Yugo-koral-tehnicko-uputstvo.pdf

December 25, 2016 | Author: Marija Jesic | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Yugo-koral-tehnicko-uputstvo.pdf...

Description

Zastava Automobili a.d.

Tehničko uputstvo KORAL

Koral Koral Koral Koral Koral

1.1-1.1CW-1.3CW 1.1i-1.3i-1.1iL In 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i In L Cabrio

Direkcija Marketing - Postprodaja

Tehničko uputstvo Koral

"ZASTAVA AUTOMOBILI" a.d. DIREKCIJA MARKETING-POSTPRODAJA 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4 tel. (034 335 197) i (034 323 450); fax. (034 335 535) e-mail: [email protected] web: www.zastava.net o

N 603.00.540-I izdanje III/2005. štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu ZASTAVA

2

Zastava Automobili a.d.

SADRŽAJ TEHNIčKOG UPUTSTVA Uvod...................................................................................................

4

Preporuke i saveti.............................................................................

6

Dimenzije automobila....................................................................... 8 Pokretanje motora............................................................................ 9 Instrumenti i komande..................................................................... 10 Prekidači............................................................................................ 14 Vrata, sedišta, pojasevi..................................................................... 16 Zagrevanje i provetravanje........................................................................ 18 Retrovizori................................................................................................. 18 Vuča automobila........................................................................................ 19

Održavanje i praktične instrukcije.................................................. 20 Periodika održavanja................................................................................. 21 Ulje u motoru............................................................................................. 23 Ulje u menjaču........................................................................................... 24 Tečnost za hlađenje motora....................................................................... 24

Zamena točkova................................................................................. 26 Zamena sijalica.................................................................................. 27 Osigurači............................................................................................ 30 Koral Cabrio...................................................................................... 31 Tehničke karakteristike.................................................................... 34 Podaci za identifikaciju..................................................................... 38 Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa.............................................. 39

3

Tehničko uputstvo Koral

UVOD: Kada kupite novi model Korala, prvo proverite da li ste od Vašeg ovlašćenog prodavca uz TEHNIČKO UPUTSTVO dobili GARANTNI LIST. GARANTNI LIST će Vas upoznati sa normama garancije, tj. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije. Garantni rok za naše automobile traje jednu godinu od dana kupovine ili 20.000 km (do ispunjenja prvog uslova), dok garancija na sklop motor-menjač-diferencijal, kao i na strukturnu koroziju karoserije automobila traje dve godine ili 30.000 km (do ispunjenja prvog uslova), (za detaljnije informacije videti Garantni list). TEHNIČKO UPUTSTVO Vas upoznaje sa tehničkim karakteristikama, načinom rukovanja i pravilnog odrzavanja Vašeg automobila, kao i sa našom servisnom mrežom u kojoj ćete ostvariti svoja prava iz garantnog roka. Redovne servisne preglede morate obaviti: · posle pređenih 1500-2000 km (tzv. "A" servisni pregled) · kasnije na svakih 10.000 km (redovni servisni pregledi)Redovne servisne preglede i rešavanje eventualnih reklamacija morate obavljati isključivo u našim OVLAŠĆENIM SERVISIMA (ako ste vlasnik Korala in L ili Korala 1.1iL, to morate obaviti u OVLAŠĆENIM SERVISIMA ZA PEUGEOTCITROÉN MOTORE - vidi str. 43-46). Rešavanje eventualnih reklamacija koje se ne odnose na motor na Koralu in L i Koralu 1.1iL, možete rešavati u bilo kom našem ovlašćenom servisu.Za pogon Korala i Korala in sa oznakama 1.1i, 1.3i, 1.1iL i L koristiti ISKLJUČIVO BEZOLOVNI BENZIN, jer u protivnom može doći do oštećenja sistema za elektronsko upravljanje radom motora.

UVODNE NAPOMENE

4

Zastava Automobili a.d. Komercijalna oznaka modela Koral sastoji se iz dva dela. Jedna označava tip motora, odnosno karburatora u automobilu i može biti:1.1 (motor DMB 1116cm3 sa karburatorom tipa IPM),1.1CW i 1.3CW (motori DMB 1116cm3 i 1299cm3 sa karburatorom tipa CarterWeber)1.1i i 1.3i (motori DMB 1116cm3 i 1299cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom - upravljački sistem Bosch Motronic M4.6, EURO 2)1.1iL i L (motor Peugeot-Citroén 1124cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom - upravljački sistem Bosch Motronic M7.4.4, EURO 3)

Druga oznaka "In" (ako postoji) odnosi se na poboljšan enterijer i modifikovanu spoljašnjost vozila. Tehničke karakteristike ovih modela date su na stranama 38-41.Koral in L i Koral 1.1iL poseduju konektor za dijagnostiku vozila koji služi za priključivanje dijagnostičkog uređaja. Smešten je u putničkom prostoru, sa donje strane centralne police. Ovaj konektor, zajedno sa provodnicima koji su u njemu, ne sme se koristiti za priključivanje drugih potrošača (radio-aparata i sl.).

Za sve dodatne zahvate koje želite da izvedete na vozilu (ugradnja radio-aparata, alarma, pogona na plin, itd.) takođe obavezno konsultujte najbliži ovlašćeni servis.

5

Tehničko uputstvo Koral

Preporuke i saveti Osnovna poruka u Garantnom listu automobila je da automobil koristite i održavate prema preporukama proizvođača i da za servisne usluge i održavanje automobila isključivo koristite usluge ovlašćenih servisa. U tom cilju, uz Garantni list automobila, daje Vam se i ovo Tehničko uputstvo sa spiskom ovlašćenih servisa ZASTAVA. Ove dve publikacije čine komplet dokumentacije automobila u prometu. Sadrže potreban broj poruka, saveta i preporuka na koje je prodavac dužan da Vam ukaže i da Vas upozna sa pravilima upotrebe automobila. Navedene publikacije molimo da detaljno proučite. Sa pravilima korišćenja i održavanja automobila se morate pravovremeno upoznati i istih se pridržavati. Time ćete obezbediti: - pouzdanu, bezbednu i dugotrajnu upotrebu automobila - ostvarivanje Vaših prava iz garancije automobila.

VAŽNA NAPOMENA

Servisni pregled "A" koji se obavlja posle pređenih 1.500 - 2.000 km. i servisni pregledi propisani na svakih 10.000 pređenih kilometara sadrže određene provere i podešavanja koje, zbog preventivnosti i potrebne stručnosti, morate da obavljate u ovlašćenim servisima (za modele Koral in L i Koral 1.1iL u ovlašćenim servisima za Peugeot-Citroén motore - vidi str.42-46). U protivnom prestaje vaše dalje pravo na sve oblike garancije automobila koje daje proizvođač. Pri obavljanju servisnih pregleda u servisu, možete da poručite i obavljenje određenih provera i podešavanja koja njima nisu obuhvaćena, pa su zbog toga predmet posebnih plaćanja. Servisni pregledi automobila su ovim Uputstvom definisani do 100.000 pređenih kilometara. Ne treba shvatiti da toliko traje eksploatacioni vek automobila. Sa ovakvim brojem definisanih servisnih pregleda može se shvatiti cikličnost njihovog obavljanja u daljoj upotrebi automobila.

6

Zastava Automobili a.d. Modeli 1.1i-1.3i opremljeni su sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M4.6 (zadovoljeni propisi EURO 2). Modeli Koral in L i Koral 1.1iL opremljeni su sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M7.4.4 (zadovoljeni propisi EURO 3).

VAŽNE NAPOMENE - Za modele 1.1i-1.3i-1.1iL-L, koji poseduju katalizator izduvnih gasova, zaštitnu oblogu katalitičkog konvertora (katalizatora) ne premazivati zaštitnim sredstvima protiv korozije (antiromba), jer usled visokih temperatura katalitičkog konvertora može doći do požara - Katalizator pri normalnom radu razvija visoke temperature. Stoga, ne parkirajte automobil nad zapaljivim materijalom (trava, suvo lišće, borove iglice i sl.) : OPASNOST OD POŽARA !!. Mere sigurnosti i bezbednosti pri obavljanju radova na motoru: - Sistem za paljenje je sa visokim naponom u sekundarnom kolu, što zahteva opreznost pri radu. - Ne vršiti nikakve prekide ili kratka spajanja na provodnicima koji napajaju indukcioni kalem. - Motor nikada ne aktivirati bez dobro pričvršćenih klema na akumulatoru. - Pri radu motora ili uključenom kontaktu nikada ne izgrađivati kleme sa akumulatora. - Prilikom punjenja baterije (akumulatora) odvojiti instalaciju od akumulatora. Pogrešna polarnost napona dovela bi do uništenja elektronske upravljačke jedinice kod modela 1.1i-1.3i-1.1iL-L. - ZASTAVA isključuje svaku odgovornost i neće priznati nastale troškove u slučaju neispravnosti prouzrokovanih ugradnjom dodatne opreme, koju ZASTAVA ne isporučuje i ne preporučuje.

7

Tehničko uputstvo Koral INERCIJALNI PREKIDAČ

Koral (in) 1.1L

(modeli1.1i-1.3i-1.1iL-L)

Inercijalni prekidač se nalazi u motorskom prostoru. Crvene je boje, a mesto mu je označeno strelicom. U slučaju jačeg potresa automobila (udesa) inercijalni prekidač prekida dovod električne struje kojom se napaja pumpa za gorivo. Ponovno stavljanje u funkciju inercijalnog prekidača vrši se pritiskanjem prekidača nadole.

Koral (in) 1.1i-1.3i

Dimenzije automobila

1390

Koral 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i-1.1iL

688

2150

652

1308

3490

1312 1542

8

Zastava Automobili a.d. Koral in 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i-L 3370

583

667

2150

819

3552

1308

1312 1542

Pokretanje motora Koral (in) 1.1:

Hladan motor: Pritisnuti pedalu spojke i polugu menjača dovesti u neutralan položaj. Povući "sauh" i startovati motor bez pritiska na "gas". Sve dok se motor ne zagreje, postepeno vraćati "sauh" i "gasom" menjati broj obrtaja motora. Topao motor: Prilikom startovanja motora, ručica "sauha" treba da je spuštena, odnosno vraćena, a pedala gasa pritisnuta. Koral (in) 1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i-1.1iL-L:

Bez obzira da li je motor hladan ili topao, pritisnuti pedalu spojke i polugu menjača dovesti u neutralan položaj. Startovati motor bez pritiska na "gas". Kod modela 1.1i1.3i-1.1iL-L, pri startovanju motora signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi, što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC. Raspored lampica i komandi dat je na str. 10. Kod modela Koral in L i Koral 1.1iL, signalna lampica CHECK ENGINE će se upaliti i odmah ugasiti i prilikom svakog otvaranja vozačkih ili suvozačkih vrata (kod modela bez centralnog zaključavanja), odnosno prilikom otključavanja (kod modela opremljenih centralnim zaključavanjem). 9

18

1 2

3 4

19

5 6 7

20

8

21 22 23 24

9 10 11 12 13 14 15

16

10

32

31

30

26 27 28 29

25

17

Tehničko uputstvo Koral

Instrumenti i komande

11

18. Ručica za deblokiranje poklopca motora

17. Polica

16. Usmerivač vazduha

15. Prekidač prednjih maglenki i odgovarajući signal ("In" verzija)

14. Klizni prekidač ventilatora grejača unutrašnjosti automobila

13. Prekidač i signal grejača zadnjeg stakla

12. Prekidač brisača zadnjeg stakla

11. Prekidač perača zadnjeg stakla

10. Prekidač brisača vetrobrana

9. Prekidač sa ključem

8. Taster sirene

7. Instrument tabla

6. Prekidač migavaca

5. Prekidač farova

4. Prekidač trepćućeg svetla i odgovarajući svetlosni signal

3.CHECK-ENGINE lampica (1.1i-1.3i-1.1iL-L)

15

14

11

12

1

2

13

4

VAŽNA NAPOMENA Ukoliko se signalna lampica CHECK ENGINE upali u toku vožnje ili treperi, to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora, pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA.

32. Poluga ručne kočnice

31. Poluga menjača

30. Pepeljara

29. Mesto za radio-aparat

28. Poluga za usmeravanje vazduha

27. Poluga za hlađenje

26. Upaljač za cigarete

25. Poluga za grejanje

24. Svetlo ideograma

23. Pedala "gasa"

22. Korektor fara ("In" verzija)

21. Pedala kočnice

20. Pedala spojke

2. Prekidač zadnjih maglenki 3

19. Komanda "sauha" - Koral (in) 1.1

1. Klizni prekidač spoljašnjeg svetla

Zastava Automobili a.d.

SIGNAL PREGREVANJA MOTORA (KORAL IN L; KORAL 1.1iL)

Tehničko uputstvo Koral

Instrumenti i komande

12

13

F. Nedovoljnog pritiska ulja u motoru

E. Habanja kočione obloge i nedovoljnog nivoa tečnosti za kočenje

D. Nedovoljnog napona alternatora

C. Svetla za maglu

SIGNALI:

N. Visoke temperature motora

goriva

H. Količine goriva sa lampicom rezerve

B. Pređenih kilometara

A. Brzine

POKAZIVAČI:

VAŽNA NAPOMENA Ukoliko se u vožnji upali signal pregrevanja motora ili nedovoljnog pritiska ulja, neophodno je zaustaviti vozilo i obratiti se ovlašćenom servisu ZASTAVA. Svaka dalja vožnja može izazvati oštećenje motora.

I. Aktivirane ručne kočnice

L. Migavaca

M. Pozicionog svetla

G. Dugog svetla

Zastava Automobili a.d.

Tehničko uputstvo Koral KLJUČEVI ZA AUTOMOBIL

• •

Ključ za paljenje motora Ključ za vrata, prtljažnik i poklopac rezervoara za gorivo

PREKIDAČI: PREKIDAČ SA KLJUČEM:

0 - Neutralan položaj (isključeni svi potrošači, ključ se vadi, upravljač otključan) 1 - Potrošači pod strujom 2 - Pokretanje motora 3 - Upravljač zaključan, ključ se vadi, prekidač svetla i unutrašnja svetla pod strujom.

NE VOZITI SA ISKLJUČENIM MOTOROM I NE OSTAVLJATI KLJUČ U POLOŽAJU "1" KADA MOTOR NE RADI.

VAŽNA NAPOMENA

KLIZNI PREKIDAČ SPOLJAŠNJEG SVETLA

0 - Sve isključeno 1 - poziciona svetla sa odgovarajućim svetlosnim signalom i svetlom instrumenata 2 - Prekidač farova pod strujom, pod uslovom da je prekidač sa ključem u položaju MAR.

14

Zastava Automobili a.d. POLUŽNI FAROVA

PREKIDAČ

SVETLA

I

I - Oboreno svetlo II - Dugo svetlo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se svetlosno upozorenje (ablendsvetlo).

II

KOREKTOR FARA ("In" modeli - vidi str.10)

Podesiti visinu farova u zavisnosti od opterećenja automobila: 0 - Vozač 1 - Pet putnika 2 - Pet putnika i prtljažnik (50 kg) 3 - Vozač i prtljažnik (50 kg)

POLUŽNI PREKIDAČ MIGAVACA

D - Desni L - Levi Migavci funkcionišu kada je ključ za paljenje u položaju MAR. Poluga se automatski vraća u centralni položaj.

PREKIDAČ BRISAČA VETROBRANA

A - Isključeni brisači B - Programiran rad C - Kontinualan rad Uključivanje električne pumpe brisača vetrobrana vrši se povlačenjem poluge prema točku upravljača.

15

Tehničko uputstvo Koral ŠEMA ZA BIRANJE STEPENA PRENOSA

VRATA I SEDIŠTA: VRATA

Otključavanje ključem.

i

zaključavanje

spolja,

Otvaranje iznutra, pomoću ručice.

Zabravljivanje iznutra, pritiskom segmenta, posle zatvaranja vrata.

16

Zastava Automobili a.d. CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE: *

* - u zavisnosti od opreme

Delujući na bravu na vozačevim vratima možete istovremeno zaključati (otključati) leva i desna vrata putničkog prostora. Ako su jedna vrata otvorena, centralno zaključavanje neće biti obavljeno. Iznutra se pritiskom na segment vozačevih vrata zaključavaju leva i desna vrata putničkog prostora. Na drugim vratima, dugme deluje samo na njih. Centralno zaključavanje ne odnosi se na vrata prtljažnog prostora.

PREDNJA SEDIŠTA

A - poluga za podešavanje položaja naslona B - poluga za regulaciju položaja sedišta po dužini C - ručica za deblokiranje sedišta Na prednjim sedištima su ugrađeni nasloni za glavu; nasloni su podesivi po visini.

ZADNJA BOČNA STAKLA

Mogu se delimično otvarati povlačenjem ručice.

SIGURNOSNI POJASEVI

A - Namotaj (blokira pri naglom zatezanju) B i C - Brava

17

Tehničko uputstvo Koral ZAGREVANJE I PROVETRAVANJE:

A - poluga za razvođenje vazduha na vetrobran ili donji deo automobila B - poluga za regulaciju količine svežeg vazduha C - poluga za regulaciju količine i temperature toplog vazduha

RETROVIZORI:

SPOLJNO OGLEDALO - RETROVIZOR

Podešavanje ogledala vrši se pomoću poluge A. Prema potrebi, moguće je oboriti telo ogledala iz položaja 1 u položaj 2.

UNUTRAŠNJE OGLEDALO

1 - položaj protiv zaslepljivanja 2 - normalan položaj

18

Zastava Automobili a.d. POVEĆANJE PRTLJAŽNOG PROSTORA:

Zapremina prtljažnika Korala je 170 l. Za povećanje prtljažnog prostora, oboriti napred zadnje sedište. Otkačiti naslon zadnjeg sedišta pritiskajući dve polužice na gornjim krajevima naslona, a zatim oboriti napred naslon i zadnje sedište. U ovom slučaju zapremina prtljažnika iznosi 780 l.

BRISAČ VETROBRANA:

Oboriti kompletan krak odižući ga od stakla. Pritisnuti jezičak B opruge za kopčanje metlice i pogurati metlicu ka baznom delu kraka A. Kada se opruga oslobodi iz gornjeg zakrivljenog dela kraka, pomeriti metlicu tako da se omogući izvlačenje kraka A iz otvora.

VUČA AUTOMOBILA:

Za vuču automobila sa prednje strane, deo za vuču treba da bude pričvršćen za prsten A.

Za vuču automobila sa zadnje strane koristiti prsten B.

19

Tehničko uputstvo Koral

Održavanje i praktične instrukcije: PRE SVAKE UPOTREBE AUTOMOBILA PROVERITI (vizuelni pregled): - nivo ulja u motoru - nivo tečnosti za hlađenje motora - nivo tečnosti u posudi kočnice - da li su gume napumpane - da li funkcionišu sva svetla i signali - da li ispod automobila postoje tragovi ulja itd. POVREMENO PROVERITI: - da li se ventilator hladnjaka povremeno uključuje (provera posle vožnje, kad motor radi) - zaptivke na motoru, menjaču i diferencijalu - zaptivke i spojeve na hidrauličnim instalacijama kočnica - spojeve na sistemu za hlađenje i napajanje motora - spojeve na vešanjima, upravljačkom mehanizmu i na sistemu za izduvavanje - pritisak u gumama U PRVOM PERIODU UPOTREBE IZBEGAVATI: - nagla ubrzanja, posebno kada je motor hladan - nagla kočenja - rad motora na visokim obrtajima, kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) NA POČETKU ZIMSKOG PERIODA - filter za vazduh podesiti za zimski period - Koral (in) 1.1 - očistiti priključke i proveriti gustinu elektrolita u akumulatoru, - u posudu za pranje vozačkog stakla naliti nesmrzavajuću tečnost, - zaštititi brave od zamrzavanja i automobil od korozije. 20

Zastava Automobili a.d. IZVRŠITI SLEDEĆE PERIODIČNE RADOVE (radi stručne provere i eventualne zamene, propisane servisne preglede obavezno obavljajte u ovlašćenom servisu):Modeli 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i:

Svakih 2.500 km proveriti: - prečistač vazduha (po potrebi očistiti) - akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.000 km: - zameniti ulje u motoru - zameniti prečistač za ulje - zameniti prečistač za vazduh - doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.000 km) - zameniti svećice Svakih 20.000 km (modeli 1.1i-1.3i): - zameniti filter za benzin Svakih 30.000 km: - zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 60.000 km (ili svake dve godine): - zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda - zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.000 km (modeli 1.1i-1.3i): - zameniti katalitički konvertor - zameniti lambda-sondu

21

VAŽNO

Tehničko uputstvo Koral •

Modeli "Koral in L" i "Koral 1.1iL":

VAŽNO

Svakih 2.500 km proveriti: - prečistač vazduha - akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.000 km: - proveriti nivo ulja u motoru i po potrebi ga doliti - doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.000 km) Svakih 20.000 km (ili svakih godinu dana): - zameniti ulje u motoru - zameniti prečistač za ulje - proveriti nivo rashladne tečnosti motora - proveriti zategnutost kaiševa - pročitati kodove grešaka registrovanih u upravljačkoj jedinici. Svakih 30.000 km: - zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.000 km: - zameniti svećice - zameniti prečistač za benzin - zameniti uložak prečistača vazduha Svake 3 (TRI) godine: - zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.000 km (ili svakih 5 godina): - zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda

22

Zastava Automobili a.d.

VAŽNO

ULJE U MOTORU:

Nivo ulja treba da je između dva zareza na mernoj šipci koji označavaju ''MIN'' i ''MAX''. Provera se vrši na ravnom tlu, kada je motor hladan. Zamenu ulja i prečistača za ulje vršiti isključivo u ovlašćenom servisu. . Zamena ulja u motoru vrši se:za modele 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i, svakih 10.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije. Preporučuje se primena ulja GALAX UNIA ili OPTIMA SUPERVISK SV, prema sledećoj tabeli: Spoljašnja temperatura o

Min. ispod (-15 C) Min. između (-15oC i 0oC) Min. iznad 0oC

Monogr.

Multigr.

SAE 10 W

------

SAE 20 W o

SAE 30 W

o

SAE 40 W

Maks. ispod 35 C Maks. iznad 35 C

SAE 15 W 40

Mešanje ovih ulja je dozvoljeno u smislu dolivanja.za modele L i 1.1iL, svakih 20.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije. Preporučuje se primena motornih ulja marke TOTAL i to:

- TOTAL Quartz 7000, API SJ/CF, (ACEA A3 98), SAE 10W/40 ili - TOTAL Quartz 9000, API SL/CF, SAE 5W/40

otvor za nalivanje motornog ulja

merna šipka za motorno ulje

23

Tehničko uputstvo Koral ULJE U MENJAČU:

VAŽNO

''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu ulja HIPOIDNO CZ SAE 80W/90 ili MENOL CZ SAE 80 W/90, koja se mogu mešati u smislu dolivanja. Ulje menjajte isključivo u ovlašćenom servisu. Prva zamena ulja vrši se na 10.000 km, a naredne na svakih 30.000 km. KUĆIŠTE UPRAVLJAČA:

Koristiti mast LUMA OO MOS ili LITMA EP OO. HOMOKINETIČKI ZGLOB:

Za zglobove primenjivati mast AUTOPLEX PLUS. Zglobovi su dovoljno podmazani ako zaštitne gume u bilo kom položaju upravljača zadržavaju pravilan oblik (nisu uvučene niti izgužvane). Oštećene ili ispucale zaštitne gume obavezno zameniti u ovlašćenom servisu. TEČNOST ZA HLAĐENJE MOTORA:

Nivo je ispravan kada, sa hladnim motorom, tečnost u posudi (vidi sliku dole) doseže do oznake MIN.

VAŽNO

Rashladna tečnost se doliva nakon 1 sat od isključenja motora, a pri odvijanju čepa voditi računa da se čep odvrne za dva kruga i sačeka sniženje pritiska (opasnost od opekotina). Tek kad pritisak padne, skinuti čep i doliti potrebnu količinu rashladne tečnosti laganim sipanjem tečnosti, jedino kroz nalivno grlo dodatnog rezervoara. rezervoar za tečnost za pranje stakla rezervoar za rashladnu tečnost rezervoar za kočionu tečnost

24

Zastava Automobili a.d. Za modele 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i predviđene su rashladne tečnosti ZASTAVA ANTIFRIZ 100/40 G-48 EKO (proizvodjača PC Zastava Rezervni Delovi), KORSANTIN ili PERMANT, koji se NE SMEJU MEŠATI. Nalivena tečnost označena je etiketom na hladnjaku, a vek upotrebe je 2 godine. Za modele Koral in L i Koral 1.1iL, pored ANTIFRIZA 40 može se koristiti i PROCOR 3000 rastvoren 50% demineralizovanom vodom. Vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti ANTIFRIZ 40 je 3 godine. Vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti PROCOR 3000 je 5 godina ili 120.000 km. TEČNOST ZA KOČNICE:

Nivo tečnosti treba da je iznad pregradnog zida posuda A i B prednje i zadnje hidraulične instalacije; nedostatak tečnosti signalizira paljenje odgovarajućeg signala. ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu tečnosti ZASTAVA DOT-4, UHK-4, AT-4, koje se mogu mešati u smislu dolivanja. Vek upotrebe ovih tečnosti je 2 godine.

TEČNOST ZA PRANJE VOZAČKOG I ZADNJEG STAKLA:

U letnjem periodu koristiti vodu, a u zimskom tečnost ZASTAVA-GLASS PLUS ili tečnost GALAX PERKO.

RUČNA KOČNICA:

Ručna kočnica dobro funkcioniše ako zadnji točkovi blokiraju kada je ručica u položaju od 3-eg do 5-og zuba, a slobodno se okreću kada je ručica spuštena. 25

Tehničko uputstvo Koral

Zamena točkova: Kod zamene točka potrebno je: - Postaviti automobil po mogućnosti na putu bez nagiba i blokirati zadnje točkove ručnom kočnicom.

Postaviti dizalicu kako je naznačeno na slici. Za "In"modele mesto postavljanja dizalice obeleženo je zarezom na bočnom spojleru. - Pošto se proveri da li je tle za oslanjanje dovoljno kompaktno (u fazi podizanja postolje dizalice ne sme da uranja), ubaciti dizalicu, aktivirajući je sve dok točak ne prestane da bude u kontaktu sa tlom. - Odviti vijke za pričvršćivanje i izvući točak. - Odložiti vijke, vodeći računa da se isti ne zaprljaju zemljom, što bi otežalo kasnije ponovno montiranje. - Ponovo montirati rezervni točak, vodeći računa da se reperni trn A (slika na sledećoj strani) podudara sa jednim od otvora na naplatku. - Pritezati vijak na ujednačeni način, naizmeničnim prelaženjem sa jednog vijka na drugi, dijametralno suprotnim.

26

Zastava Automobili a.d.

A - Spustiti vozilo i izvući dizalicu. Pritegnuti do kraja vijke, držeći se naizmeničnog redosleda. Prekontrolisati da li pritisak u pneumatiku odgovara propisanom pritisku. Po završenoj operaciji, vratiti dizalicu i alat u svoja ležišta.

Zamena sijalica: Zamena sijalica farova: Skinuti priključak A i zaštitnik B. Otkačiti oprugu C. Zameniti sijalicu D (60/55W), vodeći računa da se novom sijalicom rukuje samo pridržavanjem u baznom delu.

B

C

A

D Zamena sijalica prednjih pozicionih svetala

Odviti nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W).

27

Tehničko uputstvo Koral

Zamena sijalice "spot" lampe Otkačiti transparent i zameniti sijalicu (5W).

Zamena sijalica prednjih migavaca Skinuti staklo i zameniti sijalicu (21 W), koja je pričvršćena "bajonet" priključkom

Zamena sijalice bočnih migavaca Sijalica B je dostupna jednostavnim izvlačenjem odgovarajućeg nosača sijalice A.

28

Zastava Automobili a.d.

Zamena sijalica iz zadnje optičke grupe Zameniti odgovarajuću sijalicu (sve sijalice su sa bajonet priključkom): A - sijalica migavaca (21 W) B - sijalica za poziciona svetla (5 W) C - sijalica svetla hoda unazad (21 W) D - sijalica stop svetla (21 W)

Zamena tablice

sijalica

registarske

Skinuti transparent i zameniti sijalicu (5 W).

Osigurači

Smešteni su u motorskom prostoru.

29

Tehničko uputstvo Koral AKUMULATOR:

Poklopac akumulatora uvek treba da je suv. Priključci na izvodima polova treba da su čisti, pritegnuti i zaštićeni vazelinom. Nivo elektrolita treba da je iznad ploča koje se vide kada se skinu poklopci otvora ćelija. Podešavanje nivoa elektrolita se vrši dolivanjem destilisane vode. Proveru gustine elektrolita i ''punjenje'' akumulatora vrši ovlašćeni servis. Pri uključenom paljenju nikada ne skidati kleme sa akumulatora. ZAMENA OSIGURAČA:

• • • • • • • • • •

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A (8A) migavci, brisači vetrobrana, elektropumpa brisača B (8A) pokazivač nivoa goriva i signali: rezerve goriva, temperature rashladne tečnosti, pritiska ulja, neispravnosti kočnica, ventilator grejača, elektropumpa brisača zadnjeg stakla, stop svetlo, svetlo hoda unazad C(8A) levo dugo svetlo i odgovarajući signal D (8A) desno dugo svetlo E (8A) levo oboreno svetlo F (8A) desno oboreno svetlo G (8A) prednje levo i zadnje desno poziciono svetlo, levo svetlo registarske tablice, svetlo instrumenta, signal pozicionog svetla H (8A) prednje desno i zadnje levo poziciono svetlo, desno svetlo registarske tablice, svetlo gnezda upaljača, svetlo prtljažnog prostora I (16A) sirena, ventilator hladnjaka, unutrašnje svetlo J (16A) trepćuća svetla, stop svetla, grejač zadnjeg stakla

Pre zamene osigurača otkloniti uzrok njegovog pregorevanja. 30

Zastava Automobili a.d.

Koral Cabrio

31

Tehničko uputstvo Koral

Dimenzije automobila

POKRETNI KROV: OPIS

Pokretni krov je platneni, sa zadnjim termičkim staklom. Krov funkcioniše pomoću hidrauličnih cilindara koji se nalaze u zadnjim bočnim stranicama. Hidrauličnim cilindrima komanduje elektro-hidraulični motor koji se nalazi u zadnjem delu prtljažnika. Prekidač koji se nalazi ispod table s prekidačima, na levoj strani instrument table, kontroliše rad motora. Bočna stakla se automatski podižu i spuštaju zajedno sa krovom. FUNKCIONISANJE KROVA

Napomene: - Ne spuštati krov kada je zadnje staklo prljavo jer sitan pesak i prljavština mogu isprljati prtljažni prostor.

32

Zastava Automobili a.d. - Pre uključivanja prekidača za otvaranje krova, proveriti da li se u prtljažnom prostoru nalaze predmeti koji bi mogli eventualno da ometaju otvaranje krova. Kada se krov potpuno otvori, u prtljažniku ima vrlo malo prostora i tvrdi predmeti bi mogli da oštete zadnje staklo i platno krova.

VAŽNO - Pre otvaranja pokretnog krova OBAVEZNO ZAUSTAVITI automobil i aktivirati ručnu kočnicu. - Pažnja: Ručna kočnica se mora aktivirati da bi prekidač za otvaranje pokretnog krova mogao da funkcioniše!

- Oboriti zaštitnike od sunca. Deblokirati pokretni krov pomoću dve poluge koje se nalaze ispod zaštitnika za sunce, povlačenjem poluga kao što je prikazano na slici. Zatim treba ručno osloboditi krov ukoliko se isti nije odvojio prilikom deblokiranja.

Pažnja: Proveriti da li se putnici na zadnjem sedištu nalaze izvan funkcionisanja krova, uključujući i bočne stranice. Proveriti da li paketi ili neki drugi predmeti ometaju nesmetano funkcionisanje. Dati kontakt ključem za paljenje. Pritisnuti i držati prekidač pokretnog krova u položaju DN (uključeno) sve dok se krov potpuno ne spusti i motor za podizanje, odnosno spuštanje krova, prestane da radi. Pažnja: Pokretni krov može da funkciniše sa uključenim i isključenim motorom. Preporučujemo da se poklopac prtljažnog prostora zatvori dok se krov spušta. Ukoliko se krov spušta sa otvorenim poklopcem, proveriti da li poklopac ometa spuštanje krova. - Otvoriti prtljažnik i proveriti da li krov naleže na neki predmet koji bi mogao eventualno da ga ošteti. Izvaditi zaštitnu oblogu iz prtljažnika i isti zatvoriti. - Zaštitna obloga se postavlja tako što se ivice obloge izvuku ispod držača na poklopcu prtljažnika i u bočne stranice. Pričvrstiti oblogu sa 8 osigurača.

33

Tehničko uputstvo Koral Podizanje krova: - Otkopčati 8 osigurača na zaštitnoj oblozi i skinuti je - Aktivirati ručnu kočnicu - Spustiti stakla na vratima ili otvoriti oba vrata ako su stakla podignuta - Oboriti zaštitnike od sunca. Napomena: Ručna kočnica se mora aktivirati da bi prekidač za otvaranje krova mogao da funkcioniše.

Napomena: Proveriti da li se putnici na zadnjem sedištu nalaze van zone funkcionisanja pokretnog krova, uključujući i bočne stranice. Proveriti da li paketi ili drugi predmeti ometaju funkcinisanje krova.

- Dati kontakt ključem za paljenje. Držati prekidač pokretnog krova u položaju UP (gore) sve dok krov ne dođe u krajnji položaj. Pažnja: Pokretni krov može da funkcioniše sa uključenim i isključenim motorom. Preporučujemo da se poklopac prtljažnog prostora zatvori dok se krov podiže. Ukoliko se krov podiže sa otvorenim poklopcem, proveravati da li poklopac ometa funkcionisanje krova. - Prilikom zatvaranja pokretnog krova, pre blokiranja pomoću ručica, ručno postaviti zub brave u odgovarajuće ležište na ramu vozačkog stakla. Pomoću ručica zabraviti pokretni krov, proveravajući pravilno naleganje. - Staviti zaštitnu oblogu u kesu i ostaviti je u prtljažniku.

34

Zastava Automobili a.d.

RUČNO POKRETANJE

Krov se može ručno podići ili spustiti ako dođe do neispravnosti u električnom ili hidrauličnom sistemu.

Napomena: Ako je u hidrauličnom sistemu došlo do neispravnosti zbog nezaptivenosti, ručno pokretanje krova može da izazove još veće isticanje hidraulične tečnosti iz instalacije. Kod ručnog podizanja ili spuštanja krova, otvoriti prtljažnik i podići prostirku. Izvući ručicu koja se nalazi na motoru za pokretanje krova A kako je prikazano na slici. Ručno podizati ili spuštati krov dok se ne otkloni neispravnost. ODRŽAVANJE POKRETNOG KROVA

Podmazivanje: - Prilikom podmazivanja šarnira u mehanizmu pokretnog krova, zaštititi platno krova - Koristiti mazivo u spreju kojim treba poprskati svaki šarnir. - Bravice i zub premazati mašću. Čišćenje: Pokretni krov treba čistiti najmanje jednom mesečno. Odmah očistiti mrlje da bi se sprečilo trajno gubljenje boje. Očistiti krov na sledeći način: - Krov ne treba čistiti na direktnoj sunčevoj svetlosti. - Dobro ovlažiti vodom ceo krov automobila i održavati vlagu za vreme čišćenja. Napomena: Nemojte dozvoliti da sapun ili sredstvo za čišćenje dođu u dodir sa suvom površinom, jer mogu da izazovu fleke.

35

Tehničko uputstvo Koral - Za pranje krova koristiti četku srednje čvrstoće - Trljati krov četkom, dodajući vodu po potrebi, dok sredstvo za čišćenje ne počne da penuša - Skinuti prvi sloj prljavštine sa krova čistom krpom ili sunđerom pre nego što platno ponovo upije - Na krov naneti novu mešavinu sredstva za čišćenje i čiste vode. Trljati krov četkom dok se ne ukloni nečistoća

- Dobro isprati krov čistom vodom da bi se sredstvo za čišćenje uklonilo sa površine školjke - Ako na krovu i dalje postoje fleke, sipati sredstvo za čišćenje direktno na vlažno mesto. Istrljati četkom fleku i dobro isprati krov i površinu školjke. Napomena: Mreža termičkog stakla je povezana sa unutrašnje strane zadnjeg stakla. Ne upotrebljavajte oštre predmete ili sredstva za čišćenje stakla koja imaju abrazive. Zadnje staklo očistiti sapunicom ili sredstvom za čišćenje stakla.

PRTLJAŽNIK:

Funkcionisanje Prtljažnik YUGO Cabrioleta se otključava istim ključem kojim se otključavaju vratanca nalivnog grla i vrata automobila. Posle okretanja ključa, poklopac prtljažnika će se pomeriti, posle čega se može ručno otvoriti podizanjem. Napomena: Budite pažljivi kada je poklopac prtljažnika otvoren dok je aktiviran pokretni krov. Razmak između otvorenog poklopca i krova je mali i može doći do toga da krov udari u poklopac. Poželjno je da poklopac bude zatvoren dok se krov pomera. Poklopac prtljažnika se zatvara guranjem naniže. Kada je poklopac podignut, prtljažnik se može koristiti za prevoz paketa. Sa zatvorenim poklopcem prostor u prtljažniku se znatno smanjuje i treba ga koristiti za male, meke pakete. Pažnja: Pre spuštanja krova proveriti da li nešto ometa tu operaciju. Proverite da li u prtljažniku postoje nepričvršćeni delovi koji bi mogli da oštete zadnje staklo spakovanog krova

36

Zastava Automobili a.d. PODMAZIVANJE

Šarnire poklopca prtljažnika treba podmazivati sprejom. Obratiti pažnju da mazivo ne padne na boju, u prtljažnik ili na platno krova. Ukoliko se to i dogodi treba ga očistiti što pre.

ZADNJE SEDIŠTE

Zadnje sedište se preklapa unapred da bi se obezbedio dodatni prostor za prtljag. Sedište se preklapa deblokiranjem zuba na vozačkoj strani naslona sedišta. Ovaj zub deblokira obe strane naslona sedišta. Preklopiti naslon na sedište. Povući kopče sigurnosnog pojasa sa zadnje strane sedišta i staviti ih na pod. Podići sedište i gurnuti ga unapred. Granične šipke u sedištu sprečavaju preveliko pomeranje sedišta unapred. Vraćanje sedišta u prvobitni položaj vrši se obrnutim redom. Sigurnosne pojaseve dovesti u položaj za korišćenje i proveriti da li su bravice zadnjeg sedišta blokirale naslon.

SPOLJNI RETROVIZORI

Spoljni retrovizori na KORAL Cabrioletu se mogu podešavati iz unutrašnjosti automobila. Podešavaju se pomoću dugmeta koje se nalazi na prednjoj strani stakla na vratima.

37

Tehničko uputstvo Koral

Tehničke karakteristike Koral Max snaga motora 1.1........ 1.1CW.... 1.3CW.... 1.1i...... 1.3i...... 1.1iL, L........

40,4 kW pri 6000 o/min 45 kW pri 6000 o/min 47,8 kW pri 5800 o/min 46 kW pri 5600 o/min 49 kW pri 5500 o/min 44,1 kW pri 5500 o/min

Radna zapremina 1.1-1.1i-1.1CW.... 1.3i-1.3CW.... 1.1iL, L.....

1116 cm3 1299 cm3 1124 cm3

Broj cilindara

4

Prečnik klipova 1.1-1.1i-1.1CW.... 1.3i-1.3CW.... 1.1iL, L.....

80 mm 86,4 mm 72 mm

Hod klipova 1.1-1.1i-1.1CW-1.3i-1.3CW... 1.1iL, L.....

55,5 mm 69 mm

Stepen kompresije 1.1-1.1i-1.1CW.... 1.3i-1.3CW.... 1.1iL, L.....

9,2 9,1 10,5

Max obrtni moment 1.1........ 1.1CW.... 1.3CW.... 1.1i...... 1.3i...... 1.1iL, L........

77,4 Nm pri 3000 o/min 80 Nm pri 3800 o/min 95 Nm pri 3500 o/min 85 Nm pri 3800 o/min 95 Nm pri 3800 o/min 94 Nm pri 3500 o/min

38

Zastava Automobili a.d.

Tehničke karakteristike Koral Elektr. sistem za upr. radom motora 1.1i-1.3i..... 1.1iL, L.......

MPI - Bosch Motronic M4.6 MPI - Bosch Motronic M7.4.4

Svećice 1.1-1.1CW.......Bosna FE65PR; Marelli CW7LPR; Champion RN9Y; Bosch WR7D; Flashpoint FP2CR 1.3CW.........Bosna FE65CPR; Marelli F7LCR; Champion RN9YC; Bosch WR7DC Ricambi V4LSR 1.1i-1.3i................................................................Bosch WR8DC 1.1iL, L.......................Bosch FR7DE; Eyquem RFN58LZ; Champion RC8YCL

Menjač.............

manuelni, pet sinhronizovanih stepeni prenosa + hod unazad

Kočnice (sa dijagonalnim sistemom za kočenje i servo-uređajem)........

prednje...........disk zadnje............doboš (sa samopodešavajućim zazorom i korektorom kočenja)

Točkovi (tip naplatka)............

4,5J x 13'' 5J x 13''

Pneumatici............ 1.1-1.1CW..........................

145/80 R13 (tubeless) 155/70 R13 (tubeless) pritisak: prednji........1,7 bar zadnji.........1,9 bar

Napon akumulatora

12 V

1.3CW-1.1i-1.3i-1.1iL-L........

Masa automobila 1.1................. 1.1CW.............. 1.3CW-1.1i......... 1.3i-1.1iL-L........

790 800 810 830

Nosivost (svi modeli).....

kg kg kg kg

400 kg (5 osoba+25 kg) 39

Tehničko uputstvo Koral

Tehničke karakteristike Koral Zapremina prtljažnog prostora....... (sa oborenim zadnjim sedištima)......

170 l 780 l

KOLIČINE POGONSKIH SREDSTAVA Zapremina rezervoara Benzin 98 okt. - 1.1-1.1CW-1.3CW Bezolovni 95 okt. - 1.1i-1.3i-1.1iL-L

32 l 42 l

Rezerva benzina 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1iL-L......... 1.1i-1.3i..............................

(5-7) l (3-5) l

Tečnost za hlađenje motora

6,5 l

Motorno ulje 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i...... 1.1iL-L...............................

4,25 l 2,9 l

Motorno ulje (kad se menja prečistač) 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i...... 1.1iL-L...............................

4,4 l 3,2 l

Ulje za menjač - diferencijal

3,25 l

POTROŠNJA GORIVA * (u litrima na pređenih 100 km) pri brzini....... 90 km/h 120 km/h

grad.vož.

1.1................

5,9

7,6

8,9

1.1CW.............

5,6

7,8

9,5

1.3CW.............

6,1

8,1

9,8

1.1i................

5,7

7,7

9,1

1.3i................

5,8

7,6

9,5

1.1iL, L............

5,68

7,47

7,65

* navedene vrednosti za potrošnju mogu se bitno razlikovati od eksploatacionih vrednosti

40

Zastava Automobili a.d.

Tehničke karakteristike Koral MAKSIMALNE PERFORMANSE Maksimalna brzina 1.1............... 1.1i-1.1CW..... 1.3i-1.3CW..... 1.1iL, L.........

145 150 155 152

Ubrzanje 0-100 km/h 1.1iL, L......... Maksimalni uspon (%) 1.1................ 1.1i-1.1CW...... 1.3i-1.3CW...... 1.1iL, L...........

km/h km/h km/h km/h

16,2 sec I 34 35 42 42

st.pr.

II 17 17 21 21

III 10 10 11,5 13

IV V 6 4,5 6 4,5 6,5 5 9 7

VEŠANJE PREDNJE: McPherson sa nezavisnim točkovima, donjim oscilujućim ramenima i stabilizacionom šipkom ZADNJE: sa nezavisnim točkovima sa poprečnom lisnatom oprugom i hidrauličnim teleskopskim amortizerima dvostrukog dejstva Spone, vešanja i ležajevi točkova trajno podmazani. SIJALICE Farovi (halogeni)...........

60 / 55 W

Prednja i zadnja poziciona svetla Bočni migavci.............. Unutrašnja svetla.........

5 W 5 W

Prednji i zadnji migavci Stop svetlo.............. Svetlo hoda unazad..... Zadnje svetlo za vožnju po magli

21 W 21 W 21 W 41

Tehničko uputstvo Koral

Podaci za identifikaciju

(1) - Tip i broj karoserije (2) - Tablica sa podacima o automobilu, karoseriji i motoru

1

2 3

(3) - Tip i broj motora za Koral 1.1i L i Koral in L (4) - Tip i broj motora za ostale modele

4

42

Zastava Automobili a.d.

Spisak ovlašćenih servisa ZASTAVA AUTOMOBILI Servisi su poređani

po azbučnom redu

matičnih mesta.

Belom bojom

su obeleženi redovi sa servisima koji imaju ovlašćenje za servisne preglede i radove na modelima sa Peugot-Citroén motorima KORAL In L i KORAL 1.1iL.

Zvezdicom (*)

su obeleženi servisi koji imaju status "Servis Plus". Osim boljeg kvaliteta servisnih usluga, ovi servisi će Vam, u slučaju nemogućnosti otklanjanja reklamacije na vozilu u roku od 48h, ponuditi svoje vozilo na korišćenje do otklanjanja kvara.

43

44

DDAK ŠUMADIJA CIM-TREND AK RADE KONČAR AK KOMPRESOR AUTOCENTAR G.A.G.A. - FORD AK 21. MAJ DOO BEOGRAD PTP SLODES D.O.O. DP. ZP. KG. FILIJALA BOR BLM COMPANY d.o.o. REMONT

11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11090 BG - RAKOVICA 11090 BG - RAKOVICA 19210 BOR 86000 BUDVA 14000 VALJEVO AUTOSERVIS ZOKI INTERAUTO PSC KRUŠEVAC AMD GORNJI MILANOVAC AUTOCENTAR KUSI ASSS NARODOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ

26300 VRŠAC 37251 GLOBODER 32300 G.MILANOVAC 19000 ZAJEČAR 19000 ZAJEČAR 11080 ZEMUN

*

ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC

FORMULA 9 SVETOZAREVO PROMET AUTO KUĆA KIKINDA

23000 ZRENJANIN 35000 JAGODINA 23300 KIKINDA

34000 KRAGUJEVAC

AUTOSTART

23000 ZRENJANIN

*

AUTOSERVIS "ĆIRO"

31230 VIROVO - ARILJE

*

ZASTAVA PROMET BEOGRAD

11000 BEOGRAD

*

*

Lepenički bulevar 1

Cara Dušana 9 Kapetana Koče 90/A Beogradski put bb

Cara Lazara 83

Radakova 81 Globoder T. Matijevića 6 Negotinski put b.b Veselina Masleše 13 Bačka 18

Virovo - Arilje

Obrenovački put 3 Stjepana Ljubiše 23 Zemunski put 3 Francuska 61-65 Cerski venac 1d Patrijarha Dimitrija 24 Borska 92f Nikole Pašića 21 Jadranski put 37 Karađorđeva 124

Mije Kovačevića 6

Vojvode Stepe 318

AK ZASTAVA VOŽDOVAC

11000 BEOGRAD

ADRESA Trg D. Jerkovića 10 Maršala Tita 8

NAZIV SERVISA ZEM.ZADRUGA SPC B.BAŠTA DD AGROBAČKA

MESTO

31250 BAJINA BAŠTA 24300 BAČKA TOPOLA

TEL / FAX

034/336-261 / 336-057

023/510-372 / 510-415 035/230-303 / 227-624 0230/422-401 / 423-845

023/62-047 / 62-047

013/817-386 / 813-850 037/442-400 / 892-702 032/711-480 / 711-933 019/442-210 / 442-209 019/31-666 / 31-423 011/2198-113 / 3160-513

031/892-309 / 892-244

011/555-137 / 554-856 011/3820-297 / 3820-298 011/2139-523 / 2145-260 011/3285-339 / 3285-344 011/2500-501 / 2507-005 011/3564-442 / 3564-420 011/3593-372 / 3593-372 030/34-504 / 405-647 086/452-167 014/221-017 / 221-017

011/764-246 / 768-099

011/2492-038 / 465-123

031/865-543 / 864-280 024/715-844 / 715-700

Tehničko uputstvo Koral

Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa

45 AUTO - HERMES

AUTOCENTAR ZOKI NIS JUGOPETROL PJ PLINARA AUTOREMONT ZP BG PJ PARAĆIN

24413 PALIĆ

35250 PARAĆIN

*

ZP. SOMBOR Fil. ODŽACI

*

AGROVOJVODINA AUTOUNIVERZAL AMS KOMERCIJALNI SISTEM AUTOSERVIS "KOD BRZAKA" SZR "AUTOITALIA" AUTOSERVIS TUCAKOV

*

26000 PANČEVO 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO

25250 ODŽACI

21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD

21000 NOVI SAD

ZP. SOMBOR Fil. NOVI BEČEJ

NIŠ AUTO GEMOS

23272 NOVI BEČEJ

ZASTAVA PROMET KG Fil. NIŠ

18000 NIŠ

ZP BG, PJ LAZAREVAC AUTO KUĆA LESKOVAC LOZNICA - AUTOSERVIS AUTOCENTAR JOVANOVIĆ

18000 NIŠ

ZP SOMBOR Fil. KULA

25230 KULA

11550 LAZAREVAC 16000 LESKOVAC 15300 LOZNICA 19300 NEGOTIN

*

REMONT VIVA KOMPANI ZASTAVA PROMET BG KRALJEVO AMD KRALJEVO AUTODELOVI MILIKIĆ DD AGROPROMET

*

NAZIV SERVISA

MESTO

34000 KRAGUJEVAC 34000 KRAGUJEVAC 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 37000 KRUŠEVAC

ADRESA

Autoput b.b.

Knićaninova 6 Paje Marganovića 8 Jabučki put b.b.

Horgoški put 19a

Somborski put 75

Bulevar oslobođenja 131 Avalska 19 Slobodana Bajića 34 Radoja Domanovića 49

Filipa Višnjića 10

Bašaidski put b.b.

Bulevar Nikole Tesle b.b

N. Stojanovića bb

Ibarski put b.b. Đorđa Stamenkovića bb Šabački put b.b. Gradište b.b.

Maršala Tita bb

Drag. Srejovića 57 Miodraga Vlajića Šuke 10 Grdica b.b. Dositejeva 1 Ratinska 7 Bruski put bb

TEL / FAX

035/562-417 / 567-298

013/351-401 / 351-401 013/316-458 013/351-402 / 514-935

024/753-555 / 753-555

025/742-574 / 742-347

021/458-055 / 24-793 021/413-712 / 419-599 021/527-894 / 524-809 021/341-657/341-657

021/527-388 / 613-255

023/771-710 / 772-898

018/575-045 / 575-049

018/362-144 / 363-055

011/8123-214 / 8122-654 016/247-703 / 245-302 015/877-800 / 876-810 019/544-050 / 544-050

025/722-702 / 723-797

034/331-970 / 334-359 034/332-188 / 334-166 036/333-509 / 333-509 036/314-252 / 314-254 036/311-186 / 311-186 037/29-438 / 39-075

Zastava Automobili a.d.

Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa

AUTOREMONT OSMANAGIĆ AMK RUMA

81000 PODGORICA 22400 RUMA

ZP SO FILIJALA SOMBOR AUTOSERVIS ANNUS ACF ZP KG FILIJALA SURDULICA INTERCONT COMERCE MEHANIKA COMPANY AGROSTROJ AUTOČAČAK KOMERC AUTOSERVIS ČAČAK ZP. BG. FIL. ŠABAC POLJOAUTO

25000 SOMBOR

24000 SUBOTICA 24000 SUBOTICA

17530 SURDULICA

34310 TOPOLA 35230 ĆUPRIJA 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 15000 ŠABAC

22240 ŠID

*

*

AUTOKUĆA RAKETA

ZP BG DOO FILIJALA SMEDEREVO

31205 SEVOJNO

11300 SMEDEREVO

*

NAZIV SERVISA

MESTO

46 Vuka Karadžića 34

Bul. Vožda Karađorđa 92 Užička 15 Bulevar oslobođenja 34 Braće Stanića 45 Milutina Mandića 2 Vojvode Putnika bb

Belo Polje bb

Vareška 18-22 Beogradsk put 70

Filipa Kljajića bb

Bulevar Crvene Armije 49

Prvomajska 63

4. Jula bb Vladimira Nazora 35

ADRESA

022/711-801 / 712-111

034/811-578 / 811-617 035/470-881 / 470-881 032/370-600 / 370-601 032/233-145 / 233-140 032/374-800 / 374-700 015/380-784 / 344-624

017/815-115 / 814-081

024/552-670 / 31-301 024/553-017 / 524-926

025/34-444 / 34-388

026/650-859 / 650-858

031/531-799 / 531-970

081/633-654 / 631-611 022/429-333 / 421-759

TEL / FAX

Tehničko uputstvo Koral

Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa

Zastava Automobili a.d.

TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda. ZASTAVA AUTOMOBILI a.d. zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika, opreme i pribora vozila, kao i statusa ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži.

Trg Topolivaca 4, 34000 Kragujevac, tel. centrala 034 / 325-220 www.zastava.net

47

Za sve reklamacije na Vašem automobilu obratite se najbližem ovlašćenom servisu iz Servisne mreže ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. Primedbe bilo koje vrste, vezane za rad servisa, prijavite direktno Zastava Automobili, a.d. Kontakt telefoni: 034 323 492 - Direktor Društva ZA 034 323 397 - Komercijalni Direktor ZA 034 323 298 - Direktor Direkcije Marketing ZA 034 323 450 - Tehnička pomoć - Post prodaja

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF