nilave malarnthidu

October 4, 2019 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download nilave malarnthidu...

Description

Nilave Malarnthidu Nilave Malarnthidu பாக

– 1

“மாகய

த னாேன மமஜவன ேஹனா தேத பனாமி ஷுபேக வஜவ ஷரதாஷக”

“ெகேமள

ெகேமள” எ யாேரா ர ெகா!"க, “மாகய தாரண ப%&ேகா” எ அ(ய) எ!" ெகா!த தி*மாகயைத" ைகய, வாகிய ஆதவ , த அ*கி தைல" ன/ அம)தி*த ெவ%ண,லாவ, 0ற தி*ப,னா . அவன தாயா) கயாண,, ெவ%ண,லாவ, 3கவாைய "கிவ,ட, 3கைத நிமி)தியவ6 மற அவைன ேந*" ேநராக7 பா)"கவ,ைல. தாலிைய அவள" க8ைத9 :;றி"ெகா%!வதவ , ஒ* வ,னா தயகினா . அத தய"கைத உண) அவன தாயா) “, ஆதவா” எ உத, :யநிைன>7 ெப; அவைள த ைணவ,யா(, ?ய,*த அைனவ) 3 ன/ைலய,@ ஏ;"ெகா%டா 3த 3!9ைச அவ ேபாட, அ!த இ* 3!9:கைளD ேபா!வத; த மக6 ஆ)திைய ேதய கயாண, அவ6 ேவ%!ெம ேற யாேராேடா ேப:வேபா தி*ப,"ெகா%*7பைத7 பா)வ,! தாேன அத இ* 39:கைளD ேபாடா). அத 3!9:க6 வ,8த ெநாய, ெவ%ண,லாவ, க%ண,லி* இ* ெபEய ந)மண,க6 வ,8தன. அவ6 க%கள/ க%ண ைர7 பா) 3க க!"க ஆதவF பா)ைவைய அவள/டமி* ப,Eெத!தா . “எத; அ8க ேவ%!, ெசால7ேபானா இ7ேபா நட7பத; என" தா அ8ைக வரேவ%!… G” எ மனதி எ%ண,யவ அத; 7 ப,ற அவ6 0ற தி*பவ,ைல. அத ப,ற , அ(ய) இ*வைரD அ"ன/ைய வல வரெசால, அவள ைகைய த ைக" 6 அட"கியவF" ஒ* சிலி)70 ஓ மைறத. I 3ைற :;றிவ, அவJ" ேமய,! ேபா அத சிலி)70 ஓட அைத அவ சEயாக7 0E" ெகா%*தா இKவளேவா ந றாக இ*தி*" …. ஆனா…..

“ெபEயவா

கால வ,8 ஆசீ)வாத வாகிேகாக” எ ற அ(யE வா)ைதகைள ெதாட) 3தலி ஆதவன/ ெப;ேறாரான கயாண,-:தேரச தபதிய,னைர நமNகEதன). :தேரச “ஒ*த)" ஒ*த) வ,!" ெகா! சேதாஷமா இ*க” எ வா( நிைறய வாOத, கயாண, ஒ* வா)ைத"?ட ெசாலவ,ைல. இேவ பரவாய,ைல எ ப ேபா, ெவ%ண,லாவ, ெப;ேறா) ஆ3க-ச தலா காலி வ,8 எ8த ேபா, வாOதா இைல வசவா எ இன காண 3யாதேபா “நல 0திேயா! அவேனா! அFசE7ேபா” எ ற வா)ைத வத ச தலாவ,டமி* அத ப, ன), இ*வE பாயான க;பக இ*த அைற"

அைழ9 ெச றன) மணம"க6 இ*வைரD.

கலி ப!தி*த க;பக, அவ)க6 வத எ8 அமர 3ய;சி ெச(ய, ச வ அவைர தாகி7 ப, ஒ8காக அமரெச(தன)

தலா>, கயாண,D ேவகமாக

ஆதவ இகிய 3கடF, ெவ%ண,லா பயதி ெவள/றிய 3கடF வணகி எழ, ஆதவன/ தைலைய ெதா! “பா ேம ேகாபமா க%ண7பா, என" எ ன ெச(வெத ேற ெதEயவ,ைலய7பா, எேக ந கயாணேம ெச(" ெகா6ளாம இ*வ,!வாேயா எ ற பயதி தா ” எ I9: திணற@" இைடேயD நளமாக7 ேபசி3தா).

“அமா,

நக ெராப கQட7ப!தி"காதக” எ கயாண, ெநRைச நவ,வ,டா).

“அெதலா பாராமேல.

இைல பா, நக

ணமாகி வாகி அ70ற ேபசி"கலா” எ றா ஆதவ அவ) 3கைத7

ேபர ெசா னைத" ேக! அத; ேம ேபசாம, ெவ%ண,லாைவ :! ெசா;களா :டாம இ*தா அவ) க;பக அலேவ. “இவைள ெவள/ேய கயாண ெச("ெகா! எ7ேபா எ ன நட" ேமா எ வய,;றி ெந*7ைப"க"கி! இ*"க&ேம எ நா கவைல7 ப!! இ*ேத … எ னனேவா நட கைடசிய, எ ேனாட ெர%! கவைலD த)வ,ட” எ அவைள வா)ைதகளா திவ,ேட தி*ப ப!"ெகா%டா).

Page 1

Nilave Malarnthidu “9ேச,

எ7ேபா பா)தா@, இேதவா, இன/ வாO"ைக 38ைம" இேத வசனக6, நிராகE70க6, தக6, ஏளனக6 எ ெதாடர7 ேபாகிறதா…. ஐேயா கட>ேள” எ காைல ஆ மண,ய,லி* Tறாவ 3ைறயாக ெநா"ெகா%டா6 ெவ%ண,லா அ! உறவ,ன)க6 அைனவ* பE:"ெகா!, வாOதி, ேபாேடா எ! எ ேநர ேவகமாக9 ெச ற. காலி வ,ழாவ,டா அத; ஏதாவ தி! வ,8ேமா எ ற7 பயதி ஒ*வ) வ,டாம பண,ெத8தா6 ெவ%ண,லா. ஆதவேனா வயதி ெராபேவ ெபEயவ)க6 தவ,ர ம;ற அைனவEட3 ஒ* ைக வ,7ேபா!, வண"க எ ற வா)ைதேயா! நிதி"ெகா%டா . அவனளவ, நிதி"ெகா%டவ , அவ6 வ,8ெத8வைத சைடேய ெச(யவ,ைல.

உறவ,ன)க6 அைனவ* இ*வ*" ெதEதவ)க6 எ பதா அறி3க ெச( ைவ" இ*வ* ேபசி"ெகா6ள வா(7ேப இலாம ேபான.

 ேவைலD இலாததா

அவன ந%ப)க6 அைனவ* ெச ைனய, ஏ;பா! ெச(ய7ப*" வரேவ;70" வ*வதாக இ*ததா ந%ப)க6 ?ட3 இலாம ேபான. அவள ந%ப)க6…. அவJ"ேக தன தி*மணைத7 ப;றி இ காைல தா ெதED எ றேபா ந%ப)க6 எகி* வ*வா)க6. உறவ,ன)க6 3ைற 3த>ட வன) வ

!ப சகிதமாக ேபாேடா எ!"ெகா6ள ெதாடகின).

3தலி கயாண,, :தேரச இ*வ* வர, அவ)க6 இ*வைரD தி*ப> மணம"க6 நமNகEத>ட , “ஆ)தி எேகமா, ஆைளேய காேணா” என ஆ)திைய ேதனா ஆதவ .

“அவJ"

ஒேர ேகாபடா… இேக தா இ*7பா6… ேஹ சேதாQ, ஆ)தி எேகடா, பா)"?! வா” எ ெவ%ண,லாவ, தப,D, தன தப, மகFமான சேதாைஷ ஏவ,னா) கயாண,. “அத U: எேக இ*"ேகா” எ 3னகியவாேற ெச ப நிமிட கள/ அவJட வேச)தா சேதாQ.

“எேக

ேபாேன… ேபாேடா எ!"க ேத!ேவா எ ெதEயேவ%டா” எ :தேரச க%"க, “ஆமா இ7ேபா ேபாேடா எ!"கல எ யா) அ8தா… :மா ேபா! எE9ச ப!தி"கி!” எ 3கதி ெவ7ைப அ7படமா( கானா6 ஆ)தி.

“ஆ)தி”

எ தைத ெபயE ெகா!த அ8ததி பண, அ%ணைன ஒ நி "ெகா%டா6 0ைக7படதி; . ேபாேடாகிராப) “நக இேக இத ப"க வ!க ேமட, ேலVN ஒ* ைச!, ெஜ N ஒ* ைச! நி னா நலா இ*" ” எ ?றிய நிமிடதி, “நா இேக தா நி;ேப , எ!7பதனா எ!க இைலனா நா ேபாேற ” எ அவ6 தைல சி@7ப, :தேரச ஏேதா ெசால வ*3 “இல, ந இேகேய நி@, நக இ7பேய எ!க சா)” எ றா ஆதவ அத ப, ன) ஆ3க3, ச தலா> வர, சேதாQ ப, ெதாட)தா . சேதாQ ெவ%ண,லாவ, அ*கி வ “வன/"கா, இத நைகD 0டைவD உன" ெராப நலா இ*" … ஆனா ந ஏ இ7ப IRசிய இRசி தி ன" ர மாதிE வ9சி*"க?? G??” எ றா ெகாRச அத. த ேம அ"கைற"ெகா%ட ஒேர ஜவ எ ற எ%ண3, அவன ேப9: க%ண ைர வரைவத ெவ%ண,லாவ,; . “Q Q அ"கா” எ அைமதிப!தியவ , ஏ;கனேவ மன ெநா" ெகா%*7பவ6, ஆ)தி ெச(ததா இ F ேநாகிறா6 ேபால எ ெற%ண, அவ6 அ*கி நி "ெகா%டா . இ7ேபா ேபாேடாகிராப) இட மாற ெசால, அைத ம, த தாய, 3ைற7ைப ெப;"ெகா%டேபா அவ நகரவ,ைல. அவன அத ெசய ெகாRச இத தர, நம" இத உலகி ச7ேபா)" ஆ6 இ*" எ ஒ* சி ன ைதEய உ%டாய,;.

அத ப, , உண> 3, ேபாேடாகிராபEட எ ன ெசால7படேதா, வழைமயான கணவ – மைனவ, ேச) நி; , இர%! I ேபாNகள/ ம!ேம இ*வைரD பட ப,தா). அ7ேபா ப! படாமதா நி றா ஆதவ . ெவ%ண,லாவ,;ேகா, எ7ேபாதடா 3D, இவ ேவ சி!சி!ெவ இ*"கிறாேன எ பயமாக இ*த. அKவேபா சேதாQ வ ேபசிய வா)ைதக6, ெகாRச ெகாRசமாக அவJ" தப, இ*"கிறா எ ற ைதEயைத ஏ;றிய. அத ைதEய, 3தலிர> அைற" 6 Xைழத>ட :" Tறாக உைட ேபான தா பEதாப.

Page 2

Nilave Malarnthidu ************************************************************ பாக 2 மாைலய, உறவ,ன)க6 படாள ெகாRச கைல ெச றப, ேதாடதி இ*த மலிைக7 பதலி கீ O சர% 0 தி*த ேபா சேதாQ வ ெசா ன வா)ைதகேள “அதா நம பா, அமா மாதிE இல"கா. இ7ப ேகாபமா இ*தா@ உ ைன7 0ER:7பா). என" நப,"ைக இ*" ” ெசவ,ய, ஒலி"ெகா%*"க, வாய,லி* வா)ைத வராம கீ ேழ கிடத தைலயைணையD, ேபா)ைவையD ஒ* நிராைசDட பா)தவள/ வ,ழிக6 ஆதவைன இ ன3 ஒ* நப,"ைகய, ேதன. அவேனா பாகன/ய, நி இ*ைள ெவறி"ெகா%! சிகெரைட கைர"ெகா%*தா . அவைன அேக க%டவ6 இழத ைதEயைத வரவைழ"ெகா%! ப, ன/ய காகைள கQட7ப!7 ப,Eெத! பாகன/" கதவ*கி ெச நி றா6. தி*0வா , தி*0வா எ ச; ேநர ெபாதவ6 அவன ெவறித பா)ைவய, மா;றமிலாத க%! ெதா%ைடைய ெச*மி “அதா ” எ றா6 ர ப,சிற"க அத அைழ7ப, தி*ப,யவ அவைள"க%ட 3க இ ன3 க!"க

“எ ன”

எ றா க!ைமயாக.

3தலிர> அைற" 6 அவைள தவ,ர ேவ யா) வ*வா)க6 எ எ%ண,னா . எ ஒ* வ,நா ந ெவ%ண,லாவ,;ேக ேகாப வத. அத ேகாப அ! அவ ேபாட அதடலி டப"ெக த%ண ) ெதள/த பாலா( அடகிவ,ட. எத; வேதா. அவன/ட எ ன ெசாவ. எ ற பயதி “… ஒ… ஒ … ஒ%&மில” எ ஆரப, அவ 3க ேபான ேபா"ைக7 பா) “இைல, இைல :மா தா ேபசலா எ ” என ேவகமாக ெசாலி3தா6.

“எ ன

ேபசேவ%!” எ அவ ேகக 3தலிரவ, ஒ* கணவ மைனவ,ய,ட எ னெவலா ேப:வா எ ெதEயாத பெதா ப வயேதயான அத பாைவ" எ ன ெசாவெத ெதEயாம தி*தி*ெவ 3ழி"ெகா%! நி றி*தா6.

“அ

தா ேபா)ைவ, தைலயைண எலா எ!"கீ ேழ ேபா*ேதேன. அ70ற எ ன. ேபா( எ அதவ,! அவள/டமி* பா)ைவைய தி*7ப,ெகா%டா ஆதவ .

ேபா”

“ஆமா

இவ) எ!7 ேபாடவ,ைலெய றா என"கா எ!"க ெதEயா பா*” அெத ன நா ம! கீ ேழ ப!"கேவ%!மா? ைர ம! கலி :கமாக7 ப!"ெகா6வா) ேபால” எ ெவ%ண,லா வா(வ,! 0லப,ய,*தாதா ந றாக இ*தி*" ேம… அவ6 இவ;ைற மனதி நிைனதேதா! சE அவ6 இர%ட எ!ைவதி*"க, ஏேதா நிைன> வதவனாக ஆதவ அைறய, 0ற தி*ப, வ,ஷய” எ றா ெமாைடயாக.

“ஒ*

3"கியமான

த ைன தா அைழ"கிறா எ ற எ%ணேம இலாம அவ6 த நிைலைமைய ெநா"ெகா%! இ*"க, “உ ைன தா ” எ அவ பலமாக7 ேபாட அதடலி வ,தி) தி*ப, “எ … எ ன… எ னதா ” எ றா6 ெவ%ண,லா.

“எ Fைடய

மைனவ,யான இத நிைலய, உ ன/டமி* எத ஒ* வ,தமான ஒ8"க"ேகைடD எ னா ெபா"ெகா6ள 3யா. அ7ப நடதா மாமா ேபா :மா இ*7ேப எ ம! நிைன"காேத… இைத மனதி ைவ" ெகா%! ஒ8காக நட"ெகா6” எ ஆைணய,! ரலி ெசா னவ ெசா னேதா! அவ ேவைல 3த எ பேபா அத70ற தி*ப,"ெகா%டா . இவ தா ெச(யாத ஒ* த7ப,; த ைன ெவ"கமாடா எ ெறலா எ%ண,ேனாேம… இவF பா, சிதி ேபா தா . யா*" தா 0EDேமா? ஆனா ஏ 0Eயவ,ைல எ ற ேக6வ,, எ மிலாத அளவ, இ ெராப அதிகமாகேவ தா"கிய. தா ெச(த ஒேர த7ெப பா)தா இத ெச(ேத ? இ காைல நடதத; என" ேகாபமா( வ,கிற.

!பதி ப,றத. அ> த தா(" 7 ப,றத தா . ேவெற ன எ ன சபத? யா) யாேரா ெச(D த7ெபலா எ ேம தா

ெகாRச ?ட அதி)Qடேதா! ப,ற"கவ,ைல ேபால. :;றி9 :;றி அழகி@, ஒ8"கதி@ேம வ நி;கிறா)க6. நம" வ,தித இKவள> தா எ ஒ"ெகா6ள> 3யாம, அவேனா! த ேம எ ன த7ெப வாதாட> 3யாம கலி அ*ேக வ அகி*த NவைசD பாைலD பா)தா6.

Page 3

Nilave Malarnthidu “யா)

ேம உ6ள நப,"ைகய, இைதெயலா ஏ;பா! ெச(தா)கேளா… கட>J"ேக ெவள/9ச… ஆனா இத பா ெக!வ,டாதா? எ பா வணாவைத நிைன, இத பா ?ட இலாம எதைன ேப) இ*7பதாக மத) ?றிய,*"கிறா)க6, இைத வணா"க" ?டா” எ 3> ெச( அைத எ!"ெகா%!, கஜின/ 3கமவ, அ!த வாEசா( தி*ப> அவன/ட ெச றா6. அ7ேபாேத ?7ப,டத; ந"ெக கதா , இ7ேபா எ ன ெச(வாேனா? ேபசாம நாேன வ,டலா எ றா@ தன" பா வாைடேய ப,"காேத. வாதி வவ,!ேம எ ஆய,ர ஆய,ர ேயாசைனக6 ஓட ?7ப,டா தி! வ,8ேம எ ற பயதி அேகேய நி றா6. இர%டாவ சிகரைட 3வ,! அவ கலா எ தி*ப,ய ேபா கத> நிைலய, சா( க% I நி றி*த ெவ%ண,லாைவ" க%ட ஒ*3ைற அவ இதய நி ப, த.

எ ன ஒ* அழ , ப,ைற ெந;றி, ெந;றிய, 0ர%! சிமிஷ ெச(D அழகிய ?த, வ,லா( வைளத 0*வக6, சிEதா அழகா( மி F க%க6, சி ன ேராஜா7Zைவ7 ேபா ற இதOக6, ஒ7 ேபாய,*தா@ இயபா( சிவ7ேபறிய,*த க னக6, ெமலித ேதக… இ7ப ேபா("ெகா%*த எ%ணக6 இத அழ தா ெப%கைள ெச(ய"?டாத காEயகைள எலா ெச(ய> வழிவ "கிற எ ற எ%ணதி வ 3, கன/தி*த 3கைத கலா"கிய.

“ேஹ

எ ன நி ெகா%ேட கிறா(??” எ அ*கி ேகட நிமி)தவள/ ைகய,லி*த பா ெச0 கீ ேழ உ*%! ஓய.

“ஹ(ேயா” எ தைலய, வேத … சாE ெகா!9:”

ரலி "கி வாE7 ேபாட வ,தி)

அ"ெகா%!, “இைல பா வணா( ேபா(!ேம எ எ!" ெகா%! எ உளறி"ெகாவ,! உ*%! ேபான பா ெசைப எ!"க ஓனா6.

“இ F

எைதD உ*"ெகா%*"காம ேபா( . இைத 3தலி ைடவ,!” எ அத நாJ"கான கைடசி ஆைணைய ப,ற7ப,வ,! கலி ேபா(7 ப!"ெகா%டா ஆதவ .

“வணாகேவ 

வ,*"கலா, என"ேக ேவைல ைவவ,ட, அவF தா ெகாRச அதடாம ெமவா( ?7ப,டா எ னவா. பயதி வ,8வ,ட. ஆனா@ வன/ ந அவ அ7ப அதனா அ7ப பய இைத கீ ேழ வ,டேவ%!ேமா, பா* உன"ேக ேவைல ைவவ,ட” எ இர%டாவ 3ைறயாக தன" 6 3னகியவாேற அைத :த ெச(வ,! அவ6 வ கீ ேழ ப!" 3 அவைன ஒ*3ைற எ7பா)"க, அவ ஆOத உற"கதி இ*தா .

சதமிலாம கலி அத70ற தைரய, ேபா)ைவைய வ,E7 ப!தவJ" இ F அதிகமாக தா"கிய.

அ! எ னா

ேமா எ ற பய

ஆதவ உற"கதி@, ெவ%ண,லா கல"கதி@ ஆOதி*"க, இ*வைர7 ப;றிD ஒ* சி ன அறி3க7படல நடதிவ,டலா. ஆதவ – 27 வய இைளஞ . கயாண, – :தேரச தபதியE ஒேர ெசல மக . க7\ட) இ ஜின/யE M.B.A ெச(வ,! இ7ேபா ஒ* 0கO ெப;ற ப னா! ெம ெபா*6 நிவனதி நல 3தவ , அத ப,ற ேவைலய,, ைக நிைறய சபள வா கிறா . ெவ%ண,லா – 19 வய 3 தன இ*ப வயதி இ7ேபா தா அெய! ைவதி*" பாைவ. ப6ள/" கால 38வ ஒ* கிறிNய மிஷ N?லி பதவ6. இ7ேபா ெச ைன அ%ணா Dன/ெவ)சிய, இர%டா வ*ட எல"ரான/"N இ ஜின/யE ப"கிறா6. ப6ள/ நாக6 ேபாலேவ இ7ேபா வ,!திய, தகி7 ப"கிறா6 ஆதவF, ெவ%ண,லா> 3ைறேய அைத ைபய – மாமா ெபா%& உற>ேபா ெதEதா@, க;பக பாDைடய Iத சேகாதEய, மக6 தா கயாண, எ பதா ஒ வ,ட ெசாத தா . கயாண,ய, ெப;ேறா) கயாண,ய, ஐ வயதிேலேய ஒ* த வ,பதி மைறவ,ட, சிதிய, வ வள)தா) கயாண,. ஆ3க ப,றத ப, , க)7ப7ைபய, ஏேதா ேகாளா எ , இன/ேம ழைத உ%டானா ெப* ஆப எ ம*வ9சி பய3தி இ*ததா, ெப% ழைத ஆைசய, கயாண,ைய த மக6 ேபா வள)தன) க;பக-ெசா"கநாத தபதிய). இ7ேபாைத"

இத 3க>ைர ேபா எ பதா ெவ%ண,லாைவ கிவ,டாளா எ பா)"க9 ெசலலா.

இ ன3 காம எ%ண7 ேபாராடதி IOகி இ*தவ6, எ7பயாவ ப7ைப ம! நிதாம பா)"ெகா6ளேவ%!. எ ற 3ைவ எ!தப, ப6ள/வ,!திய, பய,;வ,தி*த 3ைற7ப இைறவைன வணகிவ,! க 3ய றா6.

Page 4

Nilave Malarnthidu அத 3ய;சி பலி 3 காைலேவைளய, க%ணய)தவ6 ச; ேநரதிேலேய ஆ6 0ழ வ,ழி" ெகா%டா6.

 அரவ ேக!

ஆதவ தா (ேவ யாரா( இ*"க3D) எ8 ப ல"கிவ,! ஜாகி ெசல தயாராகி அைற"கதைவ திற ெகா%*தா .

அவJ எ8

ள/" கிளப, ெவள/ேய வதேபா கயாண, தா எதி)ெகா%டா).

“தப,,

இ ேற ெச ைன ெசலேவ%! எ கிறா , உ Fைடய பா) எ!ைவ" ெகா6” எ 3க பா)"காம ெசாலிவ,! நக)தவைர நிதி த ப7ைப7 ப;றி ேகக தய"கமாக இ*த. கயாண, அைத பா, சிதி ேபா திய இைல எ றா@ ெகாRசி உ*கிய இைல எ பதா ேபசாம தா ெகா%!வத ெபய, த ண,கைள அ!"கினா6. ேந; 3 தின தா வததா@ ேந; தி*மணதி; ேவ உைடக6 உ!தியதா@ அத ேவைலD சீ"கிர 3வ,ட யாEட எ ன ேபசினா எ ன மாதிE தி*7ப,"ெகா!7பா)கேளா எ ற பயதி ெமவாக சைமயலைற ேநா"கி9 ெச றா6 ெவ%ண,லா.

“எ ன

மகாராண," இ7ேபா தா வ,தேதா?” என அவ6 பயதி; ஏ;றமாதிEேய க;பக ேகக> பா. அைத தா ண,ெயலா எ!ைவ"க ெசா னாக அதா ” எ றா6 ெம ரலி.

“இைல7

“வா)ைதைய

ஏ 38 ற… சதமா தா ேபேச ” எ க;பக ம_ %! எE9சபட> “ஒ அவ*" 9 சEயாக கா ேககாதிைலயா” எ ப அ7ேபாதா உைற"க சதமாக ஒ* 3ைற தி*7ப, ெசா னா6 ெவ%ண,லா ேக!வ,! “நா@ ண, எ!ைவ"க இKவள> ேநரமா? இ7ப அசமதமா இ*தியானா எ ேபர ேவைல" கிள03 எ7ப அவF" எலா ெச( ெகா!7பா(” எ அவ) அ!த ேக6வ,ைய ெதா!"க

"

“அ(யேயா

எ ெனலா ெச(ய&?, அ ேவ ெதEயவ,ைலேய? சைம"ெகா!7பைத ெசாகிறா)கேளா?, ஆனா என" சைம"க ெதEயா எ ப இவ)கJ" ெதED தாேன? ஒ*ேவைள ெதEயாேதா?, ஏேதா சைமதா@ எலாவ;ைறD எ7ப காேல` கிள0வத; 6 ெச(ய3D? ேஹா கட>ேள எ ப7ைபேய நிதிவ,!வா)கேளா?” எ ேத ? இ* கலபடா ெவள/வ* ேதன "க6 ேபால ேக6வ,க6 பைடெய! வதன.

“ஆமா

ஆதி தப," ஒ8கா எலா ெசR:ெகா!, :மா கன> க%ேட இ*"காேத” எ ற ச ரலி நிகOகாலதி; தி*ப,னா6 ெவ%ண,லா.

“நா

ஒ கன> காண மாேட ” எ அவ6 ெமலிய பதி ெசா னாேல த7பலவா அவ)க6 அகராதிய,.

தலாவ,

ரலி தா பதி ?றினா6. ஆனா ெவ%ண,லா

“இத

அகராதி தா ேபசாேத எ ெசாற. உ அமா>" த7பாம ப,றதி*"க” எ இ*வ* இைதேய மாறிமாறி ப"ெகா%*" ேபா சேதாQ வ ேச)தா .

“இேக

எ ன"கா ெச(கிறா(? காப, தாயா? இைலயா? சE சE எ!"ெகா%! சீ"கிர வா. மாமா ?7ப,!றாக” எ த தாையD, பாையD மதி"காம அ"காவ,டேம ேக6வ, ேக! அவ6 பதிலி; காதிராம அவேன பதி ெசாலி அவ6 ேவைல"கார ெசவதி ெகா!த காப,ைய ைகய, வாகிய>ட த ேனா! அைழ ெச வ,டா .

“மாமா

எேகடா இ*"காக, சீ"கிர வாேய . ஏ இ7ப பரா" என ெவ%ண,லா அவைன" ைடய

“ஐேயா

பா)ேட நட"

ற, ஆமா எ"

?7ப,டாக”

அ"கா. நி. மாமா ஒ F ?7ப,டல” எ றா சேதாQ.

“அ70ற”

எ அவ6 வ,ழிவ,E"க, இைளயவ ச)வசாதரணமாக.

“உ ைன

கா7பாத தா அ7ப ஒ* ெபா( ெசா ேன ” எ றா

“ெபா(

ெசா னாயா? என" ெபா( ெசாவ ப,"கா எ உன" பாவடா சேதாQ” எ அவ6 க%"க>.

 ெதED அலவா? ெபா( ெசாவ

“வ6Jவ)

தாதாேவ ந ைம நட"கிற"காக ெபா( ெசாலலா எ ெசாலி இ*"கா) ெதEDமா? ந எலா எ7ப தா +2 வ, N? டா7பராக வ அ%ணா Dன/ெவ)சிய, ேச)தாேயா G” எ ஒ* ெப*I9ைச ெவள/ேய;றினா சேதாQ.

“9:

:மா இ*டா, இ7ேபா தா வ6Jவ), ஔைவயா) எ நதி ேப:கிறா ” எ அவ6 0லப>.

Page 5

Nilave Malarnthidu “நா

ஒ F ஆரப,"கவ,ைல ைம ய) சிNட), ந தா ெபா( ெசால"?டா. த70 அ இெத நதி ேபசி எ ைன உ:7ேபதிவ,டா(. இ7ேபா ந ெபா( ெசாேற F நா ெசாலடா” எ அவ தி*7ப> செட சிEதவ6 “உ ன/ட ேபச 3யாடா. ” எ சரணைடதா6.

“அ, அத7பய. இன/ேம எ ன/ட பா) ேபச& 0EDதா?” “சEக 0ெராபச)” எ ைகக வா( I அவ6 ெசா ன>ட

எ ேபாலியா( ஒ* வ,ர ந அவ மிரட, இ*வ* மனவ,! சிEதன).

அத சிE70 சத அத7 ப"கமா(9 ெச ற ஆ)திய, காகள/ வ,8 க!7ேப;றிய எ றா ஜாகி 3 ேப7ப) பவ,! ள/"க உ6ேள வெகா%*த ஆதவ க%ண,ப! ம_ %! ஒ* 3ைற அவைன ஆO ேநா"கைவத மலிைக7 பதலி கீ ேழ அம) த பயைத ெவ%ண,லா ?ற “இல"கா மாமா இ7ேபா அ7பா"கிேட ேபசினத நா ேகேட . ஹாNட cைம காலி ப%ண,! உ ைன அதாேனாட ப,ளா!"ேக ?!வதிடலா. அகி* ந காேல` ேபாகலா எ தா ெசா னாக.” என தன" ெதEத தகவைல ?றினா சேதாQ.

“”

எ அவ ெசா னைத உ6வாகியேபா பய3 பதட3 இ F சEயாக அடகவ,ைல ெவ%ண,லாவ,; . அவ6 கல"கைத த)7பத;காகேவ :தேரச ஆ3கட அேக வ ேச)தா).

“அ"கா>

தப,D எ ன ேபசி! இ*"கீ க… உக பாைய எ7ப தி*7ப, திடலா எ றா” என :தேரச சிE70ட வ,னவ

“ஹ(ேயா

இல மாமா. அ7பெயலா இல மாமா” எ ெவ%ண,லா பதற

“அ

தாேன பாேத . எ னடா எ ம*மகJ" அத மாதிE ைதEய எலா வவ,டேதா எ ஒ* நிமிட சேதாஷ7ப!வ,ேடேன” எ அவ) வ*த, சேதாQ சிE, ெவ%ண,லா 3ழி, ஆ3க திைக தக6 உண)>கைள ெவள/7ப!தின).

“சE

சE, ந இ7ப 3ழி"காேத, ஆனா நா ெசா னைத சீ"கிர ெச(D வழிைய7 பா*க6 இ*வ*” எ 3தவ), ஆ3கதி திைக7ப,; 7 பதி ெசாலாம அ70ற ெசாகிேற எ ப ேபா பா)வ,! ம*மகள/ட தி*ப,னா).

“உ

வ,!தி அைறைய காலி ெச(ய எதாவ பா)மாலிN இ*"கிறதா?” எ அவ) வ,னவ

“இல

மாமா. ஒ* ெலட) எ8தி"ெகா!"க&. ஆனா c வாடைக தி*7ப, த*வாகளா எ ெதEயவ,ைல. ஆனா மாமா ” எ இ8வ,! “நா ெதாட) ப"கிேற மாமா, அதா கிேட ெசா@க மாமா” எ தயகியவாேற ெசாலி3தா6. அவ6 ெசா ன ேந;றிர> இ*வ* சEயாக7 ேபசி"ெகா6ள"?ட இைல எ ப 0Eவ,ட ெபEயவ)க6 இ*வ*" . 0Eதைத இ*வ* ஒ*வைர ஒ*வ) ஒ* அ)த7பா)ைவ பா) ெதEய7ப!தி"ெகா%டன).

“இல

ெவ%ண,லா, எத; வ,!திய, இ*"கேவ%!. வலி*ேத ேபாக! எ ெசா னேத ஆதி தா , உ பாய,ட3, ம;ற எலாEட3 ெசாலிவ,டா . அதனா கவைல7படாேத” எ அதைன வ*ஷதி இ7ேபா தா நளமாக மகள/ட ேபசி3தா) ஆ3க. அத ப, ன) உறவ,ன)க6 கயாண வ,சாE"க வர ஆரப,"க அைத எ!"ெகா!த ப!70டைவைய" க"ெகா%! ெபாைம ேபா 3கதி ஒ* இ8 ைவத 0 னைகைய Zசி"ெகா%! பாய, அ*ேக அம)தி*தா6 ெவ%ண,லா. அவ)க6 ெகாRச கைலத>ட அறி>ைர எ ற ெபயE I ெப%கJ அவைள உ%ைல எ ெச(வ,டன).

“கணவ ெசாவைத" ேக! நட"கேவ%!” “காேல` ேபாேனாமா, வ!" வேதாமா எ றி*"க ேவ%!” “அவF" ேவளாேவைள" ஒ8காக எலா பா) ெச(யேவ%!” “அமாைவ7 ேபா எதி) ேபச"?டா” ” தாைய7ேபால ப,6ைள. Tைல7 ேபால ேசைல” எ ற பழெமாழி" ஏ;ற மாறி மாறி திணறத ப, னேர வ,டன).

மாதிE நட ெகா6ள"?டா” எ 

கயாண, ெபாவாக ஒ இர%! ெசாலிவ,! :மாய,*தா@ தாD தப, மைனவ,D ேப:வைத த!"க சி 3ய;சி ?ட ெச(யவ,ைல.

Page 6

Nilave Malarnthidu மதிய உண> 3 ஆதவ கிளபேவ%! எ ப,வாதமா( இ*ததா :தேரச மைனவ,, மக , ம*மக6 சகித சிதபரதிலி* ெச ைன கிளப,னா). ஆ)தி +2 ேத)> 3 வ,!3ைறய, இ*7பதா ம;றவ)கJட க;பகதி ெசாத ஊரான தRசாe) ெசவதாக ெச ைன ெசலாம தகிவ,டா6. அவ)க6 ெச ைன கிளப ஆ)திைய" ?"ெகா%! க;பக மக !பேதா! தRசாe) பயணமானா). ெச ைன ேநா"கி7 பயணமான ெவ%ண,லாவ,; ஒ* 0ற த தாைய7 ப;றி இவ)க6 ேபசியேத தி*ப தி*ப ஒலி"ெகா%*"க, ம0ற ஆதவ அ*கம) ேதாேளா! உரசியப பயண ெச(வ கல"கமா? :கமா? எ இன காண 3யாதப இ*த. இதfேட ஆதவ த அ*ேக உகா*ேவ எ றா ெசா னா ? :தேரச தா “சா ேரா கா) சி ன எ பதா ப, சீ உ அமாேவா! ெந*"கி அ எ னா உகார 3யா.” எ கயாண,ய, ெப*த உடைல :" கா 3 ேன அம)"ெகா%டா). இவF" எ ப"கதி உகா)தா ?ட எE9சலாக வ*கிறேதா எ ேகாப3!! வத.

*********************************************************************** பாக 3 ெச ைன ெச றைடD ேபா மண, எடாகிய,*த. வ; 9 ெச சைம சா7ப,!வ 3யா எ பதா ைரவைர ஒ* ேஹாட ெபயைர9 ெசாலி அேக ேபாக9 ெசா னா ஆதவ . கயாண,D :தேரசF "கதிலி*"க, ெவ%ண,லா நாைள கUEய, எ ன ெசாவா)கேளா, அ> அவள உய,) சிேநகிதி பவ,ரா எ ன ெசாவாேளா எ ற சிதைனய, இ*தா6. அவ ேஹாட@" ேபாக ெசா னேதா, கா) வ நி றேதா ெதEயாம சிதைனய, இ*தவைள, கா) கத> திற" ஒலி நிைன>" " ெகா%!வத.

“வ! 

வவ,டதா?” எ வ,னவ,யவJ"

“சா7ப,ட

ேவ%டாமா?? இற7 பதிலாக

எ றா 3 ப"க நடெகா%ேட.

நாவ* உ6ேள ெச , ைக க8வ,ய ப, , கயாண,D :தேரசF 3 ேன ெச நாவ) அம* ஒ* ேமைஜய, ஒ* 0ற அம)தன). ஆதவ ஒ* 0ற அம)தி*"க, ப, னா வத ெவ%ண,லாவ,; எேக அம)வ, காEேலேய ப"கதி உகா)ததா 3கைத 3ழ நளதி; ந ைவதி*தா . இத; ஊ) நளதி; ந!வாேனா. ஹ(ேயாடா இவ) ப"கதி அமர நா " ெகா%*7ப ேபா ெராப தா … … எ எ7ேபா ேபா ேமட மனதி; 6ேள 3னகி"ெகா%!, தயகியவாேற நி ெகா%*தா6

“உகா*

ெவ%ண,லா” எ கயாண, ெசால>, அ7ேபா தா ெமF கா)லி* நிமி), இ Fமா நி;கிறா6 எ பேபா அவைள7 பா)தா ஆதவ .

“நக)

உகா* ஆதி, எKவள> ேநர நி7பா எ ம*மக” எ :தேரச மகைன ஏவ,

“உ6ேள

உகா*” எ எ8 வழிவ,டா ஆதவ .

காேல` ேச)தப, பவ,ராேவா! இ*வாரதி; ஒ* 3ைற ெச றி*"கிறா6 எ றா@, !பேதா! ேஹாட@" வ*வ இேவ 3த 3ைற. ப6ள/ நாகள/ வ,!3ைறைய ?ட 3த அள> வ,!திய, கழி வ,!வா6. அ7பேய வதா@, ஆ3க அ7பெயலா ச தலாைவ ம_ றி இ7பெயலா ?9 ெசலமாடா). Iவ* இ னெத த)மான/த ப, ேபரEட ஆ)ட) ெகா! 3வ,!, ெசா@” எ :தேரச ேகக,

“உன"ெக னமா

ேவ&

அ7ேபாதா ெமFகா)ைட எ! ேவகமாக7 0ரனா6

“சீ"கிர

ெசா@, இ7ேபா ெசா னா தா அைர மண, ேநரதிலாவ எ! வ*வா)” எ ஆதவ அதட,

“9ேச

இ" அதடலா” எ மனதி; 6 அ@வ,!, ேநரமா"கினா ேகாப," ெகா6வாேனா எ , எலா உண> வைககைளD பா)"க3யாம “என" இலி” எ றா6 அ!த அதட@" 3 .

Page 7

Nilave Malarnthidu “இர%! “இல

ப,ேளடா ேமட” எ ஆ)ட) எ!7பவ) ேகக

ெர%! ம!” எ ெசாலியவைள,

“எ னமா,

இர%! இலி சா7ப,டற வயசா உன"

“ஒலியா(இ*"க& எ இ7ப சா7ப,!றியா?, இ" ெசாலிவ,! ேவ0ற தி*ப,"ெகா%டாஎ :தேரச ேகக, ந ேபசாம பன/ேய இ*"கலா” எ ந"கலாக

“இல

மாமா, ஹாNட சா7பா! அKவள> ப,"கா, அேக ெகாRச ெகாRசமா சா7ப,!, இ7ேபா ெநைறய சா7ப,ட 3யல மாமா” எ ெம ரலி மாமனா*" கணவF" ேச)ேத வ,ள"கினா6. கணவைன அத வா)ைதக6 இள"கியேதா இைலேயா, ேக!"ெகா%*த கயாண, அமாைவ “பாவ, இதைன வ*ட ஹாNடலி இ* சா7பா! ம!மிைல பாசதி; ஏகி இ*7பாேளா, அமா ெசாவைத" ேக!"ெகா%! பா)" சில நாகள/ ?ட இவள/ட ஒ8காக ேபசியதிைலேய…” எ எ%ண, இளக ைவத ேபர) சீ"கிரேம ெகா%!வ ைவத இலிைய யா*ைடய 3கைதேயா, தைடேயா பாராம க*மேம க%ணாக இ*தவ6,

“Eெச7ஷF"

உ ேனா! ?ட7 ப"கிறவகைளD ?70!மா” எ :தேரச ேபசியதி நிமி)

“எ ன

ெசாலி அைழ7ப?, அைத மக கயாணதி; 7 ேபானவ6 அவைரேய மண ெகா%!வ,ேட எ றா” எ அவ6 வழ"க ேபால மனதி; 6 நிைன"க, அத; அவசியேம இைல எ ப ேபா ஒ* பதிைல கணவ ?றினா .

“Eெச7ஷ

கா ெச ெச(வ,டலா எ பா)"கிேற பா, எலா*" வ,ள"க ெசாலி"ெகா%*"க 3யா. இ F ஒ* வார இ*"கிறேத, எலா*" தபா Iல தகவ ெசாலிவ,டலா” எ றா ஆதவ .

“எ னடா?

தபாைல7 பா)வ,! ேபா ப%ண, எ ன எ னெவ ேக! அ7ேபா ம! Iைட7Z9சி" பய வைட" ெகாJ கைதயா( இ*" ” எ :தேரச எEவ,ழ

ைடய மாடா)களா?

“எலா*

ஒேர சமயதிலா ேப:வா)க6, Eெச7ஷ எ ைவதா எலா* வ ஒேர இடதி நடதைத அலேசா அலெச அலசி, ஆரா(, 70 ல"கி, ;ற க%! ப,, பEதாப7ப!, ேஹா கட>ேள கயாணதி படேத ேபா சாமி, இெதலா ேவ%டா.” எ த)மானமா( அவ 3வ,ட

“இல

ஆதி, வாOநாள/ ஒ*3ைற வ*வடா, அத ெபா%&" ெதாடக

 ஆைச இ*"காதா?” எ :தேரச ஏேதா

“அவF" வா"

7 ப,"கல னா வ,!க. அ> ேஹாடலி எ ன வ ேபா(7 ேபசி"கலா” எ கயாண, அத வாததி; ஒ* 3;706ள/ ைவதா).

ெவ%ண,லாவ,;ேகா காேலஜி எ ன ெசாலி அைழ7ப எ ற கவைல அக றதி நிமதியாக இ*தா@, Eெச7ஷ நட"கவ,ைல எ ஒ*0ற வ*தமாகேவ இ*த. ந வாOவ, ம! எலாைரD ேபா எ>ேம ஒ8காக, 3ைற7ப நட"கேவ ?டாேபால…. எ ற எ%ண வத மாதிரதி இர%! நாகளாக :யப9சாதாப3 , தன" ம! இ7ப நட"கிறேத எ ற தவ,70 ெராப ஜாNதியாகிவ,ட :யப9சாதாப த னப,"ைகைய உைடவ,!, எத நிைலய,@ உ ைன நேய தாOதி எைட ேபாட"?டா. எ மத) ெசாலிய,*த அறி>ைர7ப அத நிமிடேதா! அைத 3;றாக வ,! வ,!வ எ 3ெவ!தா6. உண> 3 வ! வ ேச*வைர யா* ஒ ேபசேவய,ைல. தி*வா மி\E இ*" அவன அபா)ெம வளாகதி கா) Xைழ ெபா*கைள இற"கி, லி7 Iல I றாவ தள ெச@ வைரய, ?ட ேப9சிைல. கயாண, “வ! சாவ, ! ஆதவா, நாக 3தலி ேபா( ஆரதி கைர9: எ!! வேரா, அ70ற நக ெர%! ேப* வாக” எ றைதேயா ஆதவ ஏேதா ெசால ஆரப, ப, ன) தைதய, அ8தமான பா)ைவய, அடகி சாவ,ைய எ!" ெகா!தைதேயா :;றி3;றி ேவ"ைக7 பா)"ெகா%ேட ப, னா வத ெவ%ண,லா காதிேலேய வாகவ,ைல. ெபEயவ)க6 இ*வ* உ6ேள ெச றி*"க, த ைபைய "கி"ெகா%! உ6ேள ெசல 3ய றவைள ஆதவன/ கர த!த. அத ெதா!ைக இ*வைரD ஒ*3ைற சிலி)"கைவ க%ேணா! க% ேநா"கைவத

Page 8

Nilave Malarnthidu 3தலி :தாகE" ெகா%ட ஆதவ ைகைய வ,!வ,! “அமா ஆரதி கைர"க உ6ேள ேபாய,*"காக” எ தகவலாக ?றிய ேபசாம தைலைய தாOதி ைகைய பா)"ெகா%ேட கதவ*கி நி றா6. ச; ேநரதி வத கயாண, இ*வைரD.

“தப,

உ6ேள Xைழ அவ ஒ* cமி; ெவ%ண,லா.

ப"கதி நி@மா” எ ?றி, அத ப, ஆரதி எ!ேத உ6ேள வ,டா)

6 ெச வ,ட, த ேவ"ைகைய அேகD ெசKவேன ெதாட)தா6

ெகாRச ெபா*கேள இ*தா@, இ*"க ேவ%ய இடதி அழகா( இ*தன. Zய,*த வ சாதாரணமா( இ*" சி தவ,ர, அதிக7ப அ8"ேகா, ெபா*க6 அ!"கிய,*ததி ஒ8கி ைமேயா இைல. ெப%ண, பராமE7ப,லாத வ! ேபாலேவ இலாம இ*த அத வைட உடேனேய அவJ" 7 ப,வ,ட. வ! உடேன ப,7ேபாக அ அத உEைமயாளைன ெகாRச ரசி"க ைவத அத ரசைனய,லி* தி*ப> கயாண,ய,

ரேல நிைன>"

அைழ வத.

“உ ேனாட

ண,ெயலா தப, cமி ைவ"ெகா6… அேதா அ தா ” எ ஹாலி வல70ற இ*த அைறைய, ச;3 அவ ெச ற அைறைய கா%ப,வ,! நக)தா). அைற வாய,ைல ெந*கியவ6, உ6ேள ெசலலாமா? எ ன ெச( ெகா%*"கிறாேனா? எ ெகாRச தயகிவ,! ேலசாக கதைவ தனா6. பாcமிலி* 3கைத ைட" ெகா%ேட ெவள/ேய வதவ வாறக?” எ அ ைன என நிைன வ,னவ, அவ த ைன அேக எதி)பா)"கவ,ைல எ ற எ%ண எ8 ெவ%ண,லா தய"கட .

“எ ன”

எ றவன/

“எN…

“இல

எ னமா 0சா கதெவலா த!

அைத இல, நா தா ” எ றா6

ர ட"ெக க!தி*த

அத க!ைம ஒ* நிராகE7ைப ெசாலாம ெசால மன வலித. ச;3 எ!த த)மான நிைன> வர வலிைய 3ய ஒ"கியவ6 “அைத தா இேக எ ேனாட தி"N வ9:"க ெசா னாக, அ தா …” எ றா6 ெமலிய ரலி.

“,

இ ைன"ேக எலா ஒ"கி தர3யா, இர%! நாள/ ெச(ய7 பா)"கிேற ” எ றா க7ேபா)ைட திறெகா%ேட.

“நாேன

ேவ&மா@ ஒ"கி வ9:! அ!"கி"கிேற ” எ அவ ேதைவய, றி தன"காக ேவைல ெச(யேவ%!ேம எ ற நெல%ணதி அவ6 ெசால, பெட க7ேபா)! கதைவ சாதியவ “எ ேனாட தி"ைஸ ந ெதாட ேதைவய,ைல நாேன அ!"கி"கிேற உ ேவைலைய ம! பா).” எ ெதாடகிய க!ைம ரலிேலேய 3வ,! ஹா@" 9 ெச றா . அவ 3ைகேய ெகாRச ேநர ெவறிதவ6 எ7 பா)த க%ண ைர கQட7ப! அட"கினா6. :மா :மா அவ ெசாவத;ெகலா அ8தா நா6 38 க%ண E கைர 3க வகி7ேபா( இ*"கேவ%ய தா . அவ ெசா னா ெசாலிவ,! ேபாகிறா , ந ேமேலயா ஒ"ெகா6கிற, எதைன ேப) எ ென ன ேக6வ, ேக! மனைத ரணமா"கி இ*"கிறா)க6… கணவ தாேன எ அத சி வயதி@ ப" வமாக சிதி ேவ ேவைலகள/ கவன ெச@தினா6.

ள/ ேவ உைட அண, ெவள/ேய வதவ6, ஹாலி அம)தி*தவைன நிமி) பா)"கவ,ைல. சைமயலைற" 6 ெச றவ6 கயாண,ைய வ,னவ,னா6.

“பா

“அைத

நா ஏதாவ ெச(யவா?” எ அ

ம! தா . நாேன கா(9சிவ,ேட , ஆமா உன" ேக6வ,ைய ேகடா).

பா கா(9சி"ெகா%*த

சைம"க ெதEDமா?” எ நலேவைளயாக அத

“ெதEயா

அைத.” எ றவ6, அவசரமாக “ஆனா நக ெகாRச ெசாலி" ெகா!தக னா , நா எ8திவ9:கி! அ மாதிEேய ெச(ேற ” எ 3தா6.

Page 9

Nilave Malarnthidu “இர>"

ம! ெச(தியானா ?ட ேபா, தப, காைல ப , மதிய சா7பா! எலா ஆபjசி சா7ப,!!வா … நD காேல` கா Vன/ சா7ப,!!” எ றவைர இைடமறி

“ெவள/ேய

எ றவைள

ேவ%டா அைத. நாேன 3த ஒ*வார ெச(ேற . ப,"கைல னா அ70ற பா"கலா”

“உ

இQட, காேல` ேபாய,! வ வைடD பா) அ70ற சைம"கிற கQடமா இ*" ெசாேற ” எ றா) கயாண, அ7ேபா

 எ தா

“அ

வ, என" வல இ* லR9 எ!!7 ேபா( சா7ப,டF எ ெராப நாளா ஆைச.. இதைன நா6 நா ெவள/ேய தா சா7ப,*"ேக . இ7ேபாதாவ வலி* ெகா%! ேபாகலா எ தா …” எ அவ6 தயகி தயகி அ!70 ேமைடைய ஒ* வ,ரலி நவ,"ெகா%ேட ெசால ஏ;கனேவ இளகிய,*த கயாண, இ F ெகாRச அவ6 0ற சா(தா).

“சE

உன" அதா வ,*7ப எ றா என" அவள/ட ந.

“இல

ஒ மிைல… இதா இத பாைல

அைத என" பா வாைடேய ப,"கா. ஆகி!ேம” எ அவ6 வ*த,

ம!. என"

” எ றா) ஒ* டளைர

 ேச) கா(9சிVகளா, ஐேயா ேவN

“அெதலாமிைல,

தப," 7 ப," . அவF" " ெகா!வ,!கிேற ” எ அைனவ*" பாைல எ!"ெகா%! ஹா@" அவ) ெசல, ெவ%ண,லா பா கா(9சிய பாதிரைத க8வ, ைவவ,! சைமயலைறைய ேநாட வ,டா6. பா"கி ப,E"காம இ*த கிைர%ட), மி"ஸி, ைம"ேராேவK எலாவ;ைறD க%க6 :;றிவர, அவ சைமய எ ஏ ெச(யவ,ைல எ ப 0Eத ேநரதி, இைவ எலா த உபேயாகதி;காக வாக7படவ,ைல எ ப ெகாRச ெந*ய ேபா அைத ஒ"கி, அகி*த ஒKெவா* க7ேபா)டாக திற எ ன இ*"கிற எ ஆரா(தா6.

“ேபா(

 மா, காைலய,ல பா)"கலா” எ ற மாமியாE ைவவ,! c3" ெச றா6.

ர ேகக ேவ"ைகைய நாைள"

மி9ச

“ரN

ைவ"ெகா6வத;ேக 0லி மாதிE க ைவதா , அேக ப!7பத; ப,ரா%வ,ட7ேபாகிறா ” எ கணவைன ஐதறி>7 ப,ராண,யா"கி தி"ெகா%ேட கதைவ தவ,! அவ அFமதி ெகா!த உ6ேள ெச கதைவ தாள/டா6. அவJ"

3

கா ேமைஜய, ேல7டா7 ைவ ேவைல ெச( ெகா%*தா ஆதவ .

தைலயைணD, ேபா)ைவையD எ! கீ ேழ ேபா! ெபEய ேவைலைய அவF" வ,E ப!தவ6, சில நிமிடகள/ கிD வ,டா6.

ைவ"காம அவேள எ!

Eெச7ஷ இைல எ பைத த ந%ப)கJ" ஈெமய, Iல ெதEய7ப!தி" ெகா%*தவ , ச; ேநரதி 3 க8 வலி"க, ேல7டா7ைப எ!"ெகா%! கலி சா(தவா அம)தவ , கீ ேழ வல"ைகைய ெந;றிய, ம_ ைவ க%கைள மைற"ெகா%! பவைள ச; ேநர இைம"காம பா)தா . ப, ன) தைலைய உ@"கி"ெகா%! ேவைலய, 3ைனய அவ எKவளேவா 3ய அதி ேதாவ,ைய த8வ,யவ வ,ள"ைக அைணவ,! ப!தா அ!த நா6 3த ேவைலயா(, :தேரசன/ ேபாைன வாகி, பவ,ரா>" ம! ேபா ெச( நடதவ;ைறெயலா ெசாலிவ,!, தா அ!த வாரதிலி* காேல` வ*வதாக ெசாலி ைவதா6. அவ6 ஒ* வார காேல` ேபாகவ,ைல எ ெசாலிவ,! உ6ேள Xைழத அேத ேநரதி ஆதவ அ ேற ேவைல" 7 ேபாவதாக ெசாலி"ெகா%*தா .

“எ னடா

ஒ* நா6 3 னா தா உன" கயாண ஆகிய,*" …. ஞாபக இ*"கா? நா நிலாைவ ஒ* வார ல_ K ேபாட ெசாலிய,*"கிேற … ந எ னடாெவ றா இ ேற ேபாகிேற எ கிறா(” எ கயாண, ெபாEய

“எத;

அவைள ல_ K ேபாட ெசா ன க, காேல` எலா க ப%ணேவ%டா , ஹாNடல இ*"கிற அவ தி"N எலா இ ைன" 7 ேபா( எ!! வட!, நாைளய,லி* காேல` ேபாக!” எ அவ ?ற தி* தி*ெவன 3ழி"ெகா%! நி றி*தா6 ெவ%ண,லா. “ஐேயா நாைள"ேக காேல` ேபாறதா, அ70ற நா எ7ேபா சைம"க7 பழ ற” எ அவ6 ஒ* வ,ஷயதி; கவைல7பட

Page 10

Nilave Malarnthidu :தேரச “எ ன ஆதி, அவ6 காேல` ேபாவ, வ*வ எலா பா)"கேவ%டாமா? அவ6 காேல` ேராேபைடய, இ*"கிற. இேகய,* அவ6 ெசவ எலா நம ஒ* ஆ6 ஒ* நா6 ?டேவ ேபா( ெசாலி" ெகா!"க ேவ%டாமா? இதைன நா6 ஹாNடலி தகி7 பதவ6 ஆதி, ேபா" வர எலா நா தா பா)"கேவ%!” எ அவ ம7 ேபச இட ெகாடாம ெசாலி 3தா).

“,

எ னேவா ப%&க, எ ைன இ*"க ெசாலாதக, நா ஆபjN ேபாேற ” எ வ,ேட;றியாக ெசாலிவ,!, த ப,வாததி நி , அ@வலக கிளப, ேபா(வ,டா . ம;ற Iவ* ெவ%ண,லாவ, வ,!தி" 9 ெச , ஆ3க ைகெய87 ேபா!"ெகா!த ெலட), அத; ேம@ ேவ%யைத ெச(வ,! அவ6 ெபா*கைள எ!"ெகா%! வ! வ ேச)தன). அ!த வத ஒ* வார3, ைகைய ெவ"ெகா%!, l!ப!"ெகா%! சைமய க;"ெகா%டா6 ெவ%ண,லா. கயாண,ய,ட ஆதவF" 7 ப,த உண>கைள ெதE"ெகா%டேதா!, அவ;றி ெசய3ைற வ,ள"ககைள க)மசிரைதயாக எ8தி ைவ" ெகா%டா6. அத ஒ* வாரதி அவள ெபாைமD, ெபEயவ)கைள மதி நட" ப%0, தவறி*தா அைத தயகாம ஒ"ெகா%! தி*தி"ெகா6J அழ , ஒேர வாரதி அவ6 சைமயலி காய ஆ)வ3, ம;ற :; ேவைலகைளD ஒ* ேந)திேயா! ெச(D பா கயாண,ைய 3;றாக இள"கியேதா! ம!மிலாம ேபா ேபா த மகன/டேம அவைள ந றாக ைவ" ெகா6ளேவ%! எ ற ேகாE"ைகைய ைவ"க9 ெச(த. தாைய ஆ9சEயமாக7 பா)த ஆதவ “:மா ஒ* வார அவ6 ெச(தைத ைவ உ*கிவ,டா)க6… பா)"கலா இ எதைன நா6 ந"கிற எ ” எ உ6J" 6 ெசாலி"ெகா%டா . 0லிய,ட மா"ெகா%ட 06ள/மானா( த ைன பாவ, பயட அ!வ* நாகைள எதி) ேநா"கிய,*தா6 ெவ%ண,லா.

******************************************************************** பாக 4 ஞாய, மதிய கயாண,D, :தேரசF கிளப,9 ெச றப, அவ ேல7டா7 0டF, ெவ%ண,லா த கUE பாடடF ஒ றிவ,டதா மாைல வைர ேப9சி றி அைமதியாக கழித. கUE பாடகைள 3தவ6, இ7ேபாைத"

த ெபா8ேபா"கான சைமயலைற"

6 0

 ெகா%டா6.

வர ப*70" , கடைல7 ப*70" உ6ள வ,தியாசைத அத வாரதி பதாவ 3ைறயாக அவ6 அலசி ஆரா( ெகா%*"க, சைமயலைற வாய,லி ஆதவ வ நி றைதேயா, அவ6 தன" தாேன ேபசி"ெகா6வைத அவ ேக! வா(" 6 சிEதைதேயா அறியவ,ைல. மன உத தி*ப, பா)தவ6 அவைன" க%ட, தா தன/யாக ேபசியைத ேக*7பா ேபாலேவ, ஹ(ேயா, “அ வ…” எ அச! வழிதவாேற, வழ"க ேபால இ8"க. என"

காப, ேவ&, ெகாRச நக* நாேன ேபா!"கிேற ” எ றவைன இைடமறி

“நாேன

ேபாடவா? அைத கல"கிறைத பா)தி*"ேக ” எ றா6 தைல சE ெகR:தலாக

அத பாவைன எ னேவா ெச(ய,

“G

சE” எ ற ஒ;ைற ெசாேலா! cமி;

வ,ைர வ,டா ஆதவ .

3த 3தலாக அவF" தானாக ஒ ெச( ெகா!"கிேறா. அவF" 7 ப,"க ேவ%!ேம எ ஒ* 0ற இ*தா@, இைத வ,! ந சைமயேல ெச(ய ேவ%டா தாேய எ பய அலறிவ,டா எ ன ெச(வ… அலற! அ70ற காப,ைய தைலய,ேல ெகாவ,! வவ,!கிேற . எ ம0ற தா மற ?ட ெச(யாத ஒ* ெசயைல எ%ண," ெகா%! சி சிE7ேபா! காப, கல 3தா6 ெவ%ண,லா. கயாண, ெச( ைவதவ,!7 ேபாய,*த 3" ெகா%! நனா6.

“அேக

ம; ஹவாைவ ஒ* த ைவ காப,Dட அவன/ட

ைவ வ,!” எ ேடப,6 ஓரைத :"கா வ,! ஒ* 0தகதி அவ IOகிவ,ட

“9ேச

அவ 3கதி எ ன மாதிE nயா"o ேதா கிற எ பா)"கலா எ பா)தா…எ ேனாட காப,ைய வ,ட இத 0" இ7ேபா ெராப 3"கியமா" , அ70ற எ" காப, ேகக ேவ%!மா” எ வா(" 6 ெபா*மி" ெகா%ேட ெவள/ேய வதா6 ெவ%ண,லா.

Page 11

Nilave Malarnthidu “எ ன

3&3&"கிறா(?” எ ற ஆதவன/ ரலி “அ9ச9ேசா, எ7ேபா ேபா மனதி; 6 ேபசாம ெவள/ேய உளறிவ,ேட ேபாலேவ” எ பய “அ வ….. அ… :மா” எ உளறி ெகாவ,! ஹா ேசாபாவ, ேவகமாக ஓ வ அம) ெகா%டா6. அவ அவ6 ெகா!த காப,ைய அ*திவ,! “ந றாக தா இ*"கிற” எ எ%ண,யைத வா( திற ெசாலவ,ைல எ றா, ெவ%ண,லா> ந றாக இ*ததா எ வா( திற ேககவ,ைல. இர> உண> ேநர3 இ*வ*" இைடேய ேப9சி றிேய கழிய சா7ப,ட பாதிரகைள க8வ, ைவவ,! உண> ேமைட ைட ஆதவF" பாைல l! ெச( எ!"ெகா%! வ அவன/ட ெகா!தவ6 தன ப!"ைகைய எ!"க ைக நனா6.

“ந

இன/ேம@ கீ ேழ ப!"க ேவ%டா, அத cல ப!"ேகா” எ றா ஆதவ .

ஒ ெசாலாம அவைன ஒ* 3ைற க%ணா ஏ எ ேக!வ,! அத இடைத வ,! நக) அ!த அைறய, தRசமானா6 ெவ%ண,லா. எ னதா தன/தன/ேய ப!த ேபா ஒேர அைறய, இ*த ேபா மனதி ஒ*வ,த நிமதியாக இ*த ேபா உண)தா6 ெவ%ண,லா. அத உண)> எ னெவ இன காண 3யாம அவன/ட ஏ எ ேந*" ேயாசைன எ ஒ* மன ேக6வ, ேகக அத; பதி ெசா@ வ,தமாக,

ேநராக ேககாம இ7ேபா எ ன

இ ெனா* மனேமா, ம ஏ ?றினா எ னேவா அவ அ*கி தா ப!"க வ,*0வ ேபா ஆ ேமா? அ*கி எ ன அ*கி? அவ கலி ப!7ப தா தைரய, ப!7ப அ*கிலா? ஆனா ஒேர அைறய, இ7ப தன/தன/யாக ப!7ப ?ட ப,"கவ,ைல ேபால…, 7nதிைய மற"கேவ இைல ேபாலேவ… எ7ேபா அவைள மற எ ைன மைனவ,யாக ஏ;?? எ க%டைதD நிைன கலகிய அ!த நா6 ஐ மண,"ெகலா எ8 சைமயலி த திறைமைய! நிைல நா" ெகா%*தா6 ெவ%ண,லா. ஆ மண," எ8 ஜா"கி ெசல ெவள/ேய வதவ அத ேநரதி சைமயலைறய, சத ேகக> எ னெவ எ7பா)தா . அவ வத ேநர, அவ6 இலி பாதிரதிலி* அவ,த இலிகைள த%ண ) ெதள/"காம lேடா! எ!வ,!, அதனா ைக:!வ,ட அைத ஊதி"ெகா%! ேவைல ெச( ெகா%*தா6.

“காேல`

கிளபாம இேக எ ன உ*!கிறா(?” எ ஆதவன/ ேமைடய,லி* சில பாதிரகைள கீ ேழ த6ள/வ,டா6. அவ;ைற அவF ேச) எ!"க,

“காைல"

 மதிய"

ரைல எதி)பாராம ேவகமாக தி*ப,

 சைமய ெச(ேற அதாஎ ற அவள/ பதிலி

சி ேகாபட “ப"கிற எ%ணேம இைலயா… இதைன நா6 ல_ Kல இ*தேபா ெசRச ஓேக, காேல` ேபா ேபாெதலா இத சைமய ேவைல ஒ ேவ%டா” எ அவ க%"க

“இல ெகRச

ஒேர ஒ* வார அதா 7ள N. எ னால 3யல னா நாேன Nடா7 ப%ண,!ேற … 7ள N” எ அவ6

“காைலய,ல

எ8 ப,ெரQஷா இ*" ேபா நலா ப"கிறத வ,!வ,!, ைகைய9 :! காைல9 :! ஏ தா இத ேவைலேயா … எ னேவா ப%ண,"ெகா6 நா ஜா"கி ேபாேற ” என அ@"ெகா%! கிளப,னா .

“உகJ"

வ தாேன

“பதிைல

V??” எ றவ6 அவ பதி ெசா@3 “நக ஜா"கி ேபா(! 7பjக… மறேட அ70றமா கல"கடா?” எ றா6

ெதE ெகா%ேட ேக6வ, ேக

 பழ"கைத வ,!எ அவ க%தவாேற ெவள/ேயறிவ,ட

தைலய, ஒ*3ைற ெகா"ெகா%! த ேவைலகள/ 3ைனதா6 ெவ%ண,லா. அவ வத அவF" அ*த Vைய ெகா!வ,!, அவF" தன" மதிய உணைவ 0திதாக வாகி வத ப பா"Nகள/ பா" ெச( ைவவ,! தன உைடைய அவ)கள அைறய,லி* எ!"ெகா%! ம;ெறா* ள/யலைற" 6 0 தா6 ெவ%ண,லா ள/ இள வயெல நிற சி"க ெவா)" ெச(த சவாைர அண, தைல வாE அவ6 ெவள/ேய வ*ேபா ஆதவF தயாராகி அ7ேபா தா ெவள/ேய வதா .

Page 12

Nilave Malarnthidu இ*வ* ச;ேநர :;றிD6ளைவ மற ஒ*வைர ஒ*வ) பா)" ெகா%*தன). வயெல நிற ேராஜாைவ7 ேபாலி*தவைள த ைக" 6 ெகா%! வ, அத சிவ70 ேராஜா ேபா ற இதOகைள வ*, ெவகதி சிவதி*" அத ப," நிற ேராஜா ேபா ற க ன"க7ப, ஒ* 3தமி!, ஓவ,ைளயா! அத இ* க*நிற ேராஜா"கைள ஊ!*வ, அத வ,ைளயாைட நிதி ஒேர நிைலயா( த ைன ேநா"க ைவ….இளRசிவ70 ெவ%ைமD கலத ச; ெபEய ேராஜாைவ7 ேபா ற அத க8தி 3க 0ைத ” இ7பயாக தறிெக! ஓய த எ%ணகைள க%! தாேன மிர%!, தைலைய பலமாக ஒ* உ@" உ@"கி தைட ெச(வ,! அவ நிமி*ேபா ெவ%ண,லா> அவ பா)ைவய, மாதகைள இனகாண 3யாம ச;ேற த!மாறிவ,! த ைன9 :தாகEதி*தா6.. இ*வ* காைல உணைவ எதிெரதிE அம) உ%&ேபா இ*வ*" ம;றவE பா)ைவ தக6 ேம வ,8வ 0Eதா@ அத பா)ைவைய எதி)ெகா6ள 3யாம உணவ,ேலேய கவனமாக இ*தன) அ7ேபா தா ஞாபக வதவளாக ழப,வ,ட” எ றா6 பாவமாக

“அ7பாேவா!

ேபா

“அதா ,

நா காேல` ேபாற c ஒ* தர ெசாறகளா? ெகாRச

 ேபா ேவ"ைக பா)" ெகா%ேட cைட கவன/"கவ,ைலயா?” எ ேக6வ, ேகடவ ,

அவ6 “இவF" எ7ப நா ேவ"ைகய, தா ேகாைடவ,ேட எ ெதED” எ மனதி எ%ண,யவாேற பதி ெசாலாம இ*"க>

“G

த ெதEDதா c?? ஒ8கா ேகJ.. இகி* ெமய, ேரா! வைர நட ேபா, ேமாNலி அைடயா) வைர" ேபா ேஷ) ஆேடா ஏதாவ வ*, அத ஆேடாகாரைனேய ேகJ கி% வைர" ேபாவானா F…இைலனா அைடயா)ல இறகி இ ெனா* ேஷ) ஆேடா ப, கி% ரய,ேவ Nேடஷ ேபா, அகி* தாபர ேபாற ைர ல ஏறி ேராேபைடய, இற ” எ நளமாக ேபசி3தா .

“ஆஹா.. ப, ன)

ெசா@ ேபாேத இKவள> நளமாக இ*"ேக..எ7ப ேபாக7ேபாேறேனா” எ 3தலி எ%ண,யவ6

“மாமா

பNல இைல அதா ?! ேபானாக… நக ேஷ) ஆேடா F ெசாறக” எ த அ!த சேதகைத ேகடா6

“பN ேபா”

Nடா%ட வைர" நட ேபான/ேயா, இ7ப சா7ப,ட இf%! ெசEவ,!… ேபசாம ேஷ) ஆேடால எ 3வ,! ைக க8வ எ8தா .

காேலஜு" ேநரமாக த ைபைய எ!"ெகா%! கிளப,ய ேபா, தி*ப, வ!" வ* ேபா வ ஒ*வ* இ*"க மாடா)க6 சாவ, எ!"ெகா6ள ேவ%! எ ற எ%ண :தமாக வரவ,ைல ெவ%ண,லாவ,; . வ,வரமாக c ெசாலிய தைலவ*"

 வ!" 

வ*ேபா அவ6 எ ன ெச(வா6 எ ப ெதEயவ,ைல.

ேஷ) ஆேடாவ, ஏறி அம) அைடயாைற அைடD 3 னேர “கட>ேள, இத; பN Nடா% வைர நட வேத உணைவ ெசE"கவ,*"கலா… எ ன @" … ெசE"காம ேபானா@ வாதி வர9 ெச(வ,! ேபால” எ ற எ%ண ப,றத. ஒ* வழியாக ெச ைன ராப,"கி மித காேலஜு"

வ ேச)தா6.

எ7ேபா பவ,ராைவ தவ,ர ேவ யா*டF அதிக ேபசாம ஒ* சி ன சிE70ட வைளய வ*பவ6 எ றா@, 0திதா( அ> திV) தி*மண நட வதவ6 எ பதா ேதாழிக6 அைனவ* ேகலி, கி%ட என வெத!"க ஆரப,தன). எலாவ;" உ%ைமைய ெசால 3யாம ஒ* ெசய;ைக சிE7ைபேய உதி)" ெகா%*தவ6 ேகலி அள> ம_ றி ேபாக> அன/9ைச ெசயலா( பவ,ராைவ பா)தா6. அவ6 பா)ைவய, அ)த ஏேதா நலதிைல எ ப ேபா பவ,ராவ,; 7 பட. ேதாழிைய ம;ற அைனவEடமி* ம_ ! தக6 ேமைஜய, ேபா( அம)த ேபா மண,ய அவ)க6 ேப9ைச நிதிய. உண> இைட ேவைளய, ஒ* மரநிழலி அம), பவ,ரா ேக6வ,களா வ,ழி" ெகா%*தா6 ெவ%ண,லா

“உன"

ைடய க%க6 கலக ேபத ேபத

அவைர7 ப,ததா? :மா பா ெசாறாக அ7பா ெசாறாக F சE F ம%ைடைய, ம%ைடைய ஆன/யா?

Page 13

Nilave Malarnthidu அவ) அத ெப%ைண காதலி9: இ*தா எ னV ெச(ேவ? மன மாற காதி*7ப,ேயா? ெராப தியாகியா ந வா( திற யா) கிடயாவ ேபச& நிலா… உ ைன எ ன தா ெச(றேதா? சE கயாண ஆன அவ) கீ ேழ ப!"க ெசா னா அத;

 ம%ைடைய ஆன/யா?

நானா வ,*7ப7படா இத கயாண நடத? எ கிேட ஏ எER: வ,ழறக எ ேகப தாேன? இ7பேய எலா"

 சE சE F ேபா(ேட இ*… உ தைலய,ல நலா மிளகா( அைர7பாக”

எ அவ6 த உய,) ேதாழி"

நடதைத நிைன 0லப,, தி பதி ெப; ெகா%*தா6

“திடாேத

பவ,…என" அ7ேபா எ ன ெச(ற ேன ெதEயல… அ7பா ேவற பாேயாட உய,) அ இ எ ெசா னதால பயேட பவ,” எ றா6 அ8 ரலி.

“உன"காக F

யா* ஏ ெச(றேத இேல… ந ம! எலா)"காக> பா*… எ னேவா ேபா” எ கைடசிய, சலி7ப, 3தா6 பவ,ரா. பவ,ரா நிலாவ,; 3;றி@ மாபடவ6. தா(, தைத, ஒ* தைக எ ற ஒ* அழகான ?; 6 வள)தவ6 எ றா@ தைதய, வள)7ப, ைதEய3, த7ைப த7ெப நிமி)>ட :"கா! திறF ச; அதிகமாகேவ இ*த.. ெவ%ண,லாவ, க6ள கபட இலாத 3க3, ண3 ெவ சீ"கிரதிேலேய இ*வைரD ேதாழிகளா"கி வ,ட. அவள கடத கால ெதEத ேபா அவள/ ேம இ ன3 ப,70 ஏ;பட எ றா, அைத மைற 3கதி எ7ேபா இள 0 னைகைய படரவ,*7ப அவ6 ேம ஒ* மதி7ைபD உ%டா"கிய. நிலாவ, அ8 ர@, ம ன/வ,ேட பவ, எ ற ெகRச@ “எ ன/ட ஏ ம ன/70… உ நலத; ெசா ேன ” எ ?றி அத வா" வாததி; 3; 06ள/ ைவதா6 பவ,ரா

 தா

“அ70ற

அமா> அ7பா> உ ைனD உ கணவைரD ஒ* நா6 ன*" ?7ப,ட&3 F ெசா னாக… உக வ! ேபா நப) ! அ7பா உ கணவ) கிேட ேப:வாக” எ அவ)க6 வ! ேபா நபைர ேகடா6.

“வ!ல தரடா”

ேபாேன இைலேய, அதா ம! இ*ததா ெசேபா ம! தா வ9சி*"காக அத நப) எ ேக! றி ைவதி*த எ%ைண அவJ" ெகா!தா6 ெவ%ண,லா

அத ப, ேல7ப,@ அைச ெம !"கான றி70 ேச)7பதி@ ேநர ெச வ,ட, நா மண," கUE 3, ஜன சதய, சி"கி வ! வ ேச)த ேபா தா வ யா*மிைல, உ6ேள ெசவத; சாவ,D த ன/டமிைல எ ப உைறத ெவ%ண,லாவ,; . சிறி ேநர

“ஹ(ேயா”

எ வர, ஓ( ேபா( ப"க அம)வ,டா6 ெவ%ண,லா.

காேல` 3, ைர ஏறி பN மாறி ேஷ) ஆேடா ப, ச"ைகயா( ப,ழித உடேபா! வ ச; ேநர ஓ(ெவ!"கலா எ பா)தா 9ைச… எ ெப* எE9ச வத ெவ%ண,லாவ,; .எ ன ெச(வ நடதைதேய நிைன இ7ப உகா)தி*தா சாவ, 6ள/ தி ஓயா வ*… அ! எ ன ெச(வெத பா)"கலா ” எ ச; ேநரதி சமாதானமாகி ஆதவF" ேபா ெச(யலா எ 3> ப%ண, ெமய, ேரா! வைர நட ெச ஒ* ப7ள/" ெடலிேபா Zதி; 6 Xைழ ஆதவன/ எ%ைண டய ெச(தா6. ஒ* Eேலேய ேபா எ!"க7பட, ம3ைனய,லி* வத ஹேலா ெராப> ெம ஒ* நிமிட அவ தானா எ ற சேதக வவ,ட

“நயா,

“ேக

ரலி இ*த.

ஐ டா" ! மிNட).ஆதவ ” எ ற அவள ேக6வ,"

நா ஒ* ம_ ல இ*"ேக . அ70ற ேப:ேற ” எ அவ6 பதி ேப:வத;

6 ைவவ,டா ஆதவ .

த ைன இன க%! ெகா%டானா… இைல ேவ யாேரா ேவ யா*"ேகா ெசா ன பதிலா… த7பான நபேரா… கிைடத பதிலா தி*ப> ?7ப,ட> தய"கமாக இ*"கேவ ேபசாம வவ,டா6. ச; ேநர கழி 3யலலா எ ற எ%ணதி, வ! வைர ெச தி*ப> நட"க ேவ%!ேம எ அ*கிலி*த மாகன/ வ,நாயக) ேகாவ,லி ெச சாமி ப,!வ,! ஒ* அைர மண, ேநர கழி அேத நப*"ேக 3ய றா6 அ7ேபா எ!, அவள ஹேலாவ,;

ப,

“ம_ கி இ*"கிேற Page 14

எ நா ெசாலவ,ைல” எ 

Nilave Malarnthidu “இல அதா …

கத ப;கJ" இைடேய அவ வா)ைதைய 7ப> %"க7ப*த.

சாவ,” எ ெதாட

3 ெதாட)0

ஜி> ஜி> எ ேகாப ஏற!!! வ!" வ ேச)தவ6, அத அபா)ெம வளாகதி இ*த சிவ) வ,ைளயா! இடதி; 9 ெச ஒ* ெபRசி அம) க% I த ைன சம ெச(ய 3ய றா6.

“ம_ கி

இ*" ேபா ெதாதர> ெச(ததா தா ேகாப ெகா%*"கிறா எ ற எ%ண மனதி ஓர இ*தேபா, பவ, ெசாவ ேபா இ F அத 7nதிையேய நிைன" ெகா%*7பதா தா நா ேபா ெச(தா ?ட க தற ேதா கிற ேபால” என ஆய,ர ஆய,ர வ,தமாக அவ6 க;பைன ஓ"ெகா%*த ேபாலேவ நிமிடகJ ேவகமாக ஓன.

ஒ ப மண," உ6ேள Xைழத ஆதவ ைப" Nடா% வ%ைய நிதிவ,! ேமேல வ!" 9 ெச றா . ெவ%ண,லா அம)தி*த இடேமா ைப" Nடா%!" எதி) திைசய, எ பதா அவ அவைள கவன/"க வா(7ப,லாம ேபான. ேமேல ெச Zய,*த வைட7 பா)தவ “ேஹா கா எேக ேபானா6… காேல` 3 வ!" வ* வழிய, ஏ ப,ர9சைனேயா… அத; தா அைழதாேளா … கட>ேள ேபாைன எ!"கவ,ைலேய… இ7ேபா எேக இ*"கிறாேளா .. 9ச… அவJ" ஒ ஆகி இ*"க ?டாேத… 7ள N கட>ேள ேநா” எ பதடதி T காத ர எ%ணைத ஓடவ,டா ஆதவ . ச; நிதான/ அவ6 மாைலய, அைழத அத எ%ண,; 3ய றா . ப7ள/" ெடலிேபா நப) உடேன கிைட" மா எ ன? அவ ெபாைமைய ஒ* கா மண, ேநர ேசாதிவ,! ப, ன) யாேரா எ!தா)க6. எ!தவEட அ எத ஏEயா எ வ,சாEவ,!, வ! அ*கி இ*" ைவதா . ப,ற

தா ேதா றிய

“ேஹா

சாவ, இைல ேபால, அத;

 Z.. எ பைத அறிதப, ேபாைன

 தா அைழதி*"கிறா6”

“இ7ேபா

எேக இ*"கிறாேளா… 9ேச பாவ காேல` 3 பசிேயா! அசதியா( வதி*7பா6…. அவJ மறவ,டா6 எ றா நானாவ எ! ெகா!தி*"கலா” எ ெநாதவாேற அவைள ேத கீ ேழ ெச றா . அபா)ெம வளாகைத ஒ*3ைற :;றிவதப, மனதி நிமதிDட அேக ெச றா .

ழைதக6 வ,ைளயா! இடதி அவ6 இ*7பைத க%!வ,!

“ந

ேபா ப%&ேபா ம_ ல இ*ேத … அ தா … சாE” எ 3த 3தலாக அவள/ட ம ன/7ைப அவ ேவ%ய ஒ ெசாலாம அவேனா! ?ட ேச) நடதா6 ெவ%ண,லா.

“நாைள"

மறதிடாம இ ெனா* ெச கீ எ!தி! ேபா(! எ ன” எ அவ ேகடத; ம!ேம பதிலாக வத.

 ஒ* தைல ஆட

அத ெமௗன ஏேதா ெச(ய “நிலா… ஐ அ சாE” எ தி*ப> அவ ?றியேபா நிலாவ,; 3;றி@மாக வவ,*த.

ேகாப

ஆனா தி*ப> அ வ,Qவcப எ! இ*வைரD ஆ ைவ"க7 ேபாகிற எ பைத இ*வ*ேம அறியவ,ைல

******************************************************************** பாக 5 ேகாப வவ,ட ேபா பசிய, ேப9ேச எழவ,ைல ெவ%ண,லாவ,;

.

ேபசாம உ6ேள ெச த ெபா*கைள ைவவ,!, ள/ உைட மா;றி, ேதாைச :! இ*வ* சா7ப,! ேபா “அதா எ ேனாட ப,ெர பவ,ரா உக நப) ேகடா இ ைன" ெகா!ேத … ” அவ 3கதி ேக6வ,ைய க%ட>ட

“அ>க

அ7பா உககிேட ேபசி ன) இ ைவ ப%ேற F ெசா னாகளா .. அ தா ேகடா… உகைள ேககாம ெகா!ேட சாE, இன/ேம ெச(யவ,ைல” எ அவ தி!3 ேன ம ன/70 ேக!வ,டா6.

“நா

ஒ%&ேம ெசாலைலேய… நேய ஏ க%டைதD நிைன பய அத; ம ன/70 ேவற… அ>க அ7பா ?7ப,! ேபா என" ேவற ஒ F ேவைலய,ைல எ றா க%7பா ேபாகலா” எ அவ அ ைற"

Page 15

Nilave Malarnthidu ெச(த த7ப,;

த)வா( எ%ண, :Iகமாக 3தா .

கைடசிய, அவ உதி)த 0 ைனைகைய7 பா)த நிலாவ,;

மய"கேம வவ,ட.

அ! வத இர%! நாக6 ஆதவன/ அதடேலா, ெவ%ண,லாவ, பயத பா)ைவகேளா இலாம இயபாக ெச ற. இத;கிைடேய ெவ%ண,லா ஆதவ “ந றாக இ*"கிற” எ ெசா@ வா)ைத"காக ஏகாம பவ,ரா நிலா” எ ெசா@ வா"கிய"காக சைம"கலா எ த ைக வ%ணைத சைமயலி கா"ெகா%*7ப ெதாட)த. சி ன சி ன ேப9:க6 ம!ேம நைடெப;றதா ெப* மன உைள9ச எ இ*வ*"

“l7ப)

 இ*"கவ,ைல.

வ,யாழ"கிழைம காைலய, அ ச7மி ெச(யேவ%ய ஒ* அைச ெம ;காக 3த நா6 இர> ச; ேநர வ,ழிதி* தாமதமாக உறகியதா ெவ%ண,லா காைலய, வ,ழிெத8 ேபா ேநரமாகி வ,*த.

அவ ஜா"கி ெச ற ப,றேக வ,ழிதவ6 ேவகமாக காைல சி;%ைய 3தலி தயாE"க ெதாடகினா6. த னா 3த அள> ேவகமாக அைனைதD ெச( 3, உண> ேமைஜய, எ! ைவவ,! ள/"க ஓனா6. அவ6 ள/"க ேபா 3 ரN எ!"க ெச ற ேபா, ஒ* ேபா கா வர அைத எ! ேபசிய ஆதவன/ 3க செடன க!த ேபாலி*த நிலாவ,; . எ னெவ நிதான/ ேயாசி"க 3யாம கிளப ேவ%ய அவசர ரத ம;றைத மற ள/யலைற" 6 Xைழதா6. அ7ேபா கிள0 ேநரைத வ,ட கா மண, ேநர தாமதமாகிவ,ட. அவசரமாக இர%! இலிகைள த ைவ சா7ப,!" ெகா%*" வதா .

 ேபா தா ஆதவ உண> ேமைஜ"

இர%! நாகளாக இ*த அைமதியான lOநிைல ெகா!த ைதEயதி “அதா ெராப ேல ஆகி!9:, இ ைன" ம! எ ைன பN Nடா% வைர" ரா7 ப%றகளா?” எ ற அவள/ வா"கிய 3D3

“ஆமா

உன" ைரவ) ேவைல பா)"க தா என" ஆபjNல சபள ெகா!" பெட 3கதிலத மாதிE எE9ச@ட ?றினா .

றாக பா*” எ அவ

அவ6 அதி திைக அவைன7 பா)"ெகா%*" ேபா, அேதா! வ,டாம யா) ம_ ேதா இ*த ேகாபதி; வகா ேத “ஏ மகாராண, இ ைன" ேலடா எ8தகேளா? உ ேனாட ேசாேபறிதனதி;ெகலா நா ஆபjN ேலடா ேபாக 3யா” எ ேம@ தினா . இத;ெகலா ப, ெனா* நாள/ நல வசமாக வாகி" கட7 ேபாகிறா எ அவF" அேதா பEதாப தா .

அ ெதEயாத

ஒ ேம ெசாலாம தைட சிகி ேபா!வ,! ெமௗனமாகேவ த Fைடய ைபைய எ!தவ6 “இ ைன" மதிய" சைம"கல… நாைள" இ மாதிE ேலடாகாம பா"கிேற ” எ ேடப,ைள பா)தவாேற ேவகமாக ெசாலிவ,! வ,ைர வைட வ,! ெவள/ேயறினா6 காேல` ேபா வழியா> “எ ன ேகேட நா ? காேல`லயா ரா7 ெச(ய ெசா ேன …. பN Nடா%ல தாேன… ஒ* ப நிமிட ?ட ஆகா.. 9ேச ஒ* இர%! நா6 ஒ F ப,ர9ைன இலாம ேபானேத F சேதாஷ7பட த70 ேபால.. யா) ேமலேயா ேகாப ேபால… ேபா ல யா) ேபசி இ*7பா? 7nதிேயா? ஆனா அவ6 ஏ ேப:கிறா6? அவ6 ேபசினா@ இவ) எ7ப ேபசலா ? ” எ பல பல ேக6வ,க6 மனதி ேதா றி 3வ, இ இர> அவ வத>ட யா) ேபசிய எ ேக! ெதE ெகா6ளேவ%!. 7nதியா இ*தா அவ ?ட ேபச" ?டா எ NE"டா!! ெசாலிட& எ த)மானதி; வதா6 ெவ%ண,லா. மாைலய, வ; வதப, ன), வாஷி மிஷன/ ண,கைள ைவதவாேற அவேனா! எ ன ேபசேவ%! எ பல3ைற ஒதிைக பா)தா6. இர> சா7பா! ேவைல 3 த கUE ேவைலகள/ அவ6 ஈ!ப*" ேசரவ,ைல. கடத நா

 ேபா ?ட அவ வ

நாகJ இரவ, இ*வ* ேச)ேத உணவ*வதா அவ வ*வைர காதி*"கலா எ 

Page 16

Nilave Malarnthidu 3> ெச( ம;ற ேவைலகைள7 பா)தா6 ெவ%ண,லா. அதிக7 ேப9சி றி கழிதா@ அவேனா! உட அம) உெகா6J உண> :ைவ அதிக உ6ளதாகேவ இ*த ஒ* காரண. ஒ ப, ப எ ேநர பற"க பதைர மண, ஆன ஒ* 0ற எ னவாய,;ேறா எ ற பய3 ம0ற பசிD ெவ%ண,லாைவ வான. ேபா ெச(யலா எ றா@ வலி* ெமய, ேரா! வைர நட ெசலேவ%!. இத இர> ேநரதி தன/யாக ெசல> ச; பயமாக இ*ததா அத எ%ணைத" ைகவ,! வ,! பசிய, க%டைதD நிைன" மனைத அட"க எ%ண, த இர> உணைவ 3தா6 ெவ%ண,லா.அவ6 சா7ப,! ைக க8> ேநரதி காலி ெப அ"க வத ஆதவ தா . 3கதி கைள70 அ7படமாக ெதEய உ6ேள Xைழதவ ஷூைவ கழ;றி வ,! cமி;

6 ெச மைறதா .

ைவத சாபாைர ம_ %! ஒ* 3ைற l! ப%ண, எ! ைவவ,! அவ வ*வா எ காதி*தா6. சில நிமிடகள/ வதவ அம)த த பEமாறியவைள மாதிE ேலடா எழவா? ந ேபா( ” எ றா .

“ஏ

இKவள> ேநர 389சி*"ேக? இ ைன"

ஒ* நா6 ேல ஆனத; எலா நாJ அ7பயா இ*7பாக எ மனதி எ%ண,யைத இத 3ைற 3&3&"க ?ட இைல ெவ%ண,லா. ஒ ெசாலாம அவF" 7 பEமாறிவ,! அவ எதிEலி*த நா;காலிய, அம)தவ6 ேந) பா)ைவயாக அவைன7 பா) “உககிேட ஒ%& ேகக&… அ" தா ெவய, ப%ண,ேன ” எ றா6. அவ கைள7 ேபா( வதி*"கிறா எ ெதEதேபா, அவைள7 ெபாதவைர த ேக6வ,"கான பதிைல அ ேற ேக! ெதE ெகா6ள ேவ%! ேபாலி*த.

“எ ன”

எ ப ேபா அவ பா)"க

“இ ைன" “எ" ”

காைலய,ல யா) ேபா ப%ண,னா?” எ றா6 ெம

ரலி க%ைண ேநா"கி, ெமாைடயாக.

எ ஒ;ைற ெசாலா( அ!த ேக6வ, ப,றத அவன/டமி*

அத ேக6வ," 7 பதி ெசாலாம சபதமிலாம.

“அத

7nதியா ேபசினா… அவ ?ட நக ேபச" ?டா?” எ றா6 அ!

“ேஹ…

எ ன திமிரா?” எ அவ கதிய திFசி இ*த ைதEய கா;றி பற"க அன/9ைச ெசயலா( நா;காலிைய வ,ெட8 ஒ* அ ப, ேன நக)தா6.

“ைச”

எ உணைவ உதறியவ , அவ6 அ*கி வ “எ ைன ேவ%டா எ உதறிவ,!7 ேபானவJட ேப: அள>" நா ேகவலமானவ இைல 0EDதா” எ உமிவ,! தி*ப,யவ , ஏேதா நிைன ம_ %! அவைள ெந*கி “அ70ற நா யா) யா*ட ேப:ேற எ உன" லிN ேபா! ெசாலி! எ னால இ*"க 3யா… 0ER:"ேகா” என அ" ரலி எ9சEவ,! ைக க8வ, ேவகமாக ப!"ைக அைற" 9 ெச கதைவ அைட" ெகா%டா . அவ ெச பல நிமிடக6 அேகேய நி ெகா%*தவள/ காதி அவ ?றிய வா)ைதகேள ம_ %! ம_ %! ஒலிதன. அவ கதியத; மாறாக மனதி ஒ* இதைதேய உண)தா6 ெவ%ண,லா. த ேம அவ இ7ேபா ேகாப7படத வ,ைளவாக அவ 7nதிDட ேப:வதிைல எ ப ெதEத தா இத; காரண எ ப 0Eத. அவ கதியதா ேகாப வராம மனதி நிமதிேய பரவ அ எ மிலாத 0 ைனைகDடேன உறகியவ6 அ!த நாJ மனதி ஒ* உ;சாகடேன வைளய வதா6 சன/"கிழைம காேல` ல_ K எ பதா வைட ெப*"கி ைட தன" 7 ப,த மாதிE ஹா, தா உபேயாகி" அைற, சைமயலைற என எலாவ;ைறD 0ர7 ேபா! மா;றி அைமதா6.அ ேவைல" 9 ெச றி*த ஆதவ மாைலய, வத ேபா வ!" கத> திறதி*"க உ6ேள Xைழதவ வ! மாறி வ வ,ேடாேமா எ ெற%ண, ஒ* நிமிட திைகதா .

Page 17

Nilave Malarnthidu சேதகமா( ஒ*3ைற “நிலா” எ அைழதவ சைமயலைறய, இ* வ,ய)ைவ வழிய ெவள/ேய வதவைள7 பா)த தா ெகாRச திைக7ைப அட"கி “எ ன இ” எ றா ஹாைல ஒ* 3ைற ைகயா :" கா. 3கெமலா மலர ெப*ைமDட .

“G

“நலா

நலா இ*"இ*"கா அதா ? காைலய,ல இ* நாேன எலா ெசRேச ” எ றா6

ஆனா என"

ஒ* ட>” எ றவ ஷூ-ைவ கழ;றி அத ரா"கி ைவவ,!

“ந

இ ஜின/யE தாேன ப"கிறா(… இைல தின3 காேல` ேபாகிேற எ ெபா( ெசாலி வ,! காேல` வாசலி ேபா( :மா உகா) வ,! வ*கிறாயா?” எ ேகடா .

“என"

7 ெபா( ெசா னா ப,"கா. நாF ெபா( ெசாலமாேட ” எ பெட பதி ?றியவ6 நா"ைக" க ேப9ைச நிதினா6.

“ேஹா

அ7பயா?” எ கைத ேகடவாேற ேசாபாவ, அம)தவ

“இல

நாெகலா காேல`ல ப"கிற7ப நிைறய அைச ெம , 7ராெஜ", இ ெட)ன எ இ*" … ந எ னடாெவ றா சைம"கிேற ேப)வழி எ வார நாகைள ஓ!கிறா( எ பா)தா வ" எ%@ உகா) இத ேவைல பா)" ெகா%*"கிறா(… ” எ நளமாக வ,ள"க ெசா னா .

“அ

அ… அ வ… நா நாைள" 7 ப7ேப ” எ ெம 38கிவ,! உ6ேள ஓயவைள ச; ேநர இவ6 எ ன வைக எ இன ப,E"க 3யாம த!மாறினா ஆதவ . 7nதிDட தா ேப:கிேறாேமா எ ற ேக6வ, அவ6 மனதி ப,றத வபாக அ அவைன ேக6வ,யா அவ6 தா"கிய, நக அவேளா! ேபச"?டா எ உதர> ேபாட ஒ* 0ற வ,ய7ைப ஏ;ப!திய எ றா, ம0ற இர%! நாகளாக தா ேபசிய அத வா)ைதகJ" ஏ ப,ரதிபலி70 இ*" நடவாத ேபாலேவ உலா வ* அவைள7 பா) வ,ய7பாக இ*த ஆதவF" .

 எ பா)தா ஒ 

அத ப, ன) ள/ 3 எள/ைமயாக ஒ* ப," நிற காட சவா) அண, ைகய, சி ன" ?ைடDட ெவள/ேய கிள0 ஒ* ெகட7ப, அவ6 வத, ஹாலி வ,ய, ஆOதி*த ஆதவ

“ப,6ைளயா)

ேகாவ,@"

“எேக

ேபாகிறா(எ ப ேபா நிமி) பா)தா .

அதா … நக வnகளா?” எ ற அவ6 ேக6வ,"

“என"

 ேச) நேய ேவ%! வ!… ெராப ேல ஆ"காேத… Nn ைல ஒ%& எEயல.. ெராப ெவள/9ச ைறDற" 6ள வ!” எ அ"கைறDட பல அறி>ைரக6 ெகா! அF7ப, ைவதா . ெவ%ண,லாவ,;

இத அ"கைற இன/த அ!த நா6 3;பக வைர தா

அ!த நா6 காைல எ! மண,யளவ, கயாண,D :தேரசF ேபான/ அைழதன). மகன/ட சில நிமிடக6 ேபசிவ,! “நிலாவ,ட ெகா!… ெராப நா6 ஆ9: ேபசி… 3தல வ!ல ஒ* ேபா வாகி ைவ… இைலனா அவJ" ஒ* ெச ேபா வாகி"ெகா!… பாதி ேநர நேய ேபா எ!" ற… எகளால அவேளாட ேபசேவ 3யல” எ ஒ* வார ம!ேம பா)"காத ம*மகJ"காக தாயா) ஏகிய ேபா ேபசிய ஆதவF" செட ேதா றிய உண)> ெபாறாைம தா .

“

சEமா” எ றட ேபாைன ெவ%ண,லாவ,ட ெகா!தா ஆதவ .

“அேத”

எ ஆைசயாக அைழ7 ேப9ைச ெதாடகி, அைனவைரD வ,சாE 3, அத வார 38 தா ெச(த சைமய, வ! அலகார எலாவ;ைறD ெசாலி வ,!, அ!த வார தா ெச(ய7 ேபாவ ப;றி அலசி ஆரா( த சேதககைள த)"ெகா%!, கைடசியாக அ மா)"ெக ெச கா( வாகி வர7ேபாவதாக9 ெசாலி 3த ேபா

“ந

தன/யா ஒ F ேபாகேவ%டா… தப,ய ?!7 ேபாக9 ெசாேற , அவ கிேட ெகா!” எ ?றி மகன/ட ேபாைன" ெகா!"க9 ெசா னா) கயாண,. ஆதவன/ட “தப,, அவைள மா)"ெக வைர ?! ேபாடா… கா( வாகி! "கி! வர கQடமா இ*" எ தயவாக7 ேபசி “சEமா” எ அவ ெசா ன ேபாைன ைவதா) கயாண,. மா)"ெக ேபா( கா( வா

”

 வைர ஒ ெபEதாக ப,ர9ைன இைல… ஏென றா இ*வEைடேயD ேப9ேச

Page 18

Nilave Malarnthidu இைலேய. கா( வாகி ெவள/ேய வ ைப"கி ஏறி அவ Nடா) ெச(வ,! ஒ* ைபைய ஹா பாE மாயவ ம;ெறா ைற ப, னா இ*" ஹேகE மானா . அவைர எலா ஒ8காக தா ேபான. எலாவ;ைறD சEயாக இ*"கிறதா எ பா)தவ நிலா ஏறினாளா எ ம! பா)"கவ,ைல… வ%ைய" கிள7ப," ெகா%! ேபாேய வ,டா . ஜன சதய,@, வாகனகள/ இைர9சலி@ கதிய அவ காதி வ,ழேவ இைல.

“அதா

அதா ” எ அவ6 த

ரைல9 ச; உய)தி"

ேபா ேபா அவ6 ப! படாம உகா)தி*ததா தி*ப, வ*ேபா அவ6 ஏறவ,ைல எ ற நிைனேவ இலாம வ! வ ேச)தா ஆதவ . அவ வ,!வ,!9 ெச ற ஒ*0ற அ8ைகைய வர ைவத எ றா, அத ப"கமாக9 ெச ற சில) சிEத நம!9 சிE70 பா) அவமானமா( உண)தா6 ெவ%ண,லா. அ8ைகைய க%கைள அகல வ,E அட"கியவ6 வ! ேநா"கி நட"க ஆரப,தா6.

************************************************************************ பாக 6 அபா)ெம வளாகதி; ஆதவ .

6 Xைழ, Nடா% ெகா%!ேபா( ைப"ைக நிதிவ,!

“இற

நிலா” எ றா

ஒ* சத3மிலாததா இறகிவ,டா6 ேபால எ நிைன அவF இறகி :;றி 3;றி பா)வ,! அவைள காணாமா “அத; 6ளா மா" 7 ேபா(வ,டா6?” எ ஒ* நிமிட வ,யதா . க%7பாக இKவள> சீ"கிர ெச றி*"க 3யா எ ப உடேன 0Eய> தா , “சEயாக7 ப,"காததா ந!வ, எேகF வ,8வ,டாளா? இைல அவ6 ஏறேவய,ைலேயா? தா அத; 6 வ%ைய எ! ெகா%! வவ,ேடாேமா? அ(யேயா” எ உைறத. ைப"ைக தி*ப ெவள/ேய எ! மா)"ெக ேநா"கி வ,ைரதா

“9ேச

ஏறிய,*7பா6 எ நிைன ஏறினாயா? எ!"கடா? எ ?ட ேககாம…”

“அத “எத

ப, F ஏேதா எதிEைய வ%ய, ஏ;றிவ*வ ேபால ஒ ேம ேபசாம வ G…”

வழிய, வ*கிறாேளா?”

“ஆேடா

ப, வ*வாேளா? ஆேடாவ,; ெகா!ேத ?”

கா: இ*"காேத நா அலவா மா)"ெக கா("

பணஅவJ தா அேக இேக பா)"ெகா%! வ%ய, ஏறாம… ஆனா@ ெராபேவ ேவ"ைக7 பா)"கிறா6… ெசா னா@ ேகபதிைல… இ7ேபா ஒ ெசால"?டா… வ; வத க%7பாக ெசாலேவ%!” எ பல பல ேயாசைனகJட வத வழிேய வ%ைய ெச@தினா ஆதவ மா)"ெக ேநா"கி9 ெச@ ேபாேத ம0ற நிலா நட வ*வ ெதEத. அ! வத Dவைளவ, தி*ப,, ேரா ஓரமாக ெச றா .

அவைள" கட ச; ர ெச வ%ைய நிதிவ,! அவ6 வ*வத;காக" காதி*தா . அவைன ெந*கிய ெவ%ண,லா அவைன" கவன/த மாதிEேய ெதEயவ,ைல. பா)ைவைய சாைலய, பதிதி*தவள/ கவன ேவெறேகா இ*த ெவள/7பைடயாக ெதEத. செட வ%ைய வ,றகி அவைள ேநா"கி ஓயவ அவள ைக7 ப;றி நிதினா . யாேரா த ைகைய7 ப,"கிறா)க6 எ ஒ* தி!"கிட@ட தி*ப,னா6 ெவ%ண,லா. 3கதிலி*த பய ேகாபமாக மாறிய ஆதவF" 7 0Eத.

Page 19

Nilave Malarnthidu “வா

ேபாகலா” எ ைகைய இ8தவாேற வ%ய, 0ற தி*ப,னா .

உதைட" க" ெகா%! ைகைய உ*வ 3ய றா6 ெவ%ண,லா. நட"க 3யாமா” எ அவ இயப,; மாறாக ெகRச>. ஒ ெசாலாம அவன இ87ப,; 3 ேன நடவ,டா6.

“Q

“7ள Nமா…

ஐ அ சாE… ெராப ர இ*"

வதவ6, அவ வ%ய, ஏற ைகைய வ,ட வ,!வ,!ெவ 

நிலா” எ அவ பதற,

நிலா தி*ப,D பாராம நடத ஆதவF"

ேகாப ள/)த.

ள/)த ேகாபைத உடேன அட"கி ைப"ைக ேவகமாக 3 ேன;றி அவள/ட ெந*கி “ந! ேரால எ ன நிலா இ… 7ள N வ%ல ஏ” எ வழி மறி அவ ெகRச@ அதட@மாக அவ ?றிய ேபா ?ட நிலாவ,; வ%ய, ஏற ேவ%! எ ற எ%ண வரவ,ைல. தா ேரா நட" ேபா எ7ேபா பா)" ேவ"ைகைய இ7ேபா :;றி@ இ*" அைனவ* த ைன ேநா"கி ெச(வ ேபா ற உண)>, இ F அத; தன/ ேபாட ேவ%டா எ ற எ%ண3 ெவ%ண,லாைவ ஒ* நிமிட தய"கதி; 7 ப, வ%ய, ஏற ைவத.

“ஏறியா

நிலா? ேபாகடா? 0!9:"ேகா” எ அவ6 ஏறியைத உதி ெச(வத; பல ேக6வ,கைள ெதா!தவF" 7 பதிலாக ஒ* வா)ைத ஏ ஒ* ?ட ெசாலவ,ைல ெவ%ண,லா. ஏேதF வ,ள"க ெசா னா அ இ F அவ6 ேகாபைத அதிகE" எ ற எ%ணதி ஆதவ ேபசாம வ%ைய ஓட, நிலாேவா ஏ எத; எ ஒ* வ,ள"க ஒ* சாE ஒ ேம கிைடயாதா? எ மனதி; 6 ெபா*மினா6. வ; 

வத ப, F வா( திற நக6 எ ைன எ7ப வ,!வ,! வரலா எ நிலா ேககவ,ைல.

ஒ* இ"கடேன கா(கறிகைள ப,E, :த ெச(, ைடன/ cமி இ*த ப,E` அ!"க ஆரப,தா6. ச; ெபாத ஆதவ , ைடன/ ேடப,6 ேசE ெச அம) சில நிமிடக6 அவைள7 பா)"ெகா%ேட எ7ப ஆரப,"கலா எ ேயாசி"ெகா%*தா . சமாதான" ேகாைய பற"கவ,ட அவ ேயாசி" 3க3 மி ன/ மைறதன.

 ேபா ஏ;கனேவ தா ெச(தி*"

 சமாதான3 7nதிய,

7nதிைய ேபா படபடெவ ேகாபைத ெபாEயாம அைமதியாக இவ6 த ைன ெஜய,7ப ேபா ேதா றிய ஆதவ . ஆனா இத அைமதிய, தி* உ* ெவ சிதறி த ைன உ*" ைல" நா6 ெவ அ*கி உ6ள எ பைத அவ அறியவ,ைல.

“நிலா,

நா ந ஏறியைத கவன/"காம வ%ைய எ!! வதத; ந தா காரண, எ ைன நியாயேம இைல” எ ற அவன/ ரலி@, ெசாலிய வா)ைதகள/@ திைக

“எ ன

;ற ெசாவதி

உளற இ?” எ ப ேபா பா)தா6 ெவ%ண,லா

“ஆமா

ப, ேன… ந கால கைரய,ற மாதிE ஒலியா இ*தா ந ஏறின/யா? இைலயா F? என" எ7ப ெதED? நேய ெசா@மா… நா எ ன ெச(ற” எ அ7பாவ,யாக எ மிலா 0ட அவ ராக பாட> செட சிEதவ6 உடேன :தாEதா6. 3கைத தி*ப பைழய நிைல"ேக ெகா%! வ கா(கறிகள/ கவன ெச@தினா6. ஒ* ெப*I9ைச அவ6 அறியாம ெவள/ேய;றிவ,! “சாE நிலா. ந ஏறின/யா எ ?ட கவன/"காம வதத; எ ன வ,ள"க ெசாவ எ ேற ெதEயவ,ைல… இன/ேம இ ேபா க%7பாக நட"காம பா)"ெகா6கிேற .” எ உதியான ரலி ெசாலிவ,! அவள பதி@"காக காதி*தா . இத; பதி ெசாலாம இKவள> ேநர அவ6 மனைத ைடத இ* 3"கிய ேக6வ,கள/ ஒ றான உக?ட ைப"ல தன/யா வதி*"காளா?” எ றா6 ெவ%ண,லா.

“7nதி

இதைன ேநர தா நிலாைவD 7nதிையD ஒ7ப,ட மற"க, “ேஹ… உன" ஒ* தடைவ ெசா னா 0Eயா? 7nதி 7nதி 7nதி… நாேன அவைள எKவள> சீ"கிர 3Dேமா அKவள> சீ"கிர மற"கேவ%! எ பாடா( ப!கிேற … ந எ னடாெவ றா 7nதி 7nதி எ அவ6 0ராணைதேய பா!கிறா(… 9ேச” எ ேகாபதி

Page 20

Nilave Malarnthidu கதிவ,! ஹா@"

6 ெச றா .

அவ கதிவ,! த மனதி உ6ளைத ேகாபமா( ெவள/ய,!வ,! ெச ற இர%! நாகJ" 3 ன) ேபா மனதி மகிO9சி பரவாம வ*த3, அவ மனதி 7nதி தா இ F இ*"கிறா6 எ ற ெபாறைம உண)> பரவ, மனைத வாய. எ7ேபா ேபா நடத அைனதி; இ7ேபா மன 3ய ேவ ேவ காரணகைள ேதய ேபா அவளா ேவவ,தமான காரணகைள க%!ப,"க 3யவ,ைல. தா அவன மனதி ஒ* சதவத ?ட இட ப,"கவ,ைல, ப, ேன ஆவ@ட அவ எதி)பா)த கயாண நட"காம ேபா( ஒ* கடாயதி த ைன மணதவF" எ7ப த ைன ப," ? த ைன :;றி த ைன வ,*பாதவ)கேள அதிக இ*7பதாக7 பட. I வயதி த ைன வ,!7ேபான அமா, 0Eயாத வயதி தாய, பாச3 அரவைண70 இலாம ஏகி தைதைய தRச 0 மஉ*வா( இ*த ெப%ண, ேம ஒ"கைத" காய அ7பா, எ7ேபா தாய, அவ*"

தேபா தன மைனவ,ய,

ண வவ,! வவ,! எ த ைன ெகா பா,

ஒ ஊதி த ைன 0%ப! சி;றைன,

தா( தைதேய க%!ெகா6ளாத ஒ*

ழைதைய அலசிய7 ப!திய உறவ,ன)க6

எ இதைன ஆ%! காலமா( ெவ7ைபேய சபாதித பதா எ இ7ேபா :!கா! ெச@வைர உடன/*"க ேபா இத கணவF" த ைனவ,ட இ ெனா*தி தா மனதி இ*"கிறா6 எ ற எ%ணேம அவைள வளைவத அவன/ட ேபா( 7nதிய,ட ேபச"?டா எ ெசாலிய நிலாவா அவைள நக மறதிட&” எ ெசால3யவ,ைல.

“நக

ஏ இ F அவைள நிைன"கிறக…

“ஒ*வE

நிைன7ைபேயா, மனைதேயா ம;றவE வா)ைதகளாேலா உதலாேலா மா;ற3யா…” எ ஏேதா 0தகதி பத அ7ேபா நிைன> வ, அவனாக அவைள மற த ைன நிைனதா தா உ%! எ ற எ%ண ேதா றிய. அத எ%ண வதப, ன) இ7ேபாைத" அவ மன மாற காதி*7பைத தவ,ர ேவ ஒ ேம ெச(ய3யா எ ற 3>" வதவ6 அ ைறய சைமயைல கவன/"க9 ெச றா6. ேசாபாவ, ேபா( அம)த ஆதவேனா க%கைள இக I ச; ேநர த ைன சம ெச(ய 3ய றா . கடத ஐ மாத நிகO>கைள 3;றி@மாக மற"க ேவ%!, அத நிைன7ேப இன/ ?டா எ ற எ%ணதி தா இ*"க, சபத சபதமிலாம நிலா ஏ 7nதிய, ெபயைர இ8"கிறா6 எ எE9சலாக வத ஆதவF" . பழைசD மற"க3யாம நிலா>டF ஒ ற3யாம தா ப! கQட ெகாRச3 இவJ" எ கிறேத எ அவ6 ம_ ேகாப ெகா%டா .

7 0Eயமாேட

அ7ேபா பா) ெச ேபான/ ஒ* அைழ70 வ அவன எ%ண அைலகைள தைட ெச(த. அவன ேதாழ நவன/ அைழ70 எ ற ஒ* சி உ;சாக ப,ற"க அைத எ!தா .

“ேட(

ம9சா ” எ நவ அத 0ற ேபச ஆரப,தா .

“ெசா@டா,

எ ன ெச(ேற ஷாலின/ நலா இ*"காளா” எ ற ஆதவன/ ேக6வ,"

“ேநதி

தாேன எக ெர%! ேபைரD ஆபjNல பா)ேத? நாக ெர%! ேப* நலா இ*"ேகா…ஒ* நா6ல இக ஒ F ேமஜி" நடவ,டல… ” எ நவ பதி ெசா@ேபாேத ஆதவ "கி!

“ஒேர

நா6ல வாO"ைகேய மாறி7ேபா9:… இவ ேமஜி" அ;0த எ கிறா … ேபாடா” எ றா சலி70ட .

“அ

ஒ F ஒ* நா6ல மாறல, ெராப நாளாேவ அத) ைச! ேபா(!தா இ*தி*" 0EDதா?” எ நவ ர உய)தி க%தா

“ஆமாடா

நா க%ேட பா*

….”

எ ஆதவ ேகாபமா( ெதாடக

Page 21

ந தா கவன/"கல

Nilave Malarnthidu “ேஹ

ேஹ Eலா"N இ7ேபா எலாைதD வ,!… இ ைன" ெசா ேன இல… எ7ேபா வர?” எ றா நவ . 

சிNடைர ?! வ!" 

சைமயலைறய, 0ற ஒ*3ைற பா)ைவைய ெச@திவ,! ச; தயகி, ெகாRச ெராப I அ>ல இ*"காடா” எ றா ஆதவ .

“ஏ

I அ>. இ ைன"

“நவ 

இ ைன"

வாடா எ 

வரலடா… அவ

எER: வ,8தகேளா சா)?” எ அவ ந"கலாக ேகக

“அ

மா)ெகல இ* வ*ேபா அவ ஏறினாளா இைலயா F கவன/"காம ைப" எ!! வேட டா” எ ஆதவ தய"கட ?றினா .

“அட7பாவ,”

எ 3தலி அதி)வ,!,

“அட

இ நலா ஐயாவா இ*"ேக ஆதி! நாF ஒ* நா6 இத ஷா@ைவ ந! ேரால வ,!வ,! வர ைர ப%ேற ” எ கலமா( திடமிடா நவ . அைடத கல உடேன வய “ஹ(யேயா… வ,!வ,! வ*ேபா ஜாலியா தா இ*" , அ70ற வ!ல வ யா) அவகிேட ெமா வா ற நமால 3யா சாமி” எ பயதி 3தா .

“வ!ல அவ ேபசிய அைனைதD சிE70ட ஆதவ ேக*"க, நவேன  வ ெசம ேடாஸா ஆதி? சதேம வரமாேட ? எ ன வ,ஷய? ஹாNப,ட ேபாக ஏ ெஹ7 ேவ&மா” எ றா ேகலியாக. “அெதலா ரலி

ஒ F ேவ%டா, நிலா வா( திற அைத பதி ச%ைட ேபாடேவ இல நவ ” எ றா ஆதவ ;ற உண)9சிDட .

“அடடா

ெராபபபபபபப நல>களா இ*"காகேள ஆதி, இ ைன" க%7பா ?! வாடா ஷா@ைவ ெகாRச ைரன/ ெகா!"க ெசாேற ” எ நவ அத; ேகலி ேபச

“ஐேயா

ேவ%டா சாமி. ந அ7ப ஒ* ப,ளா ல இ*தா நாக வரேவ இைல” எ றா ஆதவ பயத

“எ ன

ஆதி, :மா ?! வாடா. ெகாRச Eலா"Nடா இ*"

 ெர%! ேப*"

ரலி.

” எ அவ அைழ"க

“சE.

அவJ" காேல` ெவா)" ஏ இைலெய றா க%7பா ?! வேர ” எ ஆதவ ?ற நவ ேபாைன ைவதா . சைமயலைற" 6 ெச றவ , அவ6 3கதி எ7ேபா இ*" ஒ* சி ன வசிகர7 0 னைக, அ> சைமய ெச(D ேபா உலகைதேய ெவ ற ேபா ற ப,ரகாச இைவ எ> இலாதைத க%! வ*திவ,!, நவ வ!" 9 ெச றா அவJ" ஒ* மாதலா( இ*" எ ற நிைன அவள/ட ேபசினா .

“நிலா”

எ ற அவன அைழ7ப, நிமி) ஒ* பா)ைவைய ெச@திவ,!, ெவ"ெகா%*த கா(கறிக6 ேம கவன ெச@தினா6 ெவ%ண,லா.

“”

எ ற ஒ;ைற ெசாேலா!

“எ ேனாட

ப,ர%! நவ அவ வ!" நம ெர%! ேபைரD இ ைன" ன)" ?7ப,டறா . உன" ப"கிற ஏ இ*"கா? அ7ப ஏ இைல னா நாம ேபாகலாமா?” எ றா தயவாக.

7

இ7ேபா அவ தயவாக தண, ேபசிய, ெவ%ண,லாவ,; சில நாக6 3 ன) அவ ம ன/70 ேகட அத ப, தா சேதாஷமாக இ*த, அத சேதாஷதி தா ஒ* சி ன உதவ, ேகட, அைத அவ ம த ைன அலசிய7ப!தியேம நிைன> வத. அத நிைன> வத “:மா :மா த70 ெச(வ,! இவ) ம ன/70 ேகபாரா அத ம ன/70ல நாகJ ேப" மாதிE மன: J) ஒ%& ேக!டா அ" க!9: தவாரா. நலா இ*"ேக நியாய. இத 3ைற அசராத நிலா ந” எ தன" 6ேள 3!ெவ!" ெகா%! அைத அவன/ட ெசாவத;காக நிமி)தா6. தா ெசாலி 3த அவ6 3கதி மாறி மாறி வத உண)9சிகைள உ ன/7பா( கவன/த ஆதவF" அவ6 மனதி நிைன7ப ெவ லியமா( 0E, க%7பாக இ வரமாேட எ தா ெசால7 ேபாகிறா6 எ மன அ ெசா ன. இத ேகாபைத த)"க எ7பD இ நவ வ!" அைழ ெச வ,டேவ%! எ 3> ெச( அவ6 பதி@"காக காதி*தா . அவ கண,70 சEேய எ பேபால ரலி.

“என"

ஒ* அைச ெம எ8த&” எ றா6 அறி>70ேபால ெமலிய

Page 22

Nilave Malarnthidu “சE.

அைத இ7ேபா எ8. ைந தாேன ேபாக& நிைறய ேநர இ*"ேக” எ அவ ெசால

“சைம"க&”

எ றா6 அ! ஒ;ைற ெசாலாக

“இ ைன"

ேவ&னா ேஹாடல இ* வாகி! வேர . ந ப” எ அவ அத; க%!ப,தா .

“கா(

 ஒ* வழி

எலா க ப%ண,ேட . ேவN ஆகி!” எ ற அவள/ க%ைண7 பாராத பதிலி

“:மா

ஏேதா சா" ெசால& எ ெசாேற இைல. இ" ந எ ைன ெர%! அ ?ட அ!9சி*"கலா. எ ேனாட வர7 ப,"கல எ பைத இலாத அைச ெம ேபைர ெசாலி த"கழிதி*"க ேவ%டா” எ றா ச; ேகாபட .

“உகJ"

 தா எ ேனா! ெவள/ேய ேபாக7 ப,"கா. என" ஒ%&மிைல” எ ேவகமாக பதி ெசால ெதாடகியவ6 செட உதைட" க ேப9ைச நிதினா6.

“அ"

தா சாE ேகேட இைலயா? 7ள N நிலா. ெர%! ேப*" எ அவ சமாதான7ப!த>

ேம ஒ* ேச ஜா இ*"

. ேபாகலாமா”

அைரமனதாக தைல ஆனா6 ெவ%ண,லா. நவ வ; வ ஷாலின/ ம; நவFட ேபசினா இத அைர 3கதி பைழய சிE7ைப வர ைவவ,! எ நப,னா ஆதவ . ஆனா… ஆதவ நிைனதத; மாறாக அைமத அத சதி70.

ைற சமத 38தாக உய,) ெப; அவ6

*************************************************************** பாக 7 ெவ%ண,லா அைரமனதாக சமதித “சE நா ேபா( ேஹாடல மதிய சா7பா!" வாகி! வேர . ந அைச ெம எ8ற ேவைலைய பா*” எ சைமயலைறைய வ,! ெவள/ேய நடதா .

“இல

இல. நாேன ெச(ேற . சீ"கிர 3!” எ அவைன த!வ,! சைமயலி இறகினா6.

ஒ* மண, ேநரதி ேவைல 3தப, ன) இ*வ* உணவ*த அம)தன). உணவ, ேபா நவ ஷாலின/ ப;றி ெசா னா ஆதவ .

இ*வ* ஆதவFட ேவைல ெச(பவ)க6. நவ ஆதவFட ?ட பதவ . இ*வ*" M.B.A 3த ப,சினN அனாலிNடாக ஒேர கெபன/ய, ேவைல கிைடத. ஷாலின/ அேத கெபன/ய, ஒ* வ*ட கழி அவ)க6 Vமி 7ேரா"ரேம)ராக ேச)தா6. சிலநாகள/ேலேய இ*வ*" ஒ*வைர ஒ*வ) ப,வ,ட, காதைல உடேன பEமாறி ெகா%டன). இர%! வ*டக6 காதலி, இ* வடாE சமததி ெபயE ேபான வ*ட தி*மண 3 இ7ேபா சாலிகிராமதி ெசாத வ! வாகி அேக இ*"கி றன)

“இர%!

ேப* உ ைன7 பா)"க& பா)"க& எ ஒேர அனத. உன" வ!, சைமய, காேல` எ இ*7பதிலி* ஒ* மா;றமா இ*" ேம எ தா ேபாகலா எ ெசா ேன ” எ 3தா ஆதவ . அவ அவ)கைள7 ப;றி ெசாலி3த ேபா, “அ>ெகலா நலா கலகல7பா பழ வாகேளா?” எ அவைன ேக6வ, ேக! இ F அறி ெகா6J ெகாRச சகஜ நிைல" வதி*தா6 ெவ%ண,லா.

“G

ெர%! ேப* நல ைட7. அதி@ நவ ெசம ந"க பா). ஷாலின/ அவைன 3ைற9: அ9:ேம சமாள/"கிற ைட7” எ அவ வ,ள"க

“அதிசய “எ ன

தா ” எ அவ6 ெமல வா("

6 3&3&த அவF"

ேக!வ,ட.

அதிசய?” எ அவ வ,னவ,

“ஹய(ேயா

ேக!வ,டதா. உ ைன எ ன தா ெச(வ நிலா? மன:"

Page 23

6ேள ேபசேவ%ய தாேன? உ ைன

Nilave Malarnthidu யா) உளர ெசா ன?” எ த ைன தாேன வா)ைதய, றி தி"ெகா%!, அவள Nடா%ட) டயலா" “அ… அ வ… வ” ைவ உதி)தா6.

“பதி

ெசாலாம எ ன வ ேபா( ெகா%*"கிறா(? எ ைன ஏ தினாேயா?” எ அவ சி சிE70ட ேகக ேப( 3ழி 3ழி அ7ப தா எ பைத அவF"

உதி ெச(வ,!,

அத 3ழி"

7 ப, ன)

3;றி@ மாறாக, சில வ,னாகJ"

“இைல

இைல” எ றா6 அவசரமாக.

அவள 3கபாவகைள 3கதி வ,Eத சிE7ேபா! பா)தி*த ஆதவ 3வ,! அ7பாவ,யாக உணைவ கவன/ உ%ண ஆரப,தா

“.அ7பயா

சE” எ அேதா!

“நா மனதி நிைனதைத க%! ெகா%டாேனா? ” “க%! ெகா%டா எ றா ப, ேன ஏ ேககவ,ைல? அதிசயமா( திட>மிைல? ” “ எத; தி!கிறா எத; சிE"கிறா எ ேற 0Eயமாேட எ கிற? ” எ இதைன ஓடகைளD அவன 3கைத7 பா)" ெகா%ேட அவ6 ஓடவ,ட

அவ நிமி) அவைள எ ன எ ப ேபா பா)த 3க சிவ"க தைல

ன/தா6 ெவ%ண,லா.

அவ த ைனேய ?) பா)7ப 0Eய 3க ேம@ ேம@ lடான ெவ%ண,லாவ,; அத நிைலைய ஓரள>"

எ%ண

.

ேம சாமாள/"க 3யாம அவ6 திணற ஆதவேன ேவ வ,ஷயகJ"

 தாவ,னா

“ஒ*

ஆ ஆறைர மண,"கா கிளபலா. ேபா ேபா அைடயா) ஆனதபவ ல ெகாRச Nவ Nநா"N எலா வாகி! அ>க வ!" 7 ேபாகலா” எ றா ஆதவ .

“அைத

ெசRச 3"

, ஹவா எலா இ*"

. அைத ேவ%ணா எ!! வர!மா?” எ அவ6 ேகக

“அமா

நாம சா7ப,ட தாேன ெசR:வ9சாக? உன" காேல` 3 வ* ேபா வ!ல ஏதாவ சா7ப,ட இ*தா தா நலா இ*" . பசில ெசR: சா7ப,ட 3யா. அனால ேவணா. ெவள/ேயேலேய வாகி"கலா” எ அவ 3வ,ட ெவ%ண,லாவ,; ஜிKெவ வானதி பற7ப ேபாலி*த. ப, ேன அவைள நிைன, அவள பசிைய நிைன ேவ வாகி" ெகா6ளலா அலவா ெசாகிறா மாைலய, இ*வ* கிளப, ைப"கி ஏேபா “நிலா ஏறியா? நலா ப,9:"ேகா?” எ ஆதவ ஒ*3ைற" இ*3ைற ேக! உதி ெச( ெகா%டா . வானதி பற"

 உண)> ச; அதிகமாக ஒ* சிE70ட

“.

ேபாக அதா ” எ றா6 ெவ%ண,லா.

அைடயா) ஆனதபவன/ நவ வ; வாகேவ%யைத ேத)> ெச(வ,! அவJ" எ ன Nவ ப," எ ேக! அ7ேபா சா7ப,ட ெகாRச3, வ; " ெகாRச3 எ ஆதவ ஆ)ட) ெகா!த ேபா ,ெவ%ண,லா எ%ண,ய “இன/ேம வார ஒ* 3ைற அவேனா! ைப"கி ெச ேவ%!ெம ேற வ%ய, ஏறாம இ*வ,ட ேவ%!” எ ப தா . அத நிைன70 அவள 3கதி ஒ* ெபEய 3வைல உ%! ப%ண,யேபா ஆ)ட) ெகா!தைவகைள வாகி" ெகா%! தி*ப,னா ஆதவ .

“ந!

கைடய,ல நி Fகி! எ ன சிE70? வா அத ேடப,6ல ேபா( உகா) இைத சா7ப,!வ,! கிளபலா” எ றா ஆதவ . அவ6 சா7ப,ட சாலிகிராம ேபாவத;கான 3"கா மண, ேநரதி இ*வ* ஒ ேபசவ,ைல எ றா@ இ*வர மன3 ஒ*ேக “சீ"கிர எலாேம சEயாகி வ,!” எ ற சேதாஷதி இ*த. ஆனா…. ேநர, கால, வ,தி, சதி அத; 0Eயவ,ைல நவ வ; 

“வாடா

 ேமலாக 7nதி எ இதைன இ*7ப அ7ேபா அவ)க6 மனதி;

6 ெச ற ஆரவாரமாக இ*வைரD வரேவ;றன) நவF ஷாலின/D.

0 மா7ப,6ைள. வாக சிNட)” எ நவF 

Page 24

7

Nilave Malarnthidu “ெவக

ஆதி. ைநN ம_ D ெவ%ண,லா” எ ஷாலின/D வரேவ;றன).

“ெராப

"\டா இ*"காக ஆதி, நிலா” எ ஆதவன/ட ெசா ன ஷாலின/ ப9ெச ெவ%ண,லாவ, க னதி ஒ* 3த ைவதா6. ெவ%ண,லாவ, 3க ெச"க9 சிவவ,ட ஆதவனா அவள/டமி* க%ைணேய எ!"க3யவ,ைல.

“ேஹ ஷா@, அ>கைள உடேன வ!" இ*வE 3கபாவகைளD பா)தி*த நவ  ரதிவ,!வ ேபாலி*"ேக? அ>க ெர%! ேப* கிளப, ேபா(டா ந ெசR: வ9சி*"க வ,*ைத நா ம! தன/யா 38க&. அதனால இத மாதிE இ9 ப9 எலா ெகாRச அட"கிைவ” எ றா சிE70ட “எ ன"

ெகா87பா? உன"

“ஹ7பா

த7ப,9ேச ” எ நவ ஆ:வாச7 ெப*I9:வ,டா .

இ ைன"

சா7பாேட இைல. ெவ பழ ம! தா ” எ அவ6 3ைற"க

அத ேகலிய, ஆதவ த ைன ம_ !" ெகா%!வ,ட, நிலாவா தா 3க9 சிவ7ைப எ ன 3ய மைற"க 3யவ,ைல.

“எ ன

அழகா 3க சிவ"கிறக” எ ஷாலின/ அவ6 க னைத தவ,! அவ)கJ" எ! வர9 ெச றா6.

"

7பத;

ஜூN

ஜூN எ!வ Iவ*" ெகா!தவ6 தாF ஒ ைற எ!" ெகா%! ெவ%ண,லாைவ நவFட ேச) ேக6வ, ேகக7 ேபாவதாக அறிவ,தா6. ெவ%ண,லா ஓர" க%ணா ஆதவைன நிமி) பா)"க,

“பய7படாம

பதி ெசா@” எ அவ க%ணாேலேய ைதEய ?றினா .

அைதD க% ெகாதி பபா( கவன/வ,! ஷாலின/ சிEதா6. ச; திைக ெவ%ண,லா.

“உகJ"

“உக

அதா ஒ F ெசாலமாடா). நக ெசா@க” எ 

எ7ப நா அதா F ?7ப,டற ெதED?” எ ெமலிய

ரலி வ,னவ,னா6

“ஹ7பா

ேபசிடாக ஷா@. வ பதிைன நிமிஷதில ஆேற ஆ வா)ைத தா ேபசி இ*"காக. நயானா இ*T வா)ைத ேப:ற ப நிமிஷதில” எ நவ வ,ய"க, அவைன ஒ* 3ைற 3ைறவ,!,

“ேஹா” “G வ,!

“எ ன

“உக

அதா தா ெசா னா)” எ றா6 ஷாலின/ சிE70ட .

எ ெவ%ண,லா ஒ* சேதாஷட உ6வாகி" ெகா%டேபா சE. நாக தா ேக6வ, ேகேபா. பதி ம! தா நக ெசால&. ேநா எதி) ேக6வ, ஓேக?” எ 

ப"கிறக? எ ன ேமஜ)?” எ ஷாலின/ ேகக, ெவ%ண,லா பதி ெசா@3

“நா

தா ெசா ேனேன. அ%ணா Dன/ேவ)சிய, எல"ரான/"N இ ஜின/யE ப"கிறா6 எ ” எ றா ஆதவ .

“அடடா,

3தல ெகாRச ஈசியா பதி ெசாற மாதிE ேக6வ, ேக!! 3"கியமான வ,ஷயதி; எ பா)தா. ஏ டா ந 3திE"ேகாைட மாதிE I"ைக Xைழ"கிற?” எ றா நவ . 

7 ேபாகலா

“ஓேக

நக ெசா@க சிNட). N?லி எலா எேக ப%ண,ன க?” எ அ!த ேக6வ,ைய ேகடா

அத;நவ . 

“ஏ;கா!ல

“ேட(

உன" மிரடலாக.

இ*"க கிறிNய மிஷனE N?ல” எ ற ஆதவன/ 3கி ஒ ைவத நவ , 

உைத ேவ&மா? இன/ேம எத ேக6வ,"காவ ந வாைய திற. அ70ற ேபசி"கிேற ” எ றா

“பயகரமா

7ேராேட" ப%றிேய ஆதி. ெகாRச அவைர7 பா) க"ேகா நவ, ந” எ ெசாலி சிEத ஷாலின/ய,ட

Page 25

Nilave Malarnthidu “நா

ககிறைத அ70ற பா)"கலா. ந அ>கைள 3தல கவன/. இன/ேம ைடர" அடா" ப%& ஷா@. :தி வைள"க ேவ%டா” எ றா நவ . 

“G

அ7ப தா ெச(ய&. சா) ெராப தா 7ேராேட" ப%றா)” எ வ,!

“உக

அதாைன சி ன வயசில இ*ேத ைச அ9: இ*"கீ களா ெவ%ண,லா?” என அ!த ேக6வ,ைய ெதா!தா6 ஷாலின/. தி* தி* ெவ 3ழிவ,!

“ஏ

இைல. அ7பெயலா இைல” எ றா6 ெவ%ண,லா பEதாபமாக.

எ7ப பய7ப!றக? :மா ெசா@க. ைச அ9சீக தாேன?” எ நவ ேகலியாக உத

ெவ%ண,லா

“சE

“ஹ(யேயா.

“நிஜமாேவ

இைல.” எ றா6 அ8வ,!பவ6 ேபா.

சE ெந"N ேக6வ,. உக அதா கிட உகJ"

7 ப,9ச எ?” எ றா6 ஷாலின/.

ேசாதைன ேம ேசாதைன எ உகா)தி*த ெவ%ண,லாைவ ஆதவ ஓர" க%ணா பா)"க அவJ அேத ேநர அவைன7 பா) “7ள N கா7பாக” எ க%ணா ேவ%னா6. நவன/ மிரடைலD ம_ றி

“ேட(

பாவடா. சி ன7 ெபா%&டா அவ. ெராப ஓடாதக” எ றா ெகR:தலாக.

“ேதாடா.

எ னமா பEDறா) சா)” எ சிEதவ)கJ ெவ%ண,லாவ, 3கைத7 பா)ததா அத; ஒ ேககவ,ைல.

ேம

அத ப, ன) அவ)கள காத கைதைய7 ப;றிD, ஆபjஸி நடத சில :ைவயான சபவக6 ப;றிD ேப9: திைச மாறிய. 3"காவாசி ேநர அவ)க6 Iவ*ேம ேபசி"ெகா%*"க ெவ%ண,லா 3கதி ஒ* சிE70ட அைத ேக*தா6. சா7பாைட7 ப;றி ஏேதா ேப9: வர “நிலா நக l7பரா சைம"கிறக. ஆதி ெகா%! வர லR9 ேடN ப%ண,ேனா நாக ெர%! ேப*. l7ப)” எ றா6 ஷாலின/.

“எ ைன

ந வா ேபா ேன ெசா@க ஷாலின/"கா” எ றவ6 செட ேககாமா அ7ப ?7!ேட ” எ றா6 ஒ* சகடமான 3வ@ட

“ேஹா

“அ"கா F

ெசாலலாமா? உகைள"

வ, 7ளஷ)” எ உடேன ஒ"ெகா%ட>ட

“ேத"N.

நா இ7ேபா ெகாRச நாளா தா அைதகிேட சைமய ககிேட . அ>க ெசாலி" ெகா!தைத தா ெச(ேற . நலா இ*ததா?” எ ஆவலாக வ,சாEதா6.

“G

ெராப நலா இ*த. ஆனா இத ஆதி எ னேவா அவேனாட ெசாைத நாக ப,!கி"கிற மாதிE நாக ெகாRச எ!தாேல 3கைத 3ழ நளதி; ந வ9:கிறா ” எ றா நவ . 

“அட7பாவ,.

பாதி ப பா"N எ!"கி! 08காதடா. ஷாலின/ ெச(ற சா7பாைட என" எ ேனாட சா7பாைட ந எ ஜா( ப%ண,! ேப9ைச7 பா*” எ ஆதவ சிE"க,

 த6ள/வ,!வ,!

“நக

சைம"கிற என" ெராப ெஹ7பா இ*" சிNட). எ7ப F ேககிறகளா? 3 னா ஷாலின/ ெச(ற ெகா!ைமயா இ*" ஆதி கா V ல வா ற ம_ ஸு ெகா!ைமயா இ*" . இ7ேபா ஒேரெயா* ெகா!ைம தா . அ> பாதி தா ” எ றா நவ சிE70ட .

“இ ைன"

38: எ ேனாட சைமயைலேய ேகலி ெசR:! இ*"ேக நவ, ந. நலேத இைல ெசாலிேட ” எ ஷாலின/ 3கைத தி*7ப," ெகா%! எ8தா6. அவ6

“நா

நவ 

“u

 ன) எ!ைவ"கிேற ” சைமயலைற"

6 ெசல>,

மின/N” எ ெசாலிவ,! மைனவ,ைய ெதாட) ெச றா .

இ*வ* தன/ைமய, இ*த ேபா ஒ* மய"க ெமௗனேம ெதாட)த. உ6ேள நவ ஷாலின/ைய சமாதான ெச(வ அவ)கள ெகாRச@ ெகRச@ ஹாலி இ*த இ*வE காதி@ வ,8 அத மய"கைத அதிகEத.

Page 26

Nilave Malarnthidu ப நிமிடகள/ அவ)க6 வ சா7ப,ட அைழதன). பசிய,ைல, ெகாRச ேநர ேபாக! எ ஆதவ ெசாலிவ,ட ஷாலின/ ேல7டா7ைப எ!வ தகள கயாண 0ைக7படகைள ெவ%ண,லாவ,; கானா6 அத 0ைக7படகள/ யா) யா) இ*"கிறா)க6 எ ஷாலின/ ெசாலி" ெகா%*"க ெவ%ண,லா பா)"ெகா%ேட வதா6. அத 0ைக7படகைள7 பா)" ேபா ெவ%ண,லாவ,; தக6 கயாண நிைன> வ ஒ* 0ைக7படதி; ?ட ஆதவேனா தாேனா சிEதவாேற ேபாN ெகா!"கவ,ைல எ நிைன>வத.

"

நவF ஷாலின/D பேவ ேபாNகள/ மன நிைறத சேதாச 3கதி ெதEய நி றி*பைத7 பா)தவJ" ெப* ஏ"க ெநRசி நிைறத. ச; ேநரதி ெவ%ண,லா ம! படகைள7 பா)" ெகா%*"க ம;ற Iவ* ஆபjN வ,ஷய எத;ேகா திைச தி*ப,ய,*தன). கயாண 0ைக7படக6 எலா பா) 3வ,ட நிைலய, ேவற படகைள7 பா)"க ஆைச வத ஷாலின/ய,ட

“ேஹா

“அ"கா.

மித ேபாேடாN பா)"கடா?” எ அFமதி ேகடா6.

பாேர ” எ ெசாலிவ,! அவ6 தக6 ேப9சி IOகிவ,ட,

ெவ%ண,லா ஒ* ஒ* ேபாெடராக ஓப ெச( அதிலி*த படகைள7 பா)"க ெதாடகினா6.

“ஆபjN

E7 ! ஊ” எ றி*த ேபாெடைர பா)த ைஹ ஆதவ இ*7பா எ ஆைசDட திறதவJ" 3த இர%! படகைள7 பா)தேம வானதி பறத உண)> செட மைறத எ றா ெதாட) ஒKெவா றாக7 பா)தேபா தைர" 6 0ைதவ,! உண)> வத. அவள அத உண)>" " காரண அத 0ைக7படகள/ உEைமDட ஆதவன/ ேதாள/ சா(, அவேனா! ஒ உரசி நி , உதைட" வ, அழ கா%ப,, அவ ைகேயா! ைக ேகா) க%கள/ ஒ* மய"கட நி ற 7nதி.

********************************************************** பாக 8 3க வா வதகிவ,ட ெசயல; ேபா( அம)தி*தா6 ெவ%ண,லா. சி"ெக உைட அண,, ச; மிதமான ேம"க70ட எ ன அழகா( இ*"கிறா6. இKவள> அழகா( இ*7பவைள மற, சாதரணமா( இ*" த ைன அ> எலா* கE" ெகா! த ைன எ7ப எ7ேபா மைனவ,ைய ஏ;" ெகா6வா ?”

“கணவன/

அ பாவ தன"

3; 3தலா( ேவ%!ெம நிைனேதேன? அத;

 பக வவ,டேத…”

“இ 

அவன சமாதான7 ப! படல ?ட த ைன தன/யாக வ,!வ,! வததி எ8த ;ற உண)வ, ெவள/பா! தாேனா? ஐேயா பாவ எ ற நிைன70ட அவ ெச(த ெசயகைள த ேம அ"கைற உ6ளதா( எ%ண, மகிOேதாேம?” இ7பயாக அவ6 ெநா"ெகா%*" ேபா த அ*கி அம)தி*த ஆதவன/ ெமாைபலி அைழ70 வதைதேயா அதி ேபசிய சேதாQ எ பைதேயா அவ6 உணரேவய,ைல

“ஹேலா

அதா , நா சேதாQ ேப:ேற ” எ றா சேதாQ எ!த>ட .

“ெசா@

சேதாQ, எ7ப இ*"ேக? மாமா, அைத, பா எலா* நலா இ*"காகளா?” எ ற ஆதவன/ Eய பதிைல ெசாலிவ,!

ேக6வ,"

“அதா ,

அ7பா இ7ேபா பா%ல இ*"காக. அ!த ெர%! I& நாJ" 9 ெச ைனல ஏேதா ேவைல இ*"கா. உகJ" ஒ* மண, ேநர 3 னா ேபா ைர ப%ண,னாக ேபாலி*" . நக எ!"கைலயா” எ அவ தயகியவாேற இ8"க.

“ேஹா

நாக ெர%! ெப* வ%ல வ! இ*ேதா. ராப,"ல ேககல ேபாலி*"

Page 27

. மாமா இேக நம

Nilave Malarnthidu தாேன வராக? கா)லயா வராக?” எ ஆதவ வ,சாE"க>

வ!" 

“அ"

 தா அதா ேபா ப%ண,ேன . நக வ!" வ*வைத அறிவ,தா .

“நாக

இ F ஒ* ஒ றைர மண, ேநரதி வ!" ெசாலி!ேற ” எ ஆதவ 3த>ட

” எ சேதாQ ஆ3க 7 ேபாய,!வகளா? 

7 ேபா(!ேவா. மாமா>"

நா ேபா ப%ண,9

சேதாQ “அ"காவ,ட ெகா!க அதா . ேமட தா அ>களா ?7ப,! ேபசமாேட றாக நானாவ ெர%! வா)ைத ேபசி! ைவ"கிேற ” எ றா சி வ*த ேதா(த ரலி.

ெவ%ண,லா காேல` ேச)த ப, ன) ச தலா>, க;பக3 ேகாவ,@" 9 ெச@ நாைளD ேநரைதD கண"கி! ெவ%ண,லாேவா செதாேஷா ேபா ெச( அத வார" கைதகைள7 ேப:வ இ*வார 3 0வைர வழ"க. கயாண 3 ெச ைன வதப, , 3த ஒ* வார சைமய பழ ேஜாE இத பழ"கைத ச; ப, F" த6ள/ ைவதி*தா6 ெவ%ண,லா. அ!த வார 38 அவ6 காேல` வ* ேபா ேநரகள/ சேதாஷு N? ெச றி*7பா எ பதா ேபச 3யாமேல ேபா(வ,ட. ெவ%ண,லாவ,ட ேபாைன ந,

“சேதாQ

ேப:றா நிலா. இதா” எ றா .

அவ6 க%கJ கவன3 ேவெறேகா நிைலதி*7பைத7 பா)தவ , நிைன>" " ெகா%!வதா .

“நிலா”

எ அவைள ேதாைள ெதா!

“ஹா

எ ன அதா ” எ ெந!கனவ,லி* வ,ழிெத8தவ6 ேபா ஒ* அதி)9சிDட ேகடவைள வ,ேநாதமா( பா)வ,! “சேதாQ ேப:றா ேப:” எ றா ம_ %!. உ;சாகைத வரவைழ"க ெவ உ6ளடகிய ரலி.

வாக 3ய அதி ேதா;

“சேதாQ.

எ7படா இ*"ேக?” எ றா6 ெமலிய

ேபாடேவ%ய ச%ைட மற"க “எ ன அ"கா? எ ன ஆ9:? ஏ ஒ*மாதிE இ*"ேக? அதா நலா வ9சி*"கா) தாேன? ஏதாவ ப,ர9சைனயா?” எ சேதாேஷ அவ வயதி; ம_ றிய பதடட வ,னவ,ய ேபா, ஆதவF" அவ6 ரலி மா;ற 0Eயாம இ*தா தா ஆ9சிEய. அவன வ,சாE7ப, மன ெகாRச நிைல" வர :;0ற உண) :தாEத ெவ%ண,லா, “ேஹ ஒ%&மிைல டா. நா நலா இ*"ேக . ந எ7ப இ*"ேக? ப7ெபலா எ7ப ேபா(கி! இ*" ? ஒ8கா ப"கிறியா?” எ அ"காவா( வ,சாEதா6.

“நா

நலா இ*"ேக . உன"

ஒ F ப,ர9சைன இைலேய?” எ அவ ம_ %! வ,சாE"க>

ேலசாக9 சிE “அெதலா ஒ மிைல. அ7பா, சிதி, பா எலா* நலா இ*"காகளா? பா உட0 ேதவைலயா?” எ றா6 சாதாரணமா"க7பட" ரலி. இத;கிைடய, நவF ஷாலின/D ன) ேடப,6 ெச ெச(வதாக> நிலா ேபா ேபசி3த சா7ப,ட வ*மா ?றி உ6ேள ெச றன). அவ)க6 எ8 ெச ற>ட நிலா – சேதாQ ேபா ேப9:வா)ைதைய 38 ேக அ*கி அம)தி*தவF" சேதாQ ேப:வ ெதள/வாகேவ ேகட.

“உ ைன7

பதி" ேகடா அ" சேதாQ ெகாRச எE9ச@ட .

“எ ன

7 பதி ெசாலி 3தல பழ

சேதாQ? ஏ டா நD இ7ப ெச(கிறா(? உன"

ப ஆய,;. நிலாவ,

. அ70ற எலாைரD வ,சாE"கலா” எ றா

எ ன ேகாவ?” எ பாவ ேபா ேகக>

“ேவ

யா) இ7ப ெச(றாக? அதானா? இைல அைத மாமாவா? ெசாேல வன/"கா. வர வர எ ன/ட ஒ ேம ெசாவதிைல. ெசாவத; ேபா ெச(யேவ%!. அைதேய ெச(யமாேட எ கிறா(. அ" 7 ப,ற தாேன ெசாவைதD 38 வைதD பா)"கேவ%!” எ சேதாQ நளமா( சலி" ெகா%டா .

“இலடா

சேதாQ. உன" ேபா ெச(யாம யா*" ெச(ய7 ேபாேற . ந ம! தாேன இ*"கிறா(. ைட ஒவரவ,ைலடா. என" ேபசேவ%! எ இ*"காதா?” எ அவ ேகட 3த இ*ேக6வ,கைளD தவ,) அ7ேபாைத" த7ப,தா6.

Page 28

Nilave Malarnthidu அதிலி*த தவ,)தைல அறியாம “:மா ெசாலாேத. இ ைன" இைலயா? எ ைன மறவ,டா( தாேன” எ றா ேகாபமாக.

அதாேனாட ேபாைன வாகி ேபசி இ*"கலா

“ஐேயா

இலடா, இ ைன" …. இ ைன" … ” எ காைலய, நடதைத ெசாலாம இ8வ,! “ெகாRச ேவைலடா. அதாேனாட ேவைல7 பா)"கிற>க வ!" வேதா” எ ஏேதேதா ெசாலி சமாள/தா6. இ காைலய, த அமா>ட ேபசியத; வ,தியாச ெதEத.

, இ7ேபா அவ6 தப,Dட ேப:வத;

 ஆதவF"

ந றாக

ெமவாக7 ேபசினா@ ரலி ஒ* சேதாச, பரவச இ*த காைலய,. இ7ேபாேதா அவள ெசல தப,Dட ேப:ேபா ?ட அளவான 6ள ?ட இைல. ஏ எ அவ ம%ைடைய உைட" ெகா%ேட க%ைண தி*7ப ெவ%ண,லாவ, மய,லி*த ேல7டா7ப, ஒள/)த படதி அவF 7nதிD ம;ற அைனவ*ட நி றி*தன).

“ேஹா

கா” எ வத ஆதவF"

.

“இ

எ ன? ந றாக7 ேபா(" ெகா%*"கிற, ?ய சீ"கிர சEயாகிவ,! எ நா எ%ண,"ெகா%*தா…”

“9ேச

இத 7nதி. எ ன/ட இலாத அத அவ ெபய) எ ன ஹா வ,ேனா அவன/ட எ ன இ*"கிறேதா? பணைத தவ,ர?”

“எத

அள>" ண,வ,டா6? ஹ7பா தா ம! அ ஒ* க!7பா!ட இ*"கவ,ைல எ றா இ7ேபா நிலாைவ ஏெற!" ?ட7 பா)"க3யாேத?”

“ேராகிேய

எ றா@ அவJட ேச) :;றிய நாகைளD, அவைளD அேயா! மற"க3யவ,ைலேய.”

“ஒ*

சி ன உத ?ட இலாம, அவள நிைன70 சி ள/" ?ட இலாம நிலா>ட நா இைணய ேவ%! எ எ%&வ எ ேறF நட" மா?”

“ைச…

இத ஷாலின/ைய அ"கேவ%!… இ7ேபா ேபாேடாைவ யா) கா%ப,"க9 ெசா னா)க6?”

“இவ6

ேவ அைத நட 3த ெகா6வா6. அ மாதிE வா(வ,! ைவ7 08 வா6. இ வ; ேபசிவ,டேவ%!” எ மனதி

எ ஒ"காம அைதேய மனதி ைவதவா அவைளேய வைத" ச%ைட ேபா!வாேளா எ னேவா ெதEயவ,ைல. ஆனா க%7பாக மனதி 9 ெச ற>ட ெகாRச ேபசேவ%!. மாமா வ*வத; 6 றி" ெகா%டா

அத; 6 சேதாQ தைத தம"ைக வ! வ* வ,வர ?றி, இன/ேம வார இ*3ைற ஒ* ேபா ெச(யேவ%! எ அ"காவ,ட உதரவ,! அத ப, ேபாைன ைவதி*தா . ேபாைன அைண ஆதவன/ட

“ேபசிேட

றி7ப,ட ைட"

அதா , அ7பா வராகளா” எ ெசாலியவாேற ெகா!தா6.

“ஆமா.

சீ"கிர சா7ப,!" கிளபலா. நவF ஷாலின/D உ6ேள7 ேபா( ெராப ேநரமாகிவ,ட. வா” எ அவ எ8 3 ேன நட"க

“இத

0ைக7 படகைள7 பா)தி*7பாேனா? ஐேயா 3கைத ஊ றி" கவன/"கவ,ைலேய. அ7ப ஒ* அழகிைய மிN ப%ண,வ,ேடாேம? இவைள7 ேபா( மண" ப ஆய,;ேற எ வ*கிறாேனா?” எ மனதி; 6 ேக6வ, ேக6வ, ேம ேக!" ெகா%ேட அவைன ெதாட)தா6. ஒ* 0ற இத வ*த lOதி*தா@ ம;ெறா* 0ற தைத த ைன" காண அவ)கள வ!" எ சேதாஷமா( இ*த.

வ*கிறா)

நம" வா(த வாO"ைக இ தா எ கிறேபா எ ன ெச(ய3D? இ7ேபாைத" நட 3த ஒ ைற7 ப;றி கவைல7 ப!, இலாத ஒ றி;காக ஏ வதி ஒ* 0%ண,ய3 இைல எ ற எ%ண வதப, தைத வ* சேதாசைத அFபவ,7ப எ 3> ெச(தா6 ெவ%ண,லா சி வயதிலி* கிைடதிடாத சேதாச அலவா? ப6ள/ நாகள/@ சE கUE நாகள/@ சE ஒ* 3ைற ?ட ஆ3க அவைள வ,!திய, வ பா)ததிைல. சி வயதி வ,!3ைற வ,ட வலி*"  கண" 7ப,6ைள வ,!தி" வ ஊ*" அைழ9ெசவா). கUE ேச)த ப, ன* ?ட 3த ஒ*3ைற அவ) வ அைழ9 ெச றா). ப, ன) அவர வய 3ைமD ெவ%ண,லாைவ வ*த அவேள தன/யாக ஊ*" 9 ெச@ பழ"க ஏ;பட.

Page 29

Nilave Malarnthidu 3க ச; ெதள/ய சா7பா! ேமைஜய, ஆதவ அ*கிலி*த ேசE அம)தா6 ெவ%ண,லா.

“எ னமா

தப,ேயாட ேபசி 39சா9சா? எலா* ஊ)ல நலா இ*"காகளா?” எ ஷாலின/ வ,சாE"க

“ேத"N

அ"கா. எலா* நலா இ*"காகளா. சேதாQ" எ ேமல ஒேர ேகாப ேபா ப%ணைல F. அ70ற ஒ* மாதிE சE ஆகிடா . எக வ!" அ7பா வராக அ"கா. இ F ஒ* மண, ேநரதில வ!வாகளா” எ ெதாட)9சியாக அவ6 ேபசியைத" ேகட ஷாலின/ேய ஆ9சிEய7ப!ேபா ஆதவF" மய"கேம வவ,ட.

“அடடா,

தப,ேயாட ேபசின" அ70ற :மா ெஜ ேவகதில வ*ேத ேப9:” எ நவ ஷாலின/ய, ஆ9சிEயதி;கான காரணைத" ?ற ஆதவேனா, “ேபாேடா பா)தைத மறத மாதிE ேப:கிறாேள? க%7பாக மறதி*"க மாடா6. ேக! எ ன ஆக7 ேபாகிற எ ஒ"கிவ,டாேளா? ைச இவைள எ ன ெச(வ? இ7ப அைமதியாகேவ இ* எ ைன ற ைவ"கிறாேள? இைல அவளாக ேககிறாளா எ பா)"கலா” எ வ,யதா . நவF" 7 பதிலாக ஒ* ?9ச7 0 னைகைய ெச@திவ,! எ ற….” எ றா6 ெமவாக.

“அ…

“இ7ப

அ வ…அ7பா எ ைன7 பா)"க வராக

தா ேபச&. இ7ப இ*தாதா ஆதி ெகாRச வ!" ஏறி ேமR:!வா ” எ றா நவ . 

அடகிய,*7பா . ந அைமதியா இ*தி னா

“அதா

அ7பெயலா ெச(யமாடாக” எ அவைளD அறியாம வாய,லி* மி வா)ைத வவ,ட நவF ஷாலின/D

“இேதா

பா*டா” எ ஒேர

த ேவகட

ரலி ெசாலி9 சிEதன).

அத ப, நாவ* ஒ றாக அம) ேகலி கி%ட@"கிைடேய உணைவ 3தன). உண> 3 எ8தப, ன), ஷாலின/ உ6ேள ெச இ* கவ)கைள எ!வதா6. ஒ றிலி*த இ* சி. கைள எ! ஆதவன/ட ெகா! சிE70ட .

“இ

எ ேனாட Nவ தக9சி" பEசள/தா6.

“இெதலா

அநியாய. என" ேபாலியாக வ*த ெகா6ள,“திN

இN ேபா) D ைம ய) ப,E%” எ றா நவ 

எ ஷாலின/ நிலாைவ ஒ*3ைற அைண ஒ* ெபEய பா)சைல7

ம! ெர%! சி.. அவJ"

ம! ெப*சா ஏேதாவா?” எ ஆதவ

“9சி

எ னடா சி ன706ளதனமா இ*" … … I)தி சி:னா@ கீ )தி ெப*: எ கிறமாதிE… பா)"க தா அ ெர%! சி.. உ6ேள 38: நிலா நிலா நிலா தா . D வ, லK இ” எ றா நவ . 

“ேத"N “அ(யேயா

அ"கா. ேத"N நவ அ%ணா” எ ெசா னவ6 ெசா னதி ெபா*6 0Eய> நா"ைக" கதா6 எ னமா எக ெர%! ேபைரD அ%ண தக9சி ஆ"கிேட” எ நவ ஏகமா( வ*த7 பட.

“பாவ

நிலா, நவ . இ ைன" 9 :மாேவ ெநைறய அ இ*" F நிைன"கிேற . இல ந ேவற அவைன வ*த7 பட ைவ"காேத. ஷாலின/ைய அ%ண, F ?7ப,!” எ றா ஆதவ .

“G “சE

சE அதா . சாE அ%ணா” எ றா6 ெவ%ண,லா சி சிE70ட .

நாக கிள0ேற , ேத"N ேபா) தி ைநN ன)” எ ஆதவ வ,ைட7 ெப; 3 ேன ெசல>.

“வேரா

அ%ணா. அ%ண,D நகJ எக வ!" " க%7பா ஒ* நா6 லR9 இைல ன)" எ ற அைழ7ைப 3 ைவவ,! அவைன ெதாடர7 ேபானா6 ெவ%ண,லா.

“ஒ*

வாக”

நிமிஷமா. ஆதி ந ேபா( வ% எ!டா. நாக இேதா வேரா” எ ஆதவைன அF7ப,வ,! நிலாைவ த"கைவதன) இ*வ*.

“எ ன”

எ பேபா நிலா பா)"க

Page 30

Nilave Malarnthidu “உகிேட

ஒ* வ,ஷய ெசால& நிலா. ஆதி ெராப நலவ . நி9சய ப%ண,ன கயாண திV)F நி F7 ேபா( உ ைன" கயாண ெசRசிகிட ெகாRச நாளா தா எER: எER: வ,8! இ*"கா . சீ"கிர சEயாகி!வா . ந ம! ெகாRச ெபா7 ேபாமா. இ" ேமல எ னடா ெபா7 ேபாற எ நிைன"காத?” எ நவ சீEயசாக அறி>ைர"க>

“

சE அ%ணா” எ தைல ஆனா6.

“எ ன

ப,ர9சைன எ றா@ நாக ெர%! ெப* உன" ச7ேபா)டா இ*7ேபா. ஆனா ப,ர9சைன வர அள>" ஆதி வ,டமாடா எ நிைன"கிேற .” எ நவ ைதEய ெசால

“ஆதி

ஷாலின/

u ைல"N D நிலா. சீ"கிரேம ைல" லKவா மாறி!. ஓேக.” எ நிலாைவ வாOதினா6.

இ*வEட3 வ,ைட7 ெப; வ%ய, ஏறி வ! ேநா"கி9 ெச@ ேநரதி ஒ*வ,தமான தய"கேம lOதி*த. அவளாக" ேகக! எ அவF, அவனாக9 ெசால! எ அவJ 7nதிய, ேப9ைச தவ,)தன). அத ந%ட அைமதிைய" கிழி7 ேப9ைச 3தலி ெதாடகிய ஆதி தா .

“நாைள"

BSNL ல லா ைல ேபா " அ7ைள ப%ண,!ேற . சீ"கிர வதி* சEயா. அவைர" சேதாQ ?ட ேபச& ேபால ேதாண,னா தயகாம எ கிேட ேபா ேகJ நிலா எ ன?” எ றா . “

ேத"N அதா ” எ றத;

 உன"

ேம அேக பதிலிைல.

“மாமா

இ F ெகாRச ேநரதில வ!வாக. அ>க7 ேபாற வைர" ந எ ேனாட cல ப!"ேகா எ ன?” எ ற ஆதவன/ ேக6வ, ேபா ற அறிவ,70" 7 பதிேல இலாம ேபாக>

“9ேச

பதி ?ட ெசால3யாத அள>" வத

" கQடமா இ*"

அத ப, ன* ஒ* பதி@ இலாம ேபாக> இழ.

“ேஹா

எ"

“எ ன

7 ேபால…. ” எ எE9ச கலத ெப*I9:

நிலா? பதிேல காேணா?” எ றா ஆதவ ெபாைம

? அ… அ வ… நா தைலயாேன ” எ றா6 ெவ%ண,லா தய"கட .

“ேஹா…

சE. இன/ேம உ ேனாட தைல உ*டைல7 பா)"கிற மாதிE உ ைன ைப"ைலD 3 னா வ9: தா ஓட& ேபாலி*" ” எ அவ சீEயசான" ரலி ெசால ெவ%ண,லா அைத" க;பைன ெச(, அ7ப நட"

மா எ ஒ* நிமிட ஏகி ேலசாக9 சிEதா6

வ! வ ேச), நிலா, தைத"காக தன அைறைய ஒ"கிைவ ேலசாக :த ெச( 37பத; ஆ3க வ ேச)வத; சEயாக இ*த.“வாக

அ7பா” எ 3க மல) 38ைமயான சேதாஷட வரேவ;றா6 ெவ%ண,லா.

“வாக

மாமா” எ ப, னாேய வத ஆதவ வரேவ;க சிEத 3கட உ6ேள Xைழதா) ஆ3க.

நல வ,சாE7ப,; 7 ப, ஆதவ ெகாRச ேவைல இ*7பதாக> அ 3 க7 ேபாவதாக> ?றி உ6ேள ெச வ,ட நிலா தைதDட அம)தி*தா6. ச தலா, க;பக இ*வைர7 ப;றிD 38மனட வ,சாEத மகைள7 பா) ஆ3கதி; இ*த.

ஆ9சிEயமாக

அவ*" ெதE இ*வ* நிலாவ,ட ஒ* தர ?ட இன/ைமயாக7 பழகியதிைல. அவ)க6 ம!மா அ7ப இ*தன)? தி மகள/ மனைத7 0%ப!தா வ,டா@ தாF மகள/ட உ*கியதிைலேய… உ* வ இ*"க! நி இ* வா)ைதக6 ந றாக இ*"காயா எ ?ட" ேகடதிைலேய எ வ*தமாக இ*த ஆ3கதி;

“ேபா(7

ப!மா. நாைள"

" காேல` ேபாக&மிைல” எ ஆ3க ?றியத;

“ெகாRச

ேநர உக?ட ேபசி! இ*"ேக பா. இ7ேபா தாேன நாம ெர%! ேப* இ7ப ேபசி"கிேறா, அ தா ” எ தைல சE" ?றியவ6

“ேஹா.

உகJ"

 "க வ*தா? அ7ேபா நக ேபா( ப!கபா” எ ேவகமாக எ8தா6.

Page 31

Nilave Malarnthidu “இலமா.

என"

 "க வரல.ந ேப:. உன"காக தா ெசா ேன ” எ றா) ஆ3க

ர கரகர"க.

க;பகதி உடநிைல" க*தி தா ?றிய வா)ைதகJ"காக ஆதவைன ம7ேப9சி றி அவ6 மணத ேபாேத ஆ3கதி; நிலா ேம ப;த அதிகமான. இ7ேபாேதா

;ற உண)>, ப;த@ ஜாNதியானேத தவ,ர ெகாRச3

ைறயவ,ைல.

ச; ேநர சேதாQ ப;றி அவEட 3க மி ன7 ேபசியவ6 அவர உற"கைத உண) ப!"க9 ெசா னா6 ப!" அைற" அவைள ெதாட) ெச ற ஆ3க “நிலா” எ ெம ரலி அைழ “ந நலா இ*"கியா அமா? மா7ப,6ைள எ7ப வ9சி*"கா)? உ ைன இத இ"க!ல எ ேனாட :ய நலதி;காக த6ள/ேடாேனா F ெராப வ*தமா இ*" மா” எ றா) அவள தைலைய தடவ,. அவர அத சி ன7 பாச ெவள/7பா! நிலாைவ ப,ரமி"க9 ெச(த. அவள வ,யத7 பா)ைவைய" க%! எ அவ) ெச(ைகய, ேகக

“இலபா.

“எ னமா”

ஒ%&மில” எ அவ6 அ8ைகய,Fேட தி"க>

“இத

அ7ப இதைன நாளா நமைள க%!ெகா6ள" ?ட இல. இ7ேபா எ ன பாச ெபா நிைன"கிறியா?” எ அவ) வ*த ேதா(த" ரலி ெசால>

“ஐேயா,

அ7ப எலா இலபா . நக அ7ப இ*தத; எ றா6 ெவ%ண,லா சமாதன7ப! எ%ணதி.

ஏதாவ காரண இ*"

 எ 

 எ என"

 ெதED”

“எ ன7

ெபEய காரண. ந உ அமாைவ நிைன>7 ப!தினா( எ 3தலி ஒகி7 ேபாேன , அ70ற உ ேனா! நா நலா இ*தா உ சிதி இ F உ ைன ஏ ப!வாேளா எ ற பய. மைனவ," 7 பய மகைள ஒ"கி… எKவள> ெபEய பாவ ெச(வ,ேட . ந அைத7 ெபEதாக எ!"காம… ெபEதா( எ ன சி னதா( ேகாப ?ட படாம எ ன ஒ* ெப*த ைமயா( ேப:கிறா(…. சி ன7 ெப%ணா( இ*தா@ ப" வமா( இ*"கிறா(” எ அவ) ெசாலி" ெகா%ேட ேபாக

“எ ன7பா

இ? ெகாRச அைமதியா இ*க” எ றா6 ெவ%ண,லா.

“இலமா.

உ கயாணத7ேபா எ ேனாட வா)ைத" ம வா)ைத எதி)7 ேபசாம மைனய, ேபா( உகா)திேயா அத நிமிஷதில இ* உகிேட இைத7 பதி7 ேபச& ம ன/70" ேகக&F நிைன9ேச . அ7ேபா 3யல. அதா இ7ேபா இத ேவைலய சா"கா வ9:"கி! உ ைன7 பா)"கவேத .” எ றா) ஆ3க.

“ஐேயா

அ7பா. 7ள N பா. நா எ ன7 ெபEய மFஷி எ கிேட ம ன/7ெபலா ேக!கி!” எ அவைர அைமதி7 ப!தியவ6

“நக

ைந ஒ* மாதிைர" க%7பா சா7ப,ட& F சேதாQ ெசா னா . அைத எ!க. நா ேபா( அதாF" உகJ" பா கல எ!! வேர ” எ ?றி சைமயலைற" 6 ெச றா6. பா கல எ!வ தைத" ெச றா6

" ெகா!வ,! அவ) ப!த கதைவ9 சாதிவ,! ஆதவன/ அைற"

9

பாைல அவ அ*கி ேமைஜய, ைவவ,! தன ப!"ைகைய எ!தவள/ட.

“எ ன

நிலா 3க ஒேர ப,ரகாசமா இ*"

? அ7பாைவ7 பா)த சேதாஷமா?” எ றா ஆதவ 0 னைகDட .

“ஆமா

அதா . அ7பா எ ைன7 பா)"க F வதேத இைல. வர எ ன, நா ஊ*" 7 ேபா ேபா நிைறய ேநர ேபசின ?ட இைல. ெராப ஏ"கமா இ*" . இ7ேபா அ7பா இ7ப ேபசின ெராப சேதாஷமா இ*" எ வ,Eத 0 ைனைகDட ?றிவ,! கீ ேழ ப!தா6. ஆதவF" ஒ* நிமிட எ ன ெசாவ எ ேற ெதEயவ,ைல. ஆனா அவன பதிைல எதி)பா)"காதவ6 ேபா அவ6 ப!த மனதி சேதாசதி கிவ,டா6. அ7பாைவ7 பா)த 7nதிய, நிைன>7 ப, ன/;

7 ேபா(வ,ட ேபால எ நிைனதா ஆதவ .

ஆனா அத நிைன7ைப அவ6 மற"க>மிைல, அேத சமய இ7ேபாைத" " ேகக> ேபாவதிைல எ அவF" 7 0Eயவ,ைல எ கிறேபா அவ6 அைத உ6ேள ைவ" ைம ைம ஒ* நா6 எEமைலயா( ெவ"க7 ேபாகிறா6 எ அவF" ெதEய வா(7ப,ைல.

Page 32Nilave Malarnthidu காைலய, எ8 எலா ேவைலகைளD நிலா ஒ* ேந)திDடF, அழ டF ெச(வைத ஆ3க ரசி" ெகா%*" ேபா ஆதவ வ ஜா"கி ெசவதாக> அவ) நைட7 பய,;சி" வ*கிறாரா எ வ,னவ,னா .

“இைல

ஆதி ந ேபாய,! வா. ெர%! நா6 நட"கல எ றா ஒ ஆகா. நா வலேய இ*"ேக ” எ மகJட இ*" எ%ணதி ம*மகைன அF7ப,ைவதா). இர%! நாக6 3 ன) சேதாQ வ ெச(ைவத ைபD அத ப, க;பகதிட அவ தி! வாகாம த7ப,ய வ,தைதD மகJ" ஒ* சிE70ட ெசாலி"ெகா%ேட அவ6 ெகா!த காப,ைய அ*தினா).

“பாகிேட

ெராப வ0 ப%றா இைலயா அ7பா? நா ெட ல_ Kல ஊ*" வதி*" ேபா மைழய,ல வ,ைளயா! வ!" ேலடா வேத F! ெசமயா தி!, அ ைன" சா7பா! கிைடயா F ெசாலிடாக பா. அ7ேபா அவ ெராப சி ன7 ைபய இைலயா. இ*தா@ ெசம ேகாப சா)" . பாேயாட ெவதைல7 ெபல நிைறய கைர7பா Z9சிைய7 ப,9: வ,!டா . பா ஒேர க. இவேனா ஒ%&ேம ெதEயாத மாதிE உகா)தி*"கா . நா தா U: மாதிE சிE9: அ" தி! வாகிேன .” எ றா6 கலகலெவ ற சிE70ட

“அவF"

ந எ றா உய,) அமா. உ சிதிகிடD, பாகிடD எ ன மாதிE சிலி)"கி! நி;பா ெதEDமா. என" தா அவேனாட ைதEயதில பாதி ?ட நம" இலாம ேபா9ேச F ெராப வ*த7ப*"ேக . இ7ப> ப!கிேற .” எ றா) வ*தமாக.

“அைதவ,!க

அ7பா. நக மதியான சா7ப,ட வ!" வதி*வக தாேன? சாத, ழ0, கா( எலா தன/தன/ ஹாபா"ல இ*" . எ!ேகாக எ ன?” எ ேப9ைச மா;றிய மகைள7 பா)"க வ,ய7பா( இ*த ஆ3கதி; .

“எ

அமா ெச(த த7ப,; நா எ ன ெச(ேவ ? எ கிேட நக எ7ப அநிய ஆ6 மாதிE நட"கலா?” எ வா( திற ேககாத ம!மிலாம 3கதிேலா ரலிேலா ஒ* சி ன ேவபாைட"?ட கா%ப,"காம நடமா! அவைள7 பா) வ,ய"காம இ*"க 3யவ,ைல ஆ3கதா.

“எ ன7பா

ஒ%&ேம ெசாலாம இ*"கீ க? நா சைம9சி*"ேக எ ற பயVகளா? ஓரள> பரவாய,லாமா ெச(ேவ பா” எ அவ6 சி வ*தட ெசால>.

“9ேச.

அ7ப எலா இைலமா. ந சீ"கிரேம வ!ேவைல ,சைமய எலா பழகிேட F கயாண, அ"கா எKவள> ெப*ைமயா ெசா னா ெதEDமா? ேநதி" ேபா ெச(Dேபா வைடD பா)"கி! காேல` ேவைலD ெசR:கி! எலா நல ெச(ேற F ெசா னா. அைத நிைன9:! இ*ேத ” எ றா) அவைள த"ெகா!" வ,ததி. ெதாட) “என" 7 பாnNல ேவைலமா. அ 3 இKவள> ர வ சா7ப,ட 3Dமா F ெதEயல. நா அேகேய சா7ப,!கிேற சEயா?” எ அவ) அவள ேக6வ," 7 பதி ெசா ன

“

ெராப ரமா… அ7ேபா சE7பா” எ 3வ,! தன ேவைலைய7 பா)"க9 ெச றவைள" கா& ேபா “வணான வா" வாதக6 இலாம ெசா@வ சEெய படா உடேன ஒ"ெகா%!… … இத நல ணதி; , அவள ெபாைம" 0*ஷேனா! ஒ றி ந றாக வாழ ேவ%!” எ இைறவைன ேவ%னா) தைத. இைறவ அ ேற அவர ேவ%!தைல தவ,! ெபாயா"க7 ேபாவைதேயா அத; அத தைத அறியவ,ைல. ஜா"கி 3 வத ஆதவ

 தாேன வழிவ

"க7 ேபாவைதேயா

ள/ கிளப, வதேபா தா நிலா ேவைலகைள 3தி*தா6.

அவ6 ள/"க9 ெச ற உ6ேள ெச த ெபய, இ* சில பதிரகைளD, பாN0", ெச"0" ேபா றவ;ைறD எ!வதா) ஆ3க. ஹாலி அம) ேப7ப) ப" ெகா%*த ஆதவ 3 ன/*த Vபாய, அைத ைவதவ) எ ேலசான தய"கட அைழதா).

“மா7ப,6ைள”

“எ7ப>

ேபால ஆதி ேன ?7ப,!க மாமா. மா7ப,6ைள எலா ேவ%டா. எ ன வ,ஷய ெசா@க?” எ றா ஆதவ ேப7பைர மதவாேற.

“அ…

இதைன நாளா நிலாேவாட ப70 ெசலெவலா அவ அமா வழி பா பா)தாக. எலா வ*ஷ3 அத ரNல இ* க!வாக. எ னடா இவ ெசாத மகேளாட ப7ைப" ?ட கவன/"காம இ*தி*"காேன எ நக நிைன"கலா. ஆனா அவக பண ெகா!தனால தா உ அைத அவைள இKவள> ர ப"கவ,டா. இேல னா எ ன ஆகி இ*" ேமா?” எ ற ஆ3க

Page 33

Nilave Malarnthidu ஒ* ெப*I9ைச ெவள/ேய;றிவ,! “இ7ேபா> அவகேள ரNல இ* அவேளாட காேல` பjN கடாகளா. இேதா அ"கான ரசீ” எ ஒ* ைபைல அவன/ட அவ) நட 3க இக அைத வாகினா ஆதவ . அவன 3கபாவகைள கவன/"காம ஆ3க ெதாட)தா) “அத ைபல இ நா6 வைர கய,*"க பjN வ,வர, அேதாட ரசீ எலா இ*" . என" மாசமா மாச அவக அF7ப,யைத ஒ றாக ேச) ைவேத ”

“அ!

வர வ*ஷகJ" அவகேள பண க!வாக. நிலா காேல` ேச)த ப, ன) அவேளாட ைக ெசல>"கான பண3 மாதாமாத அவேளாட அ"ெகௗ ல ேபா!*வாக. 3 னா நா அலி* எ!" ெகா!7ேப . அைத ெகா!"கிற"ேக எ னேவா நா சபாE9ச பணைத" ெகா!"கிற மாதிE ச தலா ப!தி ைவ!வா. இ7ேபா எ ைன எதி)பா) இ*"கேவ%டாF அவேள எ!"கிற மாதிE ெடப, கா)!, ெச" 0", பாN 0" எலா ெகா%!வதி*"ேக . உகிேட ெசாலி! அவகிேட ெகா!"கலா எ தா ” எ இ8தவ) அ7ேபா தா ஆதவன/ ேகாபதி ெச"க9 சிவத வ,ழிகைளD 3கைதD க%! தி!"கிடா) தா ஏ த7பாக ெசாலிவ,ேடாேமா எ ேயாசிதவ)

“எ ன

ஆதி?” எ றா) தய"கட .எ ைன எ ன உக ெபா%ைண ப"க ைவ"க" ?ட வ"கிலாதவ F நிைனசீகேளா?” எ றா உ9சகட ேகாபதி.

“ஐேயா. “இத

அ7பய,ைல ஆதி” எ அவ) ெதாட

3

வ*ஷ பjN எ7ேபா கனாக?” எ றா அேத

“ேபான

வார. ஆனா உ ைன" என அவ) பதற

ரலி.

ைற9: நிைன"கல ஆதி… எ7ேபா இ*7பைத உ ன/ட ெசாலலா எ ….அ7ேபா தா ள/ ெவள/ேய வத ெவ%ண,லாைவ எEவ,!பவ ேபால பா)தவ “ஒ* நிமிஷ” எ ஆ3கதிட ெசாலிவ,! “நிலா c" வா” எ ஆைணய,!வ,! த அைற" 6 ெச றா . அவ ரலி பய தைதய,ட க%ணா எ ன எ அவ6 ேக!"ெகா%ேட இர%! அ எ! ைவ7பத; “அக எ ன ேக6வ,? இேக வா” எ ற அ!த ஆைண வத தைத ெசா ன “காேல` பjN” எ ற இர%! வா)ைதய, ஒ 0Eயாம அ!த அதட@" ெச றவ,டேவ%!ேம எ ற பயட ேவகமாக உ6ேள ெச றா6 ெவ%ண,லா.

“கதைவ

6

3 ன) உ6ேள

சா” எ அவ உம, கதைவ Iயவ6 தி*03

“எ ன

நிைன9சி! இ*"ேக ந உ மன:ல?” எ றா சபதமிலாம.

“எ ன

அதா ” எ அவ6 இ8"

“ப,9ைச"காரைன அ7ப தாேன?” “காேல`

ேபாேத

கயாண ெசR:கிேடா F நிைன9: ேமட காேல` பjN கட& F ெசாலேவ இைல

பjஸா?” எ அவ6 திைக"க

“ஆமா.

உ வ"கிலாத 0*ஷ கட 3யாத காேல` பjN ப;றி தா ெசாேற ” எ றா அவ ந"க கலத ேகாபட .

“பjN

கனேத என"

 ெதEயா அதா ” எ அவ6 தி"க

“எ ன

ெதEயா? உன"ேக ெதEயாம உன" எ7ப பjN கட 3D. அ>மிலாம மாமாகிேட ைக ெசல>" ?ட நா பண ெகா!"கிறதிைல F ெசா ன/யா?”

“ஐேயா.

"

நா ஒ%&ேம ெசாலல அதா ” எ அவ6 பதற

“ந

ேககாம மாமா எ7ப பணைத எ!! வ உ ேனாட ெசல>" அவன/ 3கதி :ய ெகௗரவ ேகாபமா( மாறி ெஜாலித

F எ கிடேய ெகா!7பாக?” எ ற

அவ6 3க ெவள/றி 3ழி"ெகா%! நி;க

“எ ன

3ழி"கிற? காேல` பjN கட& எ ஏ எ கிேட ெசாலல? அ"

Page 34

3தல பதி ெசா@” எ றா

Nilave Malarnthidu ஆதவ ேகாபமாக.

“என"

 ெதEயா அதா ” எ றா6 ெவ%ண,லா

ர ந!க

‘ேஹா…

ஒ*தி எ கிேட பணமிைலF வ,!! ேபானதால நD இவ ஒ Fமிலாதவ F 3> ப%ண, எ கிேட ெசாலைலேயா” எ அவேன ஏேதேதா காரணகைள" க;ப," ெகா%! கத

“அ(யேயா… “ேமல

அ7ப எலா இைல” எ றா6 நிலா அவசரமாக

ேமல ெபா( ெசாலாத. அ7ப நிைன"கல ந” என அவ 37பத;

6

ெபா( ெசா னா6 எ அவ பழி ெசா ன சிலி) “நா ெபா( ெசாலமாேட . என" எ7ேபா பjN க!வாக ேன ெதEயா. அ70ற நா அ7பாகிேட பண ேவ&F ேககல. இ உ%ைம” எ ெம எ றா@ அவ க%ைண7 பா).

ரலி

அத ேந)பா)ைவ ஏேதா ெச(ய 3கைத ேவ 0ற தி*7ப,யவ சி ேநரதி; 7 ப, F அவ6 அவைன7 பா)" ெகா%*7பைத உண) “காேல`" ேநர ஆ திைல. கிள0 ேபா” எ வ,! கதைவ திற ெவள/ேய ஹா@" 9 ெச றா . எE9சலாக வத “:மா க%ட ேமன/" " கதேவ%ய, அ70ற எ னேவா அவளா தா ேநரமான ேபால எ ன ஒ* சீ ” எ ற தன எE9சைல மைற" ெகா%ேட அவைன ெதாட)தா6.

நிலாவ,; காேல`"

3கதி கலவரேதா! அம)தி*த ஆ3கைத ேநராக7 பா)தவ “இன/ேம அவள ப70 ெசல> எ Fைடய. ேவ யா* ெசல> ெச(யேவ%டா எ ெசாலேவ%ய இடதில ெசாலிவ,!க6. இைல எ றா எ ன/ட ேபா நப) ெகா!க. நா ேபசி"கிேற ” எ றா .

“சE7பா.

ேக6வ,"

“.

நாேன ெசாலி!ேற . நிலா>" ேச) பதிலள/தா).

யா* எ7ேபா பjN க!வாக F ெதEயா ஆதி” எ அவ ேககாத

அ70ற அவேளாட ெசலைவD எ னால பா)"க 3D.” எ அவ 3தேபா

ஆ3க, “அ அவள பா அவJ"காக ஒ"கி ைவத பண. அவேளாட இ*பேதாரா வய: வைர" மாதாமாத வரமாதிE ஏ;பா! ப%ண,ய,*"காக” எ றா) எ ன ெச(வ எ 0Eயாம.“அ7ேபா.

அத பண பா! அவ6 ெபயE ேப"கி ேச) ெகா%! இ*"க!. அவJ" ேதைவயான பணைத" ெகா!"க எ னால 3DF நா நிைன"கிேற ” எ ஒ* அ8தட 3தா ஆதவ .

“அ7பேய

ெச(ேற . அ"காக அவைள ஒ F ெசாலேவ%டா ஆதி. அவJ" ெதEயா. பாவ சி ன7 ெப%” என அவ) ெகRசலாக அவைன ஏறிட

“எ ன/ட

இத வ,வகார எலா

ெசாலவ,ைல எ ற ேகாப தா . ேவற ஒ%&மிைல” எ வ,! எ8தவ

“சா7ப,டலா

வாக மாமா” எ அவைர அைழதா

அவ)க6 ேப9ைச 3 எ8ேபா ைகய, ைபDட காேல` ெசல ஆயதமாக வதா6 ெவ%ண,லா.

“சாE7பா,

காேல`"

ேல ஆ9:பா. ேடப,6 ேமல இ*"

ப ” எ அவ6 அத அவசரதி@ தயகி நி;க

“ந

ேபாமா. ெசRசைத எ!7 ேபா! சா7ப,ட 3யாதா எ ன? ந கிள0. சா7ப,யாமா?” எ ஆ3க உ*கினா).

“இலபா

இ7பேவ ெராப ேல ஆகி!9:. அ தா . நா வேர பா” எ தைதய,ட ?றியவ6 ஒ* வ,னா தயகி7 ப, ன) “வேர அதா ” எ வ,! ெவள/ேய ஓனா6. அைமதியான காைல உண> ேநர 3 ஆதவ அ@வலக கிளப, த! நிதினா) ஆ3க.

“ஒேர

ஒ* வ,ஷய ஆதி” எ அவைன

“இதைன

வ*ஷ3 அவ6 அமாேம இ*த ேகாபைத தா உ பா அவ6 ேம கா வைததா)க6. உ ைன" ெகRசி" ேக!கிேற ஆதி யா) ேமலேயா இ*"கிற ேகாபைத அவகிட காடேவ%டா” எ றா) ளமாகிய க%கJட . ஒ* நிமிட தைல ஆதவ

ன/தவ

“க%7பா

இன/ேம பா) நட"கிேற மாமா” எ வ,! ெவள/ேயறினா

Page 35

Nilave Malarnthidu அ@வலக ெச ற ஆதவனா அவன ேவைலகள/ 38 I9:ட ஈ!பட3யவ,ைல. பக@&> ேநர வைர தா" 7ப,தவ , உண> இைடேவைளய, ேபா அ காைல நடதைவகைள நவன/ட ஒேர I9சி ?றி 3தா . ச; ேநர ஒ ெசாலாம அவைனேய ஊ!*வ," ெகா%*த நவைன ேநராக7 பாராம ஒ%&ேம ெசாலமாேட எ கிறா(?” எ றா சி ன" ரலி.

“எ னடா

“இல,

ந உ மன:ல எ ன நிைன9சி! இ*"ேக? ந எ ன ெசRசா@ அத ெபா%&7 ெபா7 ேபா திைல அ தா . ந நிைன9சா உ* வ, நிைன9சா எER: வ,8வ, நிைன9சா ேகாபதில க%&ம%& ெதEயாம கவ. எ ன ஆதி இ? என" ெதEத ஆதி இ7ப இ*"க மாடாேன?” எ றா தவ,ரமான" ரலி.

“என"ேக

0EDடா. 7nதி கயாணத ைன" ேவற ஒ*தைன, அ> ஐ மாத எ ேனா! :;றின அ70ற, கயாண ெசR:"கிேட F வ நி னைத எ னால மற"க 3யல. அ அ7ப7ேபா ேகாபமா மாறி நிலாைவ…. ” எ அவ 3"காம நவைன7 பா)தா .

“அத

7nதிைய மற"கிற ஐயா இ*"கா? இைலயா? மறதா@ மற"காவ,டா@ அவ6 ெசRச ஒ* த70" நிலா எ7ப ெபா7பாவா6??” எ அவ ேகட ேக6வ,ைய தாேன பல3ைற" ேக!வ,டைதேயா அத பதி ெதEதப, ன) ெகாRச அட மன எதிலாவ ெபாகிவ,!கிறேத எ றி*த ஆதவF" .

“ந

எ ன ெச(ற" 3 னாD ஒேர ஒ* நிமிஷ உ ைன எதி)ல இ*"கிற>க நிைலய,ல வ9: ேயாசி9:7 பா* ஆதி. ந எ7ேபா நலா ேப:வ, எ7ேபா எER: வ,8வ எ ேற ெதEயாம அத ெபா%& பாவமிைலயா?” எ நவ அறி>த இன/ பா) நட" ெகா6வதாக ஆ3கதிட அள/த அேத வா" திைய ந%பF" அள/தா ஆதவ . இேத ேநரதி MIT காபசி உண> ேநரதி ேபா பவ,ராவ,ட அ7பா வதைதD அவ) ேபசியைதD ஒ* சேதாசட ெசா ன ெவ%ண,லா, தயகி தயகி ேந; தா பா)த ேபாேடாைவ7 ப;றி ?றிவ,! பவ,ராைவ ேகாப7ப! ஒ* ேக6வ,ைய" ேகடா6.

************************************************************** பாக 10

“ஏ

பவ,, அத 7nதி அKேளா அழகா இ*"காேள? அவைள எ7ப பவ, அதா மற7பாக? அ7பேய மறதா@ அவகJ" எ ைன எ7ப பவ, ப," ?” எ மி த வ*தடF தய"கடF அவ6 தன ேக6வ,ைய 37பத; 6 பவ,ரா அவ6 ேம பா(தி*தா6.

“ஏ V

உ 0தி இ7ப ேபா ? உ ைனD ெகாRச உய)வா, கபjரமா தா நிைனேய ? அவ அழ னா ந அசிக F அ)தமா? உ ைன7 ப,"காம ேபானா உ ேனாட அழ அதாF" :தமா அறி>மிைல 3"கியமா க%&மிைல எ தா அ)த. அவ) எ ன நிைன9சா@ ந ஏ உ ைனேய தாOதி எைட ேபாடற??” எ அவ6 படபடெவ ெபாEய

“ேவற

எ7ப எ ைன நிைன"க9 ெசாேற? :மா :மா திேட இ*"காக ெதEDமா? ேநதி" எ ைன மா)"ெகல வ,!! வடாக. இ ைன" " காைலய,ல என" எ ன ேன ெதEயாத ஒ* வ,ஷயதி; எ ைன7 ேபசேவ வ,டாம தி!றாக. இ7ப எலா இ*" ேபா எ ைன எ7ப நலவ,தமா நிைன"க9 ெசாேற?” எ த ஆதகைத 3றலாக ெவள/ய,டா6 ெவ%ண,லா

“எ ன

மா)"ெகல வ,!! வடாரா?” எ அதி)தவ6 3 தின எ ன நடத எ நிலாைவ" ைட வ,ஷயைத வாகினா6.

“எ ன

நிைன9சி! இ*"கா) உ அதா ? இல எ னF ேக ேற ? உன"காக யா*ேம ேபசவர மாடாக F நிைன9சாரா? உக வ!ல ேவ&னா அவ) நிைன"கிற மாதிE இ*"கலா. எ னால எ ேனாட ெபN ப,E%ைட யா) இ7ப நடதினா@ ெபாதி! இ*"க3யா. இ7ேபா ேபா ப%ண, நலா ந" F நா@ ேக6வ, ேககிேற னா இைலயா பா*” எ உ9ச" கட ேகாபதி இைரதவ6 ெமாைபைல எ! த ெசலி பதி> ெச( ைவதி*த ஆதவன/ எ%ண,; டய ெச(தைத நம தியாக9 ெசம, அைமதிய, தி* உ* பா)"ெகா%! “ந றாக திட!” என உகா) இ*7பா6 எ நக6 நிைன"க மாVக தாேன? உகள நிைன7ைப ெபா(யா"காம ெவ%ண,லா>, ப, ெகRசாத ைறயாக ம றானா6.

“ஹ(ேயா

Page 36

ேவ%டா பவ,. 7ள N 7ள N” எ காைல7

Nilave Malarnthidu “ஏ

ேவ%டா? ந ேவ&னா உ ேனாட அதாF" 7 பய7ப!. என" எ ன பய? அெத7ப ந ஏறின ?ட ெதEயாம வ%ைய எ!! வ*வா)? ேவற யா)கிடயாவ இ7ப நடகி! இ*தா ேரால வ9ேச *ரதா%டவ ஆ இ*7பாக. எ னவா இ*தா@ என" அவ) எ7ப உ ைன மா)"ெகல வ,!வ,! வதா) F ெதERேச ஆக&.” எ றவ6 டய ெச(வ,டைதேயா அத 0ற ஆதவ எ! அவ)கள வ,வாதைத" ேகடைதேயா அறியவ,ைல.

“ெசா னா"

ேகJ பவ,. எ ைன தி!வாக பவ,” எ அவ6 ெகRச

“எ"

 தி!வாக? அவ) எலா த70 ப%ண,! உ ைன தி!வாரா?” எ பவ,ரா த வாதைத ெதாட)தா6.

“அ

எ னேவா உ%ைம தா . யா) யா) ப%ற த70"ேகா நா தா காரண எ ற மாதிE எ ைன தா தி!றாக. அவ) ப%ற" எ ைன தி!றல என" ஒ F வ,தியாச ெதEயல” எ அ@" ெகா%டவ6, உடேன

“7ள N

ஃேபா ப%ணாேத பவ,. என" இெதலா பழகிவ,ட. பாகிட வாகாத வசவா? ெசால7 ேபானா இ கமி தா . என" ஒ F அவ) தி!ற கQடமா இைல” எ றா6 பவ,ராவ, ைககைள7 ப;றி இ8த7ப.

“உ

பா பழகால ஆJ. இவ*"ெக ன? ந ெபEயயயயயயயயயயயயயயயயயயயய தியாகியாேவ இ*. நா ேகேப . ேவற ஒ* ெப%ணா இ*தா இத கடாய கயாணதில மா"கிட" இேநர அவைர ஒ* வழி ப%ண, இ*7பா… நD இ*"கிேய? சE ந தா உ வாைய திற ேபசினா ெதா%ைட" 6ள ந ஒள/9: வ9சி*"க 3ெதலா ெகா!F ேபசமாட. நா ேபசினா எ ன?” இ F ஆதிர அடகாம அவ6 ேக6வ, ேம ேக6வ, ேகக

“பாவ

பவ, அதா . அத 7nதிேயாட நட"க இ*த கயாண நி Fேபா9: F வ*தமா இ*7பாக இல. அ7ேபா நா எ7ப ேபா( ச%ைட ேபாடற? நாF அவைர" கQட7ப!தினா அதா எ ன ெச(வாக?” எ அவைன நிைன ேபசிய ேதாழிைய பா)"க ஆயாசமா( வத பவ,ராவ,; . அைதேய ரலி ெவள/ய,! “9சி ேபா. என" எE9சலா வ*. நா உ ைன நிைன9: வ*த7 படா ந அவ*" உ* . உன" 7 ேபா( ேபச வேத பா*. எ ைன எ ன ெசRசா த ?” எ ெசாலிவ,! ெமாைபைல" ைக7ைபய, ேபா! 3 பா)தவ6 அ ஆன/ இ*7பைத" க%ட ஒ* கண திைகதா6.

“எ ன

பவ,?” எ நிலா ெவ%ண,லா ெமாைபைலD ேதாழிையD மாறி மாறி பா)தா6.

அத; 6 ஃேபாைன" கா" " ெகா! “ஹேலா” எ றா6 பவ,ரா ஒ* தய"கட . அவJ" தா எ7ேபா ேபாைன ஆ ெச(ேதா? அவ)க6 ேபசியதி எKவள> ர அவF" " ேகட? எ பேதா ெதEயாததா ஒ* சகடமான lழலி இ*தா6.

“ஹேலா,

நா ஆதவ ேப:ேற . நக தா நிலாேவாட ெபN ப,E% பவ,ராவா?” எ அவ சாதரணமாக" ேகடேபா பவ,ராவ,; அவ தாக6 ேபசியைத" ேககேவ இைலேயா எ ஒ* நிமிட ேதா றிய.

“ஆமா.

சாE உக நபைர டய ப%ண,யைத கவன/"கேவ இைல. ெராப ேநரமா ைல ல இ*"கீ களா?” எ பவ,ரா ஒ*வா :தாE ெசா ன

“அ(யேயா…

அதானா? 3 னா இ*ேத ேக!டாகளா?” எ அ8 ெவ%ண,லாேவ தா .

ரலி 3காE பாய ந

“9:

:மா இ*… இவ ேவற” எ ெமாைபைல ச; நக;றிவ,!, பவ,ரா ெவ%ண,லாைவ அட"கியைதD ெதள/வ;ற உைரயாடலாக ஆதவ ேகடா .

“எ ன

ெசாறா? பயடாளா?” எ சி சிE70ட ேகட ஆதவ செடன சீEயN

ர@"

மாறி

“நக

ேககிற" 3 னா நாேன ெசாலி!ேற . உக ப,E%ைட மா)ெகல வ,!! வத த70 தா . நா ேவ&F ெச(யல. ஏேதா ஒ* நியாபகதில வேட . இன/ேம க%7பா அ7ப நட"காம பா)"கிேற . சEயா?” எ றா ஆதவ . அவ அ7ப ேபசிய எ ன ெசாவெத ேற 0Eயாம “G சE. அவ ெராப நலவ சா). ேகாப வரா எ பைத வ,ட சில ேநரகள/ல அவJ" இத இடதில ேகாப7பட& எ ேற ெதEயா. அவ ெபர%ஸு பாD ெராபேவ அவைள" கQட7பட ைவ9:டாக. நகளாவ அவைள" ெகாRச நலா வ9:"ேகாக. இ எ ேனாட ைக% ெர"ெகாN” எ றா6 அவJ ச; த ேகாபதிலி* இறகி.

“க%7பா”

எ 

ரலி உதிDட ெசா னைத" ேகட பவ,ராவ,;

Page 37

, ெசா ன ஆதவF"

 எ7 பா)த

Nilave Malarnthidu நப,"ைக இ F ஒ* வார ?ட நிைல"க7 ேபாவதிைல எ ெதEய வா(7ப,ைல. அத ப, தன தைத த;ேபா ஊE இைல எ , அவ) வத நிலாைவ அைழ" ெகா%! வ!" வ*மா ?றி அவன/ட வ,ைட7 ெப;ற பவ,ரா “நிலாேவாட ேப:றகளா?” எ ேகடா6.

“ேத"N.

ெகா!க” எ ஆதவ ெசா ன நிலாவ,ட ெமாைபைல" ெகா!வ,! எ8 வ,லகி ெச றா6.

“கட>ேள

எ ன தி! வ,ழ7 ேபாகிறேதா? இவ6 :மா இ*"காம ஃேபாைன7 ேபா!, அைத ஆ ப%ண,, அவ எலாைதD ேக! … அத; 7 ப,ற தா இவ6 ேபசிடாேள… ைவ"க ேவ%ய தாேன? எ கிேட ேவற ெகா!… சாயகால ேபா( வாக ேவ%ய திைட எ7பேவ வாகி" ெகா!" றா… ஐேயா ஐேயா… எ நிைலைமைய யா*ேம 0ER:"க மாேட றகேள” பவ,ரா நிலாேவாட ேப:றகளா எ ேகட வ,னாய, இ* ெமாைபைல வாகி" காதி ைவத வ,னா" இதைனையD எ%ண, 3தி*தா6 ெவ%ண,லா.

“ஹேலா

நிலா. ஹேலா இ*"கியா?” எ ற அவ

ரலி நிகO"காலதி;

6

வ

“ஹேலா

அதா . சாE அதா . பவ, எ ேமல இ*"க பாசதில ேபசிடா. நக ேகாப7படாதக. அவ ஏதாவ உக மன: வ*த7 ப!ற மாதிE ெசாலி இ*தா நா சாE ேக!"கிேற ” எ றா6 ெம ரலி.

“சாE

எலா ேவ%டா. உ ஃ7E% ேகடதில த70 ஒ%&மிைல” எ றா ஆதவ

அ! எ ன ெசாவ எ ெதEயாம

“.

“வ9:டவா?”

எ ெவ%ண,லா ேகக>

ஏ ?” எ அவ எதி)"ேக6வ, ேகடா .

“அ…

அ வ… உகJ" ேவைல இ*" எ 0Eயாம காரண ெசா னா6.

மிைல. அ தா ” எ அவ6 ஏ

“ஏ ”

எ ேககிறா

“G.

இ7ேபா லR9 ைட தா . நா சா7ப,! 3 சீ!" வேட . ந சா7ப,யா?” எ ேக ேபா ஆதவF"ேக அவ6 காைலய, சா7ப,டாம ெசகிேற எ ெசா னேபா ஒ ேம ெசாலாம இ*த உதிய எ றா

“ஆமா இவ) நல Iல இ*தா இ7ப உ* வா). இேல னா ஒ* வா)ைத ?ட க%!"க ெவ%ண,லாவ,; மாடா). நா சா7ப,டா எ ன? சா7ப,டைல னா இவ*" எ னவா?” எ மனதி எE9ச ம%ய வத எE9சைல அட"கியவள/ட இ* காைலய, ேககாம இ*தத; காதா .

“,

சா7ப,ேட .” எ ஒ* வா)ைதய, வத பதி.

" காரண ேதயவF"

ஒ ேம அக7படாம ேபாகேவ சிறி ேநர ெமௗன

“இ7ேபா

சா7ப,ட ?ட ைர" 7 ெபா"கவ,ைல ேபால? சதேம காேணா? இைல இைத ைவ எ7ப தி!ற எ ேயாசி"கிறாேரா? ஆனா இைத வ,ட7 ெபEய காEயமாக தா இத பாவ, ஒ ைற ெச( ைவதி*"கிறாேள… அைத ைவ ஒ* ஆட ஆட தா ேயாசைன ேபால? 3தலி தண, ேபசிவ,ேடாேம இ7ேபா எ7ப ஆரப,7ப எ அத; தா ேயாசி"கிறா ” எ தன க;பைன" திைரைய ெஜ ேவகதி ஓட வ,!"ெகா%*தா6 ெவ%ண,லா. ெமௗன ெதாடரேவ

“ஏ ?”

“வ9:டவா?”

எ ெதாடகியவ

எ இர%டாவ 3ைறயாக வ,னவ,னா6 ெவ%ண,லா.

“.

சE” எ ெசாலி ஃேபாைன ைவதா .

பவ,ராவ,ட அவள ெமாைபைல" ெகா!தவ6 “எ ன ெசா னா)? சாE ேகடாரா? ந எ ன ெசா ேன?” எ அவ6 ெதா!த ேக6வ,கJ" த த பதிைல ெசா ன “ந தி*தேவ ேபாறதிைல? இ7பேய ஊைமயாேவ இ*” எ பவ,ரா சலி" ெகா%டேபா உண> ேநர 3தி*த அேக ஆதவF"ேகா பவ,ராவ, ஆதிர3, அத; ேமலாக நிலாவ, பய3 த!70ேம நிைனவ, நிைறதி*த. அவ)கள வ,வாததி ஒKெவா* வா)ைதD அ7படமான உ%ைம எ ப உைறத.

“கைடசிய,

த ைன7 ப;றி ேயாசி, தன" இ*தி*"கிறா6.”

" கQட ெகா!"க" ?டா எ நிைனதலவா ச%ைட ேபாடமா

“நா

எ னடாெவ றா அவள பைத ஒ* ெப)ெச ?ட ேயாசி"காம என ேகாபதி; அலவா அவைள நடதிய,*"கிேற ? 9ேச எ ன ஒ* ப,ைழ?”

Page 38

வகாலாக

Nilave Malarnthidu “அவேளா! G… ”

மன ஒ றி

டப நடவ இ*"க!. அவைள சகமFஷியாக, ஒ* ேதாழியாக" ?ட எ%ணாம

“உ

பா பழகால ஆ6 … இவ)ெக ன? எ அத பவ,ரா ேகடாேள? அவ6 ேகடதி தா எ ன த7ப,*"கிற? இKவள> ப எ ன7 0%ண,ய?”

“ஆனா ெசால

நா ஒ பா ேபால அவ6 அமா ெச(த தவ"

இவைள வைத"கவ,ைலேய” எ ஒ* மன

இ ெனா* மனேமா, “ஆமா அவ6 தா( ெச(தத; அவைள ந வைத"கவ,ைல. அவJ" 9 ச; சபதமிலாத 7nதி ெச(தத; இவைள7 ப!தி ைவ"கிறா(… உன" உ பாேய ேதவலா” எ பEகாச ெச(த 7nதிைய நிைனத ஐ மாதகளா( த வாOவ, நடத அைண வ,ஷயகைளD எ%ண,7 பா)"க ெதாடகினா ஆதவ . ஆதவன/ இ*பதாறா வய ெதாடகியேம க;பக3 கயாண,D தி*மண ெச( ெகா6 எ ந9சE"க ெதாடகின). அவF" ேம நல ேவைலய, இ*"கிேறா, ஆ)திய, ப7ப,; த னா ெச(ய 3தைத ேச) ைவதாய,;. அவள கயாண ெந* ேபா இ F நல நிைலைமய, இ*7ேபா. அ7ேபா பா)" ெகா6ளலா எ ற எ%ண இ*ததா சE எ றா . அவ)கள ெப% பா)" ேவைல ப! 3மரமாக நட, 3வ, ப ஜாதக வததி 3தலி வத 7nதிய, ஜாதகேம ந றாக ெபா*திய,*7பதாக அவன/ட ?றின). ஆதவன/ட ேபாேடாைவ" கா அவன வ,*7பைத" க;பக ேகட7ேபா அவனா ம"க 3யவ,ைல. அத; " காரண 7nதிய, அழ . அழகா( தி*த7 பட 0*வக6, ம_ வ,ழிக6, சதன நிற, வ,த உத!க6 எ ஆதவ மயகி தா ேபானா அவைள" க%ட. ஆனா அவள அழகி அவேள மயகி தா இ*"கிறா6 எ அவF" ெதEயவ,ைல. அவF" ம!மிைல 7nதிய, ெப;ேறா*" ேம தக6 ெப%ண, மய"கதி இைல க)வதி அள> அ7ேபா 0Eயவ,ைல 7nதி அ7ேபா தா M.C.A ப 3தி*தா6. ஆதவன/ அ@வலக இ*" பைழய மகாபலி0ர சாைலய, இ*த இ ெனா* 0கO ெப;ற ெம ெபா*6 நிவனதி அ!த ப நாகள/ ேவைலய, ேச)வத;கான த திDட இ*தவைள ம"க ஆதவF"ேகா அவன !பதி;ேகா காரண இ*"கவ,ைல. ெப% பா)" படல ேபாேடா பா)த அ ேற 3, 7nதி ப நாகள/ ேவைலய, ேசரேவ%! எ பத;காக அ!த ஐ நாகள/ நி9சய3 ப!ேவகமாக 3 ஆதவ ஊ*" வ ேச)தா . அவ6 இர%ேட நாகள/ வ ேச)தப, அவள உைறவ,ட, ேபா" எ அைனைதD ஆதவ 3 ன/ ஒ8 7ப!தினா .

வர, உட வசி"க7 ேபா

 ேதாழிக6

கா)7ப)ெர Nகீ மி ெமாைப கெனo எ! அவள ெமாைபைல உய,)7ப, இ*வ* ேவைல ேநர ேபாக ம;ற ேநரகள/ ஒ*வைர7 ப;றி ஒ*வ) அறிவதி 3மரமாக 3ைனதி*தன). அத ேநரதி ஆதவ அறித ஒ* வ,ஷய அவள அழைக7 ப;றி ஒ* தரேமF அவ 0கழவ,ைல எ றா அ!த7 ேப9:வா)ைதைய மிக> தண, ேபான7 ப, ேன நடத3D எ ப. அ7ேபா அ அவF" த7பாக> படவ,ைல. அழகா( இ*"கிறா6 அைத மண"க7 ேபாகிறவ அவ வாயா ெசாலேவ%! எ எ%&கிறா6 எ ேற நிைனதா . ெகாRச ெகாRசமாக இத7 ேப9: ஊ) :;வதி இ*வைரD ஆOதிய. பj9, பா)", சின/மா எ ெச ைனய, :;றிய இடக6 ஏராள. இைவ ந!ேவ ஆதவ அவJ" ெபா*கள/ மதி70 அதிகேம.

வாகி" ெகா!த7

ஒ* 3ைற அவ வ,ைல அதிகமாக இ*"கிற எ ேலசாக தயகினா எ *ர தா%டவ ஆவ,டா6. அவ ெச(த எத சமாதானைதD ஏ;" ெகா6ளாம அத உைடைய வாகிய ப,றேக ெகாRச அைமதியானா6. ஆனா அத ப, ன* அைத ெசாலி"கா இர%! I நாக6 அவ6 0லப> ஆதவ 3த 3தலி எE9சலாக7 ேபசி த ேகாபைத" கானா . அவ ேகாபைத" காய ச; தண,தா6 7nதி.

Page 39

Nilave Malarnthidu அவ6 ேவைலய, ேச)த இர%டாவ மாததி ஆதவன/ அ@வலகதி அவன 7ராெஜ" அைனவ* ஒ* Eல_ N 3த நிமதிய, ஊ" ஒ* E7 ப,ளா ெச(தன). அைத அறித 7nதிD வ*ேவ எ ப,வாதமாக இ* அவேனா! ஊ" 7 பயண7படா6. !பதினைரD அைழவர அFமதி இ*ததா அ@வலகதி ஒ ப,ர9ைன இ*"கவ,ைல. ஆனா ஆதவ 7nதிய, ெப;ேறாEட அFமதி ேக!, த ெப;ேறாEட அவைளD அைழ9 ெசவதாக" ?றியப, னேர அவைள உட அைழ9 ெச றா . 7nதிய, ெப;ேறா*" தக6 மகள/ ப,வாதைத அறிதேபா தகள/ட அFமதி" ேக!; அவ)க6 சE ெசா ன7ப,ற த ைன நப, அவைள அF70வத; 7 பாதக வராம பா)" ெகா6கிேற எ ஆதவ ெகா!த உதி மிக> ப,தி*த. ஊய, ச; அதிக7 பயாக அவ6 நட ெகா%ட ஆதவைன ஆதிர ெகா6ளைவ"காம மன ஒ ேச)வ,ட எ ற நிைன7ப, தாேன இ7ப அதிக உEைம எ!" ெகா6கிறா6 எ மகிழேவ ைவத ஆனா தி*மண தா நி9சிய ஆகிவ,டேத எ அவன அைற" " க%ண, ஒ* ேமாகட இரவ, அவ6 Xைழதேபா அவள இர> உைடD, க%ண, ேமாக இ870 ஒ* நிமிட ஆதவ த!மாறி தா ேபானா . அவF" 9 ெசாதமான தாேன? இ*வ* ஒ*வ*" ஒ*வ) எ ெபEயவ)கேள ? நி9சிய ெச(தப, ன) எ ன தய"க? எ 7nதி அவைன இ8 அைணதேபா அவள ேப9சி ெபEயவ)க6 எ ற வா)ைத அவைன9 சிலி) வ,லக ைவத. 3ய த மனைதD, 3"கியமாக உடைலD அட"கி அவைள வ,ல"கி, அவJ" 7 0Eயைவ"க த னா ஆனா 3ய;சிகைள எ!, அதி ேதா;, அத ப, ன) ரைல உய)தி அவள அைற" அF7ப,ைவதா ஊய,லி* தி*ப,ய இ F ப நாகள/ சிக7Z*" 9 ெச அ!த Eல_ N"கான ேவைலகைள ெதாடகேவ%! எ ஆதவF" உதர> வத ேமலிடதிலி*. இ F இ* மாதகள/ தி*மண இ*"கிற எ அவ காரண கா அவ மதைத அ@வலகதி ம!மிைல 7nதிD ஒ"ெகா6ளவ,ைல. சிக7Z) ெச றா அத; தன/ சபள, அெலாKவ N எ நிைறய பண கிைட7பைத 7nதி 3 ன/த, அ@வலகதி அவன தி*மண நாJ" ஒ* வர 3 னதாக அவைன சிக7ZEலி* அF7ப, வ,!வதாக உதி ?றின). அைர மனதாக ஆதவ கிளப,9 ெச றா . 3தலி* வாரக6 ேநர கிைட" ேபாெதலா 7nதிைய அைழ7 ேபசினா . அவJ அவைன மிக> மிN ெச(வதாக" ?ற, இ*வ* உ*ேகா உ*ேக உ*கி" கைரதன). அத ப, ன) ெகாRச ெகாRசமாக அவள7 ேப9சி த ேனா! ேப:ேபா இ*" ைறதைத உண)தா ஆதவ .

 6ள@ உ*க@

அைத" க%! அவ ேகடேபா ேவைல அதிக எ சிரைத இலாம பதி ெசா னா6 7nதி. அைத உ%ைம எ நப, அவன ேபா காகைள" ைற" ெகா%டா . அவ6 க%7பாக வ இ*7பா6 எ நிைனத ேநரகள/ அவ அைழதேபா அவ6 டய)டாக இ*7பதாக அவ6 ?ற, அவF" தா அேபால ெசா@ தினகள/ அவ6 ேவ%!ெம ேற சீ% அவைள வ,ட "க3 ெரN! 3"கியமா எ வாதா அவைன7 ேபசைவத நிைன>வதேபா அவள நலைத" க*தி அவைள அைழ7பைத 3ய ைற" ெகா%டா . கயாண நா6 ெந*க ெந*க, மண 0Eய7 ேபா ஒ* இைளஞF"ேக உEதான ஆனத மய"க3 ஆதவன/ மனதி@ ெகா%*த.

கல3 மனதி ஒ*

ஆனா அவ இதியா வதைடய எ%ண,யைத வ,ட I நாக6 அதிகமானதா தி*மணதி; 3 ேனேர தா(நா இறகினா ஆதவ .

இ* தினக6

ஆனா அவ இதியா வதைடய எ%ண,யைத வ,ட I நாக6 அதிகமானதா தி*மணதி; 3 ேனேர தா(நா இறகினா ஆதவ .

இ* தினக6

வத 7nதிைய அவள ெசலி ப,"க 3ய றேபா அ :வ,9 ஆ7 எ பதிலள/த. அவ)க6 ப"கதி ெப% வ நட" கயாணதி; தி*மணத தா மா7ப,6ைள வலி* ெச@வ வழ"க எ றதா@, தி*மணதி; 3 தின வரேவ;ெப ஒ ைவ"காததா ஆதவனா 7nதிைய தி*மண நா6 வைர சதி"க3யாம ேபான.

Page 40

Nilave Malarnthidu அவள வ! நப*" அைழ7 ேபச ஒ* மாதிE இ*ததா@, இ F ஒ* நா6 தாேன அவ6 நமிட வவ,!வா6 எ ற நிைன70 ஆதவைன அைமதி" கா"கைவ, அவள வரைவ எதி)பா) கன>லகி மிததா ஆதவ . தி*மண நா6 காைலய, ஹாலி ேகட அ8 38கைவத.

ரக6, கனவ, மிததவைன அ7பேய ஆOகடலி I9: திணறி

ெவள/ேய வ பா)தவன/ க%கள/ 3தலி பட 7nதிD அவள ைகைய7 ப;றியவா அலசியட நி றி*த ஒ*வF தா . அ*கி நி;பவ ெபய) வ,ேனா எ , அவைன தா தி*மண ெச(" ெகா%!வ,டதாக>, 3 னாேய ெசா னா த ெப;ேறா) ஒ"ெகா6ளாம மிர ஆதவF" மண 3 ைவவ,!வா)க6 எ பதா ெசாலவ,ைல எ , இ7ேபா அவ)க6 வ ெசா னா ேவ மாதிE ஏ நாடக நடதி வ,!வா)கேளா எ ற பயதி ெசாதக6 அைனவ) 3 ன* இைத9 ெசா னா ஒ ெச(ய3யா எ அவள ெசயகைள 7nதி ெசால9 ெசால அைனவ* அதி) நி றன). க;பக ெவ %ெட8 உய)தி" கதினா).

“எ

ேபர கிட இலாத எ ன இத ெபா"கி" கிட இ*"எ 

ர

“எ னவா?

பண!! பண இ*"கிற. நல வசதியா கா), பகளா, மாச ஒ* நைக எ சேதாஷமா இ*"கிறத வ,!! ஒ* u ெபc வைலD, ைப"ைலD எ ைன அைலய ெசாறகளா?” எ அவ6 ேகக, க;பக அவைள வைச7பாட ெதாடகினா). அவர வசைவ" ேகக 7nதி அேக நி;கவ,ைல. வ,ேனாைத அைழ" ெகா%! அவ6 ெவள/ேயறி இ*தா6 ;ற" 7ப, நி றி*த 7nதிய, ெப;ேறாைர க;பக ெசா அ0களா வெத!தா). அவ)கள நிைலைய" க%! பE க;பகைத அட"கிய :தேரச தா . ப, ன) க;பக ேவ ஒ* ெப%ைண7 பா) அ!த 3?)ததி அவF" ?ற ஆதவ அத நிகள/சி" 7 ப, 3த 3தலாக7 ேபசினா .

மண 3 ைவ7பதாக ஆத

தா கயாணேம ெச(" ெகா6ள7ேபாவதிைல எ , இன/ யா* கயாண ப;றிேய ேபச"?டா எ அவ இைரய, க;பக த!மாறி7ேபானா). இ வ,டா அவைன7 ப,7ப கனமாக" ?! எ உண)தவ) ேபா அவர உய,ைர 3 ன/தி அவைனD ஆ3கைதD மிர அவF" ெவ%ண,லாவ,; மண 3ைவதா). இத எ%ணக6 யா> ஒ* தர பவன/ வ3த ேபா ேவைல அைழ"க, அதி IOகினா ஆதவ . எ ன தா ேவைலய, ஆOதி*தா@ இ ெவ%ண,லா ேபசிய அைன மனதி ஓ"ெகா%ேட இ*தன.

************************************************************ பாக 11 ெவ%ண,லாவ, ேப9ைச7 ப;றிய சிதைன ஆதவைன ேவைலய, 38மனட ஈ!படவ,டவ,ைல. I மண,"ெகலா உட0 சEய,ைல எ அ@வலகதி ?றிவ,!, நவன/ ேக6வ,7 பா)ைவைய தவ,)வ,! வ! வ ேச)தா . கதைவ திற வ உ6ேள Xைழ ஷூைவ" கழ அத Nடா% ைவ" ேபாேத நிலா வ*வத; இ*த வ ேதா;றதி; இ7ேபா இ*7பத; உ6ள வ,தியாச எ மிலாம இ7ேபா மனதி பதித.

3

வ உ6ேள XைழD ேபா ேந) எதிE ஒ* சி ன 3"காலி ேபா ற ஒ றி ேம த%ண ) சி ன த அழகா( அவ6 அ"கிய,*த Z"க6, ஏ;கனேவ இ*த ேசாபா தா எ றா@ அைத ேந)தியா( அழ ?!ப நக)தி ைவதி*த வ,த, ஒ* சி ன9 :*"க ?ட இலாம அத ேம இ*த உைர, ஒ* ஒ8 ட அ!"கி ைவ"க7 ப*த வார7 பதிE"ைகக6 என எலா3மா( அவைன ேநா"கி9 சிE7ப ேபாலி*த ஆதவF" . ேசாபாவ, அம)தவ தைலைய7 ப, னா சா(, காைல எதிEலி*த V7பாய, ேம ந, க%கைள I நிலாைவ7 ப;றிD அவள/ட அவ நட ெகா%ட வ,தைத7 ப;றிD தன ஆ(ைவ ெதாட)தா .

Page 41

Nilave Malarnthidu தி*மணத இர> ெதாடகி அவள/ட ஒ* சில சமயக6 தவ,ர தா சிE7 ேபசிய ?ட இைல எ ப 0Eத. அ 0Eத>ட மன/த இயபா( மன தன ெசயகJ" ேத" க%!ப,த

 த

த வ,ள"க ேத அத;கான" காரணகைள

“ஆனா

தி*மணத காைலய, கயாண7 ெப%ணா அ> ந றாக7 0E" ெகா%!வ,ேடா, காதலி திைள"கிேறா எ ற எ%ண,ய ஒ*தியா நிராகE"க7படவனா தாலி கவ,ேடா எ ற ஒேர காரணதி;காக இ ெனா* ெப%ேணா! எ7ப ஒ உறவாட 3D?”

“அத

7nதி இலாவ,டா இத நிலா எ அழி அழி எ8தவத; 9லேட அலேவ?” எ மன 3ர%ய.

மன ஒ சி ன7 ப,6ைளகள/

ஒ* மன 3ர%ட, அ!த பாதிேயா நிலாவ,;காக ேயாசி இ ெனா* வைகய, வாதகைள 3 ன/திய.

“ஒ

உறவா இ*"க ேவ%டா எE வ,ழாம இ*தி*"கலா. சி ன9 சி ன வ,ஷயகJ" அவள/ட எE வ,8… ”

எலா

“7nதி

ேமலி*த ேகாப ஒ! ெமாத7 ெப%க6 ேம@ தி*ப,, அ> மைனவ, எ ற நிைலய, வதவ6 ேம பா( வ,ட ேபால…”

“நாF

எ ன ெச(ேவ ? ேகாபைத அட"கி7 பழ"கமிலாம கிைட7பவ) ேம எலா அைத" கா… ஆபjசி கீ ேழ ேவைல ெச(பவ)க6 ேம, ெப;ேறா) ேம, 3"கியமாக நிலா ேம…”

“நாேன

உண) ச; எ ேகாபைத அட"

 ேபா, அைத" ெக!"

 ப இேதா ஒ நட வ,!கிற…“அ 

?ட ெபக{Eலி* ப,ரேமா (அவன/ கUE ேதாழ ) ஃேபா ெச( “சாEடா, Eெச7ஷF" வர3யல. இ7ேபா ஹன/I ல இ*7ப F ெதED. ஜN வ,Q ப%ணலா எ தா . 7nதி ேயாட எ ஜா( ப%றியா ம9சா . 38:யா இைல இ F ெபைட வ,!, 9ேச 9ேச 7nதிைய வ,! எழ மன: வரைலயா?” எ கி%ட என நிைன அவ ேகக, அதி 3ைளத க!"கடகாத ேகாபைத நிலா ேம அ7பேய காவ,ேட ”

“ேந;ைற"

மா)"ெக அைழ9 ெச றேபா ?ட 7nதிDட ெவள/ேய ெச ற நிைனவ, அவள ெதா!ைகD அதிக உEைம7 ேப9ைசD அைச7ேபா!, அ ேபாெலலா இ*வ,! எ7ப அவளா 3த எ நடதைதேய நிைன, நிலா ஏறினாளா எ ?ட7 பா)"காமல… பாவ” அத;

6 மனதி இத7 பாதிைய அட"

“எ னா

 எ%ணதி அ!த பாதி எ8,

அத எ%ணகைள ஒ* பாய,%" ேக! ஓ!ேபா நா எ ன ெச(ய3D?”

“ேகாபைத

ேம க!"

6 அட"க 3யவ,ைலேய… எ%ணக6 தறி"

அட"கியாள நா எ ன சகலைதD ெவ ற 3ன/வனா?”

“மனதி

ஆைசகைளேய அட"க 3யாதேபா வ* ேகாபைத எE9சலாக ெவள/ய,! வ,!கிேற ? நாF எ7ப தா அதிலி* ெவள/வ*வ” எ ைடத.

“ந

ெவள/வ*வ 3"கிய தா … பைழய நிைன>கள/ ஆதி"கைத" ைற"கெவ 0 நிகO>கைள" கச7பாக ஆ"கி"ெகா6ளேவ%!மா?” எ ம;ெறா* மன ேக6வ, ேகடேபா ஏேதா அரவ உண) க%கைள திற அவ பா)த7ேபா நிலா உ6ேள Xைழ" ெகா%*தா6.

“ஹ(யேயா,

ஆபjN 3 வ*ேபா மாமா இ*7பாக, காைலய,ல தினதால இ7ப> அவக 3 னால திட3யா எ ெற%ண, சி"கீ ரேம வ!" வத ம!மிலாம எ7ப திடலா எ க% I ேயாசி" ெகா%*"கிறா ேபால” எ தா ேதா றிய நிலாவ,; அத ேநரதி அவைன வ பா)த.

“ெராபேவ

க;பைன7 ப%ேற வன/ ந” எ மனைத அட"கினா@ அவன/ட எைத7 ேபச> பயமாக இ*த.

ஆனா ெப% மனதிைலயா? அவ அ7ப அம)தி*த உத கவைலய, ர இளக

“உட0

அவ6 வ Xைழத வ,நா 3த அவைளேய7 பா)தி*த ஆதவF" அவள எ%ண ஓடக6 ெவ லியமா(7 0Eத.

சEய,ைலயா அதா ?” எ றா6

அவள 3கபாவகைள" கா& ேபா

3தலி ஒ* திைக70, அத ப, ஒ* பய, ெதாட) ஒ* ஆரா(9சி, கைடசியாக அ"கைற எ மனைத7 பட

Page 42

Nilave Malarnthidu ப," கய அவள பள/

“:மா

தா . உட0"

3க.

ஒ%&மிைல” எ அவ பதி ெசா ன

“அ7ேபா

க%7பா இ ைன" மதிய ப%ண,ன" திட தா வதி*"காக… நாமாகேவ ஏ வாைய வ,! ம ன/70" ேக!, அைத நியாபக7ப!தி… ஹ(ேயா ேவ%டா சாமி” எ தானாகேவ த7பாக ஊகிதவ6 “ேஹா சE” எ ற இ* வா)ைதகேளா! த ேவைலைய கவன/"க9 ெச வ,டா6 அவள பதிைலD அத; 3 அவள 3கபாவகைளD கவன/த ஆதவF" ேலசாக சிE70 வதா@ த ன/ட மனதிலி*7பைத ெசால" ?ட 3யாம ெச( ைவதி*"கிேறா எ ற எ%ண ேதா றி ேலசான வ*த3 உ%டான. அத ப, அவனா 3 ேபால ேயாசைனய, ஆள 3யவ,ைல. தைல7 பாரமாக இ*7ப ேபால ேதா ற> “நிலா, ஒ* க7 V த)றியா?” எ ேகடத; ஒ* சில நிமிடக6 ெச ற ப, ன* பதிலிைல.

“எ ன

ெச(கிறா6?” எ ற ேக6வ,Dட எ8 சைமயலைற, தக6 அைற, அவ6 உபேயாகி" அைற எ வEைசயாக ேதயவ அவள அைறய, ெமலிய7 ேப9: சத ேககேவ “யாேரா! ேப:கிறா6? ஃேபாF எ ன/ட அலவா இ*"கிற?” எ வ,யவ,! அத ரலி திைசய, பாகன/ ேநா"கி9 ெச றா அேக, “ெகாRச சா7ப,!… இ ேபாமா உன" ? ?” “இேதா இத7 ப"கதில இ*"கிறைத சா7ப,!” “ஏ( அவேளாடைத எ!"காேத ந… உன" இேக வ9சி*"ேக பா*” எ ெவ%ண,லா உைரயா"ெகா%*த இ*

*வ,கைள7 பா)த ஆதவனா சிE7ைப அட"க3யவ,ைல.

அவன சிE709 சததி தி*ப,யவ6 3கதி வ,ய70 அச! ேச)ேத வழித.

“அ…

அ வ…” எ அவ6 இ8"க அவ ேம@ சிEதா .

“யாEத

இ* ப,ரைஜக6? நம அர%மைன" வ,னவ,யத;

7 0சா

 வதி*"காகளா?” எ அவ சிE70ட

“இேகேயெயலா

இ*"க மாடாக. சாயகால சாயகால வ*வாக. நா ெட(லி சா7பா!7 ேபா! அவகேளாட7 ேப:ேவ . அ>கJ" நாம ேப:ற எலா 0ED ெதEDமா?” எ அவ6 ெப*ைமயாக9 ெசா ன

“ேஹா அத

அ7பயா? எலா 0EDமா அவகJ" ? உ ைன மாதிE இைல F ெசா@” எ அவ அ7பாவ,யாக *வ,க6 ேமேல க%கைள7 பதி" ேகடா

“…

ஆமா…” எ பதி ெசால ெதாடகியவJ" 9 சில வ,னாக6 கழி தா அவ ேகட 38தாக7 0Eத. 0Eத “என" எலா 0ED” எ றா6 ேராசட .

“G

சE. இத"

*வ,ககJ"

7 0Eயற தா உன"

 0ED F ெசாறியா?” எ அவ ேம@ சீ%ட

“நா

எேக ெசா ேன ? நா ஒ F அ7ப ெசாலல. நா கிேச F" எ பறவ,டா6.

“ேஹ

நிலா, என" ஒ* க7 V தா” எ அவ கத ப நிமிடகள/ V-Dட ெவ%ண,லா வதா6.

“G

7 ேபாேற ” எ வ,டா ேபா

ேபாடேற ” எ ற உடேன பதி வத எ றா

V-ைய அவ 3கைத ேந)7 பா)ைவயா( பாராம அவ ைகய, ெகா!வ,! உ6ேள மைறதா6 ெவ%ண,லா. நிலா வ*வத;

3 எ%ண,"ெகா%*த வ,ஷயகJ"

எ%ணகள/ ேபா"

“7nதிைய

6 மனைத9 ெச@தினா ஆதவ

மபD 7nதிய,டேம வ நி ற.

மற"க ேவ%!. ஆனா அKவள> எள/தி அவைள மறவ,ட 3Dமா?”

“எ ன

ேக6வ, இ? அவ6 எ னதா உ ைன" காதலி ஏமா;றிவ,!9 ெச றி*தா@ இ7ேபா அவ6 இ ெனா*வ மைனவ, அலவா?”

“இ ெனா*வ

மைனவ,ைய மனதி நிைன7பேத பாவ… 9ேச 9ேச. அவைளD அவள ேராகைதD எ7பா!

Page 43

Nilave Malarnthidu படாவ மறவ,ட ேவ%!.”

“ஆனா@ ஒ* 3Dமா?”

ெப%ணா இ7ப பணேம ப,ரதான எ நிைன உய,ரா(7 பழகிய ஒ*வைன "கி எEய

“இ7ேபா

தாேன மறவ,டேவ%! எ நிைனதா(? அ70ற எ ன? :மா9 :மா அதிேலேய ேபா( நி " ெகா%!? ”

“ந

ம! தா உய,ரா( நிைன7 பழகி இ*"கிறா(. அவ6 அ7ப பழகேவய,ைலேயா?”

“இதிெல ன மாடாேள?” “ஆமா

சேதக? அவ6 அ7ப பழகி இ*தா உ ைனவ,ட7 பண தா ெபE எ ெச றி*"க

கெர"… ேபானவைளேய நிைன இ*"

 வாO"ைகையD ெக!" ெகா6ளேவ%!மா?

“3தலி

நிலாவ,ட எE வ,8வைத நிதேவ%!. பவ,ராவ,ட தன கQடகைள7 பகி)" ெகா6வ ேபா மன வ,! அவ6 ேபச"?ய ஒ* ேதாழனா( 3தலி மாறேவ%!.அ70ற எலா ப7பயாக சEயாகிவ,!. ஆனா எ ன தா சEயானா@ அவ6 ப70 3D வைர ஒ ேம கிைடயா ” என ெப* வாத7 ப,ரதிவாதகைள நடதி ஒ* மிக7 ெபEய 3>" அைத9 ெசயப!வதி நிைறய தடக இ*" எ அவ அ7ேபா நிைன"கவ,ைல.

வதா .

 எ ேலசாக7 0Eதா@ அ அKவள> கனமாக இ*"ஆனா நிைன7பெதலா நடவ,டா ெத(வேம இைல எ கவ,ஞ) க%ணதாச எ8தியைத உ%ைமயா"க ஆதவன/ நிைலேய எ!" ெகா6ள7ப! எ அவF" ெதEய வா(7ப,ைல. ஒ* 3ெவ!த பாகன/ைய வ,! ெவள/ேய வதவ ெவ%ண,லா ைடன/ ேடப,ள/ தைல சா( அம)தி*7பைத7 பா)வ,! “எ ன ெச(கிற நிலா? உட0 சEய,ைலயா?” எ வ,னவ,னா . அவன ரலி தைலைய ேமைஜய,லி* நிமி)தியவ6 ஏ அ7ப ேககிறா எ 0Eயாம. அவள 3கபாவதி அவள" இ F ேக6வ,யாக. அவF" ேதா றிய

“இைலேய

“இைலேய,

நலாதா இ*"ேக ” எ றா6 அவ

7 0Eயவ,ைல எ உண) ெகா%ட ஆதவ “அ70ற ப!தி*ேத?” எ றா அவ6 த ன/ட ெசாவத; 7 பய" ெகா%! ெசாலாம இ*"கிறாேளா எ 

ப!"கல, எ8தி! இ*ேத ” எ ெவ%ண,லா த 3 ன/*த ேநாைட" க" ?ற>

இ ெனா* ேசE அம)தவ , “ேஹா. சE. அகி* பா)" ேபா உட0 3யாம பதி*த மாதிE இ*த. அ தா ேகேட . எ7ேபா எ8தி 37ேப? நா உகிேட ெகாRச ேபச&” எ றா . இ F பவ,ரா ேபசியைதேய நிைன" ெகா%! அத; தா ேககிறா ேபால எ அவளாகேவ ஊகி “இ F ெகாRச இ*" . அ" அ70ற ஒ* ெரகா) எ8த&. எலா 39:! ைந!" சைம"க&” எ அவள ேவைலகைள அவ6 ெசா னதி இ ேபச3யா எ ற பதிேல ெபாதிதி*த. ஆதவF" அ 0Eய “அ7ேபா சE எ8தி, சைம9:, சா7ப,!, பதிர க8வ,, பா கல ப!"க வ*வ இல, அ7ேபா ேபசி"கிேற ” எ ஒKெவா* ெசா@" அ8த ெகா!9 ெசா னவ அவைள7 பா) க% சிமி9 சிEவ,! எ8 ெச றா . “ஐேயா, ஆமா இ ைன" அ7பா இ*7பாக இல. அதனால அேக இல ப!"க&? ேபா9: எ ன ெசால7ேபாறாேனா? காைலய,ல ப%ணாத த7ப,;ேக ெலஃ7 அ% ைர வாகினா . இ7ேபா பவ,ய,ட 0லேபா 0லெப 0லப, ைவதி*"கிேற . எ னவா ேமா? இதிலி* த7ப,"கேவ ேவற வழிேய இைலயா? கட>ேள எ ைன" கா7பா” எ ெத(வகைள எலா ைண" அைழ"ெகா%*தா6 ெவ%ண,லா. ெவ%ண,லாவ, ேவ%!ேகாைள “எ மிலா தி*நாளா( எ ப"ைத எ உதவ,ைய நா இ*"கிறா6. அவJ" எ னாலான உதவ,ைய9 ெச(ேத ஆேவ ” எ ெத(வக6 உதி எ!த ேபா இர%! மண,ேநரதி ஒ* வ,ஷய நடத. இ நிலாவ,ட ேபசிேய ஆகேவ%! எ ற உதி எ!த ஆதவ வ,ய, ஆOவ,ட ெவ%ண,லா இரைவ நிைன7 பய ெகா%ேட அவள ேவைலைய ெதாட)தா6. ச; ேநரதி வ, ேபா) அவ,ட ேல7டா7ப, ஏதாவ ெச(யலா எ 3தலி எ%ண,யவ “தின தின இத ேல7டா7ப, தாேன ெபா8ைத" கழி"கிேறா. இ றாவ நிலா>ட ேபா( உகா) அவ6 எ ன ெச(கிறா6

Page 44

Nilave Malarnthidu எ தா பா)7ேபாேம?எ ேதா ற ைடன/ ேடப,6"

வ அவ6 எதிE அம)தா .

ஆதவ அம)த அரவ ேகட நிமி) அவைன7 பா)தவ6 ஒ* நிமிட தயகி, அத ப, ன) அதா ? இைத 3!9:! சைம"கவா?” எ றா6 ச; தய"கட .

“பசி"கிதா

“பசி"கல.

வ, ேபா) அ!9:. ந ஒ8கா எ8றியா F ேம;பா)ைவ7 பா)"க வேத ” எ அவள 0" ஒ ைற த 0ற இ8தவாேற அவ ெசால

“ஹா ”

எ வா(7 ப,ள அவைன7 பா)" ெகா%*தா6 ெவ%ண,லா.

“எத

ச7ெஜ"ல அைச ெம எ8ற? பா)வ,!" ேகடவைன

“Electronic Circuits”

இலயா?” எ நக;றிய 0"ைக தி*7ப,7

இ F வ,ய70 அடகாம பா)தவ6 ஆமா எ தைல அைசதா6.

“.. தைல

ந பா! எ8. இத 0" ேவ&மா?” எ ஆதவ ?றிய ஒ ெசாலாம வ,ய7ைப வ,8கிவ,! ன/ எ8த ெதாடகினா6.

அவள/ட எத ப திய, அைச ெம எ ேக! ெதE" ெகா%டவ அத ப தி" ேதைவயான இடகைள த Iைள" எய அள>" \கி" றி ைவதா .

9 ெச அவJ"நிலா அைத ஒ* வ,யத ேத":ட வாகி" ெகா%! எ8தி 3" வைர ஒ* வார7பதிE"ைகைய 0ர" ெகா%! அேகேய அம)தி*தவைன7 பா)"க7 பா)"க ஒ* 0ற வ,ய70 எ8தா@ நிலாவ, மனதிலி*த பய 38தாக அகலவ,ைல. தன காேல` ேவைலகைள 3வ,! சைமய@"காக அவ6 எ8தேபா தாF ஏதாவ உதவ, ெச(ய!மா? எ அவ ேகட வ,ய70 ?யேத தவ,ர அவ6 அைத வா)ைதயா ெவள/ய,டவ,ைல. ேதாைச மா> இ*"கிற. சன/ ம! தா அைர"கேவ%! எ அவன/ட ெசாலிவ,! நிலா சைமய 3" வைரய,@ ?ட ஆ3க சா) வரவ,ைல. சன/ அைர ைவவ,! ஆதிைய உணவ*த நிலா அைழத7ேபா மாமா வர! எ அவ ம" ெகா%*" ேபாேத ஆ3க ஒ* பதடட உ6ேள Xைழதா).

“உ

பா" உட0 சEய,ைலயா. இ7ேபா தா சேதாQ ஃேபா ப%ண,னா . நா உடேன கிளப ேவ%!” எ ெசாலி"ெகா%ேட ேபானவைர" கலவரட இைடய,டா6 ெவ%ண,லா.

******************************************************************** பாக 12

“எ னா9:7பா

பா"

? ெராப சீEயசா இ*"காகளா?” எ ெவ%ண,லா கவைலDட வ,னவ,யேபா

“எ ன

மாமா? I9: திணறலா? ஹாNப,ட ?!7 ேபா(டாகளா?” எ ஆதவF ?டேவ தன ேக6வ,கைளD ஆ3கதிட ேகடா .

“எ7ப>

இ*"கிற தா எ நிைன"கிற . உ பா சி னதாக இ*தா@ அைத ஊதி7 ெபEதா"கிவ,!வாக. அ மாதிE தா எ நிைன"கிற . இைல ஒ%&ேம இலாம எ ைன தி*ப அேக வரவைழ"க&F ெச(றாகேளா எ னேவா அ> ெதEயல ” எ இ*வ*" பதி ெசா னா) ஆ3க.

“9ேச

9ேச உட0 3யல எ ெசா@ேபா அ7ப ெசாலாதக7பா பாவ. பா7 பதி தா ெதEDமிைல. அவகளால சி ன" காயைத" ?ட தாகி"க 3யா. பாவ பா” எ நிலா உ*கினா6 தன அ*ைம7 பா"காக

“ெராப “நிலா

ைடய)டா ெதEDறக. ெகாRச உகா*க மாமா” எ அவைர வ0தி அமர ைவவ,!

ஏதாவ lடா கல எ!! வா” எ ெவ%ண,லாைவ சைமயலைற"

“ெராப

ெட ஷ ஆகாதக மாமா. பா" ைகைய7 ப, அ8தி"ெகா!தா .

ஒ F ஆகா” எ அவ*"

“சேதாQ

6 அF7ப,னா .

 ைதEய ெசா னவ அவர

ெகாRச பய7ப!றா . உ அைத ேவற ஒ* ப"க நா இேக வதைத மனசில வ9:"கி!" கா! கதலா கறா. இத வயசில எ னால 3யல ஆதி. நிலாேவாட இர%! I& நா6 நிமதியா இ*"கலா எ 

Page 45

Nilave Malarnthidu வத இடதி ேவைல ேவைல என நா6 38 ஓவ,ட. இ7ப> உடேன கிளப ேவ%! எ றா மைல7பா இ*" . ேபாகாம சேதாைஷ7 பா)"ேகா எ ெசால> மன: இட ெகா!"க மாேட எ கிற” எ வயதி சிறியவ எ பாராம அவ) 0லப>

“ெராப

ெட ஷ எ!"காதக மாமா. ெகாRச சாR: உகா*க. நா இேதா வேர ” எ வ,! சைமயலைற ேநா"கி9 ெச றா . அேக பா கல ெகா%*த நிலாவ,ட “நிலா, ஒ* நிமிஷ” எ அைழ “மாமா ெராப ஓ( ேபா( இ*"கமாதிE இ*" . இத நிைலய,ல அ> ைந ைடல தன/யா வ% ஓ!7 ேபாகேவ%டா எ நிைன"கிேற . அதனால” எ ெசாலி"ெகா%ேட ேபானவ ச; தய வ ேபாலி*"க>

“எ னதா ?

ேயாசைனயாக.

அ7பா ?ட நா ேவ&னா ேபாக!மா? அவ*"

ஒ* ைணயா இ*"

” எ றா6 ெவ%ண,லா

“இைல

இைல. ந ேபாக ேவ%டா. நா காைர ஓ!7 ேபாேற . உ ைன நவ வல வ,!!7 ேபாக!மா?” எ றா சிறி ழ7பட .

“G.

அேகயா?” எ 3தலி ெதாடகியவ6

“நாF

உகேளாடேவ வரடா?” எ றா6 ெம

ரலி.

“.

ேவ%டா. அேக வதா பா ஏதாவ ெசாலி! இ*7பாக. உன" காேல` இ*" . அதனால ந ேபசாம இேகேய இ*. நாைள" ம! நவ வல இ* காேல` ேபா. நா நாைள" ைநேட 3த அள>" வதேற . சEயா?” எ அவ ேகக> ஒ* தைல உ*ட பதிலாக வத.

“எ னமா? ேகடா . அத;

,

இ7ப தைல ஆனா நா எ னF எ!"கிற? இ*7ப,யா?” எ ஆதவ ஒ* ப,ரயாைசDட

“இல

அதா . நா இேகேய இ*"கிேற ” எ அவ6 ஒ* வ,தமான தய"கட ெசா ன

“தன/யா

ேவ%டாமா, ஒ* நா6 தாேன நவ வ!ல இ*"ேகா” மாமா அேக ெராப ேநரமா தன/யா உகா) இ*"காக. பாைல எ!! வா” எ வ,! அவ ஹா@" 9 ெச றா . மன இேகேய தா எ 3ரள அவன/ட எ7ப ெசாவ எ எ%ண," ெகா%ேட ெவ%ண,லா> அவைன ெதாட)தா6. ஆ3க ஹாலி இலாம cமி அவர ெபைய அ!"கி" ெகா%*"க, அேக அவ ெசல ெவ%ண,லா> ெதாட)தா6.

“மாமா,

நக தன/யா7 ேபாக ேவ%டா. நா கா) ைரK ப%ண,! வேர ” எ ஆதவ ?றிய

“அெதலா

ேவ%டா ஆதி. நாேன பா)"கிேற . நிலா ேவற தன/யா இ*"க&.” எ அவ) மதா)

“இைல

நிலாைவ நவ வல வ,!! நாம ேபா(டலா. நா நாைள" வத ?7ப,! வ"கிேற .” எ அவ ெசால அவ) தி*ப ம"க> அவைர நிலா> ேச) வ;0தி சமதி"க ைவதா6.

“ஒேர

நிமிஷ, நா ரN மாதி! வேற . நிலா நD ெரயா வ,ைரதா .எ ஆதவ அவன அைற"

“இேதா

வேர பா” எ தைதய,ட ெசாலிவ,! அவேனா! உ6ேள ெச றவ6 அவ க7ேபா)!" 6 தைலைய வ,*"க> “அதா , நா எேகேய இ*"கடா. ஒ8கா இ*7ேப ” எ பயத உ6ேள ெச ற ரலி ெசால> அவF" ஒ* மாதிEயாகிவ,ட.

“ந

ஒ8கா இ*7பமா. நா இைல F ெசாலல. தன/யா ேவ%டா” எ ெதாடகியவ அவள 3கைத7 பா)த “ந தன/யா இ*7ப,யா? நவ வ!ல இ*"க" கQடமா இ*தா பவ,ரா வல வ,!! ேபாகடா?” எ ஒ* கன/>ட வ,னவ,னா .

“அேக

எலா ேவ%டா. ஒ* நா6 தாேன? 7ள N” எ அவ6 ெகRசியதி

“சEமா.

ஏ இ7ப திV)F அட ப,"கிற? ப ைப . உ இQட” எ அவ ஒ" ெகா%டா .

அவ உைட மா;றி அ!த நாJ"கான உைடைய ஒ* ைபய, திண," ெகா%ேட ெவள/ேயவதேபா ஆ3க கிளப, வாசலி நி றி*தா). அவ)க6 இ*வ* வ*வத;கான ப நிமிடகள/ இ* அ!70கள/ ேவக ேவகமாக ேதாைசகைள ஊ;றி,

Page 46

Nilave Malarnthidu “ைந ப அதா .

சன/Dட இ* ட7பாகள/ ேபா!, ஆதவ ைகய, ெகா!தா6 ெவ%ண,லா.

ேபாற வழிய,ல சா7ப,!"ேகாக எ 

நிலா ெரயாகாம இ*"கேவ அவர ழ7பமான7 பா)ைவ" க%ட “அவ6 நவ வ!" எ கிறா6. இேகேய தன/யாக இ*"கிறாளா” எ பதி ெசா னா ஆதவ . அைத" ேகட

“அ7ேபா

7 ேபாகவ,ைல

ந வர ேவ%டா ஆதி. நாேன பா)" ெகா6கிேற ” எ பதற>

“ஹ(ேயா அ7பா. இ7ேபா தா இத 3:! அதாைன ஒ* மாதிE சE ெசால வ9ேச . நக ேவற ஏ நிலாவ,; தி*ப ஆரப,"கிறக? 7ள N” எ வத. வாய, அல மனதி தா ! அத ப, ன) அவைர" ெகRசி" ெகாRசி ஒ" ெகா6ள ைவதா6 ெவ%ண,லா. அவ6 ேபசிய அைனைதD ஒ ெசாலாம அவள 3கைதேய7 பா)த7ப ேக*தா ஆதவ .

“ந கீ ேழ வரேவ%டா. இேகேய இ*” “வைட7 Z"ேகா. அ ைன" மாதிE கதைவ திற வ9சி! கிேச ல உ*டாேத.” “அ70ற யா) கத> தனா@ ெல N வழியா7 பா)! ேவ&னா கதைவ திற.” “அ7பேய திறதா@ கிE ேகைட ஓப ப%ணாேத” “நா ஒ* ெச கீ வ9சி*"ேக . அதனால நாைள" என"காக வ,ழிதி*"காேத” எ நளமான அறி>ைர7 பய@ட ெவள/ேய ெச றவ செட உ6ேள வ, க னைத த இ*"ேகா எ னடா” எ றா ச; இதமான7 பதடட .

“

சE” எ உ6ேள ெச ற ேதா றிய ஆதவF" .

ரலி அவ6 தைல தாOதி" ?றிய

ஆனா அைத ேயாசி"க இத ேநர சEயானதல எ 3> ெச(தவ வ,ைரதா

“ெகாRச “நா

“பதிரமா

கQட தா ” எ 

வேர ” எ ெசாேலா!

அவ)க6 ெச ற கணவன/ ெதா!ைகD அவன பதட3 மனதி ஒ* இன 0Eயா இதைத" கிள7ப உ6ேள வ கதைவ7 Zயவ6 உண> 3 ப!"க9 ெச றா6. உறக 3யாம ஆதவன/ 3கேம வ ேபாக எ8 த%ண ) ெச றவJ" இ*! தன/ைமD மிரன.

"கலா என சைமயலைற ேநா"கி9

அகேக ZதகJ உ*வமிலா மன/த)கJ நடமா!வ ேபா ேதா ற> மனதி பய lOத. இநா6 வைர ஹாNடலி@ சE வ@ சE யாேரா ஓE*வ) ைண இ*"கி றன) எ ற திட இ*" . அத திடதி@ எ னவ,தமான7 ப,ர9ைன எ றா@ ?7ப,டா வ உத>வா)க6 எ ற நப,"ைகய,@ ைதEயமாக இரவ, த%ண ) "கேவா, பாc ெசலேவா அவ6 எ8 ெகா6வ தா . ஆனா இ அத ெபEய வ தா ஒ*தி ம! தா இ*"கிேறா எ ற எ%ண வ சி னதா( இ*த பயைத7 ெபEதா"கிய.

“ஹ(ேயா

ேபசாம நவ அ%ணா வ!"ேக7 ேபாய,*"கலா. இத I& நா6 ப,ர9சைன" 7 பய… இைல தன/யா இ*"ேக எ அட ப,"காம அதாேனாட ேபாற" அட ப,9சி*"கலா. ஆனா@ வன/ ந அடமா ப%ண,ன? ெகRசி" ?தாடல??” எ அத பயதி@ அவ6 வ,வாதி" ெகா%*தா6. இ7ேபா மனதி; 6 அல வா( வ,! ெவள/ேய தா … அ தா ஆதவ வ இலேய. அ70ற ேப:வத)"ெக ன?! கைடசிய, பயைத7 ேபா"க அவ6 க%ட வழி.. ஆதவன/ V-ஷ) ஒ ைற அண," ெகா%! அவன ெமைதய, 0ைத ெகா6வ தா !!! அவ அண,வதி அவல 7 ப,த ஒ* அட) ம"கலE ெபEய ெவ6ைள" ேகா!க6 ேபாட V-ஷ)ைட எ! அண,தவJ" உடப, ம!மல மனதி@ ஒ* 70 ேதா றி மைறத. அவ பா)தா எ ன நிைன7பா ? அவன ெபா*கைள எ!ேத எ க%7பாக தி!வா …அ> அைத நா அண,தி*ேத எ ெதEதா நரசிம I)தி தா … நாைள அவ வ*வத; 6 எ!த இடதி ைவவ,!வாேய… பரவாய,ைல வன/ ேபா!"ேகா… ” எ ெபEய சமாதானதி; 7 ப,றேக ெவ%ண,லாவா ேம;?றிய வழிைய ப, ப;ற3த. காைர ஓ"ெகா%*த ஆதவன/ நிைலேயா…. ஆ3க சேதாஷிட ேபசி அேக உ6ள நிைலைம (டா"ட)க6 வ பா)தி*7பதாக>, E7N இறகி" ெகா%*7பதாக>) அறி" ெகா%!, மக6 ெகா! வ,ட உணைவ ம*மகன/ட 0கO பாய வாேற உ%!

Page 47

Nilave Malarnthidu 3, வயதி தா"கேமா அ ைறய தினதி ேவைல7 பJேவா கிடதட ஒ* மண, ேநரதி உறகிவ,டா). அத கணதி ஆதவF"

 தா அவேரா! வத மிக> சE எ பட.

அத ப, "க த8வாம இ*"க ேவ% நிலாைவ7 ப;றிய ேயாசைனகள/ IOகினா .

“தன/ேய

இ*"கிறாேள… ஒ ப,ர9ைன இ*"க" ?டா..”

“இ ைன"

அவ6 தன/ேய இ*"கிேற எ ேகட7ேபா 3கதி எதைன7 பய. நா எ ன ெசாேவேனா எ ற எ8த பயமிைலயா?? G”

“அ7ேபா

நா ஒ8கா இ*7ேப எ ெசா னாேள, நா அவ6 ஒ8காக இ*"கமாடா6 எ எ%&கிேற எ ற நிைன70 அவ6 மனதி பதி ேபா( இ*"கிறேதா?”

“அைத

எ7ப மா;வ? இைதெயலா இ7ப கா) ஓ!ேபா ேயாசி"க" ?டாடா மைடயா… அவைள" கவத; 3 ேயாசிதி*"க ேவ%!.”

“ஆனா@

3 ன) சில சமயகள/ நா எE வ,8த ேபா அவ6 நா ெகாRச இளகிவதா ந றாக தாேன ேபசினா6?”

“7nதிDட “இைல “G… “9ேச

நா இ*"

 ேபாேடா"கைள7 பா)த7ப, ன) தா இ7ப இ*"கிறாளா?”

இ காைல காேல` பjN வ,ஷயதி கதியதி பய ேபா( இ*"கிறாளா?” இ ேபசலா எ பா)தா இத பா ேவற…”

எKவள> :யநலமா( ேயாசி"கிேறா? பா"

ஒ ெபEதாக இ*"க" ?டா”

“ஒ*

ேபா காலி;ேக 7nதிDடனா ேப:கிேற எ ச%ைட ேபாடவ6 ஏ அத ேபாேடாகைள7 ப;றி ஒ* வா)ைத" ?ட ேககவ,ைல??”

“ஊ)

தி*ப,ய>ட க%7பாக அவள/ட ேபசிேய ஆகேவ%!”

இKவா பல7பல ேயாசைனகJட அவ தRசாeைர வதைடத ேபா வ,காைல ஆகிவ,*த ேநேர ஹாNப,ட ெச றவ)கைள சேதாQ தா எதி)ெகா%டா .

“எ ன

சேதாQ? பா எ7ப இ*"காக?” எ ஆதவ அவன/ட வ,சாE"க, ஆ3க அைற எ%ைண" ேக! ெதEெகா%! அேக வ,ைரதா).

“ேநதி

சாயகால ஒேர I9: திணற அதா . எ னால 3யலடா… நா எ ேனாட ெகா6J7 ேபரைன7 பா)"காமேல ேபாக7 ேபாேற … அ இ F ஒேர 0லப,அ8ைக… என" ெராப7 பய ஆகி!9:. அதனால தா அ7பாைவ ேபா ப%ண, வர9 ெசா ேன .”

“ேஹா…

டா"ட)N எ ன ெசாறாக?” எ அைற ேநா"கி நடதவாேற ஆதி வ,னவ

“டா"ட)N

ெச" ப%ணாக. deriphyllin ெசா@ேபாேத அைற வதி*த.

injection

ேபாடாக. அ70ற E7N ஏதினாக” எ அவ

க% I7 ப!தி*தவைர7 பா)வ,! சீ7 டா"டைர7 பா)"க ஆ3கட ெச றேபா அவ) “எ7ப> இ*7ப தா . பாமா அவகேளாட inhaler -ஐ I9: திணற ஆரப," ேபாேத \N ப%ண, இ*தாக னா இKவள> ர வதி*"கா. அ>களா இ8"கிட தா ” எ ?றினா). அைத" ேகட ேந; ஆ3க 0லப,ய நிைன> வத. ஒ ெசால3யாம ஒ* ெப*I9: தா வத. ப, ன) வ! ெச 

“க%ண7பா…”

ள/, காைல உண> 3 அவ ஹாNப,ட வதேபா க;பக வ,ழிதி*தா).

எ ஈன :வரதி அைழதவைர" க%ட மன உ*கிய.

அவ) ைகைய7 ப, ைதEய ெசா னவன/ட அத நிைலய,@ நிலாைவ7 ப;றி 3யவ,ைல.

Page 48

ைற" ?றாம இ*"க

Nilave Malarnthidu அவைள7 ப;றி அவ) ெசாலெதாடகியேம, உட0 சEய,லாம இ*7பவEட ச%ைட7 ேபாடேவ%டா எ ெற%ண, ேப9ைச ேவ திைசகள/ தி*7ப,னா ஆதவ . டா"ட) அ ேற 9சா)` ெச(வ,டலா எ ெசா ன, அ!த ஒ* மண, ேநரைத அவ*ட கழிவ,! வ!" வதேபா, அேகய,*த ஆ)தி counseling ேததி அறிவ,வ,டதாக> இ F இர%! நாகள/ ெதாடகிவ,! எ ெசாலிவ,!, தா சிதபர ெசலேவ%!, அ> இ ேற ெசலேவ%! அ7ேபா தா நாைள இைல நாைள மநா6 அ7பா அமா>ட கிளப,9 ெச ைன வர3D எ றா6. அவைள தன/யாக அF7பேவ%டா எ நிைனதவ தா( தைதையD பா)தமாதிE இ*" அைழ" ெகா%! சிதபர ெச றா

 எ அவைள

இ7ேபா அவ வதா “எ னடா ஒ* நா6, ெர%! நா6 எ இ*வ,! ஓவ,!கிறா(? அ7ப எ னதா ேவைலேயா?” எ சலி" ெகா%! அவைன இ F ஓE* நாக6 இ*"க9 ெசா@ கயாண,

“எ7ேபா கிள0ேற? இவைள பN ஏதி வேத?” எ ேகட ஆதவF" “எ னமா,

வ,!! ந அ7பேய ெச ைன ேபாக ேவ%ய தாேன? இேக ஏ 3க வாவ,ட

நா வத ப,"காேத மாதிE7 ேப:றக” எ அவ அைத"

ரலி ெவள/ய,ட>

“9ேச

அ7ப இைலடா. எேக நிலா தன/யா இ*"கா இைல. அவ ெகாRச இைல ெராபேவ பயதவ… அதனால தா ெசா ேன ” எ மகன/ தைலைய வ* சமாதன ெசா னா).

“ஆனா@ மனதி;

ம*மக வத ெராப தா எ ைன ஓர க!றக” எ அவ சலி" ெகா%டேபா அ இதமாக தா இ*த.

காைலய, பாய, உட நிைல7 ப;றி வ,சாEத நிலா, மாைல தைத வ!" வ,வர அறி"ெகா%டா6.

 ஆதவன/ ேபான/;

 ேபசி

மாமியா) மாமனா*ட உைரயா அவ)கள உடநிைல, ஆ)திய, நல , அவ)கள வ*ைக அைனைத7 ப;றிD வ,சாEவ,ேட ேபாைன ைவதா6. அ இர> ேந;ைறய பய மனதி lOத ேந;ைறய வழிையேய ப, ப;றலா எ ேதா றிய நிலாவ,;

.

ஆனா ஆதவ வ7 பா)தா எ ன ெசாவாேனா எ ஒ* 0ற இ ெனா* பய3 lOத. இர> உண> 3 தா பN ஏகிேற , வ,காைலய, வவ,!ேவ எ அவ ெசா ன நிைன> வர, அவ வ*வத; 6 உைடைய மா;றிவ,டலா எ ற எ%ணதி 3ைதய நாள வழிையேய ப, ப;றினா6 ெவ%ண,லா. யா*ைடய நல ேநரேமா, இைல ேகட ேநரேமா வ,காைல நா@ மண, அளவ, வைட அைடதா ஆதவ .

“அவள

அைறய, ேபா( ப!தி*7பா6! இ7ேபா எேக ஓடலா எ தாேன இ*"கிறா)க6 ேமட… ” எ எ%ண," ெகா%ேட தன சாவ,ைய" ெகா%! வைட திற உ6ேள Xைழதவ ேநேர அவள அைற" 9 ெச றா . அவள அைறய, அவைள" காணாம ஒ* நிமிட

ழப,, அவன அைற"

வ,ைரதா .

அேக அவன கலி, ைநய, ேம அவன -ஷ) அண,, தைலயைணைய" க7ப,தவாேற ப!தி*தவைள" க%ட மய,லிறகா( வானதி சிறக7 பற நிலைவ அைடத ேபாலி*த ஆதவF" !!

********************************************************** பாக 13 நிலாைவ தன உைடய, பா)த ஆதவF" 0Eத.

மனதளவ, அவ6 த ன/ட வ வ,டா6 எ ெத6ளெதள/வாக7

0Eத மனதி உ;சாகைதD மய"கைதD ேம@ ?ட கலி அமர7 ேபானவ , உட0 பN பயணதா கச கசெவ இ*"கேவ அவைள 3தலி ெந* ேபா ஒ* கசகச7ேபா! இ*"கேவ%டா எ ெற%ண, அவ6 எ8 வ,!வாேளா எ ற பயதி ம;ெறா* ள/யலைறய, ள/, உைட மா;றி மி ன ேவகதி தக6

Page 49

Nilave Malarnthidu அைற"

வதா .

அத ஐ – ப நிமிட ேநர ?ட இேதா Dக ேபால ேதா ற ஒ* இன/ய பரபர70ட உ6ேள Xைழதவன/ க%ண, அவ6 ேலசாக ெநள/, ேம@ தைலயைணைய இ"கி7 ப," காசி நிைலத. கலி அம) நிலாைவ ெந*கி அத தைலயைணைய அவள ப,ய,லி* உ*வ 3ய றா . அ7ேபா

“”

“நிலாமா,

அதா டா வ,!மா” எ ெகாRச பலைத" ? அைத அ70ற7ப!திவ,! அவள 3க9 :ள/70 3 அவைள இ8 த மா)ப, சா("ெகா%டா .

அதிகமா

எ ற 3க9 :ள/70ட அைத வ,டாம ப;றினா6 ெவ%ண,லா.

அவJ "க" கல"கதிேலா அல காத மய"கதிேலா அவன/ட ஒ%னா6. தாப உண)9சி காடா; ெவ6ள ேபா ேம எ8தா@ ஆதவF" ெகா6ள மன வரவ,ைல.

அவைள அத "க" கல"கதி தனதா"கி"

அவJட மன வ,!7 ேபசி, தன 3ைதய நிைல, ப, ன) எ8த மனமா;ற, எ!த உதிெமாழிக6, த;ேபா இ*" தாப எ 3;3தலா( ெசாலிவ,ட ேவ%!. அவள மனதிலி*" வ,ஷயகைளD ேகடறி ஏ சேதக இ*தா அைதD அேயா! ந"கிவ,! அவள 38 சமேதா! தா இைணய ேவ%! எ தன" தாேன க!7பா! வ,தி"ெகா%டா ஆதவ . அ7ேபா “எ ன தா இ*வ* மனவ,!7 ேபசி இைணதா@ அ மனதளவ, ம!தா அவள ப70 3D வைர" காதி*7ேப எ ஒ* உதி ெமாழி எ!தி*"கிறா( நிைன> இ*"கிறதா?” எ மன ேக6வ, ேகக

“இ7ேபா

உ ேக6வ,"ெகலா எ னா பதி ெசால3யா. அைதவ,ட 3"கியமான ேவைலயாக எ ேனாட மைனவ,ைய கவன/"க ேவ%!. ந ேபா” எ சி ன7 ப,6ைளயா( அைத அட"கிவ,! நிலாவ, 3கைத அத இர> வ,ள"கி ஒள/ய, ரசி"க ஆரப,தா இ* தினக6 3 ன)தா த னா 7nதிைய மற"க3Dமா எ எ%ண,ேனாேம? அவ6 த ைன ஏமா;றி வ,!9 ெச றேம தன மனதிலி* "கி எEய7ப! வ,டா ேபாலேவ. இ7ேபா நிலாேவ, நிலா ம!ேம மனதி நிைறதி*7ப ேபாலி*த ஆதி" . ெவள/ேய ெபௗ)ணமி நில> த ஒள/ைய7 பர7ப, அத இரைவ ?!த ெவள/9சமா"கி" ெகா%*"க, உ6ேளேயா இத அழகிய நிலா இர> வ,ள"கி ஒள/ைய த 3கதி வாகி அைத இ* மடகா( தி*7ப, வசி" ெகா%*7ப ேபாலி*த ஆதவF" . அத ெபௗ)ணமி நிலைவ வ,ட எ நில>"

“எ7பேயா?”

அழ

ஜாNதி தா எ மன ெப*ைமய, திைளத.

எ அ7ேபா இ ெனா* மன ேக6வ, எ87ப,

“அத

நில> ?ட இ F சில நாகள/ ேத( அமாவாைசயாகி, அத ப, ன) வள) ெபௗ)ணமி ஆகிற. எ நிலா எ7ேபா ஒேர மாதிE ெபௗ)ணமியா( ெஜாலி"கிறா6 இைலயா” எ தய"கமி றி பெட பதி வத நிலா ய,*" பாதிய,லி*. மனைத அட"கி, ந ேவைல ெச(த ேபா எ ைகD வாD எ கவனைத" ேககிறா)க6 எ ெசாலியவ தாமதமி றி அவன கவனைத அேக தி*7ப,னா . தைலய, ெதாடகி, ெந;றி, இைமக6, க ன, கா எ வ*"ெகா%ேட வதவ உத அ*ேக வத அவைன மற ைகைய வ,ல"கி ஒ* அ8தமான 3தைத அதி பதிதா . ப, ன) அவன அத ெசய அவF"ேக சEயாக7 படாதேதா! நிலாவ, "க3 கைலய> 3ய க%கைளD ைக வ,ரகைளD இக I திற தன த!மா;றைதD மய"கைதD ஒ* நிைல" " ெகா%!வதா . அவைள அைண7 ப!தி*7பேத ஒ* இதைத தர அைத அFபவ," க%ைண Iயவ மன ேலசாக இ*ததா அத நிைலய,ேலேய க%ணய)தா . வா நில> உறகி l)ய க%வ,ழி உலைக வ,ழி"க9 ெச( ெகா%*த ேபா நிலா க% வ,ழி"க ஆதவ ஆOத உற"கதி இ*தா . "க கைள வ,ழி70 வதேபா கணவன/ ப,ய, இ*"கிேறா எ அவ6 க%டைத :தமா( நிலாவா நப 3யவ,ைல.

Page 50

Nilave Malarnthidu ஏேதா கன> எ க%கைள அ8த ேத(" க%கள/ ம_ தமி*த "கைத7 ேபா"கியவ6 கனவ,ைல நிைன> தா எ உண)தா6.

“ைஹேயா, ெநாய,

ேநைத"

நா அவன V-ஷ)ைட எ!7 ேபாடேன, பா)தி*7பாேனா?” எ ற ேக6வ, எ8த

“அவF" " க% ெதEயாதா எ ன? வன/ ந” எ ற பதி@ எ8த.

அ7பேய ெதEயாம ேபாவத;

அ எ ன இ வ,சிப V-ஷ) பா*… U:

“நா

ேநதி" 7 ேபா!ேபாேத எ" வ% வ0 ேவ%டா F ெசா ேன . ேகயா? இ7ேபா எ ன ஆ எ ெமௗனமாக7 0லப,னா6 ெவ%ண,லா.

ேமா?”

“ேபா!ேபா

இத அறி> இ*தி*"க ேவ%!. அவ காைலய, தாேன வ*வா அத; 6 கழ ைவவ,டலா எ நலாதா திட ேபாடா(. இ7ேபா எலா 0Nஸு F ேபா9ேச? எ ன ெச(வ,யா??” எ த ைன தாேன அவ6 தி" ெகா%*" ேபா தா இ F அவன ப,ய, இ*"கிேறா எ ப உைறத.

“இ7ப

இ"க" கய,*"கிறாேன? அ7ேபா ேகாபமிைலயா? ேகாபமி*தா இ7ப க7 ப,"க 3Dமா எ ன? நா அவன உைடய,, அவன கலி ப!தி*"கிேற எ பா)த7ப, ன* இ7ப கய,*"கிறாேன?” எ வ,யதவJ" , அத நிைலைய உண)தப, ன) ெப* ?9ச3 ெவக3 3கதி@ மனதி@ "ெகா%ட. இ7ேபா அவ க% வ,ழிதா அவைன ேநரா(7 பா)"க3D எ ேதா றாததா ெமவாக அவன ப,ய,லி* த ைன வ,!வ," ெகா6ள 3ய றா6 ெவ%ண,லா. அத 3ய;சிய, ேதா;

“9:

அ7பா எ ன அ8த” எ ற வ,ய70 எ8த.

அவள வ,வ," 3ய;சி ஆதவன/ "கைத" கைல"க ேம ப!"க9 ெச(தா .

“Q

ப70, 

மா” எ அவைள இ8 த

அைத" ேகட, “ஹா … ப70வா? யா) அ? அத 7nதிைய அ7ப தா ?7ப,!வாேனா?” எ ேகாப வத ெவ%ண,லாவ,; .

“நா

ெவ%ண,லா” எ உ6ேள ெச றி*தா@ இகிய

அவள சேதக 0Eயாம ஆதவ .

“ேஹா

ரலி அவ6 ?ற

ெதEDேம. ெகாRச கவ,! ப70” எ க%கைள திறவாமேல ?றினா

அத பதிலி சில வ,ஷயக6 0Eத ேபா பைழய பல சEயான வ,ள"கக6 இலாம ேபாகேவ மனைத வான. ஆனா அவேனா! ஒ%ய,*த அத இத ேவ வ,ஷயகைள எ%ணவ,டாம ெச(த. சில ெநாக6 அவன மா)ப, தைல சா(7 ப!தி*தவ6 ெவள/ேய l)ய த ஆதி"கைத" ெகாRச ெகாRசமா(" ?!வைத உண)த காேல`" ேநரமாவ உைறத.

“அதா .

காேல` ேநரமா9: அதா , 7ள N வ,!றகளா?” எ ெகRச ேககேவ இைல.

ரலி அவ6 ெசா ன அவF"

"

தி*ப> அவ ைககைள தள)த 3ய , இ ெனா* தர அவ6 ெகRசிய தா அவ ச; ப,ைய தள)தினா . அத சிறிய வ,!தைலைய7 பய ப!தி" ெகா%! ேவகமாக> லாவகமாக> அவன ப,ய,லி* த ைன வ,!வ," ெகா%டவ6 ேவகமாக அைறையவ,! ெவள/ேயறினா6. ஹா@" வதவ6 இ F தா அவன V-ஷ)ைட அண,தி*"கிேறா, வ,ழித7ப, ன) அவ ேக ேக6வ," 7 பதி ெசால3யா எ பைத உண) மனமி றி அைத" கழ அ8" ண, ேபா!ைவ" ?ைடய, ேபாடா6.3கதி ழ7ப3, ெவக3 சE பாதியா( நிைலதி*"க" காைல" கட கைள 3வ,! அவ6 கிேச ன/ சைமயலி இறகி அைர மண, ேநர கழி" ?ட ஆதவ வ,ழி"கவ,ைல.

Page 51

Nilave Malarnthidu அவன வழ"கமான ஜா"கிகி; எ தய"கமாக இ*த. அவள தய"கைத7 ேபா"

ெவ

ேநர தாமதாகிவ,டேத எ ற எ%ண,யவJ"

 வ,தமாக ஆதவேன சில நிமிடகள/ கிெசF"

அவைன எ7ப எ870வ

வதா .

அவ வதைத உண)த மிக> 3"கியமாக அ7ப, ைவதி*த ெபாEய ேம கவனைத9 ெச@தினா6 ெவ%ண,லா. அவள 3க9 சிவ7ைபD த ைன நிமி) பா)"க 3யாம ெச(D அவள ெவகைதD ரசைனDட ேவ"ைக7 பா)தா ஆதவ . அவ6 3கைத7 பா)" வ,தமாக அ!70 ேமைடய, சா( நி ெகா%டவ “ஆமா எ ன இ அைர ைற ரNேசாட இ*"க? ” எ உ6J" 6 உலாசமா( சிE" ெகா%*தா@ ெவள/ேய ஒ* வ,தமான" ரலி ேகட V-ஷ)ைட" கழ! ேபா ேவெறைதD கழ வ,ேடாேமா எ ஒ* நிமிட பயதவ6 ேவகமாக" த ைன ஆரா(தா6 மைனவ,.

ன/

“9ேச

ரN ஒ8கா தாேன இ*" . :மா வ0 ெச(கிறா . ஆனா அ வ0 தானா? ர ஒ* மாதிE இ*தேத?” எ எ%ண,யவ6 ஒ ேம ெசாலாம தி*ப> கி%ய ெபாEயைலேய தி*ப> கி%னா6. இைவ அைனைதD க%க6 மி ன7 பா)தி*த ஆதவனா அத ப, ன) த ைன" க!7ப!த 3யவ,ைல. அவைள ெந*கி ப, னாலி* அைண ெபா*தி. அத திV) தா"

“G “அ

தலி நிைல

“ப70,

V-ஷ) எேக டா?” எ றா அவள காத*கி உதைட7

ைலத நிலாவா பதிேல ெசால 3யவ,ைல.

ெசா@” எ அவ ேம@ கிறகி கவ,பாட

ைவ"கிற ?ைடய,ல ேபா!ேட ” எ தி"கினா6 நிலா.

“அ7பாவ,.

நா ?ட நிைன>7பEசாக அைத7 பதிர7ப!தி வ9சி*7ேப எ நிைன9ேசேன? ஏமாதிேயமா” எ ேசாகமாக9 ெசா னா .

“ஹா …

அ நா இர%! நா6 ேபா*ேதேன. ஒேர அ8" ந றாக உளறி இ*"கிேறா எ 0Eத ெவ%ண,லாவ,; .

. அ தா ” எ பதி ெசா ன7 ப, ன) தா

நா"ைக" க அவ6 ேப9ைச நிதிய அத வ,னாய, ஆதவன/ உத! அவள க னதி அ8தமாக7 பதித. 3த 3த வ,8த (அவJ" ெதE அ தாேன 3த!) ெநாய, வ,ழிகைள வ,E 3தலி வ,யதவ6 ப, ன) க%I அைத ரசிதா6. அ7ேபா ம;ெறா* அ!7ப,லி*த "க) “l7ப) சீ மாN” எ எ%ண,யேதா எ னேவா அழகா( ஒ* வ,சி அத! அதி :யநிைன> ெப;ற இ*வ* மய"கட வ,லகின).

“ஆபjN

ேல ஆ9:மா. நா ேபா( கிள0ேற ” எ மனமி றி அைற" 9 ெச றவ , ேபா வழிய, வாஷி மிஷ அ*கிலி*த அ8" " ?ைடைய திற ேமலாக இ*த அத V-ஷ)ைட எ!" ெகா%டா . இ*வ* கிளப, உணவ*த ைடன/ ேடப,ள/ வதம)த ேபாதா பாைய7 ப;றி இ F தா வ,சாE"கேவ இைல எ உைறத நிலாவ,; .

“பா

எ7ப இ*"காக அதா ?” எ அவன த இலிைய ைவதவாேற ேகடா6 ெவ%ண,லா.

“G.

ஒ F ெப*சா இல. ெகா!த மாதிைர ம*ைத ஒ8கா சா7ப,டாம இ*ததா வத தா . மாமா ெசா ன மாதிE ேவ& தா இ8"கி! இ*"காக” எ றா அவ அசைடயாக. அவ அ7ப9 ெசா ன

“9ேச

பாவ அதா . அ7ப9 ெசாலாதக” எ அவ6 பEய

“ஆமா

ந உ* , உ ைன7 பா)"கவத மாமாைவ" கிள7ப தா இ7ப உட0" இ8"கிடாக F நா , மாமா, அ70ற வ,ஷயைத7 0ER:"கிட சேதாQ எலா* ேகாபமா இ*"ேகா. ந ம! அவகைள தாகி

Page 52

Nilave Malarnthidu த!"

7 ேபா!” எ றா அவ எE9ச@ட .

“ெபEயவக

அதா . அ7ப9 ெசாலாதக. அ70ற அைத-மாமா எலா* எ7ேபா வராக?” எ அவ6 ேவ வ,ஷயகJ" திைச மாறினா6.

“இ ைன"

மதிய கிளப, ைந வ*வாக இைல நாைள" " காைலய,ல வ*வாக.. அ7பா கிளப,ற" counseling ேட இ F ெர%! நா6 கழி9: தா . அவ தா 3 னா ேபா ப%ேற னாக. ஆனா ஆ)தி" அவேளாட ஃப,E%N எலா* 3 னாேய வராகளா அதனால சீ"கிரேம வர&F ஒேர அட” எ றா வ,ள"கமாக.

“ஆமா,

வ! இ*" ேபா சீ"கிரேம வரேவ%ய தாேன. அ7ப தா எத காேல`ல சீ இ*" F ஒ8கா ரா" ப%ண, நல காேலஜா ெசல" ப%ண 3D” எ றா6 ெவ%ண,லா> ஆ)தி" ஆதர> அள/.

“அவக “9ேச

நாைள"

" காைலய,ல வதா நலா இ*"

 F நிைன9ேச ” எ அவ இ8"க>

ஏ இ7ப ெசாகிறா ?” எ 0Eயாம பா)தா6 ெவ%ண,லா.

“இல,

நாம ெர%! ேப* இ ைன" சாயகால பj9" 7 ேபாய,! அ7பேய ேஹாடல சா7ப,! வரலா எ நிைன9ேச ” எ றா அவ6 3கைத7 பா)தவாேற.

“ஏ

அதா ? அவக வதா எலா*மா ேபாகலா இைல. நலா இ*" ஆதவ தைலய, அ" ெகா%டா .

“ஏ

” என அவ6 ெவ

ள/யா( ெசா ன

அதா ?” எ பEதாபமாக நிலா அவைன ஏறிட>

“ஒ%&மிைலடா

ப70. ந உ ேனாட இலிைய7 பா)9 சா7ப,!. ஒ%&ேம இைல” எ றா உதைட இ8 ஒ* 0 னைகைய9 சிதி. அவ த ைன ஏேதா கி%ட ெச(கிறா எ 0Eதேபா, அ எ னெவ 0Eயாம ேபாகேவ ேபசாம உணைவ ெதாட)தா6 ெவ%ண,லா. உண> 3 ெவ%ண,லா தன காேல` பா"ைக எ!" ெகா%! ெவள/ேய வ ெச*7ைப மாயேபா ஆதவF ஷூ அண," ெகா%*தா .

“நா

ேபாய,!வேர அதா ” என ெசாலி"ெகா%! அவ6 ெவள/ேய ேபாக 3;பட7 ேபா “ேஹ நி@. நா பN Nடா%ல ரா7 ப%ேற ” எ ெசாலி"ெகா%ேட தன ேல7டா7 பா"ைக ஒ* ைகய, எ!" ெகா%!, நிலாைவ இ ெனா* ைகயா ப;றிய வாேற ெவள/ேய வ கதைவ7 Zனா .

“நாேன எத;

ேபா("கிேற அதா . ைட இ*" . உகJ" ஆபjN ேநரமாகவ,ைலயா?” எ அவ6 ?றிய பதி ெசாலாம ப;றிய ைகைய வ,டாம அவைள கீ ேழ அைழ9 ெச றா .

“அதா ,

எ ைன ெமய, ேரா!ல வ,டா"?ட ேபா அதா . நாேன ேபா("கிேற ” எ அவ6 ெசா ன

“பN

Nடா% வழியா ேபாற மாதிE ?ட ஒ* c இ*" வ%ய, ஏறி Nடா) ெச(தா .

“ஏறியா? வத.

. அதில ேபா("கிேற . ந ஏ இ7ேபா” எ வ,!

ப,9:"ேகா நிலா” எ இ7ேபா உதி ெச(வ,ேட அவ வ%ைய எ!"க நிலாவ,;

9 சிE7பாக

பN Nடா% இற"கிவ,!வ,! ஒ* பா)7ேபாமா>ட ெச றவைன9 சில நிமிடக6 ப, னாலி* பா)தவா நி றி*தா6 ெவ%ண,லா. பN Nடா% தா% ச; ெதாைலவ, ஒ* சி"ன இ*"கேவ, காைல ேநர எ பதா நிலாைவ இற"கிவ,ட இடதி; அ*கிேலேய வாகனக6 ஊ) ேபாக ஆரப,வ,டன. நிலா அ7பேய தன பா)ைவைய அவ 3கி ைவதி*"க, ஆதவ ராப," ஆரப,த தி*ப,7 பா)தா . இற"கிவ,ட இடதிேலேய நிலா நி றி*7பைத" க%ட ஒ* வ,Eத 0 னைகைய உதி) வ,!" க%ணா ேபா எ ைசைக ெச(தா . அவ தி*ப,ய உடலி ரத 38 3கதி பா(வ,ட, அவன ைசைகய, ெவகி த ைன ம_ !" ெகா%டா6 ெவ%ண,லா. அ ைறய நா6 38 இ*வ*"

6J ஒ* இன/ய படபட70, மய"க3ேம lOதி*த.

Page 53

Nilave Malarnthidu ெவ%ண,லாவ,; ம! ?டேவ 7nதிைய7 ப;றிய ஒ* சி ன9 சேதக3 இ*த அ! வர7 ேபா ப,ர9சைன" வ,தாக அைமத.ப மண, அளவ, :தேரச ேபா ப%ண,, அவ)க6 Iவ* பதிேனா* மண,"கா(" கிளப, ஆ அல ஏ8 மண," வ!" வவ,!வதா( ெசா னேபா ஆதவ ெப*பா!ப! ஏமா;றைத மைறதவ

“9ேச,

காேல` அமிஷ வ,ஷயமாக வ*கிறா)க6. ந இ7ேபா இKவள> :யநலவாதியா( ஆனா(? நிலா எ ஓவ,ட7 ேபாவதிைல. இ ேபச7 ேபாவைத இ F ஒ* வார கழி7 ேபச7ேபாகிறா(? அ70ற எ ன?” எ த ைன தாேன சமாதன ெச("ெகா%டா . மாைல ஆதவ வ!" வதேபா, ஆ)தி 3கைத "கி ைவ" ெகா%! வ,ய, க%ைண7 பதிதி*"க, மாமியா* ம*மகJ கிெசன/ ஒ உறவா" ெகா%*தன). ேசாபாவ, ஆ)தி அ*கி அம)தவ நனா .

“எ7ேபா

வதக ஆ)தி? அ7பா எேக?” எ அவள/ட ஒ* காபEைஸ

“நாக

வ அைர மண, ேநரமா9:. அ7பா எேகேயா ெவள/ேய ேபாய,*"காக. எேக F அமாகிேட" ேக!"ேகாக” எ பதிலள/தவ6 சா"ேலைட7 ப,E அதி IOகினா6. இ ெனா ைற ந

“இைத

அ%ண,ய,ட ெகா!” எ ஆதவ 3"

3

“யா*

நிலாகிடயா? எ னால 3யா,” எ 3கதி அதா ேபா பதி வத அவன அ*ைம தைகய,டமி*.

“Q,

எ ன நிலாவா? ஒ8கா அ%ண, F" ?7ப,!7 பழ ெச றா .எ க%வ,! சைமயலைற ேநா"கி9

அத; தா இேநர வைர தி!வாகி 3தி*ததா ஆ)தி" இ7ேபா அ%ணF அைதேய ெசால> பயகர எE9சலாக வத. அைத எலா ெவ%ண,லா ேம காட 3ெவ! த"க த*ணதி;காக" காதி*தா6. சைமயலைறய, மகைன" க%ட

“எ7ேபா

தப, வதா(?” எ கயாண, வ,சாE"க

“நா

வ ப நிமிஷ ஆ9:. உக ம*மகைள" ெகாRசிேட இ*ததில நா வத உகJ" ேபானா நா எ ன ெச(ற?” எ அவ ேபாலி வ*தட ெதEவ,"க

 ெதEயாம

“ேபாடா,

உன"ேக ெபாறாைம? எ ேனாட ம*மகைள நா ெகாR:ேவ ? அைத ந எ ன" ேககிற? G” எ அவ) அவைன ேலசாக அ"க

“நலா

ெகாRசி" லாவ,"ேகாக. நா ஒ%&ேம ெசாலல” எ தா(" சா"ேலைட நனா .

“ஆ)தி" அதா ?” எ சா7ப,!” எ றா ஆதவ . நா

7 பதிலள/தவ நிலாவ,ட

அவ6 ேகட, ஒ* 0 னைகைய உதி)வ,!

பகாக ைவதவ6 அவ)க6 இ*வ*"

“அவJ"

" ெகா!தா9:. ந

 அவ)கள பைக நனா6.

“நா

சா"ேல சா7ப,ட மாேட . நேய எ ேனாடைதD எ!"ேகா.” எ அவள/டேம ஆதவ நவ,ட, கயாண,D அவள/ட ெகாRசைத" ெகா!வ,டா). இ ெனா* பாதிைய அவ6 ப,E` ைவ7பைத" க%! சா7ப,ட ேவ%ய தாேன?” எ ஆதவ ?றியத;

“அவ*"ேக

ெகா%*"

“உன" ேவ&னா ேவற வாகி"கலா. “அ மாமா" ” எ பதிலள/தா6.

இ7ேபா இைத

:க). ந சா"ேல ேவற !. ேபசாம அைத எ!9 சா7ப,!” எ கயாண, அவைள அத" ேபாேத ஆதவன/ க%ண, ஆ)தி சா7ப,! வ,!" கீ ேழ7 ேபா*த சா"ேல ேப7ப) பட.

இ*வர பழ"கவழ"ககJ உைர"க ஆ)திய,ட ப" ெகா%டா ஆதவ . இர> அைனவ* ப!"க9 ெச ற அவ)கள அைற" ஆதவ அவன ேமைஜய, அவJ"

3

வமாக எ!" ?றேவ%! எ மனதி

வத ெவ%ண,லாவ,;

றி"

 தய"கமாக இ*த.

" கா ஏேதா ேவைலய, IOகிய,*"க, அவன கலி ப!"க

Page 54

Nilave Malarnthidu ஒ* மாதிE இ*ததா எ7ேபா ேபா ஒ* ேபா)ைவைய எ!" கீ ேழ ேபா!7 ப!தா6 ெவ%ண,லா. ஏேதேதா ேயாசைனக6 மனதி வலவர அவ6 க%ணய)வத; அைர மண, ேநரமான. ேவைல 3 ஆதவ தி*ப,ய ேபா கலி அவைள" காணாம இ F எ ன ெச(கிறா6 எ ேயாசிதவாேற ெவள/ேய வர அைர வாச ேநா"கி நடதா . அவ6 கீ ேழ ப!தி*7பைத" க%ட 3க வாவ,ட ஆதவF" . 3ய அவ6 3ைதய நா6 ப!தி*த நிைலைய மனதி ெகா%!வ அவைள ெந*கி ைகய, ஏதினா . கலி அவைள7 ப!"கைவவ,!, வ,ள"ைக அைண அவள*கி ப!தவனா 3ைதய நா6 ேபால நிமதியாக உறக3யவ,ைல. அவ6 மனதி தா இ*"கிேறா எ பதி ள/D அவF" உணரவ,ைல எ ேதா றிய ஆதவF" .

"

ழ7பமிைல எ றா@ அைத அவேள இ F

ஆனா தா இ நட ெகா%ட 3ைறைய ைவ" ?ட அவளா த ைன7 0E" ெகா6ள3யவ,ைலயா எ மன ேலசாக வ*திய.

“ஒேர

நாள/ எலா சEயாகேவ%! எ ஓவரா எதி)பா)"கிற. த70 மகேன த70” எ மன இைரத. இத எ%ணகளா அவ வத; ெவ ேநரமான இத வ*த காைலய, ச; ம!7 ப*"க, மாைலய, ஆ மண, அளவ, சேதாQ ஃேபா ெச(" ?றிய வ,ஷயதி மன ேம@ வாய. ஆதவ அ@வலகதி இ*தேபா சேதாஷிடமி* ஃேபா வர அைத அெட ெச(தவன/ட அதா , நா சேதாQ ேப:ேற . வ!" வVகளா? அ"கா இ*"காளா?” எ அவ ேகக

“இல

“ஹேலா

சேதாQ. நா இ F ஆபjNல தா இ*"ேக . எ ன வ,ஷய ெசா@.” எ றா ஆதவ .

“இ ைன"

 இதைன ேநர ஆபjNல இ*"கீ களா?” எ சேதாஷி அத பதிலி வ,ய70 ெவள/7பைடயா(

இ*"க

“இ ைன"

எ ன வ,ேசஷ?” எ றா ஆதவ 0Eயாம

“எ ன

அதா இ7ப" ேக றக, இ ைன" வன/ அ"கா>" வ*தியைத வ,ட, ஆதவF" மிக> வ*தமாக இ*த

7 ப,றதநா6” எ பதி ?றிய சேதாQ

****************************************************************** பாக 14

“சாE

சேதாQ, இ ைன" நிலா" 7 ப)ேட F என" ெதEயா. ந அவகிேட ேபச& னா அ7பாேவாட நப*" " ?7ப,!7 ேப:” எ அவF" 7 பதி ெசாலிவ,! ெதாட)ைப %தா .

“எ ன/ட

ப,றதநா6 எ ?ட ெசாலவ,ைலேய. நா எ ன அKவள> அநியனா?”

“ேந;றிர>

?ட தைரய, ப!தி*தாேள? எ Fைடய நடவ"ைககைள ைவ" ?டவா அவJ" 0Eயவ,ைல?”

“மனதளவ,

எ மன

எ ைன ெந*கிவ,டா6 எ நிைனேதேன? அ எ Fைடய மனதி க;பைனேயா?”

“க%7பாக

க;பைன இைல. என உைடைய அண,Dேபா அவJ" 7 பய ேபாகிற எ றா அத;ெக ன அ)த? இர%! நாகJ அலவா என உைடைய அதாவ எ அ*காைமைய நா இ*"கிறா6… அதனா அவ6 எ ைன மனதா வ,*0வ உதி தா .”

“ஆனா

ேந; நிைனத ேபால அவேள இ F அைத உணரவ,ைல. அவளாக உணர ேவ%டா… இத வ,ஷயதி அ ஒ* சEயான D7 ைல அதனா அவளாக உண)வ ெராபேவ கQட , நா நட ெகா6வைத ைவதாவ \கி இ*"கலா இைலயா?”

“ப70

உ ைனைவ" ெகா%! எ ன ெச(ய7 ேபாகிேறேனா? உன" ேபா(! ேபாலி*" … அ70ற மிதெதலா எ7ப… G”

Page 55

7 பாட எ!ேத எ ேனாட எென)ஜி எலா

Nilave Malarnthidu “நாேன

உ ப70 3Dவைர எ ைன" க!7ப!தி" ெகா%! இ*"கேவ%!ேம எ ப,ரயதன7ப!" ெகா%*தா… உன ப70 3தப, F உ ைன சEக!வ ேல: பட" காEயமாக இ*"கா ேபாலி*"ேக… G…”

“அைத

அ70ற பா)"கலா… இ7ேபா ப)ேட ப;றி நிைன ஆதி… ஹா ஆமா… ப)ேட எ ெதEதி*தா ேநதி ைநேட ஏதாவ ச)7ைரN கிப, ப,ளா ப%ண, இ*"கலா… இ7ேபா ப,றத நாேள 3ய7 ேபா … அ> கயாணமாகி 3த ப,றதநா6… G…”

“ஆமா “என"

இ ைன" 7 ப,றதநா6. வ,Q ப%&க. கிப, ெகா!க” அ7ப F அவேள வ உகிேட ெசா@வா பா*… ேபாடா இவேன… நயா ேக! ெதER:"கி! இ*தி*"க&… :மா அவைளேய ைற ெசாறைத 3தல நி…” என வ,தவ,தமா( நிலாைவ தியப (ெகாRசியப எ ெசாலேவ%!ேமா!) ேவைலகைள ேவகமாக 3வ,! அ@வலகதிலி* கிளப,னா ஆதவ . சேதாQ ஃேபாைன ைவத தைத" அைழதா ஆதவ . அவ) அைழ7ைப எ!"காம இ*"கேவ, இ7ேபா ைப"கி ஏ3 ஒ* 3ைற 3ய றேபா அவ) அ%ணா Dன/ெவ)சிய, ெகா ெசலி நட" இடதி இ*7பதாக>, ஆ)திய, ேதாழிக6 சில*" இ ைற" அைழ70 எ பதா அவ)கைள7 பா)"க ஆ)திைய அைழ வததாக> ?றினா). அவEட உEய வ,தமாக7 ேபசி ைவவ,!, வ%ைய ெச@தியவாேற நிலாவ,; ேயாசி"க ஆரப,தா . 3த@ 3>மாக ெசஃேபா வா வ எ ற 3>" வதவF" அவJ" 7 ப,ததாக வாகி" ெகா!"கலா எ ற எ%ண எ8த. ஆனா அவைள 3த 3தலாக7 ப,றதநாJ" வரவ,ைல.

எ ன7 பE: வாகலா எ 

அைத அவைள அைழ9 ெச 

வ,Q ப%&ேபா ெவ ைகேயா! வ,Q ப%ண> மன

எ ன ெச(யலா எ அவ ேயாசி" ேபா ேவைட ெந*கி இ*தா . ஆனா வ!" 9 :மா7 ேபாக மனமிலாம ெபச நகEலி*" ெபா" ஒ " 9 ெச அவJ" 9 :தா) வாகி"ெகா%! ேபாகலா எ எ%ண,யவ வ!" 9 ெசலாம வ%ைய தி*7ப,னா . அேக 7nதிDட பல 3ைற ெச றி*ததா ஒ* தய"க எ8த. ஆனா மனதிலி* அைத 3ய அக;றிவ,! நிலாைவ ம! மனதி நிதி அத கைடய, உ6ேள Xைழதா . ைசன) ெவா)" ெச(த இளசிவ70 டா7 ம; க*ப9ைச பாட அைமத ஒ* :தாைர நிலாவ,; எ!தவ , தைக" இள மRச6 நிறதி ஒ ைற எ!தா .

எ 

அமா, அ7பா ஏ நிைன"க மாடா)க6 எ றா@ ஆ)தி சி ப,6ைளதனமாக ஏதாவ நிைன7பா6. நிலா ேவ, ேந; அத சா"ேல!"ேக ஆ)தி" எ ேகடவ6 இ ஆ)தி" வாகவ,ைல எ றா இைத அண,வாேளா எ னேவா. இத எ%ணகள/னா இ*வ*" ேம அவ)கJ" ஏ;ற மாதிE வாகினா ஆதவ .

ப"கதிலி*த ேப"ேகEய, ேக", சா"ேல எ வாகி" ெகா%! அவ வைட அைடத ேபா வ! Zய,*த. அவ வைட அைட அைர மண, ேநரதி; 7 ப,ற ஒ*வ* வரவ,ைல. ேவைலெயலா அ7பேய வ,!வ,! ேவகமாக வத ஆதவF" 7 ெபாைம பற ெகா%*த. அவன ெபாைமய, எைலைய எயேபா, சேதாQ ம_ %! அைழதா .

“ஹேலா

அதா . மாமா" " ?7ப,ேட . ெவள/ய,ல இ*"கிறதா ெசா னாக. நக வ!" அ"காகிேட ஃேபா ெகா!"க 3Dமா?” எ றா தயவாக.

வடா

“நாேன

அவைள" காணாம தா கிடதட ஒ* மண, ேநரமா உகா) இ*"ேக . உ அ"கா எேக ேபானா6 எ ேற ெதEயவ,ைல” எ றா எE9சைல ெவள/7பைடயாக கா. அத; எ ன பதி ெசாவ எ ெதEயாம காலி ெப அ" சத ேகட.

“ேஹா… ”

எ ம! ?றிய சேதாQ ஃேபாைன ைவ"

“ைல ேலேய

இ* சேதாQ. நிலாவா F பா)"கிேற ” எ றவாேற கதைவ ஆதவ திற"க கயாண,D ெவ%ண,லா> நி றி*தன).

Page 56

3

Nilave Malarnthidu “உ

அ"கா தா , இ* அவள/ட ெகா!"கிேற ” எ ஃேபான/ செதாஷி; ெவ%ண,லாவ,ட ஃேபாைன நனா .

7 பதி ெசா னவ

அவன ரலி@ 3கதி@ சில எE9ச ேகா!கைள 3த பா)ைவய,ேலேய க%டவ6 எ னெவ 0Eயாம ஃேபாைன வாகி" ெகா%ேட உ6ேள Xைழதா6. அவ6 தப,ேயா! ேபச ஆரப,தேபா, ஆதவ “எேகமா ேபான க? எKவள> ேநரமா ெவய, ப%ேற ெதEDமா?” எ தாய,ட ெபாEய ெதாடகிவ,டா .

“எ"

இ7ேபா கற? வ!" வதா :மா உகா) வ, பா)"கிற, இைல எ7ேபா ேபால ேல7டா7ைப திற வ9:"கி! இ*"கிற தாேன? அைத வ,!! எ கிேட பா(கிற?” எ அவ* உய)தினா).

ரைல

“ஆமா

வ, பா)"கிற" தா நா இ*"கிற ேவைலைய எலா அ7பேய ேபா!! வேர பா*க” எ அவ தன ேகாபைத ெதாட)தா .

“ேவைல

இ*தா பா)! வரேவ%ய தாேன? எ" சீ"கிர வேத? சீ"கிர வத ?ட சE, நாக அ7ேபா வல இைலனா அ" இ7ப தா கவ,யா? எ கிேடேய இ7ப ெசRசினா… அத ெபா%& பாவ” எ அவ) க%த

“ெராப

தா பாவ உக ம*மக. இ ைன" இ ன3 மன ஆறாம ெசால>

அவJ"

7 ப)ேட. அதனால தா சீ"கிர வேத ” என ஆதவ

“அ7பயா?

ப,றதநாளா? இத நிலா7 ெபா%& ெசாலேவ இைலேயடா தப,” எ கயாண, அவ) பகி; வ*த7படா). அேத சமய நிலா தப,ய,ட வாO" 3தி*தா6.

ந றி ெதEவ,வ,!, ஃேபா ெச(யாத;

 தி! வாகி

அவ)க6 ேபசிய 38 இலாவ,டா@ ெகாRச ெகாRச நிலாவ, காதி வ,8தி*த. தி*வ,ழாவ, ெதாைலேபான ழைதய, 3கபாவேதா! நிலா நி றி*"க அவைள7 பா)த ஆதK" ேகாப ம!7 பட. ஆதவன/ 3கைத நிமி) பா)வ,! வழைம ேபா தைலைய ன/ ெகா%டா6 அவன அ*ைம மைனவ,. ஆதவ வாO3 கயாண, 3தி" ெகா%டா) “எ ன நிலா ஒ%&ேம ெசாலமா இ*ேட? எகJ" தா உ ேனாட ப,றதநா6 ெதEயவ,ைல எ றா நயாவ ெசாலி இ*"கலா இைலயாமா. இ7ேபா ேகாவ,ல ஒ* அ)9சைனயாவ ப%ண,! வதி*"கலா. ஒ* பாயச, Nவ ஒ%&ேம ெச(யைலேய?” எ 0லப,யவ)

“9ேச

இ7ப> ேபசிேட இ*"ேக பா*. ஹா7ப, ப)ேட நிலா” எ ேதாைள அைண வாOதினா).

அவ) 3தலி 0லப,யத; எ ன ெசாவ எ ெதEயாம நி றி*தவ6 ஆசீ)வாத ப%&க” எ வ,! அவர காலி வ,8 வணகினா6.

“த)காDசா

“ேத"N

அைத. எ ைன

இ*மா” எ அவ6 தைலய, ைகைவ மனதார வாOதினா) கயாண,.

“காலி

வ,8தி*"ேக, ப,றதநா6 ேவற, இதா” எ தன ப)ஸிலி* ஐT cபா( தா6 ஒ ைற எ!" ெகா!தா).

“இKவள> “|

cபா எலா ேவ%டா அைத” எ அவ6 ம"க,

ேதவ,ைய ேவ%டாF ெசால" ?டா. :மா வ9:"ேகா” எ ைகய, திண,தா).

ஒ ெசாலாம, 3"கியமாக நிலாவ, 3கைத7 பா)தவாேற அவ)கள உைரயாடைல கவன/" ெகா%*தா ஆதவ .

“நா

ேபா( ெகாRசமா ேகசE கி%!கிேற ” எ கயாண, உ6ேள நக)த அவ) ப, னாேய ந8வ7 பா)த நிலாைவ" ைக7ப;றி நிதி அ7பேய அைற" அைழ9 ெச றா ஆதவ .

“வ,!கதா …

அைத இ*"காக” எ அவ6 ெமலிய ரலி 3னகியவாேற ைகைய உ*வ 3யல, அவ தி*ப, அவைள7 பா)த7 பா)ைவய, க7ெப வாைய I" ெகா%! அவைன ெதாட)தா6.

Page 57

Nilave Malarnthidu உ6ேள Xைழ கதைவ அைடதவ நிதானமாக அவைள த ைககJ"

6 ெகா%!வதா .

இ!7ைப வைள, 3க ேநா"கி" ன/, ெந;றிய, இதO ஒ;றி “எ ேனாட ெசல7 ப70" இன/ய ப,றத நா6 வாO"க6” எ அவ ெசாலி 3தேபா கீ ேழ ெதாகி" ெகா%*த நிலாவ, கரக6 அவைளD ம_ றி அவைன அைணதன. அத ெசய அவF" ஒ;றினா ஆதவ .

“ேத"N

மகிO9சிைய அள/த எ கா!வ ேபா அவள ெம க னதி அ8தமா( இதO

அதா ” எ ந றி நவ,ல அவ6 3ய ற ேபா கா; ?ட வாய,லி* வரவ,ைல நிலாவ,;

ஒ*3ைற அவள க%கைள நிமி) பா)தவ , தி*ப>

.

ன/ அவள க னைத7 பலமாக கதா .

“NN

ஆ…” எ க னைத ைட"க அவைன அைணதி*த ைகைய நிலா எ!"க 3ய ேபா அத 3ய;சிைய அவள ைகைய அ8தி த!தவ .

“என" “நா

இைதவ,ட பலமா வலி9ச” எ றா க%கைள ேநா"கி க"கேவ இைலேய” எ அவ6 க%ைண வ,E7 பEதாபமா( ேகக

“ைம Nவ லி ப70” எ இ F இக அைணதா . “எேக அதா வலி" ” எ ச; ைதEயைத" ? அவ6 “G…

இேக?” எ அவன இதய இய

“அேகெயலா

ெமவாக" ேகக

மிடைத :" கானா .

நா க"கேவ இைல. ேவற யாராவ இ*"

?” எ அவ6 ஒ* மாதிE

ரலி ேகக>

“ெராப"

கQட. ந ஏ ப70 எ கிேட ப)ேட F ெசாலல? அதா வலி" ” எ அவ6 ேம@ க%டைதD ேயாசி"க இட ெகாடாம அவள 3கைத வ*" ெகா%ேட ேகடா ஆதவ .

“அ…

அ வ…” எ ஆரப,தவ6

“ந

அேக வரவைர" நா இேக இ* வரமாேட டா ெசல” எ அவள க8தி 3க 0ைத ம;ெறா* ைகயா ப, னக8ைத வ*னா . அவ6 அத ெச(ைகய, வா)ைத எழாம நி றி*"க>

“எ னடா

ப70, உன"

“ஹா …

ஆமா… ஐேயா இைல…” எ அவ6 த!மாற, ஆதவF"

சிEதா .

“வ,!கதா ,

இ ெராப ப,9சி*"கா? உன"

7 ப,9சி*தா என"

ட06 ஓேக தா ” எ கிற"கமாக9

9 சிE7பாக தா வத.

நா ேபாக&. அைத தன/யா இ*"காக” எ அவ6 ெகRசியத;

“ந

இ F வரேவ இைலடா. ந வத ேபா(டலா. ேநா 7ேரா7ேல” எ றா 3கைத அவள க8திலி* எ!"காமேல.

“இேக

அதா வர&?” எ அவ6 0Eயாம ேகக

“அட"கட>ேள, “அ…

ந ஏ எ கிேட ப)ேட F ெசாலைல F ேகேடேன அக தா ” எ நிைனeனா .

அ வ… என"ேக நியாபகமிைல அதா ” எ அவ6 ெசாலி 3த7 ேபா,

“பாதி

வழி தா வதி*"ேக… இ F பாதிைய ைந வ! எ ன?” எ வ,! அவைள இ"கி இ*த ைககைள ேலசாக தள)தினா . அ தா சா"ெக நிலா ேவகமாக நகர 3;பட “ேஹ இ* இ*, உன" வதி*"ேக . அைத வாகி!7 ேபா” எ அவைள நிதினா .

ஒ* சி ன கிப, வாகி!

கவEலி* அவJ"ெக வாகி வதி*த :தாைர எ! அவள/ட நயவ “சி ன கிப, தா . இத வ"எ%! ெவள/ய,ல ?!7 ேபா( ெசஃேபா வாகி தேர டா. இ7ேபாைத" அஜN ப%ண,"ேகா” எ றா ெகR:தலாக

Page 58

Nilave Malarnthidu அத ரNைச வ*" ெகா%ேட “ெராப ேத"N அதா . இேவ ெபE: தா . ெச எலா ேவ%டா. ெராப ேத"N” எ றா6 மகிO9சி7 ெபாகிவழிய.

“எ னடா

இKவள> ேத"N ெசாேற?. நாேன ப)ேட ?ட ெதEயாம இ*தி*"ேகாேம F வ*த7 ப!! இ*"ேக … ந எ ன னா இ"ேக இ7ப ேத"N ெசாேற” எ றா ஒ* வ*தமான 3வ@ட . அத; அவ6 பதி ?3 காலிெப ம_ %! அத. வாகியவ6

“ேபா..”

“அதா

ேபாகடா?” எ அவன/ட அFமதி

எ அவ க னைத த சEெய ற கதைவ திற" ெகா%! ேவகமாக ெவள/ேய ஓனா6.

ஆதவ ெகா!த ரN ைகய,ேலேய இ*"க, நிலா கதைவ திறத உ6ேள Xைழத ஆ)திய, க%கள/ அ தா 3தலி பட. :தேரசF “எ னமா 0 ரNசா… நலா இ*"ேக” எ வ,சாE"க, தா ேபாக நிைனத காேல` சீ எலா காலியாகி" ெகா%*" ஆதிரைத சபதமிலாம நிலா ேம திைச தி*7ப,னா6 ஆ)தி. அவ)க6 வதைத உண) சைமயலைறய,லி* ெவள/ேய வத கயாண, வாகி! வதி*7பா ” எ றா) பதிலாக.

“ேஹா…

ப)ேடவா… எ னமா ெசாலேவ இைலேய ந… செட ேப9ைச நிதி“இ ைன"

நிலா"

7 ப,றதநா6. தப,

எ வ*த7பட ஆரப,தவ), நிலா காலி வ,ழ>

“நலா

இ*மா, இத ப,றதநா6 உ ேனாட வாO"ைகைய இ F நலபயா ைவ"க!” எ மனதார வாOதினா). மைனவ,ைய7 ேபாலேவ அவ* பணைத எ!" ெகா!"க நிலா கயாண, ெகா!வ,டதாக" ?றி மதா6. கணவ – மைனவ, இ*வ* வ;0தி அவள/ட பணைத" ெகா!தன). இைவ அைனைதD 3கதி ஒ* சேதாஷ7 0 னைகDட ஆதவ பா)தி*"க, ேந)மாறாக ஒ* ெவ70ட பா)தி*தா6 ஆ)தி. கயாண,ய,ட3 கணவ பEசள/த உைடைய" காய நிலா, ஆ)திய,ட தி*ப,யேபா ச; உதலாக இ*த. நிலாவ, 3கபாவைத" க%ட ஆதவ ஆ)திய,ட அவJ"ெக வாகிவதி*த உைடைய" ெகா!தா . நிலாவ, 3கதி நிமதி பரவ, ஆதவைன7 பா) அழகா( சிEதா6. அத9 சிE7ைப" க%ட இ*வ*" வாகியேபாதி*த மனநிைலைய வ,ட இ7ேபா மன நிைறத.அவ)க6 இ*வ* மனதா ேபசி" ெகா%*"க, ஆ)திேயா “என" இத :தா) ப,"கல. அவJ" ம! அழகா வாகி! வ! என" ம! மாEயம ேகாவ,ல ?O ஊற மாதிE ஒ* கலரா?” எ ர எ!" கதினா6. ம;ற நாவE 3க3 செட வாவ,ட, அ ைறய மகிO9சி நிைறத lழலி இ*6 பட)த.

“உன"

7 ப,"கைல னா நாைள"

7 ேபா( ேவற மாதி"கலா ஆ)தி” எ ஆதவ ெசால

“என"

இ ைன"ேக ேவ&. அவ ம! இ ைன"ேக ேபா!7பா. நா நாைள" ப%ணFமா?” எ அவ6 லாஜி" இலாம த வாதைத ெதாட)தா6.

வைர"

 ெவய,

“ப,சா:

மாதிE கதாத… இ ைன" ைநேட அத ரNைச ேபா!"க7ேபாறியா? அ தா நாைள" எ அ%ண ெசாறா இைல.. :மா இ*” எ கயாண, க%தா).

மாதி"கலா

அ ைனய, க%70 ெச@பயாகாம “இைல. என" இ7பேவ ேவ&. அவேளாடைத" ெகா!"க9 ெசா@க” எ த ேநா"கைத ெவள/ய,டா6 ஆ)தி

“அ9ேச னா

ெதED. திமி) ெராப ஜாNதி ஆகி!9:” எ :தேரச அவைள அ"க" ைக ஒக

நம தியாக9ெசம, பாE வ6ள பரபைரய, ப,றத ஈ! இைணய;ற மாண,"க ந!ேவ 0 இைத நேய வ9:"ேகா” எ அவ6 ைகய,லி*த உைடைய நாதனாEட ெகா!தா6.

“Q

நிலா ேவ%டாமா” எ அவள/ட கயாண, ம"க,

Page 59“இதா

ஆ)தி,

Nilave Malarnthidu :தேரசேனா

“ேஹ

“Gஹு

மாேட ” எ அவ6 உைடைய இ"கி7 ப,"க, 3கி ஒ ைவதா) :தேரச .

“ஹ(ேயா “பா*…

ஆ)தி, அைத நிலாகிேட தி*7ப," ெகா!” எ க)ஜிதா).

ேவ%டா மாமா. அவேள வ9:"க!. நக அ"காதக. 7ள N மாமா” எ நிலா ெகRச

பா*… அவைள7 பா)7 ப” எ மகைள அதனா) :தேரச .

“ஆமா

இவ ெபEய இவ… :மா அவைளேய எலா* தா வ,8த.

க…” எ அவ6 37பத;

ஆ)தி அத உைடைய ெகா!"க7 ேபாவதிைல எ பைத உண), நிலாவ,ட ெகா!” எ றா) கயாண,.

“அ

அ%ண என"

“சE

6 இ ெனா* அ

க8ைத. இ ெனா* :தாைரயாவ

வாகி! வத. நா ஏ ெகா!"க&?” எ வ,த%டாவாத நடதினா6 மக6.

“அவ6

ம! அவேளாட 0*ஷ ப,றதநாJ" வாகி! வதைத "கி" ெகா!தா6 இைல? உன" உன" தா அத ரN ப,"கல இல.. ஒ8 மEயாைதயா அவகிேட ெகா!” எ ஒ* வ,ர ந மிரனா) :தேரச .

“3யா”

எ அ8தி9 ெசாலிவ,! ம;ெறா* அைற"

6 0

எ ன?

 கதைவ அைட" ெகா%டா6 ஆ)தி.

அத ப, ன) கயாண,D :தேரசF மாறி மாறி ஆரதிைய திவ,! அவJ"காக ம ன/70" ேகக, நிலாேவா ஆ)திைய இன/ேம@ அ"க ேவ%டா திட ேவ%டா எ ேக!" ெகா%*தா6. ஆதவF"ேகா 3த 3தலா( ஒ* பE: வாகிேனா, அ> ப,றதநா6 அ … அ இ7பயா ஆகேவ%! எ ற 3றலி ஒ ெசாலாம அம)தி*தா . நிலாவ,;ேகா அவ ஒ ெசாலாம இ*7ப மனைத வாய. உணைவD ெமௗனமாக உ%!வ,! அவ ப!"க9 ெச வ,ட, நிலாவ,ட பாைல" ெகா! 3 னராகேவ அைற" அF7ப, ைவதா) கயாண,. கலி கா ந அம)தி*தவ நிலா வத அவள/ட ஒ* பா)ைவைய ெச@திவ,! ேவ0ற தி*ப," ெகா%டா . மனதி;

ேம@ சகடமாக இ*"க, கைல ெந*கி, பாைல அவன/ட நனா6 ெவ%ண,லா.

“அேக

வ9சி!” எ கலி வல70ற இ*த சிறிய ேமைஜைய கயவ , கீ ழிறகி ப! க%கைள I" ெகா%டா . அவன அத ெச(ைக மனைத வாட

“ேகாபமா

அதா ?” எ றா6 ெவ%ண,லா ெம

ரலி.

பதிேல இலாம ேபாகேவ க%கள/ க%ண ) நிைறய, அவள ேபா)ைவைய எ!"க ைக நனா6. நயவைர தா நிைனவ, நி ற நிலாவ,; . சில ெநாகள/ அவைள இ8" கலி ேபாடவ , ம ெநாேய அவைள த ேம ப!"க9 ெச( “ெராப ெகா870 ப70 உன" . இக ஒ*த எ7படா வ*வா F உகா) இ*"ேக . ேமட வத ேபா)ைவ எ!! ப!"க7 ேபாறக… ” எ றா . க%கைள ைட"க அவ6 ைகைய "கியேபா

“எ

“ேநா

ெசல” எ வ,! உதடா க%கைள ஒ;றி எ!தா .

ேமல ேகாபமா அதா ?” எ நிலா ஒ* வ,:ப@ட ேகக

“ேகாபெமலா

இைல. ெகாRச வ*த. ஏ டா? நா அத :தாைர எKவள> ஆைசயா வாகி! வேத ெதEDமா? ந ஏ அைத "கி" ெகா!ேத? எ தைக தா எ றா@… அேக ஏதாவ ெசா னா இ F அவ ப,வாத ஜாNதி ஆ … ெபாைமயா ெசாலி"கலா எ வ,!வ,ேட . ஆனா உ ேனாட ப)ேட" F நா வாகின 3த கிப,… G ” எ றா ஆதவ அவைள அவன*கி ப!"க9 ெச(தவாேற.

“பாவ

அதா , ஆ)தி, மாமா ேவற அ9:டாக. அ தா ெகா!ேத ” எ ?றியவJ" இ F ேகாப இ*"கிறேதா எ சேதகமாக இ*த.

“எலாைதD

இ7ப வ,!"ெகா!"க ?டா நிலாமா.உன"ேக உன"

Page 60

அவF"

F ஏதாவ வ9:"க&” எ அவ

Nilave Malarnthidu தவ,ரமாக" ?ற “ சE” எ ஆேமாதிதவ6 அவைனேய தன"ேக தன"ெக ைவ" ெகா%!, யாேரா ெசா னத;ெகலா அவைன வைத"க7 ேபாவ இ*வ*" ேம 0Eயவ,ைல. அத வைத படல3 இ* நாகள/ேலேய ஆரபமாக7 ேபாவைத உணராம ஆதவ நிலாவ,ட தன ேக6வ,7 பதி படலைத ெதாட)தா .

******************************************** பாக 15

“சE

ப70, அ7ேபா ெகாRச ர தாேன வேத… ம_ தி வழிைய இ7ேபா வ!டா… G ெசா@ ஏ எ கிேட ெசாலல? நேய மறேட எ ெசாறைத எலா எ னா ஒ"க 3யா” எ றா அவள I"ைக7 ப, ஆ.

“நிஜமா

தா அதா . இ ைன" காேல` ேபா( பவ, வ,Q ப%ண,ன அ70ற தா என"ேக நியாபக வத” எ ?றிவ,!, அவ 3கைத ஏ ேகாபமாக இ*"கிறதா என ஆரா(தா6.

“G…

ந எ கிேட ெசாலைல F என" ெராப கQடமா இ*தடா.. சேதாQ ேவற என" உடேன ெகாRச வ*தமா ேபசினானா… ” எ அவ ெசாலி" ெகா%ேட ேபானா .

“நா

 ெதEயல ன

ேவ&ேன ெசாலாம இ*"கல அதா ” என அ8வ,! ேதாரைணய, அவ6 ெசால>

“Q.

எ கிேட ஏ இத பய? சE அைத வ,!, ப)ேட அ ைன" இ*"காடா ப70?” எ றா வ*த ேதா(த ரலி.

“G… ெதEDமா?”

ஒ* கிப,! இைல F வ*தமா

அ7ப எலா இலேவ இைல. எலா ப)ேட வ,ட இத ப)ேட தா சேதாஷமா இ*ேத எ றா6 க%க6 பன/"க

அவ6 தன"காக9 ெசாகிறா6 எ மனதி; இதமாக இ*தா@, வ*த 38தாக நகாம “:மா என"காக9 ெசாலாேத… நா காைலய,ல இ* வ,Q ப%ணல… அ>மிலாம இத ஆ)தி ேவற ஒ* ெபEய ?7 ப%ண, வ9சி*"கா… அ70ற எ7ப சேதாஷமா இ*ேத F ெசாேற” எ றா

“சதிய

அதா . ஹாNடல இ*"க வைர" ப%ண,னதில”

 மத) மற"காம வ,Q ப%&வாக… ேவற யா* வ,Q

“சேதாQ?” “அவF

சி ன7ைபய தாேன… வ,வர ெதEத மற"காம வ,Q ப%&றா , அ70ற காேல` ேச)த பவ,… ெகாRச ஃப,E%N எலா* ெச(வாக தா … ஆனா இ ைன" ெராபேவ சேதாஷமா இ*த அதா ” எ எ மிலா தி*நாளா( அவ6 நளமாக7 ேபசி 3த ஆதவ அவைள ஆற த8வ,ய,*தா . அவ6 பாசதி;காக ஏகிய நாகைள எ%ண, மன ெவ வாக தவ,த. இன/ேம எத;காக> அவ6 ஏ ப ைவ" ெகா6ள"?டா எ உதர> ேபாட. இ நடதைவ" அவள/ட த த வ,ள"க ?றி ஆ)திய, ெசய@" ம ன/70" ேகக ேவ%! எ அத உதரவ, 3தபைய நிைறேவ;ற எ%ண,னா ஆதவ .

“ெராப “9ேச என"

சாEடா. ஆ)தி ெச(தத;

நா உகிேட ம ன/70 ேக

ேற ”

எ ன அதா நக ேபா( எ கிேட ம ன/7ெபலா ேக றக… அவ என" ஒ F கQடமா இல அதா ” எ றா6 0 னைகDட .

 தக9சி மாதிE தாேன…

அத இள 0 னைக மனைத ெகா6ைளய"க “எ ேனாட Nவ லி ப70. G இைல இைல எ ேனாட Nவ ப70. ந இKவள> ப" மவா ேபசின7 ப,ற இத இடதில லி ெசால" ?டா” எ ெந;றிய, 3தமிடா .

“எ னடா

இவ தைகைய அத அட"காம இேக வ நமகிட சாE ேக எ அவ ேகக

“நா

எ ன நிைன"கிற F உகJ" அவ6 சி&கினா6.

றாேன F நிைன"கிேற தாேனடா”

எ7ப ெதEDமா? நா ஒ F அ7பெயலா நிைன"கல” எ 

அத சி&கைல7 பா)த, “இ7பெயலா ெச(யாேத நிலாமா… நாேன கQட7ப! எ ைன க%ேரா ப%ண,! இ*"ேக … ந ேவற…” எ அவ சலி" ெகா%டா

Page 61

Nilave Malarnthidu சதியமாக இ நிலா>"

7 0Eயவ,ைல எ பைத அவ6 ெசாலாமேலேய ஆதவF"

“இத

வ,ஷயதில உ Iைளைய ெராப7 ப,ழியாேத ப70… க%7பா உன" சிE70ட .

7 0Eத.

7 0Eயா” எ றா ஆதவ

அவ6 அத; பாவமாக7 பா)"க, அவJ" இ7ேபாைத" 7 0Eத வ,ஷயைதேய ேபசலா எ ெற%ண,, “ஓேக ஏ 3கைத இ7ப வ9சி*"ேக? இ ேவ%டா…ேவற ேபசலா எ ன? நாம இ7ப எ ன ேபசி! இ*ேதா? ஹா ஆ)தி பதி இைல…” எ அவன வ,ள"கைத ெதாட)தா ந!வ, அவ6 3க ெதள/ “சE” எ ம%ைடைய ஆட, அத ெசய ?ட அவF" பட. 3ய த உதைட அட"கி7 ேப9ைச ெதாட)தா .

இ7ேபா அழகா(7

“நயா

வாைய திற ேகக7 ேபாறதில… நாேன ெசாேற … ஆ)திைய அ7ேபாேவ ஏதாவ ெசாலி அத இ*தா அத ேகாப 38ைசD உ ேமல தா கா இ*7பா…” எ றவைன இைடய,!

“எ

ேமல எ ன ேகாப அதா ? 3 னாD ேபசமாடா தா … ஆனா இ7ேபா இ8"க>எ வ*தட

“G…ஏ

ேகாப? இதைன நாJ அவ தா எலா*" ெசலமா இ*தா.. இ7ேபா எ ேனாட ப70 வ எலா) மனைசD க>டாக… அதா ேகாப. அைத இ7ப கா!றாடா… சி ன7 ெபா%& தாேன ெகாRச நிதானமா எ!9 ெசா னா7 0ER:7பா… அ7பா இ ைன" அ9ச தா அவேளாட ேகாப3 ப,வாத3 அதிகமாகி!9:. அதனாலதா நாF ஒ F ெசாலாம இ*ேத .. ஓேக?” எ றா நிலாவ, தைலைய வ*

“G…

பரவாய,ைல அதா . நா ஒ F உகைள த7பாேவ நிைன"கைலேய? நக ஏ இெதலா ெசாறக?” எ அவ6 சமாதன ெசா னேபா ஆதவனா நிமதியாக இ*"க3யவ,ைல.

தி*மண 3, அ> இ*வE மன3 பட ப,த ேபால அவF" வ,ளகிய ப, ன) வத நிலாவ, ப,றதநாைள இ7ப அைர ைறயாக ஒ ெச(யாம வ,டைத நிைன அவனா வ*தாம இ*"க3யவ,ைல.

“இைலடா 37பத;

நாைள" 6

7 ேபா( உன"

ேவற ஒ* ரN எ!! வடலா” எ ற வா"கியைத ஆதவ

“என"

இ7ேபா ரN ேவ%டா அதா . ஆ)தி" தா இ7ேபா காேல` ேபாக7 ேபாறதால நிைறய ரN ேதைவ7ப!. அதனால அவJ" வாகி" ெகா!க. என" ேவ%டா” எ ெவ%ண,லா ம"க அவள பதிலி@ ம7ப,@ செட ேகாப வர “ந எ ன நிைன9சி! இ*"ேக? ஒனF ெசா னா சE F ெசா@. எலா" ேவ%டா ேவ%டா F” எ றா 3கதி இ"கட . அதி பய அவைர இ*த ைதEய ெகாRச ெகாRசமாக ைக ப,ய, இ* ெமவாக வ,லக7 பா)தா6 ெவ%ண,லா.

ைறத. பயதி ெவள/றிேய 3கட அவ

“எேக

ேபாேற? ேநதி" ஒ*த இேக உன"காக" காதி*" ேபா கீ ேழ ப!தி*திேய அ7ப ப!"க7 ேபாறியா? G?” எ அவ ேம@ அதட>, ெவள/றிேய 3க அ8ைகய, த.

“Q,

அ8ைகைய நி” எ அவ ஒ* அ8தட அட"கிய, ச; ேநர 3 ன) அவ உதடா க%கைள ஒ;றி எ!த நிைன> வ மனைத வானா@ பயதி க%ண ) பெட நி ேபான. அேதா! இவைர அவ 3கைத ேநா"கிய,*த பா)ைவ தாOத.

“நிமி)

எ ைன7 பா* நிலாமா” எ அேத அ8தட ?ற> ெமவாக தைலைய உய)தினா6 ெவ%ண,லா.

“தியாகதி;

 ஒ* அள> இ*" நிலா. உன" நா வாகி த*வைத 3தலி யா*" எ"காக> வ,!"ெகா!"க" ?டா. அ70ற எ மைனவ," நா வாகி தேர எ ெசாறைத ந ேவ%டா எ ெசால" ?டா. 0EDதா?” எ அவ க%ைண ேநா"கி" ேகக அத; ஒ* தைல ஆடேல பதிலாக வத.

“அ70ற

இ F ஒ F. எனா@ எ கிேட மன:வ,! ேகJ. உ6J" 6ேளேய வ9:"கி! ம*காேத. 7ள N மனசில எ ன இ*தா@ ெகா!” எ அவ ெசால> அத; ஒ* தைல ஆடேல பதிலாக வத.

Page 62

Nilave Malarnthidu “எ னடா,

நா இKவள> ெசாேற . அ" ஆயாசமாக வத. 3ய 

ரைல ேமெல87ப,

“G.

 தைல ஆ!றிேய? சE F ம!மாவ ெசா@டா” எ ற ஆதி"

சEதா ” எ றா6 நிலா.

“ப70

எ னடா? ந!ல ெகாRச நலா வத ர. நா அத அைத தி*7ப, உ6ேள ேபாகவ9:ேட ேபாலி*"ேக. ஆனா அத ைடல ேகாபைத அட"க 3யலமா. இ7ப எலா*"காக> பா)"கி! உ ைன7 பா)"கமாேட றிேய F ெகாRச ேகாப அKவள> தா . சீய) அ7 ப70” எ அவைள தன ைககJ" 6 இ F ெந*"கமாக இ8வதா . ஒ ெசாலாம அவ இ87ப,; அவ6 வர> “ப,"கைலயா நிலா?” எ ஆதி ேகட ெநா7 ெபா8 ?ட தயகாம ம7பாக தைல அைசதவ6 அவ ேதாள/ 3க 0ைததா6 ேவெறைதD ேபசி இ7ேபாதா ெகாRச சEயாகி இ*7பவைள ம_ %! அழ ைவ"கேவ%டா எ எ%ண,யவ “”சEடா ப70. உன" ெச ஃேபா வாக7 ேபா ேபா நாம அத ெபா" ேபா( ரN எ!! வடலா ஓேக?” எ அவ ேகடத; ேதாள/ பதிதி*த 3க இ F அ8தமாக அவ மா)ப,; வத.

“ேஹ

மறேத ேபா(ேட பா*… நா ெசா ன ப,றதநா6 வாO" , அ70ற நக தான ப%ண ரN" எ" ேம ேமட ேத"N ெசாலேவ இைலேய… இ தா உக N?, காேல` எலாதிைலD ெசாலி" ெகா!"கிறாகளா?” எ அவ அவ6 3கைத நிமி)த 3ய றா .

“அ7ேபாேவ

ேத"N ெசா ேனேன அதா .” எ றா6 அவ ப,"

ஏ;றா) ேபால நிமிராம,

“அ

நா)ம ேத"N, எலா)கிடD ெசாற ேத"N. நா Nெபஷ இைலயா… எ கிேட Nெபஷலா தா ெசால&… G நா Nெபஷ தாேன உன" ?” எ றவ அவைள நிமி) 3ய;சிைய" ைகவ,டவ,ைல 3வ, அவேன ெவல நிமி)தவள/ட “ Nெபஷலா இைலயா? இலடா அ)னE F ெசாலிடாேத ப70மா” என அவ ேபாலியாக வ*த7பட> ேலசாக9 சிEதவ6, “Nெபஷ தா ” எ ெசாலிவ,! அத;ேக 3க சிவவ,ட ம_ %! அைத அவன மா)ப, 0ைத அத 3 பட)த மா)ைப lடா"கி அதF6 இ*" இதயைத" ள/)வ,தா6.

“G…

அ7ேபா எ ைன Nெபஷலா கவன/7 பா)"கலா… சீ"கிர” எ அவள ப, க8தி ஒ* ைக வ,ரகளா வ,ைளயா" ெகா%ேட ம;ெறா* ைகயா அவள ெம இைடைய அ8தினா . அவ6 எ ன ெச(வ எ ெதEயாம 3ழி" ெகா%*"க, அ அவF" இ Fமி F அவ மா)ப, 0ைத 0ைதய ேதனா6.

 ெதEயாத வைகய, 3கைத

அ7ேபா ேதய 0ைதயலி அவள அதா மனதி தா ம! தா இ*"கிேறா எ க%ைண வ,E ஒ8காக7 பா)தி*"கலா… G…. அவ ேகடைத எ!த எ!7ப,ேலேய சEயாக7 0E" ெகா%! மைனவ, ெசா னைத ெச(வ,!வா6 எ ற 3;ேபா"கான எ%ணெமலா நம ஆதி" இைல எ பதா “ப70, நா இ7ேபா ெசR: கா%ப,"கிேற . அேத மாதிE ெச(ய& எ னடா?” எ றைழ அவ6 3கைத தன மா)ப,லி* வ,ல"கி ெசைமேயறி இயபான ப," நிறதிலி* ரத9 சிவ7ப,; மாறிய,*த ப!" க னதி அ8தமா( இதO பதிதா . க%கைள இக I அைத அFபவ,தவJ" 6 ெப* உண)9சி7 ெப*"ேக நிகOத. உட சிலி)"க, ெம( மற"க, மன மயக, இதO "க, இைமக6 தாOதி அத7 பாடைத உ ன/7பாக கவன/தா6 ெவ%ண,லா!

“0ER:தா “G”

ப70” எ அவ கிற"க" எ வத பதி உடேன

ரலி ேகடத;

“ஹு”

எ ம7பாக மாறிய.

ெசாலி" ெகா!த பாடைத ஒ8காக" க;றத;கான அறி றியா( அ கணவF" ேபா( த நிலைவ ேச)தைண இதழி த அ!த7 பாடைத நடதினா .

7 பட, இ F ஒ* ப ேமேல

அத; ெமௗனேம பதிலாக வர “நிலா, D ஆ) ைரவ, ம_ கிேரஸி” எ ேகட அவJ" அவF"ேக ஆ9சிEயமாக இ*த.

ம!மலாம ?றிய

ெவ%ண,லேவா சில நாகளாக கணவ கா! அ ைப நிைன ஆ9சிEய7பட ஆதவேனா இ7ப எ ைன வசமிழ"க9 ெச(கிறாேள? எ ன மாய இ எ வ,ய" ெகா%*தா .

Page 63

Nilave Malarnthidu மனதி உதிெமாழிைய ம_ றி ஆதவ எைல ம_ சமய உ6Jண)> தைல உய)தி ம%ைடய, அத செடன :தாE அவள/டமி* வ,லகினா . மய"கதிலி*த நிலாவ,;

“இ

த70 ஆதி” எ 

அத ேநர வ,லக திைக7ைப அள/த.

அவள திைக7ைப7 பா)தவ

“ 

நிலாமா” எ தைலைய வ*னா .

வ*ய ைககள/ ந!"கைத உண)த நிலாவ,;ேகா மனதி ஓரதி எத;காக இத வ,லக, ஏ இத ந!"க எ ற ேக6வ,கJ" சEயாக தவறான பதிகேள உதித. அவ6 3கைத7 பா)தி*தவF"

மன கனதா@ அத ேநரதி அத வ,லக மிக> அவசியமாக7 பட.

க%கைள இக I திறதவ “இைல நிலாமா. உ ப70 3ய!. அ70றமா..” எ ெதள/வான அவ ?றிய ஒ ெசாலாம வ,ழிகைள தாOதி" ெகா%டா6 ெவ%ண,லா.

ரலி

எ ன சமாதான ெசாவ எ ெதEயாம அவைள ேலசா( அைண ெந;றிய, 3தமிடவ , அவைள அைணதவாேற உற"கதி ஆOதா . அைலபா(த மனைத அத அைண70 அவைள அறியாமேல அட"கியேதா எ னேவா நிலா> க%ய)தா6. அ!த நா6 காைல, 3 தின ெவ%ண,லாவ,; வாகிய உைடைய அண, ெவள/ேய வத ஆ)திைய7 பா)த “இத ரN உன" நலா இ*" ஆ)தி” எ ெமலிய 3வ@ட ெவ%ண,லா ெசா ன, ஆ)தி

“G.

என"

 ெதED” எ அலசியமா( ெசாலிவ,! சா7ப,! ேமைஜய, அம)தா6.

அேக அம)தி*த :தேரசF" மக6 ேம ேகாபமா( வத. காேல` வாO"ைகய, அ எ!ைவ"க7 ேபா நா6 எ பதா இ ைற" அவைள ஒ ெசாலேவ%டா எ கயாண, ேக!" ெகா%*ததா ேபசாம பைல" க ேகாபைத அட"கினா). அ ஆதவ அ@வலகதி; 9 ெசலவ,ைல எ பதா, நிலாைவ காேலஜி தாேன ரா7 ெச(தவ தைகய, கலதா(வ,; 9 ெச வ,! வ! வ ேசர ஆ மண, ஆகிவ,*த.

வத நிலா அவ6 ேத)ெத!த ேகா)N, காேல` ப;றிெயலா வ,சாE"க ேவ%டா ெவ7பா( பதி ெசா னா6 ஆ)தி. ஆதவF" நிலா அத நிைலய, த தைகய,டேம எ றா@ ெகR:வ ப,"கவ,ைல.

“அவ

தா , உகிேட ேபசினா அவ உடப,ல இ* அைர" கிேலா சைதைய ெவ எ!"கிற மாதிE Eயா" ப%றா இைல. அ70ற இ" அவகிேட ெகாRசி"கி! இ*"ேக? உன" ேவற ேவைல இைல? ெவயா7 ெபா8ைத7 ேபா"காம உ*7பயா ேவற ஏதாவ ேவைல இ*தா பா*. ேபா. உ6ேள ேபா F ெசாேற இைல” எ ஆ)திையேய பா)"காம நிலாவ,ட அவ ெசா ன ேபா அேக கனத ெமௗன நிலவ,ய. கணவ தன"காக9 ெசாகிறா எ 0Eயாம, கைடசியா( அவ அதயேத மனதி பதிய, வாய 3கட த காேல` பா"ைக எ!" ெகா%! அவ)க6 அைற" 6 Xைழதா6. ஆ)தி திைகத7 பா)ைவயா( தமயைன ஏறிட “உன" எ" மா அவேளாட ேப:ற கQட. அதனால தா அவைள7 ேபாக9 ெசாலிேட ” எ சாதாரணம"க7 பட" ரலி ெசாலியவ தைதய,ட தி*ப, அவள கUE கடண, ெவள/\) எ பதா ஹாNட வசதி, கUE ஆரப," நா6, ம;ற ேதைவக6 என ேப9ைச மா;றினா அைவ அைனைதD நாவ* (ந!ந!ேவ ஆ)திD) ேபசி 3தேபா இர> உண> ேநர ெந*கி இ*த. அைத கவன/"க கயாண, உ6ேள எ8 ெசல, ேப9ைச 3வ,! ஆதவ அைற" 6 எ8 ெச றா . அேக க னதி க%ண ) ேகாடா( வழிதி*"க, எ8தி" ெகா%*த ேநா ேமேலேய சா( உறகிய,*தா6 ெவ%ண,லா. அைத" க%ட மன தவ,த. தா ெசா னைத கெர"டா த7பாக7 0E ெகா6கிறாேள எ வ*தமா( இ*த ஆதவF" . தா ஒ ைற நிைன9 ெசா னா இவ6 ஒ ைற 0E ெகா%! G எ எ8த ெப* I9:ட தைரய, அம)தி*த நிலாைவ அ6ள/ கலி ப!"க ைவவ,!, அவ6 எ8தி" ெகா%*தவ;ைற I உEய இடதி ைவதா .

“தப,,

நிலா, ெர%! ேப* வாக சா7ப,ட” எ கயாண,ய, அைழ7ப, ெவள/ேய வ, உண> ேமைச" ெச றா

“நிலா

எேகடா?” எ ற :தேரசன/ ேக6வ,"

“அவ6 கிவ,டா6 Page 64

9

அ7பா” எ பதி ?றியவ தைகைய

Nilave Malarnthidu ஒ* பா)ைவ7 பா)தவாேற உணைவ ெதாட)தா .

“ெவ வய,ேதாட ப!டாளா? எ870கிற தாேன” எ ?றிய கயாண, அவ)க6 அைற “அச றா. க! வ,!க” எ தாைய வா)ைதயா அட"கினா ஆதவ . “நாக

நாைள"

ேநா"கி9 ெசல>

மதிய கிள0ேறா ஆதி” எ :தேரச அறிவ,"க

“ஏ பா?

ஆ)தி" ேவ%யைத எலா வாகின அ70ற ேபாறதா தாேன ெசா ன க. ஏ திV)F?” எ 0Eயாம வ,னவ,னா ஆதவ .

“இைல

ஆதி. ஒ* 3"கியமான ேவைல இ*" . இேக இ*தா 3"க 3யா” எ இ*ெபா*6 பட ?றியவ) இைதயா* மா;வைத நா ள/D வ,*பவ,ைல எ த)"கமான7 பா)ைவயா 0Eயைவதா) :தேரச . அ!த நா6 சன/"கிழைம எ றா@ 3"கியமான ேவைல நிமித சில மண, ேநரக6 அ@வலகதி கழிவ,! ஆதவ வ! வத ேபா, :தேரச மைனவ, மகJட சிதபர கிளப,ய,*தா). அ ேற நிலா>" வாகி தர நிைனத ெசஃேபா ம; உைடைய வாகிவ,ட எ%ண,, சைமயலைறைய அ" ேவ ஆண,ேவறா(7 ப,E7 ேபா! :த ெச( ெகா%*தவைள அ*பா! ப!" கிள7ப,யவ ெபச நகE இ*" ெபா"கி உ6 XைழD ேபா மண, ஆறைர ஆகிவ,*த. ஆதவைன 7nதிDட அத ெபா"கி; நிைறய தடைவ வதி*ததா எேகேயா பா)த மாதிE இ*7பதாக எ%ண,ய உEைமயாள) ெப%மண, அைத மனதிேலேய ைவதி*"கலா.

“ஹேலா

வாக சா), எ7ப இ*"கீ க? 3 னாெயலா அ"க வ*வகேள. இ7ேபா ெகாRச நாளா காேணாேம F நிைன9ேச . வ,யாழ" கிழைம அ ைன" இர%! ெச ைசன) சவா) வாகி!7 ேபானதா அNஸிNட% ெசா னா, அ70ற தா ெகாRச நிமதியா9:. அ70ற உக மைனவ, எ7ப இ*"காக? இ>க உக சிNடரா? ெராப அழகா இ*"காகேள?” எ அவ) நளமாக7 ேபசி 3தேபா ேக*த இ*வE நிைலைமD ஒKெவா* வ,ததி பEதாபமாக இ*த!

************************************************************* பாக 16

“அட"கட>ேள,

உக வாைய வ9:"கி! :மா இ*"க" ?டாதா? நாேன அவைள இேக ?! வர" 6ள பாடா7ப!7 ேபாேன . இைத" ேகட பழ: எ ஒ"காம உடேன வா)ைதைய 38க ஆரப,9சி!வாேள” எ ஆதவ நிைன" ெகா%*"க நிலாேவா “ேஹா, இேகெயலா அவேளாட வதி*"காரா? G… கணவேனாட அ 0 என" ம! தா இ*"க&F நிைன9ேசேன… அ" தா ெகா! ைவ"கைலனா@… இ7ேபா அவேளாட ெபயைர" ேகட ஒ F ெசாலாம இ*தா எ ன அ)த? 7nதி கிைட"காதத; வ*த7 ப!கிறா) எ தாேன?” எ அைர வ,னாய, பலவ;ைறD நிைன வ*தினா6. பதி@"காக அத அமா6 காதி*7ப 0Eய, ஆதவ ேபச ஆரப,7பத; தக9சி இைல” எ றா6 ரலி அ8தட .

6 நிலாேவ

“நா

தா அவேராட மைனவ,.

ேக*த இ*வ*ேம வ,யத பா)ைவ ஒ ைற அவள/ட வச, தயகாம அைத தாகி நி றா6 ெவ%ண,லா.

“ேஹா.

காகிராN” எ நிலாவ,ட ைக @"கி அவ) வாO9 ெசா னவ) சவா) வதி*" . பா*க” எ அைழ9 ெச றா).

“வாக,

0 ைச ல நிைறய

உைட ேத)> ெச(D ேபா, “உன" இத கல) நலா இ*" நிலா”, “ஏ இ7ப ட கலரா ெசல" ப%ேற” “இத ைச 0சா இ*" 7 பா*” “அமாதிE உகிேட ஏ;கனேவ இ*" மா” என உ;சாகேதா! ேபசிய ஆதவ , கைடசிய, “உன" ரN ெசல" ப%ணேவ ெதEயல நிலாமா” எ ?ற>

“என"

அத 7nதி மாதிEெயலா ரN ெசல" ப%ண ெதEயா” எ றா6 ெவ%ண,லா இ"கட . ஒ* நிமிட திைகதவ

“நக

“ேஹ

ரலி ஓ)

இ7ேபா 7nதி எகி* வதா?” எ அவ 3க கன3ற வ,னவ>

தாேன நா நலாேவ ரN ெசல" ப%ணமாேட . 7nதி தா ஒ8கா7 ப%&வா F ெசா ன க”

Page 65

Nilave Malarnthidu எ அவ6 உைடைய பா)"ெகா%ேட ?றினா6 நிலா.

“நா

எேகV ெசா ேன . நயா ஏதாவ க;பைன ப%ண,! ஏ இ7ப U: தனமா ேப:ேற?” எ கணவ அதட>, அவன அதட@, அவ ேபாட பா)ைவைய7 பதிதா6.

‘V’D

ழப,ய,*த உ6ளைத" கச"க ஒ ெசாலாம Nடா%

“ஏ

திV)F இ7ப7 ேப:ேற? அேக இ*"க ரN ஒ%&ேம வ,ளகைல. அதனால அைத7 பா)"கிறைத வ,!! எ ைன நிமி) பா* நிலா” எ அவ அ8தட ?றியேபா நிமிராம அவ6 நி றி*"கேவ

“சE

உன"

“இைல

7 ப,9ச :தா) ஒ ைன எ!! வா” எ ?றிய

ேவ%டா. ேபாகலா.” எ நிலா வாச ேநா"கி நக)தவைள

“ேஹ

நி@. கைடய,ல வ9: சீ கிEேய ப%ணாேத” எ ைக7ப, நிதியவ பைல" க7ப நிலாவ,; ந றாகேவ ேகட. ேபசாம உ6ேள ெச றவைள ெதாட) ெச றவ அவ6 உைடகைள7 பா)"காம ேவெறேகா பா)ைவைய ைவதி*"க அவைள ஒ* பா)ைவ பா)வ,! ஆதவேன அவF" 7 ப,த மாதள/) வ%ணதி அட) சிவ70 Z"க6 ேவைல7பா! அைமத ஒ* உைடைய ேத)ெத!தவ அவ6 ைகைய7 ப;றி அைழ9 ெச பணைத" கவ,!, ப,த ைகைய வ,டாம அ7பேய ெவள/ேய ?9 ெச றா ெசஃேபா கைடய, அம)தா .

“உன"

7 ப,ததாக எ!" ெகா6 நிலாமா” எ றவ வாைய I"ெகா%! அ*கி

வ* வழிய,ேல “அவ எேக 7nதிைய இ8தா ? ந தா வன/… அவ ேபசதாைதD ேச) நேய க;பைன ெச( ெகா%!… 9ேச… ெகாRச ?ட அறிவ,ைல. இன/ேம உ தி*வாைய ைவ" ெகா%! :மா இ*” எ மனதி றிதி*தா6 ெவ%ண,லா. இ7ேபா அவைள ேத)ெத!"க9 ெசாலிவ,! கணவ :மா அம)தி*த மன ேம@

திய.

வ*தைத மைற 3கதி 0 னைகையD ெகR:தைலD வரவைழ, “அதா , இத ஃேபா நலா இ*"கா?” எ ஒ* அ)த பைழய மாட ேநா"கியா ெமாைபைல அவ6 கா%ப,"க> ஆதவF" எ ன ெசாவ எ ேற ஒ* நிமிட 0Eயவ,ைல. ெபா"கி வா(த அFபவதா இ7ேபா பயமாக இ*த.

“இ

பைழய மாட. ேவ நலதாக எ!"ேகா” எ ?ற>

ஆனா அ7பேய அவ6 இத வா`பா( கால ெமாைபைல வா

“உன"

7 ப,தி*தா எ!"ேகா” எ ?றியவ அத;

வைதD ஒ" ெகா6ள3யவ,ைல

ேம ஒ ெசாலாம இ*"க>

“சாE

அதா . அ7ப ேபசின" ம ன/70" ேககிேற . 7ள N ெசா@க அதா ” எ அவளாக அவ ைகைய ப," ெகா%! ேகக>, ேக*த கணவF" உ*கிவ,ட.

“Q,

நிலா. இ7ேபா எ" இKவள> ெகRச? நா ெஹ7 ப%ேற வா” எ உகா)தி*த நா;காலிைய அவள/ட3 ேமைசய,ட3 ஒ7ேபாடவ , அவ6 ப;றிய,*த ைகயாேலேய தி*ப> அவள ைகைய அ8தமாக7 ப,"ெகா%! ெமாைப ஃேபா கைள ஆராய ெதாடகினா .

“ேத"N

அதா ” எ கல"க வ,லக, ெம 3வ@ட ?றியவ6 சில நிமிடக6 அவ ைகப,ைய உணரேவ இைல. ஆனா உண)த ப, னேரா ெபா இடதி இ*"கிேறா எ ற எ%ண ?9சைத" ெகா!"க, அவன ப,ய,லி* ைகைய உ*வ 3ய றா6. 3யாம ேபாகேவ “வ,!க அதா ” எ ெமலிய 3னகலாக அவ6 ?றிய காதி வ,8தா@ ஆதவ அைத மதி"கவ,ைல. அவன/ட ேபசி ஒ* 0%ண,ய3 இைல எ பைத உண) அவன அ8தமான ப,ைய உ6வாகி" ெகா%! அவFட இைண ெமாைப ஃேபா கைள ஆராய ெதாடகினா6. அவ ேலடN மாட ெமாைப ஒ ைற ேத)ெத!"க>, அத வ,ைலைய7 பா)தவ6 “ஹா. இKவள> காNலியா ேவ%டா அதா . ெகாRச கவன" ைறவா இ*த ேபா ெதாைல ேபா9: னா எ ன ெச(ற?” எ ேவகமாக மதா6 ெவ%ண,லா.

Page 66

Nilave Malarnthidu ஆதவ எKவளேவா எ!" ?றிD அவ6 ம"கேவ, இ*வ*" வாகியவ)க6 மனநிைற>ட ெவள/ேய வதன).

 ெபாவாக மதிய வ,ைலய, ஒ ைற

வாகிய உடேனேய ஆதவ த சைட7ைபய,லி* ஒ* 0 சி கா)ைட எ! அத ெமாைபலி ெபா*தியவ “இ ைன" ைந 6ேள ஆ"ேவ ஆகி! ப70. சாEடா ப,றதநா6 அ ைன"ேக ெகா!"க 3யாம ேபா(வ,ட. ெகாRச அஜN ப%ண,"ேகா எ னமா?” எ றவாேற அவள/ட நனா .

“எ"

அதா சாE? நா ஒ F வ*த7படல. ெசஃேபா வாகி" ெகா!தத; ேத"N அதா ” எ க%க6 மி ன அவ6 ?றிய

“இ7பயா

நிலா ேத"N ெசாவாக? உன" எ வ*த7படா கணவனாக. அழகா( சிவத ெவ%ண,லா

“இேக

 :தா*"

 ெராப

எKவள> ேநர பாட எ!ேத , எலா ேவNடா ேபா9ேச?”

இ7ப தா ேத"N ெசால3D” எ றா6 அவJ"ேக ேககாத

ரலி.

க ன சிவ அவ6 ேராஜாவா( நி;பைத" க%டேம அவ6 வா"கியகைள உ ன/7பா( ேக*தவF" ?றிய ஒKெவா* வா)ைதD மிக ெதள/வா( காதி ஒலித. சேதாஷதி திைளதவ “அ7ேபா வ!ல ேபா( தேர F ெசாறியா ப70? அ7ேபா வா இ7பேவ வ!" ேபாகலா. G சீ"கிர” எ அவைள இ8"காத ைறயாக அைழ9 ெசல>

அவ6

7

“Q

அதா . வ,!க எலா* பா)கிறாக” எ ெவகதி@ இ7ப இ87 ேபாகிறாேன எ ற ?9சதி@ அவ6 ?றியைத அவ ேகடதாகேவ அவJ" ெதEயவ,ைல

“G “எேக

ஏ நிலாமா ேபாகலா” எ அவ ைப"ைக கிள7ப,யவாேற ?ற> ேபாேறா அதா ?” எ ேக6வ, எ87ப,யவாேற வ%ய, ஏறினா6 ெவ%ண,லா.

“G.

வ!"  தா ேபாகலாF நிைன9ேச . ஆனா 3த 3தலா உ ைன ஒ* ெரNடார% ?!7 ேபாேற F ெசாலி! ேபாகமா இ*"க மன: வரல. ேசா ைந ேபா( Nெபஷ ேத"N ெசாலி! ஓேக?” எ ஆதவ ?றிய ேபா வ,தி ரதி “உன" இ ைன" Nெபஷ ேத"N இல மகேன. Nெபஷ தி! தா காதி*" . அ Nெபஷ ெமா ஆகாம இ*"கேவ%!ேம எ நாேன ேவ%! இ*"ேக ” எ கவைல7 பட. கிழ"

கட;கைர சாைலய,லி*"

?டதிலி* ச; ஒ" ெகா%! அேக ெச றா .

 ஒ* உணவக"

6 அவ)க6 Xைழத ேபா மண, ஒ பதாகி இ*த.

70றமாக இ*த ேமைஜ ஒ ைற ேத)> ெச(த ஆதவ , ெவ%ண,லாைவ அைழ"

அவள/ட ெமF கா)ைட ெகா!தவ

“இ ைன"

ப)ேட ேபப,’N சா(N. ஆ \)N” எ றா 0 னைகDட .

இவைர இமாதிE உணவககJ" வதிராததா ெவ%ண,லாவ,; ஒேர திைக7பாக> ேவ"ைக7 பா)"க நிைறய வ,ஷயகJ இ*தன. அேதா! கணவ அவள/ட ெமF கா)ைட ெகா! உண> வைககைள ேத)> ெச(ய ெசா ன ஒ* சி ன தய"க எ8த.

“அ… “வா

அ வ அதா ” எ அவ6 இ8"ைகய,ேலேய ஆதவ

பாக சிE"க ஆரப,வ,டா .

வா ப"க வா, ப"க வர ெவகமா” எ அவ சிE7ப,Fேட பாட>

“:மா “உன"

இ*க அதா ” எ சி&கினா6. எதைன தடைவ ெசாற இ7ப சி&காேத F” என அவ 0லப,யைத ஒ"கிவ,!

“என"

எத Q நலா இ*" F ெதEயா. நா இத மாதிE ெபEய ேஹாட@" அதனால நகேள இ நலா இ*" ேமா அைத ஆ)ட) ப%&க” எ றா6 நிலா.

எலா வதேத இைல.

“ஓேக.

உன" ெசாலி" ெகா!"கிறல என" கQடேம இைல. ஒேர சேதாச தா ” எ க% சிமி"?றியவ அவைள ெந*கி அம)தா .

“3தல

l7 சா7ப,டலா. நா -ெவ` சா7ப,!ேவ தாேன ப70?” எ வ,! அவ6 தைலயாய ெமFகா)ைட ஆரா( அைசவ l7 ஒ ைற ஆ)ட) ெச(தா .

Page 67

Nilave Malarnthidu அவ l7 ம! ெசா ன “ஆஹா, எ ன இ l7 ம! ெசாலி அF7ப,வ,டா . அKவள> தானா?” எ மனதி ெவ%ண,லா நிைனத அ7பேய அவ6 3கதி ப,ரதிபலித. அைத" க%ட அவளாக ேகக! எ ேபசாம ெமFகா)ைட I ைவவ,!, அவைள நிமி) பாராம அவJைடய ேபாைன எ! 3"கியமான எ%கைள எலா அவன ெமாைபலிலி* அவளத; மா;ற ஆரப,தா . ெகாRச ேநர அவ ஏதாவ ெசாவா எ அவ 3கைத7 பா)தி*தவ6 அவ ஒ ெசாலாமேல இ*"க> “அதா ” எ ெமல அைழதா6.

“எ ன

ப70?” எ ெமாைபலிலி* க%ைண எ!"காமேல ேகக> செடன :தாE அைத வ,8கிவ,!

“அ..

அ வ” எ ெசாலவதவ6

“உகJ"

7 பசி"கைலயா அதா ? ெவ l7 ம! தா ஆ)ட) ப%ண, இ*"கீ க?” எ அவைன 3 ன/தி அவ6 ேகக>

“9:.

பசிேய இைல ப70. சாயகால ந ெசRச கெலைட நலா இ*" F நிைறய சா7ப,ேட டா. அதனால இ7ேபா பசிேய இைல.” எ அ@" ெகா%டவ அ7ேபா அவைள7 பா)"கவ,ைல.

“ேஹா”

எ அைத ஒ"ெகா%! அைமதியானவ6, சில நிமிடகJ" ஏதாவ ெசாறகளா அதா . என" 7 பசி" ” எ றா6

7 ப, ன) தயகி தயகி

“என"

ேவற

“இைத

ெசாற" எKவள> ேநர? அKவள> தய"க? நா உ ேனாட ஹNப% நிலாமா. எ கிேட எனா@ ேககலா ேபசலா எ ன?” எ ெமாைபலிலி* க%ைண வ,ல"கி அவள/ட பதி" ேகடா . மன

ள/ர

“G

சE அதா ” எ ேவகமாக தைலைய உ*னா6 ெவ%ண,லா.

“l7

வர" 6ள ெமய, QN ஆ)ட) ப%ண,டலா” எ ?றியவ அவJ" அவ *சிதி*த சில உண>கைளD ஆ)ட) ப%ண, 3தா .

7 ப,தைவ ேக!, ேம@

இவ)க6 இ*வ* இ7ப ெந*கி அம), ஆதவ ெசா ன சில ேஜா" கைள" ேக! ெம ரலி நிலா>, கபjர" ரலி ஆதவF சிEதைதD, ஆதவன/ 3கதிலி*த சேதாசைதD, நிலாவ, 3கதிலி*த ெவக7 ZE7ைபD க%! ஒ* வய, BBQ அ!707 ேபால எEத. அவன கUE கால, ஆபjN, ந%ப)க6 எ அைனைத7 ப;றிD நிலாவ,ட பகி) ெகா%டவ அKவேபா அவள/ட3 அவள ேதாழிக6, ப70 ஆகியைவ7 ப;றி ேபசினா . உண> 3D சமய இ* ேடப,6க6 த6ள/ ஒ* ப,றதநா6 ெகா%டாட ஆரப,த. பலத சதமாக இ*"கேவ ேவ"ைக7 பா)7பத; எவாக தி*ப, அம) அைத கவன/"க ெதாடகினா6 நிலா. அ7ேபா அ@வலகதிலி* ஒ* அைழ70 வர அத சததி ஒ ேககாம ேபாகேவ நிலாைவ ேவ"ைகய,லி* சி 3ய;சி" 7 ப, அவ 0ற தி*7ப,, ெவள/ேய ேபா( ஃேபா ேபசிவ,! வ*வதாக" ?றி ெவள/ேய ெச றா ஆதவ . அவ நக)வத;காகேவ காதி*தா) ேபா அவ ெவள/ேய ெச கதைவ அைடத அத இ*" வய,;றி ெசாதகாE நிலாைவ ேநா"கி வதா6.

BBQ

அ!7பா(

ப,றதநா6 ெகா%டாடகைள ஒ* ஆ)வடF, அவ)க6 ேக"ைக ஒ*வ) 3கதி ஒ*வ) Zசி" ெகா6வைதD ஒ* வ,Eத சிE70டF பா)தி*த நிலாைவ ஏளனமாக ஏறிடவ6

“ேஹ

எ ன அேக ேவ"ைக7 பா"கிற? இத ப"கா! Uைச வ9:"கி! அத ஆதி எ ன ெச(றாேனா?” எ வதவ6 ஏகதாளமாக7 ேபச> வ,யதவாேற தி*ப,னா6 ெவ%ண,லா. அேக 7nதிைய காண> நிலா அைடத அதி)9சி"

அளேவ இைல.

“எ ன

தி*தி* F 3ழி"கிற? ந தா ஆதிைய கயாண ப%ண,கிடவளா?’ எ அவைள ேமலி* கீ O வர ஆரா(தவ6 இய;ைகய,ேலேய த ைனவ,ட அழகா( இ*தவைள" க%ட நா"கி இ*த வ,ஷ ட06 Nரா ஆன.

“ேஹா,

அவேனாட மாமா7 ெபா%ைணேய கவ9:டாக F ெசா னாகேள? அவளா ந? வாய,ல எ ன ெகாழ"கைடயா வ9சி*"ேக? வாைய திற பதி ெசாேல . ” எ அவ6 அதட>

Page 68

Nilave Malarnthidu தன/9ைசயா( தைலைய ஆவ,!, த ெசய தன"ேக அவமனா( இ*"க உதைட" க" ெகா%! அம)தி*தா6 ெவ%ண,லா.

“ேஹா

உக அமா தா ஓ7ேபானதா? உ ைனD உ அ7பாைவD வ,!! அவேளாட பைழய காதல வத ஓ7 ேபானவ தாேன உ அமா?” எ 7nதி நிலாைவ ஒ* 08ைவ7 பா)7ப ேபால பா)"க> ெவ%ண,லாவ,; 3தலி அவமானமா( இ*தா@, இவ6 எ ன எ Fைடய அமாைவ7 ேப:வ எ ற ேகாப எழ “ந எ னேவா ஒ8 மாதிE எ அமாைவ7 பதி7 ேப:ேற” எ அவ6 37பத; 6

“ேஹ

நி. நா ஒ F கயாண ப%ண,"கி! ஓ7 ேபாகைல. எ ேனாட வாO"ைகைய என" 7 ப,9ச மாதிE அைம9:கிேட . ஆனா உ ேனாட அமா உக அ7பாேவாட ஒ னா ப!, ஒ* ப,6ைளD ெப"கி! இல ஓ7 ேபாய,*"கா” எ றா6 வ,ஷைத  னாக உமிOதா6 7nதி. அத; எ ன ெசாவ எ ெதEயாம ரலி.

“உ தன"

“உன"

எ7ப எக அமா பதி ெதED?” எ றா6 ெவள/ேய வராத

அ*ைம 0*ஷ தா ெசா னா ” எ அவ6 cரட ெசால> நிலாவ,; 3; 38தா( இலேயா எ ற பய இ7ேபா ேமேம@ வ@7ெப;ற.

ஏ;கனேவ கணவ

“உ ைன7

பதி" ?ட ெசாலி இ*"காேன, அவJ அவ அமா மாதிE ஆகி!வாேளா F பயமா இ*" F ெசா னா , இ7ேபா உ ைன ஓ7 ேபாகமா எ7ப க" கா7பாத7 ேபாறா F ெதEயல அவைன" க%7பா ேகக&” எ ஆதவ ேபசிேய இராத வ,ஷயைத நிலாவ, மன ேநாகேவ%! எ ற காரணதி;காகேவ ஒ* வ மட ?றினா6. அவJ" ஆதவ தா கிைட"காம ேபானதா ெநா ேபாகாம, உடேன கயாண3 ெச( ெகா%!, அழகிய 0த0 மைனவ,Dட ெகாRசி7 ேப:வைத ள/D சகி"க 3யவ,ைல. அவ6 உமிOத வ,ஷைத :ைவத நிலாவ,;ேகா Zமி"

6 ேபாகாம இ F உய,ேரா! இ*"கிேறாேம எ றி*த.

“எலா*

0*ஷைன தா ைக" 6ள ேபா! வ9:7பாக. உக வ,ஷயதில அ7பேய உடா. ந ேவற ேதடாம இ*"கிற"காக உ 0*ஷ ேவ%டாெவ7பா இ*தா ?ட உ கிட ைழய& ேபாலி*"ேக” எ இ Fமி F அவ6 ேபசி"ெகா%ேட ேபானா6. ேம@ ஏ ேப:வத; 6 உ6ேள Xைழத ஆதவ அவ)க6 அம)தி*த ேமைஜ அ*கி 7nதி நி;க> அதி) ேவகமாக அேக ஓனா . நிலாவ, அ*கி வதவ அவ6 3கைத7 பா)த பதறி7 ேபா( “ஒ%&மிைலடா ப70” எ அவைள ேதாைள9 ேச) அைணதவாேற 7nதிைய எE வ,!வ ேபா பா)தா

“எ ன

ெசா ேன அவகிேட? 3தல ந ஏ இேக வேத? ேபா இகி*” எ ேகாபதி உ9சி" இைரதா .

“உ%ைமைய ந"கலாக.

7 ேபா(

ெசா ேன . அ70ற அவ6 ேவற யாேராைடD ஓ7 ேபா(டாம பா)"ேகா எ ன?” எ றா6

“ந

3தல இ7ேபா ஓ7 ேபான/ேய ஒ*த ?ட அவைனவ,! ஓ7 ேபா(டாம இ*. எ ேனாட ப,ர9சைனைய7 ப;றி ந ஒ ேபச ேதைவய,ைல. இ7ேபா ?ட அவ ?ட தா வதியா? இைல அவைன வ,!! ஓ வயா” எ றா ஏகதாளமாக.

“ேஹ”

எ அலறியவ6 அவள/ ெபயைர அேக யாேரா உர"க அைழ"க> த பா)ைவ ஒ ைற இ*வ) ம_ வசிவ,! நக)தா6

***************************************************************** பாக 17 7nதி நக ெச றப, ன) ேதாேளா! அைணதி*த ெவ%ண,லாவ, 3கைத7 பா)த ஆதவன/ ெநRச ஒ* நிமிட உைறத. அத க%கள/ எதிேலா ேதா; ேபான உண)> அ7படமா( ெதEத. இ நா6 வைர, கயாணதி; 3 ன* சE ப, ன* சE அவள க%கள/ இ7ப ஒ* வலிைய பா)திராத ஆதவF" இ7ேபா ெநRச உ*கிய. 7nதி எ ன ேபசினா6 எ நிலாவ,ட ேக த*ண இவல எ உண)தவ ேபரைர அைழ சா7ப,டத;கான ப,ைல கிெர கா)! Iல ெச@தினா .

Page 69

Nilave Malarnthidu ேபர) அைத எ!7 ேபா( ைகெய8"காக அவன/ட வ* 3 ன), நிலாைவ ேதாள/லி* நிமி)தி, “ப70, ஒ%&மிைலடா. அவ எ ன ெசாலிய,*தா@ அைத நிைன9: உ ைனேய வைத9:காேத 7ள N” எ றா ெம ைமயாக. அவன ‘ப70’ எ ற அைழ7ப,, ெவ%ண,லாவ,; அவமானதி "க ைவத.

7 7nதி கைடசியாக ெசாலி9 ெச ற வ,ஷய நிைன> வ

அவைன இ F ஒேய அம)தி*"கிேறா எ ற உண)> அத அவமானைத" ?ட9 செட அவன ப,ைய உதறிவ,! எ8 நி றா6. நிலாவ, அத ெச(ைக திைக7ைப அள/"க, “எ னமா? கிெர கா)! வத ைஸ ப%ண,! வ!" ேபா(டலா. அவைர" ெகாRச உகா*” எ றா ஆதவ .

7

உதைட" க" ெகா%! அவ6 அமராம நி றி*"க ஆதவ ேம@ ழப, ஏேதா ெசாவத; வாெய!" 3 ன) ேபர) வவ,ட ேவைல 3" ெகா%!, அவ6 எ!"காம வ,ட :தா) ம; ெமாைப கவ)கைள எ!" ெகா%!, அவள 3கைத ஒ* 0ற ஆO ேநா"கிவ,! 3 ேன நட ெச றா . வ%ய, ெச@ேபா, ேஹாட வ*ேபா எKவள> ர அவன 3ைக ஒ அம)தி*தேளா இ7ேபா அKவள> ர அவ ேம த ேமன/ படாம அம)தி*தா6 ெவ%ண,லா. அத வ,லகேல ெப* வ,பnத இ*7பைத உண)த, 7nதி எ ன ேபசினா6 எ ெதEயாம தானாக அவள/ட ஏதாவ ேக! வபாகிவ,!ேமா, இ7ேபா இ*" ேகாபைத ேம@ %வ,!வ,ட" ?டாேத எ ஆதவ ேபசாம வதா எ றா ெவ%ண,லாேவா 7nதி ேபசிய வா)ைதக6 ஒKேவாவ ைறD த கணவன/ ஒ* வார ெச(ைககJட இைண ம*கினா6. அவன அ*காைமய, கழித நா நாகள/ , 3"கியமாக இர>கள/ நிைன>க6 அவJள/*த அவமான உண)ைவ ெபEதா"கி மனைத ரணமா"கின. இைவ எலாவ;ைறD வ,ட மிக 3"கியமாக நிலாைவ வ*திய த தாைய7 ப;றி 7nதி ேபசிய தா கணவேனா! ஒ அம) ெச ற அத அைர மண, ேநர பயணேம 3வ,லா பயண ேபால நிலாவ,; ேதா றிய. வைட அைட 3தலி உ6ேள Xைழத ெவ%ண,லா, ஆதவ Xைழ ெச*7ைப கழ!ேபாேத அமாைவ7 பதி அவகிட ெசா ன களா?” எ வ,னவ,னா6.“எக

அத திV) ேக6வ,ய, திைக “எ னா9: ப70? ஏ திV)F ேககிற? 7nதி எ ன ெசா னா?” எ பதி ?றாம ேம@ ேக6வ,கைள" ேகடா ஆதவ . அவன அத அ& 3ைற இ Fமி F ேகாபைத! வரவைழ"க, 3ய அைத அட"கி இைலயா?” எ றா6 ச; நிதானட .

“ெசா ன களா?

அவ6 3தலி ேகடேம 7nதிய,ட த !பைத7 ப;றி ேபசிய சத)7பகைள நிைன> ?)தவ ஒ* தடைவ ெசாலி இ*"ேக டா. ஆனா ” எ அவ வா"கியைத 37பத; 6

“நக

“G.

எக அமாைவ7 பதி எ7ப அவகிேட ெசாலலா?”

“இதைன

நா6 எதைனேயா ேப) எக அமாைவ7 பதி7 ேபசி இ*"காக. ஆனா இத 7nதி ேப:ற அள>" எக அமா ஒ F த70 ப%ணல ெதER:"ேகாக. எலா உகளால தா ”

“எ ன

வா)ைத ெசாலிடா?”

“எக

 இ* இர%! ேப) வாO"ைகD பாழா"காம அவக மன:"

“இத

3 னாேய எ!தி*"கலா. இ7ப ஒ* பாவ7பட ெஜ மமா நா

அ7பாேவாடேவ வாO"ைக 38ைம" ப,9ச ஒ*தேரா! ேபா(டாக” 3ைவ அ>க கயாணதி; ப,ற"காமேல ேபா( இ*7ேப .”

“இ7ப

7

அ7பா>, அமா> அவக அவக வாO"ைகைய நலா தா வாழறாக. நா தா எலா) வாய,ைலD வ,8 எ8தி*"கிேற ”

“ஆனா

நக ஏ அமா இ7ப ெசR:Vக? கயாணமாகி I& வ*ஷ கழி9: உக பைழய காதல வத

Page 70

Nilave Malarnthidu ேபா ைதEயமா 3ெவ!த நக இேத ைதEயைதD ண,9சைலD பாD தாதா> உகைள கடாய7 ப!தி, மிர கயாண ெசR: வ9ச7பேவ எ!தி*"கலா இைல? நா இலாமேல ேபாய,*7ேப .”

“சE

ேபான தா ேபான க. எ ைனD ?!7 ேபாய,*"கலா இைல? உகேளாட வ9சி! இ*தி*"க ேவ%டா. ஒ* அனாைத ஆசிரமதி ேச)தி*"கலா இைல ெகா ேபா*"கலா?”

“இ7ப

எ ைன இேக அ ப,லாத இடதில வ,!!7 ேபா(Vகேள?”

“அ7பா

பா)7பாக F நிைன9சீகளா? G அவ*" எ கிேட ேபசின ?ட கிைடயா”

எ ைன7 பா)தாேல உக நியாபக வ*தா அதனால

“இைல

பா பா)7பாக F நிைன9சீகளா? உகைள I& வ*ஷ எ7பமா எ ைன நலா7 பா)7பாக?”

தி"

தி7 ேபசி! இ*த>க

“இைல

சேராஜா பா பா)7பாக F நிைன9சீகளா? அவக தா நக ேபானைத" ேகடேம ஒ* மாசதில ெச7 ேபாயடாகலாேம?”

“இைல,

எலா* ெசாறமாதிE உகJ" எ ேமல பாசேம இைலயா? நா எ"ேக! ேக!7 ேபானா எ ன F ேபா(Vகளா?. அ7ப இைல தாேன? அ7ப இ*"கா. க%7பா அ7ப இைல தாேன?”

“யா*ேம “நா

எ கிேட பாசமா இைலமா. எலா* எ ைன ஒ"கி வ9:டாக.”

ெசRச ெச(யாத எலா"

“எதைன

;ற ெசாறாக”

ேப) ெதEDமா அமா? எலா* எ ைன எ7ப எலா ேக6வ, ேகபாக ெதEDமா?”

“இ ைன" “ஏ

 எ ைனேய

" ?ட அத 7nதி, அவ எ னேவா ெராப ஒ8

மா? ஏ ? ஏ ? ஏ எ7ப ெசRசீக? ஏ எ ைன இத

மாதிE உகைள7 ேப:றா?” !பதில வ,!!7 ேபான க?”

எ ஆதவன/ட ேக6வ, ேகக ஆரப,தவ6, மன அ8த தாளாம இதைன நா6 மனதி அைட ைவதி*த அைன 3றகைளD க% 3 இலாத தாய,ட ேக!" ெகா%*தா6.

ந!வ, அவ6 ேக6வ,கJ" 7 பதி ெசால ஆரப,த ஆதவ அவன பதிைல எதி)பா)"காதவ6 ேபா அவ6 ேபசி" ெகா%ேட ேபாக> மிர%டா . ப, ன) அவ6 ேபசிய ஒKெவா* வா)ைதD அ ப,;காக அவ6 ஏகிய த*ணகைள7 பட ப," காட மன தவ,த ம!மலாம இதைன நாக6 அைத உணராம தாF அவைள ஒ"கி ைவதைத எ%ண, ;ற உண)> ேமேலாகிய.

“கைடசியா

கன 0*ஷ ?ட எ ைன நபாத நிைல"

எ ைன த6ள/Vகேள”

“ஹ(ேயா

எ னால 3யைலேய? உடெபலா எEDேத?”

“நாF

உகைள மாதிE ேபா(ட ?டா ?டா F பாD சிதிD ெசா@ேபாெதலா உகைள திட3யாம எ ைன தி!றாக F நாேன எ ைன சமாதன ெசR:கி! உகJ"காக அைத சகி9:"கிேட .”

“ஆனா

இ7ேபா எ னால தாக 3யைலேய”

எ ெவ%ண,லா, த உடலி கனைதேய தாக 3யாத ேபால ேசாபாவ, அம) அர;ற> கலகி7 ேபானா ஆதவ அத; ேம@ ெசால ஒ மிைல எ பேபால ைககள/ 3கைத7 0ைத அவ6 உய,ைரேய யாேரா கதியா தி" கிழி7ப ேபாலி*த ஆதி" .

@கி அழ> த

அவ6 அ8வைத" காண சகி"காம ேவகமாக மைனவ,ைய ெந*கி அவைள அைணத ஆதவ ஆதவன/ ைககைள ேவகமாக தவ,டவ6, “நா எேகD, யாேராைடD ஓ7 ேபாகமாேட . எ ைன ெதாடாதக” எ றா6 க%ண ) வழித க%கள/ ேகாப3 வழிய.

Page 71

Nilave Malarnthidu “எ ன

ப70? நா அ7ப..” என அவ ெதாட

“எ ைன ேத"கி.

ேபாேத

அ7ப ?7ப,டாதக” எ றா6 க%ண ைர ேவகமாக தவ,! ெவ ேகாபைத ம! க%ண,

“எ னமா?

எ ைன" ெகாRச ேபசவ,!மா” எ இைறRசியவ எ8 நி றி*தவைள இ8 த அ*கி அமர ைவ"க 3ய றா .

“ெதாடாதக F

ெசாேற இல” என வாO"ைகய, 3த 3ைறயாக ெப* அவ6 3 ன) உபேயாகித அைற" 6 ெச கலி வ,8தா6.

அவள கதைல வ,ட அத வ,லக@ அத; ஆதவைன உைட ேபாக9 ெச(தன.

ரெல!" கதியவ6 ேவகமாக

 ேமலாக அவள க%ண, ெதEத வ,வE"க3யாத ேவதைனD

7nதி நிலாவ, தாயாைர ப;றி ஏேதா த7பாக7 ேபசி இ*"கிறா6 எ பவைர ஊகிதவனா, கைடசியாக நிலா அர;றிய வா)ைதகள/ காரணைத ஊகி"க 3யவ,ைல. தன ெதா!ைக அவைள ேம@ ேகாப ெகா6ள ெச(கிற எ பைத உண)தவனா உ6ேள ெச அவைள சமாதன ெச(ய> 3யவ,ைல, ெச(யாம :மா உகா) அவள க%ண ைர காண> 3யவ,ைல.

“9ேச இத 7nதி? பாவ, பாவ,.” “நா உன" எ ன ெச(ேத ? அழகா( 3 ேனறி" ெகா%*த எக6 வாO"ைக7 பாைதைய இ7ப அைடவ,டாேய?” “ேபா( ெதாைலதவ6 அ7பேய இ*"க ேவ%ய தாேன? எ" எ" ?” “அவ6 3க இகி, வா( ேபசாமலி* ெவள/ய,! ெமௗன" ேகாபைதேய தாக 3யாேத?” “இ7ேபா எ ேம ேகாப7படா@ பரவாய,ைல. ெகாRச நா6 3 னா நா நடகிட" த%டைன F எ!7ேப ” “ஆனா அவ க%ண ) வ,!வைதD, 3வைதD க% ெகா%! பா)"க3யவ,ைலேய” எ ற எ%ணகJட ஓ( ேபா( ேசாபாவ, அம)தா ஆதவ நிலா க%ண [email protected], ஆதவ ேநரைத" கழிதன).

ழ7பதி@, இ*வ*"

 ெபாவாக "கதி@ அத இரவ, அ!த நா

அத நிைலய,லி* 3தலி :தாE எ8த ஆதவ நிலாவ, அைற" @ வ இ F ெதEத.

மண,

6 எ7 பா)த7ேபா அவ6 உட

மண,ைய7 பா)தவ எKவள> ேநரமாக அ8கிறா6 எ பதறி ஓ9 ெச அவள ேகாபைதD ம_ றி அவைள தி*7ப,யேபா நிலாவ, உடப,லி* அன அ7பைத உண) ேம@ பய ேபானா . அ8த8 த ைன அறியாம உறகிய,*தவள/ உட வ,:பலி டா"டEட அைழ9 ெசவ எ 0Eயவ,ைல.

@க, ஆதவF"

அத ேநரதி எத

கா(9ச மாதிைர ஒ ைற ெகா!, இ7ேபாைத" l! ஏறாம பா)" ெகா6ளலா. காைலய, எ8த ஆேடாவ, டா"டEட ?9 ெசலலா எ 3ெவ!தவ அவைள ஒ8காக7 ப!"கைவவ,! மாதிைர எ!"க9 ெச றா . மாதிைரைய எ!" ெகா%! வதவF" ெவ த%ண E அைத" ெகா!7பைத வ,ட, lடாக ெகாRச பாைல அ*த ைவவ,!" ெகா!தா ெகாRச ெதபாக உண)வாேளா எ ெற%ண, சைமயலைற" 9 ெச பா கலதா . பா ம; மாதிைரDட அவைள ெந*கியவ அவைள ெமவாக நிமி)தி த ேதா6 ேம சா(" ெகா%! பாைல அவ6 வா( அ*கி ெகா%! ெச றா . அவன ெதா!ைகய, ேலசாக வ,ழி70 த இ*தா@ அ8ைகய, வ,ைளத கா(9ச உடைப அசதிய. Iைள “அவைன வ,! நக* வன/, நக* வன/” எ ர ெகா!த7 ேபா நிலா>" அைத ெசயப!ததா ெதப,லாம ேபான. இைவ அைனைதD உணராம ஆதவ பாைல ஒ* வா( 0கட, இநா6 வைர பா வாைடேய ப,"காம இ*த ெவ%ண,லாவ,;ேகா அத ஒ* வா( பா ெதா%ைடைய ெதாட ம" ெகா%! வவ,ட. அத மட ஆதவ ைவதி*த பா டளைர தவ,டைவ, அ அவன அ"கைறய, மன நிைற ெகாRச நிைறயேவ சா7ப,*த இர> உணைவD த ைன ேதா6 ேம சா(தி*த ஆதவ ேமேலேய வாதி

Page 72

Nilave Malarnthidu எ!"கைவத.

அவ6 வாதி எ!த அ ைறய நாள/ இ F ஒ*3ைற அதி) பதறிD ேபானா ஆதவ . அவ6 வாதி ெச(தத;கான காரண கா(9சலா? இைல பாலா? இைல அவன ெதா!ைகயா? எ வ,ைட ெதEயாம தவ,தா .

ழப,யவ

கைடசிய,, தன ெதா!ைக தா காரண எ உ6ள வலி"க 3> ெச(தவனா அைத நப தா 3யவ,ைல. “7nதி எைத9 ெசாலி இவ6 அைத எ7ப எ!" ெகா%டாேளா?” எ மன ேக6வ,ேம ேக6வ, ேகடா@ 3வ, நிலா தன அ*காைமைய வ,*பவ,ைல எ தாேன ஆகிற எ ெநா ேபானா . இ7ேபா வாதிய, காரணைத நிைன வ*வைத வ,ட ேவ ேவைலக6 இ*"கிற எ Iைள அறி>த எ8 நிலாைவ ெகாRச த6ள/7 ப!"கைவவ,! 3தலி த ைன :த ெச(" ெகா%! வதா . ப, ன) கைலD, தைரD :த ெச(தவ ெவநE ப,ழித ண,யா ெவ%ண,லாவ, உட ம_ உைட ம_ :த ெச(தா .

மாதிைரையயாவ ெகா! வ,டேவ%!ேம எ எ%ண,யவ 3 ேபா அவைள ெதாடாம ைககைள அட"கி, “ப70, ப70 , நிலா, நிலாமா, நிலா ” எ வ,தவ,தமாக அவள Iைளைய எட 3ய றா . அவ6 ேலசாக 0*வ :*"கிய ேவகமாக ெகRசினா .

“இத

மாதிைரைய ம! சா7ப,!! ப!"ேகா நிலாமா. 7ள N” எ 

ெகRசைல அவ ேம@ இ* 3ைற ெச(த தா நிலா க% வ,ழிதா6. வ,ழிதவள/ட மாதிைரைய ெகா!, அவ6 அைத வ,8கியப, ன) ப!த ேபா)திவ,! அத அைறையவ,! நக)தா ஆதவ . மன ேம@ ேம@ அவள வ,லகலி@ அத; நிமிட ?ட உறக3யவ,ைல.

ேமலாக அவள உட நிைலய,@ 0ற ஆதவனா ஒ*

உற வத; அவ அவன அைற" 9 ெசல>மிைல எ ப ேவ வ,ஷய. ஹாலிேலேய அவள அைறைய ேநா"கி ேசாபாைவ தி*7ப,7 ேபாடவ , அதி அம) மைனவ,ய, வEவவைதD, "கதி அவள வ,:பைலD பா)" ெகா%ேட அம)தி*தா .

அ ெவ%ண,லா ேபசிய ஒKெவா* வா"கியைதD நிைன> ?)தவ அவ6 பட ேவதைனைய எ%ண, எ%ண, ெநா ேபானா .

“9ேச

அவ6 அமா ெச(த த7ப,; இவ6 எ ன ெச(வா6? எலா* ஏ இ7ப அவைள தன/ைம7ப!தி இ*"காக? அத சி ன வயசில பாசதி;காக எ7ப எலா ஏகினாேளா? அ7பா> அமா> ெச(த த7ப,; ழைத எ ன ெச(D எ ற எ%ணேம யா*" இைல ேபாலி*"ேக?” என எ%ண,யவைன அவன மனேம ச; ேநரதி

“ந

எ ன அவகைள ெசாேற? ந ம! அவேளாட அமாைவ மனசில வ9:"கி! தாேன 3த இரவ ைன" ேபசிேன?” எ ஒேர ேபாடா( ேபா! வா( அைட"கைவத.

7

ஆனா ச; ேநரதி :தாE “7nதி ப%ண,ன ேராகைத நிைன9: அவகிேட அ7ப ேபசிேட . ேபசி இ*"க" ?டா தா . அ" 7 ப,ராயசிதமா அவைள இன/ேம எத; ஏகாம ைவ" ெகா6கிேற . அ 0, காத, அரவைண70, அ"கைற, வழி"கா!த எ அவ6 இநா6 வைர இழத அதைனையD ெகா!"க நா தயாரா( தா இ*"கிேற . அவ6 அைத மன: வ ஏ;" ெகா6ளேவ%!ேம” எ உ*கியைத" ேக!, ேக6வ, ேகட அவ மன சமாதன அைடதா@ 3"கியமான ஆளா( நிலா அலவா உணர ேவ%!… ஆனா அவேளா…

உறகிய,*த l)ய வ,ழித உற"கேம த8வ,ய,ராத ஆதவ , உறகி" ெகா%*" ெந;றிய, ைகைவ lைட உணர 3ய றா . ேலசாக எ றா@ இ ன3 l! இ*ததா ப"கதிலி*த கிள/ன/"கி; ேநரைத அறிதா .

 நிலாவ,ட ேபா(

ஃேபா ெச( டா"ட) இ*"அத ேநரைத" கண"கி!, வா9ேம ைன அைழ ஒ* ஆேடா ெகா%! வர9 ெசாலிவ,! அவ உ6ேள

Page 73

Nilave Malarnthidu Xைழத ேபா நிலா வ,ழிதி*த ம!மிலாம எ8 ஜ ன வழியாக அபா)ெம வளாகதிலி*த ேதாடைத ெவறி" ெகா%*தா6. அவைள ெந*கிய ஆதவ , க!7பாைட ம_ றி அவ6 ேதா6கைள ெதா! கவைலDட இதமாக.

“எ7ப

இ*"ேக ப70?” எ றா

அத இத ெபா( எ பைத நிலாவா நபேவ 3யவ,ைல. “ஏ ? ஏ இ7ப ஆகிவ,ட?” எ மன ம_ %! ம_ %! அர;றிய. அத அர;ற வாைய க7ேபாட, கன/> காய கணவைன தி*ப,D பாராம நி றா6 ெவ%ண,லா.

ேபான வார வைர த ன/ட எE வ,8தவ , ெச(யாத த7ப,;ெகலா அவைள தியவ , உட0 சEய,லாமலி*த பாைய7 பா)வ,! வததிலி* தா த ன/ட ப,Eயமாக இ*"கிறா எ ேதா றி, அத; " காரண 7nதி ெசா ன “ந ேவற ேதடாம இ*"கிற"காக உ 0*ஷ ேவ%டாெவ7பா இ*தா ?ட உ கிட ைழய& ேபாலி*"ேக” எ ற வா)ைதகேள எ ேதா றிய. அத எ%ணதி ெதாட)9சியாக க%கள/லி* க%ண ) வழித ஆதவ உ*கி தா ேபானா .

“7ள N

ப70. அழாேதடா. கா(9ச ஜாNதி ஆகி!.” எ அவைள இ8 ேதாள/ சா(, க%ண ைர ைடத ைகயா தைலைய வ*வ,டா . 3த நா6 ேகாபதி கதியவளா இ அ ேபால ெச(ய 3யவ,ைல. ேகாப தண,வ,டதா இைல. ேகாபைத வா)ைதகளா@, கவதா@ ெவள/ய,!வ அவ6 இயப,ைல எ பதா.

ெமௗனமாக அவைன வ,! வ,லகியவ6 ஹாலி ெச அம)தா6. அவைள7 ப, ெதாட)த ஆதவF அவ6 எதிE அம), “ப"க" வடலா. அ வைர" ப!"ேகா நிலாமா” எ றா .

“சாதரண

கிள/ன/"ல டா"ட) வத ேபா( பா)!

கா(9ச தா . நா வரவ,ைல” எ 3கைத7 பாராம அவ6 ?றிய

“எவாக

இ*தா@ அைத டா"ட) ெசால!. ஆேடா வர9 ெசாலி இ*"ேக . அல ேபா(டலா” எ றா ஆதவ சி அ8தட . அத ப, ன) இ*வEடதி@ நிலவ,ய ெமௗன டா"டைர7 பா)வ,! வத ப, ன) ப,ரேவசி. ச; ேநரதி மாதிைரய, வEயதி அவைளD ம_ றி "க க%கைள :ழட ெவ%ண,லா ப!"ைகய, வ,8தா6.

மதிய உண> ேநர ெந*க ெந*க அத ேநர உணவ,; எ ன ெச(வ எ ற ேயாசைனய, ஆOதா ஆதவ . காைலய, ப,ர ெகா!"க9 ெசா ன டா"ட), மதியதி; ரச சாத lடாக" ெகா!"க9 ெசா னா). சாதேம ைவ"க ெதEயாத ஆதவ ரசதி; எேக ேபாவா ? கைடய, ேபா( வாகி வதா@ அவ)க6 ெகா!" வ,ைத வ,ைதயான சதைத எ7ப ைழய ைவ7ப எ ம%ைடைய7 ப,(" ெகா%டவ கைடசிய, நவF" ஃேபா ெச( ஷாலின/ய,ட ேக!, ைகைய9 :! ஒ* வழியாக சாதைதD ரசைதD ெச( 3தா . ெவ சாத, ரசதி;ேக இத7 பாடாக இ*" ேபா, நிலா எதைன நாளாக சைம" ெகா!தைவகைள எ%ண,யவF" அவள க; திறைனD, சைம" திறைனD ெம9சாம இ*"க3யவ,ைல. அவைள எ87ப, உண> அ*தவ*மா அவ அைழத ேபா "கதி ஒ 0Eயாமலி*த நிலாவ,; ெச( ைவதி*த உணைவ7 பா)த வ,ய7ப, ஒ 0Eயாம ேபான.

, அவ

********************************************************************** பாக 18

வ,ய70 எ8தா@ அைத வா)ைதய, ெவள/ய,டாம ெமௗனமாக ஆதவ ப,ைச ைவதி*த உணைவ உடப,

Page 74

Nilave Malarnthidu வ@வ,லாம ந!கிய ைககளா எ! உ%ண ஆரப,தா6 ெவ%ண,லா. நிலாவ, ைகக6 ந!கவைதD, எ!த உணைவ உ%ண அவ6 ப! பாைடD பா)தவ ஊ வ,!கிேற ” எ தைட இ8தா .

“இைல

எ! ப70. நா

நாேன” எ அவ6 ெச(த 3ய;சிக6 எ> ெச@பயாகவ,ைல.

நா வா( உண> உ6ேள ேபான ?ற>,

“இ F

“ைக

“ேபா”

எ அவ 3கைத7 பாராம தைட7 பா)தவாேற அவ6

ெகாRசடா. 7ள N” எ அவ எ!" ெகா!த உணைவ வா

வத;

அவ6 அம)தி*"கவ,ைல.

கலி நக ேபா( ப!" ெகா%! க%கைள இக I" ெகா%டா6. ஆதவF"

 தி*ப> அவ6 ?;

6 அைடவ,ட ந றாகேவ 0Eத.

ேந; மன அ8த தாளாம அவ6 கதிய வா)ைதக6 அைன அவள உ9ச"கட உண)9சி நிைலய, வதைவ எ 0Eத. ேந; ேபால மனதி உ6ளைத வா)ைதயா ெவள/ய,டா ?ட பரவாய,ைல எ ேதா றிய. இ7ப ேபசாம இ* ெகாவ அைத வ,ட வ*திய. ஆனா எவானா@ அவள/ட ேப: சமய இவல எ மன வலிDட அறி>த, அவ6 உட0 ணமா வைர7 ெபாதி*"க 3> ெச(தா ஆதவ . அத ஞாய,;" கிழைமய, ம_ தி7 ெபா8 38வைதD அவ6 "கதிேலேய கழி"க, ஆதவ அவள அைறய,ேலேய அவ6 ேம ஒ* க%ைணD ேல7டா7ப, ஒ* க%ைணD ைவதவாேற அவ6 அ*கி அம)தி*தா . இர> உண> ேநர தா%ய ப, னேர அவ6 வ,ழித7ேபா “3க க8வ,! வாடா ப70. அ7ேபாதா ெகாRசமாவ ப,ெரQஷா இ*" ” எ அவ ெசாலியைத ஒ* தைலயாட ?ட இலாம ெச(வ,! வதா6 ெவ%ண,லா. வத ” மதிய சா7ப,ட. lடா ஏதாவ கல தரடா நிலாமா? வ,னவ,யேபா ம7பாக ஒ* தைலயாடேல பதிலாக வத.

“lடா “என"

"கிறியா?” எ அவ கன/வாக

ெகாRச பா ம!. 7ள Nடா” எ அவ சைமயலைற7 ப"க அவ ெசல> ேவ%டா” எ ற ெவ%ண,லாவ, ெசா;கைள மதி"காம அவ ேபா(" ெகா%ேட இ*"க>

“என"

7 பா ப,"கா” என ெவ%ண,லா ?றி 3தேபா ஆதவன/ க%க6 பள/9சிட. அத பள/9சிடைல ெதாட) அவ 3க நிமதிய,@, சிறிதள> சேதாசதி@ மல)தைத ெவ%ண,லா பா)"கவ,ைல. அவள அறிவ,7ைப" ேகட7ப, ன* சைமயலைற"

6 ெச றவைன க%! எE9சலாக வத ெவ%ண,லா>"

.

“நா

தா ப,"கா F ெசாேற இல. இவ) ெகா%! வ ெகா!தா நா "க&மா? அெதலா 3யா. ேந மாதிE வாதி எ!"கிேற ” எ மன 3ர%! ப,"க அம)தி*தவJ" ஆதவ ெவநE ேஹா)லி""N கல"கி" ெகா%!வர> எ ன ெச(வ என ஒ* நிமிட திைகவ,! அைத அ*தி 3தா6.

அத ப, ன) அவ ஏதாவ ேபசினா எ ன பதி ெசாவ எ ப!"ைகய, அவ6 சா(த ேபா.

ழ7பமாக இ*ததா க%கைள இக I

“ப70,

அதா கிேட ந ஒ F ேபசேவ%டா. அதாF ேபசல. ேசா ெகாRச ேநர :மா உகா)தி*” எ வ,! அவ ேலசாக சிE"க> ஒ ெசாலாம உதைட" கதவ6 ப!"ைகய,லி* ேலசாக நிமி) சா(த வா"கி அம)தா6. ஒ* மண, ேநரதி க%கைள Iய ெவ%ண,லா தி*ப> மய"க கலத உற"கதி; அ*கி அம)தா ஆதவ .

9 ெச ற ேபா அவ6

"க சEயாக7 0Eயாம அவ6 அர;ற> தைலைய வ*" ெகா!தவாேற அத நாள/ 3"கிய ேவைலயான, மைனவ, ப;றிய எ%ணகள/ சRசE7பதி IOகினா .

Page 75

Nilave Malarnthidu அவள சில ெசயக6 சி ழைதைய அவF" நிைனeனா@, அவள மன7 ப" வ3, த ைன வ,!வ,!7 ேபான தாைய" ?ட அவ6 ெவ"கவ,ைல எ ப, இநா6 வைர அவ6 அFபவ,த 0ற"கண,7ைப வா)ைதகளா ஏ 3கதி ேலசாக ?ட கா"ெகா%டதிைல எ ப அவF" 7 ப,ரமி7Zன, அவ6 இழத அைனைதD, இத பதினா ஆ%!களாக அவ6 அFபவ," ேவ%! எ ற ேவக எ8த.

 0ற"கண,7ைபD ேச) ேபா"கிவ,ட

தா(" தாயா( அ 0 அறி>ைரD 0க, தைத Nதானதிலி* பாச3 வழிகா!த@ அள/, ஒ* ந%பனா( அவ6 வ,*70 ெவ70கைள ேகடறி சE" 9 சமமா( ச%ைட ேபா!, யாமாகிய கணவனா( இ*"கேவ%! எ மனதி றிதா .

இர> உணவ,; ேம@ அவைள ம!மல த ைனDேம ேசாதி"க வ,*பாம ஒ* ெமNஸி இலி வாகிவதவ மதிய உணைவ7 ேபால அவள/ட த ைவ நடாம தாேன உணைவ ஊனா . ம"காம அவ6 அைத வாகியேத ஒ* நல அறி றியாக7 பட ஆதவF" . உண> 3 ப!"காம கUE பாடகைள எ!ைவ" ெகா%! அவ6 அத அைறய,லி*த ேமைஜய, அம)வ,ட, ஆதவF அத அைறய,ேலேய கலி ேம கா ந அம) ஒ* 0தகைத7 ப"க ஆரப,தா . பக ெபா8 38 ப!ேத இ*ததா ெவ%ண,லாவ,; "க ெவ சீ"கிரதி வரவ,ைல. 0 த வன) வதி*ததா நா நாகளாக ேதகி7 ேபாய,*த பாடகைள ெவ%ண,லா 37பத; 6, 3ைதய இரவ, வா நிலவ,; ைணயாக> இ ைறய பகலி lEயF" ைணயாக> வ,ழிதி*த ஆதவF" த ைன ம_ றி ப ெகாடாவ,க6 வவ,டன. பதாவ ெகாடாவ,ைய ெவள/ேய;றியவ அத; ேம தாகாம “ப70, வாடா கலா, ெராப ேல ஆகி!9:” எ இயபா( ?றி" ெகா%ேட எ8தவ , அவ6 அ*கி வதா . அவ ?றிய வா)ைதகைள" ேகட ேந; தா ேபசியைத அவ மதி"கவ,ைலேயா, இவ6 எ ன கதினா6 எ ன எ இ*"கிறாேனா எ ற எ%ண ேதா றி, ேநா ைவதி*த ேபனாைவ சிறி நக)தவ,டாம ெச(த. ெவ%ண,லா ஒ ெசாலாம அம)தி*"க>

“எ னமா?

எ8தி*” எ வ,! அவ6 ைகைய7 ப;றினா .

அம)தி*த இ*"ைகைய வ,! எழாமேலேய ைகைய வ,!வ," ெகா6ள 3ய ற நிலா, ப!கிேற ” எ றா6. அவF ைக7ப,ைய ம!மல வா)ைத7 ப,ையD ேச) வ,டாம

“ஏ ?”

“நா

இேகேய

எ றா ஒ;ைற9 ெசாலா(.

பதி ெதEயாதவF" 9 ெசாலலா ஆனா பதிைல ெதE ெகா%ேட ேக6வ, ேகபவைன எ ன ெச(வ எ ேகாபதி 3க இக அம)தி*தா6 ெவ%ண,லா.

“ஏ

எ ேகேட ?” எ ற அவன/

ர இ* தினகள/ ெகாRச உய)தி*த.

அத சி ர மாபா! ேகாபைத இ F அதிகமா"க “எ ன ஏ ? நா தா ெசாலிேட இல. நா யாேராட> ஓ7 ேபாகமாேட ” எ றா6 க%கள/ அ7பட வலி அ7படமா( ெதறி"க.

“ைபதிய

மாதிE ேபசாேத நிலா” எ அவ 37பத;

6

“ஆமா

நா ைபதிய தா , அத 7nதி தா நலா ெதள/வா அழகா இ*"கா, நா ைபதிய தா ” எ ற அவள 0லப 3த ேபா

“நாம

இ7ேபா ப!"க7 ேபாறைத7 பதி7 ேப:ேறா நிலாமா.” எ அவ ெசா னதி ேதைவய,லாம 7nதி இேக ஏ வ*கிறா6 எ ற ெதான/ இ*த.

“நா

வரல” எ ?றியவ6 நா;காலிைய வ,! எ8 கைல அைட, ேபா)ைவ" ஆதவ அகி* நகராம அவைளேய ெதாட) ெகா%*தா , பா)ைவயா!

6 3ட

வைர

“இவ6

எகி* இத “நா யாேராட> ஓ7 ேபாகமாேட ”-ைன7 ப,தா6. ேந; இைதேய ெசா னா6. அத 7nதி ேப( தா ஏேதா ெசாலி இ*"கிற. அைத இவJ நப, அவைளD வைத, எ ைனD ேச) ெகாகிறா6” எ ேயாசைனய, 3வ,

“எ ன

ப70மா… இ F இ7ப அ7பாவ,யாேவ இ*"கிேய? ந அேக வரவ,ைல எ றா நா இேக ப!"க7

Page 76

Nilave Malarnthidu ேபாேற . அ> இத9 சி ன ெபல எ ேமல உரசாம ேமட எ7ப ப!"கிறக F பா)"கிேற ” எ சிE70ட அவள/ ெசயைல அலசினா@, அவ6 மனதி இ*" கல"கைத எ7ப ேபா" வ எ ஆராய ெதாடகினா . இேகேய அவ6 அ*கி ப!தா அவ6 மனதி@6ள கல"க இ F அதிகமானா@ ஆகலா. கல"க அதிகமாகி அவ6 இ Fமி F ?; 6 ெசவைத த னா சகி"க 3யா எ எ%ண,யவனா தன/ அைறய, ேபா( ப!"க> 3யவ,ைல. ஒ* வழியாக அவ6 அ*கி@ ப!"காம, தன/ அைறய,@ ெச ப!"காம ஹா ேசாபா ஒ ைற இ8 வதவ அதிேலேய த உயரைத" "கி" ெகா%! ப!தா அ!த நா6 காைலய, ஆதவF" 3 னேர க% வ,ழித ெவ%ண,லா அத சி ன ேசாபாவ, உடைப ெகா%! ப!தி*த கணவைன" க%ட மன உ*கிய.

"கி"

அத உ*க சில மண, ள/கேள நதி*"க “ஹா , நா எதைன நா6 கீ ேழ தைரய, ப!தி*ேத . ைர தைரய, ப!"கமாடாேரா? ேசாபா ேக தா?” எ எ%ண ெதாடகியவ6

“9ேச

9ேச பாவ, இத \%! ேசாபாவ, காைல மட"கி7 ப!தி*7ப தைரய, ப!7பைத வ,ட ெகா!ைம… பாவ” எ ேசாபா அ*கி ெச அவைனேய பா)" ெகா%! இ*தேபா ஆதவ க% வ,ழிதா . அ*கி அவ6 நி;பைத" க%ட “உ அதா ெசம Nமா) இல ப70? அ7பேய இத Nமா) அதாF" ஒ* Nவ கிN ெகா! பா)"கலா” எ 0ட ?ற>

“ஹா ”

எ 3தலி வாைய7 ப,ளதவ6, உடேன ெவக lழ அத இடைத வ,! ஓட எ!தா6

அவ6 வ,ழித ேபாேத ய, கைளவ,ட க% I அவள நடமாடகைள உண) ெகா%*தவ இ7ேபா அவ6 3கதி ெவகைத" காண> அவ6 மன" கல"கைத7 ேபா"கிவ,டா ஒ* ைறD இன/ வரா எ கண"கிடா . மன/த எ ன தா கண" 7 ேபாடா@ இைறவ அலவா அத கண"ைக எத ேநரதி ேபாடா சEயான வ,ைட கிைட" எ 3> ெச(கிறா . எ8தவ ெவ%ண,லா சைமயலைறய, கா( ெவ" ெகா%*7பைத" க%ட ெகா%*"கிறா(? காேல` ேபாக7 ேபாறியா எ ன?” எ றா

“கா(9ச

“காலகா)தால

எ ன ெச(

இைல” எ ?றியவ6 காைய வ,! ஒ* ெநா ?ட க%ைண நிமி)தவ,ைல.

“இ ைன"

ஒ* நா6 ெரN எ!"ேகாேய நிலாமா, க%ெணலா இ F ேசா)வாதா ெதED” எ றா உ%ைமயான அ"கைறDட .

“இைல சEயாகி!9:. நா ேபாேற ” எ ெமாைடயாக “எ ன தா இவள ப,ர9ைன” எ ஆயாசமாக வத.

?றியவ6 த ேவைலைய ெதாடர> ஆதவF"

அத; ேம ஒ ?றாம அவF அ@வலக கிளப,னா . காைல உண> ஆதவன/ சி சி உைரயாடகJடF ெவ%ண,லாவ, ெமௗனடF ெச ற வைர எத ப,ர9ைனD இ*"கவ,ைல. உண> 3 அவ6 கUE" கிளப,யேபா, ஒ* வார7 பழ"கைத மற"காம ஆதவF உட கிளப, ெவள/ேய வதா . அவ6 உட0 சEய,லாம இ*ததா இ பN Nடா% இற"கிவ,டாம கUEய,ேலேய ெகா%! வ,டலா எ திடமிடவ ஆபjN" ஃேபா ெச( இ ெகாRச தாமதமாக வ*வதாக ?றிய,*தா . அவேனா! கீ ேழ வதவ6, ைப" Nடா%; கைளய,ழ ?ப,ய.

“நிலா

வராம வாச ேநா"கி நட"க> ஆதவF"

3க வா

வா” எ அவ அைழதைத காதி வாகாம ெச றவைள7 பா)த ச; அதிகமாகேவ ேகாப வத

அேக N?, அ@வலக எ அத ஃப,ளா வாசிக6 அைனவ* நி றி*"க அவ)க6 க%&" , வா(" அவலாக ஒ* ச%ைடைய அரேக;றேவ%டா எ எ%ண,யவ ைப"ைக" கிள7ப," ெகா%! வாச தா% நட ெகா%*த ெவ%ண,லாைவ அைடதா . அவ6 3 னா வ%ைய ெகா%! ேபா( நிதியவ ேநா"கியவாேற

“ஏ

“எ ைன

நிலா” எ றா அவ6 3கைத" ?)

பN Nடா7ல ரா7 ப%ற" உகJ" ஆபjNல சபள தரைலேய. அ70ற எ" நா நடேத ேபா(7ேப ” எ சாைலைய ெவறிதவாேற அவ6 ?ற>

Page 77

நா ஏற&?

Nilave Malarnthidu “எ7ேபாேதா

நா ெசா னைத என"ேக தி*7ப,7 ப"கிறாேள? ெக"காE தா ” என 3தலி வ,யதா@ “எ மன மாறிவ,டைத உண)வ,டா6 எ நிைனதெதலா ெபா(யா? யாேரா ஒ*தி ெசா னத; எ ைன ஒ ெமௗனதா இைல இ7ப வா)ைதயா த%"கிறா6” எ வ*தேம ேமேலாகிய.

“நா

ேபான வார3 இத வார3 ஒேர ஆபjNல தா ேவைல7 பா)"கிேற . உகிேட ெசாலாம ேவைலெயலா மாறமாேட ப70. கவைல7 படாேத” எ 0*வைத உய)தி சி ந"க கலத ரலி ெசா னேபா நிலாவ,; அவ ஏ இ7ப சபதமிலாம ேப:கிறா எ :தமாக7 0Eயவ,ைல. அத உண)ைவ அவ6 3கதி சி எE9சலாக>, 0*வதி ஒ* 39:டF ெவள/ய,ட “அ9ேசா, இ> 0Eயைலயா. ஹ(ேயா ஹ(ேயா” எ ச; ேநர ெவ7ேப;றிவ,!, அவள 0*வதி 39: இ F இ"கமாக வ,ழ> “ஓேக ஓேக. ? ைம Nவ ஹா). ேபான வார உ ைன ரா7 ப%ண7ப எத ஆபjNல சபள ெகா!தாகேளா அ>க தா இ7ேபா> ெகா!"கிறாக F ெசாலவேத . இ7ேபா ஏகிறாயா ப709 ெசல” எ ெகாRசினா கணவ . மைனவ,ேயா அவ ெசா னைத சிறி மதி"காம ைப"ைக :;றி" ெகா%! ெசல> “ப70, ேநா மா. ந இ7ேபா ஏறைல னா ந நட"கிற ேவகதி; ஏ;ற மாதிE நாF வ%ைய த6ள/"கி! தா வ*ேவ . 0EDதா உன" ?” என அவ ?றியேபா நா ெசா னைத க%7பாக ெச(ேவ எ ற பாவைன 3கைத ஆ"கிரமிதி*த.

அத; ேம ஒ வழ"காடாம நிலா வ%ய, ஏறி அம)த, ஆதவன/ மன சிறக பற"காம இ*"க நிலாவ, மன இ F அவன பைழய நடவ"ைககைள மற"கவ,ைல எ ற நிஜ காரணமா( இ*த. மற"கவ,ைல எ பேதா! அத சபவக6 நடதேபா அவ6 அFபவ,த ேவதைனD ஒ"க7பட உண)> ந றாக ந! ம%ைடய, ஆண, அதா;ேபா பதித. அதிலி* ேவகமாக ெவள/வதவ “ஏறியா நிலாமா? அதாைன இ"க7ப,9:"ேகா பா)"கலா. அ9ேசா அ9ேசா கப,ைய ப,"க" ?டா ப70. அதா ேதாைள7 ப,9:"ேகா. G க ஆ ப70” எ மைனவ,ைய சீ% வ,ைளயா, அவ6 வ%ய,லி* இறக 3;பட தா வ%ைய எ!தா ஆதவ . அவள ேவதைனைய7 ேபா"கி த ேம எ7ப நப,"ைகைய வரைவ7ப எ ற ேயாசைனய,ேலேய ஆதவ வ%ைய ெச@தி" ெகா%*தா .

பN Nடா% வதப, ன* அவ வ%ய, ேவகைத" ைற"காம ெசலேவ “பN Nடா% வ!9:” எ பNஸி ஒ* Nடா7 வ*ேபா க%ட"ட) அறிவ,7ப ேபால அறிவ,"க> இ7ேபா காதி வாகாமலி*7ப ஆதவன/ 3ைறயாய,;.

“பN

Nடா% வ!9:. நா இறக&” எ ச; ரைல உய)தி அவ காத*கி ெசா னேபா அேத பாவைனைய அவ ெதாடர> ெவ%ண,லாவ,; உலக மகா எE9சலாக வத.

“நா

காேல` ேபாக&. எ ைன இற"கி வ,!க” எ அவ6 காதி இைரய> காைத ஒ* 3ைற ேத(வ,!" ெகா%ட ஆதவ ஒ* வா)ைத ?ட ேபசவ,ைல.

“9ேச”

எ ஒ* ெசாேலா! மைனவ, அைமதியான ஒ* நம!9 சிE70ட அவள கUE வளாகைத அைடதா ஆதவ .

வ%ய,லி* இறகியவ6 காேல` ேநா"கி நட"க> அவள ைகைய7 ப, நிதியவ “இKவள> ர ?! வ வ,*"ேக . ஒ* ேத"N கிைடயாதா ப70? இெதலா ?ட நா ெசாலி" ெகா!"க&மா?” எ றா பாக. கUE வளாகதி ைவ இ7ப ெச(கிறாேன எ ?9சமாக இ*தா@ ெசாலிவ,! ைகைய வ,!வ," ெகா6ள 3ய றா6 ெவ%ண,லா.

“ேத"N”

எ ேவகமாக

“ேத"N

இ7பயா ெசா@வாக ப70?” எ அவ ெச ஃேபா கைடய, பத அேத வா)ைதைய இ ப"க அத நா6 நிைன> வ, ெதாட)9சியாக 7nதிய, நிைன> வ, அவ6 ேபசிய வா)ைதகJ நிைனவ, வ, ஒ* வ வ படலமாக அவ6 3கைத இ*ள ைவத. அத; ேம அவ6 ெபாைமைய ேசாதி"காம அவ6 ைகைய வ,!வ,! அ@வலக பறதவF" அதி)9சி காதி*த

Page 78

அேக ஒ*

Nilave Malarnthidu ***************************************************************** பாக 19

அ@வலக Xைழத>ட அவ ேவைல ெச(D ப,Eவ, தைலவ) அவைன ேதயதாக நவ ?ற> தன"ெகன ஒ"க7பட அைற" 6 ெச ேல7டா7ைப திற அ ைறய தினதி;கான ெமய,கைள ெச" ப%ண,வ,! தன ேமலாளE ேநரைத" ேக!" ெகா%! அவர அைற" 6 Xைழத ஆதவ ெவள/ேய வ* ேபா 3கதி வ*த3 ழ7ப3ேம மிRசி இ*த. அவன 3கைத7 பா)வ,! நவ அவைன அைழ" ெகா%! கா V ெச வ,சாEதேபா ஆதவன/ வ*ததி; காரண இ*7பதாகேவ அவF" 7 படாததா வா( வ,! சிEதவ “Uசா டா ந, எKவள> ெபEய வா(70. அவனவ தன" கிைட"காதா கிைட"காதா F தவ இ*"கிறா , இவ எ னடாெவ றா 3கைத 3ழ நளதி; "கி வ9சி*"கா . நா ?ட எ னேவா இேதா F பயேட ” எ றா அதடலாக.

“எ

கQட என" . நிலாைவ வ,!! எ7ப ேபாற F நாேன ெட ஷ ல இ*"ேக . :மா எ ைன ெவ7ேபதாத ெசாலிேட ” எ ஆதவ பைல" க"க>,

“ஆஹா ஆதி"

அ தாேன பா)ேத , சா*" ேம@ எE9ச வத.

ஏ இKவள> வ*தF இ7ேபா 0ED” எ நவ க% சிமி சிE"க

“ந

ேவற ஏ டா எ வய,ெதE9சைல ெகா"கிற? அவ எ கிேட இ7ேபா சEயா( ?ட ேப:றதில. இ7ேபா பா) நா ஆ மாச 7ராெஜ"காக ல%ட ேபா(ேட னா இ7ப இ*"கிற வ,Eச ஜாNதி ஆகி!” எ த ஆ;றாைமைய இற"கி ைவதா ஆதவ .

“ஏ

ஆதி எ னா9:? ந ஏதாவ ெசா ன/யா நிலாைவ? சிNட) ெராப ெபாைமயா9ேச?” எ றா உ%ைமயான கவைல ம; அ"கைறDட .

“நா

ஒ F ெசாலலடா, அத 7nதிஎ ஆதி வா"கியைத 37பத;

6

“அறிவ,*"காடா

உன" ? 7nதிைய பதி உ ைன யா* நிலாகிேட ேபச ெசா ன? அத சன/யைன மற ெதாைல எ உன" எதைன தடைவ ெசாற ஆதி? ந!ல சா) ெகாRச சEயா இ*ேத F நிைன9ேச . ஏ டா தி*ப தி*ப இ7ப அவைள7 ேபா! வா எ!"கிற? பாவ சிNட). உ ேனாட ேகாபைத"ெகலா அவ எ ன வகாலா? அவJ" ஒ Fனா ேகக ஆ6 இைல F நிைன9: இ7ப எலா ப%றியாடா ந? ெதாைல9சி*ேவ ஜா"கிரைத!” எ :; 0ற மற படபடெவ ெபாE த6ள/வ,டா ஆதவன/ உய,) ேதாழ .

நவ ெபாEய ஆரப,த வ,ள"க ெகா!"க ெதாடகிய ஆதவ , நவ ஒ ைறD காதி வாகாம ேபசி" ெகா%ேட ேபாக> அவ 3" வைர ேபசாம அவ 3கைதேய பா)" ெகா%*தா . அவ த ைன தினா@ நிலாவ, நலைன 3 ன/திேய ேபசியதா தன அ 0 மைனவ, சிறி காலதிேலேய தன உய,) ேதாழைன" ?ட அவ6 ப"க இ8வ,டைத நிைன ெப*ைம7படவ ஒ* சிE70டேன நவைன7 பா)தி*தா . அவன சிE7ைப" க%ட

“எ ன

இள/70 ேவ%ய,*"

“நா ெகாRச ேபசலாமா? அ9சிட மாVகேள?” “ெராப ந"காத, ேப:” எ அFமதிதா நவ . 

?” எ நவ எE9சபட>

எ ஆதவ தயவாக அFமதி ேகக,

“உகேளாட

அ*ைம தக9சிைய நா ஒ%&ேம ெசாலல சா). அ>க தா ஒேர ேகாபமா இ*"காக. ேமட சEயா ேப:ற எேக? அதா F ?ட ?7ப,றதில.” எ றா வ*தட . அவன வ*தமான ர இ*த ேகாபைத" ெகாRச தண,"க எ நவ தயவாக ேகக>

“எ னா9:

ஆதி? எ கிேட ெசால" ?டாதா?”

“உகிேட

ெசாற" எ னடா, சன/"கிழைம அ ைன" அத 7nதி ேபைய ேஹாடல பா)ேதா” எ ஆரப, அ நடத, நவF"  ெதEய ேவ%யவ;ைற ம! ?றி 3தா .

“ேஹா”

எ ற ஒ;ைற9 ெசாேலா! உ6வாகி" ெகா%ட நவF" ழ7ப3 ந றாகேவ 0Eத. ஆனா வ,ைட தா ெதEயவ,ைல.

Page 79

ந%பன/ மன3, இ ைறய வ*த3,

Nilave Malarnthidu “ெகாRச

நா6 கழி9:7ேபாேற F 3ரள/கிட ேபசி7பாேர ஆதி” எ அவ)கள ேமலாளEட ேபச ெசா ன நவF"ேக அதி நப,"ைகய,ைல எ றேபா அவEட ேபசி அதி ேதா;7 ேபா( வத ஆதி"ேகா :தமாக நப,"ைக இ*"கவ,ைல.

“இைலடா

ேபசிேட . நிலா ப"கிற வ,ஷய ெசாலி அவைள" ?!7 ேபாக3யா. அதனால இத ைட ேவற யாைரயாவ அF70க F ெசா ேன ” எ ?றியவ அத; அவ) ?றிய பதிலான “சிக7Z) 7ராெஜ"ல ந ெசRச ெவா)" ேபN ப%ண,தா இத 7ராெஜ" கிைட9சி*" , இ அத சிக7Z) கெபன/ேயாட ெஹ ஆபjN எ பதா உ ைனதா கNடம) அேக எதி)பா)"கிறாக. இத மாதிE ஒ* வரேவ;0 யா*" ேம ேலசி கிைட"கா ஆதK. உ ேனாட கன உைழ70"கான மிக7 ெபEய பE: இ. இத வா(70 இ F உ ைன வள)9சி7 பாைதய, ?!7 ேபா . உ ைன ம!மிைல கெபன/ையD” எ பைதD ெசாலி 3தா .

“G,

எ7படா கிளப&?” எ ேகட நவ , க%7பாக இ F ஒ* ப நாகளாவ ைட இ*" 6 ந%ப நிைலைமைய சீரா"கிவ,!வா என எ%ண,னா

அத;

ஆனா

“அ

“0த கிழைமகிளபFமா” எ ஆதவ ?ற>

எ7படா 3D? வ,சா எலா அத;

6 எ7ப வ*?” எ 0Eயாம ேகடா .

“உன"

மற ேபா9சா? நா சிக7Z) ேபாற" ஒ* மாச 3 னா என" உன" ேச) தாேன வ,சா 7ேராெச9N ப%ணாக. வ,சா இ*" . அ தா ப,ர9சைனேய” எ ற ஆதவன/ 3கதி சி தய"கைத" க%ட “எ னடா ெசா@” எ றா . நவ , 

“இைல

ந ேபாக3Dமா நவ ? 3ரள/கிேட ேபசலா. ந ேபாறதா இ*தா ஒ F ெசாலமாடா) F தா நிைன"கிற ” எ றா ஆதவ சி எதி)7பா)70ட .

“ெராப

சாE ஆதி. உகிேட ெசாலல இைல. திடாேதடா. இ ைன" காைலய,ேலேய ெசாலFF நிைன9ேச . ப 3யல” எ அவ ெசாலி" ெகா%ேட ேபானவைன ேதாள/ த

“ேஹ

நி. 3தல வ,ஷயைத ெசா@” என ஆதவ அவன 0லபைல நிதினா .

3க Zவா( மலர “ஷாலின/ 7ெர"ன டா இ*"காடா. ேநதி" தா டா"ட)கிேட ேபாய,! வேதா” எ நவ வ,ஷயைத" ?றிய>ட அவைன அைண த மகிO9சிைய ந%பனா( ெவள/ய,டா ஆதவ .

“காகிராN

டா. அ தா ஷாலின/ இ ைன" ஆபjN வரைலயா? ந ம! ஏ வேத? வல இ*"க ேவ%ய தாேன? அவைள" கவன/"கிறைத வ,ட எ னடா ேவைல உன" ?” எ ஆதவ இ7ேபா த பகி; அதனா , சேதாஷமாக.

“இைலடா,

ேபான வார ேவற நிைறய ல_ K எ!ேட . இ ைன" ஒ* 3"கியமான ேவைல. அ70ற ஷாலின/ ல_ K வ,ஷயமாேவற ேபசேவ% இ*த. அதனால தா ” எ அ ைறய கல"கைத மற இ*வ* ச; ேநர சேதாஷமாக7 ேபசி" ெகா%*தன).

“இ7ேபா

எ னடா ெச(ய7 ேபாேற?” எ நவ தி*ப> அ ைறய ஆதவன/ ப,ர9சைன"

வதா .

“ெதEயலடா,

எ7ப அவைள தன/யா வ,!!7 ேபாற F தா ெதEயல? ஒேர ழ7பமா இ*" . ஆ மாசெமலா தன/யா இ*7பா F என" க%7பா ேதாணல. தி*ப> ஹாNடல ெகா%! ேபா( வ,ட> மன: வரல. சE நா அ7பா அமாகிேட ேப:ேற ” எ றவ , 3தலி நிலாவ,ட ேபசேவ%! நிைனதா .

“சEடா,

நா இ7ேபா கிள0ேற டா. நிலாகிேட ேபசி! இ ைன" மதிய" 6ள பதி ெசாேற F ெசாலி இ*"ேக . பா)"கலா” எ றவ அ@வலகைத வ,! அ!த அைர மண, ேநரதி கிளப,னா .

இ காேல`" ல_ K ேபாட ெசாலி, அவைள வ!" ெமாைப நப*" அதா .

அைழ வவ,ட ேவ%! எ ற எ%ணட அவள

பதாவ 3ைறயாக ஃ0 E ேபா( ேபா எ!"க7படாம இ*"க ேவ “ஒ* ேவைல 3"கியமான கிளாN ந!வ, இ*"கிறாளா?” என 3தலி நிைனதவF" அவ6 ெமாைபைல எ!7 ேபானாளா எ ற சேதக உதி அ!த இர%! Eகள/ உதி ெப;ற. எ8த எE9சைலD, ேகாபைதD அட"கி கிேராேபைட ேநா"கி9 ெச ற ஆதவ , அவள உண> இைடேவைள ேநர வைர கUEய, ெவள/ேய ெவய,லி காதி* , சEயாக அத ேநர வத பவ,ராவ, ெசஃேபான/; அைழதா .

Page 80

Nilave Malarnthidu ஃேபாைன அவ6 எ!த 3ைறயாக அவள/ட நல ேபசிவ,! அ ஏதாவ 3"கியமான கிளாN இ*"கிறதா எ வ,சாEதா . அத ப, ன) நிலாவ,ட ெகா!"க 3Dமா எ தயவாக அவ வ,னவ,யேபா, ேபான வார நிலாவ, 3கதிலி*த சேதாஷ3, இ* தினகளாக ஆதவ நிலாைவ கUEய, இற"கிவ,!வைதD க%டவJ" ஆதவன/ ேமலி*த ேகாப ைற மைறD த*வாய, இ*ததா மகிO9சியாகேவ நிலாவ,ட ஃேபாைன நனா6.

ஃேபா நிலாவ,ட ைக மாறியைத உண)த “நிலா, இ ைன" ஒ* 3"கியமான வ,ஷய ேபச&” எ றா எ!த>டேனேய.

மதிய காேல`"

ல_ K ேபாடறியாடா? 7ள Nமா,

திVெர அவ இ7ப ேகக> 3யா எ ெசால3யாம ேபசாம இ*தா6 ெவ%ண,லா.

“7ள N.

இ ைன" ஒ* நா6 ம!. நா காேல` ெவள/ய,ல தா ெவய, ப%ேற . ல_ K ெசாலி! கிளப, வ)றியா?” எ ெதாட)த அவன ர ஏேதா ெச(ய “ சE” எ றா6 ெவ%ண,லா.

“ேத"N

ப70. சீ"கிர வா” எ சேதாஷமாக ஃேபாைன ைவதவF" அவ ல%ட ேபாகேவ%ய வ,வரைத நிலா எ7ப எ!"ெகா6வாேளா எ ேயாசைனயாக இ*த.

ல_ K ெசாலிவ,! ெவள/ேய வதவJ" ேக6வ,க6 எ8தன.

“அ7ப

எ ன அவசர? ஏ இ7ப ெவய,லி நி;கிறா ?” எ பல

அ*கி வதவ6 ஏ ேகபா6 எ அவ காதி*"க, அவ ஏ அைழதா எ ெசா@வா எ நிலா காதி*தா6. ஏமா;றைத மைற" ெகா%! “ஏமா, வல ேபா( ேபசலா” எ ற ஆதவ அத; ேம வ! வ ேச*வைர ேபசேவ இைல. வைட அைட “3தல சா7ப,!. அ70ற ேபசலா” எ றவ அவF உணைவ 3தா . அவளாக ஏ ேப:வா6 எ ச; ேநர காதி*த ஆதவ , அவ6 ெமௗனைதேய பதிலாக உதி)"கேவ “ஒ* 3"கியமான வ,ஷய நிலா. ந ெசாற பதிைல வ9: தா நா 3ெவ!"க&” எ ேப9ைச ெதாடகி இ காைல த ேமலாள) ெசாலிய அைனைதD அவள/ட பகி)தா . அவ ெசால ஆரப,த 3த “ஐேயா, ஆ மாசமா? ஆ மாச இவைன7 பாராம எ7ப இ*7ப?” எ மன அ"ெகா6ள 3க வானா6 அவன அ*ைம மைனவ,.

“நா

ேபாகடா நிலாமா? ந எ ன ெசாேற?” எ ஆதவ அவள ைகைய த ைகய, எ!"ெகா%! வ,னவ,யேபா அவன மன இ*த நிைலைய அவனாேலேய உணர 3யவ,ைல. அவ6 “ேவ%டா, ேபாகாதக அதா ” எ ெசாவத;காக மன ஏகிய அேத சமய அவ6 அ7ப ெசாலிவ,டா அ@வலகதி எ ன ெசாவ? ம"க3யாத நிைலய, அலவா இ*"கிேற , அவ6 ெசா னைதD ம_ றி ெச றா இ*" ேகாப இ F அதிகமாகிவ,!ேமா எ பயத. இர%! நாகளாக அவன/ட சEயாக7 ேபசாம, ேகாபைதD ஒ"கைதD 3கதி@ வா)ைதய,@ ம!மலாம ெசயலி@ காவ,! இ7ேபா அவைன எ7ப ேபாகாதக F ெசாவ எ ற தய"க எ8தா@ அவைன வ,!வ,! எ7ப இ*7ப, க%7பாக சாதியேம இைலேய எ மன தவ,யா( தவ,த.

“எ னடா?

ஏதாவ ெசாேல ” எ தவ,த மனைத வா)ைதய, ெவள/ய,டா ஆதவ .

3ய அைட7 ேபாய,*த ெதா%ைடைய ெச*மி எ னெவ 0Eயாத ஒ* உண)ைவ ேத"கி. ஆனா அத உண)> ?ட நலதாகேவ மனதி; ஆதவ ,

7 பட

“நக

ேபாகைல னா எ ன ஆ

“G

?” எ றா6 க%கள/

ெதEயலமா. ெசாலி7 பா)"க&” எ றா

இ7ேபாெதலா ெம ெபா*6 ைறய, நட" ேவைல" ைற70கைளD, ேவைலய,லா நிைலையD ேப7ப), ம; நி\Nஸி பா) / ேக! இ*ததா@, அவ)கள கUEய,ேலேய நட" ேந)3க ேத)>க6 ைறவ*வைத அறிததா@ ெவ%ண,லாவ,; அவைன7 ேபாகாேத எ ெசால 3யவ,ைல. இத இ"கடான lழலி@ அவF"

இத வா(70 வதி*"கிறேத எ சேதாஷ7படவ6 த னா அவ ஒ*

Page 81

Nilave Malarnthidu நல வா(7ைப எ8வ,ட" ?டாேத எ ற பய3 எ7 பா)த. வா)ைதயா வ)ண,"க3யாத ெமௗனதி சில பல நிமடக6 உ*%ேடாட ேபாற" . ஆனா…” எ இ8தா ஆதவ .

“பரவாய,ைல

அதா , நக ேபாய,!வாக” எ ற நா க%கள/ ந) ேகா)வ,ட ெவ%ண,லாவ,; .

“என"

வா)ைதகைள 37பத;

மனேச இைலடா

6 ெதா%ைட அைட

அவள கலகிய க%கைள" க%ட ஆதவ ப;றிய,*த ைகைய இ8 அவைன த ேம சா("ெகா%! ?தைல வ*னா . இ* நாகளா( கணவ ேம ெகா%*த ஏென ெதEயாத ேகாப மைறய அவJ அவ ேதாள/ 3க 0ைததா6.

“உன"

7 ப,"கைல னா ஆபjNல இ ெனா* ைட ேபசி7 பா)"கிேற டா” எ ற கணவF" கிைட"காம ெவமேன ம7பாக தைல அைசதா6.

“எ னமா, “இத

ஏதாவ ேபேச ” எ ஆதவ ப நிமிட இைடெவள/ வ,! இர%! தடைவ ேகட7ப, ன),

மாதிE வா(70 யா*"

 கிைட"கா F ெசாறக. அ7ேபா ேபாய,! வாக” எ றா6 ெவ%ண,லா.

அ!த அைர மண,ேநர ெமௗன7 பEபாைஷய, ஆதவ ல%ட ேபாக7ேபா ஏ;"ெகா%டன). அவ6 தி*ப> ேபா( ஹாNடலி த ேயாசைனய, ஆOதா .

“அைத, ஆதவ .

7 பதி ேத ஒ 

 வ,ஷயைத ஒ*வா

வைத ஆதவ வ,*பாததா எ ன ெச(வ எ ெப*

மாமாகிேட ெசாலிVகளா?” எ நிலா ேகட தா இ F ெப;ேறா*"

ஃேபா ெச(தா

வ,ஷயைத அறி சேதாஷ3 ?டேவ நிைறய வ*த3 அைடதவ)க6, அவ நிலாைவ ேவவழிய,ைல எ பதா ஹாNடலி வ,!வ,!7 ேபாகிேற எ ?றிய ெப* ேகாப ெகா%டன).

“எ னடா

நிைன9சி! இ*"ேக ந? நாெகலா இல? அவ ஏ ஹாNடல ேபா( இ*"க&?” எ கயாண,D :தேரசF மாறி மாறி வா எ!த>ட

“அ70ற “ந

எ னமா ப%ற?” எ றா மக அவ)க6 எ ன ெசாலவ*கிறா)க6 எ 0E ெகா6ள3யாம.

தி*ப, வரவைர"

“நக

 நா வ அவேளாட இ*"ேக ” எ றா) கயாண,.

இக வடா அ7பா எ னமா ெச(வாக?” எ ற ஆதவன/ ேக6வ,"

“நாேன

ஹ7பாடா எ7படா உகமா இ7ப ெசா@வா F எதி)7 பா)! இ*"ேக , ந ேவற ஏ டா” எ றா) :தேரச சிE70ட .

“ெகா870

தா . இத ஆ மாச நா ேபா( எ ம*மகேளாட இ*"ேக . இக சா7பா!" " கQடபடா தா எ ேனாட அ*ைம உகJ" ெதED” எ ற கயாண,ய, தி*7ப," ெகா!தேலா! கயாண, நிலா>ட ெச ைனய, வ த வ உதியாய,;. ஆதவன/ ெப;ேறாEட ேபசி3 அவ ஃேபாைன அைனத7 ேபா அ@வலகதிலி* அவன ேமலாள) அவன 3ைவ" ேக! அைழ70 வ,!வ,டா). அவEட ேபாவதாக ஒ" ெகா%டத ெதாட)9சியாக பயணதி;கான ஏ;பா!கைள கவன/"க ெதாடகினா ஆதவ .

அவ இலாத ேநரதி நிலாவ,; ேதைவயான பண, அவன ேப" அ"ெகௗ வ,வரக6, பண எ!" வ,வரக6, மாதாமாத ெச@தேவ%ய ப,க6, ெச@ 3ைற எ ெசய3ைறயாக>, ேநேர ?9 ெச மைனவ," 9 ெசாலி" ெகா!தா .

Page 82

Nilave Malarnthidu அத ேவைலக6 3த>ட அவF" ந6ள/ரைவ ெதா*த.

 ேதைவயான உைடகைள வாகி" ெகா%! வ! வ ேச)த ேபா ேநர

அ!த நாJ சிலபல ேவைலகள/@, பா"கிகி@ ெச வ,ட ேப9:வா)ைத இலாமேல இ*வEைடேய இ*த ேகாப3 ஒ"க3 மைறவ,டதாக7பட இ*வ*" … அ இைல எ நிcபண ஆ வைர. மனமி றி 0த கிழைம அதிகாைலய, ல%ட பறதா ஆதவ !

**************************************************************** பாக 20

வ,மானதி ஏறி அம)த ஆதவF" மைனவ,ய, கலகிய 3க3, க%கள/ அவ6 ேத"கி ைவதி*த வ*த3ேம மன 38 நிைறதி*த. இ* தினக6 3 ன) தா த Fட அவ6 ச%ைடய,! ேபசாம இ*தா எ பைத அவனா நபேவ 3யவ,ைல. கயாண,D :தேரசF கிளப, வ*வைர 3த அள> ெவ%ண,லாைவ தன ைகவைளவ,ேலேய ைவதி*தா ஆதவ . அவள NபEசைத அத இ* நாகள/ 38மாக மனதி நிற" ெகா6ளேவ%! எ ப ேபாலி*த அவன அைண7ைப வ,! அவJ வ,லக நிைன"கவ,ைல. ண, அ!" ேபா, ேதைவயான சைமய ெபா*கைள அவேளா! பயலி! எ! ைவத7 ேபா எ வலி* ெச(த அைணத ேவைலகள/ ம!மலாம ெவள/ இடகளான ேப", ஷா7ப, மா என எலா இடகள/@ேம அவ6 ைகேயா! ேகா)தி*த ைகைய எ! ஒ* 3ைற ெநRசி ைவ"ெகா%டா . இ ன3 ஆதவனா, த ேம அவ6 ெகா%ட ேகாப 3;றி@மாக வவ,ட எ உதியாக" ?ற3யவ,ைல. இத இ* நாகள/ ஒ* 3ைற அவள அமாைவ7 ப;றி ெதாடகி, 7nதிய,ட தா ஒ* !ப உ7ப,ன) எ ற 3ைறய, ம!ேம ெவ%ண,லா – ச தலா உற>3ைறைய" ?றிேன எ றவ , 7nதி ேம@ நிலாவ, தாயா) ப;றி ைடத ேபா நிலாவ, சி ன வயதி !பைத வ,!7 ப,E ெச வ,டதாக" ?றி வ,ஷயைத 3ததாக எ!ைரதா . ெமௗனமாக அவ ெசா ன வ,ள"கைத" ேகடவ6 ேம@ அைத7 ப;றி

றி7பாக" ?ட ஒ ேககவ,ைல.

மைனவ, இைத தவ,ர ேவ எைதேயா மனதி ைவ வ*கிறா6 எ உ6Jண)> ?றியேபா அவனா அைத இ னெத வைரய"க 3யவ,ைல. அவ6 வாயாேலேய எ னெவ ேகடறியலா என “ேவேறதாவ ெதEயFனா@ தயகாம ேகJமா” எ அவ %யேபா ஒ* ம7பான தைலைச7ேப பதிலாக வத. அைவ அைனைதD இ7ேபா மனதி அைச7ேபாடப இ*தவ , கைடசியாக “G… ந இ F ெகாRச 3 னா ப,றதி*"க" ?டாதா நிலாமா? ெராப ேவ%டா… அ70ற நம" " கயாணேம ஆகிய,*"கா… ஒ* இர%! அல I& வ*ஷ. இேநர காேல` 3தி*7பா(… உ ைனD எ ?டேவ ?!7 ேபாய,*7ேபேன ப70” என ெப*I9:ட சீ சா(தா ஆதவ .

இேக ெவ%ண,லாவ, நிைலேயா அேதா பEதாபமாக இ*த. வைடவ,!" கிள0 3 ன) கணவ அவசரமாக7 பதித 3தகைள தாகிய,*த க னைத ைககளா தாகியப கா) ஜ ன ேம தைல சா(7 பயண,தா6 ெவ%ண,லா. நிைன>க6 I மண, ேநர 3 ன) வ நடதைதேய :;றி :;றி வத. அவன ேபக6 இர%ைடD ெவய, ெச" ப%ண,, ச; ?ட இ*தா ெபா*கைள மா;றி மா;றி அ!"கி 3த7ேபா நாவ*" ேம பசி வவ,ட. ேதாைச ஊ;றி உ%!வ,! ஏ)ேபா) ெசலலா எ ற 3வ, ப, ன) கயாண, உ6ேள ெசல, “நாF வ*கிேற அைத” எ ெதாட)த ெவ%ண,லாைவ “நிலா ஒ* நிமிஷ c" வா” என அைழதவ அவ)க6 அைற" 6 Xைழதா . சைமயலைற வாய,லி நி 

“எேக

ெசவ” எ 

ழப," ெகா%*த ெவ%ண,லாைவ

Page 83

Nilave Malarnthidu “நா

உ அைத" ெஹ7 ப%ேற . ந ஆதிைய7 ேபா( பா*” என" ?றி அF7ப, ைவத :தேரச , ம*மக6 அைறைய ேநா"கி ஓயைத கயாண,ய,ட க%ணா கா%ப, பா( சிEதா). உ6ேள Xைழதவைள கதவ, ப, னா நி றி*த ஆதவ ஒ* ைகயா அைண, ம;ெறா* ைகயா கதைவ சா;றிய ப, ன) “வா F ெசாேற … அேக நி F"கி! எ ன @" ” எ றா . அவைள தி*7ப, 3க ேநா"கி" உத!களா ஒ;றி எ!தா .

ன/தவ ெவகதி ெச)E பழ ேபாலி*த இ* க னகைளD த

அவ நிமி*3 னேர அத ெச)E பழகள/ ேம வ,8த பன/ ள/ ேபா இ* ெபEய ந)மண,க6 வதி*தைத" க%ட “எ னடா” என ெநRேசா! ேச) அைண ெகா%டா .

“உன"

அகி* எ னடா ேவ&?” எ அவ ெகாRசியத; 7 பதிலாக “நக6 தா ” எ வா)ைதயா ெசாலாம, ெச(ைகய, ெவள/7ப! எ%ணதி கணவன/ ெநRசி இ F அ8தமா( 0ைததா6 ெவ%ண,லா.

“ெசா@மா

எ ன ேவ&” எ அவ காதி கி:கி:"க, இ* வ,ரகளா அவன மா)07ப V-ஷ)ைட இ8தா6 ெவ%ண,லா. அத ெசய@" அவனா( ஒ* அ)த க%!ப, “நா எ7ேபா ப70" சேதகேம ேவ%டா” எ அவள க னைத நிமி%னா . அவ 0E ெகா%டைத தா நிைன"கவ,ைல எ பைத

“என"

“அ…

திய,லி*த

ம! தா . அல உன"

அ வ” எ ெசால ெதாடகியவ6,

இத V-ஷ) கழ தnகளா அதா ” எ ஒ*வா ெம 38கி ேக! 3தா6.

“உன"

நிைறய V-ஷ) எ! ைவ9சி*"ேக ப70. இ ேவ%டாேம… இத V-ஷ) வ,மானதி ேபா ேபா அண, ெகா6ள வசதியா( இ*" F நிைன9ேச ” எ அவ ம"க ெவ%ண,லாவ, 3க உடேன வாவ,ட.

அத ெநா7 ெபா8 வாட ?ட ெபா"காம “இ7ேபா உன" அ!த வ,நா அைத" கழ மைனவ,ய,ட நனா ஆதவ .

“ேத"N அதா ” எ 3க மலர வாகி" ெகா%டவைள “இத மாதிE எ ேவ&மானா@ ேகJ ப70” எ றா .

இத V-ஷ) தாேன ேவ&. இதா” எ 

ம_ %! த ெவ; மா)0"

ெமௗன அைண7ப, ப,E> யரைத அவ)க6 ஆ;றி" ெகா%*"க :தேரசன/

இடமா;றியவ

ர நிச7தைத" கைலத.

அத ப, ன) உண> உ%!, பயண ேநர3 ெவள/நா! வாச3 ப,ர9சைனய, றி அைமய இைறவைன ேவ%, ெப;ேறாE காலி வ,8 ஆசி ெப;றவ வைட வ,! ெவள/ேய ெசவத; 3 ன) ெவ%ண,லாைவ ச; உ6ேள இ8 அ8தமா( இதேழா! இதO ேச) ஒ* பயண 3தைத7 பதிதா ! அவைன ேவகமாக த6ள/வ,டவ6 “எ ன அதா ? அைத மாமா எ ன நிைன7பாக?” எ பயத ெசாலியவாேற அவ)க6 க%!வ,டனேரா என க%ணா அலசினா6.

“ெர%!

ெப* இேநர கீ ேழ ேபாய,*7பாக” எ அவJ" அைண வ,ைட ெகா!தா .

ரலி

7 பதி ?றியவ இ Fெமா* 3ைற அவைள

இைவ எலா இ7ேபா தா நடத ேபாலி*த ெவ%ண,லாவ,;

!

ஏ)ேபா) வ*ேபா த அ*கி கணவ அம)தி*த இடைத ஒ* ைகயா தடவ," ெகா!தவைள7 பா)"க அவ6 கணவைன7 ெப;றவ*"ேக பEதாபமாக இ*த. ெப;ற மனமா( மகைன, த;காலிகமாக எ றா@ ப,Eத வ*த இ*தா@ சி ன7 ெப%ணான ம*மகைள7 பா)"க :தேரச -கயாண, இ*வ*" ேம கQடமாக இ*த. ெகாRச காலமா( தா இ*வ* இயபா( இ*7ப ேபாலி*த எ நிைனதா இத ைபய இத ேநரதி ேபா( ெவள/நா! ெச வ,டாேன எ ற தகள வ*தைத ெவள/ய,டாம ம*மகைள7 ேபா;றி பா)" ெகா%டன) இ*வ*.

Page 84

Nilave Malarnthidu அ கUE ெச ற ெவ%ண,லாவ,;ேகா பாடதி “A”-D 0Eயவ,ைல “Z”-உ 0Eயவ,ைல. பவ,ராவ, ேப9ேச இ* 3ைற அவ6 “ேஹ நிலா” எ கதிய7 ப,ற தா 0Eத எ றா வத ேபராசிய)க6 எலா ெவ; கிரக ஆகளா( க%&" ெதEதன). இ* தினக6 3 ன) அவ ேமலி*த ேகாபதி எ!வராம வேலேய ைவவ,!வத ெசஃேபாைன இ7ேபா நிமிடதி; T 3ைற எ!7 பா)தா6. சா)` இ*"கிறதா? சி"ன சEயாக வ*கிறதா? எ பவ,ராவ, ெமாைபலிலி* ஒ* ப தடைவ டய ெச( உதி ெச( ெகா%டா6. கிளாஸி இ*ததா சிேல ேமா ேபா*த ேபாைன ேமைஜய, அய,லி* எ!ெத! அவ6 பா)தைத7 பா)"க பவ,ராவ,; சிE7பாக வத. இ7ேபா ஃேபா வதா@ அைத அ! ேதாழியா ேபச3யாேத எ நிைன ேலசான வ*த3 பEதாப3 உ%டாய,;.

ல%ட ேபா( ேச)த ஆதவேனா தைத" அைழ பதிரமாக வ ேச)வ,டதாக ெதEவ,தா . திககிழைம நிலாவ, பாட ேநரதி அைழதேத அவF" த7பாக7 படதா அவள காேல` 3D ேநரைத" கண"கி! அத ேநரதி; அைழ7 ேபசிவ,டலா எ 3> ெச( அவF"ெக கெபன/ய, பதி> ெச(தி*த ேஹாட அைற" 9 ெச றா . பக@ண> ேநர 3 இர%! மண, ேநர கழித ெவ%ண,லாவ,; இ*7ேப ெகா6ளவ,ைல. ஃேபா ெச(யவ,ைல? அவF" ஒ F ஆகி இ*"க"?டாேத” எ மன பைத7ேபான.

“ஹ(ேயாஅ!த ஒ* மண,ேநரதி கUEையவ,! அவ6 கால எ!ைவத ெநா ஃேபா அத. மன பதற, ைகக6 ந!க ஃேபாைன கா" " ெகா!தவJ" , “ப70” எ அவன ர காதி பா( Iைள" 7 ேபான ெபEய ேகவ ஒ ெவள/வத.

“எ னமா? “ஏ

எ னா9: ஏ அ8கிறா(?” அேக அவ பதற

நக ஃேபா ப%ணல? நா ெராப பயேட ” எ தி"கி தி"கி அவ6 ேபச>

“இலடா

உன" கிளாN இ*" F தா ?7ப,டல. சாEமா அழாேதடா, 7ள N ப70” என கணவ ெகRசிய ப, ன) அவள ேதப ெமெமவாக நி ற. அவ ெகRச ஒ*0ற, ம0ற காேல` வ,!7 ேபா மாணவமாணவ,க6 அவைள7 பா)த ேவ"ைகD அவள ேதபைல ஐ நிமிடதி 38தா( நிதிய. ஒ*வாராக அவைள சமாதான7ப!திய ப,ற இன/ வ* நாகள/ அவ அைழ" ேநரைதD 3> ெச(தப, ன) ஆதவ ஃேபாைன ைவ"க> ெவ%ண,லா நிமதிDட வ; வதா6.

அ இர> :தேரச சிதபர கிளப,வ,ட மாமியா* ம*மகJ வைட அ பா நிர7ப,, அ8த ம!மலா ெகாRச இட" 3ட"கா( க*த7ப! மாமியா)-ம*மக6 உறைவ அ 0 அ"கைறD ெபாகி வழிD ஒ* ZRசைலயா( ைவதி*தன).. ஆதவ தின3 இர> அவ)க6 உற 3 ன) அைழதா . கயாண,D மகன/ட இர%! நாகJ" ஒ* 3ைற நல வ,சாEத ேபாக ம;ற ேநரகள/ ம*மகைளேய ேபச9 ெசாலிவ,! இகீ தமா( ஒகி" ெகா%டா). ம*மகேளா மாமியா) இ*"கிறாேர எ ஆதவ ேகபத;

“ஆ

இைல” தவ,ர பதி ெசாலேவ திணறினா6.

இ7ப ேப:ேபா ஒ* 3ைற இர%! நாகள/ இ ெட)ன எ"ஸா இ*7பதாக அவ6 ?றியேபா “ஒ8காக ப, எ"ஸா 3Dவைர நா இர%! நாகJ" ஒ* 3ைற ேபா ெச(கிேற ” எ ?றியவ அத ப நட ெகா%டா .

ஆனா பல வ,ஷயகள/ சRசல7 ப*த ெவ%ண,லாவ, மன ப7ப, அவள கவனைத சிதற9 ெச(, அத இ ெட)ன ேத)வ, மிக" ைறத மதி7ெப%கைள7 ெபறைவத. ேத)> 3>கைள" ேகட ஆதவF"ேகா ெவ%ண,லாைவ வ,ட வ*தமாக இ*த. ப" ெகா%*த ெப%ைண தி*மண ெச( ெகா%ட ம!மலாம அவ6 கவனைத இ7ப கைல அவள எதி)காலைதேய ேக6வ," றி ஆ" கிேறாேமா மன றியவF" இத; ஒேர த)> நிலாவ, உண)9சிகேளா! வ,ைளயாடாம

Page 85

Nilave Malarnthidu இ*7ப தா எ ேதா றிய. அவன ெகRசகJ, ெகாRசகJ, த%டகJ, 3தகJ நல வ,தமாக தா எ றா@ அவைள கணவ -மைனவ, உறவ, நாட ெகா6ள9 ெச( கவனைத சிதற"கிற எ :ய அலச@" 7 ப, ன) ஆதவF" ெதள/வாக7 0Eத. அவைளவ,ட வயதி ெபEயவனான தன"ேக அவைள த%ய ப, ன) த ைன" க!7ப!தி" ெகா6வ ெப* பாடா( இ*" ேபா, கUE ப*வதிலி*" அவன மைனவ," இ F கQடமா( இ*" எ உண)தா ஆதவ . இத :ய அலசலி 3வாக அவ ஃேபான/ ெகாR:வைத 3ய 

ைற" ெகா%டா .

அவJைடய நலF"காக ேந)த அத ேவபா! நிலாைவ ேம@ வாய. ஆனா ெவகைதவ,! “ஏ எ ைன" ெகாRச மாேட றக” எ றா ேகக 3D என எ%ண,யவ6 மனதி ைவேத 08கினா6. சில நாகளா( மனதி Iைலய,லி*த எ%ணக6 எலா ஒKெவா றா( ெவள/வத ேம@ அவைள வாவைததன. அத 08க மனைத ரணமா"க, அத ரணதி வலிைய ெபா"க3யாம ஒ*நா6 இர> கணவ ஃேபா ெச(தேபா “அதா , நா உககிட ஒ F ேகக&” எ ைதEயமாக ேக!வ,டா6. ஆனா அைத" ேகபத; 6 எ7 பா)த அ8ைகைய மைற"க7 ெப* பா! ேவ%யதா( ேபாய,;.

“எ னமா “நா

ேகJ?” எ அவ %ட>

ஏதாவ த70 ெசR:ேடனா?” எ அவ6 ேகட இத 3ைற ஆதவF

ஏ இ7ப சபதமிலாம ேப:கிறா6 எ ேயாசிதவ

“ஏ

9 :தமா( 0Eயவ,ைல.

திV)F? எ னா9:?” எ றா .

“அ…

அ வ… நக ஏ … 3 னா…. இ7ப… ேபசின மாதிE… ேபச” எ அவ6 ெசா ன அவJ"ேக U:தனமா( பட7ேபா ஆதவF" தைல :;றிவ,ட.

சில நிமிட அவ6 ?றிய வா)ைதகைள ஒKெவா* வ,தமாக ெகா)தவF"

“ஐேயா

வ,ஷய வ,ளகிய.

ப70, இ7ப எ Iைளைய கச"கி7 ப,ழிய ைவ"கிறிேய” எ சிEதவ

“நா

ஏ உ ைன இ7பெவலா ஓவரா ெகாR:றதிைல, ேத"N வ,தவ,தமா ேககிறதிைல, பா!7 பா உ ைன சீ%!றதிைல, அ70ற ஃேபா ைவ"கிற" 3 னா கிN ப%றதிைல F உன" ெதEய& அ7ப தாேனடா?” எ அவ பெட ேகக>

“ஆஹா,

அேத தா ” எ ெவ%ண,லாவ, மன ெசா னா@ ெமௗனமாக இ*தா6.

“G.

அ7ேபா அ தா ” எ உதி ெச(தவ அவ அ7ப ேபசாத;கான காரணகைள அவJ" எ!ைரதா . எலாவ;ைறD ?றியவ கைடசிய, “எ ைன" கயாண ெச(கிடதால உ ப70 வணாவைத நா வ,*பவ,ைல. உ ேனாட ப70 3Dவைர ெகாRச அட"கி வாசி"கலா எ தா ” எ ?ற> ெவ%ண,லாவ, மன ேலசான.

இத நிகO>கெளலா 3த ஒ* மாததி நட 3த. ெவ%ண,லா> கணவ த ேம ெகா%ட அ"கைறையD, அ ைபD 3 ன/தி அ 7nதி ெசா ன வ,ஷயகைள ம_ %! மனதி ஓரதி;ேக த6ள/னா6. ஓரதி; தா … ெவள/ய, அல! இ7ேபாதாவ அத வ,ஷயக6 எ7 பா) கணவ த ேம ைவதி*" நப,"ைகைய எ7ப அறிவ எ ேயாசி"க ைவதா@ அைத எ7ப ெசய ப!வ எ தா 0Eயவ,ைல. 7nதி ெசா ன ேபா கணவ த ன/ட நட ெகா6ளவ,ைல எ ஒ* மன ெசா னா@, எலாரா@ தி" கிழி"க7பட இ ெனா* பாதிேயா அைத எ7ப உதியா( ந0வ எ வாதிட. அ!த மாத3 எத வ,தமான இைட\ இலாம கழிய, அத மாததி கைடசிய, சிதபரதிலி* வத ஃேபா நிமதிைய கைலத.

Page 86

Nilave Malarnthidu ஏ;கனேவ ச"கைர ேநாயாள/யான :தேரசF" , இ7ேபா மைனவ,ய, க!"ேகா7பான சா7பா! 3ைறD கவன/70 இலாததா ச"கைர வ,ைலவாசிைய வ,ட ேவகமா( வள)வ,*த. அ ேபாக இ7ேபா ச"கைர அள> அதிகEததா ைகய, ஏ;பட ஒ* சி கீ ற 0% ஆறாம ேம@ேம@ வள) வ,*த. அைத மைனவ,ய,ட ெசாலாம அவ) மைற"க, அவர :க) ஒ* நிைல" ேம அவைர மைற"க வ,டாம மய"க ேபாடைவ, உட ேவைல பா)" ஒ*வ) Iல அத காவலாள/யான கயாண," மனமி றி ெதEவ,த. கயாண, அேக இ*"கேவ%ய கடாய உ%டானதா ெவ%ண,லாைவ பா)" ெகா6ள க;பக பா வ*வதாக"?றினா). இைத கயாண, 3த;ெகா%! ஆதவ , ஆ3க, சேதாQ எ ம7பவ)க6 பய ந%டா@, ப;பல வ,வாதகைள ெதாட) ெவ%ண,லாவ,; 9 சில (அவ) எ ன ெசா னா@ மனதி ைவ கலக" ?டா வா( வ,!9 ெசாலிவ,டேவ%!) அறி>ைரகைள வழகிய ப, ன), ேவ வழிய, றி க;பக பாைய மக6 வ ெகா%!வ வ,!7 ேபானா) ஆ3க!

**************************************************************** பாக 21

பா வ*வ 3வானேம ஆதவ ெவ%ண,லாவ,ட “நிலா, நலா கவன/. பா எ ன ெசா னா@ தி*7ப,7 ேபசாமா இ*"க&F அவசியமிைல. உன" அவக ேப:ற ப,"கைல னா ப! F ஏதாவ ெசாலிட& சEயா? அ7ப உ னால ெசால3யல னா எ கிேடயாவ மன: வ,! ெசாலி!டா. மன:" 6ேளேய வ9சி"கி! ைமயாேத. 7ள Nடா உ ைன" ெகRசி" ேக!கிேற ” எ பலவ,தமா( அவள/ட உதி வாகியேபா “.. சE அதா ” ம!ேம பதிலாக வத. பாைய7 ப;றி ெதEயாம ேப:கிறாேன எ றி*த ெவ%ண,லாவ,;

.

ஒ* வா)ைத ெவ%ண,லா எதி)7 ேபசிவ,டா க;பக அைத பதாக அலவா தி*7ப," ெகா!7பா). அ> தாக3யாத வலிைய ஏ;ப! ?;ெசா;களா( அைவ இ*" எ எ%ண,ய ெவ%ண,லா அவ) எ ன ெசா னா@ பதி ெசாலாம ேபா( வ,டேவ%! எ மனதி றிதா6. எ ன மிRசிமிRசி7 ேபானா I மாத தாேன… ெபா" ெகா6ளலா எ அவ6 நிைன"க ஒ றைர மாததிேலேய அத; ஒ* 3> வத. ஆனா 3> வத வ,த நிலாவ, நிலாைவ" ;ய,ரா( ஆ"கிய!

க;பக அைமயா) ேபரன/ வ; ெசஃேபாைன பறித தா .

வத ெச(த 3த நல காEய ெவ%ண,லாவ,டமி* அவள

“ப"

 ெப%ண,; எத; ெசஃேபா ? இ இ*தா க%ட>கேளாட ேபச9 ெசா@. அ70ற ேவ%டாத ந0 உ*வாகி எ ேனாட ேபரைன வ,!! ந ேபாயVனா எ ன ெச(ற?” எ அவ) ெகா!த வ,ள"கதி 3க இ*ள, ஒ* வா)ைத ?ட ேபசாம ெசஃேபாைன வ ைவவ,!9 ெச றா6 ெவ%ண,லா. ஆதவ ஃேபா ெச(D ேநர இர> எ பதா அவனா இத மா;றைத அறிய 3யவ,ைல. அவ ஃேபா ெச(Dேபா க;பகேம எ!7 ேபசி பல ேநரகள/ காதி*" ெவ%ண,லாவ,ட ெகா!"காமேல அைத அைணதா). ஆதவ அவள/ட ெகா!"க9 ெசாலி" ேக ேபா, அ*கி நி; ெவ%ண,லாைவ கி வ,டதாகேவா இைல ப7பதாகேவா இைல சைம7பதாகேவா ?றினா). ெவ சில சமயகள/ ெவ%ண,லாவ,ட ஃேபா ேபானா@ அவ6 அ*கிேலேய நி அவ6 எ ன ேப:கிறா6 எ கவன/தா). கணவன/ட இ

இ மனதி;

நட7பவ;ைற எ7ப ெசாவ எ த!மாறி, அத தா"ககள/ வ%! ேபானா6 ெவ%ண,லா.

ேவதைனைய அள/த7 ேபா, ெவ%ண,லாவ, உடைலD ேவதைனய, றி இ*"கவ,டவ,ைல

Page 87

Nilave Malarnthidu க;பக. காைலய, அவ6 கUE ெசவத; ஒத.

3 ன) அவ) பயலி! உண> வைககைள9 ெச( 37பத;

6 3

அதிகமான ேவைல7 பJ காரணமாக ெவ%ண,லா காைல உணைவ சைம" ேநர தவ,ர உ%&வத;ெக பா)ேத பல நாக6 ஆகின. பவ,ரா>ட அம) உ%&வதா மதிய உண> ம! ஒ8காக உ6ேள ெச ற. மாைல வ! தி*ப ப நிமிடக6 தாமதமானா@ மிக> அசிகமான வா)ைதகைள7 ப,ரேயாகி அவைள வானா). ஆதவ இ*" ேபா மாைலய, வ வாஷி மிஷன/ ண,கைள ைவ எ!7பா6 ெவ%ண,லா. கயாண, இ*த ேபாேதா ம*மக6 கUEய, இ*" ேநரதி தாேன அத ேவைலகைள ெச(3வ,!வா). ஆனா இ7ேபாேதா “மகாராண," ைகயா ைவ"க 3யாதா? மிஷ ேக தா? ஒ8கா ைகய,ல ைவ9:7 ேபா!” எ ஏவ,னா) க;பக. அவ) எ னதா அதனா@, வா)ைதயா :டா@ ஒ* வா)ைத ?ட பதி ?றாம ெவ%ண,லா இ*த அவர ஏவ@" ஏவாக இ*த.

அவ6 ெச(த சைமயைல ஆய,ர ைற ெசா னா). பல 3ைற ெச( ைவத உணைவ எ! வசினா). அைதD நிலாவ, தாயா*ட சபத7ப!தி வா)ைதயா த%தா).

“எலாவ,ததி@

அமா மாதிEேய இ*"கிேய? ஐேயா எ ேபரைன வ,! எ7ேபா ஓ7 ேபாேவ F பா)7 பா) உ ைன7 பா"காக ேவ%ய,*"ேக” எ அ)9சிதா). பவ,ராவ, ஃேபான/ேலா, ெபா ெதாைல7ேபசிய, Iலமாகேவா யாEடமாவ இைத ெதEவ,"க ேவ%! எ ெவ%ண,லாவ, மன சில3ைற எ%ண,னா@, அ7பேய ெதEவ,தா@ எ ன ெபEதாக நடவ,ட7 ேபாகிற? ேதைவய,லாம அவ)கள நிமதிைய ஏ ெக!"கேவ%! எ மனதிேலேய ைவ7 Zனா6. ந!வ, ஒ* நா6 ஆதவ ெவ%ண,லாவ, ெமாைப@" மதிய உண> ேநரதி ஃேபா ெச(தேபா க;பக எ!"க> ழப,7 ேபானா . அவன/ட ெசஃேபாைன ெவ%ண,லா வ ைவவ,!9 ெச றதாக க;பக ?ற> அைத அ7ேபாைத" நப,னா ஆதவ .

இ7பயாக நாக6 ெச ெகா%*"க, க;பக பா ஆதவன/ வ; வத 37பதாவ நா6 ெச ைனய, வ,தேபா ல%டன/ ஆOத ய,லி இ*த ஆதவ தி"கி! எ8 அம)தா . அவ அ7ப வ,காைல" ெவ ேநர 3 னேர வ,ழிதத; அவ க%ட ஒ* ெகட கனேவ காரண. அத ெகட கனவ, ப, ன) இேதா அசபாவ,த நட"க7 ேபாகிற எ உ6Jண)> உதி"ெகா%ேட இ*த. அ7ேபா வ,ழிதவ தி*ப நிமதியாக க%ணயரேவ இைல. ஒ* மண, ேநர ?ட அத நிமதிய, ைமைய ெபா"க3யாம 3தலி சிதபரதி; அைழ7 ெப;ேறாE உடநல ேகடறிதா . அத ேநரதி அவன அைழ70 வத பதறியவ)கள/ட ேவைல மி தியாக உ6ளதாக>, அைத 37பத;காக சீ"கிர எ8வ,டதாக> ?றி ம87ப,னா . ெப;ேறாE உட நிைலய, அத ப,ர9சைனD இைல எ ெதEத ேபா மன ச; ேலசான. ஆனா 38தா( மன நிமதி ெகா6ள மததா, மாமா வ!" அைழதா அவ)கJ பதற"?!ேம எ எ%ண,யவ சேதாQ ெசலி; அைழ அேக உ6ள நலைனD அறிதா .

இர%! இடகள/@ தி*7தியான பதி வரேவ அவன வ; அைழதா . அவ அைழ70 வத சமய க;பக பா ள/யலைறய, இ*ததா அவ) ெசாப காைல உணவ,; வைட ெச( ெகா%*த ெவ%ண,லா ஓ வ ெதாைல7ேபசிைய எ!தா6. காைலய, ெச(த அதிக7ப ேவைலயா@,. ஓ வததா@ I9: வாக அவ6

“ஏ டா

இ7ப I9: வா ப"கதிலி*.

“அதா !” பதறினா6.

“ஹேலா”

ெசாலியேபா

? எ ன ெச(! இ*"ேக?” எ அ"கைறயா( வ,சாEதா கணவ அத

எ வ,யதவ6

“எ ன

அதா இத ேநரதில? உகJ"

Page 88

 ஒ F ப,ர9சைனய,ைலேய” என

Nilave Malarnthidu “Q.

பதறாேத. என" ஒ%&மிைல. :மா தா ?7ப,ேட . ந எ ன ப%ண,! இ*"ேக?” எ சமாதன ெசா னவ அவைள மபD வ,சாEதா .

“நானா?

சைம"கிேற அதா ” எ அவ6 பதிலள/த

அவ6 சைமய@"

மன ஏக

“எ ன

சைமய?” எ வ,னவ,னா .

“இலி,

வைட, சாபா) அ70ற உகJ" 7 ப,9ச ேதகா( சன/” எ அவ6 பய வாசி"க> மன அவ6 ைகயா சா7ப,ட ஒ* வ,நா தா ஏகிய. ம ெநாேய “ேஹ இெத ன இதைன? இKவள> காைலய,ல பF"கா? இKவளைவD ெசR:! ந எ7ேபா காேல` ேபாேவ?” எ அ!"க!"கா( ேக6வ,கைள ெதா!தா . அத ேக6வ,கள/ ேகாப அ7படமா( ெதறித.

“அ…

அ வ” எ அவ6 இ8"ெகா%*" ேபாேத அ*கி க;பக வவ,டா). வதவ) “இக நி F யா)?ட கைத அள! இ*"ேக. சீ"கிர ேபா( ப ெர ப%&. என" 7 பசி எ!" ” எ அவைள ஏவ, வ,ரவ,!7 ேபரேனா! ேபச ஆரப,தா). அவர ர ேகடேம ஆதவF" எE9ச வவ,ட. அவEட ெதாைல7ேபசி ைக மாறிய அவேளாட ேபசேவ வ,டமாேட எ கிறாேர” எ அத எE9ச இ ன3 அதிகமான.

“எ ன

க%ணா இத ேநரதி அைழதி*"கிறா(?” எ அவ) ேத தடவ, ேபசினா@ அத; பதிகைள" ?றிவ,! அைழ7ைப %தா ஆதவ .

“எ ன

இ

உEய :*"கமான

காைலய, மைனவ,Dட ேபசியதி அவJ" தா ஏேதா ப,ர9ைன இ*"கிறேதா? அைத த ன/ட மைற"கிறாேளா எ எ%ண,ய ஆதவ அவள பக@ண> இைடேவைளய, அவள ைக7ேபசி" அைழதா . அைத க;பகேம இ ைற"

“ஏ

 எ!"கேவ அ காைல 3த மனதி ம%ய,*த எE9ச ேகாபமாக மாறிய.

நிலா ெசஃேபா ெகா%! ேபாகல?” எ ற அவன ேக6வ,"

“பா

அவ) பைழய பதிைலேய ?ற>

7ள N. அவகிேட ஏதாவ ெசாலி அைத வாகிவ9:கிVக அ7ப தாேன?” எ றவன/ உ%ைமயான பதி ேவ%! எ ப ேபால மிக உதியா( ஒலித.

ர என"

“இல

க%ண7பா, அவைள" ெகாRச இ"கி7 ப,9சாதா சE வ*வா. :மா இ7பேய வ,ேடாF ைவய, அவ அமா மாதிEேய ” எ ற வா)ைதைய அவ) 3"கேவ இைல அத; 6

“ேபா.

இதைன வ*ஷமா அவைள வெத!த பதாதா உகJ" ? இன/ ஒ* தடைவ அவைள இத வா)ைத ெசா ன க F என" ெதER:9: அ70ற அKவள> தா ” எ 0லியா( உமிவ,! அைழ7ைப %தா .

பா ேம க!"கடகா ேகாப ெகா7பள/த ேபா இKவள> நாகJ அவ) இ7ப தாேன ேபசிய,*"க ேவ%! இத நிலா த ன/ட ஒ ேம ெசாலவ,ைலேய, ெசாலிய,*தா 3 ேனேர ஏதாவ ெச(தி*"கலாேம எ வ*த கலத ேகாப ெவ%ண,லாவ, ேம தி*ப,ய. பவ,ராவ, ைக7ேபசி" அைழதவ “உகைள ெதாதர> ெச(வத; ெராப சாE பவ,ரா. என" ெவ%ண,லாவ,ட எ ேனாட பா இலாத ேநரதி ேபசியாக ேவ%!, அதனால தா ” எ ேவ%னா .

“என"

ஒ%&ேம இல ெதாதர> இைல அ%ணா. ஒ* மாசமாக அவ6 3கேம சEய,ைல. நா ேகடா சEயா பதிேல சEயா ெசாலமாேட றா. உககிைடயாவ ெசாறாளா பா*க. இதாக அவகிட ெகா!"கிேற ” எ அவ6 பகி; ஒ* %ைட ேபா!வ,! எ8தவ6 ேதாழிD அவ6 கணவ* தன/ேய ேபச இடெகா! நக) ெச றா6.

“அதா ” –

ெவ%ண,லாவ, வாய,லி* வத ஒ* வா)ைதய, பயேம ப,ரதானமா( இ*தேபா ேலசான நிமதிD கலதி*த. ஆனா ஆதவன/டமி* பதிேல இலாம ேபாக> கம.

“சாE

அதா ” எ றா6 அவன ஆ*ய,) மைனவ,

Page 89

ர

Nilave Malarnthidu “எ"

சாE? வல நட"கிற ஒ ைனD எ கிேட ெசாலாமா மைறதத;கா? இைல இ F எ ைன ேவ;றாளா( ஒ"கி ைவ9சி*"கிேய அ"காகவா?” எ இகிய ரலி அவ வ,னவ,யேபா

“ஹ(ேயா,

இைல அதா , உககிேட ெசால"?டா F இைல அதா ” எ அவள பதடதி ?ட ஆதவன/ ேகாப தண,யவ,ைல.

“அ70ற?”

எ ற கணவன/ ஒ;ைற ேக6வ,ய,ேலேய அவன தண,யாத ேகாப ெவ%ண,லாவ,;

வ,ளகிய.

க%கள/ ந) நிைறய “7ள N அதா , ேகாப7படாதக 7ள N. நகJ இ7ப இ*தா நா எேக ேபாேவ ?” எ அவ6 ம றாயேபா கணவன/ ேகாப இ*த இட ெதEயாம மைறத.

“ேஹ

க%ணா அழ"?டா. பா ஃேபா வாகி வ9:கிட, அ70ற வல நட" எைதDேம ெவள/ேய ெசாலாம மன:" 6ேளேய வ9: கQட7ப!றிேய F தா என" ஒேர ேகாப. எ கிட ஒ* வா)ைத ?ட ெசாலைலேய நிலாமா? ஏ டா?” எ அவ த ஆதகைத எ!ைர"க>

“எ7ப

ெசாற? உக?ட ேப:ேபாெதலா பா ?டேவ இ*"காக” எ றா6 க%ண *ட .

“எ ேனாட

ெமாைப நப) உன" ெதED தாேன? ெவள/ய,ல இ* ?7ப,!7 ேபசேவ%ய தாேன?” எ அவ த சேதகைத" ேகட

“அ… “நிலா

அ வ” எ ெவ%ண,லா இ8தா6. ம87பமா ஒ8கா பதி ெசா@” எ ற அவன இ*0

“பணமிைல”

எ றா6 உ6J"

6 ெச ற

ரலி ெவலெவல7 ேபானவ6

ரலி.

“ஏ ?

ஏ பணமிைல? அ"ெகௗ ல பண இ*"ேக? இத மாச ெசல>" ேகடா ஆதவ .

எ!"கைலயா?” எ நபாம

“அ…

பா தின3 கெர"டா பN-கான பண ம! தா த*வாக” எ தயகி தயகி அவ6 ?றி 3த ஆதவ ச; ேநர ஒ ேம ேபசவ,ைல. அவைள தன/ேய வ,!வதேத த7ெப நிைனதவF" ெப* ெகா!ைமயாக7 பட.

, இ7ேபா நட ெகா%*7ப அவJ"

 தா ெச(த

எKவள> சீ"கிர 3Dேமா அKவள> சீ"கிர ெவ%ண,லாைவ இலி* ம_ !வ,டேவ%! எ 3> ெச(தவ மைனவ,ைய அ!த அைரமண,ேநர ேக6வ,களா ைளெத! ஒ* மாதமா( நட" வ,ஷயகைள" ேகடறிதா . அறித வ,ஷயகள/ ெராப> அவைன வாய அவ6 காைல ேவைளகள/ உண> உ%பதிைல எ ப தா . ெகRசி, ெகாRசி, மிRசி, மிர, வ,ர அவள/ட ஒ8காக சா7ப,!கிேற எ ற உதிெமாழிைய வாகினா ஆதவ . ஆனா உதிெமாழிைய கால கட எ!7பதி எ ன 0%ண,ய? ஃேபாைன ைவ" 3 ன) “இ7பேவ அமா அ7பாகிட ேப:ேற . அவகளால வர3யலனா உ ைன ஹாNடல ேச)"கிற" ஏ;பா! ெச(ய ெசாேற ” எ அவ ?றிய ேபா

“ஹ(ேயா

ேவ%டா அதா , 7ள N 7ள N, பா ெராப தி!வாக அதா ” எ அவ6 ெகRசியைத காதிேலேய ேபா!" ெகா6ளாம அைழ7ைப %வ,டா .

வ எ ன நட"க7ேபாகிறேதா எ ற பைத70ட கUEய,லி* ெவள/ேய வத ெவ%ண,லாவ,; கிேராேபைடய, ைர ஏறி, கி% ரய,ேவ Nேடஷன/ இறகி, கி% ச7ேவ" 6 கால எ! ைவத வைரதா நிைனவ, இ*த. கி% ச7ேவய, பகள/ கால எ! ைவதவJ" வய,;றி ெப* வலி எ!"க உ6ேள ஏேதா உைட ரத ெகா!வ ேபா உண)தவ6 அ7பேய மயகி9 சEதா6! அவ6 சEத வ,ததி பய, அவ6 ஒ*0ற உ*%ேடாட, அவ6 ைகய, ைவதி*த ைப ஒ*0ற உ*%ேடாய. ெபா இடதி நடத இத வ,பைத" காண ?ட ?யேத தவ,ர அதி ஒ*வ) ?ட அவைள ம*வமைன"

Page 90

Nilave Malarnthidu அைழ9 ெசல 3 வரவ,ைல எ ப ஒ* 0ற இ*தா@ அவ6 மயகி9 சEத ேபா அத ப"க வ,8தி*த ைபையD யாேரா எ!"ெகா%டன).

யா) ெச(த 0%ண,யேமா ஒ* ப நிமிடதி; 7 ப, ன) நல உ6ள ெகா%ட சில ேப) ப"கதிலி*த பார ம*வமைன" அைழ ஆ0ல N வர9 ெசா னன). ஆ0ல N வ அவைள ஏ;றிய ப, ன) “அ>கேளாட வ!"  ெதEவ,"க&, இத7 ெபா%& ஏதாவ ைப ைவ9சி*தாகளா? இ*தா அைத" ெகா!க” எ யாேரா ேகடேபா அேக

“இைலேய” “நா பா)"கவ,ைலேய” எ ப வயதான Iதா “இைல அத ெபா%& ஒ* :; 3; அத இடைத அலசின).

ேபா ற பதிக6 வதா@, அேக :%ட வ,;" ெகா%*த ைப ைவ9சி*9ேச” எ நிைன> ?) ?றிய சில)

அதி ெபா னான சில மண, ள/க6 வணாக, அத தாமதைத ஈ!"கட ஆ0ல N ம*வமைன"

7 பறத.

அவசர சிகி9ைச7 ப,Eவ, அFமதி"க7 பட ெவ%ண,லாைவ7 பEேசாதித ம*வ)க6 சி ?ட 0%ணாகி ெவ வய,;றிேலேய internal bleeding நடதி*7பைத" க%டறிதன).

இைவ நடத இத ஒ* மண, ேநரதி; 6 வ க;பக அைமயா) நிலாைவ ஒ* மண, ேநரதி; ேமலாக காணவ,ைல எ ற மக , ம*மக , மக6 என அைனவ*" ஃேபா ெச( ெவ%ண,லா யாேராேடா ஓ7 ேபா(வ,டதாக" ?றி ஒ7பாE ைவதா). ஆனா தா( அ7ப ?றிய ஆ3க சீறிவ,டா) “அமா வாைய" க8>க. அவ தக. அ7ப எலா ஒ இ*"கா. காேலஜி ஏதாவ Nெபஷ கிளாN இ*" மா இ*" . வ!வா. நக அவ வத தய> ெசR: எ> ேபசாதக” எ ர ந!க, ைகக6 ந!க கதிவ,! ஃேபாைன ைவதா). கயாண,D இைதேய தி*7ப,7 ப"க, க;பக3 ச; ேநர அைமதியா( இ*தா). ஆனா ஒ* மண, ேநர I மண, ேநரமாக> தி*ப> எலா*" ஃேபா ெச( இைதேய அவ) ெசால> 3தலி ஆதிர ெகா%டவ)க6 “ஏ ெவ%ண,லா இ F வ; வரவ,ைல?” எ ேயாசைனய, ஆO தாயா*" 7 பதி ெசால 3யாம தவ,தன).

அவள ெசஃேபான/; 3ய றவ)க6 அைத க;பகேம எ!"க> வ; அவ6 வவ,டா6 எ நிமதி ெப*I9: வ,!3 ன) க;பக அவ6 இ F வரவைல எ ற வ,வரைத" ?றினா).

“அ70ற

“அவJ" எ" ஃேபா F அவேளாட ேபா ம! எ7ப வ9:” எ கயாண, ேகட ேக6வ," அைத நா தா வ9சி*"ேக . உ அ*ைம ம*மக இ F வரல. இ F அவைள எ7ப தா எலா* ந0றகேளா” எ பதிலள/ மன ெவ வாக கலகி7 ேபான. ஆதவ வ! ெதாைல7ேபசி" அைழத7ேபா க;பக எைதேய ?ற>, அவ ேபசிய 3த வா)ைத “எ ேனாட நிலாைவ7 பதி என" ெதED. அவ வ!வா”. வா)ைதகைள" க 7ப,யவ பெட அைழ7ைப %தா .

*********************************************************************** பாக 22

நிலாவ,; கUEய, ஏதாவ 3"கியமான வ 7பாக இ*தி*" எ நிைனத ஆதவ எ7பD வ; இ F அைர மண, ேநரதி வவ,!வா6, அத; 6 இத பா ேவ எ எE9ச அைடதா . அவ6 வத எ ன ெசாலி வைத"க7 ேபாகிறாேரா எ கவைலயாக இ*த. இேத ேயாசைனDடேன ேவைலைய ெதாட)த ஆதவF" அ!த இர%! மண, ேநரதி தைதய,டமி* வத ஃேபா கா கவைலைய இ ன3 அதிகமா"கி7 பயதி ெகா%!வ,ட. காைலய, க%ட கன> பயைத பலமடகாக7 ெப*"கிய. அவJ"ேக ஏேதா ெப* ஆப ேந)வ,ட எ மன அ"ெகா%ட. பயைத" க!7ப!தி நவ , பவ,ரா இ*வர எ%கைளD தைதய,ட ெகா! அவ)கJ"

Page 91

அைழ7

Nilave Malarnthidu ேப:மா ?றினா . அேதா! தாையD, தைதையD ெச ைன ெச@மா ேவ%"ெகா%டா . அவ அவ)கைள9 ெச ைன ெச@மா ?றிய “நாக சிதபரதில இ* அ7பேவ கிளப,ேடா ஆதி. நிலா ெர%! மண, ேநரமா வரல ன உ பா ேப:ற ேப9ைச" கா ெகா!" ேகக3யவ,ைல. அவ வத இ ன3 ேமாசமாக ஏதாவ ெசாலி அவ6 வ%!வ,ட" ?டாேத எ தா நா அமாைவ" ?"ெகா%! ெச ைன ெசகிேற ” எ :தேரச ெசா ன “நாF அேத தா நிைனேத அ7பா” எ ேசா)>ட ?றியவ ஃேபாைன ைவதா . தைதய,ட ெகா!த ம!மலாம தாF பவ,ராவ,; அைழ7 ேபசினா . அவ6 Nெபஷ கிளாN ஏ இைலேய, நிலா அ7ேபாேத காேல` வ,!" கிளப,வ,டாேள? ஏ இ F வரவ,ைலயா? ஹ(ேயா எ அவ6 பகி; பதற> ஆதவ 38தா( உைட ேபானா . அவJ" " க%7பாக ஏேதா ெகட நடவ,ட எ மன அ9 ெசா ன. அைட7 ேபான ெதா%ைடைய ெசமி “பவ,ரா, நிலா>ட ைர ல ேபாற>க ேவற யா* இ*தா, அவக ஃேபா நப) தர3Dமா?” எ றா .

“நாேன

ஃேபா ெச( ேககிேற அ%ணா. ேக!! நாேன உகJ" எ பவ,ரா ?றிய

இேத நப*"

அைழ9 ெசாகிேற ”

“ேத"N

பவ,ரா, நக ேக! ம! ைவக. நாேன ஒ* அைர மண, ேநரதில கா ப%ேற . அைர மண, ேநரதில 3D தாேன பவ,ரா” எ அவ ?றியேபா அதி ஆய,ர 7ள N ெசா ன உண)> இ*த.

“க%7பா,

அவJ" ஒ F ஆகி இ*"கா” எ அவF" ைதEய ெசாவ ேபால தன" ெசாலி"ெகா%ட பவ,ரா அைழ7ைப %வ,! அவள வ 70 ேதாழிகJ" 3ய றா6. அேத ேநர ஆதவ நவன/ட 

“ேஹ

ஆதி,

“நவ , 

ேம

ஒ* உதவ, ெச(ய3Dமா?” எ ேவ%" ெகா%*தா .

ர ஏ ஒ*மாதிE இ*"

, எ னடா ெச(ய& ெசா@” எ ந%ப அ"கைறDட வ,னவ>

“நிலா

இ F வ!" வரைலயா, ந ெகாRச பா)"க3Dமா?” எ ெசாலி37பத; ெதா%ைட அைட அ8ைக எ7 பா)த.

6 ஆதவF"“ேஹ

ஆதி, Eலா"N ேம . நிலா" ஒ%&ேம ஆகி இ*"கா. ந ெட ஷ ஆகாேத. நா ேபா( பா)"கிேற ” எ ைதEய ெசா னவ ஷாலின/ய,ட வ,ஷயைத" ?றி, அவைள7 பதட7படாம இ*"க9 ெசாலிவ,! நிலாவ, கUE ேநா"கி வ%ய, பறதா .

நவன/ட ேபசியவ பவ,ராவ,; ம_ %! அைழதா . அவேளா அவF" ேம கலகி7 ேபாய,*தா6. “பj9 ேபாற ைர ல ேபாற பாதி ேப) நிலா எ7ேபா ேபாற ேலVN Nெபஷ ைர ல ேபாகைலயா. அேத ைர ல ேபாற சில ேப* அவைள கிேராேப Nேடஷ ல ைர ஏ ேபா பா)ேதா F ெசாறாகேள தவ,ர அவகJ" ேவற எ>ேம ெதEயல அ%ணா. ஹ(ேயா என" 7 பயமா இ*"ேக” எ றா6 உைட ேபா(. இைவெயலா நட 3ய இர> ப, பதைரயாகிவ,ட. அவ)கJட ேபசி" ெகா%ேட அ@வலகதி; , கNடம*" அத இ"கடான lOநிைலைய எ!" ?றி தா உடேன இதியா கிளப ேவ%! எ மி னRச Iலமாக எ!ைரதா . அத மி னRச@" உடேன கிள0மா* மைனவ,ைய கவன/"ெகா6Jமா* உடேன பதிவரேவ ேநE ெச ந றிDைரவ,! இதியா ெச@ அ!த வ,மானதி 3ய ஒ* பயண9 சீ! வாகினா . இத 3ய;சிகெளலா ஒ* 0ற நட ெகா%*"க, வன*ட ெதாட)ப,ேலேய இ*தா ஆதவ ஆ3க3 ஆதவைன" ைக7ேபசிய, அைழ

“பா

ெசாற மாதிE இ*"கா ஆதி, ந ந” எ திணறினா).

“ேபா

மாமா. அவைள7 பதி உகைளவ,ட என" நலாெதED. அவைள சேதக7படா எ ைன அத கட>6 ம ன/"கேவ மாடா)” எ இகிய ரலி ?றிவ,! அைழ7ைப %தா . உட0 சEய,லாம வ; வதி*த ஆ)திைய அைழ"ெகா%! :தேரச !ப பதடமாக மகன/ வ; 6 Xைழத அைரமண,ேநரதி ஆ3க3 மைனவ, மகFட வ ேச)தா).

Page 92

Nilave Malarnthidu உ6ேள Xைழத மக , மக6

!பதிட ேபதிைய வா("

வதப ேபசினா).

“அவ

அமா> இ7ப தா ேவைல" 7 ேபானவ வரேவ இைல. இவJ அேத மாதிE ேபா(டா. எ ேபர நிைலைம எ னவா ேமா. நா இத அவமானைத எேக ெகா%! ேபா( ெதாைல7ேப . இத ெபாடசிக ெர%! ேப* நம !ப"ேக வத சாப"ேகடா ேபா(டாகேள ” எ அவ) ஒ7பாE ைவதவைர “அமா” எ ஆ3க கதிய சிறி ?ட பாதி"கவ,ைல.

ெதாட) அவ) ேபசி"ெகா%ேட ேபாக> “பா, இ" ேமல ஒ* வா)ைத ேப:ன க நா எ ன ெச(ேவ ேன என" ெதEயா” எ சேதாQ இைட70 எ9சE"க> ச தலா ேகாபேதா! :தேரச சமாதான7ப! ேநா"கடF அவ ேதா6கைள7 ப;றின).

“அத

ஓ!காலிைய7 ப;றி ேபசினா உன"

எ னடா?” எ ச

தலா மகைன" க%"க>

கயாண, “ேபா ச தலா. இன/ ஒ*த* எ ம*மகைள7 ப;றி ேபசேவ%டா. அவJ" எ ன நடதேதா F நாகேள கலகி7 ேபா( இ*"ேகா” எ இகிய ரலி ?றிவ,! க%கைள ைட" ெகா%டா).

“உ

ம*மகJ" அ7ப எ ன ஆகி இ*" ேபா(டா” எ அவ) அ7 ேபசிய

 F ந அவைள அட"

ற? அவ க%7பா எவேனாடேவா ஓ தா

:தேரசன/ ப,ய,லி* திமிறிய சேதாQ, “அ7ப7 படவைள ஏ உக7 ேபரF" கயாண ப%ண, வ9சீக?” எ ேகாபட இைரதா .

வE" க"கி!

“ெவள/

இடதில கயாண ப%ண," ெகா!தா நம க% பா)ைவய,ல இ*"கமாடேள, ஆதி"ேக கவ9:டா அவ ேமல ஒ* க% இ*ேட இ*" ேம F ெசR: ைவ9ேச . இவ இ7ப எ ேபர வாO"ைகைய9 சீரழி7பா F நா எேக க%ேட ” எ அத; த)"கமா( பதி ?றினா) க;பக.

“சேதாQ

ேபா. நட 3தைத7 ப;றி ேபசேவ%ய ேநர இதிைல.” எ அத பாசமி அட"கிய :தேரச

த சேகாதரைன

க;பகதிட தி*ப,, “உகைள 3ைற வ9:"?7ப,ட" ?ட என" 7 ப,"கல. ெகாRச ேநர, ெகாRசேம ெகாRச ேநர உக ேபர இைல இைல எ மக வரவைர" வாைய I"கி! இ*தக னா உகJ" 7 0%ண,யமா ேபா ” எ மி த நிதானட ?றியவ) அவைர" ைகெய!" ப,டா).

இத வ,வாதக6 எலா நட ெகா%*" ேபாேத கUEய,@ கிேராேபைட ரய,ேவ நிைலயதி@ வ,சாEவ,! நவ ஆதவ வ! வேச)வ,டா . அவ வ,சாEத வ,வரகைள" ?றிவ,! ஆதி வ இற ேநரைத" ேகடறிதா . கி% ரய, நிைலய ெச வ,சாE"க7 ேபாவதாக அவ ?ற> சேதாஷு அவேனா! கிளப,னா . வ,மானதி ஏறி அம)த ஆதவF"

அவன க!7பாைடD ம_ றி க%கள/ க%ண ) ேகாடா( வழித.

அவைள தி*மண ெச( ெகா%ட நா6 3த அவJ" தா எத நல ெச(யவ,ைல எ ற உத ம!மி றி ெப* ெகா!ைம இைழவ,ேடா எ அவன மனேம அவைன" ெகா ற. பவ,ராவ,ட அவ6 ேபசியைத" ேகட நா6 3த தா அவள/ட சிEேத ேபசி இ*"கிேறா, அத ப, ன* அவைள மகிO9சியாக ைவ" ெகா6ள எ ன ெச(ேதா? 3ைற70 இலாம சாதரணமா( ேபசியத;ேக அள> கட மகிOதவைள, மனைதD சEயாக7 0Eயைவ"காம பாய,ட வ,!வ,! வத ைபதிய"கார தனைத அவனாேலேய ம ன/"க3யவ,ைல.

அவJ"

7 ெபEதாக ஏேதா ஆப எ உ6Jண)> ?ற" ?ற மன உைட அ8த.

“ஹ(ேயா

அவJ" ஒ F ஆகி இ*"க" ?டா கட>ேள. என" அவ6 இ*" இடைதD நிைலையD எ7பயாவ ெசாலிவ,!” எ இைறவன/ட ெதாட) ப,ரா)தைனய, த ைன ஈ!ப!தி" ெகா%டவ மானசீகமா( மைனவ,ய,ட ேபசினா .

“ப70மா எ கிேட வவ,!டா, 7ள N. ” “எேகடா இ*"க? நலா தாேன இ*"ேக? நலாதா இ*7ேப “உ ைன உய,ரா ேநசி"கிேற க%ணமா வவ,!டா” “7ள N எ னால உ ைன வ,!! இ*"க 3யாடா. ந என" Page 93

இலடா? இ*7ேப தாேன.ேவ&, அதா கிேட வவ,!”

Nilave Malarnthidu “வவ,!,

வவ,!” எ அவ ெகRச"ெகRச அத ெகRச கா; வழிேய ெச ம*வமைனய,லி*த ெவ%ண,லாைவ எயேதா எ னேவா அவ6 ேலசாக க%ைண திற"க3ய றா6.

இ ெட)ன 7ள நி;க அவசர சிக9ைச அள/த ம*வ)க6 அவJ" ெடNகள/ Iல க%டறிதன).

"

டலி

multiple ulcer

என

எ னதா மன/தேநய ெகா%டவ)க6 எ றா@ அைடயாள ெதEயாத ஒ*வ*" எKவள> ர தா ஒ* தன/யா) ம*வமைன ெச(ய3D? பணதி; ேமலாக அ!த"கட சிகி9ைசைய ெச(ய ெந*கிய உறவ,ன) ஒ*வEடமி* ைகெய8 ேதைவ7பட ம*வ)கJ" . இ*" ஒேர வழியான ேநாயாள/ேய நிைன> ெப; அவ)கள 3கவEைய ெசாவத;கான எலா 3ய;சிகைளD ெச(தன). அவ)கள 3ய;சி பலிதேதா இைல ஆதவன/ ெகRச எயேதா ெவ%ண,லாவ, அைசைவ" க%ட அவள*ேக இ*த ந)N ேவகமாக அவைள ெந*கி

“உ

ேப) எ னமா?” எ றா) இதமாக தைலைய வ*. ஆனா அவர ேக6வ," ெவ%ண,லாவ, க%க6 ம_ %! I"ெகா%டன.

7 பதி ெசாலாமேலேய

ஆதவ ெச ைன வ,மான நிைலயதி தைரய,றகி ெவள/ேய கால எ!ைவத, “ப70மா அதா வேட . இ7ேபா ந எேக இ*"ேக? என" எ7பயாவ ெசாலி!டா, 7ள N எ7பயாவ. கட>ேள அவைள என" ெதாட)0 ெகா6J நிைலய, இ*"கைவ” எ மனதார ேவ%னா , அத ேவ%!த ஏ;க7படத வ,ைளவாக ெவ%ண,லாவ, ம_ வ,ழிக6 ம_ %! திற தா இ*" அறிய 3ய ற. ந)N அவள/ட ெபயைர ம_ %! ேகட, ெவ உதடைசவ, தா 0E ெகா6ள3த.

வாக 3ய 

“ெவ%ண,லா”

எ றா6. ஆனா அைதேய அவரா

“உன"

ஒ* ப,ர9சைனD இைல. ந நலா இ*"ேக. சEயா” எ அவ6 கலகிய 3கதி; ெசாலிவ,!, அவள க8தி தி*மாகயைத7 பா)தவ) எ பதா ஃேபா நப) த)றியா” எ றா) மி*வாக.

வ!"கார) எ ற ெசாைல" ேகட

“அதா ”

“உ

 இடைத

7 பதி

வ!"கார) உ ைன ேத!வா) இைலயா? அவ)

எ உத! அைசத.

ஆனா இைத அத ெப%மண,யா ஊகி"க 3யவ,ைல. அத 3ய;சிைய" ைகவ,!வ,! த)றியா” எ றா) ேலசான வ;0த@ட .

“G.

அவ) நப)

அவ6 மிக ெமலிய" ரலி ெசா ன எ%கைள ஒ* தாள/ றிதவ) அவள/ட ஒ* 3ைற" கா%ப, சE7பா)" ெகா%டா). எ%ண, இர%! வா)ைதகைளD, எ! எ%கைளD அவள/டமி* வாக அவ*" ஒ* மண, ேநரதி; ேமலான.

“கி% ரய,ேவ Nேடஷ ல ேபா( வ,சாE9ேச ஆதி. வ,மானநிைலயதி ஆதவF"காக" காதி*த நவ ஒ F ெபEய வ,பேதா, இைல சபவேமா நட"கவ,ைல எ தா ெசாகிறா)க6. ப பா)"கலா ஆதி. இேல னா ேபால_ N க7ைள ெகா! ேதடலா.” எ ைதEய ெசாலிவ,! அவைன வ; அைழ வதா . வ%ய, வ*ேபாேத ெவ%ண,லைவ ேத9 ெச றி*த :தேரச , ஆ3க இ*வ*" அைழ வ! வ*மா* எ7ப ேத!வ எ வைரயவ,! அத ப, ன) அைனவ* ேதடலா எ ெசா னா ஆதவ .

“இ7ேபா எ" இத அ%ணா வராக F ெதEயல அைத. அவ ஓ7ேபானைத ெதER:"க இKவள> கா: வ ெசல> ப%ண,"கி! வர&மா எ ன?” எ தன அைதய,ட ெசாலி"ெகா%*த ஆ)தி அத வா"கியைத 37பத; 6 அவ6 க னதி பளா) எ அைற ைவதா அவள அ%ண ! “இத

வல எ ேனாட மைனவ,ைய7 பதி த7பா ஒ* வா)ைத, ஏ ஒ* பா)ைவைய ?ட நா அFமதி"க7 ேபாவதிைல” என தைக, மாம மைனவ,, பா ஆகிய IவE 3கைத உேநா"கி" ?றியவைன ெதாைல7ேபசி அைழத

Page 94

Nilave Malarnthidu ஓ9 ெச எ!தவF" அேக காதி*த ெச(தி அ3தமா? வ,ஷமா? எ 0Eயவ,ைல. ெவ%ண,லா இ*" இட ெதEத வ,ததி அ அ3த தா எ றா@, அவ6 ம*வைனய, சீEயசான நிைலய, அFமதி"க7 ப*7ப வ,ஷ தாேன!

“எத

ஹாNப,ட?” எ ற அவன ேக6வ,ய,ேலேய ெவ%ண,லாைவ7 ப;றி தா எலா*"

அவ ெதாைல7ேபசிைய ைவ"க" காதி*த கயாண, எ பதறினா).

“நிலா

 வ,ளகிவ,ட.

தாேன ஆதி? எேகடா இ*"கிறா6? எ ன ஆ9:டா”

வனEட :*"கமாக வ,ஷயைத" ?றிவ,!, பாய, ப"க தி*ப,னா “அவJ" ம! ஏதாவ ஆக!? பா F ?ட7 பா)"காம ெகாைல ப%ண,! ெஜய,@" 7 ேபா(!ேவ ” எ ஒ* வ,ர ந எ9சEதவைன

“3தல

அவைள7 ேபா( பா)"கலா வா ஆதி” எ ைக7 ப, இ89 ெச றா நவ . 

வ,காைல ேநர எ பதா வ%ைய மி ன ேவகதி ெச@திய ஆதவ ம*வமைனைய அைடத ேபா ம;ற அைனவ* பாதி ர ?ட வதி*"கவ,ைல.

“ெவ%ண,லா” எ ற ெசாைல அவ 37பத; 6 “ேஹா emergency wardல ேபா( பா*க” எ அேக வ,ரனா) ஒ*வ). உ6ேள Xைழ

அத அச) ேபஷ%டா?

ேவகமாக" கதைவ த6ள/" ெகா%! உ6ேள Xைழத ஆதவ வாய இள ெகாயா( மைனவ,ைய" க%ட மன வாட, “ப70” எ ற கதறேலா! அவைள ெந*கியேபா அவ6 எ!த ரத வாதி உய,ைர உைறயைவத!!!

************************************************************ பாக 23

நிலா ரதமா( வாதி எ!த ம*வ)க6 அைனவ) 3கதி@ ஒ* நிமதி பரவ,! ேவகமா( ெசயபடன). அத; 6 உய,) உைற, க%கள/ ஜவைன ேத"கி நி றவைன ஏறிட தைலைம ம*வE பா)ைவய, யா) எ ற ேக6வ,ைய" க%ட, ெவ%ண,லாைவ :"கா “நா அவள/ கணவ ” எ றா ஆதவ .

“ேஹா,

அவக 7{ N7ள/ ப%ண,னைத ைவ பயடாதக. ட@" 6 நடத 7ள ல நிைறய ரத ெவள/யாகி !" 6ேளேய இ*த. அ ெவள/ேய வவ,ட எ பேத ஒ* நல அறி றி. அதனால கவைல7படாதக. நா nெம 39சி! வேர , உககிேட ெகாRச ேபசேவ%ய,*" . அவைர ெவள/ேய ெவய, ப%&க 7ள N” எ நிதானமாக> அ8தடF தைலைம ம*வ) ?றியைத" ேகட ஆதவ நிலாைவ தி*ப, தி*ப,7 பா)"ெகா%ேட ெவள/ேய வதா .

“எ ன ஆதி? ஏ இ7ப ேப( அைறத அவசர சிகி9ைச7 ப,E>" 6 அFமதி"க7படாம ெவள/ேய நி றி*த நவ மாதிE இ*"ேக? நிலா எ7ப இ*"கா? ஏதாவ ேபேச டா” எ அவ பதறிய “ெராப

த70 ப%ண,ேட டா நவ . அவேளாட இத நிைல" ஆதவ பா)ைவ மைனவ, இ*த அைறய,ேலேய நிைலதி*"க.

நா தா டா 3;3தலான காரண” எ றா

“இேதா

பா) ஆதி, நட 3தைத நிைன9: வ*த7ப!றதில எத ஒ* 0%ண,ய3 இைல. இன/ேம அ மாதிE நட"காம பா)"ேகா. அைத வ,!! இ7ப இRசி ேபா( உகா)தா நிலாைவ யா* பா)"கிற? சீ7 டா"ட) எ ன ெசா னா)?” எ வ%!ேபாய,*த ந%பைன அத ைதEய ஊட 3ய றா நவ . அவ பா)தைதD தைலைம ம*வ) ?றியைதD ந%பன/ட ேசா)>ட பகி) ெகா%*" வன) அைனவ* ம*வமைன வவ,டன).

ேபாேத

அேத ேநர ெவள/ேய வத தைலைம ம*வ) அவ)கைள ெந*கி “nெம ெகா!தி*"ேகா. இ7ேபாைத" பய7ப!ப ஒ%&மிைல. ” எ ம*வ)கள/ இய0ட 3தலி ேத;றினா).

7

ப, ன) ஒ* ஆரா(9சி பா)ைவைய :ழலவ,டவ) “ஆனா வ இதைன7 ெபEயவக இ*"கீ க? ஆனா இKவள> சி ன7 ெப%ண,; , எ ன ஒ* இ*ப வய இ*" மா? அவJ" 7 ேபா( அச) வ*மள>" வ,*கீ கேள?

Page 95

Nilave Malarnthidu ” எ றா).

என"

அ தா இ7ேபா ஒேர ஆ9சிEயமா ப,ளN வ*தமா இ*"

அைனவ* அத7 பா)ைவ"

“நிலா

7 பதி ெசால3யாம தைல

ன/தன), க;பக பா உபட.

எ7ப இ*"கா டா"ட)? எதனால இ7ப ஆ9:? 7ள N ெசா@க” எ ஆதவ வ;0த>

“நாேன

உககிேட ேபச&, எ ேனாட c" உட வர ப, ெதாட)தா ஆதவ .

வாக” எ 3 ேன நடதவைர தைதD, மாமனா*

“நிலாேவாட அ7பா”, “எ ேனாட அ7பா” எ இ*வைரD உ6ேள Xைழத அவர பா)ைவய, ேக6வ," அறி3க7 ப!தியவ “ெசா@க டா"ட), அவJ" எ ன? நாக எ7ேபா அவைள7 பா)"கலா?” எ றா ேவ%!த@ட “இ F ?றியவ),

அைரமண, ேநர கழி யாரவ ஒ*த) ெர%! ேப) ேபா( பா*க. ெராப ?ட ேவ%டா” எ 

“அவகJ"

வய,;றில multiple ulcer. ெராப நாளா கவன/"காமா வ,*"க&. அ சம_ ப காலமா ட@" ஆகார ேபானதாேவ ெதEயல. ஆகார இலாம ேபானதால நிைறய அமில :ர :ர ஒ* நிைல" ேம அ 0%ணாகி, இ ைற" ெவேத வ,ட” எ ெசாலி 3த IவE 3கதி வ,வE"க 3யாத வலி ெதEத.

“அத

ரத இ7ேபா ெவள/யாக வ,ைல எ றா ஒ* ஆபேரஷ ெச(ய& F ஏ;பா! ப%ண,! இ*ேதா. அத அைவ சிகி9ைச" உகேளாட ைகெய8 ேதைவ7 பட. அ" ெவய, ப%ண ைடல அத ரத ெவள/ேய வவ,ட. Thats a good sign for a speedy recovery.” எ அவ) நலவ,தமாக" ?றி"ெகா%ேட ேபாக> ெபEயவ)க6 இ*வ* ேலசாக நிமதி அைடதன). ஆனா ஆதவன/ 3கேமா Zகபதி இ ேபான ஒ* கடதி நிைலய,ேலேய இ*த.

“7ள 

நி;க>, ட 0% ணமாக> E7ேசாட ேச) இர%! ம* ஏ;றி இ*"ேகா. அ! ஒ* எ! மண, ேநரதி; ஏ எ நிைன"கிேற . ஒ* 3"கியமான வ,ஷய, வ; அைழ7 ேபான ேவளாேவைள" நல சதான ஆகாரமா அேத சமய வய,;" மி*வா கார ைறததா ெகா!க. ேவளாேவைள" எ பேதா! ஆகாரைத7 ப,E9: ெகாRச ெகாRசமா ஆ ேவைள ெகா!தா" ?ட நல” எ ந%ட அறி>ைர7 பய வாசிதா). அ பதா எ “ம*வமைனைய வ,! அைழ9 ெச@ ேபா சிNட) ஒ* டெய லிN த*வாக. அைத ப, ப;றினா ெராப நல” எ ?றி அைத நிைற> ெச(தா). டா"ட) அைறய,லி* ெவள/ேய வத :தேரசF ஆ3க3 காதி*த ெப%மண,கள/ட வ,ஷயைத" ?றின). ஆளாJ" நிலாவ, இ ைறய நிைல" ஒKெவா* Iைலய, அம)தி*தன).

 தா காரண எ வ*தி ெவள/ ேநாயாள/க6 அம* ஹாலி

அவசர சிகி9ைச அைர" கதவ, க%ணா வழிேய தம"ைகையேய பா)த7ப நி றி*த சேதாஷி ேதாள/ ைக7ேபா! அவைன இத70ற ஆதவ இ8"க> அத பதினா வய இள * அத; ேம உ6ேள ைவதி*த ேவதைனைய அதான/ ேதாள/ 3க 0ைத அ8ைகயா( ெவள/ய,ட.

“எ னால

அ"காைவ இ7ப7 பா)"கேவ 3யல அதா . எ ன தா தினா@, வா)ைதயா தி"கிழிதா@ அவ6 3கதிலி* அத 0 னைக வாடேவ வாடா அதா . அவைள இ7ப வதி வற%! ேபா( நா பா)தேத இைல அதா . எலா*மா ேச) அவைள இத நிைலைம" த6ள/Vகேள” எ அவ 3றிய ேபா அவைன எ7ப ேத;வ எ யா*" ேம ெதEயவ,ைல. சேதாQ வயதி சிறியவ வா(வ,! அ8வ,டா . ஆதவனா அ> 3யவ,ைல. உ6ேள இ*" ேவதைனD, ;ற" 70 அவைன" ெகாலாம ெகா ற. அத நரக ேவதைனைய அதிகமா"கேவா இைல ைற" எ%ணதிேலா ெவ%ண,லா இ*த அைறய,லி* வத ந)N யாரவ ஒ*த) இைல ெர%! ேபைர உ6ேள அFமதிதா).

“ந

ேபா( பா)! வா ஆதி” எ ஆதவF"

யா*ேம ெசால ேதைவ இ*"கவ,ைல.

ஆனா க%கள/ ஆவேலா! ஏ"கேதா! தயகி நி ற சேதாைஷ

Page 96

“ேபாடா

க%ணா. உக அ"காைவ7 ேபா(

Nilave Malarnthidu பா)!வா” எ :தேரச உ6ேள அF7ப,ைவதா). உ6ேள ெசல கால எ! ைவதவ “இைல மாமா, அதா பா)! வர!. அ70றமா நா பா)"கிேற ” எ ெபEய மன/தனா( ெவள/ேய நி வ,டா . உ6ேள ெச ற ஆதவ மி ன ேவகதி மைனவ,ைய ெந*கி, அவள ெந;றிய, ைகைவ தன ெமாத காதைலD அத ஒ* வா)ைதய, ெகா%!வ.

“ப70”

எ றா

அ*கிலி*த நா;காலிய, அம) அவ6 ெந;றி, 0*வ, க%க6, க ன, க8, ைகக6 எ வ*"ெகா!தவ “ப70” “நிலாமா” “நிலா ” எ தன உ*கைலD ம*கைலD வா)ைதய, ெவள/ய,ட ஒ* கண ?ட மற"கவ,ைல. இதைன நா6 ம;றவ)க6 அவைள தவ,"கவ,டன) எ றா இ கணவைன எ%ண, எ%ண, தவ,"க ைவத ெவ%ண,லா அைர மண,ேநர" காதி*7ப,; 7 ப, ேலசாக அைசதா6.

E7N ஏ; ைகைய அவ6 அைச"க> “ப70, 7ள N டா, ைக அைச"காேதமா” எ அவ6 ைகைய அைச"கவ,டாம ப;றினா ஆதவ . அதி 3கைத ேலசாக :ள/தவ6 க% மல)தா6. க% வ,ழித7 ேபா க%ட கணவன/ 3க அத அ 0 மைனவ,ய, 3கைத lEயைன"க%ட தாமைரயா( மலரைவ தாமைரய, வ,Eத இதOகைள7 ேபா ற ஒ* ெபEய 0 னைகைய 3கதி Zசி"ெகா6ளைவத.

“அதா ”

எ உய,E ெமாத ஜவைனD ரலி ேத"கி அவ6 அைழத7ேபா ஆதவன/ க%கள/ க%ண E பளபள70 உத 0 னைகD ஒ*ேக 0 தன. கணவ வவ,டா எ ற எைலய,லா நிமதி மனதி பரவ, 3கதி நிைல"க, நிலாவ, க%க6 ம_ %! I"ெகா%டன. ஆனா ஆதவேனா பதறி ெவள/ேய ஓ வ ந)ைஸ அைழதா . அவ) வ பEேசாதிவ,! “ஒ F பய7பட ேவ%டா சா). "க தா . இ F ைறத I& ேநர வாக. பய7படேவ%டா” எ 0 னைகவ,!7 ேபானா).

ெவள/ேய தவ,7ேபா! காதி*த சேதாQ ெச பா)வ,! வதப, ன) அவ6 கி 3ழி" மா;றி இ*வ) அல Iவ) ெச அவைள7 பா)வ,! வதன).

 வைர மா;றி

வ,த பவ,ராவ,; அைழ வ,வர ?றிய ஆதவ அவJ" மனதார ந றி ெதEவ,தா . ஆனா பவ,ராேவா நிலாவ, இத நிைலைம" தாF ஒ* காரண. அவ6 3க வா இ*" ேபாேத காரணைத" ேக! அைத ஆதவF" ெதEவ,தி*"கேவ%! எ அவ6 பகி; வ*தியவ6 இ F அைர மண, ேநரதி தைதDட ம*வமைன" வ*வதாக" ?றினா6. அவள/ட நிலா இ F வ,ழி"கவ,ைல எ ெகாRச ேநர கழி வதாேலா இைல மாைல வதாேலா அவள/ட ேபசலா எ ?றி அவ6 மாைலய, வ*வதாக" ?ற> ஃேபாைன ைவதா . நவF ஷாலின/ைய அைழ" ெகா%! மாைல வ*வதாக" ?றி9 ெசல> !பதின) ம! மிRசி இ*தன). ஒ* தன/யா) ம*வமைனய, இதைன ேபைர நா6 38 அFமதி"கமாடா)க6 எ பதா :தேரச இர%! ேப) தவ,ர ம;ற அைனவைரD வ; " கிளப9 ெசா னா).

ஆதவF சேதாஷு ம*வமைனய, இ*7பதாக" ?ற>, கயாண, “நா இ*"ேக ஆதி. வ,மானதில வதேதா! அ7பேய இ*"கிறா(. ந வ!" 7 ேபா( ெகாRச ஓ(> எ!!, ள/9சி! வா” எ வ;0தினா).

“இலமா, நி;க>

நா இ*"ேக . அவ 3ழித பா)! அ70ற ேபாேற மா” எ அவ ப,வாதிேலேய அவ

“ஏ டா

அவைள நா பா)"கமாேட F நிைன"கிறியா? அவ எ ேனாட ம*மக ம!மிைல எ ேனாட Iத மக ெதER:"ேகா. உக அ7பா>" 3யைல F ேபாேன டா. இ7ப ஆ F நா எ ன க%ேட ” எ உய)த ரலி ஆரப,தவ) உைட ேபானா).

“ஐேயா

அமா, எ னமா நக? நா அ7ப நிைன"கேவ இலமா. எ ைன ெதEயாதா உகJ" ? இ7ேபா நா வ!" 7 ேபாய,!வர& அKவள> தாேன? இேதா கிளப,ேட ” எ றவ நிலாைவ ஒ* 3ைற எ7பா)வ,! ம*வமைனைய வ,!" கிளப,னா .

Page 97

Nilave Malarnthidu வ; வ*வைர யா*ேம ஒ* வா)ைத"?ட7 ேபசவ,ைல. வ* வழியா> அ! ெச(ய ேவ%ய ேவைலகைள7 பய,லிடவாேற வதா ஆதவ .

இத;கிைடேய, ேபர த ைனேய ெகாைல ெச(வ,! ெஜய,@" 7 ேபாேவ எ ெசா னதி உைற ேபாய,*த க;பக பா ெவ%ண,லாவ, நிைலைய" க%ட ஒ* வா)ைத"?ட ேபசவ,ைல. இத நிைலைமய, இ*7பவைள எ ன மாதிE ெகா!ைமயான வா)ைதகைள" ?றி ஏசிவ,ேடா எ மன திய எ றா அவ6 காைலய, சா7ப,டாம ெச@ேபா தா ம! அவ6 ெச(ைவத உணைவ ஆய,ர ைற ெசாலி சா7ப,*"கிேறா எ ற உத அத றைல அதிகமா"கிய. வF6 Xைழத அைனவைரD ப, ெதாட)த ஆதவ அவ)க6 ேவ ேவ திைச ேநா"கி9 ெசல> நிமிஷ” எ நிதினா .

“ஒ*

“ஒ*

ப மண, ேநரமா நக எ மைனவ,ைய7 ப;றி ேபசின வா)ைதக6 எலாைதD தி*ப ெபா"கி எ!!7 ேபாக” எ றா இகிய ரலி.

பாD ேபதிD தைல

ன/தன) எ றா ச

தலா அ7ேபா ஒ* அலசியடேன நி றா).

“நக

எலா ெப%க6 தாேன? ஒ*திைய ேபச"?டாத வா)ைதெயலா ேபசிவ,! எ7ப உகளால இ7ப இ*"க3D? அவ க% அைசவ,ல ?ட த70 இ*ததிைல. அவைள7 ேபா(? அவ ெசRச ஒேர த70 F பா)தா இத !பதில ஒ* 3தெக@0 இலாத அ7பாவ,; 7 ப,றததா . ேவற எ ன ெசா@க?” எ றா ெவ70ட . கணவைன" ?றிய ச தலா “எ ன தப,? :மா ேபசிகிேட7 ேபாறக? அவ சா7ப,டாம இ* இ7ப ேநாைய இ8"கிடத; எ 0*ஷ எ ன ப%&வா)? அவ அமா 0தி வட" ?டாேத F நாக க%9: வள)தா அைத இ7ப ெசாறக?” எ ற அவE வா"கிய 3ய காதி*த ஆ3க ைககைள ஓகி"ெகா%! மைனவ,ைய ெந*கினா)

“அமா

0தி, அமா 0தி. அைறR: பைல7 ேப)!ேவ ஜா"கிரைத. எ ெபா%ைண இ7ப ெகாலாம ெகா FVகேளV ராசசிகளா? உக வா(" 7 பயதாேன, இ7ப அவைள" தி" தி ரதைத உ*Rசிவ,!வக F தாேன அவைள ஹாNடல தகவ9ேச ? அ7ப ெசRசதால அவ ேமல என" 7 பாசேம இைல F நிைன9:Vகளா? எ க%3 னாேய அவைள எ னெவலா ேப:றக? பாவ, பாவ, உன" எ ன ைற ைவ9ேச ? அவJ தா உ ைன ஒ* நா6 ஒ* வா)ைத மEயாைத" ைறவா ேபசி இ*7பாளா? உ னால அமாவா தா நட"க 3யல. ஒ* மFஷ7 ப,றவ,யா" ?ட நட"க3யைலயா?” எ நளமாக7 ேபசி தன மன" 3றைலD ந%ட நா6 ேகாபைதD அ!த!த அகளா ெவள/ய,ட ஆரப,தா). அைமதிேய உ*வான கணவ இ7ப நட ெகா6ள> ச “எ ன இ? 9: வ,!7பா” எ ம9சினைன த!தா).

தலா மிர%! ேபானா). :தேரச தா ஆ3க

ஓ( ேபா( ேசாபாவ, அம) ைககள/ 3கைத I"ெகா%! அவ) அழ> ஆதவனா அவ) ேமலி*த ேகாபைத" காட3யாம ேபான.

அவF ஒ* ேசாபாவ, அம) தைலைய7 ப,"ெகா%! அம)வ,டா . அவ அ*கி வ “எ ைன ம ன/வ,! க%ண7பா. நா … நா ” எ அவர ெசய@" வ,ள"க ேத அ கிைட"காம ெகRசினா) க;பக

“ஹாNப,டல

இ*"காேள ஒ* தியாக9 ெசம அவ ேவ&னா உகைள ம ன/7பா. வா வதகி7 ேபா( அவ6 ரதமா வாதி எ!தைத7 பா)த எ னால 3யா. க%7பா இத ெஜ மதில 3யா” எ ெவ7ைப 3கதி@ ரலி@ ம!மிலாம உட அைசவ,@ ெமாதமா( கா" ?றிய ஆதவ எ8 அைற" 9 ெச றா . உ6ேள XைழD 3 ன) “அவ ேவ&னா உகைள ம ன/7பா, ேவ&னா எ ன? க%7பா ம ன/7பா. ம ன/9: உகேளாட நலாேவ இ*7பா. அவ அ7ப இ*"கிறதில என" இQடமிைல எ றா@ அவேளாட ெசயகைள நா த!"க7ேபாவதிைல. ஆனா இத நாேளாட உகJ" என" உ6ள உற> 3கிற. நாF அேக வரமாேட . நகJ இேக வர ேதைவய,ைல” எ றவ அைனவE அதி)த பா)ைவைய அலசிய7 ப!திவ,! உ6ேள ெச வ,டா . :தேரச உ6ேள வ எKவள> ர எ!"?றிய ேபா அவ அத நிைலய,லி* மாறவ,ைல எ றேபா க;பகதி க%ண ) அவைன" ெகாRச3 அைச"கவ,ைல.

Page 98

Nilave Malarnthidu கணவEட இதைன வ*டதி இத மாதிEயான ெவ7ைபD 3த 3ைறயாக7 பய ந!கினா).

3றைலD பா)திராத ச

தலா வாO"ைகய,

அவ) அ வாகிய அேத இடதிேலேய நி;க> “எ ன நி Fகிேட இ*"ேக? ேபா( அேக ஹாNப,டல இ*"க>கJ" " ெகா%!ேபாக ஏதாவ சைம” எ ஆ3கதி அதடலி அவ) ெச(த உணைவ மி ன ேவகதி தயாராகி வத ஆதவ ஒ* வ,ரலா ?ட ெதாடவ,ைல. ஆனா தாய,; ைமனன/; எ!" ெகா%! :தேரச அவைன ஓ(ெவ!" மா ?றியைத ஒ* ெகRச பா)ைவய,@ ப,வாததி@ ெவ வ,! மைனவ,ைய" காண வ,ைரதா ஆதவ . அவ அKவள> சீ"கிர வதைத ஆ9சிEயமா( பா)தா@ மகன/ மன ெத6ள ெதள/வா( 0Eத தாயா மன Jரேவ 3த. ஆதவன/ வ;0தலி ெபயE அ!த I மண, ேநரதி கயாண,ைய வ ெகா%!வ,ட9 ெச றா சேதாQ. இ*வ* ெச ற கவைல7 பட)த 3கட நிலாவ, அ*கி அம)தி*த ஆதவைன" க%ட ந)N “உக மைனவ," ஒ%&மிைல சா). சீ"கிர 3ழி!வாக” எ றா) ஒ* 0 னைகDட .

அவ) ?றியத; ஏ;றா;ேபால ெவ%ண,லா> அ!த ப நிமிடதி வ,ழிவ,டா6. வ,ழித தா( 3க க%ட ழைதயா( அவ6 3க மாற> கணவF" உ*கிவ,ட.

“எ னடா?”

எ அவ ெகRசியத;

“எ

ப"கதில வாக அதா ” எ றா6 மைனவ, மிக ெமலிய

ரலி.

ஏ;கனேவ கைல ஒ7 ேபாட7ப*த நா;காலிைய இ F அ*கி இ87ேபாட 3ய றா ஆதவ . E7N ஏ;றாத ைகயா கைல த

“ஹு.

இேக” எ றா6.

கலி அம)தவ அவைள இ ன3 ெந*கி தன வய,;7 ப அம)தா .

தி அவ6 3கதி அ*ேக வ*மா

தைலைய வ* “எ7ப இ*"ேக க%ணமா? நா எKவள> பய ேபா(ேட ெதEDமா? எ உய,ேர எ கிட இைல” எ றா .

“நக

எ7ேபா வதக அதா ?” எ அவள/ எதி) ேக6வ," கணவ .

“ேநதி"

ைந வேத ப70” எ றா

“ஆபjNல

திடமாடாகளா?” எ க%கைள வ,E அவ6 சி ழைத ேபா ேகக> அவைள அ6ள/ அைண"க த ைககைள அட"கி அவைள ெம ைமயாக வ*"ெகா%ேட “ெசாலி!தா ப70மா வதி*"ேக . ந கவைல7 படாேத. 3தல சீ"கிரமா உடைப ேததி! வ!" வர வழிய7பா* எ ன?” எ றா ைககள/ ெம ைமைய ரலி ெகா%!வ. 3கைத அவ வய,;றி பதி"க எ%ண, அவ6 நகர> “ப70 E7N ஏதிய,*" ேவ& ெசா@ நா ெச(ேற ” எ றா அவைள நகரவ,டாம ப;றி

“அ…

டா, 7ள N நகராேத. எ ன

அ வ… நா உககிேட வர&. இ ன3 கிட” எ ?றியவ6 ஏ"கட அவைன7 பா)தா6.

“9சி

U:, 3க எ" இ7ப7 ேபா ? G? வா F ெசா னா வர7ேபாேற ” எ ற ஆதவ அவைள ெந*கி அவ6 3கைத வய,;றி பதி" ெகா%டா6. கணவ வவ,டா , அ> தன" இள மனதி; ம*திட.

“ஏ டா இ7ப ஒ8கா சா7ப,டாமா? 9ேச ” எ அவ வ*த>

ஒ எ ற அKவள> ரதிலி* வவ,டா எ றேத அத

இKவள> ர மயகி வ,ழற அள>"

? யா* ேன ெதEயாம

“திV)F

வலி ெராப ஜாNதி ஆகி!9: அதா . நக ெராப பயVகளா? உகைள அேக இ* பதறி ஓ வரவ9:ேட னா” எ அவ6 அத; 7 பதிலாக வ*தினா6.

“அ70ற

பய7படாம எ7ப இ*" 9 ெசாேற? 3தல எலா)"காக> பா)"கி! உ ைன7 பா)"காம இ*"கிறைத நி” எ றா கணவ ேகாபட .

Page 99

Nilave Malarnthidu “பா

ெச(றைத 3 னாேய எ கிேட ெசாலி இ*"கலா இல? சேதாQகிடயாவ ெசால"?டாதா நிலாமா?” எ அவ ம_ %! வ*த>

“பா

எ ன ெசா னாக அதா ? ெராப திடாகாளா? ஐேயா” எ அவ6 பதற> ஆதவF" .

“நிலா என"

“ைச”

எ வத

எ ைன7 பா*. இன/ ஒ* தடைவ ந யா)கிடயாவ ெகR:ரைத நா பா)தாேலா ேக6வ,7 படாேலா " ெகட" ேகாப வ* ெசாலிேட ” எ அவ அ8தட ?ற>

ஒ* கண மிர%டவ6

“

சE அதா ” எ தைலைய ஆனா6.

அத பா)ைவ தாளாம

“எ னடா

க%ணா? உ நல"

 தாேன ெசாேற ” எ ெகாRசினா கணவ .

ம_ %! ஒ* தைலயாட@ட அத வ,வாத 3ய> ேந; மாைல 3த இ7ேபா நடத வைர ஒ வ,டாம அவ தவ,70, பாைய அவ ெசா ன வா)ைதக6 உபட மைனவ,ய,ட ஒ7ப,தா ஆதவ . அவன ைக7ப,ய, இ"க3, ரலி ேவதைனD த ேம அவ ெகா%ட காதைலD அ ைபD ெத6ள ெதள/வா( 0Eயைவ"க, “என"காக எ னமா( அலாய,*"கிறா ? ைச பாவ” எ வ,ய70டேன ேக*தா6 ெவ%ண,லா. அவன ப,ய,லி*த கரைத அவ6 உ*வ 3யல> “எ னமா? வலி" தா? இைல "க வ*தாடா? நா பா!" 7 ேபசி"கிேட இ*"ேக பா*. ந டா” எ அவசரமா( எழ3ய றா ஆதவ .

உடலி வலிைய மனதி சேதாஷ3 காத@ ெவ வ,ட “G இைல. நக உகா*க. இ F கிடதில உகா*க” எ றா6 மைனவ, க%கள/ ஒ* ஒள/Dட . ஒ ெசாலாம ம_ %! அவைள ஒ அம)தவ “G” எ றா . வா)ைதய;ற ெமௗனதி சில பல நிமிடகைள" கழித7ப, ன) 3தலி ைகைய ஏ வ,ல"கிேனா எ எ%ண,ய ெவ%ண,லா ஏேதா நியாபக வதவளா( 3க நிமி)தி கணவன/ 3கைத7 பா)தா6.

“எ னடா”

எ க%ணா ேகடவைன" க%ணாேலேய கீ ேழ

ன/ய9 ெசா னா6 நிலா.

அவ ன/த அவ க னதி த உல)த உதைட7 பதி த ேனாள/ய, மிள/)த ெவ%ண,லா!!

“ஐ

லK D ஆதK” எ றா6 ஆதவன/

******************************************************************* பாக 24 மைனவ, த ேம ைவதி*" காதைல இதைன நா6 மனதா உண)தி*தா@ வா( வா)ைதயா( ேகக எத கணவF" தா கச" ? ஆதவைன7 ப;றி ேககவா ேவ%!? உலகதி ெமாத சேதாசைதD த வச ெகா%!வத ேபால வானதி பறதவ நிலாவ, ெவJத 3க சிக7பானதி அவ6 3க ேநா"கி" கீ ேழ ன/ “ேத"Nடா ப70” எ ெந;றிய, இதO பதிதா .

“நக

ெசாலல” என சி&கியவள/ 3கைத ஆைசDட வ*ய கணவ

“ெசால&மா”

எ கிறகினா .

“நா

ம! ெசா ேன . நகJ ெசா@க” எ அதிசயமா( அடப,தவைள ஆ9சிEயமா( பா)தவ “ந வ!" வா, ெசம Nெபஷலா ெசாேற ” எ க%ைண9 சிமி அவள க னைத ஒ* வ,ரலா அ8தமாக வ*னா .

“G.எ ன

இ நிலா ேமட ஆேள மாறி7 ேபா(டாக? கணவ பாவைன ெச(ய>

“ேபாகஎ த ன"

6ேள ேக!"ெகா6வ ேபால

அதா ” எ அவைன ேலசாக அதா6 ெவ%ண,லா.

“ஆஹா

ப70, மயகி வ,8தல தைலய,ல ஏதாவ அ ப*9சா க%ணமா?” எ நிலாவ, தைலைய ஆரயாதா ஆதவ .

Page 100

Nilave Malarnthidu அவ எைத மனதி ைவ" ேககிறா எ 0Eயாம “பல உ*%ேட ேபால அதா . ேலசா நியாபக இ*" . ஆனா ைக தா வலி" , தைலய,ல ஒ%&மிைலேய?” எ அவ 3க ேநா"கி வ,னவ,யவ6 அவன க%கள/ சிE7ைப" க%ட

“ஏ

அதா சிE"கிறக?” எ றா6 பாவமாக

“இ7ேபாதா

எ ேனாட ப70 ெகாRசேம ெகாRச வள)டாக F நிைன9ேச . அ" 6ள ந எ7படா அ7பெயலா நிைன"கலா F ம%ைடய,ல தVக ேமட” எ அவ வ,ள"கிய ெவ%ண,லாவ,; 0Eயவ,ைல எ பைத அவள 3கேம அ7படமாக காய.

7

“ஓேக

வ,!மா, ெராப கQட7படாேத. அ70ற இ எ ன ஆதK அதானா மாறி7ேபா9:? G?” எ அவ6 I"ைக7 ப, அவ ஆட>

“அ..

அ வ” எ ைர தன இய;ைக ெவ%ண,லா.

“நா

ணைத அத நிமிட 3த அம@"

" ெகா%!வதா6

ஒ F ெசாலடா ப70?” எ அவ6 3கைத வ*யவாேற 3கதி ேயாசைனDட அவ ?ற>

“ஏ

இ7ப தய கிறா ? எ ன வ,ஷய? பாைய7 ப;றியா? இைல 7nதிைய ப;றியா?” என ஆய,ரமாய,ர ேக6வ,கJட தைலைய ஆனா6 ெவ%ண,லா

“இைல, ஆதவ .

ந வ!" 

“எ னதா

வா அ70ற ேபசி"கலா” எ ?ற வத வ,ஷயைத அ7ேபாைத"

ெசா@க” எ ற அவள ெகRசைல அவ சE ெச(D3 கத> திற"

ஆதவ ேவகமாக கைலவ,! இற

“சாE

வத;

ஒதி7ேபாடா

 ஒலி ேகட.

6 கதைவ திற ெகா%! உ6ேள Xைழதா சேதாQ.

அதா . நா அ70ற வேர ” எ ெவள/ேய ேபாக7 ேபானவைன

“ேட(

வாடா ெபEய மFஷா” எ சி சிE70ட ஆதவF அைழ"கேவ அவF ஒ* 3வ@ட உ6ேள வதா .

“ேஹ

வா சேதாQ” எ ெவ%ண,லா>

ெவ%ண,லாவ, அ*ேக வதவ அவள ெமலித ைககைள7 ப;றி “எ7ப"கா இ*"ேக?” என இ* வா)ைதகைள7 ேப:வத; 6 ெதா%ைட அைட க%ண, ந) ேகா)த. ஆதவைன ஒ* தர நிமி) பா)வ,! ெவ%ண,லா ேப:வத; 6 “உக அ"கா>" எ ைன அ"கிற அள> உடப,ல ெத0 வதா9:. அ7ேபா அவ நலா இ*"காளா இைலயா?” எ றா அவள கணவ வ,ைளயாடாக.

“நா

ேலசா தா சேதாQ” எ ?ற ெதாடகியவ6

“ேபாகதா ”

எ 3தா6.

அைத ஒ* நிமதிDடF ரசைனDடF ேக*தவ “வன/"காவா உகைள அ9சா? நா நபமாேட பா. அவக தா இ னா ெச(தாைர ஒ*த அவ) நாண ந ைனய ெச(வ,ட எ ற ர ப வாOறவகளா9ேச” எ றா ந"க ரலி, மைற3கமா( ஒ* ைவ.

“ஆமா, “ஆனா வா

ஆமா அவகள மாதிEெயலா நதி ெநறி7ப வாழ3யா7பா” எ அவைன ஒ ஊதிய ஆதவ அத நதி ெநறிெயலா எ கிட ம! காணாம ேபா(!. அதாைன ம! நலா ேலப, அ% ைர வா உ அ"கா” எ றா சிE70ட .

7nதிைய7 பா)த தினத தா ேபசியைத" ?கிறா எ றள> ெவ%ண,லாவ,; 7 0Eத. ஒ ெசாலாம கணவைனD தப,ையD மாறி மாறி7 பா)" ெகா%! எ ன ெசாவெத அவ6 3ழி"ெகா%*" ேபா “பாவ சேதாQ. அவJ" நாம ேபசின க%7பா 0ER: இ*"கா. அதனால இ7ேபாைத" வ,!டலா” எ றா ஆதவ ெப*த ைமயாக. சேதாஷு சிE70ட ஆதவன/ட தி*ப, “நக காைலய,ல சா7ப,டைலயாேம அதா . அதனால அைத ப ெகா! அF709சாக. மதியதி; சா7பா! எ!"கி! அைதD மாமா> வராகளா” எ ெகா%! வத உணைவ நனா .

“இைலடா

நா ெவள/ேய சா7ப,!! வேர ” எ அவ நயைத வாகாம ஆதவ நி;க> ெவ%ண,லா திைக7 ேபானா6.

Page 101

Nilave Malarnthidu “இ

அமா ெசRசதில அதா . மாமா ஏேதா ெசா ன அைத தா ெசRசாக” எ சேதாQ ஆதவைன வ;0திய ெவ%ண,லாவ, திைக7ைப ேம@ ?ய.

“G.

சE” எ உணைவ" ைகய, வாகியவ “இேக சா7ப,ட அFமதி"க மாடா)க6 ேபால. நா கா V ல ேபா( உகா) சா7ப,!! வேர .” எ ற வா"கியேதா! சேதாஷிட வ,ைட7ெப;றவ மைனவ,ய,ட க%ணா ேபசிவ,!" கிளப,னா .

“வல 

எ னா9: சேதாQ? சிதி, பா எலா எ ன ெசா னாக?” எ தப,ைய"

“அதா

வ,ட ேடாNல எலா பா)ஸு :மா க7சி7 F இ*"காக ந ேவற” எ வ நடதவ;ைற ஒ* பரவசேதா! ?றி 3தா

ைடதா6 ெவ%ண,லா. கலமாக ெதாடகி

“9சி

எ னடா ந? அ7பா ஏ டா அ9சாக? பாவ சிதி” எ சிதி"காக வ*தியவைள “ஐேயா அ"கா, உ ைன எ னதா ெச(ற?. ந இKவள> நலவளா இ*தா உன" ஏதாவ ேநாெப 7ைரN தேர F ெசாலி இ*"காகளா எ ன? :மா ஏதாவ உ*கி! அவககிேட 3 னா மாதிE ம%ைடய ம%ைடய ஆ! இ*ேத F ைவ அ70ற ந ேவற சேதாைஷ பா)"கேவ% வ* ெசாலிேட ” எ ஒ* வ,ர ந ெசலமா( அேத சமய ஒ* சி ன" ர உய)தேலா! க%தா அவள அ*ைம சேகாதர . அத ப, ன) தம"ைக வலிய,ேலா, ம*தி தா"கதிேலா வJவ க%! அவைள உறகவ,! ெவள/ேய வதா சேதாQ. ஆதவF அேத ேநர உண> 3 வர> அதாF மா7ப,6ைளD அவ)கள மனதி 3றகைளD நிலாவ, நிைலையD அ! ஆதவ ஊ*" " கிள0 வ,ஷயைத7 ப;றிD ேபசி"ெகா%*தன). ச; ேநரதி மதிய உணைவ எ!" ெகா%! ஆ3க வர> ெசா னாக? நக வதி*"கீ க?’ எ ஆதவ வ,னவ,யத;

“எ ன

மாமா? அ7பா> அமா>மிைல வரதா

“நிலாைவ7

பா)"க ேவ%! ேபால இ*த ஆதி. அதனால தா ” எ மகள/ அைறைய பா)" ெகா%ேட அவ) பதிலள/"க>

“ஆமா…

இதைன நா6 இலாம இ7ப ம! எ ன ெபEய பாச?” எ சேதாQ 3&3&த ந றாகேவ ம;ற இ*வE ெசவ,கள/@ வ,8த. த மனதி அத வா)ைதகேள ஓ" ெகா%*த ேபா ஆதவ .

“Q

சேதாQ” எ ெபEயவனா( அட"கினா

கலகிய க%கJட எ ன பதி ெசாவெத ெதEயாம தவ,தி*த தைதைய, ஆனா அவ றா” எ அைற" 6 அF7ப,ைவதா ஆதவ .

“நக

ேபா( பா*க மாமா.

உறகி" ெகா%*த மகள/ கரகைள ந!கிய வ,ரகJட தடவ," ெகா!தவாேற இ*த ஆ3க நா மண,வா"கி அவைள தன/ அைற" மா; வைர அத இடதிலி* அகலேவ இைல. பா)ைவயாள) ேநர ெதாடகிய சில மண, ள/கள/ உ6ேள வத ம;ற அைனவE க%கள/@ இத காசி ப!வைர ?ட அவ) எழவ,ைல. உ6ேள வதவ)கள/ ச தலா> க;பக3 இ*"கேவ ஆதவ அ!த நிமிட த தாய,ட ஒ* க%ணைச>ட அத அைறய,லி* ெவள/ேயறினா . ேபரன/ நிராகE70, மகன/ க%ண ) கைர பத க னகJ, ேபதிய, உடநிைலD, சிறிய ேபரன/ 3ைற70 க;பகைத நிைல ைலய ைவத. ஆனா க% ேகட7 ப, ன) l)யநமNகார ெச( எ ன 0%ண,ய? ஆ3கதி; ஆதவன/ ேகாப 38ைமயாக7 0Eததா, தாையD மைனவ,ையD இன/D மகள/ 3கதி 3ழி"கைவ அவைள வாட ேவ%டா எ ஒ* 3வ,; வதவரா( அவ)கைள வ,ர அைழ" ெகா%! ேபா( தRசாeE வ,!வ,!வதா). சேதாQ அவ6 வ; வத தா வ*ேவ எ ப,வாதமா( இ*வ,டதா ஆ3க ம! அவ)கைள அைழ9 ெச றா). கயாண,ய, கவன/7ப,@, கணவன/ அ"கைற ம; க%70 கலத காதலி@, எலாவ;" ேமலாக தன" இதைன ெசாத இ*"கிற அைதவ,ட த ைன உய,ரா( ேநசி" கணவ இ*"கிறா எ ற பரவசதி@ டா"ட) ?றிய I நாகைள வ,ட ஒ* நா6 3 னதாகேவ வ! வ ேச)தா6 ெவ%ண,லா. ம*வமைனய,லி* வ*ேபா ந)N ெகா!த ெபEய உண> பயைல அ"

Page 102

ேவ ஆண, ேவராக ஆரா(

Nilave Malarnthidu அவJ"

எ ன மாதிEயான உண> ெகா!"கேவ%! எ தாD மகF அறி ெகா%டன).

நிலா ம*வமைனய, இ*த இர%! நாகJ தா( தைதய*ட வ* ஆ)தி ஒ ேபசாம ப, னண,ய, ஒகினா6. அவ6 ேபசிய ேப9சி; கயாண,ய,ட தி! வாகிய,*தா@ தைதD அ%ணF ேபசாமேலேய அவ)கள ேகாபைத" காயதி உைட ேபானா6 ஆ)தி. ெவ%ண,லா வ; வத ஆ)தி த Fட ேபசேவ இைலேய எ ெற%ண, அவேள வலிய ெச “எ7ப இ*"ேக ஆ)தி? காேல` எலா ப,9சி*"கா? ஹாNடல சா7பா! உன" ஒவ*தா? ஃ7E%N எலா கிைட9:டாகளா? ” எ கன/>ட வ,சாEத 3கதி பலமாக அவாகிய ேபாலி*த ஆ)தி" . இவைள எ ன மாதிE வா)ைதெயலா ேபசிேனா? க%7பாக சேதாேஷா இைல அ%ணாேவா தா ேபசியைத" ?றிய,*7பா)க6 அ7ப இ* இவளா எ7ப இKவள> கன/வாக7 ேபச3கிற? ஒ* நா6 ?ட இவைள அ%ண, எ மEயாைதDட நடதிய,*7ேபாமா? எKவள> ர உதாசீன7ப!திய,*"கிேறா? எ றி7ேபானா6.

“சாE

அ%ண,. நா … நா ” எ அவ6 த!மாற> நிலாவ,; இ*த.

ம!மிைல அைனவ*"

 ெப* ஆ9சிEயமாக

“ேஹ

எ ன ஆ)தி? அழாேத” எ ேதாேளா! ேச) நிலா சமாதான7ப!தியதி ஒ*வா :தாEதவ6 வ,!3ைறய,லி*த இர%! நாகள/ நிலாவ, ெந*கிய ேதாழியாகி7 ேபானா6. வ; 

வத இர%! நாகள/ ஆ)தி, சேதாQ ம; ஆ3க கிளப,வ,ட ம;ற நாவ) ம!ேம இ*தன).

ஆதவ அ!த வாரதி ல%ட கிளப ேவ%! எ ற காரணதா நிலாவ, இ*7ப,டைத த)மான/" ெபா*! ஹாலி நாவ* அம) ேபசி"ெகா%*தன).ஆதவ தி*ப> ஊ*" 9 ெசகிறா எ ற 3க வாய ெவ%ண,லா அவன உதிேயாகைதD ஒ* இ"கடான lOநிைலய, உதவ,ய அ@வலகதினைரD 3 ைவ மனைத ேத;றி"ெகா%டா6.

“அதா

வரவைர" நா ஹாNடல இ*"ேக அைத” எ ற வா"கிய நிலாவ, வாய,லி* 38தாக ெவள/வ*வத; 6 ெதாட)9சியாக I “அெதலா ேவ%டா”-க6 வவ,டன.

“இல

அைத. நா ஒ8கா சா7ப,!…” எ அவ6 ெதாடகிய வா"கியைத “ந இ*த ஒ8 எலா ேபா. வல இ*த7பேவ இத நிைலைம. இல ேமட ஹாNடல ேபா( ஒ8கா இ*"காகளா” எ ந"கலாக ஆதவ ?றிய ஒ ெசாலாம அவ 3கைத ஏறிடவ6 அைமதியாக அவ)க6 3ெவ!7பத; வழிவ,டா6. தா ஒ8காக உடைப7 பா)" ெகா6ளாம இ*ததா தா கயாண, கிளப,வ*பயாய,; எ ஏ;கனேவ ;ற உண)9சிய, தவ,தி*த :தேரச கயாண, ெச ைனய, இ*"க! எ வாராவார அவ) ெச ைன வ ெசவதாக>, உடைப ஒ8காக" கவன/" ெகா6வதாக> ?றி அைனவைரD அைர மனட சமதி"க ைவதா). கயாண," கணவE உடநல எKவள> 3"கியேமா ம*மகள/ உடநல3 அKவள> 3"கியமாக7 பட. இ* தைல"ெகா6ள/ எபாக அவ) தவ,தி*தைத அறி கணவ) எ!த இத 3> அவைர மகிOவ,த. ஒ* 3வ,; வதப, ன) உண> 3 ப!"க9 ெச@ ேநரதி எ மைனவ,ைய அைற" அF7ப, ைவதா ஆதவ .

“G.

“நிலாமா

ந ேபா( ப!டா. அதா வேர ”

சE அதா ” எ ேயாசைனேயாேட உ6ேள ெச ப!"ைகய, அம)தா6 ெவ%ண,லா.

ப நிமிடதி ைகய, இ* டபள)கJட வதவைன ஆ9சிEயமா( ஏறிடவ6 டபள)ல?” எ வ,னவ,னா6.

“பாடா

“எ னதா ?

இர%!

ப70”

“ேஹா

பாலா? ஆனா ஏ இர%! கிளாNல. உகJ" 0Eயாம அவ6 ேக6வ,கைள ெதா!"க>

“ஒ* டபள) பா உன" ” எ ஒ* “ஐ நிமிஷதில வ!ேற ” எ 

ெராப பசி"

தா? ஒ8கா சா7ப,டைலயா?” எ காரண

அ8தட ?றியவ அைத அ*கிலி*த ேமைஜய, ைவவ,! ள/யலைற" 6 0 ெகா%டா .

“அ(ய(ேயா

என"கா? என" 7 பா ப,"காேத அதா . ேவ%டா அதா 7ள N” எ அவ6 0லப,ய அவ காகள/ வ,8ததாகேவ ெதEயவ,ைல.

Page 103

Nilave Malarnthidu ள/யலைற வாய,லி நி ெகா%!

“அதா 7ள N, பா ம! ேவ%டா.” “அத லிNல இ*"க மித எலாைதD சா7ப,!ேற .” “நக ெசாறமாதிEேய ைட" சா7ப,!ேற அதா . 7ள N பா ம! “என" 7 பா வாைடேய ப,"கா. பயகரமா ம! ெதEDமா?” “ஒேர வாதி வாதியா வ*” “ஹா அ ைன" மாதிE த%ண,ல கலத ேஹா)லி""N "கடா?”

ேவ%டாேம.”

எ அவ 3க க8வ, ெவள/வர ஆனா ஐ நிமிடகJ வ,தவ,தமாக" ெகRசி7 பா)தா6. வா( வா)ைதயா( வத ெகRசகெளலா அவ ெவள/ேய வத அவன ைகைய7 ப, ம றா! ெசய3ைற ெகRசகளாகின. எதிEலி*த மைனவ,ய, சி ப,6ைள தனமான ெகRசக6 சிE7ைப வரவைழதா@ வ" ெகா%*த %; அைத உதி)தவ மைனவ,ய,ட ஒ ேம ெசாலாம த ேவைலகைள ெதாட)தா . அவ ேபா மிடெமலா வா ப," ெகா%! 3ேகா! ஒ%யவாேற அவJ த ெகRசகைளD சமாதானகைளD வ,டவ,ைல. கைடசியாக கலி அமர7 ேபானவ ப, னா இ*தவைள ைக7 ப, 3 ேன இ8 பா "க ெரயா?” எ I"ேகா! I" ைவ உரசினா .

“ஹா …

நா பா ேவ%டாF ெசா ேனேன” எ அவ6 தைல சா(

“அ7பெயலா ஆதவ .

“7ள N

“7ள N”

“G.

7 பா7பா

ேபாட>

வ,ட3யாமா. வா. சீ"கிர” எ அவைள இ8 மய, அம)தி"ெகா%டா

அதா ” எ 3கைத9 :ள/தா@ அவைன ம_ ற> 3யவ,ைல ெவ%ண,லாவா.

“ஓேக

ஒ* V எ னடா?. பாைல" "கிற" 3 னா ஒ* 3"கியமான கடைன அைட9சி!ேற . நா கடைன அைட9ச ந ஒ8கா பாைல" 9சி* ஓேக?” எ றவ பாைல எ!" 3 ன) அவள இ!7ைப இ"கி த 3கத*ேக அவள மதி3கைத" ெகா%!வதா .

“எ ன

கட ?” எ ?றிய ெவ%ண,லாவ, உ6ேள ெச றி*த

ர ஆதவன/ காதைல ெவள/"ெகாண)த.

“G

எ ேனாட ப70 ஹாNப,டல வ9: ஒ F ெசா னாக. அ" நா பதி ெசாலல F அட ப,9சாக. அத கட தா ” எ காேதார 39 :*6கைள ஒ"கிவ,டா ஆதவ . ஒ* சிலி)70 ஓ மைறய கணவன/ க8ைத ைககளா :;றிவைள அவF" இ F ெந*கி உடேலா! ஒ அம)ெகா%டா6.

மாைலய,டவ6 அவைன

மைனவ, க8திலிட மாைலைய கணவ இ!7ப,லி! அவைள இ ன3 இ"கி அவள/ ெந;றிய, இதO பதி"க ஆரப,தா .

“ஐ

லK D” எ ற ெசாேலா!

ஒKெவா* இதேழா;ற@" “ஐ லK D” எ ?றி"ெகா%ேட வதவ ஆரR: :ைளக6 ேபாலி*த அவள அதரகைள அைடத இதழா ஒ;3 வ,ரலா ஒ* 3ைற வ*, அத ப, ன) அ8தமா( ஒ* ந%ட 3தைத7 பதிதா . ஒ* வ,னாேயா இைல பல நிமிடகேளா கழி மனமி றி இதOகைள7 ப,Eதவ ப70 ” எ ம_ %! ன/தா .

“ஐ

லK ைம Nவ லி

ஒ* மதகாசநிைலய, இ*வ* உலைக மற சRசE"ெகா%*தேபா ெமவாக அவள க8ைத வ* தன ேதாள/ பதிதி*த 3கைத நிமி)தியவ “எ ேனாட ப70 சமதா. நா ெசா னா ேகபாளா” எ ?றி"ெகா%ேட ப"கதிலி*த பா ட7ளைர எ! அவ6 வாய*ேக ெகா%! ெச றா ஆதவ . அன/9ைச ெசயலா( ெகா%டா6.

“Q

“G

ேவ%டா” எ அைத வ,ல"கியவ6 அவ ேதாள/ 3கைத மைற"

ப70. 7ள N டா” எ அவைள மய,லி* இற"கி த அ*கி கலி அமரைவதா ஆதவ .

“ெகாRச

ெகாRசமா "கலா எ னடா? ந க%ைண I"ேகா. நா நா"கி படாதமாதிE ெகாRச ெகாRசமா ஊகிேற ” எ பல வாறாக" ெகRசி"ெகாRசி அத ஒ* டபள) பாைல" "க ைவ7பத; 6 இர> உண>

Page 104

Nilave Malarnthidu ெசEவ,ட ஆதவF"

“எ ன

.

ஒ* ப,வாத?” எ ெவ%ண,லா>

“ஆஹா

இ"ேக இத பாடா இ*"ேக ஆதி? G…” எ ஆதவF ஒேர ேநரதி ெப*I9: வ,டதி இ*வ* 3கமல) சிEவ,!7 ப!"ைகய, சா(தன). அவ மா)ப, 3கைத7 பதி “அதா ” எ அவ6 ேபச ெதாடக> ப70" . ேகJக” எ அFமதி ெகா!தா ஆதவ . தா நிைனதைத கணவ சEயாக ஊகிததி மகிOதவ6 ெசாலேவ இைல” எ எ!"ெகா!தா6.

“ஹாNப,டல

“G

ஏேதா ேகக&ேபாலி*"ேக

ஏேதா ெசாலவதகேள? அ70ற

“ேஹா

அவா? G அைத ெசா னா ந ஒ F கQட7பட மாேய. அ7ப கQடமா இ*தா ெசாலி! எ னமா?” எ உதி ெச( ெகா%! அவ ெசால ஆரப,த7ேபா இ*த கல"க அவ 3த இத;கா இத தய"க?” எ ற வ,ய7ப, 3த.

“9ேச

அ7ப அவ ெசா ன “ப70, ந எ ைன அதா அ7ப ேன ?7ப,!றியா? என" அதா ெராப7 ப,9சி*" . ஆனா உன" ேவற மாதிE ?7ப,டற தா ப,9சி*" னா நா ஒ F ெசாலல” எ தய"கட அவ6 3கைத ஆரா(தவாேற ?றிய ெவ%ண,லாவ,; ெப*த நிமதிD மனதி ெகா%ட.

“சE

அதா ” எ ?றியவ6 தன" ெதEய7ப!தினா6.

அதி ஒ*

ைறDமிைல எ பைத அவன ெவ; மா)ப, இதO ஒ;றி

அ!த ஒ* வாரதி அவ கிள0வத; 6 அவளாக7 பாைல ப* வத; த னா 3தள> உ*மிர அத7 பழ"கைத உ%! ப%ண,னா ெவ%ண,லாவ, அ*ைம" கணவ . கிள0 தினதி காைலய, ெதாடகி அவ வ,மானதி;காக உ6ேள ெச@ வைரய, ந%ட அறி>ைர7 பய வாசிதவ மைனவ,ய, ைகைய வ,ட எ%ணேவய,ைல. ஒ " ேம ம7 ேபசாம தைலைய ஆ ஆேமாதிதவைள7 பா)"க7 பா)"க எ7ப இ*"க7 ேபாகிேறா?” எ ற வ*த பலமடகா( ெப*கிய.

“ஐேயா

இவைள வ,!வ,!

வ,மானதி;கான கைடசி அறி>70 வதேபா “ப70, எ ன நடதா@ எ கிட மைற"க"?டாஎ னடா? யா) எ ன ெசா னா@ அ உன" " கQட த*வதா இ*தா ம87பாம எ கிட ெசாலிட& ஓேக க%ணமா?” எ தவ,ர 3கபாவட ?றியவ அவள க னைத ேலசாக த “இத அதாF"காக உடைப ஒ8கா7 பா)"ேகாடா ப70 7ள N. ெச(ேவ தாேன” எ ேக! அவள தைலயாடைலD “நகJ இத ப70"காக உடைப ஒ8கா7 பா)"ேகாக” எ தி"கி திணறி க%ண E இைடேய அவ6 உ*கியைதD ெப;"ெகா%ேட ல%ட ெச றா ஆதவ . ஃேபா வழி வத ஆதவன/ கன/> கலத க%7ப,@, உடன/* தா(" ஒ* ப ேமேல ேபா( கவன/" ெகா%ட கயாண,ய, பாசதி@ ெவ%ண,லா 38 நிலவா( ெஜாலிதா6. ஆதவன/ ேவைல திற அவன ஆ மாதேவைலைய ஒ* வ*டமாக மா;றிய மகிOவதா இைல வ*வதா எ ெதEயாம ழ7பதிலி*தவைன மன வாடாம இ*"க9 ெசாலி ேத;றினா6 அவன அ 0 ைணவ,. ெசமNட) வ,!3ைற"காக9 சிதபர ெச றி*த ெவ%ண,லாைவ ெதாட)0 ெகா%ட ஆதவன/ட ஒ F ெசாலடா? திட" ?டா சEயா?” எ தயவாக ேவ%னா6.

“G..

“அதா ,

நா

தி!ற மாதிE ஏேதா ெசால7ேபாேற. சE ெசா@” எ ற அவன அFமதிய, ெபயE

“அ…

அ வ” என ெதாடகிய ெவ%ண,லா “வா வா… ப"க வா” எ அவ பாய வரதா?” எ அ@"ெகா%டதி ஆதவ மனவ,!9 சிEதா .

“எேக

ப"க

“ஆஹா

ப70. ஒ* வா)ைத F ெசா@டா நா அ7பேய பற வ!ேற ” எ கிற"க" ரலி ெகாRசியவ “ப"க வதா எ னடா த*ேவ? G ஒ* கிN? ஒ* ஹ"? அ70ற” எ இைழதா .

“:மா

இ*க அதா . நா ெசால வதேத மேட ” எ அவ6 சி&க> வா( Iனா ஆதவ .

“நா … நா … இல அைத… ேப:” எ அதனா .

அ மாமா” எ அவ6 உளற>

Page 105

“ப70,

“சE

சE ெசா@” எ 

க ஆ . எ ன ெசால&? உளராம

Nilave Malarnthidu “மாமா"

:க) ஜாNதியா!9:. அதனால அைத இேக இ*"க!. நா ஹாNடல இ*"கிேற ” எ ெம 38கி அவ6 ஒ*வாராக ெசாலி3த

“ேவ%டா

க%ணமா. இ7ேபா தா உட0 ெகாRச ேதறிய,*" . ஹாNடல இ*தா ந ஒ8காேவ இ*"கமாட. ெசா னா"ேகJ மா” எ க%தா கணவ .

“இலதா .

ஒ8கா சா7ப,! உடைப7 பா)"கிேற . 7ராமிN” எ ெகRசியவ6 ஒ* மாதிEயாக வ தன/யாக இ*7பத; அFமதி வாகினா6. அFமதி ெப;ற

“நக

அைதகிேட ெசாறகளா?” எ தாஜா ெச(தா6.

“ேஹ

எ னதி நா எ ன உ ேனாட ப,ரதிநிதியா? G? எ கிேட ம! வா( ேப:ற? நேய அவககிட ெசாலி"ேகா. நா மாேட பா” எ ந8வ,னா ஆதவ .

“7ள N

அதா . உக ெசல7 ப70 ேககிேற இல. என"காக ெச(ய"?டாதா? 7ள N 7ள N. நா ேவ&னா ஒ* கிN தேர ஓேக?” எ ஒேரயாக அவைன கவ,O கவ,பானா6 ெவ%ண,லா.

“சEயான

ஆJV ந. கெர"டா வ" பாய,%ட ப,9சி!வ,ேய. சE ேபா . ஒ* ப கிN ெகா!தா அத ேவைலைய நா ெச(ேற . இல னா எ ேனாட ேவைலைய பா)!7 ேபா(ேட இ*7ேப ” எ கறாராக7 ேபசி ேவ%யைத வாகி" ெகா%ட ஆதவ தா( தைதயEட ேபசேவ%ய வ,ததி ேபசி நிலா ெச ைனய, தன/யாக அவ)க6 வ இ*7பத; அFமதி வாகி ததா . கணவE உடநிைல ப;றி வ*தி"ெகா%*த கயாண,, வாரய,திய, சிதபர வவ,ட ேவ%! எ அவ6 தன/ேய இ*7பத; ஒ"ெகா%டேதா! நி;காம ம*மகைளD தன/ேய வ,ட மனமி றி இ*வாரதி; ஒ* 3ைற அேக ெச ஒ* வார ம*மகJட கழிவ,! வதா). ேத)> 3> அறிதேபா ேபான3ைற எKவள> ர வ*தினாேனா அKவள> ர இத 3ைற அவள மதி7ெப%கைள7 பா) மகிOத ஆதவ அவ6 வாகிய அதிக மதி7ெப%கJ" 7 பEசாக அவJ" வ,சா ஏ;பா! ெச( அ!த ெசமNட) வ,!3ைற" ல%ட வர ஏ;பா! ெச(தா . அ!த ஆ மாத 3 அவ6 வ,மான ஏறி ல%ட ஏ)ேபா) இற வ*ைகைய எ%ண, ஒKெவா* நிமிட3 ஏகிய.

 வைர ஆதவன/ மன அவள

immigration formalities ேத37பத; 6 “ப70” எ ற

எலா 3 ெவள/ேய வத ெவ%ண,லா ஒ*3ைற க%ைண :ழ;றி ெசா கா;றி பா( அவள கா" 6 0 , மனைத சிலி)"க ைவ, காகைள நக;றி அவன/ட ஓட ைவத. :;றிD6ள உலக மற அவன ெநRசி தRச 0

தவைள இக அைன" ெகா%டா அத அ 0 கணவ !!!

**************************************************************************** பாக 25

*****இர%! வ*டகJ"

7 ப,ற

*****

“ேட(

நவ , நா கிள0ேற டா. நா ப நா6 ஊ)ல இ*"கமாேட F V" ஈெமய, ப%ண,ேட . அ70ற எ ேனாட 7ளா"ெப)E வ9சி*7ேப . ேசா 3"கியமான ஈெமய,N" E7ைள ப%ண,!ேற . மித7ப ெப*சா ஒ F ப,ர9ைன வரா F தா நிைன"கிற . என" நிைறய ஃேபா வராம பா)"ேகாடா 7ள N” படபடெவ பய வாசித ஆதவைன ஒ* நம!9 சிE70ட பா)தி*தா நவ . 

“எKவள>

சீEயசா ேபசி! இ*"ேக ? இ7ப எ ன சிE70?” எ ஆதவ க ெகா%ட வா( வ,!9 சிEதா ம;றவ .

“ேட(

அ வா

“Eலா"N

ேவ ெசாலிேட ” எ ற வா"கியைத அவ 37பத;

ைம ேம .நாைள" 7 ேபாக7 ேபாற ஹன/IF" ெட ஷ ?” எ ற நவன/ ேக6வ,"

எ"

“கயாணமான

6

இ7பேவ கிள0ற? அ> எ"

இதைன

உடேன ஹன/I ேபா( இ7ேபா ெர%! வயசில ஒ* ெபா%ைணD ெப வ9:"கி!… ந ஏ ேபசமாேட? கயாண 3R: I& வ*ஷ கழி9: ஹன/I ேபாற எ ைன7 பா)தா உன" சிE70 ேவற

Page 106

Nilave Malarnthidu வ*தா"

” எ அ@"ெகா%டா@ ஆதவன/ 3கதி சிE7ேப ப,ரதானமா( இ*த.

“சE

சE வ,!. ஆமா நாைள" தாேன நிலா>" எ"ஸா 3D. ஏ இ ைன" இத பற பற"கிற?” எ ேகடவF" 7 பதி ெசாலியவாேற ேல7டா7, லR9 பா"N எ எலாவ;ைறD ஒ8காக எ!"ெகா%! தன அைறைய7 Zனா ஆதவ .

“உ

அ*ைம தக9சிைய வல வ,!! வதா வைடேய ைடR:கி! இ*"காடா. ப"கிறேத இைல. ெகாRச சீ"கிர ேபா( வ,ர7 ப"கைவ"க&” எ ற ஆதவன பதிலி ம_ %! சிEதா நவ . 

“G

ப,6ைளகள ப"க ைவ"கேவ%ய காலதில ெப%டாைய ப"கைவ"க7 ேபாேற F ெசாறிேய F தாேன நிைன"கிேற?” எ ந%பன/ சிE7ப,;கான காரணைத9 சEயாக \கித ஆதவன/ 3கமல)த வ,Eத சிE7ப, என" இதி சேதாச தா ள/D வ*தமிைல எ ற ெச(தி அழகா( ெதா"கி நி ற!

“நலா

ஆதவ .

எ ஜா( ப%ண,! வா” எ வாOதிய ந%பன/ட வ,ைட7 ெப;" ெகா%! வ! ேநா"கி வ,ைரதா

ேபா வழியா> நாைள மநா6 கன/ய7 ேபா இரவ,;காக மன ஒ* 0ற ஏக, இ ெனா* 0ற கிடதட I வ*டமா( க" கா7பா;றிய உதிெமாழிைய நிைன அவ ம_ ேத ேலசாக வ,ய70 ேதா றிய. அ> அவ6 ல%ட வத நாகள/ அைத க"கா7பா;வத; இ*த.

6 ப,ரம7ப,ரயதன7 படேவ%யதா(

“இ7ேபாெத ன?

அவ6 என மைனவ,. என" அவள/ட சகலவ,தமான உEைமD இ*"கிற. அவேளா! மனதா இைணதைத உடலா இைணதா@ யா* ஒ ேக6வ, ேகக7 ேபாவதிைல” எ சில சமயகள/ ேதா றினா@ அவள ப7ைபD வயைதD 3 ன/தி மனைத ேத;றி"ெகா%டா ஆதவ . இர%! மாத 3 0வைர அவைன ல%டன/ ப,ைவதி*த 7ராெஜ"! ஒ* வைகய, அத; 0Eத.

உதவ,ேய

நா காவ 3ைறயாக 7ராெஜ" ந"க7 படேபா ெவ%ண,லா அ8 அடப,த இ ப:ைமயா( நிைனவ, நி ற ஆதி" .

“எ னதா ? இ F ஆ மாசமா?” “G நா தன/யா இ*"கமாேட .” “எ னால 3யா. நக உடேன கிளப, வாக” “நகJ நாF வ!ல ஒ னா இ* இர%! “இ Fனா எ7ப? நக வ!க”

வ*ஷாமா9: அதா ?”

எ I நாக6 3காE பாயவ6

கைடசிய, ஆதவ “ப!தாத நிலா. நா எ னேவா ேவ&ேன இேக இ*"க மாதிE ேப:ற? இகதா ேவைல ேவைல F எ ைன7 ப!றாக னா… ந ேவற ஏ V?” எ மகா அ8தட ஒ* அதட ேபாட> தா ஒ*வா அடகினா6. G… அத அதடலி உ6ேள ேபான அவ6 ரைல ெவள/ேய ெகா%!வர ெப*பா! படவ 38 ெவ;றியைடய ஒ* 3ைற ெச ைன வ ெசலேவ%யதாக இ*த. எ%ணகள/ ஓடதி;ேக;ப காைரD ெச@தியவ எ7ேபாைதD வ,ட இ ெவ ேச)தா .

சீ"கிரமாகேவ வ! வ

3 மாைல I மண," வ அைழ70 மண,ைய அத கணவைன ஆ9சEயமாக7 பா)த ெவ%ண,லா ஒேர வ,னாய, வாசைல ெந*கினா6. ஓ வதவைள ஒ* ைகயா அைண"ெகா%டவ

“உக

“எ ன

ப%ண,*ேதடா?” எ வ,னவ,னா .

க7ேபா)ைட :த ப%ண,*ேத ” எ ெசால ஆரப,தவ6

அவன 3ைற7ைப" க%ட “இலதா அ… அ வ” இ8 “ஹ(யேயா நலா தி! வ,ழ7 ேபா . காைலய,ேலேய வைட உ*டாேத ப F ெசாலி!7 ேபானாேன. இ7ேபா U: மாதிE நலா உளறிேடேன எ ன ெச(ற?” எ த எ%ணதி IOகினா6. உடேன :தாEதவ6 “நா ஏ;கனேவ ப9:ேட அதா , :மா ஒ* ைட தி*7ப,7 பா)தா ேபா” எ சமாதான3 ெச(தா6.

Page 107

Nilave Malarnthidu நட 3தத;காக அவைள தி ஒ ஆக7ேபாவதிைல எ உண)த ஆதவ ப"க உகா*” எ ம! ெசாலிவ,! உைட மா;ற உ6ேள ெச றா .

“G.

இ7பவாவ

ஒ* வா)ைதய, வ,ஷயைத 3ததிேலேய அவF" ேகாப இ Fமி*"கிற, ேம@ அைத வா( வா)ைதய,ேலா ெகாRசலிேலா சE ெச(ய3யா எ பைதD இத I வ*ட தி*மண வாO"ைகய, அறிதி*ததா ஒ8 மEயாைதயாக பாட70தக சகித ேசாபாவ, 3டகினா6. அ!த நா6 இதி ேத)வ,; அவைள" கUEய, இற"கிவ,டவ அவ6 பnைச நடத I மண, ேநர3 வ; 9 ெச ப நாகJ" ேதைவயான இ*வர உைடகைளD எ! ைவதா . உைடகைள ேத)> ெச(Dேபா மிக3"கியமாக அவJ" ெகா%டா .

மிக> ப,த V-ஷ) இர%ைட எ!ைவ"

ஒKெவா* 3ைற அவ ெச ைனய,லி* கிள0ேபா இைல அவ6 ல%டன/லி* கிள0ேபா அவ அ ேபா*" V-ஷ) தா க% ேபா ெவ%ண,லாவ,; . ேபான3ைற எ!7 ேபான V-ஷ)கைள அவ இர%! நாளாவ அண,வ,! தி*7ப, தரேவ%! எ ப அவள எ8த7படாத சடமாகி இ*த. அவ எ னதா “நா ேபாடற" F வாகினV அத V-ஷ) எலா. அைதெயலா எ க%ணா பா)ேத பல காலமாகி!9: ப70” எ கி%ட ெச(தேபா அவ6 அத பழ"கைத வ,ட7பாைல. அவள “7ள N அதா ”-ஐ ேகட7ப, அவனா@ ம"க3ததிைல. எலாவ;ைறD ஒ8காக எ!ைவவ,!, ப நாகள/ ெச(யேவ%ய ெவள/ேவைலக6 ஏ இ*"கிறதா எ பா) அவ;ைறD 3"ெகா%! மைனவ,ய, கUE" 9 ெச றவைன ேத)> 3 :ததிர7 பறைவயா( ெவள/ேய வதவைள "கி9 :றறேவ%! ேபா ேதா றிய உண)ைவ தா(நா! எ பதா அட"கியா%டா ஆதவ . மன ெகா6ளா உலாச3 இன/ தைடெயா மிைல எ ற நிைலD சிறகிலா உலாச7 பறைவகளா( ஊ" 7 பயணமாகின) ஆதவF ெவ%ண,லா>. 3தலி ெகாைட"கான ெசலலா எ ற ஆதவன/ 3> கUE :;லாவ,;ெக ெவ%ண,லா அேக ெச றதா ஊ எ மாறிய. ஊ எ மா;றிய ெவ%ண,லாவ, 3க ச;ேற இ*%ட ேபாலி*தைத கவன/ அவ ேகபத; 6 தைலைய பலமாக ஆ த சமதைத ெதEவ,வ,டா6 அவன மைனவ,. தன கதி)கள/ ஆசிைய 38 வ9சி அம@" " ெகா%!வர3யாம lEய தவ," ெகா%*த காைலேவைளய, கணவன/ அ ெபF கதி) வ9சி ப,ரகாசமா( ெஜாலித ெவ%ண,லா>ட ஊய, இறகினா ஆதவ . 3 ேன;பா ப பதி> ெச(தி*த ேஹாட அைற" பதாய,;.

9 ெச றவ)க6

ள/ உைடமா;றி கிள0வத;

மண,

0மலரா( ள/ ெவள/ேய வத ெவ%ண,லாைவ ஒ* ேவகட இ8தைணதவ அேத ேவகட 3கெம 3த7 பைடெய!70 நடதினா . எதி) தா"

த ெச(ய3யாம அத பைடெய!7ைப க%I 3கதி வாகி மனதி நிைறதா6 ெவ%ண,லா.

அவன ேவக ெகாRச3 ைறயாம ?"ெகா%ேட ெசல> 3ய ஆOகடலி 3ெத!" ெகா%*த ரைல உய)தி “அதா ெமவா… ைந வ9:"கலாேம… ெவள/ேய ேபாக&F ெசா ன கேள?” எ இத I வா"கியைத7 ேபசி 37பத; 6 ப3ைற" ேம அவ 3கைத வ,ல"க ேவ%யதா( இ*த.

“..

ேபாக&மாடா? இேகேய இ*"கலாமா?” எ காதி அவன ர nகாரமிட7ேபா ேபாகலா” எ வா( ெசா னேபா தைல அவன ேவ%!ேகாைள ஆேமாதித.

“G

இ7பேய ஒ* மண,ேநரைத" கடதியவ)க6 3வ, “பசி" அதா . சா7பாடாவ ெசா@க” எ அவள ெகRசலி மனமி றி வ,லகியவ மண,ைய7 பா)த உ6{ர சிEதவாேற அவள க னதி தவ,! “ெர%ேட நிமிஷ ள/9சி! ஓ வதேற .வத சா7ப,ட7 ேபாகலா. ஓேக? சாEடா க%&மா” என ள/யலைற" 6 0 தா . ைநய,லி* ஆதவF" 7 ப,த வயல நிற சி"க ெவா)" :தா*" மாறியவ6 தன" 7 ப,த அட) ப9ைச நிறதி ெவ6ைள" ேகா!க6 ஊேடவத V-ஷ)ைடD Nேடா வாQ ஜ N ஒ ைறD கணவF"ெக எ! ைவவ,! அவ வரவ,;காக காதி*தா6. ள/வ,! தைலைய %டா வ"ெகா%ேட ெவள/ேய வதவ ஒ* நிமிட I9: வ,ட மறநி றா .

Page 108

Nilave Malarnthidu கயாணமான தினதிலி* எதைனேயா 3ைற இத உைடய, அவைள7 பா)தி*தா@ 3த 3ைற அவைள ேராஜாவா( உ*வகித தா நிைனவ,லா! எ றா@ இ கணவன/ க%ண,; ஊ" ள/E பன/ள/ பட)த ேராஜாவா( இதO வ,E அவைன அைழ7ப ேபாலி*த… அவள ைக7ப;றி ம_ %! அைண7ப,; 6 ெகா%!வர அவ 3ய ற ேபா “அதா 7ள N… பசி" F ெசா ேனேன” எ க%ைண :*"கி அவ6 ெகRசிய “சE சE… சா7ப,!வ,! வ இத ேராஜாைவ ஒ* ைக பா)"கிேற ” எ க%ைண சிமி ைககைள நப,யாைர7 ேபால ப,ைசெகா%! பாவைனDட அவ ெசால> வா( வ,!9 சிEதவ6 “ சீ"கிர. சீ"கிர” எ வ,ர அவைன" கிளப9 ெச(தா6. ேகா)த ைககைள வ,டாம உணைவ 3தவ)க6 ஊய, ேராN கா)ட F"

9 ெச றன).

உ6ேள Xைழ ஒKெவா* மலைரD அவேளா! ஒ7ப,! அவ;ைற ைற இைட7ேபா!" ெகா%ேட ஆதவ வர, ெவ%ண,லாவ, மனதி ஓரதிலி*த 7nதிய, நிைன>க6 ெமெமவா( ெவள/ வதன. ஒKெவா* இடைத7 பா)" ேபா 7nதிD ஆதவF நி றி*த 0ைக7 படகேள அவள க%3 னா வேபான. ஆOத ேயாசைனய, வதவைள" கவன/த ஆதவ “எ ன ப70? பயகர ேயாசைனய,ல இ*"க ேபால? உன" ேயாசி"கெவலா ெதEDமாடா ெசல” எ றா நம!9 சிE70ட . கனவ,லி* வ,ழிதவ6 ேபால ஒ* நிமிட 3ழிதவ6

“G… “ஆமா

“ஹா …

எ னதா ேகVக?” எ றா6.

சEயா7ேபா9:7 ேபா. ந ெவ%ண,லா தாேன F ேகேட ” எ அவ கி%ட ெச(ய>

நா ெவ%ண,லா தா . 7nதி F நிைன9சீகேளா?”.

இவைர ெநRைச" ைட ெகா%*த ேக6வ,ைய சEயாக த7பா( ேகட ெவ%ண,லாைவ ெவறி ேநா"கினா ஆதவ . அத பா)ைவைய பதிலாக7 ெப;றதா தா ேகட" ேக6வ,ய, ெபா*6 உைற, எதைன 3ைற எKவள> ெபாைமயாக அவ வாOவ, 7nதிய, பைக எ!" ?றிய,*7பா ? ப70 எ ற ெசல9 :*"க 7nதிய, ெபய*"கா எ சிப,6ைள தனமாக அவ6 ேகடேபா ?ட 3க மாறாம அவன ஆOமனதிலி* ெவ%ண,லாைவ, ெவ%ண,லாைவ ம!ேம அைழத7ெபய) எ எ!" ?றினாேன? அவைன7 ேபா( எத ேநரதி எ னமாதிE ஒ* ேக6வ, ேக!வ,ேடா எ றி*த ெவ%ண,லாவ,; . எ ன ெசாலி / ெச( அவைன சமாதன ெச(வ அவ6 ேயாசி" ெகா%*" ேபாேத அவள ேதாள/ பதி*த கரகைள7 ப,Eெத!" ெகா%! கா)டன/ வாச ேநா"கி நட"க ெதாடகிவ,டா ஆதவ . ெச(வதறியாம ஒ* நிமிட திைகவ,! ேவகமாக நடதவைன ஓடதி அைடதா6 நிலா.

“சாE

அதா . ெராப சாE” எ ற அவள எத வா)ைதD ேஹாட அைற" காதி வ,8ததாகேவ ெதEயவ,ைல.

9 ெச றைடD வைர அவன

இதிேலேய மிர%! ேபானவ6 அவ ஃேபாைன எ! “இ ைன" ைந ெச ைன" கிைட" மா?” எ ேகட மலக மலக வ,ழித7ப நி றி*தா6.

ைர "ெக

அத 3ைனய, எ ன ெசா னா)கேளா “ேஹா.. அ7பயா? ெகாRச பா) சீ"கிர கிைட"கிற மாதிE ஏ;பா! ப%ண3Dமா?” எ தயவாக ேவ%" ெகா%! அைழ7ைப %த சில ெநாகJ" 7 ப,றேக ெவ%ண,லாவ,; :ரைன வத. ஃேபாைன ைவவ,! அகி*த திவான/ ேபா( கா ந அம)த ஆதவ ைககைள தைல" அதி சா(தா .

" ெகா!

அவன*ேக ஓ9 ெச றவ6 “7ள N அதா . நா ேகட த70 தா . அ"காக இத E7ைபேய கா ெச ப%ண,!வகளா? ” “நா ஏேதா U: தனமா ேகேட னா நகJ…” “அத இட பா)த நவ அ%ணா வல பா)த ஃேபாேடாN நியாபக வ!9:. வதி*"க" ?டா தா . ெராபேவ த70 தா ” “7ள N அதா . ெராப சாE அதா ” “இன/ேம இ7ப ப%ணேவ மாேட .7ராமிN” “இத ஒ* ைட ம ன/"க"?டாதா?” எ இைடவ,டாம ேபசிய எத ஒ* வா)ைதD அவைன ள/D அைச"கவ,ைல. செடன ெகRசைல நிதியவ6 த ேதாள/லி*த 7படாைவ எ! வசிவ,! அவ ேம ஏறி அம)தா6!!!

Page 109

Nilave Malarnthidu வ,ேனாதமான ஒ* பா)ைவைய அவள/ட ெச@தியேதா! அவ ம_ %! தைலைய தி*7ப," ெகா6ளேவ “நக தாேன எனா@ ேகJ ப70 அ7ப F ெசா ன க. அதா ேகேட ” எ அலசியமாக ெசாலிவ,! “இத ” எ ப ேபா ஒ* சவா பா)ைவைய அவன/ட வசினா6. E7 கா ெச ப%ண,!வக?  அவன மய,அம)தி*தவ6 அ7பேய அவன 3க ேநா"கி" 3த ைவதா6.

ன/ அவன இதழி அ8தமா( ஒ*

ேலசாக நிமி) “நக தாேன இர%டாவ தடைவ ல%ட ேபா ேபா “ப70, எ ன நடதா@ எ கிட மைற"க"?டாஎ னடா? யா) எ ன ெசா னா@ அ உன" " கQட த*வதா இ*தா ம87பாம எ கிட ெசாலிட& ஓேக க%ணமா?”"அ7ப F ெசா ன க” எ றவ6 அவ6 ரலி ம!மலா அவன ரைலD மிமி" ெச( அவன தாைடைய7 ப, அவ ெகாR:வ ேபாலேவ ெசால> ஆதவன/ இதOகைடய, ஒ* சி ன9 சிE70 3ைளத. ஆனா வத சிE7ைப அவைள7 ேபாலேவ வய,ெறF கடலி 3ெத!"க7 0ைததா .

“என"

ேராN கா)ட பா)த அத ஃேபாேடாN நியாபக வ!9:. நக எ7ப அவ ?ட சிE9சிகி! நி;கலா? நம கயாண ஃேபாேடா ஒ%&லயாவ சிE9சீகளா? எ னைதேயா சா7ப,ட எேவா மாதிE இ*தக… ” அவ6 ேபசி"ெகா%ேட ேபாக

“அ

க8ைத! எ ைன ர F ெசாற அள> உன" வா( ஜாNதியா7 ேபா9:. G எலா நா ெகா!த9 ெசல தா ” எ சீEயசான ரலி க ெகா6ள> ஒ* கண, ஒேர கண மிர%டவ6 ம_ %! அவன இதழி ஒ* 3தைத7 பதி

“நா

உக ெசல7ப70 தாேன? அ> நக ேககமாேல கடF" வ" ெகா!தி*"ேக . எ"Nராவா ேவற ேபா9:… அதனால இ F ெகாRச கட ெகா! அத வைய சE ெசR:!க” எ அத ெபாறிய,ய மாணவ, கண" 7 0லியா( மாறி வ,ேநாத" கண" ஒ ைற7 ேபாடா6 அ7ேபா அவ ஒ ெசாலாம அவ6 3கைதேய பா)"ெகா%*"க “ஹ7பாடா ேசாபால இ* ேராஜா" தாவ,!9: பா)ைவ” எ அவைன7 ேபாலேவ க% சிமி" ?றியவைள எ ன ெச(வெத ஆதவF" ெதEயவ,ைல! ப நிமிடகளான ப, ன* அவன 3கதி ேகாப ம; ழ7ப ேரைககைள" க%டவ6 “இ F எ ேமல ேகாப ேபாகைலயா அதா ?” எ றா6 பாவமாக. அதைன ேநர அவேனா! வ0 ேபசி" ெகா%*தவள/ ெதா%ைட அைட க%கள/ ள க அ8ைகய, 3க சிவவ,ட. அவைன வ,! இறக எதன/தவைள “உ ைனD அத கட காEையD ஒ7பா)"காேத F உன" ஆய,ர தடைவ ெசாலிய,*"ேக நிலா. அைதDவ,ட நா உ ைன அவளா நிைன"கல நிைன"கல நிைன"கல F எதைன தடைவ ெசாலிய,*7ேப ? எலாைதD ம_ றி உன" இ7ப ேதா& னா எ ேமல உன" நப,"ைகேய இைலயா நிலாமா??” எ ற ஆதவன/ ேக6வ, ெபEய ேகவ ஒ ைற ெவள/ேய;ற ைவ அவ வாைய ைககளா ெபாத ைவத.

“ஹ(ேயா

இலதா … உகைள நபாம இலதா … எலா* எ ைன நபாம இ*த7ேபா என"காக எ ேம நப,"ைக வ9: ஓ வத உகைள இ7ப ெசா ன ெராப7 ெபEய த70 தா . சாE அதா . 7ள N” எ க%ண ) மக அவ6 ெகRசிய

“இலமா

உன" 38சா எ ேமல நப,"ைக வதப,ற ேபா(டலா” என 3தா .நாம…” எ இ8தவ

“இ7ேபா

ெச ைன7

“எ ன

நிைன9சி! இ*"கீ க நக? நா எKவள> ர ெகR:ேற . :மா :மா… ேபா(டலா ேபா(டலா F. அெதலா வர3யா. ேபாக"?டா… ஆமா ெசாலிேட ” எ றவ6 ம_ %! அவன ெநRசி தைல ைவ ஓ7 ப!" ெகா%டா6. V-ஷ)ைட தா% க%ண ைர உண)த கணவF"

உ*கிவ,ட.

உ*கிய உ6ள ப,ற7ப,த ஆைணய, ெபயE அவள தைலைய வ*" ெகா!தவ அவைள ந மற"கலF ேபா எ7பமா?” எ றா .

“இேதா

பா*டா… இ F

அ7ேபாைத" அவன இத கன/த ரேல பாதி ெவ;றிைய நிலா>" 7 பைறசா;ற “நக மறVக தாேன? நா தாேன எ ேனாட நிைன7பால அவைள மற"கைவ9ேச . அ7ேபா நக தா உகேளாட கடைன அைட9: அவேளாட நிைன7ைப மற"கைவ"க&” எ உலகதிலிலாத ஒ* வழி3ைறைய க%!ப,தா6. அவள 3கைத நிமி)தி I"ைக7 ப, ஆயவ “எ ேனாட ப70 தானா இ? இ7பெயலா ேபசற எ ேனாட ப70 தானா? எ னமா லாஜி" ேப:றாக ப70 ேமட… ெகR:றாக, ெகாR:றாக, மிR:றாக,

Page 110

Nilave Malarnthidu மிர!றாக….ஹ(ேயா அ7பா பயமா இ*"ேக” எ றா பயத பாவைனDட . த இய0" மாறி அவ நட ெகா%டேபா தாF ெகாRச மாறியவ6, அவன சிE70 ம_ %டதி தன நாணைத ம_ ெட!தா6.

“ேபாகதா ”

எ எழ7ேபானவைள இக7 ப;றி “எக ேபாேற? இKவள> ேநர எ னமா வ0 ப%ண,*ேத? நா ப%&ேபா ஓடமா? G” எ றவ அவைள "கி"ெகா%! க ேநா"கி நடதா .

“ேவ%டா”

எ ஈன :வரதி 3னகியவ6 Iைள ைக" வா(" ேவேவ 3ர%பட ஆைணகைள7 ப,ற7ப,ததா ைககைள கணவன/ க8ைத9 :;றி7 ேபா! அவன க8தி 3க 0ைததா6. ப!"ைகய, வ,8 த இ*பெதா ப ஆ%! வ,ரதைத அவ 3" எ%ணதி அவ 3 ேனறி" ெகா%*" ேபா அவ)கள அைறய,லி*த ெதாைல7ேபசி ெதாைல7 ேபசியா( உ*மாறி சீறிய. 3கைத ம! மைனவ,ய, க8திலி* நிமி)தியவ ைகைய ந அைத எ!தா . “இ7ேபா தா அெஜ ஃேபா ப%ண,னா) சா). நாைள" தா ெச ைன ேபாற" "ெக இ*"கா சா). 0" ப%ண,ட!மா?” எ றா)க6 ேஹாடலி வரேவ;ப,லி*. அவ)க6 ேபசிய மிகலியமா( காதி வ,8ததா ஒ* ெவ;றி 0 னைகைய 3கதி நாண9 சிவ7ப,;கிைடேய Zசி"ெகா%டா6 ெவ%ண,லா. அத சிE70 சிவ70 ேராஜாவா( இ*தவைள சிவ70 ெவ6ைளD சEசமமா( கலதி*" உ*மா;றிய. அத உ*மா;ைறைத க%களா@ ைககளா@ ரசி" ெகா%ேட ெச(தவ

“G”

 0 வ%ண மலரா(

எ ேயாசி7ப ேபால பாவைன

கீ ேழ வ,8தா@ ம_ ைசய, ம% ஒடவ,ைல எ பத; த"க உதாரணமா( “இ ைன" இ*தாதா ேவ& சா). நாைள" னா ேவ%டா. நாக ப,ளா ப%ண மாதிEேய ேபா("கிேறா” எ றா ப! சீEயசாக. வரேவ;ப, அவன பதிைல ஒ" ெகா%டத அறி காலைர "கிவ,!"ெகா%டா ஆதவ .

“அ(ேய

ேக6வ,"

வழிD. இ ைன"

"ெக இ*"

றியாக ஃேபா ைவ"க7பட

“எ7ப?”

எ இலாத

” எ ற மைனவ,ய, F ஃேபா ப%ணா எ ன ெச(வகளா 

“எ ன

ப%ற? உ கிட சர%டரானா மாதிE அேகD டப" F 70ற வ,8ட ேவ%யதா ” ெவ%ப;க6 மி ன பதிலள/தவ ஆனா சர%டைர ஒ8கா( ெச(ய ெதாடகினா . ெவள/ேய ஊய, தபேவப நிைலயா கதிரவ த ஆசிைய 38ைமயாக ெச@த3யாம திணறி" ெகா%*"க, உ6ேளய,*த ஆதவேனா 38 வ9சி தன ஆதி"கைத நிைலநா மல)த அத நிலைவ கன/யா"கி" ெகா%*தா !!!

*******************

Page 111

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF