Kepentingan Pengangkutan Awam

August 18, 2019 | Author: Mohd Hafeez Othman | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Kepentingan Pengangkutan Awam...

Description

Kepentingan Pengangkutan Awam Isi : 1) Memuda Memudahka hkan n urusa urusan n sehar seharia ian n 2) Dapat Dapat mengel mengelakka akkan n kesesak kesesakan an lalu lalu lintas lintas 3) Mengur Menguran angka gkan n pence pencemar maran an 4) Mewuj Mewujudk udkan an pelua peluang ng pekerj pekerjaa aan n 5) Membantu Membantu menjanak menjanakan an pendapat pendapatan an negara negara

Pengangkutan awam merupakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Sebagai contoh bas, kereta api, teksi, dan kapal terbang. Kemudahan itu disediakan di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Kemudahan tersebut boleh digunakan oleh semua orang. Pelancong juga boleh menggunakan pengangkutan pengangkutan awam untuk menuju ke sesuatu tempat. Terdapat banyak kepentingan pengangkutan awam. Pengangkutan Pengangkutan awam penting bagi memudahkan urusan seharian masyarakat masyarakat. Muridmurid murid mengg mengguna unakan kan pengan pengangku gkutan tan awam untuk untuk pergi pergi ke sekol sekolah. ah. Orang ramai ramai pula pula menggu menggunak nakan an penga pengangk ngkuta utan n awam awam untuk untuk pergi pergi ke pasar pasar.. Pengan Pengangku gkutan tan awam awam juga juga digunakan untuk pergi ke tempat kerja. Orang ramai menggunakan pengangkutan awam kerana tambangnya murah. Selain itu, pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Keadaan ini berlaku terutamanya terutamanya di kawasan kawasan bandar. bandar. Hal ini adalah kerana orang ramai ramai kurang kurang menggunakan menggunakan kenderaan persendirian. Kesannya, jumlah kenderaan yang ada di jalan raya akan berkurangan. berkurangan. Hal ini juga dapat dapat menjimatkan masa untuk untuk menuju ke sesuatu sesuatu tempat. Oleh itu, kesesakan jalan raya dapat dikurangkan. Di samping samping itu, pengangkutan pengangkutan awam dapat dapat mengurangkan mengurangkan masalah pencemaran udara. Hal ini adalah kerana asap kenderaan kurang dilepaskan ke udara. Udara yang tercemar dapat menjejaskan kesihatan.Di dalam asap yang tercemar itu terdapat berbagaibagai jenis gas beracun. Kesihatan yang terjejas akan menganggu aktiviti harian seseorang. Oleh itu, pencemaran udara boleh dikurangkan melalui penggunaan pengangkutan awam. Seterusny Seterusnya, a, pengangk pengangkutan utan awam awam dapat dapat mewujudk mewujudkan an peluang peluang pekerjaa pekerjaan n. Hal ini adala adalah h kerana kerana peman pemandu du diperl diperluka ukan n bagi bagi mengen mengendal dalika ikan n kender kenderaa aan n awam awam terse tersebut but.. Contohnya seperti pemandu bas. Begitu juga dengan kereta api yang memberikan peluang peker ekerja jaa an di sete setese sen n-se -setes tesen kere ereta api api yan yang ada ada. Pel Peluan uang pekerj kerja aan ini menguran mengurangkan gkankan kan kadar kadar pengangg pengangguran uran.. Oleh itu, orang orang ramai ramai boleh boleh mencari mencari sumber  sumber  pendapatan. Pengang Pengangkutan kutan awam awam juga dapat dapat menjanaka Hal ini ini kera kerana na menjanakan n pendapata pendapatan n negara negara. Hal pengangk pengangkutan utan awam juga turut turut digunaka digunakan n oleh pelancong. pelancong. Kos hidup hidup masyarak masyarakat at boleh boleh ditingkatkan. Hal ini demikian kerana perbelanjaan untuk petrol telah dikurangkan. Kadar  penga pengangg nggura uran n juga juga boleh boleh dikur dikuran angka gkan. n. Penda Pendapat patan an negar negara a boleh boleh dijan dijanaka akan n melal melalui ui pengangkutan awam.

Kesimpulannya, terdapat berbagai-bagai kepentingan pengangkutan awam. Oleh itu, semua pihak hendaklah memanfaatkan penggunaan pengangkutan awam yang disediakan dengan sebaik mungkin. Semoga dengan cara yang demikian kehidupan kita akan menjadi lebih sejahtera.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF