2. Akademik Essay Yazarken Kullanılan Bazı Kalıplar

July 8, 2017 | Author: Berna Gündüz | Category: Internet Forum, English Language, Human Communication, Semiotics, Communication
Share Embed Donate


Short Description

Download 2. Akademik Essay Yazarken Kullanılan Bazı Kalıplar...

Description

Akademik Essay Yazarken Kullanılan Bazı Kalıplar

Uzun Bir Aradan Sonra Tekrardan Merhaba Arkadaşlar. Özellikle Lisans Ve Yükseklisans Öğrencilerinin Çok Işine Yarayacağını Düşündüğüm Bazı Akademik Kalıpları Sizlerle Paylaşmak Istedim. Umarım Faydalı Olur.

Opening Opening : Introduction In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…: Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim. To answer this question, we begin by taking a closer look at... Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz. The question, whether…has been preoccupying the experts for some time. ... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte. It is a well-known fact that… Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ... A great deal is being written and said about… ... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor. It is generally agreed today that… Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda. We then review the factors… Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz

We build on this analysis to identify… Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz. A persistent theme in...is… ... konusundaki kalıcı bir tema ...

As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly. Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.

Against this background, the central question that motivates this paper is: ... Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...

This research explores the causes of… Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.

The authors of more recent studies have proposed that… Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ... Our purpose is to… Amacımız ... By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of… ...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.

Opening : Definition

By definition… means… ... tanımı ile ... denmek isteniyor. For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean… Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır. It is important to be clear about the definition of… ... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir. The term… refers to… ... terimi ...'a gönderme yapıyor. The standard model suggests that… can be defined as… ... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor. According to..., …is defined as… ...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır. …may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes… ... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar. …is commonly understood to mean… ...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır. What we usually have in mind when we talk about… is… ... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ... Two brief examples might clarify this concept. Iki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir. It is important to emphasize… Şunu vurgulamak önemlidir ki ...

Our focus is on… Bizim odaklandığımız nokta ... Finally, we should clarify our definition of… Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz. What we mean is that… Demek istediğimiz şu ki ... Several explanations have been offered. Birçok farklı açıklama sunuldu. We can characterize these explanations as being rooted in… Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz. These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of… Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.

Following..., scholars have argued that … Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.

Opening : Hypothesis

The central question then becomes: how might… affect…? Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi? Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted. ... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.

Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether… On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ... This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects... Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır. Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that… Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz. Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested. Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi. The evidence from these studies suggests a variety of factors related to… Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor. ...found a significant correlation between… and… ... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.

Main Body : Agreeing Broadly speaking, I agree with… because… Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ... One is very much inclined to agree with… because… Biri ...

konusuna katılmaya meyillidir çünkü ... I can see his/her point. Demek istediğini anlıyorum. I entirely agree that… ...'a tamamen katılıyorum. I endorse wholeheartedly the opinion that… ... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum. Main Body : Disagreeing Broadly speaking, I disagree with… because… Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...

One is very much inclined to disagree with… because… Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ... I can see his point, but disagree with it entirely. Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum. I strongly disagree that… ... görüşüne kesinlikle katılmıyorum. I am firmly opposed to the idea that… ... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.

Main Body : Comparisons

…and…are similar/different as regards to… ... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ... In contrast to…, …shows… ...'a karşılık ... gösterir ki ... …by contrast with… is/are… ...'a karşın ...'daki ...

…is similar to… in respect of… ... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir. …and… differ in terms of... ... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir. The first…, by contrast, the second… Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ... One of the main similarities/differences between… and… is that… ... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ... One difference between… and… is that…, whereas… ... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ... Main Body : Opinions

I would say that… Demek istediğim ...

It seems to me that… Bana öyle görünüyor ki ... In my opinion… Bence ...

From my point of view… Benim bakış açıma göre ... I am of the opinion that… ... görüşündeyim. I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly… Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...

It is my belief that… because… Inancıma göre ... çünkü ...

Main Body : Connecting Elements

Let us now analyze/turn to/examine… Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım. It is now clear that… . Let us turn our attention to… ... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz. Moreover, one argument against this cannot be ignored: … Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ... Admittedly…, but… Kabul etmeliyim ki ..., ama ... It is true that…, yet the fact remains that… ... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.

Granted, …, nevertheless… ...'u kabul etmeliyim, yine de ... On the contrary, … Ancak buna karşıt olarak ... On the one hand… Bir açıdan baktığımızda ... On the other hand… Diğer açıdan baktığımızda ... In spite of… ... olmasına rağmen Despite the fact that… ... gibi bir gerçeğe rağmen Scientifically/Historically speaking… Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...

Incidentally… Antiparantez ... Furthermore… Buna ilaveten ...

Statistics Statistics : Empirical Data It can be seen from… that… ...'den görülebileceği üzere ... As can be seen from…, … ...'dan anlayabileceğiniz üzere ... The data would seem to suggest that… Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir. The figures reveal that… Sayılar gösteriyor ki ... From the figures it is apparent that… Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ... Several noteworthy results were… ... kayda değer birkaç sonuçtu. The results of the present study demonstrate that… Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ... Statistics : Presenting

The number of… has increased/decreased/stayed the same. ... sayısı arttı/azaldı/değişmedi. The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved. Istatistiklere göre ... sayısı, ... ile ...

arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü. The numbers show a steady increase/decrease from… to… Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var. The number of… has risen/fallen in correlation to… ... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi. Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş. ...was positively correlated with… ..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir. As predicted, … Tahmin edildiği üzere ... This finding is consistent with X's contention that… Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ... This finding reinforces X's assertion that… X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ... Consistent with X's findings, ...is positively related to… X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.

Statistics : Concluding

The statistics show that… Istatistikler gösteriyor ki ... According to the statistics… Istatistiklere göre ... When one looks at the statistics, one can see that…

Istatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ... Statistically speaking… Istatistiksel olarak konuşursak ... Taking into account the statistical data, we can surmise that… Istatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ... The implications of this research are manifold. First, … is critical because… Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ... The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists. Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.

Graphs, Pictures and Diagrams Graphs, Pictures and Diagrams : Description

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of… Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor. According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level. Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.

The graphs show a plateau at the level of… Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar. Within the picture is contained… Resmin içinde ... de dahil durumda. The diagram depicts that there were more…than…between…and… Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta. Graphs, Pictures and Diagrams : Interpretation

This diagram represents…and therefore shows that… ...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ... The shape of the graph demonstrates that… Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor. There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that… Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ... The graph can thus be used to predict… Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir. One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows… Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor. Graphs, Pictures and Diagrams : Legends

Figure…representing… ... figürü ...'yi temsil ediyor. Figure…showing… ... figürü ...'i gösteriyor.

Diagram…examining… ... diyagramı ...'ı inceliyor. Diagram…depicting… ... diyagramı ...'ı resmediyor.

Closing Closing : Summarizing

We opened this paper by noting… Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık. The foregoing discussion has attempted to… Süregelen tartışma ...'a yönelikti. The hypotheses were tested with data covering… Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi. To sum up… Özetlemek gerekirse ... In summary, … Kısacası ... Closing : Concluding

We feel that our study enhances academic understanding of the factors… Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir. All in all… Sonuç olarak ... By and large… Genel olarak ... …leads us to the conclusion that… ... bizi ... sonucuna götürür.

The arguments given above prove that… Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ... We can see then, that… Daha sonra görebiliriz ki ... All of this points to the fact that… Tüm bunların işaret ettiği üzere ... Understanding...can help reveal… ...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir. On balance… Tarafsız olarak düşünürsek ... A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned… Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ... Thus, our thesis is that there are a number of factors that… Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ... Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique… Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ... However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas… Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ... Our study serves as a window to an understanding of the process… Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.

TO REFER A PAST CONVERSATION

Wordreference.com | Language Forums

Dictionary and thread title search: Following up on the conversation 1. If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below. Results 1 to 6 of 6

Thread: Following up on the conversation  

Thread Tools Search Thread

1. 26th June 2007, 05:45 PM#1

volver Senior Member Join Date Dec 2006 Native language french belgium Posts 2,088

Hello, I got a call from one client today. I have to send him an email but I don't know what to say at the beginning of the message. Can I say following up on the conversation we had, I confirm..... or regarding the conversation we had eralier, I confirm.......... Can I use both sentences? Are there others that I can use? Thank you VOLVER

Reply With Quote

2.

Ads by Google

Online Distance Learning Education Master’s or PhD. 100% Online, 100% Supported! WaldenU.edu/Education 3. 26th June 2007, 06:24 PM#2

Packard Senior Member Join Date Apr 2007 Native language USA, English Posts 6,424

Use your subject line to good effect. SUBJECT: Our telephone conversation of 6/25/07, Re: Past due payments (or whatever). RE: or Re: is a standard business abbreviation for "Regarding" If I am writing about a specific part, purchase order or other very specific item, I will start out with: I am writing per the above captioned purchase order. (The purchase order that is referenced in the subject line). Then continue your writing.

Reply With Quote 4. 27th June 2007, 04:43 PM#3

volver Senior Member Join Date Dec 2006 Native language french belgium Posts 2,088

Could you please tell me If i can write an email by saying following up on the conversation I had with you, I would like to confirm......

Thank you VOLVER Reply With Quote 5. 28th June 2007, 01:12 AM#4

femmefee Senior Member Join Date Nov 2006 Native language Canada Posts 150

You may say: With reference to our phone conversation (this morning), I hereby confirm..." Hope this helps! Reply With Quote 6. 28th June 2007, 01:37 AM#5

Smudgette Senior Member Join Date Aug 2006 Location South of England Native language English, England Posts 157

Or 'Further to our phone conversation, I would like to confirm (or 'have pleasure in confirming', depending on context) .....' 'Following up' is not a phrase that would normally be used. You could say just 'following our conversation...' but 'further to' is more generally used.

Reply With Quote 7. 28th June 2007, 01:59 AM#6

GreenWhiteBlue Senior Member Join Date Apr 2007 Location New York Native language USA - English Age 54 Posts 12,678

Originally Posted by Packard

Use your subject line to good effect. SUBJECT: Our telephone conversation of 6/25/07, Re: Past due payments (or whatever). RE: or Re: is a standard business abbreviation for "Regarding" Actually, "re" is not an abbreviation at all. It is a form of the Latin word res which means thing, or matter, or affair. In re is Latin for "in the matter of". For esample, a law court might make a decision "in re Smith", which means "in the matter of Smith" or "in the affair of Smith". In response to volver's question, I think any and all of the following might work: In reference to our earlier conversation, ... In connection with our earlier conversation, ... In order to confirm what we discussed earlier, I would like to note to you that... In regard to our conversation of this morning, I would like to confirm that... As we discussed in our conversation earlier today, ... Reply With Quote

Quick Navigation English Only Top

« Previous Thread | Next Thread » Posting Permissions

   

You You You You

may may may may

not not not not

post new threads post replies post attachments edit your posts

     

BB code is On Smilies are On [IMG] code is Off [VIDEO] code is Off HTML code is Off Forum Rules English Only Spanish-English Vocabulary / Vocabulario Español-Inglés

 

Contact Us

WordReference Dictionaries 

Privacy Statement 

All times are GMT +2. The time now is 07:18 PM. Powered by vBulletin® Version 4.1.10 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Copyright © 2012 WordReference.com

Top

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF