí łí áÇÉ íÉåáëò ãá~ííK j~êçëëòáäîłë ^ÄçåóáåÝ Äáêíçâ~I j~äÜìóëÉå aáå¼êłÝI î~Öó Üşëò âáäçãÝíÉêêÉ áÇÉI ãłê ~ j~êçëJîĞäÖóÄÉåK fåÇìäåá~ âÉääI ÜçÖó î~Åëçêłê~ ÄÉÝêàÉå çÇ~K æ jáÝêí åÉã î~Åëçêłäëò îÉäćåâI Ñá¼âłã\ ã~ê~ëòíçíí~ jáä¼íÜK qáòÉåÉÖó ÑÉäÝ ÑÉäàĞå ~ ÜçäÇK táÅâïáíò åÉã łääí êłK ^Äçåóá mÉëíêÉ ìí~òçíí Ýë ~ îÉêëÉåóäçî~áí êÉł Ä−òí~K jłê Ü~àå~äÄ~å äÉ âÉää Ö~äçééçòò~ ═âÉíK æełí ÉÖóÉÇćä î~Öó pòáäîłëçåI Ñá¼âłã\ ækÉãK aáå¼ê~ Öê¼ÑåÝ áë çíí î~åK jłê ~òÝêí ëÉã ã~ê~ÇÜ~íçâK rÖóÉ\ s~Åëçêłî~ä îłêKKK ÝëKKK Ýë ãłê ÜÝí ¼ê~ ãáåÇàłêíKKK æ e~> Ü~> Ü~> â~Å~Öçíí î~ëí~Öçå ~ò ĞêÉÖ w~â~í~K g¼ ã~êÜ~ ~ò ~ò ^ÄçåóáI Ü~ ~ âáë Öê¼ÑåÝí áë ã~Öłê~ Ä−òí~I Ñá¼âłã> Ýë Ü~ãáëâłë~å ÄçêÇłå ÄĞâíÉ ~ Ñá~í~äÉãÄÉêíK ^ å═â íáíçâÄ~å ãçëçäóçÖí~âK _łäáåí ~òçåÄ~å Äçëëò~åâçÇçííK _çëëò~åâçÇçííI ãÉêí É ãÉÖJ àÉÖóòÝëêÉ ~ åÝãÉí? Éä═ÄÄ Ñ~Öóçë ~êÅÅ~ä âáÜşòí~ ìÖó~å ~íäÝí~íÉêãÉíÝíI ÇÉ ~òìíłå ãáåíÜ~ ĞëëòÉJ Åëìâä~å~I îłää~í îçåí Ýë Ä~ãÄ~ êĞÜĞÖÝëÄÉ îłäíçííK oÉåÇëòÉêáåí ÉÖóâÉÇî▌I ëòÝé îçåłëş ~êÅłåI ãÝä~ å~Öó Ä~êå~ ëòÉãÉáÄÉå îłê~íä~åìä î~ä~ãá ~äà~ë~å Åáåáâìë âáÑÉàÉòÝë ćíâĞòĞíí âáK _łäáåí Öó▌J äĞäÉíÉëåÉâ í~äłäí~ Éòí ~ò ÉãÄÉêíK ^ò ^ÄçåóáJÑÝäÉ çêçëò íê~ééÉêÉâ ãłê ~ îÉê~åÇ~ ÉäÝ äÝéíÉííÉâK hÝòÉå îÉòÉííÝâ ═âÉí ~ î~êà~ëá âçÅëáë Ýë ~ò ÉÖóáâ äçîłëòK táÅâïáíò â~íçåłë~å ÉäâĞëòĞåíK iÉëáÉíÉíí ~ âçÅëáÜçòK bÖó éáää~å~í ãşäî~ ~ Ü~àí¼ćäÝëÄÉå ćäí ~ ã~Öçë âÉêÉâÉâ âĞòĞíí Ýë ~òçåå~ä áåÇìäí áë ~ âÝí Ü~J í~äã~ë ãìëòâłî~äK jáâçê ~ å═â âáÜ~àçäí~â ~ âçêäłíçå Ýë ìíłå~ áåíÉííÉâI ãłê ~ ÑçêÇìä¼åłä í~êJ íçííK ægĞå Üçäå~é\ qÉåáëòÉòåá\ eçäå~é> âáłäíçííłâ ìíłå~ Ýë ãłê ~ò çêÖçå~Äçâçê ãĞÖćä îłä~ëòçäí îáëëò~ bÖçåW æeçäå~éìíłå àĞîĞâ Ýë ãłê ÅëáâçêÖçíí ~ âÉêÝââĞí═ ÑÝâàÉI ãłê ~ò çäÇ~äÄ~å î~åK ^òíłå ãłê Åë~â äÉååê═ä Åë~ííçÖçíí ~ ä¼ÇçÄçÖłë ëÉÄÉëÉÇ═ Ýë Ü~äâìä¼ ćíÉãÄÉåK G ædóçêë~å íÉłòòçå ãÉÖI ‡_I ãÉêí ãÝÖ âá ~â~êìåâ ãÉååá> ëćêÖÉííÉ ^ÇêáÉååÉ ~ Ä~êłíàłíK æjáäóÉå åóìÖí~ä~å î~Öó íÉ ãáåÇáÖI ^ÇÇó ëò¼äí ë~î~åóş~å jáä¼íÜåÝ ~ âĞí═í▌á ãĞÖćäK k~Öóçå Ü~ëçåä−íçíí ~ å═îÝêÝÜÉòI i~Åò¼âåÝÜçòK rÖó~å~ò ~ hÉåÇóJéêçÑáäK ┼ áë ÖĞãÄĞäó▌Éå íÉäíK aÉ ã−Ö i~Åò¼âåÝåłä ãáåíÜ~ Åëìé~ à¼áåÇìä~íí~ä äÉååÝåÉâ ãÉÖíĞäíîÉ ÇçãÄçêş áÇçã~áI jáä¼íÜåÝ Üłà~ëëłÖ~ áë êçëëòâÉÇî▌ Ü~íłëí íÉííK qłå ãÉêí ÑÉàÑłà¼ë îçäí Ýë ãáÖêÝåÉâêÉ Ü~àä¼I Ýë ÉòÝêí å~éçâáÖ ćäí ÄÉëĞíÝí−íÉíí ëòçÄłÄ~å íÝíäÉåćäI ã−Ö ~ íÉëíîÝêÉ Åëìé~ Üłòá~ëëòçåóá íÉîÝâÉåóJ ëÝÖ ãáåÇáÖK æbòÉâÉí áë ãÉÖÄçäçåÇ−íçÇI Ü~ áíí î~ÖóK æ bääÉ äÉë êÉåÇ ÑçääÉë èì~åÇ ÉääÉ Éëí áÅá> íçäÇí~ Üçòòł ~ÜÜçò ~ âĞÜĞÖ═ë Ñê~åÅá~ îÝåâáJ ë~ëëòçåóÜçòI jääÉ jçêáåÜÉò ÑçêÇìäî~I âá ãÉääÉííÉ ćäí ~ â~å~éÝå Ýë ~ äÉłåó~áê~ ãìí~íçííK jçêáå âáë~ëëòçåó ãÝÖ ~ hÉåÇó å═îÝêÉâ åÉîÉä═åÝàÉ îçäí Ýë ÑÝêàÜÉò ãÉåÝëćâ ìíłå áë áíí ã~J ê~Çí bêÇÝäóÄÉåK jçëí ~ jáä¼íÜ äÉłåóâłâ~í åÉîÉäíÉI ~ ãłëçÇáâ åÉãòÉÇÝâÉíI Äłê ãłê å~Öóçå íĞJ ê═ÇĞíí îçäíK ælÜ ãçå aáÉì> lÜ ÅÉë ÉåÑ~åíë> îłä~ëòçäí é~å~ëòçë~å ~ò ĞêÉÖ Ñê~åÅáłåÝK

s~ä¼Ä~å gìÇáíÜ Ýë j~êÖáíâ~ áë ~äáÖ îłêíłâI ÜçÖó ~ îÉåÇÝÖ ÄÉîÝÖÉòòÉ ~ò ìòëçååłíK ^ÇêáÉååÉ åÉã ÑÉäÉäí ~ò ~åóàłå~âI ëÉã ~ îÝåâáë~ëëòçåóå~âI Ü~åÉã ã~Öó~êłò¼ä~Ö ÑçêÇìäí _łäáåíÜçòK ^ ëòÉãÉá ÑĞäîáää~åí~â ~ îłê~âçòłëí¼äW æbÖó íĞîáëÇáëòå¼> ^ò àłê áäóÉåâçê ~ îÉíÉãÝåóÉëÄÉåK ^òí ~â~êàìâ ãÉÖÑçÖåá> ^ ã~ã~ ãÉÖîÉí═äÉÖ äÉÖóáåíÉíí ~ âĞí═í▌îÉäI ãÉäóÉí ÝééÉå łíîłäíçíí êĞîáÇäłí¼ ëòÉãÉá Éä═ííK aÉ ^ÄłÇó äÉÜĞêéáåíÉííÉ ~ íÉłàłí Ýë âááåÇìäí~âK ^ âÉêíÉå îÝÖáÖÑìíçíí~âK jÉÖä~ëëìäí~â ~ ÖóćãĞäÅëĞëÄÉåI áååÉå ãłê ¼î~íçë~å Ü~ä~Çî~I åÉJ ÜçÖó ~ ëćåÇáëòå¼ î~ä~ãáí ÝëòêÉîÉÖóÉåK ^ îÉíÉãÝåóÉëÄÉ ÝêîÉ äÉÖìÖÖçäí~â ~ âłéçëòí~J Ýë ÄìêJ Öçåó~íłÄä~ âĞòĞííá ĞëîÝåó ãÉåíÝåI ÉÖóJÉÖó êáÄáòäáJ î~Öó ÉÖêÉëÄçâçê î~Öó ¼êáłëëł å═íí âÉëÉê▌J ä~éì ãÉääÝK ^ Ñ▌ Ü~êã~íçë îçäí Ýë ÜáÇÉÖK aÉ åÉã Äłåí~ ëÉåâáK ^ å═â ëÉãK mÉÇáÖ âĞòćäĞâ Åë~â ^ÇêáÉåJ åÉ îçäí çäó~å Ü~í~äã~ë ÉÖÝëòëÝÖ▌I âáåÉâ ëçÜ~ ëÉããá ëÉã łêíçíí ãÉÖK fÑà~ÄÄ å═îÝêÉáI âáâ Äłê Ü~ëçåä−íçíí~â ÜçòòłI ÇÉ âáëÉÄÄÉâ Ýë ÖóĞåÖÝÄÄÉâ åłäłåłäI äÉÖ~äłÄÄáë à¼âçê~ åłíÜłí ÑçÖå~â ëòÉJ êÉòåáK aÉ ═â åÉã ÖçåÇçäí~â îÉäÉI ãÉêí ãáåÇÉåÄÉå ãáåÇáÖ ~òí íÉííÝâI ~ãáí áÇ═ëÉÄÄ íÉëíîÝêćâK jÉÖ áë àłêíłâ éłêëòçêK gìÇáíÜ ãłê ÉÖóëòÉê âáã~êà−íçíí~ ~ â~êàłí ÉÖó çäó~å äçî~ë ÄçäçåÇëłÖåłäI ~ãáäóÉå ~ò ~ ã~ ÇÝäìíłåá îçäíI j~êÖáí éÉÇáÖ åÝÜłåó Ýî Éä═ííI ãáâçê ^ÇêáÉååÉ ~òçå ~ íÝäÉå âáí~J äłäí~I ÜçÖó ëÉããá ÝêíÉäãÉ ëáåÅë ܼÅáé═í Ýë î~ëí~Ö Ü~êáëåółí îáëÉäåá Ýë ÉòÝêí åóáíçíí Åáé═ÄÉå Ýë é¼âÜłä¼ ëíêáãÑäáÄÉå àłêí ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ Ü~î~âÄ~å äÉÑ~Öó~ëòíçíí~ ~ äłÄłíK jáåÇÉò ~òçåÄ~å ãáí ëÉã çâçë−íçíí~ ãÉÖ ~ äÉłåóâłâ~íI Ýë Åë~â ~ å═îÝêćâ éÝäÇłàłê~I í~å−íłëłê~ Ü~ääÖ~íí~âI ═í ìíłåçòJ íłâ ëò¼Ä~åI îÝäÉãÝåóÄÉåI ãÝÖ ~ ãçòÇìä~í~áÄ~å áëI Ýë ãçëí ãÝÖ Ü−îÉÄÄÉåI ãáåí î~ä~Ü~I ãá¼í~ ═ ÑÝêàÉë ~ëëòçåóI íÉÜłíI Ü~ äÉÜÉíëÝÖÉëI ãÝÖ å~ÖóçÄÄ íÉâáåíÝäóI ãáåí äÉłåóâçêłÄ~åK ^ò ~åóàìâ áÖÉå Ü~ê~ÖìÇçíí ÉòÝêíK pçâ~í òëÝãÄÉäí Ýë êÉâÅìãçòí~ ═âÉí Åë−é═ë ãÉÖàÉÖóòÝëÉââÉäI åÝÜ~ ÉÖóJ ÉÖó éçÑçåå~äI Ü~ åÉã Ñłàí ~ ÑÉàÉI ÇÉ ãáåÇÉò ÜáłÄ~î~ä¼ îçäíI ãÉêí ═â Åë~â ^ÇêáÉååÉ ìíłå áåÇìäJ í~âK słêí~âI îłêí~âI å~Öóçå ëçâłK ^ ãÝäóÉå ~ä~ííìâ ÑÉâî═ Ñ~äì ÑÉä═ä ÝÇÉëâÝë Ñćëíëò~Ö ëòłääçíí ÑÉäÝàĞâK ^ ãÉò═ëÝÖá ÉëíÝåÉâ àÉäJ äÉãò═ ëò~Ö~ ÉòI ãáåíÜçÖó çíí íćòÉä═ćä Ñ~ Ü−àłå ëòłê−íçíí ã~êÜ~Ö~åÝî~ä Ñ▌íÉåÉâK cìêÅë~ Ýë åÉã âÉääÉãÉíäÉå ëò~ÖI éÝòëã~áää~íëòÉê▌I ãÉäó ~ åÉÇîÉë îĞäÖóÉâ éłêłàłî~ä ÉÖóÉëćäîÉI âĞÇâÝåí äÉJ ÄÉÖ ãáåÇÉå âĞòëÝÖ ÑÉäÉííK ^ÇêáÉååÉ ~ Äìêàłåçë ĞëîÝåó àçÄÄàłåI ^ÄłÇó éÉÇáÖ Ä~ä ÑÉä═ä íÝêÇÉäí äÉK sÉäĞâ í~êíçííI Äłê êçëëòâÉÇî▌ äÉííK jçëí ~ ëò¼íä~å îłê~âçòłë âĞòÄÉå êÉłíĞêíÉâ ~òçâ ~ ÖçåÇçä~íçâI ãÉäóÉâ ÉÇÇáÖ Åë~â íìÇ~í ~ä~íí ä~éé~åÖí~â ÄÉååÉK jáí âÉêÉë áíí _áâÑáÅ?\ ^ ëòÉêÉí═àÉ ãÉää═äI ~ âáë ^ÄçåóáJ åÝ ãÉää═ä Üşëò âáäçãÝíÉêÉâÉí àłê å~éçåí~\> ^ íÉåáëò ãá~íí\ å~ éÉêëòÉ> Ëë ~ò ĞëòíĞåÉ ~òí ãçåÇí~W Éò Åë~â ćêćÖóI ãÉäó ãĞÖĞíí ëòłåÇÝâI Öçåçëò ëòłåÇÝâ êÉàí═òáâ> G ^ò ĞëòíĞåÝåÉâ áÖ~ò~ îçäíK aÉ íÝîÉÇÉííI ãáâçê ~òí ÜáííÉI ÜçÖó ~ â~íçå~íáëòí ^ÇêáÉååÉJêÉ î~J ÇłëòáâK táÅâïáíò åÉã ãá~íí~ àłêí áÇÉI Ü~åÉã gìÇáíÜå~â ìÇî~êçäíK läó~å ¼î~íçë~å Ýë çäó~å ëò¼íä~åìäI ÜçÖó ëÉåâá ëÉã îÉííÉ ÝëòêÉK bÖóÉÇćä ~ äÉłåóâ~ ÝêÉòíÉI ÇÉ ═ ëÉã îçäí Äáòçåóçë ÄÉåJ åÉK eçëëòş ëò~Ä~ÇëłÖçí âÝêí bÖçå Ñ═Ü~Çå~ÖóK ^òçåå~ä ãÉÖ áë â~éí~K kÉã à¼ëòłåíłÄ¼ä íÉííÉK ^ǼëëłÖ~á îçäí~âK oçëëòÑÝäÉ ~ǼëëłÖ~áK ^ãÉäóÝêí ê~åÖÑçëòíłë àłêI Ü~ åÉã êÉåÇÉòáK ^ò ÉòêÉÇÉë Ü−î~íí~ îçäí ã~ÖłÜçòK ^òí ãçåÇí~W íÉâáåíÉííÉä bÖçå ÉäÜìåóí ~éàłê~I âáåÉâ ÉòêÉÇÝÄÉå ÉÖóâçê ëòçäÖłäíI ÉÖóÉä═êÉ åÉã îÉëò íìÇçãłëí ÉòÉâê═ä ~ ÇçäÖçâê¼äK aÉ Éòí Åë~â ~ââçê íÉÜÉíáI Ü~ ~ Ñ═J Ü~Çå~Öó şê åáåÅë ~ Ö~êåáòçåÄ~åK jÉåàÉå Éä ~òçåå~ä Ýë âÉêÉëëÉå î~ä~ãá ãÉÖçäÇłëíK ^ÇÇáÖ åÉ àĞààĞå îáëëò~K jłëå~é ÑÝäÉëòíÉåÇ═ë ëò~Ä~ÇëłÖê~ ãÉåí bÖçåK ^ÇÇáÖ âá âÉää í~äłäåá î~ä~ãáíK jáí äÉÜÉí\ qÉäàÉëÉå î~Öóçåí~ä~å îçäíK ^åóà~ dê~òÄ~åI ãáåí ~äíłÄçêå~Öó ĞòîÉÖóÉI ~ éÉåòá¼àłÄ¼ä ~Ççíí åÉâá ÅëÉâÝäó Ü~îá éÝåòíK qĞÄÄÉí åÉã íìÇ ~ÇåáK e~ ãçëí äÉâĞíåÝ ~ åóìÖÇ−à~ ÉÖó êÝëòÝíI ~ÜçÖó

~ââçêáÄ~å íÉííÉI ãáâçê bÖçåå~ä ~ â~ÇÝíáëâçäłÄ~å ãłê ÉÖóëòÉê Ä~à íĞêíÝåí Éòí áë Åë~â ~ò ~íóà~ åÉîÉ ãá~íí åÝòíÝâ Éä I ~ò ëÉã àÉäÉåíÉåÉ ãÉÖçäÇłëíK kÉã áë äÉååÉ ÉäÝÖK Ëë ═ Éòí åÉã áë ~â~êà~K kÉã> ^òí ~ ༠ĞêÉÖ~ëëòçåóí åÉã ëò~Ä~Ç ÉÄÄÉ ÄÉäÉîáååáK jłëí âÉää âáí~äłäåáK jÉÖ âÉää Üłò~ëçÇåáK s~Öóçåçë äÉłåóí ÉäîÉååáK jáåÇàłêí ~ dó~ä~âìíÜó äÉłåóê~ ÖçåÇçäíK ^ò ༠îçäå~K bÖóÉÇćäá ÖóÉêãÉâK s~Öó ĞíÉòÉê ÜçäÇ o~Çå¼íÑ~äîłå Ýë ãÝÖ âÝí Äáêíçâ ~ jÉò═ëÝÖÉå î~ä~ÜçäK bò ~ò ~éà~ ìíłåá ĞêĞâëÝÖÉK hćåå îçäåłä ~ ëä~ã~ëòíáâłÄ¼ä> d~òÇ~Ö ~åóàłíI âÝë═ÄÄ ã~àÇ ~òí áë ãÉÖĞêĞâäáK fÖÉåI Éò à¼K pòÉêÉåÅëÉ ~ò áëI ÜçÖó o~Çå¼íÑ~äî~ âĞòÉä ÑÉâëòáâ j~êçëëòáäîłëÜçòK lÇ~ ÑçÖ ÄÉâĞäíĞòåá áÖÉå> ~ ëòÝé âáë aáå¼êłÜçòI âá ~ ãşäí íÝäÉå çäó~å âÉÇîÉë îçäí ÜçòòłK líí ëÉããá âĞäíëÝÖÉ ëáåÅëI ~ ëòçãëòÝÇÄ~å î~å ~ Ü~Çëò−åíÝê? Ýë çíí ã~ê~ÇÜ~í ~âłêãÉÇÇáÖK æ^ò ~ ༠qáÜ~ãÝê\ ^ò Åë~â Ğêćäåá ÑçÖ åÉâáK jáÝêí åÉ ĞêćäåÉ\ j~àÇ íêÉå−êçòåá ÑçÖà~ ~ äçJ î~áíI ~ãáêÉ ãłê íĞÄÄëòĞê ÑÉäëò¼ä−íçíí~K æhĞëòĞåàÉ ãÉÖ> ãÝÖ îÉêëÉåóÉâÉí áë åóÉêÉí îÉäÉ> bêêÉ ~ âáëëÝ Üìãçêçë ÖçåÇçä~íê~ bÖçå Éäâ~Å~Öí~ ã~ÖłíI ãáâçê çíí ~ Äê~ëë¼á âłîÝÜłòÄ~å ~ò ÉòêÉÇÉëá ê~ééçêí ÉëíÝàÝå ÉÖó ãłêîłåó~ëòí~ä ãÉääÉíí ÉÖóÉÇćä ãáåÇÉòÉâÉí −Öó îÝÖáÖëçê~âçòí~íí~ ~ò ~ÖółÄ~åI ãÉêí ä~ëë~å ÖçåÇçäâçòçííI ÇÉ ~ âçêäłíçäí ÉãÄÉêÉâ Ñçäó~ã~íçë äçÖáâłàłî~äK k~Öó âÉÇîÉ íłã~Çí ãçëíK ‡íëÝíłäí ~ Åëáåçë â~ëëò−êçëåÝÜçòI ~âáîÉä áÇ═åâÝåí à¼Ä~å îçäí Ýë Üçëëò~ë~å éìëãçÖçíí îÉäÉK g¼K eçÖóåÉK włêłë ìíłå êĞÖíĞå> Ýë ãáîÉä şÖó ÜáííÉW Éò ~ò ìíçäë¼ ÉëíÝàÉ ÉÄJ ÄÉå ~ åóçãçêşëłÖçë łää~éçíÄ~åI Üłí êÉåÇÉäí ã~Öłå~â ÉÖó âáë ćîÉÖ éÉòëÖ═íK æ_łåà~ ~ ÑÉåÉ> ÉÖóëòÉê Ýä ~ò ÉãÄÉêK jłëå~é pòáäîłëê~ ÝêâÉòÉííK ^ÄçåóáÝâ ãÉÖĞêćäíÉâ åÉâáK jÉÖåÝòíÝâ ~ îÉêëÉåóáëíłää¼íK táÅâïáíò å~Öóçå äÉëò¼äí~ ~ äçî~â âçåÇ−Åá¼àłíK kÉã â~éå~â ÉòÉâ ò~Äçí\ âÝêÇÉòíÉK qáòÉåJ âÝí äáíÉêí ÉëòåÉâ ÑÉàÉåâÝåí ëò~Ä~Çâçòçíí ^ÄçåóáK bÖçå Ü~åÖëşääó~ä åÉîÉíÉíí ÉêêÉI Åë¼îłäí~ ~ ÑÉàÝíI ÇÉ åÉã ãçåÇçíí ëÉããáíK jłê ~òå~é ÑĞäâÝêíÉ ^ÄçåóáI ÜçÖó ã~ê~Çàçå áíí Ýë îÉÖóÉ łí ~ò áëíłää¼íK ^ âáë ^ÄçåóáåÝ éÉÇáÖ ĞêćäíI ÜçÖó ~ Ä~êłíà~ åłäìâ ã~ê~ÇK jáåÇÉò àşåáìë ÉäÉàÝå íĞêíÝåíK aáå¼êłí táÅâïáíò Ü~ã~êçë~å ÄÉ~î~íí~ ~ íÉêîÉáÄÉK jÉÖã~Öó~êłòí~I ÜçÖó Åë~â ═í ëòÉêÉíáI ÇÉ Üłí ãìëòłà åáåÅëÉå ãłë ãÉåÉâîÝë> o~Çå¼íÑ~äîłå ëò−îÉëÉå ÑçÖ~ÇíłâK dó~ä~âìíÜóåÝ à¼áåÇìä~íş ~ëëòçåóK hćäĞåÄÉå ═ áë ÝëòêÉJ îÉííÉI ãÉååóáêÉ êçëëòìä ãÉÖó ~ äłåóâłàłå~â ~ ëçê~K sÝÖêÉ áë> iÉÖóÉå î~ä~âáàÉI ~âá ÑçÖä~äâçJ òáâ îÉäÉK Ëë Ü~ äÉååÉ áë ÉÄÄ═ä î~ä~ãá\ e~ açǼ ÄÉäÉëòÉêÉíåÉ\ fëíÉåÉã> Éò åÉã ~òI ~âáêÉ âćäĞåĞëÉÄÄÉå îłÖóçíí îçäå~ ãáåí î═êÉI áÇÉÖÉå áëI Ýë ~ Ñ~ã−äáłàłê¼ä ëÉã íìÇå~â ëÉããáí I äÉJ ÜÉí ~ò áëI ÜçÖó áåâłÄÄ Äìí~ Éò ~ ãÝä~ ëòÉã▌I ëò▌âëò~îş íáëòíI Éò ~ í~ÖÄ~ëò~â~Çí ~íäÝí~X ÇÉ à¼ ÑáJ şå~â äłíëòáâI âá Äáòçåółê~ ãÉÖÄÉÅëćäåÝ açǼíK açǼå~â éÉÇáÖ ÉäÝÖ ÉëòÉ î~å âÝí ÉãÄÉê ëòłJ ãłê~ áëK gìÇáíÜí~ä bÖçå dó~ä~âìíÜóÝâåłä í~äłäâçòçííK ^ Åëìéłå ĞëòíĞåĞë ÉãÄÉêÉâ âáîłä¼ ÝêòÝâÝîÉä ãłê ~òå~é ãÉÖëÉàíÉííÉI ÜçÖó ═ ãÉÖíÉíëòÉíí ~ jáä¼íÜ äÉłåóå~âK açǼåłä éÉÇáÖ ÉååÉâ ëÉããá àÉJ äÝí ëÉã äłíí~K kÉã ëò~Ä~Ç íÉÜłí ãáåÇÉå éÝåòí Åë~â ~ Ñ~îçêáíê~ íÉååáI ãÉääÉííÉ ÉÖó êÉãÝåóíÉäàÉë çìíëáÇÉê?Jí áë ༠ãÉÖÑçÖ~ÇåáI ÜÉÇÖÉ?Jçäåá âÉää> ãçåÇí~ ã~Öłå~â táÅâïáíòI âá ~ ÖçåÇçä~J í~áí êÉåÇëòÉêáåí ëéçêíåóÉäîÉå ÑÉàÉòíÉ âáK fÖ~òI ÜçÖó gìÇáíÜ Üçòçãłåó~ ~äáÖ äÉÜÉí î~ä~ãá ÜłJ êçã äÉłåó Ýë ÉÖó Ñáş î~å jáä¼íÜÝâåłä> I ÇÉ Üłí äÉÖêçëëò~ÄÄ ÉëÉíÄÉåI Ü~ Éò ~ açǼ åÉã ~â~êJ å~KKK ~ò ~ǼëëłÖ~áí íĞêáâJëò~â~ÇI ãÝÖáëÅë~â êÉåÇÉòåÝâI Ü~ ~ äłåóìâ ãłê ~ ÑÉäÉëÝÖÉ îçäå~K ^ò áÇ═ áë íÉäáâI ÇÉÅÉãÄÉê ÉäÉàÝå äÉàłê ~ ëò~Ä~ÇëłÖ~K ^ââçê ÑáòÉíåá âÉääK ^âłêÜçÖó áëI ÇÉ ÑáòÉíåá âÉää> G

s~ä~ãá ãÉÖãçòÇìäí ~ Ñ▌ÄÉåK ËééÉå _łäáåí Ýë ^ÇêáÉååÉ âĞòĞíí ãçòÇìäí ãÉÖ î~ä~ãáK ^ íĞîáëÇáëòå¼> ^ò ~ä¼ä ~ åÝÜłåó ĞâĞêåóÉäî▌Jä~éì ~ä¼ä àĞíí âáI ãÉäó ~ò ~ëëòçåó äÉíłã~ëòíçíí âÉòÉ ãÉääÉíí Ü~àä~Ççòçíí ÉÖóãłëê~K bÖÝëòÉå âĞòÉäI åÝÜłåó ~ê~ëòåóáê~ í═äćâK kóìÖçÇí Äáò~äçãã~ä àĞíí âáK ^ÇêáÉååÉ ÉÖóáâ ëò~êî~ëÄ═ê âÉëòíó▌àÉ ÉäÉàíîÉ çíí ÑÉâćÇí Éä═ííÉK bò ÑĞäí▌åí ~ ëćååÉâK lÇ~ÑçêÇ−íçíí~ Ñáåçã ëò═ê▌ çêãłåółíI ãÉäóåÉâ îÝÖÝå ~ò çêêÅáãé~ áÇÉJçÇ~ ãçòÖçííI Ýë ÑáÖóÉäãÉëÉå ãÉÖëò~Öçäí~K ríłå~ âĞêćäâÝãäÉäí ÖçãÄçëí▌ÑÉà ÑÝåóäÝë▌ ~éê¼ ëòÉãÉáJ îÉäK ^ íĞîáëÉá ëáã~ åóìÖ~äçãÄ~åI ~âłêÜ~ éìÜ~ éêÝãâ~Äłíçí îáëÉäåÉK oçéé~åí âÉÇîÉë âáë łää~íK jÉÖáåÇìäí Üłíê~ ~ò ĞëîÝåóÉåK kÉã ëáÉíÉííK fÇÉJçÇ~ ëò~Öäłëòçíí şíâĞòÄÉåK ^ ãçòÇìä~í~ ãáåí î~ä~ãá ãáåá~í▌ê ãÉÇîÝÝK bäãÉåíK `ëçÇłä~íçë Öóçêë~åI Ýë ãáåÇÉå òĞêÉà åÝäâćäK jłê ~ Ñ▌ ëÉã áãÄçäóÖçíí ~ åóçãłÄ~åK jáâçê îÝÖäÉÖ Éäí▌åíI wçäíłåâ~ Ýë ~ äÉłåóçâ ÑĞäâáłäíçíí~âW jáÝêí åÉã ÑçÖíłâ ãÉÖ\> eáJ ëòÉå çíí îçäí ã~Öìâ ãÉääÉíí> ÛI ÄÉ êÉííÉåí═> jáÝêí åÉã ÑçÖí~Ç ãÉÖI ^ÇÇó\> ^ÇêáÉååÉ åÉã ÑÉäÉäí êĞÖíĞåK ^òìíłå áë Åë~â ÉååóáíW ækÉã äÉÜÉíÉííK kÉã áë âÉääK jáÝêí åÉ ÝäàÉå ëòÉÖÝåó ~ ã~Ö~ íÉêãÝëòÉíÉ ëòÉêáåí Ýë ëò~Ä~ÇJ çå\ ^ò ~ëëòçåó Ü~åÖà~ ãáåíÜ~ å~Öóçå ãÉëëòáê═ä ëò¼äå~KKK G s~Åëçê~ ìíłå łäí~äłåçë íłêë~äÖłë ~ Öê¼ÑåÝ ëò~äçåàłÄ~åK jáä¼íÜ ‡âçë îáííÉ ~ ëò¼íK k~Öóçå ĞêćäíI ÜçÖó ~â~Çí î~ä~âáI ~âáåÉâ ÉäãçåÇÜ~í íÉãÝêÇÉâ Üáëí¼êáłâ~í Ö~êáÄ~äÇáëí~ âçêłÄ¼äI ãÉäóÉJ âÉí Åë~äłÇà~ ãłê êÝÖ¼í~ âĞåóî åÝäâćä íìÇçííI Ýë ëÉããá łêçå ãÉÖ åÉã Ü~ääÖ~íçííK mÉÇáÖ ═ êçéJ é~åí ëòÉêÉííÉ ÉòÉâÉí ÉäêÉÖÝäåáK háí▌å═Éå ~Çí~ Éä═ ~ ëòłòëòçêá ÉäãçåÇłëÄ~å âáÑçêãłäí íĞêíÝåÉíÉJ âÉíK ËêÇÉâÉëÉâ áë ~åå~âI ~âá ëçÜ~ëÉã Ü~ääçíí~K ^ jáääÉ Çá j~êë~ä~?Jî~ä pòáÅ−äáłÄ~å Ü~Ç~âçJ òçíí Ýë ëòłòÑÝäÉ â~ä~åÇà~ ~â~ÇíI ãÉäóÉâÉí ãáí ëÉã ÜÉåÅÉÖîÉ Ýë à¼−ò▌ Üìãçêê~ä ãçåÇçíí ÉäK ^ äÉłåó~á ~òçåÄ~å åÉã í▌êíÝâ Éòí ëçâłK háëòĞâíÉâ ~ò ÉÄÝÇä═ÄÉ ÉÖó ãÉÖâÉòÇÉíí éìòòäÉ?J ÜĞòK bòí ~ò ~ââçê ~ååóáê~ Çáî~íçë âáê~â¼àłíÝâçí páâä¼Çê¼ä Üçòíłâ íÉÖå~é Ýë î~Ç ëòÉåîÉÇÝääóÉä ÑçÖí~â ~ ãÉÖçäÇłëłÜçòK ægĞààĞå áÇÉI ‡_> pÉÖ−íëÉå åÉâćåâ> âáłäíçòí~â åÉãëçâłê~ _łäáåí ÑÉäÝI Ýë ãáåíÜçÖó ═ ÝêJ ÇÉâä═ÇÝëÄ═äI áäÇçãçëëłÖļä áë ~ Üłòáìê~ áêłåíI åÉã ÉåÖÉÇÉäãÉëâÉÇÉíí êĞÖíĞåI ^ÇêáÉååÉ ÄÉàĞíí ÝêíÉI ãÉÖê~Ö~Çí~ ~ âÉòÝíI åÉîÉíîÉ ÑĞäêłåÅáÖłäí~ ~ â~å~éÝê¼ä Ýë îáííÉ ã~Öłî~ä ~ ëòçãëòÝÇ ëòçJ ÄłÄ~K ^ò ĞêÉÖ w~â~í~ î~ä~ãáí ćîĞäíĞíí ìíłåìâI ã~àÇ ã~ÇÉãçáëÉääÉ jçêáåÜÉò ÑçêÇìäí Ýë åÉâá éê¼Äłäí~ ã~Öó~êłòåá ~ ëÝêÉäãÝíK jáåíÜçÖó ~òçåÄ~å ~ îÝå Ñê~åÅáłåÝ åóìÖçÇí~å Ñçäóí~íí~ ~ âĞJ íÝëí Üçëëòş ÑÉÜÝê Üłêłëò ëíêáãÑäá îçäí ~ò ãáí íÉÜÉíÉíí ÉÖóÉÄÉí\ I ãÝäó ë¼Ü~àíłëë~ä Éä═îÉííÉ ~ íÉÖå~éá şàëłÖçí Ýë ~ÄÄ~å ãÉêćäí ÉäI éÉÇáÖ ãłê ÇÝäÄÉå Éäçäî~ëí~ îçäí ãáåÇÉå ÄÉí▌àÝíK ^ ÑćÖÖ═äłãé~ ~ä~íí ~ âçåóÜłÄ¼ä ÉäÅëÉåí åóşàí¼ÇÉëòâłå ê~âíłâ ~ éìòòäÉJíI âĞêÄÉå ëòÝâÉâÉå íÝêÇÉäîÉ Ýë ~ò ~ëòí~äê~ âĞåóĞâĞäîÉ ãáåÇI ĞëëòÉÇìÖçíí ÑÉààÉäK _łäáåí ~êÅłí Öó~âê~å ëşêçäí~ ÉÖóJ ÉÖó âìåâçêçǼ Ü~àÑćêí ~ò ^ÇêáÉååÉ Ü~àłÄ¼äK jáåÇÉåâçê ãáåíÜ~ îáää~åóçë łê~ã ëòáâêłòå~ ~ Ä═J êÝåK ^ò ~ëëòçåó åÉã ÖçåÇçäí ~òò~äI ãáäóÉå âĞòÉä î~åå~â ÉÖóãłëÜçòK _áòçåółê~ åÉã áë ÝêÉòJ íÉK bÖóÉÇćä ~ àłíÝâ ÑçÖä~äí~ ÉäI ìÖó~åçäó~å äÉÄáäáåÅëÉä═ÉåI ãáåí ~ äÉłåóçâ~í î~Öó Öáãå~òáëí~ ĞÅÅëÝíK æfÇÉ î~ä¼> kÉã> ełí ~ââçê Éò> ÛI ÇÉÜçÖó> ~òí ãłê éê¼Äłäí~ã> ÉòÉâÉí ãçåÇçííłâ ÉÖóãłëå~â Ýë å~Öó ÇáÅë═ëÝÖ âçëòçêşòí~ ~òíI ~âá ÉÖó ~äâ~äã~ë áÇçãçÅëâłí ~ ã~Ö~ ÜÉäóÝêÉ áäJ äÉëòíÉííK ÏÖó í~êíçíí Éò Üçëëò~ë~åK ^ jáä¼íÜ ã~ã~ ÝäÉë Ü~åÖà~ îÉíÉíí îÝÖćä îÝÖÉí ~ò ÉëíÝåÉâ Ýë ãáåJ ÇÉåâá åóìÖçî¼ê~ íÝêíK G jłëå~é î−Ö å═á Ü~åÖçâ âĞäíĞííÝâ ÑĞä ^ÄłÇóíK ^ òë~äìÖłíÉêÉå ÇĞêĞãÄĞäíÉâ Ýë å~Öóçå é~J ê~åÅëçäí~âW

æjáÅëçÇ~ äìëí~ëłÖ> hÉäàÉå ÑĞä ~òçåå~ä> já ãłê êÝÖ¼í~ âćåå î~Öóìåâ> kÉÖóÉǼê~ ãşäî~ ~ îÉê~åÇłå Åë~íä~âçòçíí ÜçòòłàìâK hĞêćäîÉííÝâ ~ êÉÖÖÉäáò═~ëòí~äí ~ å═â Ýë wçäíłåâ~I Ýë åóáäîłå ~äáÖ îłêíłâI ÜçÖó ãÉÖáÖó~ ~ Äáî~äóíÉàÉë âłîÝíK kÉîÉíÖÝäîÉ áåÇìäí~â ÑĞä ~ âÉêíÉåK ^ò ÉÖóáâ êÝíÉÅëâÝå à¼âçê~ ÄçÖäó~K wçäíłåâ~ ãÉÖãłëòí~ Ýë ãáåíÜçÖó ═ áë j~ó hłêçäóí çäJ î~ëçííI ~åå~â ~ íÉíÉàÝå áåÇáłåìë Ü~ÇáíłåÅçí äÉàíÉííK dóÉêÉ äÉ çåå~å> qĞåâêÉíÉëòÉÇ ~ò ÉÖÝëò ëòÝåłí> âáłäíçííłâ åÉâáK aÉ ═ Åë~â âìêà~åíÖ~íçíí Ýë ìÖêłäí ëòÝäÉë à¼âÉÇîÝÄÉåK bêêÉ çëíêçã ~äł îÉííÝâ ~ ÄçÖäółíI ÜçÖó Éê═ëò~ââ~ä äÉâÉêÖÉëëÝâ ê¼ä~K ^òçåÄ~å Éò åÉã î~ä~ãá ÅÝäíìÇ~íçë Ü~ÇîáëÉäÝë äÉííI ãÉêí ãáâçê ^ÇêáÉååÉ ÑĞäàìíçíí ~ îłêÄ~I êĞÖíĞå łíéłêíçäí ~ò ÉääÉåëÝÖÜÉòK jçëí ãłê ÉÖóÉåä═ÄÄ Éê═â Ü~êÅçäí~âI âÉíí═ ~ Üłêçã ÉääÉåI Ýë ~ ëáâÉê Äáòçåóí~ä~å äÉíí îçäå~I Ü~ ~ ãÉÖîÝÇÉåÇ═ ÄçÖäó~ ༠êÝëòÉ ÜáêíÉäÉå äÉ åÉã çãäáâ Ýë wçäíłåJ â~ äÉ åÉã éçííó~å îÉäÉK ÏÖó ~ îłêå~â â~éáíìäłäåá âÉääÉííI ãÉêí Åë~â ^ÇêáÉååÉ ã~ê~Çí çÇ~ÑĞåå ~ âĞòÝéêşÇÄ~ ÑçÖ¼Çòî~K rÖêłëê~ âÝëòćäíI ÇÉ âáëëÝ Ü~ÄçòçííK jÝÖ ÉäÝÖ ã~Öçë~Åëâ~ Éò ~ò ÝéÉå ã~ê~Çí êÝëòK _łäáåí ÑĞäÑÉäÝ åóşàíçíí~ ~ âÉòÉáíK fÖÉå> cçÖàçå âá> âáłäíçíí ^ÇÇó åÉîÉí═ ëòłàłJ î~ä Ýë ÑÉäÝàÉ ÇçÄí~ ã~ÖłíK ^ò áÑàş ÉëíÝÄÉå Éäâ~éí~K ^ò ~ëëòçåó â~êà~á łíÑçåíłâ ~ åó~âłíK kÉã ÄçÅëłàíçííłâ êĞÖíĞå ÉäI Ü~åÉã ~ îłääłå ä¼Öçíí åÝÜłåó ãłëçÇéÉêÅáÖI íÝêÇ ~ä~íí îáëëò~Ü~àíçíí äłÄJ ~ââ~äI â~é~ëòâçǼ â~êçââ~äI ~ÜçÖó ~ âáëäÉłåóçâ ëòçâí~â ~ å~ÖóÄłÅëá åó~âłå Åëáãé~ëòâçÇåáK cçêãłëI ãÉäÉÖ íÉëíÉ îÝÖáÖëáãìäí _łäáåíçåI Åëìé~ëò â~êà~á ~ ÑÝêÑá í~êâ¼àłí Ñçåíłâ âĞêćä Ü▌îĞë ĞäÉäÝëÄÉåK fÖÉåI ĞäÉäÝë äÉíí îçäå~ ÉòI Ü~ åÉã äÉíí îçäå~ ĞåíìÇ~íä~å àłíÝâK b éłê éáää~å~íÄ~åI ã−Ö ~ò ~ åóşäłåâ å═á íÉëí êÉłëòçêìäíI ÄçäçåÇ−í¼ îłÖó łÖ~ëâçÇçíí ÑĞä ~ Ñá~í~äÉãÄÉêÄÉåI ═êćäÉíÉë îłÖó Éä åÉã ÉêÉëòíÉåáI ãÉÖí~êí~åá ã~ÖłåI Éê═ëò~âçë~å ÄÉäÉÅë¼âçäåá ༠ëò~Öş åó~âłÄ~I Ýë ãáåÇÉåí âĞêćäĞííÉ ãáåíÜ~ Ä−Äçê âĞÇ Äçê−íçíí îçäå~ ÉäK aÉ ^ÇêáÉååÉ Åë~â åÉîÉíÉíí ã~Ö~íìÇ~íä~åìä Ýë Éäëò~Ä~Çìäí ~ îłääłê¼äK _áòçåółê~ ëÉããá ãłëí åÉã ÝêòÉííI ãáåí íêÝÑłë à¼âÉÇîÉíK qçîłÄÄ ëÝíłäí~â î−Ö~å ÅëÉîÉÖîÉI Äłê _łäáåí åÉÜÉòÉå í~äłäí~ ãÉÖ şàê~ ~ò ~òÉä═ííá íêÝÑłäâçò¼ Ü~åÖçíK ^ò ÉÖóáâ ëòçÄ~äÉłåó ÝêíÉ ═âÉí ìíçäK pćêÖĞåóí Üçòçíí ^ÇêáÉååÉ ëòłãłê~K æ^ Öê¼ÑåÝ Äçåíçíí~ âáI âÝêÉã ãçåÇçíí~I ãáâçê łí~Çí~ åÉâáK ^ÇêáÉååÉ łíÑìíçíí~ ~ ëçêçâ~íK g¼ä î~åK sáëëò~ãÉÜÉí> ëò¼äí ~ ëòçÄ~äÉłåóå~âK ^ò ~êÅ~ îłäíçò~íä~å ã~ê~ÇíI łãÄłê äłíëòçííI ÜçÖó Éê═í îÉëò ã~ÖłåK ^ ëćêÖĞåóí ~ò ĞîÝÄÉ ÇìÖí~K eçîł ãÉÖóćåâ\ âÝêÇÉòíÉK wçäíłåâ~ ~ âáëÄçêàşâ ãÉÖíÉâáåíÝëÝí éêçéçåłäí~K g¼K lÇ~ ãÉåíÉâK jÉÖÄłãìäíłâ ═âÉíK jÉÖëáãçÖ~íí~â ÉÖóJÉÖó íÉÜÉåÉíI ~ ã~àçêÄÉäá âçãçåÇçêå~â ãÉÖÅáê¼Ö~ííłâ ~ ÑÉàÝíI ~ â~Åëłâ~í ~ éçÅëçäółÄ~ âÉêÖÉííÝâI ~ éìäóâłâ~í ÑĞäÄçëëò~åíçííłâK mê¼Äłäí~â ÄçäçåÇçòåáI ãáåí ~òÉä═ííI ãáÉä═íí ~ò ~ ëćêÖĞåó ãÉÖàĞííK s~ä~ÜçÖó åÉã ãÉåíK s~ä~J ãá Ñłíóçä Äçêìäí Ü~åÅşêçò¼ âÉÇîćâêÉK `ë~â ^ÇêáÉååÉ íìÇí~I ãá î~å ~ ëćêÖĞåóÄÉåI ãÝÖáë ãáåJ ÇÉåâáêÉ åóçã~ëòí¼ä~Ö Ü~íçííK sÝÖćä ÉÄÝÇ áÇÉàÉ äÉíí Ýë ═â îáëëò~íÝêíÉâ ~ò ìÇî~êÜłòÜçòI ã~àÇJ åÉã âçãçê~åK G ^ íłêë~ëłÖ ÑÉâÉíÉâłîÝòçíí ~ îÉê~åÇłåK dóĞåóĞê▌ áÇ═ îçäíK ^ å~é áííJçíí łíí▌òĞíí ~ î~Çëò═ä═ ë▌ê▌ äçãÄàłå Ýë ãáåÇÉåÑÉäÝ ~éê¼ ÑÝåóéĞííóĞâÉí ëò¼êí ëòÝíI ãÉäóÉâ şÖó ê~ÖóçÖí~â ~ÄêçëòçåI ëòÝâÉâÉåI ~ò łêåóÝâçë é~Çä¼åI ~âłê ÝààÉä ~ ëòÉåíàłåçëÄçÖ~ê~âK bÖóJÉÖó äÉîÝäÅëçéçêí ãłê îĞJ êĞëäáâK ^ãÉäóáâÉí ~ å~éëìÖłê Éäâ~éà~I şÖó áòòáâI ãáåí ~ é~êłòëK ^ÇêáÉååÉ ãÉÖÝêáåíÉííÉ _łäáåí îłääłíK gĞààĞå> Ýë ãÉÖáåÇìäí~â ~ âÉêíÉåK jÉëëòÉ îÉòÉíÉíí ÉäK ˙íâĞòÄÉå åÉã ëò¼äí~â ÉÖóãłëÜçòK ^ âÉêí îÝÖÝêÉ ÝêíÉâK líí ~ ÇçãÄÜ~àäłë ëòÝäÝå ÉÖóëòÉê▌ é~ÇI ãłê äáäłê~ ĞêÉÖÉÇÉíí ÇÉëòâłÄ¼äK iÉćäíÉâK æbò ~ âÉÇîÉåÅ ÜÉäóÉãK jáåÇáÖ áÇÉ ëòĞâíÉã ÖóÉêãÉââçêçãÄ~åK s~ä¼Ä~å ÖóĞåóĞê▌ âáäłíłë åó−äí áååÉåK kÉã ~ò ~ î~ÇêÉÖÝåóÉë íłàI ~ãáí âĞòĞåëÝÖÉëÉå ëòÝéJ åÉâ Ü−îå~âK kÉã ~ÑÑÝäÉ ~åòáâëòâłêíó~?JÇçäçÖI ëòáâäłââ~äI ÉêÇ═ââÉäI ÝÖÄÉ ãÉêÉÇ═ ëòáêíÉââÉäK

lI åÉã> bÖÝëòÉå ãłëK cìêÅë~I áÇÉÖÉååÉâ ëòçâ~íä~å Ýë í~äłå Åëşåó~ áëI ãÉêí âçéłêK jÝÖáë î~ä~J ãá å~Öóëò~Äłëş ëòÝéëÝÖ íĞäíá ÄÉK cłíä~åI ÉåóÜÉ Ü~àäłëş ÜÉÖóÉâ ëçê~âçòå~â ÉÖóãłë ãĞÖĞííK pòłãí~ä~å ÇçãÄÖÉêáåÅI ~ãÉÇJ ÇáÖ ~ ëòÉã ÉääłíI ãáåÇÉåáâćâ ã~àÇåÉã ~òçåçë ÖĞêÄćäÝëÄÉåK ^ íÉí═îçå~ä~â âáëëÝ ëĞíÝíÉÄÄÉå −ê¼Çå~â ÉÖóãłë ÑĞäÝI ãáåÇ àçÄÄ~åI àçÄÄ~å âÝâćäîÉI ~ÜçÖó íłîçäçÇå~âI ÇÉ âĞòÉä î~Öó ãÉëëòÉI ãáåÇáÖ Ýë ãáåÇÉåáâåÝä ~ äłíÜ~í~íä~å îĞäÖóÉâ éłêłà~ ÉäÜ~äJ îłåó−íà~ ~ ÜÉÖóçäÇ~äíI Ýë Åë~â ~ éÉêÉãćâ ê~àòçä¼Çáâ íáëòíłåK pçâI ëçâI ëçâ ÖÉêáåÅI ãçåÇÜ~íåłã òÉåÉá êáíãìëÄ~åK hçê~ ═ëò î~åK ^ ëòÝå~ÑćîÉâ −Öó Ü−îàłâ çíí ~ ÜÉÖóá â~ëòłä¼â~í ãłê ÉäÝÖJ îÉK wĞäÇÉëëłêÖ~ ãáåÇÉåI ~ãá âĞòÉäÉÄÄáI ãáåÇÉå ëòćêâÝå ÉåóÜćäI ~ãá íçîłÄÄ î~åI Ñçâçò~íçë łíJ ãÉåÉíÄÉå îáäłÖçëçÇî~I ã−Ö ~ äłíÜ~íłêê~ ÉãÉäâÉÇ═ ìíçäë¼ Üìääłãëçêçâ ãłê ê~ÖóçÖ¼~å Ö~ä~ãÄJ ëò−å▌ÉâI ~âłê ~ò ÝÖI ~ò ÉãÄÉê Åë~â ãçòÇìä~íä~åëłÖìâ ãá~íí íìÇà~I ÜçÖó åÉã ÑÉäÜ═âI Ü~åÉã ÜÉÖóÉâK s~ä~ãá ¼êáłëá ¼ÅÉłå Üìääłãòłë~ äÉÜÉíåÉ ÉòI ãÉäóÉí éçÖłåó áëíÉåÉâ ãçòÇìä~íä~ååł î~J êłòëçäí~âK Ëë ~ÜçÖó ~ Ü~Ä ~ íÉåÖÉêÉå ãÉÖJãÉÖëò~â−íà~ åÝÜ~ ~ Üìääłãë−âçâ~íI şÖó ÜÉÖóÅëìJ ëò~ãäłëçâI î−òãçëłëçâ áííJçíí ~éê¼ âşéçâ~í îÉíåÉâ ÑĞäI ò~î~êçë ãÉ~åÇÉêÉâÉí ê~àòçäå~âI ëłÑJ êłåóëłêÖ~ êÉåÇÉíäÉå ëò~â~ÇÝâçâ~í íĞêåÉâ ~ ãáåÇÉåí Éäíçãé−í¼ ~ëòłäóçë Ö═òÄÉK ^ äÉÖâçéłê~ÄÄ ÜÉäóÉâÉå łêî~äłåóÜ~à íÉêÉãK ^òí ãłê ÉòćëíĞë ܼå~â ÜáååÝÇK s~ä~ãá ãÝä~I ÇÉ Ü~í~äã~ë åóìJ Ö~äã~í ÜáêÇÉí ãáåÇÉåK jáåÇÉå ãÉëëòÉ î~å Ýë îÝÖíÉäÉåćä ìÖó~å~ò Ýë ãÝÖáë ãłë Ýë ãłëI åÝãáJ äÉÖ ãłëK líí ~ò ~ éçåâI ãÉäó âáÄşîáâ ÉÖóÉÇćäI âÉêÉâI ãáåí ~ Åáé¼I ~ã~ò ÜÉÖóÉëI ãáåí ~ ëłíçê íÉíÉàÉI çåå~å ÜáêíÉäÉå áåÇìä äÉ ~ ÜÉÖóÜłíI ÜçÖó ÑÉäëòĞâàĞå şàê~I ~ãçíí éÉÇáÖ ~äáÖ äÉàíI ã−Ö îÝJ Öćä äÉëćääóÉÇ ÜáêíÉäÉåI ãłë âÝâä═ íÉëíîÝêÖÉêáåÅÉâ âĞòÝK ^ ãÝäóëÝÖÉë îĞäÖóÄÉå ~ ãÉò═ëÝÖá í¼K ^ åłÇà~ ãÝÖ Ü~ê~ÖçëòĞäÇI ã~àÇåÉã ÑÉâÉíÉK kÝÜçä ãÉÖëò~â~Ç ~òI Ýë çíí ë−âî−ò ëĞíÝíäáâK ^ íćâêÝå åÝÜłåó î~Çâ~Åë~ â~êÅçä ÖóÝãłåí s ÄÉí▌âÉíK Ëë ÅëĞåÇ î~åI ãÝêÜÉíÉíäÉå ÅëĞåÇK hĞòîÉíäÉåćä ~ é~Ç Éä═íí ÉäÜ~Öóçíí íÉãÉí═K kÝÜłåó ¼Ççå âçéà~Ñ~ ãÉêÉÇÉòáâ âá ~ ÑĞäÄìêàłåJ òçíí Åë~äłåļäK hłäîáåáëí~ íÉãÉí═ äÉÜÉíÉíí ÉÖóâçêI ãáÉä═íí Éäéìëòíìäí ~ò ÉâäÝòëá~K iÉååÉÄÄ ÉÖó ÇçãÄçÅëâłå î~ä~ãá Ñ~äã~ê~ÇÝâ åóçã~áK q~äłå ~ íÉãéäçã łääí çíí î~ä~ãáâçê êÝÖÉåK ^ÇêáÉååÉ âÉêÉëòíÄÉ íÉíí äłÄ~ââ~äI àçÄÄ íÉåóÉêÝÄÉ íłã~ëòíçíí łää~ä ćäí ãçòÇìä~íä~åK j~Ö~ ÉäÝ åÝòÉíí Ýë ëçâł åÉã ëò¼ä~äí ãÉÖK sÝÖćä Éä═îÉííÉ ~ ëćêÖĞåóí Ýë ~ ëòçãëòÝÇàłå~â åóşàíçíí~K gĞààĞå Ü~ò~ ~òçåå~ä ròÇóK? bò îçäí ~ ëòĞîÉÖK _łäáåí âÝêÇ═äÉÖ åÝòÉíí ~ Ñá~í~ä~ëëòçåóê~K sÝÖćä âÝêÇÉòíÉ áëW æbò ãáí àÉäÉåí\ æ pÉããáíK pÉããá Ñçåíçë~íK pÉããáíI ~ãáåÉâ àÉäÉåí═ëÝÖÉ äÉååÉK e~ ~ Ä~Ä~ ÄÉíÉÖ îçäå~I åÉã Ü−îåłå~âK läó~åâçê åÉã âÉääÉâK jłëâçê ëÉãI ÇÉ çäó~åâçê ÝééÉå åÉãK jáâçê ÑÝä ÝîÉ äłJ ò~ë îçäíI âáòłêí~â ~ ÖóÉêÉâëòçÄłÄ¼äK jáåÇÉåí ~ò ~åó¼ëçã ÅëáåłäK já¼í~ ãÉÖëòćäíÉãI ÉäîÉííÝâ í═äÉãK jÉêí Ýå åÉã ÝêíÉâ ÜçòòłI ~òí ãçåÇíłâK ^òí ãçåÇíłâ ãáåÇ ~ âÉííÉåK pÉããáÜÉò ëÉã ÝêíÉâI ~òí í~êíàłâK ^âłêãáí éê¼Äłäí~ãK kÉãK kÉã âÉää> kÉã âÉää í═äÉã ëÉããá Åë~âKKK Åë~âKKK ãáåí ÉÖó ëòÝé ÄşíçêÇ~ê~ÄI î~Öó î~ä~ãá Üłòáłää~íKKK Åë~â ÉòKKK Åë~â Éò î~Öóçâ Ýå çííK eçëëò~ÄÄ ëòćåÉíÉí í~êíçííI ã~àÇ ãłëâÝåí Ñçäóí~íí~W æ jáâçê ÜçòòłãÉåíÉãI ~òí ÜáííÉãI Ü~ëòåłäåá íìÇçâK pÉÖ−íÉåá ~ ãìåâłàłÄ~åI íłêë~ äÉååáK s~ä¼Ä~å ~ò äÉååáK ^ãÉÇÇáÖ ìÇî~êçäíI ~ ãłíâ~ëłÖìåâ ~ä~íí áë áäóÉåÉâÉí ã~Öó~êłòçííK Û> ëçJ â~í Ýë ëçâëòçê> eçÖó ÉÖóÉÇćä î~åI ÜçÖó ëÉåâáàÉ ëáåÅëK eçÖó î~ä~âáÝêíI ÜçÖó ãìåâłëI ëòçêJ Ö~äã~ë ÉãÄÉê Ýë î~ä~âá ëòłãłê~KKK Ýë î~ä~âáîÉä ÉÖóćííI ~âá ãá~ííKKK Ëë ãłëå~é\> jłê ãłëå~é ÉÖÝëòÉå ãłë äÉííI ãáåíÜ~ ãáåÇ~òI ~ãáí ãçåÇçííI ãáåÇ ÅëìéłåI Åë~â şÖó> ã~ëòä~Öå~âKKK fëãÝí ÉäÜ~ääÖ~íçíí ÉÖó áÇ═êÉ Ýë âáÑÉäÝ íÉâáåíÉíí ~ íłàê~K iÉłåóâçêá äłò~Ççòłë~áê~ ÖçåÇçäí îáëëò~K ^êê~ ~ ëçâ âçåîÉåÅáçåłäáë âçêäłíê~I ãÉäó åÉâáI ~âá ÝîÉâÉå łí âćäÑĞäÇá åÉîÉä═áåíÝòÉíÄÉå ëò~Ä~Ç~ÄÄ Ýë ÉãÄÉêáÄÄ äÉîÉÖ═ÄÉå ÝäíI çäó~å í▌êÜÉíÉíäÉå äÉÑçâçòłëí àÉäÉåíÉííK bÖóÉíäÉå î~ä~ãáêÉî~ä¼ âĞåóîÉí åÉã çäî~ëÜ~íçííI ëÉããá âçãçäó ëò−åÇ~J

ê~Äçí ãÉÖ åÉã åÝòÜÉíÉííI äÉÖłêí~íä~å~ÄÄ äÉłåóäÉîÉäÉáí ÑĞäÄçåíçííłâI ãáÉä═íí Üçòòł àìíçíí~âX ëÉJ Üçä Ö~êÇÉJÇ~ãÉ åÝäâćä åÉã í~êí¼òâçÇÜ~íçíí ÉÖóÉíäÉå éÉêÅáÖ ëÉI ãáåÇáÖ ═êáòíÝâI ãáåÇáÖ ÑáÖóÉäJ íÝâI ãáåÇÉå ëò~î~I ãçòÇìä~í~ ãá~íí òëÝãÄÉäí îÉäÉ ~ò ~åóà~K ˙Öó Äłåí îÉäÉ ÑĞäå═íí äÉłåó âçêłJ Ä~åI ãáåíÜ~ âáëÖóÉêÉâ äÉååÉI ~âáí Ñçäóíçåçë~å âçêÜçäåá Ýë âçãã~åÇ−êçòåá âÉääK Ëë îáëëò~ÉãäÝJ âÉòÉíí ÉÖó àÉäÉåÉíêÉI ãÉäó í~äłå äÉÖëşäóçë~ÄÄ~å ÉëÉíí ä~íÄ~ ~ââçêI ãáÇ═å ÉäÜ~íłêçòí~I ÜçÖó ÜçòòłãÉÖó ròÇó m~äáÜçòK ròëçååłê~ îłêíłâ i~Åò¼â êçâçå~áÜçò ^ÇêáÉååÉJíK ^ò ĞêÉÖ åÉîJ Éä═åÝI jçêáå âáë~ëëòçåó ÄÉíÉÖ îçäíI jáä¼íÜåÝ éÉÇáÖ ãÝÖ ëòáÉëòíłòçííK eçÖó ãÉÖ åÉ ò~î~êà~ ~ò ~åóà~ łäãłíI ~ãáÝêí ~ò ãáåÇáÖ Ü~ê~ÖìÇçííI Ýë ãÉÖÜ~ääîłåI ÜçÖó ~ âçÅëáàìâ ãłê ÄÉÑçÖî~I ~ â~éì ~ä~íí îłêI ãá êçëëò~í ëÉã ÖçåÇçäî~ äÉãÉåíI ÄÉäÉćäí Ýë ~ Åëìâçíí Üáåí¼Ä~å áå~ëë~ä ~ Ä~âçå ÉäÜ~àí~íçíí ~ò ~äáÖ Ğí éÉêÅåóáêÉ ä~â¼ i~Åò¼â å~ÖóåÝåàÝÜÉòK _çêò~ëòí¼ âĞîÉíâÉòãÝåóÉ äÉíí ÉååÉâ ~ ëòĞêåó▌ ãÉêÝëòëÝÖåÉâK ^ò ~åóà~ ~ äÉÖÄçêò~ëòí¼ÄÄ ÇçäÖçâ~í ãçåÇí~ åÉâáI ÉäîÉíÉãćäíëÝÖê═äI êçãäçííëłÖê¼äI Üłäłíä~åëłÖê¼ä Ýë ëòłò ãłë îłÇ~íI ãÉäóÉí Åë~â ~òÝêí Äìêâçäí ÄÉ åÝãáäÉÖI ãÉêí ~ äłåó~ Éä═íí ~ éêçëíáíşÅá¼í âáÑÉàÉòÉííÉå åÉã åÉîÉòÜÉííÉ ãÉÖK ^ò ~éà~ áë ÄĞãÄĞäí êÉííÉåí═ å~Öó ëòłàłî~äI ÇÉ Åëìéłå ~òÝêíI ãÉêí ~äâ~äçã îçäí êÉłK ^ââçê Ü~íłêçòí~ ÉäI ÜçÖó ÉäÑçÖ~Çà~ ròÇó m~äáíK hçãçäó ÑçÖä~äâçòłëş ÉãÄÉêåÉâ áëãÉêíÉI âá êáíâłå àĞíí ~ îłêçëÄ~ Ýë ãłë îçäí ëçâÄ~åI ãáåí ~ò ~ ëçâ äÝÜ~I ÇçêÄÝòçä¼ ÑÝêÑáK kÉã ëòÉêÉäÉã ãá~ííK ÛI åÉã> e~åÉã ëò~Ä~Çìäłëá îłÖóļäK háëò~Ä~Çìäåá ÉÄJ Ä═ä ~ ÖóÉêãÉâá ê~ÄëłÖļäK j~Ö~ ìê~ äÉååáI ÉãÄÉêá ÑĞä~Ç~íçí îłää~äåáKKK b ÖçåÇçä~íëçê îÝÖÝå ëò¼ä~äí ãÉÖ şàê~W æqìÇçãI ã~Ö~ åÉã ÝêíÉííÉI ãáÝêí ãÉåíÉã Üçòòł m~äáÜçòK ÛI åÉ í~Ö~Çà~> bòí ãáåÇáÖ ÝêÉòíÉãI Ü~ í~äłäâçòíìåâK aÉ áíí äÉÜÉíÉíäÉå îçäí ÝäåÉãK kÉã Ä−êí~ã íçîłÄÄK Ëë ~òí ÜáííÉãI ÜçÖó çíí âÉääÉâK eçÖó Üáî~íłëI ëÉÖ−íÝëK eçÖó äÝåóÉÖÉëK bäÜáííÉãK Ëë çíí ëÉã î~Öóçâ ëÉåJ âáKKK `ë~â ÝééÉå ÜçÖó ~òí çäî~ëÜ~íçâI ~ãáí ~â~êçâ Ýë ÉÖóÉÇćä ëÝíłäÜ~íçâ ~ò ÉêÇ═ÄÉåKKK> ˆëJ ãÉêá ~òí ~ îáÇÝâÉíI ~ò ^äãłë ãÉåíÝí\ dóĞåóĞê▌ ÉêÇ═â î~åå~â çííKKK æpòÉÖÝåó ^ÇÇó> ãçåÇí~ Ü~äâ~å _łäáåí Ýë ãÉÖÑçÖí~ ~ ãÉääÉííÉ ÑÉâî═ âÉòÉíK i~ëë~å ëáJ ãçÖ~íí~ ~ ÜçëëòşI Ü~àäÝâçåó ìàà~â~íI ~ éìÜ~ íÉåóÝêíI ~ ëáã~ Åëìâä¼íK ^ÇêáÉååÉ åÉã îçåí~ îáëëò~ ~ âÉòÝíK _áò~âçÇî~ Ü~Öóí~ åłä~K q~äłå à¼äÉëÉííI ãÉÖåóìÖí~í¼ îçäíI ãáåí ãáâçê ~ âáëÖóÉJ êÉâI Ü~ ãÉÖćíĞííÉ ã~ÖłíI ÉäÑÉäÉÇá ~ ÑłàÇ~äãłíI ÜçÖóÜ~ Åáê¼Ö~íàłâK líí ã~ê~Çí ~ âÝò ~ ÑÝêÑá âÉòÉá âĞòĞíí Ýë ═ íçîłÄÄ ÄÉëòÝäíW æËë îáëëò~ âÉää ãÉååÉãI ãÝÖ Ü~ ÉääÉåí áë ãçåÇÜ~íåÝâKKK ~òçâå~âI ÇÉ ~ ã~ã~ íìÇà~I ÜçÖó îáëëò~Ü−îí~âK kÉã îçäå~ ã~ê~Çłëçã áíí> mÉÇáÖ áíí çäó~å à¼K fíí ~ äÉłåóçââ~ä ÉäÑÉäÉàíÉãI ãáJ äóÉå Äçêò~ëòí¼~å ÉÖóÉÇćä î~Öóçâ> ^ò ìíçäë¼ ëò¼â~í ãłê ã~àÇåÉã ëşÖî~ ãçåÇí~ Ýë ÉäÜ~ääÖ~íçííK ^ ãÉëëòáëÝÖÄÉ åÝòÉíí îłäíçò~íä~åìäK kÉã Ñ~â~Çí ë−êî~I ÇÉ íłÖê~ åó−äí å~Öó ëòÉãÉáí âĞååóÉâ òçãłåÅ~ îçåí~ ÄÉX ~ ëòÉãéáääłá ë▌ê▌ ëĞîÝåóÝí ~òçåÄ~å åÉã äÝéíÝâ łíK jçëí _łäáåí âÉòÇÉíí ÄÉëòÝäåáK jÉäÉÖ êçâçåëòÉåîîÉäI å~ÖóJå~Öó ëòÉêÉíÉííÉäK bäãçåÇí~I ãáJ äóÉå âáîłä¼å~â í~êíà~I ãáäóÉå ÉÖóÉíäÉååÉâK bäãçåÇí~I ãá ãáåÇÉåí ÖçåÇçäí ê¼ä~ ãáåÇáÖI ãÉåóJ åóáêÉ ÄÉÅëćäíÉ ãłê äÉłåóâçêłÄ~åI ãáäóÉå ãłëI ãłë> pÉåâáÜÉò ëÉã Ü~ëçåä¼å~â í~êíçíí~I Ýë ÉÇJ ÇáÖ ëçÜ~ Éä ëÉã ÖçåÇçäí ÝêòÝëÉâ íçäçåÖí~â ÑĞä ~ò ĞåíìÇ~íłÄ~I âĞîÉíÉäíÉâ ëò¼íI ëçâJëçâ ÝÇÉë Ýë ê~àçåÖ¼ ëò¼íI ãÉäóÉâ íçî~ëòłääí~â É éÉêÅÄÉå ÑĞäÑ~â~Ǽ áåÇìä~íå~â ܼÇçä¼ Ü−êåĞâÉáâÝåíK pçâł ÄÉëòÝäí −ÖóK ^ âÉòÉá ~ ëò~î~â êáíãìëłî~ä ëáãçÖ~ííłâ ~ å═ âÉòÝí Ýë ä~ëë~åâáåí ~â~ê~íłå â−îćä ÉäáåÇìäí~â ~ ãÉòíÉäÉå â~êçå ÑĞä ~ âĞåóĞâáÖI Ýë şàê~ îáëëò~ ~ò ìàà~â ÜÉÖóÝáÖK bäë═ÄÄÉå Åë~â ~ ༠Ä~êłí ÄÉJ ëòÝäí _łäáåíļäI ~ îáÖ~ëòí~ä¼I ~ ãÉÖÝêí═I ÇÉ íłå ~åå~â ~ îáêłÖëòáêçã Ä═êåÉâ ~ ëáã~ëłÖ~I ~ò ÉäJ ä~åâ~Çí îáëëò~Ü~àä¼ ìàà~â é~ëëò−î ÉåÖÉÇÝâÉåóëÝÖÉ ãá~ííI î~Öó ãÉêí áíí Ýë ãçëí Ñçêãłí Ýë âáÑÉJ àÉòÝëí åóÉêíI ~ãá ÉÇÇáÖ áëãÉêÉíäÉåćä åĞîÉâÉÇÉíí ~ ëò−îÝÄÉåI ~ ëò~î~á ãłê åÉã ~ Ä~êłíëłÖ ëò~J î~á ÅëìéłåI ~ âÉòÉá ãłê íĞÄÄÝ åÉã Åë~â Åëáää~é−í¼ âÉòÉâK wëçäçòëãłò¼ ãçåÇ~í~á âĞòÝ ãáåíÜ~

éçåíçí íÉååÉ çäóâçêI ãÉÖJãÉÖÅë¼âçäí~ ~ å═ ìàà~áí áííJçííI ~ Ü~àäÝâçåó íÉåóÉêÝíI ~ Ü▌îĞë Åëìâä¼àłíI Ýë ä~ëë~åâÝåí ~ò ~àâ~á ÑĞäÅëşëòí~â ~ ãÝÖ ãáåÇáÖ ~â~ê~íä~å â~êçåK jłê ëòÉêÉäÉãê═ä ÄÉëòÝäíI ~òìíłå îłÖóê¼äI ~òìíłå âĞîÉíÉäÝëê═äI ãłê Éäí▌åí ~ Ä~êłíëłÖ ÉÖÝJ ëòÉå Ýë Åë~â ~ ëòÉåîÉÇÝäó ÄÉëòÝäíI ~ò ~ëëòçåó ëòÝéëÝÖÝê═äI ~àâ~áå~â îáëëò~Ü~àä¼ −îÝê═äI Ü~àłJ å~â äçÄçÖ¼ ═êćäÉíÝê═äI ~ Ä═êÝê═äI ~ åó~âłê¼äI Ü~äłäê¼ä Ýë íÉäàÉëćäÝëê═äKKK młê éÉêÅ îçäíJÉ ÉòI î~Öó ëçâJëçâ áÇ═\ bÖóáâćâ ëÉã íìÇí~K ^ÇêáÉååÉ ãçòÇìä~íä~å Ü~ääÖ~íçííK e~ääÖ~íí~ íłåI åÉã ~ ëò~î~â~íI ÇÉ ~ òÉåÝàćâÉíK jáâçê ~òçåÄ~å âĞåóĞâÝåÉâ Ü~àäłëłÄ~å Üçëëò~ÄÄ~å í~é~Çí ãÉÖ ~ ÑÝêÑá ëòłà~I ÜáêíÉäÉå ÑĞäJ ÉëòãÝäíK bäêłåíçíí~ ~ â~êàłí Ýë ÑĞäìÖêçííK æ ełí ã~Ö~ áë\ KKK j~Ö~ áëKKK> j~Ö~ áë Åë~â ~òÝêíKKK ~òÝêí> j~Ö~ áë ~òÝêí> ełí ëÉåâáã ëáåÅë> pÉåâáã> pÉåâáã> dó▌äĞä═ ëòÉããÉä åÝòÉíí êÉłI ãÉêÉî í~êíłëÄ~å âáÉÖóÉåÉëÉÇîÉ Ýë ÉäáåÇìäí îáëëò~ ~ Üłò ÑÉäÝK ækÝòòÉI ^ÇÇóI åÝòòÉKKK Ýë ÄçÅëłëëçå ãÉÖKKK aÉ ~ å═ Åë~â ãÉåí ÑĞäÉãÉäí łää~äI âĞåóĞêíÉäÉå Ç~ÅÅ~äK sÝÖćä åÝãłå ãÉåíÉâ ÉÖóãłë ãÉäJ äÉííK jÝÖ ~òå~é ÇÝäìíłå ^ÄłÇó Ü~ò~áåÇìäíK eçëëò~ë~å ÄşÅëşòçíí ~ Üłòá~âí¼äK sÝÖáÖé~êçäłòí~ ~ jáä¼íÜ é~éłíI ~ äÉłåóçâ~íI wçäíłåâłíI ãÝÖ ~ Ñê~åÅá~ îÝåâáë~ëëòçåóí áëK pòÉêÉíÉíí îçäå~ ~äâ~äã~í í~äłäåáI ÜçÖó ^ÇêáÉååÉJåÉä åÝÜłåó ëò¼í îłäíëçåK _çÅëłå~íâÝê═ ëòÉããÉä â−ëÝêíÉ ═í ÑçäóíçåI ÇÉ ~ò âáíÝêí Éä═äÉI Ýë ãáâçê ãÝäó ~äłò~íJ í~ä ãÉÖÜ~àíçíí~ ã~ÖłíI Ñ~Öóçë~å ~Ççíí âÉòÉí åÉâá Ýë ~òçåå~ä ÉäÑçêÇìäí í═äÉK sáëëò~éáää~åíçííI ãáâçê ~ Üáåí¼à~ ÉäáåÇìäíK gìÇáíÜ Ýë j~êÖáí ~ îÉê~åÇłê¼ä áåíÉÖÉííÉâ ÄşÅëşíK ^ÇêáÉååÉ åÉã îçäí îÉäĞâI íłå îáëëò~ãÉåí ~ ÜłòÄ~K iÉÜ~àíî~ ~ âÉêíÉåI äÉ ~ ã~àçêâ~éì ãÉääÉííI äÉ ~ ãÉêÉÇÉâ â~éí~í¼åI Ýë âá ~ í¼é~êíá şíê~I Üçä íÉÖå~é çäó~å ÄçäÇçÖ î−ÖëłÖÖ~ä ÝêâÉòÉíí áÇÉI ~ ëò−îÉ çíí ÇçÄçÖçíí ~ íçêâłÄ~åK ˙Öó ÝêÉòíÉI ĞêĞâêÉ ÉäîÉëòíÉííÉ jáä¼íÜ ^ÇêáÉååÉJíK

ffK oËpw fK dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ å~Öóçå ÄìòÖ¼å ÇçäÖçòçííI ãá¼í~ îáëëò~íÝêí ~ÄÄ~ ~ âÝíëòçÄłë Äşíçêçòçíí âáë ä~âłëÄ~I ãÉäóÉí ëòłãłê~ ãÝÖ ~ Öółãà~I ~ k~ê~åÅëçë? îÉíí îçäí âá ~äÄÝêäÉíÄÉI ãáâçê ═ ~ âçäçòëîłêá ÉÖóÉíÉãÉí ~ éÉëíáîÉä ÅëÉêÝäíÉ ÑĞäI ãçëí åÉÖóÉÇÑÝä ÝîÉK pòÉêÝåó âáë ä~âłëW âÝí~Ää~J âçë å~éé~äáI ãÉäó ~ jşòÉìãJâÉêíêÉ åÝò Ýë ÉÖó ëĞíÝí Üłä¼ëòçÄłÅëâ~ ~ò ìÇî~êê~K ^ Äşíçê ~ã~ò ¼Åëâ~ Ýë çäÅë¼Ñ~àí~JÑÝäÉI ãÉäó ~ò áäóÉå âćäĞåÄÉàłê~í? ~ä~íí ÜáêÇÉíÉíí ä~âłëçâ~í àÉääÉãòáK ^ Ñ═ íłêÖó ~ ëòçÄłÄ~å ~ò ~ò ~ÖóçåÑłê~ëòíçíí Ç−îłåóI ãÉäóåÉâ łäéÉêòë~ ãáåíłàş ÄÉÜşòłëłÄ~ çäó~å ÅëĞâĞåóĞëÉå ÄÉäÉÑÝëòâÉäá ã~Öłí ~ éçêK bÖóÉíäÉå îÝåÜÉÇí â~êçëëòÝâI âÝí åłÇÑçå~íş íçåÉíí Ýë ÉÖó Ñä~ÇÉêÉòÉíí Ñá¼âçë â~ëòíÉåK ^ éáëòâçëëòćêâÝêÉ ÑÉëíÉíí Ñ~ä~âçå âÝí Üçëëòş âÝéI âÝí j~êÖáí~óJêÉéêçÇìâÅá¼W ^ò ÉääÉåłääJ Ü~í~íä~å? Ýë ~ cÝäíÝâÉåóëÝÖ?I ãÉäóÉâÉå UMJ~ë ÝîÉâÄÉäá ëò▌â å~ÇêłÖçë ÖáÖÉêäáâ ëòÝÇ−íÉåÉâ íìêJ å▌êĞë äÉłåóçâ~íK ^ òçåÖçêłå â−îćäI ãÉäó ~ ÑÝä ëòçÄłí ÄÉíĞäíáI Åë~â Üłêçã ëòÉãÝäóÉë íłêÖóK bÖó ëò−åÉòÉíí ÑÝåóâÝé êłãłòî~I ãÉäó iłëòä¼ ~éàłí łÄêłòçäà~ Ç−ëòã~Öó~êÄ~åI ãáåí áÑàş éłäÅłë ìê~í ~ DSTJá âçêçåłòłëçå Éòí ãçëí Üçòí~ Éä hçòłêÇê¼ä Ýë ÉÖó Üçëëòş éìëâ~â~òÉíí~I Ñáåçã Ä═êÄ═äI ~ Ñá¼âçë â~ëòíÉåÉåK bÖó ê~àòíłÄä~ łää Ä~âçâçå ~ò ~Ää~âãÝäóÉÇÝëÄÉåI ãÉäó −ê¼~ëòí~äâÝåí ëòçäÖłäK iłëòä¼ ãÉÖÑçÖ~Çí~ ^ÄłÇó í~åłÅëłíK e~ääÖ~íçíí êÉłI ãÉêí íìÇí~I ÜçÖó ãÉÖÝêíá ═í Ýë î~ä¼Ä~å ëòÉêÉíáK ^ã~ słëłêÜÉäóí íĞäíĞíí å~éçå Ýë şíâĞòÄÉå ~ îçå~íçåI ã−Ö j~êçëäìÇ~ëçå âáëòłääíI _łJ äáåí ~òí ã~Öó~êłòí~I ÜçÖó êÉåÇÉòåá âÉää ~ò ~ǼëëłÖ~áíI Ýë Ü~ ~ òÉåÉá éłäółí îłä~ëòíçíí~I ~ãáí å~J Öóçå ÜÉäóÉëÉäíI åÉâá âÉää ÑÉâćÇåá ~ ãìåâłå~âK bòí éÉÇáÖ Åë~â şÖó äÉÜÉíI Ü~ ༠áÇÉáÖ Éäòłêâ¼òáâ ~ å~ÖóîáäłÖá ÝäÉíí═ä Ýë ÉÖÝëòÉå ~åå~â ëòÉåíÉäá ã~ÖłíI ÜçÖó ìíçäÝêàÉ ~òçâ~í ~ åĞîÉåÇÝâÉâÉíI âáâ ~ âĞòÝéáëâçäłÄ¼ä ~òçåå~ä ãÉåíÉâ ~ òÉåÉ~â~ÇÝãáłê~K c═äÉÖ Éò ~ò ìí¼ÄÄá Ýêî Ü~íçíí iłëòä¼ê~I ãÉêí å~Öóçå ~ãÄáÅá¼òìë îçäíK háëÉÄÄ äÉååáI ãáåí ãłëI ÜłíêłÄÄ łää~åáI ÜłíêłÄÄI ~ ãłëçÇáâ ëçêÄ~åI í▌êÜÉíÉíäÉå îçäí ëòłãłê~K młê ÜÉíÉí ~òò~ä íĞäíĞíí bêÇÝäóÄÉåI ÜçÖó éÝåòí ëòÉêÉòòÉåK jáîÉä éÉÇáÖ ÉÖóâçêá Öółãà~I dóÉJ ê═ÑÑó pò~åáëòä¼ ëÉããáâÝéé ëÉã ÉåÖÉÇÉíí ~ò łääłëéçåíàłÄ¼ä ~ò ÉêÇ═îłÖ~íłë ÇçäÖłÄ~åI Ýë ═ ëáÉJ íÉíí îáëëò~ _ìÇ~éÉëíêÉI ÜçÖó ÄÉáê~íâçòòÝâI ~íó~á ĞêĞâëÝÖÝíI ~òí ~ pò~ãçë ãÉåíá Äáêíçâçí íÉêÜÉäJ íÉ ãÉÖK s~ä~ãáîÉä å~ÖóçÄÄ ĞëëòÉÖÉí îÉíí ÑĞä êÉłI ãáåí ~ãáîÉä ~ò ìòëçêłëçâå~â í~êíçòçííI Ü~ÇÇ äÉÖóÉå åÝÜłåó ÉòÉê âçêçåłà~ êÉòÉêîłÄ~åI ÜçÖó ÖçåÇ åÝäâćä ÝäÜÉëëÉå ÉÖó áÇÉáÖK kÉ âÉääàÉå ãáåÇáÖ ~ Ö~òÇ~íáëòíåÉâ Ñáêâłäåá éÝåòÝêí> _ìÇ~éÉëíêÉ ÝêîÉI åÉã ÝêíÉë−íÉíí ëÉåâáí ëÉã ãÝÖ ~ hçääçåáÅÜ Ýë pòÉåíJdóĞêÖóá êçâçå~áí ëÉãK ^ â~ëòáå¼Ä~ Üçîł ~ í~î~ëòçå îÉííÝâ ÑĞä ëÉã ãÉåí ÉÖóëòÉê ëÉãI åÉÜçÖó Ü−êÉ âÉäàÉåI ÜçÖó ~ îłêçëçå î~åK k~éé~ä ~ò Éä═~Çłëçâê~ àłêíI âáë âçÅëãłâÄ~å ÉîÉííI ÉëíÉ çäóâçê ëò−åÜłòÄ~I Ü~åÖîÉêëÉåóêÉI ÇÉ Åë~âáë â~êò~íê~I Üçä ĞëãÉê═ëĞâ åÉã ÑÉÇÉòÜÉííÝâ ÑĞäK jáåÇÉå ëò~Ä~Ç áÇÉàÝí òçåÖçê~Öó~âçêä~íí~ä Ýë í~åìäłëë~ä íĞäíĞííÉK kÝãÉäóâçê ãłê Ü~àå~ä Éä═íí ÑĞäâÉäí Ýë âáëÝíłäí ~ò ~äë¼ aìå~Jé~êíê~I î~Öó ~ ãÝÖ ~äáÖ Ýéćä═ iłÖóãłåóçëê~ Ýë ~ dÉäJ äÝêíÜÉÖó ëòáâäłë çäÇ~ä~áÄ~I Ýë ãáåíÜçÖó åłä~ ãáåÇÉå ëòÉãäÝäÉí ~ âÝéòÉäÉíÝÄÉå ãìòëáâłí îłäíçíí âáI ~ ÖóćãĞäÅëJ Ýë òĞäÇëÝÖîłëłê ò~à~I îáää~ãçëçâ ÇĞêÖÝëÉ Ýë ÅëáäáåÖÉäÝëÉI Ü~à¼ëòáêÝåÉâ ÄşÖłë~ òÉåÝîÝ äÉííX ÑìêÅë~I şàëòÉê▌I âáëëÝ î~Ç Ýë â~çíáâìë íÝãłââłI ãÉäóÉâÄ═ä òçåÖçê~Ç~ê~Ä âÉäÉíâÉJ òÉííK

jÝÖ ëòÝéÉâ îçäí~â ÉòÉâ ~ êÉÖÖÉäÉâI ëòÝéÉâ ~ò ÉëíÝâ áëK kÝÜ~ î~Åëçê~ ìíłå Ü~ò~íÝêîÉI ãáJ Éä═íí äÉÑÉâćÇí ~òò~ä ~ ÑÉÖóÉäãÉò═ ÖçåÇçä~íí~äI ÜçÖó ãłëå~éê~ Ñêáëë Ýë ãìåâ~âÝéÉë äÉÖóÉåI âáJ âĞåóĞâĞäí ~ò ~Ää~âłå ~ jşòÉìãJâÉêíêÉK oáíâłå íÉííÉI ãÉêí íìÇí~I ÜçÖó áäóÉåâçê ÉëòÝÄÉ àìí ~ò ~ ëçââ~ä âĞååóÉÄÄI ëçââ~ä äÝÜłÄÄI ÇÉ âÉääÉãÉëÉÄÄ ÝäÉíI ãÉäóÉí àçÖłëò âçêłÄ~å Ñçäóí~íçíí ÉÇÇáÖK Ëë ÉëòÝÄÉ àìíçííI ãáäóÉå ëòÝé îçäå~ Ñ~äìå äÉååáK kÉã bêÇÝäóÄÉåK kÉã pò~ãçëâçòłêÇçåI ~ÄJ Ä~å ~ âáë â~ëíÝäóÄ~åI ãÉäóÉí ~ò ~íóà~ Ýé−íÉííI ÇÉ ëçëÉã ÑÉàÉòÉíí ÄÉK bò iłëòä¼ ëòłãłê~ ãáí ëÉã àÉäÉåíÉííK háëÖóÉêãÉâ ÝîÉáêÉI ãÉäóÉâÉí çíí íĞäíĞííI ~äáÖ ÉãäÝâÉòÉííK kÉãI åÉã bêÇÝäóÄÉå> e~J åÉã çÇ~íşäI kóáíê~ ãÉÖóÝÄÉåI ~ pòÉåíJdóĞêÖóáÉâåÝäK `ìâçêêÝé~íłÄäłå ÑçÖçäóê~ î~ÇłëòåáI î~ÇÇáëòå¼í äÉëåá ~ âáëâłêéłíá ÉêÇ═âÄÉåX Ýë ãÝÖ áåâłÄÄ páãçåîłëłêçå äÉååáI sÉëòéêÝãÄÉåK lííI çíí ëòÝé îçäå~ äÉååá> k~Öóçâ~í äçî~Öçäåá ~ ä~åâłë ÇçãÄçâçå ~ hçääçåáÅÜ Ñáşââ~äI áÖÉåI Ýë häłêłî~ä> qÉåáëòÉòåá ÉÖÝëò ÇÝäìíłåçâ~í Ýë ÉëíÉ çíí ~ ÜçëëòşI ëĞíÝí òÉåÉíÉêÉãÄÉå òçåÖçJ êłòåá åÉâáI åÉâá àłíëò~åá Üçëëò~ë Ñ~åíłòáłâ~íI ãÉäóÉâÉí çäó~å ëò¼íä~å íìÇçíí Ü~ääÖ~íåá íłÖê~ åó−äí ëòÉãÉââÉäKKK fÖÉå ëòÝé îçäå~ Éò> k~Öóçå ëòÝé> fäóÉåâçê ÉëíÉI ÉÖóÉÇćä ~ò ~Ää~âÄ~åI ÉäÑçÖí~ ~ îłÖóI ÜçÖó çÇ~ìí~òòçåK eáëòÉå Åë~â éłê ¼ê~á şí> jáí íÉëò ~òI Ü~ ÉÖóJâÝí å~éê~ ãÉÖó Åë~âI Ü~ ÉÖóJâÝí å~éçí ãìä~ëòí> _ÉÜçòò~ êĞÖíĞåI ~ãáåí îáëëò~àĞííX ÑĞä áë ÑêáëëćäåÉI àçÄÄ~å ÇçäÖçòå~ ìíłå~K jáåÉâ Éò ~ ê~ÄëłÖ\ açäÖçòåáI ÜçÖóåÉ> aÉ ãáÝêí Éò ~ò ÉêÉãáí~ ÝäÉí\ ÏÖó ÄÉëòÝäí ~ò ~ ÅëłÄ−í¼I ~âá ãáåÇÉåâáÄÉå ÝäI âćäĞåĞëÉå Ñá~í~äÉãÄÉêJ ÄÉåI âá Éä═íí ~ò ÝäÉí îÝÖíÉäÉååÉâ äłíëòáâK bÇÇáÖ åÉã Ü~ääÖ~íçíí ~ ÅëłÄ−í¼ ëò~îłê~K bÇÇáÖ âáí~êíçíí ~ ãìåâłà~ ãÉääÉííK e~ àÉäÉåíâÉòíÉâ áë ÉòÉâ ~ ÖçåÇçä~íçâI ÉäÜÉëëÉÖÉííÉ ═âÉíK bäI ãÉêí íìÇí~I Ü~ Åëìéłå ÉÖóëòÉê ÉäÉåÖÉÇá ã~ÖłíI åÉã äÉëò ÉêÉàÉ îáëëò~íÝêåá êĞÖíĞåI åÉã äÉëò ÉêÉàÉ ÉääÉåíłää~åá ãáåÇ~åå~âI ~ãá ═í çÇ~ îçåòçíí~X Ýë Ü~ îáëëò~ áë àĞåI åÉã íìÇåł ã~Öłí şÖó ÑÉÖóÉäãÉòåá íĞÄÄÝI ãáåí ãçëíK bòÝêí ~ò ìí¼ÄÄá ÉëíÝâÉå ãłê åÉã áë åóáíçíí~ âá ~ò ~Ää~âçíI ÜçÖó åÉ ÖçåÇçäàçå ÉòÉâêÉK ^òí ãçåÇí~ ã~Öłå~âW ÜáÇÉÖ î~åI ãłê åçîÉãÄÉê> kłíÜłí ÑçÖëò â~éåá> ãÉêí ~ò ÉãÄÉê ãÝÖ ĞåJ ã~Öłî~ä áë ê~î~ëòâçÇáâ åÝÜ~K G bòÉå ~ î~ëłêå~éçå áë ãłê ÇÝäí═ä ~äâçåó~íáÖ ÇçäÖçòçííI íÉäàÉëÉå ÉäãÉêćäîÉ ~ ãìåâłàłÄ~K jłê ëĞíÝíÉÇÉíí âáëëÝI ÇÉ áíí ~ò ~Ää~â Éä═íí ~ ê~àòíłÄäłåłä ãÝÖ äłí î~ä~ãÉååóáêÉK ^ò Éä═ëòçÄłÄ~å ÅëĞåÖÉíÝëK Ëë áëãÝí Ýë Üçëëò~ë~åK kÝÖóëòÉêK ˆíëòĞêK sÝÖćä iłëòä¼ ÄçëëòşJ ë~å âÝä ÑĞäI âáãÉÖó Ýë ~àí¼í åóáíK ^ hçääçåáÅÜ Ñáşâ âĞòćä âÉíí═I mÝíÉê Ýë jáâä¼ëI î~Öóáë káâáI êçåí~å~â ~ò Éä═ëòçÄłÄ~K æełí áíí î~Öó\ oÝÖ¼í~> fíí Äìàâłäëò> jáâçê àĞííÝä>\ ełÜł> ełí ãÉÖÅë−éíćåâ> áäóÉåÉJ âÉí âáłäí~å~â à¼âÉÇî▌Éå é~êçäłòî~ Ýë îłääîÉêÉÖÉíîÉI ãáâĞòÄÉå ÇçÄçÖ¼ äÝéíÉââÉä Éä═êÉíĞêåÉâI ÄÉ ~ ëòçÄłÄ~ Ýë äÉćäåÉâ ~êê~ ~ ëçâ~í Ñłê~ëòíçíí Ç−îłåóê~I ãÉäó ~ éÉëíá Äşíçêçòçíí ëòçÄłå~â çäó~å àÉääÉÖòÉíÉë í~êíçòÝâ~ ãáåÇáÖK ˙àÇçå~íşà ~åÖçä êìÜłáâI à¼ä łéçäí Ü~àìâI ÉäÉÖłåë âćääÉãćâ ãáäóÉå ÉääÉåíÝíÄÉå î~å ÉòòÉä ~ â~å~éÝî~äI ÉòòÉä ~ò ÉÖÝëò ëòçÄłî~äK iłëòä¼ ĞêćäíI ÜçÖó ãłê ëĞíÝí î~å áíí Ýë åÉã äłíÜ~íàłâ Éòí ~ êçåÇ~ ä~âłëíK jçëí şàê~ ÉäÜ~íłêçòí~I ÜçÖó ÉäâĞäíĞòáâ áååÉåI Äşíçêçâ~í Üçò~í Ü~òìäê¼ä Ýë çäó~å ëòłääłëí ëòÉêÉòI ÜçÖó åÉ ëòÝÖóÉåâÉòòÝâI Ü~ î~ä~âá ~ éÉëíá êçâçå~á âĞòćä îÝäÉíäÉåćä ãÉÖäłíçÖ~íJ à~K mÉÇáÖ çâ åÝäâćä ëòÝÖóÉåâÉòÉíí ÉòÉâ ãá~ííK ^ò ìåçâ~íÉëíîÝêÉáI âáâ ~ hçääçåáÅÜJé~äçíłÄ~å ä~âí~âI âáëëÝ ¼ëÇá äÉÖÝåóä~âłë~áâÄ~åI ãáí ëÉã íĞê═ÇíÉâ áäóÉååÉäI ~ååóáê~ Üçòòł äÝîÝå ëòçâî~ äìñìëçë Äşíçêò~íìâÜçòI ÜçÖó ãłë ä~âłëçâ âćäĞåÄëÝÖÉáí ÝëòêÉ ëÉã îÉííÝâK æe~ää~íä~åI ÜçÖó íÉ áíí î~Öó Ýë ãá ĞëëòÉîáëëò~ ëćêÖĞåóĞòíćåâ åÉâÉÇ çÇ~ bêÇÝäóÄÉ> ãçåJ Ççíí~ mÝíÉêI ~ò áÇ═ëÉÄÄáâ hçääçåáÅÜ ÑáşI âĞîÝêÉëI å~Öóçå ëò═âÉ áÑàşK ┼ ÝÇÉëíÉëíîÝêÉ häłêłå~â ~ qê~ìíÉåÄ~ÅÜ ëòćäÉíÝë▌ Éäë═ ~ëëòçåóí¼äI ÇÉ íÉäàÉëÉå ~ò ~éàłê~ ćíĞííI ã−Ö ÑÝäíÉëíîÝêÉI káâáI ~ååóáê~ dóÉê═ÑÑóJí−éìëI ÜçÖó iłëòä¼ ĞÅÅëÝåÉâ ÜáííÉ îçäå~ ~ò ÉãJ ÄÉêK

æ^ â~ëòáå¼Ä~å ëÉã íìÇí~â ê¼ä~ÇK _łäáåíå~â áë ëćêÖĞåóĞòíćåâK ┼ áë Åë~â ~ååóáí ÑÉäÉäíI ÜçÖó Éäìí~òíłäK jáÅëçÇ~ íáíâçä¼òłë Éò\ jáÝêí>\ já Äşàí ÄÉäÝÇ>\ ærÖóÉ>\ Ëå ãçåÇí~ãI ÜçÖó åÝòòćâ ãÉÖI åáåÅëJÉ ãÉÖÑÉâćîÉ ~ âçíçêÝâàłÄ~å> åÉîÉíÉíí káâáK ┼ ëòÉêÉííÉ ÑáíçÖí~íåáI ÜçÖó ã~Öó~ê î~ÇłëòåóÉäîÉí íìÇI ã−Ö ~ Åë~äłÇà~ íĞÄÄá í~Öà~á Åë~â åÝãÉí t~äÇã~ååëJpéê~ÅÜÉJí ÄÉëòÝäíÉâK æbê═ëÉå í~åìäçâK ^òÝêí òłêâ¼òí~ã ÉäK æbÜ ãáí> ^ îáòëÖłå ~ò ÉãÄÉê şÖóáë łíàìí î~ä~ÜçÖó> hćäĞåÄÉå áëI Éò åÉã çâI ÜçÖó ãáåâÉí áäóÉå âçãáëò~å âĞííçäà?> ãçåÇí~ ~åÖçäçë~å mÝíÉêKKK k~I ÇÉ ãáîÉä ãÉÖÅë−éíćåâI Üłí êĞÖíĞå łí~ÇçãI ~ãáÝêí âÉêÉëíćåâK ^ ÑłÅłåî~Çłëò~í åłäìåâ ãłÜçò ÉÖó ÜÝíêÉI OMJłå âÉòÇ═ÇáâK OMJłå ÉëíÉ ÖóćäÉâÉòÝëK ełêçã å~éI ãáåí êÉåÇÉëÉåK lâîÉíäÉå Éä âÉää àĞååĞÇK iłëòä¼ ëò~Ä~ÇâçòçííK ^ òÉåÉ~â~ÇÝãáłå åÉã ãìä~ëòíÜ~í Ýë ìÖó~å~òçâ~í ~ò ÝêîÉâÉí áëãÝJ íÉäíÉ ãçëí ═I ãÉäóÉâÉí _łäáåí Ü~ëòåłäí îçäí îÉäÉ ëòÉãÄÉåK eçëëò~ë~å í~Öä~äí~K ^ hçääçåáÅÜçâê~ ãáåÇÉò åÉã Ü~íçííK ^ò ═ ÖçåÇçäâçòłëìâÄ~å òÉåÉí~åìäãłåóçâI ÇÉ ~âłê ãłë í~åìäãłåó áë ãÉääÝâÉë ÇçäçÖK hÉää ~ò áëI ÜçÖóåÉ> fÇ═íĞäíÝëåÉâ áë à¼K aÉ Üłí ÉÖó ÑłÅłåî~ÇJ łëò~í> Ëë áäóÉå éê−ã~ ÑłÅłåî~Çłëò~í> Ëë éäłåÉ Åë~â Üłêçã å~é Ýë ═ åÉã ~â~ê àĞååá> bò ÉÖÝJ ëòÉå ÝêíÜÉíÉíäÉååÉâ í▌åí ÑĞäK káâá ãÉÖ áë ÉêÉëòíÉííÉ ~ò ÉÖóÉíäÉå ÉäÑçÖ~ÇÜ~í¼ ã~Öó~êłò~íçíW _áòíçë~å î~ä~ãá Ççåå~ î~å ÉãĞÖĞíí> kÉ í~Ö~ÇÇ> ËÖó ÜÝí ~ä~íí şÖóáë âáëò~ÖäłëëòìâI ÜçÖó âáJ ÅëçÇ~> æbä âÉää àĞååĞÇ> bÖÝëòÉå äÉÜÉíÉíäÉåI ÜçÖó Éäã~ê~ÇàK ^ é~é~ áë å~Öóçå êçëëò åÝîÉå îÉååÝI Ü~ ÅëÉêÄÉåÜ~ÖóçÇ ãçëíI ~ååłä áë áåâłÄÄI ãÉêí ~ò áÇÉá é~êłÇÝë îÉåÇÝÖÉâ áëòçåóş m~íòÉê?JÉâ Ýë ~ò ĞÅëÝãI iìáâ~I ãÉÖ pòÉåíJdóĞêÖóá q¼åáI ãáåí íìÇçÇI ãłê lñÑçêÇÄ~å î~åå~âK ^òçâ áë ÜáJ łåóçòå~âK _łäáåí àĞåI ÇÉ ═ áë âĞòÉéÉëX à¼â Åë~â ãá î~Öóìåâ Ýë ^åí~ä ÄłÅëáK jłêéÉÇáÖI Ü~ åÉã ÖçåÇçëâçÇìåâ ãÉÖÄ−òÜ~í¼ éìëâłëçâê¼äI ~ píêÉÅâÉ? åóçãçêìäí äÉëò> Ëë Éò Äçêò~ëòí¼ Ää~ã~K hÝíÉòÉê â~â~ëí âá âÉää ä═åá> iÉÜÉíÉíäÉå> bÖÝëòÉå äÉÜÉíÉíäÉåI ÜçÖó Éäã~ê~Çà> pçâł Äáòí~ííłâI ëçâł ÝêîÉäíÉâI ÜçÖó Éò åÉã Ä~êłíëłÖK bò åÉã êçâçåá~ë îáëÉäâÉÇÝë> Ëë ÜçÖóW êĞÖíĞå ãÝÖ ~ò ìíçäë¼ å~é ÉëíÝàÝå ãÉÜÉíëò ~ ÑÉåÝÄÉ> sÝÖćä iłëòä¼ ÉåÖÉÇÉííI ÇÉ Ü~åÖëşäóçòí~I ÜçÖó ~ Üłêçã å~éçå íşä ÉÖó éÉêÅáÖ ëÉã ã~ê~ÇJ Ü~íK _şÅëşòłëâçê áëãÝí ÅëłÄ−íÖ~ííłâK gĞààĞåI íĞäíëÉ ~ò ÉëíÝí îÉäćâK ^ò lêÑÉìãÄ~ ãÉååÉâK háJ í▌å═ ëòłãçâ> q~äłå åáåÅë éÝåòÉÇ\ s~å åłä~ã> jÉÖîłÖí~ã ~ é~éłíK s~å çíí âÝí îĞêĞë Ü~àş páëíÉêë? íìÇçÇ> ÖóĞåóĞê▌Éâ> k~ ÖóÉêÉ> bÄÄÉå dóÉê═ÑÑó ~òçåÄ~å Éê═ë ã~ê~ÇíK kÉãK kÉã ãÉÖó ÉäK kÉâá âçêłå âÉää âÉäåáÉ Üçäå~éK sáëëò~ćäí ~ í~åâĞåóîÝÜÉòK bê═ëÉå âçåÅÉåíêłäí~ ã~ÖłíK ^ âçåíê~éìåâí íÝíÉäÉâ ĞëëòÉÑçäóí~â ~ ëòÉãÉá Éä═ííK bò åÉã ãÉÖó ëÉÜçÖóK pò¼ê~âçòçíí îçäíI ~âłêÜçÖó ëòçê−íçíí~ áë ã~Öłí ~ í~åìäłëJ ê~K sÝÖćä ~ÄÄ~Ü~Öóí~K cĞäÖóşàíçíí~ ~ îáää~åóí Ýë ~ Ñá¼âçë â~ëòíÉåÜÉò äÝéÉííK háåóáíçíí~ ~ éìëâ~J â~òÉííłíK eçëëòşI ëáã~ Ä═êíçâI Ü~í~äã~ë ë~êçâîÝÇ═ââÉäI ~ äÉÖé~íÉåíÉÄÄ òłêê~äK hÝí å~ÖóåÝåàÝJ åÉâ âĞòĞë ~àłåÇÝâ~ ÉòI é~ò~ê ~àłåÇÝâI ãÉääóÉä ~ Üłêçã Ýî Éä═ííá â~êłÅëçåóâçê äÉéíÝâ ãÉÖK młêçë âÝí â~â~ë åÝäâćäá mìêÇóI ãÉäóÉâ ~ÖółÄ~å éáÅá ~ê~åóíłêÅëłå ~ dóÉê═ÑÑóJÅ−ãÉêI Ýë ~ íçâ ÑÉäćäÉíÝÄÉ éêÝëÉäí −êłëë~ä ~ åÉîÉI Äłê âáëëÝ ÉäÜáÄłòî~W `çìåí i~Çáëä~ë dáÉêçÑÑó?K háîÉííÉ ~ò ÉÖóáâ éìëâłíK ˆëëòÉłää−íçíí~K oçéé~åí âĞååóÉå ãÉåí ÉòI ÜáëòÉå çäó~å éêÉÅ−òá¼ë ãìåâ~I ~âłê ÉÖó ¼ê~K młêëòçê âáåóáíçíí~K sÝÖáÖâÝãäÉäí ~ íćåÇĞâä═ ÅëĞîÉâ ~ä~Öşíàłå Ýë îáëëò~Åë~ííáåíçíí~K jáäóÉå ëòÝéI íáëòí~ Ü~åÖK bäàłíëòçíí ༠áÇÉáÖ îÉäÉK sÝÖćä ëòÉêÉíÉííÉä ÜÉäóÉòíÉ îáëëò~ Ýë äÉòłêí~K ^òçå ~ò ÉëíÝå Üçëëò~ë~å ëÝíłäí ÉÖóÉÇćä ~ ÄìÇ~á åÝéíÉäÉå aìå~Jé~êíçåK G iłëòä¼ åçîÉãÄÉê NVJÝå ìí~òçíí páãçåîłëłêê~ ^ÄłÇó _łäáåíí~äI âáí ~ éçäáíáâ~á ÉëÉãÝåóÉâ éłê å~éà~ Ü−îí~â ~ Ñ═îłêçëÄ~K hÝë═ ÇÝäìíłå ÝêâÉòíÉâ ãÉÖ Üçëëòş âçÅëáâłòłë ìíłåI ãÉêí Äłê ~ â~ëíÝäó ~äáÖ îçäí í−ò âáäçãÝJ íÉêåóáêÉ ~ ÇÝäá î~ëşí łääçãłëłí¼äI ~ò şí Öó~äłò~íçë îçäíK jÝÖ êçëëò~ÄÄI ãáåí ãłëÜçä ~ îáÇÝâÉåI

ãáåíÜçÖó hçääçåáÅÜ ~ ãáåÇÉåâçêá âçêãłåóçââ~ä łää~åǼ~å ÑêçåÇ═êâĞÇĞííI ~ îłêãÉÖóÝîÉä éÉJ ÇáÖ Åë~â ~ à¼ëòłÖâçêãłåóò¼à~ şíàłå ÝêáåíâÉòÉííK ^ Üáåí¼ łíâ~åó~êçÇçíí ~ â~ëíÝäó ëòÝäÉë é~íâ¼ìÇî~êłå Ýë ãÉÖłääí âĞòÝéÉå ~ò Éä═Åë~êåçâ çëòäçéçë ÄÉàłê~íłåłäK jÉêÉî í~êíłëşI ëò¼íä~å ÅëÉäÝÇÉâ ëÉÖ−íÉííÝâ äÉ ÄìåÇłáâ~íI ã~àÇ ~ò ÉÖóáâ âÝâ Ñê~ââçë áå~ë åóçãłÄ~å łíÜ~ä~Çí~â ~ âĞåóîíłêçåI ãÉäóåÉâ âçÅâ~ ~ä~âş ãłëÑÝä ÉãÉäÉíÉë íÉêãÝí âìéçä~ ÑÉÇá ÄÉI îÝÖáÖëáÉííÉâ ~ ÜçëëòşI Ğí~Ää~âçë îĞêĞë ëò~äçåçåI Üçä häłê~ Ýë ~ Ñá~í~äëłÖ Öó▌äí ĞëëòÉ Ýë ~ âáíłêí Çìéä~ ëòłêåóş ~àí¼å łí ÄÉäÝéíÉâ ~ ë~êçâëò~äçåÄ~I Üçä ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝ ~ îÉåÇÝÖÉáí ÑçÖ~ÇJ í~K bò áë ãłëÑÝä ÉãÉäÉíÉëI ãáåí ~ ÄáÄäáçíÝâ~K aÉ áíí ~ Ñ~ä~â~í åÉã âĞåóîÉâI Ü~åÉã îáäłÖçë ëíìââ¼ ÑÉÇáK båóÜÉ ëò−åÉâW î~àëłêÖ~I Ü~äîłåóîáçä~ Ýë êÉòÉÇ~òĞäÇ ã▌ãłêîłåóI ÅëçÇłä~íçë~å íáëòí~ ÉãéáêÉ ëí−äìëI Äłê ~ å~Öó mçääłâI ~ kÉãòÉíá jşòÉìã Ýé−íÝëòÉI ~ â~ëíÝäóí Åë~â ~ Ü~êãáåÅJ ~ë ÝîÉâ îÝÖÝå ÑÉàÉòíÉ ÄÉK ^ ÜÉêÅÉÖåÝ å~Öóçå âÉÇîÉëÉå ÑçÖ~Çí~ ═âÉíK pòÝéÉå ãçëçäóÖçíí êÉłàìâ Ýë iłëòä¼å~â ãÉÖëáJ ãçÖ~íí~ ~ Ü~àłíI ãáÇ═å ~ âÉòÝêÉ Ü~àçäíK k~Öóçå êçâçåá~ë~åK jÝÖáë ÝêÉòÜÉí═ îçäí ê~àí~ ~åå~â łää~åǼ íìÇ~í~I ÜçÖó ═ å~Öóçå Éä═âÉä═ Çłã~I âáåÉâ ãáåÇÉå äÉâĞíÉäÉò═ ëò~î~ Ýë âÝòÅë¼âê~ åóşàíçíí âÉòÉ ~àłåÇÝâ Ýë âáíćåíÉíÝëK j~Öçë íÉêãÉí▌ ëòÝé ~ëëòçåó ãÝÖ ãáåÇáÖI Äłê Ä~êå~ Ü~à~ ãłê ═ëòćä Ýë ~ò ~êÅłå áííJçíí êÉòÉë ÑçäíçâI ~Üçä ÉÖóâçê çäó~å ê~ÖóçÖ¼~å ê¼òë~ëò−å▌ îçäíK ^åÖçäçë âĞåíĞëíI íÉ~JÖçïåí îáëÉäI ãÉäóJ åÉâ ÅëáéâÝá âĞòćä ~ ãÝÖ ãáåÇáÖ ÖóĞåóĞê▌ â~êà~á Ýë íÉäí åó~â~ ÑÉÜÝêäáâI ÇÉ ~ éìÜłå çãä¼ êìÜ~ Ç~Åłê~ áë åóáäîłåî~ä¼I ÜçÖó ã~Ö~ë éłåÅÝäëòÉê▌ Ñ▌ò═í îáëÉäI ~òÝêí ćä çäó~å ÉÖóÉåÉë í~êíłëÄ~åK jÉääÉííÉ àçÄÄê¼ä å~Öó âĞîÝêI í~ÖÄ~ëò~â~Çí ĞêÉÖşêK ┼ ~ò ÉÖóáâ Ñ═ îÉåÇÝÖI h~åáòë~ó Öê¼Ñ íłJ ÄçêëòÉêå~ÖóI dÉåÉê~ä ÇÉê h~î~ääÉêáÉI ~ Äçëòåá~á çââìéłÅá¼ ÉÖóáâ Ü═ëÉK oÝÖá ã~Öó~ê Åë~äłÇļä ëòłêã~òáâ ~ íłÄçêåçâK rí¼Ç~ ~åå~â ~ h~åáòë~óå~âI âá wê−åóáîÉä Éëáâ Éä pòáÖÉíîłê îÝÇÉäãÝÄÉåK ┼ëÉá Öó~âê~å ëòÉêÉéÉäåÉâ ~ íĞêĞâ ÉääÉåá Ü~êÅçâÄ~å Ýë ãáåÇÉåJ âçê íĞêÉíäÉå Ü▌ëÝÖÖÉä ëòçäÖłäàłâ ~ e~ÄëÄìêÖJÜłò~íK bòÝêí â~éí~ ~ Åë~äłÇá Å−ãÉíW mÉêéÉíììë áå hçãłêîłê?I ãÉäóåÉâ ĞêĞâäÉíÉë â~éáíłåó~á äÉííÉâK b å~Öó åÉãòÉíá ãşäí Ç~Åłê~ ~ò ĞêÉÖşê ÉäÝÖ êçëëòìä ÄÉëòÝä ã~Öó~êìäI ãÉêí ÉÖÝëò ÝäÉíÝí ~ ëÉêÉÖåÝä íĞäíĞííÉ Ýë ãáåÇáÖ åÝãÉí âĞêåóÉòÉíÄÉåK kóìÖÇ−àÄ~å î~åI ÇÉ â~íçåłë í~êíłëłÄ¼ä ãáí ëÉã ÉåÖÉÇÉíí Ýë ãçëí áë ìåáÑçêãáëí îáëÉäI ~ê~åóÖ~äJ äÝêçë ëòćêâÉ ÄäşòíI ãÉäóÉå ~ íĞãÝêÇÉâ êÉåÇàÉäÝÄ═ä Åë~â ÉÖóÉíäÉå çêǼW ~ jłêá~ qÉêÝòá~ âáëâÉJ êÉëòíàÉ ÅëáääçÖ ÑÉÜÝêÉå ~ Ü~í~äã~ë ëòćÖóÝåK ^ Üłòá~ëëòçåóí¼ä Ä~äê~I ~ ëÉäóÉãâ~å~éÝå ~ íłÄçêåçâ åÉàÉI äçãÜ~ îÝå åÝãÉí å═I âáí ãáåJ ÇÉåâá å~Öóçå ìåI ÇÉ Üłí áÖÉå Éä═âÉä═ ~ëëòçåóI ãÉêí ~ Ä~àçê âáêłäóá Üłò êçâçå~ ÉÖó ãçêÖ~å~íáJ âìë Üłò~ëëłÖ êÝîÝå Ýë iìÄáłåëòâóåÝI âá âÝí Åëáåçë äÉłåółí Üçòí~ ã~Öłî~ä pçãçÖóļäK pòÉãJ ÄÉå ÉòÉââÉä ~ ÖóĞåóĞê▌ c~ååóI ~ ëòÝé Ýë Ñá~í~ä _ÉêÝÇóåÝI âá Äáòçåółê~ Åë~â áääÉãÄ═ä í~êí¼òâçJ Çáâ áíí ~ò áÇ═ëÉÄÄ ÜĞäÖóÉâåÝä Ýë àçÄÄ ëòÉêÉíåÉ ~ éáêçë ëò~äçåÄ~å ~ò áÑàş ÉãÄÉêÉâ âĞòĞíí äÉååáK ^òçâ çíí íÉłòå~âI ãÉäÉÖ jìÑÑáå?Jí Ýë îÝâçåó î~à~ë p~åÇïáÅÜ?JÉí Ñ~äå~â ãÉêí ~åÖçäçë áíí ãÝÖ ~ ëćíÉãÝåó áë> ^ò ĞëëòÉâĞí═ ~àí¼ âĞòÉäÝÄ═ä ~ò áãéÉêłíçê ~êÅş Ñ═âçãçêåóáâI pò~ļI ÉÖó å~Öó ëò~âłääş äáÄÝêáłë àłÖÉê Ýë ÉÖó âÝâ Ñê~ââçë ëòçäÖłäå~â ÑĞäI ãáåÇ ã~Ö~ë íÉêãÉí▌ åÝã~ ÅëÉäÝÇÉâI âáâ Ü~åÖí~ä~å ãçòçÖå~â ~ îÉåÇÝÖÉâ âĞòĞííI ãáåí ~ò łêåóÝâçâK häłê~ Ýë âÝí ÑáşíÉëíîÝêÉI ìåçâ~íÉëíîÝêÉáW pòÉåíJdóĞêÖóá píÉÑá Ýë j~ÖÇ~I î~ä~ãáåí ~ âÝí iìJ Äáłåëòâó âçåíÉëò ćäåÉâ çíí âĞêÄÉå ÉÖó î~ä~ãáîÉä áÇ═ëÉÄÄ áÑàş ÉãÄÉêêÉäI tìÉäÑÑÉåëíÉáå cêÝÇáJ îÉäI âá _ÉêÝÇóåÝåÉâ ~ò ĞÅÅëÉK sÝÖáÖãÉåîÉ ~ Üçëëòş éáêçë ëò~äçåçå Ýë Éä═ÄÄ áë ~ âĞëòĞåÖÉíÝë ~ä~ííI iłëòä¼ ~â~ê~íä~å _łJ äáåíçí ÑáÖóÉäíÉK jáäóÉå åóìÖçÇíI ĞåÝêòÉíÉë ã~Ö~í~êíłë~ î~åK k~Öóçå íáëòíÉäÉííÉäàÉë Ýë ìÇî~êáJ ~ëI ÜçÖóåÉ> aÉ ãÝÖáë ãáåÇÉå ãçòÇìä~íłÄ¼ä äłíëòáâI ÜçÖó åÉã í~êíà~ ã~Öłí âÉîÉëÉÄÄåÉâI ãáåí Äłêâá ãłë åÉã í~êíà~ ã~Öłí àĞîÉîÝåóåÉâ ÉÄÄÉå ~ âĞêÄÉåK q~äłå ~ âćäÑĞäÇá îáäłÖäłíłëJ Ä~å ëòÉêÉòíÉ Éòí ~ ëáã~ ĞåÝêòÉíÉë ãçÇçêíK kÝãá áêáÖóëÝÖÖÉä ÑáÖóÉäíÉ Éòí ãÉÖK e~ î~ä~Ü~

ÉäÝêÜÉíåÝI ÜçÖó ═ áë −Öó íìÇå~ ÑĞääÝéåá> ┼I ~âá áíí ãáåÇáÖ ~òí ÝêòáI ãáåíÜ~ ãÉÖíáëòíÉäíÉíÝë îçäJ å~I âÉÖóI ÜçÖó ═í áÇÉ ÄÉÑçÖ~ÇàłâX ãáåíÜ~ òëÉääÝê îçäå~I ~âáí ãÉÖí▌êåÉâ ã~Öçâ âĞòĞíí î~ä~ãá ÑĞäë═ÄÄêÉåÇ▌ äÝåóÉâK jáÝêí Éò ~ò çâí~ä~å ~äłò~íçëëłÖá ÝêòÝë\ jáÝêí\ jáîÉä íĞÄÄÉâ ÉòÉâ åłäłåłä\ ^ Åë~äłÇJ à~ êÝÖáÄÄI ~ dóÉê═ÑÑóÉâ ãłê ~ âĞòÝéâçêÄ~å Ñ═ÉãÄÉêÉâX ~ î~Öóçåâłà~I ãÉäó Ü~ åÉã áë ëçâI ÇÉ ÉäÉÖÉåÇ═ ~êê~I ÜçÖó åÉ ÑćÖÖàĞå ëÉåâáí═äI åÉã Ççå~íáçI ÇÉ êÝÖá ëòłääłëÄáêíçâ ã−Ö ÉòÉâ ~ hçäJ äçåáÅÜçâ Åë~â ~ â~êÇáåłäáë êÝîÝå ÉãÉêÖłäå~â ~ usffK ëòłò~Ç äÉÖîÝÖÝåK Ëë Éò ~ å~Öó î~ÖóçåJ ìâ\ ~òí ~ páå~ Ä~åâłê äÉłåó~ Üçòí~I Éòí ~ò ¼êáłëá â~ëíÝäóíI ~ò ìê~Ç~äã~íI ãáåÇÉåí ~ò ìåçâ~J íÉëíîÝêÉáåÉâ ~ å~Öó~åóà~K ^ò ĞêÉÖ páå~ éÉÇáÖ ÖĞêĞÖ Ä~åâłê îçäíI åÉã ÜçåÑçÖä~ä¼ ëòáííó~K jáÝêí íÉâáåíá Üłí ÉòÉâÉíI âáâ êł~Çłëìä ãÝÖ êçâçå~á áëI åłäłåłä âćäĞåÄÉâåÉâI Éä═âÉä═ÄÄÉâJ åÉâ\ jáåÇÉòÉâ ~òçåÄ~å Åë~â ãşä¼I łíëìÜ~å¼ ÖçåÇçä~íçâ îçäí~âI ãÉäóÉâ Éäí▌åíÉâ ~òçåå~äI ãáJ Ç═å häłê~ éìÜ~ âÉòÝí ãÉÖÑçÖí~I ãáâçê ÄÉäÉåÝòÉíí ĞêĞãí═ä íłÖê~ åó−äí òĞäÇÉëëòćêâÉ ëòÉãÝÄÉI ãÉÖäłíí~ ~ äÉłåó ãÉäÉÖI ĞêîÉåÇ═ ãçëçäółíK G młê ëò¼åóá ÅëÉîÉÖÝë ìíłå ~ Üłòáşê áêłåí ÝêÇÉâä═ÇĞíí ^ÄłÇóI âá ༠éłê ÝîÉ åÉã àłêí páãçåîłJ ëłêçåK içìáë ÄłÅëá ~ éáéłò¼àłÄ~å î~å ãçåÇí~ píÉÑá ãÉêí áíí åÉã ëò~Ä~Ç ëòáî~êçòåáK já¼í~ łí~ä~â−íçííłâ ~ ëò~äçåçâ~íI ‡ÖåÉë åÝåá ~ ÅáÖ~êÉííłí áë ÝééÉå ÜçÖó Éäí▌êáK jÉÖáåÇìäí~â Üłí çÇ~K bÖóáâ çäÇ~ä~àí¼å âáäÝéîÉI ëòÝäÉëI ëò═åóÉÖÉë Ñçäóçë¼å ãÉåíÉâ îÝÖáÖI ãÉäó âÝí −òÄÉå ÑçêÇìäí ~ é~íâ¼ìÇî~ê âáëòĞÖÉääÝëÝí âĞîÉíîÉ Ýë ÄÉåóáíçíí~â ~ éáéłò¼Ä~K pĞíÝíI íłÖ~ëI íìÄłâëò−å▌ ëòçÄ~K ^ Ñ~ä~âçå ëòłãí~ä~å ~Ö~åÅëK ^ Äşíçêò~í ãáåÇÉå àÉääÉÖ åÝäJ âćäI Ä~êå~ Ä═ê â~êçëëòÝâÉâ Ýë ÑÝäêÉćäí Ç−îłåóçâK mÉÇáÖ ãáåÇÉå ãłë ÜÉäóáëÝÖ ~ ÜłòÄ~å ëòáÖçJ êş~å ÉãéáêÉ?I ÇÉ ~ ã~Ö~ ä~âçëòíłäółí ~ ÑÉäÉëÝÖÝåÉâ ëí−äíáëòí~ ëòÉåîÉÇÝäóÝí═ä içìáë ÄłÅëá ãÉÖJ îÝÇÉäãÉòíÉK ┼ ìÖó~åáë ëòÉêÉííÉ ~ ãÉÖëòçâçíí âÝåóÉäãÝí Ýë Ñćíóćäí ãáåÇÉå Çáî~íçëëłÖê~K fíí ćäåÉâ Üłêã~åK ^ Üłòáşê âĞòÝéíÉêãÉí▌ âĞîÝêÉë ÉãÄÉê çëòíêłâ àłÖÉêêìÜłÄ~å Ýë îÝåJ ÜÉÇí é~åíçÑäáî~ä ~ äłÄłåK jÉääÉííÉ ë¼Öçê~I pòÉåíJdóĞêÖóá ^åí~äI Ýë ëòÉãÄÉå îÉäÉ ~ íÉêãÉíÉë iìÄáłåëòâó m~äáK hçääçåáÅÜ içìáë ÝééÉå ÉÖó ëòĞêåóÉå Äçåóçäìäí î~Çłëòâ~ä~åÇàłí ãÉëÝäá Éä ~ äÉÖìí¼ÄÄá ëò~êî~ëÄ═ÖÝë áÇÉàÝÄ═äK iìÄáłåëòâó åóáäîłå å~Öóçå ìåà~ ÉòíK mÉÇáÖ ~ Üłòáşê å~Öó Öìëòíìëë~ä ãÉëÝäK pòÝäÉë ãçòÇìä~íçââ~ä ~ò ~Ö~åÅëçâ ä¼Äłäłëłí áë ìíłJ åçòò~I Ğåã~Öłí áëI ~ÜçÖó ¼î~íçë~å ÅëÉêâÉäI ~ Äáâ~ Ä═ÖÝëÝíI ~ Ö−ãÉâ ÑáÖóÉäãÉò═ ãçòÖłëłí Ýë êá~ëòí¼ ÄĞÑÑÉåÝëÝí Ýë ãáîÉä ëşäóçë ÉãÄÉê Ýë å~Öóçâ~í Ü~àä~Ççòáâ áÇÉJçÇ~I ~ ëòÝâ ~ä~íí~ ÑÝäÉäJ ãÉíÉëÉå êÉÅëÉÖ ãáåÇÉå ãçòÇìä~íåłäK oÉåÇëòÉêáåí Éä áë ëòçâçíí íĞêåá áäóÉåâçêK q~äłå Éòí îłêà~ pòÉåíJdóĞêÖóá ^åí~äI í~äłå ~òÝêí î~å ~ò ~ Ü~äâ~å Öşåóçë ãçëçäó~K oçéé~åí ÉääÉåíÝí ~ âÝí ë¼ÖçêI şÖó àÉääÉãÉòÜÉíå═âI ÜçÖó ~ò ÉÖóáâ ~ÖłêI ~ ãłëáâ ãçéëòäáK pòÉåíJdóĞêÖóá êÉåÇâ−îćä ÜçëëòşI ëòáâłê ÉãÄÉêI âÝâÉå ═ëòćä═ Ü~àI âÉëâÉåó łÄêłò~íK hçääçåáÅÜJ å~â ëò═âÉ Ýë Üłà~ë ~êÅ~ î~åK cáåçã éáÅá çêê~I ~éê¼ ëòÉãÉá ÄÉÜ−òî~ ~ò çêÅłá âĞòÝK _~àìëòí Ýë êĞîáÇêÉ åó−êçíí Åëłëòłêëò~âłääí îáëÉäI ã−Ö pòÉåíJdóĞêÖóá Åë~â ~åÖçäçë Ä~àìëòíK iìÄáłåëòâó å~Öóçå ãÉÖĞêćäí ~ò ÝêâÉò═âåÉâK bÖóêÝëòíI ãÉêí ~ ëò~êî~ëÜáëí¼êáłå~â îÝÖÉ ëò~J â~Çí î~ÇłëòÉãÄÉê Åë~â ~ ë~àłí ÉäãçåÇłëłÄ~å ëòÉêÉíá> I ãłëêÝëòíI ãÉêí ═ éçäáíáòłä Ýë å~Öóçå ÝêÇÉâäáâ ~ äÉÖşà~ÄÄ éÉëíá ÉëÉãÝåóÉâI ãÉäóÉâÉí Åë~â ä~éçâļä çäî~ëçííK bò pòÉåíJdóĞêÖóáí áë ÝêÇÉâäáI ÇÉ ãłë ëòÉãéçåíļäK ┼ ìÇî~êá ÉãÄÉêI Üáî~í~äçë Ñ═äçîłëòãÉëíÉê Ýë ~ò ĞêÉÖ âáêłäó áÖ~ò ëòçäÖłà~K içìáë ÄłÅëá ÉÖó şà~ÄÄ ëòáî~êê~ ÖóşàíK æjá íĞêíÝåí\ líí îçäíłä\ eçÖó îçäí\ k~> jçåÇÇ Éä> jçåÇÇ Éä Öóçêë~å>

iłëòä¼ îáëëò~ãÉåí ~ äÉłåóçâÜçòI _łäáåíçí ~òçåÄ~å ÜÉääóÉä â−åłäàłâ Ýë ÑáÖóÉäÉããÉä îÉëòáâ âĞêćäK ^ åçîÉãÄÉê NUJá ćäÝë ÝêÇÉâÉäíÉ ═âÉíK G sáÜ~êçë ÉëÉãÝåóÉâ ò~àäçíí~â äÉ ~ Ñ═îłêçëÄ~åK ^ qÜ~äóJÑÝäÉ ÄÝâÉ ëòÝäÅëĞåÇàÉ ãłêÅáìëí¼ä çâí¼ÄÉê ÉäÉàÝáÖ í~êíçííK bââçê àÉäÉåí ãÉÖ ~ò ~ åó−äí äÉîÝäI ãÉäóÉí qáëò~ ãáåáëòíÉêÉäåĞâ ~ îłä~ëòí¼áÜçò áåíÝòÉííK bÄÄÉå ~ò ═ëòá ćäÝëëò~âê~ ÄÉJ àÉäÉåíÉííÉ ~ âÝéîáëÉä═Üłò ćÖóêÉåÇàÝåÉâ ~ êÉÑçêãàłíK jÝäíłåóçë Ü~åÖşI łää~ãÑÝêÑáşá −íÝäÉííÉä ëòÉêâÉëòíÉíí äÉîÝäK e~ ãłã~ çäî~ëëìâI ~ò ~ò¼í~ äÉò~àäçíí íê~Öáâìë ÉëòíÉåÇ═â å~Öó áëâçäłà~ ìíłåI ~äáÖ äÉÜÉí ãÉÖÝêíÉåá ~òí ~ òáî~í~êíI ãÉäóÉí ÑĞäâÉäíÉííK `ë~âáë Ü~ ÄÉäÉãÝäóÉÇ ~ò ÉãÄÉê ~ÄÄ~ ~ ãÉëíÉêâÝäíI ~ î~ä¼ ÝäÉíí═ä Éäîçå~íâçòí~íçííI àçÖá ëò¼ä~ãçââ~äI Öó▌äĞäëÝÖÖÉä Ýë å~Öóòçäłëë~ä íÉä−J íÉíí îáäłÖÄ~I ãÉäó ~ââçêáÄ~å ~ ã~Öó~ê âĞòĞåëÝÖÉå ìê~äâçÇçííI Åë~â ~ââçê ÝêíÜÉí═ ~ò î~ä~J ãÉååóáêÉK ^ åóáä~íâçò~í ãÉÖàÉäÉåíÉ ìíłå ~ ãÝÖ ~ âçêãłåóéłêíÜçò í~êíçò¼ ^ééçåóá Ýë ^åÇêłëëóI ÇÉ ~ò ÉääÉåòÝâ îÉòÝêÉá áë ãÝêëÝâÉäí Ü~åÖçí Ü~ëòåłäå~âI âáëëÝ ÑÉàÅë¼îłä¼I âáëëÝ ~ÖÖçÇ~äã~ëâçǼ Ü~åÖçíI ÇÉ ~ ëòÝäë═Ä~ä î~ä¼Çá îÉòÉí═áI ~òçâI âáâ âÝí ÝîÉå łí ~ò çÄëíêìâÅá¼í Åëáåłäíłâ ~ é~êä~J ãÉåíÄÉåI ~òçâ êĞÖíĞå ÑÉäÜĞêÇćäåÉâK jłê ~ââçê Ü~ò~łêìäłëê¼äI Éê═ëò~âê¼äI ëò~Ä~ÇëłÖíáéêłëê¼ä ÅáââÉòåÉâK bÄÄÉå ~ Ñçäóíçå Ñçâçò¼Ç¼ îáÜ~êîłê¼ Ü~åÖìä~íÄ~å Öó▌ä ĞëëòÉ åçîÉãÄÉêÄÉå ~ ełò Ýë qáëò~ ÄÉíÉêàÉëòíá ~ à~î~ëä~íłíI âÝêîÉI ÜçÖó ÄáòçííëłÖçí âćäÇàÉåÉâ âá ~åå~â Éä═òÉíÉë ãÉÖîáí~íłëłê~K ^ò ÉääÉåòÝâ ~éê¼ Ü~í~äã~ë~á ~òí ëÉã ~â~êàłâ ãÉÖÉåÖÉÇåá Ýë ~ îÉòÝêÉâ áë ~ÇÇáÖ ã~Öó~êłòâçÇJ å~âI ãáåÇÉåÑ~àí~ Ñçêãłäáë âáÑçÖłëë~äI ÜçÖó ═â áë Éäòłêàłâ ~ ãÉÖÉÖóÉòÝë şíàłíK jçëí ãłê ~ò ÉÖÝëò âĞòîÝäÉãÝåóí ~ò ÉäâÉêćäÜÉíÉíäÉå ĞëëòÉÅë~éłë áòÖ~äã~ íĞäíá ÄÉK Ëë ãáåJ ÇÉå ãłë ëòÉãéçåíI ãáåÇÉå ÝêÇÉâä═ÇÝë ~ò łää~ãÝäÉí êÉ~äáíłë~á áêłåí Éäí▌åáâK eáłÄ~ àÉäÉåí ÄÉ ~ ãáåáëòíÉêÉäåĞâ ~ â~íçå~á à~î~ëä~í ãÉääÝ çäó~å ëòçÅáłäáë Ýë åÉãòÉíáI î~ä¼Çá î−îãłåóçâ~íI ãÉJ äóÉâÉí êÉåÇÉë áÇ═âÄÉå ĞêĞãêáî~äÖłëë~ä ÑçÖ~Çí~â îçäå~W ~ âÝí ÝîêÉ ÅëĞââÉåíÉíí â~íçå~á ëòçäÖłJ ä~íçí Ýë ~òíI ÜçÖó ~ ÜçåîÝÇÉâ íćòÝêëÝÖÉí â~éå~âI ~ãáí ~ååóá ÝîÉ âĞîÉíÉäí ÝééÉå ~ò ÉääÉåòÝâ ãáåÇÉò ãáí ëÉã ÝêI ãáåÇÉò ÜáłÄ~î~ä¼K ^ ÑĞäÅëáÖłòçíí ëòÉåîÉÇÝäóÉâ ã~Öó~ê îÉòÝåóëò¼íI Ğåłää¼ îłãíÉêćäÉíÉíI Ğåłää¼ Ä~åâçí âĞîÉíÉäåÉâK ^ò ÉääÉåòÝâ ~ Üłòëò~Äłäó êÉî−òá¼à~ ÉääÉå ÄÉàÉJ äÉåíá ~ò çÄëíêìâÅá¼íK ÏÖó âĞîÉíâÉòáâ ÄÉ åçîÉãÄÉê NUJ~K młêÜìò~ãçë ćäÝëÉâ î~åå~â íÉÖå~é ¼í~K ^ ÇÝäìíłåí ~ò ÉääÉåòÝâ òłêí ćäÝëëÉä íĞäíáK bååÉâ ÄÉJ îÝÖòÝëÉ ìíłåI âÝë═ ÉëíÉI ãÉÖàÉäÉåáâ ~ âçêãłåóéłêí íÉäàÉë ëòłãã~äX qáëò~ ÄÉëòÝÇàÉ ìíłåI ãÉJ äóÉí Åë~â áííJçíí ò~î~ê ãÉÖ ~ íşäçäÇ~ä ~äáÖ î~åå~â ÜşëòJÜ~êãáåÅ~å I ~ âçêãłåóéłêí ÑĞäìÖêáâW pò~î~òòìåâ> pò~î~òòìåâ> âáłäíàłâ ãáåÇÉåÑÉä═ä Ýë ~ò ¼êáłëá äłêãłÄ~å ~ò ÉäåĞâ ÉÖó é~é−êí äçÄçÖí~í ~ âÉòÝÄÉå Ýë ~ ëòłà~ ãçòÖłëłå äłíëòáâI ÜçÖó ãçåÇ î~ä~ãáíK bååÉâ ~ å~éå~â ~ íĞêíÝåÝëÉáí ãçåÇà~ Éä _łäáåí ~ Ü~ääÖ~í¼áå~âK pò▌âëò~îş~å ãçåÇà~ ÉäK `ëìéłå ~ ëòłê~ò íÝåóÉâÉíK ^ ÄÉåóçãłë~áê¼ä åÉã ÄÉëòÝäK mÉÇáÖ à¼ä äłíçííI Ü~ääçíí ãáåÇÉåíK jáÇ═å ~ òłêí ćäÝëåÉâ îÝÖÉ äÉííI ~ââçê äÝéÉíí ÄÉ ~ ëĞíÝí íÉJ êÉãÄÉK ^ äÉÖÑÉäë═ÄÄ é~Çëçêçâ ãĞÖĞíí łääí ãÉÖI ÝééÉå ëòÉãÄÉå ~ò ÉäåĞâá ÉãÉäîÝååóÉäK jłê ĞòĞåäĞíí ÄÉ ~ âçêãłåóéłêíI ãÉäó ~ òłêí ćäÝë îÝÖÝí ~ ÄćÑÝÄÉå îłêí~ ãÉÖK fäóÉå ëòłãçë~å íłå ëçJ ëÉã îçäí~âI ëÉã áäóÉå Ü~êÅá~ë âÉÇîÄÉåK Ëë qáëò~ ÑĞäÉãÉäâÉÇáâK pìÇłêI ÑÝêÑá~ë ~ä~âà~ ëĞíÝíÉå −ê¼Çáâ ~ ãĞÖĞííÉ ćä═ âÝéîáëÉä═â ãÉÖJ îáäłÖ−íçííI ÑÉäÝàÉ ÑçêÇ−íçíí ~êÅ~á ÑĞäÝK ËäÉë îłÇçä¼ ëò~î~â~í ãçåÇX Éäëçêçäà~ ãáåÇ~òíI ~ãáí îÝÖáÖéê¼Äłäí ~ é~êä~ãÉåíá êÉåÇ ÜÉäóêÉłää−íłëłê~K pÉããá ëÉã Ü~ëòåłäK bäÝÖ îçäí ÉÄÄ═ä> jáåÇ íłJ ã~ǼÄÄ äÉëò ~ ÄÉëòÝÇàÉ ~ ÄáÄäá~á éê¼ÑÝíłâ îłÇçäÜ~íí~â −Öó> Ýë ëĞíÝí àĞîÉåÇĞäÝë áë ÉäÜ~åÖJ òáâW e~ ãçëí ÑĞä åÉã ÉëòãÝä ~ò çêëòłÖ ~ âáà¼ò~åçÇłëíI ~ ÑĞäÝÄêÉÇÝëíKKK Åë~â ÉÖó å~Öó åÉãJ òÉíá â~í~ëòíê¼Ñ~ âÉëÉê▌ í~é~ëòí~ä~í~á ìíłå ÝêÜÉíàćâ Éä> ^ Ä~äçäÇ~ä ÇÉêãÉÇíÉå Ü~ääÖ~íà~K jłê åÉã áë ëò¼äå~â âĞòÄÉI ãłê åÉã áë äłêãłòå~âI ãáåíÜ~ ãÉÖ îçäåłå~â áÖÝòîÉK

fííJçíí ~ àçÄÄçäÇ~äçå ÉÖóJÉÖó éłêíÜ~Çå~Öó ÑĞäJÑĞäìÖêáâ Ýë ÄÉäÉçêÇ−íW pò~î~òòìåâ> kÝÜłJ åó~å ãłê ÑĞäłääå~â íçéçÖî~I ÇÉ qáëò~ îáëëò~áåíK _É ~â~êà~ ÑÉàÉòåá ~ ÄÉëòÝÇÝíK jáåÇ íĞÄÄÉå ìÖêłäå~â ÑĞäI ãáåÇ âáÜ−î¼ÄÄ~å Ýë ~ âáłäíçòłëí¼ä Åë~â ~ ãáåáëòíÉêÉäåĞâ ëòÝäÉë ÖÉëòíìë~ í~êíà~ îáëëò~ ═âÉíK sÝÖêÉ ÉäÝêâÉòÉíí ~ò ìíçäë¼ ãçåÇ~íłJ ÜçòW sÉëëćåâ îÝÖÉí ~ âçãÝÇáłå~â> Ýë ãĞÖĞííÉ ~ò ÉÖÝëò íłÄçê~ å~Öó êçÄ~àà~ä ÑĞäłää Ýë ãáåÇ âáłäíàłâW pò~î~òòìåâ> ^ íşäçäÇ~äçå áë âá~Äłäå~â í~äłåI ÇÉ ãáåÇÉåí ÉäåóÉä ~åå~â ~ íĞÄÄ ëòłò ÉãÄÉêåÉâ ~ Ü~êëçÖłë~K ^ò ÉäåĞâ ~ò ÉãÉäîÝåóÉå ÉÖó ĞëëòÉÜ~àíçíí é~é−êä~éçí äçÄçÖí~í ã~ÖçëłåK ^ ëòłà~ ãçòçÖI ãáåíÜ~ ÄÉëòÝäåÉI ÇÉ ÉÖó ëò~îłí éÉêëòÉ åÉã äÉÜÉí Ü~ää~åá ÉÄÄÉå ~ êÉííÉåí═ òëáî~àÄ~åK młê éÉêÅ ~ò ÉÖÝëò Ýë ÑĞäłääI Ýë äÉíłãçäóçÖ çåå~åK ^ âÝéîáëÉä═â íĞãÉÖÉ ~ âĞòÝéêÉ ĞãäáâI ÉÖÝëòÉå ÄÉíĞäíáâ ~òí ~ íłÖ~ë íÉêÉíI ãÉäóåÉâ âĞòÉéÝå ~ ełò ~ëòí~ä~? łää ~ íĞêîÝåóâĞåóîÉâ íÉäàÉë Öó▌àíÉãÝåóÝîÉäK líí Ü~Ççåłëòå~âI îáí~íâçòå~â Ýë ~òíłå ~ ÑÉàÉáâ ÑĞäĞíí ÉÖóJÉÖó é~é−êä~é êÉéćä ÑĞäI ÉÖóJÉÖó âĞåóî áëI ÇÉ åÉã Ü~à−íî~I íłã~Ǽä~ÖI Ü~åÉã Åë~â ÑĞäÑÉäÝ ãáåÇÉå ÅÝä åÝäâćäKKK ^ÄłÇó åÉã ã~ê~Çí çíí íçîłÄÄK s~ä~ãá ìåÇçêçÇłë îÉíí Éê═í ê~àí~K s~ä~ãá Ñ~åó~êI Åë~ä¼Ççíí ÝêòÝëK bÖóÉÇćä qáëò~ ÄÉëòÝÇàÉ Ü~íçíí êÉłK `ë~â ~Äļä Ü~åÖòçíí áÖ~ò ãÉÖÖó═ò═ÇÝëK ^ íĞÄÄá ãáåÇ êÉåÇÉòÝë Ýë ëòÉêÉéK pòÉêÉé îçäí ~ò ~ò ìÖêłäłëI äÉäâÉëÉÇÝë Ýë âáłäíçòłëI ãÉääóÉä ~ò ~ ÜłêçãJåÝÖó âçêãłåóéłêíá ÄìòÖ¼äâçǼ ÑĞäëòĞâĞíí ~ ÜÉäóÝê═äI Äáòçåółê~ Éä═êÉ âáçëòíçíí ëòÉêÉéÄÉåI ãÉääóÉä ~ àçÄÄçäÇ~äá âÝéîáëÉä═âÉí íÉííêÉ îáää~åóçòíłâ ëòÉêÉé ~ Ä~äçäÇ~äá~â ã−ãÉäí ãÉÖäÉéÉíÝëÉI ÜáëòÉå ëçâ å~éçâ ¼í~ ÜáêÇÉííÝâI ÜçÖó Éò ÄÉâĞîÉíâÉòáâI Ýë ÉÖÝëò îáëÉäâÉÇÝëćâ qáëò~ ÄÉëòÝÇàÉ Éä═íí Ýë ìíłå Åëìé~ ëò−åÝëòâÉÇÝë ~ Üçäå~éá îÉòÝêÅáââÉâ ëòłãłê~K jáâçê ~êłåóä~Ö åóìÖçÇ~äã~ë~å Ü~ääÖ~ííłâ ~ ÄÉëòÝÇÉíI ãáâçê äÉãÉåíÉâ åÉã áë å~Öóçå Öóçêë~å ~ âĞòÝéêÉ îáí~íâçòåá ~ò ÉääÉåÑÉJ äÉáââÉäI ãáâçê ÑĞäÇçÄłäí~â ÉÖóJÉÖó âĞåóîÉí ~ äÉîÉÖ═ÄÉI ãáåÇÉò ã~àÇåÉã ~òí ~ Ü~íłëí íÉííÉI ãáåíÜ~ íìä~àÇçåâÝééÉå ĞêćäåÝåÉâI ÜçÖó íşä î~åå~â ê~àí~I ãáåí ãáâçê ~ ÖóÉêãÉâ ĞêćäI Ü~ íşäÉJ ëÉíí ~ò ÉäâÉêćäÜÉíÉíäÉå îÉêÝëÉåK ^ò ~ éłê âĞåóî Ýë é~éáêçëI ~ãáí ÅÝäí~ä~åìä ÑĞäÇçÄí~âI ~ò áë Éòí Äáòçåó−íçíí~I ~ò áë Åë~â ~ ãłëå~éá ä~éçâå~â ëò¼äíK _łäáåí Öóçêë~å Ü~ä~Çí ~ ëò═åóÉÖ Äçê−íçíí~ Ñçäóçë¼åK läó~å ÅëĞåÇ îçäí áííI ãáåíÜ~ ÉÖÝëòÉå âáÜ~äí äÉíí îçäå~ Éò ~ò ¼êáłëá é~äçí~K ^ ë~êâçå íşä ëòÉãÄÉí~äłäâçòçíí ~ò ĞêÉÖ ÜłòÉäåĞââÉäI âáí ~ò ÉÖóáâ àÉÖóò═ Ýë ~ Üłòå~Öó ĞäÉäíÉâ łí âÝíÑÉä═äK _łäáåí ãÉÖâÝêÇÉòíÉW ãá íĞêíÝåí\ jáí ÜáêÇÉíÉíí âá\ Ýë ~ò ~ÖÖ~ëíółå Åë~â ~ååóáí íìÇçíí ÑÉäÉäåá Ç~ÇçÖî~ ~ ÑĞäáåÇìäłëí¼äW jáåÇÉåKKK ãáåÇÉå ãÉÖî~åKKK ãáåÇÉå ãÉÖî~åKKK Ýë ~ íłãçÖ~í¼á íçJ îłÄÄ îáííÝâ ~ò ÉäåĞâá ëòçÄ~ ÑÉäÝK ^ kÉãòÉíá `~ëáåçI ãáâçê ^ÄłÇó çÇ~ÝêíI şÖó åóćòëÖĞííI ãáåí ~ ãÉÖò~î~êí Ü~åÖó~ÄçäóK ^ aÉłâJëòçÄłí ^åÇêłëëó Ü−îÉá ÑçÖä~äíłâ ÉäI ÇÉ ãłëìíí ãáåÇÉåÑÉäÝ ÜłêçãJåÝÖó ÉãÄÉê ÅëçéçêíçJ ëìäí ĞëëòÉI âáJâá ~ÖÖ¼Çî~I ÑĞäÜłÄçêçÇî~ î~Öó Çá~Ç~äã~ëâçÇî~ ~ ã~Ö~ éłêíłääłë~ î~Öó íÉêãÝJ ëòÉíÉ ëòÉêáåíK `ë~â ~ âłêíó~ëòçÄłâÄ~å åÉã îłäíçòçíí ëÉããáI ~ëòí~ä~á âĞêćä ~ ÄêáÇÖÉJ î~Öó í~J êçââJÑ~â−êçâ ëòÉåîíÉäÉå âáÑÉàÉòÝëëÉä ćäíÉâ ãçëí áë Ýë Ü~Äçòî~ íĞéêÉåÖíÉâI î~àçå ãÉÖÅëáåłäàłâJ É ~ò áãé~ëëòí î~Öó ëáâÉêćäJÉ ~ âçåíê~K G aÉ ãáåÇÉêê═ä åÉã ÄÉëòÝäí _łäáåí çíí ~ hçääçåáÅÜJéáéłò¼Ä~åK kÉã ÄÉëòÝäí ~êê¼äI ÜçÖó ã~Ö~ ãáí ÝêòÉííI −íÝäÉíÉí ëÉã ãçåÇçíí ëÉããáê═äI áåâłÄÄ Åë~â âÝêÇÝëÉâêÉ ÑÉäÉäíK qłå ~ò áë í~êí¼òâçÇ¼îł íÉííÉI ÜçÖó ~ âÝêÇÉò═â åóáäîłå âćäĞåÄĞò═ ÝêòÝëÉââÉä ÑçÖ~Çíłâ ~ Ü−J êÉâÉíK pòÉåíJdóĞêÖóá ^åí~ä şÖóëò¼äîłå çäáãéçëòá íłîä~íļä åÝòíÉ ~ ÇçäÖçâ~íK ˆêćäíI áÖÉåI ÜçÖó îÝÖêÉ ÉãÄÉêëÝÖêÉ í~å−íà~ î~ä~âá ~òçâ~íI âáâ ┼ÑÉäëÝÖÉ ~â~ê~íłî~ä ëòÉãÄÉëòłääí~â?K ˆêćäíI ÇÉ ãáåÇÉå ÉäáëãÉêÝë åÝäâćäI ãÉêí ═ ãáåÇÉå ÄÉäéçäáíáâłí éáëòâçë ãÉëíÉêëÝÖåÉâ í~êíçííK hÉää Éò Ýë ëòćâëÝÖÉëI ~âłê ~ íêłÖó~ÜçêÇłë ~ Ö~òÇ~ëłÖÄ~åI ÇÉ åÉã şêáÉãÄÉêåÉâ î~ä¼ ÑçÖä~äâçòłëK _łäáåíJ

å~â áë Åë~â ~òÝêí åÝòíÉ ÉäI ÜçÖó âÝéîáëÉä═ äÉííI ãÉêí áÖÉå àłê~íçë äÝîÝå ~ ÖÉåÉ~ä¼ÖáłÄ~åI íìÇí~I ÜçÖó ÉÖó ÄÉëÉåó═ îÉòÝêí═ä ëòłêã~òáâI âá dÝò~ ÑÉàÉÇÉäÉã ~ä~íí íÉäÉéćäí j~Öó~êçêëòłÖÄ~I ~ qçJ ã~àJåÉãòÉíëÝÖÄ═ä Ýë ÜçÖó Åë~äłÇà~ÄÉäá åłÇçêçâI ÄłåçâI ÉêÇÝäóá î~àÇłâ ëòÉêÉéÉí àłíëò~å~â ãłê ~ò ‡êéłÇçâ ~ä~ííK fäóÉå ═ëĞâ ÄáêíçâłÄ~å ãÉÖÉåÖÉÇÜÉí═I ÜçÖó åÝÜ~ ÅëćêÜÉ âĞòÝ âÉîÉêÉÇàÝâ î~J ä~âáI Ü~ ãłê âÉÇîÉ í~êíà~K iìÄáłåëòâó îÝäÉãÝåóÉ ãłê åÉã îçäí áäóÉå îáäłÖçëK ┼ ~ pòÝäáJâçêJ ãłåó ~ä~íí Ñ═áëéłå îçäí qçäåłÄ~å Ýë ãçëíI ãÉåÉëòíÝëÉ ìíłå ~ÜÜçò ~ ÇáëëòáÇÉåë ÅëçéçêíÜçò í~êJ íçòçííI ãÉäó ^åÇêłëëó âĞêćä ÅëçéçêíçëìäíK ríłäí~ ~ QUJ~ëçâ~íI ÇÉ ìíłäí~ qáëòłí áëI Ğêćäí îçäå~I Ü~ äÉíĞêáâ ~òçâ~íI ÇÉ êÉãÝäíÉI ÜçÖó qáëò~ ÉÄÄÉ ÄÉäÉÄìâáâK k~Öóçå åÉÜÝò îçäí Éòí ~ âÝí ëòÉãJ éçåíçí ĞëëòÉÉÖóÉòíÉíåáK hçääçåáÅÜçí ~äáÖ ÝêÇÉâÉäíÉ ãáåÇÉòK jáåí å~Öóçå â~íçäáâìë Ö~òÇ~Ö Ñ═ìJ ê~íI ~ kÝééłêí îłä~ëòíłëçâ Éä═íí êÉåÇëòÉêáåí ãÉÖéìãéçäí~ ═íK bòÝêí ÉòÉââÉä ÝêòÉíí î~ä~ãá êçJ âçåëòÉåîÉíI ÇÉ êÉłàìâ áë òëÝãÄÉäí Ýë íĞÄÄÝJâÉîÝëÄÝ ãáåÇÉå âçêãłåóê~ áëKKK qìä~àÇçåâÝééÉå Åë~â ~ î~Çłëò~íí~ä ÑçÖä~äâçòçíí âçãçäó~å Ýë ãçëí áë ~äáÖ îłêí~I ÜçÖó îáëëò~íÝêÜÉëëÉå ~ÜÜçò ~ò áòÖ~í¼ ëò~êî~ëÜáëí¼êáłÜçòI ãÉäóÉí ãÝÖ Åë~â ÑÝäáÖ ãçåÇçíí îçäí ÉäI ãáâçê ^ÄłÇó ÄÉäÝéÉííK sÝÖćä äÉíłêÖó~äîłå ~ Ü−êÉâÉíI áëãÝí ÜçòòłâÉòÇÜÉíÉííW æełí ~ÜçÖó ãçåÇí~ãI ÝééÉå çÇ~ÝêÉâ ~ÜÜçò ~ î~ëí~Ö ÄćââÑłÜçòI ãáâçê ÉÖó ═òÄ~â Ä~ä ÑÉJ ä═ä äÉâÉòÇ ëêÉââçäåá?K ełí ãáí íÉÖóÉâ\ dçåÇçäí~ãI äÉÖàçÄÄI Ü~ ¼î~íçë~åKKK _łäáåí îáëëò~íÝêí ~ îĞêĞë ëò~äçåÄ~ ~ ÜĞäÖóÉâÜÉòK G ^ îÉåÇÝÖÉâ äÉÖíĞÄÄàÉ ãłê ãÉÖÝêâÉòÉííK `ë~â âÉíí═ Üáłåóòáâ ãÝÖW Öê¼Ñ pä~ï~í~ âĞîÉíëÝÖá í~åłÅëçë Ýë ~ ãłëçÇáâ Ñ═îÉåÇÝÖI jçåíçJ êáçJsáëÅçåíá ÜÉêÅÉÖI âáâ ~ìí¼å áåÇìäí~â _ÝÅëÄ═ä ã~ êÉÖÖÉä Ýë ãÝÖ ãáåÇáÖ åÉã ÝêâÉòíÉâ ãÉÖI éÉÇáÖ Ü~í ¼ê~ áë ãłê êÝÖÉå ÉäãşäíK ^ Üłòá~ëëòçåó ~êÅłå äÉéäÉòÉíí ~ÖÖçÇ~äçãK jÝÖáë åóìÖçÇí~å Ñçäóí~íà~ îÉåÇÝÖÉáîÉä ~ ëÉããáíãçåǼ å~ÖóîáäłÖá íłêë~äÖłëíK läóâçê ÉÖóJÉÖó éáää~åíłëí îÉí ~ â~åÇ~ää¼ ÑÉäÝI ãÉäóÉå Ü~J í~äã~ë Äêçåò¼ê~ łääI òĞäÇ Ýë ~ê~åó ~ä~âçââ~äK hêçåçëòí łÄêłòçäà~I ~ÜçÖó ~ íÝêÇÉä═ mëóÅÜÝí Éäí~J ëò−íà~ ã~Öłí¼äK mê~ÇáÉê êÉãÉâã▌îÉ ÉòI ÇÉ ~ ÜÉêÅÉÖåÝí åÉã ~ ëòçÄêçâ ÝêÇÉâäáâI Ü~åÉã ~ò ¼ê~ ãìí~í¼áI ãÉäóÉâ Ñçäóíçå íçîłÄÄ Ýë íçîłÄÄ Ü~ä~Çå~âK sÝÖêÉ ~äáÖ ÝêòÝâÉäÜÉí═ ãçòÇìä~íí~ä ã~ÖłJ Üçò áåíá ~ò ÉÖóáâ âáëòçäÖłä¼ áå~ëíK æe−îà~ Üçòòłã mÝíÉê ÜÉêÅÉÖÉí ëò¼äí hçääçåáÅÜåÝK æKKK hçÅëáí âÉääÉåÉ âćäÇÉåá ~ ÑÉÜÝêîłêá şíê~ ãçåÇà~ Ü~äâ~å ~ ÜçòòłÜ~àä¼ ãçëíçÜ~Ñáłå~â I ÜłíÜ~ ~òçâ Éä~â~Çí~â î~ä~Üçä> Ëë ãÝÖ Ü~äâ~ÄÄ~å ÜçòòłíÉëòá ~åÖçäìäW ^ò ~íółÇ ëçëÉ ÖçåJ Ççä ëÉããáêÉ> aÉ ~äáÖ àìíçíí ~ Ñá~í~äÉãÄÉê ~ ëò~äçå îÝÖÝêÉI ãłê âÝíÑÉäÝ åó−äáâ ~ âĞåóîíłê ÑÉä═äá ëòłêåó~ë~àí¼K bÖó ã~Öçë Ýë ÉÖó ëòÝäÉë îłääşI ~ä~Åëçåó şê äÝé ÄÉ ê~àí~I jçåíçêáç Ýë pä~ï~í~K sÝÖêÉ ãÉÖJ àĞííÉâK ^ mêáåÅáéÉ?I âáåÉâ Åë~â ~ åÉîÉ çä~ëòI âê~àå~á å~ÖóÄáêíçâçë Ýë çëòíêłâK kÉã áë íìÇ çä~ëòìäK `ëáåçëI à¼âÝé▌ Ñá~í~äÉãÄÉêI å~Öóçå Ä~êå~ Ä═ê▌ Ýë ÉäÉÖłåë~å âçé~ëòçÇáâK pĞíÝí ~êÅ~ ãá~íí ãÝÖ ÑÉäí▌å═ÄÄÉâ ~ îáäłÖçëâÝâ ëòÉãÉáK máÅá ÑÉâÉíÉ Ä~àìëò~ ãáåíÜ~ ê~Ö~ëòíî~ îçäå~ ~ò çêê~ ~äłK ^òJ ò~ä ~ ëáâä¼ àłêłëë~ä àĞå Éä═êÉI ãÉäó ~ é~êâÉííÜÉò ëòçâçíí ÉãÄÉêÉâåÝä àÉääÉãò═K pä~ï~í~ ëò═âÉI âìêí~ çêêş Ýë ëòÝäÉë ~êÅşK qÉäàÉëÉå ÄçêçíîłäíK pòÉãćîÉÖÉí îáëÉä î~ëâçë ëò~êìâÉêÉíÉâÄÉåK bò ~ââçêáÄ~å íÉäàÉëÉå ëòçâ~íä~å îçäíI ãÉêí Åë~â ãçåçâäáí î~Öó äÉÖêçëëò~ÄÄ ÉëÉíÄÉå äłíÜ~J í~íä~å ÅîáââÉêí ëò~Ä~Ççíí îáëÉäåáK aÉ éłé~ëòÉã>\ ~ò ãłê íćåíÉíÝëK ^äłÜşòłë~ Éò ~ò áÖÝåóíÉJ äÉåëÝÖåÉâI ~ âçãçäó ãìåâłëëłÖå~âI şàëòÉê▌ îáäłÖÑÉäÑçÖłëå~âK ^ ãçòÇìä~í~á áë Éòí àÉäÉåíáâK háëëÝ äçãÜłå äÝéI é~ê~ëòíçë~åK ^ êìÜłò~í~ ëĞíÝíâÝâI ãáåÇÉå ÑĞäí▌åÝëí âÉêćä═K hĞëòĞåÝë ìíłå ~ò şàçåå~å ÝêâÉòÉííÉâ ~ ÜłòáşêÜçò áåÇìäå~âK jÉÖáåí ãÉÖò~î~êàłâ ~ hçääçåáÅÜ ÉäÄÉëòÝäÝëÝíK kÉã áë ÑÉàÉòÜÉííÉ ÄÉI ãÉêí âáëîłêí~íî~ îÝJ ÖáÖòÉåÖ ~ ÖçåÖ ~ ÜłòçåI àÉäÉåíîÉI ÜçÖó áÇÉàÉ ĞäíĞòâĞÇåá ~ò Éëíá ÉÄÝÇÜÉòK

^ îÉåÇÝÖëÉêÉÖ ãáåÇÉåÑÉä═ä ~ò Éä═Åë~êåçâÄ~ Öó▌äK fååÉå áåÇìäå~â ~ âćäĞåÄĞò═ îÉåÇÝÖëòçJ ÄłâÄ~I Üçä ãłê ~ éçÖÖółëòìâ êÝÖ¼í~ îłêà~ ═âÉíK hçääçåáÅÜ mÝíÉê iłëòä¼Üçò äÝéÉííW æ rÖóÉ åÉã ÄłåçÇI ÜçÖó ~ âçåóÜ~ëòłêåóÄ~ íÉííćåâ\ ^ò áÇÝå ~ååóá Üłò~ëéłê Ýë å═ î~åI ÜçÖó åÉã íìÇíìâ ãłëâÝåí ÄÉçëòí~åáK bòÝêí ÖçåÇçäíìâI ÜçÖó ãáåí äÉÖâĞòÉäÉÄÄá êçâçåKKK Ýë áåJ íÉíí ~ò ÉÖóáâ áå~ëå~âI ÜçÖó ÉäîÉòÉëëÉK G ^ò áå~ë ãÉÖáåÇìäí Éä═ííÉ àçÄÄ ÑÉäÝK fíí áë ~òçåçë Ñçäóçë¼I ãáåí Ä~äê¼äI ÇÉ åáåÅë ëò═åóÉÖ ~ âÉÜäÜÉáãá â═âçÅâłâçåK bäãÉåíÉâ ~ò ÉòćëíĞë â~ãê~ éłåÅÝä~àí~à~ Éä═ííI Éä ~ íłä~ä¼ ãÉääÉííK fíí Ä~äê~ ÑçêÇìäí~âI ~ â~ëJ íÝäóëòłêåó Éäë═ ÄÉìÖêłëłí âĞîÉíîÉ îÝÖáÖ ~ å~ÖóâçåóÜ~ ÜçëëòłÄ~åK låå~å êÝòÑ~òÉâ~â ÅëĞêĞãJ éĞäÝëÉ Ü~åÖòçííI ÉÖó Ü~ÄîÉê═ ëò~éçê~ ćíÉãÉ áë Ýë ~ ÅÜÉÑI ~ Ñ═ëò~âłÅë ãÝêÖÉë ëòáíâçò¼Çłë~K fíí ãłê ãÉÖëò▌åí ~ò ~ ãÝäí¼ëłÖíÉäàÉë ÅëĞåÇI ãÉäó ~ â~ëíÝäó ãáåÇÉå ãłë êÝëòÝÄÉå ìê~äâçÇçííK bÖó âìâí~ ~ âáåó−äí ~àí¼å îáëëò~âáłäíçíí î~ä~ãáí Ýë ÉääçÜçäí ãÉääÉííćâI ÉÖó âçåóÜ~ëòçäÖłä¼ âçéçÖî~ ëò~ä~Çí îÉäćâ ëòÉãÄÉ Ýë ÄÉÅë~éí~ ~òí ~ò ~àí¼íI ~ãÉäóÉå Éäí▌åíK fíí ëòçÄ~äÉłåóçâ àĞííÉâ äÉ ÉÖó âÉëâÉåó äÝéÅë═åI ëáÉííÉâ Éä Éä═ííÉ ~ò ìÇî~êçå łí ~ íşäë¼ ëòłêåó ÑÉäÝK pÉåâá ëÉã âĞëòĞåí ~ îÉåÇÝÖåÉâ Ýë şÖó íÉííÉâ ãáåÇI ãáåíÜ~ ãÉÖ ëÉã äłíåłâK jÝÖ ÉÖóëòÉê àçÄÄê~ Ýë şàê~ Ä~äê~ ~ ãłëçÇáâ âáëòĞÖÉääÝëåÝäK ^ Ö~åÖ äÉÖîÝÖÝå ÄÉäÝéíÉâ ~ iłëòä¼å~â êÉåÇÉäí ëòçÄłÄ~K bò ÑÉàÉòíÉ ÄÉ ~òí ~ ëòłêåó~í ~ é~íâ¼ìÇî~ê àçÄÄ çäÇ~äá ëòÝäÝåK pòÝé íłÖ~ë ëòçÄ~K ^ íşäë¼ ìê~ëłÖá îÉåÇÝÖëòçÄłâí¼ä Åë~â ~ÄÄ~å âćäĞåÄĞòĞííI ÜçÖó ëí−äìëí~J ä~å Äşíçêò~í łääçíí ÄÉååÉI ÉÖóëòÉê▌ÄÄ ëòĞîÉííÉä ÄÉîçåî~K ÏÖó áë Ü~ëçåä−íÜ~í~íä~åìä âćäĞåÄ îçäíI ãáåí iłëòä¼ ÄìÇ~éÉëíá ÄÝêä~âłë~K jÝÖáë êÉåÇâ−îćä êçëëòìä ÉëÉíí åÉâáI ÜçÖó ═íI ÉÖóÉÇćä ═í ÇìÖJ íłâ áÇÉ ~ ÅëÉäÝÇëòłêåó îÝÖáÄÉK fÇÉI Üçî~ íìÇçãłë~ ëòÉêáåí ~ îÉåÇÝÖJëçÑ═êĞâÉíI îáää~åóëòÉêÉä═í Ýë áäóÉåÑÝäÉ ÉãÄÉêÉâÉí ëòçâí~â ÉäëòłääłëçäåáK mÝíÉêåÉâ Ä~êłíëłÖçë áåÇçâäłë~I ãáåí äÉÖâĞòÉäÉÄJ Äá êçâçå? åÉã ÉåóÜ−íÉííÉ ~ ëÝêí═ÇĞííëÝÖÝíI ÜáëòÉå pòÉåíJdóĞêÖóá píÉÑáí çÇ~íşä ÜÉäóÉòíÝâ ÉäI éÉJ ÇáÖ ~ò áë Éäë═ ìåçâ~íÉëíîÝêI şÖóI ãáåí ═> ełí ~ââçê ãáÝêí ÝééÉå ÉåÖÉãKKK>\ ÖçåÇçäí~I ãáJ âĞòÄÉå äÉćäí ~ íç~äÉíí~ëòí~ä ãÉääÝK jçëí ĞëëòÉÑçÖä~ä¼~å àÉäÉåíâÉòÉíí ëçâ êÝÖá ÄÉåóçãłëK fÖÉå> dóÉêãÉââçêłÄ~å áë ãłê ä~éé~åÖçíí âĞêćäĞííÉ Éò ~ ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíÝë ~ò ═ Üłíêłåółê~I ÇÉ ~ââçê ═ Éòí łêî~ëłÖłå~â íìä~àÇçå−íçíí~I ~éłíä~åJ~åółíä~å îçäíłå~âK Ëë ~ââçêáÄ~å îçäí ~ ÜÉäóòÉíåÉâ î~ä~ãá êçã~åíáâìë î~êłòë~I ãÉäóÉí âáëëÝ ãÉëíÉêâÝäíÉå łéçäíI í~äłå ÉÖó áÑàşëłÖá êÉÖÝåóI ^ âáë äçêÇ? Ü~íłë~ ~ä~ííK ^ Ñ═~ä~âÄ~å Ğåã~Öłí äłíí~ Ýë íÉíëòÉäJ ÖÉíí áë ÄÉååÉK s~ä~ãá íáíçâò~íçë ÄçêçåÖ¼ë ëòłêã~òłëí âÝéòÉäí Éä ÖóÉêãÉâÑ~åíłòáłàłÄ~åI ãÉäó ìí¼ÄÄI ÝîÉâ ãşäî~ ã~àÇ Çá~Ç~äã~ë ãÉÖçäÇłëÜçò îÉòÉíK bòí ~ êÉàíÝäóÉëëÝÖÉí ãÝÖ ~ò áë ~äłÜşòJ í~I ÜçÖó ëÉã ~ò ~éàłê¼äI ëÉã ~ò ~åóàłê¼ä ëçÜ~ åÉã íÉííÉâ Éãä−íÝëí ~ ÑĞäå═íí êçâçå~áK bòÉâ âćäĞåÄÉå ãáåÇáÖ å~Öóçå à¼âI å~Öóçå ÑáÖóÉäãÉëÉâ îçäí~â áêłåí~X â~êłÅëçåóâçêI åÝîJ å~éâçê ═ áë çäó~å ~àłåÇÝâçí â~éçííI ãáåí ~ ë~àłí ÖóÉêãÉâÉáâI Éä═ÄÄ àłíÝâçíI âÝë═ÄÄ âĞåóîÉâÉíI äçî~Öä¼çëíçêíI âĞååó▌ Öçäó¼ë Ýë ëĞêÝíÉë éìëâłíK jáâçê ~ qÜÉêÉëá~åìãļä ~ hçääçåáÅÜ Ñáşâ~í Ýë ~ pòÉåíJdóĞêÖóáÉâÉí î~ä~ãÉäóáâ å~ÖóåÝåàÉ ÉÖóJÉÖó î~ëłêå~éê~ âáîÉííÉI ÉäîáííÉ ~ò léÉêłÄ~ î~Öó ~ aÉããÉäJÅìâêłëòÇłÄ~I ═í áë îáííÝâI ═ áë îÉäćâ îçäíI ëòćåáÇ═ÄÉå éÉÇáÖ áíí páãçåîłëłêçå î~Öó kóáíêłÄ~å pòÉåíJdóĞêÖóáÝâåÝä ã~àÇåÉã ÉäÑÉäÉàíÉííÉI ÜçÖó ═ ãáåÇáÖ Ýë ãáåÇÉåćíí ãÝÖáëJ Åë~â îÉåÇÝÖK `ë~â ä~ëë~åâÝåíI ëÉêÇćä═ÝîÉáåÉâ îÝÖÝå àÉäÉåíâÉòíÉâ ~éê¼ ÉëÉãÝåóÉâI ãÉäóÉâ ãáåÇ Éê═ëÉÄJ ÄÉå îáäłÖ−íçíí~â êÉł ~ î~ä¼ëłÖê~K ^éê¼ëłÖçâI ÇÉ ~ãÉäóÉâ ãáåí ÉÖóJÉÖó îłê~íä~å í▌ëòşêłëI ãÉÖJ ëÉÄÉòíÝâ ~ Ñáş ĞåÝêòÉíÝíI âá ÝééÉå í~äłå łêî~ëłÖ~ ãá~íí Ñçâçòçíí~å ÝêòÝâÉåó îçäíK młê áäóÉå ÉëÉí ÝäÉëÉÄÄÉå àìíçíí ãçëí ÉëòÝÄÉK bÖóáâ ÝîÄÉåI ═ ~ââçê NR ÝîÉë äÉÜÉíÉííI ~ hçääçJ åáÅÜ ÖóÉêÉâÉâ é¼åáäçî~â~í â~éí~âK iłëòä¼ áë ÉòÉâÉå äçî~ÖçäíI Ü~ åłäìâ íĞäíĞííÉ ~ î~âłÅá¼àłå~â ~òí ~ êÝëòÝíK bÖó −òÄÉå ~ ãçêî~ äçîłëòãÉëíÉê ÑÉäćÖóÉäÉíÉ ~ä~íí ~â~Çłäóçâ~í ìÖê~íí~âK pòÉä−Ç

âçêäłíçâ~í Ýë ëĞîÝåóÉâÉíK jÝÖáë ãÉÖíĞêíÝåíI ÜçÖó ~ò ~ é¼åáI ãÉäóÉå iłëòä¼ ćäíI êçëëòìä îÉííÉ ~ò ÉÖóáâ ìÖêłëíI ÑĞäÄìâçíí Ýë ãÉÖêłåÇìäí ~ ä~éçÅâłà~K jłëå~é káâáI ~ò ~ åłäłåłä åÝÖó ÝîîÉä Ñá~í~ä~ÄÄ âĞäóĞâI ~òí ãçåÇí~ åÉâáW jÉÖëłåí−íçíí~Ç ~ äçî~ã~í> qĞÄÄÝ åÉã ÉåÖÉÇÉãI ÜçÖó êÉJ łćäà> _áòçåółê~ Åë~â Äçëëò~åíłëļä î~Öó ÖóÉêãÉâá ÑĞååÜÝàłòłëļä ãçåÇí~ ~òíI ÜáëòÉå ~ äçJ î~â Åë~â ÉäîáäÉÖ îçäí~â şÖó ÉäåÉîÉòîÉI ÜçÖó Éò ~òÝI ~ò ãÉÖ ~ã~òÝ Ýë ĞëëòÉîáëëò~ Ü~ëòåłäíłâ ═âÉíI ~ äçîłëòãÉëíÉê êÉåÇÉäâÉòÝëÉá ëòÉêáåíK aÉ iłëòä¼å~âI âáê═ä ÉÖóáâ ä¼ ëÉã îçäí ÉäåÉîÉòîÉI Éò ~ âáàÉäÉåíÝë ~ò ═ îÉåÇÝÖ îçäíłí àìíí~íí~ ÜáêíÉäÉå Ýë Äłåí¼~å ~ íìÇ~íłÄ~K jłëáâ áäóÉåI ~ò áãÝåJ íáåÝä íłå ãÝÖ ÑłàÇ~äã~ë~ÄÄ ÉãäÝâ ÉÖó Äçâëòçäłëê~ îçå~íâçòçííI ãÉäóêÉ ^ä~àçë ìåçâ~ĞÅÅëÉI iìáâ~ âÝëòíÉííÉI âá ìÖó~å ãłëÑÝä ÝîîÉä îçäí áÑà~ÄÄ åłäłåłäI ÇÉ êçéé~åí î~ëÖóşê¼ â~ã~ëòK głíÝâļä âÉòÇíÝâ ~òò~ä ~ âáâĞíÝëëÉäI ÜçÖó ÑÉàÉí åÉã ćíåÉâK iìáâ~ ~òçåÄ~å Éäë═ éÉêÅí═ä åÉã í~êJ íçíí~ Éòí ÄÉK bââçê iłëòä¼ áë ÉäîÉëòíÉííÉ ~ò ĞåÑÉÖóÉäãÝí Ýë îÝäÉíäÉåÄ═ä ëòłàçå íÉêÉãíÉííÉ ~ò ÉäJ äÉåÑÉäÝíK bÄÄ═ä ~òíłå å~Öó ëíêłÖÉë äÉííI ãÉêí ~åå~â îÝê ÄìÖÖó~åí ~ò ~àâłÄ¼ä Ýë ÉÖóáâ ÑçÖ~ ãÉÖä¼ÇìäíK ^ ÑáşÅëâ~ Éòí ÉÖółäí~äłå åÉã Äłåí~I ~ò ~åóà~I ‡ÖåÉë åÝåá ~òçåÄ~åI ~âáåÉâ ~ åÉîJ Éä═â éÉêëòÉ êĞÖíĞå àÉäÉåíÉííÝâ ~ò ÉÖÝëòÉíI âçãçäó~å ãÉÖÜ~ê~ÖìÇçíí êÉłI iłëòä¼å~â ÄçÅëłå~íçí âÉääÉíí âÝêåáI éÉÇáÖ ~ò ═ ~êÅłå áë ëĞíÝíäÉíí åÉã ÉÖó âÝâ Ñçäí Ýë ~ ÇìêîłëâçÇłëí iìáâ~ âÉòÇíÉK jçëíI ãáâçê îáëëò~ÖçåÇçäí ÉêêÉI ãçëí áë äłíí~ å~ÖóåÝåàÉ ÑÉåóÉÖÉí═ åÝòÝëÝíK jÉÖÄçÅëłí¼ ëò~î~á ãĞÖĞíí Éò Ü~åÖòçííW âáíáäíà~ ~ Üłòłí¼äI Ü~ Éò ãÝÖ ÉÖóëòÉê ãÉÖíĞêíÝååÝâ> bòÉâ êÝÖáI åóçäÅJí−òÝîÉë ÇçäÖçâK ^òçåÄ~å ~ò¼í~I ÜçÖó ~ò ÝîÉâ íÉäíÉâI ãáåÇ íĞÄÄJíĞÄÄ áäóÉå ~äâ~äçã ~ǼÇçííI ~ãá ~äłÜşòí~ ~ î~Öóçåá Ýë íłêë~Ç~äãá âćäĞåÄëÝÖÉí âĞòíÉ Ýë äÉÖâĞòÉäÉÄÄá êçâçå~á âĞòĞííK Ëë ãáåÇÉò ÄÉÝî═ÇĞíí ~ äÉäâÝÄÉK kÉã ãáåíÜ~ Äłêãá áêáÖóëÝÖ äÉíí îçäå~ ÄÉååÉI Ü~åÉã ãÉêí ëÉããáÄÉå ëÉã äÝîÝå ćÖóÉíäÉåÉÄÄ ~ íĞÄÄáÉâåÝäI áÖ~òí~ä~åå~â ÝêÉòíÉI Ü~ ═í ÑÝäîłääê¼ä âÉòÉäá ÄłêâáK bòí åó−äí~ÄÄ~å ~ ÑÝäå~éçë äłíçÖ~í¼â íÉííÝâ îÉäÉI âáâ çäóâçê ãÉÖàÉäÉåíÉâ páãçåîłëłêçåI Ýë ãÝÖ áåâłÄÄ ~òçâ ~ å~Öóşêá ÇĞäóÑĞë ÅëÉäÝÇÉâK ^òçâ ãłê ~òò~ä áë âáãìí~ííłâ ãÉÖîÉíÝëćâÉí áêłåí~I ÜçÖó Ü~ Åë~â ═ îçäí àÉäÉåI åÉã łääí~â åÝã~ ëòçÄçêëòÉê▌ëÝÖÄÉåI Ü~åÉã Ç═äáåÖÝòíÉâ î~Öó äÉćäíÉâ Ýë Öó~âê~å ÄÉëòÝäÖÉííÉâ áë ÉÖóãłëë~äI ~ãá éÉÇáÖ ëçÜ~ ãÉÖ åÉã íĞêíÝåíI Ü~ ~ äÉÖâáëÉÄÄ hçääçåáÅÜ î~Öó pòÉåíJdóĞêÖóá ÖóÉêãÉâ ÄłêÜçåå~å äłíÜ~íí~ ═âÉíK bò ÉãäÝâÉâ í~Öä~äłëłÄ¼ä ~ ãłëçÇáâ ÖçåÖćíÝë ò~î~êí~ ÑĞäK dóçêë~å> dóçêë~å> ˆäíĞòâĞÇåá âÉääI ãÉêí Ğí éÉêÅ ãşäî~ íłä~äå~â>

ffK ríçäë¼ éáää~å~íÄ~å Ýêí ~ âĞåóîíłêÄ~I ãáâçê ~ò ÉÄÝÇÉä═ íłêë~ëłÖ ãłê łíîçåìä¼Ä~å îçäíK ^ Üłòá~ëëòçåóí ~ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó îÉòÉííÉ ¼ëÇá ìÇî~êá~ëâçÇłëë~äK jĞÖĞííćâ ~ íĞÄÄá éłêçâI ~òçâ áë â~êçåÑçÖî~K ┼ ÄÉÅë~íä~âçòçíí ~ ãÉåÉí ÜłíîÝÇÝÄÉI ãÉäóÉí ìåçâ~ÑáîÝêÉá âÝéÉòíÉâI âáâêÉ ãłê åÉã àìíçíí ÜĞäÖóK ^ Üçëëòş òÉåÉíÉêÉã ìíłå ~ò ÉÄÝÇä═ÄÉ àìíçíí~âK ^êłåó~áÄ~å éçåíçë ãłë~ Éò ~åå~â ~ ãłêîłåóëò~äçå?Jå~âI ãÉäó ~ Ñ═Üçãäçâò~í íşäë¼ îÝJ ÖÝí ~äâçíí~K bò áë ãłëÑÝä ÉãÉäÉíÉë Ýë ÉååÉâ ~ Ñ~ä~ áë î~à ëłêÖ~ ëíìââ¼Äçê−íłëşK bååÝä ~òçåÄ~å áåâłÄÄ ÝêÉòÜÉí═ îçäíI ÜçÖó Åë~â ~ Ü~êãáåÅ~ë ÝîÉâÄÉåI ~ âä~ëëòáÅáëí~ âçê äÉÖîÝÖÝå Ç−ëò−íÉííÝâI ãÉêí ~ ã▌ãłêîłåó ÑÉäćäÉíÉâÉí í~êâ~ ê¼òë~Öáêä~åÇçââ~ä ëòÉÖÝäóÉòíÝâI ÉäJ éìÜ−íçíí ë~êâçââ~ä Ýë ~ Ñ~äíłÄäłò~íçâ âĞòÉéÝå ãłê Ä~êçââ íłêÅëłâI îáêłÖļä ~òçâ áëI ãÉäóÉâ å~Öó ê¼òë~ÄçâêÝíłâ~í −êí~â ãçòÖ~äã~ë~å âĞêćäK bò ~ ëáãłê~ Åëáëòçäí ã▌ãłêîłåó îáêłÖÇ−ëò î~J ä~ãá ćååÉéáÉë ãÉäÉÖëÝÖÉí âĞäÅëĞåòĞíí ~ âćäĞåÄÉå ëòáÖçêş îçå~äş íÉêÉãåÉâK ^ âĞòÝéÉå ¼êáłëáI å~Öóçå ëòÝäÉë ~ëòí~äK ^ ÑÉÜÝê ~Äêçëò ã~àÇåÉã Éäí▌åí ~ã~ êÉåÖÉíÉÖ ÉòćëííłêÖó ~ä~ííI ãÉäóåÉâ ëçâ~Ç~äã~ îÝÖáÖëò¼ê¼Çáâ ê~àí~K

sçäí ~òçå î~Öó åóçäÅ ëçâłÖş ÖóÉêíó~í~êí¼ âÉÅëâÉÄ~âÑÉàÉââÉä Ýë äłÄ~ââ~äI Üłêçã íçàłë ~ä~J âş çîłäáëI Ü~í~äã~ë îłò~I ãÉäóÉâ ÑÉÇ═àÝå ÝêÅ~â~åíìëòçâ îáêłÖòçíí~â âá Ýë ëòłãí~ä~å ã~Öçë î~Öó ~ä~Åëçåó ÑÉÇÉäÉë Ñ~òÝâI å~ÖóçÄÄ íłêÖó~â âĞòÝ ÜÉäóÉò═ÇîÉI ãÉäóÉâÄ═ä ÑÉåó═íçÄçò î~Öó ~å~åłëòÖçãÄçâ ãÉêÉÇÉòíÉâ ÑĞäÜ~àä¼ î~Öó ëòÝààÉäåóşä¼ âÉíí═ë ÑçÖ~åíóşáâ âĞòÝK jáåÇÉå íłêÖó ÖĞêĞÖ í−éìëşI ÇÉ åÉã ~ âçê~á ÉãéáêÉ ëáã~ ÑĞäćäÉíÉáîÉäI Ü~åÉã ãáåÇÉå ë−âI ãáåÇÉå ÖĞêÄćäÉíI ãáåÇÉå íÉëí é~ò~êìä Ç−ëò−íîÉI ÇçãÄçêş Ýë łí~äíĞêí áÇçãçââ~äI ÖóĞåÖóĞââÉäI ëò═ä═ÑćêíĞââÉä Ýë äÉîÉäÉââÉäK jáåÇÉò å~Öóçå åóìÖí~ä~åI íşäòçíí~å Ö~òÇ~Ö Ýë Ñçêã~ÇşëI Ü~ ~ â~åÇÉäłÄÉêÉâ ÖóÉêíółáļä Ýë ~ ãÉååóÉòÉí îáää~åóâĞêíÝáÄ═ä êÉłàìâ Ğãä═ ÑÝåó Éä åÉã åóÉäíÉ îçäå~ ~òí ~ íÉãÝêJ ÇÉâ Ç−ëò−íÝëíI ÑĞä åÉã çäÇçíí~ îçäå~ ÉÖóÉíäÉå ê~ÖóçÖłëÄ~K ^ páå~JÑÝäÉ Ü−êÉë ~ëòí~äâÝëòäÉí ÉòI ÉÖóã~ÖłÄ~å î~ä¼ëłÖçë âáåÅëíłêI ãÉäóÉí ÄÝÅëá ĞíîĞëĞâ ~äâçíí~â ÉãÉ âáêłäóá Ä~åâłê ëòłãłê~K b íćåÇĞâäÝë âĞêÝ ÜÉäóÉò═ÇĞíí Éä ~ íłêë~ëłÖI ~ Üłòáşê Ýë ~ Üłòá~ëëòçåó ~ Üçëëòş çäÇ~äçâ âĞJ òÉéÝåK Ëë ãÉÖâÉòÇ═ÇĞíí ~ò ÉÄÝÇK ^ÄÄ~å ~ åÝã~ëłÖÄ~å âÉòÇ═ÇĞííI ~ÜçÖó ~ å~ÖóîáäłÖá ä~âçãłâ êÉåÇÉëÉåK j~àÇåÉã íÉãéJ äçãëòÉê▌ Ü~åÖìä~íI ãÉäóåÝä ~ò ÉÄÝÇÉä═â ~ò łàí~íçë ÜáíâĞòëÝÖÉí âÝéîáëÉäíÝâI ~ ãłêîłåó~êÅş âçJ ãçêåóáâ Ýë íłêë~á éÉÇáÖ ~ò çÑÑáÅá~ä¼ âäÝêìëíK pòÉêí~êíłëçë~å ãçòçÖí~â ÉòÉâI Ü~åÖí~ä~åìä Ýë ëçÜ~ åÉã íÝîÉÇ═ éçåíçëëłÖÖ~ä bÖóÉíäÉå íłJ åóÝê åÉã ÅëĞêêÉåíI ÉÖóÉíäÉå éçÜłê åÉã âçÅÅ~åíK Ëë Åë~â åÝÜ~I ãáâçê Äçêí ĞåíĞíí î~ä~âáåÉâ ~ âçãçêåóáâ î~Öó ~ é~êłÇÝë àłÖÉêI ÉàíÉíí éłê Ü~äâ êÉàíÉäãÉë ëò¼íW æ `Ü~íÉ~ì j~êÖçí UO? î~Öó iáÉÄÑê~ìÉåãáäÅÜ RS? Åë~â ~ååóáí ãçêãçÖçííI ãáÉä═íí íçJ îłÄÄäÝéÉííK i~ëë~åâÝåí ~ Ñáåçã Äçêçâ Ýë ~ ÑĞäáëãÉêÜÉíÉíäÉååÝ î~êłòëçäíI ÇÉ âáí▌å═ ÝíÉäÉâ Ü~íłë~ ~ä~íí ãÉÖáåÇìäí ~ íłêë~äÖłëK ^ ëòçãëòÝÇçâ éłêçåâÝåí Ü~àçäí~â ĞëëòÉ ÄáÅÅÉåíÝëÉââÉä Ýë ãçëçäóçÖî~K iłëòä¼Üçò pòÉåíJdóĞêÖóá j~ÖÇ~ ÑçêÇìäíW æpòÝéÉâÉí Ü~ääìåâ ê¼ä~Ç> ãçåÇçíí~ îłê~íä~åìä Ýë ~òíłå Ü~ãáëâłë~å ÉäåÝòÉíí í═äÉ çäó~å ÜáêíÉäÉå ÑÉàãçòÇìä~íí~äI ~ÜçÖó ~ ã~Ç~ê~â ëòçâí~âK iłëòä¼ åÉã ÝêíÉííÉI ãáêÉ ÅÝäçòK æÛI åÉ í~Ö~ÇÇ òáòÉÖíÉ íçãé−íî~ ~ Ü~åÖçí ~ Ñáåçã éáêçë ~àâ~á âĞòćä I íìÇàìâ şÖóáëI ãáÝêí Äìàâłäëò ãłê ܼå~éçâ ¼í~ mÉëíÉå> eÉÖóÉë åóÉäîÉÅëâÝàÉ âáÄşàí ~ ëòłà~ âĞòÉéÝåI ãáåíÜ~ î~ä~J ãá ÝÇÉëÉí åó~äçÖ~íå~ ê~àí~ Ýë Öóçêë~å ~ Ä~ä ëòçãëòÝÇàłê~I iìÄáłåëòâóê~ åÝòÉííK iłíî~I ÜçÖó ~ò h~åáòë~óåÝî~ä ÑçÖä~ä~íçëâçÇáâI ãçëí ãÉêÝëòÉÄÄÉå Ñçäóí~íí~W jçåÇÇ> k~Öóçå ëòÝé\ Ýë âáíłÖìäí ëòÉããÉäW rÖóÉI ÜçÖó ~ò ÉÖó âçâçíí>\ æaÉ Üłí ãáê═ä ÄÉëòÝäëò\ âÝêÇÉòíÉ iłëòä¼ âçãçäó ÅëçÇłäâçòłëë~äK æ Û> qÉ Ñ~êáòÉìë> â~Å~Öçíí îáëëò~ j~ÖÇ~ Ýë ~ Ü~åÖàłÄ~å ~ò ~ò ĞêĞã ÅëÉåÖÉííI ÜçÖó ═ ãçëí áääÉíäÉå ÇçäÖçí ãçåÇÜ~íI ~ãáê═ä äÉłåóâłå~â åÉã îçäå~ ëò~Ä~Ç íìÇåá~K ˆíëòĞê âÉääÉíí ÅëĞåÖÉíåáI ~ã−Ö îÝÖêÉ ~àí¼í åóáíçííłä Ýë åÉã áë ãÉêíÝä îáäłÖçëëłÖçí ÅëáåłäåáI åÉÜçÖó ãÉÖäłëë~J å~â î~ä~ãáíI ~ãáí ~ò ~ å═ çííÑÉäÉàíÉííK jçëí ÝêíÉííÉ Åë~â ãÉÖ iłëòä¼K ^ ãşäíâçêá äłíçÖ~íłëê~ îçå~íâçòçíí ÉòI ãáâçê mÝíÉê Ýë káâá ÑĞäâÉêÉëíÝâ ~ââçê ÉëíÉK e~ê~Öçë~å ÑçêÇìäí ìåçâ~ĞÅÅëÝÜÉòI âá ãÉääÉííÉ ćäí ~ò ~ëòí~ä ë~êâłå íşäW æqÉ í~äłäí~Ç âá Éòí ~ ëćäÉíäÉåëÝÖÉí\ aÉ káâá Åë~â ÄÉÜşòí~ ~ ÑÉàÝí ~ îłää~á âĞòÝK dçåçëòìä îáÖóçêÖçííI ÇÉ åÉã ÑÉäÉäíK ^êê~ íşä ãÉëëòÉ ćäí í═äÉI ÜçÖó âÝåóëòÉê−íÜÉëëÉK ÏÖó Üłí îáëëò~ÑçêÇìäí j~ÖÇłÜçòK b éłê éáää~å~í ~ä~íí îÝJ ÖáÖÅáâłòçíí ~ò ~ÖółåI ÜçÖó Éòí ~ò ÉÖÝëò Ü~òìÖëłÖçí káâá í~äłäí~ ÑĞä Ýë ÜçÖó ÉäãçåÇí~ åÉãÅë~â j~ÖÇłå~âI ÇÉ häłêłå~â áëK ^êê~ ~ ÖçåÇçä~íê~I ÜçÖó ~åå~â ~ò ÝÇÉëI ëòÝéI íáëòí~ äÉäâÝí áë ÄÉëòÉååóÉòá Éò ~ Ü~ëòçåí~ä~å ÑêłíÉêI ~ ÑÉàÝÄÉ ãÉåí ~ îÝêK æiłãI ÜçÖó Éäéáêìäíłä> ëşÖí~ Çá~Ç~äã~ë~å j~ÖÇ~K k~I íÉ áÖ~òłå êçëëòìä íìÇëò í~Ö~Çåá>

jáÉä═íí iłëòä¼ îłä~ëòçäÜ~íçíí îçäå~I Üçëëòş ÝêÅíłä şëòçíí ÄÉ âĞòÝàćâI Éòćëí ¼êáłëÜ~à¼I ãÉäóJ åÉâ ä~éçë ÑÉÇÝäòÉíÝå Ñ▌òĞäÇ Ýë ÑÉÜÝêÉå í~êâłòçíí ëò−îÉÅëâÝâ îçäí~â Ö~êã~ÇłÄ~ ê~âî~I ÖóĞåóĞJ ê▌ ëòÝé ÝíÉäI ãÉäó ~ ãÉåć ĞíĞÇáâ ÑçÖłëłå~â ÑÉäÉäí ãÉÖ ~ `Ü~ìñJÑêçáÇ ÇÉ ÄÝÅ~ëëÉë é~å~ÅÜÝ ł ä~ kçêîÝÖáÉååÉ? Å−ãòÝë ~ä~ííX ãáâçê éÉÇáÖ Éò ~ aêÉ~ÇåçìÖÜí îáëëò~Üşò¼ÇçííI âÝí íçêéÉǼJÇÉëíJ êçóÉêI âÝí ëò¼ëòçë ÅëÝëòÉ ëáâäçíí ÄÉ ÉÖóãłë ìíłåK bòÉââÉä áë îÝÖÉòåá âÉääÉííK ÏÖó Üłí ~ íłêë~äJ Öłëå~â îÝÖÉ ëò~â~ÇíI ~ååłä áåâłÄÄI ãÉêí ãçëí ãÉÖ ÉÖó â~ê åóşäí ÄÉ Äçêí íĞäíÉåÇ═ Ýë ë−êá Ü~åÖ ëò¼ä~äí ãÉÖ Ü~äâ íáíçâò~íçëëłÖÖ~äW jÉêäÉ _ä~åÅ VOK? iłëòä¼ łííÉâáåíÉíí häłêłê~I âá âáëëÝ ÑĞååÉÄÄ ~ mêáåÅáéÉ Ýë tìÉäÑÑÉåëíÉáå âĞòĞíí ćäíK ^ò ~ëòí~äí ÉäÄçê−í¼ ÉòćëíÉÇÝåóÉâ ÑĞäĞíí ~ äÉłåóå~â Åë~â ~ ÑÉàÉ Ýë ~ ãÉòíÉäÉå îłää~á äłíëòçíJ í~âK ^ò Éò Ýîá Çáî~í å~Öóçå ãÝäó âáJîłÖłëş Éëíá êìÜłí é~ê~åÅëçäíK iłëòä¼ ãłê êÝÖ¼í~I íłå ÉÖó íÉäàÉë ÝîÉI ÜçÖó åÉã äłíí~ îçäí häłêłí Éëíá å~Öó íç~äÉííÄÉå Ýë í~J äłå ~òÝêí í▌åí ÑĞä åÉâáI ãÉååóáêÉ âáíÉäíI ãÉÖëòÝéćäíK bÇÇáÖ ãáåÇáÖ âáëëÝ ÑÉàäÉíäÉå îçäí Ýë å~J Öóçå ëçîłåóK q~äłå îÝêëòÉÖÝåó áëK eìëòçåÜłêçã ÝîÉë âçêłáÖ Ä~âÑáë?JëòÉê▌ ëáÜÉÇÉê äÉłåóâ~J âÝåí Ü~íçííK e~ êÉłÖçåÇçäí éÉÇáÖ Öó~âê~å ÖçåÇçäí êÉł I Åëìéłå ÄÉëòÝÇÉë ëòćêâÉ ëòÉãÉáí äłíJ í~ ã~Ö~ Éä═ííI ~ååóáê~ ëÉããáíãçåǼ îçäí ãáåÇÉå ÉÖóÝÄ ê~àí~K Ëë ãçëí ÉÖóëòÉêêÉ ãáäóÉå îłê~íJ ä~åìäI ãáäóÉå ê~ÖóçÖ¼~å å═áÉë äÉíí> ^ò ~êÅ~ áë ëò−åÉëÉÄÄI ~ò ~àâ~ áë Çìòò~Çí~ÄÄ~å éáêçëK Ëë ~ åó~âI ~ îłääI ~ ãÉääÝåÉâ ÇçãÄçêçǼ áåÇìäłë~ ÉÖóÑçêãłå íÉäíI ~ ÅëÉÅëÉã═â Üşëłå~â Ýë ~ò ÝêÉíí Ä~ê~Åâå~â ~ íÉäíëÝÖÝîÉäI ãÉäóåÉâ ÉÖóÉåäÉíÉë Ü~äîłåóëłÖ~ ãĞÖćä ãáåíÜ~ ÄÉäë═ íćåÇĞâäÝë ê~J ÖóçÖå~ łíK kÉã ãłêîłåóI åÉã ~ä~ÄłëíêçãI Ü~åÉã î~ä~ãá ÖóĞåóĞê▌ ÖóćãĞäÅëåÉâ Ýä═ ÑÝåóÉëJ ëÝÖÉK Ëë ~ Ü~äîłåó~å ä~ò~Åçë Ä═êÝêÉ ~ò ~ íÉãÝêÇÉâ Éòćëí êÉÑäÉñÉâÉí îÉíÉííI ~ÜçÖó ~ íÉåÖÉê îÉíá îáëëò~ ~ å~éëìÖłêí ~ ÄÉåå ÑćêÇ═ò═â ~êÅłÄ~I â~êàłê~I şÖó íłåÅçäí~â òĞäÇÉë äçÄçÖłëçâ ~ häłê~ Åëìé~ëò îłääłåI ~ ëòłà~ ëòĞÖäÉíÝåÝäI ~ò łää~ ~ä~ííI ÉäJ Ýë îáëëò~Åëşëòî~ ê~àí~ ~ äÉÖâáëÉÄÄ ãçòÇìJ ä~íåłäK bòćëííÝ Ñ~Öóçíí Üìääłãçâ ÑĞäĞíí ~ ãçÇÉêå ^å~ÇóçãÝåÝ> ÖçåÇçäí~ iłëòä¼ Ýë ÖóĞJ åóĞêâĞÇÝëÝÄÉå ÉäÑÉäÉàíÉííÉ ~ò áãÝåíá ÄçëëòşëłÖłíK häłê~ ãÉÖÝêÉòíÉ ~ íÉâáåíÉíÝíK cÉäÝàÉ åÝòÉííK ^ ëòÉãÉ êÉłãçëçäóÖçííK qłå ~òí áë ÝêÉòíÉI ÜçÖó ëòÝéåÉâ í~äłäà~K ^ò ÉÄÝÇ ~ îÝÖÝÜÉò âĞòÉäÉÇÉííK ^ íłêë~äÖłë ãłê łäí~äłåçë~ÄÄK ^ âĞòÝéÜÉò âĞòÉä ćä═â ãłê łíÄÉëòÝäÖÉíåÉâ ~ò ~ëòí~äçåK ^ ã~Öó~ê éçäáíáâ~ äÉÖşà~ÄÄ ÉëÉãÝåóÉáí íłêÖó~äàłâK ^ mêáåÅáéÉI ~âá í~Öà~ ~ò çëòíêłâ eÉêêÉåJ Ü~ìëå~âI áåÇ−íçíí~ ãÉÖ Éòí ~ íÝãłíW æ fÖ~òJÉI ÜçÖó ~ âÝíÝîÉë â~íçå~á ëòçäÖłä~í ÄÉ î~å àÉäÉåíîÉ\ kłäìåâ Éêê═ä ëÉããáí ëÉã ãçåÇí~â> ˙Öó âÝêÇáI ãáåíÜ~ ãÉÖ îçäå~ ëÝêíîÉI ÜçÖó ~òí åÉã ~ ÅëłëòłêîłêçëÄ~åI ÇÉ _ìÇ~éÉëíÉå ÜçòJ íłâ åóáäîłåçëëłÖê~K ^ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó ÑĞäÑáÖóÉäK ^äáÖ ~â~êà~ ÉäÜáååáK æk~I ëç ï~ë> k~Öóçå ÑÉä î~å ÜłÄçêçÇî~K kÉâáI âá ãÝÖ ~ íáòÉåâÝí ÝîÉë ëòçäÖłä~í âçêłÄ~å âÉòÇíÉ ~ â~íçåłëâçÇłëíI Éò íÉäàÉëÉå ãÉÖÑçÖÜ~í~íä~åK hÝí Ýî ~ä~íí â~íçåłîł âáâÝéÉòåá ÉÖó é~J ê~ëòíçí> qĞâÝäÉíÉë ~ÄëòìêÇìã> Ëë Éòí Åë~â şÖó ÄÉàÉäÉåíáâ ~ é~êä~ãÉåíÄÉå> Ëë ═ÑÉäëÝÖÉ ÄÉäÉÉJ ÖóÉòáâ\ æ┼ÑÉäëÝÖÉ Äáòçåółê~ äÉÖàçÄÄ~å −íÝäá Éòí ãÉÖ> ãçåÇà~ Ü▌îĞëÉå pòÉåíJdóĞêÖóáI åÝãá ëòáJ ÖçêşëłÖÖ~äK æ^ âĞòÜ~åÖìä~í ãá~íí íĞêíÝåí Éò −Öó ã~Öó~êłòò~ iìÄáłåëòâóI âá ĞêĞããÉä Ü~ëòåłäà~ ~ò ~äâ~äã~íI ÜçÖó qáëòłê~ Üłê−íë~ ~ ÑÉäÉä═ëëÝÖÉíK qáëò~ ~òí ÜáííÉI ÜçÖó ÉòòÉä łíëÉÖ−íá ~ Ü~ÇćÖóá à~î~ëä~íçâ~íK ełí éÉêëòÉ Åë~ä¼ÇçííI Ýë ~ò ÉÖÝëò ÜáłÄ~î~ä¼ îçäí> Ëë ãçëí ÉäÄÉëòÝäáI ãá íĞêíÝåí ~ ãşäí éÝåíÉâÉåI åçîÉãÄÉê NUJłåI Ü~åÖëşäóçòî~ ~ Üłòëò~Äłäóçâ ãÉÖëÝêíÝëÝíK h~åáòë~óå~â ~òçåÄ~å Éò íÉíëòáâK aáÉëÉ qáåíÉåëÅÜäÉÅâÉê> aáÉëÉ _~Ö~ÖÉ> ãçåÇà~ ~ ã~J Öó~ê ÉääÉåòÝâêÉ Ýë ãáîÉä ^ÄłÇóê~ Üáî~íâçòçíí iìÄáłåëòâóI ãçëí _łäáåí ÑÉäÝ ÑçêÇìäW æhÉååëí Çì ÇáÉëÉå qáëò~\ t~ë áëí Ç~ë Ñćê Éáå hÉêä\ fëí Éë Éáå ÖìíÉê hÉêä\ âÝêÇÉòá ~ò ═ é~ê~åÅëåçâá çêêÜ~åÖàłåK _łäáåíå~â åÉîÉíåáÉ âÉääÉííK

æÛI áÖÉå> bÖÝëòÉå ÇÉêÝâ hÉêä?K iìÄáłåëòâó Éòí åÉã Ü~Öóà~ ~ååóáÄ~åK eçëëò~Ç~äã~ë~å âÉòÇá ã~Öó~êłòåáI ãáäóÉå ¼êáłëá ÜáÄ~ îçäí Éò ~ò Éê═ëò~âK Ëë ÜçÖó åáåÅë ãłê ãłë ãÉÖçäÇłëI ãáåí ÜçÖó ~ ã~á âçêãłåó äÉãçåÇJ àçå Ýë ÉååÉâ łêłå ~ Ü~íłêçò~íçâ~í íĞêîÝåóÉë−íëÝâK bäÝÖ åÉÜÝò îçäí ãáåÇÉòí áåÇçâçäåáI ~ååłä áåJ âłÄÄI ãÉêí çäóâçê åÝãÉäó ãçåÇ~í âĞòÉéÝå ÉÖóJÉÖó íłä íçä¼Ççíí ãÉääÝàÉK qÉàëò−åÉë Ñ~Öóä~äí _çãÄÉ Ñê~ééÝ ł ä~ pìã~íê~? åÉîÉòÉííÉäI Ýë áëãÝí éáëâ¼íłâ Ýë íçêí~ëòÉäÉíâÝâI ãłëâçê ãÉÖ ÉÖóJÉÖó äáÄÝêáłë â~ê åóşäí ~ò ~êÅ~ ÉäÝ Ýë ë−êá Ü~åÖçå ~ ÑćäÝÄÉ ëşÖíłâW jçåíJ`Ü~åÇçå oÝëÉêJ îÝI î~ÖóW qçâ~àá NUOOK i~ëë~åâÝåí ~ò áÇ═ëÉÄÄ ÑÝêÑá~â ãáåÇ ÄÉäÝéíÉâ ~ îáíłÄ~K hçääçåáÅÜI pòÉåíJdóĞêÖóáI ë═í ãÝÖ tìÉäÑÑÉåëíÉáå áëI âá éÉÇáÖ ÉäÝÖ ãÉëëòÉ ćäíI çíí häłêłå íşäK bÖóÉÇćä pä~ï~í~ åÉã ëò¼ä~äí ãÉÖ ÉÖóëòÉê ëÉãK mÉÇáÖ şÖó äłíëòçííI å~Öóçå ÑáÖóÉäI Äłê ~òçâ ÄÉäÉÜÉîćäîÝåI ãçëí à¼êÝëòí ã~Öó~êìä ÄÉëòÝäíÉâK ^ò çâìäłêÝà~ ãĞÖĞííI ĞëëòÉÜşòçíí ëòÉãÜÝà~ââ~äI ~ÜçÖó êĞîáÇäłí¼â ëòçâí~âI şÖó ÑáJ ÖóÉäíÉ ═âÉíK æj~Öłí ÝêÇÉâäá Éò ~ íÝã~\ âÝêÇÉòíÉ í═äÉ ~ ëòçãëòÝÇà~I ~ ëòÝé _ÉêÝÇóåÝK ^ Ü~åÖàłÄ~å ãÉÖîÉíÝë ÅëĞåÖĞííI Äáòçåółê~ ~òí ÖçåÇçäí~W bòÉâ çäó~å çëíçÄ~ ÑÝêÑáÇçäÖçâ> pä~ï~í~ ÜçòòłJ ÑçêÇìäíK s~âëá ëòÉãÉáîÉä ÄÉäÉÄłãìäí ~ å═ ãÝäóÉå âáîłÖçíí êìÜłàłÄ~I ãÉäó åÉã ëòçêìäí ~ îłääłJ ÜçòI Ü~åÉã áííJçíí ~ ܼå~äàłåI ~ ãÉääÉá âĞòĞíí ÄÉéáää~åíłëí ÉåÖÉÇÉíí ëòÝéëÝÖÉë íÉëíÝåÉâ íáíçâò~J íçëëłÖ~á ÑÉäÝK æÛI ëòłãçãê~ çäó~å Éò ãáåÇ ÑÉäÉäíÉ ~ Çáéäçã~í~ I ~âłê â−å~áìä ÄÉëòÝäåÝåÉâK c~ååó ~ëëòçåó åÉîÉíÉííK e~äâI Äìà~ ÅëĞåÖÝë▌I âáÜ−î¼ ~ åÉîÉíÝëÉI ãáåíÜ~ î~ä~ãá âÝàÉë ÉãJ äÝâ ãá~íí â~Å~Öå~K läó~å îçäí áäóÉåâçêI ãáåí î~ä~ãá ÖóĞåóĞê▌ ÅáÅ~X âÉëâÉåó êÝëÉâ Åëìéłå ~ Üçëëò~å îłÖçíí ëòÉãÉáI îÝâçåóê~ ÉäÜşò¼Çî~ ~ Ñáåçã~å −îÉäí ëòłà~I Çá~Ç~äã~ë ã~Åëâ~I âá ãłê ÉäÑçÖó~ëòíçíí ëòłãçë ÉÖÉêÉíK hçääçåáÅÜI âá ~ äÉÖâáëÉÄÄ îáí~íâçòłëåłä ÇćÜÄÉ ÖìêìäíI ãłê ÉÖÝëòÉå îĞêĞë îçäíK ^ ÖóćãĞäJ ÅëĞí â−åłä¼ âçãçêåóáâçí ÜÉîÉëÉå Éäíçäí~ ã~Öłí¼äK mÉÇáÖ ~ò łääłëéçåíà~ Åë~â âÉîÝëÄÉå âćäĞåÄĞJ òĞíí ~ iìÄáłåëòâóÝí¼äK `ë~âáë ~ÄÄ~åI ÜçÖó ═ ~òí â−îłåí~I åÉ ãçëí êĞÖíĞåI Ü~åÉã Åë~â âÝë═ÄÄI Ü~ ãáåÇÉåÄÉå êÉåÇÉí ÅëáåłäíI Ü~ ãáåÇÉåí ÉäîÝÖòÉííI Åë~â ~ââçê Äìâàçå ãÉÖ qáëò~K jçëí ÉÖóÉJ ä═êÉ íłãçÖ~íåá âÉää ÉÄÄÉå ~ o~ìëëÅÜãÉáëëÉê? ãìåâłÄ~åK æfÖÉåáë> qłãçÖ~íåá âÉää> jçëí åÉã âÉää åÝòåáI ÜçÖó âłäîáåáëí~> bêêÉ ~ ÑĞä~Ç~íê~ ÝééÉå à¼> ËééÉå à¼> hçääçåáÅÜåÝ Öóçêë~å _łäáåí ÑÉäÝ íÉâáåíÉííK ┼ îçäí ~ò ÉÖóÉíäÉå éêçíÉëíłåë âĞòĞííćâK q~äłåI ÜçÖó ~ ÑÝêàÉ í~éáåí~íä~åëłÖłí äÉéäÉòòÉI ~òÝêí âÉäí ÑĞä ÝééÉå ~ÄÄ~å ~ éÉêÅÄÉåK ^ò ~ëòí~äíłêë~ëłÖ ÑĞäÄçãäçííK `ëÉîÉÖîÉ Ýë ÉäÝÖ Ü~åÖçë~å ãÉåíÉâ âá ~ò ÉÄÝÇä═Ä═äI åÉã ~òJ ò~ä ~ò ćååÉéÝäóÉëëÝÖÖÉäI ~ãÉääóÉä ÄÉàĞííÉâK `ë~â ~ ÅëÉäÝÇÉâ ═êáòíÝâ ãÉÖ ëçÜ~ åÉã îłäíçò¼ ãłêîłåóåóìÖ~äãìâ~íK cÉâÉíÉâłîÝ Ýë Ñê~åÅá~ äáâ═êĞâI ïÜáëâó Ýë ëò¼Ç~ áë ~ò ~åÖäçãłåçâ ëòłãłê~ ~ âĞåóîíłêÄ~å Ýë ~ ëò~äçåçâÄ~åK qÉêÉÑÉêÉ ãáåÇÉåÑÉäÝK ^òìíłå íłåÅ Öê~ãçÑçå ãÉääÉíí ~ òçåÖçê~íÉêÉãÄÉåK _ÉêÝÇóåÝ iłëòä¼ â~êàłÄ~å ÑçêÖçíí âĞêćäK æj~Ö~ à¼ä íłåÅçä ãçåÇçíí~ ~ò ~ëëòçåó I âáí▌å═ êáíãìëÝêòÝâÉ î~åK æwÉåÝëò î~Öóçâ ÑÉäÉäí ~ Ñá~í~äÉãÄÉêK æjáäóÉå ÝêÇÉâÉë> wçåÖçê~\ æ^ò áëK Ëë ÜÉÖÉÇ▌K `ë~â ÖÝéáÉëÉå îłä~ëòçäíK jçåíçêá¼í ÑáÖóÉäíÉI âá häłêłî~ä âÉêáåÖ═òĞííK eçÖó ÄÉäÉÜ~àçä Éò ~ò ÉãÄÉê> bòí åÉã îçäå~ ëò~Ä~Ç> bò ãłê ã~àÇåÉã áääÉíäÉå> æËå ÝåÉâÉäÉâK jÉòòçëòçéêłå ãçåÇí~ ~ò ~ëëòçåó Ýë ~òìíłå şàê~W æqìÇ â−ëÝêåá ÝåÉâÉí\

æq~äłåK jÝÖ åÉã éê¼Äłäí~ãK æełí ãÉÖéê¼Äłäàìâ> ãçåÇí~ c~ååó åÉîÉíîÉI ~ ÑÝêÑá ~êÅłÄ~ åÝòÉíí Ýë ~ âÉòÉ âáëëÝ ãÉÖJ ã~êâçäí~ ~ îłääłíK iłëòä¼ åÉã ÑÉäÉäíK fääÉíäÉå áÖ~òłåI ~ÜçÖó ~ò ~ò ÉãÄÉê íłåÅçä ÖçåÇçäí~K Ëë ãáäóÉå ÉÖÝëòëÝÖíÉäÉå ~ ëò−åÉX í~äłå î~ä~ãá ÄÉíÉÖëÝÖÉ î~å> Ëë Öó▌äĞäÉííÉä åÝòíÉI ~ÜçÖó ~ mêáåÅáéÉ ~ häłê~ ÑćäÝÜÉò ÑçêÇ−íçíí~ ~òí ~ éĞííĞãåóá ÑÉâÉíÉ Ä~àìëòłí Ýë ëşÖçíí î~ä~ãáí ~ äłåóå~âK ^ äÉłåó ÑĞäâ~Å~ÖçííI ~òíłå ÉäÑçêÇ−J íçíí~ ~ ÑÉàÝíK ^ ëòÉãÉ í~äłäâçòçíí ~ iłëòä¼Ýî~ä Ýë êçâçåëòÉåîîÉä ãçëçäóÖçíí êÉłK æeçäå~éê~ łíÜçò~íçã ~ âçííłáã~íK æeçÖóåÉI ༠ÑÉäÉäí dóÉê═ÑÑóI ãáâĞòÄÉå ~òí ÖçåÇçäí~W _É ÝÇÉë Ýë ༠Éò ~ häłê~I ÄÉ ëòÝé Ýë à¼KKK pçâł íłåÅçäí~âK ËàÑÝä ãłê êÝÖÉå ÉäãşäíI ãáÇ═å ëòÝààÉäçëòäçíí~â îÝÖêÉK iłëòä¼ ÉÖóÉÇćä ãÉåí ~ ëòçÄłà~ ÑÉäÝK ^ Üçëëòş Ñçäóçë¼å Åë~â ~ ÑçêÇìä¼âåłä ÝÖÉíí ÉÖóJÉÖó âĞêíÉK ^ÜçÖó ~ ëòçäÖłä~íá äÝéÅë═ ãÉääÉíí ÉäÜ~ä~ÇíI ãÉÖéáää~åíçíí~ pò~ļ âçãçêåóáâçíI âá åÝÜłåó Ñçââ~ä ÑĞäàÉÄÄ łääí ~ Ñ~äÜçò Ç▌äîÉK jłê åÉã îçäí Ñê~ââ ê~àí~I Ü~åÉã î~ä~ãá ëòćêâÉ ò~â¼K kóáäJ îłå îłêí î~ä~âáêÉK iłëòä¼ Öóçêë~å îÉíâÉòÉíí Ýë äÉÑÉâćÇíK bââçê ÑĞäÑÉÇÉòíÉI ÜçÖó íşäëłÖçë ãÉäÉÖ î~å ÉÄÄÉå ~ ëòçÄłÄ~åK ÏÖó åÉã íìÇå~ ~äìÇåáK jÉÖéê¼Äłäí ~Ää~âçí åóáíåáI ÇÉ ~ ãłëÑÝä ĞäÉë ~Ää~âíłÄäłââ~ä åÉã ÄçäÇçÖìäíX íłå î~ä~ãá ÑçêíÝäóìâ î~åK háëëÝ âáåóáíçíí~ Üłí ~ Ö~åÖ~àí¼íK jłê ༠áÇÉàÉ îáëëò~ÑÉâćÇí Ýë Éäçäíçíí~ ~ îáää~åóíI ãáÇ═å ~ Ñçäóçë¼ ìÇî~ê ÑÉä═äá ćîÉÖ~àí~à~ ãÉÖòĞêÇćäíK dóçêë å═á äÝéíÉâ Åë~ííçÖí~â ~ â═âçÅâłâçåI ã~àÇ Ü~äâ~å îłäíçíí ëò~î~â~í Ü~ääçííK bÖó ÑÝêÑá Ýë ÉÖó å═ ÄÉëòÝäíK `ë~â åÝÜłåó ëò¼ àìíçíí Éä Üçòòł ÝêíÜÉí═åW ækÉãI åÉã> pò~ļ şê> kÉã> fÖ~òłåKKK> Ëå åÉã î~Öóçâ çäó~åKKK> Ëë ÉÖó ãÝäó é~ê~åÅëçä¼ Ä~êáíçåW ækÉ ëò~ãłêâçÇà> qìÇçÇ à¼äI ÜçÖó îÉäÉã åÉã äÉÜÉíKKK íìÇçÇ à¼äKKK `ë~â Éååóáí Ü~ääçííI ~òíłå ãáåÇÉåí ÉäíĞêĞäí ~ò łäçãK

fffK háäÉåÅ ¼ê~ îçäíK ^ éìëâłëçâ ~ò ÉÄÝÇä═ÄÉå Öó▌äíÉâ êÉÖÖÉäáêÉK bÖóÉåâÝåí àĞííÉâI ćäíÉâ ~ëòí~äÜçò íáòÉåâÉííÉåK bäÝÖ êçëëòâÉÇî▌ ãáåÇÉåâá Ýë âá~äìÇ~íä~åK jáåÇ î~ÇłëòêìÜłÄ~å éÉêëòÉK jáåÇÉåáâ ãłë Ýë ãłëK jÝÖáë åóáäîłåî~ä¼I ÜçÖó âÝíÑÝäÉ Çáî~J íçí âĞîÉíåÉâX âÝí ÉääÉåíÝíÉë éłêíÜçò í~êíçòå~âK ^ò çëòíêłâçë t~äÇã~åå?JîáëÉäÉí ~ò ÉÖóáâ áêłåóK bòí pòÉåíJdóĞêÖóá âáîÝíÉäÝîÉä ~ò áÇ═ëÉÄÄ ìê~â âĞîÉíáâW ~ ÜłòáşêI ~ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó Ýë iìÄáłåëòâóK pòćêâÝë ä¼ÇÉåéçëòí¼Ä~å î~åå~âI òĞäÇ Ü~àí¼âłî~äI òĞäÇ ãÉääÝååóÉäI ëò~êî~ëëò~êîJ ÖçãÄçââ~äI ãáåÇ êÝÖáI âçéçíí Ýë Éäåó▌ííI ~ êìÜ~ áííJçíí ãÉÖ áë Ñçäíçòî~ Ä═êêÉäI ~Üçä âáîłëçíí ~ ëçâÉëòíÉåÇ═ë Ü~ëòåłä~íí¼äK ^âłê àçÄÄÑÝäÉ î~Ç═êåÉâ ãçåÇÜ~íåłÇ ═âÉíI ~ãáåÉâ å~Öóçå ãÉÖJ ĞêćäåÝåÉâI ãÉêí ÉòòÉä ~ò ¼Ççå êìÜłòâçÇłëë~ä ═â ~òí ~â~êàłâ ÜáêÇÉíåáI ÜçÖó ãáåÇÉå áÇÉàćâÉí ~ò ÉêÇ═å íĞäíáâ Ýë ÜçÖó Éò ~ò ÉÖóÉíäÉå ÑçÖä~äâçòłëìâ> ^ Ñá~í~äçâ âĞòćä Åë~â ÉÖó í~êíçòáâ ÉÜÜÉò ~ò áëâçäłÜçòW hçääçåáÅÜ mÝíÉêI ÇÉ ═ åÉã ÉÖÝëòÉå çêíçÇçñI ãÉêí ê~àí~ ~ ëò−åÉâ åóáäîłå ĞëëòÉ î~åJ

å~â îłäçÖ~íî~I é~ä~ëòćêâÝâ Ýë ãçÜ~òĞäÇÉâI Ýë ãáåÇÉå Üçäãáà~ şàI ~ãá éÉÇáÖ ëòĞêåó▌ ÉêÉíåÉâJ ëÝÖ> ^ ãłëáâ áêłåó ~ò ~åÖçäçë î~ÇłëòêìÜ~K ^ äÉÖâćäĞåÄĞò═ÄÄ ëò−å▌ ë ãáåíłàş ëâ¼í ÜçãÉëéìåJ Ä═äI ĞîÉë â~Äłíçâ Ýë éäçÇÝê å~ÇêłÖçâK pòÉåíJdóĞêÖóá Ýë ~ò áÑà~ÄÄ~â −Öó ĞäíĞòåÉâK bååÝä ~ îáJ ëÉäÉíåÝä íłÖ íÉêÉ åó−äáâ ~ Ñ~åíłòáłå~â Ýë ~ò ÉÖóÝåá −òäÝëåÉâK Ëë ÉòÝêí şÖóëò¼äîłå ãáåÇÉåâáåÉâ ~ àÉääÉãÝí î~Öó ~ éêçÖê~ãàłí íćâêĞòíÉíá ~òI ~ãáÄÉ ĞäíĞòâĞÇáâK mÝäÇłà~ ÉååÉâ pòÉåíJdóĞêÖóá ^åí~äK pÉããá ëÉã ÑÉäí▌å═ ê~àí~K bÖóëòÉê▌åÉâ Ýë áÖÝåóíÉäÉåJ åÉâ åÝòå═âI Ýë Åë~â Ü~ ÉäÉãÉòòćâ êìÜłò~íłå~â ãÝäó Ýë íĞâÝäÉíÉë Ü~êã¼åáłàłíI Åë~â ~ââçê àĞJ îćåâ êłI ãáäóÉå äÉÖã~Ö~ë~ÄÄ âìäíşêłí Ýë −òäÝëí Äáòçåó−íK jÉêí ~ò åÉã äÉÜÉí îÝäÉíäÉåI ~ò ~ ã~ܼåáÄ~êå~ òÉâÉI ãÉäóÉí Ñ~íĞêòëëòćêâÉ å~ÇêłÖ Ñçäóí~íI åÉã îÝäÉíäÉå ~ ãÝêÉÖëłêÖ~ åó~ââÉåJ Ç═åÉâ ~äáÖ âáÄìââ~å¼ éĞííóÉI ãÉäó ÉÖóÉíäÉå ÝäÝåâ ëò−åí í▌ò ~ â~Äłí åó−äłëłÄ~K Ëë åÉã îÝäÉíäÉå ~ íćâĞêÑÝåóÉë ãÉêÉî Ä═êâ~ãłëäáI ãÉäó ãÝÖ ~äłÜşòò~ Üçëëòş äłÄëòłê~áå~â ëòáÖçêş îçå~äłíK aáëòâêÝí Ýë ãáåÇÉå äłêãłëëłÖçí âÉêćä ~ò ĞäíĞòâĞÇÝëÉK j~ÖçëI îÝâçåó ~ÖłêíÉêãÉíÝåÉâ åáåÅë ëòćâëÝÖÉ ~êê~I ÜçÖó ÑĞäí▌åÝëí âÉêÉëëÉåI −ÖóI áäóÉå Ñáåçã ĞëëòÜ~åÖÄ~ ĞäíĞòîÉ Åë~â ÉÖÝëòÄÉå äłíJ àìâI åÉã êÝëòäÉíÉâÄÉå Ýë −Öó ═ ~ äÉÖşêá~ë~ÄÄ ãáåÇÉåâá âĞòćäK ^ò ═ ÉääÉåíÝíÉ tìÉäÑÑÉåëíÉáå cêÝÇáI âá í~êâ~Ä~êâłå î~å îÝÖáÖâçÅâłòî~I ~âłê ÉÖó ë~ââíłÄä~I ãÉäó ÉäáåÇìäí ëÝíłäåá Ýë ãÝÖ ~ Ü~êáëåółá áë pÜÉíä~åÇ ëòáÖÉíÝê═ä î~ä¼âI Üçä éáêçëJâÝâI òĞäÇ Ýë å~ê~åÅëëò−å Öó~éàşÄ¼ä âĞíáâ ~òçJ â~íI ëòÝé ãÉ~åÇÉêÉë ê~àòçâÄ~ Ýë ÅëáäáåÖÉä═ Äçàíçââ~äK lI ÉòÉâ ÖóĞåóĞê▌ Ü~êáëåółâ> ãÉäóÉâÉí å~Öó ìíłåàłêłëë~ä ëòÉêòÉíí içåÇçåļäK q~äłå ~ò ~åÖçä áêłåóÜçò í~êíçòáâ pä~ï~í~ áëI Äłê Éò ÄáJ òçåóí~ä~åI ãÉêí ~ êìÜłà~ ãáåÇÉå Ñ~åíłòá~ åÝäâćäáI ëòćêâÉ éçëòí¼ Ýë ~ â~Äłíà~ łääáÖ ÄÉÖçãÄçäî~K bòÝêí ãçåÇà~ ê¼ä~ ~ âłéêłò~íçë âćääÉã▌ tìÉäÑÑÉåëíÉáåW ˙Öó åÝò âá Éò ~ ÄćÇĞë éÉãłâ?I ãáåí ÉÖó êçëëòÑÝäÉ ëçÑ═ê> ãáâçê pä~ï~í~ ë~êâłÄ~å káâáîÉä ~ âçÅëáâÜçò áåÇìäå~âK æs~Öó ÉÖó ÖÝéä~â~íçëI î~ëłêå~é> ÖçåçëòâçÇáâ ÝééÉå çäó~å Ü~åÖçë~å káâáK ^ò áäóÉå áÇÉÖÉå Üçåå~å ÝêíÉåÉ ã~Öó~êìä\> Ëë å~Öóçâ~í åÉîÉííÉâ ~ ÅëÉÜ Üłí~ ãĞÖĞííK G qáòÉåâÝí ÑçÖ~í îłêí~ ~ ëòÝäÉëI Åëìé~ éçêçåÇ ìÇî~êçå ~ î~ÇłëòîÉåÇÝÖÉâÉíK q−ò ÉòÉâÄ═ä ã~Ö~ëI ëłêÖ~ ÄêáÅëâ~ î~ëí~Ö Åëçåíş å¼åáìëòçââ~äI ãÉäóÉâÉí å~Öó Ä~àëòş áÖłëJ âçÅëáëçâ Ü~àí~å~âI âáâÉå ãÉÖäłíëòáâI ÜçÖó Åë~â å~Öó ~äâ~äã~ââçê Ğäíáâ ÑÉä ~ ã~Öó~ê äáÄÝêáłíK hÝí ÑçÖ~íçí ~ â~ëíÝäóáëíłää¼ łää−íçíí âá ~ Äçêçíîłäí âçÅëáëçââ~ä ëòćêâÉ ÅáîáäÄÉå Ýë åÉãÉë éçÑłàşI ÇÉ âáëëÝ ÉäåóìêÖìäí ëĞíÝí éÉàäçî~ââ~äK bÖóáâ ÑÝäÑĞÇÉä▌ Üáåí¼ ~ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó ëòłãłê~ åÉ âÉääàÉå åÉâá çäó~å ãÉêÉÇÉâ âçÅëáÄ~ ÑĞäãłëòåá ~ò ═ å~Öó íÉëíÝîÉä I ~ ãłëáâ ~ä~Åëçåó âçëłêâçJ ÅëáI ãÉäó ~ Üłòáìê~í îłêà~K bÄÄÉå ═ åółêçå ═òÄ~âçâ ìíłå ëòçâçíí àłêåáK jáåÇÉå ÑçÖ~í ãÉääÉíí âÝí ÉãÄÉê łääX ~ò ÉÖóáâ ÉÖó å~éëòłãçëI âá ëò−à~ë äłÇáâ¼Ä~å ~ ëçâ ëòłò é~íêçåí ÅáéÉäáI ~ ãłëáâ ~ éìëâ~íĞäí═I ë~àłí àłÖÉêÉ ~ îÉåÇÝÖåÉâI Ü~ ã~Öłî~ä Üçòí~I î~Öó ëòćâëÝÖ ÉëÉíÝå ~ò ìê~Ç~äçã łäí~ä âáêÉåÇÉäí î~Ç═êK bòÉâ îáëòáâ ~ éìëâłâ~íK ^ íĞäíÝåóÜçêÇçò¼ òÉâÝàÝå Ýë ~ âçÅëáå ~ äłãé~ ãÉääÉíí ~òçåçë ëòłã ä¼ÖK bò ~ ëòłã áëãÝíä═Çåá ÑçÖ ÉÖÝëò å~é ãáåJ ÇÉå ÑłÅłåÜ~àíłëÄ~å ~òçå ~ò łääłëçåI ãÉäó ~ò áääÉí═ î~Çłëòå~â âá î~å àÉäĞäîÉI ãÝÖéÉÇáÖ åÉã ëòłãëçê ëòÉêáåí âĞîÉíâÉòîÉ ÉÖóãłë ìíłåI Ü~åÉã ~ò äJÉë ãÉääÉíí ~âłê ~ NNJÉëI ~ T ãÉääÝ ~ PJ~ëI ~ò áääÉí═ Ü~àíłë âĞêćäãÝåóÉáI ~ éìëâłë âÝéÉëëÝÖÉá Ýë Éä═âÉä═ëÝÖÉ ëòÉêáåí âçãÄáåłäî~K bòí ~ êÉåÇëòÉêí g¼òëÉÑ Ñ═ÜÉêÅÉÖ âÉòÇÉãÝåóÉòíÉ Ýë äÉÖíĞÄÄÉå łíîÉííÝâ ãáåí äÉÖàçÄÄ~íI ãÉêí −Öó ãáåJ ÇÉåâá ãáåÇÉå âćäĞå êÉåÇÉäâÉòÝë åÝäâćä ãáåÇáÖ ãÉÖí~äłäà~ ~ò łääłëłí Ýë ~ò ÉãÄÉêÉáíK _áòçåóI ~ò áäóÉå å~Öó î~Çłëò~íI âÉíí═ë Ü~àí¼ëÉêÉÖÝîÉäI âćäë═ ═êëÝÖÝîÉäI ãÉäó ~ ãÉò═âÄ═ä åóçãà~ ÄÉ ~ î~Ç~íI òëłâãłåóÜçêǼ ëòÉâÉêÉáîÉäI ÑĞäîáÖółò¼ Ýë ëòłãçä¼ ëòÉãÝäóòÉíÝîÉäI ëòłãçë äçî~ë Ü−êJ åĞâÉáîÉä çäó~å íĞâÝäÉíÉë ëòÉêîÉòÝëí â−îłåI ~âłê ÉÖó h~áëÉêJj~åĞîÉêK G páÉíîÉ âçÅçÖå~â ~ âçÅëáâ ~òçå ~ îÝÖÉäłíÜ~í~íä~å Çìéä~ àÉÖÉåóÉÑ~ëçêçåI ãÉäó îÝÖáÖëòÉäá ~ò ÉÖÝëò ìê~Ç~äã~íK kó−äÉÖóÉåÉëÉå îłÖ åÉâá ~ò ÉåóÜÉ Ü~àäłëş ÉãÉäâÉÇ═âåÉâI ëćääóÉÇ ÄÉ ~ ÜçJ ãçâÜìääłã ÖĞêÄćäÉíÝÄÉI ÜçÖó çåå~å ÑĞäëòłääàçå áëãÝí ~ âĞîÉíâÉò═ â~éí~í¼åK sÝÖíÉäÉå Ñ~ëçêI

ãÉäóåÉâ Ñłá ~ ãÉëëòáëÝÖÄÉå ãłê ÉäÜ~äîłåóçÇå~â ~ êÉÖÖÉäá éłêłí¼äI ãÉäó çíí åóìÖ~íçå ~ äłíÜ~J íłê éÉêÉãÝå ~ _~ä~íçåļä ëòłää ÑĞäK pòłòÜçäÇ~ë íłÄäłâ âĞêåóÉòáâ ~ò ìí~í åó−êçíí âêáëòíìëíĞîáëJ ëĞîÝåóÉâ âĞòĞííK ^ íłîçäÄ~å éłêçë Ö═òÉâÉ ÑćëíĞäK fííJçííI ÉÖóJÉÖó ã~àçê ÑÉÜÝêäáâ Üçëëòş ĞâĞJ êáëíłää¼ââ~äI ÄÝêÉëÜłò~ââ~ä ~ Ä~êå~ ìÖ~êçâI ~ òĞäÇ îÉíÝëÉâ ëò═åóÉÖÉá ÑĞäĞííK jáåÇÉå ãłëçÇáâJ Ü~êã~Çáâ íłÄäłåłä ~ î~Ç~â ëòłãłê~ ÇÉêÝâëòĞÖ▌ êÉãáòI ćäíÉíÉíí ÉêÇ═ÅëâÉI ãÉäóÉâ ãáåÇÉåáâÝí âĞòÄćä ëòÝäÉë åóáä~ÇÝâ âÉêÉëòíÉòáK q−ò éìëâłë ëòłãłê~ łääłë î~å áíí âÝëò−íîÉI Ýë âÉíí═ çäÇ~äí ~ Ñä~åâçâçåK ^ äÉÖÉäë═åÝä ~ ÑçÖ~íçâ ãÉÖłääå~âK ^ éìëâłëçâ ÉäÜÉäóÉòâÉÇåÉâ ëòłãçòłëìâ ëòÉêáåíK jÉÖëò¼ä~ä ÉÖó êÝòâćêíK ^ Ü~àí¼â ãÉÖáåÇìäå~âK kÉã âáłäíłëë~äI Ü~åÉã ÑćííóÉä Ü~àí~å~âK jáåJ ÇÉå Ü~àí¼ âÉòÝÄÉå îÝâçåó ÇÉëòâłÅëâ~ î~åI ãÉäóêÉ âÝí Ñ~ÖĞãÄ î~å äłåÅçäî~K hÉêÉéÉä═ Ü~åÖçí ~Ç ÉòI Ü~ êłòòłâI ãÉäóí═ä åÉã êá~Ç ãÉÖ ~ ÑłÅłåI åÉã Åë~é îáëëò~ ÑĞäĞííćâ áàÉÇíÝÄÉåI Ü~åÉã Éä═êÉãÉÖó ~ î~Çłëòçâ ÑÉäÝK Ëë Éò ~ ÅëĞåÇÉë âÉêÉéÉäÝë âĞòÉäÉÇáâ ä~ëë~åK G aìêêJÇìêê> aìêêJÇìêêI Çìêê> Åë~â Éò Ü~ää~íëòáâ Ñçäóíçå Ýë ÉÖóÉíäÉå ëò¼I ãÉäó ãáåÇáÖ áëJ ãÝíä═Çáâ ~ éìëâłëçâ ëçêłå î~Öó ~ Ü~àí¼â ÑÉä═äW h~â~ë> h~â~ë> h~â~ë àçÄÄê¼ä> h~â~ë Ä~äê¼ä>? k~Öó åÝÜ~ ~ò áëI ÜçÖóW íáê¼>? ~ åÉãòÉíâĞòáîÝ îłäí Ñê~åÅá~ íáêÉJÜ~ìí?JļäI ÇÉ Éòí Åë~â ~ î~Çłëòçâ âáłäíàłâ ÉÖóãłëå~âK Ëë âáëîłêí~íî~ ÄÉäÉòşÖ ãáåÇÉÄÄÉ ~ ëòłêåóÅë~éłëçâ ò~à~I ãáâçê å~Öó êçÄ~àà~ä Ü~êãáåÅJåÉÖóîÉå ÑłÅłå ÄçâêÝíłÄ~å ëòłää ÑĞä Ýë ëçêí▌òâÝåí êçéçÖå~â ~ éìëâłâK Ëë àĞå ~ âçåíê~Ü~àíłë ~ íşäë¼ çäÇ~äê¼äI ~òíłå şàê~ ÑçÖ~íçâçå íçîłÄÄ ~ âĞîÉíâÉò═ êÉã−òÜÉòK G ÏÖó Ñçäóí Éò ÉÖÝëò ÇÝäÉä═ííI ãÉÖëò~â−íłë åÝäâćäK `ë~â ~ ëçêêÉåÇ îłäíçòçííI ãÉäó ëòÉêáåí ~ éìëâłëçâ ÑĞäłääí~âK aÉ ÉÄÄÉå áë êÉåÇëòÉêI ãÝÖéÉÇáÖ ê~î~ëòìä âáÉëòÉäîÉK ^ äÉÖî~ÇÇşë~ÄÄ łääłëçâçå ãáåÇáÖ h~J åáòë~ó ÖÉåÉêłäáëI pòÉåíJdóĞêÖóáI jçåíçêáç Ýë ~ Üłòáşê łääí~âK eçÖó ãáÝêí îçäí ÉÖóáâ łääłë àçÄÄI ãáåí ~ ãłëáâI ãáÝêí êÉéćäí ÑĞä ÝééÉå çíí íĞÄÄ ÑłÅłåI ãáåí ãłëÜçäI ~ò ~ ÄÉ åÉã ~î~íçíí~â ëòłãłê~ ÉäÝÖ êÉàíÝäóÉëåÉâ äłíëòçííI íÉâáåíÉííÉäI ÜçÖó ÉòÉâ ~ò ćäíÉíÉíí ÉêÇ═ÅëâÝâ íÉäàÉëÉå ÉÖóÉåJ ä═Éå ë▌ê▌â Ýë ÉÖóÑçêã~ åĞîÝë▌ÉâK jÝÖáë −Öó îçäíI Ýë âÝí łääłë âĞòĞííI ãÉäóÉâ Éä═íí ÑłÅłåÑÉääÉÖÉâ ëòłääí~â ÑĞäI îçäí ãáåÇáÖ ÉÖó î~Öó âÉíí═I ~Üçä Åë~â ~ ëòçãëòÝÇÄ¼ä łíêÉéćä═ â~â~ëçâ âÉêćäíÉâ äĞîÝëêÉK ^ íáíâ~ ÉååÉâ ~òI ÜçÖó ~ Ü~àí¼ ëçê Éä═íí łää~åǼ~å ÜłêçãJåÝÖó í~åìäí ÉãÄÉê àłêíI ãáåí ~ò Éä═Åë~íłêçâ ~ ÑìíÄ~ääJ åłäI âáâ íÉêÉÖÉííÝâ ~ò áÇÉJçÇ~ ëò~ä~ÇÖłä¼ ÑłÅłåí Ýë ~ò áëI ÜçÖó ~ ë▌ê▌ÄÉå ~ä~Åëçåó ÅáêçâëĞîÝJ åóÉâ òÉÖòìÖçëçÇí~âI ãÉäóÉâ ãáåí î~ä~ãá íĞäÅëÝêI ÝééÉå ~ Ñ═ îÉåÇÝÖ ÉäÝ îÉòÉííÝâ ~ î~Ç~íK bò −Öó î~å à¼äI −Öó î~å ÜÉäóÉëÉåK jÉåí═ä íĞÄÄ äĞîÝëÜÉò àìí ~ î~ÇłëòI ~ååłä àçÄÄ~å ãÉÖ î~å íáëòíÉäîÉK ‡ã ~ò Éä═âÉä═ îÉåÇÝÖ åÉã ãáåÇáÖ à¼ éìëâłë áëK bò ÜÉäóíłää¼ jçåíçêá¼ê¼äI ÇÉ ãÝÖ ëçââ~ä áåâłÄÄ ~ò ĞêÉÖ h~åáòë~óê¼äI âá äçãÜ~ëłÖłí ãÝÖ ~òò~ä áë íÉíÝòáI ÜçÖó âÝí ¼ëÇá ÑćëíĞë éìëâłí ÜçJ òçíí ã~Öłî~äI ~ãÉäóÉâÜÉò Ü▌ëÝÖÖÉä ê~Ö~ëòâçÇáâ Ü~êãáåÅ ÉëòíÉåÇ═ ¼í~K jłêãçëíW Ü~ ~ Ñ═îÉåÇÝÖ ëçâ î~Ç~í ÉäÜáÄłòI Éò âłêłê~ î~å ~ íÉê−íÝâ?JåÉâI ~ãá éÉÇáÖ ~ ÜłJ òáşê î~ÇłëòÄÉÅëćäÉíÝí âÝéîáëÉäáK bòÝêí Üłí şÖó ëÉÖ−íÉííÉâ ÉòÉåI ÜçÖó ~ Ñ═îÉåÇÝÖÉâ ãÉääÝ ~ äÉÖJ àçÄÄ Ñá~í~äçâ~í íÉííÝâI Ýë mÝíÉê ãÉÖëşÖí~ åÉâáâW qłãçÖ~íåá âÉää ═âÉíI âćäĞåĞëÉå ~ò ĞêÉÖìê~í> káâáI dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ Ýë pòÉåíJdóĞêÖóá píÉÑá łääí~â íÉÜłí ÑĞäîłäíî~ ~ íłÄçêëòÉêå~Öó ãÉäJ äÉííK iłëòä¼ Ýë píÉÑá ÇáëòâêÝíÉå íłãçÖ~ííłâ?K `ë~â ãĞÖĞííÉ ä═ííÝâ äÉ ~ ãłê ÉäÜáÄłòçíí î~Öó ÉäJ ãìä~ëòíçíí â~â~ëíK káâá ~òçåÄ~å åÉã áäóÉå í~éáåí~íí~ä Åëáåłäí~K cçäóíçå ÉäÝÄÉ ä═íí> ^ò ĞêÉÖ ÖÉåÉêłäáë åÝÜ~ ãÝÖ ~äáÖ ÉãÉäíÉ îłääłÜçò ~ éìëâłàłíI ãłê ÉëíÝÄÉå îçäí ~ò ~ ÑłÅłåI ~ãÉäóÉí ãÉÖ ~â~êí ÅÝäçòåáK Ëë Éä═ííÉ áëI ~ãáâçê ãÝÖ ~äáÖ â~éçíí ëòłêåóê~ ~ò łÖ~â âĞòĞííI ãłê

éçííó~åí áë îáëëò~X Ýë ÑĞäĞííÉ Ýë ãÉääÉííÉ ãáåÇÉåÑÉä═äX îçäí çäó~å ã~Çłê åÉãÉÖóëòÉêI ãÉäó ã~àÇ ÜçÖó ~ Ñ═îÉåÇÝÖ ÑÉàÝêÉ åÉã ÉëÉíí> ^ îÝå íłÄçêåçâ ãáåÇ ãÝêÖÉëÉÄÄ äÉííK ^ò ~ êÉííÉåí═ ÑćëíI ãÉäó åÝÜłåó äĞîÝë ìíłå âĞêćäîÉíJ íÉI ãáåíÜ~ ~ Ü~ê~Öàłå~â ~ ÖçãçäóÖłë~ äÉååÉ> ^ò Éäë═ éłê Ü~àíłë ~ä~íí ãÝÖ Åë~â ãçêÖçííI âÝJ ë═ÄÄ ãłê łíJłíâáłäíçíí káâáÜÉò âÉãÝåó çêêÜ~åÖàłåW káÅÜí îçêëÅÜáÉëëÉå>> ÇÉ ~ò Äáòçåó åÉã íĞê═ÇĞíí îÉäÉK ^ ÇÝäÉÄÝÇ Éä═ííá ìíçäë¼ Ü~àíłëâçê îÝÖêÉ âáíĞêí ~ îáÜ~êK ^ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó ~ââçê ~ êÉãáò ë~êâłåłä łääíK káâá ~ ë~êâçå íşäK oÉåÖÉíÉÖ ÑłÅłå êÉéćäí ÑĞä ÑçäóíçåK bäë═ÄÄÉå ~ íłÄçêëòÉêå~Öó äÉ~Ççíí åÝÜłåó äĞîÝëíI ÇÉ ãáåÇÉåáââÉä ÉäâÝëÉííI ãáåÇÉå â~J â~ë ãłê Äìâçíí äÉÑÉäÝI ãáêÉ ÉäëćíĞííÉ à¼ êÝÖá éìëâłàłíK kÉã îçäí ãłë ÉêÉÇãÝåóÉ ~ ä═ÇĞòÝëÝåÉâI ãáåí ~ò ~ ëòĞêåó▌ ÑćëíI ~ãÉäó ═í âĞêćäîÉííÉK ełí ÑĞä~Çí~ ~ ÜáłÄ~î~ä¼ îÉêëÉåóíK e~í~äã~ë ëòćJ ÖóÉ Ýë ãÝÖ Ü~í~äã~ë~ÄÄ Ü~ë~ âĞòÝ âÉêÉëòíÄÉłÖó~òí~ ~ éìëâłàłí Ýë ãłê ÑĞä ëÉã ÉãÉäíÉI ~âłêJ ÜçÖó âáłäíçòíłâI ÜçÖó â~â~ë áíí> â~â~ë çíí>? Ü~åÉã Åë~â âłêçãâçÇçíí áëòçåóş ãÝêÖÝÄÉåK läó~å îçäí −Öó ~ ÖçãçäóÖłë âĞòÉéÝåI ãáåí gìéáíÉê qçåå~åë?I ~ò ~åíáâ òáî~í~êáëíÉå> káâá éÉJ ÇáÖ ~ ë~êâçå íşä éáÑÑJé~ÑÑI éáÑÑJé~ÑÑ> î−Ö~å ëòÉÇÉÖÉííÉ äÉ Éä═ííÉ ~ Üçëëòş Ñ~êâş ã~Ç~ê~â~íK aÉ ãáâçê âáàĞííÉâ ~ Ü~àí¼âI Üłí ~ââçê ÉäâÉòÇíÉ ~ò ĞêÉÖW æpç Éáå i~ìëÄìÄI ëç Éáå oçíòáÖÉê> Ýë ãáåí ÉÖóâçê ~ ëî~Çêçåà~ Éä═ííI Éä═ëòÉÇíÉ ~òí ~ ëçâ îłäçÖ~íçíí ëò~ââáÑÉàÉòÝëíI ãÉääóÉä ~ò çëòíêłâ łêãłÇáłÄ~å ~ êÉÖêìíłâ~í ~ÄêáâíçäíłâK káâá áàÉÇíÉå îÝÇÉâÉòÉííK aÉ Åë~â şÖó Ç▌äí ~ò ĞêÉÖÄ═ä ~ ëò¼K jáåÇÉåâá Åëáí−íÖ~íí~I ãÝÖ ~ Üłòáşê áë ~òò~äI ÜçÖó ═ áë ëòáÇí~ ~ ÑáłíI ãÝÖáë ~ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó Éä åÉã Ü~ääÖ~íçííI ~ã−Ö ëòìëëò~ä Ä−êí~K ^òìíłå áë ãÝÖ å~Öóçâ~í ÑşàíI ~âłê ~ Äáî~äóÄáâ~I Ü~ ãÉÖî~ÇìäK `ë~â pòÉåíJdóĞêÖóá åÉã îÉíí êÝëòí ëÉããáÄÉåK dşåóçëI ~äáÖ ÝëòêÉîÉÜÉí═ ãçëçääó~ä åÝòíÉ ~ò ÉÖÝëò àÉäÉåÉíÉíK ┼ ìÖó~åáë ~åÖçä áääÉã ëòÉêáåí ~ ãłë ã~Ç~êłê~ åÉã ä═íí Ýë ~ ãłë ÉãÄÉê îáíłJ àłÄ~ åÉã ~î~íâçòçííK ┼ ÉÄÄÉå áë íĞâÝäÉíÉëÉå âçêêÉâí îçäíI ãáåí ãáåÇáÖ ãáåÇÉåÄÉåK ^ò ĞêÉÖşê Ü~åÖìä~í~ Åëìéłå ~ î~ÇłëòÉÄÝÇåÝä ÉåóÜćäí ãÉÖK jÉêí çÇ~ÝêâÉòíÉâ ~ Ñá~í~ä~ÄÄ ÜĞäÖóÉâI ~ îÝå h~åáòë~ó éÉÇáÖ Öłäłåë ÉãÄÉê îçäíK ^ ëòÝé _ÉêÝÇóåÝí Ýë pòÉåíJdóĞêÖóá j~ÖÇłí ÜÉäóÉòíÉ ãÉääÝàÉ mÝíÉêI Ýë åÝÜłåó éçÜłê Äçê ìíłå ~ íłÄçêëòÉêå~Öó şê ãłê î−Ö~å Çáëâìêłäí îÉäĞâI ë═í îáëëò~ÉãäÝâÉòîÝå ~êê~ ~ ëçâ ÅëşÑ ëò¼ê~I ãÉääóÉä ÉäÝÖíÝíÉäí îÉííI káâáÜÉò łíâçÅÅáåíçíí ~ò ~ëòí~äçåK G ^ î~ÇłëòÉÄÝÇ ìíłå Üçëëò~ÄÄ âçÅëáòłëI ãÉêí ~ ÇÝäìíłåá Ü~àíłëçâ ~ò ìê~Ç~äçã ÉÖóáâ íłîçä~ÄJ Äá êÝëòÝå âĞîÉíâÉòíÉâK jáâçê _łäáåí ~ âçÅëáàłÜçò äÝéÉííI pä~ï~í~ ëò¼ä−íçíí~ ãÉÖW æjÉåàćåâ çÇłáÖ ÉÖóćííK pòÉêÉíåÝâ îÉäÉÇ âáëëÝ ÄÉëòÝäÖÉíåá Ýë ~ éìëâ~íĞäí═àÝÜÉò ÑçêÇìäí ÉäÝÖ ÑçäóÝâçåó ã~Öó~êëłÖÖ~äW æˆå ãÉåàÉå ~ ãłëáâ âçÅëáÄ~I ~ò ÉåóÝãÜÉò> ^ âÝí éìëâ~íĞäí═ íÉÜłí ĞëëòÉćäí ~ò ÉÖóáâ ÄêáÅëâłåI ═â éÉÇáÖ ~ ãłëáâçå áåÇìäí~â ìíłåìâK ækÉã áë íìÇí~ãI ÜçÖó ãÝÖ ã~Öó~êìä áë ÄÉëòÝäëò> ÅëçÇłäâçòçíí _łäáåíK æÛI âÉîÉëÉí> ^ ÜÉíÉë Üìëòłêçâåłä ëòçäÖłäí~ã Ýë ~ò¼í~ áë łéçäçãI ~ãáí ~ââçê í~åìäí~ãK kÝJ Ü~ ÝêÇÉâÉë ÇçäÖçâ~í áë Ü~ää ~ò ÉãÄÉêK jçëí âłêĞêîÉåÇ═Éå ÉäãçëçäóçÇçíí ~ ëòÉãćîÉÖÉ ãĞJ ÖĞííK _áòçåółê~ ~ íÉÖå~éá îáí~íâçòłëê~ ÖçåÇçäíI î~Öó ~òçâê~ ~ ÅëşÑçä¼Çłëçâê~I ãÉäóÉâÉå tìÉäÑÑÉåëíÉáå Ýë káâá çäó~å à¼−ò▌Éå â~Å~Öí~â ãĞÖĞííÉK æoÝÖ åÉã äłíí~ä~âK eçÖó î~Öó\ jáí Åëáåłäëò\ hłêI ÜçÖó âáäÝéíÝä ~ âćäćÖóá ëòçäÖłä~íļäK bò ìÇî~êá~ëâçÇłë ìíłå âçãçäó~ÄÄ~å Ñçäóí~íí~W kÉã> jÝÖëÉã âłê> g¼I Ü~ _łäáåí ãÉÖáëJ ãÉêá ~ ã~Öó~ê îáëòçåóçâ~íK e~ ãÉÖÑáÖóÉäáI ãÉÖí~åìäà~K g¼I Ü~ î~ä~âá Éòí íÉëòáI ~âá äłíåá íìÇ âćäÑĞäÇĞå áëâçäłòçíí ëòÉããÉäK fÖÉåI Éò ÝêíÝâÉëK ËêíÝâÉë ~ àĞî═ ëòÉãéçåíàłÄ¼äK młêíçåâ−îćJ äá î~ÖóI ìÖóÉ\

æ^òK æk~Öóçå ÜÉäóÉëK j~ Éò ~ äÉÖÜÉäóÉëÉÄÄ> kÉ áë îÉÖóÉå ~âí−îÉ êÝëòí ëÉããáÄÉåK `ë~â ÑáÖóÉäàÉåK bãÄÉêÉâÉí Ýë ÇçäÖçâ~íK Ëë åÉ Åë~íä~J âçòòÝâ ëÉÜçî~K bò ~ îáäłÖ şÖóëÉã í~êí ãłê ëçâłáÖ> _łäáåí ÑĞäÑáÖóÉäíK bëòÝÄÉ àìíçííI ÜçÖó Ü−êÉ àłêI ãáëòÉêáåí pä~ï~í~ cÉêÉåÅ cÉêÇáåłåÇ íê¼åĞêĞJ âĞë ÉÖóáâ Äáò~äã~ë~K bòí Åë~â ëìííçÖíłâ ê¼ä~K jçëí ~òçåÄ~å ^ÄłÇó ÄáòçåóçëëłÖÖ~ä ÝêÉòíÉI ÜçÖó Éãá~íí ~â~êí îÉäÉ ÄÉëòÝäåá ~ âĞîÉíëÝÖá í~åłÅëçëI íłå âá ~â~êà~ í~éçÖ~íåáI íłå ÄÉîáååá ═í ~ íê¼åĞêĞâĞë íłÄçêłÄ~K bòÝêí ¼î~íçë~å ÑÉäÉäí Ýë Äáòçåóí~ä~åìäK aÉ çäó ã¼ÇçåI ÜçÖó ~ ãłëáâ ÑçäóJ í~ëë~ ~ íÝãłíK sÝÖêÉ ÄÉíÉâáåíÝëí åóÉêÜÉí ~ _ÉäîÉÇÉêÉJé~äçí~ ã▌ÜÉäóÝÄÉI ~ãÉäóê═ä ~ååóá â~ä~åJ Ççëí êÉÖÝäíÉâI ÇÉ ãÉäóê═ä Äáòçåóçë~í ëÉåâá ëÉã íìÇçííK æˆêÉÖ ìêìåâI ìÖóÉI åÉã ÝäÜÉí ĞêĞââÝ\ Ñçäóí~íí~ pä~ï~í~ Ü~äâ~ÄÄ~åI ãÉêí ~ò ÉãÄÉê ãáJ âçê îÉëòÝäóÉë ÇçäÖçâ~í ãçåÇI ĞåâÝåíÉäÉåćä ãÝêëÝâäá ~ Ü~åÖàłíK kÝÜłåó ÝîI ìÖóÉ\ jÉååóá\ kÝÖóJĞí\ ^ââçê ~ eçÜÉáí? âĞîÉíâÉòáâK bòòÉä âÉää ëòłãçäåáK bòòÉä ~ ÄáòçåóçëJ ëłÖÖ~äK cÉêÉåÅ cÉêÇáåłåÇÇ~äK ^ä~íí~ ãłë îáäłÖ äÉëòK bÖÝëòÉå ãłëK fÖÉåK kÉã Éò ~ âçêÜ~Çí Çì~J äáòãìëI ãÉäóÜÉò ~ò ĞêÉÖşê ~ååóáê~ ê~Ö~ëòâçÇáâK jÉÖÉëâćÇĞíí êÉłI Üłí éÉêëòÉ ê~Ö~ëòâçÇáâ> ^ò şà ìê~äâçǼ åÉã −ÖÝêí ëÉããáíK kÉã áë ÑçÖK káåÅë äÉâĞíîÉ ëÉããáÄÉåK _áòçåóçëI ÜçÖó ~ ÄáêçÇ~äã~í şà ~ä~éçâê~ ÑÉâíÉíá ã~àÇK fÖÉåK ^ éêçÖê~ãà~ ãłê âÝëòK bÜÜÉò şà ÉãÄÉêÉâ âÉääÉJ åÉâ ã~àÇI âáâ åÉã âçãéêçãáííłäíłâ ã~Öìâ~íX ~âáâ åÉã òëáêłäíłâ Éòí ~ Äçåóçäìäí Ýë Ü~ëòåłäÜ~J í~íä~å êÉåÇëòÉêíK eçÖó ãá àĞååÉ ~ Çì~äáòãìë ÜÉäóÝÄÉ\ bê═ëÉÄÄ âĞòéçåíçë−íłëK ^äâçíãłJ åóçëëłÖI ÜçÖóåÉK ^ ëí~íáëòíáâ~ áÖ~òëłÖ~K ^ ëòłãçâ ÄÉëòÝäåÉâK pòĞîÉíëÝÖÉë í~êíçãłåóçâ åÉãJ òÉíáëÝÖÉâ ëòÉêáåíX ÉÖóÉíäÉå âĞòĞë ÄáêçÇ~äãá í~åłÅëÄ~å âÝéîáëÉäîÉK lÇ~ í~êíçòå~ ãáåÇÉåI ~ãá ÑçåíçëW ~ò ÉÖÝëò éÝåòćÖó Ýë ~ Ü~ÇëÉêÉÖ ãÉÖ ~ Ü~ÇáíÉåÖÉêÝëòÉíK s~Öó íêá~äáëí~ ãÉÖçäÇłë ~ â~J íçäáâìë Ýë ÇÝäá ëòäłîçââ~ä ãáåí Ü~êã~Çáâ ÑÝääÉäK bò áë äÉÜÉíëÝÖÉëK aÉ ÄáòçåóçëI ÜçÖó Éò ~ ã~áI Éò Éäí▌åáâK jçëí ÉÖÝëòÉå à¼I Ü~ qáëò~ îÝÖÉò ~òò~ä ~ å~Öóëòłàş ã~Öó~ê ÉääÉåòÝââÉäI âÉää ÜáíÉä Ýë âÉää şàçåÅI ãçëí Ñ═ ~ Ü~ÇëÉêÉÖ âáÝé−íÝëÉ> Ëë ã~àÇ ÉòòÉä ~ ëÉêÉÖÖÉä ~ eçÜÉáí? êÉåÇÉí ÅëáJ åłä ~ íĞÄÄá âÝêÇÝëÉâÄÉå ãáåÇK _łäáåí ÇÉêãÉÇíÉå Ü~ääÖ~íí~ ãáåÇÉòíK `ë~â áííJçíí íÉíí ÉÖóJÉÖó âÝêÇÝëíI ÉÖóJÉÖó ëò▌âëò~îş ÉääÉåîÉíÝëíK pä~ï~í~ éÉÇáÖ ÄÉëòÝäíI ÄÉëòÝäíK _áò~äã~ë~å ÄÉëòÝäíI ãÉêí ~òçâ âĞòĞííI âáâ î~ä~Ü~ áë ~ _~ääéä~íòÜçò í~êíçòí~âI Éò ~ îáëòçåó ãáåÇáÖ ÑĞååã~ê~ÇI ãÝÖ Ü~ âá áë äÝé î~ä~âá çåå~å ~âłê ~ ëò~Ä~Çâ═ã▌îÉëÉâåÝä I ãáåíÜ~ ~ò ~ íÝåóI ÜçÖó ÄÉ äÉííÉâ ~î~íî~ ~ ëáÑê−êçòłë ëòÉåí íáíâ~áJ Ä~I ĞêĞâ â~éÅëçä~íçí àÉäÉåíÉåÉ ëòłãìâê~K Ëë pä~ï~í~ äÉäâÉëÉå îłòçäí~ ~ ê~ÖóçÖ¼ àĞîÉåÇ═íW æ^ââçê å~Öóëí−ä▌ éçäáíáâłí äÉÜÉí ã~àÇ ÅëáåłäåáK ˙ê äÉååá ~ _~äâłåçåI ÉëÉíäÉÖ Ü▌ÄÝêÉë âáJ êłäóëłÖçââ~äI Üçî~ ~ Çáå~ëòíá~ ãłëçÇëòćäĞííÉáí ÜÉäóÉòå═â ÉäK s~ä¼Çá å~ÖóÜ~í~äçããł äÉååáI åÉã éÉÇáÖ ãáåí ã~I bìê¼é~ ãłëçÇáâ ÄÉíÉÖ ÉãÄÉêÉ?JâÝåí ëòÉêÉéÉäåáK e~åÉã é~ê~åÅëçäåáI áÖÉå> é~ê~åÅëçäåá> äÉ ~ jłêîłåóJíÉåÖÉêáÖ> hçÅëáàìâ ~ ÅÝäìä í▌òĞíí âáë ÉêÇ═ÅëâÝÜÉò âĞòÉäÉÇÉííK ædçåÇçäÇ ãÉÖ ÉòÉâÉíI ^ÄłÇó> bòÉâÄÉå å~Öó ëòÉêÉé åó−äÜ~íáâ Éä═ííÉÇK jáâçê äÉëòłääí~âI pä~ï~í~ ãÉÖä~éçÖ~íí~ ~ _łäáåí îłääłíW æråíÉê ìåëI å~íćêäáÅÜ> ãçåÇçíí~ âá ~ Ü~ääÖ~íłë êáíìłäáë î~êłòëáÖÝàÝíI ãáâĞòÄÉå îáëëò~ÜìJ åóçêÖ~íî~ î~ëâçë éłé~ëòÉãÉ ãĞÖćäI ÄÉÅë~íä~âçòçíí ~ò ìÖó~å~ââçê ÝêâÉò═ Çłã~Åëçéçêí âĞòÝK G ^ åóáä~ÇÝâ ãÉåíÝå ~ éìëâ~íĞäí═â Ýë é~íêçåÜçêÇçò¼â ãłê ~ ÜÉäóćâĞåW ~ î~Çłëòçâ áëI ÇÉ ÉòJ Éâ âĞòćä ~ ëòçãëòÝÇçë~â ÉÖóãłëë~ä ÅëÉîÉÖåÉâI ã−Ö ~ Ü~àíłë ãÉÖáåÇìäK tìÉäÑÑÉåëíÉáå ã~Öó~êłò î~ä~ãáíK ┼ å~Öóçå ëòÉêÉíÉíí ã~Öó~êłòåáK hćäĞåĞëÉå ~ Ñá~í~ä~ÄJ Ä~âå~âK jáåÇÉåÑÝäÉ íłêÖóÄ~å Åë~äÜ~í~íä~å îÝäÉãÝåóÉ îçäíI ÄÉÅëćäÉíâÝêÇÝëÉâÄÉåI Çáî~íâÝêÇÝJ ëÉâÄÉåI î~ÇłëòâÝêÇÝëÉâÄÉåX éçäáíáâłÄ~å áëI ÇÉ Éò áåâłÄÄ ãÉääÝâÉëÉå Ýë şêáÉãÄÉê Éòí íÉëòá?

î~ÖóW {şêáÉãÄÉê Éòí åÉã íÉëòá>? Éò îçäí ~ò ÝêîÉäÝëÝåÉâ ~ ÖÉêáåÅÉK M> k~Öóçå íĞâÝäÉíÉë −íÝäÉJ íÉá îçäí~â> káâáåÉâ ã~Öó~êłòçíí ÝééÉå î~ä~ãáíI ãáâçê ~ ÜĞäÖóÉâ ÜçòòłÝêâÉòíÉâK ækÝ> ÄÉ ëòÝé ëłêÖ~ íĞäíÝåóÉâ> âáłäíçíí ÑĞä iìÄáłåëòâó jáÅá ~ â~òÉííłê~ ãìí~íî~I ãÉäóJ åÉâ çëòäçéçë çëòíłë~áí ëłÑêłåóëò−å▌ é~íêçåçâ íĞäíĞííÝâ âáK æ^åÖçä é~íêçåçâ> ãçåÇçíí~ âĞååóÉÇÝå tìÉäÑÑÉåëíÉáåK kÉã äÉÜÉí ãłëë~ä ä═åá> kÉã äÉÜÉí> bòÉâ ~ åÝãÉí ãÉÖ çëòíêłâ éçêçâ Éò ãáåÇ Åë~â î~Å~â> `ë~â ~åÖçää~äI Åë~âáë ~åÖçäJ ä~ä> Ýë ÄáòçåóëłÖìä ã~Ö~ ÉäÝ ÇçÄÄ~åíçíí ~ò ÉÖóáâ Üçëëòş äłÄłî~äI ãÉäóÉå ~ í~êâ~ Äçàíçâ ĞëëòÉîáëëò~ ÅëáäáåÖÉäíÉâK jáåÇÉå ãłëë~ä ~ò ÉãÄÉê Åë~â ãÉÖéáëòâçäà~ ~ î~Ç~íK q~äłå åÉã âçÅâłòí~íçíí îçäå~ áäóÉå Ü~íłêçòçíí łää−íłëíI Ü~ ÝëòêÉîÉëòáI ÜçÖó pòÉåíJdóĞêÖóá ^åí~äI ~ íşäë¼ ëòçãëòÝÇà~ łíëÝíłäí Üçòòł Ýë ~ Üłí~ ãĞÖĞíí łääK æfÖ~òłå\ ëò¼ä~äí ãÉÖ ~òK jáäóÉå ÝêÇÉâÉë> hÝêäÉâI åÉã ~Çåłä âĞäÅëĞå åÉâÉã ÉÖó éłJ ê~í ÉòÉâÄ═äI ÜçÖó ãÉÖéê¼Äłäà~ãX ãÉêí Ýå ÉÇÇáÖ Åë~â çëòíêłâ éçêí Ü~ëòåłäí~ã Ýë ~òçâ ìíłåI ~ãáí ãçåÇ~ëòI ÉòÉââÉä í~äłå àçÄÄ ÉêÉÇãÝååóÉä ÑçÖçâ ä═åá> pòÉåíJdóĞêÖóá âçãçäó ~êÅÅ~äI ìÇî~êá~ë Ü~åÖçå ãçåÇçíí~ ÉòÉâÉíI ëÉããá ëÉã àÉäÉòíÉI ÜçÖó Éò ÅëşÑçä¼ÇłëK mÉÇáÖ ~ò îçäíK rÖó~åáë pòÉåíJdóĞêÖóá ~ äÉÖíĞâÝäÉíÉëÉÄÄ éìëâłë îçäí ~ò ÉÖÝëò íłêë~ëłÖÄ~åK ^ äÉÖëòÉÄÄ ëí−äìëşK kÉãÜçÖó ëçÜ~ëÉã ÜáÄłòçíí Éêê═ä ~ò áäóÉå âä~ëëòáëş éìëâłJ ëçâåłä ãłê åáåÅë áë ëò¼ I ÇÉ ãáåÇÉå ã~Ç~ê~ ÉÖóÉíäÉå äĞîÝëëÉä éçåíçë~å ÑÉàÄÉ îçäí í~äłäî~K kÉã îÉêÖ═ÇĞíí ~ò ëçÜ~I ~ íçää~ ëÉã êÉéćäíI åÉã áë Åë~éâçÇçííI Ü~åÉã ÄłêãáäóÉå ã~Öçëê¼ä Ýë ÄłêãáäóÉå ëÉÄÉëëÝÖÄ═ä ~òçåçë ãçòÇìä~íí~ä Äìâçíí ~äł ÖóĞåóĞê▌ −îÄÉåI ĞëëòÉÅëìâçíí ëòłêJ åó~ââ~äI ļâçä¼ åó~ââ~äI ãáåíÜ~ ÑÉàÉëí ìÖê~å~ ~ ãÉÖëÉããáëćäÝëÄÉK Ëë ~ òëłâãłåółå ëÉããá îÝêI Åëìéłå ~ Åë═êÝåÝä ÉÖóJâÝí ÅëĞééÉÅëâÉ åÝÜ~K tìÉäÑÑÉåëíÉáå âáëëÝ âÝåóëòÉêÉÇÉííÉå ãçåÇí~W hÝêäÉâI é~ê~åÅëçäà> aÉ káâá ÜáêíÉäÉå ÉäJ ÑçêÇìäíI ÜçÖó ~ â~Å~Öłëłí äÉéäÉòòÉ Ýë Öóçêë~å ~ å~ÖóÄłíóàłÜçò Åë~íä~âçòçííI âá åóìÖçÇí äÝéÝëÝJ îÉä îáëëò~íÝêí ~ ëí~åÇàłê~I âÉòÝÄÉå âÝí ëłêÖ~ é~íêçåå~äI ãÉäóÉâÉí şÖó îáíí ã~Ö~ Éä═ííI ãáåíÜ~ î~ä~ãá êÉäáâîáłí îáååÉK G dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ ãłê ~ ÜÉäóÝå łääíI ~ jçåíçêáç àçÄÄàłåI ~ éìëâłëëçê äÉÖîÝÖÝåI ãáâçê ~ ÜĞäJ ÖóÉâ ~ íşäë¼ çäÇ~äçå âáëòłääí~â ~ Üáåí¼áâļäK fååÉå ãÉëëòáê═ä ÑáÖóÉäíÉI ~ÜçÖó îÝÖáÖàĞííÉâ ~ ÖóÉJ éÉë åóáä~ÇÝâçå áííJçíí ãÉÖłääî~I Çáëâìêłäî~K ^ âÝí iìÄáłåëòâó äÉłåó Ýë j~ÖÇ~ şíâĞòÄÉå Åë~íä~âçòí~â î~ä~ãÉäóáâ î~ÇłëòÜçòK `ë~â _ÉêÝÇóåÝ Ýë häłê~ àĞííÉâ ãÝÖ ãáåÇáÖ âĞòÉäÉÄÄK bäJ Ü~Öóíłâ ãłê pòÉåíJdóĞêÖóá ^åí~äíI tìÉäÑÑÉåëíÉáåíI Éä mÝíÉêí áëI ~ mêáåÅáéÉ íşäë¼ ëòçãëòÝÇàłíK æmÉêëòÉ ~ååłä ~ jçåíçêá¼åłä ÑçÖ ãÉÖłääåá häłê~> ÖçåÇçäí~ iłëòä¼ åÝãá âÉëÉê▌ëÝÖÖÉäK aÉ ÉÖóáâ ëÉã łääí ãÉÖ çííI Ü~åÉã ãáåÇâÉííÉå âáàĞííÉâ ~ ë~êçâÜçòK æjÉååóáí ä═ííÝä\ âÝêÇÉòíÉ häłê~K æbäâćäÇíÉã ~ âçííłáãÝêí ãçåÇçíí~ ~ ëòÝé _ÉêÝÇóåÝ I ÉëíÝêÉ í~äłå ãłê áíí áë äÉëòåÉâK æfíí ~ ë~êâçå äÉÜÉíI ÜçÖó ÑçÖçäó áë àĞå ãçåÇí~ häłê~K ærÖóÉI â−ëÝêåá ÑçÖI ~ÜçÖó ãÉÖ−ÖÝêíÉ\ ëò¼äí _ÉêÝÇóåÝK młê éÉêÅåóá ÅëÉîÉÖÝë łääî~K pò~ÖJ Ö~íçíí ÄÉëòÝäÖÉíÝëK jáåíÜ~ ãáåÇÉåáâ ~òí îłêåłI ÜçÖó ~ ãłëáâ ÉäãÉåàÉåK aÉ ãłê ãÉÖëò¼ä~äí ~ àÉäò═âćêí Ýë ~ íłîçäÄ~å ãÉÖáåÇìäí ~ Ü~àí¼â ÅëĞåÇÉë âÉêÉéÉäÝëÉK häłê~ ÄÉÜ~àíçíí~ ~ é~íêçåäłÇáâ¼ ÑÉÇÉäÝí Ýë êÉłćäíK iłëòä¼ ~ î~ÇłëòëòÝâÝîÉä â−åłäí~K ækÉã ÑÉäÉäí ~ äÉłåó I ~òí åÉã îÉëòÉã Éä í═äÉÇK bò ~ò Ýå ÜÉäóÉãK ^ò ìíçäë¼ ãçåÇ~íçí ãáåíÜ~ Ü~åÖëşääó~ä ãçåÇí~ îçäå~KKK _ÉêÝÇóåÝ ~äáÖ ÝëòäÉäÜÉí═ ãçëçääó~ä ÉäÑçêÇìäí Ýë ä~ëëşI áãÄçäóÖ¼ àłêłëłî~ä łíãÉåí jçåíçêá¼ÜçòK iłëòä¼ ĞåâÝåíÉäÉå ìíłå~åÝòÉííK qłå ~êê~ ÖçåÇçäíI ÜçÖó ãáäóÉå ÖóĞåóĞê▌Éå ĞäíĞJ òáâ Éò ~ò ~ëëòçåóI éìÜ~ êłåÅş íïÉÉÇ?JÉâÄÉI ãÉäó şÖó ê~àòçäí~ âĞêćä Ü~àäÝâçåó íÉêãÉíÝíI ãáåJ ÇÉå áÇçã~áíI ãáåíÜ~ Åë~â éçåÖóçäłí îáëÉäåÉ ~ ãÉòíÉäÉå íÉëíÝåK

^ Ü~àíłë ãÝÖ ãÉëëòÉK ^ êÉãáò âćäë═ çäÇ~äłå ÉÖóJÉÖó åóşä áê~ãçÇçíí âá Ýë ãÉåÉâćäí Éä ~ ä¼ÜÉêÉíłÄäłåK kÝãÉäóáâ ãÉÖłääí Ñìíłë âĞòÄÉåI ÉÖó éáää~å~íê~ ÑĞäíçêåóçëçÇî~ îáëëò~åÝòÉííI ~òJ íłå ëò~ä~Çí áëãÝí âĞååó▌I âÝåóÉäãÉë Ö~äçééÄ~åI ãÉäóåÝä ~ Ñ~êłå~â ÑÉÜÝê Ñçäíà~ ćíÉãÉëÉå ëòĞâÇÝÅëÉäí äÉ ë ÑĞäK Ëë ãÉåí îáäłÖÖłK `ë~â çäóâçê ëò¼ä~äí ãÉÖ åÝÜ~ ÉÖóJâÝí äĞîÝë ~ íşäë¼ ë~êçâ íłàłê¼äK hćäĞåÄÉå ÅëĞåÇ îçäíK æ^ò áÖ~òłå åÉã ëòÝé í═äÉÇI ÜçÖó ãłê ~ååóá áÇÉàÉ mÉëíÉå î~Öó Ýë ëÉããá Ü−êí åÉã ~Çíłä ã~Ö~Çê¼ä> âÉòÇíÉ häłê~ Ýë êłãçëçäóÖçíí iłëòä¼ê~K ^ Ñá~í~äÉãÄÉê äÉćäí ~ î~ÇłëòëòÝâÝêÉ Ýë ã~Öó~êłòåá âÉòÇíÉK j~Öó~êłòí~I ÜçÖó îÝÖêÉ ÄÉáê~íJ âçòçíí ~ òÉåÉ~â~ÇÝãáłê~I ~ÜçÖó ~òí ãłê êÝÖÉå íÉêîÉòíÉI ÜçÖó ãÉÖÑÉëò−íÉíí ëòçêÖ~äçãã~ä í~J åìäI ÜçÖó âçê~ êÉÖÖÉäí═ä ÉëíáÖI ÜçÖó ìíçä âÉää ÝêàÉ ~òçâ~íI ~âáâ âçêłÄÄ~å âÉòÇíÝâI ÜçÖó Åë~â şÖó äÉÜÉíI Åë~âáë Ü~ ëÉããá ãłëê~ åÉã ÖçåÇçäI Ü~ íÉäàÉëÉå ~ ãìåâłàłå~â ÝäK háëëÝ ëçâ~í ã~J Öó~êłòçííI íşäòçíí âĞêćäãÝåóÉëëÝÖÖÉäK Ëë ãáåÇÉå ëò~î~ ãĞÖĞíí ĞåáÖ~òçäłë ÅëÉåÖÉííI ãáåÇÉåáâ ~êê¼ä ëò¼äíW ~äà~ë Ü~òìÖëłÖ ~òI ~ãáí ~ò ~ Ü~ëòçåí~ä~å káâá íÉêàÉëòí ê¼ä~I ÜçÖó ═ î~ä~ãá å═ ãá~íí Äìàâłä mÉëíÉå> Ëë áëãÝíÉäíÉ íĞÄÄëòĞêI ÜçÖó ═ åÉã äłí ëÉåâáíI åÉã áë äłíçíí ~ îáäłÖçå ëÉåâáíI ãá¼í~ ~ Ñ═îłêçëÄ~å î~åK eçÖó éÉÇáÖ ãáÝêí åÉã −êí äÉÖ~äłÄÄ\ kÉã> kÉã −êÜ~íçííI ãÉêí Ü~ −êí îçäå~I ~ââçê Ü−îíłâ îçäå~ Ýë Ü~ Ü−îåłâKKK e~ áÇÉ Ü−îåłâI åÉã íìÇçíí îçäå~ ÉääÉåíłää~åáK jłêéÉJ ÇáÖ ÇçäÖçòåá âÉääI ÇçäÖçòåáI ÇçäÖçòåáKKK häłê~ ëò¼íä~å Ü~ääÖ~íí~ Ýë ãÝÖ ãáåÇáÖ ìÖó~åşÖóI çäó~å êÉàíÉäãÉëÉå ãçëçäóÖçííK _áòçåóí~J ä~å ã~ê~ÇíW ÉäÑçÖ~Çí~JÉ iłëòä¼ áÖ~òçäłëłíI î~Öó ÜçÖó ÜáíÉíäÉåćä ~ ãÉåíÉÖÉí═ÇòÝëÝå ãçëçäóçÖK aÉ âÉÇîÉë îçäí Ýë à¼ëłÖçëI Ýë ãÉÖÝêí═åÉâ äłíëòçííI ļäçåÖ~íçíí áë åÝÜ~ ~ÜÜçò ~ äÉäâÉëÉÇÝëÜÉòI ãÉääóÉä ~ò áÑàş ÉãÄÉê ~ ÑĞä~Ç~íłê¼äI ã▌îÝëòá êÉãÝåóÉáê═ä ÄÉëòÝäíK hÝë═ÄÄ ëÉã îáäłÖäçíí âáI ãáí ÖçåÇçäI ãÉêí ãáÇ═å iłëòä¼ ãÉÖ ~â~êí~ âÝêÇÉòåáI ÜçÖó ìÖóÉ ÄÉäłíà~I ÜçÖó −Öó âÉääÉíí íÉååáÉI ~ mÝíÉê Ü~êëłåó Ü~åÖà~ ò~î~êí~ ãÉÖ ═âÉíI âá ~ ãłëçÇáâ ëí~åÇê¼ä âáłäíçíí łí ÜçòòłàìâW æ iłëòä¼> jáí Åëáåłäëò>\ qáê¼> jłê Üłêçã â~â~ë ÉäãÉåí åłä~Ç> Ýë ÑĞä âÉääÉíí ìÖê~åá Ýë éìëâłÜçò âÉääÉíí â~éåá~ Ýë jçåíçêá¼í áë íłãçÖ~íåá? âÉääÉííK `ë~â ~ò ÉääÉåÜ~àíłë âÉòÇÉíÝå ÄÉëòÝäÖÉííÉâ şàê~K ærÖóÉI ã~ê~Çëò ãÝÖ éłê å~éáÖI ãáìíłå ÉäãÉåíÉâ ~òçâ\ âÝêÇÉòíÉ ãçëí häłê~ Ýë ~ ãçòJ Çìä~í~ Äłê ~ò ĞëëòÉë î~ÇłëòîÉåÇÝÖåÉâ ëò¼äíI ÇÉ ~ âÉòÉ ~ mêáåÅáéÉ ÑÉäÝ ãìí~íçííK æ p~àåçëI åÉã íìÇçâ> bò áë å~Öó ãìä~ëòíłëI Éò ~ Üłêçã å~éK jÉÖÉëâćÇíÉã ã~Ö~ãå~âI ÜçÖó ëòÉêÇ~ ÉëíÉ îáëëò~ãÉÖóÉâK æÛ> ã~ê~Çà äÉÖ~äłÄÄ ÉÖó å~éçí> fäóÉåâçê ~ââçê~ êìãäá î~å> Ëë àłíëò~åłä åÉâÉã áë î~ä~ãáí íÉííÉ Üçòòł âáëëÝ â~ÅÝê~å I ÜáëòÉå åÉã Ýå î~ÖóçâJÉ ~ äÉÖêÝÖáÄÄ éìÄäáâìãçÇ\ jçëí ãÝÖ Éê═ë ã~ê~Çí iłëòä¼K kÉãI íÉäàÉëÉå äÉÜÉíÉíäÉå> æbãäÝâëòÉä\ ^ s~äëÉ ã~Å~ÄêÉ?\ ^òí áë Ýå Ü~ääçíí~ã äÉÖÉä═ëòĞêK mÉÇáÖ ~ââçê ãÝÖ Ä~âÑáë îçäí~ã> æfÖ~òI ~ s~äëÉ ã~Å~ÄêÉ?KKK bÖóãłëê~ åÝòíÉâK háëëÝ Üçëëò~å åÝòíÉâ ÉÖóãłëê~KKK ^ äÝÖÄÉå î~ä~Üçåå~å ÝäÉë ÅëáêáéÉäÝëK æcçÖçäó> âáłäíçííłâ î~ä~Üçåå~åK iłëòä¼ ÑÉäÝàćâ ìÖêçíí ~ éìëâłî~äI ~ ëòÝäîÝëò Öóçêë~ëłÖş ã~ÇłêÅëçéçêí ÑÉäÝK páÉíîÉ ÇìéäłJ òçíí âĞòÝàćâI âÉííÝÜ~àçäî~I ãáåíÜ~ ~äłàìâ Äşàå~ Ýë ÑÉÖóîÉêí îłäíî~I ãÝÖ âÝí äĞîÝëí Üłíê~I ãáâçê łíëćî−íÉíí ÑĞäĞííćâ ~ Åë~é~íK ełêçã ÑçÖçäó Åë~é¼Ççíí ~ ÑĞäÇêÉI åÝÜłåó~í ÄìâÇłÅëçäî~ ~ ëòĞêåó▌ ëÉÄÉëëÝÖí═äI ãÉääóÉä äÉîłÖ¼Çí~âKbÖóáâ ÝééÉå ~ häłê~ äłÄ~ ÉäÝ ÉëÉííK ^ äÉłåó äÉÜ~àçäí ÝêíÉ Ýë ÑĞäîÉííÉK bÖóáâ íÉåóÉêÝÄÉå í~êíçíí~ Ýë ~ ãłëáâ Ñáåçã âÉëòíó▌ë âÉòÝJ îÉä îÝÖáÖëáãçÖ~íí~K æ_É ëòÝéK Ëë ëÉããá îÝêK jáåíÜ~ Åë~â ~äìÇå~> Ýë ëòłàłÜçò ÉãÉäíÉ Ýë ~ ã~Çłê éìÜ~ íçääş ëòćêâÉ ÄÉÖóÝÄÉ ÄÉäÉÅë¼âçäí ä~ëë~åI ãçëçäóçÖî~ Ýë ëçâëòçêI ãáâĞòÄÉå iłëòä¼ê~ åÝòÉííK

ækÝòÇ> bò ÄÉ ÑìêÅë~> Ýë ÉåóÜÝå ÄÉäÉÑşàí ~ éáÜÝë íçää~â âĞòÝI ãÉäóÉâ Åëáâä~åÇçòî~ äçJ ÄçÖíłâ âĞêćä ~ ëòłàłíK sçäí î~ä~ãá ĞåíìÇ~íä~åìä Äìà~ É âÉêÉë═ ãçòÇìä~íłÄ~åI ~ Åë¼âÜçò ëòÝààÉäåó−ä¼ ~àâ~áåI âÝêÇÉò═ ëòÉãÉáÄÉåK aÉ ~ ÑłÅłåÑÉääÉÖÉâ ãÉÖáåÇìäí~âK açäÖçòåá âÉääÉííK háëòÉÇåá âĞòćäĞâ ~ â~â~ëíK jÉÖÑÉäÉäåá ~ î~ÇłëòîÉåÇÝÖá âĞíÉäÉëëÝÖåÉâK jáâçê ÄÉÑÉàÉò═ÇĞíí Éò ~ Ü~àíłë áëI ~ äÉłåó åóìÖçÇí~å Ýë ëò¼ åÝäâćä ÉääÝéÉíí iłëòä¼ ãÉää═äK _ÉÅë~íä~âçòçíí ~ íĞÄÄá ÜĞäÖóÉâ âĞòÝK iłëòä¼ ãÝÖ çíí ã~ê~Çí ~ ÜÉäóÝåK eçëëò~ÄÄ~å ã~ê~Çí çííK ^ íĞäí═àÉ Ýë ~ é~íêçåÜçêÇçò¼ ~ î~Ç~í ëòÉÇÉííÝâ ĞëëòÉ ~ âáëÉêÉÖäÉíí Ü~àí¼ââ~äK fÇÉ ÉëÉíí ÉÖó â~J â~ë> líí ãÝÖ âÉíí═ î~åI çíí ~ Äçâêçå íşä> ^ò ~ ÑçÖçäó áë ~ ãáÉåâ> Ëë ÄìòÖ¼äâçÇí~â å~J ÖóçåI ãÉêí ãáåÇÉå éìëâłë ãÉääÝ ÄÉçëòíçíí ÉãÄÉê ~åå~â ~ ÇáÅë═ëÝÖÝí ëòÉêÉíá ëòçäÖłäåáI ~âá ãÉääÉíí łää Ýë şÖó ═êâĞÇáâ ~ òëłâãłåó~ ÑĞäĞííI ãáåíÜ~ ã~Ö~ ä═ííÉ îçäå~K dóÉê═ÑÑó åÉã íĞê═ÇĞíí ëÉããáîÉäK pò¼íä~å łääí ~ ÜÉäóÝåK ^ò ÉãÄÉêÉâ ~òí ÜáííÝâI í~äłå ~ î~J Ç~í ëòłãäłäà~I ãÉäóÉí äłÄ~áÜçò ê~âí~â ëçêÄ~K mÉÇáÖ ═ ãáåÇÉòí ÝëòêÉ ëÉã îÉííÉK háëëÝ ã~Ö~ë~å îÉêí ~ ëò−îÉK ^ò ÉëíÉäÉÇ═ äÝÖ ãáåíÜ~ íÉäÉ îçäå~ î~ä~ãá íáíçâò~íçë áää~íí~äKKK G pĞíÝí ÉëíÉ äÉííI ãáêÉ Üçëëòş ÇĞÅĞÖÝë ìíłå îáëëò~ÝêâÉòÉíí ~ íłêë~ëłÖ ~ â~ëíÝäóÄ~K _═ëÝÖÉë íÉ~ ~ ëò~äçåçâÄ~åK aÉ åÉã ëçâ~í ã~ê~Çí~â ÉÖóćííI ãÉêí ĞäíĞòâĞÇÝë Å−ãÝå ãáåÇÉåâá ĞêĞãÉëí îçåìäí îáëëò~ ~ ëòçÄłàłÄ~I äÝîÝå Ñłê~ÇëłÖçë ÇçäçÖ ÉÖó áäóÉå å~Öó î~Çłëò~íK

fsK ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝ âçêłÄÄ~å âÝëòćäí Éä ~ íç~äÉííàÝîÉäI ãáåí ~òçâ ~ ÜĞäÖóÉâI âáâ ~ î~Çłëò~íçå êÝëòí îÉííÉâI ãÉêí ═ ãłê ~ íÉłÜçò ÉëíÝêÉ ÑÝëćäâĞÇîÉ àĞíí Ýë Åë~â êìÜłí âÉääÉíí ÅëÉêÝäåáÉK æjçåÇà~ ãÉÖ häłê~ ÜÉêÅÉÖå═åÉâI ÜçÖó àĞååÉ ÄÉ ÜçòòłãI ãáÜÉäóí âÝëòÉå î~å> ëò¼äí ~ åÝãÉí âçãçêåłàłå~âI ãáâçê ÄÉÑÉàÉòíÉ ~ò ĞäíĞòâĞÇÝëíK ^ âçãçêå~ ÉäëáÉíÉííK ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝ ÉÖóÉÇćä ã~ê~Çí ~ Üłä¼ëòçÄłàłÄ~åK iÉćäí ~åå~â ~ âÉêÉîÉíåÉâ ÝééÉå ~ âĞòÉéÝêÉI ãÉäó ~ Çìéä~ ãÝêÉí▌ łÖó äłÄłåłä îçåìäí îÝÖáÖK bêê═ä ~ Äşíçêê¼ä âçêãłåóçòí~ ~ Åë~äłÇàłíK fÇÉ ëòçâçíí ãáåÇáÖ ćäåáI Ü~ ~ ÑÝêàÉ î~Öó ~ ÖóÉêãÉâÉá î~ä~ãá ÄçëëòşëłÖçí çâçòí~â åÉâáK fÇÉ áÇÝòíÉ ═âÉí ã~Ö~ ÉäÝK _áòçåółê~ Åë~â ĞåâÝåíÉäÉå îłä~ëòJ íçíí~ ãáåÇáÖ Éòí ~ ÜÉäóÉíI í~äłå ãÉêí ÝêÉòíÉI ÜçÖó −Öó ãÉêÉîÉå ćäîÉ ~ âĞòÝéÉå ~ Üçëëòş é~ãä~Ö ~íä~ëòëáî~í~Öàłî~ä âÝíÑÉä═äI Éò ~äłÜşòò~ ~ò ═ íÉâáåíÝäóÝí Ýë îÉäÉ ëòÉãÄÉå ~ îłÇäçííI ~ò Åë~â î~J ä~ãá âĞååó▌ ëòÝâêÉ ÜÉäóÉòâÉÇÜÉíáâI ÉëÉíäÉÖ łääÜ~íI î~Öó àłêâłäÜ~í Éä═ííÉI ÇÉ ═ ãáåÇÉåâÝééÉå Éä═åóÄÉå î~å ÉÄÄÉå ~ âĞòéçåíá Ýë ãÉÖ åÉã âĞòÉä−íÜÉí═ Ü~ÇłääłëłÄ~åK słêíK słê~âçòłëłÄ~å îÝÖáÖÖçåÇçäí~ ~òí ~ ÅÝäíìÇ~íçë ãìåâłíI ~ãÉääóÉä Éä═âÝëò−íÉííÉ ãçëíçJ Ü~äÉłåółå~â ~ò áÑàş jçåíçêá¼î~ä î~ä¼ Üłò~ëëłÖłíK sÝÖáÖÖçåÇçäí~I ÜçÖó ãłê í~î~ëòâçêI ~ ÇÉêÄóJáÇÝåó Éä═ííI ãÉäóêÉ _ÝÅëÄÉ ìí~òí~â ÄłäçòåáI ÜçÖó ãłê ~ââçê ÉÖó Ä~êłíå═àÉ şíàłå ãÉÖJ éÉåÇ−íÉííÉ É ÖçåÇçä~íçí ~ mêáåÅáéÉ ~åóà~ Éä═íí Ýë ÜçÖó ~òí ~ Ö~êÇÉå é~êíóí ~ hçääçåáÅÜJé~äçí~ âÉêíàÝÄÉåI ãÉäó çäó~å ëòÝéÉå ëáâÉêćäíI ~òí áë ~òÝêí êÉåÇÉòíÉI ÜçÖó jçåíçêáçåÝ Éä═ííI ~âá ëòćäÉJ íÉíí _çìêÄçåJjçÇÉå~I ÄÉÄáòçåó−íë~ ~ò ═ ÉÖóÉåê~åÖşëłÖìâ~í ~ ÄÝÅëá íłêë~ëłÖÄ~åI ãÝÖ ~ò läóãé?Jé~ä ëòÉãÄÉå áëI ~ÜçÖó ~ äÉÖÑÉäë═ÄÄI ãłê ã~àÇåÉã ÑÉàÉÇÉäãá âĞêí åÉîÉòíÝâ çííI ãÉäóJ ÄÉå Åë~â ~ dçíÜ~JeçÑâ~äÉåÇÉê ^ÄíÉáäìåÖ ffJÄÉäá Åë~äłÇçâ ëòÉêÉéÉäíÉâ Ýë ~òçâ ëÉ ãáåÇK pçâÄ~ âÉêćäí Éò ~ âÉêíá ćååÉéÝäóI ~ãÉäó ãá~íí ~ é~äçí~ ÑçÖ~ǼíÉêãÉáíI ãÉäóÉâÉí ~ páå~ å~Öóã~ã~ áÇÉàÉ ¼í~ ãÉÖ åÉã åóáíçíí~âI ÑĞä âÉääÉíí Ñêáëë−íÉåáI é~êâÉííÉâÉí êÉåÇÄÉ ÜçòåáI ãçÇÉêåÉÄÄ âÝåóÉJ

äÉãê═ä ÖçåÇçëâçÇåá Ýë ~ âÉêíÄÉ îáää~åóí îáååá ãáåÇÉåÑÉäÝ Ýë êÉåÖÉíÉÖ îáêłÖçíI ÜçÖó ãáåÇÉå íĞâÝäÉíÉëI ãáåÇÉå å~ÖóëòÉê▌ äÉÖóÉåK aÉ åÉã ë~àåłäí~ ~ âĞäíëÝÖÉíI ãÉäóÝêí ~ ÑÝêàÉ ~ ༠içìáë hçääçåáÅÜI ~ÜçÖó _ÝÅëÄÉå Ü−îíłâ Äáòçåó âáëëÝ òëáãÄÉäíK ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝ åÉã ë~àåłäí~ ~òí ~ò ÉäÝÖ íÉâáåíÝäóÉë ĞëëòÉÖÉíI ãÉêí ÉòòÉä ëòÉãäłíçãłëí à~îìäí ~ éçò−Åá¼à~ Ýë ~ò läóãé?JÄÉäá ÇłJ ãłâ ãłê åÉã ÜçêÇíłâ çäó~å ã~Ö~ë~å ~ò çêêìâ~íI Ü~ îÉäÉ ÄÉëòÝäíÉâK ^ âÉêíá ÉëíÝäó ìíłå éÉÇáÖ ã~Ö~ ~ jçåíçêáç ã~ã~ Üçòí~ ëò¼Ä~ ~ Ñá~ Üłò~ëëłÖłí häłêłî~äK ^ò¼í~ ë▌ê▌å äÉîÉäÉòíÉâ ÉÖóãłëë~äK bÖóãłëå~â ÇáÅëÝêíÝâ ~ ãłíâ~àÉäĞäíÉâÉíI ~åó~Öá~â áêłåí éÉÇáÖ hçääçåáÅÜåÝ íìÇçãłë~ê~ Üçòí~ jçåíçêá¼åÝå~âI ÜçÖó Äłê häłêłå~â ÉäÜ~äí ~åóà~ êÝîÝå ~äáÖ î~å î~ä~ãáàÉI ÇÉ ~ ༠içìáë? äÝåóÉÖÉë Üçòçãłåóí ~Ç îÉäÉ êĞÖíĞåI âá~Çà~ ~ íĞêîÝåóÉë êÝJ ëòÝí ~ Üłò~ëëłÖâĞíÝëâçê ~òçåå~äK bò ìí¼ÄÄáí éÉêëòÉ Åë~â ~ âĞòîÉí−í═ Ä~êłíå═ şíàłå âĞòĞäíÉI ãÉêí ãÉåíë fëíÉå> ÉÖóãłëå~â éÝåòê═ä âĞòîÉíäÉå ëçÜ~ åÉã íÉííÉâ Éãä−íÝëíI Ü~åÉã Åë~â àÉäJ äÉãê═äI à¼ëłÖê¼äI ༠åÉîÉäÝëê═äI ÉÖÝëòëÝÖê═äI ëòÉêÉäÉãê═ä Ýë ëòÝéëÝÖê═ä áêâłäí~âK ÏÖó àìíçíí~â ãÉÖÉÖóÉòÝëÜÉòK Ëë ÉååÉâ ~ ãÉÖÉÖóÉòÝëåÉâ ÉêÉÇãÝåóÉâÝééÉå Ü−î~íçíí ãÉÖ ~ mêáåÅáéÉI âá ÉÖółäí~äłå åÉã îçäí î~ÇłëòÉãÄÉêI ~ ëáãçåîłëłêá ÑłÅłåî~Çłëò~íê~K sÉäÉ êÉåÇÄÉå î~å ~ ÇçäçÖI ~âłê ãáåÇàłêí ÉäãłíâłëçÇÜ~íK Ëë ãçëí ãá íĞêíÝåáâ\ häłê~ åÉã ÑçÖä~äâçòáâ ~ò áÑàş jçåíçêá¼î~ä> qćåíÉí═äÉÖ åÉã ÑçÖä~äâçòáâ îÉäÉK j~ ÉÖÝëò å~é åÉã âÉêÉëíÉ ÑĞä ~ ëí~åÇàłåK mÉÇáÖ ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝ å~Öóçå îáäłÖçë~å ãÉÖãçåÇí~ ãçëíçÜ~äłåółå~âI ÜçÖó ═ãá~íí~ àĞå Üçòòłàìâ Éò ~ âÉÇîÉë Ñá~í~äÉãÄÉêK jáåÇÉåâáÜÉò Åë~íä~âçòçíí ~ äÉłåóI Åë~â ~ mêáåÅáéÝÜÉò åÉãK Ëë Éò ãáåÇÉåí ÉäêçåíÜ~íI Éò ãáåÇÉåí Éäêçåí> e~ Éò −Öó ãÉÖó íçîłÄÄI ~ î═äÉÖÝåóàÉäĞäí Éäìí~òáâ ~òò~ä ~ ÄÉåóçãłëë~äI ÜçÖó ~ äÉłåóå~â åÉã íÉíëòáâK pòÝé åÉîÝîÉäI î~Öóçåłî~äI âáí▌å═ âćäëÉàÝîÉä âĞååóÉå í~äłä ~ò ãłë ãÉåó~ëëòçåóí> Ëë ~ââçê îÝÖÉI îÝÖÉ ~ ëòÝé íÉêîåÉâK bòÝêí Ü−î~íí~ ã~ÖłÜçò häłêłíK cáÖóÉäãÉòíÉíåá âÉääI ãáÉä═íí åÉã âÝë═K jçëí ëÉã ÑçÖà~ ãÉÖJ ãçåÇ~åá åÉâáI ãáäóÉå íĞâÝäÉíÉëÉå Éä═ î~å âÝëò−íîÉ ãáåÇÉå E~ò áäóÉí ~ äÉłåóçâ åÉã ëòÉêÉíáâ> kÉã> e~ÇÇ äÉÖóÉå î~ä~ãá âáë êÉÖÝåóÉëëÝÖ áë>FI ÇÉ ãÉÖ âÉää åÉâá ãçåÇ~åáI ãáäóÉå âĞååóÉäJ ã▌ëÝÖI Ü~ Éäëò~ä~ëòí ÉÖó áäóÉå ãáåÇÉå íÉâáåíÉíÄÉå âáí▌å═ ÑÝêàÉíK Ëë ÉÄÄÉå áÖ~ò~ îçäí ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝåÉâK eáëòÉå ãłëíI ãáåí à¼íI ãÉÖÑÉäÉä═íI âáí▌å═í ═ ëçÜ~J ëÉã â−îłåí îçäå~ häłêłå~âI âáí ÝééÉå şÖó ëòÉêÉíÉííI ãáåíÜ~ ë~àłí ÖóÉêãÉâÉ äÉååÉK aÉ ÝééÉå ÉòÝêí çâîÉíäÉå ÑĞä âÉää äÝéåáÉK G ^ò ~àí¼ âáåó−äíK häłê~ ÄÉàĞííW ÑêáëëÉå ãçëÇî~I ÇÉâçäíłäí êìÜłÄ~åI à¼ëò~ÖşåI ê¼òë~ëò−å▌ÝåK æm~ê~åÅëçäàçåI ã~ã~> ãçåÇçíí~ Ýë äÉćäí ~ ëòÉãÄÉå äÉî═ ëòÝâêÉK ┼ áë å~Öóçå ëòÉêÉííÉ ~ ãçëíçÜ~~åóàłíK ËÇÉë~åóàłíI âá ~ââçê Ü~äí ãÉÖI ãáâçê ═ ëòćäÉíÉííI ëçJ ëÉã áëãÉêíÉK jÝÖ âÝíÉëòíÉåÇ═ë ëÉã îçäíI ãáâçê ~íóà~ ãłëçÇëòçê Üłò~ëçÇçíí Ýë äÉÖêÝÖáÄÄ ÉãJ äÝâÉáÄÉå Éò ~ ëòÝé Ä~êå~ ~ëëòçåó îçäí ~ò ═ ã~ãłà~I âá Äłê å~Öó íÉâáåíÝäóí í~êíçííI ÇÉ à¼ëłÖÄ~åI ãÉäÉÖëÝÖÄÉå ãáåÇáÖ íĞâÝäÉíÉë áêłåí~I í~äłå îÉäÉ ÉäåÝò═ÄÄ áëI ãáåí ~ ã~Ö~ ÖóÉêãÉâÉáîÉäK æ ËÇÉëÉã> e~ Ü~ê~ÖìÇçííI ãáåÇáÖ ÉòòÉä âÉòÇíÉ ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝK ËÇÉëÉã> jáÝêí Ü~J åó~ÖçäçÇ Éä jçåíçêá¼í\ aÉ áÖÉå> bò şÖó î~åK j~ ÉÖÝëò ÇÝäìíłå âÉêćäíÉÇK æËå åÉã âÉêćäíÉãI ã~ã~I Åë~â îÝäÉíäÉåKKK áÖ~òłåKKK áÖ~òłåKKK åÉã áë íìÇçãI ÜçÖó łääí~ãJÉ îÉäÉ ëí~åÇçåI î~Öó ëÉãK jçëí âáëëÝ Ü~Äçòçíí Ýë äłíî~ ~ êÉłëòÉÖòÉíí ëòáÖçêş ëòÉãÉâÉíI ~ Ñçäóí~íłëë~ä ãłê ãÉÖÜ~òìÇJ íçäí~ ã~ÖłíW æbÄÝÇ ~ä~íí şÖóáë ~ ëòçãëòÝÇà~ î~ÖóçâI ÖçåÇçäí~ãI Éò áÖ~òłå ÉäÝÖKKK æ^ ëòçãëòÝÇà~ î~ÖóI ãÉêí −Öó êÉåÇÉòíÉãK ÏÖó êÉåÇÉòíÉãI éÉÇáÖ ^åí~ä ÄłíółÇ êçëëò åÝîÉå áë îÉÜÉíåÝI ÜáëòÉå áÖ~òłÄ~å j~ÖÇłí áääÉíåÝ ãÉÖ ~ò ~ ÜÉäóI åÉã ~ Üłòáâáë~ëëòçåóíK bòí éÉêëòÉ jçåíçêáç áë íìÇà~ Ýë ÉòÝêí ~ååłä ëşäóçë~ÄÄI Ü~ ã~Ö~Çí¼ä ÑĞä åÉã âÉêÉëÉÇI Ü~ ã~Ö~Ç åÉã ÑçÖJ

ä~äâçòçä îÉäÉK qÝåó ~òI ÜçÖó ~ î~Çłëò~íçå íćåíÉí═äÉÖ ÉäâÉêćäíÉÇK fíí ÉÖó âáë ëòćåÉíÉí í~êíçííI ~òíłå Ñçäóí~íí~W æ fÖÉåK qćåíÉí═äÉÖK jáåÇÉåâáÜÉò çÇ~łääíłäI ãáåÇÉåâáÜÉò> jÝÖ ~ i~ÅáÜçò áë> fÖ~òłå ~ÄJ ëòìêÇìã> jÝÖ ~ i~ÅáÜçò áë ÉÖó Çìéä~ Ü~àíłëÄ~åI ãáâçê jçåíçêáç ÝééÉå ~ ëòçãëòÝÇà~ îçäí> iÉÜÉíJÉ ÉååÝä å~ÖóçÄÄ íćåíÉíÝë\ kóáäîłåçë~ÄÄ ëÝêíÝë\> ËééÉå ~òí ~ò ÉãÄÉêí ÑìãáÖłäí~ÇI ~âá ãá~íí~Ç àĞíí áÇÉI ~âá ãá~íí~Ç âÝêíÉI ÜçÖó ~ò ~íółÇ ãÉÖÜ−îà~> ^ äÉłåóå~â âáëëÝ ÉäëĞíÝíćäíÉâ íÉåÖÉêëòćêâÉ ëòÉãÉáK æ^ò ~ Ö~ò káâá> _áòíçë~å ~ò ëéáçåâçÇçíí ìíłå~ã> ÖçåÇçäí~ Ýë ÉãäÝâÝÄÉå ÑĞäíłã~Çí~â ÖóÉêãÉââçêłÄ~ îáëëò~åóşä¼ ëÝêÉäãÉáX ãłê ~ââçê áë łêìäâçÇçíí Éò ~ âĞäóĞâ ~ åÉîÉä═åÝâåÉâ Ýë ~ ãçëíçÜ~~åóàłå~âK bòÉâ ~ êÝÖá ëÝêÉäãÉâ ĞëëòÉÑçäóí~â ãçëí ~ ã~áî~ä Ýë ãÉÖâÉãÝåó−íÉííÝâ Ü~åÖàłíK æjáåÇÉå äÝéÝëÉãÉíKKK ÇÉ áíí ãÉÖ~â~ÇíX ~òí ~ ëò¼íW âÝãäÉäíÉíÉÇ?I ãłê åÉã ãÉêíÉ âáãçåJ Ç~åáI ÉòÝêí şÖó Ñçäóí~íí~W jáåÇÉå äÝéÝëÉãÉí åÉã ÖçåÇçäçã ~ååóáê~ ãÉÖK bÖó âìêí~ éáää~å~íáÖ häłê~ Ü~Äçòłë~ ~ä~íí ãáåíÜ~ îáÜ~êÑÉääÉÖÉâ íçêåóçëìäí~â îçäå~ âĞòÝàćâI ÇÉ ~ ãçåÇ~í îÝÖÉ Éäçëòä~íí~ ═âÉíK ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝ ëòłê~òçå ÑÉäÉäíÉW æ^òÝêí âÉääI ÜçÖó Ýå ÜÉäóÉííÉÇ áë ÖçåÇçäâçòò~ãK aÉ ãçëí Ü~åÖçí îłäíçòí~íçííK ^ ëòáÖçêļä ÉäÝÖ îçäíK bååóá âÉääÉííK iłëë~ ~ äÉłåóI ÜçÖó ═í åÉã í~êíÜ~íà~ ÄçäçåÇÇłK jçëí~åí¼ä íłêÖóáä~Öçë~åI à¼ëłÖçë~å âÉòÇÉíí ÄÉëòÝäåáK j~Öó~êłòí~I ãáJ äóÉå â−îłå~íçë îłä~ëòíłë äÉååÉ jçåíçêáçK bäãçåÇí~ êÝëòäÉíÉëÉåI ãáäóÉå êÉåÇÉë ÉãÄÉêI åÉã âçêÜÉäóI åÉã âłêíółëX ã~Ö~ îÉòÉíá ~òí ~ å~Öó ÉêÇ═ìê~Ç~äãłí hê~àåłÄ~åX ÖóĞåóĞê▌ éçò−Åá¼à~ _ÝÅëÄÉåI ~ eÉêêÉåÖ~ëëÝÄ~å ¼êáłëá é~äçí~X Ýë âĞòÉäá êçâçåëłÖÄ~å î~å ~ äÉÖÉä═âÉä═ÄÄ Åë~äłÇçâJ â~äI ~ò ÉÖÝëò läóãé?Jé~äI ~ò ~åóà~ áÖ~òá _çìêÄçåI ãÝÖ åÉã áë ãçêÖ~å~íáâìë Üłò~ëëłÖļäK ^ âçêìâ áë ãÉååóáêÉ í~äłäI jçåíçêáç Ü~êãáåÅâÝí ÝîÉëK ^ò ÝäÉíÄÉå êáíâłå ~â~Ç áäóÉå ëòÉêÉåÅëÝëI ãáåÇÉåÄÉå ãÉÖÑÉäÉä═ é~êíáK ^ò ~íółÇ Ä═ëÝÖÉëÉå Ççíłäå~ íÝÖÉÇI ÜçÖó åÉ ÑćÖÖà ãáåÇÉåÄÉå ~ ÑÝêàÉÇí═äK jáåÇÉå ~ äÉÖëòÉÄÄI ~ äÉÖàçÄÄ> iÉÖÉäë═ ~ëëòçåó äÉÜÉíåÝä _ÝÅëÄÉå> pòćåÉíÉí í~êíçííK słêí~ ~ äÉłåó îłä~ëòłíK ^ò ÑĞäłääíK háëëÝ ÉäÑçêÇìäíK młê äÝéÝëí íÉíí çäÇ~äîłëíK iłíëòçííI ÜçÖó î~ä~ãá ÉääÉåÝêîÉí âÉêÉëK æ fÖÉåI ã~ã~K bò ãáåÇ áÖ~òK eçÖóåÉK e~åÉãKKK Ü~åÉã ~òÝêí ãÝÖáëKKK ãÝÖáëKKK åÉã íìJ ÇçãKKK æjá ~òI ÜçÖóW åÉã íìÇçÇ\ æjÝÖáë î~ä~ÜçÖóKKK î~ä~ÜçÖó åÉãKKK î~ä~ÜçÖó åÉã îłÖóçã ÉêêÉKKK æjáÝêí åÉã\ ækÉã> s~ä~ÜçÖóKKK Ýë ãçëí ëòÝäÉë â~êãçòÇìä~íí~äI ëòÝààÉäJãçòÖ¼ îÝâçåó ìàà~áî~ä ãáåíJ Ü~ ~ ÜÉäóÉë ëò¼í âÉêÉëåÝ ~ äÉîÉÖ═ÄÉåW s~ä~ÜçÖóKKK î~ä~ÜçÖó åÉã ÝêÇÉâÉäK ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝ ãÉÖîÉí═äÉÖ ÑĞäîçåí~ ãÝÖ ãáåÇáÖ ëòÝéI ÇÉ âáëëÝ ãłê Ö~òÇ~Öçå éłêåłòçíí îłää~áíK æ kÉã ÝêÇÉâÉä\ jáÝêí åÉ ÝêÇÉâÉäåÉ\> k~Öóçå ÉäÉÖłåëI ༠âćäëÉà▌ Ñá~í~äÉãÄÉêK já âÉää íĞÄÄ\ Ëë êł~Çłëìä ãÝÖ ëòÉêÉäãÉë áë ÄÉäÝÇ> æfÖÉåK q~äłåK aÉ î~ä~ÜçÖó åÉãKKK åÉã ÝêÇÉâÉä> áëãÝíÉäíÉ häłê~K kóáäîłå ĞêćäíI ÜçÖó Éòí ~ ëòÉêÉåÅëÝë âáÑÉàÉòÝëí ãÉÖí~äłäí~K æbò ÑìêÅë~> kÉã áë íÉêãÝëòÉíÉë ÉÖÝëòëÝÖÉë Ñá~í~ä äÉłåóåłäK Ëë ãçëí îłê~íä~å Öó~åş àÉJ äÉåíâÉòÉííI ~ãÉäó ãÉÖã~Öó~êłòåł ~ äÉłåó áåÇçâçä~íä~å ÉääÉåłääłëłíW jçåÇÇ> kÉã î~Öó íÉ íłå ëòÉêÉäãÉë î~ä~âáÄÉ\ KKK jÉêí Åë~â ~ââçê ÝêíÉåÝãKKK æÛ> aÉÜçÖó ã~ã~> eçî~ ÖçåÇçä> ÑÉäÉäí ëáÉíîÉ häłê~I ã~àÇ ÜçÖó à¼îł íÉÖóÉ ~ Öó~åşë~å Öóçêë îłä~ëòíI ÜçòòłíçäÇí~ ä~ëë~ÄÄ~åW aÉ Ýå åÉã ëòÉêÉíåÝâKKK åÉã íìÇåÝâ Ü~íłêçòåá åÉã ãçëí åÉã áäóÉå ÜáêíÉäÉåI ìÖóÉ\ bò ãÝÖáë å~Öó ÉäÜ~íłêçòłë>KKK

æełí éÉêëòÉI ÜçÖó åÉã âÉää Ü~íłêçòåçÇ ãÝÖK ełí éÉêëòÉ> aÉ ~ÇÇáÖ áë ÑçÖä~äâçòåá âÉää îÉäÉI âáëëÝ âáíćåíÉíåáI ãÉäÉÖÉå í~êí~åáK ^òí í~äłå åÉã âÉää ã~Öó~êłòåçãI ÜçÖó Åë~â ~ââçê ÑçÖ ÇÉâä~êłäåá åÉâÉÇI ãáâçê íÉ ~â~êçÇK bò Åë~â ê~àíìåâI å═âĞå łää> Ýë Ü~äâ~å åÉîÉíÉíí å═ëJ íÝåóÑĞäÝåóÉëëÝÖÖÉäK ^òíłå ÑĞäłääíK lÇ~äÝéÉíí ãçëíçÜ~äłåółÜçò Ýë ãÉÖĞäÉäíÉK ^ Ü~åÖà~ ãÉäÉÖ Ýë ëáãçÖ~í¼ äÉííW ækÝòÇI häłêłÅëâ~> Ëå Åë~â ~ äÉÖàçÄÄ~í ~â~êçãI Ü~ ãáåÇÉòí ãçåÇçãK jÉÖ âÉää Ñçåíçäåá ~òí áëI ÜçÖó áäóÉå ëòÉêÉåÅëÝÇ åÉã ÉÖóÜ~ã~ê ~â~Ç ~ Ñá~í~äÉãÄÉêÉâ ã~á å~é åÉÜÉòÉå Üłò~ëçÇJ å~âI å~Öóçå ãÉÖ î~åå~â ãłê ê~î~ëòçÇî~ Ýë Ü~ Éäëò~ä~ëòíçÇ> KKK ãłê ÜìëòçåÜłêçã ÝîÉë ãşäJ íłäI áÇÉàÉI ÜçÖó ÑÝêàÜÉò ãÉåàK s~Öó åÉã şÖó î~åI häłêłÅëâ~\ ríçäë¼ ëò~î~áļäI ãÉäóÉâÉí îçåí~íçíí~å ÉàíÉííI ~ íìǼ ~ëëòçåóå~â ÝäÉëäłíłë~ ëò¼äíK båóÜÝåI ÇÉ ëçâ~íãçåǼä~Ö â~Å~Öçíí áë ÜçòòłK ^ äÉłåó ãÝäóÉå ÉäéáêìäíI ÇÉ åÉã ÑÉäÉäíK æełí ìÖóÉ −ÖÝêÉÇI ÜçÖó ÑçÖä~äâçòçä îÉäÉ\ æ g¼I Üłí ãÉÖ−ÖÝêÉã> Ýë häłê~ ãÉÖÅë¼âçäí~ ~ éìÜ~I ÇçãÄçêş âÉòÉíK ^ò ~àí¼Ä¼ä ãÝÖ îáëëò~ëò¼äíW æaÉ Åë~â Éååóáí −ÖÝêÉâ> `ë~â Éååóáí> åÉã íĞÄÄÉí> Ýë âÉòÉ ~ âáäáåÅëÉåK æ^ò ~íółÇ áë Éòí å~ÖóçåI å~Öóçå â−îłåà~> ëò¼äí ìíłå~ hçääçåáÅÜåÝK ^ äÉłåó âáãÉåíK ^ò ~ îÝÖë═ ãçåÇ~íI ~ãÉäóÉí Ü~ääçííI ÉÖó éáää~å~íê~ Éäêçåíçíí~ ~ Üçëëòş íłêÖó~äłë ÉÖÝëò ÉêÉÇãÝåóÝíK bäI ãÉêí ═ íìÇí~ à¼äI ÜçÖó ~ò ~éà~ ãáåÇáÖ ~òí íÉëòáI ~ãáí ~ åÉàÉ ~â~ê Ýë ÝîÉâ í~J é~ëòí~ä~í~ Äáòçåó−íçíí~ äÉÖìí¼ÄÄ ~ò ~ ÄÝÅëá Ö~êÇÉå é~êíó áë I ÜçÖó Åë~âáë ~ò íĞêíÝåáâI ~ãáí ~ ãçëíçÜ~~åóà~ ÉäÜ~íłêçòçííK Ëë íìÇí~ ~òí áëI ÜçÖó ~ò ~éà~ å~Öóçå ãÝêÖÉë íìÇ äÉååáI Ü~ ÉääÉåâÉJ òáâ ~òò~äI ~ãáê═ä ~òí ÜáëòáI ÜçÖó ~ò ~ò ═ ~â~ê~í~K æjáÝêí âÉää ãáåÇàłêí ~ é~éłî~ä ÑÉåóÉÖÉí═Çòåá\ ãçåÇçíí~ ã~ÖłÄ~å Ýë äłòçåÖî~ áåÇìäí äÉ ~ äÝéÅë═åK jáêÉ ~òçåÄ~å äÉÝêíI ãÉÖÖçåÇçäí~I ÜçÖó ═ îÝÖćä áë åÉã −ÖÝêí ÉÖóÉÄÉíI ãáåí ÜçÖó âáëëÝ Üçåçêłäà~ ~ mêáåÅáéÉ ìÇî~êäłëłí bòòÉä ═ åÉã âĞíá äÉ ëÉããáÄÉå ã~ÖłíI ÉòòÉä åÉã îÝí åÉã> kÉã îÝí ëÉåâá ÉääÉå> ^òçå ~ å~éçå âáëëÝ ÑäĞêíĞäí áë ~ âÝê═àÝîÉä Ýë ~ âĞîÉíâÉò═ âÝí å~éçå íĞÄÄëòĞê ~ é~êíåÉêÉ îçäí ~ Ü~àíłëçâ ~ä~ííK qçîłÄÄ ~òçåÄ~å åÉã ÉåÖÉÇíÉ àìíåá ~òí ~ ÇçäÖçíK G ^ Ü~êã~Çáâ î~Çłëòå~é ÇÝäìíłåàłå ~ò ÉÖóáâ êÉãáò ëòÝäÝå ćäí _łäáåíK bäÝÖ åóìÖçÇ~äã~ë ëí~åÇ ÉòK ^ äÉÖíĞÄÄëòĞê áäóÉåí çëòíçíí~â åÉâáI íÉâáåíîÉI ÜçÖó âĞòÉäá êçâçå ~ Üłòá~ëëòçåó ãłJ ëçÇìåçâ~íÉëíîÝêÉ Ýë Åë~â âĞòÉéÉë à¼ëłÖş éìëâłëI âáåÉâ íÉÜłí åÉã äÉÜÉí áÖÝåóÉ î~ÇÇşë łääłëJ ÜçòX îáëòçåí ãłë Ñ═îÉåÇÝÖÉâ íłãçÖ~íłëłí? ëÉã â−îłåàłâ í═äÉK `ëĞåÇ îçäí âĞêćäĞííÉK _łê íłîçäÄ~å ~ Ü~àí¼â ÜÉîÉëÉå ò~â~íçäí~â ~ äłåÅçë Ñ~ä~ÄÇłââ~äI òĞêÖ═ äÝÅÉáââÉäI ÉêêÉ åÉã êĞéćäí ëÉããáI Ü~åÉã ~ íşäë¼ ëòłêåó ÑÉäÝ ëÉêÉÖäÉíí ~ ÑłÅłåI Üçä çäó~å éìÑÑçÖłë ÑçäóíI ~âłê î~ä~J ãá Åë~íłÄ~åK fíí Åë~â ÉÖóJÉÖó ĞêÉÖ Ýë ÄĞäÅë â~â~ë ëÉííÉåâÉÇÉíí ~ ÅáÜÉê âĞòĞííI âá ãłê å~ÖóçJ âçë Ýë í~é~ëòí~ä~íļä ãÉÖí~åìäí~W ëçëÉã ëò~Ä~Ç ~êê~ ëò~ä~ÇåáI ~ãÉêêÉ âÉêÖÉíáâ Ýë äÉÖÄáòíçë~ÄÄ ÇçäçÖ ëçëÉã Ü~Öóåá Éä ~ ÑĞäÇÉíK hÉííÉåJÜłêã~å çíí àłêâłäí~â _łäáåí Éä═ííI âáâìâìÅëâłäí~â ~ ë▌J ê▌Ä═äI åóşàíçÖ~íîłå ëã~ê~ÖÇòĞäÇ åó~âìâ~í Ýë äÉëíÉâ ~ äÉÖàçÄÄ ~äâ~äã~íI ãáâçê ã~àÇ Öó~äçÖçJ ë~å łíãÉåÉâćäåÝåÉâ ~ íşäë¼ Äçò¼íÄ~K jłëâçê ëÉã îçäí å~Öóê~îłÖó¼ î~Çłëò _łäáåíI ÇÉ ãçëí ĞêĞãÝêÉ îçäíI ÜçÖó åóìÖ~äçãÄ~å ã~ê~ÇÜ~í Ýë ÉäÖçåÇçäâçòÜ~íK k~Öóçå ãÉÖò~î~êíłâ ═í ~òçâ ~ âĞòäÝëÉâI ~ãáâÉí pä~ï~í~ ãçåÇçíí åÉâá ~ íÉÖå~éÉä═ííá âçJ ÅëáòłëâçêK e~ ~ò¼í~ ÉÖóÉÇćä ã~ê~ÇíI ãáåÇáÖ ÉòÉâ ~ âÝêÇÝëÉâ àÉäÉåíâÉòíÉâ Éä═ííÉI îłä~ëòíI ÇĞåJ íÝëí âĞîÉíÉäîÉ í═äÉK jáåÇáÖ ìÖó~å~òçâ ~ âÝêÇÝëÉâI ~òçâ ~ ãÉÖäÉé═I îÝëòÜçêÇçò¼ ÇçäÖçâ>

qÉÜłí î~ä¼ ãáåÇ~òI ~ãáí ~ íê¼åĞêĞâĞëê═ä ëìííçÖí~â> ^ êÝÖá ã~Öó~ê ~äâçíãłåó äÉíĞêÝëÝí íÉêîÉòáâ ~ _ÉäîÉÇÉêÉJé~äçíłÄ~åK ^ éêçÖê~ã ÜçÖó áë îçäí\ áÖÉåW bê═ëÉÄÄ âĞòéçåíçë−íłëKKK âĞòĞë ÄáêçÇ~äãá í~åłÅëÄ~åKKK pòĞîÉíëÝÖÉë í~êíçãłåóçâKKK åÉãòÉíáëÝÖÉâ ëòÉêáåíI ~ ëí~íáëòíáâ~á ëòłã~êłåóå~â ãÉÖÑÉäÉä═ÉåKKK Ëë ãáåÇÉò ãáÝêí\ já ÅÝäļä\ ^òÝêíI ÜçÖó ~òìíłå å~Öóëí−ä▌ éçäáíáâ~ ~ _~äâłåçå? äÉÜÉíëÝÖÉë äÉÖóÉåI å~Öóëí−ä▌ éçäáíáâ~ ~ ãá Ä~âłáåââ~äI ~ ãá ~ǼÖ~ê~ë~áåââ~äI ~ ãá îÝêćåââÉä ÉòòÉä Ü▌ÄÝJ êÉë âáêłäóëłÖçí ëòÉêÉòåá ~ Çáå~ëòíáłå~â äÉ ~ jłêîłåóJíÉåÖÉêáÖ> bòÝêí\> Ëë ÉòÝêí Ü~ÇÇ ëòÉêÉòòÉ ãÉÖ qáëò~ ~ Ü~ÇëÉêÉÖ íÉäàÉëÉÄÄ âáÝé−íÝëÝíI ÜçÖó ã~àÇ ~ååłä àçÄÄ~å äÉÜÉëëÉå êÉåÇÉí Åëáåłäåá?\ ~ååłä âĞååóÉÄÄÉå êÉłåâ Éê═ëò~âçäÜ~ëëłâ Éòí ~ò şà êÉåÇÉí\ Ëë Ü~ Éãá~íí åÝéëòÉê▌íäÉå äÉëò qáëò~\ ^ååłä àçÄÄK bÖó ~â~Çłääó~ä âÉîÉëÉÄÄ> bòÉâ ~ ÖçåÇçä~íçâ íÝêíÉâ Ñçäóíçå îáëëò~I Ü~ _łäáåí ~ò¼í~ ÉÖóÉÇćä ã~ê~ÇíK bÇÇáÖ çíí ~ âÝéîáëÉä═ÜłòÄ~å ãáåí éłêíçå â−îćäá ëòÉãäÝä═àÉ ~åå~â ~ ãÉÖşàìäí íÉÅÜåáâ~á çÄëíêìâÅá¼å~âI Ü~ääÖ~í¼à~ ~åå~â ~ ëçâ ëò¼åçâä~íå~â êçéé~åí çâí~ä~åå~â í~äłäí~ ~ò ÝêîÉäÝëćJ âÉíI ćêÉëåÉâ ~òí ~ ëçâ Ü~åÖò~íçë ëò¼ä~ãçíI ãÉäó ~ò ÉääÉåòÝâá Ü~êÅçëçâ? ëò¼íłê~ îçäí Ýë ìåÇçJ êçÇçíí ~íí¼ä ~ ãáåÇáÖ ãÉëíÉêëÝÖÉë ÑĞäJÜłÄçêçÇłëí¼äI ãçåÇî~Åëáåłäí ãÉÖäÉéÉíÝëí═ä Ýë ĞêĞâĞë ò~àçåÖłëí¼äI ãÉäó ãáåÇ Åëìéłå éłêíÝêÇÉâÉí Ýë éłêíëòÉëòÝäóí ëòçäÖłäíI ~íí¼ä ~ ëçâ ã▌ÑÝäêÉÝêíÝëJ í═ä Ýë ã▌ÇćÜí═äI ãÉäóÉí ~ò ÉääÉåòÝâ ëò−åäÉäíI ~âłêãá ÄÉÅëćäÉíÉë áåÇçââ~ä ÝêîÉäí qáëò~ ãáåáëòJ íÉêÉäåĞâK hćäĞåĞëÉå ~ã~ò ìíçäë¼ Éëíá Öó▌äÝëåÉâ ~ò ÉãäÝâÉ Ü~íçíí ^ÄłÇóê~I ãáâçê çäó~å åóáäîłåî~ä¼ äÉííI ãÉååóáêÉ ~ä~âçëâçÇłë ~ ëòÉêÉéćâK ^ò ~ ã−ãÉäí îáÜ~ê? ~ íÉêÉã âĞòÉéÝåI ~ äÉJ îÉÖ═ÄÉ ÇçÄłäí é~éáêçë~áî~äI Éò Ü~íçíí êł şÖóI ÜçÖó çåå~å Éäíłîçòî~ ~òçå ÖçåÇçäâçòçííI î~àçå åÉ äÝéàÉåJÉ ÄÉ ~ÄÄ~ ~ éłêíÄ~I ãÉäó ~ ëçâ ÜáłÄ~î~ä¼ ÄÉëòÝÇåÉâ Ýë áÇ═ê~Ää¼ çâîÉíÉíäÉåâÉÇÝëåÉâ ÉÖóëòÉê ë ãáåÇÉåâçêê~ îÝÖÉí ~â~ê îÉíåáK bÄÄÉå ~ ãÝÖ ãÉÖ åÉã ÝêÉíí ÉäÜ~íłêçòłëłÄ~å ãÝÖ Éê═ë−íÉííÉ ~ò ~ Üáş ÉëòãÉÅëÉêÉI ãÉäóÉí áíí páãçåîłëłêçå içìáë Äłíóà~I iìÄáłåëòâó Ýë tìÉäÑJ ÑÉåëíÉáå Ñçäóí~íí~â ~ò Éäë═ ÉÄÝÇâçêI Éò ~ åóáäîłå Åë~â áêáÖóëÝÖÄ═ä Ýë å~Öóşêá ~åíáéłíáłÄ¼ä Ñ~â~Ǽ âêáíáòłäłëK jáåí âćäÑĞäÇá îáëòçåóçââ~ä áëãÉê═ë ÉãÄÉêI âá ~ íĞÄÄá łää~ãçâ Ñçâçò¼Ç¼ ÑÉÖóîÉêâÉòÝëÝê═ä íìÇçííI áÖ~ò~í ~Ççíí ~òçâå~âI âáâ ~ Ü~ÇÉê═ ãçÇÉêåáòłäłëłê~ íĞêÉâÉÇíÉâK jçëí ~òçåÄ~å pä~ï~í~ Äáò~äã~ëâçÇłë~ êÝîÝå ãÉÖîłäíçòçíí Éä═ííÉ ~ âÝéK jáåíÜ~ ãáåÇ ~ âÝí çäÇ~ä ĞåíìÇ~íä~åìä Ü~êÅçäå~I ãÉêí ~ò ÉÖóáâ çäÇ~äI qáëò~I ~ Ü~ÇëÉêÉÖ âáÝJ é−íÝëÝÝêí âćòÇI ~ãÉäóÉí ~ àĞîÉåÇ═ Åëłëòłê ã~àÇ ═ÉääÉåÉ ÑçÖ Ü~ëòåłäåá Ýë ~ ãłëáâ çäÇ~äI ~ò ÉäJ äÉåòÝâI ~âá çâí~ä~å ÝêîÉââÉä Ýë å~áî ÅÝäçââ~ä â~êÇÄçàíI îÉòÝåóëò¼ I ÇÉ ĞëòíĞåÝÄÉå ÜÉäóÉëÉå ÝêòáI ÜçÖó îÝÖë═ îÉëòÝäó ÑÉåóÉÖÉíá ~ò ~äâçíãłåóíI Ü~ åÉã áë âĞòîÉíäÉå âĞòÉäÄÉåI ÇÉ ÉäÝÖ âĞJ òÉäá àĞî═ÄÉåK h~áëÉêäáÅÜÉê pí~~íëJo~íÜ?I ÄáêçÇ~äãá í~åłÅë? Üçä áë í~äłäâçòçíí ═ ãłê ÉòòÉä ~ ÑçÖ~äçãã~ä\ Ëë ÉëòÝÄÉ àìíçííI ÜçÖó ÉÖó ~äâ~äçãã~ä ~ å~Öó~íóà~ ÄÉëòÝäí åÉâá Éêê═äK _~ÅÜ éê¼Äłäâçòçíí ãłê ÉòòÉä í~äłå NUROJÄÉåK bÖóÉë ã~Öó~ê ÑÝêÑá~â~íI âáâ ~ _~ííÜółåóJâçêãłåó äÉãçåÇłë~ ìíłå åÉã âĞîÉííÝâ hçëëìíÜ i~àçëíI íìÇíìâçå â−îćä âáåÉîÉòíÉ ~ pí~~íëJo~íÜÄ~K hĞòĞííćâ ^ÄłÇó mÝJ íÉêí áëK ┼ ~òçåå~ä îáëëò~âćäÇíÉ ~ åÉâá âÝòÄÉë−íÉíí éłíÉåëíK cÉêÉåÅ g¼òëÉÑI ~ò ~ââçê ãÝÖ Ñá~í~ä ÅëłJ ëòłêI å~Öóçå ãÉÖÜ~ê~ÖìÇçíí ÉòÝêí Ýë Åë~â ëçâ Ýî Éäãşäíłî~äI ~ âçêçåłòłë Éä═íí ÄçÅëłíçíí ãÉÖ åÉâáK bò ÉÖóáâÉ îçäí ~òçâå~â ~ âÉîÝë ~Ç~íçâå~âI ãÉäóÉí ~ò ĞêÉÖşê îÝäÉíäÉåćä ÉäãÉëÝäí ã~Öłê¼äK jçëí áë Ü~ääçíí~ ~ Ü~åÖàłíI ~ÜçÖó åÉîÉíîÉ íçäÇí~ ÜçòòłW _ÝÅëÄÉå ëçëÉã ÝêíÉííÝâ ãÉÖI ÜçÖó ãá ~òÝêí îçåìäíìåâ îáëëò~I ãÉêí sáäłÖçëí Éä═êÉ äłííìâI åÉã éÉÇáÖ ~ò çëòíêłâ âÉÇîÝJ Ýêí> fÖÉå> ^ââçê ãłê ãÉÖéê¼Äłäíłâ ÉòíK Ëë pÅÜãÉêäáåÖI ~ò áë ~ò çâí¼ÄÉêá Çáéäçãłî~ä NUSNJÄÉåI ~ò éçåíçë~å ìÖó~å~òí éê¼Äłäí~W ÄáêçÇ~äãá ~äâçíãłåóí?> _~ÅÜå~âI pÅÜãÉêäáåÖJ åÉâ ~ Ü~ò~àłê¼ äÉäâÉ íłã~ÇJÉ ãçëí ÑĞäI şà ~ä~âÄ~åI şà âćòÇÝëÉâÉíI şà åóçãçêşëłÖçí Üçòåá\> pí~íáëòíáâłê~ ~ä~é−í~åá ãáåÇÉåíI éìëòí~ ëòłãçâê~I ¼I ãáäóÉå ÉÖóëòÉê▌> Ïê¼~ëòí~ä ãÉääÉíí ÉÖó ¼ê~ ~ä~íí ëòłãçââ~ä ãÉÖ äÉÜÉí çäÇ~åá ãáåÇÉåíK qĞåâêÉ áë íÉååá ãáåÇÉåíK jÉÖçäÇ~åáI áÖÉå> e~

~ò ÉãÄÉê ÉÖóÉíäÉå í−éìëş ÖÝé îçäå~I Ü~ ÉòÉê âćäĞåÄĞò═ ÉÖóÝåá íìä~àÇçåëłÖI íĞêÉâîÝëI ëòÉåîÉJ ÇÝäó Ýë íê~Ç−Åá¼ åÉã íÉååÝ âćäĞåÄĞò═îÝ ~ò ÉãÄÉêíI Ü~ ëòłò~Ççë áëâçäłòçííëłÖ ÉÖóáâ î~Öó ãłJ ëáâ íÝêÉå åÉã íÉåóÝëòíÉíí îçäå~ âá ãłëJãłë íÉÜÉíëÝÖÉâÉíI ÉòÉêåóá ëòłäłí ~ò łää~ãÑÉååí~êí¼ î~Öó łää~ãÄçåí¼ Ü~àä~ãçâå~âK ^ _~äâłå åÝéÉáîÉä ãÉÖåĞîÉëòíÉåá ~ jçå~êÅÜáłí\> cĞäÜáòä~äåá îÉäÉ ëòłòãáääá¼ë ÄáêçÇ~äçãJ ãłI ĞëëòÉÜ~àí~åá ÉÖó â~êłãÄ~ ~ äÉÖâćäĞåÄĞò═ÄÄ ãşäíş Ýë âìäíşêłàş åÉãòÉíÉâÉíI Ýë ~ââçê ~òí ÜáååáI ÜçÖó ~ò Éê═í àÉäÉåíI åÉã éÉÇáÖ ÖóĞåÖÉëÝÖÉí\> ÛI ÜçÖóåÉ> pçâJëçâ â~íçåłí äÉÜÉíåÉ ëçJ êçòåáI ÇÉ ~ Çáå~ëòíáłâ~í åÉã ëòìêçåóçâ í~êíàłâ ÑĞååI Ü~åÉã ëòłò~Ççë Ü~Öóçãłåó Ýë íłêë~Ç~äJ ãá ÉòÉê ãÉÖ ÉòÉê â~éÅëçä~íK bò ã~àÇåÉã çäó~å ═êćäÉí îçäå~I ~âłê jáâë~ Ñ═ÜÉêÅÉÖ ãÉñáâ¼á ÅëłëòłêëłÖ~> ^ââçêI çíí ~ âçÅëáå ~ååóáê~ ãÉÖäÉéíÉI ~ãáí pä~ï~í~ ãçåÇçííI ÜçÖó ëÉããá ÝêÇÉãÄÉ îłÖ¼í åÉã íìÇçíí îłä~ëòçäåáK Ëë Äçëëò~åâçÇçíí ÉòÉåI ~ååóáî~ä áåâłÄÄI ãÉêí ÉÖóáâ ÜáłåóçëëłÖłå~â áëãÉêíÉI ÜçÖó êáíâłå íìÇçíí î~ä~ãáêÉ ~òçåå~ä ÑÉäÉäåá Ýë ãáåÇáÖ Åë~â ìí¼ä~Ö àìíçíí ÉëòÝÄÉ ~òI ~ãáîÉä îáëëò~îłÖÜ~íçíí îçäå~K jçëí éÉÇáÖI áíí ~ Ü~àíłë ë~êâłå ćäîÉI ãáåÇÉò ãáäóÉå éä~ëòíáâìë~å àÉäÉåíâÉòÉíí> kÉã ëò~î~â ä~ëëş ÉÖóãłëìíłåàłÄ~åI ãÉäóÉâ ãáåí ~ ãçò~áâ ÉÖóÉë âĞîÉáI ~éêłåâÝåí ~ä~â−íàłâ ~ ãçåÇ~íçâ~íI Ü~åÉã ÉÖÝëòÄÉåI ~ÜçÖó ~ ÑÉëí═ âÝéòÉäá Éä ~ âÝéÉíI ãáåÇÉå ãÝäóëÝÖÝîÉäI ëò−åÝîÉäI ĞëëòÉÑćÖÖÝJ ëÝîÉä âÝëòÉåKKK G æ j~Ö~ şÖó ćä áííI ãáåí ~ò ~ oçÇáåJëòçÄçêI ~ mÉåëÉìê?I ÝééÉå şÖó> â~Å~Öçíí ÉÖó å═á Ü~åÖK ^ ëòÝé _ÉêÝÇóåÝ łääçíí ãÉääÉííÉK _łäáåí ãÉÖâ−åłäí~ ~ î~ÇłëòëòÝâÝîÉäK æjÉÖò~î~êí~ã ÝêÇÉâÉë ÖçåÇçä~í~áí\ e~ê~Öëòáâ\ âÝêÇÉòíÉ ~ò ~ëëòçåóI ÉäÑçÖ~Çî~ ~ ëòÝJ âÉíK æÛI êÉííÉåÉíÉëÉå> íêÝÑłäí îáëëò~ ^ÄłÇó Ýë ãáîÉä ãçëí îÉííÉ Åë~â ÝëòêÉI ÜçÖó ~ò Éäë═ Ü~àJ íłë ÄÉîÝÖò═ÇĞíí Ýë áããłê ~ âçåíêłê~ âÉää îłêåáI Üłí äÉíÉäÉéÉÇÉíí ~ ëòÝé c~ååó ãÉääÝK æbòí åÉã çâ åÝäâćä âÝêÇÉãK j~ÖìâåłäI ÉêÇÝäóáÉâåÝäI ~ò ÉãÄÉê ëçÜ~ëÉã íìÇà~I ãáâÝåí ÑçJ Ö~ÇàłâK fëãÝí â~Å~Öçíí Ýë _łäáåí ÉääÉåîÉíÝëÝêÉ âáëëÝ âçãçäó~ÄÄ~å Ñçäóí~íí~W aÉ áÖÉåI Éò şÖó î~å> j~Ö~ ~òí åÉã íìÇà~I ÇÉ Ýå à¼ä äłíçãI ÜçÖó ãłëçâ ã~ÖìâI ãáåí ~ò áííÉåáÉâK bÖóÝåáÄJ ÄÉâ í~äłåI åÉã çäó~å ÉÖóÉíäÉå ã¼Çááļä ĞåíĞííÝâI ãáåí ~ò áÇÉî~ä¼ ÉãÄÉêÉâÉíI äÉÖ~äłÄÄ ~ ãá âĞêćåâ ÉãÄÉêÉáí ÝëKKK Ýë åÉã çäó~å ÄáòçåóçëI ÜçÖó âá ãáêÉ Ýë ÜçÖó~å êÉ~ÖłäK æq~äłå ~ ãÉÇîÝââÉä î~ä¼ ëòçêçë~ÄÄ â~éÅëçä~í~áåâKKK æiÉÜÉíK jÉÇîÉ\ ^ò ÉÖÝëòÉå êçâçåëòÉåîÉë ÑêłíÉê áë äÉÜÉíI ÉÖó çäó~å à¼I âáÅëáí äçãÜ~ ãÉÇJ îÉ> aÉ åÉãI åÉã Éò> j~Öłí Ýë dóÉê═ÑÑóíI ãłë ÉêÇÝäóáí Ýå şÖóëÉã áëãÉêÉâI Ýå åÉã áäóÉååÉâ äłíçãI áåâłÄÄ î~ä~ãá ëò¼ê~âçòçíí~ÄÄ łää~íKKK æq~äłå ã~àçã\ ^ò ~ äÉÖëò¼ê~âçòçíí~ÄÄ> íêÝÑłäí ~ ÑÝêÑáK ækÉãK fåâłÄÄ î~ä~ãá ë¼äóçãÑÝäÉI ~âá ãÉëëòÉ åÝòI ãáåÇáÖ ãÉëëòÉKKK î~ä~Üçî~ ÉäKKK Ýë åÉã äłíà~I ~ãá âĞòÉä î~åKKK æfÖ~òłå\ bò ãłê ëçââ~ä ÝêÇÉâÉëÉÄÄ> Ëë ãá î~å âĞòÉä\ c~ååó Öóçêë~å ÑÉäÝàÉ îłÖçíí ~ ëòÉJ ãÝîÉäW æÛ> Ëå Éòí Åë~â şÖó ~ äÉîÉÖ═ÄÉ ãçåÇçã> Ëë âĞååóÉÇÝå ÅëÉîÉÖÉíí íçîłÄÄI łíëòĞâÇĞëîÉ íêÝÑłë~å ãłëJãłë íłêÖó~âê~I íłå ÜçÖó ÉäíÉêÉäàÉ ~ò áãÝåí ãçåÇçíí~â ÝêíÉäãÝíK æh~â~ë> âáłäíçíí~â ~ ãłê âĞòÉäá Ü~àí¼â ~ ë▌ê▌Ä═äK h~â~ë> _łäáåí ÑĞäìÖêçíí éìëâłëłåK iÉëòÉÇÉíí åÝÜłåó ÑĞäÑÉäÝ áÖóÉâî═ ã~Ç~ê~íI ÉÖó éłê åóìä~í áë ~ò şíçå ÄìâÑÉåÅÉòîÉ äÉä═ííI ~ò çäJ Ç~äîłëí Éë═ êÝíÉåK ^ Ü~àí¼â âáàĞííÉâK sáëëò~ âÉääÉíí ãÉååá ~ íşäë¼ îÝÖÉå łää¼ âçÅëáâÜçòK

j−Ö _łäáåí ~ î~Ç~í ĞëëòÉëòÉÇÉííÉ Ýë ÄÉäÉÄşàí ~ ÄìåÇłàłÄ~I ~ íłêë~ëłÖ í~Öà~á ãłê à¼ä ÉäÜ~ä~ÇJ í~âK ^ âÝí iìÄáłåëòâó äÉłåó Ýë iłëòä¼ òłêíłâ ÄÉ ~ ëçêíK æbò ~ dóÉê═ÑÑó ìÖóÉ ìåçâ~íÉëíîÝêÉ\ ëò¼äí ãçëí ~ ëòÝé _ÉêÝÇóåÝK ˙Öó îçäíI ÜçÖó â−ëÝê ÉåÖÉã ÝåÉâÜÉò íÉÖå~éI Ýå Éä áë Üçò~íí~ã ~ âçííłáã~íI ÇÉ ~òíłå Éò î~ä~ÜçÖó Éäã~ê~ÇíK jáåÇ ~ âÉííÉå ÉäÑÉäÉàíÉííćâK æbò áÖ~òłå Ü~ää~íä~å ãìä~ëòíłë í═äÉ> jÉÖ ÑçÖçã åÉâá ãçåÇ~åáKKK æaÉÜçÖó> kÉ ëò¼äàçåI ëÉããá ÑçåíçëëłÖ~ ëáåÅëI Åë~â ÝééÉå ÉëòÉãÄÉ àìíçííI ãáîÉä çíí ãÉÖó Éä═ííćåâK Ëë ãÉÖÖóçêë−íçíí~ ~ äÝéÝëÝí ~ âáĞòĞåä═ Ü~àí¼â âÉíí═ë ëçêÑ~ä~ âĞòĞííK ^ÄłÇó ãĞÖÝàÉ àìíçííK cĞäí▌åí åÉâá ~ å═ ÑìêÅëłå áãÄçäóÖ¼ àłêłë~I ãÉääóÉä ~ äłÄ~áí éçåíçë~å ÉÖóãłë ÉäÝ ê~âí~K bÖóÉíäÉå ëçê äłÄåóçã ã~ê~Çå~ ìíłå~I Ü~ ܼÄ~å àłêå~ ÖçåÇçäí~ I ÝééÉå ãáåí ~ î~Çã~Åëâ~ åóçã~I áÖÉåI ÝééÉå çäó~å îçäå~K G ^ Ü~ò~íÝêÝë ìíłå ~ å~Öó îĞêĞë ëò~äçåÄ~å _łäáåí iłëòä¼Üçò äÝéÉííW æsáëëò~ãÝÖó ã~ ÉëíÉ\ æ˙Öó íÉêîÉòÉãK cÝä í−òâçê áåÇìäî~ ÉäÝêÉã ~ò ÝààÉäá âçÑ~îçå~íçíK háëëÝ Äáòçåóí~ä~åìä îłä~ëòçäí~ Éòí Ýë ~ ëòÉãÉ åÉã ÑçêÇìäí ~ âÝêÇÉò═ ÑÉäÝI Ü~åÉã ~êê~ ~ éłêJ ê~ îçäí ëòĞÖÉòîÉI jçåíçêáç Ýë häłêłê~I âáâ ~ íÉêÉã îÝÖÝå íÉłòí~âI âÉííÉåI ÉÖó â~å~éÝåK häłê~ îłä~ëòíçíí~ Éòí ~ ÜÉäóÉíI Üçî~ ãçëíçÜ~~åóà~ à¼ä äłíÜ~íçíí ~ ãłêîłåóëò~äçåļäI äłíÜ~íJ í~I ÜçÖó ═ ãáäóÉå ëòÝéÉå ÉåÖÉÇÉäãÉëK æ jÉêí ~ c~ååó Öê¼ÑåÝ ëò¼Ä~ Üçòí~ åÉâÉã ~ò ═ ÝåÉâäÝëÝíK ˙Öó äłíçãI âáëëÝ ~éêÉÜÉåÇłäI ~ãáÝêí íÉÖå~é Éäã~ê~ÇíK qłå ëò¼äà Üçòòł éłê ëò¼í Éêê═äKKK æg~àI áÖ~ò> qÉäàÉëÉå âáãÉåí ~ ÑÉàÉãÄ═ä> ^ââçê Üłí áåâłÄÄ áíí ã~ê~Ççâ Ýàëò~âłê~I ãÉêí áÖ~J òłå é~ê~ëòíëłÖ îçäå~KKK Åë~â Éòí äÉÜÉí íÉååá> iÉÖàçÄÄI Ü~ áíí ã~ê~Ççâ Ýë îÝÖêÉ áëI ÜçÖó ÉÖó å~éJ é~ä íĞÄÄÉí î~Öó âÉîÉëÉÄÄÉí ãìä~ëòíçâI ~ò şÖóëÉã åóçã ~ ä~íÄ~K _łäáåí ÝäÉëÉå åÝòÉíí ~ò ìåçâ~ĞÅÅëÝêÉK jÉÖÄłåí~ êĞÖíĞåI ÜçÖó çâçí ëòçäÖłäí~íçíí åÉâá ~ íçJ îłÄÄá ã~ê~Çłëê~ Ýë îáäłÖçë~å ÝêÉòíÉI ÜçÖó iłëòä¼ ĞêĞããÉä ê~Ö~Çà~ ãÉÖ Éòí ~ò ćêćÖóÉíK ^ î~ä¼Çá áåÇçâ ãłë> ÛI ÉÖÝëòÉå ãłë> Ëòí à¼ä íìÇí~K Ëë ãçëí äłíî~ iłëòä¼ â−åòçíí~å ÑÉëòćäí îçåłJ ë~áíI ãçëí Éä═ëòĞê ÑçÖí~ Éä ~ÖÖ¼Çłë ~ò ĞÅëJÅëÝÝêíI ~ ãá~íí ~ ãáåÇ åóáäîłåî~ä¼ÄÄ ëòÉåîÉÇÝäóÝêíI ãÉäóÉí _łäáåí Åëìéłå çäó~å âìòáåJâìòáå? âĞòĞííá ÑäĞêíÑÝäÝåÉâ ÜáííI ¼ë ãÉäóåÉâ Ü~í~äãłí Åë~â ãçëí áëãÉêíÉ ÑĞäI ÉååÉâ ~ Ü~êã~Çáâ å~éå~â ~ò ÉëíÝàÝåK oĞîáÇ éáää~å~íI ãÉäóÄÉå ĞëòíĞåĞëÉå łíJ îáää~åí ê~àí~ ~ò ~ ãÉÖÝêòÝëI ÜçÖó Éò ~ ÇçäçÖ iłëòä¼ê~ îÝÖòÉíÉëëÝ îłäÜ~íáâI ãÉÖäłíî~ ÉÖóÉíäÉå éÉêÅÄÉå ~òí ~ êÉåÖÉíÉÖ ~â~ÇłäóíI ãÉäó ~ íÉäàÉëćäÝë şíàłÄ~ łää ã~àÇI ãáåí ãáâçê ÉÖó êÉÑäÉâíçê ÝàJ àÉä êĞîáÇ éáää~å~íáÖ êÉłÉëáâ î~ä~ãÉäó íłêÖóê~K Ëë îáëòçåíëòÉêÉíáJÉ Éò ~ äÉłåó\ Ëë ãÝÖ Ü~ şÖó áë îçäå~I äÉååÉJÉ ÉäÝÖ âáí~êíłë~\ aÉ ãáåÇÉò Åë~â łíëìÜ~åí ~ âÝéòÉäÉíÝå Ýë Éäí▌åíK æ ^ââçê Üłí Üçäå~é êÉÖÖÉä ÉÖóćíí ìí~òìåâ\ ëò¼äí iłëòä¼Üçò âáëëÝ Ü~íłêçòçíí~ÄÄ Ü~åÖJ ëşääó~äK æełí éÉêëòÉI ÉÖóćíí àĞííćåâI Ýë ÉÖóćíí ãÉÖóćåâ Éä> îłä~ëòçäí ~ò ãçëí ÑÉäÝàÉ ÑçêÇ−íçíí íÉJ âáåíÉíÝîÉäI ãáåíÜ~ ÑçÖ~ÇâçòåÝâI ~òíłå ÉäãÉåí _ÉêÝÇóåÝÜÉòI êÉłÜ~àçäí ~ â~êçëëòÝâÝêÉ Ýë ãÉÖJ íłêÖó~äí~ ~ ã~ Éëíá éêçÖê~ãçíK G ^ íÉêÉã äÉÖîÝÖÝå łää ~ Üçëëòş _ĞëÉåÇçêÑÉêK jÉääÉííÉ âáëëÝ îáëëò~Ü~àçäî~ ~ ëòÝé _ÉêÝÇóåÝ íłã~ëòâçÇáâ ÜçòòłK qìÇà~I ÜçÖó −Öó ëòÝéÉå ÝêîÝåóÉëćä êìÖ~äã~ë íÉêãÉíÉ Ýë ÜçÖó ~ Çá¼Ñ~ òçåJ ÖçêłÜçò à¼ä áääáâ ä~ò~Åê¼òë~ëò−å êìÜłà~ Ýë ãÝòëłêÖ~ íćåÇĞâäÝë▌ Ü~à~ áë ~ íÉêÉãÜÉòI ãÉäóåÉâ Ñ~äë−âà~á Ü~äîłåó ~äã~òĞäÇÉâI ãÉÖJãÉÖçëòíî~ ÉäÉÑłåíÅëçåí Ýë Ö~ä~ãÄëòćêâÉ âÉíí═ë êłãłò~íí~äK fäóÉå ÉåóÜÉ ëò−å▌ ãáåÇÉå áííW ~ Ñ~äåłä ëçê~âçò¼ ãÉêÉî Äşíçêçâ Ýë ~ ÅëÉêÉëòåóÉÑ~ é~êâÉííK bê═J

íÉäàÉë ëò−å Åë~âáë ~ éłêâłåó âçëòçêşàłå Ü~åÖçëâçÇáâI Üçä Ü~ê~ÖçëâÝâ Ýë ~ê~åóëòÉÖÝäó ëò~ä~Ç âĞêĞëJâĞêćä ~ ãÉååóÉòÉí ~ä~ííK ^ òçåÖçêłå ÜłêçãłÖş ~ä~Åëçåó âÝí â~åÇÉäłÄÉêÄÉå ÖóÉêíółâ ÝÖåÉâI ãÉêí ãáÇ═å ÄÉîÉòÉííÝâ ~ îáää~åóíI ÉäÑÉäÉàíÉííÉâ âçåí~âíçí ÜÉäóÉòåá ~ òçåÖçê~ âĞòÉäÝÄÉK bòÉâ ãĞÖĞíí ćä iłëòä¼K e~äâ~å Ñìí~ãçòáâI ã−Ö ÄÉÖó▌ä ~ íłêë~ëłÖK sÝÖêÉ ÄÉàĞííÉâ ãáåÇK kÝÜłåó â~êçëëòÝâÉí ~ âĞòÝéêÉ îçåí~â ~ âĞåóîíłê ÄÉàłê~í~ ÉäÝX çÇ~ ćäí âĞòÝéêÉ ‡ÖåÉë ÜÉêJ ÅÉÖåÝ Ýë ~ò áÇ═ëÉÄÄ ÜĞäÖóîÉåÇÝÖÉâK ełíìâ ãĞÖÝ ~ ÑÝêàÉáâI âáâ âÉääÉíäÉåćä ~ÄÄ~Ü~Öóíłâ ~ ãłê ãÉÖâÉòÇÉíí í~êçââçíK hĞòćäĞâ ÉÖóÉÇćä ~ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó äÝéâÉÇÉíí íçîłÄÄ Ýë ÜÉäóÉòâÉÇáâ Éä ~ Üçëëòş çäÇ~ä âĞòÄćäë═ Ç−îłåółåI í~äłå ãÉêí âáëëÝ å~ÖóçíÜ~ääI î~Öó ÜçÖó âĞòÉäÉÄÄê═ä äłíÜ~ëë~ ~ ëòÝé _ÉêÝÇóåÝíK ^ Ñá~í~äëłÖ ~ âĞåóîíłê ~àí~àłåłä ã~ê~Çí ~ Ñ~ä ãÉåíá â~å~éÝâçåK jáâçê ãáåÇÉåâá ~ ÜÉäóÝåI ~ ëòÝé c~ååó îáëëò~äÝéÉíí iłëòä¼ÜçòX ãÉääÉííÉ łääî~ ÉäâÉòÇÉíí ÝåÉâÉäåáK ^ jçåÇå~ÅÜí? pÅÜìã~ååí¼äI Éò îçäí ~ò Éäë═ ëòłãK pòÝéÉåI âáîłä¼ âìäíşêłî~ä ÝåÉâÉäíK kÉã î~ä~ãá Ü~í~äã~ë Ü~åÖ~åó~ÖI ÇÉ ãÉäÉÖ ÅëÉåÖÝë▌I âćäĞåĞëÉå ~ ãÝäóÉÄÄ ÑÉâîÝëÉâÄÉå Ö~òÇ~ÖK cáÖóÉäÉããÉäI ã~àÇåÉã łàí~íçë~å ÝåÉâÉäíK Ëë ãáåíJ Ü~ ~ò ~ âĞååóÉÇI ãáåÇáÖ âáëëÝ â~ÅÝê ~ëëòçåó łíîłäíçòå~ áäóÉåâçêK bÖóëòÉê▌ Ýë ═ëòáåíÉ äÉííK eáêíÉäÉåK jáåÇÉå łíãÉåÉí åÝäâćäK bÖóÉåÉë í~êíłëÄ~å łääí çííI ãáåíÜ~ ãÉÖáÖÝòåÝ ~ òÉåÉK oÉåÇJ ëòÉêáåí äÉÄçÅëłíçíí ëòÉãÜÝà~áI ãÉäóÉâ ãĞÖćä ãłëâçê ãáåíÜ~ ãáåÇáÖ éêÝÇłê~ äÉëåÉI ä~ëë~åâÝåí íłÖê~ åó−äí~âI ãáåÇ íłÖ~ÄÄI íłÖ~ÄÄê~I ~âłêÅë~â î~ä~ãá äłíçãłë àÉäÉååÉ ãÉÖ Éä═ííÉI âĞòÉäÉÇåÉ Üçòòł ~ Ç~ää~ã ëòłêåó~äłëłî~äI äÉåóìÖîłë~âçê éÉÇáÖ ÉäíłîçäçÇå~ í═äÉK fäóÉåâçê ~ ëòÉãÉá äÉJ Åëìâ¼Çå~â îÝÖíÉäÉå äÉãçåÇłëë~äK páã~ Üçãäçâłå åÝÜ~ ÑćÖÖ═äÉÖÉë âáë êłåÅ ~ò çêêí═ ÑĞäĞííI ãÉäó Éäí▌åáâ áëãÝíI ÜçÖó ~ ëòĞîÉÖ âçãçäó~ÄÄ ëò~îłåłä ãÉÖáåí ãÉÖàÉäÉåàÝâKKK iłëòä¼ ãłê ~ò Éäë═ Ü~åÖçâåłä ãÉÖäÉéÉííÉå åÝòÉíí ÑĞäK słê~íä~å îçäí ëòłãłê~ ~ íĞâÝäÉíÉë ÇáâÅá¼ Ýë ~ò ~ ÄÉåë═ëÝÖI ãÉäó ~ò Éä═~ÇłëłÄ~å ÅëÉåÖÉííK jçëí ãłê åÉã ìÇî~êá~ëëłÖļä â−ëÝêíÉI Ü~åÉã ~ ë~àłí ã▌îÝëòá ĞêĞãÝêÉK q~éëçäí~âK aáëòâêÝíÉåK ^ÜçÖó ༠íłêë~ëłÖÄ~å áääáâK ^ ëòÝé c~ååó ãÉÖÄáÅÅÉåíÉííÉ ~ ÑÉàÝíI ÇÉ äłíëòçíí ê~àí~I ÜçÖó ãáí ëÉã íĞê═Çáâ ~ éìÄäáâìãJ ã~äI Ü~åÉã ÄçäÇçÖI Ü~ ÝåÉâÉäÜÉíK ^òçåå~ä dóÉê═ÑÑóÜÉò ÑçêÇìäí Ýë ãłë âçííłí íÉíí ÉäÝÄÉK píáää ïáÉ ÇáÉ k~ÅÜíI íáÉÑ ïáÉ Ç~ë jÉÉêKKK?I hçÉëíäáååÉâ ÉÖó ¼åÝãÉí Ç~äłíK iłëòä¼ íłå î~ä~ãáîÉä Öóçêë~ÄÄ~å îÉííÉ ~ò Ýä═òÉåÝíI ãáåí ~ÜçÖó ~ò ~ëëòçåó ~â~êí~I ãÉêí _ÉJ êÝÇóåÝ âÉòÉ ãÉÖâÉêÉëíÉ ~ Ñáş îłääłí Ýë ~ò ìàà~á ê~àí~ îÝÖáÖâçéçÖí~ííłâ ~ Ü~åÖëçê ä~ëë−íçíí íÉãé¼àłíK bò ãçëí åÉã ëòÉêÉäÉãíìǼ âÝò îçäíI åÉã ÑÝêÑáâÉêÉë═K `ëìéłå ~ ãìòáâłäáë ÉÖóćííÝêòÝëí âĞòîÉí−íÉííÉI ëÉããá ãłëíK Ëë çíí ã~ê~Çí ~ îłääłåI çäóâçê àÉäÉòîÉ Ü~åÖëşäóíI êáí~êÇ~åǼí î~Öó ëÉÄÉë−íÝëíI ÜçÖó ÉÖóćíí ã~ê~Çà~å~â ~ äÉÖâáëÉÄÄ êÝëòäÉíáÖK Ëë î~ä¼Ä~å ÉÖóćíí îçäí~â ~ ëòÉåîÉÇÝJ äóÉë òÉåÉ łäí~ä ĞëëòÉâĞíîÉK Ëë ÉÖóÉÇćäK ^ âĞòÉäćâÄÉå ëÉåâáX Ýë ~ òçåÖçêłå ÝÖ═ ÖóÉêíółâ äłåÖJ çäłë~ ãáåíÜ~ í▌òÑ~ää~ä îłä~ëòí~åł Éä ═âÉí ~ íÉêÉã íşäë¼ îÝÖÝå Ü~ääÖ~í¼ íłêë~ëłÖí¼äK jçëí íĞÄÄ ãłë Ç~ä âĞîÉíâÉòÉííK _ê~Üãëí¼ä ~ cÉäÇÉáåë~ãJâÉáí?I ÉÖó m~ä~ÇáäÜÉI ~ mëóÅÜÝ?I ìíłå~ ãÝÖ âÝí ÖóĞåóĞê▌ pÅÜìã~ååK qĞâÝäÉíÉëÉå ÉäãÉêćäíÉâ ÉòÉâÄÉåK ËëòêÉ ëÉã îÉííÝâI ÜçÖó ~ò áÇ═ëÉÄÄ ìê~â ÉÖóÉåâÝåí âáJ äçé¼Çòí~â ãłê ~ò Éäë═ ëòłãçâ ~ä~ííI îáëëò~ ~ âĞåóîíłêÄ~I îáëëò~ ~ âłêíó~~ëòí~äÜçòK hÝë═ÄÄ ~ Ñá~í~äçâ äÉÖíĞÄÄàÉ âáçëçåíK ┼â Åë~â ~ òÉåÝàćâåÉâ ÝäíÉâK jłê î~Öó ÉÖó ¼êłà~ ÝåÉâÉäí _ÉêÝÇóåÝI ãáÇ═å ~ âĞåóîíłê ~àí~àłÄ~å ~ âçãçêåóáâ ~ä~âà~ Ü~åÖí~ä~å ãÉÖàÉäÉåíI ~âłê e~ãäÉí â−ëÝêíÉíÉ Ýë ~ Üłòá~ëëòçåó ÑÉäÝ ëò¼íä~å ãÉÖÜ~àíçíí~ ã~ÖłíK ^òí àÉäÉåíÉííÉ ÉòI ÜçÖó ~ íÉ~ ~ íşäë¼ ëò~äçåçâÄ~å îłêK ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝåÉâ Éò â~é¼ê~ àĞííI ãÉêí ãłê ìåí~ çäó~å Üçëëò~ë~å ëò¼íä~åìä ćäåá Ýë íìÇí~I ÜçÖó ~ îÉåÇÝÖÉá áë ìåàłâK jçòÇìä~íä~å îłêí~ ãÉÖI ã−Ö ~òí ~ ëòłãçí ÄÉÑÉàÉòá _ÉêÝÇóåÝ Ýë ~ âĞJ îÉíâÉò═ âçííłí âÉêÉëáI ÇÉ ~ââçê ÜçòòłãÉåíK háêłäóå═á í~êíłëÄ~å ëìÜçÖçíí îÝÖáÖ ~ íÉêãÉåK Ëë éłêíçä¼ ãçëçääó~ä âÝêÇÉòíÉW

ækÉã î~Öó Ñłê~ÇíI ÝÇÉëÉã\ Ýë ~ í~Ö~Ǽ îłä~ëòê~ Éê═ëâĞÇîÉ Ñçäóí~íí~W _ÉÜçòíłâ ~ íÉłíK bÖó ÅëÝëòÉ ãÝÖáë à¼í ÑçÖ åÉâÉÇ íÉååáI áäóÉå ëçâ ÝåÉâäÝë ìíłå> æhĞëòĞåĞãI âáí▌å═ äÉëòK gĞîĞâ ìíłå~íçâI Åë~â ĞëëòÉê~âçã ~ âçííłáã~í> ÑÉäÉäíÉ ~ Ñá~í~äJ ~ëëòçåóK ^ ÜÉêÅÉÖåÝ ã~Ö~ âĞêÝ Öó▌àíĞííÉ ~ íłêë~ëłÖłí Ýë ÅëÉîÉÖîÉ âáîçåìäí ~ íÉêÉãÄ═äK bÖóÉÇćä ~ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó ã~ê~Çí çííI í~äłå åÉã îÉííÉ ÝëòêÉI ÜçÖó ~ íĞÄÄáÉâ âáãÉåíÉâI í~äłå ÉäÖçåÇçäâçJ òçíí ÉÖóÉÄÉâÉåK jÝÖ ãáåÇáÖ çíí ćäí ~òçå ~ âĞòÝéë═ â~å~éÝåI ãÉêÉî í~êíłëÄ~åI ~âłê äłíÜ~í~íä~å äçîçå ćäåÉI ëòÝààÉäíÉêéÉëòíÉíí äłÄ~ââ~äI â~êà~áí ~ íÝêÇÝêÉ íłã~ëòíî~I ëòÝäÉëÉåI ãáåíÜ~ åÉã äłíå~ Ýë åÉã Ü~ää~å~ ëÉããáíK kÉã íĞê═ÇíÉâ îÉäÉK æj~Ö~ Ñłê~Çí\ âÝêÇÉòíÉ iłëòä¼í¼ä c~ååóK æaÉÜçÖó> fåâłÄÄ ã~Ö~ äÉÜÉíåÉ ~òI Öê¼ÑåÝ> Ëå ~âłê êÉÖÖÉäáÖ â−ëÝêÉãI å~Öóçå å~Öó ĞêĞãJ ãÉäI áÖ~òłå å~Öó ĞêĞããÉä Ýë îáëëò~ćäí ~ òçåÖçêłÜçòK æ^ââçê éê¼Äłäàìåâ åÝÜłåó~í ÉòÉâ âĞòćäI Äłê ãÝÖ åÉã íìÇçã ═âÉí áÖ~òłå à¼äK aÉ ~ååóáê~ ëòÉêÉíÉã Ýë Éä═îÉíí ÉÖó ~äÄìãçí oáÅÜ~êÇ píê~ìëëí¼äI âá ~ââçêáÄ~å àÉäÉåí ãÉÖ Éä═ëòĞê ãáåí Ç~äâĞäí═K k~Öóçå âÝåóÉë ÇçäÖçâI íłå åÝòòÉ łí ÉÖó âáëëÝK iłëòä¼ Ü~äâ~å ãÉÖćíĞíí åÝÜłåó îłê~íä~å łíãÉåÉí▌ ~ââçêÇçíX ãÝÖ ~òçââ~ä ÑçÖä~äâçòçííI ãáJ âçê häłê~I âá ~ íĞÄÄáÉââÉä âáãÉåí îçäíI îáëëò~íÝêí ~ íÉêÉãÄÉK páã~ äÝéÝëÝîÉä Ü~åÖí~ä~å àĞíí Ýë ~ò ~Ää~â ÑÉä═ä âÉêćäîÉ ÉÖóëòÉêêÉ Åë~â çíí łääí ~ Ñá~í~äÉãÄÉê ãÉääÉííK æÛI píê~ìëë> ãçåÇçíí~K j~àÇ Ýå ÑçêÖ~íçã ~ âçííłí Ýë iłëòä¼ ãÉääÝ íÉäÉéÉÇÉííK mêÉäìÇłä¼ åÝÜłåó ćíÉãK Ëë ÑĞäëòłääí ~ Ç~ää~ãW táÉ ~å ÉáåÉãKKK? iłëòä¼ ÑÉëòćäí ÑáÖóÉäÉããÉä â−ëÝêíK bä═ëòĞê àłíëòçíí~ ÉòíK e~ääçãłëļä ëÉã áëãÉêíÉK k~Öóçå âÉääÉíí îáÖółòåá É Äçåóçäìäí~å Ü~êãçåáòłäí òÉåÝêÉK ^ c~ååó âÉòÉ ãÉÖáåí ~ îłääłê~ âçéé~åíçííł ~ Ü~åÖëşäóíX ~ ÇÉêÉâ~ áë ÜçòòłÇ═äí åÝÜ~I ãÉêí çäóâçê çäî~ëåá~ âÉääÉííK qşäÑÉä═ä häłê~K hĞòÉä ćäí ÜçòòłI ÜçÖó ÉäÝêàÉ ~ ä~éçâ~íK Ëë ~Üłåóëòçê łíåóşäí ê~àí~ ~ ÖĞãÄĞäó▌ ÑÉÜÝê Ä═ê▌ äÉłåóâ~êI ~ ÑáJ åçã áää~íş âÝòI êìÖ~äã~ë âÉÄäÉ ÉÖó éáää~å~íê~ ~ ÑÝêÑá íÉëíÝÜÉò ëáãìäíK iłëòä¼ Éòí åÉã îÉííÉ ÝëòJ êÉK jłëâçê Äáòçåółê~ ~ ÑÉàÝÄÉ âÉêÖÉííÉ îçäå~ ~ îÝêíI ÇÉ ãçëí åÉã ÖçåÇçäí ÉÖóÝÄÄÉäI ãáåí ~ òÉJ åÝîÉäI ÉÖóÉÇćä ~òò~äI ÜçÖó ÜÉäóÉëÉå âĞîÉëëÉ ~ò ÝåÉâÉíK jÝÖëÉã ãÉåí ÜáÄłíä~åìäK häłê~ ~ ÑçêÖ~íłëåłä åÝÜ~ ãÉÖâÝëÉííK ^ îÝÖë═ êÝëò ~òçåÄ~å ëòÝéÉåI Ü~í~äã~ëìä ëáâÉêćäíK jÝÖáë ~ÄÄ~Ü~Öóíłâ ~ íĞÄÄáí Ýë ãÉÖáåÇìäí~â ~ íşäë¼ ëò~äçåçâ ÑÉäÝK jáåíÜ~ î~ä~ãá áÇÉÖÉå ò~î~ê¼ ÇçäçÖ äÝéÉíí îçäå~ âĞòÝàćâI ãáåÇÜłêã~å Ü~ääÖ~íí~âK aÉ ~ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó ãçëí å~Öó ëòìëòçÖî~ ÑĞäłääí ~ â~å~éÝê¼äK içãÜłå Åë~íä~âçòçíí ÜçòòłJ àìâK æpÅÜĞåI ëÅÜĞåI ïìåÇÉêÄ~ê ëÅÜĞå> sáòÉåó═ë ~ÖÖ~ëíółåëòÉãÉáÄÉå î~ä~ãá ãÉÖÜ~íçííëłÖÑÝäÉK dłäłåë ãÉÖÜ~àäłëë~ä Åë¼âçäí âÉJ òÉí ~ ëòÝé _ÉêÝÇóåÝåÉâK a~åâI a~åâI ëÅÜĞåÉ cê~ìI îáÉäÉåI îáÉäÉå a~åâ> ˙íâĞòÄÉå ãÉÖâÝêÇÉòíÉ häłêłí¼äI ãá îçäí ~ äÉÖìíçäë¼ Ç~äK æpíê~ìëë> ãçåÇçíí~ ~ äÉłåóK æpíê~ìëë\ gçÜ~åå píê~ìëë> dêçëë~êíáÖÉê hÉêä> Ýë âÉêáåÖ═Jí~âíìëÄ~å ÇìÇçêłëòåá âÉòÇíÉ qáãJíáããI íáãJíáãããJíáãKKK> ãáâĞòÄÉå ÜáêíÉäÉå łíĞäÉäíÉ ~ ãÉääÉííÉ äÝéÉÖÉí═ äÉłåóâłí Ýë êÉłJ ëòçê−íçíí~ âĞîÝê çäÇ~äÄçêÇłáê~K _áòçåółê~ î~ä~ãá êÝÖá ÉãäÝâÉâ ÉäÉîÉåÉÇíÉâ ÑĞä ~ò ĞêÉÖ ÖÉåÉêłJ äáëÄ~åI ëòÝé êÝÖá Ç~ä Ýë êÝÖá íłåÅI íłå içãÄ~êÇáłÄ¼ä î~ä¼ ÉãäÝâI Üçä ÉÖóâçê áÑàşëłÖłí íĞäíĞííÉ ãáåí ÉäÉÖłåë î~äÅÉêíłåÅçëI ÑÉëëI â~êÅëş Ýë Åëáåçë ÜìëòłêÜ~Çå~ÖóK ^ îĞêĞë ëò~äçåÄ~å Ýë ~ ãłêîłåóëòçÄłÄ~å áë ÄşÅëşòâçǼ Ü~åÖìä~íK ^ îÉåÇÝÖÉâ äÉÖíĞÄÄàÉ ãłê âçê~ êÉÖÖÉä áåÇìäíK ^ àĞî═ å~éçâ éêçÖê~ãà~I şàļäá í~äłäâçòłëçâ ãÉÖÄÉëòÝäÝëÉ ÑçäóíK jłë â~ëíÝäóçâÄ~åI ãłë î~Çłëò~íçâçåK

c~ååó ~ å~ÖóêÝëòí łääáåÖłä¼ íłêë~ëłÖÄ~å ÑĞäâÉêÉëíÉ iłëòä¼íX ═ áë êÉÖÖÉä áåÇìä ~ò ĞÅÅëÝîÉä ~ìí¼åK hÉÇîÉëÉåI Äáòí~í¼ä~Ö ÄÉëòÝäí ÜçòòłK æjáâçê äłíçã ã~Öłí şàê~\ jáäóÉå âáí▌å═Éå â−ëÝêí ÉåÖÉã> Ýë Éòí áë Ü~åÖëşäóçòî~ âáëëÝW rÖóÉ à¼ä í~äłäìåâ ĞëëòÉ\ mÉÇáÖ ãÝÖ âáí▌å═ÄÄ äÉëòI Ü~ àçÄÄ~å ĞëëòÉëòçâìåâK ^òí áë ãçåJ Ççíí~I ÜçÖó íłå ãłê â~êłÅëçåóê~ ÄÉâĞäíĞòáâ mÉëíêÉI ~ââçê äłíçÖ~ëë~ ãÉÖ> aÉ äÉÖâÝë═ÄÄ şàÝî ìíłå Äáòçåóçë~å ÄÉåå äÉëòK ÛI Äáòçåóçë~å> rÖóÉ ~ââçê ÉäàĞåI Ýë òÉåÝäÜÉíćåâ ÉÖóćíí> iłëòä¼ ÖÝéáÉë ìÇî~êá~ëëłÖÖ~ä îłä~ëòçäíK bÖóJÉÖó ëò¼î~äI ÉÖóJÉÖó âĞëòĞå═ ãÉÖÜ~àäłëë~äK ^ò ÉëòÉ åÉã çíí àłêí Ýë ~ ëòÉãÉ áë Åë~â êáíâłå íÝêí îáëëò~ ~ÜÜçò ~ ëòÝé å═ÜĞòI âá ãÉääÉííÉ łääçíí Ýë áäóÉå à¼ëłÖçë îçäí ÜçòòłK jáåÇÉå áÇÉÖëòłä~ ãÉÖÑÉëòćäîÉI ãáåÇÉå ÝêòÝâÉ ÑĞä~àòçíí~å ÉÖóÉíJ äÉå ãÉÖÑáÖóÉäÝëêÉ> jÉêí çíí ~ íşäë¼ ë~êçâÄ~å häłê~ jçåíçêá¼î~ä î~åK ^ äÉłåó ÉÖó â~êçëëòÝâJ ÄÉå Üłíí~äK ^ò ~êÅłí åÉã äłíÜ~íí~K aÉ ~ mêáåÅáéÉ ëòÉãÄÉå Ýë Éò Éä═êÉÇ═äîÉ âçãçäó~å ã~Öó~êłJ òçíí î~ä~ãáíK ^ò Éäë═ éáää~å~íÄ~åI ãáâçê ÝëòêÉîÉííÉ ═âÉíI łíÅáâłòçíí ê~àí~ ~ò ~ ÖçåÇçä~íW jçëí> jçëí ãÉÖâÝêá Éò ~ò ÉãÄÉê ~ häłê~ âÉòÝí> jçëíI ãçëí> Ëë Ü~ ~ò áÖÉåí í~äłäå~ ãçåÇ~åá Ýë ═ ãáí ëÉã íÉÜÉíI ═í ~ à¼äJåÉîÉäíëÝÖ áíí í~êíà~I åÉã ÑáÖóÉäJ ãÉòíÉíÜÉíáI åÉã ¼îÜ~íà~I ═ áíí âÉää ÜçÖó łääàçåI ãáâĞòÄÉå ~ ëçêë ═ şÖó ãçåÇí~ ã~Öłå~âI ~ äÉJ łåó ëçêë~ çíí ÉäÇ═ä îÝÖòÉíÉëÉå> ełíÜ~ çÇ~ãÉååÉ\> kÉãI ~òí ëÉã äÉÜÉí> pòÉåíJdóĞêÖóá j~ÖÇ~ Ýë káâá çíí ćäåÉâ ~òçâ Éä═ííI ÇÉ Åë~â ÉÖóãłëë~ä ÄÉëòÝäÖÉíåÉâK kóáäJ îłå ÉäÉÑłåíçëâçÇå~âI ÜçÖó ~òí ~ jçåíçêá¼í ãÉÖ åÉ ò~î~êÜ~ëë~ ëÉåâá> oÉííÉåÉíÉë åÝÜłåó éÉêÅ îçäíI åÉâá ÉÖó ĞêĞââÝî~ä¼ëłÖI ã−Ö ~òçâ îÝÖêÉ ÑĞäâÉäíÉâ Ýë ÄÉÅë~íJ ä~âçòí~â ~ ÄşÅëşò¼ íłêë~ëłÖ âĞòÝK eáłÄ~ éê¼Äłäí~ ãÉÖI ÜçÖó häłêłíI Äłê åÝÜłåó ëò¼ê~I ÉÖóÉJ Çćä í~äłäà~X åÉã ëáâÉêćäíX åÉã íìÇçíí íĞÄÄÝ Üçòòł àìíåáI ãÉêí häłê~ ~ äÉłåóîÉåÇÝÖÉââÉä ÑĞäãÉåí ~ò ÉãÉäÉíêÉK _áòçåółê~ åÉã àĞå íĞÄÄÝ îáëëò~K ^ íĞÄÄáÉâ áë ãáåÇ ÉäãÉåíÉâK ┼ éÉÇáÖ ÉÖóÉÇćä ã~ê~Çí ~ò Éä═Åë~êåçâÄ~åK słêí ÉÖó áÇÉáÖK lâ åÝäâćäI ÅÝä åÝäâćäI ãáåÇÉå êÉãÝåó åÝäâćäK ^ò áå~ëçâ âáÜçòíłâ ~ ëò~äçåçâļä ~ íÉłëâÝëòäÉíÉíI ~ íłäÅłâ~íI íłåóÝêçâ~íI éçÜ~ê~â~íK lÇ~J ÄÉåå Éäçäíçííłâ ~ îáää~åóíK jçëí ~ äÝéÅë═å áëI Ýë ~ò ÉÖóáâ ä~âłà ÅëçÇłäâçòî~ êÉłåÝòÉííI ãáâçê îáëëò~íÝêîÉ ãÝÖ ãáåÇáÖ çíí í~äłäí~ ═í ~ Ü~ääÄ~åK fíí åÉã ã~ê~ÇÜ~í íçîłÄÄ> i~ëë~å ãÉÖáåÇìäí ~ ëòçÄłà~ ÑÉäÝ ~ ãłê ëĞíÝí Üçëëòş Ö~åÖçåK ^ ëòçäÖłä~íá äÝéÅë═ Éä═íí ÉäÜ~ä~Çî~I ~ ÑÝäÉãÉäÉíá ÑçêÇìä¼å ãÉÖáåí çíí äłíí~ pò~ļ âçãçêåóáJ âçíI ãçëí ~òçåÄ~å åÉã ÉÖóÉÇćäK ^ â~êà~áÄ~å Ñá~í~ä ëòçÄ~äÉłåó îÉêÖ═ÇĞííI Åëáåçë äÉłåóâ~I âá é~å~ëòçë Ü~åÖçå Ñçäóîłëí áëãÝíÉäíÉW kÉãI pò~ļ şê> hÝêÉã> kÉã>KKK âĞåóĞêÖĞâKKK kÉã> fÖ~òłåKKK hÝêÉãI ÄçÅëłëëçå ÉäKKK âÝêÉãKKK pò~ļ şê> råÇçêçÇî~ ëáÉíÉíí íçîłÄÄK `ë~â ÉÖó éáää~å~íáÖ äłíí~ ~ äÉłåóí ~ ÑÉäćäê═ä àĞî═ ÑÝåóÄÉåK jÝÖáë ãÉÖáëãÉêíÉW häłê~ ëòÉãÝäóÉë âáë âçãçêåłà~I âá ãłê ëÉêÇćä═âçêłÄ~å ãÉääÉííÉ îçäíK bò ~ àÉäÉåÉí ãáåíÜ~ ãÝÖ Ñłà¼ÄÄł íÉííÉ îçäå~ ~ò ═ ~ÖÖ¼Çłëłí häłê~ ãá~ííI ãáåíÜ~ ëòáãļäìã äÉååÉ ÉååÉâ ~ âçãçêåóáâå~â ~ò Éê═ëò~âçëâçÇłë~ ~òò~ä ~ äÉłåóâłî~ä> gÉäâÝéÉ ~åå~âI ÜçÖó häłêłí Éäê~Ö~Çà~ ~ò ~ Öó▌äĞäÉíÉë jçåíçêáçK ^ ëòçÄłàłÄ~å äÉćäí ÉÖó ëòÝâêÉK sÉíâÉòåá ëÉã âÉòÇÉííI Åë~â ćäí Ýë ã~Ö~ ÉäÝ ÄłãìäíK s~àçå ãÉÖâÝêíÉJÉ ~ò ~ò ÉãÄÉê ~ häłê~ âÉòÝí çíí ~ ëò~äçåÄ~å\ s~àçå ~òÝêí ÄÉëòÝäí çäó~å îłJ ê~íä~åìä âçãçäó ~êÅÅ~äI çäó~å ãÉÖÖó═òåá ~â~ê¼ í~ÖäÉàíÝëëÉä\ Ëë Ü~ íÉííÉI Ü~ ãÉÖ ãÉêíÉ íÉååá> jáí ÑÉäÉäí ~ äÉłåó\ jáäóÉå îłä~ëòí ~Ççíí\ háâçë~ê~òí~JÉ î~ÖóKKK\ s~Öó\ bêêÉ ~ î~Öó?Jê~I ãÉäóåÉâ Ñçäóí~íłëłí Ğåã~ÖłÄ~å âá ëÉã íìÇí~ ÉàíÉåáI ëòĞêåó▌ î~ëã~êçâ ëòçê−íçíí~ ĞëëòÉ ~ ëò−J îÝí Ýë ÑĞäâşëòçííI ÑĞäI ÑĞä ~ íçêâłÄ~I àÝÖÜáÇÉÖ íÉåóÝêI ãÉäó ÑçàíçÖ~íí~ Ýë ãáåÇÉå îÝêí ~ò ~ÖółÄ~ âÉêÖÉíÉííK jçëí í~äéê~ ìÖêçíí Ýë ĞëëòÉîáëëò~ ëò~ä~ÇÖłäí ~ ëòçÄłÄ~åK bòí ãÉÖ âÉää íìÇåá> bòí íìÇJ åá âÉääK ÏÖó åÉã äÉÜÉí ÝäåáI áäóÉå Äáòçåóí~ä~åëłÖÄ~å> fÇÉJçÇ~ àłêíI äÉ Ýë ÑĞäI å~Öóçå Öóçêë~åI ã~àÇåÉã ëò~ä~Ǽ äÝéíÉââÉäK läóâçê ÄÉäÉćíâĞòĞíí ~ ëòÝâÄÉI ~ò ~ëòí~äÄ~ Ýë êÉííÉåí═ ëò▌âåÉâI åóçã~ëòí¼å~âI ÄĞêíĞååÉâ ÝêÉòíÉ Éòí ~ íłÖ~ë ëòçÄłíK sÝÖćä Üçëëòş áÇ═ ãşäíłåI ãáåíÜ~ ãÉåÉJ âćäåÉ áååÉåI Üçä ~ò ÉÖÝëò äÝÖ íÉäá î~å ëòĞêåó▌ ÖçåÇçä~íçââ~äI âáåóáíçíí~ ~ò ~àí~àłí Ýë âáäÝéÉíí ~

Ñçäóçë¼ê~K fíí àçÄÄ> fíí ÜáÇÉÖ î~å> fíí ÜÉäó î~å> fíí àłêåá äÉÜÉíI ãÉëëòá äÉÜÉí ãÉååá Ýë ÑçêÇìäåá Ýë îáëëò~àĞååá Ýë şàê~ ãÉååáI ÉÖóáâ îÝÖí═ä ~ ãłëáâáÖI ãÉååáI ãÉååá îÝÖíÉäÉåćäI îÝÖíÉäÉåćä ãÉååáI åÉã łääåá ãÉÖ ëÉÜçäI Åë~â ãÉååáKKK ãÉååáKKK ãÉååáKKK ^ Ü▌îĞë äÉîÉÖ═I ~ ãçòÖłë âáëëÝ äÉÅëáää~é−íçíí~K i~íçäÖ~íåá âÉòÇíÉ ~ âĞêćäãÝåóÉâÉíI ~ î~ä¼J ëò−å▌ëÝÖÉâÉíK ^ò áëãÉêíÉí Ýë ~ò áëãÉêÉíäÉåíK pòłãÄ~ îÉååá ãáåÇÉå ãÉÖÑáÖóÉäÝëíI häłêłå~â ãáåÇÉå ëò~îłíI ãáåÇÉå ãçòÇìä~íłíI íÉâáåíÉíÝí Ýë ãçëçäółíK j~Ö~ Éä═íí äłíí~I ãáâÝåí ćäí ãÉääÉíJ íÉ ~ò Éäë═ î~Çłëòå~éçåI ~ã~ Çìéä~ Ü~àíłë ~ä~ííI ÜçÖó~å îÉííÉ ÑĞä ~òí ~ ÑçÖäóçíI ÜçÖó Åë¼âçäí ÄÉJ äÉ ~ íçää~ âĞòÝ Ñşàî~K Ëë ÉÄÝÇâçê Öó~âê~å łíãçëçäóÖçíí Üçòòł ~ò Éòćëí ~ëòí~äÇ−ëò ÑĞäĞííK fäóÉåâçê ãáåÇÉå ÉÄÝÇåÝä íĞÄÄëòĞê í~äłäâçòí~â ~ ëòÉãÉáâI éÉÇáÖ ãáåÇáÖ ~ ãÉääÉíí ~ò ÉãÄÉê ãÉääÉíí ćäí> e~ ~òí ëòÉêÉíåÝI åÉã ÖçåÇçäí îçäå~ êÉłI åÉã âÉêÉëíÉ îçäå~ ãÉÖ ~ íÉâáåíÉíÝíI íáíâçJ ë~åI ÉÖóćííÝêò═ ëòÉããÉä> kÉãI ~ò äÉÜÉíÉíäÉå> pÝêíÝë îçäå~ ÉäâÝéòÉäåá áëI ÜçÖó êÉłåÝòÉíí îçäå~I êÉłãçëçäóÖçíí îçäå~I Ü~ ëòÉêÉíåÝI Ü~ ÉäÑçÖ~Çåł ~òí ~ Öó▌äĞäÉíÉë ÉãÄÉêíK pçâłI ëçâł àłêí −Öó äÉ ë ÑĞä ~ò ~äáÖ îáäłÖ−íçíí Ñçäóçë¼åK i~ëë~åâÝåí äÉÅëáää~éçÇçííK ^ Ñłê~ÇíJ ëłÖ áë ëÉÖ−íÉíí ê~àí~K sÝÖêÉ Üçëëòş áÇ═ ãşäî~ îáëëò~íÝêí ~ ëòçÄłàłÄ~ Ýë âáëëÝ äÉÜáÖÖ~Çî~ äÉÑÉJ âćÇíK bäçäíçíí~ ~ îáää~åóíI ÇÉ ~äìÇåá ãÝÖ åÉã íìÇçííK cĞäĞííÉ î~ä~ãá íçãé~ ò~àK ^òíłå ÅëĞåÇK ^òíłå äÝéÉëÉâ ÇçÄÄ~åłë~ şàê~K Ëë ãáåíÜ~ î~ä~âá ë−êå~ áë î~ä~Üçä\> Ëë ëçââ~ä âÝë═ÄÄÉå ÉÖó ~àí¼ Åë~é¼Ççíí ÄÉ çÇ~ÑĞååI ãÉäó ~ò ÝààÉä åóìÖ~äãłJ Ä~åI î~Öó Åë~â iłëòä¼ ÑĞäÅëáÖłòçíí ÝêòÝâÉá ëòłãłê~I şÖó Ü~åÖòçííI ãáåíÜ~ łÖóşí ëćíĞííÉâ îçäå~ ÉäK ^òìíłå áëãÝí ãáåíÜ~ ÉÖó å═ Üçëëò~ë~å ë−êå~ î~ä~ÜçäKKK G jłëå~é âćäĞåÄĞò═ êÉÖÖÉäá ¼êłâÄ~å ~ îÉåÇÝÖÉâ òĞãÉ ÉäÄşÅëşòçíí Ýë íłîçòçííK hĞòćäĞâ Åë~â åÝÖóÉå ã~ê~Çí~â îáëëò~K ^ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó Ýë åÉàÉI âáâ ã~ ÝààÉä ëòłääå~â ÄÉ cÉÜÝêîłêçíí ~ ÑáìãÉá Öóçêëîçå~íÄ~I ãÉêí ^ÄÄłòáłÄ~å ~â~êå~â åÝÜłåó ÜÉíÉí íĞäíÉåáI íçîłÄÄł pòÉåíJdóĞêÖóá j~ÖÇ~I âá áÇÉ îłêà~ îáëëò~ ~ò ~éàłí Ýë íÉëíîÝêÝí ~êê¼ä ~ pçãçÖó ãÉÖóÉá î~Çłëò~íê¼äI Üçî~ ~òçâ éłê å~éê~ êłåÇìäí~âX Ýë éÉêëòÉ áíí ã~ê~Çí ãÝÖ iłëòä¼I âá ã~ êÉÖÖÉäI ãáÇ═å ^ÄłÇó _łäáåí ÄÉáJ òÉåí ÜçòòłI ÜçÖó âçÅëáå ćä Ýë îłêà~I ~òí îłä~ëòçäí~W ãáëòÉêáåí åÉã íìÇ ÉäâÝëòćäåá Ýë ã~àÇ ÇÝäJ ìíłå áÖÉå> ã~àÇ ÇÝäìíłå ~ââçê ãÉÖó Åë~â îáëëò~ mÉëíêÉK hçääçåáÅÜ içìáë Ýë káâáI ═â áë áåÇìäå~â ã~K ^ Ñ═ÜÉêÅÉÖÜÉò qáëòłåíşäê~ î~åå~â Ü−î~ åóşäëíêłÑê~ Ýë ÑłÅłåê~K aÉ Åë~â ÉëíÉÑÉäÝ áåÇìäå~âK jáÉä═íí ÉäãÉååÝåÉâI ÉÖó âáë ìí¼î~Çłëò~í äÉëò ~òçâÄ~å ~ êÉã−òÉâÄÉåI ~ãÉäóÉâÄ═ä åÉã ä═ííÝâ âá ÉäÝÖ ~ä~éçë~å ~ò ĞêÉÖ â~â~ëçâ~íK ^ ÜłJ òáşê êçéé~åí ëòÉêÉííÉ ~ò áäóÉå ìí¼ä~Öçë éìëâłòłëíI í−òJíáòÉåâÝí Ü~àí¼î~ä Ýë Äçâêłëò¼ îáòëäłââ~äK ^åå~â áë ãÉÖĞêćäíI ãáâçê ~ò ĞêÉÖ h~åáòë~ó äÉáòÉåíI ÜçÖó ═ åÉã í~êíÜ~í îÉäćâI ãÉêí ~ êÉìãłà~ Äłåíà~K ÏÖó åÉã âÉää ëÉåâáîÉä ìÇî~êá~ëâçÇåáI ãłëê~ îłêåáI ãłë ÉãÄÉêê═ä ÖçåÇçëâçÇåá> g¼I âÉJ ÇÝäóÉë ãìä~íëłÖ äÉëò −ÖóI Åë~â ~ âÝí Ñáłî~ä Ýë iłëòä¼ ĞÅÅëÝîÉäK k~Öóçå ëćêÖÉííÉ áë ═âÉí ~ âçê~á îáääłëêÉÖÖÉäáåÝä Ýë ~äáÖ Ñ~ä~íçòí~âI ãłêáë âçÅëáå ćäíÉâK `ë~â âÝí ~äâ~äã~íçëëłÖ îłêí~ ═âÉí ~ â~ëíÝäóìÇî~êçåX ~ò ÉÖóáâ ~ Üłòáşê ~ä~Åëçåó ÅëÉêâÝëò═ âçÅëáà~I ÉÄÄÉ ═ ÉÖóÉÇćä ëòłääí ÄÉ Ýë Öóçêë~å ÉäÜ~àí~íçííI ~ ãłëáâ Üçëëòş í~ê~åíłëò?I Éò ~ ãìëòJ â~êÉåÇëòÉê▌ ëáî~í~Öá ëòÉâÝêI ãÉäóåÉâ Éäë═ Ýë Üłíë¼ âÉêÉâÉáí ãłëÑÝä ĞäÉë éłêåłòçíí ÇÉëòâ~ âĞíá ĞëëòÉK bêêÉ ~ Ñá~í~äëłÖ â~é~ëòâçÇçíí ÑĞäI ~ ÑÝêÑá~â äçî~Öä¼ ÜÉäóòÉíÄÉåI ~ äÉłåóçâI häłê~ Ýë j~ÖÇ~ ÑÝäçäÇ~äí ćäîÉK hçÅëáë åÉã àĞíí îÉäćâK mÝíÉê Ü~àíçíí~ ~ í~ê~åíłëòíK ríçäë¼ éÉêÅÄÉå ÉÖó âáë ëòçÄ~äÉłåó ëò~ä~Çí ~ âçÅëáÜçòI häłêłå~â Üçòí~ ~ âÉëòíó▌áíK ^ò ~ëòí~äçå íÉíëòÉíí ÑÉäÉàíÉåá> æãçåÇçíí~K ^ò ~ äÉłåóâ~ îçäíI âáí ~ ãáåÇÉåÜ~í¼ âçãçêåóáâ â~êà~á âĞòĞíí íÉÖå~é ÉëíÉ äłíçíí iłëòä¼K æ jáäóÉå ëòçãçêş ~êÅ~ î~å ëòÉÖÝåóåÉâ> ÖçåÇçäí~K bäÜ~àíçíí~â ëáÉíîÉK jáâçê häłê~ îáëëò~âáłäíçíí ~ äÉłåóå~âW hĞëòĞåĞã> æãłê êçÄçÖí~â âáÑÉäÝK ^ âÝí Çìéä~ Ñ~êş âĞîÝê ãìêłí Ö~äçééÄ~å âÉêÖÉííÉ mÝíÉê äÉ ë ÑĞä ~ Ç▌ä═ìí~âçåI ÜçÖó ìíçäÝêàÉ ~ò ~éà~ âçÅëáàłíK ełí Äáòçåó áäóÉå êçÜ~åłëÄ~å à¼Åëâłå êłòçíí Éò ~ í~ê~åíłëò Ýë ~ Ü~àäÝâçåó

ÇÉëòâ~I ~ãÉäóÄÉ â~é~ëòâçÇí~âI şÖó ä¼Äłäí~ ═âÉíI ãáåíÜ~ Üáåíłå ćäåÝåÉâK bò å~Öó ãìä~íëłÖ îçäí Ýë ëçâ~í åÉîÉííÉâK jáåÇÉå à¼âÉÇîêÉ Ü~åÖçä¼ şÖóáëK pòÝé âçê~ íÝäá áÇ═K båóÜÉ Ñ~Öó Ýë Ü~äîłåó å~éëćíÝëK bòćëí ÅëáääçÖłëş ÇÝê ê~ÖóçÖ ~ îÉíÝëÉâ Äłêëçåóëáã~ëłÖ~áå Ýë ~ ÇìåóÜ~Ü~àäłëş ä~åâłâ âĞîÝê ÜìääłãçëJ ëłÖłåI ÑĞäćä ~ò ÝÖ ~ä~íí Ýë äÉååI ~ îáëëò~ÖĞêÄćäÝëåÝäK ^âłêÜ~ ćîÉÖéçêí ÜáåíÉííÉâ îçäå~I şÖó ÅëáäJ äłãäáâ ãáåÇÉåK g¼âÉÇî▌ ãáåÇÉåâáK ^ Ü~àíłëçâ ~ä~íí íêÝÑłäå~âI îáÅÅÉäåÉâK ^ Ñáşâ ÉÖóãłë ÉäÝ ä═ÇĞòåÉâI ë═í ãÝÖ içìáë é~é~ ÉäÝ áëI ~ãáí âçãçäó î~Çłëò~íçå ~ îáäłÖÝêí ëÉã ãÉêåÝåÉâK Ëë ÑçÖ~Çå~âI âá Üłåó î~Ç~í ä═ äÉ Ýë ãÉååóá é~íêçåå~äI çäóâçê ãÉÖ å~Öó Ü~Üçíłòłë íĞê âáI Ü~ î~ä~âá îÝäÉíäÉåćä î~ä~ãáí ÉäÜáÄłò î~Öó Ü~ ~ ëòçãëòÝÇà~ ãÉÖÉä═òá ~ äĞîÝëëÉäK ^ äÉłåóçâê~ áë łíê~Ö~Ç Éò ~ Ü~åÅşêçò¼ à¼âÉÇîK _Éłääå~â Ü~àí¼å~â Ýë å~Öó ~ Çá~Ç~äI Ü~ î~ä~ãÉäó ê~î~ëò ĞêÉÖ â~â~ëí í~éëçäłëë~ä î~Öó íłåÅäÝéÝëëÉä í~éçÇî~ âáëòçê−í~å~â ~ ÑÉÇÉòÝâÝÄ═äK iłëòä¼ áë îÉäćâ åÉJ îÉíI îÉäćâ íêÝÑłäâçòáâI Äłê ~ ëòÉãÉá âçãçäó~âK ^òí äÉëáI ~òí îłêà~I ãáâçê ã~ê~ÇÜ~íå~ häłêłî~ä ÉÖóÉÇćäI ÜçÖó ãÉÖâÝêÇÉòÜÉëëÉI ÜçÖó ãÉÖíìÇÜ~ëë~I ãá íĞêíÝåí íÉÖå~é ÉëíÉKKK hÉîÝë ~äâ~äçã î~å ÉêêÉK ^ Ü~àíłëçâ å~Öóçå áë êĞîáÇÉâX Åë~â ÉÖóJÉÖó ë▌ê▌ÄÄI Äçâêçë~ÄÄ êÝëòÄ═ä åóçãàłâ âá ~ î~Ç~íI Ýë ~ éìëâłëçâ çäÇ~äê¼ä â−ëÝêîÉ ~ Ü~àí¼âłí î~Öó âÉëâÉåó åóçãÇçJ âçå ÉäÝÄćâ â~åó~êçÇî~I Ñçäóíçåçë ãçòÖłëÄ~å î~åå~âK młêëòçê ãÉÖéê¼Äłäí~I ÜçÖó ìíçäë¼å~â ã~ê~Çàçå îÉäÉ î~ä~ãÉäó ĞëîÝåóÉå Ýë ~ââçê häłêłí îáëëò~í~êíë~I ÇÉ Éò åÉã ëáâÉêćäíK jáåíÜ~ ~ äÉłåó ëòłåÇÝâçë~å âÉêćäíÉ îçäå~ ~ò ÉÖóÉÇćä ã~ê~ÇłëíW ÛI áÖÉå> jçëí ãłê ÄáòçåóçëI ÜçÖó âÉJ êćäá ═í> jáåíÜ~ ~ ëòÉãÝÄÉå ÉåóÜÉ Öşåóçä¼Çłë ÅëáääçÖå~I ~Üłåóëòçê iłëòä¼ î~ä~ãá ćêćÖÖóÉä ÑÝäêÉ ~â~êí~ Åë~äåá ~ íĞÄÄáÉâí═äK Ëë Éò å~Öóçå Ñłàí åÉâá> k~ÖóçåI å~Öóçå ÑłàíK bò −Öó Ñçäóí ÉÖÝëò ÇÝäìíłå Ýë ~ Ñá~í~äÉãÄÉê äÉäâÝí ãáåÇ âÉãÝåóÉÄÄÉå ã~êÇçëí~ ~ ÑÝäíÝëI ãáåÇ ÑłàÇ~äã~ë~ÄÄ äÉíí ~ò ~ÖÖçÇ~äã~K sÝÖćä ãłê ã~àÇåÉã ëò¼íä~å äÝéâÉÇÉíí ~ häłê~ åóçãłJ Ä~åK ^ äłÄ~á ~ä~íí ~ äÉÜìääçíí ~âłÅäÉîÝäâÝâ òáòÉÖÝëÉI Éò ~ é~é−êòĞêÖÝëëòÉê▌ Ü~åÖI Åë~â Éò ~ Ü~åÖI Åë~â Éò â−ëÝêíÉ ~ò ═ ëĞíÝí ÖçåÇçä~í~áí Ýë ~äáÖ Ü~ääçíí~ ãÉÖI Ü~ î~ä~âá Üçòòł ëò¼äíK hĞòÉäJ ê═ä î~Öó íłîçäê¼ä ÉÖóÉÇćä ═êÉł ÑáÖóÉäíX ãÝÖáë îçäí ~ååóá Ğåìê~äã~I ÜçÖó ~âłê häłêłÜçò ÑçêÇìäíI ~âłê j~ÖÇłÜçòI ~ò ~êÅ~ ãáí ëÉã łêìäí ÉäI ~ ëò~î~ ÉÖóÑçêãłå âĞååóÉÇ Ýë êçâçåá~ë~å íłêÖóáä~J Öçë ã~ê~ÇíI ~âłêãÉååóáêÉ ëòÉåîÉÇÉíí áë É ã~ê¼ Äáòçåóí~ä~åëłÖÄ~åK ^ Ü~ò~íÝêÝëâçê ~ò ìòëçåå~ ~ä~íí áëI ëçÜ~ëÉã íìÇçíí âćäĞåîłäåá ~ äÉłååó~äI åÉã íìÇí~ íáëòJ íłòåá ~òí ~ âÝêÇÝëíI ~ãÉäó ~ äÉäâÝÄÉå ćîĞäíĞííK G ^ ãłêîłåóëò~äçåÄ~å ÄşÅëşòçíí Éä içìáë ÄłÅëá Ýë káâá ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝí═ä Ýë ~ h~åáòë~ó éłêí¼äK häłê~I mÝíÉê Ýë j~ÖÇ~ ~ò Éä═Åë~êåçâÄ~ â−ëÝêíÝâ ~ íłîçò¼â~íI ~ Ü~í~äã~ë jÉêÅÉÇÉëÜÉòI ãÉäó ~ ÄÉàłê¼ Éä═íí îłêíK iłëòä¼ áë îÉäćâ áåÇìäí Éä çåå~å ÄÉäćäê═äK ˙íâĞòÄÉå ~ ÄáÄäáçíÝâłÄ~å ÉäJ ã~ê~Çí í═äćâK jáåÉâ â−ëÝêÖÉëëÉ ═âÉí\ há ═I ÜçÖó ~ Üłòá~â~í ═ âáâ−ëÝêàÉ\ já âĞòÉ åÉâá ÉÜÜÉò\ eáëòÉå ═ îÉåÇÝÖI ãłëçÇêÉåÇ▌ îÉåÇÝÖ?I âáí Åë~â ~òÝêí Ü−îí~âI ÜçÖó ~ î~Çłëòòëłâãłåó Ö~òÇ~J Ö~ÄÄ äÉÖóÉåK eçÖó ëòÉÄÄ äÉÖóÉå ~ píêÉÅâÉ?> fÖÉå> mÝíÉê áë ÉòòÉä Ü−îí~ áÇÉK `ë~â ÉòòÉä áåÇçJ âçäí~ ~ ãÉÖÜ−îłëíK ^ éìëâłàłí Ü−îíłâ ãÉÖI åÉã ═í> jáåÉâ ÄşÅëşòâçÇàÝâI ãáåíÜ~ ═ áë î~ä~âá äÉååÉ> jÉÖłääí ~ ëĞíÝíÉÇ═ âĞåóîíłêÄ~åK ^ ÑĞäÇáÖ Ýê═ ~Ää~âçâļä ÄÉîáäłÖ−íçíí ~ò ÉëíK ełêçã Üçëëòş ÑÝåóëłî Åëşëòçíí îÝÖáÖ ~ é~Çä¼ ëáã~ëłÖłåI âÝâÉëëòćêâÉ íćåÇĞâäÝëI ãáåíÜ~ â−îćäê═ä ~ Ñ~Öó àÝÖJ ÖÉä îçåí~ îçäå~ ÄÉ ~ é~êâÉííÉíK bòÉå ~ ÑÝåóäÝëÉåI ~âłê î~ä~ãá é~ää¼å îÝÖáÖäÝéâÉÇÉíí ~ò ~Ää~âJ ÜçòK lÇ~âćåå âÝâÉëëòćêâÉ ãáåÇÉåK ^ éłêłë ÉëíÝÄÉå ~ Ñ▌ áë ëòćêâÉI ~ Ñ~íĞêòëÉâ áë Ýë ~ í~êâ~ äÉJ îÉä▌ ÄìâëòìëçâK iáäłë~å ëòćêâÝâ ~ò çêÖçåłâ Ýë ãłë Ç−ëòÄçâêçâI ãÉäóÉâ íìÇçãłåóçë íÉêãÝJ ëòÉíÉëëÝÖÖÉä ãÉÖJãÉÖëò~â−íàłâ ~ éłòëáí Äçê−íçíí~ âáäłí¼åó−äłëçâ~íK bòÉâ Üłêçã áêłåóÄ~å îÉòÉJ íáâ ~ ëòÉãÉí ~ íłîçäÄ~I Éä ~ ãÉëíÉêëÝÖÉë í¼ÜçòI Éä ~ â═çëòäçéçë Ñáä~Ö¼êá~ ÖĞêĞÖ íÉãéäçãçÅëâłJ àłÜçòI Éä Ä~äê¼äI äÉ ~ ÇçãÄÜ~àäłë çäÇ~äłåI Üçä âáíÉâáåí ~ò ÉãÄÉê îÝÖÉäłíÜ~í~íä~å ãÉëëòá ë−âëłÖJ ê~K sÝÖíÉäÉå ëòçãçêşëłÖçí ÝêòÉíí iłëòä¼ ~ âÝë═ ═ëòáI ãłê íÝäá łäçãÄ~ ãÉêćä═ íłàÄ~åI ãÉäóÉí í~J

åìäí íÉêîÉò═ Ñçêãłäí âá ~ äÉÖàçÄÄ ~åÖçä ãáåíłâ åóçãłåK g¼ä áë ëáâÉêćäí Ýë ~ î~ä¼ëłÖåłä ëçââ~ä å~ÖóçÄÄå~â Ü~íçííI î~ä¼Çá ~åÖçäé~êâå~âI Äłê ~ î−òëòÉÖÝåó Üçãçâçë í~ä~àçå ~ Ñłâ åÉã å═ííÉâ ã~Öçëê~ Ýë ~ éłòëáí ãłê ~ìÖìëòíìëÄ~å ëłêÖłê~ ÝÖÉííK aÉ −Öó äçãÄ åÝäâćä ~ íÉêéÉëòâÉÇ═ łÖ~âI ~ âáëćäí êÝíÉâI ~ îÝÖíÉäÉååÉâ íÉíëò═ îÉÇìíłâI ãáåÇÉò îÝâçåó âĞÇÑłíóçää~ä íçãé−íî~I ëÉàíÉäãÉëëÝ íÝîÉI Éò ãáåÇ ëòçãçêş Éäãşäłëê¼ä ÄÉëòÝäí ~ Ñá~í~äÉãÄÉêåÉâI ãáåíÜ~ ~ò ═ ëòçãçêşëłÖłíI ~ò ═ łêî~ëłÖłí łÄêłòçäåł ã~Ö~ ~ íÉêãÝëòÉíK æe~ häłê~ ÜçòòłãÉÖó ÉÜÜÉò ~ jçåíçêá¼ÜçòI Ýå áÇÉ íĞÄÄÝ ëçÜ~ åÉã àĞîĞâ> kÉã> pçÜ~I ëçÜ~ íĞÄÄÝ> ÖçåÇçäí~ Ýë ~ îÝÖë═ ÄşÅëş ÝêòÝëÝÄÉå ~ò ÉãäÝâÝÄÉ íĞêÉâÉÇÉíí îÝëåá ãáåÇ~òíI ~ãáí ã~Ö~ Éä═íí äłíI ÜçÖó Éä åÉ ÑÉäÉàíëÉI ÜçÖó ÑĞäáÇÝòÜÉëëÉ ã~àÇI Ü~ Ğåã~Öłí ë~åó~êÖ~íî~ îáëëò~ ~â~ê ã~àÇ ÉãäÝâÉòåá ãáåÇÉêêÉK sáëëò~ÉãäÝâÉòåáI ãáäóÉå ĞåíìÇ~íä~åìä ÄçäÇçÖ îçäí ÉÖóâçê áííKKK ~ååóáI ~ååóá ÝîÉå łíKKK fíí Ñìíâłêçòí~â ÖóÉêãÉââçêìâÄ~å ÉòÉå ~ êÝíÉåI çíí ~ ê¼òë~ëçêçå íşä âêçâÉííÉòíÉâ Ýë ═ häłêłJ î~ä í~êíçíí ãáåÇáÖI ÉòÉâÄÉå ~ ÄçâêçâÄ~å êÉàí═òíÉâ ÉÖóćííI ãáâçê Äşà¼ëÇáí àłíëòçíí~âI ãáåÇÉåćíí ÉãäÝâÉâI ëÉêÇćä═âçêłå~â ÉòÉê ÉãäÝâÉáK bòÉâí═ä âÉää ãçëí ÄşÅëşí îÉååáK s−Ö ÅëÉîÉÖÝëK páÉí═ îáÇłã äÝéÝëÉâK ^ò áíí ã~ê~Ççíí~âI mÝíÉê Ýë j~ÖÇ~ ãÉååÉâ îáëëò~ ~ îĞJ êĞë ëò~äçåÄ~K ^òìíłå ãłë âĞååó▌ äÝéíÉâK bòÉâ ÑÉäÝàÉ âĞòÉäÉÇåÉâK ^ häłê~ äÝéÝëÉáK iłëòä¼å~â ĞëëòÉëòçêìäí ~ ëò−îÉK Ëë häłê~ ãÉääÉííÉ łääí ~ò ~Ää~âÄ~åK æËå áë şÖó ëòÉêÉíÉã Éòí ~ âáäłíłëí> ãçåÇçíí~ ~ äÉłåóK Ëë äÉÖàçÄÄ~å áäóÉåâçêI −Öó ëòćêJ âćäÉíâçê> ^ âÉòÝí ~ò ~Ää~ââáäáåÅëêÉ íÉííÉK ^ â~êà~ ëşêçäí~ ~ iłëòä¼ îłääłíK pçâëòçê ÉäåÝòÉã −ÖóI ãáJ âçê ÉÖóÉÇćä î~ÖóçâK jçëí> jçëí ãÉÖâÝêÇÉòÜÉíá> jçëí ãÉÖíìÇÜ~íà~I ãá íĞêíÝåí íÉÖå~éI ãÉÖíìÇÜ~íà~I ÜçÖó ~ò ~ jçåíçêáçKKK aÉ åÉÜÉòÉå àĞíí ~ ëò¼K jÝÖáë ÉäâÉòÇíÉ î~ä~ÜçÖóK ^ Ü~åÖà~ êÉâÉÇíÉë îçäíW æjçåÇÇI häłê~I ãçåÇà~ÇKKK æbãäÝâëòÉä\ jáâçê çííI ãáâçê âáÅëáâ îçäíìåâI ~êê¼ä ~ éä~íłåìëê¼ä íÉ äÉëòÉÇíÝä ÉåÖÉã\ åÉJ îÉíÉíí häłê~ Ýë ÜçòòłíÉííÉW jáäóÉå Öółî~ îçäí~ã> kÉã ãÉêíÉã äÉìÖê~åá ~ò łÖê¼ä> æÛI ÜçÖóåÉI ÉãäÝâëòÉã> Ýë Ü~ÄçòçííI ã~àÇ şàê~ ÑĞä ~â~êí~ íÉååá ~ò Éä═ÄÄá âÝêÇÝëíK jáJ Éä═íí ~òçåÄ~å ÄÉäÉâÉòÇÉííI ~ äÉłåó ä~ëë~å ÑÉäÝàÉ ÑçêÇ−íçíí~ ~ ÑÉàÝíK bÖÝëòÉå ä~ëë~å ÑçêÇìäí ÑÉäÝàÉ ~ò ~êÅ~I ä~ëë~å Ýë Ñçäóíçåçë~å ÑçêÇìäí Üçòòł Ýë ãáâçê ÉÖÝëòÉå ëòÉãÄÉå îçäíI ~ íÉâáåíÉíÉ ÉÖóÉJ åÉëÉå ~ ëòÉãÝÄÉ åÝòÉííK jáåíÜ~ ═ âÝêÇÉòåÉ î~ä~ãáí åÝãłåK máêçë ~àâ~á âáëëÝ åóáíî~I ãáåíÜ~ ~òçâ áë îłêåłå~âI îłê~âçòåłå~â î~ä~ãáêÉK jłë îçäí ~ häłJ ê~ ~êÅ~ ãçëíI ãłëI ãáåí ÄłêãáâçêK jłëI ãłë> rÖó~å~ò Ýë ãÝÖáë şà Ýë áëãÉêÉíäÉå Ýë êÉàíÝäóÉëK iłííłê~ ÉäíĞêä═ÇĞíí iłëòä¼Ä~å ãáåÇÉå ÉÖóÝÄ ÖçåÇçä~íI Éä ~ò ~ ëçâ íĞéêÉåÖÝë Ýë ÑÝäíÝëI ãáåÇÉå ÉäíĞêä═ÇĞííK bÖóÉíäÉåÉÖó ÖçåÇçä~í łÖ~ëâçÇçíí ÑĞä ÄÉååÉI ÉÖóÉÇćä ~ îłÖóW ãÉÖÅë¼âçäåá ~ äÉJ łåóí> aÉ ÉòòÉä áë Ü~ÄçòçííK ełíÜ~ ãÉÖÜ~ê~ÖëòáâI ÜłíÜ~ ãÉÖëÝêíáI Ü~ −Öó ãáåÇÉå ëò¼ åÝäâćäI ãáåJ ÇÉå áåÇçâçäłë åÝäâćäI Ü~ ═I ~ ÖóÉêãÉââçêá é~àíłëI ~ êÝÖá àłíëò¼íłêë îáëëò~ÝäîÉ ~ Äáò~âçÇłëłî~äI çêîìä Ýë ÜáêíÉäÉå łíâ~êçäà~I Éê═ëò~ââ~äI Éê═ëò~âçë~åI ÜáëòÉå ~ äÉłåó ~ò åÉã íìÇà~I åÉã íìÇÜ~íJ à~I ~ò åÉã áë ëÉàíÜÉíáI ÜçÖó ãáäóÉå îÝÖòÉíÉëÉåI ãáäóÉå êÉííÉåí═Éå ëòÉêÉäãÉë ÄÉäÝ> młê éáää~å~íáÖ łääí~â −Öó ÉÖóãłë ãÉääÉííK häłê~ ãÝÖ ãáåÇáÖ ~ iłëòä¼ ëòÉãÝÄÉ åÝòÉííK ^òìíłå ä~ëë~å ÉäÑçêÇìäí Ýë âĞååóÉÇI âáëëÝ ëáâ~ãä¼ äÝéÝëëÉä ÄÉáåÇìäí ~ íłêë~äÖ¼ ÑÉäÝK ^ Ñáş âĞîÉííÉK jçëíI ÜçÖó Éäãşäí ~ò ~äâ~äçãI ãçëí êÉłíłã~Çí ~ò ĞåîłÇK qÉ ëò~ãłê> ełí ãáÝêí åÉã ĞäÉäíÉÇ ãÉÖ\ ełí ãáÝêí åÉã ëò¼äíłäI ãáÝêí

åÉã Åë¼âçäíłä\ ełíÜ~ ~òí ~â~êí~I ÜçÖó ãÉÖÅë¼âçäà~Ç>\ ÛI íÉ ëò~ãłêI íÉ Öółî~ ëò~ãłê> Ëë ãÝÖ âÝêÇÉòåá ëÉ ãÉêíÝäI ãÝÖ âÝêÇÉòåá ëÉI íÉ Öółî~> cçäóíçå ÉòÉå íĞéêÉåÖÉíí iłëòä¼K ˙à~ÄÄ ~äâ~äã~í âÉää ëòÉêÉòåá ~ò ÉÖóÉÇćä ã~ê~Çłëê~> bëíÉÄÝÇ ìíłå íÉÜłí ~òí éêçéçåłäí~I ÜçÖó Éäàłíëëò~ ~ äÉÖşà~ÄÄ ëòÉêòÉãÝåóÉáíK häłêłî~ä ~ òÉåÉíÉêÉãÄÉ ãÉåíÉâK mÝíÉê Ýë j~ÖÇ~ áë îÉäćâ í~êíçíí~âK bòÉâ âĞòĞíí ãłê êÝÖ¼í~ çäó~å ìåçâ~íÉëíîÝêá ÑäĞêíÑÝäÉ ÑçäóíK qêÝÑłë Ýë âáëëÝ â~ÅÝêâçǼ ÉåóÉäÖÝëK bòÝêí ĞêĞããÉä ÑçÖ~Çíłâ ~ iłëòä¼ à~î~ëä~íłí Ýë ~ òÉåÉëò~äçåÄ~ ÝêîÉI ~ äÉÖÉäë═ ë~êçâÄ~ äÉćäíÉâ âćäĞå ÅëÉîÉÖÝëêÉK häłê~ ~ òçåÖçêłáÖ àĞííI çíí ~òçåÄ~å åÉã ćäí dóÉJ ê═ÑÑó ãÉääÝI ãáåí íÉÖå~éI Ü~åÉã łíÉääÉåÄÉå îÉäÉ ~ Ü~åÖëòÉê Ü~àäłëłÄ~ íłã~ëòâçÇçíí łääî~ Ýë çíí ã~ê~ÇíK iłëòä¼ éłê ~ââçêÇÇ~ä éêÉäćÇ−êçòçííI ~òíłå ÑĞäåÝòÉíí ~ äÉłåóê~K ægłíëëò ãçåÇçíí~ ~ò Ü~äâ~å I àłíëëò> Ýë äÉÜìåóí~ ~ ëòÉãÉáíK æbÖó ëòÝâÉäó Ä~ää~ÇłÄ¼ä Åëáåłäí~ã Éòí àÉäÉåíÉííÉ iłëòä¼ Ýë ÉäâÉòÇíÉK cìêÅë~ îçåí~íçíí ëò¼ä~ãI Ñçäóíçå îáëëò~íÝê═ òÉåÉá ãçåÇ~íK pòçâ~íä~åI âáëëÝ ëÝêí═ Ü~êã¼åáłâI łíJłíìÖçêî~ å¼åłâÄ~I ãłëãłë Ü~åÖåÉãÉâÄÉK s~ä~ãá Ç~Åçë~å Äłå~íçëI ëçâëòçê áëJ ãÝíä═Ç═ Ü~åÖçâ áëI ÉÖó ëçêÄ~å ãÉÖćíîÉ Üçëëò~ë~åI ã~àÇåÉã îÝÖ åÝäâćäI ãÉäóÉâÄ═ä ãáâçê ãłê ÇçëòíáÖ îçäåłä îÉäÉI ÜáêíÉäÉå ÑĞäë−ê î~ä~ãá ë¼îłêÖ¼ òçâçÖłëI łíëòĞâîÉ łäçãÄ~I îłÖóÄ~I ÄşJ ëçåÖłëÄ~I ÜçÖó áëãÝí îáëëò~íÝêàÉå ~ÄÄ~ ~ ãçåçíçåìä ćíĞÖÉí═ ~òçåçë Ü~åÖëçêÄ~K Ëë ~ îÝÖÝå âÝêÇÝëI ÇÉêÝâçå ëòÝààÉäíĞêí ~ââçêÇÄ~åK æpòÝé> dóĞåóĞê▌> jÝÖ>KKK ãçåÇí~ ~ äÉłåóI ÇÉ åÉã ãçòÇìäí ~ ÜÉäóÝê═äK jÝÖ âÝí Ç~ê~Äçí àłíëòçíí iłëòä¼K ^òí ~ Åë~â ÑÝäáÖ ÄÉÑÉàÉòÉíí Ñ~åíłòáłíI ~ãÉäóÉí mÉëíá Ü~àJ å~ä?Jå~â âÉêÉëòíÉäí ÉäI ãÉäóÄÉå ~ âçÑ~~ìí¼â ò~àłíI Ü~à¼ëòáêÝåłâ ÄìÖłëłíI îáää~åóçëçâ ÅëáäáåÖÉJ äÝëÝí Ýë ~ Åë~êåçâÄ~ ëáÉí═ îłëłêä¼â íáéÉÖÝëÝí éê¼Äłäí~ ÝêòÝâÉäíÉíåáX ÉäÝÖ ÄçäçåÇçë òÉåÉ îçäí ~ò Ýë Äáòçåó âáëëÝ î~Ç Ýë ÉÖó ÉÖÝëòÉå ãłëI å~Öóçå ä~ëëş Ýë Äìêâçäí~å Äìà~ åçííìêå¼íI ãÉäóÄÉå ~ îłÖó Ñłà¼~å îçåí~íçíí äÉÖ~í¼î~äI ãáåíÜ~ ~ò ÉãÄÉê áÇÉÖëòłä~áí ÜşòåłI ~âłê Éäé~íí~åłëáÖ ÑÉëò−J íÉåÝ ═âÉí ãáåÇáÖ ÑĞååÉÄÄI ÑĞååÉÄÄ Ü~ä~Ǽ íÝãłî~äI ãáåÇ Ü~äâ~ÄÄ éá~åáëëòáã¼âÄ~å éìëòíìäî~ ÉäK ˙àëòÉê▌ Ýë âÉÖóÉíäÉå ãìòëáâ~I ëçââ~ä íĞÄÄ ÑłàÇ~äçãã~ä íÉäáI ãáåíÜ~ ÝÇÉë ëòçãçêş ãçääçâ ë¼Ü~àíçòåłå~â ÄÉååÉK jáåÇÉåáâ ìíłå ãÉÖłääí Ýë ÑĞäåÝòÉíí häłêłê~I ÇÉ ~ò ãáåÇÉåâçê Åë~â ~ååóáí ãçåÇçííW głíëëò> Ýë ãçòÇìä~íä~å łääí ~ òçåÖçêłê~ âĞåóĞâĞäîÉ ëáã~ â~êà~áåI ãáí═ä ~ ãÉòíÉäÉå îłää~ äÉJ łåóçë âÉÄäÝåÉâ éìÜ~ ÇçãÄçêşëłÖ~ ÑĞäĞíí âáëëÝ âáÄşàí ~ êìÜłÄ¼äK ‡ääí ã~àÇåÉã äÉÅëìâçíí ëòÉãJ ÜÝà~ââ~äK ^ éáääłá âÝâÉë łêåóÝâçí −êí~â ~ò çêÅłàłê~K ^ò ~àâ~ ãáäóÉå îÝêéáêçë Ýë ÑÝåóä═Ýå ÇìòJ ò~Çí> jáåíÜ~ łäçãÄ~å Ü~ääÖ~íåł ~ òÉåÝíI ãáåíÜ~ Åë~â ~äáÖ ÝÄêÉÇåÉ ~ÄļäI ãáâçê ~òí ~ò ÉÖóÉíJ äÉå ëò¼í ãçåÇà~K jçëí iłëòä¼ ÉÖó ÉêÇÝäóá Åë▌êÇĞåÖĞä═?JÄÉ âÉòÇÉííW e~ îçäå~ ÉÖó âáë ĞêÇĞÖĞãI â~äáíâłÄ~ òłêåłãK p ãÉåíćä àçÄÄ~å îáÅâłåÇçòå~I ~ååłä àçÄÄ~å êłòåłãKKK ^ ëò~î~â~í áë ÜçòòłãçåÇí~ åÝÜ~I Ýë ~ é~àâçë êáÖãìëí ĞëëòÉîáëëò~ î~êáłäí~I êÉííÉåí═Éå ëò~J éçê~ í~âíìëÄ~åW ÑĞåíI ~äìäI âĞòÝéÉåI ~ò ÉÖÝëò âä~îá~íşêłå îÝÖáÖâ~Å~Öí~íí~I âÉííÝëò~â~ëòíçíí~ Äçëëò~åí¼~åI ĞëëòÉíçäÇçíí~ áëãÝíI Öäáëëò~åǼââ~ä ÄÉäÉëáâçäíçíí áííJçíí Ýë ~äìä çäó~å Éê═ëò~âçë âêçã~íáâłââ~ä ÇĞêÖĞííI ~òí ÜáííÉ îçäå~ ~ò ÉãÄÉêI ÉÖÝëò òÉåÉâ~ê àłíëòáâI ÅáãÄ~äçãã~äI ë−éé~äI êÝòíłåóÝêê~ä áë Ýë ãÝäóÉå ÇĞêĞãÄĞä═ å~ÖóÄ═Ö═â Ä~ëëòìëłî~äK k~Öóçå å~Öó âÉÇîîÉä Åëáåłäí~ ~ò áäóÉíK qìÇí~I ÜçÖó à¼ä Åëáåłäà~K fäóÉåâçê íĞêí âá ÄÉä═äÉ ~ò ~ ä~éé~åÖ¼ ëòáä~àëłÖI ãÉäó ëÉã ~ ãçòÇìä~í~áÄ~åI ëÉã ~ ÄÉëòÝÇÝÄÉå ëçëÉã àÉäÉåíâÉòÉííK bÖóÉÇćä Ü~ òÉåÝäíI Åë~â ~ââçê ëò~Ä~Çìäí âá ÄÉä═äÉK jÝÖ ëò¼äíI êáëòłäíI Ü~Üçíłòçíí ~ò ~ íłåÅçë å¼í~ ~ âÉòÉá ~ä~ííI ãáâçê häłê~ îłê~íä~å âáÉÖóÉåÉJ ëÉÇÉííK cáåçã ÝêòÝââÉä ÝêÉòíÉ í~äłå Åë~â ãÉÖI ÜçÖó ~ íşäë¼ ëò~äçåçâÄ~å î~ä~ãá ãçòÖłë î~åK

_áòçåółê~ ~ h~åáòë~ó Üłò~ëéłê áåÇìä ãçëí ~ò ÝààÉäá îçå~íÜçòK oĞÖíĞå âáäÝéÉíí ~ íÉêÉã âĞòÉéÝÄÉI Üçä ~ ëòÝààÉäíłêí âÉíí═ë ~àí¼â ëçêłå îÝÖáÖäłíÜ~íçííI Üçä ═í áë à¼ä äłíÜ~ííłâ çåå~åK s~ä¼Ä~å ãłê ÄşÅëşòâçÇí~â h~åáòë~óÝâK hçääçåáÅÜåÝ âáâ−ëÝêíÉ ═âÉíK jáåÇåółà~å âáëÉêÉÖJ äÉííÉâ ~ò Éä═Åë~êåçâÄ~I ÉäâĞëòĞååáI âÉòÉí Åë¼âçäåáK jáâçê ~ íłÄçêåçâ Ýë åÉàÉ Éäíłîçòí~âI ãÝÖ åÝÜłåó éÉêÅáÖ çíí ã~ê~Çí~âI łääî~K æjáäóÉå ëòÝéÉå àłíëòçäI iłëòä¼X ãÉååóáêÉ ë~àåłäçãI ÜçÖó åÉã Ü~ääÜ~íí~ã àçÄÄ~å> ãçåJ Ççíí~ ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝK fÖ~òłå å~Öóçå à¼ä àłíëòçäK Ëë ÄÉÅÝòîÉ ãÉÖé~ëâçäí~ ~ò ìåçâ~ĞÅÅëÉ ~êÅłíK ^òíłå ~òí ãçåÇí~W æhłêI ÜçÖó áäóÉå âÝë═ î~å Ýë íìÇà~ fëíÉå Ýå ãłã~ êçéé~åí Ñłê~Çí î~Öóçâ> `ë¼âê~ åóşàíçíí~ ãçëí ~ âÉòÝí Ýë ãÉÖáåÇìäí ÑĞäÑÉäÝ ~ äÝéÅë═åK ^ äÉłåóçâ âĞîÉííÝâK häłê~ ~ Ö~êłÇáÅë ÑçêÇìä¼àłåłä ÇÉ Åë~â çííI çíí îáëëò~åÝòÉíí iłëòä¼ê~K ^ò ~àâ~á ëòÝààÉäåó−äJ í~âI ãáåíÜ~ ãçåÇ~å~ î~ä~ãáí åÉâáK `ë~â ÉÖó éáää~å~í îçäí ~ò Ýë ~òíłå ÜáêíÉäÉå Éäí▌åíK G jłê êÉÖÖÉä í−ò ¼ê~ áë ÉäãşäíK j~ Éä═ëòĞê ~äìÇí iłëòä¼ áäóÉå Üçëëò~ë~åK ^ò Éëíá òÉåÝäÝëI ~ò ~ åÝÜłåó éÉêÅ áë âÉííÉëÄÉå häłêłî~ä ~ âĞåóîíłê ~Ää~âłÄ~å ãłë áêłåóí ~Çí~â ~ ÖçåÇçä~í~áå~âK ^ jçåíçêáçJćÖó ãá~ííá Öó~åş ãÝÖ ãáåÇáÖ Ýäí ÄÉååÉI ÇÉ ãłê åÉã çäó~å Ñłà¼åI ãÉêí äÉÖìí¼ÄÄ ãłë ãçí−îìãçâ îÉÖóćäíÉâ ÄÉäÉI ãłë âÝêÇÝëÉâ íłã~Çí~â íÉÖå~é ÉëíÉ ¼í~K jáí ~â~êí î~àçå häłê~I ãáJ âçê ãÉääÉííÉ łääçíí\ jáäóÉå ä~ëë~å ÑçêÇ−íçíí~ ÑÉäÝàÉ ~ ÑÉàÝí> jáäóÉå âÝêÇ═Éå åÝòÉíí ~ ëòÉãÝÄÉ> Ëë Ü~ ~ââçê ãÉÖÅë¼âçäí~ îçäå~\KKK já äÉíí îçäå~\ jÉÖÜ~ê~ÖìÇçíí îçäå~\ Ëë ãçëí ~ òçåÖçêłåłä ãáÝêí åÉã ćäí ãÉääÝàÉI ãáåí ãłëâçê ãáåÇáÖ\ jáÝêí ã~ê~Çí íłîçä Ýë ÉÖóëòÉê ëÉã åÝòÉíí êÉłI Ü~J åÉã Åë~â ã~Ö~ ÉäÝ\ jÉÖëÝêíÉííÉ í~äłå î~ä~ãáîÉä\ kÉã> ^ò åÉã äÉÜÉíI ÜáëòÉå çíí ~ò ~Ää~âãÝJ äóÉÇÝëÄÉå ãÝÖ>KKK âÝë═ÄÄ ~ äÝéÅë═ê═äKKK îáëëò~åÝòÉíí çåå~å> s~ä¼Ä~å ãçåÇçííJÉ ~ââçê î~ä~J ãáí ~ åÝã~ ~àâ~\ s~Öó Åë~â âÝéòÉä═ÇÝë îçäí ~ò ÉÖÝëò\ ˆëëòÉîáëëò~ â¼îłäóÖçíí ãáåÇÉò ~ò ~ÖółÄ~åI ~ã−Ö Éä~äìÇíK oÉÖÖÉä áë ÉòòÉä ÝÄêÉÇíK máÜÉåÝë ìíłåI ༠~äîłë ìíłåI âáåóşàí¼òâçÇî~ ~ò łÖóÄ~åI î~ä~ÜçÖó ÇÉê▌ëÉÄÄåÉâ äłíí~ ~ îáäłÖJ çíK eçëëòş ä~íçäÖ~íłë ìíłå ÉäÜ~íłêçòí~I áíí ã~ê~Ç ãÝÖI áíí ã~ê~Ç î~ëłêå~é ÉëíáÖI ~ÇÇáÖ ãÝÖáëJ Åë~â ~äâ~äçã åó−äáâI ~äâ~äçãKKK ëçâ ãáåÇÉåêÉ ~äâ~äçã åó−äÜ~íáâ>KKK páÉíîÉ ĞäíĞòâĞÇĞííI ãÉêí íìÇí~I ÜçÖó ~ äÉłåóçâ êÉåÇëòÉêÉëÉå şÖó íáòÉåÉÖó ¼ê~ ÑÉäÝ ëòçâí~â äÉàĞååá ~ò ÉãÉäÉíê═äK jáÜÉäóí ÉäâÝëòćäíI ~ âĞåóîíłêÄ~ ãÉåíK líí Ä~Äêłäåá äÉÜÉí ~äÄìãçââ~äI ÑĞäí▌åÝë åÝäâćä îłêåá ÉÄÄÉå ~ âĞòéçåíá ÑÉâîÝë▌ ÜÉäóáëÝÖÄÉåI áååÉå ~ âÉêíÉí áë äłíÜ~íà~ ~ò ÉãÄÉê Ýë Ü~ î~ä~âá ~ Åë~êJ åçâÄ~å àłêI ~òí áë ãÉÖÜ~ääà~ êĞÖíĞåK jÉÖłääí Üłí ~ã~ Üçëëòş ~ëòí~ä ãÉääÉííI ãÉäóÉå Ç−ëòâĞíÝëÉë Ѽäáłåëçâ ÑÉâćÇíÉâ Ýë ä~éçòåá âÉòÇÉíí ÄÉååćâK qÉãéäçãëòÉê▌ ÅëĞåÇ îÉííÉ âĞêćäK ^ Ñ~äë−âçâ~í ÑÉÇ═ âĞåóîëçêçâ íáíçâò~íçë~å ÅëáääçÖí~â ~íí¼ä ~ ÑÝåóí═äI ãÉäó ~ò ~àí¼~Ää~âçâçå êÝòëşí Åë~éçíí ÄÉI íÝäáÉëÉå íçãéìäíI ê~ÖóçÖ¼ å~éÑÝåó Ýë ãÉäó ~ é~êâÉííê═ä îáëëò~îÉê═ÇîÉ ~äìäê¼ä îáäłÖ−íçíí~ ãÉÖ ~ò ~ê~åóÜłíş âĞíÝëÉâÉíK j~àÇåÉã ëò−åJ é~Çá~ë îáäłÖ−íłëI ãÉäó ~ò ÉãÉäÉíåÝä âĞêćäÑìí¼ ÄÉäë═ Ñçäóçë¼å~â ÑĞäÇçÄí~ ~ò łêåóÝâłí ~ò ÉãÉäÉíJ êÉI ÑĞä ~ âìéçä~ãÉååóÉòÉí ÑÉäÝ Ýë Éäíşäòçíí ~êłåóçâÄ~å ê~àòçäí~ çÇ~ ~ò ĞåíĞííî~ë ÖłêÖółå~â îÝJ âçåó éłäÅłáíK j~àÇåÉã ëĞíÝíåÉâ íÉíëòÉíí ~ âĞåóîíłê ~íí¼ä ~ å~éëìÖłêí¼äI ãÉäó î~â−í¼~å íćåÇĞâJ äĞíí ÉÖóáâ ë~êâłÄ~åK `ë~â ~ Åë~êåçâ ÑÉä═äá çäÇ~äçå çëòäçíí ëòÝààÉä ~ ÑÝåó ~åå~â ~ âÉëâÉåó ÅëáÖ~äÝéÅë═åÉâ âáÜ~ë~ëçǼ ÑçêÇìäłë~áåI ãÉäó ~ ÑÉäë═ âĞåóîíłêÄ~ îÉòÉíÉíí Ýë ~ò ~Ää~âçââ~ä ëòÉãÄÉå äÉî═ éçäJ ÅçâçåK g¼ ¼ãÉååÉâ í~êíçíí~ iłëòä¼ ~ ã~á ÇÉêćäí êÉÖÖÉäíK

jłê î~Öó ÉÖó åÉÖóÉǼêłà~ îłêí áííI ãáâçê pò~ļ âçãçêåóáâ ÄÉäÝéÉííK ^ âĞîÉíâÉò═âÉí àÉJ äÉåíÉííÉ ~ò ═ ÅÉêÉãçåá~ë Ü~åÖàłåW æ ^ âÉÖóÉäãÉë ÜÉêÅÉÖåÝ ═Ñ═ãÝäí¼ëłÖ~ âÝêÉíá ~ Öê¼Ñ şê ═ãÝäí¼ëłÖłíI ãÝäí¼òí~íåÝâ Üçòòł ÑĞäàĞååáK ^ Üłä¼ëòçÄłàłÄ~å îłêà~ ãÝäí¼ëłÖçÇ~í Ýë âĞëòĞåí Ýë ãÉÖÑçêÇìäí Ýë ÉäãÉåí çäó~å íÉJ âáåíÝäóí łê~ëòíî~ ã~Ö~ âĞêćäI ãáåí ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ ~åÖçä äçêÇK æjá äÉÜÉí Éò\ âÝêÇÉòíÉ ã~Öłí¼ä iłëòä¼K ‡ÖåÉë åÝåá ã~ÖłÜçò Ü−î~í\> jáÝêí\ jáí âĞJ îÉííÉã Éä\ ãÉêí ═ áë áëãÉêíÉ ãÝÖ ÖóÉêãÉââçêłÄ¼ä ~òí ~ ãÉÖêçîłëá â~å~éÝíI ãÉäó ÉäÝ áÇÝòíÉ ~ å~ÖóåÝåàÉ ~òçâ~íI ~âáâÉí ãÉÖ ~â~êí ÑÉÇÇåáK kÝãá ëò−îëòçêçåÖłëë~ä ëáÉíÉíí ÑĞä Üłí ~ ÄÉäë═ ÅëáÖ~äÝéÅë═åI ~òíłå îÝÖáÖ ~ ÑÉäë═ Ñçäóçë¼å Ýë ~ îĞêĞë íÉêÉã ÑĞäĞííá ~àí¼å ÄÉ ~ÄÄ~ ~ âáë ëò~äçåÄ~I ãÉäó ~ Üłä¼ëòçÄłí ãÉÖÉä═òíÉK k~Öóçå ãÉÖâĞååóÉÄÄćäí ~òçåÄ~åI ãáÇ═å áååÉå ãÉÖäłíí~I ÜçÖó ~ å~ÖóåÝåàÉ åÉã ~òçå ~ ëòłãçåâÝê═ Äşíçêçå îłêà~I Ü~åÉã ÉÖó â~êçëëòÝâÄÉå ~ íç~äÉíí~ëòí~ä ãÉääÉííK ædóÉêÉI ÖóÉêÉI âÉÇîÉë i~Åá> ëò¼äí Üçòòł ~ ÜÉêÅÉÖåÝK jłê ĞíĞÇáâ å~éà~ î~Öó åłäìåâ Ýë ÉÇÇáÖ åÉã áë íìÇí~ã îÉäÉÇ ÄÉëòÝäÖÉíåáK ^ âÉòÝêÉ Ü~àä¼ Ñá~í~äÉãÄÉêåÉâ ãÉÖëáãçÖ~íí~ ~ Ü~àłí Ýë Üçãäçâçå Åë¼âçäí~K pòÉêÉíÉííÉä áë ãçëçäóÖçíí êÉłK mÉÇáÖ ÖçåÇíÉêÜÉë îçäíI ÇÉ Éò åÉã äłíëòçíí ê~àí~K qÉÖå~é ÉëíÉ ¼í~ ÑĞäÝÄêÉÇí ÄÉååÉ ~ Öó~å~âîłëI ãáÝêí åÉã Ğêćäí häłê~ ~ jçåíçêáç ìÇî~êäłëłJ å~â\ jáÝêí åÉã âÝêÉííÉ ãÉÖ ã~Öłí ~ î~Çłëòå~éçâ ~ä~íí\ eáëòÉå ~ mêáåÅáéÉ Åëìéłå ÉÖóÉíäÉå ëò¼í îłêí ~ äÉłåóí¼ä Ýë êÉåÇÄÉå äÉååÉ Éò ~ ÇçäçÖK fÖ~òI ÜçÖó häłê~ ÉåÖÉÇÉäãÉëÉå ÑçÖä~äâçòçíí ~ âÝê═àÝîÉäI ÇÉ åóáäîłå Åë~â ~ ãçëíçÜ~~åóà~ é~ê~åÅëłê~ íÉííÉ Ýë âáâÉêćäíÉ ~ ÇÉâä~êłäłëí> bò Åë~J âáë ê~àí~ ãşäíI áÖÉå> `ë~âáë ê~àí~K jáÝêí îáëÉäâÉÇÉíí −Öó\ kÉã ëòÉëòÝäóÄ═äK häłê~ åÉã ëòÉëòÝJ äóÉëK qÉÜłí ãłë çâ~ î~åK bÖóÉíäÉå çâ~ äÉÜÉíW bääÉ ~ ìå ÄÝÖìáå> ÖçåÇçäí~ ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝ ~òò~ä ~ äÉÑçêÇ−íÜ~í~íä~å Ñê~åÅá~ ëò¼î~äI ãÉäó ãşäÝâçåó ë âáëëÝ ÄçäçåÇçë ãÉÖâ−îłåłëí àÉäÉåíK fÖÉå> Åë~â ~ò äÉÜÉíW bÖó ÄÝÖìáå?JàÉ î~å> bëòÝÄÉ àìíçííI ÜçÖó Éäë═ å~éçå häłê~ âÝí Üçëëòş Ü~àíłë ~ä~íí iłëòä¼î~ä ćäíK Ëë âĞîÉíâÉòÉíí ~ò áëI ÜçÖó häłê~ Ýë iłëòä¼ âáëëÝ âÝë═ÄÄ àĞííÉâ îáëëò~ içìáë é~é~ âáâ−ëÝêÝëÝí═äI ãáåí mÝíÉê Ýë j~ÖÇ~K j~àÇ ~ò ~ Üçëëòş òçåÖçêłòłë íÉÖå~é ÉëíÉ> ríłå~ ãáåíÜ~ ëòçâ~íä~å âáÑÉàÉòÝëí îÉíí îçäJ å~ ÝëòêÉ ~ äÉłåó ~êÅłåK s~ä~ãá ÄÉÑÉäÝ ÑçêÇìäí łäã~í~ÖëłÖçíK s~ä~ãá ãÉÖÜ~í¼ÇłëíK bò åÉã à¼K kÉã ༠Éò ~ ãìòëáâłäłë ëÉK kÉã à¼I ÜçÖó −Öó îÉåÇÝÖëÉêÉÖ åÝäâćä Ñá~í~ä ÉãÄÉêÉâ Ñçäóîłëí ÉÖóJ ćíí î~åå~âK kÉãI Éò åÉã à¼> _łê ÉÖÝëòÉå Ü~äîłåó Öó~åş îçäí ãáåÇÉòI ãÝÖáë ÉäÜ~íłêçòí~I ÜçÖó ÉååÉâ îÝÖÉí îÉíK bòÝêí Ü−î~íí~ ã~ÖłÜçò ~ò ìåçâ~ĞÅÅëÝíK bòÝêí ÄÉëòÝäí îÉäÉK aÉ å~Öóçå âÉÇîÉëÉåK æmÝíÉêí═ä Ü~ääçíí~ãI ãáäóÉå å~Öó ÇçäçÖÄ~ ÑçÖíłäI ãáäóÉå ëòçêÖ~äã~ë~å í~åìäëòK k~Öóçå ÜÉäóÉëÉäíÉ ~ îłää~äâçòłëçÇ~íI å~Öóçå ãÉÖÝêíÉííK æ jáåÉâ äÉÖóÉå ãáåÇÉåâá éçäáíáâìë> g¼I Ü~ î~ä~âá ~ íÉÜÉíëÝÖÝí âĞîÉíáK _áòçåóçë~å å~Öó ÇçäÖçâ~í ÑçÖëò ÅëáåłäåáK eáëòÉå çäó~å íÉÜÉíëÝÖÉë î~ÖóI Ñá~ã> aÉ ãÝÖáëI åÉã ëòÝé í═äÉÇI ÜçÖó åÉã ~Çíłä Ü−êí ã~Ö~Çê¼äI ãáâçê îáëëò~àĞííÝä bêÇÝäóÄ═äI åÉã −êíłäI åÉã àÉäÉåíâÉòíÝäI ÜáJ ëòÉå şÖó ÝêòÉãI ãáåíÜ~ ~ò ~åółÇ îçäåÝâK rÖóÉ\ jáåÇáÖ −Öó áë îçäí~ã îÉäÉÇK ełí ÉÖó âáëëÝ ÄłåíçííI ÜçÖó −Öó íáíâçä¼ÇòíłäKKK k~ ÇÉ åÉã Ä~à> ˙Öó ĞêćäíÉãI ÜçÖó ãçëí åłäìåâ äÉÜÉííÝäK iÉÜÉííÝä>? ãşäí áÇ═ÄÉå ãçåÇí~K iłëòä¼í ÉäĞåíĞííÉ ~ Üłä~K jáäóÉå âÉÇîÉëI ãáäóÉå ༠îÉäÉ> oçâçåëòÉåîêÉ ÝÜÉë äÉäâÉ ĞêĞããÉä íÉäí ãÉÖ ~ à¼ëłÖçë ëò~î~âê~K _çÅëłå~íçí âÝêí ãìä~ëòíłJ ëłÝêí Ýë ܼÇçä¼ ê~Ö~ëòâçÇłëë~ä Åë¼âçäí şàê~ âÉòÉíK j~àÇ âáłê~Ǽ Äáò~äçãã~ä ã~Öó~êłòåá âÉòÇJ íÉ ~ íÉêîÉáíI ~ í~åłêçâ ÉäáëãÉê═ îÝäÉãÝåóÝí ~ò ═ ãìåâłàłê¼ä Ýë ãáåí ãáåÇÉåâçêI ãáÇ═å òÉåÝê═ä ÄÉëòÝäíI ÉÖÝëòÉå í▌òÄÉ àĞííK iÉäâÉëÉå îłòçäí~ ~ò ÉäâÝéòÉäÝëÝí şà òÉåÝê═äI şà Ü~êã¼åáłâê¼äK

‡ÖåÉë åÝåá ÑáÖóÉäãÉëÉå Ü~ääÖ~íí~I Äáòí~í¼ ãçëçääó~äK `ë~â åÝÜ~JåÝÜ~ ëò¼äí âĞòÄÉK bÜÜÉò Ýå ãłê åÉã ÝêíÉâ> î~ÖóW fÖÉåI Éò å~Öóçå ÝêÇÉâÉë îçäå~> sÝÖćä ãáÇ═å iłëòä¼ ãÉÖłääí ~ ÄÉëòÝÇÇÉäI ~òí ãçåÇí~W æpòÉêÉíÉãI ÜçÖó áäóÉå äÉäâÉëÉå ÑçÖçÇ ÑĞäK Ëë ìÖóÉI Ü~ îáëëò~àĞëëòI åÉâÉã áë ÑçÖëò òçåÖçJ êłòåá\ b ÄÉëòşêí ãÉääÝâãçåÇ~íê~W Ü~ îáëëò~àĞëëòKKK>\?I ~ò áÑàş ÑĞäÑáÖóÉäíK já Éò\ eáëòÉå ═ şÖó ÖçåÇçäí~I ÜçÖó ãÝÖ áíí ã~ê~Ç> Ëë ~òí ~â~êí~ ÑÉäÉäåáI ÜçÖó ĞêĞãÉëíI ãÝÖ ã~I ãÝÖ ã~ ÇÝäìíłåKKK ÇÉ ~ å~ÖóåÝåàÉ åÉã îłêí~ ÄÉ ~ îłä~ëòíK æjáåíÜçÖó ~ ÇÝäá îçå~íí~ä ìí~òçä îáëëò~I ãłã~ ãłê ÉêêÉI ë~àåçëI åÉã äÉëò áÇ═K aÉ Üáåí¼í êÉåÇÉäíÉã åÉâÉÇI ÜçÖó âÝåóÉäãÉëÉå ìí~òÜ~ëë> jçëí áë ãçëçäóÖçíí ‡ÖåÉë ÜÉêÅÉÖåÝI ÇÉ ~ ëòÉãÉáÄÉå ëòáÖçêş é~ê~åÅë îçäíK iłëòä¼å ÜáêíÉäÉå ÜáÇÉÖ Ñìíçíí îÝÖáÖK jÉÖćí═ÇîÉI ãáåÇàłêí åÉã í~äłäí ëò~î~â~í Ýë Åë~â ~òí ÜÉÄÉÖíÉW æfÖÉåI ~ ÇÝäá Öóçêëë~äKKK ~ÇÇáÖ ~äáÖÜ~KKK ^ò ~ëëòçåó êĞÖíĞå îáëëò~íÝêí ~ò Éä═ÄÄá ~åółëâçǼ Ü~åÖÜçòK pòÝéÉåI ãÉäÉÖÉå ÄÉëòÝäí îÉäÉI ãáåíÜ~ Ä~äòë~ãçí ~â~êå~ ĞåíÉåá ~êê~ ~ ëÉÄêÉI ~ãÉäóÉí ćíĞííK pÉããá åÉã łêìäí~ ÉäI ãÉååóáêÉ ÑáJ ÖóÉäíÉ ~ò áÑàş ÉãÄÉê ~êÅłíI ãáåÇÉå ãçòÇìä~íłíK s~àçå ëòÉêÉäãÉë îçäå~ häłêłÄ~\ s~àçå ìÇJ î~êçä åÉâá íáíçâÄ~å\ aÉ ~ò áÑàş ~êÅ~ ãáí ëÉã łêìäí ÉäK ‡êî~ ÖóÉêãÉââçê~ êÉåÇÝå ãáåÇáÖ áÇÉJ ÖÉåÉâ âĞòĞíí ãÉÖí~åìäí~ ~ò ~êÅłê~ îáÖółòåáK jÝÖ éłê éÉêÅáÖ ÄÉëòÝäÖÉíÉíí ÉÖÝëòÉå íÉêãÝëòÉíÉë Ü~åÖçåI ~òìíłå ÄşÅëşòçííW æ_É âÉää é~âçäåçã> ãçåÇçíí~ Ýë ܼÇçä~ííÉäàÉëÉå ÉäâĞëòĞåíK ^ âĞåóîíłê~àí¼ ÑÉäÝ ãÉåíX ~êê~I ~Üçä ÄÉàĞííK ˆåíìÇ~íä~å ãÉåí ~êê~I éÉÇáÖ ~ Ñ═äÝéÅë═êÉ âĞòîÉíäÉå áë ãÉÜÉíÉíí îçäå~K jáâçê ÑÉàÄÉ ćíåÉâ î~ä~âáíI ~ââçê ãÉÖó ~ò −Öó îáëëò~I ~ ãłê ÄÉàłêí şíçåI ãÉêí Åë~â ~ äłÄ~á ÉãäÝâÉòJ åÉâI ÜçÖó ãÉêêÉ àłêí~âI ~ò ~Öó~ åÉãK e~åÖí~ä~å íÉííÉ ÄÉ ã~Ö~ ãĞÖĞíí ~ âáë ëò~äçå ~àí~àłíI ÉÖÝJ ëòÉå ä~ëë~åI íĞâÝäÉíÉë ÑÉÖóÉäãÉòÉííëÝÖÖÉäK háÇçÄå~â> háÇçÄå~â> bÖóëòÉê▌Éå âáÇçÄå~â> Éò ~ ëò¼ ÇĞêĞãÄĞäí ÄÉååÉW âáÇçÄí~â> ^ ÄáÄäáçíÝâłÄ~å í~äłäí~ ã~ÖłíK ^ âĞêÑçäóçë¼ îáëëò~îÉíÉíí łêåóÝâłÄ~åK jÉÖłääíK sÉäÉ ëòÉãÄÉåI ~ ÅëáÖ~äÝéÅë═ íÉíÉàÝå häłê~ íłã~ëòâçÇçíí ~ âçêäłíÜçòK æg¼ êÉÖÖÉäí> ãçåÇí~ ~ äÉłåó Ýë ëáã~ äÝéÝëÝîÉä ä~ëë~å ÑÉäÝàÉ àĞííK hÉòÉí ÑçÖí~âK æËå şÖó ëòÉêÉíÉâ áååÉå äÉåÝòåáK fååÉå çäó~å ãłëK kÝòÇI ãáäóÉå ëòÝé áååÉå> iłëòä¼ äÉâĞåóĞâĞäí ~ ëáã~ éłêå~Ñłê~K häłê~ ãÉääÝàÉK hĞòÉäK bÖÝëòÉå âĞòÉäK ^ îłää~áâ ÝêáåJ íÉííÝâ ÉÖóãłëíK æ läó~å ÝêÇÉâÉëI ãáâçê ÄÉëćí ~ å~éK `ë~â çÇ~ äÉ ëćíK bÖÝëòÉå ÑìêÅë~KKK Ñçäóí~íí~ ~ å═K ^òìíłå ëòćåÉíÉí í~êíçííK młê éÉêÅáÖ åÝãłå łääí~â −ÖóK jÉÖ âÉääÉåÉ ĞäÉäåÉãK jÉÖÅë¼âçäåá> bÖó Åë¼âçí äÉÖ~äłÄÄI Ü~ ãłê âáÇçÄå~â> ÖçåÇçäí~ iłëòä¼K jáÉä═íí ~òçåÄ~å ÉäÜ~íłêçòí~ îçäå~I ~ äÉłåó âáÉÖóÉåÉëÉÇÉíí Ýë éłê äÝéÝëëÉä íçîłÄÄãÉåíK ^òíłå ãÉÖłääçíí şàê~K ^ âĞåóîÉëéçäÅ ÑÉäÝ ÑçêÇìäíI ~ âÉòÉá ãĞÖĞííÉ Ýë ~ âçêäłíçå ~ íÉëíÉ âáëëÝ Üłíê~Ü~àäçííW æbòÉâ ãáåÇ êÝÖá Ñê~åÅá~ êÉÖÝåóÉâ ~ usfffK ëòłò~Ç îÝÖÝê═äK bÖÝëòÉå ëáäłåóI ëćäÉíäÉå ÇçäJ ÖçâI ÇÉ ~ âĞíÝëćâI åÝòÇI ãáäóÉå ÖóĞåóĞê▌> jÉÖáåí ÉÖóãłë ãÉääÉíí îçäí~â åÝÜłåó ãłëçÇéÉêÅáÖK æe~ êÉłã åÝòåÉ ãçëí> e~ şÖó åÝòåÉ êÉłãI ãáåí ~ò ~Ää~âÄ~å íÉÖå~é> e~ íìÇåłãI ÜçÖó ãÉÖ åÉã Ü~ê~Ö−íçã ÝééÉå ãçëíI ãáâçê âáÇçÄå~â áååÉåI ~ââçê ãÉÖíÉååÝã> häłê~ ~òçåÄ~å áëãÝí íçîłÄÄ îÉòÉííÉK jÉÖâÉêćäíÉ ~ Ö~êłÇáÅë íÉíÉàÝí Ýë ÉäãÉåí ~ÇÇáÖ ~ò ~àí¼áÖI ãÉäó ~ íşäçäÇ~äá ëò~äçå~àí¼î~ä łíÉääÉåÄÉå åó−äí ~ âĞåóîíłêÄ~K fíí ãÉÖä~ëëìäíI îáëëò~ÑçêJ

ÇìäíK ^ò ~àí¼ÑÝäÑłÜçò Ç═äîÉ iłëòä¼ ~êÅłÄ~ åÝòÉííK jáåíÜ~ âÝêÇÉòåÉI ãáåíÜ~ îłêå~ î~ä~ãáíKKK jçëíI ãçëí ÑçÖà~ łíĞäÉäåáI ãÉÖ ÑçÖà~ Åë¼âçäåá ~ äÉłåóí> eáëòÉå ~òí ~â~êà~K kÉã äłíçÇI ëò~J ãłêI ÜçÖó ~òí ~â~êà~\ aÉ Éä═ÄÄ ĞåâÝåíÉäÉå łíåÝòÉíí ~ íşäë¼ ~àí¼ê~I ~ò ‡ÖåÉë åÝåá ~àí~àłê~K e~ ~ò âáåó−äå~I Ü~ ═í −Öó ãÉÖäłíåłI Äáòçåóçë~å ĞêĞâêÉ ëòłã▌òåÝ ~ ÜłòłÄ¼ä> q~äłå häłê~ ãÉÖÝêíÉííÉ Éòí ~ ÜáêíÉäÉå łíîÉíÉíí éáää~åíłëíI ãÉêí îáëëò~Üşò¼Ççíí í═äÉ Ýë âĞåJ åó▌ Ü~åÖçå ãçåÇí~W æjÝÖ åÉã áë äłíí~Ç ~ò Ýå şà âáë çííÜçåçã~íK ^ é~é~ Éòí ~ ëòçÄłí Ñêáëë−ííÉííÉ ÑĞä ~ âÉÇîÉJ ãÝêíK _ÉåóáíçííK _ÉãÉåíÉâK háë ÉÖó~Ää~âçë ëòçÄ~I ~åÖçäçë Äşíçêçââ~äI í~êâ~ îáêłÖş ÑÝåóÉòÉíí ÑÉÜÝê ÅÜáåíò? ãáåÇÉåI ãÝÖ ~ Ñ~ä~âê~ áë ~ò î~å âáÑÉëò−íîÉK ærÖóÉ ëòÝé\ p çäó~å Ü▌îĞë ~ í~éáåíłë~ ÉååÉâ ~ ëáã~ îłëòçåå~âK ˆêĞã Üçòòłåóşäåá> ^ åóáíî~ ã~ê~Çí ~àí¼ëòłêåó ãÉääÝ äÝéíÉâK ^ Ñá¼âçë â~ëòíÉå ãÉääÝK ^ äÉłåó ~ Ñ~äê~ ÉãÉäíÉ íÉJ åóÉêÝíW läó~å ÑêáëëI ~âłêÜ~ ÄÉ îçäå~ Ü▌íîÉ> b ãçòÇìä~íåłä ~ âÉÄäÉ ~ ÑÝêÑá â~êàłÜçò ÝêíI ~ååóáê~ âĞòÉä îçäí~â ÉÖóãłëÜçòK ^ò ãçëí îÝÖêÉ łíĞäÉäíÉ ~ äÉłåóíK ^àâ~áâ ĞëëòÉÑçêêí~âK eçëëòşI ÜçëëòşI ÝÜÉë Åë¼â> sÝÖíÉäÉåJ åÉâ íÉíëò═K ^ häłê~ âÉòÉ ~ iłëòä¼ îłääłê~ ëòłääíK hĞååóÉåI ãáåíÜ~ ã~Çłêâ~ ëòłääå~ çÇ~ Ýë ~éJ êłåâÝåí ÑĞäâşëòçíí ~ í~êâ¼àłê~I ~ò ìàà~á âÉêÉëîÉ åó−äí~â ëòÝààÉä ~ ÑćêíàÉá âĞòĞííK eçëëòşI Üçëëòş Åë¼âI îÝÖíÉäÉåćä ÜçëëòşI ãÉäó ~ä~íí ä~ëë~Åëâłå ãáåíÜ~ ãáåÇÉå ÉêÉàÝí Éò ~ Åë¼â ÉäîÉååÝI ~ å═ ÉÖÝëò íÉëíÉ ~ò áÑàş ÉãÄÉê â~êàłÄ~å éáÜÉåíX éìÜ~ çÇ~~Ǽ íÉëíI éìÜ~ Ýë êìÖ~äã~ëI ãÉäóÄÉå åáåJ ÅëÉåÉâ áë ÅëçåíçâI Åëìéłå ~ îłÖó~âçò¼ Üşë~K cìää~ÇłëáÖ í~êíçíí Éò ~ Åë¼âK `ë~â ãáâçê ãłê äÝJ äÉÖòÉíÉí âÉääÉíí îÉååáĞâI Åë~â ~ââçê ÄçÅëłíçííłâ Éä ÉÖóãłëíK æjÉååÉÇ âÉää> ãçåÇí~ ~äáÖ Ü~ääÜ~í¼ Ü~åÖçå häłê~K jçëí ãÉåàI ãÉååÉÇ âÉää> Ýë âáåJ óşàíçíí âÉòÝîÉä íłîçä í~êíçíí~ iłëòä¼íK æjÉåàI í~äłå âÉêÉëåÉâ>KKK ^ âçÅëá áë ãłê ~ Üłò Éä═íí>KKK G ^ Üáåí¼Ä~åI ~ ÜÉéÉÜìéłë şíçåI âÝë═ÄÄ ~ îçå~íçå áëI iłëòä¼ şÖó ÝêÉòíÉI ãáåíÜ~ Üìääłãçë íÉåÖÉêÉå Ü~à¼òå~I ëòćêâÝëI ê¼òë~ëò−å▌ âĞÇÄÉåI ãáåÇÉåí ÉääÉé═ Ö═òĞäÖÝëÉâ âĞòĞííK mÉÇáÖ î~ä¼àłÄ~å å~éëćíÝëÉëI ëòłê~òI ÜáÇÉÖ áÇ═ îçäí çÇ~âćååI à¼ò~åìä îáäłÖ−íçíí ëòłåí¼ÑĞäÇÉâ Ýë âá~J ëòçíí êÝíÉâK jáåÇÉò ~òçåÄ~å ãÉëÉëòÉê▌Éå Ü~íçíí êÉłK jáâçê cÉÜÝêîłêí ÉäëĞíÝíćäí ~ò ~Ää~â~I åÉã ~ò łääçãłë ÑÉÇÉäÉ çâçòí~ ÉòíI Ü~åÉã î~ä~ãá î~êłòëä~íX ~ sÉäÉåÅÉáJí¼ ÅëáääçÖłë~I àÝÖëòÉÖÝJ äóÉë íćâêÉI ~ é~êí ãÉåíá åłÇ~ëçâ âìëò~ Åëçéçêíà~áI Éò ãáåÇI ãáåÇ î~ä¼íä~å íćåÇÝêçêëòłÖá íłàI ãáåÇÉò î~ä¼íä~åI Åë~â åÉâá î~ä¼ëłÖI áëãÉêÉíäÉå şà łäçãäłíłëçâ ÅëìéłåI ãÉäóÉâÉí ëçÜ~ ëÉåâá åÉã äłíçíí ═Éä═ííÉI ëÉåâá ëÉã äłíÜ~íà~ ëçÜ~I ëçÜ~ëÉãI ÉÖóÉÇćä ═K pòÝÇ−í═ Öóçêëå~â ÝêÉòíÉ ~ ãçòÖłëí ã~Ö~ âĞêćäI ãáåÇÉå Éäáê~ãçÇçíí ãÉääÉííÉI ~ò şíàłí ëáâä¼êÉéćäÝëÉâI ~âłê ÑÉÅëâÉëòłêJ åó~â îáííÝâ îçäå~ íçî~ ÄçäÇçÖ ãÉÖëÉããáëćäÝëÄÉK ^ò ~Ää~âåłä ćäíK háÑÉäÝ íÉâáåíÉííI ÇÉ áÖ~òłJ Ä~å åÉã äłíçíí ëÉããáíI ãÉêí ãáåÇÉå âćäë═ âÝé âĞòÉéÝÄ═ä âÝí ëòÉã åÝòÉíí êÉłI häłêłå~â íÉåJ ÖÉêëò−å ëòÉãÉáI ~ò ~ îłê¼I Ü−î¼ åÝòÝëÉI ãÉäó ÑÉäÝàÉ ÑçêÇìäíI ãáÉä═íí äÉÜìåóí~ éáääłáí ~ Åë¼âàìâ Ü~êëçÖ¼ ëòÝÇćäÉíÝÄÉåK bÄÄÉå ~ äłòÄ~åI ÉÄÄÉå ~ ÄçäÇçÖ êÝîćäÝëÄÉå ÝêâÉòÉíí ÄÉ _ìÇ~éÉëíêÉK ˙Öó ÜáííÉI ãłëçÇéÉêJ ÅÉâ ~ä~ííK ^ò ĞëëòÉâĞí═ Ü−Ç ÑĞäĞíí ~ Ñ═îłêçë ÑÝåóÉá ÇìéäłëçÇî~ ~ò ¼êáłë Ñçäó~ãÄ~åI ~ _~êçëë íÝê Ýë −îäłãéłáI ~ ołâ¼Åòá şí åÝÖóëòÉêÉë äłåÖëçê~I Éò ~ íÉãÝêÇÉâ íćåÇĞâäÝë ãáåÇ Ö~òÇ~Ö ĞêĞã Ýë ćååÉéá Ç−ëòI ~âłêÜ~ ~ îłêçëí ~ò ═ àĞîÉíÉäÉ ãá~ííI ~ò ═ Çá~Ç~äłÝêí îáäłÖ−íçííłâ îçäå~ âá ëòłòÉòÉêJ åóá Ñłâäółî~äI îÝÖÉäłíÜ~í~íä~å íÉåÖÉêê~ÖóçÖłëë~äK jşòÉìã ìíÅ~á âáë ä~âłëłÜçò ÝêîÉI ~ íç~äÉííJíłëâłàłí Ýë ~ îłëòçå ~åÖçäòëłâçí ~ îáÅÉ Üçòí~ ìíłå~I ~ éìëâ~â~òÉííłî~ä éÉÇáÖ ã~Ö~ ëò~ä~Çí ÑĞä ~ äÝéÅë═åK páÉíîÉ é~âçäí âáK _¼Çìäí~åI ÜÉîÉJ åóÝëòîÉ ê~âí~ ÄÉ ~ Üçäãáàłí ~ â~ëòíÉåÉâÄÉK ËëòêÉ ëÉã îÉííÉI ãáäóÉå êÉííÉåí═Éå Öó▌êĞííÉâ ~ êìJ ÜłáI ãÉêí páãçåîłëłêçåI îáëëò~ëáÉíîÉ ~ îÉåÇÝÖëòçÄłÄ~I Åë~â şÖó ÄÉäÉÇçÄłäí ãáåÇÉåí ~ òëłâÄ~I

ëòãçâáåÖçíI ëéçêíêìÜłíI òë−êçòçíí î~ÇłëòÅáé═í Ýë Ñê~ââáåÖÉíI ÄÉäÉĞâäĞòíÉ Ýë ÇĞåÖĞäíÉ Éê═ëò~âJ â~äI Ýë ÜçÖó ÄÉååÉ äÉÖóÉå ãáÜ~ã~ê~ÄÄI Üłí êÉłí~éçëçííI çäó~å ëòÉåîÉÇÝääóÉäI ãáåíÜ~ jçåíçJ êáçI ~ äÉÖó═òĞíí jçåíçêáç Üìääłà~ îçäå~ ÄÉååÉK jáâçê ~ êÉåÇÉòÝëëÉä ÉäâÝëòćäíI îáëëò~íÝêí ~ å~éé~äá ëòçÄłÄ~K jçëí åÉã Äłåíçíí~ ~ ÄÝêä~âłë ëòÉÖÝåóÉë Åëşåó~ëłÖ~K p═í> pí−äìëçëå~â í~äłäí~I ÜçÖó áååÉå âÉòÇ═Çáâ ~ò ~ò şíI ãÉäó ëòÝÇ−í═ ëáJ âÉêÉâÉå łí Ü~ä~ÇI Ü~ä~Ç íçîłÄÄI Çá~Ç~äã~ë ã▌îÝëòÉíÜÉòI ÝêîÝåóÉëćäÝëÜÉò ãáåÇÉåćíí Ýë ãáåJ ÇÉåÄÉåI å~ÖóîáäłÖá Öó═òÉäãÉâÜÉò áë Ýë ãáåÇÉòÉâ ÑĞäĞíí häłêłÜçòI ~ÜÜçò ~ò ~åÖó~äI ~åÖó~äI ~åÖó~äÜçò> ^ò ═ Ä−êłëłÜçòI ĞêĞââĞåI ĞêĞââÝ> Ëë ~ òÉåÉá ܼÇ−íłëI ~ íłêë~Ç~äãá Çá~Ç~äI ãáåÇÉò Åëìéłå Ç−ëòI ë~ää~åÖI îáêłÖâçëòçêşI ÉòćëíJ Ýë ~ê~åóâáåÅëI ãáåÇÉò Åë~â ~êê~ î~ä¼I ÜçÖó ÖşäłÄ~ ê~âà~ ~ å═ äłÄ~á ~äłI ═í ĞîÉòòÉ ÑĞä îÉäÉI ═í âçêçåłòò~ ãÉÖI ÖóÝãłåíçë Öä¼êáłí íÉÖóÉå ëò═âÉ äÉJ łåóÑÉàÝêÉI ÜçÖó áãłÇÜ~ëë~ ãÝäí¼å ãáåÇÉå ëòÝéëÝÖÉâ é~ò~êëłÖ~ ÑĞäĞíí> ^ ëò▌âĞë ëòçÄłÄ~å äÉ ë ÑĞä àłêíI ãÉÖłääí ëòÝààÉäíłêí ĞâäĞââÉä Ýë şàê~ ãÉåí Ýë şàê~ ãÉÖłääçííK ^ò ~ äłòI ãÉäó ÉäĞåíĞííÉ ~ò¼í~I ÜçÖó ~àâ~á ~ häłê~ ~àâłê~ í~é~Çí~âI ãáåÇ Ñçâçòçíí~ÄÄ~å íçãJ Äçäí ÄÉååÉK pòÉêÉíÉíí îçäå~ ÑĞäãłëòåá ~ Ñ~ä~âçåI ëòÉêÉííÉ îçäå~ łíâ~êçäåá ~ò ÉÖÝëò îáäłÖçíK háåóáíçíí~ ~ò ~Ää~âçíK ^ ÜáÇÉÖ Éëíá äÝÖ ëòÉãÄÉÅë~éí~K lÇ~äÉåå ~ jşòÉìãJâÉêí Üìääłãçë Ä~êå~ëłÖ~K ^ å~Öó ÝéćäÉí âçÅâłà~ ãĞÖĞííI çíí íşäI ~ płåÇçê ìíÅ~ ë~êâłå ëĞíÝí ÝéćäÉíK ^ hçääçJ åáÅÜJé~äçí~K lÇ~ âÉää ã~àÇ ÄÉàìíåáI åÉã ãáåí é~àíłëI åÉã ãáåí ãìä~íí~í¼I åÉã ãáåí Öê~ãçÑçåJ äÉãÉòI ~âá òÉåÝäI Ü~ ìå~íâçòå~âI åÉã ãáåí éìëâłëI åÉã ãáåí íłåÅçëI åÉã ãáåí Ü~ëòåçëëłÖI åÉã ãáåí ëòÉÖÝåóÉë êçâçå> kÉã> jáåí î═äÉÖÝåóI ãáåí häłê~ î═äÉÖÝåóÉ ÝëKKK Ýë ~òìíłå áíí ëòÝÇćäÝë ÑçÖí~ Éä ÉååÝä ~ò Éä ëÉã âÝéòÉäÜÉí═ ÖçåÇçä~íåłä ãáåí ~ ÑÝêàÉKKK ~ò ═ ÑÝêàÉ> pçâł łääí ~ò ~Ää~âÄ~åK ^ âĞêşíçå íÉãÝêÇÉâ ëçêçâÄ~å äłãéłâK ^ îáää~åóçëçâ ÅëáäáåÖÉäíÉâI ëáâ−íî~ łääí~â ãÉÖI ÇćÄĞêĞÖîÉ áåÇìäí~âK ^ Üłò~â ÑÉäÉíí ãÉÖîáäłÖ−íçíí Ö═òK e~äîłåó~å ÑÝåóä═K ^ ÑÉÇÝäêÉåÖÉíÉÖ ÑĞäĞíí łääí Üçëëòş ãçòÇìä~íä~åëłÖÄ~åK cĞäĞííÉ ÝêÉòíÉ ã~Öłí ~ äÉäâÝÄÉå áëI ˙êå~âI e~í~äçãå~âK ^ ãłëçÇêÉåÇ▌ëÝÖåÉâ ~ò ~ò ~äłò~íçëâçǼ ÝêòÝëÉI ãÉäó ~ååóá ÝîÉå łí äÉJ åó▌ÖĞòíÉI ~åå~â åóçã~ ëÉ îçäí ãłê ÄÉååÉK ^ò ~ Åë¼âI ~ò ~ ÜçëëòşI Üçëëòş Åë¼âI ~ häłê~ Åë¼âà~ ãÉÖîłäíçíí~ Éíí═ä ã~ Ýë ãłê~K jçëí âçåâîáëòíłÇçêå~â ÝêÉòíÉ ã~ÖłíI ~âłê `çêíÉòI ãáâçê jÉñáâ¼Ä~ áåÇìäíK Ëë ~ò Ýàëò~â~á îłêçë ÑÉäÝ âáíłêí~ ~ â~êà~áíI ëòÝäÉëÉå âáíłêí~I ~âłê ã~ÖłÜçò ĞäÉäåÝ ~ò ÉÖÝëò ãáåÇÉåëÝÖÉíK

fffK oËpw

fK

^ÄłÇó _łäáåí ÇÉÅÉãÄÉê âĞòÉéÝå ìí~òçíí îáëëò~ bêÇÝäóÄÉK ^ò ÝààÉäá îçå~íçí îłä~ëòíçíí~I ãÉäó ÉëíÉ íáòÉåÉÖóâçê áåÇìäí _ìÇ~éÉëíê═äK hÝåóÉäãÉë îçå~íI âÉîÝë ìí~ëë~äK fÖ~òI ÜçÖó ãłê êÉÖÖÉä Ü~í ¼ê~ ÑÉäÝ ÝêâÉòáâ hçäçòëîłêê~I ÇÉ Üłí çíí ~ ä~âłë~ îłêà~ Ýë ãÉäÉÖ ÑćêÇ═I ìíłå~ éÉÇáÖ íçîłÄÄ ~äÜ~íáâI Ü~ şÖó í~êíà~ âÉÇîÉK `ë~â ÝàÑÝäíłàÄ~å êçÄçÖí~â âá ~ hÉäÉíá éłäó~ìÇî~êļäI ãÉêí ~ ÄÝÅëá ÖóçêëI ãÉäóÉí ÄÉ âÉääÉíí îłêåáI å~Öó âÝëÝëëÉä ÝêâÉòÉííK e¼Ñşîłëçâ í~êíçííłâ îáëëò~K k~Öóçå ëòáÖçêş~å âÉòÇ═ÇĞíí Éò ~ò NVMQJNVMRJĞë íÝäK b Üçëëòş îłê~âçòłë ~ä~íí Ýë âÝë═ÄÄ ~ Üłä¼âçÅëá łÖółÄ~å ~ò ìíçäë¼ åÝÜłåó å~é ÉãäÝâÉá àÉJ äÉåíâÉòíÉâK bòÉâÉå íĞéêÉåÖÉííI ÉòÉâÉí áëãÝíÉäíÉ Éä ã~ÖłÄ~å Ýë áÖÉå ëçâł åÉã íìÇçíí Éä~äìÇåáK ^ îçå~í éÉÇáÖ â~ííçÖçíí Üłêã~ë ćíÉãÄÉåK `ëáJëìJëì> `ëáJëìJëì> `ëáJëìJëì> Ñçäóíçå Éòí ãçåÇí~I ã~àÇåÉã Öşåóçë ÉÖóÜ~åÖşëłÖÄ~åK kó~âáÖ ÄÉí~â~ê¼Çòî~ şÖó ÝêÉòíÉI ãáåíÜ~ ãÉåÉâćäåÉ áååÉåK jáåíÜ~ ãÉåÉâćäåÉ ~ò łääłëÑçÖJ ä~äłë Éä═äK Ëë ãáåíÜ~ ═í ÅëşÑçäåł ~ êçÜ~å¼ îçå~í ò~à~K ˙àê~ Ýë şàê~ ÑÉäîçåìäí~íí~ ã~Ö~ Éä═íí ~ äÉÖìí¼ÄÄ íĞêíÝåíÉâÉíK ^ã~ åçîÉãÄÉê NUJá ćäÝë ìíłåI ãÉäóÉå qáëò~ éìÅÅëëòÉê▌Éå âáłäí~íí~ âá ~ Üłòëò~Äłäóçâ ëòáJ Öçê−íłëłíI Üçëëòş áÇÉáÖ åÉã Öó▌äí ĞëëòÉ ~ âÝéîáëÉä═ÜłòK bò~ä~íí éÉêëòÉ íÉãÝêÇÉâ Ü−ê ëòłääáåÖ¼òçíí ~ îłêçëçåK bääÉå═êáòÜÉíÉíäÉå êçëëòáåÇìä~íş éäÉíóâłâI ãÉäóÉâ å~éçåí~ ãłëíJãłëí łää−íçíí~â ëòÉåíćäK bÖóáâ å~é şÖó Ü−êäÉííI ÜçÖó ~ ÜłòÉäåĞâ äÉãçåÇçííX ãłëå~éI ÜçÖó ÇÉÜçÖóáë ãçåÇ äÉI Ü~åÉã î~ä~ãá íÉëí═êëÝÖÉí ëòÉêîÉòI ãÉääóÉä ã~àÇ âáÇçÄłäà~ ~ íĞêîÝåóÜçò¼â~íK jçåÇJ íłâI ÜçÖó ~ Öìí~ ćíĞííÉI ãçåÇíłâI ÜçÖó î−î¼íÉêÉãÄÉå Öó~âçêçäI íÉÜłí éłêÄ~àçâê~ âÝëòćäI ãçåÇJ íłâ ÉòíI ãçåÇíłâ ~òíI ãçåÇí~â ëòłòÑÝäÝíK ^ âçêãłåóê¼ä áë íÉãÝêÇÉâ Ü−ê âÉêáåÖÉííK qáëò~ _ÝÅëJ ÄÉ ãÉåíI îáëëò~îçåìäI qáëò~ îáëëò~àĞíí Ýë Ü~êÅá~ë~ÄÄI ãáåí î~ä~Ü~K ^ò ÉääÉåòÝâá ë~àí¼ íçãÄçä¼ ÇćÜîÉä −êíI ãáåÇÉåå~é Ñçâçò¼Ç¼ ÇćÜîÉäK ^òI ÜçÖó ~ âçêãłåó ÄÉî~ääçíí~I ãáëòÉêáåí î~ä¼Ä~å íáäçë ÇçäÖçí âĞîÉíÉíí Éä Ýë ~òò~ä îÝÇÉâÉòÉííI ÜçÖó Éòí ãÉÖ âÉääÉíí íÉååáÉ çêëòłÖçë ÝêÇÉâÄ═ä ÉÖóÉíäÉåÉÖóëòÉê> Éò ~ åóáä~íâçò~í éÉêëòÉ ~ò ÉääÉåòÝâ ã~äãłê~ Ü~àJ íçíí~ ~ îáòÉíK pçÜ~ ãÝÖ ã~Öó~ê ãáåáëòíÉêÉäåĞââÉä ëòÉãÄÉå áäóÉå Ü~åÖçí åÉã Ü~ëòåłäí~âK ^åJ åłä ëÝêí═ÄÄÉâI íłã~ǼÄÄ~âI ÖçêçãÄłÄÄ~â îçäí~â ÉòÉâ ~ ä~éçâI ãÉêí íłå Éä ~â~êíłâ ÑÉäÉÇíÉíåá ~òí ~ àłãÄçê îáëÉäâÉÇÝëíI ãÉäóÉí ~ âÝéîáëÉä═áâ í~åşë−íçíí~â ~òçå ~ äÉÖìíçäë¼ åçîÉãÄÉêá ćäÝëÉåK hćäĞåĞëÉå _~êíÜ~ jáâä¼ë îÉòÝêÅáââÉá îçäí~â ~ äÉÖâÉÖóÉíäÉåÉÄÄÉí s~ä¼Ä~å ã▌îÝëòá íçää~ä ãÉÖ−êî~K _łäáåí ëòÉêÉíÉíí îçäå~ íłêÖóáä~Öçë ã~ê~ÇåáI ãÝÖáëI Ü~ Éäçäî~ëí~ î~ä~ãÉäóáâÉíI ~äáÖ íìJ Ççíí îÝÇÉâÉòåá ê~ÖóçÖ¼ ÝêîÉäÝëćâI ÑÝâíÉäÉåI ÇÉ Ü~í~äã~ë ÉêÉà▌ ëò~îìâ ÉääÉåK jçëí ~ îçå~í ÇćÄĞêÖ═ ò~â~íçäłëłÄ¼ä ÉÖóJÉÖó âÉãÝåóI îÝêäłò−í¼ ãçåÇ~í ćîĞäíĞíí ÑÉäÝàÉK ^ò ^åÇêłëëóÝâÜçò âĞòÉä łää¼ şàëłÖçâ ãÝêëÝâÉäíÉÄÄÉå ÄÉëòÝäåÉâ ãÝÖK qɼêáłë ëòÝé ÑÉàíÉJ ÖÉíÝëÉâÄÉå ã~Öó~êłòòłâW Éê═ëò~âļäI ãÝÖ àçÖçë Éê═ëò~âļä ëÉã ëòłêã~òÜ~íáâ àçÖX Ýë ãÉåí═ä íĞÄÄëòĞê ~äâ~äã~òòłâ ~ò şà Üłòëò~ÄłäóíI ~ååłä íĞÄÄëòĞê íĞêíÝåáâ àçÖëÝêÉäÉãI î~ä¼ëłÖçë Öşäłà~ Ýéćä ~ íĞêîÝåóíÉäÉåëÝÖÉâåÉâ> káåÅë ãłë ëò~Ä~Çìäłë Éíí═äI ãáåí şà âçêãłåóX qáëò~ ãçåÇàçå äÉ Ýë ~ò ═ ÑÉàÉ łêłå ~ò şà â~ÄáåÉí ã~àÇ äÉÖ~äáòłäà~ ~òí ~ Üłòëò~ÄłäóíI ãÉäó Ğåã~ÖłÄ~å áÖÉåáë Ü~ëòJ åçë Ýë â−îłå~íçëK g~åìëJ~êÅş ÝêîÉäÝëI ãÉäó ÉÖóáâ łÄêłò~íłî~ä ~ò ÉääÉåòÝâ ÑÉäÝ â~ÅëáåíçííI ãłJ ëáââ~ä éÉÇáÖ ~ò ĞêÉÖ âáêłäó ÑÉäÝK rÖó~åÉò Ççãáåłäí ~ kÉãòÉíá `~ëáå¼Ä~åI ãÉäó ~ò áÇ═ÄÉå Ñçåíçë éçäáíáâ~á âĞòéçåí îçäíK fåJ åÉå ~ qáëò~Jéłêíá í~Öçâ à¼êÝëòí âáJã~ê~Ççòí~âK ^âá çÇ~ àłêíI ~ò ã~àÇåÉã ãáåÇ ~ò ^åÇêłëëóJ Ñê~âÅá¼Üçò í~êíçòçííI î~Öó ~ ãÝêëÝâÉäí ÉääÉåòÝâÜÉò Ýë ~ â~íçäáâìë şåK kÝééłêíDJÜçòK

^ îÉòÝêä═ ÉãÄÉêÉâ áííJçíí ĞëëòÉÇìÖíłâ ~ ÑÉàćâÉíK ^ aÉłâëòçÄ~ ë~êâłÄ~åI ~ ÄáäáłêÇíÉêÉã ëĞJ íÝíëÝÖÝÄÉå í~åłÅëâçòí~â Ü~äâ~å Ýë Üçëëò~ë~åI ã~àÇ åÝãłå çëòäçíí~â ëòÝààÉäK ^ Ñá~í~ä~ÄÄ ÖłêÇ~ ~ååłä Ü~åÖçë~ÄÄK j~á âÝéîáëÉä═â î~Öó àÉäĞäíÉâ êçéé~åí âĞòàçÖçòí~â Ýë Ü~ò~Ñá~ëâçÇí~âK bòÉâ âĞòĞíí íłå ~ äÉÖäłêãłë~ÄÄ tìÉäÑÑÉåëíÉáå cêÝÇáI âá Ü~í~äã~ë äłÄÇçÄÄ~åíłëë~ä ÜáêÇÉííÉI ÜçÖó ~ò ═ ã~Öó~ê îÝêÉ áäóÉå ~äâçíãłåóíáéêłëí åÉã í▌êI åÉã í▌êÜÉí> Ýë êĞÖíĞå ÄÉÅëćäÉíćÖóÉí ÅëáåłäíI Ü~ î~ä~âá Åë~â î~ä~ãáÅëâÝí áë ÉääÉåí í~äłäí ãçåÇ~åáK _łäáåí ~ò ìíçäë¼ âÝí ÜÝíÉå łí ãáåÇÉå ÉëíÉ çÇ~àłêíK młêí~íä~åëłÖê~ íĞêÉâÉÇÉíí íÉêãÝëòÉíÉ ëòÉJ êáåíK jÝÖáë Ü~íłëë~ä îçäí êÉł ~ò ~ âáòłê¼ä~Ö ÉääÉåòÝâá äÝÖâĞêI ãÉäóÄÉå ãçòÖçííX ~òçâ ~ò ~äâçíJ ãłåóàçÖá Ü~àëòłäÑáåçãëłÖçâI ãÉäóÉâÉí å~é å~é ìíłå Ü~ääçííK ^ò çÄëíêìłäłë áÇÉàÝÄÉå ãÝÖ íçJ îłÄÄ ÅëÉåÖíÉâ ÄÉååÉ âćäÑĞäÇá í~é~ëòí~ä~í~áI ~ò ~ ãÉÖîÉíÝë áëI ãÉääóÉä áÇÉÖÉåÉâ ~ ã~Öó~ê é~êä~J ãÉåíê═ä ÄÉëòÝäíÉâ Ýë Ü~àä~åǼ îçäí ~ò łää~ãÝêÇÉâÉí ~ âĞòàçÖá ëòÉãéçåíçâ ÑĞäÝ ÜÉäóÉòåáI ~ååłä áë áåâłÄÄI ãÉêí áëãÉêíÉ ~òí ~ ÑÉÖóîÉêâÉò═ îÉêëÉåÖÝëíI ãÉäó ~ââçêáÄ~å âÉòÇ═ÇĞíí bìê¼é~JëòÉêJ íÉK já¼í~ ~òçåÄ~å pä~ï~í~ Äáò~äã~ëâçÇçíí îÉäÉI ãá¼í~ ÄÉéáää~åíçíí cÉêÉåÅ cÉêÇáåłåÇ ã▌ÜÉäóJ íáíâ~áÄ~I ãłëâÝåí äłíí~ ~ ÇçäÖçâ~íK jçëí ═ áë Ü~àä~ãçë äÉíí ~êê~I ÜçÖó ~ ëò~ÄłäóëòÉê▌ Ñçêãłí áÖÉåJáÖÉå Ñçåíçëå~â í~êíë~I Ñçåíçëå~â í~êíë~ ~òíI ÜçÖó ãáåÇÉå ãÉÖ¼î~ëëÝâI ~ãá ~ åÉãòÉíá Ğåłääłëí Ýë ĞåêÉåÇÉäâÉòÝëí ëòçäÖłäà~K fäóÉå äÉäâáłää~éçíÄ~å îçäíI ãáÇ═å ÇÉÅÉãÄÉê NPJłå ĞëëòÉÜ−îíłâ ~ò çêëòłÖÖó▌äÝëíK bä═ò═ å~é ëò▌âëò~îş âáë âçããćåáâÝ àÉäÉåí ãÉÖ ~ò Éëíá ä~éçâÄ~åK aÉÅK NOK j~ äłííłâ Éä ~ é~êä~ãÉåíá íÉëí═êëÝÖÉí ìí~ë−íłëçââ~äK ^ò ìí~ë−íłëçâ ~ÄÄ~å ĞëëòÉJ ÖÉò═ÇåÉâI ÜçÖó ~ é~êä~ãÉåíá íÉëí═êåÉâ ãÝÖ ~ò ÉëÉíÄÉå ëÉã ëò~Ä~Ç âÝéîáëÉä═ÜĞò åóşäåá~I Ü~ íÉííäÉÖ Äłåí~äã~òåłâK? G _áòçåółê~ ~ã~ íáëòíÉäÉíI ãÉäó ~ âÝéîáëÉä═á Üáî~íłëí âĞêćäîÉííÉ ãÝÖ ~ââçêI ~ò ëìÖ~äã~òí~ Éòí ~ âçêãłåóêÉåÇÉäâÉòÝëíK ^ò áë í~äłåI ÜçÖó ÉòòÉä ãÉÖÅłÑçäí~ëëÝâ ~ò ~ ëçâ ãÉåÇÉãçåÇ~ Éê═ëò~âê¼äI ÑÉÖóîÉêÉë ÄÉ~î~íâçòłëê¼äI ~ãáââÉä ~ò ÉääÉåòÝâáÉâ êá~ëòíÖ~ííłâ ÉÖóãłëíK _łäáåí âáëëÝ ãÉÖâÝëîÉ ÝêâÉòÉíí ~ò lêëòłÖÜłòÜçòK ^ êìÜ~íłêÄ~å êÉåÖÉíÉÖ ÑÉäë═â~Äłí Ýë â~J ä~éK _ÉÖó▌äí Üłí ãłê ãáåÇÉåâáK páÉíîÉ ãÉåí ~ äáÑíÜÉòK páÉíîÉ äÝéÉíí âá ÄÉä═äÉK `ë~â ìí¼ÄÄI ãáJ âçê îáëëò~ÖçåÇçäíI ÉãäÝâÉòÉíí ~êê~I ÜçÖó ãáåíÜ~ çÇ~äÉåå ~ éçêíłëI êìÜ~íłêá ëòçäÖłâI ~ äáÑíÉë Ýë ~ò ~àí¼åłää¼â ~ò ÉãÉäÉíÉåI ãáåíÜ~ ãáåÇÉåáâåÉâ êçéé~åí âçãçêI ÖçåÇíÉêÜÉë äÉíí îçäå~ ~ò ~êÅ~K ┼ ~ââçê ÉêêÉ åÉã áë ćÖóÉäíI Ü~åÉã Öóçêë~å ãÉåí ~ò ćäÝëíÉêÉã ÑÉäÝK ^ Üçëëòş Ñçäóçë¼å ëÉåâáK iÝéíÉáåÉâ âçéé~åłëłí ÉäåóÉäíÉ ~ò ~ ãÝäóëÝÖÉë Ñìí¼ëò═åóÉÖI ãÉäó îÝÖí═ä îÝÖáÖ ÄÉÄçê−íà~K e~äçííá ÅëĞåÇK ^âłê âêáéíłÄ~åK bò ëÉã äÉéíÉ ãÉÖI ãÉêí çäó~å íĞâÝäÉíÉJ ëÉå ÉäÑçàí~å~â ãáåÇÉå Ü~åÖçí ~ò ćîÉÖ~àí¼ ãĞÖĞííá î~ëâçë ÑćÖÖĞåóĞâI ÜçÖó ~ äÉÖäłêãłë~ÄÄ Öó▌äÝëÄ═ä ëÉã Ü~ää~íëòçíí âá ëçÜ~ ÉÖóÉíäÉå ëò¼ ëÉãK pòÝààÉäåóáíçíí~ ~ âłêéáíçíK _ÉäÝéÉííK słê~íä~å äłíîłåó íłêìäí ÉäÝàÉK `ë~â î~Öó Ü~êãáåÅ âÝéîáëÉä═ îçäí ~ íÉêÉãÄÉåK `ë~âáë ~ wçäíłåçâ?I ~ÜçÖó ~ äÉÖîÝêãÉëÉÄÄ ÉääÉåòÝâáÉâÉí Ü−îíłâK ^ò ÉãÉäîÝåóÉå âÉíí═I âáâ çåå~å Ü~àáÖłäíłâ äÉ ~ò ÉäåĞâá Ýë àÉÖóò═á ëòÝâÉJ âÉíK jłëçâ ~ ÑĞäîÉòÉí═ âçêäłí äÝÅÉáí ÑÉëòÉÖÉííÝâ î~Öó ~ Öóçêë−ê¼â Äşíçê~áí ÇçÄłäíłâ ~ íÉêÉã âĞJ òÉéÝÄÉI Üçä ãłê ~ íĞêîÝåóÉâ ~ëòí~ä~? ÑĞä îçäí ÇĞåíîÉI ~ ãáåáëòíÉêá éìäíçâI â~êçëëòÝâÉâ áë ëò~J å~ëòÝíK bòÉâÉí ÅáéÉäíÝâ Ö~êã~ÇłÄ~I íĞÄÄÉå å~Öó Ü~Üçíłòłëë~äI î~ä¼ëłÖçë oçåí¼ młäçâI âáâ Äçêò~ëòí¼å ĞêćäåÉâ ~ à¼ä ëáâÉêćäí éìëòí−íłëå~âK ^ ÑÝäâĞê ëòÝäÝå _~êê~ płãìÉä łääíI ~ ëòÝäë═Ä~ä ÉÖóáâ îÉòÝêÉI Ü~íJÜÝí íłêë~ âĞòĞííK ËëòêÉîÉíJ íÝâ ~ âĞòÉäÉÇ═ ^ÄłÇóíK jáåÇ Üçòòł ëÉêÉÖäÉííÉâK kóáäîłå ĞêĞãćâêÉ îçäíI ÜçÖó í~äłäå~â î~ä~âáíI ~âá ãçëí ÝêâÉòáâI î~ä~âáíI ~âáåÉâ ÉäãçåÇÜ~íàłâ ~ò ═ å~Öó Ü═ëíÉííÉáâÉíK æháîÉêíćâ ═âÉí> háéçÑçòíìâ ═âÉí> Ü~êëçÖíłâ Ýë ĞëëòÉîáëëò~ ÄÉëòÝäíÉâI ãáåÇÉåáâ ~ ã~J Ö~ ÅëÉäÉâÉÇÉíÉáí ~â~êîłå Éäã~Öó~êłòåáK iłíí~ÇI ÜçÖó îłÖí~ã ÑÉàÄÉ ~ íáåí~í~êí¼î~ä\> iłíí~ÇI ÜçÖó âÉííÝÖĞêåóÉÇí\> aÉ ~ò ~ åó~âäÉîÉë ëÉ âìíó~I ~ãáí äÉÜşòí~ã ~åå~â ~ ëòÝäë═åÉâ> s~ä¼ëłÖçë Åë~í~ îçäí áííI Ä~êłíçã>

æaÉ ÜáëòÉå ~ íÉêÉã═êĞâ åÉã ćíÜÉííÉâ îáëëò~K jÉÖíáäíçííłâ ëòÉÖÝåóÉâåÉâ> ãçåÇçíí~ _łJ äáåíI ãáâçê ëò¼Üçò àìíÜ~íçííK æ^ ÑÉåÝí> ÑÉäÉäí _~êê~ płãìÉäK sáëëò~ćíĞííÉâ îçäå~ ~òçâI ÇÉ åÉã îçäí êÉł áÇ═I ãÉêí ãáI ãá ~ åÉãòÉí áÖ~òëłÖłå~â ëòĞêåó▌ ÉêÉàÝîÉäI ~ ã~Öó~ê ëò~Ä~ÇëłÖ òë~êłíåçâłî~ä ~ âÉòćåâÄÉåI ãáKKK Ýë ÄÉäÉâÉòÇÉíí ÉÖóáâÝÄÉ ~òçâå~â ~ò ĞåÇáÅëÝê═ âĞêãçåÇ~íçâå~âI ãÉäóÉâ ëò¼åçâäłë~áJ Ä~å ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ ëòÉêÉéÉí àłíëòíłâK aÉ åÉã ãçåÇÜ~íí~ îÝÖáÖI ãÉêí ÉÖóáâ å~ÖóÜ~ëş ÜçòòłäÝéÉíí Ýë ÄÉäÉëò¼äíW æiłíí~ÇI îÉòÝêÉãI ÜçÖó îÉêíÉã Ýå ═âÉí äÉ ~ò ÉãÉäîÝåóê═ä ÉòòÉä ~ äłåÇòëłî~ä\ Ýë ã~Ö~ëJ ê~ ÉãÉäí ÉÖó Üçëëòş íĞäÖóÑ~ äÝÅÉíI ãÉäóÄ═ä Üçëëòş ëòĞÖÉâ łääí~â âáI ãáåíÜçÖó ~ âçêäłíļä ëò~J â−íçííłâ äÉK Ëå ÜçêÖłëòí~ã ãÉÖ ÉòòÉä ~ Ö~òçâ~íK Ûêáłëá îçäíI ìÖóÉ\> ÏÖó ÜÉåÅÉÖíÉâI ÇáÅëÉâÉÇíÉâ å~ÖóÄ~å Çá~Ç~äã~ëâçÇî~ ãáåÇK j~àÇ ãáåÇÉåâá ~ âĞòÝé ÑÉäÝ ÑçêÇìäíI ãÉêí ÝëòêÉîÉííÝâ ÉÖóáâ é~é âçääÝÖłàìâ~íI âá ~ÇÇáÖ Åë~â ~ ëòÝäë═ é~ÇÄ~å ćäíI ÇÉ ãÉÖáåJ Çìäí ~ ãłÖäó~ê~âłë ÑÉäÝK jÉÖãłëòí~ ~ êçåÅë~äÝâÇçãÄçí Ýë ÑĞäćäí ~ íÉíÉàÝêÉK j~Ö~ëI ëçîłåóI ÑÉJ âÉíÉ ÉãÄÉêI Äçêçíîłä~íä~å łää~äI ëòìêíçë êÉîÉêÉåÇłÄ~åK ^ò ~êÅłå ÖçåçëòI Öó═òÉäãÉë ãçëçäóK pò¼íä~å ÜÉäóÉòâÉÇÉíí Éä Ýë é¼òçë~å ~ Åë−é═àÝêÉ íÉííÉ ~ âÉòÝíK æ_ê~î¼I g~åÅëá> _ê~î¼> âáłäíçííłâ åÝÜłåó~åK b éÉêÅÄÉå âáåó−äí ~ò çäÇ~ä~àí¼ ~ âçêãłåóéłêíá çäÇ~äçåK qáëò~ ã~Ö~ëI ëòáâłê ~ä~âà~ àÉäÉåí ãÉÖ ÄÉååÉK eáêíÉäÉå ÅëĞåÇ äÉíí Ýë ãáåÇÉåâá ÑÉäÝàÉ åÝòÉííK młê éÉêÅáÖ łääí çííI îÝÖáÖàłêí~íí~ ¼êáłëá çâìäłêàłí ~ êçãÄçä¼â ÅëçéçêíàłåK sÝÖćä ãÉÖëò¼ä~äíW æk~ Éò ìÖó~å ëòÝÖóÉåäÉíÉë ÇçäçÖ> jÉÖîÉíÝëëÉä îáëëò~ÑçêÇìäí Ýë âáãÉåíK G bòÉâ ~ íĞêíÝåÉíÉâ àÉäÉåíÉâ ãÉÖ _łäáåí ÉãäÝâÝÄÉå ãçëíI ãáâçê łäã~íä~åìä ÑÉâćÇí ~ Üłä¼ÑćäâÝàÝÄÉåK gÉäÉåíâÉòíÉâ ÝäÉëÉåI Éäí▌åíÉâ áëãÝí Ýë şàê~ â−åò¼~å íĞêíÉâ êÉłK _~êê~ płãìÉä å~Öóòçä¼ ëò¼äłë~áI ~ wçäíłåçâ? î~ëí~Ö åÉîÉíÝëÉI ÜÉéÅáłëâçÇłë~K jáåÇÉÄÄÉ ÄÉäÉÖçãçäóÖçíí ~ò ~ ëçâ âĞòàçÖá ÝêîI ãÉäóÉí ÜÉíÉâ ¼í~ îÝÖáÖÜ~ääÖ~íçííK ^ Ö═òĞë éÉÇáÖI ãáåíÜ~ Åë~â ÖşJ åóçä¼ÇåÝâ ãáåÇÉòòÉäI Ñçäóíçå ÇĞêĞãÄĞäíÉW `ëáJëìJëì> `ëáJëìJëì>? ełí ÉòÉâÜÉò Åë~íä~âçòå~ ═\ bòÉâÜÉò\ háâ îÝÇíÉäÉå ëòçäÖłâ~í îÉêåÉâI íáëòíÉëëÝÖíìǼ ÉãÄÉJ êÉâÉíI âáâÉí çÇ~îÉòÝåóÉäíÉâ ~ ÅëÉåÇ═êëÝÖÄ═äI êÉåÇ═êĞâí═ä Ýë ~âáâåÉâ ~ââçê~ ÑÉÖóÉäãćâ î~åI ÜçÖó ãÝÖ îáëëò~ ëÉã ćíåÉâI ãÉêí ~ é~ê~åÅë é~ê~åÅë\> bòÉââÉä íłêëìäàçå ĞëëòÉ\ bòÉââÉä ÉÖóćíí Éãä−íëÝâ ~ò ═ åÉîÝí\ Ëë ãłëêÝëòí åÉã ~ _ÉäîÉÇÉêÉ íáíâçë îłÖó~áí ëòçäÖłäà~JÉI Ü~ ~ ãłëáâ çäÇ~äê~ łää\ b ÇáäÉãã~ ãá~íí ãÉåÉâćäí Éä ~ Ñ═îłêçëļäK råÇçêļä áë Ýë ãáåÇÉå ÉäÜ~íłêçòłëí¼ä î~ä¼ ÑÝäJ ÉäÉãÄ═äK ^ îçå~í éÉÇáÖ íçîłÄÄ ÅëşÑçäâçÇçíí îÉäÉW `ëáJëìJëì> `ëáJëìJëì>? ~âłêÜ~ Ñçäóíçå â~Å~Öå~ ê~àí~ ~ò ~ò ~ÅÝäÜ~ëş ëò−îíÉäÉå ã~ëáå~K G hÝë═å ~äìÇíK hÝë═å ÝÄêÉÇíK ^ äÉëòçê−íçíí ÑćÖÖĞåó ãÉääÉíí ÄÉí▌òĞíí ~ êÉÖÖÉäá å~éK bäë═ÄÄÉå ~òí ÜáííÉI ÜçÖó ~ â~ä~ìò ÉäÑÉJ äÉàíÉííÉ ÑĞäâÉäíÉåá ═í Ýë ÜçÖó Éä~äìÇí~ ~ âçäçòëîłêá łääçãłëíI ÇÉ Ü~ã~ê ãÉÖåóìÖçÇçíí ~êê~ ~ àÉJ äÉåíÝëêÉI ÜçÖó ãÝÖ Åë~â ãçëí ÝêåÉâ `ëşÅëłê~I ãÉêí ~ âÝëÝëćâ ãłê íĞÄÄ ãáåí âÝí ¼êłê~ ëò~éçJ êçÇçííK dóçêë~å ĞäíĞòâĞÇĞíí Ýë åÉãëçâłê~ ãłê ~ Ö~åÖçå łääíK dóĞåóĞê▌ íÝäá áÇ═ çÇ~âćååK o~ÖóçÖ¼I ÇÉê▌ëK pçâJëçâ ܼK ^ hĞêĞë ãÉÇêÝÄÉå î~ëâçë àÝÖíJ łÄäłâ íćåÇĞâäÉåÉâ âÝâ łííÉíëò═ëÝÖÄÉåK jáåÇÉå î~â−í¼~å ÑÉÜÝêK jÝÖ ~ âáë é~ê~ëòíÜłò~â ëò~äJ ã~ÑÉÇÉäÝå áë ãÉÖłääí ~ ܼI éÉÇáÖ ãÉêÉÇÉâÉâ ~òçâI ~âłê âìÅëã~ÖçãÄłâ îçäåłå~âK ^ò çêëòłÖşí ~ÅÝäçë âĞòÉéÝåI çííI ~Üçä äÉ î~å àłêî~I å~Öó êáíâłå ÉÖóJÉÖó Äáî~äóéłê Ñ~í~äéş ëòłåÄ~ ÑçÖî~K jÉääÉííÉ Ñ~ÖóçëâçÇî~ íáéÉÖ ~ Ö~òÇłàìâK

pÉÄÉëîłê êçãà~ ëĞíÝíÉå ã~Ö~ëäáâ âá ~ å~éëìÖłê łêåóÝâłÄ~åK ^ säÉÖółëò~ ãĞÖĞííÉ ãáåíÜ~ Åë~â éłêłÄ¼ä îçäå~K ^ òşòã~êłë j~ê¼íä~âáJíÉí═I ã~àÇ ~ h═ÜJ ÉÖó âÉãÝåó ÝäÉI _çÅëáÄÝêÅI Éò éìÜ~ é~éä~åÄ~å ~ò Éä═ÄÄá Åìâçêéçêê~ä ÄÉéçêçòî~K ^ò Éä═íÝê Üìääłã~áí éÉÇáÖ ÉääÉéá ~ ܼ íÉàÑÉäÉë ëáã~ëłÖ~K _łåÑÑóÜìåó~Ç Ýë ÑìêÅëłå Üłêçãçëòíłëş íÉãéäçJ ã~K ^òíłå íçîłÄÄëáÉí ~ îçå~í å~Öó ëòìëòçÖłëë~äI ãÉêí ãçëí âĞîÉíâÉòáâ ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ ÉãÉäâÉJ ÇÝëI ÑĞä ~ ëòíłå~á íìååÉäÜÉòK _łäáåí łíãÉåí ~ íşäë¼ ~Ää~âÜçòK k~Öóçå ëòÉêÉííÉ Éòí ~ âáäłíłëíI ãÉäó áíí åó−äáâ ãÉÖ ~ò ^äJ ãłëJé~í~â îĞäÖóÝêÉ Ýë ~ jÉëòÉëêÉK sÝÖíÉäÉå íłîçäÄ~ åÝòÜÉí áíí ~ò ÉãÄÉêI ëòłãí~ä~å ÉêÇ═ë ÜÉÖóÖÉêáåÅ ÑĞäĞííK j~Çłê ëòÉêÉíåÝä áíí äÉååáI âá ÉäëòłääÜ~í ãÉëëòáêÉI âá ã~Öçëłå ÉäêÉéćäÜÉí îÝJ ÖÉäłíÜ~í~íä~å íłà~â ¼ÅÉłåàłåK ^ÜçÖó ÖóĞåóĞêâĞÇĞíí çíí ~ äłíîłåóÄ~åI ÉëòÝÄÉ àìíçííI ÜçÖó ÉòÉå ~ îáÇÝâÉå î~å ^ÇêáÉååÉ çííÜçå~K ˙Öó Ü~ääçíí~I ÜçÖó ÝééÉå ëòÉãÄÉå ~ò ÉÖóâçêá îłêê~äI ãÉäó ~ íìååÉä ìíłå í▌åáâ Éä═K eçä äÉÜÉí\ jÉêêÉ\ jáâçê âáÝêíÉâ ~ò ~ä~Öşíļä Ýë ~ î~Öçåçâ ~ ÑçêÇìä¼Ä~å ÅëáâçêçÖî~ Ç▌äíÉâ çäÇ~äîłëíI ãÉÖéáää~åíçíí~ ~ êçãçíK lííI ~ò çíí ãÉëëòÉ> ^òI ~ò> jáåíÜ~ âÝí ÑÉÜÝê ìàà ãÉêÉÇåÉ ÝÖåÉâX î~ä~ãá ¼êáłëå~â ~ò ìàà~áI Åëìéłå âÝí îáäłÖçëI ÉÖóÉåÉë îçJ å~äçÅëâ~ ~ ÄćââĞë ÜłííÝê Ä~êåłë äáä~ëłÖ~ Éä═ííK qÉÜłí çííI ~ÄÄ~å ~ Ü~àäłëÄ~å äÉÜÉí ~ Üłò> ełíÜ~ ═ áë ~ îłêêçãê~ åÝò ÉÄÄÉå ~ éÉêÅÄÉåI ~òçå í~äłäâçòå~ ~ íÉâáåíÉíćâK bò ãÝÖ ëò~Ä~Ç îçäå~I ÉòÝêí íłå åÉã Ü~ê~ÖìÇå~ ãÉÖK Ëë ãçëí ëçâ ÜÉíÉâ ãşäíłå Éä═ëòĞê ÖçåÇçäí jáä¼íÜ ^ÇêáÉååÉJêÉI âáåÉâ ÉãäÝâÝí ÉÇÇáÖ Äçëëòşë~å ÉäÜÉëëÉÖÉííÉ ã~Öłí¼äI Ü~ åÝÜ~ Ü−î~íä~åìä ÑĞäíłã~Çí ÄÉååÉK G _łäáåí ~åóà~I ^ÄłÇó o¼ò~I ~ä~Åëçåó íÉêãÉí▌I âĞîÝêÉë âáë ~ëëòçåóK _łê ~äáÖ ãşäí ĞíîÉåÝîÉëI ëçââ~ä áÇ═ëÉÄÄåÉâ äłíëòáâI ãÉêí ~ Ü~à~ Ü~ÄÑÉÜÝê Ýë ãáåÇáÖ ÑÉâÉíÝÄÉå àłêI ĞêÉÖÉë êìÜłÄ~åK cÝêàÉ Ü~äłä~ ¼í~ ëçÜ~ ãłëí åÉã îáëÉäíK pòĞêåó▌ Åë~éłë îçäí ~òI ãáâçê ~äáÖ í−òÝîÉë Üłò~ëëłÖ ìíłå ^ÄłÇó q~ãłë ãÉÖÜ~äíK ^ò ═ ëòłãłê~ Éò ëòÉêÉäãá Üłò~ëëłÖ îçäíI Ç~Åłê~ ~åå~âI ÜçÖó ~ Üłò~ëìä~åǼâ ~éłá íÉêîëòÉê▌Éå âÝëò−íÉííÝâ Éä═K q~ãłë å~Öóçå ëòÝé Ýë å~Öóçå ãÉÖåóÉê═ ÉãJ ÄÉê îçäíI íÉÜÉíëÝÖÉë ÉãÄÉê áëK ełò~ëëłÖìâ Éäë═ ÝîÉá âáëëÝ îáÜ~êçë~â îçäí~âK ^ âáë o¼ò~ ÉäÝÖ ~â~ê~íçë íÉêÉãíÝë îçäí Ýë ëòÉëòÝäóÉëI ═í ìÖó~åáëI ãáÇ═å ëòćäÉá Üłò~ëëłÖłå~â íáòÉåâÉííÉÇáâ ÝîÝÄÉå ~ îáäłÖê~ àĞííI şÖó íÉJ âáåíÉííÝâI ~âłê î~ä~ãá ÅëçÇłí Ýë êÉííÉåí═Éå ÉäâÝåóÉòíÉííÝâK jáåÇÉå şÖó íĞêíÝåíI ~ÜçÖó ═ ~â~êí~K ^ò ÉÖÝëò Üłòíłà ÑĞäĞíí òë~êåçâçëâçÇÜ~íçííK s~ä¼ëłÖçë âáë éêáåÅÉëëò? îçäíK ┼ î~ä¼Ä~å ~åå~â ÝêÉòíÉ ã~ÖłíI ãÉëÉÄÉäá âáÅëá âáêłäóâáë~ëëòçåóå~âK ^ ÇÝåÉëíçêåó~á ¼êáłëá â~ëíÝäó Ýë ¼êáłëá é~êâI ~ ëçâ ÅëÉäÝÇ áëI âáâ ãáåÇ ═í ìê~äíłâI ~ò ãáåÇ ãÝÖ Éê═ë−íÉííÉ ~ò ═ ÑĞäÑçâçòçíí ÖóÉêãÉâĞåÝêòÉíÝíK bò ~ò ĞåíìÇ~íçëëłÖ ÑĞäå═íí äÉłåóâçêłÄ~å áë ãÉÖã~ê~ÇíK ełí éÉêëòÉI ãáÇ═å ÑÝêàÜÉò ãÉåíI Éò ~ íÉêãÝëòÉíÉ Éäë═ÄÄÉå ëçâ îáíłí îłäíçíí âáI åÝÜ~ ÜÉîÉë àÉäÉåÉíÉâÉí áëI ãÉäóÉâ Éä═ÄÄJìí¼ÄÄ ~òçåJ Ä~å ãáåÇáÖ ÉÖó ã¼Ççå îÝÖò═ÇíÉâI şÖóI ÜçÖó ~ò ~ëëòçåó ÉåÖÉÇÉííI ÜáëòÉå å~Öóçå ëòÉêÉäãÉë îçäí ~ ÑÝêàÝÄÉK aÉ Üłí ä~ëë~Åëâłå ãÉÖ~Çí~ ã~Öłí Ýë Üłò~ëëłÖìâ ìíçäë¼ ÝîÉáÄÉå Åë~âáë ~ò ìê~ ëòÉãÉáîÉä äłíçíí Ýë ~åå~â ãáåÇÉå â−îłåëłÖ~ ëòłãłê~ é~ê~åÅë äÉííK k~Öóçå ÄçäÇçÖ ÝîÉâ îçäí~â ÉòÉâI ÉÖóÉíäÉå î~ä¼Ä~å ÄçäÇçÖ ÝîÉáK Ëë ~ââçê âĞòÝàćâ ëşàíçíí ~ ëçêëK ^ÄłÇó q~ãłëåłä êłâ äÝJ éÉíí ÑĞäK kÝÜłåó ܼå~éåóá ÄÉíÉÖëÝÖ îÝÖòÉíí îÉäÉK ^ ÑÝêÑá îáäłÖçë~å ÑÉäáëãÉêíÉ ~ Ä~àłíK bòÝêí ÝäÉíÝåÉâ ìíçäë¼ ëò~â~ëòłí ~êê~ Ü~ëòåłäí~I ÜçÖó ~ ÑÉäÉëÝÖÝí Éä═âÝëò−íëÉ Éäîłäłëìâê~ Ýë ~êê~ ~ ÑĞJ ä~Ç~íê~I ãÉäó Ü~äłäłî~ä êł ÑçÖ ÜłêìäåáK ┼ êÉåÇÉäíÉ ÉäI ÜçÖó ~ âáë _łäáåí í−òÝîÉë âçêłÄ~å ~ qÜÉJ êÉëá~åìãÄ~ ~Ç~ëëÝâK ┼ â−îłåí~I ÜçÖó àçÖîÝÖòÉííëÝÖ ìíłå äÉÖ~äłÄÄ éłê ÝîêÉ ~ ÇáéäçãłÅáłÜçò ãÉåàÉåK kóáäîłå åÉã ~â~êí~I ÜçÖó ~ëëòçåóåÉîÉäÝëÄÉå å═àĞå ÑĞä Ýë ~òí ~â~êí~I ÜçÖó îáäłÖçí äłëëçåI ÑçêçÖàçå áÇÉÖÉåÉâ âĞòĞííI ã~àÇ ~òìíłå ã~Ö~ Ü~íłêçòÜ~í ~ àĞîÉåÇ═àÉ ÑĞäĞííI Ü~ ãÉÖÉJ ãÄÉêÉëÉÇÉííK hÉÖóÉíäÉå é~ê~åÅëI ãÉäó ÝîÉâêÉ ãÉÖÑçëòíçíí~ ~ò ~ëëòçåóí ~ Ñáłî~ä î~ä¼ łää~åǼ ÉÖóćííÝäÝëJ í═äK aÉ ~òI ~âá ~ Ü~äłää~ä łää ëòÉãÄÉåI âÉÖóÉíäÉå íìÇ äÉååá ~ íçîłÄÄÝä═ââÉäK Ëë −Öó âÉääÉíí íÉåJ åáÉK g¼ä áëãÉêíÉ ~ åÉàÝíK oçéé~åí à¼ëò−î▌I łäÇçò~íâÝëòI åÉãÉë ÖçåÇçäâçòłëê~ Ü~àä¼K k~Öóçå ~åółëâçǼ áëI ~ãá âłJ êçë äÉååÉ ~ Ñáłå~âK bòÝêí â−îłåí~I ÜçÖó ~ Ñáş ãłëÜçä åÉîÉäíÉëëÝâI ÜçÖó ÑÝêÑáîł ÉÇò═ÇàÝâ áÇÉÖÉå

âĞêåóÉòÉíÄÉåK bäÝÖI Ü~ î~âłÅá¼âçê çÇ~Ü~ò~ äÉëòI ~ò à¼I ëòćâëÝÖÉëI ÜçÖó ãÉÖëòÉêÉëëÉ ~ò çííÜçJ åłíK jáåÇÉòÉâÉí Üçëëò~å ãÉÖíłêÖó~äí~ ~ò ~éàłî~äI ~ò ĞêÉÖ ^ÄłÇó mÝíÉêêÉäI âáåÉâ ÝäÉíÄĞäÅëÉëëÝJ ÖÝí═ä âÝêí ÉÖóÉÇćä í~åłÅëçíK ÏÖó àĞíí äÝíêÉ ~ò ~ êçéé~åí êÝëòäÉíÉë ìí~ë−íłëI ãÉäóÉí ëòÝé −îêÝíÉë ÑćòÉíÄÉå ãÉÖëòÉêâÉëòíÉíí Ýë ~ãÉäó ãáåÇÉåíI ãá ~ Ñáłê~ îçå~íâçòçííI âĞêćä−êí éçåíçë~åK bÜÜÉò ~òçåÄ~å ãÝÖ ÉÖó êÉåÇÉäâÉò═ êÝëòí Åë~íçäí ~ò ~åó~Öá ÇçäÖ~áâê¼äK bÄÄÉå ëòÉãäÝí í~êíçíí âĞòĞë î~Öóçåìâ ÑĞäĞíí Ýë à¼~â~ê¼ îÝäÉãÝåóí ~Ççíí ~ò ~äâ~äã~òçíí~áâê¼äK ^êê~ âÝêíÉ ~ ÑÉäÉëÝÖÝíI ÜçÖó í~êíë~ ãÉÖ ~ Ñ═îÉòÉíÝëí ã~Ö~K jáåÇÉåÄÉå ã~Ö~ Ü~íłêçòòçåK cçÖä~äâçòòÝâ ãáåÇÉååÉäI ãáåÇÉå êÝëòäÉííÉä áëK bòí áë ~ò ĞêÉÖşêê~ä ÄÉëòÝäíÉ ãÉÖK ^ò ═ í~åłÅëłê~ íÉííÉK bòòÉä ëÉÖ−íÉåá ~â~êí~â ~ò ~ëëòçåóçåI ÑĞä~Ç~íçí Ä−òåá êÉłI łää~åǼ âĞíÉäÉëëÝÖëòÉê▌ ãìåâłí ~ÇåáI ãÉäó ÉäÑçÖä~äà~ Ýë âĞååóÉÄÄÝ íÉÉåÇá ~ Äłå~íłíK ^ò ćÖóîÉòÉíÝëêÉ ~òçåÄ~å Éò ~ êÝëò ãłê åÉã í~êí~äã~òçíí éçåíçë éêçÖê~ãçíI Ü~åÉã Åë~â łäí~äłåçë ëò¼ä~ãçâ~íK kÉ ÑçÖàçå çäó~å şà−íłëçâÄ~I ãÉäóÉâÉí ãłëÜçä ãÝÖ âá åÉã éê¼Äłäí~âK? kÉ ÜáÖÖóÉå ~åçåáã äÉîÉäÉâåÉâK? kÉ −íÝäàÉå ëÉåâá ÑĞäĞííI ~ã−Ö ãÉÖ åÉã ÄáòçåóçëçÇáâI ÜçÖó îÝíâÉëK? e−òÉäâÉÇÝëêÉ åÉ ~ÇàçåK? fäóÉåÉâ łääí~â ÄÉååÉK s~ä¼Ä~å ëòÉêÉåÅëÝë ÖçåÇçä~í îçäíI ÜçÖó Éòí ~ ãìåâłí ê¼ííłâ o¼ò~ Öê¼ÑåÝê~K ^ò Éäë═ ܼå~éçâ ëòĞêåó▌ Öółëò~ ìíłå Ü═ëáÉë ĞåÑÉÖóÉäÉããÉä Üçòòłäłíçíí ~ ÑĞä~Ç~íłÜçòK pò¼ ëòÉêáåí ãÉÖí~åìäí~ ~ Üłíê~Ü~Öóçíí −êłëí Ýë ãáåÇÉåÄÉå âĞîÉíåá éê¼Äłäí~I ÜçÖó ãÉÖÑÉäÉäàÉå ~åå~âI ~ãáí ~ò ═ ÑÝäáëíÉåâÝåí áãłÇçíí ÑÝêàÉ é~ê~åÅëçäí åÉâá ~ íşäîáäłÖê¼äK Ëë Éò łíëÉÖ−íÉííÉI łíãÉåíÉííÉ ~ò ÝäÉíÄÉK ^ îáäłÖí¼ä ~òçåÄ~å Éäòłêâ¼òçííK bäÉáåíÉ ãÝÖ ~ êçâçå~áí ëÉã ~â~êí~ äłíåáK sÉåÇÝÖÉí ëÉã ÑçJ Ö~ÇçííK ^ãáí ~ò ìê~ â−îłåíI Åë~â ~òí íÉííÉI ëÉããá íĞÄÄÉíK ÏÖó ãÉÖäÉÜÉí═ëÉå ÉäáÇÉÖÉåÉÇÉíí íÉêJ ãÝëòÉíÉë âĞêÝí═äK ^ã−Ö ~ò ~é¼ë~ ÝäíI ~åå~â îÉåÇÝÖÉá ãÝÖáë ÑĞäâÉêÉëíÝâI ÇÉ ^ÄłÇó mÝíÉê ÉäÜ~J äłäçòîłåI ãłê ëÉåâá ëÉã àłêí ÜçòòłK bååÉâ éÉÇáÖ âłêçë âĞîÉíâÉòãÝåóÉ äÉííK ^ò ÉãÄÉê ãÝÖJ ëÉã ÝäÜÉí ÉÖóÉÇćäI âÉää î~ä~âáI ~âáÜÉò ëò¼äàçåI î~ä~âáI ~âáI Ü~ Åë~â îáëëòÜ~åÖâÝåí áëI ãÝÖáë îłJ ä~ëòçäàçåK Ëë åÉâá âĞåóĞêćäÉíÉëI å~Öóçå ༠ëò−îÉ îçäíK pòÉêÉíÉíí ༠íćåÇÝêí àłíëò~åáI ëÉÖ−íÉåáI ãÉåíÉåáI ~âłê ~ ÖçåÇîáëÉäÝëK ÏÖó Üłí ~â~Çí~âI ~âáâ Éòí ÑĞäÑÉÇÉòíÝâ Ýë ~ ã~Öìâ Ü~ëòåłê~ ÑçêÇ−J íçííłâI ~ååłä áåâłÄÄI ãÉêí Äáòçåó ~òí ~ ãçåÇ~íçí ~ Ü−òÉäâÉÇ═âê═ä ãÉÖí~åìäí~ ìÖó~å âĞåóî åÝäJ âćäI ÇÉ ~äâ~äã~òåá åÉã íìÇí~K ÏÖó àìíçíí Üçòòł ‡òÄÉà hêáëí¼ÑI ÉÖó ćÖóÉâ åÝäâćäá ćÖóîÝÇ qçêÇłê¼äI âá î~ä~ãá ~éê¼ÄÄ éÉJ êÉëâÉÇÝë ~äâ~äãłî~ä í~äłäâçòçíí îÉäÉK bò Ü~ã~êçë~å ÑĞäÑÉÇÉòíÉI ãáâÝåí âÉää ~ Öê¼ÑåÝî~ä ÄłååáK jáåÇÉå ëò~îłî~ä ~ò ÉäÜìåóí ÑÝêàÝí ã~Ö~ëòí~äí~ åÉâáK ^òí áë Éäã~Öó~êłòí~I ÜçÖó ãáîÉä ═ Åë~â áÖ~òëłÖçë éĞêí îłää~äI åÉã ãáåí ~ íĞÄÄá éê¼âłíçêI ÉòÝêí ~äáÖ î~å ãÉÖÝäÜÉíÝëÉK ˆòîÉÖó ^ÄłÇóåÝ êĞÖíĞå äÝéêÉ ãÉåíK jÉÖë~àåłäí~ Ýë ãáåÇ íĞÄÄJíĞÄÄ ÑĞä~Ç~íçí Ä−òçíí êÉłK sÝÖćä ãłê ãáåÇÉåÜ~í¼ à¼ëòłÖáÖ~òÖ~í¼à~ äÉííI Äłê Åë~â âáÑÉäÝ Ü~ëòåłäí~ ~ Å−ãÉíI ~ Öê¼ÑåÝ Éä═íí íáíâçäî~ Ýë ~ò ═ ëòłãłê~ ‡òÄÉà şê ã~ê~ÇíK läó~å ćÖóÉëÉå íìÇí~ ã~Öłí åÝäâćäĞòÜÉíÉíäÉååÝ íÉååáI ÜçÖó ã~Ö~ o¼ò~ Öê¼ÑåÝ âÝêíÉ ~êê~ ãÉêí ═ ãÉåíë fëíÉå ãÝÖ ëò¼Ä~ ëÉ Üçòí~>? I ÜçÖó âáâĞäíĞòòÝâ aÝåÉëíçêåółê~I ~ mÝíÉê şê âşêáłJ àłÄ~ Ýë −Öó łää~åǼ~å âÝòåÝä äÉÖóÉåK rÖó~å−ÖóI ÉòÉå ~ à¼íÉî═ íćåÇÝê ~ä~éçå àìíçíí Üçòòł âÝí áÇ═ëÉÄÄ ~ëëòçåóK ^ò ÉÖóáâ q¼íÜóåÝI ÉÖó êÉÑçêãłíìë âłåíçê ĞòîÉÖóÉI ~ ãłëáâ _~Åò¼åÝI âáê═ä ~òí êÉÖÝäíÝâI ÜçÖó î~ä~ãáâçê ëò~âłÅëåÝ îçäí aÝëÉåK bòÉâ ~ â~ëíÝäóÄ~å ä~âí~â Ýë Ü~ ^ÄłÇóåÝ hçäçòëîłêê~ âĞäíĞòĞíí íÝäáêÉI çÇ~ áë Éäâ−ëÝêíÝâ Ýë ãáåÇáÖ îÉäÉ ćäíÉâ ~ ëò~äçåÄ~åI îÉäÉ ÉííÉâI îÉäÉ âÝòáãìåâłòí~âK läó~å Ö~òJ Ç~~ëëòçåóÑÝäÉ ëòÉêÉéÉí îáííÉâK q¼íÜóåÝ ~ Üłòáëò═ííÉëÉâÉí ÑÉäćÖóÉäíÉ Ýë äÉîÉåÇìä~Jëéáêáíìëòí Ñ═J òĞííI _~Åò¼åÝ éÉÇáÖ ~ âçãé¼íçâå~â îçäí ~ Ü~ÇîÉòÝêÉK fÖ~òI ÜçÖó âáí▌å═Éå ÝêíÉíí ÜçòòłK ^ Ñ═ ÑÉä~Ç~íìâ ~òçåÄ~å ~ò îçäíI ÜçÖó ãáåÇÉåí îÝÖáÖÜ~ääÖ~ëë~å~âI ~ãáí şêå═àćâ ãçåÇ Ýë ãáåÇáÖ ÜÉäóÉëÉäàÉåÉâK läó~åçâ îçäí~âI ãáåí ~ ÖĞêĞÖ â¼êìë ~ íê~ÖÝÇáłâÄ~åI âá ÉäâçããÉåíłäà~ ãÉÖÝêí═ÉåI ~ãáí ~ Ñ═ëòÉêÉéä═ ãçåÇK pòĞêåó▌âĞÇàÝâI Ü~ âÉääI ÄłãìäàçåI Ü~ ~òí îłêàłâ í═äÉK ^ éäÉíóâłâ~í áë ═â ÜçòíłâI âćäë═âÉí î~Öó Üłòá~â~íK `ë~â ÉÖóãłëê~ åÉã éäÉíóâłäí~â ëçÜ~I ëÉã ‡òÄÉàêÉI âá ãáåÇáÖ éłêíçäí~ ═âÉí çâçë~åI Ü~åÉã ĞëëòÉí~êíçíí~âI î~ä¼ëłÖçë íêáìãîáêłíìëí ~äâçíJ î~I ~òò~ä ~ âćäĞåÄëÝÖÖÉäI ÜçÖó âÉíí═ ÉÄÄ═ä å═ îçäí Ýë Åë~â ÉÖó ÑÝêÑáK

pò¼íä~å ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ãÉÖçëòíçííłâ ã~Öìâ âĞòĞíí ~ò ^ÄłÇóJÄáêçÇ~äã~íI ~âłê lÅí~îá~åìëI ^åíçåáìë Ýë iÉéáÇìë ~ ê¼ã~áíK ‡òÄÉà ~ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖ Ýë ÉêÇÝëòÉí ÑĞäĞíí ìê~äâçÇîłåI ã−Ö ~ å═â ~ ÖóćãĞäÅëĞëĞâI îÉíÉãÝåóÉëâÉêí Ýë ÄÉäë═ ÅëÉäÝÇëÝÖ ÑĞäĞííK pçÜ~ âá åÉã ãçåÇçííI ÇÉ ~ååłä Éê═ëÉÄÄ âĞíÝëëÉä ãáåÇÉåÄÉå íłãçÖ~ííłâ ÉÖóãłëíI ~ãáÄ═ä ëòłãçë Ü~ëòåçÅëâłâ ëòłêã~òí~âK k~Öóçå Ü~í~äã~ë~â îçäí~â −ÖóK `ëìéłå ~ ãÝåÉë Ýë ~ é~êłÇÝë áëíłää¼ ÇçäÖ~áÄ~ åÉã ëò¼äÜ~íí~â ÄÉäÉI ãÉêí ÉòÉâêÉ åÝòîÉ o¼ò~ Öê¼ÑåÝ ëçÜ~ëÉã âÝêÇÉòíÉ ãÉÖ ═âÉíK G _łäáåí Ü~ò~íÝêÝëÉ å~éàłåI ÇÝäÉÄÝÇ ìíłå ~ å~éé~äáÄ~å ÑÉâÉíÉâłîÝòí~âK ^ÄłÇó o¼ò~ ~ â~å~éÝ âĞòÉéÝåI ~ Üçëëòş ~ëòí~ä Éä═ííÉK bååÉâ âÝí íşäë¼ ë~êâłåłä ~ âÝí Ö~òÇJ ~ëëòçåóI ãÉêí áääÉãíìǼ~å ═â â~êçëëòÝâÄÉ ëçÜ~ åÉã ćäíÉâI ãÉäóÉâ ~ò ~ëòí~ä Üłêçã çäÇ~äłåłä łääí~âI Ü~åÉã ãÉêÉîI ã~Öçë~ë ëòÝâÉâêÉ ãÉääÝàÉâK _łäáåí Éä═íí Äáòçåóí~ä~å îçäíI ãÉäóáâ q¼íÜóåÝI ãÉäóáâ _~Åò¼åÝI ~ååóáê~ ÉÖóÑçêãłâI ãáåÇ ~ âÉíí═ íÉêãÉíÉëI î~ëâçë ~ëëòçåóI Ä~êå~ Ä═ê▌ Ýë Ü~àşI ~éê¼I ÄÉÜ−òçíí ëòÉãÉââÉä Ýë äÉÅëćåÖ═ çêÅłââ~äK bÖÝëò âćääÉãćâ ãáåíÜ~ ~ Çşë ÉêJ ÇÝäóá âçëòíå~â ~ êÉâäłãà~ îçäå~K jáåÇÉåâçêI ãáÇ═å Üçëëò~ÄÄ íłîçääÝí ìíłå îáëëò~íÝêíI ãÉÖ âÉääÉíí şàê~ í~åìäåá~I ÜçÖó q¼íÜóåÝå~â Üłêçã íçâłà~ î~åI _~Åò¼åÝå~â éÉÇáÖ Åë~â âÉíí═K jłë âćäĞåÄëÝÖ åÉã îçäí âĞòĞííćâ ëÉã Ü~åÖàìâÄ~åI ãçòÇìä~íìâÄ~åI ëò~îìâÄ~åK jáåÇâÉííÉå ëÉêÝåóÉå ÜçêÖçäí~â ~òçåçë íÉãé¼Ä~åI ãÉêÉîÉå ćäíÉâ ãçëí Éä═ííÉ Ýë o¼ò~ Öê¼ÑåÝ Éä═íí ~ò ~ëòí~äçå çíí łääí ~ò ~ò ĞÄäĞë â−å~á ä~ââÅëÝëòÉI ãÉäóÄÉå ~ âÝòáãìåâłàłí í~êíçíí~K aÉ ãçëí åÉã ÑçÖçíí åÉâáI Ü~åÉã ÖóÉêãÉâëòÉê▌ éáÅá âĞîÝê â~Åë¼àłî~ä ã~Ö~ ãÉääÝ îçåí~ ~ Ñáłí ~ âÉêÉîÉíêÉ Ýë ~ âÉòÝí íçîłÄÄê~ áë ÑçÖî~ í~êíçíí~K _ÉëòÝäà> _ÉëòÝäà> eçä îçäíłä\ jáí äłííłä\ Ýë ĞêĞãí═ä ëìÖłêò¼I âáëëÝ ÇćääÉÇí ëòÉãÉáîÉä ~ Ñáş ~êÅłÄ~å ÖóĞåóĞêâĞÇĞííK _łäáåí ÄÉëòÝäíK bäãçåÇí~ ~ ëáãçåîłëłêá î~Çłëò~íçíI âá îçäí çííI âá åÉã îçäíI Éä ~ éÉëíá éçäáíáJ â~á ÇçäÖçâ~íK bäãçåÇí~ Üçëëò~ë~åK ^ò ~åóà~ Ñçäóíçå ~ò ~êÅłå àłêí~íí~ ~ ëòÉãÝíK _áòçåółê~ ~äáÖ Ü~ääçíí~I ãáí ãçåÇI Ü~åÉã Åë~â åÝòíÉI åÝòíÉI åÝòíÉ Ýë çäóâçê âĞòÄÉëò¼äíW ełí åÉã Ü▌äíÝä ãÉÖ\ ełí à¼ä î~Öó\ Ýë áäóÉåâçê ãÉÖëòçê−íçíí~ ~ Ñá~ ê~Äìä í~êíçíí âÉòÝíI ãáåíÜ~ ãÉÖ ~â~êå~ ÄáJ òçåóçëçÇåáI ÜçÖó î~ä¼Ä~å ═ ÄÉëòÝäI î~ä¼Ä~å ═í äłíà~ ã~Ö~ ãÉääÉííK ærÖóÉI ãçëí ãłê áíí ã~ê~Çëò\ rÖóÉI åÉã ìí~òçä Éä ÉÖóÜ~ã~ê\ fíí âÉää ã~ê~ÇåçÇK kÉãëçJ âłê~ âÉòÇ═Çáâ ~ Ñ~êë~åÖKKK Ýë å~Öóçå Åëáåçë äÉłåóçâ î~åå~â áííKKK æÛI Äáò~> ãçåÇçíí~ q¼íÜóåÝK æ^ÄÄáò~> ãçåÇçíí~ _~Åò¼åÝI ~òíłå íçîłÄÄ ÜçêÖçäí~â åÝãłåK æ_áòçåó ༠îçäå~I Ü~ âĞêćäåÝòåÝä âĞòíćâ Ýë äÉíÉäÉéÉÇåÝäI ~ò îçäå~ ~ äÉÖàçÄÄ> bò ~ ÅÝäòłë ~ Üłò~ëçÇłëê~ ãáÝêí âĞäíĞííÉ ÑĞä _łäáåíÄ~å ^ÇêáÉååÉ ÉãäÝâÝí\ `ë~â ÉÖó éáää~J å~íáÖ ãáåíÜ~ ãÉÖàÉäÉåí îçäå~ Éä═ííÉ ~ò ~êÅ~K æfíí ã~ê~ÇçâI ã~ã~I ༠áÇÉáÖ> îłä~ëòçäí ~ Ñá~í~ä ^ÄłÇó Ýë ãáåíÜ~ ÑçÖ~Ç~äã~í íÉååÉI ~ò ~àâłÜçò ÉãÉäíÉ ~ò ~åó~á âáë âÉòÉíK e~ şà îłä~ëòíłëçâ äÉëòåÉâI ~ãá î~ä¼ëò−å▌I äÉÜÉíI ÜçÖó åÉã áë îłää~äçâ íĞÄÄÝ ã~åÇłíìãçíK o¼ò~ Öê¼ÑåÝ ãçëí ã~Ö~ ÉäÝ íłã~ëòíçíí~ ~ â~êà~áí Ýë ~ò ~êÅ~ ÉäâçãçäóçÇçííK ækÉã îłää~äåłä\ jáÝêí\ æjÝÖ åÉã Ü~íłêçòí~ã îÝÖäÉÖI ÇÉ å~Öóçå ÉäâÉÇîÉíäÉå−íÉííI ~ãáí çÇ~ÑĞåå äłíí~ãK æiÉÖàçÄÄI Ü~ łíîÉååÝÇ ~ ãá î~Öóçåá ÇçäÖ~áåâ~íK Ëå ãłê ~äáÖ Ä−êçã ~ ëçâ ÖçåÇçí Ýë ãìåJ âłíK ˆêÉÖëòÉã áë Ýë ~ëëòçåó äÝíÉãêÉ åÉã íìÇçâ ~ååóáí àłêåáJâÉäåáI ~ÜçÖó âÉääÉåÉK qÉ Ñá~í~ä î~ÖóX ÑÝêÑáK sÉÇÇ łí ~ò ÉÖÝëòÉí Ýë ÅëáåłäÇK ˙Öóáë ~ íáÉÇ äÉëò ãáåÇÉåI Ü~ ãÉÖÜ~äçâK ^ âÝí îÝJ å~ëëòçåóÜçò ÑçêÇìäíW ełí åáåÅëÉå áÖ~ò~ã\ æ˙Öó î~å Äáò~> ÑÉäÉäí q¼íÜóåÝK æ^ÄÄáò~ şÖó î~å> îłä~ëòçäí _~Åò¼åÝK æ_ÉäÉ âÝåÉ í~åìäåçã Éä═ÄÄ ëò¼äí _łäáåí I ãÉêí ëçëÉã ÑçÖä~äâçòí~ã áäóÉå âÝêÇÝëÉââÉäK jÝÖáë ëò−îÉëÉå îłää~äí~I ~ååłä áåâłÄÄI ãÉêí ãłê êÝÖ¼í~ ÅëçÇłäâçòçííI ÜçÖó ÉäÝÖ íÉâáåíÝäóÉë

î~Öóçåìâ äłíëò¼ä~Ö ãáäóÉå âÉîÉëÉí àĞîÉÇÉäãÉò ~ò ~åóàłå~âK młê ܼå~é ëòćâëÝÖÉë äÉëòI ÜçÖó ãÉÖáëãÉêâÉÇàÉã ~ò ćÖóÉââÉäI ~òìíłå ëò−îÉëÉå ëòçäÖłä~íçÇê~ łääçâI ãÝÖ Ü~ âÝéîáëÉä═ ã~ê~ÇJ åÝâ áëI Ü~ áÖ~òłå şÖó â−îłåçÇK æełí Éò å~Öóçå à¼K k~Öóçå ༠äÉëòK båÖÉã áë ãáåÇáÖ ãÉÖâÝêÇÉòÜÉíëò ~òìíłå áëK pòÉÖÝåó ༠~íółÇ â−îłåí~ í═äÉãI ÜçÖó ã~Ö~ã îÉòÉëëÉâ ãáåÇÉåí ÉÖÝëòÉå ÉÖóÉÇćäI ÇÉ ãçëíI ÜçÖó ãłê ÑÝêÑáâçêÄ~ äÝéëòI Äáòçåóçë~å ═ áë ÜÉäóÉëÉäåÝI Ü~ łí~Ççã åÉâÉÇK rÖóÉI ÜçÖó ÜÉäóÉëÉäåÝ\ âÝêJ ÇÉòíÉ ~ âÝí íÉêãÉíÉë ~ëëòçåóíK æÛ> áåëíłääçãI ÜÉäóÉëÉäåÝI Äáò~K æ _áòçåóçë~å ═ áë −Öó íÉååÉI ~ÄÄáò~ îłä~ëòçäíłâ å~Öó Ü~íłêçòçííëłÖÖ~ä q¼íÜóåÝ Ýë _~Åò¼åÝI âáâ ëçÜ~ëÉã äłííłâ ~ åÝÜ~á ^ÄłÇó q~ãłëíI ÇÉ ãáåÇáÖ êÉł Üáî~íâçòí~âI Ü~ ëòćâëÝÖÉëJ åÉâ í~äłäíłâK æjÉÖ áë ãçåÇçã ‡òÄÉàåÉâI Ü~ ÄÉàĞåI ÜçÖó âÝëò−íëÉå Éä═ ãáåÇÉå ëòłã~ÇłëíI ëòÉêò═ÇÝëíI ãáåÇÉåí ã~Öó~êłòòçå Éä åÉâÉÇK æjáâçê àĞåI ãáí ãçåÇçíí\ æh~êłÅëçåó Éä═íí ÄÉàĞåI ~òí ãçåÇí~K æ^ÄÄáò~ ~ò Éäë═ Çáëòå¼íçê ìíłå −ÖÝêíÉI ÜçÖó ~ââçê à═> îłä~ëòçäíłâ ~ à¼ä ÝêíÉëćäí å═âK G s~ä¼Ä~å éłê å~é ãşäî~ ÄÉåå îçäíK k~Öó íáëòíÉäÉííÉä îÉííÉ o¼ò~ Öê¼ÑåÝ é~ê~åÅëłíX _łäáåíå~â âáÑÉàÉòíÉI ãÉååóáêÉ ĞêćäI Ü~ ìêłå~â íÉâáåíÜÉíáK jáåÇÉå ãłëçÇáâI Ü~êã~Çáâ ãçåÇ~íåłä âÉííÝÜ~àJ äçíí ~òçå ~ ëòÝâÉåI ãÉäóåÉâ ÝééÉå Åë~â ëòÝäáêÉ ćäíI ãÉêí ãáåÇÉå íÉëíêÝëòÝîÉä àÉäÉòåá ~â~êí~ ~òí ~ å~Öó ܼÇçä~íçíI ~ãÉäó ═í ÄÉíĞäíáK _łäáåíI Äłê Öó~âê~å äłíí~ aÝåÉëíçêåółåI ãáâçê î~ä~ãá ÇçäçÖÄ~å ‡òÄÉà ÑĞäàĞíí ~ â~ëíÝäóÄ~I Ü~åÉã ãçëí~åłáÖ ëçëÉã ÄÉëòÝäÖÉíÉíí îÉäÉK ˙Öó ÝêÉòíÉ ÉÇÇáÖI ÜçÖó ~ò ~åóà~ åÉãáÖÉå ëòÉêÉíáI Ü~ ═ ÝêÇÉâä═Çáâ Ö~òÇłäâçÇłëłå~â êÝëòäÉJ íÉá áêłåíK pòÉêÉíá íłå íáíâçäåá ~ò áåíÝòâÉÇÝëÉáíI ãÉêí Ü~ ÄÉëòÝäí ê¼äìâ åÝÜ~I ãáåÇáÖ Åë~â łäí~äłåçJ ë~å é~å~ëòâçÇçíí ÄÝêä═âêÉ î~Öó âĞäíëÝÖÉâêÉI ÇÉ ëçÜ~ î~ä¼àłÄ~å Éä åÉã ãçåÇçíí ëÉããáíK bòÝêí Üłí _łäáåí ÉäâÉêćäíÉ ~ò ‡òÄÉààÉä î~ä¼ íłêë~äÖłëíI åÉÜçÖó ~ò ~åóà~ ~òí ÜáÖÖóÉI ÜçÖó ═ ~ Üłí~ ãĞJ ÖĞíí ~â~ê áåÑçêãłä¼ÇåáK jçëí Éä═ëòĞê Ü~ääÖ~íí~ ‡òÄÉà hêáëí¼Ñ şê Éä═~ÇłëłíK fÖÉå ༠ÄÉåóçãłëí íÉíí êÉłK ^ âćäëÉàÉ ÉäÝÖ ÑìêÅë~I ÇÉ ~òí ãłê áëãÉêíÉK qĞêéÉ âáë ÉãÄÉêâÉ âÉòÇ═Ç═ éçÅ~ââ~äI âìêí~ â~êçââ~äI äłÄ~ââ~äK kó~â~ ëÉããáK ^ ÑÉàÉ íĞâÝäÉíÉë ä~ÄÇ~I ãÉäóÉå ~ ÑÉâÉíÉ Ü~à Ýë ~ ëòÉãáÖ ëò═ê çêÅłà~ ÉÖóÑçêãłå åó−êî~I ~ãá çäó~ååł íÉííÉI ãáåíÜ~ ÉÖó ëćåÇáëòå¼í îáëÉäåÉ ~ Ö~ääÝêàłÄ~åK aÉ ~ Ä~êå~ íĞîáëÖĞãÄ âĞòÉéÝÄ═ä âÝí âáÖìî~Çí å~Öó ëòÉãÖçäó¼ åÝòÉíí ~ò ÉãÄÉêêÉI å~Öóçå çâçë ÑÉJ âÉíÉ ëòÉãÉâK ^ ëò═êÖçãçäó~Ö âĞòÉéÝå Ü~ ãÉÖåó−äí ~ò ~ å~Öóçå âáÅëá Ýë å~Öóçå éáêçë ëòłàI ëò~Ä~íçëI łíÖçåÇçäí ãçåÇ~íçâ àĞííÉâ âá ê~àí~K mçåíçë ëòłãçâ~í áÇÝòÉííI éçåíçë Çłíìãçââ~äK jáåÇÉå ~ äÉÖàçÄÄ~å î~åI ãáåÇÉå âáí▌å═ÉåX ~ Öê¼ÑåÝ ═ãÝäí¼ëłÖ~ êÉåÇÉäâÉòÝëÉ ëòÉêáåí íĞêíÝåáâ ãáåÇÉåK ┼ Åë~â ~òí íÉëòáI ~ãáí é~ê~åÅëçäI ÇÉ ~òÝêí áëI ãÉêí −Öó ~ äÉÖàçÄÄK kÝÜ~I Ü~ _łäáåí î~ä~J ãáí Éä~îìäíå~â î~Öó ãÉÖäÉé═åÉâ í~äłäíI ~ââçê ãłë ãçåÇ~í áë ãÉÖàÉäÉåíW _çäÇçÖìäí Öê¼Ñ şê ëòłåÇÝâ~I ~ ÄçäÇçÖìäí Öê¼Ñ Éä═êÉäłí¼ ÄĞäÅëÉëëÝÖÉKKK bò Ñ═äÉÖ ~ Ü~î~ë âÉòÉäÝëÝåÝä àĞíí Éä═I ãÉJ äóÉí ãÝÖ ãáåÇáÖ ćòÉãíÉêî åÝäâćäI ÉÖÝëòÉå êÝÖáã¼Çá~ë~å Ü~ëòåçë−íçíí~âK jáâçê ‡òÄÉà Ü~àäçåÖî~ íłîçòçííI âáàÉäÉåíÉííÉI ÜçÖó ═ ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ ĞêĞããÉä ÑçÖà~ íÉäàÉë−J íÉåá _łäáåí Öê¼Ñ ìí~ë−íłëłíK oçéé~åí âÝëòëÝÖÉëåÉâ äłíëòçííK pÉããá ëÉã łêìäí~ ÉäI ÜçÖó ãáåÇÉåí Éä ÑçÖ âĞîÉíåá ~êê~I ÜçÖó ~ Ñá~í~äÉãÄÉê ëÉããáÄÉ ÄÉäÉ åÉ äłíÜ~ëëçåI ëÉããáí åÉ îłäíçòí~íÜ~ëëçå ~ò ÉÇÇáÖá łää~éçíçåK mÉÇáÖ Éòí ãłê ÉäÜ~íłêçòí~ ~ÄÄ~å ~ò ¼êłÄ~åI ãáâçê ~ Ü▌ëÝÖÉë q¼íÜóåÝ Ýë ~ ༠_~Åò¼åÝ áë ãÉÖ−êí~ åÉâá êĞÖíĞåI ãáê═ä ÄÉëòÝäíÉâ ^ÄłÇó o¼ò~ Ýë Ñá~ ~ã~ò Éäë═ ÇÝäìíłåçåI ãáí ãçåÇçíí ~ò ÉÖóáâI ãáí ãçåÇçíí ~ ãłëáâK hÝí ÇçäçÖ ÑçåíçëK ^ò ÉÖóáâI ÜçÖó _łäáåí Åë~â ã~ê~Çàçå âÝéîáëÉä═I ãÉêí ~ââçê åÉã ćäÜÉí Ñçäóíçå áííÜçåK e~ ìÖó~åáë Ñçäóíçå áííÜçå îçäå~I Éä═ÄÄJìí¼ÄÄ êłàĞå ëçâ ãáåÇÉåêÉK kÉã ãáåíÜ~ ‡òÄÉà çäó~å ÇçäÖçâ~í ã▌îÉäí îçäå~I ~ãáâ íĞêîÝåóÄÉ ćíâĞò═âK kÉã> ┼ çäó~í ëçëÉã íÉííK e~J

åÉã ãáåÇÉå ćÖóäÉíåÝä ãÉÖâÉêÉëíÉ ~ ã~Ö~ Ü~ëòåçÅëâłàłíK kÝÜ~ å~ÖóçÄÄ~í áëK ^ò ~éê¼ÄÄ ÄÝêäÉJ íÉâåÝäI ã~äçãåłäI îłåóçä¼åłäI âçÅëã~ÝéćäÉíåÝä ~àłåÇÝâçí? Üçòí~â åÉâáI ~ ãçäåłê Éååóá î~Öó ~ååóá éìäóâłíI î~Öó â~Åëłí ëòçäÖłäí~íçííI ~ âçÅëãłêçë ÄçêíI ëòÝåłíI ãłëçâ ãÉÖ âáíÉäÉäíÉííÝâ íÉJ ãÝêÇÉâ ã~êÜłáíI ãÉäóÉâ åó~ê~åí~ ~ ÇÝåÉëíçêåó~á äÉÖÉä═å ÝäíÉâ ~ò ìê~ëłÖá ÖìäółÄ~åK ^ íĞÄÄá ëòÝíëò¼êí Äáêíçâçå ãáåÇÉåćíí í~êíçíí łää~íçíI ~ àìÜ~á éÉÇáÖ áåÖóÉå ~ Ü~î~ëçå åó~ê~äí~â ~ååłä ~ ÄÝêä═åÝäI ~âá ÉÖóáâJãłëáâ äÉÖÉä═í ÄÝêÉäíÉK jáåÇÉêê═ä o¼ò~ Öê¼ÑåÝå~â éÉêëòÉ ëÉàíÉäãÉ ëÉã îçäíK e~ Éäë═ áÇ═ÄÉåI ãáâçê ‡òÄÉà çÇ~âÉêćäí Ýë ãÝÖ åÉã Åëáåłäí~ Éòí áäóÉå å~ÖóÄ~åI ÄÉ áë îłÇçäí~ î~ä~âá EÜ~ê~Öçë ÅëÉäÝÇ î~Öó áëéłåFI ═ ãáåÇáÖ ÑÉäćä ã~ê~Çí Ýë ~ îłÇ~ëâçǼå~â åÉã îçäí ã~ê~J Çłë~K hÝë═ÄÄ ãłê Åë~â åÝîíÉäÉå ÑĞäàÉäÉåíÝëÉâ âÉêćäíÉâ ~ Öê¼ÑåÝ âÉòÝÄÉI âá ÉòÉâÉí ëçëÉã çäî~ëJ í~ ÉäI ÜáëòÉå ~ ÄçäÇçÖìäí ÑÝêàÉ Éòí êÉåÇÉäíÉ Éä åÉâáK ÏÖó ãçëí ãłê ‡òÄÉà ÄáòíçåëłÖÄ~å îçäíI ~åJ åłä áåâłÄÄI ãÉêí ═ áë ÉäåÝòíÉ ~ò ~äłêÉåÇÉäíàÉáåÉâ Ü~ëçåä¼ ÇçäÖ~áíK e~ ~ Ñá~í~ä Öê¼Ñ ~òçåÄ~å ãáåJ ÇáÖ çííÜçå ćäI âĞååóÉå âáëćäÜÉí ãáåÇÉòK ^ ãłëáâ Ñçåíçë ÇçäçÖI ÜçÖó íÉëëÝâJäłëëÝâ ãÝÖáë î~ä~ãá ÑĞä~Ç~íçí âÉää ~ò áÑàş şêå~â àìíJ í~íåáK kÉã ~ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖÄ~åI åÉã ~ ÄÝêäÉíÉâåÝäK ÛI åÉã> líí åÉãI Ü~åÉã ~ Ü~î~ëçåI çíí áåJ âłÄÄ äÉÜÉíK młê ÉääÉåîÉíÝëÄ═ä äłíí~ ‡òÄÉàI ÜçÖó áíí _łäáåíå~â êÉÑçêãíÉêîÉá îçäåłå~âW ćòÉãíÉêîI Ö═òÑ▌êÝëòI ãçÇÉêå ÉêÇ═Ö~òÇ~ëłÖK ełí äÉÖóÉåK bò Üçëëò~Ç~äã~ëI ëçâ åÉÜÝòëÝÖÄÉ ćíâĞò═ ćÖóK ełí â~éàçå ÄÉäÉ ÉÄÄÉK bêêÉ âÉää ═í îáååáI éê¼Äłäà~ Åë~â ãÉÖëòćåíÉíåá ~òí ~ âłéÝJêłéÝíI ~ãáí ~ ã¼Åçâ Ñçäóí~íå~â ~ò ÉêÇ═âÄÉå> iÉëò áíí ÑçÖä~äâçòłë~ Ä═îÉå> bòÉâÉí îÝÖáÖÖçåÇçäî~I ãáåÇàłêí ćååÉé ìíłå ÄÉÜ−îí~ ~ò ÉêÇ═ÖçåÇåçâçí _ÝäÉëÄ═äK sÉäÉ íáëòJ íÉäÖÉíí ^ÄłÇó _łäáåíåłäK bò å~Öóçå à¼ä ëáâÉêćäíK jÉêí ~ãáäóÉå ༠ÄÉåóçãłëí íÉíí ‡òÄÉàI çäó~å êçëëò~í îłäíçíí âá ~ò ÉêÇ═ÖçåÇåçâI kóáêÉëëó hłäãłå ìê~ãK pòĞêåóÉå êÝÖáã¼Çá ĞêÉÖşêI å~Öó ÑÉJ ÜÝê ëò~âłää~äI ÄçêîáêłÖçë çêê~äI ĞÄäĞë Ü~Äéáé~ áë ~ òëÉÄÝÄÉåI ãÉäóÉí êĞÖíĞå Éä═îÉíí Ýë éĞÑÝâÉäí ÄÉä═äÉK aòëÉåíêáĞåÝêòÉíÉI ÄłÅëáëâçǼ ãçÇçê~I ãÉÖÖçåÇçä~íä~å ═ëòáåíÉëÝÖÉ áëI ãÉääóÉä ÄÉî~äJ äçíí~I ÜçÖó ═ Äáòçåó ãłê íĞÄÄ ãáåí í−ò ÝîÉI ÜçÖó ëçëÉã ãÉÖó âá ~ò ÉêÇ═êÉW jáåÉâ ãÉååÝâ\ ˙Öó áëãÉêÉâ Ýå şÖóáë ãáåÇÉå Ñłí çííI ~âłê ~ ëòçÄłãÄ~å îçäå~> I ãáåÇÉò åóáäîłåî~ä¼îł íÉííÉI ÜçÖó ÑçÖ~äã~ ëáåÅë ëÉããáê═äK jáâçê _łäáåí ~òí ãçåÇí~I ÜçÖó şàÝî ìíłå ÑĞäãÉÖó ~ Ü~î~ëê~I ~ò ĞêÉÖ kóáêÉëëó å~Öó Ü~ÜçíłÄ~å íĞêíW kÉã íìÇà~ ~ Öê¼Ñ şêI ãá ~ò> líí ãÝÖ ~ ãÉÇîÉ ëÉ àłêÜ~í íÝäÉåI ãÝÖ ~ ã~Çłê ëÉ> Ëë Åë~â ‡òÄÉà âĞòÄÉäÝéÝëÝêÉ îłää~äí~I ÜçÖó äçî~â~í êÉåÇÉä Ýë îÉòÉí═J âÉíI Ü~ ã~àÇ ÝêíÉë−íÉåá ÑçÖàłâK ełí Ýå åÉã ÄłåçãI ÇÉ şÖóëÉã äÉëò ÉÄÄ═ä ëÉããáI ãÝÖáë ĞêćäJ åá ÑçÖçâI Ü~ ~ Öê¼Ñçí ༠Äçêê~ä äłíÜ~íçã ãáåí âÉÇîÉë îÉåÇÝÖÉãÉí éłê å~éê~K aÉ ÑĞäãÉååá\> e~J Ü~Ü~> ^ò şÖóáë äÉÜÉíÉíäÉå> bòòÉä ~ âáàÉäÉåíÝëëÉä íłîçòçííK ˙àÝî ìíłåI à~åìłê RJÝå ~òçåÄ~å qáëò~ ÑĞäçëòä~íí~ ~ âÝéîáëÉä═Üłò~í Ýë ~ò şà îłä~ëòíłëçâ~í OUJłê~ í▌òíÉ âáK bò çâļä íÉÜłí _łäáåí ~ Ü~î~ëá âáêłåÇìäłëí ÉäÜ~ä~ëòíçíí~ ÑÉÄêìłêê~I ãÉêí ~ éêçÖJ ê~ãÄÉëòÝÇÝå ~â~êí ÇçäÖçòåáI ãáåíÜçÖó ãÝÖáë îłää~äí~ ~ àÉäĞäíëÝÖÉí iÝäÄłåółåK bòí áë ćÖóÉëÉå êÉåÇÉòíÉ ‡òÄÉà Ýë å~Öóçå çâçë~åK Ëäí ~ââçê hìííóÑ~äîłå ÉÖó `ëÉêÉëåóÝë g~åâ¼I ÜÝíëòáäî~Ñłë? âáëåÉãÉëK cá~í~äçë ÉãÄÉê ãÝÖK oĞîáÇ áÇÉáÖ Öó~âçêåçâ îçäí ~ îłêãÉÖóÝåI Üçåå~åI åÉã îáäłÖçëI ãáÝêíI ÇÉ âáëîłêí~íî~ âáJ íÉííÝâK ^ò¼í~ ãáåÇÉåÑ~àí~ ÇçäÖçí îłää~äK ¸ÖóåĞâĞëâĞÇáâ åÝÜ~I Äáòíçë−íłëÄ~åI ä¼îłëłêÄ~åI ¼Åëâ~ ÅëÝéä═ÖÝééÉä î~Öó Äçêàşî~äI ãłë ćòäÉíÉâÄÉå áëI ãÉêí åÉã îçäí îłäçÖ~í¼ë ÉãÄÉêK bòÉâJ âÉä íÉåÖ═ÇĞíí î~ä~ÜçÖó ÉÖóáâ âÝéîáëÉä═îłä~ëòíłëí¼ä ~ âĞîÉíâÉò═áÖI ãÉêí Ñ═Üáî~íłë~ ~ âçêíÉëâÉJ ÇÝëK k~ÖóëòÉê▌ âçêíÉëK k~ÖóëòłàşK oÉííÉåÉíÉë Ü~åÖşI âá ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ òëáî~àí áë íşäâá~Äłäí~ ãáåÇáÖ Ýë âáí▌å═ ò~Ñíçë Üìãçêłî~ä ãÉÖâ~Å~Öí~íí~ ~ò ÉääÉåéłêíÄÉäáÉâÉí áëK bòÝêí ~ îłä~ëòíłëá áÇ═ îçäí ~ò ═ ëòćêÉíàÉK ^âłêÜçîł ÉäãÉåí îÉåÇÝÖëòÉêÉéÉäåá Ýë ~âłêãÉäóáâ éłêí ãÉÖÑçÖ~ÇÜ~íí~I ãÉêí ═I Äłê íÉêãÝëòÉíÉ ëòÉêáåí áåâłÄÄ ÉääÉåòÝâá ëòÉêÉíÉíí äÉååáI ÇÉ ~ âçêãłåóéłêí ~ò êÉåÇëòÉJ êáåí ëçââ~ä àçÄÄ~å ÑáòÉíK ełí Éòí ~ `ëÉêÉëåóÝë g~åâ¼íI âáí çäóâçê ãáåí Åëáëòłêí áë Ü~ëòåłäíI Éòí áåÇ−íçíí~ Éä ‡òÄÉà iÝäÄłåółê~W Üçòòçå ÄÉ âćäÇĞííëÝÖÉí hçäçòëîłêê~ ~òçåå~äI ~âá ãÉÖâÝêàÉ ~ò áÑàş ^ÄłÇóíI ÜçÖó Éä åÉ Ü~Öóåł ═âÉíI ãÉêí ═â ãłë àÉäĞäíê═ä åÉã áë ~â~êå~â Ü~ää~åáI çäó~å å~J Öóçå ëòÉêÉíáâ ~ Öê¼ÑçíK

jłê à~åìłê TJÝå ÄÉåå îçäí ~ âćäÇĞííëÝÖK s~Öó í−òÉå îçäí~âI âÝí â~éìíçëI ~ é~íáâłêáìë Ýë ~ àÉÖóò═ ÑÉâÉíÉ ÑÉêÉåÅà¼òëÉÑÄÉåI ~ Ä−ê¼ Ýë åÝÜłåó éçäÖłê ëĞíÝíâÝâ òÉâÝÄÉåI ÇÉ åÝÜłåó ÅçåÇêłë áëI ãÉêí `ëÉêÉëåóÝë g~åâ¼ ãáåÇÉå êÉåÇ▌ ÉãÄÉêÄ═ä îłäçÖ~íçíí ĞëëòÉ ÇÉäÉÖłíìëçâ~íK j~Öìââ~ä −êłëí áë Üçòí~âI ãÉäóÄÉå âÝíëòłò ~äł−êłëë~ä âĞåóĞêĞÖåÉâ ~ âÝéîáëÉä═àćâÜĞòI ÜçÖó Éä åÉ Ü~Öóà~ ═âÉíK ^ Ä−ê¼ ═ éçäÖłêãÉëíÉêåÉâ ëò¼ä−íí~íí~ ã~Öłí ÄÉëòÝÇÉí í~êíçííI ãÉääóÉä `ëÉêÉëåóÝë g~åâ¼ ãÉÖ åÉã ÉäÝÖÉÇîÝåI ã~Ö~ ÑçÖçíí ÄÉëòÝÇÄÉI ~ãáÄÉå ãáåÇÉå îçäíI ~ãá Åë~â âÉääÉíí ~ ã~J Öó~êå~âI îçäí ëò¼ ÄÉååÉ łíâçë åÝãÉíê═äI ÉòÉêÝîÉë ~äâçíãłåóê¼äI ÇçÜłåóÉåÖÉÇÝäóê═äI hçëëìíÜ i~àçëê¼ä Ýë ~Ǽê¼äI ^ÄłÇó _łäáåí ê~ÖóçÖ¼ ═ëÉáê═ä Ýë ~ ë¼ëâìí~â âçêäłíä~å Ü~ëòåłä~íłê¼äK _łäáåíçí ~â~ê~íä~å áë ãÉÖÜ~íçíí~ Éò ~ íĞãÉÖÉë ê~Ö~ëòâçÇłë ~ ëòÉãÝäóÉ áêłåí Ýë îłää~äí~ ~ ã~åÇłíìãçí ÉÇÇáÖá éêçÖê~ãà~ ~ä~éàłå ãáåí STJÉë éłêíçå â−îćäáK mêçÖê~ãÄÉëòÝÇÝí NQJÝå í~êíçíí~ ~ âĞòëÝÖÜłò~ ÉãÉäÉíá ~Ää~âłÄ¼ä ~ äÝäÄłåó~á éá~Åê~ ëÉêÉÖäÉíí åÝéÜÉòK ^ äÉäâÉëÉÇÝë åÉã îçäí å~ÖóI áííJçíí ÝäàÉåÉòíÉâ ìÖó~å ÉÖóÉëÉâI ÇÉ ~ äÉÖíĞÄÄÉå åÝãłå ã~ê~Çí~âI ë═í î~ä~ãá Ü~äâ ãçêÖłë áë Ü~ää~íëòçíí áííJçííI í~äłå ãÉêí Ñłòí~â ~ò ÉãÄÉêÉâI ÖçåÇçäí~ _łäáåíI ãáâçê ÇÝäìíłå îáëëò~ìí~òçíí hçäçòëîłêê~K ‡òÄÉàI âá çÇ~J Ýë îáëëò~â−ëÝêíÉI ~ò áë ÉòòÉä ã~Öó~êłòí~ ~ Ñ~Öóçë Ü~åÖìä~íçíK páãłå ÑçÖ ãÉååá ãáåÇÉå ãçåÇçíí~I ãáâçê j~êçëäìÇ~ëçå Éäîłäí~â ÉÖóãłëí¼äK mÉÇáÖ åÉã ãÉåí ëáãłåK ^ò ~ ÑÝâíÉäÉå ~ÖáíłÅá¼I ãÉäó _ìÇ~éÉëíê═ä ëòÝààÉäłê~ÇíI ~ò çêëòłÖÄ~å ãáåÇÉåâáí ãÉÖê~Ö~J ÇçííK ^ qáëò~ şåK íĞêîÝåóíáéêłë~? ÑĞäâçêÄłÅëçäí~ ~ò ÉÖÝëò ã~Öó~ê âĞòĞåëÝÖÉíK ^ò ~ âĞêćäãÝåóI ÜçÖó ~ò ÉääÉåòÝâåÉâ ãÝêëÝâÉäí Åëçéçêíà~á ëòĞîÉíâÉòíÉâ ~ ëòÝäë═Ä~ää~äI ~òI ÜçÖó ^ééçåóáÝâ áë Ñìòáçåłäí~â ~ QUJ~ë éłêíí~äI ~òI ÜçÖó ~ò ÉääÉåòÝâá âç~ä−Åá¼ ÄÉ−ÖÝêí Ğåłää¼ îłãíÉêćäÉíÉí Ýë Ä~åJ âçíI Ğåłää¼ Ü~ÇëÉêÉÖÉíI ~ äÉÖłÄêłåÇçë~ÄÄ âÝéòÉäÉíÉâ åÉãòÉíá î−îãłåó~áí Ýë ãáåÇÉå ÇÉã~Ö¼Öá~ ÑĞäÜ~ëòåłäłëłî~ä ÜáêÇÉííÉ ~ Ü~êÅçí ~ âçêãłåó ÉääÉåI çäó~å âĞòÜ~åÖìä~íçí íÉêÉãíÉííI ãÉääóÉä ~ âçêãłåóéłêí ÉÇÇáÖ Ü~í~äã~ë ëòÉêîÉòÉíÉ åÉã íìÇçíí ãÉÖâćòÇÉåáK j~àÇåÉã Ñçêê~Ç~äãá áåÇìä~í îÉíí Éê═í ~ äÉÖíĞÄÄ ÉãÄÉêÉåI ãáåÇÉå ÉääÉåòÝâá ÑÉàÉ âĞêÝ ãłêí−êÖä¼êáłí îçåíI ~âłêÜ~ ołâ¼Åòáî~äI hçëëìíÜí~ä ëòÉåîÉÇÉíí îçäå~ ëòłãâáîÉíÝëí Ýë ÄĞêíĞåíK bò ~ ÑĞäÑçâçòçíí ÉääÉåòÝâáëÝÖ ~ âáë iÝäÄłåółí áë Éäê~Ö~Çí~K líí áë çäî~ëíłâ ~ éÉëíá îÉòÝêÅáâJ âÉâÉíI ~ Ü~í~äã~ë ëò¼ä~ãçâ~íI Ü~êÅá êá~Ǽâ~íK ^ ä~éçâ~í âÝòê═ä âÝòêÉ ~ÇíłâK k~éçåí~ QUJ~ë~ÄÄ äÉíí ~ Ü~åÖìä~í Ýë ~òçâ ~ ÜÉäóá âçäçãéçëçâI ~âáâ ÉÇÇáÖ ãáåÇÉå ~äâ~äçãã~ä íê~Ñáâłäí~â ~ îçâJ ëçââ~äI ãçëí ~ååłä áåâłÄÄ Ä~äçäÇ~äçëâçÇí~âI ãÉêí ÉÇÇáÖá âÝéîáëÉä═àćâ åÉã ëò~î~ò~íîłëłêä¼ éÉëíá Ä~åâłêI Ü~åÉã Åëìéłå ~ í¼ ìê~ îçäíI âáÄ═ä ═â âĞòîÉíäÉåćä ëÉããá Ü~ëòåçí ëÉã ÜşòÜ~íí~âK bòÉâ Üłí âá~Çíłâ ~ àÉäëò¼íW kÉã âÉää ~ò ~ò ^ÄłÇó åÉâćåâI åÉâćåâ QUJ~ë àÉäĞäí âÉääI ~âłê QVJÉë áë>? ‡òÄÉà Éòí ãłê ~ââçê äłíí~K iłíí~ `ëÉêÉëåóÝë g~åâ¼ áëK bò ìí¼ÄÄá ãÉÖ áë ãçåÇí~ ~ âáë âĞîÝê áÖ~òÖ~í¼ şêå~âI ÜçÖó Éò −Öó åÉã ãÉÖóI Ü~åÉã áÇÉ éÝåò âÉääI ãÝÖéÉÇáÖ å~Öóçå ëçâ Ýë ãÝÖ −Öó áë âÝíëÝÖÉëK cÝäêÉîçåìäî~ Üçëëò~ë~å éìëãçÖí~â ÉÖóãłëë~ä Ýë î~ä~ãáí −êí~â áë Ýë åÝÜłåó Ä~åâ¼ áë ÉäëćääóÉÇí ~ `ëÉêÉëåóÝë òëÉÄÝÄÉåK e~êã~Çå~é ‡òÄÉà ÑĞäâÉêÉëíÉ o¼ò~ Öê¼ÑåÝí hçäçòëîłêíK kÝÖóëòÉãâĞòíá âáÜ~ääÖ~íłëí âÝêíI å~Öó íáíçâò~íçëëłÖÖ~äK ^ÄłÇó o¼ò~ ~ëëòçåó âáâćäÇíÉ q¼íÜóåÝí Ýë _~Åò¼åÝí ~ ëòçÄłÄ¼äI ã~àÇ âÝêÇ═äÉÖ åÝòÉíí ~ Ü~àäçåÖ¼ ‡òÄÉàêÉK bò Ä═ëÝÖÉë Éä═~ÇłëÄ~ âÉòÇÉííK bäãçåÇí~I ãáäóÉå Ü▌ëÝÖÖÉä î~å ═ ~ååóá Ýî ¼í~K jÉååóáêÉ ~ ëò−îÝå ÜçêÇà~ ~ Öê¼ÑåÝ ÝêÇÉJ âÉáíI ~ Ñá~í~äşê Ü−êåÉîÝíK ^ Öê¼Ñá Åë~äłÇ å~Öó ãşäíàłê~I íÉâáåíÝäóÝêÉ áë âáíÝêí Üçëëò~ë~åK ^òìíłå Éä═~Çí~W ãáí í~é~ëòí~äí iÝäÄłåółåK eçÖó ãÉÖ î~åå~â î~Çìäî~ ~ò ÉãÄÉêÉâK eçÖó ~ Ñá~í~äşê ãÉÖîłä~ëòíłë~ âçãçäó îÉëòÝäóÄÉå î~åK jÉêí íÉÖå~é ¼í~ ÉääÉåàÉäĞäí î~å> s~ä~ãá Ü~ëòçåí~ä~å ÉãÄÉêI î~ä~ãá ëÉåâáK bÖó ÉäÅë~éçíí Öó~âçêåçâK s~ä~ãá `ëÉêÉëåóÝë głåçëK pÉããáÜłòá ÑêłíÉêI ÇÉ åÝéÄçäçåÇ−í¼ ëò¼åçâI ~âá ãáåÇÉåêÉ âÝéÉëK aÉã~Ö¼Ö áòÖ~í¼I âá ãÝêÖÉòá ~ åÝéÉíK jłêãçëí

═I ‡òÄÉà åÉã íìÇåł ÉäîáëÉäåá ~òí ~ ëòÝÖóÉåíI ÜçÖó ÉÖó ^ÄłÇó Öê¼Ñ ãÉÖÄìâàÝâI éäłåÉ áäóÉå ìíçäë¼ àĞííãÉåííÉä ëòÉãÄÉåK kÉã> bò Äçêò~ëòí¼ îçäå~> bÖÝëò Ýàëò~â~ åÉã ~äìÇíI ~ååóáê~ ÄłåíJ à~K e~ åÉã àÉäĞäíÉííÉ îçäå~ ã~Öłí ~ Ñá~í~äşêI Ü~ éêçÖê~ãÄÉëòÝÇÉí åÉã í~êíI ãÝÖ âá äÉÜÉíÉíí îçäJ å~ íÝêåáK aÉ ãçëíI ãáìíłå ãłê ãáåÇÉå ä~é ãÉÖ−êí~I ÜçÖó ÑĞääÝéI ãçëí ãłê ~ îáëëò~îçåìäłë ìÖó~åçäó~å ëòÝÖóÉåK ^òí éÉÇáÖ ëòĞêåó▌ ÉäÖçåÇçäåá áëI ÜçÖó aÝåÉëíçêåółå~â àĞîÉåÇ═ ìêłí äÉJ îÉêàÉ ÉÖó áäóÉå ëÉÜçåå~áK æ aÉ Üłí ãáí äÉÜÉí íÉååá\> bò Äçêò~ëòí¼> bååÉâ åÉã ëò~Ä~Ç ãÉÖíĞêíÝååá> ãçåÇí~ ëòÉJ ÖÝåó o¼ò~ Öê¼ÑåÝ Ýë í~åłÅëâÝê═äÉÖ åÝòÉíí ‡òÄÉàêÉK bò áëãÝí Üçëëò~å ÄÉëòÝäíK bäã~Öó~êłòí~I ÜçÖó ═ ëçÜ~ åÉã áë ÄłíçêâçÇçíí îçäå~ áäóÉååÉä Éä═Üçò~âçÇåáK fÖ~òI ãáåÇÉåÑÉäÝ íÉëòáâK iÝäÄłåółí áë ÉÇÇáÖ éÝåòÝêí îÉííÝâ ãÉÖK `ë~â ~ _łäáåí Öê¼Ñ îłä~ëòíłë~ îçäí íáëòí~ îłä~ëòíłë ~ ãşäíâçêK ^ÜÜçò î~åå~â ëòçâî~ ~òçâ ~ò çíí~åá Ö~ò îłä~ëòí¼âK ^òí îłêàłâI ÜçÖó ÑáòÉëëÝâ ═âÉíK ┼ ~äáÖ áë ãÉêá ~àłåä~åáI ÇÉ âĞíÉäÉëëÝÖÉ ãÉÖãçåÇ~J åáI ãáîÉä ~ Öê¼ÑåÝ âÝêÇÉòíÉK `ë~âáë ÉòÝêíK Ëë ãłë ãÉÖçäÇłëí åÉã äłí Ýë åáåÅë áëK æjÉååóá âÉää\ âÝêÇÉòíÉ ^ÄłÇóåÝ êĞîáÇ ÖçåÇçäâçÇłë ìíłåK k~Öóçå Ü~íçíí êł ‡òÄÉà ÄÉJ ëòÝÇÉK iÉÖÉê═ëÉÄÄÉå ~òI ÜçÖó ~ò ═ ÑáłíI ^ÄłÇó _łäáåíçíI åłÇçêçâI çêëòłÖÄ−êłâ ìí¼Çàłí äÉÖó═òJ òÉ ÉÖó ÉäÅë~éçíí Öó~âçêåçâK bÖÝëò âáêłäóâáë~ëëòçåó ãşäíà~ ÑĞäíłã~Çí ÄÉååÉI ~ò ~ ÑĞäÑçâçòçíí ÄćëòâÉëÝÖI ãÉääóÉä ãáåí ÅëĞéé äÉłåóâ~ àłêâłäí ~ ÇÝåÉëíçêåó~á íÉêãÉâÄÉå ĞäÉë Åë~äłÇá âÝéÉâ åÝã~ â−ëÝêÉíÝÄÉåI ãÉäóÉâê═ä âçêłå ãÉÖí~åìäí~W Éò ~ ÖìÄÉêåłíçêI ~ò ~ò çêëòłÖ â~éáíłåó~I ~ò ãÉÖ _łíÜçêó fëíîłåå~â îçäí ~ ÖÉåÉêłäáë~K kÉã ~ Åë~äłÇàłå~â ~ êÝÖáëÝÖÉI ÇÉ íĞêíÝåÉäãá âáîłä¼ ëòÉêÉéÉ îçäí ~òI ~ãáêÉ í~êíçíí Ýë ~ò¼í~I ÜçÖó ÉÖóÉÇćä ã~ê~ÇíI Éò ~ò ÝêòÝë ãáåÇàçÄÄ~å Ñçâçò¼Ççíí ÄÉååÉI ÜáëòÉå áëãÝí âçêäłíä~åìä ìê~äâçÇçíí ÉÖÝëò Üłò~íłà~ ÑĞäĞííI ~âłê Ü~à~Ççå âçêłJ Ä~åK ^ò¼í~ ëçÜ~ ëÉåâá ëÉã ÉääÉåâÉòÉíí îÉäÉI ãáåÇÉåâáåÉâ ÉÖóÉÇćä ═ é~ê~åÅëçäíI Åë~âáë ~ò íĞêJ íÝåí şÖó ÜáííÉ I ~ãáí ═ ~â~êíK æjÉååóá âÉää\ âÝêÇÉòíÉ şàê~I ãáâçê ‡òÄÉà Ü~Äçòåá äłíëòçíí Ýë âÝëÉíí ~ îłä~ëëò~äK æełí åÉÜÝò éçåíçë ëòłãçí ~ÇåáI ÇÉ ~òí ÜáëòÉãI åÉÖóîÉåÉòÉê âçêçåłî~ä ãÉÖşëòå¼âK o¼ò~ ~ëëòçåó ÑĞäâÉäíK bäíáéÉÖÉíí ~ÜÜçò ~ âáë ê¼òë~Ñ~ ~ëòí~äÜçòI ãÉäó ~ò ~Ää~â Éä═íí łääíK iÉJ ćäíK háÜşòí~ ~ò ÉÖóáâ Ñá¼âçíK kÉã îÉíí âá ÄÉä═äÉ ëÉããáíI Ü~åÉã Åë~â âçíçêłëòçíí ÄÉååÉ{ k~J Öóçå íáíâçäí~I ÜçäI ãÉååóá éÝåò î~åI åÉã ëÉàíîÉI ÜçÖó ‡òÄÉà åÉãÅë~â éçåíçë~ÄÄ~å íìÇà~I ãáåí ═I Ü~åÉã ~ Ä~åâçâí¼ä éêçî−òá¼í ëòÉÇ ~ ÄÉíÝíàÉá ìíłåK sÝÖćä ÉÖó í~â~êÝâéÝåòíłêá âĞåóîÉÅëâÝí âáÉãÉäí çåå~å Ýë îáëëò~òłêí~ ~ Ñá¼âçíK æfíí î~å Éò ~ âĞåóîK kÉÖóîÉåâÝíÉòÉêJÜÝíëòłò î~å ÄÉååÉ Ýë ~ ÑÝäÝîá â~ã~íçâK bÄÄ═ä ÅëáåłäJ à~ ãÉÖ> ^òíłåI ãÉêí ÑĞäÝÄêÉÇí ÄÉååÉ ~ò ~ à¼íćåÇÝêá ëòÉêÉéI ãÉäóÉí ~ååóáê~ ëòÉêÉíÉíí àłíëò~åáI Üłí ÜçòòłíçäÇçíí~W ^ Ñá~ãå~â åÉ ëò¼äàçåK kÉã ~â~êçãI ÜçÖó íìÇà~I ÜçÖó áäóÉå łäÇçò~íçí ÜçòJ í~ãK ‡òÄÉàåÉâ Éò à¼ä àĞííK pòÉåíćä ãÉÖ−ÖÝêíÉK bäãÉåíK kÝÜłåó å~é ãşäî~ ëćêÖĞåó ÝêâÉòÉíí ~ Öê¼ÑåÝ Å−ãÝêÉW ¸Öó à¼ä łää? Ýë ~ îłä~ëòíłë Éä═ÉëíÝàÝå áë ÉÖóW dó═òÉäãćåâ ÄáòíçëK? g~åìłê OMJłåI ÇÝäÉä═íí í−ò ¼ê~ ÑÉäÝ şà~ÄÄ Ü−êW bääÉåàÉäĞäí îáëëò~äÝéÉííK słä~ëòíłë ÉÖóÜ~åJ ÖşK e¼Ççä~íí~ä Öê~íìäłä ‡òÄÉàK? jłëå~é şàê~ àÉäÉåíâÉòÉíí o¼ò~ Öê¼ÑåÝåłäK ˆíÉòÉêâÝíëòłòÜìëòçåÜÝí âçêçåłí Ýë åÉÖóîÉåâÝí ÑáääÝêí îáëëò~ÜçòçííK bååóáí ãÉÖãÉåíÉííI ~òí ãçåÇí~K ^ íĞÄÄáîÉä éçåíçë~å ÉäëòłãçäíK ^ Öê¼ÑåÝ ~ ãÉÖÄ−òÜ~í¼ëłÖłÝêí ãÉÖÇáÅëÝêíÉ ‡òÄÉàíK Ëë å~Öóçå ÄçäÇçÖ îçäíK j~àÇ _łäáåíåłä àÉäÉåíâÉòÉíí ~ âáë íĞêéÉ ćÖóîáî═K líí ãłê åÉã îçäí áäóÉå ëáâÉêÉK ^ÄłÇóí ìÖó~åáë ÉäÝÖÖÝ ãÉÖäÉéíÉI ãáâçê í−ò å~éé~ä ~ îłä~ëòíłëçâ Éä═íí ~ò bääÉåòÝâáÄÉå ~òí çäî~ëí~I ÜçÖó ~ò ═ ë~àłí Ñ═âçêíÉëÉI `ëÉêÉëåóÝë ÑĞääÝéÉíí iÝäÄłåółå ÉääÉåÉK j~Öó~êłò~íçí âÝêí ‡òÄÉàí═ä ëćêÖĞåóÄÉåK ^ò ãÉÖÅłÑçäí~ ~ Ü−êíK hÝë═ÄÄ ãÝÖáë ãÉÖÉê═ë−íÉííÉ äÉîÝäÄÉåK ^òí −êí~W ~ò ~ Ö~òÉãÄÉê ãÉÖÅë~äí?I ÇÉ Äáòíçë−íçíí~ _łäáåíçíI ÜçÖó ëÉããá Ä~à ëÉã äÉëòK ^ Ñ═áëéłå áë ëćêJ ÖĞåóòĞíí ~ÖÖ¼Çî~K jáêÉ şà~ÄÄ äÉîÝäîłäíłë _łäáåí Ýë ‡òÄÉà âĞòĞííI âá şàļä ãÉÖåóìÖí~í¼ä~Ö −êí

Ýë ÑĞäĞëäÉÖÉëåÉâI ë═í êçëëòå~â îÝäÉäãÉòíÉI Ü~ ^ÄłÇó şàļä ãÉÖàÉäÉååÝâ ~ âÉêćäÉíÄÉåK ÏÖó âĞJ îÉíâÉòÉíí ÄÉ ~ îłä~ëòíłë å~éà~ Ýë `ëÉêÉëåóÝë îáëëò~äÝéÝëÝåÉâ Ü−êÉK ^ÄłÇó î~ä~ãá Öó~åşë~í ÝêòÉíí ÉÄÄÉå ~ ÇçäçÖÄ~åK kÉã íìÇí~ ìÖó~åI ãá íĞêíÝåÜÉíÉííI ÇÉ ~ò ÉÖÝëòÉí ÑìêÅëłå~â í~äłäí~K jáâçê ‡òÄÉà íáëòíÉäÖÉíí åłä~I å~Öóçå Ñ~Öóçë~å ÑçÖ~Çí~K æjłêãçëí ãçåÇà~ Ğå ÉäI ÜçÖó Éò ÜçÖó îçäí\ âÝêÇÉòíÉ ëòáÖçêş ~êÅÅ~äK ‡òÄÉà Ü−ãÉòÉííJÜłãçòçííK eçÖó ~ îłä~ëòí¼â Åë~â ~ Öê¼Ñ ìê~í ~â~êíłâI ÜçÖó ~åå~â ~ `ëÉêÉëJ åóÝëåÉâ şÖóëÉ îçäí éłêíà~I ÜçÖó ~ò ÄÉäłíí~W ÜáłÄ~î~ä¼ ãáåÇÉåI ÜçÖó ═I ‡òÄÉàI êłÄÉëòÝäíÉ ~ îáëëò~îçåìäłëê~K jáåÇÉò î~ä¼ëò−å▌íäÉåćä Ü~åÖòçííK ełí ~ââçê ãáÝêí −êí~I ÜçÖó âłêçëI Ü~ ã~J Ö~ã çÇ~ìí~òçã\ bò âÉääÉãÉíäÉå âÝêÇÝë îçäíK ^òí îłä~ëòçäí~I ÜçÖó Üłí ãÝÖáë îçäí ÉääÉåéłêíI Ýë ÜçÖó åÉã ~â~êí~ ~ Öê¼Ñ ìê~í áåòìäíìëå~â âáíÉååáK aÉ Ü~ îçäí ~åå~â ~ò ÉãÄÉêåÉâ éłêíà~I ãáJ Ýêí äÝéÉíí îáëëò~\ fíí ãłê ‡òÄÉà ~òí ÖçåÇçäí~I äÉÖàçÄÄI Ü~ ÄÉî~ää î~ä~ãáí ~ÄļäI ~ãáí íÉííK mÉêëòÉI åÉã ãáåÇÉåíK ^òí åÉãI ÜçÖó ~ `ëÉêÉëåóÝë îáëëò~äÝéÝëÉ ãłê ~ òëÉÄÝÄÉå îçäíI ãáJ âçê NQJÝå Éäîłäí~â ÉÖóãłëí¼äK ^òí ëÉãI ÜçÖó ~ Öê¼ÑåÝ QM MMM âçêçåłàłÄ¼ä íáòÉåĞíĞí ~ îłä~ëòJ íłë ÉëíÝàÝå âáÑáòÉíÉíí ~ò łäàÉäĞäíåÉâ Ýë Üşëòåłä íĞÄÄÉí ã~Öłå~â í~êíçííI Ü~åÉãI ÜçÖó ãÉÖãçåÇJ à~ Åë~â şÖó łäí~äłåçëëłÖÄ~åI ãáëòÉêáåí ~ Öê¼ÑåÝ ~Ççíí ÉÖó ĞëëòÉÖÉí Ýë ═ ÉòòÉä ÝêíÉ Éä ~ â−îłå~J íçë ÉêÉÇãÝåóíK jłê ÝééÉå âáåóáíçíí~ ~òí ~ éáÅá ëòłàłí ~ ÑÉâÉíÉ ëò═êJÉêÇ═ âĞòĞííI ãáâçê _łäáåí âÉãÝåó ãçåÇ~íí~ä íçäÇçíí~ ãÉÖ ~ âÝêÇÝëÝíW æcáÖóÉäãÉòíÉíÉã ĞåíW ÜçÖóÜ~ î~ä~ãá éáëòâçë íê~Ñáâ~ î~å ~ ÇçäçÖ ãĞÖĞííI åÉã ÑçÖçã îłäJ ä~äåá ~ ã~åÇłíìãçí> lܼ> bòí ãłê åÉã> ^ââçê ãłê ëÉããáí ëÉã ãçåÇ ÉòÉâê═äK dóçêë~å îłäíçíí ~ò ÉëòÉK ^òçåJ å~ä í~äłäí ãłë ÄÉłää−íłëíK ^òí ÜáëòÉãI âÝêÉãI ~ò áë ÄÉäÉàłíëòçííI ÜçÖó ÉååÉâ ~ `ëÉêÉëåóÝëåÉâ îçäí~â íłå î~ä~ãá îáëÉäí ÇçäÖ~á ~ îłêãÉÖóÝå Ýë í~äłå ~ Ñ═áëéłå áòÉåí åÉâáK Ëë êĞÖíĞå Ä═ëÝÖÉë ãÉëÝÄÉ ÑçÖçííW ^ îłä~ëòíłë êÉÖÖÉäÝå àĞíí î~ä~âáI ãÉêí äłíí~â ÉÖó îłêçëá ëòłåí ÄÉàĞååáI äłíí~â î~ä~âá áÇÉÖÉåí `ëÉêÉëåóÝëÜÉò ãÉååá Ýë ~òí łää−íçíí~I ÜçÖó ÉòòÉä íłîçòçíí Éä `ëÉêÉëåóÝëI ãáìJ íłå ~ îłä~ëòíłëá ÉäåĞâåÝä àłêíK _ÉëòÝÇ âĞòÄÉå ÑÉàä═ÇĞíí ~ ãÉëÉK sÝÖćä ãłê ~òí áë éçåíçë~å íìÇí~I ÜçÖó ~ ëòłåÄ~ ÉÖó éÉàä¼ Ýë ÉÖó ëòćêâÉ ä¼ îçäí ÑçÖî~> ^ÄłÇó ãáåÇÉòí ëò¼íä~å Ü~ääÖ~íí~K sÝÖćä ÉäÄçÅëłíçíí~ ‡òÄÉàíK kÉã Üáíí Éä ãáåÇÉåíI ~ãáí ãçåÇçííI ÇÉ ãáåíÜçÖó åÉã íìÇçíí ~ò ~åóà~ łäÇçò~íâÝëòëÝÖÝê═äI ãłë ã~Öó~êłò~íçí ã~Ö~ ëÉã í~äłäíK ^ò ~ ༠ÄÉåóçãłë ~òçåÄ~åI ãÉäóÉí ‡òÄÉà âÉòÇÉíÄÉå íÉíí êÉłI Éò ~äâ~äçãã~ä ëòÉåîÉÇíÉ ~ò Éäë═ ÅëçêÄłíK ^ò łäí~äłåçë îłä~ëòíłëçâçå ~ pò~Ä~ÇÉäî▌ młêíI ãÉäó NUTU ¼í~ âçêãłåóçòí~ ~ò çêëòłÖçíI âáJ ëÉÄÄëÝÖÄÉå ã~ê~ÇíK bò ¼êáłëá àÉäÉåí═ëÝÖ▌ ÉëÉãÝåó îçäíI ãÉäó ãáåÇÉåâáí ãÉÖäÉéÉííK j~Öìâ~í ~ò ÉääÉåòÝâ îÉòÝêÉáí áëI âáâ ãçëí ~ÄÄ~ ~ âÝåóÉë ÜÉäóòÉíÄÉ àìíçíí~âI ÜçÖó ÑĞääÉåÖò═ë −ÖÝêÉíÉáâ ÄÉîłäíłë~ ÉäÝ łää−íí~íí~âK ËêÇÉâÉë Ýë îáÜ~êîłê¼ Ü~åÖìä~í íÉêàÉÇí ëòÝíK ^ âçêçå~ Ýë ~ é~êä~ãÉåí ĞëëòÉÅë~éłëłå~â ~ îłêłë~K läó~å ÝêÇÉâÉë Ýë áòÖ~í¼I ÜçÖó _łäáåí ãÉÖí~êíçíí~ ~ ã~åÇłíìãłíI ãÉêí çíí ~â~êí äÉååáI ~Üçä ~ Åë~í~ ÉäÇ═äI ÜłíÜ~ í~äłå ëÉÖ−íÜÉíI ÜłíÜ~ ëòçäÖłä~íçí íÉÜÉí î~ä~ÜçäI î~J ä~ÜçÖóKKK

ffK ^ îłä~ëòíłëçâ ìíłåI ÑÉÄêìłê ÉäÉàÝå ãÉÖâÉòÇ═ÇĞíí hçäçòëîłêçíí ~ Ñ~êë~åÖK ^ äÉłåóçë Åë~äłJ Ççâ ãłê à¼êÝëòí ÄÉÖó▌äíÉâX ~âáâ ÉÇÇáÖ ãÝÖ Ñ~äìå îçäí~âI ãçëí ~òçâ áë ÄÉàĞííÉâK jÉêí éçäáíáâ~ áÇÉI éçäáíáâ~ çÇ~I ~ Ñá~í~íçâ~í ĞëëòÉ âÉää ÜçòåáI ~ äÉłåóçâ~í íłåÅÄ~ âÉää îáååáI ~ò şêÑá~â~í îÉåÇÝJ Öćä âÉää äłíåáK

jáä¼íÜÝâ áë ~ââçê âĞäíĞòíÉâ ÄÉI Ýë ~ÜçÖó ~ ëòçâłë é~ê~åÅëçäí~I ~ jáä¼íÜ ã~ã~ ~ äÉłåó~áJ î~ä îÝÖáÖîáòáíłòí~ ~ò ĞëëòÉë ĞêÉÖ Çłãłâ~íK k~éçåí~ ÜÝíJåóçäÅ äłíçÖ~íłëí íÉííÉâK ˆòîÉÖó ^ÄłÇó q~ãłëåÝåłä áë íáëòíÉäÉÖíÉâ éÉêëòÉI âá Äłê åÉã àłêí ëçÜ~ ëÉÜçîłI ÇÉ ãáåí ÉÖóáâÉ ~ äÉÖÉä═âÉä═ÄÄ ÜĞäÖóÉâåÉâI ãÝäíłå ÉäîłêÜ~íí~I ÜçÖó ÑĞäâÉêÉëëÝâK kÝÖó ¼ê~ äÉÜÉíÉííI ãáJ âçê jáä¼íÜåÝí ÄÉàÉäÉåíÉííÉ ~ò áå~ëK o¼ò~ Öê¼ÑåÝ ~ Üçëëòş ~ëòí~ä ãĞÖĞíí ãçëí áë ~ â~å~éÝ âĞòÉéÝå ćäí ÜçêÖçäî~I q¼íÜóåÝ Ýë _~Åò¼åÝ éÉÇáÖ íşäÑÉä═ä ~ âÝí ã~Öçë~ë ëòÝâÉåK _łäáåí Åë~â ~ò áãÝåí íłîçòçíí ÉäI ~òò~äI ÜçÖó ÉÖóáâ ~äÉêÇÝëò î~å ÄÉååI âáåÉâ êÉåÇÉäâÉòåá ~â~ê ~ Ü~î~ëá âáêłåÇìäłë áêłåíI ãáîÉä şÖó Ü~íłêçJ òçííI ÜçÖó âÝí å~é ãşäî~ ÑĞäãÉÖó _ÝäÉëÄÉK ¸êÉë â~êçëëòÝâÉ Éä═íí ãÝÖ çíí łääí ~ ÑÉâÉíÉâłîÝë ÅëÝëòÝàÉK æhÝêÉíÉã jáä¼íÜ Öê¼ÑåÝí ãçåÇçíí~ ^ÄłÇóåÝ Ýë ãáâĞòÄÉå ~ò áå~ë ~ âłîÝëâÝëòäÉíÉí âáîáíJ íÉI q¼íÜóåÝ Ýë _~Åò¼åÝ ~ ÄÉäë═ ~àí¼å í▌åíÉâ Éä ëò¼íä~åìäK ^ jáä¼íÜ ã~ã~I gìÇáíÜ Ýë j~êÖáí ëìÜçÖí~â ÄÉK pòáãÄçäáâìë Åë¼â Ýë éìââÉêäáë âÝòÅë¼âçâ ìíłå ëòÉêí~êíłëçë~å ćäíÉâ äÉ ~ Üłòá~ëëòçååó~ä ëòÉãÄÉåI ~ò ~åó~ âĞòÄćäI ~ äÉłåó~á âÝíÑÉä═ä Ýë ãÉÖáåÇìäí ~ íłêë~äÖłë ~ Ñ~êë~åÖ âáäłíłë~áê¼äI Üłåó şà äÉłåó äÉëò ~ò áÇÝåI Üłåó ÄłäI Ýë ÜçÖó ãÉååóá íłåÅçë äÉëòK ^ò áÇÉá Çáî~íê¼ä áë ÉëÉíí ëò¼W îáëÉäåÉâJÉ Äçłí î~Öó âÉåÇ═íI Ñá~í~ä äÉłåóå~â áåâłÄÄ íćääêìÜ~ î~ä¼JÉI î~Öó ãìää\ jÝÖ ~äáÖ ÑçÖí~â Éò áòÖ~í¼ íÝãłâÄ~I ãáÇ═å âáåó−äí ~ò ~àí¼ Ýë _łäáåí îáëëò~àĞííK sáëëò~àĞííI ãÉêí ~ò ~Ää~âłÄ¼ä ãÉÖĞëãÉêíÉ ~òçâ~í ~ å~Öó ÅëçåíşI ༠ëłêÖ~ äçî~â~íI ãÉäóÉâÉí ãÉÖÄłãìäí ~ îłêëáâä¼Çá şíçåK jÝÖáë áääáâ ćÇîĞòĞäåá jáä¼íÜÝâ~í åóìÖí~íí~ ãÉÖ ã~Öłí I ÜáëòÉå ═ëëòÉä åłäìâ îçäí~ã Ñ~äìåK pòćâëÝÖÉë îçäí Éò ~ò áåÇçâçäłëI ãÉêí ~ò áÑàş ÉãÄÉêÉâ ~ò áäóÉå âĞêîáòáíłJ òłëâçê åÉã ëòçâí~â ãÉÖàÉäÉååáK jáä¼íÜåÝ å~Öóçå ãÉÖĞêćäí ~ Ñá~í~ä ^ÄłÇóå~âK g¼ àÉäåÉâ í~êíçíí~I ÜçÖó ãá~ííçâ ÄÉàĞííK ełíJ Ü~ gìÇáíÜ ãá~íí\KKK î~Öó ~ âáë j~êÖáíÝêí\ ãáåÇÉÖó> jáåÇÉåÉëÉíêÉ ~ äÉÖÝÇÉëÉÄÄ ãçëçäółí âÝåóëòÉê−íÉííÉ êÉł ~ ë~î~åóş ~êÅłê~K Ëë Ñçäóí~í¼Ççíí ~ íłêë~äÖłë ~ò Éä═ÄÄá íÝãłâçåK pçâ Äłä äÉëò ~ò áÇÝåI å~Öóçå ëçâK pòÉêÉåÅëÉI ÜçÖó ^ÇêáÉååÉ îáëòá ~ äÉłåó~áã~íI Ýå Äáòçåó åÉã Ä−êåłã ~ò Ýàëò~âłòłëíK æ_Éåå î~å ãłê ^ÇêáÉååÉ áë\ âÝêÇÉòíÉ ^ÄłÇóåÝK æ jÝÖ åáåÅëK eçäå~éìíłå ÝêâÉòåÉâ ròÇó m~äáÝâ î~Öó ãłëå~éK aÉ Üłí ~ÇÇáÖ ãÝÖ åáåÅë ÄłäKKK ~ò ~åó¼ë~I ròÇó açãçâçëåÝI ~ò ~åÖçä åĞêëëòÉä Ýë ~ âáë ìåçâłàłî~ä ãłê ãÉÖÝêâÉòÉííK kłä~ ÑçÖå~â ä~âåá ~ âćäë═ jçåçëíçêá şíçåK ^ îáää~ ÑĞäÇëòáåíàÝí ~Çí~ łí åÉâáâK æeáëò ~ò êÉííÉåí═ ãÉëëòÉ î~å> ëòĞêåó▌âĞÇĞíí o¼ò~ ~ëëòçåóI ãÉêí hçäçòëîłêí ãłë ÑçÖ~äJ ã~â ìê~äâçÇå~â ~êê¼äI ÜçÖó ãá î~å íłîçäI ãá âĞòÉäK æełí ÄáòçåóI ÉäÝÖ ãÉëëòÉI ÇÉ Üłí âÝí ÑçÖ~íçí Üçòå~âI −Öó ~òíłå ãÝÖáë äÉÜÉíëÝÖÉëK ^ íłêë~äÖłë îáëëò~íÝêí ~ êìÜ~âÝêÇÝëÉâêÉK _łäáåí åÝÜłåó ãçåÇ~íçí ÄÉîłêíI ~òíłå ÉäâĞëòĞåíK bëòÝÄÉ àìíçííI ÜçÖó ~ Ü~î~ëê¼ä ÄÉàĞíí ÉêJ ÇÝëòí ãÝÖ åÉã ÄçÅëłíçíí~ ÉäK jáâçê âáãÉåí ~ ëò~äçåļäI ~ âáë jáä¼íÜ j~êÖáíâ~ ìíłå~åÝòÉííI éáJ ÅáI ~äáÖ àÉäòÉíí ãçëçääó~ä ~ ëòłà~ ë~êâłÄ~åK ^ò ÉêÇÝëò ~ò Éä═ëòçÄłÄ~å îçäíK æjçåÇà~> ëò¼äí Üçòòł _łäáåíK jáäóÉå ~ò şí ãçëí ÑĞä ~ _ÝäÉëÄÉ\ æ eìåó~Çí¼ä h~äçíłáÖ à¼I ãÉêí äÉ î~å àłêî~K låå~å Äáòçåó ÉäÝÖ åÉÜÝò äÉëò ~ äÉÖìí¼ÄÄá ܼÉëÝë ãá~ííK gçÄÄ äÉååÉI Ü~ äÉ îçäå~ ãłê îÉêîÉK ægçÄÄ äÉååÉ\ ægçÄÄI éäłåÉ ÑĞäÑÉäÝX å~Öóçå ÄÉîłÖå~â ~ ëòłåí~äé~âK aÉ åÉã Ä~àI áåëíłääçãK jÝÖáë Éäàìí ~ò ÉãÄÉêI Åë~â ä~ëë~ÄÄ~åK qÉÜłí Üçäå~éìíłå ÇÝäÄÉå\KKK

ækÝòòÉ Åë~â ãçåÇçíí~ âáëëÝ Ü~Äçòî~ _łäáåí I ~ââçê áåâłÄÄ îłêçâ î~Öó ÉÖó ÜÉíÉíI ~âJ âçêê~ íłå àçÄÄ äÉëò> æqÉÜłí àĞî═ ÅëćíĞêíĞâĞå êÉåÇÉäàćâ ~ äçî~â~í\ æ^òí −Öó àĞîÉåÇĞäåá åÉã à¼K j~àÇ ÝêíÉë−íÝëí âćäÇĞâK G ^ âĞîÉíâÉò═ å~éçâçå _łäáåí ~ ÑĞäëòÉêÉäÝëÝîÉä ÑçÖä~äâçòçííK bäÝÖ à¼ä Éä îçäí äłíî~ áäóÉå ÜçäJ ãáî~äI ãÉêí ÉÖó íÉäÉí ~ ëíçÅâÜçäãá âĞîÉíëÝÖåÝä íĞäíĞííI Üçä å~Öóçå ÑÉàäÉíí íÝäá ëéçêíÝäÉí îçäí ãłê ~ââçêK jÝÖáë åÝÜłåó ÄÉîłëłêäłëí âÉääÉíí íÉååáÉK e~êã~Çå~éà~ äÉÜÉíÉííI ÜçÖó jáä¼íÜÝâ ~ò ~åóàłåłä àłêí~âI Ýë ãłê ÉëíÉäÉÇÉíí âáëëÝI ãáÇ═å _łäáåí ~ò ÉÖóáâ Ñ═íÝêá ćòäÉíÄ═ä âáäÝéîÉ í~äłäâçòçíí ^ÇêáÉååÉJåÉäK jÝÖ ãÉëëòÉÅëâÉ îçäíI ÇÉ êĞÖíĞå ãÉÖáëãÉêíÉI ~ÜçÖó Üçëëòş äÝéÝëÝîÉä âĞòÉäÉÇÉíí ÑÉäÝàÉI ÝäÝåâ íłêë~äÖłëÄ~å âÝí áÑàş ÉãÄÉê âĞòĞííK ^äîáåÅòó ‡Çłã àçÄÄê¼äI hÉåÇó máíóì Ä~äê¼äK jáåÇ ~ âÉíí═åÉâ îłääłå âçêÅëçäó~K aÉ ÉÖóÉÄÉí áë îáííÉâK ‡Çłã ÉäÉã¼òëáłë éäÝÜÇçÄçòí Ýë ÉÖó î~êêçíí~ë òëłâçÅëâłíI ãÉäóÄÉå ~ò ~ëëòçåó âçêÅëçäółë Åáé═á äÉÜÉííÉâK máíóì éÉÇáÖ ÉÖó ÄìåÇ~í~â~ê¼í Ýë Üçëëòş íÉêãçëòíK k~Öó î−Ö~å Çáëâìêłäî~ àĞííÉâK _łäáåíçå îÝÖáÖîáää~åíW s~àçå Ü~ê~ÖëòáâJÉ ãÝÖ êÉłã\ jÉÖÄçÅëłíçííJÉ\ aÉ ãłê ^ÇêáÉåJ åÉ ãÉÖłääí Éä═ííÉ Ýë Ä~êłíëłÖÖ~ä åóşàíçíí~ ~ Ü~àäÝâçåó âÉòÝíK jÉÖàĞííÉã> ãçåÇçíí~ îáÇłJ ã~å Ýë êÉłîáäłÖ−í¼ ¼åáñëłêÖ~ ëòÉãÉáí ëÉããá îáëëò~ÉãäÝâÉòÝë ëÉã ëĞíÝí−íÉííÉ ÉäK jáåíÜ~ ~ò ~ àÉäÉåÉí çíí ~ã~ ãÉò═ëÝÖá é~Ççå åÉã áë íĞêíÝåí îçäå~I ëÉã êáÇÉÖ ëÝêí═ÇĞíí ÄşÅëşà~ ~ ãÉò═î~êà~J ëá íçêåłÅçåKKK ¸ÇÉ Ýë à¼âÉÇî▌ îçäíK æhçêÅëçäółòåá ãÉÖóćåâK háí▌å═ ~ àÝÖ> æaÉ ÜáëòÉå ãáåÇàłêí ëĞíÝí äÉëò> æ^ò ~ à¼> ÏÖó ÉëíÉ åáåÅë ãłê ã~àÇåÉã ëÉåâá çííK s~Öó ~ò åÉã ÅçããÉ áä Ñ~ìí? í~äłå\ j~Ö~ áë Äçíêłåâçòáâ ÉòÉåI ‡_\ âÝêÇÉòíÉ âáÜ−î¼ä~Ö ^ÇêáÉååÉK æÛI ÇÉÜçÖó> æËë çíí çòëçååłòìåâ ÉÖó é~ÇçåK q−ò Ñçâ ÜáÇÉÖÄÉå ãÉÖÑ~Öó ãáåÇÉå Öó~åşë−íłëá äÉÜÉí═ëÝÖ ìÖóÉI ‡ÇłãçîáÅë ‡Çłã\ háÜ−î¼ä~Ö ÑĞäÉãÉäíÉ âáëëÝ Ü~àäçíí çêêłí Ýë êÉłâ~Å~Öçíí ^äîáåÅòóJ êÉI âáí ãáîÉä ~ò ~éà~ áë ‡Çłã îçäí Ýë ═ çêçëò −ê¼â~í çäî~ëçíí ãçëíI áäóÉå ãìëòâłë~å âÉêÉëòíÉäí ÉäK ^ò ÜćããĞÖĞíí î~ä~ãáíK æhłêI ÜçÖó ã~Ö~ ëçëÉã âçêÅëçäółòçííI ‡_> ~ò çäó~å å~ÖóëòÉê▌> æpîÝÇçêëòłÖÄ~å ãÉÖí~åìäí~ã ~ò¼í~KKK æÛI Üłí ~ââçê àĞààĞå âáI àĞààĞå âá> ãçåÇçíí~ ÜáêíÉäÉå ãÉäÉÖëÝÖÖÉä ^ÇÇóK j~Ö~ ãÝÖ ëçJ ëÉã äłíçíí ÉåÖÉã àÝÖÉå> fÖ~òłå àĞààĞå âá> kÉã ÑçÖà~ ãÉÖÄłååá> æg¼> dóçêë~å Ü~ò~ãÉÖóÉâ ~ âçêÅëçäółãÝêí Ýë ãÝÖ áÇÉàÝÄÉå âáÝêÉâ í~äłåK bäîłäí~âK _łäáåí Ü~ò~ëáÉíÉííK bäÝÖ ëçâł í~êíçííI ã−Ö â~ëòíÉåÄÉåI äłÇłÄ~å ãáåÇÉå ëòćâëÝÖÉëí ãÉÖí~äłäíI âçêÅëçäó~Ä~â~åÅëçíI ëòîÉííÉêíI ~ã−Ö łíĞäíĞòĞííI ÉäâÝëòćäíK jłê ~òí ÖçåÇçäí~I ~äáÖ ÝêJ ÇÉãÉë âáãÉååáI ÇÉ ìÖóÉI ãáîÉä ãłê ãÉÖ−ÖÝêíÉI Üłí Üçåçêłäåá~ âÉää ~ Ü−îłëí Ýë ~òí áë áÖÉå I ~òí áëI ÜçÖó ãłê åÉã Ü~ê~Öëòáâ êÉłK bÖÝëòÉå ëĞíÝí îçäí ãłêI ãáêÉ âáÝêí ~ ëÝí~íÝêêÉK pĞíÝí Ýàëò~â~K ^ âĞêćäÇÉëòâłòçíí àÝÖéłäó~ ÑĞäĞíí ÉÖóJâÝí łêî~ −îäłãé~ ÝÖÉíí Åë~âK ^ ļÇÝåłä ãÉÖîłäíçíí~ ~ àÉÖóÝí Ýë ÄÉäÝéÉííK ^ ÄÉàłê¼ Éä═íí âçêäłíK fíí ãÉÖłääíK lÇ~íşä ~ é~îáäçå Éä═íí Öó~âçêä~íçòçíí ÉÖóJÉÖó âÉòÇ═I ëò~äã~ëòÝâÉí íçäçÖ~íî~ ã~Ö~ Éä═ííK ^ í¼ áååÉåë═ çäÇ~äłå Åë~â ^ÇêáÉååÉ ~ âÝí Ñá~í~äÉãÄÉêêÉäK bÖó âáåíçêåłí ÑçÖ~Ççíí î~ä~ãÉäóáâ şêÑáI ~ò ãìòëáâłäí åÉâáâ ~ é~êíê¼äK kó~ÑçÖ¼ îÉêâäáK bÖóÉíäÉå âÉêáåÖ═í àłíëòçííI å~ÖóçåJå~Öóçå êÝÖáíK kìê Ñćê k~íìê ÜÉÖíÉ páÉ póãé~íÜáÉKKK? Ýë ÉêêÉ î~äÅÉêÉòíÉâ ¼êáłë Üłêã~ëçâ~í −êî~ ~ ÑÉÜÝêÉå ãÉÖâ~êÅçäí àÝÖÉåK

hłêI ÜçÖó ^ÄłÇó ãÉÖłääçíí ~ ÄÉàłê¼åłäK hłêI ÜçÖó åÉã ãÉåí ãáåÇàłêí ÜçòòłàçâK hłêI ÜçÖó äÉâĞåóĞâĞäí ~ âçêäłíê~ ~ ëĞíÝí ļÇÝ Éä═ííK aÉ ëòÝé îçäí şÖó ãÉëëòáê═ä äłíåá ^ÇêáÉååÉJíI ~ÜçÖó çíí ëáâäáâI ãáåí î~ä~ãá łäçãÄ~å íçî~ëìÜ~å¼ łêåóÝâK qÝÖä~îĞêĞë êìÜ~ îçäí ê~àí~I ãÉäó ~ ÖóÝê îáäłÖ−íłëÄ~å ~äáÖ îçäí îáäłÖçë~ÄÄI ãáåí ~ ÑÉâÉíÉ Ü~J à~I î~Öó ~ ëÉ~äJëâáå âáë Ö~ääÝê Ýë ë~éâ~I î~Öó ãáåí ~ò ~ éêÝãëłîI ãÉäó ÄÉÑÉàÉòíÉ íĞäÅëÝê ~ä~âş ëòçâåółàłíK bÖó âáëëÝ êĞîáÇÉÄÄ áë ~ ëòçâçííåłä Ýë âĞååó▌åÉâ äłíëòáâK e~ ãÉÖłääI ~ Äçâłà~ ÑĞäÝ ÝêI ÇÉ Ü~ ÉäëìÜ~åI ÑçêçÖI Üłíê~îÉí═ÇáâI ~ââçê âĞêćääçÄçÖà~ ëòÝäÉëÉåI äÉÄÉÖ═ íłåóÝê ã~àÇåÉã î~Öó äáÄÄÉå═ Çê~éÝêá~ Åë~âW áäóÉåâçê ëòłêâĞòÉéÝáÖ Ýê═ Ñ▌ò═ÅëáòãłáÄ~åI âçêçãëò−å Ü~êáëJ åółÄ~å íÝêÇáÖ ê~àòçä¼Çáâ ~ äłÄ~ ëò~Ä~ÇçåK pòÝé îçäí −ÖóK pòÝé îçäí ~ ãçòÖłë~K jáåíÜ~ ëşäóí~ä~å äÉååÉ Ýë íÉëíÉíäÉåćä â~êÅëşK jáåÇâÝí áÑàşî~ä î~äÅÉêÉòÉíí çäóâÝééI ÜçÖó åÝÜłåó ÑçêÇìäłëí ~ò ÉÖóáâ â~êàłÄ~å íÉííI ~òíłå ~ò ćíÉã äÉåÇćJ äÉíÝîÉä łíêÉéćäí ëòÝÇćäÉíÉë Çìéä~ −îÄÉåI ÜçÖó ~ ãłëáâ â~êàłå Ñçäóí~ëë~ íçîłÄÄ ~ ÑçêÖłëíK s~ä~J ãá ÅëçÇłë Ä~äÉííâÝåí Ü~íçíí Éò ~ àłíÝâçë íłåÅI ãÉäó î~ä¼ëò−å▌íäÉå áê~ãçÇłë~áî~ä í−òJÜşëò ãÝíÉê àÝÖ ÑĞäĞíí ÉÖóÉíäÉå ãçòÇìä~íí~ä êĞé−íÉííÉ íçî~K fäóÉå ÑÉâÉíÝå Ýë â~êÅëşåI áäóÉå ÉäÜçëëò~ÄÄ−íçíí äÉåÖÝëëÉä ãÝÖ äłåóçë~ÄÄå~âI ãÝÖ ëòáÖçJ êşÄÄ îçå~äşå~â Ü~íçííI ãáåí êÉåÇÉëÉåK aÉ î~ä~ÜçÖó åÉã ~ ÑÝêÑáÖó▌äĞä═ aá~å~ àìíçíí _łäáåí ÉëòÝÄÉI ãáâçê −Öó ÉÖóáâ ìÇî~êä¼ â~êàłÄ¼ä ~ ãłëáâÝÄ~ êÉéćäí âáëëÝ åóáíçíí ~à~ââ~äI îáää~å¼ ÑçJ Ö~ââ~ä Ýë ~ò Éäâ~éí~ îáëëò~Ü~àä¼ ÇÉêÉâłíI ~âłêÜ~ éêÝÇłìä ê~Ö~Çåł íçî~K läóâçê Éä═êÉÇ═äîÉ âÉêÉëòíćäëáâäçíí ~ äłÄãçòÖłëë~ä ÉääÉåíÝíÉëÉå äÉåÇćä═ â~êçââ~äI çäóâçê ëéáêłäÄ~å ÉÖóÉåëşäóçòçíí í~Öçââ~ä éÉêÇćäí łí Ğåã~ÖłåI ãáåíÜ~ î~ä~ãá âÝàÉë ëòÝÇćäÉí ê~Ö~Çí~ îçäå~ ãÉÖI Ü~à−íçíí~ îçäå~ łí ÉÖóáâ ÑÝêÑáí═ä ~ ãłëáâÜçòI â~Å~Ö¼ ëòłàà~äI âáëëÝ ãÉÖÄçãäçíí Ü~àJ à~ä ~ ÑÉàÉ âĞêćäK kÉãI åÉãI Éò åÉã ~ ëò▌ò áëíÉåå═ íłåÅ~I ÉÄÄÉå î~ä~ãá ĞåíìÇ~íä~å î~ÇëłÖI ëòÉêÉäÉãîłê¼ ═êćäÉí íçãÄçäíI áÑàş ã~Éå~Ç~ áåâłÄÄI âá î~ä~ãÉäó íÝäáI Ä▌îĞë Ä~ÅÅÜ~åłäáłå íłåJ Åçäà~ ~ò ĞäÉäÝëîłê¼ íłåÅçíI ļÇ−íà~ Éä êÝëòÉÖÖÝ ~ íÉëíÝíI ÑìííłÄ~å ÑĞäÇçÄçíí äłÄ~ââ~äI ëòÝààÉäíłêí â~êê~äI Üłíê~îÉíÉíí ÑÉààÉäK ^ ëÉÄÉëëÝÖ Äłàáí~äłí áëëòłâ ~ò ~àâ~áI ~ Ñá~í~ä í~Öçâ ÉêÉàÉ íçãÄçä ~ò ĞêĞãÝÄÉåK s~êłòëä~íçë äłíîłåóI ãÉäó ~ ëò▌âĞë ÑÝåóÄÉå ã~àÇåÉã íáíçâò~íçëå~â äłíëòçííK _łäáåí şÖó ÝêÉòíÉI ãáåíÜ~ ãÉÖäÉëÉíí îçäå~ î~ä~ãá íáäçë~íI î~ä~ãáíI ~ãáí íáíâçäí~â Éä═ííÉK bò åÉã ~ò ~ò ^ÇêáÉååÉI ~âáí ═ ÉÇÇáÖ áëãÉêíK kÉã ~ò ~ Ç~Åçë ^ÇÇóI âáí äÉłåóâçêłÄ~å äłíçííI åÉã ~ò ~ âáëëÝ âÉëÉê▌ ^ÇêáÉååÉI âáîÉä ~ ÜçäÇîáäłÖçë íłà Éä═íí ÄÉëòÝäíI åÉã ~ò ~ àłíÝâçëI ÖóÉêãÉâäÉäJ â▌ ^ÇêáÉååÉ ëÉãI âá jÉò═î~êà~ëçå Ü~åÅşêçòçíí ~ å═îÝêÉáîÉäI åÉã ~ò ~ Åë~ä¼Ççíí Ü~åÖş ëÉãI âá çíí ~ é~Ççå ćäí ãÉääÉííÉ Ýë ~âá şÖó ãÉÖëÝêí═ÇĞííI ãáâçê ~ â~êàłí ãÉÖ ãÉêíÉ Åë¼âçäåáK bò ãłëî~ä~âáI Éò áëãÝí ãłë> bò â~ÅÝêI ÑÝêÑáÄçäçåÇ−í¼ å═ Éò ãłëI ÉÖÝëòÉå ãłëî~ä~âáK Ëë ÉÖóJ ëòÉêêÉ áÇÉÖÉååÉâ ÝêÉòíÉ ã~ÖłíI íçä~âçǼå~âI âáåÉâ ëÉããá âÉêÉëåáî~ä¼à~ ëáåÅë áííX ═ Åë~â ÉÖóáâ íłå ~ ëçâ âĞòćäI ~âáí ÄçäçåÇ−í~åá ~â~êK ^ âáåíçêå~ ÉäÜ~ääÖ~íçííK ^ÇêáÉååÉ Ýë ~ âÝí Ñá~í~äÉãÄÉê ÉÖó íłîçäá é~ÇÜçò âçêÅëçäółòí~â ÉäK líí ~ ÄìåÇ~í~â~ê¼ê~ ćäîÉ Ñ~ä~íçòåá âÉòÇíÉâK fäóÉå ãÉëëòáê═ä áë äłíÜ~íí~ ^ÄłÇóI ãáäóÉå à¼ä åÉJ îÉíåÉâI íêÝÑłäå~âI ãáâĞòÄÉå ~ íÉêãçëò ÅëÝëòÝàÝÄ═ä ÑćëíĞäĞÖ ~ ãÉäÉÖ íÉ~K æjáí łääëò áíí\ jáí äÉëÉäâÉÇëò\ ãçåÇçíí~ ã~Öłå~â _łäáåí Ýë ãÉÖÑçêÇìäí Ýë âáãÉåí ~ î~âJ ëĞíÝí Ñ~ëçêÄ~K i~ëë~å ëÝíłäí Ü~ò~K jÝÖ ~ò ÉëíÉ ëćêÖĞåóí ~Ççíí ÑĞäW pòÉêÇ~ ÇÝäÄÉå äçî~â _ÝäÉëÉå äÉÖóÉåÉâK pòłå îłêàçå łääçãłëçå êÉÖÖÉä ÜÝí¼êłë îçå~íåłäK?

fffK s−Ö~å ÅëáäáåÖÉäîÉ Ü~ä~Çí äÉÑÉäÝ ~ ëòłå Ñá~í~äçë ÑÉåóîÉëÉâ ëò−åÑ~ä~á âĞòĞííI ãáìíłå łíâÉäíÉâ ~ `ëçåâ~JÜ~î~ë î−òîłä~ëòí¼àłåK ^ Ä~âçå wìíçê ^åÇêłë jÝòÉëI ~ò ~ò ~äÉêÇÝëòI âá hçäçòëîłêí àłêí _łäáåíåłä Ýë lâçë głåçë oáÖ¼I ~ò ìê~Ç~äãá âçÅëáëK jáåÇâÉíí═å âÝâ ÑäłåÝê? ìàà~ëI ãÉäóåÉâ

ÖçãÄäóìâ~á ëòÝéÉå âá î~åå~â Üłåóî~ âÝâJîĞêĞë Ýë òĞäÇ Ü−ãòÝëëÉäI ÑĞäĞííÉ éÉÇáÖ â~ê åÝäâćäá ãÉààêÉî~ä¼? ÄłêłåóÄ═êÄ═äK bò ćíĞííJâçéçíí ãłêI ãÉêí Ü~î~ëê~ şà Üçäãá åÉã î~ä¼I ÇÉ äłíëòáâI ÜçÖó ~ò áêÜłà~ ëòÝéÉå âá îçäí Ü−ãÉòîÉ î~ä~ãáâçê íÉãÝêÇÉâ îáêłÖÖ~ä Ýë ÉòÉâ âĞòÉéÝå éáÅá ã~J Öó~ê Å−ãÉêêÉäK hìêí~ ~ò ìàà~ë áëI âìêí~ ~ ãÉààêÉî~ä¼ áëK e~ î~ä~ãÉäóáâ Éä═êÉÜ~àäáâI ~ å~ÇêłÖëò−à~ ÑĞäĞííá êÝëÉå Åëìé~ëò Üłí~Ä═êÉ â~åÇáâłä âáI å~éÄ~êå−íçíí Ä═êI ãÉêí ~ â~äçí~ëòÉÖá ÉãÄÉê êĞîáÇ áåJ ÖÉí îáëÉä Ýë ~ Üłí~ åÉã ÑłòáâI ãáåí ãłëÑÝäÉ ÉãÄÉêåÉâK ^ íÉêãÉíćâ ÉÖóÑçêã~K _łê åÉã âĞîÝê ÉÖóáâ ëÉãI ~ ÑÉäë═íÉëíćâ ãáåí ~ ä~ÄÇ~I çäó~å ĞÄäĞë Ýë ëòÝäÉë îłää~áââ~ä âÉííÉå ~äáÖ ÑÝêåÉâ ~ ëòłå ëò▌âĞë Ä~âàłåK ^ò şí ÉÖóáâ ÖĞêÄćäÉíÝåÝä îáëëò~ÑçêÇìä jÝòÉë _~åÇáW ^ò çíí ~ _ÝäÉë? ãçåÇà~ _łäáåíJ å~âK ^ ãÝäóëÝÖÄÉå ëçâ òëáåÇÉäóÉë ÜłòK eçëëòş ãìåâłëÄ~ê~ââçâ ëçê~âçòå~â ÑÉâÉíÝåI ãáåí î~J ä~ãá Öółëòçë âçéçêë¼âI íáëòíîáëÉä¼ä~âłëçâI â~åíáå Ýë íçîłÄÄ ~ pò~ãçë Ýë ~ ÄÉäÝàÉ Ğãä═ é~í~â íçêâłåłä ~ Ö═òÑ▌êÝëò Ü~åÖłêà~I ãÉäóÉí íÉãÝêÇÉâ êĞåâÖ~êã~ÇłâI âçÅâ~ëòÉê▌ ÇÉëòâ~ê~âłëçâ Ýë Ñ▌êÝëòéçêÇçãÄçâ îÉëòåÉâ âĞêćäK jÉÖåó−äáâ ~ íłàK _łê ãÉëëòá åÉã äłíÜ~íåáK ^ íşäë¼ ÜÉÖóÉâI ~ dó~äì _çìäáåá Ýë ~ cìåÅáåóÉäá çäÇ~äí ëòćêâÝëâÝâ éłêłÄ~ î~åå~â Äìêâçäî~I ãÉäóÉí Üçëëòş ëíêłÑÄ~å ÄÉëòÉååóÉò ~ ÖÝéÜłòļä ÑĞäëòłää¼ ÑćëíK ^ ÖółêëòáêÝå~ ÄşÖK aÝä î~åK ‡íÜ~ä~Çå~â ~ Ñ▌êÝëòíÉäÉéÉåI Üçëëòş Üłò~â ãÉääÉííI ãÉäóÉâ Éä═íí ëłêêł î~å í~éçëî~ ~ ܼK jáåÇÉò ~ò łää~ãá ÉêÇ═ëÝÖÜÉò í~êíçòáâI ~ Öó~äìá ìê~Ç~äçãÜçòI ã~Öó~êłòò~ jÝòÉëK bÖóJÉÖó å~éëòłãçë ÄłãÝëòâçÇî~ åÝò ìíłåìâI ÉÖóJÉÖó ëćîÉÖÉä áëI ÇÉ ═â Åë~â Ü~ä~Çå~â íçî~ Ýë ÉäÜ~ÖóJ î~ ~ò Ýé−íÉíí ìí~íI ÑĞäâ~åó~êçÇå~â ~ò çäÇ~äÄ~I ~ pò~ãçë Ä~ä é~êíàłåK e¼Äçê−íçíí~ êÝíÉâ âĞîÉíâÉòåÉâ ãçëíI ãÉäóÉâ ÑÉåó═êìÇ~ââ~ä î~åå~â Éäîłä~ëòíî~ ÉÖóãłëí¼äK kÝÜłåó Ñ~Åëçéçêí áííJçííI åÝÜçä ëòáâä~ áëI ãÉäó ëòĞÖäÉíÉë éçÑłàłí Éä═êÉÇìÖà~ ~ò ÉåóÜÉ Ü~àäłëş ܼäÉéÉä ~ä¼äK bÖó î−òãçëłë ëòÝäÝå ĞêÉÖ Ñ▌òÑ~ Ç═äáåÖÝòáâ ~ò şí ÑĞäÝK bò áíí ~ ãá Ü~íłêìåâ ëò¼ä ~ò ~äÉêJ ÇÝëò I Éò ~ò łêçâK ^ äçî~â ãÉÖÖóçêëìäå~âK ËêòáâI ÜçÖó âĞòÉä ~ò áëíłää¼K páÉíîÉ éçêçëòâłäJ å~â ÑĞä ÉÖó âáë â~éí~í¼åK iÝÅâÉê−íÝë ãĞÖĞíí ë▌ê▌ ÑÉåó═ćäíÉíÝëK hĞòĞííÉ ÉÖóJâÝí Ü~î~ëá â═êáë áëI ãÉäóåÉâ ~ äçãÄà~ äÉJ Üìääçíí êÝÖ Ýë Åë~â Ä~êå~îĞêĞë ÄçÖó¼á Äçàíçòòłâ ~ò łÖ~â îÝÖÝíK ^ ëòłå ÑĞäâ~åó~êçÇáâ ~ â~éìå Ýë ãÉÖłää ~ò ÉêÇ═ÖçåÇåçâá ÝéćäÉí Éä═ííK ^ íçêåłÅ äÝéÅë═áå kóáêÉëëó hłäãłå ìê~ã ÑçÖ~Çí~ _łäáåíçíK fëíÉå Üçòí~I fëíÉå Üçòí~> áëJ ãÝíÉäíÉ ĞêĞããÉä Ýë Ü~í~äã~ë Ü~Äéáéłàłí âáîÝîÉ Ä~àìëò~ ~ä¼äI ~ àçÄÄàłî~ä å~ÖóÄ~å é~êçäłòçííK kÉã áë ÜáííÉãI ÜçÖó âáãÉêÝëòâÉÇáâ áÇÉ ~ Öê¼Ñ −Öó íÝäî−ò áÇÉàÝå> qÉëëÝâ ÄÉàĞååáI ÉÖó âáë é~éê~ãçêÖ¼ ༠äÉëò ~ Üçëëòş ëòłåâłòłë ìíłåK bÖó âáë Ñ~äåáî~ä¼ áëI ãÉêíÜçÖó Åë~â âÝí ¼êłê~ îłêJ í~ãI ~ââçêê~ êÉåÇÉäíÉã ~ò ÉÄÝÇÉíK æbÄÝÇêÉ åÉã íìÇçâ ã~ê~ÇåáI ãÉêí ëĞíÝíÉÇÝë Éä═íí ~ dó~äì _çíáå ~â~êçâ äÉååáI ÜçÖó ãÝÖ í~åółí ćíÜÉëëćåâK bäâÝéÉÇí ~ò ĞêÉÖ kóáêÉëëóW ækÉã ã~ê~Ç\ kÉã ã~ê~Ç\ ełí åÉã íáëòíÉäá ãÉÖ şêá Üłò~ã~í\ mÉÇáÖ îÉåÇÝÖÉí áë Ü−îí~ãK fíí äÉëò âÝí ༠Ä~êłíçãW páã¼ d~ëòíçåI ~ ÖóìêâìÅ~á àÉÖóò═ Ýë ~ò łää~ãá ÉêÇ═ãÝêåĞâK fÖÉå ÑáJ åçã ÉãÄÉêÉâI âćäĞåĞëÉå páã¼K k~Öóçå ༠Åë~äłÇļä î~ä¼ áëW ~ _ćÇJpòÉåíJh~íçäå~á páã¼âļäK ^ å~ÖóÄłíóà~ â~ã~êłëI ~ å~Öó~åóà~ éÉÇáÖ ÉÖó _áêâÉåëíÉáå Äłê¼åÝI áÖ~òłå ~ Öê¼Ñå~â î~ä¼ íłêJ ë~ëłÖI áÖ~òłåK bëíÉ í~êçââçòÜ~íåłåâ áë ~òíłåI Ü~ ãłê ãáåÇÉåłêçå ÑĞä ~â~ê ãÉååáI Üłí êÉÖÖÉä ãÉÖéê¼ÄłäÜ~íà~K iÉćäíÉâ ~ ÄÉäÝé═ëòçÄłÄ~åI ãÉäó ÉÄÝÇä═ćä áë ëòçäÖłäíK háëëÝ ÇçÜçë äÉîÉÖ═ îçäí áíí Ýë éáé~J ëò~ÖK ^ Ñ~ä~â ÅëáêáÅëłêÝå âáÑĞëíîÉ Ýë ê~àí~ î~êêçíí~ëçâ Ýë êłãłòçíí ÑÝåóâÝéÉÅëâÝâ ëò~å~ëòÝíK bÖóÉíäÉå å~Öó−íçíí áëI kóáêÉëëó ìê~ã âÝéÉI ãÉäóÉå şÖó Éä îçäí Åëáåçë−íî~I ÜçÖó Åëìéłå ~ ëò~J âłää~ ãá~íí ĞëãÉêÜÉííÉ ãÉÖ ~ò ÉãÄÉêK hĞòÝéÉå åÝÖóëòĞÖäÉí▌ íĞäÖóÑ~ ~ëòí~äI ~Äļä ~ Ñ~àíłÄ¼äI ãÉäóÉí ^äíÇÉìíëÅÜ?Jå~â í~êíçíí~â ~ UMJ~ë ÝîÉâÄÉåK hĞêćäĞííÉ ìÖó~åçäó~å ëòÝâÉâK aÉ ~ò ÉÖóáâ

ë~êçâÄ~å éäćëëÖ~êåáíşê~ Ýë éáÅá ~ëòí~äçÅëâ~I ãÉäó ÄçäçåÇìä ëòÝíîÉíÉííÉ ÉëòíÉêÖłäí äłÄ~áíK háë äłÇáâ¼ łääí ÉòÉå Åëìé~ ~éê¼ ÅëáÖłî~ä Äçê−íî~I ~ãÉäóê═ä kóáêÉëëó åóáäîłå ~òí ÜáííÉI ÜçÖó ã▌J íłêÖóK fÇÉ íÉäÉéÉÇíÉâ äÉK hÝí Ñá~í~ä êçãłå ëòçäÖłä¼ íáéÉÖÉíí ÄÉK k~Öóçå íáëòíłå ĞäíĞòîÉI áåÖîłääÄ~åI â~íêáåÅłÄ~åI ~ äłÄ~áâ âĞêćäÅë~î~êî~ ÑÉÜÝê ÅçåÇê~Jâ~éÅłî~äI ãÉäó éáÅá ÄçÅëâçêÄ~å îÝÖò═ÇĞííK háë íłäÅłí Üçòçíí ~ò ÉÖóáâ ~éê¼ éçÜ~ê~ââ~ä Ýë éłäáåâłëćîÉÖÖÉäI ~ ãłëáâ ÉÖó íłä~Åëâłí î~ä~J ãá ÄçêâçêÅëçäó~JëćíÉãÝååóÉäK ^ ÅëáÖ~ÇçÄçò ãÉääÝ íÉííÝâ âÝíÑÉä═äK oÉłãçëçäóçÖí~â _łäáåíê~ Ýë ÉÖóáâ ~òí ãçåÇí~W mçÑíóáÅI ãłêáłëò~> Ýë ãáâçê âáíáéÉÖíÉâ çåå~åI îáëëò~â~Åëáåíçíí~â ~ò ~àí¼Ä¼äK ^ÄłÇó ĞåâÝåíÉäÉå ìíłåìâ åÝòÉííK ærÖóÉI ÄÉ Åëáåçë âáëäłåóçâ\ k~ äłëë~ ~ Öê¼ÑI Ü~ áíí ã~ê~ÇI Üłí ~ò ÉëíÉ î~ä~ãÉäóáâÉí ÄÉâćäJ Ç═ã> jÉäóáâÉí ~â~êà~\ s~Öó íłå ãáåÇ ~ âÉíí═îÉä áë îÝÖÉò ~ò áÑàşê\> â~Å~Öçíí ~ò ĞêÉÖI ~òíłå Ü~ãáëâłë~å ÜçòòłíÉííÉW æj~Ö~ã áë ÄÉäÝàÉâ â¼ëíçäçâ åÝÜ~> Ýë âÝêâÉÇîÉ ãÉÖëçÇçêí~ Ü~ÄÑÉÜÝê Ä~àìëòłíK ækÉã ã~ê~Ççâ> îłä~ëòçäí Ñ~Öóçë~å ^ÄłÇóK −Öó áë êÉåÇÉäâÉòíÉã ãłê Ýë Åë~â ~òí îłêçã ãÉÖI ã−Ö ÑĞäé~âçäàłâ ~ äçî~â~íK æ hłê> hłê> hłê> áëãÝíÉäíÉ Üłêçãëòçê kóáêÉëëó Ýë ãáåÇÉå ëò¼ âĞòĞíí ÉÖóÉí éĞÑÝâÉäí ~ éáéłÄ¼äX äłíëòçííI å~Öóçå ãÉÖ î~å ëÝêíîÉI ÜçÖó âÉäÉíá îÉåÇÝÖäłíłëłí áäóÉå âÉîÝëëÝ ãÝäí~íàłâK młê éÉêÅêÉ ãÉÖ~â~Çí ~ íłêë~äÖłëK bääÉåëÝÖÉëÉå ćäíÉâ ÉÖóãłëë~ä ëòÉãÄÉåK ^òíłå _łäáåí ëò¼ä~äí ãÉÖ Üáî~í~äçë Ü~åÖçåW æhÝêÉãI ~Çà~ Éä═ ÉêÇ═ÖçåÇåçâ şê ~ Ü~î~ëìåâ íÝêâÝéÝíK j~Ö~ãã~ä ~â~êçã îáååáI ÜçÖó ~ â~íçå~á íÝêâÝééÉä ĞëëòÉÜ~ëçåä−íë~ãK æsçäí î~ä~ãá ã~éé~I ÇÉ åÉã íìÇçãI Üçîł íÉííÉãK kÉâÉã åÉã âÉääI ãÉêí ~ ÑÉàÉãÄÉå î~å ãáåÇÉå ÑÉäÉäí ÇĞäóÑĞë åóìÖ~äãłÄ~å kóáêÉëëó Ýë ãçòÇìä~íä~å íçîłÄÄ éáéłòçííK lÇ~âáåå å~Öó âìíó~ìÖ~íłëK ^òíłå ĞåÝêòÉíÉë ÇçÄÄ~åłëş äÝéíÉâ ~ íçêåłÅçåK ^ò ~àí¼ âáåó−äíI ~âłêÜ~ âáëò~â−í~åłâI Ýë ëòłä~ë ÑÝêÑá äÝéÉíí ÄÉ ~ ëòçÄłÄ~K q~ÖÄ~ëò~â~Çí ÉãÄÉêI êĞîáÇ ÄÉâÉÅëÄÉåK `çãÄà~áå äçî~Öä¼å~ÇêłÖI ëòćêâÉI êçîłíâçë éçëòí¼Ä¼äI ãáäóÉí ~ ÜìëòłêíáëòíÉâ îáëÉäíÉâI Üłêçã ÖóĞåÖóÜłòÖçãÄÄ~ä ~ ÅçãÄàłåI şÖóåÉîÉòÉíí ~åÖçäçë ÄêáÅëÉëòI ~ÜçÖó ~òí ~ îáÇÝâá ëò~ļâ âÝéòÉäíÝâK ^ äłÄëòłê~áå ä~ââÅëáòã~I ~ âÉòÝÄÉå ~Ö~êłëòçëíçêK s~Çłëòâ~ä~éàłíI ãÉäóÄ═ä Üłíìä Ü~í~äã~ë Çáëòå¼ëĞêíÉ ëìÖłêòçíí ëòÝààÉäI äÉ åÉã îÉííÉI ãáâçê ÄÉàĞííI ÇÉ ãÉëëòáê═ä åóşàíçíí~ Éä═êÉ ~ ã~êâłíK æpáã¼ d~ëòíçå î~Öóçâ ãçåÇí~ çäó~å ĞåÝêòÉííÉäI ãáåíÜ~ ÉêêÉ ~ åÝîêÉ âÝíêÝí ÖĞêåóÉÇåÉ ãáåÇÉåâáK ^ÄłÇó ÉääÉåëòÉåîÉëåÉâ í~äłäí~ ãłê Éäë═ éáää~å~íÄ~åK ˙Öó íÉíí ÜłíI ãáåíÜ~ åÉã äłíåł ãÉÖ ~ ÑÉäÝàÉ åóşàíçíí íÉåóÉêÉí Ýë Åë~â ÜáÇÉÖÉå îłä~ëòçäí~W æqÉëëÝâ ÜÉäóÉí ÑçÖä~äåáI âĞêàÉÖóò═ şêK ^ò ĞêÉÖ kóáêÉëëó ~ ëò¼í å~Öóçå òçâçå îÉííÉK qìÇí~ ìÖó~åI ÜçÖó Éò ~ Üłò ~ò ìê~Ç~äçã ÜłJ ò~I ÜçÖó ~òÝ áíí ãáåÇÉåI ÜçÖó ═ áíí ãáåí ~äâ~äã~òçíí ä~âáâ Ýë ãÝÖ ~ Äşíçêå~â áë Åë~â ÉÖó êÝëòÉ ~ò ĞîÝI ãÝÖáë ~ ã~ÖłÝå~â í~êíçíí~ ═ ãłê ~ååóá Ýî ¼í~I ÜçÖó Éò ~ ãçåÇ~í ~ ëò−îÝÄÉ ëòşêí ÄÉäÉK eçÖó ãÉê Éò ~ ãłÖåłëâĞäóĞâ Üłòáìê~ëâçÇåá ═åłä~\> ÖçåÇçäí~ ã~ÖłÄ~åK ^ååłä å~ÖóçÄÄ ëò−îÝäóÉëëÝÖÖÉä âĞëòĞåíĞííÉ ~ Ä~êłíàłíK eçÖó î~ÖóI ĞÅëÝãI ãáåí î~ÖóI å~ ÉÖó âáë éłäáåâłíI âÉÇîÉëI ÜçÖó ÉäàĞííÝäKKK Ýë áäóÉåÉâÉí áëãÝíÉäíI ãáâĞòÄÉå äÉëÉÖ−íÉííÉ ~ ÄÉâÉëíI ~ò çëíçêíI â~ä~J éçí ~ò ~ëòí~äê~ íÉííÉ Ýë å~Öó ä~éçÖ~íłëë~ä ~ Ü~êã~Çáâ âáë â~êçëëòÝâÄÉ íÉêÉäíÉ ~ àÉÖóò═íK Ëë ãáåÇàłêí Éäé~å~ëòçäí~W æ^ Öê¼Ñ åÉã ~â~ê ÉÄÝÇêÉ ã~ê~ÇåáI Ü~åÉã êĞÖíĞå áåÇìä ÑĞä ~ ÜÉÖóêÉK

páã¼ d~ëòíçå âÝêÇ═äÉÖ ÑçêÇìäí ^ÄłÇó ÑÉäÝK bò ãçëí à¼ä äłíÜ~íí~ ~ò ~êÅłíK hÉãÝåóI Éäëòłåí ~êÅK oĞîáÇêÉ åó−êçíí Ü~àI ~ä~Åëçåó Üçãäçâ ÑĞäĞííI ãÉäóÉí âÝí î~ëâçë ëòÉãĞäÇĞâ ãÝÖ ~äìäê¼ä áë ãÉÖâìêí−íçííK ^ä~ííìâ âÝí éáÅá Åáé═ÖçãÄ ÑÝåóäÝë▌ ê~î~ëò ëòÉãI ÑÉâÉíÉ Çşë Ä~àìëò Ýë âÉëâÉåó Ä~êâ¼ ~ò çêÅłá ëòÝäÝåK bê═íÉäàÉë Ýë ëìåóá ÄÉåóçãłëí íÉííK fäóÉåÉâ äÉÜÉííÉâ ÖçåÇçäí~ _łäáåí ~òçâ ~ êÝÖá Ü~àÇşâ~éáíłåóçâI âáâê═ä k~Öó pò~ļ fëíîłå −ê ~ò ═ âê¼åáâłàłÄ~åI âáâ òëçäÇÝêí ~âłêJ âáí ëòçäÖłäí~â Ýë ~Üçä àłêí~âI ëçëÉã åÝòíÝâI âáåÉâ ~ åÝéÝí ë~åó~êÖ~íàłâK æełí åÉã ÄçäçåÇëłÖ ÉòI áäóÉå íÝäî−ò áÇÉàÝå ÑĞäãÉååá\ Ñçäóí~íí~ ~ îÝå kóáêÉëëó ÄçëëòşJ ë~åK páã¼ ~òçåÄ~å åÉã ~òí îłä~ëòçäí~I ~ãáí ~ò ĞêÉÖ îłêíW æjáÝêí äÉååÉ\ jçëí ëòÝé áÇ═ î~å çÇ~ÑÉååI Äłê ÜáÇÉÖ äÉëò ~ò ÝààÉäK q~î~äóI ÉãäÝâëòÉä\ jáJ âçê ~ â~ã~êłë å~ÖóÄłíółãI páã¼ jáâä¼ëë~ä ~ eìãéäÉì ~ä~íí î~ÇłëòíìåâI ~ mêáëòäçéçå Üłäíìåâ ãÉÖI ~ââçê áë áäóÉå ÑÉÄêìłêá áÇ═ îçäíK jçëí _łäáåíÜçò ÑçêÇìäíW aÉ Éä î~åJÉ äłíî~ ~ Öê¼Ñ ãáåJ ÇÉååÉäI Üłä¼òëłâI ÄìåÇ~í~â~ê¼I î−òÜ~íä~å éçåóî~I íÉ~Ñ═ò═\ KKK e~ ÄłêãáÄÉå Üáłåó îçäå~I Ýå ëò−îÉëÉå âĞäÅëĞåò═âI ãÉêí Ýå à¼ä ÑĞä î~Öóçâ ëòÉêÉäîÉI ë═í ëò−îÉëÉå ÑĞä áë â−ëÝêÉã ~ò şíàłå Ýë Ýå ãáåÇÉåí ÉäêÉåÇÉòÉâ ã~Ö~ãK æhĞëòĞåĞãI ãáåÇÉå ëòćâëÝÖÉë îÉäÉã î~åK jçëí âĞíáâ ÑĞä ~ äçî~âê~K æËë ãáâçê íÉíëòáâ îáëëò~àĞååá\ Ëå ~ââçêê~ âÉÇîÉëâÉÇåÝâ ÉÖó ═òòÉäI ~òí äÉ áë îáÜÉíåÝKKK æ┼òÉí\> cÉÄêìłêÄ~å\ æfíí ~ Ü~î~ëçåI âÝêÉãI åáåÅëÉå î~ÇłëòíĞêîÝåó> páã¼ ĞåíÉäíÉå â~Å~ÖçííK gçÄÄI Ü~ Ýå äĞJ îÉíÉã ãÉÖI ãáåíÜ~ î~ä~ãá ÄćÇĞë çêîî~Çłëò ãÉÖäĞîá> s~å ÉÖóéłê é~àíłëçãI ~òçâ Äáòíçëê~ ÄÉJ ÜçòòłâI Ü~ Ýå ãÉÖêÉåÇÉäÉã åÉâáâK _łäáåí ÑĞäÜłÄçêçÇî~ ~â~êí ÑÉäÉäåáI ÇÉ É éÉêÅÄÉå âáåó−äí ~ò ~àí¼ Ýë wìíçê ^åÇêłë jÝòÉë ÄÉJ àĞííK h~íçåłë łääłëÄ~å ĞëëòÉÅë~éî~ ~ ÄçâłáíI àÉäÉåíÉííÉI ÜçÖó âÝëòÉå î~åå~â ~ò áåÇìäłëê~K ^ÄłÇó ÑĞäâÉäíI âáãÉåíK ^ íçêåłÅçå âÉòÉí åóşàíçíí ~ îÝå kóáêÉëëóåÉâ Ýë ãçëí páã¼ d~ëòJ íçåå~â áëK oÉåÇÉäâÉòÉííI ÜçÖó lâçë głåçë oáÖ¼ ~ pòâêáåÇêÉ àĞààĞå ~ oÉíóáÅÉä îĞäÖóÝÄÉI ãçëí~åí¼ä Ü~êã~Çå~éI ãÉêí ═ åÉã áÇÉ àĞå îáëëò~I Ü~åÉã jÉêÉÖÖó¼å łí ìí~òáâ eìåó~Çê~K ^ò ĞêÉÖ ÉêÇ═ÖçåÇåçâ Åë~â êłòí~ ~ ÑÉàÝí Ýë ãçêãçÖçíí î~ä~ãáí ÑÉÜÝê ëò~âłääłÄ~I ÇÉ åÉã í~êí¼òí~íí~ íĞÄÄÝ ~ Ñá~í~ä ìê~íI âá ~ååóáê~ äÉÑáíóãłäà~ ~ò ═ îÉåÇÝÖëòÉêÉíÉíÝíK ^ íłÖ~ë ìÇî~êçå å~Öó ëçâ~Ç~äçãK hĞòÝéÉå î~Öó åóçäÅ íĞêéÉ ä¼K ełêçã â~åíłêçë Ýë åóÉêÉÖ áë ~ ÜłíìâçåI âÉíí═ ã~Öó~ê Ñ~åóÉêÉÖ ÄłêłåóÄ═ê ÄìåÇłî~äI ÉÖóáâÉå éÉÇáÖ â~íçå~á éêáÅÅëK bò ~ àÉÖóò═ şê äçî~K ^ äÉÖàçÄÄ é~êáé~ Éò âĞòĞííćâI ëòÝé î~ëÇÉêÉëI âĞîÝê Ýë çäó~å à¼ä łéçäíI ãáåíÜ~ ~íä~ëòêìÜłí îáëÉäåÉI ã−Ö ~ íĞÄÄá ÉäÝÖ ĞëòíĞîÝê Ýë Åë~â ~ê~ëòçë íÝäá ëò═êćâí═ä åÉã äłíëòáâ ~ ëçJ îłåó Åë−é═àćâI ÄçêÇłàìâK bòÉâ ~ é~ââçí îáëòáâI ~ãá âÝíÑÉä═ä î~å ÑÉäâĞíîÉ òëłâçâÄ~å Ýë Åë~â âĞí═ÑÝâ ~ ÑÉàćâĞåI ãÉäóåÉâ ëòłê~ îáëëò~ÄçÖçò¼Çáâ ~ ÜÉîÉÇÉêÜÉòK bÖóáâÉí ëÉã ÑçÖí~ ëÉåâáI ãÉêí ~ Ü~î~ëá ä¼I Ü~ ÉÖóćíí î~å ~ íłêë~áî~äI ãÉÖ åÉã ãçòÇìä ÉÖó í~éçÇí~í ëÉI Ü~åÉã äÉÜçêÖ~ëòJ íçíí ÑÉààÉä łääI ~âłêÜ~ ãÝäóÉå ÖçåÇçäâçòå~ î~ä~ãá å~Öó ÄĞäÅëÉëëÝÖÉåK ^ò ìÇî~ê âĞòÉéÝå wìíçê ^åÇêłë jÝòÉëK jçëí ÄłêłåóÄ═ê ëćîÉÖ î~å ~ ÑÉàÝåI åÉã ~ò ~ò ćíĞííJâçéçíí â~ä~éI ãÉääóÉä áÇłáÖ ìí~òçíí Ýë ãÉäóÉí Åë~â é~êłÇÝå~â Ü~ëòåłäíK ^ Üłíłå ÜìëòłêçJ ë~å tÉêåÇäáJâ~ê~ÄáåÉêI ãłëáâ ÑÉä═ä éÉÇáÖ å~Öó Ü~ëş í~êáëòåó~I ãÉäóêÉ ÉÖó éäÝÜä~é î~å î~êêî~ ~ò ^ÄłÇóJÅ−ãÉêêÉäK bò ~ò ═ Üáî~í~äçë Ü~í~äãłå~â ~ àÉäÉK jÉêí ═ ÑĞäÉëâćÇí ÉãÄÉêI ã~àÇåÉã Ü~í¼ëłÖá ëòÉãÝäóK k~Öóçå íÉâáåíÝäóÉë −Öó jÝòÉë _~åÇáK o═í Åëłëòłêëò~âłääłî~äI é~ê~åÅëçä¼ ëòÉãÝîÉä ~âłê ÉÖó ¼ÄÉëíÉêK hĞêćäĞííÉ ~ ÖçêåóáâçâK bòÉâÄ═ä ĞíĞí êÉåÇÉäíÉâ ÄÉK líí îçäí młîÉå q¼ÇçêI ÉÖó ܼêáÜçêÖ~ë ~äJ ÄłâáI ~ò áåíêÉ~é~á é~Öçåó ÉêÇ══êÉI çíí hêáëłå dóçêÖóÉ ~ q¼ëòÉêłíļäI å~Öó Ä~àëòşI ÑÉâÉíÉ ÉãJ ÄÉêI âáåÉâ ~ââçê~ âÉòÉá îçäí~âI ãáåí ÉÖóJÉÖó ä~éłíI çíí ~ íÉêãÉíÉë gì~åóÉ sçãìäìàI ~ eìãéäÉì ~ä¼äI ═ ~ äÉÖÉä═âÉä═ÄÄ âĞòĞííćâX ëçâ êÝòëòÉÖÖÉä âáîÉêí íćëò═ÄÉå àłêI ãÉäóåÉâ ÄÉäćä ãáåÇÉåÑÝäÉ òëÉÄÉX şàÇçå~íşà ÅçåÇêłÄ~å Ýë ~ââçê~ ÄłêłåóÄ═ê ë~éâłî~äI ÜçÖó âÝí ÉãÄÉêåÉâ áë ÉäÝÖ äÉíí îçäJ

å~I ãÉêí ÜçÖó ═ ÖóìêâìÅ~á Ö~òÇ~I ~ ë~àłí ÜłòłÄ~å ä~âáâ Ýë Åë~â íáëòíÉëëÝÖ ãáłå ëòçäÖłäà~ ~ò ìê~Ç~äã~íK líí îçäí wëìâìż ~ s~äÉ~ hçêÄìäìà íÉíÉàÝê═äI âáåÉâ î~ä¼Çá åÉîÉ iìåÖ s~ëòáI ÇÉ ãáJ îÉä ëÉêÇćä═âçêłÄ~å ~ò ~ǼîÝÖêÉÜ~àí¼åłä îçäí ÇçÄçëI Üłí ~ò ÉñÉÅìíáç? ëò¼Ä¼ä Éò ~ ÖşåóåÝî ê~J Ö~Çí ê~àí~K bò âáë íÉëí▌I áåâłÄÄ ĞêÉÖÉÇ═ ÉãÄÉêI ëò═âÉ Ýë âĞîÝêÉëI êÉííÉåí═Éå éáêçëI Öóìää~Çí ëòÉãÉââÉäX Ü−êÜÉÇí î~Ççêò¼ îçäí Ñá~í~äâçêłÄ~åI ÇÉ ãá¼í~ ÄÉłääí ëòçäÖłä~íÄ~I ~ò ═ é~ÖçåółÄ~ ëÉåâá ëÉã ãÉê éìëâłî~ä àłêåáI î~Öó Üìêâçí łää−í~åáK sÝÖćä çíí łää ~ Ñá~í~ä píÉÑłåI ~ s~äÉ pòłâ~I ~ ëòłê~òîĞäÖóá ÉêÇ══êI ëòáêáãłå äÉÖÝåóâÉI ÝäÉëI ÜçêÖ~ë çêê~äI ~âá ~ò ~éàłí¼ä ĞêĞâĞäíÉ ~ Üáî~í~äíK ┼ áë iìåÖI ãáåí ãáåÇÉå ãłë oÉíóáÅÉäÄ═ä î~ä¼ ÉãÄÉêI ãÉêí Éò ~ âĞòëÝÖ áëI ãáåí ëçâ ãłë ~ Ü~J î~ëçåI ÉÖóJâÝí òëÉääÝêí═ä ëòłêã~òáâI âáâ Ñ~äìîł ëò~éçêçÇí~â ãłëÑÝä ëòłò~Ç ~ä~ííK jáåÇÉåáâåÝä Üçëëòş åóÉä▌ ÑÉàëòÉ ~ âĞåóĞâÝêÉ ~â~ëòíî~I ãáåÇÉåáâ îáëÉäá ~òí ~ ëłêÖ~êÝò íłÄäłÅëâłí ~ í~êáëòJ åó~ëò−àłåI ~ â~êàłå î~Öó ~ íćëò═àÝåI ãÉäó àçÖçí ~Ç åÉâáI ÜçÖó êÉåÇÉäâÉòòÝâ ~ ã~Ö~ âÉêćäÉíÝJ ÄÉåK ^ î~Ç═êĞâ Ýë ~ äçî~â âĞêÝå â−îćä ëòłãçë ÑÉÜÝêåÝé ÄłãÝëòâçÇáâI ãÉêí ~ Ü~î~ëçåI éäłåÉ íÝJ äÉåI å~Öó áòÖ~äã~í îłäí âá ãáåÇÉå ëòçâ~íä~å ÉëÉãÝåóK ^òí äłíåá âÉääI ãÉÖ âÉää í~é~ëòí~äåá> eçëëò~ë~å ãÉÖ äÉÜÉí âÝë═ÄÄ íłêÖó~äåáI Üçëëòş ëĞíÝí ÉëíÝâÉåK ^ âÝí âáë Åëáåçë éÉëòíê~ áë âáJ äçé¼ÇòâçÇçíí ~ íçêåłÅ ë~êâ~ ãĞÖÝI Ü~ÇÇ äłëëłâ ═â áëI ÜçÖó~å áåÇìä Éä ~ò áÑàş jłêáłëò~? ~ Ü~J î~ëê~K h~ÅÝê~å â~åÇáâłäí~â âá ~ ÄÉäë═ âÉê−íÝë ãÉää═äK ^ÄłÇó ãłê åóÉêÉÖÄÉå ćäí Ýë ~ âÉåÖóÉäëò−àłí áÖ~òÖ~íí~ jÝòÉëI ãáâçê páã¼ d~ëòíçå ãçëí ÜçòòłäÝéÉííI ãáìíłå éłê ëò¼í éìëãçÖçíí Éä═ÄÄ ~ò ĞêÉÖ kóáêÉëëóîÉäK æjÉÖÉåÖÉÇáI ìÖóÉ âÝéîáëÉä═ şêI ÜçÖó ÉÖó Ç~ê~Äçå Éäâ−ëÝêàÉã\ ãçåÇçíí~K æ^òí ÜáííÉãI ÜçÖó Ğå áíí ÉÄÝÇÉä kóáêÉëëóåÝä ÑÉäÉäí ~ Ñá~í~äÉãÄÉêI ~âá ÉÖółäí~äłå åÉã îłJ Öóçíí ~ íłêë~ëłÖłê~K æ sáëëò~àĞîĞâ ~ââçêê~K ^ÇÇáÖ ~òçåÄ~å ëòÉêÉíåÝâ î~ä~ãáí âÝêÇÉòåáKKK î~ä~ãáíKKK åÉã ~ ãłÖåłëí¼äI Ü~åÉã ~ éçäáíáâìëí¼ä> Ýë ãáîÉä _łäáåí âÝëÉíí ~ îłä~ëëò~äI ÑĞäâ~éçíí ~ î~ëÇÉêÉëêÉ Ýë ãÉääÝàÉ êşÖí~íçííK ^ â~ê~îłå ãÉÖáåÇìäíK bäĞä äçî~Öçäí jÝòÉë ~äÉêÇÝëòK ^ ã~Öçë Ñ~åóÉêÉÖ ÑĞäĞíí ĞÄäĞë ÑÉäë═íÉëíÉI ãáåí î~ä~ãá ¼êáłëá ÑĞäÇíÉâÉI şÖó ÖĞãÄĞäóĞÇĞíí ~ âÉëâÉåó Ñ~êş äçî~Åëâ~ ÑĞäÝK hìêí~ âÉåÖóÉäÄÉå äçî~ÖçäíX çäÇ~äJ îłëí ~òí ÜáååÝÇI ÜçÖó íÝêÇÉéÉä ~ äçîłåI ÇÉ ćÖóÉëÉå ÑçêÖ~íí~I å~Öó ÜçòòłÝêíÝëëÉäK ełíìä ~ Öó~äçÖä¼ Öçêåóáâçâ ãÉääÉíí äáÄ~ëçêÄ~å ~ é~ââäçî~âX âĞòîÉíäÉåćä ÉÖóãłë ãĞÖĞííI ãáåíÜ~ ãáåÇÉå ä¼å~â ~ ÑÉàÉ ~ò Éä═ò═åÉâ ~ Ñ~êâłÜçò îçäå~ âĞíîÉK jÝòÉë _~åÇá Ýë ~ éçÖÖółëò âĞòĞííI ãÉäó áää═ íłîçäëłÖê~ îáëëò~ã~ê~ÇíI ^ÄłÇó Ýë ~ àÉÖóò═ şê äÝéíÉííÉâK jáÇ═å î~Öó ëòłò äÝéÝëí Ü~ä~Çí~âI páã¼ ÉäâÉòÇíÉK ^ äÉÖìí¼ÄÄá îłä~ëòíłëçâê¼ä ÄÉëòÝäíK ^êê¼äI ÜçÖó ~ âçêãłåóéłêí âáëÉÄÄëÝÖÄÉå ã~ê~ÇíK há ÖçåÇçäÜ~íí~ Éòí\ há âÝéòÉäíÉ îçäå~\ ełí ãçëí ãá äÉëò\ já äÉëò ~ DSTJÉë ~äâçíãłååó~ä\ jáí Åëáåłä ãçëí ~ âáêłäó\ há äÉëò ãáåáëòJ íÉêÉäåĞâ\ Ëë ÜçÖó ÑáíçÖí~ëë~I ÜçÖó åÉâá ëòÝäÉëÉÄÄ éçäáíáâ~á íìÇłë~ áë î~åI Üłí Üçëëò~ë~å ã~J Öó~êłòí~ ~ âćäĞåÄĞò═ äÉÜÉí═ëÝÖÉâÉíI Ü~ÇÇ äłëë~ Éò ~ Öê¼ÑJâÝéîáëÉä═I ÜçÖó ═ åÉã ~ÑÑÝäÉ íÉåí~åó~ä¼ àÉÖóò═ÅëâÉI Ü~åÉã ëòÝäÉë äłí¼âĞê▌I àçÄÄ ëçêëê~ ÝêÇÉãÉë ÉãÄÉêK bÖóJÉÖó ëòćåÉíåÝä ãáåÇáÖ âÝêÇ═äÉÖ åÝòÉíí _łäáåíê~I ~ îłä~ëòłí îłêî~K ^ò ëçâł åÉã ÑÉäÉäíX îÝÖćä ~òí ãçåÇí~W æj~ ãÝÖ ãáí ëÉã äÉÜÉí íìÇåáK iÉÖî~ä¼ëò−å▌ÄÄI ÜçÖó ~ò ÉääÉåòÝâá âç~ä−Åá¼Ä¼ä ~ä~âìä ãÉÖ ~ âçêãłåóI ãÉêí ~ò îçäå~ ~ò ÉÖóÉÇćä é~êä~ãÉåíłêáë ãÉÖçäÇłëK æeã> ãçåÇçíí~ páã¼K eã> ^ âç~ä−Åá¼Ä¼ä\ fÖ~òłå äÉÜÉíëÝÖÉë îçäå~\ młê éÉêÅáÖ Ü~ääÖ~íçííI äłíëòçíí ê~àí~I ÜçÖó å~Öóçå âÉääÉãÉíäÉå åÉâá Éò ~ ÖçåÇçä~íK ^òíłå şàJ ê~ ÄÉäÉÑçÖçíí ~ ÄÉëòÝÇÄÉW æbò å~Öó Åë~éłë îçäå~K k~Öó Åë~éłë ~ò çêëòłÖê~ Ýë áëãÝí Ä═ëÝÖÉëÉå ã~Öó~êłòí~I ÜçÖó ÉÖóêÝëòí ~ ÇÉã~Ö¼Öá~ ãÉÖ ~ éłêíëòÉåîÉÇÝäóI ãłëêÝëòê═ä ãÉÖ ~ âáêłäóÜ▌ëÝÖ ãÉÖ ~ jçå~êÅÜá~I ~ êÉåÇ Ýë ~ íĞêîÝåóI ~òíłå çÇ~ äóìâ~Ççíí âáI ÜçÖó íłå ãÝÖ Äçëëòşí łääå~â ~òçâçå ~ íáëòíÉëëÝÖÉë ÉãÄÉêÉâÉåI ~âáâ ~ò ÉÇÇáÖá êÉåÇëòÉêí ëòçäÖłäíłâK hÉääÉííI ÜçÖó ëòçäÖłäàłâK fÖÉåáëI âÉääÉííK bò

å~Öóçå êçëëòI å~Öóçå îÉëòÉÇÉäãÉë> k~Öóçå> dçåÇçäà~JÉ ~ Öê¼ÑI ÜçÖó ~ êÝÖá íĞÄÄëÝÖ Ü−îÉáí ćäÇĞòåá ÑçÖàłâ\ _łäáåí ãÉÖÝêíÉííÉI ÜçÖó ~ âĞêàÉÖóò═ ë~àłí ã~ÖłÝêí ~ÖÖ¼ÇáâK jÉÖåóìÖí~í¼ä~Ö ãçåÇí~W æˆååÉâ åáåÅë ãáí═ä í~êí~åáI àÉÖóò═ şêK eáëòÉå ~ àÉÖóò═í ~ âĞòëÝÖ îłä~ëòíà~ ÝäÉíÜçëëòáÖä~å Ýë Éä åÉã ãçòÇ−íÜ~í¼I Åëìéłå ÑÉÖóÉäãá şíçåK æełí ÜçÖóåÉI ÜçÖóåÉI éÉêëòÉ> ^ò şÖó î~åI ÜçÖóåÉ> ãçåÇí~ âÉääÉíäÉåćä páã¼K jçëí âáëJ ëÝ Ü~ÄçòçííI ~òíłå âĞêćäåÝòîÉ åÉã Ü~ääÜ~íà~JÉ ëÉåâá\ Äáò~äã~ë Ü~åÖÄ~ îłÖçíí łíW æj~Öìåâ âĞòíI âáâ şêáÉãÄÉêÉâ î~ÖóìåâI Öê¼ÑçãI ãáåÉâ íáíâçä¼òò~ã>\ ^ ÇçäçÖ şÖó łääI ÜçÖó ~ Üìåó~Çá âÉêćäÉíÄÉå ~ ãçëí~åá îłä~ëòíłëí Ýå ÇĞåíĞííÉã ÉäK háäÉåÅ ëò~î~ò~íí~ä äÉíí ãÉÖ ~ âçêãłåóéłêíá àÉäĞäíI Ýå Üçòí~ã áååÉå Ü~êãáåÅÜÝí ÉãÄÉêíK jáåÇÉåâáíK ËééÉå ãáåÇÉåâáíK bÖó ëÉ ÜáÄłòçíí ÄÉä═äćâ> jłê ãçëí şÖó Ü−êäáâI ãÉÖéÉíáÅáçåłäàłâ ~ îłä~ëòíłëíK ^òí łää−íàłâI ÜçÖó ~ò ÉãJ ÄÉêÉáãÄ═ä Üşëò ëò~î~ò¼ åÉã ~ò îçäíI ~âá ~ äáëíłå î~åK kÉã ~òI ~âáí áÖ~òçäí~ãI Ü~åÉã ~ íłîçäJ äÉî═âI ~ Ü~äçíí~â ÜÉäóÉíí ãłëçâ ëò~î~òí~âK ^òí łää−íàłâ ~ Ö~òÉãÄÉêÉâ> ełí ~ò áäóÉå âÉääÉãÉíäÉå ãáåÇáÖI Ýë ãłê ÉäâÉòÇíÉâ ëò~ÖäłëòåáI âìí~íåáK jłê àłêí áë áíí î~ä~ãá Ü~ëòçåí~ä~å ëòáã~íçä¼ ëéáJ çåK mÉêëòÉ êĞÖíĞå âáêşÖí~ã áååÉåI ÇÉ ~ò ÉãÄÉê ëçëÉ íìÇÜ~íà~KKK æËë î~ä¼Ä~å ãá íĞêíÝåí\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåíK æ ełí âÝêÉãI ~ Ñ═Ä−ê¼ à¼ Ä~êłíçã åÉâÉãK ^òí ãçåÇí~I ãáåÇÉåâáí Üçòò~â ÄÉ> ełí ìÖóÉ\ ^òíłå ãÝÖ ~ò áëI ÜçÖó êçëëò åÝé ÉòK båÖÉãI íìÇçãI ëçâ~å Öó▌äĞäåÉâI ãÉêí Ýå ëòáÖçêş êÉåÇÉí í~êíçâ Ýë Ýå ã~Öó~ê ═êëòÉã î~Öóçâ áííK bòÉâí═ä ~ ÄćÇĞëĞâí═ä åÉã ÑÝäÉâ ÝåI Ü~ÇÇ âìêìííóçäà~J å~â> `ë~â Ü~ ÑÉäćäê═ä àĞååÉ î~ä~ãáI Ü~ şà Ñ═áëéłå îçäå~ ~ò ÉÇÇáÖá ÉääÉåòÝâÄ═äI Åë~â ~ââçêKKK jłëâÝåí åÉã ãÉêåÝåÉâ ÉääÉåÉã í~åşëâçÇåá> mÉêëòÉ Ü~ãáë~åI ÉÖÝëòÉå Ü~ãáë~å> Ýë ÜçÖó ãÉÖÉê═ë−íëÉ ~ ãçåÇłëłíI âÉíí═í ćíĞíí ĞâäÝîÉä ~ åóÉêÉÖâłéłê~K młê éÉêÅáÖ ëò¼íä~å äçî~Öçäí~â ÉÖóãłë ãÉääÉííK jçëí ÉÖó âáë é~í~âçÅëâłå âÉääÉíí łíÖłòçäåáI ãÉäó ÝäÉëÉå âáłää¼ âĞîÉâ âĞòĞíí òşÖçíí łí ~ò şíçåK bÖóÉåâÝåí Ü~ä~Çí~â łí ê~àí~I ä~ëë~åI ãÉêí áäóÉåâçê ~ Ü~î~ëá ä¼ ãáåÇÉå äÝéÝëÉ Éä═íí ãÉÖí~éçÖ~íà~ ~ ÜÉäóÉíI ~Üçîł ~ äłÄłí íÉëòáK lÇ~íşä áëJ ãÝí _łäáåí ãÉääÝ êşÖí~íçíí páã¼K æ sçäå~ ÉÖó âÝêÝëÉã áëK ^ ÖóìêâìÅ~á íÉãéäçã å~Öóçå âáÅëáK pòÉêÉíåÝåÉâ ÜçòòłíçäÇ~åáK hÉääÉåÉ Üçòòł åÝÜłåó ÖÉêÉåÇ~K ełíI Ü~ ~ò ìê~Ç~äçã ~Çåł ~ ÑłíI Éò å~Öóçå ༠Ü~íłëí íÉååÉK Ëë Ü~ Ýå Éòí Ü−êćä îáÜÉíÉãKKK æj~àÇ áåÑçêãłÅá¼í ëòÉêòÉâ ÑÉäÉäí ^ÄłÇóK æËå Äáòçåó−íÜ~íçãI ÜçÖó ~ é¼é~ êÉåÇÉëI łää~ãÜ▌ ÉãÄÉêK fÖ~òI ÜçÖó ~ Ñá~ Çłâçêçãłå ÝêJ òÉäã▌I ÇÉ ãÉääÄÉíÉÖI Üłí ëÉ åÉã çëòíI ëÉ åÉã ëòçêçòK aÉ ~ é~éI ~ò à¼K _É áë ãçåÇà~ åÉâÉãI Ü~ î~ä~ãá âÝëòćäK jÉÖ áë îÝÇÉäãÉòíÉã ãáåÇáÖI ÜçÖó ~ Ñáłí åÉ ÄłåíëłâK ełí ìÖóÉI ãÉÖãçåÇÜ~J íçãI ÜçÖó ãÉÖâ~éàłâ ~ Ñłí\ _łäáåí ~òçåÄ~å Ñ~Öóçë~å îłä~ëòçäíW æÏÖó ÜáêíÉäÉåàÝÄÉå åÉã Ü~íłêçòçâK bä═ÄÄ ìíłå~ âÉää åÝòåÉãK æaÉ Ü~ Ýå ãçåÇçã>\ îłÖí~ îáëëò~ ãÝêÖÉëÉå ~ âĞêàÉÖóò═K ËåI páã¼ d~ëòíçå> æj~àÇ ãÉÖÖçåÇçäçãK k~ ÇÉ ãçëí ãÉåàÉå îáëëò~ ~ àÉÖóò═ şêI ãÉêí ~ò ~äÉêÇÝëëòÉä ~â~êçâ ÄÉëòÝäåáK sáëòçåíäłíłëê~K Ëë _łäáåí âáëëÝ ãÉÖÉãÉäîÉ ~ â~ä~éàłíI ãÉÖë~êâ~äí~ ~ äçîłí Ýë ÉäâçJ ÅçÖçíí ãÉää═äÉK páã¼ ãÝêÖÉëÉå åÝòÉíí ìíłå~K ^Çí~ ÑĞäÑìî~äâçÇçíí ãłÖåłë~> ãçêãçÖí~ ã~ÖłÄ~åI ã~àÇ ÜáêíÉäÉå ãÉÖÑçêÇ−íçíí~ ~ î~ëÇÉêÉëí Ýë Öóçêë éçêçëòâłäłëë~ä îáëëò~áåÇìäí ~ _ÝäÉë ÑÉäÝK läó~å ëÉJ ÄÉë áê~ãçÇłëí îÉííI ÜçÖó ã~àÇ äÉí~éçëí~ ~ Öçêåóáâçâ~íI âáâ ~ ëò▌âI ãÝäóÉå ÄÉîłÖçíí şíçå âÝJ ë═å îÉííÝâ ÝëòêÉ ~ âĞòÝàćâ áê~ãçǼ äçî~ëíK G jçëí ÉäÜ~Öóíłâ ~ îĞäÖóÉí Ýë ÑĞäâ~åó~êçÇí~â ~ ÜÉÖóçäÇ~äÄ~K ^ò şí ÉÖóJÉÖó ÑÉåó═êşÇ âÉê−íÝë ãÉääÉíí Ü~ä~ÇíI ÉÖóJÉÖó Ñ~Üłò ÄćíćàÝåÝäI Üçåå~å ~ âìî~ëòçâ å~Öó ÑÉåÉâÉÇîÉ êçÜ~åí~â ÑÉäÝàÉâI

ÇÉ Åë~â ~ âÉê−íÝë ãĞÖćä ìÖ~íí~âI ãÉêí Éååóá ÉãÄÉêêÉä åÉã ãÉêíÉâ âáâÉòÇÉåáK hêáëłå dóçêÖóÉ ^ÄłÇó ãÉääÝ äÝéÉíí å~Öó ÄìòÖ¼ëłÖÖ~äI ãáåíÜ~ ~ íÉëí═êÉ îçäå~I Ýë ~ âìî~ëòçâå~â ò~Ñíçë ÖçêçãJ Ä~ëłÖçâ~í ãçåÇçííI ãáâÉå à¼ä ãìä~íí~â ~ íĞÄÄá ÉêÇ══êĞâI ÇÉ ~òçâ ~ ÖóÉêãÉâÉâ Ýë å═â áëI âáâ ~ Üłò~â âćëòĞÄÝêÉ âáëÉêÉÖäÉííÉâ ÅëìÇłí äłí~åǼK jÝÖ ãáåÇáÖ ~ò ~ò ÉåóÜÉ âĞÇ îÉííÉ ═âÉí âĞêćäI ãáåí ~ îĞäÖóÄÉåK hÝâÉëI îáäłÖçë éłê~I ãÉJ äóÉå łí Åë~â ëÉàíÉåá äÉÜÉíÉíí ~ íłà~íI ÇÉ ãÉäóåÉâ íćåÇĞâäÝëÉ àÉäÉòíÉI ÜçÖó ÑĞäĞííćâ ~ íÉí═å ÑÝåóÉJ ëÉå ëćí ~ å~éK ^ âĞÇÑłíóçä ãáåÇ îÝâçåóçÇçííK ^òíłå âĞååó▌ ëòÉää═ ÉäëÉéÉêíÉ ÜáêíÉäÉå Ýë ÉÖó âáë ÇşÅçå âáJ ãłëòî~I ëòÝààÉäåó−äí Éä═ííćâ ~ îĞäÖó ê~ÖóçÖ¼ å~éëìÖłêÄ~åK bÖóÉíäÉå ÑÉääÉÖ åÝäâćä âÝâä═I íáëòí~ ÝÖI ~âłêÜ~ àÝÖâìéçä~ äÉååÉK ^ä~íí~ îÝÖÉäłíÜ~í~íä~å ÉêJ Ç═ëÝÖK cÉåóîÉëÉâI ÑÉåóîÉëÉâ ãáåÇÉåÑÉäÝK gçÄÄê¼ä âçÄ~äíłêåóÝâÄ~å ëçê~âçòí~â ~ò ćêîÉê ÖÉêáåJ ÅÉâ ÉÖóãłë ãĞÖĞííI Ü~äâ~å îáäłÖçëçÇî~ ÑçäóíçåI ~ÜçÖó äÉÑÉäÝ ëáÉíåÉâ ~ Ñçäó¼ îĞäÖóÝÄÉK _~ä ÑÉä═ä ~ å~éëćíÝëÉë ÉêÇ═áí ÝäÉëÉå í~Öçò¼Çå~âK fííJçíí ÄÉååćâ ÉÖóJÉÖó éçàłå~ áë íćåÇĞâäáâ ÑÉÜÝJ êÉåI Ýë ~ãÉäó ÇçãÄçäÇ~äçå ãÉÖÅëşëòçíí ~ ܼI ëłêÖłëòĞäÇ Ñ▌Ñçäíçâ í~êâ−íàłâ ~ âÝéÉíK jÉÖłääí~âK _łäáåí Éä═îÉííÉ ~ â~íçå~á íÝêâÝéÉí ~ åóÉêÉÖí~êáëòåółÄ¼äK jÝòÉë _~åÇá ã~Öó~êłJ òçíí åÉâáW ægçÄÄ ÑÉä═ä Éä═ííćåâ Éò ~ dó~äì _çíá> ^ä~íí~ ÄÉÑçêÇìä ~ pò~ãçëK ^ò ~ íşäë¼ ÜçãçâI ~ò ãłê eìãéäÉì äłÄ~I ÇÉ ~ íÉí═ áååÉå åÉã äłíëòáâI ~ò ÄÉäàÉÄÄ î~åX ~ Ü~íłêìåâ ~ ÜÉÖóÝäI ~òíłå çíí ãÉëëòÉI çíí àĞå äÉ ~ î−òÜÉòI ~òçåíşä ~ éćëéĞâëÝÖI çíí áÖÉåI ~ò ÉÖóJâÉíí═JÜłêçãI ~ åÉÖóÉÇJ áâ ÖÉêáåÅåÝäX ~ò ~ò fåíêÉ~é~I ~ò ~ Ü~àäłëI şÖó ãÉÖó ÑĞä Ä~äê~I Ýë çíí Äşàáâ âá ~ íÉí═åX Éò ~ ÜłêJ ã~ë Ü~íłêK ^ ãáÝåâI ~ î~äâ¼á Ýë ~ò łää~ãá Äáêíçâ í~äłäâçòå~â çíí ~ má~íê~ q~äÜ~êìäìàåłäK ^òçâ ~ ëòáâäłâI ~ò ~ò> ełêçã ä~éçë â═êÉ ãìí~íçííI ãÉäó ~ ãÉëëòáëÝÖÄÉå ÉÖó âçé~ëò ÅëşÅë íÉíÉàÝå ëòĞÖäÉíÉëÉå ~ò ÝÖÄÉ Ñşê¼ÇçííX Üłêçã ä~éçë ëòáêíI ãáåíÜ~ î~ä~ãá ¼êáłëçâå~â ~ ëò~êâçÑłÖà~á îçäJ åłå~âK s~â−í¼ ÑÝåóK ^ãá łêåóÝâI ~ò áë îáäłÖçë~ÄÄI ãáåí ãáåÇÉå ÑÉÜÝêëÝÖ ~ ëòçÄłÄ~åK `ë~â ëò▌â−J íÉíí ëòÉãÉââÉä íìÇí~ _łäáåí ~ò ~äÉêÇÝëò ã~Öó~êłò~íłí âĞîÉíåáK mçåíçë~å äłíëòáâ ãáåÇÉå ~ íáëòí~ äÉîÉÖ═ÄÉåI Äłê ãáåÇÉò çäó~å âĞååó▌åÉâI łííÉíëò═åÉâ Ü~íI ãáåí ÉÖó à~éłåá ~âî~êÉääK ^ îĞäÖó ~äàłå ~ pò~ãçëX ~ÅÝäâÝâ ëłî àÝÖíłÄäłâ íçêä~ëò~á âĞòĞííI ãÉäóÉí áííJçíí ÑÉääÉÖÅ~Ñ~íçâ ëò~â−í~å~â ãÉÖ ÉäÄìêâçäî~ ~ò şíàłíK Ëë ãáåÇÉå çäÇ~äçå ÑÉÜÝêI ÑÉÜÝê ~ âĞÇI ~âłê ~ ܼI ÑÉÜÝêÉâ ~ ÜłòÑÉÇÉäÉâ çíí íłîçäI ëòÝààÉäëò¼ê¼Çî~ í~åółåâÝåí ÜÝíJåóçäÅ âáäçãÝíÉêåóá Üçëëòş çäÇ~äÄ~åK æ^ò çííI ~ò ~ ÖóìêâìÅ~á íÉãéäçã\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåíI ~ò ÉÖóáâ âĞÇÑçäíçå íşä ÉÖó ÅëĞéé âáë ëòćêâÉëÝÖêÉ ãìí~íî~I ãÉäóåÉâ ÉÖóáâ ë~êâłÄ¼ä î~ä~ãá îÝâçåó ÅÉêìò~ÑÝäÉ łÖ~ëâçÇçíí âá ÑÉâÉJ íÝåK æ^òI ~ò> ãçåÇí~ jÝòÉëK æełí çÇ~ ëòÉêÉíåÝâ Éäàìíåá Üçäå~é îáëëò~àĞîÉí Ñçäóí~íí~ ^ÄłÇó I ãÉÖ ~â~êçã åÝòåáK æjÉÖÅëáåłäÜ~ëëìâ ãçåÇçíí~ ~ò ~äÉêÇÝëòI ~òíłå åÉâááåÇìäí~â ~ íçîłÄÄá ÜÉÖóãłëòłëå~âK pòĞêåó▌ ãÉêÉÇÉâ ~ò şíK oÉííÉåÉíÉë Åëşëò¼ëI ãÉêí áíí ëòłää−íàłâ ~ Ñłí ~ò ÉêÇ═ëÝÖÄ═äK s~ä¼ëłÖçë ÅëçÇ~I ÜçÖó ~ äçî~â ãáåí íìÇí~â Ä~à åÝäâćä âáâ~é~ëòâçÇåá ê~àí~K kÝÜłåó ëòÉâÉêÉí í~äłäí~â ãçëí ëòÉãâĞòíI ÄçÅëâçêçë ã¼Åçâ~íK cêáëëÉå ÄłêÇçäí ÖÉêÉåÇłâ~í îçåí~íí~â ~éê¼ êáëâ~J ã~êÜłî~ä äÉÑÉäÝK fäóÉåâçê hêáëłå dóçêÖóÉ ãáåÇáÖ ÉäÝÄćâ ëáÉíÉííI Ýë å~ÖóÄ~å êÉåÇÉäâÉòÉííI ãÉÖ âá~ÄłäíI Ü~ÇÇ äłëë~ ~ jłêáłëò~?I ãáäóÉå âÉãÝåóI ëòáÖçêş ÉãÄÉêK ^ååóáê~ Ü~í~äã~ëâçÇçííI ÜçÖó éłêëòçê Åë~â _łäáåí íìÇí~ îáëëò~í~êí~åá ~íí¼äI ÜçÖó ãáåÇÉå çâ åÝäâćä ~òçââ~ä ~ò ¼êáłëá íÉJ åóÉêÉáîÉä ãÉÖ åÉ éçÑçòòçå î~ä~âáí ~ å~Öó ÄìòÖ¼äâçÇłëłÄ~åK jÝòÉë âÉîÉëÉí ëò¼äíK ┼ Åë~â ~ ÅÝJ Çìäłí âÝêíÉ ÉäI ÉääÉå═êáòÉåÇ═I åÉã Üçòå~âJÉ äÉ íĞÄÄÉíI ãáåí ~ãáêÉ ~ ÄłêÅłàìâ ëò¼ä Ýë ëò¼í~ä~åìä íçîłÄÄäçî~ÖçäíK háàìíçíí~â ~ íÉí═êÉK fíí âÉòÇ═ÇĞíí ~ òłêí ÉêÇ═ëÝÖK i~åâłëI ܼÑÉÇíÉ êÝíK açãÄçêş~å áÇÉJçÇ~ Ü~àä¼K bÖóJÉÖó Äçê¼â~Äçâçê ÄçÖäó~ëçÇçíí áííJçííI ãáåíÜ~ î~ä~ãá ÄÉÜ~î~òçíí ãÉÇîÝâ ćäåÝåÉâ

ëò~å~ëòÝíK máÜÉå═í í~êíçíí~âK _łäáåí äÉëòłääí ~ äçîłê¼äK jÝÖ ÉÖóëòÉê ÖóĞåóĞêâĞÇåá ~â~êí ~ íłàJ âÝéÄÉåI ãáÉä═íí ÄÉäÝéåÉâ ~ ëòłä~ë ÉêÇ═ÄÉ Ýë äÉćäí ÉÖó ëòáâä~ÇşÅ ëòÝäáêÉK kÝÖó Öçêåóáâ íçîłÄÄãÉåí ~òçåå~äI ÜçÖó ~ò ÝààÉäá ëòłääłëí ĞëëòÉ~äâçëëłâK eçëëòşI ÉÖóÉåä═ äÝéÝëćââÉä éłê éáää~å~í ~ä~íí Éäí▌åíÉâ ~ ÑÉåóîÉëÄÉåK háëîłêí~íî~ ^ÄłÇó áë ìíłåìâ áåÇìäíI Öó~äçÖK g¼äÉëÉíí àłêåáI ãÉêí åÉã îçäí ëòçâî~ ~ ã~Ö~ë Ñ~åóÉêÉÖÜÉò Ýë ~ ëçâ â~é~ëòâçÇłë ãá~íí ãÉÖãÉêÉîÉÇíÉâ ~ äłÄ~áK sÉäÉ Åë~â Üłêã~å ã~ê~Çí~âK jÝòÉëI âá âĞååóÉå äÝéâÉÇÉíí åóáäîłå ═ Üçòòł îçäí ëòçâî~ ~ò áäóÉå ÜÉÖóá äçî~ÖäłëÜçò I ~ò ~ âáë ëòçäÖ~I âá ~ ÄÝêÉäí äçî~â ãá~íí àĞíí îÉäĞâI Ýë éÉêëòÉ hêáëłå dóçêÖóÉI ãÉêí ═ ÖłêÇáëíłå~â ÝêÉòíÉ ã~ÖłíI ~âá ãÉÖ âÉää îÝÇÉäãÉòòÉ ~ jłêáłëòłí? ãáåÇÉå îÉëòÉÇÉäÉã Éä═äK bäÝÖ ä~ëë~å Ü~ä~Çí~â ~ àÝÖÖÝ âáí~éçëçíí ĞëîÝåóÉåK aÉ ÖóĞåóĞê▌ îçäí ~ò ~ò ÉêÇ═I ëÉàíÉäãÉëI íáíçâò~íçë~å åÝã~K ^ å~é ãłê ãÝäóÉÄÄÉå łääíI áÇÉ ãłê åÉã ëćíĞííK káåÅëÉå ÑÝåóI ÇÉ åáåÅëÉå łêåóÝâ ëÉãK hÝíÑÉä═ä ëĞíÝí ÑÉåó═Ñłâ ëòáÖçêş ãÝäí¼ëłÖÄ~åK ^ò łÖ~áâ ãÝäóÉå äÉÜ~àçäî~ ~ ܼíÉÜÉê ~ä~ííI ~ îÝÖë═ Ü~àíłë~áââ~ä ãłê ~ ܼÄ~ Ñìää~Çå~âK fííJçííI Ü~ ÄÉäłíçíí ~ò ÉãÄÉê ~ àçÄÄ î~Öó Ä~ä çäÇ~äá äÉàí═åI ~ Ñłâ íĞêòëÉá çêÖçå~ë−éëòÉê▌I ëçâJëçâ ëòłò åó−äÉÖóÉåÉë îçå~äI Ýë äáäłå ãÉêÉÇÉòåÉâX ãáåíÜ~ ãÉëÉîáäłÖÄ~ åÝòåÝä ÄÉäÉI ãÉäóåÉâ íáíâ~áí ã~àÇåÉã ëòÉåíëÝÖíĞêÝë âìí~íåáK Ëë îÝÖíÉäÉå ÅëĞåÇK qłîçäê¼ä î~ä~ãá âçéłÅëçäłëK `ë~â å~Öóçå ãÉëëòáê═ä Ü~åÖòáâK jáâçê éÉÇáÖ ÉÖóáâ şíÜ~àäłëåłä ÄÉíÉâáåíÉííÉâ ~ò çíí ãÉêÉÇÉâ çäÇ~äÄ~I Üłí çííI ~äáÖ ĞíîÉåäÝéÝëåóáêÉ âÝí Ñ~îłÖ¼ å~ÖóÄ~å Åë~éâçÇ ÉÖó ëìÇłê ÑÉåó═íĞêòëĞíK kóáäîłå Ñ~íçäî~àçâI ãÉêí ~ÄÄ~å ~ éáää~å~íÄ~åI ãáÇ═å ãÉÖäłííłâ ═âÉí ìëÖóÝI îÉëÇ Éä ã~Ö~Ç> I ãáåÇâÉíí═ äÉáê~ãçÇçíí ~ îĞäÖó ÑÉäÝK hêáëłå éÉêëòÉ ìíłåçâK _çÅëâçê~ ë~êâ~áåI ~ ÑÉàëòÉ åóÉäÝí âçêãłåóå~â Ü~ëòåłäî~I şÖó ëáâ~ãçÇçíí äÉ ~ ܼãÉêÉÇÉâÉåI ãáåíÜ~ ë− îçäå~ ~ í~äéłåI ÇÉ ~âłêãáäóÉå Öóçêë îçäíI ~òçâ ãÝÖáë íćåÉãÝåóÉëÉÄJ ÄÉå Öóçêë~â Ýë ÉÖó ÑÝä éÉêÅ ëÉã íÉäí ÉäI ãłê Éäí▌åíÉâ ~ ãÝäóëÝÖÄÉåK hêáëłå ãÉÖłääí ~ äÉîłÖçíí ÑłåłäK pòĞêåó▌ łíâçâ~í ëò¼êí ~ íçäî~àçâ ìíłåI Ýë Åë~â ~ââçê àĞíí îáëëò~I ãáâçê ^ÄłÇó îáëëò~Ü−îJ í~K aÉ ãÝÖ íçîłÄÄ ~ò şíçåI ~ Üłí~ ãĞÖĞíí äÝéâÉÇîÉI ãÝÖ ~ââçê áë ãçêãçÖçíí ëçâłáÖI ãÉêí à¼I Ü~ ~ å~Öóşê äłíà~I ãÉååóáêÉ ÑĞäÜłÄçê−íà~ ═í ~ò áäóÉëãáK g¼ ÑÝä¼êłí ãÉåíÉâ ãÝÖ ~ò ÝäÉåK jłê ÉëíÉäÉÇåá âÉòÇÉííK sÝÖćä ÉÖó åóçãÇÝâ ëò~â−íçíí~ ãÉÖ çäÇ~äîłëí ~ Ü~î~íI ãÉäó Ä~ä ÑÉä═ä −ê¼Ççíí ~ ëò▌ò ܼéłêåłÄ~K fíí âÉää ãÉååćåâ ëò¼äí jÝòÉëK fÇÉ Åëáåłäíłâ ~ í~åółíK jÉÖáåÇìäí~â ÄÉÑÉäÝK bê═ë Ü~àäłëş äÉàí═K ^ò ÉêÇ═ ãÝÖ ë▌ê▌ Ýë ëÉããáâÝéé ëÉã äłíëòáâI Üçä ~ò ÝààÉäá ëòłääłëK mÉÇáÖ ÉÖÝëòÉå âĞòÉä îçäíI ~äáÖ Ü~êãáåÅäÝéÝëåóáêÉI ÇÉ Åë~â ãáâçê âĞòîÉíäÉå Éä═ííÉ łääíI ~ââçê äłíí~ ãÉÖ _łäáåíK bêÇ═å ~ò ãłê şÖó î~åI ~âá åÉã àłê~íçë ÄÉååÉI åÉã ÉÖóJ âĞååóÉå íłàÝâçò¼Çáâ ~ íÉãÝêÇÉâ Ç▌äí Ñ~I łÖíĞêãÉäÝâI áÑàş Ü~àíłëçâ Ýë ë▌ê▌ íĞêòëÉâ âĞòĞííK ¸ÖóÉë Ýé−íâÉòÝë îçäíK ^ä~Åëçåó ëòáâä~Ñ~ä~Åëâ~I ãÉäó ÑÝäâĞêÄÉå âĞêćäÑçÖí~X ÜłêçãłÖ~ë çëòJ äçéçå êÝòëşí åóìÖçÇçíí ~ ÑÉÇÝäI ÉäĞä åóáíî~I Üłíìä éÉÇáÖ ~ ëòáâä~ íĞîÝÄÉ íłã~ëòâçÇî~K cÉåó═J äçãÄ Äçê−íçíí~ ÄÉ î~ëí~ÖçåK ^ä¼ä~ Éää~éłíçäíłâ ~ Ü~î~í Ýë ëòÝéÉå łÖó~í ê~âí~âI ~òí áë ÑÉåó═Ö~ääóļäI çâçë~å âĞêćäâĞíîÉI ÜçÖó Éä åÉ ëÝíłäàçåI Åë~â êÉł âÉääÉíí ÇçÄåá ÉÖó éçâê¼Åçí Ýë ãłê äÉ áë ÜÉîÉêÉÇÜÉíáâ ~ò ÉãÄÉêK ^ ëòłääłë ÉÖÝëò ÜçëëòłÄ~å ÝééÉå ãçëí ê~âíłâ ~ í▌òåÉâ î~ä¼íK hćäĞå ~ åóìêÖ~I Éäëòłê~Çí ÑÉåó═êìÇ~â~íI ãÉêí ~ÄÄ~ âĞååóÉÄÄÉå â~é ÄÉäÉ ~ äłåÖK läÇ~äîłëí ~òçåÄ~å ãłëçâ ãłê ÜìêÅçäíłâ ~ î~ëí~Ö~ÄÄ í▌òêÉî~ä¼íI ãÉêí ÉÖÝëò Ýàëò~â~ ê~âåá âÉääI âćäĞåÄÉå ãáåÇÉåâáí ãÉÖîÉååÉ ~ ÜáÇÉÖK iÉé~âçäí~â ~ äçî~âê¼äK jáåÇÉå Üçäãáí ~ ÑÉÇÝä ~äł ê~âí~â Ýë ãÝÖ Éä ëÉã îÝÖÉòíÝâI ãłê ÑĞäJ äçÄçÖçíí ~ í▌ò wëìâìż âÉòÉ ~ä~ííI ãÉêí ═ áÖ~òá ÉêÇÉá ÉãÄÉêI ëÉåâá şÖó åÉã Ýêí ~ÜÜçòI ãáåí âÉää ~éê¼ łÖ~Åëâłâ~í Ñ~êáÅëâłäåá Éä═ÄÄI ~òíłå ÜçëëòşI îÝâçåó ÑçêÖłÅëçâ~í Ü~ë−í~åá ~ ëòìêâçë Ñ~ÜÝàļäI ä~ëë~åâÝåí íłéäłäåá ~ ÖóÉêãÉâäłåÖçíI ~ã−Ö ä~ëë~Åëâłå ãÉÖå═I îÝÖáÖÅëłÄ−íÖ~íåá ~ò ÉÖÝëò ê~âłëçåI ÜçÖó ãáåÇÉåćíí ÄÉäÝâ~éàçå ÉÖóÑçêãłåI Ýë ãÉÖâçÅçÖí~íåá åÝÜ~I ÜçÖó łäí~äëò−îJ à~ ã~Öłí ~ ãÉÖíłÖìä¼ êÝëÉâÉåK kÉã íÉäí ÄÉäÝ í−ò éÉêÅ Ýë ãłê ÝÖ═ ãłÖäó~ êçéçÖçíí ~ò ÉÖÝëò ÑÝäJ ÑÉÇÝä Éä═ííK

^ ÜÉäóÉí áë wëìâìż îłä~ëòíçíí~K ┼ ãÝÖ î~Ççêò¼ âçêłÄ¼ä äÉÖàçÄÄ~å áëãÉêí ãáåÇÉåí ~ò ÉÖÝëò ÉêÇ═ëÝÖÄÉåK ^ Åëáääłãé~ä~ ëòáâä~Ñ~ä~Åëâ~ à¼ä ãÉÖîÝÇ áíí ~ ëòÝäí═äX â═äÉãÉòÉá âĞòćä ~ âĞJ òÉäÄÉå ÅëçêÖ¼I à¼−ò▌ î−òI ~ãá å~Öóçå ÑçåíçëI ãÉêí ~ Ü~î~ëá~â ~ÄÄ~å êÉííÉåí═ âÝåóÉëÉâK _ÉëĞíÝíÉÇÉííK jÉÖî~Åëçêłòí~âK wìíçê _~åÇá jÝòÉë âáçëòíçíí~ ~ ëò~äçååłíI âÉåóÉêÉíI Ü~Öóãłí ~ â−ëÝêÉíJ åÉâI ãÉäó áäÇçãçëëłÖÖ~ä ~ í▌ò íşäë¼ çäÇ~äłê~ íÉäÉéÉÇÉíí äÉK líí ~Çí~ âá åÉâáâ ~ éłäáåâłíI à¼Åëâ~ éäÝÜJéçÜłêÄ~åI ãÉäóÉí âáÜĞêéáåíîÉI ãáåÇÉåáâ å~Öóçí ÖćêćòÇĞäí ~ íçêâłî~äK bò áë ~ò áääÉãÜÉò í~êíçòáâI ÉäáëãÉêÝëÉI ÜçÖó åÉã ëé¼êçäíłâ ~ ëéáêáíìëòíI ãáâçê ÑĞäîáòÉòíÝâK G _łäáåí âçêłå ~ Üłä¼òëłâàłÄ~ ÄşàíK hçêłå Éä~äìÇí ãÝäóÉåK cłê~Çí áë îçäí Ýë ~ò ÝäÉë ÜÉÖóá äÉJ îÉÖ═ áë łäãçë−íK qáòÉåÉÖó ÑÉäÝ ÑĞäÝÄêÉÇíK ^ íłêë~ëłÖI çíí ~ í▌òĞå íşäI âĞòÄÉå ãÉÖëò~éçêçÇçííK ełêçã îÉåÇÝÖ Åë~íä~âçòçíí ÜçòòłK c~îłÖ¼â Äáòçåółê~K ^ Ü~î~ëá ÉãÄÉê ìÖó~åáëI Ü~ ÉêÇ═å î~åI âÉîÉëÉí ~äëòáâ Ýë å~Öóçå ëòÉêÉíá ~ íłêë~ëłÖçíK hÝíJÜłêçã ¼êłí áë ÉäÖó~äçÖçä åÝÜ~I Ü~ î~ä~J Üçä å~ÖóçÄÄ íćòÉí äłíX çÇ~ãÉÖó ÄÉëòÝäÖÉíåáI Ü−êÉâÉí Ü~ää~åáI ÉäÇáëâìêłäåá ćÖóÉëJÄ~àçë ÇçäÖ~áê¼äK bò ~ Üłêçã Üłí î~ä~Üçåå~å çÇ~àĞííK Ëë ãáåíÜçÖó şÖó ÜáííÉ ãáåÇÉåâáI ÜçÖó ~ jłêáłJ ëò~ ~äëòáâI ëò−îćâ ëòÉêáåí íłêë~äçÖí~âI ÑÉëòíÉäÉåK mÉêëòÉ êçãłåìä ÄÉëòÝäÖÉííÉâ ãáåÇK ^ò ÉÖóáâ àĞîÉîÝåó îáííÉ ~ ëò¼íI íĞéĞêĞÇĞíí ĞêÉÖÉë ÉãJ ÄÉêI âá ~ ë~êâ~áå âìéçêçÇçííI ÝééÉå _łäáåíí~ä ëòÉãÄÉåK s~ä~ãá é~å~ëòçë íĞêíÝåÉíÉí ãÉëÝäíI ãÉäóÄÉå éÝåòê═ä îçäí ëò¼I Äłêłåóê¼äI Üłòê¼äI éÉêê═äI ćÖóîÝÇê═äI â~ã~íê¼ä Ýë ë~àíê¼ä Ýë ~ ÇçãJ åì åçí~ê?Jê¼äI ~ àÉÖóò═ê═ä Ýë ~ ÖóìêâìÅ~á é~éê¼äK iÉÖíĞÄÄëòĞê ~òçåÄ~å ÉÖó ãłë åÝî ÑçêÇìäí Éä═I î~ä~ãá oìëòì młåíóáäáãçåI âáåÉâ åÉîÝí Ü~ âáãçåÇí~I ãáåÇáÖ łíâçò¼Ççíí ÉÖóÉíK _łäáåí ÑÉäâĞåóĞâĞäí ~ éłêåłàłåK lÇ~ÑáÖóÉäíK hÉîÉëÉí íìÇçíí êçãłåìäI Åë~â åÝÜłåó ëò¼íI ~ãá ÖóÉêãÉââçêłÄ~å ê~Ö~Çí êÉłK ÏÖó Üłí åÉã ÝêíÉííÉI ãáí ã~Öó~êłò ~ò ĞêÉÖI Åëìéłå ~òí äłíí~I ÜçÖó ~ íĞÄÄá äÉÖíĞÄÄëòĞê ÜÉäóÉëÉä åÉâáI ë~àåłäâçòáâ ê~àí~I î~Öó ëòĞêåóćäâĞÇáâ ~ò ÉäãçåÇłëłåK ÏÖó íÉíí ÉÖóJÉÖó êĞîáÇ ëò¼î~ä jÝòÉë _~åÇá áëI âá ~ îÝåÉãÄÉê ãÉääÉíí àçÄÄ ÑÉä═ä ëò−îí~ ~ âìêJ í~ éáéłàłíI −Öó Ä═ëÝÖÉëÉÄÄÉå gì~åóÉ sçãìäìàI ~âá Ä~äê¼ä ćäí í═äÉ ã~Öçë~ë Ñ~íĞêòëĞåI ~ÜçÖó íÉJ âáåíÝäóÉë ÉãÄÉêÜÉò áääáâK ^ò ~äÄłâá äÉÖÝåóI ~ Üçëëòş młîÉå q¼Ççê åÝÜ~ ÄÉäÉìÖ~íçíí ÉÖóJÉÖó ãÝêÖÉë ëò¼íI ãłëâçê ãÉÖ ~ò ÉÖóáâ àĞîÉîÝåóI âáí hìäłå~â ëò¼ä−íçíí~âI ~ò ~ ëòáêáãłå îÝâçåó ÉãÄÉêâÉI ÇçÄçíí ÄÉäÉ î~ä~ãá íêłÖłê ãçåÇłëí ~êê~ ~ oìëòê~I ~ãáå à¼í åÉîÉííÉâ ãáåÇ Ýë ãÉÖé¼íçäíłâ ÉÖóJâÝí âÉãÝåó ëò¼î~äI ãáÉä═íí îáëëò~íÝêí ~ò ĞêÉÖ ~ò ═ ëáê~äã~ë íĞêíÝåÉíÝêÉK ^ í▌ò âáëëÝ äÉ~é~ÇíK wëìâìż ÑĞäłääíK jÉÖÄçäóÖ~íí~ ~ ê~âłëí ~ ÑÉàëòÝîÉäK bòÉê ëòáâê~ ëòłääçíí âá ÄÉä═äÉ Ýë Ü~í~äã~ë äçÄÄçí îÉíÉíí ~ò ~ ÑÉåó═êşÇI ãÉäóÉí ãçëí ëò~âÝêí═Éå êÉłáÖ~ò−íçííK ^äâ~äJ ã~ëáåíI ãáâçê êÉłÜ~àçäí ~ í▌òêÉI ãÉÖäłíí~I ÜçÖó ^ÄłÇó ÝÄêÉå î~åK sáëëò~ÑçêÇìäî~ ãçåÇçíí íłå î~ä~ãáí ~ íłêë~áå~âI ãÉêí ÉòÉâ ~òçåå~ä ÉäÜ~ääÖ~íí~â Ýë åÉã ÄÉëòÝäíÉâ íĞÄÄÉíK ^ í▌ò éÉÇáÖ şàê~ ÉäÜ~í~äã~ëçÇçííK dóĞåóĞê▌ îçäíK cÝäáÖ Éä~é~Çî~ ãłê ~ î~ëâçë ÖÉêÉåÇłâI ~Üçä ~ò ÝÖÝë ~äìäê¼ä ã~êí~ ÖĞãÄĞäó▌ íÉëíćâÉíK pçâJ ëçâ ~éê¼I áòò¼~å ÑÉÜÝê äłåÖ íłåÅçä ~ é~êłòë ÑĞäĞííI åó~äçÖ~íà~ îÝÖáÖ ÉÖÝëò ÜçëëòşëłÖłÄ~åI ëòłãí~ä~å äłåÖçÅëâ~ äĞîÉää âá ÉÖóJÉÖó Ü~ë~ÇÝâçå ëçêÄ~åI ÉòÉâÉí ÄÉäćäê═ä Ñşàà~ î~ä~ãá çäÇ~äJ îłëíI ~âłê çäî~ëòí¼äłãéłÄ¼äK läó~å ~ò ÉÖÝëò Ñ~ê~âłëI ãáåíÜ~ ÝäåÉI îáÜ~êçë íçãÄçä¼ ÝäÉíÉíI ìíçäë¼íI ìíçäë¼ ÖóĞåóĞê▌ëÝÖÝÄÉåK ^ íĞêòë çäÇ~äłå åÝÜ~ ÉÖóJÉÖó â~êã~òëáå ~ê~ÄÉëòâ áåÇìä ãÉÖ î~â−í¼ îĞêĞëÉåI ëòÝààÉäíłÖ~ëçÇáâ ëçâ áòò¼ ÖĞêÄćäÉíÄÉåI ãáåÇÉå éáää~å~íÄ~å ãłëJãłë ê~àòçí −êî~ âçêçãëòÉÖÝäóÉââÉäI ëçâJëçâ âáë âáłää¼ ëòłäâłí ê~âÝíłå~â Öóşàí ÑĞä şíàłÄ~å Ýë ~ ëòłê~ò Ñ~ÜÝà Öó~âê~å Üçëëòş ëò~ä~Öçâê~ ÑÉëäáâI îáëëò~Ü~àçäî~ ÖĞåÖóĞäĞÇáâ ÑĞäI îÝÖí═ä îÝÖáÖ ëò~ä~ÇI ãáåíÜ~ é~ò~ê âÝà Åëìé~ëò−í~åł äÉ ~ Ü~äîłåó êĞåâĞíK jáâçê éÉÇáÖ ÉÖó ÖĞÅëÜĞò ÝêI çíí ÑÉäêçÄÄ~å ëòáâêłòJ î~K ¸ëòâĞëĞÇĞíí łÖ~â çãä~Ççòå~â éìÜłå Ýë ÑÉâÉíÝåI Üìääå~â ~éê¼ âçÅâłâê~ Äçãçäî~ äÉ ~ é~J êłòëÄ~I ~Üçä ìààçåÖî~ ÉãÝëòíá ÑĞä ═âÉí ~ íĞêéÉ äłåÖçâ åÝéÉK kÝÜ~ ãÉÖåó−äáâ ÉÖó êÝë ~ íĞêòë î~J

ä~ãÉäóáâ êÝëòÝåI î~ëí~Ö òë~êłíåçâ Çìòò~Ǽ ~àâ~ââ~äI ãáåÇ íłÖ~ÄÄI íłÖ~ÄÄê~ åó−äáâI ~òíłå ĞëëòÉÅëìâ¼Çáâ áëãÝíI ãáåíÜ~ ëòÝÖóÉääåÝ ~òí ~ ÖóÉÜÉåå~ íçêâłí ãìí~íåáK cĞäćä éÉÇáÖ î~Çìä é~ííçÖ ~ í▌òI ¼êáłë äłåÖçâÄ~åK pçâJëçâ îÝâçåó łÖI Ö~ääóI âìëòłå ãÉêÉÇ═ ÑÉåó═Åë~éI ãÉäó ä¼ÄłäÖ~íI ãáåíÜ~ îáÜ~ê êłòåłI ëò═êĞë łÖ~ÅëâłâI ãáâ ÑĞäJÑĞäìÖêłäå~â ÄçäçåÇìäI òë~êłíåçâ íÉãÝêÇÉâI ÑĞäëòłääî~I îáëëò~Üìääî~ Ýë ãáåÇÉòí éÉÇáÖ ê~ÖóçÖ¼ é~äłëíâÝåí łíĞäÉäá ~ äłåÖX ÑÉÜÝêÉåI âÝâÉåI â−îćä îĞêĞëÉå áëI å~ê~åÅëëłêÖłââ~ä Ýë ãÝêÉÖòĞäÇÉââÉäI áê~ãçÇáâ ÑĞäÑÉäÝI ëáÉí êÉííÉåí═åI ãáåÇÉò ~ ÑÝåóI íćåÇĞâäÝëI ëò−å Ýë äçÄçÖłëI ãáåÇÉò ëáÉí ÑĞä ~ Ä−Äçê Ýàëò~âłÄ~I ëáÉíI ãÉêí ~ä~íí~ ãłë äłåÖçâ âÉêÖÉíáâI ~òçâ áë ãáåÇ ÑĞäJÑĞäI åóìÖÜ~í~íä~åìäI ÉòÉêåóá ÑçêãłÄ~åI ~òçåçëÄ~å ãÝÖáë Ýë ãáåÇÉååÝä ÑÝåóÉëÉÄÄÉåI ãáääá¼ ëòáâê~ ëòłää Éä ÑĞäĞííćâI íłå ~ò ìí~í ãìí~íJ àłâI ãáåÇ ã~Öçëê~ êçÜ~å íçî~êÉéćäîÉI şíàłí ~ ÄçäÇçÖ ãÉÖëÉããáëćäÝëåÉâI ~ ãÉååóçêëòłÖå~â ~ò şíàłíK _łäáåí ëçâł ÉäåÝòá ~ íćòÉíK pçÜ~ áäóÉå ëòÝéëÝÖÉí åÉã äłíçííK pçÜ~ Éòí ~ íçãÄçäłëłí ~ò ÝäåáîłÖółëå~âK Ëë ~ ÖçåÇçä~íJ â~éÅëçäłë êÉàíÉäãÉë şíà~áå îłê~íä~åìä àÉäÉåíâÉòÉíí ^ÇêáÉååÉ ÉãäÝâÉK kÉã áäóÉå åóìÖí~ä~å ÝäÉíJ ëòçãàşëłÖ êĞé−íÉííÉ ═í áë íçî~ çíí ~ àÝÖéłäółå\ kÉã ~ò −îÉäíÉ êáíãìëÄ~å ~ â~êà~áíI ~ÜçÖó ÉäëáâJ äçíí ÑçêçÖî~I éĞêÇćäí Ü~åó~íí Ü~àä¼ íÉëííÉäI åÉã ~ò Ü~àíçíí~JÉ ÉÖóáâ íłåÅçë â~êàłÄ¼ä łí ~ ãłëáâÝJ Ä~\ Ëë ~ò ═ ~àâ~á áë ëòÝààÉäåó−äí~â îĞêĞëÉåI ~òçâ áëI ãáåíÜ~ ãáåÇáÖ ÝÖíÉâ îçäå~KKK jçëíI ãçëí îáëëò~ÖçåÇçäî~I şÖó ÝêÉòíÉI ÜçÖó ~ââçêI ãáÇ═å ~ò ~ëëòçåóí ~â~ê~íä~å çíí ãÉÖJ äÉëíÉI ~ââçê äłíçíí ÄÉäÉ ~ äÉäâÝÄÉK jÉÖäłíçíí ÄÉååÉ î~ä~ãá îÝÖòÉíÉë Éê═íI ãÉäó Ü~í~äã~ëìä Ü~àíJ à~I Ü~àíà~ ĞåíìÇ~íä~åìäI ä~éé~åÖ¼ Éê═íI ãÉäó Ä▌îĞëÉå îÝÖòÉíÉë äÉÜÉíåÉKKK g¼I ÜçÖó Éòí äłíí~ ãçåÇçíí~ ã~Öłå~âK bò åÉã â~ä~åÇ îçäå~X åÉã åÝÜłåó éłëòíçê¼ê~I ãÉäó ìíłå é~àíłëâÝåí îłäáâ Éä ~ò ÉãÄÉêK kÉãI Éò åÉã çäó~å ÇçäçÖK fäóÉåÄÉ åÉã âÉää âÉòÇÉåáK jłë äÉååÉI Ü~ ëòÉêÉäãÉë îçäå~ ^ÇêáÉååÉJÄÉK aÉ −ÖóKKK kÉã> gçÄÄI ÜçÖó ãçëí ãłê ~ÄÄ~Ü~ÖóJ í~KKK pçââ~ä çâçë~ÄÄ> fäóÉå ÖçåÇçä~íçâ âĞòĞíí åóçãí~ Éä ~ò łäçãK G e~àå~äçÇçííI ãáÇ═å ÑĞäÝÄêÉÇíK cłòçííK k~Öóçå ÜáÇÉÖ îçäíK g¼äÉëÉíí ~ ãÉäÉÖ êìãçë íÉ~I ~ ëćäí ëò~äçåå~ áëI ãÉäóÉí Ñ~åółêëçå ëćíĞíí åÉâá hêáëłåK ^òíłå ÑĞäé~âçäíłâ ~ äçî~â~í Ýë ãáâçê âáÄşàí ~ò Éäë═ å~éëìÖłêI åÉâááåÇìäí~â ~ íçîłÄÄá şíå~âK cÉåó═âI ÑÉåó═âI Ñçäóíçåçë~å ÑÉåó═âI Üçä âĞòÉä Üçòòłàìâ ã~Ö~ë îłêÑ~ä~ââÝåíI Üçä ëòÝààÉJ äÉÄÄ åó−äî~I ÉÖóJÉÖó áåÖçîłåóçë ÜÉäóÉåI ãÉäó ãÉääÉíí ëòłãí~ä~å ~éê¼ ÑłÅëâ~ å═íí çäó~å ë▌ê▌åI ãáåí ~ âÉåÇÉêK ^ ÜÉÖóÖÉêáåÅ ä~ëë~Åëâłå ëòÝäÉëÉÇÉííK kÝÜçä ÉÖóJÉÖó Ü~î~ëá â~ëòłä¼ ëò~â−íçíí~ ãÉÖ ~ ëòłäÉêÇ═íI Üìääłãçë ÑÉÜÝêëÝÖÄÉå Åëìëò~ãçÇî~ äÉ ~ò çäÇ~äÄ~K fäóÉåâçê âáíÉâáåíÜÉíåá ~ íłàê~K rÖó~å~ò ~ âÝéI ãáåí íÉÖå~é ÇÝäìíłåI ÇÉ ãçëí ÉääÉåâÉò═ îáäłÖ−íłëÄ~å ãáåÇÉå ãłëå~â äłíJ ëòçííK ^ íłîçäá ÄÝêÅÉâ äáäłë~å ëĞíÝíÉâI ~ ܼ ê¼òë~ëò−åI ~ò łêåóÝâçâ òĞäÇÉâK Ëë Ç~Åłê~ ~ Åë−é═ë ÜáÇÉÖåÉâI îçäí î~ä~ãá âłÄ−í¼~å éÉòëÖ═ ~ ÇÉê▌ë êÉÖÖÉäÄÉåK qłÖ~ë şí âĞòÉéÝå şíâÉêÉëòíÉòÝëÜÉò ÝêíÉâK eçäå~é ã~àÇ áíí àĞîćåâ şàê~ ÑĞä ãçåÇçíí~ ~ò ~äÉêÇÝëò ÇÝä ÑÉäÝ ãìí~íî~ I Ü~ dóìêâìÅłê¼ä îáëëò~àĞîćåâK ^ââçê ~òíłå ÉÖóÉåÉëí äÉíÝêÜÉíćåâ çíí àçÄÄê¼ä ~ oÉíóáÅÉä îĞäÖóÝÄÉI î~Öó Ü~ şÖó é~ê~åÅëçäåłI ~ò ËÖÉíí â═? ÑÉäÝ âÉêćäćåâ Ýë ~ î−òJ ÉëÝëåÝä äÉ pòâêáåÇêÉK oĞîáÇ áÇ═ ãşäíłå şàê~ ÄÉäÝéíÉâ ~ ëòłä~ëÄ~K i~ëë~Åëâłå äÉÑÉäÝ âÉòÇíÉâ ãÉååáK ^ÜçÖó ÄÉÜ~íçäí~âI ~ ë▌ê▌ âĞòĞíí Üłêçã Äáî~äóÑçÖ~í àĞíí îÉäćâ ëòÉãÄÉK jçëí hêáëłå dóçêJ ÖóÉ åÉã ëò~ä~Çí ÉäÝÄćâI åÉã êÉâÅìãçòí~I åÉã ÑÉåóÉÖÉííÉ ═âÉíI ãáåí ~ íÉÖå~éá ã¼Åçâ~íK bòÉâ â~äçí~ëòÉÖá ÉãÄÉêÉâI ÉòÉâ åÉã ÝêíÉåÉâ íêÝÑłíK içãÜłåI ÇÉ ÉÖóÑçêã~ äÝéÝëëÉä âĞòÉäÉÇíÉâ ~ Äáî~äóçâK pòÝéI ÑÝåóÉëI ÑÉâÉíÉ łää~íçâX Üçëëòş ëòÉãéáääłàş ãÝä~ ëòÉãÉáââÉä ~ÖÖ¼Çî~ åÝòíÉâ ~ ëòÉãÄÉàĞî═ â~ê~îłåê~I ÇÉ åÉã łääí~â ãÉÖI Ü~J

åÉã å~Öó âĞíÉäÉëëÝÖíìÇłëë~ä ÑÉâćÇíÉâ ÄÉäÉ ~ àłêçãÄ~I éłêçåâÝåí îçåí~íí~â ÑĞäÑÉäÝ ëò~êìÑłå~â î~ä¼ ÑÉåó═âÉíK ełêçã ÉãÄÉê îçäí îÉäćâ Ýë âÝí çëíçêçë ÑáşK jáåÇ şÖó ĞäíĞòîÉI ~ÜçÖó jÝòÉëI Ä═ê ãÉààêÉî~ä¼Ä~å Ýë âÝâ ìàà~ëÄ~åI ~Ä~å~ÇêłÖÄ~åI ÅëáòãłÄ~åK `ë~â ~ äÉÖÝåóâÝâÉå ÄçÅëâçêK ^ ÅÝÇìäłàìâ êÉåÇÄÉåI Üłí íçîłÄÄãÉåíÉâ ëò¼ åÝäâćäI áääÉåÇ═Éå ëćîÉÖÉäîÉ áë Ýë ÉÖó ^Çà fëJ íÉå?JåÉä âĞëòĞåîÉK _łäáåí ~ Äáî~äóçâ~í Äłãìäí~ ãÉÖK jÝÖ ëçëÉã äłíçíí áäóÉí íÝäá ÖşåółÄ~åK jÉêí ~ Äáî~äó ÄçJ äçåÇ łää~íX íÝäÉå îÉíá äÉ ~ò ~ãşÖó áë êáíâłë ëò═êÝíK bòÝêí Üłí í~â~ê¼à~ î~å ãáåÇÉåáâåÉâI òëłâîłëòçåļä ĞëëòÉî~êêíI ã~íêłÅëòÉê▌ â~Äłíà~I ãÉäó ~ ã~êàłí¼ä Åë−é═áÖ ÄÉÑÉÇáI åÝÜ~ ~ ëòćÖóÝí áë Ýë łí î~å ÜÉîÉÇÉêÉòîÉ ~ ÄçêÇłáåK ÏÖó ãÝÖëÉã Ñłòáâ ãÉÖ ~ ëòÉÖÝåó ÄáÜ~à?I ~ÜçÖó ~ h~äçí~J ëòÉÖÉå ëò¼ä−íàłâ ═âÉíK _łäáåí ~ íÉí═ ¼í~ Öó~äçÖ àłêíI ÜçÖó ÑĞäãÉäÉÖÉÇàÝâK hêáëłå îÉòÉíÉííI ãÉêí Éò ~ò ═ é~Öçåó~ Ýë jÝòÉë _~åÇá ^ÄłÇó ãĞÖĞíí àĞíí ~ é~êáéłââ~äK bäÝÖ ÉåóÜÉ ä~åâłå Ü~ä~Çí~â äÉÑÉäÝ ëò¼íä~åìäK pÉããá ò~à ëÉÜçäI Åëìéłå íłîçäá âçéłÅëçäłëçâ Ü~åÖòçíí~â áííJçííK bÖóáâ ~ àçÄÄ çäÇ~äá ÖÉêáåÅê═äI ãłëáâ ~ îĞäÖóçäÇ~äļä î~Öó ~ íşäë¼ ÜçãäçâļäK bäÉáåíÉ ^ÄłÇó ~òí ÜáííÉI ÜçÖó Åë~â ~ îáëëòÜ~åÖ îłä~ëòçäI ÇÉ âáëîłêí~íî~ êłàĞííI ÜçÖó âćäĞåÄĞò═ ÜÉäóÉâÉå ÇĞåíÉåÉâK jÉÖâÝêÇÉòíÉ jÝòÉëíI ÜçÖó î~å ÉòI ~âłêÜçä îłÖÜ~íå~â Ñłí ~ò ÉêÇ═ÄÉå\ ækÉã ÝééÉå ~âłêÜçäI áåëíłääçãI ÇÉ ~âá ãÉÖîłäíçíí~ ~ ÄłêÅłí ~ò ÉêÇ═ÖçåÇåçâëłÖçåI ~ò áíí ÉòÉå ~ êÝëòÉåI çíí îłÖI ~Üçä ~â~êX âáâÉêÉëáI ~ãá íÉíëòáâ åÉâáI Ýë Åë~â ãáâçê äÉàĞå ~ò ÉêÇ═Ä═äI ~âJ âçê áÖ~òçäà~ ã~ÖłíK Ëë ~âłêÜłåó~í äÉîłÖÜ~í\ æiÉîłÖåá äÉîłÖÜ~íI ÇÉ åÉã îáÜÉí âá íĞÄÄÉíI ãáåí ~ãá ~ ÅÝÇìäłÄ~ î~å −êî~K æ_çêò~ëòí¼ éêÝÇ~ëłÖ Éò ÖçåÇçäí~ _łäáåí I ëòĞêåó▌ êÉåÇÉíäÉåëÝÖK ^òíłå áëãÝí âÝêÇÉJ òÉííW æ¸òÉãíÉêîê═ä ëçëÉ áë ÖçåÇçäâçòí~â\ æeçÖóåÉ> s~åI áåëíłääçãK kÉã Ü~ëòåłäàłâK aÉ î~å ÑÉäÉäí jÝòÉë Ýë ÉäãÉëÝäíÉI ÜçÖó ëáÜÉJ ÇÉêâçêłÄ~åI î~Öó Üşëò ÝîÉ í~äłåI ═ àłêí ~ Ü~î~ëçå ÉÖó ãÝêåĞââÉä âÝí ÉÖÝëò ܼå~éáÖI ═ îáííÉ ~ ãÝê═ëò~ä~ÖçíI àÉäò═íłêÅëłâ~í Ýë ~òí ~ ÜłêçãäłÄş âìââÉêíI ~âáîÉä ãÉÖÅÝäçòí~ ~ò áåòëÉääÝê ~ ÜÉÖóÉâÉíK ^ââçê â~éí~ã âÉÇîÉí ~ Ü~î~ëÜçò> ãçåÇçíí~K æ_Ý áë ~Çí~ ~ ãìåâłäâçÇłëłí ~ âĞîÉí═ í~î~ëòçåI ~ââçê áë Ýå â−ëÝêÉã âá ~ _ÝäÉëÄÉI ãÉêí áÖÉå ãÉÖëòÉêÉíÉííK ˙Öó ÉãäÝâëòÉãI ãáåÇàłêí ~ ÄçäÇçÖìäí áÑàş Öê¼Ñ Ü~äłä~ ìíłå î~ä~ ~òK G iÉÝêíÉâ ~ cÉÜÝêî−ò îĞäÖóÝÄÉK ^ ÄÉÜ~î~òçíí é~í~â ãÉÇêÝå ~ò ÉãÄÉêÉâ âĞååóÉå àìíçíí~â łíI à¼ä Ä−êí~ ═âÉí ~ ܼK kÉã şÖó ~ äçî~âI ëòÉÖÝåóÉâI ãÉêí ~ é~íłàìâ åÝÜ~ ÄÉëćääóÉÇíI ÄÉëò~â~Çí~â ëòćÖóáÖI ãáâçê éÉÇáÖ ~ Üłíë¼ äłÄ~áââ~ä ÑĞäêşÖí~ííłâ ã~Öìâ~íI ~ââçê ~òçâ ~ä~íí íĞêí ÄÉK jÝÖáë ëçâ Ü▌ܼòłë ìíłå ~ íşäë¼ çäÇ~äê~ àìíçíí~â Ýë ãÉÖâÉòÇ═ÇĞíí ~ ãłëòłë ~ eìãéäÉì Äćââëòłä~ë åóÉêÖÉ ÑÉäÝK kÉÜÝò şíI ãÉêí áíí ãłê ~äáÖ îçäí Åë~éłëI ëòÉêÉåÅëÉI ÜçÖó Éò ~ò çäÇ~ä êáíâ~I ãÉäóÄ═ä ~ ëòÝä ÉäëĞéĞêíÉ ~ Ü~î~í Ýë Åë~â åÝÜłåó Ñşîłëçå âÉääÉíí łíîÉêÖ═ÇåáK sÝÖćä ÇÝäÄÉå ÑĞäÝêíÉâ ~ î−òîłä~ëòí¼å~â ~ âçé~ëò íÉíÉàÝêÉI ~ sìêíçéê~K lÇ~ÑÉåå êÉííÉåí═ ëòÝäK jÝÖáë ãÉÖ âÉääÉíí łääåáI éáÜÉåíÉíåá ÉãÄÉêíI łää~íçíK pòÉêÉåÅëÉI ÜçÖó wëìâìż áíí áë áëãÉêí çäó~å ÜÉäóÉíI ~Üçä ãÉÖÄşàÜ~íå~â îÝÇÉííÉåK cìêÅë~ íĞäÅëÝêëòÉê▌ ãÝäóÉÇÝëJ ÄÉ îáííÉ ═âÉíI ãÉäóÄ═ä ÉÄÄÉå ~ ãÝëòâ═ÜÉÖóÄÉå åÉã ÉÖó î~åI âêłíÉêëòÉê▌ âÉêÉâ î−òåóÉä═I ÜçåJ å~å ÑĞäÇ ~ä~ííá ìí~âçå ãÉÖó Éä ~ ܼäÝI ÜçÖó ~òíłå äÉåå ~ îĞäÖóÄÉå ÉÖóJâÝí Ä~êä~åÖļä ãłê ãáåí é~í~â ĞãĞäàÝâ âáK iÉíÉäÉéÉÇíÉâK c~ä~íçòí~âK hĞêćäćäíÝâ ~ íćòÉíI ãÉêí wëìâìż ãÝÖ íćòÉí áë íìÇçíí Öóşàí~åá î~J ä~ãá Öó~äçÖÑÉåó═łÖ~âļäX Åë~â Éò îçäí ãłê áííI ãÉêí ãłê å~Öóçå ã~Öçë~å îçäí~âK

_łäáåí ä~éçë~ë âĞîĞå ćäí ~ ÄìåÇłàłåK jÉÖäÉé═ äłíîłåó îÉííÉ âĞêćäK gÝÖÖÝ Ñ~Öóçíí Ü~îçåI ÉÖÝëò â−ëÝêÉíÝîÉäI ãáåíÜ~ î~ä~ãá ćëí ÑÉJ åÉâÝå ćäåÉI ãÉäóåÉâ éÉêÉãÝí âáëëÝ ëò~Äłäóí~ä~åìä ëòáâäłâ âĞê−íáâK hçÅâ~ëòÉê▌ ÑÉÜÝê ëòáêíÉâI ëĞíÝíòĞäÇ ãçÜłî~ä éłêÇìÅçòî~I ܼëłîçââ~ä ëò~ÖÖ~íî~K fÇÉäÉåå ãÝÖ ëòÉää═ ëáåÅëK lÇ~ÑÉåå éÉJ ÇáÖ çêâłåK ^ âÝâä═I ê~ÖóçÖ¼ ÝÖ ÑÉäÝ ÑĞäîáííÉ ~ éçêÜ~î~íX êçåÖóçâÄ~å äÉåÖ═ Ñłíóçäí Åëáåłäí ÄÉä═J äÉI ãÉäó äçÄçÖ¼âÝåí ëìÜ~å ÑĞäI ÑĞäI ãáåÇ ÑĞååÉÄÄI ëòÝÇćäÉíÉë ã~ÖçëëłÖçâê~I íćåÇĞâäáâ ÉòÉêåóá ÖóÝãłåíí~ä ~ å~éëìÖłêÄ~åI ~òíłå ÜáêíÉäÉå Éäëò¼ê¼ÇáâI ÉäëòłääI ÜçÖó éłê éáää~å~í ãşäî~ şàê~ ÑĞäJ íçêåóçëçÇàÝâ ãłëÜÉäóíI ãłëâÝåíI âìëò~ ÖĞêÄćäÉíÄÉå −îÉäîÉ áëãÝí ãÉÖàÉäÉåàÝâK kÝÜ~ ÉÖóJÉÖó Å~Ñ~íçí ÄÉä═íí ~ ëòÝä ~ âêłíÉêÄÉI áäóÉåâçê şÖó é~ííçÖçíí ~ ëçâ òşòã~ê~ëòáäłåâ ~ àÝÖÉåI ãáåíÜ~ ~éê¼ ëĞêÝí Üìää~å~ âĞòÝàćâK kÉã ã~ê~ÇÜ~íí~â áíí ëçâłK qçîłÄÄ âÉääÉíí ãÉååáK qçîłÄÄ ~ ÖÉêáåÅÉåI ÇÝäåÉâK ^ ëòÝä ~ ÜłJ íìâÄ~åK ^ äçî~âå~â åÉã Åëìéłå ~ Ñ~êâłíI ÇÉ ~ò ćëíĞâÝí áë ãáåÇ ÉäÝÄćâ Ñşàí~I şÖóÜçÖó ~òí ÜáííÉ îçäå~ ~ò ÉãÄÉêI Åëìé~ ìåáâçêåáëçâ äÝéíÉíåÉâ ~ ÜÉÖóÜłí íÉíÉàÝåK ^ íłàļä ~äáÖ äłíëòáâ î~ä~ãáI ãÉêí Ä~äê¼ä ëòłäÉêÇ═DI àçÄÄ ÑÉä═äI ~ ãÝäóëÝÖ ÑÉä═ä éÉÇáÖ çäó~å ܼÑÉêÖÉíÉÖ ëòłÖìäÇ ÖçãçäóçÖî~ îÉäĞâI ÜçÖó ~ò ãáåÇÉåí ÉäÑĞÇ Ýë âĞòĞííÉ Åë~â åÝÜ~ ëÉàíÜÉí═ ~ íşäë¼ Ü~í~äã~ë ÜÉÖóI ~ Üçëëòş qóáâä¼?I ãÉäó ~ säÉÖółëòłåłä Åë~â åÝÜłåó ãÝíÉêêÉä ~ä~Åëçåó~ÄÄK pòćêâćäÉíâçê äÉÝêíÉâ ~ pò~ãçëÜçòK kó−äí~ë ÜÉäóK fíí ëòÝåłí äÉÜÉí îłëłêçäåá ~ äçî~âå~âK läÇ~äçë ÜÉäóÉå Ü~ã~ê ãÉÖÝé−íÉííÝâ ~ ëòłääłëíK ^ò ĞäÉë í▌òê~âłë áë ÑĞääłåÖçäí Éä═ííÉI ~ÜçÖó ~ íÉÖå~éK jÉÖíĞêíÝåí ~ î~Åëçê~ áëI ~ éłäáåâ~çëòíłë áë Ýë âÝë═ÄÄ ãçëí áë çÇ~Öó▌äíÉâ íĞÄÄÉå ~ ëòçãëòÝÇļä Üçëëòş íłêë~äÖłëê~K Ëë ãáâçê _łäáåí äÉÇ═äí Ýë ~òí ÜáííÝâI ~äëòáâI áëãÝí î~ä~ãá çäó~å ÇçäÖçí ÄÉëòÝäíÉâI ãáåí ~ò Éä═ò═ ÉëíÝåK ˙àļä ~ åçíłêê¼ä îçäí ëò¼ Ýë ~ é¼éłê¼äI Ýë ãÉÖáåí łíâçòíłâ ═âÉíI ÇÉ âćäĞåĞëÉå î~ä~ãá oìëò młåíóáäáãçåíI ~âáí ćëëĞå ãÉÖ ~ aêłâì?K G jłëå~é íçîłÄÄáåÇìäí~âK ^äáÖ àłêí í−ò ¼ê~ ÑÉäÝ ~ò áÇ═I ãáâçê ÉäÝêíÝâ ~ò Éäë═ ÖóìêâìÅ~á Üłò~J â~íK ^ pò~ãçë íşäë¼ é~êíàłå ~ä~ÅëçåóI ÇÉ ãÉêÉÇÉâ ÇçãÄçÅëâ~K cĞäćä Åáé¼Ñçêã~I ~òçåÄ~å ÉäĞä ëòáâäłë ~ Üçãäçâ~ Ýë ãáåí î~ä~ãá ÑÝäëòáÖÉíI şÖó ćä ÄÉäÉ ~ Ñçäó¼Ä~I ãÉäó ÜìêçâëòÉê▌Éå âÉêćäíÉ ãÉÖK ^ îáëëò~ÑçêÇìäłëåłä é~ää¼K bò Äáòçåó ÅëçÇłä~íçë ~äâçíãłåóK pòĞêåó▌ ã~Öçë Ä~âçå łääK hÉíí═ ~ é~êí âĞòÉäÝÄÉåI ÉÖó ~ î−ò âĞòÉéÝåI ê~àí~ ÉÖóãłë îÝÖíÝÄÉå âÝí î~ëí~ÖI Ñ~ê~Öçíí ÖÉêÉåÇ~ îÉòÉí łíI î~Öó ÜłêçãJåÝÖóãÝíÉêåóáêÉ ~ àÝÖ ÑĞäĞííI ÜçÖó łê~Çłë áÇÉàÝå Éä åÉ îáÖóÉ ~ î−òX âÝíÑÉäJ ═ä éłêçë êìÇ~â îÉòÉíåÉâ ÑĞä ÜçòòłI ãÉäóÉâ êìÖ~äã~ë~å ãÉÖÜ~àçäå~â ãáåÇÉå äÝéÝëåÝäI çäó~å îÉåÇÝÖJé~ää¼Åëâłâ Åë~âI ãáâÉí Ü~ ãÉÖå═ ~ î−òI âáÅëÉêÝäåÉâ Üçëëò~ÄÄ~äK ^ é~ää¼ Éä═íí Üłêã~å ãłê îłêíłâ ~ò ^ÄłÇó â~ê~îłåàłíK hÉíí═ ĞêÉÖÉãÄÉêK ┼â ãÝÖ êÝÖáã¼Çá~ë~å î~êâçÅëçí îáëÉäåÉâX ═ëò Ü~àìâ ÄÉÑçåî~ ~ Ñćäćâ ãÉääÉíí âÝíÑÉä═äK ^ò ćååÉéä═ ÅçåÇêłàìâ~í îÉííÝâ ÑĞä ãłê~ Ýë ãÝÖ ëòłòäÝéÝëåóáêÉ îçäí ^ÄłÇóI ãáâçê ãłê äÉâ~éíłâ ~ ÄłêłåóÄ═ê ëćîÉÖćâÉíK hĞòÝéÉå łääí qáãÄìëI ~ é¼é~I âĞîÝêÉë ÑÝêÑáI ~ íçJ âłà~ Éä═íí ÑÉâÉíÉ âÉÅëâÉëò~âłää~äI êÉîÉêÉåÇłÄ~å Ýë ÄìåÇłÄ~å Ýë Éòşíí~ä é~êłÇÝ çâłÄ¼ä ~ å~Öó â~êáãłë ëÉäóÉãâ~ä~éàłí îáëÉäíÉI ~âłêÜ~ ~ éćëéĞâĞí îłêåłK k~ÖóÄ~å Ü~àäçåÖí~âI ãáâçê _łäáåí Üçòòłàçâ Ýêí Ýë ~ é¼é~ ãÉÖâÝêíÉI ëòłääå~ äÉ ~ äçîłê¼äI íáëòíÉäåÝ ãÉÖ ~òò~äI ÜçÖó ãÉÖåÝòòÉ ~ íÉãéäçãçíI ãÉêíÜçÖó ~ ëÉÖ−íëÝÖÝí âÝêá ~ âĞòëÝÖK jáâçê _łäáåí ãÉÖłääíI ~ âÝí îÝåÉãÄÉê ÜçòòłäÝéÉííK cÝäáÖ äÉÖìÖÖçäí~â íÝêÇÜ~àäłëí àÉäÉòîÉI Ýë ãÉÖÅë¼âçäíłâ ~ â~Äłíà~ ëòÝäáíK ^ é¼é~ áë ãÉÖ~Çí~ ~ ã¼ÇàłíW ãáâçê ^ÄłÇó âÉòÉí ~ÇçííI şÖó íÉííI ãáåíÜ~ ~òí ~ ëòłàłÜçò ~â~êåł ÉãÉäåáI ~ãáí _łäáåí éÉêëòÉ ãÉÖ åÉã ÉåÖÉÇÉííK jáåÇÉòÉâ Åë~â ëòáãÄçäáâìë ãçòÇìä~íçâI ~ Ü~î~ëá~â êÝÖá áääÉãëò~Äłäó~áK ^òíłå ãÉÖáåÇìäí~â ~ é~ää¼ ÑÉäÝK bäĞä ~ é¼é~ ãłëòçíí ÑĞä êÉłK jĞÖĞííÉ hêáëłå ÄìòÖ¼äâçÇçííI ÑĞäćäê═ä åóşàíîłå ~ Ä~äí~ åóÉäáíI ÜçÖó ~òò~ä ÜşòÜ~ëë~ ÑĞä ~ò ìêłí ~ Ü~àäÝâçåó êìÇ~â ãÉêÉÇÉâÝåK läÇ~äîłëí ~ Üçëëòş młîÉå

q¼Ççê Ýë gì~åóÉ sçãìäìà äÝéâÉÇíÉâI çåå~å íłãçÖ~ííłâ âÝíÑÉä═ä ^ÄłÇóíI ã−Ö ÑĞäàìíçíí ~ò Éäë═ Ä~âê~ Ýë ~òìíłå áë âĞîÉííÝâ ~ é~ää¼í ÑĞäåóşàíçíí â~êçââ~äI ÜçÖó âáÑçÖàłâI Ü~ äÉ í~äłäå~ î~ä~ÜçÖó éçííó~ååáK ^ ܼäÉéíÉ ò~àäłëçå áë −Öó ãÉåíÉâ łíI Äłê ÜÉäóÉåâÝåí ~ î−òÄÉ âÉääÉíí äÝéåáĞâI ÜçÖó äÝJ éÝëí í~êíë~å~â ~ ÑĞäćä Ü~ä~Ǽââ~äK oçéé~åí åÉîÉíëÝÖÉë àÉäÉåÉíåÉâ í~äłäí~ Éòí _łäáåíI íłå Éäâ~Å~Öí~ îçäå~ ã~ÖłíI Ü~ åÉã îçäå~ çäó~å ÑÉåÉ ã~Öçë Éò ~ é~ää¼K _áòçåółê~ ëòÝÇćäí îçäå~I Ü~ çÇ~äÉåå ~ îáòÉí åÉã ÑÉÇá ~ò ~ ëçâ âìëò~ àÝÖíłÄä~K i~ëë~åI ÇÉ Ä~à åÝäâćä łíàìíçííK ^ â−ëÝêÉí äÉåå ã~ê~ÇíI ^ÄłÇó ~ é~éé~ä Ýë ~ âÝí ĞêÉÖÉãÄÉêêÉä ãÉÖÜłÖí~ ~ ÇçãÄçíK ^ ܼÄ~å äÝéÅë═â îçäí~â âáí~éçëî~I ~òçâçå Ü~ä~Çí~â ÑĞäI Éä═ÄÄ ~ é~éä~â áêłåíK ^ ÜÉÖóçäÇ~äçå łää ÉòK h═îÉä î~å ~äłÝé−íîÉK bäĞä ÉòÝêí ã~àÇåÉã ÉãÉäÉíÉë ÜłòI ã−Ö íşäÑÉä═ä ÑÝäáÖ ÄÉëćääóÉÇ ~ ÑĞäÇÄÉK ^ Üçãäçâò~íçå îÝÖáÖ Üçëëòş Ñ~íçêåłÅI ãÉäó ~ò Éä═ìÖê¼ Ñ═ëòçÄłÄ~ îÉJ òÉí åóáäîłåK ^ Ö~åÖçå ~ é~é äÉłåó~á äÉëáâ ~ àĞîÉîÝåóíK hÝí ëòÝé Ä~êå~ äÉłåóI íłÖê~ åó−äí ëòÉJ ãÉââÉäK ^ÄłÇó åÉã ÉòÉâêÉ ÑáÖóÉäíI Ü~åÉã ~êê~ ~ ëçîłåó Ñá~í~äÉãÄÉêêÉ ã~àÇåÉã ÖóÉêãÉâJ åÉâ åÝòåÝÇ I âá ~ Üłò Éä═íí ~ å~éëćíÝëÉë ìÇî~êçå ÉÖó äÝÅJâ~êçëëòÝâÄÉå Ü~åó~íí Ç▌äI î~ëí~Ö íçääéłêåłÄ~K ^ äłÄ~á î~ä~ãá äłÇłåK cÉÜÝê àìÜłëòÄìåÇłî~ä î~å åó~âáÖ ÄÉí~â~êî~K `ë~â ~ò ~êÅ~ äłíëòáâK hÉëâÉåóI ~ëòçíí ~êÅI ~ éçÑ~Åëçåíà~áå ~ã~ àÉääÉÖòÉíÉë ÑçäíçâK włêíI âÉãÝåó îłÖłëş ~àâ~á ĞëëòÉòłêî~K kÝãłå âĞîÉíá ~ åÝòÝëÉ ~ àĞîÉîÝåóíI ~âá î~Öó í−òäÝéÝëåóáêÉ ãÉåí Éä ãÉääÉííÉK _łäáåí ãÉÖÉãÉäíÉ ~ â~ä~éàłíK ^ Ñáş ~òçåÄ~å åÉã ãçòÇìäíI åÉã áë ëò¼äíI Åë~â ëòÉãÄÉåÝòÉíí ÉääÉåëÝÖÉëÉå Ýë ãáÇ═å ^ÄłÇó ~ íłêë~áî~ä ÉäÜ~ä~Çí ~ íÉãéäçã ÑÉäÝI ä~ëë~å ìíłåçâ ÑçêÇ−íçíí~ ~ ÑÉJ àÝíI ìíłåçâ ÑçäóíçåI ã−Ö Éäí▌åíÉâ ~ ë~êçâåłäK æ_çäçåÇ Ñáş> ãçåÇçíí~ ÉåÖÉëòíÉä═äÉÖ qáãÄìë é¼é~K _çäçåÇ ÑáşI ëòÉÖÝåó> pçâ Ä~à ÅëáJ åłäí åÉâÉãI ëçâ Ä~à> kÉÜçÖó ~ Ü~î~ë ìê~ ãÉÖåÉÜÉòíÉäàÉåI ~ãáÝêí ~ Ñá~ åÉã îáëòçåçòí~ ~ âĞJ ëòĞåíÝëÝíK _ÉíÉÖI å~Öóçå ÄÉíÉÖ> ^ ÄÉëòÉêáâłí ~ ëòáêííÉí═å ãÉÖ âÉääÉíí âÉêćäåáI ãÉêí ~ ÖĞêĞÖ ê−íìë ëò~Äłäó~á ëòÉêáåí ~ ÄÉàłê~í åóìÖ~í ÑÉäÝ âÉää ÜçÖó åÝòòÉå Ýë −Öó ~ íÉãéäçã ~ Ñ~êłí âÉääÉíí ÜçÖó ~ é~ê¼âá~ ÑÉäÝ ÑçêÇ−íë~I ~ Üçãäçâò~íłî~ä éÉÇáÖ ~ ãÝäóëÝÖåÉâ łääàçåK ^ä~Åëçåó âáë ~àí¼å äÝéíÉâ ÄÉK ËêÇÉâÉë âáë íÉãéäçãK bÖÝëòÉå ÑłÄ¼ä ÝéćäíK aÉ ÄÉäćä îÝÖáÖ îçäí î~âçäî~ Ýë ~ î~âçäłëçå ÑĞäÇí═ä ãÉååóÉòÉíáÖ âáÑĞëíîÉK ^ àçÄÄ çäÇ~äçå ~ò ¼íÉëí~ãÉåíìã îçäí łÄêłòçäî~I Ä~äê¼ä ~ò şàK _łê ~ ëò−åÉâ ãłê ãÉÖÑ~âìäí~âI ãÝÖáë à¼ä äłíëòáâ ãÝÖ ãáåÇÉåK k~áî ÑÉëíÝëI ~ ÄáòłåÅá áëâçä~ íłîçäá ìí¼Çà~I łíÑçêãłäî~ ~åå~â ~ îłåÇçêéáâíçêå~â ~ âÉÇîÉ ëòÉêáåíI ~âá î~Öó åóçäÅî~å ÝîîÉä ÉòÉä═íí éáåÖłäí~K hćäĞåĞëÉå fääóÝë éê¼ÑÝí~ îçäí âÉÇîÉëK iłåÖçââ~ä âĞêćäîÉíí ä═ÅëĞë ëòÉâÝêêÉä ìí~òçíí ~ ãÉååóçêëòłÖÄ~K ^ ëòÉâÝêêşÇ áë âáí▌å═Éå łÄêłJ òçäî~I ãÝÖ ~ò ~ ãÉëíÉêëòĞÖ áë ~ îÝÖÝåI ãÉäó ~ àłêãçí í~êí~åá Üáî~íçííI ãÝÖ ~ò áë ê~àí~ îçäíK ^ò çäíłê Éä═ííá âÝéí~êí¼ Ñ~äI ~ò áâçåçëòíłòáçåå~ä ëòÉãÄÉåI ~ íĞêéÉ ÄÉàłê¼ ÑĞäĞíí Ýë ãÉääÉííI ~ò ìíçäë¼ −íÝäÉíK Ûêáłëá ëłíłåçâ Äçêò~ëòí¼ éçÑłââ~ä Ü~Äòëçäíłâ ÑĞä áíí ~ Ä▌åĞëĞâÉíI í−òÉíI Üşëò~í áë ÉÖóJ ëòÉêêÉK bòÉâ í~äłå ãáåÇ ã~Öó~êçâI ãÉêí îáíÝòâĞíÝëÉë ~ êìÜłàìâI Åëáòãłàìâ î~å Ýë å~Öó Ä~àJ ëòìâX Éäîáëòá ═âÉí ~ò ĞêÇĞÖI íłå ãÉêí âłäîáåáëíłâK ^ò ~åÖó~äçâ éÉÇáÖ Åëìé~ íćëòćë àłãÄçêçâ~í ëòłää−í~å~â ~ò ćÇîĞëëÝÖ Ü¼åłÄ~I âáâåÉâ íÝêÇáÖ ä¼Ö ~ò áåÖćâK _łäáåí åÉã îáòëÖłäÜ~íí~ ëçâłáÖ ~ Ñ~äáâÝéÉâÉíI ãÉêí qáãÄìë íáëòíÉäÉåÇ═ ã~Öó~êłòåá âÉòÇÉííK bäãçåÇí~I ÜçÖó åÉã ÑÝêåÉâ ãłê Éä ~ Ü−îÉáK hÝíÉòÉê äÝäÉâ ~ âĞòëÝÖK káåÅë ÜÉäóX ~ ÑÉäÝåÉâ ëáåÅëK pòÉêÉíåÝâ Üłí ãÉÖíçäÇ~åá ~ íÉãéäçãçí ÉäĞäI î~Öó åÉÖóîÉå ÖÉêÉåÇ~ âÉääÉåÉI ~òò~ä ãÉÖJ ÅëáåłäåłâK kÉÖóîÉå ÖÉêÉåÇ~ Ýë Üşëò ëò~êìÑ~K qĞÄÄ åÉã âÉääI Åë~â ÉååóáK aÉ ~ âĞòëÝÖåÉâ åáåÅë éÝåòÉK káåÅë éÝåò> káåÅë éÝåò> ełíÜ~ Éòí ~ åÉÖóîÉå ÖÉêÉåÇłíKKK æ já äÉëò ~òçåÄ~å ÉòòÉä ~ò ríçäë¼ −íÝäÉí?JíÉäI Ü~ çÇ~àĞå ~ íçäÇłëI ~ââçê ~ò Éäéìëòíìä\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåíK ^ é¼é~ íłå ÝëòêÉîÉííÉ ~òí ~ âáëëÝ Öşåóçë ãçëçäóíI ãÉääóÉä ^ÄłÇó ~ éçâäçâê~ îÉíÉíí ã~Öó~J êçâ~í ëòÉãäÝäíÉK kÉã Ä~à> oçëëò Éò şÖóáëI åÉã Ä~à> oçëëò> oçëëò> áëãÝíÉäíÉ åÝÜłåóëòçê Ýë

ãçëí ~ â~Äłíà~ ìààłí ãÉÖÅë−éîÉI âáîçåëòçäí~ ~ Ñá~í~ä ìê~í ~ ëò~Ä~ÇÄ~I ÜçÖó çíí ã~Öó~êłòÜ~ëëçå íçîłÄÄK bâĞòÄÉå ÑçÖ~ÇâçòçííW ^ éłêå~ÑłÄ~I áÇÉ åÝI áÇÉ> ÑĞä ÑçÖàłâ îÝëåáI ÜçÖó ~ò ^ÄłÇó Öê¼Ñ şê ~Çí~ ~ Ñłí ~ íÉãéäçãÜçòI çíí ÑçÖ łää~åá ~ åÉîÉ ĞêĞâ áÇ═âáÖK ^ é~é Äáòçåółê~ ~òí ÜáííÉI ÜçÖó Éò å~Öó ~êÖìãÉåíìã Ýë ê~î~ëò ãÉäÉÖëÝÖÖÉä ÜìåóçêÖ~íçííI ãáâçê _łäáåí ÄÉ−ÖÝêíÉ ~ ÑłíI éÉÇáÖ ~ò ãłê çÇ~ãÉåÉí ÉäÜ~íłêçòí~I ÜçÖó ãÉÖ~Çà~I ~ãáí âÝêåá ÑçÖå~âK `ëìéłå ~êê~ í~êíçííI ÜçÖó ã~Ö~ ~Çà~ ãÉÖI åÉã éÉÇáÖ ~ àÉÖóò═ şíàłåK iÉãÉåÝë âĞòÄÉå şàļä ÉäÜ~ä~Çí~â ~ éłêåłâÄ~å ÑÉâî═ Ñá~í~äÉãÄÉê Éä═ííK jçëí ~ò ~íóà~ êÉJ łëò¼äíI ÜçÖó âĞëòĞåàĞåK jÉÖãçåÇí~I ÜçÖó ãÉÖâ~éíłâ ~ ÑłíK ^ Ñáş ãÉÖÄáÅÅÉåíÉííÉ ~ ÑÉàÝíK ^ åÝòÝëÝÄÉå ìÖó~å~ò ~ îłäíçò~íä~å Öó▌äĞäÉí áòòçííI Ýë ãçëí áë âĞîÉííÝâ ~ ëòÉãÉá ~ò Éäíłîçò¼ ^ÄłÇóíK ^äìäI ~ é~ää¼ ãÉää═äI ãáâçê Éò ìÖó~åçäó~å ÅÉêÉã¼åáłâ âĞòĞíí ÄşÅëşòçíí ~ é¼éłí¼ä Ýë ~ âÝí îÝåÉãÄÉêí═äI çåå~å ÑĞäåÝòîÉ áë äłíí~I ~ÜçÖó ═í åÝòá ãÝÖ ãáåÇáÖ ~ò ~ ãÉääÄÉíÉÖ ÑáşK G ˙àļä Üçëëòş şí äÉ ~ pò~ãçë ãÉääÉííK ^ q¼ëòÉêłíáÖK bò ìê~Ç~äãá Ñ▌êÝëòã~äçã Ýë hêáëłå dóçêÖóÉ ä~âáâ ãÉääÉííÉK låå~å ÑĞä ~ÜÜçò ~ âÉêÉëòíÉòÝëáÖI ~ ÜÉÖóÜłíê~K fíí şÖó Ü~íłêçòíłâI ÜçÖó ~ î−òÉëÝë ÑÉäÝ ÑçêÇìäå~â ~ ÖÉêáåÅ ãÉåíÝåK háëîłêí~íî~ Ü~í~äã~ë ëòÝäíĞêÝë ãÉääÉíí Ü~ä~Çí~âI ãÉäó ÉÖó ÜÉäóćíí äÉí~êçäí~ ~ò ÉêÇ═íK fíí łäí~ä äÉÜÉíÉíí äłíåá ~ ëò▌âI ÇÉ å~Öóçå ãÝäó îĞäÖóĞå łí ~ íşäë¼ Üçãäçâê~I Üçä Éäëò¼êí Üłò~â łää~J å~âK k~Öóçå íłîçäI î~Öó ÑÝä âáäçãÝíÉêêÉ ~ íĞÄÄáí═äI ÉÖÝëòÉå ã~Öçë~å ÉÖó â═ÜłòI Ýë ~ãá ÅëçÇłJ ä~íçë ~ Ü~î~ëçåI ÅëÉêÝééÉä î~å ÑĞÇîÉI åÉã òëáåÇÉääóÉäK jáåÇÉå ~Ää~âłå î~ëí~Ö î~ëêłÅëK ^ò ÉÖÝëò íÉäÉâ âĞêćäâÉê−íîÉ Éê═ë â═Ñ~ää~äI Üçîł ~ ëòÝä ã~Öçë Ü¼ÑşîłëÇçãÄçâ~í åóçãçíí ÑĞäK _łê ~ò áååÉåë═ ÖÉêáåÅÉå îçäí~âI íşäå~å Üłêçã ÄÉÜÉã¼í âìî~ëò ãÝÖáë êÉííÉåí═Éå ìÖ~íçíí ÜçòòłàìâK æjáÅëçÇ~ ÑìêÅë~ Üłò ~ò çíí ÑĞåå\ æs~ä~ãá oìëò młåíóáäáãçåÝ ÑÉäÉäíÉ _łäáåíå~â jÝòÉë _~åÇáK ^ò âĞäíĞòĞíí áÇÉK b åÝî Ü~ää~íłê~ _łäáåí ÑĞäÑáÖóÉäíK gçÄÄ~å ëòÉãćÖóêÉ îÉííÉ ~ò ÝéćäÉíÉíK æ^òíłå ãáÝêí Ýé−íÉíí áäóÉå îłêÑçêã~ ÇçäÖçí\ æełíI áåëíłääçãI åÉã íìÇçãKKK íłå ÜçÖó ÑÝä ~ò ÉãÄÉêÉâí═äK æjáÝêí ÑÝä\ JełíKKK Üłí Åë~â ÑÝäK _łäáåí ãçëí êłé~ê~åÅëçäí ~ò ~äÉêÇÝëòêÉI ÜçÖó åÉ âÉêíÉäàÉåK jáêÉ ~ò ~äÉêÇÝëò ÉäãçåÇí~I ÜçÖó ~ò ~ oìëò ÇłëòâłäI î~Öóáë êçãłå åÝéí~å−í¼ îçäí î~ä~Üçä ~ò bêÇ═ÜłíçåK líí íłå ëò~Äłäóí~ä~åëłJ Öçâ~í âĞîÉíÉíí ÉäI ãłëçâ ëòÉêáåí ~ âáëÑáşââ~ä îçäí î~ä~ãá Ä~àK bäÅë~éíłâK kÉã îçäí ãáÄ═ä ãÉÖÝJ äàÉåI íÉÜłí áÇÉ àĞíí ~ò áííÉåá êçâçå~áÜçòI äÝîÝå ~ò ~åóà~ áÇÉI oÉíóáÅÉäê═ä î~ä¼ å═K oĞîáÇÉëÉå ìòëçêłëâçÇåá âÉòÇÉíí Ýë ãçëí Ö~òÇ~Ö ÉãÄÉêK æaÉ Üłí ãáîÉä ìòëçêłëâçÇçííI Ü~ ëÉããáàÉ ëÉ îçäí\ æ^òí ãçåÇàłâI ÜçÖó ~ é¼é~I ~ò ~Çí~ Üçòòł ~ éÝåòí Ýë ÜçÖó çëòíçòå~â ~ â~ã~íçåK æełí ~åå~â îçäí éÝåòÉ\ âÝêÇÉòíÉ ^ÄłÇóK æ ełíKKK ÜłíI ~òí ãçåÇàłâI ÜçÖó ~ò råáí~? _~åâå~â ãÉÖÄ−òçííà~ ~ é~é Ýë çÇ~ âćäÇáâ ~ îłäí¼â~íK _łäáåí ÉäÖçåÇçäâçòçííK jçëí ãłê âÉòÇÉíí îáäłÖçë~ÄÄ äÉååá ~ò ~ ëçâ é~å~ëòI ~ãáí ~ââçê ÄÉJ ëòÝäíÉâ ÉÖóãłëå~âI ãáâçê ~òí ÜáííÝâI ÜçÖó ~äëòáâK Ëë ÉëòÝÄÉ àìíçííI ÜçÖó ÉòòÉä ~ oìëëò~ä Ýë ~ é¼éłî~ä â~éÅëçä~íÄ~å ~ àÉÖóò═ åÉîÝí áë Ñçäóíçå ÉãäÉÖÉííÝâK æs~å páã¼ âĞêàÉÖóò═åÉâ áë ëòÉêÉéÉ ÉÄÄÉå\ íÉííÉ ÑĞä ~ âÝêÇÝëíK jÝòÉë âĞêćäåÝòÉííI åÉã Ü~ääÖ~íà~JÉ î~ä~âáK hêáëłå Ýë ~ò áÑàş píóÉÑłå ÉäĞä àłêí~âI ÜçÖó ~ò ìí~í ëò~Ä~Ç−íëłâI ~ íĞÄÄáÉâ éÉÇáÖ Üłíê~ã~ê~Çí~â ~ é~ââäçî~ââ~äI íÉÜłí ÄÉäÉÑçÖçíí ~ò ÉêÇÝëòI ÇÉ ãçëí Ü~äâ~ÄÄ~å ÄÉëòÝäíK

æ^òí ãçåÇàłâI îÉäĞâ í~êí ~ àÉÖóò═ şê áëK ┼ −êà~ ~ âçåíê~âíìëçâ~í ÝëKKK Ýë ãáîÉä âÉîÝë áíí ~ò −êåáJçäî~ëåá íìǼ ÉãÄÉêI Üłí ~òí ãçåÇàłâI åÉã ãáåÇáÖ ~ò î~å ~ò −êłëÄ~åI ~ãáí ÑĞäçäî~ëçíí åÉJ âáâI ~òí ãçåÇàłâK aÉ áåëíłääçãI åÉã äÉÜÉí ~òí ãáåÇ ÉäÜáååáI ~ãáí ÉòÉâ ÄÉëòÝäåÉâI ãÉêí ëòĞêåó▌ íĞâÝäÉíäÉåÉâ ÉòÉâ ~ ãçâłåóçâ áëK jçëí jÝòÉë íłå ãÉÖÄłåí~I ÜçÖó Éååóáí áë ãçåÇçííI ãÉêí Ü~ã~ê ÜçòòłíÉííÉW qÉíëòÉíí é~ê~åÅëçäåáI ÜçÖó äÉÑçêÇ−íë~ãI ~ãáí ~òçâ ãçåÇ~å~âI ÇÉ åÉã Ýå ãçåÇçã Ýë ~ îáäłÖÝêí ëÉã ÜáëòÉã ÉòÉâÉíKKK åÉãKKK ~ îáäłÖÝêí ëÉã> _łäáåí ãÉÖÝêíÉííÉ ~ jÝòÉë _~åÇá ~ÖÖçÇ~äãłíK iÉÖóáåíÉíí ~ âÉòÝîÉä Ýë ãÉÖåóìÖí~í¼ä~Ö ëò¼äíW kÉ ÑÝäàÉå ëÉããáíI ~ãáí îÉäÉã âĞòĞäI ~ò ãłëÜçò åÉã âÉêćä> jÉÖâĞëòĞåíÉ wìíçê ^åÇêłë jÝòÉëI Ýë ÜçÖó ~ Üłäłàłí êĞÖíĞå ÄÉÄáòçåó−íë~I ÑÝäêÉí~ëò−íçíí ÉÖó Ä~äê¼ä ÇÉêÝâÄ~å âÉííÝíĞêí Üçëëòş ÑłíI ãÉäó íÉãÝêÇÉâ łÖ~áî~ä êÝòëşí ~ò ĞëîÝåó ÑĞäĞíí ~ä~J Åëçåó â~éìâÝåí ëòşê¼Ççíí ~ àçÄÄ çäÇ~äá ܼÄ~K G bëíÉäÉÇÉííI ãáâçê ~ s~äÉ~ ^êëòłÄ~ ÝêíÉâI ~ò ËÖÉíí â═? ~äłK bò îçäí ~ò ìíçäë¼ ãÉÖÜłäłë ~ò ÉêÇ═åK jáåÇÉå şÖó íĞêíÝåíI ãáåí ÉÇÇáÖI í~äłå ãÝÖ Öóçêë~ÄÄ~åI éçåíçë~ÄÄ~åI ãÉêí ãłê ãáåÇÉåJ âá à¼ä ÄÉÖó~âçêçäí~ ã~Öłí ~ ëòÉêÉéÝÄÉK `ë~â ~ò ~ âćäĞåÄëÝÖ îçäíI ÜçÖó áÇÉ îÉåÇÝÖÉâ åÉã àĞíJ íÉâI ãÉêí Éò ~ éçåí ãÉëëòá î~å ãáåÇÉåí═ä Ýë ~ ã~Öçë ëòáâäłë Ñ~ä~â ãá~íí ~ í▌ò åÉã äłíëòçíí ëÉJ Üçåå~åK hÝë═å Ü~àå~äçÇçííK cÉääÉÖÉë îçäí ~ò ÝÖK jáâçê ãÉÖîáêê~ÇíI ãÝÖáë íçîłÄÄîçåìäí ~ â~ê~îłåK hÉãÝåóI åÉÜÝò àłêłë îçäíK ^ ëò▌â îĞäÖóÄÉå ëçâ Ç▌äí Ñ~I ÉÖÝëò íçêä~ëòçâK bãÄÉê âĞååóÉÄJ ÄÉå àìíçíí łí ÉòÉâÉåI ãÉêí à¼ä Ä−êí~ ~ î~ëí~Ö Ü¼I ÇÉ ~ äçî~âå~â åÉÜÝò ëçêìâ îçäíK s~ä¼Ä~å ÄłJ ãìä~íê~ ãÝäí¼ ~ò ćÖóÉëëÝÖćâI åóìÖ~äãìâK jáÉä═íí î~ä~ãÉäóáâ äłÄìâê~ êÉłÜÉäóÉòâÉÇíÉâI âáéê¼ÄłäíłâI ÖÉêÉåÇ~ î~åJÉ çíí î~Öó Åë~â ܼI ~ãá ÄÉëò~â~ÇK pòçêÖçë~å îłäçÖ~ííłâ ~ ÜÉäóÉí äÉJ åóşàíçíí ÑÉààÉäI ãáåíÜ~ ëò~Öçäåłâ ~ Ü~î~íI ãÉÖí~éçÖ~íî~ ~ é~íłàìââ~ä ãáåÇÉåí ãáåÇÉå äÝéÝëåÝä Ýë Ü~ ãÝÖáë î~ä~ãÉäóáâ äłÄìâ ÄÉëò~â~ÇíI åóìÖçÇí~å Üşòíłâ âá ~ äóìâļä Ýë ãłë ÜÉäóêÉ éê¼ÄłäJ íłâ íÉååáI ëÉããáí ëÉã áàÉÇÉòîÉI ëÉããáí ëÉã áÇÉÖÉëâÉÇîÉK `ëçÇłä~íçë ÄĞäÅë łää~íçâK sÝÖćä äÉÝêíÉâ ~ ëòłê~ò Ñ═îĞäÖóÄÉI ~ÄÄ~I ãÉäó ~ î−òÉëÝë ÑĞäĞíí î~åK fíí ãłê âĞååóÉÄÄ àłêłë ÉëÉííI íłÖ~ë şíI ãáîÉä åółêçå áíí Ü~àíàłâ ÑĞä ~ àìÜçâ~í ~ säÉÖółëò~ äÉÖÉä═áêÉK _łäáåí ê~Ö~ëòâçÇçíí ~ÜÜçòI ÜçÖó ~ î−òÉëÝëí ãÉÖåÝòòÉI Äłê ~òí ãçåÇíłâI åÉã âĞååó▌ äÉJ ãÉååá ~äłà~K bòÝêí píóÉÑłåå~äI hêáëłåå~ä Ýë młîÉå q¼Ççêê~ä ~ ãÉêÉÇÉâÉå áåÇìäí äÉÑÉäÝI ã−Ö jÝòÉë ~ äçî~ââ~ä çäÇ~äîłëí âÉêćäí Ýë ã~àÇ Åë~â äÉååÉÄÄ í~äłäâçòå~â îÉäÉ ~ò ~äë¼ é~í~âçåK ^ Öçêåóáâçâ Üçëëòş Äçíçâ~í îłÖí~â Ñá~í~ä ÑÉåó═âÄ═äK bòòÉä ÑÉÖóîÉêâÉòîÉ ãłëòí~â äÉÑÉäÝK pòáâäłâ ĞäÉë äÝéÅë═òÉíÝå âÉääÉíí äÉíçêåłëòåáI ÜÉíîÉå Ñçâåóá ÑÉêÇÝâÉå äÉÅëşëòåáK jáí ëÉã äÉÜÉíÉíí äłíåá ëÉãÉêêÉI ã−Ö äÉ åÉã ÝêíÉâ ~ â~íä~åÄ~I ãáåíÜçÖó ~ò ÉÖÝëò çäÇ~äçå í~äéáÖ łÖ~ë ÑÉåó═â ëçê~âçòJ í~â ÉÖóãłë ÑĞäÝI ãáåÇÉå â═ëòáêíÉí ãÉÖã~êâçäî~ ãçÜłë ÖóĞâÉêÉáâ éçäáéìàà~áî~äK sÝÖćä ãÝÖáë äÉåå îçäí~âK j~àÇåÉã ëĞíÝí îçäí áííK ^ â~íä~å çäó~å ëò▌âI ~âłê î~ä~ãá ëòÝäÉëI ÇÉ å~ÖóçåI å~Öóçå ãÝäó âşíK cćÖÖ═äÉÖÉë ëòáâäłâI ãÉäóÉâ ~ò áííJçíí çÇ~í~é~Ǽ ܼ ãá~íí ã~àÇJ åÉã ÑÉâÉíÝåÉâ äłíëòçíí~âK eçëëò~å äÉÅëćåÖ═ ãçÜ~ëò~âłää~âI ~ò çÇ~â~é~ëòâçǼ åĞîÝåóòÉíI éłÑêłåóçâI Äçê¼âłâ Åëìé~ëò ÖóĞâÝêëòłä~áI ãáåÇÉå òşòã~êłëI ãÉêí ~ äÉçãä¼ î−òíĞãÉÖ ÉääÉåÇćJ ä═ éçêòłë~ êÉłÑ~ÖóI êÉłÑ~Öó ãáåÇ íĞÄÄ Ýë íĞÄÄI òłëòä¼ë~å êÉłáääÉëòâÉÇáâ ÉòÉêåóá àÝÖíĞîáë Ýë ëÉããá ëòÝä ëçÜ~ äÉ åÉã ëò~â−íà~ áííI Üçä ãÝÖ ~ é~í~â íçî~ĞãäÝëÝí áë ã~Öçë ëòáâä~íçêçåó âÝåóJ ëòÉê−íá ÑÝäêÉK jłê çåå~åI Üçä äÉÝêâÉòíÉâ ~ î−òÜÉòI Ü~êëçÖ¼~å Ü~ää~íëòçíí ~ òşÖłëK jçëí ãÝÖ ÉÖó âáìÖê¼ ëòáêíÑ~ä~í âÉääÉíí ãÉÖâÉêćäåá Ñ~êçåÅë~äÝâçåI ò~àäłëçåI ÜçÖó ~ òìÜ~í~ÖÖ~ä ëòÉãÄÉ àìëë~J å~âK _áääÉÖîÉI Éäëáâ~ãçÇî~I ~ â═ÜĞò íłã~ëòâçÇî~ áëI î~Öó ~ Üçëëòş Äçíê~I Åë~â şÖó ëáâÉêćäíK aÉ ãÉÖÝêíÉ> hĞòÉä Ü~êãáåÅ ãÝíÉê ã~ÖçëëłÖļä ĞãäĞíí äÉ ~ î−òK lÇ~ÑĞåå ãÝäó îłäóşí ãçëçíí âá ~ ëòáâJ äłÄ~I çåå~å áåÇìäí Éä Ü~í~äã~ë äÉåÇćäÉííÉäI ëò~Ä~ÇçåK pÉããá ëÉã ëò~â−íçíí~ ãÉÖI ëÉããá ëÉã łääí şíàłÄ~I ~Üçä äÉòìÜ~åíK cÉâÉíÉ ÜłííÝêÉåI ~âłê ÑçäóÝâçåó çëòäçé äÉååÉ âÝâÉëòĞäÇ ÝêÅÄ═äI

ãÉäóåÉâ ëĞíÝí íĞãÉÖÉ Éä═íí ÑÉÜÝê í~àíÝâçâ íÉåóÉêÉëÉÇíÉâ âáÑÉäÝ äÉåÇćäîÉI îłäí~â ÉëíćâÄÉå Üçëëòş ìààş âÉòÉââÝI Éäåóşä¼ Ü~ÄÄçàíçââł îÝÖćäI ãáÉä═íí äÉÅë~éí~â ~ äłò~Ççò¼ ãÉÇÉåÅÉ îáëëò~íçãÄçä¼ łêàłÄ~K líí ãáåÇÉå â~î~êÖçííI éçêòçííI ~âłêÜ~ ÑćëíĞäåÉI íÉàÑĞäî~ëí~ÖçÇłëş â~î~êJ Öłëçâ íłåÅçäí~â êÉåÇÉíäÉå ÜìääłãòłëçåI î~Öó ÖóĞåÖóĞò═ ÅëĞééëçêçâ äĞîÉääíÉâ ÑĞä ã~Öçë −îÉJ äÝëëÉäI ÑÝäâĞêĞë ÖóĞåÖóÑćòÝêÉâ ëòáä~à ═êćäÉíÝÄÉåK jáåÇÉå ãáåÇáÖ ìÖó~å~òI ãáåÇáÖ ãłë Ýë ãÝÖáë ~òçåçëI ~ ëòÉã Éäâ~é ÉÖóJÉÖó áäóÉå Ü~ÄêçåÖóçíI ãÉäó Üìääłë âĞòÄÉå łíîłäíçòáâ ãÝíÉêÉë Å~Ñ~ííłI ãáâĞòÄÉå ãłëJãłë é~íóçä~í íÉëíîÝêÉ çÇ~ÑĞåå ãÉÖëòćäÉíáâ ÉòÉêåóá íłêëłî~äI âáäĞîÉää ëò~Ä~ÇçåI ÜçÖó Éò áë şÖó Üìääàçå äÉI ÉåóÜÝåI ~ÜçÖó ~ ã~Çłê ëòłää Ýë şàê~ Ýë şàê~ Ýë ãáåÇáÖ Ñçäóíçåçë~åI ëçÜ~ ãÉÖ åÉã ëò▌å═ÉåK cĞäÇ ~ä~ííá Ñçêêłëçâ íłéäłäàłâ Éòí ~ é~í~âçíK qÝäÉå áë ~êłåóä~Ö ãÉäÉÖK bòÝêí Ö═òĞäĞÖ ~ í−òÑçJ âçë ÜáÇÉÖÄÉåK fååÉå ~ò ~ òşòã~ê~òçãłåÅI ãÉäó ãáåÇÉå ÝäÉëÉíI ãáåÇÉå ãçÜłíI ÖóĞâÉêÉíI łÖ~Åëâłí ÄÉÖóÝãłåíçòI áååÉå ~ò ~ àÝÖÅë~éçë çëòäçéçòłëI ãÉäó âÝíÑÉä═ä â−ëÝêá ~ î−òÉëÝëíX â~êJI äłÄJI ÇÉêÝâî~ëí~ÖëłÖş àÝÖêìÇ~âI ãáâÉí ëÉããá ëÉã í~êí ~äìäI ãÉäóÉâÉå îÝÖáÖëìÜ~åå~â çÇ~íÝJ îÉÇí ÅëĞééĞâI Ñçäóíçå Üáòä~äàłâI Ñçäóíçå Öó~ê~é−íàłâI ã−Ö ÉÖóJÉÖó ãÝÖáë äÉëò~â~Ç ëşäóçë~å Ýë ÄÉäÉçãäáâ ~ â~î~êÖ¼ ĞêîÝåóÄÉK pçâłáÖ łääçíí _łäáåí ~ î−òÉëÝë é~ò~ê äłíîłåó~ Éä═ííK ^äáÖ íìÇçíí ãÉÖîłäåá í═äÉK ^ Ü~êëçÖ¼ î−òòşÖłë ã~Öłåóçëëł íÉííÉ çííäÝíÝíK bÄÄÉå ~ íÝäÄÉåI Ñ~ÖóÄ~å ãáÅëçÇ~ ÝäÉíI ãáÅëçÇ~ Ýäåá ~â~J êłë> ^ÜçÖó ~ ãşäí ÉëíÝå ~ äłåÖçâI şÖó áíí áë ~ò ~ ëáÉíÝë ÑçäóíçåI ÑçäóíçåI ÑçäóíçåI ãÉÖłääłë åÝäJ âćä Ñçäóíçåçë~å âĞîÉíÉä═ ÉêÉàÉ ~ íÉêãÝëòÉíåÉâI ãÉäó âÉêÖÉí ãáåÇÉåí Ü~í~äã~ë ~â~ê~íłî~äI ~ íÉäJ àÉëćäÝëÉâ íáíçâò~íçë şíàłåI Éä åÉã âÉêćäÜÉí═ ÅÝäçâ ÑÉäÝK Ëë ~ÜçÖó ~ í▌ò Éä═ííI ãçëí áíí ~ òìÜ~í~Ö åóìÖí~ä~å Ü~í~äã~ Éä═íí áëãÝí àÉäÉåíâÉòÉíí ~ò ^ÇêáÉååÉ ÉãäÝâÉI ãáåíÜ~ ãáåÇÉåćííI ~Üçä î~ä~ãá ëòÝéëÝÖI ~Üçä êÉàíÝäóÉë Éê═â ĞäíÉåÉâ ÑçêãłíI Éò Éä═Ü−îåł ÉååÉâ ~ â~êÅëşI ëìÇłê ~ëëòçåóå~â ~ âÝéÝíI −àÖĞêÄćäÝëÄÉ ê~àòçäí ~àâ~áíI ĞåíìÇ~íä~åìä áÖÝò═ ãçëçäółíKKK jáÝêíI ãáÝêí ćäÇĞòá ═í Éò ~ âÝé\ e~ê~Öçë~å äÝéÉíí Éä çåå~å Ýë ëáÉíîÉ áåÇìäí äÉÑÉäÝ ~ àÝÖò~àJ äłëçë é~êíçåK jÉÖ î~Öó Ä~Äçåłòî~\ Äçëëò~åâçÇçíí ã~ÖłåK mÉÇáÖ åÉã> kÉã âÉää åÉâÉã Éò ~ â~ä~åÇ> sÉëòÝäóÉë ćÖóI ~ãÉäó äÉâĞíåÝI ~ãÉäó ÉäÑçÖä~äåł íłå Üçëëòş áÇ═êÉI ãÉÖò~î~êåł ~ äÉäâá åóìÖ~äãłíK ^òí ~ ãìåâłí áëI ãÉäóÉí ã~Ö~ ÉäÝ í▌òĞííK kÉã âÉää> ^ò áäóÉå Åë~â åó▌Ö> Ëë ãáåÉâ áë\ jáÝêí ÑçÖä~äåł Éä ÝééÉå Éò ~ âçãéäáâłäíI ëòÉëòÝäóÉë å═I ãáåíÜ~ åÉã îçäå~ ÉäÝÖ ~ëëòçåó ~ îáäłÖçå> kÝãłå äÉÑÉäÝ Ü~ä~Çî~ ~ àÉÖÉë ĞëîÝåóÉåI ÉäÜ~íłêçòí~I ÜçÖó âÉêćäåá ÑçÖà~ ^ÇêáÉååÉJíK fÖÉå> eçëëò~ë~å ÉäâÉêćäáI ~ã−Ö âáÖó¼Öóìä ÉÄÄ═ä ~ò çâí~ä~åI ĞêĞâĞë îáëëò~ÖçåÇçäłëļäK G ^ jÝòÉë _~åÇá Üłò~ Éä═íí îłêí~ ~ ëòłåK líí ãÉÖàìí~äã~òí~ ~ â−ëÝê═áí Ýë ÉäÜ~àí~íçíí jÉêÉÖÖó¼ ÑÉäÝK jáâçê ÑĞäÝêíÉâ ~ _çÅëá ÄÝêÅêÉI ãÉäó î−òîłä~ëòí¼ ~ h~äçí~ Ýë ~ oÉíóáÅÉä îĞäÖóÉ âĞòĞííI ëşJ äóçë ܼÑÉääÉÖÉâ şëòí~â ÑÉäÝàÉ åóìÖ~íê¼äK jÝÖáë ÄÉÝêí ~ Üìåó~Çá łääçãłëê~I ãáÉä═íí ãÉÖáåÇìäí îçäå~ ~ Ü~î~òłëK

fsK hçäçòëîłêá ä~âłëłå Üáî~í~äçë ëćêÖĞåó îłêí _łäáåí ~ëòí~äłåK ^ò çêëòłÖÖó▌äÝë ĞëëòÉ î~å Ü−î~K ^òçåå~ä ìí~òåá~ âÉää ~ ã~åÇłíìãłí ÄÉãìí~íåáI ~ âÝéîáëÉJ ä═Üłò ãÉÖ~ä~âìäłëłÄ~å êÝëòí îÉååáK jáåíÜçÖó ãÝÖ âÉîÝë í~é~ëòí~ä~í~ îçäí áäóÉå ÇçäçÖÄ~åI Éòí å~Öóçå âçãçäó âĞíÉäÉëëÝÖåÉâ ÝêÉòíÉK

^ò ~åóà~ å~Öóçå Äłåâ¼Ççíí şà~ÄÄá íłîçòłëłåW ełí ëçëÉã ã~ê~Çëò ÉÖó âáÅëáí îÉäÉã\ bò ã~àÇåÉã çäó~å êçëëòI ãáåí ãáâçê Çáéäçã~í~ îçäíłä> Ýë ãÉÖ−ÖÝêíÉííÉ ~ Ñáłî~äI ÜçÖó ~ ܼå~é îÝÖÉ ÑÉäÝ çâîÉíäÉå îáëëò~àĞå ÜçòòłK ^ Ñ═îłêçëÄ~å îáÜ~êçë Ü~åÖìä~íçí í~äłäíK ^ íĞÄÄëÝÖêÉ àìíçíí âç~ä−Åá¼I ãÉÖêÝëòÉÖÉÇîÉ îłä~ëòJ íłëá Çá~Ç~äłí¼äI ÑÉååÉå ÜáêÇÉííÉ áåíê~åòáÖÉåë âĞîÉíÉäÝëÉáíK ˆåłää¼ îłãíÉêćäÉí Ýë Ä~åâ Ýë ã~Öó~ê îÉòÝåóëò¼I ÉÄÄ═ä ═â ãçëí ãłê åÉã ÉåÖÉÇåÉâ> ^ìÇáÉåÅáłâ ~ âáêłäóåłä ãáåÇÉå ÉêÉÇãÝåó åÝäJ âćäK ˙Öó Ü−êäÉííI ÜçÖó hçëëìíÜ cÉêÉåÅ STJÉë â~ÄáåÉíÉí à~î~ëçäí ^åÇêłëëó ÉäåĞâëÝÖÉ ãÉääÉíí Ýë ~êê~ íĞêÉâÉÇÉííI ÜçÖó ~ò ═ QUJ~ë éłêíàłí êłÄ−êà~ ~åå~â â−îćäê═ä î~ä¼ íłãçÖ~íłëłê~K ^òçåÄ~å Ü~ëòí~ä~åK kÝãÉäóÉâ ~òí ãçåÇíłâI ÜçÖó åÉã Ä−êí ~ éłêíàłî~äI ~âáåÉâ ãÉÖå═íí ~ò ÝíîłÖó~I ãłJ ëçâ ãÉÖ ~òíI ÜçÖó ^åÇêłëëó áë Åë~â â~íçå~á ÉåÖÉÇãÝåóÉâ łêłå îłää~äåłI ~ãáí ~ âçêçå~ ÉäÉîÉ Éäìí~ë−íçííK ^ò ~ò ÉääÉåòÝâá éêçÖê~ã íÉÜłíI ãÉäó ãáåÇÉå åÝéëòÉê▌ àÉäëò¼í ã~ÖłÄ~ ÑçÖä~äí Ýë ~ãÉäóåÉâ ༠êÝëòÝí Åë~â ~òÝêí áâí~ííłâ ÄÉäÉI ÜçÖó ~ò ÉÇÇáÖá âçêãłåóò~íí~ä ëòÉãÄÉå îłä~ëòíłëá àÉäëò¼ äÉÖóÉåI ãçëíI ãáÇ═å ═â îłê~íä~åìä íĞÄÄëÝÖêÉ âÉêćäíÉâI łíÜłÖÜ~í~íä~å ~â~Çłäó äÉíí ~ âçêJ ãłåó łíîÝíÉäÉâçêK ^ îłäëłÖ ãçëí ~äâçíãłåóîłäëłÖÖł åĞîÉâÉÇÉííK ^òçâ ~ éçäáíáâìëçâI ~âáâ STJÉë ãÉÖÖó═ò═ÇÝëćâ Ç~Åłê~ ~ò ÉääÉåòÝâá ÄäçââÜçò Åë~íä~âçòí~âI í~âíáâłÄ¼ä Ýë Åëìéłå qáëòłí ãÉÖÄìâí~í~åǼI ãçëí ~ ÑćÖÖÉíäÉåëÝÖá íłÄçê ê~Äà~áîł äÉííÉâK pÉã ═âI ëÉã ~ QUJ~ë îÉòÝêÉâ ãłê¼ä Üçäå~éê~ ãÉÖ åÉã í~Ö~ÇÜ~ííłâ ~ Ü~êÅ âĞòÄÉå ÜáêÇÉíÉíí ÉäîÉâÉí Ýë àçÄÄ ÄÉäłíłëìâ ÉääÉå áë âÝåóíÉäÉåÉâ îçäí~â âáí~êí~åá ~òçâåłäI âáí~êí~åá ~ååłä áåâłÄÄI ãÉêí ~ äÉÖÜ~åÖçë~ÄÄ ëòłêåóí¼äI ~ò rÖêçåJ_~êê~JÅëçéçêíí¼ä âÉääÉíí ÑÝäåáĞâI ãÉäó ãáåí ~ò Éä═ò═ çÄëíêìâÅá¼â áÇÉàÝåI åÉã Ü~ääÖ~íçíí ëÉåâáêÉI Åë~â ~ ë~àłí ëòÉåîÉÇÝäóÉáêÉK bò ~ Ñê~âÅá¼ ãÉÖ áë ëçJ â~ëçÇçííI ãÉêí ~ò şàçåå~å îłä~ëòíçíí~â äÉÖíĞÄÄàÉ Éòí ~ò áêłåóí âĞîÉííÉI Éòí ~ Ü~åÖçëâçǼI ëòÝäJ ë═ëÝÖÉë áêłåóíI ë═í ~ò şà~â íşä ~â~êí~â íÉååá ê~àí~I ~ÜçÖó ~ò ÉÖóÉíÉãÉå áë ~ò Éäë═ÝîÉëÉâI ~ Ö¼äółâ? ~ êÝÖá àçÖłëòçââ~ä îÉêëÉåÖÉåÉâ ~ÄÄ~åI ~ãá ~ äÉÖâĞååóÉÄÄW ~ ÇìÜ~àâçÇłëÄ~åK _çäÇçÖ şà ÉãÄÉêÉâK jáåÇÉåáâê═ä ¼êáłëá ĞåÝêòÉí ëìÖłêòáâK jáåÇÉåáâ ~òí ÜáëòáI ÜçÖó ëòÝÇćJ äÉíÉë éłäó~Ñìíłë âćëòĞÄÝå łääK läó~åçâI ãáåí ~ò ÝêÉííëÝÖáòÉíí Ñáş ~ îÝÖë═ îáòëÖ~ ìíłåI ãáâçê ~òí Üáëòá åÝÜłåó å~éáÖI ÜçÖó ãáåÇÉåí íìÇI ~ãáí Åë~â íìÇåá äÉÜÉí Ýë Üçäå~é î~Öó äÉÖâÝë═ÄÄ Üçäå~éJ ìíłå ãÉÖÉëòá ~ò ÉÖÝëò îáäłÖçí> iÉÖíĞÄÄàÉ ÑćÖÖÉíäÉåëÝÖáI âĞòĞííćâ åÝÜłåó áëãÉê═ëćåâI âáJ ââÉä słêëáâä¼Ççå í~äłäâçòíìåâW s~êàş _Ýäłí äłíàìâ âĞòĞííćâI ~òí ~ ëòÉãáÖ ëò═êĞë ã~êçëJíçêÇ~á ãÉÖóÉá Ñ═âçêíÉëíI âá ÉÖó åółêłÇá âÉêćäÉíÄ═ä àĞíí ÄÉ Ýë ÇêK _çêçë wëáÖãçåÇçíI ~âáí j~êçëîłëłêJ ÜÉäó âćäÇĞíí ÄÉ Ýë ~âá ëòÝé çêÖçå~Ü~åÖàłî~ä Ýë à¼ä łéçäí ëò~âłääłî~ä ãłêáë íÉâáåíÝäóêÉ îÉêÖ═J ÇĞííI ~ãáåÉâ âćäë═ àÉäÉI ÜçÖó ÜÉäóÉí ÑçÖä~äÜ~íçíí ~ò Éäë═ ÉääÉåòÝâá é~ÇÄ~å _~êê~ płãìÉääÉäI eçää¼î~ä Ýë rÖêçåå~ä ÉÖó ëçêÄ~åK ^ò ^åÇêłëëó Ü−îÉá âĞòí áë î~å ÉÖóJâÉíí═ şàK _ÉâÉêćäí tìÉäÑÑÉåëíÉáå cêÝÇá ÉÖó cÉàÝê ãÉÖóÉá âÉêćäÉíÄ═äI Üçä ~ ëò−åã~Öó~ê îłä~ëòí¼â åÉã íìÇîłå ãÉÖí~åìäåá ~ åÉîÝíI Üłí cćä fëíîłå?Jê~ ëò~î~òí~â å~Öó äÉäâÉëÉÇÝëëÉäK ^ ãÉÖ~ä~âìäłë Üçëëò~Ç~äã~ëëłÖ~á ~ä~ííI ãáâĞòÄÉå ~ àÉÖóò═â åÝîëçêçâ~í çäî~ëå~â ÑĞä Ýë âáâćäÇáâ ~ò áÖ~òçä¼ ÄáòçííëłÖçâ~íI ~ò şà~â ëò~å~ëòÝí àłêâłäå~âI ĞëãÉêâÉÇåÉâI é~êçäłòå~â Ýë ëòÝäÉëÉâÉí â~Å~Öå~â à¼−ò▌ îłä~ëòíłëá ~åÉâÇçíłâçåI âáí▌å═Éå ëáâÉêćäí âçêíÉëÑçÖłëçâçåK läó~å âÉÇÝäóÉëÉâ Ýë îáÇłã~â ãáåÇI ëÉåâá ëÉã ÜáååÝI ãáäóÉå î~Ç íáÖêáëÉââÝ îłäå~â ~äáÖ âÝí å~é ãşäJ î~I ãáâçê ãÉÖâÉòÇ═Çáâ ã~àÇ ~ò ÝêÇÉãäÉÖÉë ćäÝëK ^ ãÉÖÑçÖó~íâçòçíí âçêãłåóéłêí Åëìé~ êÝÖá ÉãÄÉêK pò¼íä~å ëòçêìäå~â ĞëëòÉ ~ äÉãçåÇçíí ãáåáëòíÉêÉäåĞâ ãĞÖĞííK s~åå~â ~òçåÄ~å şà ~êÅçâI şà âÝéîáëÉä═âI âáâ åÝãłâ ~òçâ áëK kÉã Ä~êłíâçòå~âI åÉã áëãÉêJ âÉÇåÉâK kÉã îÉÖóćäåÉâ ĞëëòÉ ÉÖóáâ Åëçéçêíí~ä ëÉãK bäâćäĞåćäîÉ ~ ÑÝäâĞê ÉÖóáâ Üłíë¼ é~ÇàłÄ~å ćäåÉâ âáäÉåÅÉåK pòáÖçêş ~êÅçââ~äI ãÉêÉî ÉÖóJ âÉÇî▌ëÝÖÄÉåK bòÉâ ~ åÉãòÉíáëÝÖá âÝéîáëÉä═âW ÉÖó ëòÉêÄI ÉÖó í¼íI ~ íĞÄÄá êçãłåK ^ êçãłåçâ Éò Ýî à~åìłêàłÄ~å ãçåÇíłâ âá pòÉÄÉåÄÉå ~ò ~âÅá¼Ä~ äÝéÝëí Ýë ÜÉíÉå àìíçíí~â ÄÉK pò¼íä~å ÑáJ ÖóÉäåÉâ Ýë áÇÉÖÉå îçäíìâ ãÝÖ ëòÉãÄÉĞíä═ÄÄI ãáîÉä âĞòĞííćâ Ýë ~ íĞÄÄá éłêíçâ âĞòĞíí åÝÜłåó é~Ç ã~ê~Çí ćêÉëÉåI ãáåíÉÖó ~äłÜşòî~I ÜçÖó ═â åÉã îłää~äå~â âĞòĞëëÝÖÉí ÉÖóáââÉä ëÉãK

bò ~ âÝéÉ ~ò Éäë═ âÝí ćäÝëåÉâK ^ Ü~êã~Çáâ ãłê îáÜ~ê àÉäÝÄÉå łääK jÉêí ~ò şàçåå~å îłä~ëòJ íçíí ÉäåĞâ ~ ëòÝâÑçÖä~ä¼àłÄ~å ãłê âÉãÝåóÉå íłã~ÇI ~ò ÉÖÝëò ãşäí~í ãÉÖÄÝäóÉÖòáK jáåÇÉå ëò~J î~ îłÇI ãáåÇÉå ãçåÇ~í~ Ü~êÅá êá~ǼK aÉ Åë~â ãÝÖ âÝí Öó▌äÝëí í~êí~å~â Ýë ~ Üłò~í Éäå~éçäàłâK b êĞîáÇ ćäÝëëò~âå~â ~ ãÉÖ~ä~âìäłëçå â−îćä Åë~â ÉÖóÉíäÉå ÉëÉãÝåóÉ îçäíK hçãçê ÉëÉãÝåóK bÖó íê~Öáâìë îÝÖ▌ éłêÄ~àK bÖóáâ şàçåå~å îłä~ëòíçíí âçêãłåóéłêíá âÝéîáëÉä═ ~ò ĞêÉÖ hÉÖäÉîáÅÜ fëíîłå îçäíK ˙Öó íìÇí~ ãáåÇÉåâáW ═í ćäíÉííÉ îçäå~ qáëò~ ~ò ÉäåĞâá ëòÝâÄÉI Ü~ ~ îłä~ëòíłëçâ íĞÄÄëÝÖÉí Üçòå~â åÉâáK ┼ äÉíí îçäå~ ~òI ~âá ~ã~ åçîÉãÄÉêÄÉå Éê═ëò~ââ~ä âáâáłäíçíí Üłòëò~Äłäóçâå~â ÝêîÝåóí ëòÉêJ òÉíí îçäå~K bòÝêí îłää~äí ã~åÇłíìãçí Éä═ëòĞê ÝäÉíÝÄÉåK s~ä¼Ä~å ~äâ~äã~ë îçäí ÉêêÉ ~ ëòÉêÉéêÉK s~âãÉê═ Ýë Éê═ëò~âçëK fÖÉå å~ÖóÉëò▌ Ýë é~ê~åÅëçä¼ ÉÖóÝåáëÝÖK hÉÖóÉíäÉåI ãáåí î~ä~ãá êÉåÉJ ëòłåëò íáê~ååç? Ýë å~Öóşê áëI Äłê ëòłãçë Ö~òÇ~ëłÖá Ýë ã▌îÝëòÉíá îłää~äâçòłë~áÄ~å íĞåâêÉJ ãÉåíK qĞåâêÉãÉåí à¼êÝëòí ~òÝêíI ãÉêí ~ âçêłí í−òJÜşëò ÉëòíÉåÇ═îÉä ãáåÇáÖ ãÉÖÉä═òíÉI ~âłê ÉêJ Ç═í ćäíÉíÉííI ~âłê âçåó~âÖółê~í ~ä~é−íçííI î~Öó ëò−åÜłò~íI ãáåÇáÖ êłÑáòÉíÉííK Ëë ãáåÇ~ÇÇáÖ ÑáòÉJ íÉíí ãáåÇÉåâá ÜÉäóÉíí áëI ã−Ö îÝÖćä ëÉããáàÉ ëÉã ã~ê~Çí ÉÖóâçê å~Öóçå å~Öó î~ÖóçåłÄ¼äK pçâ ÝîÉå łí áåíÉåÇłåë~ îçäí ~ò łää~ãá ëò−åÜłò~âå~âX çíí áë âáîłä¼ îçäí Ýë Éòí Üçåçêłäí~ cÉêÉåÅ g¼òëÉÑI ãáÇ═å âÉÖóÇ−à~í êÉåÇÉäí åÉâáI íÉâáåíîÉI ÜçÖó Éò łää~ãá ëòçäÖłä~íI ÇÉ åáåÅëÉå åóìÖÇ−à~K bÄÄÉ â~éí~â ÄÉäÉ ~ò ÉãÄÉêî~ÇłëòçâK ^ò áÖ~òçä¼ àÉäÉåíÝëÉâ ëçêłå ÉÖóáâ ëòÝäë═Ä~äá ëò¼í âÝêíK jÉÖîłÇçäí~ ĞëëòÉÑÝêÜÉíÉíäÉåëÝÖÖÉäI ÜçÖó ~ âáêłäó ÄÝêÝÄÉå łääI ÜçÖó _ÝÅë ÑáòÉíáK ełí Éò å~Öó ĞêĞã îçäí> Ûêáłëá Ü~àêł> pÉåâá ëÉã ÖçåÇçäí ~êê~I ÜçÖó ~ò ĞëëòÉÑÝêÜÉíÉíäÉåëÝÖ ãÉÖëò▌åáâ ~òçåå~äI Ü~ ~ âÉÖóÇ−àłê¼ä äÉãçåÇK aÉ áíí ÜÉÅÅ âÉääÉííK jÉÖÄÝäóÉÖòÝë âÉääÉííK pòłò~å ëòĞêåóćäâĞÇíÉâI âá~Äłäí~âI Ü~êëçÖí~â ~ò ĞêÉÖşê ÑÉäÝI ~âáÄ═ä åÉã äÉíí ÜłòÉäåĞâI ~âá åÉã ćäí ÑĞäÝàćâI ÇÉ ćäÜÉíÉíí îçäå~K oçéé~åí ĞêĞãÉí í~äłäí~â ~ÄÄ~åI ÜçÖó ~ âĞòÉä ÜÉíîÉåÝîÉëI å~Öó ãşäíş ~ÖÖ~ëíółåí ÄÉÅëãÝêÉäÜÉíáâ Ýë Öó~åşë−íÜ~íàłâK pòłò íçêçâ ćîĞäíĞíí ÑÉäÝàÉK ┼ éÉÇáÖ ćäí ~ äÉÖÉäë═ àçÄÄ çäÇ~äá é~ÇÄ~åI ãÝÖ âáÑÉëò−íîÉ Ç−àÄáêâ¼ò¼ ëò~Äłëş ãÉääÝíK läó~å îçäíI ãáåí î~ä~ãá Ü~í~äã~ë î~Çâ~åI ãÉäóÉí âĞêćäìÖ~í ~ âçé¼Ñ~äâ~K háÜ−î¼~å Éä═êÉíçäí~ ~ãşÖó áë âáìÖê¼ łääłíI ëòşê¼ ëòÉãÉáîÉä âÝãäÉäíÉI ÜçÖó Éäâ~éà~ ~ò Éäë═ ëòÉãÝäóÉë ëÝêíÝëíI ~ãÉäóÝêí ÉäÝÖíÝíÉäí âÝêÜÉíK sÝÖćä ãÉÖàĞíí ~ò áëK bÖó şàÇçåëćäí âÝéîáëÉä═ ~òí âáłäíçíí~ ÑÉäÝàÉW hÉÖóÇ−à~ë ã~êÜ~>? ^òçåå~ä âáÜ−î~íí~ ëşäóçë ÑĞäíÝíÉä▌ éłêÄ~àê~K jçëí áë ÝêîÝåóÉëćäí ~ò ═ íáê~ååìë îçäí~K bòşíí~ä ~ ëÉÖÝÇÉáîÉä ëòÉãÄÉåK háâĞíĞííÉI ÜçÖó Åë~â ~ ë~àłí â~êÇà~áî~ä îÉêÉâëòáâI ãÉêÉîI ëòÝäÉë â~êÇçâJ â~äI ãÉäóÉâ çäó~å ÜÉÖóÉëÉâI ãáåí ~ åółêë Ýë ÜçÖó Ä~åÇłòë åÝäâćä Ýë ëòşêłëë~äI Äłê ═ êÝÖá ã~J Öó~ê â~êÇî−î¼ îçäí ÉòÉâ Åë~âáë îłÖłëí áëãÉêíÉâ I ã−Ö ~ò ÉääÉåÑÉäÉ çä~ëò áëâçäłí îÝÖòÉííI ~Üçä ~ â~êÇÇ~ä î~ä¼ ëòşêłëíI ~ éìåíç ÇD~êêÉëíç?Jí í~å−íàłâK jłëå~é ~ò ĞêÉÖ hÉÖäÉîáÅÜÉí Üçäí~å Üçòíłâ Éä ~ î−î¼íÉêÉãÄ═äK ^ ê~àíł?Jê~ áÑàşá äÉåÇćäÉííÉä íłã~ÇçííK ^ò ÉääÉåÑÉäÉ ÜłíêłäíI ~òìíłå ÜáêíÉäÉå łäí~äëòşêí~ çäó~å Éê═îÉäI ÜçÖó ~ â~êÇ ~ ä~éçÅâłà~ ~ä~íí àĞíí âá íşäÑÉä═ä äÉëòşêí~ ═í ~ò ~ åÝîíÉäÉå ãłëáâI ~âá âçê~ ëòÉêáåí ~âłê ~ Ñá~ äÉÜÉíÉíí îçäå~KKK G _łäáåí éÉëíá áÇ═òÝëÉ ĞëëòÉîáëëò~ í−ò å~éK ^ Üłò Éäå~éçäłë~ ìíłå Ü~ò~íÝêíI ~ÜçÖó ãÉÖ−ÖÝêíÉ ~ò ~åóàłå~âK sÝäÉíäÉåćä ÜşëÜ~Öó¼ âÉÇÇ êÉÖÖÉäÝå ÝêâÉòÉííK e~ ãłê áíí î~åI Éä âÉää ãÉååáÉ ~ ÜşëÜ~Öó¼ âÉÇÇá Äłäê~K káåÅë å~Öó âÉÇîÉ Üçòòł ãçåÇçíí~ ã~Öłå~â I ÇÉ äÉÜÉíÉíäÉå Éä åÉã ãÉååáK cĞäí▌åí îçäå~I ÜáëòÉå íìÇàłâI ÜçÖó ~ îłêçëçå î~åK Ëë îÝÖêÉ áëI ãáÝêí åÉ\ kÉã ãìëòłà êÉÖÖÉäáÖ ã~ê~ÇåáW ã~àÇ ÉäàĞå çåå~å âçêłå> s~Åëçê~ ìíłå ĞäíĞòâĞÇåá áåÇìäíK æe~ âÝëò äÉëòÉä ãçåÇçíí~ ~ò ~åóà~ I åÝòò ÄÉ ãÝÖ ÉÖóëòÉê ÜçòòłãK läó~å êÝÖ åÉã äłííJ ~ä~â Ñê~ââÄ~åK ^â~êçâ ÄÉååÉÇ ÖóĞåóĞêâĞÇåá> já şÖóëÉã ÑÉâëòćåâ âçêłåK æ_áò~ åÉã> ãçåÇçíí~ q¼íÜóåÝK æ^ÄÄáò~ ãÉÖîłêàìâ> ãçåÇçíí~ _~Åò¼åÝK _łäáåí ãÉÖ−ÖÝêíÉ Ýë ~ ëòçÄłàłÄ~ îçåìäíK

^ò łÖółå âáâÝëò−íîÉ ëòÝé êÉåÇÄÉå ~ êìÜ~K ^ Ñê~ââáåÖ Ü~åó~íí ÑÉâëòáâ ~ ÑÉÜÝê ãÉääÝåó Ýë ~ ÑÉâÉíÉ ĞäíĞåó âĞòĞííK qłå ~ò Éëíá êìÜłò~í Ü−îí~ Éä═ ~ éÉëíá ÉãäÝâÉáíK aÉ ò~î~êçë~å Ýë êÉåÇëòÉêíÉäÉåćäK jáâĞòÄÉå ÄçêçíîłäâçòłëÜçò ëò~éé~åçòí~ ~ò ~êÅłíI ÉëòÝÄÉ àìíçíí dóÉê═ÑÑó iłëòä¼K hÉîÝëJ ëòÉê äłíí~K ^ â~ëòáå¼Ä~å ÉëíÉI ãáåÇáÖ Ñê~ââÄ~åK `ë~â êĞîáÇ éłê ëò¼í îłäíçíí~âI ãÉêí çÇ~äÉåå ~ò ~äë¼ íÉêÉãÄÉå ãáåÇÉå ÝààÉä ÄłäK ┼ ãçëí Éä═íłåÅçë ãçåÇçíí~K Ëë Ü−îí~ _łäáåíçíI àĞååÉ äÉK aÉ åÉâá åÉã îçäí âÉÇîÉ ~ ÜçíÉäÄÉ îáëëò~ãÉååáI şàÄ¼ä łíĞäíĞòåáK iłëòä¼ ëÉã Éê═ëâĞÇĞííK jçëíI ãá~ä~íí î~ëí~Ö Ü~ÄÄ~ä ÄÉÜ~Äçòí~ ~ò łääłíI ÖçåÇçäí îáëëò~ ~ò ìåçâ~íÉëíîÝêÝêÉK `ë~â ãçëíI −Öó ìí¼ä~Ö àÉäÉåíâÉòÉíí ~ò ~ ÄÉåóçãłëI ãáåíÜ~ iłëòä¼ ãçÇçêłÄ~å î~ä~ãá îłäíçòłë äÉååÉK jáåíÜ~ ĞåÝêòÉíÉëÉÄÄ îçäå~K jáåíÜ~ ã~Ö~ë~ÄÄ~å ÜçêÇ~åł ~ ÑÉàÝíK G _Éãłêíçíí~ ~ òëáäÉííÉí ~ Ñçêê¼ î−òÄÉ Ýë ÉäâÉòÇíÉ ~ò ~êÅłí îÝÖáÖÖÉêÉÄäóÝòåáK e~àå~äáÖ âáëÉêJ âÉÇåÉ ~ ëò~âłääI ~ò éÉÇáÖ ìíłä~íçë> ÖçåÇçäí~ Ýë ÉëòÝÄÉ àìíçíí ÉÖó ~åÖçäå~â ~ ãçåÇłë~I ÜçÖó ÑÝêÑáÉãÄÉê Åë~âáë Äçêçíîłî~ä ãçë~âçÇàÝâK ^ò ~ ëòÉÖÝåó hÉÖäÉîáÅÜ> jáäóÉå ÝêÇÉâÉë ÉãÄÉê îçäíK jáåÇáÖ Ä~êłíëłÖçë îçäí áêłåí~K qĞÄÄJ ëòĞê ë~ââçòçíí îÉäÉK bÖóëòÉê ~ ä~âłëłå áëK ^ââçê ãìí~íí~ åÉâá ~òí ~ âÝí îÝÖòÉíÉë â~êÇçíK ^ â~J å~éÝ ÑĞäĞíí ÉÖóÝÄ ÑÉÖóîÉêÉâ âĞòÝ îçäí~â ~â~ëòíî~K pòĞêåó▌ ëòÉêëòłãçâI í▌ÜÉÖóÉë éÉåÖÝâK Ëë ãçåÇçíí~ ~ò ĞêÉÖşêW e~ î~ä~Ü~ ãÝÖ éłêÄ~àçòåłãI Åë~âáë ÉòÉââÉäKKK hÉãÝåó ÑÝêÑá îçäíK bÖóâçê å~Öó ã▌Öó▌àí═K jÝÖ ãçëí áë åÝÜłåó âáí▌å═ íłêÖó ~ ëòçÄłàłÄ~åI Äłê şÖó ãçåÇàłâI ÜçÖó ìí¼ÄÄá ÝîÉâÄÉå ~Äļä ÝäíI ÜçÖó Éä~Ççíí ÉÖóJÉÖó ~åíáâ â~ëòíÉåí î~Öó êáíâ~ éçêÅÉäłåíK ^ò ìíçäë¼ äÉÖàçÄÄ Ç~ê~Äçâ~íI ãáâÉí å~Öóçå ëòÉêÉíÉííK Ëë ãçëí Ü~äçíí> hćäĞåÄÉå ëòÝé Ü~äłäKKK éłê éáää~å~í> jÝäí¼ îçäí ~ êÉåÉëòłåëò ÉãÄÉêÜÉòKKK G sÝÖáÖÜşòí~ âÝí ìààłí ~ò łääłåK jçëí ãłê ëáã~ î~ÖóçâK ^ò ~ äÉłåó ãçåÇí~ ÉòíW jáäóÉå ëáã~ î~Öó> ~ò ~ Åëáåçë âçâçííI âáîÉä å~Öó íłêë~ëłÖÄ~å î~Åëçêłòçíí ÉÖó ëòÉé~êÝÄ~å ÉòÉä═íí åÝÖó ܼå~éé~äK pòÉåíJdóĞêÖóá kÉëòíá Ü−îí~ ═í ãÉÖ ÉêêÉ ~ äÉłåóãìä~íëłÖê~I pòÉåíJdóĞêÖóá ^åJ í~ä ãłëçÇìåçâ~íÉëíîÝêÉI âá ã~Ö~ ãłê åÉÖóîÉåÉå ÑĞäćä ~ éÉëíá ~ê~åóáÑàşëłÖ áÇÉłäà~ Ýë ãáåÇÉå ÉäÉÖ~åÅáłâ Ä−êłà~ îçäí ~ââçêáÄ~åK fÇÉ ëòãçâáåÖÄ~ ãÉÜÉíÉííI Üłí ÉäãÉåíK ełêçã Åëáåçë ÑÝäîáäłÖá å═K bÖó òçåÖçêáëí~ ÄÝÅëá Ç~äçâ~í àłíëòçíí Ýë ~åÇ~ä−í¼ í~åÖ¼â~íK ËåÉâÉäí áë ÜçòòłK pçâ éÉòëÖ═I å~Öóçå ëçâK Ëë âçåó~âK ^ ÑÝêÑá~â ~ â~å~éÝâçå ćäíÉâ ëòáî~êçòî~I î~Öó ~ ÑÝäêÉíçäí ëòÝâÉâÉå ~ò ~ëòí~ä ãÉääÉííK ^ å═â ~ âĞòÝéÉå íłåÅçäí~âI à¼êÝëòí ã~ÖìâÄ~åK ^ÜçÖó ĞêÉÖÄÉÇÉíí ~ò ÝààÉäI ãáåÇ ÅëłÄ−í¼ÄÄ~å íłåÅçäí~âK mêçÇìâłäíłâ ã~Öìâ~íI âáëò~Ä~Ç−íçíí âÉÄäÉââÉäI ÑĞäÇçÄçíí â~êÅëş äłÄëòłê~ââ~äK pòÝé îçäí ═âÉí åÝòåáK cá~í~ä ãáåÇ ~ ÜłêçãK ^ò ÉÖóáâ ÑÉÜÝê Ä═ê▌ Ýë ëò═âÉ äÉłåó _łäáåí ãÉääÝ çãäçíí íłåJ Åçäłë âĞòÄÉåK bÖÝëòÉå âĞòÉäK háëëÝ òáÜłäí Ýë ~ ãÉääÉá Ü~êã~íçë~âI ãáåí âÝí ÖóćãĞäÅëI ~ãáí âçJ ê~ êÉÖÖÉä ëò~â−í~å~â äÉK sÝÖáÖëáã−íçíí ~ Ñá~í~äÉãÄÉê łääłåK Ëë åÉîÉíÉííW jáäóÉå ëáã~ î~Öó> Ýë ÑĞäÜ~àíçíí ÉÖó éçÜłê éÉòëÖ═í Ýë ÑĞäìÖêçíí ãÉää═äÉ Ýë íçîłÄÄ í~åÖ¼òçííK _áòçåóçëI ÜçÖó ãçëí åÉâá ëò¼äí ~ íłåÅI åÉâá ~ Üłíê~Ü~àäłëçâI ~ íÝêÇÉéä═ ÉäÅëşëòłëçâI ãÉäóÉâåÝä ~ ÅçãÄàłå îáëëò~ĞãJ äĞíí ~ ëòçâåółà~ Ýë ~ Ü~ä~îłåó Ä═êÉ ãÉÖàÉäÉåí îáääçÖ¼~å ~ ÅëáéâÉå~ÇêłÖå~â Äìà~ Ü~Äòłë~á âĞJ òĞííK pçâł ã~ê~Çí~âK jáâçê îÝÖćä áåÇìäí ãáåÇÉåâá ~ âáàłê¼ ëĞíÝí Ñçäóçë¼àłåI ~ äÉłåó ÜçòòłÇ▌äíW j~ ÇÝäìíłå ÖóÉêÉ Éä> ëşÖí~ Öóçêë~åK bò áíí ~ Å−ãÉã> Ýë ÉÖó âáë é~é−êä~éçí åóçãçíí ~ _łäáåí òëÉÄÝÄÉK ˆíâçê> −ÖÝêíÉ _łäáåíK jłëå~é ~òçåÄ~å ãÝÖëÉã ãÉåí ÉäK iÉãçåÇçíí íÉäÉJ ÑçåçåK qłå ãÉêí ÄáòçííëłÖÄ~å îçäí ćäÝëÉåK iÉÖ~äłÄÄ ~òí ãçåÇí~K _łê ~ò åÉã áë îçäí çäó~å å~J Öóçå ÑçåíçëK _çäçåÇëłÖ îçäíK aÉ î~ä~ÜçÖóKKK î~ä~ÜçÖó ãÝÖëÉã ãÉåí ÉäK k~Öóçå âÉÇîÉë äÉłåó éÉÇáÖ> fÖ~òłå ÄçäçåÇëłÖK e~ îáëëò~ãÉÖóÉâ mÉëíêÉI çâîÉíäÉå ÑĞäÜ−îçã> ÖçåÇçäí~I ãáâĞòJ ÄÉå ÜÉîÉëÉå íĞêćäâĞòĞíí ~ ãçëǼ~ëòí~ä Éä═ííK G

^ ãÉêÉî Ñê~ââáåÖÄÉå îáëëò~ćäí ~ íćâĞê ÉäÝK jçëí âĞîÉíâÉòÉíí ~ò ĞäíĞòÝë äÉÖÑçåíçë~ÄÄ éÉêJ ÅÉK ^ åó~ââÉåÇ═ ãÉÖâĞíÝëÉK bò å~Öóçå âÝåóÉë ÇçäçÖK s~ä¼Çá ã▌îÝëòÉíK bÖóÉíäÉå ãçòÇìä~íJ í~ä âÉää łíÜşòåá ~ îáëëò~Ü~àíłëłíK `ë~â ÉÖóÉíäÉåÉÖóëòÉê äÉÜÉíI ãłëçÇëòçêê~ ãłê êćÅëâĞë äÉëòK s~Öó ëáâÉêćäI î~Öó åÉãK ^òíłå ä~ëë~Åëâłå ëòçê−íÖ~íåá âÉääI ~ã−Ö çäó~ååł îłäáâI ãáåí ~ éáää~åÖ¼K ^ò Éäë═ åÉã ëáâÉêćäíI ÑÉêÇÉ äÉííK jłëáâ åó~ââÉåÇ═í îłä~ëòíçííI ÄÉÑ▌òíÉ ~ò áåÖÄÉ Ýë şàJ ê~ ÜçòòłÑçÖçííK ^ÇêáÉååÉ áë Äáòíçå ~ Äłäçå äÉëò> ^ÄÄ~å ~ ëĞíÝíòĞäÇ êìÜłÄ~å âÝéòÉäíÉ ÉäI ãÉäóÉí słêëáâä¼Ççå îáëÉäíK mÉÇáÖ ãáÝêí äÉååÉ ~ÄÄ~å\ s~å åÉâá ãłë êìÜłà~> aÉ î~ä~ÜçÖó −Öó äłíí~I ëĞíÝíÄÉåI ~ãá ÑĞäĞíí äçÄçÖçíí ÑÉâÉíÉI ÖĞåÇĞêĞÇ═ Ü~à~K ^òò~ä ~ò ^äîáåÅòó Ñáşî~ä ÑçÖ íłåJ ÅçäåáI ãÉÖ ~ hÉåÇó máíóìî~äK ełí Åë~â íłåÅçäí~ëëłâ ~âłê êÉÖÖÉäáÖ> ┼ şÖóëÉã ÑçÖ ëçâł çíí ã~J ê~ÇåáI ÝééÉå ÜçÖó ãÉÖãìí~íà~ ã~ÖłíI åÉ ãçåÇàłâW åÉã àĞíí ÉäK ^ âê~îłíäá ãçëí à¼I ëòÝé ãÉJ êÉîÉå łääå~â ~ ëòłêåó~ÅëâłáK eÉäóÉëä═äÉÖ íÉâáåíÉíí ãÝÖ ÉÖóëòÉê ~ íćâĞêÄÉ Ýë ~ò łÖóÜçò äÝéÉíí ĞäíĞòâĞÇåáK jÉÖåÝòíÉI à¼ä î~åå~âJÉ ÄÉÑ▌òîÉ ~ ãÉääÝåóÄÉ ~ éçêÅÉäłåÖçãÄçâI ãÉêí ìåÇçâI Ü~ ~ò ÉãÄÉê ÉÖóÉí ÉäîÉëò−íK g¼ä î~åå~âK ełí ÖóÉêćåâ> ^ò ~ âáë éÉëíá ãìÅìë Äáòçåółê~ åÉã äÉåJ åÉ ÇêłÖ~ Ýë àçÄÄ áë ~ò áäóÉå îáëòçåóI ãáåí ÑÝêàÉë ~ëëòçååó~äK hćäÑĞäÇĞå ~ò ãłëK hćäĞåĞëÉåI Ü~ ~ò ÉãÄÉê Çáéäçã~í~K ^ ëò~â−íłë ãłê ÉäÉîÉ Éä î~å Ü~íłêçòî~I ãÉêí íìÇåáî~ä¼I ÜçÖó ~ Çáéäçã~íłí ÑÉäë═ÄÄ Ü~í~äã~â ÜÉäóÉòáâ łíX ~ ëò~â−íłë íÉÜłí şÖóëò¼äîłå łää~ãá áåíÝòãÝåóK kÉã áë îçäí ëÉããá âÉääÉãÉíäÉåëÝÖÉ ~òçââ~ä ~ ÑÝêàÉë å═ââÉäI âáâ ÉÖóJÉÖó łääçãłëÜÉäóÝå ãÉÖ~J àłåÇÝâçòíłâ âÉÖóÉáââÉä? EãÉêí −Öó ëòçâłë ~òí ãçåÇ~åáFK bäîłäłëâçê åÝÜłåó âĞååóI ÉÖó ìíçäë¼ Ýë âá~Ǽë ÄşÅëşJëòÉêÉíâÉòÝë EÜçÖó ༠ÉãäÝâÉòÝëÄÉå í~êíë~>FI ~òìíłå ãłë Ñ═îłêçëļä ÉÖóJâÝí êĞîáÇ äÉîÝä î~Öó âÝéÉë äÉîÉäÉò═ä~éK fÖ~òI ÜçÖó ëòÝé Ýë áòÖ~äã~ë ~ âĞòÉäÉÇÝëI ~ò Éä═âÝJ ëò−í═ ãìåâ~I ~ò ~ò ÉÖó î~Öó âÝí ÜÝíáÖ í~êí¼ î~Çłëò~íK aÉ ãáåíÜçÖó ~ î~Ç áë ~òí ~â~êà~I ÜçÖó ãÉÖÑçÖàłâI Üłí î~ä¼àłÄ~å Äáòíçëê~ ãÉÖóćåâI Ü~ î~ä~ãá ÜáÄłí åÉã âĞîÉíćåâ ÉäK fäóÉåÄÉ ãłê åÉã ÉëÉíí ~ò ìí¼ÄÄá ÝîÉâÄÉåK eáłÄ~I ༠áëâçä~ ~ ÇáéäçãłÅá~> G jáÉä═íí ~ ÑÉÜÝê ãÉääÝåóí ÑÉäĞäíĞííÉI îáëëò~ãÉåí ~ íćâĞêÜĞòK bä═êÉÇ═äîÉI åÉÜçÖó ~ éä~ëòíêçå Ñçäíçí â~éàçåI ãÉÖĞåíĞòíÉ ~ ÑÉàÝí ~ Ü~àî−òòÉäK Ëë ìíçäë¼ ëáã−íłë ~ âÉÑÝââÉäK fÖÉå> bò äÉëò ~ äÉÖàçÄÄK oĞÖíĞå ÑĞäâÉêÉëåá ~òí ~ âáë ëò═âÝíI Ü~ ĞëëòÉÜ−îàłâ ~ Üłò~íK jÉÖÉÖóÉòáâ îÉäÉK _áòçJ åółê~ î~å î~ä~ãá łää~åǼ ĞêÉÖ é~äáà~I ~âá ãÉääÉíí ═ ÄÉłääÜ~í ä¼Ö¼ëå~âK G ˙Öó Ü−êäáâI ~ âáêłäó äÉêłåÇìä ãłêÅáìë âĞòÉéÝêÉ ~ ã~Öó~ê îłäëłÖçí ãÉÖçäÇ~åáK s~àçå ãÉÖJ çäÇà~JÉ\ ^äáÖ ÜáÜÉí═K k~Öóçå áë ëòÉåîÉÇÝäóÉë ~ Ü~åÖìä~íK h~íçå~á ÉåÖÉÇãÝåóÉâ åÝäâćä åÉã äÉëò ëÉããáK fäóÉåê═ä éÉÇáÖ íìÇí~I ÜáëòÉå pä~ï~í~ çíí ~ ÑłÅłåî~Çłëò~íâçê îáäłÖçë~å ÄÉëòÝäíI ~ íê¼åĞêĞâĞë Ü~ää~åá ëÉã ~â~êI âćäÑĞäÇĞå éÉÇáÖ ãáåÇÉåâá ÑÉÖóîÉêâÉòáâK já äÉëò îÉäćåâI Ü~ âÝJ ëćåâ\ cĞäîÉííÉ ~ Ñê~ââçíK j~ÖłÜçò îÉííÉ ~òí ~ ëçâÑÝäÉ Å¼âã¼âçíI ~ãáí ÑÝêÑáÉãÄÉê îáëÉä òëÉÄÉáÄÉåK Ûê~I âìäÅëçâI ÅáÖ~êÉíí~JI éÝåòíłêÅ~ Ýë Öóşàí¼I ~éê¼éÝåòK kÝÖó òëÉÄâÉåÇ═í áëI ãÉäóÉâÉí ãÉÖĞåíĞòĞíí b~ì ÇÉ `çäçÖåÉ?Jåó~äK ^ò ÉÖóáâ âćäÑĞäÇá ~ëëòçåó~ í~å−íçíí~ ÉêêÉK cÝêÑá åÉ Ü~ëòåłäàçå é~êÑćãĞíI Åë~âáë âĞäåáîáòÉí> jáåÇÉå ãłë áää~íJ ëòÉê ~ëëòçåóçë> hÉÇîÉë îçäí ~ò ~ ëîÝÇ å═K pçâ~í âĞëòĞåÜÉíÉíí åÉâáK ^ò í~å−íçíí~ âá ~ ëòÉêÉí═á ã~Ö~ëáëâçäłê~K ^ ëòÉêÉäÉã ~åíáâ íê~Ç−Åá¼áê~ Ýë ãáåÇÉå êÝëòäÉíêÉ áëI ~ãá ĞäíĞòâĞÇÝëíI ë═í îÉíâÉJ ò═ÇÝëí áääÉíX ~ò łÖó áääÉãí~åłÄ~å ═ çâí~íí~ âáK hÉÇîÉë> eçÖó áë Ü−îíłâ\KKK g¼ −íÝäÉíÉ îçäí ãłë ÇçäÖçâÄ~å áëK ┼ ãçåÇí~I ÜçÖó lêçëòçêëòłÖÄ~å Ñçêê~Ç~äçã äÉëò ~ à~éłå ÜłÄçêş Ñçäó~ãłåK Ëë −ãÉI ãłê áåÇìäK pòÉêÖáìëò å~ÖóÜÉêÅÉÖÉí ãÉÖĞäíÝâ ~ ãşäí ÜÝíÉåK jáåÇÉåćíí ãÉêÝåóäÉíÉâK bò ëòÉêÉåÅëÉ åÉâćåâK jáâçê hêÝíłÄ~å ÑĞäâÉäÝëI j~ÅÉǼåáłÄ~å ò~î~êçâK lêçëòçêëòłÖ íÉÜÉíÉíäÉå ༠áÇ═êÉI í~äłå åÉã çäó~å Ä~àI Ü~ ~ Ü~ÇëÉêÉÖ ÑÉàäÉëòíÝëÉ åłäìåâ ãÉÖ~â~ÇíKKK bäâÝëòćäíK jÝÖ âĞêćäåÝòÉííI åÉã ÑÉäÉàíÉííJÉ Éä î~ä~ãá ëòćâëÝÖÉëÉíI ~òíłå ~ò ~åóàłÜçò ãÉåí łíK

sK ^ââçêáÄ~å ~ ÜşëÜ~Öó¼ âÉÇÇá Äłä å~Öó íłêë~Ç~äãá ÉëÉãÝåó îçäí hçäçòëîłêíK oÝÖá Ü~ÖóçJ ãłåó ëòÉêáåí ãáåÇáÖ ~ â~ëòáå¼Ä~å í~êíçííłâK kÝãÉäó ìê~â ãÝÖ ãçëí áë âĞîÉííÝâ ~òí ~ ëòçâłëíI ãÉäó Äáòçåółê~ ~ ufuK ëòłò~Ç Ü~êãáåÅ~ë ÝîÉáÄ═ä ã~ê~Çí ÑĞååI ÜçÖó ÉòÉå ~ò ÉëíÝå ëòÉÇÉêàÉëJ âÝâ Ñê~ââçí Ýë ëòćêâÉ é~åí~ää¼í áääáâ îáëÉäåáK ^ò áë âáîÝíÉäÉë áííI ÜçÖó âÝí Ýàëò~âłí íłåÅçäí~â łíI ~ âÉÇÇáí Ýë ~ Ü~ãî~ò¼ ëòÉêÇ~áíK ^ âÉÇÇá ÉëíÝå ~ äÉÖĞêÉÖÉÄÄ Çłãłâ áë ãÉÖàÉäÉåíÉâK s~ä¼Çá ćååÉéÝäó îçäíK jáåÇÉåâá íÉäàÉë Ç−ëòÄÉåI ãáåÇÉå ~ëëòçåóçå ÖóÝãłåíçë Çá~ÇÝã î~Öó ãłëI ÉëÉíäÉÖ êÝÖá ÝâëòÉêI åłëÑ~I âĞëĞåíó▌X çäó~å é~êłÇÝÄ~å ãáåÇI ãáåíÜ~ ìÇî~êÜçò ãÉååÝåÉâK jłê í−ò ìíłå ëçâ~å îçäí~âK jÝÖ íĞÄÄÉå ÝêâÉòíÉâK hçÅëá âçÅëá ìíłå Ü~àíçíí êçÄçÖî~ ÄÉ ~ â~J éì ~äłK ^ÇêáÉååÉ áë ãçëí ÝêâÉòÉíí ãÉÖ ~ ÜşÖ~áî~ä Ýë ~ ÑÝêàÝîÉäK ^ å═â ä~ëë~å Ü~ä~Çí~â ÑĞä ~ äÝéJ Åë═åI ĞëëòÉÑçÖî~ Üçëëòş ëòçâåółáâ~íI ã~Öìâê~ ëòçê−íî~ ~ éêÝãÉë ÄłäáâĞéÉåóíK ròÇó m~äá åÉã îłêí~ ãÉÖI ~ã−Ö ä~ëë~Åëâłå ÑÉäÝêåÉâK ┼ Öó▌äĞä ä~ëë~å àłêåáK fåâłÄÄ îłêåá łääî~ ~ äÝéÅë═ íÉíÉàÝåI ~ã−Ö ~ å═â ÑĞäÝêâÉòåÉâI ãáåí ãÉääÉííćâ äÝéâÉÇåá Ñçâê¼ä Ñçâê~K ^ò áÇÉJ ÖÉëëÝ íÉííÉK ┼ íÉÜłí ÑĞäëáÉíÉíí ~ äÝéÅë═å Éä═êÉ Ýë ãłê ÑĞåå łääçíí ~ ÄÉàłê~í Éä═ííI ~ãáâçê ~ ÜĞäJ ÖóÉâ ãÝÖ Åë~â ~ ÑçêÇìä¼åłä í~êíçíí~âK pçîłåóI îłää~íä~å ÉãÄÉêI íłå ÉÖó ÑÉààÉä ã~Ö~ë~ÄÄ ãáåJ ÇÉåâáåÝäK ^ò ~åóàłí¼ä ĞêĞâĞäíÉ Éòí ~ íÉêãÉíÉíI ^Äëçäçå çäÇ~äê¼äI ~åå~â íÉëíîÝêÉ ~ò ‡òëá~Jìí~ò¼I ~ò áë áäóÉåI Åë~â ëçââ~ä áòãçë~ÄÄK ròÇó młä ~òçâê~ ~ Ñê~åÅá~ jÉéÜáëíçJÄêçåòçâê~ ÉãäÝâÉòíÉJ íÉííI ~ãáâ ~ dçìåçÇ c~ìëíà~ ìíłå àĞííÉâ Çáî~íÄ~ Ýë ãÉäóÄ═ä ÉÖóáâÉíJãłëáâ~í åÝãÉäó â~åÇ~ää¼å ãÝÖ ã~ áë äłí ~ò ÉãÄÉêK ^ ÑÉàÉ áë ëòçÄçêëòÉê▌I Äłê âÉäÉíáÉëK lä~àÄ~êå~I ã~àÇåÉã òĞäÇÉë ~ Ä═êÉI ã~Ö~ë ~ Üçãäçâ~I ãÉäó âÝíÑÉä═ä ë~êâçâ~í îłÖ âá ~ âĞòÝéÉå ëòĞÖäÉíÄ═ä áåÇìä¼ Ü~àò~íłÄ¼äX êÝJ òëşí łää−íçíí ëòÉãĞäÇĞâI ëòÝäÉë éçÑ~ÅëçåíK bòÉâ ~ò łääłî~ä ÝäÉë ÜłêçãëòĞÖÖÝ Ñçêãłäàłâ ~ò ~êÅłíK iÉÜÉíI ÜçÖó íÉíëòÉäÖÉíí É ëłíłåá~ë âáåÝòÝëÝÄÉåI ãÉêí ~ ÜłêçãëòĞÖÉí Éäíşäçòí~ ÜÉÖóÉëêÉ åó−êçíí ëò~âłää~äK cìêÅë~I í~íłêçë~å äÉÜşòçíí Ä~àìëòí îáëÉäíI ãÉäó ~ ëòłà~ ÑĞäĞíí êĞîáÇêÉ î~å åó−êî~ Ýë ëòÝäí═ä Üçëëò~å âáéĞÇĞêîÉK ËêÇÉâÉë ÑÉà Ýë ëòçâ~íä~åK bäÉÖłåëI Äłê êçëëò ëò~Äłëş ãáåÇÉå ê~àí~I ãáåíÜ~ ~òí ãçåÇ~åłW ãáåÉâ ~ Çáî~í åÉâÉãI şêáÄÄ î~Öóçâ −Öó áë ~ äÉÖíĞÄÄ ÉãÄÉêåÝäK háëëÝ äÉÉJ êÉëòâÉÇ═äÉÖ é~êçäłòçíí ~ êÉåÇÉò═ââÉäI ^äîáåÅòó c~êâ~ë Ýë h~Ç~Åë~ó d~òëáî~äI âáâ ÜçÖó â~êçå ÑçÖî~ ÄÉîÉòÉëëÝâI ~ ÜĞäÖóÉâÉí ~ äÝéÅë═ íÉíÉàÝå îłêíłâK ^ ÑÉäÉëÝÖÝí åÝòíÉI ~ÜçÖó ÑÉäÝàÉ âĞòÉäÉJ Çáâ Ñçâê¼ä Ñçâê~K ^ÇêáÉååÉ ~àâ~áå Ü~äâ ãçëçäóK ËêÉòíÉI ÜçÖó ëòÝéK qìÇí~I ÜçÖó ~ ÖóÝãłåíÅëáäJ ä~Öçâ à¼ä áääÉåÉâ ÑÉâÉíÉ Ü~àłÜçòI ãÉäó ãçëí ãÝÖ êÉåÇÉëI ãçëí ãÝÖ åÉã ÄçäçåÇìäí ãÉÖ Éäëò~Ä~Çìä¼ âìåâçêçÇłëçâÄ~åK qìÇí~I ÜçÖó ~ êìÜłà~ ÖóĞåóĞê▌K ^ äÉÖşà~ÄÄ~í îÉííÉ ÑĞäX éêáåJ ÅÉëëÉ?Jëò~ÄłëI ÉÖóÄÉå ~ò ÉÖÝëò íĞêÉíäÉå îçå~ää~äI ãÉäó ~äìä âáëòÝäÉëÉÇáâ íĞäÅëÝêëòÉê▌ÉåK qìÇí~W ãÉÖäÉéÉíÝë äÉëòI Ü~ ã~àÇ äÉîÉíá ~ Äłêëçåó ÄÉäÝé═íI ãÉêí ~ êìÜ~ ÅÜáåÝJëÉäóÉãI äłåÖëò−å▌ Ýë ãáåÇÉå êłåÅ~ áêáòłä ëłêÖ~ ÑÝåóÉââÉäK qłå åÉãÅë~â ÉòÝêí ãçëçäóÖçííK qłå ~åå~â áë ĞêćäíI ~ãáí ~ âáëÉÄÄáâ ÜşÖ~ ãçåÇçííI ~ ãáåÇáÖ ãáåÇÉåí íìǼ j~êÖáíI ~ò áãÝåí ~ Üáåí¼Ä~åK eçÖó ^ÄłÇó _łJ äáåí ãÉÖÝêâÉòÉíí ã~ êÉÖÖÉäK iÉëò ÜłíI ~âáîÉä ÄÉëòÝäÖÉíåá äÉÜÉíI ~âá åÉãÅë~â íłåÅã~ëáå~I ãáåí ~ íĞÄÄáÉâI Ü~åÉã ÉÖóÉåê~åÖş íłêë~äÖ¼K jáâçê ÉòÉâÉí ÉäÖçåÇçäí~I ~ââçê ãçëçäóçÇçíí ÉäK b ÖçåJ Ççä~íí~ä ~òçåÄ~å ÉÖó âÝêÇÝë áë ãÉÖàÉäÉåíW jáÝêí Ğêćäëò\ eáëòÉå âÉêćä íÝÖÉÇX çÇ~I ~ àÝÖéłäółJ ê~ ëÉ àĞíí ~ ãşäíâçê> jáÝêí Ğêćäëò Üłí\ aÉ Éò Åë~â çäó~å łíëìêê~å¼ âÝêÇÝë îçäíI ãÉäó åÉã íĞJ êĞäíÉ ãÝÖ Éä ~ ãçëçäółíI ãáâçêê~ ÑĞäÝêí ~ Ö~êłÇáÅëçåK æj~Ö~ ãáÝêí ãçëçäóçÖ\ âÝêÇÉòíÉ ~ ÑÝêàÉK æ^ Äłäå~â ĞêćäĞâK bòí îłä~ëòçäí~K ^ò ~êÅ~ ~òçåÄ~å ÉäâçãçäóçÇçííK ^ ëòÉãÝÄÉå ÉääÉåëÝÖÉë ÑÝåóK Ëë −îÉäí ~àJ â~á âáëëÝ Ç~Åçë~å òłê¼Çí~â ĞëëòÉI ãáâçê ÑĞäÉãÉäí łää~ä ÉäÑçêÇìäí ròÇóí¼ä Ýë ÉäÑçÖ~Çí~ d~òëá Äłê¼ â~êàłíK G

^ å~ÖóíÉêÉãÄÉå ~ò ĞêÉÖ Çłãłâ ãáåÇ ~ Ñ~ä ãÉåíÝå ëçê~âçòå~âK hĞòĞííćâ åÝÜłåó áÇ═ëÉÄÄ şê áëK ÏÖó hÉåÇó płåÇçê h~àëò~ Ýë ~ò ĞêÉÖ a~åáK ^ãÄêìë ÄłD áë áíí î~åI ÇÉ ═ ãÝÖ íłåÅçëëòłãÄ~ ãÉÖóK ^ âáë iáòáåâ~ í~åíá ~ äÉÖàçÄÄ âÝãä═éçåíçí îłä~ëòíçíí~ ã~Öłå~âI ~ ÅáÖłååó~ä łíÉääÉåÄÉå ~ Ä~ä çäÇ~äá ë~êâçíK fååÉå åÉãÅë~â ~ íłåÅçä¼â~í äÉÜÉí ÑáÖóÉäåáI ÇÉ ~òí ~ âÝí ~àí¼í áëI ãÉäóåÉâ ÉÖóáâÉ ~ âáëÉÄÄáâ âłêíó~ëòçÄłÄ~ îÉòÉíI ãłëáâ~ ~ ÄćÑÝîÝ ~ä~â−íçíí ÄáäáłêÇëòçÄłÄ~K bò ~ ÄÉäÝé═ Ýë ÉÖóëòÉêëãáåÇ ÄćÑÝëòçÄ~I Ýë ÉÄÄÉ áë ÄÉäÉäłíK fíí ~Ç~íçâ~í äÉÜÉí à¼ä Öó▌àíÉåáI êÉåÖÉíÉÖ éäÉíóJ â~~åó~ÖçíK ˆëëòÉÖìÄÄ~ëòâçÇî~ ~ åÉã áë å~Öó â~êçëëòÝâÄÉ ÇÉ ═ ~ÄÄ~å âÝåóÉäãÉëÉå ÉäÑÝê I ~ äłÄ~áí ã~Ö~ ~äł îçåî~I Üçëëòş åóÉä▌ ëòÉãćîÉÖÖÉä âÝãäÉäí ãáåÇÉåÉâÉíK hÉëÉäó▌ëò~Äłëş ÝäÉë çêêłí ãáåÇÉåÑÉäÝ ÑçêÖ~íí~ Ýë Äłê ãáåÇÉåêÉ äÉëÉííI ãÝÖáë ëò¼î~ä í~êíçíí~ ~ âÝí ëòçãëòÝÇàłíK æÛI äÉäâÉáãI şÖó î~åI ~ÜçÖó ã~åÇ~ãK fÖ~òá ëâ~åÇ~äìã> j~Öłåłä í~êíà~ ~ ä~íêłíI çíí~åÇ ä~J âáâ åłä~ pòáäîłëłå Ýë ~ ÑÝêàÉI ~ò ~ ã~êÜ~I í~äłåJíłã åÉã áë Äłåà~K qłãI ÜçÖó åÉã Ä−êà~ ëòìëëò~ä> Ýë Öçåçëòìä åÉîÉíÉííK táÅâïáíòê═ä îçäí ëò¼ Ýë ^ÄçåóáåÝê¼äI ~ ëòÝé âáë aáå¼êłê¼äK æ ełDëòÉåI ~â~Çí ãłë ~ëëòçåóå~â áë ìÇî~êä¼à~ ~ ãá áÇ═åâÄÉå áë Ýë Öçåçëò ëòÉãÝÄÉå ãáåíÜ~ îáëëò~ÉãäÝâÉòÝë îáää~åå~ I ÇÉ åÉã í~êíçíí~ ëÉåâá ~ ã~Ö~ áëíłää¼àłÄ~åI ãáåí ~ ÜłÖ¼ Åë═J ÇĞêíI ìÖóÉÄłêI äÉäâÉã\ ÑçêÇìäí ~ Ä~ä ëòçãëòÝÇàłÜçòI ~ò ĞêÉÖ h~ãìíÜóåÝÜçòI âáê═ä ~òí êÉÖÝäJ íÝâI ÜçÖó åÉã ÉÖó â~ä~åÇà~ îçäí Ñá~í~ä~ÄÄ âçêłÄ~å Ýë ãÝÖ ã~ áë Ñá~í~ä ëò−åÝëòÉâÉí éłêíçäK h~J ãìíÜóåÝ ÜćããĞÖĞíí î~ä~ãáíK kÉã ~ ÅÝäòłëí îÉííÉ êçëëò åÝîÉåI Ü~åÉã ~òíI ÜçÖó iáòáåâ~ şÖó ãçåÇí~W ~ ãá áÇ═åâÄÉå?I éÉÇáÖ ═ íĞÄÄ ãáåí í−ò ÝîîÉä Ñá~í~ä~ÄÄI ãáåí ~ò ~ îÝå p~êã~ëłÖÜóåÝI Äłê ãçëí ÉÖóáâ ìåçâłàłí îáííÉ ~ îáäłÖÄ~K æqÉ áë ãÉÖã~åÇÜ~í~ÇI ÝÇÉë ^ÇÉäã~ Ñçäóí~íí~ iáòáåâ~ I ÜáëòÉå ~ íÉ ëòçãëòÝÇ~ÇÄ~å î~J äłå~âI çíí Ñçäóí Éò ~ Ç~ä~ÖK ^ÇÉäã~I ~ à¼ëłÖçë dó~ä~âìíÜóåÝ ~òçåÄ~å ÉäåÝò═Éå ÑÉäÉäíW æqìÇíçãã~ä ~ò ^Äçåóá äçî~áí íêÉå−êçòí~ ~ò ═ëòĞåK bòÝêí ä~âçíí åłäìâK j~Ö~ ^Äçåóá Ü−îí~K æeáI ÜáI Üá ëáé−íçíí iáòáåâ~K ^ò ~ò ^Äçåóá áÖ~òá m~äá ëò~âłÅë> æjáÝêí m~äá ëò~âłÅë\ æÛI Éò å~Öóçå êÝÖá Üáëí¼êá~> ^ò Ýå qÉäÉâá ÇÝÇå~ÖóÄłíółãåłä ëòçäÖłäí m~äá ëò~âłÅëK ^åå~â Åëáå~ë ÑÉäÉëÝÖÉ îçäíK Ëë àÉäÉåíÉííÝâI ÜçÖó ~ò áå~ë Üłä îÉäÉ ãáåÇÉå ÝààÉäK ełí ~ò ĞêÉÖ qÉäÉâá ÉäÝîÉííÉ ~ò áå~ëíK aÉ ~ò ~òí ã~åÇ~íí~W fåëíłääçãI m~äá ëò~âłÅë ÄÉäÉÉÖóÉòÉíí> k~I Ü~ ÄÉäÉÉJ ÖóÉòÉííI ~ââçê Ýå ëÉ Äłå~ã> ÑÉäÉäí ~ò ĞêÉÖ qÉäÉâá Ýë ÉååóáÄÉ ã~ê~Ç~K ełí áäóÉå Éò ~ò ^ÄçJ åóáW m~äá ëò~âłÅë> Ëå ãłê Åë~â −Öó Ü−î~ãW m~äá ëò~âłÅë> pò−åäÉäí à¼ëłÖÖ~ä ÑçêÇìäí dó~ä~J âìíÜóåÝÜçòW æÛI íìÇ~ãI ~ò ~ táÅâïáíò Üçòòłíçâ áë ëçâ~í àłêíI ÝÇÉë ^ÇÉäã~K ^òò~ä åáåÅë áë ëÉããá Ä~J àłãI ~ ÑÝêÑá ãáÝêí åÉ â~â~ëâ~Çå~ Ýë ãÝÖ ~òí ~ò ~ëëòçåóí ëÉã Äłååłã ÝåI ÜáëòÉå åÉâÉã åáåÅëÉJ åÉâ ÑÝêàÜÉò~Ǽ äłåó~áãX ÇÉ Ü~ î~äå~I Ýå åÉã í▌êåÝã ÄáòçåóI ÜçÖó âĞòĞííÉâ ãłëòâłäàçå Éò ~ íçäî~àÅçãÄş å~ÖóëłÖ~K æqçäî~à\KKK æ^òí şÖó ãçåÇàłâI ãÉêí ~ ÅçãÄàłî~ä äçéI ~ÜçÖó ãłë ÉãÄÉê ~ âÉòáîÉä â~Å~Öçíí Öçåçëòìä iáòáåâ~K Ëë ãÝÖ ëçâł ãÝêÖÉòíÉ −Öó ~ âÝí ëòçãëòÝÇ ã~ãłíK jáåÇ ë▌ê▌ÄÄJë▌ê▌ÄÄ äÉíí ~ íłåÅçä¼â íĞãÉÖÉK jáåÇ íĞÄÄÉåJíĞÄÄÉå ÑçêçÖí~â łíëìÜ~åî~K lÇ~J íşä ~ ÄÉàłê¼ ÑÉä═ä ãçòÖłëI ãÉäó âáëëÝ ÄÉäàÉÄÄ ëòçê−íçíí~ ~ âÉêáåÖ═ éłêçâ~íK ^ÇêáÉååÉ ÝêâÉòÉíí ãÉÖ ëòÝé ÜşÖ~áî~äI gìÇáíÜ Ýë j~êÖáíí~äK pòłãçë Ñá~í~äÉãÄÉê ëÉêÉÖäÉíí ÑÉäÝàćâK h~êÄ~ îÉííÝâ Ýë íçî~çêë¼òí~â îÉäćâK iáòáåâ~ ÉÖó áÇÉáÖ âÝãäÉäí ~ Üçëëòş åóÉä▌ äçêÖåÉííÉJàÝîÉäK ^ÇêáÉååÉ Ü~ä~Çí łí ãçëí Éä═ííÉ ^äîáåÅòó ‡Çłãã~äK dóĞåóĞê▌ éłêK ‡Çłã å~Öóçå ëòÝé ëòłä äÉÖÝåóI ãáåí ãáåÇÉå ^äîáåÅòóK bÖóÉåÉë éêçÑáäà~ î~åI âáëëÝ êĞîáÇ çêê~ä Ýë ãÉêÉÇÉâ Üçãäçâ~I ãáåí ~ ÖĞêĞÖ ëòçÄêçâå~âK g¼ä áë íłåÅçäK pĞíÝíâÝâ Ñê~ââà~ ãÝÖ îáäłÖ−í¼ÄÄł íÉëòá ~ò ^ÇêáÉååÉ êìJ ÜłàłíK qćåÇĞâäáâI ãáåíÜ~ äłåÖçäå~K

æ kÝòòÝíÉâI åÝòòÝíÉâ> âçíâçÇłÅëçäí ~ò ═ ÖóĞåÖóíóşâÜ~åÖàłå iáòáåâ~K jáÅëçÇ~ êìÜ~ Éò> fäóÉí åÉã î~äå~ ëò~Ä~Ç îáëÉäåáK eáëòÉå ëÉããá ëáåÅë ê~àí~I Åë~â ÉÖó áåÖK _áò fëíÉå> qłå ãÝÖ ãáÇÉêÉ ëáåÅë> ^ò Ýå áÇ═ãÄÉå ~ò áäóÉåÝêí âáëÉéê▌òíÝâ î~äå~> fÖ~òłå Ä~íêłåó~ë> ^ÇêáÉååÉ Ü~ääçíí~ ~ ãÉÖàÉÖóòÝëíK jáâçê łíÑçêÇìäí ~ îÝå~ëëòçåó Éä═ííI êÉłíÉâáåíÉíí ~òò~ä ~ò ═ ëłêÖ~ ÄçêçëíółåëòÉãÝîÉä Ýë ÑĞäÉãÉäí ~êÅÅ~ä êÉłãçëçäóÖçíí iáòáåâ~ íłåíáê~K aá~Ç~äã~ë Ñá~í~äJ ëłÖ~ äÉåÝòíÉ Éòí ~ íĞéĞêĞÇĞíí âáë îÝåëÝÖÉíK G bäÝÖ âÝë═ îçäí ãłêI ãáâçê _łäáåí ~ò ~åóàłí¼ä Éäîłäí Ýë ~ ÄłäÄ~ ÝêâÉòÉííK jłê ~ ãłëçÇáâ åÝJ ÖóÉë ìíłå îçäí~âI ~ î~Åëçê~ Éä═ííá âÉêáåÖ═åÝäK _ÉåÝòÉíí ~ íÉêÉãÄÉK ^ò ~àí¼åó−äłëÄ~å łääáåÖłä¼ ìê~â âĞòĞíí łíÄşàí Ýë âÉòÉí Åë¼âçäí ~ âĞòÉäÉÄÄ ćä═ áÇ═ë ÜĞäÖóÉâåÉâI ÇÉ ãáîÉä ~ íłåÅçä¼â ÑçäóJ íçå åÉâáćí═ÇíÉâI ãÝÖ ÉÖó íÉâáåíÉíÉí îÉíÉíí ~ íÉêÉã ÑÉäÝ ^ÇêáÉååÉ ãçëí hÉåÇó máíóìî~ä âÉJ êáåÖ Ýë łíãÉåí ~ â~åÇ~ää¼ë ëòçÄłÄ~I Üçä åÝÜłåó âçêçë~ÄÄ şê îłêí ~ âĞòÉäÉÇ═ î~Åëçê~áÇ═êÉK mÉêëòÉ éçäáíáòłäí~âK k~ÖóÄ~å ãÉÖĞêîÉåÇíÉâ ~ò ÝêâÉò═åÉâI âáí═ä ãáåÇÉåáâ ~ ã~Ö~ àĞîÉåÇĞäÝëÝJ åÉâ áÖ~òçäłëłí îłêí~K hćäĞåĞëÉå h~ãìíÜó fëíáâÉ Ýë ^Äçåóá êĞÖíĞå ÜçòòłÑçêÇìäí~âI ÇĞåíÉåÝ ÉäI âáåÉâ î~å áÖ~ò~I ãÉêí ^Äçåóá ~òí łää−íçíí~I ÜçÖó âÝêÉãDłëë~å?I Åë~â ^åÇêłëëóJâçêãłåó äÉÜÉíJ ëÝÖÉë Éòí ~ îÝäÉâÉÇÝëí ═ ìÖó~åáë ÉäÉÖłåë~ÄÄå~â í~êíçíí~ I ~ âáë h~ãìíÜó éÉÇáÖ ~òí ãçåÇí~I ÜçÖó Éò Ü~ò~łêìäłë Ýë ÜçÖó ãáåÇÉåâá Ü~ò~łêìä¼I ~âá ãçëí åÉã âĞîÉíÉäá ~ éÉêëòçåłäìåá¼íK `ëÉJ ÅëÉã═ëòÉê▌ éìѼâ çêÅłá ãłê ÉÖÝëòÉå îĞêĞëÉâ ~ îáí~ áòÖ~äãłí¼äK æfÖÉåáÑI áÖÉåáÑI Åë~â éÉêÑçåłäìåá¼í ÑçÖ~Çìåâ Éä> Ü~êëçÖí~I ãáåíÜ~ í═äÉ ÑćÖÖÉåÉ Äłêãá áëK ┼ ìÖó~åáë ãçëí ëçââ~ä ĞåÝêòÉíÉëÉÄÄ îçäíI ãáåí éłê ܼå~éé~ä ÉòÉä═ííI ãÉêí ÉÖó ÜłêçãëòÝâá âÉJ êćäÉíÄÉå ÑĞääÝéÉíí Ýë Åë~â åÝÜłåó ëò~î~ò~íçå ãşäíI ÜçÖó ãÉÖ åÉã îłä~ëòíçííłâK G æqìä~àÇçåâÝééÉå ãáÝêí åÉã àĞíí âá ~ââçê ~ àÝÖéłäółê~\ âÝêÇÉòíÉ ^ÇêáÉååÉK bòòÉä ~ âÝêÇÝëëÉä Äáòçåółê~ ëòłåÇÝâçë~å îłêíI ~ã−Ö âÉííÉëÄÉå ã~ê~Çå~âK eáëòÉå íĞÄÄëòĞê âÉêáåÖ═òíÉâ ÉÖóćííI ~ ÄćÑÝ~ëòí~äåłä áë í~äłäâçòí~â éłêëòçê Ýë áíí î~Åëçê~ âĞòÄÉå ~ Ñá~í~ä~ëëòçJ åóçâ ÉÖóáâ ~ëòí~äłåłäK _łäáåí ëòÉãÄÉå áë ćäí îÉäÉI ~ââçê áë âÝêÇÉòÜÉííÉ îçäå~K aÉ Åë~â ãçëíI ãáâçê ~ ëòìéÝÅëłêÇłë ãÉÖâÉòÇ═ÇĞíí Ýë ~ íĞÄÄáÉâ ãáåÇ ÉäãÉåíÉâ íłåÅçäåáI Åë~â ãáìíłå ~ò áå~J ëçâ ÉäîáííÝâ ~ íłåóÝêçâ~íI ~ Ü~ëòåłäí éçÜ~ê~â~íI Åë~â ~ââçê íÉííÉ ÑĞä Éòí ~ âÝêÇÝëíK kÉã Ü~ê~ÖçJ ë~åI åÉã áë ëÝêí═ÇĞííÉåI Ü~åÉã ~òò~ä ~ îáääçÖ¼ ãçëçääó~äI ãÉääóÉä ãÝÖ ~ò áãÝåí ~ î~Åëçê~ ~ä~íí ~ âÝí ëòçãëòÝÇàłî~äI ^äîáåÅòó ‡Çłã Ýë hÉåÇó máíóìî~ä Ñçäóí~íçíí åóáäîłå ÑäĞêíĞä═ÄÉëòÝÇÉíK ^ ãçëçäó ìÖó~å~òX âáëëÝ ÖşåóçëI âáëëÝ âáÜ−î¼I ëşäóí Åëìéłå ~ò ~Ççíí ~ âÝêÇÝëåÉâI ÜçÖó áÇłáÖ îłêí îÉäÉK æ^ ãşäíâçê ÇÝäìíłå\ æfÖÉåK kÉã àĞííI éÉÇáÖ å~Öóçå Üçëëò~ë~å ã~ê~Çí~ãI Ü~òìäê¼ä áë ã~àÇÜçÖó äÉâÝëíÉã ã~Ö~ ãá~ííK Ëë åÉã àĞííK jÝÖ ãáåÇáÖ ãçëçäóÖçííI ÇÉ ~ ëòÉãÉá çäó~å âçãçäó~å åÝòíÉâ êÉłI ~ÜçÖó ~ å═ëíÝåó çêçëòäłJ åçâ åÝòåÉâK ælíí îçäí~ã îłä~ëòçäí _łäáåí ÉÖÝëò Ü~äâ~å Ýë âĞòÉä Ü~àçäí ~òçâÜçò ~ò ¼åáñëłêÖ~ ëòÉãÉâJ ÜÉòK ælíí îçäí\> ełí ~ââçê ãáÝêí\KKK æjáÝêí\KKK kÝòíÉã ã~Öłí Üçëëò~ë~å Ýë ëòçâ~íä~å îçäí Ýë ãłëKKK Ýë şàK kÝòíÉã ~ ÄÉàłê¼í¼äK Ëë ãłëî~ä~âá îçäíI åÉã ~ò Ýå ^ÇÇóãI åÉã ~òI ~âáí áëãÉêíÉãI ãłëî~ä~âáKKK æjáÝêí ãłë\ kÉã Ýå\ fÖ~òłå\ ãçåÇí~ ~ò ~ëëòçåó Ýë _łäáåí âçãçäó Ü~åÖà~ Ç~Åłê~ ãçëí ãÝÖ åÉîÉíåá éê¼Äłäí ~ò ~ Çìòò~Çí ~àâş ëòłàK æjłëK Ëë çíí îçäí~âKKK ~òçâKKK Ýë çíí ã~ê~Çí~ã ~ âçêäłíÜçò íłã~ëòâçÇî~ ~ ëĞíÝíÄÉåW Åë~â åÝòíÉã Ýë ëòÝé îçäíK aÉ ÜçòòłíÉííÉW pòÝé îçäí äłíåá> ÜçÖó ~ ļâ Ä~å~äáíłëłí ÉäíĞêĞäàÉK pçâ ãáåÇÉåíI ëçâ ãáåÇÉåí ÝêÉòíÉãI ëçâ ãáåÇÉåíI ~ãá ¼ áÖÉå> I ~ãá ãÉÖîçäí ãłê Éä═ÄÄI ÜçÖóåÉI ÇÉ ~ãáí áäóÉå Ýä═ÉåI áäóÉå Ü~åÖçë~å åÉã Ü~ääçíí~ã ã~Ö~ãÄ~åI ã~Öłí ëÉ äłíí~ã −ÖóKKK

æhçêÅëçäółòî~\KKK æq~äłå ~ âçêÅëçäółòłë áë íÉííÉK aÉ ÄÉäćäI äÉÖÄÉäćä ~ Ñçêã~I ~ äÉåÇćäÉíI ~ íçî~ëòłääłë ãĞÖĞíí ãáåíÜ~ ~ íÉêãÝëòÉí å~Öó Éê═áí äłíåłãI ~ÜçÖó şÖó êÉéćäíI şÖó łíI ÉäI îáëëò~KKK Ýë ~ âÉòÝîÉä łíëìÜ~å¼ ãçòÇìä~íçí íÉíí I î~ä~ãáíI ~ãá îáëòI Ü~àíI ~ãá îłÖóáâI ~ãáI ~ãá âÉêÉëKKK Ýë áëãÝí ~ å═ ~êÅłÄ~ åÝòÉíí ãÉêÉîÉåK ^ÇêáÉååÉ ëòÉãĞäÇĞâÉá î~ä~ãáÅëâÝí ĞëëòÝÄÄ ëòçêìäí~âK æÛI åÉãK Ëå ëÉããáí ëÉã âÉêÉëÉâ> háëëÝ ÑĞäÉãÉäíÉ ~ ÑÉàÝíI ÇÉ ~òíłå à¼âÉÇîêÉ ãçëçäóçJ Ççíí ~ ëòłà~I ãÉêí ~ âçêÅëçäółòłëê~ ÖçåÇçäíK aÉ íìÇà~I ‡_I Ýå ~ ãçòÖłëí¼ä ãÉÖ íìÇçâ ÄçäçåJ ÇìäåáK jáåÇ íĞÄÄI íĞÄÄI íĞÄÄ âÉää åÉâÉãI ãáåÇ íĞÄÄ> æfÖÉåK bò ~òI ~ãáí ÝêÉòíÉãK s~ä~ãáíI ~ãá âáíĞêI ~ãáåÉâ Éò âÉää> ^ãá âáíĞê î~ä~Üçåå~å å~J Öóçå ãÝäóê═äI ~ò ĞåíìÇ~íä~åëłÖ ãÝäóëÝÖÉáÄ═ä Ýë îáëòI ëáÉíI êçÜ~åK iłëë~> ‡ Ü~î~ëçå îçäí~ã åÉãêÝÖK ^ í▌òåÝä ćäíÉã ÝààÉäK Ûêáłëá í▌òåÝä ÉÖóÉÇćäK Ëë ã~Öłí äłíí~ãI ~ÜçÖó ãáåÇI ãáåÇI ãáåÇ áê~ãçÇí~â ÑĞä ~òçâ ~ äłåÖçâI ÑĞä ~ò Ýàëò~âłÄ~I ãáääá¼ äłåÖ ÅÝäí~ä~åI åÉâćåâ ÅÝäí~ä~åI Åë~â ÑĞäI ÑĞäI ãáåÇáÖ ÑĞäI Ýë ÜçÖó Éò ëò−å î~Öó ÑÝåóJÉ ÅëìéłåI î~Öó îÉÖóá âÝéäÉíI ~ãáí î~ä~ãá éêçÑÉëëòçê äÉ−êI çñáÖÝå Ýë â~êÄçåÖłò\> jáåÇÉò ~òçåÄ~å Åë~â ëò¼I ãÉëíÉêâÝäí ÑçÖ~äçãI ãÉäó ã~Öó~êłòåá éê¼Äłäà~ ~ ãÉÖ åÉã ã~Öó~êłòÜ~í¼íI ~ò áåÇìä~íçíI ~ãÉäó îáëòI ~ãÉäó âĞîÉíÉäI ~ãáåÉâ âÉää ~òI ÜçÖó ëòłääàçåI êçÜ~åàçåI åáåÅë ãáÝêíI åáåÅë îÝÖë═ çâ> kÉã íìÇà~ ~òí ëÉåâáI Åë~â ÝêÉòåá äÉÜÉíI åÉã ÝêíÉåáI ÜçÖó ãáåÇÉåÜ~í¼ Éê═ ~òI Ü~í~äã~ë Ýë ÉääÉåłääÜ~í~íä~åI ãÉêí áÖ~ò Ýë ĞêĞâ> Ëë åÝòòÉ Ñ▌òíÉ Üçòòł íêÝÑłë~å I ãáäóÉå îÝäÉíäÉåI ã~Ö~ äłåÖëò−å▌ ëÉäóÉãÄÉ î~å ĞäíĞòîÉ ã~ ÉëíÉ> ^ å═ åÉîÉíÉííW æfÖ~òłå åÉã íìÇí~ã ÉòÉâÉíK ełí åÉ ÜáÖÖóÉI ÜçÖó Éòí ã~ÖłÝêíKKK æmÉêëòÉI ÇÉ ~òÝêí ãÝÖáëI ãÝÖáë î~å ÉÖó é~êłåóá â~éÅëçä~íçã ÜçòòłX åÉãÅë~â åÉâÉãI ÇÉ åÉâÉã áë> e~ åÉã áë ÖçåÇçäí êÉłãI ãáâçê âáîłä~ëòíçíí~I ãáâçê ÑĞäîÉííÉK e~ åÉã áë ÖçåÇçäí ëÉåâáêÉK ËééÉå çäó~å ĞåíìÇ~íä~å ÉòI ãáåí ãáåÇÉåI ~ãá ~ íÉêãÝëòÉí şíàłå î~åI ~ãáÝêí âáîłä~ëòíJ à~ ÝééÉå ÉòíI åÉã ãłëíI ÇÉ Éòí> ãáîÉä ëòÝéåÉâ í~äłäà~I ãáîÉä íìÇà~I ÜçÖó à¼ä í~äłä ~ Üìääłãçë ÑÉâÉíÉ Ü~àłÜçòI ~ÜÜçò ~ò ÉäÉÑłåíÅëçåíëò−å▌ ļêÝÜÉò Ýë î~ääà~ ãÉÖW åÉã ÖçåÇçäí~JÉI ãáâçê ã~ ÉëíÉ ÑĞäîÉííÉI ÜçÖó ~ ÑÝêÑá~â ìíłå~ ÑçêÇìäå~âI ~ íĞÄÄá å═â éÉÇáÖ ã~àÇ áêáÖóÉäåá ÑçÖàłâ ÉòÝêí ~ ëòÝé êìÜłÝêí\ æeçåå~å íìÇà~I ÜçÖó åÉã ÖçåÇçäí~ã ã~Öłê~I ãáâçê ÑĞäîÉííÉã\ bòí ~ â~ÅÝêâçÇłëí ëòłåÇÝâçë~å ÇçÄí~ ÄÉ ^ÇêáÉååÉK bò îçäí ~ò ~ ãçÇçêI ~ãÉäóÉí ~ íĞÄÄá ìÇî~êä¼áî~ä Ü~ëòåłäíK iÉ ~â~êí~ êłòåá ~òí ~ ãÝäóÉÄÄÉå àłê¼ Ü~íłëíI ~ãÉäóÉí ÄÉååÉ âáîłäíçííI íłå åÉã áë ~òI ~ãáí _łäáåí ãçåÇçííI Ü~åÉã ~ Ü~åÖà~I ~ò ~ ãÉäÉÖ Ýë ëòÉåîÉÇÝäóÉë Ü~åÖK sçäí î~ä~J ãá áÖÝò═I î~ä~ãáI ~ãáí åÉã ëòÉêÉíÉííI ÝééÉå ãáîÉä à¼äÉëÉíí Ýë ~ò áëI ÜçÖó åÉã ÝêÉòíÉ ëÝêí═åÉâI ~ãáâçê ~ Ä═êÝí ~ò ═ Ä═êÝí> ãÉÖ ãÉêíÉ Éãä−íÉåáK ^ÄłÇó åÉã âĞîÉííÉ ÉòÉå ~ò şíçåK młê éáää~å~íáÖ ~ ëòÉãÝÄÉ åÝòÉííI ã~àÇ ~òí âÝêÇÉòíÉW æläî~ëí~ _ĞäëÅÜÉJí\ æfÖÉåK dóĞåóĞê▌ âĞåóîI ÇÉ ãáÝêí\KKK ælíí ãÉÖ î~å −êî~K ^ ÑÉäë═ÄÄêÉåÇ▌ äÝåóÉâ ãáåÇ îáëÉäåÉâ Ç−ëòíI âćäĞå é~êłÇÝÄ~ ĞäíĞòåÉâ í~î~ëëò~äK _áòçåółê~ îÉêëÉåÖÝë î~å ~ÄÄ~åI Äáòçåółê~ ëòÉÄÄI âáîłä¼ÄÄI â−îłå~íçë~ÄÄ ~â~ê ãáåJ ÇÉåáâ äÉååáI ãáåí ~ ãłëáâI ~ ë~àłí åÉãÝÄ═äK kÉã ãÉÖÖçåÇçäłëļäK bò ÄÉäë═ é~ê~åÅëI âÝåóëòÉêI áåÇìä~íI iÉÄÉåëÄÉà~ÜìåÖ?K Ëë Ýå áë Ñçäóí~íí~ íêÝÑłäî~ ãáâçê ãÉÖâĞíĞííÉã ~ ÑÉÜÝê âê~îłíäáJ ã~í ~ íćâĞê Éä═ííI åÉã íÉííÉã ãłëíI ãáåí ~ ÑłÅłåâ~â~ëI ãáâçê âáâÉäÉíâçê âÝí íçää~Åëâłí í▌ò ~ ÑÉJ àÝÄÉ âÝíÑÉä═äK æj~Ö~ ãáåÇáÖ ~ò łää~íçâê~ Üáî~íâçòáâK já åÉã î~Öóìåâ łää~íçâK æ kÉãK kÉã î~ÖóìåâK aÉ ~òí ãçåÇÜ~íåłãI ÜçÖó âłêK hłê åÉã ÉÖó ÇçäçÖÄ~åI ãÉêí ãá ĞëëòÉîÉÖó−íćåâ ëçâ ãáåÇÉåí ÝééÉå ~òò~äI ~ãá åÉãÉëÉÄÄÉåI íáëòíłÄÄ~åI ═ëòáåíÝÄÄÉå Ýä ~ò łää~J íçâÄ~åK ^ò ÝäÉí ãáåÇÉå å~Öó ãçí−îìã~ ãÉÖî~å ÄÉååćâW ~ò ~åó~ëłÖI ~ ëòÉêÉäÉãI ~ âĞòĞëëÝÖ îÝÇÉäãÉK Ëë Ñêłòáë åÝäâćäI ═ëòáåíÝåK kÉã ãÉêí í~å−íàłâ ëòÝé çâÑÉàíÝëÉââÉäI Äçåóçäìäí ëò~î~âJ

â~äI ãáåí ãáåâÉíI Ü~åÉã ãÉêí ÄÉäćäê═ä ÝêòáâI ÝäÉíĞëòíĞåÄ═ä Ýë ~ëòÉêáåí ÅëÉäÉâëòÉåÉâK Ëë åáåÅë ãłë íĞêîÝåóćâI ãáåí ~ò ÝêòÝëćâK ^ Åëłëòłêã~Çłê ~ò ÝäÉíÝí íÉëòá âçÅâłê~I ÜçÖó ~ ÅëáÄÝáí═ä ÉäíÉJ êÉäàÉ ~ ÖĞêÝåóíI ~ò ═òÄ~â ëòÉãÄÉëòłää ~ ê¼âłî~ä Åë~äłÇàłí îÝÇÉåÇ═K ^ Ö−ãâçåíÉëòÉâ éÉÇáÖ åÉã ~òÝêí ãÉååÉâ ÑÝêàÜÉò ÉÜÜÉò î~Öó ~ÜÜçò ~ ëò~êî~ëÄáâłÜçòI ãÉêí ~åå~â ëçâ éÝåòÉ î~åI î~Öó Éä═âÉä═ êçâçåëłÖ~I åÉã ~ ã~ãłàìâ íê~Ñáâłä ~ íÉëíćââÉäI Ü~åÉã ~òí îłä~ëòíàłâI ~âá ãÉÖíÉíëòáâ åÉâáâK Ëë Åë~â ~ÇÇáÖê~I ~ã−ÖKKK ~ã−Ö íÉíëòáâ åÉâáâK ^ò ìíçäë¼ ãçåÇ~íçí ä~ëë~ÄÄ~å ãçåÇí~ _łäáåíI Ü~äâ~ÄÄ~å áëI ãáâĞòÄÉå ÉäåÝòÉíí ~ ëòçÄ~ íşäë¼ ë~êâ~ ÑÉäÝK æ jáåÇÉåI ~ãá áÖ~òI å~Öó Ýë ĞêĞâĞëI ãáåÇ íáëòíłå ÝêîÝåóÉëćäI ãÉêí åáåÅë ëÉããá áÇÉÖÉå ÉäÉãI Éä═−íÝäÉí î~Öó íɼêá~I ~ãá ãÉÖò~î~êåłK ^ ëçâ ÄÉëòÝÇI íłå ~ò êçåíçíí~ ãÉÖ ~ò ÉãÄÉêíI ã−Ö ~ò ═ ëò~îìâ Åë~â áåÇìä~íçí ÑÉàÉò âá Ýë åÉã ÑçÖ~äã~â~íK æ kÉã ÑìêÅë~ ~òI ÜçÖó ã~Ö~I ^_ ëò¼åçâçä ~ ÄÉëòÝÇ ÉääÉå\ ËééÉå ã~Ö~\ ełí ãáí íÉëò ãçëí\ Ëë åÉã ÑçÖ~äã~â ~òçâ\KKK æfÖ~òI ÇÉ ë~àåçë ãìëòłàI ãÉêí åÉã ~Ç~íçíí åÉâÉã çäó~å Ü~í~äã~ë Ü~åÖI çäó~å âáÑÉàÉò═Éå ÅëÉåÖ═I ãáåí ~ ëò~êî~ëÄáâłå~â îłä~ëòçäí ~ ÑÝêÑá åÉîÉíÝëÄÉ Äìêâçä¼Çòî~K e~ îçäå~ ãçåÇJ Ü~íçã I şÖó òĞåÖÉåÉ Éò ~ íÉêÉãI ~âłêÜ~ çêÖçå~ ëò¼äå~ ÄÉååÉK ^ÇêáÉååÉ âáëëÝ âáÉÖóÉåÉëÉÇÉíí Ýë ÜłíêłÄÄ îçåìäí ~ â~êçëëòÝâÝÄÉåK młê éáää~å~íáÖ âÉêÉëíÉ ~ ëò¼íI ãÉäóÜÉò ~ò ~àâ~á Ç~Åçë~å Ü~àçäí~â îáëëò~K æełí áÖÉåK s~å î~ä~ãá ~ÄÄ~åI ~ÜçÖó ã~Ö~ Éòí −ÖóKKK ÏÖó Åëçéçêíçë−íà~K aÉKKK ÇÉ ëòłåÇÝâçëK Ëë ÉäÑÉäÉàí î~ä~ãáíK s~Öó åÉã ÄÉëòÝä ê¼ä~K ÛI Ýå íìÇçãI ëçâJëçâ ëòÝé ëò¼ î~å Ýë ã~ÇłêÑćííó Ýë ~ò ~ ëò~êî~ëÄ═ÖÝë ãçåÇàłâ ÖóĞåóĞê▌ Ü~åÖI ÇÉ Éò ãáåÇI ~âłêãá áëI Åë~âKKK Åë~â éêçÖê~ãK Ëë Ü~ ãłê ãáåÇÉåâÝéé łää~íçâê¼ä ÄÉëòÝäćåâI ÝååÉâÉã áë î~å ÉÖó âáë Üáëí¼êáłãK hçäçòëîłêê~ àĞííćåâ âçÅëáå jÉò═î~êà~ëê¼äK j¼Åëçå ãÉÖłääíìåâK słëłê îçäíK Ëë îçäí ÉÖó ļÇÝK bä═ííÉ Äçêò~ëòí¼~å ÇçÄçäí Ýë çêÇ−íçíí ÉÖó ÉãÄÉêW qÉëëÝâ ÄÉàĞååá> fíí î~å ~ íÉåÖÉêá çêçëòäłå> lêçëòJ äłå> oÉííÉåí═ çêçëòäłå> qÉåÖÉêá çêçëòäłå> ełí ÄÉãÉåíćåâK qìÇà~I ãá îçäí ÄÉåå\ bÖóÉíäÉå åóçãçêìäí âáë Ѽâ~KKK ^ÇêáÉååÉ åÉîÉíÉííI ã~àÇ âáëëÝ âÉëÉê▌Éå ÜçòòłíÉííÉW aÉ ãá ãłê ãÉÖÑáJ òÉííćâ ~ò ÉåíêÝÉJíI í−ò âê~àÅłêí ÑÉàÉåâÝåíK Ëë ~òí åÉã ~Çíłâ îáëëò~> ækÉã äłíçã ~ò ĞëëòÉÑćÖÖÝëíK ækÉã\ mÉÇáÖ Éò å~Öóçå îáäłÖçëK jáåÇ~òI ~ãáí çäó~å ëòÝéÉå ãçåÇçííI ~ò ãáåÇ Åë~â ~êê¼ä ëò¼äK mêçÖê~ãI Ü~åÖò~íçë î~ÖóKKK î~Öó ÅëłÄ−í¼I ~ò ãáåÇ Éä═ÄÄ î~åKKK ÏÖÝêÉí î~ÖóKKK î~Öó Åë~äJ ÝíÉâKKK î~Öó Åë~äłëK Ëë Ü~ ÄÉäÉÖçåÇçäìåâI ~ò ÉÖÝëò íÉêãÝëòÉí ~êê~ î~å ÄÉłää−íî~I ÜçÖó ãáåÇÉåJ ÑÝäÉ ã¼ÇçåKKK ãáåí ~ò ~ âáâáłäí¼KKK ÜçÖó ÄÉÅë~éà~ ~òíI ~âá ãÉÖÑáòÉíá ~ í−ò âê~àÅłêíK _łäáåí ÑáÖóÉäãÉëÉå åÝòÉíí ~ å═ ~êÅłÄ~K ^ò ìíçäë¼ ëò~î~â ãáåíÜ~ şíãìí~íłëí ~Çåłå~âK sáëëò~ÖçåÇçäí ~êê~I ~ãáí ~ò ~ëëòçåó çííI ~òçå ~ ãÉò═ëÝÖá é~Ççå ãçåÇçíí Ýë ¼î~íçë~å í~éçJ Ö~í¼Çòçíí íçîłÄÄW æ^òí Ýå åÉã ÜáëòÉãK Û åÉã> ^ò şÖó åáåÅë> p═í> jÉåí═ä íĞÄÄ ~ò ~ í−ò âê~àÅłêI ~ãáí ÄÉ âÉää ÑáòÉíåá ãÉêí ÑáòÉíåá ãáåÇáÖ âÉää I ãÉåí═ä ÇêłÖłÄÄ ~ò łêI ~ååłä é~ò~ê~ÄÄ ~ íÉäàÉëćäÝëK eáJ ëòÉå Åë~ä¼Çåá äÉÜÉí ÝééÉå åÉâćåâI ÜçÖóåÉI âáâ ÉãÄÉêÉâ î~Öóìåâ Ýë ÉòÝêí ĞëëòÉâçãéäáâłäàìâ ~ò ÝêòÝëÉáåâÉí ãáåÇÉåÑÝäÝîÉäI ~ãá âçåîÉåÅá¼ Ýë ÑêłòáëK qÉëëòćâ Öó~âê~å ĞåíìÇ~íä~åìäK qÉëëòćâ ÉòÝêíI î~Öó ~òÝêíK s~ä~ãá ãłëÝêíK kÉãÅë~â ~ä~Åëçåó çâçâļäK kÉã> kÉãÉë ëòłåÇÝâļäI âĞåóĞêćäÉíÄ═ä î~Öó ãłëî~ä~ãá äÉÖàçÄÄI äÉÖëòÉÄÄ ãá~ííI ~ãáÄÉå ÜáëòćåâI ãÉêí şÖó åÉîÉäíÉâI ÇÉ ãáåÇÉò áÇÉÖÉå Ýë êçëëòI ãÉêí åÉã í~êíçòáâ ÜçòòłI ãÉêí åÉã ~ íÉêãÝëòÉí ëò~J î~ ëò¼äI Ü~åÉã î~ä~ãáI ~ãáí ~ò ÉãÄÉêÉâ í~äłäí~â âáI ĞêÉÖ é~éçâ î~Öó Ñáäçò¼Ñìëçâ ~ò −ê¼~ëòí~ä ãÉääÉííK hćäĞåÄÉå şÖóëÉã łää ãÉÖ ~ò áäóÉåK kÉã łää ãÉÖI ãÉêí åÉã łääÜ~í ÉääÉåíK Ëë ãÉÖáåí ~ Ü~î~ëçå ÖçåÇçäí~ã Éòí îáäłÖçë~å ÉäKKK æbòí áë ~ í▌òåÝä\ éê¼Äłäí Öşåóçä¼Çåá ^ÇêáÉååÉK æ kÉãK bÖó î−òÉëÝëåÝäK dçåÇçäàçå Éä ÉÖó ëò▌âI ëò▌â â~íä~åíI âşíãÝäóëÝÖ▌ â~íä~åíK jáåJ ÇÉåćíí àÝÖ Ýë ܼK jÝÖ ~ ëòáâäłâ áë ãáåíÜ~ ãÉÖ îçäåłå~â Ñ~Öóî~K líí łääí~ã äÉåå ~ ò~àäłëçåKKK

ròÇó młä âĞòÉäÉÇÉíí ÑÉäÝàćâK _łê êÝÖ¼í~ í~êíçíí ~ ÄłäI çäó~å íĞâÝäÉíÉëÉå êÉåÇÉë îçäí ê~àí~ ãáåÇÉåI ~ Ö~ääÝêà~ ÝéI ~ò ~êÅ~ ÑÝåóíÉäÉåI ãáåíÜ~ Åë~â ãçëí ãçëÇçíí îçäå~ ãÉÖI ãáåíÜ~ Åë~â ãçëí ĞäíĞòĞíí îçäå~ ÑĞäK jÉêí ═ ëçëÉã íłåÅçäíK ^äáÖ áë ćäí äÉK oÉåÇëòÉêáåí ÉÖóJÉÖó ~àí¼ÑÝäÜÉò Ç▌äîÉ łääíI ~ ÄłäíÉêÉã~àí¼Ä~åI Ü~ íłåÅçäí~âI ~ ÄćÑÝëòçÄłåłäI Ü~ çíí îçäí ~ íłêë~ëłÖK j~Ö~ë íÉêJ ãÉíÉ ãá~íí ãáåÇÉå íĞãÉÖ ÑĞäĞíí łíåÝòÉíí ~ò ~ jÉÑáëòí¼ê~ ëíáäáòłäí ~êÅ~K jçëí ä~ëëşI âáãÝêí àłêłJ ëłî~ä Üçòòłàìâ äÝéÉííK jáí ëÉã íĞê═ÇîÉ ^ÄłÇóî~äI ~ ÑÉäÉëÝÖÝÜÉò ëò¼äíW æËå ãçëí Ü~ò~ãÉÖóÉâK æe~ò~ãÉÖó\ æfÖÉåK jáâçêê~ âćäÇàÉã ~ âçÅëáí\ ækÉã íìÇçãK ^òí ÜáëòÉãI êÉÖÖÉäáÖ Äáòíçå Éäí~êí ~ ÄłäK ^ äłåóçâ ãá~íí åÉÜÝò îçäå~KKK sçäí î~ä~ãá êá~Çí ~ò ^ÇêáÉååÉ Ü~åÖàłÄ~åK æmÉêëòÉI éÉêëòÉ> ļäáåíçíí ~ ÑÝêàÉK æjÉÖâÝêÇÉòòÉã ~ êÉåÇÉò═íI ÜçÖó ãáâçê äÉëò îÝÖÉ\ ~àłåäâçòçíí _łäáåíI ÜçÖó åÉ ćäàĞå çíí åÝãłåK æ ÛI åÉãK jáåÉâ\ îłä~ëòçäí ròÇóI ÇÉ åÉã ÑçêÇìäí ÑÉäÝàÉI Ü~åÉã Åë~â ~ò ~ëëòçåó ÑÉäÝ Ñçäóí~íí~W `ë~â ã~ê~Çà~å~âK mÉêëòÉK mÉêëòÉK qÉÜłí ÜÝí ¼êłê~ êÉåÇÉäÉãK aÉ åÉã Ä~àI Ü~ îłêJ å~â áë ~ äçî~âK jìä~ëë~å~â Åë~âI ãìä~ëë~å~â> eáêíÉäÉåI ~ÜçÖó ~ åóáíçíí ÄáÅëçâ ÄÉÅëìâäáâI Üçëëòş íÉëíÉ âÉííÝÜ~àçäí âĞòÝéÉå Ýë âĞååóÉÇÝå ÄÉäÉÅë¼âçäí ~ò ^ÇêáÉååÉ Ü~àłÄ~K jáâçê âáÉÖóÉJ åÉëÉÇÉííI êłåÝòÉíí ^ÄłÇóê~K kóìêÖłê~ åÉîÉäí Üçëëòş Ä~àìëò~ ãÉääÉíí ãáåíÜ~ âáÝäÉò═ÇåÉ ~ò ~ ÅëşÑçåÇłêçë ãçëçäóI ãÉäó ãáåÇáÖ çíí àłíëòçíí ~ ëòłà~ ëòĞÖäÉíÝåK Ëë çåå~å ÑĞäćäê═äI ~ò ═ íçêçåóã~Ö~ëëłÖłÄ¼ä äÉáåíÉíí ~ âÉòÉ ÄşÅëşò¼~åW æpòÉêîìëò> `ë~â ãìä~ëë~íçâ> ~òìíłå ë~êâçå ÑçêÇìäí ãÉêÉîÉå Ýë ìÖó~å~òò~ä ~ ãÉÖÖçåJ Ççäí àłêłëë~äI ~ãÉäó ~òí ~ ÄÉåóçãłëí íÉííÉI ~âłêÜ~ ëòłåÇÝâçë~å ÑÝâÉòåÝ ãáåÇÉå ãçòÇìä~íłíI ä~ëë~å âáãÉåí ÉÖóÉåÉë í~êíłëÄ~åI âáëëÝ Ü~åó~íí Ü~àíçíí ÑÉààÉäK młê éáää~å~í ãşäî~ ^ÇêáÉååÉ ëò¼ä~äí ãÉÖK _łäáåí ÑÉäÝ ÑçêÇìäí âÉêÉë═ ëòÉããÉä ÜáêíÉäÉå Ýë çäó~å ëáÉíîÉI ãáåí î~ä~âáI ~âá Ü~ ëòÝÇćäI éçÜłê ìíłå åóşäI ëćêÖÉí═Éå ãçåÇí~W æjáí áë ÄÉëòÝäíćåâ\ s−òÉëÝë\ eçÖó îçäí\ jçåÇà~I ãçåÇà~I ãçåÇà~ íçîłÄÄ> æ ^ â═â~íä~å äÉÖ~äàłå łääí~ãK aÉêÉåÖ═ ëĞíÝíëÝÖÄÉåK jáåÇÉåćíí àÝÖK ^âłê ~ a~åíÉ fåÑÉêå¼àłå~â ~ äÉÖãÝäóÝåI ~Üçä ãłê ëÉããá ÝäÉíI ãáåÇÉå Åë~â àÝÖI àÝÖíĞãÄĞâI àÝÖÅë~éçâI òşòJ ã~ê~ Ýë àÝÖK bÄÄÉ ~ò ÝäÉííÉäÉå â═îÝÑ~ÖółëÄ~I çíí ÑĞååI łííĞêîÉ ~ Ü~î~íI ~ ëòáâäłâ~íI Ü~í~äã~ë äÉåÇćäÝëëÉäI ëÉÜçåå~åI î~ä~Üçåå~åI ~ò áëãÉêÉíäÉåÄ═äI ¼êáłë ëòáâä~íçêçâļäI ~ ÑĞäÇ ~ä¼äI ~ ëòáêíÉí łíëò~â−íî~I łííĞêîÉ ~ ÖêłåáíÑ~ä~íI ìÖêçíí ÑÉàÉëí ~ î−ò> ^ ÑĞäÇI ܼI àÝÖ ~ä¼ä âáíĞê═ é~í~âI Çá~Ç~äã~J ë~å> háëò~Ä~Çìäí~å ìÖêçíí äÉ Öó═òÉäãÉë Éê═îÉäI Ñçäóíçå Ýë îÝÖ åÝäâćäI éłê~Öä¼êáłâ~í ëò¼êî~I ÖóĞåÖóÑćòÝêÉâÉí ÇçÄî~ é~ò~êìäK Ëë ~ äłÄ~áãåłä íçî~êçÜ~åí ~ îÝÖòÉí şíàłå I äÉ ~ ëòáâä~â~J éìåI ÉäI ÉäI ~ãÉêêÉ âÉääI âÉääI ~ãÉêêÉ ãìëòłà> ^ãÉêêÉ ãÉååáÉ âÉääI ÉäI ÉäI íçîłÄÄ> Ëë ÉäâÝéòÉäJ íÉãI ÜçÖó ~ Ü~î~ëá îĞäÖóÉâÉåI å~ÖóI å~Öó ë−âëłÖçâçå êçÜ~å Éò ~ î−òI Éä ~ å~Öó íÉåÖÉêÄÉI ~ ÜáJ î~íłëłí âÉêÉëîÉI íÉêãÝëòÉíÝí âĞîÉíîÉI ÜçÖó ĞëëòÉĞãĞäàÝâ ã~àÇ ~ò ¼ÅÉłåçâ ĞêĞââĞå Ýä═ îÝÖíÉJ äÉåÝîÉäK ËäîÉ Ýë ãÉÖëÉããáëćäîÉI ÄçäÇçÖ~å ~ Üìääłãçâå~â ĞäÉä═ â~êà~á âĞòĞííK ^ ãçòÖłëI ~ò ÝäÉí Ü~êëçÖ¼ Çá~Ç~ä~ îçäí Éò ãáåÇÉå ÉääÉåłääłë ÑĞäĞíí çíí ~ ëòÉãÉã Éä═ííK Ëë ã~Öłê~ ÖçåÇçäí~ãI ~ÜçÖó ãáåÇÉå ÉëíÉ ~ í▌òåÝäK j~Öłê~I ~âáÄÉå ãáåÇÉò Ýä ¼I Ýå ÝêòÉã I ~ àÝÖéłäółå áë Éòí äłíJ í~ãK słêëáâä¼Ççå áë ~ íÉê~ëòçå Ýë ãłê êÝÖÉå ~ äÉłåóëò~äçåàłÄ~åI ãáåÇÉò ãłê ~ââçê çíí îçäíI âá åÉã ãçåÇî~I âá åÉã ÑÉàÉòîÉI Éä═âÝëòćäÉíÄÉå> Ëë ~òí ÝêÉòíÉãI ÜçÖó ãáåÇÉåI ãáåÇÉå Åë~â ÉòI Éò ~ Ü~í~äã~ë Ýë ÉääÉåłääÜ~í~íä~å Ýë ĞêĞâKKK bÖó éÉêÅêÉ ÉäÜ~ääÖ~íçííI ~òíłå Ü~äâ~åI ÉÖÝëòÉå Ü~äâ~åI ~äáÖ Ü~ääÜ~í¼~å ëşÖî~I å~Öóçå ä~ëJ ë~å áëI âáãçåÇçíí~W æ_çêò~ëòí¼~å ëòÉêÉíÉã ã~ÖłíI ^ÇÇó> ^ÇêáÉååÉ ÑÉäÝàÉ ÑçêÇìäî~ Ü~ääÖ~íí~ ãáåÇÉòí ~ â~êçëëòÝâÄÉ Ç═äíÉåK pò¼íä~å Ü~ääÖ~íí~I ~ ÑÉàÝí ÉÖóáâ âÉòÝÄÉ íłã~ëòíî~K e~àäÝâçåó ìàà~á ÇÉêÝâëòĞÖÄÉå îÉí═ÇíÉâ îáëëò~ ~ò łää~ ~ä~íí Ýë ~àâ~á

íłå Éíí═ä ~ íłã~ëòâçÇłëí¼ä ãáåíÜ~ Çìòò~Çí~ÄÄìä −îÉä═ÇåÝåÉâ âáK ^ ëòÉãÉá ÑÝäáÖ ÄÉÅëìâî~I ~ÜçÖó òÉåÝí Ü~ääÖ~í ~ò ÉãÄÉêK Ëë åÉã êá~Çí ÑĞäI ãáåí ~ââçêI çíí ~ ãÉò═ëÝÖá é~ÇçåI Äłê _łäáåí ãłê ~ò Éä═ÄÄ âĞååóÉÇÝå ~ âÉòÝÜÉò åóşäíI ~ íłãäłå éáÜÉå═ ãłëáâ âÉòÝÜÉòI Ýë ~ êìÖ~äã~ë ìàà~â âĞòÝ ÄÉíçäí~ ~éêłåâÝåí ~ò ìàà~áíK æ jçëí íìÇçã Åë~â Çìêìòëçäí ~ ÑÝêÑá Ü~åÖà~ I ãçëí íìÇçã Åë~âI ÜçÖó ãáåÇáÖI ãáåÇáÖ ëòÉêÉííÉãI ãáåÇáÖI ~ò Éäë═ éÉêÅí═äI ãáåÇáÖI ĞåíìÇ~íä~åìäI ÇÉ ãáåÇáÖ> jłê ~ââçê áë Ýë ëçÜ~I ëçJ Ü~ ãłëKKK Ýë ãáåÇáÖ ëòÉêÉííÉã Ýë ëçÜ~I ëçÜ~ ãłë ëÉããáí ëÉã àÉäÉåíÉíí ëçÜ~KKK Ëë Üçëëò~ë~å ãáåÇ Åë~â ~òí ãçåÇí~I ÜçÖó ëçÜ~? Ýë ÜçÖó ãáåÇáÖ?K jáåí ~ò Éë═ÅëÉééÉâ ~ò ~Ää~âéłêâłåóçå îÝÖíÉäÉå áëãÝíäÝëÄÉåW ãáåÇáÖ? Ýë ëçÜ~?K bò ~ âÝí ëò¼ âçéé~åí ÑçäóíçåçJ ë~åI Éò ~ ãçåçíçåI ÉÖóÑçêã~ ćíÉã▌ âÝí ëò¼I Éò îłäíçíí~ ÑĞä ãçëí ~ò áãÝåíá ëòÉåîÉÇÝäóÉë Ü~åÖJ çíK iÝéíÉâI âĞååó▌ äÝéíÉâI ^ÄçåóáåÝ àĞíí łí ~ ëòçÄłåI ÜçÖó ~ íşäå~å åó−ä¼ âĞåóîíłêÄ~ àìëëçåI ãÉäó å═á ĞäíĞò═ćä ëòçäÖłäíK gĞííI ãÉêí ~ î~Ç ÅëłêÇłë âĞòÄÉå äÉí~éçëí~â ÉÖó ÑçÇêçí ~ ëòçâåółà~ ëòÝäÝê═äK _łäáåí ãÉëëòáJ ê═ä ãÉÖÜ~ääçíí~I ÜçÖó âĞòÉäÉÇáâ î~ä~âá Ýë áÇÉàÝÄÉå îáëëò~Üşòí~ ~ âÉòÝíK ^ âáë aáå¼ê~ ãÉÖłääí ãÉääÉííÉK ^ Ä~äàłí ~ ÑÝêÑá îłääłê~ íÉííÉ Ýë ^ÇêáÉååÉJÜÉò Ü~àçäíW æqìÇçÇI ═ å~Öóçå âÉÇîÉëI Ýå ĞëãÉêÉãK Ëë Ü~ íìÇåłÇI ÜçÖó íìÇ ÄÉëòÝäåá> pÉåâá ëÉã íìÇ şÖó> Ëë ═ ༠áëI áÖÉå> fÖ~òłåI åÉã ãáåí ~ íĞÄÄáÉâK Ëå íìÇçãK Ëë å~Öóçå ~àłåäÜ~íçã> ołãçëçäóÖçíí ^ÇêáÉååÉJêÉ Ýë âĞååóÉÇÝå íçîłÄÄëìÜ~åíK jłëåłä Éò ÖçåçëòëłÖå~â ëòłã−íçíí îçäå~I ÇÉ åłä~ åÉãK ┼ ÉòòÉä åóáäîłå ~àłåÇÝâçí ~â~êí ~ÇåáI ãÉêí ~ ëò−îÉI ~ò ═ Öóçêë ÇçÄÄ~åłëş âáë ã~Çłêëò−îÉ íÉäÉ îçäí Üłäłî~ä ^ÇêáÉååÉ áêłåíI âá íćåíÉí═äÉÖ Ä~êłíëłÖçë îçäí îÉäÉ ã~ ÉëíÉK h~J êçåÑçÖí~ ~ ÄćÑÝåÝäI Ü−îí~ ~ò ~ëòí~äłÜçòI ãçëíI ~ãáÇ═å ~ iáòáåâ~ åÝåá âĞêéäÉíóâłäłë~ ãá~íí ~ íĞÄÄá å═â ãłê ~äáÖ ëò¼äí~â Üçòòł ÉÖóJÉÖó Ñ~Öóçë ëò¼í Ýë ãłëë~ä ÉêÉëòâÉÇíÉâ ÄÉëòÝÇÄÉI Ü~ îÝJ äÉíäÉåćä ãÉääÝàÉ âÉêćäíÉâK jłë ~àłåÇÝâçí ═ åÉã íìÇçíí ~ÇåáI Üłí Éòí ~ êÝÖá Ä~êłíàłí ~àłåäçíí~ ÄÉK b ëò~î~â ~òçåÄ~å ãÉÖíĞêíÝâ ~ î~êłòëíK ^ÇêáÉååÉ âáÉÖóÉåÉëÉÇÉííK kÉã ÝêíÉííÉ ãÉÖI ãáí ãçåÇçíí aáå¼ê~K k~Öóçå áë ãÉëëòćååÉå íÝêí îáëëò~ ~êê~I ÜçÖó ãÉÖÝêíëÉK `ëìéłå ~òI ÜçÖó ãłë Ü~åÖ ëò¼äí ÜçòòłI ~ò Üçòí~ îáëëò~ Ýë ã~àÇåÉã ÉäÅëçÇłäâçòçííI ÜçÖó ~ â~ëòáå¼ å~Öó íłêë~äÖ¼àłÄ~å î~å Ýë Äłä î~å Ýë çÇ~íşä Ü~åÖòáâ ~ ÅáÖłåóòÉåÉK jáåíÜ~ î~ä~ãá łäçãîáäłÖļä àĞíí îçäå~ îáëëò~K ^ ÅëłêÇłëçò¼ éłêçâ âÉòÇíÉâ îáëëò~ëòłääáåÖ¼òåáK h~ãìíÜó fëíáâÉ áÇłáÖ â−ëÝêíÉ ~ íłåÅçëå═J àÝíK jÉÖäłíî~I ÜçÖó ròÇóåÝ Ýë ^ÄłÇó åÝãłå ćäåÉâ ÉÖóãłë ãÉääÉííI çÇ~ãÉåí ÜçòòłàìâK hÝêJ ÇÉòÉíí ëÉäóé−íîÉW ærÖóÉI mÉÑíê═ä àĞÑÑ\ já şàÑłÖ mÉÑíÉå\ ãáâĞòÄÉå å~ÖóÄ~å íĞêćäÖÉííÉ ~òí ~ éìѼâI ÖóĞåJ ÖóĞò═ éçÑłàłíK _łäáåí ÑÉäÉäí î~ä~ãá ëÉããáíãçåǼíI ãáâĞòÄÉå ^ÇêáÉååÉJåÉä ÉÖóćíí ÑĞäâÉäíK ‡äJ ã~í~Ö äÝéíÉââÉä ~ íÉêÉã ÑÉäÝ ãÉåíÉâK jáâçê ~ ëòłä~ ~àí~àłÜçò ÝêíÉâI ~ ÅëłêÇłë î~äÅÉêÄÉ Åë~éçíí łíK ^ÇêáÉååÉ ~ íłêëłÜçò ÑçêÇìäíK pòÉãÄÉå łääí~â ÉÖóãłëë~ä ~ò ~àí¼Ä~åK hĞòÉäK ^ å═ ëòÉãÉá íłÖê~ åó−äí~âI ãáåíÜ~ âÝêÇÉòåÝåÉâ ~òçâ ~ò ═ çêçëòäłåëòÉãÉáI şÖó åÝòíÉâ åÝÜłåó éáää~å~íáÖK ^òíłå ÄÉÅëìâí~ ═âÉí Ýë ~ _łäáåí îłääłJ Üçò Ç▌äíI ~âá łíâ~êçäí~K bÖóáâ ëÉã ëò¼äíI ÉÖóáâ ëÉã Ü−îí~ ~ ãłëáâ~íI ~ò łíâ~êçäłëI ~ ÜçòòłëáãìJ äłë ĞåâÝåíÉäÉå Ýë ã~Öłí¼ä ÝêíÉí═Ç═ ãçòÇìä~í äÉííK jłëâÝåí åÉã áë äÉÜÉíåÉ> Ëë âÉêáåÖ═òîÉ ãÉÖáåÇìäí~â âÉííÉåI ãçòÖłëÄ~åI êáíãìëÄ~å Ñçäóí~íî~ íłå ~òí ~ ëçâJëçâ ëòÉêÉäãá ëò¼í ~ò ĞëëòÉJ í~êíçòłë åÝã~ Ä▌îĞäÉíÝÄÉåK Ëë ÉÖóÉÇćä ÝêÉòíÝâ ã~Öìâ~íI Åë~â ═â îçäí~â âÉííÉå ÉÄÄÉå ~ íÉêÉãJ ÄÉåI åÉã îçäí çíí ãłë ëÉåâá ëòłãìâê~ âÉííÉå ÉÖóÉÇćä Ýë ÉÖóćííI ~ íłåÅçä¼â â~î~êÖ¼ ëçâ~Ç~äJ ã~ âĞòĞííK já ëÉã íĞêíÝåí ÉòìíłåK pÉããá ëÉã íĞêíÝåíK bÖóÉíäÉå ãÉÖÉÖóÉòÝëI ÜçÖó ~ Üçäå~éá Äłäçå ÉÖóćíí î~Åëçêłäå~âK ^ÜçÖó íçî~Ü~ä~Çí ~ò ÝààÉäI ~é~Çåá âÉòÇÉíí ~ íłêë~ëłÖK ┼â åÉã âÉêÉëíÝâ ÉÖóãłëíI ë═í âÉêćäåá ~â~êíłâK ^ÇêáÉååÉ Åëìéłå ĞëòíĞåÄ═äI ÇÉ _łäáåí ëòłåÇÝâçë~åK kÉ âÉäàÉå Ü−J êÉI ÜçÖó ═ ìÇî~êçäI åÉ éäÉíóâłäâçÇÜ~ëë~å~â ^ÇêáÉååÉJêÉK aÉ ÜáłÄ~ âÉêćäíÝâ ÉÖóãłëíK s~ä~J

ÜçÖó şÖó ~ǼÇçííI ÜçÖó ~âłêÜçä ~ ÄłäíÉêÉãÄÉå î~Öó ~ Ü~àå~äá ÄćÑÝ ãÉääÉííI ~ íłêë~äÖ¼Ä~å î~Öó ~âłêÜçä îçäí~âI ~âłêÜłåó ãłëë~äI å═îÉäI ÑÝêÑáî~äI éłê éÉêÅ ãşäî~ ãłê Åë~â ═â âÉííÉå ã~ê~Çí~â çííI ãáåíÜ~ î~ä~ãá äłíÜ~í~íä~å ëòłä í~êí~åł ═âÉí ĞëëòÉ Ýë ãáåíÜ~ î~ä~ãá î~êłòëä~í Éä▌òåÝ ãÉää═J äćâ ~ íĞÄÄáÉâÉíK Ëë Ü~äâ~å îłäíçíí~â éłê ëò¼íI ëÉããáíãçåǼ ëò~î~â~íW k~Öóçå ëòÝé Äłä>? ^ âáë açǼ å~Öóçå Åëáåçë ã~K? ^äîáåÅòó áÖÉå à¼ä êÉåÇÉòK? Ëå ëòÉêÉíÉã Éòí ~ êÝÖá î~äJ ÅÉêíK? bÑÑÝäÝâÉí ãçåÇí~âK _łêâá Ü~ääÜ~íí~ îçäå~I ~ãáí ãçåÇ~å~âK jÝÖ ròÇó m~äá áëK pçÜ~ Ä~åłJ äáë~ÄÄ ëò¼â~í åÉã ÉàíÉíí âá ëÉåâáK ^òçåÄ~å âĞòĞííćâI âĞêćäĞííćâ äłíÜ~í~íä~åìä êÉòÖÉíí î~ä~ãá Ä▌îĞë łê~ãI ÄÉäÉéíÉI ÉäëòáÖÉíÉäíÉI ÄÉÄìêâçäí~ ═âÉíI Åë~â ═â îçäí~â áííI ~âłê î~ä~ãÉäó ä~â~íä~å çłòáëçåI ëáî~í~Öçâ âÉää═ âĞòÉéÝåK Ëë ãáåÇÉÖó îçäí ~ ëò¼I ~ãá ~ò ~àâìâê¼ä ÉäêĞééÉåí åÝÜ~I åÉã àÉäÉåíÉíí ëÉããáíK `ë~â ÉÖóÉí àÉäÉåíÉííW qÉ> qÉ> qÉ> ^òí àÉäÉåíÉííÉI Äłê ÉÖóáâćâ ëÉã ÖçåÇçäJ í~ ÉäI Åëìéłå ~ò ÉÖóãłë âĞòÉäëÝÖÝí ÝêÉòíÝâ Ýë î~ä~ãá ÄçäÇçÖ ÅëçÇłäâçòłëíI ãÉäó ãáåíÜ~ ~òí ãçåÇ~åłW eçÖó~åI Üłí áíí î~Öó\ ełí áíí\ fíí\ jÉääÉííÉã\? Ýë ãáåÇÉåâçê ãÉÖşàìä¼ ĞåíìÇ~íJ ä~å ĞêĞãĞí É ÑĞäÑÉÇÉòÝë ãá~ííI ~Üłåóëòçê ÉÖóãłëê~ åÝòíÉâ ãáåíÜ~ Éä ëÉã ÜáÜÉíåÝâI ÜçÖó Éò î~ä¼Ä~å î~ä¼ëłÖK ^ååóáê~ ãÉÖłääçíí ëòłãìâê~ ~ îáäłÖI ÜçÖó ã~àÇåÉã ãÉÖäÉéÉíÝë îçäíI ãáâçê ~ Äłä åóçäÅ ¼ê~ ÑÉäÝ îÝÖÉí ÝêíK `ë~â ãçëíI ~ò áåÇìä¼ ã~ãłâ Ýë äłåóçâ âÝëòćä═Ç═ íĞãÉÖÝÄÉåI ãáâĞòÄÉå ~ îłê~âçò¼ ëòłãçë áå~ëçâ ~ ÜĞäÖóÉâ ÄìåÇłáíI ÑÉàâÉåÇ═áí â−åłäÖ~ííłâ ãłê ~ò Éä═ëòçÄłÄ¼äI ãáâçê ÉÖóJÉÖó şêÑá å~ÖóÄ~å ÄìòÖ¼äâçÇçíí ~òò~äI ÜçÖó ~ ÑäĞêíàÉ ÅçíáääçåJòëłâãłåółíI ~ íĞãÝêÇÉâ îáJ êłÖÄçâêÝíłí Éä═ëòÉêÉòòÉ Ýë ãÉÖîÝÇÉäãÉòòÉ Åë~â ~ââçê ÉëòãÝäíÉâ ÑĞäI ÜçÖó ~ò Ýàëò~â~ Éäãşäí Ýë çÇ~âćåå êÉÖÖÉä î~åK ^ÇêáÉååÉ ã~ÖłÜçò ëò¼ä−íçíí~ ~ ÜşÖ~áíK j~êÖáí ~òçåå~ä ãÉääÝàÉ íçéé~åíK gìÇáíÜçí âÉêÉëåá âÉääÉííI ~ âáëÉÄÄáâI ëĞíÝíÉë ëòçÄłÄ¼ä Éä═Ü−îåáI Üçä táÅâïáíò bÖçåå~ä ÄÉëòÝäÖÉíÉíí ~ò ÉÖóáâ ~ëòJ í~äÜçò Ç▌äîÉK jçëí âáîçåìäí~â ~ò Éä═ëòçÄłÄ~K pçâ~å â−ëÝêíÝâ âáK ^ÄłÇóI táÅâïáíòI ~ âÝí êÉåÇÉò═W d~òëá Äłê¼ Ýë ^äîáåÅòó c~êâ~ëI ‡ÇłãI ~ ãłëçÇáâ ^äîáåÅòó Ñáş Ýë éÉêëòÉ hÉåÇó máíóì áëK jáâçê ãłê ÉäâÝëòćäíÉâ ~ò áåÇìäłëê~I ~ ÜĞäÖóÉâ à¼ä ÄÉé¼äółòî~ Äłäá ÄÉäÝé═âÄÉ Ýë âÉåÇ═âÄÉI ãáâçê ~äìäê¼ä ÑĞäÜ~åÖòçíí ~ Üáåí¼àìâ êçÄçÖłë~ Ýë ~ò áå~ëìâ ~ ÑÝääÝéÅë═áÖ ÑĞääçÜçäíI àÉäÉòîÉI ÜçÖó àĞÜÉíåÉâI ãáåÇåółà~å äÉáåÇìäí~âK i~ëë~å ãÉåíÉâK ^ÇêáÉååÉ ~ _łäáåí â~êàłåK ^ âÉòÉ ãáäóÉå âĞååó▌> jáäóÉå Äáò~âçǼ~å åóìJ ÖçÇíK jÝÖ ãçëí áë ãáåíÜ~ łäçãÄ~å àłêåłå~âK mÉÇáÖ âĞîÉíâÉòÉíí ~ò ÉäîłäłëK aÉ î~å Üçäå~éK s~å Üçäå~é áë ÄłäK ^ÇÇáÖ ~äìÇåá âÉääK ^ååóá ~ò ÉÖÝëòK ^òìíłå şàê~I şàê~ ÉÖóćíí äÉëòåÉâK bÖÝëò ÝààÉäK eçëëòşI Üçëëòş ÝààÉäK lÇ~äÉåå ~ Åë~é¼~àí¼åłä ~ ÄşÅëşK ^ äłåóçâå~â âÝòëòçê−íłëI ~ò ~ëëòçåóçâå~â âÝòÅë¼â àłêíK _łäáåí ìíçäë¼ìä ã~ê~ÇíK jáâçê ãÉÖÑçÖí~ ^ÇêáÉååÉ çÇ~åóşàíçíí âÉòÝíI ãÉäóêÉ áåÇìäłëâçê ãłê åÉã Üşòí~ ÑÉä ~ âÉëòíó▌íI çäó~å îçäí ÉòI ãáåíÜ~ îáää~åóćíÝë ëò~ä~Çí îçäå~ ÑĞä ~ ÑÝêÑá â~êàłåK ołÜ~àçäíK aÉ åÉã Åë¼âçäí~ ãÉÖ ~òçåå~äK ækÉ çííI ~Üçä ~ íĞÄÄáÉâ> ãçêãçÖí~ Öóçêë~åK eáêíÉäÉå ãÉÖÑçêÇ−íçíí~ ~ âÉòÝí Ýë ~ò ~àâ~á ÄÉäÉÅë¼âçäí~â ~ å═ éìÜ~ íÉåóÉêÝÄÉK ^ âÝò åÉã łääí ÉääÉåíK qłå åÉã áë îçäí ÉêêÉ áÇ═K ^ò ÉÖÝëò Åëìéłå ÉÖóÉíäÉå éáää~å~íK Ëë ~ âáíłêí Åë~é¼~àí¼å łí ~ ÜĞäÖóÉâ ÄÉëòłääí~â ~ âçÅëáÄ~K Ëë Åë~íí~åí ~ âçÅëá~àí¼ Ýë ÉäÇçÄçÖJ í~â ~ äçî~âK ^ íĞÄÄá áÑà~â ãłê ÑĞäÑìíçíí~â ãłë ÜĞäÖóÉâí═ä ÄşÅëşòâçÇåáK _łäáåí ÉÖóÉÇćä ã~ê~Çí ~ äÝéÅë═ ~äàłåK háÉÖóÉåÉëÉÇÉííI âáÑÉëò−íÉííÉ ~ ÇÉêÉâłíK _ÉÜìåóí ëòÉãÉââÉä łääí éłê éÉêÅáÖI ãáâĞòÄÉå çäó~å ÄçäÇçÖëłÖ ĞãäĞíí ê~àí~ îÝÖáÖI ãáäóÉí ëçÜ~ëÉã ÝêòÉííK j~àÇ ãÉÖáåÇìäí ÑĞäÑÉäÝI ëò~ä~Çî~ åó~äłÄçäí~ ~ äÝéÅë═Ñçâçâ~íI âÝíJÜłêã~í ÉÖóÉíäÉå ëòĞâÝëëÉäK dóçêë~å îÉííÉ ÑĞä ~ ÄìåÇłàłí Ýë áëãÝí äÉëáÉíÉííK lÇ~âćåå îáäłÖçë êÉÖÖÉäK kÝÜłåó ìààåóá Ñêáëë ܼK

i~ëë~åI ã~àÇåÉã äÝòÉåÖîÉ ãÉåí Ü~ò~K ^ jáåçêáí~JëáâłíçêçåI ~ c~êâ~ë ìíÅłÄ~å ëÉåâáI Åë~â ═K hÉëâÉåó ä~ââÅáé═á ÝäÉë åóçãçâ~í ê~àòçäí~â ~ ãÝÖ ÝêáåíÉíäÉå ܼí~â~ê¼Ä~K jáåíÜ~ ÜáÇÉÖ î−òJ ÄÉ äÝéåÉK _É à¼I ÄÉ ëòÝé> dóĞåóĞê▌ îáäłÖçëI ÅëáääçÖ¼ êÉÖÖÉä îçäí ãáåÇÉåÑÉäÝK Ëë ═ ÉÖóÉÇćä ~ Ü~åÖí~ä~å àłêÇłåK

sfK ^ÇêáÉååÉ ~ ëĞíÝí Üáåí¼Ä~å åÝãłå Ç═äí Üłíê~ ~ âçÅëá ë~êâłÄ~åK jÉääÉííÉ gìÇáíÜ ìÖó~åşÖóK ^ò ëÉã ëò¼äíK ^ò áë ÄÉÄìêâçä¼Çòçíí ~ ëłäàłÄ~I ~ éêÝãÖ~ääÝêàłÄ~ ãÝäóÉåK ^åå~â ~ ëòłà~ âĞêćä áë ìÖó~å~ò ~ ÑÉëòćäí îçåłëI ãÉäó ãáåíÜ~ ãłêîłååół îłäíçòí~íí~ îçäå~ ~ò ~êÅìâ~íI ãáåÇâÉííÉå äÉJ Åëìâçíí ëòÉããÉäI ~âłêÜ~ ~äìÇåłå~âI î~Öó ãÉÖ ~â~êåłå~â ═êáòåá î~ä~ãá íáíâçí ~ âćäîáäłÖí¼äK `ë~â j~êÖáí îÉäćâ ëòÉãÄÉå ~ ÄłåâäáåI ~ò îçäí çäó~åI ãáåí ãáåÇáÖI çäó~å ćÇÉI ÝÄÉê Ýë à¼âÉÇî▌K ^ äÉłåóçâ ~ jáä¼íÜJÜłòåłä äÉëòłääí~âK sáëòçåíäłíłëê~> ãçåÇçííłâ Ýë ëáÉíîÉ íáéÉÖíÉâ ÄÉ ~ ãłê åóáíçíí â~éìåK ^ âçÅëá íçîłÄÄÜ~àíçííI âá ~ jçåçëíçêá şíçåK w~à åÝäâćä Ü~ä~ÇíK ^ ÑêáëëÉå Üìääçíí ܼ äÉíçãé−J íçíí~ ãÝÖ ~ äçî~â íê~ééçä¼ é~íłáå~â ~ Åë~ííçÖłëłí áëK ^ ÑçÖ~í ÄÉÑçêÇìäí ~ îáää~ âÉêíàÝÄÉK k~Öó ܼÇçãÄçâ âĞòĞíí łíÜ~ä~Çí ~ò ÉãÉäÉíÉë Ñ═ÝéćäÉí ëòĞÖäÉíÝåI ÜçÖó ãĞÖĞííÉ ãÉÖłääàçå ~ååłä ~ Üçëëòş ÑĞäÇëòáåíÉë ëòłêåóåłäI ãÉäó Üłíìä Ýë çäÇ~äJ îłëí ã~àÇåÉã ~ pò~ãçë łêâłáÖ åóşäíK bò îçäí ~ Ñá~í~ä éłê ä~âłë~K ^ò ÉãÉäÉíÉë ÜłòÄ~å Åë~â ~ò ĞêÉÖ ròÇóåÝ ä~âçíí ~ò ^ÇêáÉååÉ âáëäłåółî~ä Ýë ~ åĞêëòàÝîÉäI ÇÉ ═ ãłê åÉã îçäí hçäçòëîłêí ãłê í−ò å~éà~K jÉê~åÄ~ îáííÉ ~ò ìåçâłàłíK oÝÖá ÜłòI ~ usfffK ëòłò~Ç îÝÖÝê═äK ^ò ~ ëòłêåóI Üçä ròÇó m~äáÝâ ä~âí~âI ÉÖóâçê ~ ÅëÉäÝÇíJ ê~âíìë äÉÜÉíÉííX ~éê¼ ëòçÄłâI ãÉäóÉâ Éä═íí Äçäí−îÉë íçêåłÅ îçåìäí îÝÖáÖ Ýë ÉêêÉ åó−äí~â ~ò ~Ää~J â~áK bÖóÉíäÉå å~Öó ÜÉäóáëÝÖ îçäí ÄÉååÉI ~ äÉÖìíçäë¼I ãÉäó ~ ã~äçãłêçâ ÑÉäÝ íÉâáåíÉííI ãÉêí Éò îçäí î~ä~ãáâçê ~ âçåóÜ~I ~ãáâçê ãÝÖ ëòłò ëòÉãÝäóêÉ áë Ñ═òíÉâ áííK bò ãçëí ~ò ^ÇêáÉååÉ ëò~äçåà~K ^ò ćîÉÖÉòÉíí íçêåłÅ âĞòÉéÝåÝä îçäí ~ ÄÉàłê¼K líí ëòłääí âá ~ Ñá~í~ä~ëëòçåóI ~ âçÅëá éÉÇáÖ ÑçêJ Çìäí Ýë îáëëò~Ü~àíçíí ~ Ñ═şí ÑÉäÝI ãÉêí ~ò áëíłää¼ íşäÑÉä═ä ~ ëòçãëòÝÇ íÉäâÉå î~åK jáâçê ÄÉäÝéÉíí ~ Ñçäóçë¼ê~I ÉÖó éáää~åíłëí îÉíÉíí ~ Ä~ä çäÇ~äá ~Ää~âê~I ~ ÑÝêàÉ Üłä¼ëòçÄłàłå~â ~ò ~Ää~âłê~K kóáíî~ î~åK pòÉää═òíÉííÉâK bò ãÉÖäÉéíÉI ãÉêí ròÇó m~äá âÝë═å âÉä═ ÉãÄÉêK æ eçÖó~å\ ełí ãłê ÑĞäâÉäí\ âÝêÇÉòíÉ ~ ëòçÄ~äłåóíI âá ~ îáêłÖâçë~ê~í Üçòí~ ãĞÖĞííÉX ═ëòÉë âáë å═I âá ãłê ~ò ═ ÖóÉêãÉââçêłÄ~å ãÉääÉííÉ îçäíK s~ÖóKKK î~Öó åÉã áë ÑÉâćÇí äÉ\ æ^ ãÝäí¼ëłÖçë şê åÉã ÑÉâćÇí äÉI łíĞäíĞòĞíí Ýë Ü~àå~äÄ~å âáãÉåí ^äãłëâ═êÉK ^ÇêáÉååÉJí åÉã äÉéíÉ ãÉÖK ròÇó ãáåÇáÖ îłê~íä~åìä àĞííI ãÉåíK hćäĞå şÖóåÉîÉòÉíí éçëí~ÑçJ Ö~íçí í~êíçíí Éãá~íí ~ îłêçëçå Ýë ÑÉäÉ şíàłå pòÉåíãáÜłäóíÉäâÉ ãÉääÉííI Üçä ÉÖó âáëÉÄÄ ã~àçêà~ îçäíI ãłëáâ åÝÖóÉëíI ÜçÖó îłäíçíí äçî~ââ~ä ÉÖó ëò~ä~Çłëê~ âáãÉÜÉëëÉå ~ Ö~òÇ~ëłÖłÄ~ ãáåÇÉå Éä═òÉíÉë êÉåÇÉäâÉòÝë åÝäâćäK słê~íä~åìä ~â~êí ÝêâÉòåá ÄłêÜçîłK ^ÇêáÉååÉJí åÉã äÉéíÉ ãÉÖI ÇÉ âáÉÖóÉåÉëÉÇÉíí Ýë ãáåíÜ~ ãÉÖâĞååóÉÄÄćäí îçäå~ ÉêêÉ ~ Ü−êêÉK gçÄÄê~ ÑçêÇìäî~ ~ ëò~äçå~àí¼Üçò ãÉåíK æqÉÖóÉ ~ îáêłÖçâ~í î−òÄÉI gçäłå ãçåÇçíí~K ˆí ¼êłáÖ åÉ âĞäíëÉåÉâ ÑĞäI ~äìÇåá ~â~êçâK Ëë ãáîÉä ÉÖóÉÇćä ĞäíĞòĞííI îÉíâÉòÉííI Ýë åÉã ëòÉêÉííÉI Ü~ ã~ê~Çå~â âĞêćäĞííÉI Üłí ÜçòòłíÉííÉW Ëë åÉã âÉää åÉâÉã ëÉããáK æ`ë~â ÄÉÜçòçã ãÝÖ ~ êÉÖÖÉäáíK m~ò~ê îáäłÖçëëłÖ ÑçÖ~Çí~ ~ ëò~äçåàłÄ~åK ^òçå ~ Üłêçã å~Öó åó−äłëçåI ãÉäóÉâ âĞòćä âÉíí═ ~Ää~â Ýë ~ âĞòÄćäë═ ~àí¼I ~ ëÝí~íÝêêÉ Ğãä═ êÉÖÖÉäá å~éëćíÝë îÉê═ÇĞíí îáëëò~ ~ ãáåÇÉåí ÄÉäÉé═ şà

ܼ é~íóçä~íëò═åóÉÖÝê═äK pÉããá ëÉã îçäí ëĞíÝí ~ ÑÉÜÝêêÉ ãÉëòÉäí ëòçÄłÄ~åI ãÝÖ ~ò łêåóÝâçâ áë Ü~äîłåó~å îáäłÖçëâÝâÉâI ~âłê ~ Üłò łêåóÝâ~I ãÉäó ~ pò~ãçë é~êíàłê~ îÉí═ÇĞíí çÇ~âćååK ^ò ćîÉÖÉë Çìéä~~àí¼Üçò ãÉåí ~ò ═ ÜçëëòşI ãçëí ãÝÖáë łäã~í~Ö äÝéÝëÝîÉä Ýë ãÉÖłääí Éä═ííÉK háåóşàíçíí âÝí âÉòÝí ~ò ~àí¼ÑÉäÉâÜÉò íłã~ëòíçíí~ îáëëò~Ü~àä¼ ìàà~ââ~äK eçëëò~ë~å łääí çííK ËëòêÉ ëÉã îÉííÉI ÜçÖó ~ îÝåäÉłåó ÄÉÜçòí~ ~ êÉÖÖÉäáíI åÉã áë Ü~ääçíí~I ãáâçê âáãÉåíK qłÖê~ åó−äí ëòÉããÉäI Éä~é~Çí éìéáääłââ~ä åÝòÉíí âá ~ î~â−í¼ îáäłÖçëëłÖÄ~K eşëçë ~àâ~á âáëëÝ åóáíî~I ãáåíÜ~ ëòçãà~ë~â îçäåłå~âK kÉã ÖçåÇçäâçòçííI Åë~â åÝòÉíí ã~Ö~ ÉäÝ ÉÖóÉåÉëÉåK ^ ëò~î~âI ~ ÄÉåóçJ ãłëçâI ~ò ÉãäÝâÉâ ãÝÖ åÉã êÉåÇÉò═ÇíÉâ Éä ~ äÉäâÝÄÉåI åÉã îłäí~â ÑçÖ~äã~ââłI ãçåÇ~íçââłI Åë~â â¼îłäóçÖí~âI ~ÜçÖó ~ ÑćëíI ãáâçê ÑçêÖ¼ëòÝä ëçÇçêà~I ÑĞäâ~î~êà~I ã~àÇ ĞëëòÉâìëòłäî~ ÉÖóJ ãłëÄ~ îÉêáK s~ä~ãá à¼äÉë═ ÄłÖó~ÇíëłÖ ä~åâ~ëòíçíí~ ÉäI ÄáòëÉêÖÉíí îÝÖáÖ ~ Ä═êÝåK há íìÇà~I ãÉÇJ ÇáÖ łääí îçäå~ çííI Ü~ Üłí~ ãĞÖĞíí ~ â~åÇ~ää¼Ä~å ãÉÖ åÉã êçéé~å ~ í▌ò Ü~í~äã~ë é~ííçÖłëë~äK b Ü~åÖê~ Üłíê~åÝòÉííK káåÅë Ä~àI Åë~â ãÉÖêçââ~åí ~ ÑÉäë═ Ü~ëłÄK Ëë ~ äłåÖçâ äłííłê~ ÉëòÝÄÉ àìJ íçííI ~ãáí _łäáåí ãçåÇçíí Ýë Éêê═ä ~ êìÜłà~K i~ëë~å îÝÖáÖåÝòÉíí ã~ÖłåI îÝÖáÖ ~ ëÉäóÉãëòçâJ åółåI ~ Åëìé~ëò îłääłå Ýë â~êà~áåK bÖóëòÉêêÉ şÖó ÝêÉòíÉI ãáåíÜ~ ÉÖÝëòÉå ãÉòíÉäÉå łää~å~ çíí ~ò ćîÉÖ~Ää~âåłä ÉÄÄÉå ~ å~Öó ÑÝåóÉëëÝÖÄÉåK páÉíîÉ ãÉÖÑçêÇìäíK dóçêë~å ãÉåí ÄÉ ~ î~âëĞíÝí Üłä¼ëòçÄłå łí ~ ÇÉêÉåÖ═ ÑćêÇ═ëòçÄłÄ~I Üçä ëÉÄíÝÄÉå îÉíâÉòÉííK bòí ãłê Åë~â ÖÝéáÉëÉå íÉííÉK jáâçê çåå~å îáëëò~íÝêí Ýë äÉÑÉâćÇíI ~òí ÜáííÉI åÉã ÑçÖ Éä~äìÇåáK kÉã áë îłÖóçíí êÉłK bò ~ ÑìêJ Åë~I áÖÝòÉíÉëI ãáåÇÉå ÖçåÇçä~í åÝäâćäá ÝêòÝë âÉääÉãÉë îçäí Ýë âłÄ−í¼K kóáíçíí ëòÉããÉä ã~ê~Çí ãçëí ~ ÑÉâÉíÉëÝÖÄÉ åÝòîÉI ãÉäóÄÉ îÝâçåó ÑÝåóëłîçÅëâłâ~í â~êÅçäí~â ~ò ~Ää~âíłÄä~ êÝëÉáK aÉ Åë~â êĞîáÇ éłê éÉêÅáÖ ã~ê~Çí ÝÄêÉåK ^òíłå ÄÉäÉëćääóÉÇí ÉÖó łäçã åÝäâćäá łäçãÄ~I ãÉäó ãáåJ ÇÉåí ÉäíĞêĞäíI ãáåÇÉå âÝéÉíI ãáåÇÉå îáëëòÜ~åÖçíI ãáåÇÉå ÉãäÝâÉíK G pÉåâá ëÉã âĞäíĞííÉK j~Öłí¼ä ÝÄêÉÇí ÑĞäK ^ âĞòÉäá íÉãéäçãíçêçåó ¼êłà~ ÝééÉå Üłêã~í ćíĞííK kÝÜłåó éÉêÅáÖ ~ ëĞíÝíëÝÖÄÉ ãÉêÉÇí ~ åÝòÝëÉK ^òìíłå îłê~íä~åìä ëòĞêåó▌ áàÉÇíëÝÖ â~éí~ íçêâçåK jÝÖ åÉã áë íìÇí~I ãáÝêíI Åë~â ~ êÝãćäÉí êçÜ~åí ê~àí~ âÉêÉëòíćäI ãÉäóí═ä ÜáêíÉäÉå ÑÉäćäí ~ò łÖóJ łÄ~å Ýë ~ â~êà~áî~ä łíâìäÅëçäí~ ~ íÝêÇÉáíK já ~ò\ já íĞêíÝåí\ já íĞêíÝåí ~ò ÝààÉä\ Ëë ÉÖóëòÉêêÉ îáäłÖçë~å àÉäÉåíâÉòÉíí ãáåÇÉåK já~ä~íí ~äìÇíI ÉäêÉåÇÉò═ÇíÉâ ~ ÑçÖ~äã~âK há~J ä~âìäí ãáåÇÉåK háÝéćäí ~ò ~ ÖçåÇçä~íëçêI ãÉäó ÑÉäêłòí~ łäãłÄ¼ä Ýë ãçëí êÉłêçÜ~åíK æ pòÉêÉäãÉë î~Öóçâ> pòÉêÉäãÉë> pòÉêÉäãÉë> áëãÝíÉäíÉ ã~ÖłÄ~å Ýë ëçââ~ä Öóçêë~ÄÄ~åI ãáåí ~ âáÉàíÉíí ëò~î~âI ÉååÉâ ~ò ÝêòÝëåÉâ ĞëëòÉë âĞîÉíâÉòÝëÉá âĞêćäćîĞäíĞííÝâK kÉâá ÑÝêàÉ î~åI ÖóÉêãÉâÉ î~å> kÉâá åÉã ëò~Ä~Ç> ┼ ãłê äÉâĞíĞííÉ ã~ÖłíI ÉäÇçÄí~ ã~Öłí> ^ ãłëÝ ãłê ~òÝ ~ò ÉãÄÉêÝ> jłê åÉã äÉÜÉí> jłê åÉã ëò~Ä~Ç> já äÉååÉ ÉÄÄ═ä\ eçîł îÉòÉíåÝ\ ^ _łäáåí ëòÉêÉäãÉ åÉã ÜçäÇîáäłÖçë ê~àçåÖłëK jáåÇÉå ëò~î~ ãĞÖĞíí ÅëÉåÖ ~ îłÖóI åÉã çäó~å ÅëáäáåÖÉä═ ÑäĞêíÄÉJ ëòÝÇ ~òI éäłí¼á łäãçÇçòłëI Ü~åÉã ~ ÑÝêÑáå~â ÅÝäíìÇ~íçë îłÖó~I ~âáåÉâ ãáåÇÉå âÉääI ~âáîÉä åÉã äÉÜÉí ~äâìÇåáK Ëë ═ Éòí îÝÖáÖÜ~ääÖ~íí~> kÉãÅë~â ÜçÖó Ü~ääÖ~íí~I ÇÉ ÉäÑçÖ~Çí~K fÖ~òI ÜçÖó åÉã ëò¼î~äI ÇÉ ~ ëòÉãÝîÉäI ~ ëòłàłî~äI ~ íÉëíÝîÉäI ãáâçê íłåÅçäí îÉäÉI ~ Ü~ääÖ~íłëłî~ä Ýë ~ò ~àłåÇÝJ âìä ~Ççíí âÉòÝîÉäI ~ââçê êÉÖÖÉäI ~ â~éìÄ~åK kÉã íáäí~âçòçííI åÉã ìí~ë−íçíí~ îáëëò~> e~Öóí~I ÜçÖó ÄÉäÝÅë¼âçäàçå ~ íÉåóÉêÝÄÉI ~Üçä çäó~å âĞòÉä î~å ~ îÝêI ~ âÉòÝåÉâ ~ äÉÖáåíáãÉÄÄ ÜÉäóÝåK Ëë ãłê Éä═ÄÄI çíí ~ íłêë~äÖ¼Ä~å ~ò ìàà~á âĞòÝ ÑÝêâ═òíÉâ ~ ÑÝêÑá ìàà~á âÝéäÉíÉë âĞîÉíÉäÝëëÉäKKK _çêòçåÖłë Ñìíçíí îÝÖáÖ ê~àí~ É ÖçåÇçä~íê~K ┼I ═I ═I ═ ÉåÖÉÇíÉ Éòí> ┼I ~âá ^äîáåÅòó ‡Çłãå~â î~Öó hÉåÇó máíóìå~â ëçÜ~ ãÉÖ åÉã ÉåJ ÖÉÇíÉI ÜçÖó ~ ëòçâłëçëåłä âĞòÉäÉÄÄ ćäàÉåÉâ ÜçòòłI î~Öó ÜçÖó ëòçêçë~ÄÄ~å ĞäÉäàÝâ ãÉÖ íłåÅJ åłä Ýë ~ äÉÖÅëÉâÝäóÉÄÄ ÅÝäòłëí ~âłêãáêÉI ~ãá ëòÉñìłäáë îçå~íâçòłëşI Ñ~Öóçë ëòÉãÉââÉä ìí~ë−J íçíí îáëëò~K ÛI ÇÉ Éò âĞååó▌ ÇçäçÖ îçäí> głíÝâK qêÝÑ~K _çäçåÇ−íłëK jìä~íëłÖK ^òçâ íłå ëòÉêÉäJ ãÉëÉâ áëI âćäĞåĞëÉå ~ máíóìK aÉ ═ ~òò~ä åÉã íĞê═ÇĞííK kÉã áë ÖçåÇçäí îÉäÉK ˙Öó àłíëòçíí îÉJ äćâI ~âłêÜ~ å~ÖóçÄÄ éçêÅÉäłåÄ~Äłâ îçäåłå~âI î~Öó î~ä~ãá ÖÝéÉâ ~ò ═ ëò¼ê~âçòí~íłëłê~K jÝÖ Ü~ ã~Öó~êłòíłâ áë ~ò ÝêòÉäãÉáâÉíI âáJâá ~ ã~Ö~ ã¼Çà~ ëòÉêáåíI ~âłê âĞååóÉë ëòÉããÉä áëI ~ââçê áë Åë~â íêÝÑłäí Ýë ãìä~íçííI ãÉåí═ä àçÄÄ~å ìÖê~íÜ~íí~ ═âÉí ~ò ═ Ü▌îĞë â~ÅÝêëłÖ~K

Ëë ãçëíKKK\ Ëë ã~ ÝààÉäKKK\> j~ ÝààÉä ãáåÇÉòí ãÉÖí~Ö~Çí~K ËäÝåâÉå äłíí~ ã~ÖłíI ~ÜçÖó çíí ćäí _łäáåíí~ä âÉííÉëÄÉåK fëãÝí îáëëòÜ~åÖòçíí ÄÉååÉ ~ò ~ î~êłòëI ~ãÉäó ═í äÉÑçÖí~K hÉääÉãÉë îçäí Ýë ÉäÄ▌îĞä═K mÉÇáÖ ãáåÇÉå ëò¼ ãĞÖĞííI ~âłêãáê═ä ÄÉëòÝäíI ãáåÇÉåÄÉåI ~ãáí ãçåÇçííI çíí ÅëÉåÖÉíí ~ îłÖóI ~ ãÉÖâ−îłåłëI çíí îçäí ÑÝäêÉ åÉã ÝêíÜÉí═ÉåI ~ãáâçê ~ äłåÖçâê¼ä ÄÉëòÝäíI ãáâçê âĞòÄÉå ÉÖóJÉÖó íêÝÑłë ÑçêÇìä~íJ í~ä ÉÖó éáää~å~íê~ ÉäíĞêĞäíÉ ~ âĞîÉíÉä═ ÝêíÉäãÉíI ÜçÖó ~òçåå~ä îáëëò~íÝêàÉå Üçòòł Ñçâçò¼Ç¼ Ñçêê¼ëłÖş ëò~î~ââ~äK g¼ä ÝêíÉííÉ ãáåÇÉòíK kÉã łäí~íÜ~íà~ ã~ÖłíI ÜçÖó åÉã ÑçÖí~ ÑĞäK kÉã> kÉã> sáäłÖçë îçäíI ãáê═ä ÄÉëòÝäíI ãáâçê ~ î−òÉëÝëê═ä êÉÖÝäí çäó~å ëòÝéÉåI ëò−åÉëÉåX ÇÉ Ñ═äÉÖ ~ Ü~åÖà~I ~ò ~ äÉíçãé−íçííI îáëëò~Ñçàíçíí Ü~åÖI ~ò âĞíĞííÉ äÉ Ýë ~ åÝòÝëÉI ãÉäó łêí~íä~åå~â äłíëò¼ ëò¼å~â áë îáääçÖ¼ ÝêíÉäãÉí ~ÇçííK Ëë ~òìíłåKKK\> jáâçê âáãçåÇí~> eçÖó áë ãçåÇí~\ _çêò~ëòí¼~å ëòÉêÉíÉã ã~Öłí> ^òí ãçåÇí~K Ëë ÉêêÉI ÉêêÉ åÉã âÉäí ÑĞäI åÉã ìí~ë−íçíí~ ÉäI ãáåí ~ââçêI ~òçå ~ é~ÇçåI åÉã> çíí ã~ê~Çí Ýë Ü~ääÖ~íí~ åÝãłåI Ü~ääÖ~íí~ ÇçÄçÖ¼ ĞêĞããÉä ~òí ~ ëçâJëçâ ëò¼íI ~ãáí ~òìíłå áëãÝíÉäíI ãáåí î~ä~ãá Ä▌îĞë áÖÝâÉíI áëãÝíÉäí ò~î~êçë~åI ¼I ÇÉ çäó~å Ñçêê¼åK KKK ãáåÇáÖI ãáåÇáÖ Åë~â ã~ÖłíI ãáåÇáÖ Åë~â ã~Öłí Ýë ëçÜ~ ëÉåâáíKKK ëçÜ~ëÉãKKK ^âJ âçê çäó~å îçäí ÉòI ãáåíÜ~ î~ä~ãá ë▌ê▌I ê¼òëłë âĞÇÄÉå ćäåÝåÉâ âÉííÉå Ýë ÉÖóÉÇćä Ýë åÉã îçäå~ ëÉããáI ëÉããá ãłë ~ò ÉÖÝëò îáäłÖçåKKK jçëí áííI ~ î~âëĞíÝí ëòçÄłÄ~åI ãáâçê ãáåÇÉò ÑĞäëçê~âçJ òçíí ~ò ÉãäÝâÉòÝëÝÄÉåI ãçëí áë îÝÖáÖëò~ä~Çí ê~àí~ ~ò áÖÝòÝëåÉâ Éò ~ Ä▌Äłàçë ÝÇÉëëÝÖÉK aÉ ãçëí ÝÄÉê îçäí Ýë ĞåíìÇ~íçëK jÉÖÄçêòçåÖçííI ãáâçê şàļä Éòí ÝêÉòíÉ ã~ÖłÄ~åX ã~àÇåÉã ÑĞäìÖêçííI ÜçÖó ëò~Ä~Çìäàçå í═äÉK Ëë ÝäÉëÉåI ãáåí ÉÖó îÝâçåó í▌ëòşêłëI àìíçíí ÉëòÝÄÉ ~ âÉÇîÉë âáë aáå¼ê~I ~âá ãÉÖäłíí~ ãáåÇÉòí ê~àí~ Ýë ãáí áë ãçåÇçíí Åë~â\ I ~òí ãçåÇí~ áÖÉå> I ÜçÖó _łäáåí âÉÇîÉë Ýë à¼? Ýë ~òí ãçåÇí~W å~Öóçå ~àłåäÜ~íçã åÉâÉÇ? ãáäóÉå ëòÝÖóÉå Éò> æ^äà~ë> ~äà~ë> ^äà~ë î~Öóçâ> Ëë ‡_ ãçëí ~òí ÜáëòáI ~òí ÜáÜÉíáI ÜçÖóKKK ÜçÖó ÉåÖÉãKKK> bäÜáJ ÜÉíáI ÜçÖó ~òí ~ îáëëò~í~ëò−í¼ ÇçäÖçíKKK ÜçÖó ÝåKKK Ýå> ãÝÖ ÖçåÇçä~íÄ~å ëÉã ãçåÇçíí~ ÉäI ãÝÖ ÖçåÇçä~íÄ~å ëÉã Ñçêãłäí~ âáI ~ãáí═ä áêí¼òçííK jÉêí áêí¼ò~í îçäíI ~ãá ãÉÖê~Ö~Çí~K kÉã ÉÖóÉÇćä ~ ÜÉäóòÉíÝåÉâ ÄçåóçäìäíëłÖ~ ãá~ííI åÉãJ Åë~â ~òI ÜçÖó ÑÝêàÉë ~ëëòçåóI ÜçÖó ãłëÝI ãÉêí ãÉÖÑçÖ~Çí~I äÉâĞíĞííÉ ã~ÖłíK kÉã Åëìéłå ãáJ îÉä Éä ëÉã âÝéòÉäÜÉí═I ÜçÖó ròÇóI ~âá ~ ã~Ö~ ã¼ÇàłåI ~ ã~Ö~ ìíłä~íçë ã¼Çàłå ëòÉêÉíá ═íI î~J ä~Ü~ áë ãÉÖîłäå~ í═äÉI åÉã Åëìéłå ~ ÖóÉêãÉâ ãá~ííI î~Öó ~ íłêë~Ç~äãá âĞîÉíâÉòãÝåóÉâ ãá~íí łÖ~ëâçÇçíí ÑĞä çäó~å îÝëòÉë ÑÉåóÉÖÉí═Éå ~ îÉëòÉÇÉäãÉ ~åå~âI Ü~ ═ ëòÉêÉäãÉë îçäå~ ^ÄłÇó _łäáåíÄ~K kÉã> jłëI ãłë áë î~åI ~ãá ëçââ~ä ãÝäóÉÄÄÉå ~ëëòçåóá ÝäÉíÝåÉâ ãáåÇÉå áÇÉÖëòłäłí ÑĞäâçêÄłÅëçäí~ ÉååÝä ~ ÖçåÇçä~íåłäK ┼ ëòÉêÉäÉã åÝäâćä ãÉåí ÑÝêàÜÉòK ^ââçêáÄ~å ëò~Ä~Çìäåá ~â~êí Ü~òìäê¼ä Ýë ròÇó młäI ãáÇ═å ìÇî~êçäí åÉâáI ãáÇ═å ãÉÖâÝêíÉW Åë~â Üáî~íłëê¼äI íłêë~ë ãìåâłê¼äI ãÉÖëÉÖ−íÝëê═ä ÄÉëòÝäí åÉâá Ýë ~êê¼äI ÜçÖó ═ ãáåÇáÖ ÉÖóÉÇćä î~åK bÄÄÉå í~äłäâçòí~âI ÜáëòÉå ~ äÉłåó áë Éòí ÝêÉòíÉ ã~ÖłåK jłíâ~ëłÖìâ ~ä~íí Åë~â ÉÖóëòÉê ĞäÉäíÉ ãÉÖI Åë~â ÉÖóëòÉê Åë¼âçäí ~ ÑćäÉ ~äł ~ åó~âłê~I ~ãáâçê áÖÉå?Jí ãçåÇçíí ~ äÉłåóK j~àÇåÉã ~òçåå~ä ÉäÄçÅëłíçíí~ ~ ÇÉêÉâłíK q~äłå ÑÝäí ~íí¼äI ÜçÖó åÉã íìÇà~ ã~Öłí ÑÝâÉòåá ãçåÇçíí~ ãçëí ã~ÖłÄ~å ^ÇêáÉååÉI ãçëíI ÜçÖó àçÄÄ~å áëãÉêíÉ ~ ÑÝêàÝíK fÖ~òI ÜçÖó ~ââçê Ýë âÝë═ÄÄ áë åÝÜłåóëòçêI ãáÇ═å ÉÖóJ ãłëë~ä ëòÉãÄÉå ćäíÉâI î~ä~ãá ÑìêÅë~ ÝÜÉë îáääçÖłë îçäí ~ ÑÝêÑá ëòÉãÝÄÉåI ÇÉ ÉêêÉ ═ åÉã ÑáÖóÉäí ÑĞäI ÜáëòÉå ròÇóÄ~å ãáåÇáÖ îçäí î~ä~ãá íáíçâò~íçëëłÖK ËééÉå Éò âćäĞåÄĞòíÉííÉ ãÉÖ ~ íĞÄÄáÉâJ í═äI íÉííÉ ÝêÇÉâÉëëÝK ^ ä~âçÇ~äãìâ ìíłåI ãáâĞòÄÉå âçÅëáå ìí~òí~â ^äãłëâ═êÉ Ýë çíí áë äÉÑÉâîÝJ ëáÖI ìÖó~å~ò ~ âáãÝêíI é~àíłëëłÖçí ëò−åäÉä═ ãçÇçê~ îçäíI Åëìéłå ~ ëòÉãÉá ÅëáääçÖí~â ~ã~ ä~éé~åÖ¼I äÉëÉäâÉÇ═ ÑÝååóÉäK läó~å ÄÉåóçãłëí íÉííI ãáåí î~ä~ãá å~Öó ê~Ö~Ççò¼I ~âá ¼î~íçë~å âÉêćäÖÉíá éêÝÇłàłíK Ëë Éäëòçêìäí ~ ëò−îÉ ~ ÑÝäÉäÉãí═äK ^òìíłå Ýàëò~â~ ÄÉàĞííI êÉłêçåíçííK oÉłîÉJ íÉííÉ ã~Öłí ĞëëòÉëòçê−íçíí ÑçÖ~ââ~äK oÉííÉåí═ Çìêîłå ã~êâçäíłâ ãÉÖ ëò~ÖÖ~í¼ âÉòÉâI ÑÉëò−íÉíJ íÝâ ëòÝí ~ò ═ äÉłåóí~Öà~áíK iÉáÖłòí~I ãÉÖÖó~äłòí~ −Öó ÝêÉòíÉ Éòí ^ÇêáÉååÉ I Ýë ÄÉ åÉã íÉäí îÉäÉ êÉÖÖÉäáÖK e~àå~äÄ~å éÉÇáÖ ÉÖóÉíäÉå Üłäłë ëò¼ åÝäâćä åÝãłå âáãÉåí ~ ãłê ÇÉêÉåÖ═ Üłä¼ëòçÄłÄ¼äK jçëí áë äłíà~ ~ ã~Ö~ë ëòáâłê ~ä~âçí ~ îáäłÖçë ~Ää~â ÉäÝ −ê¼Çåá ÑÉâÉíÝåI ãçëí áë Ýêòá ~òí ~ò ÝãÉäó−í═ ëò~ÖłíI ãáåí ãáâçê çííÜ~Öóí~ ~ò ~ëëòçåóí ~ ÑĞäÇşäí Ýë ÄÉëòÉååóÉòÉíí łÖóÄ~åI ĞëëòÉíÝJ

éÉíí áåÖÖÉäI ãÉÖ~äłòî~ Ýë ~ò ìåÇçêí¼ä Ü~äłäê~ îłäí~åK hÝë═ÄÄ áë −Öó îçäíK jáåÇáÖ ìÖó~å~òK pçJ Ü~ëÉã éê¼Äłäí ãÉÖ ròÇó ãłëí âĞäíÉåá ÑĞä ~ åÉàÝÄÉåI ãáåí Éòí ~ ãáåÇ Ñçâçò¼Ç¼ ÑÝäÉäãÉíK qłå ëòÉêÉíÉíí ÑÝäÉäãÉíÉë äÉååáK iÉÜÉíI ÜçÖó ~í~îáëòíáâìë îçåłë ćíâĞòĞíí âá ÄÉååÉI î~ä~ãá ~ò ═ëÉãJ ÄÉê äÉłåóê~Ää¼ ëòÉåîÉÇÝäóÝÄ═äI âáí Åë~â ~ò áòÖ~íI Ü~ Éê═ëò~âçí íÉëò ~ò ÉääÉåłää¼ å═ëíÝåóÉåK ^ò¼í~I Ü~ ^ÇêáÉååÉ ãÉÖäłíí~ ~òí ~ ãłê à¼ä áëãÉêí îáää~åłëí ~ ÑÝêàÉ ëòÉãÝÄÉåI şÖó ÝêÉòíÉI ãáåíJ Ü~ çêÖóáäâçë äÉëÉäâÉÇåÉ êÉłK jáåÇÉò ãçëí ~ ëĞíÝí ÇÝäìíłåÄ~åI ãáâĞòÄÉå ÉäÜ~äîłåóçÇí~â ~ êÝëÉâ ~ò ~Ää~âíłÄä~ ëòÝäÉáåI çäó~å Ýä═ÝåI çäó~å ìíłä~íâÉäí═Éå ÝÄêÉÇí ÝäÉíêÉ ^ÇêáÉååÉ äÉäâÝÄÉåI ãáåí í~äłå ëçÜ~K ┼ −Öó äłíí~ ~ ëòÉêÉäãá ÝäÉíÉíI ~ãá¼í~ ~ëëòçååół äÉííI Åë~âáë −ÖóI Åë~âáë áäóÉååÉâ Ýë ãÉÖÄçêò~Çí ~íí¼ä ~ ÖçåÇçä~íí¼äI ÜçÖó _łäáåí ÉêêÉ îłÖóáâI Éòí ~â~êà~ í═äÉI ═ áë Éòí ~â~êà~I Éòí ~ ëòĞêåó▌ î~ä~ãáíK ┼ éÉÇáÖ ÉåÖÉÇíÉ ÜáååáÉI ÜçÖó Éò äÉÜÉíëÝÖÉë> oÉãÝåóí ~ÇçííI ÜçÖó ãÉÖâ~éÜ~íà~ ═í ÉêêÉK kÉãI åÉã> bòí åÉãI ëçÜ~> bååÉâ îÝÖÉí âÉää îÉíåáI âá âÉää ãìí~íåáI ÜçÖó åÉã> kÉã ëò~Ä~Ç łäí~íåáI Éò Åë~äłë îçäå~> sÝÖÉí îÉíåá ~òçåå~äI ãáÉä═íí íçîłÄÄ îáååÝ ═í ~ò ~ íÉëíáÉÇÉåI ÇÉ î~êłòëä~íçë ëòÉêÉäÉãI ãÉäó çäó~å ÜáêíÉäÉå ÑĞäíłã~Çí ÄÉååÉ Ýë ĞåíìÇ~íä~å Ü~àíà~ ~ò ^ÄłÇó â~êà~á âĞòÝK jÉêí ãçëíI ãáÇ═å îáëëò~ÖçåÇçäíI êá~Çî~ ÝêÉòJ íÉI ãáëòÉêáåíI ÄłêÜçÖó áë ÑÝäåÉI ÄłêÜçÖó áë ÄçêòçåÖ ãÝÖ ~ò ÉäâÝéòÉäÝëåÝä áëI ãÉÖÉëÜÉíåÝâI ÜçÖó çäó~å âłÄìä~íÄ~åI ãáåí ~ ã~ ÝààÉäáI ãÉÖíĞêíÝåÜÉíåÉ Éò ~ êÉííÉåí═ ÇçäçÖ Ýë ═ ĞêĞâêÉ Åë~â Öó▌äĞäåá íìÇåł Åë~âáë Öó▌äĞäåá _łäáåíçí ~òìíłåK jÉÖãÉåíÉåá ~ ëòÉêÉäãÝí ~ éìëòíìäłëí¼äI Éò ~ ãçí−îìãI Äłê å~Öóçå Ü~äâìäI Éò áë íÝåóÉò═ îçäíI ãáâçê ãçëí ÜáêíÉäÉå Ü~íłêçòçííK háìÖêçíí ~ò łÖóļäX åÉã îÉíí ëÉããáí ã~Öłê~K eçëëòş Üłä¼áåÖÝÄÉåI ÅëçëòçÖ¼ é~éìÅëçââ~ä ~ å~éé~äáÄ~ ëáÉJ íÉííK jłê ëòćêâćäÉí íĞäíĞííÉ ÄÉ ~ ëòçÄłíK dóçêë~å ~ò −ê¼~ëòí~äÜçò ãÉåíK ^ âáë Äêçåò¼êłå åÉÖóÉÇ ĞíK `ëÉäÉâÉÇåá âÉää Öóçêë~åK eÉîÉåóÝëòîÉ −êí~ ÉÖó ä~éê~ ÅÉêìòłî~äW _çêò~ëòí¼~å Ñłà ~ ÑÉàÉãK hÉîÝë äłò~ã áë î~åK kÉã îáÜÉíäÉâ ã~ ~ ÄłäÄ~K dçåÇçëâçÇà~íçâ î~ä~âá ãłëê¼äK ^ÇÇóK? ^ â~êíçåä~éçí ÄÉÅëşëòí~íí~ ~ Äçê−íÝâàłÄ~K jÉÖÅ−ãÉòíÉ jáä¼íÜ gìÇáíÜ Öê¼Ñå═åÉâ Ýë ~äłà~I âÝíëòÉê ~äłÜşòî~W ^òçåå~äK pćêÖ═ëK sáëëò~ÑÉâćÇíK bÖó ÖóÉêíółí ãÉÖÖóşàíçíí ~ò łÖó~ ãÉääÉíí Ýë ÄÉÅëĞåÖÉííÉ ~ ëòçÄ~äÉłåóíK æsáÖóÝâ Éä Éòí ~òçåå~ä gìÇáíÜ âçåíÉëòåÉâK ækÉã é~ê~åÅëçä ÉÄÝÇÉí\ cÝäêÉ î~å íÝîÉKKK ^ÇêáÉååÉ ãłê ãçëí ÉäâÉòÇíÉ ~òí ~ ëòÉêÉéÉíI ãÉäóÉí Éä âÉää àłíëò~åá~I Ü~ åÉã ~â~êà~I ÜçÖó ~ Üłòá~â ÉäłêìäàłâK ækÉãK kÉã ÉëòÉã ëÉããáíI Åë~â ÉÖó ÅëÝëòÉ Äçìáääçåí í~äłåK ^òí ÜáëòÉãI äłò~ã î~åK jáìíłå ÉäÜçòíłâ ~ äÉîÉëí Ýë ãÉÖáíí~I łäçãÄ~ ãÉêćäíK jłê ÜÝí ¼ê~ ÉäãşäíI ãáâçê ÑĞäÝÄêÉÇí ~ ÜşÖ~á àĞííÝêÉK bòÉâ ãłê Äłäá êìÜłÄ~å àĞííÉâ ÜçòòłI ~ÄÄ~å ~ êÉãÝåóÄÉåI ÜłíÜ~ ãÝÖáë êłÄÉëòÝJ äáâI ÜçÖó ═ îáÖóÉ ═âÉí ~ â~ëòáå¼Ä~K æ ÛI ãÉêí çäó~å ìå~äã~ë ~ é~éłî~ä> jłëí åÉã í~äłäíìåâK fÖ~òłå ~ååóáê~ ÄÉíÉÖ î~Öó\ ãçåÇçííłâ ĞëëòÉîáëëò~I âĞêćäłääî~ ~ò łÖó~í Üłêã~å ~ ëłé−íçò¼ jääÉ jçêáååÉäK ^ÇêáÉååÉ ãçòJ Çìä~íä~å ÉÖÝëò áÇ═ ~ä~ííK c~Öóçë åÝòÝëëÉä íÉâáåíÉíí ÑÉäÝàćâ ~ ÅëáéâÝë éłêåłá âĞòćäK ˆêćäíI ÜçÖó åÉã äłíÜ~íàłâ ~ò ~êÅłíI ~ ÖóÉêíó~ ÑÝäêÉ äÝîÝå łää−íî~K æ ^ é~é~ Äçêò~ëòí¼ ÇćÜĞëK mÉÇáÖ åáåÅë ãłëK ^ Äłäê~ éÉÇáÖ çâîÉíäÉå Éä âÉää ãÉååćåâ ãçåÇí~ gìÇáíÜ âćäĞåĞëÉå Éäëòłåí Ü~åÖçå I Ýå ÉåÖ~Öáêçòî~ î~Öóçâ ~ ëòìéÝê~K j~êÖáí ãáåíÜ~ íìǼ~å ãçëçäóçÖå~ âáëëÝK cćêâÝëò═Éå âÝêÇÉòíÉW æsÉííÝä ~ëòéáêáåí î~Öó ãáÖêÝåáåí\ ^ÇêáÉååÉ åÉã ëòÉêÉíÉíí Ü~òìÇåáK bòÝêí ëòáÖçêş~å êÉłëò¼äíW æełí ãçëí ãÉåàÉíÉâ Ýë Ü~Öóà~íçâ ã~Ö~ãê~> fåÇìäí~âK ^ âáë j~êÖáí ~ò ~àí¼Ä¼ä ãÝÖ îáëëò~ÑçêÇìäíW æhá îçäí ~ î~Åëçêłä¼ é~êíåÉêÉÇ\ Ëå łíîÉååÝãI ãÉêí ÉÇÇáÖ åáåÅë ëÉåâáãK

^ÇêáÉååÉ åÉã ÑÉäÉäí Ýë çäó~å Ü~ê~Öçë~å åÝòÉíí ~ ÜşÖłê~I ÜçÖó ~ò ëáÉíîÉ í▌åí Éä ~ò ~àí¼Ä~åK G kóçäÅ~í ćíĞíí ~ íçêçåó¼ê~K ^òíłå ÑÝä âáäÉåÅÉíI ã~àÇ âáäÉåÅÉíK ^ÇêáÉååÉ îÝÖáÖëòłãäłäí~ ~ âçåÖ¼ Ü~åÖçâ~íK bÖóKKK âÉíí═KKK ÜłêçãKKK åÝÖóKKK ĞíKKK jçëí ãłê î~Åëçêłåłä ćäåÉâK cÝä í−òK q−ò ¼ê~K jçëí âÉòÇ═Çáâ ~ ëòìéÝÅëłêÇłëK e~ ═ ÉäãÉåí îçäå~I ãçëí ã~ê~Çåłå~â ÉÖóÉÇćäK bÖóÉÇćäI ãáåí íÉÖå~é ÝààÉäK bÖóÉÇćä îÉäÉI ãáåí íÉÖå~éK ^ ëĞíÝí ëòçÄ~ ãÉååóÉòÉíÝêÉ í~é~Ǽ ëòÉãÉââÉä ã~Ö~ ÉäÝ Ü−îí~ ~ ãşäí ÝààÉä ÉãäÝâÉáíK jáJ äóÉå ÝäÉëÉåI ãáäóÉå îáäłÖçë~å äłíí~ ã~Ö~ Éä═íí ~ò ‡_ ~êÅłíK cá~í~äI ÇÉ ëòáâłêI âÉãÝåó îłÖłëş ~êÅI ÉÖóÉåÉëI îÝâçåó çêê~äX âÉëâÉåó ëòĞâÝë Ä~àìëòK jáäóÉå éìÜ~ äÉÜÉí ~ò> ÖçåÇçäí~ ĞåâÝåJ íÉäÉåćäK Ëë ~ Ü~à~I ãÉäóÉí î~ä~ãáîÉä Üçëëò~ÄÄ~å îáëÉäI ãáåí ~ íĞÄÄáÉâI ãáäóÉå ÑÝåóÉëK? läó~åI ãáåí ~ ëÉäóÉãI ÇÉ ëçââ~ä ëĞíÝíÉÄÄI ãáåí ~ Ä~àìëò~K i~ëë~åâÝåí ãáåÇ Ýä═ÄÄÉå íłã~Çí ÑĞä ãáåÇÉåW ~ ÑÝêÑá ~ÅÝäëòćêâÉ ëòÉãÉáI ~ÜçÖó íłÖ~å êłãÉêÉÇåÉâI ÜşëçëI êÉåÇëòÉêáåí âçãçäó ëòłà~I ~ãÉäóÄ═ä çäó~å áÖÝò═ ëò~î~â íìÇå~â âáêĞééÉååá Ýë ~ âÉòÉá>KKK jçëí áë äłíí~ ═âÉíI ãáâçê ~ äÝÖJ ÄÉå ã~Ö~ Éä═íí àÉäÉòíÉ ~ò ═I ^ÇêáÉååÉ íçî~êÉJéćäÝëÝí ~ àÝÖÉåK pçâ~íãçåǼ âÉòÉâI ãÉäóÉâ ãÉÖé¼íçäíłâ ~ Öó~âê~å ÉäÄìêâçäí ÝêòÉäãÉíI ÑÝêÑáâÉòÉâI Äłê ÑÉäí▌å═Éå ~éê¼âI ãáâ ~ ëò~î~â êáíJ ãìëłî~ä àłíëò~å~â åÝÜ~I ÉäÇçÄàłâI ÑĞäâ~éàłâ ~ ëò¼íI ëçêçò~íçâ~í ëìÜçÖí~íå~â ÑÝäâĞêĞëÉåI ~ÜçÖó ~ Ä▌îÝëòÉâ íÉëòåÉâ ä~ÄÇłââ~äI âĞîÉíÉä═ âÉòÉâ áë Ýë Ü−òÉäÖ═âI ãáâ ä~ëëş íìÇ~íçëëłÖÖ~ä âÉêÉëáâ ~ ÅÝäàìâ~íI áääÉëòâÉÇåÉâ ~ò ═ ~ëëòçåóìàà~áJÜçòI îáëëò~Ü~àä¼ íÉåóÉêÝåÉâ ~ Ä═êÝÜÉòX Ýë Éê═ëÉâ áëI Ü~Äłê îáÖółòî~ Ýë Ü~íłêçòåá áë íìÇå~âI Ü~ ═í âĞêćäÑçÖàłâ íłåÅåłäI à¼ä áÇçã−íçíí âÉòÉâ ~òí íÉëòáâI ~ãáí ~ Ö~òÇłàìâ é~ê~åÅëçäI ëÉã íĞÄÄÉíI ëÉã âÉîÉëÉÄÄÉí Ýë î~å î~ä~ãá âáãçåÇÜ~J í~íä~åìä ãÉÖÖó═ò═ Ü~í~äãìâI Ü~ ÜçòòłÝêåÉâ ~ò ÉãÄÉêÜÉòKKK Ëë ÜçÖó ÄÉëòÝäíI ÜçÖó ÄÉëòÝäí>KKK _É ëòÝéI ëòÝéI ëòÝéÉå ÄÉëòÝäíK jÝäóÉå Ýë Ñçêê¼åK pÉåâá şÖó åÉã íìÇ ÄÉëòÝäåá ÖçåÇçäí~ ^ÇêáÉååÉK i~ëë~åâÝåí ÑĞäíłã~Çí ÄÉååÉ ~ îáëëò~â−îłåâçòłëK jáÝêí áë ãçåÇçíí äÉ\ jáÝêí áë òłêí~ ÄÉ ã~J Öłí ~ ã~á ÝààÉäêÉ\ jáÝêí åÉã ãÉåí Éä çÇ~ şàê~ Ü~ää~åá ‡_ ëò~î~áíI ~òçâ~í ~ äÉÄáäáåÅëÉä═ ëò~î~J â~íI ãÉäóÉâê═ä ÝêÉòíÉI ãÉååóáêÉ áÖ~ò~â Ýë ëò−îÄ═ä Ñ~â~ǼâK jçëí âá íìÇà~ âáîÉä ćäI âáîÉä\ ^âá ãÉÖ ëÉã ÝêíáI åÉã áë ãÝäí¼ êÉł> _áòçåółê~ Ü~ê~ÖëòáâI ãÉêí åÉã íìÇà~ ÜłäqëíÉå åÉã áë íìÇJ Ü~íà~ I ãáÝêí Ü~Öóí~ ═í ÅëÉêÄÉå ã~ ÉëíÉK jáåÇ åóìÖí~ä~å~ÄÄ äÉíí ÉòÉâÉí ÖçåÇçäî~K ÛI ãáÝêí áë Ü~íłêçòçíí −Öó\ eáëòÉå ãÉÖã~Öó~êłòÜ~íí~ îçäå~I ÜçÖó åÉ ëòłã−íëçå ëÉããáêÉI ^ÄłÇó _łäáåí íłå ãÉÖÝêíÉííÉ îçäå~ åÉã ÄÉÅë~éåáI ÅëÉêÄÉåÜ~ÖóåáK já Ä~à äÉíí îçäå~ ~ÄļäI Ü~ ãÝÖ Éò ÉÖóJ ëòÉê îáëòçåíäłíà~I ~ ã~á Äłäçå ÜáëòÉå şÖóëÉã ã~ê~Ç áííI âÝéîáëÉä═I mÉëíêÉ ãÉÖóI î~Öó ~ Ü~J î~ëê~I ÉäãÉÖó şÖóáë Üłí ~ââçê ãáÝêíI ãáÝêí åÉã ãÝÖ Éò ÉÖóëòÉê>\ aÉ ãçëí ãłê âÝë═K iÉJ ãçåÇçííK jáåÇÉòí ~ ëçâ Ü~òìÖëłÖçí îÝÖáÖàłíëòçíí~ Åë~â ~òÝêíI ÜçÖó Éòí ~ò ÉÖóÉíäÉå ĞêĞãÉí ÉäJ ÇçÄà~ ã~Öłí¼ä> ^òí ~ âáë ĞêĞãÉíI ~ãá â−åłäâçòáâK eáëòÉå şÖó ëáåÅë ãłë ĞêĞãÉI ëçÜ~ ëÉããáI ëçÜ~>KKK pçÜ~ ëÉããá> pçâëòçê ÖçåÇçäí~ ãáåÇÉòí ÉäK pòłãí~ä~åëòçêK ˆëëòÉëòçêìäí ~ íçêâ~K hĞååóÉâ Öó▌äíÉâ ~ ëòÉãÝÄÉK bÖóáâJãłëáâ ãÉÖáåÇìäí Ü~Äçòî~ äÉ ~ò çêÅłàłå Ýë ä~ëë~å äÉÖìêìäí ~ ãÉääÝêÉK jáåÇ Éê═ëÉÄÄÉå ÑçàíçÖ~íí~ ~ òçâçÖłëK eáêíÉäÉå ~ò ~êÅłê~ ÑçêÇìäíK _ÉäÉ ~ ÑÉâÉíÉ Ü~àłJ Ä~ Ýë Üçëëò~ë~åI îÝÖ åÝäâćä ë−êíK p−êí ãÉÖJãÉÖşàìä¼ êçÜ~ãçââ~äI Ü~åÖí~ä~å ë−êíI âá íìÇà~I ãÉÇJ ÇáÖKKK jÉÖáåí ćíĞíí ~ íçêçåó¼ê~I ÇÉ ═ ãłê åÉã ëòłãäłäí~K G jáâçê êÉÖÖÉä ÑĞäÝÄêÉÇíI ãÝÖ ãáåÇáÖ îáòÉë îçäí ~ Ü~à~I éłêåłà~ ~ ë~àłí âĞååóÉáí═äK

sffK

^ â~ëòáå¼Ä~ ãłê ÄÉÖó▌äí ~ò ÉÖÝëò íłêë~ëłÖK słê~âçò¼ Ü~åÖìä~íK hÝë═ î~åK jáä¼íÜÝâ ÜáłåóJ ò~å~â ãÝÖI éÉÇáÖ ãłê ã~àÇåÉã ÑÝä âáäÉåÅ Ýë éçåí åóçäÅê~ îçäí ~ î~Åëçê~ ÄÉãçåÇî~K ^ Ü~ãî~ò¼ëòÉêÇłá Äłä ãłê åÉã çäó~å ćååÉéÝäóÉëI ãáåí ~ ÜşëÜ~Öó¼âÉÇÇáK ^ò ĞêÉÖ Çłãłâ áÇÉ ãłê åÉã àĞååÉâK `ëìéłå ~ äłåóçë ã~ãłâK bòÉâ ëò~å~ëòÝí ćäåÉâ ~ å~Öó ëò~äçåÄ~å î~Öó ~ ÄÉäÝé═ëòçÄłÄ~åI ÜáëòÉå êĞÖíĞå ãÉååáĞâ âÉää äÉ ~ ÑĞäÇëòáåíá ÉÄÝÇä═ÄÉK ^ãÄêìë ÄłDê¼ä åÉã áë ëò¼äî~I ãÉêí ═ ãÝÖ ~ ãìä~í¼âI íłåÅçä¼â âĞòÝ ëòłã−í¼ÇáâI ÇÉ ãłë áÇ═ëÉÄÄ ìê~â åÝÜłåó~å ã~ áë ÉäàĞííÉâI âĞòĞííćâ ~ îÝå hÉåÇó a~åá áëK jçëí ãÝÖ ÉÖÝëòÉå à¼ò~å Ýë âÉääÉãâÉÇáâ ~ ÜĞäÖóÉââÉäI Äłê Öó~âê~å ~ ÄÉàłê¼ ÑÉäÝ éáëä~åíI ãáîÉäÜçÖó áÖÉåJáÖÉå îłÖóáâ ~ëòí~ä ãÉääÝ ćäåá Ýë î~ä~ãá Äçêí ĞåíÉåá ã~ÖłÄ~K ^äîáåÅòó c~êâ~ë ãáåÇìåí~ä~å ~ò ¼êłàłê~ åÝòK ^ îÉåÇÝÖä═ë ãłê ãłëçÇëòçê ÑÉäáòÉåí åÉâáI ÜçÖó Éäêçãäáâ ~ î~Åëçê~I Ü~ ~òçåå~ä åÉã íłä~äÜ~íK jÝÖ Ğí éÉêÅÉí îłêìåâ îłä~ëòçäí~ îáëëò~I ÇÉ Äçëëòşë îçäíI ãÉêí å~Öóçå í~êíçíí ~êê~I ÜçÖó ãáåÇÉå íĞâÝäÉíÉë äÉÖóÉåI ~ãáí ═ êÉåÇÉòK jłëçâ áë åóìÖí~ä~åìä ÑáÖóÉäíÝâ ~ò ~àí¼íK líí łääáåÖłäå~â ~ âĞòÉäÄÉå ^äîáåÅòó ‡ÇłãI hÉåÇó máíóì Ýë âáëëÝ ÜłíêłÄÄ táÅâïáíòK ^ÄłÇó áë çíí î~åK ┼ i~Åò¼âåÝ ãÉääÝ ćäíI ëòÉãÄÉ ~ò ~àí¼î~äK cĞäí▌åÝë åÝäâćä ~â~êí~ ãÉÖîłêåá ^ÇêáÉååÉJÝâÉíK ^ò ═ ëòÉãÉ áë ~ò ~àí¼åK ^ íłêë~äÖłë åÉã î~ä~ãá ÝäÝåâK `ë~â ÉÖóJÉÖó ëò¼í ãçåÇ~å~âX ãáåÇÉåå~éá ÇçäÖçâ~íI åÉã ÝêÇÉãÉë ÄÉäÉÑçÖJ åá ëÉããáÄÉI ÜáëòÉå şÖóáë ãÉÖëò~â~Çå~I ~ãáÄÉ ÄÉäÉâÉòÇÉåÝåÉâK ^ò áÇ═ éÉÇáÖ íÉäáâK ^äîáåÅòó ~ò Éä═íłåÅçë íłêëłÜçòI d~òëá Äłê¼Üçò ÑçêÇìäíW æjáí ÖçåÇçäëòI íłä~äí~ëëìåâ\ jáåÇÉå ÉäêçãäáâK æ ^ò áÖ~òI ÇÉ ãÝÖáë åÉÜÝòKKK ãÉÖ âÝåÉ âÝêÇÉòíÉíåáI ãá î~å îÉäćâK qÉäÉÑçåłäåá âÉääÉåÉ jáä¼íÜÝâÜçòK ækáåÅë íÉäÉÑçåàìâI ÇÉ âćäÇàćåâ ÉÖó âçÅëáí ÉäÝÄćâI ÜłíÜ~ î~ä~ãá íĞêíÝåíI î~ä~ãÉäóáâ ä¼ íłå ÉäÉëÉíí Ýë ãÉÖ~â~Çí~â î~ä~ÜçäK lâîÉíäÉå î~ä~ãá Ä~à î~åI ãÉêí âćäĞåÄÉåKKK ãçåÇí~ c~êâ~ë Ýë áëãÝí ãÉÖåÝòíÉ ~ò ¼êłàłíK æqÝåóäÉÖ Éò ~ äÉÖçâçë~ÄÄ Ýë d~òëá Äłê¼ âááåÇìäíI ÜçÖó êÉåÇÉäâÉòòÝâK ^äáÖ íÉííÉ ÄÉ ã~Ö~ ãĞÖĞíí ~ò Éä═ëòçÄ~~àí¼íI Üłí â−îćäê═ä ëòíÉåíçêá Ü~åÖ ÇĞêÖĞíí îÝÖáÖ ~ â~ëòáå¼åW fäóÉå Çáëòå¼ëłÖ> Ëå åÉã íÉÜÉíÉâ ê¼ä~> eçÖó î~ÖóI Ñá¼âłã\ båÖÉã Éä═êłåÅáÖłäí~âI ÉåÖÉãI îÝå ÉãÄÉêí> Ýë ~ ãçëí âáíłêìä¼ ~àí¼å ÄÉàĞííÉâ jáä¼íÜ gìÇáíÜ Ýë j~êÖáíI ãĞÖĞííćâ éÉJ ÇáÖ ~ò ~éàìâI ~ò ĞêÉÖ w~â~í~?K _ÉÑÉäÝ Ü~ä~Çí~â Ýë âĞëòĞåíÖÉííÝâ âĞêÄÉå ~ Üçòòłàìâ ëÉêÉÖä═ şêJÑá~â~íI ^ÄłÇóíI máíóìíI ‡ÇłãçíK æ ^ÇêáÉååÉ Öê¼ÑåÝ åÉã àĞå\ âÝêÇÉòíÉ ‡Çłã jáä¼íÜ j~êÖáíí¼äK ^ò ÑĞäÉãÉäíÉ ÖÝÄáÅëçêJ êçÅëâłàłí Ýë ‡Çłãå~â ÑÉäÉäíI ÇÉ ^ÄłÇóê~ åÝòÉííW æ‡ ÑÉàÉ ÑłàK bÖó âáë äłò~ áë î~åI şÖó äłíëòáâK sÝâçåó ãçëçäó îçäí ~ò ~àâ~ ë~êâłÄ~åK _łäáåíå~â şÖó íÉíëòÉííI ãáåíÜ~ ~ äłåó ëÉã ÜáååÝ Ýë Åë~â ÅëşÑçäâçÇå~ îÉäÉK æ cłà ~ ÑÉàÉ> çêÇ−íçíí jáä¼íÜ é~é~K ^âłê ~ò ~åóà~I ~åå~â áë ãáåÇáÖ ~ ÑÉàÉ ÑłàK mÉêëòÉ ãçëí áë> ÛI ~òçâ ~ò ~ëëòçåóçâ> pçÜ~ ãÉÖ åÉ Üłò~ëçÇàI Ñá¼âłã> fÇÉ àìí ~ò ÉãÄÉêI äłíçÇI ~Üçîł ÝåI ëÉ ëò¼I ëÉ ÄÉëòÝÇI ã~êë ĞäíĞòâĞÇåá> e~àå~äáÖ ÄłäÄ~å ćäåá ~ò ĞêÉÖ Åëçåíà~áãã~äK ËåI ~âáåÉâ ~ò łÖó î~ä¼I åÉã éÉÇáÖ ÄłäI ~ ÑÉåÝí Äłä> ^ âçéçêë¼> ^ò î~ä¼ ãłê åÉâÉã> Ýë ëòÝäÉë ãçJ ëçääó~ä ~ Ü~í~äã~ë Ä~àìëò~ ~ä~ííI îáÇłã~å Ü~Ççåłëòî~ îÝÖáÖé~êçäłòçíí ãáåÇÉåâáí Ýë ~ ãłê áåÇìä¼ î~Åëçêłä¼â ÑĞäĞíí íçîłÄÄ Ü~êëçÖî~ ã~Öó~êłòí~ ~ âÝëÝëćâÉíW ækÉã í~äłäíłâ ~ Ñê~ââçã~í ~òçâ ~ ã~êÜ~ ÅëÉäÝÇÉâK ełí Ýå ãáÄÉ ĞäíĞòòÉâI íÉ ĞâĞê\ ãçåJ Ççíí~ãK ełí Åë¼êÝå åÉã ãÉÜÉíÉâI ìÖóÉK s~Öó ~òí ~â~êçÇ íÉI ÜçÖó îáäłÖ ÅëşÑàłê~ ÉÖó ÑćÖÉÑ~J äÉîÝääÉä é~êłÇÝòò~â ~ Çłãłâ âĞòĞíí\> ełí âáÇçÄåłå~âI íÉ éáã~ëò> ełí ÅáÖłåóéìêÇÝ î~Öóçâ Ýå\ ^ò àłêÜ~í éìÅÝêçåI ÇÉ åÉã ÝåI íÉ ã~êÜ~> jáåÇÉåâá åÉîÉíÉíí ~ò ĞêÉÖ w~â~í~ ÄÉëòÝÇÝåK qłå ÉÖóÉÇćä ^ÄłÇó ã~ê~Çí âçãçäóK eáêíÉäÉå Ü~ê~Ö ĞãäĞíí ê~àí~ îÝÖáÖK aĞÖ? Éò ~ò ÉÖóÉíäÉå ëò¼ ÑÉàÉòíÉ âáI ~ãáí ÖçåÇçäíK h~ÅÝê ÇĞÖ>? kóáäîłåî~ä¼I ÜçÖó ~ ÑÉàÑłàłë Åë~â ćêćÖóI ~ j~êÖáí ãçëçäó~ áë ãçåÇà~K ˆëãÉêí ã¼ÇëòÉê Éò

ÄçäçåÇ−í~åá î~ä~âáí ÉÖóáâ å~éI ãłëå~é ãÉÖ ÉäêşÖåáI Ü~ÇÇ ÄçäçåÇìäàçå ãÝÖ àçÄÄ~åI Ü~ÇÇ ìÖçêJ àçåI Ü~ÇÇ ë¼îłêçÖàçå> ^òíłå şàê~ Ü−îåáI şàê~ ÉäÇçÄåáI ~ÜçÖó ~ ã~Åëâ~ ~ò ÉÖÝêêÉä> k~ ÇÉ Üłí Éòí åÉã Ü~Öóà~ ~ååóáÄ~> j~àÇ Äçëëòşí îÉëò> ^ äÉÖàçÄÄ Äçëëòşí> iÉ âÉää î~Çłëòåá> jÉÖ âÉää â~éJ åá> bÇÇáÖ Ü~ÄçòçííK h−ãÝäåá ~â~êí~I ÜçÖó åÉ ò~î~êà~ ãÉÖ ~ò ÝäÉíÝíI íłîçä ~â~êí ã~ê~ÇåáI ãÉêí ~òí ÜáííÉI ÜçÖó ^ÇêáÉååÉ ãłëI ãáåí ~ íĞÄÄáÉâI ÜçÖó ═ëòáåíÉ Ýë ÉÖóÉåÉëI ÜçÖó åÉã ëò~Ä~Ç îÉäÉ àłíëò~åáI ~ãáâÝåí ãłë ~ëëòçåóçââ~äK cÝäí áë ÉÇÇáÖI ÜçÖó ÄÉäÉ í~äłä ═ ã~Ö~ ëòÉêÉíåáK k~I ÇÉ ÉåJ åÉâ îÝÖÉ> jçëí ãłê ÄáòçåóçëI ÜçÖó ^ÇêáÉååÉ ëÉã âćäĞåÄK jçëí ãłê îÝêíÉòîÉ î~å ÉääÉåÉK jáJ Ýêí áë ÜáííÉI ÜçÖó ãłë\ kÉîÉíëÝÖÉë> bÖóÑçêãłâ ãáåÇK káåÅë ãáí â−ãÝäåá ê~àíìâ> hĞêćäåÝòÉííI î~ä~âáí í~äłäåá~ âÉääI ~âáîÉä î~ÅëçêłäK kÉ ãçåÇÜ~ëëłâI ÜçÖó Ñ~âÝéåÝä Ü~Öóí~ ^ÇêáÉååÉK kÉ îáÜÉëëÝâ ãÉÖ åÉâáI ÜçÖó ═ Üçééçå ã~ê~ÇíK qłå ~ âáë dó~ä~âìíÜó äÉłåó ëò~Ä~Ç\ ^òí ÑçÖà~ ãÉÖâÝêÇÉòåáK ^ âáë açǼ î~ä¼Ä~å ëò~Ä~Ç îçäíK ËééÉå ãçëí âÉêÉëíÉâ åÉâá î~Åëçêłä¼é~êíåÉêí ~ ëćäÇ═ Ñáşâ âĞòĞííK k~Öóçå ãÉÖĞêćäíI ãáâçê ^ÄłÇó ÑĞäâÝêíÉK ^òí ÜáííÉI ÜçÖó î~ä~ãÉäóáâ êÉåÇÉò═ ëòÉêÉòíÉ åÉâáI ÉäÝÖÉÇÉííÉå Ñ▌òíÉ ~ âáÅëá âÉòÝí ~ Ñá~í~äÉãÄÉê â~êàłÄ~ Ýë Üłäłë éáää~åíłëí îÉíÉíí ^äîáåÅòó c~êâ~ë ÑÉäÝI ~ãáÝêí áäóÉå âáí▌å═Éå ÖçåÇçëâçÇçíí ê¼ä~K ^ íłêë~ëłÖ äÉãÉåí ~ äÝéÅë═å Ýë çÇ~ãÉåí ~ â~éì íşäë¼ çäÇ~äłê~X çíí îçäí ~ â~ëòáå¼Üçò í~êíçò¼ åóáäîłåçë îÉåÇÝÖä═I ãÉäóÉí áäóÉå å~Öó ~äâ~äã~ââçê ~òçåÄ~å ~ ÄłäêÉåÇÉò═â äÉÑçÖä~äí~âK ^ âáJ ëÉÄÄáâ ëòçÄłÄ~å ~ ã~ãłâ Ýë áÇ═ëÉÄÄ ìê~âI ~ å~ÖóçÄÄáâÄ~å ~ äłåóçâ Ýë ~ Ñá~í~ä~ëëòçåóçâ ÜÉJ äóÉòâÉÇíÉâ Éä åóçäÅJí−ò ëòÉãÝäóÉë ~ëòí~äçâåłäK ^ äÉÖÄÉäë═ ~ëòí~äåłä í~äłäí ÜÉäóÉí ^ÄłÇóI ~Üçä êÝòëşí ëòÉãÄÉ îÉäÉ jáä¼íÜ gìÇáíÜ ćäí táÅâJ ïáíò bÖçåå~äK bòÉâÉí ãÉÖäłíî~I _łäáåíå~â ÉëòÝÄÉ àìíçííI ~ãáí açǼ ãÉëÝäí îçäí åÉâá słêëáâä¼ÇçåK ^ò Éäë═ ÑçÖłë ìíłåI ãáâçê ãłê ãÉÖáåÇìäí ~ òÉåÉ EéÉêëòÉ ãçëí áë i~àá Üşòí~ ~ Ü~ääÖ~í¼ å¼íłâ~íFI ÅÝäò~íçë~å ãçåÇí~ açǼå~âW ækÉã áë âÝéòÉäíÉãI ÜçÖó ã~Öłî~ä äÉÜÉí ëòÉêÉåÅëÝã î~ÅëçêłäÜ~íåáK açǼ ÅëçÇłäâçòî~ åÝòÉíí êłW æjáÝêíI ÜáëòÉå ãłê ÉÖóëòÉê ÉäãçåÇí~ãI ÜçÖó ÉåÖÉã ãÉåóåóáêÉ âÉêćä ãáåÇÉåâáK æfÖÉåK aÉ Üłí î~å ÉÖóI ~âá åÉã âÉêćäáW ~ò çíí íşä> Ýë táÅâïáíò ÑÉäÝ áåíÉíí ~ ëòÉãÝîÉäK ^ äÉłåó îłää~í îçåí Ýë åÉã ÑÉäÉäí ÉêêÉK háëëÝ Ü~ÄçòçííI ~òíłå âÝêÇÉòÉííW ærÖóÉI ã~Ö~ ãçëí àĞíí mÉëíê═ä\ æ˙Öó î~åI íÉÖå~é êÉÖÖÉä ÝêâÉòíÉãK ^ äłåó şàê~ ãáåíÜ~ Ü~Äçòå~I ÇÉ ÄłíçêëłÖçí îÉíí Ýë êłíÝêí ~êê~I ~ãáí íìÇåá ~â~êíW æjá î~å ~ò ìåçâ~íÉëíîÝêÝîÉäI dóÉê═ÑÑó i~Åáî~ä\ jáí Åëáåłä\ kÉã àĞå äÉ\ _łäáåí ÉäãçåÇí~I ÜçÖó dóÉê═ÑÑó ~ òÉåÉ~â~ÇÝãáłê~ áê~íâçòçíí ÄÉK ËäÝåâÉå ~â~êí íłêë~äçÖåá ãáåÇÉÖóI ÜçÖó ãáê═ä I ëçâ~í ÄÉëòÝäåáI à¼âÉÇî▌ÉåI åÉÜçÖó ÝëòêÉîÉÖóÝâ ~òí ~ ÄçëëòşëłÖçíI ãÉäó ÄÉäćäê═ä ã~êí~ Ñçäóíçåçë~åK bòÝêí âáëëÝ Éäíşäçòí~I ~ãáí dóÉê═ÑÑóê═ä ãçåÇçííI ~ íÉêîÉáí ãÉJ ëÝäíÉI ~òí ~ ëçâ êÉãÝåóí Ýë ÑÉääÉÖîłê~íI ãÉäóÉí ìåçâ~ĞÅÅëÉ åÉâá åÉã áë ãçëíI Ü~åÉã ãłê ~ââçê bêÇÝäóÄÉå ãçåÇçíí ÉäK açǼ ĞêĞããÉä Ü~ääÖ~íí~ ãáåÇÉòíK j~àÇåÉã áíí~ ~ ëò~î~áíK ^òíłå ãáâçê Éêê═ä ãłê åÉã îçäí ãáí ãçåÇ~åáI ãÉÖé¼íçäí~ ~òò~äI ÜçÖó páãçåîłëłêçå îçäí~â ÉÖóćííK iłëòä¼å~â häłê~ áêłåíá ëòÉêÉäãÝê═ä éÉêëòÉ åÉã íÉíí Éãä−íÝëíK ˙ÖóëÉã îçäí ~ íÉêãÝëòÉíÉ áäóÉåÉJ âÉí êÉÖÝäåáK bÄÄÉå ~ éÉêÅÄÉå ~ååłä âÉîÝëÄÝI ãáåíÜçÖó îáëëò~Ñçàíçíí Ü~ê~Öà~ ãá~íí ãáåÇÉå ëòÉJ êÉäãá áåÇìä~íçí Ü~àä~åǼ îçäí äÉëò¼äåá Ýë ãÉÖîÉíåáK lëíçÄ~ëłÖI ~âá áäóÉåÄÉå ÜáëòK ÏÖó ÑÉàÉòåÝ âá ã~ÖłíI Ü~ ëò~î~âÄ~ ÑçÖä~äåłK ^ å~Öó ÑłÅłåî~Çłëò~íê¼ä ëçâ íêÝÑłî~ä ãÉëÝäíI äÉ−êí~ ~ ÜłòáìJ ê~í Ýë ~ îÉåÇÝÖÉâÉí ÉÖóÉåâÝåíI Åë~âÜçÖó ÑìêÅëłâ~í ãçåÇÜ~ëëçå Ýë à¼âÉÇî▌åÉâ äłëëłâ ~ âĞêćJ äĞííÉ ćä═âK mÉÇáÖ ëÉåâá ëÉã ÑáÖóÉäí êłI Åë~â açǼK ^ò áë Åë~â ~òí äÉëíÉW ãáí Ü~ääÜ~í dóÉê═ÑÑó iłëòä¼ê¼äK e~ääî~ çíí~åá ëòÉêÉéäÝëÝê═äI Éä═íłåÅçë îçäíłê¼äI açǼ ÑÉäë¼Ü~àíçííW æjáäóÉå ëòÝé îçäå~I Ü~ ~ ã~ã~ ÑĞäîáååÉ mÉëíêÉK jáäóÉå ëòÝé äÉÜÉí ãáåÇ~òK

æ^êê~ åÉ îłÖóàÝâK bêÇÝäóá äłåóçâ~í åÉã äłíå~â çíí ëò−îÉëÉåI ãÝÖ ~ ÑÝêÑá~â~í ëÉãK _ÉäÉ í~J äłäå~ ëòÉêÉíåá çíí î~ä~âáÄÉ Ýë ~ò åÉã îçäå~ ༠íêÝÑłäâçòçíí ^ÄłÇóK æ^ò áíí áë ãÉÖíĞêíÝåÜÉíáâ ~ò ÉãÄÉêêÉäK s~ä~ãáÅëâÝí ëòçãçêş îçäí ~ äÉłåóâ~ Ü~åÖà~K æfÖ~òłå\ âćäĞåÄÉå ÉÖÝëòÉå Åëáåçë ÉãÄÉê ~ _áÅâÑáíò?I Ýå íÉäàÉëÉå ÝêíÉåÝãK æÛI ~ò> îłÖçíí âĞòÄÉ açǼK ^êê¼ä ëò¼ ëáåÅëK hćäĞåÄÉå áë ãłê åÉã åÉâÉã ìÇî~êçäK æełí âáåÉâ\ Ëå ~òí ÜáííÉãKKK ^ äÉłåóëòłà Öşåóçë~å ëòÉãÄÉâ~Å~Öçíí îÉäÉK æcìêÅë~I ÜçÖó ~ò áäóÉëãáêÉ ~ ÑÝêÑá~âåłâ åáåÅë ëòÉãćâK ełí jáä¼íÜ gìÇáíÜå~âK æfÖ~òłå\ Ëå íÉÖå~é ëÉããáí ëÉã îÉííÉã ÝëòêÉK ækÝòòÉå çÇ~ łíK bÜÜÉò Åë~â åÉã âÉää âćäĞå ã~Öó~êłò~í> _łäáåí ÑÉäí▌åÝë åÝäâćä ä~ëë~å ~êê~ ÑçêÇìäíK gìÇáíÜ Ü~äâ~å Ýë ëò~â~Ççòî~ ÄÉëòÝäÖÉíÉíí táÅâJ ïáíò bÖçåå~äK ^ÄłÇó ëÉããá ÑÉäí▌å═í ëÉã ÑÉÇÉòÉíí ÑÉäI íłå Åë~â ~ gìÇáíÜ ~êÅłÄ~å îçäí î~ä~ãá îłê~âçòłëÑÝäÉK G ^ Ñ═Ü~Çå~Öó ëòÉåîíÉäÉåćä ÄÉëòÝäíI îłäíçò~íä~å Ñ~~êÅÅ~äK jçëí şàê~ ÉÖóÉåêìÜłí îáëÉäíK kçJ îÉãÄÉêÄÉå âáÑáòÉííÉ ~òçâ~í ~ò şÖóåÉîÉòÉíí éáëòâçë? ~ǼëëłÖ~áí EÜ~ îÉåÇÝÖä═ëåÉâI ãçë¼åÝå~âI éáåÅÝêåÉâ í~êíçòçíí î~ä~âáI Éòí Ü−îíłâ şÖóI âćäĞåĞëÉå â~íçåłÝâåłäF Ýë ÄÉêìââçäí ~ò ÉòêÉÇÝÜÉòK ÏÖó şàê~ ìåáÑçêãáëÄ~å àłêÜ~íçííK ^ò ÉòêÉÇÉëí î~ä~ãÉååóáêÉ ãÉÖäÉéíÉI ÜçÖó táÅâïáíò ÑáòÉíåá íìÇçííK ┼ à¼ä îçäí íłàÝâçòî~ ~ íáëòíàÉáåÉâ ~åó~Öá ćÖóÉáê═äK s~àçå Üçåå~å ëòÉêJ òÉíí Éò éÝåòí\ ÖçåÇçäí~X ãáåíÜçÖó ~òçåÄ~å ĞêćäíI ÜçÖó åÉã âÉää ãłê âáíÉååáÉ ~ò ÉòêÉÇÄ═ä êçëëò ÑÝåóí îÉí ~ êÉÖáãÉåíêÉ áë I Üłí åÉã âìí~íí~I Üçåå~åI ãáâÝåí àìíçíí ~ÜÜçò ~ NMJNO MMM âçJ êçåłÜçòI ~ãáêÉ ~ táÅâïáíò ~ǼëëłÖ~áí í~âëłäí~ ~ àÉäÉåíÝëÉâ ëòÉêáåíK ^äáÖ ãşäí ÉÖó ܼå~éI táÅâïáíò Äłê¼ şàê~ àÉäÉåíâÉòÉíí ê~ééçêíçå Ýë şà~ÄÄ ëò~Ä~ÇëłÖçí âÝêíK hÝíJÜłêçã ܼå~éçíK jÉêí Üłò~ëçÇåá ~â~êK bÖÝëòÉå ÄáòçåóçëK aÉ Éååóá áÇ═ âÉää ~êê~K æaáÉ âäÉáåÉ dółäłâìíÜó\ t~ë\ âÝêÇÉòíÉ ~ò ¼ÄÉëíÉêI ~âá Ü~ääçíí Éêê═ä î~ä~ãáíK k~I Öê~J íìäáÉêÉ> táÅâïáíò ÜÉäóÄÉåÜ~Öóí~ ~ åÉîÉíK mÉÇáÖ íìÇí~ à¼äI ÜçÖó ~ âáë açǼ åÉã ÑçÖ ÜçòòłãÉååáK iÉÖ~äłÄÄáë åÉã ~òçåå~äK qłå ÉÖóJâÝí Ýîá ëòçêÖ~äã~ë ìÇî~êäłë ìíłåI Ü~ ê~àí~ â−îćä åÉã ~â~Çå~ ãłëK aÉ ãçëí ~òçåå~ä åÉãK ┼ éÉÇáÖ åÉã îłêÜ~íçííK kÉã îłêÜ~íçííI ãÉêí ~ò ~ éÝåòI ~ãáîÉä êÉåÇÉòíÉ ~òí ~ ëçâÑ~àí~ ~ǼëëłÖłíI îÉëòÉÇÉäãÉë ëòłêJ ã~òłëşK ^ âáë aáå¼ê~ éÝåòÉK kÉã ༠ÇçäçÖK oçëëò ÇçäçÖK e~ âáëćäåÉI ~ò áåÑ~ã â~ëëáÉêí? àłê ~ò áäóÉå ÇçäçÖÖ~äK jłë ãÉÖçäÇłëí ~òçåÄ~å åÉã í~äłäíK ^ò ~ Ü~íܼå~éçë ëò~Ä~ÇëłÖI ãÉäóÉí åółê ÉäÉàÝå îÉíí âáI äÉàłê¼Ä~å îçäíK sáëëò~ âÉääÉíí íÝêåá ~ò ÉòêÉÇÝÜÉòK qáëòíłÄ~å îçäí ~òò~äW Ü~ éÝåò åÝäâćä ãÉÖó îáëëò~ _ê~ëë¼Ä~I äÉ âÉää ãçåÇàçå ~ ê~åÖàłê¼äI Éòí ~ò ÉòêÉÇÉë îáäłÖçë~å ãÉÖãçåÇí~I ãáâçê ÉäàĞíí çåJ å~åK ^ââçê ~ò ìíÅłå î~å> ełí aáå¼êłÜçò ÑçêÇìäíK kÉã Éä═ëòĞê íÉííÉK jłê ~ åółê Ñçäó~ãłå Ýë ═ëëòÉä áë âÝêí í═äÉ Éä═ÄÄ åÝÜłåó ëòłòI âÝë═ÄÄ ÉÖóJâÝí ÉòÉê âçêçåłíK bò éÉêëòÉ ÉäãÉåí ~éê¼ âá~Çłëçâê~K ^ îÝÖòÉíÉë áÇ═J éçåí éÉÇáÖ âĞòÉäÉÇÉííK bââçê êłîÉííÉ ~ à¼ëò−î▌ âáë ^ÄçåóáåÝíI ÜçÖó îłäí¼â~í ~Çàçå åÉâáK ÏÖó êĞÖíĞå îáëëò~ÑáòÉíáI ~ãáîÉä åÉâá í~êíçòáâ Ýë ~ íĞÄÄá ~ǼëëłÖ~áí áë êÉåÇÉòÜÉíáK aáå¼ê~ åÉã å~J Öóçå íìÇí~I ãá ~ò ~ îłäí¼K ˆêćäíI ÜçÖó åÉã âÝëòéÝåòí âÝêí í═äÉI ÜáëòÉå Äłê ═ î~ÖóçåçëI ÇÉ âĞååóÉäã▌Éå âĞäíÉâÉò═ ~ëëòçåóâ~I ~âáåÉâ éÝåò ~ âÉòÝåÝä ëçÜ~ åÉã ã~ê~Çí ãÉÖK ełí Éò çäó~å ÉÖóëòÉê▌K ^ò ÉãÄÉê çÇ~Ñáêâ~åíà~ ~ åÉîÝí Ýë ãłêáë ãÉÖî~åK mäłåÉ ãçëí ãáåÇàłêí îáëëò~J â~éà~ ~òí ~ò ĞëëòÉÖÉíI ãÉäóÉí bÖçåå~â ~éê¼ÇçåâÝåí ~ÇçííK bò éÉÇáÖ å~Öóçå à¼> eáëòÉå ~ ëò~ļåÝà~ ãłê å~Öóçå ëćêÖÉíáK ełêçã åóçäÅÉòÉê âçêçåłë îłäí¼î~ä ãÉåí ÄÉ táÅâïáíò j~êçëîłëłêÜÉäóêÉ ~ tÉáëëÑÉäÇ Ä~åâJ àłÄ~K ^ îÉòÝêáÖ~òÖ~í¼ şê ~òçåå~ä ÑçÖ~Çí~K jáâçê ~òçåÄ~å ãÉÖäłíí~ ~ò ^ÄçåóáåÝ ~äł−êłëłíI äÉJ

îÉííÉ ~ ÅîáââÉêÝíI ãÉÖíĞêćäíÉ ~ä~éçë~å Ýë Åë~â ãáâçê îáëëò~íÉííÉ ~ò çêê~ åóÉêÖÝêÉ ëçâ áÖ~ò−íłë ìíłå éçåíçë Ýë Äáòíçë−íçíí ÉÖóÉåëşäóÄ~I ~ââçê ëò¼ä~äí ãÉÖW æpò~Ä~Çàçå âÝêÇÉòåáI âÝêÉãI ÜçÖóKKK ÜçÖó~å íĞêíÝåáâI ~â~êçã ãçåÇ~åáI âÝêÉãI ãáÝêí åÉã ^Äçåóá ãÝäí¼ëłÖçë şêI âÝêÉãI ~âáí à¼ä áëãÉêÉâ\ jÉêíI âÝêÉãI ~ò −ÖóI âÝêÉãI Éò âÝåóÉë ÇçäçÖI âÝêÉãKKK ëòşê¼~å åÝòÉíí táÅâïáíòêÉ Ýë ~ ëòłà~ ë~êâ~ Öó~å~âî¼ ãçëçäóê~ Üşò¼Ççíí ÉäK táÅâïáíò åÉã àĞíí âá ~ ëçÇêłÄ¼äK ^ÄçåóáåÝ åÉã ~â~êà~ ~ ÑÝêàÝí ÉÄÄÉ ÄÉäÉâÉîÉêåáK d~òÇ~Ö ~ëëòçåóK aÉ Éò åÉã í~êíçòáâ ~ ÇçäçÖê~K pçâÑÉäÝ âÉää åÉâá EÉò áÖ~ò áë îçäíFI ~ êÉéÅÝàÝí éÉÇáÖ åÉã ~â~êà~ ãÝÖ Éä~Çåá íÉííÉ Üçòòł Öóçêë âáí~äłäłëë~ä I ~ââçê ã~àÇ âáÑáòÉíáI Ü~ ã~àÇ ~òí Éä~ÇJ í~K tÉáëëÑÉäÇ Éòí åÉã ÜáííÉ ÉäK jáîÉä ~òçåÄ~å íìÇí~I ÜçÖó j~êçëëòáäîłë ~ j~äÜìóëÉå aáå¼ê~ Öê¼Ñå═Ý Ýë áÖÉå ÝêíÝâÉë ÄáêíçâI Üłí îÝÖćä ãÝÖáë äÉëòłã−íçäí~ ~ îłäí¼â~íI ÜìëòçåÜłêçãÉòÉê Ýë ÉÖóåÝÜłåó âçêçåłí ÑáòÉííÉâ âá táÅâïáíòåÉâK bòòÉä bÖçå Äłê¼ îáëëò~íÝêí pòáäîłëê~K bÄÄ═ä åÝÖóÉòÉêJÉÖóëòłòÜ~íî~åâÝí âçêçåłí Ýë Ü~íî~å ÑáääÝêí ~òçåå~ä łí~Ççíí ~ âáë aáå¼êłå~âI ~âá ~ âÝí âçêçåłí Ýë ~ Ü~íî~å ÑáääÝêí ãłê åÉã ~â~êí~ łíîÉååáI ÇÉ bÖçå Éê═ëâĞÇĞííI ÜçÖó Éò ÄÉÅëćäÉíÄÉäá ~ǼëëłÖI ~ëëòçåóå~â ═ åÉã í~êíçòÜ~íáâ ÉÖóÉíäÉå ÑáääÝêêÉä ëÉãI ãÉêí ~ò Çáëòå¼ëłÖ îçäå~K ┼ éçåJ íçë~å ÑĞäàÉÖóòÉíí ãáåÇÉå âê~àÅłêíI åÉÜçÖó Äłêãá áë ÑĞååã~ê~Çàçå ÄÉä═äÉK s~ä¼Ä~å å~Öóçå éÉJ Çłåëìä í~êíçíí ëòłãçå ãáåÇÉåí ~ ༠táÅâïáíòK bòÝêí ~òí áë éçåíçë~å íìÇí~I ÜçÖó ~ Äê~ëë¼á ~ǼëJ ëłÖ~á NR PTT âçêçåłê~ êşÖå~âK ^ âćäĞåÄĞòÉí ~òçåÄ~å âÉää åÉâáI ãÉêí ãçëí ãłê íĞêáâJëò~â~ÇI ãìëòłà î~ä~âáí í~äłäåáI ~âáîÉä ã~àÇ ~ aáå¼ê~ îłäí¼áí âáÑáòÉííÉëëÉK ^ÇÇáÖ éÉÇáÖ Ýäåá âÉää Ýë ãá íĞÄÄ>D Äłäçòåá âÉää Ýë âá íìÇà~I ãá îłäáâ ãÝÖ ëòćâëÝÖÉëëÝKKK ^ò ÉãÄÉê åÉã äÉÜÉí ÉÖÝëòÉå éÝåò åÝäâćäK açǼê¼ä äÉãçåÇçííK ^êê~ ãłê åáåÅë áÇ═K `ë~â âÝí äÉÜÉí═ëÝÖ î~åK ^ò ÉÖóáâ jáä¼íÜ gìÇáíÜI ~ ãłëáâ ÉÖó Ü~êãáåÅçå ÑÉäćäá ĞòîÉÖóI î~ä~ãá iłòłê _çÖÇłååÝI ~âáîÉä ÉÖó −òÄÉå ìí~òçíí îçå~J íçåK ^ò ~ëëòçåó ëòÉãÉáÄÉå ãÉÖäłíí~ ~òí ~ îáëòçåò¼ ÅëáääçÖłëíI ~ãá êçâçåëòÉåîÉí àÉäÉåí Ýë äÉÜÉJ í═ëÝÖÉâÉíK ^ò ĞòîÉÖóåÉâ Åëáåçë Äáêíçâ~ î~å î~ä~Üçä ^é~ÜáÇ~ íłàłåK aÉ gìÇáíÜ ~ò àçÄÄ> bä═ÄÄ ~òí âÉää éê¼Äłäåá Ýë Åë~â ÜçÖóÜ~ Éò åÉã ãÉååÉI îÝÖë═ ÉëÉíÄÉå ~ò ĞòîÉÖóÉíKKK fäóÉå ÉäÜ~íłêçòłëë~ä àĞíí hçäçòëîłêê~ ~ Ñ~êë~åÖ äÉÖÉäÉàÝåK bê═ëÉå ìÇî~êçäí ~ jáä¼íÜ äÉłåóJ å~âK kÉã ëò¼î~ä ═ ÄÉëòÝäåá åÉãáÖÉå íìÇçíí I ÇÉ íáíâçäí ë¼Ü~àíłëë~äI Ü▌ëÝÖÉë îáòëä~ëòÉãÉâJ âÉäI Üçëëòş Ýë êÉàíÝäóÉë ÉäÜ~ääÖ~íłëçââ~äK ˆëòíĞåÉ à¼ä îÉòÉííÉK gìÇáíÜ ëòłãłê~ åÉã áë Çá~Ç~äã~ë ÑÝêÑáí âÉää àłíëò~åá~I Ü~åÉã ~ à¼äÉäâ▌ ćÖóÉÑçÖóçíí ÉãÄÉêíI ~âá ÉÖó âáÅëáí çëíçÄ~I ÇÉ ~ ëò−îÉ ~ò ༠Ýë åÉãÉëK ^âá ÉäéìëòíìäI Ü~ ãÉÖ åÉã âĞåóĞêćäåÉâ ê~àí~K bòí ═ âáí▌å═Éå íìÇí~ ~ä~â−í~åáI ÜáJ ëòÉå î~ä¼àłÄ~å åÉã îçäí êçëëò ÉãÄÉê Ýë Ü~ î~Öóçå~ äÉíí îçäå~I íłå åÉã âÉêćä áäóÉå ÜÉäóòÉíÄÉK s~Öó ãÝÖáë áÇÉ àìíçíí îçäå~\ ^ò áäóÉí åÉã äÉÜÉí ÉäÇĞåíÉåáK iłíí~I ÜçÖó ༠şíçå î~åI ÜçÖó ãáåÇÉò å~Öóçå Ü~í ~ äłåóê~K jçëí ãłêW Ñáí? ãçåÇçíí~ ã~J Öłå~âI ~ÜçÖó îÉêëÉåóä¼ê¼ä ãçåÇàłâI Ü~ à¼ä ëáâÉêćäí ~ íêÝåáåÖK ^ò ÉÖÝëò ÜşëÜ~Öó¼âÉÇÇá Äłä ~ä~íí äÉëÉíí ~ò ~äâ~äçãê~K oÉÖÖÉä ÑÉäÝ îÝÖêÉ ÉÖóÉÇćä íìÇçíí ã~ê~Çåá gìÇáíÜí~ä ~ÄÄ~å ~ âáëÉÄÄáâ ëòçÄłÄ~å ~ å~Öó ëò~äçå ãÉääÉííK bä═ÄÄ Ü~äâ~å ÄÉëòÝäÖÉíÉíí îÉäÉI îłê~âçò¼ ëòćåÉíÉââÉäI ãáâĞòÄÉå ~ ëòçãëòÝÇ ëòçÄłí ÑáÖóÉäíÉK jáâçê Äáòçåóçë äÉííI ÜçÖó çíí åÉã àłê ëÉåâáI ëò¼ åÝäâćä ãÉÖĞäÉäíÉ ~ äÉłåóí Ýë ëòłàçå Åë¼âçäí~K bò å~Öóçå ëáãłå ãÉåíK gìJ ÇáíÜ íłå îłêí~ áë ÉòíK jáâçê ãÉÖä~ò−íçíí~ ~ â~êàłíI ~òí ãçåÇçíí~ táÅâïáíòW æËå ÉÖó Çáëòå¼ î~Öóçâ> æjáÝêí\ jáÝêí\ eáëòÉå ÝåI Ýå áëKKK ëòÉêÉíÉã ã~Öłí> ÑÉäÉäí ~ äÉłåó ãÝÖ âáëëÝ äáÜÉÖîÉ ~ Üçëëòş Åë¼âí¼äK æ aÉ áÖÉåK kÉâÉã åÉã ëò~Ä~ÇK jÉêí ÉÖó Çáëòå¼ î~ÖóçâK báå pÅÜïÉáåK báå ãáëÉê~ÄäÉë pÅÜïÉáåK kÉã îÉÜÉíÉã ÉäK j~Ö~ åÉã àĞÜÉí ÜçòòłãK æjáÝêí åÉI Ü~ ëòÉêÉíàćâ ÉÖóãłëí\ æ kÉã äÉÜÉíI íìÇçãI ÜçÖó åÉã äÉÜÉíK kÉã áë âÝêÉã ãÉÖ ~ âÉòÝíK kÉã î~Öóçâ ãÝäí¼K bòÝêí áë ÉÖó Ö~òÉãÄÉê î~ÖóçâI ÜçÖó ãçëíKKK Éòí íÉííÉãK aÉ Üłí şÖóáë îÝÖÉK eçäå~é şÖóáë Éäìí~J

òçã Ýë ~ââçê şÖóáë îÝÖÉI ÉÖÝëòÉåK bå şÖóëÉã ÝäÜÉíÉâ −Öó íçîłÄÄK ełí ÉòÝêíK eçÖó äÉÖ~äłÄÄ ÉÖóëòÉê> Ëë ÜçÖó ãÉÖãçåÇÜ~ëë~ã äÉÖ~äłÄÄKKK äÉÖ~äłÄÄ ÉÖóëòÉê> æaÉ Üłí ãáÝêí\ e~ Ýå ëòÉêÉíÉã>\ âáłäíçíí ÑĞä gìÇáíÜI ~òíłå ãçëçäóçÖî~ îłää~í îçåíW ^òí Ýå ãáåÇáÖ íìÇí~ãI ÜçÖó ã~Öłå~â åáåÅë î~Öóçå~K kÉâÉã ëáåÅë ã~I âÝë═ÄÄ ëÉ äÉëò ëçâI ÇÉ ãáí íÉëò ~òI ã~àÇ ãÉÖÜşòòìâ ã~Öìåâ~í>KKK ^ â~ìÅá¼í ~ é~é~ ã~àÇ äÉíÉëòá Ýë ~òìíłåKKK æÛI ~ò ãáåÇ ÖóĞåóĞê▌ îçäå~> aÉ ~ò ãáåÇ åÉã äÉÜÉíI Éò ãłê åÉã äÉÜÉíKKK j~Ö~ åÉã íìÇà~I ÜçÖó ÝåKKK ÜçÖó Ýå ÉÖó ÉäîÉëòÉíí ÉãÄÉê î~ÖóçâKKK ãÉåíÜÉíÉíäÉå> æjçëí ~òçåå~ä ÄÉëòÝäàÉåK já ÑÉåóÉÖÉíá\ jáÝêí î~å şÖó âÝíëÝÖÄÉ ÉëîÉ\ jçåÇà~ ÉäK ^òçåJ å~ä> çëíêçãçäí~ ~ äÉłåó bÖçå Äłê¼íK ÛI Ü~ Ýå ëÉÖ−íÜÉíåÝâI çäó~å ëò−îÉëÉåI çäó~å ĞêĞããÉä> bÖÝëòÉå âĞòÉä ëáãìäí Üçòòł Ýë ãÉÖÑçÖí~ ~ ÑÝêÑá âÉòÝí ~ò ~ëòí~ä éłêâłåółåK æj~Ö~ ãáäóÉå à¼I gìÇáíÜ ÑÉäÉäí ëòçãçêşëłÖÖ~ä táÅâïáíòK _çêò~ëòí¼~å ëòÝÖóÉääÉãK bäJ ãçåÇ~åá çäó~å åÉÜÝòK j~Ö~ ãÉÖ ÑçÖ îÉíåáKKK fíí í~êíçíí~âI ãáâçê ãÉÖÜ~ääçííłâI ÜçÖó âáłäíàłâ gìÇáíÜ åÉîÝíK æ eçäå~é ÉÖóćíí î~ÅëçêłäìåâK ^ââçê Éä âÉää ãçåÇàçå ãáåÇÉåíKKK jáåÇÉåí> ËêíáI ãáåÇÉåí ~â~êçâ íìÇåá> ãçåÇçíí~ Öóçêë~å gìÇáíÜI ãÉêí ãłê ãÉÖäłíí~ ~ ÜşÖłíI j~êÖáíçíI ~âá ═í âÉêÉëíÉK bò íĞêíÝåí ~ ÜşëÜ~Öó¼âÉÇÇá Äłä êÉÖÖÉäÝåK jçëí ~ î~ÅëçêłåłäI òÉåÉëò¼ ãÉääÉíí åÉã áë âÉääÉíí ëìííçÖåáK táÅâïáíò ä~ëë~å âÉêćäÖÉííÉ ~ íÝJ ãłíK bä═ÄÄ ~ò ~åóàłê¼ä ÄÉëòÝäí ãÉÖÜ~í¼ ëò~î~ââ~äK ^ ëòÉÖÝåóëÝÖćâê═äK ^òíłå ÉäãçåÇí~I Åë~â âáÅëáâÝí ëòÝé−íîÉ ~òí ~ àÉäÉåÉíÉíI ãÉäó àşåáìëÄ~å âĞòĞííÉ Ýë ~ò ÉòêÉÇÉë âĞòí äÉÑçäóíK bäãçåÇí~I ÜçÖó ~ǼëëłÖ~á ãá~íí açǼí ~â~êí~ ÑÉäÉëÝÖćä îÉååáK bä áë îÉííÉ îçäå~ ê ¼I ÜçÖóåÉ> I ãłê êÝÖ ~ ÑÝêàÉ îçäå~K jłê ëÉããá Ä~à ëÉã îçäå~K Ëë åÉã àìíçíí îçäå~ áÇÉK kÉã îçäå~ ═ ~òI ~ãá ã~W ÉÖó Çáëòå¼K aÉ ãÉÖäłíí~ gìÇáíÜçíK bòÝêí åÉã íìÇí~ ãÉÖíÉååáK jÉêí Ü~äłäçë~å ÄÉäÉëòÉêÉíÉííK bò îçäí ~ îÉëòíÉK bòÝêí ÑçÖ ÉäéìëòíìäåáK jłê íĞåâêÉ áë ãÉåíK ┼åÉâá îÝÖÉ î~åK jáåÇÉòí ~â~Ççòî~ ãçåÇJ í~I å~Öóçå å~Öó ëòćåÉíÉââÉäK ^ò ~êÅ~ çäó~å ëÉããáíãçåǼI ãáåí êÉåÇÉëÉåI Åë~â ~òçâ ~ å~Öó Ä~êå~I ãÝä~ åÝòÝë▌ ëòÉãÉâI ~òçâ íłå ãÝÖ Äłå~íçë~ÄÄ~âK läóâçê âÉííÝíĞêí ÉÖó âÉåóÝêÜÝà~í î~Öó ÄÉäÉâ¼ëíçäí ~ éçÜ~êłÄ~K kóìÖçÇí~å Ñ~äí ÉÖó Ñ~ä~íçíI ~òìíłå Ñçäóí~íí~K ^âá åÉã Ü~ääà~I ãáJ âÉí ãçåÇI ~òí ÜáÜÉíåÝI ÜçÖó î~ä~ãá ÝêÇÉâíÉäÉå ëéçêíÉëÉãÝåóê═ä ÄÉëòÝäK `ëìéłå ~ äÉłåóçå íćâJ êĞò═ÇĞíí îáëëò~ ãáåÇÉòI ~ ãłêîłååół ÑÉëòćäí ~êÅłåI Äłê ═ áë å~Öóçå îáÖółòçíí ã~Öłê~I åÝÜ~ ÉîÉíí î~ä~ãáÅëâÝíI î~Öó âĞêćäåÝòÉíí ~ íÉêãÉåI ÜçÖó ~òìíłå îáëëò~íÝêàÉå ~ ëòçãëòÝÇàłÜçòI âáJ åÉâ ëò~î~áí¼ä ãáåÇ Éê═ëÉÄÄÉå ÇçÄçÖçíí ~ ëò−îÉK sÝÖë═ âÝíëÝÖÄÉÉëÝëÝÄÉå Ñçäóí~íí~ táÅâïáíò I ãÉêí ÉäîÉëòíá ãłëâÝåí ~ íáëòíá ê~åÖàłí Ýë îÉäÉ ãáåÇÉå êÉãÝåóí gìÇáíÜçí îáëòçåíäłíåáI ÉäâĞîÉííÉ ~òí ~ ÄÉÅëíÉäÉå ÇçäÖçí> słäí¼í −ê~íçíí aáå¼êłî~äK `ë~â −Öó íìÇçíí éÝåòí ëòÉêÉòåáI ãÉÖãÉåíÉåá ã~Öłí ~ò ÉòêÉÇåÝäK rÖóÉI ãçëí ãÉÖJ îÉí\ ãçåÇçíí~I ãáâçê áÇłáÖ àìíçíí Ýë êłëòĞÖÉòíÉ ~òçâ~í ~ ÄłêëçåóëòÉãÉáíK ækÉãK jÉÖÝêíÉã îłä~ëòçäí gìÇáíÜK bò îçäí ~ äÉÖÑçåíçë~ÄÄ éê¼Ä~K e~ ~ äÉłåó ~ aáå¼ê~ åÉîÝêÉ åÉã äłò~Ç ÑĞäI ~ââçê ãáåÇÉå êÉåÇÄÉå î~åK ^ââçê çÇ~ îáÜÉíáI ~Üçî~ ~â~êà~K läó~å ÉòI ãáåí ~ â═Ñ~ä ~â~ÇłäóîÉêëÉåóåÝäK e~ ~òçå íşä î~å ~ò ÉãÄÉêKKK iłíî~ ~ ༠ÉêÉÇãÝåóíI íçîłÄÄ ÄÉëòÝäíK jçëí ãłê âá âÉääÉíí í~å−í~åá gìÇáíÜçíI åÉÜçÖó Éêê═ä ãÝÖ Éãä−íÝëí áë íÉÖóÉåK bò âĞååó▌ îçäíK ^òí ãçåÇí~W ÉòÝêí âÉää ÉäéìëòíìäåçãK jÉêí Éò ÄÉÅëíÉäÉåëÝÖK e~ ãÉÖíìÇåłâW ~ÖóçåäĞîĞã ã~Ö~ãK mÉÇáÖ ãÉÖ ÑçÖàłâ íìÇåáK jçëí ãÝÖ ~ â~ã~íçâ~í ÑáòÉíÉãI ÇÉ åÉãëçâłê~KKK Ýë ~ââçê ãÉÖ ÑçÖàłâ íìÇåáK bòÝêí âáÇçÄå~â ãáåÇÉåćååÉåK Ëë áÖ~òìâ î~åK läó~å ~äłî~ä¼ ÉãÄÉêI ãáåí ÝåI åÉã äÉÜÉí ~ ã~Ö~ ÑÝêàÉ> rÖó~å~òò~ä ~ Ñ~éçÑłî~ä ãçåÇí~ ÉòÉJ âÉíI ãáåí Éä═ÄÄI ÇÉ ÄÉäćä ãçëçäóÖçíí ~ äÉäâÉK jáäóÉå âáí▌å═Éå łääà~ ÉòÉâÉí Éò ~ å═> bò à¼I Éò å~Öóçå à¼K bò ãÉååá ÑçÖ>KKK G

^ î~Åëçê~ îÝÖÉí ÝêíK jáåÇÉåâá áåÇìäí łí ~ â~éìå îáëëò~ ~ò ÉãÉäÉíêÉK ^ÄłÇó áë açǼî~äK ËéJ éÉå ~ â~éìâĞòÝå îçäí~âI ãáâçê ~ Ñ═íÝêá íÉãéäçã ÑÉä═ä í−òÉí ćíĞíí ~ò ¼ê~I íłå Åë~â éłê éÉêÅÅÉä ìí¼ÄÄI ãáåí ~ ãçåçëíçêá íÉãéäçãÝI ãÉäó ^ÇêáÉååÉ ëòçÄłàłÄ~ Ü~ää~íëòçííK ^ÜÜçò ~ Åë~é¼~àí¼Üçò ÝêîÉ ~ äÝéÅë═ äÉÖ~äàłåI çÇ~I ~Üçä ã~ êÉÖÖÉä ÄÉäÉÅë¼âçäí ~ò ^ÇêáÉååÉ âÉòÝÄÉI çÇ~I ~Üçä âáåóşàí¼òâçÇçíí ~ ê~àí~ îÝÖáÖĞãä═ ÄçäÇçÖëłÖí¼äI î~ä~ãá ãÉÖã~êâçäí~ _łJ äáåíå~â ~ ëò−îÝíK jÉÖáåí ~òí ÖçåÇçäí~W ^ò ~ ÇĞÖ> ┼ ãçëí åÉîÉí ê~àí~ã çÇ~Ü~ò~I ãçëí Çá~Ç~äJ ã~ëâçÇáâ> ^òí ÜáëòáI ãÉÖâ−åòçííI ~òÝêí ĞêćäK ełí åÉã> kÉ ĞêćäàĞåK ^òÝêí áë ãìä~íçâK ^òÝêí áë à¼âÉÇîÉã äÉëòK e~ âÉääI Üłí çíí ~ éÉòëÖ═K Ëë íłåÅçäåá ÑçÖçâI ëçâ~í íłåÅçäåáI ÜçÖó ã~àÇ ÉäJ ãçåÇàłâ åÉâáKKK ÜçÖó ãÉÖÜ~ääà~W åÉã ëáâÉêćäí ãÉÖâ−åçòåá ÉåÖÉã> bòÝêíI ãáâçê ÑĞäàìíçíí~âI açǼí ÄÉîáííÉ êĞÖíĞå ~ ÄłäíÉêÉãÄÉ Ýë îÝÖáÖíłåÅçäí~ îÉäÉ ~ ÅëłêÇłëíI çäó~å ëòáä~àëłÖÖ~äI ÜçÖó ^ãÄêìë ÄłI ~âá ~ âáë aáå¼êłî~ä ãÉääÉííÉ ~éê¼òçííI ãÝÖ ~ò áë ļäçåÖ~íçíí ÑÉäÝàÉI ãáåíÜ~ ãÝäí¼å~â í~äłäåł ã~ÖłÜçòK G eçëëòş âÉêáåÖ═ âĞîÉíâÉòÉííK ^òìíłå åÝÖóÉëK j~àÇ şàê~ âÉêáåÖ═ îÝÖ åÝäâćäK jáä¼íÜ ‡âçë êçéé~åí ÝäîÉòíÉ ~ ÄłäíK k~ÖóÄ~å âÉääÉãâÉÇÉíí ~ ã~ãłâ âĞòĞííI âáâ ÉÖÝëòÉå ÑĞäÝÄêÉÇíÉâ ~ò ═ å~ÖóÜ~åÖş ÄÉëòÝÇàÝí═ä Ýë ëçâ~í â~Å~Öí~â ~òçâçå ~ Ö~êáÄ~äÇáëí~ Üáëí¼êáłâçåI ~ãÉäóÉâÉí îÝÖêÉ şàê~ ÉäãçåÇÜ~íçíí î~ä~âáåÉâ ~ò ĞêÉÖ w~â~í~K k~Öóçå å~Öó ëáâÉê îçäíK a~åá ÄłÅëáí áëI âá ~ã−Ö íşäëłÖçë~å Éä åÉã łòçííI ~ò áÇ═ë ÜĞäÖóÉâ êÉåÇÉë ãìä~íí~í¼à~ îçäí ~ò áäóÉå å~Öó ÄłäçâçåI ~òí áë äÉíêçãÑçäí~I áÖ~òI ÜçÖó áåâłÄÄ íçêçââ~äI ãáåí ãłëâÝåíK jçòÖÝâçåóëłÖÖ~ä áëI ãÉÖ ~òò~äI ÜçÖó ãáåÇáÖ ÑìêÅëłå ÇćÜÄÉ Öìêìäí ~ ã~Ö~ Üáëí¼êáłáåK hÉåÇó a~åá Öşåóçë~å ÑáÖóÉäíÉ Ýë åÝÜ~ ~òò~ä ~ò ═ å~ÖóîáäłÖá~ë ãçÇçêłî~äI ãÉäóÉí äÉJòćääÝëÉ Ç~Åłê~ ãÉÖ═êòĞííI âĞòÄÉîÉíÉíí ÉÖóJÉÖó Åë−é═ë ãÉÖàÉÖóòÝëíI ãá ~ååłä àçÄÄ~å ÜçêÇçííI ãÉêí ~ éçáåíÉ?JÜÉò ~ Ç~ÇçÖłë~ ÑĞäÑçâçòí~ ~ ÑáÖóÉäãÉíK ^ ã~ãłâ êÝÖ åÉã ãìä~íí~â áäóÉå à¼äK w~â~í~ äÉÖå~ÖóçÄÄ Çá~Ç~ä~ ~òçåÄ~å âÝë═ÄÄI êÉÖÖÉä ÑÉäÝ ÝêíÉ Éä ~ íÉí═ÑçâłíI ãáâçê ~ò ÝÅçëJ ë~áëÉ? âĞîÉíâÉòÉííK ┼ şÖó ÝêÉòíÉI ÜçÖó Éò ëòÉãÝäóÉë ćÖóÉI ÜáëòÉå Ñá~í~äâçêłÄ~å ═ Éä═íłåÅçë îçäíI ~ãáâçê Éò ~ ÄáÉÇÉêãÉáÉê íłåÅ ~ ä~åÅáÉê? ãÉääÉíí ~ååóáê~ Çáî~íçë îçäíK oçéé~åí áòÖ~äçãÄ~ àĞííI ãáåÇÉåâáí ~ ëò~äçåçâļä ~ íłåÅíÉêÉãÄÉ Åë═Ç−íÉíí Ýë åÉã ÉäÝÖÉÇîÉ ãÉÖ ÉååóáîÉäI ~ äÝéÅë═J Üłòçå íşäá ëòçÄłÄ~ áë ÄÉíĞêíI ~Üçä ^ãÄêìë ÄłD å~ÖóÄ~å ÑÉêÄäáòÉíí åÝÜłåó áÑàş ÉãÄÉêêÉäK æËÅçëë~áëÉ> çêÇ−íçíí~K bÄÄÉå íłåÅçäåá âÉääI Ñá¼âłáã> jáÅëçÇ~ ã~êÜ~ëłÖ áäóÉåâçê âłêJ íółòåáK e~ääàłíçâI ~ò ÝÅçëë~áëÉ âÉòÇ═Çáâ> æełí ãÝÖ ãáåÇáÖ âçëä~íëòI íÉ îÝå âìàçå> îłä~ëòçäí ^ãÄêìë â~Å~Öî~I Äłê Ü~ê~ÖìÇçííI Ü~ ò~î~êàłâI ~ãáâçê åóÉêÝëÄÉå î~åK ^òíłå ~ íłêë~áí¼ä âÝêÇÉòíÉW há ~Çà~ ãÉÖ ~ Ü−îłëí\ jÝÖ ëòłòJ Ü~íî~å âçêçåłí Ü−îí~ã> ełí ëÉåâá> fäóÉå Öółîłâ î~Öóíçâ\ jłê Åë~â ÉÖóJâÝí çëòíłëí ÅëáåłäJ Ü~íí~â ~òçåÄ~åI ãÉêí åÉã îçäí ã~ê~ÇłëìâX ~ò ĞêÉÖ åÉã Ü~Öóí~ ═âÉí ÄÝâÝÄÉåK ^ãÄêìë ÄłD ëÉã Ä−êí w~â~íłî~äI ãÉêí ~ò àçÄÄ~å âá~Äłäí ãáåÇÉåâáåÝäK ełí âÝåóíÉäÉåJâÉääÉíäÉå łíãÉåíÉâ ~ íłåJ ÅÜçòK ^ Ñ═ îÉëòí═ ‡âçëI ~ äÉÖáÑà~ÄÄ ^äîáåÅòó şíâĞòÄÉå âáëëÝ îáëëò~ÑçÖí~ ^ãÄêìëíK rÖóÉ ÄłJ íółãI åÉã ÄłåçÇI Ü~ åÉã ÑáòÉíÉâ êĞÖíĞå\ jçëí ÝééÉåKKK æełí ÜçÖóåÉI à¼I ༠ãçåÇçíí~ ^ãÄêìë Ýë ÄłÅëáëâçǼ~å ãÉÖä~éçÖ~íí~ ~ ã~Ö~ë Ñá~í~äÉãJ ÄÉê îłääłíK słêçâ Ýå åÉâÉÇ ~âłê âÝí ÜÉíÉí áë> aÉ ~ââçê ~òíłå ÑáòÉëëI ÝÇÉë ĞÅëÝãI ãÉêí Ýå ëÉã íçàçã ~ Ä~åâ¼í> ëòÝäÉëÉí åÉîÉíÉííI êçéé~åí âÉÇîÉëÉåI ~òíłå ÉäÇçÄçÖçíí ~ íĞÄÄáÉâ ìíłåI ~òò~ä ~ò ═ Ç═äáåÖÝò═ åÉÜÝò àłêłëłî~äK ^äîáåÅòó ‡âçë ãÉÖłääí Ýë ÖçåÇíÉäàÉëÉå ~ò ~àâłÄ~ Ü~ê~éçííK ^ ÄłäíÉêÉãÄÉå ãłê ëçê~âçòí~â ~ íłåÅçä¼â ~ò ÝÅçëë~áëÉ?JÜÉòK ^äáÖ âÉòÇíÉâ ~òçåÄ~å ÄÉäÉI ~ò ĞêÉÖ jáä¼íÜ âĞòáÄćâ êçåíçííK æcá¼âłãI åÉã şÖó âÉää> ^ò åÉã à¼I Ñá¼âłãK h~Ç~Åë~ó d~òëá âÉòÝÄ═ä âáâ~éí~ ~ íłåÅçëJ å═àÝíI ~ âáë i~Åò¼â fÇìëâłí Ýë ÜÉäóÉííÉ äÉàíÉííÉ ~ ÑáÖìêłíK æ gçÄÄ âÝòI Ä~ä âÝòI àçÄÄ âÝòI Ä~ä âÝò> âá~Äłäí Ü~êëçÖî~ Ýë âçêłÜçò âÝéÉëí ãÉÖäÉé═ âĞååóÉÇëÝÖÖÉäI ãáåí î~ä~ãá ä~ÄÇ~I şÖó ëòĞâÇĞëĞíí ~ò ìåçâ~ÜşÖłî~äK j~àÇ łíîÉííÉ ~ò ÉÖÝëò

êÉåÇÉòÝëíK lííÜ~Öóí~ fÇìëí ~ äÉłåóëçê îÝÖÝåI îáëëò~Ñìíçíí ~ íĞÄÄá éłêçëÜçòI ãÉäóÄ═ä ãáåÇáÖ âÉíí═ áëãÝíÉäíÉI ~ãáí ~ò Éä═ò═ âÝí éłê äÉíłåÅçäíI ~òçâ~í áÖ~òÖ~íí~I îáííÉI âçãã~åÇ−êçòí~I ä¼Ç−íçíí~ íçîłÄÄI ~ãÉÇÇáÖ ãáåÇÉåâáí îÝÖáÖíÉêÉäí ~ íÉêãÉåK Ëë ~ íĞÄÄá ÑáÖìêłâ~í áë áÖ~òÖ~íí~W i~ ÅçèìÉííÉ> i~ ëçìêáë> çêÇ−íçííI í~éëçäí Ýë ÄìòÇ−íçííI ëçÜ~ áäóÉå ÝäÉí åÉã îçäí ÉååÝä ~ âĞêćäJ Åáêâ~äã~òçíí íłåÅåłäI Ýë ãáâçê îÝÖćä îÝÖÉ äÉííI ~ âáë ÜşÖçÅëâłàłí ã~ÖłÜçò ĞäÉäíÉ Ýë ãÉÖÅë¼âçäí~ âÝíëòÉê å~Öó åÉÇîÉë Ä~àìëòłî~äI ãÉäóÄÉ ~êÅłå~â ĞëëòÉë áòò~ÇëłÖÅëÉééàÉá ÄÉäÉÑìäJ ä~Çí~âI ~âłê î~ä~ãá ëéçåÖółÄ~K ^ äÉłåóâ~ ìÖó~å åÉãI ÇÉ ═I ~ ༠ĞêÉÖ jáä¼íÜ ‡âçë êÉííÉåí═ ÄçäÇçÖ îçäíK ^ h~ãìíÜó ã~ã~ ãÉääÝ çãäçíí äáÜÉÖîÉ Ýë ~ãáåí äÉîÉÖ═ÜĞò àìíçííI ãłêáë ÄÉëòÝäíW ærÖóÉI ^åáâ¼ äÉäâÉãI ÜçÖó ~ ãá áÇ═åâÄÉåKKK G aáå¼ê~ ~ ÄćÑÝ ãÉääÉíí å~ê~åÅëâçãé¼íçí ÉîÉííK bÖóÉÇćä łääí ~òçå ~ò çäÇ~äçåX ~ íĞÄÄá ÜĞäJ ÖóÉâI ãáìíłå ═ çÇ~àĞííI ä~ëë~åâÝåí ÉääÝéíÉâ ãÉää═äÉ âćäĞåÄĞò═ łíäłíëò¼ ćêćÖóÉââÉäW ~ò ÉÖóáâ ~Äļä ~ Ö~ä~åíáåļä ~â~êí îÉååáI ~ ãłëáâ ~Äļä ~ íçêíłÄ¼ä î~Öó ~ Ü~äë~äłíłÄ¼äI ÄłêãáÄ═äI ~ãá íşäÑÉä═ä îçäí Ýë ÉÖóáâćâ ëÉã â−îłåí ãÉÖ ëÉããá çäó~å Éååáî~ä¼íI ~ãá ~ âáë ^ÄçåóáåÝÜçò âĞòÉäá íłä~âÄ~å îçäíK ÏÖó Üłí ÉÖóÉÇćä ã~ê~Çí ~ ÇÉëëòÉêííłåóÝêàłî~ä Ýë ~ ļäÝéçÜ~êłî~äI −Öó éáää~åíçíí~ ãÉÖ ^ÄłÇó Ýë ÜçòòłãÉåíK æiłíà~I ÜçÖó Äłåå~â ÉòÉâ îÉäÉã\ ëò¼äí Üçòòł aáå¼ê~ Ýë Ö~òÇ~Ö ëòłà~ âáëëÝ Öşåóçë~åI âáëëÝ ëÝêí═ÇĞííÉå áë ãçëçäóÖçííK jłê íÉÖå~é êÉÖÖÉä ÑÉäÝ âÉòÇíÝâ îÉäÉã Éòí ~ ëòÉãíÉäÉåëÝÖÉíI ÇÉ ã~ ãłê ÉÖÝëòÉå ìíłä~íçë~âI çäó~å ÑÉäí▌å═Éå âÉêćäåÉâ> æ Ëå áÖ~òłå åÉã ÜáååÝãK _áòçåółê~ Åë~â şÖó îÝäÉíäÉåćä Ýë ã~Ö~ Åë~â âÝéòÉä═ÇáâKKK éê¼Äłäí~ _łäáåí ãÉÖåóìÖí~íåá ~ âÉÇîÉë âáÅëá ~ëëòçåóíI Äłê ═ áë ÝëòêÉîÉííÉ Ü~íłëłí ~åå~â ~ éäÉíóâłäâçÇłëå~âI ãÉäóÉí ~ Öçåçëò iáòáåâ~ í~åíá áåÇ−íçíí ~ âáë ^ÄçåóáåÝ ÉääÉåK æaÉÜçÖó âÝéòÉä═ÇĞã> Ëë íìÇà~I ãá ~ äÉÖãìä~íëłÖçë~ÄÄ ÉÄÄÉå\KKK ^ââçê íÉëòáâ Éòí îÉäÉãI ~ãáâçê ãłê êÝÖ âáÇçÄí~ã ~òí ~ _áâÑáÅÉí> ^ãÉÇÇáÖ îÉäÉ îçäí~ãI ~ÇÇáÖ ëÉåâá ëÉã Äłåí~ Ýë ãçëí ÉÖóëòÉêêÉKKK ÝééÉå ãçëí> æháÇçÄí~\ jáÝêí\ q~äłå åÉã îłäí ÄÉ\ âÝêÇÉòíÉ ëçâ~íãçåǼ~å _łäáåíK æÛI åÉã ~òÝêí> åÉîÉíÉíí aáå¼ê~ Ýë Äáò~äã~ë~å Ñçäóí~íí~W _łê íìÇà~I ÉòÉâ ~ò ~íäÝíłâ åÉã áë çäó~å å~Öóçå âáîłä¼~âKKK kç ÇÉ Éò åÉã îçäå~ ÑçåíçëK kÉã> bÖÝëòÉå ãłëÝêíK ^ò ~êÅ~ ÉäâçJ ãçäóçÇçííK kÝòòÉI ćäàćåâ áÇÉ äÉ Ýë ÉäãçåÇçãK ˙ÖóëÉã ò~î~ê ãÉÖ ãáåâÉí ëÉåâá> ełíê~äÝéíÉâ ~ ãĞÖĞííćâ łää¼ â~å~éÝÜçòK æ jłê páâä¼Ççå âÝêíÉã ã~ÖłíI ÜçÖó àĞààĞå łí Üçòòłã pòáäîłëê~K bêê═ä ~â~êí~ã ÄÉëòÝäåá ã~Öłî~äI ã~Ö~ ~òçåÄ~å åÉã àĞííK jçåÇà~W ÑÝäí\ ^òÝêí åÉã àĞíí\ kóáíçíí äÉÖóÉò═àÝí ÜáêíÉäÉå ã~Ö~ëê~ ÉãÉäíÉ ~ò ~êÅ~ ÉäÝ Ýë ëáãçÖ~í¼ Ü~åÖçå ëşÖçíí ~ ëòçãëòÝÇà~ ÑćäÝÄÉW Û> Ëå å~Öóçå ëòÉêÉííÉã ã~ÖłíI âáÅëá Ñáş Ýë ã~Ö~ áëI åÉã\ k~ ìÖóÉ> aÉ ~ò êÝÖá ÇçäçÖ Ýë åÉã ༠şàê~âÉòÇÉåá î~ä~ãáíK ełí åÝòòÉ> bò ~ _áâÑáÅ Ñçäóíçå éìãéçäíK ærÖó~å\ fÖ~òłå\ ÅëçÇłäâçòçíí Éä _łäáåíK æfëíÉåÉãI Ýå ëò−îÉëÉå ëÉÖ−íÉâI ÇÉ Ü~ åÉã ~Çí~ã ãáåÇàłêíI ~ââçê ÖçêçãÄ~ äÉííK fÖÉåI ÉÖÝJ ëòÉå ÖçêçãÄ~> kÉâÉã éÉÇáÖ ~äáÖ î~å éÝåò ~ âÉòÉãåÝäI ãáåÇáÖ ~ ÑÝêàÉãí═ä âÉää âÝêåÉãK `É åDÉëí é~ë íçìàçìêë ~ÖêÝ~ÄäÉ> bò åÉã ãáåÇáÖ âÉääÉãÉëK æbò ãłê ãÝÖáë Éê═ë ÇçäçÖ> Ýë _łäáåí å~Öóçå ÉäâçãçäóçÇçííK æełí Éò ãÝÖ åÉã å~Öóçå âçãçäóI îÝÖêÉ áëKKK ~ò ÉÖÝëò Åë~â âĞäÅëĞå> ┼ âÝë═ÄÄ îłäí¼â~í −ê~íçíí îÉäÉã ~äł Ýë îáëëò~~Ççíí åÉâÉã ãáåÇÉåí ~ò ìíçäë¼ âê~àÅłêáÖK æ^ò fëíÉåÝêí> jÉååóáí\ ækÉã íìÇçãKKK şÖó OM î~Öó OO ÉòÉêX ãłê åÉã ÉãäÝâëòÉãK ^òçåÄ~å ÉòÝêí î~å ãçëí î~ä~J ãá âÉääÉãÉíäÉåëÝÖ Ýë ÑÝäÉâI ÜçÖó ÉÄÄ═ä Ä~à äÉëò qáÜ~ãÝêê~äI ãÉêí î~ä~ãá Ä~åâ −êí åÉâÉãI ÜçÖó Ýå êÉåÇÉòòÉã ÉòíI ~òí −êà~I Ýë Ýå áÖ~òłå åÉã íìÇçãI ãáÝêíI ÜáëòÉå Ýå åÉã áë í~êíçòçã ëÉããáJ

îÉä> Ëë ãáîÉä ~ _áâÑáÅ îÉííÉ ÑÉä ~ éÝåòíI Üłí Ü~ ~ò âáëćäåÉI ~ââçê Üłí ìÖóÉ ~ ༠qáÜ~ãÝê ãÝÖáëJ Åë~â ÅëçÇłäâçòå~\ aáå¼ê~ åÉîÉíÉíí ~ ÖçåÇçä~íçåI ãáâĞòÄÉå âÝêÇ═äÉÖ åÝòÉíí _łäáåíê~K ^ò ĞëëòÉêłåÅçäí~ ~ ëòÉJ ãÝíK æ jáÅëçÇ~ ~äà~ë ÇçäçÖ Éò> ãçåÇçíí~ ã~ÖłÄ~åK jáäóÉå ~äà~ë ÇçäçÖI ~ëëòçåóí¼ä éÝåòí âÝêåáI áäóÉåÄÉ ÄÉäÉîáååáI ãÝÖÜçòòł ÝééÉå Éòí ~ ã~ÇłêäÉäâ▌ âáë å═íK Ëë ÑĞäÝÄêÉÇí ÄÉååÉ ~ ëÉÖ−íÉåá ~â~êłëI ãáåí ãáåÇáÖI Ü~ î~ä~âá ÖóÉåÖÝîÉä í~äłäâçòçííK jáí íÉJ ÜÉíåÉ aáå¼êłÝêí\ eçÖó~å ëÉÖ−íëÉå ê~àí~\ eáëòÉå ~ ÑÝêÑáí ÑĞä äÉÜÉíåÉ àÉäÉåíÉåá ~ò ÉòêÉÇåÝäI ÇÉ ãáí ÝêåÉ ~ò\ cáòÉíåá şÖóëÉã íìÇå~ Ýë ~ ëâ~åÇ~äìã Åë~â ëòÉÖÝåó âáë ^ÄçåóáåÝí ÝêåÝK kÉãI Éòí åÉã äÉÜÉíK jłëí âÉää í~äłäåáI âá âÉää ÉëòÉäåá î~ä~ãáíK eçÖó áÇ═í åóÉêàÉå ~ ãÉÖÑçåíçäłëê~I ~òí í~J åłÅëçäí~ ~ îłä~ëòí îłê¼ âáë ~ëëòçåóå~âI ÜçÖó ÄÉëòÝäàÉå ═ å~Öóçå âçãçäó~å táÅâïáíòÅÉä ãÉåJ í═ä Ü~ã~êłÄÄ Ýë éê¼Äłäà~ êÉłëòçê−í~åáI ÜçÖó áåíÝòòÉ Éä Éòí ~ò ćÖóÉíK ^òìíłå ~ÄÄ~å ÉÖóÉòíÉâ ãÉÖI ÜçÖó äÉÖâĞòÉäÉÄÄ í~äłäâçòåá ÑçÖå~â Ýë ~ââçê äÉíłêÖó~äàłâ ~ íçîłÄÄá~â~íK jáìíłå ÉÄÄÉå ãÉÖłää~éçÇí~âI íłåÅçäåá áåÇìäí~âK ^ ëáã~ âÉêáåÖ═ çêë¼ÑçêÖłëłÄ~å aáå¼ê~ ãłê ãáåÇÉå Ä~àí ÉäJ ÑÉäÉàíÉííX éìÜłå Ç═äí ÄÉäÉ ~ò ^ÄłÇó _łäáåí â~êàłÄ~ Ýë Üşëçë ~àâ~á ëòÝààÉäåó−äí~â ÝäîÉò═I ĞåÑÉäÉÇí ãçëçäóÄ~åK _łäáåí ãÝÖ à¼ áÇÉáÖ ÜçêÇçòí~ ã~ÖłÄ~å ~ ÑĞäÜłÄçêçÇłëíK `ë~â ä~ëë~åâÝåí Ü~äâìäí ÉäI íłåÅI éÉòëÖ═ Ýë şàê~ íłåÅ Ýë şàê~ éÉòëÖ═I ÉòÉâ íĞêĞäíÝâ Éä ~ aáå¼ê~ âĞòäÝëÉáí ëçââ~ä ~ä~éçë~ÄÄ~åI ãáåí ä~éé~åÖ¼ Ü~ê~Öàłí ~òÝêíI ~ãáí ═ ^ÇêáÉååÉ ÖçåçëòëłÖłå~â Ü−îçíí Ýë ~ãáêÉ ĞåâÝåíÉäÉå îáëëò~Jîáëëò~ÖçåÇçäíK

sfffK jÝÖ ëçâ íłåÅ îçäí ÉòìíłåK ^ ã~ãłâ ~òçåÄ~å Ñłê~Çí~â îçäí~â ~ Çìéä~ Ýàëò~âłòłëí¼äK k~J Öóçå ĞëòíĞâÝäíÝâ ~ äłåó~áâ~í ~ Ü~ò~ãÉåÝëêÉK e~í ¼ê~ ÑÉäÝ Üłí Éäíłîçòí~â ~ ÜĞäÖóÉâK ^ ÑÝêÑá~â ༠êÝëòÉ çííã~ê~Çí ãÝÖK pçâ~å ~ Ñ~êë~åÖ ãşäíłî~ä âáãÉåíÉâ Ñ~äìê~ î~Öó ~ îłêãÉÖóÝÜÉòI Üçä ÉÖóáâJãłëáâ Öó~âçêåçâçëâçÇçííK ríçäë¼ ãìä~í¼ ÝààÉä ÉòÉâ ëòłãłê~K lÇ~îçåí ëòÝâÉâI â~å~éÝâçå ~ò Éäéìëòí−íçíí ÄćÑÝ âĞêÝ íÉäÉéÉÇíÉâK ˙à~ÄÄ éÉòëÖ═í Üçò~íí~â Ýë mçåÖêłÅò i~àá ãçëí âÉòÇÉíí Åë~â ÄÉäÉ ~ò áÖ~òá ãìòëáâłäłëÄ~K fäóÉåâçê àłíëòçíí äÉÖëòÉÄÄÉåK Ëë åÉãÅë~â ÜçÖó ãáåÇÉåâáåÉâ íìÇí~I ãá ~ å¼íłà~ ~ò ãÝÖ ëÉããá> I ÇÉ ~òí áë íìÇí~I ÜçÖó ã~ î~Öó êÝÖÉÄÄÉå âáåÉâ ìÇî~êçäí ~ò áääÉí═I âáåÉâ ëòÉêÉåłÇçòçííI ãáÅëçÇ~ Ç~äçââ~äK ^ãáí áäóÉåâçê îÝÖáÖàłíëòçííI î~ä¼ëłÖçë ëòÉêÉäãá âê¼åáâłà~ îçäí ~ò Éäãşäí ÝîÉâåÉâK e~ãáëâłë ÅÝäòłëë~ä âáÇćäJ äÉÇ═ ëòÉãÉáÄÉåI åóçã~íÝââ~ä åÝòÉíí êÉł ~êê~I ~âáåÉâ ëò¼äí ~ å¼í~ Ýë ~âáí éłêíçäíI ~ÜÜçò ÜçòòłJ äÝéÉíí Ýë çäó~å éá~åáëëòáã¼í Üşòçíí ~ ÑćäÝÄÉI ãáåí ~ ëòşåóçÖòćããĞÖÝëK mÉêëòÉ ^ãÄêìë ÄłD îçäí ~ âĞòÝééçåíà~ ÉååÉâ ~ ÅáÖłåóçòłëå~â áëK bÖóáâ â~êçëëòÝâÄÉå ćäí ëòÝíîÉíÉíí äłÄ~ââ~äI âáJ ÖçãÄçäí ãÉääÝååóÉäI ãÉêí âáëëÝ Ü−òłëå~â âÉòÇÉíí áåÇìäåáK jÉääÉííÉ îÉåÇÝÖJ~ëòí~äçÅëâłâI ëçâ éÉòëÖ═ Ýë éçÜ~ê~âK ^ò ═ Åë~íä¼ëşêÑá~á âĞêÝàÉ ćäíÉâ Ýë ~ îÝå a~åá áëI âáåÉâ åÉã äÝîÝå éÝåòÉ ÇêłÖ~ áí~äçâê~I Üłí çÇ~íÉäÉéÉÇÉííI ~Üçä íĞäíÉåÉâ åÉâáK jłê å~Öóçå Éä îçäí łòî~K jĞÖĞííÉ ~ é~ãJ ä~Öçå hÉåÇó g¼ëâ~ Ýë h~ãìíÜó fëíáâÉK ^ò áí~ä ãá~íí g¼ëâ~ éáéłà~ ãÝÖ éÉÅâÉëÉÄÄÉå łääçíí ~ ëòłàłÄ~åI fëíáâÉ éÉÇáÖ Éä~äìÇíK ^ íĞÄÄáÉâ áë áí~äçë~â îçäí~â âćäĞåÄĞò═ ãÝêíÝâÄÉåK _łäáåí áë íĞÄÄÉí áîçíí ã~ ÝààÉäI ãáåí ãłëâçêK pòÉêÉíÉíí îçäå~ ÄÉêşÖåáI ÇÉ åÉã íìÇçííK ^òí ~ ã~ Éëíá ÄçëëòşëłÖłí ëÉã íĞêĞäíÉ Éä ~ éÉòëÖ═K oçëëòâÉÇî▌Éå ćäí ~ ÄćÑÝ~ëòí~ä êĞîáÇ çäÇ~äłåI ~åJ å~â Ä~ä çäÇ~äá ë~êâłåłäK ^ àçÄÄ çäÇ~äáå íşä hÉåÇó máíóìI âá ¼êáłëá äáíÉêÉë éçÜłêļä ĞåíĞííÉ ã~J ÖłÄ~ ~ ë~ãéłåóÉêíK bòí å~Öóçå Öó~âê~å íÉííÉK ┼ áë êçëëòâÉÇî▌åÉâ äłíëòçííK k¼í~ å¼í~ ìíłåI ëòÉêÉäãÉë åÝéÇ~äçâK hĞòĞííćâ ÝÄêÉëòí═åÉâ ÉÖóJÉÖó êçéçÖ¼ë ä~ëëşI ãÉJ äóÉâåÝä d~òëá Äłê¼ ãáåÇÉåâçê ÑĞäìÖêçíí Ýë áåÖìààê~ îÉíâÉòîÉ êçéí~ ~ ÅëłêÇłëíI í~éëçäÖ~íî~I Ü~àJ

äçåÖî~I âìêàçåÖ~íî~ áë âĞòÄÉåK fäóÉåâçêI Ü~ êÝëòÉÖ îçäíI ~òí ÜáííÉI ÜçÖó ═ ëòÉêÉäãÉë ~ å~ÖóçÄJ Äáâ i~Åò¼â äÉłåóÄ~ Ýë ÉòÝêí ~ íłåÅçäłë âĞòÄÉå ãÝÖ é~å~ëòçë~ÄÄ~å åÝòÉíí ~òçââ~ä ~ ÑÉêÇÝå łää¼ ëòÉãÉáîÉä ~ Ü~êâłäóçêê~ ãÉää═äI ãáåí ãłëâçêI åÝòÉíí äÉÖíĞÄÄëòĞê hÉåÇó g¼ëâłê~I ãáåíÜ~ êÝëòîÝíÉí âÝêåÉK aÉ ~ò åÉã íĞê═ÇĞíí îÉäÉK ^äîáåÅòó ‡Çłã ëÉãI âá éÉÇáÖ ã~àÇåÉã ~ Ä~åÇłÄ~å ćäí â~äłÅëÄ~ Ñçåí Üçëëòş äłÄ~áî~ä Ýë Äłå~íçë ëòáî~êê~ä ~ ëòłàłÄ~åK bòí íłåÅ âĞòÄÉå d~òëá åÉJ ãÉÖóëòÉê ãÉÖäĞâíÉI ÇÉ ~ò ćÖóÉí ëÉã îÉíÉíí êłI Ü~åÉã ~ îáäłÖçëçǼ ~Ää~âÄ~ ÄłãìäíK jÉêí ãłê ÇÉêÉåÖÉíí ~ Ü~àå~äK ^ ëçâ ÅáÖ~êÉíí~Ñćëí ãłê âÝâÉëÉå ÖçãçäóÖçíí ÑĞäĞííćâK ^ îáäJ ä~åó ~òçåÄ~å ãÝÖ ÝÖÉííK ełí −Öó ãÝÖ ÝààÉäåÉâ ÝêÉòíÉ ãáåÇÉåâáK jçëí áë ÉÖó áäóÉå ÅëłêÇłëí àłíJ ëòçíí mçåÖêłÅòK jáâçê ÄÉÑÉàÉòíÉI î~äÅÉêÄÉ âÉòÇÉííK bòí ~ò ĞêÉÖ hÉåÇó ałåáÉäåÉâ Üşòí~K hĞåóJ ĞêćäÉíÄ═ä íÉííÉI ÜáëòÉå ~ò ĞêÉÖşê ÑáòÉíåá êÝÖ¼í~ åÉã íìÇçííK aÉ ~ éê−ãłë íìÇí~I ÜçÖó Éòí å~Öóçå ëòÉêÉíá Ýë åÝÜ~ å~Öó ëòÉêÝåóÉå âÝêåá ëòçâí~ í═äÉK ^ dì~êÇÉë ÇÉ ä~ oÉáåÉ?I ÉÖó êÝÖá dçÇÉÑêÉóJ âÉêáåÖ═ îçäí Éò ~ Ü~íî~å~ë ÝîÉâÄ═äI ~Äļä ~ò áÇ═Ä═äI ãáâçê hÉåÇó ałåáÉä å~ÖóîáäłÖá ÉãÄÉê îçäíX äÉ ÅçãíÉ `~åÇáë?Jå~â Ü−îíłâ młêáòëÄ~å Ýë _á~êêáíòÄ~åI bìÖÉåáÉ ÅëłëòłêåÝ ìÇî~êłÄ~å å~J Öóçå ëòÉêÉííÝâK ^ò ÉÖóâçêá ëòÉäłÇçå? Üłäłë~å åÝòÉíí ÑĞä ~ éê−ãłëê~K ^òçåÄ~å ~ò ĞíĞÇáâI Ü~íçÇáâ í~âíìëåłä íĞêíÝåí î~ä~ãáK s~ä~ãáI ~ãáí═ä ãÉÖëò~â~Çí ~ òÉåÉK hÉåÇó máíóì ìÖêçíí ÑĞäK iłíëò¼ä~Ö ãáåÇÉå çâ åÝäâćäK æ^òí ~ò fëíÉåáí>KKK ^òí ~ò fëíÉåáí> ćîĞäíĞííÉ âÝíëòÉêI ÉÖóÉí äÝéÉíí Üłíê~ Ýë ÜáêíÉäÉå ÇćÜîÉä ÄÉäÉĞâäĞòĞíí ~ÄÄ~ ~ ÑÝäáÖ íÉäí ã~Ö~ë éçÜłêÄ~I ãÉäó çíí łääçíí Éä═ííÉK já àìíçíí ÉëòÝÄÉI åÉã íìÇJ Ü~íåáK qłå åÉã ëòÉêÉííÉI ÜçÖó âÉêáåÖ═í àłíëò~å~âI íłå ~êê~ ÖçåÇçäíI ÜçÖó ~ ëçâ áîłë íĞåâêÉ ÑçÖJ à~ íÉååá î~Öó í~äłå ^ÇêáÉååÉJêÉ ÖçåÇçäíI âáåÉâ ÉÖó î~äÅÉê îçäí ~ âÉÇîÉåÅÉK jáåÇÉò åÉã îáäłÖJ çë Ýë åÉã áë íáëòíłò¼Ççíí ëçÜ~K ^ éçÜłê ÉäêĞéćäíK ËééÉå _łäáåí ÑÉäÝK _łäáåí ÉäìÖêçííI ÇÉ ~ éÉòëÖ═ ãÝÖáë äÉĞåíĞííÉ ~ íÝêÇÉáíK jłëâçê íłå åÉîÉíÉíí îçäå~I ãçëí ~òçåÄ~å ãÝêÖÉëÉå âáłäíçíí máíóìê~W æk~>KKK k~>KKK k~>KKK îáÖółòò> hÝíëÝÖíÉäÉåI ÜçÖó ~ Ü~åÖà~ ÑÉåóÉÖÉí═ îçäíK jáåÇÉåÑÉä═ä ÑÉäìÖêłäí~âK ^ îÝå a~åá áëK j~Ö~J ë~å âáÉÖóÉåÉëÉÇîÉ łääçíí Ýë şÖó áåÖçíí áÇÉJçÇ~I ãáåíÜ~ ~ ëòÝä ÑşàåłK æråÉ ~ÑÑ~áê ÇKKK ÇKKK ÇDÜçååÉìê> råÉ ~ÑÑ~áêÉKKK ÇKKK ÇDÜçååÉìê> âáłäíçíí~ Ü~Ççåłëò¼ â~êçâJ â~äK ┼ şÖó ÝêíÉííÉI ÜçÖó ~ò ═ î~äÅÉêÝJåÉâI ~ò ═ ãşäíàłå~âI ~ò ═ ÉãäÝâÉáåÉâ ëò¼äí Éò ~ò áåòìäíìë Ýë ã~Öłê~ îÉííÉK aÉ hÉåÇó g¼ëâ~ ~ Üłí~ ãĞÖćä Ýë d~òëá ~ ÅáÖłåó ãÉää═ä Öóçêë~å Üçòòłâ~éí~âK ┼â ãłê áëJ ãÉêíÝâI ãá âĞîÉíâÉòáâI Ü~ áäóÉå ÜáêíÉäÉå ÑĞäłää ~ò ĞêÉÖşêK ełí ãÉÖê~Ö~Çíłâ âÝíÑÉä═ä Ýë ëáÉíîÉ âáíłãçÖ~ííłâ ~ò ~àí¼åK hÝí áå~ë ÄÉàĞííI ĞëëòÉëÉéÉêíÉ ~ò ćîÉÖëòáäłåâçâ~í ~ é~êâÉííÉå Ýë ÑÉäíĞêĞäJ íÉ ~ é~Çä¼íK jáåÇÉåâá îáëëò~ćäí Éä═ÄÄá ÜÉäóÝêÉK ^ÄłÇó ~òçåÄ~å âáëëÝ ÜłíêłÄÄ ~ Ñ~äÜçòK kÉã ãçåÇçíí ëÉåâá ëÉããáíK ˙àê~ ãÉÖëò¼ä~äí ~ òÉåÉ Ýë íçîłÄÄ ÅáÖłåóçòí~â ãÝÖ î~Öó ÉÖó ÑÝä¼êłíI ÇÉ Éò ~ ÇçJ äçÖ ãÉÖò~î~êí~ ~ Ü~åÖìä~íçíK jłê å~Öóçå îáäłÖçë äÉííK ÏÖó Üłí âá ÉêêÉI âá ~êê~I ãáåÇÉåâá Ü~ò~ãÉåíK G jłëå~é ÉëíÉÑÉäÝ ãÉåí ÑÉä ^ÄłÇó ~ â~ëòáå¼Ä~K jáâçê ~ å~Öó ëò~äçåçå łíãÉåíI Üçä áÇ═ëÉÄÄ ìê~â íłêë~äçÖí~âI şÖó êÝãäÉíí åÉâáI ãáåíÜ~ ÜáêJ íÉäÉå ÉäÜ~ääÖ~íåłå~â àĞííÝêÉK bÖóáâ íłîçäá ë~êçâÄ~å máíóì íłêÖó~äí î~ä~ãáí ^äîáåÅòó ‡Çłãã~ä Ýë ãÝÖ âÝí ÉãÄÉêêÉäK ^ÄłÇó åÉã áë îÉííÉ ÝëòêÉK ^ âłêíó~ëòçÄłÄ~ ãÉåíK líí ~ í~êçââçòçâ Ýë ~ò ÝÅ~êíÝí àłíëò¼âI ~òçâ áë î~ä~ÜçÖó ÑìêÅëłåI âÝêÇ═äÉÖ åÝòíÉâ êÉłI ~âłêÜ~ îłêåłå~â í═äÉ î~ä~ãáíK pÉåâá ~òçåÄ~å åÉã âÝêÇÉòÉíí ëÉããáíI ~ã−Ö ~ Üłíìâ ãĞÖĞíí łääíK _ÉãÉåí ~ âĞåóîíłêÄ~ ä~éçâ~í çäî~ëåáK háëîłêí~íî~ ^Äçåóá qáÜ~ãÝê ~ò ÉÖóáâ í~êçââ~ëòí~ä ãÉää═ä ìíłå~àĞííK æhÝêäÉâJłëë~å ãçåÇçíí~ I ãáí ëòłåÇÝâçòçä íÉååá\

æjá ÇçäçÖÄ~å\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåíK æk~> ełí ~ ã~ ÝààÉäá ÉëÉí ãá~ííK Ëå ~òí ÜáëòÉãI âÝêäÉâJłëë~åI ÜçÖó íìä~àÇçåâÝééÉå íÉ î~Öó ~ ëÝêíÉíí ÑÝäI åÉã éÉÇáÖ hÉåÇó mÝíÉêK jÉêí Ü~ ~ò ÉãÄÉê ~òí îÉëòáI ÜçÖó ═ ÑÉäÝÇ Ü~à−íçíí ÉÖó éçJ Ü~ê~íI ~ââçê ~ `çÇÉ aìîÉêÖÉê? ëòÉêáåí Éò ãłê íÉííäÉÖÉëëÝÖ Ýë ÉòòÉä ëòÉãÄÉå ~òI ÜçÖó íÉ ~òí ÑÉäÉäíÉÇW k~I å~I å~I îáÖółòò>?I Éò ëçââ~ä âÉîÉëÉÄÄK hÝêäÉâJłëë~åI Ýå åÉã ~â~êçâ ÄÉäÉ~î~íJ âçòåáI ÇÉ ~òí ÜáëòÉãI −Öó âÉää ÑĞäÑçÖåá ~ ÇçäÖçí Ýë Éò åÉâÉÇ ëçââ~ä Éä═åóĞëÉÄÄ áë Ýë ãáåí ༠Ä~J êłíçÇI Ýå ~òí åÝòÉã Éäë═ëçêÄ~åK _łäáåíê~ ^Äçåóá ÇćääÉÇíI ë~î¼ëò−å ëòÉãÉá î~ä¼Ä~å ëçâ êçâçåëòÉåîîÉä åÝòíÉâK ┼ ÉÖóáâÉ îçäí ~òçâå~â ~ åÉãêáíâ~ ÑÝêàÉâåÉâI âáâ ĞåâÝåíÉäÉå îçåò¼Çå~â ÑÉäÉëÝÖćâ ãşäí î~Öó àÉäÉåâçêá ëòÉêÉí═áÜÉòK æaÉ Üłí åÉã áë ÑÉäÝã ÇçÄí~> Ëë åÉã áë ÇçÄí~I Ü~åÉã ÄÉäÉÄçâëòçäíI Ýë ~ éçÜłê Åë~â îÝäÉíJ äÉåćä êÉéćäí Éä Éä═ííÉãK Ëå áÖ~òłå åÉã ÝêòÉã ã~Ö~ã ëÝêíîÉK æhÝêäÉâJłëë~åI íÉ Éòí −Öó äłíçÇI ãÉêí êçéé~åí şêáÉãÄÉê î~ÖóI ÇÉ ~ò ÉãÄÉêÉâ ãłëâÝåíK jłê ÉÄÝÇ ¼í~ Åë~â Éêê═ä ÄÉëòÝä ãáåÇÉåâáK s~ä¼Ä~å şÖó îçäíK aÝäÉÄÝÇâçê Üçòí~ î~ä~âá ~ Ü−êÝíI ÜçÖó î~ä~ãá âçãçäó ćÖó âÉäÉíâÉòÉíí ~ò ÝààÉäK há Üçòí~I ~òí åÉã äÉÜÉíÉíí ãÉÖłää~é−í~åáK ^ââçê ãÝÖ Åë~â çäó~å ëò¼ÄÉëòÝÇ îçäíK hÝë═ÄÄ ~òçåÄ~åI ãáâçê ãáåÇ íĞÄÄÉåJíĞÄÄÉå àĞííÉâ ÑĞä ~ âäìÄÄ~I ^ãÄêìë ÄłDI ~ò ĞêÉÖ a~åáI ~ âáë h~J ãìíÜó Ýë ãłëçâI ãÉåí═ä íĞÄÄÉâí═ä âÝêÇÉòíÝâI ~âáâ çíí îçäí~â Ü~àå~äÄ~åI ~ååłä àçÄÄ~å âá~ä~âìäí ~ò ÉëÉí? Ýë ãáåÇ íĞÄÄJíĞÄÄI ãáåÇ ëşäóçë~ÄÄ êÝëòäÉíÉâ Ñçêãłä¼Çí~â âáK e~ã~êçëí âÝí éłêí âÉJ äÉíâÉòÉííK ^ò ÉÖóáâ ~òí î~ääçíí~I ÜçÖó máíóì ëòłåÇÝâçë~å îłÖí~ ~ éçÜ~ê~í ^ÄłÇó ÑÉäÝI ~ ãłëáâI ÜçÖó Åëìéłå ÉäÇçÄí~ Ýë ÜçÖó ^ÄłÇó ĞâĞäÄÉ ëòçê−íçíí âÝòòÉä êçåíçíí máíóìê~K sçäíI ~âá í~Ö~Çí~I ÜçÖó êłêçåíçíí îçäå~I ÇÉ łää−íçíí~I ãáëòÉêáåí ~ò ~ ëò¼W k~I å~I å~I îáÖółòò>?I ~òí íÉëòáW sáJ ÖółòòI ãÉêí éçÑçå ćíäÉâ?I ãÉêí Üłí ãáêÉ îáÖółòòçåI Ü~ åÉã ~êê~I ÜçÖó ÑĞäâÝéÉäá\ sçäí çäó~å áëI ~âá ~òí îáí~íí~I åÉã ~ îáÖółòò ëò¼ ~ ëÝêíÝëI ãÉêí ~ò Åë~â ~ éçÜłê âáĞãäÝëÝêÉ îçå~íâçòáâI Ü~åÉã ~ k~I å~I å~?I ãÉêí Ü~ Åë~â şÖó äÉíí îçäå~W k~å~å~KKK?I Üłí ~ò ÉÖÝëòÉå łêí~íä~åI ÇÉ k~> k~> k~>? Ü~êëłåó Ü~åÖçå Ýë ëò~ÖÖ~íî~I ~ò áäóÉå åÉã àłêà~I −Öó Åë~â ÅëÉäÝÇÇÉä äÉÜÉí ÄÉëòÝäåá> ^äáÖ ~â~Çí ÉÖóJâÉíí═I âá ~ò ÉëÉí łêí~íä~å îçäíłí ãÉêíÉ łää−í~åáK ^òí áë êĞÖíĞå äÉíłÅëçäíłâK eáJ ëòÉå ~ò ĞêÉÖ a~åáI ~ò áë ~òçåå~ä ãÉÖäłíí~ ~ ëÝêíÝë âçãçäóëłÖłíK _łê âÝíëÝÖíÉäÉåćä êÝëòÉÖ îçäíI ãÝÖáë ãÉÖäłíí~K bòÝêí âáłäíçíí~ ~òçåå~äW råÉ ~ÑÑ~áêÉ ÇDÜçååÉìê> bò ÉÖó ÄÉÅëćäÉíÄÉäá ćÖó> ^ îáíłò¼â É Äçåóçäìäí âÝêÇÝëÄÉå _çÖłÅëó ═êå~ÖóÜçò ÑçêÇìäí~âI âá _łäáåí ìíłå ÝêâÉòÉíí ~ â~ëòáå¼Ä~K kóìÖ~äã~òçíí ═êå~Öó _çÖłÅëóK jçëí ãłê ÝîÉâ ¼í~ ~ îłêãÉÖóÉá łêî~ëòÝâåÝä ćäåĞâK ┼ å~Öó íÉâáåíÝäó ÄÉÅëćäÉíćÖóÉâÄÉåK bò îçäí ~ ÑçÖä~äâçòłë~I åÉã ~ò łêîłâ ÇçäÖ~K ^äáÖ ÉëÉíí éłêÄ~àI Üçä åÉã ═ ëÉÖÝÇâÉòÉííK s~ä¼ëłÖçë ãÉëíÉêëÝÖÉ îçäíK g¼ä áë łääçíí åÉâáI ãÉêí ãçåçâäáí ÜçêÇçíí ~ àçÄÄ ëòÉãÝåI ãáí═ä ÑÝäêÉÜşò¼Ççíí ~ò ~êÅ~I Ü~ ÑĞäíÉííÉI Ýë ¼êáłëá Ä~àìëòíK ^ Ä~àìëò åÉãJ Åë~â Ä~àìëòX ༠êÝëòÉ ~ ëò~âłää ëò═êÉáÄ═ä î~å ÜçòòłíÉåóÝëòíîÉI ÜçÖó ÑÝäÉäãÉíÉëÉÄÄ äÉÖóÉåK máJ ëòÉ çêêłî~äI âÉêÉâ ~êÅłî~ä Ýë ~òò~ä ~ å~Öó Ä~àìëëò~ä ĞêÉÖ â~åÇşêå~â åÝòåÝÇI âá ÉÖó âçäÄłëòí äçéçíí î~ä~ÜçäK ^ â~åÇ~ää¼ ÉäÝ łääíI Üçòòłíłã~ëòâçÇçíí âáëëÝI âáćä═ éçÅ~ââ~ä Üłíê~Ç═äí Ýë şÖó Ü~ääÖ~íí~ ãÉÖ ~ âćäĞåÄĞò═ îÉêòá¼â~íK æ^ò ćÖó −Öó ãÝÖ åÉã ÉäÝÖ îáäłÖçëK jáåÇÉåâçêá ÉäîÉãW Éä═ëòĞê ÄÝâÝë ãÉÖçäÇłëí âÉêÉëåáK hÉåÇó mÝíÉê Éäë═ÄÄÉå ã~Öó~êłò~íçí âÝêàÉåK ^ îłä~ëòí¼ä ÑćÖÖI ãá âĞîÉíâÉòòÝâ ~òìíłåK bò îçäí ~ îÉêÇáâíàÉK máíóìå~â Éòí Ü−êćä îáííÝâ ~ ÄáäáłêÇëòçÄłÄ~K ┼ Äłê ~ò ÉÖÝëò ÇçäçÖê~ ÉÖółäí~äłå åÉã ÉãäÝâÉJ òÉíí EíşäëłÖçë~å ÄÉ îçäí êşÖî~ ã~ ÝààÉäFI ~òí íÉííÉI ~ãáí ãçåÇ~å~â åÉâáK ^äîáåÅòó ‡Çłãçí âÝêíÉ ÑĞäI ãáîÉä ÝééÉå çíí łääí ãÉääÉííÉ Ýë ~ âáë h~ãìíÜóí ãłëçÇáâ ëÉÖÝÇåÉâK ‡ ãÉÖÄ−òçíí~â ÑĞäâÉJ êÉëíÝâ ^ÄłÇóí ~ âĞåóîíłêÄ~åI ãÉÖâÝêÇÉòíÝâI ãáâÝåí ÝêíÉííÉ ~òí ~W k~I å~I å~I îáÖółòò?JíK _łJ äáåí ~òí îłä~ëòçäí~I ÜçÖó Äłê ãçëí åÉãáÖÉå íìÇà~I ÇÉ åóáäîłå ~ éçÜłê ãá~íí ãçåÇí~K bêêÉ ~òí âÝêÇÉòíÝâW jáäóÉå ëòłåÇÝââ~äI î~àçå ëÝêí═ ëòłåÇÝââ~äJÉ\? _łäáåí ~òí ãçåÇí~I ÜçÖó åáåÅë çâ~

hÉåÇó mÝíÉêí ëÝêíÉåáK ^ ãÉÖÄ−òçíí~â ÉòòÉä ãÉÖÉäÝÖÉÇíÉâK ˙Öó äłíëòçííI ÜçÖó ~ò ćÖó áäóÉå ã¼Ç ÉäëáãìäíK aÉ åÉã −Öó äÉííK hÝë═ÄÄ ÉëíÉ íçîłÄÄ íłêÖó~äíłâ ~ â−îćäłää¼âK _çÖłÅëó å~Öóçå ÉäÝÖÉÇÉíäÉå îçäíK iÉÜÉíI òçJ âçå îÉííÉI ÜçÖó åÉã ═í ëò¼ä−íçííłâ ÑĞä ëÉÖÝÇåÉâK ^ò Ýà Ñçäó~ãłå _łäáåí Ü~ò~ãÉåí îçäí ~ò ~åóàłÜçò Ýë åÉã àĞíí îáëëò~ íĞÄÄÝ ~ò ~ îÝäÉãÝåó ~ä~âìäí âáI ÜçÖó Éò ~ò ćÖó åáåÅë ÉäáåíÝòîÉI ãÉêí ãáí íÉëò ~òW káåÅë çâ~ ëÝêíÉåá?\> s~ä~âá ëÝêíÜÉí çâ åÝäâćä áë> bò çäó~å âĞêãĞåÑçåí ãçåJ ÇłëK mê¼âłíçêá ãçåÇłëK ^ ÄÉÅëćäÉí ÉÖóÉåÉë îłä~ëòí â−îłåK ˙àê~ ÑĞä âÉää âÉêÉëåáK ˙àê~ ã~Öó~êłJ ò~íçí âÝêåáK fÖÉåI î~Öó åÉãK bò âÉääK Ëë ãáåÇÉåâá ÉÖóÉíÝêíÉíí ÉÄÄÉåI ãÉêí ^ÄłÇó ÉäÝÖ åÝéëòÉJ ê▌íäÉåK pçâ~å áêáÖóÉäíÝâ áë ~ î~Öóçå~ ãá~ííK cĞäÑìî~äâçÇçííå~â í~êíçííłâ Ýë ãÝÖ ãáåÇáÖ ã~J Öó~êçêëòłÖáå~â?K ełí äłëë~ ãÉÖI ÜçÖó åÉã äÉÜÉí îÉäćâ é~Åâłòåá> jÉÖ âÉää åÉâá ãìí~íåá> ^ÄçåóáI âá ~ _łäáåí ćÖóÝí ÅëçÇłä~íçëâÝééÉå ~ ëò−îÝå îáëÉäíÉI ÑĞäâÉêÉëíÉ ═í éÝåíÉâ êÉÖÖÉä ~ c~êâ~ë ìíÅłÄ~åK bäãçåÇí~I ÜçÖó ãáí Ü~íłêçòí~â ~ò ÝààÉäK hÉåÇó máíóì şà~ÄÄ ã~Öó~êłò~íçí âÝêK æ^ ëÉÖÝÇÉâ ãÝÖ åÉã àĞííÉâ ÜçòòłÇ\ ^ íÉ âçêêÉâí îłä~ëòçÇ ìíłå Éò ãłê î~ä¼ëłÖçë âêłJ âÝä>? ãÝäí~íä~åâçÇçíí ~ ༠qáÜ~ãÝêK ^äáÖÜçÖó ÉòÉâÉí ÉäãçåÇí~I ÄÉàÉäÉåíÉííÝâ _çÖłÅëó ═êå~Öóçí Ýë Äłê¼ táÅâïáíò bÖçåíK cÉâÉJ íÉ â~ÄłíçâÄ~åI êçéé~åí ćååÉéÝäóÉëÉå äÝéíÉâ ÄÉK jáâçê ãáåí î~ä~ãá áâêÉâ äÉćäíÉâ ÉÖóãłë ãÉääÝI _çÖłÅëó −Öó âÉòÇíÉW æ^ò ćÖóÑÉäÉã Ýë áÑàş Ä~êłíçãI hÉåÇó mÝíÉê Öê¼Ñ åÉã ÉäÝÖëòáâ ãÉÖ ~ íÉÖå~é îÉäÉ âĞòĞäí îłä~ëëò~äK bÖóÉä═êÉ Åëìéłå ã~Öó~êłò~íçí âÝêK aÉ Ü~íłêçòçíí~íW ~â~êíJÉ ^ÄłÇó Öê¼Ñ ëÝêíÉåáI áÖÉå î~Öó åÉã\ æqÉÖå~é ãłê îłä~ëòçäí~ã ÉêêÉ ÑÉäÉäí Éäìí~ë−í¼ Ü~åÖçå _łäáåíK bÖóÉÄÉí åÉã ãçåÇçâ Ýë åÉã áë ãçåÇÜ~íçâK æ ^ââçê âÝêÉã åÉîÉòòÉ ãÉÖ ~ ëÉÖÝÇÉáí> ëò¼äí ~ò łêî~ëòÝâá ćäåĞâ äłíÜ~í¼ ĞêĞããÉä Ýë ãáåíÜ~ êìÖ¼â ÇçÄåłâ ÑĞäI â~íçåłë~å é~íí~åí ÑĞä ~ ëòÝâÄ═äK táÅâïáíò ãáåÇÉåÄÉå ìíłåçòí~K _łJ äáåí Öşåóçë~å Ýë Ü~ê~Öçë~å áë åÝòÉíí ~ âÝí ÉãÄÉêêÉK hćäĞåĞëÉå Üìãçêçëå~â í~äłäí~I ÜçÖó ~ò ~ táÅâïáíòI ~âáê═ä ═ aáå¼ê~ êÝîÝå çäó~å éáëòâçë ÇçäÖçí íìÇI ~ò ëòÉêÉéÉä áíí Éä═ííÉ ãáåí ~ ÄÉÅëćJ äÉí ═êÉK słä~ëò ÜÉäóÉíí qáÜ~ãÝêÜçò ÑçêÇìäíW æhÝêäÉâI îłää~äÇ íÉ Ýë îÉÖóÝä ã~Ö~ÇÜçò î~ä~âáíK ^ò å~Öóçå ãÉÖĞêćäíK æfÖÉå ãÉÖíáëòíÉä═I ëò−îÉëÉå îłää~äçãI ÇÉ âáí îÉÖóÉâ ã~Ö~ã ãÉääÝà âáí â−îłåëò\ æÛI ~ò ÉÖÝëòÉå ãáåÇÉÖóK q~äłå h~Ç~Åë~ó d~òëáíI î~Öó Äłêâá ãłëíI ~âáí ÉäÝâ~éëòK bÖÝëòÉå êłÇ Ä−òçãK ^ hÉåÇóJëÉÖÝÇÉâ ÉäâĞëòĞåíÉâ ãÉêÉî ãÉÖÜ~àäłëë~äK ^Äçåóá ìíłåìâ ëáÉíÉíí êçéé~åí ÄìòÖ¼åK _łäáåí ÉÖóÉÇćä ã~ê~ÇíK æjáÅëçÇ~ Äìí~ ÇçäçÖ> ÖçåÇçäí~ ã~ÖłÄ~å Ýë éłêëòçê îÝÖáÖàłêí~ ~ ëòçÄłàłíK aÝäÄÉå ^Äçåóá áëãÝí åłä~ îçäíK bäãçåÇí~I ÜçÖó ~ò ═ łääłëéçåíà~I ÜçÖó ~ ë~àłí ÑÉäÉ ~ ëÝêíÉííK bååÝäÑçÖî~ ~ ÑÉÖóîÉêîłä~ëòíłë àçÖ~ ═í áääÉíá ãÉÖK ^ò ÉääÉåÑÝä í~Ö~Çí~I ãáîÉäÜçÖó ═ éêçîçâłäí~ _łäáåíçíK æËå ~òçåÄ~å åÉã ÉåÖÉÇÉâI âÝêäÉâJłëë~åI ãÉêí ~ÜçÖó ãłê íÉÖå~é ãçåÇçíí~ãI ~ íÉ ÝêÇÉâÉÇ ~ò Éäë═ Ýë Ñ═ ëòÉãéçåíK Ëå íÉííäÉÖÉëëÝÖÉí ~â~êçâ ãÉÖłää~é−íí~íåáI íìÇçÇ\ ^ò ~ Äáòçåóçë éçÜłê> Ëë ÉååÉâ Ñçäóíłå éáëòíçäóí âĞîÉíÉäÉâI ãÉêíI ìÖóÉÄłê âÝêäÉâJłëë~åI ~ `çÇÉ aìîÉêÖÉê? Éòí îáJ äłÖçë~å êÉåÇÉäáK iÉÖÑÉååÉÄÄI Ü~ ÉêÉÇãÝåóíÉäÉå îçäå~ ~ Öçäó¼îłäíłëI ~ââçê äÉÜÉíåÉ ëò¼ â~êÇê¼äK aÉ Üłí Éòí ~òçâ åÉã ~â~êàłâ ÉäÑçÖ~Çåá> qìÇçÇJÉI âÝêäÉâJłëë~åI ãáí íÉííÉã Üłí\ æjáí\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåíI âá ĞåâÝåíÉäÉå ÉäãçëçäóçÇçííI ãáîÉä ãçëí ãÝÖ Åë~â ~ ÑìêÅë~ çäÇ~J äłí äłíí~ ~ò ÉÖÝëò ćÖóåÉâK

æ_ÉÅëćäÉíJ Ýë ÑÉÖóîÉêÄ−ê¼ëłÖçí âÝêíÉã ãçåÇí~ Çá~Ç~äã~ë~å qáÜ~ãÝêK bòí ÉÄÝÇáÖ ãÝÖ íłå ĞëëòÉÜçòòìâI î~Öó äÉÖâÝë═ÄÄ âçê~ ÇÝäìíłåK ÏÖó í~äłå ãÝÖ ëĞíÝíÉÇÝë Éä═íí ãÉÖäÉÜÉí ~ éłêJ Ä~à> eçä í~äłää~â ãáåÇàłêí ÉÄÝÇ ìíłå\ ^ÄÄ~å ÉÖóÉòíÉâ ãÉÖI ÜçÖó ~ â~ëòáå¼Ä~å í~äłäâçòå~â éçåí ÜłêçãâçêK G _łäáåí çííÜçå ÉÄÝÇÉäí ~ò ~åóàłî~äK pçâ î−Ö ÇçäÖçí ÄÉëòÝäí ~ò ìíçäë¼ Äłäê¼äI ~ãáå ^ÄłÇó o¼ò~ à¼−ò▌Éå Éäãìä~íçííK ^ Ñá~I ãáâçê ÑÉâÉíÉâłîÝ ìíłå íłîçòçííI ~ò ~åóà~ Üłí~ ãĞÖćä áåíÉíí _~Åò¼åÝå~âI ÜçÖó âĞîÉëëÉK bò äÉíÉííÉ ~ âĞí═í▌áí Ýë ÑĞäâÉäíK ^òçåÄ~å åÉã ÑÉäÝàÉ àĞííI Ü~åÉã ~ ÄÉäë═ ~àí¼å ãÉåí âá ~ ëò~äçåļäK bòí ¼î~íçëëłÖļä íÉííÉI ãÉêí ãáÇ═å ~ò Éä═ëòçÄłÄ~ ÝêîÉ _łäáåí ÝééÉå ~òçå íÝéÉä═ÇĞííI î~àçå ãÉÖÝêíÉííÉJÉ ~ îÝå Ö~òÇ~ëëòçåóI ÜçÖó ═ ÄÉëòÝäåá ~â~ê îÉäÉ Ýë ÜçÖó î~àçå ìíłå~ âćäÇàĞåJÉ î~ä~âáíI Üłí −ãÉI _~Åò¼åÝ ãłê àĞíí áë ~ äÉłåóçâ Üłò~ ÑÉä═äK æm~ê~åÅëçäàçå ~ å~ÖóëłDë Öê¼Ñ ãçåÇçíí~ Ýë âÝêÇ═äÉÖ åÝòÉíí êÉł ~òçââ~ä ~ ÄÉÜ−òçíí ëòÉJ ãÉáîÉäK kÝòòÉI _~Åò¼åÝ ëò¼äí ~ Ñá~í~äÉãÄÉê Ýë ~ ëò~î~áí âÉêÉëíÉ I ëçâ ãáåÇÉåí äÉÜÉíI ÜçÖó KKK ÜçÖó ÄÉëòÝäåÉâKKK Üłí åÉã ëòÉêÉíåÝãI ÜçÖóÜ~ çâ åÝäâćäKKK æ ÛI Äáò~ íìÇçãI áåëíłääçãI ~ò ÉÖÝëò îłêçë íìÇà~I áåëíłääçã> ÛI ÉäÝÖ Äçêò~ëòí¼ îçäå~I Ü~ ÉÖó ÇìÉääìã î~Öó ãáÅëçÇ~> jÉåíë fëíÉå> æ ˙Öó äłíçãI ~ò ~åółã åÉã íìÇ ÉÇÇáÖ Éêê═äI Üłí ã~Öìâ ÖçåÇçëâçÇà~å~âI ÜçÖó ãÉÖ åÉ Ü~ääàçå ëÉããáíK æÛI Äáò~I ¼I ÜçÖóåÉ> ^òí ãá åÉã ÉåÖÉÇàćâ ãÉÖI áåëíłääçã> jłê ãÉÖ áë ãçåÇíìâ ãáåÇÉå ÅëÉäÝÇåÉâI ÜçÖó ÑçÖàłâ ÄÉ ~ ëòłàìâ~íI Ýë çÇ~äÉåå ~ ÜłòãÉëíÉê áë îáÖółòI ëÉåâá ÉãÄÉêÑáłí ÄÝ åÉã ÉêÉëòí ãłã~ ~ò łäÇçíí ༠Öê¼ÑåÝÜçòK _áò~ îáÖółòìåâ ãá> G bò çäÇ~äê¼ä ãÉÖåóìÖçÇî~ _łäáåí ~ â~ëòáå¼Ä~ ãÉåíK ^ò Éä═ëòçÄłÄ~å íÉãÝêÇÉâ â~Äłí Ýë â~ä~éK _áòçåółê~ ~ éłêÄ~àćÖó ãá~íí Öó▌äí ÄÉ Éååóá ÉãJ ÄÉê Ñêáëë Ü−êÉâÉí Ü~ää~åáK kÉã ~â~êîłå ~ â−îłåÅëá ëòÉãÉâ ëçêíćòÝå Ü~ä~Çåá âÉêÉëòíćä ~ ÄáäáłêÇçò¼å Ýë éáéłò¼åI Üłí ~ Üłíë¼ ~àí¼å ãÉåí ÄÉ ~ âĞåóîíłêÄ~K líí şÖó ćäí äÉ ~ò çäî~ë¼~ëòí~ä äÉÖîÝÖÝêÉI ÜçÖó ~ åóáíçíí âÝíëòłêåóş ~àí¼âçå îÝÖáÖäłíÜ~íçíí ~ò ÉÖÝëò ëòçÄ~ëçêçå Ýë çåå~å ═í áë ãÉÖäłíÜ~íàłâ ~ ëÉÖÝÇÉáI Ü~ ã~àÇ âÉêÉëáâK eçÖó î~ä~ãáîÉä ÉäíĞäíëÉ ~ò áÇ═íI ÉÖó áääìëòíêłäí ä~éçí âÉòÇÉíí åÝòÉÖÉíåáK ^äáÖ ćäí çíí éłê éÉêÅáÖI åó−äí ~ âćäë═ ÄÉàłê¼ Ýë hÉåÇó máíóì äÝéÉíí ÄÉK kóáäJ îłå ═ áë ~ â−îłåÅëá~â Éä═ä ãÉåÉâćäí áÇÉK máíóì ãÉÖäÉéÉíîÉ łääí ãÉÖI ãáâçê ãÉÖäłíí~ ~ò ÉääÉåÑÉJ äÝíK e~ÄçòçííK ^ÄłÇó ãÉääÉíí âÉääÉíí îçäå~ ÉäëÝíłäåáI Ü~ íçîłÄÄãÉÖóK bòí åÉã ~â~êí~ íÉååáI Üłí äÉćäí ~ Üçëëòş ~ëòí~ä íşäë¼ îÝÖÝêÉ Ýë Äłå~íçë~å åÝòÉíí _łäáåíê~I ~ãáí åóìÖçÇí~å ãÉÖíÉÜÉíÉííI ãÉêí ëÉåâá ëÉã äłíí~I ãÝÖ _łäáåí ëÉãI âá ãÝäóÉå ÄÉäÉÄìêâçä¼Çòçíí ~ âÝéÉë şàëłÖàłÄ~K ÏÖó ćäíÉâ ÉÖóãłëë~ä ëòÉãÄÉå Üçëëò~åK lÇ~ÄÉåå ~ éáéłò¼Ä~å å~Öó ~ò ÝäÝåâëÝÖK eÉîÉë îáí~íâçòłë ÑçäóáâK ^êê¼ä îáíłòå~âI ãÉäóáâ ~ âçãçäó~ÄÄ ÑÉÖóîÉêI ~ éáëòíçäó î~Öó ~ â~êÇK fÇÉ ~ âĞåóîíłêÄ~ Åë~â ~ òëáî~à Ü~ää~íëòáâI ãÉêí ~ò ÉÖÝëò íłêë~ëłÖ ~ â~åÇ~ää¼ ë~êâłÄ~å î~åI Üçåå~å ~ Ü~åÖçí ÉäÑçÖà~ ~ Ñ~ä Ýë ~ âáåóáíçíí ~àí¼ëòłêåóK `ë~â ÉÖóJÉÖó äłêãłë~ÄÄ ëò¼ êĞééÉåI ÉÖóJÉÖó Ü~åÖçë~ÄÄ ãçåÇ~íI ~ò ĞêÉÖ w~â~í~I ~ÜçÖó âĞòJ ÄÉâáłäí åÝÜ~W cá¼âłãI Éò ã~êÜ~ëłÖ> î~Öó ^ãÄêìë ÄłD âÉÇÝäóÉë Ä~êáíçåà~W h~êÇ âÉää ~ ã~J Öó~êå~âI ~òò~ä şÖó ĞëëòÉ íìÇçã îłÖåáI ÜçÖó ÄÉ î~å ~åå~âKKK> ^ ãçåÇ~í íêłÖłê ëò~îłí ÉäåóÉäJ íÉ ~ â~Å~Ö¼â¼êìë Ýë ~ îłä~ëòçâ~í ãłê åÉã äÉÜÉíÉíí Ü~ää~åáK `ëìéłå ÉÖó î~å çíí ~ éáéłò¼Ä~åI âá åÉã îÉëò êÝëòí ëÉããáÄÉåK ròÇó m~äáK ^ íÉêÉã íşäÑÉä═äá îÝÖÝå Ç═ä Üłíê~ ~ â~êçëëòÝâÄÉåK _łäáåí à¼ä äłíÜ~íà~ áååÝíK j~Ö~ë~å âÉêÉëòíÄÉ íÝîÉ Üçëëòş ëçJ îłåó äłÄ~áíI îáëëò~ÜÉîÉêÉÇîÉ ćä ÉÖóÉÇćä Ýë åÝãłåK ^ Ä~ä âÉòÝÄÉå ~ òëÉļêłà~ äłåÅ~I ãÉääóÉä ÉÖóÑçêã~ ćíÉãÄÉå ä¼Äłäà~ ~ò ¼êłíX ã~Ö~ Éä═íí ÑĞä ~ äÉîÉÖ═ÄÉ Ýë îáëëò~K jłê êÝÖ¼í~ íÉííÉ Éòí Ýë Ñçäóíçåçë~åK ^Üłåóëòçê ~ò ¼ê~ ÑĞäêÉéćäíI ãáåÇÉåâçê ÄÉÜìåóí~ ~ Ä~ä ëòÉãÝí Ýë Üìåóçê−íçíí ~ àçÄÄ~äI ãáåíÜ~ ãÉÖÅÝäçòåł ~ îáääçÖ¼ ~ê~åó¼êłíK

^ îáí~ ÜÉîÝÄÉå ~ âáë h~ãìíÜó fëíáâÉ âáÅìêìââçäí ~ éáéłò¼ âĞòÉéÝÄÉK ËééÉå ~ Åëáääłê ~äł àìJ íçííK já¼í~ ëòáåíÉ âÝéîáëÉä═îÝ äÉíí ~ ãşäí îłä~ëòíłëçâçåI ëçââ~ä ĞåÝêòÉíÉëÉÄÄ Ýë Ü~åÖçë~ÄÄK ┼ áë â~êÇéłêíáK oáâłÅëçäî~ ã~Öó~êłòçíí ëÉäóé−í═ ÄÉëòÝÇÇÉäW æ^Ñí ãçåÇàłâI åÉã âçãçäó ~ â~êÇ\ Ëå ÉÑí í~Ö~Ççã> ^Ñí Ýå í~Ö~Ççã> ËééÉå ãçÑí łää−í~åáI ãáâçê mÉÑíÉå äÉÑşêíłâ ~Ñ ĞêÉÖ hÉÖäÉîáÅÜÉí> cĞêåóÉíÜ~äí> j~ìÑíçÇ> j~ìÑíçÇ> ełí Éò åÉã ÉäÝÖ âçãçäó\ jáåÇÉå ÑĞäâáłäí¼àÉäåÝä ãáåÇáÖ äłÄìààÜÉÖóêÉ łääíI ãáåíÜ~ ÉòòÉä ~â~êåł Ü~åÖëşäóçòåáI ~ãáí ãçåÇK _łäáåí ~ âÝí åóáíçíí ~àí¼ âÉêÉëòíÉòÝëÝÄÉå à¼ä äłíÜ~íí~ ~ âáë fëíáâÝíK k~Öóçå ÑìêÅëłJ å~â í~äłäí~K ËééÉå ÉäãçëçäóçÇçíí ê~àí~I ãáâçê ÝëòêÉîÉííÉI ÜçÖó h~ãìíÜó ãĞÖĞíí ròÇó ÜáêíÉäÉå ÑĞäćä Ýë îáääłãÖóçêë~å ~ â~Äłíà~ ~äł â~éK æbò ~ò ÉÖó âçãçäó> ëò¼äí ÝäÉëÉå ~ò ═ ëòÉåîíÉäÉå Öşåóçë Ü~åÖà~I ~ò ĞâäÉ âáäĞîÉääí ã~Ö~J ë~å Ýë ãłê Éä áë ÇĞêêÉåí ã~êâłÄ~å ~ òëÉÄÄêçïåáåÖ Ýë ãłê éçííó~åí áë ~ò ÉÖóáâ îáää~åóâĞêíÉ ~ Åëáääłê âĞòÉéÝÄ═äI Ü~åÖçë êçÄÄ~åłëë~äK s~ä¼ëłÖçë ćîÉÖÉë═ Üìääçíí fëíáâÉ åó~âłÄ~I âá áàÉÇíÉå ÉäìÖêçíí çåå~åK æhìíó~ íÉêÉãíÉííÉ> cÉåÉ ÉÖóÉ ~ ÄçäçåÇàłí> bò ãłê ãÝÖáë ëçâ> fäóÉå ã~êÜ~ëłÖ> Ýë ãÝÖ íĞÄÄ ÉÑÑÝäÉ Ü~åÖòçíí ~ â~åÇ~ää¼ çäÇ~äłê¼ä åÉîÉíÝëëÉä îÉÖóÉëíK ròÇó ~òçåÄ~å Åë~â Öşåóçë~å â~J Å~Öçíí îáëëò~ Ýë ãáåí ~âá à¼ä îÝÖÉòíÉ ÇçäÖłíI Ü~åó~íí Ç═äí áëãÝí ~ â~êçëëòÝâÄÉåK ^ ëòÉãÝÄÉå ãçëí î~ä¼Ä~å ëłíłåá ĞêĞã ÑÝåóäÉííK ËééÉå ~ äĞîÝë éÉêÅÝÄÉå àĞíí ÄÉ ^Äçåóá qáÜ~ãÝê Ýë h~Ç~Åë~ó d~òëáK qáÜ~ãÝê âáëëÝ îáëëò~J Ü═âĞäí ~ Çìêê~åłëê~I ÇÉ ~òíłå ÑÉàÅë¼îłäî~ ÄÉäàÉÄÄ àĞííK eáî~íłëłå~â âçãçäóëłÖ~ ~ éłêÄ~àëÉJ ÖÝÇ äÉÖóÉå ãáåÇáÖ ÜáÖÖ~Çí Ýë Éä═âÉä═> ãáåÇÉå áòÖ~äã~í íłîçä í~êíçíí í═äÉK włêâ¼òçíí ~êÅÅ~ä åÝòÉíí âĞêćä Ýë ãÉÖéáää~åíî~ ^ÄłÇóí ~ âĞåóîíłê~ëòí~äåłäI ãÉÖÖçåÇçäí äÝéíÉââÉä àĞíí ÑÉäÝàÉ Ýë ãáåÇÉå ëáÉíëÝÖ åÝäâćäK `ë~â ãáâçê äÉćäí ãÉääÝàÉI ~ââçê ãçåÇçíí ~ååóáíW æsÉëòÉÇÉäãÉë ÉãÄÉêI âÝêäÉâ ~äłëë~åI Éò ~ò ròÇó m~äá> fÖ~òłåI âÝêäÉâ ~äłëë~åI ÜçÖó ÉÖó âäìÄÄ~å ä═ÇĞòòÉåÉâI âÝêäÉâKKK> Ýë âáîÉííÉ ~ òëÉÄâÉåÇ═àÝí Ýë ãÉÖíĞêĞäíÉ ~ ÜçãäçâłíK æbò ~ ëòçâłë~ åÉâáI ãáåÇáÖ éáëòíçäó î~å åłä~K aÉ Üłí âáí▌å═å ä═ ~ò ~ ÄçäçåÇ> åÉîÉíÉíí d~òëá Äłê¼I ~âá îÉäÉ àĞíí Ýë ãçëí ãÉääÝàÉ íłã~ëòâçÇçííK ^ âĞåóîíłê íşäë¼ îÝÖÝå ãÉÖàÉäÉåí _çÖłÅëó Ýë âáëò¼ä−íçíí~ máíóìíK ^Äçåóá ÑĞäłääíI ëòÉêí~êíłJ ëçë~å âĞëòĞåí ÑÉäÝàćâI ~òíłå ^ÄłÇóÜçò ÑçêÇìäî~ êłíÝêí ~ ÇçäÖìâê~K ^ ÄÉÅëćäÉíJ Ýë ÑÉÖóîÉêÄ−ê¼ëłÖ Ü~íłêçò~íłí âĞòĞäíÉ îÉäÉK bååÉâ ÇĞåíÝëÉ âĞäÅëĞåĞë ëÝêíÝëí łäJ ä~é−í ãÉÖ Ýë ÑÉÖóîÉêâÝééÉå â~êÇçíI íÉäàÉë Ä~åÇłòòë~ä Ýë Ü~êÅâÝéíÉäÉåëÝÖáÖK bêêÉI âÝêäÉâ ~äłëJ ë~åI ã~ ÇÝäìíłå ãłê âÝë═ î~åI ~òÝêí Üçäå~é êÉÖÖÉä U ¼êłÄ~å ÉÖóÉòíćåâ ãÉÖK s−îíłä î~ä~Ü~I âÝêäÉâ\ e~ íêÉå−êçòåá ~â~êåłäI Ýå ëò−îÉëÉå Éäâ−ëÝêäÉâI Ýë ãçëí ãÝÖ Åë~â åÉÖóÉÇ ĞíI Üłí ÅëáåłäJ Ü~íåłåâ ÉÖó ~ëëò¼í ~ î−î¼ãÉëíÉêåÝäK ækÉÖóÉÇ Ğí\ _łäáåí ÑĞäłääíK cĞäåÝòÉíí ~ Ñ~äá¼êłê~K qÝåóäÉÖ ãÝÖ Åë~â ~ååóáK ækÉãK k~Öóçå âĞëòĞåĞãK fåâłÄÄ ÉäãÉÖóÉâ ëÝíłäåáK æq~äłå îÉäÉÇ àĞààÉâ\ âÝêÇÉòíÉ ~ ༠qáÜ~ãÝêK æbä═ÄÄ Ü~ò~ãÉÖóÉâKKK ~ò ~åółãÜçòI åÉãI âĞëòĞåĞãI åÉ â−ëÝêà> ^Äçåóá âĞååóÉÇÝå ãÉÖÜ~àçäí Ýë ãÉäÉÖÉå ãÉÖëòçê−íçíí~ _łäáåí âÉòÝíK æÛI ÝêíÉãI ¼I å~Öóçå ÝêíÉã> ÛI ÉÖÝëòÉå ÝêíÉã> ^òí ÜáííÉI ÜçÖó _łäáåí ÄşÅëşòâçÇåá ~â~êK kÉã íÝîÉÇÉííK _łäáåí î~ä¼Ä~å î~ä~ãá ÄşÅëşÑÝäÝí ~â~êíK aÉ åÉã ~ò ~åóàłí¼äK ÛI åÉã> bÖÝëòÉå ãłë áêłåóí îÉííI ãáâçê âáÝêí ~ â~éìåK ^ Ñ═íÝê ÑÉäÝ ãÉåí Öóçêë~åK ^ÄÄ~å ~ éÉêÅÄÉåI ãáâçê qáÜ~ãÝê âáãçåÇí~I ÜçÖó ã~ ÇÝäìíłå ãłê åÉã éłêÄ~àçòÜ~íå~âI ëòáâê~ Öóçêë~ëłÖÖ~ä îáää~åí łí ê~àí~ ~ò ~ íÉêîW ÉäãÉÖó ^ÇêáÉååÉJÜÉò> ^ ÑÝêàÉ áíí î~åI ~ò ~åó¼ë~ jÉêłåÄ~åI Ü~ ãçëí êĞÖíĞå çÇ~ãÉÖóI ã~àÇåÉã ÄáòçåóçëI ÜçÖó ÉÖóÉÇćä í~äłäà~ Ýë çííÜçåK eáJ ëòÉå ÄÉíÉÖëÝÖÉ Åë~â ëò−åäÉäí Éêê═ä ãÉÖ îçäí Öó═ò═ÇîÉ I ~ååłä áåâłÄÄ î~ä¼ëò−å▌I ÜçÖó çííÜçå

ã~ê~ÇíK pò−åäÉäÝëåÝä ãáåÇÉåâá ÉÖó âáÅëáí íşäçòåá ëòçâçííK bêê═ä ~ Äìí~ éłêÄ~àćÖóê═ä áë ÄáòçåóçJ ë~å íìÇI ÜáëòÉå ~ò ÉÖÝëò îłêçëÄ~å ÄÉëòÝäáâK ełí Éò ༠~äâ~äçãK háí▌å═ ~äâ~äçãK jÝÖáëÅë~â ~ÖÖ¼Çáâ ÝêíÉ> hÉÖäÉîáÅÜ Öê¼Ñ Ü~äłäłíI ãÉäóÉí ãáåÇÉå ä~é ãÉÖ−êí êÝëòäÉíÉëÉåI Äáòçåółê~ çäî~ëí~K bò ãÝÖ ëĞíÝíÉÄÄ ÜłííÉêÉí ~Ç ~ò ÉÖÝëò ÇçäçÖå~âK oçã~åíáâìë ÜłííÉêÉíK bò à¼K bòí âá âÉää Ü~ëòJ åłäåá> pòÉêÉåÅëÝã î~å ÉòòÉä ~ éłêÄ~àçãã~ä> ÖçåÇçäí~ Ýë ã~ÖłÄ~å åÉîÉíÉíí à¼−ò▌åK ^ Ñ═íÝêÉå ÉÖó ÄÝêâçÅëáÜçò äÝéÉííK æ^ò ròÇóJîáääłÄ~ Öóçêë~åI ~ jçåçëíçêá şíçå> é~ê~åÅëçäí ~ âçåÑäáëâçÅëáëê~ Ýë ÄÉćäíK ^ î~ÇłëòÉãÄÉê áòÖ~äã~ ÑçÖí~ Éä ~ âçÅëáÄ~åK ^ Ü~ÇáíÉêîÝí áÖ~ò−íçíí~ ĞëëòÉK młêÄ~àê¼ä éÉêëòÉ ÉÖó ëò¼í ëÉãI Åë~â ÉÖÝëòÉå íłîçäá ÅÝäòłëíI ãÝÖáë ÑÝäêÉ åÉã ÝêíÜÉí═íK Ëë çÇ~ âÉää àìíåáI ÜçÖó Äłê ÉÖóëòÉê ãÉÖÅë¼âçäÜ~ëë~K ^ò Éäë═ Åë¼âáÖ Éäàìíåá ~ò ãáåÇáÖ ~ äÉÖåÉÜÉòÉÄÄK ^ íĞÄÄá ãłê ëçââ~ä âĞååóÉÄÄ> lI ëçââ~ä> bêêÉ å~Öóçå ༠~ò ~ ÑÉåóÉÖÉí═ îÉëòÝäóI ~ Ü~äłä łêåóÝâłÄ~å åÉã í~Ö~ÇJ Ü~í ãÉÖ ÉÖóÉíäÉå Åë¼âçí> fäóÉå ëò−îíÉäÉå åÉã äÉÜÉí> Ëë Ü~ ãłê Åë¼âçä¼Çòí~â ÉÖóëòÉêI ~ââçê ãłê ãÉÖ î~å íĞêîÉ ~ àÝÖI ~ââçê íĞÄÄÉíJíĞÄÄÉí äÉÜÉí â−îłååáI ãáåÇ íĞÄÄÉí Ýë íĞÄÄÉí Ýë ~ââçêKKK ~ââçê åÉãëçâłê~ ãáåÇÉåí ãÉÖ~Ç åÉâá> sÝÖáÖĞãäĞíí ê~àí~ î~ä~ãá êÝëòÉÖ−í═ ĞêĞãI ÇÉ Öóçêë~å ÉäÜÉëëÉÖÉíÉíí ã~Öłí¼ä ãáåÇÉå ÉäâÝéòÉäÝëíI ãÉäóåÉâ äÉÖÜ~äîłåó~ÄÄ ÝêáåíÝëÉ ãłê ãÉÖÇçÄÄ~åJ íçíí~ ~ ëò−îÝíI ãÉêí à¼ò~å ~â~êí ã~ê~ÇåáI ÅÝäíìÇ~íçë Ýë ëòłã−í¼K ^ âçÅëá ãÉÖłääíI âáÑáòÉííÉI ÉäJ âćäÇíÉK ^ Ñ═ÝéćäÉí Åëìâçíí ~Ää~âíłÄäłá àÉäÉòíÝâI ÜçÖó çíí åÉã ä~âáâ ãçëí ëÉåâáK ^ ܼÄ~ í~éçÇçíí åóçãÇçâçí âĞîÉííÉI ãÉÖâÉêćäíÉ ~ îáääłíI ~ò çëòäçéçë Ö~åÖÄ~å ãÉÖäłíí~ ~ ëòçÄ~äłåóíK æfííÜçå î~å ^ÇêáÉååÉ Öê¼ÑåÝ\ âÝêÇÉòíÉ í═äÉK æfííÜçåI âÝêÉãI ÇÉ åÉã ÑçÖ~ÇK jÝÖ åáåÅë ÉÖÝëòÉå à¼ä ÑÉäÉäíÉ ~òK _łäáåí âáîÉíí ~ íłêÅłàłÄ¼ä ÉÖó åÝîàÉÖóÉíK kÝÜłåó ëò¼í −êí êłK `ë~â ÉååóáíW iÉÜÉíI ÜçÖó Üçäå~é êÉÖÖÉä Üçëëò~ÄÄ áÇ═êÉ Éäìí~òçãK hÝêÉãI ÑçÖ~Çàçå>? bòí ~Çí~ łí gçäłåå~âK æjÝÖáë îáÖóÉ ÄÉI âÝêÉãI Éòí ~ åÝîàÉÖóÉíK Ëå áíí ãÉÖîłêçã ~ îłä~ëòíK ^ âçãçêå~ Éäí▌åí ~ ÜłòÄ~åK ┼ âćåå ã~ê~ÇíK bäíÉäí åÝÜłåó éÉêÅK ˆêĞââÝî~ä¼ëłÖå~â íÉíJ ëòÉííK mÉÇáÖ Åë~â åÝÜłåó éÉêÅ Ýë ~ äÉłåó ÄÉÜ−îí~K ^òí ãçåÇçíí~W æqÉëëÝâ> sÝÖáÖãÉåíÉâ ~ò ćîÉÖÉë Ñçäóçë¼å Ýë ãÉÖåó−äí ÉÖó ~àí¼ Éä═ííÉK _ÉäÝéÉííK ^ò ^ÇêáÉååÉ ëò~äçåàłÄ~å îçäíK kóçäÅëòçê ÜÝí ãÝíÉêÉë íłÖ~ë ëòçÄ~I ãÉäóÄÉ àçÄÄ ÑÉä═ä ÜłJ êçã ~Ää~âåó−äłëçå ~ íÝäá ëòćêâćäÉí îáäłÖ−íçíí ÄÉK cÉÜÝê Ñ~ä~âI Üçåå~å ÉÖóJÉÖó Åë~äłÇá âÝé åÝJ òÉíí äÉ ëÉããáíãçåǼ ãçëçääó~äK jÉêÉîI âÝë═ ÉãéáêÉ Äşíçêò~íI ~ãáäóÉå ~ååóá î~å bêÇÝäóÄÉåK pòçâ~íä~å Åë~â ÉÖóI ~ò ~ò ¼êáłëá â~åÇ~ää¼I ãÉäó ~ ëòÉãÄÉå äÝî═ Ñ~äÄ~ î~å ãÝäóÉëòíîÉI ~ íçêâ~ äÉÖ~äłÄÄ ÉÖó Ğäåóá ~ Çìêîłå Ñ~ê~Öçíí â═éáääÝêÉá âĞòĞííK bò ãÝÖ ~ò ÉÖóâçêá âçåóÜłÄ¼ä ã~ê~Çí áííI ãáâçê ãÝÖ åółêëçå ëćíĞííÉâ ÄÉååÉ ~âłê ÉÖó ÉÖÝëò ÄçêàşíK ^ò ÉÖóáâ çëòäçéłå ãÝÖ ãçëí áë äłíëòáâ ~ åółêë åóçã~I ~Üçä ÑçêÖłëłÄ~å âáÉííÉ ~ ãÝëòâĞîÉíK ^ò ÉÖÝëò ëòçÄ~ âćäĞåÄÉå íÉäàÉëÉå Ä~åłäáëK `ëìéłå ~ â~åÇ~ää¼ Éä═íí ~ ÑĞäÇĞå îçäí î~ä~ãáI ~ãá îłê~íä~åW ëçâ å~ÖóI âĞîÝê éłêåłâ ÑÉíêÉåÖíÉâ çíí âćäĞåÄĞò═ ëò−å▌ îĞêĞë ëÉäóãÉâÄ═äK ^ä~íJ íìâ Ñáåçã ÑÉÜÝê ÅëÉêÖÉéçâê¼Å ÄçäóÜçëçÇçííK ^ò ÉÖóáâ éłêå~ ãÝäóÉå âÉííÝåóçãî~I äłíëòçííI ÜçÖó ãÝÖ ~ò áãÝåí ÄÉäÝíłã~ëòâçÇçíí î~ä~âáI Äłê ^ÇêáÉååÉ åÉã çåå~åI ÇÉ ~ã~ âÝåóÉäãÉíäÉå â~å~éÝê¼ä âÉäí ÑĞäI ãÉäó ~ Ä~ä ë~êçâÄ~å łääçííK eçëëò~å âáäÝéîÉ àĞíí ÉäÝÄÉK jáåÇ ~ âÝí âÉòÝí åóşàíçíí~ _łäáåí ÑÉäÝK ^ ëòÉãÝÄÉå ĞêĞãI íłå î~ä~ãá ÄçÅëłå~íâÝêÝëÑÝäÉ áëK ^ ÑÝêÑá âÉòÉí Åë¼âçäí âáëëÝ ëòÉêí~êíłëçë~åI ~òìíłå îáëëò~ãÉåíÉâ ÉÖóćíí ~ÜÜçò ~ ë~êçâÄÉäá Ö~êåáíşêłÜçòI ~ò ~ëëòçåó îáëëò~ćäí Éä═ÄÄá ÜÉäóÝêÉI _łäáåí éÉÇáÖ ëòÉãâĞòíK æˆêćäĞâI ÜçÖó ÉäàĞíí ãçåÇçíí~ ^ÇêáÉååÉI âáëëÝ ÉäãçëçäóçÇçíí Ýë ÜçòòłíÉííÉW ã~àÇåÉã êÉãÝäíÉãI ÜçÖó ÉäàĞåK

æ^â~êí~ã äłíåá ãÝÖ ÉÖóëòÉêI ãáÉä═ííKKK ãáÉä═íí ÉëÉíäÉÖ Éäìí~òåłãK j~Ö~ãã~ä îáååá ~ âÝJ éÝíI ~ò ÉãäÝâÝíK ˙íê~î~ä¼å~âK läó~å âÉîÉëÉå î~åå~âI ~âáâ ~ò ÉãÄÉêåÉâ Äłêãáí áë àÉäÉåíÉåÉâKKK Ëë Äáòçåóçë äÉååáI ÜçÖó î~å î~ä~âáI ~âá çäóâçê í~äłåI å~Öóçå êáíâłåI ÇÉ ãÝÖáë ÖçåÇçä åÝÜ~å~é ~ò ÉãÄÉêêÉK k~Öóçå âçãçäó Ü~åÖçå ÄÉëòÝäíK háëëÝ ÉäÝÖáâìë Ü~åÖçå Ýë ÉÖÝëòÉå åóìÖçÇí~åK Ëë −Öó ÄÉJ ëòÝäí íçîłÄÄI Öó~âê~å áëãÝíÉäÖÉíîÉI ~ãáí ãłê ãçåÇçííI ãÉêí î~ä¼Ä~å ÉäÑçÖ¼Ççíí îçäíK bò ãłê åÉã ëò−åäÉäÝë îçäíI åÉã ćÖóÉë ëò−åÝëòâÉÇÝëK ÏÖó àÉäÉåíâÉòíÉâ ~ ëò~î~â å~Öóçå ãÝäóê═ä íĞêîÉ Éä═I ~ä~âìäî~ ĞëëòÉ âáëëÝ äÉãçåǼI âáëëÝ ÄşÅëşò¼ ãçåÇ~íçââłK hÝéòÉäÉíÝÄÉå ~ååóáê~ Ýä═îÝ äÉíí ~ò Éäîłäłëå~â ~ äÉÜÉí═ëÝÖÉI ÜçÖó ÉÖÝëòÉå ÄÉíĞäíĞííÉ Éò ~ò ÝêòÝë Ýë ëÉããá ëÉã ã~ê~Çí ~Äļä ~ î~Çłëò¼ à¼âÉÇîÄ═äI ãÉääóÉä áÇÉ áåÇìäíK jáåÇ Ü~äâ~ÄÄ äÉíí ~ ëò~î~K æ bòÝêí ÖçåÇçäí~ãI ÜłíÜ~ áííÜçå í~äłäçãK ełíÜ~ ÉÖóÉÇćäK Ëë ÜçÖó ãÉÖãçåÇà~ãI ãÉÖJ ãçåÇà~ã ãÝÖ ÉÖóëòÉêI ÉÖÝëòÉå åóìÖçÇí~åI ãáåÇÉå äłò åÝäâćäW ãÉÖãçåÇà~ãI ÜçÖó ãÉÖíìÇà~I ÜçÖó íìÇà~ âÝë═ÄÄ áëI ÜçÖó Ýå ãÉååóáêÉKKK ãÉååóáêÉ ëòÉêÉíÉãKKK jÉêí ~ãáí ãłê ãçåÇí~ãI ~ò áÖ~òłå áÖ~òK Ëë ÖçåÇçäí~ãW ãçëíI ãçëí áåâłÄÄ ÉäÜáëòáI Ü~ ãçëí ãçåÇçãI Ýë ÜçÖó ãÉÖÑçÖà~ã ~ âÉòÝíI Éòí ~ Ü~àäÝâçåó âÉòÝíI ¼I åÉã Éê═ëò~ââ~äI Ü~åÉã Åë~â å~ÖóçåI å~Öóçå ~äłò~íçë~åKKK ^ò ^ÇêáÉååÉ âÉòÉ åÉã łääí ÉääÉåí ëÉããáíI ë═í ~àłåÇÝââÝééÉå Åëşëòçíí ãłê ÜçòòłI ãáâçê ìíłå~åóşäíK i~ëë~å ëáãçÖ~íí~I Üçëëò~ë~åI ~åÝäâćäI ÜçÖó ãłëÜçî~ åÝòåÉI ãáåí ÉÖóÉåÉëÉå ~ò ~ëëòçåó ~êÅłÄ~K Ëë íçîłÄÄ òëçäçòëãłòí~â ~ ëò~î~áKKK jáåÇàçÄÄ~å ëĞíÝíÉÇÉííI ãłê Åë~â ~òçâÄ~å ~ ëłêÖ~ ¼åáñëòÉãÉâÄÉå íćåÇĞâäĞíí ~ ÑÝåóI ãáåíJ Ü~ ÄÉäćäê═ä îáäłÖ−í~åłå~âK s~ä~Üçåå~å â−îćäê═ä Ü~ê~åÖëò¼ ÅëÉåÇćäí ãÉÖ í~äłåK q~äłå Åë~â _łJ äáåí ÝêÉòíÉ −ÖóK ÏÖó ÝêÉòíÉI ãáâçê ^ÇêáÉååÉ âáëëÝ Éä═êÉÜ~àçäí Ýë ~ò ~àâ~á âáãçåÇíłâW æËå áë ëòÉêÉíÉã ã~ÖłíKKK æhĞëòĞåĞã> ëìííçÖí~ _łäáåíK hĞëòĞåĞãK pçâł ÉÖóãłë ëòÉãÝÄÉ åÝòíÉâ Ýë åÉã ÄÉëòÝäíÉâK bÖÝëòÉå ÉäãÉêćäíÉâ ÉÄÄÉåK ^ò ~êÅìâ ãáåÇ âĞòÉäÉÄÄ àìíçíí ÉÖóãłëÜçòK ^ÄłÇó áë ã~àÇåÉã Ğåâ−îćäÉíÄÉå îçäíK kÉã áë ÉãäÝâÉòÉíí ~êê~ ~ Öçåçëò Ü~ÇáíÉêîêÉI ãÉäóÉí áÇÉ áåÇìäî~ ÉëòÉäí âáI ~êê~I ÜçÖó ê~î~ëòìä êł âÉää îÉååá ~ò Éäë═ Åë¼âê~I ~ò Éäë═ ĞäÉäÝëêÉ ~ éłêÄ~à~ Å−ãÝåK jáåÇÉò Éäí▌åí ~ò ĞåíìÇ~íłÄ¼äI Åë~â ~ò ÝêòÝëI å~Öóçå ãÝäóI îłÖó~âçò¼I ã~àÇåÉã Ü~äłäîłê¼ ÝêòÝë íĞäíĞííÉ ÄÉ ÉÖÝëòÉåK Ëë åÉã ~ å═î~Çłëò ëò¼ä~äí ãÉÖ ÄÉååÉI Ü~åÉã ~ò ĞêĞâ íÉêãÝëòÉí ä~éé~åÖ¼ ~â~ê~í~I ãáâçê Üçëëòş Ü~ääÖ~íłë ìíłå ëşÖî~ âáJ ãçåÇçíí~W æbÖóI ÉÖóÉíäÉåÉÖó Åë¼âçí ~ÇàçåI ãáÉä═íí ÉäãÉÖóÉâK ^ÇêáÉååÉ åÝòÝëÉ âáëëÝ ãÉÖêÉÄÄÉåí êĞîáÇ éáää~å~íáÖX ÜçòòłÉãÉäîÉ ~ò łääłí ãÝÖáë çÇ~åóşàJ íçíí~ ~ò ~àâ~áíK _łäáåí ãÉÖÅë¼âçäí~K jÉÖÅë¼âçäí~ Üçëëò~å ~ò ĞëëòÉòłêí ëòłà~íI âĞååóÉå łíĞäÉäîÉ Ýë ã~Öłî~ä îçåî~ ~ å═ ÇÉêÉâłíI ÑĞäłääí îÉäÉ ä~ëë~åI ÜçÖó àçÄÄ~å ã~ÖłÜçò ëòçê−íÜ~ëë~K ^ò ~ëëòçåó ~òçåÄ~åI ãáâçê âáÉÖóÉåÉëÉÇíÉâI ÖóÉåÖÝå Éäíçäí~ ã~Öłí¼äK æjÉåàÉå ÉäI âÝêÉã Åë~â Éò ~ éłê ëò¼ Ü~ää~íëòçííK jÉåàÉå ÉäI âÝêÉã> kÝãłå Ü~ä~Çí~â ~ò ~àí¼áÖK ^ âÉòćâ ĞëëòÉÑçåî~I ~âłêÜ~ íÉëíîÝêÉâ îçäåłå~âK jáâçê _łäáåí âÝòÅë¼âÜçò äÉÜ~àçäíI ^ÇêáÉååÉ ëò~â−íçíí~ ãÉÖ ~ Ü~ääÖ~íłëíW æe~KKK Ü~KKK Üçäå~é åÉã ìí~òå~ ÉäI ÜçÖó~å íìÇçã ãÉÖ\ æ^ââçê ÉäàĞîĞâ şàê~ ìÖó~åÉÄÄÉå ~ò ¼êłÄ~å îłä~ëòçäí~ _łäáåíI ãÉêí ÉÄÄÉå ~ éÉêÅÄÉå ~ î~Çłëò¼ Ü−ã şàê~ ÑĞäÝÄêÉÇí ÄÉååÉI ãÉäó ãá¼í~ ÄÉäÝéÉííI Éäí▌åí îçäå~X ÇÉ ãçëí> ãçëí şàê~ ÑĞäíłJ ã~Çí Ýë ~ò ÄÉëòÝäí ÅÝäò~íçë Ýë ܼÇ−í¼ ~â~ê~íí~äK G ^ò ÉëíÝí _łäáåí ~ò ~åóàłî~ä íĞäíĞííÉK mê¼Äłäí~ ãìä~íí~íåáI íêÝÑłââ~ä ãÉÖâ~Å~Öí~íåáK s~ä~J ÜçÖó åÉãáÖÉå ëáâÉêćäíK kÉã îçäí ÑçêãłÄ~åW ëò¼ê~âçòçíí îçäíK kÉã ~ ãłëå~éá éłêÄ~à~ ãá~ííI Éò Åë~â ~ââçê àìíçíí ÉëòÝÄÉ şàê~I ãáâçê åóìÖçî¼ê~ íÝêîÉ êÉåÇÉäâÉòÉííI ÜçÖó å~Öóçå âçêłå âĞäíJ ëÝâI ÇÉ ãáåÇáÖ ~ ã~á ÇÝäìíłå àłêí ~ò ÉëòÝÄÉåI ~ò ~ò ¼ê~I ãÉäóÉí ^ÇêáÉååÉJåÝä íĞäíĞííI ~åå~â áë ~

äÉÖîÝÖÉI ~ò ^ÇÇó Ü~åÖà~I ~ÜçÖó ãçåÇí~W Ëå áë ëòÉêÉíÉã ã~Öłí Ýë ~òìíłåI ~ÜçÖó ëòÉãí═ä ëòÉãÄÉå ćäíÉâ Üçëëò~åI ëò¼íä~åìä Ýë îÝÖćä ~ò ~ Åë¼âI ~ò ~ò ÉÖóÉíäÉåI ~ò ~ âáëäłåóçëI í~é~ëòí~J ä~íä~å Åë¼â> jÉêí ~ò å~Öóçå ãÉÖäÉé═K bò ~ à¼âÉÇî▌Éå â~ÅÝê ~ëëòçåóI âáí çíí äłíçíí ~ââçêáÄ~å ~ àÝÖÉå ~ò ÉÖóáâ ÑÝêÑá â~êàłÄ¼ä ~ ãłëáâÝÄ~ êÉéćäåá Ýë âáí ãÉÖÑáÖóÉäí ãçëí ~ ÜşëÜ~Öó¼âÉÇÇá Äłäçå ~ î~ÅëçJ ê~ ~ä~ííI ãáÉä═íí ═â âÉííÉå ÉÖóÉÇćä ã~ê~Çí~âI ãáâÝåí ÄçäçåÇ−íçíí~ ^äîáåÅòóí Ýë ~òí ~ máíóìíI ~òJ ò~ä ~ â−îłå~íçë ëòłàłî~äI îáääçÖ¼ ÑçÖ~ââ~äI Éò ~ò ~ëëòçåóI âáê═äI ãáâçê ëòÉêÇłå åÉã àĞíí Éä Ýë ═í ÅëÉêÄÉåÜ~Öóí~I ═ ~òí âÝéòÉäíÉI ÜçÖó ëòłã−í¼~å ìÖê~íà~ ═í áëI ÜçÖó íìǼ~å í~é~ëòí~äí Ýë ê~î~ëòI Éò ~ò ~ëëòçåóI âá Ü~êã~ÇÑÝä ÝîÉ ÑÝêàåÝä î~åI Éò −Öó Åë¼âçä ĞëëòÉëòçê−íçíí ~àâ~ââ~ä> ËééÉå Åë~â êÉłåóçãí~ ~ò ═ ëòłàłê~ ~ ëòłàłíI ãáåí ÉÖó éÉÅëÝíåóçã¼í ÖçåÇçäí~ I Üłí Éò îłê~íä~åI Éò åáåÅë êÉåÇÄÉå> jçëí áë äłíí~ ã~Ö~ Éä═ííI ~ÜçÖó ä~ëë~å ÑÉäÝàÉ Ü~àäáâ ÄÉÜìåóí ëòÉããÉäI ãáåíÜ~ î~ä~ãáí íÉåJ åÉI ~ãá êçéé~åí âÉääÉãÉíäÉåI î~ä~ãáíI ~ãá åÉâá łäÇçò~íI ~ãáí ~òçåÄ~å ãÉÖíÉëòI ãÉêí ༠~â~ê äÉååá Ýë ãáîÉä ãłê ÄÉî~ääçíí~I ÜçÖó ëòÉêÉíI Üłí ãÉÖ åÉã í~Ö~ÇÜ~íà~K s~Öó Åëìéłå ~òÝêí ëáâÉJ êćäí áäóÉå ćÖóÉíäÉåćä Éò ~ Åë¼âI ãÉêí ÉÖóãłëë~ä ëòÉãÄÉå ~ ãÉêÉî ćäÝëÉáâÄ═ä Ü~àçäî~ ĞëëòÉI êçëëòìä íìÇí~ ã~ÖłÜçò ĞäÉäåá\ aÉ ÜáëòÉå ÑĞäłääí îÉäÉ Ýë ~ââçê áë Åë~â îÝâçåóê~ òłêí ~àâ~ââ~ä ã~ê~Çí ^ÇêáÉååÉI ë═í âĞåóĞêÖ═ ãçòÇìä~íí~ä Éäíçäí~K qłå ~ââçê âÉääÉíí îçäå~ âÉãÝåóÉÄÄÉå ãÉÖÑçÖåá Ýë Éê═ëò~ââ~ä ëòÝààÉäíçäåá ~ò ~àâ~áí\ kÉãI Éòí åÉã íìÇí~ îçäå~ íÉååá> s~ä~ÜçÖó åÉã äÉÜÉíÉííI î~ä~ÜçÖó åÉã í~äłäí ~ ë~àłí ÝêòÝëÉáÜÉò ëÉãK bò −Öó îçäí ëòÝéI Éò −Öó îçäí ÖóĞåóĞê▌K iÉÜÉíW çëíçÄ~ëłÖI ÜçÖó ═ áäóÉå â~ã~ëòçë Äłíçêí~ä~åëłÖÖ~ä îáëÉäâÉÇÉííI ÇÉ Üłí åÉãKKK åÉã íìJ Ççíí ãłë äÉååáI åÉã áë àìíçíí ÉëòÝÄÉ ãłë äÉååáK bÖÝëò ÉëíÉ Åë~â Éò àłêí ĞëëòÉîáëëò~ ~ò ÉëòÝÄÉåK fäóÉå ÖçåÇçä~íçâ âĞòí Üłåó¼Çî~ ÑÉâćÇí äÉK jáâçê ~ò łäçã ä~ëë~åâÝåí Éê═í îÉíí ê~àí~I Ü~åó~íä¼ ĞåíìÇ~íłÄ~å âáíĞêä═ÇíÉâ ~ ê~î~ëòâçÇłëçâI ~ ÅÝäíìÇ~íçëëłÖçâI åÉã ã~ê~Çí îÝÖćä Åë~â î~ä~ãá ÄçäÇçÖ ÝêòÝë Ýë åÝãá ÅëçÇłäâçòłëI ãáåíÜ~ ëòÉêÉäÉãáëãÉê═ ~ëëòçåó ÜÉäóÉíí ëÉêÇćä═ äÉłåóâłî~ä í~äłäâçòçíí îçäå~KKK

fuK hçêłå âÉäíK jÉÖÑćêÇĞííK _çêçíîłäâçòłë ìíłå ãÝÖ ~ íćâêÉ Éä═íí ã~ê~Çí ćäîÉK h~êÇéłêÄ~àI ~êê~ âÝëòćä ãçëíK s~àçå ãÉÖ ÑçÖàłâJÉ îłÖåá\ s~àçå Üçä\ q~äłå áíí ~ ÜçãäçJ âłå\ ^ò ãÝÖ åÉã Ä~àK ^ò ãÝÖ à¼ä áë łääÜ~íK s~Öó ~ò ~êÅłíI ~ò çêêłí\ ÛI ~ò ìíłä~íçë îçäJ å~> sáëëò~ÉãäÝâÉòÉíí ÉÖó ëíìÇÉåëêÉI ~âáí _ÉêäáåÄÉå äłíçííX ~åå~â ÉÖó ÜşëâçäÄłëò âĞíĞííÉ ĞëëòÉ ~ éçÑ~Åëçåíàłí ~ò çêê~ ëòłêåółî~äK cĞêíÉäÉã îçäí äłíåá> h~êJ î~Öó ãÉääîłÖłë\ ^ò ãáåÇJ ÉÖó äÉååÉI îÝÖêÉ áë ~òí ÄÉî~êêàłâI ÇÉ ~ âÉòÝå\ kÉãI ~òí ãłê åÉã ëòÉêÉíåÝ> hłê îçäå~K ołJ åÝòÉíí ~ àçÄÄ âÉòÝêÉK fÖÉåI âłê îçäå~I ÉÖÝëòÉå ÉäÅëşÑ−í~åłI Ü~ î~ä~ãá Ñçêê~Çłë ĞëëòÉâìëòłäåł ~ Ä═êíI Éäêçåí~åł ~ò ÉêÉòÉí âÝâä═ îçå~ä~áíK fÖÉåI Éò Äçëëò~åí¼ îçäå~K fäóÉå ÖçåÇçä~íçâ âĞòĞíí ĞäíĞòĞíí Ýë ãłê êÝÖÉå ÉäâÝëòćäí Ýë ãÉÖêÉÖÖÉäáòÉííI ãáâçê ^Äçåóá qáÜ~ãÝê ÑÉâÉíÉ ëò~äçåâ~ÄłíÄ~å Ýë ÑÝåóÉë âĞÅëĞÖâ~ä~éé~ä ÉäàĞíí ÝêíÉK lÇ~äÉåå d~òëá Äłê¼ Åë~íJ ä~âçòçíí ÜçòòłàìâK _ÉćäíÉâ ~ òłêí ÑáłâÉêÄÉ Ýë âáÜ~àíçíí~â ~ qçêå~î−îçÇłÄ~I ~ÜÜçò ~ Üçëëòş Ä~J ê~ââëòÉê▌ ÝéćäÉíÜÉòI ~Üçä éłêÄ~àçòåá ëòçâłë hçäçòëîłêíK bÖó âáë êçëëòìä Ñ▌íĞíí ĞäíĞò═ÄÉ îÉòÉííÝâ ^ÄłÇóíK fíí îłêí~ ~ î−î¼ãÉëíÉê Ýë ~ò ÉÖóáâ çêîçëK jáìíłå ÇÉêÝâáÖ äÉîÉíâÉòÉííI ~ Ççâíçê Ä═ëÝÖÉë î~ííłî~äI ~òìíłå ÖÝò Ýë ÉêêÉ ÑÉâÉíÉ ëÉäóÉããÉä âĞêćäļåółäí~ ~ Ü~ëłíI ~ Åëìâä¼áíI ~ âÝí ܼå~äàłí Ýë ~ åó~âłí ÉÖÝëòÉå łääáÖK jáâçê ÉòòÉä ÉäâÝJ ëòćäíÉâI ÄÉäÝéíÉâ ãáåÇåółà~å ~ àÝÖÜáÇÉÖ î−î¼íÉêÉãÄÉK ^ íşäë¼ îÝÖÉå ãÉÖåó−äí ~ò ~àí¼I ãÉäóÉå ~ hÉåÇó ëÉÖÝÇÉá àĞííÉâ ÄÉI _çÖłÅëó áë ÑÉëòćä═ ÑÉêÉåÅà¼òëÉÑÄÉåI ═ áë ÅáäáåÇÉêêÉäK táÅâïáíò ~ é~J êłÇÝë ~íáääłàłí ĞäíĞííÉ ã~Öłê~K j~Öìâ âĞòĞíí îÉòÉííÝâ máíóìíI âáí _łäáåí Éäë═ éáää~å~íÄ~å ãÉÖ

ëÉã áëãÉêíI ~ååóáê~ îłê~íä~å äłíîłåó îçäí −ÖóI ÉòòÉä ~ ÑćäáÖ âê~îłíäáî~äI ÑÉâÉíÉ Ü~ëâĞí═îÉä ~ Åëìé~ëò íÉëíÝåK ^ ÑÉäÉâ ãÉÖłääí~âK kÉâáâ ÉÖóÉä═êÉ ëÉããá ÇçäÖìâK ^ ëÉÖÝÇÉâI ãáìíłå ćååÉéÝäóÉëÉå âĞJ ëòĞåíĞííÝâ ÉÖóãłëíI ëçêëçí Üşòí~âI ÉäÇĞåíÉåÇ═I ãÉäóáâ éłê â~êÇ âÉêćä Ü~ëòåłä~íÄ~ Éäë═ćäI ãá~J ä~íí ~ Ñ~ä ãÉåíá é~Ççâçå ~ò çêîçëçâ ëòÝé êÉåÇÄÉå âáê~âíłâ ~ ëçâ ã▌ëòÉêí ãáåíÜ~ Åëìé~ â−åò¼ëòÉêëòłã äÉååÉ> I ãáåÇÉåÑÝäÉ ê~ÖóçÖ¼ åáââÉäÅë−éíÉí═âI Ñ▌êÝëòÉâI Ü~ê~é¼ÑçÖ¼âI Ñìê~ ÑçêJ ãłàş íÉãÝêÇÉâ âÝëÉâI å~Öó é~íáâ~ćîÉÖÉâÉí áë Ñçäó~ÇÝââ~ä íĞäíîÉ Ýë êÉåÖÉíÉÖ é¼äółí Ýë î~ííłíK jáâçê ÉòÉâ àÉäÉåíÉííÝâI ÜçÖó âÝëòÉâI ~ ÑÉÖóîÉêÉâ ÇÉòáåÑáÅáłäłë~ âĞîÉíâÉòÉííK h~êÄçää~ä łòí~íJ íłâ ═âÉíI ãÉäóåÉâ áääÉãÜÉäóêÉ ÉãäÝâÉòíÉí═ ëò~Ö~ ëòÝààÉäíÉêàÉÇí ~ ÜáÇÉÖ äÉîÉÖ═ÄÉåK jáâçê ãáåÇÉò ãÉÖíĞêíÝåíI _çÖłÅëó łíîÉííÉ ~ îÉòÉí═ ëÉÖÝÇ ëòÉêÉéÝíK sÉíí ÉÖó î−î¼â~êÇçíK açÄçÖ¼ äÝéíÉââÉä ãÉÖâÉêÉëíÉ ~ íÉêÉã éçåíçë âĞòÉéÝí Ýë ã~ÖłÜçò áåíÉííÉ ~ éłêÄ~àçò¼â~íK fãéÉêłíçêá ãçòÇìä~íí~ä ÜÉäóÉí àÉäĞäí åÉâáâK ^òíłå ÉäâÉòÇÉíí ÄÉëòÝäåáW æjáåÇÉåÉâÉä═íí íĞêîÝåóëòÉê▌ âĞíÉäÉëëÝÖÉã ëòÉêáåí ÑÉäëò¼ä−íçã ~ ÑÉäÉâÉíI ÜçÖó ÄÝâćäàÉåÉâ âáK bÖóáâ ÑÝä ëÉã îłä~ëòçäíI ÜáëòÉå ãáåÇÉåáâåÉâ ãÉÖãçåÇíłâ ãłê Éä═ÄÄI ÜçÖó ÉêêÉ ÉÖółäí~äłå åÉã ëò~Ä~Ç ÑÉäÉäåáK _çÖłÅëó éłê ãłëçÇéÉêÅÉí îłêíI ~òíłå şàê~âÉòÇíÉW æjłëçÇëòçê áë ÑĞäëò¼ä−íçã ~ ÑÉäÉâÉíW ÄÝâćäàÉåÉâ âá> jáäóÉå Äìí~ëłÖ Éò ãçåÇçíí~ ã~ÖłÄ~å _łäáåí I áÇÉÜçòå~â áäóÉå åÉîÉíëÝÖÉëÉå äÉÅëìé~J ëò−íî~I áÇÉłää−í~å~â ÉÖó ëòłä â~êÇÇ~ä ~ âÉòÉãÄÉå Ýë ~ââçê Éòí ~ ã¼âłí àłíëëòłâ ÉäK Ëë Ü~ ~òí ãçåÇ~åłã ãçëíW áÖÉåáëI Ýå âáÄÝâćäĞâI Üłí ~ââçê Çáëòâî~äáÑáâłäåłå~â> jáåÇâÝí éłêÄ~àçò¼ ÇáÇÉêÖÉíí ~ ÜáÇÉÖí═äI ÇÉ _çÖłÅëó şàļä ÉäâÉòÇíÉW æe~êã~Çëòçê áë ÑĞäëò¼ä−íçã ~ ÑÉäÉâÉíKKK jÉêí åÉâá ÉäîÉ îçäíI ÜçÖó ═ Üłêçãëòçê âÝêÇÉòI í~äłå ~ä~éçë~ÄÄå~â í~êíçíí~ −ÖóI î~Öó ÜçÖó íçîłÄÄ ÝäîÉòòÉ éłêÄ~àëÉÖÝÇá ãáîçäíłíK mÉêëòÉI ãçëí ëÉã ÑÉäÉäí ëÉåâáK _áòíçëI ÜçÖó åłíÜłí ÑçÖçâ â~éåáI Ü~ ãÝÖ ëçâł âÉää áíí łääJ åçã> ÖçåÇçäí~ _łäáåí Ýë âÉòÇíÉ ÝêÉòåáI ÜçÖó î~ä~ãá éêćëòâĞäÝëêÉ Åë~î~êà~ ~ò çêêłíK æjáìíłå ÉäÉÖÉí íÉííÉã íĞêîÝåó ëò~Äí~ âĞíÉäÉëëÝÖÉãåÉâ Ýë âçãçäó ÑÉäëò¼ä−íłëçã Ç~Åłê~ ~ ÑÉäÉâ åÉã Ü~àä~åǼâ âáÄÝâćäåáKKK ãçëí _çÖłÅëó ãÝÖ àçÄÄ~å âáÉÖóÉåÉëÉÇÉííI Éä═êÉíçäí~ ¼êáłëá â~åÇşêÄ~àìëòłí Ýë Ü~êëłåó~å îÉòÝåóÉäíW ærê~áã> bå Ö~êÇÉ> Ýë ÉÖó éáää~å~í ãşäî~W o~àí~> kÝÖó í~äé ÇçÄÄ~åíI âÝí éÉåÖÉ ĞëëòÉÅë~éî~ ÅëĞêêÉåíK _łäáåí Åë~â ~òí ÝêÉòíÉI ÜçÖó ~ â~êÇà~ äÉÅë~éî~I ãáåíÜ~ î~ä~ãá Öìãáä~ÄÇłê¼ä ëòĞââÉååÉ îáëëò~K eçÖó ═í áë ÝêíÉ îłÖłëI ~òí åÉã áë îÉíJ íÉ ÝëòêÉK æ‡ääà> âáłäíçíí ãłêáë _çÖłÅëóK ‡ääà> âáłäíçíí qáÜ~ãÝê áëI âáI ÜçÖó åÉ ã~ê~Çàçå Éä ~ò ═êå~Öó ãĞÖĞííI ═ áë î−î¼â~êÇçí ã~êâçäí Ýë ~ éłêÄ~àçòçâ ãłëáâ çäÇ~äłå łääçíí îçäíK bòÉâ ãÉÖJ łääí~â ~ÄÄ~å ~ ÜÉäóÄÉåK ^ò çêîçëçâ î~íí~Åëçã¼ââ~ä ëáÉííÉâ ãáåÇÉåáâÜÉòK máíóìå~â ~ îłääłíI _łäáåíå~â ~ âĞåóĞâÜ~àäłëłí í~ãéçåçòíłâ âáí▌å═ ÄìòÖ¼ëłÖÖ~äI Äłê ~ îłÖłëçâ ~äáÖ ~ Ä═êí ëòÉäíÝâ łíI ãÉêí äÉåÇćäÉí âĞòÄÉå ~ â~êÇçâ ĞëëòÉćíâĞòíÉâ Ýë −Öó åÉã îçäí ÉêÉàćâK ^äáÖJ~äáÖ ëÉêâÉÇí ÉÖóJ âÝí ÅëĞéé îÝê ~ ÑçäóíçåçëëłÖá Üáłåóļä?K æe~êÅâÝéíÉäÉåëÝÖ\ âÝêÇÉòíÉ ëòáÖçêş~å _çÖłÅëóK æ^ÄëòçäşíÉ> cĞäíÝíäÉåćä> îłä~ëòçäí ÉÖóëòÉêêÉ ~ âÝí çêîçëI ~òìíłå ÑĞäîłäíî~ àÉäÉåíÉííÝâW æsłÖłë ~ò ćí═ÝêÜÉò âĞòÉäKKK æ^ äÉÖÑçåíçë~ÄÄ ÉãÉä═áòçãKKK KKK ÉäîÝêòÝëí çâçòÜ~íKKK æKKK ãÉêÉîÖĞêÅëĞí Ýë ÜáêíÉäÉå ÄÝåìäłëíKKK æKKK íÉÜłí ãáåÇÉå ÜÉîÉë ãçòÇìä~íKKK æKKK ãáåÇÉå â~ê ãçòÖłëKKK æKKK îÝÖòÉíÉë äÉÜÉíKKK

æKKK Äáòíçë~å îÝÖòÉíÉë>KKK ^ åóìÖ~äã~òçíí ═êå~Öó ĞëëòÉÅë~éí~ ÄçâłáíK æÏÖó Üłí ãÉÖłää~é−íçã ~ ãáåÇâÝíçäÇ~äá Ü~êÅâÝéíÉäÉåëÝÖÉí ãçëí ëò~äìíłäí ~ â~êÇàłî~äK ærê~áãI ~ ÄÉÅëćäÉíåÉâ ÉäÝÖ î~å íÝîÉ> jáâĞòÄÉå ~ò çêîçë à¼âçê~ ~åÖçäí~é~ëòí ê~Ö~ëòíçíí _łäáåí ~äâ~êàłå~â ~ íÉíÉàÝêÉI qáÜ~ãÝê ëşÖî~ âÝêÇÉòíÉW æ^â~êëòJÉ âáÄÝâćäåáI âÝêäÉâJłëë~å\ æełí ÜçÖóåÉ> ÑÉäÉäí à¼âÉÇî▌Éå ^ÄłÇóK pòÉêîìëòI máíóì> Ýë ãáâçê âÉòÉí ÑçÖí~âI ÜçòJ òłíÉííÉW æeáëòÉå ~òí ëÉã íìÇçã áÖ~òłÄ~åI ÜçÖó ãáÝêí îÉêÉâÉÇíćåâ ÉÖóãłëë~ä> bòí åÉã âÉääÉíí îçäå~ ãçåÇ~åáK ^ ëÉÖÝÇÉâ ëÝêí═ÇĞíí éçÑłí îłÖí~â Ýë íÉííÝâ ã~Öìâ~íI ãáåíJ Ü~ åÉã Ü~ää~åłâI ÜáëòÉå Éò ~ò ═ ÉÖÝëò Ñçåíçë ã▌âĞÇÝëćâåÉâ ~ äÉëò¼äłëłí àÉäÉåíáI ~ãáÝêí ãçëí åÉâáâ âÉääÉåÉ áÖ~òłÄ~å ÉäÝÖíÝíÉäí âÝêåáK bÖóÉÇćä d~òëá Äłê¼ ÑçêÇìäí Ü~ã~ê ÉäI ãÉêí åÉã íìÇí~ ~ â~Å~Öłëłí íáíâçäåáK jÝÖáë âÉêÉëòíćäJâ~ëìä ãáåÇÉåâá ĞëëòÉé~êçäłòçíí Ýë ãáìíłå ~ éłêÄ~àçòçâ ÑÉäĞäíĞòíÉâI ÉÖóćíí ãÉÖáåÇìäí~â ÄÉ ~ îłêçëÄ~K æjÉåàćåâ ÄÉ î~ä~Üçîł ÉÖó âáë í−ò¼ê~áê~> à~î~ëçäí~ _çÖłÅëóI âá ~ò ═ Ñ═ëÉÖÝÇá ëòÉêÉéÝí ëòÉêÉííÉ çäó~å Üçëëòşê~ åóşàí~åáI ~ãÉååóáêÉ Åë~â äÉÜÉíÉííK _łäáåíå~â Éò åÉã îçäí −åóÝêÉI ëÉãJ ãá âÉÇîÉ táÅâïáíòÅÉäI ÉòòÉä ~ éáëòçâ ÉãÄÉêêÉä? íçîłÄÄ ã~ê~ÇåáI ãáåí ~ãÉÇÇáÖ ÝééÉå ãìJ ëòłàK jÝÖáë åÉã ãçåÇÜ~íçíí ÉääÉåíI −Öó Üłí ÉÖóáâ Ñ═íÝêá âłîÝÜłò ÑÉäÝ îÉííÝâ ~ò şíàçâ~íK jáÉä═íí ~òçåÄ~å çÇ~ÝêíÉâI bÖçå Äłê¼ Éäîłäí í═äćâW _çÅëłëë~å~â ãÉÖ åÉâÉã ~ò ìê~â E ÇáÉ eÉêêÉå? −Öó ãçåÇíłâ Éòí â~íçåłÝâåłäF I ÇÉ åÉâÉã Ñçåíçë ÇçäÖçã î~åK pò~äìíłäí Ýë ãáåÇÉå ã~Öó~J êłò~íçí âÉêćäÉåÇ═I Öóçêë~å îáëëò~ÑçêÇìäíK sáëëò~I ãÉêí şíâĞòÄÉå Ü~ä~Çí Éä ãÉääÉííÉ jáä¼íÜ wçäíłåâ~I ~âá ãÉÖÝêáåíÉííÉ ~ â~êàłíK gìÇáíÜ âáëĞÅÅëÝí táÅâïáíò ãłê ÜÉíÉâ ¼í~ âÝãćä Ü~ëòåłäí~K bÖóJÉÖó é~âäá ÅáÖ~êÉíí~ àłêí ~ ëòçäÖłä~J íłÝêíK bòÝêí ~ò łêÝêí wçäíłåâ~ ÄÉãçåÇí~I Üçîł ãÉååÉâ ~ å═îÝêÉáI ãÉêêÉ ëÝíłäå~âI Üçä ÑçÖå~â î~J Åëçêłòåá ~òå~éI ãáí íÉêîÉòåÉâ Üçäå~éê~K k~Öóçå à¼ä ëòçäÖłäí Ýë å~Öóçå å~Öó âÉÇîîÉä áëI åÉãJ Åë~â ~ íáäçë ÅáÖ~êÉíí~ ãá~ííI Ü~åÉã ãÉêí ÄćëòâÝîÝ íÉííÉI ÜçÖó ═åÉâá êÝëòÉ î~å ~ å~Öóçâ? ÇçäJ ÖłÄ~å Ýë å~Öóçå Äłãìäí~ áë ~ò ~íäÝí~íÉêãÉí▌ â~íçå~íáëòíÉíK jáâçêê~ ~ íłêë~ëłÖ äÉćäí ~ ãłêîłåó~ëòí~ä ãÉääÝI ëĞêíI îáêëäáíI ãÉäÉÖ éłëíÝíçãçâ~í êÉåÇÉäîÉI táÅâïáíò ãłê ãÉëëòÉ àłêí ~ âáë Öáãå~òáëíłî~äK G ^ jáä¼íÜÝâ Üłò~ ~ ÄÉäîłêçëÄ~å ÉÖóáâÉ ~òçâå~â ~ êÝÖá Üłò~âå~âI ~ãÉäóÉâ ÜçëëòşI âÉëâÉåó íÉäâÉå ÝéćäîÉ âÝí ìíÅłÄ~I ~ Üçãäçâò~í ~ò råá¼ ìíÅłê~I ~ Üłíë¼ âáàłêłë~ ~ò Ûîłê ÉÖóáâ ëò▌â ëáJ âłíçêłÄ~ åó−äáâK fíí ~ åÝéíÉäÉå âáë ìíÅłÄ~å ÑĞä ë ~äł àłêâłäî~ îłêí táÅâïáíòI ~ã−Ö wçäíłå ÄÉëìêJ ê~åí ~ Üłíìäë¼ â~éìåI ãÉÖí~é~ëòí~ä~åǼI î~àçå ~äâ~äã~ëJÉ ~ éÉêÅ ~êê~I ÜçÖó äłíÜ~í~íä~åìä ÑĞäJ îÉòÉíÜÉëëÉ ~ Ä~êłíàłí ~ò ═ ÇáłâëòçÄłàłÄ~K g¼ä ãÉÖóI Ü~ä~Çìåâ> gìÇáíÜ Ü−î~íK e−î~í íáíçâÄ~åK bò à¼> bò å~Öóçå ༠áëãÝíÉäíÉ ã~ÖłÄ~å táÅâïáíòI ãÉêí ═ Åë~â ÉÖóëòÉê▌ í═ãçåÇ~íçâÄ~å ÖçåÇçäâçòçííI ãáîÉä ~ ëò¼âáåÅëÉ ÉäÝÖ ÑçÖó~íÝâçëK pÉããáí ëÉã îçäí áòÖ~íçííK jáÝêí áë äÉååÉ\ ^òí ãçåÇí~ ~ ÑáşI ÜçÖó îłêàçåK ełí îłêíK h~íçåłÝâåłä ëçâëòçê âÉää îłêåáK eçòòł îçäí ÉÜÜÉò ëòçâî~K fÇ═âĞòÄÉå −Öó äÉ ë ÑĞä àłêâłäí ä~ëë~åI ãáâçê ~ò ÉÖóáâ íşäçäÇ~äá Üłòļä âáàĞíí ëò~íóçêJ ê~ä ~ â~êàłå ÉÖó âáë éÉëòíê~I ãÉÖÅëçÇłäí~ ~ò ÉäÉÖłåë íáëòíÉí Ýë ÉäíáéÉÖÉíí Éä═ííÉK táÅâïáíò ìíłJ å~ÑçêÇìäíK ^ äÉłåóâ~ âÝíëòÉê îáëëò~éáää~åíçííI ãÝÖ ãáÉä═íí ~ ë~êçâåłä Éäí▌åíK `ëáåçë âáëäłåó> ÖçåÇçäí~ bÖçå Ýë ãÉÖåÝòíÉ ~ ÜłòëòłãçíI ãÉäóÄ═ä âáàĞíí ~ò ~ âáë ëòçäÖłä¼K wçäíłåâ~ ãÉÖàÉäÉåí ~ â~éìÄ~å Ýë áòÖ~íçíí~å áåíÉÖÉíÉíí åÉâáI ãáêÉ ~òíłå ëáÉíîÉ ÄÉãÉåíÉâ ~ Üłíë¼ ÄÉàłê~íçåI çíí Öóçêë~å ~ÜÜçò ~ ëòçäÖłä~íá äÝéÅë═ÜĞò ãÉêÉÇÉâ Ýë êçëëò ëò~Öş äÝéÅë═ I ãÉäó ãáåÇÉå áäóÉå âçäçòëîłêá Üłòåłä ~ ÑÉäë═ Ö~åÖ äÉÖîÝÖÝêÉ îÉòÉí ÑĞäK ^ Ñáş ÉäĞä ëòĞâÇĞëĞíí ÜłêçãJÜłêçã ÑçâçíI ~ íáëòí ãĞÖĞííÉK lÇ~ÑĞåå wçäíłåâ~ ãÉÖłääíI âĞêćäâÝãäÉäí Ýë ~òíłå ÄÉëìêJ

ê~åí~â Öóçêë~å ~ í~åìä¼ëòçÄłÄ~K jÉÖáåí ÉÖóÉÇćä ã~ê~Çí bÖçåI ãáâĞòÄÉå ~ Çáłâ ÉäëáÉíÉíí ~ Ñçäóçë¼åK jÉÖáåí îłêíK ^òò~ä íĞäíĞííÉ ~ò áÇÉàÝíI ÜçÖó éçêãÉåíÉë ÜÉäóÉí í~äłäàçå ~ ë~éâłàłå~âK bä═ÄÄ ~ò łÖóê~ íÉííÉK j~àÇ áëãÝí ÉäîÉííÉ çåå~å ÜłíÜ~ ~ò łÖóê~ ëòćâëÝÖćâ äÉëò\ I ~ò ÉãÄÉê åÉã íìÇÜ~íà~> ÏÖó Üłí êł~â~ëòíçíí~ ~ ãçëǼ~ëòí~ä ë~êâłê~K iÝéíÉâI âĞååó▌I âĞååó▌ äÝéíÉâK ^ò ~àí¼ åó−äíK gìÇáíÜ Éä═ííÉ łääçííK fÇÉÖÉëÉå ~Ççíí âÉòÉíK æ^òÝêí Ü−î~íí~ãI ãÉêí ãÉÖ ~â~êí~ã ãçåÇ~åáKKK ãÉÖãçåÇ~åáI ÜçÖó ÉåÖÉã ÉäîáëòåÉâK bäJ îáëòåÉâ _ÝÅëÄÉI í~äłå ã~I í~äłå Üçäå~é ÉëíÉ áåÇìäìåâ> fòÖ~äãłÄ~å íłå åÉã Ä−êíłâ ~ äłÄ~áI ÉòÝêí ÜáêíÉäÉå äÉçãäçíí ~ò ÉÖóáâ íçåÉííëòÝâêÉK ^ ÑÝêÑá ~ ãłëáâ ëòÝâêÉ ćäí ~ò ~ëòí~ä ëòĞÖäÉíÝÜÉò Ýë êɳijãìäí ~ äłåóê~ ~òçââ~ä ~ ÄłêëçåóëòÉãÉáîÉäK æ jÉêí Ýå ãÉÖãçåÇí~ã> qÉÖå~é ãÉÖãçåÇí~ãK jÉÖãçåÇí~ãI ÜçÖó ãá ëòÉêÉíàćâ ÉÖóJ ãłëíK eçÖó ãÉÖâÝêíÉ ~ âÉòÉãÉí> táÅâïáíò åÝãłå åÉãÉí áåíÉííI ÇÉ ãçëí ëÉã ëò¼äí ëÉããáíK gìÇáíÜ Ñçäóí~íí~W æaÉ áÖÉå> j~Ö~ Åë~â åçÄáäáíłëļä åÉã ~â~êI ¼I Ýå íìÇçã> aÉ Ýå ~â~êçãI Ýå ëòÉêÉíÉãI åÉJ âÉã ãáåÇÉå ãłë ãáåÇÉÖóI Ýë Ýå ãÉÖ ~â~êçã ãÉåíÉåáI ãÉÖ ÑçÖçã ãÉåíÉåá> ^ ÑÝêÑá Ü~í~äã~ë âÉòÉ ~ò ĞëëòÉÑ~êáÅëâłäí ~ëòí~äçå ãÉÖê~Ö~Çí~ ~ å═ÝíK jÉäÉÖÉå ëòçê−íçíí~ ãÉÖK bò Üłäłí ~â~ê àÉäÉåíÉåá Ýë Äáòí~íłëíK ^ò ÝêáåíÝëí═ä ~ äÉłåó ~êÅ~ ÉäîÉëòíÉííÉ ~òí ~ò Éäëòłåí âÉãÝåóëÝÖÉíI ãÉäó ãáåíÜ~ â═îÝ ëòçê−í~åł ~ îçåłë~áíI ãÉÖÉåóÜćäí ~ âáÑÉàÉòÝëÉ Ýë éáääłá âĞòÝ âĞååóÉâ íçä¼Çí~âK æÛI Äçêò~ëòí¼ îçäí> ^ é~é~ éÉêëòÉ âá~ÄłäíI ÇÉ ~ò ãáåÇÉÖóI Ü~åÉã ~ò ~åółã ¼I Éò êÉííÉJ åÉíÉë> çäó~åçâ~í ãçåÇçíí ÝëKKK ÝëKKK ^êê~ ÖçåÇçäí îáëëò~I ÜçÖó ~ò ~åóà~I ~âłêÜ~ ãÝÖ ÖóÉêãÉâ îçäå~I ãÝÖ éçÑçå áë ćíĞííÉ ~òò~ä ~ âĞîÝê âáë âÉòÝîÉäI ÇÉ Éòí ëòÝÖóÉääíÉ ÉäãçåÇ~åáI ÉòÝêí Åë~â áëãÝíÉäíÉW ÛI ~ò êÉííÉåÉíÉëI êÉííÉåÉíÉë îçäíI ëòĞêåó▌ Ýë êÉííÉåÉíÉë> ÇÉ Ýå åÉã ÉåÖÉÇíÉãI Ýå âáí~êíçíí~ãI ~âłêÜçÖó áë Äłåå~â îÉäÉãI Ýå âáí~êíçâ> bòí ~â~êí~ã ã~Öłå~â ãçåÇ~åá> Ýë ~ àçÄÄ âÉòÝí êÉłÜÉäóÉòíÉ ~ ÑÝêÑáÝêÉI ãÉäó ãłê ~ ãłëáâ âÉòÝí ÄÉÑĞÇíÉI ãáåíÜ~ ãáåÇ ~ âÉíí═îÉä ÑçJ Ö~Ç~äã~í íÉååÉI Ýë Üçëëò~å åÝòÉíí êÉłK táÅâïáíò bÖçå ÝêÉòíÉI ÜçÖó ãçëí ãłê åÉâá áë ãçåÇ~åá âÝåÉ î~ä~ãáíK kÉã í~äłäí ÉÖóÉÄÉíI ãáåí ~òíW æjáäóÉå à¼I ãáäóÉå ༠ã~Ö~I gìÇáíÜ> Ýë ãáîÉä şÖó îÝäíÉI ÜçÖó Éò ãÝÖáë íłå âÉîÝëI Üłí ÑĞJ äłääíI ã~ÖłÜçò ÉãÉäíÉ ~ äłåóí Ýë ëòłàçå Åë¼âçäí~K bò ~ äÉÖÉÖóëòÉê▌ÄÄ> ÖçåÇçäí~ ã~ÖłÄ~åK jáâçê ÉäÄçÅëłíçíí~ ~ å═íI ~ò Ü~äâ~åI ÇÉ å~Öóçå Ü~íłêçòçíí~å íçîłÄÄ ÄÉëòÝäíW æ Ëå ~ ã~ÖłÝ ~â~êçâ äÉååáI ~ ã~ÖłÝ î~ÖóçâK Ëå åÉã ÄłåçãI Ü~ îłêåìåâ áë âÉääI ~ã−Ö å~Öóâçêş äÉëòÉâ ~ò ãÝÖ âÝí ÉëòíÉåÇ═ I ÇÉ Ýå âáí~êíçâI Ü~ ã~Ö~ áë âáí~êíK Ëë ãáåíÜ~ ãÉÖJ ÝêÉòåÝ î~ä~ãáí ~ÄļäI ~ãáí ~ ÑÝêÑá ãçëí ÖçåÇçäíI íçîłÄÄ âÝêÇÉòÉííW e~ ~ÇÇáÖ îłê êÉłãI Ü~ ~ÇJ ÇáÖ íìÇå~ îłêåáKKK ~ ãá~íí ~KKK ~ ÇçäçÖ ãá~íí\ ^ò Éäë═ âÝêÇÝëåÝä î~ä¼Ä~å táÅâïáíò ~ÖółÄ~å Éò Åáâłòçíí îÝÖáÖW ^ò ĞêÇĞÖ íìÇ îłêåá> ãÉêí Üłí ãá äÉëò ~òçââ~ä ~ îłäí¼ââ~äI ãá äÉëòI Ü~ Éò âáíìǼÇáâK ^ââçê å~Öó Ä~à äÉëò> ^ò ~ âÝí ëò¼W áåÑ~ã â~ëëáÉêí>?I äłåÖÄÉí▌ââÉä −ê¼Ççíí ~ âÝéòÉäÉíÝÄÉK ˙Öó ÝêÉòíÉ ~òçåÄ~åI ÜçÖó åÉã îłJ ä~ëòçäÜ~í åÉããÉäI åÉã ãçåÇÜ~íà~W åÉã îłêçâI åÉã ëò~â−íÜ~íà~ Éä Éòí ~ à¼ä âĞíĞíí Ñçå~ä~íK bòÝêí âáëëÝ Äáòçåóí~ä~åìä ÄłêI ãÝÖáë ãÉÖåóìÖí~í¼~å ÑÉäÉäíÉW æsłêåá ÑçÖçâI ~ãÉÇÇáÖ íìÇçâK e~ éÉÇáÖ åÉãI Ü~ âáëćäåÉI ÜłíKKK ÜłíI ~ââçê áë Åë~âKKK äÉÖÑÉäJ àÉÄÄ pÅÜäìëë> Éòí Ýå ãłê ãçåÇí~ãK aÉ ~ãÉÇÇáÖ äÉÜÉíKKK ¼I ÜçÖóåÉ> qêÉì Äáë áå ÇÉå qçÇ> Ýë Ü~äâ~å ÉäåÉîÉííÉ ã~ÖłíK bò ~ åÝãÉí ãçåÇ~í ëòÉêÉåÅëÝë ãçåÇ~í îçäí> ^ äÉłåó ĞëëòÉêłòâ¼Ççíí Ýë ÖĞêÅëĞëÉå â~é~ëòJ âçÇçíí ~ â~êàłÄ~K ækÉã> kÉã> âáłäíçíí ÑĞäK `ë~â Éòí åÉãI Åë~â Éòí åÉ ãçåÇà~> aÉ Üłí ãÉååóáI ãÉååóá áÇ═åâ î~å\ jÉååóá áÇÉáÖ íìÇà~ ã~Öłí í~êí~åá\ eáëòÉå äÉÜÉíÉíäÉå ãçëí ~òçåå~ä> aÉ Ü~ áÇ═ã î~åKKK ~ââçêKKK ~ââçê î~ä~ÜçÖó ãÝÖáë âÉêÉëòíćäîáëòÉãKKK ~âłêÜçÖó áëI ~âłêÜçÖó>KKK

æ hÝí ܼå~éI ÜłêçãK ^ÇÇáÖ í~äłå éê¼Äłäçâ î~ä~ãáíKKK ^ÇÇáÖ íìÇçã ÜşòåáI Ü~ ~ââçêê~ îáëëò~ÝêâÉòåÝåÉâI Ýë Ü~ ~ââçêKKK jáåíÜçÖó åÉã í~äłäí~ ãÉÖ ~ ÜÉäóÉë âáÑÉàÉòÝëí Eãáí âÝåÉ ãçåÇ~åáW cÉäÉëÝÖÉã äÉëòÉä\? î~ÖóW ~ò ÉåóÝã äÉëòÉä\? î~Öó ãáí\ ãÉêí ~òí ãłê ãÝÖëÉ ãçåÇÜ~íà~W ~ââçê ã~àÇ ÑáòÉíåá ÑçÖ ~ äÉłåó Ñ~ã−äáłà~>FI Üłí şàê~ ãÉÖĞäÉäíÉ ~ äÉłåóí Ýë şàê~ ãÉÖÅë¼âçäí~I ãáâĞòÄÉå ÉëòÝÄÉ àìíçííI ÜçÖó ~ aáå¼ê~ îłäí¼áí éêçäçåÖłäåá äÉÜÉíI Ü~ ~ â~ã~íçí ãÉÖÑáòÉíáK ækÉã ÜáëòÉãI ÜçÖó åÝÖó ÜÝíåÝä íçîłÄÄ ã~ê~Çåłåâ _ÝÅëÄÉåK q~äłå Ü~í ÜÝíáÖI íĞÄÄÉí ~äáJ ÖÜ~K Ëë ãçëí Üçòòłëáãìäí gìÇáíÜ Ýë âĞåóĞêÖĞíí ~ Ü~åÖà~W rÖóÉI ~ÇÇáÖKKK ~ÇÇáÖ åóìÖçÇí äÉJ ÜÉíÉâ\ æÏÖÝêÉã> ÑÉäÉäí ÑÝêÑá~ë~å táÅâïáíòK æhĞëòĞåĞãK hĞëòĞåĞãK ÛI ÄÉ à¼> ÄÉ à¼> Ëë −êàçåI Ýå áë −êåá ÑçÖçâI Üçî~ −êÜ~íçâ\ æfÇÉ ~ ëòłääçÇłÄ~I Ü~ Éä áë ãÉååÝâI ìíłå~ã âćäÇÉíÉãK e~åÉã Üçä ÑçÖå~â ä~âåá _ÝÅëÄÉå\ jáÉä═íí ~òçåÄ~å gìÇáíÜ îłä~ëòçäÜ~íçíí îçäå~I wçäíłåâ~ ÄÉÇìÖí~ ~ ÑÉàÝí ~ò ~àí¼åW æ gìÇáíÜI j~êÖáí Üçòòłã âáłäíçííI ÜçÖó åłä~ã î~ÖóJÉK j~ã~ âÉêÉë íÝÖÉÇK e~ã~ê ãÉåà îáëëò~> dóçêë ĞäÉäâÉòÝëI ãÉäó ~ä~íí áÇÉÜ~ää~íëòçíí ~ j~êÖáí Ü~åÖà~ ~ Ö~åÖ íşäë¼ îÝÖÝê═äW fÖÉåI ã~ã~I ÜçÖóåÉI ãłê ëò¼äí~ãI ãáåÇàłêí àĞå> Äáòçåółê~ ÄÉÑÉäÝ àÉäÉåíÉííÉ Éòí ~ ÄÉäë═ äÝéÅë═ÜłJ òçå łíãÉåîÉI ãÉêí ~ Ü~åÖ ÉäÜ~äâìäí ~ ãçåÇ~í ìíçäë¼ ëò~î~á âĞòĞííK gìÇáíÜ êÉéÉëîÉ ëáâäçíí îÝÖáÖ ~ Ñçäóçë¼å îáëëò~K háëîłêí~íî~ wçäíłåâ~ ÄÉëìêê~åíW æjçëí> jçëí> dóçêë~å ëşÖí~ táÅâïáíòåÉâI âá ܼå~äàê~ â~éçíí â~êÇÇ~ä äÉëáÉíÉíí ~ ëòçäÖłJ ä~íá äÝéÅë═å Ýë âá ~ Üłíë¼ äÝéÅë═åK jáâçê ~ ëáâłíçêÄ~ ÝêíI âáÉÖóÉåÉëÉÇÉííX ÉäÄçÅëłíçíí~ ~ â~êÇàłí Ýë å~Öó ÅëĞêíÉíîÉ äÝéâÉÇÉíí łí ~ò ÛîłêçåK bÖóáâ âáê~â~í ćîÉÖÝÄÉå ãÉÖäłíí~ ã~ÖłíK jÉÖłääí Éä═ííÉ Ýë ~ íćâêĞòÝëÝí åÝòîÉ ĞåÝêJ òÉííÉä ëçÇçêí~ ãÉÖ ~ Ä~àìëòłíK G _łäáåí ÇÝäÑÉäÝ àìíçíí Ü~ò~K lííÜçå ~òçåå~ä ~åóàłå~â ÉÖóáâ Ö~òÇ~ëëòçåółî~ä í~äłäâçòçíí ~ ÑĞäÇëòáåíá âçåóÜ~ Éä═ííK bòşíí~ä åÉã _~Åò¼åÝI Ü~åÉã q¼íÜóåÝ âÉêćäí ÉäÝÄÉI ÇÉ Üáëò Éò ãáåÇJ ÉÖóI ~ååóáê~ ~òçåçë~â îçäí~â ãáåÇÉå íÉâáåíÉíÄÉåK jÉÖã~Öó~êłòí~ åÉâáI ÜçÖó ìí¼ä~Ö ëÉ ãçåJ Ç~ëëÝâ ëÉããá ~ò ═ éłêÄ~àłê¼äI ãÉêí ~ò ĞêÉÖ ^ÄłÇóåÝ ~äáÖÜ~åÉã Ü~ê~ÖìÇåÝâ ~òÝêíI ÜçÖó Éä═òÉJ íÉëÉå ëÉã ~ Ñá~I ëÉã ~ âĞêåóÉòÉíÉ åÉã ëò¼äçíí~â åÉâá Éêê═äK æ^ÄÄáò~> ^ÄÄáò~> ãçåÇçíí~ q¼íÜóåÝ Ä═ëÝÖÉë íçâłá ÑĞäĞíí âÉêÉâêÉ åó−ä¼ ëòłàà~äK jÉåíë fëíÉåI ÜçÖó ~ò łäÇçíí ༠Öê¼ÑåÝ ãÉÖíìÇà~> jÉÖ áë é~ê~åÅëçäíìâ ~ éçêíłëå~âI ~âłêâá àĞååÉ ÜçòJ òłåâI ãçåÇà~ ãÉÖ åÉâáI ÜçÖó ëò¼í ëÉ ÉàíëÉå ~ éłêÄ~à ÇçäÖłê¼ä çÇ~ÑĞååK ^ Ñá~í~äÉãÄÉê ãçëí ÑĞäÑÉäÝ ~â~êí áåÇìäåáI ÇÉ q¼íÜóåÝ ãÝÖ îáëëò~í~êíçíí~ ÉÖó éÉêÅáÖW ełí áåëíłääçãI åáåÅëÉå ãÉÖîłÖî~\ já ~òí Ü~ääçííìâI ÜçÖó ~ â~êàłíKKK ÜçÖó Üçëëòş ëÉÄÉí â~éçíí\KKK ^òí ãçåÇíłâI ÜçÖó í−ò ÅÉåíáãÝíÉê\ æ pÉããáëÝÖ ~ò ÉÖÝëòI äłíà~\ eáëòÉå ãÝÖ ÑĞä ëáåÅë âĞíîÉ ÑÉäÉäí _łäáåíI êłãçëçäóÖçíí q¼íÜóåÝê~I ãÉÖä¼Äłäí~ ~ àçÄÄ â~êàłí Ýë ÄáÅÅÉåíîÉ çííÜ~Öóí~ ~ò ìÇî~êçåK háëëÝ Äçëëò~åíçíí~I ÜçÖó ~ò ÉÖÝëò îłêçë íìÇ Éêê═ä ~ò ═ åÉîÉíëÝÖÉë éłêÄ~àłê¼äK Ëë Éââçê~ ÇçäÖçí íÉëòåÉâ> kÉã áë ÝêÉò ãłëíI ãáåí î~ä~ãá ÝÖ═ ÄáòëÉêÖÝëí ~ âĞåóĞâÝåI ãáåíÜ~ Åë~äłå Åë−éíÉ îçäå~ ãÉÖ çííK bêê═ä ÄÉëòÝäåÉâ ~ååóáí> ^ äÝéÅë═å ÑĞäãÉåîÉ ~òçåÄ~å ÉëòÝÄÉ àìíçííI ÜçÖó åÉã Ä~àI Ü~ áäóÉå íşäòçíí Ü−êÉâ àłêå~â ~ ëÉÄÉëćäÝëÝê═äI åÉã êçëëòI Ü~ ^ÇêáÉååÉ −Öó Ü~ääà~ ãÉÖI ~ååłä íĞÄÄêÉ ÝêíÝâÉäáI Ü~ ã~àÇ ÉäãÉÖó ÜçòòłK G dó~äçÖ ãÉåí âá ÇÝäìíłå ~ jçåçëíçêá şíá îáääłÄ~K läî~ǼëI ÉåóÜÉ áÇ═K ^ò ĞëëòÉí~éçëçíí ܼäÉéÝåóÉâ âĞòćä ~éê¼ ÅëÉêãÉäóÉâ áåÇìäí~âI â~Åëâ~J êáåÖ¼òí~â äÉ ~ àłêÇ~ ãÉääÉííá ëÉâÝäó Åë~íçêåłÄ~K ^ ÜłòÑÉÇÉäÉâê═ä ãáåÇÉåćíí ÅëÉéÉÖÝëK ^ äÉîÉÖ═

éłêłëI Åë~â ~äáÖJ~äáÖ äłíëò~å~â áÇÉ ~ dó~äìáJÜ~î~ëçâ Ýë î~ä~ãá í~î~ëòáää~í î~å ~ äÝÖÄÉåI î~ä~J ãáI ~ãá ~ò ÉêàÉÇ═ ãìëíå~â ~ ëò~Öłê~ ÉãäÝâÉòíÉíK g¼ îçäí àłêåáI Üçëëò~å âáäÝéåáK g¼ îçäí Äáò~âçÇî~ ãÉååá ~ í~î~ëòçÇłë −ÖÝêÉíÝîÉä ÉäíÉäîÉI ãÉååá ^ÇêáÉååÉJÜÉòI ~âá ═í îłêà~I îłêà~ ~ÖÖ¼Çî~ Ýë ~âá Ü~ ãÉÖĞêćä àĞííÝåÉâI ~ââçêKKK ~ââçê í~J äłå íĞÄÄÉí ÉåÖÉÇKKK ~ââçê íłå íĞÄÄÉí äÉÜÉí ÉäÝêåáKKK _ÉÑçêÇìäí ~ îáää~ êłÅëçë â~éìàłåK ^ Ñ═Üłò ë~êâłåłä ròÇó m~äá àĞíí ëòÉãÄÉK ækÝI åÝI Üłí íÉ î~Öó\ ëò¼äí ròÇó ~ò ═ ÅëşÑçåÇłêçë åÝòÝëÝîÉäK Ëå ãÉëëòáê═ä ~òí ÜáííÉãI hÉåÇó máíóì ÝêâÉòáâK ełí ÜçÖó î~Öó\ e~ääçãI íÉ áë â~éíłä î~ä~ãá âáÅëá îłÖłëçÅëâłí\ æÛI ëÉããáëÝÖI ëÉããá> æk~\ KKK Ýë\ Ýë ~ máíóìI ~òí îÝêÄÉ âĞéćäíÉÇ\ æ^òÝ ëÉã íĞÄÄI ~òí ÜáëòÉãI ëò¼ê~ ëÉã ÝêÇÉãÉëK ròÇó ãÉÖîÉí═Éå åÉîÉíÉííW æbòÉâ ~ â~êÇéłêÄ~àçâ> âćäĞåÄÉå ÉÖółäí~äłå ãáåÇÉåÑÝäÉ éłêÄ~àKKK e~ âçãçäó~å Ü~ê~ÖìÇJ å~ ~ò ÉãÄÉêI ãáåÇÉò ÖóÉêÉâëÝÖ Åë~âK Ëë ~ò ~ ëçâ Ñçêã~äáíłë> já ~ò ÝêíÉäãÉ\ e~ î~ä~âáí ãÉÖ ~â~êåÝâ ĞäåáI Üłí ëò¼ åÝäâćä ~Öóçåä═åÝãX ÇÉ ÉòÉâ ~ò ¼ëÇá ÅÉêÉã¼åáłâ>KKK Ä~ä âÉòÝîÉä ãÉÖJ Üşòí~ ÜçëëòşI îÝâçåó Ä~àìëòłí Ýë ~ àçÄÄàłí ~ _łäáåí îłääłê~ íÉííÉW jÉåà Åë~â ÄÉ> ^ ÑÉäÉëÝÖÉã çííÜçå î~åX Ýå ~ â~ëòáå¼Ä~ ãÉÖóÉâK rÖóÉI ãÉÖÄçÅëłíçÇ\ áíí ÉÖóÉí â~Å~ÖçííK pòÉêîìëòK sáJ ëòçåíäłíłëê~> Ýë Üçëëòş äłÄ~áî~ä ãłê ãÉåí áë âá ~ â~éì ÑÉäÝ Üłíê~ëòÉÖÉíí ÑÉààÉä Ýë ãÉÖÖçåÇçäí àłêłëë~äK ^ ÄÉäë═ Ñçäóçë¼å ^ÇêáÉååÉ ëòçÄ~äłåó~ łääáåÖłäíI åóáäîłå ^ÄłÇóí îłêí~K ^ãáåí ãÉÖäłíí~I ÉäÝÄÉ àĞííI łíîÉííÉ ~ ÄìåÇłíI â~ä~éçíI â~äìÅëåáí Ýë ÄÉÄçÅëłíçíí~ ~ ëò~äçå~àí¼åK ^ò ~àí¼åó−äłëê~ ^ÇêáÉååÉ ÑÉäÝàÉ åÝòÉííK jçëí ~ äçÄçÖ¼ â~åÇ~ää¼ Éä═íí ćäí ~ò ÉÖóáâ éłêåłåK kóşäłåâ ÑÉäë═íÉëíÉ ÑçêÇìäí Åë~â Éä Ýë ~ò ~êÅ~K k~Öó ëłêÖ~ ëòÉãÉá ĞêĞããÉä åÝòíÉâI ~ò ~àâ~á ćÇîĞòäÝëêÉ åó−äí~âK _łJ äáåí ëáÉíîÉ äÝéÉíí ÜçòòłI Öóçêë~å äÉíÝêÇÉäí ~ ÅëÉêÖÉéçâê¼Åê~ Ýë łíĞäÉäíÉ ~ò ~ëëòçåóíK ^ ëòłàłí âÉêÉëíÉK bÖóÉíäÉå éáää~å~íáÖ ãáåíÜ~ ~ å═ ÉääÉåíłää~å~I ÇÉ ãłëáâÄ~å ãłê ÑÉäÝàÉ åóşàíçíí~ ~ò ~àJ â~áíI ãçëí áë şÖóI ãáåí íÉÖå~éI ĞëëòÉòłêî~ ëòçêçë~åK ^ ÑÝêÑá ~òçåÄ~åI çíí ê~àí~ ~ ëòłàłåI ëìëçÖî~ é~ê~åÅëçäí~W ^òí åÉã şÖó âÉääK båÖÉÇàÉå> Ýë ~ ëòłàłî~ä ä~ëë~Åëâłå îáëëò~Ü~àä−íçíí~ ~ò ~ëëòçåó ~àâ~áíI ã−Ö îÝÖćä Çìòò~Ǽ~å í~é~Çí~â ~ò ĞîÝÜÉòK b éÉêÅÄÉå şÖó ÝêÉòíÉ ã~ÖłíI ãáåíÜ~ í~åłê îçäå~I ~âá çâí~íà~ ~ âÉòÇ═ åĞîÉåÇÝâÉíK aÉ Ü~ã~êçëí ÉäĞåíĞííÉ ~ îłÖóI ÉäíĞêĞäí ãáåÇÉå ÖçåÇçäâçòłëíI Åë~â ~åå~â áÖÝòÉíÉ ëòłÖìäÇçíí îÝÖáÖ ~ îÝêÝåK pçâł ~òçåÄ~å åÉã í~êíçíí É Åë¼âI ãÉêí ^ÇêáÉååÉ ÉÇÇáÖ Åëìâçíí ëòÉãÉá âáëëÝ âáåó−äí~âI âĞåóĞêÖ═Éå åÝòíÉâ Ýë ~ò ~êÅ~ äÉîłäí ~ ÑÝêÑá ~êÅłê¼äK _łäáåí îłääłÄ~ êÉàíÉííÉ ~ ÑÉàÝí Ýë ÉÖó áÇÉáÖ −Öó ã~ê~ÇíI ã−Ö ~ò ~ Ü~à~ ~ä~íí ~ åó~âłí Åë¼âçäí~ íçîłÄÄK e~åÉã Éòí ëÉã í▌êíÉ ëçâłK bÖÝëòÉå Ü~äâ~å áëãÝíÉäíÉW kÉãI åÉãI åÉã âÉääI Éòí åÉãI åÉ íÉÖóÉ> Ýë Üçëëòş â~êÅëş âÉòÝí îÝÇ═å ÄÉíçäí~ ~ò áÑàş ëòłà~ Ýë ~ ë~àłí Ä═êÉ âĞòÝK jÝÖ êĞîáÇ áÇÉáÖ −Öó ã~ê~ÇíI ã~àÇ ä~ëë~Åëâłå ÉäíłîçJ äçÇçíí í═äÉK ^ââçê ãÝÖ ÉÖóëòÉê ãçåÇí~W kÉãI åÉãI ~òí åÉ íÉÖóÉ> _łäáåí äÉćäí ãÉääÝàÉ ÉÖó ãłëáâ éłêåłê~X Åë~â ~ âÉòÝí í~êíçíí~ ãÝÖ ~ âÝí íÉåóÉêÉ âĞòĞííK i~ëJ ë~å íìÇçíí Åë~â ã~ÖłÜçò íÝêåáI ~ Üçãäçâłå Éê═ëÉå äćâíÉíÉíí ~ò ÝêîÉêÝë Ýë ëçâł í~êíçííI ã−Ö ÄÉJ ëòÝÇêÉ êÉåÇÉò═ÇíÉâ ~ ÖçåÇçä~í~áK kÉã áë ═ âÉòÇÉíí ÜçòòłI Ü~åÉã ^ÇêáÉååÉW æjá íĞêíÝåí\ e~ääçãI ãÉÖëÉÄÉëćäí ~ â~êàłåK aÉ ÜçäI Ýë ãáÝêí åáåÅë ÑÉäâĞíîÉ\ æÛI ëÉããá ~ò ÉÖÝëòK jÉÖî~êêåá ëÉã âÉääÉííI Åë~â äÉê~Ö~ëòíçííłâ ÉÖó Ñä~ëíêçãã~äK æ Ëë ÜçÖó îçäíI ãçåÇà~\> âÝêÇÉòíÉ ~ò ~ëëòçåóI Ýë ~êê~ ~ ãçòÇìä~íê~I ãÉäó áëãÝí ãÉÖ ~â~êí~ ĞäÉäåáI ÑÝäÝåâÉå Üşò¼Ççíí âáëëÝ îáëëò~K _łäáåí åÉã Éê═äíÉííÉI ~ååóáê~ âÝê═å åÝòíÉâ ~òçâ ~ ëòÉãÉâK s~ä~ÜçÖó ~òí ÝêÉòíÉI ÜçÖó åÉã ëò~Ä~Ç Éê═äíÉíåáÉI åÉã ëò~Ä~Ç Éäêçåí~åá~ Éòí ~ ÖóĞJ åóĞê▌ î~êłòëíI ãÉäó ~ååóáê~ Ä▌Äłàçëłå ëÉàí═I ãáåíÜ~ ═â ëÉêÇćä═â îçäåłå~âI âáâ ãçëí ÉÄÄÉå ~ éÉêÅÄÉå ÑÉÇÉòáâ ÑĞä ~ ëòÉêÉäÉã äÉÖÉäë═ ëò~î~áíK Ëë Éê═ëò~âçë~å ã~Öłê~ é~ê~åÅëçäíI ÜçÖó íêÝÑłë Ýë ãìä~íí~í¼ íìÇàçå äÉååáI ÜçÖó −Öó Éäçëòä~ëë~ ~ò ~ÖÖçÇ~äã~í ~ò ^ÇêáÉååÉ äÉäâÝÄ═äK e~ã~êçJ ë~å î~ä¼Çá Üìãçêê~ä ÄÉëòÝäí ~ éłêÄ~àê¼äI ãÉäóÉí ëçâ ÑìêÅë~ êÝëòäÉíÉââÉä ~Ççíí Éä═I ÉäêÉÖÝäíÉ

ãáåÇ~òí Ýä═ÉåI ~ãáí çíí ÝêòÉííI äłíçííI äÉ−êí~ ~ ëÉÖÝÇÉâ ÑçåíçëâçǼ éçÑłáíI ~ò çêîçëçâ~íI î−î¼ãÉëíÉêíI ãáåÇÉòí çäó~å à¼âÉÇî▌Éå íşäçòî~ Ýë âáëò−åÉòîÉI ÜçÖó ^ÇÇó à¼−ò▌Éå â~Å~ÖçííI é~àíłëâçǼ âÉÇîîÉäK hÉòÇÉíí ~äâçåóçÇåáK ^ âçãçêå~ ÄÉàĞííI ãÉÖÖóşàíçíí ÉÖó ~ëòí~äá äłãéłí ~ íşäë¼ ë~êçâÄ~å Ýë ÄÉÜçòí~ ~ íÉłíK ^ íłäÅłí ~ò ~ëòí~äê~ ~â~êí~ íÉååáI ÇÉ _łäáåí âÝêÝëÝêÉ ãÝÖáë çíí ã~ê~Çí~â ~ éłêåłJ âçå ~ â~åÇ~ää¼ Éä═ííI ãÉäóÄÉå ~ ãçëí êÉłÇçÄçíí şà~ÄÄ Ü~ëłÄçâ äçÄÄçí îÉíÉííÉâK ^ íłäÅ~ ~ ëò═J åóÉÖÉå âĞòĞííćâK bò ãìä~íëłÖçë îçäí> läó~åI ãáåíÜ~ ã~àłäáëçå îçäåłåâ> åÉîÉíÉíí ^ÇêáÉåJ åÉ Ýë å~Öó ÄìòÖ¼ëłÖÖ~ä âÉåóÉêÉâÉí î~à~òçííI ãÉäóÉâÉí îáÇłã~å Ñ~äí~âI ~éê¼ éçÖłÅëłâ~í Ýë ÅëĞêĞÖÝíK jáåíÜ~ ãáåÇÉå ëòÉåîÉÇÝäó Éäí▌åí îçäå~I ãáåíÜ~ Åëìéłå ÖóÉêÉâÉâ îçäåłå~âK ^ÇêáÉååÉ î~ä¼Ä~å −Öó áë ÝêÉòíÉ Ýë í~äłå _łäáåí áëK ^òçåÄ~å ~ò ĞåíìÇ~í~ ~ä~íí ~ î~Çłëò¼ ÑÝêÑá ãáåÇÉåêÉ ÑáÖóÉäíK cáÖóÉäíÉ ~ò ~äâ~äã~íI ãáâçê ã~àÇ şàļä ~ â~êà~áÄ~ îÉÜÉíá ~ å═íI şàļä Åë¼âçäJ Ü~íà~I şàļä í~å−íÜ~íà~ íçîłÄÄK ^ÇêáÉååÉ ÜçëëòşI Ä═ âĞåíĞëí îáëÉäíI ëÉäóÉã íÉ~JÖçïåJíI ãÉäóåÉâ Ä═ ìàà~á çäóâçê îáëëò~Åëşëòí~â ~ò ~äâ~êàłåI éìÜ~ çãäłë~ éÉÇáÖ âĞêćäê~àòçäí~ ~ ÅçãÄà~áíK _É ëòÝé îçäí −Öó> jÉÖáåí ãłëî~ä~âá> pçââ~ä ÄÉåë═ëÝÖÉëÉÄÄI ãáåí ÄłêãáâçêI ~ëëòçåóçë~ÄÄ áë î~ä~J ãáîÉäI Äłê ~ âáëëÝ åóáíçíí Ö~ääÝê îáëëò~Ü~àäłëłÄ~å ãÉÖîáää~åí~â åÝÜ~ äÉłåóçë~å ëòáâłê âìäÅëJ Åëçåíà~á Ýë ~ åó~â~ åÉã ~ ãÉÖäÉíí ~ëëòçåóÝI Ü~åÉã âáëëÝ ëçîłåó~ÄÄI ~ÜçÖó ~ò ~êÅÜ~áâìë ÖĞJ êĞÖ ëòçÄêçâçåK jáåÇÉòí ÑáÖóÉäíÉI ãáåÇÉòí ã~ÖłÄ~ áíí~I Éäê~âíłêçòí~ ~ò ÉãäÝâÉáÄÉI ãáâĞòÄÉå ÑÉëòíÉäÉåćä çäî~ëãłåóçâê¼äI éçäáíáâ~á íÝãłâê¼ä ÄÉëòÝäí Ýë Ü~ääÖ~íí~ ^ÇêáÉååÉ ãáåÇÉåâçê ~ååóáJ ê~ ÉÖóÝåá îłä~ëò~áíK jłê ÉÖÝëòÉå ëĞíÝí îçäí çÇ~âćååK pò~â~Ççòçíí~ÄÄ äÉíí ~ íłêë~äÖłëK _łäáåíÄ~å ãçëí ÑĞäÝÄêÉÇí áëãÝí ~ îłÖóK eçÖó~å àìíÜ~íå~ şàê~ çÇ~I ÜçÖó Åë¼âçäÜ~ëëçå\ jłëâÝåí åÉã äÉÜÉíI ãáåí ÄşÅëşJ òłëë~äK jáâçê çÇ~âćåå ~ íçêçåó¼ê~ Ü~íçí âçåÇìäíI Üłí ÑĞäíÝêÇÉäíK æjÉååÉã âÉääI ÇÉ ìÖóÉI Üçäå~é şàê~ ÉäàĞÜÉíÉâ\ æeçÖóåÉI àĞààĞåI Ýå −Öó ÇÝäìíłå êáíâłå ãÉÖóÉâ Éä Ü~òìäê¼äKKK ^ÄłÇó łíĞäÉäíÉ ~ àçÄÄ â~êàłî~äK ^ò ~ëëòçåó ãçëí ëòÉä−ÇÉå îÝÇÉâÉòåá éê¼ÄłäíK kÉI åÉ> KKK âÝêÉãI åÉ> ãçåÇçíí~ Ýë ~ Üłí~ ãÉêÉîÉÇîÉ Ç═äí îáëëò~K æ bò ~ò Ýå ãÉÖîłÖçíí â~êçã ëşÖí~ ÉÖÝëòÉå âĞòÉäê═ä _łäáåí Ýë ~ å═ É òë~êçäłëê~ ~ÄÄ~J Ü~Öóí~ ~ò ÉääÉåłääłëíK ^ ༠í~å−íîłåó ÉåÖÉÇÉäãÉëëÝÖÝîÉä åóşàíçíí~ ÑÉäÝàÉ îáëëò~Ü~àä¼ ~àâ~áíI í~J åìäÝâçåó ÄìòÖ¼ëłÖÖ~äI åÝãá ãÉÖ~Çłëë~ä áëK qłå âÉääÉãÉëåÉâ í~äłäí~ åÉã íĞÄÄåÉâ I âÉääÉJ ãÉëåÉâ Ýë ~ ÑÝêÑá â~êà~ âĞêćäĞííÉI ~ò áë âÉääÉãÉëI ãÉäÉÖ Ýë Äáòí~í¼I çäó~åI ãáåí ãáâçê áÖÉå ༠íłåÅçë îáëòá ã~Öłî~äK háëëÝ ëòÝÇ−í═ áëI âáëëÝ ëòÝÇ−í═ÄÄI ãáåí ~ âÉêáåÖ═I åÉã ëçââ~äI î~ä~ãáJ îÉäKKK Åë~â î~ä~ãáÅëâÝîÉäK k~Öóçå Üçëëò~ë~å Åë¼âçäí ãçëí _łäáåíI íìÇ~íçë~ÄÄ~åI âĞîÉíÉä═ÄÄÉåI ÇÉ ãÝÖ ãáåÇáÖ ¼î~íçë~å áëI åÉÜçÖó ãÉÖêá~ëëò~K Ëë ãÉÖáåí ÉäÑÉäÉàíÉíí ãáåÇÉåí ~ éÉêÅåÉâ łÜ−í~í~ ~ä~ííK ^ò ~ëëòçåó âÉòÉ ~ îłääłåI åÉã íçäí~I ÇÉ åÉã áë îçåí~ ã~ÖłÜçò ~ ÑÝêÑáíK jáÇ═å îÝÖćä ~ò ÉäÄçÅëłJ íçíí~ Ýë ÄşÅëşò¼ìä áëãÝíÉäíÉW qÉÜłí Üçäå~éI ìÖó~åÉÄÄÉå ~ò ¼êłÄ~å ^ÇêáÉååÉ ãÉÖÑçÖí~ ~ â~êàłíW æaÉ åÉ ÜáÖÖóÉKKK åÉ îłêàçå íĞÄÄÉíI åÉ â−îłåàçå íĞÄÄÉí í═äÉã ëçÜ~ëÉã>KKK æh−îłååá â−îłåçâ îłä~ëòçäí Ü~äâ~å _łäáåí I ÜçÖóåÉI êÉííÉåÉíÉëÉå â−îłåçâI ãłëâÝåí ~ò åÉã áë äÉÜÉíëÝÖÉëI ÇÉ ãáåÇÉå Åë~â şÖó äÉëòI Åë~â ~ååóáI ~ãÉååóáí ~â~êI ~ãÉååóáí ãÉÖ~ÇI −ÖÝJ êÉãI ëÉããá íĞÄÄ> Ýë ãÝäóÉå äÉÜ~àçäí Ýë ~ ëÉäóÉãëòçâåółå âÉêÉëòíćä îłê~íä~åìä êÉłÅë¼âçäí ~ å═ íÝêÇÝêÉI çäó~å äÉÜÉäÉíâĞååóÉåI ~âłêÜ~ î~ä~ãá ëòÉåíâÝéÉí Åë¼âçäå~I Ýë ãáâçê ÑĞäÉãÉäâÉÇÉííI ~äłò~íçë Ü~åÖçå ã~Öó~êłòí~W −Öó Åë¼âçäàłâ ãÉÖ ~ Äłäîłåó íÝêÇÉáí ~ò ~åíáâ íÉãéäçãçâÄ~åK ^ò ~àí¼Ä~å ãÝÖ ÉÖóëòÉê îáëëò~ÑçêÇìäíW æÏÖÝêÉãI ãáåÇáÖ Åë~â ~ååóáíKKK ~ãÉååóáí ãÉÖÉåÖÉÇKKK Ëë ~òí áë îÝÖíÉäÉåćä âĞëòĞåĞãK läó~å áÖ~òìä ãçåÇí~I çäó~å ═ëòáåíÝå ÝêÉòíÉ áë Éòí É éÉêÅÄÉåI ÜçÖó ^ÇêáÉååÉ ÄçäÇçÖ~å ãçJ ëçäóÖçíí ÑÉäÝàÉK

G jłëå~é ìÖó~å~òçå ¼êłÄ~å äÝéÉíí ÄÉ ^ÇêáÉååÉJÜÉòK jçëí áë Åë¼ââ~ä âÉòÇíÝâK aÉ ^ÇêáÉååÉ ÖçåÇíÉäí îçäí Ýë ãáÜÉäóí _łäáåí äÉíÉäÉéÉÇÉíí ãÉääÝàÉI êĞÖíĞå âĞòĞäíÉ îÉäÉ ~ ÖçåÇàłíK æ hÝéòÉäàÉI gìÇáíÜ ÑÝêàÜÉò ~â~ê ãÉååáI Ýë âáÜÉò\ hÝéòÉäàÉ Åë~âI ~ÜÜçò ~ _áâÑáÅÜÉòK ełí åÉã ÄçäçåÇëłÖI áäóÉå ═êćäí ÖçåÇçä~íI áäóÉå ÝêÇÉâíÉäÉåI łää~íëòÉê▌ ÉãÄÉêÜÉòK Ëë ÉäãçåÇí~I ÜçÖó íÉÖå~é åłä~ îçäí~â ~ ÜşÖ~á Ýë ÜçÖó gìÇáíÜí~ä ã~àÇåÉã ĞëëòÉîÉëòíÉâI ãáîÉä ═ ãÉÖéê¼Äłäí~ äÉÄÉëòÝäåá Éêê═äK iÉÜÉíI ÜçÖó ã~ ÇÝäìíłå áë ÉäàĞååÉâI ãÉêí ãçëí ÝäÉíÉãÄÉå í~J äłå Éä═ëòĞê ÉÖó îÝäÉãÝåóÉå î~Öóçâ ~ò ~åółãã~ä Ýë ═ Üçòòłã âćäÇáK eçòòłã> bò êçéé~åí âÉääÉãÉíäÉåK Ëë ÉåÖÉã çâçäI ÜçÖó ~ò Ýå êçëëò ÄÉÑçäółëçãI ~òí ãçåÇà~I éÉÇáÖ áÖ~òłåKKK Ëë ÜçÖó åÉã îáÖółòí~ã êł ~ Äłäçâçå> ełí ÜçÖó îáÖółòòçå ~ò ÉãÄÉê\ ^åå~â ~ táÅâïáíòåÉâ çäó~å éçÑłà~ î~åKKK Ýë gìÇáíÜ åÉâÉã ãáí ëÉã ãçåÇçííI ãáí ëÉã âÝêÇÉòÉíí í═äÉãKKK _çêò~ëòí¼~å Äçëëò~åí Éò ~ ÇçäçÖI Ýë şÖó ë~àåłäçã ëòÉÖÝåó gìÇáíÜçíK jÉêí ìÖóÉI Éò ãÝÖáëÅë~â Äçêò~ëòí¼ îłJ ä~ëòíłë>KKK _łäáåíÄ~å ÑĞäíłã~Çí ãáåÇ~òI ~ãáí bÖçå Äłê¼ ćÖóÉáê═ä íìÇçííI ãáåÇ~òI ~ãáí aáå¼ê~ ÉäãçåJ ÇçííK bäë═ áåÇìä~í~ ~ò äÉíí îçäå~I ÜçÖó ÑĞäÜłÄçêçÇçíí~å ÑĞäâáłäíëçåI ÇÉ Öóçêë~å äÉÑÝâÉòíÉ ã~J ÖłíI ÜáëòÉå íáäçë ÉÄÄÉå ~ âáë aáå¼êłí âçãéêçãáííłäåá åÉãI Éêê═ä ÉÖó ëò¼í ëÉ> I ÉòÝêí Åë~â ò~J î~êçë~å îłä~ëòçäíW æfÖÉåI Éò å~Öóçå êçëëò îłä~ëòíłëI åÉã ãÝäí¼I î~ä~ÜçÖó ~òí ÝêòÉãKKK Éò åÉã ~ò ~ò ÉãÄÉêKKK Äłê ~äáÖ áëãÉêÉãKKK ÇÉI ÇÉ åÉãI Éò åÉã ~òI ~âáí â−îłåÜ~íå~KKK ÝëKKK äÉÖ~äłÄÄáë å~Öóçå âĞååóÉäJ ã▌I ~òí íìÇçãK æÛI Üáëò Éò åÉã îçäå~ Ä~à> aÉ Üłí ãáåÇ~òçâ ìíłåI ~ãáêÉ í~å−íçíí~ã ═âÉíI ÜçÖó ~ ÜşÖ~áã áë ÄÉäÉÉëëÉåÉâ ÉÄÄÉKKK ÉÄÄÉ ~ ÇçäçÖÄ~I ~ÜçÖóKKK şÖó ãçåÇí~ îçäå~W ~ÜçÖó ÝåKKK Éòí ÉäÜ~ääÖ~íJ î~ ãÝÖáëI ~ååłä ÜÉîÉëÉÄÄÉå Ñçäóí~íí~W iłíà~I Éò ~òI ~ãá ÉåÖÉã äłò−í> æk~Öóçå ëòÉêÉäãÉë ÄÉäÝ\ âÝêÇÉòíÉ _łäáåíK æpòÉêÉäãÉë> pòÉêÉäãÉë> jáí íìÇ ÉÖó äÉłåó ~êê¼ä> jáåÇÉåÑÝäÝí âÝéòÉä> bäÜáëò ~âłêãáíKKK mÉJ ÇáÖ Ýå ãÉÖãçåÇçíí~ãK ^ååóáê~ áåíÉííÉã ═âÉíI åÉÜçÖó ═â şÖó ãÉåàÉåÉâ ÑÝêàÜÉòKKK ãÉÖáåí ÉäJ ã~ê~Çí ~òW ~ÜçÖó Ýå> aÉ ~ò ÉäâÝéòÉäÝëí═ä ãłê ãÉÖÄçêòçåÖçíí ^ÇêáÉååÉK ^òíłå íłêÖóáä~Öçë~ÄJ Ä~å âÉòÇÉíí ÄÉëòÝäåáK s~ä¼Ä~å äÉÖçâçë~ÄÄI Ü~ ÉäãÉååÉâ ÉÖó áÇ═êÉK j~ ÝààÉä _ÝÅëÄÉ ìí~òå~â ãáåÇåółà~åI Åë~â ~ò ĞÅëÝã ã~ê~Ç áííK bò ~ äÉÖàçÄÄK líí ëò−åÜłò~âI Ü~åÖîÉêëÉåóÉâI ãşòÉìJ ãçâI Éäëò¼ê~âçòÜ~íáâI äłí ÉÖóÉÄÉíI ãłë îáäłÖçíI ãłë ÝäÉíÉí Ýë ã~ÖłÜçò íÝêÜÉíK pòÉÖÝåóKKK fÖÉåI Éò ~ äÉÖàçÄÄ> bò äÉëò ~ äÉÖàçÄÄ> _łê Ýå ë~àåłäçãI ÜçÖó ãçëí ÉäîÉëòíÉã ═âÉíK Ëå çäó~å ÉÖóÉÇćä î~ÖóçâK æpòÉÖÝåó ^ÇÇó> ëò¼äí _łäáåíI ~ âÉòÝí ä~ëë~å ãÉÖÑçÖî~I ãÉäóÄÉ ÄÉäÉÅë¼âçäí êçâçåëòÉåJ îÉò═ ~à~ââ~äK j~àÇ ãÉÖéê¼Äłäí~ ã~ÖłÜçò îçååáI ÇÉ ^ÇêáÉååÉ åÉãÉí áåíÉííI ãÉêí ãçëí íşä ÝäÝåJ âÉå łääí Éä═ííÉ ë~àłí Üłò~ëëłÖłå~â íê~Öáâìã~I ÜçÖóëÉã ÑÉäÉàíÉåá íìÇåłK jáåÇâÉíí═àćâêÉ êÉłåÉJ ÜÉòÉÇÉíí ~ gìÇáíÜ ëçêëłÝêí î~ä¼ ~ÖÖ¼ÇłëI łãÄłê ÉååÉâ ãłë Ñçêêłë~ îçäí ãáåÇÉåáâćâåÝä Ýë −Öó Åë~â ÉÖóJÉÖó ëò¼í îłäíçíí~â Ýë ༠Åë~â ~ò ~ Äáò~äçã îçäíI ~ãá ĞëëòÉâ~éÅëçäí~ ═âÉíK ÏÖó ćäíÉâ ã~àÇåÉã ëò¼íä~å ~ éłêåłâçåI ãáÇ═å åó−äí ~ò ~àí¼ Ýë gìÇáíÜI j~êÖáí ~ò ĞêÉÖ jçêáå âáë~ëëòçååó~ä îłê~íä~åìä ÄÉíçéé~åí~âK _łäáåí ÑĞäłääíI ÜçÖó ÉòÉâÉí âĞëòĞåíëÉI ÇÉ ~òÝêí áëI ÜçÖó ÉäíłîçòòÝâK jáÉä═íí ~òçåÄ~å ÄşJ ÅëşòÜ~íçííI gìÇáíÜ ëòÉåîÉÇÝäóÉëÉå âÉòÇÉíí ÄÉëòÝäåáW æqìÇçãI ÜçÖó Éòí íÉ Ñ═òíÉÇ âá ~ ã~ãłî~ä ãçåÇí~ ÉääÉåëÝÖÉëÉå ^ÇêáÉååÉJåÉâ I ÜçÖó ÉäîáÖóÉåÉâI ÜçÖó Éäëò~â−íë~å~â> aÉ Üłí ãçëí ãłê âáàÉäÉåíÉãW Éò ëÉããáí ëÉã Ýê> eçÖó íìÇJ à~ÇW Ýå ëòÉêÉíÉã Ýë Üçòòł ÑçÖçâ ãÉååá> ˆêĞââÝ ãÝÖëÉã í~êíÜ~íå~â _ÝÅëÄÉå> æj~áë ã~ ÅÜÝêÉ ÉåÑ~åí>KKK ëòĞêåóćäâĞÇĞíí jääÉ jçêáå ^ÄłÇóê~ ãìí~íî~I ~âá åÉã íìÇî~I ãáíÝî═ äÉÖóÉåI çíí łääçíí ~ âĞòÉäćâÄÉåK æ`É ãDÉëí ÝÖ~ä> kÉã ÄłåçãI Ü~ ~âłê ãáåÇÉåâá ãÉÖíìÇà~K p═í> ^ååłä àçÄÄ> ^ââçê ãÝÖáëJ Åë~â ãìëòłà äÉëòK ^ââçê ÄÉ ÑçÖàłâ äłíåá>KKK

^ÇêáÉååÉ ÑĞäìÖêçíí Ýë łí ~â~êí~ â~êçäåáW æËÇÉë gìÇáíÜI íÉ å~Öóçå áÖ~òëłÖí~ä~å î~Öó îÉäÉãK Ëå Åë~â ~òí ãçåÇçãKKK gìÇáíÜ ÉäÜłê−íçíí~K æÛI íìÇçã> jłê íÉÖå~é ÉäãçåÇí~Ç îłÖçíí ~ äÉłåó ^ÇêáÉååÉ ëò~îłÄ~K aÉ ~òìíłå ã~ãłJ î~ä âçåëéáêłäí~íçâ ÉääÉåÉãI áÖÉåáëI ÉääÉåÉãI ÉääÉåÉã> æaÉ åÝòÇI Ýå Åë~â ¼îåá ~â~êä~âI Ýå Åë~âKKK æÛI íìÇçã> bäã~Öó~êłòí~Ç> kÉãÅë~â ãçëíI ãłê ëçâëòçêI ÜçÖó ìíłä~íçëI ÜçÖó ìåÇçê−í¼KKK ÛI íìÇçã> aÉ ãáí ÄłåçãI ~ò åÉâÉã ãáåÇÉÖó>KKK ÉÖÝëòÉå ãáåÇÉÖóI ãá íĞêíÝåáâ îÉäÉãI ~ íÉëJ íÉããÉä>KKK Ýå ãÉÖ ~â~êçã ãÉåíÉåáK bò Üáî~íłë> fÖÉåI ãÉÖãÉåíÉåá> bòí áë í═äÉÇ í~åìäí~ãI ÜçÖó Åë~â Éò î~åI Åë~â Éò>KKK _łäáåí ãçëí Éê═ëò~âçë~å äÝéÉíí âĞòÄÉK oÉåÇâ−îćä ãÉÖò~î~êíłâ ~ gìÇáíÜ ëò~î~áI şÖó ÝêÉòíÉI ãáåíÜ~ ÄÉâ~åÇ−í~å~ ~ò ^ÇêáÉååÉ ~ëëòçåóÝäÉíÝÄÉI çäó~åçâ~í Ü~ää~å~ áííI ~ãáâ âÝë═ÄÄ ÑÉëòÝäóÉòJ åÝâ ^ÇÇóíK bòÝêí ^ÇêáÉååÉJÜÉò Ü~àçäíI Öóçêë~å âÉòÉí Åë¼âçäíI ~ äÉłåóçâå~â âĞëòĞåíI ~ îÝå ÖìÄêłå~â áë Ýë ëáÉíîÉ íłîçòçíí ~ ëòçÄłÄ¼äK jáâçê ãłê âáåí îçäíI ãÝÖ åÝÜłåó ëò¼í Ü~ääçííW æfÖ~òłå ëòÉãÝêãÉíäÉå ãçåÇçíí~ ^ÇêáÉååÉ Ü~ê~Öçë Ü~åÖà~ I ÜçÖó −Öó ãÉêëò ^ÄłÇó _łJ äáåí Éä═íí ÄÉëòÝäåá ê¼ä~ã>KKK _ÉíÉííÉ ~ò ~àí¼í Ýë ãÉÖłääíK já Éò\ jáí áë ãçåÇçíí gìÇáíÜ\ oçéé~åí ãÉÖäÉé═ îçäí> jáí áë ãçåÇçííW ríłä~íçë Ýë ìåÇçê−í¼\? jáê═ä îçäí ëò¼\ aÉ ÜáêíÉäÉå ãÉÖíáäíçíí~ ã~Öłå~â ~ íçîłÄJ Äá âìí~íłëíI ãÉÖêłòí~ ~ ÑÉàÝí Ýë ãÉÖáåÇìäí Öó~äçÖ Ü~ò~ÑÉäÝK ^ íáä~äçã ~òçåÄ~å åÉã Ü~ëòåłäíK ^ âá▌òĞíí ëò~î~â îáëëò~íÝêíÉâK hĞêćäòëçåÖíłâI âĞêćäíłåÅçäíłâK råÇçê−í¼ Ýë ìíłä~íçë>? jáåÇÉÖóI ãá íĞêíÝåáâ ~ íÉëíÉããÉä>? ełí ÉòÉâÉí ãçåÇí~ ^ÇêáÉååÉ ~ ÜşÖ~áå~â\ bòÉââÉä ~â~êí~ ═âÉí ¼îåáI ~ò ═ ÝêòÝëÉá ÉòÉâI ~ò ═ í~é~ëòí~ä~í~á\> ÏÖó äłíí~ ═ ~ ëòÉêÉäãÉíI áäóÉå Éäêá~ëòí¼ ëòĞêåó▌ëÝÖJ åÉâ\ ełí Éò ~ ã~Öó~êłò~í~ ~åå~â ~ äÉłåóçë âćäë═åÉâI ~åå~â ~ ãÉÖJêá~Çłëå~âI ãÉäó Åë¼â âĞòJ ÄÉå ~ ëòÉãÉáÄÉå ÑĞäíłã~Çí åÝÜ~K bòÝêí åÉã íìÇçíí ÉÇÇáÖ Åë¼âçäåá ëÉã\ ełí ÉòÝêí\ bòÝêí\ fäóÉå âÝêÇÝëÉâ ÖçãçäóçÖí~â ^ÄłÇóÄ~åI ãáâĞòÄÉå îáëëò~ëáÉíÉíí ~ ÄÉäîłêçë ÑÉäÝK pòÉÖÝåóI ëòÉÖÝåó ^ÇÇó> jáäóÉå ëòÉêÉåÅëÝíäÉå äÉÜÉí> Ëë ÉååÝä ~ ÖçåÇçä~íåłä ÜáêíÉäÉå Äçêò~ëòí¼ Öó▌äĞäÉí íłã~Çí ÑĞä ÄÉååÉ ròÇó m~äá áêłåíK ˙Öó ÝêÉòíÉI ÜçÖó ~ò ãÉÖêçåíçíí~I ãÉÖÖó~äłòí~ áÖÉå> ãÉÖÖó~äłòí~ Éòí ~ åÉãÉëI íáëòí~ äÉäâ▌ å═í ~ò ═ ~ëëòçåółí> jÉÖÑçëòíçíí~ ~ò ÝäÉí ÉÖóÉíäÉå ÖóĞJ åóĞêÝí═äI ~íí¼ä ~ò ÉÖóÉíäÉå ĞêĞãí═äI ~ãáí ~ Öçåçëò áëíÉåÉâ ~Çí~â ~ò ÉãÄÉêåÉâ>

uK táÅâïáíò ãçëí âçãçäó~å ÜçòòłÑçÖçíí îłäí¼ćÖóÉáåÉâ êÉåÇÉòÝëÝÜÉòK pòłãÄ~ âÉääÉíí îÉåJ åáÉI ãáëòÉêáåí gìÇáíÜ ãÉÖëòÉêòÝëÉ ëÉã ëáâÉêćä ÉÖóáâ å~éê¼ä ~ ãłëáâê~I Ü~åÉã íĞÄÄ Ü¼å~é âÉää ~êê~I ÜłêçãJåÝÖó ܼ áë ÉäíÉäÜÉíáâI ~ãÉÇÇáÖ ÜçòòłàìíÜ~íK ^ äÉłåó ༠ÑçêãłÄ~å î~åI ÇÉ ~ ëòćäÉáJ îÉä ãÝÖ ëçâ Ä~à äÉëòK eçëëòş aáëí~åòêáíí? ÉòI åÉã éÉÇáÖ êĞîáÇ ÖłíîÉêëÉåóK ełí −Öó âÉää âÝJ ëòćäåáK jáê═ä âÉää íÉÜłí ÖçåÇçëâçÇåá\ ÖçåÇçäí~ ä~ëëş àłêłëşI ÇÉ Ñçäó~ã~íçë äçÖáâłî~äW fÇ═J ê═ä âÉää ÖçåÇçëâçÇåáK já âÉää ÉÜÜÉò\ bÜÜÉò éÝåò âÉääK kÉãÅë~â ~ îłê~âçòłëê~ Ýë ~ aáå¼ê~J îłäí¼â â~ã~í~áê~I Ü~åÉã ÉÖóÝÄI Éä═êÉ åÉã äłíÜ~í¼âê~K ełíÜ~ éÝäÇłìä ãÉÖ âÉää ëòĞâíÉíåá ~ äłåóí\ k~Üłí> fäóÉí ëÉã äÉÜÉí éÝåò åÝäâćäK bòÝêí Üłí ~ éêçäçåÖłÅá¼ê~ ëòćâëÝÖÉë ▌êä~éçâçå â−J îćä ãÝÖ âÝíI SMMM âçêçåłå~â ãÉÖÑÉäÉä═ Ää~åâÉííłí áë îłëłêçäíK bòÉâÉí áë ~äł−ê~íà~ aáå¼êłî~äK aÉ ã~àÇ Åë~â ~ââçê ÝêíÝâÉë−íáI Ü~ ëòćâëÝÖÉëK gçÄÄ ãçëí −ê~íåá ~äł ~ âáë ^ÄçåóáåÝî~äK jçëí ãÝÖ âÉòÉëK aÉ âá íìÇà~\ hÝë═ÄÄ íłå ãÉÖã~âê~åÅçëçÇáâK fÖÉåI ãçëí âÉääK páÉíåá âÉääK ^òìíłå îłêÜ~íìåâK ÏÖó âÉêÉëíÉ Üłí ÑĞä ~òå~é aáå¼êłíK

oçéé~åí ëòĞêåóćäâĞÇĞíí ~ Ä~åâ ëòÉãíÉäÉåëÝÖÝå?I ~âá ãÉêÝëòÉäí? aáå¼êłí¼ä Äłêãáí áë âĞJ îÉíÉäåáK fÖ~òłå Ü~ää~íä~å> Ëë ãáìíłå îÉäÉ ~äł−ê~íí~ ~ éêçäçåÖłÅá¼Üçò ëòćâëÝÖÉë îłäí¼â~í Ýë ~ âÝí Ç~ê~Ä SMMM âçêçåłëí ~ íÉíÉàÝÄÉI Éò ~ íĞêäÉëòíÝë ãá~íí ëòćâëÝÖÉë ãçåÇçíí~I îłää~äí~I ÜçÖó ═ ãáåÇÉåí ÉäáÖ~ò−í Ýë íĞÄÄÝ ëÉããáí ëÉã ÑçÖ ÉòÉâê═ä Ü~ää~åá ~ âáë aáå¼ê~K aáå¼ê~ å~Öóçå ĞêćäíK ^ ÄÝâÉ àÉäÝćä ãÉÖ áë Åë¼âçäí~ bÖçåíI Ýë ãáâçê ~ò Üłäłàłí åóçã~íÝâçë~ÄÄ~å ~â~êí~ âáÑÉJ àÉòåáI Üłí åÉã áë ãçåÇçíí ÉääÉåí Ýë ÉÖÝëòÉå ༠áë îçäíI Äłê åÉã íÉíëòÉíí åÉâá ãłê ~ò ~ _áâÑáÅ?K aÉ Üłí îÝÖêÉ áëKKK jáâçê éÉÇáÖ bÖçå Äłê¼ ÉäíłîçòçííI äÉćäí ~ò −ê¼~ëòí~äÜçò Ýë ÑìêÅë~ Ñçêãłàş äáJ ä~ é~éáêçëłå ~ âĞîÉíâÉò═âÉí −êí~ ^ÄłÇó _łäáåíå~âW háÅëá Ñáş> EbãäÝâëòáâ\F EhÉÇîÉë>F ^ãáí ãçåÇí~ã íÉÖå~éÉä═ííI ~ò êÉåÇÄÉå î~åK ^ò ÉÖÝëò Åë~â âçåÑşòá¼> tK ãáåÇÉåí âáÑáòÉíK kÉ ÖçåÇçäàçå ê¼ä~ êçëëò~íK jáâçê äłíçã\ jáåÇáÖ ĞêćäĞâ j~Öłå~âK EkÉâÉÇ\ jłê åÉã>F ^ å~J éçâÄ~å qáÜ~ãÝêê~ä mÉëíêÉ ãÉÖóćåâK fíí şÖóáë âçãáëò~â îÉäÉã> cćíóćäĞâ êÉłK mìëòá ÝëKKK kÉã> bäÝÖ Éååóá áëK aáå¼ê~K? ^ äÉîÉäÉí _łäáåí âĞîÉíâÉò═ êÉÖÖÉä çäî~ëí~ ÉäK jÉÖĞêćäíI ÜçÖó Éò ~ò ìíłä~íçë ćÖó î~ä~ÜçÖó ãÉÖçäǼÇçííI Äłê ãÉÖÑçÖÜ~í~íä~å îçäí Éä═ííÉI ãáâÝåí ÑáòÉíÜÉíÉíí âá táÅâïáíò Éââçê~ ĞëëòÉÖÉíK aÉ Üłí Éòí ÉÖóÉä═êÉ åÉã âìí~íí~I ëò−îÉëÉå âáâ~éÅëçäí~ Éòí ~ò ÉÖÝëò âÝêÇÝëí ~ò ~âíìłäáë íÉÉåÇ═â ëçêłÄ¼äK ^ååłä âÉîÝëÄÝ ÖçåÇçäí îÉäÉI ãÉêí ìÖó~å~òò~ä ~ éçëíłî~ä pä~ï~íłí¼ä ÉÖó áåâłÄÄ êÉàíÝäóÉë äÉîÉäÉí â~éçííK ^ ã~Öó~ê éçäáíáâ~ òëłâìíÅłÄ~ âÉêćäí −êí~ pä~ï~í~ Ýë åÉãÜçÖó ÉåóÜćäí îçäJ å~ ~ âáêłäó Ýë ~ íĞÄÄëÝÖá éłêíçâ îáëòçåó~I Ü~åÉã ãÝÖ ÝäÉëÄÉÇÉííK ^ qáëò~Jâ~ÄáåÉí íÉÜÉíÉíäÉåK bÖóÉä═êÉ âçêãłåóçòI ÇÉ Ñçäóíçå ëćêÖÉíá ~ ÑĞäãÉåíÝëÝíK ^ é~êä~ãÉåí ëòćåÉíÉä Ýë ëòćåÉíÉäåá áë ÑçÖ àĞîÉåÇĞäíÉ ~ à¼ä ÝêíÉëćäí Çáéäçã~í~ I ~ã−Ö î~ä~ãá ãÉÖçäÇłë åÉã í~äłäâçòáâK fÇłáÖ ãáåÇÉò åÉã àÉäÉåíÉíí şà~í _łäáåí ëòłãłê~K jáåÇÉòí −Öó äłíí~I ãáâçê äÉÖìí¼ÄÄ mÉëíÉå àłêíK jçëí ~òçåÄ~å ÉÖó Öó~åşë ãçåÇ~í âĞîÉíâÉòÉííW jáåíÜçÖó â~íçå~á âÝêÇÝëÉâÄÉå ãá åÉã ÉåÖÉÇćåâ ÉÖóÉíäÉå àçííłí ëÉãI äÉÜÉíI ÜçÖó ÉÖÝëòÉå ãłëÜçä í~äłäìåâ ãÉÖçäÇłëíI ãáåí ~Üçä ~ò çäáÖ~êÅÜ~J ÇÉã~Ö¼Öçâ? ~òí âÝéòÉäáâK p~äìë êÉá éìÄäáÅ~É ëìéêÉ