Hemijske Veze

December 25, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Hemijske Veze...

Description

 

1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer  

HEMIJSKE VEZE

STRUKTURA MOLEKULA  

Molekul  je najsitnija čestica koja se sastoji o va ili više istih atoma, a to su molekuli Molekul  različitih itih atoma, a to su molekuli jedinjenja: elemenata: Cl2, O2, N2, P4, S8 ... ili o 2 ili više različ HCl, H2O, H2SO4 ...   Molekuli se predstavljaju formulama koje mogu biti molekulske, strukturne i elektronske.

HEMIJSKA VEZA  

Hemijske veze  veze su privlačne sile koje eluju između čestica koje izgrađuju supstance.   U građenju hemijskih veza učestvuju elektroni iz poslenjeg energetskog nivoa. Ti elektroni se nazivaju valentni, a po naučniku Luisu ih prestavljamo tako što pore simbola elemenata stavljamo raspoređene elektrone obeležene tačkicama ili kružidima. 

1s1

1H

H

.

.

7

 N

 

1s 2 2s2 2px12py12pz1

 N

.

. .

.

. .

9 F

 

1s 2 2s2 2px22py22pz1

. .

F . .

.

 

1

 

1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer  

HEMIJSKE VEZE

KOVALENTNA HEMIJSKA VEZA  

Kovalentna veza se obično uspostavlja između istih ili različitih atoma nemetala nemetala..   Ova veza se može objasniti po: 1.  Oktetnoj тeoriji valence (Luisova teorija); 2.  Teoriji valentne veze i teoriji molekulskih orbitala.  

Po oktetnoj teoriji valence, kovalentna veza nastaje između atoma nemetala koji grae molekul a bi atomi ostigli strukturu najbližeg plemenitog gasa (oktetno-valentna teorija koju je ao naučnik Luis). Do uspostavljanja takvih konfiguracija konfiguracija dolazi stvaranjem stvaranjem zajeničkih elektronskih parova.    Kovalentna hemijska veza može biti k ovalentno polarna i kovalentno nepolarna.

 

 

Kovalentno nepolarna veza  veza se grai između istih atoma nemetala H 2, O2, N2, Cl2 itd.

Nepolarna je zato što su zajenički elektronski parovi simetrično raspoređeni između  jezgara atoma koji koji grade vezu.

H2

 

H

  H

  +

H

.

.

.   .

H

H H

H

. .

H

H2

He   . .

..

O2

O

.

.

.

+

.

O

.

 

..

.

.

.

.

O

..

. .

. .

.

O

..

.. .

.

.

.

O

..   ..

O

O

. .

O

..

O2

 Ne   .

.

 N2

 N

.  

.

  +

.

  N .

.

.

.

.   .

.

.

.

.

..

..

 N  N

.

.

 N

. .

.. . ...

N

 N

N

.

N2

Ar   

 

Kovalentno polarna veza  veza  grai se između različitih atoma nemetala, takođe preko

zajeničkog elektronskog para, ali je elektronski par više privučen atomu koji ima vedi

afinitet prema elektronu i taj atom nosi malo negativno, a drugi atom malo pozitivno naelektrisanje. ..

HCll HC H2O

 

H

.

+

. .

Cl

..

H Cl

.

.

.

 .

.

+

O

.  

.

 

H Cl  

..

.

..

..

H

.

  +

.

. .

.H O H .

  .

.

.

. .

O

H O

H2O  

2

 

HEMIJSKE VEZE

1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer  

 

Po teoriji valentne veze, veze, ova veza se objašnjava prek lapanjem atomskih orbitala iz poslednjeg energetskog nivoa koje imaju nesparene elektrone.   Sigma hemijska veza  veza  nastaje direktnim preklapanjem bilo kojih atomskih orbitala, ali tako a je zajenički elektronski par už ose koja spaja jezgra  atoma koji grade hemijsku vezu (čeono preklapanje). 

 

U molekulu kiseonika o stabilne konfiguracije se ošlo preko vostruke veze. Jena o te dve veze je ϑ hemijska veza (pz-pz) stabilnija. Prva se gradi i poslednja se raskida.   Druga veza je π  veza. Ona nastaje bočnim preklapanjem π  orbitala. Nestabilna je. Poslednja se gradi i prva se raskida.

 

Ako su dva atoma vezana sa jenostrukom vezom, veza između njih uvek je sigma, a ako su vezana dvostrukom i trostrukom, samo jedna je sigma, a ostale su π.

3

 

1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer  

HEMIJSKE VEZE

POLARNOST VEZE I POLARNOST MOLEKULA  MOLEKULA    

Jedinjenja koja imaju kovalentno polarnu vezu i maju veličinu koja je karakteristična za tu vezu, a naziva se dipolni moment. moment.

p=l*q gde je l- užina rastojanja između pozitivnog i negativnog naelektrisanja,  . -19 a q- jedinica 1,6 10  jeinično  jeinično naelektrisanje. naelektrisanje.  H

H

C

H

H

 

ELEKTRONEGATIVNOST   

Sposobnost atoma a privuče elektrone iz zajeničkog elektronskog para. 

 

Elektronegativnost raste raste od  od elemenata 1. prema elementima 18. grupe PSE.   Elektronegativnost opada opada od  od elemenata 1. prema elementima 7. periode. Grupa Element K  

1 Li 1

2 Be 1,5

14 C 2,5

15 N 3

16 O 3,5

17 F 4

Ako je razlika elektronegativnosti između atoma koji grae vezu manja od 1,7  1,7  veza je kovalentno polarna. polarna. HCl 3,0-2,1=0,9

 

13 B 2

H-O-H 3,5-2,1=1,45

Li2O 3,5-1=2,5

veza. Ako je razlika elektronegativnos elektronegativnosti ti između atoma veća od 1,7, u pitanju je jonska je jonska veza.

4

 

1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer  

HEMIJSKE VEZE

JONSKA VEZA  

Grai se između izrazitih metala i izrazitih n emetala tj. elemenata 1. i 2. grupe PSE sa elementima 16. i 17. grupe PSE, pri čemu metali otpuštaju svoje elektrone, nemetali ih

primaju; prelaze u jone- metali u pozitivne (katjon), a nemetali u negativne (anjon) jone i privlačenje između suprotno naelektrisanih jona je JONSKA HEMIJSKA VEZA. VEZA.   Jonska hemijska veza se grai između atom a metala koji imaju malu energiju jonizacije i  

atoma nemetala koji imaju manji afinitet prema elektronu. Jonska hemijska veza se grai između atom a elemenata elektronegativnosti elektronegativnos ti između elektrona veda o 1,7. 

gde

+1 -1 9 F

3 Li 2

. .

2

1

Li

+

. .

F

2

Li

. .

.  

.

F

LiF LiF (He)(Ne)

. .

. .

+2 -2 . .

1s2 2s2 2p6 3s2

Mg

  +

.

.

.

O

. .

Mg O .

.

2

2

6

2

6

 

1

MgO Mg O

. .

. .

.

(Ne)(Ne)

-2

+1

1s 2s 2p 3s 3p 4s

+2 -2

. .

1s2 2s2 2p4

. .

16 S

19 K  2

2

6

u

+1 -1

5

12 Mg  8 O

razlika

. .

.

1s 2s 2p

1s 2s

.

je  .

+

.

S .

2

1s 2s 2p 3s 3p

 

. ..  

.

O

. .

. .

K  +1

4

 

+1 -2

. .

K 2S (Ar)(Ar)  

Jeinjenja koja imaju jonsku vezu imaju jonsku kristalnu rešetku i čvrstog su agregatnog

stanja.   Kristalnu jonsku rešetku rešetku grae joni, imaju visoku ta tačku čku klučanja i ttopljenja. opljenja.    Jonska jeinjenja u čvrstom stanju ne provoe struju  jer nema slobodnih jona. Struju provode samo svoji vodeni rastvori ili njihovi rastopi.  

Oksidacioni brojevi odgovaraju poluenergetskog nivoa.

 

Tamo ge su brojevi otpušteni oksiacioni broj de biti +, a primljeni  -.

broju

otpuštenih ili primljenih elektrona iz

5

 

HEMIJSKE VEZE

1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer  

KRISTALNI SISTEMI – ATOMSKI I MOLEKULSKI KRISTALI  

Supstance čvrstog agregatnog stanja javljaju se u obliku kristala kristala,, ge kristali imaju tačno oređen geometrijski oblik.     Najsitniji eo nekog kristala naziva se elementarna čestica kristala i naovezivanjem tih delija kristala nastaje kristal koji se može vieti golim okom.     U građi kristalne rešetke mogu a učestvuju joni i sa takvom kristalnom rešetkom susredemo se ko svih soli.    

Jeinjenja sa jonskom kristalnom rešetkom, zbog jakog privlačenja, između suprotno naelektrisanih jona, imaju veliku tvrodu, visoku tačku topljenja i ključanja.    Broj koji pokazuje sa koliko jona  je okružen suprotno naelektrisani jon zove se KORDINACIONI BROJ.  

U građi kristalne rešetke mogu a učestvuju atomi- atomska kristalna rešetka. 

Primer: grafit i dijamant   U dijamantu C-atomi vezani su tetraedarski, a u grafitu oktaedarski.  

 

Molekulska kristalna rešetka: kristalnu rešetku čine molekuli (primer: le, HCl, CO 2).

Ona jeinjena koja imaju molekulsku kristalnu rešetku imaju niske tačke topljenja i ključanja, zato što su veze slabe.  

6

 

1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer  

HEMIJSKE VEZE

VODONIČNA VEZA   

Voonična veza se grai između molekula koji u svome sastavu imaju vodonik koji je vezan za neki elektronegativan element.

H

4 F

H

F

F

H

   

3,5 H2O  

H

 

3 N

H3

F

H

F

H H

O

H

H O

H

H  

O H

H O

H  N

H

N

H H

H

N H

 

 

Jeinjenja koja imaju vooničnu vezu imaju vedu tačku ključanja o rugih jeinjenja.    O organskih jeinjenja vooničnu veze grae alkoholi i organske kiseline.

METALNA VEZA  

Metali su supstance specifičnih svojstava.    Dobri su provodnici elektriciteta i t oplote, lako se kuju, izvlače u  žice i šipke i najčešde imaju karakterističan metalni sjaj.    Metalnom vezom objašanjava se velika električna provolivost metala.   U početku se mislilo a elektroni metala formiraju zajenički elektronski oblak oko  jezgara atoma.   Međutim, pravi razlog toj osobini metala jeste prelazak elektrona iz neprovodne (popunjene) u poluprovodne (polupopunjene) i provodne (nepopunjene) valentne trake.

7

 

1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer  

HEMIJSKE VEZE

STRUKTURA MOLEKULA – pitanja i zadaci 1.  Šta su molekuli?  2.  Šta je hemijska veza? 3.  Koji elektroni učestvuju u građenju hemijskih veza i kako se prestavljaju?  4.  Šta je kovalentna veza?  5.  Oktetna teorija veze  – građenje.  6.  Objasniti građenje kovalentno-polarne hemijske veze preko oktetne teorije. Primeri. P rimeri. 7.  Objasniti građenje kovalentno-nepolarne hemijske veze preko oktetne teorije. Primeri. 8.  Teorija valence – građenje.   9.  Objasniti građenje kovalentno-polarne hemijske veze preko teorije valence. Primeri. 10. Objasniti građenje kovalentno-nepolarne hemijske veze preko teorije valence. Primeri. 11. Šta je ipolni moment? Primer. 12. Šta je elektronega elektronegativnost? tivnost?  13. Vrste hemijskih veza u zavisnosti od vrednosti elektroneg elektronegativnosti. ativnosti. 14. Šta je jonska veza? 15. Način građenja jonske veze. Primeri.  16. Šta su kristali?  17. Šta je elementarna čestica?  18. Kordinacioni broj. 19. Atomska kristalna rešetka.  20. Molekulska kristalna rešetka.  21. Voonična veza. Primeri.  22. Šta je metalna veza i kako nastaje? 

REFERATI ZA OBLAST STRUKTURA MOLEKULA 1.  Kristali oko nas.

8

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF