03 Preposisjoner Og Partikler i Norsk

December 13, 2017 | Author: eibmoz76 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Descripción: sagf...

Description

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN

ORIS FORLAG

© Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge lov om opphavsrett til åndsverk er det ikke tillatt å kopiere eller mangfoldiggjøre denne bok eller deler av den uten tillatelse fra copyrigth-innehaverne.

FORORD

Hvorfor en slik bok?

En av de vanskeligste sidene ved det norske språk er å mestre bruken av preposisjonene. De som har norsk som morsmål, er ikke alltid sikre på hvilken preposisjon de skal velge, og det er enda vanskeligere for dem som skal lære norsk som fremmedspråk. Det er mange grunner til dette. For det første er de fleste preposisjonene brukt på så mange forskjellige måter at det ofte kan være vanskelig å gi dem en klart definert betydning adskilt fra uttrykkene de forekommer i. For eksempel er den vanligste bruken av på brukt i uttrykk som sitte på stolen, legge noe på bordet osv. Men hvilken sammenheng er det mellom denne grunnbetydningen og bruken av på i uttrykk som på lenge, høre på, på denne måten, på norsk? Her vil betydningen komme fram av eksemplene. Denne boka er en praktisk håndbok som kan være til hjelp for dem som lærer norsk som fremmedspråk.

Innhold

Boka består av to deler, og hver av dem er ordnet alfabetisk. Del I tar for seg preposisjonene og deres forskjellige bruk, og det er gitt-en rekke eksempler som skal illustrere dette. Del II tar for seg den idiomatiske bruken av preposisjoner og partikler (preposisjoner og adverb som utfylling til et annet ord: vaske opp, hindre /, valg mellom). Her er det også gitt setninger som kan illustrere bruken, og spesielt vanskelige uttrykk er blitt forklart.

Hvordan kan boka brukes? Mange har hatt inntrykk av at det ikke finnes noen regler for valg av preposisjoner, at de alltid er knyttet til idiomatiske uttrykk. Det er imidlertid slik at man kan sette opp noen generelle bruksområder for de enkelte preposisjonene. Dette har vi forsøkt å gjøre i del I. Ved å lære denne delen godt, vil brukerne kunne eliminere mange vanlige preposisjonsfeil og få et klarere bilde av preposisjonsbruken. Del II må mer brukes som et oppslagsverk. Ved å slå opp på nøkkelordet kan man finne eksempler på hvordan ordet brukes sammen med preposisjoner og partikler. Uttrykkene interesse i, interesse for, interesse av står følgelig under interesse. Av pedagogiske hensyn er ofte hele uttrykket uthevet for at brukerne skal venne seg til å se preposisjonene og partiklene i en større sammenheng. Noen ganger utheves bare preposisjonen. Dette gjøres i uttrykk som egentlig hører hjemme i del I, Vi kan allikevel ha tatt dem med i del II da vi av erfaring vet atfremmedspråkligeofte velger gal preposisjon her, eller at uttrykkene er spesielt viktige. Når adjektivformen og verbet er likt, har vi tatt alt i samme gruppe, f.eks. fri, å fri. I tilknytning til denne boka vil det også bli utarbeidet et hefte med øvelser i bruk av preposisjoner og partikler. Vi vil takke Rådet for videregående opplæring for økonomisk støtte til utgivelse av boka. Haslum, mai 1985 Åse-Berit og Rolf Strandskogen

DEL1 PREPOSISJONENE OG DERES BRUK

Denne delen består av en klassifisering av preposisjonene (enkle og sammensatte). Mange av preposisjonene kan også tilhøre andre ordklasser (f.eks. iblant kan være både preposisjon og adverb), men her er bare tatt med ordet brukt som preposisjon.

AV 1.1 forbindelse med passiv. Brevet ble skrevet av sekretæren. Huset ble ødelagt av regnet. 2. Med betydningen «med hensyn til». Jeg er nordmann av fødsel. Hun var veldig snill av natur. 3. Ved angivelse av mengde, del av noe (se også «for»): Han fikk halvparten av pengene. Glasset var fullt av melk. Han spiste en stor del av kaken. 4.1 forbindelse med bevegelse fra et sted: Nå må vi komme av sted hvis vi skal rekke bussen. Han forsøkte å skyve bilen, men den kom ikke av flekken. De drog av gårde tidlig på morgenen. 5. Ved opprinnelse, tilblivelse: Hertugen av Edinburg. Rettskrivningsreglene av 1938. Dokumentene var av ny dato. 6. For å uttrykke tilhørighet, en forbindelse. Merk at substantivet foran «av» står i ubestemt form (se også «til», 4): Jeg har et bilde av min mor. Dette er en kusine av meg. Vi får besøk av noen venner av oss. 7. For å angi årsak: Han gråt av glede da han fikk høre det. Av skade blir man klok. 8. For å angi kvalitet/materiale: Han hadde en båt av plast. Hun hadde smykker av gull og edelstener.

Med overført betydning: Hun hadde et hjerte av gull. BAK 1. Med betydningen «etter»: Trærne stod bak huset (først huset, så trærne). Han satt bak meg i bussen. 2. Abstrakt: Hele regjeringen stod bak det nye forslaget Det stod kvinner bak. BAKPÅ 1. Sammensatt av «bak + på»: Hun satt bakpå sykkelen. Han satte navnet sitt bakpå konvolutten. BAKENFOR 1. Med betydningen «bak»: Hun satt bakenfor ham på møtet. Vi kunne se sola gå ned bakenfor fjellene.

BAKOM 1. Med betydningen «bak»: Barna tekte bakom huset. Det stod kvianer bakom den planen. BAKVED 1, Meé betydningen «bak ved, bak, bakom»: Tøfene står bakved døra. Ete hadde plantet et epletre bakved garasjen.

BLANT 1. Med betydningen «omgitt av,sammen med»: Han levde blant indianerne. Blant venner var han alltid i godt humør. 2. Med betydningen «tilhøre, være en del av»: Han er blant de fremste på dette området. Hun kjøpte en del matvarer blant annet (bl.a.) smør og ost.

BORTETTER 1. Med betydningen «bortover, langsmed»: Han gikk bortetter veien og lette etter dem. De gikk bortetter elva og fisket.

BORTI 1. Med betydningen «bort + inntil, borte i»: Han kom borti henne (så vidt nær henne). De bor borti veien her (rett her borte). 2. Med betydningen «i nærheten av, drive med »: Har du vært borti det her noen gang (har du hørt om dette)? Han har vært borti mye rart (har drevet med mye rart).

BORTIMOT 1. Brukes for å angi tid: «nesten ved»: Det hendte bortimot jul. Alle rommene er opptatt i tiden bortimot påske.

BORTMED 1. Samme betydning som «bortved»: Han stod bortmed treet (borte ved treet).

BORTOM 1. Med betydningen «bort til»: Kan du komme bortom meg i morgen (Kan du komme hjem til meg en tur)? Jeg stakk bortom henne en tur (gikk en tur bort til henne der hun bor).

BORTOVER 1. Med betydningen «på, langsetter»: Han gikk bortover veien. Ballen rullet bortover banen.

BORTPÅ 1. Sammensatt av «borte + på»: Boka ligger bortpå bordet. Barna er bortpå fotballplassen.

BORTUNDER 1. Sammensatt av «borte + under»:

Haren satt bortunder fjellknausen og slikket seg. Katten la seg bortunder ovnen BORTVED 1. Sammensatt av «borte + ved»:

Flaskene står bortved døra. Banken ligger bortved hotellet. ETTER 1. Senere enn: Etter middag gikk vi en tur. Jeg skal ringe deg etter kl. 10. Vi ligger to timer etter skjemaet. 2. Bak: De drog vognen etter seg. Elevene fulgte etter læreren. 3. Om noe som følger hverandre: time etter time år etter år mil etter mit 4. Med betydningen «forfølge, oppsøke, følge etter for å få tak i, hente»: Politiet er etfcp feamt. fflfejsr-er-de ujte-etter? %m åa gå etter nøkieae? Kan (hr range etter en drosje? 5. Med betydningen «overta, etterligne»:

Han arvet huset etter sin mor. Han ble døpt Per etter sm far. Hun tar etter sm mor (Hun prøver å gjøre det samme som sin mor). 6. Med betydningen «slik som mønsteret/regelen viser»:

Han sang etter noter. Hun strikket genseren etter et gammelt mønster. De levde etter loven.

10

FOR 1. Hensikt: Hun gikk til butikken for å kjøpe mat. Jeg leser dette for å lære om preposisjonene. 2. Kan brukes med betydningen «foran»: Det skjedde rett for øynene mine. Vi har tiden for oss. 3.1 forbindelse med noe som skal vare i et tidsrom: Han har fått penger for ett år. Nå har vi mat nok for en uke. Han reiste fra Norge for godt/for alltid. For tiden er han syk (Nå/ i øyeblikket). 4. Brukes etter en del ord som angir at det ikke er mer igjen av noe, f.eks.: tomt for, utsolgt for, lens for, pumpet for: Nå er det tomt for melk i kjøleskapet. De var utsolgt for solbriller. 5. Årsak, på grunn av: Han fikk lide for det. Han stoppet for rødt lys. Han kunne ikke se skogen for bare trær. Han ble tatt for promillekjøring. Hadde det ikke vært for deg, hadde jeg gitt opp. 6. Med betydningen «når det gjelder, med hensyn til, hva angår»: Dette er vanskelig for meg (jeg synes det er vanskelig). Er teen søt nok for deg? Det fuktige været var skadelig for plantene. 7.1 forbindelse med tjenester en gjør noen/noe: Han kjøpte mat for meg (jeg betalte). Han vasket huset for meg. Soldatene kjempet for fedrelandet. Han spilte for Liverpool.

11

8.1 forbindelse med «deJ.part»: Han tok en krone for hvert eple. For hver kilometer tok han en pause. Hun gikk opp til eksamen for annen gang. 9. Med betydningen «enig med, gi støtte til»: Er du for eller imot forslaget? Han stemte for medlemskap i EF. 10. For å angi pris/verdi: Jeg kjøpte det for femti kroner. Du må betale mye for dollaren. 11. Med betydningen «betyr, står for»: Blått for konservativt. Bla. for blant annet. 12. Ved rekkefølge: For det første har jeg ikke tid, og for det andre er jeg blakk. Nå ber jeg deg for siste gang. Det går bedre og bedre dag for dag (for hver dag som går).

FOR - SIDEN 1. For å vise til et bestemt tidspunkt i fortiden sett fira nåtiden: Han reiste til Norge for 4 måneder siden. Dette hendte iør lenge siden. FORAN 1.1 forbindelse med plassering.: Bilen stod foran huset Maten ble satt foran oss. Med overført betydning: Han hadde hele livet foran seg. Helsen bør settes foran alt annet. 2. Brukes av og til med betydningen «før»: Det var veldig spennende foran valget. Vi står like foran avslutningen av kampen.

12

FORBI 1. Passere: Han kjørte forbi oss. Hun løp forbi de andre lenge før mål. FORUTEN 1. Med betydningen «i tillegg til, bortsett fra»: Det var fem menn foruten kvinner og barn. Han fikk kost og losji, og foruten det fikk han reisepenger. FRA 1. For å angi utgangspunkt (sted og tid): Jeg skal snart reise fra Norge. Fra 1. januar stiger prisene igjen. Fra toppen av tårnet kunne vi se hele byen. 2. Om «opprinnelse»: Han er fra Italia. Mange norske ord kommer fra engelsk. 3. Sammen med «til» uttrykker det utstrekning i tid og rom:. Han var i Norge fra september til februar. Hun reiste fra Polen til Sverige. Merk: Når samme ord brukes flere ganger, uttrykker det gjentakelse : Jeg forstår mer og mer fra (lag til dag. Ilden spredte seg fra hus til hus. Merk: fra tid til annen = av og til, noen ganger. 4. Ved adskillelse: De skilte den gode frukten fra den dårlige. Hun plukket motoren fra hverandre. 5. Ved fravær, bortgang: Han er borte fra arbeidet. Han døde fra oss i ung alder. Han reiste fra henne.

13

FREMFOR/FRAMFOR 1. Med betydningen «foran»: Han kunne ikke se noe fremfor seg i den tette tåken. Han satte den deiligste maten fremfor dem. 2. Med betydningen «heller enn, mer enn»: Jeg foretrekker te fremfor kaffe. Fremfor alt vil jeg takke for hjelpen.

FREMOVER/FRAMOVER 1. Med betydningen «lenger fram + over»: Vannet rant fremover gulvet. Han gikk fremover veien.

FREMPÅ/FRAMPÅ 1. Sammensatt av «fremme/framme + på»: Om sted: Hun stod frempå podiet og sang. Koppene stod frempå bordet. Om tid: Frempå dagen begynte det å regne (ikke i begynnelsen av dagen, men litt senere).

FØR 1. Med betydningen «tidligere enn»: Hun kom hjem før meg. Dette skjedde før Kristi fødsel. Han ble ferdig før tiden (før fristen/planen). Du bør drikke to glass vann før maten (før måltidet). Før konkurransen ble alle deltakerne undersøkt.

GJENNOM 1. Med betydningen «fra den ene siden til den andre, penetrere»: Vannet piplet inn gjennom taket. Han boret et hull gjennom veggen. Han banet seg vei gjennom skogen. Jeg kunne høre musikken gjennom det åpne vinduet.

14

2. Brukes ofte for å uttrykke at en aktivitet blir fullført/gjort grundig: Han leste gjennom hele boka. De kom gjennom pensum før eksamen. Nå er vi gjennom det verste. Politiet lette gjennom hele huset. 3. Med betydningen «over, via»: Riksvei 38 går gjennom Drangedal. Diameteren i en sirkel går gjennom sentrum. 4. Passere noe, erfare, tåle (ofte abstrakt betydning): Den mistenkte måtte gjennom et langt forhør. Han hadde gått gjennom mye i livet. 5. For å uttrykke «ved hjelp av»: Preposisjonene lærer du bare gjennom hardt arbeid. Jeg fikk vite det gjennom en venn. Han så på plantene gjennom lupen. 6. Om tid (fra begynnelse til slutt): Gjennom hele barndommen hadde han de problemene. Spørsmålet dukket opp gjennom hele samtalen. Regnet pøset ned gjennom hele natten.

HINSIDES 1. Med betydningen «på den andre/motsatte siden av, utenfor»: De trodde på et liv hinsides graven. Det du sier er hinsides all fornuft (helt vilt/galt).

HOS Kan bare brukes i forbindelse med påstedsverb foran ord som betegner levende vesener. 1. Med betydningen «med, sammen med, i huset/kontoret til: Han bodde hos sine foreldre. Hun var hos frisøren. Bonden var inne hos dyrene sine. Koppen står her borte hos meg. De var på besøk hos oss i forrige uke.

15

2. Ved henvendelse til andre personen Barnet søkte trøst hos faren. De møtte ingen forståelse hos myndighetene. 3. For å betegne at noe er knyttet til noen: Dette har jeg lest hos Ibsen. Det er en styrke hos ham. I 1. Geografisk beliggenhet (land, fylke, kommune, by, bygd, gate, vei. Se også «på»): Oslo er hovedstaden i Norge. Tønsberg ligger i Vestfold. Haslum ligger i Bærum. Stortinget ligger i sentrum. Jeg bor i tredje etasje i Kirkeveien 3. 2. For å uttrykke at noe/noen befinner seg inne i noe: Han sitter i rommet/leiligheten (men på hybelen). Han går i skogen. Hun sitter i stolen (også «på stolen»). De gikk i tett tåke. Pengene ligger i pungen. Den artikkelen stod i avisen. Han trives som fisken i vannet. Med overført betydning: Han levde i stor fattigdom. De holdt sammen i sorg og glede. 3. Bevegelse inn i noe: Han gikk inn i rommet. Hun kjørte bilen inn i garasjen. 4.1 noen uttrykk kan det brukes sammen med bevegelsesverb (se også «til, på»): Han gikk i banken. Vi skal i teatret i kveld.

16

5. For å uttrykke en fysisk/psykisk tilstand: Huset er i god stand. Han lå i høy feber. I min fortvilelse skrev jeg det brevet. Hun gikk i sinne. Han snakket i søvne. Når de kommer i overgangsalderen, har de ofte problemer. Jeg har vondt i hodet i dag. 6. Tidsuttrykk: i dag (+ alle tidsuttrykk som har med dagen i dag å gjøre: i morges, i formiddag, i ettermiddag, i kveld, i natt). i morgen, i går, i går kveld, i morgen tidlig, i fjor. i år, i året. Han tjener kr 100.000 i året (hvert år). I år skal jeg bo i Norge. Han kom hit i oktober. Jeg skal reise bort i ferien. Det har vært kaldt her i vinter, men det blir sikkert fint vær her i sommer. Når vi spør med «Hvor lenge..», bruker vi «i» i svaret. Hvor lenge skal du være her? I fem uker. Ibsen levde i det 19. århundret (Merk: på 1800-tallet). I Middelalderen ble det bygd mange fine kirker. Han pleier å komme i tide (ikke for sent). Bussen kom i rett tid. De kom femte i første (5. januar). Merk uttrykket: I femårsalderen, i seksårsalderen osv. 7. Med betydningen «med hensyn til, når det gjelder»: Han er flink i matematikk. Hun har rett i det hun sier. 8. For å betegne hvordan noe er plassert: De satte stolene i rekke og rad. Trærne var plantet i sirkel. De stod i kø hele dagen.

17

9. For å betegne materialet noe er laget av og fargen på det (se også «av»): Han laget en figur i leire. De hadde kjoler i silke og polyester. Hun var kledd i sort. 10. For å uttrykke oppdeling/kvantum: Eplet ble delt i to. Han kjøpte øl i hele kasser. De kjøpte øl i kassevis. Avstanden regnes i kilometer. En meter deles i 100 cm. 11. For å uttrykke medlemskap/tilhørighet: Han står i Oslo Trygdekasse. Han er formann i foreningen. 12. Aktivitet innenfor et begrenset område: Han bladde i boka. De kikket i vinduene (butikkvinduene). De leste det i avisa. 13. Brukes for å ramme/treffe noe, gjerne for å skade (se også «på» 3): Han dunket meg i ryggen. Han ble slått i ansiktet (men: han klappet meg på kinnet). Merk: Man kan ikke bruke «i» hvis det kan bli tolket som «inne i». Se forskjellen på følgende setninger: Han klødde på nesa. Han klødde i nesa.

IBLANT Noen preposisjoner har en variant med i- foran. Vanligvis blir formene med i- brukt når ordet står etter det ordet det hører til (styringen), f.eks. Man må tilpasse seg de menneskene man er iblant. Når det står foran styringen, brukes begge former, men det vanligste er former uten i-, f.eks. Det er en vanlig oppfatning ute (i)blant folk. Merk at når ordene blir brukt adverbialt, må vi bruke formene på i- f.eks.: Han sykler iblant til jobben. 1. Med betydningen «sammen med» (se «blant»): Det er noen iblant oss som ikke liker det. Han stod midt iblant dem. 18

IFØLGE 1. Med betydningen «etter, i samsvar med»: Ifølge loven kan man ikke ha dobbelt statsborgerskap. Det skal bli regn i morgen ifølge værvarslingen.

IGJENNOM Se «iblant». Se også «gjennom». 1. Med betydningen «fra den ene siden til den andre». Tunnelen gikk igjennom fjellet. Han hogg hull igjennom isen for å pilke. 2. Brukes for å uttrykke at en aktivitet blir gjort grundig/blir fullført: Han gikk igjennom alle papirene. Nå har vi sett igjennom hele kontrakten. 3. Med betydningen «over, via»: Europaveien går igjennom mange store byer. Nyheten ble sendt igjennom radioen. 4. Erfare, tåle (abstrakt betydning): De hadde vært igjennom mange kriser i livet. Det var ingen vei utenom. Hun måtte igjennom det. 5. Om tid (fra begynnelse til slutt): Hun satt og gråt hele dagen igjennom. De opplevelsene forfulgte ham igjennom hele livet.

IMELLOM Se «iblant». 1. Settes vanligvis i slutten av setningen: Ryktene gikk mann og mann imellom (fra mann til mann). De snakket seg imellom på norsk (med hverandre). I butikkene var det lite å velge imellom.

IMOT Se «iblant». Se også «mot». 1. For å uttrykke uenighet, opposisjon: Han gikk imot det forslaget. Det er ikke meg imot at vi gjør det. Er du for eller imot fri abort? 19

2. Med betydningen «ikke like (noen/noe)»: De fikk imot ham fordi han var så gjerrig. Har du noe imot at jeg røker? 3. Med betydningen «motta»: Han tok imot pengene uten kvittering. Gjestene ble tatt imot av verten. Ta imot ballen når jeg kaster den! 4. Plassering (vis å vis, rett overfor) retning: Banken lå midt imot posthuset. Han kom imot oss med åpne armer. 5. Ved sammenligning med betydningen «sammenlignet med»: Husarbeidet er lett i dag imot hva det var før. Den norske krona er lite verdt imot dollaren. INN 1. Brukes ved bevegelse gjennom/innenfor et avgrenset område: Han løp inn døra. Båten seilte inn fjorden. INNEN 1. Innenfor en gruppe eller organisasjon (se «innenfor»): Innen fagforeningen var det stor uenighet. De ville ordne saken innen familien. 2.1 tidsuttrykk, innenfor en bestemt tid: Han måtte skrive det ferdig innen utgangen av juni (før første juli). Regningen må betales innen 15. desember. Jeg kommer tilbake innen en time. 3. Innenfor et begrenset område (ikke geografisk): I den siste tiden er det oppnådd store resultater innen medisin. Det lå innen hans rekkevidde (han hadde mulighet til å oppnå/gjøre/klare det. INNENFOR 1. Plassering (på innsiden av noe): Han satt innenfor skranken. Du må ikke gå innenfor sperringene. Loven gjelder innenfor landets grenser. 20

Med overført betydning: Dette er ikke innenfor mitt område (er ikke min spesialitet). 2. Plassering (lenger inne enn): Kjøkkenet ligger innenfor soverommet. Du kan plassere koppene innenfor tallerkenene. 3. Innen en gruppe eller organisasjon: Det var uenighet innenfor partiet når det gjaldt sikkerhetspolitikken. Innenfor skisporten er det flere grener å velge mellom. INN! 1. Sammensetning av~«inne + i»: Langt inni skogen lå det et lite hus. Han er inni huset. Med overført betydning: Han har satt seg godt inni det stoffet (vet mye Om det). INNIBLANT 1. Sammensatt av «inne + iblant»: Han fant bildene inniblant bøkene. Det var noen fine bær inniblant de råtne. INNSGJENNOfVI

1. Sammensatt av «inn + igjennom»: Fuglen fløy innigjennom ruta. INNIMELLOM 1. Sammensatt av «inne + imellom»: Innimellom trærne lå det et hus. Han tok en pause innimellom hver øvelse (mellom hver). INNMED 1. Med samme betydning som «innved»: Hun satt innmed peisen og strikket. Treet stod innmed huset.

21

INNOM 1. Med betydningen «inn et øyeblikk til»: Han stakk innom oss etter arbeidet. Hun gikk innom baker Hansen for å kjøpe et brød. Båten går innom Kragerø og Risør. Med mer overført betydning: Før hun ble salgssjef i firmaet, hadde hun vært innom mange forskjellige yrker. INNOVER

1. Sammensatt av «inn + over»: De gikk langt innover vidda. Vinden blåste innover landet. INNPÅ 1. Med betydningen «inne + på»: Kakene stod langt innpå bordet. Han fikk en bot fordi bilen stod parkert innpå fortauet. Innpå heia lå det en gammel seter. 2. Med betydningen «(tett) inntil»: I Røros ligger husene tett innpå hverandre. Hun brukte ullgenser rett innpå kroppen. Med overført betydning: Hun likte ikke å ha dem så tett innpå livet (å ha dem så nær seg). INNTIL 1. Fram til en spesielt angitt tid eller hendelse: Han hadde en ubetydelig stilling i firmaet inntil farens død. Han skal være her inntil tirsdag. 2. For å angi et tidsrom fram til noe annet skjer: Han skal bo her inntil videre (på ubestemt tid). Jeg må arbeide der inntil jeg finner noe bedre. 3. For å angi et antall, et mål (maksimum): Drosjen kunne ta inntil fem passasjerer. Voksne kan ta inntil 4 tabletter pr. dag.

22

Kan også brukes for å markere høy grad av noe: Læreren gjentok reglene inntil kjedsommelighet. 4. Med betydningen «ved siden av»: Han parkerte bilen inntil fortauet. De satt tett inntil hverandre under forestillingen. 5. Med betydningen «mot»: Han satte sykkelen inntil gjerdet. De lente seg inntil veggen.

INNUNDER 1. Konkret stedsangivélse med betydningen «inne under»: Fuglene hadde bygd et reir innunder taket. Han søkte ly innunder berghammeren. 2.1 noen få tidsuttrykk for å angi tiden rett før: Det er alltid mye å gjøre innunder jul. Han skal opp til eksamen rett innunder påske.

INNVED 1. Med betydningen «inne + ved»: Han satt innved bordet. Tøflene stod innved senga. 2. Med betydningen «ved siden av, inntil»: Huset lå innved veien. Bilene stod parkert innved hverandre.

LANGS 1. Med betydningen «ved siden av»: Folk stod langs gatene da kongen kom. De plukket jordbær langs veien. De spaserte langs vannet. 2. Med betydningen «på/mot i rekke og rad»: Bildene hang langs veggen. Han satte fiskestengene langs veggen.

23

LANGSETTER 1. Med betydningen «bortover, langs»: Han gikk langsetter fjellsiden Veien til Lillehammer går langsetter Mjøsa

LANGSMED 1. Med betydningen «inne ved»: Benkene stod langsmed bordet Han gikk langsmed elva og fisket

MED 1. Med betydningen «sammen med, og»: Hun var på tur med sine venner I selskapet var også finansmmisteren med frue 2. For å uttrykke et gjensidig forhold (positivt og negativt): De ville ikke være venner med oss lenger De ville gjerne samarbeide med oss Han kranglet med henne Jeg er enig med deg i det 3. For å uttrykke eiendom eller noe man har/bærer: Hun fant seg en venn med hus og penger Hun stod og ventet med kofferten i hånden Han gikk ut i regnet med hatt og frakk 4. For å uttrykke spesielle egenskaper en har: De fikk en sønn med lyst hår og blå øyne Det er en mann med godt humør 5. I fobindelse med et middel man bruker: Han skar brødet med en skarp kniv I Kina spiser de ris med pinner De reiste med fly til Spania 6. For å uttrykke måte: Han så på meg med smte øyne Hun snakket norsk med en fremmed aksent Han tok det med godt humør I juleferien tar vi det med ro

24

7. I forbindelse med tid: Han kom med det samme (straks). Nå må du komme med en gang (straks). Vi blir klokere med årene (etterhvert som tiden går). 8. Med betydningen «med hensyn til, når det gjelder»: Hvordan står det til med deg0 Han er flmk med penger. Hun kan dette med matlaging. 9. For å uttrykke hva noe består av, inneholder: Han kom inn med en mugge med melk. Det lå en bunke med papirer på bordet Merk at vi her ofte utelater preposisjonen i norsk: et glass vann 10.1 forbindelse med tall: Liverpool tapte med to mål. Inflasjonen har økt med tre prosent. Hvis du ganger to med to, får du fire. Hvis du deler fire med to, får du to. 11. For å uttrykke årsak, grunn til noe: Det blir dårlig luft her mne med alle vinduene lukket. Datteren mm ligger i senga med influensa.

MELLOM 1. For å angi posisjon med noe på hver side: Banken ligger mellom posthuset og politistasjonen. Grensen mellom Svenge og Norge er lett å passere. 2. For å angi tiden fra et tidspunkt til et annet: Du kan komme mellom kl. 11.00 og 12.00 Mellom de to verdenskrigene var det dårlige tider i Norge. 3. For å angi omtrentlig mengde, pris o.L: Vi bruker mellom to og tre liter melk hver dag. Et par ski koster mellom 500 og 900 kroner.

25

4. For å angi forbindelse, forhold: Det var ikke så godt forhold mellom søsknene (de var ikke så gode venner). La dette bli mellom oss (la ikke noen andre få vite det).

MOT Se også «imot». 1. For å angi motsatt resultat enn forventet: Det gikk mot all forventning (mye bedre enn man hadde ventet). Det skjedde mot alle spådommer. 2. For å uttrykke uenighet, opposision: Han var mot bruk av alkohol. Hun stemte mot det forslaget. Mange kjempet mot nazismen. Han gjorde opprør mot skjebnen. 3. For å angi forhold til noe(n)(positivt og negativt): Hun var hyggelig mot alle utlendinger. Han var slem mot meg. 4. Plassering, retning: Værelset lå ut mot gårdsplassen. Vinden blåste mot vest. Han kjørte mot byen. Snøfjellene satte grenser mot nord. 5. For å angi tid (nærme seg): Det går mot vår (våren nærmer seg). Jeg må være ferdig med arbeidet mot slutten av uka. Hun går mot 50 (blir snart femti år). Da det gikk mot slutten, tok hun farvel med alle (nærmet seg døden). 6. For å uttrykke «bekjempelse av»: Dette midlet kan brukes mot mygg. Han fikk noen medisiner mot forkjølelse. 7. Ved sammenligning med betydningen «sammenlignet med»: Den fisken er ingenting mot den jeg fikk. Han tjente 124.000 i år mot 100.000 i fjor.

26

8. Ved økonomisk garanti:

Han ble løslatt mot kausjon. Han fikk lån mot pant i fast eiendom. NED 1. Det motsatte av «opp»:

Han gikk ned trappa. De kjørte ned denne veien. NEDENFOR 1. Ved plassering på et lavere nivå, lenger nede enn:

Huset deres lå nedenfor vårt. Du finner bussholdeplassen nedenfor posthuset. Hun ble plassert nedenfor brudeparet ved bordet. NEDI 1. Sammensatt av «nede + i»:

Han stod og ventet nedi veien. Pengene lå nedi pungen. NEDMED 1. Med betydningen «nedved»:

Han satte fra seg sykkelen nedmed grinda. Han pleide å stå nedmed vannet og fiske. NEDOM 1. For å uttrykke «inn et sted (som ligger lenger nede) et øyeblikk». Se også «innom, oppom»:

Han gikk nedom gartneriet for å kjøpe noen blomster. Bussen kjørte nedom sentrum. NEDOVER 1. For å uttrykke retning (vanligvis fra øverst til nederst):

Han leste hurtig nedover lista med navn. Han gikk nedover veien. NEDPÅ 1. Sammensatt av «ned + på»:

Hun la seg nedpå senga for å hvile. Han slengte papirene nedpå bordet.

27

2. Sammensatt av «nede + på»:

Han stod nedpå trappa og gråt. Skoene stod nedpå gulvet. NEDVED 1. Sammensatt av «nede + ved»:

Han lekte nedved vannet. Hun stod nedved postkassa og ventet på brev. NORDENFOR 1. Med betydningen «nord for»:

Lillehammer ligger nordenfor Hamar. De leter etter olje nordenfor Fnggfeltet. NORDENFRA 1. Med betydningen «fra nord i»: De kunne fortelle nytt nordenfra dalen. Han kom nordenfra landet. NORDOVER I. Retning mot nord:

De kjørte med snøscooter nordover vidda. Veien fortsetter videre nordover fjellet. OM 1. Med betydningen «angående, når det gjelder»:

Jeg vet ingenting om den saken. Dette er en bok om norske antikviteter. Det skal vi bli to om (jeg skal også være med på å bestemme det). 2. Med betydningen «rundt, omkring, over»: Butikken ligger like om hjørnet. Hun gikk med et tørkle om hodet. Hun tok et sjal om skuldrene. Med overført betydning:

Han er om seg (han er flmk til å skaffe seg det han vil). 3. Om tid for å uttrykke «hver»: Om morgenen spiser jeg frokost. Det blir tidlig mørkt om kvelden om vinteren. 28

4. Om tid for å uttrykke en tid på døgnet som ikke har med dagen i dag å gjøre. Brukes både om fortid og fremtid : I forrige uke var jeg en dag i London. Om morgenen gikk jeg i butikkene, og om kvelden var jeg i teater Torsdag skal jeg til Bergen. Jeg må kjøre om dagen, for jeg liker ikke å kjøre bil om natten. Jeg traff ham her om dagen (tilfeldigvis en dag). 5. Om tid med betydningen «etter»: Du kan komme tilbake om en time Om to måneder skal jeg reise hjem. 6. Med betydningen «forandre, gjøre en gang til»: Hun sydde om kjolen Han sa det om igjen (en gang til). OMKRING 1. Med betydningen «rundt», se også «om»: Hun la et teppe omkring barnet Han tok omkring meg av glede. 2. Med betydningen «rundt og i nærheten av»: Omkring Oslo er det mange fine skiløyper. Det var samlet mye ungdom omkring jernbanestasjonen. 3. Med betydningen «ca., omtrent»: Hun var omkring 50 år. Det var omkring førti mennesker til stede. 4. For å angi omtrentlig tid: Omkring jul dukker nissene opp. Han fikk lønnen utbetalt omkring den 20. i hver måned 5. Med betydningen «angående, om»: Det dukket opp mange tanker omkring julefeiringen hjemme. Det oppstod mange problemer omkring den saken. OPP 1. Det motsatte av «ned»: Han gikk opp trappa De kjørte opp denne veien. 29

OPPETTER 1. Med betydningen «opp langs»: Skiene stod oppstilt oppetter gjerdet. De lente seg oppetter veggen.

OPPI 1. Sammensatt av «oppe + i»: Koppene stod oppi skapet. Huset lå oppi bakken. 2. Sammensatt av «opp + i» og angir retning mot noe: Katten hoppet oppi kurven. Ballongen føk oppi lufta.

OPPOM 1. For å uttrykke «inn et sted (som ligger lenger oppe) et øyeblikk»: Han stakk oppom en tur før han drog (han kom inn et øyeblikk). Kan du gå oppom postkontoret først?

OPPOVER 1. For å uttrykke retning mot noe som ligger lenger oppe/høyere: De gikk og ruslet oppover fjellet.

OPPTIL 1. Sammensatt av «opp + til» og angir retning opp mot noe: Juletreet rakk helt opptil taket. Glasset ble fylt helt opptil kanten. 2. Sammensatt av «opp + til» for å angi maksimum mengde: Det kunne komme opptil 5o pasienter hver dag. Bussen kunne ta opptil 80 passasjerer.

OPPVED 1. Sammensatt av «oppe + ved»: De bodde oppved butikken. Han hadde et sår oppved øyet.

30

OPPUNDER 1. Med betydningen «oppe + under»: Om sommeren lå skiene oppunder taket på uthuset. Svalene bygde seg reder oppunder takmønene.

OPPÅ 1. Sammensatt av «oppe + på». Brukes for å angi sted tydelig (se også «på»): Boka lå på bordet, og pennen lå oppå boka. Han satt oppå taket og solte seg.

OVENFOR 1. Brukes for å angi et sted høyere oppe enn, tidligere: Huset deres lå ovenfor kirken. Se på eksemplene ovenfor (eksemplene som står før disse).

OVENFRA 1. Med betydningen «oppe fra»: Han var ovenfra dalen. De hørte noe bråk ovenfra fjellet.

OVER 1. Direkte over: Ryet fløy over byen. Han holdt en paraply over henne. Med overført betydning: Vi har dette arbeidet hengende over oss. 2. Ved brøk: x/y leser vi x over y. 3. Med betydningen «dekke, skjule noe»: Han la en presenning over bilen. Hun la et teppe over barnet. 4. For å betegne utstrekning: Han hadde reist over hele verden. I morgen blir det fint vær over hele landet. Han hadde røde flekker over hele ansiktet.

31

5. «Høyere enn»: Man kunne se kirketårnet over trærne. Han er et hode over de andre i klassen. 6. «Høyere enn» når det gjelder status: Hun er over alle de andre i den bedriften. Som matematiker er han over de andre på instituttet. 7. «Mer enn» når det gjelder antall, mengde: Det var over 100 mennesker til stede. Det var over 30 grader i skyggen. Det koster over ti kroner med trikken. 8. For å uttrykke «fra den ene siden til den andre»: Han gikk over veien. De kjørte over fjellet med bil. Han klatret over muren. Brua over det vannet er stengt nå. 9. Med abstrakt betydning: Det gikk over all forventning (bedre enn jeg hadde regnet med). Det der går over min forstand (mer enn jeg kan forstå). Det gikk over hodene på oss (vi forstod ingenting). 10. Med betydningen «i nærheten av for å passe på»: Hun stod over meg hele tiden for å kontrollere at jeg ikke gjorde noen feil. Moren satt over ham hele tiden mens han gjorde leksene. 11. For å betegne «mens man drikker/tar o.l.»: Hun fortalte meg dette over et glass vin (mens vi tok et glass vin). Kan vi ikke diskutere saken over en kopp te? 12. Ved tidsuttrykk (gjennom en periode): Han ble her over natten. Veiarbeidet skulle pågå over lengre tid. 13. Ved tidsuttrykk med betydningen «etter»: Klokka er fem over ett. De skal komme hit over påske. Kurset starter rett over jul. 32

14. Med betydningen «på grunn av»: Det hjelper ikke å gråte over spilt melk. Hun bekymrer seg over bagateller. 15. Ved plutselig hendelse som rammer en: Uværet kom over oss på veien hjem. Denne hendelsen kom helt uventet over oss. OVERFOR

1. Med betydningen «vis å vis, midt imot»: Han satt rett overfor meg ved bordet. Huset deres ligger rett overfor kirken. 2. Med abstrakt betydning «vis å vis, foran»: De stod overfor en viktig avgjørelse. Overfor henne hadde han ingenting han skulle ha sagt (hun var suveren). PÅ Se også «i». 1. Brukes om et mindre sted (også mindre byer)hvor noe/noen er: Han ferierte på Geilo. De bor på Hamar. Trikken stanser på Majorstua. Jeg traff ham på gata. Han er på kontoret. Merk uttrykket: bo på landet (ikke i byen). 2. Brukes i forbindelse med stedet for en begivenhet/hendelse: Vi traff hverandre på en fest. Det var mange studenter på forelesningen. 3.1 forbindelse med noe som utgjør en del av et hele (se også «i» 13): Han klappet meg på kinnet. Han klør på ryggen. Hun oppdaget et hull på sokken. Han banket på døra. Vinduene på huset var ganske små. På forsiden av huset var det en veranda. Merk uttrykket: Hun er fm på håret.

33

4. Med betydningen «oppe på noe»: Boka ligger på bordet. Han gikk på isen. De gikk på veien/gulvet. Huset er bygget på fjell. Med overført betydning: Hva bygger du dine påstander på? Han førte saken på sviktende grunnlag. 5. Ved berøring av kroppsdel mot et underlag: Han gikk på nesa i søla. Hun falt på rompa. Han stupte på magen. 6. I en del uttrykk som betegner bevegelse til noe (se også «til, i»): Merk at når vi bruker «på» foran noen av disse konkrete stedene, tenker vi ikke på selve stedet, men på hensikten med stedet. De gikk på skolen/Universitetet/forelesningen osv. (for å lære noe). Han gikk på kino. De drog på en tur. Han skulle på jobben klokka to. Hun gikk på badet/kjøkkenet/soverommet/gangen/stua. Han gikk på postkontoret/apoteket/biblioteket (men i banken). Hun bodde på hybel. 7. Med betydningen «i løpet av». Brukes for å uttrykke den tiden en bruker for å gjøre noe ferdig, avslutte noe: Du kan lære norsk på ett år. Han besøkte henne tre ganger på ett år. Du kan gå til butikken på fem minutter. Du kan ikke gjøre alt det på én dag. 8. For å uttrykke tidsperiode i negative setninger (se også «i»): Jeg har ikke sett dem på lenge (det er lenge siden jeg så dem). Han hadde ikke spist på flere timer. 9. I forbindelse med ukedager, og andre spesielle dager: De kommer på fredag. På søndag går de i kirken. Jeg skal be mange venner på min fødselsdag. 34

10. I forbindelse med klokka: Toget går fem på ti (09 55). Vi skulle møtes kvart på tolv (11.45). 11. For å uttrykke «straks, med en gang»: Det måtte gjøres på timen. Du må rmge til ham på flyvende flekken. 12. Ved følgende tidsangivelser: På 1600-tallet var Norge under Danmark På den tiden var det mange fattige i Norge. 13. I forbindelse med «tidlig, sent». Her kan vi også bruke «om»: Han kom tidlig på morgenen. De reiste sent på kvelden. 14. For å uttrykke «middel, på grunn av»: Bilen går på bensin. De levde på vann og brød. På legens anbefaling holdt han senga. Merk også: Han prøvde å si det på norsk. 15. Ved angivelse av mål, mengde, alder: Han fikk en fisk på tre kilo. Du kan skrive ut sjekken på 500. Hun hadde en gutt på fem år. 16. I forbindelse med plassering: Det er første hus på høyre side. På den ene siden av huset er det en butikk, og på den andre siden er det leiligheter. 17.1 forbindelse med farge, pris, kvalitet o.L: Hvilken farge er det på huset deres 9 Hva er prisen på osten? Hvilken styrke er det på den lyspæra?

35

18. Ved fordeling, mengde: Det går fem liter på tanken. Hun beregnet to kaker på hver. Merk også: 4 : 2 = 2 Les: fire delt på to er to. 19.1 forbindelse med en aktivitet som varer «n stund: Han arbeidet på avhandlingen. Hun øvde på rollen sin. 20. For å betegne noe du bærer, har: Han bar på store plastposer. Har du noen penger på deg? Han hadde på seg jakke og slips. 21. Ved eksemplifisering: Dette er et bevis på hans godhet. Kan du vise meg et eksempel på god kunst? Bilen viste tydelige tegn på slitasje. 22. Ved gjentakelse: Jeg har sagt det til dem gang på gang (flere ganger). De la sten på sten. 23. Ved plutselig/uventet hendelse som rammer en (se også «over»,15): Det kom uventet på oss. Det kom som julekvelden på kjerringa. RUNDT 1. Med betydningen «omkring»: Hun hadde et perlekjede rundt halsen. De gikk rundt juletreet og sang julesanger. 2. Med betydningen «omkring, ca.»: Det hendte rundt juletider. Det var rundt 100 personer til stede. 3. For å angi en tidsperiode med betydningen «hele». Husk at «rundt» alltid er etterstilt her: Han arbeidet døgnet rundt (hele døgnet). Hun reiser året rundt. 36

4. Med betydningen «omkring»: De tok et silkepapir rundt pakken. Han bandt en hyssing rundt pakken 5. Med betydningen «i nærheten av, ved»: Jeg hørte folk rundt meg snakke om det De fleste husene rundt her ble bygd under krigen. 6. Ved stedsangiveise: Butikken ligger rett rundt hjørnet Bilen skled da den kom rundt svingen SIDEN 1. Fra en spesielt angitt tid fram til nå: Vi har ikke sett hverandre siden hun giftet seg De har bodd i Oslo siden juli 2. For å vise til et bestemt tidspunkt i fortiden sett fra nåtiden (se også «siden»). Merk at denne bruken bare forekommer i setninger med: Det er/var.... Det er tre dager siden han kom. Det er over 100 år siden Ibsen levde. SØNNENFOR 1. Sammensatt av «sør + for»: Han hadde aldn vært sønnenfor Stange Drammen ligger sønnenfor Oslo. SØNNENFRA I. Med betydningen «fra sør i»: De kom sønnenfra Danmark og skulle videre med båten. Vinden kom sønnenfra havet. SØNNENOM 1. Med betydningen «sør for og rundt»: De seilte sønnenom Kristiansand på vei hjem. Han ville ikke kjøre sønnenom byen på den tiden. SØROVER 1.1 retning mot sør: Vi rodde sørover vannet. 37

TIL 1.1 retning mot noe/noen: De reiste til Norge. Jeg skal til tanten min i morgen. Temperaturen steg til 20°C. 2. For å uttrykke sluttpunktet for en bevegelse: Vi kom fram til en vakker, liten by. Når du kommer til lyskrysset, må du ta første vei til venstre. Merk! Også ved ikke-konkret sluttpunkt: Da de kom fram til en løsning, var det nesten for sent. Til avslutning sa presten noen hyggelige ord. 3. For å uttrykke en eller annen form for tilknytning: Han var svært bundet til sin mor. Hunden var lenket til treet. 4. For å uttrykke tilhørighet, eiendom. Merk at substantivet foran «til» har bestemt form (se også «av», 6): Det er mannen til søsteren min. Har du hilst på vennene til Pål? Hvor er brillene til Anne? 5. Ved resultatet av en forandring: Vannet ble til damp. Etter jordskjelvet ble byen forvandlet til ruin. 6. For å vise til en person eller ting som en handling blir rettet mot: Han snakket til oss. Hun skrev et brev til alle medlemmene. De bad til Gud. Det var som å snakke til veggen. 7. Adverbialet har samme funksjon som et indirekte objekt: Han sendte en bok til meg(han sendte meg en bok). Hun gav et eple til hver av dem (hun gav hver av dem et eple). 8. I uttrykk som viser reaksjon på noe: Han sang til glede for alle. Til alles overraskelse var bussen i rute. 38

9. Brukes med verb for å uttrykke «å oppnå noe»: Hun trodde hun kunne gråte seg til alt Ingen kan sove seg til rikdom 10. I tidsuttrykk for å uttrykke tiden fram til et angitt tidspunkt: Han skal være her til 1 juli (Han er her nå og skal være her fram til 1 juh) Hun arbeider fra 9 til 4 Til dags dato har det ikke vært mulig å få kontakt med henne (til i dag) 11.1 tidsuttrykk for å angi spesielt angitt tid i fremtiden: Han kommer til høsten (han er ikke her nå, men han kommer da) De kan vente til i morgen 12. Med betydningen «i forbindelse med, sammen med»: I dag skal vi ha fisk til middag Jeg liker å drikke vin til maten

TROSS 1. Med betydningen «uten å ta hensyn til»: Han hoppet i det kalde vannet tross alle advarsler Hun kjøpte kåpen tross den høye pnsen 2. Med betydningen «alt regnet med, alt tatt med i betraktning»: Det gikk bra tross alt Han kunne ikke overtale henne tross alle forsøk

UNDER 1. Direkte under, på undersiden av: Katten satt under bordet Eplene lå under treet Han hadde søle under støvlene 2. Med betydningen «lavere enn»: Bildet hang under lampen Landet ligger 20 cm under havet Navnene deres stod skrevet under bildet 3. I forbindelse med uttrykk som betyr «styre, kontrollere». Han hadde femti mann under seg På 1700-tallet var Norge under Danmark

39

4. Med betydningen «mindre enn»: Alle under førti år kan søke på stillingen. Genseren kostet under 100 kroner. 5. Med betydningen «sortere under»: Du kan lese om det under paragraf 3 i loven. Under «Bibliografi» kan du finne alle navnene. 6. I tidsuttrykk med betydningen «mens noe pågår»: Han bodde i Sverige under krigen. Under utviklingen av prosjektet støtte de på mange problemer. Under middagen snakket de om været. 7. Brukes i uttrykk som betyr «skjule ens egentlige identitet»: Henrik Wergeland skrev sine farser under navnet Siful Sifadda. Detektiven fikk adgang til klubben under dekke av å være forretningsmann. 8. I en del uttrykk med betydningen «verre/dårligere enn»: Han oppførte seg under enhver kritikk (fryktelig dårlig). Besvarelsen lå langt under kravene.

UNNTATT 1. Med betydningen «bortsett fra, når man ikke regner med»: Alle unntatt Katrine ville se den filmen. Vi arbeider hver dag unntatt lørdag og søndag.

UTEN 1. Med betydningen «ikke sammen med»: De kom uten barna. Hunden kom hjem igjen uten sin herre. 2. Med betydningen «som mangler, som ikke har»: De kjøpte en leilighet uten bad. Til jul fikk han en kopp uten hank. De kunne ikke krysse grensen uten en viss risiko (det kunne være farlig). 3. Med betydningen «og unnlate, ikke gjøre»: Han hørte på meg uten å si et ord. De gikk fra bordet uten å takke for maten. De bodde sammen uten å være gift.

40

4. Brukt i en del faste uttrykk som modifiserer betydningen av hele utsagnet: Han var uten tvil den beste i hoppbakken Preposisjonsbruken er uten sammenligning det vanskeligste i norsk.

UTENFOR 1. Ved plassering på utsiden av noe: Hunden stod utenfor døra og ville mn Det var mange plakater utenfor butikken. 2. Ved plassering (ikke inne i/på): Han bodde utenfor byen Hun satte bilen utenfor garasjen. Ballen måtte ikke komme utenfor banen. Hunden måtte gå utenfor teppet. 3. I uttrykk med betydningen «ikke være med i»: Han ble holdt utenfor gjengen. Han stilte utenfor konkurranse. 4. Med betydningen «ikke i»: Hun måtte gjøre alle innkjøp utenfor kontortid. Han hadde et barn utenfor ekteskap. Nå var de utenfor fare.

UTENOM 1. Med betydningen «utenfor (og rundt)»: De kjørte utenom byen. Heldigvis gikk båten utenom skjæret. 2. I uttrykk med overført betydning: «unngå»: Han prøvde alltid å gå utenom vanskelighetene. De kunne ikke gå utenom kontrakten 3. Med betydningen «i tillegg til, foruten»: Vi er tre søsken utenom meg. Han tjente mye utenom den faste inntekten. Han har få interesser utenom frimerker

41

UTENPÅ 1. På utsiden av (direkte fast til noe): Han skrev adressen utenpå konvolutten. Plakaten ble satt utenpå veggen. Det var lett å se utenpå ham at han løy. 2. Utenfor noe annet: Hun tok en jakke utenpå blusen. Kaken var dekket med krem, og utenpå kremen lå det et lag med marsipan.

UTFOR 1. Med betydningen: «ut og ned», utenfor: Han var flink til å gå på ski og satte utfor de største bakkene. På grunn av det glatte føret kjørte han utfor veien.

UTI 1. Med betydningen «ute + i»: Spaden står uti boden. Uti verdensrommet er det mange satellitter. 2. Med betydningen «ut + i»: Han hoppet uti vannet. De kom uti en fryktelig storm.

UTOVER 1. Stedsangivelse med betydningen «ut(e) + over»: Melken rant utover bordet. Bilene stod spredt utover hele plassen. 2.1 uttrykk med betydningen «bli utbredt»: Sykdommen spredte seg utover hele Europa. Ryktet gikk utover hele landet. 3. I uttrykk med overført betydning: «negativ virkning for»: Det dårlige humøret ditt går verst utover oss andre. Husk at det går utover deg selv! 4.1 tidsuttrykk med betydningen «senere på, i løpet av»: Det kommer til å bli kaldere utover dagen. Det kommer flere turister utover sommeren. 42

UTPÅ 1. I tidsuttrykk for å markere et tidspunkt «ikke i begynnelsen av, men heller mot slutten»:

Det begynte å regne utpå dagen. Jeg kommer en gang utpå kvelden. 2. Stedsangivelse med betydningen «ut(e)+ på»: Gå utpå kjøkkenet og hent et glass vann til meg! Jeg stod utpå terrassen da det smalt. UTVED 1. Stedsangivelse med betydningen «ute ved, i nærheten av»:

Støvlene står utved døra. Han stod utved veién og ventet på bussen. De bodde utved kysten. VED 1. Stedangivelse med betydningen «i nærheten av»:

De bor ved kysten. Når det er kaldt, er det deilig å sitte ved peisen. 2. Stedsangivelse med betydningen «inntil»: De satt ved bordet og spiste. Hun pleide å sitte ved vinduet og se ut. Hun likte å sitte ved rattet (likte å kjøre). 3. For å uttrykke «som et resultat av»: Vinen vil bli bedre ved lagring. Jeg kom over dokumentene ved ren tilfeldighet. 4. Når man oppgir navn ved identifisering av noe/noen: En mann ved navnet Borg vil snakke med Dem. Vi besøkte en by ved navnet Fulda. Han kalte det ved sitt rette navn. 5. Om tid med betydningen «omtrent, ca.»: Jeg skal reise ved femtiden. Ved midnatt sovnet hun. 6.1 uttrykk med betydningen «like før, holde på»:

Han var like ved å falle. Hun var nær ved å si det da hun oppfattet signalet. 43

7. Brukes i uttrykk som betegner en hendelse/begivenhet: Ved åpningen av utstillingen holdt kongen en tale. Barna var ikke til stede ved begravelsen. 8. I uttrykk med betydningen «ikke forandre, skifte»: Vi ble stående ved den første avtalen (vi bestemte oss for). Da vi kom hjem igjen etter ti år, oppdaget vi snart at alt var ved det gamle. 9. I forbindelse med uttrykk som betegner egenskap/karakter: Det var noe ekkelt ved ham som jeg ikke kunne tåle. Det er noe godt ved ham. Det er noe bra ved den bilen. 10. Med betydningen «på grunn av»: De kom for sent ved en misforståelse. Hun kom til å besvime ved synet av blod. Ved ren tilfeldighet kjøpte de samme slags pels. 11. Med betydningen «ved hjelp av»: Salget økte ved bedre annonsering. Hun fikk det til ved et smil. 12. «Ved » kan ha samme betydning som en bisetning «Hvis..., Når..., Da ... osv». Ved femte forsøk klarte han det. Ved annen gangs opprop må alle gå til sine plasser. 13. Når man sverger og bruker et navn: Jeg sverger ved Gud den allmektige at det er sant. Jeg tror ved Gud at de har rett. 14. Brukt foran en infinitiv for å uttrykke «Hvis.., Når...o.l.»: Ved å slå opp i ordboka kan du finne betydningen (Hvis du slår opp i ordboka,...). Du kan få telefonnummeret ved å ringe opplysningen.

VESTENFOR 1. Med betydningen «vest for»: Frankrike ligger vestenfor Tyskland. De bodde vestenfor byen. 44

VESTENFRA 1. Med betydningen «fra vest i»: Mange av innvandrerne til Amerika kom vestenfra Norge. Hun kom vestenfra Irland.

VESTOVER 1. I retning mot vest: Hun rodde vestover fjorden. VIA 1. Med betydningen «gjennom, over»: Datautstyret til Sovjet ble sendt via Norge. Meldingen kom via satellitt.

ØSTENFOR 1. Med betydningen «øst for»: Sverige ligger østenfor Norge. Det kommer lite nedbør østenfor fjellene.

ØSTOVER 1.1 retning mot øst: Han drog østover vidda.

45

DEL II

UTTRYKK MED PREPOSISJONER OG PARTIKLER

ABONNEMENT Jeg vil tegne abonnement på det bladet. Jeg har abonnement på to dagsaviser.

ABONNENT Jeg er abonnent på den avisen.

ABONNERE Jeg vil abonnere på det bladet.

ADGANG Bare noen få mennesker har adgang til alle papirene. Det var adgang for alle over 18 år. Du har adgang til (å bruke) kjøkkenet (lov/anledning til).

ADKOMST Hvordan er adkomsten til/fra den hytta (hvordan kan man komme til/fra den hytta)?

ADRESSERE Alle brevene var adressert til Oris Forlag.

ADSKILLE Klimaet i Oslo adskiller seg ikke så mye fra klimaet hjemme (er ikke så forskjellig fra).

ADVARE Han ble advart mot å drive en slik forretning (Man sa til ham at han ikke burde drive).

AGITERE Han agiterte for sitt syn.

AKKOMPAGNEMENT Hun sang til eget akkompagnement på piano.

AKSENT I dette ordet legges aksenten på annen stavelse (trykket). Hun snakker med en fremmed aksent.

49

AKSJON De arrangerte en aksjon mot porno. De ville ikke støtte aksjonen for fri abort. AKSJONERE De aksjonerte mot de høye prisene. De aksjonerte for kortere arbeidstid. ALDER Hva er alderen på det treet? De hadde barn på samme alder. Hun kunne lese i en alder av fire år. Wergeland døde i ung alder. Ungdom i alderen 13 til 16 år kan få gratis tannpleie. Han er veldig moden for alderen.

ALDERSGRENSE Han gikk av for aldersgrensen (Han sluttet i jobben fordi han hadde nådd pensjonsalderen). ALENE Hun var alene om å passe barna (det var bare hun som passet barna). ALLERGISK Hun er/reagerer allergisk mot syntetiske stoffer. ALLIANSE Det er en allianse mellom flere afrikanske stater. ALLIERE Norge var alliert med England under krigen. Fangene prøvde å alliere seg med fangevokterne. ALTERNATIV Vi har ikke noe alternativ til dette. ALVOR

Si noe i fullt alvor/for ramme alvor. Ta noe(n) på alvor. Ta fatt for alvor. ANALOG Det eksempelet er analogt med det andre. 50

ANALOGI Flertallsformen "kontoer" er laget i analogi med vanlig norsk flertallsbøyning.

ANBUD Han fikk et godt anbud på byggingen av huset (noen skulle bygge det rimelig for ham). Snekkeren gav et anbud på byggearbeidet (sa hvor mye han kunne gjøre det for). Rørleggeren kom med et godt anbud på rørleggerarbeidet.

ANELSE Jeg har ingen anelse om det (vet ingenting om det).

ANGRE Jeg angrer på det kjøpet.

ANGREFRIST Det er en angrefrist på to uker ved kjøp av denne varen.

ANGREP Politikeren kom med mange angrep på regjeringens skattepolitikk. Læreren ble utsatt for sterke angrep av elevene.

ANGRIPE Da han var to år, ble han angrepet av en farlig sykdom. De ble angrepet av fienden midt på natten.

ANGST Jeg føler angst for fremtiden.

ANKE Du kan anke dommen til høyesterett (klage til). Det ble fremført flere anker mot den nye loven.

ANKLAGE Han har kommet med sterke anklager mot sin kone. Hun ble anklaget for utroskap.

51

ANLEDNING Han fikk ikke anledning til å snakke med henne. Hans kone fylte 50 år, og i den anledningen holdt han en tale. I anledning (av) kongens besøk ble byen pyntet med flagg. Han hadde tatt på seg smoking for anledningen (i den anledningen).

ANMELDE Han ble anmeldt for tyveri. Han ble anmeldt til politiet.

ANMELDELSE Han gikk til anmeldelse av saken. Politiet hadde mottatt anmeldelsen på tyvene.

ANMODE Han ble anmodet om å fjerne bilen (bedt om).

ANMODNING Etter/på anmodning fra Deres firma sender vi følgende tilbud.

ANSE Norge blir ansett for å være et dyrt land å bo i (sett på som, betraktet som).

ANSKAFFELSE De har gått til anskaffelse av ny bil (de har kjøpt seg).

ANSLÅ Prisen på bildet ble anslått til 20.000 kroner (ble vurdert til).

ANSTRENGE Han anstrengte seg for å lære preposisjonene.

ANSVAR Han hadde ansvar for hele avdelingen. Hun måtte stå til ansvar for det hun hadde gjort.

ANSVARLIG Han stod ansvarlig for opplegget (han hadde ansvaret for).

ANTALL Han trykket boka i et antall av 1000 eksemplarer. 52

ANTYDNING Han kom med en antydning om lønnsforhøyelse (nevnte så vidt). Det var ikke antydning til panikk i salen (tegn til).

APPELL Opera har liten appell til dagens ungdom.

APPELLERE Opera appellerer ikke til de unge.

ARBEIDE Han arbeider med saken (er opptatt av). Han arbeider på en bok (holder på med, skriver). Han arbeider for flyktningene. De har arbeidet seg opp fra ingenting. Hun har arbeidet seg ut av problemene.

ARGUMENT Har du noen gode argumenter for den påstanden? Han hadde mange argumenter mot påstanden.

ARGUMENTERE Hun var flinkt til å argumentere for sitt syn. De ville argumentere mot hennes syn.

ARRESTASJON Politiet gikk til arrestasjon av forbryteren.

ASSOSIERE Hva assosierer du med dette ordet?

ATTENTAT Attentatet på statsministeren sjokkerte hele verden.

ATTEST Han fikk en attest på det han hadde gjort.

AVANSE Det var stor avanse på de varene (fortjeneste).

53

AVANSERE Hun avanserte til førsteplass etter ti minutter. AVBETALE Han avbetalte på studielånet hele livet. AVBETALING Han kjøpte varene på avbetaling (ikke kontant). AVDRAG Han betalte avdrag på lånet to ganger i året. AVERTERE De averterte etter en større leilighet. AVFINNE Han måtte avfinne seg med lavere lønn (akseptere). AVGIFT Det betales ekstra avgift på alkohol. AVGÅ Han avgikk ved døden julaften (døde). . AVHENGE Alt avhenger av været. AVHENGIG Hun er avhengig av støtte og hjelp. AVHOLDE Han måtte avholde seg fra alkohol (holde seg borte fra). AVKALL Han måtte gi avkall på et liv i luksus. AVSETNING Han fikk stor avsetning på det ferske brødet (de spiste mye av det).

54

AVSKJED De tok avskjed med hele familien (sa adjø til). Han fikk avskjed fra sin stilling.

AVSKJÆRE Han ble avskåret fra all forbindelse med barna.

AVSKRIFT De tok avskrift av papirene hans.

AVSLAG Hun fikk avslag i prisen (måtte betale mindre). Hun fikk et avslag på 10 kroner (reduksjon). Han fikk avslag på søknaden om lån (fikk «nei").

AVSLUTNING Ved avslutningen av semesteret var alle elevene fornøyde. Avslutningen på festen ble markert med fyrverkeri.

AVSTAMNING Han er av norsk avstamning.

AVSTAND Hun holdt seg på en viss avstand fra oss (ikke i nærheten av). Hun holder en viss avstand til oss (ofte brukt i overført betydning: er ikke intim, setter visse grenser). Jeg vil ta avstand fra det du sa (jeg er ikke enig i det du sa). Det var ganske stor avstand mellom partene i forhandlingen (de var ganske uenige).

AVSTEMNING Da de ikke kunne bli enige, gikk de til avstemning over de forskjellige forslagene. De holdt avstemning om/over det.

AVSTØPE Figuren ble avstøpt i leire.

AVSTØPNING Han tok en avstøpning av figuren.

55

AVSTÅ Han kunne ikke avstå fra å røke (slutte med det). Hun måtte avstå retten til sin bror (overlate til).

AVTALE Jeg har avtalt med henne å gjøre det.

AVTRYKK De så flere avtrykk etter katteføtter i snøen.

AVVIKE Det nye programmet avviker fra det gamle (er forskjellig fra).

BABLE Han babler om noe (prater tull om noe).

BAKGRUNN Har du noen bakgrunn for det du sier? Med den bakgrunnen i musikk var han godt rustet. Sett på bakgrunn av de vanskelige forholdene, har de klart seg bra.

BAKHÅND Har du noen penger i bakhånd i tilfelle det skulle bli nødvendig (penger i reserve)?

BAKRUS Han var i bakrus hele dagen (ettervirkning etter bruk av alkohol eller andre rusmidler).

BAKSIDE Du kan lese om det på baksiden av arket.

BALANSE Det var dårlig balanse mellom utgifter og inntekter.

BALANSERE De måtte prøve å balansere mellom de to ytterpunktene. Regnskapet balanserer med 1000 kroner.

56

BANKE Det er noen som banker på døra. Han banket i bordet og sverget på at han skulle ta dem. Hjertet mitt har alltid banket for deg. Læreren prøvde å banke preposisjonene inn i hodene deres.

BARN Hun er med barn (gravid). Han satte barn på henne (gjorde henne gravid).

BARNDOMMEN Hun går i barndommen (er senil).

BASERE Hva baserer du dine påstander på? De måtte basere seg på å klare det med så lite penger.

BASIS På basis av en slik kalkyle kunne han begynne å bygge huset. Det materialet danner basis for det videre arbeidet. Arbeidsløsheten har gått noe ned på landsbasis.

BE Han bad om et glass vann. Hun bad om unnskyldning. Hun ber til Gud om tilgivelse. Han la sine hender på de syke og bad for dem. Vi er bedt til middag til noen venner i morgen.

BEBREIDE Du kan ikke bebreide andre for det du selv har gjort.

BEDRA Han bedro henne for ti kroner. Han bedro sin kone med en av hennes beste venninner.

BEFATTE Hva er det han befatter seg med for tiden (driver med)?

BEFATNING Han ville ikke ha noen befatning med den saken (ikke noe å gjøre med). 57

BEFRI Han ble befridd for sitt ansvar. Han ble befridd fra fangenskapet.

BEGJÆR Han hadde et stort begjær etter makt.

BEGRAVELSE Han ville ikke gå i begravelsen etter sin mor. Presten forrettet ved begravelsen.

BEGRENSET Stipendiene var begrenset (oppad) til 10.000 kroner.

BEGREP Han har ikke begrep om matlaging (kan ikke lage mat). De var i begrep med å spise da telefonen ringte (skulle akkurat spise).

BEGRIPE Jeg begriper meg ikke på musikk (jeg forstår meg ikke på).

BEGYNNE Det begynte med latter og endte med tårer. Jeg har begynt på en ny bok (begynt å lese/skrive). Hun har begynt med en ny frisyre. Alle navn som begynner med "A", kan skrives her. Til å begynne med var det veldig vanskelig (i begynnelsen).

BEGYNNELSE I begynnelsen av dette århundret utvandret mange nordmenn til Amerika.

BEHOV Jeg har behov for ny skrivemaskin.

BEKJENNE Han bekjenner seg til kristendommen.

BEKJENT Han er en bekjent av meg (jeg kjenner ham). Hun ville ikke være bekjent av å ha gjort det (ville ikke at man skulle si at hun hadde gjort det). 58

BEKLAGE De beklaget seg over det som hadde skjedd.

BEKLAGELSE Han kom med beklagelser over det som hadde skjedd. BEKOSTNING De kunne reise til Syden på statens bekostning. Han kjøpte nye klær på bekostning av maten (dermed fikk hun mindre penger til mat).

BEKYMRE Du må ikke bekymre deg for fremtiden (være redd/engstelig for).

BEKYMRING De viste bekymring for økonomien.

BELEGG Har du noe belegg for det du sier?

BELØNNE Han ble belønnet med en tur til England.

BELØP Han kom frem til et beløp på 20.000 kroner.

BELØPE Utgiftene beløp seg til 500 kroner.

BENYTTE Du må benytte deg av det tilbudet.

BEREGNE Dette verbet kan brukes sammen med på eller for uten at man kan si helt sikkert når den ene eller andre preposisjonen skal brukes. Vanligvis brukes for i forbindelse med et visst antall: Bilen er beregnet for fire personer. Men: Filmen er beregnet på voksne.

BERETTIGE Jeg føler meg berettiget til stipend (har rett til å få).

59

BERO Det beror på deg (kommer an på). Det der må bero på en misforståelse (skyldes). BERYKTET Han er beryktet for sitt maktbegjær. BERØMT Han ble berømt for sin kunst. BESATT Han var besatt av hevnlyst. Ringen var tett besatt med diamanter. BESETNING De hadde en besetning på 20 mann om bord. BESETTELSE Hevnlysten ble snart en besettelse hos ham. BESKJED Det lå en beskjed til ham på bordet. Han fikk beskjed om å ringe straks. BESKJEFTIGE Han beskjeftiger seg med mange ting (er opptatt av). BESKYLDE Han ble urettmessig beskyldt for drapet. BESKYTTE De smurte seg inn med krem for å beskytte seg mot sola. BESKYTTELSE Anorakken gav god beskyttelse mot den kalde vinden.

60

BESTEMME Jeg vil ikke at du skal bestemme over meg Jeg har bestemt meg for å flytte Til slutte bestemte hun seg for det huset (bestemte å ta) Vi var fast bestemt på å slutte i jobben da vi fikk et bedre tilbud (vi hadde bestemt oss for) Blomstene var bestemt for vertinnen BESTILLING De hadde en bestilling på to stoler De ville ikke lage glass på bestilling (ikke lage glass som noen har bestilt De vil lage glass når de seh ønsker det) Det er ikke lett å smile på bestilling (smile når noen sier at du skal smile) BESTREBE Han bestreber seg på å gjøre det ordentlig (strever, prøver så godt han kan) BESØK Han var på besøk hos familien Jeg skal på besøk til noen venner av meg Jeg har hatt besøk av en gammel tante BETALE Jeg har betalt 500 kroner for de skoene Hver måned betaler han av på gjelden sm Hvis du betaler litt på kåpen, kan vi henge den til side for deg BETENKE Jeg ville ikke betenke meg på å gjøre det (jeg ville gjøre det straks uten å tenke mer) BETINGELSE Du kan få låne bilen på betingelse av at du kjører forsiktig Du har alle betingelser for å klare eksamen (du har alle muligheter for) Betingelsen for å få leie båten er at det betales et depositum Det var knyttet mange betingelser til kontrakten BETRO Hun kunne ikke betro seg til sine venner

61

BETY Penger betyr ikke noe for ham.

BETYDNING Hva er betydningen av det ordet? Han hadde ingenting av betydning å tilføye (ikke noe viktig).

BEUNDRE Jeg beundrer henne for hennes tålmodighet.

BEVILGE Kommunen har bevilget ekstra penger til ungdomsarbeidet.

BEVIS Har du noe bevis på at du er over 18 år? Han måtte føre bevis for at det var sant.

BEVISSTHET Sjåføren var ved bevissthet etter ulykken (var våken, bevisst). Han kom til bevissthet på vei til sykehuset (våknet på veien). Bevisstheten om at barna sulter, plager meg (tanken på, viten om). De kom til bevissthet om sin skyld (de erkjente skylden etter hvert).

BIDRA Alle måtte bidra med noe. Noen sang, andre spilte og danset. Ibsen har bidratt til at norsk litteratur er kjent i utlandet.

BIDRAG Kan du gi et bidrag til Landslotteriet?

BILDE Dette er et bilde av min datter. Røde roser er bilde på kjærlighet. Han er helt ute av bildet når det gjelder formannsvervet (han har ingen sjanser). Det har kommet nye momenter inn i bildet når det gjelder den saken (det har dukket opp nye ting). Gud skapte mennesket i sitt bilde. Han prøvde å danne seg et bilde av Norge under krigen.

62

BINDE Han er bundet til sin mor (han er knyttet til). Han var bundet av en tidligere avtale. Vi må prøve å få bundet inn disse bøkene så billig som mulig.

BISTÅ Vi måtte bistå henne med penger og gode råd (gi/hjelpe henne med).

BITE Du kan få bite av et stykke av sjokoladen min. Hun klarte å bite fra seg i diskusjonen (svare godt for seg). Han måtte bite i det sure eplet (gjøre, finne seg i noe man ikke liker). Han måtte bite i gresset (gi tapt). Jeg måtte bare bite smertene i meg (tåle smertene). Han bet merke i hva hun sa (la merke til). Hvorfor går du og biter på neglene hele tiden? Du må ikke bite på all reklame (ikke la deg lure av).

BLA Han satt og bladde i ordboka. Han måtte bla (i)gjennom hele boka for å finne det han lette etter. Helt uventet bladde han opp flere tusenlapper på auksjonen.

BLANDE Han prøvde å blande seg inn i samtalen. Du må biande mer sand i sementen. Melken var blandet opp med vann. Ukebladene elsker å blande seg opp i kjendisenes privatliv. BLEST Det har vært stor blest om/omkring den saken (mye publisitet om). Det ble skapt mye blest omkring prinsessefødselen. Det er ikke noe å gjøre blest av.

63

BLI Hvor blir det av dem (hvor er de, kommer de ikke snart)? Det blir ikke noe av det vi snakket om (det blir ikke aktuelt med det). Det var ikke så lett å bli av med de gamle avisene (å bh kvitt). Han har lett for å bli etter i løypa (ikke klare å følge med de andre) La dette bli mellom oss (ikke si det til noen andre)1 Han har ikke blitt til noe stort (viktig, berømt o.l.). Det ble til at vi flyttet (det endte med). Alt blir ved det gamle (alt skal være som før). Vi forandret snart menmg, men Per ble ved sitt (forandret ikke menmg). Vil du bli med meg hjem 9 Vil du bli med på en presang til Per (kjøpe en presang sammen med oss)'' De ble over til neste dag (overnattet).

BLIKK Han kastet et blikk på notatene før han gikk til møtet (så fort igjennom).

BLINK De skjøt på blink. Denne gaven var midt i blinken (helt riktig, akkurat passe).

BLINKE Han blinket til meg med lommelykten.-

BLOD Han fikk blod på tann da han vant i tipping (ble veldig interessert). De slo kaldt vann i blodet på ham (prøvde å dempe ham).

BLUND Han hadde ikke hatt blund på øynene hele natten (ikke sovet).

BLUNK Jeg kan gjøre det på et blunk (straks).

BLUNKE Hun blunket til meg. Hun blunket med øynene. Han svarte uten å blunke (straks, uten å nøle).

64

BLÅSE Han blåste av det hun sa (neglisjerte). Han blåste i hornet. Hun kommer til å bli sint. Det blåser jeg i (ikke bry seg om). Barna fikk blåse opp hver sin ballong. Det blåser opp til storm (blir storm). Han blåste på varmen. Hun blåste ut alle lysene på kaken. BOMME Hun bommet på ett av spørsmålene (svarte ikke riktig, tok feil). BOT Han fikk en bot på 300 kroner for feilparkering. De fikk en ny maskin for å råde bot på d;n dårlige servicen (for å rette opp). BRE Moren bredde over dem teppet så de ikke skulle fryse. Kan du bre ut stoffet så jeg får se hvordan det er? Det ryktet har snart bredd seg utover hele landet. BREDDE Hva er bredden på den veien? Tomten måler 20 meter i bredden. På motorveien kan vi kjøre fire og fire i bredden. Han går i bredden i sin fremstilling av den saken. BREMSE Noen vil bremse på denne utviklingen.

65

BRENNE Hun brant etter å få lov å hjelpe dem (hadde veldig lyst til). Jeg brenner for den saken (er svært interessert i). Det brenner i ovnen. De brant inne i huset. Han brant inne med hele høstkolleksjonen (fikk ikke solgt noe). Huset brant ned til grunnen. De ville brenne opp alt søppelet selv. Hun brente seg på den varme kaffekjelen. Jeg vil ikke samarbeide med dem igjen for det har jeg brent meg på tidligere (jeg har dårlig erfaring). Det brenner på peisen. Sola brenner på ryggen. Men det heter: Feberen brant i kinnene/kroppen hennes. De kunne ikke gå og legge seg før ilden hadde brent ut på peisen. BRILJERE Hun prøver alltid å briljere med sine kunnskaper. BRINGE Vi har nå fått bragt på det rene at opplysningene er korrekte (vi vet nå med sikkerhet). Arbeidsløshet bringer med seg så mange andre onder. Hvem har brakt det temaet på bane igjen (har begynt å snakke om det)? De ble alle brakt til taushet (fikk ikke si noe). BRISTE Hun følte at hjertet holdt på å briste av sorg. Da de tok fra ham barna, brast det helt for ham (ble han helt fortvilet/viste han sine følelser). BRO/BRU Broen/brua mellom de to øyene er veldig lang. Den nye broen/brua over Mjøsa ligger ved Lillehammer. Turneren kunne gå ned i bro/bru uten vanskeligheter. BRUDD Det har blitt brudd i forhandlingene. Det er brudd mellom partene. På grunn av veiarbeid ble det brudd på vannledningen. På grunn av brudd på reglementet måtte de betale en bot. 66

BRUK Jeg har bruk for en god ordbok (trenger). Denne veien er ikke i bruk om vinteren. Mange mennesker blir ødelagt ved overdreven bruk av alkohol. Hest og kjerre har mer og mer gått av bruk som fremkomstmiddel. Mange nordmenn dyrker grønnsaker til eget bruk (som de bruker privat). BRUKE Han bruker sine penger på aksjekjøp. Vasen kan brukes til blomster. Læreren brukte seg på elevene (var sint på). BRY De ville ikke være til bry for noen. Du må ikke bry deg med dette (dette er ikke din sak). Han satt hele kvelden og brydde hjernen med det problemet. Ikke bry deg om det (glem det, ikke ta hensyn til det)! Dette uttrykket brukes også med betydningen "være interessert i, tenke på, like": Det var noen som brydde seg om dem . Jeg bryr meg ikke om sjokolade (liker ikke). BRYTE Hun brøt av en kvist. "~ De brøt av midt i sendingen (sluttet). Nå har hun virkelig brutt gjennom som sanger (har virkelig klart det). Han brøt i stykker skistaven sin. Tyvene brøt seg inn gjennom vinduet. Han har brutt med sin familie (vil ikke ha mer med dem å gjøre). De måtte bryte ned de gamle stolpene før de kunne sette opp nye. De prøver å bryte ned gamle fordommer. De måtte bryte opp døra for de hadde mistet nøkkelen. Etter en time brøt de opp og gikk videre (avsluttet sitt opphold). Hun bryter på fransk (har en fransk aksent). Fangene brøt seg ut av fengselet. De var uenige og bestemte seg for å bryte ut av partiet. Brannen brøt ut i første etasje. De er redd for at det skal bryte ut koleraepidemi i leiren. Det har brutt ut krig mellom de to landene. Han brøt ut i latter da han så henne (begynte å le veldig).

67

BUD De sendte bud etter/på barna da det nærmet seg slutten. Han fikk bud om at faren var død. Fuglene bringer bud om at vinteren snart er over. På auksjonen gav vi et bud på 1000 kroner på det fatet. BUKKE Han bukket for henne og bad om en dans Han holdt på å bukke under for sykdommen (døde nesten av sykdommen). BUKT Politiet fikk ikke bukt med opprørerne (overvinne, få makt over). BUNN Dette er i bunn og grunn ikke så vanskelig (egentlig, faktisk). Vi kunne se elven sno seg i bunnen av dalen. På bunnen av havet ligger det mange skatter. Han tror han kjenner henne til bunns (vel alt om henne). BY Jeg ble budt 500 kroner for det bildet. Han bød fram varene sine til salg. I dag er det damene som skal by opp til dans. Han bød 500 kroner over meg på auksjonen. Vil du ha noe å drikke? Ja, hva har du å by på i dag (hva kan du by oss i dag)? Jeg bød 2000 kroner på bordet. Han bød seg til å måke bort snøen for henne. BYGGE Til våren skal vi bygge om huset (forandre). Her skal de bygge opp igjen fabrikken. De har klart å bygge opp et stort distribusjonsnett. Vi skal bygge på huset med en stue (plusse på med). Samme betydning har følgende uttrykk: De skal bygge til en vinterhage (bygge i tillegg). Hva bygger du den påstanden på? Denne veien skal bygges ut (bli større og bedre). De skal bygge ut servicetilbudet (utvide).

68

BYTTE Vi kan bytte inn den gamle vaskemaskinen mot en ny. Vil du bytte plass med meg? Hun byttet skiene mot et par skøyter. I oktober må vi bytte om til vinterdekk. De måtte bytte på med å passe barna (gjøre det hver sin gang). Han har byttet til seg mange fine frimerker. Vi må snart bytte ut de gamle vinduene med nye. BÆRE Han satte seg i bilen, og så bar det av sted i full fart (kjørte bort). De bar fram sitt budskap (kom med). Det bærer mot en seier (det går i retning av). Hele forestillingen ble båret oppe av den fremragende pianisten (pianisten gjorde at det ble en vellykket forestilling). Studentene bærer seg over de høye prisene på leilighetene (klager over). De prøvde å bære over med ham selv om det var vanskelig (å tolerere, vise tålmodighet overfor ham). Han bar på to store kofferter. Hun bærer på en sykdom. Han bar henne på hendene (gjorde alt for henne). Han bærer nag til henne (han føler seg urettferdig behandlet av henne og kan ikke glemme det). BØNN Han bad en bønn om fred. BØNNFALLE Jeg bønnfaller deg om ikke å si det (vær så snill ikke å si det). BØTE Det skal du fl bøte for (betale for, lide for)! De måtte bøte med livet (det kostet dem livet, de måtte dø). De prøvde å bøte på manglene (å pynte på, rette opp). BØTELEGGE Han hadde parkert feil og ble bøtelagt for det.

69

BØYE Han måtte bøye seg for loven (akseptere, finne seg i). De bøyde av fra veien (svingte av). Han bøyde anna for ikke å bli truffet av ballen. BÅND Hun klarer ikke å legge bånd på seg (å styre, kontrollere seg). Du må ha hunden i bånd. DABBE Tempoet dabbet av da de hadde holdt på noen timer (ble langsommere/mindre). DAG Han gav en god dag i leksene (brydde seg ikke om å gjøre). Hun er moren opp av dage (veldig lik moren). Han ble tatt av dage på en brutal måte (drept). Alt kommer for en dag (blir avslørt, blir kjent). I dag er det fredag. I alle dager, hvor er det blitt av nøklene mine (uttrykk for forbauselse)? Det ligger klart i dagen at han kommer til å vinne (det er helt klart). Vi arbeider om dagen og sover om natten. Jeg så ham her om dagen (forleden dag). Han kunne reparere bilen på dagen (gjøre den ferdig samme dagen). Vi spiser lunsj midt på dagen. Ungdommen nå til dags er ikke redd for å si sin mening (ungdommen nå for tiden). De ringer til henne dag ut og dag inn (hele tiden). Innbruddet skjedde ved høylys dag (midt på dagen). DANS Nå er han ote av dansen (nå er det slutt for ham). Hun ville ikke lenger danse etter hans pipe (ikke la ham bestemme alt). Danse etter kan også brukes i uttrykket: danse etter moderne musikk (følge moderne musikk når man danser). DATO Har dere bestemt datoen for avreisen ennå? Jeg har til dags dato ikke mottatt noe brev (til i dag).

70

DEDIKASJON Foran i boka var det en dedikasjon til en god venn. DEDISERE Boka var dedisert til en god venn. DEFENSIV Hele tiden befant han seg på defensiven (han forsvarte seg). DEFINISJON Hva er definisjonen på en rettvinklet trekant? DEGRADERE Han ble degradert til menig. DEKKE Han prøvde å dekke over hendelsen (skjule, hemmeligholde). Om vinteren må vi dekke over rosene. DEKNING Vi måtte gå j dekning da fienden kom (skjule oss). Har du noen dekning for det du sier (bevis, grunnlag)? Han måtte skaffe dekning for aile utgiftene. De fikk 2000 kroner til dekning ar reparasjonen (for å dekke). DEL I morgen blir det til dels lettskyet, pent vær. Han ville ta dei i samtalen (være med i). Vi ønsker alle å få del i den høye levestandarden (å oppleve, føle). DELAKTIG Han var delaktig i forbrytelsen (hadde vært med på). Han ville gjøre hele verden delaktig i sine forskningsresultater (ville at hele verden skulle få høre om).

71

DELE Du kan dele kaken i 8 like store deler. Julenissen delte ut gaver til alle barna (distribuere). De ønsket å dele gavene med hverandre Jeg kan ikke gjøre alt på en gangjeg må nok dele på det 6 delt på 2 er 3 Arven ble delt mellom alle barna (fordelt) VJ har tenkt å dele av dette rommet (sette mn en ekstra vegg) Hun bad ham dele opp appelsinen i båter. DELEGERE Sjefen bør delegere noe av ansvaret til sme ansatte. DELELIG Alle tall som ikke er delelig med 2, kalles oddetall DELTA Han viOe ikke delta i diskusjonen. Skai du delta på denne konferansen? A.lle deltok med sang og musikk DEMONSTRERE De demonstrerte mot de høye matvareprisene De demonstrerte for kortere arbeidsdag. DEMRE Det demrer for meg at jeg har hørt det en gang Oeg synes å huske). DEPONERE Du kan deponere på denne kjolen til i morgen (betale den, men få pengene tilbake hvis du ikke tar den). DIFFERANSE Differansen mellom inntekter og utgifter var ikke så stor DIPLOM Har du noe diplom på at du har vært med på det kurset9 DISPENSASJON Han har fatt dispensasjon fra mnvandnngsstoppen (innvandringsstoppen gjelder skke for ham i dette tilfellet). 72

DISPONERE De kunne disponere over heie området (bruke hele). Han er disponert for hjerteinfarkt (kan lett få, er mottakelig for). DISPOSISJON Bil og ieilighet ble stilt til disposisjon for ham (han kunne bruke). DISPOSISJONSRETT Han hadde disposisjonsrett over hennes konto (rett til å bruke). DISTANSE Direktøren holder en viss distanse til sine underordnede (holder dem litt på avstand, er litt reservert). DISTANSERE Hun distanserte de andre løperne med ti meter (hun lå ti meter foran de andre). Forfatteren prøvde å distansere seg fra det han skrev om (komme litt på avstand fra). DISTINKSJON Er det noen distinksjon mellom ordene "annerledes" og forskjellig"(forskjell mellom)? DIVIDERE Alle tall som kan divideres med/på to, kafles like tall. DOKUMENTASJON Har du noen dokumentasjon på din eksamen (papir på at du har tatt eksamen). DOM Det ble avsagt en dom i saken (resultatet av rettssaken). De felte en hard dom over ham (de dømte ham hardt). Til jul kjøper folk julegaver i dyre dommer (kjøper for mange penger).

73

DRA Han drog for gardinene da han skulle legge seg (tok gardinene foran vmduet). Hun drog fra gardinene for å shppe irtn sola (tok gardinene bort fra vinduet). Etter fem kilometer drog hun fra de andre løperne (hun løp fortere enn de andre), Mot slutten drog han innpå de andre konkurrentene (nærmet han seg). Da han skulle vise filmen, måtte han dra ned gardinene (ta gardinene ned foran vinduet). Etter filmfremvisningen drog han opp gardinene. Han drog på to tunge kofferter (bar på). Han måtte dra til knuten for at den ikke skulle gå opp igjen (knyte den hardt, dra den hardt sammen). Han drog til henne på kinnet (han slo henne). For å bruke dette uttrykket med den betydningen, er det viktig å legge trykket på verbet og uttale verbet og partikkelen sammen med tonem 2. Hvis vi sier det med en liten pause etter verbet, betyr det: han reiste ti! henne. Han prøvde å dra ut tiden med tomt prat (få tiden til å gå). Han drog ut skuffen med klær. DRAP Drapet på presidenten sjokkerte hele folket. DREIE Flyet måtte dreie av til høyre for å komme inn i riktig posisjon (svinge til høyre). Dreie om kan ha konkret betydning og betyr da: vri/snu rundt. Han måtte dreie om nøkkelen to ganger for å åpne døra (vri nøkkelen rundt). Men det kan også ha overført betydning: gjelde, handle om: Hva dreier det seg om ? DRIFT Driften av gården tok kona seg av (hun drev gården). Den store bilen var dyr i drift (det kostet mye å bruke den). Den maskiner) er ute av drift (fungerer ikke, er ikke i bruk). Skipet kom i drift på grunn av den sterke vinden (begynte å drive, slet seg løs).

DRIKKE Katten drakk opp all meiken Da de hadde drukket ut glassene, fikk de ny vin (tømt glassene) Drikke en ut brukes også med en helt spesiell betydning De skulie drikke ham ut før bryllupet (De skulle ha en fest for brudgommen før bryllupet, og da skulle de skjenke ham full) DRIKKEPENGER Han fikk fem kroner i drikkepenger (driks) DRISTE Han dristet seg til å gjøre det (våget, torde) Han dristet seg ut på isen (han våget å gå ut på) DRiVE Hun driver fram planter i kjøkkenvmduet om våren (dyrker dem) Han måtte dnveframtømmeret med hest om vmteren (kjøre det frem til vesen) Formannen prøvde å drive ©gjennom et nytt vedtak (å få flertall for) Han driver med frimerker hele kvelden (er opptatt med, arbeider med) Hva driver du på med (hva er du opptatt med, hva gjør du). Han drev på til det ble mørkt (fortsatte) Hun har virkelig drevet det til noe (gjort det godt, blitt kjent/stor/nk o 1) Trollmannen prøvde å drive sykdommen ut av henne. DRYPPE Melken dryppet ut av kartongen DRØM Han hadde en drøm om å vinne i tipping Han kunne se ah i drømme Det var en drøm av en kjole (en veldig vakker kjole) DRØMME Han drømte om henne dag og natt (tenkte alltid på henne) DUFT Da hun kjente duften av syriner, visste hun at det var vår DUFTE Det duftet deshg av blomstene 75

DUGE Han duger skke til noe (han klarer ikke noe). Denne maten dager ikke for en voksen mann (er ikke god nok).

DUKKE Nisser og troll dukket fram i mørket (kom plutselig til syne). Anden dukket ned i vannet etter fisk. Det har dukket opp et problem (kommet fram et problem). Etter en stund dukket han opp i Oslo (viste seg tilfeldig ). Han dukket under vannet flere ganger.

DULLE Vi må ikke dulle for mye med barna (skjemme bort).

DUMME Han dummet seg ut på dansegulvet (han oppførte seg dumt).

DUMPE Hun dumpet ned i senga (faile tungt ned i). Jeg dumpet tilfeldig opp i en krangel (ble tilfeldig med i). Han dampet borti dem på vei hjem (traff dem tilfeldig).

DUNST Det var en forferdelig dunst av kloakk i gatene (stank,dårlig lukt).

DUPPE Han duppet av et øyeblikk (sovnet).

DUS Jeg er dus med ham (vi kjenner hverandre godt. bruker "du" til hverandre).

DVELE Hun dveite ved det jeg sa (tenkte en stund på).

DYBDE Han målte dybden av skapet. Han la spesielt merke til den fine dybden i bildet (oppstår ved fargeeffekter). Han gikk ikke i dybden (han undersøkte det ikke så nøye).

76

DYNGE Det dynget seg opp med arbeid (det ble veldig mye å gjøre) De var dynget ned med arbeid (de hadde veldig mye å gjøre) DYSSE Barnet ble dysset i søvn (man vugget og sang ti! barnet sovnet) Saken ble dysset ned (man prøvde å skjule saken, ikke snakke om den). DØ Han døde av sult. De døde for fedrelandet. Han døde fra henne. DØD Han lå for døden (like før han døde). Han kunne gå i døden for henne (ofre livet for). De straffet ham med døden (han måtte dø) Vår kjære tante har avgått ved døden (har dødd). DØMME Han ble dømt for forbrytelsen (på grunn av ) Han ble dømt skyldig i drapet på politimannen (han fikk skylden for å ha drept politimannen). Det var vanskelig for dommeren å dømme mellom de to lagene (å si hvem som hadde rett) Han ble dømt til døden (han fikk dødsstraff) Det foretagendet var dømt til undergang på forhånd (helt fra starten var det klart at det ville gå dårlig) Etter alt å dømme vil dollarkursen stige litt til (alt tyder på at). DØR Sommeren står for døren (sommeren kommer snart) Saken ble ført for åpne dører (publikum hadde adgang til rettslokalet). Han går stille i dørene (han sier ikke mye) Vi bodde dør i dør (rett ved siden av hverandre). Hun jagde tyvene på dør (tyvene ble jaget bort). De måtte sette kroken på døra (måtte stenge, legge ned bednften) EBBE Da det gamle året ebbet ut, åpnet de champagneflasken (nærmet seg slutten, forsvant). 77

ED Han ble tatt i ed som ny president. Han avla ed på at han snakket sant (sverget på at). EFFEKT Oljeproduksjonen har hatt stor effekt på norsk økonomi. Effekten av kampanjen ble mindre enn ventet (resultatet av). ETTERBEHANDLING Etterbehandlingen av pasientene tok lang tid. ETTERKOMMER Mange av etterkommerne etter nordmenn har bosatt seg i Amenka. ETTERRETNING Du bør ta dette til etterretning (du bør merke deg dette). ETTERSKUDD Rentene skulle betales på etterskudd (en tid etter at han fikk lånet). Han var kommet på etterskudd med betalingen (han kunne ikke betale i rett tid). ETTERSPØRSEL Det var en stor etterspørsel etter den nye modellen (mange var interessert i)-

ETTERSYN Ved nærmere ettersyn viste det seg ai bilen var full av rust (når man undersøkte bilen nærmere, viste det seg at..). Han skulle foreta ettersyn av alle rørene (undersøke). Regnskapsbøkene var til ettersyn hos revisoren (revisoren skulle kontrollere dem). EGENSKAP Han kunne underskrive kontrakten i egenskap av bedriftens leder (som bedriftens leder). EGGE De ble egget til kamp (oppmuntret til å kjempe).

78

EGNE Dette rommet egner seg til bibliotek {passer til). Hun er dårlig egnet til å undervise (passer ikke til). EIENDOMSRETT Han har eiendomsrett til huset (retten til å eie huset). EKSAMEN Hun har tatt eksamen i fysikk. Hun har vært oppe til eksamen i fysikk. Hun skal gå opp til eksamen i matematikk før jul. Hva tror du vi får til eksamen (hva blir vi eksaminert i)? EKSAMINERE Jeg ble eksaminert i det emnet. Hun ble eksaminert av to lærere. EKSEMPEL Han ville være et godt eksempel for de andre. Du kan f.eks. (for eksempel) gjøre det slik. Han gikk foran med et godt eksempel (han gjorde det først for å være et godt eksempel for de andre). Kan du vise meg et eksempel på bruk av presens i norsk? EKSEMPLAR Han fikk ett eksemplar av brosjyren.

EKSKLUDERE Han ble ekskludert av foreningen (stengt ute fra). EKSPERIMENT Det var et eksperiment på å vise dens styrke (forsøk på). Eksperimentet med dyrene ble vellykket. EKSPORT Eksporten av olje har økt for hvert år. EKSPORTERE Norge har eksportert mye olje til utlandet.

79

EKSPORTØR De er Norges største eksportør av tørrfisk.

EKSTASE Han sang så tilhørerne kom i ekstase.

EKTESKAP Hun ville ikke inngå ekteskap med den mannen (ville ikke gifte seg med). Det spiller ingen roile om barnet er født i eller utenfor eksteskap, reglene gjelder uansett.

EMNE Hva var emnet for diskusjonen (hva diskuterte de)? Det var et godt emne til treskje (et stykke tre som passet godt til å lage skje av).

EMNING Planene er i emning (er under utvikling).

ENDE Krangelen endte i full slåsskamp (det endte med at de sloss for fullt). Det endte med at alle gjestene ville gå (resultatet var at). De skrek ende over seg da de fikk høre de høye prisene (de uttrykte sin forskrekkelse da). Det var ingen ende på beskyldningene (var ingen slutt på). Han gjorde ende på alfe pengene (brukte opp). Presens ender vanligvis på -r i norsk. Nå har vi kommet til veis ende med den boka (er ferdig med). Han satt ved enden av bordet.

ENGASJERE Han engasjerte seg i den saken (var opptatt av).

ENGSTE Mange barn engster seg for fremtiden (er redd for).

ENGSTELIG Hun er engstelig av seg (redd av natur). Hun er engstelig for menn (redd for).

80

ENIG Enig i brukes når det er snakk om en sak: Er du enig i dette forslaget? Enig med brukes når det er snakk om å være enig med en person: Jeg er en tg med deg. Enig om brukes når minst to personer bestemmer seg for å gjøre noe sammen: Vi var enig(e) om å ta den turen. ENIGHET De kunne ikke komme til enighet om prisen (kunne ikke bh enige om pnsen).

Han kunne ikke komme til enighet med dem om pnsen (bh enig med dem). ENKE Hun er enke etter mm onkel (hun var gift med min onkel som nå er død). ENKELHET De skulie feire dagen i all enkelhet (på en enkel måte, ikke med stor fest). ENKEMANN Han er enkemann etter deres søster.

ENSBETYDENDE Det at hun ikke ringte var ensbetydende med at hun ikke ville komme (betydde det samme som). ERFARING Jeg har dårlig erfaring med franske biler. Erfaring i betyr "praksis i": Hun har mgen erfaring i barnestell (er ikke vant til å stelle barn). Hun snakker av erfaring (På grunn av den erfaringen hun har med det, kan hun si det). ERGRE Han ergrer seg over henne {er irritert over henne) ERINDRING De hadde mange gode erindringer fra den fenen (minner). Erindringene om broren fikk henne til å gråte.

8E

ERKJENNELSE Erkjennelsen av å ha tapt var tung å bære (det var vanskelig å erkjenne at han hadde tapt). ERKLÆRING Han måtte avgi en erklæring på at han aldri skulle se henne mer (måtte skrive under på at han..). Han kom med en erklæring om at skolen skulle nedlegges. ERSTATNING De ville søke om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste (søke om å få kompensasjon for). Mange slags urter kan benyttes som erstatning for salt i maten (istedenfor). ERSTATTE Mange steder har morsmelken blitt erstattet med melkepulver (man braker melkepulver istedenfor morsmelk). EVNE Han hadde en egen evne til å overtale andre (var spesielt flink til). Hun har gode evner i matematikk (flink i). Elevene arbeidet etter beste evne (så godt de kunne). De levde over evne (brukte mer enn de hadde råd til).

82

FALLE En av favorittene falt tidlig av i løpet (ble etter de andre). Subsidiene på en del varer faller bort fra 1. januar (man mister subsidiene). Han falt for henne (ble forelsket i henne). Han falt for fristelsen og kjøpte en sjokolade (han ble fristet til å kjøpe). Hans far har falt for aldersgrensen (blitt pensjonist). Det ble ensomt for henne da mannen falt fra (da han døde). Det falt i min lodd å forsørge familien (jeg måtte forsørge). Han falt i staver da han fikk høre det (ble sittende og se ut i lufta og tenke). Barnet falt i søvn på morens fang (sovnet). Han falt i unåde hos arbeidsgiveren (gjorde seg upopulær hos). Prosjektet falt i fisk (bie ikke noe av). Tegningen falt ikke i min smak (jeg likte den ikke). De norske deltakerne falt helt igjennom i Olympiaden (gjorde det svært dårlig). Det falt meg ikke inn at jeg skulie få problemer med det (jeg hadde ikke trodd).. Hun gjorde bare det som falt henne inn i øyeblikket (gjøre noe uten å planlegge). Han falt (død) om på scenen (døde). Hun falt om halsen på moren og gråt (klemte henne og gråt). Regjeringen falt på sin økonomiske politikk (måtte gå av på grunn av). Han falt på kne og bad om tilgivelse. 17. mai failer i år på en lørdag (er på). Når natten faller på, går dyrene til ro i skogen (når natten kommer). Etter konserten falt hun helt sammen (pga. anstrengelse, tretthet osv.) Deres menmg faller sammen med vår (vi mener det samme). Deres sølvbryllup falt sammen med hans femtiårsdag. Han forsøkte å slutte å røke, men falt stadig tilbake til sine gamle synder (begynte stadig på nytt). Hvis du tegner en pensjonsforsikring, har du noe å falk tObake på når du blir eldre (har du noe å leve av). De norske løperne falt to plasser tilbake på resultatlisten. TV-programmet falt ut i går kveld (ble borte). Hun falt fullstendig ut av sin rolle (klarte ikke å spille sin rolle). Forsøket med sending over kabel falt heldig ut (var vellykket). Det prosjektet faller utenfor rammene som komiteen har satt opp (hører ikke til det området).

83

FAMLE Han famlet etter flaska (han var ikke edru og kunne ikke finne flaska, lette etter). De famlet seg fram i mørket (prøvde å finne veien). FANGE Han ble tatt til fange av fienden (de fanget ham, fikk tak i ham). Han prøvde å fange opp signalene (å få tak i, å forstå). FANTASERE Han fantaserte om å bli rik. FARE Det er fare for at det blir streik (man er redd for at det blir streik). Han er utenfor fare (han kommer til å klare seg). Noen fuglearter står i fare for å bli utslettet (man er redd for at noen fuglearter skal bli utslettet). Det er ingen fare med meg, jeg har det bra. De sier at hun farer med sladder og løgn (hun går omkring og sladrer og lyver på folk). Han hadde ikke mye å fare med (han hadde ikke mye interessant å fortelle, å komme med, han kunne ikke så mye). Livet hadde fart Ule med ham (han hadde ikke hatt det så lett i livet). Han har lett for å fare opp (han blir lett sint). Hver morgen farer han (i)gjennoni avisene før han går (leser fort igjennom). De farer hardt fram mot fangene (de er harde mot). FARVEL Han tok farvel tned far og mor (sa adjø til). Han sa farvel ril fedrelandet og drog vestover. FAST Han holdt fast ved det han hadde sagt (han gikk ikke bort fra det han hadde sagt). FATTE Han fattet seg i korthet (han brukte fl ord).

84

FEBER Hun hadde feber i 39 (39°C). Hun hadde 39 i feber FEIE De kan feie for egen dør (ordne opp i sine egne problemer før de kritiserer andre) De feide forbi oss i sm Porsche (kjørte fort forbi oss). Han feide til side all tvil (fjernet all tvil) FEIL Han tok feil av veien (valgte feil vei). Det er ikke til å ta feil av (det kan ikke misforstås). FERD Han var i ferd med å gå da telefonen ringte (han skulle akkurat til å gå). Hva er på ferde (hva er i veien, hva er det som skjer)? Det er fare på ferde (her kan det bh farlig). Her har det vært tyver på ferde (her har tyver etterlatt seg spor). FERDIG Jeg er ferdig med min utdannelse. Jeg er ferdig med ham (vil ikke ha noe mer med ham å gjøre). Jeg er ferdig til å dra nå (klar til å dra) Jeg er ferdig for dagen (ferdig med å jobbe i dag). FERIE Jeg skal reise på ferie til Italia. I ferien skal jeg ta det med ro. FESTE Han festet seg ved det hun sa (Ia merke til). Hun festet lit til det (stolte på det) Hun festet blikket på meg (så på meg). FIKLE Han satt og fiklet med geværet ("lekte", fomlet med). FILOSOFERE Han satt og filosoferte over livet (tenkte på).

85

FINGER Egentlig er det ikke lov å parkere her, men til nå har politiet sett gjennom fingrene med det {har ikke reagert på det). Jeg klør i fingrene etter å begynne med den jobben (er veldig ivrig etter). Pengene forsvinner mellom fingrene på dem (blir fort brukt opp). Han telte på fingrene for å finne ut om han skulle kjøpe bilen eller ikke (var veldig i tvil). Kunne noe på fingrene: kunne veldig godt: Hun kunne leksene sine på fingrene. Han fikk en gammel bil, så nå har han nok å henge fingrene i (nok å drive med). Foreldrene har nok hatt en finger med i spiilet (hatt noe med det å gjøre). Hold fingrene av/fra fatet (hold deg borte fra dette, ikke bry deg med dette)! Vi får krysse fingrene for ham og håpe på det beste (håpe at det går bra for ham). Hun la ikke en finger imellom da hun fortalte ham det (fortalte det rett ut uten å legge skjul på noe). De hadde ingenting å sette fingeren på (ingenting å bemerke, ingenting å kritisere). FINNE De har funnet fram til en løsning på problemet. Bell fant opp telefonen i 1875. Han ble funnet skyldig i overlagt drap (han ble dømt for). Han finner på så mye rart (han gjør så mye rart (ofte gale ting)). Han fant ut hva han skulle gjøre (oppdaget, bie klar over). Jeg finner meg ikke i å bli utnyttet (aksepterer ikke, tåler ikke). Mange utlendinger har vanskelig for å finne seg til rette i Norge (å bli vant til, å trives). FJERNE Han fjernet seg fra de andre (distanserte seg fira). Han ble fjernet fra sin stilling (mistet jobben). FLAGGE De flagger for kongen i dag. Når de flagger på halv stang, betyr det at noen er død. FLAMME Ilden flammet opp da det begynte å blåse. •86

FLASKE Han er flasket opp med/på god litteratur {fått inn fra han var liten)

FLEIP Han fleiper med henne (tuller med) Jeg sa det bare på fleip (tullet bare, sa det ikke alvorlig)

FLEKK Han kom ikke av flekken (kunne tkke bevege seg) Du har en flekk på skjorta Han kom på flyvende flekken (straks)

FLENG Han har penger i fleng (masse penger).

FLID Hun gjorde seg flid raed hjemmearbeidet (gjorde det veSdig nøye)

FLINK Hun er flink i matematikk (god i) Hun er flink med barn (vet hvordan hun skal behandle barn) Han er flink til å stnkke

FLIRE Han flirte av henne (lo (hånlig)).

FLOM Han kom med en flom av ord (mange ord)

FLOMME Elven flommet over med forurenset vann Vannet flommet inn over landet

FLUKT Mange mennesker er på flakt fra hjemlandet (flykter fra) De bhr ofte jaget på flukt Diktet er en flukt fra virkeligheten Kafetenan ligger i flukt med forretningen (i direkte fortsettelse av)

87

FLY Da de fikk høre det, fløy de i lufta av sinne (de ble fryktelig sinte). Jeg kunne fly i flint (jeg er så sint). Han fløy på meg (han angrep meg). Han flyr med jenter hver kveld. FLYKTE Man kan ikke flykte fra sin skjebne. FLYTE Det var dråpen som fikk begeret til å flyte over (som utløste raseriet, problemet). Når du koker høne,flyterfettet opp. Han flyter på sin sjarm (greier seg ved hjelp av). Landet som flyter med melk og honning (som har mye av, rikt land). FLØRTE Han flørter med jentene. FOMLE Han stod og fomlet med skjorteknappene (strevde med å kneppe dem). FORAKT Han viser forakt for alle som tenker annerledes enn ham. FORANDRING Det er gjort en forandring i planen. Det har skjedd en forandring med ham, I dag kan du lage middag til en forandring. FORBANNE Han forbannet seg på at han skulle hevne seg (han lovte seg selv). Han var forbannet på dem (sint på dem). FORBARME Han forbannet seg over de stakkars barna (hjalp, tok seg av). FORBAUSE Jeg er forbauset over det du sier.

SS

FORBEREDE Han forbereder seg til eksamen. Han er forberedt på det verste (regner med at det verste kan skje).

FORBI Det er forbi med ham (det er ikke noe håp for ham). Det er forbi mellom dem (de er ikke kjærester lenger). Han har gjort det forbi med henne (er ikke kjæresten hennes lenger).

FORBIFART Jeg kan i forbifarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang, straks)

FORBILDE Hun var et godt forbilde for de andre unge.

FORBINDE Hva forbinder du med dette bildet (assosierer)9 Arbeidet t Nordsjøen er forbundet med stor fare (det er farlig å arbeide der).

FORBINDELSE Hun hadde ingen forbindelse med sin bror (kontakt). I forbindelse med besøket var det gjort store forberedelser.

FORBRUK Forbruket av elektrisitet øker om vinteren.

FORBRYTE Han hadde forbrutt seg mot mindreånge og skulle straffes for det (ofte seksuell forbrytelse).

FORBRYTELSE Slavehandelen er en forbrytelse mot menneskerettighetene.

FORBUD I dette rommet er det forbud mot røking (ikke lov å røke).

FORBØNN De gikk i forbønn for ham (bad for ham).

89

FORDEL Det er til fordel for oss al prisene går ned (det er best for oss). Han hadde fordeler av å bo hjemme (det var bedre for ham). Det er mange fordeler ved å ha en bil. De kunne med fordel ha reist litt før (kunne gjerne).

FORDELE Pengene ble fordelt på/mellom de ulike organisasjonene. Maten ble fordelt over flere uker.

FORDRING Han gjør fordring på mesteparten av arven (han fordrer å få).

FORDRIVE De ble fordrevet fra landet (jaget). De fordriver tiden med å prate (bruke tiden).

FORDYPE De fordyper seg i sine studier (studerer veldig intenst).

FOREGÅ Foreldrene bør foregå med et godt eksempel (være et godt eksempel for sine barn).

FORELESE Læreren foreleste over/om norske juletradisjoner.

FORELESNING Professoren holdt en forelesning om/over norsk lyrikk.

FORELSKE Hun er forelsket i læreren sin.

FORENE Moderne samlivsformer lar seg vanskelig forene med kirkens lære om ekteskapet.

FORESPØRRE Han ble forespurt om han ville vikariere for presten i bygda (man spurte ham om).

90

FORESPØRSEL På forespørsel om han ville vikariere for presten, svarte han ja. De rettet en forespørsel til ham (de spurte ham).

FORESTILLING Har du noen forestilling om hvordan det kan gjøres (noen ide)?

FORETREKKE Jeg foretrekker te for/fremfor kaffe (vil heller ha te enn kaffe)

FORFALLE Lånet forfaller ti! betaling den 15. juni (må betales).

FORFREMME Hun ble forfremmet til lagleder.

FORGRIPE Han har forgrepet seg på mindreårige (begå en seksuell forbrytelse).

FORHANDLE Norge forhandler med Sovjet om delingslinjen i Barentshavet De prøver å forhandle seg fram til en løsning.

FORHANDLING Norge fører forhandlinger med Sovjet om delelinjen. Konflikten ble løst gjennom/ved harde forhandlinger.

FORHINDRE Jeg ble forhindret fra å komme på grunn av det dårlige været.

FORHOLD Hun hadde et godt forhold til sine foreldre (god kontakt med). I forhold til folketallet gir Norge mye i u-hjelp. Forbruket stod ikke i forhold til deres inntekter (de brukte mer enn de tjente). Forholdet mellom mor og datter var ikke av det beste.

FORHOLDE Hvordan forholder da deg til det som har skjedd (hvordan reagerer du)?

9!

FORHØR Han ble tatt i forhør (de spurte ham ut). De holdt forhør over ham (de spurte ham ut). FORHØRE Jeg har forhørt meg om prisene på de turene (spørre etter). FORHØYELSE I fjor kostet det 100 kroner og nå koster det 110 kroner, det betyr en forhøyelse i prisen på 10 kroner fra i fjor. Folk klager på forhøyelsen av skatten. FORHÅND Det er lurt å bli enig om prisen på forhånd (før man setter i gang med noe, før noe skjer). FORHÅPNING De gjør seg visse forhåpninger om å vinne (de har et lite håp om). FORKJEMPER Hun var forkjemper for kvinnenes rettigheter (hun kjempet for). FORKJÆRLIGHET Hun har en forkjærlighet for lyrikk (svært glad i). FORKJØPE De har forkjøpt seg på den flotte eiendommen (betalt mer enn de har råd til). FORKLARE Han forklarte situasjonen for politiet. FORKLARING Kan du gi noen forklaring på det som har skjedd? Det har sin forklaring i at det var dårlig vær (det skyldes det dårlige været). FORKORTELSE "Osv." er en forkortelse for "og så videre". Den nye tunellen betyr en forkortelse av veien på flere kilometer.

92

FORLEDE Han lot seg forlede til å stjele pengene (han ble overtalt). FORLIKE De ble forlikt om å dele pengene likt (de ble enige om). Han kunne ikke forlike seg med tanken på å selge huset (ikke helt akseptere). FORLOVE Hun har forlovet seg med en nordmann. FORLYSTE De forlystet seg med sang og spill (hadde det moro med). FORLØFTE De forløftet seg på det tunge pianoet (pianoet var for tungt for dem å løfte). FORLØPER Sondre Nordheim er en forløper for skisporten i Norge. FORM Det er en form for rasisme (en slags). De kom med en klage i form av et brev. Han er i god form (god helsetilstand). I den familien holder de på formene (opptrer korrekt). FORMAT Vi skriver på papir av A4-format. Hva er formatet på filmen? FORMODNING Hvis de mot formodning skulle dukke opp, må du gi dem noe å spise (noe jeg ikke tror vil skje). FORMUE Han har en formue på 500.000 kroner. Han har hele sin formue i aksjer. FORMULERING Formuleringen av kontrakten var tvetydig.

93

FORMYNDER Onkelen skulle være formynder for barnet (bestemme for barnet). FORMÅL Formålet med innsamlingen var å hjelpe de katastroferammede (hensikten). FORNEMMELSE Jeg fikk en fornemmelse av at jeg snart skulle vinne i tipping (en følelse av). FORNØYD Vi er fornøyd med hennes arbeid. FORNØYELSE Vil De hjelpe meg? Ja, med fornøyelse (ja, gjerne). Vi hadde fornøyelsen av å hilse på hennes gamle mor (det var så hyggelig for oss å). FORPLIKTE Hun føler seg forpliktet til å be dem (føler at hun må). FORPLIKTELSE De ville gjerne prøve bilen uten forpliktelse til å kjøpe den. Demonstrasjonsbilen ble lånt ut uten noen forpliktelse for kunden. FORSIKRE Han forsikret oss om at han skulle komme (sa at han helt sikkert skulle komme). De har forsikret seg mot innbrudd. FORSIKRING Han tegnet en forsikring på huset. Han kom med en forsikring om at han skulle betale i tide. FORSKJELL Hva er forskjellen på/mellom "tak" og "takk"? Det er forskjell på rik og fattig. Forskjellen i pris svarte ikke til kvalitetsforskjellen. Han er lys til forskjell fra sin bror som er mørk (i motsetning til). Jeg gjør ikke forskjell på folk. Jeg behandler alle likt.

94

FORSKJELLIG Han er forskjellig fra meg (ikke hk meg). FORSKUDD Husleien måtte betales på forskudd. Han fikk forskudd på arven (fikk noe av arven før tiden). FORSKÅNE Vi må prøve å forskåne henne for alt dette bråket (la henne slippe å oppleve). FORSLAG Det kom et forslag om at prisene skulle senkes. FORSMAK Det fine været var en forsmak på våren. FORSONE De måtte forsone seg med at de begynte å bli gamle (avfinne seg med, akseptere). FORSPILL Vi hørte nettopp forspillet til den operaen. FORSPISE Hun forspiste seg på iskrem (spiste for mye). FORSPRANG Etter fem kilometer hadde hun et stort forsprang på de andre løperne (var hun kommet langt foran). FORSTAND Du har ikke forstand på dette (du forstår ikke dette). Det går over min forstand (det er mer enn jeg kan forstå). Har du gått fra forstanden (er du ikke riktig klok)? FORSTÅ Han forstår seg på musikk (har greie på, vet mye om).

95

FORSTÅELSE Han har ingen forståelse av det som skjer (han forstår ikke hva som skjer). Han viste ingen forståelse for henne (ingen sympati). De hadde handlet i forståelse med sine overordnede (slik de overordnede hadde bedt dem gjøre det). FORSVAR Moren tok datteren i forsvar (forsvarte datteren). Jeg sier dette til forsvar for mitt syn (for å forsvare). FORSVARE De lærte å forsvare seg mot fienden. FORSVARSLØS De følte seg helt forsvarsløse overfor myndighetene. FORSYNE Nå må du forsyne deg med poteter (ta til deg)! Han forsynte seg av fatet (tok av det som var på fatet) FORSØK Han gjorde et forsøk på å lære preposisjonene (prøvde å). Han drev forsøk med levende dyr i laboratoriet. FORSØKE Jeg har forsøkt meg på piano en gang (forsøkt å spille). FORTELLE Han fortalte om hendelsen. Han fortalte fra sin barndom. FORTELLING Det var en fortelling om tusser og troll. FORTGANG De prøvde å få fortgang i saken (få avgjort saken fort). FORTJENE Nå har du gjort deg fortjent til en god ferie (nå fortjener du).

96

FORTROLIG Nå begynner jeg å bh fortrolig med den norske maten (vant til). FORTSETTE Hun fortsatte i arbeidet sitt (i jobben sin). Hun fortsatte med det arbeidet i ti år til. FORTSETTELSE Fortsettelsen av filmen kommer neste uke. I fortsettelsen vil det bli mange spennende episoder. FORTVILE Du må ikke fortvile over de vanskelige reglene. FORUNDRE Hun var forundret over nordmennenes spisevaner. FORURENSNING Forurensingen av naturen har økt de siste årene. FORUT Hun er forut for sin tid (har kommet lenger enn normalt). FORUTSETNING Du kan fl låne pengene under forutsetning av at du betaler dem tilbake innen et halvt år (på den betingelse at). Han har gode forutsetninger for å klare den jobben (gode kvalifikasjoner, gode muligheter). FORVANDLE Ørkenen ble forvandlet til en oase. FORVEIEN De har reist i forveien (før de andre). FORVEKSLE Det er lett å forveksle det ene ordet med det andre. FORVENTNING De har store forventninger til den boka (venter seg mye av).

97

FORVISE Ovid ble forvist til Svartehavet.

FORVISSE Jeg må forvisse meg om at de har det bra (vite sikkert).

FORVISSNING De levde i forvissningen om at sønnen snart skulle komme tilbake fra Amerika (var sikre på). FOT Arbeidet gikk som fot i hose (veldig greit og lett). Han prøver å få en fot innenfor selskapet (fa arbeid/bestemmelsesrett). De hugger ned trærne for fote (hugge masse trær uten å tenke på virkningene). Hun var en klamp om foten på dem (var til hinder). Han kunne ikke svare på stående fot (øyeblikkelig). Hun klarte å bringe firmaet på fote igjen (få det til å gå bra). De lever på en stor fot (bruker mye penger). Det er viktig å stå på god fot med myndighetene (ikke bli uvenner med). Kvinner må bli behandlet på like fot med menn (likt med). Jeg går til fots til arbeidet.

FRADRAG Alle skatteyterne får et minstefradrag på 4000 kroner. De fikk fradrag i skatten for barn under 18 år.

FRAKT Han betalte 20 kroner i frakt.

FRAVÆRENDE Han har vært fraværende fra skolen i to dager.

FREMGANG De norske skiløperne er i fremgang (det går bedre for dem). Det var liten fremgang i forhandlingene (det gikk ikke fremover med).

FREMGÅ Det fremgår av tallene at inflasjonen har gått ned (tallene viser).

98

FREMLEIE Han tjente bra på fremleie av leiligheten sin (ved å leie ut til tredje person). Han bodde på fremleie (han leide av en som også leide det). FREMME Han gav penger til fremme for/av kreftforskningen (for å støtte). De fremmet et forslag om å øke husleien (kom med et forslag). FREMMED De har blitt fremmede for hverandre (forstår ikke hverandre). Den tanken er fremmed for meg (jeg kan ikke tenke slik). FREMSETTE De fremsatte et krav om full erstatning (krevde å få). FREMSTILLE Studentene kan fremstille seg til eksamen to ganger i året (ta eksamen). Papir fremstilles av tre. FREMSTILLING Han gav en kort fremstilling av saken (forklarte kort). FRI Bilen er fri for rust (har ikke). De ønsket å slippe fri fra jobben noen timer. Han fridde til henne (spurte om hun ville gifte seg med ham). Politikerne frir til folket før valget (prøver å få deres sympati). De prøvde å fri seg fra fangenskapet (komme bort fra). Fri meg fra/for å snakke stygt om andre (jeg ønsker ikke)! FRIGJØRE Han prøvde å frigjøre seg fra sine foreldre. FRIHET Du har frihet til å si hva du vil så sant det ikke skader andre. Han tok seg store friheter overfor arbeidsgiveren. Alle skulle leve i frihet fra frykt, sult og nød. FRIKJENT Han ble frikjent for drapet på den unge piken (fikk ikke skylden). Han ble frikjent på alle punkter i tiltalen. 99

FRISKE Hun reiste til Frankrike for å friske opp fransken. Rommet ble frisket opp med nye gardiner. Vinden frisket på utover natten (det blåste mer). FRIST De fikk en frist på en uke (måtte gjøres innen). FRISTE Kan det friste med en kopp kaffe nå (har du lyst på)? FRITTE De prøvde å fritte ham ut (spørre for å få vite noe, få ham til å fortelle det). Fritt for å gjøre det først (jeg ønsker/vil gjøre det først)! FRONT Det dannet seg en front mot ham (man samlet seg mot ham). Bilene kolliderte front mot front. FRUKT Nå kan vi se fruktene av arbeidet. FRUSTRERE Hun ble frustrert av alt arbeidet. Jeg er frustrert over en slik oppførsel. FRYKT De reiste av frykt for fremmedpolitiet. FRYSE Skipet frøs inne innerst i Oslofjorden. Om høsten er det lurt å fryse ned grønnsaker. Når det fryser på, blir det glatt på veiene (det begynner å bli frost). Vannet frøs til is. Han ble frosset ut av de andre naboene (behandlet kaldt og uvennlig så han trakk seg tilbake). FRÅTSE Her hjemme fråtser vi i mat, mens andre dør av sult. Du må ikke fråtse med maten.

100

FULL Glasset er fullt av vann. Han hadde hendene fulle med arbeid (nok å gjøre). FULLMAKT Hun har fullmakt til å heve penger på den kontoen (rett til). FUNDERE Jeg sitter og funderer på om vi skal kjøpe huset (tenker på). Jeg funderer ofte over livet (filosofere). Har du fundert ut en plan (funnet ut, tenkt ut)? FURTE Hva står du og furter for (er fornærmet for)? FUSKE Han fusker med tallene. Han fusker i faget (arbeider med noe som han ikke er utdannet i). Hvis du fusker til eksamen, må du forlate eksamenslokalet. Noen prøver å fuske i spill. FYLLE Rommet var fylt av blomsterduft. Han fylte opp glasset med vin. Vi sier: fylle vin i glassene/ melk i koppen. Men: Han fylte olje på lampen/bensin på tanken. Det ser ut som vi bruker i når vi fyller noe i et åpent kar. og på når vi har et lukket kar. Glassene er fylt med vin, koppene med melk, lampen er fylt med olje og tanken er fylt med bensin. Da han søkte om arbeidstillatelse, måtte han fylle ut mange skjemaer. FYR Han satte fyr på det gamle huset (brente opp). Det tok fyr i teppene (begynte å brenne). Han var i fyr og flamme med en gang (han var svært ivrig). FYRE Han fyrte opp på peisen. Da prinsessen ble født, fyrte de av 20 skudd. De nye bevisene fyrte opp under mistanken (forsterket). Skogsarbeiderne fyrte opp under kaffekjelen. 101

FØ Det var dyrt å fø på så mange dyr (skaffe mat til). FØDE Han var født til konge. FØDSEL Han er tysk av fødsel. Hun har bodd her fra fødselen av (fra hun ble født). Det skjedde i fødselen (da han/hun ble født). FØLE Han felte de vanskelige tidene på kroppen. Han følte seg fram i det mørke rommet. Den blinde følte seg for med staven. Jeg føler for denne aksjonen (har sympati for). Jeg føler med deg (har forståelse for). De fikk føling med politiet da de forsøkte å okkupere huset (de fikk med politiet å gjøre). FØLELSE Ha følelsen av og ha på følelsen betyr omtrent det samme. Jeg har en følelse av at han ikke vil treffe oss. Jeg har på følelsen at de snart kommer. FØLGE Du må ta følgene av det du sier (konsekvensene). Som følge av krigen var det lite bensin å få kjøpt. Hunden fulgte etter henne på veien. Vil du ta følge med meg til byen (reise sammen med)? Du må følge bedre med i timene (konsentrere deg)! Det var vanskelig for de andre løperne å holde følge med henne (hun gikk fra dem). Følg på innover i bussen! Følge opp har mange betydninger, og det er lettest å se hvordan det brukes ved å studere eksemplene nedenfor Den saken skal vi følge opp (undersøke, se nærmere på). Reglene er vanskelig å følge opp i praksis (å gjennomføre). De norske langrennsjentene fulgte opp suksessen fra i fjor og tok gullet i år også (fortsatte).

102

FØLSOM Hun er veldig følsom overfor kritikk (ta seg nær av). FØRE De norske løperne førte an i skiløypa (tok ledelsen). All letingen førte ikke fram til noe (resulterte ikke i). Hun skulle føre fram den klassen til eksamen (ha ansvaret for klassen fram til eksamen). Det var vanskelig å føre (i)gjennom byggeplanene (å få akseptert). Diktaten skal føres inn på egne ark (skrives på). Du må føre opp alle utgiftene (ta med i regnskapet). Hun kan føre slekten tilbake til Harald Hårfagre (stammer fra H.H.). FØRST Hvis du gjør det slik fra først av, går det lettere (fra begynnelsen). Først på dagen måtte han skuffe snø. Først om noen måneder kan vi regne med en løsning (etter noen måneder, ikke før). Først av alt vil jeg få takke den tidligere formannen (før noe annet). FØYE Jeg vil føye til enda et punkt i saken (legge til). Hun vil ikke føye seg etter ham (gjøre som han bestemmer).

103

FÅ Hun har fått det for seg at hun skal flytte hjemmefra (fått den ideen). De prøvde å få ham fra den vanvittige planen (få ham til å glemme). Han prøvde å si noe, men han fikk ikke fram et ord. De prøvde å få ham i tale (snakke med ham). Bare vent så skal du få igjen (jeg skal hevne meg på deg). De får alltid viljen sin igjennom (får det slik de vil). De fikk imot ham fordi han var så arrogant (likte ham ikke). Han fikk ikke inn et ord i samtalen. Får dere inn Sverige på TV? Han har fått det med å smelle i dørene (begynt å). Hvis de er slemme mot deg, skal de få med meg å gjøre (jeg skal ta dem). Opposisjonen prøvde å få regjeringen med på forslaget (få dem til å akseptere). Barna fikk med seg en matpakke. Jeg fikk ikke ned en matbit på flere dager (spiste ikke). Da han fikk øynene opp for hvor viktig det var å lære seg norsk, meldte han seg straks på et norskkurs (oppdaget, skjønte). Da han hadde fått på seg klærne, ringte det på døra. Politiet fikk ikke noe på ham, derfor kunne han gå (fant ikke noe skyld hos ham). De prøvde å få ham til å snakke (tvinge, gjøre noe så han ville snakke). Han fikk seg ikke til å gjøre det (det var umulig for ham å gjøre det). Jeg fikk ikke til matematikkoppgaven i dag (klarte det ikke). Han prøver å få snøen unna/bort. Få ut fingeren (gjør noe)! Vi må prøve å få det ut av ham (få ham til å si det). GAGN Vi har ingen gagn av det (nytte). Det er ingen gagn i å forsøke å hjelpe dem (nytter ikke). Det er til gagn for deg at vi gjør dette (til hjelp/nytte). Han ble slått til gagns i sjakk (tapte grundig). GAL Hun er gal etter gutter (veldig interessert i). GALEI Han er ute på galei (på fest, rangel).

104

GAMMEL Alt ble ved det gamle (forble slik som før). Fra gammelt av har Norge vært en sjøfartsnasjon (fra gamledager, lenge).

GANG Dere kan snakke, men bare en av gangen (en av gangen). Sett i gang (begynn)! Hun er i full gang med en ny film (holder på med). Nå må vi komme/sette i gang (begynne). Du må holde motoren i gang (ikke stoppe). Jeg går i Operaen en gang imellom/iblant (av og til). Jeg har sagt det gang på gang (gjentatte ganger). Man kan kjenne ham på gangen (slik han går). Jeg måtte gjøre alt på en gang (samtidig). Jeg måtte gjøre alt med en gang (straks). Kan du si det én gang til (gjenta det)?

GAP De kastet mat i gapet på krokodillen. Vinduet stod på vidt gap da vi kom hjem (helt åpent). Det er et stort gap mellom de rike og fattige landene. Du må ikke påta deg mer enn du kan gape over (mer arbeid enn du kan klare).

GARANTI Er det noen garanti på den bilen? Han kunne ikke stille noen garanti for det lånet (garantere for). De ville ha en garanti mot at det skulle skje igjen.

GARDERE Man må prøve å gardere seg mot ulykker (sikre seg mot).

GASSE Han gasset seg med fine biler (flottet seg med, fråtset). De gasset seg i luksus (levde flott).

105

GATE Politikerne må høre på mannen i gata (den alminnelige mann). Dette går i samme gate (dreier seg om det samme). De ble kastet på gata (fikk ikke lov å bo der lenger). Da hun ikke fikk noen jobb, gikk/trakk hun på gata (prostituerte seg). Hun bor i Storgata. Vi møttes på gata. De stod og solgte suvenirer i Storgata. GEHØR De vant ikke gehør for sine forslag i regjeringen (ble ikke hørt, ikke vist oppmerksomhet).

GEIPE Hun geipet til meg. Han geipet etter moren da hun gikk. Gl Han gav etter for presset fra kollegaene (resignerte, bøyde seg). De gav ikke fra seg en lyd (var helt stille). Kan du gi igjen på 100 kroner (gi tilbake vekslepenger)? Han gav dem inn etter tur (kjeftet på dem). Ikke gi opp før du har klart det! Han gav seg helt over da det gikk dårlig (fortvilte, gav opp). Han gav på da han merket at han ble forfulgt (akselererte, øket farten). De ville ikke gi slipp på arven (gi fra seg). Når gi seg til etterfølges av infinitiv, betyr det "begynne": Hun gav seg til å synge (begynte). Ellers kan gi seg til bety "oppholde seg, være": De gav seg til her i over en uke (ble her). Han gav ut sin første diktsamling da han var 40 år (publiserte). De gav seg ut for å være soldater (latet som de var). Han gav seg ut på nye eventyr (drog ut på).

GIFT Han er gift med min søster. GIFTE Han giftet seg med en ung pike. Hun giftet seg til penger (ble rik da hun giftet seg). De giftet bort datteren sin til presten. 106

GIRE Hun måtte gire ned for å komme opp bakken. Når du kommer på motorveien, kan du gire opp

GIRO Du kan sende pengene over giro

GJELD De har 50000 kroner i gjeld Han har satt seg i gjeld til langt opp over ørene (skylder veldig mange penger) Jeg står i gjeld til fattig og nk (følelse av å skylde alle mennesker noe).

GJEMME Han gjemte på alt mulig (tok vare på).

GJENGJELD Mange føler at de må gjøre gjengjeld for noe de mottar (må gi tilbake noe) Vi prøvde å hjelpe dem, men til gjengjeld mottok vi bare klager.

GJENSYN På gjensyn (vi sees igjen)!

GJERNING Tyven ble tatt på fersk gjerning (tatt mens han stjal).

GJØRE Hvor har du gjort av nøklene (hvor har du lagt dem)? Han har gjort svenske av seg (flyttet til Sverige, blitt "svensk"). Prøv å gjøre ham det etter/gjøre det etter ham (prøv å gjøre det samme som ham) 1 Hun gjorde seg fore med leksene (var nøye med). Hunden gjorde fra seg på fortauet (bæsjet) Du må gjøre om denne kontrakten (forandre) Speiderne gjorde opp ild ved vannet (tente bål). Før han forlot hoteilet, gjorde han opp for seg (betalte). Han gjorde seg opp en menmg om valget (kom fram til en menmg om). Hun gråter ikke ordentlig, hun bare gjør seg til (later som). Han gjør mye ut av ingenting. Det er ikke noe å gjøre ved (det er ingenting vi kan gjøre med det).

107

GLAD Hun var glad for/over å møte oss. Hun er glad i ham (liker, elsker). Jeg er bare glad til (det er det samme for meg). GLANE Hva er det du glaner på/etter (stirrer dumt)? GLEDE Jeg gleder meg til jul (ser frem til). Hun hadde stor glede av å besøke de gamle. Han var til glede for de syke (de syke ble glad for å se ham). Han gledet seg over dette (var glad for). GLEMMEBOK Det har gått i glemmeboka (det er glemt). GLI De gled lenger og lenger bort fra hverandre (stadig mindre kontakt). Han gled lett inn i det miljøet (følte seg hjemme). Det glir snart over (snart glemt, snart borte). Debatten gled ut til ren krangel (utviklet seg til). Da han kom på gli, var han ikke til å stanse (da han først hadde begynt). Det er vanskelig å få ham på gli (få ham til å snakke). GNI De gnir seg inn med myggolje (smører seg med). GOD De har flyttet for godt (for alltid). Han har penger til gode for utført arbeid (lønn, penger han skal ha). Jeg har til gode å høre henne synge (har ennå ikke hørt). GRAD Er han interessert? Ja, i høyeste grad (absolutt). Han er til de grader bortskjemt (utrolig, veldig). GRAFSE Han grafser til seg alt han kommer over (tar på en grådig måte).

108

GREIE Jeg greier meg med hundre kroner dagen (det er nok for meg). Han var flink til å greie opp i alle saker (ordne opp). Han har greie på mye rart (vet mye). I det hjemmet var det ikke greie på noen ting (var det ikke orden på). GREP Hun har godt grep på tingene (har greie på, er flink med). Læreren hadde et godt grep på elevene (var flink med). GRIPE Det er viktig å gripe saken riktig an (å behandle/vurdere riktig). Han grep etter flaska (prøvde å få tak i). Hun grep fatt i armen mm (tok meg i armen). Han ble grepet i å lyve (avslørt). De to problemene griper inn i hverandre (har forbindelse med hverandre). Politiet måtte gripe inn mot ulovlig salg av video. Narkotikamisbruket har grepet om seg i Norge (utbredt seg). Tyven ble grepet på fersk gjerning (i gjerningsøyeblikket). Man løser ikke problemene ved å gripe til våpen. GRO Plasteret hadde grodd fast i såret. Nå har såret grodd igjen (det er ikke sår der nå). De gror opp som paddehatter (formerer seg fort). Benstumpene har grodd fint sammen etter bruddet. Den gamle veien var grodd til fordi ingen brukte den lenger. GRUE Jeg gruer meg til/for eksamen. GRUNN Det gamle huset måtte restaureres fra grunnen av. På grunn av det kalde været måtte møtet avlyses. Hva er det som ligger til grunn for den avgjørelsen? Jeg er i grunnen ikke sulten (egentlig). Grunnen til streiken var de dårlige lønnsforholdene. Den dårlige lønnen gav grunn til misnøye. Han måtte oppgi grunn for fraværet (hvorfor han var borte).

109

GRUNNLAG På grunnlag av nye beregninger må vi øke prisene. Den videregående skolen skal legge grunnlaget for videre studier. GRUS Planene ble lagt i grus (ble ikke realisert). GRÅT Han var på gråten (holdt på å gråte). GRÅTE Hun gråt av sinne (så sint at hun gråt). Hva gråter du for? Jeg gråter for at jeg mistet pengene mine. Det nytter ikke å gråte over spilt melk! Dette er et fast uttrykk som betyr: gråte over noe du har mistet. Vi pleier altså å si gråte over en ting/noe, men gråte for at.... GYVE Han gjøv løs på oss (angrep oss). GÅ Det går ikke an å lure folk på den måten (det er dårlig gjort, det er umulig). Tauet gikk av på midten (røk, ble delt i to). Han gikk av for aldersgrensen (sluttet i jobben, ble pensjonert). Italienerne gikk av med seieren (vant). Skuddet gikk av (løsnet). Han gikk seg bort i skogen (mistet veien). Han gikk bort i en alder av 20 år (døde). Han gikk bort/hen og giftet seg uten at vi visste noe om det. Uttrykket gå hen/bort og gjøre noe brukes for å understreke at han virkelig gjorde det. Revisoren gikk regnskapet nøye etter i sømmene (undersøkte nøye). Vil du gå etter posten (gå og hente)? Hva er det som går for seg her (hva er det som skjer)? 1000 kroner går fra i skatter og avgifter. Han gikk fram på en uverdig måte (brukte). Det gikk fram av regnskapet at de hadde hatt et stort overskudd (viste seg). Døra gikk igjen med et smell (ble lukket). Det ble sagt at de døde gikk igjen i det huset. Munchs teknikk går igjen hos de unge kunstnerne (blir brukt, vises). Kan du gå (i)gjennom disse papirene (se over, kontrollere)? Den nye loven gikk (i)gjennom med knapt flertall (ble vedtatt). 110

Det bladet har gått inn (trykkkes ikke mer). Regjeringen gikk inn for det forslaget (støttet). Han ville ikke gå nærmere inn på dette emnet (snakke mer om). Kritikken gikk sterkt inn på ham (han tok den tungt). De gikk løs på hverandre med kniver (angrep hverandre). Beskyldningen gikk på æren løs (ødela ens rykte). Det gikk med mye mat (ble spist). De gikk med på forslaget (var enige i). Det går nedover med ham (dårligere). Han måtte gå om (igjen) annen klasse (gå en gang til). Jeg skal gå opp til eksamen om to uker (ta eksamen). Husleien har gått opp 100 kroner. Det gikk opp et lys for henne (hun forstod det). Regnestykket gikk ikke opp (f.eks. 10:3=3,333333 osv.). Når isen går opp i fjorden, kan vi sette ut båtene. Huset gikk opp i flammer (brant opp). Hun går helt opp i studiene sine (veldig opptatt av). Jeg lånte et brød av deg, og du fikk to liter melk av meg, så det går opp i opp (like mye verdt). Smerten går over etter en stund (slutter). Hun har gått over til katolisismen (konvertert). Jeg får gå over huset før de kommer (rydde og vaske). Gå på alt du orker (gå så fort du kan, bruk alle kreftene dine)! De går godt sammen (passer sammen, har ikke problemer med å bo sammen). Hvordan gikk det til (hendte det)? Han har gått noe tilbake i matematikk (blitt litt svakere). Mange trodde at verden skulle gå under i 1984. Leksene gikk unna som en lek (gjorde ferdig leksene uten problemer). Han gikk ut av 9. klasse i fjor (var ferdig med). Passet går ut om to måneder (er gyldig i to måneder til bare). Jeg går ut fra at du tar jobben (regner med). Du må ikke la ditt dårlige humør gå ut over de andre (plage de andre). Hva går jobben ut på (innebærer)?

HA Det han sier har noe for seg (er av betydning). Har dere noe fore i helgen (har planer, har bestemt noe for)? Når du skal bake brød, må du huske å ha i gjær. Han har ikke lenge igjen (kommer til å dø snart). Du skal ha igjen 5 kroner (fl tilbake). Dette har ikke du noe med (ikke din sak). Han hadde med seg matpakke på arbeidet. Han har det med å kjøre for fort (pleier). De hadde på seg varme klær. Politiet har ikke noe på ham fra før (tidligere ustraffet). Læreren ville ha det til at elevene hadde jukset (påstod). Ha deg unna/vekk (gå bort)!

HAMLE Jeg kan ikke hamle opp med ham (måle meg med ham, bli like god som).

HAMRE Læreren prøver å hamre inn reglene. Han hamrer på pianoet (slå hardt, spille stygt). I sløyden måtte vi hamre ut et fat i messing. Hjertet hamret i meg av spenning.

HANDEL Den boka er i handel allerede (er på markedet). De driver handel med utlandet.

HANDLE Denne boka handler om preposisjoner. Shell handler med bensin. De handler med utlandet.

HANSKES Han er ikke lett å hanskes med (vanskelig å ha med å gjøre).

112

HARD Nå tar du vel litt for hardt i (overdriver)? Han sitter hardt i det (er i en vanskelig situasjon). Han satte hardt mot hardt når det gjaldt fordelingen av arven (var bestemt). Morens død tok hardt på ham (var sterk påkjenning). Jeg trenger hardt/sårt til din hjelp nå (er svært avhengig av). Han er hardt ut å kjøre (er i en vanskelig situasjon). HARMONERE Dette harmonerer dårlig med det du sa tidligere (stemmer dårlig overens med). HARNISK Han kom i harnisk (ble sint, opphisset). HAST Jeg måtte reise i all hast/i hui og hast (uten å vente, straks). HAT Han bærer hat til sine nærmeste (hater). Hun har lagt sin tidligere mann for hat (hun hater ham). HATT Jeg tar hatten av for min mor (beundrer, respekterer). Jeg følte meg ikke særlig høy i hatten (var flau, underlegen). HEFTE Jeg har heftet meg ved språket i boka (lagt spesielt merke til). HEIE De heiet på løperne i løypa (oppmuntringsrop). HELL Hell i spill betyr ikke hell i kjærlighet. Han har ofte hellet med seg (er heldig). Til alt hell fikk de slukket brannen før det var for sent (heldigvis). HELL Når vinteren er på hell, våkner nordmenn til nytt liv (nærmer seg slutten). 113

HEMME Hun ble hemmet i arbeidet pga. hunden (hindret). HENGE Pikene liker ikke at guttene alltid henger etter dem (oppsøker, vil være sammen med). Mange småbedrifter blir hengende etter i utviklingen. De henger i fra morgen til kveld (arbeider hardt). Røklukten hang lenge i klærne. Hun henger litt igjen i språk (er litt svakere enn de andre). Du må nok smøre skiene så de ikke henger igjen i det dårlige føret. Vi henger med så godt vi kan (følger med). Vil du henge deg på karusellen (følge med i utviklingen)? Prisoppgangen på bensin henger sammen med dollarkursen. HENGI Han hengav seg til studiene (brukte all sin tid og krefter på). HENHOLD I henhold til husreglene kan du ikke vaske klær på søndager (ifølge). HENSEENDE Festen var i enhver henseende vellykket (på alle måter). Denne saken er viktig også i politisk henseende (når det gjelder). HENSIKT Han kjøpte gården i den hensikt å drive den. Jeg har til hensikt å besøke dem (har tenkt å). Han slo henne med hensikt (med vilje). HENSTILLING De kom med en henstilling til oss om å være stille (bad oss). HENSYN Av hensyn til naboene må vi dempe musikken. Med hensyn til det spørsmålet kan jeg vise til det som står i rapporten (når det gjelder). Vi må ta hensyn til barna når vi kjøper nye møbler. Vi må vise hensyn til de eldre og la dem få sitteplassene. Han gjorde det uten hensyn til hva det kostet (uten å tenke på).

114

HENTYDE Hva er det du nå prøver å hentyde til (vise til (av negative ting))? HENTYDNING Det var en hentydning til styrets klossete behandling av saken. Han kom med en hentydning om at vi måtte være forsiktige. HENVENDE Du må henvende deg til politiet for å fa oppholdstillatelse. HENVISE Han ble henvist til et annet departement (anbefalt å gå). Han var henvist til seg selv (overlatt til seg selv, måtte klare seg selv). HENVISNING Under henvisning til lovens paragraf 3 ble han dømt til 3 års fengsel (idet man henviste til). HERME Han er flink til å herme etter folk (etterligne). HERSE Hun herser med barna sine (maser, plager). HERSKE Romerne hersket over store deler av Europa. HEVNE Han hevnet seg på dem som hadde lurt ham.

Hl Bjørnen går i hi om vinteren. HILSE Hils Per fra meg! Vil du hilse på kona mi? Har du noengang hilst på kongen? Hils hjem til alle vennene mine! Når du skal avslutte et brev, kan du skrive: Hilsen (fra)(navnet ditt). HINDER Det er til hinder for meg at dere gjør det. 115

HINDRE Han ble hindret i arbeidet fordi telefonen ringte hele tiden. Vi prøvde å hindre ham fra å reise (stoppe ham). HIPPEN Han var hippen på å kjøpe det stereoanlegget (ivrig etter). HISSE Du trenger ikke hisse deg opp for så lite (fare opp, bli sint)! Hiss deg ned (ta det rolig, ikke bli så sint)! Bokseme ble hisset til kamp. HJELPE Vi får hjelpes ad så godt vi kan (hjelpe hverandre). Han kunne ikke hjelpe for at det gikk så dårlig for Norge på skøyter (han kunne ikke gjøre noe med det). Øvelser i fonetikk hjelper på uttalen. Kan du hjelpe til med oppvasken? HJEMMEL Det er hjemmel for dette i loven (gyldig ifølge loven). HOGGE Han hogg av noen grener på treet. Runene ble hogd inn i fjellet. Mange trær blir hogd ned før jul. Han hogger opp mye ved for vinteren. Bremsene på bilen hogg til (virket plutselig og hardt). Han prøvde å hogge ut en figur av treet. Mange steder i Afrika er skogene hogd helt ut (brukt opp).

116

HOLDE Hold an (stopp)! Han holder av sin mor (er glad i). Kan du holde av 4 billetter til i morgen (reservere)? Han ble holdt for narr (ble ertet) Han holdt seg borte fra jobben for å slippe alt oppstyret. Hold fram som dere har begynt (fortsett)! Ingen prøvde å holde igjen på alkoholforbruket der i huset (moderere). Han prøvde å holde seg inne med læreren for å få gode karakterer (være på god fot med). Hun holder alltid med mannen sin (tar hans parti, støtter ham). Alle land forsøker å holde inflasjonen nede. Hold opp med det bråket (slutt med)! Tanken på henne holdt ham oppe (gav ham livsmot). De holdt på sitt (holdt fast på sin mening). Han ville ikke holde på aksjene lenger (beholde). Talte han lenge? Han holdt på i ti minutter. De holder på med byggingen av veien (byggingen pågår). Jeg holdt på å sovne da det ringte på døra (var i ferd med). Vi lovte å holde sammen i tykt og tynt (alltid støtte hverandre). Hunden holder seg til sin herre. Teatret holder til i en gammel bygning (er). Politiet mente at tiltalte holdt tilbake viktige opplysninger. Hun holdt unna noen kaker til neste dag (gjemte). Nå holder jeg ikke ut dette maset lenger (orker ikke, klarer ikke). De holdt ut i det lengste (de gav ikke opp, men fortsatte så lenge som mulig). Du må holde de to punktene ute fra hverandre (skille mellom). Hun følte at hun alltid ble holdt utenfor (ble satt til side). Kulda holder ved (fortsetter). Hun holdt fast ved sin tidligere forklaring (mente fortsatt det samme). HOPE Arbeidet hopet seg opp da jeg var syk (det samlet seg mye arbeid). HOPPE Han valgte å hoppe av og søke politisk asyl i Norge (å forlate landet sitt). Du kan hoppe over neste side (ikke se på neste side). Du kan hoppe over til neste side (begynne på neste side). Han hoppet på det første og beste tilbudet (aksepterte).

117

HOVNE Han hovnet opp i ankelen og trodde at han hadde brukket benet. HUKE Buksa hadde huket seg fast i en spiker {satt seg fast i). HULTER Klærne iå hulter til bulter i skuffen (i et eneste rot). HUNGRE Han hungret etter kjærlighet (lengtet etter). HUS De måtte komme seg i has før regnet kom. Hun er ikke til å være i hus med {det er umulig å bo sammen med henne). De gikk mann av huse for å hilse på kongen (alle gikk). HUSKE Han husker alltid på fødselsdagen min. HVERDAG Vi bruker ikke sølvbestikk til hverdags, bare til fest. Trikken går 4 ganger i timen på hverdager, ikke så ofte på helligdager. HYBEL Mange studenter bor på hybel. HYSJE Jeg hysjet på dem fordi de satt og snakket under forestillingen. Saken ble hysjet ned (man prøvde å holde den hemmelig). HYTT Han svarte i hytt og vær (tilfeldig, uten å tenke). HÆL Konkurrentene kom hakk i hæl (like etter). De andre løperne fulgte i hælene på ham (kom rett etter).

118

HØRE Du må høre godt etter når læreren forklarer noe nytt (være oppmerksom) Kan du høre etter om vi kan ta med barna (undersøke, spørre)7 Kan du høre etter barna mens jeg er borte (passe på)9 Det her hører inn under en annen paragraf (sorterer under) Kan du høre innom postkontoret på veien hjem (gå innom) Det hører med til histonen at han hadde rømt hjemmefra (det er en del av historien) De to koppene harer sammen (er av samme slaget) Har du hørt noe til onkelen din i det siste (hatt kontakt med)9 Disse asjettene hører til de koppene (er av samme slaget) Hun hører til våre beste skiløpere (er blant) HØVE Jeg hadde høve til å hilse på henne (anledning) HØY Han var høy på pæra (arrogant) Det er på høy tid at du kommer (i siste liten, nesten for sent) HØYDE De norske skiløperne er på høyde med verdens beste (like gode som) Det er kaldere i høyden enn her nede Vi kan vente i høyden 50 personer (maksimum) HØYRE Han stod til høyre for meg (på mm høyre side). HÅND Læreren fikk ikke legge hånd på barna (røre, straffe ved berøring) Jesus la hånd på de syke og helbredet dem Han gav meg hånden på at han ikke skuile si det (lovet) Kjolen var sydd for hånd (håndsydd) Det ble ikke gjort noe, defor bestemte han seg for å ta saken i sin egen hånd (gjøre noe med den selv) Han har dem i sin hule hånd (har all makt over dem, har taket på dem) Nå har jeg en hybel på banden (vet om en hybel som jeg kan få kjøpt) Han la siste hånd på verket kvelden før utstillingen (avsluttet arbeidet med) Barnet ville gjerne klare seg på egen hånd (klare seg alene)

119

HÅP Han levde i håpet om en bedre verden (håpet på). De måtte ikke gjøre seg håp om noe (ikke regne med). De satte sitt håp til den nye presidenten (håpet at han kunne hjelpe dem). HÅPE Han håpet på seier. HÅR Det nyttet ikke å stryke ligningsvesenet etter hårene (smigre). HÅVE Staten håver inn penger på o!je.

120

IDE Har du noen idé om hva det dreier seg om? IDENTIFISERE Det hender at barna identifiserer seg med foreldrene. IDENTISK Hovedpersonen i filmen var identisk med forfatteren. IGJEN Kan du gi igjen på 100 kroner (gi tilbake vekslepenger)? Bare vent, du skai nok få igjen en gang (trussel om gjengjeldelse)! Du må ta igjen hvis noen slår deg (slå tilbake). Jeg skal reise hjem igjen om to dager (tilbake til hjemmet). Gå igjen har forskjellige betydningen l)Han kom og gikk igjen etter ti minutter. Her uttaler vi gikk igjen med trykk på "gikk" og med tonem I. Det samme gjelder om "noe som starter/virker igjen": Motoren stoppet, men nå g den igjen. 2)Hvis vi uttaler det med trykk på "gå" og tonem 2, kan det bety "vise seg igjen (om døde)": De døde gikk igjen i det huset. Det brukes også på følgende måte: Foreldrenes spesielle trekk går/kommer ofte igjen hos barna (viser seg). 3)Noen ganger kan man legge trykk på "igjen", og det betyr da "lukkes": Døra går ikke ordentlig igjen (lukkes ikke). Du må være igjen her mens jeg går i byen (ikke bli med). Det er igjen to poteter på fatet. Lukk igjen vinduet! Jeg må ha lagt igjen hanskene i butikken (glemt) Han har ikke lenge igjen (kommer snart til å dø). Jeg måtte sitte Igjen på skolen i dag (ble straffet på den måten). Kom igjen! Det er klart nå (bare kom, sett i gang)! ILE Han ilte til for å hjelpe oss (skyndte seg). IMMUN Immun mot brukes om sykdommer og smitte: Barnet er immunt mot den sykdommen. Han er immun overfor kritikk (bryr seg ikke om). INDIGNERT Han var indignert over den dårlige oppførselen (sint).

121

INDIKASJON Det at han bhr smt, er en indikasjon på at han har det vanskelig. INFLUERE Den voldsomme nedbøren influerer på kornhøsten (har innflytelse på). Han er influert av kameratene (påvirket) INFORMERE Han sn formerte pressen om det som hadde hendt. Du bør informere deg om reglene før du søker. INITIATIV Han tok initiativet til innsamlingen av pengene. INKLUDERE Tips er inkludert i prisen. INNBLANDE Han var innblandet i tyveriet (hadde noe med det å gjøre). INNBLIKK Hun fikk et innblikk i saken (kjennskap til, innsikt i). INNBY Vi er innbudt til åpningen av utstillingen. Oljeselskapet innbyr til nye aksjetegninger på nyåret (kommer med tilbud om).

INNBYDELSE Vi har mottatt en innbydelse til å delta på utstillingen. INNDELE Boka er inndelt i kapitler. INNE Han hadde en hytte langt inne i skogen. Det er noe inne i meg som sier det. Da vt var inne på det emnet, var hun svært interessert (da vi holdt på med). Hun er godt inne i det stoffet (kan det veldig godt)

122

INNERSVING Nederlenderen tok fullstendig innersvingen på de andre løperne (var så mye bedre) INNESTENGT De satt innestengt i huset i flere dager på grunn av snøværet INNESTÅ Jeg kan innestå for at det er nktig (garantere) INNFLYTELSE Han hadde sterk innflytelse på sine medarbeidere INNFORSTÅTT Alle de ansatte var innforstått med hva reduksjonen ville føre til (forstod og godtok) INNFØRING Elevene har fått en viss innføring i verdens religioner (onentenng) INNFØRSEL Norge har stanset all innførsel av frakt fra det landet INNGANG Dette er inngangen til kjøkkenet Ved inngangen til det nye året ble det festet og drukket mye INNGÅ Bygging av garasjen inngikk i pnsen (var en del av) INNHOLD Det vanligste er å si innholdet i. Dette gjelder først og fremst når det er snakk om noe som er "mne i" Innholdet i flaska var grønt. Av og til brukes også innholdet av Han ville ikke rape innholdet av brevet INNKALKULERE Renteøkningen må innkalkuleres i prisen INNKALLE Medlemmene bie innkalt til møte

123

INNKALLELSE I innkallelsen til møtet stod det forskjellige opplysninger INNKJØP Innkjøpet av de varene var veidig gunstig Varene kostet 20 kroner i innkjøp INNLATE Hun innlater seg på tmg hun ikke har rede på (gjør, driver med, snakker om) INNLEDNING Innledningen fil kapitlet var godt skrevet INNLEMME Bildet ble innlemmet i Nasjonalgalleriets samling INNLEVE Vi har vanskelig for å innleve oss i det som har hendt INNMELDE Er du innmeldt til/på dette kurset9 Han er innmeldt i folkeregisteret INNMELDELSE Innmeldelse til kursene foregår i begynnelsen av hvert semester INNORDNE Alle må innordne seg tinder samfunnets iover INNPASS Han har skaffet seg innpass i de beste bedriftene (fått adgang tU) INNREDE Stua er innredet til hobbyrom INNREISE Ved innreisen til Norge ble passene kontrollert

124

INNRETTE Man må innrette seg på at det blir vanskelig (være forberedt på) Du må nok pent innrette deg etter de andre (ta hensyn til de andre) INNSIGELSE Ingen gjorde innsigelser mot de nye bestemmelsene (protestere) INNSIKT Han hadde god innsikt i bruk av datamaskiner INNSTILLE Jeg har innstilt meg på at jeg ikke får jobben (regner med) INNSTILLING Hvilken innstilling har de til brak av atomvåpen (hva mener de om)7 INNTEKT Lotteriet var til inntekt for Røde Kors Forretningen hadde hten inntekt av salget INNTRYKK Jeg hadde inntrykk av at de likte seg Han prøvde å gjøre inntrykk på henne (imponere) INNVENDE Har du noe å innvende mot dette forslaget (si imot)1? INNVENDING Gjøre innvendinger (i)mot. protestere mot, si (i)mot. Hun gjorde ingen innvendinger mot forslaget INSISTERE Hun insisterte på at jeg skulle være med (ville absolutt) INSTRUERE Soldatene ble instruert i bruk av våpen. INSTRUKS Han fikk instruks om å ha på seg vernesko

125

INSTRUKSJON Vi må få instruksjon i bruk av denne maskinen. INTEGRERE Mange handikappete er integrert i den vanlige skolen. INTERESSE Jeg har interesse av å bh kjent med dem. Han har vist liten interesse for fotball. Det tilbudet kan være av interesse for oss (interessant for). INTERESSERE Han interesserer seg for moderne musikk. Jeg er interessert i å bli bedre kjent med henne. INTOLERANT Han er intolerant overfor mennesker som tenker annerledes enn ham. INTRODUKSJON Det kurset gav en god introduksjon i norsk språk. Introduksjonen til teaterstykket var nyttig for å forstå stykket. INTRODUSERE Jeg vil introdusere den nye læreren for dere. INVASJON I år har det vært ren invasjon av mus på fjellet. Vi glemmer aldri invasjonen i Frankrike i 1944. INVESTERE Det er på tide at vi investerer i ny vaskemaskin. INVITASJON Vi har fatt en invitasjon til det selskapet. INVITERE Hun ble invitert til noen venner til middag. INVOLVERE De var ikke involvert i den saken.

126

IRRITERE Irritert på brukes med nesten samme betydning som sint på: Jeg er irritert på henne. Irritert over brukes i forbindelse med en handling/tilstand: Jeg irriterer meg over det som hendte.

ISOLERE Hun isolerte seg fra omverdenen.

IVER Jeg brenner av iver etter å bli ferdig.

IVRE Han ivret sterkt for at Norge skulle få arrangere de oiympiske leker,

IVRIG Han var ivrig etter å treffe henne.

JAGE Hun ble jagd på dør (jaget bort). Vi må jage på hvis vi skal komme fram tidsnok (skynde oss). Menneskene jager etter lykke (strever, higer). Han jagde vekk fluene.

JAKT Hver høst gikk hun på jakt. Noen driver ulovlig jakt på ryper. Vi er på jakt etter en bruktbil. Han tok opp jakten på raneren.

JAKTE Man jakter på dyr: De jakter på harer. Jakte etter brukes i mer abstrakt betydning: Noen mennesker jakter etter ære og berømmelse.

JAMRE Hunden jamret av smerte. De jamret (seg) over de vanskelige tidene (beklage seg).

JENKE De prøvde å jenke seg etter hverandre (innrette seg). 127

JEVN Hold deg på det jevne (vær nøktern, hold deg på jorda)!

JEVNFØRE De jevnførte prisene her med prisene i hjemlandet (sammenligne)

JEVNGAMMEL Hun er jevngammel med datteren vår (hke gammel som).

JOBB Han er på jobben. Han hadde jobben med å kjøre og hente barna.

JOBBE Han Jobber med saken

JONGLERE Tryilekunstneren jonglerte med ballene.

JORD Boka var som sunket i jorda (helt forsvunnet) Forslaget falt ikke i god jord (ble ikke godt mottatt). Hold deg på jorda (hold deg til det reelle)' De har gått under jorda (gått i deknmg)

JUBLE Eievene jublet over beskjeden om at de skulle få fn.

JUKSE Du må ikke jukse med tallene1 Hun jukser ofte i spill.

JUL Jeg skal bort i julen Jeg fikk mange fine presanger til jul

JULEBORD Mange nordmenn liker å gå på julebord i desember (spiser mye fin julemat på hotellec/ar jul)

128

KALKULERE Bygget bie kalkulert tiJ 800000 kroner (beregnet å koste) Vi har kalkulert med en fortjeneste på 20 prosent (regnet med) KALKYLE Han satte opp en kalkyle over aile utgiftene KALLE Eleven ble kalt inn til overlæreren for å fortelle hva han hadde gjort Gutten bie kalt opp etter sin far (heter det samme som faren) Hun ble kalt opp over høytaleren. Kan du kalle på Per (rope på)' Det ble kalt sammen til ekstraordinært møte Føler du deg kallet til å gjøre dette arbeidet (har du lyst til)? Han kalte til seg sine nærmeste rådgivere før han tok viktige beslutninger (bad dem komme) Kalle tingene ved sitt rette navn- si rett ut hva det er KAM Man kan ikke skjære alle over en kam (vurdere alle på samme måte) Han ble helt rød i kammen (veldig sint, opphisset). KAMP Koloniene gav aldri opp kampen for indre selvstyre Alle kan være med i kampen mot urettferdighet På universitetene er det kamp om plassene KANT Det er på kanten av det tillatte (nesten ikke tillatt) Den vitsen var på kanten (nesten uanstendig) Han var litt på en kant (litt beruset). Han er på kant med kollegaene sine (blitt uvenner med) KAPITULERE Innbyggerne måtte kapitulere for den sterke invasjonsstyrken. KAPPES De kappes om de beste plassene (slåss om) KARANTENE Hundene måtte være i karantene i 4 måneder 129

KARE Jeg får \el kare meg opp av senga (stå opp) De karer til seg a!t de kan (skaffer seg selv så mye som mulig) Han karet asken ut av peisen {grave ut) KART Han kjøpte et kart over byen KARTOTEK De farte kartotek over kundene (systematisk ordnete kort med opplysninger om kundene) Han var strøket i kartoteket (navnet stod ikke der lenger) KAST Han gav seg i kast med den oppgaven (satte i gang med). KASTE Han kastet av seg klærne og løp i dusjen Salget kaster lite av seg (gir ikke mye i fortjeneste) De kaster bort tiden med prat Du må ikke kaste bort alle pengene dine til sjokolade' Han var syk og kastet opp (maten kom opp igjen) Da de begynte å siåss ble de kastet på dør (jagd ut). De ble kastet ut av dørvakten KATALOG Før utstillingen lagde de en katalog over alle gjenstandene KAUSJON Mannen ble løslatt mot en kausjon på ! 000 dollar. Banken valle ikke gi ham det lånet fordi han ikke kunne stille kausjon for lånet (garantere for) KAUSJONERE Hun ville ikke kausjonere for et lån til sønnen sin (garantere for) KAUSJONIST Hun ville ikke stå som kausjonist for/på det lånet (garantere for)

130

KAVE De kavet seg fram gjennom snøen (strevde for å komme fram) De hadde mye å kave med (mye å arbeide med).

KIKK De tok en kikk på papirene hennes (så så vidt)

KIKKE Jeg kikker etter en bok {ser etter, leter etter) Du må ikke kikke i nøkkelhullet1 Avisen forsøkte å kikke oss i kortene (få tak i hemmelige opplysninger) Hun kikket på en genser

KILDE De prøvde å finne kilden til opprøret

KIVES Barna kives om arven (krangler)

KJEDE Arbeidet i fabnkken kjedet livet av henne {hun syntes det var så kjedelig) Han kjedet oss med dumt prat.

KJEFT Han brukte kjeft på meg (var sint på).

KJEFTE Hun kjeftet på meg (var sint på)

KJEMPE De kjemper for friheten De kjempet imot overmakten så lenge de kunne Han hadde mange problemer å kjempe med. De norske og finske løperne kjempet om førsteplassen De kjempet seg fram til førsteplassen Gruvearbeiderne kjempet kravene sine igjennom/kjempet igjennom kravene sine (fikk oppfylt)

131

KJENNE Kjenn etter om det gjør vondt når jeg trykker her (prøv å føle)' Det er vanskelig å kjenne tvillingene fra hverandre (de er så like at det er vanskelig å se forskjell på dem) Det var vanskelig å kjenne seg igjen på det stedet etter så mange år (å huske hvordan tmg var på det stedet) Kjenner du til denne saken (vet du noe om)9 Hun ville (kke kjennes ved sin familie (ville ikke at noen skulle vite at det var hennes familie, ville ikke ha noe med den å gjøre) KJENT Maskinen er kjent for å være brukervennlig Er du kjent med denne maskinen (vet du hvordan den skal brukes)9 Hun ble kjent med mange mennesker på turen. KJÆLE Hun lå i senga si og kjælte med bamsen sm (koset) Hun kjæler for den tanken (elsker å tenke den tanken). KJÆRLIGHET Hun gjorde det av kjærlighet til bama KJØLE Grønnsakene kan kjøles ned til 5°C KJØPE Det kan være farlig å kjøpe på avbetaling (ikke kontant). Vi må kjøpe inn noen flasker vra til festen Kjøpe opp sier man når det ikke er mer igjen å kjøpe. Thon har snart kjøpt opp alie gårdene i Oslo Da han sluttet å jobbe, måtte han kjøpe seg ut av firmaet.

132

KJØRE De kjørte av fra veien for å spise. Kjøre av veien kan også bety "ikke klare å holde seg på veien" De kjørte av veien fordi det var så glatt. Kan du kjøre bort dette søppelet7 Arbeiderne kjerte fram sine krav uten å nøle (kom med alle sine krav). Han er hardt ut å kjøre (har store problemer) Han kjørte i vei (drog av sted) Dette uttrykket kan også bety: satte i gang med arbeidet. Han kjørte saken igjennom uten større vanskeligheter (fikk det siik han ville) Han måtte kjøre inn den nye bifen før han kunne teste den fullt ut. Han klarte å kjøre inn to av sme konkurrenter på under ti minutter (ta igjen, innhente). De ble kjørt ned av en bil på fortauet Han vil kjøre opp den dagen han fyller 18 år (ta førerprøven). Han kjørte på for å nå flyet (satte opp farten). Likningsmyndighetene kjører hardt ut mot dem som prøver å snyte på skatten (er harde mot) KLAGE Du har anfedning til å sende inn klage på karakteren. Klage på brukes om direkte misnøye med en ting/noe. Hun klaget på maten. Klage over brukes om en tilstand/et forhold man ikke er fornøyd med: Hun klager over det dårlige været. KLAMME Ordet står i klammer (parentes). KLAMMERI Ungdommene kom i klammeri med politiet (krangel). KLAMP Hun følte at barnet bie en klamp om foten på henne (en byrde, hindring). Han tro klampen i bunn for å kunne komme fram i tide (kjørte i full fart). KLAMRE Hun klararet seg til håpet om at det skulle gå bra. KLANDRE Jeg klandrer ingen for at det gikk så dårlag (gir mgen skylden) 133

KLAPPE Publikum klappet i hendene av glede. Sangeren ble klappet fram på podiet. Hun klappet sammen boka og gikk (slo igjen). Hun klappet helt sammen etter eksamen (fikk sammenbrudd, var helt utslitt). Han klappet til meg (slo meg). Skipet klappet til kaien da vi kom (la til kaien). KLAPPJAKT Politiet driver klappjakt på fartssyndere (prøver intenst å få tak i dem som kjører for fort). KLAR Han er klar til å reise (ferdig). Båten gikk klar av alle skjær (unngikk, gikk fri for). Han gjorde det klart for meg at han ikke ville se meg mer (sa tydelig fra). KLARE Mange studenter klarer seg ikke til eksamen (stryker). Jeg klarer meg med en kopp kaffe (en kopp er nok). Vi må prøve å klare opp i det problemet (løse). KLARHET Nå har hun kommet til klarhet over situasjonen (forstår). Du må prøve å få klarhet i åen saken (rydde opp, f3 orden på). KLARNE Været skulle klarne opp utover dagen (bli bedre). Nå begynner det å klarne for meg (bli klart for, begynner å forstå). KLASSE Vinen fra California kan stilles i klasse med noen av de beste franske viner (like gode som). Grete Waitz står i en klasse for seg når det gjelder kvinnelige sportsutøvere (er suveren). Det var klasse over klærne i den forretningen (fine klær). Maten var av høyeste klasse (beste slag).

134

KLATRE Det kan være farlig å klatre i fjellet. Han klatret opp stigen. KLE Hun kledde av seg og la seg. Hun kledde seg i sort (tok på seg sorte klær). Det var vanlig å kle seg om ti! middag på det hotellet. Etter at hun hadde dusjet, kledde han på seg. KLEKKE Detektiven satt og klekket ut en lur plan. KLEM Vinduet stod på klem (litt åpent). KLEMME Han tok henne i hånden og klemte til (klemte hardt). Hun klemte ut verk av såret. Han følte seg klemt opp i et hjørne (kommet i en vanskelig situasjon). KLENGE Jentene likte ikke at guttene klengte seg inn på dem (var påtrengende, nærgående). KLIPPE Klippe av og klippe over betyr omtrent det samme. Kan du klippe av tråden for meg? Statsministeren klippet over snora og erklærte veien for åpnet. Hun klippet opp filler for å veve ryer (klippe i stykker). Hun klippet ut oppskriftene i bladet. KLORE Katten klorte opp teppet (ødela, klorte i stykker). De klorte seg fast til den teorien (trodde på teorien så lenge som mulig). De kiorte til seg alt de kunne (prøvde å skaffe seg på en grisk måte). KLUSS Det er stadig noe kluss med bilen {noe galt, problemer med).

135

KLUSSE Du må ikke klusse med maskinen (behandle den uforsiktig)! KLYNGE De klynget seg til håpet om å få se sønnen sin igjen. KLYVE Hun var redd for å klyve opp den dårlige stigen (klatre opp). KLØ Jeg kler i fingrene etter å prøve den nye bilen (ivrig etter). KLØFT Kløften mellom de rike og fattige landene blir stadig større. KNAPPE (KNEPPE) Han knappet igjen frakken før han gikk ut i vinden. Hun knappet opp blusen for å amme barnet. KNE Hun lå på kne og bad. De bøyde kne for Gud. Han ligger på knærne for dem (gjør alt for å tilfredsstille dem, smisker med dem). Han er på knærne etter henne (vilt forelsket i henne). Motstanderne ble tvonget i kne (ble beseiret). KNELE Han knelte for paven. KNIPE Foreldrene knep av på lommepengene hvis barna ikke ville hjelpe til hjemme (reduserte). Når det kniper med penger, kan du ta deg en ekstra vaskejobb (blir lite med). KOBLE/KOPLE De reiste noen dager på fjeliet for å koble av litt (slappe av). Husk å koble fra varmtvannet når du reiser bort (stenge)! Politiet måtte kobles inn i saken (kontaktes). De måtte koble til en ekstra vogn på toget på grunn av den store trafikken. Strømmen ble koblet ut noen timer hver natt (var borte). 136

KOKE Planene kokte bort i kaien (ble ikke noe av) Når du skal lage te, må du først koke opp vannet Melken kokte over da han gikk ut et øyeblikk KOMME Skal du på ski i morgen9 Det kommer an på været (er avhengig av) Hvorfor er han så blek"1 Det kommer av at han har vært syk (skyldes) I de store varemagasinene er det lett å komme bort fra hverandre Man kan ikke komme bort fra at dette er en alvorlig sak (benekte) Han kom borti mye rart (ble innblandet i) Han har kommet litt etter i matematikk (kan litt mindre enn de andre) Vi kommer etter når det gjelder bruk av datamaskiner (gjør fremskritt) Alt kommer for en dag (ingentmg kan holdes skjult) Plutselig kom det for meg at jeg skulle besøke dem (begynte å tenke på) Du kan ikke komme forbi at hun er flinkere enn deg (kan ikke benekte)' Hun kunne ikke komme fra på grunn av barna (ta seg fn) De kom fra det med livet i behold (slapp unna) Det komframat de hadde vært med på tyvenet (viste seg) Komme seg fram kan brukes både konkret og abstrakt Det er vanskelig å komme seg fram i den høye snøen Det er ikke alltid så Sett å komme seg fram i verden (gjøre det bra) De kom fram til samme resultat (resultatet b!e det samme) De kom fram til at de skulle vente med det (bestemte seg for, konkluderte med) Det er mye arbeid å komme (Ogjennom hele grammatikken (bh ferdig med, lese hele) De måtte komme i gang med arbeidet så fort som mulig (begynne) Det tar lang tid å komme inn i et nytt språk (lære godt) Da Norge kom inn under Danmark, begynte mange å sknve dansk i Norge Jeg kom ikke med på det flyet (fikk ikke plass) Kunnskaper i norsk kommer godt med når man skal arbeide i Norge (er til stor hjelp) Komme opp i har mange betydninger Firmaet var kommet opp i økonomiske problemer (hadde fått) Pnsen var nå kommet opp i det dobbelte (steget til) Saken kommer opp i Stortinget til våren (skal behandles) Hun kom opp i histone (ble eksaminert i) Han hadde problemer med å komme seg opp om morgenen (stå opp) Mange strever for å komme seg opp i samfunnet Han er sterk, men han kommer ikke opp mot sm far (kan ikke måle seg med) 137

Jeg kora tilfeldigvis over denne boka (oppdaget, fikk se). Han kom ikke så lett over kjærlighetssorgen (glemte ikke). Han kom overens med forlaget om hvordan boka skulle trykkes (ble enig med). Jeg kommer ikke på hva han heter (husker ikke). Regningen kom på 630 kroner. Det er hyggelig å komme sammen med gode venner. Hvis man bruker uttrykketkomme til å gjøre noe i pretenum, betyr det "gjorde noe tilfeldig, det var ikke meningen/planlagt": Han kom til å velte koppen. Men hvis man bruker komme til i presens, uttrykker det noe som man regner med vil skje: Du kommer til å bli flink i norsk. Komme til kan også bety "delta, ha noe å si": Jentene fikk ikke komme til på måtene (fikk ikke sjansen til å si/gjøre noe). Ellers kan komme til også ha en helt konkret betydning: Hun kom ikke til med støvsugeren under skapene (var ikke plass til, vanskelig tilgjengelig). Han håpet at pengene kunne komme de fattige landene til gode (at de kunne ha nytte av dem). Hun besvimte, men kom til seg seiv etter to timer (kom ti! bevissthet, våknet). Han føler at han kommer til kort på mange områder (mislykkes). Litt etter litt kom det til syne en by i horisonten (ble synlig). Raneren kom seg unna i siste liten (unnslapp). Da det kom ut at han var spion, flyktet han fra landet (ble kjent). Boka kom ut i 1983 (ble publisert). Han kom godt ut av det med sine foreldre (hadde godt forhold til). Det kom ikke noe godt ut av det (resulterte ikke i noe godt). Loddet kom ot med stor gevinst (gav stor gevinst). Skipet meidte at de hadde kommet ut for sjørøvere (blitt utsatt for). Nå hadde han kommet skikkelig ut å kjøre (hadde store problemer), Det kommer ut på ett/ut på det samme (gjør ingen forskjell). Vi kan ikke komme utenom dette spørsmålet (må ta det opp, må snakke om det). Det problemet kommer ikke meg ved (angår ikke).

KONKLUDERE De konkluderte med å si at reisen hadde vært vellykket.

KONKURRANSE Hun søkte jobben i konkurranse med fire menn.

138

KONKURRERE Man konkurrerer med noen om noe

Nordmennene konkurrerte med svenskene om de beste plassene De små butikkene blir konkurrert ut av supermarkedene KONSEKVENS Du må ta konsekvensen av det du gjør

KONSENTRERE Dette verbet brukes nesten alltid med refleksivt pronomen konsentrere seg og husk at vi alltid bruker om etter1 Nå må vi konsentrere oss om preposisjonene Han konsentrerte oppgaven om utviklingen på !9OO-taIlet KONSESJON Oljeselskapet fikk konsesjon på flere blokker i Nordsjøen Staten har gitt konsesjon til flere utenlandske selskaper KONTAKT Få/ha/ta kontakt med Han har tatt kontakt med myndighetene Være/komme i kontakt med Det er vanskelig å komme i kontakt meå nordmenn KONTRAKT En person inngår en kontrakt med en annen person om en jobb Det ble skrevet en kontrakt mellom dem Arbeidet bie gjort på kontrakt De har en kontrakt på at arbeidet skal bh utført før slutten av juni KONTRAST Det var en stor kontrast mellom dem I kontrast etterfølges av til Hans hv i luksus stod i sterk kontrast til foreldrenes hv i fattigdom KONTROLL Man fører/har kontroll med noen/noe (kontrollerer noen) Man har kontroll over noen/noe (man bestemmer over) Man står/er tinder kontroll av noen (noen kontrollerer en) Få noe under kontroll (kontrollere noe) De fikk ilden under kontroll etter en time

139

KORRESPONDERE Man kan korrespondere med en annen person (sknve til hverandre) Noe korresponderer med noe annet (er tilpasset hverandre) Toget ti! Lillehammer korresponderer med bussen til Gjøvik KORT Komme til kort ikke strekke til, ikke klare Han kom til kort på mange områder KOSTE Koste på seg kjøpe noe til seg selv Han kostet på seg en tur ti! Italia Koste på utbedre (ved hjelp av penger) De kostet nye vinduer på huset KRAFSE Krafse til seg skaffe seg på en gnsk måte De krafset til seg alt de kunne KRAFT Komme til krefter bii sterkere Han har kommet til krefter etter sykdommen I kraft av på grunn av Han fikk jobben i kraft av sitt gode navn og rykte Tre i kraft begynne å virke Loven trer i kraft fra 1 januar Sette ut av kraft slutte å virke Unntakstilstanden ble satt ut av kraft etter en stund KRANGEL Man kommer i krangel med noen ora noe, og det kan oppstå krangel mellom noen. KRANGLE Man krangler med noen om noe Krangle til seg krangle til man får. Han kranglet til seg den beste plassea. KRAV Alte mennesker har krav på å spise seg mette (har rett til) Gjøre krav på noe-kreve å få noe Han gjorde krav på heie eiendommen Man kan komme med/fremsette krav om noe (kreve noe). Arbeiderne kom med krav om høyere lønn Stille krav til noen/noe kreve noe av noen/noe Man stiller høye krav til de nye bilene

140

KREDITT Hvis man tar/kjøper noe på kreditt, betaler man ikke kontant. KRIG Erklære/føre krig mot et land. Man går til krig mot et land. Men man er i krig med et annet iand. KRITA Ta/få/kjøpe noe på krita: ikke betale kontant. I de små forretningene kan man fremdeles få noe på krita. KRYPE Han kryper for sjefen (smisker, gjør alt sjefen sier, er underdanig). KRYSSE Krysse av: lage et kryss for noe. Han krysset av svarene på skjemaet. KUNNSKAP Ha kunnskap om noe: vite noe om. Han har store kunnskaper om de gamle romerne. Ha kunnskap i noe: være flink i noe. Hun har gode kunnskaper i fransk (snakker fransk godt). KURS Kursen på dollar går stadig opp/ned. Stå høyt i kors: er mye verdt. Dollaren står høyt i kurs. Han står høyt i kurs hos damene (er svært populær). Sette kursen mot noe: gå/kjøre i retning av noe. De satte kursen mot Italia. Gå på kurs i noe: følger et kurs i noe. Han går på kurs i norsk tre ganger i uken. KVALIFISERE Kvalifisere for /til en stilling. Gjøre seg kvalifisert til noe: Han har gjort seg kvalifisert ti! Nobels fredspris. KVIE Kvie seg for noe: grue seg for, føle ulyst for å gjøre noe. De kviet seg for å gå ut i det dårlige været.

141

KVIKNE De kviknet til (våknet) da de fikk kaffe. KØ Stå/kjøre/sitte/gå i kø. KÅSERE Kåsere om/over et emne. LAND Gå i land: skipsuttrykk, det motsatte av «om bord». De gikk i land på en øy. Gå på land: skipsuttrykk, brukes om skip som grunnstøter. På landet: det motsatte av «i byen». Jeg vil heller bo på landet enn i byen. LASTE Lastes for: få skylden for. Han kan ikke lastes for det. LATE Late som om: spille, gi inntrykk av noe som egentlig ikke er slik. Hun later som om hun er syk. Late til: se ut som. Det later til å gå bedre med dem nå. LE Le av noen/noe. De lo av den vitsen. Bli ledd ot: man ler av deg fordi du gjør noe dumt Han ble ledd ut da han kom med forslaget sitt. LEDE Lede til: føre tiLresultere i. Rasjonalisenrtg kan lede til arbeidsløshet.

142

LEGGE Legge an: ordne, planlegge. Hvordan skal vi legge an kurset? Legge an på: kurtisere. Hun la an på ham. Legge av. reservere. Kan du legge av fire billetter til syvforestillingen? Legge av: slutte med. Det er vanskelig å legge av en dårlig vane. Legge bak: være ferdig med. De har lagt bak seg det meste av arbeidet. Legge etter seg: etterlate. Turistene la etter seg masse søppel. Legge fra: skipsuttrykk: gå fra kaia. Legge fra seg: plassere. Du kan legge fra deg avisene på bordet. Legge igjen: glemme, etterlate. Han hadde lagt igjen hanskene på postkontoret Du kan legge igjen beskjed på kontoret. Han la ikke en finger imellom for å hjeJpe henne (gjorde ingenting). Man blir lagt inn på sykehuset/klinikken. Legge inn brukes også med betydningen «si noe (positivt) om»: Hun skulle iegge inn et godt ord for ham. Legge ned kan bety «slutte, opphøre»: Fabrikken ble lagt ned. Men det kan også bety «hermetisere, sylte»: Hver høst legger de ned plommer og kirsebær. Legge om: forandre. De har lagt om driften. Når vi skal stnkke, må vi først legge opp noen masker. Jeg må også legge opp skjørtet hvis det er for langt. Legge opp kan også bety «slutte»: Hun var en god tenmsspiller, men nå har hun lagt opp. Legge opp til: planlegge å gjøre/ha. De la opp til en skikkelig fest. Legge på prisene betyr «forhøye» prisene. Legge på seg betyr «bli tykkere»: Jeg har lagt på meg to kilo. Når du ikke skal snakke mer i telefonen, legger du på (røret). Når du legger sammen tre og tre, får du seks. Legge til: skipsuttrykk. Båten la til kaia presis kl. åtte. Legge til kan også bety «plusse på»: Momsen var lagt til beløpet. Ellers brukes uttrykket med betydningen «arrangere, plassere»: Møtet ble lagt til Oslo (ble arrangert i). Møtet ble lagt til formiddagen (ble holdt om formiddagen). Legge under seg: erobre, ta. Harald Hårfagre la under seg hele Norge. Han la ut på en lengre reise (startet). Han måtte legge at buksene sine for han hadde blitt så tykk. Kan du legge ut for meg (betale for meg)? Journalisten legger seg ut med alle (blir uvenner med alle). Han la ot i det vide og det brede (pratet mye om noe). Da han sendte søknaden, la han ved en rekke attester

LEI Jeg er lei av å vente (trøtt av, kjed av).

143

LEIE Han hadde tre rom til leie {noen kunne fl leie av ham) De måtte betaie 1000 kroner i leie for hvert rom LEIE Han kunne leie ut tre rom (noen kunne leie tre rom av ham). De leide seg inn på et pensjonat i fenen LEMPE Lempe seg etter tilpasse seg etter I en familie må man lempe seg etter hverandre Lempe på gjøre mindre streng Studentene håpet på at skolen kunne lempe litt på kravene til eksamen Aile varene ble lempet ut av bilen (båret, flyttet ut) LENE Hun lente seg opp mot/inn til veggen. Han lente seg ut av vinduet Ikke len sykkelen mot vinduet! Hun stod lent til/mot et tre Hun lener til den oppfatningen (synes å ha) LENGDE Han hopper to meter i lengde (to meter langt). Poteter bhr kjedelig i lengden (når man bruker det over en lang tid). LENGE Jeg har ikke sett ham på lenge (det er lenge siden). Jeg var der en gang for lenge siden. Legen sa at han ikke hadde lenge igjen (ville snart dø) LENGTE Jeg lengter etter sol og sommer (ser fram til å få, vil gjerne oppleve) Hun lengter hjem/tilbake Lengte til brukes i forbindelse med et sted Han lengter til Norge. LENKE Hunden stod lenket til treet Fangene var lenket på hender og føtter

344

LESE Man ieser inn noe på kassetter. Vi kan lese om noen/noe i avisene. Du kan lese opp det du har skrevet (lese høyt). Man leser ovet/(i)gjennom noe for å få oversikten. Hvis man leser på noe, tar man seg gjerne bedre tid med stoffet enn hvis man bare leser (i)gjennom/over noe. Han leser godt på leksene sine. Lese til: iese for å forberede seg ti! noe, lese til eksamen. Lese ut: bli ferdig med noe, Sese ut en bok. Lese mellom linjene: tolke et utsagn (eller en situasjon) ved å legge til ens egen oppfatning istedenfor å holde seg til det som direkte står der. Hun kunne ikke peke på det, men hun kunne tydelig lese mellom linjene hva han mente. LETE Man leter etter noe som har blitt borte. Man kan også lete opp noe fra en bok el.!, (finne noe bestemt). LETT Ha lett for det klare uten vanskeligheter. Hun har lett for språk. LEVE Leve av kan brukes på forskjellige måter leve av jobben, leve av pensjonen, leve av grønnsaker osv. Leve for indikerer at man "ofrer seg for" noe/noen: leve for andre, leve for sporten. Leve i uttrykker omstendighetene omkring ens liv; leve i luksus/fattigdom, leve i fred/krig. Hun måtte Jeve med sine plager. Leve på indikerer gjerne "på bekostning av": leve på andre = utnytte andre. Det brukes også for å uttrykke at man bare har dette å klare seg med: leve på diett, leve på vann og brød. Leve opp til: svare til. Det er ikke alltid så lett å ieve opp til forventningene. Mange mennesker lever over evne (bruker mer enn de har råd til). En god skuespiller lever seg inn i sin rolle. Flyktningene lever under svært dårlige forhold. LIDE Lide for ens synder/noe en har gjort. Lide for forfengeligheten. Lide for kan også brukes med betydningen "lide på vegne av": Kristus led for våre misgjerninger. Lide av en sykdom. 145

LIGGE Ligge an til plassen ng på verdiskala Ligge an til en førsteplass (gode sjanser for å vinne), hgge godt an. Ligge etter være dårligere enn de andre Ligge etter i matematikk. Ligge inne med inneholde Datamaskinen ligger inne med store mengder data Ligge med ha samleie med Hun forsikret meg om at hun ikke hadde ligget med ham Ligge over overnatte Du kan godt Ugge over til i morgen hvis du vil Ligge til: plassering Huset ligger pent til Ligge ander for være avhengig av Han ligger under for alkohol (er alkoholiker) LIGNE Ligne (på) være lik (brukes med eller uten preposisjon) Han ligner (på) sm far

UK De stanet på likt (samtidig). Vi må prøve å holde de gamle tradisjonene ved like (ikke glemme dem, holde på dem slik de var før) LIKHET I likhet med slik som I likhet med sm mor kjører han veldig fort. LINJE Stå på linje med være like bra som. Hun står på linje med de beste pianister i verden Over hele linjen blant alle Vi snakket med noen av deltakerne, og det var misnøye over hele linjen LIT Feste/sette sin lit til noen/noe stole på Jeg setter mm lit til deg. LITE Du kan lite på meg (stole på). LITT Det var litt av en bil (fantastisk, imponerende bil) Du lærer det nok litt etter litt (litt hver gang)

146

LIV De står meg etter livet (vil drepe meg) For livet kan brukes med forskjellige betydninger Hun ble krøpling for livet etter den uiykken (for resten av hvet) De kjempet for livet (for å redde hvet) Ofte brukes det for å uttrykke "gjøre noe veldig fort" Man bruker det da ofte sammen med "bare" Han løp for bare livet, men vant alhkevei ikke Være i live leve Foreldrene mine er i live Sette noe ut i livet realisere noe Planene ble aldn satt ut i hvet Det står om livet det gj eider livet (om de skal leve eller dø) Det gikk på livet løs {sloss hardt) Han ble truet på livet (truet med å ta hvet hans) Hun ville på liv og død gå ut (absolutt) Det står al liv (det går ikke så verst) Han vil dem til livs (gjøre ende på dem, drepe dem) De satte til livs fem brød (spiste opp) LIVE Hun tok på seg et rødt belte for å live opp den sorte kjolen (for å få den til å virke friskere) LOV Lov til. tillatelse til Han fikk lov til & lese brevet. LUKTE Lukte av kan betyr "stinke" Det lukter av kjøttet Men hvis det brukes med et positivt adjektiv, kan det bety "dufte" Hvis du lukter på rosen,vil du kjenne hvor deilig det lakter av den LURE De lurte fra ham pengene (tok fra ham). Han lurte meg for 50 kroner (jeg fikk ikke pengene). Vi måtte lure i ham medisinene Jeg lorer på hvordan de har det (undres) De lurte på ham den bilen (iurte ham til å ta) De lå og lurte på ham bak hjørnet (ventet for å overraske ham) De prøvde å lure hemmeligheten ut av henne Man kan lure seg anna en oppgave man ikke liker å gjøre (ikke gjøre) LY De søkte ly for regnet under et stort tre 147

LYKKE Lykke ril med arbeidet! Han ønsket henne til lykke med 18-årsdagen. LYSE Lyse opp: gjøre noe lysere. En gevinst i pengelotteriet lyser opp i tilværelsen. Det er lyst for dem (det er offentliggjort at de skal gifte seg). LYST Lyst på noe: vil gjerne ha. Jeg har lyst på et glass vin. Hvis det kommer en infinitiv etter, heter det lyst til. Jeg har lyst til å ta en tur til Italia. LYTTE Han stod og lyttet etter en spesiell fuglelåt (prøvde å høre). Det er liten forskjell på uttrykkene lytte til og lytte på, men de er gjerne knyttet ti! noen spesielle uttrykk som f.eks.: Lytt på radioen når du hører signalene. Hun satt og lyttet til den vakre musikken. LYVE Han hadde løyet for meg (hadde ikke sagt sannheten til meg). Han hadde løyet på meg (hadde snakket usant om meg). LØFTE Hun løftet opp barnet så vi kunne se det bedre. Ikke løft på lokket mens risen koker! LØFTE Hun måtte avgi løfte på ikke å fortelle noe. Bøndene har fatt løfte om flere subsidier fra staten. LØPE Løpe av med: ta kontrollen fra. Sinnet løp av med ham (han ble veldig sint). Han løp etter jentene (var svært interessert i). Han løp etter avisen (løp for å hente). Hun løp til for å hjelpe mannen som falt på den glatte veien. Fristen løper ot den 20. neste måned (opphører).

148

LØSE Tablettene må løses opp i vann før brak. Hun laste ut søsknene sine da hun fikk gården (betale en sum til søsknene). LØSEPENGER Han måtte betale flere millioner i løsepenger for sin sønn. LØSNE Han måtte løsne på slipset i varmen. LØSNING Han kunne ikke finne noen løsning på problemet. LØSRIVE Barnet hadde vanskelig for å løsrive seg fra sine foreldre. LÅNE Banken kunne ikke låne ut flere penger. Hun ville helst ikke låne bort bilen sin (la andre låne). LÅSE Låse av noe betyr stenge noe som man ikke skal bruke. De låste av det ene rommet om vinteren. Lise etter: låse døra etter at noen har gått. Lås etter meg, er du sniU! Du må huske å låse igjen døra når du går (betyr det samme som "å låse døra"). Låse inne: stenge noe/noen inne i noe. Han ble låst inne på do. Han låste pengene ned i en skuff. Låse opp: åpne for. Hun låste opp for oss. Låse ate: stenge noe/noen ute. Han hadde låst seg ute (mistet nøkkelen). MANE Den opplevelsen mante fram vonde minner fra barndommen (fikk fram). Finansministeren mante til måtehold (oppfordret folk til). MANGEL Det kan være vanskelig å skille mellom uttrykkene i mangel av og av mangel på. De brukes om hverandre. Mange bam døde av mangel på mat (fordi de ikke hadde mat). Han brukte sjekker i mangel av kontanter (som erstatning for).

149

MANGLE Det manglet ikke mye på at hun hadde slått Grete Waitz (hun holdt på å vinne over). MARKED Japan har blitt et viktig marked for norsk laks. Den maskinen ventes på markedet om noen måneder. MASE Det heter mase på en: Barna maser på foreldrene sine for å få sjokolade. Men det heter mase om (å få) noe: Han maser om penger til nye ski. Hunden maste seg ut i den dype snøen (ble utslitt). MASKIN Jeg skriver på maskin, ikke for hånd. MEDISIN Har du noen medisiner mot hodepine? MEDLEM Man kan være medlem av eller i en forening. MEDLEMSKAP Man kan ha medlemskap i en forening. MEDSKYLDIG Hvis du også har vært med på et ran, er du medskyldig i det ranet MEDVIRKE Det kalde været medvirket til at bussen ble forsinket (bidrog). Den kjente fiolinisten medvirket ved alle konsertene (deltok). MEGLE Advokaten meglet mellom de to partene. Advokaten meglet i den saken.

150

MELDE Man kan melde noen/noe til politiet Man melder seg til tjeneste/en stilling (sier at man kan gjøre en tjeneste/ ta den stillingen) Det har meldt seg ti søkere tii den stillingen Men man melder seg for politiet (sser fra at "her er jeg") Husk å melde fra ved flytting (ga beskjed når du flytter) Når man skal ta eksamen ved Universitetet, må man først melde seg (opp) til eksamen Hvis du vil delta i en konkurranse, må du melde deg på Man kan melde seg inn i eller ut av en forening MELODI Hva er melodien til den sangen9 MENE Hva mener du om den saken (synes)9 MENGE Han ville ikke menge seg med slike folk (blande seg med) Uttrykket har en nedsettende betydning MENING Hva er meningen med livets Det er ingen mening i å kjøre så fort (det går ikke an) Hva er din mening om den saken {synes du om)9 MENY Hva står det på menyen9 MERKE Legg merke til hva hun gjør (se godt etter)1 Jeg bet meg merke i det hun sa (la spesielt merke til) Jeg merket på henne at hun hadde dårlig samvittighet Hun lot seg ikke merke med noe (lot som ingenting) MEST For det meste betyr vanligvis "det meste av tiden" De gamle sitter for det meste hjemme Det meste av betyr "nesten alt" Jeg forstår det meste av det hun sier

151

MESTER Hun var mester for de fine sangene (hun hadde laget dem). Være mester i noe betyr "være flink i noe". Det kan ha både positiv og negativ betydning: Hun er norsk mester i svømming. Han er en mester i å lyve ("flink" til). METODE Det har kommet mange nye metoder i undervisningen. Har do en metode for hvordan det kan gjøres? METT Han er mett av all maten. Han har spist seg mett på bananer. MIDDAG Jeg er bedt til middag hos noen venner (invitert til). Vi spiste fisk til middag. MIDDEL Finnes det noe middel mot forkjølelse? MIDT Midt i og i midten av brukes sammen med tidsuttrykk som: uke, måned, år, januar, ferie, periode o.a. og betyr da det samme. Han kommer i midten av/midt i måneden.

Midt på brukes sammen med følgende tidsuttrykk: dagen, formiddagen, ettermiddagen, kvelden, natten. Sola var vannest midt på dagen. Midt i brukes også om plassering av noe i sentrum, kan ofte erstattes med "inne i". Katten satt midt i sofaen. Han bodde midt i byen. Midt på kan også brukes om plassering, kan erstattes med "oppe på". Vasen stod midt på bordet. På midten brukes for å angi midtpunktet: De delte kaken på midten. Legg merke til uttrykket midt på treet. Det brukes i overført betydning for å fortelle om noe/noen som ikke tilhører ytterpunktene. Resultatene er verken gode eller dårlige, de ligger sånn midt på treet. Hamar ligger midt (i)mellom Lillehammer og Eidsvoll. Være midt oppe i noe betyr "være sterkt involvert i noe". De er nå midt oppe i rettssaken mot den spionsiktede. MINDRETALL Kvinner er i mindretall i det partiet. 152

MINE Han gjorde ikke mine til å reagere i det hele tatt (reagerte absolutt ikke). MINNE Det minner meg om min barndom. Kan du minne meg på å slukke lyset før vi går? Vi feirer 17-mai ta minne om 1814. De hadde sommerferien i friskt minne (husket godt). MINORITET De som stemte for forslaget, var i minoritet (se også «i mindretall»). MISLYKKES Han mislykkes i sitt forsøk på å bedre forholdene. MISNØYE Det er misnøye med formannen i klubben. MISTANKE Han hadde en mistanke om at tyvene hadde hatt nøkkel til huset. Politiet hadde mistanke til mannen. MISTENKE Han er mistenkt for pengeunderslag. MISTILLIT Arbeiderne hadde mistillit til styret (stolte ikke på). MISUNNELIG Hun var misunnelig på venninnen sin som hadde fått ny jakke. MONOPOL Statoil har ikke monopol på ali oljevirksomhet i Nordsjøen. MORE De moret seg over sirkusklovnene. De moret seg med dans og spill.

153

MORO Jeg skulle ha moro av å se den filmen (skulle gjerne se) Jeg gjorde det bare for moro skyld (mente det ikke alvorlig) Barna hadde det moro med å bygge snøhuier (det var morsomt for dem) Han likte ikke at de holdt moro med ham (ertet ham) MOT Jeg hadde ikke mot til å spørre (våget ikke) Hun var ille til mote (trist, i dårlig humør) Vær ved godt mot (vær optimistisk, glad)1 MOTIV Motivet for heter det når det er underforstått "motivet for å gjøre noe": De kjente ikke hans motiv for handlingen MOTSATT Billig er det motsatte av dyrt MOTSETNING Hun er mørk i motsetning til meg sorn er lys MOTSTAND Innbyggerne gjorde motstand mot de nye makthaverne MOTSTANDER Hun var motstander av konkurranseidrett MOTTAKELIG Barnet var lett mottakelig for smitte (ble lett smittet) MOTVERGE Han satte seg til motverge mot politiet da de kom for å hente ham (gjøre motstand mot) MOTVILJE Hun hadde sterk motvilje mot å reise den lange turen alene MULIGHET Det er gode muligheter for at avtalen går i orden (det er stor sjanse for) Muligheten av å gjøre noe brukes ofte med betydningen "vil gjøre/ønske å gjøre noe" Kunne du tenke deg muligheten av å tilbringe et år i Afrika? 154

MULTIPLISERE Man multipliserer et tall med et annet tall. MUNN Snakke en etter munnen betyr "være enig i alt den andre sier for at den andre skal like en". MYE Det er ikke mye til hjelp at du står og maser (det hjelper ikke noe særlig). MØNSTER Hun kunne bare klippe klær etter mønster. Har du mønster på den kjolen? MØTE Møte fram/opp: komme og delta i noe. Alle ble oppfordret til å møte tram/opp ved valget. Arbeiderne kunne se fremtiden lyst i møte (se lyst på fremtiden). De kom oss i møte på veien (de kom mot oss for å møte oss) MÅL Han har tatt mål av seg til å bli verdensmester i slalåm (vil prøve å bli). Hun kan måle seg med de beste i verden (er like god som). MÅTE Være måte på: være grenser for. Det er ikke måte på hvor hjelpsomme de vil være (de vil være veldig hjelpsomme). Gjøre noe med måte: ikke overdrive. Spis med måte! Jeg må gjøre det på den måten. Takk, i like måte! (Takk, jeg ønsker deg det samme!) NAG Bære nag til noen: å ha imot noen, å være uvenner med noen. NAGLE Jesus ble naglet tfl korset. NAPPE Tyven nappet til seg vesken fra den gamle damen.

155

NAVN Man kan kjenne noen av navn bare (bare vite hva navnet er). Spionen opptrådte onder falskt navn (brukte falskt navn). Nevne noe ved sitt rette navn: å kalle en spade en spade, si rett ut hva man mener. NEDSTAMME Noen tror at menneskene nedstammer fra apene. NEKTE "Nekte" brukes ofte uten preposisjon og betyr da "forby": nekte å gjøre noe, nekte en noe Nekte for betyr "ikke tilstå, ikke gå med på"- Han nektet for at han hadde vært med på ranet. Du kan ikke nekte for det (må innrømme det). NEVNE Nevne noe/noen ved navn si navnet på noe/noen. Jeg vil takke alle og ikke nevne noen ved navn. NIPP På nippet til. like før, holde på. Jeg var på nippet til å si det da han stanset meg NIPPE Hun satt og nippet til glasset (drakk bare litt av gangen). NY Å gjøre noe på nytt betyr å gjøre noe en gang til. Kan du si det på aytt? NYSS Få nyss om noe: få høre om noe. Vi har fått nyss om at du skal komme til Norge. NYTE Nyte godt av noe: ha fordeler av noe. Norge nyter godt av oljen i Nordsjøen. NYTTE Jeg har ingen nytte av det kurset (det er til ingen hjelp). Til nytte : til hjelp. Den boka har vært til stor nytte for meg.

156

NÆR Ta seg nær av: bli fomærmet/såret av. Hun tok seg nær av det de skrev i bladene om henne. Være nær ved: holde på, like før. De tre guttene var nær ved å drukne. Det var nære på (like før). NÆRHET I nærheten av: like ved. Jeg bor i nærheten av kirken. NÆRVÆR Han måtte skrive under papiret i nærvær av to vitner (to vitner måtte være til stede). NØDT Være nødt til: måtte. Du er nødt til å gjøre det. NØKKEL Den sterke motivasjonen var nøkkelen til fremgangen. NØLE Du må ikke nøle med å spørre (være redd for, vente med). Hva nøler du etter (hva venter du på, hvorfor venter du)? NØYE Nøye seg med: være fornøyd med. De nøyde seg med en liten leilighet. Ta det nøye med: være nøye med. Jeg tar det ikke så nøye med vasken i ferien. NÅ Nå fram: komme fram. De nådde fram før det ble mørkt. Uttrykket kan også brukes i overført betydning: De nådde fram med forslaget sitt (fikk gehør for). Hun klarte ikke å nå igjen de andre (de andre gikk fra henne). Vi kan nå dem over telefonen. Gjennom TV kan nyhetene nå ot til alle i hele landet ODEL Få noe til odel og eie er et uttrykk vi bruker for å understreke at man virkelig har fått noe. Hun fikk det bildet til odel og eie. Ta noe på odel er en juridisk rett, odelsrett, man kar til å skaffe seg noe fordi man er arving til det. Han tok gården på odel. 157

OFFENSIV Være på offensiven være den som angriper Under hele debatten var han på offensiven OMDANNE Byen ble omdannet til en ruinhaug etter jordskjelvet OMFANG Det var ikke mulig å si hvor stort omfanget av skaden var (størrelsen på) OMGANG Han viile ikke ha omgang med intellektuelle (være sammen med) Vi kan lese denne boka i første omgang (til å begynne med) Den jobben skulle gå på omgang (alle skulle ha den hver sin gang) OMGI Omgi seg med ha rundt seg Hun omgav seg med mange venner OMSORG Man har/viser omsorg for noen/noe OMTANKE Vise/ha omtanke for noen/noe. OMVENDE Han omvendte seg til kristendommen OPPDELE Boka er oppdelt i kapitler OPPDRA Han var oppdratt til å takke for maten OPPFATNING Hvilken oppfatning har du av den saken (hva mener du om)' OPPFORDRE De ble oppfordret til å gå på møtet OPPGJØR Han kunne vente seg et oppgjør med politiet (konfrontasjon med). 158

OPPHAV Misunnelse er opphavet til mye ondt. OPPKALLE Han ble oppkalt etter sm far (fikk navn etter) OPPKJØP Firmaet gjorde store oppkjøp av aksjer OPPKRAV Man kan sende en pakke mot oppkrav Det betyr at mottakeren må betale for innholdet OPPLAG Mange norske skip har gått i opplag i de siste årene (sluttet å gå) Boka har kommet ut i tre opplag (trykket tre ganger) Første opplag av boka ble solgt i løpet av noen få dager

OPPLEVELSE En tur på Hardangervidda gir en fin opplevelse av norsk natur OPPLYSE Han ville opplyse oss om de nye pnsene (gi oss informasjoner om) OPPLÆRING Mange utlendinger ønsker å få opplæring i å gå på ski OPPMUNTRE De ble oppmuntret til å fortsette OPPONERE Mange barn opponerer mot de voksne OPPOSISJON Opposisjonen motrailitserjuntaenble stadig sterkere Man kan stå/være/komme i opposisjon til noe/noen. OPPRINNELSE Opprinnelsen til dokumentet var ukjent

159

OPPROP Det kom flere opprop om hjelp ul de katastrøferammede. OPPRØR Opprøret mot regienngen bie slått tilbake OPPRÅDD De var opprådd for bensin (manglet) OPPSATT Hun var oppsatt på å bh ferdig så fort som mulig (ivrig etter). OPPSEILING To-tre nye lovforslag er under oppseiling {vil snart komme). OPPSKRIFT Kan du gi meg oppskriften på det brødet? OPPSLUKE Han var oppslukt av boka (likte veldig godt). OPPSLUTNING Det var stor oppslutning om arrangementet (mange deltok). OPPSTYR Det ble mye oppstyr omkring romfarerne da de kom ttlbakefiramånen (mye publisitet, ståhei) OPPSYN Fangevokteren måtte bolde nøye oppsyn med fangene (kontrollere). OPPTAKT Opptakten til noe begynnelsen til noe OPPTATT Han er opptatt av mange spørsmål (interessert i) Han var opptatt med å måke snø (arbeidet med) OPPViGLE Han oppviglet deltakerne til kamp (egge Ul kamp)

160

ORD Han har ord på seg for å være gjerrig (er kjent for). Hun visste ikke ordet av det før året var gått (han syntes at året hadde gått så fort). Han gav meg sitt ord på det (han lovet meg). De gikk fra sitt ord (holdt ikke det de lovet). ORDEN Det er viktig å ha orden i regnskapet. Regnskapet var i orden. Hun prøvde å holde orden på alle utgiftene. Vi kan også si: Ingenting var i orden = Det var ikke orden på noe. ORDNE Han måtte ordne med blomster til bryllupet (skaffe, få tak i). Vi må prøve å ordne opp i de problemene (iøse). ORDNING De kom fram til en ordning med kommunen om veien. ORDRE Vi har fått ordre om å rydde plassen. ORIENTERE Alle deltakerne ble orientert om hvor de skulle bo. ORIENTERING Han gav en orientering om byens forhistorie. ORIGINAL Det er best å lese Ibsen i original (ikke i oversettelse). OVERBEVISE Man kan overbevise noen om noe. Man kan være overbevist om noe. OVERBLIKK Det var vanskelig å få et overblikk over skadene. OVERDRA Han overdrog eiendommen til datteren (overførte eiendommen tiJ). 161

OVERENS Han kom godt overens med naboen (gikk godt sammen med). Det hun sa stemte overens med det han sa (var det samme som). De kom overens om å gjøre det (de bie enige om) OVERENSSTEMMELSE Alle bør handle i overensstemmelse med sin samvittighet (etter, ifølge). OVERFLOD Ha noe i overflod: ha mye av noe De har overflod av penger (har veldig mye penger). OVERFØRE Hun ble overført til en annen avdeling. OVERGANG Ved overgangen til de nye takstene kom det mxi mange klager. OVERGI Han overgav seg til fienden. OVERLATE Hun overlot til foreldrene å avgjøre saken (lot foreldrene). OVERRASKE Hun var overrasket over å se meg. Hun overrasket meg med kaffe på senga. OVERSETTE Man oversetter noe fra et språk til et annet. OVERSETTELSE Han ville ikke lese boka i oversettelse. OVERSIKT Han hadde ikke oversikt over økonomien. OVERSLAG Kan du gjøre et overslag over utgiftene (beregne"!9

162

OVERTA Han skulle overta stillingen etter sin far. OVERTALE Han ble overtalt til å ta en kake til. PAKKE Presangen ble pakket inn i silkepapir. Alt vintertøyet bie pakket ned da våren kom. De måtte pakke om koffertene for å få plass til alt (på en annen måte). Hun kunne ikke vente med å pakke opp presangen. De pakket sammen tingene sine og gikk. Når de italienske moteskaperne kommer med sine nyheter, kan de andre designerne bare pakke sammen (gi opp først som sist). Pakk deg vekk {kom deg unna, gå bort)! PAKT Vi sier: inngå/slutte en pakt med en (avtale). I pakt med betyr: i overensstemmelse med. De feiret julen i pakt med de norske tradisjoner. PANT Han fikk lån mot pant i fast eiendom: banken fikk pant i den faste eiendommen. Han måtte sette den faste eiendommen i pant I Norge betaler vi en krone i pant for brusflasker (betaler en krone for den tomme flasken). PARALLELL Karl Johans gate går parallelt med Stortingsgaten. Trekke en parallell mellom: sammenligne. Vi kan ikke trekke en parallell mellom forholdene i Norge i dag og for 100 år siden. Danne en parallell til: kan sidestilles med, kan sammenlignes med. PARENTES Ordet (ikke) er nå skrevet i parentes. PARI Hvis kursen er 98%, sier vi at den er 2% under pari. Ellers heter det at noe står i pari.

163

PART Hun har part i bedriften (eier en del av). Han er part i saken (har med saken å gjøre). PARTI Man kan ta parti for en: forsvare en. Man kan være på parti med en: være enig med/støtte en. PASS Det er til pass for deg: det har du godt av, det fortjener du (alltid brukt i negativ betydning, du har godt av at det gikk dårlig for deg). PASSE Det passer for meg å komme klokka 5. Hun passet seg for den sinte hunden. Pass på å slukke lyset før du går (husk, ikke glem)! Hun passet (på) barna mens foreldrene var borte (så etter). Den blå kjolen passet godt til de blå skoene. PATENT Man kan ta/få/ha patent på noe. PEILING Ha peiling på noe: ane/vite noe om noe. Jeg har ikke peiling på hvor han bor. De tok peiling på å begynne med byggingen etter nyttår (regnet med). PEKE Han pekte på en bukse som lå i vinduet. Det var ikke vanskelig å peke ut forbryteren (finne fram til). Hun pekte seg tidlig ut som den beste i klassen (det var lett å se). Det skiltet peker mot høyre. Alt peker i retning av at det blir en vanskelig rettssak (alt tyder på). PENSJON De fleste går av med pensjon når de er 67 år gamle (blir pensjonert). Hun får bare 2500 kroner i måneden i pensjon. PINE Pine ut: utarme, gjøre fattig. De piner ut jorden (dyrker jorden til det ikke er mer næring igjen i den). Han måtte pine i seg medisinen (tvinge i seg). 164

PIPE Sangeren ble pepet ut (publikum var misfornøyd) PLAN Kan du se noen plan i det han gjør9 Plan over et område (oversikt, kart) Man kan ha planer om å gjøre noe, men det er ikke sikkert at det blir gjort (ha til hensikt å gjøre noe) PLAPRE Et ord som hører til dagligtalen og som betyr "snakke,røpe" Hva er det du plaprer om9

Hun plaprer ut om alt mulig (kan ikke holde noe hemmelig) PLASS På plass på nktig sted Han satte papirene på plass i mappen Hun var på plass (på kontoret) hver morgen kl 08 00 Han prøvde å protestere, men ble satt på plass av faren (irettesatt, stoppet) Det kan være på sin plass å sknve dette (kan være nktig/passende) PLIKT Man har plikt til å stoppe for rødt lys PLIKTIG Man kan føle seg pliktig til å gjøre noe PLUNDRE Å plundre med noe å streve med å få til noe Han plundret med oppgaven PLYSTRE Han plystret etter jentene Han plystret på hunden Han plystret på en sang PORSJONERE Hun måtte porsjonere ut maten (dele ut maten i porsjoner) POST Det er dyrt å sende bøker i posten Brevet måtte sendes med første post (straks) 165

PRAKKE Prakke på en noe overtale en til å kjøpe/ta noe Han prakket på meg de dyre skiene PREG Bære preg av være merket av Han bar preg av at han hadde vært syk. Sette sitt preg på" sette merker etter seg. TV har satt sitt preg på folks hverdag PRESEDENS Skape presedens for. tjene som mønster for. De var redd for at en slik tillatelse kunne skape presedens for nye søkere

PRESENTERE Man blir prensentert for en annen person Jeg ble presentert for hans venner. PRESSE Han fikk presset igjennom det nye forslaget (forslaget ble akseptert). Man kan presse noen til å gjøre noe: tvinge til. Man kan bli presset for pengen noen presser en for å få penger. Man kan presse på for å få avgjort en sak raskt, mase, tvinge noen til å gjøre noe PRIS For enhver pris- koste hva det koste vil, uansett hva det koster. Han ville for enhver pns ikke fortelle det Gå ned/opp, synke/stige i pris. Hva er prisen på smør9 Han måtte betale en høy pns for leiligheten. Sette pris på noe være glad for noe. Vi setter stor pns på å få bo i et fntt land PROBLEM Han har problem med å forstå de norske dialektene. PROSEDERE Forsvareren prosederte på at tiltalte hadde handlet i god tro (brukt som argument)

166

PROSENT Jeg pleier å få prosenter på det jeg kjøper (avslag i pris).

PROSESJON Man går i prosesjon: gå i tog.

PROSESS Ligge i prosess med en: krangle med en (sivil rettssak). Han lå i prosess med naboen på grunn av veibyggingen.

PROTESTERE De protesterte mot utbyggingen av flyplassen.

PROVISJON De beregnet seg en provisjon på 10% av salget.

PROVOSERE Man kan bli provosert til å slåss.

PRUTE I Norge er det vanskelig å prute på prisene (betale lavere pns for noe).

PRØVE Soldatene ble satt på en hard prøve da de måtte ligge ute i 32 kuldegrader. Han hadde en prøve på norsk laks.

PUGG Hun kunne alle leksene på pugg (lært alt utenat).

PUKKE Hun pukker på sine rettigheter (understreker hva som er hennes rettigheter, vil ikke gi seg).

PØNSKE Pønske på noe: tenke, spekulere på noe. Han går og pønsker på hva han skal gi kona si til jul. Pønske ut: finne, tenke ut. Hun har pønsket ut en fin plan.

PÅBUD Bileierne fikk påbud om å bruke blyfri bensin (de måtte bruke).

167

PÅBY Det er påbudt med sikkerhetsseler foran og bak i bilen. PÅHØR Han ville fortelle det i påhør av to vitner (med to vitner som hørte på ham). PÅKJENNING Det var en stor påkjenning for foreldrene at barna hadde begynt å bruke narkotika. Saltet på veiene er en stor påkjenning på bilene. PÅLEGG Hun har fått pålegg i lønnen (høyere lønn). Han brukte ikke noe pålegg på brødet (ikke ost, syltetøy osv.). Han fikk pålegg om å betale 100 kroner i bot for feilparkering (fikk beskjed om at han måtte betale). PÅMELDE Er du påmeldt til seminaret? PÅSKUDD Han sa plutselig at han måtte gå, men det var bare et påskudd for å slippe å snakke mer med meg (en unnskyldning). Han sa at han ikke kunne ta kveldsarbeid under påskudd av at han hadde små barn hjemme (med den unnskyldning at). PÅSYN Presidenten måtte avlegge ed i påsyn av hele folket (så hele folket så det). PÅTRYKK Han tilstod etter påtrykk fra politiet. PÅVENTE De ville vente med å veksle pengene i påvente av at dollarkursen ville synke (mens de ventet på at). PÅVIRKE Hun ble påvirket til å gjøre det. Han var tydelig påvirket av alkohol. Han lot seg påvirke av kameratene til å kjøre for fort. 168

RABATT Man kan få/gi rabatt på en vare- få/selge den billigere. RAD Soldatene må ofte stå i rad og rekke, stå rett i en linje. Hvis du gjør noe to ganger på rad, betyr det at du gjør det to ganger rett etter hverandre. RAGE Han vokser og vokser og rager opp over de andre i klassen (er høyere enn) RAKKE Rakke ned på: kritisere sterkt, snakke stygt om. Hun rakker ned på alle de andre RAMSE Ramse opp noe: nevne mange ting etter hverandre Hun ramset opp hva hun hadde kjøpt: poteter, smør, brød, melk osv. RAND På randen av. like før. Han er på randen av konkurs (like før han går konkurs) RANG Et arbeid av høy(este) rang: svært godt arbeid. Hun er en fysiker av rang: førsteklasses fysiker. RANGEL Være/gå på rangel: holde på å drikke alkohol. De var på rangel i hele helgen. RAPP Komme på rappen: komme straks. RASKE Raske med seg: skynde seg å ta med seg (uten orden). Han rasket med seg noen bøker og matpakke og gikk så på skolen. REAGERE Hun reagerte på det han sa (viste reaksjon på). Han reagerte mot all misbruk av alkohol (viste negativ reaksjon). 169

REAKSJON Hennes reaksjon på brevet var overraskende Det har kommet en sterk reaksjon mot utbygging av atomkraftverk i Norge REDD Å være redd for noe å frykte noe Hun er redd for slanger Være redd for kan også bety føle ansvar for, bekymret for Hun er redd for barna sine (bekymret for dem, redd at noe negativt kan skje med dem) REDE Ha rede på vite noe om Han har ikke rede på biler Holde rede på holde orden på/i Han klarer ikke å holde rede på papirene sine Gjøre rede for forklare, avlegge regnskap Hun må gjøre rede for hver krone hun bruker (må forklare hva hun har brukt den til) Være rede til være ferdig/parat til Hun er rede til å flytte når som helst REDSEL Føle/ha redsel for noe være redd for noe Han følte en viss redsel for det ukjente Han leste natt og dag av redsel for å stryke til eksamen REFERERE Han refererte til forskjellige paragrafer i loven REFLEKSJON Han gjorde seg mange refleksjoner over det han hørte (tenkte mye på) REFLEKTERE Reflektere over noe tenke grundig over Hun satt og reflekterte over hvor vanskelig det var Han reflekterer på tilbudet om å reise (han overveier/lurer på om han skal akseptere det) REGEL Hun kan alle reglene om bøyning av adjektiv i norsk Han stekte kalkunen etter alle kunstens regler (helt riktig)

170

REGI I Norge dnves mye idrettsarbeid i privat regi (private organisasjoner tar seg av det). Festen ble arrangert i regi av fotballforbundet. REGISTER Bak i boka kan du finne et register over alle ordene. REGJERE Dette verbet kan brukes uten preposisjon: penger regjerer verden. Men det brukes ofte sammen med preposisjon: Dronning Margrete regjerte over Norge på 1300-tallet. REGNE Regne etter: regne for å se om noe stemmer. Hvis du regner etter, finner du nok ut at det var riktig. Han regnes for (å være) landets beste skiskytter. Jeg regner med at han vil vinne (tenker på som helt sikkert). Du kan regne med meg (stole på meg, jeg vil støtte deg, jeg vil helt sikkert komme/bli med på det). Hvis vi regner om norske kroner til/i dollar, blir det ikke så høye tall. Hun regnet opp alle landene hun hadde kjørt gjennom (sa navnene på alle). Han regnet over alle regnestykkene sine to ganger for å være sikker på at de var riktige (kontrollerte). Han ville gjerne kjøpe bilen, men han måtte først regne på det for å se om han kunne klare det. Da han regnet sammen alle tallene, forstod han hva pengene hadde gått til. Det var ikke så lett å regne ut prisen på to epler (finne ut hva to epler kostet).

REGNSKAP Han holdt regnskap med hvor mye som gikk til mat i måneden (hadde en oversikt over). Man må stå til regnskap for sine handlinger (ta ansvar for). Hun måtte avlegge regnskap for hvordan pengene var brukt (måtte forklare). REKLAMERE Reklamere for noe: anbefale noe. Reklamere på noe: klage på. Hun reklamerte på varen hun hadde kjøpt.

171

REKLAMASJON Reklamasjon på: klage på. De hadde fått mange reklamasjoner på den artikkelen. RELASJON I relasjon til: i forhold til RELATERE Relatere noe til noe annet: sette noe i relasjon til noe annet. RENONSERE Vi må prøve å renonsere på kravene (ikke stille så store krav). REPRESENTATIV Det bildet er representativt for hans siste produksjon. RESERVE Ha noe i reserve: ha noe ekstra. RESERVERE Man kan reservere noe for noen. Reservere seg mot noe: ta forbehold. Hun reserverte seg mot et slikt forslag. RESIGNERE De norske skøyteløperne måtte resignere overfor nederlenderne. RESPEKT Man kan ha/vise respekt for noen/noe. Sette seg i respekt hos folk: gjøre noe som får folk til å ha stor respekt for en. Det står respekt av ham: man får stor respekt for ham. RESULTERE Høyere renter resulterte i en stigende inflasjon. RETNING Han gikk i retning av lyden (der lyden kom fra).

172

RETT Man kan ha rett i noe (det man gjør/sier er riktig). Det har du sannelig rett i! Han var i sin fulle rett: det var riktig det han gjorde. Gå i rette med en: bebreide, anklage en. Alle har rett til utdannelse. Det kan med rette kalles en fiasko (det er riktig å kalle). Finne seg til rette: føle seg hjemme, klare seg. Han hadde problemer med å finne seg til rette i det nye landet. RETTE Rette opp en feil: korrigere. Rette ut en vei: gjøre den rett. Han rettet på den dårlige uttalen min. Alle må rette seg etter landets lover (følge, bøye seg for). RETUR Han fikk pakken i retur (fikk den tilbake). Sykdommen er på retur (pasienten blir bedre). REVERS Når du skal rygge, må du sette bilen i revers. RIBBE Epletrærne ble ribbet for frukt (man tok all frukten). RIGGE Rigge til noe: ordne, installere. De rigget til stoler og bord før festen. RIK Det norske språket er rikt på preposisjonsuttrykk. RIKELIG De hadde rikelig med mat og drikke (mye mat og drikke). RIME "Salt"rimermed/på "falt". Det rimer dårlig med hva han har sagt før (stemmer ikke med).

173

RINGE De ringte etter drosje. Han ringte på døra. Hun ringte til meg i går. RIVE Kan du rive av en bit av det papiret? Jeg skal rive i et glass vin (spandere). Treet ble revet opp med rot. Han rev ned det gamle gjerdet. Hun rev ut en side av boka. ROKKE Det er ikke lett å rokke ved gamle tradisjoner (forandre). ROPE Rope etter: kan bety "lengte etter": de roper etter frihet. Man kan også "rope stygge ord etter noen". Han ropte idiot etter henne. Rope på: kalle på. Han ropte på meg da telefonen ringte. Rope om: be om. De ropte om hjelp. Kapteinen ropte opp navnene på alle soldatene. Hun ropte noe til meg da hun kjørte forbi. Rope ut noe: gjøre kjent, fortelle høyt. Hun ropte ut at hun elsket ham. ROSE Han syntes ikke det var noe å rose seg av (å være stolt av). ROTE Rote til noe: gjøre noe rotete. Rote seg borti/oppi noe: komme opp i vanskeligheter. Han har rotet seg borti noe smugling. Rote seg bort: gå seg vill. Vi rotet oss bort i den store byen. RUNDE Du kan runde av (beløpet) til nærmeste hele tall (ikke regne med desimaler). RUSKE Vmden rusket i vinduene.

174

RUSTE Stormaktene ruster opp/ned (øke/redusere forsvaret) Soldatene ble rustet ut med proviant for to dager Han var rustet til å møte de problemene (forberedt) RUTE Bussen er i rute (kommer og går til riktig tid) Bussen går i fast rute mellom Oslo og Drammen (går permanent) RUTTE Ha lite å rutte med ha lite penger til disposisjon RYDDE Rydde opp i et problem løse Turistene glemmer ofte å rydde opp etter seg (å gjøre det ryddig etter seg) Han måtte rydde bort/vekk bøkene fra bordet RYKKE Soldatene rykket fram til grensen Treet ble rykket opp med roten Han rykket til da han fikk høre det (skvatt, ble overrasket) Brannbilen måtte rykke ut i all hast RØYNE Det røynet på kreftene det tok på kreftene, kreftene ble redusert RÅD Ha råd til noe ha nok penger til å kjøpe noe Det var ikke råd for det det var ikke noe å gjøre med det Hun ville ikke ta ham med på råd ville ikke spørre ham om råd RÅDE Man kan råde noen til/fra å gjøre noe anbefale/advare noen Hun ville råde over seg selv bestemme over RÅDFØRE Hun rådførte seg med sm advokat (fikk råd av) RÅDIGHET Han hadde bil til rådighet (til disposisjon)

175

SALG Være i salg: kan kjøpes. Boka er i salg fra i dag. Ha noe på salg: ha noe som man skal selge billigere. Jeg fikk kjøpt denne genseren på salg. Ha noe til salgs: ha noe å selge. SAMLE Samle på frimerker. Det er ikke noe å samle på: å ta vare på, ikke kaste. De samler inn penger til de fattige. De samlet sammen tingene sine og gikk (pakket sammen). De prøvde å samle seg om en kandidat: bli enig om/støtte en kandidat. Han klarer ikke å samle seg om leksene: konsentrere seg om. SAMME Det går for det samme: det spiller ingen rolle om det er slik eller slik. Her kan vi også si: det er det samme for meg. Med det samme: straks, med en gang. Jeg skal komme med det samme. Med det samme kan også brukes med samme betydning som: i det samme: akkurat da. Jeg lukket vinduet, og i/med det samme hørte jeg et smell. SAMMEN Være sammen med noen: oppholde seg/bo med. Være sammen om noe: gjøre noe sammen. Vi var sammen om å skrive den boka. SAMMENFALLE Hennes interesser sammenfaller med våre. SAMMENHENG Den høye bensinprisen må ses i sammenheng med dollarkursen. Den høye bensinprisen har sammenheng med dollarkursen. SAMMENLIGNE Man sammenligner noe med noe annet. SAMMENSTØT På møtet kom det til noen harde sammenstøt mellom partene (de var veldig uenige/sinte på hverandre).

176

SAMRÅDE Samråde seg med noen- be andre om råd. SAMSVAR Det er i samsvar med den norske loven: det stemmer med den norske loven, det er slik den norske loven sier. SAMTYKKE Samtykke i noe: være enig i noe. SAMVITTIGHET Hun hadde ikke samvittighet til å bruke pengene på seg selv SAMVÆR Han likte seg best i samvær med barn. SANS Han har sans for god mat setter pris på/liker godt SATSE De satser på at det skal gå bra: basere seg på, regner med.

177

SE De ser sine venner an: er nøye med å velge sine venner. Se bort fra noe: ikke regne med noe. Når vi ser bort fra det kalde været, har det vært fint i januar. Se etter kan bety: passe på. Jeg skal se etter barna mens du er i byen. Uttrykket kan også bety: lete etter. Han gikk rundt i huset og så etter nøklene sine. Se etter kan også bety: undersøke. Jeg skal se etter om jeg har nok penger. Se fram til noe: glede seg til noe. Vi ser fram til sommeren. Se gjennom noe kan bety: ta et overblikk over: Han så (i)gjennom papirene. Se gjennom fingrene med noe betyr: overse, ikke påtale noe. Se ned på noen: forakte, føle seg bedre enn. Han så ned på folk som trengte sosial hjelp. Se opp for: vær forsiktig. Se opp for barn som leker i veien! Se opp til: beundre. Se over: lese gjennom, kontrollere. Læreren så over eksamensoppgavene. Se på brukes mest på følgende måte: se på TV/fotballkamp osv. Det kan også brukes med betydningen "tenke på, overveie, vurdere": Vi får se på det til en annen gang. Se til kan bety: passe på, besøke. Hun ser til sin gamle mor hver dag. Se til at betyr: sørge for at. Se til at du har med deg nok penger! Se ut: virker. Han ser syk/frisk/gammel/fornøyd ut. Se ut til: virke som. Det ser ut til å bli fint vær. Se ut som: ligne. Huset så ut som et fjøs. SEGNE Han segnet om på grunn av varmen (besvime). SEIRE Han seiret over sin hardeste motstander. SELSKAP Han holdt henne med selskap: var sammen med henne så hun ikke måtte være alene. De går ofte i selskap. Han likte seg godt i selskap med damer (sammen med). SENG Gå til sengs: legge seg. Gå til sengs med en: ha samleie med en. Vi tok ham på senga: kom på besøk til ham før han hadde stått opp, kom overraskende på ham. 178

SETTE Drosjen satte ham av utenfor butikken. Sette av kan også bety "spare": De satte av et fast beløp i måneden til bil. Sette bort noe til andre: la andre ta seg av det. Barnet ble satt bort til fosterforeldre. Regnskapet ble satt bort til et regnskapsbyrå. Sette seg fore: ha som mål. De har satt seg fore å bli ferdig med boka til sommeren. Hun satte i å hyle (hun begynte å hyle). Sette i gang betyr: starte, begynne. Han satte i gang maskinen. Sett i gang (begynn)! Sette (i)gjennom noe: få realisert noe. De fikk satt (i)gjennom kravene sine. Han ble satt inn for narkotikasmugling (satt i fengsel). Flere soldater ble satt inn i krigen (ble engasjert). Hun satte inn 100 kroner på kontoen sin. De satte alt inn på å klare det (satset alt). Prisene ble satt ned (redusert). Hun satte ned noen ord på et papir (skrev noen ord). Det er vanskelig å sette det om i praksis (å overføre det til). Sette opp har mange betydninger. Man kan sette opp prisene (øke). Man kan sette opp hus (bygge). Uttrykket brukes ofte med betydningen "lage": sette opp en plan/et budsjett/en oversikt osv. Det heter også: sette opp et stykke på teatret. Faren satte datteren opp mot moren (prøvde å få datteren til å opponere mot moren). Sette over kaffen/potetene/grønnsakene osv.: sette på plata, koke. Kan du sette på radioen/lyset/varmen? De ble satt på det arbeidet (skulle gjøre det arbeidet). Sette en på noe kan bety: minne en om noe. Nå satte du meg på noe. Han satte alle krefter til for å vinne (brukte alle krefter). Det ble satt ut et rykte om ham. Sette ut i livet betyr: utføre, realisere: Regjeringen setter ut i livet det Stortinget bestemmer. Sette noen utenfor: ekskludere noen. De satte utfor de største bakkene (kjørte ned).

179

Si Hun ville ikke si det bort (fortelle, røpe) Si (i)fra når klokka er åtte (gi beskjed, gjør (meg)oppmerksom på) Si imot noen ikke være enig med noen Si opp betyr både "å ta jobben fra" og "å slutte fhvilhg" Direktøren sa opp to arbeidere pga rasjonalisering i bedriften Han sa opp fordi han ikke likte seg i jobben Han sa opp abonnementet på det bladet (ville ikke abonnere på det lenger) SIDE De gikk side om side bortover veien (ved siden av hverandre) Butikken lå ved siden av postkontoret Nå er du på siden av emnet (holder deg ikke til emnet) SIDESTILLE Nynorsk er sidestilt med bokmål SIKKER Sikker brukes vanligvis sammen med på Jeg er sikker på det SIKKERHET Han måtte stille sikkerhet for lånet Hun tok med seg paraply for sikkerhets skyld (for å være på den sikre siden) Han kunne si det med sikkerhet SIKT Gjøre noe på sikt med tanke på mål/resultat i fremtiden De måtte se denne investeringen på sikt SIKTE Han er siktet for spionasje Hva sikter du mot (hva har du i tankene dine, hva mener du)? Han siktet på henne med geværet Vi tar sikte på å bh ferdig neste uke (regner med) SINT Hun er sint på meg

180

SITTE Bilen satt fast i snøen. Dette uttrykket kan også brukes med overført betydning. Han satt ikke fast på et eneste spørsmål (klarte å svare på alle). Gutten måtte sitte igjen på skolen fordi han hadde gjort noe galt. Han sitter inne med mange opplysninger (har). Sitte inne brukes også om å "sitte i fengsel": Han sitter inne for grovt underslag. Sitt ned et øyeblikk! De satt lenge oppe og diskuterte (gikk sent til sengs). SJALU Gutten var sjalu på den lille søsteren sin som fikk all oppmerksomheten. SJEKK Han betalte med sjekk. SKADE Bilene tar skade av saltet på veiene. Komme i skade for: var uheldig. Han kom i skade for å røpe hemmeligheten. Ingen kom til skade da toget sporet av (ble skadet). SKAM Du må spise, ellers gjør du skam på maten. Alle konkurrentene ble gjort til skamme da han vant løpet suverent. Jeg får vel vise meg i det selskapet for skam(s) skyld (jeg føler meg forpliktet til å gå). SKAMME Jeg skammer meg ikke over/for å gå i de klærne. SKATT De måtte betale 100.000 kroner i skatt. SKEIE Hun har skeiet helt ut (lever et utsvevende liv). SKIFT Arbeide på skift: arbeide til ulike tider av døgnet.

181

SKIFTE Han måtte skifte ut noen deler i motoren. Vi kan skiftes om å holde vakt (holde vakt hver sin gang). SKILLE Det var tungt å skille seg av med det fine arvesmykket (å gi fra seg, selge). Det er ikke alltid lett å skille bukkene fra fårene (skille de dårlige/onde fra de gode). Det er hardt å skilles fra en man er glad i. Man må skille mellom språk og dialekt (språk og dialekt er ikke det samme). Han skilte seg ut fra de andre på grunn av høyden. SKJELNE "Skjelne" brukes med samme betydning som "skille": skjelne mellom godt og ondt, skjelne det gode fra det onde. SKJEMME Besteforeldrene skjemmer bort barnebarna. De nye vinduene skjemmet ut hele bygningen (gjorde at bygningen så stygg ut). SKJENKE Han skjenket i kaffe. SKJENNE Hun skjente på barna da de gikk inn med skitne støvler (ble sint på). SKJERME Langs veiene blir det bygd gjerder som skal skjerme mot all støyen. SKJULE Det nyttet ikke å skjule noe for ham (han forstod/så alt).

182

SKJÆRE

Skjær pent av osten1 Hun pleide å skjære bort fettet av kotelettene1 Skjære (i)gjennom. komme til saken (i en diskusjon f.eks.). Skjære ned: redusere. Bevilgningene til forsvaret ble skåret ned. Det var mannen i huset som pleide å skjære opp steken. Man kan ikke skjære alle over én kam (kan ikke vurdere/dømme alle likt). Det var mye arbeid å skjære til alle materialene (skjære i nktige størrelser). Han likte å skjære ut figurer i tre. SKOLE

Vi bruker nesten alltid på i forbindelse med "skole": I Norge begynner barna på skolen når de er sju år gamle. Jeg går på skolen fem dager i uka. Jeg er på skolen hele dagen. I skolen brukes når det er snakk om skolen som arbeidsplass/institusjon: Han arbeider i skolen (han er lærer). Det er mange problemer i skolen i dag (gjelder generelt om alle skoler). Hvis vi ville snakke om problemer på en spesiell skole, ville vi si: Det er mange problemer på den skolen. Gå i skole hos noen: ha opplæring hos noen. Hun har gått i en god skole hos sin mor. Til skolen: til bygningen/stedet De har ikke så lang vei til skolen. Han var elev ved den skolen i 1978. Etter skolen i dag skal jeg sparke fotball. SKORTE

Det skorter ikke på viljen (det er ikke mangel på). SKRIFTE

Skrifte for presten: bekjenne sine synder for presten.

183

SKRIVE Skrive av en tekst: kopiere en tekst. Soldatene ble skrevet inn (registrert). Skrive ned/opp noe: notere noe. Politiet skrev ned/opp navnene deres. Skrive om fra direkte til indirekte tale. Det kan du skrive opp (det kan du være sikker på)! Dollaren ble skrevet opp med fem øre (kursen på dollar gikk opp med fem øre). Skrive på maskin, ikke for hånd. Skrive på en avhandling (arbeide med). Skrive på et verdipapir (kausjonere). Det kan jeg skrive under på (det kan jeg bekrefte). Legen skrev ut en resept. Det ble skrevet ut nye valg i landet (det skulle være nye valg). Pasienten ble skrevet inn på sykehuset. Pasienten ble skrevet ut av sykehuset. SKRUMPE Steken skrumpet inn til nesten ingenting fordi den ble stekt så lenge (ble veldig liten). SKRYTE Han skryter av alt han gjør. SKULLE Det er ikke mye som skal til før han gråter (han gråter veldig lett). Vi skulle til å spise da telefonen ringte (det ringte akkurat da vi skulle begynne å spise). Vi skal til med det arbeidet neste uke (skal begynne med). SKYLD Han fikk skylden for det som hadde hendt. Det glatte føret var skyld i alle kollisjonene. Han gjorde det for min skyld (på grunn av meg). Vi kan gjøre det for moro skyld (for den gleden/moroen vi kan ha av det). SKYLDE Han skyldte på klokka da han kom for sent. SKYLDIG Han var skyldig i den forbrytelsen (hadde skylden for). 184

SKYTE Soldaten skjøt av et skudd Skyte inn kan brukes med forskjellige betydninger Her vil jeg skyte inn en bemerkning (komme med en bemerkning). Mange småsparere hadde skutt inn penger i det firmaet (satt inn, satset) Det nye geværet måtte skytes inn før bruk (regulere/stille inn siktet) Flyet ble skutt ned da det skulle krysse grensen. De skjøt opp en rakett Dette uttrykket brukes også om noe/noen som vokser fort og i et stort antall: Nye hus skyter opp som paddehatter. SKÅNE Han ville skåne henne for å oppleve det (la henne slippe å oppleve det) SKÅNSOM Kritikerne var skånsomme mot henne (forsiktige, sparte henne) SLADRE Hun gikk rundt og sladret om naboene (snakket stygt om). Han sladret på lekekameratene sine (skyldte på) Du må ikke sladre til moren din for da skal du få juling (si det til moren din)' SLEKT Han er i slekt med meg (han er en slektning av meg). SLEKTE Slekte på brukes for å si at noen ligner på noen, har samme egenskaper som Hun slekter på sin mor. SLENGE Han slenger fra seg klærne på gulvet (kaster dem). Hun slengte på seg kåpa og gikk ut (tok på seg i full fart) Hun slengte inn avisen.

185

SLIPPE Han ville ikke slippe noen forbi i køen (ingen fikk lov til å komme forbi ham i køen). De slapp fra ulykken med livet i behold (de kom fra det). Hun hadde flere små barn så det var vanskelig å slippe fra (å få fri). Vakten slappframbilene som stod i høyre felt (lot de bilene passere). Vi slapp gjennom tollen uten problemer (passerte tollen). Barn under 12 år slapp ikke inn på kino (fikk ikke adgang). Slippe opp for noe: ikke ha mer igjen av noe. De slapp opp for bensin. La de unge få slippe til (få noe å si, få bestemme)! Tyven slapp unna (klarte å rømme). Fabrikkene slipper ut giftige gasser. Han slapp ut av fengselet etter to år (ble satt fri). Det slapp ut av ham at han hadde vært med på tyveriet (han røpet, kom til å si). SLITE Slite av noe: nve av noe. Han slet av hyssingen. Man kan slite ut klær og sko. Man kan også slite ut helsa, eller slite seg ut. Slite med noe: streve med noe. Stress sliter på nervene. SLUTT I slutten av uttrykker siste del av en tidsperiode: i slutten av ti men/uka/måneden/året. Han måtte betale leien i slutten av hver måned. Det er slutt med de gode, gamle dager. Når man vil uttrykke at det ikke er mer igjen av noe, er det mer vanlig å bruke være slutt på noe: Det er slutt på smøret. Det er slutt mellom dem (de er ikke kjærester lenger). Mot slutten brukes når man vil uttrykke at noe "går" mot en avslutning. Mot slutten ble han veldig syk (like før han døde). Mot slutten av møtet måtte man begrense taletiden. På slutten uttrykker at man "er" ved en avslutning. På slutten var han veldig syk. Få slutt på: få noe til å stanse/slutte/stoppe. De måtte prøve å få slutt på streiken så fort som mulig. Til slutt brukes når man vil fortelle om noe som skjedde etter alt det andre. Først fikk vi suppe, så kjøtt og poteter, og til slutt fikk vi is til dessert. Ved slutten uttrykker omtrent det samme som mot slutten, men det står vanligvis med et tillegg av en tidsperiode: Ved slutten av året/krigen/perioden osv. 186

SLUTTE Slutte av kan brukes med samme betydning som "avslutte". Nå må vi slutte av. Slutte med noe: ikke fortsette med. Nå må dere slutte med den kranglingen. Slutte opp om: støtte. Alle sluttet opp om den aksjonen. Slutte seg til: bli medlem av, gå sammen med. De fleste landene har sluttet seg til FN. Dette uttrykket kan også bety: "konkludere". Det var lett å slutte seg til hva svaret på oppgaven skulle bli. SLØSE Vi må ikke sløse med maten. Mange sløser bort tiden med prat. SLÅ Slå an: bli populær. Denne romanen har slått godt an. Merk uttrykket: slå an tonen. Det betyr: bestemme atmosfæren/stilen. Det var han som slo an tonen i selskapet. Slå av kan bety "stoppe, stanse, slukke". Slå av radioen/lyset. Det kan også bety "redusere, sette ned". Han slo av 50 kroner (på prisen). Han tenkte å kjøpe ny bil, men nå har han slått det fra seg (tenker ikke mer på det). Slå i/inn en spiker. Vi sier også: slå i kaffe/te osv.. I uttrykket slå i bordet som betyr "være sint, protestere", legger du trykk på "slå", og bruker tonem Han har slått igjennom som sanger (blitt populær). Han vet ikke hva han skal slå inn på etter gymnasiet (hva han skal begynne med). Han ble slått ned på gata. De har slått seg ned i Spania (bosatt seg). Slå om: forandre, endre. Vi håper at været snart vil slå om. Slå om seg: omgi seg med, bruke (som regel negativt). Merk at vi her legger trykk på "om". Han slår om seg med en rekke fremmedord når han taler. Slå opp har mange betydninger. Slå opp en bok (åpne). Slå opp i en ordbok/et leksikon (se etter i). Slå opp på et ord i ordboka (se hva et ord betyr). Han slo opp med henne (gjorde det slutt med, ikke lenger kjærester). Slå opp et telt/en plakat (sette opp). Merk uttrykket: Nyheten ble slått stort opp i alle avisene (fikk stor publisitet). Slå til kan ha helt konkret betydning: slå noen. Merk at vi legger trykk på "slå" og leser uttrykket med tonem 2. Han slo til henne på kinnet. Slå til kan bety "ha suksess med noe". Han har slått til i tipping flere ganger. Det kan også bety "akseptere et tilbud". Han slo til og kjøpte båten. Å bli slått ut (leses med trykk på "slått" og med tonem 2) betyr: tape, ikke klare mer. Han ble helt slått ut av varmen. Slå ut kan også ha en helt konkret betydning: slå ut vannet (helle ut) osv. 187

SLÅSS Slåss for kjempe for å få/oppnå. De sloss for fred. Det kan også bety "til fordel for": slåss for en god sak. Slåss mot og slåss med har omtrent samme betydning. Man kan si at slåss mot er litt sterkere, har mer betydningen "kjempe mot". De sloss mot fienden. Barna sloss med hverandre. Slåss om. konkurrere om, konkurrere for å få. De sloss om de beste plassene SMAK Den kjolen falt i smak (ble godt likt). SMAKE Det smakte av propaganda (det minner om). Han smakte på maten, og den var god. Han måtte smake til sausen for å fa den riktig krydret. SMILE Han smilte av forslaget (syntes det var dumt). Hun smilte til meg. SNAKK Han kom i snakk med mange hyggelige mennesker på turen (ble kjent med og begynte å snakke med) SNAKKE Jeg skal snakke med deg i morgen. De snakker om været. Det blir ikke snakk om det (det blir ikke aktuelt)! Merk uttrykket: Snakk om flaks/uflaks! Det betyr: Vi var veldig heldige/uheldige. Foreldrene måtte snakke til barna flere ganger fordi de var så bråkete (irettesette). Snakke til kan også bety "tale til". Paven snakket til folket på Petersplassen. SNIKE Snike til seg/snike seg til: skaffe seg på uriktig måte. Han snek til seg en plass i køen foran de andre. SNILL Være snill mot er det vanligste uttrykket. Han er snill mot dyrene. Men man kan også si være snill med. 188

SNU Snu om forandre retning Han snudde om på veien Snu opp ned på: forandre alt Hun snudde opp ned på hele leiligheten SNUBLE Han snublet i en stem Han snublet over noen gamle fine bøker hos antikvaren (fant tilfeldig) SNYTE Han ble snytt for 50 kroner (de lurte ham). Det er mange mennesker som prøver å snyte på skatten (ikke betale alt de skal i skatt).

SOLIDARISERE Hun solidariserer seg med de undertrykte SOLIDARISK De stiller seg solidarisk med de streikende. SOMLE Han somlet med hjemmearbeidet (arbeidet ueffektivt med, brukte lang tid På) Han får aldn somlet seg til å sende det brevet (blir aldn ferdig med det slik at han kan få sendt det) SOVE Han sover bort hele dagen. Vi får sove på det (tenke på det). Det skal bh godt å få sove ut (hvile lenge til man føler seg uthvilt). SOVNE Han sovnet stille inn (døde) SPARE Han sparer på frimerker. Han ville spare dem for de ubehagelighetene. Hun sparte til ny sykkel. SPARK Ta noe på sparkef gjøre noe uten å forberede seg Han fikk ikke tid til å forberede seg til intervjuet og måtte derfor ta det på sparket 189

SPERRE Veien ble sperret av på grunn av snøras (stengt). De ble sperret inne på grunn av all snøen (stengt inne). Hun sperret opp øynene da hun så meg (så overrasket ut). SPESIALISERE Firmaet har spesialisert seg på datamaskiner. SPESIALIST Vi sier spesialist på når det er snakk om noe man er veldig flink i. Hun er spesialist på antikviteter. Spesialist i brukes vanligvis når det er snakk om et yrke/fag: spesialist i indremedisin. SPILLE Filmen er spilt inn i Italia. Musikken er spilt inn på kassett. SPIONERE Han følte at noen spionerte på ham SPISE spise opp: spise alt sammen. Hun måtte spise opp maten sin før hun fikk gå fra bordet. SPJÅKE Spjåke seg til/uf pynte seg overdrevent. Negativ betydning. Hun spjåker seg til når hun skal ut SPLEISE De spleiset på en gave til kollegaen sm (delte utgiftene). SPORE Toget sporet av. toget gikk av skinnene. SPRENGE Følelsene sprengte på i ham så han begynte å gråte. De sprengte ut en tomt i fjellet.

190

SPRETTE Blomstene spretter ut om våren. Han spratt opp/ut av senga da klokka rmgte. SPRIKE Det er deilig å sprike med tærne i sanden. SPRINGE Det springer en i øynene: man merker/ser det lett. Døra sprang opp: gikk opp, åpnet seg. Rosene har allerede sprunget ut. SPRUTE Hun hylte da han sprutet vann på henne. Kaffen kokte over så det sprutet utover hele gulvet. Han sprutet ut i latter-da han hørte det (lo veldig mye). SPØKE På grunn av alt regnet spøker det for kornhøsten (ser det stygt ut for). Hun har ødelagt kneet, og det er ikke til å spøke med (det skal man ikke bagatellisere). De spøker med ham (tuller med, holder narr av). SPØRRE Knut var her og spurte etter deg. Han spurte om veien til posthuset. Da vi ikke var kjent der, måtte vi spørre oss fram. SPÅ Det er vanskelig å spå om fremtiden. STABLE Bøkene lå stablet opp langs veggen. STADIGHET Telefonen ringer til stadighet (hele tiden). STAMME Darwin mente at menneskene stammet fra apene.

191

STAND Være i stand til: kunne, klare. Han var ikke i stand til å reparere bilen selv. Komme i stand: bh realisert. Det har kommet i stand en avtale mellom staten og oljeselskapene. Være i stand: være i orden. Apparatet var ikke i stand. Være ute av stand til ikke kunne/klare. De var ute av stand til å betale regningene sine. STAS De gjorde stas på henne på dagen hennes (festet for henne, hyllet henne). Hun ville ikke gå/sitte på stas hele dagen (sitte/gå pyntet og ikke gjøre noe nyttig). Sølvtøyet ble brukt bare til stas (når det var fest). STED Av sted: bort. De drog av sted. Han drog i stedet for/istedenfor henne. Alt stod på stedet hvil (det skjedde ingenting). STELLE Stelle med. være opptatt med, dnve med. Hva steller du med for tiden? Stelle på. reparere. Det er dyrt å få stelt på tennene. Stelle til" arrangere, ordne med, få i stand. De holdt på å stelle til fest for ham STEMME Stemme på en kandidat/et politisk parti ved valget. Stemme for et forslag: være enig i. Stemme mot/ned et forslag: være uenig i. De stemte i med en sang (begynte å synge). Resultatet stemte med det vi hadde regnet ut på forhånd (var slik vi hadde regnet ut). STENGE Om vinteren blir flere rom stengt av i huset (ikke brukt). De ble stengt inne på grunn av snøen Han var stengt ute fordi han hadde glemt nøklene. STIGE Stige på/av bussen. Stig på/inn! (Kom inn1) 192

STIKKE Kan du stikke etter posten (gå og hente)? Han stakk fra alt ansvaret (rømte fra). Hun stakk innom en tur (kom en liten tur). Han ble stukket ned på åpen gate (angrepet med kniv). Hun stakk ut en tur (gikk ut). Oppmåhngsvesenet stakk opp/ut tomta (målte opp). Hun stakk ut tungen. Stikke seg fram: gjøre seg bemerket. Stikke seg ut: skille seg ut. Hun stakk seg ut i de klærne. STILLE Kan du stille inn radioen på den bølgelengden? Hun stilte opp når man trengte henne (var rede til å hjelpe). Barna stilte seg opp i kø og marsjerte. Maleriene hans ble stilt ut i Rådhuset. STJELE Stjele seg til brukes om mindre forseelser, ikke så alvorlig. Han stjal seg til litt ekstra fri (tok fh ulovlig). Stjele seg til betyr "stjele": Han stjal til seg eiendommen. Hun stjal til seg all oppmerksomhet. STOLE Han kunne ikke stole på sine nærmeste. STOLT Han er stolt av kona si. STOR Være stor på det: være overlegen, forlange mye, vil ha bare det beste. STRAMME Hun måtte stramme inn beltet fordi hun var blitt tynnere. Myndighetene har strammet inn på bevilgningene (gir mindre penger). Stramme seg opp: ta seg sammen, pynte seg. Han strammet seg opp da han skulle møtte venninnen sin. STREBE Han streber etter gods og gull (arbeider hardt for å få).

193

STREKK I ett strekk: sammenhengende. Han kjørte Oslo - Paris i ett strekk (uten opphold). STREKKE Strekke til: være nok. Pengene strekker ikke til. STREVE Hun strever med oppgaven sin (arbeider hardt, synes det er vanskelig). STRI Stri med: kjempe/streve med. Alle mennesker strir med sitt. STRITTE Stritte imot: kjempe imot. Da politiet kom for å hente henne, stnttet hun imot. STRYKE Stryke bort/ut: ta bort, utslette. Stryk bort/ut det du har skrevet og skriv noe annet i stedet! Stryke over: sette en strek over. Han strøk over den gamle adressen og satte på den nye. Han strøk på tre lag med maling. STRØMME Folk strømmet inn i lokalet/ut av lokalet. Elven strømmet over sine bredder. STYKKE Stykke opp: dele opp. Hele eiendommen ble stykket opp til tomter. STYR Holde styr på: holde orden på. Han klarte ikke å holde styr på pengene sine. Gå over styr: gå galt. Bedriften gikk over styr. Sette over styr: bruke opp på en ufornuftig måte. De satte hele arven over styr. Være helt på styr: være helt gal. Er du helt på styr?

194

STØTE Støte bort: avvise. Hun ble støtt bort av de andre i klassen. Bilene støtte sammen (kolliderte). Støte til: oppstå. De kunne ikke reise fordi det hadde støtt til noen vanskeligheter. Han ble støtt ut av partiet (fikk ikke være medlem lenger). STØTTE Støtte seg til: få hjelp av. Hun hadde ingen å støtte seg til. Støtte seg på: basere på. Hun støttet seg på det som ble sagt tidligere. Dette uttrykket kan også ha en helt konkret betydning: Han støttet seg på staven. STÅ Stå i: arbeide hardt. De står i fra morgen til kveld. Stå igjen: er tilbake, er ikke ferdig ennå. Mye av arbeidet står igjen. Stå imot: ikke bøye seg for. Han klarte å stå imot presset fra kameratene. Han stod opp klokka seks om morgenen. Stå over har forskjellige betydninger avhengig av trykk og tonem. Hvis begge ordene uttales med trykk og tonem 1, kan det bety "klare, overleve": Vi står det nok over denne gangen også. Hvis vi bare legger trykket på verbet, men uttaler ordgruppen med tonem 2, betyr det "vente, drøye med": Vi står over denne runden. Stå overfor: bli konfrontert med. De stod overfor store oppgaver. Stå på har også forskjellige betydninger avhengig av trykk og tonem. Med trykk på verbet og tonem 1 betyr det "holde fast på, hevde": De stod på krava. Med trykk på verbet og tonem 2 betyr det a)"være i bruk", b)"hende, skje, finne sted": a)Kjøleskapet/radioen/TVen står på. b)Hva er det som står på her? Hvis begge ordene får trykk og tonem 1, betyr det "henge i, ikke gi seg": Bare stå på, ikke gi deg! Hvordan står det til? Uttrykket la det stå til betyr: la det gå som det går. Både verb og partikkel får da trykk og tonem 1. Han lot det stå til og hoppet i det kalde vannet. Stå tilbake for: være dårligere enn. Hun står ikke tilbake for noen. Jeg står det ikke ut lenger (tåler ikke, klarer ikke, er lei av). SURR Det gikk i surr for meg (jeg var forvirret).

SUSPENDERE Han ble suspendert fra stillingen sin.

195

SVAR Elevene ville ha svar på alle spørsmålene, og læreren prøvde å gi svar ] dem. SVARE Hun svarte på alle brevene. Turen svarte til forventningene (var slik man hadde tenkt seg). SVERGE Han sverget på at det var sant. SVERME Han svermet for lange, lyse piker (var forelsket i, likte svært godt). SVI Han røkte mye, og det fikk han svi for senere (vondt av, straff for). SYK Hun var syk av misunnelse. Han var helt syk etter å prøve den bilen (hadde veldig lyst til). SYMBOL Løven er symbolet på styrke. SYMPATI Han viste ingen sympati for de undertrykte. SYMPATISERE Hun sympatiserte med de streikende. SYMPTOM Smerter i nakken kan være et symptom på stress. SYN Han hadde syn for saken (han forstod/hadde sympati for). Hva er ditt syn på denne saken (hva mener du om). Ved synet av blod besvimte han (da han fikk se). Du må ikke tape helheten av syne (miste helhetsperspektivet). SYND Han syntes synd på dem som hadde det vondt. 196

SYNDE Han var redd for å synde mot gud. SYSLE Han sysler med mange ting (driver med). SØKE Søke etter: lete etter. Hunden søkte etter haren. Søke om noe: prøve å få noe. Han søkte om (å få) stipend. Søke på betyr også: prøve å få, men det brukes i spesielle uttrykk som: søke på en jobb/stilling. Merk at vi her heller bruker søke en jobb. SØKELYS Rette søkelyset mot: fokusere, peke på. Det var nødvendig å rette søkelyset mot forholdene i fengselet. Være i søkelyset: være under observasjon. Den spionsiktede hadde lenge vært i søkelyset. SØLE Han sølte bort pengene sine på øl (sløse bort, bruke opp). Du må ikke søle med maten! Nå må du passe deg så du ikke søler på deg! Han hadde sølt seg til på klærne. Man kan også si: Han hadde sølt til klærne. SØRGE Sørge for at: se til at, passe på at. Når du skal reise, må du sørge for at passet er i orden. Sørge for kan også bety: ha ansvaret for. Han sørger for familien sin. Sørge over: føle sorg på grunn av. Hun sørget over sin mann som døde i en ulykke. SØVN Han pleide å gå i søvne (mens han sov).

197

TA Ta etter har forskjellige betydninger: l)etterlikne. Barna tar ofte etter de voksne. 2)prøve å få tak i. Hun tok etter glasset som stod på bordet. Ta for: regne som, se på som. Han tok meg for en forbryter. Ta for seg: har forskjellige betydninger: l)irettesette. Han tok for seg barna og fortalte dem hvordan de skulle oppføre seg. 2)forsyne seg. Han tok for seg rikelig av den deilige maten. Ta fram: finne, bruke. Han tok fram den beste vinen. Ta seg fram: komme/gå fram. De tok seg fram på de dårlige veiene. Ta i kan bety: bruke krefter. De tok i alt de kunne for å få bilen på veien igjen. Det kan også bety: tilsette. Ta i litt sukker! Han holdt på å fortelle det, men tok seg i det (gjorde det ikke). Ta igjen kan bety: gjengjelde. Bare vent så skal jeg nok ta igjen! Det kan også bety: ta tilbake. Han tok igjen skoene han hadde gitt meg. En annen betydning er: innhente. Etter to kilometer tok han igjen de andre konkurrentene. Ta imot kan bety: akseptere. De tok imot tilbudet om å kjøre gratis. Det brukes også om "å møte/ønske velkommen": Gjestene ble tatt imot i hagen. Det kan også bety: gripe, ta med hendene. Ta imot ballen når jeg kaster den til deg! Ta inn har mange betydninger: l)leie rom. De tok inn på byens beste hotell. 2)få inntekter. Staten tar inn mye penger på olje. 3)lekke. Båten tok inn mye vann. 4)få inn. Vi kan ta inn Sverige på vår TV. 5)rette opp. Bilen skled på den glatte veien, men den flinke sjåføren klarte å ta den inn igjen. Ta innpå: komme nærmere. Hun løp alt hun orket, men klarte ikke å ta innpå konkurrentene. Ta med: medbringe. Alle tok med seg en flaske vin. Ta opp kan bety: 1 )diskutere, bringe på bane. De tok opp spørsmålet om å få kortere arbeidstid. 2)spille inn. De tok opp hele samtalen på kassett. 3)oppfatte, tolke. Hun tok det ille opp. 4)åpne. Hun tok opp en boks med ananas. 5)sette i gang. De tok opp kampen mot narkotika. 6)plukke opp. Ta opp pennen som falt på gulvet! Ta seg opp: øke. Interessen for norsk har tatt seg opp i de siste årene. Ta over: overta. Hun tok over firmaet etter faren. Det kan også bety: vaske over. Kan du ta over gulvet før du drar? Ta på betyr: kle på seg. Uttrykket får da vanligvis trykk på verbet og tonem 2: Ta på lue og votter! Med samme trykk og tonem kan det også bety: være anstrengende: Det tar på å gå langt på ski. (Merk at hvis du leser uttrykket med trykk på verbet og tonem 1, betyr det berøre: Ikke ta på frukten!) Ta på seg kan bety: kle på seg. Ta på deg slips! Det kan også bety: ta ansvaret for. Han tok på seg den jobben.

198

Ta seg sammen: prøve å forbedre seg. Han tok seg sammen og leste før eksamen. Ta til: begynne. Det tok til å regne. Ta til seg kan bety: forsyne seg. De tok til seg av den deilige maten. Det kan også bety: adoptere. De har tatt til seg et barn. Ta tilbake kan bety: ta igjen. Forretningen måtte ta tilbake melken som var sur. Det kan også bety: dementere. Han måtte ta tilbake det han hadde sagt. Han tok ut 1000 kroner (av banken). Ta ut brukes også i uttrykkene: ta ut lysning (melding om at man skal gifte seg), ta ut separasjon (melding om at man skal separeres/skilles). Ta seg ut kan bety: være fin/flott. Hun tok seg (godt) ut i den nye hatten. Det kan også bety: anstrenge seg veldig. Han tok seg helt ut i løpet. TABELL Jeg har en tabell over alle flyavgangene. TAK Få tak i noe: skaffe seg. Jeg har fått tak i en ny leilighet. Jeg skulle ha tak i et par ski. (Vanlig måte å uttrykke hva man ønsker å ha i en forretning. Kan også brukes om en person som du ser etter Jeg skulle gjerne ha tak i Hansen.) Ha taket på noe: kunne noe, forstå noe godt. Nå har han taket på matematikken. TAKK Du må huske å si takk for maten. De måtte ta til takke med å bo på et lite rom (de måtte være fornøyd med). TAKKE Han takket for presangen. TAKT De marsjerte i takt med musikken. TALE Mye taler for at de konservative kommer til å vinne valget (mye tyder på at). Han var vanskelig å få i tale (å fa snakket med). Kan jeg få en sjokolade nå? Nei, ikke tale om (absolutt ikke)! Det kommer ikke på tale å kjøpe båt nå (blir ikke aktuelt).

199

TALL Tallet på omkomne i trafikken har nå kommet opp i 13 . Ibsen levde på 1800-tallet. TALSMANN Mor Teresa har gjort seg til talsmann for de fattige i verden. TANKE Hun falt i tanker når man snakket om hjemlandet. Tanken på krig skremmer mange. Han tegnet en forsikring med tanke på pensjonsalderen. TELLE Han telte over pengene sine for å se om han hadde nok til et glass vin. TENDENS Han har en tendens til å komme for sent. TENKE Når jeg tenker etter, har jeg nok hilst på dem en gang før (tenker nøye/hardt). Jeg tenkte fram og tilbake, men kunne ikke bestemme meg (tenkte flere ganger) Kom tilbake når dere har tenkt (i)gjennom saken (tenkt nøye over)1 Hva tenker dere om den saken (synes om)? Tenke over betyr omtrent det samme som tenke ©gjennom. Jeg skal tenke over tilbudet (vurdere). Han tenker på henne hele tiden De tenkte tilbake på den tiden da de bodde hjemme. Jeg tenkte med/ved meg selv at det ville gå bra. TENNE Han tente (på) lyset De tente opp i peisen

200

TID Nå er det tid for lunsj. De skal reise bort for en tid. De bodde her for en tid siden. Før i tiden måtte folk klare seg uten bil. Nå for tiden er det vanlig med en bil i hver familie. Hva holder du på med for tiden (nå)? Pengene kom i rett tid. Bussen kom i tide (i rett tid). Dette var nye tanker i tiden ("i tiden" brukes om den tiden vi snakker om). Han vil nok forstå det med tiden (etter hvert som tiden går). Veien skal åpnes om kort tid. Ved århundreskiftet utvandret mange nordmenn for på den tiden var det dårlige tider i Norge. Nå er det på tide at vi drar (må ikke vente lenger). Det er på høy tid at du lærer dette (nå må du ikke vente lenger). Du kan ikke gjøre alt på en gang, hver .ting til sin tid. Du kan komme ved to-tiden. TIGGE De tigger om penger. TILBUD Vi fikk tilbud om å bo der gratis. I dag er det tilbud på lammekjøtt (billigere lammekjøtt). Hun pleier alltid å kjøpe på tilbud. TILBØYELIG Han er tilbøyelig til å kjøre for fort (pleier å). TILFELLE Ring 000 i tilfelle brann. TILFREDS Jeg er tilfreds med det tilbudet. TILFØYE Han hadde ingenting å tilføye til det som var skrevet.

201

TILGANG Det er stor tilgang på utenlandske artikler i Norge (det er rikelig med). Han hadde tilgang til de hemmelige dokumentene. TILHENGER Jeg er tilhenger av full pressefrihet. TILKNYTNING Det ble skrevet mye i tilknytning til det store jubileet (i forbindelse med). TILLEGG Moms kommer i tillegg til pnsen. De ble lovet tillegg i lønnen. TILLIT Jeg har ikke tillit til dem (stoler ikke på). TILLØP Det var tilløp til panikk da det begynte å brenne i flyet. TILSAGN Klubben har fått tilsagn om lån i banken (løfte om). TILSLUTNING Det var stor tilslutning til aksjonen (mange støttet). TILSYN Han har tilsyn med skolens språklaboratonum (ansvaret for). Alle matvareforretningene står under tilsyn av helserådet. TILTALE Han ble tiltalt for ran (beskyldt). TILTRO Hun har ikke tiltro til legen (stoler ikke på). TIME Han kjørte 80 kilometer i timen. Du må følge med i timen (når læreren underviser i klassen). Han kom i ellevte (tolvte) time (nesten for sent). Han kunne gjøre det på timen (ikke bruke mer enn en time). 202

TINGE Hun har tinget på plass på flyet (bestilt plass). TIPPE Jeg tipper på at du kommer til å vinne (tror, regner med). TITT

Hun tok en titt på menyen før hun bestilte maten. TJENE Du er ikke tjent med å sitte for lenge i sola (det lønner seg ikke). Hva kan du tjene på det salget? Hun tjener til livets opphold (tjener nok til å leve). TJENESTE Vi sier være ny/gammel/ivrig osv. i tjenesten: Han var litt usikker fordi han var ny i tjenesten. Kan jeg stå til tjeneste med noe (hjelpe med)? TOLERANSE Ha/vise toleranse for noe. Han viste ingen toleranse for de nye ideene. Kirken viser ikke mye toleranse i sitt syn på samlivsformer. TOLERANT Være tolerant overfor noe/noen. De er tolerante overfor folk som lever annerledes. TOM Være/kjøre/gå tom for noe: ikke ha mer igjen av noe. Han kjørte tom for bensin, derfor måtte han gå resten av veien. TOPP De konkurrerer i toppen (blant de beste/sterkeste). Stemningen var på topp hele kvelden. Han var på toppen av sin karriere da ulykken rammet ham. Hun gikk til topps i konkurransen. TRAKTE Det er ingenting å trakte etter (å strebe etter).

203

TRANG Ha trang til: ha lyst til. Hun hadde ikke trang til å gå på ski. TRAPPE Krigen trappes opp/ned (intensiveres/blir mindre intens). TREKKE Hun trakk av seg hanskene. Vi pleier å trekke for gardinene om kvelden. Vi trekker fra gardinene om dagen. Gardinene kan også trekkes opp/ned. Trekke fra kan også brukes med betydningen "subtrahere": Rabatten må alltid trekkes fra. Trekke fram kan bety "komme med, nevne": Han kunne trekke fram mange eksempler på feil bruk av preposisjoner. Det er deilig å trekke inn den friske fjellufta. De ble trukket inn i konflikten. Trekke opp har mange betydninger. Han trakk opp en flaske rødvin. Man kan også trekke opp en klokke. Uttrykket blir også brukt i forbindelse med å trekke opp en grense som betyr "sette en grense". Det trekker opp til uvær betyr at uværet nærmer seg. Trematerialene trekker seg sammen når de tørker. Trekke tilbake kan bety "dementere": Han trakk tilbake det han hadde sagt. Det kan også bety "gå tilbake, forsvinne": Demonstrantene trakk seg tilbake etter en stund. Trekke ut kan brukes helt konkret: Hun måtte trekke ut en tann. Det kan også brukes med betydningen "vare lenge": Møtet trakk ut i langdrag (det ble langvarig). Trekke seg ut: ikke tilhøre lenger. Han trakk seg ut av partiet da han ikke var enig i de nye forslagene. TRENE Hun trener i svømming hver dag. Han trener opp musklene i armene. De trener seg opp til å stå på hodet. Vi trener på rollene våre. TRO Hun tror på Gud. Tro dårlig/godt om en: ha dårlige/gode tanker om en. Hun tror godt om alle mennesker.

204

TROPPE Når den gamle regjeringen tropper av, håper mange på bedre tider (slutter, trer tilbake). De troppet opp i nye klær (viste seg, ankom, møtte fram). TROSS Til tross for: trass i. selv om det er/var. Til tross for uværet gikk han en tur med hunden. På tross av: i strid med, mot. Han drog på tross av alle advarsler. TRUE Arbeiderne truer med streik. Ranerne truet til seg alle pengene. TRYGG Man kan aldri føle seg helt trygg for snøras i påskefjellet. Jeg er trygg på ham (stoler på ham). TRYGLE Trygle om: be innstendig om. De tryglet om å få bli her. TRYKKE Arbeidsgiverne prøvde å trykke ned lønningene. De har trykket opp 500 eksemplarer av boka. Du må trykke på knappen når bussen skal stanse. Det var vanskelig å trykke ut mer tannpasta av tuben. TRYLLE Hun tryllet fram den deiligste maten på noen få minutter. TRÅD Være i tråd med: svare til. Det han sier er helt i tråd med vår oppfatning. Slå på tråden: ringe. Du kan slå på tråden til meg hvis du lurer på noe. TUKLE Tukle med:fingre/fomlemed. Han stod og tuklet med glidelåsen. TULLE Hun tullet med dem (sa/gjorde mye rart).

205

TUMLE Tumle med streve med, ha problem med Han tumlet med det spørsmålet hele kvelden TUR Alt skjedde i tur og orden (i nktig rekkefølge) Han står for tur til å få en bedre stilling (det er hans tur) De var på tur til hytta da det skjedde TVERS Det gikk på tvers av hans planer (mot) De bodde tvers over veien (på den andre siden av) TVIL

Jeg er i tvil om jeg skal reise (vet ikke sikkert) De godtok forslaget under tvil (var ikke helt sikre) TVILE Jeg tviler på at/om det går TVINGE Hun tvang i seg maten Han ble tvunget til å reise Han tvang seg til de beste plassene TY Han tyr til alkoholen når han får problemer TYDE Alt tyder på at dette kommer til å bh et godt år TYGGE Hun går og tygger på tyggegummi hele dagen TØRKE Husk å tørke av deg på bena før du går inn' Han vasket og hun tørket opp Det var så tørt den sommeren så elva tørket helt ut/inn UAVHENGIG Han er uavhengig av sine foreldre 206

UFOREN(E)LIG Hans filosofiske syn var uforen(e)lig med kirkens lære. UFØLSOM Hun var ufølsom overfor kritikken. UKJENT Den nye bestemmelsen var ukjent for ham. Han var ukjent med de nye bestemmelsene.

UNDERHOLDE Hun underholdt seg med sine venner. UNDERRETTE De ble underrettet om utviklingen i bedriften (fikk opplysning om). UNDERVISE Hun underviser i matematikk. UNDRE Hun undrer seg på/over hva de kommer til å si. UNNGJELDE Han kommer til å unngjelde for alt det vonde han har gjort (lide for). UNNSETNING Vennene våre kom oss til unnsetning da vi trengte penger (hjalp oss). UNNSKYLDE Han unnskyldte seg med at de hadde fått gjester. UNNSKYLDNING Hun bad om unnskyldning for at hun hadde vært så sint. UNNTAK I norsk grammatikk er det mange unntak fra reglene. URETT Begå/gjøre urett mot en: gjøre noe galt mot en. Gjøre urett i noe: gjøre noe som er galt. Han gjør urett i å straffe barna så hardt. 207

USKIKKET Han er uskikket til/for den stillingen (passer ikke til). USKYLDIG Hun var uskyldig i det som hendte (hadde ingen skyld). UTEBLI De uteble fra møtet (kom ikke, møtte ikke opp). UTELUKKE Han ble utelukket fra konkurransen (fikk ikke delta). UTFORDRE Han ble utfordret til kamp. UTGANGSPUNKT Hun tok utgangspunkt i det som var sagt tidligere. UTGAVE Den boka har kommet i ny utgave. UTGIFT Vi har hatt store utgifter på den bilen. UTKANT De bor i utkanten av byen. UTKAST Arkitekten laget et utkast til det nye konserthuset. UTLEGG Hun har hatt en del utlegg på prosjektet (utgifter). UTLØP Barnet måtte få utløp for sitt sinne (fa lov til å være sint). UTMERKE De har utmerket seg i idrett (gjort det veldig bra). UTNEVNE Han ble utnevnt til konge etter sin far. 208

UTSETTE De ble utsatt for harde angrep i pressen. Hun ville ikke utsette seg for kritikk. De hadde ingenting å utsette på servicen (kunne ikke klage på). UTSIDE På utsiden av boka var det et pent bilde. UTSIKT Det var fin utsikt over fjorden fra huset deres. UTSLAG Bemerkningen hennes var et utslag av misunnelse. UTSOLGT De var utsolgt for/på bananer (hadde ikke mer igjen). UTSTREKNING Oslo er en liten by, men stor i utstrekning. Vi må i stor utstrekning ta hensyn til økonomien ved en slik avgjørelse. UTSTYRE Bilen var utstyrt med takluke og farget glass. UTTALE Han ville ikke uttale seg om den saken (si noe om). UTTALELSE De måtte komme med en uttalelse om saken før utgangen av måneden. UTTRYKK Hun gav uttrykk for sine meninger. UTVALG De hadde et stort utvalg av sjokolade. UTVIKLING Det er et land i rask utvikling (et land som utvikler seg raskt). UVANT Utlendingene er uvant med de lange lyse sommernettene i Norge. 209

UVILLIG Han var ikke uvillig til å låne bort båten. UVITENDE De var uvitende om det som hadde hendt (visste ikke noe om). VAKSINERE Han ble vaksinert mot influensa. VAKT De måtte holde vakt over den syke dag og natt. Sykepleieren satt på vakt hele natten. Du må være på vakt så du ikke sier noe galt (passe deg). VALG Man kan si valg av eller valg på med omtrent samme betydning. Valg p brukes mest når man mener "stemme på". De skal ha ny nasjonalforsamling neste år. Valget av denne kandidaten var ventet. VANE Han har for vane å komme for sent (pleier å). VANSKELIG Jeg har vanskelig for å forstå hva han sier (det er vanskelig for meg). VANT Vi er vant til å spise norsk mat. VARE Ta vare på: passe på. Han tar godt vare på frimerkene sine. Ta seg i vare: passe seg. Ta deg i vare så du ikke faller! Vare ved: fortsette, ikke slutte. Vi håper at de gode tidene vil vare ved. VARSEL De fikk varsel om at de måtte flytte. De måtte flytte på kort varsel. VARSLE Hunden varslet om at det kom noen.

210

VARTE Han kunne varte opp med hjemmebakte kaker til kaffen. VASKE De måtte vaske opp etter middagen. VASSE Det ser ut som han kan vasse i penger (ha overflod av). VEDDE Jeg vedder på at han vinner. VEGNE Han takket på vegne av hele familien. VEI Rydde av veien: fjerne. Alle hindringer ble ryddet av veien. Ikke gå av veien for: ikke betenke seg på. Hun går ikke av veien for å utnytte andre. Være i veien: være galt, være en hindring. Hva er i veien med deg? Hunden var i veien for henne hele tiden. I vei: videre. Hun pratet i vei uten at noen hørte på henne. På vei har forskjellige betydninger: 1 )De var på vei fra Paris til Oslo. 2)Hun er åtte måneder på vei (gravid i åttende måned). 3)Du må ikke ta så på vei for en slik bagatell (reagere så sterkt). Bringe/skaffe til veie: anskaffe. Han måtte skaffe til veie alt de trengte for turen. VEIE Veie for eller imot: vurdere, overveie. De veide for eller imot om de skulle kjøpe huset. VEKSLE Han måtte veksle i dollar da han skulle reise til Amerika. Han vekslet inn norske penger i dollar. VEKT Han la vekt på at alle måtte komme presis (understreke). Han kjøpte sukker og mel i løs vekt (ikke ferdig pakket).

211

VELGE Det er mye å velge i/(i)mellom i butikkene (stort utvalg). Hun ble valgt inn i det nye styret. Han ble valgt til ordfører. VELKOMMEN Velkommen til bords alle sammen! Nå er maten ferdig. De følte seg velkommen hos naboen. Han var velkommen i det nye selskapet. VELVILJE Se med velvilje på: være positiv til. De så med velvilje på den nye planen. VENDE Vende om: snu. De måtte vende om da uværet kom. De vendte hjem igjen etter to år i utlandet. Vende seg til: snu seg mot. Hun vendte seg til sidemannen og begynte å snakke med ham. Vende til: forandre til. Hun vendte sorgen til glede. VENN Gjøre seg til venns med: bli venner med. Hun gjorde seg til venns med befolkningen på stedet. VENNE Venne seg til: bli vant til. Du må venne deg til klimaet her. VENTE Hun ventet på ham i to timer. Han ventet med å si det. VERDEN I all verden brukes for å uttrykke overraskelse: I all verden, hva er det som skjer her? Aldri i verden: forsterkende uttrykk: Han kommer aldri i verden til å gifte seg. Sette barn til verden: føde/få barn. Hun har satt fem barn til verden. Den saken er nå ute av verden (er glemt).

212

VERDI Bilene synker fort i verdi. Dette er av stor verdi (betyr mye). Hva er verdien på det frimerket? Det ble omsatt aksjer til en verdi av mange millioner kroner.

VERDIG Han ble funnet verdig til Nobels fredspris.

VERN Langs veien ble det bygd vern mot støyen fra bilene.

VERNE Hun smurte seg inn med solkrem for å verne seg mot sola. Vi må verne om naturen.

VETO Presidenten kunne nedlegge veto mot det nye forslaget.

VETT Han hadde ikke vett på å slutte i tide (var ikke klok nok til). Du snakker som du har vett til (negativ betydning: det er helt dumt det du sier). VIDVANKE Brevet var kommet på vidvanke (var blitt borte, kommet til feil adresse).

VIE Hun viet sitt liv til de fattige.

VIFT Hun er ute på vift med en god venn (ute og morer seg).

VIKAR Han er vikar for presten.

VIKARIERE Hun vikarierer for læreren.

213

VIKE Husk å vike for trafikken fra høyre! Han vek unna da de ville slå ham. De viker ikke tilbake for å bruke våpen (er ikke redd for).

VIKLE Fisken viklet seg inn i garnet.

VILJE Ha/vise vilje til noe: ville gjøre noe. De viste vilje til samarbeide. Barna fikk alltid sin vilje igjennom (fikk det slik de ønsket). Han gjorde det ikke med vilje (mente ikke å gjøre det). Hun gjorde det mot sin vilje. Få sin vilje med noen: få noen til å gjøre det man vil.

VILKÅR Ikke på vilkår: absolutt ikke. Vil du støtte det partiet? Nei, ikke på vilkår!

VILLE Hun vil fram i livet koste hva det koste vil. Han ville ikke inn på det (ville ikke snakke om det).

VILLIG Han var villig til å hjelpe oss.

VINKE De vinket til oss fra båten. Vi ble vinket inn av politiet (stanset på veien).

VINNE Han vant ikke fram med sine ideer (det ble ikke vist interesse for). Hun vant over sine konkurrenter. De har vunnet på sin nye politikk (det går bedre for dem).

VIPPE Hun er ikke lett å vippe av pinnen (få til å miste kontrollen over seg selv). Det står og vipper mellom de to partiene. Båten vippet over på siden så han falt i vannet.

214

VIRKE Medisinen virket på henne etter en time. Det du sier virker sannsynlig for meg (jeg kan tro det er slik).

VIRKELIGHET De er i virkeligheten ikke så rike (egentlig, faktisk).

VIRKSOMHET Maskinen var i virksomhet hele dagen.

VISE Mange blir vist bort ved grensen (får ikke komme inn). De viste fram varene sine på utstillingen. Turistene blir vist rundt/omkring i byen av en reiseleder. Han viste til paragraf 3 i loven (refererte til).

VISKE Han prøvde å viske bort/ut det som var skrevet.

VISSHET Vissheten om at han snart skulle få se henne igjen, holdt ham oppe.

VITE Hun Han Hva Han

ville ikke vite av oss (ville ikke ha noe med oss å gjøre). vet med seg selv at han har gjort det eneste riktige (er sikker på). vet du om den saken? visste verken ut eller inn (var helt rådløs).

VITNE Han har flere vitner på at han ikke kjørte for fort.

VITS Det er ingen vits i å prøve (det nytter ikke). Hva er vitsen med det (hensikten med)?

215

VOKSE Han kommer til å vokse av seg den uvanen (slutte med det når han blir eldre) Det har vokst fram en sterk interesse for litteratur. Hun vokste opp i India. Treet blir fint når det vokser seg til (etter hvert som det blir større). Han klippet håret helt kort, men det vokste fort ut igjen. VOKTE Han må vokte seg for ikke å si noe galt (passe seg). Han voktet på henne hele kvelden VOLD Politiet brukte vold mot demonstrantene. Hun ble tatt med vold VOTERE De voterte over forslaget (stemte over). Man kan votere for/imot noe VRANGSTRUPE Han satte maten i vrangstrupen Få en i vrangstrupen betyr "ikke like en" Hun fikk ham helt i vrangstrupen. VRI Du må vri om nøkkelen når du skal låse (opp/igjen) døra. Hun måtte vri opp tøyet for hånd (fa vannet ut av tøyet). De fikk vridd det til at hun hadde sagt det slik De prøver alltid å vri seg unna når det er noe som skal gjøres. VÆR Han er ute i hardt vær (har problemer). Elevene rakte hendene i været når læreren spurte dem om noe. Draken gikk rett til værs på grunn av den sterke vinden.

216

VÆRE Lyset er av (står ikke på, lyser ikke). Være av med: bli kvitt. Han ville ikke være av med sykkelen for alt i verden. Være etter: forfølge. Politiet var etter ham overalt. Være for: akseptere, ville ha. Hun er for fri import av klær. Være fra seg: være fortvilet. Han var fra seg da han hadde mistet alle pengene sine. Tiden er inne for å så grønnsakene (det er rett tid). Vil du være med til byen? Han ville være med på å støtte den saken (være med og støtte). Være (i)mot: ikke være enig i. Han var (i)mot forslaget. Være om seg: gjøre noe til egen fordel. Han var om seg på alle områder. Radioen er på (er i funksjon). De var sammen om å gjøre jobben (gjorde det sammen). Være til: eksistere. Jeg er glad jeg er til. Jeg reiser neste uke og er tilbake om fjorten dager. Tiden er ute: det er ikke mer tid igjen. Han er ute etter ved (ute for å hente ved). Han var ute for et overfall (ble utsatt for). Det er ute med dem (de har ikke flere sjanser). De var ute av seg da de mistet hunden sin (veldig lei seg). Han var ved å drukne da de oppdaget ham (holdt på). VÅGE Jeg våger på at du ikke tør (vedder på). Tør du våge deg på den oppgaven (forsøke deg på)? VÅKE Hun våket over den syke. YMTE Han ymtet noe om at han skulle reise (nevnte så vidt). YNKE Hun ynket seg over smertene. YRE Det yrte av maur i skapet (var fullt av).

217

YTRING De kom med en ytring om at de ønsket å flytte. ÆRBØDIGHET Vise ærbødighet for/overfor noen: vise respekt for. ÆRE De forsynte seg flere ganger for å gjøre ære på maten (for å vise at de likte maten). De heiste ilagget til ære for jubilanten. ÆREFRYKT De hadde stor ærefrykt for guden sin. ØDSLE Han ødsler med pengene (sløser). Han ødslet bort hele arven (sløste bort). ØNSKE Hun hadde et ønske om å få treffe ham. ØRE Hun har øre for språk (lærer fort). ØSE Han hadde et hav å øse av (mye å ta av). Han øste opp suppe i tallerkenen. Staten øser ut penger på forskjellige hjelpetiltak. ØVE Øve seg i og øve seg på betyr omtrent det samme. Han øver seg i å spille tennis. Hun øver seg på å stå på hendene. Han øver opp magemusklene. Hun øver på piano. ØVELSE Han har lite øvelse i å spille tennis.

218

ØYE

Holde øye med: passe på. Hun holdt øye med ham. Ha et godt øye til: like. Han hadde et godt øye til sjefens datter. De kunne ikke lukke øynene for at det var slik (se bort ifra). Se i øynene: akseptere, godta. De måtte se i øynene at saken var tapt. Ha øye for: ha sans for. Hun har øye for detaljer. Få øynene opp for: forstå. Da de fikk øynene opp for det som hadde skjedd, ble de svært overrasket. Ha noe for øye: ha som mål. Han hadde for øye å bli ferdig med studiene før han var 25 år. Få øye på: få se. Plutselig fikk han øye på en elg. ØYEBLIKK

For øyeblikket er vi utsolgt på de skoene (akkurat nå). Han kom i siste øyeblikk (nesten for sent). ÅPEN

Han var åpen for nye tanker (interessert i). ÅPNE

Han åpnet med å ønske alle velkommen. ÅR

De reiste til utlandet, men kom hjem igjen etter et år. De reiser på ferie til Spania år etter år (stadig). Kontrakten gjaldt for ett år av gangen. Han kom til Norge for ett år siden. I år er det 20 år siden han døde. Han tjener 100.000 i året. Olav den hellige falt i år 1030. Vi skal flytte om et år. Forurensningen av naturen blir verre og verre år for år (for hvert år som går). Hun gikk den samme veien år ut og år inn (år etter år). Han er litt oppe i årene (ikke helt ung). Jeg har ikke sett ham på år og dag (det er lenge siden jeg så ham). ÅREMÅL

Bli ansatt på åremål: få stilling for en bestemt periode.

219

ÅRSAK Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent. ÅRSBASIS På årsbasis utgjorde dette en omsetning på 2 millioner. ÅRSTID Det pleier å regne mye her på denne årstiden. Denne varmen er uvanlig for årstiden.

220

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF