Izvestaj Sa Sajma Tehnike

May 12, 2019 | Author: Muzaffer Klaus Useinov | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

3...

Description

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Висока школа струковних студија БЕОГРАДСКА БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХИКА

И!ВЕ"ТА# СА СТ$ДИ#СКЕ ПОСЕТЕ %&' ()*ународни саја( т)хник) и т)хни+ких дости,ну-а

Студ)нт Студ)нт

.у/а0)р $с)инов $с)инов

Инд) Ин д)кс кс 1р' 1 р' 233 4562 56 25

Б)о,рад7  (ај 5628' ,один)

2' $ВОД Посета у оквиру предиспитних обавеза на предмету Заштита од буке и • вибраи!а Реа"изована у времену #$%&%'(#$% у #( )асова% • * са!амско! мани+естаи!и, • -а са!му су представ.ене савремене техно"о/и!е из об"асти аутоматизаи!е0 •  роботике0 бе1и)них комуникаи!а0 е"ектроенер/етике0 е"ектронике0 расвете0 проесне технике0 "о/истике0 матери!а"а0 као и дости/ну2а из об"асти 3  реиндустри!а"изаи!е0 енер/етске е+икасности0 а"тернативних и обнов.ивих извора енер/и!е0 примене И4 у индустри!и0 итд%

5' 9И: ПОСЕТЕ Увид у ста5е об"асти заштите од буке и вибраи!а • ;' САДРEOP3 =>?>@AB C>[email protected]

FGHBAD I бK"Kнс мKшинK п=FривK вE"иFи мKсEни рKсп=н р=т=рK0 =д минимK"них & / д= мKFсимK"них #(( т % Из =в=/ рKсп=нK мKсK NKсн= сE види дK пр=изв=дни пр=/рKм бK"Kнс мKшинK м=1E дK зKд=в=.и п=трEбE свих /рKнK индустриNE0 =д прEизнE мEхKниFE д= тEшFE индустриNE% Упита"и смо ко"ико буке прави и ути)е на раднике у око"ини, W*дреXива5е ко"и)ине буке се врши микро+оном0 у UC [QRB7 VE[W>AE\> E [email protected]]RB ^E\>[email protected]' •

_``[email protected] (ониторин,a

LQ?EVE[ b [email protected]?GJ c ^ери вибраи!е0 бро! обрта!а и температуру0 има ниску ену и "ако се руку!е 5име% •

d^=

d^= a Једноставна апаратура за брзо мере5е нивоа буке0 од/овара повременим и про+есиона"ним корисниима% Идеа"ни апарат за контунуа"но мере5е нивоа зву)но/ притиска Ле/ Uко!и де+инишу сви ва1е2и прописиV0 ко!и !е ина)е мо/у2е измерити само са скуп.им +онометрима% Садр1и два мерна опсе/ а, ;6Ie6 ^=fАg и 36I 256 ^= fАg за мере5е буке% Инструмент !е мо/у2е понети свуда са собом и тако савршено од/овара потребама спеи!а"истима акустике ко!и 1е"е да направе брза мере5а нивоа буке у свим при"икама 

=hiT O_h_

Примена, 3 заштита око"ине U пра2е5е буке у /радовима0 ус"ед друмско/0 1е"езни)ко/ и аеро саобра2а!а%%%Vg 3 здрав.е и безбедност U пра2е5е буке у по/онима и радним местимаVg 3 акустика /раXевинских об!екатаg 3 индустри!а%

8' !АК:$jАКa 8EрE5E буFE сE врши у E"=Fупн=N 1ив=тн=N срEдини F=NK =бухвKтK и стKмбEни пр=ст=р и рKднK мEстK% У /рKXEвинсF=N индустриNи0 KпKрKти зK мEрE5E буFE сE F=ристE при KFусти)ним испитивK5имK /рKXEвинсF=/ мKтEриNK"K0 =бNEFKтK и хK"K% У индустриNи сE F=ристE зK мEрE5E буFE у пр=изв=дним п=/=нимK% ИспитивK5E буFE NE NEднKF= нE=пх=дн= FKF= у стKмбEн=м пр=ст=ру0 тKF= и нK у"ии% ]сим =в=/K0 инструмEнти с"у1E и при KFусти)ним испитивK5имK изв=рK буFE% -K =сн=ву рEзу"KтKтK д=биNEних тEстирK5Eм м=/у2E NE испитKти штEтн=ст и умK5ити нE/KтивнE E+EFтE буFE F=NимK су из"=1Eни .уди у стKмбEн=м пр=ст=ру и"и нK рKдн=м мEсту% *вом посетом са!му зак.у)и"и смо да наука напреду!е све више и да!е зна)а! сма5ива5у утиа!а буке и вибраи!а како на раднике тако и на окру1е5е% Сва апаратура !е подр1ана стандардима и !асно де+инисана ниска утиа!ност на поменуте% -а!ве2у примену су наш"и Е-ЕРhЕ4СКИ ЛА-iИ ко!и сма5у!у буку )ак и при ма5им апаратурама у индустри!и0 такоXе и ЛЕjАЈЕkИ ко!и сма5у!у буку и вибраи!у су само неки од ситни!их ск"опова машина ко!и ути)у на рад% Свакако0 ква"итетна посета са!му%

У Бео/раду, #$% ма!а '(#$% /одине

lllllllllllllllllllll  

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF