Vitafon

October 5, 2019 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Vitafon...

Description

VIBROAKUSTIČNI APARAT VITAFON-T

uputa za primjenu i preporuke za primjenu

Proizveden u Rusiji aparat vibroakustičnog djelovanja s displejom i tajmerom SADRŽAJ Uputa za primjenu Opći podaci Namjena aparata

1

Osnovne tehničke karakteristike Mjere sigurnosti Konstrukcija aparata Priprema aparata za rad i redoslijed radnji Uvjeti eksploatacije, transport i čuvanje Preporuke za primjenu. Kontraindikacije za primjenu Fiziološki mehanizam vibroakustičnog djelovanja Osjećaj Pravila postavljanja vibrofona Metodološke preporuke za primjenu:

1. 2.

Spondiloza i radikulitis Prostatitis

3.

Impotencija

4.

Adenom (dobroćudna hiperplazija) prostate

5.

Cistitis

6.

Mastitis, laktostaza

7.

Žive rane, trofički ulkusi

8.

Prijelomi

9.

Trauma kralježnice

10.

Hematom, edem, kontuzija

11.

Čirevi na koži, (furunkul, karbunkul), akne

12.

Rane, postoperativni šavovi

13.

Iščašenja, istegnuća

14.

Upala sinusa

15.

Hunjavica

16.

Tonzilitis (angina)

2

17.

Bronhitis

18.

Nesanica

19.

Hipertenzija (visok krvni tlak)

20.

Oštećenje slušnog živca, upala srednjeg uha

21.

Opekotine

22.

Promrzline i ozebline

23.

Žuljevi

24.

Opstipacija

25.

Hemoroidi

26.

Enureza (nekontrolirano mokrenje)

27.

Enkopreza (nekontrolirana stolica)

28.

Periondontitis, stomatitis, paradentoza

29.

Pielonefritis

30.

Oboljenje zglobova, artritis, artroza, reumatski poliartritis

31.

Posljedice skolioze

32.

Kronični gastriris

33.

Glaukom

34.

Kronična srčana insuficijencija

35.

Posljedice dječje paralize

36.

Kozmetičke primjene

37.

Obnova glasa

38.

Uklanjanje umora mišića

39.

Prevencija prehlade i povećanje radne snage Literatura o vibroakustičnoj terapiji Jamstvene obveze

3

Dokumentacija o prijemu i prodaji Jamstveni list Spisak ilustracija: SL. 1. Vanjski izgled aparata SL. 2. Postavljanje vibrofona pod kutem do 90° stupnjeva SL. 3 Oblasti djelovanja A, A1, B, B22 SL. 4 . Oblasti djelovanja C, G, M, M1, M2, M3 SL 5 . Oblasti djelovanja D1, D2, E1, E2, E3, E4, E11, E21, E31, F, K Pozor: Prije početka primjene aparata treba se pažljivo upoznati sa uputom za primjenu i preporukama za primjenu, koja sadrži obavjest i upute potrebne za sigurno i efikasno korišćenje. Kod kupovine aparata treba provjeriti: - ispravnost aparata - kompletnost - jamstveni list UPUTA ZA PRIMJENU Opći podaci Aparat vibroakustičnog djelovanja sa displejom i tajmerom "Vitafon-T" (u daljem tekstu aparat ili aparat "Vitafon-T") proizvod je medicinske tehnike napravljen u suglasnosti sa zahtjevima GOST P 50444 92, a certificiran je standardnom procedurom. Sigurnost rukovanja aparatom garantira certifikat GOST P 50267.0 92 za proizvode klase II tipa BFs tijelom bez zaštite od vlage. Ovisno od stupnja potencialnog rizika od primjene aparat ima odgovarajuću klasu "A po GOST P 51609-2000. Zbog eventualnih otkaza u toku uporabe aparat ima odgovarajuću klasu B, a za osjetljivost na mehanička djelovanja ima grupu 2 po GOST 50444 94. U odnosu na klimatske uvjete odgovara kakvoći UXL kategorije 4.2 po GOST 15150 69. Namjena aparata Aparat je namjenjen za prevenciju i liječenje širokog kruga bolesti. Primjenjuje se u kućnim uvjetima, u ambulantnim (kliničkim) i lječilišnim uvjetima po preporuci i pod kontrolom liječnika specijaliste. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - Napon: naizmjenična struja 220 + 22V - Frekvencije mrežnog napajanja 50Hz - Potrebna snaga ne veća od 8 VA

4

- Napon jednosmjerne struje 12,6± 1,3V - Vrijeme neprekidnog rada ne preko 8 sati - Srednji rok trajanja 5 godina - Masa aparata nctto 0,7 kg. - Gabariti: - elektronskog bloka 135x63x35 mm - bloka napajanja 80x50x90 mm Utvrđeni parametri Broj frekvencijskih poddijapazona mikrovibracije 2 Najniža frekvencija I poddijapazona - 30 - 60 Hz Najviša frekvencija I poddijapazona -1200-4500 Hz Najniža frekvencija II poddijapazona 200-1000 Hz Najviša frekvencija II poddijapazona 9000 -18000 Hz Duljina trajanja jednog ciklusa promjene frekvencije 70-120 sek. Amplituda mikrovibracije membrana na najnižoj frekvenciji - u režimu 1 i 3

2,8 - 5,4 µm

- u režimu 2 i 4

6.0 - 12,3µm

Period impulsne modulacije 0,5; 1,2 sek. Mjere sigurnosti: Pri primjeni aparata treba se pridržavati općih propisa sigurnosti, predviđenih pri korištenju bilo kojeg električnog aparata. Zabranjeno je brisanje aparata vlažnom maramicom kad je aparat uključen. Čuvati aparat od vlage. Zabranjena je uporaba aparata u kupaoni, a također za vrijeme vožnje automobilom ako se koristi priključak za automobil. Zabranjeno je samostalno rasklapanje, remont ili modernizacija aparata licima, koja nisu za to specijalno obučena. Reklamiranje na rad aparata treba uputiti ovlaštenom serviseru. Pozor! U cilju požarne sigurnosti uvjerite se u ispravnost utičnice i adaptera za naizmijeničnu struju. Čuvajte aparat od pada i udaraca o tvrdu podlogu.

5

Ne vucite kablove. Ako je neophodno, koristite produžni kabel. Konstrukcija aparata Aparat VITAFON T (slika 1.) sastoji se od elektronskog bloka (1) sa ugrađenim parom pretvarača vibrofona (2). Slika 1

Elektronski blok u mrežu se uključuje preko bloka napajanja (3) uključenjem istog u struju kao i postavljanjem njegove utičnice u elektronski blok (9). Na prednjoj strani elektronskog bloka postavljena su dugmad (4, 5, 6 i 7) za upravljanje radom aparata kao i displej (8) na kome se pojavljuje izabrani režim rada i vrijeme trajanja procesa izraženog u minutama. Elektronski blok automatski osigurava zadate parametre procedure i omogućava rad vibrofona. Vibrofoni kontaktnim djelovanjem pobuđuju mikrovibracije tkiva organizma u oblasti djelovanja. Tonska frekvencija mikro vibracija se automatski i ciklično izmjenjuje. Priprema aparata za rad i redoslijed u postupku primjene Uvjeriti se da aparat nije oštećen. Prije uključivanja potrebno je dezinficirati vibrofone 3% hidrogenom, a dalju dezinfekciju vršiti po potrebi. Staviti u tijelo elektronskog bloka utikač bloka napajanja, a zatim uključiti isti u struju. Poslije uključivanja aparata na displeju će se, na kratko pokazati 100 (što znači« PRIPREMA ZA RAD ») potom će se za manje od 2 sek. automatski postaviti početni režim rada 1 i vrijeme djelovanja 20 min. što na displeju izgleda kao 1 20. U tom momentu aparat je spreman za provođenje procesa liječenja ili postavljanje drugih parametara (izabrani režim rada i određeno vrijeme trajanja). Ako aparat ne izlazi iz stanja « PRIPREMA ZA RAD »ili prelazi u stanje mirovanja (čekanja) displej je ugašen, potrebno je pritisnuti dugme C (start/stop) (6) i na displeju će se očitati početno stanje 1 20. POSTAVLJANJE REŽIMA RADA Ovisno od preporučene procedure liječenja potrebno je postaviti odgovarajući režim rada. Pritisnite dugme P "režim" (7) i postavite traženi broj režima. Broj postavljenog režima će se očitati u lijevom kutu displeja. Sa svakim pritiskanjem dugmeta P broj režima se mijenja po ciklusu 1-2-3-4-1-2....itd. POSTAVLJANJE DUŽINE PROCEDURE Ovisno o preporučenoj proceduri potrebno je postaviti duljinu trajanja iste. Dugmadima « + » (4) i «-» (5) postavlja se duljina trajanja procedure. Duljina trajanja procedure očitava se u minutama kao dvije brojke u desnom kutu displeja. Duljina procedure može biti postavljena u

6

rasponu od 1 do 60 min. Pri držanju dugmeta « + »ili«-» dulje od 1 sek. automatski se povećava odnosno smanjuje duljina procedure. PROVOĐENJE PROCEDURA Postavite vibrofone na mjesta koja su odredena odgovarajućom shemom. Nakon postavljanja režima i duljine procedure pritisnite dugme C i aparat počinje raditi, a brojevi koji označavaju vrijeme počinju treperiti, što je znak da je tajmer u funkciji. Na indikatoru vremena početi će se smanjivati broj minuta sve dok ne istekne vrijeme, kada će se aparat sam isključiti. Prvih 530 sek. čuje se nepromijenjivi zvučni ton niske frekvencije (30-60 Hz). Nakon toga frekvencija opada prema početnim vrijednostima. Promijena frekvencije ciklično će se ponavljati sve dok aparat radi. ZAVRŠNE PROCEDURE Po isteku zadanog vremena aparat automatski završava proceduru i poslije kraće stanke (1-2 sek.) aparat prelazi u stanje čekanja nove komande. Pri tome će se na displeju pojaviti režim i minutaža do tada izvođene procedure. U slučaju potrebe, u svakom" momentu, moguće je prekinuti proceduru pritiskom na dugme C, pri čemu će se na displeju očitavati režim i vrijeme koj i su bili postavljeni prije prekida procedure. SAMOISKLJUČIVANJE APARATA Ako je aparat u stanju čekanja nove komande, a niti jedno dugme nije pritisnuto više od 2 minute, brojke se na displeju gase a ostaje svijetliti samo jedna točka u dijelu oznake režima. Prijelaz sa tog stanja u stanje spremnosti za rad može se postići pritiskom na bilo koje dugme. Pri produženju prekida upotrebe - više od 3 minuta - aparat automatski prelazi u stanje smanjene potrošnje struje, pri čemu se displej u potpunosti gasi. Pritiskom na dugme C izlazi se iz tog stanja (stanja mirovanja), a na displeju se pojavljuje 1 00, da bi za manje od dvije sekunde automatski bio prikazan početni režim rađa tj. 1 - 20 (prvi režim - trajanje 20 minuta). Tada je aparat spreman za rad ili postavljanje novih vrijednosti režima rada i trajanja procedure. ISKLJUČENJE APARATA Po završetku procedure isključite izvor napajanja iz elektronskog bloka, stavite vibrofone u zaštitnik radi čuvanja membrana od oštećenja i odložite aparat u originalno pakovanje. Za vrijeme duljih prekida upotrebe aparata isti čuvati upakiran u originalno pakovanje. Ako se aparat nalazi u stanju smanjenja potrošnje struje, prije isključenja iz strujnog kola neophodno je pritisnuti dugme C "star/stop". UVJETI UPORABE, TRANSPORT I ČUVANJE Aparat je konstruiran za produljeni režim rada i uporabu pri temperaturi sredine 25° ± 10° C i vlažnost zraka ne višoj od 45 - 80%. Aparat se čuva i tansportira u originalnom pakiranju pri temperaturi od 10 do 40° C i vlažnosti zraka ne višoj od 80%. Kod duljeg prekida uporabe potrebno je aparat čuvati u originalnom pakiranju. Poslije prijevoza ili čuvanja aparata na hladnom, potrebno je prije uključivanja aparat držati 2 sata na sobnoj temperaturi. Dezinfekciju površine aparata i vibrofona vršiti 3% hidrogenom s tek navlaženom pamučnom krpicom. PREPORUKE ZA PRIMJENU Metode liječenja koje su navedene u poglavlju "Metodološke preporuke pokazuju rezultati kliničkih i naučnih istraživanja za vrijeme od sječnja 1994 do lipnja 2002 godine. Osnovna koncepcija rada je poboljšanje prokrvljenosti, limfotoka i cirkulacije drugih bioloških tekućina u zoni vibroakustičnog dijelovanja.

7

Glavni rezultat provedenih naučnih istraživanja u 2002-2005g. je saznavanje resursnog dijelovanja na razne procese u organizmu. Resursna podrška dozvolila je ponovno sagledavanje razloga snižavanja imuniteta, nastanka oboljenja, starenja organizma i razrade efikasne metode u borbi sa njima. Dokazano je da su mikro vibracije prisutne u svakom objektu žive prirode. Oni su isti resurs kao hrana, voda ili zrak. Ovo otkriće je omogućilo preciziranje fiziološkog mehanizama vanjskog vibroakustičnog dijelovanja, proširilo njegovu oblast dijelovanja i povećalo rezultat primjene. Ispostavilo se da je vibroakustična resursna podrška neophodna ne samo za liječenje, već i za povećanje fizičkih i umnih mogućnosti čovjeka. Ona je aktuelna za novorođenčad, djecu i odrasle. Nove metode dozvoljavaju bolju i efikasniju realizaciju vibroakustične terapije pri liječenju različitih oboljenja, kao i resursne podrške zdravog organizma, navedene u knjizi kolektiva liječnika i fizičara "Resursi organizma-imunitet, zdravlje, dugovječnost". Ova knjiga je interesantna, tim prije, što se u njoj prevodi cijeli kompleks metoda resursne podrške i praktičnih preporuka kako bez suštinske promjene životnih navika povećati imunitet, fizičke i umne mogućnosti organizma, usporiti starenje i smanjiti oboljenja. Pozor: Prije primjene aparata potrebno je učiniti liječnički pregled, da bi se ustanovila točna dijagnoza, indikacije i kontraindikacije. Upute razrađene po rezultatima medicinskih ispitivanja: - U Moskovskoj medicinskoj akademiji I.M. Sečenova, - U Moskovskom oblasno znanstvenom - istraživačko - kliničkom institutu (MONIKI). - U Sankt - Peterburgškoj državnoj medicinskoj akademiji I.I. Mječnikova. - U Vojno-medicinskoj akademiji S.M.Kirova(Sankt-Peterburg) - U Nil porodiljstvu i ginekologiji D.O. Otta (Sankt-Peterburg) - U RosNIDOI im. G.I Turnera (Sankt-Peterburg), - U dječijoj gradskoj bolnici NI g. Sankt-Peterburga i drugim medicinskim ustanovama. U razradi uputa sudjelovali su: - šef katedre fizioterapije MMSI im. N.A. Semaško, dr. med. znanosti, akademik MAI,prof. O.I.Jefanov, - stariji predavač katedre urologije VMA im. S.M.Kirova, kandidat med. znanosti A.G.Gluhaijev - predstojnik klinike za urologiju u Sankt-Peterburgskoj državnoj medicinskoj akademiji I.I. Mječnikova, doc. A.G. Panjin - voditelj laboratorije biofizike Riškova instituta traumotalogije, dr. med. znanosti, prof. I.E.Djetlav, - doc.VMAim. S.M.Kirova, kandidat med. znanosti A. I.Kurtov

8

- član međunarodne asociacije SICOT, dr. med. znanosti, prof. A.G. Baindurašvili, - šef odjela kardioreanimacije u Vladimirsk - oblasnoj bolnici P.A. Novoseljski, - glavni konstruktor « NPF - MikroEPM» V.A.Fjodorov

KONTRAINDIKACIJE ZA PRIMJENU APARATA - U području malignog tumora - U trudnoći - U području tromboflebitisa - Jako izražena ateroskleroza - Jaka infektivna oboljenja - Pri povišenoj tjelesnoj temperaturi - U području ugrađenih stimulatora - Neposredno u predjelu srca - Ako se u žučnoj vrećici ili mokraćnim kanalima nalazi kamenac, tada primjenu aparata na ta područja treba koristiti samo uz kontrolu liječnika. Fiziološki mehanizmi vibroakustičnog djelovanja Mikro vibracije su prisutne u svakom živom organizmu i imaju istu ulogu kao i braunovo (toplotno) molekularno kretanje u neživoj prirodi. Pri odsustvu braunovog kretanja (pri apsolutnoj nuli) kemijske reakcije prestaju, a pri punom odsustvu mikrovibracija prestaju svi fiziološki i biokemijski procesi u živom organizmu. Mikrovibracije su također nezamjenjivi resurs organizma kao voda i hrana. Biljke dobivaju energiju mikrovibracijom vjetra, kiše i aktivnostima živih bića. Životinje i čovjek proizvode sami mikrovibracije u svom tijelu. Njihov osnovni izvor je mišićna aktivnost (mikropodrhtavanje mišića), koje je prisutno i u stanju mirovanja. U snu mišićne aktivnosti su duplo manje, nego u periodu budnosti, zato se jutrom često mogu vidjeti otekline i ukočenost pokreta. Nedovoljno kretanje suštinski snižava opći nivo mikrovibracija u organizmu, što ranije ili kasnije dovodi do raznih oboljenja. Izvor mikrovibracija je i glas. Dijete često glasno plače baš zbog toga, što zvuk plača dopunjava organizam mikrovibracijama, a ako ga zaljuljate, dijete će prestati plakati. Mačke u stanju mirovanja se opuštaju pa dolazi do sniženja mikrovibracija skeletnih mišića što kompenziraju predenjem. Sasvim je razumljivo i fiziološki objasniti i potvrditi izreku, da smijeh produžuje život. Vibroakustička terapija osigurava povećanje mikrovibracionog fona organizma. Ovim se objašnava njena visoka efikasnost i široka primjena. Pri korištenju vibroakustičnog aparata koristi se dijapazon i frekvencija vibracija, koje se podudaraju s vlastitim mikrovibracijama živih bića.

9

Osnovna područja djelovanja su područja patologije kao i bubrezi, jetra i kralježni stub, koji nemaju vlastito mišićno tkivo. Od intenziteta mikrovibracija na tim dijelovima, ovise resursi organizma, njegov imunitet i zdravlje. Foniranje bubrega uvećava opći fizički resurs organizma, daje osjećaj povećanja snage, osigurava lakše podnošenje fizičkog opterećenja, regulira tlak, poboljšava san i snižava nivo holesterola u krvi. Foniranje jetre ubrzava proces detoksikacije značajno smanuje alergijske reakcije.

i

izbacivanje

štetnih

materija,

Foniranje kralježnice poboljšava prokrvljenost kralježnične moždine i povećava broj matičnih stanica u krvi, neophodnih za regeneraciju tkiva. Foniranje u oblasti patologije povećava brzinu odstranivanja štetnih sastojaka, smanjuje oteklinu, povećava imune reakcije i efektivnost primjene lijekova. Pri alergiskoj nepodnošljivosti lijekova vibroakustična resursna terapija nerijetko postaje jedini način liječenja. OSJEĆAJ Pri primjeni aparata kao pravilo se javlja prijatan osjećaj u obliku topline i vibracija. Kod pojedinih patoloških stanja, mogu se pojaviti bolna osjećanja izazvana uspostavljanjem adekvatne reakcije organizma na unutrašnja narušavanja (bol brzo prolazi). Ako bol ne prestane u roku od 2-3 dana treba prekinuti liječenje i konsultirati se sa liječnikom. Liječenje kroničnih bolesti kao po pravilu dovodi do povećanja bolnog osjećaja prvih 5-10 dana. Bol postupno iščezava do kraja kure liječenja. Kod teških formi bolesti osjećaj nelagode nestaje samo kod ponovljene kure liječenja. PRAVILNO POSTAVLJANJE VIBROFONA Vibrofoni se postavljaju membranama na površinu tijela preko tanke pamučne tkanine (iz higijenskih razloga). Vibrofoni se pridržavaju rukama ili fiksiraju elastičnim zavojem, fiksirajućim manžetnama ili pritišću vlastitom težinom. Površina membrane mora se potpuno priljubiti uz tijelo. Kriterij pravilnog postavljanja vibrofona može biti maksimalno osjećanje vibracije na niske frekvencije: odmah poslije uključivanja, kada se frekvencija ne mijenja pritisnite vibrofone na tijelo različitiom snagom pritiska. Tako ćete ustanoviti kada su vibracije maksimalne. Nemojte prevelikom snagom pritiskati vibrofone na tijelo jer će to dovesti do prestanka vibriranja membrane čime je i ljekoviti efekat veoma smanjen. Vibrofoni se postavljaju na bilo kom razmaku jedan od drugog, u istoj ravni ili pod nekim kutom. Jedino ograničenje je da se vibrofoni ne postavljaju jedan nasuprot drugom ako je razmak manji od 10 cm, jer se u tom slučaju uzajamno poništavaju energije čime se slabi ljekoviti učinak. Pri djelovanju na zglobove i u nekim drugim slučajevima preporučuje se da se vibrofoni postavljaju pod kutom od 90 stupnjeva (slika 2). Pri tome je u presjeku osi vibrofona djelovanje maksimalno. Slika br. 2 Postavljanje vibrofona pod kutom od 90°

10

METODOLOŠKE PREPORUKE Pozor! Ukupno vrijeme jedne procedure ne treba prijeći trajanje više od 1 sata. Ukupno vrijeme tretiranja tjekom jednog dana ne treba prijeći 2 sata. Pauza između dva programa liječenja ne treba biti kraća od 5 dana osim ako to unačinu liječenja nije drugačije određeno. 1. Spondiloza, radikulitis Liječenje provesti po Šemama 1 - 4. Kura liječenja po svakoj šemi je 10 dana. Prije primjene aparata budite sigurni da nema nikakvog štetnog utjecaja. Terapija se provodi u ležećem položaju na leđima, na mekoj podlozi. Pri liječenju spondiloze vrata, da bi se postavili vibrofoni, pod vrat se može staviti jastuk. Tijekom terapije mjesta primjene se mogu tretirati otopinom joda. Pri svakom tretmanu vibrofone postavljati prema određenoj šemi i slikama 4 i 5, na kojima se vide točke. Tijekom tretmana potrebno je utopliti oboljela mjesta. Za radikalno liječenje potrebne su 2-4 kure liječenja sa stankom od dva tjedna između kura. Ne preporuča se liječiti istodobno više od jednog oblika spondiloze (npr. spondilozu vrata ili lumbalnog područja). Pri pojavi nesvjestice treba skratiti vrijeme seanse. Djelovanje na zonu K onemogućuje povišenje krvnog tlaka. Pri prevelikom padu tlaka treba smanjiti vrijeme djelovanja na zonu K. Tretmane svakodnevno provoditi uz mjerenje krvnog tlaka. Ako dolazi do povećanja tlaka nakon obavljenog tretmana, tada tretman treba prekinuti. Tretmani se mogu obavljati i ako već uzimate lijekove, što će povećati djelotvornost medikamentozne terapije. Kod aritmije srca i preležanog infarkta, može se obavljati liječenje srednjeg dijela kralježnice pomoću vitafona, ali uz nadzor liječnika. Kod osoba koje boluju od jako izražene arteroskleroze, tretmani se obavljaju samo u zoni K, bez djelovanja na kralježnicu. Ako postoje kamenci u bubrezima kura se mora provoditi pod kontrolom liječnika.

Šema 1 - Primjena aparata pri liječenju spondiloze i radikulitisa vratnog dijela kralježnice. Dani 1. 2.

Doba dana

Zona K

Zona D1

Zona D2

Zona E1

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Večer

1

8

1

1

1

1

1

2

Jutro

1

8

1

1

1

1

1

2

Podne

1

10

1

2

1

2

1

3

Večer

2

7

1

2

1

2

1

3

11

3.

4-8.

9. 10.

Jutro

2

10

1

3

1

3

1

4

Podne

2

10

1

3

1

3

1

4

Večer

2

10

1

3

1

3

1

4

Jutro

2

10

1

3

1

3

1

4

Podne

2

10

1

3

1

3

1

4

Večer

2

10

1

3

1

3

1

4

Jutro

2

10

1

3

1

3

1

4

Večer

2

10

1

3

1

3

1

4

Večer

2

10

1

3

1

3

1

4

Šema 2 - Primjena aparata pri liječenju spondiloze i radikulitisa torakalnog dijela kralježnice srednji dio leđa.

Dani

Doba dana

Zona K

Zona E11

Zona E2

Zona 21

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Večer

1

8

1

2

1

2

1

2

Jutro

1

8

1

2

1

2

1

2

Podne

1

10

1

3

1

3

1

3

Večer

2

7

1

3

1

3

1

3

Jutro

2

10

1

3

1

3

1

3

Podne

2

10

1

3

1

3

1

3

Večer

2

10

1

4

1

4

1

4

Jutro

2

10

1

4

1

4

1

4

Podne

2

10

1

4

1

4

1

4

Večer

2

10

1

4

1

4

1

4

Jutro

2

10

1

4

1

4

1

4

9.

Večer

2

10

1

4

1

4

1

4

10.

Večer

2

10

1

4

1

4

1

4

1.

2.

3.

4-8.

Šema 3 - Primjena aparata pri liječenju spondiloze i radikulitisa lumbalnog dijela kralježnice. Zona K

Zona E21

Zona 3

Zona E31

Dani

Doba dana

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

1.

Večer

1

8

1

2

1

2

1

2

Jutro

1

8

1

2

1

2

1

2

2.

Podne

1

10

1

3

1

3

1

3

3.

Večer Jutro

2 2

7 10

1 1

3 3

1 1

3 3

1 1

3 3

12

4-8.

9 10.

Podne

2

10

1

3

1

3

1

3

Večer

2

10

1

4

1

4

1

4

Jutro

2

10

1

4

1

4

1

4

Podne

2

10

1

4

1

4

1

4

Večer

2

10

1

4

1

4

1

4

Jutro

2

10

1

4

1

4

1

4

Večer

2

10

1

4

1

4

1

4

Večer

2

10

1

4

1

4

1

4

Šema 4 – Primjena aparata pri liječenju spondiloze i radikulitisa lumbalno sakralnog dijela kralježnice.

Dani 1.

2.

3.

4-8.

9. 10.

Doba dana

Zona K

Zona E3

Zona E31

Zona E4

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Večer

1

8

1

2

1

2

2

2

Jutro

1

8

1

2

1

2

2

2

Podne

1

10

1

3

1

3

2

3

Večer

2

7

1

3

1

3

2

3

Jutro

2

10

1

3

1

3

2

3

Podne

2

10

1

3

1

3

2

3

Večer

2

10

1

4

1

4

2

4

Jutro

2

10

1

4

1

4

2

4

Podne

2

10

1

4

1

4

2

4

Večer

2

10

1

4

1

4

2

4

Jutro

2

10

1

4

1

4

2

4

Večer

2

10

1

4

1

4

2

4

Večer

2

10

1

4

1

4

2

4

2. Prostatitis Kura liječenja prostatitisa sastoji se iz dvije faze: pripremne i faze liječenja. Prva faza provodi se po šemi 4. Druga faza provodi se po šemama 5A i 5B u dvije kure: standardna i ubrzana. Položaj pri liječenju je ležanje na leđima, a ako je potrebno može se u području križa postaviti jastuk da bi se osigurao horizontalni položaj i poboljšali uvjeti za cirkulaciju krvi. Postavljanje vibrofona (slušalica) jedan na međicu (dio između mošnji i analnog otvora), a drugi na donji dio trbuha u predjelu mokraćnog mjehura (greška do 2 centimetra nije bitna). Prvo se provodi standardna kura, a ako je efekat slab prelazi se na ubrzanu kum. Ako se pri primjeni režima 4 pojave neugodne senzacije, treba ga zamjeniti režimom 2. U drugoj fazi može se radi boljeg efekta liječenja tijekom prvih sedam dana prije tretmana donji dio trbuha mazati 6%-tnom otopinom joda. Jod se ne smije nikada ponovo mazati, ako ga koža nije upila nakon predhodnog tretmana. Poslije obavljenog tretmana, obavezno je najmanje 1 sat zadržati se u toplom, a tijekom cijele kure liječenja potrebno je utopljavati područije mokraćnog mjehura. Kod jakog upalnog procesa mogu se uzimati i drugi lijekovi, uključujući i antibiotike. Tijekom

13

procesa liječenje kroničnog prostatitisa može od 5 do 10 dana nastupiti faza pojačane boli, da bi se poslije toga bolovi smanjili, odnosno u nekim slučajevima sasvim nestali. Ako je prostatitis vezan uz upalu mokraćnog mjehura, u mokraći se mogu pojaviti elementi koji ukazuju na pojavu regenerativnog procesa i nakon 10-14 dana mokraća postaje svijetla, bolovi prolaze, bitno se smanjuje broj mokrenja, poboljšava se i produljuje spolni čin. Kod kroničnog prostatitisa savjetuje se učiniti od 2 do 4 kure liječenja. Nakon prve kure treba napraviti stanku 3-5 dana, a nakon 2. i 3. kure-stanku od dva tjedna. Svakih 3-6 mjeseci treba ponoviti pripremnu i glavnu kuru liječenja. Preventivno možete svakog tjedna po jedan danprovesti seansu od 15 min. radi učvršćivanja efekta. Šema 5a - Primjena aparata pri liječenju prostatitisa. Standardna kura. Dani 1-2 3-8 9-11 12-17

Međica i mokraćni mjehur Režim Minuta 1 15 2 15 4 15 2 15

Šema 5b - Primjena aparata pri liječenju prostatitisa. Ubrzana kura. Dani 1-3 4-8 9 10-17

Doba dana jutro veče jutro veče jutro veče jutro veče

Međica i mokraćni mjehur Režim 2 2 4 4 4 2 2 2

min. 15 15 15 15 15 15 15 15

3. Impapotencija Kura liječenja sastoji se iz dva dijela. Prvi dio je pripremni, a radi se po šemi 4, i traje 10 dana. Drugi dio je osnovni, a radi se po šemi 6 i traje 17 dana. Svakih 2-6 mjeseci kuru liječenja treba ponoviti radi učvršćivanja efekta. Položaj pri liječenju je ležanje na leđima. Ako je potrebno može se pod područje križa staviti jastuk da bi se osigurao horizontalni položaj. Vibrofoni se postavljaju - jedan na međicu (dio između mošnji i analnog otvora), drugi na donji dio trbuha u područiju mokraćnog mjehura (greška 1-2 cm nije bitna). Efikasno je dopunsko postavljanje vibrofona na područije C i F na režimu 1 (kod osoba sa težinom većom od 80 kg na režimu 2). Kod aritmije srca, ne tretirati oblast F. Šema 6 - Primjena aparata kod liječenja impotencije. Dani

Međica i mokraćni mjehur

Zona C

Zona F

14

Rež.

min.

1-2

1

15

3-8

2

15

9-11

4

15

12-17

2

15

Rež. 1 2 1 2 1 2 1 2

min . 7 8 7 8 7 8 7 8

Reži m 1 2 1 2 1 2 1 2

min. 5 6 5 6 5 6 5 6

4. Adenom prostate Primjena aparata kod adenoma prostate 1 i 2 stupnja provodi se po savjetu urologa, u cilju smanjenja bolova pri mokrenju te smanjenja broja noćnih mokrenja. Kura se kao i kod prostatitisa sastoji od pripremne faze po šemi 4 i glavne faze po šemi 7. Poželjno je ne mokriti prije tretmana, nego poslije. Ako su prisutni neprijatni osjećaji kod korištenja režima 4, prelazi se na režim 2. Poslije obavljenih kura treba napraviti stanku od 2 tjedna, pa sve ponoviti. Za sve vrijeme potrebno je utopliti područije zdjelice. Radi preventive od ove bolesti, kuru liječenja po šemi 4 i šemi 7 treba provoditi dva puta godišnje. Šema 7 - Primjena aparata pri liječenju adenoma prostate.

Dani 1-2 3-5 16-22 23-37

Međica i mokraćni mjehur Režim Minuta 1 15 2 15 pauza 4 15

5. Cistitis Kura liječenja sastoji se iz dvije etape: prva po šemi 4, a druga po šemi 8. Ako tijekom liječenja dođe do pojačane upale kao reakcija na primjenu aparata, tijekom liječenja, potrebno je primijeniti i medikamentoznu terapiju. U prvih deset dana liječenja, područije mokraćnog mjehura mazati 6%-tnom otopinom joda. Šema 8 - Primjena aparata pri liječenju cistitisa.

Dani 1 2-3 4 5 6-13 14

Doba dana jutro večer jutro večer jutro večer jutro večer jutro večer jutro

Međica i mokraćni mjehur Režim 1 1 2 2 2 3 4 4 2 2 1

min. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Zona E4 Režim — 1 — 2 — 2 — 2 — 2 —

min. — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 —

15

večer

1

15

1

5

6. Mastitis, pojava laktostaze Cilj ove terapije je da se postigne snažna stimulacija sekretorne aktivnosti mliječne žlijezde kao i osiguranje antiupalnog efekta. Primjena aparata se vrši po dolje navedenoj šemi. Liječi se po šemi 9 a traje 14 dana. Vibrofoni se postavljaju na oboljelo područje, jedan pored drugog. Šema 9 - Primjena aparata pri liječenju mastitisa i laktostaze.

Dani

1 2 3 0412 13 14

Doba dana Večer jutro večer jutro večer jutro večer jutro večer jutro večer

Zona K

Zona D1

Rež Rež min. min. . . 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 10 1 3 2 5 1 3 2 15 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3

Zona E31

Zona bolnog mjesta

Rež.

min.

Rež.

min.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 5 8 5 10 5 8 2 3

7. Rane koje teško zacjeljuju (žive rane) Prije tretmana ranu treba obraditi otopinom joda. Zatim se vibrofoni postavljaju na rubove rane. Tijekom liječenja rana se ne smije mazati nikakvom kremom ili mažću. Ako efekat nije vidljiv nakon 10 tretmana, kuru liječenja treba nastaviti uz dopunsku primjenu kure po šemi 4, a ako se rana nalazi na nogama ili na rukama, onda po šemi 1. Vitafonoterapija je komplementarna sa laseroterapijom i refleksoterapijom. Aparat se ne smije postavljati na područje tromboflebitisa. Ukoliko rana nije suviše velika, jedan od vibrofona se može postaviti iznad većeg krvnog suda koji nosi arterijsku krv prema oboljelom mjestu. Šema 10 - Primjena aparata kod liječenja rane. Doba dana

Dani

1-9 (21)

Rubovi rane Režim Minuta

Jutro

1

10-20

Podne

1

10-20

Večer

1

10-20

8. Prijelomi Liječenje počinje trećeg ili četvrtog dana nakon prijeloma. Vibrofoni se postavljaju što bliže mjestu prijeloma. Ako je noga ili ruka u gipsu, vibrofoni se postavljaju na gips bliže mjestu prijeloma, pod kutom od 90 stupnjeva, jer pod tim kutom efekt je maksimalan. Liječenje se provodi u strogo ležećem položaju, a nakon tretmana neophodno je ležati 1 do 2 sata. U slučaju pojave edema, potrebno je dopunski postavljati vibrofone na mjesto edema u režimu

16

2, u trajanju od 15-20 min. Za uspostavu pokretljivosti zgloba, aparatom se djeluje na zglob u režimu 4, u trajanju od 20-40 min, s time što se na pola tretmana tijekom 20-30 sek. može lagano pokušati pokretati noga ili ruka. Šema 11 – Primjena aparata pri liječenju prijeloma Broj tretmana na dan

Dani 1-15 (30)

Mjesto prijeloma Režim

1-2

2

min. 20-40

9. Trauma kralježnice Vibrofone postavljati direktno na oštećene pršljenove, simetrično s obje strane kralježnice. Ukoliko su oštećena više od tri pršljena tretman se obavlja tako, da se posebno djeluje na svaki od po dva simetrična pršljena, svaki put po šemi, Da bi se postigao efekat smanjenja upale, povrijeđeno mjesto treba mazati jodom. U slučaju burne reakcije organizma, u obliku pojačanih bolova, vrijeme trajanja tretmana treba smanjiti.

Šema 12 - Primjena aparata pri liječenju traume kralježnice.

Dani

Doba dana

1-2

veče r

3-4

5-6

7-8

Zona K

Zona traume

Zona E21

Zona E3

Rež Rež Rež . min. . min. . min. Rež.

Zona E31

min.

Rež.

min.

2

10

1

3

1

3

1

3

1

3

jutro veče r

1

4

1

4

1

4

1

4

2

15

1

4

1

4

1

4

1

4

jutro veče r

1

5

1

5

1

5

1

5

2

15

1

5

1

5

1

5

1

5

jutro veče r

1

6

1

6

1

6

1

6

2

15

1

6

1

6

1

6

1

6

17

9-10

11-12

13-14

15-30

jutro veče r

1

8

1

6

1

6

1

6

2

15

1

8

1

6

1

6

1

6

jutro veče r

1

9

1

6

1

6

1

6

2

15

1

8

1

6

1

6

1

6

jutro veče r

1

10

1

6

1

6

1

6

2

15

1

10

1

6

1

6

1

6

jutro veče r

1

8

2

5

1

5

1

5

2

15

1

8

1

5

1

5

1

5

5

1

5

5

1

5

31-32 33-60

PAUZA jutro

1

8

2

5

večer

2

15

1

8

1

5

61-62 63-90

PAUZA jutro večer

— 2

15

2

5

2

4

1

4

1

4

1

8

1

4

1

4

1

4

91-92 93-120

1

PAUZA jutro

2

10

1

3

1

3

1

3

večer

2

15

1

8

1

3

1

3

1

3

10. Hematom, edem, kontuzija Liječenje hematoma i edema se provodi po šemi 10. Vibrofoni se postavljaju direktno na mjesto hematoma ili edema. Manje otekline prolaze nakon 1. do 2. tretmana. Kod dubokih i zastarjelih edema i hematoma trajanje tretmana se prodoljuje do 40 min. a trajanje kure do 4 tjedna. Kod hematoma glave, tretman se provodi, u režimu 1, po uputi i pod kontrolom liječnika neuropatologa. Liječenje kontuzije provodi se po šemi 14. Liječenju kontuzija se pristupa 2-3 sata poslije dobivene povrede. Vibrofoni se postavljaju direktno na mjesto povrede. Pri liječenju kontuzije u području glave i blizu unutrašnjih organa treba koristiti režim 1, a u ostalim slučajevima režim 2.

Šema 13 - Primjena aparata pri liječenju hematoma i edema.

Dani

1-5 (10)

Broj tretmana Zona hematoma ili edema na dan 1-2

Režim

Minuta

4

15-20

Šema: 14 - Primjena aparata pri liječenju kontuzije Dani

Broj tretmana na dan

Zona kontuzije

18

1-2(5)

na dan

Režim

Minuta

1-2

1; 2; 4;

15-20

11. Čirevi na koži, akne Prije tretmana čir treba obraditi, odstraniti gnoj, namazati otopinom joda, akne dezifincirati alkoholom. Vibrofone postavljati direktno na oboljelo mjesto, preko tankog sloja gaze, osim ako je čir veći od 4mm, u promjeru, tada vibrofone treba postaviti na rubove oboljelog mjesta. Šema 15 - Primjena aparata pri liječenja čireva, akni.

Dani

Zona čira ili akne

Broj tretmana na dan

1-10 (15)

Režim 1

1

Minuta 7-15

12. Rane, postoperativni šavovi Aparat se upotrebljava za skraćivanje razdoblja zarastanja rane i radi prevencije od ostajanja ožiljaka. Vibrofoni se postavljaju po rubovima rane nakon njenog čišćenja. Zabranjeno je koristiti aparat poslije operacijie tumora. Ako je na ranu stavljen zavoj, vibrofoni se stavljaju preko zavoja direktno na ranu. Šema 16 - Primjena aparata pri liječenju postoperativnih šavova.

Dani

Broj tretmana na dan

Zona rane Režim

1-10 (15)

1-2

1

Minuta 7-15

13. Iščašenje, istegnuće Tretmane ne treba počinjati ranije od 8-10 sati nakon povrede. Jedan vibrofon postaviti direktno na mjesto povrede na ravnom dijelu tijela, a drugi 10 cm iznad prvog. Ruke i noge moraju biti podignute u odnosu na tijelo i savjetuje se poslije tretmana neko vrijeme ležati. Ukoliko postoji upala, područje rane treba mazati otopinom joda tijekom 3-7 dana. Tretiranje se izvodi u ležećem položaju.

Šema 17 - Primjena aparata pri liječenju iščašenja, istegnuća.

Dani 1-7 (21)

Broj tretmana na dan 2

Zona iščašenja ili istegnuća Režim 2; 4

Minuta 20-30

14. Upala sinusa Liječenje sinusa provodi se po šemi 18 u stadiju remisije, (završne faze) i traje 15 dana. Minimalna stanka među kurama je 2 tjedna. Vrijeme tretiranja zone G se postepeno

19

povaćava: 3, 5, 7 i dalje do 15 minuta. Dopunski treba jednom dnevno, (navečer) u trajanju od 10 min. vitafonirati točke K (pri ležanje na leđima) u režimu 2. Za kronične upale sinusa potrebne su 1-3 kure liječenja. Kod povećanog trećeg krajnika (adenoida) liječenje treba biti pod kontrolom liječnika. Kod akutne upale sinusa prije tretiranja sa Vitafonom potrebno je kod liječnika obaviti čišćenje sinusne šupljine. Šema 18 - Primjena aparata pri liječenju upale sinusa.

Dani

Broj tretmana na dan

Zona G Režim

1

1-3

1

Minuta 3

2

5

3

7

4 5

1-3

1

9 11

6

13

7-15

15

15. Hunjavica Liječenje se provodi u početnoj fazi bolesti po šemi 19. Osim toga, mogu se dopunski, jednom dnevno, vitafonirati točke K u režimu 2 u trajanju 10-15 min. Ako se liječenje provede pravodobno, može se izbjeći razvoj bolesti. U procesu liječenja može biti pojačano izlučivanje iz nosa, ali, ako to ne prestane do 14. dana tada je u pitanju alergija i treba se obratiti alergologu. U slučaju alergijske hunjavice aparat se primjenjuje samo u fazi remisije. Preporučljivo je koristiti aparat preventivno, jednom u dva tjedna, a može se koristiti i kod prehlade. Šema 19 -Primjena aparata pri liječenju hunjavice Zona G Dani 1-3(7)

Zona K

Broj tretmana na dan

Režim

Minuta

Režim

Minuta

1-2

1

7-15

2

10-15

16. Tonzilitis (angina) Prije tretmana grlo isprati blagom otopinom jabučnog octa ili nekom drugom otopinom, a zatim vibrofone postaviti direktno na krajnike, zabacivši glavu unazad, kako bi vibrofoni dobro prilijegali uz grlo i da se ne bi gubio potreban učinak. Čim se pojave prvi simptomi angine treba odmah obaviti tretman, zatim ga ponoviti poslije 2-3 sata, pa poslije 6-8 sati. Također je potrebno jednom tijekom noći dopunski vitafonirati područije K u režimu 2 u trajanju od 15 min. U slučaju jake upale tretman treba obavljati u kombinaciji s protubakterijskim lijekovima, a trajanje tretmana smanjiti na 7-8 min. Kronični tonzilitis treba liječiti u stadiju remisije. Trajanje tretmana terapije treba povećati na 20-25 min.

20

Šema 20 - Primjena aparata pri liječenju angine (tonzilitisa). Zona B (slika br. 3) Dani

Broj tretmana na dan

1-9 (15)

1-2

Zona K

Režim

Minuta

Režim

Minuta

2

10-15

2

15

17. Bronhitis Liječi se po šemi 21, a traje 9-15 dana. Cilj uporabe Vitafona je skraćivanje trajanja bolesti, sprečavanje komplikacija, kao i radi učvršćenja terapijskih učinak nakon izlječenja. Tretira se u ležećem položaju i na mekoj podlozi. Emiteri se postavljaju ovisno od pretežne lokalizacije upale na područje C za gornje dijelove pluća, područje E1 za srednje dijelove pluća, područje F za donje dijelove pluća. Ako težina bolesnika prelazi 80 kg, a terapija ne pokazuje dovoljan učinak u režimu 1, treba preći na režim 2. Vitafon postavljen na oblast C treba tijekom tretmana pridržavati rukama, a u oblasti E1 i F podmetnuti ga ispod leđa membranama okrenutim prema tijelu. U cilju spriječavanja razvoja bolesti potrebno je kod pojave prvih simptoma bolesti odmah primjeniti Vitafon a zatim ponoviti nakon 2-3 i nakon 6-8 sati. Uvečer dopunski tretirati zonu K na režimu 2 tijekom 15 min. Kod kroničnog bronhitisa nakon 2-3 dana liječenja, kašalj se pojačava a potom postupno smiruje za 10-14 dana. Prvih 5 dana grudni koš mazati otopinom joda (ili 7-10 % povidona). Radi olakšanja podnošenja liječenja kod jakog kašlja, treba smanjiti trajanje tretiranja od 7-10 minuta. Tijekom vremena tretiranja potrebno je utopliti grudni koš. Kod prisutstva srčane aritmije, oblasti E1 i F se ne tretiraju Vitafonom. Šema 21 - Primjena aparata pri liječenju bronhitisa Zona C, E1, F

Zona K

Dani

Broj tretmana na dan

Režim

Minuta

Režim

Minuta

1-9 (15)

1-2

1i2

10-15

2

15

18. Nesanica Liječi se po šemi 22. Tretiranje područja D1 ili K dobro pomaže uspavljivanju. Izbor mjesta postavljanja Vibrofona zavisi od mogućeg uzroka nesanice. Odabira se individualno. Tretiranje se obavlja pred spavanje u trajanju 10-15 minuta. Tretira se područje K u režimu 2 ili područje D1 u režimu 1. U nekim slučajevima je potrebno naizmjenično tretirati područje D1 i K, na istim režimima u trajanju po 8-10 minuta u svakom području. U. slučaju prisutnosti vratne spondiloze i sklonosti hipertenziji (povećanom tlaku) treba obavezno nakon tretiranja područje D1 tretirati i područje K.

21

Šema 22 - Primjena aparata pri liječenju nesanice Dani prije spavanja

Broj tretmana na dan

Režim

Minuta

1

1(D1) ili 2(K)

10-15

Zona K ili D1

19. Hipertenzija (visoki krvni tlak) Liječenje hipertenzije obavlja se po Šemama od 23-27. Vibrofoni se postavljaju na područje K s dozvoljenom udaljenošću do 1,5 cm. Vibrofoni se mogu postavljati i preko gaze u jednom sloju. Tretira se u ležećem ili sjedećem položaju. Ako korisnik ima spuštene bubrege tretmani se rade samo u ležećem položaju, vibrofoni se postavljaju 2-3 cm ispod područja K. Tehnika primjene aparata ovisi od težine oboljenja. Ako korisnik prvi put ima visok tlak a njegova vrijednost je manja od 140/90 mm. HG ne treba žuriti s uzimanjem lijekova. U tom slučaju se preporučava odraditi jedan tretman aparatom prije spavanja. Vibrofone treba postaviti na područje K i tretirati 10 minuta u režimu 2. Bolji rezultati se postižu ako ponovite tretman slijedeća 2-4 dana uz povećanje do 15 minuta u režimu 2. Kod hipertenzije prvog stupnja (granične hipertenzije) kad se tlak kreće od 125/90-159/99 liječenje se provodi po šemi 23 bez primjene lijekova. Šema 23 - Primjena aparata pri liječenju hipertenzije prvog stupnja

Dani 1 2 3 04-juil août-21 22-28 29-35 36-60

AT 140-159 Zona K Režim 2 Vrijeme u minutima ujutru navečer 10 10 10 15 10 20 10 25 10 30 10 35 15 35 15

AT 125-139 Zona K Režim 2 Vrijeme u minutima ujutru navečer 10 10 10 15 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

35

nastavlja se dalji rad 2-3 puta tjedno 30-50 min.

nastavlja se dalji rad 1-3 puta tjedno 20-30 min.

Količina i trajanje tretmana se biraju tako da bi tlak bio optimalan. Kod stalno povećanog tlaka (drugi i treći stupanj hipertenzije, nivo AP viši od 160/100 mm Hg) liječenje aparatom treba provoditi po šemi 24 sa primjenom lijekova preporučenih od strane liječnika. U procesu liječenja potrebno je znati da korištenje pojačava efekt hipotenzivnih lijekova, prema tome pri zajedničkoj primjeni treba raditi slijedeće: Svakodnevno kontrolirati tlak ujutro i navečer. - Količinu lijekova preporučenu za dnevno liječenje hipertenzije nazivamo dnevnom dozom. - Početna količina lijeka je samo dio dnevne doze, dnevnu dozu treba podjeliti u ravne djelove i koristiti po uputstvu liječnika. - Početi liječenje uz punu (predviđenu) dozu lijeka, postupno je smanjivati do postizanja punog kliničnog efekta uz istovremeno produžavanje trajanja tretiranja s Vitafonom.

22

- Količina lijeka kojom postižemo optimalan tlak je odgovarajuća - optimalna doza. - Količina lijeka, kod koje se smanjivanjem doze tlak povećava, je minimalna, podržavajuća doza. - Potpuno izbacivanje lijeka je moguće samo ako se tlak bez lijekova uz tretmane vitafonom ne podiže više od 160 mm Hg. - Potrebno je znati da se djelovanje aparata javlja nakon 1 do 2 sata od tretmana. - Dozu lijekova treba podešavati tako da bi se gornji tlak nalazio u vrijednosti, 145-160 mm Hg, ako drugačije nije preporučio liječnik. - Brzo snižavanje tlaka ispod ovih vrijednosti se ne preporučava. - Zbog održavanja arterijskog tlaka na istom nivou pri postupnom povećavanju dužine tretmana doza lijekova će se postupno smanjivati. - Za neko vrijeme tlak će se održavati u normali samo uz pomoć vitafona. - Nakon izbacivanja lijekova dolazi do postupnog snižavanja arterijskog tlaka od tretiranja vitafonom, od 1-10 mm Hg u tijeku jednog tjedna. (Prosječno 2-4 mm Hg tjedno ovisno o težini oboljenja). Šema 24 - Primjena aparata pri liječenju hipertenzije 2 i 3 stupnja. Zona K Režim 2 Dani

vrijeme u min.

Doza lijekova

1 2

ujutro 10 10

navečer 10 15

puna dnevna doza puna dnevna doza

3

10

20

puna dnevna doza

4-7

15

25

puna dnevna doza

8-14

15

30

¾ dnevne doze

15-21

20

30

½ dnevne doze

22-28

20

35

¼ dnevne doze

29-56

20

40

Bez lijekova ih mini. doza lijekova

57-90

-

40

Bez lijekova ili mini. doza lijekova

Dalje se radi 1-3 puta tjedno od 40-60 minuta. Količina i trajanje tretmana se biraju tako da bi tlak bio optimalan. Ako pri korištenju sheme 24 u toku mjeseca efekt nije zadovoljavajući ili je potrebna puna dnevna doza lijeka onda se liječenje nastavlja po šemi 25. Pritom dozu lijeka treba smanjivati postupno ne više od ¼ doze tjedno. Šema 25 - Primjena aparata pri liječenju hipertenzije 2-3 stupnja. Zona K Režim 2 Dani 29-35

vrijeme u min. ujutro

navečer

20

40

Doza lijekova puna dnevna doza

23

36-42

25

40

¾ dnevne doze

43-49

30

40

½ dnevne doze

50-56

35

40

¼ dnevne doze

57-63

40

40

64-70

20

40

71-90

-

40

Bez lijekova ili mini. doza lijekova Bez lijekova ili mini doza lijekova Bez lijekova ili mini doza lijekova

Dalje se radi 2-3 puta tjedno od 40-60 minuta. Količina i trajanje tretmana se biraju tako da bi tlak bio optimalan. Šema 26 - Primjena aparata pri liječenju sistolne hipertenzije. Zona K Režim 2 Dani 1-2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-63 64-70 71-77 78-90

Doza lijekova

vrijeme u min. ujutro 5 10 10 10 10 10 15 20 20 20 20 20 25 30 20 10 -

navečer — — 5 10 15 20 20 20 25 30 35 40 40 40 40 40 40

puna dnevna doza puna dnevna doza puna dnevna doza puna dnevna doza puna dnevna doza ¾ dnevne doze ¾ dnevne doze ½ dnevne doze ½ dnevne doze ½ nevne doze ¼ dnevne doze ¼ dnevne doze Bez lijekova ili mini. doza lijekova Bez lijekova ili mini. doza lijekova Bez lijekova ili mini. doza lijekova Bez lijekova ili mini doza lijekova Bez lijekova ili mini. doza lijekova

Dalje se radi 2-4 puta tjedno od 40-60 minuta. Količina i trajanje tretmana se biraju tako da bi tlak bio optimalan. Pri sistolnoj hipertenziji (staračka hipertenzija) kad se povećava samo sistolni tlak (nivo tlaka viši od 160 adijastolni manji od 90), liječenje se provodi po šemi 26. Ako efekt bude nezadovoljavajući ili donji arterijski tlak ne može normalizirati treba se obratiti liječniku zbog zamjene lijekova ili preporuke individualne sheme liječenja aparatom vitafon. Pri nefirogenoj hipertenziji liječenje se provodi po šemi 27. Šema 27 - Primjena aparata pri liječenju nefrogene hipertenzije. Zona K Dani 1-2

Režim 2

vrijeme u minutama ujutro 5

navečer —

Doza lijekova puna dnevna doza

24

3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-63 64-70 71-77 78-90

10 10 10 10 10 15 20 20 20 20 20 25 30 20 10 -

— 5 10 15 20 20 20 25 30 35 40 40 40 40 40 40

puna dnevna doza puna dnevna doza puna dnevna doza puna dnevna doza ¾ dnevne doze ¾ dnevne doze ½ dnevne doze ½ dnevne doze ½ nevne doze ¼ dnevne doze ¼ dnevne doze Bez lijekova ili mini. doza lijekova Bez lijekova ili mini. doza lijekova Bez lijekova ili mini. doza lijekova Bez lijekova ili mini doza lijekova Bez lijekova ili mini. doza lijekova

Dalje treba raditi 3 - 6 puta tjedno od 20 - 50 minuta po dvije doze. Količina i trajanje tretmana se bira tako da bi tlak bio optimalan. Zbog preventive bitna je tjedna norma tretiranja bubrega koja se bira tako da bi tlak bio optimalniji. Osim toga nakon prehlade, fizičkog umora, stresa u isti dan navečer treba odraditi dopunski tretman na zonu K u režimu 2 od 15-20 min. Nakon konzumiranja većih doza alkohola tretmane ne treba provoditi pre isteka 6 sati, tek ujutro sljedećeg dana. Poslije konzumacije većih doza alkohola slijedećeg dana preporučuju se 2-3 profilaktička tretmana u ukupnom vremenu od 60-80 minuta. Prvi tretman je 30-40 min. Kontraindikacije za primjenu Vitafona. - Akutna upala bubrega (može doći do povećanja tlaka ili krvi u mokraći) kod tretiranja područja K. - Ukoliko tijekom tretiranja poraste tlak, obustavlja se primjena Vitafona i traže mogući uzroci. - Pri postojanju kamenca većeg od 4mm, tretiranje treba raditi na prijedlog i pod kontrolom liječnika. 20. Oštećenje slušnog živca, upala srednjeg uha Kod oštećenja živca sjedne strane vibrofone postavljati na zonu A i A1 (sl.3.), u području bolesnog uha; sa dvije strane, tada vitafonirati po redu, jednu pa zatim drugu stranu. Proceduru na oblast K provoditi jednom dnevno. Preporučuje se uraditi 2-3 kure liječenja, uz minimalnu pauzu od 2 tjedna između kura. Liječenje je preporučljivo uz medikamentnu terapiju. Kod upale srednjeg uha aparat se koristi kod početne faze bolesti i preventivno u slučaju prehlade. Kod akutne upale aparat se može koristiti kombinirano sa lijekovima ali uz kontrolu liječnika.

Slika 3. Položaj vitafona kod liječenja slušnog živca, upale srednjeg uha.

25

Šema 28 - Primjena aparata u liječenju oštećenja slušnog živca i upale srednjeg uha. Broj tretmana na dan

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

Rež.

Min.

1-2

1-2

2

10

1

4

1

4

1

5

3-7 (14)

1-2

2

20

1

4

1

4

1

10

Dani

Zona K

Zona D1

Zona D2

Zona A, A1

21. Opekotine Kod opekotina 1. i 2. stupnja, ako je sačuvana epiderama, na opekotinu preko gaze se mogu staviti vibrofoni. Prethodno kožu namazati maslinovim uljem ili nekom drugom mašću za opekotine, a rubove na razmaku od 2 cm. obraditi otopinom joda. Tretman provesti 3-4 min. nakon zadobivanja opekline, te nakon 2 sata sve ponoviti, a dalje aparat primenjivati po šemi 29. Kod jačih opekotina aparat koristiti kao dopunsko liječenje a vibrofone postavljati preko 34 sloja zavoja bez pritiskanja, 3 do 4 puta u toku 24 sata. Uz to se može djelovati na oblast K. 1-3 puta dnevno po 10-15 min. Šema 29 - Primjena aparata u liječenju opeklina. Dani

Broj Mjesto opekotine tretmana na dan Režim Minuta

1 - Do ozdravljenja

1-4

1

10-15

22. Promrzline i Ozebline Vibrofone postaviti na ozebla mjesta na tijelu u režimu 2 po šemi 30. U slučaju da tretmani počinju poslije 24 sata od nastanka ozeblina, ozeblo područje obavezno namazati jodom. Šema 30 - Primjena aparata pri liječenju ozeblina.

Dani 1 - Do ozdravljenja

Broj tretmana na dan 3-4

Mjesta ozebline Režim

Minuta

2

15-40

23. Žuljevi Prije tretmana zonu žulja namazati jodom, a dovoljno je tretirati jednim vibrofonom.

26

Šema 31 - Primjena aparata pri liječenju žulja.

Dani

Broj tretmana na dan

1-3(6)

Područje žulja Režim 2i4

1-2

Minuta 15-20

24. Opstipacija (zatvor) Kod blažih formi opstipacije dovoljno je odraditi 3-4 tretmana po šemi 32. Ako se zatvor produžava više od 4 dana, potrebno je primjeniti klizmu, da bi se izbjegla povreda debelog crijeva i nastaviti liječenje po istoj šemi. Ako se koristi kompleksno liječenje uz pomoć lijekova za mršavljenje tada od 3 dana treba smanjivati lijekove. Kod kroničnog zatvora preporučuju se tri kure liječenja sa pauzama od 2-3 dana između kura. Šema 32 - Primjena aparata pri liječenju opstipacije.

Dani 1 2 3 4 5-13 14

Doba dana večer jutro večer jutro večer jutro večer jutro večer večer

Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona M1 M2 M3 E21 E3 E31 E4 K Rež. 1 Rež. 1 Rež. 1 Rež. 1 Rež. 1 Rež. 2 Rež. 2 Rež. 2 min. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2

min. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2

min. — 3 — 3 — 3 — 3 — —

min. 3 — 3 — 3 — 3 — 3 3

min. 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3

min. — 3 3 3 3 3 3 3 3 3

min. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

min. 10 10 10 10 10 15 15 20 20 15

25. Hemoroidi Šema liječenja uključuje 2 kure po 14 dana. Tretmani se mogu obavljati zajedno s terapijom, koju je propisao liječnik. Ukoliko je pored hemroida prisutan i kronični zatvor tada tretmane primjenjivati po slijedećem redosljedu: treman za zatvor, pa tretman za hemroide, a između kura praviti pauzu 2-3 dana.

Šema 33a - Primjena aparata pri liječenju hemoroida. Kura 1.

27

Dani

Zona M1

Doba dana

Zona Zona Zona Zona E3 E31 E4 K min min mi Rež. . Rež. . Rež. min. Rež. n.

Rež.

min.

2 2

2 3

2 2

3 3

— 2

— 3

2 2

3 3

2 2

10 15

1

Večer

2 3

Jutro, Večer Jutro, Večer

2

4

2

3

2

3

2

3

2

15

4

Jutro, Večer

2

5

2

4

2

3

2

3

2

15

5

Jutro, Večer

2

6

2

5

2

3

2

3

2

20

6

Jutro, Večer

2

7

2

5

2

3

2

3

2

20

7

Jutro, Večer

2

8

2

5

2

3

2

3

2

20

8

Jutro, Večer

2

9

2

5

2

3

2

3

2

20

9

Jutro, Večer

2

8

2

5

2

3

2

3

2

20

10

Jutro, Večer

2

7

2

5

2

3

2

3

2

20

11

Jutro, Večer

2

6

2

5

2

3

2

3

2

20

12

Jutro, Večer

2

5

2

5

2

3

2

3

2

20

13

Jutro

2

4

2

3

2

3

2

3

2

10

14

Večer

2

3

Šema 33b - Primjena aparata pri liječenju hemoroida. Kura 2. Dani

1 2 3 4 5-12 13 14

Doba Zona M1 Zona E3 Zona E31 Zona D1 Zona E4 dana Rež. min Rež. min Rež. min Rež. min Rež. min . , . . Večer 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 Jutro 2 2 — — 2 3 1 3 2 3 Večer 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 Jutro 2 2 — — 2 3 1 3 2 3 Večer 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 Jutro 2 3 — — 2 4 1 3 2 3 Večer 2 3 1 3 2 4 1 3 2 3 Jutro 2 3 — — 2 5 1 3 2 3 Večer 2 3 1 3 2 5 1 3 2 3 Jutro 2 2 — — 2 3 1 3 2 3 Večer 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 Jutro 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3

Zona K Rež. min. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15

26. Enureza (nekontrolirano mokrenje) Da bi se dobio željeni efekat potrebno je učiniti 2-3 kure liječenja, sa stankom od dva tjedna među kurama.

Šema 34 - Primjena aparata pri liječenja enureze

28

Dani

Zona

1-5 6-10

E3 E3 Iznad mokraćnog mjehura

11-15

Do 5 god.

5-10 god.

Preko 10 god.

1 2

Minuta 5 5

Minuta 8 8

Minuta 10 10

4

3

5

7

Reži m

Tretmana na dan 2 2 3-4

27. Enkopreza (nekontrolirana stolica) Postupak u slučaju enkopreze je isti kao i kod enureze. Šema 35 - Primjena aparata pri liječenju enkopreze Dani 1-5 6-10 11-15

Zona E3 E3 E4

Režim 1 4 2

Minuta. 15 15 15

Tretmana na dan 1 1 1

28. Periondontitis, Stomatitis, Paradontoza Aparat se primenjuje u cilju umanjenja bolova, oteklina i klimanja zubi, ubrzanja liječenja i izbjegavanja komplikacija. Kod liječenja prvi vibrofon se postavlja nad korjenom bolesnog zuba, a drugi na sastavu čeljusti, sl. 3 zona A. Kod liječenja stomatitisa vibrofoni se postavljaju na lice tako što bi sluzokoža usta bila izložena djelovanju aparata. Kod paradontoze tretmani se obavljaju kompleksno, s medikamentnom terapijom. Šema 36 - Primjena aparata pri liječenju parodontoze.

Dani

Zona

1-10 (14)

po opisu iz teksta

Režim 2

Minuta 15-20

Tretmana na dan 1-2

29. Pijelonefritis Primjena aparata u liječenju pijelonefritisa se vrši uz terapiju lijekovima po šemama 37, a vibrofoni se postavljaju na oblast K i na projekciju točaka K na trbuhu. Kod spuštenih bubrega vibrofone postaviti 3-5 cm. niže od zone K i njene projekcije. Kod kroničnog pijelonefritisa kuru ponoviti 2-3 puta sa stankama od po 7 dana. Kod liječenja kamenca u bubrezima liječenje vitafonom se obavlja pod kontrolom liječnika, uz terapiju lijekovima.

Šema 37a - Primjena aparata pri liječenju pijelonefritisa.

29

Dani

Zona djelovanja aparatom

Režim

Min.

1

K

1

2

2

K

1

3

3

K

1

4

4

K

1

5

5

K

1

6

6

Projekcija zone K na trbuhu

1

6

7

Projekcija zone K na trbuhu

2

7

8

Projekcija zone K na trbuhu

2

8

9

Projekcija zone K na trbuhu

2

9

10

Projekcija zone K na trbuhu

2

10

Šema 37b - Primjena aparata pri liječenju pijelonefritisa (ponovljena kura) Dani 1 2 3-5 6-10

Zona djelovanja aparatom K K K Projekcija zone K na stomaku

Režim 1 2 2 2

Min. 5 5 10 10

Primjenjuje se u fazi remisije bez lijekova. 30. Bolesti zglobova, artritis, artroza, reumatski poliartritis Kura liječenja sastoji se iz tri etape: prve dvije etape pripreme i treća je etapa - osnovna. Prva etapa se provodi po šemi 27 - dužina trajanja 14 dana. Druga etapa se provodi: - kod liječenja zglobova nogu, po šemi 4 u trajanju 10 dana, - kod liječenja zglobova ruku, po šemi 1 utrajanju 10 dana. Treća etapa se obavlja po šemi 38 u ležećem položaju na leđima. Prije terapije, zone aplikacije vibrofona, namazati sredstvom protiv upale (otopina joda). Vibrofoni se postavljaju na zonu zgloba pod kutom od 90 stupnjeva. Kura liječenja traje 3 tjedna. Sljedeća tri tjedna liječi se drugi zglob, po potrebi. Istodobno dok liječite drugi zglob, potrebno je podržati prvi zglob desetominutnim tretmanom u režimu 2 na zonu zgloba. Slijedeća tri tjedna ponovo liječite prvi zglob, a drugi podržavajte desetominutnim tretmanom. Na taj način ukupno vrijeme liječenja za dva zgloba iznosi 3 mjeseca, a zatim slijedi mjesec dana stanke. Ako je neophodno, poslije isteka stanke, kuru liječenja ponoviti. Pri pojavama slabosti ili nesvijestici kuru treba prekinuti. Aparat je zabranjeno koristiti pri jako izraženoj arterosklerozi i pojavi tromba u krvnim žilama ekstremiteta.

30

Šema 38 - Primjena aparata pri liječenju artritisa, artroze, i reumatskog poliartritisa.

Dani

1 2 3 4-18 19 20 21

Doba dana

Zona E3 za zglobove nogu Zona D2 za zglobove ruku

Zona K

Večer Jutro Večer Jutro Večer Jutro Večer Jutro Večer Jutro Večer Jutro

Rež. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

min. 10 15 10 15 15 15 20 15 20 10 15 10

Rež. 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —

min. 3 — 3 — 4 — 4 — 4 — 3 —

Večer

2

10

Zona E31 za Podržavanje zglobove već lečenog Zona nogu Zona zgloba zglobova E2 za zglobove ruku Rež min Rež. min. . . Rež. min. 1 3 2 7 — — 4 3 2 8 1 3 2 5 — — — — 4 4 2 10 1 4 2 10 — — — — 4 4 2 10 1 4 2 10 — — — — 4 4 2 8 1 4 2 6 — — — — 4 3 2 7 1 3 2 5 — — — — 2 7 — — —

31. Posljedice skolioze Vibrofoni se postavljaju na oboljelo mjesto, simetrično s obje strane kralježnice, po šemi 39. Šema 39 - Primjena aparata kod liječenja posljedica skolioze. Dani

1-10 (14)

Zona djelovanja

Režim

Minuta

Tretmana na dan

Oboljelo mjesto

2

15-20

1-2

32. Kronični gastritis Aparat se koristi u kombinaciji sa medikamentoznom terapijom propisanom od strane liječnika. Tretmani se obavljaju 1-2 puta dnevno, a kura liječenja traje 15-20 dana, sa stankom između njih, 1-2 tjedna. Šema 40 - Primjena aparata pri liječenju kroničnog gastritisa Dani 1-2

Zona K Rež. 2

Zona želuca

Zona E21

min. 5

Rež. 1

mm. 5

Rež. 1

min. 3

3-4

2

10

1

10

1

5

5-15 (20]

2

15

1

15

1

7

U fazi remisije primjenjuje se bez lijekova uslijed prevencije.

31

33. Glaukom oka Liječenje se provodi po šemi 41. Kura liječenja, 3-6 mjeseca. Stanka među kurama, - 6 mjeseca. Primjena aparata se vrši na tri zone, prikazane u šemi. Ako su oboljela oba oka, tada se tretman provodi na svako oko po 5 minuta. Oblast K se tretira u ležećem položaju, a sve druge zone u sjedećem položaju. Pri djelovanju na zonu jugularnih vena (zona B2, sl.3) vibrofone postavljati na adamovu jabučicu sa obije strane. Pri djelovanju na zonu oka prvi vibrofon se postavlja na slijepočnicu, a drugi na vanjsku površinu oka, preko gaze, sa zatvorenim kapkom.

Šema 41 - Primjena aparata pri tretmanu glaukoma.

Dani 1 2-3 4-5 6-7 8-28

Doba dana

Zona vena karotis (B2)

Zona K

min.

Rež.

min.

Rež.

min.

Rež.

min.

Jutro Večer Jutro Večer Jutro Večer Jutro Večer Jutro Večer

2 2 2 2 2 2

2 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

Jutro Večer

2 2

3 3

2 2

1 1

5 5

2 2

3 3

Jutro Večer

2 2

3 3

2 2

15 15 15 15 20 20 20 25 25 PAUZA 25 25 PAUZA 25 25 PAUZA

1 1

5 5

2 2

3 3

57-63 64-84 85-91

Zona vena karotis (B2)

Rež.

29-35 36-56

Zona oka

Pri pozitivnoj dinamici liječenje se nastavlja još u toku tri mjeseca: Tri tjedna, po šemi od 64 do 84 dana, zatim 1 tjedan stanke i tako dalje 34. Kronična-Zastojna srčana insuficijencija Liječenje se provodi po šemi 42. Vibrofoni se postavljaju na oblast K sa dozvoljenom udaljenošću do 1,5 cm. Vibrafoni se mogu postaviti i preko gaze u jednom sloju. Tretira se u ležećem ili sjedećem položaju. Ako korisnik ima spuštene bubrege tretmani se rade samo u ležećem položaju a vibrofoni se postavljaju 2-3 cm ispod zone K. Kontraindikacija: akutna upala bubrega koja može dovesti do povišenja tlaka ili krvi u mokraći. Ako dođe do propuštanja tretmana, tada se to kompenzira povećanjem broja tretmana u

32

narednom danu. Nakon prehlade, fizičkog premora i stresa u isti dan odraditi dopunski tretman na zonu K u režimu 2 od 15-20 min. Šema 42 - Primjena aparata pri liječenju zastojne srčane insuficijencije. Dani

Zona K

Režim 2

Trajanje, minuta ujutro

večer

1

102

10

5

3-4

10

10

5-6

10

15

7-8

10

20

9-10

15

20

11-12

20

20

13-14

20

25

15-21

20

30

22-28

20

35

29-35

20

40

36-42

25

40

43-19

30

40

50-56

35

40

57-70

40

40

71-77

20

40

78-90

-

40

Dalje stalno

Profilaktički tretman 4-7 puta tjedno po 40 min. tijekom dana za 1-4 procedure

Ako su profilaktičke procedure bile u prekidu više od jednog mjeseca, treba ih ponoviti od sedmog dana u šemi 42. Ukoliko tijekom tretiranja poraste tlak za više od 20 mm Hg, obustavlja se primjena aparata i traže se mogući uzroci. Ako korisnik ima kamenac u bubrezima, kamenac veće od 4 mm, rad s aparatom se može obavljati samo pod kontrolom liječnika. 35. Posljedice dječje cerebralne paralize Tretmani se provode u režimu 2, dva puta dnevno, ujutro i navečer, na slijedeći način: 1. U području kralježnice, zatim na zonu K (uvijek u režimu 2, u trajanju od 15 min.) i zatim u području atrofiranih mišića (u režimu 2, u trajanju 15-20 min.). Mjesta postavljanja vibrofona u području atrofiranih mišića određuje liječnik neurolog. Režim, vrijeme i mjesto postavljanja vibrofonauzoni kralježnice određuje se pod točkama 2-11 i ako je neophodno, točkama 2-17. 2. a) kod prvog tretmana vibrofoni se stavljaju u zoni D1, u režimu 1, u trajanju od 5. min. 2. b) kod drugog tretmana vibrofoni se postavljaju 4 cm. niže od zone D1, t.j. u zonu D2, u režimu 1, u trajanju od 5 minuta.

33

2. c) kod trećeg tretmana vibrofoni se postavljaju na 4 cm. niže, tj. u zonu E1, trajanje 5 min. 2. d) pri slijedećim tretmanima vibrofoni se postavljaju svaki put po 4 cm niže od predhodnog mjesta, i tako sve do lumbalno-sakralnog dijela kralježnice. 3. Ponoviti postupke iz točke 2 produljujući trajanje svakog tretmana na kralježnicu do 8.min. 4. Ponoviti točku 2, produljujući trajanje tretmana na kralježnicu do 11 min. 5. Ponoviti točku 2, produljujući trajanje do 12 minuta 6. Skratiti svaki tretman na kralježnici do 7 minuta, prijeći na režim 2 i ponoviti točku 2. 7. Produljujući trajanje do 10 minuta i ponoviti točku 2 urežimu 2. 8. Produljujući trajanje do 13 minuta i ponoviti točku 2 urežimu 2. 9. Pri dobrom podnošenju tretmana produžavati trajanje do 15 minuta i ponoviti po točki 2, u režimu 2. 10. Napraviti stanku od jednog tjedna. 11. a) Ako je efekt liječenja pozitivan ponoviti tretman iz točke 9 u trajanju od jedne godine, praveći stanku svaki mjesec po jedan tjedan, 11. b) ako nema pozitivnog efekta prijeći na točku 12. 12. Skratiti trajanje tretmana na kralježnici do 7 minuta i ponoviti točku 2, u režimu 4. 13. Produljiti trajanje tretmana do 10 minuta i ponoviti točku 2 u režimu 4. 14. Učiniti isto, samo produljiti trajanje do 13 minuta 15. Pri dobrom podnošenju tretmana, produljiti trajanje do 15 minuta i to na točki 2 u režimu 4. 16. Napraviti stanku od jednog tjedna. 17. a) Kod pozitivnih efekata liječenje produljiti jednu godinu, ponavljajući tretmane po točki 15, i praveći stanku svakih mjesec po 7 dana. 17. b) ako nema pozitivnih efekata, liječenje prekinuti. 36. Za primjenu u kozmetici Za smanjivanje bora vibrofoni se stavljaju na problematične zone preko sloja kozmetičke ili papirnatih maramica u režimu 1 - 5 minuta na svaku zonu. Tretmani završavaju djelovanjem na zoni K u režimu 2 - 20 minuta. Tretmani se rade 3-4 puta tjedno prije spavanja. Efektivnost tretmana je veća, ukoliko se primjenjuje kombinirano sa ljekovito-kozmetičkim sredstvima (kremama, losionima, gelovima). Za smanjivanje otoka oko očiju prije spavanja provoditi svakodnevne tretmane na zoni K u režimu 2, trajanje 20-30 minuta. Nakon kozmetičke operacije primjena aparata je na zonu šavova i smanjuje ožiljke, rizike od komplikacija, poboljšava efikasnost operacije. Tretmane treba provoditi na jednaki način kao za smanjenje bora tijekom 15 dana.

34

37. Rehabilitacija glasa Vibrofoni se stavljaju na grkljan, u području glasnice (na 2 cm. niže od zone B, sl. 3). Tretman obaviti u režimu 2 trajanje 15-20 minuta, 1-2 puta dnevno. Kura liječenja 1-4 dana. Kod bolesti štitne žlijezde potrebno je konzultirati liječnika endokrinologa. 38. Uklanjanje umora Aparat se koristi za otklanjanje umora i povećanje radne sposobnosti mišićnog sustava: režim 4, vrijeme djelovanja 10-15 minuta na područje odgovarajuće grupe mišića. Za otklanjanje umora mišića ruku, vibrofone treba stisnuti šakama, tako da membrane budu okrenute prema dlanovima, u režimu 2 u trajanju od 15-30 minuta. Preporučuje se također vitafonirati zonu D2 u režimu 1, trajanje 5 minuta, zonu K u režimu 2, trajanje 15 minuta. 39. Prevencija prehlade Za prevenciju od prehlade potrebno je redovito, jednom dnevno, tijekom 1-2 tjedna, provesti slijedeći tretman: 2-4 puta godišnje. -zona

G

režim

1

trajanje

8.min.

-zona

B (krajnici),

režim

2

trajanje

8.min.

-zona

C

režim

1

trajanje

8.min.

-zona

K

režim

2

trajanje

35 - 40.min.

Za povećanje radne snage i smanjenje umora provode se tretmani 1-3 puta tjedno na zonu K režim 2, 20-40 minuta. Nakon prehlade, fizičkog umora ili stresa. Istog dana učiniti i dopunski tretman na zonu K u režimu 2, od 30-40 minuta. Broj i trajanje tretmana ovisi o stanju korisnika. Literatura i videomaterijali o vibroakustici 1. Vasiljev.A.E; Kovelenov.A.Ju., Kovlen D.V., Rjabčuk F.N, Fjodorov V.A.- «Resursi organizma imunitet, zdravlje, dugovječnost)) 2. Fjodorov V. A, «Vitafon. Lečenje i preventiva oboljenja)) 3. »Vibroakustika u medicini» - Zbornik znanstvenih izvješća o vibroakustičnoj terapiji. 4. »Vibroakustično djelovanje u kompleksnom liječenju bolesnika.)) Priručnik za liječnike. 5. F.N.Rjabčuk, V.a.Aleksandrova. «Primjena vibroakustičnog i infracrvenog djelovanja kod dece sa somatskom patologijom)). Priručnik za Iječnike. 6. O.F. Erišev i dr. «Primjena aparata Vitafon pri liječenju alkoholne apstinencije«. Priručnik za ljekare. 7. Ju.S.Astahohov i dr. «Primjena aparata Vitafon u liječenju glaukoma». Priručnik za liječnike 8. »Vibroakustična resursna podrška organizmu je novi prilaz zdravlju)). Dokumentarni film.

35

Jamstvene obveze Proizvođač garantira da je aparat propisane kvalitete i da će u jamstvenom roku od -12 mjeseci, ispravno fukcionirati, ako se budete pridržavali uputa za upotrebu. Jamstvo važi od dana kupovine proizvoda do isteka, jamstvenog roka, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom. Slika br.3

36

Slika br.4

37

Slika br.5

38

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF