Sg8v1 System Document

August 18, 2019 | Author: Van Toan | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Sg8v1 System Document...

Description

SG8V1 System Document for VMAC-2013

TÀI LIỆU MÔ TẢ HỆ THỐNG SG8V1 SỬ DỤNG CHO CUỘC THI VMAC-2013

Copyright © 2013 - ICDREC

Page 1

SG8V1 System Document for VMAC-2013 MỤC LỤC

1

Sơ đồ khối hệ thống lập trình SG8V1 sử dụng cho cuộc thi VMAC-2013 .................. 4

2

Môi trường phát triển cho vi điều khiển SG8V1 (iFast IDE) ....................................... 5

3

Phần cứng bộ lập trình .................................................................................................. 7

4

Phần cứng vi điều khiển SG8V1................................................................................... 7

5

Tài liệu tham khảo ........................................................................................................ 9

Copyright © 2013 - ICDREC

Page 2

SG8V1 System Document for VMAC-2013 LIỆT KÊ HÌNH

Figure 1-1 Hệ thống lập trình SG8V1 ................................................................................. 4 Figure 2-1 Giao diện iFast IDE ........................................................................................... 5 Figure 2-2 Giao diện nạp chương trình cho vi điều khiển SG8V1 ..................................... 6 Figure 3-1 Sơ đồ kết nối bộ lập trình SG8V1...................................................................... 7 Figure 4-1 Phần cứng vi điều khiển SG8V1 ....................................................................... 8

Copyright © 2013 - ICDREC

Page 3

SG8V1 System Document for VMAC-2013 1

Sơ đồ khối hệ thống lập trình SG8V1 sử dụng cho cuộc thi VMAC-2013

       I        P        S

 Figure 1-1 Hệ thống lập trình SG8V1 Hình 1-1 mô tả hệ thống lập trình vi điều khiển SG8V1 sử dụng cho cuộc thi VMAC-2013. Sơ đồ khối hệ thống lập trình SG8V1 bao gồm 3 thành phần: SG8V1 IDE cài trên máy tính, phần cứng bộ lập trình và phần cứng vi điều khiển SG8V1.

Copyright © 2013 - ICDREC

Page 4

SG8V1 System Document for VMAC-2013 2

Môi trường phát triển cho vi điều khiển SG8V1 (iFast IDE) SG8V1 IDE cài trên máy tính bao gồm trình biên dịch SG8V1 (Assembly và C) và

giao diện nạp chương trình cho vi điều khiển SG8V1. Trình biên dịch cho vi điều khiển SG8V1 được ICDREC thiết kế và được đặt tên là iFast. Tài liệu hướng dẫn của iFast [1] có thể download tại website của cuộc thi.

 Figure 2-1 Giao diện iFast IDE 

Copyright © 2013 - ICDREC

Page 5

SG8V1 System Document for VMAC-2013 iFast IDE tích hợp công cụ SG8V1 Programming dùng để nạp chương trình cho vi điều khiển SG8V1.

 Figure 2-2 Giao diện nạp chương trình cho vi điều khiển SG8V1

Copyright © 2013 - ICDREC

Page 6

SG8V1 System Document for VMAC-2013 3

Phần cứng bộ lập trình Hình 3-1 mô tả sơ đồ kết nối bộ lập trình vi điều khiển SG8V1 (SG8V1

Programmer) với máy tính và phần cứng vi điều khiển SG8V1. Bộ lập trình vi điều khiển SG8V1 sẽ được ban tổ chức cung cấp cho các đội tham dự cuộc thi.

 Figure 3-1 Sơ đồ kết nối bộ lập trình SG8V1 4

Phần cứng vi điều khiển SG8V1 Phần cứng vi điều khiển SG8V1 được thực hiện trên FPGA bằng cách nạp lõi IP

mềm SG8V1 lên FPGA. FPGA chứa lõi IP mềm SG8V1 cùng với bộ nhớ ngoài sẽ được mô phỏng như chip vi điều khiển thực tế sau này. Datasheet của chip SG8V1 [2] có thể download tại website của cuộc thi.

Copyright © 2013 - ICDREC

Page 7

SG8V1 System Document for VMAC-2013 5

Tài liệu tham khảo [1]

SG8V1 Integrated Development Environment (IDE), link download 

[2]

SG8V1 User Manual, link download 

Copyright © 2013 - ICDREC

Page 9

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF