Avantage Concurrentiel

April 16, 2019 | Author: miya0 | Category: Monopoly, Military Strategy, Innovation, Economic Growth, Business
Share Embed Donate


Short Description

Download Avantage Concurrentiel...

Description

Ähaoaedi li c‑iotriprdsi

Ähaoaedi li c—iotriprdsi Hbkpdtri ;8

Cis ardfdois li c—kvkotkfi haohurriotdic

Iotriprioiursbdp it kvkotkfi haohurriotdic 

C‑kvkotkfi haohurriotdic pravdiot li ck hkpkhdtä li c‑iotriprioiur î ixpcadtir cis

hbahs it cis ldshaotdoudtäs lu ekrhbä (cis –ahhksdaos―) 

Masipb Xhbuepitir = –listruhtdao hräktdvi― carsqui li oauviccis saurhis l‑kvkotkfi haohurriotdic io riepckhiot l‑kohdioois

Listruhtdao hräktdvi Ekrhbäs = pärdalis ricktdvieiot trkoqudccis sudvdis li pärdalis li hbahs it li ldshaotdoudtäs   ^ärdalis trkoqudccis = gdreis kux praludts it sirvdhis supärdiurs fkfoiot lis pragdts ähaoaedquis  Cis gdreis qud si läekrquiot io pärdalis li hbahs fkfoiraot lis pragdts ähaoaedquis lurkot ck prahbkdoi pärdali trkoqudcci 

Listruhtdao hräktdvi it hradsskohi 

Xhbuepitir haosdlärkdt c‑iggdhkhdtä stktdqui haeei eados departkoti qui c‑iggdhkhdtä

lyokedqui  Ck sahdätä pragdti jdio pcus li ck haohurriohi iotri praludts, iotri tihboacafdis it iotri ealis arfkodsktdaooics qui li ck haohurriohi sur cis prdx

Listruhtdao hräktdvi it eaoapaci Cis dläis li Xhbuepitir piuviot sirvdr î lägiolri ci eaoapaci  Eaoapaci = pcus frkol dovistdssieiot io dooavktdao, pcus frkoli hradsskohi î caof tirei  Cafdqui lirrdâri cis jrivits, lradts 

l‑kutiur, ekrquis li haeeirhi, ith.

Listruhtdao hräktdvi it kvkotkfi haohurriotdic 

Listruhtdao hräktdvi depcdqui qui cis eähkodseis l‑dsacktdao oi saot pks

pirekoiots (oi pratâfiot pks cis gdreis paur taumaurs) 

L‑kutkot pcus vrkd qui cis faðts it ck

tihboacafdi hbkofiot rkpdlieiot

Hyhci li vdi li c‑kvkotkfi

haohurriotdic

Dotiotdao strktäfdqui it ähkrt strktäfdqui Bkeic it ^rkbkckl = gdreis fkfokotis ticcis HOO, XAOT it Baolk aot uoi dotiotdao strktäfdqui  - uoi ajsissdao li laedokohi fcajkci lkos ciurs sihtiurs  ^aur his gdreis, dc y k uo ähkrt strktäfdqui iotri ciur dotiotdao strktäfdqui it ciurs rissaurhis it hkpkhdtäs khtuiccis 

Bypirhaepätdtdao Ätkt l‑bypirhaepätdtdao = kvkotkfi haohurriotdic oi piut ítri präsiot qui sur li trâs haurtis pärdalis Zdhbkrl L‑Kviod = pcusdiurs dolustrdis saot

lkos hit ätkt it cis gdreis lkos his dolustrdis piuviot ekdotiodr ciurs pragdts ähaoaedquis pkr uoi haotdouicci rihbirhbi li oauvikux kvkotkfis haohurriotdics

Bypirhaepätdtdao = strktäfdis 

Lärkofir cis saurhis ixdstkotis l‑kvkotkfi haohurriotdic it haostkeeiot

keäcdarir cis sdioois  Ediux li trkosgareir sis prapris kvkotkfis qui l‑kttiolri qu‑uo

haohurriot ci gkssi it oaus läpckhi

Haepätdtdao paur c‑dooavktdao 

^iut ítri –taut au rdio―Fkfokot piudt priolri uo jrivit au ajtiodr cis kvkotkfis l‑ítri priedir 

Haursi kux jrivits Gkhtiurs î tiodr io haepti kvkot l‑kufeiotir cis dovistdssieiots io Z it L (haursi ‟taut au rdio‑) 

Iggit li c‑dovistdssieiot klldtdaooic sur ck

praluhtdvdtä li ck Z it L 

Zäkhtdao lis haohurriots î c‑dovistdssieiot

klldtdaooic  Oaejri li haohurriots lkos ci sihtiur

Ähaoaedi ävacutdaookdri it hkpkhdtäs lyokedquis Ähaoaedi trkldtdaooicci = lähdsdaos vdsiot î ekxdedsir ci pragdt ähaoaedqui  Ähaoaedi ävacutdaookdri = lähdsdaos harrispaoliot kux rautdois edsis io pckhi pkr ck gdrei 

Ähaoaedi ävacutdaookdri it hkpkhdtäs lyokedquis Cis rautdois hbkofiot ciotieiot au pks lu taut  Gdreis ladviot keäcdarir ciurs rautdois paur survdvri  ^aur hi gkdri, dc gkut utdcdsir cis hkpkhdtäs lyokedquis (li hbkofieiot it li trkosgarektdao) li ck gdrei 

Cdedtis kux hkpkhdtäs lyokedquis  Kvkotkfi haohurriotdic läpiol lis bkjdtulis, qud saot luris î hbkofir  Hkpkhdtä li ck gdrei î dliotdgdir lis ahhksdaos qud oi si präsiotiot pks paur caoftieps 

 Kvkotkfi haohurriotdic it iovdraooieiot Edhbkic ^artir = gkhtiurs cahkux saot gaolkeiotkux Ekrhbä cahkc it oktdao l‑ardfdoi li ck gdrei  mauiot uo rüci departkot l‑kvkotkfi

haohurriotdic  Khhueucktdao li rissaurhis it hkpkhdtäs li frkoli vkciur^rissdaos paur dooavir, dovistdr it s‑keäcdarir –Hdtayio harparktdg―

Gkhtiurs l‑aggri it li liekoli

 Kvkotkfi haohurriotdic it iovdraooieiot

Färir c‑dooavktdao 

^aur haotauroir ck jurikuhrktdi, cis sahdätäs eittiot ekdotiokot io pckhi lis ldvdsdaos li hkpdtkc li rdsqui (ekrhbä dotiroi lu hkpdtkc, hkpkhdtä li rkpdlieiot skdsdr cis ahhksdaos l‑khqudsdtdaos)Wiotis li ldvdsdaos, madot vioturis, kccdkohis strktäfdquis = l‑kutris eayios

li gkhdcdtir ck hräktdao li oauviccis hkpkhdtäs

Färir c‑dooavktdao 

^aur iohaurkfir c‑dooavktdao, ck hräktdvdtä it c‑iotriprioiursbdp, c‑arfkodsktdao ladt

ítri kssiz gcixdjci  \autigads, ck haarldoktdao lis khtdvdtäs dooavktrdhis sirk sumitti î lis struhturis it haotrücis gareics it dostdtutdaookcdsäs

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF