ADR Skripta Za Vozace

October 2, 2017 | Author: Milan Ilic | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download ADR Skripta Za Vozace...

Description

D.O.O. ZA INDUSTRIJSKI KONSALTING I PLANIRANJE

"INKOPLAN" - NIŠ Dušanova 101-IX/3 18 000 N I Š

tel : 018/ 522-935 520-784 520-792 063 774 10 40

IZVOD IZ PRIRUČNIKA "PREVOZ OPASNIH MATERIJA"

Mišo Novićević, dipl.inž. Savetnik za bezbednost za prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju

ADR je skraćenica za : EVROPSKI SPORAZUM ZA TRANSPORT OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU. Na osnovu ADR-a svaka država članica tog sporazuma donosi sopstveni zakon i prateće propise kojima bliže regulišu ovu materiju. Kod nas se takav zakon naziva ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA. Šta su opasne materije? Opasne materije su one materije koje pod određenim uslovima mogu da ugroze ljude, materijalna dobra ili životnu sredinu. One mogu biti u čvrstom, tečnom ili gasovitom agregatnom stanju. Međutim, ono što ih posebno izdvaja i na osnovu čega je izvršena podela opasnih materija su njihove osnovne FIZIČKO-HEMIJSKE I FIZIOLOŠKE OSOBINE. Opasne materije su u odnosu na fizičko-hemijske i fiziološke osobine podeljene u 9 klasa, i to:

Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

Eksplozivne materije i predmeti Gasovi Zapaljive tečnosti Zapaljive čvrste materije Oksidirajuće materije Otrovi Radioaktivne materije Korozivne (nagrizajuće) materije Ostale opasne materije

Nisu sve materije u okviru jedne klase podjednako opasne. Tako se u svakoj klasi vrši dalje razvrstavanje prema vrsti opasnosti, stepenu opasnosti, načinu ispoljavanja tih opasnosti, posledica koje mogu nastati njihovim dejstvom isl. Iz tih i nekih drugih razloga Klase 4, 5 i 6 se sastoje iz više klasa, i to:

Klasa

4 Klase Klase Klase

Klasa

5 Klase Klase

se sastoji od : 4.1 4.2 4.3

-

Zapaljive čvrste materije Samozapaljive materije Materije koje u dodiru sa vodom stvaraju zapaljive gasove (kalcijum karbid - karabit)

se sastoji od : 5.1 5.2

-

Oksidirajuće materije Organski peroksidi

Ove materije utiču na nastanak i razvoj požara. Prerano dovode do požara ili ako do požara dođe u njihovoj blizini onda on dobija na intenzitetu i razmerama. Dakle, pojačan je rizik od požara. 2

Klasa

6

se sastoji od :

Klase Klase

6.1 6.2

-

Otrovi Infektivne materije (zarazne materije: koža, iznutrice od životinja, fekalije)

ZA PREVOZ MATERIJA KLASA 1 , 6.1 i 7 (eksplozivnih materija, otrova i radioaktivnih materija) POTREBNO JE POSEBNO ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA. Opasne materije MOŽE DA PREVOZI LICE starije od 21 god., stručno osposobljeno za prevoz (sa položenim ADR ispitom) i koje ima odgovarajuće vozačke kategorije (A,B,C, E). Opasnim materijama MOŽE DA RUKUJE LICE starije od 18 godina i koje je stručno osposobljeno za rukovanje.

KLASA

2

-

GASOVI

KLASI 2 – Gasovima pripadaju : AZOT, ARGON, ACETILEN, UGLJEN DIOKSID, VODONIK, HELIJUM, KISEONIK, PROPAN-BUTAN idr. U odnosu na pojavni oblik, GASOVI MOGU BITI : • zbijeni, komprimovani, pod pritiskom; • pretvoreni u tečnost i • rastvoreni pod pritiskom. Kod gasova pretvorenih u tečnost osim osobina koje ima taj gas prisutna je i posebna opasnost od NISKE TEMPERATURE. Takvi gasovi se nazivaju KRIOGENI GASOVI ili KRIOGENI gasovi su gasovi u tečnom stanju sa niskom temperaturom. Jedna od važnih osobina kod gasova je specifična težina. Vrlo je bitno da znamo dali su lakši ili teži od vazduha odnosno na taj način ćemo znati gde će biti opasna koncentracija takve smeše (gasa sa vazduhom). Gasovi : mogu biti LAKŠI ili TEŽI od vazduha , na primer: LAKŠI od vazduha: VODONIK ACETILEN AZOT TEŽI od vazduha: PROPAN-BUTAN KISEONIK ARGON UGLJENDIOKSID

ili ← ←

→ →

ili

ZAPALJIVI : VODONIK, , ACETILEN PROPAN-BUTAN NE ZAPALJIVI : AZOT KISEONIK ARGON UGLJEN DIOKSID 3

KLASA 3 – ZAPALJIVE TEČNOSTI •

U Klasu 3 – Zapaljive tečnosti, spadaju : DERIVATI NAFTE, BENZIN, KEROZIN, ALKOHOL, ACETON, BOJE I LAKOVI, RAZREĐIVAČI, EMAJLI, RAZNE VRSTE FARMACEUTSKIH I KOZMETIČKIH PROIZVODA idr.Osnovna opasnost kod materija Klase 3 je, znači : OPASNOST OD POŽARA ali Tečnost nikad ne gori. Gore samo PARE tečnosti u smeši sa kiseonikom iz vazduha i u prisustvu izvora paljenja.PARE zapaljivih tečnosti su TEŽE od vazduha.Tačka paljenja je : najniža temperature na kojoj se stvara dovoljno isparenja koja mogu da se upale pomoću varnice, plamena ili užarenog predmeta.Tačka ključanja je : temperature na kojoj tečnost u potpunosti prelazi u gasovito stanje.Uslovi za nastanak gorenja : prisustvo gorive materije, kiseonika iz vazduha i izvora paljenja.

STEPEN OPASNOSTI kod zapaljivih tečnosti izražava se RIMSKIM BROJEVIMA ( I, II, III ). U odnosu na stepen opasnosti određuje se AMBALAŽNA GRUPA (I, II, III) ili AMBALAŽNA GRUPA predstavlja svrstavanje neke materije prema njenom stepenu opasnosti. Dakle, iz AMBALAŽNE GRUPE može da se sazna koliko je neke materije opasna.

DOKUMENTACIJA ZA PREVOZ : * ** *** ****

Isprava za prevoz (otpremnica, tovarni list…) Certifikat za vozilo, Certifikat za vozača i Uputstvo o posebnim merama bezbednosti.

* U Ispravi za prevoz (otpremnici ili tovarnom listu) moraju biti oznake materije i njena klasifikacija preko sledećih formulacija i termina: ♦ “UN 1203, BENZIN, 3, II “ : UN 1203 : BENZIN : 3: II :

broj materije (ident. Broj za benzin), naziv materije, klasa i ambalažna grupa.

♦ “poslednji tovar, UN 1203, BENZIN, 3, II, ADR” : znači da je cisterna prazna i neočišćena a poslednji put je prevozila benzin, klase 3, ambalažne grupe II i identifikacionog broja 1203. 4

♦ “ CELOKUPNI TOVAR “ : znači da se utovar ili istovar celokupne količine robe obavlja na jednom mestu. ♦ “PREVOZ RASUTOG TERETA” : znači da prevozi čvrste materije bez ambalaže. Po pravilu čvrste opasne materije ne mogu da se prevoze u rasutom stanju, osim ako to posebno nije dozvoljeno- znači, ne mogu sve čvrste materije da se prevoze u rasutom stanju nego samo pojedine a za njih se to posebno odobrava. ♦ “LOMLJIVI PAKET” označava paket sa lomljivim posudama: KOJI NIJE SA SVIH STRANA EFIKASNO ZAŠTIĆEN OD UDARA. ♦ Vozila se zatvaraju i prekrivaju sa svih strana RADI ZAŠTITE AMBALAŽE KOJA JE OSETLJIVA NA VLAGU (kartonska ambalaža). ♦ Obaveza je POŠILJAOCA da u tovarnom listu potvrdi da opasna materija koja se prevozi odgovara zahtevima zakona i ADR-a u pogledu prirode opasne materije, mase svakog pojedinačnog pakovanja, vrste i načina pakovanja.

**

Certifikat za VOZILO važi 1 god u unutrašnjem i međunarodnom transportu. Izdaje ga ovlašćena institucija na osnovu pregleda i ispitivanja prema propisanoj metodologiji. Iz certifikata za vozilo može se videti tip vozila sa pripadajućim kodovima, materija koja se može prevoziti tim vozilom sa oznakama bliže pripadnosti te materije (naziv materije, klasifikacioni kod, ambalažna grupa i posebni zahtevi ako postoje kod tih vozila odnosno tih materija). Tipovi vozila – cisterni : •

“ FL ” je tip vozila – cisterne ZA PREVOZ ZAPALJIVE TEČNOSTI Kod ovog tipa vozila zahtevi u pogledu elektro instalacija su najstroži.“ OX “ je tip vozila – cisterne ZA PREVOZ VODONIK PEROKSIDA I VISOKO PROCENTNOG RASTVORA VODONIK PEROKSIDA.“ AT “ je tip vozila – cisterne koja ne pripadaju predhodnim tipovima a koja su namenjena za prevoz opasnih materija u kontener-cisternama, prenosnim cisternama ili kontenera za gas sa više elemenata (MEGC). ZA PREVOZ NEGORIVIH ILI MATERIJA KOJE NE IZAZIVAJU POŽAR.TANK KOD (kod cisterne) se sastoji od slova i broja.

Na primer : L4BN i znači: L- cisterna za tečnost:, 4 – najmanji proračunski probni pritisak:, B – cisterna sa otvorima za punjenje i pražnjenje na dnu sa 3 zatvarača:, N – cisterna sa sigurnosnim ventilom. •

MEGC znači : KONTENER ZA GAS SA VIŠE ELEMENATA.

5

***

Certifikat za VOZAČA važi 5 god u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

**** UPUTSTVO O POSEBNIM MERAMA BEZBEDNOSTI ukazuje na opasnosti i rizike od opasnih materija; postupak i sredstva za slučaj prosipanja ili požara i pružanje prve pomoći licima ugroženim od te opasne materije. Uputstvo obezbeđuje i daje vozaču POŠILJALAC robe. (Iz kog dokumenta se može saznati postupak u slučaju nezgode sa opasnim materijama: Iz Uputstva o posebnim merama bezbednosti. Postupak odlaganja prazne ambalaže je, zavisno od vrste supstance koja je bila upakovana, definisan u Uputstvu o posebnim merama bezbednosti,. Iz uputstva o posebnim merama bezbednosti možete saznati koja su podesna sredstva za gašenje,) •

Uputstvo o posebnim merama bezbednosti IZDAJE SE ZA SVAKU MATERIJU POSEBNO i nalazi se u kabini vozila. Pre započinjanja prevoza vozač mora da se upozna sa merama bezbednosti.Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za prevoz opasnih materija, vozač ne sme primiti na prevoz takvu materiju.Ako vozač NE DOBIJE napismeno Uputstvo o posebnim merama bezbednosti onda NE SME da započne sa prevozom (ODBIJA PREVOZ TAKVE ROBE).Pre polaska na put UVEK treba izvšiti predhodnu kontrolu vozila, opreme i dokumenata.Odgovorno lice u preduzeći pre započinjanja prevoza proverava dokumentaciju o robi, vozilu i vozaču, proverava opremljenost vozila i upoznaje vozača sa robom koju prevozi.

POJEDINAČNA ILI ZBIRNA PAKOVANJA •

Pojedinačna ili zbirna pakovanja (sanduci, palete i sudovi na vozilu), RAVNOMERNO SE RASPOREĐUJU PO CELOJ POVRŠINI TOVARNOG SANDUKA.Pakuje se DO VISINE STRANICA tovarnog sanduka, a MOŽE I PREKO STRANICE ako je onemogućeno ispadanje iz vozila.AMBALAŽNE GRUPE određene prema stepenu opasnosti su: I za visoke opasnosti, II za srednje opasnosti i III za malu (najmanju) opasnost.

Znači na osnovu ambalažne grupe MOŽE DA SE PREPOZNA KOLIKO JE NEKA MATERIJA OPASNA. •

Boce sa gasovima se pakuju NA SPECIJALNE PALETE U VERTIKALNOM ILI HORIZONTALNOM POLOŽAJU.Boce sa opasnim materijama pakuju se u vozilo NA SPECIJALNE PALETE U VERTIKALNOM POLOŽAJU. 6Prevoz sudova sa gasovima obavlja se po pravilu U OTVORENIM PREVOZNIM SREDSTVIMA zaštićenim od štetnih atmosferskih uticaja.Skladištenje povratne, prazne neočišćene ambalaže u kojoj je bila opasna materija se vrši : na isti način kao i skladištenje pune ambalaže. Postupak odlaganja prazne ambalaže je, zavisno od vrste supstance koja je bila upakovana, definisan u Uputstvu o posebnim merama bezbednostiKod manjeg broja paketa mora se izvršiti obezbeđenje od pokretanja, međusobnog sudaranja ili ispadanja. Fiksiranje paketa se može vršiti : drvenim podmetačima; kosim letvicama; podesnim podmetačima; vazdušnim vrećama; steznim trakama; protiv klizajućim blok uređajem. (NE MOGU SE KORISTITI : LANCI, PODMETAČI ZA TOČKOVE ili STRANICE VOZILA).Mešovita roba je različita roba koja je upakovana po propisima o mešovitom tovaru.Na ambalaži sa opasnim materijama uvek MORA biti ispisan UN broj (broj materije).Paketi sa opasnim materijama se NE SMEJU otvarati.Kad se kaže "TEŽINA PAKETA" bez posebne napomene misli se na : Bruto masu: MASA ROBE I NJENA AMBALAŽA.DOZVOLJENO JE zajedno prevoziti materije Klase 2 i Klase 3. odnosno Kl. 2 i Kl. 6.1.NIJE DOZVOLJENO da se zajedno prevoze materije Kl. 1 i Kl. 3.Oslodađanje od zahteva ADR-a po osnovu količine opasne materije se primenjuje kod PREVOZA KOMADNE ROBE U ODGOVARAJUĆOJ AMBALAŽI.Ukoliko prilikom preuzimanja opasne materije na prevoz utvrdite da opasna materija nije upakovana u propisanu ambalažu ili je ta ambalaža oštećena ili utvrdite da je zatvarač na sudu u koji je smeštena opasna materija olabavljen, ONDA TREBA ODBITI PREVOZ TAKVE MATERIJE.

UTAKANJE – ISTAKANJE : • Obavlja se na mestima koje odredi nadležni organ u Republici. • Utovar i istovar opasnih materija obavlja se po pravilu DANJU, izuzetno NOĆU pod uslovom da su električne instalacije u “Ex” zaštiti (protiv-eksplozivnoj zaštiti). • Zabranjeno je : pušenje, upotreba otvorenog plamena, upotreba alata koji varniči, zavarivanje i slični postupci, prolaz nadzemnih električnih vodova isl. • Pušenje je zabranjeno: u kabini vozila, pored vozila i na mestima utakanja ili istakanja (za vreme rukovanja). • Pušenje je dozvoljeno samo na mestima koja su za to određena i nalaze se van zona opasnosti od požara. • Motor vozila je isključen. Može biti u radu samo u slučaju kada obezbeđuje rad uređaja koji služe za utovar ili istovar odnosno kada služi za pogon sopstvene pumpe kod istakanja (hvatač varnica je na izduvnoj grani vozila).

7Cisterna se obavezno uzemljuje (povezuje kablom i štipaljkom sa uzemljivačem) radi sprečavanja nagomilavanja statičkog elektriciteta odnosno radi odvođenja statičkog elektriciteta preko uzemljivača u zemlju.Statički elektricitet se stvara USLED TRENJA između tečnosti koja se kreće i zidova suda ili creva. Brzina utakanja ili istakanja ima uticaja na stvaranje statičkog elektriciteta.Sudovi za zapaljive tečnosti pune se najmanje 80% od ukupne zapremine suda.Kod sudova – cisterni napunjenih do vrha PRETI OPASNOST OD NAGLOG POVEĆANJA PRITISKA.CILINDRIČNI OBLIK cisterni je najpogodniji za prevoz materija pod pritiskom zbog ravnomernog pritiska na zidove suda.Kod sudova od ojačane plastike vodi se računa o brzini punjenja i pritisku odnosno TEMPERATURA TEČNOSTI MORA BITI MANJA OD 50o C.Za vreme prevoza MOŽE DOĆI DO PROMENE NIVOA TEČNOSTI u sudu (zbog promene temperature).Ako je gustina tečnosti 0,8 kg/l a ima 30.000 litara onda je masa (težina) tečnosti 0,8 x 30.000 = 24.000 kg = 24 tone.Ako se kod istovara opasne materije utvrdi da je jedan deo sadržaja paketa iscureo: vozilo se mora što pre očistiti, odnosno prikupiti odgovarajućim upijajućim materijalom.Na mestima utakanja ili istakanja moraju biti prisutni aparati za gašenje požara. Aparat tipa "S" označava aparat sa suvim prahom (fino usitnjena soda bikarbona). Aktiviranje “ S ”aparata: izvući osigurač, pritisnuti ručicu za aktiviranje do kraja i obavezno otpustiti, sačekati 3-5 sekundi i ponovo pritisnuti ručicu za aktiviranje.Kod prevoza opasne robe pod režimom “MALA KOLIČINA”, potrebno je imati MINIMUM 2 KG PRAHA ili ekvivalentnu količinu nekog drugog odgovarajućeg sredstva za gašenje požara. Ovi aparati se koriste za gašenje požara sledećih vrsta – klasa požara : Klasa A – požari ČVRSTIH materija : Klasa B – požari TEČNIH materija:

Klasa C – požari GASOVA :

PRAH, VODA I PESAK PRAH, PENA, UGLJENDIOKSID, HALONI I PRIRUČNA SREDSTVA. PRAH, UGLJENDIOKSID, HALONIRukovanje odnosno aktiviranje aparata za gašenje požara moraju znati svi : VOZAČ, SUVOZAČ I PRATIOC.SUVOZAČ JE LICE KOJE JE OSPOSOBLJENO DA U SVAKOM MOMENTU ZAMENI VOZAČA, znači i u prevozu al ii kod intervencija. 8

OBELEŽAVANJE I OZNAČAVANJE OPASNIH MATERIJA Za obeležavanje i označavanje opasnih materija koriste se • • •

TABLE UPOZORENJA, NALEPNICE ili LISTICE OPASNOSTI i BOJENJE SUDOVA SA GASOVIMA

TABLA UPOZORENJA brojevi OPASNOSTI (oznake opasnosti; vrste opasnosti) UN broj ( vrsta opasne MATERIJE ) Identifikacioni broj opasne materije •

Osnovna TABLA UPOZORENJA je pravougaonog oblika dimenzija 40 x 30 cm, obojena NARANDŽASTOM BOJOM, a uokvirena crnom bojom. Koriste se kod prevoza materija Klase 1 – Eksplozivne materije, kod prevoza različitih materija u istom vozilu ili po komorama isl.Tabla upozorenja, u drugim slučajevima, je pravougaonog oblika dimenzija 40 x 30 cm, obojena NARANDŽASTOM BOJOM, a uokvirena i podeljena na pola crnom bojom.Kada gabariti vozila to zahtevaju, kada nema mesta za ovoliku tablu ili kada bi ona iz bilo kojih razloga ometala rad uređaja i armature na vozilu, zaklanjala delove armature i sl. onda ona MOŽE BITI I MANJA i to ( 30 x 12 ) cm.U nekim slučajevima – kada se prevoze čvrste opasne materije u rasutom stanju -TABLA MOŽE BITI IZVEDENA KAO NALEPNICA ILI BOJENJEM NA SUDU ali mora biti zaštićena od atmosferskih uticaja (kiša, sneg, niske i visoke temperature) odnosno mora da osigurava trajno obeležavanje.

U GORNJEM POLJU table nalaze se identifikacioni BROJEVI OPASNOSTI ( OZNAKE OPASNOSTI ILI VRSTE OPASNOSTI ). •

Može biti upisano najmanje DVA a najviše TRI broja i slovo X ispred brojeva.

X 9

Pravila za tumačenje brojeva opasnosti : • •

PRVI broj označava OSNOVNU opasnost. DRUGI i TREĆI broj ako ga ima, označavaju dodatne opasnosti. (Od jedne materije može biti više opasnosti ali jedna je osnovna a druge su dodatne).Ako je DRUGI broj * 0 * zanači da NEMA DODATNIH OPASNOSTI odnosno OSNOVNA OPASNOST NIJE POJAČANA. ( Tumačenje se svodi na prvi broj ili ako se opasnost od neke materije može iskazati jednim brojem, drugi broj je nula. Nula ne umanjuje osnovnu opasnost ali je i ne ističe). •

Ako su brojevi ISTI znači da je osnovna opasnost POJAČANA ili IZRAŽENA.Ako je ispred brojeva slovo * X * znači da ta materija OPASNO (BURNO)reaguje sa vodom odnosno ne sme doći u dodir sa vodom. Brojevi označavaju sledeće opasnosti : 2

Emisija gasa usled pritiska ili hemijske reakcije

3

Zapaljivost tečnosti (para) i gasova ili tečnosti koje su podložne samopaljenju

4

Zapaljivost čvrstih materija ili materija sklonih samopaljenju

5

Oksidirajući (vatro intenzivni) efekat

6

Toksičnost ili opasnost (rizik) od infekcija

7

Radioaktivnost

8

Korozivnost

9

Opasnost od spontane snažne reakcije

PRIMERI TUMAČENJA POJEDINIH BROJEVA OPASNOSTI

20 22 23 25 26 266 265 268 223 225

gas bez dodatnih opasnosti, zagušljiv gas duboko rashlađeni tečni gas gas, zapaljiv gas,oksidirajući gas, otrovan gas, JAKO otrovan gas, otrovan, oksidirajući gas, otrovan, korozivan duboko rashlađeni gas, zapaljiv duboko rashlađeni gas, oksidirajući 10

30 zapaljiva tečnost 33 JAKO zapaljiva tečnost 333 samozapaljiva tečnost (materija) X333 samozapaljiva tečnost (materija) koja opasno reaguje sa vodom 36 zapaljiva tečnost, otrovna 336 JAKO zapaljiva tečnost, otrovna 338 JAKO zapaljiva tečnost, korozivna 368 zapaljiva tečnost, otrovna, korozivna X323 zapaljiva tečnost koja u dodiru sa vodom OPASNO reaguje i stvara gas zapaljiv 323 zapaljiva tečnost koja u dodiru sa vodom stvara gas zapaljiv 40 zapaljiva čvrsta materija 44 JAKO zapaljiva čvrsta materija 456 zapaljiva čvrsta materija, oksidirajuća, otrovna X423 čvrsta materija koja u dodiru sa vodom OPASNO reaguje i stvara gas zapaljiv 423 čvrsta materija koja u dodiru sa vodom stvara gas zapaljiv 50 55 568

oksidirajuća materija JAKO oksidirajuća materija oksidirajuća materija, otrovna, korozivna

60 66 63

otrovna materija JAKO otrovna materija otrovna, zapaljiva materija

80 88 X88 84 856

823

korozivna materija JAKO korozivna materija JAKO korozivna materija koja opsno reaguje sa vodom korozivna, čvrsta, zapaljiva materija korozivna materija, oksidirajuća, otrovna korozivna materija koja u dodiru sa vodom svara gas zapaljiv

90 99

ostale opasne materije ostale opasne materije koje se prevoze u zagrejanom stanju

Ako je broj 9 isključivo na mestu dodatne opasnosti (drugom ili trećem mestu) onda označava materiju koja spontano može dovesti do snažne hemijske reakcije; npr. 239 : gas, zapaljiv koji spontano može dovesti do snažne hemijske reakcije 639 : otrovna materija, zapaljiva koji spontano može dovesti do snažne hemijske reakcije U DONJEM POLJU table nalazi se UN broj – identifikacioni BROJ MATERIJE (uvek četvorocifreni broj). Svaka materija ili grupa materija ima svoj poseban broj. Jedna ista materija u zavisnosti od koncentracije u rastvoru MOŽE imati i različite UN brojeve . Na primer : Sirćetna kiselina, glacijalna, rastvor sa više od 80% kiseline – UN broj 2789, Sirćetna kiselina, rastvor sa više od 10% a manje od 50% UN broj 2790.

11

Brojevi na tabli moraju biti jasno čitljivi, neizbrisivi i vatrootporni – otporni na požar- u trajanju od NAJMANJE 15 minuta. Znači tabla bi trebala biti od metala sa utisnutim brojevima (kao registarska tablica na vozilu) kako bi se i u slučaju požara mogli uočiti brojevi opasnosti i UN broj.

Tabla upozorenja koja označava da se u vozilu - posudi nalazi DIZEL ULJE :

Tabla upozorenja koja označava da se u vozilu - posudi nalazi BENZIN :

Table upozorenja se obavezno postavljaju na PREDNJU I ZADNJU, stranu vozila. Kada je u pitanju cisterna sa više komora, prevoz više različitih materija u jednom vozilu, prevoz različitih boca sa gasovima i sl. Onda se table postavljaju napred i pozadi i na svakoj komori – strani, na obe bočne strane.

12

NALEPNICE ili LISTICE OPASNOSTI : ukazuju na

OSNOVNU i DODATNE OPASNOSTI.

Postavljaju se na vozila i pojedinačna pakovanja. Na vozilima se postavljaju NA OBE BOČNE I ZADNJU STRANU VOZILA. Na pojedinačnim pakovanjima postavljaju se u zavisnosti od veličine pakovanja na jednu ili dve suprotne strane a KOD KONTEJNER CISTERNI POSTAVLJAJU SE NA SVE ČETIRI STRANE.

Gornja strana paketa (položaj paketa) ili Strelice ukazuju na gornju stranu paketa

Prevoz materije na povišenoj temperature

Listica opasnosti “broj 3” koja označava zapaljivu tečnost je : crni ili beli plamen na osnovi crvene boje. Na primer : Šta predstavljaju sledeće nalepnice - listice opasnosti ?

zapaljiva tečnost, otrovna

otrovna materija, korozivna 13

zapaljiva tečnost, otrovna, korozivna

oksidirajuća materija

zapaljiva tečnost, oksidirajuća

organski peroksid

opasnost o ostalih opasnih materija Prazna i neočišćena vozila prevoze se sa ISTIM OZNAKAMA (table i nalepnice) KAO i PUNA. Prazna i neočišćena vozila prevoze se sa zatvorenim poklopcima, sa oznakama, brzinom i dokumentacijom kao i puna. Za prazno i neočišćeno vozilo tovarni list se popunjava SA ODGOVARAJUĆOM NAPOMENOM I OZNAKAMA MATERIJE KOJA JE PREVOŽENA. Prazni i na odgovarajući način očišćeni sudovi (izvršeno je pranje, čišćenje, otparivanje, degazacija, dekontaminacija) se prevoze tako što se sa vozila SKIDAJU ili PREKRIVAJU oznake (table i nalepnice). Kod svake promene robe OBAVEZNO JE čišćenje i pranje unutrašnjosti vozila uz Potvrdu ovlašćenog servisa koji je to obavio ( prevožen benzin pa lož ulje ili prevožen benzin- super pa treba da se prevozi bezolovni benzin isl.). Kod prosipanja opasne materije iz paketa ONA SE MORA ŠTO PRE OČISTITI. Kada se utvrdi da je istekla izvesna količina (30, 50 litara) zapaljivog ulja : SAKUPIČETE ISCURELO ULJE POGODNIM UPIJAJUĆIM MATERIJAMA. 14

Ako je tečni naftni gas (propan-butan) istekao u jezero onda kao posledica može da se IZNAD POVRŠINE VODE FORMIRA ZAPALJIVA SMEŠA. Kod akcidenta tipa prosipanja opasne materije iz vozila, posada obeležava zaustavljeno vozilo na putu, BRZO OTKLANJA OPASNOSTI, OBAVEŠTAVA POLICIJU I POSTUPA PREMA UPUTSTVU O POSEBNIM MERAMA BEZBEDNOSTI. Motorno vozilo za prevoz opasnih materija može vući SAMO JEDNU PRIKOLICU ILI POLUPRIKOLICU. PARKIRANJE VOZILA SA OPASNIM MATERIJAMA: Samo na mestima određenim za tu vrstu vozila, i to : • parking pod kontrolom i nadzorom; • određeno mesto (otvoreni prostor) u fabričkom krugu i • otvoreni prostor udaljen od javnih puteva i saobraćajnica odnosno naseljenih mesta. BRZINA U JAVNOM SAOBRAćAJU: 80% od maksimalno dozvoljene brzine ograničene saobraćajnim znacima na putu, maksimalno 70 km/h, a kod prevoza materija KLASE 6.1– Otrovi: maksimalno 60 km/h. ŠLEPANJE VOZILA nije dozvoljeno, izuzetno do mesta za popravku, krutom vezom, brzinom do 40 km/h. GLAVNI BATERIJSKI PREKIDAČ za isključenje struje na vozilu AKUMULATORA odnosno što bliže akumulatoru.

nalazi se KOD

KOMANDNI UREĐAJ sa direktnom ili daljinskom komandom električnih kola za isključenje struje na vozilu nalazi se U KABINI NA DOHVAT RUKE VOZAČA I NA SPOLJNOJ STRANI VOZILA. KLEME AKUMULATORA moraju biti IZOLOVANE I POKRIVENE IZOLACIONIM POKLOPCEM. ZABRANJENA je upotreba sijalica sa NAVOJNIM GRLOM. ZABRANJENO je na vozilu vršiti popravke pri kojima može doći do pojave varnica ili povišene temperature odnosno ne smeju one koje mogu usled varničenja da izazovu požar ili eksploziju. Ako dođe do zastoja vozila usled kvara NOĆU, ispred i iza vozila postavljaju se prenosne trepćuće narandžaste lampe i to na udaljenosti od najmanje 50 metara ali da budu vidljive sa udaljenosti od najmanje 150 metara. Cisterne koje prevoze opasne materije NE MORAJU posebno da se obeležavaju gabaritnim svetlima, već se primenjuju odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja. Osigurač punjenja nekog vozila – cisterne : SPREČAVA PRENAPUNJAVANJE CISTERNE KOJA SE PUNI. Ventil sigurnosti je uređaj, koji sprečava porast pritiska u instalaciji ispuštanjem viška pritiska u atmosferu. 15

Posle procesa punjenja cisterne, NA GORNJEM DELU CISTERNE NE SMEJU DA OSTANU BILO KAKVI OPASNI OSTACI SADRŽAJA. Ako se cisterna sa gasom prilikom punjenja previše napuni, višak gasa se ne sme ispuštati u atmosferu već se na isti način kao kod punjenja, pumpom-kompresorom vraća tamo odakle je i vršeno pretakanje ( PUMPOM ISISAVATI PREKOMERNU KOLIČINU GASA). Ako dođe do isticanja tečnog naftnog gasa (propan-butana) na vodenu površinu onda PRETI OPASNOST OD STVARANJA ZAPALJIVIH SMEŠA NA POVRŠINI. (propan-butan je teži od vazduha i zauzima donje delove prostora). Ako se zapaljiva tečnost prospe na zemlju onda preti opasnost od požara ali i od ZAGAĐENJA PODZEMNIH VODA. Do podužnog pomeranja mase tečnosti koja se transportuje u cisternama dolazi na nizbrdici, uzbrdici, kod kočenja i PRI PRAVOLINIJSKOJ VOŽNJI PROMENLJIVOM BRZINOM. Do bočnog pomeranja mase tečnosti koja se transportuje u cisternama dolazi U KRIVINAMA. Ako zapaljiva tečnost dođe u dodir sa očima onda se vrši ispiranje većom količinom vode odnosno ISPRATI OČI SA ODGOVARAJUĆOM TEČNOŠĆU. Ako se kod nekih materija obavezno propisuje ADR komplet ličnih zaštitnih sredstava, broj kompleta zavisi od broja članova posade odnosno LIČNA ZAŠTITNA OPREMA POTREBNA JE ZA SVAKOG ČLANA POSADE VOZILA. Ukoliko dođe do nestanka opasne materije u toku prevoza VOZAČ JE DUŽAN DA PREDUZME POTREBNE MERE DA SE ONA PRONAĐE I OBAVESTI NAJBLIŽA STANICA POLICIJE ILI ORGAN SANITARNE INSPEKCIJE. Ako vozač NE ZNA koje oznake treba da postavi na vozilu : zahteva (pita) pošiljaoca robe.

16

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF