9 Tarea Equipos de Excavacion

June 23, 2019 | Author: Felix Juan Valentin Paucar Mamani | Category: Bomba, Engranaje, Motor diésel, Aluminio, Hidráulica
Share Embed Donate


Short Description

equipos de escavacion...

Description

FUNDAMENTOS FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

1

EQUIPOS DE EXCAVACION EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

TECNOLOGIA INMEDIATA INMEDIATA

O!"ei#o: $%e e& a&%mno '%e(a )ono)er &as 'ares 'rin)i'a&es en e$%i'os (e )arga * e+)a#a)i,n- )omo Pa&a )arga(ora Para (esarro&&o (e& ema omaremos inorma)i,n (e &a E+)a#a(ora /i(rá%&i)a O0 R/234C Presena)i,n Excavadora Hidráulica O! RH"#$C

O.2 Orensein 0.2 5 .2 o''e& R.2 6ona(a so!re Or%gas 7Ra%'en8 /.2 /i(rá%&i)a 7/i(ra%&*)8 34.2 Ca'a)i(a( origina& (e )arga 74.3 + 148 C.2 Serie Peso (e &a 6a$%ina.2 19 Tone&a(as Ca'a)i(a( (e& ;a&(e.2 14 6eros )an"as- (emo&i)i,n (e esr%)%ras- e)@era. Carac%&r'(%ica( )&*&ral&( d& la( +ala( ,idráulica(

E+isen (os i'os (e 'a&as =i(rá%&i)as: &as 'a&as rona&es * &as reros. La (ieren)ia enre @sas se reiere a& seni(o (e mo#imieno (e &os !a&(es * a &a geomera (e &os e$%i'os- (ising%[email protected](ose- 'or &o ano- en &a a))i,n (e )arga.

FUNDAMENTOS FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

B

EQUIPOS DE EXCAVACION EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

  

 

 

Las 'a&as =i(rá%&i)as $%e se %i&i>an en minera ienen &as sig%ienes )ara)ersi)as: Dise?o )om'a)o * 'eso re&ai#amene re(%)i(o en re&a)i,n )on &a )a'a)i(a( (e &os !a&(es. Gran mo#i&i(a( * &e+i!i&i(a( en &a o'era)i,n- es'e)ia&mene en &a #ersi,n ([email protected]&- )on #e&o)i(a(es (e (es'&a>amieno (e B- m=. E+)e&ene 'osi)ionamieno (e &as má$%inas gra)ias a& a))ionamieno in(e'en(iene (e &as or%gas. Ca'a)i(a( (e remonar 'en(ienes (e =asa F4- * 'osi!i&i(a( (e rea&i>ar &a o'era)i,n )onin%a(a en 'en(ienes (e 94. Ve&o)i(a(es (e roa)i,n e&e#a(as- (e B-H a H r.'.m.- 'or &o $%e se '%e(en &ograr )i)&os (e )arga 'e$%e?os. %er>as %er>as (e 'enera 'enera)i, )i,n n * e+)a#a) e+)a#a)i,n i,n e&e#a( e&e#a(asas- 'ermi 'ermiien ien(o (o &a )arga )arga (ire) (ire)a a (e maeria maeria&es &es )om'a)os. Versai&i(a( 'ara orienar e& !a&(e en e& rene (e &a e+)a#a)i,n- 'or &o $%e son m%* a(e)%a(as 'ara &a e+'&oa)i,n se&e)i#a. E+igen 'o)o es'a)io 'ara o'erar- )onsi%*en(o e& e$%i'o i(ea& en &a e+)a#a)i,n en >an"as o es'a)ios esre)=os. Presenan menor ne)esi(a( (e em'&eo (e má$%inas a%+i&iares res'e)o (e %na 'a&a (e )a!&es. Poseen %na #i(a . E& sisema (e ras&a)i,n me(iane ren (e ro(a"e res'on(e a res %n)iones: oorgar %na '&aaorma (e ra!a"o esa!&e: so'orar &os mo#imienos (e &a má$%ina- 'ermiien(o =a)er&a girar (%rane &a ras&a)i,n- * a'orar- a& )on"%no (e& e$%i'o- mo#i&i(a( * )a'a)i(a( 'ara remonar 'en(ienes. Es e& )on"%no orma(o 'or (os #igas )a",n * %na serie (e m,(%&os a(osa(os- $%e (e!en a!sor!er &os es%er>os ransmii(os 'or e& e$%i'o (e ra!a"o en &a e+)a#a)i,n * &a a)e&era)i,n 'ro(%)i(a 'or e& giro. La s%'eresr%)%ra esá %ni(a a& )=asis me(iane &a )orona (e giro- $%e es e& e&emeno (e &a 'a&a $%e 'ermie &a roa)i,n (e &a s%'eresr%)%ra res'e)o (e& )=asis inerior- $%e 'ermane)e i"o so !re e& s%e&o. La esr%)%ra inerior es e& )om'onene $%e so'ora o(o e& 'eso o'era)iona& (e &a má$%ina * 'or me(io (e& )%a& se ee)ar siem're am!os 'e(a&es 'ara rea&i>ar &os mo#imienos (e ras&a)i,n *a sean &os (os en &a misma (ire))i,n o %no =a)ia a(e&ane * oro =a)ia arás 'ara ee)%ar mo#imienos (e #ira"e- a& ee)%ar ese a'aas esán %ni(as a &a )a(ena 'or me(io (e 'ernos

Ro(i&&os- en e& )on"%no inerior se en)%enran (os i'os (e ro(i&&os- %nos &&ama(os s%'eriores o (e a'o*o * e&&os son B 'or m,(%&o * &os oros &&ama(os ineriores o (e ro(a(%ra * $%e son F 'or mo(%&o. Esos ro(i&&os son (e &&ena(o 'ermanene (e a)eie- 'or &o $%e (e!en ser re#isa(os 'eri,(i)amene segan * 'ermien &a a&imena)i,n (e &os moores =i(rá%&i)os (e ras&a)i,n

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA: NOMBRE:

Nro.: Página:

3

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

Corona (e giro o ornamesa- es %n e&emeno giraorio (e (os )%er'os en )%*o inerior iene res )orri(as (e ro(amienos * 'or me(io (e ese &a esr%)%ra s%'erior '%e(e girar- ese e&emeno esa i"a(o %n )%er'o a &a esr%)%ra inerior * e& oro a &a s%'erior- esa )orona es engrasa(a 'or me(io (e& sisema )enra&i>a(o ano en s% inerior )omo en s% 'are e+erior o (ena(o- e& (ena(o (e esa )orona re)i!e %n raamieno @rmi)o 'ara s% en(%re)imieno- s% mo#imieno (e giro se 'ro(%)e 'or e& )ona)o )on e& 'i?,n ina& (e& )on"%no (e giro. Esa )orona '%e(e re)i!ir gra#es (a?os en &a o'era)i,n: si e& o'era(or no (eiene )om'&eamene e& mo#imieno (e giro a& ingresar a& maeria& 'ara e& &&ena(o (e& !a&(eJ si e& o'era(or go&'ea )onra e& maeria& a& girarJ si e& o'era(or em'%"a e& maeria& )on e& mo#imieno (e giro * sin maeria& E& o'era(or  (e!e o!ser#ar 'eri,(i)amene $%e ese e&emeno se a're)ie )on grasa res)a * sin maeria& (e e+)a#a)i,n en o(o s% )onorno

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

14

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA

NOMBRE:

Semesre::

Di(&/o Modular 

La S%'eresr%)%ra 718 es e& )om'onene en e& )%á& se monan o(os &os m,(%&os $%e )om'onen &a esr%)%ra s%'erior en e&&a esán: 6o(%&o (e moores 7B8 6o(%&o (e )a!ina 78 6o(%&o (e rerigera)i,n (e& a)eie =i(rá%&i)o 78 * Conra'eso 7H8 La S%'eresr%)%ra esa %ni(a a &a ornamesa 'or me(io (e 'ernos- &os $%e se en)%enran en o(a &a )ir)%neren)ia (e e&&a Esa esr%)%ra '%e(e re)i!ir (a?os es'e)ia&mene a& 'osi)ionar  &a ma$%ina so!re 'isos inesa!&es *o a& ee)%ar 'resiones in(e!i(as a& maeria& En s% e+remo anerior 798 se a)o'&a &a '&%ma

Es e& mo(%&o 'rin)i'a& (e &a esr%)%ra s%'erior- en e& esán mona(os &os moores (iese& $%e son &os e&emenos $%e 'ro'or)ionan &a energa !ase 'ara ee)%ar &os mo#imienos o'era)iona&es- ese e$%i'o #iene (oa(o (e (os moores Caer'i&&ar rerigera(os 'or ag%a (enomina(os C21H (e 9 )i&in(ros- &os $%e (esarro&&an %na 'oen)ia (e 3H4 /P 7)%8 a 1F44 RP6. La )ani(a( (e a)eie en e& )arer 'ara s% &%!ri)a)i,n es (e 99 &iros * s% )ons%mo (e )om!%si!&e es (e 4 &iros =ora )a(a %no a& 144 (e %i&i>a)i,n- a ese moor no esán a)o'&a(as &as as'as 'ara s% rerigera)i,n esas * &os ra(ia(ores se en)%enran so!re e& )onra'eso  A )a(a )osa(o (e& moor se en)%enran &os an$%e (e )om!%si!&e- e&&os 'oseen %na )ani(a( (e 1.H44 &iros )a(a %no &o $%e &e 'ro'or)iona a& e$%i'o %na a%onoma (e ra!a"o (e B4 =oras- e& &&ena(o (e& )om!%si!&e se (e!e rea&i>ar (e 'reeren)ia 'or &a #á&#%&a (e &&ena(o rá'i(o- si e&&o no %ese 'osi!&e e& &&ena(o se ee)%ará 'or &a a'a (e ese enien(o es'e)ia& )%i(a(o (e no remo#er e& )e(a>o $%e en e&&a se en)%enra- &os an$%es (e )om!%si!&e 'oseen %n sensor 'ara in(i)ar $%e se =a &&ega(o a s% ni#e& má+imo (e &&ena(o- (e &a misma orma 'osee oro sensor $%e in(i)a $%e se =a &&ega(o a s% ni#e& mnimo (e ra!a"o- ese se a))iona a'ro+ima(amene a& 14 (e s% )a'a)i(a(

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

11

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA

NOMBRE:

Semesre::

E& sisema (e rerigera)i,n (e &os moores (iese& es )onro&a(o * a)%a(o 'or me(io (e %na !om!a =i(rá%&i)a- esa !om!a esá si%a(a (e&ane (e& moor (iese& * )%m'&e &a %n)i,n (e en#iar e& )a%(a& ne)esario 'ara 'ro#o)ar &a rerigera)i,n- 'ara e&&o &a !om!a re)i!e %na se?a& (es(e %na #á&#%&a @rmi)a %!i)a(a so!re e& (%)o (e enra(a (e& ag%a a& ra(ia(or- (e a)%er(o a &a se?a& re)i!i(a &a !om!a en#a s% )a%(a& 'ara e& a))ionamieno (e& moor e& $%e a s% #e> a))ionara e& as'a- ano e& moor (e a))ionamieno )omo e& as'a se en)%enran so!re e& )onra'eso- &a enra(a a ese )om'arimieno se en)%enra 'roegi(a 'or %nas '%eras &as $%e (e!en 'ermane)er )erra(as (%rane &a o'era)i,n La em'era%ra (e ra!a"o (e &os moores (iese& son: 6nima: 4M C 6á+ima 39MC Pre)a%)i,n: La re#isi,n (e esos e&emenos se (e!e rea&i>ar siem're )on &os moores (eeni(os

 A )a(a moor se en)%enra a)o'&a(a %na )a"a (e engrana"es (enomina(a Ca"a Re(%)ora (e ;om!as- )omo s% nom!re &o in(i)a a esa )a"a esán a)o'&a(as o(as &as !om!as =i(rá%&i)as 'ara &a genera)i,n (e esa energa- e&&as son: Dos 'rin)i'a&es )on &as $%e se ee)ar &a s$%ier(a &&ena(o (e !a&(e/a)ia &a (ere)=a #o&eo (e !a&(e. ;o,n (ere)=o a)i#a &a !a"a(a (e &a '&%ma )on &%"o =i(rá%&i)o ;o,n i>$%ier(o a)i#a &a !o)ina So!re ese o*si) =a* %n !o,n (e (o!&e a))ionamieno )on e& )%á& se '%e(en )onar o (es)onar  #ia"es

Las %n)iones (e& "o*si) i>$%ier(o 7B8 son: /a)ia arás re)oge e& mango /a)ia a(e&ane e+ien(e e& mango /a)ia &a i>$%ier(a giro en seni(o i>$%ier(o /a)ia &a (ere)=a giro en seni(o (ere)=o ;o,n i>$%ier(o a)i#a &a re)ogi(a (e& mango )on &%"o =i(rá%&i)o ;o,n (ere)=o no iene %n)i,n So!re ese o*si) =a* %n !o,n (e (o!&e a))ionamieno )on e& )%á& se '%e(en a!rir o )errar &a man(!%&a

  PEDALES   E& 'e(a& i>$%ier(o )onro&a &a a'er%ra * e& )erra(o (e& !a&(e=a)ia a(e&ane a!re * =a)ia arás )ierra E& 'e(a& (e& )enro )onro&a &a %n)i,n (e &a or%ga i>$%ier(a. De'en(ien(o =a)ia (on(e se 'resione- a(e&ane o arás es &a (ire))i,n (e ras&a(o (e e&&a E& 'e(a& (ere)=o )onro&a &a %n)i,n (e &a or%ga (ere)=a. De'en(ien(o =a)ia (on(e se 'resione- a(e&ane o arás es &a (ire))i,n (e ras&a(o (e e&&a Noa: La %n)i,n rero so&o iene (os 'e(a&es  E& ;CS es %n (is'osii#o )on 'ana&&a 'asi#a &a $%e moniorea o(as &as %n)iones )ri)as. Ese en#a (os i'os (e a&armas- #is%a& * a)ane

Com'onenes

Esr%)%ra OPS a&&ing O!"e) Proe)i#e Sr%)%re- Esr%)%ra (e Proe))i,n Conra &a Ca(a (e O!"eosY 7'roe))i,n )onra ro)asJ )on a'ro!a)i,n segar a%omái)amene &os )onro&es =i(rá%&i)os )%an(o e& o'era(or (e"a e& asieno

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

B1

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

Com'onenes

Conro&es (e 'a&an)a %ni#ersa& inegra(os en )onso&as (e& asieno a"%sa!&es (e orma in(e'en(iene

Com'onenes

E& s,&i(o 'ane& (e insr%menos in)&%*e %na 'ana&&a ;CS a )o&or (e gran ama?o )on e)no&oga rans&e)i#a

Com'onenes

Asieno (e res)ae (e emergen)ia

Com'onenes

Es)a&era (e emergen)ia mona(a en e& !asi(or en A

Com'onenes

A))eso a &a má$%ina me(iane es)a&era (e a))eso rerá)i&- o'era(a =i(rá%&i)amene

Com'onenes

Persianas (e ro(i&&o en o(as &as #enanas

Dimensiones inernas: a&%ra

B1H4.4 mm

Dimensiones BB44.4 mm inernas: &ongi%( Dimensiones inernas: an)=o

1944.4 mm

Ni#e& (e #isi,n .9 m (e& o'era(or: a'ro+ima(o SISTE6A DE ROTACIN Cara)ersi)as

Lim'ia(ores (e s%)ie(a( en e& ani&&o (e roa)i,n 'ara e#iar &a a)%m%&a)i,n (e es)om!ros enre e& ani&&o (e roa)i,n * e& !asi(or 'rin)i'a&

Cara)ersi)as

Cir)%io (e roa)i,n )erra(o )on )onro& (e 'ar 

Cara)ersi)as

rena(o =i(rá%&i)o (e& mo#imieno (e roa)i,n me(iane )onro& (e )onrarreso

Cara)ersi)as

To(as &as 'isas * &os engrana"es inernos (e& ani&&o (e roa)i,n re)i!en s%minisro (e& sisema (e &%!ri)a)i,n )enra& a%omái)o

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

BB

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

Ve&o)i(a( má+ima .4 r'm (e roa)i,n: #ersi,n CA Ve&o)i(a( má+ima .F r'm (e roa)i,n: #ersi,n ([email protected]& renos (e reno (e (is)os m * (e &os es&a!ones (e so'ore- esán en(%re)i(as

Com'onenes

A&arma (e (es'&a>amieno a)amieno: 'rimera ea'a 7má+imo8 Ve&o)i(a( (e B. m= (es'&a>amieno: seg%n(a ea'a 7má+imo8 PESO EN ORDEN DE TRA;AO 94H4 S: BH-3 N)mB 7-H &!'%&gZ8 'resi,n so!re e& s%e&o 94H4 S: noa Oros 'isones (e )a(ena (is'oni!&es a 'e(i(o 94H4 'eso or(en

S: HB944.4 g en (e

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

B

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

ra!a"o 94H4 S: 144.4 mm 'isones (e )a(ena esán(ar  94H4: 'resi,n B9- N)mB 7F-1 &!'%&gZ8 so!re e& s%e&o 94H4: noa

Oros 'isones (e )a(ena (is'oni!&es a 'e(i(o

94H4: 'eso en H444.4 g or(en (e ra!a"o 94H4: 'isones 144.4 mm (e )a(ena esán(ar 

SISTE6A EL[CTRICO 76ANDO DIESEL8  A&erna(ores ;aeras insa&a)i,n serie o 'ara&e&o

B  1H A )a(a %no (e 9  B14 A= 2 1B V )a(a %noJ 94 A= 2 B V en oa& en en

Com'onenes

Tre)e 718 &%)es (e ser#i)io LED

Com'onenes

[email protected] (e ais&amieno (e &a !aera

Com'onenes

Se '%e(e a))e(er a &os inerr%'ores (e 'ara(a (e emergen)ia a ni#e& (e& s%e&o- en e& m,(%&o (e& moor * en &a )a!ina (e& o'era(or 

Com'onenes

Die> 7148 re&e)ores (e ra!a"o (e a&o !ri&&o LED 2 O)=o 7F8 'ara e& área (e ra!a"o 2 Dos 7B8 'ara e& e+remo rasero

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Vo&a"e sisema

BH

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

Com'onenes

Nro.: Página:

Dos 7B8 re&e)ores (e a))eso (e a&o !ri&&o LED (e& B V

6OTORES DI[SEL: VERSIN 1: CU66INS 1H44E TIER 1  As'ira)i,n

T%r!o)om'resor * 'osenria(or 

Ca&i!re

1H3.4 mm

Com'onenes

Se'ara(or (e ag%a a(i)iona& (e a&a )a'a)i(a(

Com'onenes

i&ro (e )om!%si!&e (e (os ea'as )on se'ara(or (e ag%a

Com'onenes

Sisema (e arran$%e )on 're&%!ri)a)i,n

Com'onenes

E&imina(or )on )enri%ga(ora 'ara i&ra)i,n (e a)eie (e& moor 

Com'onenes

Veni&a(or (e& ra(ia(or im'%&sa(o =i(rá%&i)amene )on #e&o)i(a( (e& #eni&a(or  )onro&a(a e&e)r,ni)amene

Com'onenes

i&ros (e aire (e ser#i)io 'esa(o )on e#a)%a)i,n a%omái)a (e 'o&#o

Com'onenes

Conro& (e& moor )on mi)ro'ro)esamieno

Ci&in(ra(a

.F C

Emisiones

E$%i#a&enes a &e+i!&e

Ca'a)i(a( (e& 1444.4 C an$%e (e )om!%si!&e 6ar)a * mo(e&o B  C%mmins 1H44E

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

B9

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

 A&i%( má+ima BF.4 m sin re(%))i,n (e 'oen)ia: so!re e& ni#e& (e& mar  No. (e )i&in(ros 1B 7)a(a moor8 Carrera

1H3.4 mm

Poen)ia !r%a 1.FF4  1.F44 min21 7B.HB4 =' 1.F44 min218 nomina& oa& SAE 133H Poen)ia nomina& oa& 491

1.FF4  1.F44 min21 7B.HB4 =' 1.F44 min218 nea ISO

Poen)ia nea 1.FF4  1.F44 min21 7B.HB4 =' 1.F44 min218 nomina& oa& SAE 13 6OTORES DI[SEL: VERSIN B: CU66INS QSF TIER B  As'ira)i,n

T%r!o)om'resor * 'os enria(or 

Ca&i!re

1H3.4 mm

Com'onenes

Se'ara(or (e ag%a a(i)iona& (e a&a )a'a)i(a(

Com'onenes

Veni&a(or (e& ra(ia(or im'%&sa(o =i(rá%&i)amene )on #e&o)i(a( (e& #eni&a(or  )onro&a(a e&e)r,ni)amene

Com'onenes

E&imina(or )on )enri%ga(ora 'ara i&ra)i,n (e a)eie (e& moor 

Com'onenes

Sisema (e arran$%e )on 're&%!ri)a)i,n

Com'onenes

Conro& (e& moor )on mi)ro'ro)esamieno

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

Com'onenes

i&ros (e aire (e ser#i)io 'esa(o )on e#a)%a)i,n a%omái)a (e 'o&#o

Com'onenes

i&ro (e )om!%si!&e (e (os ea'as )on se'ara(or (e ag%a

Ci&in(ra(a

.F C

Emisiones

E$%i#a&enes a &e+i!&e

Ca'a)i(a( (e& 1444.4 C an$%e (e )om!%si!&e 6ar)a * mo(e&o B  C%mmins QSF  A&i%( má+ima B44.4 m sin re(%))i,n (e 'oen)ia: so!re e& ni#e& (e& mar  No. (e )i&in(ros 1B 7)a(a moor8 Carrera

1H3.4 mm

Poen)ia !r%a 1.FF4  1.F44 min21 7B.HB4 =' 1.F44 min218 nomina& oa& SAE 133H Poen)ia nomina& oa& 491

Nro.: Página:

1.FF4  1.F44 min21 7B.HB4 =' 1.F44 min218 nea ISO

Poen)ia nea 1.FF4  1.F44 min21 7B.HB4 =' 1.F44 min218 nomina& oa& SAE 13  ACCESORIOS

B

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

BF

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

To(os &os 2 6aeria& (e re#esimieno es'e)ia& $%e )%!re &as áreas (e (esgase 'rin)i'a&es (enro )%)=arones 7S * %era (e& )%)=ar,n 2 C%!ieras 'roe)oras (e &a!io enre &os (ienes * ;/8 esán e$%i'a(os )on %n 'a$%ee (e (esgase $%e )onsa (e &o sig%iene:  A))esorio (e 2 Limia(or (e rero)eso a%omái)o 'ara e#iar (errames (e maeria& 2 A*%(a )inemái)a 'a&a )on 'ara %er>as =i(rá%&i)as )inemái)a TriPoer  e+)&%si#a $%e 'ermie garani>ar &as sig%ienes )ara)ersi)as 'rin)i'a&es:  A))esorio (e 2 Oriena)i,n =ori>ona& a%omái)a (e áng%&o )onsane (e& )%)=ar,n 2 Oriena)i,n 'a&a )on #eri)a& a%omái)a (e áng%&o )onsane (e& )%)=ar,n )inemái)a TriPoer  e+)&%si#a $%e 'ermie garani>ar &as sig%ienes )ara)ersi)as 'rin)i'a&es:  A))esorio (e 2 6o#imieno )onsane (e &a '&%ma en o(o e& ar)o (e &e#anamieno 2 Asisen)ia (e 'a&a )on %er>a (e aa$%e )inemái)a TriPoer  e+)&%si#a $%e 'ermie garani>ar &as sig%ienes )ara)ersi)as 'rin)i'a&es: Ti'o

Orii)io (e ins'e))i,n en &as '&%mas

Ti'o

Pasare&as )on g%as en &as '&%mas

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

B3

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

Ti'o

;a"a(a sin 'resi,n (e &a '&%ma 7S * ;/8 * (e& !ra>o 7S8 me(iane %na #á&#%&a (e &oa)i,n

Ti'o

Proe)ores (e &os )i&in(ros (e 'a&a 7S8

Ti'o

Los 'ro)e(imienos (e so&(a(%ra 'ermien %na )onraso&(a(%ra inerna 7so&(a(%ra (e (o!&e 're'ara)i,n8 en (on(e sea 'osi!&e

Ti'o

Las '&%mas * &os !ra>os 'resenan a&i#io (e es%er>o (es'%@s (e &a so&(a(%ra

Ti'o

Las '&%mas * &os !ra>os son resisenes a &a orsi,n * ienen %n (ise?o (e )a"a so&(a(a (e a)ero (e a&a ensi,n )on %n(i)iones (e a)ero masi#as en &as áreas (e 'i#oe

To(os &os 2 C%!ieras 'roe)oras (e a&a en &as 'are(es &aera&es 2 C%!ieras 'roe)oras (e a&ones )%)=arones 7S en &os !or(es ineriores * ;/8 esán e$%i'a(os )on %n 'a$%ee (e (esgase $%e )onsa (e &o sig%iene: Ti'o

Pa$%ees es'e)ia&es (e (esgase 'ara maeria&es a&amene a!rasi#os a 'e(i(o

6OTOR 6o(e&o (e& moor B  C%mmins 1H44E o B  C%mmins QS F Poen)ia !r%a: 1FF4.4  SAE133H Poen)ia nea: 1FF4.4  SAE 13 Noa

O')i,n (e ra))i,n [email protected])ri)a (is'oni!&e 71.944 8 en e& mo(e&o 94H4 AC94H4 AC S

CUC/ARN Ca'a)i(a( (e& BF.4 m )%)=ar,n: reroe+)a#a(ora 7)o&ma(a (e 1:18

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

Ca'a)i(a( (e& B9.4 m )%)=ar,n: 'a&a rona& 7)o&ma(a (e B:18 ESPECIICACIONES DE OPERACIN Carga a 'e(i(o8

Sa&i(a

1944.4 

Corriene nomina& 1 A 7a 9-9 V8 IN Re#o&%)iones Corriene arran$%e

1.H44 min21 71.F44 min21 a 94 />8 (e H4  (e IN 713  (e IN o'ai#o8

Ti'o

Conro& (e &mie (e %er>a me(iane e& sisema (e a(minisra)i,n (e &a !om!a

Ti'o

6oor (e in(%))i,n )on "a%&a (e ar(i&&a

4

FUNDAMENTOS DE EQUIPO PESADO TAREA:

Nro.: Página:

1

EQUIPOS DE EXCAVACION PALA CARGADORA Semesre::

NOMBRE:

Ti'o

6oor [email protected])ri)o ' ersona&i>a(o )on ma*or e s'a)io enre e& roor * e& esaor ' ara so'orar &as e+igenes )on(i)iones (e &a minera

Vo&a"e

9-9 V \ 14  7oros a 'e(i(o8

PRACTICA

1. De )%ano es e& rango i(ea& (e ra!a"o (e& a)eie =i(rá%&i)o B. C%á& es e& e&emeno $%e )onro&a e& sisema (e rerigera)i,n (e &os moores ([email protected]&- a(emás in(i$%e &a %n)i,n * 'osi)i,n (e (i)=o e&emeno . In(i$%e &as 'ares (e& (ise?o mo(%&ar  . C%á&es son &os i'os (e ro(i&&os * $%e )ani(a( en)onramos (e )a(a %no H. De )%ano es e& 'rome(io (e #i(a aran F. en $%e )onsise e& si)= $%e esá en e& asieno (e& o'era(or  3. (e )%ano es &a em'era%ra (e ra!a"o mnima * má+ima (e& a)eie =i(rá%&i)o. 14. De )%ano es &a )a'a)i(a( (e& (e',sio (e grasa (e& e$%i'o R/ 34C

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF