147129067 Erwin Tschirner Angol Szokincs a Leggyakoribb Szavak Tematikus Gyűjtemenye OCR by Oofalu

July 25, 2017 | Author: adrika5 | Category: Catholic Church, God, Prayer, Virtue, Truth
Share Embed Donate


Short Description

angol...

Description

lex:tra

Erwin Tschirner

A leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye

A1-B2 Q Ü

M A X IM

fornelsen

KÖZÖS EURÓPAI REFERENCIA­ KERET

lex:tra

Angol

szókincs

A leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye

Erwin Tschirner

Q U

M A X IM

r ornelsen

Lextra: Angol szókincs A leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye

Szerző: Erwin Tschirner Magyar átdolgozás: Búza Judit

Lektorok: Oliver Busch, Elizabeth Hine és Pappné Török Edit

Szerkesztő: Nemcsók Adrienn Kiadói kód: MX-308 Tömeg: 405 g Terjedelem: 240 oldal (21,45 ív)

Kiadja: Maxim Könyvkiadó Kft., 6726 Szeged, Fürj u. 92/B Tel.: (62) 548-444, Fax: (62) 548-443 E-mail: [email protected] Felelős kiadó: Puskás Norbert Műszaki szerkesztő: Siklós Róbert, Szuperák Attila Készült a Generál Nyomda Kft.-ben, felelős vezető: Hunya Ágnes

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli engedélye nélkül sem a teljes mű, sem annak részei semmilyen formában nem sokszorosíthatók.

ISBN 978-963-261-116-7

© Copyright Cornelsen Publishing House, Berlin © Copyright Maxim Kiadó, Szeged

3 Előszó

A Lextra alap- és kiegészítő szókincset tartalmazó

A szó előfordulási

gyakorisága

tematikus gyűjteménye a legújabb felmérések

nyelvtanulás fontos tényezője

mint

a

alapján azt a lexikális minimumot tartalmazza, amely az eredményes produktív és receptív kom­ A korábbi olvasási módszertan feltevéseivel szem­

munikációhoz szükséges.

ben a felmérések azt mutatják, hogy a szöveg Angol nyelvből két olyan régebbi korpusz létezik,

95—97%-át meg kell értenünk ahhoz, hogy magát

amelynek alapján az eddigi gyakorisági szójegy­

a szöveget is megértsük. 2000 szóból álló szó­

zékeket készítették: a Brown-korpusz (Francis and

kinccsel átlagosan kb. 90%-os megértést érhe-

Kucera) az amerikai angol nyelv és a Lancaster-

tünk el a mindennapi beszédben, valamint az

Oslo/Bergen-korpusz a brit angol nyelv részére

egyszerűbb irodalmi szövegek esetében. 4000

(Hofland and johanson, 1982). Mindkét korpusz

szóból álló szókinccsel a szöveg kb. 95%-át ért­

egymillió szót tartalmaz és kizárólag 1961-ben

hetjük meg.

megjelent szövegeken alapul. A szó ismerete sokkal több, mint pusztán a szó A Lextra az első olyan szókincsgyűjtemény, amely

jelentése. Tudnunk kell, hogy milyen szövegkor-

a 2001-ben megjelent Leech, Rayson és Wilson

nyezetben használhatjuk a szót, milyen nyelvtani

gyakorisági jegyzékére épül, amelynek alapja is­

változások lehetségesek, és azok mit jelentenek.

mételten a brit nemzeti korpusz, amely 1984 és

Ezt a tudást mindenekelőtt a nyelvvel és az anya­

1994 közötti szóbeli és írásbeli szövegekből merít.

nyelvi beszélők között szerzett személyes nyelvi

Ez a korpusz 100 millió szót tartalmaz, és lénye­

tapasztalatokon keresztül, azaz olvasással, anya­

gesen aktuálisabb, mint a két korábbi. Ezzel ez az

nyelvi szövegek hallgatásával, szóbeli és írásbeli

angol tematikus szókincsgyűjtemény megbíz­

kommunikációval szerezhetjük meg.

hatóbb és aktuálisabb minden más piacon lévő alap- és kiegészítő szókincset tartalmazó gyűjte­

Az önálló kommunikációhoz kb. 2000 szót kell ismernünk. Ennyi szó elegendő ahhoz, hogy meg­

ménynél.

értsük a mindennapi életben előforduló szövege­ A nyelvtanulók számára ez az összefüggés három

ket, tudjunk zökkenőmentesen társalogni hét­

kérdés miatt fontos:

köznapi helyzetekben. Az angol nyelv magas szintű használatához viszont mintegy 4000 szóra

1. Miért fontos tényező az idegen nyelv tanulásá­

van szükségünk. Ha ennyi szót tudunk, megért­

ban a szó előfordulási gyakorisága?

jük a tudományos-szakmai, illetve szépirodalmi szövegeket is.

2. Mi az alapja a Leech és munkatársai által 2001-ben összeállított gyakorisági szójegyzéknek,

Alapfeltétel azonban, hogy az alap- és kiegészítő

amely e könyv alap- és kiegészítő szókincsét ké­

szókincset tartalmazó gyűjtemény valóban a

pezi?

leggyakrabban használt 4000 szót tartalmazza. Ha ezen szavak mintegy 40%-a hiányzik, akkor a

3.

Hogyan

használjuk

szókincsgyűjteményt?

ezt

a

tematikus

„nyereség” csak 2400 szó, és ez nem elegendő ahhoz, hogy szókincsünket olvasással vagy más

s

tu

kommunikációs tapasztalattal önállóan bővít-

igéket (phrasal verbs) mint például get up, carry on és take over, viszont nem. Emiatt a tematikus

hessük.

alap- és kiegészítő szókincshez még hozzáadták

Tapasztalati alapok

az Oxford 3000-jegyzékét. Ez a jegyzék szintén a

Ez a tematikus szókincsgyűjtemény a Leech és

phrasal verb-eket is, és tartalmaz egy olyan

munkatársai által 2001-ben összeállított British

szójegyzéket, amely ugyan nem tartozik az angol

National Corpus (BNC) gyakorisági szőjegyzéke

nyelv leggyakoribb 3000 szavához, de több mint

alapján készült. A BNC 100 millió szóból áll, és

70

nagyrészt 1984 és 1994 között publikált szövege­

szakmai kutatócsoportja az angolt mint idegen

ken alapul. A célkitűzés a Nagy-Britanniában be­

nyelvet tanulók számára nagyon fontosnak tart.

BNC-re nyúlik vissza, de magában foglalja a

nyelv-

és

neveléstudományi

szakember

szélt és írott angol nyelv reprezentatív korpuszá­

Ide tartoznak például a fontosabb testrészek, az

nak elkészítése volt. A korpusz 10%-a szóbeli,

utazáskor használt szókincs és olyan szavak,

90%-a írásbeli szövegeket vesz alapul. Az írott

amelyekkel más szavak magyarázhatóak meg.

korpusz szűk 60%-a könyvekből, 30%-a újságok­ ból és folyóiratokból ered. A szövegeket a tudo­

Az angol nyelv leggyakoribb 4000 lexémáját ösz-

mányos és szórakozató területekró'l gyűjtötték

szehasonlították az Oxford 3000-jegyzékkel. Ez

össze. A szóbeli korpusz egyik része különböző

utóbbiban 5000 olyan szót találtak, amelyek a

szociális rétegek, korcsoportok, nemek és vallá­

4000 szót tartalmazó listában nem voltak jelen,

sok angol anyanyelvűi közötti beszélgetésekből

és ezekkel kiegészítették ezt a szókincsgyűjte­

származik, a másik része a nevelés és tudomány,

ményt. Ezeket a szavakat 3000 sorszámmal jelöl­

gazdaság, politika, valamint a szabadidő téma­

ték meg.

körének tudományos előadásaiból, vitáiból me­ Némely szót két külön osztályba is besoroltak,

rít.

mindenekelőtt a többjelentésű szavakat, amenyLeech és munkatársai elektronikusan tovább dol­

nyiben mindkét jelentését gyakran használják.

goztak a korpuszon, és többek között a 10 000 leggyakoribb szó és szóalak jegyzékét állították

A kategóriákon belül először az alap-, majd a ki­

össze. Ahhoz, hogy az alapszavak jegyzékét meg­

egészítő szókincs szavait soroltuk fel. A szőjegy-

kapjuk, a Leech-féle gyakorisági jegyzéken to­

zék magával a szóval kezdődik, majd feltüntettük

vább kellett dolgozni. Töröltek minden ragozott

a fonetikus átírást, és végül megadtuk a szó gya­

alakot, továbbá törölték még a neveket, számo­

koriságát alap-, illetve kiegészítő szókincsen be­

kat, betűket, szimbólumokat, rövidítéseket, indu­

lül. Ezután következik a magyar jelentés. Csak a

lat- és szitokszavakat is. Az eltérő írásmódú - pél­

témához tartozó jelentést adtuk meg. Végül egy

dául

példamondatot olvashatunk, amely a szónak a

brit

és

amerikai

-

szóváltozatokat

ugyanahhoz a szóhoz tartozónak vették, akárcsak

témához tartozó jelentését mutatja be.

a színt és nemzetiségeket jelölő mellékneveket és Az első oszlopban a szó mögött egy szám találha­

főneveket.

tó, mely a 4000 szóból álló jegyzékben elfoglalt egyetlen

helyét jelöli. Például a 334 azt jelenti, hogy a szó

problémája, hogy csak az egyes szavakat adja

az angol nyelv leggyakrabban használt szavai kö­

meg, az igéből és elöljárószóból álló vonzatos

zül a 334-edik.

A

Leech-féle

gyakorisági

jegyzék

A fordítások a leggyakoribb - elsősorban - tema­

és írja le azokat a példamondatokkal együtt a

tikus jelentést adják meg.

szótárfüzetébe!

A példamondatok célja a szó legjellemzőbb szö­

Ezt a módszert alkalmazza minden fejezetben, és

vegkörnyezetben való megjelenítése és megje-

rendszeresen ismételje azokat a szavakat, ame­

gyezhetővé tétele.

lyeket a szótárfüzetébe lejegyzett! Ezzel a mód­ szerrel naponta lehetőség szerint 4 fejezetet dol­

Szótanulás

gozzon fel, amelynek időtartama legalább 15 perc legyen, de ne tartson tovább 30 percnél.

Átfogó ismerettel rendelkezünk nyelvünk szavai­

Jobb naponta gyakorolni, mint csak egy vagy két

ról. Tudjuk, hogyan ejtjük ki őket, hogyan írjuk,

alkalommal hetente, akár több órán keresztül.

mit jelentenek, hogyan használjuk őket monda­

Ha gyorsan kell elsajátítania a szavakat, termé­

tokban, milyen egyéb szavakkal és milyen szö­

szetesen tanulhat naponta akár egy-két órát is.

vegtípusokban és szövegkörnyezetben jelennek meg legtöbbször. Ezt a tudást egymásra épülően

További segítséget jelent az is, ha a tanulás mel­

- az egyik jellemzőt a másik után - sajátítjuk el,

lett lehetősége nyílik egyszerűbb szövegek olva­

amikor ezekkel a szavakkal kommunikatív össze­

sására, ahol találkozhat ezekkel a szavakkal. Ad­

függésekben találkozunk. Ahhoz, hogy egy szót

dig, amígazalapszökinccsel foglalkozik, tanácsos

megjegyezzünk, egy meghatározott időszakon

egyszerűbb,

könnyedebb szövegeket olvasni,

belül átlagosan 16 alkalommal kell találkoznunk

olyanokat, amelyek a 2000 szót tartalmazzák.

vele.

Amikor már a kiegészítő szókincset tanulja, olyan

Ha a szót megtanultuk és begyakoroltuk, jelentő­

vakat is tartalmazzák! A speciálisan erre a célra

sen kevesebb ilyen típusú találkozásra van szük­

fejlesztett

ség és jelentősen nő az esélye annak, hogy az

egyszerűbb regényeket vagy más olvasmányokat,

adott szónak más jelentéseit is megtanuljuk.

mindenekelőtt gyermek- és ifjúsági irodalmat,

szövegeket olvasson, amelyek már ezeket a sza­ olvasmányok

mellett

olvashat

A szavakat hallott szöveg értése, beszéd, olvasás

valamint szórakoztató irodalmat. Az azonban

és írás formájában is gyakorolni kell. Egy nyomta­

fontos, hogy a szöveg szavainak 95%-át megértse.

tott szótár elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a

Ha kétsoronként több, mint egy szót nem ért

szó jelentését, valamint írott alakját is elsajátít­

meg, akkor az a szöveg túl nehéz és egy nehézsé­

suk.

gi fokkal könnyebb szöveget kell választania.

Először az alapszókincset tanulja meg vagy is­

A könyv létrejöttében többen is segítségünkre

mételje, és csak azután térjen át a kiegészítő

voltak, és mjnkájukért köszönetét szeretnénk

szókincsre! A következő módszert javasoljuk: Fi­

mondani. Mindenekelőtt Yvonne Kretzschmar-

gyelmesen olvassa el az alapszókincs szóanya­

nak, aki a projektet a kezdetektől fogva koordi­

gát, ejtse ki a szót és annak különböző alakjait,

nálta és kísérte, valamit Nadine Randallnek és

valamint a hozzá tartozó mondatot, és próbálja

Caroline Foxnak, akika szavakat kategóriákba so­

meg azt megérteni! Takarja le a magyar jelen­

rolták és sok példamondatot írtak.

tést és a példamondatot, és próbáljon meg em­ lékezni a szó magyar jelentésére! Jelölje meg

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Helga Holt-

azokat a szavakat, amelyek nehézséget okoztak,

kampnak és Gunther Weimannak, a Cornelsen

Előszó

5

Előszó

6 kiadó munkatársainak, akik szárnyaik alá vették

Bergen: The Norwegian Computing Centre for the

e munkát, és a kiadó mindazon munkatársainak,

Humanities.

akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szép könyv

Kucera, H. and Francis W. N. (1967): Computatio­

kiadható legyen.

nal analysis of present-day American English. Providence, Rl: Brown University Press.

Külön köszönet illeti Udo Diekmannt, akinek az

Leech, Geofrey, Rayson, Paul, and Wilson And­

adatbankja nagyban megkönnyítette munkán­

rew (2001): Word Frequencies in Written and

kat, és aki minden problémánk megoldásában

Spoken English: Based on the British National Cor­

segítségünkre volt.

pus. London: Longman. Nation, P. (2001): Learning vocabulary in another

Sok örömet kívánok a tanulásban, és remélem,

language. Cambridge: Cambridge University Press.

hogy ez a tematikus szókincsgyűjtemény segít céljai elérésében.

Fontos tudnivalók Erwin Tschirner A rendhagyó főneveknél megadtuk a többes szá­ mot (pi. mouse, mice).

Felhasznált irodalom

A rendhagyó fokozású mellékneveknél a fokozott

Hofland, K. and Johansson, S. (1982): Word

A rendhagyó igéknél megadtuk a második és har­

frequencies in British and American English.

madik alakot (pl. to take, took, taken).

alakokat is megadtuk (pl. good, better, best).

8 ^

Tartalom jegyzék

N

>oe 4)

£

1 . Személyi adatok,

>2

személyes információk..................

10

6. Test és egészség..............................

54

6.01. Test..................................................

54

H

1.01. Személyi adatok............................. 10

6.02. Egészség és betegség...................... 56

i-

1.02. Állampolgárság és

6.03. Orvostudomány és

re

nemzetiség................................... 11

egészségügyi ellátás.........................

59

12

6.04. Élelmiszerek ................................... 61

1.04. Külsőmegjelenés........................... 14

6.05. Étkezés és italfogyasztás................ 63

1.03. Család............................................ 1.05. Jellem és temperamentum...........

15

1.06. Vallás, hit, erkölcs......................... 18

7. Észlelés és mozgás..........................

65

7.01. Fizikai tevékenységek.................... 65 2.

Lakókörnyezet..............................

22

7.02. Észlelés............................................. 67

2.01. Ház, épület..................................... 22

7.03. Mozgás............................................. 70

2.02. Helyiségek és berendezésük..........24

7.04. Érzelm ek ......................................... 73

2.03. Háztartás....................................... 26

7.05. Értelem és gondolkodás.................. 75 7.06. Szükségletek és kívánságok............ 79

3.

Környezet......................................

29

8. A munka világ a.................................

82

3.01. Város, vidék, ország....................... 29

8.01. Foglalkozások................................... 82

3.02. Táj, éghajlat, időjárás...................

8.02. Szakmai feladatok

31

3.03. Növények és állatok....................... 34

és tevékenységek.............................

85

8.03. Munkahely és m unkafeltételek---88 8.04. Verseny............................................. 91 Utazás és közlekedés.....................

37

8.05. Tudom ány...................................... 94

4.01. Útleírás és útbaigazítás.................

37

8.06. Oktatás .......................................... 98

4.

4.02. Járm űvek....................................... 39 4.03. Közlekedés.....................................41

9 . A nyelv..............................................

102

9.01. Nyelvtanulás és a 5.

Ellátás..........................................

44

nyelvekről á lta lá b a n ....................

102

5.01. Vásárlás, eladás, birtoklás..............44

9.02. Párbeszéd .................................... 103

5.02. Árak és pénzforgalom................... 46

9.03. Beszédaktusok ............................... 106

5.03. Üzleti élet.......................................48

9.04. Vélemény kifejezése..................... 109

5.04. Ruházat és kiegészítők.................

51

10. Szabadidő és szórakozás............

113

14.04. Gyakoriság és s o rre n d ............... 169

10.01. Művészet és kultúra...................

113

14.05. Pozitívumok................................ 172

10.02. Olvasmányok és sajtó.................

115

14.06. Negatívumok.............................. 174

10.03. Sport..........................................

119

14.07. Fontossági sorrend...................... 177

......................................

121

14.09. Rend és m ó d .............................. 182

11. Személyes kapcsolatok..............

124

15. Az i d ő ...........................................

11.01. Személyes viszonyulások...........

124

15.01. Az időről általában..................... 186

11.02. Szerelem és válás.......................

127

15.02. Időbeosztás................................ 188

11.03. Társadalmi é le t .........................

129

15.03. Múlt és j e l e n .............................. 190

12. Po litika.....................................

133

16 . Mennyiség.................................

192

12.01. Aktuális események...................

133

16.01.

Sok és kevés...............................

192

14.08. Tulajdonságok........................... 179

10.04. Szabadidő, érdeklődési kör, hobbi

186

16.02.

M érték........................................ 194

és belpolitika............................. 134

16.03.

Mennyiségi egységek.................

195

12.03. Külpolitika................................. 137

16.04.

Mennyiségekről álta láb an .........

197

12.02. Államberendezkedés

12.04. Háború és b éke......................... 139

17 . Szövegkohéziós eszközök............

200

17.01.

Névmások, n évelők...................

200

13.01. Gazdaság................................... 143

17.02.

Időkifejezés eszközei.................

202

13.02. J o g ............................................

17.03. Térbeli elhelyezkedés

13. Társulások.................................

143 146

13.03. Köz-és szociális szolgáltatások .. 148 13.04. Társulások................................. 151

és helyváltoztatás....................... 203

17.04. Egyéb gyakori elöljárók és

13.05. Telekommunikáció és technika.. 154 13.06. Rendőrség és bűnözés...............

157

13.07. Veszély és biztonság...................

159

kötőszók ..................................... 204

18 . Az 50 leggyakoribb ige/segédige . 208 14. Általános fogalmak....................

162

14.01. Térbeli elhelyezkedés.................

162

14.02. Színek és form ák.......................

164

14.03. Hasonlóságok és különbségek... 166

18.01.

Ig é k ...........................................

208

18.02.

Segédigék...................................

209

19 . Szójegyzék....................................

211

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

10

1. Személyi adatok, személyes információk 1.01. Személyi adatok ► Alapszókincs absence ['æbssnsj

távoliét, hiányzás

A new teacher was appointed during his absence.

felnőtt

Children may come with an adult.

age [eid3] 403

kor

The age of the girl is unknown.

born [bo:nj

született

He was born in Germany.

fiú

The boys’ restroom is opposite the girls’.

adult ['ædAltJ

boy [boi]

1715

1371

1334

511

female ['fu m ed]

1702

gentleman ['dsentlman].

nőnemű, női

The female babies receive pink blankets.

úr(iem ber), férfi

The gentleman took off his coat and handed it to the lady.

lány

My youngest child is a girl.

gentlem en 1583

girl [g3:l] 400 to identify [ai'dentifaij

853 azonosít; felism er

individual [,indi’vid3U3lJ 837

egyén; szem élyi­

The girl identified the coat as hers. A good teacher treats students as individuals.

ség

kid [kid ]

gyerek

Kids enjoy visiting the zoo.

lady f'leid i]

875

hölgy, asszony, nő

The lady at the bank said hello to the girl.

male [m eil]

1253

hím nem ű; férfi, fiú

There are more male students than female ones in the class.

man [mæn], men 95

férfi; em ber

Man is the opposite of woman.

name[neim] 300

név

Do you have the same name as one of your

1703

parents?

person ['p3:sn] 346

szem ély; em ber

Only one person at a time may enter the room.

sex [seks]

nem

You can now find out the sex of your baby before

1241

it is born.

sir [s3:]

úr, uram

595

status ['steitss] 1280

helyzet, státusz

It’s polite to call strangers ‘Sir’ or ‘Madam.’ Her status in society changed after she had written a book.

title ['taitl]

965

társadalm i cím

woman ['wuman], women nő, asszony

He uses the title ’Sir’ before his name. The old man married a young woman.

139

youth [ju:0]

1659

ifjúkor; fiatalság

He learned wisdom in his youth so he could make better decisions as an adult.

1.01. Személyi adatok ► Kiegészítő szókincs absent

[ ’æ bsant] 4007

hiányzó, távol

Two pupils were absent yesterday.

m aradó

birthday

['b 3 :0 d e i] 2601

születésnap

My birthday is on the 22nd of June.

chap

[tjæ p ] 3598

fickó, pasas

John is a very friendly chap.

deaf

[d e fj 3006

siket

If you cannot hear, you are deaf.

duke [dju:k] 2568

herceg

A duke is a man of very high rank, just below that of king or queen.

earl [3:1] 3226

gróf

An earl is a man of high social rank who rules territory for the king.

ethnic [’eBnik] 3319

nemzetiségi, nép­

The cultural festival celebrated a variety of ethnic origins.

fellow ['felau] 3077

fickó, alak

That fellow is a great football player.

female ['fi:meil] 2305

nőnemű; nő

Most of the cooks are females in this hotel.

gender ['d3enda] 3632

nem, nemű

Do you know what gender the baby is?

guy [gai] 2527

alak, pasas

That guy is friends with my brother.

identification

azonosítás,

Can I see some identification, please?

[ai.dentifi'keijn] 3335

személyazonosító okirat

identity [ai'dentati] 2203

infant ['infant] 3086

identitás, önazo­

During his teenage years, he questioned his

nosság

identity.

kisgyermek,

This product is not suitable for infants.

csecsemő junior ['d3u:nia] 2962

fiatal, fiatalabb,

The firm is takirg on a new junior employee.

kezdő, junior lad [læd] 2577

fiú, fiatalember

A group of lads were playing football on the street.

male [meil] 2205

férfi

According to the survey, males earn more than females.

self [self], selves 2448

önmaga, az énje

I think a job gives a person a sense of self.

senior ['siinia] 1342

idősebb, feljebb­

Only senior pupils are permitted to go out at

való, végzős

lunchtim e.

signature ['signatfa] 4448

aláírás

Everyone has a jnique signature.

surname ['s3:neim] 4330

vezetéknév

Smith is a very common surname.

teenager ['ti:neid3a] 3978

tizenéves,

Talking to teencgers can be very difficult

tinédzser

sometimes.

youngster ['jAijsta] 3379

gyerkőc, kamasz

His youngster is going to the local primary school.

1.02. Állampolgárság és nemzetiség ► Alapszókincs American [a'merikan] 580 amerikai

He has only lived in the US for five years, but his American accent is very strong.

British ['britij] 271

brit

I find British humour very funny.

English [’igglij] 462

angol

English humour can be very dry.

European [juara'púan]

európai

European food varies greatly.

külföldi, idegen

She enjoys learning foreign languages.

566 foreign f'foran] 691

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

11

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

12 French [frentf] 662

francia

I really like French fashion.

German ['d33:m3n] 820

német

German classical composers are famous throughout the world.

Irish ['airij] 1735

ír

The Irish language is different from English.

Japanese [,d3asp3'ni:z]

japán

We ate sushi in a Japanese restaurant.

Russian ['rAj’nJ 1938

orosz

Russian films are often sad comedies.

Scottish ['skotxj] 1139

skót

English people sometimes have difficulties in understanding Scottish accents.

Soviet ['sauvist] 1034

szovjet

I lived in :he Soviet zone of Berlin as a kid.

1958

1.02. Állampolgárság és nemzetiség ► Kiegészítő' szókincs African ['sfrikan] 2223

afrikai

Arab ['aersbj 3386

arab

Tea is often served with Arab food.

Asian ['eijnj 3723

ázsiai

The Asian continent is the largest in the world.

Australian [o'streilian]

ausztrál

Australian beaches are popular holiday places.

Chinese [tfai'niiz] 2342

kínai

Many people find it hard to learn Chinese.

I have never been to the African continent.

3209

Dutch [dAtJJ 3316

holland

Dutch cheese has a good reputation.

Greek [gri:k] 2888

görög

Moussaka is a Greek dish.

Indian ['indianj 2433

indiai

There are a lot of Indian restaurants in London.

Italian fi'taeljan] 2357

olasz

Italian wines have a very good reputation.

native ['neitiv] 3250

szülő-, anya-,

He returned to live in his native country.

Roman ['raumsn] 2213

római

The Roman Empire grew quickly.

Spanish ['spienij'] 2648

spanyol

Madrid is the Spanish capital.

Welsh [welj] 2502

walesi, velszi

Welsh cities sometimes have very complicated names.

1.03. Család ► Alapszókincs to adopt [a'doptj 1283

örökbe fogad,

Both children are adopted.

adoptál

baby [’beibi] 981

(kis)baba

John’s new baby is just eight weeks old.

birth [bar©] 1719

születés

David was present at the birth of all his children.

brother ['brAQs] 927

fivér

Do you have any brothers or sisters?

child [tjaild], children 119 gyermek

Both of her children are now living abroad.

dad [deed] 1441

apa, apu, papa

I call my father Dad.

daughter ['doita] 982

lánya (vkinek)

My daughter is now living in Germany.

family ['faemali] 219

család

A new family has moved into the neighbourhood.

father ['fcucte] 404

apa

He is the father of two young children.

generation [,d3ena'reijn]

nem zedék

The younger gereration have travelled abroad more than their parents.

1487

nagyapa

My grandfather is almost 90 years old.

nagym am a

The children often see their grandmother.

husband f'hAzband] 929

férj

Susan’s husband is an engineer.

mother ['mA8a] 343

anya

My mother has just turned 50 years old.

mum [num ] 1238

anya, anyu, m am a

Mum is the oldest in her family.

parent ['pearant] 551

szülő

I met Paul’s parents for the first time last week.

sister ['sista] 1171

lánytestvér

Natalie is Jane’s elder sister.

son [sAn] 669

fia (vkinek)

I have two sons and one daughter.

wife [waif], wives 589

feleség

My wife is a teacher.

grandfather ['granfaiQa] 4171

grandmother ['graenmAfla] 4172

1.03. Család ► Kiegészítő szókincs aunt [a:nt] 2658

nagynéni

I have an aunt in America.

childhood f'tjaildhud] 2873 gyerm ekkor

I had a very happy childhood.

ro conceive[kan'si:v] 3875

m egfogan

The baby was conceived when they were on holiday.

cousin ['kAzn] 3139

unokatestvér

My oldest cousin is 30 years old.

daddy ['dædi] 3402

apa, apu, papa

Daddy is another word for father, used by children.

divorce [di'vors] 3887

elválás, válás

My brother is gening a divorce from his wife.

grandchild ['graentfaild],

unoka

My youngest grandchild is coming to visit soon.

lányunoka

Her granddaughter has just finished school.

nagyszülő

Grandparents are important members of most families.

grandson ['grænsAnJ 4174

fiúunoka

Our grandson is about to start university.

heritage ['heritid 3] 363

örökség

Customs are verv important to our cultural

grandchildren 4169 granddaughter ['grændoita] 4170

grandparent ['grænpearantj 4173

heritage. to inherit [in'herit] 3913

örököl

Anna has inherited her mother’s blue eyes.

mummy f'mAmiJ 3092

anya, anyu

Susan calls her mother Mummy.

nephew ['nevju:] 4258

unokaöcs

Two of my nephews live in Australia.

niece |ni:s] 4259

unokahúg

I’m looking forward to seeing my new niece on Sunday.

pregnancy ['pregnansi]

terhesség

pregnant ['pregnant] 3448

My sister gave up drinking and smoking during her pregnancy.

3946 terhes

My sister gave up smoking when she became pregnant.

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

13

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

a

related [ri'leitid ] 677

rokon, rokonság­

Susan and I are related through marriage.

ban lévő

relation [ri'le ijn ] 808

rokon(ság);

My relations are coming to visit on Saturday.

kapcsolat

relative ['relativ] 2540

rokon

Almost all of jane’s relatives came to her birthday party.

twin [tw in ] 3042

iker-, ikertestvér

John and Marie are twins.

uncle ['Agkl] 2457

nagybácsi

Uncle John is my favourite uncle.

esküvő

The wedding will be on a Saturday.

özvegy

She has been a widow for five years now.

wedding ['w ed iq]

2551

WidoW f'w idau] 3708

1.04. Külsőmegjelenés ► Alapszókincs to appear [a'pia] 323

tűnik, lászik

He appears to be very nice.

appearance [a'piarans]

külső, m egjelenés

Appearance is very important in this job.

vonz

I am not physically attracted to him.

1574

to attract [a'trakt] 1617

attractive [a'traektiv] 1916 von zó

I find him very attractive.

beautiful ['bju:tifl] 1284

gyönyörű

My boyfriend has given me a beautiful diamond necklace.

bright [brait] 1664

világos, csillogó

His eyes are bright blue.

fat [fset]

kövér

She is on a diet because she thinks she is too fat.

fair [fea] 724

világos, szőke

She has very fair hair and blue eyes.

firm

2955

kemény, szilárd

The seat was too firm for me.

huge [hju;d3]i376

hatalmas

She looked at me with her huge green eyes.

image [‘im id 3]

[f3 :m ] 1406

kép

The image in the mirror is reversed.

little flit l], smaller, smallest 274

kicsi

When my son was little, he broke his leg.

mark [m a:k] 1672

folt, jel

She was born with a small mark on her head.

nice [nais] 850

szép, kellemes,

That boy has a nice smile.

1024

kedves, csinos

old [auld] 135

idős, öreg

My grandfather is very old.

pretty [’priti] 2841

csinos, szép

All the girls in the Smith family are very pretty.

short [fait]

alacsony, rövid

He is shorter than the other players in his team.

kicsi

The girl is quite small for her age.

style [stail] 899

stílus, divat

She wears clothes that are now in style.

tall [toil]

magas

In general, men are taller than women.

thin [Gin] 1832

vékony, sovány

Have you noticed how thin her arms are?

tiny f'taini] 1833

kicsi, pici

Babies have tiny fingers.

ugly [V g li] 4364

csúnya

That hat is really ugly.

young (jAij] 253

fiatal

Her mother was very young when she had her first child.

447

small [smo:l]

182

1910

1.04. Külsőmegjelenés ► Kiegészítő szókincs attraction [a'traekfn] 3207

von zerő, von za­

He felt an instant attraction towards her.

lom

beauty [’b ju iti] 2188

szépség

Her beauty is striking.

blond [btond] 4054

szőke

Most of my relatives have blond hair.

to curl [k 3:l] 4080

göndörödik,

I wish my hair didn’t curl so much.

gön dörít

curly ['k3:li] 4081

göndör

I’ve always wanted curly hair.

elegant ['eligant] 3891

elegáns

Her choice of clothing is very elegant.

rosszalló képet

I knew my father was annoyed because he frowned at me.

to frown [fraun] 3774

vág, szem öldökét összehúzza

make-up ['m e ik A p ] 4241

smink

My wife doesn’t wear much make-up.

naked ['n eik id ] 3663

m eztelen

They ran into the sea half naked.

csinos, ápolt,

A neat appearance is very important.

neat [ni:t] 3929

rendezett egyszerű, je lle g te ­

p la in [p le in ] 2901

As a child, she was quite plain.

len, nem szép

powder ['pauda] 4297

púder

I need to buy more face powder.

1.05. Jellem és temperamentum ► Alapszókincs ability [a'bilati]

képesség,

1059

His academic ability is rather impressive.

tehetség able [’eibl]

képes (vmire)

329

I am afraid that I am not able to help you with this problem.

attitude [’aetitju:d] 1035

hozzáállás, beállítottság

A positive attitude in a test is important.

behaviour [bi'heivja] 888

magatartás, viselkedés

Such behaviour is simply not acceptable!

capable [’keipabl]

jó képességű,

You are a very capable worker.

2000

hozzáértő jellem

Being shy is very out of character for him.

clever ['kleva] 3131

okos, ügyes

She is a clever student who always does her homework.

confidence [’konfidans]

magabiztosság

Luke lacks confidence when he speaks.

famous ['feimas] 1604

híres

One of the most famous sights in London is Buckingham Palace.

funny ['fAni]

vicces, mulatságos

The show was very funny.

character ['kaerakta]

909

1485

2080

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

15

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

16 popular ['pDpjsla]

népszerű

Anita was very popular in school.

shy [Jai] 4446

félénk, szégyenlős

I used to be quite shy when I was younger.

s k ill [skil] 908

ügyesség, készség

His football skills are great.

unable [An'eibl] 1636

képtelen

She was in such shock she was unable to speak for five minutes.

W ill fw il] 1692

akaraterő

If you have enough will, you will succeed!

1055

1.05. Jellem és temperamentum ► Kiegészítő szókincs rosszkedvű

He is very bad-tempered in the mornings.

to behave [b i'h eiv] 2599

viselkedik

If he does not behave better, he will be sent to his room.

brave [breiv] 3868

bátor

He was a very brave soldier.

calm [ka:m ]

nyugodt

She was a very calm baby.

képesség

Both teams have the capability to win today.

gondatlan,

My son is never careless with his possessions.

bad-tempered [.basd'tempsd] 4048

4014

capability i.keipa'bitati] 3869

careless [ ’kealss] 4060

figyelm etlen

cheerful [ ’tjia fl] 4027

vidám , élénk

She’s not normally so cheerful.

conduct

magatartás,

A code of conduct regulates the way our staff behave.

['k D n d A k t] 2875

viselkedés

confident ['konfidant]

m agabiztos

He appears to be very confident, but he is really very shy.

bátorság

When suffering from cancer, it takes a lot of

2710

courage ['kArid3] 3746

courage to stay positive.

crazy [’k reizi] 3881

őrült, bolond

My mother is driving me crazy!

curious ['kjuorias] 3401

kíváncsi, furcsa

I am very curious to know how long they have been together.

to dare fdea] 3308

mer, m erészel

I didn’t dare to jump off the tree.

determination

elhatározás,

I finished it through sheer determination.

[di,t3:mL,neiJ'n] 2878

eltökéltség

discretion [di'skrejn] 3757 diszkréció, tapintatosság

I will not tell anybody - you can rely on my discretion.

dishonest [dis'onist] 4103

becstelen

I don’t like people who are dishonest.

enthusiasm

lelkesedés

You can see the enthusiasm in her eyes when she speaks about the project.

[in'Gjuizicezam] 2825

enthusiastic

lelkes

The class are very enthusiastic about their science project.

hírnév

Fame was never important to him, though he did enjoy it.

[m,0ju:zi'£estik] 4124

fame [fe im ] 4132

generous ['c^ensres] 3327

nagylelkű, bőkezű

My grandmother is always very generous to me on my birthday.

finom, kedves

Chris has a very gentle manner.

finoman, gyengé­ den

The mother gently placed the baby in the bed.

habit ['hiebit] 2395

szokás

She has a very bad habit of biting her nails.

hero ['hiarau], heroes

hős

Hamlet is the hero in one of Shakespeare’s plays.

honest [’onist] 2831

őszinte

To be very honest, I am not interested in politics.

humorous ['hjuimaras]

humoros

I like reading humorous stories.

humor

She has no sense of humour!

türelmetlen

There is no need to be so impatient.

tehetetlenség, képesség hiánya

Their inability to get on is causing problems.

gentle ['c^endl

2886

gently f‘d3entli] 2352

2624

4193

humour [’hjuims]

3333

impatient [im'peijnt] 4198

nability [.ina'bilati]

4200

•Jndness j'kaindnss] 4220 kedvesség, jóindulat lucky riAki]

szerencsés

2275

I value kindness above everything else. I am usually qu te lucky in competitions.

mad [masd] 2729

őrült, dühös

Don’t get mad - it was an accident.

modest [YnDdist] 3348

szerény

Nicole is very modest about her results.

oatient ['p eijn t] 4278

türelmes

Thank you for being so patient with me.

personality f,p3:s3'nsbti] személyiség 2488

büszkeség

pride [praid] 3027

In my opinion, personality is much more important than looks. I felt a great serse of pride as my brother accepted his award.

proud [praud] 2739

büszke

I am very proud of the good work my father did for the community.

reliable [n'laiabl] 3451

megbízható

He is not reliable because he is rarely on time.

reluctant [n'UktantJ 3679 vonakodó, kelletlen reputation [.repju'teijn]

I’m very reluctant to leave my job.

hírnév

That newspaper has a bad reputation.

goromba, tapintatlan

When you complain, there is no need to be rude.

érzékeny, kényes; fogékony

He is sensitive to what other people say about him.

őszinte

Do you think his apology was sincere?

2406

rude [ru:d] 4424 sensitive ['sensativ] sincere [sin'sia]

2547

1449

Skilful [’skllfl] 4452

ügyes, gyakorlott

She is a skilful driver.

skilled [skild] 3964

képzett, szakis­

The business requires highly skilled employees.

merettel rendel­ kező

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

17

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

18 sophisticated

It is a very sophisticated machine, but easy to

kifinomult, fejlett

use.

[sa'fistikeitid] 3190

strict [strikt] 2221

I do not like that teacher because she is so strict.

szigorú

suspicious [sa'spijas] 4331 gyanús, gyanakvó sympathetic [.simps'SetikJ 4338

Her husband is getting suspicious. You could be more sympathetic about the problem.

megértő, együtt­ érző

talent ['taelantj 2859

tehetség

I am a man of many talents.

unfriendly [An'frendli]

barátságtalan

Our new neighbours are very unfriendly.

vonakodó, nem

He is unwilling to take the risk.

4373

unwilling [au'wiIii]] 4376

hajlandó

willingness ['wilnjnas] 4391

wise [waiz] 3282

My children’s willingness to help was sweet.

hajlandóság, szolgálatkészség

That was a very wise decision.

bölcs, okos

1.06. Vallás, hit, erkölcs ► Alapszókincs belief [b i'li:f] 1422

hit

She has a strong belief in God.

to believe [b i'li:v ] 279

hisz

I do not believe it!

Christian [’kristjan] 1331

keresztény

A Christian organisation raised money for the poor.

Christmas ['krismas] 1266

karácsony

He looks forward to spending time with his family at Christmas.

church [tj3 :tf] 433

tem plom ; egyház

There is a meeting held in the church every Saturday and Sunday.

duty [’dju:ti] 953

kötelesség

It is our duty to protect our children.

to exist [ig 'zist] 993

létezik, van

My dad says ghosts do not exist.

existence [ig'zistans] 1581 létezés

Many people question the existence of God.

existing [ig 'zis tii]] 1179

Any existing problems will be solved.

létező, fennálló, m eglevő

faith [fe i0 ] 1869

hit, bizalom

freedom ['friidam ] 1624

szabadság

The family is of the Christian faith. Everyone should be allowed the freedom of choice and speech.

god [god] 2011

isten

I pray to God every night and ask him to protect my family.

good [gudj 3153

jó, erkölcsös, becsületes

My grandfather has always tried to lead a good life.

pokol

Working with her the last couple of weeks has

hell [hel] 1872

been hell. help [helpj 1023

segítség

I do not know what I would have done without your help.

Jesus ['d3i:z3S] 1852

Jézus

Jesus is believed to be the son of God.

erkölcsi

It is your moral obligation to give the police that information.

religion [ri'lid33n] 1963

vallás

His religion has only one god.

religious [ri'lid33s] 1590

vallásos

m o ra l

['mnral] 1931

I am not very religious, but my parents attend church every Sunday.

re s p o n sib le

[ri'sponsabl]

megbízható

She is very responsible for a girl her age.

fog tenni vmit

’And you shall know the truth and truth shall make you free.’ John:32

1182 sh a ll [Ja l] 526

(régies) spirit ['spirit] 1321

szellem, lélek

The owners claimed that there was an evil spirit in the house.

true [tru:] 508He remained true to the values of his religion.

truth [tru:9] 1293

igazság

There is some truth in what he says.

1.06. Vallás, hit, erkölcs

► Kiegészítő szókincs

abbey ['asbi] 3588

apátság

An abbey is a place where the faithful live and work.

being ['bi:iq] 2107

lét, létezés; lény

The Bible says that Adam and Eve were the first human beings on Earth.

bible ['baibl] 3486

Biblia, biblia

This handbook is a real bible for beginners in computer programming.

bishop ['bijap] 2338

püspök

The bishop helped the sick children.

to bury ['beri] 2763

eltemet

Her great-aunt died on Friday and was buried on Sunday.

cathedral [k3'0i:drel] 3000 székesegyház,

The cathedral is the largest church in the area.

katedrális Catholic ['kaeBalik] 2707

katolikus

Catholic families celebrate Christmas every year.

chapel [’tjiepl] 3299

kápolna

The university has its own chapel.

charity ['tjaereti] 2144

jótékonyság, jótékonysági intézményiek)

Any profit made will be given to charity.

Christ [kraist] 2071

Krisztus

Christ is said to be the son of God.

Christianity [.kristi'aenati] kereszténység

Christianity had a difficult beginning.

3872

commitment [ka'mitmant] 1497

elkötelezettség

His commitment to his family is touching.

devil ['devl] 3607

ördög, sátán

The Bible teaches about hell and the devil.

to devote [di'vaut] 3506

szentel, áldoz

She decided to devote her life to God.

Easter ['i:sts] 3890

húsvét

Many people eat chocolate eggs at Easter.

fate [feit] 3321

sors

Fate is something that is beyond human control.

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

19

. Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

20 fault [fo:lt] 2232

hiba

It is your own fault you have been punished you should do what I tell you to do!

ghost [gaust] 3633

szellem , kísértet

It is said that a ghost walks around the school at night.

have to ['haev ta] 4183

kell

You have to be good if you want to go to heaven.

heaven ['hevn] 2782

m ennyország

Heaven is said to be a place of perfect happiness.

holy ['haulij 2830

szent, szentelt

The priest held out the holy water.

honour ['Dna] 2528

becsület

Defending his country was a matter of honour.

immoral [I'mnral] 4197

erkölcstelen

Stealing is immoral.

Jew [d 3u:] 3427

zsidó

Ron is not a practicing Jew although his family is Jewish.

Jewish ['d 3u :ij] 3428

zsidó

He has a Jewish background.

Lord [lo:d] 3652

az Úr, Uram

Lord, hear our prayer.

loyalty [ ’loialti] 3654

hűség, lojalitás

Loyalty to his religious faith is important to him.

maker ['m eika] 3249

terem tő

I believe in God, maker of heaven and earth.

mass [m s s ]

mise

Mass is held in the church at 9 a.m. and 7 p.m. daily.

myth [mi0] 3546

m ítosz, m onda

Greek myth explains the origin of the world through the deeds of gods and heroes.

obligation [pbli'geijn]

kötelezettség,

They are under no obligation to pay you as you never signed a contract.

2029

2317

kötelesség

parish ['paeriJJ 2126 Pope [paopj 3670 to

község

Every year, there is a festival organised in my local parish.

pápa

The Pope is the head of the Catholic Church.

plébánia, egyház-

pray [p rei] 3177

im ádkozik

She prayed for the happiness of her family and friends.

prayer [prea] 2798

ima, im ádság

I said a prayer, asking God to help me through my tests.

to predict [pri'dikt]

2444

m egjósol, m egjöven döl

The end of the world has been predicted many times.

pap, lelkész

The priest holds a service every morning in the church.

sin [sin] 3832

bűn

The man went to church to learn about sin.

soul [saul] 2452

lélek

After being sick for a long time, his soul is now at

priest [pri:st] 2691

peace.

spell [spel] 3967

varázslat

spiritual ['spiritju al] 3366 szellem i, lelki; temple ['tem pi] 3572

The local people blamed their bad luck on spells. He went to church because he wanted to feel

átszellem ült

spiritual.

tem plom

Beijing has many beautifully restored temples.

universal [ju:m'v3:slj 3116

egyetem es,

Love is a universal feeling.

univerzális, mindenre/ m indenkire kiterjedő

virtue [‘v 3 :tju :] 3117

erény

A person who has virtue is somebody that has good moral qualities.

wonder fwAnda] 3283

csoda

There are seven Wonders of the World.

worship [’w aijip] 4395

istentisztelet

A church is a place of worship.

Szem élyi adatok, személyes in fo rm á c ió k

21

2♦ Lakókörnyezet 2.01. Ház, épület ► Alapszókincs address O'dres] 1694

cím

What is your new address?

block [btok] 1779

háztöm b, épülettöm b

Everyone had to leave the office block because of the fire.

épít, létesít

They are planning to build a bigger house next

to

build [bild], built, built 464

year.

building ['b ild iq ] 468

épület

The building is very run down and badly needs to be restored.

castle ['ka:sl] 1898

vár, kastély

The king and queen lived in a big castle.

construction

építés, építkezés

The university is under construction and due to be finished by 2010.

[ksn'strAkJn] 1576

domestic [ds'm estik] 1517 házi, háztartási

Susan usually carried out her domestic duties, such as shopping and cleaning in the morning.

estate [i'steit] 1442

birtok; lakótelep

The large country estate used to belong to their family for decades.

facility [fa'silati] 1135

felszerelés,

There are cooking facilities in most apartments.

berendezés; lehetőség

flat [flæ t] 1582

lakás

I recently moved out of my parents’ home and into my own flat.

garden f'gaidn] 785

kert

The garden was full of beautiful flowers and plants.

gate [g e it] 1846

kapu, bejárat

There are two security cameras at the front gate of the building.

home [haum] 244

otthon, ház, lakás

Thank you for welcoming me into your home.

house [haus] 156

ház

Alan and Ann are building a new house in the country.

kitchen ['k itfin ] 1252

konyha

Rita was preparing the dinner in the kitchen while Nick was entertaining the guests.

to let [let], let, let 358

kiad

I am letting my house to three students for the summer.

station [ ’steijn ] 834

állomás

The train left the station on time.

step [step] 819

lépcsőfok

Mind the step!

2.01. Hâz, épület ► Kiegészítő szókincs to accommodate [a'kom adeit] 3476

accommodation [akDms'deifn] 2186

elszállásol, elhelyez szállás

Foreign students will be accommodated in student rooms. Accommodation in the city centre is quite expensive.

23

apartment [a'pcutmant]

lakás; lakosztály

3721

brick [brik] 2944

tégla

cardboard ['ka:dbo:d]

karton

-4059

f

ceiling [ ’sirliq] 3001

m ennyezet

cella, zárka

cell [sel] 860

I am looking to buy a bigger apartment because, as of January, I will be working at home.

N

A large red-brick house stood before them. I need about ten cardboard boxes to keep my

C v. :0

books in.

'O

The living-room ceiling is very high, which means the room is quite difficult to heat. In the abbey, tourists are allowed to visit the cells.

0

column ['kolam] 2145

oszlop, pillér

complex ['kom pleks] 2947 épületegyüttes corridor ['kDndo:] 2950

folyosó

The roof of the temple was held up by white stone columns. The complex consists mainly of offices. My office is at the very end of the corridor on the left-hand side.

:ottage ['kDtid3] 2345

házikó, villa, nyaraló

: sposal [di'spsuzl] 3314

eltávolítás, ártalm atlanítás

domain [da'm ein] 3407

terület, birtok

We have a small cottage in the countryside, which we visit in summer. The disposal of some chemicals should be carried out in accordance with regulations. He acts as though the office was his private domain.

downstairs [.daun'steaz] 4107

a földszinten, lenn; lefelé, le

elevator f'eliveita ] 4115

lift

The elevator is not working at the moment, so we have to walk up all those stairs!

entrance [’entrans] 2617

bejárat

There are two main entrances - the front

ts. :

If you go downstairs, you’ll find his office.

entrance and the side entrance. exit ['eksit] 4129

kijárat

There are four emergency exits in the building.

•'ence [fens] 3415

kerítés

There was a large fence separating the neighbour’s gardens.

garage [‘gaera^] 3238

garázs

In winter, the car is parked in the garage.

indoors [.in'doiz] 4202

bent, a házban;

Let’s go back indoors to drink our coffee.

be, a házbaandlord ['laendbid] 2578

háziúr, főbérlő

The landlord received complaints about noise from the neighbours.

ease Lli:s] 3162

bérleti szerződés

John signed a three-year lease when he moved into his flat.

mall [m o:l] 4242

bevásárlóközpont

Liz does all her shopping at the mall.

m ortgage ['m o:gid 3 ] 2634

jelzálog, jelzá lo g ­

The couple applied for a mortgage to buy their

kölcsön

first house.

szom széd

I often cannot sleep at night because my neighbour makes so much noise

neighbour ['neiba]

2021

lid3] 773

tudomás, tudás

Amy isn’t coming today, to my knowledge.

memory ['memari) 1094

emlékezet,

After the accident, she suffered a loss of memory.

memória; emlék

mental ['mend] 1396

elme-, értelmi,

My grandfather has mental health problems.

szellemi

mind [maind] 428

emlékezet, elme,

The memory is clear in my mind.

ész, gondolat to notice ['nautis] 1161

észrevesz,

He noticed that the door was now open.

megfigyel

notion ['naujn] 2124 reaction [ri'askjn] 1416

fogalom, kép,

Diplomatic representatives have to gain a notion

elképzelés

of people’s views.

reakció

I could not believe his reaction; he just smiled and nodded.

to realize ['rialaiz] 712

rájön, ráébred

I did net realize it was him until he had walked by.

reality [ri'selati] 1448 reason ['ri:zn] 348 reasonable ['riiznabl] 1215 to recall [ri'ka:l] 1794

valóság

He used music to escape from reality.

ok, magyarázat,

She told me that they had broken up but did not

indok

tell me the reason why.

elfogadható, indo­

They made a reasonable offer for the house.

kolt, ésszerű (vissza)emlékszik

Mr. Smith, do you recall where you were on the 9th of September?

to recognise [’rekagnaiz] 730 recognition[,rekag'niJn] 1767 to remember [ri'memba] 383 to reveal [rr'vi:l] 1080

megismer,

I barely recognised her because she had lost so

felismer

much weight.

megismerés,

He looked at me without a sign of recognition.

felismerés emlékszik,

I can’t remember his name.

emlékezik felfed, elárul

Tonight, the winner of the national contest will be revealed.

to select [si'lekt] 1769

választ

She selected a new colour for the kitchen.

serious ['siarias] 625

komoly

Although my professor looks like a very serious man, he always makes jokes.

thinking ['Girjkiq] 2254 thought [0a:t] 801

vélemény,

The company’s thinking is to employ fewer

gondolkodásmód

people.

gondolat

I asked her for her thoughts on the matter.

view [vju:] 349

vélemény, nézet

In my view, small children should never watch TV.

to watch [wD tJ] 547

néz, figyel,

The shop employee watched the youths out of

szemmel tart to wonder [’wAnda] 922

azon tűnődik,

the corner of h is eye. I wonder how old she is; maybe I’ll go and ask.

szeretné tudni

7.05. Értelem és gondolkodás ► Kiegészítő szókincs to assess [a'ses] 1615

awareness [a'weanas]

felbecsül,

They got a professional to assess the value of

megállapít

their property.

tudatosság

The government is trying to increase environmental awareness.

2511

conception [kan'sepjn] 3301

fogalom, elképze­

My conception of happiness is different from

lés

other people’s.

to confuse [kan'fju:z] 4021 összezavar

He always confuses me with long words.

conscious ['konjasl

tudatos, megfon­

He made a conscious decision to stop going to so

tolt

many parties instead of studying.

2767

consciousness

eszmélet, tudat

The builder lost consciousness after falling off the roof.

['konfasnas] 3066 to devise [di'vaiz] 3312

kigondol, kiagyal

They devised a plan to get into the castle.

to feature ['fiitja] 2428

fő helyen közöl

This week’s magazine features an extra section on healthy eating.

to find out [.faind 'aut], found, found 4164

imaginary [rmædsinari]

kiderít, megtud,

Can you find out what time the train leaves?

megtudakol képzeletbeli,

My daughter has an imaginary friend called Alice.

kitalált

4196

imagination

képzelőerő,

[i,maed3 i'neij'n] 2960 to initiate [j'n ijieit] 3532

insight ['insait]

3423

to inspire [in'spaia] 3339

Use your imagination to write a story.

fantázia kezdeményez,

She initiated a movement against environmental

elindít

pollution.

betekintés,

That television show gives an insight into the

bepillantás

lives of famous people.

inspirál, megihlet

My favourite author inspired me to write some short stories.

instinct ['instiqkt]

3916

intellectual [.inta'lektjual] 3159

ösztön

Animals have a strong survival instinct.

intellektuális,

He always had a oook with him so that he would

értelmes

seem more intellectual.

intelligence [m'tehd3ans] intelligencia

intelligence test.

2575

intelligent [m ‘telid3ant]

intelligens,

She was a very intelligent young woman.

értelmes

3782

light [lait]

Upon entering the school, the students took an

2534

megvilágítás

After his serious il ness, he saw things in a new light.

. Észlelés és mozgás

77

. Észlelés és m ozgás

to make sth up [,meik

kitalál

My children always make up funny stories.

rejtélyes, titokza­

Have you ever met anyone so mysterious?

’Ap], made, made 4240

mysterious [mi'stiarias] 4255

tos

mystery ['mistri] 2968

rejtély; krimi

I love reading mystery books.

nonsense ['nonsns] 4261

képtelenség,

He talks such nonsense sometimes.

badarság to overlook [.auva'luk]

elkerüli a figyelmét,

I’m afraid you have overlooked an Important

nem vesz észre

detail.

to perceive [pa'siiv] 2899

tekint, felfog

Fashion magazines are often perceived as stupid.

perception [ps'sepjn]

felfogás, érzékelés

phenomenon

His perception of the country changed completely after visiting It.

2688 jelenség

Weather is an example of a natural phenomenon.

[fa'nDminsn], phenomena 2536

philosophy [fi'losafi] 2489 filozófia

She was studying philosophy at the local university.

to pretend [pri'tend] 3026

színlel, tettet, úgy

She pretended to be sleeping.

tesz, mintha

psychological [,saik3'lod3ikl] 2974

psychology [sai'koladsi]

pszichológiai,

I have heard that he has some psychological

pszichés

problems.

pszichológia

He has a degree in psychology.

reagál

He reacted badly to the news and ran out of the

3102

to react [ri'aekt] 3103

room. to reflect [ri'flekt] 1002

gondolkodik,

She needed some time to reflect on what to do.

töpreng

reflection [ri'flekjn] 3185 secret ['si:krit] 2546

elmélkedés,

Upon reflection, she remembered where she had

gondolkodás

left her keys.

titok

She told me a secret yesterday but I cannot tell you what it is.

sensible ['sensabl] 2978

okos, ésszerű

It would be sensible to stay at home if you don’t feel well.

smart [sma:t] 4300 to specify ['spesifai] 2371

okos, értelmes,

We need a smart young person to fill this

ügyes

position.

részletez, ponto­

Please, specify your preferred type of

sít, konkretizál

accommodation.

tO Spot [spDt] 3367

meglát, észrevesz

She spotted the dog in the distance.

to undergo [^nda'gau],

keresztülmegy

She underwent a serious operation last week.

underwent, undergone

vmin, aláveti

3196

magát vminek

unreasonable |A n'ri;znabl] 4411

to view [vju:] 2219

ésszerűtlen,

I think your demands are unreasonable.

túlzott m egtekint,

They are going to view the house on Saturday.

megnéz

vision [V i3n] 2101

előrelátás,

Our country needs a leader with vision.

éleslátás

7.06. Szükségletek és kívánságok ► Alapszókincs desire [di'zaia] 1756 dream [dri:m] 1645

vágy, kívánság,

She first had the desire to marry him after she

óhaj

had known him for a year.

álom

Last night, I had a dream that I was living in Spain.

to expect [ik'spekt] 320

vár, remél; elvár

He is expected to arrive some time after lunch.

to force [fo:s] 1000

kényszerít

He did not want to go to school at all - 1almost had to force hirr.

to intend [in'tend] 1039

szándékozik

to maintain [m ein'tein]

fenntart, eltart

My grandfather wasn’t very rich, but he was able to maintain his family.

930

necessary ['nesasari] 437

How long do you intend to stay for?

szükséges

It is not necessary to take off your shoes in our house.

need [ni:d] 370

szükséglet

The basic human needs are food, water and shelter.

to press [pres] 1462

kényszerít, sürget

The police pressed him to tell them about everything he knew about the crime.

to reach [ri:tj] 450

elér

I have been trying to reach you all day but I never got an answer.

to receive [ri’siiv] 413

(m eg)kap; elfogad

to require [ri'k w aia] 331

igényel, kíván,

If you require any further information, please,

(m eg)követel

contact the office.

követelmény,

He failed to meet all the course requirements.

requirement [ri'kwaiam ant] 1197

kívánalom

to satisfy ['saetisfai] 1714

eleget tesz

She received a diamond ring from her husband.

They have always tried to satisfy customer wishes.

vm inek, kielégít vm it to seek [si:k], sought,

keres, kutat

Seek and you shall find.

kíván, akar,

If you wish to go to the park, put on your shoes.

sought 661 to wish [w ij] 657

szeretne

. Észlelés és m ozgás

79

7.06. Szükségletek és kívánságok ► Kiegészítő szókincs ambition [æm'bijn] 3289 to be bursting to do

ambíció, érvénye­

He has more ambition than anyone else; he Is a

sülési törekvés

doctor of chemistry and medicine.

ég a vágytól, hogy

Susan was bursting to tell them about the engagement ring.

érdekel, érint,

I am truly concerned for your happiness.

[b3:stii]] 3126 to concern [k3n's3:n] 599

aggaszt

demand [di'mamd] 814

igény, követelés

desirable [di'zaiarsbl]

kívánatos

We tried our best to meet our clients’ demands. It is a very desirable job because of the travel opportunities.

3505 to dream [dri:m], dreamt, álmodik

She dreamt of owning a house in Spain.

dreamt 3072 to excite [ik'sait] 4128

expectation

hoz

The prospect of studying at an American university really excites me.

elvárás

She had great expectations of her daughter.

képzeletbeli;

She lives In a fantasy world.

izgat, izgalomba

[.ekspek'teijn] 2114

fantasy ['fæntasi] 3767

álom, fantázia to give up [,giv Vp], gave, felad to impose [rm'pauz] 1648

incentive [in'sentiv] 3337

I’ve given up my dream of becoming an astronaut.

given 4163

kodik vkire

We were invited to dinner, but we didn’t want to impose on them.

ösztönző

Commission is an incentive for workers to sell

ráerőltet, ráakasz­

more products. to induce [in'djuis] 3422

rábír, rávesz

They Induced him to take the promotion by promising him a large pay rise.

motivation [.mauti'veijn] motiváció 3928

necessity [na'sesati] 3548

szükséglet,

The employees have no motivation due to low payment. Water is a necessity.

életszükséglet to need [ni:d] 2682

szüksége van

I’ll need a new dress for the wedding.

vmire

to prompt [prompt] 3357

buzdít, késztet,

She prompted him to answer the question.

sarkall to retain [n'tein] 1611

megtart, megőriz

satisfaction [,saetis'fsekjn] elégedettség 2849 to stimulate ['stimjuleit] 3692

ösztönöz, élénkít, stimulál

He hoped to retain the possession of the house after his divorce. I think it is important to get satisfaction out of your job. The teacher tried to stimulate the pupils’ imagination by playing music.

unexpected

váratlan

willing ['w iliq ]

2419

The unexpected success of his book led him to continue writing.

[.Amk'spektid] 3583 hajlandó

Are you willing to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth?

wish [w ij]

2863

kívánság

If you see a falling star, you should make a wish

. Észlelés és mozgás

81

8, A munka világa 8.01. Foglalkozások ► Alapszókincs agent

[ ‘e id 3 a n t ] 1350

ügynök, közvetítő

The actor was looking for a new agent to get him better roles.

captain

['k a e p tin ] 1805

kapitány, pa­

The captain led his ship along the coast.

rancsnok

chief [t/i:f] 1423

vezér, fő, legfőbb

The most senior employee of a company is usually the chief executive officer.

colleague dentist

['kr>li:g] 1470

['d e n t is t ] 4091

director

[d a 're k ta ] 671

munkatárs,

The colleagues at my work are really nice; they

kolléga

gave me a birthday gift.

fogorvos

Not many people like going to the dentist’s.

igazgató, rendező

This art director is known for his funny advertisements.

em plo y ee [i m 'p lo i i: ] 1249

alkalmazott,

The company is looking for three new employees.

dolgozó em p lo y e r [ i m 'p b i a ] 1459

munkáltató, mun­

My new employer pays me more money.

kaadó

expert

['e k s p 3 :t] 1472

szakértő

The journalist was invited to the TV show because he is an expert in Iraq policy.

farmer

['f a im a ] 1473

gazda, gazdálko­

The farmer had a good crop this year.

dó, farmer

hairdresser

['h e a d re s a ]

fodrász

not very good at cutting my hair.

4176

guide

My hairdresser is always very cheerful, but she is

[g a id ] 1789

idegenvezető

The guide led the tourist group through the old city.

manager Officer

['m E e m d 3 a ] 559

['D flS 9 ] 623

igazgató, ügyve­

The manager of the store created the weekly

zető, menedzser

schedule for the employees.

tiszt; köztisztvi­

The officer and two soldiers left the army base.

selő

pilot

[ ’p a i b t ] 2242

pilóta

Despite the bad weather, the pilot landed the plane safely.

secretary

['s e k ra tri] 687

titkár, titkárnő

The secretary handled his mail and appointments.

specialist waiter

[ ’s p e ja h s t ] 1969

[ 'w e it a ],

waitress

szakorvos

After having heart pain, I went to see a specialist.

pincér, pincérnő

The waiter recommended the fish and chips to the family.

[ 'w e it r a s ] 4384

worker

['w 3 :k a ] 612

munkás

There are about 50 workers employed at the engineering company.

accountant [a'kauntant]

könyvelő

The accountant had two days to issue the company’s annual financial report.

3382

adviser [ad'vaiza] 2656

tanácsadó

The school has career advisers to help students.

analyst ['ænalist] 3719

elemző

A team of analysts tested new chemical substances.

applicant ['æplikant] 3205 pályázó, jelent­

The personnel rranager invited ten applicants for

kező

a job interview.

architect ['aikitekt] 2996

építész

This house was built by a famous architect.

assistant [a'sistant] 2997

asszisztens,

There was no assistant in the entire store who

segéd, segítő;

could help me find the right size dress.

(bolti) alkalma­ zott

attorney [a't3:ni] 4047 auditor ['oidita] 3859

ügyvéd

An attorney can be provided for you.

számvevő, revizor,

The auditor detected the company’s tax fraud.

könyvvizsgáló

bOSS [b D S] 2339

főnök

My new boss is really nice; she gave me a day off tomorrow.

builder f'bildaj 3729

építési vállalkozó,

We hired builders to build our house.

építőmester, építőmunkás

businessman

üzletember

The politician met with several businessmen to discuss the state's export regulations.

[’biznssmæn],

businessmen 3596 chairm an ['tjeaman],

elnök

The party voted him in as the new chairman.

chairmen 973 chemist ['kemist] 4028

kémikus, vegyész

There is a position available for a chemist.

chief [tjuf] 2070

vezér, főnök

The navy chief is a general who served in the army for fifteen years.

clerk [klaik] 3061

ügyintéző, hivatalnok

The clerk at the nelp desk could answer your question.

gyűjtő; díjbeszedő

At the toy exhibition, there were many collec­

collector [ka'lekts] 3734

tors who displayed and exchanged their goods. con sultan t [kan'sAltant] 2711

correspondent

tanácsadó, konzultáns tudósító

Our correspondent in the south warned of a long war.

ta n á cs o s ; ta n á c s ­

The councillor set the agenda for the monthly

tag

community meeting.

fejlesztő

The software developer was able to fix the problems with the computer programme.

[.k D ra 's p o n d a n t] 3304

councillor f'kaunsata] 2147 d e v e lo p e r [di'velapaj 3753

The chief executive hired a consultant to examine and improve all working processes.

. A munka

8.01. Foglalkozások ► Kiegészítő szókincs

vilá g a

83

. A munka

vilá g a

84 editor

['e d ita ] 2075

engineer [,en d 3 i'm a ] executive

2038

[ig 'z e k ja tiv ]

1223

historian

szerkesztő

Mary is the chief editor of a women’s magazine.

mérnök, gépész

The engineers constructed a new chemical plant.

ügyvezető; vezető

He was promoted from manager to executive

beosztású

director of the human rights organisation.

[h i's to iria n ] 2829 történész

inspector [in 's p e k ta ]

2397

felügyelő, ellenőr

Historians have published many books about the war. The inspector at the border asked to see my passport.

investor [in 'v e s ta ]

2576

befektető

They were able to build the house with the investor’s money.

journalist ['d33:nalist]

újságíró

It was the first time that the young journalist had written the newspaper’s leading article.

gyártó, termelő

The products from the French manufacturer are of better quality than those from the Chinese

2726

manufacturer [.m æ n ju 'fæ k tja ra ] 2161

ones.

miner

['m a in a ] 3441

operator peasant

['D p are ita] 2838

['pezn t] 2687

bányász

As a miner, he worked for twenty years digging for coal.

kezelő, operátor

She called the hotel’s operator to make a long-distance phone call home.

paraszt,

My grandfather was a peasant in Poland.

földműves

performer [p a 'fo im a ]

4282 előadó

During the festival, you can see lots of performers.

personnel [,p3:sa'nel]

személyzet

2689

practitioner [præk'tijana] (gyakorló) orvos 2797

producer

[p ra'd ju :sa] 2492

gyártásvezető,

The company will fire several employees to save on next year’s personnel costs. When you move house, you often have to register with a new general practitioner. The best movie producers live in Hollywood.

producer

profession

[p ra 'fe jn ] 2363

hivatás, foglalko­ zás

professional

[p ra 'fe /a n l]

2844

publisher reporter sailor

['p A b liJa ] 2846

[ri'p o ita ] 3819

['s e ila ] 4430

With a degree in law, graduates can enter many professions besides the law.

szakmai; hivatá­

His professional path included going to law

sos; szakértő

school.

(könyvkiadó

The publisher did not accept my new book because of its controversial topic.

riporter, tudósító

A reporter from the local news asked for an interview with the chairman.

tengerész, matróz

If you get seasick, you should not become a sailor.

servant ['S3:vant] 2057

szolga, inas,

The earl had guests for dinner and three servants

szolgáló, cseléd

served the food.

trader ['treida] 3981

kereskedő

The traders were waiting for the ship at the harbour.

trustee

[trA'sti:] 3580

vagyonkezelő, kurátor

The trustee of my property title works at the bank.

8.02. Szakmai feladatok és tevékenységek ► Alapszókincs to apply [a'plai] 574

pályázik, folyamo­

He applied for an extension to the contract.

dik to appoint [a'point] 1408 to arrange [a'reind3] 1468

kinevez

At the age of fory, he was appointed county judge.

elrendez; meg-

The sales assistant neatly arranged all the clothes in the store.

szervez, előkészít

arrangement [a'reindsmsnt] 1219

megállapodás,

I made an arrangement with my sales partner to

elintézés; elrende­

get me a special price.

zés to base [beis] 569

busy ['bizi]

1897

alapoz

Our company philosophy is based on customer satisfaction.

elfoglalt, dolgos,

My colleague always pretends to be very busy.

serény to check [tjek] 1115

átvizsgál, ellenő­

The policeman checked my Identification card.

riz to conduct [ksn'dAkt]

lefolytat; vezet

The production workers had to conduct all the glass work carefully.

alkot, létrehoz

Researchers were able to create a new medicine.

1919

to create [kri'eit] 499

design [di'zain] file [fail]

758

1296

dizájn, kivitel,

With the new design, they sold ten times more

konstrukció

cars than with the older model.

akta, adatállo­

She saves all her computer files twice.

mány, fájl

hammer [’haema] 4177

kalapács

Ow! I’ve dropped the hammer on my foot.

tO issue ['iju:] 1377

kiad, kibocsát

A working perm t was issued immediately for the French artist.

gyűlés

Shareholders attended the company’s annual meeting.

to operate ['npareit] 1087

működtet; kezel

We need more v/orkers to operate the machines.

to order ['o:da] 1413

elrendel, utasít

The boss ordered his assistant to come into his office.

to organize ['oigsnaiz]

szervez, rendez

The secretary organised the folders alphabetically

meeting ['miitiq]

506

ülés, értekezlet,

so that they could be found easily.

1244

plan [plaen] 491

terv, elgondolás

The new plan will help us with finances.

planning [’plaeniq] 1162

tervezési, építési

The city’s planning department has approved the new hotel.

. A munka

vilá g a

86 to prepare [pri'pea] 678

előkészít

The manager carefully prepared a presentation of the new business plan.

professional [prs'fefsnl]

hivatásos, profi

She is a professional musician at the opera.

project ['prod3ekt] 560

tervezet, project

Our city has started a new project to help children of low-income families.

to promote [pra'msut]

előléptet

The sales clerk was promoted to department manager.

referencia, ajánlás, ajánló

His references included the biggest companies in the industry.

forgalomba hoz,

A new software will be released in September.

1067

1589

reference [Vefrsns] 11B8 to release [ri'liis] 1379

bemutat, közzé­ tesz

sample ['sa:mpl] 1494

minta, m intada­

The fashion designer arranged the fabric samples

rab

on his tab e.

task [ta:sk] 884

feladat, munka

Her task was to contact each of the new customers.

tOOl [tu:l] 1886

szerszám, eszköz

Someone has stolen tools out of the factory.

to undertake [.Anda'teik], elvállal, belekezd, undertook, undertaken nekilát

My boss asked me to undertake the revision of the company report.

1746

working [’w3:kir)] 1713

dolgozó

Working mothers sometimes have difficulties in organising childcare.

8.02. Szakmai feladatok és tevékenységek ► Kiegészítő szókincs accounting [a'kauntir)] 3120 to adjust [s'd3Ast] 2937

könyvelés, könyvelési megigazít, beállít, rendbe hoz

adjustment [a'dsAStmantJ igazítás, beállítás, 3477

elrendezés

Many mathematics graduates find work at accounting firms. Can you, please, adjust that picture frame so that it hangs correctly? After a quick adjustment, the ring fitted Sally’s hand perfectly.

to assign [s'sain] 3856

kijelöl, megjelöl

The teacher assigned too much work for the students to finish in one night.

assignment [s'sainmant]

kijelölt feladat

The students’ assignment is to research the life of a famous person.

ellenőrzés,

An audit is a nightmare for people who pay tax.

3857

audit ['o:dit] 3208

könyvvizsgálat

chart [tja:t] 3058

táblázat, diagram, grafikon

check [tjek] 3002

ellenőrzés

Tim made a chart showing the number of customers who came each day. The manager decided to make a check on the personnel.

completion

[ k s m 'p liijn ]

3136

elvégzés, befeje­

Completion of the test is a requirement; if any

zés

questions are not answered, the student will receive zero points.

to construct [kan'stTAkt]

felépít, összeállít

The building was constructed in nine months.

2194

count [k a u n t] craft [k r a ift] to

2712

3140

detect [ d i'te k t] 2612

functional ['fAqkJsnl] 3630

inspection

[ in 's p e k jn ]

install

launch to

The final count revealed that over 1,000 people had attended the conference.

kézművesség,

Crafts such as painting and drawing often require

kézműveskedés

attention to detail.

észlel, k im u ta t ,

New software can detect a dangerous storm days

érzékel

in advance.

praktikusból

Chris believes that shoes should be functional

használható

rather than attractive.

vizsgálat, ellenőr­

An annual car inspection is required in your area.

zés

3338 to

számlálás, számítás

[in 's to il] 2723

[ lo m t j] 3649

launch

[ b : n t f ] 1567

to load [ b u d ] 3438

telepít, üzembe

Tom will install the new computer software

helyez, beállít

tomorrow.

elindítás, beindí­

The launch of the new business in January was a

tás, bevezetés

big success, with many clients coming ever since.

elindít, bevezet,

The advertising company has launched a new

kezdeményez

product campaign.

berak, felrak,

The builder loaded his tools into the van.

berakodik

manufacturing

gyártás, gyártási

manufacturing costs.

[.mænju'fæktjariij] 2276

marketing ['maikitir)] 2018

modification

marketing,

The marketing department planned a new

értékesítési

promotion campaign.

módosítás

A small modification in the computer system eliminated the error.

[.mDdifi'keijn] 3798 to

modify ['rrro d ifa i]

Buying fabrics from China reduced

3349

to monitor ['monita] 2582

módosít, megvál­

They modified the rule in order to accommodate

toztat

the new employee.

megfigyel,

In order to keep everyone safe, the security

ellenőriz, lehall­

guards monitor the building.

gat

occupation [.nkju'peijn] 2734

operating [ ’D p a re itiq ] 2791

hivatás, foglalko­

Choosing an occupation is often difficult for

zás

young people.

operációs,

The computer’s new operating system works

működtető,

better than the old one.

vezérlő

panel ['pænl] 2022

elem, panel, tábla

Huge solar panels are installed at the power

plants.

. A munka világa

87

photocopy ['fautaukDpi]

fénymásolás

you will seethe plan.

4283

portfolio [poit'fauliao]

irattartó, portfolió

Sally takes her portfolio to job interviews because she wants to look professional.

3812

preparation [,prepa'reijn] előkészület, 2243

If you look at the photocopies in front of you,

The preparation of the meeting took three hours.

előkészítés

to print [print] 2584

nyomtat

Make sure you print out the report and give it to the boss before the end of the day.

to process ['prausesj 3100

feldolgoz

After the company had processed Mick’s claim about his broken TV, he got his money back.

to register [’red3ista] 2587 nyilvántartásba

Registering for classes can be a long process.

vesz, feliratkozik, bejelentkezik

to repair [ri'pea] 3955

megjavít, rendbe­ hoz

to resolve [ri'zDlv] 2324

to restore [ri'sto:] 2367

The broken door must be repaired quickly before it starts snowing.

elhatároz, eldönt

The management resolved to combine the company’s technical and engineering departments.

helyreállít,

The builders restored the house to its original beauty.

visszaállít, restaurál to resume [ri'zjuim] 3957

folytat; újrakezd

After a short break, the students resumed studying fo'the test.

to submit [sab'mit] 2411

benyújt

Tim submitted his application to the university in Manchester.

to take over [,teik 'auva]

átvesz

An American company has taken over our small firm.

4341

8.03. Munkahely és munkafeltételek ► Alapszókincs application [.aepli'keijn] 679

career [ka'ria] 1178

jelentkezés, pályá­ zat karrier, pályafutás

The university received thousands of applications for its courses. Sally knew she wanted a career as a doctor, so she applied to medical school.

conference ['knnfarans] 1007

értekezlet, konferencia

department [di'paitmant] osztály, részleg 492

display [di'sp lei] 1841 to

earn [3:n] 1867

Lin gave a presentation at the company’s annual conference. The shoe department in the department store is Sally’s favourite place to shop.

kijelző

It has been hard to read the machine’s display since he broke it.

keres

A doctor usually earns a large salary.

to employ [ i m 'p l o i j 1374

employment [im 'p b im a n t ] 1046

engineering [,e n d 3 i'n i3 r iq ] 1953

equipment

[i'k w ip m a n t ]

foglalkoztat

The farmer employs workers to help him plant his crops.

állás, munka,

Everyone hopes for steady employment, but,

foglalkoztatás

unfortunately, jobs are sometimes lost.

mérnöki tudomá­

To earn a degree in engineering, one must have a good understanding of mathematics.

alkalmaz,

nyok; gépészet felszerelés

To create a new piece of art, an artist often uses special equipment.

gyár

The factory produces 2,000 cars every day.

gazdaság, farm,

Jim’s father owns a farm where he grows apple trees.

1250

factory farm

['fa sk ta ri] 1646

[ f a : m j 1295

tanya

firm

[f3 :m ] 680

function ['fAqkfn]

880

cég

Lou’s law firm always wins its cases in court.

funkció, rendelte­

A belt’s function is to hold up a pair of trousers.

tés

job

munka, állás,

[d 3 0 b j 299

Jack really enjoys his new job as a builder.

foglalkozás

labour ['le i b a j

munka, erőkifej­

816

Too much heavy labour can result in back pain.

tés

office

L'D fis] 337

iroda

salary

['s s e b r ij 2910

fizetés

The professor prefers to work in his office rather than in the library. Sarah’s salary is so small that she cannot afford to have a car.

screen

[s k r im j 1795

képernyő

The TV screen is too big to fit into the small cabinet.

strike

sztrájk

[s t r a ik ] 1994

Because of the railroad strike, we could not get to the concert.

training ['treinu]]

571

unemployment

oktatás, képzés,

New employees must complete three weeks of

gyakorlat

training.

munkanélküliség

Unemployment is a frequent problem in failing economies.

[. A m m 'p b im a n t ] 1637

wage

[ w e i d 3 j 155 4

bér

The workers receive a wage for their labour.

work

[w 3 :k ] 13 4

munka

The teacher asked the students to focus on their work.

8.03. Munkahely és munkafeltételek ► Kiegészítő szókincs bonus ['boonasj 3866

jutalom, prémium

Ali received a bonus for all his extra work.

break [breikj

szünet

Some companies require workers to take a

2227

fifteen-minute break at least twice a day.

bureau ['bjoarau] 3730

hivatal, iroda

You will need to go to the financial bureau to pick up your contract.

. A munka világa

90 corporate ['koipsrat] 2110 earnings ['3:mqz] 2715

nagyvállalati

In the corporate world, the main objective is to make a profit.

bevétel, jövede­

The company doubled its earnings last year.

lem

evaluation [i.vælju'eijn]

értékelés

The company’s boss is required to complete an annual evaluation for each of the workers.

megvalósít,

To execute the project successfully, we will need everyone’s best effort.

2826 to execute ['eksikju:t] 3764

flexibility [.fleksa'bibti]

keresztül visz rugalmasság

Because schedules are always changing, flexibility is a good asset to have.

full-time [,ful 'taimj 3523

teljes munkaidejű

Having a full-time job while studying at university can be very difficult.

to hire ['haia] 3641

bérel

3626

We are going to hire a car for our trip across America.

installation [.insta'leijn] 3781

üzembe helyezés,

The fee for installation is twenty dollars, but

beszerelés,

afterwards you will have cable TV.

telepítés

leave [li:v] 3434

szabadság

My annual leave is 25 days.

machinery [ma'Jimari]

munkagép,

The machinery is broken so production has been stopped.

3248

alkatrész szerkezet

The spring mechanism on the door needs to be replaced.

mill [mil] 2277

üzem, gyár

The iron mill produces parts for cars.

mine [main] 2786

bánya, akna

Twelve men remained trapped inside after the collapse of the coal mine.

mission ['m ijn] 2730

küldetés, misszió

The organisation’s mission is to protect American forests from air pollution.

mechanism fmekanizam] 2020

part-time [,pa:t'taim] 3667 részmunkaidős, részidős

A part-time job is a great way for a student to earn some extra money.

to pay [pei] 2167

fizet

The owner of the store pays his workers well.

promotion [prs'maujn]

előléptetés

to quit [kwit], quit, quit/quitted 4409

felmond, otthagy­

Ann did not like her job, so she quit.

ja a munkahelyét

redundancy [n'dAndansi] elbocsátás, 3951

Because of his hard work, the boss gave Jim a promotion.

2493

felmondás

Voluntary redundancy is always an option if you do not like working for us.

register ['redsista] 3028

nyilvántartás

Please, fill out this form so that we can add your address and phone number to the town’s register.

repair [ri'pea] 3105

javítás

The car owner was unhappy with the repairs.

to resign [n'zain] 2694

visszavonul,

Because of the difficult work environment, Kevin resigned from his job.

felmond, lemond

resignation [.rezig'neifn] 3267 to retire [ri'taia] 2544

lemondás

Kevin handed in his resignation yesterday; he hopes to find a new job by next week.

nyugdíjba megy,

Maria hopes to retire by the age of fifty, so she

leköszönés,

visszavonul

has been saving money since she started working.

retirement [ri'taiamant] 2590

revenue ['revanju:] 1909 schedule ['Jedjuil] 2850

vonulás, nyugdí­

The official age for retirement in America is sixty-five, but many people work well into their

jazás

seventies.

nyugdíjba

jövedelem,

In order to generate more revenue, Mr. Williams

bevétel

has increased his sales team.

időbeosztás,

The secretary created a detailed schedule for his boss’s trip to New York.

program

storage ['sto:rid3] 2855

raktárhelyiség

Please, put all the extra boxes into storage; we simply have no room for them here.

to suspend [sa'spend]

felfüggeszt

Jack was suspended from school for using bad language.

3274

theoretical [.Qis'retikl]

elméleti

The theoretical plan was to have the job done by October; in reality, we will not be finished until late January.

munkanélküli

Because he is sti I unemployed, Ben cannot afford to travel to England as he had planned.

működés

The workings of clocks can be extremely complicated.

2860

unemployed [,Anim'pbidJ 2988

working ['w3:kiqj 2136

workshop ['w3:kjDp] 2754 műhely

The teachers have attended a workshop this week on how to prevent school violence.

8.04. Verseny ► Alapszókincs to achieve [a'tji:v] 658

attempt [a'tempt] 840

valóra vált

You can achieve your goals if you stay positive and work hard.

kísérlet

We made an attempt to win the tender, but we

elér, megvalósít,

finally lost it.

award [a'woid] 654

díj, kitüntetés,

Tina won the award for employee of the month.

jutalom legyőz

We need a good strategy to beat the crisis.

előny, haszon, jótétemény

A benefit of arriving early is finding a parking space.

best [best] 1353

legjobb

He was the best among the applicants.

better ['beta] 791

jobb

He is a better chef than I’ll ever be.

to beat [bi:t], beat, beaten 1333 benefit ['bemfit] 731

challenge ['tfceland3] 1643 kihívás

It was a challenge to finish the project on schedule; we had to work extra hours to finish it by March.

. A munka világa

92

1 chance [tfa:ns] 689 competition

esély, alkalom,

This is our last chance to show our strength and

lehetőség

team spirit.

verseny, versengés

They have a company-wide competition to see who can sell the most stocks and bonds.

[.kDmpa'tiJn] 1100

to face [feis] 675

szembenéz,

It is time to face our enemy and fight.

szembeszáll

failure [’feilja] 1268

kudarc, sikertelen­

Our plan turned out to be a total failure.

ség, meghiúsulás to fight [fait] 1038

harcol, küzd

They are fighting to protect their jobs.

level ['levl] 268

szint, színvonal

Because Mr. Smith had a high level of education, he was able to earn a better salary.

tO lose [lu:z], lOSt, lost 364 (el)veszít

Why don’t you apply for the job? You have nothing to lose.

to miss [mis] 1041

elszalaszt, kihagy

He didn’t want to miss the opportunity to work at a place like that.

objective [ab'd3ektiv]

cél

opposition [.Dpa'zijn]

ellenállás

powerful ['pauafl] 1479

The opposit on was tough, but Bill and his team still hoped to win the competition.

1210

power ['paua] 249

The objective of the training is to improve our computer skills.

1460

hatalom, erő;

Thirsty for power, the politician quickly rose

befolyás

through the government’s ranks.

erős, erőteljes,

Mr. Smith is a powerful man and everyone has

befolyásos

respect for him.

ready f'redi] 877

kész vmire

Our employees are ready to work hard.

strength [streqS] 1329

erő

We were all amazed by Lee’s strength when we watched him lift the heavy bricks.

strong [stroq] 423

erős, izmos

Kevin is so strong that he can lift a car!

to succeed [sak'siid] 1885

sikerrel jár, sikert

If you want to succeed, you have to work hard.

ér el, boldogul

success [sak'ses] 795

siker

Success is difficult to measure, but if you are happy, you have succeeded.

successful [sak'sesfl] 802

sikeres

People think Mr. Miller is successful because he has a big house and a big car.

target ['taigit] 1229

cél, célkitűzés

The produdon of the factory was 10 per cent

to threaten ['Gretn] 1552

fenyeget

John threatened to quit if they didn’t give him a pay rise.

victory [Viktori] 1656

győzelem

We have worked so hard to achieve this victory.

to win [w in ], won, won

(meg)nyer

They have won the contract to build the new

above target last year.

school.

429

winner ['w in s] 1944

nyertes

It seems that they will be among the winners of the crisis.

8.04. Verseny ► Kiegészítő szókincs achievement

eredmény,

Our greatest achievement in the past year was

[a'tjuvmant] 2104

teljesítmény

the construction of a huge sports centre.

to award [a'wo:d] 2759

adományoz,

Maggie was awarded 500 pounds for her brilliant

odaítél

sales performance.

kihívást jelent

This work doesn’t really challenge him.

csaló

He was the biggest tax cheat in American history.

to challenge [’tj$land3] 2340

cheat [tji:t] 4064 clash [klsej] 3873 to compete [kam'piit]

összeütközés,

There was a clash between Bill and Jane over

nézeteltérés

who should do what.

versenyez

Jan was nervous about competing against the rival team.

2709

competitive

versenyszellemű

competitor [kam’petita] 3396 to confront [kan'frAnt] 3221

contest ['kDntest] 4070

Tina is very competitive - she always wants to win.

[kam'petativ] 2471 versenytárs,

The other team was a tough competitor, but we

versenyző

still managed to win the competition.

szemben találja

We were confronted by a lot of difficulties, but

magát, szembenéz

we still managed to complete our project.

verseny

We are having a contest to see who can get the most responses from customers.

defeat [di'fiit] 2667

vereség

disadvantage

hátrány

domináns

2199

fight [fait] 2618 fighting ['faitiq] 3518 final ffain l] 2523

Our company plays a dominant role in the country’s economy.

2823 to dominate ['domineit]

Coming from a poor environment often results in facing disadvantages in life.

[,disad'va:ntid3] 3610

dominant ['dominant]

Defeat was not an option for Naima’s team.

erőfölényben van,

They are likely to dominate the market in the

dominál

following year.

harc, küzdelem,

The fight between Mark and Tim was very

verekedés

violent.

harc, küzdelem,

Fighting amongst team members is against the

küzdés

rules.

végső

The final results have far exceeded our expectations.

finish ['finij-] 3898

célbaérés, hajrá

We won the competition, but it was a close finish.

go [gao], goes 3527

kísérlet, próbál­

Give it a go, maybe you will succeed.

kozás to lack [laek] 2157

híján van

The other team lacks the skills needed to win.

opponent [a'paunant]

ellenfél

The best way to argue with your opponents is to understand their point of view.

2792 to oppose [a'pauz] 2684

szembehelyezke­

Most workers of the company strongly opposed

dik, ellenez

the proposed changes.

. A munka világa

93

. A munka világa

94 opposite ['Dpazit] 2735

ellentétes

The two scientists represented the opposite sides of the issue.

to overcome [.auva'kAm], legyőz, úrrá lesz

We overcame our difficulties and managed to achieve our goals.

overcame, overcome 2635

nyomás

You shouldn’t come to work here if you can’t stand the pressure.

prize [p ra iz ] 2282

díj, jutalom

The winner of the contest will receive a prize.

to pursue [pa'sju:] 2128

törekszik, hajszol

We are all doing our best to pursue our common goal.

pressure I'preJVj

776

to qualify [’k w o h fa i] 2847 képesít, alkalmas­

Her past experience qualifies her for this job.

sá tesz

rival ['raivl] run [rAn]

rivális

3186

sorozat, széria

1709

Two best fr ends became rivals when they started to work for the same company. Our company had an amazing run of success throughout last year.

to score [sko:]

1967

elér

Our new product is sure to score a success on the international market.

strain [strein]

2934

feszültség,

The strain was too much for her and she had to

terhelés

take a break.

taktika

We need new tactics to acquire new customers and sell more products.

feszültség

There has always been a tension between him and his boss.

kemény, erős

I’m not sure he’s tough enough for this job.

győzelem

Winning the contract was a triumph over the

tactic

['tEektik] 3977

tension tough

['te n jn ] 2253

[tAf] 2330

triumph

['tra iA m fj 3701

chief rival of the company.

8.05. Tudomány ► Alapszókincs analysis [s'næbsis],

elemzés, analízis

The analysis of the chemical substance showed that it caused cancer.

analyses 789

base [beis] 114 2

bázis, lúg

One needs to be careful when mixing acids and bases.

basis ['beisis], bases 757

alap

On the basis of their data, scientists are able to draw conclusions about the planet’s surface.

concept ['konsept] 1221

fogalom

Every concept in the book is clearly explained.

consequence

következmény

The consequences of smoking are well researched.

megalkotás,

The creation of a new technical institute was possible due to the professor’s expertise.

['konsikwans] 1373

creation [kri'eijn]

1984

létrehozás

data [’deita] 614

adat, adatok

The scholars collected new data about the plant’s growth.

to develop [di'vebp] 441

(ki)fejleszt, kidolgoz

The scientist developed a new theory of planet creation.

hatás, következ­

Adding heat had no effect on the experiment.

effect [i’fekt] 289

mény to examine [ig'zaemin]

megvizsgál

The doctors examined the patient’s wound.

kísérlet

The chemistry teacher conducted a dangerous experiment in class.

factor ['fækta] 740

tényező

The scientists could not predict exact results because of the many factors.

to generate ['d3enareit]

létrehoz, alkot

Students of chemistry have generated a new substance to use in plastic items.

közeg; oldószer

Alcohol is a medium used in sterilising products.

method ['meGad] 628

módszer, eljárás

The doctors used a new method to stop the disease.

model ['modi] 617

modell, makett,

They showed us the model of the newly constructed engine.

1168

experiment [ik'sperimsnt] 1786

1847

medium ['miidism], media 1066

mintadarab

observation [.Dbza'veijh] megfigyelés

They kept the child in overnight for observation.

1989 to observe [ab'z3:v] 1435

megfigyel

There are biological studies that observe and describe animal behaviour.

principle [’prinsspl] 817

(alap)elv

Repeating an experiment is a basic principle in science.

research [ri's3:tj] 393

kutatás, vizsgálat

A lot of research is being done on how to cure AIDS.

result [n 'zA lt] 292

eredmény

The scholars presented the results of their studies to the government.

tervezet, elképze­

This scheme shows how the scientists organised their research.

scheme [skiim] 656

lés, vázlat

science ['saisns] 898

tudomány

Physics and chemistry are sciences which use a lot of mathemat cs.

scientific [.sawn'tifik]

tudományos,

Scientific experiments proved the theory to be correct.

1738

természettudo­ mányos

scientist ['saisntist] 1827

tudós

Marie Curie, her husband and her daughter were all scientists whc worked in the fields of physics and chemistry.

solution [sa'luijn] 1184

megoldás

The student found the solution to the mathematics problem very quickly.

source [so:s]

711

structure ['strAktJa] table ['teibl]

624

463

theory ['Gisri]

665

forrás

Students should cite all sources in their essays.

szerkezet,

The professor drew the structure of the molecule

felépítés

on the boa'd.

táblázat

This book is full of tables with numbers and data about all known chemical substances.

elmélet, teória

Scientists have developed many theories about light.

8.05. Tudomány ► Kiegészítő szókincs atom j'íEtam] 4001

atom

An atom is the smallest component of an element.

to calculate f'kielkjuleit]

kiszámít

The professor calculated the costs for his new scientific project.

2297

calculation [.kaelkju'leijn] 3297

comprehensive

számítás, számo­

The answer to the equation was given after much

lás

calculation.

átfogó

A comprehensive study was carried out on human genes.

[.kompn'henstv] 2563

diagram ['daragrasm]

3885 diagram, ábra,

The data was illustrated in a diagram.

grafikon felfedezés

Columbus is famous for his discovery of the American continent.

to dissolve [di'zclv] 4105

oldódik

If you are unable to swallow tablets, you can sometimes buy ones that dissolve in water.

equation [i'kw ei3nl

egyenlet

Solving equations is part of the science of

discovery [di'skAvarij 2567

2570

mathematics.

evolution [.iivs'luijn]

3147 evolúció, (k ife jlő ­

Darwin is known for his theory of evolution.

dés, (ki)alakulás

experimental

kísérleti

Scholars proved the hypothesis by carrying out experimental studies.

szaktudás, szakértelem

Although she studied physics for seven years, she does not possess much expertise in the field.

felfedez, felkutat,

Scientists explored new territory in the South

felderít

American rainforest.

eredmény,

After hours of research, the scholar was not satisfied with his findings.

[ik.speri'mentl] 3233

expertise [,eksp3:'ti:z] 3075

to explore [ik'splo:] 2040

finding [’faindiq]

2149

felismerés

framework ['freimw3:k] graphics ['grsefiks]

3634

hypothesis [hai'poGasis], hypotheses 3334

felépítés, szerke­ zet, keret

2307

In their first session, the historian described the framework of her lessons to her students.

grafika

This is an easy book to understand because it includes many graphics.

hipotézis, feltevés

The scientist’s hypothesis proved to be wrong after several experiments.

innovation [.ins'veijn]

újítás

The institute of technology is famous for its unusual innovations.

3243

input ['input]

2396

to invent [in'vent]

hozzájárulás,

One cannot expect too much input from a lazy

munkaráfordítás

student.

feltalál

After many attempts, the light bulb was invented.

invention [in'venfn] 4209

feltalálás

The invention of the wheel is considered one of the most important inventions.

liquid flik w id ] 4228

folyadék

Water is a liquid.

logic [’Ind^rk] 3343

logika

Scientists must be well-trained in logic in order to answer difficult questions.

logical flDd3 ikl] 3344

logikus

Many scientists explain results in a way logical only to them.

mathematics

matematika

Mathematics deals with numbers and equations.

olvad

When ice melts, it turns into water.

3783

[.m a sB s'm ce tik s] 3657

to melt [m e lt ]

4245

physics [ 'f iz i k s ] ratio I 'r e i j i s u ] rational

3810

2495

[ 'r a ijn a l] 3358

to reproduce

fizika

Einstein made major contributions to physics.

arány

What is the ratio of salt to water in the ocean?

racionális,

Rational thinking is required when working

ésszerű

scientifically.

szaporodik,

Single-cell organisms reproduce in various ways,

reprodukálódik

including dividing into more cells.

kutat, vizsgál

Scholars have researched the relationship between income and health.

researcher [ n 's 3 :t f 3 ] 2543

kutató

The company employs researchers to develop better business strategies.

to solve [ sd I v ]

megold

[.r iip r s 'd ju is ] 4414 to

research [ r i's 3 :t j]

3680

2450

It was not hard to solve the problem using mathematics.

specification [.spesifi'keijn] 3566

részletezés, részletes leírás

Student findings required further data specification.

spectrum ['s p e k tre m ], spectra 3691

spektrum, skála

The full spectrum of colours can be seen using the machine.

statistical

statisztikai

The statistical likelihood of a comet hitting the

[ s t s 't is t ik l] 3569

earth is very low.

statistics [s t a 't is t ik s ] 2745

statisztika, statisztikai

The statistics showed that most mathematics students had joos.

adatok

stimulus ['s t im js ta s ],

inger

Each stimulus caused a reaction in the mice.

szerkezeti

This chemistry book includes graphics of the

S tim u li 3368

structural ['strAktJoral]

structural forms of many chemicals.

3035

variable [ ’v e a r ia b l] 2501

változó

The variables in an experiment can change the result.

. A munka világa

97

8.06. Oktatás ► Alapszókincs class [kla:s] 427

osztály

Her graduating class had 30 people.

classroom ['kla:sru:m]

osztályterein

All the pupils went quiet as the teacher entered the classroom.

2945

college [’kolid3] 902 concentration

szakiskola

As her high school education drew to a close, she applied to many colleges.

összpontosítás

The students’ concentration during the lecture

főiskola, egyetem;

was disturbed by the door opening.

[.konsn'treijn] 1699

course [ko:s] 384

kurzus, előadás, tanfolyam

She attends an accounting course at the local college.

curriculum [ka'rikjalam], tanterv, tanme­ net, tananyag curricula 1811

This year’s curriculum includes reading many contemporary novels.

degree [di'gri:] 873

egyetemi képesí­

You will not get a good job without a higher

tés, diploma,

educational degree.

fokozat

difficulty ['difikalti] 857

nehézség

Although she is a good student in languages and the arts, she has difficulties in mathematics.

discipline ['disaplin] 1579 fegyelem

One needs discipline when learning to play the piano.

education [,ed3u'keijn]

oktatás, nevelés

A good education is required to get a decent job.

nevelési, oktatási

The teacher used a new educational method when teaching his first-grade children to read.

hiba

The teacher found many spelling errors in Tim’s

389

educational [,ed3u'keij3nl] 1727

error [’era] 1728

essay.

examination

vizsga

The final examination of all English students took place in room 405.

[ig.zaemi'neifn] 1670

exercise ['eksssaiz] 1375

feladat, gyakorlat

The pupils will be required to do five exercises before our next class.

to fail [feil] 690

megbukik,

She failed the test because she did not study hard

elégtelen ered­

enough.

ménnyel ír

glue [glu:] 4155

ragasztó

You can use glue to stick that picture into your scrapbook.

grade [greid] 2957

érdemjegy,

An A is the best grade one can get in school.

osztályzat

grant [gra:nt] 1760

ösztöndíj

The government offers grants to students with financial difficulties.

homework ['h 3 u m w 3 :k ]

házi feladat

Your homework is to learn all irregular verbs.

to

improve

[im 'p ru iv ] 871

improvement

ja v ít

Ron needs to improve his grades in mathematics to pass this year.

ja v u lá s , ja v ítá s

Jenny’s improvement in school meant she was able to get into a prestigious university.

[im 'p ru iv m a n t] 1585

institute ['in s titju itj instruction

1762

[in 'strA k Jn ]

1734 to

in té z e t

The new institute of medicine quickly earned a good reputation.

u ta sítá s, ú tm u ta ­

If you follow the instructions, you will be able to do the assignment correctly.

tá s

learn

[l3:n], learn t,

(m e g )ta n u l

In Latin class, pupils have to learn ten words for each session.

ta n u lá s

The learning of English is important for your career.

óra, o k ta tás, leck e

She has a piano lesson every Thursday.

m ester-fo k o zat

After studying for so long, he received his

le a rn t 578

learning ['l3 :n iq ] lesson

1875

['lesn j 2 121

master’s degree [.m aistaz

master’s degree.

d i'g ri:] 1365

mistake [m i's te ik ] to

pass [p a:s]

practice

1906

533

['praektisj 501

h ib a , téved é s

The boy was recuired to take the test again because he had made so many mistakes.

átm egy, letesz

You must write three essays in order to pass the class.

gyak o rlás, edzés

We have football practice every Monday and Thursday at 5 p.m.

to

practise

to

punish fpAmJ]

presence

['prasktis] 2905

4405

['prezns] 1358

professor [p ra'fess] pupil

['p ju ip lj 1068

rubber ['rAba] ruler

1855

4423

['ru:te] 4426

school

g ya k o ro l

You need to practise several times a week to become a good piano player.

(m e g )b ü n te t

Joe was punished for hitting Adam in the playground.

je le n lé t, m e g je le ­

Your presence is required at all lectures, the

nés

professor said.

professzor

She is a professor of literature at the university.

ta n u ló , isk o lás

The art class has only eleven pupils.

ra d ír

Here is a pencil and rubber.

vo n a lz ó

Can I borrow your ruler?

is k o la

[sku il] 180

German children start school at the age of six or seven.

staff [sta:f]

student ['stjuid nt] study ['stAdi]

kar

The school does not employ enough staff to teach Latin to all pupils.

d iá k

The college of law accepts about 400 students.

szem élyzet; ta n á ri

476

482

ta n u lm á n y

Her studies include languages and sociology.

ta n tárg y, té m a

The subject of this class is sociology.

to teach [tiitj], taught, taught 1081

ta n ít, o k ta t

The professors teach five classes per week.

teacher [ ’tilt ja ] 537

ta n á r

The school is looking for a new art teacher.

subject

298

['sAbd3ikt] 396

vilá g a . A munka 09

teaching ['tiitjii]] 1744

tanítás, oktatás

Teaching can be a strain if teachers do not know how to he p their pupils.

test [test] 701

írásbeli vizsga,

I am studying for our biology test.

teszt

to train [trein] 1711

képez, oktat

The business college trains students in leadership skills and :eamwork.

university [ju:ni'v3:s9ti]

egyetem

You need good grades to be accepted to a university.

588

8.06. Oktatás ► Kiegészítő szókincs academic [.æka'demik] 2066

tudományos,

She plans to pursue an academic career after

egyetemi,

earning her degree.

főiskolai

admission [ad'mijn] 2865

felvétel, bejutás

Admission to the university is granted after the full application procedure is completed.

assessment [a'sesmant]

felmérés, értéke­

An assessment test is required before students are accepied at this university.

1383

lés, minősítés

certificate [sa'tifikat] 2467 bizonyítvány, oklevél

She earned a certificate for the audit course she took during the summer.

to correct [ka'rekt] 3745

kijavít

The teacher had to correct his pupils’ essays during the weekend.

to educate ['ed3ukeit]

oktat, tanít,

Gillian was educated at an international school in Peru.

3761

essay ['esei] 3230 establishment [i'stæblifmant] 2039

iskoláztat esszé, értekezés

She wrote an essay about Shakespeare’s life.

megalapítás,

The establishment of a new institute for medical science was achieved with a contribution of five

létesítés

million dollars. to give out [,giv ’aut] 4162 kioszt

The teacher gave out the worksheets.

graduate ['græd3uat] 3775 ( friss) diplomás,

Three days after his last test, the graduate found

( frissen) végzett

a job at a big company.

egyetemista to instruct [in'strAkt] 3917

utasít, oktat

The chemistry teacher instructed his pupils to handle the chemical substance carefully.

Latin [‘lætin] 3432

latin

She did not study Latin in school, which was a disadvantage for studying medicine.

lecture [’lektja] 1121

előadás

Every Monday, the student attends a lecture in philosophy.

polytechnic [.pDli'tekmk] műszaki egyetem, 3811

főiskola

The polytechnic school trained its students in technical and industrial matters.

presentation

előadás

The student gave a good presentation in his literature class.

képesítés,

He did not possess the necessary qualification to

előképzettség

study law.

[.prezn'teijn] 2445

qualification [.kwDlifi'keiJn] 2538

to revise [ r i'v a i z ] 4 4 i 7

(át)ismétel

If you revise every day, you will pass the test.

revision

ismétlés

Anna spent four days on her revision, so she passed her exan easily.

tudós, ösztöndíjas

The scholar earned a prize for his medical

[ r i ‘v i3 n ] 4418

scholar ['s k D b ]

3960

research.

i. A munka világa

101

eo

9* A nyelv 9.01. Nyelvtanulás és a nyelvekről általában ► Alapszókincs to define [di'fain] 1166

meghatároz, értelmez, definiál

definition [.defi'nijn] 1667

meghatározás, definíció

When writing an essay, one has to define all the key concepts. The pupil was asked to read the definition of the term ’philosophy’.

detail fdiiteil] 634

részlet

One does not have to understand every detail of a text to get an understanding of its content.

detailed ['diiteildj 1700

részletes, aprólé­

The journalist gave a detailed report on the political scandal.

kos

to express [ik'spres] 942

kifejez, kinyilvánít

The author expresses a lot of anger and fear within this poem.

expression [ik'sprejn]

kifejezés

For students of a foreign language, it is some­ times hard to understand colloquial expressions.

grammar [’graems] 3082

nyelvtan

Grammar 'ules can look complicated at first.

joke [d33uk] 2680

vicc

1267

language ['la;i]gwid3] 484 nyelv

Nobody laughed at his joke. Children usually learn their first foreign language at school.

meaning ['mi:mi]] 1366

jelentés

I do not understand the meaning of this sentence.

to present [pri'zent] 793

bemutat, előad

Susie presented her first Spanish essay to the class.

sentence ['sentans] 1300

mondat

The teacher told his pupils to translate ten sentences into French.

speaker ['spi:ka] 1108

beszélő, szónok

The party’s speaker refused to answer the journalist’s question.

speech [spi:tf] 1259

beszéd, szónoklat

He carefully prepared his speech for his daughter’s wedding.

word [W3:d] 213

szó

Babies usually learn to speak their first words at 18 months.

9.01. Nyelvtanulás és a nyelvekről általában ► Kiegészítő szókincs accent |>ksent] 3713

akcentus, kiejtés

Although she has been living in England for twenty years now, she has not lost her French accent.

alphabet ['aelfabet] 4041

ábécé

There are 26 letters in the English alphabet,

alphabetical

ábécé szerinti

Libraries arrange their books in alphabetical

[.alfa'betikl] 4042

order.

discourse [’disko:s] 3012

beszéd

Unemployment is a major topic in Germany’s public discourse.

megismétel,

This medical study was echoed in a number of

visszhangoz

other scientific journals.

keyword ['ki:w3:d] 4217

kulcsszó

You can search for information on the Internet using keywords.

linguistic [lin'gwistik]

nyelvészeti, nyelvi

to echo ['ekau] 3616

phrase [freiz] 2241

Linguistic scholars have described and examined the grammars of many languages.

3165 kifejezés, beszéd­

Shakespeare contributed many phrases to the

fordulat, állandó­

English language.

sult szókapcsolat

to pronounce [pra'nauns] kiejt

Some words are difficult to pronounce.

4402

pronunciation

kiejtés

to spell [spel] 3567

betűz, helyesen (le)ír

to translate [træns'leit]

I have to translate a text for my French class next week.

fordítás

Your translation of the poem caught the feeling very well.

4361

vocabulary [va'kæbjalari] szótár, szószedet, 4382

She did not know how to spell the word ’nephew’ correctly.

(le)fordít

3470

translation [træns'leijn]

The pronunciation of ’there’ and ’their’ is identical.

[pra.nAnsi'eiJn] 4403

Learning vocabulary is not always very exciting.

szókincs

9.02. Párbeszéd ► Alapszókincs to address [a'dres] 1661 to admit [ad'mit] 1005 to agree [a'gri:] 445

megszólít,

A good sales assistant always addresses his or her

üdvözöl

clients politely.

beismer, bevall,

The chief officer admitted that he had made the

belát

wrong decision.

beleegyezik,

The manager agreed to meet with the sales assistants at five o’clock.

egyetért, megálla­ podik

agreement [a'grumant] 696

megállapodás, megegyezés

The companies came to an agreement about their future co-operation.

answer ['a:nsa] 913

válasz

I am still waitingfor an answer to my email I sent last week.

to approve [a'pru:v] 1893

jóváhagy, helyesel

My boss approved my new working plan.

conversation

beszélgetés,

I had a nice conversation with my new colleague.

[.knnva'seijn] 1600 of course [af'ko:s] 319

társalgás természetesen, persze

Of course, I can help you with your homework.

. A n yelv

103

. A nyelv

for example

például

example the Tower and Westminster Abbey.

[fa r ig 'z a im p l] 432

to explain [ik'splein] 577

We went to see a lot of things in London, for

elmagyaráz,

Would you, please, explain the assignment again?

megmagyaráz

explanation

magyarázat

Our teacher is always able to give a good explanation in response to our questions.

isten veled/

Goodbye, have a good trip!

[ .e k s p la 'n e ijn ] 1622

goodbye

[.g u d 'b a i] 4166

veletek! viszontlá­ tásra! viszlát!

hello

[h a 'la u ] 2431

information

[ .m f a 'm e ijn j

halló! hello! szia!

Hello, who is it?

információ

The tourists were looking for some information about the city.

nem

No, you are not allowed to do that!

legyen szíves, légy

Please, call me when you get home.

247

no

[n s u ] 133

please

[p li:z ] 855

szíves, kérem, kérlek

question

['k w e st J o n ] 246

kérdés

The teacher was able to answer every question his students asked.

to

reply [ r i'p la i] 1437

válaszol, felel

Sarah replies promptly to all messages.

to

respond

válaszol, reagál

The chairman responded to all of the journalist’s

válasz, felelet,

The student’s response to the test question pleased his professor very much.

[ri's p o n d ] 1463

questions.

response [ri'sp D n s]

907

reagálás

to be sorry ['so ri] 985

sajnál

I am sorry that you have waited for so long.

to speak [s p i:k ], spoke, spoken 388

beszél

TV commentators are trained to speak clearly.

to suggest [s a fe s t] 351

javasol, ajánl,

Jenny suggested going to the movies on Friday.

tanácsol

suggestion

[sa 'd 3 e s t ja n l

javaslat, tanács

1940

Tom was very pleased by Leah’s suggestion to invite all their friends to their house.

to talk [to:k] 321

beszél, beszélget

Leah and John talked for hours at the party.

to thank [GæqkJ 869

(meg)köszön,

She thanked her friends for the nice birthday gift.

köszönetét mond

thanks

[G æ qk s] 1678

kösz, koszi,

Many thanks for your funny birthday gift!

köszönet, köszönöm

to understand

ért, megért

A mother is better able to understand her own children’s feelings.

értelem, tudás;

The teacher showed much understanding when assigning group projects.

[.Anda'stænd],

understood, understood 435

understanding [.Anda'stændn]! 1405

megértés

why[wai]i83

miért

yes [jes] 153

igen

Why did you decide to study psychology? Yes, of course, you may have another glass of water.

. A nyelv

105

01

9.02. Párbeszéd ► Kiegészítő szókincs approval [a'pruivl] 2337

hozzájárulás, jóváhagyás, beleegyezés

His business plan met everybody’s approval at the conference.

to attribute [a'tribjuit]

tulajdonít, betud, javára ír

A good manager attributes success to his employees.

to communicate [ka'mjumikeit] 3134

kapcsolatban áll, érintkezésbe lép, kommunikál

I mostly communicate with my friend in Australia via email.

compromise

kompromisszum,

It took a few hours for the opposing parties to come up with a satisfactory compromise.

3290

['kompremaiz] 3738 to concede [kan'scd] 3874

megegyezés elismer, beismer,elfogad

The chairman conceded his defeat in the local elections.

engedmény

The party finally made a concession regarding the tax reform debate.

dialogue ['daislog] 3755

párbeszéd

The countries entered into a dialogue after three years of war.

excuse [ik'skju:s]

mentegetődzés, mentség, ürügy

His excuse for being late was kindly accepted by his colleagues.

hé!

Hey, how are you?

azaz

You will have two choices, i. e. to write about

concession [ksn'sejn] 3876

hey [hei]

3320

3904

i.e. [,ai 'i:] (=that is) 1640

history or culture.

instance ['instans] 2574

példa, eset

I cannot recall one instance of him being late.

to negotiate [m'gaojieit]

(meg)tárgyal, egyeztet

It did not take the sales partners very long to negotiate the price.

tárgyalás, egyezkedés

Both partners qjickly closed their business negotiations and went to lunch.

2732

negotiation [m.gaufi'eijn] 2050

no doubt [,nsu 'daut] 2484 kétségkívül, nem kétséges

proposition [.props'zijnj 3672

to question ['kwestfan] to reinforce [,ri:in'fo:s] 2976

reply [ri'plai]

kijelentés, indítvány

The judge’s proposition that the court adjourn until the afternoon was met with relief.

kikérdez, kihall­

The police officers questioned everyone who had witnessed the accident.

gat

2321

2542

No doubt, he will want to buy a new car this week.

megerősít, alátámaszt

The lawyer found arguments that reinforced his

válasz, felelet

She still hasn’t received a reply to her letter.

client’s position.

sincerely [sin'siali] that is [öaet 'íz]

4450

őszintén, szívből azaz

2134

I am sincerely sorry that I upset you. I have to be there early, that is at about six p.m.

9.03. Beszédaktusok ► Alapszókincs advice [sd'vais]

tanács

Take my advice and study law instead of art.

tanácsol, ajánl, javasol

The bank clerk advised me to open a second account.

announce [a'naims]

bejelent, közöl,

John and Sarah announced their good news at

895

nyilvánosságra

the party.

1074

advise [ad'vaiz]

to

to

1862

hoz

declare [di'klea]

to

1666

kinyilatkoztat, kinyilvánít,

The United States declared their independence in 1776.

kihirdet

to chat [tjæ t]

4020

comment ['koment] 1424

beszélget, cseveg

I can spend hours chatting to my friends.

m egjegyzés

The professor wrote comments on the students’ papers.

conclusion [kan'klu^n] 1425

döntés

After three hours, the meeting was adjourned without a conclusion.

demand [di'm aind]

követel, kér

A customer demanded to talk to the manager.

tagad, letagad,

The auditor denied any involvement in the tax

m egtagad

fraud.

to

következtetés,

1314

deny [d i’nai]

to

1401

describe [di'skraib]

to

440 leír, ecsetel

description [di'skripjn ]

The correspondent described the current situation in Egypt.

leírás, szem élyle­

The policeman asked the witness to give a

1578

írás

description of the suspected individual.

determine [di't3:min]

m eghatároz,

The boss determined how much to pay his employees.

to

952

m egállapít, eldönt

emphasise ['em fasaiz]

hangsúlyoz,

1993

nyom atékosít

The doctor emphasised that I was in need of more rest.

találgat, kitalál

He guessed the woman’s age correctly.

to

to

guess [ges]

to

indicate ['m d ik eit] 918 jelez, m egem lít,

2354

inform [in'foim ] 1873

to

coming uo the next day.

tájékoztat,

The agent informed the ministry about upcoming events in Russia.

tudósít, inform ál for

instance [fg'r instans]

például

Let’s discuss something else; for instance, we could talk about the latest news.

hazudik

Peter lied to her mother about his grades.

m egem lít

She mentioned that the computer can sometimes be difficult to start.

1443 to

lie [la i]

to

mention ['m enjn]

601 1025

The teacher indicated that there might be a test

sejtetni enged

to

note [naut] 906

m egjegyez,

Please note that I have to leave at four p.m.

figyelem be vesz, tudom ásul vesz to to

point [point]

800

recommend

mutat, rámutat

Let me point to another aspect of the problem.

ajánl

The sales assistant at the book store recommended this book to me.

[.reks'mend] 1737 to

refer [ri'f3:] 827

utal, hivatkozik

In his essay, the scholar referred to many other scientific studies.

to

to

remind [n'm aind] 1857 em lékeztet, figyel­ repeat [n 'p iit] 1546

request [ri'kw est] 1965

My mum reminded me to be home as soon as

m eztet

possible.

(m eg)ism étel

The teacher asked the students to repeat the newly-learned English vocabulary.

kérés, kérelem,

The manager responded to the client’s request.

kívánság to

shout [Jaut] 1740

kiált, kiabál

Our neighbour stDod at his fence and shouted

olyan, annyira

Your mum is always so nice to me.

ism ertet, kifejt

The lawyer stated his defendant’s case in the federal court.

over to us.

so [sao] 50 to

state [steit]

1088

statement ['steitmant]

nyilatkozat

The journalist asked the speaker for a short statement.

olyan

It is not that far.

811 közlemény,

that [Sast, Sat] 1941

there is/are [Sear 'iz, Sear van/vannak, to

'a:] 39

létezik/léteznek

whisper ['wispa] 2752

suttog

There are many languages around the world. The lovers were whispering into each others’ ears.

9.03. Beszédaktusok ► Kiegészítő szókincs account [a'kaunt] 552 to

beszám oló, leírás

The judge listens to all witness accounts.

acknowledge

elismer, elfogad,

The professor acknowledged Peter’s point.

[3k'nolid3] 2222

m éltányol

aloud [a'laud] 4040 to

jó l hallhatóan

analyse ['senalaiz] 2259 elem ez

Could you read your story aloud, please? The accountant analysed the company's credit situation.

announcement to

to

bejelentés,

[a'naunsmant] 2939

közlem ény

assure [a'Jua] 2758

biztosít, m eg­

cite [sait] 3059

Larry and Diane’s wedding announcement was published in today’s local newspaper.

nyugtat

The consultant assured the businessman of the future success of his plan.

idéz, hivatkozik

The professor often cites government statistics in his lessons.

. A nyelv

108 to

comment ['koment]

m egjegyzést tesz

Linda commented on her sister’s dress.

panaszkodik,

The customer complained about the bad service

panaszt tesz,

in the clothing store.

2073 to

complain [kam 'plein] 2192

reklamál to

to

conclude [ksn'kluid]

arra a következte­

1806

tésre ju t

confirm [k3n'f3:m] 1286 m egerősít, igazol,

to disclose [dis'ktauz] emphasis f'em fssis], to

delivered.

felfed, közread,

The journalists disclosed their findings on the political scandal.

hangsúly, n yom a­ ték

evaluate [iVasljueit]

értékel

Anne’s parents asked her teacher to evaluate her achievements in school.

(el)tú loz

My brother tends to exaggerate what he has achieved in life.

exaggerate [ig'z£ed33reit] 4127

to

At my grandfather’s funeral, much emphasis was placed on his work at the museum.

emphases 1842

3231 to

The manager confirmed the product had been

visszaigazol

közzé tesz

3886

The judge concluded that the man was not guilty and closed the case.

hesitate L'heziteit] 3419 tétovázik

hint [hint] 3640

célzás, tipp;

She hesrated so long that the teacher repeated the question. Let me give you a quick hint.

tanács, útmutatás to

imply [im 'p lai]

1818

indication [,in d i'k eijn ]

jelent, utal vmire,

My mum's comment implied that she does not

sejtet

like my girlfriend.

jel, utalás

He gave no indication of intending to marry her.

2784 to

to

interview ['intavju:]

kikérdez, kérdése­

The policeman interviewed everyone at the scene

3245

ket tesz fel

of the accident.

murmur [ t e m g ] 3443

morajlik, m orm ol

The audience started to murmur as the professor finished his speech.

to

mutter ['m/ita] 3545

namely ['neim li] 3445

m orog, dünnyög

Lisa muttered as her mother sent her to bed.

m égpedig, név

There is only one person in the world that I fully

szerint, n evezete­

trust, namely-my mother.

sen to

outline [ ’autlain] 2971

körvonalaz, vázol

permission [pa'm ijn ] 2638 engedély to to

permit [pa'm it] 2169 pose [pauz] 2903

proposal [pra'paozl]

1016

During his lecture, the author also outlined his next project. Pupils do not have permission to leave the school.

m egenged

Parents must not permit their children to smoke.

felvet

The scientist’s research posed further questions regarding older people’s health care.

házassági ajánlat;

Annie rejected George’s marriage proposal.

javaslat, indítvány

to propose [pra'pauz]

indítványoz

1004 to

javasol, ajánl,

quote [kwaut]

2209

recommendation

id éz

My grandfather used to quote Churchill.

ajánlás

He asked his professor for a letter of recommendation.

m egjegyzés

Betty made a rude remark on her friend’s husband.

kér

The police office' requested that the people remain in the room until further notice.

sikolt, sikít, visít

I do not like children because they scream so much.

hangsúlyoz, kiem el

The manager stressed the importance of safe working conditions.

[.rekam en'deijn] 2366

remark [ri'm aik]

2740

to request [n'kw est] to

scream [skri:m]

to

stress [stres]

3029

2911

2251

The teacher proposed that the students hold a discussion outside of class.

(m eg)esküszik,

At their wedding day, he swore to love her till the

sworn 3371

esküvel fogad

end of their lives.

for the sake of

vm i kedvéért

For the sake of the worker’s safety, the manager purchased hard hats.

to swear [swea], swore,

[fa 8a 'seik av] 2696

9.04. Vélemény kifejezése ► Alapszókincs egyébként (sem), mindenesetre

Do not worry about forgetting the drinks, I am not thirsty anyway.

approach [a'prautf] 652

megközelítés, szemlélet, felfogás

The approach of this class will be very scholarly.

to argue [’a:gju:] 750

vitatkozik,

She always argues with her husband about

veszekszik

money.

vita, érvelés

The two politicians started an argument about

anyway ['eniwei]

934

argument ['aigjumant]

tax reform.

935

aspect ['aespekt] 972

szem pont

debate [di'beit]

vita

1337

This article does not highlight all aspects of losing weight. Our family parties usually end with a debate about politics.

to decide [di'sard] 417

eldönt

She could not decide if he was right or wrong.

decision [di's^n]

döntés

Emergency doctors often have to make fast decisions.

megvitat, megbe­ szél

In the car, Susan and Tim discussed the right route to the airport.

megbeszélés, vita,

The class quickly entered into a discussion on a

eszmecsere

controversial novel.

kétség

I have no doubts about his loyalty.

tény

He prefers to rely on facts instead of on emotions.

420

to discuss [di'skAs]

739

discussion [di'skAjn] doubt [daut]

1315

fact [faekt] 220

975

. A nyelv

109

however [hau'eva] idea [ai'dia]

154

295

indeed [in'diid] 596

ellenére

They said they would come to my party; however, they went to Danny’s house instead.

ötlet, gondolat

It is not a good idea to walk barefoot in winter.

valóban, tényleg,

Most of his photos are very good indeed.

azon ban ,en n ek

csakugyan, igazán to

insist [in'sist] 1564

ragaszkodik

Lisa insisted on taking the car for the weekend.

vm ihez

instead [in'sted]

helyette, inkább

1432

The couple did not celebrate their wedding anniversary; they went on vacation instead.

intention [in'tenfn] 1671 to

matter ['maeta] 1930

szándék

Although he loves her, he has no intention of marrying her.

fontos, lényeges,

Your feedback matters to the company.

szám ít

nevertheless [,neva0a'les] ennek ellenére, 1477

mégis, m indazon­

I know you are sick; nevertheless, you should go outside and get some fresh air.

által

no [nau], noes

nem

1119

opinion [a'pinjan] 1196

vélem ény, nézet

He would not accept a ‘no’ to his marriage proposal. My opinion is that parents should be more involvec in their children’s education.

otherwise [VQawaizj to

1274

persuade [pa'sweid]

máskülönben

I need to finish this paper now; otherwise, I will not have enough time to go out with you.

m eggyőz,

Tim persuaded his wife to move to New York.

különben,

rábeszél, rávesz

1933

rather [ ’rarQa]

m eglehetősen,

512

I am rather tired; I do not want to go out tonight.

elég(gé) to

refuse [ri'fjurz]

1057

m egtagad, elutasít

She refuses to talk about her sister’s death, it’s too upsetting for her.

tekint, tart

After lying to me several times, I do not regard him as a friend anymore.

to reject [ri'd 3ekt] 1634

elutasít

The chancellor totally rejected the idea of lowering taxes.

to suppose [sa'pauz] 645

hisz, sejt, vél,

I suppose my parents will want to stay for dinner, too.

to

regard [ri'ga:d] 1069

feltételez

therefore ['Seafo:] 456

ezért, így aztán

His friends had already had dinner; therefore, he ordered takeaway food.

though [0au]

bár, habár

Though the weather was bad the entire time, we

1130

still enjoyed being in a new city.

thus [ 5 a s ] 532

így, ennélfogva

The team hasn’t won any matches this season; thus the coach had to resign.

tO V O ice [VOIS] 1368

kifejez, hangot ad

My dad voiced great concern about my future career.

9.04. Vélemény kifejezése ► Kiegészítő szókincs to assert [a's3:t] 3482

állít, bizonygat

Some religious groups assert that the end of the world is near.

to

assume [a'sjuim]

1006

assumption [a'sAmp/n] 1804

besides [bi'saidz] 3865 to

claim [k leim ] 592

feltételez

My dad assumes that we want to spend the night at his house.

feltevés, feltétele­

His assumption that we would be able to afford

zés

the house was wrong.

vm in kívül,

Besides my doctor’s appointment, I also have to

am ellett

go shopping.

követel, igényt

The people claimed their right to vote.

tart to

consider [ksn'sidsj 347 átgondol,

She considers every word before speaking.

m egfon tol

consideration [kan.sida'reijn] 1385

complaint [kam 'pleint]

m egfontolás, átgondolás panasz, kifogás

The hotel manager did not listen to our complaints about the bad food.

vitatott

The death penalty is a controversial topic in the United States.

2146

controversial [.kontre'vs;/!] 3498

controversy ['kontr3V3:sil vita 3499

to

convince [ksn’vins]

m eggyőz

to

criticise ['kritisaiz]

to

disagree [.disa'gri:] 4096

The car salesman tried to convince me to buy a

kritikus

Critics did not like the play at all.

bírál, kritizál

Darwin’s publication was highly criticised by other scholars and society.

m egvitat

We like to debate which film star is best.

nem ért egyet,

My sister and I rarely disagree about politics.

3501

to debate fd i'b eit] 4085

The controversy about higher education fees in Germany started a couple of years ago. fast and expensive car.

2064

critic ['k n tik ] 2387

After a lot of consideration, she decided to move to New York.

más vélem ényen van

disagreement

nézeteltérés

but they have sorted out their differences.

[.disa'grnmant] 4097

disapproval [.disa'pruivl]

There was a disagreement between the two men,

rosszallás

I cannot bear my dad’s disapproval.

disapprove

rosszall, helytele­

My parents often disapprove of what I do.

[.diss'pruiv] 4101

nít

4100 to

dispute [di'spjurt] 2198 to

doubt [daut] 2777

vita, vitatkozás

Their dispute did not end with a satisfying result.

kételkedik,

I doubt that he will make it on time to our meeting.

kétségbe von

furthermore [.fsiöa'mo:] 2885

azonkívül, továbbá

Our son plays the piano and football and he is, furthermore, involved in the chess club.

impression [im'prejnj

benyom ás

2015

justification [,d3AStifi'keiJn] to

m entség

justify ['d3AStifai] 2 1 1 7

2237

object [a b 'd 3 e k t]

3664

There is no justification for killing innocent people.

3786

moreover [m o :r'a u v a ] to

I have the impression that he does not like me very much.

indokol, igazol

Although you earn a lot of money, that does not justify spending so much of it on cars.

sőt mi több, ráadásul

I cannot agree to this contract’s conditions; moreover, it does not comply with German law.

tiltakozik,

The employees objected to the longer shifts.

kifogásol

Oh dear! |au 'dia] 2475

Te jó ég! Istenem !

Oh dear! What happened to your car?

partial ['p a :fl]

elfogult

He was partial to the ideas of the liberal politicians.

to

3939

persist [p a 's is t]

3943

perspective [p a 's p e k tiv ] 2443 to

reckon

f r e k a n ] 2365

refusal

[r i'fju iz l] 3677

stance

[ s t a n s ] 3836

stand

[staend] 3109

ragaszkodik,

My grandfather persists in his opinion that a

kitart

socialist ideology can be realised.

perspektíva, n ézőpon t

Watching the earth from the moon provides you with a totally different perspective on our planet.

gondol, hisz, vél

I reckon they will come tomorrow.

elutasítás

Unfortunately, she received a letter of refusal from the University of Oxford.

álláspont, hozzáállás

The pary chairman takes a tough stance on tax regulation.

álláspont,

Take a stand against violence!

állásfoglalás

thereb y [.flea’bai] 3037

ezáltal, ily m ódon

The famous actor is involved in a human rights organisation and is thereby able to attract more attention to Third World poverty.

uncertain [An's3:tn]

3702

uncertainty [A n 's3 :tn ti] 3115 to

urge [3 :d 3 j

2416

bizonytalan,

It is uncertain when the president’s conference

kétséges

will be.

bizonytalanság, kétség

The scientist was bothered by the uncertainty of his success.

unszol, buzdít,

My friend urged me to quit smoking.

sürget

whereby fwea'bai]

3707

m iszerint

He did not obey his mother’s rule whereby smoking in the house was not allowed.

10« Szabadidő és szórakozás

10.01. Művészet és kultúra ► Alapszókincs actor ['ækta] 2507

színész

To play a dead body you have to be a very good actor.

art [a:t] 529

m űvészet

The modern art museum has many famous paintings.

művész,

I very much like this artist; his paintings display so much feeling.

artist [ ’œtist] 1352

képzőm űvész

publikum

The play met with the audience’s approval; everybody in the theatre clapped.

author ['o:03] 1513

szerző

Who is the author of this book?

band [bænd] 1264

együttes, zenekar,

When my favourite band comes into town, I will

banda

go to their concert.

audience ['oidians] 1597

collection [ka'Iekfn] 1155

közönség,

gyűjtem ény

The museum has an impressive collection

of old

cars.

concert fkonsst] 3065

koncert

The singer gave a concert at the opera house.

cultural [ ’kAltJaral]

kulturális

Music and food are important cultural elements of every country.

kultúra

The international students aimed to understand other cultures better.

dance [da:ns] 2564

tánc

Many people do not like folk dance.

dancer [’damsd] 4084

táncos

My husband is not much of a dancer but he tries.

culture I'kAltJa]

1602

1091

to display [di'sp lei] 1813

drum [drAm]

4110

m egmutat,

She was able to display much of her talent in this

bizonyságot tesz

movie.

dob

I am regretting giving my young son a drum for his birthday!

exhibition [,eksi'bijn]

kiállítás

This museum’s exhibition was shown in many towns in England.

film

Before taking a picture, you have to load a film into the camera.

1560

film [film ] 836 gallery fg æ b r i] 1845

galéria, képtár

This gallery sells very famous paintings.

guitar [gi'ta:]

gitár

She was singing while she was playing the guitar.

hangszer

The guitar is my favourite instrument, but I do not have the time to practise.

2622

instrument ['instremant] 1850

museum [m ju'ziiam ] 1340 m úzeum

The tourists decided to visit the three most famous museums.

music ['m juizik] 746

zene

Although she likes all kinds of music, she mostly listens to classical music.

opera ['Dpre] 3095

opera

An opera can be a comedy or a drama.

és szórakozás

p ain tin g ['pein tig] 1492

Szabadidő

Vincent van Gogh made many sunflower paintings.

to perfo rm [pa'foim ] 1276

előad, játszik

The band performed my favourite song.

p e rfo rm a n ce

játék, alakítás;

The actor’s performance in the play received

előadás

excellent reviews.

fénykép

The old photograph was black and white.

(szín)darab,

Shakespeare wrote some of the most famous

[pa'foimans] 774

photograph ['fautagra:f]

10.

festmény, kép

1765

play [p le i] 1378

színmű

plays in the world.

ro le [raul] 520

szerep

The actor auditioned for the role of King Arthur.

scen e [si:n] 1258

jelen et

Some scenes in the play made me laugh.

ShOW [Jau] 1070

műsor, előadás

That show was great - 1 have never heard such good singers in my whole life.

to sing [sirj] 1652

énekel

Her voice is beautiful when she sings.

sin g er ['s u p ] 3687

énekes

The famous opera singer is known for her incredible voice.

song [SDI]] 1549

dal

I love to sing along to this song.

stage [steid 3 ] 542

színpad

The stage is the part in the theatre where the actors perform the play in front of the audience.

th ea tre ['0iata] 1612

színház

This town is famous for its many theatres.

w rite r ['raita] 1467

író

This shop sells all of my favourite writers’ books.

10.01. Művészet és kultúra ► Kiegészítő szókincs abstract ['eebstrakt]

3712

absztrakt

Many people have a hard time understanding abstract art.

a rch ite ctu re ['aikitektja]

építészet

Palaces and castles often have impressive architecture.

2811 m űvészi

My brother is the artistic one in the family; he has always loved drawing.

classica l ['klaesikl] 2663

klasszikus

I prefer classical music to pop music.

com edy [’kDmadi] 4005

vígjáték, kom é­

Do you like stand-up comedy?

a rtistic [ai'tistik]

4000

dia; szórakoztató műfaj

to com po se [kam'pauz]

kom ponál, szerez

co m p o sitio n

szerzem ény

The teacher asked the students to write a composition of at least two pages.

kreatív, ötletes

This child is so creative; one day she will become

színdarab, drám a

After reading the drama, she was ready to have an adventure.

fogalm azás;

[.knm pa'zijn] 3003

creative [k ri'eitiv]

He was able to compose music even after he went deaf.

3220

3141

an artist. d ra m a ['d ra m a ] 2424

movie ['m u:vi] 2967

(m o zi)film

The museum for industrial design exhibits a great collection of old cars and vehicles. Since she worked at a movie theatre, she knew almost all of the newest movies.

movie theatre ['mu:vi

film színház, m ozi

The movie starts at 9 p.m., so let’s meet at 8:30 in the movie theatre.

musical ['m ju:zikl] 2897

muzikális

Everyone in his family plays an instrument; they are very musical.

musician [m ju i'zijn ] 3800

zenész

Most musicians have irregular working hours.

6 ia ta ]4253

organ ['oigan] 3285 to

paint [peint] 2207

painter ['peinta] 3666

orgona

He learned to play the organ at the cathedral.

fest

In school, he painted a very nice picture for his mum.

festő(m űvész)

The painter brought his brushes and paints to show the children.

photographer [fa'tDgrafa] fényképész

I would love to be a better photographer.

4284 fényképészet

Photography is a relatively young art form.

piano [pi'aenau] 3555

zongora

To be able to play the piano you have to practise every week.

poet ['pauit] 2738

költő

A poet has to have some understanding of rhythm and words.

portrait ['po:treit] 3175

portré, arckép

This portrait of the Queen of England was painted by her own personal artist.

rhythm ['riSam] 3560

ritmus

He cannot sing because he has no feeling for

photography [fa'tDgrafi] 4285

rhythm.

sculpture ['skAlptfa] 3826 szobor

This sculpture is a very expensive piece of art and therefore needs to be displayed in a museum.

statue ['stastju:] 4316

szobor

The statue of David in Florence is very famous.

tragedy ['traed3 adi] 3699

tragédia

A tragedy is a specific form of drama.

tune [tju:n] 3985

dallam

The tune was difficult for the singer to sing.

10.02. Olvasmányok és sajtó ► Alapszôkincs article [’aitikl] 1145

cikk

The articles on the first page of a newspaper are the most important ones.

book [buk] 261

könyv

This book has hundreds of pages; it will take a long time to read.

chapter ['t/æpta] 659

fejezet

In this book, we have to read the seventh chapter, which goes from page 75 to page 89.

Szabadidő

bemutat, kiállít

10.

to exhibit [ig 'z ib it] 3894

és szórakozás

115

diary ['daiari] 3071

napló

People write diaries if they want to gather day-to-day records of their lives.

dictionary ['dikjan ri] 3403 szótár

To translate a medical science text from English into German, he used a medical English-German dictionary.

document ['dDkjumant]

dokum entum

This school certificate is a document proving that I attended classes in mathematics.

illusztrál

The children’s book was illustrated with many

1167 to

illustrate [’ib streit]

funny picures.

1817

index ['indeks] 1926

tárgym utató, betűrendes m utató

interpretation

I wanted :o look up the customer’s number in the telephone book but could not find his name in the index.

interpretáció

His interpretation was that Shakespeare’s character was crazy.

interview ['intavju:] 1566

interjú

The star refused to give any interviews.

introduction

bevezetés, előszó

A well-written report usually starts with a brief introduction.

letter ['lets] 505

levél; betű

There is one letter missing in ‘sucess’.

list [list] 806

lista

We should write a list of what we need before we go shopping.

literature ['litratfa] 1904

irodalom

értelm ezés,

[in,t3:pri'teifn] 1874

[.intre'dAkfn] 1522

If you love reading books, you should start studying literature after school.

magazine [.maega'zhn]

m agazin, folyóirat

Magazines have brighter colours and better quality paper than newspapers.

üzenet

The message of the book is that we should try to

1629

message ['mesrd3] 1254

live in the present.

news [nju:z] 781

hír, hírek, híradó

Every evening at eight o’clock, my dad watches the news on TV.

newspaper ['njuizpeipa]

újság, hírlap

You can buy your daily newspaper at a shop or get it delivered to your home.

néhány sor, rövid levél, cetli

Since no one answered the door, I left a note to tell them I had called round.

page [peid3] 736

oldal

This is a huge book - it contains over 800 pages.

paper ['peipa] 443

papír

I need a piece of paper to write her a note.

pen [pen] 3173

toll

He ran ojt of pens, so he had to use a marker.

poem ['pauim] 2318

vers

Her favorite poem had no rhyming words.

press [pres]

sajtó

A press conference will be held following the premiere of the film.

1297

note [naut] 967

1079

nés

The publication of a book should be stopped if it containstoo many mistakes.

kiad, m egjelen tet

The young author has published his first book.

publication [.pAbli'keiJn] kiadás, m egjele­ 1793

to publish [ ‘pAbliJ]

931

The letters are too small; I cannot read this text.

357

reader ['ri:da] 1277

olvasó

National newspapers have more readers than regional ones.

reading ['riidiq]

1856

record ['rekoid]

561

felolvasás

Last night, I went to a reading given by my favourite writer.

beszámoló,

On this page, you can read a weekly record of events in Eastern Europe.

jelentés, jegyzet

report [ri'poit]

riport, tudósítás,

304

beszámoló

review [ri'vju:]

kritika, bírálat, beszámoló, ismertetés

1256

to sign [sain] 1200

aláír

The journalist wrote a report about today’s car accident. The film won very good reviews in Britain.

Both new employees are required to sign a contract. When I was a child, my mother used to tell me a , story every night before I went to sleep.

story ['sto:ri] 610

történet, mese

text [tekst] 1122

szöveg

The text was too long and did not fit on one page, so the journalists had to shorten it.

theme [0i:m]

téma

All of the authors books deal with two themes: love and hate.

ír

When children first learn to write, their letters are big.

írás

The unsuccessful author gave up writing because he could not earn a living from it.

1859

to write [rait], wrote, written 234

writing ['raitii]]

1638

10.02. Olvasmányok és sajtó ► Kiegészítő szókincs appendix [a'pendiks],

függelék

The appendix of the book included some useful information and graphs.

katalógus

You can either buy the skirt in the shopping centre or you can order it from the catalogue.

tagm ondat

He separated the clauses while teaching grammar to the students.

átad, kifejez,

In order to win an election, candidates must convey the right message to the people.

appendices 3722

catalogue ['kaetatog]

2815

clause [k b :z ] 2002 to

convey [kan'vei]

3743

k özvetít

coverage ['kAvarid3] 3399

sajtóvisszhang

I could not find an article about the accident in the newspapers; it has not received coverage in the media.

declaration [.dekla'reijn] 3310

nyilatkozat

During his first day in office, the president made a declaration about his political programme.

Szabadidő

olvas

10.

to read [ri:d], read, read

és szórakozás

117

10.

Szabadidő

és szórakozás

118 edition [i'dijn] 2672

kiadás

This book has been printed five times, so it has five editions.

episode ['episaud]

3511

rész, epizód

I missed last week’s episode of my favourite TV series.

et al. [,et 'si] 2267

és mások

The book was written by Johnson et al.

fiction ['fikfn] 3517

fikció, kitaláció

You can tell the book is fiction; that country does not really exist.

heading ['hediq] 3777

fejszöveg, címsor

An interesting heading is necessary to lead people to read a newspaper article.

illustration [.ila'streijn] 3530

illusztráció, ábra, kép, rajz

We should include an illustration in the textbook to help tie students understand the concept.

ink [irjk] 4205

tinta, nyomdafes­

The ink in the printer has run out so we cannot

ték

print.

értelmez, interp­

I cannot explain the meaning of this text; I need

retál

somebody to help me interpret it.

journal [‘d33:nl] 2628

folyóirat, újság

The scholarly journal has started to look more like a magazine.

leaflet [liiflat] 3650

szórólap, röplap

During tie election campaign, the political party’s members handed out leaflets on the

to interpret [in't3:pnt]

2234

streets.

literary ['litarari] 2631

irodalmi

The Nobel Prize in Literature can be seen as the highest honour for a literary work.

mail [meil] 2632

posta

Lisa’s house is too far away to deliver the packet persona ly; I should send it in the mail.

novel ['nDvl] 2257

regény

She always had a novel with her to read on the bus.

outline [’aotlain] 3665

vázlat, áttekintés

The author provided an outline of his concept at the beginning of his book.

paragraph [’paeragraif] 2637

bekezdés

Each paragraph should have no more than five to seven sentences.

poetry ['pauatri] 2902

költészet,

Since my mum loves poetry, I will give her a book

költemények

of my favourite poems.

print [print] 2641

nyomtatás

The bookshop employee told me that your book was out of print, so I could not buy it for you.

publishing ['pAbliJiq] 3450

könyvkiadás, könyvkiadási

After working in the printing trade for many years, he decided to leave the publishing business.

átnéz, áttekint,

He was asked to review her latest book.

to review [ri'vju:] 2283

bírálatot/ ismertetést ír

summary [’sAmari] 2858

összefoglalás, kivonat

I had not read the assigned book, so I asked my friend to give me a short summary of it.

jelkép, szimbólum

tale [teil] 2651

mese, történet

He gave her a ring as a symbol of his love. We were never sure if he was making up tales or telling the truth.

topic ['tDpik] 2217

They did not find any interesting topics to talk

téma, tárgy

about.

verse [ v 3 : s ] 3704

strófa

A poem is usually made up of several verses and each verse usually contains several lines.

írott

Your signature is the written proof that you have

vers, versszak,

written f'ritn] 2703

10.

agreed to do something.

Szabadidő

symbol ['simbl] 2806

és szórakozás

119

10.03. Sport

► Alapszókincs

to aim [eim] 1399

ráirányít, céloz

ball [bail] 1247

labda

Brenda aimed the gun at the target, but she missed it by a few metres. During the tennis match, Mike threw the ball out

.

'

of the court.

card [ka:d] 1154

kártya

Poker is a very popular card game.

club [klAb] 546

golfütő

People who are good at golf know exactly which club to use in every situation.

effort ['efat] 848

erőfeszítés, erő

Running a marathon requires a lot of effort.

football ['futbo:l] 1562

ladarúgás, futball

European football is known as soccer in the United States.

goal [gaul] 1048

gól

After scoring three goals, the football player was injured and had to be taken to hospital.

league [li:g] 1308

liga

If the football team loses this match, they will not make it into the national league this year.

match [maetfl 1224

meccs, mérkőzés

The football match was boring and ended without any goals.

player ['pleia] 826

játékos

A tennis match is played between two players or between two teams of players.

race [reis] 1240

verseny

The winners of last year’s race had times of under an hour.

sport [spo:t] 1260

sport, sportág

I dislike most sports, especially swimming and running.

to strike [straik], struck,

üt, megüt, elüt

The player struck the ball very hard, but it was caught by a member of the opposing team.

úszik

Children who want to learn to swim should start in water that is not deep.

struck 1452 to swim [swim], swam, SWUm

3193

swimming ['swimii]] 3976 úszás

Swimming is great for your health.

team [ti:m] 478

csapat

Football and rugby are team sports.

tennis ['tenis] 2984

tenisz

I do not like tennis; I think it is stupid to hit a ball over a net.

10.

Szabadidő

és szórakozás

120 10.03. Sport

► Kiegészítő szókincs

basket ['ba:skit] 3862

kosár

The term basketball derives its name from throwing the ball into the basket.

bench [bent;] 3052

pad, kispad

It was obvious the player wanted to play; he did not want to be on the bench anymore.

to bet [bet], bet, bet 3294

fogad

I bet this team will not win.

champion ['tfajmpian]

bajnok

In order tD be called a tennis champion, you have to be one of the best tennis players in the

2069

world.

championship

bajnokság

['tjaempianj'ip] 2001

Tom and John are dedicated football fans; they watch every year’s football championship.

circuit ['S3:klt] 2662

körpálya

In horse races, the horses run around a circuit.

coach [kautj] 2470

edző

They hired a new coach for the team to lead them up nto the next league.

cricket ['krikit] 2607

krikett

Cricket is a very popular game in England and

to cycle [’saikl] 4083

kerékpározik, biciklizik

I cycle to work most days as I’m trying to do more exercise.

defender [di'fends] 3750

védő

The team was unable to score because their opponent’s defenders played so well.

to eliminate [I'limineit]

kiejt, selejtez

The losing team was eliminated from the competition.

edz

Professional sports players exercise several times a week.

golf [golf] 2621

golf

He loves playing golf because it is a quiet sport that allows him to relax.

kit [kit] 3429

felszerelés

He kept a repair kit with him in case he got a flat

India.

3228

to exercise ['eksasaiz] 2008

tire.

net [net] 2789

háló

pitch [pit;] 2795

dobás; sportpálya

One can either use a net or a fishing rod to go fishing. In baseball, the pitch of the ball is a decisive factor.

to race [reis] 2539

versenyez, versenyt fut

The neighbour’s dog raced after our cat again, but it never caught up with it.

ref [ref] 2210

játékvezető, bíró

I thought our team had won, but, surprisingly, the ref decided otherwise.

rider [’raida] 4420

lovas

You have to be a very good rider if you want to race horses.

rod [rod] 3824

bot, horgászbot

Last year, I went fishing and caught a huge fish that almost broke my fishing rod.

rugby ['rAgbi] 2909

rögbi

Rugby is one of England’s most loved sports.

runner ['rAna] 4427

futó

runningl'rAnii)] 3456

futás

Thousands of runners took part in the marathon. I do not think he can take part in the running; he has badly injured his left foot.

score [sko:] 2173

The final score in the game was five to one.

pont, pontarány, ponteredmény, gólszám

server ['s3:va] 3474

adogató, szerváló

The server hit the ball over the net.

substitute ['sAbstitjuitJ

cserejátékos

One of the football players was injured, so the substitute played instead.

4325

supporter [sa'poita] 2216 to tackle ['tækl] 2807

szurkoló

Mike is a strong supporter of England’s rugby team.

szerel, feltartóz­

The players in American football must be able to tackle other players while they are running.

tat, leterít

tournament ['tuanamant] torna, verseny

The Duke of York wanted to buy a horse to be able to take part in the tournaments.

3575

trainer ['treina] 3982

edző

His personal trainer was able to help him lose weight.

underwater

víz alatt

Swimming underwater requires you to hold your breath.

win [win] 2932

győzelem

Our team has had three wins so far this season.

whistle ['wisl] 4388

síp

Every football referee is required to carry a whistle.

[,Anda'wo:ta] 4369

10.04. Szabadidő, érdeklődési kör, hobbi activity [aek'tivati] 457

► Alapszókincs

elfoglaltság,

There are lots of activities for tourists in London

időtöltés, tevé­

-visiting museums, theatres, parks and pubs.

kenység to dance [da:ns] 2474

táncol

My daughter loves dancing; she wants to perform professionally.

to draw [dro:], drew,

rajzol

The most important part of drawing a face is to draw the eyes.

drawn 480 to enjoy [in'd3oi] 771

élvez, kedvel, szeret

He does not enjoy big family parties; he prefers to stay at home by himself.

game [geim] 516

játék

Children should not play computer games too much.

holiday ['hDladei] 1063

szabadság,

I prefer to go on holiday In the winter months.

nyaralás

hotel [hau'tel] 824

szálloda, hotel

Next week, our friends are coming for a visit, but they are going to stay at a hotel, not with us.

interest ['intrast] 256

érdeklődés

My son has never shown much interest in sports.

10. Szabadidő és szórakozás

121

10. Szabadidő és szórakozás

122 interested

['in tra stid ]

1271

érd ek lő d ő ,

I am interested in reading books, especially old

é rd ek lő d ést

ones.

ta n ú s ító

picture

['p ik tja ] 699

to

play [p le i]

to

prefer [p ri'f3 :] 1543

pub [pAb]

248

1961

kép

The child drew a picture of his house and family.

já ts z ik

In school, young children can play all day long.

jo b b a n szeret

I prefer tea to coffee.

k o csm a, b á r

In Ireland, many pubs show the local football games.

trip

u tazás, út,

[trip ] 1834

The couple is going on a trip to the mountains.

k irá n d u lá s

10.04. Szabadidő, érdeklődési kör, hobbi ► Kiegészítő szókincs adventure [ad'ventja]

kaland

When making a journey around the world, one can be sure to have many adventures.

3589

album ['ælbam]

3049

album

Many people do not buy music albums anymore because they can get music from the Internet.

to

amuse [a'mju:z] 4044

szórakoztat

My children can amuse themselves for hours playing with their toys.

to

book [buk]

3487

camp [kæmp] 2228

lefoglal, befizet,

I want to book my holiday in the travel agency on

előjegyez

London Street.

tábor

They had been hiking for miles before they were able to find their camp in the forest.

drawing ['dro:iq]

2036

rajz

She made a beautiful drawing to give to her parents on their anniversary.

DVD [,di: vi: 'di:]

4113

enjoyable [in'd 3oiabl]

DVD

I got three DVDs for Christmas, including Titanic.

élvezetes,

The film was enjoyable because it was funny.

szórakoztató

4120

enjoyment [in fo r m a n t ]

élvezet, öröm

I get a lot of enjoyment from reading and listeningto music.

4121

to entertain [.enta'tein]

szórakoztat

The comedian entertained them for a few hours.

m ókam ester

Bob is the office entertainer - he is always

4122

entertainer [.enta'teina]

making

4123

entertainment

szórakozás

to

favour ['fe iv a ]

2884 2674

laugh.

My husband only likes entertainment that involves music.

[.enta'teinmant] 3318

favourite ['feivarit]

js

előnyben részesít kedvenc

I usually favour white wine over red wine. Do you have a favourite song or a favourite colour?

fishing ['fljiq ]

2718

halászat, halászás

Most fishermen enjoy fishing in the morning when the lake is still.

fun [fAn] 2620

szórakozás

I had so much fun at the party last night because I met so many interesting people there.

gamble ['gaembl] 4149

feltesz (p én zt),

You should only gamble what you can afford to

kockáztat

lose.

hobby fhobi] 4188

hobbi

My hobby is collecting stamps.

to hunt [hAnt]4i94

vadászik

Our cat loves hunting mice in the garden.

hunting ['hAntiq] 3907

vadászat

Treasure hunting with a metal detector can be an

to

exciting hobby to

knit [nit] 3430

köt

My mum likes knitting and has made me this nice wool cap.

leisure ['le^s] 2892

szabad(idő)

My dad is a marager in a big company; he works so much he barely has any leisure time.

magic ['msed3ik] 4239

bűvös, bűvész­

My daughter loves doing magic tricks, so we bought her a book on how to do them.

passion ['pae/n] 3098

szenvedély

I always had a passion for animals and nature: that is why I studied biology.

preference ['prefrans] 2799 előnyben részesí­ reservation [.reza'veijn]

Either fish or chicken is fine with me, I have no

tés

preference.

foglalás

We have a reservation for four for dinner.

(le)fo gla l

That restaurant is very expensive and well-

4416 to

reserve [ri'z3:v] 3820

known; we had better reserve a seat.

resort [ri'zoit] 3359

(üdülő)hely

For our holidays, I will take my wife and my

sátor

We are going camping this summer, so we need

children to a holiday resort by the sea.

tent [tent] 4342

to buy a tent.

tourist ['tuarist] 2595

turista

Although very small, the village gets a lot of tourists during the year.

toy [tOl] 3576

játék

trick [trik] 3373

trükk

My friend knows some great card tricks.

vacation [va'keijn] 4381

szabadság,

Americans often go on vacation to other parts of

szünidő

the USA.

The little dog is Timmy’s favourite toy.

124

rs

11. Személyes kapcsolatok 11.01. Személyes viszonyulások ► Alapszókincs to

accept [ak'sept] 543

elfogad

The teacher did not accept my excuse for coming to class late today.

'0>

to

to

allow [a’lau] 284 annoy [a'noi] 4045

m egenged,

You are not usually allowed to touch sculptures

engedélyez

and paint,ngs in museums.

bosszant, idegesít

My sister annoys me by playing her music loudly all the time.

to

approach [a'prautjl

m egközelít

1496 to

One is not allowed to approach the Queen without her permission.

avoid [s'void ] 939

elkerül, kitér

Jenny does not like Pat very much, so she avoided him at the party.

communication [ka.m juim 'keijn] 1156

kom m unikáció,

Communication is essential when working in a

érintkezés,

team.

párbeszéd

connection [kg'nekjn]

kapcsolat

I think Linda and Joe are really in love with each other; everybody can see their strong connection.

1808

contact ['kDntsekt] 1325

érintkezés,

Unfortunately, I do not know how Mary is doing

kapcsolat

because I have not been in contact with her lately.

to

depend [di'pend]

1101

támaszkodik, szám ít vkire

depend on her.

bátorít, biztat,

My husband encouraged me to go back to school

999

tám ogat

and finish my degree.

forgive [fa 'giv],

m egbocsát

I cannot forgive you because you lied so much.

to encourage [in'kArid3]

to

She is such a reliable person; you can always

forgave, forgiven 3521 friend [frend] 313

barát

Susie anc I used to play together every day when we were young; we were best friends.

friendly ['frendli] to

2392

influence ['influansj

barátságos,

The sales assistant at the grocery store was not

szívélyes

very friendly to us.

befolyásol

1733 to

introduce [.intra'djuis]

bem utat

let [let], let, let 356

polite [pa'lait] 4295

I cannot tell you his name because nobody introduced him to me.

786 to

Her friends influence her so much; I do not think she has any opinions of her own.

(m eg)en ged udvarias

My dad let us go to the movie. Our nephew is very polite - he always says ‘please’ and ‘thank you’.

present ['preznt] 1996

ajándék

I planned to buy her a jacket as a Christmas present.

to promise ['prom is] 1632 (m e g )íg é r

The young man promised to love her forever.

to rely [ri'la i]

1882

tá m a sz k o d ik ,

I hope I can rely on Mrs. Smith in this matter.

s z á m ít vk ire , m e g b íz ik v k ib e n

respect

[ri's p e k t] 1635

tisz te le t

This girl is so rude; she shows no respect to her parents.

row [ra u ]

1547

to share [Jes]

978

veszekedés,

She is not talking to me now because we had a

összeszólalkozás

row last week about me being late all the time.

m egoszt

Mary did not want to share the expensive chocolate that she had got from her dad.

11.01. Személyes viszonyulások ► Kiegészítő szókincs acceptance [ak'septans] 299

to

accompany

elfogadás,

The boss’s decision at the company did not

beleegyezés

receive much acceptance from the workers.

(el)kísér

Jenny is still looking for someone to accompany her to her friend’s wedding.

[a'kAmpani] 2030 to

adapt

[s'daspt] 2935

alkalm azkodik

When I was in Spain, it took me a long time to adapt to the hot climate.

to affect to

[a'fe k t] 851

érint, hat,

Smoking is not only bad for yourself, it also

hatással van

affects all the other people around you.

apologize [a'poladsaiz] elnézést kér

He apologized for being rude to me.

4030

apology [3'pobd3i] 4023

bocsánatkérés

Please, accept my apology; I did not mean to upset you.

to

appreciate

[a 'p riijie it]

2139

értékel, m éltá­

The manager really appreciated the worker’s

nyol, nagyra

effort and gave him a bonus.

becsül to

attach b 'ta tj"]

1999

hozzáköt,

Although they were not really attached to each

összefűz, össze­

other, Tim went to the funeral of his great-unde.

kapcsol to

beg [beg]

könyörög

3594

The children begged for more ice cream at the summer party.

on behalf of sb [ön

vki nevében

to

blame [b leim ]

I’m writing on behalf of Sarah, as she is away at the moment.

b i'h a if 9v ] 4017 2189

hibáztat, okol

Even though he had not been talking, the teacher blamed him for interrupting the class.

to

bore

[bo:] 4055

u n ta t

The meetings really bore me; I nearly always fall asleep.

to

bother ['bnöa] 2261

bound [baund]

4056

zavar, háborgat,

My boss was so busy today I did not want to

terhel

bother him with the problem I had.

k ö teles, k ö te le z e tt

We are bound to honour our agreement.

11. Személyes kapcsolatok

125

11. Személyes kapcsolatok

126 to

care for [ ‘kes fa] 4158

gondoskodik,

The nurses care for their patients.

törődik, foglalko­ zik

comfort ['kAmfat] 2946

vigasz, vigasztalás

When I am discouraged, I get the best comfort from my mum.

concern [kan's3:n] 941 co-operation

gond, aggodalom ,

Your mum just called a minute ago; I think she

nyugtalanság

has some serious concerns.

együttműködés

Due to the lack of co-operation, the workers were not able to complete the project.

[ksu.Dps'reiJn] 2562

dependent [di'pendant]

függő

weather.

2476

to disturb [di'st3:b] 3406 to

Our plans for today are dependent on the

embarrass [im'bserss] 4117

zavar, háborgat

Sorry to disturb you, but do you know the time?

zavarba hoz,

My parents always embarrass me in front of my

kínos helyzetbe

friends by telling stories about me.

hoz to

encounter [in'kaunta]

(össze)találkozik

Columbus encountered many friendly people on the island.

3013

encouragement [in'kArid3m9nt] 4119

to exchange [iks'tfem d 3]

támogatás,

Mark just needs some encouragement to achieve

bátorítás

what he can.

vált

I shook hands and exchanged a few words with him.

3622

fan [fe n ] 2065

rajongó

Pop stars cannot get to know all their fans.

favour ['fervs] 2956

szívesség

Can you, please, do me a favour?

fellow ['felau] 3076

társ

I like my new job at the bank and my fellow employees are very nice, too.

friendship ['fren d jip ]

barátság

gift [g ift]

I am not sure that she cares about our friendship anymore because she never calls me.

3237 2082

ajándék

Lynn’s birthday is tomorrow and I still have not got a gift for her.

to

greet [gri:t] 3417

grip [grip ] 3528 hold [hauld] 2783

üdvözöl, fogad,

It is your job to greet the visitors when they

köszönt

arrive.

fogás, szorítás,

He kept a strong grip on her hands as he was

kézszorítás

speaking.

fogás

She took hold of his hand before entering the clinic.

to

to

impress [im 'pres] 4199 insult ['in'sAlt] 4206

interaction

[.in ts r'a e k fn ]

nagy hatással van

My boss was impressed by the fact I had sold so

vkire

many cars.

megsért, bánt

She was really insulted by his rude remark.

kölcsönhatás

Tides result from the interaction between the forces of moon, sun and earth.

2627 to

look after [,luk 'aifts] 4231

vigyáz, gondosko­ dik

Can you look after the baby while I am out?

mutual ['m juitjual] 3444

kölcsönös

Lisa and George went their separate ways by mutual agreement.

to

obey [a'bei] 4264

engedelm eskedik

Soldiers are trained to obey orders.

to

owe [go] 2486

tartozik

She still owes me thirty dollars.

to

praise [p reizl 4298

dicsér

When children do something well, you should praise them.

promise ['prom is] 2585

ígéret

I am so disappointed in my friend because he did not keep his promise to visit me.

to

provoke [pro'vauk] 3673

to

respect [ri'spekt] 3822

bosszant, provo-

In physics class, Billy’s schoolmate provoked him

kál

into throwing his book out of the window.

tiszteletben tart

I cannot respect my boss’s decision to move me to another department; I am thinking of quitting my job here.

rumour ['ruima] 3684

híresztelés

There is a rumour going around that Nancy’s parents are getting divorced.

sympathy ['simpsGi] 3275 együttérzés, m egértés

He failed all his tests, but I do not have any sympathy because he never cared about studying.

to trust [trAst] 2415

(meg)bízik, hisz

unkind [.An'kaind] 4219

kíméletlen,

He said horrible things about her, which was

rosszindulatú

really unkind.

I trust my wife; she always does what she says.

11.02. Szerelem és válás ► Alapszókincs a lo n e [s'laun] 893

egyedül

I am looking for someone to come with me to Mel’s because I hate going to parties alone.

angry [ ’asqgri] 2225

mérges, dühös

Annie was really angry with her husband because he forgot their wedding anniversary.

to break up [,breik Vp], broke, broken 575

szakít

to care [kea] 1354

törődik, foglalko­

She is not a good mother because she does not

zik

really care about her children’s health.

pár

Susan and Stuart make an odd couple because

couple [k A p l] 823

When she broke up with him, he was unable to keep from crying.

she is so tall and he is so short.

to cry [krai] 1644

sír

love [Iav] 743

szeretet, szerelem

My dad says my mum is the love of his life.

házasság

My mum can teach me a lot about marriage

marriage ['maerid3]

1288

The baby has been crying for her mum all night.

because she has been married to my dad for thirty years. to

marry ['maeri] 845

elvesz, feleségül

I would not like to marry someone older than

vesz, férjhez m egy

me.

11. Személyes kapcsolatok

127

11. Személyes kapcsolatok

128 to

match [maetf] 1929

összeillik

It is not a surprise that Penny and Chris divorced; they never really matched.

pair [pea] 1357

pár

Jenny and Kim are a fine-looking pair.

partner f'pcutna] 1275

partner

Of course, everybody can bring a partner to Benny’s Christmas party.

relationship [n 'le ijn jip ]

kapcsolat, viszony

The director and his assistant, Susan, are said to be having a relationship with each other.

593

sexual ['sekjual] 1524

szexuális

The couple went to a therapist to get help with their sexual relationship.

strain [strein] 2922

feszültség

Shortage of money was causing a strain on their relationship.

trUSt

bizalom

[trA S t] 1292

My boss gives me his trust because I have been working for him for almost 15 years now.

11.02. Szerelem és válás ► Kiegészítő szókincs to

abandon [s'baendan]

elhagy

She abandoned him to start a new life by herself.

szeretet, ragasz­

Showing affection is very important in a

kodás

relationship.

2185

affection O 'fek jn ] 3998 anger ['asqgs] 2598

harag, düh

One could see the anger in Larry’s face after his favourite plate had been broken.

apart [a'pcnt] 2554

külön, távol

My husband works in Spain, so we are often apart

egym ástól

for several months.

boyfriend f'boifrend] 4018 barát, udvarló, a broken ['brsukan] 2870

She has just broken up with her boyfriend, so she

fiúja vkinek

needs cheering up.

sebzett, darabok­

He did not want to date anymore; his heart was

ra tört

broken.

companion [kam'painian] társ

This little dog is the best companion I have ever had.

3135

cry [krai] 3307

sírás

She had a good cry, and it made her feel much better.

darling [’da:liq] 3309

drágám, kedve­

He calls his wife ‘darling’.

sem

to date [deit] 2565 dear [dia]

2299

excitement [ik'saitmant]

Ron and Danny have been dating ever since the dance.

kedves, drága

Your niece is such a dear little girl.

izgalom, izgatott­

In his excitement, he forgot about the flowers.

ság

3014

faithful ['feiG fl]

randevúzik, jár vkivel

4131

to fancy [’faensi] 3897

hűséges

Bill has always been faithful to his wife.

vo n zó d ik vkihez,

She is a kind girl, but I don’t really fancy her.

tetszik neki

girlfriend ['g3:lfrend] 4153 barátnő

His new girlfriend is much nicer than his last one.

hatred [’heitrid] 4182

gyűlölet

She felt nothing but hatred for her ex-husband.

to hurt [h3:t], hurt, hurt

megbánt, megsért

Ron going out with his old girlfriend really hurt

2084

intense [in'tens] 3340

my feelings. heves

Their fight was so intense that the neighbours could hear it.

jealous [’d3ebs] 4212

féltékeny

Jake gets jealous when I spend time with Andrew.

to be keen on [ki:n] 2434

tetszik neki,

Mike has always been very keen on Susan.

vonzódik vkihez to kiss [kis] 2533

(meg)csókol

He kissed her on the cheek and she kissed him back on the mouth.

lonely ['bunlij 3924

magányos

I felt lonely staying at the small house in the mountains.

lover [’I a v s ] 2895

szerelmes

It is hard to see tnat they are lovers because they never kiss or hold their hands in public.

loyal ['b ia l] 4235

hűséges

She always remained loyal to her husband giving him all the love and care he needed.

mate [meit] 3167

cimbora

Unfortunately, he prefers to spend his evenings with his mates instead of at home with his wife.

to regret [ri'gret] 3952

sajnál, bán

I really regret being so rude to her, but I was too jealous.

romantic [rau'maentikj

romantikus

He is so romantic; he has sent me flowers today.

3562

sadness ['sasdnasj 4429

szomorúság

Losing a friend can cause immense sadness.

separation [.sepa'reijn]

elválás

After my separation from John, I had to move out and find a job to earn my living.

3829

upset [.Ap'set] 3989

feldúlt, zaklatott

He is still very upset about the way the girl treated him.

11.03. Társadalmi élet ► Alapszókincs association [a.sausi'eijnj 839

available [a'veibbl] 371

egyesület, társa­

I joined the association of German managers to

ság, szövetség

get in contact with people in my profession.

rendelkezésre álló

I am not available to work on Thursdays because I take care of my children then.

ball [bo:l] 1262

bál, estély

Men and women in wonderful evening dresses danced at the ball.

bar |ba:J 1099

bár

There are many nice bars and restaurants in the city.

civil ['sivl] 1285

polgári, civil

club [kUb] 548

klub, egyesület

We will meet in the club next Friday.

bizottság

The parliament created a new committee for the

committee [ks'mitij 498

Americans have the civil right to own weapons.

health service.

11. Személyes kapcsolatok

129

11. Személyes kapcsolatok

130 com m u nity [ka'mjuinati] 372 crowd [k rau d ] 1810

település

To clean the parks in the community, the city administration hired new workers.

töm eg, sokaság

There was a huge crowd in front of the

közösség,

government building. even t [iV en t] 524

esem ény

Our party is going to be a huge event both for graduates and their families.

everyo n e ['evriwAn] 852

m indenki

Please, tell everyone that I am going to be late for the meeting.

to gath er ['gaeQa] 1924

összegyűlik,

A huge crowd gathered in front of the concert

gyülekezik

hall.

general ['dsenral] 225

általános(ság)

In general, there is nothing wrong with your decision.

group [g ru :p ]i5 i

c s o p o rt

I need a group of people to help me move out of my apartment.

guest [gest] 1788

vendég

She welcomed her guests into her new home.

individual [,indi'vid3U3l]

egyén

At the airport, the police officers checked the passport of each individual.

843 to invite [in 'vait] 1649

m eghív

I would like to invite her to my party.

to be involved in

belekeveredik, ré s z t vesz

Sean is a troublemaker; he is often involved in arguments and fights.

to join [d 30 in] 648

csatlakozik, belép

He is going to join the rugby team next season.

to m eet [mi:t], met, met

találkozik

I was supposed to meet her next Monday.

m em b er ['m em ba] 196

tag

He is a member of the basketball club and the literature association.

m em bership

tagság

I want to cancel my membership of the golf club;

[in 'volvd in] 305

286

I do not have time to go.

['m em bafip] 1905 organisation

sz erve z et

The school projects are run by a parent volunteer organisation.

[p ig a n a i'zeijn ] 477 party ['pa:ti] 179

p árt

Last year, I voted for the left-wing party.

p eo p le ['p i:p l] 78

em berek

Lisa is very outgoing; she knows loads of people.

poor [poa] 668

szegény

Poor people often sit near the entrances of churches.

felelősség,

It was my responsibility to show guests to their

kötelezettség

seats.

to support [sa'poit] 598

tám ogat

My family supported me a great deal during my studies.

to visit ['v iz it] 988

m eglátogat

I’m going to visit my aunt next Sunday.

visitor ['v izita ] 1509

látogató, vendég

Please, use the visitor entrance to the museum.

örömmel fogad,

Brian’s parents welcomed his new girlfriend.

responsibility [ri.spnnsa'bilati] 936

to w elco m e ['welkam ] 1803

szívesen lát

11.03. Társadalmi élet ► Kiegészítő szókincs to associate [a'saufieit] 1124

barátkozik,

He prefers staying by himself; he does not like to

érintkezik

associate with other people.

availability [a,veila'bilati] elérhetőség, 3724

hozzáférhetőség

The lack of availability to medicine in some parts of the world means lots of people dying unnecessarily.

to

cancel ['kænsl] 3298

lem ond, töröl,

I need to cancel my doctor’s appointment.

visszavon

to celebrate ['selibreit]

(m eg)ü n n epel

I do not want to celebrate my fortieth birthday.

2560

celebration [,seli'breijn]

ünneplés

We are planning to have a big celebration after we finish school.

3493

ceremony ['seramani]

szertartás

They had a very emotional wedding ceremony.

citizen ['sitizn] 2072

állam polgár

All citizens have the right to vote.

congratulation

gratuláció

He offered his congratulations on hearing about

3392

my promotion.

[kan.græ tju'leijn] 4069

to contribute [kan'tribju:t] 1621

contribution

hozzászól,

She could not contribute anything useful to the

hozzájárul

discussion.

hozzájárulás

She made a huge contribution to building a new park for the community.

[,kDntri'bju:Jn] 1336

consensus [kan'sensas] 3878

consultation [.konsl'teijn] 2876

convention [kan'venjn] 2074

to engage [in 'geid 3]

konszenzus,

Laws are passed when enough people reach a

közm egegyezés

consensus.

tanácskozás,

I went for a consultation with my lawyer

konzultáció

yesterday.

gyűlés, kongresz-

The libraries convention is being held downtown.

szus 2200

leköt, elkötelezi

Thomas’s dad is very much engaged in his son’s

magát, lefoglal

school; he leads the parent evenings and coaches the school’s rugby team.

festival ['festivl] 2522

fesztivál

There is a folk music festival every summer here.

folk [fauk] 3079

nép, em berek

Country folk are used to getting up early in the morning.

formation [foi'm eijn ] 2202

forum ['fo:ram] 3772

megalakítás,

He was talking about the formation and the

alapítás

history of our club.

fórum

The pupils started a forum to talk about violence in schools.

to

found [faund] 2720

host [haust] 2678

alapít, lerakja az

This university was founded around 600 years

alapját

ago.

vendéglátó,

Our hosts looked after us and showed us around.

házigazda

11. Személyes kapcsolatok

131

11. Személyes kapcsolatok

ideology [,a id i'D b d 3 Í] 3157

influential [,influ 'enjl]

idelógia, gondol-

The ideology at that time kept women from

kodásm ód

having jobs.

befolyásos

our town.

3911

to

The bank director is a very influential person in

integrate ['in tigreit]

beilleszkedik

In new situations, children integrate faster than adults.

3424

integration [.rnti'greijn] 3244

integráció, beilleszkedés

The politxian emphasised the importance of integration among people of different backgrounds.

invitation [.in vi'teijn ]

meghívás

Will you send me an invitation to your wedding?

3342

involvement [in'vDlvmsnt] 2274

részvétel,

Her involvement in solving the problem was

közrem űködés

minimal.

lead [li:d]

vezetés

The group got lost in town, but Ann took the lead

1763

and they found their way back to the hotel.

leadership ['liid a jip ] 2016 vezetés, vezetői

She does not have leadership skills.

(képesség)

minority [m a i'n D ra ti] 2235 kisebbség

Men taking leave after the birth of their child are still in the minority today.

norm

norm a

[no:m ] 3802

participant [pai'tisipant] résztvevő

No one really knows how many participants took part in the demonstration.

2972

to

Working 32 to 40 hours is the norm in Germany.

participate

résztvesz

Linda and I will participate in the demonstration for peace.

[p ai'tisipeit] 2898

participation

részvétel

obligatory.

[p a:,tisi'peijn ] 3022

reception [ri'sepjn ] 3104

Participation in this mathematics course is

fogadás

There will be a reception for the members of the Olympicteam.

stranger ['streind39] summit ['sAmit]

3369

3036

idegen

Children are often told not to talk to strangers.

csúcstalálkozó

The American, French and Russian presidents met for an economic summit to discuss further co-operation between their national economies.

to

take part [teik ’pa:t]

részt vesz

We are planning to take part in this week’s charity run.

4276

volunteer [.vn bn ’tia] 3200 önkéntes

After I finished school, I worked as a volunteer to build a new school in a Kenyan village.

working-class [,w3:kii] 'kla:s] 3851

munkásosztály,

We are rich but our grandparents were working-

m unkásosztály­

class.

beli

12« Politika 12.01. Aktuális események ► Alapszókincs affair [a'fea] 1053

esem ény; ügy,

Everyone was supposed to dress up for the affair.

eset to

attend [a'tend] 1220

jelen van, részt

Not many people attended the meeting.

vesz, eljár

attention [a'ten/n] 805

figyelem

Activists want to draw the politicians’ attention to the importance of environmental protection.

background

háttér

The Prime Minister’s adviser wanted to remain in the background.

kam pány

To win an election, each party organises an election campaign.

o k indok

The excellent weather was the cause of this year’s large crop.

változás, fordulat

With the new boss’s arrival, there have been many changes in the department.

szövegösszefüg­

The TV reporter quoted the defendant’s words out of context.

[ ’bækgraund] 1514

campaign [kæm'pein] 1061

cause [ko:z]

1127

change [tjeind3 ] 250 context ['kontekst] 11 33

gés, kontextus

crisis ['kraisis], crises 1601 válság, krízis

The crisis of the US real estate market has led to a crash in the stock market.

current ['kArant]

The current figures show that the unemployment rate is decreasing.

541

aktuális, napi, legfrissebb

to demonstrate ['demsnstreitj 1538

to emerge [i'm3:d3] 1387

tüntet, dem onst­

Hundreds of people gathered to demonstrate

rál

against the planned restrictions.

felbukkan,

A new candidate for the election has emerged.

előbukkan, m egjelen ik

to handle ['hændl]

1732

bánik, kezel, intéz

The government has developed a new strategy to handle the crisis.

happen [ ’hæpan] 303

történik, előfordul

I cannot tell you what happened because I was not there.

important [im'poitnt] 241

fontos

Unemployment is one of the most important issues we have to face today.

incident [ ’insidant] 1925

zavarkeltő esemény, incidens

The shooting has been declared an isolated incident by the spokesman.

problém a, vitatott

The issue cannot be solved without outside help.

to

issue [’iju :]

379

kérdés/ügy

matter ['mæta]

412

occasion [3'kei3n]

1226

ügy, dolog, eset

I want to talk to you about a personal matter.

alkalom, eset

I have already had the chance to meet the president on several occasions.

12. Politika

133

12. Politika

problem ['probtam] 167

problém a

I need to find a solution for this problem.

situation [.sitfu 'eijn ] 557

helyzet, szituáció

The new government will have to face a very difficult economic situation.

survey ['s3:vei] 1141

vizsgálat, felm é­ rés

The health science institute conducted a survey about annual milk consumption.

12.01. Aktuális események ► Kiegészítő szókincs agenda [agenda] 3121

napirend

The Minister of the Interior sets today’s agenda for the Cabinet.

attendance [a'tendsns]

részvétel, megje­ lenés

Attendance at the meeting was larger than expected.

változó, átalakuló

Companies will have to be prepared for changing economic conditions.

observer [ab’z3:v3] 2790

megfigyelő

Military observers report that most of the country is under the control of the opponents.

outcome ['aiitkAm] 2125

(vég)eredmény

The party chairman was very disappointed with the outcome of the election.

protest ['prautest]

tiltakozás

There was a huge protest from the conservatives

3593

changing ['t/eindsiq]

3214

2364

about the law.

riot ['raiat]

3958

scandal ['skaendl]

3959

stake [steik] 2919 struggle ['strAgl] 2215

zavargás, forron­ gás

There was a riot in town in protest of price increase.

botrány

The president lost his reputation because he was involved in a financial scandal.

érdekeltség;

I made a huge profit at the stock market by

részvény

selling my Microsoft stakes.

küzdelem, harc

In my country, there is no struggle for land because there is plenty of it.

transition [traen'zijn]

átmenet

The transition from one government to another is not expected to cause many problems.

trend [trend] 2098

tendencia, irányvonal

Lately, there has been a growing trend towards part time employment.

urgent ['3:d3ant]

sürgős

Many people are in urgent need of clean drinking water.

3040

3472

12.02. Államberendezkedés és belpolitika ► Alapszókincs cabinet ['kæbinat]

1532

kormány

The Minister of the Interior and the Minister of Defence are part of the Cabinet.

commission [ka'mijn] 1013

bizottság

Governments create commissions in order to solve a certain political problem.

congress f'korjgres] 1807 conservative

küldöttgyűlés,

A congress is part of the legislative branch of a

kogresszus

state.

konzervatív

Many of the older generation are Conservative voters.

[k3n's3:v3tiv] 1619

deputy ['depjsti] 1951 to

elect [ 1'lekt] 1923

helyettes,

The deputy officer was in charge while his boss

m egb ízott

was away.

(m eg)vá la szt

Conservative people usually elect Conservative candidates to parliament.

election [i'le k jn ] 708

választás

In the American Congress elections take place every two years.

equal ['iikw al] 901

egyenlő

The German constitution states that men and women are equal.

government

korm ány

institution [,insti'tju:Jn]

intézm ény

The Supreme Court is a very important institution in the United States.

994

king [kirj] 685

The government approved laws against the mistreatment of women.

['gAvsnmant] 130

király

The old king died and his son became the new leader of the country.

leader ['liids] 673

vezető, vezér

The party leader announced his resignation.

lord [b:d] 697

lord

The House of Lords is the upper house of the Parliament of the United Kingdom.

minister ['m inista] 327

m iniszter

She was appointed Minister of Health.

ministry ['m inistri] 1854

m inisztérium

Administration reforms meant the ministry had to dismiss several employees.

nation ['n eijn ] 1310

n em zet

The council members came from 100 nations.

national ['n s jn s l] 257

nem zeti, állami,

The government conducted a national campaign

országos

for healthier food in schools.

parlam ent

A parliament usually consists of members that

parliament ['pcubmant]

are elected by the country’s citizens.

1106 policy [ ’p o b si] 277

politika, irányelv

political fpa'litik l] 325

politikai

Congress approved a new health policy. My father has been politically active for twenty years now.

politics ['pD btlks] 1436

p olitika

Politics is one of the major subjects covered by newspapers.

president ['prezidant] 655 elnök

The American president is also the head of the armed forces.

prince [prins] 1609

herceg

The queen’s son is a prince.

queen [kwi:n] 1367

királynő

Great Britain’s head of state is the queen.

reform [ri'fo:m ] 1341

reform

If a country’s national health system does not work, the goverrment should introduce reform.

republic [ri'pAblik] 1768

köztársaság

A republic has an elected head of state.

12. Politika

135

royal ['roial] 765

királyi

The royal family is seen on many pictures in England.

system [‘sistam] 144

rendszer

A system without free elections cannot be considered democratic.

union ['ju:nian] 519 vote [vaut] 1369

egyesület,

Our company’s trade union successfully

szakszervezet

negotiated higher wages.

szavazat

The president won the election with a small majority of votes.

12.02. Államberendezkedés és belpolitika ► Kiegészítő szókincs assembly fa'sembli] 1717

gyűlés

The assembly of the commission’s members was set for next Monday.

chancellor ['tjainsala]

kacellár

A chancellor is the head of government in some countries.

2468

coalition [.kaua'lijn] 3063 koalíció

Liberals and Conservatives rarely form a coalition.

commissioner [ka'mijna] bizottsági tag, 3219

biztos

The commissioner introduced the new plan that had been created by the commission the previous month.

conservative

konzervatív

[kan's3:vativ] 2768

constituency

Parliament. választókerület

alkotmány

alkotmányos

Human rights are part of the constitutional law of a country.

[,kDnsti'tju:Janl] 2770

to consult [kan'sAlt] 2948

Each state has a constitution that sets out all its legal rights and principles.

[,konsti’tju:Jn] 2264

constitutional

A Member of Parliament usually represents one constituency.

[kan'stitjuansi] 3005

constitution

The Conservatives constitute a majority in

tanácsot kér,

The chancellor consulted his ministers before he

tanácskozik,

went to the meeting with the French president.

értekezik

coup [ku:] 3880

puccs, államcsíny

Many African countries experienced military coups after gaining independence. The commission proposed a draft for a new law.

draft [dra:ft] 2953

tervezet

electoral [I'lektaral] 3409

választó-,

In the United States, citizens have to sign up for

választói

the electoral register in order to vote.

kormányoz,

The new Cabinet was formed to govern the

irányít

country.

kormányzó

In the United States, a governor is the leader of

to govern f'gAvn] 3154

governor ['gAvana] 2353

the government in a federal state.

initiative fi'nijativ] 1819

kezdeményezés

Citizens may influence their country’s politics by founding initiatives.

institutional

intézm ényes

Institutional reforms were made to prevent the discrimination of women.

[.insti'tjuijanl] 3645

legislation [,led 3is'le ijn ]

törvényhozás

In democracies, parliament is usually responsible for the legislation.

1502

mayor [mea] 3346

polgárm ester

parliamentary

parlam entáris,

In a parliamentary democracy, parliament

országgyűlési

decides how to tackle the most important

[,pa:la'mentri] 2240

The mayor is responsible for a city’s future.

political issues.

politician [.pola'tijn]

2208

politikus

One does not have to have a degree in politics to become a politician.

presidential [.prezi'denjl] elnök-, elnöki

The American presidential election takes place every four years.

3557

prime minister [,praim

m iniszterelnök

The prime minister is the head of the government.

'minista] 4399

princess f.prin'ses] 2842

hercegnő

The king or queen’s daughter is a princess.

regime [rei' 3i:m ]

rezsim , korm ány­

The bad regime forced many people to flee from

zati form a

the country and become refugees.

2322

reign [rein] 3954

uralkodás

Under the queen’s reign, the country saw happy times.

senate ['senat] 4439

szenátus

senator ['senata]

szenátor

Senators are members of the Senate.

ülés

The parliament ended the session without any

session ['sejnj

4440

1591

The senate is the upper house in certain coutries.

solution being found for the agenda’s last topic.

socialist ['saufalist] 2698

szocialista

The socialist movement has existed since the 19th century.

taxation [tæ k'seijn] 3194

m egadóztatás,

The parliament increased the taxation of alcohol.

adózás

voter ['vauta] 3375

szavazó

The voters were very upset because the president did not fulfil what he had promised before the elections.

12.03. Külpolitika ► Alapszókincs candidate ['kandidat]

jelö lt

democratic

demokratikus

Elections in Europe are conducted in a democratic way.

[.dema'krEetik] 1724

flag [flasg] 3625

My uncle was one of the most liked candidates for the presidential election.

1361

zászló

The German flag is to be found on many German government buildings.

independent [,indi'pendant] 1136

független

In a democracy, the courts of justice are independent from parliament and the government.

12. Politika

137

12. Politika

138 international

nem zetközi

international conference to talk about pollution.

[.ints'naejnal] 483 to

Representatives from twenty states met for an

lead [li:d], led, led 291 vezet

leading ['li:diq] 1685

I hope our hard work will lead us to victory.

vezető

The United States is one of the leading nations in

liberális,

The Libe'al Party opposed the Conservative law

szabadelvű

in parliament.

terms of military size.

liberal ['libaral] 1876

.

majority [ma'd3Drati] 1105 többség

The majority of people have voted for change.

regulation [.regju'leijn]

szabályozás

There are many tax regulations in Germany.

képviselő

The Member of Parliament is the representative

1544

representative

of a certain group of citizens.

[,repri'zent3tiv] 1610

state [steit]

állam

211

Most people in my country depend on the state for their well-being.

united [ju'naitid]

1553

egyesült

Workers in companies and factories are often united in a council to secure their rights.

12.03. Külpolitika ► Kiegészítő szókincs autonomy [oi'mnami]

autonómia,

Ireland gained its autonomy in 1922.

függetlenség

3860

to ban [bien] 2941

(meg)tilt, betilt

There has been an international campaign to ban landmines.

chamber ['tfeimba] 2513

kamara

A parliament usually consists of several chambers.

colony ['kolani] 3496

gyarmat

The United States used to be a British colony.

communist ['komjamst]

kommunista

China is a communist country.

követ, küldött

The president invited several delegates from

2263

delegate ['deligat]

3751

Russia.

delegation [.deli'geijn] 3883

democracy [di'mDkrasi]

küldöttség,

The chancellor invited a delegation from Spain to

delegáció

his house.

demokrácia

The German state is based on the principle of democracy.

2112

democrat [’demakrast]

demokrata

The Democrats have a majority in parliament.

2820

demonstration [.deman'streifn] 2669

demonstráció,

French students organised a demonstration

tüntetés

against the new youth labour law.

diplomatic [,dipla'mastik] diplomáciai

To prevent war, the presidents tried to solve the problem in a diplomatic way.

3609

emperor ['empars]

3229

császár

The Roman emperor is said to have been killed by parliament members.

empire ['empaia]

2390

birodalom

Great Britain used to have a big empire.

federal ['fedsral] 2429

szövetségi

Germany has sixteen federal states.

federation [.feda'reijn]

szövetség

The European Union is a federation of more than 20 states.

3322

guideline f'gaidlain] 3084 irányelv

The minister gave an account of the main guidelines of the country’s foreign policy.

imperial [im'piarial]

The imperial crown is displayed at that museum.

3241

császári, birodal­ mi

independence

függetlenség

legislative ['led 3 is b tiv ]

törvényhozó

Legislative power is often held by the parliament of a country.

közvélem ényku­ tatás, szavazás

The political magazine published a poll about voter participation.

szabályoz, irányít

Taxes are regulated by the Minister of Finance.

határozat, döntés

The committee made many resolutions to help the city.

forradalom

The French Revclution started in 1789.

forradalm i

America fought a revolutionary war for independence.

vezet, irányít,

The king rules h s country well.

3791

poll [p3Ul] 2402 to

regulate ['regjuleit]

The United States gained its independence from Great Britain in 1776.

[.indi'pendans] 2154

3953

resolution [.rezo'luijn] 2212

revolution [.revs'luijn] 2023

revolutionary [.reva'luijanari] 3268 to

rule [ru:l] 2326

korm ányoz

ruling ['ru:liq] 3455

uralkodó, uralm on lévő

In medieval times, a king used to be the ruling power of a country.

spokesman ['spauksmsn], szóvivő spokesmen 2284

The spokesman for the Foreign Ministry

treaty ['tri:ti]

szerződés

The war between the two countries ended with a peace treaty.

egyesül, csatlako­

The states united to form the European Union.

to

1801

unite [ju'nait] 3847

answered the journalist’s questions.

zik

12.04. Háború és béke ► Alapszókincs army ['airni] 914

h a d s e re g .

The army consists of thousands of soldiers,

battle ['baetl] 1469

csata, ütközet

There were many soldiers killed on the battlefield.

conflict ['kon flikt] 1498

konfliktus

The conflict between the two countries was resolved peacefully.

defence [di'fens] 889

védelem, oltalom

The army is responsible for a country’s defence.

12. Politika

140 to

destroy [di'stroi]

1668

elpusztít, m eg­

One nuclear weapon can destroy a whole city.

sem m isít

force [fo:s] 406

erő, hatalom

The press can be a powerful force within a country.

gun [gAn] 1848 to kill [k ll] 709

fegyver, puska

Soldiers have to use their guns during war.

(m eg)ö l,

Many people were killed in the war.

(m eg)gyilk o l

military ['m itetri]

1040

katonai

The military power of a country is judged by the size of its army.

peace [pi:s]

1255

to shoot [Ju:t], shot, shot

béke

Both countries signed a peace treaty.

lelő, m eglő

The soldier was shot by a gun.

katona

There are not many female soldiers in the

1404

soldier ['sauldsaj 1883

German army.

strategy ['str£etad3 ij

1261

stratégia

The army was able to win the war by following the excellent strategy of its generals.

strike [straik] I992

küzdelem , harc

The soldiers prepared for the next strike against the enemy.

threat [0ret] 1508

fenyegetés,

Nuclear weapons pose a threat to countries.

fenyegető veszély

troop [tru:p] war [w o:]

1888

341

weapon f'wepan]

1712

csapat, sereg

The general sent troops to the country’s border.

háború

During the war, many houses were destroyed.

fegyver

A knife can be a dangerous weapon.

12.04. Háború és béke ► Kiegészítő szókincs alliance [a'laians] 2461

szövetség

France, the United Kingdom and Russia formed an alliance to fight against Germany in the Second World War.

allied [ae'laid]

4011

ally [ ’cElai] 3203

szövetséges

The Allied Forces succeeded in winning the war.

szövetséges

The United States was an ally of the United Kingdom in World Wars I and II.

armed [a:m d] 2463

felfegyverzett

Soldiers are not supposed to shoot people who are not armed.

arrow I'asrau] 3999

nyíl, nyílvessző

In the past, they fought with bows and arrows.

bomb [bom ] 2380

bom ba

In 1945, the United States dropped a nuclear bomb on Hiroshima.

bullet ['bulit] 4019

golyó, lövedék

Guns fire bullets.

to capture ['kasptja] 2764

elfog, foglyul ejt;

The rebe s captured many people from the

elfoglal

southern region of the country.

ezredes

The colonel followed the general’s command.

colonel ['k3:nl] 3602

command [ka'maind] 2298 parancs, utasítás

Soldiers have to follow the general’s command.

commander [ka'mainda]

parancsnok

The queen is the commander of the military forces.

(m eg)véd ,

Soldiers swear to defend their country.

3218

to

defend [di'fend] 2265

(m eg)o lta lm a z

destruction [di'strAkJn] 3224

pusztítás,

enemy ['enom i]

2007

general ['d3enr3lj

2081

headquarters [.h e d 'k w o ita z ] 2958

intervention

[.in t a 'v e n f n j

ellenség

Germany and France were enemies in the past.

tábornok

The general retired after 30 years of military service.

főhadiszállás,

The generals usually hold their meetings at their

parancsnokság

headquarters.

beavatkozás

The generals planned the intervention of their troops in Iraq.

invázió, elözönlés

The German invasion of Poland took place in

2530

invasion

Destruction during the war was everywhere.

rom bolás

f in 'v e i 3 n ] 3536

1939.

liberation

felszabadítás

The rebels fought for the liberation of their occupied country.

szabadság

During the war of independence, the soldiers fought for their country’s liberty.

major ['meid33] 2314

őrnagy

A major is an officer in the army.

to march [m a :tj]

m enetel, vonul

The troops marcned to the northern border.

rakéta, lövedék

The German military invented a new missile during war.

haditengerészet

The British navy has always played an important role in the military history of the United

[ 'li b a 'r e i jn ]

3923

liberty ['libatij

3792

missile ['m isail] navy f'n e iv i]

3794 3797

3547

Kingdom. to

occupy ['Dkjupai] 2163

peaceful [ ’piisfl] raid

4279

[re id ] 3558

elfoglal, m egszáll

This German city was occupied by Russian troops.

békés

Relations between France and Germany have been peaceful for some time now.

rajtaütés,

The rebels led another raid into enemy territory.

váratlan támadás

rebel ['rebl]

felkelő, lázadó

3559

He could not accept the new government, so he joined the rebels.

to

recruit [ri'kruit] 3676

toboroz, soroz

The army had problems in recruiting new soldiers.

refugee [,re fju 'd 3 ii]

2975

tO r e s is t [r i'z iS t] 2589

m enekült

Millions of people become refugees in wars.

ellenáll

The rebels were able to resist the national army for five years.

resistance [ri'zistans]

2447 ellenállás

Some countries put up a strong resistance against Germany during the war.

squad [skwod]

2918

osztag, szakasz

The police squad rushed to the area where rioting was taking place.

12.

P o litik a

142 strategic [stra'ti:d3ik] 2856 stratégiai fon tos­ ságú

sword [so:d] 3841

kard

The strategic decisions of the generals proved to be wrong, so they lost the war. In medieval times, soldiers used swords instead of guns.

tank [tasqk] 2061

harckocsi, tank

The soldier drove the tank into the war zone.

to withdraw [wiö'dro:], withdrew, withdrawn

visszavonul,

The troops will withdraw from the city when the war ends.

2103

hátrál

13.01. Gazdaság ► Alapszókincs budget ['bAd3 it]

k ö lt s é g v e t é s

The board is planning the budget for next year’s image campaign.

szén

There are still some coal mines to be found in that region.

f e jlő d é s

The national bank tried to support economic development in Eastern Europe.

[.iik a 'ir o m ik ]

gazd asági

The country’s economic growth seems to be slowing down.

[I'k D n a m i] 916

ga zd aság

The strong economy is bringing a lot of people into the country.

energy ['en9d3i] 862

e n e r g ia

Energy is getting more and more expensive.

finance

p én zü gy

Maria is an expert in finance; she gives advice on where to invest money.

coal

1177

[k s u l] 1899

development [d i'v e lo p m o n t ] 259

economic 446

economy

['fa in a m s ] 1647

financial

[fa i'n a e n fl] 672

p én zü gyi

There will be no financial difficulties in the next three months if we are careful with money.

gas [gaes]

1339

gáz

The men confirmed that the gas had exploded.

aran y

The government's store of gold is held at the national bank.

ip a r i

This form of oil is an industrial product.

ip a r, ip a r á g

There used to be a big steel industry in this town until the end of the twentieth century.

b e fe k t e t é s ,

We are planning to buy some property as a

b eru h á zá s

long-term investment.

ó lo m

In the past, lead was used for water pipes.

p ia c

The Polish market has changed significantly.

anyag

This toy car is made from wood-based material.

gold

[g a u ld j 1431

industrial industry

[in 'd A S tria l] 976

['in d a s tr i] 424

investment

[m 'v e s tm a n t ]

919

lead

[le d ] 1777

market

['m a : k i t ] 280

material metal

[m s 't ia r ia l] 554

['m e t l] 1822

fé m

Chinese industry produces thousands of tonnes of metal per year.

nuclear ['n ju ik lia ]

1356

n u k le á r is , a t o m ­

Other nations feel threatened by the country’s nuclear weapons programme.

Oil

[ o i l ] 1026

output

['a u tp u t] 1676

o la j

Our oil reserves are getting smaller from day to day.

te r m e lé s , k i b o ­

The board tried to raise the firm’s output.

c s á tá s

petrol

['p e t r e l] 3258

b e n z in

Unfortunately, petrol prices are rising almost every month.

production 686

[p re 'd A k J n ]

g y á r tá s , e lő á llít á s

The production of the new toy line has already started.

13.

13. Társulások

T ársu lá so k

143

13.

T ársu lá so k

144 rate [reitj 334 reduction [ri'dAkJn] 1689

szint, mérték

Unions are demanding higher rates of pay.

csökkentés,

The company promised that there would be no

leépítés

staff reductions for the next three years.

share [Jes] 694

részvény, részese­

The director sold all her shares in the enterprise.

silver ['silvsj 2409

ezüst

Lucy was wearing jewellery made of silver.

works [w3:ks] 1345

üzem, művek

The river goes straight into the waterworks.

dés

13.01. Gazdaság ► Kiegészítő szókincs agricultural

m ezőgazdasági

agriculture ['ægrikAltJo]

The economy of many countries depends on the selling of agricultural products.

[.ægri'kAltJgrsl] 2292 m ezőgazdaság

Peter has always wanted to study agriculture.

árajánlat

They put in a 30 million dollar bid for the

2377

bid [bid ] 2465

company.

capitalism ['kæ pitahzsm ] kapitalizm us

Capitalism is practised in many societies.

3731

capitalist ['kæpitalist]

kapitalista

disadvantages.

3492

copper ['kDps] 3744

A capitalist society has both advantages and

réz, vörösréz

Copper is one of the most important metals today.

decline [di'klain] 2300

visszaesés,

There was a sharp decline in stock prices last

csökkenés

week.

deficit ['d efisit] 3007

deficit, hiány

They could no longer hide the deficit in funds.

diamond ['daismand]

gyém ánt

Diamonds are one of the most expensive precious stones you can buy.

4094

disaster [di'zaista] 2613

katasztrófa

By working together, the board and unions were able to avoid a disaster.

drop [drop] 2880

csökkenés, esés

Many companies suffered a dramatic drop in profits last year.

economics [.iika'nomiks]

közgazdaságtan

I am going to study economics in Berlin.

export, kivitel

Germany’s export rate is still rising.

2881

export ['ekspoit] 2350 to

finance ['fainæns] 2619 finanszíroz

goods [gudz] 4167

árucikkek, áru

They had no idea how to finance the project. The supermarket decided to display its goods more attractively.

inflation [in 'fle ijn ] 2155

infláció

There has been no inflation this quarter.

invest [in'vest] 2480

befektet

The firm invested a lot of money in this project.

vas

The iron and steel industry has a long tradition in

to

Iron [ ’aisn] 2044

our city.

teher, rakomány

We examined it to see if it would be cheaper to transport the load by train.

merger ['m3:d3o] 3540 mineral ['minaral] 3347

összeolvadás,

Some workers have been fired following the

egyesülés, fúzió

companies’ merger.

ásvány

Mining industry laces the problem of declining mineral prices.

monopoly [ma'nopali]

monopólium

The company has a monopoly on wine sales.

nettó, tiszta

The company announced last year’s net profit as

3543

net [net] 2316

being 40 million dollars.

pipe [paip] 2583

cső, csővezeték,

The commission is discussing where to build the

csatorna

new waste pipe.

plant [plaint] 75

üzem, gyár

The board decided to build a new plant in Tokyo.

plastic ['plaestik] 2171

műanyag

Scientists are inventing new forms of plastic every year.

processing ['prausesiq]

feldolgozás

The processing of waste is extremely economical.

termelékenység

Managers are always trying to increase workers’

2843

productivity

productivity.

[.prodAk'tivati] 3671

recession [ri'sejn] 2404

gazdasági

In times of severe recession, companies are

visszaesés

forced to make massive job cuts in order to survive.

shortage ['XD:tid3] 3565

hiány, elégtelen­

Shortage of skilled labour is the main reason for

ség

the current economic problems.

steel [sti:l] 2453

acél

Most parts of the bridge are made of steel.

subsidiary [sab'sidiari]

leányvállalat

The firm sold its subsidiary to an associated company in Japan.

3973

tendency ['tendansi] 2550

tendencia

There is a growirg tendency to outsource work to cheaper countries.

treasury ['tre3 ari] 3041

államkincstár;

The treasury offered the banks more credit.

pénzügyminiszté­ rium

turnover ['t3:nauva] 2927

forgalom

The company cut back on turnover by raising salaries.

venture ['ventja] 3044

kockázatos

Unfortunately, the venture has been sold.

vállalkozás, üzlet to yield [ji:ld] 3473

(eredményt) hoz,

Andy’s research has only recently yielded new

szolgáltat, nyújt

discoveries.

13.

load [laud] 2359

T ársu láso k

145

13. T ársu láso k

146 13.02. Jog ► Alapszókincs case [keis] 148

eset, ügy

We did not have enough evidence to bring the case to court.

claim [kleim] 956 code [kaod] 1599

állítás, követelés,

There is still no evidence to support Peter’s

igény

claims.

törvénykönyv,

Some private clubs have a code that members

jogszabály-

must abide by.

gyűjtemény; szabályzat

contract ['kontraektj 698

szerződés

The managers signed the contract.

court [ko:t] 281

bíróság, törvény­

The police had enough evidence to bring the case

szék

to court.

to entitle [in'taitl] 1915

feljogosít

Full-time employees are entitled to receive full health insurance.

judge [d3 Ad3] 1501

bíró

The judge decides how long Jack has to go to prison.

judgement ['d3Ad3m3nt] 1483

ítélet, döntés,

Follow ing a recent court ju d g e m e n t, John had to

határozat, végzés

pay 30 dollars.

jUSt [d3ASt] 74

igazságos

The king was respected as a just ruler.

justice [’d3AStIs] 1433

igazság igazsá­

Daniel has a strong sense of justice.

gosság

law [lo:] 308

törvény; jog

Recently, there has been an intense debate about that law.

legal ['liigl] 866 order [’oida] 407

legális, törvényes,

Daniel had twice the legal limit of alcohol in his

megengedett

blood.

rend; rendelet

Trees in our city are protected by a preservation order.

right [rait] 339

jog vmihez

Women all over the world fought hard for the right to vote.

settlement ['setlmant] 1739

megegyezés,

The attorneys for the defendant and the

megállapodás

prosecution tried to reach a settlement.

solicitor [sa'lisita] 1770

(polgári ügyekben

You will need a solicitor’s help if you decide to

eljáró) ügyvéd

sell your house.

tárgyalás, per

The trial lasted longer than expected.

trial f'traial] 1302

13.02. Jog ► Kiegészítő szókincs to accuse [a'kju:z] 2031

(meg)vádol, vád

Kenny has been accused of drinking and driving.

alá helyez

allegation [.aeta'geijn] 3479

állítás, vád

The defendant denied all allegations.

to

allege [a'led3] 3717

alleged [s'led 3d] 3854 amendment

állít

The prosecution alleged that Jo was the thief.

állítólagos

The alleged victim did not appear in court.

módosítás,

The liberal wing applied for a few amendments

kiegészítés

to the resolution.

appeal [a'piil] 1054

fellebbezés

All prisoners have a right of appeal.

to appeal 0 ‘pi:l] 2336

folyam odik,

Mike appealed to his lawyer for help.

[a'mendmant] 2938

fordul vkihez

bill [b ll] 940

törvényjavaslat,

The court introduced a new bill on weapons.

törvén ytervezet

breach [bri:tj] 2557 compensation [.kDmpsn'seiJn] 2708

megszegés,

The officer says there have been security

megsértés

breaches.

kártérítés,

The victims got full compensation for the damage

kártalanítás,

caused to their property.

kárpótlás

to comply [ksm 'plai] 3497 eleget tesz,

Susie always complies with her boss’s commands.

teljesít, enged to

condemn [ksn'dem] 3302

to

kifogásol, elítél,

The judge condemns the way the victim has been

helytelenít

treated.

constitute ['kDnstitjuit] alapít, alakít

The German state was constituted in 1990.

2382

conviction [ksn 'vikfn j

büntető ítélet,

This was Peter’s second conviction for theft.

elítélés

2949

defendant [di'fendsnt]

alperes, vádlott

The defendant pleaded not guilty.

kikényszerít,

The army general is expected to enforce

kierőszakol

discipline in the military.

foganatosít,

The new act was implemented on Thursday.

2004

to enforce [in'fois] 3618 to

implement ['im plim ent] 2272

implementation [.im plim en 'teijn ] 2832 to

judge [d3 Ad3 ] 2045

judicial [d 3u 'd ijl] 3160 jurisdiction [.dsuaris'dikfn] 3537

végrehajt foganatosítás,

Susan was happy about the implementation of

végrehajtás

the peace plan.

m egítél, ítéletet

Lisa is in no pos tion to judge whether Laura is

m ond

right or wrong.

bírói, bírósági,

The judicial system is complex and difficult to

törvényszéki

understand.

fennhatóság,

Education is not under the federation’s

hatáskör, illeté­

jurisdiction.

kesség

jury t'd3U3ri] 3161 lawyer ['b ija ]

2120

esküdtszék,

After two hours of discussion, the jury was still

esküdtbíróság

not convinced.

jogász, ügyvéd

After taking a law class, Mike decided to become a lawyer.

13. Társulások

148 liability [.lais'bilati] 2046

felelősség

If you are younger than eighteen, you have only a limited liability for the damage you cause.

liable ['laiabl] 3435

felelős

Parents are liable for their children.

magistrate ['mæd 3 istreit]

bírói/közigazga­

In addition to his duties as a medical officer, he works as a magistrate in a local court of law.

2964

tási tisztviselő

objection [ab'dsekfn]

ellenvetés, kifogás

Lawyers have raised strong objections to the plan.

büntetés

The death penalty is banned in almost all

3093

penalty [ ’penlti] 2442

democratic countries.

plaintiff ['p lein tifj 240i to

plead [pli:d] 3945

felperes, panaszos

The plaintiff raised his voice and accused the defendant of murder.

beismer, vm inek

Karen pleaded guilty to car theft.

vallja m agát

proceeding [pra'shdn]]

eljárás

The judge explained the court proceedings.

a vád képviselője,

The prosecution wants Peter to stay in prison.

2245

prosecution [.prDsi'kjuiJn] 3101

ügyészség

punishment ['pAnifrnant] büntetés

Every criminal should face severe punishment.

3182

seal [sill] 4454

pecsét

Important documents are given an official seal.

statute ['stætfuit] 3463

törvény, rendelet

These statutes are very old and should be changed.

statutory ['stætfstri] 2498

törvényadta,

Everyone has certain statutory rights.

törvényen alapuló

tribunal [trai'bju:nl] 3579

törvényszék,

The Hague is an independent war crime tribunal

bíróság

13.03. Köz-és szociális szolgáltatások ► Alapszókincs administration

tás, vezetés

The company is looking for someone with experience in administration.

ügynökség

The employment agency helped Harry to find a

ügyvitel; igazga­

[ad.m im ’streijn] 1512

agency ['eid 3ansi] 1152

job in a commercial enterprise. segély, tám ogatás

The Red Cross is delivering aid to the refugees.

authority [o:'0Dr3ti] 314

hatóság

The local authority decided to build a new shopping centre.

council ['kaunsl] 276

tanács

aid [eid ]

1218

He sent a letter to the council to complain about the noise.

elderly ['eldsli] 1985

idős, öreg, koros

Services for elderly people are managed by our local authorities.

to

enable [i'n eib l]

1102

leh etővé tesz

The new job in the hospital enabled Susan to buy a new car.

fund [fAnd] 958

forrás, pénzalap

The museum is so short of funds that it may have to sell all its paintings.

to grant [gra:nt] 1539

megad, részesít

The council granted Tom permission to build a house on this site.

hospital [’hospitl] 627

kórház

The doctors told Maria to stay in hospital for two more days.

housing ['hauziq] 1584

szállás, lakás

The government will provide inexpensive housing for people.

insurance [in'Juarans]

biztosítás

My parents have insurance for their house and its contents.

1489

library ['laibrari] 1078

könyvtár

The school library has a huge fiction section.

local ['laukl] 199

helyi, helybeli

Peter walks to the local library every morning.

to offer ['Dfa] 345

(fel)ajánl,

The local council offered him a good job, but he turned it down.

(fel)kínál

official [a'fiJT] 1327

hivatalnok, tisztviselő

Roger works as a government official at the town hall.

pension ['penjn] 1630

nyugdíj

Many old people are not happy with their pension.

policy ['polasij 278

biztosítás

The policy covers theft and fire.

post [paust] 1014

állás, poszt

Robert applied for the post and was invited to an interview.

post office ['paust Dfis]

posta

Where is the nearest post office?

public ['pAbhk] 355

tömeg-, köz-,

The government advises citizens to use public transport to cut down on pollution.

to serve [s3:v] 700

szolgál, szolgála­

He returned to England to serve in the military.

4296

tot teljesít

service

['s3 :vis] 173

social ['saufl] 223

szolgálat, igazga­

After finishing her studies, she got a job in public

tás

services.

társadalmi,

Today’s newspaoer deals with the country’s social problems.

szociális

stamp [stamp] 4314

bélyeg

Oliver was just going to the post office to buy stamps.

support [sa'poit] 534

támogatás, segély

Students from disadvantaged background will receive financial support.

tax [tasks] 611

adó

Consumers are angry that the tax on petrol has gone up yet again.

13.03. Köz-és szociális szolgáltatások ► Kiegészítő szókincs to administer [ad'minista] 3714

kezel, intéz

The money will be administered by local charities.

administrative

adminisztratív

Rachel’s job is mainly administrative.

[administrativ] 2553 to allocate ['ælakeit] 3123

allocation [,æla'kei/n] 3288

kijelöl, meghatá­

My boss allocates the same amount of work to

roz

each employee.

szétosztás,

She is not satisfied with the board’s allocation of funds to universities.

rendelkezésre bocsátás

allowance [a'lauans] 2597 juttatás, járadék,

She receives a monthly housing allowance.

pénzsegély to assist [a'sist] 2294

segédkezik, asszisztál

segítség

The University of London offers financial assistance to students.

hasznot húz,

I am sure you will benefit from the meeting.

assistance [a'sistans] 2226 támogatás, segély, to benefit [’benifit] 2141

Our social workers assist families that have serious problems.

hasznát látja

collective [ka'lektiv] 3217 közös, együttes, kollektív

directive [da'rektiv] 3313

utasítás, irányelv

funding ['fAndirj] 2351

finanszírozási

The world has a collective responsibility to look after our environment. All companies received the directive to reduce their staff. Funding cuts for education have lead to the closure of many schools.

licence ['laisns] 2204

engedély

Helen has a licence to use a gun.

to license ['laisns] 4226

engedélyt ad, engedélyez

This restaurant is not licensed to sell alcohol.

maintenance

karbantartás

The theatre was closed on Sunday for routine maintenance.

['meintanans] 2360

nursery ['n3:sari] 3550

bölcsőde

Every morning, my husband takes our children to nursery.

pensioner ['penfana] 3668 nyugdíjas

My grandmother enjoys being a pensioner.

registration

The registration fee is 25 dollars.

[,red3i'streijn] 3264

beiratkozás, nyilvántartás, regisztrálás

to render ['renda] 3453

(meg)ad, nyújt

The government will render assistance to the flood victims.

stability [sta'bilati] 3462

stabilitás, állandóság

subsidy ['sAbsadi] 3974 voluntary ['vDlantri] 2418

Our aim is to help families who have difficulties in maintaining economic stability.

segély

Without state subsidies, the company could not survive.

önkéntes

My children do a lot of voluntary work for the

anyagi támogatás,

Red Cross.

welfare ['welfea] 2063

jólét, népjólét

The welfare system provides support to those in need.

13.04. Társulások ► Alapszókincs to act [sekt] 831 board [bo:d] 684

cselekszik,

The government had to act fast because of the

intézkedik

death threats.

bizottság, tanácskozó

There was disagreement among the board members.

testület, választ­ mány

to change [tjemds] 368 choice [tjois] 822

(meg)változtat

The business environment has radically changed in the last ten years.

választás,

They gave us no choice in the matter.

(meg)változik,

választási lehetőség

to choose [tfu:z] 663 to complete [kam'plht]

(meg)választ,

The members chose him as the leader of the

kiválaszt

society.

befejez, elvégez

All work is expected to be completed by September.

ellenőrzés,

Many countries are fighting to keep inflation under control.

1116

control [ksn'trsul] 376

felügyelet, irányítás

criticism ['kritisizam]

kritika

1723

to establish [I'staeblif] 642 alapít, létesít,

In a free society politicians have to accept criticism. The company established a subsidiary in Poland.

alakít to form [fo:m] 608

alakít

The organization was formed thirty years ago.

foundation [faun'deijn]

alapítvány

The foundation supports young artists.

free [fri:] 553

szabad

Free movement of goods is one of the cornerstones of the European Union’s internal market.

to head [hed] 1684

vezet, az élen

Union leaders headed the demonstration.

1955

halad

impact ['impaekt] 1402

hatás, kihatás

We need to assess the impact of environmental change.

opportunity [,Dp3'tju:n3ti] 693

option ['Dpjn] 1211 population [.popju'leijn] 764

procedure [pra'si:d33] 1015

alkalom

She received an opportunity to work for a charity abroad.

választási

The other option was to give the funding to

lehetőség

another department.

lakosság, népes­

Germany has a population of 80 million people.

lehetőség, esély,

ség művelet, eljárás

Paul was convinced that this procedure would take a lot of time.

13. Társulások

151

13.

T ársu láso k

152 process ['preuses] 380

folyamat, eljárás

The production process took many years.

progress ['preu'gres] 1415

fejlődés, haladás

China has made progress towards a free market economy.

provision [preVi3n] 881

The ministry agreed on a new act for the provision of health facilities.

gondoskodás, biztosítás

purpose

['p 3 :p 3 s] 733

to represent [.repri'zent]

cél, szándék

The purpose of the new law is to avoid creating one million tonnes of waste each year.

képvisel; bemutat

All local clubs were represented at the meeting.

ábrázolás

The painting was a representation of the famous leader of the liberal party.

szabály, előírás

As a politician, you have to follow the rules.

rendez, megold, lezár

After several discussions, they finally managed to settle the disagreement.

társaság, társulás,

Our society was founded fifteen years ago.

718

representation [.reprizen'teijn] 1964

rule [ru:l] 602 to settle ['setl] 1450 society [ss'saiati] 361

egyesület

standard ['stændad] 734

The airlire has certain safety standards.

norma, szabvány, minőség

tradition [tre'dijn] 1571

In our community, we place a lot of emphasis on maintaining local tradition.

hagyomány

traditional [tra'dijanl] 950 hagyományos

They were wearing traditional clothing when they were dancing.

use [ju:s] 296

The use of modern technology has obviously improved productivity in our company.

használat, alkalmazás

13.04. Társulások ► Kiegészítő szókincs to abolish [a'bolij] 3711

kívül helyez

So many people protested against the new law that it was abolished.

eltöröl, hatályon

to back [bæk] 2106

támogat

The chairman was backed by the board.

to cease [si:s] 2816

megszűnik

The demonstrations ceased after a few weeks.

to comprise [kam'praiz]

magában foglal

Management comprises planning, directing and controlling an organization.

2603

consent [ksn'sent] 2604

jóváhagyás

The local government tried to close public pools without the people’s consent.

conventional

hagyományos,

Our colleagues have developed a new method, which is easier to use than the conventional

[kan'venjanl] 2383

megszokott

ones.

conversion [k3n'v3:Jn]

áttérés, átállás

Many Europeans took a while to understand the conversion to the new currency.

áttér, átáll, átvált

This programme helps farmers to convert to organic production methods.

3222 to convert [k3n'v3:t] 2384

vet

The government should introduce controls to curb bad behaviour.

megfékez, gátat

custom f'kAstam] 2473

szokás

The guide offers information on local customs.

to deserve [di'z3:v] 2773

(meg)érdemel

This is a very imoortant issue that deserves further consideration.

doctrine ['dDktrin] 3613

elmélet, elv

My party’s doctrine is that everyone is entitled to an equal start in life.

emission [j'm ijn] 3509

kibocsátás,

China introduced new emission standards.

károsanyag-kibocsátás

established [i'stæblijt] 3620

exception [ik'sepjn] 2201

fennálló

Sometimes the established order is not permanently fixed.

kivétel

The secretary sa d that she would not make an

bevezetett,

exception. to expose [ik'spsuz] 2717

kitesz vmnek

exposure [ik'spsu-ja] 3234 kitettség, nyilvá­ nosság

Miners were exposed to high levels of radiation. The prime minister and his wife got a lot of exposure in the months since their marriage.

to free [fri:] 3325

kiszabadít

They entered the building and freed the prisoners.

to fund [fAnd] 3151

pénzzel, anyagi­ lag támogat

The battle against drug abuse is funded by several famous actors.

garantál

The state guarantees the security of its citizens.

guidance ['gaidans] 2721

irányítás, vezetés

Working under the professor’s guidance is not easy.

to guide [gaid] 3330

vezet, kalauzol

The man guided the tourists through the city.

to guarantee [.gaeran'ti:] 2677

hierarchy [’haiarœki] 3639 hierarchia

A lot of countries have a social hierarchy.

informal [in'fo:ml] 3242

Informal meetings sometimes receive more attention than formal ones.

nem hivatalos, kötetlen, informá­ lis

to isolate ['aisaleit] 3920

elszigetel

elszigetelődés

Because of the community’s isolation, it has developed its own unique culture.

dönt, választ

The people opted for new elections.

összeesküvés, titkos terv

The plot against the king was quickly discovered and three men were arrested.

lehetőség,

The company certainly has the potential for

potenciál

growth.

szegénység

Professionals give advice to the government on how to fight poverty.

isolation [.aisa’leijn] 3784 elszigeteltség, to opt [Dpt] 3932

plot [plot] 3260 potential [ps'tenjl] 2054 poverty ['povati] 2796

The policy of the new government will isolate the country both politically and economically.

13.

to curb [k3:b] 4078

T ársu lá so k

153

13. Társulások

154 to preserve [pri'z3:v] 2446 m egőriz, m egvéd

Locals tried to preserve the old church, but there was not enough money to save it.

publicity [pAb'Iisati] 3181 restoration [.resta'rei/n]

publicitás,

Agricultural production has gained more and

nyilvánosság

more publicity over the last few years.

visszaállítás

A minority of democrats is fighting for the restoration of the old law.

szociológia

The sociclogy professor told the foreign students how Germans study their society.

helyzet, p ozíció

Polls show that the scandal damaged the prime minister’s standing on many issues.

3681

sociology [,s3usi'ol3d3i] 3690

standing [ ’stasndiq] 2982

succession [sak'sejn] 3838 sorozat, egymás

The president won three elections in succession.

után következés

successor [sak'sesa] 3694 to suit [suit] to

2286

sustain [sa'stein] 2923

(jo g )u tó d ;

The lack of a successor is causing concern within

(trón)örökös

the party.

kedvére van,

This restaurant’s menu has something to suit

m egfelel, kielégít

everyone’s taste.

helyt ad, tám ogat,

The chancellor did not want to sustain his minister’s recommendation.

alátám aszt to

transform [trans'foim ] átalakít 2861

transformation

átalakítás,

[.traensfa'meijn] 3577

átalakulás,

In the last century, Poland has transformed itself from a socialist state to a democratic one. Not all transformations into a free market economy have been successful.

átváltozás

widespread ['waidspred]

széleskörű

The fire caused widespread damage.

2753

13.05. Telekommunikáció és technika ► Alapszókincs automatic [.oita'msetik]

automata,

My father has a camera with automatic focus.

önműködő

1977

call [ko:l] 1204

hívás, telefonbe­

Mr. Smith missed a very important call.

szélgetés

channel [’tjaenl] 1751

csatorna

My father always changes the channel to watch football.

computer [kam'pjuita]

számítógép

Fred bought a computer so he could get his work done at home.

eszköz, készülék

The company uses a device for controlling the

646

device [di'vars]

1952

temperature. diSC [disk] 1776

Internet ['intanet] 420/

lemez

Susie inserts the disc into the computer to install the software.

internet

Internet use is increasing around the world.

CD, CD-ROM,

gép

There are more machines on the production line now than there were in the last century.

mobile phone [,maubail

m obiltelefon

Nowadays, nearly everyone has a mobile phone.

network ['netw3:k] 1225

hálózat

John installs computer networks in offices.

to phone [faun] 2794

telefonál, felhív

Peter phoned his mother to say that he was going to be late.

phone [faun]

telefon

Albert did not hear his phone ringing.

program , műsor

He was watching a morning news programme while he was getting ready for work.

'faun] 4251

1493

programme ['praugram ] 397

radio ['reidiau] 1227

rádió

Susan works for a local radio station.

to record [n'ko:d]

rögzít, felvesz,

The machine recorded every call.

1107

felvételt készít

to ring [nq], rang, rung

felhív, telefonál

She rang me this morning and asked me to help her with her essay.

1449

software ['sDftwea]

1183

studio [ ’stjuidiau] 1323

szoftver

The company buys its software from Japan.

stúdió

The company is building a new studio around here.

technical ['teknikl]

1551

technikai,

The company’s staff needs technical training.

műszaki

technique [tek'ni:k] 1071

technika, m ó d ­

technology

technológia,

The Chinese use unusual farming techniques.

szer, eljárás [tek'nDlad3i]

856

telephone ['telifaun] television ['te liv i 3n]

1482 1096

műszaki eljárás

The Russians invented new technology to use underwater oil.

telefon

Mike’s telephone is ringing all the time.

televízió

Lisa and Nancy cannot imagine life without a television anymore.

TV [,ti: 'vi:] 1593 user ['ju:za]

tévé, T V

911

video [ ’vidiau]

1419

Alfred is watching a very popular programme on TV.

felhasználó

It is difficult to find user-friendly software.

vid eofilm

We stayed at home and watched a video last night.

13.05. Telekommunikáció és technika ► Kiegészítő szókincs battery [‘bætarij 3485

elem

to broadcast ['bro:dka:st], közvetít, sugároz

When the red light is on, you need to change the batteries. The news is broadcast every night at 10 p.m.

broadcast, broadcast 4026

cable ['keibl]

3127

kábel

Our company provides an underground cable network to offer customers a telephone service.

13.

machine [ma'Jiin] 858

T ársu lá so k

155

camera ['ka:mara] 2381 cellphone ['selfaon] 4062

fényképezőgép,

Betty has three or four expensive cameras for her

kam era

job.

m obiltelefon

You can reach me on my cellphone day and night.

computing fkam'pjuitir)]

13.

T ársu lá so k

156

to

szám ítástechni­

.3739

kai

connect [ka'nekt] 2193

csatlakoztat, összekapcsol

database [’deitabeis]

The company decided to invest in computing facilities. You have to install the printer software before connecting the printer to the computer.

zis

The director presented the new information database to the staff.

digital ['did3 itl] 3608

digitális

This camera can take digital pictures.

electric [ 1'lektrikJ 2615

elektrom os

Electric tools are very expensive.

electrical [ 1'lektrikl] 3317

elektrom os

The explosion was caused by an electrical fault.

electricity [i.lek'trisati]

villanyáram,

The cottage was very isolated, but it had

villany, áram

electricity.

elektronikus

This book is available in electronic form.

2197

2426

electronic [,ilek'trDmk]

adatbank, adatbá­

2616

email ['i:m eil]

4116

filter ['filts ] 3624 hardware ['hardwea] interface ['intafeis]

3529

3341

em ail

I get about 50 emails a day at work.

szűrő

Some schools use Internet filters to prevent students from accessing inappropriate material.

hardver

The company has spent millions of dollars on replacing old computer hardware.

illesztőegység

The interface is the part of a computer system that cornects two different machines.

m echanikai,

The flight has been cancelled due to mechanical

műszaki

problems.

media ['m i:dia] 4244

m édia

The media plays a vital role in modern society.

mode [maud] 2361

m ód

The board has decided that the mode of transport will be changed.

PC [,pi: 'si:] 2487

szem élyi szám ító­

My parents use their PC to do all their banking.

mechanical [mi'kasmkl] 3658

gép

plug [p lA g ] 4291

hálózati csatlako­

Different countries have different types of plugs.printer ['printa] 3178

nyom tató

We are satisfied with our new colour printer.

processor ['prausesa] 3449 processzor

The processor deals with the information it is given.

radiation [.reidi'eijn ] 3949 sugárzás

Scientists tried to analyse the strange radiation comingfrom around the mining area.

receiver [ri'si:va] 3675

telefonkagyló

I picked up the receiver and dialled his number.

recording [ri'koidiq] 2586

felvétel

Have you heard the new recording of the interview?

server ['s3:va] to

3457

3459

switch off [,switf 'oif] 4336

You can see satellite pictures of your house on the Internet.

szerver

All data is kept or a central server.

elolt, leolt,

Can you switch off the light when you leave?

kikapcsol

to switch on [s w itj 'Dn]

bekapcsol, felkapcsol

4337

to

műhold

telephone ['telifaun]

felhív, telefonál

3372

to videotape ['vidiauteipj videóra felvesz, 2458

It is my job to switch on the coffee machine in the morning. Peter telephoned a computer company in the United States. I videotaped my favourite films on TV.

rögzít

Web [w eb ] 4386

web, világháló

The Web is another name for the Internet.

website ['websait] 4387

webhely, w ebsite

Lots of people have their own websites now.

13.06. Rendőrség és bűnözés ► Alapszókincs to catch [kaet/], caught, Caught 763

elfog, elkap

It took the police more than five years to catch Jenny.

to commit [ka'mit] 1537

elkövet

The detective could not tell who had committed the crime.

crime [kraim] 1248

bűntett, bűntény

Jamie insisted that he had not committed any crime.

nyomozó, detektív

Detective Smith was known as a really tough policeman.

elmenekül, megszökik

It is still uncertain how Paula managed to escape.

evidence ['evidsns] 503

bizonyíték, bűnjel

There is no evidence for these claims.

to hide [haid], hid, hidden 1625

elrejtőzik, elbújik

The criminal was hiding behind a curtain.

to investigate [in'vestigeit] 1851

(ki)vizsgál, nyomoz

The best detectives are investigating the mysterious accidents at the hotel.

nyomozás,

The detective’s investigations were successful.

detective [di'tektiv] to escape [I'skeip]

3010

1343

investigation [in.vesti'geijn] 1540

murder ['m3:da]

1705

offence [s'fens] 1687

vizsgálat, kutatás gyilkosság

He was found guilty of attempted murder.

szabálysértés, vét­ ség

Now it is an offence to smoke in restaurants.

police [ps'liis] 363

rendőrség

The police chased the suspect for hours.

policeman [pa'Iiisman],

rendőr

About 30 policemen stormed the building.

policemen 2640

prison ['prizn]

1447

to prove [pru:v] 753

börtön

Maria was found guilty and sent to prison.

(be)bizonyít, igazol

The prosecution tried to prove Daniel’s guilt.

13.

satellite f'saetalait]

T ársu láso k

157

13. Társulások

158 Police officers have carried out a search for the missing tourists.

search [s3:tj] 1828

kutatás, keresés

to steal [sti:l], stole, stolen 2060

(el)lop

victim ['viktim ] 1529

áldozat

The victim was unable to testify as he was in the hospital.

violence [Vaislsns] 1836

erőszak, bántal­

The government is proposing a law against domestic violence.

My pocket money has been stolen from my bag at school.

mazás

13.06. Rendőrség és bűnözés ► Kiegészítő szókincs abuse [a'bju:s] 2460 to

arrest [a'rest] 2260

assault [a'soilt] 3050

visszaélés

The abuse of these medicines is illegal.

letartóztat,

The police arrested a few young men after a

őrizetbe vesz

series of car thefts.

tettlegesség, testi

The defendants were charged with assault.

sértés, erőszak

charge [tja :d 3] 751

vád, vádpont

Frank was arrested on drug charges.

to chase [tjeis] 3494

üldöz

Many people chased the man, but he still got away.

clue [klu:] 3601

nyom

The police have an important clue as to the time of the murder.

-

constable ['kAnstabl] 3398 rendőr

The constable was walking along the street while he was on watch.

criminal ['krim inl] 2196

bűnös, bűn­

Allegedly, the executive has been involved in criminal activities.

dealer ['d i:b ] 2566

kereskedő, díler

Marie’s boyfriend is a big drug dealer.

enquiry [in ’kw aisri] 1398

kérdezősködés,

The police are making a lot of enquiries about

inform álódás,

yesterday’s crime.

tudakozódás

escape [I'skeip] 3512

szökés, m enekü­ lés

They had planned the escape from prison for over three years.

to flee [Hi:], fled, fled 3519 elmenekül

The criminal attacked his victim and fled.

fraud [fro:d] 3773

csalás

Paul has been charged with tax fraud.

gang [gaeq] 3631

banda, gengszter­

Everyone in town feared the gang.

banda

guard [ga:d] 2394

őr

There are three armed guards on duty at the entrance of the building.

guilt [gilt] 3903

bűnösség,

It seemed as though the criminal had no sense of

vétkesség

guilt at all.

guilty [’gilti] 2271

bűnös

The woman was found guilty of killing her baby.

illegal [i'li:gl] 3240

törvénytelen,

It is illegal to sell and buy weapons without a licence.

illegális

innocent ['inasnt] 3533

ártatlan

Marcus said that he was innocent, but the judge did not believe him.

killer ['k ila] 3787

gyilkos

She read in the newspaper that the killer lived next to his victims.

motive ['mautiv] 3544

indíték

The detective was convinced that she had a motive for this crime.

to murder ['m3:da] 3352

m eggyilkol

After four years of marriage, John murdered his wife.

offender [a'fenda] 3804

bűnöző

Residents do not want to live next to offenders.

prisoner ['prizna]

2092

rab, fogoly

The new president released more than a hundred prisoners.

profile ['praufail]

2973

szem élyiség-profil

The police don’t have a profile of the suspect yet.

proof [pru:f] 2906

bizonyíték

If you want to charge him, you need proof.

rape [reip] 3674

nem i erőszak

Only one in ten rape victims reports the crime to the authorities.

to rob [rob]

kirabol, kifoszt

After robbing the bank, the three men tried to escape in a fast car.

to search [s3:tf] 2248

keres, kutat

The officers are still searching for evidence on the premises.

sergeant ['sa:d 3ant]

őrm ester

Sergeant Parks told the journalists that he could not give them any information yet.

to suspect [sa'spekt] 2329

gyanúsít

The servant is suspected of murder.

theft [Geft] 3697

lopás

Police are investigating the theft of expensive jewellery from a downtown shop.

th ie f [6i:f], thieves 4346

tolvaj

The thief escaped over the rooftops.

4421

2979

to trace [treis] 3038

felkutat, nyom oz

The detective agency specializes in tracing

vki után

missing persons.

watch [wotj] 2755

őrség

Officer Jones is on watch tonight.

witness ['witnas] 2653

tanú

The accident happened during the rush hour, so there were a lot of witnesses present.

13.07. Veszély és biztonság ► Alapszókincs attack [a'teek]

1031

to burn [b3:n], burnt, burnt 1896 careful ['keafl] 923

támadás

The dog’s attack didn’t do much harm.

ég, lángol

At the end of the room, a coal fire was burning brightly.

óvatos, elővigyá­

My parents told me to be careful when making a fire during the dry summer weather.

zatos damage ['da;mid 3 ] 1191

kár, károsodás

The accident at the nuclear power plant caused no damage to the environment.

13. Társulások

159

160 o

danger ['deind3a] 1409

veszély

dangerous ['deind33ras]

veszélyes

i/> 're 're

I—

Sometimes it is dangerous to travel without help from local guides.

1755

to ensure [in'Jua] 799

Although the attacks have been prevented, the president is still in danger.

garantál, biztosít

The government ensured that the workers will be provided with efficient transportation.

fire f'faia] 779

tűz

The fire department prevents and stops fire.

to prevent [pri'vent] 1056

meggátol

Strict interpretation of football rules ought tokezeskedik,

prevent foul play. to protect [pra'tekt] 1290

(meg)véd,

How can I protect myself from pickpockets?

(meg)óv

protection [pra'tekfn]

megóvás, védelem

The protection of people should be the main interest of the security forces.

risk [risk] 882

kockázat

The risk of getting injured is quite high for mine workers.

safety ['seifti] 1299

biztonság,

In the factory, numerous safety measures had to be taken to protect the workers.

1359

biztonsági

to save [seiv] 963

megment, megóv

New technology made it possible to save the lives of many people.

to secure [si'kjua] 1796

biztosít

Police has secured the scene of the crime.

security [si'kjuarati] 704

biztonság

Public security is a major issue these days.

trouble ['trAbl] 1131

nehézség,

The policeman had a lot of trouble finding the

vesződség, gond

right house.

figyelmeztet,

The officer warned the crowd not to step closer to the burning house.

to warn [wo:n] 1657

felszólít

13.07. Veszély és biztonság ► Kiegészítő szókincs alarm [a'la:m] 3122

riasztóberende­ zés, vészjelző

Everyone was surprised when the alarm started to ring.

készülék to damage ['dæmid3] 2348 megrongál,

Several police cars were damaged in yesterday’s

megkárosít

riots.

felrobban

The chenicals exploded in the heat.

robbanás

You could hear the explosion all over the city.

to fire ['fais] 2572

lead, elsüt

The police officer fired two shots.

flame [fleim] 3324

láng

The flames were everywhere in the building.

to grab [græb] 2887

megragad

Two officers grabbed the girl and pushed her to the ground.

harmful ['haimfl] 4180

ártalmas, káros

Be careful, those substances are harmful.

to explode [ik'splaud] 4130

explosion [ik'splau3n] 3413

harmless ['hcrnnbs] 4181

ártalmatlan

Don’t worry - the dog is totally harmless!

to punch [pAntJ] 4404

megüt, behúz

She tried to defend herself and punched the attacker in the face.

to rescue f'reskju:] 4415

megment, kiment

The sailor went overboard but was rescued later.

to risk [risk] 3561

megkockáztat

The defence minister risked his job by launching the attack without official permission.

shelter [’Jelta] 4444

menedék

When the audience started throwing rotten tomatoes, the singer sought shelter behind the grand piano.

to smash [smaej] 4301

betör, bezúz, összetör

The burglars smashed the shop window to get inside.

tőrbe csal

After international news coverage, the criminals were trapped.

violent ['vaialant] 2990

erőszakos

This movie is much too violent for my taste!

warning ['wo:nii]] 2102

figyelmeztetés

The warning was issued the night before the heavy rains started.

to trap [trasp] 3578

csapdába ejt,

14. Általános fogalmak

162

14. Általános fogalm ak 14.01. Térbeli elhelyezkedés ► Alapszókincs above [a'bAv] 1176

felett, fölé, fenn

The queen’s rooms are situated above the grand hall.

area ['earia] 159

terület, térség,

This area belongs to the national park.

környék

around [a'raund] 502

körülötte, körül, körös-körül,

There are many nice buildings around the market.

minden oldalon

below [bi'lau] 1265

alatt, alá, alul

The garage is situated below the kitchen.

bottom ['botam] 1698

alj, alsó rész, mély

The bottom of the pot is dirty.

broad [bro:d] 1598

széles

A broad path divided the garden in two.

central ['sentral] 576

központi, közép­

The hotel is quite central, near the market.

centre ['senta] 360

központ, közép­ pont

A big market is to be found in the centre of the city.

deep [di:p] 924

mély, mélyen

The lake is only ten feet deep.

edge [ed3] 1205

szél, perem

They built a fence at the northern edge of their garden.

to extend [ik'stend] 1149

megnagyobbít,

They extended the house by building a second floor.

meghosszabbít, kiterjeszt

front [fr/uit] 1317

elülső rész, eleje

The front of the castle was restored ten years ago.

inside [,in'said] 1988

be-, befelé, benn,

We went inside the castle to take a look at the

belül

beautiful halls.

belső, bel-

The company’s spokesman said nothing about its

internal [in't3:nl] 1565

internal operations.

location [lau'keijn] 1853

elhelyezkedés, fekvés

outside [.aut'said] 1245

The landlord raised the rent because of the house’s nice location.

szabadban

The children were not allowed to play outside because it was raining.

place [pleis] 176

hely, terület

I found a nice place at the lake to go fishing.

position [pa'zijn] 381

helyzet, fekvés

When visiting the city, the tourist group got lost and could not find their position on the map.

sector ['sekta] 1027

körzet, szektor

Berlin used to be divided into four sectorsAmerican, French, British and Russian.

(le)tesz,

She set the plates on the table.

to set [set], set, set 236

kinn, kívül, a

(el)helyez, lerak

side [said] 237

oldal

This side of the road belongs to another city district.

site [sait] 720

hely, helyszín; telephely

The bank’s main site is not very convenient; it is too far away frorr the city centre.

hely, tér; terület

There is not enough space for anything more in the room.

spot [spDt] 1884

hely, pont; helyszín

We found a nice spot at the lake to enjoy the warm day.

surface ['s3:fis] 1089

felszín, felület

The lake’s surface is unusually smooth today.

top [tDp] 885

tető, felső rész,

Their flat is situated at the top of the building.

14.

space [speis] 810

legmagasabb pont

under ['Anda] 1835

alatt, alá

They were sitting under a big tree, enjoying the day.

upper ['Apa] 1889

felső, felülső,

The upper part of the house is not yet built.

felsőbb, fenti

14.01. Térbeli elhelyezkedés ► Kiegészítő szókincs above [a'bAv] 2991

fenti

Please, read the above paragraph for details.

angle ['aeqgl] 2462

szög, szöglet;

If you look out of the window from this angle, you can see the city hall behind the buildings.

sarok

aside [a'said] 2509

oldalt, mellé

She laid her book aside and went to open the door. There is a huge garden behind the house.

félre, oldalra,

behind [bi'haind] 2600

mögött, mögé

bottom ['bDtam] 3867

alsó, legalsó

The bottom part cf the dress is dirty.

boundary [’baundri] 2190

határ

The old city wall is at the southern boundary.

compound fknmpaund]

keverék, elegy

Air is a compound of oxygen and other gases.

bezár, elzár, elkülönít

Her cat was confined to a travelling cage during the flight.

depth [dep0] 2302

mélység

The depth of this lake measures about 50 feet.

dimension [di'menfn]

méret, kiterjedés,

The dimensions of the building were hard to measure.

3603 to confine [kan'fain] 3004

2821

dimenzió

extension [ik'stenfn] 2269 meghosszabbítás,

Általános fo g a lm a k

163

megnagyobbítás

The owners planned an extension of their yard and bought part of their neighbour’s garden.

external [ik'st3:nl] 2009

külső, kinti

The castle’s external walls had to be restored.

frame [freim] 2306

keret

She bought an expensive frame for the painting.

gap [gaep] 2151

rés, hézag

The wind comes ir through this gap in the door.

inner ['ina] 2156

belső, belül lévő

The museum has an inner and an outer yard.

layer ['leía] 2399

réteg

After the flood, the floor was covered with a thick layer of mud.

to locate [lau'keit] 2437

elhelyez

He could not locate the city centre on the map.

14. Általános fogalmak

164 margin ['ma:d3in] 3090 outdoors [,aut'do:z] 4272 outer ['auta] 3255

szél, szegély,

When writing an essay, pupils must leave enough

margó

margin space for remarks.

ki, a szabadba; kinn, a szabadban

We wanted to go outdoors to eat but it was raining.

külső

The outer layer of the wall is made of stone.

patch [pa;tfl 3172

folt, darabka

Drive carefully; there are icy patches on the road.

to range [reind3] 2642

terjed

The size of the rats ranged from small to medium.

rear [ria] 4410

hátsó rész

At the rear of the house, you can find the kitchen.

remote [ri'maut] 2848

távoli, messzi

They had to cross two valleys in order to reach the remote village.

scope [skaup] 2646

terület, kör

As it fell jnder the scope of her research, the scientist also examined other types of plants.

színhely, környe­

The setting of the party should be in a nice, open space.

setting f'setiq] 2370

zet to situate ['sitjueit] 3688

elhelyez

The market is situated not far away from the train station.

to stretch [stretj] 2095

nyúlik, terjed

The castle’s yard stretches from the city to the nearby forest.

to surround [sa'raund] 2178

underground [’Andagraund] 4367

The museum is surrounded by a beautiful park.

körülvesz, körülfog

földalatti

In London, the underground railway is called the Tube.

föld alatti;

vast [va;st] 2100

hatalmas, óriási

There is a vast forest behind the castle.

width [widG] 4390

szélesség

The width of the house is 12 metres.

zone [zaun] 2504

zóna, övezet

You need a new ticket for the bus because you are now entering another zone.

14.02. Színek és formák ► Alapszókincs black [blask] 402

fekete

At funerals, people usually wear black.

blue [blu:] 969

kék

The sky is blue.

brown [braun] 2143

barna

She has brown hair even though both her parents have black hair.

circle ['s3:kl] 1982

kör

The teacher asked the class to sit in a circle.

colour ['kAla] 714

szín

I do not think the colour of that dress suits her.

corner f'koina] 1233

sarok

A square has four corners.

figure ['figs] 269

alak

This Greek vase is decorated with black figures.

form [fo:m] 266

form a, alak, külső

That modern house has a strange form.

green [gri:n] 813

zöld

People are allowed to cross the street when there is a green man.

grey Igrei], 2042

szürke

Old people often have grey hair.

line [lain] 306

vonal, egyenes

She drew a long line on the paper.

orange ['Drind3l 4270

narancssárga

In some cultures, orange is a holy colour.

pattern ['ptetn] 752

minta, mintázat

I do not like this jacket because it has a strange pattern.

pink [piqk] 2840

rózsaszín

Little girls often I ke the colour pink very much.

purple l'p3:pl] 4406

lila, bíbor

Purple is often considered a regal colour.

point [point] 192

pont; hely

Her skirt was cut on an angle that came to a sharp point.

red [red] 728

piros

People are not allowed to cross the street when there is a red man.

round [raond] 670

kerek, kör alakú

It was hard to find curtains for the round window.

shape [Jeip] 1343

alak, forma

He does not paint landscapes, only shapes with primary colours.

square [skwes] 1970

négyzet

A square has four equal sides and four right angles.

white [wait] 473

fehér

For my wedding, I will wear a white dress.

yellow ['jebu] 2334

sárga

When I think of the colour yellow, I think of the sun.

14.02. Színek és formák ► Kiegészítő szókincs to bend [bend], bent, bent 2556

(meg)hajlít,

She bent the wire to fit it into the lamp.

meggörbít

blank [blaeqkj 4010

üres, tiszta

She took a blank page and started writing.

coloured [ ‘kAtod] 3735

színes, színezett

The coloured picture looks much friendlier than the black and white one.

cross [kros] 2111

kereszt

He drew a cross to show where the church was on the map.

curve [k3:v] 2609

ív, hajlat, kanya­

The street formed a curve around the church.

rulat

dot [dot] 4106

pont

Email addresses always end dot something, often dot com.

to fade [feid] 3623

elhalványul,

The light faded as the clouds covered the sun.

megfakul

format ['foimait] 3150

formátum, forma

A good format is important for a successful application.

golden ['gauldan] 2393

arany

She wears a golden ring on her finger.

hollow ['hDlau] 4189

üres, üreges

Birds sometimes live in hollow trees.

14. Általános fogalmak

165

14.

Általános fo g a lm a k

66 pale [peil] 2440

sápadt, halvány

Because she was sick, she looked rather pale.

parallel ['pajralel] 3938

párhuzamos

In mathematics class, the children learned how to draw parallel lines.

shade [Jexd] 3364 to shape [Jeip] 3563

shiny ['Jaini] 4445

árnyalat, színezet

The colour of the chairs is a shade darker than the table.

megformál, formáz

We do not know the name of the artist who shaped this beautiful sculpture.

csillogó, fényes

The bronze statue was shiny from being touched all the time.

sphere [sfia] 3968

gömb

He learned to draw spheres by looking at a ball.

square [skwea] 3108

négyzet alakú,

The square table is surrounded by four chairs.

négyszögletes, szögletes

stripe [straip] 4324

csík

I like jumpers with stripes.

thickness ['Giknas] 4345

vastagság

The thickness of the book meant it did not fit on the shelf.

transparent

átlátszó

Glass is often transparent.

[trsens'paerant] 4362

triangle ['traiseqgl] 4363

háromszög

We leant about triangles in maths class.

tube [tju:b] 2862

cső

The water goes through this tube into the bath.

14.03. Hasonlóságok és különbségek ► Alapszókincs advantage [ad'va:ntid3]

előny

Knowing Latin can be an advantage when starting to study medicine.

as [az] 165

olyan, mint

My father isn’t as tall as my brother.

as well [az 'wel] 998

is

I like tea and I like coffee as well.

to belong [bi'loq] 1618

tartozik

My mum and dad are a perfect couple; they belong together.

both [bau0] 254

mindkettő

1083

I could not decide between the two dresses, so I bought both of them.

combination [,kDmbi'neiJn] 1865 to combine [kam'bain] 1722

common ['koman] 527

kombináció, keve­ rék vegyít, egyesít, összekapcsol közös

to compare fkam'pea] 874 összehasonlít, összevet

My friend studies a combination of different subjects. She combined two theories when writing her essay. The twins look the same but they have nothing in commcn in terms of personality. One should compare prices before buying a prod uC l.

contrast ['kontra:st] 1577

ellentét, kontraszt

In contrast to her husband, Mrs. Thomas likes to go out a lot.

copy [ ’kDpi] 1306

másolat

This painting looks just like the original, but it’s only a copy.

difference ['difirans] 585

különbség

It does not make any difference if you wear a black or a blue shirt.

different [’difrant] 191

különböző, más

The couple got divorced because they were too different.

to divide [di'vaid] 1681

megoszt, elválaszt

The health care reform in the US has sharply divided people.

megoszlás,

There was division among the students.

division [di'vi3n] 1008

nézeteltérés

either ['aiQs] 490

sem

I do not like dogs and I do not like cats either.

else [els] 522

más

The lady does not know the way; we have to ask somebody else.

elsewhere [.els'wes] 1784

máshol

It has been raining elsewhere in the country but not here.

to include [in'kluid] 273

magában foglal,

The price does not include tax.

tartalmaz

kind [kaind] 374

fajta, jelleg

I do not like this kind of food; I prefer sandwiches.

like [laik] 1272

olyan, mint

I was surprised to see that his shirt was just like mine.

neither ['naiSs] 1878

sem, se

Almost a third of my country’s population can neither read nor write.

not [not] 14

nem

This is wrong; it is not right.

other [VQa] 72

másik

I liked the author’s other book more than his new one.

relative ['relativ] 966

viszonylagos,

They say I’m very rich, but it’s all relative.

relatív

separate [ ’seprst] 1175

külön(álló)

My brother and I have separate rooms.

similar ['sim ab] 471

hasonló

The two boys look so similar; one might think they are brothers.

sort [so:t] 470

fajta

She bought the wrong sort of wine.

sort of ['so:t 3 v] 1741

valahogy

This man looks sort of strange.

together [ta'geSa] 322

együtt

The man and the woman went into a restaurant together.

too [tu:] 120

is, szintén

I like cats the most, but I like dogs, too.

type [taipl 391

típus, fajta

I have never seen this type of car before.

variation [.vesri’eifn] 1912 eltérés, különb­ ség, változás

There is a variation of about two metres between the two.

14. Általános fogalmak

167

14.

Általános fo g a lm a k

168 variety [va'raiati]

választék,

You can find a huge variety of plants and animals

változatosság

in the ocean.

to vary ['veari] 1655

eltér, különbözik

The new edition of the book varies a great deal from the former edition.

version ['v3:Jn]

változat, verzió

The new version of this software is much better than the old one.

1097

1072

14.03. Hasonlóságok és különbségek ► Kiegészítő szókincs accordingly [a'koidigli] 3286

eszerint, ennek megfelelően

She listened to the instructions and acted accordingly.

accurate ['ækjarat] 2864

pontos

Can you send us an accurate figure?

to alter ['o:lta] 2258

megváltoztat, átalakít

There is a plan to alter the design of most houses in town.

to amount [a'maont] 2995 vmivel egyenlővé válik

My plan to study in another country amounted to nothing.

bond [bond] 2512

kötelék

Our friendship is built on a very strong bond.

classification

besorolás, osztály

He was asked to split the projects into three classifications.

comparable ['knmparabl] összehasonlítható

The weather in Germany and Namibia is not

[,klæsifi'keijn] 3733

comparable.

3737

comparison [kam'pænsn] összehasonlítás

countries

2109

consistent [kan'sistant] 2769

to copy ['kDpi] 3500

It is difficult to make a comparison between two

megegyező, összeegyeztethető (le)másol, utánoz

The results of his research are consistent with our observations. My sister asked me to copy the picture so she could show her friend.

correlation [.kora'leifn]

összefüggés

to correspond

A correlation exists between cigarette smoking and the incidence of lung cancer.

3879

összhangban van, megegyezik, megfelel

The statements of the witnesses don’t correspond, so we need some further investigation.

to differ ['difa] 2670

különbözik

The twins differ only in how they dress.

distinct [di'stiqkt] 2714

külön, különböző, eltérő

I have seen plants of several distinct types growing in the same area.

distinction [di'stiqkfn]

megkülönbözte­ tés, különbségté­ tel

It is difficult to draw a distinction between identical twins.

[.küri'spDndj 3303

2006

distinctive [di'stiqktiv] 3405

to distinguish [d i's tiq g w if] 2388

megkülönböztető, jellegzetes megkülönböztet

It is easy :o recognise him; he has a distinctive mark on his face. The two cars look so similar that one cannot be distinguished from the other.

equivalent

[I'k w iv a la n t]

3146

egyenértékű,

Do you think that ‘fear’ and ‘fright’ are exactly

a zo n o s

equivalent in meaning?

to exclude [ik 'sk lu id ] 2077 k iz á r

Those who come late might be excluded from taking part in the game.

identical

[a i'd e n tik l] 3420

neither ['naicte] 2969 to

resemble

[r i'z e m b l]

e g y fo r m a

My twins don’t want to wear identical clothes.

egyik sem

Neither of the two children wanted to help clean the house.

hasonlít

My sister resembles my mother more than I do.

egyenként

She was asked if she was well and if she wanted something to drink, and answered yes and no, respectively.

szétválaszt,

We decided to separate the old books from the

k ü lön választ,

new books.

3956

respectively [r i's p e k tiv li] 2741

to separate ['sep a reit] 2250

elk ü lö n ít

to sort [so:t] 2451

to split [split], split, split

válogat

I have to sort out the mess in my room before I go anywhere.

hasít

The tree was split in two during the storm.

egység, összhang

Most political parties lack unity.

elrendez, szét­

2744

unity ['juinati] 2928

14.04. Gyakoriság és sorrend ► Alapszókincs again ahead

[a 'g en ] 169

[a'h ed ] 1641

ismét, újra,

I hope that it will not rain again tomorrow; we

megint

have had enough today.

előtt

Everyone was glad that the bridge was finished ahead of time.

szintén, is

My sister has also started learning English.

és így tovább

We talked about animals, birds, fish and so on.

to cause [ko:z] 530

okoz, előidéz

No one knows what caused his death.

chain [tjein] 1981

láncolat, sorozat

The chain of events leading to the tragedy began

also ['d:1s3ü] and so on

80

[and 'sau Dn]

1997

with a small incident. to

continue

[k an 'tin ju :]

folytat

Please, continue reading this book to the end.

vég, befejezés

When we get to the end of the school year, we

332

end

[e n d ] 202

will have a party.

etc.

[,et 'setara] 1430

stb.

I went to the market to buy apples, vegetables, etc.

first

[f3:st] 82

első

My brother got an award for being the first to finish the race.

14. Általános fogalmak

169

14. Általános fogalmak

170 following [fb lau iq ] 849 fourth [fo :0] 1683

Following the concert, he went to the pub with

vmit követően, vmi után

his friends.

negyedik

After breaking my arm for the fourth time, I was careful when playing rugby.

frequent [’friikwant] 1349

gyakori

implication [.im pli'keijn] lehetséges hatás 1761

I have been a frequent guest at my friends’ house; he is very generous. The implications of the tax reform were not clear to most people.

last [laist] 127

utolsó

The last person to leave the room should lock the door.

latter ['lseta] 1388

kettő közül az utóbbi

John had two options: to stay at home or to go to a party. The latter seemed more enjoyable.

link [liqkj 1434

kapcsolat, kapcsolódó elem

This bridge is the link between the two towns.

next [nekst] 216

következő

I am planning to visit my family next year.

occasional [a'kei 3 anl]

időnkénti, esetenkénti

My sister experiences occasional back pain.

to occur [a'k3:] 710

előfordul, bekövetkezik

The doctor says that complications rarely occur after the operation.

often L'Dfn]258

gyakran, sűrűn

I am used to the rain; it rains quite often in my city.

opening ['aupm i]] 1879

megnyitó, megnyitás

The opening of the museum took place in September.

previous ['prirvias] 581

előző, korábbi

He has two children from his previous marriage.

range [reind 3 ] 535

tartomány, skála

The age range in the class is from 18 to 27.

rare ires] 1216

ritka

It is very rare to see animals in the city.

regular ['reg jab ] 996

rendszeres, állandó

Since he is a regular customer of our shop, we should remember his name.

row [rau] 1555

sor

They’ve had six wins in a row.

second ['sekand] 270

második

The second time I saw her, she looked different.

sequence ['si:kw ans] 1829

sor, sorrend

He did not like his books to be out of sequence, so he reordered them regularly.

series ['siariuz], series 787

sorozat

He followed a TV series and always looked forward to finding out what happened next.

1595

subsequent ['sAbsikwant] következő, az ezt 1370

követő

I am expecting to finish my studies in the subsequent year.

third [03:d] 518

harmadik

The third time she interrupted class, she was asked to leave.

twice [tw ais] 1654

kétszer

I go home to see my parents twice a month.

usual ['ju:3 ual] 399

általában

He had not received any special instructions, so he continued as usual.

14.04. Gyakoriság és sorrend ► Kiegészítő szókincs consequently

következésképp

There has been a great deal of rain, and,

folyamatos,

The continuing support from my parents helped

consequently, the rivers are full.

['kDnsikwantli] 3137

continuing [kan'tinjuiq] 2605

continuous [kan'tinjuas] 3068

folytonos

me through school.

folyamatos,

They provided us with continuous support for the

szakadatlan

whole time we were there.

eighteenth [,ei'ti:n0] 3617 tizennyolcadik

His birthday is or the eighteenth of February.

everyday ['evridei] 3513

mindennapi,

Mobile phones have become part of our everyday

mindennapos

lives.

ötödik

That’s the fifth time you have said that!

először, eleinte,

At first, Rory did not know what to say to the girl.

fifth

[ f l f 9 ] 2571

at first [at ‘f3:st] 2295

kezdetben

frequency ['fri:kwansi]

gyakoriság

The frequency of my mother’s visits is becoming too much.

2524

in general [in 'd3enral]

általában

The season was alright; in general, our team performed well.

2273

gradually ['graed3uali]

fokozatosan

The bridge started collapsing gradually.

innen; ezért,

This product is made by hand, hence the high

ennélfogva

price.

2479

hence [hens] 2043

gyakorisága

There is a high incidence of illness in the wintertime.

incidence ['insidans] 3910 előfordulás interval ['intavl] 2834

időköz

You need to see your doctor at regular intervals.

at last [at 'la:st] 2187

végre

At last he felt well enough to return to work.

latter ['lasta] 4223

későbbi

The latter half of the day will be taken up by travelling.

to

line up

[,1am Vvp] 3437

sorba áll, sorako­

The people lined up to wait for the store to open.

zik to

list [list] 2159

nineteenth [.nain'tunG]

felsorol

Can you, please, list the names of all the pupils in the class?

tizenkilencedik

She is still eighteen, but she is going to celebrate her nineteenth birthday next week.

2683

once again [wAns a'gen] once more [wAns

'm o:]

I will try to call you once again tomorrow.

még egyszer,

I will say it once more, but that is the last time!

újból, újra,

3253

premise

újból, újra, még egyszer

2485

['p re m is ] 2281

alapfeltevés

I question the premise on which your whole book is based.

prior ['praia] 4400

vm it megelőzően, vmi előtt

Prior to our meeting, I was talking to your boss.

14. Általános fogalmak

171

14. Általános fogalmak

170 following ['folauiq] 849

vmit követően, vmi után

Following the concert, he went to the pub with hisfriencs.

fourth [fo:0J 1683

negyedik

After breaking my arm for the fourth time, I was careful when playing rugby.

frequent ['friikw snt]

gyakori

I have been a frequent guest at my friends’ house; he is very generous.

lehetséges hatás

The implications of the tax reform were not clear to most people.

last [la:st] 127

utolsó

The last person to leave the room should lock the door.

latter ['laets] 1388

kettő közül az utóbbi

John had two options: to stay at home or to go to a party. The latter seemed more enjoyable.

link [lirjk]

kapcsolat, kapcsolódó elem

This bridge is the link between the two towns.

következő

I am planning to visit my family next year.

időnkénti, esetenkénti

My sister experiences occasional back pain.

előfordul, bekövetkezik

The doctor says that complications rarely occur after the operation.

often ['Dfn] 258

gyakran, sűrűn

I am used to the rain; it rains quite often in my city.

opening ['aupniq] 1879

megnyitó, megnyitás

The opening of the museum took place in September.

previous ['priivias] 581

előző, korábbi

He has tv/o children from his previous marriage.

range [rem d 3] 535

tartomány, skála

The age range in the class is from 18 to 27.

rare [res]

ritka

It is very rare to see animals in the city.

rendszeres, állandó

Since he s a regular customer of our shop, we

sor

They’ve had six wins in a row.

második

The second time I saw her, she looked different.

implication

1349

[ .i m p l i 'k e i f n ]

1761

1434

next [nekst]

216

occasional [a'keisani] 1595 to

occur [9'k3:]

710

1216

regular ['reg ja b l 996 row [reo]

1555

second ['seksndj 270

should remember his name.

sequence ['siikwansj 1829 sor, sorrend

He did not like his books to be out of sequence, so he reordered them regularly.

series ['siari:z], series 787

He followed a TV series and always looked forward to finding out what happened next.

sorozat

subsequent f'sAbsikwsnt] következő, az ezt 1370

third [03:d] 518

követő

I am expecting to finish my studies in the subsequent year.

harmadik

The third time she interrupted class, she was asked to eave.

twice [twais]i654

kétszer

I go home to see my parents twice a month.

usual ['ju:3 ual] 399

általában

He had not received any special instructions, so he continued as usual.

14.04. Gyakoriság és sorrend ► Kiegészítő szókincs consequently

következésképp

There has been a great deal of rain, and,

folyamatos,

The continuing support from my parents helped

folytonos

me through school.

folyamatos, szakadatlan

They provided us with continuous support for the whole time we were there.

consequently, the rivers are full.

['konsikwantli] 3137

continuing [kan'tinjuiq] 2605

continuous [kan'tinjuas] 3068

eighteenth [,ei’ti:n0] 3617 tizennyolcadik everyday ['evridei] 3513 fifth [flf9] 2571 at first [at 'f3:st] 2295

His birthday is on the eighteenth of February.

mindennapi,

Mobile phones have become part of our everyday

mindennapos

lives.

ötödik

That’s the fifth time you have said that!

először, eleinte,

At first, Rory did not know what to say to the girl.

kezdetben

frequency ['fri:kwansi]

gyakoriság

in general [in 'djenral]

általában

The season was alright; in general, our team performed well.

2273

gradually ['gradsuali]

The frequency of my mother’s visits is becoming too much.

2524

fokozatosan

The bridge started collapsing gradually.

innen; ezért,

This product is made by hand, hence the high price.

2479

hence [hens] 2043

ennélfogva

gyakorisága

There is a high incidence of illness in the wintertime.

incidence ['insidans] 3910 előfordulás interval fintavl] 2834

időköz

You need to see your doctor at regular intervals.

at last [at 'la:st] 2187

végre

At last he felt well enough to return to work.

latter ['laeta] 4223

későbbi

The latter half of the day will be taken up by travelling.

to

line up [,1am V p] 3437

sorba áll, sorako­

The people lined up to wait for the store to open.

zik to

list [list] 2159

felsorol

Can you, please, list the names of all the pupils in the class?

nineteenth [,nain'ti:n0]

tizenkilencedik

her nineteenth birthday next week.

2683

once again [wAns a'gen] 2485

once more [wAns 'mo:j 3253

premise ['premis] 2281

She is still eighteen, but she is going to celebrate

újból, újra, még

I will try to call you once again tomorrow.

egyszer még egyszer,

I will say it once more, but that is the last time!

újból, újra, alapfeltevés

I question the premise on which your whole book is based.

prior ['praia] 4400

vm it megelőzően, vmi előtt

Prior to our meeting, I was talking to your boss.

14. Általános fogalmak

171

14.

Általános fo g a lm a k

172

j

rank [raeqk] 2643

sorrend, rangsor

He was in a rank above his friends because his grades were so good.

roll [raol] 3380

névsor

The teacher called the roll and asked the students to open their books.

round [raond] 2093

kör

The third round of talks between the two countries will be held in September.

szokásos,

I make my routine trip to the shop every Monday.

routine [ru:'ti:n] 2591

megszokott

secondary ['sekandri] 2249

secondly [’sekandli] 2912

másodlagos;

After finishing their first eight years of education,

középfokú, közép-

students go to secondary school.

másodszor,

I have two reasons for not buying the house: firstly, its size and secondly, its location.

másodsorban

Sixth [siks0l 3188

hatodik

The school will be opened again after the sixth week.

string [striq] 2328

sor, sorozat

The team has had a string of 9 wins this season.

successive [sak'sesiv] 3839 egymást követő,

The strike lasted three successive days.

egymás utáni

twentieth [’twentia0] ¡987 huszadik

I will never forget my twentieth birthday; that is when I moved out of my parents’ house.

unusual [An'ju:3ual] 2331

It is unusual to see teenagers smoking.

szokatlan, rendkívüli

weekly [’w iikli] 3376

14.05. Pozitívumok to be correct [ka'rekt]

hetente

In my town, most people pay rent weekly.

► Alapszókincs igaza van

You were correct when you said that it was going to rain tonight.

easy ['iizi] 342

könnyű, egyszerű

Learning a new language is not so easy.

effective [i'fektív] 749

hatásos, hatékony

They have been taking effective steps towards peace.

1395

exact [ig'zækt] 887

pontos

I do not remember the exact time you called.

excellent ['eksalant] 1559

kiváló, kitűnő

Excellent students will receive awards.

fine [fain] 741

jó, remek,

Even though I was sick yesterday, I am feeling fine today.

nagyszerű

good [gud], better, best 76 jó, kitűnő

He speaks very good English.

great [greit] 131

nagyszerű

He is a great musician.

interesting fintrsstiq]

érdekes

The professor made an interesting point.

szép, kedves,

I’ve bought my mother a lovely flower.

1158

lovely ['U vli] 1628

aranyos

perfect ['p3:fikt] 1126

tökéletes

This is the perfect place to raise children.

positive ['pDZativ] 1328

biztos

We are quite positive that we will win the match.

practical ['praktikl] 1403

gyakorlatias

He is very clever, but not very practical.

quality ['kwolati] 597

minőség

My mother does not care about the cost; she always buys the best quality.

right [rait] 123 safe [seif] 1393

megfelelő

One has to think first in order to make right choices.

biztonságos,

It is not safe to walk around in town at night.

helyes, jó,

veszélytelen

suitable ['suitabl] 1691

megfelelő

Some films are not suitable for children to watch

ultimate [Vltim st] 1891

végső, alapvető

My ultimate goal s to finish my studies.

useful ['ju:sfl] 1111

hasznos

Learning a second language can be very useful for travelling.

well [wel] 87

jól

I was sick yesterday, but I am feeling well today.

14.05. Pozitívumok ► Kiegészítő szókincs amazing [a'meizig] 3718

csodálatos, bámulatos

brilliant ['briliant] 2559 comfortable ['kAmftsbl]

I have had an amazing time with my family over the weekend.

briliáns

My sister was a brilliant student; she always received the best grades.

kényelmes

I do not want to get off my comfortable chair.

kényelmes,

Travelling by car is the most convenient way to get to that town.

kiváló, nagyszerű,

2344

convenient [kan'vhnisnt] 3604

megfelelő

effectiveness [i'fektivnas] hatásosság 3508

efficiency [i'fijnsi] 2425

teljesítmény,

I started to feel the effectiveness of the medicine I had taken. Now it is easy to buy high-efficiency machines.

hatásfok, hatóerő

efficient [i'fifn t] 2349

hatékony; ügyes, rátermett

encouraging [in'kArid3iq] bátorító, biztató

The teacher was able to get the students to work in an efficient manner. I was glad when the doctor gave us very encouraging words about my friend’s health.

3510

to enhance [in'hams] 2778 növel, fokoz, emel

The green of the trees enhances the beauty of the town.

exclusive [ik'skluisiv]

kizárólagos, egyedüli

Students have exclusive use of the library.

rendkívüli

He was driving at an extraordinary speed throughout the race.

teljesít, eleget tesz

I do not believe him; he never fulfils his promises.

3515

extraordinary [ik'stroidnri] 2882 to fulfil [fü l'fll] 3080

14. Általános fogalmak

174 genuine ['d3enjuin] 2676

hiteles, őszinte, valódi

glory ['gb:ri] 3902

dicsőség, fénykor, pompa

grand [grand]

lenyűgöző, nagyszerű,

2012

It is difficult to find a genuine politician nowadays, one who is really interested in people. I am reading the book about the glory of the ancient Rome. I have a grand mountain view from my window.

ragyogó

helpful ['helpfl]

2722

ideal [ai'diial] 2085 impressive [im'presiv]

hasznos, nagy

The newly built road has been very helpful in

segítség

getting to work.

ideális

This is an ideal place to build a school.

hatásos,

The president made a very impressive speech.

lenyűgöző

2833

luck [lAk] 2728

szerencse

He is having no luck finding a good job.

marvellous ['maivatas]

csodálatos

My friend has a marvellous collection of rare books.

érdem, kiválóság

The award given to the best student should be based on merit alone.

3926

merit ['merit]

3795

outstanding [aut’staendii]] kiemelkedő, 2839

kimagasló

In my school, there were many outstanding students.

kellemes

It is a very pleasant day; we should go for a walk.

reward [ri'wo:d] 2977

jutalom

He was given a reward in return for his hard work.

secure [si'kjus] 3961

biztonságban

We felt secure in our house.

pleasant ['pleznt]

3025

lévő

stable ['steibl] 2803

stabil, szilárd

Every government likes to have a stable economy.

to strengthen ['streqGn]

megerősít

Working together will strengthen our friendship.

nagyszerű,

The food that we ate at the restaurant yesterday was superb.

2857

superb [su:'p3:b]

3570

fenséges, remek

tremendous [tri'mendas]

hatalmas, óriási

3700

unique [ju'niik] 2255 welcome ['welkam] 3047

It's a pity that you couldn't come to the concert; it was a tremendous experience.

egyedülálló,

His way of teaching was unique; I had never seen

kivételes

anything like that.

örömmel látott,

You are most welcome at my house!

szívesen fogadott

wonderful ['wAndsfl]

2028

csodálatos

14.06. Negatívumok

► Alapszókincs

awful ['o;fl] 2760

szörnyű, rettenetes

He has been a wonderful teacher; I will miss him.

I feel awful in the winter,

rossz

The weather was not so bad yesterday.

324

difficult ['difikalt] 489

nehéz, fáradságos

I find learning a new language difficult.

dirty [’d3:ti] 3011

koszos, piszkos, mocskos

When I came back from holiday, I found my room was very dirty.

hamis, téves,

Do not believe wiat he has said; it is false.

false [foils] 2521

helytelen

to hate [heit] 1987

utál, gyűlöl

1hate being late Jor appointments.

lack [laek] 1237

hiány

1was not able to call you due to lack of time.

lazy ['leizi] 4224

lusta

People who are lazy never achieve much in life.

Silly ['sili] 2914

buta, ostoba

He made silly statements about our leader.

Stupid ["Stjuipid] 2700

buta, hülye,

Children who cannot read or write are not necessarily stupid.

ostoba

terrible ['terabl] 2097

szörnyű

The weather yesterday was terrible; not even my coat could help.

waste [weist] 1772

pazarlás, pocsé­

Everything that 1had worked hard for turned out to be a waste of time.

kolás

wrong [ini]] 755

helytelen, hibás, rossz

Please, make sure that you do not make the wrong decision.

14.06. Negatívumok ► Kiegészítő szókincs awkward [’oikwsd] 4002

len, esetlen

My ex-boyfriend was there, so 1felt a bit awkward.

burden ['b 3 :dn] 2814

teher

The burden of organising the meeting fell to me.

collapse [ka'lasps] 3300

összeomlás,

Heavy rain has caused the collapse of the bridge.

kínos, kellemet­

összedőlés

constraint [ksn'streint]

korlátozó tényező

In many countries, freedom is subject to certain constraints.

cruel ['kruisl] 4076

kegyetlen

It is very cruel to hit animals.

dirt [d 3 :t] 4095

szenny, piszok

The house was a mess; there was dirt everywhere.

megkülönbözte­

Women face discrimination in many parts of the world.

3067

discrimination [di.skrimi'neijn] 3611

korlátozás,

tés, diszkriminá-

ció to disgust [dis'gASt] 1102

felháborít,

1was disgusted by the way he treated his friends.

undorít, ellen­ szenvet kelt

to dislike [dis'laik] 4104

nem szeret

He dislikes going on holiday, so 1often travel alone.

14.

bad [bad], worse, worst

Általános fo g a lm a k

175

to dismiss [dis'mis] 2230

elbocsát, elenged,

The teacher dismissed us when the class ended.

távozást engedé­ lyez

disorder [dis'oida] 3143

rendellenesség,

evil l'i:vl] 4126

gonosz, rossz

to exploit [ik'spbit] 3148

kihasznál

He is suffering from an eating disorder.

zavar

Satan is said to be evil. Migrant workers are often exploited by their employers.

fool [fu:l] 3771

bolond, ostoba

Would you, please, stop acting like a fool?

ember

horror ['hore] 3085

rettegés; iszonyo-

My sister has a horror of insects.

dás, irtózás

to interfere [.inta'fis] 3919 akadályoz, zavar

I hope the noise will not interfere with our discussion.

to interrupt [,int9'rApt]

félbeszakít,

The noise from outside my room is constantly

megzavar

interrupting our discussions.

lie [lai] 3436

hazugság

As children, we were taught not to tell lies.

lost [lost] 3166

elveszett, eltűnt

My keys are lost; I cannot go into my house.

mean [mi:n] 3091

aljas, gonosz

We should not be so mean to our neighbour.

mess [mes] 3541

rendetlenség,

My table is in a total mess.

3535

kosz, szemét

nasty ['no:sti] 3801

rossz, undorító

The fooc was so nasty that he could not eat any more.

negative ['negativ] 2162

nemleges, elutasító

nightmare ['naitmes] 3931 rémálom

We were disappointed because he gave a negative answer to our request. I have never had a nightmare as terrible as the one I had last night.

to offend [a'fend] 4265

megbánt, megsért

Using bad language offends some people.

offensive [s'fensiv] 4266

sértő, bántó

It is offensive to call someone stupid.

panic ['pEemk] 3937

pánik

The sound of the explosion caused a panic in the neighbourhood.

to ruin ['ru:in] 4425

tönkretesz, elront

He ruined the food by putting too much salt in the sauce.

to spoil [spoil] 4311

elront, tökretesz

Please, don’t spoil the evening by being silly.

suicide [’sunsaid] 3840

öngyilkosság

My friend was so depressed that he wanted to commit suicide.

to undermine

aláás, aláaknáz

His confidence was undermined by his colleagues’ malicious remarks.

igazságtalan, tisztességtelen

Older boys are sometimes unfair to younger ones.

szerencsétlen,

He was unfortunate in not winning the prize.

[.Ando'main] 3582

unfair [.An'fes] 3845 unfortunate [An'foitfsnat] 4372

peches

unfortunately [A n 'fo itfa n s tli] 2099

unpleasant [An'pleznt]

sajnos, sajnálato­

I wanted to come and visit you but,

san

unfortunately, I missed the bus.

kellemetlen

It was very hot on the train, so the journey was unpleasant.

4290

unsuccessful

sikertelen, eredménytelen

[.Ansak'sesfl] 4326

useless ['juislas]

Most of her business plans have been unsuccessful.

hiábavaló

It is useless to try and repair the TV; it is completely broken.

sebezhető, gyenge

Children are often more vulnerable to disease.

to waste [weist] 2702

pazarol, elfecsérel

Students should not waste time doing useless things.

worse [w 3 is]

4393

rosszabb

I’m afraid it is getting worse: we have lost all our money.

worst [w 3:st]

4394

legrosszabb

The worst day of my life was when my mum died.

4380

vulnerable ['vAlnsrebl]

hasztalan,

3201

14.07. Fontossági sorrend basic ['beisik]

alap-; alapvető

812

degree [di'gri:]

861

essential [i'senjl]

► Alapszókincs

933

We are attending the basic course in German.

fok, mérték

I think you are rignt to some degree.

alapvető, nélkü­

Drinking water is essential.

lözhetetlen

extreme [ik'striim]

1112

szélsőséges,

My coat could not keep out the extreme cold.

legnagyobb fokú

importance [im'poitns] key [ki:]

fontosság,

Water is of great importance to life.

jelentőség

1150

kulcs-, alapvető

1412

He was holding a key position in the firm.

fontosságú

main [mem]

fő-, legfontosabb,

311

This is the main door to the building.

leglényegesebb

major ['meid33] 434

fontos, jelentős,

All the major roads will be repaired.

fő­

middle ['midi]

középső, közép-,

1503

Most people in my country have middle names.

közepes

primary ['praimari]

970

elsődleges, fő, alapvető

prime [praim]

elsőrendű, kitűnő

943

The primary goal of our meeting was to inform people about the new manager. The teacher gave us two prime examples of how to solve the problem.

priority [prai'orsti]

1880

fő teendő, prioritás

Students should make learning a priority.

14. Általános fogalmak

178 relevant ['relavant] 1380 significant [sig'nifikant]

lényeges, idevágó,

His comments were not relevant to our

tárgyhoz tartozó

discussion.

jelentős, lényeges

The significant change in the education system led to protests.

682

slight [slait] 894

csekély, kicsi

There has been only a slight change in our school’s timetable.

stage [steid3] 536

szakasz, stádium

Results could not be predicted at that early stage of the experiment.

standard ['stasndad] 1480

színvonal,

The standa'd of his works is always very high.

minőség

top

[tD p ] 1012

tető, legmagasabb pont, csúcs

very ['veri] 1613

nagyon

Our team was at the top of the list before the games started. It has been raining very heavily lately and the rivers have overflown.

14.07. Fontossági sorrend ► Kiegészítő szókincs essence [‘esns] 3619

lényeg; alapvető,

The essence of religion is faith.

alap-, fundamental

lényeges

[,fAnda'mentl] 2150

I have already finished the fundamental part of my studies.

to highlight ['hailait] 2959 kiemel, kihangsú­ lyoz

Could you, please, highlight this issue?

level ['levl] 3163

The water in the river was almost level with the

szint, színvonal

embankments. marginal ['maidjinl] 3440 jelentéktelen, elhanyagolható

The issue played a marginal role at the international conference.

minor [’mains] 2087

kisebb, csekély, jelentéktelen

He fell down but suffered only minor injuries.

noticeable ['naotisabl]

észrevehető

The difference in temperature is noticeable.

peak [pi:k] 2441

csúcs, tetőpont

We dimbec to the peak of the highest mountain.

principal ['prinsapl] 2362

fő, legfontosabb

Mr Searl was the principal teacher.

prominent ['prominant]

kimagasló, kiemelkedő

He is a prominent politician in our town.

jelentőség

The river that goes through the village is of great significance to the people.

feltűnik, kitűnik

Her height made her stick out in class.

kiválóbb, jobb

I find the new version of the book superior to the old one.

4262

3356

significance [sig'mfikans] 2094 to stick out [,stik 'aut], Stuck, Stuck 4319

superior [su:'piaria] 3695

A

legnagyobb, végső

The class made a supreme effort with their project.

tip [tip] 2808

hegy, csúcs

The tip of the pencil was not sharp anymore.

underlying [.Anda'lani]]

alapvető, valós,

Although we are arguing about the details, the underlying issue is clear.

2701

páratlan, lehető

alap­

3471

unimportant

lényegtelen

[.A m m 'p o itsn t] 4374

14.08. Tulajdonságok

Whether we win or lose is unimportant - it is the taking part that counts.

► Alapszókincs

active [ ’ie k tiv ] 1455

aktív, tevékeny

Children are generally more active than old people.

characteristic

jellegzetesség,

Cats have different characteristics from birds.

[.k a e rs k tg 'ris tik ] 1950

jellemző tulajdon­ ság

clear [ k lia ] 242

tiszta, világos

complex [ 'k o m p le k s ] 1471 összetett,

It does not look like it will rain tonight because the sky is clear. The homework includes a very complex question.

bonyolult

condition

[ k s n 'd i jn ] 439

familiar [fa 'm ilia ]

1787

feature [’f i i t j s ] 841

forma

My sister is in a much better condition than she was yesterday.

ismerős

Your friend looks quite familiar to me.

jellemző, tulaj­

The new version of the game came with many special features.

állapot, erőnlét,

donság, vonás

high

[h a i] 132

light [ la it] low [ b u ] modern

1230

353 ['m o d n ] 867

magas

The outside temperature is as high as during the summer.

világos

It is not light enough in here; turn on some more.

alacsony

In wintertime, the temperature gets really low.

modern, korszerű

Other schools in tie area have more modern buildings than us; we are an old school.

narrow ['n asrsu ]

szűk, keskeny

There are many narrow streets in this town.

n e w [n ju :] 83

új

There are many new students in my school this year.

normal

szabályos, szokásos,

The doctor’s work'ng hours are longer than normal.

1877

['n o :m l] 528

normális

obvious ['D b v iss] okay [ .s a 'k e i ] 925

568

nyilvánvaló

It was obvious to me that she had not cleaned her room.

helyes, rendben

I don’t think it is okay for children to play outside at night.

lévő

14. Általános fogalmak

supreme [s u :'p ri:m ]

14. Általános fogalmak

180 open ['aopan] 496

nyitva

Most of the shops in our town are open all afternoon on Saturdays.

o rd in a ry ['oidnri] 1542

szokványos,

Barry is very ordinary: he is married, has two

mindennapi,

children and works for an insurance company.

átlagos o rig in a l [a'ridsanl] 729

eredeti

The original copy of the book was lost long ago.

p a rtic u la r [pa'tikjala] 208

különös, különle­

I have a particular interest in art.

ges, sajátos p recise [pri'sais] 1639

pontos, precíz

It is difficult to know the precise area where the accident occurred.

p ro p e r f'propa] 938

megfelelő, helyes

He ate his food in a proper manner.

p u re [pjua] 1680

tiszta

I only drink pure water.

real [rial] 474

igazi, valódi

Most of my friends do not know my real name.

rough [rAf] 1775

durva, egyenetlen

The road which leads to the church is a bit rougf

sim p le [’simpl] 290

egyszerű

The ques:ions asked in the tests were not so simple for most of the students.

special ['spejl] 431

sp e cific [spa'sifik] 737

strange [streind3] 1550

különleges,

Yesterday was a very special day - I got my first

rendkívüli

car.

pontos, közelebb­

Could you be more specific? I do not know what

ről meghatározott

you are asking me.

furcsa, különös

I saw a lot of strange-looking people at the concert.

th ick [0lk] 1973

vastag

The walls of our church are very thick.

w id e [waid] 486

széles

The road was not wide enough for two cars.

14.08. Tulajdonságok ► Kiegészítő szókincs acute [a'kju:t] 3287

éles, heves

a d eq u ate ['sedikwat] 2508 elegendő, megfelelő,

I experienced acute back pain after exercising.

The school library does not have an adequate number of English books.

kielégítő a rtific ia l [,a:ti'fijl] 3592

mű-, utánzott,

Her coat was made from artificial fur.

mesterséges classic ['klaesik] 3060 co m p licated ['kompirkeitid] 2874

klasszikus, kitűnő

The builcing is a classic example of that style.

bonyolult,

The first two chapters of the book are the most complicated ones.

komplikált

co n crete ['kDqkri:t] 3877

konkrét, valós

The teacher needed a concrete reason as to why we were late.

crisp [krisp] 4075

friss, csípős

Clear, crisp autumn days are my favourite for going walking.

crystal [’kristl] 3502

kristály

Be careful with those cystal glasses.

decent [’diisnt] 3749

megfelelő, rendes,

Many people lack a decent place to live.

tisztességes

decorative ['dekoratív] 4089

delicate ['delikat] 3884

díszítő hatású,

That clock doesn’t work; it is just decorative.

dekoratív finom, törékeny

dramatic [dra'maetik] 2389 drámai

Glass is a very del cate material. There was a dramatic rescue of people from the forest.

dull [dAl] 3888

unalmas

The film was very dull; nothing happened for two hours!

evident ['evidant] 3074 explicit [ik'splisit] 3765 flat [flaet] 2430

nyilvánvaló,

It is evident that it will rain; the clouds are really

szemmel látható

dark now.

világos,

She was explicit in her explanation of the

egyértelmű

problem.

lapos, sík

The fiat landscape allows us to see long distances.

flexible f'fleksabl] 3236

rugalmas

My timetable is very flexible.

gross [graus] 3329

teljes, bruttó

The company’s gross profit kept on increasing.

intensive [in'tensiv] 3918

intenzív

My sister attended an intensive English course every day for a month.

loose [lu:s] 3088 magnificent [masg'mfisnt] 3655

odd rod] 2164

meglazult,

The heavy rain left most parts of the bridge

megerősítetlen

loose.

pompás, pazar,

The new house looks magnificent.

nagyszerű furcsa, különös,

He thought her opinion was odd.

szokatlan

realistic [,ri:9'listik] 3816 remarkable [ri'maiksbl] 2588

realisztikus,

Can you, please, try to be more realistic about

realista

your situation?

rendkívüli,

Meeting the president was a remarkable

nevezetes,

experience.

jelentős

ridiculous [ri'dikjalas]

nevetséges

at the meeting.

3823

shallow ['Jaelaa] 4442

He made some completely ridiculous comments

sekély

Most swimming pools have a shallow end as well as a deep end.

spectacular [spek'taskjata] 3834

steady [’stedi] 3110 steep [sti:p] 3972

látványos,

There was a spectacular show in the park

lenyűgöző

yesterday.

folyamatos,

There has been a steady increase in the price of

állandó

food.

meredek, lejtős

Please, drive carefully because the road is very steep.

sticky ['stiki] 4320 stiff [stif] 4321

ragadós

Don’t touch that! It’s still sticky from the glue.

merev, feszes,

I once dried a jumper outside in the winter, and

dermedt

it froze stiff.

14. Általános fogalmak

181

14. Általános fogalmak

182 tight [tait]

2985

uncomfortable

szoros

I have got a very tight timetable.

kényelm etlen

These shoes are rather uncomfortable, I should not have worn them.

[An'kAmftabl] 4015

unknown [.An'naun] 2256

Most of the people who came to the party were unknown to us.

ismeretlen

unnecessary [An'nesasari] szükségtelen

It is unnecessary to switch on the lights during the day.

3848

unsteady [.A n 'sted i]

4317

bizonytalan, ingatag, tánto

used [ju:zd]

2182

valid [’vaelid]

3374

6

People who have had too much alcohol to drink are sometimes unsteady on their feet.

használt

Most people can only afford to buy used cars.

érvényes

My bus ticket is valid only for one hour.

14.09. Rend és mód ► Alapszókincs absolute ['cebsaluit] at all [at 'o:l]

1203

756

alright [od'rait]

769

alternative [o:l't3:nativ] 1892

tökéletes,

He has never lied; I have absolute confidence in

abszolút

him.

egyáltalán

Did you try to do the homework at all?

rendben lévő

It is not alright to come to school late.

lehetőség,

We do no: have any alternative other than to travel by bus.

választás

apparent [a'pzerant]

872

nyilvánvaló, szem m el látható

appropriate [a'praupriat]

It was apparent to me that no one had been doing their jobs.

helyénvaló

Children should watch only appropriate TV programmes.

1556

kategória, osztály

Birds and fish belong to a different category.

constant ['konstant] 1397

állandó, folyam a­

The bridge is in constant danger of collapsing.

997

category [’ksetagari]

m egfelelő,

tos

criterion [krai'tiarian], criteria 1921

kritérium , ism érv

Do you know the criteria used to select new students?

critical ['kritikl] 1753

kritikus

His illness has now reached a critical stage.

különösen

In winter, it gets very cold, especially at night.

m ég

I would not have come even if you had called me.

hivatalos, form ális

Most people in my country have had some formal education.

hogy, hogyan

How did you get the car out of there?

lehetetlen

It is impossible to tell whether it will rain tomorrow or not.

elkerülhetetlen

Snow is inevitable in winter.

especially [I'sp ejali]

638

even ['i:vn] 118 formal ['fo:m l] how [hau]

1303

93

impossible [im'pDsabl] 1488

inevitable [in'evitabl] 1748

manner f'msena] 1523

mód, m odor,

You should answer questions in a polite manner.

illem

means [mi:nz],

eszköz, m ód

1160

Train is one of the major means of transportation.

elindul, elm egy

I am off to catch the train.

fel

The train stopped and he got on.

overall [.auvar'oil] 1708

teljes, átfogó

The overall examination performance was good.

in particular

különösen

I like all kinds of sports, in particular swimming.

elég(gé), m egle­

It is pretty difficult to graduate from a university.

be off [o f] 190

to

on

[D n ] 111

[in p a'tik jab ] 1563

pretty ['priti] 1935

hetősen

quite [kw ait] 229

eléggé, m egle­

It is quite cold outside today.

hetősen

really ['ri:ali]

tényleg, valóban,

194

Do you really want to join the army?

csakugyan

(ki)választás

The university uses a selection process to admit students.

severe [s i'via ] 1614

komoly, súlyos

There have been severe water problems in India.

sure [Jua]

biztos

I am not sure if I will come to school tomorrow.

hajlamos,

The month of January tends to be one of the coldest.

selection [si'lek jn ] 1651

to

333

tend [tend] 964

válogatás,

általában vm ilyen

14.09. Rend és mód ► Kiegészítő szókincs acceptable [sk'septabl]

elfogadható

It is not acceptable for children to smoke.

fesztelen, kötetlen

We are having a casual dinner with my friends.

2506

casual ['kffijual] 3870

complexity [kam'pleksati] összetettség, bonyolultság

3397

crucial ['kru:JT] 2148 definitely [ ’definatli]

2713

deliberately [dr'libaratli] 2951

It was difficult to understand him because of the complexity of what he was explaining.

döntő, kritikus

You do not want to miss the crucial part of our meeting, do you?

kétségkívül

The news is definitely not true: we can keep our jobs.

szándékosan,

He deliberately broke the law; it was not an accident.

előre m eg fo n to l­ tan

extensive [ik'stensiv] 2304 átfogó, alapos, given ['givn ] 2781

m esszem enő

We have had an extensive discussion on the subject.

adott, m eghatáro­

We will meet at a given time and place.

zott

14. Általános fogalmak

183

14. Általános fogalmak

184 inadequate [in'asdikwat] 3336

known [naon] 3647

nem m egfelelő,

There is inadequate space in our house to

elégtelen

accommodate so many people.

ism ert

He is the most well-known person in the whole village.

literally ['litarali] 3651

szó szerint

It is difficult to translate that sentence literally.

lively ['laivli] 4229

jókedvő, vidám , élénk

Everyone was very lively at the party - we were all dancing.

to mix [m iks] 2315

vegyül, keveredik

Oil and water don’t mix.

mixed [m ikst] 3660

vegyes, összetett

Most people have mixed views about politics.

mixture ['m ikstfa] 2581

keverék, elegy

He added a mixture of pepper and salt to his food.

notably ['nautabli] 3251

különösen,

He is a notably adept employee.

figyelem re m éltóan oral ['o:ral] 3551

szóbeli

All of my final tests were completed in an oral form.

radical ['raedikl] 2494

radikális, m élyre­ ható

random ['rasndam] 3950

véletlenszerű, találom ra

For such a big problem, we need a radical solution. The company has introduced random drug testing of employees.

történő, vaktában történő

satisfactory [.saetis'fsektari] 3458

elégséges,

My brother’s final test results were satisfactory.

kielégítő, m e g fe ­ lelő

secret ['si:krit] 2545 sheer [Jia] 3564

titkos

Please do not reveal the secret plan to anyone.

puszta, m erő

She wor the race through sheer hard work.

so-called [,sau'ko:ld] 3033 úgynevezett

This is the so-called old city but it is all fake.

somehow ['sAmhau] 2176

valahogyan

We were somehow able to fit the car in there.

straightforward

egyenes, egyértelm ű

I could not give a teacher a straightforward answer as to why I had come to school late.

titokzatos,

She has such a subtle smile; it is hard to tell if

nehezen m e g fo g ­

she is happy or not.

f.streit'foiwad] 3693

Subtle [’SAtl] 3975

ható

thorough ['9Ara] 4348

alapos, lelkiism e­ retes

You have to be thorough in your work if you are a doctor.

thoroughly ['0Arali] 3574

alaposan

The doctor did not just look at the injury; he examined me thoroughly.

typical ['tipikl] 2026

tipikus, jellem ző

It is typical for older people to have health problems.

tipikusan,

It was a typically cold winter.

typically ['tipikli] 3581

jellem zően

unacceptable

elfogadhatatlan

Stealing is unacceptable.

kontrolálatlan

His spending was uncontrolled, which is why he is now in debt.

kétségtelenül,

He is undoubtedly the best student at our school.

[.A n ak'sep to b l] 4022

uncontrolled [.A n k o n 'trau ld ] 4366

undoubtedly [A n 'd a u tid li] 3278

virtually ['v3:tfu3li] 2220

vitathatatlanul gyakorlatilag, jóform án

There was virtually no one at the university today.

Általános fogalmak

18515. Az idő

186

15* Az idő

15.01. Az időről általában ► Alapszókincs actual [ ’aektjusl] 297

tényleges, valódi

She looks about forty, but her actual age is not known.

always ['o ilw eiz]

m indig

The train always leaves on time.

rövid, töm ör

He asked if she could write a brief letter.

körülmény,

Do not call me under any circumstances.

200

brief [bri:f] 1346 circumstance ['s3:kamst3ns] 1020

viszony

early [*3:li] 218

korán, ham ar

Give me a call as early as possible.

eventually [I'ventfuali]

végül, végül is

He eventually came back home.

1222

ever ['eva]

390

final ['fain l] 392

valaha, valam ikor

Have you ever been to Europe?

végső, utolsó,

Study hard for the final test.

záró

to finish ['fin ij] 948

befejez, végez

immediate [i'm i:di3t] 683 azonnali, késede­

She will finish her studies soon. There was an immediate response to the new

lem nélküli

plan.

kezdő, első

The initial lesson was about the alphabet.

to last [la:st] 1928

(el)tart

The meet ng lasted too long.

late [le it] 283

kései, késői

I got a late train home.

later ['leita] 309

később

The meeting starts later today.

m om ent ['msumant] 401

pillanat

We started running the moment it started to rain.

never ['neva]

soha

I have never seen such a big tree before.

m ár nem, többé

I am no longer worried about my test.

initial [I'm jl] 1030

170

no longer [nau 'lcqga] 1273

m ár nem

now [nau] 70

most, jelen leg

Now it is time for lunch.

phase [feiz] 1825

fázis, szakasz

The first phase of building is complete.

present [ ’preznt] 761

jelen, jelenlegi

There’s not much we can do in the present situation.

kilátás, távlat, lehetőség

What are the prospects for getting a job after your studies?

néha

Sometimes the winter is not very cold.

kezdés, indulás

I hope we will not miss the start.

prospect ['prospekt]

1881

sometimes ['sAmtaimz] 531

start [sta:t]

1301

still [Stíl] 116

m ég m indig

He’s still in love with her.

sudden [W in ] 713

hirtelen, váratlan

The sudden death of our president came as a shock to everyone.

then [Sen]

azután, akkor

I was planning to go out, but then I changed my mind.

62

time [taim ] 52

idő

Do you have time to help me?

today [ta'dei] 386

ma

Today we are going to the park.

to wait [w eit] 514

vár

We waited for three hours for him to come.

when [wen] 217

mikor, am ikor

I started going to school when I was five years old.

while [w ail] 1658

amíg, miközben

The phone rang while I was having a bath. We have not yet seen the new teacher.

yet [jet] 288

15.01. Az időről általában ► Kiegészítő szókincs afterwards [ ’arftawadz]

azután, később

I have some work to do but I will call you afterwards.

öregszik

We start to age as soon as we are born.

2105 to

age [eid 3] 3478

to anticipate [asn'tisipeit] előre lát, m egérez;

My mother anticipates having about six guests

szám ít vm ire

this weekend.

to await [s'w eit] 3483

vár

A lot of presents await us when we get home for Christmas.

closure ['k la i^ s] 3132

lezárás, zárlat

The closure of the bridge meant having difficulty getting to work.

contemporary

kortárs, jelenkori

3204

cycle [’saikl] 2347 decay [d i'k ei] 4086 delay [d i'le i] 2668

I am reading a book about contemporary African politics.

[ksn'temprsri] 2195 ciklus, szakasz

The cycle had to be repeated three times before the scientists were happy.

hanyatlás,

The house is so old; it is now in a terrible state of

pusztulás

decay.

hátráltatás,

We arrived late because of the delay.

feltartóztatás, késlekedés

duration [dju'reijn] 3760

(id ő)tartam

We were sitting quietly for the duration of our teacher’s speech.

to evolve [i'vdIv] 3514

k ib on tak ozik

His ideas for the assignment have evolved since

kialakul

he first started studying.

forever [far'eva] 3899

örökké, örökre

I will remember my schooldays forever.

long-term [,k>i]'t3:m] 2313

hosszú távú

There is currently no long-term solution to the road problems in my town.

meanwhile ['m i:nw ail] 2047

(idő)közben, ezalatt

He is cleaning the vegetables; meanwhile, you should be cutting the meat.

mostanára,

Parents should know by now if their children can

eddigre

read and write properly.

o’clock [a'klok] 2089

óra

Yesterday, I came back home at six o’clock in the evening.

at once [at 'wAns] 2510

rögtön, azonnal

He told us about both his concerns at once.

by now [bai 'nau] 3390

15. Az idő

188 pause [po:z] 3940

szünet, m egállás

permanent f'p3:manant]

állandó, végleges

We took a pause from our walk to rest. My sister got a permanent job with the national library.

2168

preliminary Ipri'lim inari] előzetes 3947

at present [at 'preznt]

The preliminary results show that our candidate is winning.

jelenleg, m ost

At present, my school has only two English teachers.

egyszerre, azonos

They were born on the same day - in fact, almost

időben

simultaneously.

korábban, hamarabb

He can come sooner if you would like to see him before Friday.

spell [spelj 3993

rövid id ő(re)

Sit down and stay a spell.

temporary [ ’temprari]

átm eneti,

I used to work on a temporary basis at the

ideiglenes

university as an English teacher.

órarend, napi

My timetaole is quite full.

2868

simultaneously [.sim l'teiniasli] 3963

sooner ['su:na] 3965

2456

timetable ['taim teibl] 4355

időbeosztás

timing ['taim iri] 3980 to

zés

I got my timing just right - dinner was ready when I came in the door.

felfrissít, aktuali­

I will be updating our new school timetable.

időzítés, ü tem e­

update [,A p 'd e it] 3988

zál, naprakésszé tesz

whenever [w en'evaj 2751

valahányszor, am ikor csak

15.02. Időbeosztás afternoon [,a:fta'nu:n]

I am always tired whenever I come home late from school.

► Alapszókincs délután

1246

In the morning, I am busy, but you can come in the afternoon.

April ['eipral] 762

április

It rains a lot in April.

August ['o:gast] 1042

augusztus

I am going on vacation in August while school is out.

autumn ['o:tam] 2378

ősz

Autumn is my favourite season; I love seeing the leaves on the trees change their colour.

beginning [b i'g in iq ] 1384

eleje, kezdet

My sister’s holiday starts at the beginning of the summer.

century ['sentjari] 454

évszázad

This is the century of science and technology.

daily ['d eili] 1839

napi

I always read the daily newspaper.

date [d eit] 637

dátum

We have the same date of birth.

day [d ei]

nap, nappal

The hospital is open day and night.

decem ber

December is one of the coldest months of the year.

este

Maybe, I will call you this evening after work.

100

December [di'sem ba] evening ['i:vn iq] 726

828

fall [foil] 1995

ősz

Autumn is called ‘fall’ in the US.

February ['februári] 1003

február

There was a lot of snow in February.

Friday ['fra id ei] 1759

péntek

On Fridays, many people leave work early.

hour ['aua] 336

óra

The train leaves in one hour.

January ['djsenjusriJ 768

január

January is always too cold for me.

July [d 3u'lai] 955

július

Summertime starts in July.

112

június

We have to take all of our tests in June.

March [m a:tj] 780

március

Winter classes end in March.

May [mei] 745

május

I love the flowers in May.

m inute ['m init] 385

perc

It took me a few minutes to find the book.

Monday [’mAndei] 1823

hétfő

Most school weeks start on Monday.

month [mAn0 ] 235

hónap

My favourite month is June.

m orning ['moiniq] 495

reggel, délelőtt

Can we have breakfast together tomorrow morning?

night [nait] 239

éjjel, éjszaka

Did you work the whole night instead of sleeping?

November [nsu'vem bs]

novem ber

There is normally a lot of wind in November.

October [Dk'tsuba] 796

október

The winter semester begins in October.

period ['pisrisd] 359

időszak, id őta r­ tam

You have to make your final decision within a period of two weeks.

Saturday ['ssetadei] 1291

szom bat

Most offices are closed on Saturdays.

season ['si:zn]

évszak, időszak

The rainy season is about to begin.

szeptem ber

September is when the leaves start to change.

spring [sprig] 1653

tavasz

This weather seems more like winter than spring.

sum m er ['saitio] 979

nyár

It usually does not rain so much in summer.

vasárnap

Will you come to church next Sunday?

csütörtök

I have a lesson every Thursday.

kedd

It was not yet the middle of the week; it might

June [d 3 u:n]

892

937

September [sep'temba] 838

Sunday [ W id e i]

1109

Thursday ['03 :zdei] Tuesday ['tju:zdei]

2413

2500

have been Tuesday. tom orrow [ta'morau]

1201

holnap

I am planning to visit you tomorrow afternoon.

tonight [ta'nait] 1527

m a este, m a éjjel

We are going to watch a movie tonight.

Wednesday ['wenzdei]

szerda

The middle of the week would be best for me, maybe Wednesday?

week [w i:k] 195

hét

It is already September; next week the school year starts.

weekend [,wi:k'end] 1466

hétvége

The long weekend is about to begin.

w inter ['w inta]

tél

This year’s winter was one of the coldest.

év

Next year, I expect to graduate.

2135

year [jis ]

59

1454

15.02. Időbeosztás

► Kiegészítő szókincs

a.m. [,ei 'em ] 3480 annual [’cenjusl] 1351

délelőtt, de.

He did not eat breakfast until 10 a.m.

éves, é vi

Our annual meeting is in two weeks.

decade ['d e k e id ]

é vtiz ed

1665

During the last decade, fewer people had cars in this city.

era

['ia ra ] 3412

midday [.m id 'd e i]

4248

midnight [’m id n a it] monthly ['mAnGli] p.m.

3796

3799

[,pi: 'em ] 3261

term [t3:m]

352

korszak, éra

We want to start a new era in education.

dél

The sun is at its brightest at midday.

éjfél

We came back home late, around midnight.

h a v i, h a v o n k é n ti

Most people get their salary on a monthly basis.

délután

Let us meet at 2 p.m. for lunch.

sz o rg a lm i

The spring term is about to begin.

id őszak, félév, szem eszter

15.03. Múlt és jelen ► Alapszókincs ago [s'g s u ]

(bizonyos idővel)

555

The university was built about 500 years ago.

ezelőtt

already

[o il'red i] 282

ancient ['e in fa n t]

1978

m ár

It is too late; the winter term has already begun.

régi, ódon, antik,

The ancient buildings need to be restored.

ősi

back [bask] before

107

[b i'fo :] 790

vissza

My best friend came back from holiday yesterday.

előtt, m ie lő tt,

Please, try to call me before you come.

előbb

certainly

['s3:tnli] 605

biztosan, bizo­

This film will certainly make you cry.

nyára to derive [d i'r a iv ] 1922

sz árm aztat,

Lots of English words are derived from Latin.

ered ez tet

earlier

['3:li3] 114 7

k o rá b b a n

I have to start working earlier than I thought.

former

['fo:m a] 590

k o ráb b i, előző

Our former teacher has retired.

future ['fju it/a] 7 1 6

jö v ő

In the future, cars will run on electricity or solar power.

historical

tö r té n e lm i

The museum has some paintings depicting

[h i'stD rik l] 1816

historical events.

history ['h istri] likely [ 'la ik li] maybe

550

472

[ ’m e ib i] 1065

once [w A ns] past [p a:st]

618

1029

perhaps [pa'hasps] 275

tö rté n e le m

Our history teacher will only read history books.

va ló s z ín ű

He is more likely to win the election because of his popularity.

ta lá n , le h e t, h o g y

Maybe, we will win the game tomorrow.

azelőtt, valaha, egyszer

You and I were once very good friends.

régebbi, m ú ltb é li

I have read my past tests as preparation.

ta lá n

Perhaps, we can rent a car for the trip.

eshetőség

There is a possibility that it will snow tomorrow.

lehetséges

If you work hard, it is possible to pass the tests.

potential [ps'tenfl] 1243

lehetőség

He has the potential to be a famous football player.

recent [’riis n t]

közelmúltbeli

Some recent events have made me change my attitude towards life.

nemsokára, hamarosan

He will soon finish his studies and look for a job.

nem valószínű, valószínűtlen

My sister is unlikely to get married this year.

tegnap

I went to bed late yesterday, so today I am tired.

1163

possible

soon

['p D sabl] 227

362

[su m ] 695

unlikely

[A n 'la ik li] 1802

yesterday [’jestsdei]

567

15.03. Múlt és jövő ► Kiegészítő szókincs anniversary [.asni’vsissri] évforduló 3481

back [baek]

3726

to envisage [m'vizid 3 ]

My parents celebrated their thirtieth wedding anniversary in September.

ezelőtt, régen

He had a serious car accident three years back.

elképzel, előre lát

I envisage that there will be peace at last.

történelmi jelentőségű

The president made a historic visit to the city.

örömmel vár, alig vár

I look forward to seeing you again soon.

3893

historic [hi'stDrik]

3332

to look forward to [,luk 'foiwad ts]

4233

medieval [,medi'i:vl]

középkori

Most of these cities were built in medieval times.

origin ['Drid3in] 2053

eredet, származás

All humans are said to be of African origin.

presumably

feltehetően

Presumably Ben will stop by your office later.

3168

[pri'zjurmobli] 2690

probability [.proba'bilati] valószínűség, eshetőség

3814

There is a probability that the train will come late today.

probable ['probabl] 4401

valószínű

It is very probable that I will stay late at work today.

recently [’riisntli] 4412

nemrég, mostaná­ ban

We were in Spain recently.

since [sins] 2915

azóta, (vmilyen időpont) óta

I left school long ago and I have never returned ever since.

feltevés

There is speculation that our team will lose the

speculation [.spekju'leijn]

Victorian [vik'toirian] 3199

game.

3835

viktoriánus, Viktória korabeli

The industrial revolution began in the Victorian era.

16.

possibility [.poss'bilati]

M en n yiség

191

16. Mennyiség

192

16* Mennyiség

16.01. Sok és kevés ► Alapszókincs all [o:l] 4i

az összes,

All countries respect our university.

m in d e n , v a la ­ m ennyi

almost f'o ilm sust]

m a jd n e m

310

Even though we hurried, we almost missed the train.

bit

d arab k a, k is

[b it] 653

There is a little bit of food left for you.

d arab

complete [k a m 'p lk t]

teljes, h iá n y ta la n

We have made a complete list of the new students.

tek in télyes, je le n té k e n y

There are a considerable number of English books in the library.

egész, teljes

It has rained the entire day.

everything ['e vriG n j] 600

m in d e n

I have given away everything I had.

extra ['ekstra]

plusz, rá a d á s

I put an extra spoonful of sugar in the tea.

k evés

Few students finished their work.

631

considerable [k a n 's id s rs b l] 912

entire

few

[in 'ta ia ] 971

1207

[fju :] 205

hardly ['h a :d li]

1269

increase [m 'k rn s ]

954

alig

Hardly anybody stops for a chat nowadays.

n ö vek szik ,

The water level in the river has increased.

e m e lk e d ik

increasing [in 'k riis iq ] less [les]

944

kedő

There is an increasing number of people learning English.

n ö vek vő , e m e l­

kevesebb

We have to drink less on Fridays.

little [ i i t l ] 616

kevés, k ic s i

We have a little time left before we start the tests.

lot [lo t]

n a g y m e n n yiség ,

We ate lots of food at the party yesterday.

421

416

sok, rengeteg

many ['m e n i]

103

m e re [m ia ], m erest 1018

so k

There were many people at the market.

csekélyke,

This dress cost a mere twenty pounds.

je le n té k te le n , p u sz ta

more [mo:] 77

tö b b

More people travel by train than by bus.

more than

tö b b m in t

This present is more than what I have expected.

leg több

We scorec the most points, so we won the game.

sok

I always eat too much at her house.

most

[’mo: S a n ] 759

[m aust] 166

much [mAtf] one [wAn]

961

only ['a u n li] to

178

73

reduce [ri'd ju is]

635

egy

I only have one pair of shoes.

csak, c su p á n

There are only two universities in my country.

c sö k k e n t

The number of students in my class was reduced to thirty.

single

['sn jg l] 639

egyetlen

I have to complete all these tasks in a single day.

total ['tautl] 630 very [ ’v e r i]

[h a u l] 436

In total, there are about ten thousand students at

összesség

the university.

nagyon

I’m afraid, he has very little

az egész

The children washed the whole car all by themselves.

money,

16.

whole

84

teljes összeg,

M en n yiség

193

16.01. Sokes keves ► Kiegészítő szókincs altogether [.oilta'geQa]

összesen

Altogether, there are four people in my family.

alig

She was barely sixteen when she won an Olympic gold medal.

csökken

The number of people in our class decreased each week.

sűrűség

The population density of this part of town is

2704

barely ['b e a li]

3293

to decrease [d i'k r i:s ]

4090

density ['densati] 3752

high; a lot of people live here.

enormous [I'noimas] 2266 hatalmas, óriási

The snow has caused enormous difficulties.

fewer ['fju:a] 2779

kevesebb

Fewer people drive cars into the city now.

giant ['d3aiant] 3901

óriási

There is a giant tree in front of our house.

least [li:s t ] 2158

legkevesebb,

The least he could have done was to call before

legkisebb

he came.

lesser ['le s s ] 3922

kevesebb, kisebb

The conference is of lesser interest to Emma than to me.

less than

kevesebb, mint

We have less than a week before the holidays start.

a lot [a 'lot] 2335

sok, rengeteg

There were a lot of people in the city yesterday.

lump [L u n p ]

darab, rög

There were lumps of mud everywhere after the

['le s 3 a n ] 2358

4238

dog had walked through the house.

mass [m ass] 2579

rakás, tömeg, nagy

It won’t be easy to organize this mass of data.

csomó

massive [ ’m a e s iv ] 2206 mostly ['m s u s tli] 2400

nagyon nagy, súlyos

There have been nassive problems since the bad weather started.

főként, főleg,

There were mostly children at the concert.

javarészt

multiple ['mAltipl] 3442

sokrétű, összetett; többszörös

to multiply ['mAltiplai] 4254

numerous ['njuimarss]

megsokszorozódik, szaporodik

The number of cafés in my area has multiplied.

számos

There are numerous ways to communicate with people.

2733

sole [s a u l]

There are multiple problems that we have to solve.

3461

egyetlen

My sole watch is missing; I do not know what time it is.

i

16. Mennyiség

194 16.02. Mérték to

add

► Alapszókincs

[aed] 365

amount [o'm aun t]

651

összead, h o zzá ad

My sister taught me how to add numbers.

m en nyiség ,

We paid a huge amount of money for the house.

összeg a v e ra g e ['aevarids] 1663

átlag, átlag o s

The average person drinks two litres of water per day.

big [b ig ]

nagy

The house is so big that we can all live in it.

térfogat,

This fuel tank has the capacity of 50 litres.

287

c a p a c ity [ks'passati] 1642

ű rta rta lo m ; befogadóképesség á ll v m ib ő l

The cake consists of flour, sugar, eggs and butter.

to c o n ta in [k s n 'te in ] 621

ta rta lm a z

The bottle contains alcohol.

content [ksn 'te n t]

ta rta lo m

You shouldn’t eat food with a high sugar content.

empty ['em p tij 1868

üres

We could not go swimming because the pool was empty.

to fit [ fit ] 1169

illik , jó rá, p asszol

These shoes fit my feet just fine.

full

tele, te li

The bottle is full of water.

to co n sist o f [k sn 'sist] 1620

1426

[fu l] 255

heavy ['h e v i]

neh éz

I carried home a lot of heavy luggage.

large [la :d 3 ] 174

nagy

A large number of birds are flying in the sky.

length

h osszú ság

The length of the pool was 16 metres.

hosszú

This day has seemed so long; I am tired.

(le )m é r, m e g m é r

We have to measure the distance we have walked.

number [Wmbg] 152

szám

There are a number of mistakes in this book.

piece [p i:s]

760

d arab , szelet

The cake was divided into three pieces.

[leqG] 1309

long [lo q ] to

777

164

measure ['m e js ]

1607

pound

[p au n d ] 613

fo n t (453,4 g )

My sister weighs 20 pounds less than me.

section

['s e k jn ] 455

szakasz, rész

I have to finish reading this section before I go.

several

['se vral] 430

több , szám os

There are several people in my class who can speak English.

m éret, n ag yság

He cannot find shoes that are his size.

egység, m érték-

A metre is a unit of length.

size [saiz ]

788

unit ['ju :n it]

629

egység

volume ['v o lju im ] 1510

m en n yiség , té rfo g a t

weight [w e it]

1187

sú ly

He checked the volume of the ingredients before adding them. My teacher put on some weight during the holidays.

16.02. Mérték acre ['e ik a ]

► Kiegészítő szókincs

3383

a n g o l h o ld

My grandfather owned about ten acres of land.

(4046,9 m2) átlag, á tla g é rté k

The average in my class was 80 points.

centimetre ['se n tim iita]

centim éter

One metre equals 100 centimetres.

g ra m [g r a m ] 4 1 68

gram m

We need 200 grams of flour for the cake.

inch [ in t j ]

hüvelyk (2,54 cm )

My computer screen is about 18 inches wide.

kilogram ['k ila g r a m ] 4218

kilogram m

A kilogram of potatoes is a lot.

kilometre ['k ila m iita ]

kilom éter

We did a 16-kilometre walk on Sunday.

16.

average ['aevarid3 ] 2379 3475

2312

4216

litre ['lirtsj

liter

Could you buy a litre of milk?

longer ['lnqga] 2681

hosszabb

The pencil is longer than normal.

mass [mass] 2019

töm eg

A kilogram is a unit of mass.

m érték, mérték-

There was a table of weights and measures at the end of the book.

4222

measure ['me3a]

1009

egység

measurement

mérés

We have to take some measurements before we start to build a house.

m éter

Her boyfriend is very tall - about two metres, I think.

['m e 3 am ant] 2785

metre ['m i:ta] mile [m a il]

4246

m érföld

The university is located six miles from the city.

m illigram m

Local drinking water contains 4 milligrams of fluoride per litre.

m illim éter

Could you cut a couple of millimetres of this?

százalék, százalé­ kos

There might be a 20 per cent rise in food prices next year.

p in t (0,568 liter)

In Britain, people drink pints of beer in the pub.

m ennyiség

The government has contributed a huge quantity of food to the charity program.

tonne [tAn] 4359

tonna

The bridge can only take 10 tonnes.

to weigh [w e i] 3280

megmér, lem ér

I weighed my luggage before I left.

876

milligram ['m ilig r a m ] 4247

millimetre ['m ilim iita ] 4249

per cent [pa'sent] pint [p a in t]

2900

4289

quantity ['k w o n ta ti]

2246

16.03. Mennyiségi egységek ► Alapszokincs eight [eit]

M en n yiség

195

nyolc

My grandfather owned eight cows until one died.

eighteen [,ei'ti:n] 2824

tizennyolc

In many countries you can get a driving license when you are eighteen years old.

eighty ['eiti]

nyolcvan

My grandfather died when he was eighty years old.

647

2076

eleven [i'levn]

2427

fifteen [,fifti:n]

1870

tizenegy

Eleven players are allowed on the field at a time.

tizenöt

I learned to swim when I was fifteen.

fifty ['flfti] 1157

ö tve n

I have already read fifty pages of this book.

five

öt

Five percent of the population carry the gene.

n e g yve n

My neighbour is about to turn forty.

fourffo:] 197

n ég y

We keep four cows at home.

fourteen

tiz e n n é g y

My sister learned to play the piano when she was fourteen.

half [h a :f] 523

fél, v m in e k a fele

Half of ter is five.

hundred

száz

The book which I bought yesterday cost about a

[fa iv ] 230

forty [ ’fo:ti] i486 [,fo:'ti:n] 3015

16.

M en n yiség

196

['hundred] 459

hundred dollars.

million

['m iljs n ] 373

m illió

There are millions of members around the world.

nine [n a in ] 833

k ile n c

He was in prison for nine years.

nineteen

tiz e n k ile n c

My cousin just turned nineteen yesterday.

[,n ain 'ti:n ] 2051

ninety ['n a in ti] 2088

k ile n c v e n

Nowadays, many people live beyond ninety.

one [ w a t i ] 48

egy

I learned to walk when I was one year old.

seven

hét

There are about seven old churches in the city.

['se vn j 643

seventeen

[,sevn 'ti:n] 3962 tiz e n h é t

Seventeen plus ten is twenty-seven.

seventy ['se vn ti] 2407

h e tv e n

There are about seventy books on that subject in the library.

six [sik s ] 328

hat

There are around six million people living in my country.

sixteen [,sik'sti:n ] 3032

tiz e n h a t

The teacher has chosen sixteen pupils to go.

sixty ['s ik s ti] 1798

h a tv a n

My mother is sixty years old.

ten

tíz

Children should first learn how to count from one to ten.

[ten] 521

thirteen thirty

[,03:'ti:n] 3467

['03:ti] 1123

tiz e n h á ro m

Twelve plus one is thirteen.

h a rm in c

The total number of students in my class was thirty.

thousand

ezer

So far I have written about a thousand words.

three [0 ri:] 106

h á ro m

My cousin’s family is made up of only three people.

twelve [tw e lv ] 1594

tiz e n k ettő

Twelve houses are being built here.

twenty

húsz

The entrance fee for the concert was twenty

['0auznd] 705

['tw e n ti] 676

dollars.

two [tu:] 63 Up

to ['A p

t3] 1186

kettő

There were only two questions I could not answer on the test.

-ig; n e m több,

They only allow up to twenty people in this room at a time.

m in t

16.03. Mennyiségi egységek ► Kiegészítő szókincs dozen ['dAzn] 2518

tucat

There are about two dozen apples on the ground,

billion

m illiá rd

In China, there are more than one billion people.

f'b ilis n ] 1948

per cent [pa

sz áza lék

Only five per cent of the pupils cannot swim.

sz á z a lék (a rán y), a rá n y

There is a small percentage of people who cannot read and write.

n egyed , n e g ye d ­

A quarter of all students took part in the

rész

swimming class.

scale [s k e ilj 1263

sk á la, fok b eosztás

There is a scale or the bowl for measuring water or sugar.

zero ['z ia ra u ] 4398

n u lla

One minus one equals zero.

'sent] 251

percentage [p a'se n tid 3 ] 2737

quarter ['kw o :ta] 1212

16.04. Mennyiségekről általában ► Alapszókincs additional any

[a 'd ifa n l] 1439

[’en i] 81

to v á b b i, plusz

Additional bags may not be brought.

v a la m e n n y i,

Do you have any money on you?

sem ennyi

certain

['s3:tn] 487

bizo n yo s, egy

I sensed a certain amount of sadness in his voice.

k evés

to collect [k a 'le k tj 1362

gyű jt, összeszed

component

alk o tó e le m ,

Each component of the project must be

összetevő

considered individually.

(m e g )sz á m o l,

Helen counts how many books have been sold.

[ka m 'p au n an t] 1752

to count [ka u n t] 1983

My sister likes collecting flowers in the springtime.

k is z á m ít

double ['dAbl] 1783

k étsz e r an n yi,

My husband earns double what I do.

d u p lá ja v m in e k

element ['e lim a n t] 947

elem , a lk o tó e le m

The scientist mixed the elements together.

enough [I'nAf] 419

elég, eleg endő

I guess I still haven't done enough for him.

extent [ik 'ste n t] 1103

nagyság, m é rté k

No one knows the extent of the damage.

nö vel, em el,

Part-time work will increase your income.

to

increase [in 'k rirs] 410

g y a ra p ít

item

['aitam ] 1064

at least [at to

limit

'li:st] 395

[ 'lim it] 878

d arab , (á r u )c ik k

I’ve bought three items for the kitchen.

leg aláb b

Children have to spend at least two hours doing work at home.

k o rláto z , h a t á r t

The rain will not limit our chances of winning the game.

szab

loss lb s ] 722

veszteség

part [p a :t] 149

rész

He is part of our football team.

partly ['p a :tli] 1792

részben

The company’s problems are partly due to bad

Last year, our comoany suffered an expensive loss.

management.

proportion 1390

[p ra 'p a :Jn ]

a rá n y

A higher proportion of young people are going on to university nowadays.

16. Mennyiség

198 to remain [ri'm ein] 382

to replace [ri'p leis] 1017

(m eg)m arad,

There were less than two minutes remaining

visszam arad

when he scored a goal.

kicserél, felvált

The library has replaced the old books with new ones.

rest [rest] 794

maradék, hátrale­

I will bring the rest of the things with me.

vő rész, a többi

scales [skeilz] 1257

mérleg

Please pui the luggage on the weighing scales.

set [set] 809

sor, sorozat,

We have to learn a set of rules before sarting the

csoport

game.

something ['sAmGii]] 181

valam i

Can you, please, bring something to eat with you?

substantial [sab 'stsnjl]

jelentős, tekinté­ lyes

The government has given a substantial amount of money towards improving education.

sufficient [sa'fijn t] 1312

elég, elegendő

Will the food be sufficient for the whole family?

sum [sAm] 1831

összeg

Peter has saved a large sum of money.

thing [0ii]] 108

dolog, holm i

She bought a lot of things at the supermarket.

various ['vearias] 721

több, többféle

There are various ways to earn a living.

1677

16.04. Mennyiségekről általában ► Kiegészítő szókincs addition [a'd ijn ] 2153

összeadás,

Jimmy is learning addition at school this year.

h o zzá ad ás

any

['e n i] 3591

k ic s iv e l sem ,

Helen is too tired; she cannot run any faster.

s e m m iv e l sem , v a la m iv e l

approximate

hozzávetőleges

His approximate age is 30.

k ö rü lb e lü l,

They will arrive in London in approximately

ho zzávető leg esen

fifteen minutes.

n ag y o b b része,

The bulk of the visitors enjoyed the evening show.

[a'p ro k sim at] 4046

approximately [a 'p ro k sim a tli] 2940

bulk [b A lk ] 3490

zö m e

bunch

tá rsa sá g

There were a bunch of kids hanging about outside.

m egkétszerez,

Within the past two years, the company has

m eg d u p láz

doubled its profit.

b ecslés

According to a government estimate, there are over a million victims.

k ih ú z , e ltá v o lít

Two teeth must be extracted.

fraction [ ’fh ek jn ] 3628

tö red ék , rész

The new health regulations affect only a fraction of the population.

fragment [ ’fraegmant]

rész, tö red ék ,

After the window had broken, glass fragments covered the floor.

[b A n tf] 4013

to double estimate

['e stim a t] 2520

to extract

3416

['dAbl] 3145

[ik 'striE k t] 3896

cso m ó , cso p o rt,

sz ilá n k

height [haitj 2083

magasság

to insert [in's3:t] 3915

behelyez, beilleszt

Only those with a height of 1.5 m or more can go on the ride. His hands were shaking slightly as he inserted the key into the lock.

limitation [.lim i'teijn ] 3019

maximum ['mæksimamj 2580

minimum ['m inim am ] 2835

megkötés

There is a limitation on how long underage people can work.

korlátozás,

maximális,

The car can go at a maximum speed of 120 miles

legmagasabb

per hour.

m inim ális,

The minimum age for retirement is 55.

legkisebb

nearly [‘n ialij 4256

majdnem

It took us nearly two hours to get home because of the terrible weather.

in part [in 'pa:tj 3531

részben

The failure of the company was in part due to his bad leadership.

particle [’p a:tikl] 3256

részecske,

The factory’s buildings haven’t been used lately, so there are many dust particles on the

szemcse, szem

machines.

pile [p ail] 3354

halom , rakás

Leroy’s room is a terrible mess - he leaves piles of paper all over the floor.

remaining [ri'm em ii]]

megmaradt,

The remaining tickets will be distributed to local

fennm aradt

charities.

2323

csere, kicserélés,

After the accident, our car was badly in need of

lecserélés

replacement.

reserve [ri'z3:v] 2644

tartalék

Jane always keeps some money in reserve.

to restrict [n'strikt] 2368

korlátoz, megsza­

The new law restricts the sale of hand guns.

replacement [ri'pleism ant] 2907

bott keretek közé szorít

restriction [ri'strik jn ] 2369

roughly ['r/vfli] 4422

megkötés

There are restrictions on what you can bring into the country.

nagyjából,

I asked how much the work would roughly cost.

korlátozás,

durván, körülbe­ lül

slice [slais] 4299

szelet, darab

Would you like a slice of toast?

somewhat ['sAmwDt] 2132 egy kissé, ném ileg

The prices are somewhat higher than I expected.

spare [spea] 3833

He gave away all his spare boxes.

felesleges, tartalék

17. Szövegkozéziós eszközök

200

17* Szövegkohéziós eszközök 17.01. Névmások, névelők ► Alapszókincs a [a, ei] s

egy

There is a pen on the table.

another [a'nASsJ 161

még egy, egy

Can you, please, give me another piece of paper?

m ásik

anybody ['enibDdi] 1979

valaki, senki

anyone ['eniwAn] 738

valaki, senki

Does anyone know when the next bus comes?

anything ['eniSiqJ 350

valam i, semmi

I have not had anything to eat since this morning.

mindkettő,

Please, bring both books to me.

both [baoG] 318

My friend did not tell anybody that he was feeling sick.

m indkét

each [i:tj] 184

m indegyik,

Each child was given some food.

m inden (egyes)

each other [i:tj 'a 8s ] 1037 egymás, egymást

We have not talked to each other for a very long time.

either ['aiSs] 1757

akárm elyik bárm elyik,

You can speak French or English. She will understand either.

m indkettő

every I'evriJ 233

m inden

I think every child should learn to play a musical instrument.

everybody ['evribodij

m indenki

Everybody was present at the meeting.

1682

he [hi:] 12 herself [h3:‘self] 650

ő (férfi v. fiú)

He told me that he would call in the evening.

(ön)maga,

My sister taught herself how to read Japanese.

(ön)m agát (nő v. lány)

him [him ] 4187

őt, (ő)neki (férfi v.

When he said he loved me, I believed him.

fiú)

himself [him 'self] 317

(ön)maga,

My friend taught himself how to ride a bike.

(ön)m agát (férfi v. fiú)

1 [a i] 10

én

I will go to school tomorrow morning.

it [it] 9

ő, az, őt, azt

Please, bring it to me.

(semleges nem ű)

itself [it'self] 442

maga, magát

lots [lD ts] 2160

sok

me [m i:] 4243

engem, nekem

The cat scratched itself. Lots of my friends showed up for the party. Could you help me with my homework?

myself [m ai'self] 910

(ön)m agam ,

Yesterday, I cut myself while cooking.

(ön)m agam at

no [nau] 71

sem m i, sem m iféle

There is no food in the fridge.

nobody ['naubadi] 16/3

senki

Nobody knows when the rain will start to fall.

none [nAn] 1319

egyik sem

I am sorry that IVe brought none of the things you needed.

senki

It looks like there is no one inside the house.

sem m i

There is nothing for us to worry about; the

no one ['nau

w a ii ]

1355

nothing [W On)] 285

assignment will be easy.

one [w a ii] 97

egyik

He is one of my best friends.

one another [w a ii

egymást

People should help one another.

ours ['auaz] 4271

a m iénk

Is that your car? - No, this one is ours.

ourselves [ai'selvz] 2165

(ön)m agunk,

We have to protect ourselves from diseases.

a'nASa] 2970

(ön)m agunkat

saját

This is our own house.

plenty ['plenti] 2127

sok, elegendő

There was plenty of food at the party.

same [seim ] 145

ugyanaz, ugyan­

Those two houses look the same.

own [aun]

126

úgy, ugyanolyan

she [Ji:]

22

some fsAm] 56

ő (nő v. lány)

She is a very good friend of mine.

néhány, néhá-

Some of my frierds are very shy.

nyan, ném elyek

somebody ['sAmbadi]

valaki

I saw somebody standing outside the house last night.

1464

someone ['sAmwAn] 603

valaki

Someone is going to call you tonight.

SUCh [SAtJ] 110

olyan, ilyen

I never thought that I would have such success.

that [5fet, 3at] 29

ami, amit, aki,

This is the book that I’ve bought for you.

akit

the [8a, (5i]

1

them [Sam, Sem] 4343

a, az

This is the house which I live in.

őket, nekik

Give them my love when you see them.

(ők) maguk,

He taught his kids to defend themselves at

m agukat

school.

ezek

These apples are very sweet.

ők

My friends are coming to visit me and they will bring some presents for me.

this [5 is] 24

ez

This is the street where I met you yesterday.

those [Sauz]

azok, azokat

How nice of you to bring me these flowers!

bennünket,

Our neighbours gave us some flowers when we

nekünk

moved in.

mi

We hope that our team will win tomorrow.

mi?

What is your name?

themselves [Qam'selvz] 444

these [3i:z] they [Oei]

79

19

104

us [ as ] 4379 we [wi:] 27 what [wDt]

40

17. Szövegkozéziós eszközök

201

17. Szövegkozéziós eszközök

202 whatever [w ot'eva] 859

bárm i, akármi,

Whatever you do, do not forget to call me.

bárm it, akárm it

which [w it/] 30

amely, am elyet

This is the house which I once lived in.

who [hu:] 47

aki, akik

The girl who said hello is my friend.

whoever [hui'eva] 4389

akárki, bárki

Whoever calls, say I am not at home.

whom [hu:m] 886

akit, akiket

This is the person to whom I talked yesterday.

you [ju:]

te, ti, téged,

I like the present which you’ve bought for me.

16

titeket

yourself [joi'self]

1051

(ön)m agad, (ön) m agadat

You have to keep yourself informed about changes to the timetable.

17.02. Időkifejezés eszközei ► Alapszókincs after.['a:fta].ioi

után

After the war, many people returned to their country of origin.

as [a z ] 35

am int (éppen),

I saw her as I was getting on the train.

(épp) am ikor

before [bx’fo i] 215

előtt

I was standing in line before 10 o’clock.

by [ b a i] 21

(legkésőbb) ...ra,

I have to finish it by three o’clock.

during ['djuarnj] 210

alatt, idején,

So many people died during the World Wars.

folyam án

since [ s in s ] 344

am ióta

I have not been back to this town since i left.

so [sa u ] 394

íg y (h át), úgyhogy

It looked like rain, so I took my umbrella.

until [an'til] 426

am íg

My friend and I will stay here until the job is done.

up

to ['Ap ta] 735

when

[w e n ] 57

while

[ w a il] 187

-ig

I haven’t received your letter up to now.

am ikor

It started to rain when I was walking home.

mialatt, m ik öz­

Your phone rang while you were having a shower.

ben, amíg, m íg

Whilst [w a ilS t] 1774

mialatt, m íg

Whilst walking home we were discussing the problem.

17.02. Időkifejezés eszközei ► Kiegészítő szókincs aged [eid 3d] 2994

... éves korú

My sister is aged 30.

as long as [az 'b q az] 2867 am eddig

You can stay as long as you wish.

as soon as [az 'su:n az]

amint, m ihelyt

I will go home as soon as I finish writing this letter.

m ég akkor is, ha

You have :o work even when you do not feel like

2140

even when [i:vn 'wen] 3232

now that [,nau '8set] 2837 most, h ogy

it. Now that I have the money, we can go for lunch.

prior to ['praia ta] 2800

előtt, megelőzően

I finished reading the book prior to going to bed.

till [til] 2986

-ig

I will stay here till midnight.

17.03. Térbeli elhelyezkedés és helyváltoztatás ► Alapszókincs above [a'bAv] 830

felett, fölé

She hung the picture above the door.

across [a'kros] 497

át, keresztül

My sister can swim across the river.

against [a'genst] 168

neki vm inek

Do not lean against that wall; it is not secure.

along [a'loq] 926

m entén, m ellett

We walked along the river bank.

among [a'mAi]] 467

között, közt

I was among the people who came to see the new president.

around [a'raund] 438 at [s t, at] 23

körül

The new supermarket is around the corner.

-ban, -ben; -nál,

She’s at school now.

-nél

away from [a'w ei fram]

távol vm itől

Please, stay away from the window.

behind [bi'haind] 545

mögött

The cat is hiding behind the tree.

below [bi'lau] 1837

alatt

There is a huge amount of water below the earth’s surface.

beside [bi'said] 1750

m ellett

I am sitting beside my very best friend.

between [bi'tw i:n] 102

között

I am standing in between two trees.

beyond [bi'jcnd] 1060

túl

Do not w alk beyond this point.

down [daun] 1134

le, lefelé

When the wind blows, the leaves fall down.

from [fram, from] 28

-ból, -bői; -tói,

Where do you come from?

946

-tői; -ról, ről in fro n t o f [in 'fu n t av]

előtt

Could you, please, wait for me in front of the library?

1586

in [in ] 6

-bán, -ben

There are three aoples in the box.

inside [.in'said] 1445

belül, benn

I remained inside the house for the whole day.

into ['inta] 60

-ba, -be; bele

My little sister is always coming into my room.

near [nia] 825

közel

Our house is very near the river.

on [on] 18

-ra, -re

Please, do not sit on the table.

onto ['onta] 1675

-ra,-re;rá

He threw his keys onto the table from where he was sitting.

out of f'autav] 188

-ból, -bői

I got out of bed and went into the bathroom.

outside [.aut'said] 977

kívül

We waited outside his house until he came out.

over ['auva] 114

át

Can you, please, pass this book over to him?

past [pa:st] 1569

el vm i mellett, túl

He walked past and did not say hello.

round [raund] 984

körül, körbe

His dream was to travel round the world.

17. Szövegkozéziós eszközök

203

17. Szövegkozéziós eszközök

204 through [0ru:] 113

keresztül, át

to [ta, tu, tu:] 11

-ig, feléHe could see the man through the window. The new tram line goes right to the end of Victoria street.

towards [ta'wo:dz] 354

felé, irányába

under [Vnda] 171

alatt

The cat is hiding under the table.

up [Ap] 1330

fel, felfelé

The temperature has gone up quickly.

upon [a'pon] 451

rögtön vm i után

Upon his arrival, he asked for some water.

where [wea] 203

ahol

This is where I first met your mother.

within [w i'6 in ] 206

belül

I live within the boundaries of this town.

We were walking towards the river.

17.03. Térbeli elhelyezkedés és helyváltoztatás ► Kiegészítő szókincs ahead of [a'hed av] 3048

előtt

The car ahead of us suddenly stopped and we crashed into it.

beneath [bi'ni:0] 2034

alatt

I often walk barefoot because I like feeling the ground beneath my feet.

by [bai] 2706

m ellett: -nál, -nél;

We had a picnic by the river.

közelében

next to ['nekst ta] 2836

m ellett, m ellé

I sit next to you in every class.

on top of [Dn 'tDp av] 3094 tetejére, fölé, rá

I put the new book on top of the old one.

via ['vaia] 2183

Can you walk home via the post office?

vm i érintésével

17.04. Egyéb gyakori elöljárók és kötőszók ► Alapszókincs about [a'baut] 66

-ról, -ről; vmvel

Please, tell me about the book which you are

kapcsolatban

reading right now.

according to [a'ko:dii] ta] szerint, alapján

According to the study, most of them speak English.

706

although [ail'flau] 214

bár, habár

Although we were tired, we won the game.

and [and] 4

és

Let’s walk to the park and play football.

apart from [a'pa:t fram]

vmin kívül, vmtől eltekintve

I will be going to work every day apart from Sunday.

as if [az 'if] 707

mintha

She looked at me as if I were crazy.

as though [az 'Sau] 1864

mintha

He looks as though he has not slept the whole night.

as to [az ta] 1456

ami ,..-t illeti

As to this question, we don’t have any answer yet.

1596

as well as laz 'wel az] 641 csakúgy, mint;

It is necessary to eat fruit as well as vegetables.

valamint

because [bi'kDz] 94

mert

because of [bi'kDz av] 633 miatt

I will not go swimming today because I feel sick. The road has been flooded because of all the rain.

but [ b A t ] 25

de, azonban

I have been working hard today but I am not so tired.

despite [di'spait] 770

ellenére

He succeeded despite all the difficulties.

due to ['dju: ta] 1386

m iatt, következté­

The match was cancelled due to the bad weather.

even if ['i:vn if] 1287

még akkor is,

ben

I will go to school tomorrow even if I’m tired.

ha;annak ellené­ re, hogy

even though ['i:vn Sau] 1729

még akkor is, ha;

We went jogging even though it was very hot.

annak ellenére, hogy

for [fa, fo:] 13

-nak, -nek; száma-

I’ve bought this bunch of flowers for Carol.

T3.

if [if] 42

ha; feltéve, hogy

I will come to your place later if it does not snow.

including [in'kluidiq] 466 beleértve

This is the total price, including tax.

instead of [in'sted av]

helyett

We planted flowers instead of vegetables.

like [laik] 91

m int

My sister looks very much like my mother.

nor [no:] 921

sem

I have had neither breakfast nor lunch today.

of [av] 3

-nak (a), -nek (a)

That is the opinion of my brother.

off [nf] 510

-ról, -ról

My granny fell cff a ladder while washing the windows.

or [o:] 31

vág)'

Would you like beans or potatoes?

in order to [in 'o:da ta]

azért, hogy

One has to work hard in order to pass the test.

per [pa] 844

-énként

The school had two exercise books per child.

plus [pias] 1504

és, meg, plusz

We went to the store and the library, plus we had to visit the doctor.

so that ['sau Sat] 562

azért, hogy

I came here so that we could discuss the problems.

in terms of [in 't3:mz av]

vm inek a szem­

She is very experienced in terms of childcare.

1476

864

1092

than [San] 92

pontjából m int

My sister is older than me.

that [Saet, Sat] 15

hogy

I think that the book is excellent.

though [Sau] 418

bár, habár

He looks very healthy though he is very sick.

throughout [0ru:'aut] 980 mindvégig vm inek az ideje

My friend worked so hard throughout his school years.

alatt

unless [an'les] 1028

ha csak nem;

I will not call you unless you ask me to.

kivéve hogyha

whereas [.wear'sez] 1679

míg ellenben, jóllehet

In Germany, it is very cold now whereas in Africa it is warm.

17. Szövegkozéziós eszközök

205

17. Szövegkozéziós eszközök

206 whether ['we3a] 293

hogy vajon

I will tell you later whether I will be able to come with you.

with [wi9, w i0] 17

-val, -vei

Please, bring the book with you when you come.

without [w i'öaut] 204

nélkül

I cannot spend a day without watching television.

worth [w3:0] 1098

érdemes

This book is worth reading.

17.04. Egyéb gyakori elöljárók és kötőszók ► Kiegészítő szókincs in accordance with [in a'koidans w i3] 3642

vm inek m egfe­

He has to wear the school uniform in accordance

lelően, vm i

with the school’s requirement.

értelm ében

in addition to [in s'difn

vm in kívül

ta] 2625

alongside [a.toq'said] 2866 m ellett

Please, remember to buy bread in addition to milk and sugar. He was working alongside professional firefighters on the scene of the catastrophe.

amongst [a'mAqst] 2138

között, közt

Which student is the tallest amongst them?

and/or [snd/o:] 3720

és/vagy

Pupils should bring some milk and/or water with them.

as for ['sez fa] 3124

am i ...-t ille ti

As for Dave, he’s doing well.

on behalf of [on b i'ha:f

vki nevében

He spoke to the students on behalf of the teacher.

but [b A t ] 3389

kivéve

Everyone but Ann came to the party.

in case [in 'keis] 3421

arra az esetre, ha

Please, write your number in case I need to call you.

av] 3021

netalán, am ennyi­ ben

concerning [k3n's3:mi]j 2766

vm ivel kapcsolat­ ban, vm it illetően

depending on [di'pendnj vm itől függően on] 3311

except [ik'sept] 2303 except for [ik'sept fa]

3V] 2529

like [la ik ] 3164

Depending on the weather, we may have the party outside.

csakhogy

He could go to her place, except he doesn’t know where she lives.

kivéve, kivételével

He has never missed school, except for one time

eltekintve attól,

when he was ill.

3621

in favour of [in 'feivar

I will call you tonight concerning our appoint­ ment.

részesítve)

I am always in favour of making food instead of buying it.

úgy, mint;

Like his sister, he enjoyed dressing up.

m ellett (előnyben

hasonlóan

other than ['aSs San] 2239 kivéve, vm in kívül

I will not ask you anything other than that tomorrow.

provided [pra'vaidid] 2845

feltéve, ha

You can borrow the book provided that you bring it back.

rather than ['ra:Sa Son] 2130

ahelyett, hogy; inkább m intsem

regarding [ri'gaid ii]] 3678 kapcsolatosan,

Rather than eating here, we should go to the restaurant. ! haven’t said anything regarding our secret.

illetően, von atko­ zólag

in relation to [in ri'le ijn ta] 2116

viszonyítva

How much do you earn in relation to your wife?

in respect of [in ri'spekt

vonatkozólag, illetően

In respect of your request for holiday, that should be no problem.

ellenére

I passed my test n spite of my illness.

av] 2890

in spite of [in 'spait av] 2961 in that [in '5aet] 3908

am iért

He was lucky in that his friends helped him.

in the light of [in 3a 'lait

vm in ek a fényé­ ben

We have to answer all the questions in the light of what we know.

vkitől/vm itől

Unlike my friends, I’m not a Liverpool fan.

av] 3909

unlike [.An'laik] 2375

eltérően

whether or not [,we3ar o : a k á r ..., akár nem; 'n D t]

2931

h a h a nem

We will play football today whether it rains or not.

17. Szövegkozéziós eszközök

207

18. A leggyakoribb 50 ige

208

18- Az 50 leggyakoribb ige/segédige 18.01. Igék to ask [a:sk] 150

(m eg)kérdez

Please, ask if you do not understand me.

to be [bi:], was, been 2

van, létezik

I will be a famous writer in ten years.

to become [bi'kAm],

vm ivé válik

I’m becoming happier as the years go by.

(el)kezd, (el)

School begins soon.

became, become 129 to begin fbi'gin], began, begun 209

kezdődik hoz

Please, bring your books with you to class.

to call [ko:l] 175

hív

Please, call me as soon as you get to the hotel.

to com e [kAm], came,

jön

Do you want to come with me into town?

tesz, csinál,

He hasn’t done his homework.

to bring [brig], brought, brought 212

come 68 to do [du:], did, done 20

elvégez to feel [fi:l], felt, felt 142

érez, érzi magát

My teacher feels a little ill today.

to find [faind], found,

m egtalál, talál

I find this town very interesting.

to follow f'fo bu ] 201

követ

You have :o follow the rules when you drive.

to get [get], got, got 43

válik vm ilyenné

Some people get angry quickly.

to give [g iv], gave, given

ad, ajándékoz

Would you, please, give the book to me?

found 96

75 to go [gau], went, gone 46 megy

I will go to the market in the evening.

to have [hcev], had, had 8 van vm ije

They have a house with a beautiful garden.

to help [help] 226

segít

The woman helped her son write down his name.

to hold [hauld], held,

(meg)fog, tart

Please, hold the baby with care.

tart, marad

I will keep in touch.

tud, ism er

He’s my best friend; I know him very well.

held 193 to keep [kiipj, kept, kept 185 to know [nau], knew, known 51 to leave [li:v], left, left 136 hág}', elhagy

I will leave a message on your answerphone.

to like [la ik ] 221

Children like playing a lot.

szeret, kedvel

to look [Ink] 85

néz

He looked out of the window.

to make [m eik], made,

tesz, csinál, készít

My mum made a chocolate cake for my birthday.

ért, jelent

What does this word mean?

made 45 to mean [m i:n], meant, meant 128

to need [ni:d] 141

szüksége

Our house needs major repairs.

van(vm ire), igényel to provide [pra'vaid] 186

ellát, nyújt, ad

The school provides the students with books.

to put [put], put, put 121

tesz, rak, helyez

Put the books down there.

to run [rAn], ran, run 231

fut, szalad

I can run faster than my brother.

to say [sei], said, said 34

mond

If you say that to me again, I will be angry.

to see [si:], saw, seen 49

lát

I will see what I can do about it.

to seem [si:m ] 143

tűnik, látszik

He does not seem to care about his health.

to show [Jau ], showed,

m utat

We will show our picture to you tomorrow.

(el)kezd, (el)

My sister is excited about starting school.

shown 157 to start [sta:t] 228

kezdődik to take [teik], took, taken visz

Please, take this book with you.

53 to tell [tel], told, told 109

mond, elmond,

Please, tell him exactly what I told you.

megmond gondol, vél, hisz

I think I will go to bed now.

to try [trai] 172

(m eg)próbál

Try to come to church early.

to turn [t3:n] 198

(m eg)fordít,

She turned the bottle round to look at the label

to think [Giqk], thought, thought 67

(m eg)fordul to use [ju:s] 90

használ

My mother taught me how to use a computer.

to want [wont] 99

akar

I want to walk instead of running.

to work [w 3 :k ] 137

dolgozik,

We do not work as hard as we used to.

m űködik

18.02. Segedigek can [kasn] 37

képes vmire, tud (vmit tenni)

Please, call me later if you can.

could [kud] 58

tudna, tudott

Could you, please, lend me some money?

(vmit tenni) may [mei] 86

-hat, -hét; lehet/ szabad (vmit tennie)

May I take this book with me?

might [mait] 146

-hat, -hét; lehet/ lehetséges, hogy

I might invite you for dinner at the weekend

(tesz vmit) must[mAst] 115

kell (tennie vmit)

It’s getting late. I must go now.

ought to ['o:t ta] 1688

kellene

He ought to study more.

18. A leggyakoribb 50 ige

209

should [Jud] 88

kellene (tennie vmit)

You should look both ways before crossing the road.

will [w il] 33

fog (tenni vmit)

I will always love you.

would [wud] 36

-na, -ne, -ná, -né

Would you like to have adrink?

19, Szôjegyzék A

act 151

afterwards 187

a 200

action 70

again 169

abandon 128

active 179

against 203

abbey 19

activity 121

age 10,187

ability 15

actor 113

aged 202

able 15

actual 186

agency 148

abolish 152

acute 180

agenda 134

about 37,204

adapt 125

agent 82

above 162,163,203

add 194

aggressive 73

abroad 30

addition 198

ago 190

absence 10

additional 197

agree 103

absent 10

address 22,103

agreement 103

absolute 182

adequate 180

agricultural 144

absorb 27

adjust 86

agriculture 144

abstract 114

adjustment 86

ahead 169

abuse 158

administer 149

ahead of 204

academic 100

administration 148

aid 148

accent 102

administrative 150

AIDS 60

accept 124

admiration 73

aim 119

acceptable 183

admire 73

air 31

acceptance 125

admission 100

aircraft 39

access 38

admit 103

airline 42

accident 59

adopt 12

airport 42

accidental 60

adult 10

alarm 160

accommodate 22

advance 71

album 122

accommodation 22

advantage 166

alcohol 62

accompany 125

adventure 122

alcoholic 57

accordingly 168

advertise 45

alive 55

according to 204

advertisement 45

all 192

account 107

advertising 45

allegation 146

accountant 83

advice 106

allege 147

accounting 86

advise 106

alleged 147

accurate 168

adviser 83

alliance 140

accuse 146

affair 133

allied 140

achieve 91

affect 125

allocate 150

achievement 93

affection 128

allocation 150

acid 60

afford 46

allow 124

acknowledge 107

afraid 73

allowance 150

acquire 45

Africa 29

ally 140

acquisition 45

African 12

almost 192

acre 195

after 202

alone 127

across 38, 203

afternoon 188

along 37, 203

19. Szôjegyzék

211

19. Szôjegyzék

212 alongside 206

anxiety 73

arrival 42

a lot 193

anxious 73

arrive 37

aloud 107

any 197,198

arrow 140

alphabet 102

anybody 200

art 113

alphabetical 102

anyone 200

article 115

already 190

anything 200

artificial 180

alright 182

anyway 109

artist 113

also 169

anywhere 39

artistic 114

alter 168

apart 128

as 166, 202

alternative 182

apart from 204

as for 206

although 204

apartment 23

Asia 30

altogether 193

apologize 125

Asian 12

always 186

apology 125

aside 163

a.m. 190

apparent 182

as if 204

amaze 73

appeal 147

ask 208

amazing 173

appear 14

asleep 55

ambition 80

appearance 14

as long as 202

ambulance 60

appendix 117

aspect 109

amendment 147

apple 34

assault 158

America 29

applicant 83

assembly 136

American 11

application 88

assert 111

among 203

apply 85

assess 77

amongst 206

appoint 85

assessment 100

amount 168,194

appointment 59

asset 47

amuse 122

appreciate 125

assign 86

analyse 107

approach 109,124

assignment 86

analysis 94

appropriate 182

assist 150

analyst 83

approval 105

assistance 150

ancient 190

approve 103

assistant 83

and 204

approximate 198

associate 131

and/or 206

approximately 198

association 129

and so on 169

April 188

as soon as 202

anger 128

Arab 12

assume 111

angle 163

architect 83

assumption 111

angry 127

architecture 114

assurance 50

animal 34

area 162

assure 107

ankle 55

argue 109

as though 204

anniversary 191

argument 109

as to 204 as well 166

announce 106

arm 54

announcement 107

armed 140

as well as 204

annoy 124

army 139

at 203

annual 190

around 162, 203

at all 182

another 200

arrange 85

at first 171

answer 103

arrangement 85

at last 171

anticipate 187

arrest 158

at least 197

atom 96

backwards 39

at once 187

bacterium 60

beer 61

at present 188

bad 175

before 190,202

attach 125

bad-tempered 16

beg 125

beef 62

attack 159

bag 51

begin 208

attempt 91

baggage 27

beginning 188

attend 133

bake 63

behave 16

attendance 134

balance 67, 68

behaviour 15

attention 133

ball 119,129

behind 163,203

attitude 15

ban 138

being 19

attorney 83

band 113

be involved in 130

attract 14

bandage 60

be keen on 129

attraction 15

bank 31,46

belief 18

attractive 14

banking 47

believe 18

attribute 105

bar 129

bell 25

audience 113

bare 55

belong 166

audit 86

barely 193

below 162, 203

auditor 83

bargain 45

belt 51

August 188

barrier 42

bench 120

aunt 13

base 85, 94

bend 165

Australia 29

basic 177

beneath 204

Australian 12

basis 94

benefit 91,150

author 113

basket 120

be off 183

authority 148

bath 25

be rid of 27

automatic 154

bathroom 24

beside 203

autonomy 138

battery 155

besides 111 be sorry 104

autumn 188

battle 139

availability 131

bay 32

best 91

available 129

be 208

bet 120

avenue 30

beach 32

better 91

average 194,195

beak 35

between 203

avoid 124

bean 35

beyond 203

await 187

bear 34, 73

bible 19

award 91, 93

beard 55

bid 144

aware 75

be ashamed 73

big 194

awareness 77

beat 91

bike 40

away 37

beautiful 14

bill 46, 147

away from 203

beauty 15

billion 196

awful 174

be bursting to do 80

bin 27

awkward 175

because 204

bind 66

because of 204

biological 60

B

become 208

biology 55

baby 12

be correct 172

birth 12

back 54, 152,190,191

bed 24

birthday 10

background 133

bedroom 24

biscuit 61

19. Szojegyzek

214 bishop 19

breach 147

buyer 45

bit 192

bread 61

by 202, 204

bite 63

break 89

by now 187

bitter 68

breakfast 63

black 164

break up 127

blade 27

breast 55

cabinet 24,134

blame 125

breath 54

cable 155

blank 165

breathe 55

cake 61

blind 57

breed 35

calculate 96

block 22, 42

breeding 35

calculation 96

blond 15

brick 23

California 30

blood 54

bridge 29

call 154, 208

bloody 54

brief 186

calm 16

blow 65, 69

bright 14

camera 156

C

blue 164

brilliant 173

camp 122

board 26,151

bring 208

campaign 133

boat 40

Britain 29

can 209

body 54

British 11

Canada 30

boil 64

broad 162

canal 32

bomb 140

broadcast 155

cancel 131

bond 168

broken 128

cancer 57

bone 55

brother 12

candidate 137

bonus 89

brown 164

candy 62

book 115,122

brush 27

cap 52

boot 52

bubble 27

capability 16

border 29

budget 143

capable 15

bore 125

build 22

capacity 194

born 10

builder 83

capital 29, 46

borough 30

building 22

capitalism 144

borrow 45

bulk 198

capitalist 144 captain 82

boss 83

bullet 140

both 166,200

bunch 198

capture 140

bother 125

burden 175

car 40 carbon 60

bottle 63

bureau 89

bottom 162,163

bum 159

card 119

bound 66,125

bury 19

cardboard 23 care 59,127

boundary 163

bus 40

bowl 64

bush 35

career 88

box 26

business 48

care for 126

boy 10

businessman 83

careful 159

boyfriend 128

busy 85

careless 16

brain 54

but 205, 206

carpet 25

branch 34

butter 61

carriage 40

brand 50

button 52

carrier 40

brave 16

buy 44

carrot 62

carry 65

chapter 115

civil 129

case 51,146

character 15

claim 111,146

cash 47

characteristic 179

clap 66

cast 66

charge 158

clash 93

castle 22

charity 19

class 98

casual 183

chart 86

classic 180

cat 34

charter 42

classical 114

catalogue 117

chase 158

classification 168

catch 157

chat 106

classroom 98

category 182

cheap 47

clause 117

cater 64

cheat 93

clean 56, 66

cathedral 19

check 85, 86

clear 65,179

Catholic 19

cheek 55

clerk 83

cattle 35

cheerful 16

clever 15

cause 133,169

cheese 61

click 66

cease 152

chemical 60

client 49

ceiling 23

chemist 83

cliff 32

celebrate 131

chemistry 60

climate 32

celebration 131

cheque 47

climb 65

cell 23

chest 55

clinic 60

cellphone 156

chew 64

clinical 60

cent 47

chicken 34

clock 26

centimetre 195

chief 82, 83

close 37, 49

central 162

child 12

closer 39

centre 162

childhood 13

closet 25

century 188

chin 55

closure 187

ceremony 131

China 30

cloth 27

certain 197

Chinese 12

clothes 51 clothing 52

certainly 190

chips 62

certificate 100

chocolate 61

cloud 31

chain 169

choice 151

club 119,129

chair 24

choose 151

clue 158

chairman 83

chop 64

coach 40,120

challenge 91,93

Christ 19

coal 143

chamber 138

Christian 18

coalition 136

champagne 62

Christianity 19

coast 32

champion 120

Christmas 18

coat 51

championship 120

church 18

code 146

chance 92

cigarette 57

coffee 61

chancellor 136

circle 164

coin 47

change 133,151

circuit 120

cold 68,69

changing 134

circumstance 186

collapse 57,175

channel 31,154

cite 107

colleague 82

chap 10

citizen 131

collect 197

chapel 19

city 29

collection 113

19. Szôjegyzék

216 collective 150

comply 147

consequently 171

collector 83

component 197

conservation 32

college 98

compose 114

conservative 135,136

colonel 140

composition 114

consider 111

colony 138

compound 163

considerable 192

colour 164

comprehensive 96

consideration 111

coloured 165

comprise 152

consistent 168

column 23

compromise 105

consist of 194

combination 166

computer 154

constable 158

combine 166

computing 156

constant 182

come 208

concede 105

constituency 136

comedy 114

conceive 13

constitute 147

comfort 126

concentrate 75

constitution 136

comfortable 173

concentration 98

constitutional 136

command 140

concept 94

constraint 175

commander 141

conception 77

construct 87

comment 106,108

concern 80,126

construction 22

commercial 49

concerning 206

consult 136

commission 134

concert 113

consultant 83

commissioner 136

concession 105

consultation 131

commit 157

conclude 108

consume 45

commitment 19

conclusion 106

consumer 44

committee 129

concrete 180

consumption 45

common 166

condemn 147

contact 124

communicate 105

condition 179

contain 194

communication 124

conduct 85

container 27

communist 138

conference 88

contemporary 187

community 130

confidence 15

content 194

companion 128

confident 16

contest 93

company 49

confine 163

context 133

comparable 168

confirm 108

continent 30

compare 166

conflict 139

continue 169

comparison 168

confront 93

continuing 171

confuse 77

continuous 171

compete 93

confused 73

contract 146

competition 92

confusion 74

contrast 167

competitive 93

congratulation 131

contribute 131

competitor 93

congress 135

contribution 131

complain 108

connect 156

control 151

complaint 111

connection 124

controversial i l l

complete 151,192

conscious 77

controversy i l l

completion 87

consciousness 77

convenient 173

complex 23,179

consensus 131

convention 131

complexity 183

consent 152

conventional 152

complicated 180

consequence 94

conversation 103

compensation 147

conversion 152

crazy 16

customs 42

convert 152

cream 62

cut 59, 63

convey 117

create 85

cycle 120,187

conviction 147

creation 94

convince 111

creative 114

D

cook 63

creature 35

dad 12

cooker 25

credit 47

daddy 13

cookie 62

credit card 48

daily 188

cool 69

creditor 50

damage 159,160

co-operation 126

crew 40

damp 69

cope 75

cricket 35,120

dance 113,121

copper 144

crime 157

dancer 113

copy 167,168

criminal 158

danger 160

core 35

crisis 133

dangerous 160

corner 164

crisp 180

dare 16

corporate 90

criterion 182

dark 68, 69 darkness 69

corporation 50

critic 111

correct 100

critical 182

darling 128

correlation 168

criticise 111

data 95

correspond 168

criticism 151

database 156

correspondent 83

crop 35

date 128,188

corridor 23

cross 41,165

daughter 12

cost 47

crowd 130

day 188

cottage 23

crown 51

dead 56

cotton 35

crucial 183

deaf 10

cough 57

cruel 175

deal 49

could 209

crush 66

dealer 158

council 148

cry 127,128

dear 112,128

councillor 83

crystal 180

death 56

count 87,197

cultural 113

debate 109,111

counter 50

culture 113

debt 49

country 29

cup 63

decade 190

countryside 32

cupboard 25

decay 187

county 29

curb 153

December 188

coup 136

cure 60

decent 181

couple 127

curious 16

decide 109

courage 16

curl 15

decision 109

course 98,103

curly 15

declaration 117

court 146

currency 48

declare 106

cousin 13

current 133

decline 144

cover 26, 65

curriculum 98

decorate 25

coverage 117

curtain 25

decoration 25

cow 34

curve 165

decorative 181

craft 87

custom 153

decrease 193

crash 42

customer 49

deep 162

19. Szôjegyzék

218 defeat 93

desirable 80

defence 139

desire 79

disability 57

defend 141

desk 24

disabled 57

defendant 147

desperate 74

disadvantage 93

defender 120

despite 205

disagree 111

deficit 144

destroy 140

disagreement 111

define 102

destruction 141

disappear 70

definitely 183

detail 102

disappoint 74

definition 102

detailed 102

disappointed 74

degree 98,177

detect 87

disappointment 74

delay 187

detective 157

disapproval 111

delegate 138

determination 16

disapprove 111

delegation 138

determine 106

disaster 144

deliberately 183

develop 95

disc 154

delicate 181

developer 83

discipline 98

dirty 175

delight 74

developing 50

disclose 108

delighted 74

development 143

discount 48

deliver 49

device 154

discourse 103

delivery 50

devil 19

discover 75

demand 80, 106

devise 77

discovery 96

democracy 138

devote 19

discretion 16

democrat 138

diagnosis 60

discrimination 175

democratic 137

diagram 96

discuss 109

demonstrate 133

dialogue 105

discussion 109

demonstration 138

diamond 144

disease 56

density 193

diary 116

disgust 175

dentist 82

dictionary 116

dish 64

deny 106

die 56

dishonest 16

department 88

diet 64

dislike 175

departure 42

differ 168

dismiss 176

depend 124

difference 167

disorder 176

dependent 126

different 167

display 88,113

depending on 206

difficult 175

disposal 23

deposit 48

difficulty 98

dispute 111

depress 74

dig 66

dissolve 96

depression 57

digital 156

distance 37

depth 163

dimension 163

distant 39

deputy 135

dinner 63

distinct 168

derive 190

diplomatic 138

distinction 168

describe 106

direct 37

distinctive 168

description 106

direction 37

distinguish 168

desert 32

directive 150

distribute 50

deserve 153

director 82

distribution 50

design 85

directory 27

district 29

designer 52

dirt 175

disturb 126

divide 167

due 44

egg 34

dividend 48

due to 205

Egypt 30

division 167

duke 11

eight 195

divorce 13

dull 181

eighteen 195

DNA 60

dump 66

eighteenth 171

do 208

duration 187

eighty 195

dock 42

during 202

either 167, 200

doctor 59

dust 27

elbow 55

doctrine 153

Dutch 12

elderly 148

document 116

duty 18

elect 135

dog 34

DVD 122

election 135

domain 23

E

electric 156

domestic 22

each 200

electrical 156

dominant 93

each other 200

electricity 156

dominate 93

eagle 35

electronic 156

door 24

ear 54

elegant 15

doorway 25

earl 11

element 197

dose 60

earlier 190

elevator 23

dot 165

early 186

eleven 195

double 197,198

earn 88

eliminate 120

doubt 105,109,111

earnings 90

else 167

down 37, 203

earth 31

elsewhere 167

downstairs 23

ease 57

email 156

dozen 196

east 37

embarrass 126

dollar 47

electoral 136

draft 136

Easter 19

embarrassment 74

drag 71

eastern 37

emerge 133

drama 114

easy 172

emergency 60

dramatic 181

eat 63

emission 153

draw 121

echo 103

emotion 74

drawer 25

economic 143

emotional 74

drawing 122

economics 144

emperor 138

dream 79, 80

economy 143

emphasis 108 emphasise 106

dress 51

edge 162

drift 71

edition 118

empire 138

drink 63

editor 84

employ 89

drive 37, 41

educate 100

employee 82

driver 40

education 98

employer 82

drop 70,144

educational 98

employment 89

drug 59

effect 95

empty 194

drugstore 50

effective 172

enable 148

drum 113

effectiveness 173

encounter 126

drunk 57

efficiency 173

encourage 124

dry 66, 68

efficient 173

encouragement 126

duck 34

effort 119

encouraging 173

end 169

essence 178

excite 80

enemy 141

essential 177

excitement 128

energy 143

establish 151

exciting 74

enforce 147

established 153

exclude 169

engage 131

establishment 100

exclusive 173

engine 40

estate 22

excuse 105

engineer 84

estimate 75,198

execute 90

engineering 89

etal 118

executive 84

England 29

etc 169

exercise 98,120

English 11

ethnic 11

exhibit 115

enhance 173

euro 47

exhibition 113

enjoy 121

Europe 29

exist 18

enjoyable 122

European 11

existence 18

enjoyment 122

evaluate 108

existing 18

enormous 193

evaluation 90

exit 23

enough 197

even 182

expand 50

enquiry 158

even if 205

expansion 50

ensure 160

evening 188

expect 79

enter 70

event 130

expectation 80

enterprise 49

even though 205

expenditure 44

entertain 122

eventually 186

expense 48

entertainer 122

even when 202

expensive 47

entertainment 122

ever 186

experience 75

enthusiasm 16

every 200

experiment 95

enthusiastic 16

everybody 200

experimental 96

entire 192

everyday 171

expert 82

entitle 146

everyone 130

expertise 96

entrance 23

everything 192

explain 104

entry 24

everywhere 37

explanation 104

envelope 27

evidence 157

explicit 181

environment 31

evident 181

explode 160

environmental 31

evil 176

exploit 176

envisage 191

evolution 96

explore 96

episode 118

evolve 187

explosion 160

equal 135

exact 172

export 144

equation 96

exaggerate 108

expose 153

equip 52

examination 98

exposure 153

equipment 89

examine 95

express 102

equity 48

example 104

expression 102

equivalent 169

exceed 71

extend 162

era 190

excellent 172

extension 163

error 98

except 206

extensive 183

escape 157,158

except for 206

extent 197

especially 182

exception 153

external 163

essay 100

exchange 49,126

extra 192

feature 77,179

fix 26

extraordinary 173

February 189

flag 137

extreme 177

federal 139

flame 160

eye 54

federation 139

flash 42

fee 47

flat 22,181

F

feed 63

flavour 64

fabric 52

feel 208

flee 158

face 54,92

feeling 73

fleet 40

facility 22

fellow 11,126

flesh 55

fact 109

female 10,11

flexibility 90

factor 95

fence 23

flexible 181

factory 89

festival 131

flight 41

fade 165

fetch 66

float 71

fail 98

fever 57

flood 32

failure 92

few 192

floor 25

faint 57

fewer 193

flour 62

fair 14

fibre 52

flow 70, 71

faith 18

fiction 118

flower 34

faithful 128

field 31

flu 58

fall 70,189

fifteen 195

fluid 62

false 175

fifth 171

fly 70

fame 16

fifty 196

flying 71

familiar 179

fight 92, 93

focus 76

family 12

fighting 93

fold 52

famous 15

figure 164

folk 131

fan 27,126

file 85

follow 208

fancy 128

fill 65

following 170

fantasy 80

film 113

food 63

far 37

filter 156

fool 176

farm 89

final 93,186

foot 54

farmer 82

finance 143,144

football 119

farming 32

financial 143

for 205

fashion 51

find 208

force 79, 140

fashionable 52

finding 96

forecast 32

fast 70

find out 77

foreign 11

fasten 66

fine 172

forest 31

fat 14, 54

finger 54

forever 187

fate 19

finish 93,186

forget 75

father 12

fire 160

forgive 124

faucet 27

firm 14, 89

fork 64

fault 20

first 169

form 151,164

favour 122,126

fish 34

formal 182

favourite 122

fishing 122

format 165

fear 73

fit 57, 194

formation 131

feather 35

five 196

former 190

19. Szojegyzek

221 extract 198

formula 60

funeral 58

girl 10

for the sake of 109

funny 15

girlfriend 129

fortune 48

fur 35

give 208

forty 196

furniture 25

give away 45

forum 131

further 37

given 183

forward 37

furthermore 111

give out 100

found 131

future 190

give up 80

foundation 151

glad 74

four 196

G

glance 66

fourteen 196

gain 47,48

glass 63

fourth 170

gallery 113

global 30

fraction 198

gamble 123

glory 174

fragment 198

game 121

glove 52

frame 163

gang 158

glue 98

framework 96

gap 163

go 93, 208

France 29

garage 23

goal 119

fraud 158

garbage 27

god 18

free 151,153

garden 22

go down 71

freedom 18

gas 143

gold 143

freeze 32

gastric 58

golden 165

French 12

gate 22

golf 120

frequency 171

gather 130

good 18, 172

frequent 170

gaze 66

goodbye 104

fresh 68

gear 40

goods 144 go up 71

Friday 189

gender 11

fridge 25

gene 55

govern 136

friend 124

general 130,141

government 135

friendly 124

generate 95

governor 136

friendship 126

generation 13

grab 160

frightened 74

generous 17

grade 98

from 203

genetic 58

gradually 171

front 162

gentle 17

graduate 100

frown 15

gentleman 10

grain 35

fruit 34

gently 17

gram 195

fry 64

genuine 174

grammar 102

fuel 40

geography 33

grand 174

fulfil 173

German 12

grandchild 13

full 194

Germany 29

granddaughter 13

full-time 90

gesture 55

grandfather 13

fun 123

get 208

grandmother 13

function 89

get off 42

grandparent 13

functional 87

get on 42

grandson 13

fund 149,153

ghost 20

grant 98,149

fundamental 178

giant 193

graphics 96

funding 150

gift 126

grass 35

hardware 156

him 200

grave 58

harm 58

himself 200

great 172

harmful 160

hint 108

Greek 12

harmless 161

hip 55

green 165

hat 51

hire 90 his 44, 45

greet 126

hate 175

grey 165

hatred 129

historian 84

grin 74

have 208

historic 191

grip 126

have to 20

historical 190

grocery 50

he 200

history 190

gross 181

head 54,151

hit 70

ground 31

headache 58

hobby 123

group 130

heading 118

hold 126,208

grow 34

headquarters 141

holder 46

growing 34

heal 58

holding 48

growth 34

health 56

hole 31

guarantee 45,153

healthy 57

holiday 121

guard 158

hear 68

hollow 165

guess 106

hearing 69

holy 20

guest 130

heart 54

home 22

guidance 153

heat 68

homework 98

guide 82,153

heating 25

honest 17

guideline 139

heaven 20

honour 20

guilt 158

heavy 194

hope 73

guilty 158

heel 55

hopefully 74

guitar 113

height 199

horizon 33

gun 140

hell 18

horizontal 39

guy 11

hello 104

horn 36

help 18,208

horror 176

H

helpful 174

horse 34

habit 17

hence 171

hospital 149

hair 54

her 44

host 131

hairdresser 82

here 37

hot 68

half 196

heritage 13

hotel 121

hall 25

hero 17

hour 189

hammer 85

hers 45

house 22, 26

hand 54,65

herself 200

household 26

handle 133

hesitate 108

housing 149 how 182

hang 65

hey 105

happen 133

hide 157

however 110

happiness 74

hierarchy 153

huge 14

happy 73

high 179

human 34, 36

harbour 43

highlight 178

humorous 17

hard 68

highway 43

humour 17

hardly 192

hill 31

hundred 196

19. Szojegyzek

223 grateful 74

19. Szôjegyzék

224 hungry 63

impress 126

informal 153

hunt 123

impression 112

information 104

hunting 123

impressive 174

in front of 203

hurry 71

improve 99

in general 171

hurt 129

improvement 99

ingredient 64

husband 13

in 37,203

inherit 13

hypothesis 96

inability 17

initial 186

in accordance with 206

initiate 77

I

in addition to 206

initiative 136

I 200

inadequate 184

injure 58

ice 31

in case 206

injury 59

ice cream 62

incentive 80

ink 118

idea 110

inch 195

inn 64

ideal 174

incidence 171

inner 163

identical 169

incident 133

innocent 159

identification 11

include 167

innovation 97

identify 10

including 205

in order to 205

identity 11

income 47

in particular 183

ideology 132

increase 192,197

input 97

i.e. 105

increasing 192

in relation to 207

if 205

indeed 110

in respect of 207

ignore 76

independence 139

insect 36

ill 57

independent 137

insert 199

illegal 158

index 116

inside 162, 203

illness 58

India 30

insight 77

illustrate 116

Indian 12

insist 110

illustration 118

indicate 106

inspection 87

image 14

indication 108

inspector 84

imaginary 77

indicator 39

inspire 77

imagination 77

indirect 39

in spite of 207

imagine 76

individual 10,130

install 87

immediate 186

indoors 23

installation 90

immoral 20

induce 80

instance 105,106

impact 151

industrial 143

instead 110

impatient 17

industry 143

instead of 205

imperial 139

inevitable 182

instinct 77

implement 147

infant 11

institute 99

implementation 147

in favour of 206

institution 135

implication 170

infect 58

institutional 137

imply 108

infection 58

instruct 100

import 46

infectious 58

instruction 99

importance 177

inflation 144

instrument 113

important 133

influence 76,124

insult 126

impose 80

influential 132

insurance 149

impossible 182

inform 106

integrate 132

integration 132

iron 144

jurisdiction 147

intellectual 77

island 29, 33

jury 147

intelligence 77

isle 33

just 146

intelligent 77

isolate 153

justice 146

intend 79

isolation 153

justification 112

intense 129

Israel 30

justify 112

intensive 181

issue 85, 133

intention 110

it 200

K

interaction 126

Italian 12

keep 208

interest 121

Italy 29

key 25,177

interested 122

item 197

keyword 103

interesting 172

its 44

kick 66

interface 156

itself 200

kid 10

interfere 176

kill 140

interior 26

J

killer 159

in terms of 205

jacket 52

kilogram 195

internal 162

jam 62

kilometre 195

international 138

January 189

kind 167

Internet 154

Japan 29

kindness 17

interpret 118

Japanese 12

king 135

interpretation 116

jealous 129

kiss 129

interrupt 176

jeans 51

kit 120

interval 171

jelly 62

kitchen 22

intervention 141

Jesus 18

knee 55

interview 108,116

jet 40

knife 64

in that 207

Jew 20

knit 123

in the light of 207

jewellery 52

knock 67

into 203

Jewish 20

knot 27

introduce 124

job 89

know 208

introduction 116

join 130

knowledge 76

invasion 141

joint 55

known 184

invent 97

joke 102

Korea 30

invention 97

journal 118

invest 144

journalist 84

L

investigate 157

journey 41

label 52

investigation 157

joy 74

laboratory 61

investment 143

judge 146,147

labour 89

investor 84

judgement 146

lack 93,175

invitation 132

judicial 147

lad 11

invite 130

juice 62

lady 10

involvement 132

July 189

lake 31

Iran 30

jump 70

lamp 26

Iraq 30

junction 43

land 29,43

Ireland 29

June 189

landing 43

Irish 12

junior 11

landlord 23

19. Szójegyzék

226 landscape 33

less than 193

logic 97

lane 43

let 22,124

logical 97

language 102

letter 116

lonely 129

large 194

level 92,178

long 194

last 170,186

liability 148

longer 195

late 186

liable 148

long-term 187

later 186

liberation 141

look 51, 208

Latin 100

liberty 141

look after 126

latter 170, 171

library 149

look at 65

laugh 73, 74

licence 150

look for 67

laughter 74

license 150

look forward to 191

launch 87

lid 27

loose 181

law 146

lie 65, 106, 176

lord 135

lawyer 147

life 57

Lord 20

lay 65

lifespan 58

lorry 40

layer 163

lifetime 58

lose 92

lazy 175

lift 26, 70

loss 197

lead 132, 138, 143

light 68, 77, 179

lost 176

leader 135

like 167,205,206,208

lot 192

leadership 132

likely 190

lots 200

leading 138

limit 197 '

loud 69

leaf 34

limitation 199

love 127

leaflet 118

line 165

lovely 172

league 119

line up 171

lover 129

lean 67

linguistic 103

low 179

leap 71

link 170

lower 71

learn 99

lion 34

loyal 129

learning 99

lip 54

loyalty 20

lease 23

liquid 97

luck 174

least 193

list 116, 171

lucky 17

leather 52

listen 68

luggage 43 lump 193

leave 90, 208

literally 184

lecture 100

literary 118

lunch 63

left 37, 39

literature 116

lung 56

leg 54

litre 195

legal 146

little 14,192

M

legislation 137

live 57, 58

machine 155

legislative 139

lively 184

machinery 90

leisure 123

living 58

mad 17

lemon 62

load 87,145

magazine 116

lend 49

loan 44

magic 123

length 194

local 30,149

magistrate 148

less 192

locate 163

magnificent 181

lesser 193

location 162

mail 118

lesson 99

lock 26, 67

main 177

maintain 79

meal 63

mind 76

maintenance 150

mean 176, 208

mine 46, 90

major 141,177

meaning 102

miner 84

majority 138

means 183

mineral 145

make 208

meanwhile 187

minimum 199

maker 20

measure 194, 195

minister 135

make sth up 78

measurement 195

ministry 135

make-up 15

meat 62

minor 178

male 10,11

mechanical 156

minority 132

mall 23

mechanism 90

minute 189

man 10

media 156

mirror 26

manage 49

medical 59

miss 92

management 49

medicine 61

missile 141

manager 82

medieval 191

mission 90

managing 50

medium 95

mistake 99

manner 183

meet 130

mix 184

manufacturer 84

meeting 85

mixed 184

manufacturing 87

melt 97

mixture 184

many 192

member 130

mobile 43

map 37

membership 130

mobile phone 155

march 141

memory 76

mode 156

March 189

mental 76

model 95

margin 164

mention 106

modern 179

marginal 178

menu 64

modest 17

marine 33

merchant 50

modification 87

mark 14, 65

mere 192

modify 87

market 143

merger 145

molecule 61

marketing 87

merit 174

moment 186

marriage 127

mess 176

Monday 189

marry 127

message 116

monetary 48

marvellous 174

metal 143

money 47

mass 20,193, 195

method 95

monitor 87

massive 193

metre 195

monopoly 145

master’s degree 99

midday 190

month 189

match 119,128

middle 177

monthly 190

mate 129

midnight 190

mood 74

material 143

might 209

moon 33

mathematics 97

mild 69

moral 19

matter 110, 133

mile 195

more 192

maximum 199

military 140

moreover 112

may 209

milk 62

more than 192

May 189

mill 90

morning 189

maybe 190

milligram 195

mortality 58

mayor 137

millimetre 195

mortgage 23

me 200

million 196

most 192

19. Szojegyzek

228 mostly 193

national 135

noise 68

mother 13

native 12

noisy 69

motion 70

natural 31

no longer 186

motivation 80

nature 35

none 201

motive 159

navy 141

nonsense 78

motor 41

near 37,203

no one 201

motorcycle 41

nearby 39

nor 205

mount 71

nearly 199

norm 132

mountain 31

neat 15

normal 179

mouse 35

necessary 79

north 37

mouth 54

necessity 80

northern 38

move 70

neck 54

nose 54

movement 70

need 79, 80,209

not 167

movie 115

needle 52

notably 184

movie theatre 115

negative 176

note 107,116

much 192

negotiate 105

nothing 201

mud 33

negotiation 105

notice 76

multiple 193

neighbour 23

noticeable 178

multiply 193

neighbourhood 24

notion 76

mum 13

neither 167,169

novel 118

mummy 13

nephew 13

November 189

murder 157,159

nerve 56

now 186

murmur 108

nervous 74

nowhere 39

muscle 56

nest 36

now that 202

museum 113

net 120,145

nuclear 143

music 113

network 155

number 194

musical 115

never 186

numerous 193

musician 115

nevertheless 110

nurse 59

must 209

new 179

nursery 150

mutter 108

news 116

nut 36

mutual 127

newspaper 116

my 44

next 170

myself 201

next to 204

oak 36

mysterious 78

NHS 61

obey 127

mystery 78

nice 14

object 26,112

myth 20

niece 13

objection 148

O

night 189

objective 92

nightmare 176

obligation 20

nail 56

nine 196

observation 95

naked 15

nineteen 196

observe 95

name 10

nineteenth 171

observer 134

namely 108

ninety 196

obtain 44

narrow 179

no 104,110,201

obvious 179

nasty 176

nobody 201

occasion 133

nation 135

nod 65

occasional 170

N

occupation 87

opposite 94

P

occupy 141

opposition 92

pace 72

occur 170

opt 153

pack 27, 67

ocean 33

option 151

package 26

o’clock 187

or 205

page 116

October 189

oral 184

pain 57

odd 181

orange 62,165

painful 58

of 205

order 85,146

paint 115

off 205

ordinary 180

painter 115

offence 157

organ 56,115

painting 114

offend 176

organic 36

pair 128

offender 159

organisation 130

Pakistan 30

offensive 176

organism 56

palace 24

offer 149

organize 85

pale 166

office 89

origin 191

palm 36, 56

officer 82

original 180

pan 27

official 149

other 167

panel 87

often 170

other than 206

panic 176

oil 143

otherwise 110

pants 52

okay 179

ought 209

paper 116

old 14

our 44

paragraph 118

old-fashioned 52

ours 201

parallel 166

on 183,203

ourselves 201

parent 13

on behalf of 206

out 38

parish 20

on behalf of sb 125

outcome 134

park 29,43

once 190

outdoors 164

parliament 135

once again 171

outer 164

parliamentary 137

once more 171

outline 108,118

part 197,199

one 192,196,201

out of 203

partial 112

one another 201

output 143

participant 132

onion 62

outside 162, 203

participate 132

only 192

outstanding 174

participation 132

onto 203

oven 26

particle 199

on top of 204

over 38,203

particular 180

open 49,180

overall 183

partly 197

opening 170

overcome 94

partner 128

opera 113

overlook 78

partnership 50

operate 85

overseas 30

part-time 90

operating 87

over there 39

party 130

operation 59

owe 127

pass 72, 99

operator 84

own 44,201

passage 41

opinion 110

owner 44

passenger 41

opponent 93

ownership 46

passion 123

opportunity 151

oxygen 33

oppose 93

passport 43 past 190, 203

19. Szojegyzek

230 patch 164

phenomenon 78

plenty 201

path 41

philosophy 78

plot 153

patient 17, 59

phone 155

plug 156

pattern 165

photo 27

plus 205

pause 72,188

photocopy 88

p.m. 190

pavement 43

photograph 114

pocket 51

pay 44,90

photographer 115

poem 116

payment 44

photography 115

poet 115

PC 156

phrase 103

poetry 118

peace 140

physical 54

point 107,165

peaceful 141

physics 97

poison 58

peak 178

piano 115

poisonous 58

peasant 84

pick 65

Poland 30

peer 67

pick sth up 67

pole 24, 33

pen 116

picture 122

police 157

penalty 148

piece 194

policeman 157

penny 48

pig 36

policy 135,149

pension 149

pile 199

polish 27

pensioner 150

pill 59

polite 124

people 130

pilot 82

political 135

pepper 62

pin 52

politician 137

per 205

pink 165

politics 135

perceive 78

pint 195

poll 139

per cent 195,197

pipe 145

pollution 33

percentage 197

pit 33

polytechnic 100

perception 78

pitch 120

pond 33

perfect 172

pity 74

pool 31

perform 114

place 162

poor 130

performance 114

plain 15

pop 69,72

performer 84

plaintiff 148

Pope 20

perhaps 190

plan 85

popular 16

period 189

plane 41

population 151

permanent 188

planet 33

port 43

permission 108

planning 85

portfolio 88

permit 108

plant 35,36,145

portrait 115

persist 112

plastic 145

pose 108

person 10

plate 63

position 162

personal 44

platform 43

positive 173

personality 17

play 114,122

possess 46

personnel 84

player 119

possession 46

perspective 112

plead 148

possibility 191

persuade 110

pleasant 174

possible 191 post 38,149

pet 36

please 104

petrol 143

pleased 75

post office 149

phase 186

pleasure 73

pot 27

potato 36

princess 137

proportion 197

potential 153,191

principal 178

proposal 108

pound 47,194

principle 95

propose 109

pour 64

print 88,118

proposition 105

poverty 153

printer 156

prosecution 148

powder 15

prior 171

prospect 186

power 92

priority 177

protect 160

powerful 92

prior to 203

protection 160

practical 173

prison 157

protein 61

practice 99

prisoner 159

protest 134

practise 99

private 44

proud 17 prove 157

practitioner 84

privilege 46

praise 127

prize 94

provide 209

pray 20

probability 191

provided 206

prayer 20

probable 191

province 30

precise 180

problem 134

provision 152

predict 20

procedure 151

provoke 127

prefer 122

proceed 72

psychological 78

preference 123

proceeding 148

psychology 78

pregnancy 13

process 88,152

pub 122

pregnant 13

processing 145

public 149

preliminary 188

processor 156

publication 116

premise 171

produce 49

publicity 154

premium 46

producer 84

publish 116

preparation 88

product 49

publisher 84

prepare 86

production 143

publishing 118

presence 99

productivity 145

pull 65

present 102,124,186

profession 84

punch 161

presentation 101

professional 84,86

punish 99

preserve 154

professor 99

punishment 148

president 135

profile 159

pupil 99

presidential 137

profit 49

purchase 46

press 79,116

programme 155

purchaser 46

pressure 94

progress 72,152

pure 180

presumably 191

project 86

purple 165

pretend 78

prominent 178

purpose 152

pretty 14,183

promise 124,127

pursue 94

previous 170

promote 86

push 65

price 47,48

promotion 90

put 209 put sth on 52

pride 17

prompt 80

priest 20

pronounce 103

primary 177

pronunciation 103

0

prime 177

proof 159

qualification 101

prime minister 137

proper 180

qualify 94

prince 135

property 44

quality 173

19. Szojegyzek

232 quantity 195

really 183

regret 129

quarter 197

rear 164

regular 170

queen 135

reason 76

regulate 139

question 104,105

reasonable 76

regulation 138

quick 70

rebel 141

reign 137

quiet 68

recall 76

reinforce 105

quit 90

receipt 46

reject 110

quite 183

receive 79

related 14

quote 109

receiver 156

relation 14

recent 191

relationship 128

R

recently 191

relative 14,167

rabbit 35

reception 132

relax 58

race 119,120

recession 145

release 86

radiation 156

recipe 64

relevant 178

radical 184

reckon 112

reliable 17

radio 155

recognise 76

relief 60

raid 141

recognition 76

religion 19

rail 43

recommend 107

religious 19

railway 40

recommendation 109

reluctant 17

rain 31

record 117,155

rely 125

raise 70

recording 156

remain 198

random 184

recover 60

remaining 199

range 164,170

recovery 58

remark 109

rank 172

recruit 141

remarkable 181

rape 159

red 165

remedy 61

rapid 71

reduce 192

remember 76

rare 170

reduction 144

remind 107

rat 36

redundancy 90

remote 164

rate 144

ref 120

removal 72

rather 110

refer 107

remove 65

rather than 207

reference 86

render 150

ratio 97

reflect 78

rent 24

rational 97

reflection 78

repair 88, 90

raw 64

reform 135

repeat 107

reach 79

refrigerator 26

replace 198

react 78

refugee 141

replacement 199

reaction 76

refusal 112

reply 104,105

read 117

refuse 110

report 117

reader 117

regard 110

reporter 84

reading 117

regarding 207

represent 152

ready 92

regime 137

representation 152

real 180

region 29

representative 138

realistic 181

regional 29

reproduce 97

reality 76

register 88, 90

republic 135

realize 76

registration 150

reputation 17

request 107,109

revolution 139

rumour 127

require 79

revolutionary 139

run 94, 209

requirement 79

reward 174

runner 121

rescue 161

rhythm 115

running 121

research 95, 97

rice 62

rural 33

researcher 97

rich 47

rush 72

resemble 169

ride 43, 71

Russia 30

reservation 123

rider 120

Russian 12

reserve 123,199

ridiculous 181

residence 24

right 38,146,173

S

resident 24

ring 51, 68,155

sack 28

residential 24

riot 134

sad 73

resign 90

rise 71

sadness 129

resignation 91

risk 160,161

safe 173

resist 141

rival 94

safety 160

resistance 141

river 31

sail 41

resolution 139

road 41

sailor 84

resolve 88

rob 159

salad 62

resort 123

rock 31

salary 89

resource 33

rod 120

sale 44

respect 125,127

role 114

salt 62

respectively 169

roll 63, 72,172

salty 69

respond 104

Roman 12

same 201

response 104

romantic 129

sample 86

responsibility 130

roof 24

sand 33

responsible 19

room 25

sandwich 62

rest 57, 58,198

root 36

satellite 157

restaurant 63

rope 27

satisfaction 80

restoration 154

rose 36

satisfactory 184

restore 88

rough 180

satisfy 79

restrict 199

roughly 199

Saturday 189

restriction 199

round 165,172, 203

sauce 63

result 95

route 42

save 160

resume 88

routine 172

saving 48

retail 46

row 125,170

say 209

retain 80

royal 136

scale 197

retire 91

rub 27

scales 198

retirement 91

rubber 99

scandal 134

return 38

rubbish 27

scare 75

reveal 76

rude 17

scene 114

revenue 91

rugby 120

schedule 91

reverse 72

ruin 176

scheme 95

review 117,118

rule 139,152

scholar 101

revise 101

ruler 99

school 99

revision 101

ruling 139

science 95

19. Szójegyzék

234 scientific 95

separate 167,169

ship 40

scientist 95

separation 129

shirt 51

scissors 28

September 189

shock 75

scope 164

sequence 170

shoe 51

score 94,121

sergeant 159

shoot 140

Scotland 29

series 170

shop 49

Scottish 12

serious 76

shopping 44

scratch 67

servant 84

shore 33

scream 109

serve 149

short 14

screen 89

server 121,157

shortage 145

screw 28

service 149

shot 71

sculpture 115

session 137

should 210

sea 31

set 162,198

shoulder 54

seal 36,148

setting 164

shout 107

search 158,159

settle 152

show 114, 209

season 189

settlement 146

shower 26

seat 25

seven 196

shrug 75

second 170

seventeen 196

shut 49

secondary 172

seventy 196

shy 16

secondly 172

several 194

sick 58

secret 78,184

severe 183

side 162

secretary 82

sew 52

sideways 39

section 194

sex 10

sigh 75

sector 162

sexual 128

sight 68

secure 160,174

shade 166

sign 38,117

security 160

shadow 33

signal 43

see 209

shake 65

signature 11

seed 36

shall 19,210

significance 178 significant 178

seek 79

shallow 181

seem 209

shame 75

silence 68

seize 67

shape 165,166

silent 69

select 76

share 125,144

silk 52

selection 183

shareholder 48

silly 175

self 11

sharp 68

silver 144

sell 44

shave 56

similar 167

seller 46

she 201

simple 180

senate 137

sheep 36

simultaneously 188

senator 137

sheer 184

sin 20

send 71

sheet 25

since 191,202

senior 11

shelf 26

sincere 17

sensation 75

shell 36

sincerely 106

sense 68, 69

shelter 161

sing 114

sensible 78

shift 72

singer 114

sensitive 17

shine 33

single 192

sentence 102

shiny 166

sink 72

■ sir 10

software 155

specimen 61

sister 13

soil 33

spectacular 181

sit 65

soldier 140

spectrum 97

sit down 65

sole 193

speculation 191

site 163

solicitor 146

speech 102

situate 164

solid 69

speed 38,72

situation 134

solution 95

spell 20,103,188

six 196

solve 97

spend 45

sixteen 196

some 201

spending 48

sixth 172

somebody 201

sphere 166

sixty 196

somehow 184

spice 63

size 194

someone 201

spicy 69

skilful 17

something 198

spider 36

skill 16

sometimes 186

spin 72

skilled 17

somewhat 199

spirit 19

skin 55

somewhere 38

spiritual 20

skirt 51

son 13

split 169

sky 31

song 114

spoil 176

sleep 55, 56

soon 191

spokesman 139

sleeve 52

sooner 188

spoon 64

slice 199

sophisticated 18

sport 119

slide 72

sore 59

spot 78,163

slight 178

sort 167,169

spray 28

slip 65

sort of 167

spread 63, 65

slope 33

so that 205

spring 72,189

slow 71,72

soul 20

squad 141

small 14

sound 68

square 165,166

smart 78

soup 63

squeeze 67

smash 161

sour 69

stability 150

smell 69

source 96

stable 174 staff 99

smile 73

south 38

smoke 59, 69

southern 38

stage 114,178

smooth 69

Soviet 12

stairs 26

snake 36

space 163

stake 134

snap 67

Spain 30

stamp 149

snow 31

Spanish 12

stance 112

so 107,202

spare 199

stand 66,112

soap 28

speak 104

standard 152,178

so-called 184

speaker 102

standing 154

social 149

special 180

stand up 66

socialist 137

specialist 82

star 32

society 152

species 35

stare 66

sociology 154

specific 180

start 186, 209

sock 52

specification 97

state 107,138

soft 68

specify 78

statement 107

235 V

N

>*

DO

V

'O ' N V/l ci T —

19. Szojegyzek

236 station 22

stretch 164

summary 118

statistical 97

strict 18

summer 189

statistics 97

strike 89,119,140

summit 132

statue 115

string 172

sun 32

status 10

strip 28

Sunday 189

statute 148

stripe 166

superb 174

statutory 148

stroke 69

superior 178

stay 66

strong 92

supermarket 49

steady 181

structural 97

supplier 50

steal 158

structure 96

supply 50

steam 69

struggle 134

support 130,149

steel 145

student 99

supporter 121

steep 181

studio 155

suppose 110

steer 41

study 99

supreme 179

step 22, 71

stuff 26

sure 183

stick 36, 66

stupid 175

surface 163

stick out 178

style 14

surgery 61

sticky 181

subject 99

surname 11

stiff 181

submit 88

surprise 73

Still 69,186

subsequent 170

surprised 75 surprising 73

stimulate 80

subsidiary 145

stimulus 97

subsidy 150

surround 164

sting 69

substance 61

survey 134

stir 72

substantial 198

survival 59

stock 50

substitute 121

survive 57

stomach 56

subtle 184

suspect 159

stone 32

succeed 92

suspend 91

stop 42, 72

success 92

suspicion 75

storage 91

successful 92

suspicious 18

store 49, 50

succession 154

sustain 154

storm 33

successive 172

swallow 64

story 117

successor 154

swear 109

stove 26

such 201

sweat 56

straight 38

suck 67

sweater 52

straightforward 184

sudden 186

sweep 28

strain 94,128

suffer 57

sweet 70

strange 180

sufficient 198

swell 59

stranger 132

sugar 62

swim 119

strategic 142

suggest 104

swimming 119

strategy 140

suggestion 104

swimming pool 24

stream 33

suicide 176

swing 72

street 42

suit 52, 154

switch 26,72

strength 92

suitable 173

switch off 157

strengthen 174

suitcase 28

switch on 157

stress 59,109

sum 198

sword 142

ten 196

thirsty 63

sympathetic 18

tenant 24

thirteen 196

sympathy 127

tend 183

thirty 196

symptom 59

tendency 145

this 201

system 136

tennis 119

thorough 184

tension 94

thoroughly 184

T

tent 123

those 201

table 25, 96

term 190

though 110,205

tablet 61

terrace 24

thought 76

tackle 121

terrible 175

thousand 196

tactic 94

territory 31

thread 28

tail 36

test 100

threat 140

take 209

testing 61

threaten 92

take over 88

text 117

three 196

take part 132

than 205

throat 56

take sth off 52

thank 104

through 38, 204

tale 119

thanks 104

throughout 205

talent 18

that 107,201,205

throw 71

talk 104

that is 106

throw sth away 28

tall 14

the 201

thumb 56

tank 142

theatre 114

Thursday 189

tap 67

theft 159

thus 110

tape 27

their 45

ticket 42

target 92

theirs 46

tide 34

task 86

them 201

tidy 28

taste 70

theme 117

tie 53, 67

tax 149

themselves 201

tie sth up 67

taxation 137

then 186

tight 182

taxi 41

theoretical 91

till 203

tea 62

theory 96

timber 36

teach 99

therapy 61

time 187

teacher 99

there 38

timetable 188

teaching 100

thereby 112

timing 188

team 119

therefore 110

tin 28

tear 67, 75

there is/are 107

tiny 14

technical 155

these 201

tip 24, 48,179

technique 155

they 201

tired 55

technology 155

thick 180

tissue 28

teenager 11

thickness 166

title 10

telephone 155,157

thief 159

to 204

television 155

thin 14

today 187

tell 209

thing 198

toe 56

temperature 32

think 209

together 167

temple 20

thinking 76

toilet 25

temporary 188

third 170

tomato 62

19. Szojegyzek

237 symbol 119

19. Szôjegyzék

238 tomorrow 189

tray 28

tone 68

treasury 145

ultimate 173

tongue 56

treat 60

umbrella 51

tonight 189

treatment 60

unable 16

tonne 195

treaty 139

unacceptable 185

too 167

tree 35

uncertain 112

tool 86

tremendous 174

uncertainty 112

tooth 55

trend 134

uncle 14

top 163, 178

trial 146

uncomfortable 182

topic 119

triangle 166

unconscious 61

total 193

tribunal 148

uncontrolled 185

touch 68, 70

trick 123

under 163, 204

tough 94

trip 122

undergo 78

tour 42

triumph 94

underground 164

tourist 123

troop 140

underlying 179

tournament 121

tropical 34

undermine 176

towards 204

trouble 160

underneath 39

UK 29

towel 28

trousers 51

understand 104

tower 24

truck 41

understanding 104

town 29

true 19

undertake 86

toy 123

trust 127,128

underwater 121

trace 159

trustee 85

underwear 53

track 39

truth 19

undo 67

trade 49, 50

try 209

undoubtedly 185

trader 85

tube 166

unemployed 91

trading 51

Tuesday 189

unemployment 89

tradition 152

tune 115

unexpected 81

traditional 152

tunnel 43

unfair 176

traffic 42

turn 38,209

unfortunate 176

tragedy 115

turnover 145

unfortunately 177

train 40,100

TV 155

unfriendly 18

trainer 121

twelve 196

unhappiness 75

training 89

twentieth 172

unhappy 75

transaction 51

twenty 196

uniform 53

transfer 72

twice 170

unimportant 179

transform 154

twin 14

union 136

transformation 154

twist 67

unique 174

transition 134

two 196

unit 194

translate 103

type 167

unite 139

translation 103

typical 184

united 138

transparent 166

typically 184

unity 169

transport 40

tyre 41

universal 21

travel 42, 43

U

university 100

traveller 41

ugly 14

unkind 127

universe 34

trap 161

unknown 182

various 198

wait 187

unless 205

vary 168

waiter 82

unlike 207

vast 164

wake 56

unlikely 191

vegetable 35

Wales 30

unload 41

vehicle 40

walk 66, 71

unlucky 75

vendor 46

wall 25

unnecessary 182

venture 145

wallet 53

unpleasant 177

verse 119

wander 72

unreasonable 79

version 168

want 209 war 140

unsteady 182

vertical 39

unsuccessful 177

very 178,193

ward 61

untidy 28

vessel 41

warm 68 warmth 70

until 202

via 204

unusual 172

victim 158

warn 160

unwilling 18

Victorian 191

warning 161

up 38, 204

victory 92

wash 28

upon 204

video 155

waste 175,177

upper 163

videotape 157

watch 51,77,159

upset 129

Vietnam 31

water 32

upside down 39

view 77, 79

wave 32, 67

upstairs 26

villa 24

way 38

up to 196,202

village 30

we 201

upwards 39

violence 158

weak 59

urban 32

violent 161

weakness 59

urge 112

virtually 185

wealth 48

urgent 134

virtue 21

weapon 140

us 201

virus 59

wear 51

USA 29

visible 70

weather 32

use 152,209

vision 79

Web 157

used 182

visit 130

website 157

useful 173

visitor 130

wedding 14

useless 177

visual 70

Wednesday 189

user 155

vital 57

week 189

vocabulary 103

weekend 189

voice 55,110

weekly 172

usual 170

V

volume 194

weigh 195

vacation 123

voluntary 150

weight 194

valid 182

volunteer 132

welcome 130,174

valley 32

vote 136

welfare 150

valuable 48

voter 137

well 59,173

value 47, 48

vulnerable 177

van 41

Welsh 12 west 38

variable 97

W

western 38

variation 167

wage 89

wet 70

variety 168

waist 56

what 201

2

240 '0; N

>.

00 'O N oi

r-

'

p

whatever 202

wind 32, 73

worst 177

wheel 41

window 25

worth 48, 206

when 187,202

wind sth up 67

would 210

whenever 188

wine 62

wound 59

where 38, 204

wing 35

wrap 28

whereas 205

winner 92

wrist 56

whereby 112

winter 189

write 117

wherever 39

wipe 28

writer 114

whether 206

wire 28

writing 117

whether or not 207

wise 18

written 119 wrong 175

which 202

wish 79, 81

while 187, 202

with 206

whilst 202

withdraw 142

Y

whisky 63

withdrawal 48

yard 25

whisper 107

within 204

yawn 56

whistle 121

without 206

year 189

white 165

witness 159

yellow 165

who 202

woman 10

yes 105

whoever 202

wonder 21, 77

yesterday 191

whole 193

wonderful 174

yet 187

whom 202

wood 35

yield 145

whose 45

wooden 36

you 202

why 105

wool 53

young 14

wide 180

word 102

youngster 11

widespread 154

work 89,209

your 45

widow 14

worker 82

yours 46

width 164

working 86, 91

yourself 202

wife 13

working-class 132

youth 10

wild 35

works 144

wildlife 36

workshop 91

Z

will 16,210

world 32

zero 197

willing 81

worry 73,75

zone 164

willingness 18

worse 177

win 92,121

worship 21

Lextra: A leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye

Angol szójdncs Könyvünk nélkülözhetetlen segítője minden olyan nyelvtanulónak, aki szókincsét célirányosan szeretné bővíteni. A kétnyelvű szótár az angol nyelv legújabb tudományos kutatási eredményeit veszi alapul. Tartalmazza: ■ a 4000 legfontosabb szót ■ átlátható, témák szerinti csoportosításukat ■ a hatékony tanuláshoz szükséges alap- és kiegészítő szókincset ■ a szavak alkalmazását szemléltető példamondatokat ■ a kulcsszavak magyar fordítását ■ a gyors visszakeresést segítő szójegyzéket

www.lextra.hu

rornelsen

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF