Okuduğunu Ve Di̇nledi̇ği̇ni̇ Unutmamak i̇çi̇n Okunacak Dualar

October 5, 2019 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Okuduğunu Ve Di̇nledi̇ği̇ni̇ Unutmamak i̇çi̇n Okunacak Dualar...

Description

OKUDUĞUNU VE DİNLEDİĞİNİ UNUTMAMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR “el-Câmi’u limefterak min düreri’l-ulûmi’l-fâiza” isimli eserde naklonulduğu üzere; İNSANLAR İÇERİSİNDE HÂFIZASI EN GÜÇLÜ OLMAK İSTEYEN KİŞİ OKUYACAĞI KİTABI ELİNE ALIRKEN:

ِ ‫اّٰلل و َال ول َ و َال ُول  َة ِا َّال ب ه‬ ِ ‫ان ه‬ ِ ‫« بِس ِم ه‬ ِ ‫اّٰلل وال ٓ ِا ٰله‬ ِ ‫ِاّٰلل ا ْلع ِل ِى ا ْلع ِظ‬ ‫يم‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫اّٰلل‬ َّ ‫ه‬ َ َ ُْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َّ ِ ‫االب‬ ِ ‫اب ي ْكتب ِا َلي أَب‬ ِ ‫الد‬ ِ ‫ع َدد ُك ِل ور ٍف و‬ ‫اّٰللُ َت َعا ٰلي‬ ‫اه‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ين‬ ‫ِد‬ ‫د‬ ٍ ‫ت‬ ‫ك‬ ِ‫ر‬ ِ‫ر‬ ْ ٰ ‫ين َو َص َّلي ه‬ َّ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ ٍ ِ ِ ِ ِِ » ‫يما‬ ً ‫َع ٰلي َسيِد َنا ُم َح َّمد َو َع ٰلي ٰاله َو َص ْحبِه َو َس َّل َم َت ْسل‬ “Allâh’ın ismiyle! Allâh-u Teʻâlâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Allâh-u Teʻâlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, en yüce ve en büyük Allâh-u Teʻâlâ’nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibâdete de kuvvet yoktur. (Bu zikirleri) sonsuzların sonsuzuna ve ebedîyyetlerin ebedîliğine kadar yazılacak her harf ve yazı adedince (söylüyorum). Allâh-u Teʻâlâ, Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine salât eylesin ve çokça selam eylesin.” (Âmin.) (Muhammed Fethâ ibn-i Abdilvâhid es-Sûsî, ed-Dürratü’l-harîde, 1/153) ****** ****************** ************************* ************** Ulemânın beyanı ile; Okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyen kişi okumaya başlamadan önce şu duayı okur:

‫اب ِو ْك َم ِت َك َوا ْن ُشر َع َلي َنا َخ َز ِاء َن َر ْو َم ِت َك‬ ‫« اَل هل ُهم ا ْف َت ْح َل َنا أَ ْب َل‬ َ ْ ْ َّ ِ ْ ‫يا َذا ا ْلج ََل ِ و‬ » ٠ ‫اال ْكر ِام‬ َ َ َ َ

“ Ey Allâh’ım! Sen bize hikmet kapılarını aç, Rahmetinin hazinelerini üzerimize saç, ey celâl ve ikrâm sahibi (duamızı kabul et)! ” (Muhammed Fethâ ibn-i Abdilvâhid es-Sûsî, ed-Dürratü’l-harîde, 1/153) 1

“ el-Buğye” isimli eserde zikredildiğine göre; İlim kitaplarını müteala etmek isteyen kişinin îtinâ göstermesi gereken hususlardan biri de okumaya başlamadan önce huzur-u kalp ile şöyle demesidir:

ِ ‫« َال هلهم ِا ِني أَستل ِدع َك ج‬ ‫اب َو َّتي َتر َّد ُه َع َل ِي‬ ‫م‬ ِ ‫يع َما َا ْنظُر ُه ِفي َه َذا ا ْل ِك َت‬ ُ َْ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ ِ ‫ِفي و ْو‬ » ‫او ِتيا ِجي ِا َلي ِه‬ ‫ت‬ َ ْ َ ْ

“ Ey Allâh’ım! Bu kitapta göreceğim şeylerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum vakit onları benim hâfızama iade edesin diye Sana emanet ediyorum.” ****** ****************** ************************* ************** Bazı alimler bu duayı Allâh-u Teʻâlâ’nın fazlıyla hâfıza için çok faydalı bulduklarını beyan etmişler, yine böylece bir âlimin sohbetine veya dersine katıldıklarında :

ِ ُ ‫« اَل هلهم ِا ِني أَستل ِدع َك ج ِميع ما أَست ِف‬ ‫السي ِِد أَ ْو ِفي َه َذا ا ْل َم ْج ِل ِس‬ َ ْ َ َ َ ُ َْ ْ َّ ‫يد ُه م ْن َه َذا‬ َّ ُ » ‫او ِتيا ِجي ِا َلي ِه‬ ‫َو َّتي َتر َّد ُه َع َلي ِفي َو ْو ِت‬ ْ ْ َ ُ َّ “ Ey Allâh’ım! Bu zattan veya bu mecliste istifade edeceğim ilimlerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum vakit onları benim hâfızama iade edesin diye Sana emanet ediyorum.” dedikleri zaman Allâh-u Teʻâlâ’nın izniyle hâfızaları zayıf olsa da o mecliste dinlediklerini unutmadıklarını bildirmişlerdir. (Muhammed Fethâ ibn-i Abdilvâhid es-Sûsî, ed-Dürratü’l-harîde, 1/153)

 Duaya başlarken Besmele ile birlikte Allâh-u Teʻâlâ’ya hamd edilir ve Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e salavat getirilir. Bitirdikten sonra yine Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e salavat getirilir.  Duaların Arapçasını okuyamayanlar duanın Türkçe mânâsını okuyabilirler.

2

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF