Proceso Proyectual

November 8, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Proceso Proyectual...

Description

 

c

Tnevdrseafa Huærdz Futûnbjf Ad Qfifskb Srbkdsb Srbydktufm ad mf Frquetdkturf

 Frq. Ybarêludz Kûrabvf @fiebmf

Afyfnf Pfmadz Kfnsenb Mek. Dn Frquetdkturf  F9K

 

c

Kbnseadrfkebnds pfrf dm prbkdsb ad aesdöb frquetdktûnekb  Kbjprdnadr mf jfybr kfnteafa ad fsuntbs rdmfkebnfabs kbn dsd gfietfntd (b lrupb ad gfietfntds). qud sd dspdrf sdfn supmeabs f trfvås ad mf birf frquetdktûnekf. Dstf mfibr pudad sdr mf jæs kbjpmdhf ad tbafs? sen djifrlb, gfy qud tdndr prdsdntd qud, ds dn `unkeûn adm gfietfntd qud sd brelenfn mbs bihdtbs frquetdktûnekbs. frquetdktûnekbs.

  Dm gfietfntd kbjb sdr iebmûlekb y `êsekbQdndr dn kudntf mfs kbnaekebnds iebmûlekfs fadkufafs qud dm dspfkeb frquetdktûnekb adid irenafr fm gfietfntd. Kbnaekebnds ad tdjpdrfturf, emujenfkeûn, vdntemfkeûn, bmbrds, y adjæs, qud pdrjetfn qud dm gfietfntd kbjb brlfnesjb, pudaf rdfmezfr sus fkteveafads kûjbafjdntd. Mf psekbmblêf fjiedntfm ds unf ad mfs aeskepmenfs qud jæs fpbrtd pudad afr fm frquetdktb dn rdmfkeûn f tbabs dstbs fspdktbs. Ds dsdnkefm tdndr kbnbkejedntb adm dspfkeb qud dm sdr gujfnb rdquedrd pfrf rdfmezfr ad jfndrf fadkufaf sus fkteveafads. Dstb ejpmekf qud dm frquetdktb kbnbzkf ad mbs rdqudrejedntbs fntrbpbjåtrekbs (dspfkeb bkupfab pbr dm jbvejedntb adm kudrpb gujfnb) y drlbnûjekbs (dspfkeb qud bkupf dm sdr gujfnb usfnab bihdtbs pfrf dm adsfrrbmmb ad sus fkteveafads). fkteveafads). Dn jukgfs bkfsebnds bkfsebnds mbs fspdktbs kumturfmds en`muydn dn mfs aejdnsebnds rdqudreafs pfrf unf jesjf fkteveafa

Dm gfietfntd

  Dm gfietfntd kbjb sdr sbkefmDn dsd sdnteab fadntrfrsd fm kbnbkejedntb ad mbs rfslbs kumturfmds (trfaekebnds, jetbs y retbs) adm lrupb sbkefm abnad dstæ enjdrsb dm gfietfntd. Dstb gfimf ad mfs jfndrfs dn kûjb mbs pftrbnds kumturfmds en`muydn dn mf `brjf dn qud kfaf enaeveaub kbnkeid su dspfkeb pdrsbnfm y mf rdmfkeûn qud sd pudad dstfimdkdr dntrd åstd y dm dxtdrebr (kbntdxtb urifnb b nfturfm).

  Dm gfietfntd kbjb sdr enaeveaufmdm frquetdktb kbjb dm pbdtf, adidrêf mukgfr pbr "nb sdr adspbhfab ad su nfturfmdzf gujfnf", ad tfm jfndrf qud nb sd kbn`brjd kbn rdspudstfs ldnårekfs, senb qud iusqud qud mbs dspfkebs gfietfimds qud dstæ aesdöfnab, rdspbnafn ad mf jfndrf jæs fprbpefaf f mfs kbnaekebnds adm sdr gujfnb -enaeveaub- qud mbs vf f gfietfr. dm frquetdktb adidrêf prdluntfrsd, y jæs ejpbrtfntd føn, prdluntfrmd fm gfietfntd dm pbr quå y pfrf quå adm

 

c nudvb bihdtb frquetdktûnekb. Dstb md fyuafræ f dntdnadr mf selne`ekfkeûn qud adsad dm breldn tednd aekgb bihdtb, qud sd dspdrf, sd pudaf jftdrefmezfr.

Dxestdn tfjieån un sennøjdrb ad adtdrjenfntds ad bradn sbkeb-gestûrekb, dkbnûjekb pbmêtekb, ad mf vbmuntfa frtêstekf y `êsekb-fjiedntfmds, adm seteb ad ejpmfntfkeûn, qud vfn f enkeaer dn dm bihdtb frquetdktûnekb frquetdktûnekb kbnstrueab.   [bkeb-gestûrekb8 Kuæmds sbn sus kbstujirds y jfndrfs ad gfietfr? y kûjb sd jfndhfn mfs rdmfkebnds lrupfmds d entdrpdrsbnfmds qud `brhfn dm kfræktdr ad dsd lrupb sbkefm? dntrd jukgfs btrfs kbsfs.

  Dkbnûjekb-pbmêtekb8kbnbkdr mf fkteveafa dkbnûjekf ad mbs gfietfntds adm sdktbr y kuæm ds mf dstrukturf sbkebpbmêtekf. sbkebpbmêtekf.

  Kbntdxtb kumturfm8enaflfr sbird kuæmds sbn mbs jetbs y retbs kfrfktdrêstekbs ad dsd lrupb sbkefm. Kuæmds sbn sus trfaekebnds y `dsteveafads. U tbabs fqudmmbs fspdktbs kumturfmds qud pudafn f`dktfr mfs fkteveafads adm `uturb bihdtb frquetdktûnekb. Dm kbntdxtb

  Kuæm pudad sdr mf vbmuntfa frtêstekf8kbjb fqudmmf qud gf jbtevfab qud dxestf kedrtf dståtekf dspdkê`ekf, dn mbs bihdtbs frquetdktûnekbs y frtêstekbs, kbjb rd`mdhbs ad mf kbgdseûn ad krddnkefs, `embsb`êfs b `brjfs ad vdr mf veaf dn dsd kbntdxtb b seteb dspdkê`ekb. Ds dsdnkefm rdspdtfr y fsejemfr dsf vbmuntfa frtêstekf, y nb ejpbndr kruafjdntd f jbab ad "gbjird kevemezfab", unf vbmuntfa frtêstekf fhdnf fm kbntdxtb `êsekb y kumturfm adm seteb.

  Kbntdxtb `êsekb-fjiedntfm8 `êsekb-fjiedntfm8- Adm seteb kerkunafntd8 kbnbkdr mfs tepbmblêfs dae`ekftbrefs, mfs `brjfs ad bkupfkeûn adm tdrretbreb, mfs kfrfktdrêstekfs adm pfesfhd (urifnb b rurfm), dm kmejf, dm mdnlufhd frquetdktûnekb prdvfmdntd (rdmfkeûn kbn mf vbmuntfa frtêstekf), mbs usbs y fkteveafads adm sudmb, mfs tdknbmblêfs y jftdrefmds kbnstruktevbs fkkdseimds, mfs nbrjftevfs, dtkåtdrf. - Adm tdrrdnb8 mf birf frquetdktûnekf adidrêf fprbpefrsd y dntdnadr mf tbpblrf`êf, mfs kfrfktdrêstekfs adm sudmb, mf bredntfkeûn, ds adker, mf enkeadnkef ad mf muz adm sbm? mf

 

c fkbjdteaf f mbs sdrvekebs pøimekbs, mf fkkdseiemeafa pdftbnfm y vdgekumfr, mf rdmfkeûn kbn mbs prdaebs vdkenbs, mfs vesufmds kdrkfnfs y mdhfnfs, y mf vdldtfkeûn. Dstb sdræ kmfvd, pfrf qud dn dm jbjdntb dn qud dstå tdhednab mf rdmfkeûn dntrd dm bihdtb frquetdktûnekb y su kbntdxtb, ds adker dntrd dm gfietfntd y dm dntbrnb, nfaf qudad fm fzfr.

Ds ejpbrtfntd dstrukturfr un prblrfjf ad `unkebnds adm prbydktb. Fm eadnte`ekfr kuæmds sbn mbs dspfkebs (`unkebnds) rdqudreabs, sd pudadn djpdzfr f dstrukturfr mfs eadfs prbydktufmds. Dstfs sdræn dm dhd kbnauktbr pfrf dstrukturfr, `brjfm y dspfkefmjdntd mbs aestentbs kbjpbndntds prblrfjætekbs adm bihdtb frquetdktûnekb. frquetdktûnekb. Mfs eadfs prbydktufmds sbn fqudmmfs ejældnds, qud surldn dn mf jdntd adm gfietfntd y dn mf jdntd adm frquetdktb, dspdkefmjdntd, y qud rdprdsdntfn mfs entdnkebnds dspfkefmds adm prbydktb, pudadn sdr rdprdsdntfafs lræ`ekfjdntd pbr

Mfs eadfs prbydktufmds y mbs kbnkdptbs

jdaeb ad dsqudjfs. Mfs eadfs prbydktufmds vfn f dstfr prdsdntds aurfntd tbab dm prbkdsb ad mf prbydkkeûn y sd vfn f jfndhfr dn tbafs mfs dskfmfs ad entdrvdnkeûn adm `uturb bihdtb frquetdktûnekb. Mudlb ad ad`ener mfs eadfs prbydktufmds ad mfs aestentfs dspfkefmeafads qud kbjpbnaræn dm bihdtb frquetdktûnekb, mmdlfræ dm jbjdntb ad pdnsfr mfs rdmfkebnds dntrd dsbs dspfkebs. [urldn dntbnkds mbs dsqudjfs ad rdmfkebnds `unkebnfmds, ifsfabs dn dm prblrfjf frquetdktûnekb, y mbs dsqudjfs ad kerkumfkeûn, qud dstrukturfn dsfs rdmfkebnds dspfkefmds, entdrebrds y adm bihdtb frquetdktûnekb kbn su dntbrnb. Mf brlfnezfkeûn ad dstfs dstrukturfs rdquedrd ad jukgb tfktb, yf qud adsad dmmfs8 mfs eadfs prbydktufmds ad mbs dspfkebs, mbs rdkbrreabs y mfs rdmfkebnds dspfkefmds, tednd qud gfkdr dveadntd mf entdnkeûn ad unf frquetdkturf pdnsfaf adsad dm gfietfr kbjb frtd? kbjb pbdsêf. Mudlb ad ad`ener mfs dstrukturfs ad rdmfkebnds dspfkefmds y ad rdkbrreabs, dm frquetdktb pudad djpdzfr f fistrfdr, føn jæs, dsfs entdnkebnds? ldndrfnab mb mmfjfabs dhds kbjpbsetevbs (ad bradn) qud afræn unf mûlekf ad kbjpbsekeûn y `unkebnfjedntb ldndrfm adm prbydktb. Dstbs dhds sudmdn ad`enersd dn mbs dsqudjfs ad mf `uturf pmfntf frquetdktûnekf b ad mfs sdkkebnds y fmzfabs, qud sd dmfibrfræn un pbkb jæs fadmfntd dn mf dtfpf ad rdprdsdntfkeûn adm aesdöb.

 

c Srbvednd ad mf jftdrefmezfkeûn adm kbnkdptb ldndrfm y mbs kbnkdptbs pfrtekumfrds qud gfn afab breldn f mfs eadfs prbydktufmds. Dstd kfræktdr sd jfne`edstf dn mf `brjf b vbmøjdnds qud kbntedndn dm dspfkeb? pdrb mb jæs ejpbrtfntd ds qud prbvdnlf ad mfs kbnaekebnds gfietfimds, `êsekfs y dsperetufmds, adm gfietfntd. Dm kfræktdr adm bihdtb frquetdktûnekb djpedzf f sdr dveadntd adsad mf jesjf Dm kfræktdr

ejflenfkeûn adm frquetdktb y mudlb dn mfs rdprdsdntfkebnds treaejdnsebnfmds, yf sdf f trfvås ad aeiuhbs, jbadmbs b jfqudtfs, qud åstd gflf. Dm kfræktdr sd ad`end tfjieån sdløn mfs fkteveafads gujfnfs qud vf f fmidrlfr dm bihdtb frquetdktûnekb. Dm kfræktdr tfjieån dstæ afab pbr mf rdmfkeûn dntrd dsbs jftdrefmds? mbs ae`drdntds kbjpbndntds adm mdnlufhd frquetdktûnekb (vdntfnfs, dskfmdrf, pudrtfs, kuiedrtfs, dtkåtdrf)? dn dm jesjb bihdtb kbjb tbtfmeafa, y dn su rdmfkeûn kbn dm dntbrnb.

Mfs jftdrefmeafads adidrêfn dstfr sedjprd prdsdntds dn su

Mfs jftdrefmeafads

Dm dntbrnb

jdntd? adsad mf prejdrf eadf prbydktufm. Mf ejpbrtfnkef ad dstd fspdktb rfaekf, dn qud un jfm jfndhb ad mfs jftdrefmeafads pudad ejpdaer qud sd mblrdn mfs kufmeafads gfietfimds, `êsekfs y dsperetufmds, qud dm gfietfntd fngdmf dxpdrejdntfr dn dm `uturb bihdtb frquetdktûnekb. frquetdktûnekb. Mf muz, dm sbneab b dm semdnkeb, mbs bmbrds, dm vedntb, mf vdldtfkeûn, mbs pfesfhds (mdhfnbs y kdrkfnbs), dm fluf, mfs trfnspfrdnkefs y rd`mdhbs, y mf en`enetua ad prbpedafads entrênsdkfs ad mfs kbsfs ad mf nfturfmdzf y ad fqudmmbs trfns`brjfabs pbr dm gbjird, sbn tfjieån jftdrefmeafads ad mf frquetdkturf

Dm frquetdktb adid iuskfr dn mb pbseimd unf sbmukeûn frquetdktûnekf qud rdspbnaf f dsd dntbrnb _95Z. Tnf iudnf frquetdkturf ds mf qud pdrjetd unf kmfrf rdmfkeûn dntrd dm gfietfntd y dsd kbntdxtb. Dm frquetdktb adidrêf adsfrrbmmfr su kufmeafa ad sdr vesebnfreb? ad dntdnadr mfs kbntenufs jutfkebnds ad mfs jfndrfs ad gfietfr adm gfietfntd y adm lrupb sbkefm kerkunafntd, pfrf prdvdr adsad dm aesdöb, unf frquetdkturf qud sd fafptd f dsd tepb ad vfrefimds

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF