Materi Penyuluhan Gizi

July 30, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Materi Penyuluhan Gizi...

Description

 

MATERI PENYULUHAN GIZI MAKALAH ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Penyuluhan P enyuluhan Gizi oleh FITA FAIQOTUI!A "P#$%%###&'(#) I!AI U* !A++I,AH "P#$%%###&'(&) -KA .A*,AT .A*,ATUL UL /AAH /AA H "P#$%%###&'#() "P# $%%###&'#() 01,I2

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG JURUSAN GIZI PROGRAM STUDI DIPLOMA IV 2016

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syuku3 syuku3 4enuli 4enuliss 4anjatk 4anjatkan an ke4ada ke4ada Tuhan Tuhan +ang Maha Maha -sa5 -sa5 ka3ena ka3ena dengan den gan 3ahmat 3ahmat dan ka3uni ka3unia1y a1ya5 a5 4enuli 4enuliss da4at da4at menyele menyelesai saikan kan makala makalah h 6e3judu 6e3judull 7Mate3i Penyuluhan Gizi8 dengan 6aik9 Makala Mak alah h ini 6e3tuj 6e3tujuan uan untuk untuk memenuh memenuhii salah salah satu satu tugas tugas da3i da3i dosen dosen mata mata kuliah kul iah Penyulu Penyuluhan han Gizi9 Gizi9 Makala Makalah h ini menyaj menyajika ikan n 4enge3t 4enge3tian ian mate3i mate3i 4enyulu 4enyuluhan5 han5  4enyuluhan gizi dan mte3i dalam 4enyuluhan gizi9 Penyusunan makalah ini tidak te3le4as da3i 6antuan 6e36agai 4ihak9 Oleh ka3ena itu5 4ada kesem4atan ini 4enulis mengu:a4kan te3ima kasih ke4ada "#) ,adang ,adang *osmana5 *osmana5 ,;5 ,;5 M9Kes M9Kes selaku selaku koo3dinato koo3dinato33 dosen dosen mata mata kuliah kuliah Penyulu Peny uluhan han Gizi Gizi yang telah telah mem6e3i mem6e3ikan kan 6im6ing 6im6ingan an ke4ada ke4ada 4enuli 4enuliss dalam 4enulisan makalah ini9 "0) Petugas Petugas 4e34ustakaan 4e34ustakaan yang telah mem6e3ikan mem6e3ikan kemudahan ke4ada 4enulis dalam mem4e3oleh 6uku16uku 3e
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.