Oblast: Elektrostatika Nastavne jedinice: -Uvod u elektrostatiku -Kulonov zakon

August 12, 2019 | Author: Amir248 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Oblast: Elektrostatika Nastavne jedinice: -Uvod u elektrostatiku -Kulonov zakon...

Description

Univerzitet u Tuzli

Mašinski fakultet God.studija: II Predmet:Elektrotehnika Predmet:Elektrotehn ika i elektronika

Oblast: Elektrostatika Nastavne jedinice: -Uvod u elektrostatiku -Kulonov zakon

Tuzla, 22,02. 2017.god.

Dr.sc.Maj Dr.sc.Majda da Tešanović Tešanović,, doc. doc.

Elektrotehnika i elektronika SEMESTAR: IV ECTS: 4

SEDMIČNI BROJ SATI U SEMESTRU Predavanja: 2

 Auditorne (teoretske) vježbe: 1 Laboratorijske (eksperimentalne) vježbe: 0 PREDMETNI NASTAVNIK

Dr. sc. Majda Tešanović, docent E-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Lokacija: Fakultet elektrotehnike, II sprat, kancelarija 210 PREDMETNI ASISTENTI

Edina Džafić, dipl.ing.el. e-mail: [email protected]

Elektrotehnika i elektronika CILJ KURSA Osposobljavanje studenata za fizikalno razumjevanje pojava oko naelektrisanja u

mirovanju i kretanju, njihovu praktičnu primjenu, osposobljavanje studenata za proračune i analizu električnih kola i mjerenje električnih veličina te razvujanje inžinjerskog načina razmišljanja. OČEKIVANE RAZVIJENE SPOSOBNOSTI/KOMPETENCIJE STUDENATA

Razumijevanje pojava vezanih za električna i magnetska polja i načine primjene tih pojava u praksi, sposobnost proračuna i analiziranja istosmjernih i izmjeničnih električnih kola, sposobnost mjerenja električnih veličina na elementima električnog kola, usvajanje inženjerskog načina razmišljanja polazeći od usvojenih znanja iz fizike i matematike, olakšan praćenje ostalih stručnih i specijalističkih predmeta.

PREPORUČENA I DODATNA LITERATURA 1. Hot E.,Osnovi elektrotehnike, knjiga prva, Svjetlost Sarajevo, 1996. 2. Hot E.,Osnovi elektrotehnike, knjiga druga, Svjetlost Sarajevo, 1996. 3. Kapetanović I., Sarajlić N., Konjić T., Osnovi elektrotehnike-zbirka zadataka, knjiga

1,2, 3, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000. 4. Dragoljub Milatović, Osnove elektronike, Svjetlost Sarajevo, 1995.

5. Kapetanović I.Madžarević V., Sarajlić N., Zuber T., “Osnovi elektrotehnike -prvi dio”, drugo dopunjeno izdanje, Fakultet elektrotehnike i mašinstva Tuzla, 1995

Način polaganja i bodovanja ispita 

Zadaci (predispitne aktivnosti):

- I parcijalni ispit-Elektrostatika+Jednosmjerne struje- II parcijalni ispit-Elektromagnetizam+Naizmjenične struje 

Domaće zadaćePrisustvo nastavi + LV-

20 bod 20 bod

(7. sedmica) (15-ta sedmica)

5 bod 5 bod ukupno: 50 bod

Teorija (ispitne aktivnosti-u terminu završnog i popravnog završnog ispita) : I test – Elektrostatika+Jednosmjerne struje- 10 bod II test - Elektromagnetizam+Naizmjenične struje 10 bod. Usmeni ispit 30 bod

(EM 9 bod+NS i trof.sistemi 21 bod)

ukupno: 50 bod

Uvod  

Elektricitet Elektricitet je skup elektricnih naboja koji ili miruju (statickiElektrostatika

  

elektricitet) ili se kreću (elektricna struja).

Elektrostatika je područje elektrotehnike koje se bavi proučavanjem: Naboja u mirovanju (staticki elektricitet), Elektrostatskih sila izmedu el. naboja, i Svojstava elektrostatskog polja u prostoru oko el. naboja

600 godina prije nove ere stari Grci su primjetili privlačna svojstva ćilibara .

-U 16 vijeku Wiliam Gilbert (Džilbert) da analognu osobinu posjeduju i drugi materijali. -Džilbert je ovu pojavu nazvao ELEKTRICITET prema grčkoj riječi elektron

koja znači ćilibar. - Tijela koja su dovedena u stanje da mogu privlačiti sitna tijela nazvao je NAELEKTRISANA, a smatrao je da tijelo u svom sastavu sadrže električna OPTEREĆENJA . - Tijela koja nisu posjedovala ovu osobinu je nazvao NEELEKTRIČNA TIJELA .1773 godine Di Fej (Du Fay) utvrdio da se naelektrisanja

ćilibara i stakla razlikuju .

-1847 godine Benjamin Frenklin je utvrdio da bez obzira na

mnoštvo različitih materijala postoje samo dvije vrste naelektrisanja POZITIVNO naelektrisanje na staklu i NEGATIVNO naelektrisanje

na ćilibaru. -Ovi nazivi su međunarodnom konvencijom prihvaćeni.

-Eksperimentalno je utvrđeno da se električno opterećenje uspostavlja

neposrednim dodirom različitih materijala. Eksperimentalnim istraživanjem je takođe utvrđeno da se proces uspostavljanja opterećenja može ostvariti i tzv. ELEKTROSTATIČKOM INDUKCIJOM.

Za gradaciju električnog opterećenja koriste se ELEKTROMETRI.

unutar nema strujanja zraka

Materijali u elektrotehnici 

Tijela kod kojih se električna opterećenja mogu slobodno kretati nazivaju se PROVODNICI (metali, rastvor soli, kiseline)

Tijelo kod kojih se električna opterećenja zadržavaju na mjestu nastanka nazivaju se DIELEKTRICI (ćilibar, kaučuk, porculan, većina sintetičkih materijala). U savremenoj elektotehnici materijali se dijele na provodnike, poluprovodnike i dielektrike.

Sastav materije Leukip i Demokrit u 5 vijeku prije nove ere su smatrali da je materija sastavljena od sitnih nevidljivih čestica - atoma (grčka riječ atomos -nevidljiv).

U 19 vijeku razvojem hemije pojam atoma je od neodređenog pojma definisan kao materijalna stvarnost - istih hemijskih osobina kao i materija .U 1879 Tomson (J. J. Thomson) je otkrio elektron .Kasnije su otkrivene i druge čestice proton, neutron, pozitron, mezoni itd.Pod ELEMENTARNOM ČESTICOM se podrazumijevaju čestice koje nisu sastavljene od drugih sitnijih čestica. ELEKTRON je negativna elementarna čestica sa

elementarnim kvantom naelektrisanja Qe = e = - 1,602 10-19C me = 9,109 10-31 kg

gdje je C - kulon jedinica za mjerenje elektriciteta 1C = 6,24196 1018 e Proton je pozitivno naelektrisana čestica čije je električno opterećenje istog iznosa kao i elektrona p=+ 1,602 10-19 C NEUTRON električki neutralan i ima istu masu kao i proton mn=1,672 10-27 kg u mirovanju.

Električna svojstva tvari – građa tvariNa svaku elementarnu česticu materije djeluju tri osnovne sile :GRAVITACIONE (proporcionalne masama) MEZONSKE (interatomske koje djeluje na malim postojanjima)ELEKTROMAGNETNE (koje počivaju na zakonima elektromagneta).U nepobuđenom stanju kada atomi nisu izloženi djelovnju spoljašnih sila oni se ponašaju ELEKTRIČKI NEUTRALNO (broj elektrona u elektronskom omotaču jednak je broju protona u jezgri). Prema elektronskoj teoriji električno stanje materije definiše se viškom ili manjkom elektrona u odnosu na broj protona u atomskoj jezgri. Ako atom napusti jedan ili više elektrona on postaje POZITIVAN JON i obrnuto ako atom primi jedan ili više elektrona on postaje NEGATIVAN JON. Energija koja se utro ši da bi elektron napustio atom naziva se energija JONIZACIJE i zavisi od vrste materijala kojoj pripada atom i od toga u kojem se sloju elektron nalazi.

Ukupna količina naelektrisanja,odnosno ukupni broj pozitivnih i negativnih kvantova elektriciteta u zatvorenom sistemu se ne mjenja (ZAKON O

ODRŽANJU KOLIČINE ELEKTRICITETA) . 

ZATVOREN SISTEM se smatra takav sistem kroz čiju granicu nema izmjene materije.

Raspodjela električnog opterećenja 

Električno opterećenje (svojstvo čestice materije) manifestira se u dva oblika:POZITIVNO (opterećenje protona, pozitrona, odnosno naelektrisanje stakla) i NEGATIVNO (opterećenje elektrona odnosno naelektrisanje ćilibara).Količinski elektično opterećenje se javlja u obliku cijelog broja kvanata 

naelektrisanja Q = ± Ne gdje je e - kvant naelektrisanja N - cijeli brojFizikalni smisao ima samo zapreminska gustina naelektrisanja  jer svako opterećenje makar ono

predstavljalo samo kvant elektriciteta zauzima dio konačnog prostora. 

Uslovna predstava o površinskoj linijskoj i punktualnoj raspodjeli električnih opterećenja veoma je korisna pri rješavanju zadataka elektrostatike.

K ulonov zak on Mehaničke manifestacije međusobnog djelovanja električnih opterećenja u stanju mirovanja definisao je francuski fizičar Kulon (Carles Augustin Coulomb 1736 - 1806) koji je eksperimentalnim putem formulisao 1785 godine svoj

čuveni zakon kao Kulonov zakon.  Algebarski izraz Kulonovog zakona glasi: Mehanička sila uzajamnog djelovanja dva nepokretna punktualna opterećenja Q 1 i Q2 u homogenoj sredini direktno je srazmjerna njihovom proizvodu i obrnuto srazmjerna kvadratu njihovog

međusubnog rastojanja r:  F

Q1 Q2 r 2

gdje je k  koeficijent proprocionalnosti i u SI sistemu iznosi 2

9

k = 8,98755 10 

2

 Nm C 9  10

9

 Nm C 

Uobičajeno je da se konstanta  k  izražava kao gdje je :

1 

4 

- dielektrična konstanta ili propustljivost dielektrikaDielektrična konstanta predstavlja veličinu koja definiše uticaj

sredine na silu uzajamnog djelovanja. Dielektrična konstanta se iz praktičnih razloga obično prikazuje kao:  

=

 x

 gdje je: 0  -  dielektrična  konstanta vakuma  = 8,854 10 -12 = 0 

 

r  -

1 36  

10

 9 F 

m

relativna  dielektrična  konstanta sredineKulonova sila je vektorska veličina koju definira intenzitet, pravac i smjer.  Ako sa označimo vektor položaja električnog opterećanja Q1 u odnosu na Q2, a sa vektor položaja Q2 u odnosu na Q1 onda je: 

r

12

21

a sile uzajamnog djelovanja u vektorskom obliku iznose: 1 F 124 

1 F 21

Q1Q24 

3

r 12r 12

Q1Q2 r 213r 21

sile djeluju duž pravca koji spaja električna opterećenja Q1 i Q2 i ako su istog znaka sila je odbojna, a ako su suprotnog znaka privlačna.

Iz naprijed navedenih vektorskih izraza važi:  F12

F 21

Što potvrđuje da važi treći Njutnov (Newtonov )zakon akcije i reakcije. Za proizvoljan broj punktualnih opterećenja npr. za tri pozitivna naeliktrisanja Q1 , Q2 iQ3

važi: F1

F21

1

F 314Q1Q2 31

r 21 21

U opštem slučaju prostorne raspodjele rezultantna sila na prvo opterećenje je :

n 

4Q1Q3  

r 313

r 31 

punktualnih opterećenja n F1   F i1 i 2

Kulonov zakon u osnovnom obliku može se primjeniti sa dovoljnom tačnošću za rastojanja punktualnih opterećenja od 10-18 m pa do nekoliko desetina km.HVALA NA PAŽNJI!!!

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF