Adyashanti - Dansende leegte.pdf

April 29, 2018 | Author: Anonymous BCV6KlB | Category: Consciousness, Screenplay, Truth, Zen, Human
Share Embed Donate


Short Description

Download meer boeken over non-dualiteit op: http://ge.tt/3P1DQwU2 Adyashanti, geboren in 1962 in Californië, komt uit...

Description

Dansende leegte Adyashanti

samsara

Met liefde opgedragen aan m ijn ouders, Larry en Carol Gray. Bedankt dat jullie

© Adyashanri 2006 Oorspronkelijke rircl: Emptiness dancing Oorspronkelijke uitgave: Sounds True

413 S. Arrhur Avenue, Louisville, CO 80027, U.S.A. © Nederlandse vertaling: Samsara Uitgeverij bv 2007 Vertaling: Prema van H arre Omslagoorwerp & lay-our: Studio 28, Hillegom ISBN: 978-90-77228-57-9/ NUR: 728 Niets uir deze

i gave mag gereproduceerd worden

u t

ronder schriftelijke roestemming van: Samsara Uitgeverij bv, Herengracht 34 l, I 016 AZ Amsterdam.

me

],ebben leren lachen.

Inhoud

Dankberuigingen

9

Inleiding

11

Voorwoord

21

1. Onrwakcn

23

2. Sacsang

37

3. Openheid

47

4. Onschuld

57

5. Harmonisatie

67

6. Vrijheid

77

7.

De stralende kern

8. Stilte

85 95

9. Bewusrzijn

107

10. Diepte

127

11. Ego

139

12. Liefde

153

13. Spirituele verslaving

163

14. Illusie

179

15. Controle

193

16. Loslaren

209

17. Mededogen

217

18. Her vuur van Waarheid

231

19. Verlichting

243

20. Implicaties

259

21. De dharmische relarie

269

22. Het eeuwige nu

281

23. Trouw

291

24. Een interview met Adyashami

299

Dankbetuigingen

M

ijn oprechte dank gaat uit naar de volgende mensen die aan het omstaan van dit boek

hebben bijgedragen: Ru/actie: Bonnie Greenwell, Marjorie Bair, Prema Maja Rode. Correctie: Barbara Benjamin, Owight Lucky, Tara Lucky, Priya Irene Baker, Alison Gau­ se, Gail Galanis, Ed West, Barbara Glinn, Gary Myers. Redactionele assistentie: Dorothy Hunt, Srephan Bodian, Eric Schneider, Gary Wolf, Jenny Stitz, Shannon Oickson, Jerilyn Munyon. Geluids­ opname: Larry Gray, Peter Scarsdale, Nancy Lowe, Charlie Murphy. Tra11scriptie: Hamsa Hilker, Ro­ sanna Sun, Kamala Kadley, Marna Caballero, Dororhy Hunt, Valerie Sher, Peter Humber, Mi­ chael Coulrer, Annie Gray.

Leiding vrijwilLigers: Prayala. juridisch raadgever: Gary Wolf. Grafisch( en vormgevingsbijdragen aan

de originele uitgave: Susan Kuru, Diane Kaye, Rita

Inleiding

Bottari, Wil Nolan, Prema Maja Rode.

En speciale dank aan alle vrijwilligers en deelne­ mers aan de bijeenkomsten waarin de gesprekken in dit hoek zijn opgenomen.

Liefde ontroert zonder bijbedoelingen. Zij ontroert omdat dat haar aard is- ontroeren.

D

eze woorden van de spirituele leraar Adyas­ hanti geeft de essentie weer van zijn ontmoe­

tingen met leerlingen, wanneer hij tijdens weke­ lijkse bijeenkomsten, intensieve weekendseminars en stille retraites over de aard van spiritueel ont­ waken spreekr. Dit boek is een verzameling

van

enkele van deze opmerkelijke gesprekken, gekozen omdat er met elkaar samenhangende en gewich­ tige thema's in worden aangesneden die belangrijk waren voor zijn leerlingen. 'Waar mijn werk zich op richt

en

wat jullie hier

brengt is her direct ervaren wie je bent,' zegt Adya­ shanri. 'Hoe kun je verlichting kennen, als je niet

10

1I

eens wee r war jij ben t?' In zijn u n ieke overdracht

persoonlijke i den t itei t ervoer. In

van Waarhei d en vrijheid � geeft hij de aanwij zin­

zijn leraar Arvis ]usti u i tgenodi gd om dharmaon­

gen die lee rlingen naar deze ontdekking, de reali­

derricht te geven. Wat begon als een bijeenko mst

satie van hun ware aard, k unnen l eiden .

met heel weinig mensen groeide in een paar jaar

l9§6 werd hij door

tijd uit cor wekelijkse dharmalczingen met hon­ Over Adyashanti

derden lee rli nge n . Dharma is het woord dat her

A dya shan r i werd geboren in h et Californischc Cu­

boed dh is me gebru i kt voor de uitdrukking van de

per t i no , een kleine stad in de San Franci sco Bay

uiteindelijke waarheid

Area , in 1962. Hij kreeg de naa m Stephen Gray.

fYsieke en memale fenomenen

I Ier is duidd ijk uit sommige verhalen die hij ver­

bestem m ing van al le we'lens. Dharmalezingen zijn

telt, dat hij geno ren heeft van zijn je ugd en zijn

de lessen die worden aangeboden door iemand die

kleurrijke, omvangrijke familie waartoe ook twee

in deze waarheid leeft en duidel i jk gereali seerd is, en

zusters, vier grootouders, en allerlei andere fami­

als wdanig erkend door een hele reeks van leraren,

liel eden behoorden. Eén groo tvader danste graag

die helema al te herleiden is tot Boeddha.

-

de werkelijke aard van alle en

de ware spirit uele

Indiaanse 1.egeningdansen voor hem en zijn neven,

Adya, zoal s hij door zijn leerl ingen genoe m d

wanneer ze bij hem op bezoek kwamen. Hij was

wordt, is een slanke en sierlijke man met een kaaJ­

als teenager en jonge volwassene dol op mocorra­

gesc ho ren hoofd, die een warme uitstraling, grote

op zijn nege miende kwam hij het woord

helderheid� en een geweldige gave heeft om met

cen,

m aar

'verlichting' in een boek regen, en werd overwel­

mensen verbonden

digd door een sterk verlangen de uiteindel ij k e

wapem de rustige blik uit zijn grote en bijna door­

waarheid re kennen. Hij begon zijn training onder

zichtige lichtblauwe ogen je geest en gaat recht­

leraren: Arvis ]usti, een leer l ing

streeks naar je hart. Adya's manier van o nde rri cht

leidi ng

van twee

van Taizan Maezumi Rosh i,

en

Jakusho Kwong

Roshi, een leerling van Suzuki Roshi. A dya.s hanti beoefende de zenmeditatie i ntens,

gedurende bijna vijftien jaar, en zegt dat hij bijna

en

zijn. Volgens l ee rli ngen onr­

di rect, vrij van zenjargon, maar

rijk aan ve rwijzingen naar de universele waarheid. In de jar en sinds die eerste les heb ben veel van zijn leerl ingen

momenten

van bewustwording ervaren

gedreven , toen hij ei nddijk door

door de waarheid die in zij n lessen geopenbaard

een aanraJ diepgaande realisaties zijn ware aard rea­

wordt en de overdracht die zo voel b aa r in zijn

liseerde en de en ebin ding van gehe chtheid aan een

satsangs en re t rai tes aanwezig is.

rot

wanhoop

geven is oprecht

re

was

12

Een buitengewone leraar

richri ngen oprecht bestudeerd en was leraar en the­

Adya's stijl van dharmaonderrichr (ook bekend als

rapeut voor mensen die een spirirueel proces door­

sarsang) is wel vergeleken met die van sommige

maakten,

vroege Chan(zen)-meesters uir China, en ook met

van zo'n bijzondere relatie tussen leraar en leerling

advaita(non-dualiteit)-leraren uit India. Hij heeft

tot ik dfze leraar omdckte, de leraar met wie ik

een grote affiniteit met Nisargadatta Maharaj, de

resoneerde. Ik voel me ongelooflijk dankbaar voor

overleden advaicagoeroc, en andere gerealiseerde

deze geluk.klge ommoedng.

een

mengding zijn van

roch zag ik nooit duidelijk de kracht

Adya is de uitdrukking

leraren uit oosterse en westerse tradities. Hoewel de retraites die hij leidt

en

van

zowel de oneindige

mogelijkheden als de eenvoud van

een

leven als

meditatie, dharmalessen en gesprekken met leer­

spiritueel gerealiseerde. Ik ervaar hem als iemand

lingen, is zijn benadering van bewusrwording niet

die in de volheid van leegte en vrijheid leeft en

gebaseerd op her omwikkelen van spirituele oefe­

die de dynamische relatie laat zien

ningen, maar eerder op her ontwapenen en afbre­

spontaneïteit, han en humor, en appreciatie voor

ken van de persoonlijke identiteit.

de

vorm

russen

bron

en

en de vormloze aspecten van het bestaan.

Net als veel van zijn leerlingen heb ik een sterke bewustwording ervaren in Adyashanti's aanwezig­

Het onderricht in dit boek

heid, die me ervan overtuigde dar hij mijn leraar

Deze verzameling van Adya's onderricht is bijeen­

was, hoewel ik het idee van een ler aar

her zoeken

gebracht uit honderden dharmalezingen die hij

naar zo iemand al jaren daarvoor had opgegeven.

russen 1996 en 2002 gaf tijdens sarsangs, inten­

Toen ontdekte ik hoe een leraar/gids de verwarde

sieve weekendseminars

geest naar de uirgang kan wijzen en her hart direer

beschikbaar gemaakt, opdar de aanwijzingen, de

kan openen voor de I iefde en stralende leegte die

liefde en de overdracht die hij aanbiedt zijn leer­

de grondslag van her bestaan vormen.

lingen voortdurend aan de waarheid herinneren

Oir is

een

en

ervaring die buitengewoon, intens

en

onuitsprekelijk is, waardoor je elke belangstelling om de spirituele zoektocht v oo r t te

ze

t te n verliest

en

retraites. De lessen zijn

en ook veel mensen bereiken die zelf niet bij hem kunnen zitten

.

Deze gesprekken zijn gekozen omdat ze de on­

en die zorgt dar wie her meemaakt zich van bin­

derwerpen en thema's behandelen die het

nt.:n opmerkdijk eenvoudig, rustig en open voelt.

aan

Ik had de Oosterse spirituele leer van verscheidene

wat bewustwording, bevrijding

de orde komen

wanneer

I 'i

eersr

mensen onderweken en

de belichaming

daarvan door een verlichte leraar is. Ze beschrij

­

ons opkomen

en ons

wakker maken. Adya vertelt

ven ook enkele directe erv aringen van Adyashan­

zijn leerli ngen keer op keer er geen ideeën op na re

ti's verl ichting en l aren de ervaringswereld z ien die

houden, niets te geloven

zich opem voor een zelfgerealiseerde: kwaliteiten

enkele e rvaring vast te houden.

als onschuld,

openheid ,

l ie fde besef van verganke­ ,

van

wat hij zegt, en geen

Spiri ru ed onderricht kan de geest kal m eren

en

li jkheid harmonie vrede diepte en vrijheid Zijn

intellectueel inzicht geven, maar wanneer de om­

woorden, die een mooie reAecrie zijn van de wa ar

waakte aan wezigheid via de woonJen en de essen­

,

,

,

.

­

heid die uit een immense innerlijke stilte oprijsr,

tie van een echte leraar rot ons komt, kan die aan­

mee ons hart omdat ze uitdrukken wat

wezigheid zelf her vuur in het hart ontsteken en

res o n ere n

het bewustzij n zich op zelfrealisatie laten richten.

wij werkelijk zijn. Dil resoneren heeft de macht de ons bekende

Uit einddijk moet ieder van

ons

naa r binnen gaan

denkpatronen en onze gebruikelijke emorionde

en zijn eigen directe verbi nd ing mer waarheid vin­

reacrivireü re versraren en de egocentrische trance

den. Een leraar kan aanwijzingen

te doorbreken, wat

o ns

een glimp geeft van de

voor

en

gereedschap

de reis a anreiken en, door zijn of haar aanwe­

waarne­

zigheid de innerlijke stro om stimuleren. Maar in

werel d l ette rlijk op zijn kop

laats te instantie leidt alles ertoe dat je ideeën je uit

zetren en ons losschudden van de waanideeën in

handen worden gcslage n en je r i chtingloos wordt.

onze geest. Een de rgeli jke opening geeft zicht op

Jij bent de weg, en de weg is in beweging en zet

een volslagen nieuwe manier van v rij, bezield en

zich helemaal in

levendig zijn. Deze levendigheid is zichtbaar in de

bewust maken van je ware aard. Zittend in stilte,

uitingen en het leven van deze ler aar

hoeft men niets te doen, behalve het

werkelijkheid achter ons leven. Dergelijke m i ng en kunn en

van

onze

zijn leerli ngen

en va.n

veel

,

,

om

zich re openbaren. Hij zal je n tuur lijke

a

bewustzijn re laren opkomen. Een authentieke le­

.

Geen van ons kan invloed uitoefenen op wac

raar is iemand die dit uit eigen e rvarin g weet. Deze

er gebeurt, hoezeer we het ook probere n In ons

waarheid in praktijk brengen maakt een eind aan

dagel ijkse leven veroortaakt dit pijn en verrassin­

het l ij den

.

.

gen. Maar in her spirituele leven wordt dit onze genade. Wanneer we in sraat zijn in het nier-we­

Een gemeenschapsolfer

ren

blijven, dat elk moment de diepe waarheid

Boeddha (alles wat er best:aar), de dharma (levens­

van onze essentie is, ka.n dat wat sp ontaan is in

waarhede n of onderricht), en de sangha (spi rimel e

re

lh

gemeenschap) worden in het boeddhisme de drie

ontstaan zijn. Ik ben in het bijzonder al die mensen

roevluchten genoemd, waarvan men zegt dat ze

dankbaar die deze bijeenkomsten hebben opgeno·

het transformatieproces van de spirituele realisa·

men en uitgeschreven en de

tie steunen. Een leraar kan zorgen voor de levende

gecorrigeerd en redactionele suggesties hebben ge­

aanwezigheid van de waarheid en het onderric ht

daan: M arjorie Bair, die haar professionele exper ­

aa nbieden , maar ka n niet de gemeenschap leveren,

tise van redigeren heeft ingezet; Dorothy Hunr en

noch al het nod i ge werk doen om het jaar door

Stephan Bodian, die in het begin redactionele aan­

tientallen bijeenkomsten en retraites voor leerlin­

wijzingen hebben gegeven; en Prcma, die de lay­

gen te organiseren.

out van de oorspronkelijke u itgave van dit boek

Er omwikkelt zich rond A dyashami naarmare

mensen

die ze hebben

heeft ontworpen en vier jaar lang de belangrijkste

zijn werk groeit een sangha, wa arin vel e a nderen

steunpilaar was

h u n vermogen

vrij zijn ontdekken. Hij heeft

werkt als creatief directeur mee de taak roezicht re

zijn rdarie met dezt: sangha beschreven als het rij·

houden op de publicatie van al A dya.shami's tapes,

den op de laatste wagon van een trein, zich afvra­

boeken en andere media.

tor

van

de Open Gate Sangha en nu

gend waar die nu weer heen gaat, omdat hij geen

Ik wil alle geweldige mensen bedanken die de

welomschreven doelen ofbedodingen heeft gefor­

O pen Ga te Sangha leiden, de honderden vr ijwil ­

muleerd. De ontwaakte aan wezigheid of de geest

ligers die hen assis teren en vooral Adya's vrouw

geeft via hem slech t s ancwoord op alles war er in

Annie. Deze mensen hebben een solide en meele­

de gemeenschap ontstaat.

vende basis voor deze g�meenschap gelegd en ge·

Veel roegewijde mensen gaven honderden uren

voed, waardoor bewustwording en waarheid zich

van hun rijd om de rapes die voor dir boek zijn

in de wereld

gekozen op te nemen

uit te schrijven, duizen­

om allerlei re denen dankbaar dat zij in mijn leven

den nieuwsbrieven en boeken te schrijven en te

zijn gekomen, maar ik ben vooral blij dat ik dit sa·

mailen, bijeenkomsten re organiseren en re leiden,

menstellen en redige ren kon doen als dienst aan de

telefoontjes

e-mails te bea n two orden en de on­

waarheid, in een gemee n schap waar ik wist dat het

telbare raken uit re voeren waar Open Gate Sangha

gewaardeerd, ge voed en gesteund zou worden. Her

als non-profit organis atie op drijft.

is ons cadeau als gemeenschap aan zichzelf en aan

t:n

en

Dit boek rust op de schouders

om

ons heen kon vers preiden. Ik ben

hen die dit

de bredere gemeenschap van ontwakende geesten

liefdewerk hebben gedaan en zou zonder hen niet

en harren overal. Het is onze leegte die danst in

18

19

van

de onafzienbare openheid van de bron, reneinde helemaal uit zichzelf bewust re worden.

Bonnie Greenwell, rulacteur/uitgever

Voorwoord

I

k

heet

je welkom. Jij ja,

die deze woorden nu

leest. Dit boek is voor jou en gaat over jou.

Heeft iemand je ooit aangesproken als war je wer­

kelijk

bent? Heb jij jezelf ooit aangesproken

als

war je werkelijk bent? Of heb je je louter door je uiterlijk, je naam, geslacht, je familieverband, je persoonlijkheid, de geheime h oop die je altijd had

op een betere roekomsr of misschien een betere jij, i n de luren laren leggen? Ik verzeker je dat dez.e nietszeggende dingen je niet beschrijven of tonen

zoals

je echt bent. Nier bij benadering.

Zeg nu eens de waarheid. Heb je ooit bevroed dat er meer, of minder, is aan jou dan het beeld dat de spiegel je laat zien? Heb je er in je meest be­ schouwende stemming niet stiekem naar verlangd achter de sluier van het uiterlijk

20

21

van

jezelf en van

de ander, te kunnen gluren? Er is iets aan jou dar helderder is dan de zon en mysterieuzer dan de nachtelijke hemel. Je heb dergelijke dingen vast en zeker heimelijk vermoed, maar ben je volkomen in

Ontwaken

je mysterieuze essentie terechtgekomen? Ik verwelkom jouw mysterieuze essenrie. Oir boek is voor jou en gaat over jou. Het gaar over je bewust­ wording en je herinnering aan wie je werkelijk benr. Dus begin maar en lees verder, neem elk hoofdstuk dar je aantrekt. Elk hoofdstuk staat op zichzelf, maa.r geeft een verdere verdieping aan de hoofdstukken die eraan voorafgaan. lk vertrouw op de wijsheid van je voorkeur om je naar her juiste hoofdstuk of bladzij te leiden die wellicht je ogen of je hart opent voor her complete wonder van je oneindige zelf. Oir boek begint met een hoofdstuk over spiri­ tuele bewustwording en eindigt met een hoofdstuk over trouw aan de eeuwige waarheid. Als je Jaarna nog meer wilt lezen, er is een boek op komst dat gewijd is aan her leven na de verlichting. Maar ge­ noeg van deze inleiding en hinrs naar dingen die nog komen. De tijd is nu, en mijn verwelkoming strekt zich helemaal uit naar jouw handen in de vorm van dit boek. Dus als het je behaagt, lees verder, maar laat het je gezegd zijn dar spirituele bewustwording nier is wat jij denkt.

H

er doel van het onderricht dar ik geef is ver­ lichcing - ontwaken uir de droomstaar van

afgescheidenheid om de werkelijkheid van het Ene re

realiseren. Kortom, mijn onderricht richt zich

op realiseren wat jij bent. Misschien vind je ook andere elementen in mijn lessen die eenvoudigweg opkomen als antwoord op iemands bepaalde be­ hoefte op dat moment, maar eigenlijk ben ik

er

alleen in geïnteresseerd jou wakker te schudden. Verlichting bctekenr je bewust worden van war je werkelijk bent en dar dan zijn. Realiseer en wees het, realiseer en wees het. Realisatie alleen is niet genoeg. De volrooiing van zelfrealisatie is zijn, en dat betekent handelen, doen en rot uiting brengen

Adyashanti, San jose, januari 2006

22

wat je beseft. Oir houdt heel veel in en is een geheel nieuwe manier van leven - leven in en als werke-

2.�

lijkheid, in plaats van le ven volgens de geprogram­

zoeker, maar het is het begin van een leven vanuit

meerde ideeën, overtuigingen en impulsen van de

je ware aard. Dat is een rotaal ander e ontdekking -

dromende geest.

het leven geleefd vanuit eenheid , belichamend war

De waarheid is dar je aJ hem war je zoekt. Je

je bene, een menselijke uitdrukking van eenheid

zoekt naar God, met zijn ogen. De waarheid is zo

zijn. Er is geen sprake van dat jij her Ene wordt;

eenvoudig en schokkend , zo radicaal en taboe dat

jij bmt her Ene. De vraag is: ben je een bewuste

ze makkelijk over het hoofd wordt gezien als je zo

uitdrukking van her Ene? Is het Ene zich bewust

druk bezig bem met zoeken. Misschien heb je in

geworden van zichzelf? Herinner je je wee r wat je

het verleden wel gehoord wat ik zei, en misschien

werkelijk bent? En als dar zo is, leef je

geloof je het zelfs wel, maa r mijn vraag is: H�b je:

Leef je echt bewust als het Ene?

het met je hele we:t.cn gerealiseerd? Leef je her? Mijn spreken is bedoeld om je wakker re schud­ den, nier om je re vertellen hoe je nog beter kunt

er

dan naar?

A1 m ij n roespraken gaan over ontwaken of het leven erna. Waarover ik ook lijk

te

spreken, eigen­

lijk heb ik her over een van deze twee dingen.

dromen. Je weer hoe je nog beter kunt dromen. Aihankdijk van je memale en emotionele sraar op dat moment , kan ik heel vriendelijk en mild regen je zijn, of nier zo vriendd ijk en mild. Misschien

Voordat ik jaren geleden eindelijk mijn verlich­

voel je je beter nadat je met me gepraat hebt , maar

ting bereikte, was ik helemaal lijp van verlichting

dat hangt samen met wakker worden. Word wak­

Je moer een beerje geschift zijn om serieus zen te

ker! Jullie zijn aHemaaJ levende boeddha's. JulHe

beoefenen. Mijn leraar zei altijd: 'Alleen de lijpen

zijn goddelijke leegte, het o neindige niets. Dit

blij ven . ' Een van de vormen die mijn gek te aan­

ik omdat ik ben wat jullie zijn, en jullie zijn

nam was dat ik, voo rdar ik op zondagochrenden

w eer

paar uur met de groep van mijn leraar ging

war ik ben. Laa r alle i deeën en beelden in je geest

een

varen, ze komen en gaan en wo rden zelfs nier door

zitten, vroeg opstond, om vijf uur of half zes, en

zou je zoveel aandacht

alvasr ging 7.irten. Dan zar ik in een kamertje te

jou opgewekt. Dus

waaro m

aan je verbeelding schenken wanneer je op dit mo­ ment de: werkel.ijkheid kunr realiseren? Denk nu niet dat o n twaken het einde is. Ont­

mediteren en ver nikkel de van de kou. Terwijl ik daa r gebeurden

er twee

zar,

op een van die ochtenden,

din gen na elkaar, die heel para­

waken is het einde van het zoeken, het einde van de

doxaal leken. Als eerste een spontaan inzicht dat

24

!S

alles één was. Dar mani fes teerde zich voor mij zo,

zó mee al deze verschijningsvormen geïdentificeerd

dar ik in de voortuin een vogelgeluid, een getjilp

was geweest, dat her wt aan dir leven echt dacht

hoorde, en er ergens in mij de vraag opkwam: 'Wat

dar he r een vorm was.

hoort het geluid?' Ik had deze vraag nooit eerder

Plotseling kwam her bewustzijn los van de

gesteld. Ik besefte plotseling dar ik even goed het

vorm en was het

geluid was als de vogel als degene die de vogel

zelf niet meer als welke vorm ook, of het nu een

hoort, dat het horen en het geluid en de vogel al­

lichaam, een geest, een leven,

lemaal manifestaties waren van één ding. Ik kan

of een herinnering was. Ik zag dit, maar ik kon her

niet zeggen wat dat ene ding is, ik kan alleen maar

bijna nier geloven. Het was alsof iemand even een

zeggen: éen ding.

miljoen in mijn zak stopte, en ik het er sreeds uir

Ik opende mijn ogen en ik merkte dat dit ook in de kamer gebeurde

-

de muur en wie de muur

zag waren heuelfde. Ik vond dat heel vreemd, en

zelfstan dig.

Her definieerde zich­ een

enkele gedachte

haalde alsof ik niet geloofde dat ik her had. M a ar

her kon ook nier ontkend worden. Ook al bezig ik her woord 'ik', er was geen 'ik', alleen her Ene.

ik realiseerde me dat wie dit dacht er ook een ma­

Deze rwee ervaringen deden zich regelijkercijd

nifestatie van was. lk stond op en liep door het

voor, de ene een paar momenten na de andere. Bij

huis op zoek naar iets dat geen deel was van het

de eerste werd ik de eenheid van alles, en bij de

Ene. Maar alles was een weerspiegeling van dat

rweede werd ik het bewustzijn of de geest die vol­

Ene ding. Alles was het goddelijke. Ik liep de zit­

ko m e n wakker werd uir alle identificaties, zelfs uit

kamer in. Midden in een stap werd alles plotseling

eenheid. Toen de eenheid wegviel, was er nog een

ontdaan van bewustzijn, of gewaarz.ijn, of het nu

basale wakkerheid, maar die had rwee aspecren: ik

iets fysieks, iets lichamelijks of iets werelds was.

ben alles, en ik ben volslagen niers. Oir was de be­

In de tijd van één voet st ap verdween alles. War

wustwording, de realisatie van het zelf

ontsrond was een beeld van wat eruitzag als een

Her vol gende war er gebeurde was dar ik

oneindig aantal geleefde incarnaties, alsof er een rij

stap deed, gewoon een stap. Het voelde als de ma­

hoofden achter elkaar werden opgesteld , zover als

nier waarop een baby dar doet, wanneer hij zijn

mijn blik reikte. Het gewaarzijn besefte zoiets als:

eerste goed e stap zet en dan glimlacht en

'Goeie genade, ik ben talloze levens met verschil­

heen IUjkr als om re zeggen: 'Zag je dar?' en je zijn

l ende gedaa nten geïdentificeerd geweest .' Op dat

blijdschap zier. 1k deed dus een stap en her was als

moment besefte het bewustzijn- de geest- dat her

'Wauw! De eers te stap!' en nog een srap

1-..

om

t:cn

zich

en men

nog een en ik bleef in kringetjes rondlopen, omdat

over ging. Die ervaring, die doorgaar en vandaag

elke stap de eerste was. Her was een wonder.

nog steeds dezelfde is, is werkelijk de basis van alles

Bij dke 'eerste' stap vloeiden vormloos bewust­

waarover ik praar.

zijn en eenheid samen, zodat her wakker-zijn, dat

Wanneer we echr gaan kijken naar wie we den­

zich altijd met de vorm had geïdentificeerd, nu in

ken dat we zijn, worden we zeer gevoelig voor

feite binnen de vorm bestond, met niets vereenzel­

genade. We beginnen in re zien dar, al hebben

vigd. Het keek nier via gedachten of herinneringen

we misschien allerlei gedachten. overruigingen

aan war er eerst was, alleen via de vijf zintuigen.

en idenrireiren, deze ons noch aparr noch samen

Zonder geschiedenis of herinnering, voelde elke

vercellen wie we zijn. Er doet zich een mysterie

stap als de eerste.

voor: wc beseffen dar wanneer we echt goed en

Toen ging de gekste gedachte door mijn geest

nauwkeurig naar onszelf kijken. her eigenlijk ver­

- die ik na dertien jaar zenbeoefening nog altijd

bazingwekkend is hoe wij mensen denken dar we

grappig vind- '0 jee, ik ben ner uit zen onrwaakr!'

volkomen overeenkomen met de inhoud van onze

War ik daarna deed was mij vrouw dir vreemde

geest, gevoelens en geschiedenis. In vele vormen

briefje schrijven, waar iets op stond als: 'Gefelici­

van spirirualiccit tr ac ht men zich re ontdoen van

teerd. Her is vandaag mijn verjaardag. lk ben net

gedachten, gevoelens en heri nn eringen - de geesr

geboren.' Ik lier het voor haar achter, en roen ik

leeg re maken, alsof dat een wenselijke of spirituele

langs ons huis reed om naar mijn meditatiegroep

toestand zou zijn. Maar de geest leeg hebben is nier

re gaan, zag ik haar daar met her briefje in de hand

per se verstand ig. Daarenrcgen heb je er meer aan

staan zwaaien. Ik weet niet hoe, maar ze wist pre­

door gedachten heen

cies war her betekende.

dar een gedachte maar een gedachte, een geloof.

re

zien en re onderkennen

lk ve rr elde mijn leraar drie maanden lang niet�

een herinnering is. Dan kunnen we ophouden be­

over de ervaring, want dat leek z.inloos. Waarom

wusnijn of geesr re koppelen aan onze gedachten

zuu

iemand die moeren weren. Ik voelde geen be­

hoefte her aan iemand te verrellen of gelukgewenst

en psychische toestand. Mer die eerste stap, roen ik besefte dar war er

de ervaring zelf. Pas

door mijn ogen en zinruigen keek wakkerheid of

later hoorde ik dat mijn ervaring overeenkwam

Geest was, in plaats van conditionering of herin­

merwaar mijn leraar aJcijd over had gepraar. Ik be­

nering, zag ik dat dezelfde Geest door alle andere

sefte dat dir onrwaken was waar her in iedere leer

ogen keek. Het deed er niet roe of hij door een an-

te worden. Ik had genoeg

aan

dcrc conditionering keek; het was precies hetzelf­

Wat zo mooi is aan bewusrwording is dat het ge­

de. Her zag zichzelf overal, niet alleen in de ogen,

voel van 'ik' die dat leven leidde er nier meer is

maar ook in de bomen, de stenen en de vloer.

wanneer je nier meer functioneen volgens je con­

Het is paradoxaal dat hoe meer deze Geest of

ditionering. De meeste mensen zijn vertrouwd

dit bewustzijn proeft aan z.ichzelf, nier als een ge­

met het gevoel een ik te zijn die dir leven leidt.

dachte, een idee of geloof, maar als een simpele

Maar wanneer dit doorzien wordt, is de ervaring

aanwezigheid van wakker-zijn, hoe meer dit wak­

dat war dit leven werkelijk drijft en bestuurt liefde

ker zijn overal wordt weerspiegeld. Hoe meer wc

is, en diezelfde liefde leeft altijd in iedereen. Wan­

uit lichaam, geest en identiteit om waken, hoe b�­

neer 7ij zich door jouw persoonlijke moeilijkheden

rer we zien dar lichaam en geest feitdijk slechts

heen worstek raakr ze versplinterd, maar ze is er

verschijningen zijn van diezelfde

nog steeds. Niemand heeft: deze l ie fde in eigen­

-

Geest, diezelfde aanwezigheid. Hoe meer we ons realiseren dar wie we zijn geheel buiten de tijd

dom. ledereen is in essemie een manifestatie van die liefde.

staat, buiten de wereld, en buiten alles wat er ge­

Je hebr momenten gehad in je leven, of je je

beun, hoe mee we beseffen dar deze zelfde aanwe­

daar nu van bewust bem of nier, dat je tijdelijk

zigheid de wereld fs - alles war er gebeurt en alles

de 'ik' waarmee je geïdentificeerd bene, vergat. Her

wat er bestaat. Het is als rwee kanten van een en

kan spontaan gebeuren als je iets moois ziet, of her

dezelfde medaille_

kan ontstaan doordar je je ego vergeet. Mensen

De grootste barrière voor her oorwaken is het

hechten meestal geen waarde aan deze momenten.

geloof dat her iets zeldzaams is. Wanneer je deze

Nadat je het 'mooie moment' hebt meegemaakt,

barrière opzij zet, of in ieder geval regen jezelf zegt

neem je het vertrouwde gevoel van idemircir weer

dat je eigenlijk niet weet of je overruiging dat be­

aan.

wusrwording moeilijk is waar is of niet, dan komr

kijkgaatjes waardoor de waarheid wordt ervaren.

alles onmiddellijk tot je beschikking. Aangezie n dit

Als .ie er naar uit gaar kijken, zullen ze je opvallen.

alles is wat er is, kan her niet zeldzaam en moeilijk

Plotseling houdt de geest dan op zijn eigen verhaal

zijn, renzij we dat hardnekkig volhouden. De basis

te vervolgen. Misschien zie je dar jouw individuele

van dit alles is nier theoretisch maar een ervarings­

identiteit of ik-gevoel even afwezig was en dar war

feit. Niemand heeft het mij geleerd en niemand

jij echt bent nier verdween. Stel je dan de vraag:

kan het jou leren.

'War is de echte ik? Als mijn idemheir even afwe-

M aar feitelijk 7.ijn deze gelegenheden als ldeine

il

zig kan zijn en ik niet ve rdw ijn, war ben ik dan?' of

Er is een prachtige parabel uit de Bijbel die zegt

liever : 'Wat ben ik

dat her gemakkelijker is voor een kameel om door

anneer ik wél verdwijn?

w

'

Meestal wordt de geest geactiveerd in reactie

her oog van een naald te kruipen dan her voor een rijkaard is om in de

denken rot echte intellige n ti e interrumpeert en

hernel te komen. Je rrachren vasr re klampen aan je identiteiten, zdfs aJs het de

dat is weer denken . Dan

aller-spirirueelste, aller-heiligste idenrireiren zijn,

kan er een hiaat komen russen de ene gedac hte

is als de poging een kameel door het oog van een

en de volgende, en als je in dat interval heel aan­

naald re duwen

ve rtro uw d e idemireir nier meer naar buiten. Zodra er ide nt it eit in her hiaat

zuiver, te geconstrueerd om toegan g te krijgen tot de waarheid. Maar

sprin g t voel jij je niet meer aanwez ig Niemand

oog va n de kle i nst

zijn breng t de geest meestal zo van zijn stuk, dar

Ruimte, je eigen niet-z.ijn, kan er recht doorheen

hij dat hiaat heel snel gaat o pv ul l en . 'Hoc ka n het

naar de hemel. Geen van ons kan ook maar een

dar ik niemand ben?' Maar om het op te

st ukj e ego-identiteit meenemen.

op de v raag: 'Wat ben ik?' Hij beg int erover na te

zegt: 'Wacht eens even

-

'

wezig bent, breng je je

,

.

vullen

heid,

en

laat die 1.ich ontwikkelen in jezelf. Er is

geen betere

m an i er

om

erachter te ko men war je

Ze zijn te grof, ce groot te on­ ,

is één ding dat wel doo r

her mogelijke naald kan kruipen.

er

Geweldig is de ervaring wanneer we ons eigen

met iem and is zinloos . Als je echt wilt we ten war je bent. ervaar dan het imerval, ervaar de open­

.

niet-zijn ge wo rde n

zijn.

We beseffen ons zuivere

en zien dar war wc zijn zuivere Geest der vorm. Wc onderke n nen dat vormloze

wakker-zijn is

zon

Geest de essentie is, de bezielende aanwezigheid

bent.

Dan wordt spiri tualiteit niet alleen echt, maar avontuurlijk

en

interessant. Je vraagt: 'Deze open­

heid, deze aanwez.igheid'

-

noem her wat je wi lt

- 'ben ik dat dan?' Je begint te

m erke n

of

aan te

van alles. Dan verkeer je in de hemel, omdat Geest en

essentie bij iedere stap ons lichaam innemen.

Dat is de ware beteke n i s van opnieuw geboren worden. O pnieuw geboren

wo rden

is nier alleen

voelen dat je iets gaat beg rij pen dat geen voort­

een grootse emotionele, religieuze bekeringser­

brengs el is van denken, overtuiging

of geloof. En

varing Dat kan fijn zijn, maar dar is slechts her

wanneer je her toe je door laat dringen, dit wakker­

andere kleren. Opnieuw gebor en worden is werkelijk opni(z�w geboren worden, niet

zijn dat geen enkele identiteit heeft, is het verbluf­ fend.

In zen noemen we dit het ongeschapene; het

is het enige dat je gee.�t niet creëert.

32

.

aanrrekken van

een

nieuw spiritueel kledingstuk krijgen. Preciezer

geformuleerd is het

ongeboren worden. wan nee r

we

beseffen dat dit eeuwige n iet s in feite dit leven leidt dat

'mijn lev en

'

groot verschil.

heet.

Maar alleen dat je de waarheid besefr en spiri­

rueel ven

ontwaakt, wil nog niet

een

is, dal je her verzint. Dat is ontwaken. Er is een

ze

ggen dar

jouw

le­

eindeloos stijgende lijn va n voorspoed zal

Lcerüng: Heb ik het

allem aal verzonnen? Adyashanti: Atles. Maar het wakker-zijn in jou droomt niet. Alleen de geest droomt. Die verrel e o ongan g

zijn. Dar zou n ie t de vrede zijn die alle versrand

zichzelf verhaaltjes en wil we ten of je

re boven gaar. Zolang ons leven prenig is, is her

boekt. Wanneer je overschakelt naar waakzaam­

heb b en . Maar het leven

heid, besef je: ' Wach t , het is een droom. De geest

doet wat her doet, als een oceaan in beweging. Of

schept een veranderde werkelijkheids[oesrand, een

de go l ven hoog of laag zijn, ze zijn even heilig, en

virruele werkelijkheid, maar het is niet

omdat je niemand hem, schaden ze je niet. In dit

is maar denken.' Het Jenken kan in de

wakker-zijn zit de vrede die het versrand re boven

van gewaarzijn een miljoen verhalen vertellen, en

gaar, en jouw leven hoeft het nier beter re doen.

dat verandert geen si kk epit aan het gewaarzijn.

Het kan gewoon doen war het leven doet: stro­

Het enige

men. Her deert jou

zich

gemakkeli;k

om

vrede

t:e

niel.

v

waar-

het

context

dar zal veranderen is hoc het lichaam

voelt . Als je jezelf een droevig verhaal verrelt,

reageert het lichaam da �rop . En als je jezelf een verhaal vol zelfverheerlijking vertelt, voelt her li­ opgeblazen, zelfverzekerd. Maar

Leerling: Van her laren varen van ons egocentris­

wan­ neer je beseft dat het allemaal verhalen zijn, kun je

me zodat we ku nnen ontwaken gesproke n - denk

ontwaken uit je gees t, uit de droom. Nietjij wordt

je dat het van ons

wakker, war eeuwig wakker was realiseert zichzelf Wat eeuwig wakker is, dat ben jij.

chaam

a fgep eld

wordt als de schil van

een sinaasappel?

Adyashanti: Afpellen is net als

's

nachts

zich

een

droom hebben waarin je droomt dat je een thera­ peut bezoekt, en je v oe lt je s teeds beter, en je hebt her gevoel dat je iet s bereikt. Ontwaken is dat je op de bank zit en je verhaal vereelt, en nog steeds verward bent- niet erg ver gekomen. Dan realiseer

je je opeens dat dit

een

droom is, dat dit nier echt

j'i

Satsang

e komen hier samen om de Waarheid te

W

herkennen die eeuwig is. In satsan g zijn be­

tekent in verbinding met Waarheid zijn. Wanneer

we dit begrijpen, kunnen we hier met een gemeen­ schappelijke intentie samenzijn. Wanneer je naar satsang komt om vcrbinding te hebben met Waarheid, ben je bereid te vragen: 'Wie ben ik?' of 'Wat ben ik?', zonder een script of een rol, zonder het verhaal over wie jij bent en wat jij bent, met loslaren van het script van waar je denkt dat je leven over gaat. Elk gevoel van iden­ titeit heeft zijn script. Enkele rollen in die scripts zouden kunnen z.ijn: 'Ik ben de succesvolle jongen of het succesvolle meisje,' of 'Ik ben de onsucccs­ volle,' of 'Ik ben degene wiens relaties nooit wat worden,' of 'Ik ben de spiriruele zoeker die veel

37

spirituele ervaringen heeft gehad.'

We hebben al­ lemaal en specifieke rol en onze ver hal en over diï8-90-77 21!! ()(1 ')

Een gebed nieuwe en originele visie op het oude heldendicht v�n Homerus: de Odrssee. Jan van Dddcn tiet de reis

van

Odysseu� als een metafoor voor een Innerlijke reis 7.,am

geluk.

naar

duur-

F.r was eens... R111nrsiJ Balstltnr 978-90-77128-14-2

Door middel van verhalen en Jnekdotcs met

m:�a kt

de lezer kennis

het un ieke onderricht van

Zoek gceo annroord Sul'êll Harrnou 978-90 77228-02-9

In dit bock verdedigt psycho­ loog en

schrijver Steven Harrî­

son de s telling: 'WJarom levens­ vragen nergens toe leiden.'

de inm icldcl � 86-jarigc Ramcsh Balsekar.

uuwighcid NU!

Frmsm l.uullr 978-90-77228-l y,

Gesprekken met francis Lucillc over onze 'ware naruur' waaruit zijn eenvoud, warmrr en h e lder ­

Zoals Hetls To117 Ptmom

Dialogen met Tony Par.;ons over zijn bock 'Het Open Geheim.'

978-90-i /218·0�-0

heid duidelijk blijken.

Vulkhtins

voor

Mginners ( h11rk Hi/lig �n!-90-77228-0'J!!

'Chuck Hilltgs bock herbergt briljante inz.ichtcn. Eén ervan km je leven

al ingrijpend va­

Ontw2Jccn in dt droom

/." HtrrtDIIf

Een persoonlijk vcrslag over bcwusiWording van 'wat is.' humorisrisch.

�PS 90 77228 07 ...j

Hcldc:r

Kennendhdd

Een blocmk(ing uit het werk

en

anderen.'

-Dupak 01opra. M.D.-

Wle�kc zal niet Yinden Rtrnt Tut

In 100 humoristische beschou­ wingen worden de 'zoeker', de 'zoektocht' en d e 'uiiWcg' op de

9711-�0-77!28 OI

Bent

u

néc zo gelukkig

als uwhond1 Aln11 Culmt

hak genomen.

Humoristische c:�noons en tek­ sten over een hondje dat in her

'nu' leeft en daarom volslagen 978-90-77228 03-(i

gelukkig is.

Alrxamfrr Snut

978-90-7'1228.()4 .j

Yan de in 1998 overleden N�derl� nd�r :�dv:lit:l-lera:u Alex�ndcr Sm ie.

Onze litels, met een tekstfrag ment kunt u ook zien op onze website:

,

www.samsara boo ks.com Daar vindt

u

informacic over de boeken in voor­

bereiding, de agenda met informatie over lezingen van onze auteurs en kunt u zich opgeven voor onze n i euwsbri e f.

Samsara Uitgeverij bv lierengracht 341 1 0 16 AZ Amsterdam Telefoon: 020- 5550366 Fax: 020- 5550388 E-mail: [email protected]

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF