326264350 Perfil Del Proyecto de Jabon de Arcilla Verde

February 2, 2019 | Author: Ethel Huayllasco Chafloque | Category: Market (Economics), Peru, Cosmetics, Information, Economic Growth
Share Embed Donate


Short Description

jABON DE ARCILLA VERDE...

Description

PERFIL DEL PROYECTO 1. ASPE ASPECTOS CTOS GENERA GENERALES LES 1.1. 1. 1. NO NOMB MBRE RE DEL DEL PROYE PROYECT CTO O “EST “ESTUD UDIO IO DE FACTI ACTIBI BILI LIDA DAD D PARA ARA LA INST INSTAL ALAC ACIÓ IÓN N DE LA MICROEMPRE MICROEMPRESA SA PRODUCTOR PRODUCTORA A DE JABON JABON EXFOLIANT EXFOLIANTE E A BASE DE ARCILLA VERDE EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA” AREQUIPA”

1.2.. LOCA 1.2 OCALIZ LIZACI ACION ON GEOG GEOGRÁFI RÁFICA CA En la forma r!or!"ar!a #$"ar% # $"ar% &'!(a)o #n la Pro*!n(!a )# Ar#+&!a,

1.3. SECTO TOR R S#("or#$ Co$m-"!(o$ # .!/!#n#,

1.4 .4.. AC ACTI TIVI VIDA DAD D Pro)&("ora,

1.5.. FASE DEL PRO 1.5 PROYEC YECTO TO Pr# In*#r$!0n

1.6. 1. 6. NI NIVEL VEL DE ES ESTU TUDI DIO O Fa("!'!l!)a)

1.7.. DES 1.7 DESCRI CRIPCI PCIÓN ÓN DEL DEL PRO PROYEC YECTO TO S!n )&)a al/&na la ar(!lla *#r)# #$ &n "!o )# ar(!lla +&# $# (ara("#r!1a or $& #f#("o &r!2(an"# 3 an"!'a("#r!ano4 l!m!a la !#l #n rof rof&n &n)! )!)a )a) ) 3 ro) ro)&( &(# # &n #f#( #f#("o "o r#la5 #la5an an"# "#66 aor aor"a "an) n)o o #la$"!(!)a) 3 $#n$a(!0n )# fr#$(or a la !#l, La ar(!lla *#r)# "!#n# )!*#r$ )!*#r$o$ o$ &$o$ &$o$ 3a $#a (omo (omo )#$!n7 )#$!n7ama aman"# n"#66 r#/#n# r#/#n#rar rar #l "#5!)o "#5!)o )a8a)o )a8a)o66 (!(a"r (!(a"r!1a !1an"# n"#66 #l!m!na #l!m!na la$ man(.a$ man(.a$ )# la !#l6 !#l6 a3&)a a3&)a a (om'a"!r la !#l )# naran5a 3 #l!m!na #l a(n- 3 la$ #$!n!lla$, 9$"# "!o )# ar(!lla #$ #n(on"ra)a #n #l $&r )#l P#r:6 "am'!-n (ono(!)a (omo

(.a(o

3

#$

&"!l!1a)a

ara

al!*!ar

ro'l#ma$

/a$"ro!n"#$"!nal#$, Por la$ ro!#)a)#$ '#n#fa("ora$ ara la $al&) )# la !#l 3a m#n(!ona)o$ an"#r!orm#n"#6 #$ +&# $# .a (on(#'!)o

la !)#a )# ro)&(!r &n 5a'0n +&# 5&n"o a o"ro$ (omon#n"#$ na"&ral#$6 $#an (aa(#$ )# $ol&(!onar lo$ ro'l#ma$ )# $al&) r#la(!ona)o$ a la !#l +&# $# r#$#n"an #n #l m#r(a)o #r&ano, Por m#)!o )#l $!/&!#n"# #$"&)!o $# r#"#n)# !)#n"!2(ar (&%l#$ $on lo$ fa("or#$ +&# o$!'!l!"an #l )#$arrollo )# &na #mr#$a )#)!(a)a a fa'r!(ar 5a'0n )# ar(!lla *#r)# (on !n/r#)!#n"#$ na"&ral#$ ;a(#!"#$ *#/#"al#$6 a(#!"#$ #$#n(!al#$ 3 fr&"o "#ra!a&!l#rmo Con"r#ra$ 3 C#$ar P#r#16 [email protected]@< #n #l #$"&)!o r#al!1a)o ara (ono(#r la$ (a&$a$ )#l a(n-6 #l , )# la o'la(!0n #n"r# ?? a8o$ $&fr# )# a(n- *&l/ar #n P#r:6 a)#m%$ #$"a !n*#$"!/a(!0n )#mo$"r0 +&# la$ l#$!on#$ )#l a(n)#5an $#(&#la$ o$"#r!or#$ #n la !#l )# +&!#n#$ lo a)#(!#ron6 #$"a$ $#(&#la$ $on (!(a"r!(#$ o man(.a$, A "ra*-$ )# la .#rram!#n"a )# o'$#r*a(!0n r#al!1a)a a lo$ )!f#r#n"#$ $&#rm#r(a)o$6 farma(!a$6 m#r(a)o )# a'a$"o$ 3 "!#n)a$ )# '#ll#1a $# o'$#r*0 +&# lo$ (omon#n"#$ 3 '#n#2(!o$ +&# ofr#(#n lo$ 5a'on#$6 lo$ (al!2(an (omo 5a'on#$ "ra)!(!on#$, El  5a'0n ASEPXIA #$ #l :n!(o +&# ofr#(# &n "ra"am!#n"o (on"ra #l a(n- a)#m%$ )# #Gfol!a(!0n ara la !#l6 #$"# ro)&("o "!#n# &n (o$"o #l#*a)o lo +&# no #rm!"# a'ar(ar (on la ma3or=a )#l m#r(a)o )!$on!'l#6 lo +&# no$ #rm!"# (on(l&!r +&# #n #l m#r(a)o no #G!$"# &n 5a'0n #Gfol!an"# a 'a$# )# ar(!lla *#r)# (on !n/r#)!#n"#$ na"&ral#$ +&# $!r*a ara #l (&!)a)o )# la !#l6 (omo "ra"am!#n"o ara #l a(n- 3 +&# #l!m!n# la$ (-l&la$ m&#r"a$ 6 or "an"o #l ro'l#ma +&# $# r#$#n"a #$ $a'#r6 cuál es la

factibilidad técnica, nanciera, administrativa, legal y  comercial para la puesta en marcha de una empresa fabricadora de jabón #Gfol!an"# a 'a$# )# ar(!lla *#r)# 3

(on"#n!)o$ na"&ral#$ #n la (!&)a) )# Ar#+&!a,

2.2. OB!ETIVO DEL PROYECTO 2.2.1. OB!ETIVO GENERAL DEL PROYECTO Proor(!onar lo$ #l#m#n"o$ )# 5&!(!o "-(n!(o6 #(on0m!(o6 l#/al 3 (om#r(!al ara #l mon"a5# 3 &#$"o #n mar(.a )# &na #mr#$a )#)!(a)a a la fa'r!(a(!0n )# 5a'0n #Gfol!an"# a 'a$# )# ar(!lla *#r)# # !n/r#)!#n"#$ na"&ral#$ ara #l (&!)a)o )# la !#l6 #n la Pro*!n(!a )# Ar#+&!a6 +&# #rm!"an )#(!)!r $& E5#(&(!0n 6$& r#(.a1o o $& o$"#r/a(!0n,

2.2.2. OB!ETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTOC&'r!r (on lo$ r#+&#r!m!#n"o$ )# la )#man)a !n$a"!$f#(.a )# .!/!#n# 3 $al&) )# #r$ona$ $#n$!'l#$ al a(n- 3 la$ #$!n!lla$ )#l m#r(a)o #r&ano,

2.3. "IPÓTESIS DEL PROYECTO 2.3.1. "IPÓTEIS GENERAL DEL PROYECTO El )!$#8o )#l ro3#("o )# fa("!'!l!)a) ara la !n$"ala(!0n )# la m!(ro#mr#$a ro)&("ora )# 5a'0n #Gfol!an"# a 'a$# )# ar(!lla *#r)# #n la ro*!n(!a )# Ar#+&!a roor(!onara '#n#2(!o$ $o(!al#$ 3 #(on0m!(o$ ara )!(.a (!&)a),

2.3.2. "IPÓTESIS ESPEC#FICAS DEL PROYECTO

2.4. NECESIDAD A SATISFACER La n#(#$!)a) +&# $a"!$fa(# #l 5a'0n .#(.o a ar"!r )# ar(!lla *#r)# 3 (on"#n!)o$ na"&ral#$ #$ la )# la .!/!#n# #r$onal,

2.5. !USTIFICACIÓN 2.5.1. !USTIFICACIÓN ECONÓMICA

El P#r: #$ &n a=$ )# #mr#n)#)or#$6 #$"amo$ #n"r# lo$ &#$"o$ m%$ al"o$ #n La"!noam-r!(a, El #mr#n)#)or #$ a+&#lla #r$ona +&# "!#n# &na !)#a6 +&# la #r(!'# (omo &na oor"&n!)a) 3 .a(# "o)o 'a5o $& o)#r ara .a(#rla r#al!)a), A("&alm#n"#6 #n #l P#r:6 la$ m!(ro$ 3 #+a$ #mr#$a$ aor"an6 aroG!ma)am#n"#6 #l @ )#l Pro)&("o Br&"o In"#rno6 $on &na )# la$ ma3or#$ o"#n(!a)ora$ )#l (r#(!m!#n"o #(on0m!(o )#l a=$, En (on5&n"o6 la$ MHPES /#n#ran #l  )#l #ml#o #n Am-r!(a La"!na6 $!#n)o #$"a &na )# la$ (ara("#r=$"!(a$ m%$ r#$(a"a'l#$ )# #$"# "!o )# #mr#$a$, ;M!n!$"#r!o )# Pro)&((!0n )#l P#r:6 [email protected]< El ro3#("o r#r#$#n"a &na oor"&n!)a) ara la r#al!1a(!0n )# &n #$"&)!o )# fa("!'!l!)a) ara la &#$"a #n mar(.a )# &na #mr#$a fa'r!(a)ora )# 5a'0n #Gfol!an"# a 'a$# )# ar(!lla *#r)# 3 (on"#n!)o$ na"&ral#$ ara #l (&!)a)o )# la !#l +&# $!r*a (omo 'a$# ara #l (r#(!m!#n"o )# la ro)&((!0n )#l $#("or #(on0m!(o6 (on"r!'&3#n a la (r#a(!0n )#l #ml#o6 )!$m!n&3#n la o'r#1a # !n(r#m#n"an #l Pro)&("o Br&"o In"#rno,

2.5.2. !USTIFICACIÓN T$CNICA El a(n- 3 $&$ $#(&#la$ o$"#r!or#$ #$ &n ro'l#ma r#al #n la $o(!#)a) #r&ana6 $#/:n la ;So(!#)a) D#rma"olo/!(a P#r&ana6 [email protected]#noma La'
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF