1000_kh_acb_vip

January 16, 2018 | Author: Thao Koei | Category: Vietnamese People, Vietnam, Works, Violence, Unrest
Share Embed Donate


Short Description

dfdsfdssdsadasdsadsf...

Description

TAB] STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

F.Name Nguyễn Hoàn Nguyễn Ngọc Phạm Văn Đặng Thị Nguyễn Văn Nguyễn Thị Huỳnh Ứng Bông Hoa Hoàng Việt Quang Trần Quang Trương Tiến Lê Trọng Lê Việt Bùi Ngọc Vũ Thị Tuyết Lê Văn Đoàn Ngọc Trương Quang Nguyễn Thanh Trần Thành Nguyễn Ngọc Hoàng Quyết Lương Đỗ Lê Song Trần Tấn Huỳnh Minh Trần Bá Trần Thị Tuyết Lê Văn Nguyễn Thu Hoàng Anh Võ Văn

L.Name Hà Trúc Năng Phúc Thân Hồng Liêm Việt Huy Huy Dũng Khang Thắng Quang Hà Bình Danh Nhật Hải Đạt Minh Thắng Đoàn Quảng Thiện Tấn Tuấn Nhung Tuấn Nga Minh Hùng

Mobile 0907997949 0903998755 0903322554 0903743914 0903703413 0903810003 0903755118 0913749817 0903758575 0913909009 0903774381 0908589596 0903666717 0903946484 0918549645 0913928085 0909223316 0913731693 0903804735 0903824188 0919872978 0908001188 0903862666 0903855977 0903806501 0913967269 0903709348 0907364489 0908053969 0989053509 0918695631 0907120858

Email [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

Birthday 13/3/1975 16/8/1976 4/4/1973 22/11/1968 27/8/1968 22/3/1962 24/4/1974 25/9/1972 27/3/1971 28/4/1970 23/11/1975 12/12/1974 23/5/1975 10/10/1967 3/2/1966 5/1/1953 11/11/1976 7/10/1973 22/3/1971 13/9/1966 6/6/1971 3/7/1969 26/4/1974 19/11/1974 1/1/1971 22/9/1965 27/6/1960 3/5/1976 22/12/1975 2/10/1974 20/2/1973 10/4/1970

TAB] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Nguyễn Phan Minh Nguyễn Minh Nguyễn Anh Trần Trí Vũ Văn Đặng Minh Trương Mạnh Phạm Thế Trần Anh Lê Trường Nguyễn Quốc Đỗ Vương Đăng Nguyễn Thị Kim Nguyễn Thị Bích Lê Thị Ai Nguyễn Hồng Phan Đoàn Thanh Hoàng Thị Mỹ Đoàn Văn Trần Quang Bùi Ngọc Vũ Hữu Tú Bạch Ngọc Ngô Ngọc Huỳnh Kỳ Nguyễn Trương Hoàng Châu Quang Nguyễn Văn Võ Thị Bích Lê Hữu Vũ Hoàng Quốc

Khôi Thạch Quốc Đức Duyệt Ca Dũng Phổ Minh Sơn Nam Khoa Trinh Ngân Thuận Thu Hiền Nguyên Hạnh Quang Bình Hằng Lan Giao Hoa Hiệp Khoa Anh Ngọc Huy Trâm Từ Tuấn

0903744478 0903608545 0903885157 0908113307 0913822191 0908137369 0903944657 0988956720 0908343823 0919081945 0908002720 0913765447 0918212213 0903341555 0913161106 0903637408 0913717344 0903739032 0913764810 0903623457 0903985522 0918032368 0908031500 0903949356 0903622182 0983004036 0903753450 0903767057 0908100659 0913950378 0903130672 0909922762 0903388357

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] huytuthi [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

16/2/1975 20/2/1971 30/10/1968 15/8/1968 1/1/1957 9/3/1974 22/4/1960 30/6/1970 16/9/1965 8/3/1967 9/5/1968 1/9/1974 12/12/1960 24/7/1969 13/3/1971 23/10/1975 29/11/1969 17/9/1968 17/7/1976 20/10/1971 27/1/1971 15/5/1969 18/10/1966 14/11/1959 13/12/1957 7/10/1956 30/12/1973 20/10/1965 20/7/1975 16/2/1973 13/6/1972 17/7/1968 13/4/1970

TAB] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Trần Tăng Phi Đặng Huỳnh Chí Lê Văn Nguyễn Xuân Nguyễn Thị Lệ Đinh Chí Võ Văn Đỗ Hữu Phạm Quang Nguyễn Đình Thy Trần Văn Nguyễn Đăng Võ Hoàng Nguyễn Thị Thùy Nguyễn Thái Thái Kim Nguyễn Thùy Bùi Văn Trần Thúy Nguyễn Hồng Trần Trung Võ Việt Tiêu Trường Võ Văn Nguyễn Phi Nguyễn Quang Trần Ngọc Lê Thanh Đoàn Võ Khang Dương Kim Bùi Hữu Nguyễn Thị Việt Nguyễn Đình

Oanh Công Dũng Thủy Hằng Dũng Sơn Lâm Trí Giao Hiển Trình Thu Trang Học Anh Dương Vượng Diệp Quảng Chính Thắng Sơn Phụng Thường Vinh Tông Bình Duy Đức Thuận Hòa Lộc

0903308237 0908181071 0903985731 0903713603 0903823971 0903745284 0913158684 0913673748 0903734914 0903915153 0913692835 0909634637 0903841320 0903001675 0905323436 0903913693 0908187503 0918389299 0903005955 0913852786 0909396999 0913726316 0903342021 0989116511 0913905152 0983300675 0913718535 0918071198 0913851173 0903706906 0913909396 0906800888 0907581598

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

28/11/1970 18/2/1974 22/9/1957 8/1/1968 26/1/1957 2/2/1974 12/12/1973 16/8/1972 31/5/1970 14/11/1972 25/12/1975 28/8/1971 13/4/1970 5/5/1968 3/10/1976 7/9/1976 22/7/1976 10/7/1976 2/4/1976 27/1/1976 28/11/1975 23/10/1975 21/10/1975 10/10/1975 31/8/1975 30/6/1975 20/5/1975 1/5/1975 7/1/1975 16/12/1974 30/11/1974 4/11/1974 19/5/1974

TAB] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Nguyễn Phan Anh Ngô Hữu Trương Kế Trần Thị Mai Nguyễn Thị Tuyết Tống Viết Nguyễn Thanh Nguyễn Hữu Trương Nguyễn Thanh Hồ Đức Nguyễn Thị Tường Trần Minh Trần Đại Hồ Văn Nguyễn Hữu Nguyễn Hiếu Au Dương Quốc Võ Khắc Trần Song Thục Hà Nam Võ Hoàng Bùi Thanh Đoàn Thị Hoàng Ngọc Hồ Hữu Cao Xuân Trần Thị Mai Trần Thanh Nguyễn Thị Hạnh Lê An Cao Tấn Nguyễn Văn

Tâm Thọ Toàn Hương Mai Cường Danh Hà Bình Sơn Trung Hải Sách Hải Hoài Luật Thảo Vi Chinh Trinh Trung Đông Phong Mai Lan Huy Khánh Hồng Lãm Liên Bình Lộc Chung

0913102678 0903005005 0903718277 0908282136 0913707022 0903626364 0918260884 0907508000 0913724914 0903968613 0903335733 0913906862 0913127476 0903692025 0908033133 0979797079 0903737273 0903829513 0982712718 0913837601 0903988008 0903714844 0903800900 0918268254 0908291432 0903918499 0913805333 0903647261 0903664979 0903035590 0913919671 0903846041 0903710036

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

13/2/1974 1/2/1974 17/1/1974 30/11/1973 6/11/1973 8/9/1973 18/6/1973 23/3/1973 10/2/1973 1/1/1973 31/12/1972 14/12/1972 10/12/1972 5/7/1972 1/7/1972 28/6/1972 23/6/1972 13/6/1972 31/5/1972 24/5/1972 19/5/1972 13/5/1972 1/5/1972 4/4/1972 19/2/1972 27/1/1972 23/12/1971 6/12/1971 25/10/1971 25/10/1971 28/9/1971 17/9/1971 15/4/1971

TAB] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Lê Văn Nguyễn Tiến Huỳnh Đỗ Ngọc Thái Thế Lê Hoàng Bùi Hồng Thiên Nguyễn Văn Trương Minh Nguyễn Thị Xuân Đỗ Trung Đỗ Thành Lê Thị Ánh Bùi Anh Nguyễn Tấn Phạm Quốc Nguyễn Thị Đào Minh Nguyễn Trần Anh Nguyễn Văn Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Vũ Hồng Lê Lê Chí Phùng Dân Võ Thị Minh Hoàng Thị Minh Vũ Thúy Nguyễn Xuân Kha Nguyễn Văn

Khoa Dũng Diễm Phát Tuyên Kha Chánh Thành Hồng Nghĩa Tài Bích Trung Sơn Nam Chí Ngọc Tài Dũng Thành Dung Cần Thuần Thuỷ Quân Sỹ Cường Nguyệt Hiếu Diệp Lý Đức Thuần

0903953408 0908322504 0918161167 0908553353 0903963163 0903747042 0913549545 0913934012 0908275475 0903938787 0903323754 0913194919 0903933934 0903825719 0903835454 0913167788 0903822459 0913850831 0903720724 0903592194 0913917426 0903606969 0903983044 0903760906 0983763330 0903005130 0903008637 0913742345 0903331927 0918166049 0903903885 0903900940 0913615572

[email protected] [email protected] bình [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

1/4/1971 5/1/1971 1/1/1971 31/12/1970 15/12/1970 13/11/1970 10/8/1970 13/7/1970 10/7/1970 8/5/1970 6/4/1970 2/4/1970 24/1/1970 2/12/1969 1/9/1969 10/6/1969 3/6/1969 17/5/1969 8/3/1969 10/11/1968 9/8/1968 6/7/1968 25/2/1968 19/2/1968 22/12/1967 12/11/1967 21/8/1967 28/5/1967 13/5/1967 28/3/1967 29/11/1966 1/10/1966 18/8/1966

TAB] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Nguyễn Văn Vũ Hoàng Phan Công Đặng Minh Nguyễn Xuân Trần Minh Lê Quốc Huỳnh Công Lã Minh Trần Phương Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Thu Võ Thanh Albert Hiếu Trần Văn Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Nguyễn Chơn Trần Thị Anh Trần Văn Nguyễn Thanh Phạm Văn Trần Văn Nguyễn Văn Mai Văn Nguyễn Thị Nguyễn Ngọc Trần Đức Nguyễn Văn Thiện Nguyễn Mạnh Đặng Kim Nguyễn Văn Trần Văn

Hiến Trọng Phương Chính Du Hải Thắng Quý Tuấn Minh Khanh Hải Dũng Lý Luân Sung Minh Tông Hồng Chánh Tùng Khôi Thừa Phước Sơn Trường Lan Công Phúc Đức Tân Đấu Hùng

0903706418 0913810146 0913145136 0903646431 0903662990 0903816213 0903732833 0903834252 0908355155 0958902240 0913942207 0903919379 0989393080 0909167368 0913902317 0909071155 0903823606 0913941409 0909909095 0903901257 0903814776 0903931830 0913978845 0913104409 0903945680 0913923898 0903731096 0903908999 0913910318 0903881034 0903742640 0903849319 0903756759

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]_op.com.vn [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

7/7/1966 15/4/1966 12/2/1966 23/11/1965 5/10/1965 2/9/1965 19/3/1965 27/12/1964 3/7/1964 15/5/1964 28/2/1964 7/2/1964 30/11/1963 4/10/1963 31/7/1963 10/7/1963 28/6/1963 11/2/1963 30/12/1962 2/12/1962 24/11/1962 22/6/1962 4/6/1962 4/3/1962 26/2/1962 13/10/1961 28/9/1961 13/9/1961 15/7/1961 11/4/1961 26/12/1960 20/12/1960 27/9/1960

TAB] 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

Lâm Quyền Nguyễn Đình Nguyễn Toàn Đỗ Thị Thu Phạm Thanh Nguyễn Đăng Nguyễn Phước Thị Tuý Phan Thị Phạm Thị Mỹ Vũ Thành Đinh Sĩ Vũ Tiến Nguyễn Thanh

Quý Thuận Phúc Thủy Hải Quan Hà Muốn Nhung Nguyên Tiến Thập Định

0903808286 0903806345 0908267577 0913926485 0988112188 0908122178 0903933108 0913926486 0913835445 0903903201 0903809151 0903034050 0908383787

[email protected] [email protected] [email protected] www.benthanhtsc.com.vn lamkinhc/[email protected] [email protected] [email protected] www.benthanhtsc.com.vn [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

2/2/1960 16/2/1959 1/6/1958 19/3/1958 21/10/1957 21/10/1957 30/7/1957 7/7/1957 4/6/1957 28/2/1957 25/1/1956 28/12/1976 29/11/1976

Lâm Châu Huân Bùi Quang Phạm Trọng Đỗ Minh Lê Thị Diệu Nguyễn Văn Trần Phan Phạm Văn Lê Minh Bùi Văn Lương Thanh Nguyễn Quốc Lưu Thúy Nguyễn Đức Trương Thanh Nguyễn Thế Phùng Văn Nguyễn Thị Thúy Hồ Văn Lê Hoài

Bảo Tuấn Luật Dũng Ngọc Hiền Tế Minh Quang Hiệp Hoà Viện Châu Tuấn Tân Hải Ngữ Hằng Ý Nam

0983290199 0903632923 0918038585 0903828921 0909256465 0903995725 0903865385 0903505707 0913607440 0903917748 0913771923 0913823223 0903701886 0903833590 0913807725 0909222299 0913906930 0986399373 0903822339 0907128988

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] vtfotec2006[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

19/7/1976 14/12/1975 7/9/1975 24/12/1974 29/9/1974 8/7/1974 18/2/1974 5/4/1973 18/6/1972 10/4/1972 10/7/1971 1/5/1971 13/4/1971 20/12/1970 14/9/1970 20/2/1970 20/9/1969 20/2/1969 24/8/1968 10/7/1968

Page PAGE]

TAB] 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

Đặng Trung Thái Mạnh Lý Thị Thùy Phạm Hoàng Đặng Kim Nguyễn Quốc Lê Trọng Vũ Quốc Trần Thị Bích Lê Thị Phương Lê Minh Đào Ngọc Trần Hoàng Võ Văn Nguyễn Vũ Trần Quang Đỗ Minh Phạm Quốc Đỗ Thị Bích Lê Thu Ô Mỹ Nguyễn Ngọc Huỳnh Trung Lương Trí Trần Anh Bùi Bảo Lê Thanh Nguyễn Văn Lê Công Lưu Văn Trần Phước Đông Nguyễn Văn Võ Kế

Thành Phát Trang Long Trường Chiến Thi Thái Thủy Trâm Hoàn Linh Dũng Thái Hải Mỹ Huấn Đạt Sâm Hiền Trân Tuấn Du Thảo Tuấn An Hùng Phong Khiêm Thiện Vũ Long Tuấn

0903034305 0903707899 0903848282 0918019999 0903823765 0983702239 0903719343 0903323103 0903786203 0913273368 0903909751 0913807239 0908003600 0903679889 0903728971 0909395579 0913806104 0903636332 0913717721 0983764473 0983708812 0903616727 0908914490 0919395657 0908118222 0903758962 0903924569 0918155699 0903867622 0909787845 0903935700 0914701111 0903532557

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected],com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

6/6/1968 6/5/1968 3/6/1967 21/5/1967 11/3/1967 23/7/1966 25/12/1965 9/11/1965 24/6/1965 1/5/1964 17/10/1963 16/3/1963 30/7/1962 13/7/1962 1/1/1962 26/2/1961 19/5/1960 7/3/1958 20/10/1957 26/7/1976 4/4/1976 12/3/1975 30/10/1974 2/9/1974 23/1/1974 26/12/1973 12/12/1973 25/11/1973 16/10/1973 14/10/1973 21/1/1973 3/9/1971 12/8/1971

TAB] 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296

Lê Minh Nguyễn Văn Lã Sơn Nguyễn Văn Hoàng Đình Trần Ngọc Lê Văn Nguyễn Thiện Lê Văn Thái Ngọc Quang Trần Tuấn Nguyễn Quốc Trần Văn Trần Đoàn Thế Giang Thành Lê Ngọc Quỳnh Phạm Anh Đỗ Thị Bích Trương Hồng Phạm Ngọc Phạm Duy Trương Anh Huỳnh Minh Lê Công Trần Xuân Trần Thị Thanh Nguyễn Tường Phạm Hữu Trần Minh Nguyễn Thị Lan Phùng Thị Thu Lê Ai Lâm Công

Hùng Chương Hà Phước Thanh Quý Quang Mỹ Sỹ Vinh Anh Bảo Minh Duy Trường Dao Cường Hà Quảng Hùng Khanh Dũng Hậu Thuận Hiền Hà Trung Kết Chung Hương Thuỷ Vinh Tín

0903815495 0913169561 0903444769 0903841527 0907777118 0903660249 0903700776 0933806777 0903942514 0903669729 0903741395 0903738834 0903151585 0903919880 0903690302 0917566697 0913741611 0982804460 0903731246 0913915464 0903767038 0983855523 0918264752 0913777700 0903956862 0903034567 0908335566 0903926887 0903030524 0903310004 0903841711 0918010307 0903753739

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] baonguyenq[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

15/8/1970 5/10/1969 23/9/1969 15/6/1969 20/6/1968 8/4/1967 5/7/1965 20/9/1962 4/8/1961 13/9/1976 12/11/1975 7/11/1975 21/8/1975 9/12/1973 26/5/1971 23/2/1971 24/11/1966 7/7/1965 27/12/1962 2/10/1962 12/6/1971 7/4/1974 14/10/1956 30/11/1974 22/2/1976 26/5/1968 11/12/1974 2/3/1959 25/4/1969 15/8/1965 30/8/1976 23/9/1974 15/9/1972

TAB] 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

Dương Anh Châu Thế Lương Hữu Nguyễn Thị Xuân Phạm Thị Kim Phạm Hồng Trần Quang Nguyễn Huyền Nguyễn Hùynh Dương Minh Nguyễn Hữu Trần Thủy Cao Mỹ Phan Hoàng Nguyễn Thành Bùi Nữ Quỳnh Bùi Nguyễn Huy Trần Chí L Thị Thy Nguyễn Phương Trần Thị Minh Nguyễn Xun Nguyễn Lm Trần Đình Chiu Trần Anh Huỳnh Văn Nguyễn Văn Trương Vn Tống Thị Bích Ngơ Kim Lại Văn Huỳnh Thanh Trần Văn

Trưởng Ngọc Thành Mai Phượng Hải Thuận Linh Giao Nhứt Cường Nguyên Hà Long Phúc Dung Hoàng Phong Trang Vũ Tm Hữu Đạo Minh Triết Ngữ Minh Tin Loan Tuyến Dũng Long Sng

0903724469 0989011921 0908039017 0913794811 0903802377 0912120920 0903803504 0913191728 0903735008 0907682031 0908151979 0903011359 0903725816 0903691030 0918161333 0918787394 0979799832 0903837793 0903851144 0903847513 0903879646 0903322307 0983637288 0903699244 0903685099 0913180078 0903907667 0903937600 0903808112 0909988998 0913821871 0913179027 0913926482

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] minhnhụ[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

19/5/1971 19/4/1975 2/2/1974 16/9/1961 29/3/1960 18/3/1971 14/11/1969 31/5/1963 28/7/1966 5/4/1974 16/7/1972 25/12/1969 26/10/1963 14/8/1965 23/8/1973 2/9/1973 30/3/1970 7/11/1976 15/5/1976 12/1/1976 8/8/1974 23/7/1973 6/11/1972 26/4/1972 27/5/1968 5/5/1967 11/5/1964 18/12/1963 5/3/1958 10/10/1969 30/3/1970 13/3/1967 17/10/1958

TAB] 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362

Lưu Văn Hoàng Phương Nguyễn Công Nguyễn Kim Huỳnh Quốc Trịnh Văn Nguyễn Văn Trương Vũ Nguyễn Ngọc Hồ Diễm Nguyễn Thắng Đặng Thị Ngọc

Nghề Dung Danh Phụng Dn Việt Tiện Đằng Cường Phương Hải Hiếu

0918009975 0908299466 0918279812 0903993072 0903997973 0913897561 0918449362 0903805822 0918700084 0903970978 0902040608 0902159266

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

18/11/1969 3/5/1969 26/12/1966 23/1/1957 19/3/1972 28/9/1976 25/12/1963 17/7/1976 28/12/1971 3/12/1970 21/4/1975 16/12/1976

Phạm Đức Phan Ngọc Minh Trần Thị Xuân Phạm Thị Xuân Lạc Tuệ Trần Thị Quỳnh Nguyễn Ngọc Đỗ Ngọc Hoàng Lan Lâm Thị Dân Nguyễn Xuân Phạm Vũ Thị Minh Trần Quốc Đỗ Mạnh Đặng Thị Thanh Trần Thiện Đỗ Thị Cẩm Mai Anh Trần Đình Nguyễn Thanh Nguyễn Văn

Hòa Phương Hương Duyên Minh Anh Mai Tùng Hương An Hải Hà Trị Hùng Thủy Công Hương Khoa Hải Phong Sáng

0903042489 0903859156 0908602890 0903131993 0908895758 0988595596 0916473742 0909288401 0908168368 0908041107 0913152999 0903992082 0918360090 0903866784 0919038855 0903592086 0908407247 0909279499 0908421300 0903814377 0918029691

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

21/9/1976 27/3/1976 5/6/1975 5/5/1975 13/2/1975 20/12/1973 10/4/1973 24/11/1972 22/4/1972 19/4/1972 29/6/1969 21/3/1969 19/8/1968 20/8/1967 11/4/1971 14/6/1956 24/1/1974 4/3/1975 6/9/1972 8/2/1972 5/7/1970

Page PAGE]

TAB] 363

Đoàn Tường

Vinh

0903638301

[email protected]

19/12/1976

364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395

Hoàng Đôn Đào Thu Nguyễn Khoa Lưu Thị Trương Tuấn Huỳnh Thị Thu Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Ngọc Trương Thị Hoàng Lương Trọng Ngô Đại Đặng Minh Nguyễn Ngọc Bùi Tiến Lê Thị Quế Đặng Thị Bích Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Thị Trần Thị Huỳnh Khắc Đoàn Xuân Nguyễn Minh Trần Thị Bích Mai Hà Thanh Nguyễn Tri Nhã Phạm Văn Nhường Phạm Tiến Nguyễn Thông Võ Văn Võ Thị Hương Nguyễn Tiến Nguyễn Văn

Huấn Vân Danh Hiền Anh Trang Uyên Tâm Oanh Đức Nghĩa Cảnh Sơn Dũng Chi Phượng Loan Bình Thủy Tuấn Tài Thụy Vân Hùng Mai Em Dự Thương Tý Thủy Dương Thảo

0908088259 0908416141 0908001266 0918417441 0913633882 0918781599 0983082676 0918200748 0909236970 0918039204 0913778334 0918071807 0903850366 0918261203 0918005207 0918188840 0909291975 0903819999 0903550508 0908257372 0903789930 0908590272 0903642622 0983232222 0903884464 0982697080 0903777707 0918906680 0903664701 0903864455 0982029981 0903649849

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

27/11/1976 12/6/1975 17/2/1972 8/10/1976 6/10/1976 4/9/1976 26/8/1976 11/7/1976 11/7/1976 30/6/1976 19/6/1976 26/5/1976 23/3/1976 22/1/1976 26/11/1975 22/9/1975 2/9/1975 4/7/1975 30/4/1975 16/4/1975 24/2/1975 30/12/1974 20/12/1974 14/11/1974 14/9/1974 11/9/1974 26/8/1974 17/7/1974 5/7/1974 25/5/1974 16/3/1974 15/1/1974

Page PAGE]

TAB] 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

Trần Kim Đặng Thị TRường Võ Văn Hà Thế Nguyễn Thuý Lê Thị Ngọc Cao Nguyên Trần Thanh Nguyễn Huy Trần Thị Kim Phạm Văn Trần Thanh Nguyên Mai Hoàng Đặng Thị Hoài Vũ Đức Trương Anh Vương Thị Nguyễn Thiện Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Lệ Huỳnh Thị Thanh Nguyễn Văn Phan Thanh Nguyễn Trần Quang Trương Thu Dương Diệu Nguyễn Ngọc Đỗ Ngọc Lê Tất Huỳnh Văn Trần Quốc Lê Thị Xuân Trần Phương

Khanh An Tùng Thập Vi Thuận Hùng Hùng Khôi Phượng Vượng Lộc Huy Thanh Thịnh Vũ Kim Tâm Phương Hoa Thảo Thành Hoàng Trí Hà Linh Hùng Anh Thắng Tuấn Quỳnh Nga Hạnh

0903322686 0903664826 0913876228 0903615999 0908053874 0908552360 0944706666 0908121912 0918691958 0903749177 0982224672 0903711099 0903943965 0982911588 0903309101 0908385843 0913970540 0908133555 0908032353 0913682121 0918413484 0903668669 0983632763 0913715240 0918159389 0913982823 0903733395 0983941499 0918082245 0903904515 0913951644 0913984331 0903700242

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]_trans.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

1/1/1974 7/10/1973 10/9/1973 10/8/1973 9/8/1973 20/7/1973 6/7/1973 10/5/1973 18/3/1973 5/1/1973 21/12/1972 18/8/1972 14/5/1972 8/4/1972 23/2/1972 6/2/1972 23/1/1972 16/1/1972 10/7/1971 11/5/1971 7/1/1971 1/1/1971 25/11/1970 20/11/1970 12/9/1970 22/7/1970 5/7/1970 26/5/1970 14/5/1970 17/11/1969 1/11/1969 25/10/1969 8/10/1969

TAB] 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457

Dương Khánh Nguyễn Thị Thanh Từ Thị Thu Nguyễn Văn Lê Thị Thu Vũ Thị Lan Trần Thị Mỹ Nguyễn Thị Trần Thanh Nguyễn Quang Huỳnh Thị Kiều Lê Thị Kim Võ Văn Tôn Thất Lê Thị Thanh Văn Quang Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Minh Lê Hùng Nguyễn Ngọc Nguyễn Minh Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Lê Thị Cẩm Nguyễn Việt Lê Thành Nguyễn Thị Thanh Phan Anh Đỗ Hoàng

Trang Lê Hà Nha Hiền Hương Hạnh Ngoan Hà Minh Phương Hạnh Hóa Hào Thủy Cần Hải Nguyệt Dũng Diệp Tùng Nga Sương Lan Hoài Long Nga Tuấn Tuyên

0908483404 0908152567 0903038058 0913754903 0913652687 0908183858 0983398697 0903037057 0903314839 0958822217 0983160667 0908154222 0903774646 0903106390 0903999954 0913902187 0903699778 0903969820 0913696216 0989876663 0903838917 0908298501 0903823154 0919172345 0913642438 0918956131 0903980363 0908122104 0913927766

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]_vn.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] csươ[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

10/9/1969 3/8/1969 9/4/1969 2/3/1969 19/9/1968 22/8/1968 21/7/1968 19/7/1968 4/6/1968 17/8/1967 16/6/1967 29/5/1967 15/5/1967 10/1/1967 29/7/1966 14/4/1966 5/1/1966 10/8/1965 19/6/1965 13/11/1964 5/11/1964 2/10/1964 10/4/1964 28/12/1963 7/7/1963 23/3/1963 22/2/1963 6/12/1962 10/9/1962

458

Trần Quang

Danh

0903373888

[email protected]

25/12/1961

459 460 461

Nguyễn Thị Đình Phan Thị Bích Trương

Hương Đào Hoà

0903188368 0903909553 0903659581

[email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

21/6/1961 2/2/1961 10/1/1961

TAB] 462 463 464

Vũ Thị Thu Nguyễn Lan Lê Quang

Trang Phương Định

0903331100 0913150623 0903906983

[email protected] [email protected] [email protected]

465

Võ Thị

Hạnh

0903709354

[email protected]

466

Nguyễn Phúc

Long

0903819712

[email protected]

467

Lê Đăng

Quang

0918112807

[email protected]

20/10/1956

468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487

Vương Thiên Nguyễn Đức Lê Bích Phan Thị Mỹ Phạm Lê Nhật Nguyễn Thế Lê Nguyễn Lan Nguyễn Đông Châu Huệ Nguyễn Thị Trần Lê Việt Võ Vũ Nguyễn Thị Thanh Đỗ Thị Lệ Nguyễn Chí Lâm Thị Vân Hình Nhi Lê Thị Kim Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Thúy

Báu Bình Thy Dung Quang Trường Vi Phương Trinh Hằng Hùng Bằng Hà Thu Nhân Thủy Phú Dung Sơn Loan

0918264221 0918734768 0903691289 0918424682 0913194525 0913627550 0989350528 0918050101 0908112174 0918770972 0903124248 0903121275 0909233037 0903012669 0908100088 0903319311 0903708227 0903849310 0903888694 0918030090

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

11/8/1956 25/4/1976 25/6/1976 2/10/1975 1/10/1975 29/6/1974 9/6/1974 23/5/1974 19/11/1973 12/8/1972 28/7/1970 3/10/1968 19/9/1967 28/2/1967 1/4/1966 17/12/1964 15/2/1964 10/5/1962 8/3/1960 22/12/1958

488

Phạm Thụy

Chương

0908590595

[email protected]

25/4/1974

489 490 491

Ngô Quang Đặng Quốc Tôn Nũ Minh

Bảo Việt Thu

0958674517 0985999800 0909649211

[email protected] [email protected] [email protected]

11/6/1974 20/5/1975 4/10/1972

Page PAGE]

28/6/1960 1/5/1960 5/10/1959 20/11/1957 22/3/1957

TAB] 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503

Lê Anh Lê Vinh Hòai Đặng Vũ Anh Phạm Hiếu Nguyễn Minh Đào Thị Chung Nguyễn Thị Thanh Bùi Thúy Đào Thị Trần Thị Thu Nguyễn Thị Thùy Nguyễn Thị

Hùng Tịnh Thư Kỳ Sinh Tiến Hương Lan Nê Hòa Dung Quy

0913909213 0913982928 0903942801 0903121413 0913123178 0989022636 0908438954 0918314171 0908320999 0909273402 0907628297 0918159860

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

504

Đào Thị Ngọc

Ngân

0988016333

[email protected]

505 506 507 508

Chung Công Thân Thị Thu Trịnh Thị Thu Đoàn Văn

Thân Thảo Hằng Toại

0982525547 0907851818 0908474724 0908684769

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

509

Bùi Xuân

Hải

0918417418

[email protected]

510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523

Sử Thị Thùy Nguyễn Hữu Vũ Hữu Tú Vương Quang Vũ Minh Đặng Đình Võ Thành Ngơ Cơng Nguyễn Văn Huỳnh Ngọc Nguyễn Văn Huỳnh Đặng Văn Phan Tấn

Nga Long Lan Diệu Phượng Tuấn Tâm Song Chí Phượng Thông Thái Dũng Bữu

0918635463 0918414138 0903389478 0919691188 0903913895 0903615722 0903941327 0909353790 0918223724 0909511869 0908118283 0913742184 0908014880 0913158856

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

524

Đặng Hoàng

Minh

0918032431

[email protected]

Page PAGE]

1/7/1971 19/7/1972 31/3/1967 6/6/1976 11/10/1975 14/4/1975 8/3/1975 30/10/1974 15/3/1973 4/2/1973 20/10/1971 3/9/1971 14/7/1968 2/2/1968 1/1/1965 10/4/1975 29/12/1975 17/2/1975 2/8/1974 18/11/1971 18/10/1966 2/12/1965 22/8/1959 11/4/1975 5/9/1972 14/11/1976 9/3/1976 27/12/1975 17/10/1973 16/5/1973 10/5/1973 5/4/1973 10/6/1971

TAB] 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738

Nguyễn Thanh Lê Thanh Nguyễn Chung Bội Nguyễn Tuấn Nguyễn Trung Trần Huy Nguyễn Văn Nguyễn Thành Mai Võ Ngọc Trần Hoàng Phan Hồng Lê Thành Vũ Hải Nguyễn Văn Nguyễn Thị Trần Công Nguyễn Văn Hồ Thị Phương Phạm Thị Hương Hoàng Nguyễn Thị Mai Hoàng Trọng Nguyễn Ngọc Bùi Xuân Bùi Đức Nguyễn Văn Bùi Văn Nguyễn Hữu Nguyễn Tuyết Lê Bá Võ Minh Đo Anh Phượng

Cần Lâm Hồn Đạt Nguyn Cường Trí Thảo Tâm Du Thảo Tuấn Nam Thân Thọ Tú Hồ Thảo Trang Anh Tân Châu Xây Hân Phúc Cung Hiệp Mai Thân Đạt Quyn

0913111404 0903709747 0903842873 0983510520 0913608574 0903687343 0903578231 0903638505 0903662009 0913888256 0918766533 0903911262 0903698009 0903705413 0958947599 0903911676 0903846428 0913102291 0918878645 0908294055 0908703958 0905326669 0903334845 0908169286 0908922508 0989511866 0913907875 0913752190 0909237599 0903760246 0903674849

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]@yahoo.com.vn [email protected],com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

18/9/1970 1/7/1970 15/2/1968 1/1/1968 13/2/1966 17/12/1975 30/8/1975 5/2/1975 10/12/1974 17/2/1973 2/9/1972 6/1/1972 28/10/1969 27/8/1968 26/5/1960 9/6/1956 9/2/1972 1/9/1972 25/1/1973 21/8/1969 1/10/1968 6/8/1970 6/2/1974 16/4/1965 20/11/1976 5/5/1974 17/5/1964 19/8/1961 18/2/1961 16/8/1975 12/10/1970

TAB]

739

Lê Văn

Tám

0913641216

[email protected]

29/12/1974

740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766

Đinh Thị Phương Phạm Văn Phan Anh Nguyễn Anh Phùng Trọng Lê Trường Phạm Lưu Nguyễn Thị Thúy Trần Trung Phan Văn Trần Cao Phạm Thị Phương Nguyễn Xuân Trần Tấn Lê Thị Phương Hoàng Đình Nguyễn Văn Tô Dương Quỳnh Lâm Hưng Phạm Hữu Nguyễn Tuấn Nguyễn Thị Phương Nguyễn Ngọc Nguyễn Huy Lê Minh Nguyễn Văn Đỗ Trọng

Thảo Thời Dũng Tuấn Hưng Giang Bằng Vinh Dũng Chính Thành Thảo Tiến Phát Phượng Long Huy Mai Quốc Phúc Dũng Thảo Hiếu Hng Chính Xuân Vinh

0903738566 0913135579 0903754004 0903680567 0983755957 0989111887 0913652548 0903821865 0908397015 0958808875 0909172608 0913112880 0903604066 0913664994 0903759026 0903695846 0909555605 0983970926 0903811136 0983614480 0903801642 0908486667 0983886168 0918311767 0982595912 0988577580 0903934929

thao_liksinyahoo.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] phươ[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

24/10/1974 20/4/1976 21/9/1975 3/2/1974 4/11/1973 18/10/1973 26/10/1972 2/6/1971 25/2/1970 20/9/1969 26/8/1969 12/6/1968 15/4/1963 17/2/1959 17/8/1958 16/7/1956 2/2/1975 28/11/1973 22/6/1973 1/4/1970 9/1/1958 9/1/1972 19/4/1975 2/8/1969 20/7/1975 1/3/1971 2/3/1964

Page PAGE]

TAB] 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799

Đỗ Phan Anh Trần Quốc Nguyễn Khắc Quch Lương Tuấn Vũ Đình Chiu Lm Hịa Nguyễn Văn Trần Đình Nguyễn Đình Trần Văn Nguyễn Thị Mai Thế Phan Hồng Phan Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Thu Ngô Minh Nguyễn Thanh Vương Quốc Bùi Minh Trần Đình Nguyễn Thị Hoàng Nguyễn Bội Dương Văn Trần Đức Nguyễn Kim Đỗ Quan Tôn Thất Vũ Đoàn Đắc Nguyễn Hữu Hồ Công

Mỹ Việt Sỹ Bình Tuấn Anh Huy Đạt Vinh Tuấn Chiều Ng Tuyết Bình Thái Khải Thành Vân Hùng Huyền Huy Phong Mai Oanh Thúy Trân Thành Long Trường Anh Học Tỉnh Hoàng

0983626300 0918489144 0913849421 0918394238 0903666833 0988064863 0983622809 0908346488 0903751368 0903010393 0988000168 0913170046 0908280539 0913838533 0913804036 0909779798 0975083333 0908391139 0908283697 0903985507 0913860234 0982388968 0919171779 0913924331 0909507673 0908250715 0903602728 0903754864 0903939717 0903988275 0903918476 0903315059 0913143302

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

26/2/1957 20/6/1954 19/3/1973 10/1/1973 20/7/1976 19/2/1976 16/5/1975 13/4/1972 14/2/1966 6/5/1964 9/6/1976 25/2/1961 21/3/1960 15/11/1975 19/3/1959 28/5/1974 10/12/1976 31/5/1976 8/3/1976 20/10/1975 4/6/1975 10/1/1974 1/1/1974 4/9/1973 8/7/1973 8/10/1972 19/7/1972 1/12/1971 6/12/1970 1/10/1968 24/9/1968 14/12/1967 27/5/1967

TAB] 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832

Đỗ Thanh Quách Tú Dương Cao Thái Võ Văn Đặng Thị Minh Huỳnh Hữu Lê Hoàng Nguyễn Mạnh Nguyễn Thanh Đỗ Văn Trương Thành Lữ Đức Huỳnh Minh Lê Văn Phạm Đức Võ Trung Trần Phước Cao Thị Quế Nguyễn Thị Thanh Trần Anh Nguyễn Văn Mai Thị Minh Trình Xuân Thanh Thị Phan Thanh Huỳnh Nguyên Nguyễn Nhật Võ Thị Thu Phạm Minh Nguyễn Văn Đỗ Quốc Nguyễn Thị Hồng Au Ban

Việt Hòa Dương Thọ Trang Phước Vũ Tuấn Sơn Ngọc Tuấn Khang Hải Quý Biển Nam Hải Anh Thuý Vũ Hinh Châu Kỳ Huệ Tịnh Triệu Tấn Hằng Thạnh Đức Lâm Hoa Quỳnh

0903627932 0903870152 0913608771 0913692349 0903840216 0909249941 0908584570 0913803816 0903032962 0903815785 0988532126 0903663411 0903831218 0903647404 0903400679 0983244882 0913713783 0903262552 0903392468 0913876202 0918030926 0913124400 0903815200 0903758786 0918177855 0903823185 0903925011 0903995888 0903840091 0903935941 0903353888 0903814478 0918030957

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

17/1/1967 7/4/1963 28/10/1962 16/8/1962 15/6/1961 5/6/1959 26/5/1958 6/6/1957 29/6/1956 12/1/1956 18/7/1976 1/5/1976 7/4/1976 13/5/1974 24/8/1972 24/11/1971 7/9/1966 17/4/1966 14/9/1965 4/1/1963 3/1/1962 4/12/1960 10/4/1959 24/1/1958 20/4/1954 24/7/1953 10/10/1958 14/7/1971 25/7/1971 20/10/1968 26/6/1964 22/8/1960 17/12/1957

TAB] 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865

Trần Thế Lâm Tấn Trần Thanh Nguyễn Quốc Nguyễn Minh Bùi Thị Hoàng Ngọc Nguyễn Thế Bùi Ngọc Trương Đình Dương Anh Đào Văn Huỳnh Việt Đặng Văn Nguyễn Thái Nguyễn Hoàng Lê Phụng Nguyễn Quang Lê Thị Mỹ Nguyễn Đại Lưu Thị Kim Huỳnh Thị Châu Sinh Huỳnh Thị Phúc Phan Long Hải

Hào Kiệt Tùng Dũng Tuấn Xuyến Yến Khanh Thu Kiệt Dũng Hoạt Sơn Khước Học Phong Hân Thanh Hồng Hải Loan Huê Nguyên Hồng Âu

0909907989 0903740841 0918408473 0908415478 0913986396 0908313255 0918120002 0903732416 0918044698 0903331848 0909898761 0912457339 0903911822 0909993927 0908323436 0983677616 0919602035 0903655395 0903905018 0918774827 0913912621 0918436367 0913950970 0903601681 0938186179

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] hoatduỹ@yahoo.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

21/9/1976 24/7/1975 20/10/1973 4/11/1973 2/1/1971 19/10/1969 5/10/1969 8/12/1968 17/1/1965 28/1/1963 26/8/1961 6/1/1959 5/6/1958 19/4/1957 3/10/1976 9/2/1974 18/7/1972 12/8/1969 10/12/1965 3/6/1965 27/6/1957 8/4/1967 21/1/1966 5/5/1971 17/12/1976

Trương Văn Nguyễn Ngọc Hạ Phan Hồ Từ Ngọc Nguyễn Thị Mỹ Nguyễn Thị Ngọc Trần Thị Thu Lý Hà

Tân Đoan Hải Phương Hoài Phương Vân Vũ

0919524868 0918008943 0903681929 0918229509 0913776704 0918586999 0908165818 0918104466

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

27/12/1975 11/10/1975 7/7/1975 20/7/1974 22/8/1973 23/3/1970 30/8/1969 8/11/1965

Page PAGE]

TAB] 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898

Nguyễn Ngọc Dư Vĩnh Hồng Nguyễn Thị Kim

Thủy Quân Thảo

0903332126 0908660665 0909262475

[email protected] [email protected] [email protected]

4/11/1965 28/12/1976 20/12/1976

Trần Thị Thu Lê Ngọc Trần Thị Mỹ Võ Văn Dương Liễu Mai Nguyễn Thành Lê Thị Kim Đinh Lê Anh Nguyễn Văn Đồng Trần Đỗ Phan Lệ Tạ Thanh Trương Thị Tuyết Huỳnh Thị Thu Lâm Chí Nguyễn Văn Quan Minh Vương Quan Trần Anh Ngô Bình Trương Việt Lê Kim Trương Quốc Võ Văn Nguyễn Văn Huỳnh Hiền Nguyễn Đỗ Lê Thị Thu Nguyễn Thị Thu Phạm Hồng

Hoà Phượng Hạnh Khiêm Khanh Chung Chi Phong Hoàng Châu Thủy Hùng Hồng Nguyệt Đông Hóa Tuấn Khải Thư Long Hưng Đĩnh Đại Tần Thêm Trung Phương Hương Lệ Thái

0903692979 0908117962 0983197499 0913770812 0918265123 0908037038 0903394157 0908020737 0913945423 0903999174 0903712668 0908315024 0918042681 0903687370 0908133799 0903922289 0913964841 0913844299 0903830280 0913770503 0903710007 0903720015 0903824123 0903940453 0913807048 0913668458 0983202222 0903838115 0903849795 0903999060

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

22/8/1975 9/3/1975 9/9/1974 7/6/1974 5/6/1974 22/6/1973 5/12/1971 15/10/1971 8/2/1971 5/5/1974 26/5/1971 12/12/1964 27/8/1965 17/12/1963 8/5/1975 21/10/1967 26/9/1963 13/10/1975 24/12/1969 30/1/1971 4/4/1969 19/7/1959 22/10/1963 20/12/1961 7/1/1950 9/12/1968 4/2/1976 1/8/1972 24/12/1971 9/12/1970

Page PAGE]

TAB] 899 900 901 902 903 904 905 906

Dương Thị Ngọc Lương Thị Nguyễn Tấn Nguyễn Duy Phạm Quốc Đinh Hà Duy Tôn Nữ Ai Nguyễn Thanh

Dung Phúc Trung Thanh Tài Trinh Hòa Bình

0903935221 0903903046 0903000259 0918830051 0903726994 0903958518 0913915483 0913834007

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

15/7/1959 14/6/1958 17/6/1974 4/3/1971 11/8/1956 2/8/1968 4/11/1970 27/8/1956

907

Vũ Văn

Trực

0903841344

[email protected]

10/6/1961

908

Trương Thanh

Hiệp

0918028857

[email protected]

909 910 911

Trịnh Văn Nguyễn Văn Võ Anh

Thành Tiến Tú

0903935045 0913928749 0913828326

[email protected] [email protected] [email protected]

912

Trần Phước

Tuấn

0903726378

[email protected]

913 914

Lê Thị Thúy Lê Xuân

Hằng Điềm

0903989810 0903743569

[email protected] [email protected]

915

Nguyễn Thành

Phúc

0913716993

[email protected]

916 917 918 919

Phan Thành Văn Thành Nguyễn Thanh Nguyễn Nghiêm Thiên

Công Tâm Toàn Ân

0903745388 0913719309 0918104699 0903635695

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

5/2/1970 21/12/1975 30/3/1973 12/10/1975

920

Trần Đình Thu

Nhi

0913145679

[email protected]

10/12/1972

921

Nguyễn Văn

Minh

0913137652

[email protected]

13/10/1966

Page PAGE]

23/12/1965

8/11/1964 8/5/1956 23/9/1975 8/5/1960 29/11/1965 22/10/1970

7/6/1959

TAB]

922

Phạm Hoàng

Sơn

0909315187

[email protected]

923 924 925 926 927 928

Lê Thị Hồng Đào Quốc Phạm Tuấn Nam Mai Ngọc Võ Ngọc Phạm Thành

Vân Hùng Anh Lãm Thiệu Vinh

0903773885 0903940906 0989186498 0982340916 0903623037 0903805197

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]_mattres.vn [email protected]

929

Trần Nguyễn Thanh

Nhã

0919598575

[email protected]

930 931 932 933 934 935

Trần Hoàng Nguyễn Ngọc Bùi Thanh Lê Thị Trương Thị Phương Nguyễn Thị Minh

Thẩm Ẩn Hợp Hảo Trang Thùy

0913608647 0903994071 0903811388 0908131897 0908175898 0918505354

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

10/12/1970 17/1/1965 15/9/1976 20/2/1976 28/1/1976 19/6/1975

936

Nguyễn Hoàng0903199868

[email protected]

23/12/1974

937

Đinh Văn

Nhân

0918145145

[email protected]

938

Trần Vĩ

Hoàng

0908255885

[email protected]

939 940 941 942 943

Nguyễn Thanh Trịnh Quang Nguyễn Lê Đặng Cơng Lương Anh

Lễ Huy Anh Chính Trang

0903650560 0989515354 0908287518 0903674649 0909215635

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page PAGE]

1/6/1968 26/10/1975 18/7/1974 23/1/1974 5/12/1968 1/12/1966 19/6/1959

24/3/1971

11/6/1974

31/12/1972

11/7/1972 2/10/1971 3/4/1969 26/6/1966 4/3/1964

TAB]

944

Châu Viết

Dinh

0937622688

[email protected]

19/7/1962

945

Phạm Quý

Khiết

0903614873

[email protected]

22/9/1975

946

Lê Minh

Hậu

0913773006

[email protected]

30/5/1975

947

Ngô Đòan Quốc

Nguyện

0903859220

[email protected]

948

Phạm Nhật

Quang

0903880355

[email protected]

949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964

Nguyễn Thị Tuyết Đàm Mạnh Nguyễn Xuân Trần Đào Thn trọng Thanh Lê Ngọc Phan Văn Hà Ngọc Lương Sư Quốc Trần Xuân Nguyễn Phạm Hà Xuân Dương Tấn Lỳ Thiên Phạm Đình Lê Văn

Nga Chung Vinh Sỉ Phương Hùng Tú Ly Thái Trường Hưng Phúc Bửu Hương Tâm Phương

0903310137 0913679680 0913771288 0903139198 0988323344 0903760706 0933929597 0904060506 0903977500 0903824625 0908020675 0908923926 0903676366 0913167419 0903732712 0908083366

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

965

Nguyễn Công

Tấn

0908277828

[email protected]

966

Ly Thị Bích

Hạnh

0904125743

[email protected]

Page PAGE]

1/1/1975 23/1/1973 12/9/1972 1/5/1973 8/12/1971 21/2/1971 15/6/1967 5/4/1972 24/9/1973 1/9/1975 6/7/1974 30/10/1970 6/2/1975 10/11/1970 1/5/1970 19/1/1976 23/11/1969 30/12/1973 13/8/1969 8/5/1974

TAB]

967

Tơn Thất Thin

Tn

0918607032

[email protected]

968 969

Đăng Triệu Vũ Tiến

Hòa Việt

0903986888 0903809035

[email protected] [email protected]

970

Hoàng

Mầng

0903752223

[email protected]

10/4/1962

971

Nguyễn Văn

Thi

0913979725

nguyenvanthibvnmedia.com.vn

21/1/1962

972

Lê Đình

Thức

0989898098

[email protected]

15/6/1967

973

Nguyễn Trọng0918402323

[email protected]

4/4/1961

974 975

Kim Thị Châu Nguyễn Thanh

Thuyên Vũ

0982220232 0903962054

[email protected] [email protected]

30/5/1973 16/6/1974

976

Trần Hữu

Hiệp

0908868677

[email protected]

2/10/1976

977 978 979 980 981

Hoàng Huệ Minh Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Ái Châu Anh Lương Minh

Chi Thảo Nhân Toàn Lâm

0918588788 0908326879 0903357636 0903028024 0913777099

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

30/9/1976 11/7/1975 2/1/1973 7/7/1959 3/6/1965

982

Tạ Thị Hồng

Vân

0938931750

[email protected]

16/3/1962

983

Trần Thị Dạ

Hiếu

0903311777

[email protected]

13/9/1975

Page PAGE]

1/1/1973

19/10/1969 8/1/1965

TAB] 984

Lê Văn

Sơn

0989051953

[email protected]

985

Nguyễn Chí

Hiếu

0906946499

[email protected]

986

Nguyễn Công

Thuận

0903353817

[email protected]

16/2/1970

987

Nguyễn Tuấn

Phương

0979808047

[email protected]

28/7/1976

988

Nguyễn Thị Ngọc

Bình

0913141862

[email protected]

26/10/1976

989

Trương Hữu

Thanh

0988888689

[email protected]

15/10/1970

990 991 992 993 994 995 996

Nguyễn Thành Lê Trung Võ Mậu Quốc Nguyễn Văn Quách Nguyễn Ngọc Nguyễn Đại Hùng

Đạt Việt Duy Chính Ynh Anh Lộc

0918790577 0903903781 0913802845 0983334889 0908290077 0903750923 0908123310

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

11/10/1976 7/3/1957 18/12/1974 4/11/1970 12/1/1964 2/9/1962 14/2/1961

997

Hoàng Trọng

Kim

0903714108

[email protected]

Lê SIMON Quốc Lại Minh Phạm Thị Thu

Hưng Duy Hồng

0908131174 0909026789 0903834986

[email protected] [email protected] [email protected]

998 999 1000

Page PAGE]

24/3/1975 26/11/1976

21/2/1958 18/11/1971 27/1/1970 4/7/1957

TAB] Company Cty TNHH NidectosorkVN WIEBSTAR JAPAN VIỆT NAM Cty Dược Phẩm AAA - Johnson & Johnson Metro Cash & Caruy VPĐD SK Net Works N/A VINA CHUNH SHING Cty TNHH An Thuận Phát Prudential Cty Prudential Tổng công ty Thương Mại Sài Gỏn Dicentral Corporation Cục Quản lý Xuất Nhập khẩu Cty XNK Nông Lâm Hải Sản (AGRIMEXCO) Cty dệt may Thắng Lợi Cty TNHH chế biến TP bao bì Phương Đông Cty CP Cơ điện Hoà Bình Cty CP XD KD Địa ốc Hòa Bình Cty TNHH Cơ Điện Lạnh PER 8 Chụp ảnh _ Ao cưới Đạt Đức DNTN TM-SX Trường Chấn Phát DNTN TM Tân Hưng Lộc Cty TNHH Đăng Việt Cty TNHH TV Tkế XD Không Gian Việt Cty Song Phát Cty CP Xây dựng TMDV Ngọc Hầu Cty CP Hoàng Kim Cty Đo đạc Địa chính & Công Trình Cty phát triển khu CN Sài Gòn Cty CP Savico Cty CP mía đường La Ngà - Tỉnh Đồng Nai Cty CP Savico

Address 23/7 Hùynh Tấn Phát, Q7 26C2 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12 2081/28 Phạm Thế Hiển, F6, Q8 362 CMT8 , F5, QT.Bình L8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q1 591 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh 138A Nguyễn văn Trỗi, Q.Phú Nhuận 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 11A Đường 83, P.Tân Qui, Q7_Tp.HCM 166A/25 Thích Quảng Đức, P4, Q.Phú Nhuận 207 Lô A, C/c 675 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.PN 47 Cửu Long, P.2, Q. Tân Bình 254 Nguyễn Trãi, Q1 176 Hai Bà Trưng, Q.1 107Liên Tỉnh 5, P5, Q8 1/147A Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12 37 Trần Hưng Đạo, P. Tân Thành, Q. TP 68A Trần Quốc Toản, F8, Q3 304/54 Tân Kỳ,Tân Qúy,Sơn Kỳ,T.Phú 384 XVNT - P.25, Bình Thạnh 75/823D Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp G15A, KP5, P.Tân Hiệp, BHòa_ĐNai 12 Hòa Bình, Đà Lạt 404/56 Nguyễn Đình Chiểu, F4, Q3 266_268 Nguyễn Thiện Thuật, Q3 49B Lý Thái Tổ, Long Xuyên, An Giang 153/13 Nguyễn Tiểu La, P5, Q10 30 đường 3 KP4, P.Bình An, Q2 N/A 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1 35/12 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Q.Bình Thạnh 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1

Page PAGE]

TAB] Cty Vận Tải Dầu Khí VN Cty TNHH Thẩm Định Giá Đất Việt Cty CP chứng khoán Tp.HCM Prudential Tập đoàn Dệt May VN Cty Cổ phần TM Bưu Chính Viễn thông Cty TNHH May Mặc Việt Anh C.Nhánh Tổng Cty Thuỷ Tinh & Gốm XD Cty cổ phần Anh Dương Việt Nam TAN CANG CONTAINER CO, Ltd NASOPHARMA CO., LTD. Cty Kỹ thuật điện Toàn Cầu Cty Prudential Mitsu - Soko Trường Tiểu học Việt Mỹ Cty TNHH Truyền thông Hoa mặt trời cơng ty Quản lý nh Quận 1 COSACO Cty TNHH Customer Insights Cty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Cty TNHH Phúc Thắng Cty Châu Au (Trang Trí Nội Thất) Cty CP Khang Điền Cty Tư Đông TNHH Cty TNHH TM SX Anh Khoa Cty CP Nh Việt Nam Cty CP TOYOTA Đơng Si Gịn Cty CP Hoàng Anh Gia Lai KTN Fluid Handling Technology. LTD Cty TNHH Sanmiguel Pure Foods (VN) Cty CPTM Đất Lành Cty TNHH ĐTSX Phần mềm Minh Hữu Cty CP Hàng Gia Dụng Quốc tế ICP

60 Thanh Đa, F27, BT 330 Điện Biên Phủ, F.17, Q.Bình Thạnh 27 Pasteur, Q1 2-4 Bến Cần Giuộc, Q8 39 - 41 Bến Chương Dương, Q1 22 Nguyễn Đình Chiểu, Q1 22/40 Yn Thế, P.2, Tn Bình 44-45 Bu Ct, P.14, Q.TB, TP.HCM 103/47 Trần Huy Liệu, Q. Phú Nhuận 157 Đường Vạn Kiếp, P.3, Q.BT 223 Tôn Thất Hiệp, P.12, Q.11, TP.HCM Wasaco, L5, 10 Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình 257A, Lầu 2, Nguyễn Biểu, P.2, Q.5 2 Phùng Khắc Khoan, Q.1 308/17 CMT8,P10,Q3 259 Hai Bà Trưng, Q.3 89 Bis, Tơn Thất Thuyết, P.16, Q.4 417 Minh Phụng, Q.11 N/A 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1 744 Tỉnh lộ 43 - KP3, P. Bình Chiểu, Q.Thủ Đức 51 Nguyễn Chế Nghĩa, F13, Q8 218/15 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú 304/20 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận 16/39B tân Sơn Nhì, P.TSN, Q.T Phú 39 Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q.5 507 Xa Lộ H NộI, Q.2, TP.HCM 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 23 Phùng Khắc Khoan, Q1 1/4X4 Tổ 44, P.8, Quang Trung 128 C/c Thanh Niên, P.14, Q. Tân Bình 6D Phan Bội Châu, Bình Thạnh 31 Sơn Hưng, P.12, Q. Tân Bình

Page PAGE]

TAB] Cty CP Nông dược H.A.I Jacksmith Industries Co. Ltd Cty CP giấy Viễn Đông Cty TNHH GMT Cty CP Nông dược H.A.I XN quản lý đường bộ 7 XN quản lý đường bộ 2 XN công trình 7 XN công trình 1 Cty TNHH CAMPINA Viet Nam Cty CP TV XD Thuỷ Lợi 2 Cty TNHH Tin Học & TM Hồng Cơ Cty Quảng Cáo Hoàng Phi Cty TNHH Trí Phúc Cty Tư vấn Thiết Kế XD Ozon Cty TNHH TM TB CN Thuận Triển Cty cổ phần Sinh Nhật Cty TNHH Tân Thái Bình Cty TNHH Thiết kế & Xây dựng LDC Cty TNHH Đầu tư Tân An Cty TNHH TKQC Thiết Quảng Cty CP SX & TM Thăng Long Cty CP Viễn thông Tiền Vệ Cty TNHH Vũ Hoàng Cty TNHH Nhà Thép Trí Việt N/A Cty CP Nhựa Thành Công Cty TNHH VPL Cty TNHH cơ khí công nghiệp An Lộc DNTN SX TM Hồng Khải Cty TNHH Thần Hộ Cty TNHH Quốc tế Đại Dương Cty Tân Chánh Nguyên

32/21 Hồ Thị Kỷ, P11, Q10 Đường 10 KCX Tân Thuận, Q7 129 Au Cơ, P14, Q.Tân Bình 13/37 tổ 7, Khu phố 5, Trường Thọ, Thủ Đức 28 Mạc Đỉnh Chi, Q1 132 Đào Duy Từ, P6, Q10_ Tp.HCM 132 Đào Duy Từ, P6, Q10_ Tp.HCM 132 Đào Duy Từ, P6, Q10_ Tp.HCM 132 Đào Duy Từ, P6, Q10_ Tp.HCM 88/32/7 Nguyễn Văn Quý, KP1, P.Phú Thuận, Q.7 169 Trần Quốc Thảo, Q.3 4 Nam Quốc Cang, P.Pham Ngũ Lão, Q.1 196D Lý Chính Thắng, F.9, Q.3 6-C12A Phan Xích Long, F.12, Q.Phú Nhuận 27 Kỳ Đồng, F9, Q3 212 Phan Văn Khỏe, P5, Q6_Tp.HCM 68/14 Bùi Thị Xuân, P2, Tân Bình 126 QL1, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai Số 3 Lý Văn Phức, F. Tân Định, Q1 117 Nguyễn Đình Chiểu, Q3_Tp.HCM L11-L12 Miếu Nổi, Bình Thạnh 198/6 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Tân Phú 20B Kỳ Đồng, F9, Q3 5/45 Nguyễn Củu Đoàn, P.TSN, Q.TP 355 Nguyễn Trọng Tuyển, F.1, Q.TB 207/20/2 Nguyễn Văn Đậu, F.11, Q.BT 22/17/18A đường 9A, KP5, Bình Hưng Hòa A 194 Nguyễn Đồng Đào, P14, QTB N/A 1146 đường 3/2, P12, Q11 Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Q12 190 Hồng Bàng, F12, Q5 147/1/5 Tổ 3, KP6, P.Hiệp Phú, Q9

Page PAGE]

TAB] DNTN Phúc Quang Tu Hao Co,Ltd Chi nhánh Cty CP Đại Thuận ALC GROUP Cty TNHH Mai Loan Cty TNHH SX Hiệp Phước Thành Cty TNHH Rồng Lửa Cty Quảng Cáo Nguyễn Trần Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Hữu Cty TNHH TM-DV KT Loang Gia Cty TNHH Megatec Cty TNHH DV Quảng cáo Mỹ Sơn Cty cổ phần bệnh viện máy tính Icare Cty TNHH Việt Sinh Cty TNHH DV TV Công Hữu Cty TNHH Mộc Hòa Bình Cty TNHH Nhựa Vi Lữ Cty CP XD Vận tải Hồng Việt Cty Dacotex Cty TNHH TM DV Hưng Hợp Phát Cty TNHH SX TM DV Việt Phát Cty CP U&M.E Cty TNHH In - Giấy Nhật Tâm CBS Việt Nam Co, LTD Cty TNHH Quang Huy Vi Tính NIPPON OIL CORPORATION Cty TNHH SX XD Tm Thiên Phú Cty Cao su Thống Nhất Cty TNHH SX - TM Vạn Xuân Doanh nghiệp tư Nhân Minh Đăng Cty TNHH TM Anh Phát Cty TNHH Kỹ thuật tin học Phúc Vy

B12b KP4 Tân Hiệp Biên Hòa 260 Huỳnh Tấn Phát, Q.7 231/15C Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4 152 Chu Văn An, P.26, Q.BT Thuận An, Binh Dương 53/68 Trần Khánh Dư, Q1 Số 6 đường 38, P.Tân Tạo, Bình Tân 181/4 Đường 3/2, F11, Q10 355/1 Tân Hoà Đông-Bình Trị Đông-Q.Btân 193/2 Khu A Phan Văn Trị, P.10, Q.GV 467/11 Điện Biên Phủ, Q3 339/28C Lê Văn Sỹ, F13, Q3 53/4 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Tân Phú 181 Phan Đăng Lưu, F1, PN 214 Nam Kỳ Khỡi Nghĩa 54 Hoàng Diệu, F12, Q4 Số 2 Nguyễn Oanh, P7, Q.Gò Vấp_Tp.HCM 1113 QL1A, P.Bình Trị Đông A, BT 89 Bùi Hữu Nghĩa, F1, BT 507/1 Lê Quang Định, F1, GV 90A/B84 Lý Thường Kiệt, Q10 Tam Tân Ap Bến Đò 2, Tân Phú Trung, CC 525/11 Sư Vạn Hạnh nối dài, F12, Q10 81 ĐL 3D, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, BD 10/7 Phan Đình Giót, F2, Tân Bình 66D Phan Đăng Lưu, P5, Q.PN 65 Lê Lợi, Q.1 5/12 QL13, P.Hiệp Bình Phước, TĐ 83/3 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Tân Phú 80/73 Hoàng Hoa Thám, F7, BT 4 đường 3 Cư xá Bình Thới - F8 - Q11 361/21 Nguyễn Đình Chiểu, Q3 23/139 Nơ Trang Long, P7, Q.Bình Thạnh

Page PAGE]

TAB] Cty TNHH TM SX Đồng Nhân Chí Cty CP đầu tư Nam Long Cty TNHH Vương Kim Thành Cty CP BĐS Dân Xuân Cty TNHH Quản lý - Kiểm toán - Tư vấn MAAC Cty TNHH in An Huy Cty TNHH Minh Chánh Cty TNHH mắt kính Trương Hào Phát Khách sạn Viễn Đông Cty TNHH TM Nam Phong N/A Cty TNHH TM-DV Tấn Liên Cty địa ốc Anh Trung Cty TNHH Hoàng Long Cty TNHH Kết Nối Việt Cty CP TM - XNK Quận 8 Cty TNHH Phương Vi Cty TNHH XD Võ Đắc Cty TNHH Xây Dựng NSC Cty TNHH TM DV KT G.P.L Cty TNHH CN - MT Thời trang Trang Anh Vĩnh Cty CP Kiến Trúc CA Cty TNHH Cnghệ Tphẩm & MTrường PST Cty Bút bi Thiên Long Cty TNHH SX TM DV Thịnh Phát Cty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức Cty CP Thuỷ Sản Vinh Quang Cty Đất Sạch Cty TNHH Nam Phương VN Cty Hiền Vũ CN Cty CP DL DV Dầu Khí Hải Phòng Cty TNHH SX TM DV Minh Đạt Cty CP BĐS Dệt may VN

118/81 Phan Huy Ích, F15, TB 181 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q1 283 Hàn Hải Nguyên, F.2, Q.11 330 Chánh Hưng, Q8_Tp.HCM 152/11B Điện Biên Phủ, F25, Bình Thạnh 282 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, QTP 9/26 Đoàn Thị Điểm, F1, PN 207 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q1_Tp.HCM 275A Phạm Ngũ Lão, Q1 529/78 Hùynh Văn Bánh, F14, Phú Nhuận N/A 65 Tôn Thất Thuyết, P3,Q4 75/823C Lê Đức Thọ, p17, Q.GV 204 Chánh Hưng, F.5, Q.8 213 Lô C2 Chung cư P6, Q4_Tp.HCM 175 Phạm Hùng, F4, Q8 230E Pastuer, P6, Q3 452/11-KP2 P.Trảng Đạt, BH, ĐN 16 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1 88 Đường Số 3 Cu Xá Lữ Gia, Q11 64/12B Lũy Bán Bích, P.Tân thới Hòa, Q.Tphú 206/598 XVNT, F21, BT B14 Nguyễn Oanh, P17, Q.Gò Vấp 62/13 Trương Công Định -F14-Q.Tân Bình C3 - K300 Cộng Hòa, F12, TB 384 Võ Văn Ngân-F.Bình Thọ-Q.Thủ Đức Lô 37-40 KCN Mỹ Tho - Tiền Giang 106 Nguyễn Ngộc Lộc, F14, Q10 124 Lê Lai, P.3, Q.GV K12 Hạnh Thông tây, F11, GV 195 Trần Bình Trọng, F3, Q5 D2/12T Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 636 Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long B,Q9

Page PAGE]

TAB] Cty TNHH Long Thạnh Phát Cty TNHH Trân Châu Cty TNHH Tin học PT Cty TNHH Bảo Chính Cty TNHH Tiến Dũng Cty TNHH Trần Minh Hải Cty TNHH Đắc Linh Cty TNHH TM DV DLTân Vạn Xuân Cty TNHH Ngọc Nghĩa Cty Du lịch và Thương mại Trần Phương Cty TNHH TM & DV Siêu Thị Cty TNHH TM DV Phúc Hải Thuy Nga Design Cty TNHH An Dat Thuận DNTN Am thanh Thiên An Cty CP Phân Bón Sinh Hoá - Củ Chi Cty TNHH Đồng Hồ BCB Cty Điện tử Thiên Thành Đạt Dalton Electronics Cty TNHH Trần Gia Cty CP Nam Long Cty TNHH Kỹ Thuật - DV STP&T Cty TNHH XD CT Hùng Vương Cty TNHH Công te nơ Hưng Thịnh Cty TNHH Dược phẩm VAX Global Co.., Ltd Cty TNHH APEX VN Cty dệt kim Đông Phương Cty TNHH Sao Nam-Tân Thành, BR Vũng Tàu Cty TNHH SX-TM Đồng Phúc Cty TNHH NN 1TV CN Tàu thuỷ Sài Gòn BQL Cụm CN Dân cư Nhi Xuân Cty TNHH SX-TM Cơ Nhiệt Tân Bách Khoa Cty TNHH SX TM & Vận tải biển

449/5 Phan Xích Long, P2, Q.Phú Nhuận_Tp.HCM 345/84 Trần Hưng Đạo, Q1 36 Nguyễn Văn Trỗi, P15, Q.PN 111-113 Nguyễn ThịMinh Khai, F.BT, Q.1 27/10A Cộng Hoà, F4, Tân Bình 11/3 Thống Nhất, F16, GV 281/29/5 Lê Văn Sỹ, F1, Q. Tân Bình 135/1-135/3 Nguyễn Hữu Cảnh, F22, Q.BT N-22 KCN Tân Bình 12/1 Phan Kế Bính, P.Đakao, Q1_Tp.HCM 121 QL15, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, ĐN 199 Lý Chính Thắng, P7, Q3 21 Võ Thị Sáu, Q1 176 Tôn Thất Hiệp, F13, Q11 125 B3 Chung cư Phường 3, Q4_Tp.HCM N/A 121 Hồ Tùng Mậu, Q1_Tp.HCM 557/S34 Nguyễn Tri Phương, P14, Q10 236 Cộng Hòa, F12, TB 181 Điện Biên Phủ 39/5 Sương Nguyệt Anh, Q1_Tp.HCM 435-437 Hòa Hảo, F5, Q10 Số 16, Đường số 1, KP5, P.HBC, Q. TĐ 24 Đinh Bộ Lĩnh, P3, Mỹ Tho_Tiền Giang Lầu 3, A8 Trường Sơn, Q.Tân Bình 598 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức 10 Au Cơ, P.Tân Thành, Tân Phú 70I5 Bùi Đình Tuý, F.12, Q.Bình Thạnh 528/5/98 Điện Biên Phủ, F11, Q10 10E Bùi Văn Ba, Q7 171 Nguyễn Văn Đậu, F5, BT 71 Linh Đông, P.Linh Đông, Thủ Đức B1/4 Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình

Page PAGE]

TAB] TAFACO., LTD Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG_VN Metro An Phú Cty CP TM_DV Bến Thành Cty CP Núi Ngọc Trường ĐH Hồng Bàng Apave Việt Nam & Đông Nam Á Cty CP TM DV Bến Thành Cty TNHH Dược phẩm & Du lịch Khang Minh Cty An Bình Bộ Quốc Phòng Cty TNHH SX đồ gỗ Tân Mỹ Trân Cty cổ phần TM-SX Nội thất Anh Sáng Cty TNHH Saigon Precision

10/6 Tạ Quang Bửu - F6-Q10 203 Lý Chính Thắng 14B9 Ngô Tất Tố, F.19, Q.Bình Thạnh Cửa Đông Nam&Cửa Đông Bắc chợ BT,Q.1 F6 - D5 P25, Q.Bình Thạnh 77/16C An Bình, P6,Q5 197 Điện Biên Phủ, Q3 Cửa Tây Nam&cửa tây bắc chợ BT 113/1F Thống Nhất, F11, GV 248/10 Nguyễn Thái Bình, F12, Q.TBình 360 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3 316 Ngô Gia Tự, P4, Q10 Road D khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức

Cty TNHH Hưng Lâm Cty TNHH TM XD Duy Anh Cty TNHH TM XD & DV MITA Cty CP Đầu Tư - Xây Dựng ĐỒNG TIẾN Cty CP Kiến Trúc Đô Thị Nam Sài Gòn Cty TNHH KT XD Gia Bình tân Cty TNHH TM - DV TTK Cty CP TM & KT Vạn Toàn Xí nghiệp KD DV Tổng Hợp TANIMEX Cty TNHH Rồng Đất Cty TNHH Xây dựng _ TM Á Châu Cty CP TM Công Nghệ Gia Hưng Cty TNHH SX Mousse Vủ Việt Cuchi Shipping Co, LTD Cty TNHH Thực Phẩm & Công Nghệ Vĩnh Thanh DNTN SX TM DV Giang Ly Cty TNHH BACONCO Cty TNHH SX TM DV Thanh Hà Cty TNHH Kỹ Thuật XIN Cty TNHH TM - XD Thuỷ Lộc

12 Ngô Gia Tự, P.An Hội, Q.Ninh Kiều, TP.CT 49 Đường 15, P.Linh Chuểu, Q.Thủ Đức 23 Đào Duy Anh, F9, PN 163/12/18 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10 18-2007 phan Xích Long, F.7, Q.Phú Nhuận 46 Trường Chinh, F4, TB D17 Nguyễn Hồng Đào, P14, Q.TB 61/7 Đường Số 4, F.6, Q.Gò Vấp Lô 4 - 18, KCN Tân Bình, Q.Tân Phú 16 Nguyễn Cửu Vân, P17, Q.BT A36 Khu nhà Chánh Hưng, P5, Q8 85/65E Phạm Viết Chánh C5/6D QL 1A, Ap 3,Tân Kiên, Bình Chánh 11 Nguyễn Công Trứ, Q.1 14D9 Thảo Điền, Q.2 7/7A QL1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1 70-72 Thanh Đa, F27, BT 203 Nguyễn Văn Thủ, Q1 15 Tân Canh, Tân Bình

Page PAGE]

TAB] Cty Đầu tư Xây Dựng & XNK Việt Nam Cty TNHH Mạnh Phát Đạt Cty TNHH TM DV & XNK Thiên Minh Cty TNHH Tư vấn đầu tư XD Mỹ Phú Gia Cty Trường Thịnh Cty TNHH TM DV DL Vĩnh Thịnh Long Cty TNHH SXTM Đa Phát Cty CP Đầu tư Nam Long Cty Dệt may Thành Công Cty TNHH XNK Hùng Hưng Cty TNHH GM Cty SL Enertech Co.Ltd Cty TNHH Acecook Việt Nam Cty TNHH SX - TM - DV HANDA Cty TNHH ACCO Cty TNHH Phát Triển Phần Mềm Sài Gòn (SDC) Cty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex Cty TNHH Tada Cty TNHH Bảo Hưng Cty CP CPN Quốc tế Hợp Nhất Cty Phan Đạt UNSW Global Cty CP DV&XD Địa ốc Đất Xanh Cty CP DV-XD Địa ốc Đất Xanh Cty TNHH Vạn Kiếm Phát N/A Cty TNHH CN TT Bách Kiến Tâm Cty Cổ phần Thang máy Trí Việt Cty CP Phân Phối Tân Niềm tin Cty CP Sài Gòn Phụ tùng ô tô N/A Cty TNHH Đại Đức Việt Chi nhánh Phía Nam - Công ty 508

36/54 Đường D2, Q.BThạnh, TP.HCM 61/10 Bình Giã, F13, TB 39 Phùng Khắc Khoan, Q1_Tp.HCM 284 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q.Bình Thạnh 6918E Phạm Văn Chiêu, F.12, Q.Gò Vấp 27/1 Cộng Hòa, P4, Q.Tân Bình_Tp.HCM 15/15 KP5, Phan Văn Hớn, P.TTN, Q12 498/40A Lê Quang Định, F1, GV 36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Tân Phú Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7 B8 Cao Thắng nối dài, P12, Q10 280A23 Lương Định Của, An Phú, Q.2 Lô II-3, Đường số 11, Khu CN Tân Bình, Q.Tân Phú 488B Vĩnh Viễn, P.8, Q.10 262/21 Hùynh Văn Bánh, F12, Phú Nhuận 10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM 21K Chu Văn An, F26, Bình Thạnh D8 đường D2, F25, Bình Thạnh N11 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh 15B Sông Đà, P.2, Q. TB 111 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1 102 Bis Lê Lai, Q.1 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.BT 114 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.BT Cơ sở 2 Đường 19A, KCN Biên Hòa II 94/6 Đường 109, KP5, Phước Long B, Q.9 308 Lê Hồng Phong, P.1, Q.10 284 Đường 3/2, P.12, Q.10 80/3, P. Bình Trị Đông B, Q.BT 26/1 Quang Trung, P.11, Q.GV 64/31A Hòa Bình, P.5, Q.PN E10/8 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp 38A Đường số 10, P.11, Q. Gò Vấp

Page PAGE]

TAB] Cty mtv Kỹ thuật Toàn Thịnh Phát Cty TNHH SX-TM-DV Văn Chương Cty CP Nhựa Ngọc Nghĩa Cty TNHH TVTK&XD Không gian xanh Cty TNHH Hoàng Minh F.C.S Cty Việt Thành Cty TNHH QVT Chi nhánh Cty CP Ô tô Trường Hải CN Cty TNHH Thiên Hòa An Cty HDReal (BĐS) Cty TNHH SX-TM-DV Hoa Đất Việt Cty TNHH Quốc tế Minh Việt Cty CP An Vương Cty Du lịch Vietravel Công ty TNHH Trường Nam Hải ROOM TO READ - CQ Phi Chính Phủ Cty CP Bình Điền Mekong Cty TNHH A&H Cty Bảo Minh Bến Thành Cty Du lịch Hoa Phượng Đỏ Cty TNHH Phạm Gia Cty TNHH SX - TM Tiến Lộc Cty TNHH ADC Cty TNHH Tân Thiên Niên Kỷ Cty TNHH sản xuất Bốn Mùa Cty TNHH TM DV Phương Phát Cty TNHH Tiếp thị - Quảng cáo T.G.C Tổng Cty Xây dựng đường Thuỷ Cty CP kỹ nghệ lạnh SEAREFICO Cty CP TPDD Đồng Tâm ( NUTIFOOD ) Cty TNHH TMDV Tin Học Ấn Trà Cty Thiên Minh VN Cty TNHH Xây dựng & TM Tiên Phong

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3 45/2Z Mỹ Hoà 1, Trung Chánh, Hóc Môn 1E Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình 27C Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1 76 Đường 28, P. Bình Trị Đông B, Q.BT 51 Bis Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.BT 36 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, TĐ 48/1 Quốc l65 13, P. HBC, Q. Thủ Đức 63 Đường 15, P. Tân Kiểng, Q.7 236 Minh Phụng, P.2, Q.11 005D Chung cư Lê Hồng Phong, P.1, Q.10 N/A 153 Tuệ Tĩnh, P.12, Q.11 190 Pasteur, P.6, Q.3 Số 25 Hoảng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. TĐ 233/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.15, Q.BT 59/6D Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Q.7 72 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh 80A Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.PN 28 Đường số 46, P.6, Q.4 87 T.Q.Đ , P4, Q.Phú Nhuận 90 Nguyễn Trãi, Q.5 246/49 Hoà Hưng-F13-Q10 3 Nguyễn Văn Đậu, F5, Q.PN C15/K300 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình Lầu 1, Phòng 113 Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Q1 740/15 Sư Vạn Hạnh ND, P.12, Q.10 Số 6 lô 7 Nguyễn thị tần, F2, Q8 24/01 Bùi Đình Túy, P26, Q.Bình Thạnh 208 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM 25 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM 91/13 Nhất Chi Mai, F13, TB 86/1-P387 chung cư Phan Văn Hân-F17Q.BT

Page PAGE]

TAB] Cty Điện Tử ASTI Cty cổ phần Sài Gòn VET Cty Taisun Cty cổ phần Dược phẩm Imexpharm Cty TNHH TM - DV Phương Phát Cty CP Điện Quang Cty CP XD Kiến Trúc AA Srithai (Vietnam) Company Limited Cty TNHH TM Thép Hiếu Minh Khoa Cty TNHH CN sinh học Dược Na No Gen Cty CP Roossel Việt Nam Cty Lam Sơn LD Dầu Khí Việt Xô Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Đại hoạ Công nghiệp TP.HCM Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Cty CP Công nghiệp Masar Cty Kết nốI thị trường Cty TNHH Khnh Gia Cty TNHH Hải Phi Cty TNHH TM Ứ.Dụng PH CƯỜNG Cty TNHH Hữu Hn Cty Cổ Phần SX Muối Cơng Nghiệp VN GP_Communications Cty Tư vấn CP XD Gia Bình Truường CĐ GTVT III- trung tm FCM Vietson Infomatic Cty TNHH Cơ Khí Duy Anh Cty CP XNK Bin Hịa - Đồng Nai Cty TNHH Tn Tồn Thịnh Cty May Ti Xch Si Gịn TNHH Cty VIRBAC Viet Nam Cty Cổ Phần TM DV Bến Thnh

Cty Điện Tử Asti Dĩ An, Bình Dương P410, Lô A, C/c Gò Dầu 2, Q.Tân Phú 99/16 Quang Trung - F 11 Gò Vấp Số 4 đường 30/4 TX Cao Lãnh, ĐT L1, Phòng 113, SaigonTrade Centre 125 Hàm Nghi, Q1_Tp.HCM 117 Lý Chính Thắng, Q3 52A Nguyễn Bỉnh Khiêm,P.ĐaKao, Q.1 424/40 Nguyễn Tất Thành, Q4 6/136-137 Bình Long, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú 145/34 Đu6ồng 3/2, F.11, Q.10 115 Nguyễn Huệ, Sunwah Tower LamSon Joi 12 Trịnh Văn Cấn, Q1 75 XVNT, F17, Q. Bình Thạnh 50/3 Quang Trung, P12, GV N/A Lo6, KCN Tân Đông Hiệp A, DA, BD 25A - Phạm Viết Chnh, Q.1 220/40 Nguỵễn Trọng Tuyển, P.8, Q.PN, TP.HCM 477 Hai B Trưng, P.8,Q.3, TP.HCM 13/4/20 Quang Trung, P.11, Q.GV, TP.HCM Lơ I, số 003 Khu Cơng Nghịp Tn Bình 192/5/2 Nguyễn Thi Bình, P.12, Q.TB 499A L Hồng Phong,P.2, Q.10, TP.HCM 140/69 Bis Phan Văn Trị, P.12, Q.BT, TP.HCM 6 đường số 1, P.An Lạc A, Q.Bình Tn 1150 Bi Thị Xun, Q.1 321A2 Lũy Bn Bích, P.Hịa Thạnh, Q.Tn Ph D4 Phan Đình Giĩt, P.2, Q.Tn Bình, TP.HCM N/A 288 Đ7ờng Tơ Ký, P.Tn Chnh Hiệp, Q.12 253/1A KP2, Tn Mai, Bin Hịa, Đ.Nai 143/4 L Thị Ring, P.BT, Q.1

Page PAGE]

TAB] Cty Dệt May Gia Định Cty TNHH AA Vina Capital (AVILA Co, LTD) Cty CP CNTT Bách Khoa_Trường CN Bách Khoa VPĐD IKEA Thụy Điển Theodore Alexander Benthanh Tourist Cty Liksin Cty CP Ô tô Trường Hải Cty TNHH SX-TM-DV XNK Chi Nhánh Cty CP Thiết Bị Vật Tư Ngân Hàng Cty Cổ Phần Thế Kỷ Số Công ty ITAXA

189 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh 041 Lô A Chung cư Lạc Long Quân, P.5,Q.11 185 - 187 Hoàng Văn Thụ, P8, Q.Phú Nhuận 5B Tôn Đức Thắng, Lầu 9, Q1_Tp.HCM Theodore Alexander,Đ.số 1,KCX Linh Trung I,T.Đức 4 Thủ Khoa Huân, P8, Tân Bình 47/54 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh N/A lô22 Đường số 1 KCN tân Tạo, Q.Bình Tân 288 Lê Thánh Tôn, Q.1 63/26 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3

Chi nhánh DNTN Việt Hồng Cty LDĐH Côn Sơn Cty khoan và DV khoan dầu khí Cty TNHH FCG Việt Nam Cty TNHH ParkWay Shenton VN Cty TNHH Minh Chánh TT ĐT Môi giới & XK Thuyền Viên phía Nam Cty TNHH Lấp Đặt Điện Lạnh Thương Mại Việt N/A Cty TNHH Amata (VN) N/A Cty TNHH XD_ TM Cao Nguyên Ban QLDA Cụm CN&Chế biến gỗ MDF Long An Khách Sạn Mondial Cty Liên doanh NIPPOVINA Castrol Việt Nam LTD Cty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn Cty coổ phần Long Hiệp Cty CP Thiên Sinh Cty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa Cty TNHH Sơn Seamaster

388H Nguyễn Trãi, Q1_Tp.HCM 5/10 Thích Quảng Đức, F3, PN Room 623 No 2 Ngô Đức Kế, Q.1 111D Lý Chính Thắng, Q.3 215/23 Phan Văn Trị, F.11, Q.Bình Thạnh N/A 428 Nguyễn Tất Thành, F18, Q4 282 đường 3/2, F.12, Q10 18A/26/43 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 513/3 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức 113/14 Lê Lợi, P.4, Q. GV 218 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 109 Đồng Khởi, Q.1 136A Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7 595/211 Chung cư 88 căn, F.15, Q10 Lô IV-19 KCN TB, P.Tây Thạnh, Q.Tphú D3/9 CC KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Tân Phú 68 Bình Lợi, P.13, Q.BT 275C Phạm Ngũ Lão, Q1 Số 7 đường số 8 khu Đo Đạc, P.Bình An, Q2

Page PAGE]

TAB] Cty CP kỹ thuật công nghệ Sài Gòn

95 Điện Biên Phủ, Q1_Tp.HCM

Cty phát triển CN Tân Thuận Cty HHĐT SEE WELL showpla Vietnam Co.,Ltd Công ty CP Bê tông Rạch Chiếc Thành Đoàn TP.HCM Cty cổ phần Dược Vacopharm Cty CP tàu cao tốc Hải Au Cty CP TM DV VT Sài Gòn Bình Minh Cty CP Tân Tấn Lộc Cty TNHH Lamberet VN Cty TNHH Tin Học Siêu Tính MEINHARDT (VIETNAM) LTD Cty TNHH TM Hữu Tín Cty TNHH gạch men Hoàng Gia Cty LD Sông Thanh Đa (Saigon Domaine ) Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Đức Cty TNHH Công Nghiệp Hai My Cty TNHH ATI Cty CP ĐT Sai Gon Highland Cty TNHH Nam Việt Cty TNHH SXTM Đông Tiến Hưng Cty YOKOHAMA Cty TNHH AIL JET VN Cty Mai Linh TT đào tạo CNTT & Tiếng Anh STI Việt Nam N/A Cty LD TNHH CB Gia vị XK VinaHarris Cty TNHH Fuji Benso Việt Nam Tổng Cty Cao Su VN (Cty CP Kho vận & DVHH- Csu) Cty TaeSung Cty CP Phát triển Nhà & Đô thị Phú Quốc CN Giải pháp phần mềm Cty FPT

411 Phan Văn Trị, F7, Q5 210/1 Hồ Văn Huê, P.9, Q.PN Số 10, Đường 9A, KCN Biên hòa 2 N/A 01 Phạm Ngọc Thạch 59 Nguyễn Huệ, F1, TX Tân An, Long An 538 Lạc Long Quân, P.5, Q.11 295 Nơ Trang Long, F13, BT 226/2 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q.TĐ 9/1B Phan Tây Hồ, F7, PN Lầu 6, Tòa nhà WASECO, 10 Phổ Quang, P.2, Q.TB 180 pasteur, Q.1, TP.HCM 300 Lãnh Binh Thăng, Q.11 161G Sư Vạn Hạnh (ND), P.13, Q.10, TP.HCM 1057 Bình Quới, P28, Q.Bình Thạnh 589 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10 611/130C Phú Thọ Hòa, P18, Q.Bình Tân 201 Lý Tự Trọng, Q1 Số 58, Đường số 1, CX Chu Văn An, Q.BT 162/96 Tôn Thất Hiệp, P13, Q11 222/3G Võ Thành Trang, F11, TB 27B Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM N/A 64 - 68 Hai Bà Trưng, Q1_Tp.HCM N/A 141 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh 135A Pasteur, Lầu 4, Q.3, TP.HCM 28/9B Đường 40, tổ 11, Kp6,P.Linh Đông_Thủ Đức 1/1 Tân Kỳ-tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú 43/26 Bùi Thị Xuân, P3, Q.Tân Bình_Tp.HCM Lầu 7, 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q.BT A20 Bến Vân Đồn, F5, Q4_Tp.HCM

Page PAGE]

TAB] Cty TNHH Thang máy Thiên Nam Cty CP Trường đào tạo nguồn nhân lực Tân Đức Cty TNHH Thắng Lợi Cty CP điện điện tử tin học Sao bắc Đẩu Cty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân Thọ AIG Cty CP HITA Cty CP Địa ốc Phú Long FPT Information System Cty GAAT Cty TNHH Trung tâm Thép - NS Sài Gòn Cty ICD Tân Cảng - Sóng Thần Cty CP Hóc Môn Cty TNHH Acecook Việt Nam Cty Ioon Sài Gòn Cty CP Dầu thực vật Tường An Cty TNHH Quản lý& Khai thác Bất Động Sản REE Cty CP xây lắp điện Cty TNHH Olam VIETNAM Cty TNHH DVVT Quang Dũng Cty Thái KK Trung tâm chất lượng quốc tế IQC Cty XD ĐT & PT Lĩnh Phong CONIC Cty TNHH Thời Trang H&T Việt nam N/A Cty xếp dỡ Nhà Rồng - Cảng Sài Gòn Cty TNHH M.O.L Việt Nam Cty CP Bê tông Ly Tâm Thủ Đức Cty TNHH XD TM Đất Phương Nam Cty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương Cty LD International Burotel Goshu Kohsan VN Cliton Coney Group Cty CNHC ViKin

1/8C Hoàng Việt, P4, Q.TBình 103 Pasteur, Q1 11B Thuận Đạo, Bến Lức Long An 116 Bùi Thị Xuân, Q.1 10D Trường Chinh, F12, TB 1-2 Phan Tôn, P.Đa Kao, Q1 58 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1 32A Trương Định, Q.3, TP.HCM 54 -56 Nguyễn Trãi, Q1 5/6 Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. BT C37A Nguyễn Huy Điển, P.7, Q.GV 3/27 QL 22, Thị Trấn Hóc Môn Lô II-3 đường số 11, KCN TB, P.Tây Thạnh, Q.Tphú Đường 6, KCN Sóng Thần 1, Bình Dương 48/5 Phan Huy Ích, P.15, Q.TB 364 Cộng Hoà, F13, TB 66 Đường 19E, Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân 246/1B23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Bình Thạnh 27 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM N/A 37 Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Q1_Tp.HCM Lầu 6, 14 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q1 1235 Đường 3/2, P6, Q11 N/A Số 5 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4 216 Mỹ Kim 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7 356A_Đường Hà Nội, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM 11 Nguyễn Văn Nghi, P4, Q.GV Tầng 3, Toà nhà Opera View 161 Đồng Khởi, Q.1 5B Tôn Đức Thắng, Q.1 10/1/18 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.PN Số 18 đường 5, KP2, P.Linh Trung, TĐ 528 Ngô Gia Tự, Q5

Page PAGE]

TAB] Cty CP Sinh Việt Phát Chi nhánh phân phối - công ty FPT Cty Quốc tế Quarille & Vera Cty TNHH YC TEC Cty CP kiểm toán và tư vấn Cty CP Chợ Rẫy M&C Cty TNHH May Túi Xách Sài Gòn Cty Liên Doanh Gỗ Vương Ngọc Cty TNHH GODREJ (VIỆT NAM) Cty CP đầu tư TM Việt Sinh Cty CP XD TM T.T.T Cty JVC Việt Nam N/A Cty FURNIWEB Cty TNHH dược phẩm Duy Tân Cty SX Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên Cty TNHH Taisho VN Cty TNHH Việt Nam Schreder Cty CP VINACAFE Biên Hòa Cty TNHH ESG ANAM Cty TNHH Quản lý nợ & Khai thác Tài sản Hàn Mỹ - Cty TNHH XD & TTTN Cty CP KCN tân Tạo Cty XNK & Phát triển Văn Hoá DNTN Đức Phát Cty TNHH TM SX Tín Thành Cty SX KD XNK Quận 3 Cty TNHH Thiên Hải Cty quảng cáo Sài Gòn

389 Lạc Long Quân, Q11 5 Sương Nguyệt Anh, Q.1 19C Bùi Thị Xuân, Q.1 9 Ngô Quyền, Hiệp Phú, Q9 229 Đồng khởi, Q.1, TP.HCM 16 Bis Phan Tôn, P. Đa Kao, Q.1 128C Hai Bà Trưng, Q1 218 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3 43/78A Cộng Hòa, P.4, Q.TB 55 Phan Đình Phùng, P17, Q.Phú Nhuận 36 Lý Tự Trọng, Q1_Tp.HCM Số 6 Phạm Văn Hai 13/1A Lầu 1, Đường Tháp Mười, P.2, Q.6 217 Huỳnh Văn bánh, P.12, Q.PN 72/7C Trần Quốc Toản, Q.3, TP.HCM 22 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6 Phòng số 6, Hải Thành office center 22 Phạm Ngọc Thạch, Lầu 2, Q3 182/14E Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh 15 VSIP đường 4 KCN VN - Singapo 271/16 Quang Trung, F10, GV 261B Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.PN, TP.HCM 523 Au Cơ, P.Phú Trung, Tân Phú 08 Nguyễn Trung Trực, Q1 1175A đường 3/2, F6, Q11 94 Trần Nguyên Hãn, P13, Q8_Tp.HCM 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3_Tp.HCM 139G Nguyễn Trẫi, Q.1, TP.HCM 385 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM

Cty CP Siêu Thanh

254 Trần Hưng Đạo, Q1

Cty TNHH TM & Dv Tin Học P.P.S Cty liên doanh căn hộ Công viên Nguyễn Du Cty LDSX Bao Bì Tong yuan

N/A 143 Bùi Minh Trực, F6, Q8 N/A

Page PAGE]

TAB] Cty Liên doanh KUMHO - SÀIGÒN Cty CP Mực In & Hóa Chất Sài Gòn Tổng Cty C/khí GT Vận tải Sài Gòn

39 Lê Duẩn, Q1 784 Hồng Bàng, P.1, Q.11, TP.HCM 262 Trần Hưng Đạo, Q.1

Cty TNHH Tân Hoàng Gia

99 Xuân Hồng, P12, Q.Tân Bình

Cty CP Giấy Đồng Nai

405/25 XVNT, P24, Q.Bình Thạnh

Cty Liksin

701 Kinh Dương Vương, Q.6, TP.HCM

TAN BINH IMPORT_EXPORT CORP.(TANIMEX) Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cty TNHH XD Thế Minh Cty TNHH CNTVTM Đông Quân Cty Sanofi Synthelabo VN Cty TNHH Beautes Vina Cty CP Quản lý Qũy Sabeco Cty Cp Siêu Thanh Cty TNHH Thuận Nhân Cty TNHH Yaban Chain Ind VN Cty QBI Cty CP Nguyên Vũ Cty TNHH Tăng Hồng Việt Nam Cty CP Xây dựng DESCON Cty CP En Việt Cty SX Hàng tiêu dùng Bình Tân Cty TNHH WOOSUNG Việt Nam XNLD VISORUTEX Cty TNHH Nhựa Đại Đồng Tiến Cty CP bánh kẹo Vinabico

31/39 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.TB 124 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3 489A/23/205 Hùynh Văn Bánh, F13, PN 82 Lý Chính Thắng, Q3 N/A 72/3 Nguyễn Lâm, F7, PN 137/5 Đòan Văn Bơ, P.13, Q.4 254 Trần Hưng Đạo, Q1 346 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Q1 79/5 H2 XVNT, F26, BT 15/5 CMT8, F5, TB 247B Ung Văn Khiêm, BT N/A 146 Nguyễn Công Trứ, Q1 780 Trần Hưng Đạo, Q5 N/A 010B Chung cư Phạm Viết Chánh, F19, BT Lầu 6- 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q1 214 Tân Thành, F15, Q5 436 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh

Cty LD QLý Quỹ Đ/tư chứng khoán VN

lầu 8, 19 - 25 Nguyễn Huệ, P.BNghé, Q.1

Sanofi - Aventis Cty Kiểm toán Tâm Việt MOL Logistics Việt Nam.Inc

440 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 238/7 Bạch Đằng, P.24, Q.BT 364 Cộng Hòa, F.13, Q.Tân Bình

Page PAGE]

TAB] Cty TNHH SX-TM Hoàn Thiện II Cty BVTV An Hưng Phát Cơ sở Thái Minh Quang Tổng Cty Vinaconex Cty TNHH Mai Son XN Găng Tay Cao Su Việt Hưng Cty TNHH Noble Resources VN N/A Cty TNHH Tư Vấn Đại Đông Dương Cty CP Địa Oc ARECO Cty TNHH Life Bridge Việt Nam Cty CP Chứng Khoán Phương Đông

113 Đường K7, P.16, Q. TB 119/8X Thống Nhất, P11, Gò Vấp 87/44 Trần Phú, P4, q5 137/48 Lê Văn Sỹ, F.13, Q.Phú Nhuận 036 LôU,CC Thanh Đa, F.27, Q.Bình Thạnh 406/14 Nguyễn Thị Minh Khai, F.5, Q.3 280/29 CC Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, Q.BT 43F An Bình, F.6, Q.5 90D Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q.1 1 Trường Sơn, An Bình, Dĩ An, Bình Dương 74 LôB số 1 An Phú, An Phú, An Khánh, Q.2 194 Nguyễn Công Trứ, Q.1

Cty CP Địa Ốc Mai Linh

22 Vũ Huy Tấn, F.3, Q.Bình Thạnh

Cty Cty Cty Cty

S34-1 Sky Garden Phú Mỹ Hưng, Q.7 42 Đặng Thị Nhu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 197/2 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2 KCN Đồng An, H.Thuận An, Bình Dương

TNHH TNHH TNHH TNHH

Thành Giao Căn Hộ Bến Thành AA Liên Doanh Dịch Vụ Nam Nhật PUKU VIET NAM

Cty Cp Vật Tư Vận Tải D.N.A

70 Đường D2, F.25, Q.Bình Thạnh

Cty CP L&A Cty TNHH TM & SX A.V.L Cty CP & KD Nhà Khang Điền Cty TNHH TMDV Thiên Nam Hòa Cty Vận Tải & Thuê Tàu Biển Việt Nam JETSTAR PACIFIC AIRLINES Cty TNHH XD-TM Đất Phương Nam Cty Thương Mại v SX VLXD Cty TNHH TMSX Tn Phương Pht ABCi HBC Công ty TNHH Mitsui O.S.K Cty Chu Cty điện tử ASTI _ Dĩ An_ Bình Dương

N/A 650/3 HL2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân 218/15 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú 40 Dương Bá Trạc, F.1, Q.8 204B Điện Biên Phủ, F.7, Q.3 50 Đường C12, P.13, Q,TB 3/16 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Tân Phú 265 Ung Văn Khim, P.25, Q.Bình Thạnh 301 Tơ Hiến Thnh, P.13, Q.10 677 đường 3/2 F6, Q10 18 Vân Côi, F7,TB 45/23 Đinh Tiên Hoàng, Q.1 198 Cộng Hịa, P.12, Q.TB B78/63 Tôn Thất Thiết, P16, Q4_Tp.HCM

Cty Globd Cybensoft

263/27/2 Liên tỉnh 5, P.5, Q.8

Page PAGE]

TAB] Holcim ( VietNam ) Ltd T & T company., Ltd SUMITOMO CORP. Cty TNHH 3Q Vina Cơng ty MeKong Auto PARKWAY SHENTON VPĐD ERNST KOMROWSKI & CO.KG TROPICDANE TSUCHIYA TSCO - (VN) Cty MVN Cty TNHH METRO CASH & CARRY VN Cty cổ phần Sữa việt Nam Cty TNHH QCTMN Q.T.D Cty SK networks Cty LD LD Exotissimo Cty CP Vĩnh Thịnh - Vector Cty Lin Doanh Phili Orient Lines VN BMS COTEC N/A Cty CP Việt Thái Cty TNHH Bách Chiên Cty TNHH Nhựa Pet Việt Nam Cty CP Sợi Thế Kỷ Chi Nhánh Phía Nam - Cty 508 N/A Cty CP ĐT & PT XD (INVESTCO) Cty TNHH TM&SX Trường Thịnh Công ty BHD Cty TNHH Cnghệ Tin học Thế hệ số Cty CP Đầu Tư & thương Mại DIC

2A - 4A Tơn Đức Thắng Holcim LTD 615/11 Nguyễn Đình Chiểu, Q3_Tp.HCM 5B Tơn Đức Thắng,lầu 6(The Landmark),Q.1 08 An Dương Vương, F16, Q8 237/61 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, TP.HCM 78/15 Hàn Hải Nguyên, F8, Q11 89 Nguyễn Thái Bình, Q.1 143/6 Lê thị Riêng, P.Bến Thành, Q1 05 ĐL Độc Lập, VSIP, Thuận An, Bình Dương 58 Đồng khơi lầu 3 Q1 722/740B Hưng Phú, P.10, Q.8 18A/11 Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Q1 22/77 Hùynh Đình Hai, F24, BT 45/1 AB Điện Biên Phủ, P15, Bình thạnh 9 Đinh Tiên Hoàng, Q.1 180 Pastear Q1 TP HCM 1/161A Nguyễn Văn Qu, P.Đơng Hưng Thuận, Q.12 138/31/12 Ngô Quyền, F5, Q10 243/6 Nguyễn Kim, P7, Q10 83 Ter Trần Quang Khải, Q1 73/8A2 Quang Trung, F11, GV 65 Nguyễn Công Trứ, P.19, Q. BT LôB1-9 Đường D2, KCN Tây Bắc, Củ Chi B1 - 1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM 106 Đường số 8, P. Tân Phong, Q.7 53 Đường 27, KP2, Tân Phong, Q.7 186 Gò Dầu, Tân Qúy, Tân Phú 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.PN 414/1 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10 73 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1 14 Kỳ Đồng, Q.3, TP.HCM

Page PAGE]

TAB]

Cty TNHH Một thành viên xây lắp điện 2

1473/2/9 Tổ 71, KP3, P. Trung Mỹ Tây, Q.12

Công ty Liksin Cty CP Hoá Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec Cty CP Đầu Tư & XDCT 135 Cty Đầu Tư XD Quyết Tiến Cty Cp Kỹ Thuật Xây Dựng CN Kê Hoạch SX Cty TNHH SX-TM Liên Vinh Tổng Cty Thép VN-Cty CP ĐT&XD MN A&B Engineering Corp TT ĐT,MG&XK Thuyền viên Phía nam Cty PT Đô Thị và Khu Công Nghiệp Cty CP Xi Măng Thăng Long Cty TNHH TM & XD Cây Thông Đỏ Cty Thép Thủ Đức Cty CP Thành Thành Công Cty CP Vinabico Chi Nhánh Cty CP Thiết Bị Vật Tư Ngân Hàng Cty CP DV Công Nghệ Thông Tin HPT Cty TNHH TM DV TTNT Cty TNHH Dệt Kim Nghệ Phong Cty TNHH TM DV Minh San Cty Cp Tân Cảng _ VF Cty TNHH TM DV & Đào Tạo Tín Trung Cty Cp Đầu Tư TM-DV Điện Lực Cty Dệt May Gia Định Cty CP Thuỷ Đặc Sản Seaspineex Cty TNHH Chi Lan Cty CP Thủy Đặc Sản

701 Kinh Dương Vương, Q6_Tp.HCM 109 - Đường 45, F.6, Q.4 31/21 KP5, Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.TĐ 266 Nguyễn Văn Lượng, Q.GV 35 Nguyễn Hữu Cảnh, F.22, Q.Bình Thạnh 203/19A Lê Đình Cẩn, KP5, P.Tân Tạo, Q.BT 187 Gò Cẩm Điện, P10,QTB 12A1 Phan Thúc Duyện, F4, Q.Tân Bình 36 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q1 Đường 25B KCN Nhơn Trach, ĐN 410B CC Mỹ Thuận, F.16, Q.8 49 Nguyễn Đôn Tiết, P. Cát Lái, Q.2 Km9, XL Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức 97 Hồ Văn Long, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 436 Nơ Trang Long, F.13, Q.BT 288 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1 139B Pasteur, F.6, Q.3 35 C1 Đường Hoa Cúc, F.7, Q.Phú Nhuận 519/43 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.BT 326/31 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú 22 Phạm Ngọc Thạch, Q.3 133A Lý Thường Kiệt, F.4, Q.Gò Vấp 007 Lô E C/C Ấn Quang, F.9, Q.10 189 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh 213 Hoà Bình, Q.Tân Phú 316 Nguyễn Thiện Thuật, F.3, Q.3 20 Hương Phú , F.9, Q.8, TP.HCM

Page PAGE]

TAB] Cty CP Cơ Khí Và Đầu Tư Xây Dựng Số 9 Cty Liksin Cty tư vấn thiết kế GTVT phía Nam Cty Việt Thái Quốc Tế Cty TNHH Mỹ Mỹ Cty ĐThoại Viettel Chi Nhnh HCM LE HIEP CO, LTD Eximbanle - CN Hịa Bình Cty Gạch Ngĩi Đồng Nai Cty TNHH SONG PHT Cty Điện Thoại đường di Viettel Cty Mía Đường La Ng Cty CP TM DV BẾN THNH Cty Việt Thành Cty Xi Măng Hà Tiên II Cty CP Công nghiệp - TM - ĐT Phú Lâm Cty 508 Cty TNHH Nhựa Việt Nam Á Cty TNHH TM DV Phước Hưng TNH Cty TNHH Phan Quân Cty TNHH Phước Dũ Long Tổng Cty Xây dựng đường thủy Cty CP đầu tư phát triển 304 Cty TNHH GreenFeed Cty TNHH TMXD Việt Thuận Thành Cty TNHH Tin học & TM Chân Chính Cty TNHH T/vấn T/kế XD_SX_TM May Mắn Cty TNHH Danh Việt Cty CP Công nghệ Việt Kiều Cn Cty TNHH Hoàng Tuấn Cty CP Cơ khí xăng dầu Viện KH KT Nông nghiệp Miền Nam Cty TNHH CN PLUS VIET NAM

6-8 Thạch Thị Thanh, Q.1, TP.HCM 701 Kinh Dương Vương, Q.6 416/138 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3_Tp.HCM 33/6A Lương Định Của, P.An Khánh, Q.2 1076 Tạ Quang Biểu, P.6, Q.8 158/2A -Hồng Hoa Thm, P.12,Q.TB,TP.HCM 6 Đặng Thi Thn, P.11, Q.5, TP.HCM 461 Dương Vương, P.3, Q.5 119, Điện Bin Phủ, Q.1, TP.HCM 266_268 Nguyễn Thiện Thuật, P.3,Q.3 158/2A - Hồng Hoa Thm, P.12, Q.TB,TP.HCM X La Ng, Định Qun, Đồng Nai 186-188 L Thnh Tơn,Q.1 51 Bis Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. BT Ban quản lý dự án trạm nghiền XM HT II Long An 154 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6 81 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8 A7/30 KP3, P.Tân Tạo, BT G8 Lê Đức Thọ, F17, GV 73/7 Hồ Văn Tư, P.Trường Thọ, TĐ 27/2 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, BD 18E3 Chu Văn An, P.26, Q.BT 001 Chung cư 21 - 41 Tản Đà, F10, Q5 P806, lầu 8 lô A, CC Miếu Nổi, F3, BT 208/4 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.PN 150/10 Nguyễn Trãi, Q.1 259/29A2 Hoàng văn Thụ, P2, Q.TBình 63 Trần Văn Kỷ, F14, BT 101 Lô I, CX Thanh Đa, P.27, Q. BT 12Q Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 553/28E Nguyễn Kiệm, Q.PN 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 K3/64A Tân Mỹ Biểu Hòa, Biên Hòa

Page PAGE]

TAB] Cty TNHH nhựa Duy Tân Cty TNHH Qlý - Khai thác BĐS REE Cty LD TNHH Crown Sài Gòn Cty Bia rượu NGK Sài Gòn Cty KT Xây dựng - Nam Thiên Lộc Cty Cao su Thống Nhất Cty CP Bao bì Dầu Thực vật Cty CP vận tải ôtô số 2 ( Covarto 2, JS,Co) Cty CP TM Sài Gòn Kho Vận Cty Thanh Bình, Tổng cục CN Quốc Phòng Cty TNHH TTP Cty TNHH Giấy Vĩnh Thái Cty CP Vạn Hội Phát - Fosup Cty TNHH TM DVSX Minh Sang Cty TNHH GD&PT Nguồn Nhân lực Châu Á - TBD Cty TM & Bao Bì Sài Gòn Cty TNHH TM Duy Anh Cty TNHH Thành Tâm Cty Điện tử Tin học Sài Gòn Cty Bột Mì Bình Đông Cty TNHH SX TM DV Việt Phát Cty Agrex Sài Gòn Cty TNHH Thang máy Thiên Nam Cty Dệt May Gia Định Cty XNK Ytế II Cty CP Vật Tư Xăng Dầu Cty QL CTGT Sài Gòn TRIUMPH International Ltd.. (VN) Cty Sành sứ thủy tinhViệt Nam_VINACEGLASS Cty CP DV ôtô Hàng Xanh (HAXACO) Cty CP Siêu Thanh Cty CP XNK & DV CSG Cty TNHH Vĩnh Phát

105A Hồ Ngọc Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân 173 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.GV 84/12A Trần Mai Ninh, F12, TB 71 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.PN 405/21 XVNT, P.24, Q.BT 83/3 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Tân Phú 28/2A Quang Trung, F11, Gò Vấp 51/13 Tân Kỳ Tân Quí, P.Sơn Kỳ, Q.T/Phú 265 Điện Biên Phủ, F7, Q3 428B Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh 301 KP3 Nguyễn Thức Tự, P.An Lạc A, BT 26/3 Đặng Thị Lành, P.Linh Tây, TĐ 11B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1 94/1055A Dương Quảng Hàm, F17, GV 33CDE Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q.1 A22/3 Phạm Thế Hiển, F3, Q8 386/57K Lê Văn Sỹ, F14, Q3 31A Lê Văn Miếu, P.Thảo Điền, Q2 123 Trương Định, Q3 277A Bến Bình Đông, F14, Q8 Tam Tân, Ap Bến Đò 2 , xã Tân Phú Trung, Củ Chi 82 đừơng số 4, P.Tân Kiểng, Q7 177/39 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q.BT 189 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 246 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM 11 Cao Bá Nha, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM 132 Đào Duy Từ, P6, Q10_ Tp.HCM 43 đường 16, KP1, P.Linh Chiểu, Q.T/Đức 20-24 Nguyễn Công Trứ, Q1_Tp.HCM 10 Điện Biên Phủ, P15, QBT 254 Trần Hưng Đạo, Q1 171 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4 E2 Sư Vạn Hạnh, F12, Q10

Page PAGE]

TAB] Cty cổ phần Dược phẩm Imexpharm XN quản lý đường bộ 1 XN công trình 7 Cty Đo đạc Địa Chính và Công Trình Cty CP Tư vấn Đầu tư Đại Việt Cty TNHH Đại Phú Quang Cty cổ phần Cao su nhựa Thái Dương Senafilm Cty TNHH NN 1TV CN Tàu thuỷ Sài Gòn Cty CP XD TM Nhật Nam Cty TNHH TM Khắc Duy Cty Đo Đạc Địa Chính & Công trình Cty TNHH SX & TM Toàn Mỹ Cty TNHH Đại Ngãi Cty TNHH TM Thiết Kế & Xây Dựng OZON Cty TNHH C.M.B Cty TNHH PHÚ KIẾN NHÂN Cty TNHH TM Việt Thương Cty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y Khoa Việt Mỹ Cty CP Thiên Sinh Cty TNHH SX-TM Thịnh Phát Cty CP XNK Sa Giang Cty LD TNHH Khu CN Việt Nam Singapore Công ty LD Sepzone Linh Trung Cty Tài chính Cao Su

P.806 Toà nhà STC, 37 Tôn ĐứcThắng, Q1 132 Đào Duy Từ, P6, Q10_ Tp.HCM 132 Đào Duy Từ, P6, Q10_ Tp.HCM 30 đường 3 KP4-F.Bình An- Q.2 156 Khánh Hội, P.6, Q.4 740/2 Sư Vạn Hạnh nối dài, F12, Q10 Lô 4, đường 7 KCN Tân Tạo, BT 24/16 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Phú Nhuận 1027 Phạm Thế Hiển, P5, Q8 391 Nguyễn Công Trứ, Q1_Tp.HCM G8 Ung Văn Khiêm Nhà 23 đường8 cư xá Đo Đạc-F.Bình An-Q2 101/725E Nguyễn Kiệm, P3, Q.Gò Vấp K61A_K300 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình_Tp.HCM 41/4A Phan Đình Phùng, P.17, Q.PN, TP.HCM 31A Dân Tộc, F.Tân Thành, Tân Phú 21A Quang Trung, P10, Gò Vấp 277/9B Ap Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD 572/4 Lê Quang Định, P1, Q.Gò Vấp 68 Bình Lợi, P.13, Q.BT 65 Camette, Q1 119 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. BT Cao ốc VSIP: số 8 Đại lộ Hữu Nghị, H.Thuận An, T.BD 74/29 Hẻm 249 Tân Kỳ, Tân Qúy, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM 68/234B Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1

Cty XNK Vĩnh Long Cty TNHH CT Máy dược phẩm Tiến Tuấn Cty DL-TT-GTVT Viettravel Cty dây cáp điện Tân Cường Thành Vifon Ban Quản lý dự án BĐTP Cty TNHH Hùng Vương Cty CP Vận tải & Giao nhận Biển Sài Gòn

206 Võ Thị Sáu, F17, Q3 Lô IV 19 Tây Thạnh, KCN Tân Bình 190 Pasteur, Q3 7/16 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức 232 Ngô Tất Tố, F22, BT 307 Phan Đình Phùng, P.15, Q. PN 617 lô B, CC Sư Vạn Hạnh, F9, Q5 78 Tôn Thất Thuyết, F16, Q4

Page PAGE]

TAB] Cty TNHH TM Him Lam Cty TNHH 1TV Dây & Cáp Điện Việt Nam Cty Dệt Kim Đông Phương

234 Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1 10 Au Cơ, P. Tân Thành, Tân Phú

Cty XNK Thuỷ Sản TPHCM Cty Cholimex Cty CP Địa ốc Thảo Điền Cty cổ phần Khử Định Giám Định VN Cty TNHH 1TV Dây & Cáp Diện Việt Nam Trung tâm thông tin di động KV II Cty cổ phần Giấy Vĩnh Huê Cty CP Tận đoàn Hoà Phát Cty CP Tư vấn Thiết kế CN & Dân Dụng Cty cổ phần Giấy Công Thành Trung Tâm Điện toán _ Truyền số liệu KVII Cty TNHH POSVINA Cty CP XD TM T.T.T Cty TNHH nhựa Duy Tân Cty CP Đầu tư & Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn Cty CP XNK Y tế DOMESCO Cty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức Báo Thanh Niên Xí nghiệp KD Dịch Vụ Tổng Hợp Cty CP thực phẩm XK nông sản Sài Gòn Cty CP Packsimex Cty CP Xây dựng số 1 (Cofico) Cty CP Hồng Hà Bình Dương Cty cổ phần NGK CD Cty CP Kim Vĩ (Kimvico) BVND 115 Cty cổ phần Mai Linh Cty cổ phần Giấy Sài Gòn Cty XD Lê Phan - TNHH TRG Internatinal

87 Hàm Nghi, Q1 KCN Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú, Bình tân 189 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.PN 37 Nguyễn Trung Ngạn, Q1 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1 MM18 Trường Sơn, F14, Q10 66/5 QL1, Linh Xuân, Thủ Đức 360 Điện Biên Phủ, F17, BT 146 Nguyễn Công Trứ, Q1 406 Trần Hưng Đạo, F2, Q5 34A Phạm Ngọc Thạch, Q.3 232 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Q9 322/9 CMT8, P10, Q3_Tp.HCM 105A Hồ Học Lãm, TT.An Lạc, H.BC P316 Lô M, C/c Bàu Cát 2, P.10, Tân Bình 190B Đường 3/2, P14, Q10_Tp.HCM 384 Võ Văn Ngân-F.Bình Thọ-Q.Thủ Đức 248 Cống Quỳnh, Q1 Lô IV-18 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú 58 Võ Văn Tần 125/5 Đường D1, P.25, Q. BT 36/6 Nguyễn Du, P.7, Q. Gò Vấp A2-004 Phan Xích Long, P.2, Q.PN N/A N/A 451 Au Cơ, P.Phú Hưng, TP 64-68 Hai Bà Trưng, Q1 117C Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp 97 Nguyễn Duy Dương, P9, Q5 235 Đồng Khởi, Q1

Page PAGE]

TAB] Cty May Nhà Bè Proteus VietNam Ltd Cty GM DAEWOO ĐĐT Cty TNHH SX Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên Tổng Cty Cơ Khí GT Vận tải Sài Gòn Cty CP DV Công nghệ tin học HPT Cty TNHH Bình Tiên Đồng Nai Cty LD TNHH CB Gia vị XK VinaHarris

90B Tôn Thất Thuyết, F16, Q4 L11-L13 Miếu Nổi, P3, Q.Bình Thạnh_Tp.HCM 655 Xa lộ Hà Nội, Q.2, TP.HCM 22 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6 262 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM 60 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận 1/1 Quốc lộ 15 Tam Hiệp, Bhòa- Đnai 135A Pasteur, Lầu 4, Q.3, TP.HCM

Cty Liên doanh TNHH Jupiter Pacific

112 Hồng Hà - F2 - Q.Tân Bình

Cty CP TIE

376 điện Biên Phủ, P9, Q10

Cty CP Vận tải dầu khí VN Cty CP tư vấn XD Thuỷ lợi 2 Phòng kế hoạch - Vật tư

172A Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 169 Trần Quốc Thảo, Q3 132 Đào Duy Từ, P6, Q10_ Tp.HCM

Cty Cổ phần Điện Tử Biên Hòa

52-54 Nguyễn Huệ, Q1

Cty CP Hoá - Dược Phẩm Mekophar Cty TNHH Hữu Tín

297/5 Lý Thường Kiệt, P.12, Q.5 300 Lãnh Binh Thăng, Q.11, TP.HCM

Cty cổ phần Cơ điện Tuấn Phương

13 Nguyễn Trường Tộ, Tân Phú

Cty DP Quận 10 LACHIFOOD Tổng Cty Xây dựng đường thủy HDB/HOUSING DEVELOPMENT BANK

343/73/16 Nguyễn Trọng Tuyển, TB N/A 18E3 Chu Văn An, P.26, Q.BT 33 - 39 Pasteur, Q1_Tp.HCM

Cty Phát triển CN Tân Thuận

52 Đông Hồ, F4, Q8

Cty xi măngHolcim Việt Nam

483/39 Lê Văn Sỹ, P12, Q3

Page PAGE]

TAB]

Cty LD Hải Thành Kotobuki

45/322 Quang Trung, P12, Q.GV

Cty Cty Cty Cty Cty Cty

27/7 Chấn Hưng, F6, Q.Tân Bình 30 Nguyễn Huệ Q3 TP HCM 778/A2/2B Nguyễn Kiệm, F.4, Q. Phú Nhuận 98/92/19 Thành Long, F.9, Q.TB 19B Nguyễn Thị Minh Khai, P.BN, Q.1 11 Phổ Quang, F.2, Q.Tân Bình

Zuellig Pharma Johnson & Johnson Medical CP Quản Lý KD Nhà Cao Tầng CP Địa Óc & TM & May Phúc Yên Nệm Must Vạn Thành Phân Đạm & Hóa Chất Dầu Khí

Cty Mountech

8916A Lê Lợi, P4, Q.GV

Cty CP Gạch Men Thanh Thanh Cty TNHH Điện & Điện Tử AKIRA Cty TNHH Quốc tế Gô Gô Cty TNHH TM DV Minh Quang Cty TNHH TV- TM -DV Địa Ốc Hồng Qun OST Co.., Ltd

205A Lê Đức Thọ, Q.GV 93 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ong Lãnh, Q1 31 - Đường 1, P. Linh Tây, Thủ Đức 54 Võ Thành Trang, F.11, Q.TB 32/4 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Ph Nhuận 5/83E Phan Huy Ích, P12, Q.Gò Vấp

Cty CP Cao su Sài Gòn Kymdan

341/8 Lê Quang Định, P.5, Q.BT

Cty TNHH TK TB Nhân Thành Nhân

26 Nam Quốc Cang, Q1_Tp.HCM

XN Highland Dragon

Số 15 đường 6 KCN Sóng Thần I, Dĩ An

Cty Cty Cty Cty Cty

146/2 Lý Chính Thắng, F7, Q3 2/5 Phan Văn Trị, F10, GV Khu gia cư Bàu Cát, F.14, Q. Tân Bình 15/11 Đường L Đức Thọ, P.16, Q. GV 31 Bis Nguyễn Du, Q.1

BHNT Manulife TNHH Thiên Phúc TNHH SX TM DV Thẩm mỹ Lê Anh TNHH Một Thnh Vin DL -TM Kỳ Hịa TNHH DV CNNL Phương Đông

Page PAGE]

TAB]

Cty BBRAUN VN

75 Ngô Thời Nhiệm, Q3

Cty TNHH 99 VINA

Lô 23B, Đường B, KCN Linh Trung 2, Thủ Đức

Cty TNHH TM Thành Nhơn

313B-316 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3

Văn phòng đại diện Schering AG

A06/1 Chung cư 41Bis Điện Biên Phủ, F25, BT

Cty URC

3 Phan Đình Phú, Hiệp Phú, Q.9

VPĐD Eli Lilly Asia, Inc Cty Hoàn Mỹ Cty CP An Phú Haskoning Việt Nam Cty SINH NAM METAL(VIETNAM) XN Highland Dragon Cty QT Quadrille & Vera FUJITSU VIETNAM LIMITED SERVIER Cty TNHH T & T DAIKIN AIR CONDITIONER Co, LTD Cty TNHH Dược phẩm Lam Sơn VPĐD GETZPHARMA VN Cty TNHH Ô tô Ngôi sao VN VP đại diện Cty TYCO tại TPHCM TUV Rheinland Vietnam

123 Lê Lợi, P103A, Q1 69/11 M10 Đường D2, Q.Bthạnh 34 Lô I Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6 118/27 Bạch Đằng, P24, Q.Bình Thạnh 242/73/19 A Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3 Căn hộ C306, TTTM Sóng Thần, Bình Dương N/A N/A N/A 215/D11 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q2 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3 6/7 Đường số 3, CX Lữ Gia, P15,Q11 332/195Bis Dương Quảng Hàm, P.5, Q. GV 104 Lô A, C/X Gò Dầu 2, P. TSN, Tân Phú 233/7 Võ Thị Sáu, P7, Q3 43 Phan Chu Trinh, Bến Thành, Q1

Cty YAZAKI EDS VIET NAM

14/1 đường 5 KP4 Bình Chiểu, TĐ

Chi nhánh Cty TNHH Sao Thuy

59 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q1_Tp.HCM

Page PAGE]

TAB]

Cty MERCEDES - BENZ VIỆT NAM

13 Quang Trung, P.11, Q.GV,TP.HCM

Cty CP Sợi Thế Kỷ Cty CP Chế Biến & XNK Đồng Tháp

B1 - 1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM 33B Trần Khắc Chân, F.15, Q.PN

Cty CP Dược Phẩm Cần Giờ

203 Đồng Khởi, Q.1

Cty CP Truyền Thông Bách Việt Phương Nam

59 Trần Quốc Hoàng, F.4, Q.Tân Bình

Cty TNHH TM DV Thiên Phú Việt

83A Bùi Thị Xuân, Q.1

Cty TNHH điện tử Tiến Đạt

405 Điện Biên Phủ, P4, Q3

Cty TNHH VP Phẩm & Bút Bi Bến Nghé Cty TNHH Khởi Nghiệp

3/8 Trịnh Đình Trọng, F.19, Q.Tân Phú 38/7 KP Thắng Lợi 2 -TT.Dĩ An - BD

Cty CP ĐT & KD VLXD Ficô

77/12 Nguyễn Thị Nhỏ, P9, Q.Tân Bình

Cty CP Savico Cty CP ĐA & CN Gỉai trí Sê Na Phim VPĐD Cty Panrim Neotex Cty cổ phần VTTM DL Thanh Đa Cty LD Proconco, KCN I, B.Hòa

68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1 433/19 Sư Vạn Hạnh (nd), P.12, Q.10 50/10 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh 011 Lô 8, CX Thanh Đa 295/4 Nơ Trang Long, P13, Q.BT

Cty FBE Việt Nam

67/9E Phạm Văn Hai, F.3, Q.TB

Cty TNHH May Sao Mai

4B Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1

Page PAGE]

TAB] Cty CP Bê tông Rạch chiếc

KM7 Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức

Cty CP Cơ khí Điện Lữ Gia

123C Nguyễn Thị Định, P. An Phú, Q.2

Hoa Sen Group

9 Đlộ Thống Nhất, KCS Sóng Thần II, Dĩ An, BD

Cty Tân Tuấn Kiệt

42/6A,Đường 35, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức

Cty CP Sợi Thế Kỷ

B1 - 1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM

Cty TNHH CBTP Tân Tân

94/17 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1

Cty điện tử ASTI _ Dĩ An_ Bình Dương Tạp chí thế giới vi tính PC World VN Cty TNHH Sài Gòn - Rita Bệnh viện Đa Khoa An Sương Cty CP Xây dựng Cty CP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế Cty Liên Doanh YSIMAN

Ap Đồng An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An_Bình Dương 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3 327 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2 171/3 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Q12 Số 1B Đường 13, ấp Gían Dân, P. Long Bình, Q.9 D14-11, C/c Phạm Viết Chánh, P.19, Q.BT 185/37/16 Nguyễn Văn Cừ, F2, Q5

Cty CP Cơ khí XD Tân Định-FICO

323 Ung Văn Khiêm, P.25,Q.BT

Gpro Technologic (VN) Co.,Ltd Cty DV Du lịch & Thương mại TST XN lương thực thực phẩm SAFOCO

40 Nguyễn Đình Chính, P15, Q.PN_Tp.HCM 389A Điện Biên Phủ, Q.3 173 Nguyễn Kim, Q.10, TP.HCM

Page PAGE]

TAB] Job title AM Art Director Assistan Manager Assistant Buyer Assistant Manager Bác sĩ RHM Bán hàng Bán hàng Branch Manager Branch Manager BT Đ.Tổng Cty Business Development Cán Bộ Cán Bộ Cán bộ điều độ CFO Chỉ huy Trưởng Chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng Chủ cơ sở Chủ DN Chủ DN Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Chủ Tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên

Page PAGE]

TAB] Chuyên viên Chuyên Viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên KD Cn Bộ Cn Bộ KD Cố vấn Tài Chính CT HĐTV CTHĐTV_Giám đốc Đại diện thương mại Đại lý Điều hành Điều phối Director Đội Trưởng Đội trưởng Finance Manager GĐ bộ phận GĐ Điều hành GĐ Điều hành GĐ Điều hành GĐ Điều Hành GĐ điều hành GĐ Dự n GĐ KD GĐ Kinh doanh GĐ Kinh doanh GĐ Kinh doanh GĐ Kinh doanh GĐ Kỹ thuật GĐ Marketing

Page PAGE]

TAB] GĐ Nhân Sự - HC GĐ Sản xuất GĐ SX GĐ tài chính GĐ tài chính GĐ Xí nghiệp GĐ Xí nghiệp GĐ Xí nghiệp GĐ Xí nghiệp GĐKD Giam Đốc Giam Đốc Giam Đốc Giam Đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám đốc Giám đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám Đốc

Page PAGE]

TAB] Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám

Đốc Đốc đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc

Page PAGE]

TAB] Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám

Đốc Đốc Đốc đốc Đốc đốc Đốc đốc đốc Đốc Đốc đốc Đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc Đốc Đốc đốc đốc

Page PAGE]

TAB] Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám

đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc đốc Đốc đốc đốc đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc

Page PAGE]

TAB] Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám

Đốc Đốc Đốc đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc đốc Đốc

Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám

Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc Đốc đốc Đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc

Page PAGE]

TAB] Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam

Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc Đốc Đốc Đốc Đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc

Page PAGE]

TAB] Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Gíam Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám Giám

đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc Đốc Đốc bán hàng Đốc Chi Nhánh Đốc Diều Hành đốc điều hành đốc điều hành đốc điều hành Đốc Dự An Đốc dự án đốc hậu cần Đốc KD Đốc KD Đốc KD

Page PAGE]

TAB] Giám đốc KD Giám Đốc KD Giám Đốc Kinh doanh Giám đốc marketing Giám đốc tài chính Giám đốc tài chính Giám đốc tài chính Giám đốc tài chính Giám Đốc TC Giám sát Giám Sát Giám sát tài chính Giàn Phó cơ khí Giảng Viên Giảng viên Giáo viên Gíiam đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Gim Đốc Nh my Gim Đốc SX Gim Đốc SX Gim Đốc TT

Thiết bị điện Xây dựng Nhựa Thép Dược phẩm Dược phẩm Dầu khí Giáo dục Giáo dục Giáo dục Tin học

Sản xuất Xây dựng Giáo dục Tin học Cơ khí

May mặc Dược phẩm Thương mại

Page PAGE]

TAB] Gim Đốc XN Hà Nam Hiệu Phó Hỗ trợ kinh doanh HOD Hướng dẫn viên IT ( CNTT ) IT Manager K.Toán Trưởng K.Toán Trưởng Kế Hoạch Kế toán Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế

toán toán toán Toán Toán toán toán Toán toán toán toán toán toán toán tóan toán toán nội bộ toán tổng hợp toán Tổng hợp toán tổng hợp toán trường

May mặc Tài chính Giáo dục

Du lịch Giấy, bao bì Thương mại Cơ khí Tin học In ấn

Dầu khí Tin học Y tế

Bất động sản Xây dựng Gỗ Dịch vụ Thép Xăng dầu Dược phẩm Phân bón Vận tải Sơn

Page PAGE]

TAB] Kế toán trưởng Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế

toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán

trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng Trưởng trưởng

Quản lý KCN Quản lý KCN Nhựa Xây dựng Đoàn thể Dược phẩm

Phụ tùng xe tải Điện tử, VT Thiết kế, in ấn Xây dựng Khách sạn Xây dựng Thiết bị tin học Dịch vụ

Sản xuất cao su Vận tải Giáo dục Gia vị Ván, gỗ Cao su Bất động sản Tin học

Page PAGE]

TAB] Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế

toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng Toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng toán trưởng

Thương mại Giáo dục Tin học Bảo hiểm Bất động sản Tin học Thép Cảng vụ Thực phẩm Thực phẩm Bất động sản Điện Cà phê Vận tải Băng keo, decal Bất động sản May mặc Cảng vụ Xây dựng Bất động sản Thương mại

Page PAGE]

TAB] Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế

toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán toán

trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng

May mặc Tài chính Bất động sản May mặc Gỗ Thương mại Xây dựng

Dược phẩm Giày dép

Cà phê Tài chính Xây dựng KCN XNK Bánh kẹo

08.8451611, 8451642

XNK

9.327.324

Quảng cáo

848) 837 0750 - 837 0751 - 920 0063

Kế toán trưởng

Thương mại

(84-8) 3835 Chuyên cung cấp máy móc, vật tư, phụ tùng thiết bị văn phòng hiệu 

Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng

BDS

(84) 08 - 38220788

(84) 7505171 08. 38242532 Xuất nhập khẩu và kinh doanh các loại vật tư, thiết bị về văn hoá. 08-8550275

Page PAGE]

TAB] Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng

BDS Sản xuất Sản xuất

08 39690283mực in : ống đồng, Flexo, Offset và các loại hoá chất khác phục vụ ngành in.

Kế toán trưởng

Sản xuất

+84 8 38   Sản xuất, mua bán nệm mousse 

Kế toán trưởng

Thương mại

Kế toán trưởng

84-8-751 Sản xuất và Cung ứng c2562

Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế

toán toản tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan tóan toán

trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng-TGĐ

(8) 9200408

Sản xuất, lắp ráp xe chuyên dùng, xe buýt; Dịch vụ ôtô: t

BV Xây dựng

08 39311858 - 39311859 - 39316944 - 38116494

Dược phẩm

08 3829 8526 Bình Dương

Quỹ Ricoh XNK Sản xuất

hập khẩu mua bán kinh doanh các loại xe máy, xe ô tô, máy móc thiết bị, làm độc quyền phân phối cho các sả

Bình Dương Xe Đạp-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng & Linh Kiện , Xe Máy-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng

Sản xuất Thương mại Xây dựng

08 38999495

Sản Sản Sản Sản Sản

84 – 8 3 754  Sản xuất và kinh doanh giâỳ dép các loại. - Thị trường XK chính: EU, UK, ASIA, US

xuất xuất xuất xuất xuất

Kế toán viên

Quỹ

Kiểm soát Kiểm toán viên Kinh Doanh

Dược phẩm Dịch vụ

Chuyên sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ, ván các loại; Xây dựng trang trí nội ngoại thất; Hoạt động xuất nhập

Mỹ phẩm

 sản xuất thức ăn thuỷ sản Cao su ĐT: (84) 8 955 Nhựa (084) 553334 Bánh kẹo +84 (8) 914 3393 / (04) 942 8168

(84-8) 381213

Giao nhận, DV vận chuyển

Page PAGE]

TAB] Kinh doanh Kinh Doanh Kinh Doanh KT Trưởng KT Trưởng KT Trưởng KT Trưởng KT Trưởng KT Trưởng KT Trưởng KT Trưởng KT Trưởng

Xây dựng - Nội thất (08)39485971 Hóa chất BVTV +84 (8) 9607914 Hàng thủ công mỹ n (84-8) 38392539 BDS

KT Trưởng

Xây dựng

KT Trưởng KT Trưởng KT. Trưởng KT.Trưởng

Thương mại Xây dựng

08-410179

May mặc

(84-650) 3782807, 3782806

KT.Trưởng

Thương mại

(08) 35123584

KT.Trưởng KT.Trưởng KT.Trưởng KT.Trưởng KT.Trưởng KTT Kỷ Sư Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager

Tư vấn nhân lực TB y tế BDS

(84.8) 5445 6626

Điện tử

(0650)3742464

Manager

Phần mềm

(08) 54371199

Sản xuất GTCS

(08)37266815

Sản xuất Thức ăn chăn nu(84-8) 35127224

Du lịch Xây dựng Thực phẩm FI

Vận tải Vận tải

(08)38209613 (84-8) 62944904

(08)39144290

(08)35171888. (08)9140809

08 38 348 854 - 39 272 114

(84-8) 38208858

Tel: (84.8) 3 8450092

Xây dựng Trường học BDS Vận tải biển

Page PAGE]

TAB] Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Markerting Manager Marketing Marketing MD MM P. Giam đốc P. Giám Đốc P. Giám Đốc P. Gíam đốc P. Gíam đốc P. Gíam đốc P. Gíam đốc P. Gíam đốc P. Giám đốc P. T Gim Đốc

Xi măng Xây dựng CSHT, thương mại Dệt may (08)39803823

Cung ứng thiết bị tàu biển Đồ gỗ (84-8) 38403010, 38403008 Dệt (84)-0650-782773 Nội Thất

(84-8) 38275789, 38227012, 54124710, 38231393

Thương mại Sản xuất Thương mại Du lịch 3825 1723 - Fax: 3829 5800 Máy phát điện 84-08-8236788  Dịch vụ vận tải biển Dịch vụ Xây dựng

thiết kế, chế tạo m ### Bao Bì ### Sợi may mặc (08) 3790. 7565 xây dựng cầu đường & BDS Đầu tư-Xây Dựng - 08. 9320678 - 9320602 gỗ ### truyển thông - giải 04 3 9434133 điện tử - tin học. (08)39111530 xây dựng 08 9310504

Page PAGE]

TAB]

P. Trưởng Phòng

P.GĐ Marketing P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám đốc P.Giám Đốc P.Giám đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Đốc P.Giám Giám P.Kế Hoạch P.Phịng SX KD May P.Phòng KD P.Phòng KD P.T Giám Đốc

(84-8) 39306399 , 39303097 , Điện - các nhà thầ 39305160 in - bao bì 3751 2562 hoá chất - Sơn 3943 4480 Xây dựng (08) 7269701 - 4037239 XD-khia thác-thuỷ điện xây dựng cơ khí - xe đạp điệ 7.2E+008 thép cửa sổ nhôm kính (84.8) 3811 5082 XD-ĐT-BDS Dệt may Thép SX Mía đường SX Bánh kẹo SX cơ khí thiết bị Công nghệ thông tin Dệt may Kho hàng, vận tải biển

Giáo dục Du lịch - BĐS Dệt may Thuỷ sản

Page PAGE]

TAB] P.T.Giám Đốc PGĐ tài chính - Kế toán PGĐ Trung tâm Phân tích tài chính Phĩ Gim Đốc Phĩ Gim Đốc Phĩ Gim Đốc Phĩ Gim Đốc Phĩ Gim Đốc Phĩ Gim Đốc Phĩ Phịng Phĩ Tổng Gim Đốc Phĩ trưởng TT Phó GĐ Phó ban quản lý dự án Phó Ban TC-KT Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ

Cơ khí - Xây dựng SX Bao bì Xây dựng Dịch vụ ăn uống Da giày Viễn thông Giáo dục Vật liệu xây dựng BĐS Viễn thông SX đường BĐS Giải thể SX Xi măng Da giày BĐS SX nhựa Thuỷ sản Gốm sứ Xây dựng Xây dựng Thực ăn gia súc Xây dựng Công nghệ thông tin Xây dựng Thiết bị viễn thông Công nghệ thông tin Thiết bị SX TM Nông sản Văn phòng phẩm

Page PAGE]

TAB] Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó

GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ

SX nhựa BĐS Bao bì kim loại SX bia rượu Xây dựng SX Cao su SX Bao bì Vận tải Kho hàng, vận tải

SX Giấy Xây dựng

Giáo dục SX Bao bì

Công nghệ thông tin SX Bột mì Dệt may SX Thang máy Dệt may

Thiết bị y tế Xăng dầu công ty điều hành dự án KD KD KD KD

Xây dựng Dệt may Gốm sứ Ô tô

Thương mại - Thiết bị văn phòng Xuất nhập khẩu

Page PAGE]

TAB] Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó

GĐ marketing GĐ xí nghiệp GĐ xí nghiệp Giám Đốc Giám đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám Đốc Giám Đốc giám đốc Giám Đốc Giám đốc Giám Đốc giám đốc giám đốc giám đốc Giám Đốc giám đốc giám đốc Giám đốc Giám Đốc Gíam đốc kế toán trưởng P.Kế toán PGD

Dược phẩm Xây dựng Xây dựng Xây dựng

Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó

Phòng phòng phòng Phòng phòng Phòng phòng phòng

Nông sản

Dịch vụ Thương mại - Thiết bị điện Cao su

Phim Vận tải biển Xây dựng

Thương mại - Thiết bị xây dựng Xây dựng

Xây dựng Xây dựng

Thực phẩm

Thiết bị y tế

Phân bón Thực phẩm BĐS

BĐS Quỹ đầu tư Dược phẩm Du lịch SX cáp điện

Thực phẩm BĐS Thuỷ sản Vận tải biển

Page PAGE]

TAB] Phó Phòng Phó phòng Phó Phòng

BĐS

Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó

Thuỷ sản

phòng phòng Phòng phòng phòng phòng phòng phòng phòng phòng KD phòng KD phòng KD phòng kế toán Phòng kế toán Phòng KHTC phòng KT TC phòng Ktoán-TC phòng phát hành phụ trách TGĐ TGĐ TGĐ TGĐ TGĐ TGĐ TK Tổng GĐ Tổng GĐ tổng GĐ Tổng GĐ

SX cáp điện Dệt may

Thực phẩm BĐS Dịch vụ SX cáp điện Viễn thông SX Giấy

SX TM thiết bị xây dựng Xây dựng SX Giấy Công nghệ thông tin

Thép Xây dựng Nhựa

BĐS Thiết bị y tế

BĐS Dịch vụ Thực phẩm

Bao bì Xây dựng Xây dựng Thực phẩm Xây dựng Dịch vụ Vận tải SX Giấy Xây dựng

Công nghệ thông tin

Page PAGE]

TAB] Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó Phó

Tổng GĐ tổng GĐ tổng GĐ tổng GĐ tổng GĐ tổng GĐ (GĐTC) tổng GĐ SX tổng GĐ thứ 1

Phó Tổng Giám Đốc

Dệt may

electronics Auto Footwear Auto IT Footwear Food

35172192 Fax: 38989876 3875 3442 39200408 (08) 384 585 18 (84 – 61) 813 887 (0651) 668003

logistic

38454940 38487069

Phó tổng giám đốc

Phó TP Phó TP Phó trưởng phòng

Electronics transportation construction

Phó Trưởng phòng

Electronics Pharmacy Phòng kế toán tài vụ Phòng tài chính - Kế toán Food

Trách trách bán hàng trách DA trách IT

Phụ trách KT Phụ trách sản xuất

08 39300997 931 6753

08 3 8296 017 38224104 38650258 9 627 439

cơ điện Pharmacy Food

3765 2511 3765 2550 8650466 39970215

construction ciment

3770065 9241086 08 62 62 89 89 

Phụ tá GĐ

Phụ Phụ Phụ Phụ

38393054 38330 855

Page PAGE]

TAB]

Phụ trách tổng hợp Product manager Product specialist PT Kinh Doanh PT.Giám Đốc PT.Giám Đốc PT.Giám Đốc

Real estate Pharmacy Consumer

38234569 2333333 (8) 3910 2650 84 8 3821 4812

consumer phân đạm

3790 9999 8-39118126

multi function ceramic Electronics Education

38446159 39973500 061.3836066 7540560/61 0613.840.884

Real estate IT

2219 6679 

rubber printing

3861 9999 3865 7158 39142262

Quản đốc

Quản Quản Quản Quản Quản Quản

đốc Đốc lý Lý Lý Lý

Quản lý

Quản lý

Quản lý

Quản Quản Quản Quản Quản

Lý lý Lý lý lý

Food Insurance Enviroment beauty salon service

(650) 790201 (8) 8893901/ 8207287 5416 6888 38113054 38127820

Page PAGE]

TAB]

Pharmacy Garment

3930 3001 39304617 37291999

Pet pharmacy

8483956 8483181

Pharmacy

9104493 9104525

Quản lý Quản lý Quản Lý Quản lý Quản Lý Quản lý Quản lý chi nhánh Quản lý DA Quản lý dự án Quản lý dự n Quản lý kho Sale Manager Sale&marketing Sales Sales Sales area manager Sales Manager Sales Manager Sales Person Sales Representative Sales&Marketing

Food Pharmacy enviroment Real estate construction construction trùng Garment IT Pharmacy

3767012 3767010 8217167 (08) 5106780     3899 2505 650-3757386 6290 9370 3823 6300 829 8208

Air conditioner 8-22200868 Pharmacy 38663247 Pharmacy 38207735 Auto 3815 8888  Electronics 62966992 testing and assess +84 8 3842 0600

Section Manager

Auto

(84-650) 3752593 3752590

Supervisor

Page PAGE]

TAB]

SuperViSor

T. Giám Đốc T.Giám Đốc

Auto Textile Food

Pharmacy

media IT

08.84278 06 8427817 39257304

Electronic consumer thiet bi

3839 5128 3894 1362 8648 788 38267394

T.Giám Đốc

T.Phòng cung ứng

T.Phòng KD T.Phòng Kinh doanh TB kiểm soát Thư Ký Thư ký Thư ký Thủ quỹ Tỉnh Trưởng Bán hàng

Construction service entertaintment Textile Pet Food

TK.Giám Đốc TL GĐ

3790 7565 0673 918477 08.3827 2636 38458228 38230106 /7/8

T.Giám Đốc

T.Giám Đốc

(08) 35.889.111 35.889.222

dot rac CN, yte Garment

38230809 38212960

38213913 8325704

0613.836404 - 834127

38.208618 38.207009 8652940

Page PAGE]

TAB] TL GĐ

Construction

Electric multi function

 2243302 2 39626954 0650 3790955

Footwear Garment

7505761 37505763 3790 7565

TL TGĐ TL TGĐ TL.Gáim Đốc TL.Giám Đốc

TL.Giám Đốc

Tổ trưởng Tổng biên tập Tổng GĐ Tổng GĐ Tổng GĐ Tổng GĐ Tổng GĐ

7313475

8.855940 7 650 781968 Food Electronic (0650)3742464 báo chí 8 3930 4324 Construction - SP n744 22 66/ 7444 399 health care 7191555 Construction logistic 222 05388 SX Van ep Formica 39400335

Tổng GĐ

5142293 650) Construction - SP n782350

Tổng GĐ Tổng GĐ Tổng giám đốc

IT solution for texti 38120 973 Tourism 38 328 328 Food 37 245 275/ 72

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

văn phòng hiệu RICOH 

Page PAGE]

TAB]

ụ ngành in.

quyền phân phối cho các sản phẩm máy lọc nước, laptop... bên cạnh đó là xuất khẩu cao su.

uôn Phụ Tùng

goại thất; Hoạt động xuất nhập khẩu; Ươm trồng các loại cây công nghiệp, lâm nghiệp, hoa màu và cây cảnh.

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

TAB]

Page PAGE]

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF