Aklat Ng Cinco Vocales Tomo 1

January 4, 2018 | Author: Byron Webb | Category: Theism, Theology, Creator Deity, Monotheism, Deities
Share Embed Donate


Short Description

espiritwal...

Description

AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 NI: MON SAN DIEGO AKA: JOVE REX AL KARAPATANG-ARI © Jove Rex Al Reserbado ang lahat ng karapatan. Walang bahagi ng librong ito ang maaaring gamitin kapag walang pahintulot mula sa mayhawak ng karapatang-ari. Sinumang magtaglay ng aklat na ito na walang orihinal na selyo ng DEUS(GOD) ay mahihigupan ng poder at kapangyarihan at abilidad at sasalin ang mga galing ng mga nahigupan ng poder kay Manuel Solomon E. San Diego: AEIVOAIEVOIVOEVIOAIEVAOEIVOAVIAOVIOAIVOAEIVOAIVEOAIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAOEIVAOVIAOIVAOEVIAOEVIOAVIAOVIOAEIVAOEVIOAVIAOEIVOAEVIAOEVIAOVIAOIEVOAIVOAEVIOAVIAOVIAOVIAOEVIAOEVIAOEVIOAEIAOEIVOAEVIAOEVIOAEIVOAEVIAOEVIAOEVIAOEVIAOEVIAEOVIAOEIVAOEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIOAIEVAOVIAOEIVAOVIAOVIAEOA

Website: jove-rex-al.tripod.com e-mail: [email protected]

1

(ORIGINAL SEAL)

AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 ANG SINUMANG TAO NA GUMAGAMIT NG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGAN SA MASAMA AY MAHIHIGUPAN NI MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG PODER, LAKAS AT DUNONG HANGGANG PATULOY ANG TAONG ITO SA MASASMA NIYANG MGA GAWA: AOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEA* ANG SINUMANG TUMARGET KAY MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG ANUMANG URI NG TIGALPO, KULAM, AT ANUMANG TULAD NITO AY MAHIHIGUPAN NIYA NG KAPANGYARIHAN AT MGA KARUNUNGAN HANGGANG MASAID ANG MGA GALING NA INIIINGATAN NG MGA NATURANG TAO: AVOIAOEVIEOAIVEOIVAEOIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAVOEIOIVAOEVIAEOIAOEVIAEOVIAOEIVAOEVIAOA+ SINUMANG MAGTAGLAY NG XEROX NG AKLAT NA ITO NG WALANG ORIGINAL NA SELYO AY MAHIHIGUPAN KO NG PODER, DUNONG, LAKAS, AT KAPANGYARIHAN, HANGGANG SA MASAID ANG KANILANG MGA TAGLAY: AXOIAMIAOXMIAOMIXAOMIXOAIMXOAIMOAIMOIAMUXOIAMXUOIAMUXOIAUXOAMUOAUMXOAIUMOAIXUMAOIXUMAOIUXMAOIUXMAOIXMUAOIXUMAOXUMAOIUMAIOXUAOAXIMIA

ANG SINUMANG TAO NA GUMAGAMIT NG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGAN SA MASAMA AY MAHIHIGUPAN NI MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG PODER, LAKAS AT DUNONG HANGGANG PATULOY ANG TAONG ITO SA MASASMA NIYANG MGA GAWA: AOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEA* ANG SINUMANG TUMARGET KAY MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG ANUMANG URI NG TIGALPO, KULAM, AT ANUMANG TULAD NITO AY MAHIHIGUPAN NIYA NG KAPANGYARIHAN AT MGA KARUNUNGAN HANGGANG MASAID ANG MGA GALING NA INIIINGATAN NG MGA NATURANG TAO: AVOIAOEVIEOAIVEOIVAEOIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAVOEIOIVAOEVIAEOIAOEVIAEOVIAOEIVAOEVIAOA+ SINUMANG MAGTAGLAY NG XEROX NG AKLAT NA ITO NG WALANG ORIGINAL NA SELYO AY MAHIHIGUPAN KO NG PODER, DUNONG, LAKAS, AT KAPANGYARIHAN, HANGGANG SA MASAID ANG KANILANG MGA TAGLAY: AXOIAMIAOXMIAOMIXAOMIXOAIMXOAIMOAIMOIAMUXOIAMXUOIAMUXOIAUXOAMUOAUMXOAIUMOAIXUMAOIXUMAOIUXMAOIUXMAOIXMUAOIXUMAOXUMAOIUMAIOXUAOAXIMIA

1

PAMILIN SA MGA NAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO: MAY 7 LAYUNIN NA NAIS KO PO SANA NA IPALAGANAP. ITO PO ANG LAYUNIN NG DEUS (GOD) PARA SA MGA NAGMAMAHAL SA KANYA. ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.) 1 ISABUHAY ANG TATLONG GINTONG SIMULAIN: MAKADIYOS, MAKABAYAN, AT MAKATAO 2 ISAGAWA ANG PAG-IBIG SA DIYOS, PANANAMPALATAYA AT PAG-ASA SA PAMAMAGITAN NG TIYAGA 3 ISAKATUPARAN ANG KABUTIHAN, KATUWIRAN, KALINISAN, KATOTOHANAN, KADALISAYAN, KALIWANAGAN, AT KABABAAN NG KALOOBAN 4 IPALAGANAP ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHALAN, PAGTULONG SA KAPWA, PAGMIMISYON, PAGLILINIS NG SARILI, AT PAGBABAGO NA PAUNLAD 5 MAGKAROON NG PAGGAGALANGAN, PAG-UNAWAAN, AT PAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA BILANG MGA KAPATID AT KAPWA-TAO

1

6 MAGING DAKILA SA ISIP, SA SALITA, AT GAWA, PARA SA DIYOS, SA BAYAN, AT TAO 7 IPAGPATIBAY ANG KAUTUSAN NG DIYOS, TUMULONG SA PAGPAPAUNLAD NG KATAUHAN NG BAWAT KASAPI NG SAMAHAN, AT TUMUPAD SA ADHIKAIN NG DIYOS SA TAO SA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD SA MGA LAYUNING ITO, ANG ISANG NAGHAHANAP SA DIYOS AY MAKAKASUMPONG SA KANYA, AT HINDI PAGKAKAITAN NG KANYANG LIWANAG. ANG AKLAT NA ITO AY NAGTATAGLAY NG SAMU’T-SARING MGA KARUNUNGAN AT KAALAMANG HALAW SA NAPAKARAMING MGA AKLAT NA SULAT-KAMAY NG HINDI MGA KILALANG MGA MAY-AKDA. ITO PO AY AKIN PONG NILIKOM AT ISINULAT SA AKLAT NA ITO UPANG MAGING TULONG PO SA MGA TAONG NAIS NA TAHAKIN ANG LANDAS NG PAG-EESPIRITUAL, AT UPANG MANATILI SA ATIN ANG MGA ISINULAT NG ATING MGA NINUNO UPANG HINDI ITO MABAON SA LIMOT. AKIN PONG IPINANALANGIN NA SANA ANG MAGTATAGLAY NG AKLAT NA ITO AY MAY DIWANG MAKADIYOS, AT MAKATAO. SANA PO AY GAMITIN PO NINYO ANG AKLAT NA ITO SA KABUTIHAN. KUNG ANO PO ANG ATING ITINANIM, AY SIYA NATING AANIHIN. KUNG ANO ANG ATING GINAWA SA KAPWA, AY BABALIK DIN SA ATIN.

1

WALA PONG TAKAS ANG SINUMAN SA BATAS NG KALIKASAN, AT SA BATAS NG DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS. ANG AKLAT NA ITO AY GINAWA UPANG MAKATULONG SA INYO NG MARAPAT SA BUHAY. MAY TAGUBILIN LAMANG PO AKO UKOL SA AKLAT NA ITO. SIKAPIN NINYONG INGATAN ITO AT HUWAG PAHAHAKBANGAN. HUWAG NINYONG DALHIN SA MGA LUGAR NA MARAMING BASURA, O PALINGKURAN NA NAKALANTAD. ANG MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AY HINDI BIRO. ANG MGA ORACIONG NAKASAAD SA AKLAT NA ITO AY MAY MGA BATAS NA SINUSUNOD. ITO ANG MGA SUMUSUNOD: 1. GAMITIN ANG MGA ORACION SA TAMANG PAGKAKATAON AT SA TAMANG PAGGAGAMITAN. 2. HUWAG GAGAMITIN ANG MGA ORACION DITO SA WALANG KABULUHANG BAGAY. 3. MAY MGA HABILIN ANG BAWAT ORACION- TUPARIN ANG MGA BILIN NA ITO UPANG MAGKAMIT NG BISA ANG MGA ORACIONG NABANGGIT. 4. HUWAG ITUTURO ANG NILALAMAN NG AKLAT NA ITO, SAPAGKAT ANG NAGTURO ANG MAGPAPASAN NG KAPARUSAHAN SA MALING PAGGAMIT NG MGA ORACION NG AKLAT NA ITO. 5. HUWAG PAHAHAWAKAN NI IPAKIKITA ANG AKLAT NA ITO SA TAONG WALANG LIHIM. 6. GAMITIN HANGGANG MAAARI, SA PAGGAWA NG MABUTI ANG NAKASAAD SA AKLAT NA ITO, UPANG 1

UMANI KAYO NG MAGANDANG SUWERTE, MAAYOS NA PAMUMUHAY, AT BUHAY NA MAY LIGAYA AT KAPAYAPAAN. KUNG ANO DAW ANG ITINANIM, AY SIYA RING AANIHIN. 7. MAGING MALILIMUSIN, AT MAGKAROON NG AWA SA KAPWA-TAO.

PANALANGIN SA CINCO VOCALES CORONADOS

DINADASAL SA ARAW-ARAW BAGO MATULOG AT PAGKAGISING. 1- AMA NAMIN 1- ABA GINOONG MARIA 1- SUMASAMPALATAYA ISUNOD ANG PANALANGING ITO DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON, AKO PO SI (PANGALAN), IPINANGANAK NOONG ( BIRTHDAY), NA NAKATIRA PO SA (ADDRESS). ISINASAMO KO PO SA INYO, NA AKO PO AY PATAWARIN SA AKING MGA KASALANAN. IPAGKALOOB PO NAWA NINYO ANG BISA NG AKLAT NA ITO PARA SA IKABUBUTI. AKO PO AY IYONG GABAYAN, TULUNGAN, AT SAMAHAN PO TUNGO SA IKABUBUTI.

1

PAX DOMINE NOSTRI JESU CHRISTI, VIRTUS SANCTISSIMAE PASSIONIS, EJUS SIGNUM SANCTAE CRUCI ES ET TITULUS TRIUMPALIS, JESUS NAZARENUS REX NOSTER INTEGRITAS COQUE, BEATISSIMAE VIRGINE MARIAE, CUSTODIA SANCTORUM ANGELORUM, PRAESERTIM TUTILARIS MEI ET SUFFRAGIA OMNIUM ELECTORUM DEI, SIN INTERME ET OMNIS INIMICUS MEUS VISIBILIS ET INVISIBILIBUS, ET NUNC ET IN SAECULA AETERNA, INFINITUS DEUS SANCTA MATER DEI CRUCIS PECADOS ADORAS, IN PRINCIPIO ERAT VERBUM, ET VERBUM ERAT APUD DEUM, ET DEUS ERAT VERBUM ERAT DEUS, EM-AP-AS-AR AD-AC-AZ, LA OMNIPRESENCIA DE DEUS, IN NOMINE VUC VHA DEI EMAPASARADACAZ, JESUM CHRISTUM BENEDICTUM, PATER OHJAH JONAH AHA AJAH AHAH HAHAH JAHUHA UHA UHAH VUC VHA AH EAU AEU AUE EUA OAU UEA, AOEUI BERNACAM BERNABAL BARPANTER ANGELORUM SILTIARUM OCNIS NOS EL AC OVSAL, ADRINTRIX, ELITRIZTU, ITRIXIZIGRIT, OZITUZUT UZITRINIT EACAM OCDULIM AUDAM MATUM ETARNAM ITARAM ORNAM UCTAM REGNIM OMNIPOTENTIS MACMAMITAM ADONAY

DASAL SA HARING ARAW SORPETITIS DOMINUM ORA PRONOBIS DOMINE, JESUS MARIA Y JOSEPH, JESUS HOC SALVATOR, YEHOSHUWAHAMAZIAH, NATUM MACUM ESNATAC HORAM: MACMAMITAM MAEMPOMAEM. ARAM, ACRAM, ACSADAM. 1

BAM. BAU. BIM. , AEIOUS. AEOLUS… FA-AO. FE-O. FA-EO... FOOC. FOOC. FOOC.. AD MAYOREM DEI GLORIAM. MARAS, BRANASAR, ABRAMAM. ROAC, OAC, MOAC, AC.

E.O.M.A.M. EACAM OCDULIM MATAM AUDAM MATUM

A.B.C.D.E. ABDIO BABDA CIBAG DENAG EIOVA

A.E.I.O.U. 1

1

ADO EGO IBI OMO UPSIO 2 AMILIM EITANI ILATAC OIMATI UMILIM 3 AMAGOB EARIPO IGIHIC OUPIRA UBUCAM 1

4 ABDARAM ENAMULAM INCURUSEM OCCELITAM UNIVERSUM 5 AMOABIRISILUM ENADAUSNOUS IGRASOMIAM OMBIADOPNEA UGNANE-OCMUL 6 AVESUMY ENDIGMOUMO IGLASUMY OMNIPAM 1

UGJAJE SUSI SA PANGKAGIPITAN (banggitin paulit-ulit kung may panganib)

AOE-UI EGOSUM AYARAMAGAL SALVAME PAGTAWAG SA KAPANGYARIHAN (dinadasal bago bumanggit ng anumang oracion)

JEM UM TEE KORAM EYOM JENESIM ENOWAM BILOREM KRISARAM MOWEM DESAM ARATOM AKSOM OKRAM 1

BEKREAM

ANG SABI NG DIYOS MULA SA KANYANG BIBIG

MUM DUM

EGOSUM PRINCIPIUM VERBUM EGOSUM

AEIOU ITO ANG SINASABI SA JUAN 1:1-1 SA PASIMULA AY ANG SALITA, ANG SALITA AY KAPILING NG DIYOS, AT ANG SALITA AY DIYOS. ITO ANG ARAL NG 5 VOCALES, KUNG SAAN ANG MGA VOCALES NA AEIOU ANG KUMAKATAWAN SA 5 PERSONA NG DIYOS.

TITIK

A

E

I

O

U

DIYOS

AMA

INA

ANAK

ESPIRITU

KANUNUAN

PANGALAN

A-VI-AY. A-UE-I +

E-IOU. I-UAE+

IO-U. A-UE-I+

O-UA. A-UE-I+

UC-A-IJOC

GAWAIN

NAGPLANO

GUMAWA

NAG-ANYO

KAYARIAN

PODER

MUNDO

ARZILOT.

BRIAH.

YETZIRAH.

ASIAH.

EN-SOPH.

OB.AUB.

SIG.SEG

MUH.MAH.

BIN.BEN.

ORB.

YOD. HE. VIV. HE.

YOD. HE. VAU. HE.

YOD. HAH. VAU. HAH.

YOD.HEH.

AHIH-ASHIRAHIH.

IHVH

1

VU.HEH.

KAHULUGAN NG BAWAT TITIK NG AEIOU (A) SUSI AT KAPANGYARIHAN NG WALANG-HANGGAN. ITO AY AKO. (E) KATAWAN NG TATLONG PERSONAS PINAGBUHATAN NG LAHAT KONG KAPANGYARIHAN (I) ANG KAPANGYARIHAN NG 3 PERSONAS AY INILAGAY KO SA PALAD NG ANAK KO. (O) ANG NAGTATANGAN NG BUONG KAPANGYARIHAN KO. ANG BANAL NA ESPIRITU, ANG HANGIN NA LAGANAP, NA NAGDADALA SA AKIN SA LAHAT NG DAKO. (U) BUKLOD NG LAHAT KONG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGAN. KABAN NG ANAK NG DIYOS. ANG SUSI AY AKING PANGALAN. 1

SAMAKATUWID, ANG 5 VOCALES AY LUBHANG MAKAPANGYARIHAN, SAPAGKAT BAWAT TITIK NITO AY KUMAKATAWAN SA ASPETO NG PAGKA-DIYOS. ANG 5 VOCALES AY PRINCIPIO NG PAGKA-DIYOS, AT PAGIGING ANAK NG DIYOS. DAPAT ITONG IGALANG AT PAKAINGATAN SAPAGKAT LUBOS ANG KAPANGYARIHAN NITO SA MGA MAKAKAUNAWA.

ANG SUSI NG MGA SUSI NG MGA VOCALES

A AEA AEIEA AEIOIEA AEIOUOIEA E EIE EIOIE EIOUOIE EIOUAUOIE I IOI IOUOI IOUAUOI IOUAEAUOI O

1

OUO OUAUO OUAEAUO OUAEIEAUO U UAU UAEAU UAEIEAU UAEIOIEAU ANG SUSING ITO AY LUBOS NA PAKAINGATAN. ITO AY NAKAKAPAGBUKAS AT NAKAPAGSASARA NG MGA ESPIRITUAL NA BAGAY KUNG LOLOOBIN NG DIYOS NA SIYANG LALO AT LALO SA LAHAT. SA KANYA ANG PAPURI AT PARANGAL MAGPAKAILANMAN, AMEN.

ANG VOCES NG INFINITO DEUS IEOVA -o0oANG UNANG PANGALANG BUMUKAL AZ -o0oANG MGA TITIK NA BUMUKAL MULA SA DEUS A.E.I.O.U.

1

-o0oANG UNAWA NG INFINITO DEUS AUCGUMMACAUC-AUCSGUMMAAUC -o0oANYO NG INFINITO DEUS NA NAHATI SA DALAWA EEMAE EEVAE -o0oITO RIN ANG CINCO VOCALES AEOUI EIOVA IEOVAIUAH OUIEA UIAVIEOU LLAVE: JHAJUHAU -o0o-

MGA IBA’T-IBANG MGA ORACION UKOL SA IBA’TIBANG PAGGAGAMITAN 1 GAMOT SA SAKIT SA BAGA

1

Ito ay uusalin at ihihip sa tubig na pang-inom at sa langis na ipanghihilot. Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalan ng oraciong ito. Usalin ang oraciong ito ng 3 beses. AM. MABUCAM. HICSARAC. UMALEY. SPIRITU. DEUS. PATER. -o0o2 GAMOT SA PAGPAPAGALING NG MGA SAKIT. Ito ay uusalin at ihihip sa tubig na pang-inom at sa langis na ipanghihilot. Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalan ng oraciong ito. Usalin ang oraciong ito ng 3 beses. EEVAE EEMAE ELOIM. LAMUROC MILAM. EGOTAC, ESBATAC. SPIRITU MARAMATAM DEUS MATER. -o0o3

1

GAMOT SA SAKIT NG ULO Ito ay uusalin sa tubig na pang-inom at sa langis na ipanghihilot. Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalan ng oraciong ito. Ihihip sa tuktok ng maysakit. Usalin ang oraciong ito ng 3 beses. ITATEM, ORAPCIP. URCOP. IRESUMAD, IREMORIM, IREMORUMRUM. LUMARAT LAUM. AMPIC MIBEL GAYIM. JESUS EXEMENERAU DEUS FILIUS. -o0o4 SA KALAHATAN AT SA PAG-IBIG 1- AMA NAMIN 1- ABA GINOONG MARIA

1

1- SUMASAMPALATAYA ISUNOD ANG KAHILINGAN SAKA ISUNOD ANG ORACIONG ITO: OC. CELIAM. ESPIRITU OD- MAEMPOMAEM PASIS. AMPILAM GOAM EXEMENERAU. DEUS SPIRITU SANCTO. -o0o5 GAMOT SA SAKIT NG TIYAN Ito ay uusalin sa tubig na pang-inom at sa langis na ipanghihilot. Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalan ng oraciong ito. Usalin ang oraciong ito ng 3 beses. Isulat sa isang papel at itapal sa tiyan. URCAMITAM. SAEM. AC. ACDU. ACDUM. ACDUDUM.

1

MITIM. SAT. TAT. MAT. SANCTISSIMUM DEUS OMNIPOTENTEM. -o0o6 UPANG MAGKAROON NG SINAG ANG ATING ULO AT MGA DALIRI UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION: Sambitin ito ng tatlong beses bago matulog sa gabi: MATAM MACAM MITAM MICAM MATUM LUAM. ABESOMI. ENDIGMOUMO. IGLASUMY. OMNIPAM. UCJAJE. AUM. ADVENIAT REGNUM TUUM. ADRA. EGOSUM. IRUC. OVUV. UTRONUM. REX DEI. (susi) AMHUMAN ADJUVAME -o0o7

1

KONTRA SA LASON: Usalin ang oraciong ito ng tatlong beses at saka ihihip sa pagkain at inumin: LILITOM. EGOM. ALELUYA. -o0o8 PANALANGIN SA KALIGTASAN SA MGA KAPANGANIBAN Bago umalis ng bahay ay dasalin ito: 1- AMA NAMIN PATER MEI MATAM, AGNUS DEI MACAM, MISERERE MEI, QUI PASUS EX PRONOBIS, MISERERE MEI. (SUSI) AC-JAC SALVAME -o0o-

1

9 KONTRA AWAY Banggitin ito sa sarili ng tatlong beses sa harapan ng mga nag-aaway: BATUM DOMINE DEUM EGOSUM DOMINUS (SUSI) SEXSEIM PERGUMPAM EGOSUM SALVAME -o0o10 KALIGTASAN SA LAHAT NG KAPANGANIBAN Dasalin ito bago umalis ng bahay: DIYOS KO, IPAGKALOOB MO PO NA AKO PO AY ILIGTAS MO SA SALOT, LINDOL, PAGKASUNOG, AT IBA PANG TULAD NITO, AT ILIGTAS MO PO AKO SAMPU NG AKING MGA MAHAL SA BUHAY SA LAHAT NG KAPAHAMAKAN. AMEN. JELIEL. EIAIEL. HAAIAH. OMAEL. VEHUEL.ALADIAH. SITAEL, ARIEL, LEUVIAH, VEHUIAH,

1

ANIEL, MAHASIAH, ELEMIAH. (susi) JEHOVA SALVAME -o0o11 KONTRA SA LASON Usalin ito ng tatlong beses at ihihip pa-krus ang susi sa pagkain at inumin: IPSE VENENA BIBAS JETAM SALVAME (SUSI) CRUZ SANCTI PATER BENEDICTI -o0o12 KALIGTASAN SA LAHAT NG MASASAMANG TANGKA NG KAPWA

1

Bago umalis ng bahay ay manalangin nito ng tatlong beses: OH MAPAGPALANG JESUS NAZARENO, SA IYO PONG KAPANGYARIHAN AY ILIGTAS MO PO AKO SA LAHAT NG MGA PANGANIB: JESUS DOMINE DEUS FILIUS CRISTUS NAZARENUS REX SANCTUM AGNUS DEI EGOSUM SALVAME -o0o13 PANGKALIGTASAN SA LAHAT NG KAPANGANIBAN Bago umalis ng bahay ay usalin ito ng 3 beses: 1- AMA NAMIN DEUS ADONAI EL SABAOTH, IN NOMINE TUO SALVUM ME FAC ET IN VIRTUTE TUA LIBERAME MATAM MACAM MITAM MICAM SAULMO PAULMO INANUM

1

CANANUM UNANUM ASAJE ATAQUE ATOLAGE DEUS MATAM MACAM MITAM MICAM SALVAME -o0o14 KALIGTASAN SA MGA PANGANIB Banggitin ito paulit-ulit kung nasa kapanganiban CORPUS CHRISTI YEHOSHUAH CRUPNISIUM JESERKORAM SALVAME -o0o15 KALIGTASAN SA MGA PANGANIB Banggitin ito paulit-ulit kung nasa kapanganiban AUM-XOO-BOO 1

NIGAUN JEHOVAH SALVAME -o0o16 KALIGTASAN SA MGA PANGANIB Usalin ito ng 3 beses bago umalis ng bahay: DEUM DEVATA DEITAU HISPEN HISTANOS HURANDOS NARIDAM NARPIDAS NARIDOM ITAR ITER ITOR TROMIT TROMAT TORMADOR PERIAM PANTERIM PARANTHES UHA UWAC UUSUR SALVAME -o0o17 PANGSUHETO SA MASAMANG TANGKA NG KAPWA Usalin ito sa harapan ng taong may masamang tangka sa iyo at ihihip.

1

EIGSAC. EIGMAC. EGOLHUM. EIOUA PROCULTIS BHOB LAMUROC MILAM PHU. -o0o18 PANGSUHETO SA MASAMANG TANGKA NG KAPWA Usalin ito sa harap ng taong may masamang tangka at ihihip: MITIM GLADIUM IN BAGINAM MIHI PATER AUM NUN VIVAT ELIUM SOM ROM DUM (SUSI) JESERKORAM MECUBATUM SALVAME PHU -o0o-

1

19 TAGULIWAS Dasalin ito bago umalis ng bahay upang umiwas sa iyo ang mga nakakapahamak at nakamamatay na mga bagay: OMCAM BERNABAL MULATUS OCTI DEUS AHIET FIAT PATRI MATAM METUSALEM DEUS ROCOVI COVI BAIO LEPAUS LIPAWS LIWAS TAGULIWAS DEUS DEI ELOHIM BENEDICTE EGOSUM PATER MICAM (SUSI) YHISEYOM SALVAME -o0o20 UPANG KATAKUTAN NG MGA MASASAMANG ESPIRITU AT LAYUAN

1

Sambitin ito sa sarili ng 3 beses. Maaari ring isulat at ikuwintas:

YAH YIIM ESLARAO SURABAO TARTARAO MATUM MUMIT MITAM AMPIC MIBEL GAYIM CRISTUS SANCTA TRINITAS OMO DAUB JESUS DEUM EHEJE AISCHU HUM SUSI: EGOSUM QUID SICUT DEUS DOMINUM DOMINE DEI DEDEUM SALVAME -o0o21 KALIGTASAN SA PAGLALAKBAY Isulat ito sa papel at siyang ikuwintas. PROCUS. USLANE. MEIYALI. AMSAM. USEM. TAAM ENKGUSI-LABOSALUM 1

-o0o-

22 PANGGAGAMOT SA MAYSAKIT Ibulong ito sa isang basong tubig at ipainam sa maysakit. Isulat sa isang papel at itapal sa bahaging may karamdaman. OMGER. COLESUM. TRAGUELA. URAMUT. SULTAM. (SUSI) EXQUHERO-VENCOHER -o0o23 LABAN SA SUNOG Isulat ang mga sumusunod na oracion sa dingding o kisame ng bahay gamit ang pulang pentel pen: MENTEM. SANTAM. SPONTANEUM. 1

HONOREM. DEO. PATRIA. LIBER.

-o0o24 UPANG HINDI LUMIPAT O DUMAITI ANG APOY SA IYONG BAHAY Bigkasin o usalin ang oraciong ito sa apat na sulok ng iyong bahay at sunod na bigkasin ang pinakasusi: JUPHAUM HOLIHUM SABTISIHIS IPSUB AGLA (SUSI) MADMEO ACBIUS ROUDAE SALVAME -o0o25 PAGHINGI NG GRASYA 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1

1- Sumasampalataya

OH DIYOS YAHWEH EL-JIREH, ANG NAGKAKALOOB NG MGA GRASYA, NAWA KAMI AY IYONG KALINGAIN AT SA IYONG GRASYA AY PASAGANAHIN. IPAGKALOOB ANG MGA TULONG SA PERA, SALAPI, PAGKAIN AT INUMIN, AT SA MGA GASTUSIN AY MABAYARAN MANDIN. Isunod ang salitang: GLOMIKOM (108X) -o0o26 PROTEKSYON SA PAMILYA 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya OH DIYOS ADONAI, AKO PO AY MALIGTAS SA LAHAT KONG MGA LAKAD, AT MAIWAS AKO SA MGA KAPANGANIBAN. AMEN

1

Isunod ang salitang:

JEKTEMBRUM (108X) -o0o27 DEPENSA SA SARILI Kung sa mapanganib na lugar, sa bawat hakbang ay usalin sa sarili ito: ANUAM- MUEREM- SIKAM -o0o28 DEPENSA SA KALAMIDAD Kung may kalamidad o napipintong bagyo ay gawin ito: Magsindi ng isang puting kandila Magdasal ng: 1- Ama Namin

1

1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

isunod ang: ABUIV. SABIUV. JUDAY. JEJU. (7X) isunod ang salitang: JEFROFSATUM (108X) -o0o29 BENDISYON SA PAGKAIN Usalin ito ng tatlong beses at ihihip sa pagkain: SEGLUM SELGROM SEGLUIN -o0o30

1

BENDISYON SA TUBIG

Usalin ito ng tatlong beses sa tubig na iinumin at ipapaligo upang maging Sagrado JAHAVEH PECTIUMOM SANCTISSIMUM BENEDICTUM -o0o31 DEPENSA SA LAHAT NG KALAMIDAD O PANGANIB Kung nasa panganib, o sa lugar na may kalamidad, ay banggitin ito ng paulit-ulit sa sarili: MAEGSAK. EGSAK. EGOSUM. HUGUERE. NAKJUM. -o0o32 PAMPALAYO NG KAAWAY 1

Kung may makatagpong kaaway, ay usalin ito sa sarili at saka umihip sa harap ng kaaway: JESUS DEUS GAISON EGO-GOM -o0o33 KONTRA SA MANGKUKULAM Magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang: MURMURLUM MURMURTUM MURCIATUM (7X) Isunod ang: SOLENSAAM 1

AMDATOR

(108x) saka umihip sa isang basong tubig at inumin ito At mawawala ang epekto ng ginagawa ng mangkukulam sa iyo -o0o34 KONTRA SA ASWANG Kung nakakain ng pakain mula sa isang aswang, ito ang pang-alis ng bisa ng pakain na ginamit sa iyo ng aswang. Maghanda ng isang baso, lagyan ng pinigang kalamansi, 7 piraso, at 1 kutsarang suka. Lagyan ito ng benditadong tubig. Magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

1

isunod ang oraciong ito: BATURA. PERAIA. PECCATURA. BARNABAL. DARADAR. (7X) ihihip sa baso isunod ang: MAKAK BEGETUOM (108X) saka ihihip ito sa baso Ipainom sa napakain ng aswang ang kalahating baso nito. Ang kalahati ay ihalo sa tubig na ipampapaligo ng napakain. Lalabas ang anumang material na hayop tulad ng sisiw, insekto, etc. na may kinalaman sa pagsasalin ng pagkaaswang sa isang tao kung mayroon nito.

1

BABALA: kung ang tuka ng sisiw ay nakababa ang turo, ay maaaring mamatay ang isang taong nasalinan ng pagka-aswang matapos isagawa ang bagay na ito. Kung kaya’t kinakailangan ang sapat na pagpapayo bago isagawa ang pamamaraang ito. -o0o35 PANTANGGAL NG ILUSYON NA LIKHA NG BERTUD NG ASWANG Pigaan ng kalamansi ang hinihinalang ginamitan ng pagmamalikmata ng aswang, at ito ay magbabalik sa dating anyo nito. Ito naman ang oracion nas magpapabisa ng katas ng kalamansing ipangwiwisik: MATAM ADONAI KRISTOM ACDUDUM KREHATOM (SUSI) MAKAK -o0o-

1

36 SAN BENITO Ang dasal sa San Benito ay magagamit sa maraming bagay, kung kaya’t ang oracion nito ay lubhang mahalaga. Maaaring dasalin ang oracion nito at ibulong sa tubig na ipaiinom sa maysakit, maaaring usalin ito habang nagtatawas upang matukoy ang sakit, at maaaring dasalin upang maligtas sa kapanganiban Ito ang pamamaraan ng panalangin sa San Benito: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya CRUZ SANCTI PATER BENEDICTI. EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR. CRUZ SACRA SIT MIHI LUX NON DRACO SIT MIHI DUX. VADE RETRO SATANA.

1

NUNQUAM SUADEAS MIHI VANA SUNT MALA QUAE LIBAS IPSE VENENA BIBAS PER JESUM CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM AMEN -o0o37 UPANG KASILAWAN NG MASASAMANG ESPIRITU AT MGA LAMANG LUPA Magdasal muna ng panalanging ito 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya Usalin ang oraciong ito ng 7 beses saka ihihip sa tubig na iinumin at ipapaligo LEISAC LEIGUR LEITUR JESU CHRISTUM DOMINUM EGOSUM

1

DOMINUM NOSTRUM AMEN

(susi) UPH MADAC ABONATAC -o0o38 UPANG HINDI MAILIGAW NG TIYANAK Ito ang oraciong uusalin kung sakaling naliligaw o di kaya ay paikot-ikot sa isang lugar na animo ay hindi mahanap ang daraanan: 1- AMA NAMIN JESU CHRISTO DOMINUM NOSTRUM ACDUDUM AYUDA ME (3X) isunod ang: ALHAM. RAMAL. ASALHAM. OM. SALVAME 1

-o0o-

39 UPANG MAGKAROON NG MAGANDANG SUWERTE AT KAPALARAN Magsindi ng kulay green na kandila sa araw ng biyernes Magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang panalanging ito ng 7 beses: O DIYOS JEHOVAH JIREH, NAWA AY IPAGKALOOB MO PO SA AMIN ANG MASAGANANG BUHAY, NA SAPAT PARA SA MGA PANG-ARAW-ARAW NA GASTUSIN, AT UPANG MAKATULONG PARA SA MGA PANGANGAILANGAN NA HINDI MAGIGING LABAG SA IYONG BANAL NA KAUTUSAN. HINIHILING KO PO ITO SA IYONG DAKILA AT MGA BANAL NA PANGALAN: EL. ELOHA. ELOHIM. JEVE. SABAOTH.

1

SHADDAI. JAH. EHEIEH. ADONAY. JEHOVAH.

AMEN -o0o40 UPANG HINDI TABLAN O PASUKIN NG MASASAMANG ESPIRITU AT PALIPAD HANGIN Ito ang oraciong ihihip sa benditadong tubig o tubig na may konting asin: JESU CHRISTUM AGNUS DEI DOMINE DOMINUM DEUM NOSTRUM EGOSUM EGOSUM EGOSUM SALVAME -o0o41 UPANG BUMALIK ANG SAKIT SA TAONG NAGBIBIGAY NITO Ito ang ihihip ng 3 beses sa tuktok ng maysakit at sa batok.

1

Ito rin ang siyang isulat sa papel at itapal sa sikmura ng maysakit:

QUE-EMAO QUE-ESOE QUO-BEA SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS (SUSI) RABUELTAR TIBI DOMINUS -o0o42

1

KALIGTASAN SA KAPANGANIBAN Magdasal nito bago umalis ng bahay:

O INFINITO DEUS MACMAMITAM MAEMPOMAEM, NAWA ANG MGA ESPIRITUNG NILIKHA MO NA SINA ELIM, BORIM, MORIM, BICAIRIM, PERSALUTIM, MITIM AY MAGING INSTRUMENTO PO NG PAGLILIGTAS SA AKIN SA MADLANG KAPANGANIBAN, GABI MAN O ARAW. MANGYARI ITO SA PANGALAN NI JESUCRISTO YEHOSHUWAH-AMAZIAH AMEN -o0o43 NAGDUDULOT NG BANAL NA KAPAYAPAAN Bago matulog ay manalangin at sa dulo ng iyong panalangin ay idugtong ang oraciong ito ng tatlong beses: JEHOVA. ASSER. EHEJE. KETHER. ELEION. EHEJE. (SUSI)

1

JESUS EL SHALOM SALVAME

-o0o44 PODER NG 3 PERSONAS Hindi ka madidiskomunyon o matatanggalan ng kapangyarihan. Mainam ito sa depensa laban sa mga tigalpo. Ginagamit din ito sa walang-hangin, o sa pagpapalakas ng katawan. Dasalin bago manaog ng bahay. 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ito ng 3 beses: ORO. OCACTO. OPARO. ORATO. OCTO. OCNO. OMSO. OLMAWO. OSWANO. 1

ONCONLO. OCAMNULSO. ONSUWALO. OFANO. OBLAMO. OSPERGO. OOOHINMO. OMISTIO.

(SUSI) AIM INIRAB JAC SALVAME -o0o45 UPANG LUMAYO ANG KULAM SA KATAWAN NG MAYSAKIT Usalin ito at ihihip sa tuktok ng maysakit. Ito rin ay ihihip sa tubig na ipaiinom. Isulat din sa isang papel at itapal sa sikmura. MATAM, MACAM, MITAM, MICAM, MACMAMITAM MAEMPOMAEM, MAUMPUMAIL, MALAMUROC MILAM, MOUMAUM, MOMOMOM

1

-o0o-

46 PARA HUWAG MAKUHANAN NG ANUMAN Isulat ito sa 5 pirasong papel MELATO. LUMAYOS, BERNACA, VERNABAL, SANCTO EPROM, SANCTO MITAM, MITOME MITAM, MEC HEC CALME, SATOR, TANLOC, ETICOD, Ilagay ito sa 4 na haligi ng bahay, ang isang papel ay sa gitna ng bahay (maaaring idikit sa kisame o di kaya ay ibaon sa gitna ng bahay. Ito naman ang dasal kontra nakaw, na dadasalin bago umalis ng bahay: EXE-DEUM. EXE-DUUM. EXE-VAC-SHUM

1

(3 beses) WAG NINYONG PAHINTULUTAN NA MAY MANAKAW NA ANUMAN SA AKING SAMBAYANAN. ARAM ACDAM ACSADAM ADONAI (3x) -o0o47 SA MAHIGPITANG LABANAN Upang tulungan ng mga espiritu sa mahigpitang laban sa espiritual, ay magdasal ng mga sumusunod na panalangin: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

1

CRUZ MAGNAM DIGNAM MITAM MICAM HAM DEUS IN NOMINE TUO SALVUM ME FAC ET IN VIRTUTE TUA JUDICAME DEUS EXAUDE AOUIE AEMAE AEAOC -o0o48 PAMBAKOD UPANG BUMALIK ANG ANUMANG URI NG TIGALPO SA TUMITIGALPO SA IYO Bago umalis ng bahay ay magdasal nito 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: SIHAMAG TALUAB MIHURTAP Isunod ang oraciong ito 3x:

1

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS -o0o49 KONTRA PALO, BARANG, BUYAG, USOG, KONTRA, SA HAWAN, ETC. Magdasal muna nito: 3- Ama Namin 3- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: EGOSUM PAKATIS GRISORUM, EGOSUM, EGOSUM, EGOSUM. SAN ROSALIM, KRISTOM DOMINE,

1

JESUS, JESUS, JESUS SANTO, SANTA EGLUSIANA. EGLOLIENA -o0o50 KABAL SA BALAT Magdasal ng mga sumusunod: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 7 beses: ENAM. SIYNAM. SENEC. BON. EVIM. Ihihip ito sa tubig na iinumin at sa tubig na ipangpapaligo. Isulat din ito sa malinis na papel at isubo. -o0o51 1

ORACION NI SANTA BARBARA SA KIDLAT, LINDOL AT KAPAHAMAKAN Manalangin muna nito: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: ERESIMES TASEM NOSE PARET OFER. PACTOM DOMINOM DIOM AMEN -o0o52 ORACION NG DIYOS AMA HENERAL SA GUBAT UPANG HINDI TAMAAN NG BALA Bago umalis ng bahay ay manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

1

kung nasa mapanganib na lugar ng barilan, ay ito ang uusalin sa sarili ng paulit-ulit: ODE VIVA CRISTO WE ONNE SANCTE CRISTO -o0o53 ORACION NG VIRGEN LABAN SA MGA ARMAS Bago umalis ng bahay ay manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya sa harapan ng may armas ay usalin ito ng 3 beses at umihip sa kanyang direksyon: NO EMPERATRIS EGOSUM PACEM EN LA MUERTE EL PROCEDITIS ADORABIT JESUS (SUSI) YHISEYOM SALVAME

1

Paunawa: Ang susi ay puwedeng banggitin paulit-ulit habang ang armas ay itinututok sa iyo upang hindi ka putukan o ang naghahawak nito ay hindi ituloy ang pagkalabit ng armas. -o0o54 LIGTAS SA MGA SAKUNA Manalangin nito bago lumabas ng bahay: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya saka isunod ang oraciong ito ng 3 beses: INSDUM. INDUSUM. PUCHAN. PUSHAN. GATFAEL. GATSALIA. (SUSI) AOE-UI SALVAME.

-o0o55 1

ORACION NI CRISTO NG PUMASOK SA IMPYERNO Magagamit sa kaligtasan kung ikaw ay pupunta sa delikadong lugar. Usalin ito ng 3 beses bago pumunta sa nasabing lugar: ATOLLITE PORTAS PRINCIPES VESTRAS ET ELABIMINI PORTAE ETERNALIS ET INTRIBED REX GLORIAM JESUS JESUS JESUS EGOSUM MAR (SUSI) JESUS ACDUDUM SALVAME Paunawa: Ang susi ay maaaring banggitin paulit-ulit sa isip habang lumalakad na sa nasabing lugar -o0o56 SA PESTE AT IBA’T IBANG SAKIT Isulat ito sa 5 pirasong papel at ilagay sa 4 na haligi ng bahay at sa gitnang bubong ng bahay. Mainam din na ihihip ito sa benditadong tubig at saka iwisik sa paligid ng bahay kung merong peste o mga sakit sa kabahayan. Isulat din sa papel at idikit sa likod ng pintuan ng bahay. 1

Ito ang oracion: ECCE CRUCEM DOMINE FUGITE FORTIS ADVERCE VINCIT LEO DE TRIBU JUDA DAVID ALELUYA ALELUYA ALELUYA (susi) JESUS HOC SALVATOR SALVANOS PAUNAWA: Upang manatili ang bisa ng oraciong ito ay manalangin sa araw-araw ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya -o0o57 KALIGTASAN, TIGALPO SA MASASAMANG BANTA NG TAO, AT NAKAKAGAMOT SA MAYSAKIT Magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria

1

1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: ARAM AC-A-ADAM AM-ADAM Paunawa: Kung gagamitin sa kaligtasan ay idugtong ang SALVAME sa huli. Kung kaharap ang taong nagbabanta ng masama, ay ihihip ang oraciong ito sa kinaroroonan ng nasabing tao. Kung gagamitin sa panggagamot ay ihihip sa tubig na ipapainom at sa langis na ipanghihilot, o sa papel na ipangtatapal. -o0o58 KALIGTASAN, KONTRA SA MAGALING NA LALAKI, TIGALPO SA MASASAMANG TAO, SA MASASAKIT Magdasal ng:

1

1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: AMAM SANCTUM AMAM TACA AMAM SABAB Paunawa: Kung gagamitin sa kaligtasan ay idugtong ang SALVAME sa huli. Kung kaharap ang taong masama, ay ihihip ang oraciong ito sa kanya. Kung gagamitin sa panggagamot ay ihihip sa tubig na ipapainom at sa langis na ipanghihilot, o sa papel na ipangtatapal, o ihihip sa parting masasakit. -o0o59

1

PANGONTRA SA MGA NAEESPIRITU, SA MGA NAGAWAY, SA MGA BINUBULAG O BINIBINGI NG MGA ESPIRITU Magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: CRISTUS SANCTA TRINITAS OMO DAUB JESUS Paunawa: Kung gagamitin sa panggagamot ay ihihip sa tubig na ipapainom o ipanggagamot at sa langis na ipanghihilot, o sa papel na ipangtatapal. Mainam na ihihip din sa parting apektado, at sa tuktok ng maysakit. Sa panahon na bilog ang buwan, o sa kasukdulan ng taas ng tubig (high tide) ay saka isulat ang oraciong ito sa mga pira-pirasong papel. Ito ay itahi sa pulang tela matapos itape o i-plastic. Ito ang siyang puwedeng ipangkuwintas sa naaalihan o nabibiktima ng masasamang espiritu.

1

-o0o60 PAMPATIGIL, KONTRA KAAWAY Magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito ng 3 beses: JE-JE HI-E-OC HIC Paunawa: Kung gagamitin sa kaligtasan ay idugtong ang SALVAME sa huli. Kung kaharap ang taong nagbabanta ng masama, ay ihihip ang oraciong ito sa kinaroroonan ng nasabing tao.

1

-o0o61 KALIGTASAN SA MGA PANGANIB Bago umalis ng bahay ay magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: ABAISTE ABISTE ABITEM PAZ VIVAS VIVAS LAMPAZ AC QUID SICUT DEUS -o0o62 UPANG MAGKAROON NG MAGANDANG SUWERTE SA NEGOSYO Sa lugar ng negosyo ay magdasal ng:

1

1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: ADONAI, JAHAVEH, AHA, JISZRAOEL, JEHUDA Isunod ang oraciong ito: MAPAGPALANG DIYOS, YAHWEH EL JIREH, NAWA ANG AMING NEGOSYO AY MAGKAROON NG MATAGUMPAY NA KALAKARAN. MANGYARI NAWA ITO SA TULONG MO. AMEN -o0o63 LABAN SA MGA MASASAMANG IMPLUWENSYA O MGA ATAKE MULA SA MASASAMANG MGA PUWERSA Magdasal ng: 1- Ama Namin

1

1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang panalanging ito ng 3 beses: SA NGALAN NI YAHWEH EL SABAOTH, ANG LAHAT NG KASAMAAN AY MADUROG. SA NGALAN NI YAHWEH EL SHADDAI EL CHAI, ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS ANG SIYANG MANAHAN SA BAHAY NA ITO. MANGYARI ITO SA NGALAN NG PANGINOONG JESUCRISTO NAZARENO REX JUDIORUM. AMEN -o0o64 LABAN SA DIABLO, MASASAMANG ESPIRITU, AT MGA NAMIMINSALANG ESPIRITU Manalangin: SA NGALAN NI YAHWEH ADONAI SABAOTH, MAHAWI ANG KASAMAAN AT KADILIMAN NA NAKALUKOB SA LUGAR NA ITO. AT SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANGALANG “SHEKINAH”, ANG LAHAT NG MASASAMANG IMPLUWENSYA SA MGA TAO AT SA LUGAR NA ITO AY MAPARAM. 1

Isunod ang oraciong ito 3x: YOBENET. YODEMET. YOMGETOG. AYISMOTUM. Saka magwisik ng benditadong tubig sa mga tao at paligid habang inuusal ang oraciong ito: SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS, MISERERE NOBIS -o0o65 PANLABAN SA IKINAKARGA NG MANGKUKULAM SA MAYSAKIT Turuan na manalangin ang biktima ng kulam ng oraciong ito upang mapaglabanan ang pagkarga ng mangkukulam sa biktima nito: VADE RETRO ESPIRITUS MALOS IN NOMINE DEUS YAHWEH EL SHADDAI, DEUS EGOSUM DEI ACNUM EM EGO RETERREM SALIBAT CRATARES HISATER JAH AHA HAH

1

Dasalin ito ng 3 beses pagkagising at 3 beses bago matulog -o0o66 KALIGTASAN SA AHAS Banggitin ito ng paulit-ulit sa harap ng ahas at ito ay lalayo sa iyo OSI-OSOA-ASI -o0o67 SUMISIRA NG MASAMANG EPEKTO NG KULAM Ihihip ito ng 3 beses sa tuktok ng maysakit upang umalis ang masamang espiritung kumakarga sa pasyente: LIBORAM SIDACTAM IDICRAM -o0o68

1

UPANG HINDI KA TAMAAN NG BALA NG BARIL Usalin ito paulit-ulit habang nasa pook ng barilan o putukan: AFA AFCA NOSTRA PAX SAX SARAX DEUS HABE ET PARTEM ET USCIO ADEMONE SALVAME -o0o69 UPANG MAKALIGTAS SA POOK NG BARILAN Dasalin ito sa pook ng barilan ng paulit-ulit upang makaligtas: ANIMON ANIMON ALIMON RIRVTIP TAFTIAN YOD-HE-VAU-HE SALVAME

1

-o0o70 PANG-ALIS NG MASAMANG IMPLUWENSYA Magdasal ng oraciong ito ng paulit-ulit habang nagwiwisik ng benditadong tubig sa paligid: SHEKINAH E-SHAI-JA-NAN ADONAI MISERERE NOBIS -o0o71 UPANG MAPIGILAN ANG MGA MANGKUKULAM AT MGA MANGGAGAWAY SA KANILANG GAGAWING PANGUNGULAM O PANGGAGAWAY Usalin ito sa sarili sa lugar kung saan may mangkukulam o manggagaway ng 3 beses: MACANEH AROLUSE

1

DIRUCUN ALUHULA SERUROC UNELIRA LUSADAM Saka paulit-ulit na banggitin ang susing ito habang nasa lugar na may mangkukulam at manggagaway: SOLENSAAM SALVAME -o0o72 PANGKALAS SA KAPANGYARIHAN NG MASASAMANG ESPIRITU UPANG MAWALAN NG BISA Sambitin ito ng 3 beses saka ihihip sa tuktok ng maysakit: SHADDAI. ADONAY. TETRAGRAMMATON. OTHEUS. REVECAM. OBTENEMDUM-REYUM. PROTUAM. ELIUM. RUBIEL. ANGELI.

1

REYVERAM. OMNI. TIDEUM. AGLA. SABAOTH. Ito naman ang susi na siya namang usalin ng 3 beses na ihihip sa tuktok ng maysakit: SATOR OPERA ROTAS

-o0o73 ORACION SA ASO, UPANG HINDI KA GAWAN NG MASAMA Usalin ito ng 3 beses sa aso upang hindi ka kagatin nito kung nagiging mabangis: QUESUM JESUM CHRISTUM BANET PECUR DE JESUS JESUS JESUS EGOSUM AMEN (susi) ARAMIS DORAME ARANIAS HAM Paunawa: Ang susi ay banggitin paulit-ulit sa mabangis na aso upang hindi ka kagatin nito -o0o-

1

74 UPANG MAWALA ANG GALIT SA IYO NG KAPWA Usalin ito sa isip ng paulit-ulit habang nakikipag-usap sa taong galit sa iyo:

SALBOS SALBAMOS KEBERI KAMOS EGOSUM SALVAME -o0o75 PANGGAMOT SA NAAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang panalanging ito ng 3 beses: OBRO. PERSO. APOCALIP. YDMUNDI.

1

URNEBRAR. ORNELIS. LINEGER. LUXIM-MORIM. PHU.

Ihihip ito sa tuktok ng maysakit -o0o76 PARA MASUHETO ANG MASASAMANG ESPIRITU Usalin ito ng paulit-ulit sa harap ng taong inaalihan ng masamang espiritu at ito ay iyong masusuheto: AMISUYAS. AMAGUAM. ARAMID. ARAM CHRISTI. -o0o77 KABAL

1

Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

Usalin ang oraciong ito ng 3 beses at ihihip pakrus sa katawan, at sa tubig na iinumin: EMOC. GUEDOC. DOC. ELOE. SIRATAM. SITOPTIM. SIUPTIM. SITAM. SIDAC. TRINITATEM. MACTE. DEUS. MITAM. AEOUA. -o0o78 KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN Manalangin ng: 1- Ama Namin

1

1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya Isunod ang oraciong ito: EGOSUM OJAE REX BERBANTIM DEUM PATER DOMINE. TUTUM EDUS FILIUS, MIHI AVIT TERRAE APARTERI. SACRATISSIMA LUGARE, CONSERVATORI ORATION DEFERENTES. NON AVIT UNIVERTI RESERVABIT. UN TEMPORI OCCOACTA REX BERBANTIM, TURQUI O GENTILI SACRIFISSIMUM. DEUM ORVI REX BERBUM, HAPAREM TUA SACROSANCTA. DOMINUM POTESTATES OBERSUM. OJAE REX BERBANTIM. POTENTEM SUBTEMPORE YGLESIT

1

GREGO UN NOM PORSIT NOM PERTERI. OCCOACTA REX BERBANTIM, ORNELIS AVIT TERRE TENTATIONEM PECCATUM MUNDI VALLE PECCATORUM. AMEN

ORVI REX BERBUM TARIPAN, CREGSI MUNDI DEI SAGRADO UNIVERTI OTEMPORI EN CUSIMERI. OJAE REX BERBANTIM. OCCATOREM SICUT QUIA SUPERFIN. AMEN -o0o79 UPANG HINDI MAHARANG NG MASASAMANG-LOOB, MALAYO SA MGA ELEMENTO, AT HINDI MASUSUNOG ANG BAHAY Bago umalis ng bahay ay manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

1

isunod ang oraciong ito ng 3 beses: ENOREM ETERNORUM ELLORUM AD DEUM EGOSUM EN MARIS SUBTUM PERDEUM

-o0o80 UPANG MAPIGILAN ANG SINUMAN NA MAGNAKAW SA IYO Sa kabilugan ng buwan, sa umaga, ay kumuha ng isang patpat ng akasya. Gamit ang pulang pentel pen ay isulat ang mga simbulong ito: +Z.+D.I.A.+B.+Z.+S.A.B.Z.+H.V.W.F.+B.E.R.S.+++ at ang nasabing patpat ay maaaring gawing tagapagbantay ng bahay -o0o81 SA PESTE

1

Sa mga araw na palaho ang buwan (4th quarter) ay kumuha ng isang malinis na parchment paper. Sa pamamagitan ng pulang pentel pen ay isulat ito: 1.+2.7,.D.1.A.+B I 2.S.A.V.+2+, H.6f.+ B.F.2.S.+++ ang pinagsulatan ay ilagay sa ibabaw ng pintuan

-o0o82 PARA SA MGA PASUMPONG-SUMPONG NA SAKIT Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses at ihihip sa tubig na iinumin ARILL. AT. GOLL. GOTTZO. Maaari rin itong isulat sa malinis na papel at taglayin sa sarili.

1

-o0o83 SA PANGGAGAMOT NG MGA PINSALA Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya Isunod ang oraciong ito ng 3 beses: ITUM. OTUM. UTUM. Ihihip sa tuktok ng maysakit, sa mga apektadong parte ng katawan, sa tubig na ipaiinom, at sa langis na gagamitin sa paghihilot. Kada 3 beses ang banggit, at saka ihihip -o0o84 KALIGTASAN SA MASASAMANG TANGKA

1

Ito ay uusalin ng paulit-ulit kung sakali ay pinagtangkaan ng mga masasamang-loob o di kaya ay nasa delikado kang kalagayan: JESUCHRISTE, SUDOR RUBRO, CUSTODIA ME, CONTRA MORTEM -o0o-

85 PARA MAPAHINTO ANG MADALAS NA PAMUMULIKAT Isulat ito sa isang papel, at gawing kuwintas para sa madalas na namumulikat: EDOAE + VEOAFP + BEOAEV + -o0o86 UPANG MAPROTEKTAHAN ANG SAMBAHAYAN SA MGA PANGANIB Isulat ito sa 5 papel at idikit sa 4 na haligi ng bahay

1

at sa gitnang bubong ng bahay: SANCT MATHEUS, SANCT MARCUS, SANCT LUCAS, SANCT JOHANNIS SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS -o0o87 PANGKALAHATAN Magsindi ng kandilang puti Manalangin ng: 3- Ama Namin 3- Aba Ginoong Maria 1

3- Sumasampalataya O MAPAGPALANG DIYOS ATEH, GIBOR, L-OLAHM, ADONAY, AGLA. SA INYO PONG KABUTIHAN AKO PO AY PAGKALOOBAN PO SA AKING KAHILINGAN ( SABIHIN ANG KAHILINGAN).

MANGYARI NAWA ITO SA PANGALAN NG PANGINOONG JESUCRISTO, AMEN isunod ang oraciong ito ng 3 beses EBO AMIT UT NUT MAUT Isunod ang oraciong ito ng 3 beses: NIGNIMI JESUS -o0o88 UPANG MAALIS ANG MATINDING KALUNGKUTAN AT DALAMHATI

1

Manalangin na mag-isa sa loob ng kuwarto o ilang na lugar: O DIYOS ELOHE, KAAWAAN MO PO AKO, (PANGALAN) NA NAGDARANAS NG MATINDING KALUNGKUTAN AT DALAMHATI. AKIN KO PONG IPINAGKAKALOOB ANG AKING PUSO SA INYO. SA SAGRADONG PANGALANG HACEIDON, MAPARAM NAWA SA AKING PUSO ANG KALUNGKUTAN AT DALAMHATI.

MANGYARI NAWA ITO SA PANGALAN NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO. AMEN. -o0o89 UPANG MATULUNGAN UKOL SA PANANAMIT AT HANAPBUHAY Ito ay isulat sa parchment paper gamit ang gintong tinta sa araw ng kabilugan ng buwan at sa tanghaling-tapat: JVA. JONA. ELOIJ. JEUA. -o0o90

1

UPANG MAPATNUBAYAN AT MALIGTAS SA MGA PANGANIB Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito ng 3 beses: PADIRIKAM SIKAM DIQUITIAM Isunod ang oraciong ito ng 3 beses: CRUZ SANCTI PATER BENEDICTI -o0o-

1

91 UPANG MALIGTAS SA PANGANIB SA PATALIM Bago umalis ng bahay ay manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito ng 3 beses: LENESE TEITATEN ERGOMITOM COCATES MOLEM MIAM NOBE (SUSI) E.B.R.E.T.S.E.T. isunod ang oraciong ito ng 3 beses MATIG, MATIG, EMPERIDISIM -o0o92

1

SUMISIRA SA LAHAT NG KASAMAAN AT SALAMANGKA Usalin ito ng tatlong beses: TANE. MARE. SYAM. ABIJL. ALA. NUNO. HIJA. ACTENAL. TIJOGAS. IJANO. ELOIM. IJANEHN. IJANE. HAIJ. IJANEHA. AHIJACO. MEA. Maaari ring usalin ito sa benditadong tubig at iwiwisik sa paligid -o0o-

93 UPANG MAPANATILI ANG PAGMAMAHALAN SA SAMBAHAYAN AT MAGING MASUWERTE SA ANUMANG NEGOSYO Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses

1

SCHADDEI SCHIMMU KEN JOM JACH JASJAMACH JACHUDA JASCHUATO JISMECHU HAWN ATATA HASCHIAH SACH ACHASATAMKI Saka isulat ito sa papel at idikit sa may pintuan. -o0o94 UPANG MAPIGIL ANG GAGANTI SA IYO

Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: CRUCEM SANCTUM ACDUDUM UP -o0o95 BANTAY BAGO MATULOG

1

Usalin ito ng 3 beses bago matulog: OCTUM SOLTUM NORTUM LACADA, BUBURIT SUBURIT SINOMA’Y WALANG LALAPIT JESUS MARIA JOSEP -o0o96 ORACION PARA SA ANGHEL NA KATUTUBO AT TAGATANOD Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses IN CONSPECTUS ANGELORUM PSALM TIBI, DEUS MEUS. ADORABLE AL TEMPLUM SANCTUM TUUM ET CONFITEBUR NOMINE TUO. -o0o97 PANALANGIN SA SAGRADA FAMILIA Manalangin ng:

1

1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: AMAM HUCARAM ACIRICAM. HUM MULAM YCAM. TEUTOR DEUS. YNURIT DEUM. REGNIM OMNIPOTENTIS MACMAMITAM ADONAY. ROAC. OAC. MOAC. AC. -o0o98 KONTRA SA LASON Usalin ito ng 3 beses at saka ihihip pakrus sa pagkain at inumin: ACRAM ACDAM ACSIDAM SUNAP SIHIHE AMHUMAN

1

(SUSI) OCITIM CORPUS MEUM SANGAY -o0o99 KALIGTASAN SA PAGLAKAD Bago umalis ng bahay ay manalangin ng:

1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses JISZMACH JAH ZARENU LELAMMED SALVAME -o0o100 PANGSUHETO NG TAONG MAPANGLIGALIG Pagkagising sa umaga ay banggitin ito ng 3 beses: ESSIEL, EZOTH, MISMOR, JARUM,

1

ANENI, OJEWI, JAGEL SALVAME -o0o101 ANUMANG TIGAS NG KALABAN AY HINDI MAKAKALABAN; KONTRA PALO, MANINIGAS ANG KALABAN

Usalin ito ng 3 beses: EGO SA PAGBACYAO MEOM IMPOSTER NOSTER EGOSUM -o0o102 KONTRA MANGGAGAWAY Magdasal ng: 1-Ama Namin 1- Sumasampalataya Isunod ang oraciong ito ng 3 beses: SACBAD SACBAAD MARIA AGUTAD

1

(susi) SITIMITIS. TISIMISIT. MISIMISIM. -o0o103 PAMPALABAS NG ESPIRITUNG NAMIMINSALA SA TAO Usalin ito ng 3 beses at ihihip sa tuktok ng maysakit:

LUTME. ESMATIBAL. SALUTIS GENTELISE MICAM. PHU. (SUSI) AMDATOR BEGETUOM -o0o104 KALIGTASAN SA SUNOG AT APOY Manalangin: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

1

isunod ang dasal na ito: OH ADONAI ELOHIM, AKO AY NAGTITIWALA SA IYO. KUNG PAANO PO NALIGTAS SI MESHACH, SHADRACH, ABEDNEGO SA PUGON, NAWA AY MALIGTAS DIN AKO SA MGA SUNOG AT APOY AMEN. Isunod ang oraciong ito ng 3 beses: ERUM ESUM ETUM SALVAME -o0o105 KALIGTASAN SA PALO Isulat ito sa papel at isubo

BIBAT. SAKPO. SAKASAK. SALVAME. Ito din ang siyang babanggitin ng paulit-ulit sa panahon na kailangang ang oraciong ito. -o0o106

1

PAMPAWI NG BAGSIK NG HAYOP Usalin ito ng paulit-ulit na nakatingin sa hayop: ATME. HUIV. RESEOC. (SUSI) TEVIHISI. TURVICHE. SALVAME. -o0o107 KALIGTASAN SA LAOT NG DAGAT 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses COANAC. COADAC. COANIMAC. COAMURUC. CABITAC. CANLANAC. CAUNAC. 1

SALVAME. -o0o108 PANGKALIGTASAN, PAMPALAYO SA KAPAHAMAKAN 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses AMHUMAN. AGUIEC. AHIERA. ACTAMTE. ACTUAB. ANIMASUA. ABDUCAM. (SUSI) SEXSEIM SALVAME -o0o109 PANGSUHETO SA MGA TAONG NAKUKULAM Usalin ito at ihihip sa taong nakukulam, at siya ay maninigas

1

EIOUA HIRID ISIL IHANG HARONG HOLAN LIGOL IRIG DISIG IG COLHI LACAHIS -o0o110 KALIGTASAN

1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses CRUX CHRISTI COCORRO CATIBALA CALISUMI PORUM PARIO PATER PATOS AOE-UI SALVAME -o0o111 PAMBAKOD

1

1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses PAX TIBI DOMINE DEUS NORUM, DEUS NORAM, DEUS NOCAM, DEUS MEORUAM -o0o112 PANGKALIGTASAN Sa oras ng kagipitan ay usalin ito ng 3 beses: ARAM. TIORMACUM. ACDAM. RECARTUM. DEUM. ACSADAM. RACSILIUM. SALVAME. -o0o113 1

DIGNUM CRUSIS: LIWANAG SA DILIM 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses DIGNUM. MAGNUM. ICAM. MACAM. MIHAM. HAM. GAYIM.

(SUSI) SAUT. UGNAT. DIGMAT. -o0o114 KONTRA MAGNANAKAW Isulat ito sa 5 papel at idikit sa 4 na haligi ng bahay at sa gitna ng bahay: B.V.N.M.S.T.D.A.Q.V.D.J.C.R.N.H. BISCUM. VOCTUAB. NACTUS. MONGLAY. SAROC. TARADAM. DEUM. AROJATUS. QUI. VITORUS. DOMINE. JESU CHRISTE. REGNUM. NOVIT. HUM.

1

-o0o115 SA TAONG SINASAPIAN NG MASAMANG ESPIRITU Ito ang iyong isulat sa papel at itapal sa sikmura. Ito rin ang usalin ng 3 beses at ihihip sa tuktok ng maysakit: MATAM MACAM MITAM MICAM ITTALAINMA

-o0o116 LABAN SA MASASAMANG ESPIRITU AT PALIPAD-HANGIN Usalin ito ng 3 beses at ihihip sa tuktok. Maganda rin na isulat sa papel at ikuwintas. JESUCHRISTO DOMINE DOMINUM NOSTRUM EGOSUM EGOSUM EGOSUM SALVAME -o0o117

1

PAGPAPAGALING NG TAONG NASISIRA ANG BAIT DAHIL SA KULAM 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses at ihihip sa tuktok:

LALIJAGUR RAGAL JIMMOT AMHUMAN INITRISITI MATAM MACAM MITAM MITAM MICAM Ito rin ang isulat sa papel at itapal sa tiyan -o0o118 PANGBAKOD O PANSARA LABAN SA NAEESPIRITU Matapos magamot ang naaalihan ng masamang espiritu, usalin ito ng 3 beses saka ihihip sa tuktok ng maysakit. MAGNAM DIGNAM MITAM HUM

1

OSO VITITSAC UPH MADAC ABONATAC -o0o119 SA PAG-AARAL AT PAGSUSULIT

Usalin ito ng 3 beses bago mag-aral o kumuha ng pagsusulit: RITAS. ONALUM. TERSORIT. OMBAS. SERPITAS. QUITATHAR. ZAMARATH. -o0o120 UPANG HINDI MATRAYDOR NINUMAN Bago umalis ng bahay ay manalangin: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

1

Saka isunod ang oraciong ito ng 3 beses: ARAM. ACDAM. ACSADAM. ALLELUYA. SALVAME. -o0o-

121 PAMPALUBAG-LOOB, HINDI MATUTULOY ANG BANTA Sa harapan ng nagagalit sa iyo, ituon ang mata sa pagitan ng kanyang mga kilay at usalin ang oraciong ito ng paulitulit: MIRIMORTIM EXSEVATE SALVAME -o0o122 UPANG MAGING MAAYOS PARA SA IYO

1

ANG MGA ORAS AT ANG MGA LUGAR AT MGA PANGYAYARI Manalangin bago matulog ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito ng 3 beses: COMITEIJON. SEDEAIJ. THROTOMAS. SASMAGATA. BIJ, IJL, IJCOS -o0o123 UPANG MAGKAROON NG TAGUMPAY SA BUHAY Manalangin nito sa gabi: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

1

Isunod ang oraciong ito ng 3 beses: PONIS TUDRAM NUN VETRATIS TUI DARIQUIT QUI LAMORIT VIVA VIVA VIVA VICTORIA -o0o-

124 UPANG MATULUNGAN ANG ISANG TAONG BAGSAK NA ANG LAHAT-LAHAT UPANG MAKABANGON Ituro ang dasal na ito sa taong nais mong tulungan, matapos na siya ay makapagsisi at magbalik-loob sa Diyos 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya isunod ang oraciong ito ng 3 beses: AC SEDE HOMO AD ALTUM UNIVERAS TECOR MEUM

1

-o0o125 PAMBAKOD Bago umalis ng bahay ay magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya

saka isunod ng 3 beses ang oraciong ito: ARAM ACRAM ACSARAM At saka isunod ito ng 3 beses: OMO ARA OMO -o0o-

1

126 PANGONTRA LABAN SA MASASAMANG MGA ESPIRITU Isulat ito sa isang papel. Itiklop ng pa-trianggulo at gawing kuwintas: J JA SDI IHUH ELOIM ADONAY ELVEDAAT ELIMGIBOR ELIMSABAOT SATOR AREPO TENET OPERA

1

ROTAS MISEGEP ODILAVI UMROVAC MUTRIGO ANOINEL UDIDILI MISETIS -o0o127 KONTRA LASON Usalin ito ng 3 beses saka ibulong sa sa tubig at pagkain: PACTA ROYPA TUDOS ALABADO PAMENDITO EGOSUM -o0o128 KALIGTASAN 1

Bago umalis ng bahay ay magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya saka isunod ng 3 beses ang oraciong ito:

CRUZ SANCTI PATRIS JEHOVAM BENEDICTI JITAM HAVAM SALAM SALVAME SAR MUNDI SALVATORE Isunod ng 3 beses ang oraciong ito: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS -o0o129 PAMIGIL NG KAAWAY

1

Bago umalis ng bahay ay magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya saka isunod ng 3 beses ang oraciong ito:

BOSUSLOS NOM PERDERO RENDEDO LOSORUM Isunod ang pamilin: MAPIGILAN NAWA ANG LAHAT KONG MGA KAAWAY SA KANILANG MGA HAKBANG LABAN SA AKIN. -o0o130 KONTRA SA USOG AT ASWANG Sambitin ito ng 3 beses at ihihip sa inuming tubig o sa tuktok ng maysakit o inaaswang upang kumalas ang usog at aswang:

1

VERBOM CAROM FACTUM ET ABITABIT JESUS NAZARENO QUETATE QUE MORCIO VERSE ORNI JESUS -o0o131 KALIGTASAN Bago umalis ng bahay ay magdasal ng:

1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya saka isunod ng 3 beses ang oraciong ito: CRISTE CORPUS CHRISTE SANCTIFICADO SALVAM CRISTO SALVAME -o0o132 KONTRA PARAYA O BARANG

1

Magtirik ng puting kandila. magdasal ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya saka isunod ng 3 beses ang oraciong ito:

JESUS MARIA Y JOSEPH ESPIRITO NOBE CONTES LAVAME DOSUKE NIBO NALTARE JESUS Ang oraciong ito ay maaaring ihihip sa pagkain at tubig na iinumin at sa tubig na ipangpapaligo -o0o133 SA MAG-ASAWANG HINDI MAGKASUNDO Dasalin ito sa harap ng olive oil: 1-Ama Namin 1-Luwalhati 1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus 1

isunod ito ng 3 beses: ADOJAH ADONAI JEHOVAH ELOHIM MEOD JEHOVAH SELAH SETH HEB+ HEK NU+ SEFTH+ NEMU+ TUAT+ HA-ASH HA-ENT THEHENNU+ Saka gamitin ang nasabing olive-oil sa katawan mo at sa iyong asawa, at ang iba ay ihalo sa pagkain, at magiging matamis ang pagtitinginan ninyong mag-asawa -o0o-

1

134 ORACION NG SANTO NINO UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA Bago matulog ay dasalin ito 1-Ama Namin 1-Luwalhati 1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

isunod ito ng 3 beses: PETAT MATAT ALTASUM PANIS+ ABEFUF ABECUM DATAM BUSCUM ET NARVETAS PAC PACEM (PANGALAN NG ASAWA AT KAHILINGAN) DAGNEZ COMPROBABIT SUPER OMNIA EGOSUM HUM SUBATANE HUS SANCTA BARUTUM SUMAAKIN KA

1

-o0o135 PANGSUHETO NG MASAMANG TAO Bago umalis ng bahay ay dasalin ito 1-Ama Namin 1-Luwalhati 1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

Usalin ito ng 3 beses sa harap ng masamang tao: EGUM EHAS SICUT SAPARAH TUMIGIL KA NA -o0o136 PANTAWAG SA TAO Gawin ito ng alas 12 ng hating-gabi. Kumuha ng isang basong tubig. Magdasal ng 1- Sumasampalataya hanggang sa IPINAKO.

1

1- Ama Namin 1-Aba Ginoong Maria hanggang sa PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS. Ibulong ang pangalan at apelyido ng taong nais na tawagin at isunod ang oracion na sumusunod: AGACLAT RATOCAHA ACSUM ETACTAMAT SUSI: TAGCETCHAUL Kulungin ng kamay ang bunganga ng baso na may tubig at pagkatapos banggitin ang oracion ay ihihip sa baso ng halos ay hininga na lamang ang makakapasok. Gawin ito ng 3 ulit. Pagkatapos ay takpan ang baso at pagdating ng iyong tinatawagan ay saka lamang itapon ang tubig. -o0o137

1

PAMPASUKO SA LAHAT NG TAONG MATITIGAS ANG KALOOBAN 1-Ama Namin 1-Luwalhati 1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus isunod ito ng 3 beses: ET MEAR MATUSES DE SPIRITO SANCTO SANTA MARIA VERGENEM ET HOMO FACTUS EST DEI ET CETEROM MOOM SENACO AMEN -o0o138 PARA IGALANG NG KAPWA MAGDASAL NG:

1

1 Ama Namin 1 Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus isunod ito 3 beses QUALITER MINORIS TINCANTOR OBIDIRIS MINISTROS GENERALES EGOSUM AKO ANG GENERAL NINYO AHA -o0o139 SA PALIPAD- HANGIN (PANGONTRA AT PANGGAMOT) MAGDASAL NG: 1 Ama Namin 1

1 Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus isunod ito 3 beses HELE-HELE PATER HILLA PAPTIUH EVOVE VACZ EIGSAC MITUM BEHO BEHAB DEUS YAW HOC XZA WHOC ZX-ZUOW-XAIZ-X-XAT -o0o140 IHIP SA ULO PANTABOY SA ESPIRITU Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya saka isunod ng 3 beses ang oraciong ito: PAX DOMINE SIT SEMPER VOBISCUM ET CUM SPIRITU SANCTO EGOSUM ACDUDUM (IHIHIP PAKRUS) 1

-o0o141 CONSAGRASYON SA GAMIT Manalangin ng: 1- Ama Namin 1- Aba Ginoong Maria 1- Sumasampalataya saka isunod ng 3 beses ang oraciong ito: KUT KUINIT SUCDI KUYAT PILARA INCOT LIITOM MARIATAM MARIATAM MARIATAM DOREKTE

1

JESUS RITNTE FUERTE DIME Saka umihip pa krus sa mga gamit.

ALPHA ET OMEGA

1

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF