Splajsovanje - Povezivanje Optickih Kablova

November 2, 2018 | Author: Милош Судимац | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

asdada...

Description

Povezivanje optičkih kablova - splajsovanje splajsovanje

Uvod U situ situac acij ijii kad kad opti optičk čkaa vlak vlakna na post postaj aju u mnog mnogoo kori korišć šćen enij ijaa i bliž bližaa kori korisni snici cima ma,, gde gde su duži dužine ne kabl kablov ovaa mnog mnogoo krać kraćee i gde gde su opti optički čki siste sistemi mi razg razgra rana nati ti,, potr potreb ebaa za pove povezi ziva vanj njem em i nast nastav avlj ljan anje jem m kabl kablov ovaa post postaj ajee sve sve izraženija. Splajsovanje kablova i izrada konektora na krajevima vlakana igraju ključnu ulogu u određivanju karakteristika optičkog sistema i u njegovoj ceni koštanja. Poenta Poenta splajs splajsova ovanja nja i postav postavlja ljanja nja konekt konektora ora na krajev krajevima ima optič optičkog kog  vlakna jeste da se veoma precizno susretnu jezgra jednog i drugog vlakna, da bi obezbedili nesmetan protok optičkog signala, gde spoj ne bi uticao na slabljenje ili neke druge neželjene pojave. Postoje dva osnovna načina spajanja optički vlakana! spla splajs jsov ovan anje je " #orm #ormir iraa perma permane nent ntnu nu kone konekc kcij iju u dva dva vlak vlakna na u optičkom sistemu, spaj spajan anje je vlak vlakan anaa pute putem m kone konekt ktor oraa " omog omoguć ućuj ujee spaj spajan anje je dva dva  vlakna bez #izičke veze između nji, što je tipično za terminalne tačke. $va optička kabla trebaju trebaju biti spojena zajedno zajedno za niz razloga, na primer, ostvariti ostvariti vezu određene određene daljine. daljine. $rugi razlog može uključivati uključivati #izičko #izičko oštećenje oštećenje kabla, u tom slučaju optički kabal može biti pokidan usled tenički radova i može doći do slabljenja signala. %nstalater mreže može imati u svom inventaru nekoliko optički kablova, ali da nijedan nije dovoljno dug da zadovolji potrebne dužine veze. Situacije kao što su to često nastaju jer proizvođači nude kablove u ograničenim dužinama &obično ' do ( km. )ink od '* km može biti instaliran splajsovanjem nekoliko optički optički  kabova kabova zajedn zajedno. o. %nstala %nstalater ter onda onda može može zadovo zadovolji ljiti ti uslov uslov udalje udaljenos nosti ti i izbeći kupovinu novi optički kablova.  Permanentno  Permanentno nastavljanje vlakana +splajsovanje vrši se onda kada se traži minimalno slabljenje spoja i kada se ne očekuje da će se veza raskidati na tom tom mest mestu. u. U prak praksi si post postoj ojee razl različ ičit itii uređ uređaj ajii pomo pomoću ću koji koji  se vrši vrši ovak ovakvo vo spajanje. Procedura se sastoji u tome da se temena vlakana koja se spajaju najpre obrade tako da ravni spoja vlakana budu upravne na njiove ose. -atim se vlakna dovode u dodir i pri tom im se usaglašavaju ose. od multimodni vlakana se ovo ostvaruje usaglašavanjem omotača, a kod monomodni vlakana se usaglašavaju jezgra. /o je potrebno, potrebno, da bi se gotovo sav svetlosni signal iz jednog vlakna optičkog kabla preko čvora preneo u drugo  vlakno optičkog kabla. U sledećoj #azi vlakna se dovode u dodir i zagrevaju elektr električni ičnim m lukom. lukom. valit valitet et spoja spoja zavisi zavisi od preto pretodne dne obrade obrade čeoni čeoni strana strana  vlakana i preciznosti postupka zatapanja. zatapanja.

2

0astavljanje i spajanje #iber optički vlakana javlja se često u realizaciji optički sistema i, u stvari, mnogo je prisutnije nego sprega izvora i vlakna. 1eometrija stakla i #izičke dimenzije #iber optičkog vlakna odredili su savremene tenike splajsovanja, koje doprinose snižavanju cene koštanja sistema, i obezbeđuju slabljenje na mestu spoja veličine samo oko *.*2 d3. Postoje tri osnovna parametra geometrije optički vlakana koji utiču na kvalitet splajsovanja! prečnik omotača & spoljašnji prečnik omotača oko jezgra, koncentracija jezgra i omotača & koliko dobro je jezgro centrirano u prostoru omotača, krivljenje vlakna & veličina zakrivljenja po #iksnoj dužini vlakna  4vi parametri su određeni i kontrolisani tokom procesa proizvodnje optički vlakana. Pošto se vlakno odseče i splajsuje u skladu sa zatevima sistema, važno je biti u stanju računati na doslednu geometriju duž celog vlakna. Tolerancija kontrole spoljašnjeg prečnika omotača kod optičkog vlakna obezbeđuje da vlakna koja se splajsuju imaju gotovo identične veličine. /okom splajsovanja, prečnici omotača koji se međusobno razlikuju mogu dovesti do razilaženja dva jezgra, na mestu gde se spajaju dva vlakna, što dovodi do veći gubitaka i slabljenja na mestu splajsovanja. Procesom proizvodnje moguće je kontrolisati toleranciju veličine spoljašnjeg prečnika omotača do nivoa '52.* 6 '.* 7m. Tolerancija koncentracije jezgra i omotača  doprinosi da se obezbedi da  je jezgro postavljeno u centru u odnosu na omotač. 4vo smanjuje šanse da se  jezgra na krajevima vlakana koja se spajaju ne susretnu precizno. oncentracija  jezgra i omotača se određuje tokom prve #aze proizvodnje vlakna. /okom ovog procesa konsolidacije veoma precizno se održava pravilan odnos koncentracije  jezgra i omotača duž celog optičkog vlakna.  Krivljenje vlakna jeste prirodna pojava zakrivljenja na određenoj dužini, koja iznose nekoliko stepeni u svim vlaknima. 4vo je rezultat temperaturni uticaja na vlakno koja se javljaju tokom procesa izrade, pa se zato ovi #aktori rigorozno nadgledaju i kontrolišu tokom proizvodnje. 4vakvi nedostatci vlakana mogu posebno doći do izražaja kod pojedini uređaja za splajsovanje, gde tokom poravnavanja vlakana koja se splajsuju, e#ekat zakrivljenja posebno dolazi do izražaja. -a spajanje optički vlakana medjusobno postoje dve metode!  

metoda zatapanja u električnom luku meaničko spajanje optički vlakana,

3

Metoda zatapanja u električnom luku od spajanja zatapanjem u električnom luku, dva ogoljena optička  vlakna, sa ravno odsečenim krajevima se sučeljavaju u uredjaju za spajanje, gde se stapaju i obrazuju omogeno mesto spoja dva vlakna. 4vo se postiže kontrolisanim procesom grejanja vrova dva optička vlakna koja su pretodno  bila precizno sučeljena. Proces splajsovanja ukljucuje korištenje lokalizovane toplote za topljenje i spajanje krajeva dva optička vlakana zajedno. Spajanje se izvodi tako što električni luk otopi staklo na krajevima optički vlakana koja se približe i dodirnu. Po prestanku delovanja električnog luka staklo na spoju očvrsne i zadržava osobine optičkog vlakna. /ime se kompletno eliminiše 8resnel&ova re#leksija, pa i slabljenje od *,92 d3. Smanjeno slabljenje predstavlja najveću prednost nad meaničkim spojevima. Slabljenje na spoju dva monomodna optička vlakna koje može da se postigne je ispod *,*9 d3, prema rezultatima merenja 4/$:&om. -aostalo slabljenje spoja uglavnom zavisi od! stepena očuvanosti početnog preciznog sučeljavanja vlakana, tokom procesa zatapanja u električnom luku, uni#ormnosti materijala Si u okolini spoja, odsustva de#ormiteta kao što su! vazdušni balon ili prljavština u oblasti zatapanja. Proces splajsovanja počinje pripremom kraja svakog vlakana za spajanje. 8usiono splajsovanje zatieva da sve zaštitne prevlake budu uklonjene s kraja svakog vlakna. ;lakana se potom razlažu pomoću score&a&break metoda. valitet svakog vlakna na krajevima se obavlja pomoću mikroskopa. U #uzionom splajsovanju, gubitaj spoja direktna je #unkcija uglova i kvaliteta krajeva oba  vlakna. 

 

 ;eoma bitan deo spajanja optički vlakana predstavlja proces podešavanja osa optički vlakana u naspraman položaj. /o se može vršiti koristeći nekoliko metoda i po dva parametra. ;lakna se mogu podešavati dok se podese njiova jezgra ili spoljašnje ivice. prat za zasecanje prvo obuvati vlakno pa ga onda razdvaja da bi se dobio jasan razrez. 3itno je da krajevi budu glatki i vertikalni da bi se dobio dobar spoj a to se nemože ostvariti tako kvalitetno ručnom metodom.  >parati za rascepanje mogu varitati od proizvodjača do prozivodjača zato  je potrebno pročitati upustvo za onaj koji se koristi. U suštini cela operacija se sastoji u postavljanju vlakna u žleb i zatezanju, a zatim treba zatvoriti pokolpac i povući polugu.

-asecanje vlakna

8

Spajanje vlakna  >utomatsko uskladjivanje vlakana! rajevi vlakana se smeštaju na pokretnim postljima koje se koriste da se usklade vlakna i automatski podese zarezi krajeva vlakana. /okom ovog automatizovanog procesa, splajser će uskladiti vlakna koristeći jedan od dva načina! '. 4ptički sistem uskladjivanje jezgra ili omotača +P>S Sistem 4ptičko uskladjenje jezgra, je tenika optičkog poravnanja koja se koristi od strane mnogi modela #uzioni splajsera. od ovog metoda dva vlakna su osvetljena iz dva pravca, svaki od po E* stepeni. %z slike sa video kamere, so#tver prepoznaje jezgro vlakana i svrstava i automatski pomoću pokretnog postolja. So#tver takođe procenjuje gubitak splajsa nakon što je #uziono splajsovaneje završeno. Splajseri za spajanje snopova vlakana koriste i optičko uskladjivanje omotača koje se vrši na isti način.

4ptičko uskladjivanje

5. )okalno ubacivanje i detekcija +)%$ Sistem )%$ uskladjivanje jezgra koristi Flokalno ubacivanje i detekcijuF svetlosti. Svetlo je povezano u vlakna savijanjem vlakana i zračenjem izvora svetlosti +)G$ ili laserski na spoljašnoj strani jednog vlakana, tako da je nešto svetlosti ubačeno u jezgro. 0a drugom vlaknu, savijanje uzročuje gubitke makrosavijanja koji se mere na detektoru svetlosti, pružajući relativnu indikaciju količine prenete svetlosti kroz splajs. Splajser meri količinu ubačene svetlosti kroz vlakna, pomerajući vlakna na klizačima da bi se dobio najbolji prenos svetlosti, što znači da su vlakna optimalno usklađena. )%$ sistem proverava prenos nakon splajsovanja za procenu gubitka splajsa. 4be tenike rade dobro sa većinom  vlakana

9

)%$ uskladjivanje

ada se krajevi vlakna pripreme smeštaju se u aparat za splajsovanje. Potrebno je samo pritisnuti dugme i aparat automatski nastavlja sa spajanjem  vlakana. 0a pocetku 5 vlakna su poravnata sto se može videti na slici na kojoj su dosta uvecani krajevi oba vlakana. 0a displeju se takodje vidi kako je aprat za rascepanje odardio posao i obezbedio rez od E*H .

Postavljanje vlakna u splajser

10

 ;elika preciznost poravnjanja je presudna za niske gubitke spoja +splajsa, svaka neuskladjenost jezga vlakna ce značajno smanjiti prostiranje svetlosti kroz spoj. %majući u vidu da se radi da se radi o dva veoma mala staklena stapa od samo '52 mikrona u prečniku, možemo predpostaviti sa kolikom preciznošću ovi aprati rade. ada su vlakna postvljena u splajseru i idealno poravnata, aparat stavara električni luk izmedju njiovi krajeva i topi i momentalno i gura jedno prema drugom odnosno spaja i i stvara od nji jedan komad vlakna.

/opljenje krajeva vlakna

0akon toga spjaser meri gubitke u d3 i ispituje snagu spoja pre nego sto daje znak da je proces gotov i da se splajs može izvaditi iz aparata.

-aštita spoja /ipični #uzioni splajs ima vučnu snago od oko *.5 do *.= kg sto je dovoljno da ne dodje do lomljenja prilikom uobičajenog rukovanja ali je potrebna dodatna zaštita zbog prekomernog savijanja i veći vučni sila. oršćenjem zaštitni cevčica koje se skupljaju na toploti, silikonskog gela ili meanički skupljajući zaštitnika se ostvaruje dodatna zaštita od spoljašnji uticaja i preloma optičkog kabla. 0eki aparati za splajsovanje imaju urgadjenu toplotnu komoru, pa kada se vlakno izvadi iz aparata zaštitna termoskupljajuća cevčica sklizne na mesto spoja i ceo skup se stavi u toplotnu komoru da bi se cevčica skupila oko spoja. -aštitna cevica obezbedjuje #izičku zaštitu spoju a dalja zaštita se obezbedjuje stavljanjem spoja u omotač splajsa.

11

Postavljanje zaštitne cevčice

ada su sva vlakna spojena i ceo spoj se stavlja u zaštitno kućšte splajsa koji zaštićuje spoj kabla kao celinu, kablovske spojnice se zatežu da bi sprečile spoljašne uticaje i iztezanje i povlačenje spoja +splajsa.  >parati za splajsovenje jesu veoma skupi ali uzimajući u obzir izuzetno male gubitke, kvalitet spoja i brzinu obavljanja ove operacije spajseri su najisplativiji za povezivanje i spajanje optički kablova. Ocenjivanje splajsova! $obri Splajsevi! /reba obaviti vizuelni pregledi splajseva posle pokretanja programa, koristeči poglede i iz I i iz J ose. 0eke greške koje ne utiču na optički prenos su privatljive, one su i prikazane na slici. 0eki vlakna +npr. #luor&dopirana ili titanijumski obložena mogu da prouzrokuju bele ili crne linije u regionu splajsa koje nisu greške.

$obri splajsevi

)oši spajsevi

12

)oši splajsevi! 0eke mane su neprivatljive i zatevaju pokretanje procesa splajsovanja ponovo. 0eki, kao što su crne tačke ili linije, mogu se poboljšati ponavljanjem procesa sa elktričnim lukom, ali ne više od dva puta. -a velika odstupanja jezgra, pojavljivanjem proširenja ili ispupčenja vlakana, uvek se poništava proces i kreće s novim procesom splajsovanja. Reavanje problema kod splajsova! 4vde su navedeni neki od učestali problema i verovatno njiovi uzroci. Splajs nije spojen skroz " dešava se zato što je snaga #uzije je premala ili je vreme #uzije prekratko 1lavice " dešava se zbog kontaminirani elektroda, prejake snaga #uzije, predugog vremena #uzije ili zato što je razmak je preveliki

Suženje " dešava se zato što je snaga #uzije prevelika, vreme #uzije predugo, razmak previše širok ili zbog kontaminirani elektroda

Uvećanje " dogadja se zbog neadekvatne snage #uzije

. $. J>3)40 N Optical Fiber Fsion !picing , Springer

25

4adr5aj UVOD

2

SPAJANJE VLAKANA METODOM ZATAPANJA U ELEKTRIČNOM LUKU

4

 >parati za splajsovanje Proces #uzionog splajsovanja

6 7

M67A8#9:O 4PA;A8;6 OP
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF