glasovne-promene-vežbanje

November 11, 2019 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download glasovne-promene-vežbanje...

Description

ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ – VI РАЗРЕД – ВЕЖБАЊЕ – 2012. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 34. 35.

Који је сугласник некада стајао на крају ових речи: део, бео, гледао: сугласник л Како се зове гласовна промена извршена у следећим примерима: вожња, чежња, кажњив, пажљив. једначење сугласника по месту творбе Које се две гласовне промене огледају у речи мисао: непостојано а, промена л у о Именице љубав, памет, глад могу имати двојаке облике инструментала једнине. У једнима долази до гласовне промене која се назива: јотовање Подвуци речи у којима је извршено јотовање: крајеви, стављен, дружина, враџбина, најбржи. Подвуци речи у којима је извршено јотовање. пањ, грање, поље, камење, хваљен, њива. У следећим примерима је извршена једна гласовна промена. Како се она зове? јуначина, прашина, тражити, кружити – палатализација Препиши исправно реченицу: Милан је цел дан седел и читал. Милан је цео дан седео и читао. промена л у о Која гласовна промена је извршена приликом извођења нових речи: Лика – Личанин, Зворник – Зворничанин палатализација У следеће две речи је извршена иста гласовна промена: кружити, грешити. Промена се зове: палатализација Која гласовна промена је извршена у речи растумачити? једначење сугласника по звучности У речима ишчитати, рашчупати, ишчеткати су извршене две гласовне промене. Које? једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе Испиши облике множине датих речи и одреди која се гласовна промена извршила у њима: двојник: двојници корак: кораци сиромах: сиромаси Гласовна промена: сибиларизација Непостојано а се јавља у номинативу једнине и у још једном падежу. Којем? генитиву множине Kако се зове гласовни процес извршен у примерима: радосно, ишарати? губљење сугласника Речи у изразима брже-боље, мање-више су са извршеном гласовном променом која се зове: јотовање У стиховима: Ти си као и ја, на јулијској жези, / Сањао о срећи, награди и нези. Римују се именички облици у којима је извршена гласовна промена која се назива сибиларизација. Падеж у коме су оба облика је локатив. У облицима инструментала гордошћу, свешћу извршене су две гласовне промене. То су: јотовање и једначење сугласника по месту творбе Подвуци облике генитива множине у којима постоји непостојано а: писама, марама, ветрова, летака. Напиши збирне именице према датим облицима: трн, прут, семе: трње, пруће, семење. Која гласовна промена је извршена у облицима збирних именица? јотовање У синтагми од изласка до заласка сунца извршене су две гласовне промене. Које? једначење сугласника по звучности, непостојано а Која гласовна промена је извршена у примерима: угаони, накисео, неваљао, округао. промена л у о У подвученој речи у стиху: Полећела два врана гаврана извршена је једна гласовна промена и добијен је дијалекатски облик. Промена се зове јотовање, а књижевни ијекавски облик гласи полетјела. У изразима хтео-не хтео и ваљао-не ваљао извршена је гласовна промена која се зове: промена л у о Подвуци примере у којима је извршено једначење сугласника по звучности: поклопчић, хлепчић, рупчић, врапчић, конопчић. Гласовна промена извршена у примерима овлажити и поручити зове се палатализација. Које две гласовне промене су су извршене у речи раставити? једначење сугласника по звучности, губљење сугласника а) радошћу – јотовање, једначење Које гласовне промене су извршене у речима сугласника по месту изговора радошћу и памећу? б) памећу – јотовање У којем од ових облика се јавља непостојано а? Подвуци тај облик: јесам, знам, чекам, имам. У речи тржиште извршена је гласовна промена која се зове: палатализација Које две гласовне промене су извршене у глаголу ражалостити се? једначење сугласника по месту изговора, губљење сугласника Подвуци примере са извршеним јотовањем лабијала (уснених и зубно-уснених сугласника): тањи, дебљи, сувљи, бељи, већи.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 55. 57. 58. 59. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Упореди имена и надимке. Која гласовна промена је извршена у надимцима? Родољуб – Рођа, Младен – Млађа. јотовање У неким од следећих придева дошло је до упрошћавања сугласничких скупова губљењем једног сугласника. Подвуци такве придеве: радосна вест, поносно држање, уносан посао, изврсна представа. Упореди дате облике множине са одговарајућим облицима једнине и напиши која је гласовна промена извршена у датим примерима: очи, уши – палатализација Испиши облике генитива једнине следећих именица и именуј гласовну промену коју уочаваш поређењем облика номинатива и генитива: лакат, нокат, педаљ – лакта, нокта, педља. непостојано а Које две гласовне промене су извршене приликом извођења придева од именице париски: једначење сугласника по звучности, губљење сугласника Која гласовна промена је утицала на измену сугласника с у примеру песак – пешчани: једначење сугласника по месту изговора Које су гласовне промене извршене у облицима речи: вуче – палатализација вуци – сибиларизација био – промена л у о паса – непостојано а Напиши компаративне придеве бео и љут и упиши гласовну промену која се у овим облицима јавља: бељи, љући. јотовање Која гласовна промена је извршена у облику бржи? јотовање Напиши које су гласовне промене извршене у следећим речима: стигао, стигла. промена л у о, непостојано а Како гласи компаратив придева висок и која је гласовна промена извршена? виши – јотовање уских: једначење сугласника по звучности Које гласовне промене су извршене у речима: радници: сибиларизација Који је сугласник некад стајао на крају речи: прошао, лежао, посматрао? сугласник л Две су гласовне промене извршене у речи једначење сугласника по звучности, исукан. Које? губљење сугласника Које се гласовне промене јављају у облицима речи: посао – промена л у о путници – сибиларизација стижу – јотовање капљица – јотовање, Које гласовне промене су извршене у речима: може – палатализација Која је гласовна промена извршена у речима: у реци, сељацима? сибиларизација У речи расправа извршена је гласовна промена: једначење сугласника по звучности сечем – палатализација Које су гласовне промене извршене у речима: сеци – сибиларизација У именицама библиотека и рука у деклинацији се јавља гласовна алтернација (промена) која се зове: сибиларизација Према придеву тежак одреди гласовне промене непостојано а, у речи тешки: једначење сугласника по звучности Именица од које је изведен мученички гласи: мученик. У вокативу једнине ове именице јавља се гласовна алтернација која се зове: палатализација У речи представљао одступа се од бележења једне гласовне алтернације, то је: једначење сугласника по звучности Које су гласовне промене извршене у речи влажан: палатализација, непостојано а Придев изведен од именице мрак гласи мрачан. Добијена реч је пример за две гласовне промене: непостојано а, палатализација Генитив једнине именице дô гласи дола, и та реч је пример за гласовну промену која се зове промена л у о Реч заперци пример је за две гласовне промене. То су: непостојано а, сибиларизација Реч изласка пример је за следеће гласовне непостојано а, алтернације (промене): једначење сугласника по звучности Која гласовна промена је извршена у речи исцедити? једначење сугласника по звучности У промени (деклинацији) именице сан јавља се гласовна промена која се зове непостојано а У извођењу именице бакрењак од придева бакрен извршена је гласовна промена која се зове јотовање У творби речи ишчекивати извршене су следеће гласовне промене: једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту изговора У следећем низу речи подвуци оне у којима је извршено јотовање: кријући, неодређени, ухваћен, вучји, запљуштати.

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

95.

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

У реченици Продавница је, друже, преча од шнајдерског салона подвуци речи у којима је извршена палатализација. У промени (деклинацији) речи ожиљак долази до три гласовне алтернације. То су непостојано а, сибиларизација, палатализација Која гласовна промена је извршена у речи отхранити? једначење сугласника по звучности Напиши како гласе облици женског рода следећих придева: кратак, плитак. Коју гласовну промену запажаш? кратка, плитка – непостојано а У промени (деклинацији) именице шиљак долази до следећих гласовних промена: непостојано а, сибиларизација, палатализација Подвуци пример у којем се види једначење сугласника по звучности: подржати, подговорити, поткрепити, скупити. Да ли се у дативу именице Ленка јавља сибиларизација? НЕ Напиши како гласи генитив једнине именице неваљалац: неваљалца Које две гласовне промене су извршене у јотовање, именици сазвежђе? једначење сугласника по месту изговора Које су две гласовне промене извршене у речи соко? промена л у о, сажимање самогласника Примери дужина и прашина илуструју једну гласовну промену. То је: палатализација Придев младићки је пример за гласовну промену губљење сугласника. Који сугласник се овде губи? С Напиши вокатив једнине именице наставник. Која је гласовна промена извршена у вокативу? наставниче – палатализација Датив именице тачка гласи: тачки Које су две гласовне промене извршене у речи јотовање, грожђе? једначење сугласника по месту изговора Које су две гласовне промене извршене у јотовање, трпном глаголском придеву промишљен: једначење сугласника по месту изговора Које су две гласовне промене извршене на крају једначење сугласника по звучности, префикса у речи рашчешљати? једначење сугласника по месту изговора Коју гласовну промену запажаш у примеру потпомоћи? једначење сугласника по звучности дрвље, унапређен, дашак, а) јотовање: дрвље, унапређен, телећи, телећи, снежни, ручица б) палатализација:дашак, снежни, ручица Испиши примере у којима је извршено: Препиши правилно следећу реченицу: Наш гледаоц је претставник новије генерације књижевних ствараоца. Наш гледалац је представник новије генерације књижевних стваралаца. Заокружи слово испред тачног одговора. У личним именима као што су Лука, Анка, Олга и сл.: а) не врши се сибиларизација б) врши се сибиларизација в) може, а и не мора да се врши сибиларизација Подвуци примере који садрже непостојано а: стрелац, веслач, јунак, купац. Номинатив множине именице теолог гласи теолози. Гласовна промена извршена у овом примеру зове се: сибиларизација Додај префикс под- глаголима копати, писати, једначење сугласника по звучности чинити. Коју гласовну промену запажаш? Подвуци префиксе код којих долази до једначења сугласника по звучности кад се додају глаголу пасти: од-, из-, с-, раз-, под-, пре-. од-, из-, раз-, подОвај сателит ће вечито да кружи по непрегледној свемирској прашини. Подвуци речи у којима је извршена палатализација. Препиши правилно следећу реченицу: Сваки добровољни даваоц крви је спасиоц људских живота. Сваки добровољни давалац крви је спасилац људских живота. У речима здравље, јунаци, лечити се, пажљив извршене су гласовне промене. У којој је од ових речи извршено јотовање? здравље У реченици Забранићу ти долазак подвучена именица је у падежу акузативу. Генитив једнине ове именице гласи доласка, а извршене гласовне промене називају се: непостојано а, једначење сугласника по звучности Како гласи генитив множине именице преводилац? преводилаца Која је гласовна промена извршена у подвученој речи? Весела дружина је стигла. палатализација Које су гласовне промене извршене у инструменталу множине именице метак? Мецима: непостојано а, сибиларизација, губљење сугласника Дијалекатски облици речи ћерати и ђевојка добијени су гласовном променом која се назива

109. 110.

111.

114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

јотовање (ијекавско). Напиши све данашње нормиране облике ових речи: дјевојка, девојка; тјерати, терати Која гласовна промена није извршена, мада су за њу постојали услови, у речи молба? промена л у о Која гласовна промена је извршена у компаративу придева дубок? јотовање а) испрашити: једначење сугласника по звучности, Поред сваке дате речи палатализација напиши које су б) љушчица: палатализација, једначење сугласника по месту гласовне промене изговора извршене: в) ишчупати: једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту изговора Подвуци погрешно написане речи: истерати, подписати, потпретседник, поткопан, масан, потшишан, искључити. Поређењем инфинитивне и презентске основе глагола пећи налазимо да је извршена гласовна промена која се назива палатализација Које су гласовне једначење сугласника по звучности, промене извршене у једначење сугласника по месту изговора, речи ишамарати? губљење сугласнника Које гласовне промене се врше у речи једначење сугласника по звучности, распаљен? јотовање Напиши све књижевне облике датива једнине именице битка. битки, бици Које гласовне промене су извршене у речи једначење сугласника по звучности, претпостављен? јотовање Која је гласовна промена извршена у глаголској Сликање: јотовање именици изведеној од глагола сликати? Које су гласовне промене извршене у речи смешак? палатализација, непостојано а У речи ишчупати извршене су следеће гласовне једначење сугласника по звучности, промене: једначење сугласника по месту изговора отсуство, приповетци, приповеци, средство, потшишати Подвуци исправно написане речи. Која је гласовна промена извршена у компаративу придева сив? јотовање Које су гласовне промене извршене у речи болесна? непостојано а, губљење сугласника Која је гласовна промена извршена у речи мучити? палатализација Које су гласовне промене извршене у дативу непостојано а, губљење сугласника једнине именице отац: Заокружи слово испред правилно написане речи: а) Анкицин б) Анкичин в) Анкицин и Анкичин У речи раширити извршене су једначење сугласника по звучности, једначење следеће гласовне промене: сугласника по месту изговора, губљење сугласника Које су гласовне промене извршене у речи побуњеници? јотовање, сибиларизација Подвуци правилно написане речи: ђевојка, дјевојка, конјугација, коњугација, љето, лјето. Правилно је рећи: а) само епохи б) само епоси в) и епохи и епоси Заокружи слово испред тачног одговора. Које су гласовне промене извршене у речи рањеници? јотовање, сибиларизација Препиши правилно писаним словима реченицу ЗА ШТО ЗОРИЦИН КОЛЕГА ЛЕКАР У НИШКОМ НИТЕКСУ НЕБРИНЕ О НЕЗИ РАДНИЦА: Зашто Зоричин колега, лекар у нишком „Нитексу“, не брине о нези радница? У реченици Све што има није ни ђедовина ни очевина у дијалектизму је извршена гласовна промена која се назива јотовање. Књижевни ијекавски облик гласи дједовина. Које су гласовне промене извршене у речи тужна: непостојано а, палатализација Које су гласовне промене извршене у речи јотовање, грожђе? једначење сугласника по месту изговора Подвуци правилно написане речи: странпутица, стрампутица, бонбона, бомбона, одбрамбени, одбранбени. У следећој реченици подвуци неправилно написане речи: Знашли да је Даницина сестра врсна пијанисткиња? ЗНАШЛИ ДА ЈЕ ДАНИЦИНА СЕСТРА ВРСНА ПИЈАНИСТКИЊА? Која је гласовна промена извршена у дативу једнине именице нога? сибиларизација Подвуци речи у којима се не врши сибиларизација: подвиг, четка, коцка, ђак, воћка, цврчак. Наведи трпни глаголски придев глагола купити: купљен. У овом глаголском облику јавља се гласовна промена која се назива јотовање

143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 172. 173. 174. 175. 176.

Које гласовне промене се врше уколико именица непостојано а, сибиларизација, летак остане у номинативу, али промени број? губљење сугласника Напиши које су гласовне промене извршене у једначење сугласника по звучности, речи инаџија: губљење сугласника Подвуци правилно написане придевске облике: довезен, однешен, донешен, довежен, однесен, донесен. У следећој реченици подвуци речи у чијим се облицима јавља непостојано а: У сну му се јавила добра вила и рекла: „Не буди тужан“. У следећој реченици подвуци придев у чијем су облику компаратива извршени јотовање и једначење сугласника по месту творбе: Из високог фабричког оџака куљао је густ и мастан дим налик великом, чађавом облаку. густ – гушћи Препиши правилно писаним словима следећу реченицу: Бранко, сећашли се предпрошлог дербиа. Бранко, сећаш ли се претпрошлог дербија? После испадања сугласника ј у речи твога (твојега) извршене су гласовне промене које се називају: асимилација самогласника и сажимање самогласника непостојано а, сибиларизација, Које гласовне промене се врше у номинативу једначење сугласника по звучности, множине именице подбрадак? губљење сугласника Напиши које су гласовне промене извршене у јотовање, речи будућношћу? једначење сугласника по месту изговора а) служен: палатализација Одреди гласовне б) љубљен: јотовање промене у речима: в) вожња: једначење сугласника по месту творбе Подвуци правилно написане речи: одшкринути, предпоставка, отштета, одштета, отшкринути, претпоставка. Подвуци именице у чијој промени нема сибиларизације: нога, сека, мајка, јунак, мечка. Која се гласовна промена извршила у облику радног глаголског придева: носио? промена л у о Напиши које су гласовне промене извршене у јотовање, облику инструментала једнине именице вест: једначење сугласника по месту изговора Која се гласовна промена извршила у инструменталу множине именице хајдук? сибиларизација Које су гласовне промене извршене у речи јотовање, замишљен? једначење сугласника по месту изговора Дијалекатски облик речи ђеца добијен је гласовном променом која се назива јотовање. Напиши све данашње нормиране облике ове речи: деца, дјеца. Подвуци правилно написане глаголске облике: подсетити, изкористити, исцелити, изчистити, изцелити, потсетити, ишчистити, искористити. У следећој реченици подвуци речи у чијим се облицима јавља непостојано а: Јесам ловац, али мој пас још никад није наишао на толико јато гусака. Подвуци правилно написане придевске облике: свестан, часан, чудестан, радостан, радосан, свесан, частан, чудесан. Подвуци све именице у чијим се облицима деминутива (умањеница) извршила палатализација: воћка, сека, слика, праћка, река, коцка. Допуни реченицу: У речима со и во извршене промена л у о, сажимање самогласника су следеће гласовне промене: Која се гласовна промена извршила у императиву глагола рећи? Реци: сибиларизација Које гласовне промене су извршене промена л у о, једначење сугласника по месту у речи рашчешљао? изговора, једначење сугласника по звучности Одреди гласовне промене које су извршене: а) у 1. лицу једнине презента глагола сећи: сечем – палатализација б) у 2. лицу једнине императива глагола сећи: сеци – сибиларизација Напиши гласовне промене (оним редом којим су извршене) у збирној именици добијеној од именице лист: јотовање, једначење сугласника по месту изговора У следећој реченици подвуци речи у којима се извршила палатализација: Зачудо, и у тој страшној и мрачној зачараној шуми осећао се први дашак пролећа. Подвуци именице у чијим се облицима врши упрошћавање сугласничких група (губљење сугласника): недостатак, корак, иметак, имењак, завршетак, весељак. Подвуци придеве у чијим се облицима компаратива не врши јотовање: жут, зелен, црн, плав, сив, црвен. Заокружи слово испред правилно написаних глаголских облика: а) одшити, зграбити, отстранити б) отшити, зграбити, одстранити

177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.

в) одшити, зграбити, одстранити г) отшити, сграбити, отстранити Подвуци правилно написане придеве: независтан, пакосан, недојљив, пакостан, неодвојив, независан. Заокружи слово испред тачног одговора. Датив једнине именица бака гласи: баки У следећој реченици подвуци речи у којима се јавља непостојано а: Синоћ је, уз страшан тресак, снажан ветар разбио прозор на другом спрату. У речи исхрањен извршене су гласовне јотовање, промене: једначење сугласника по звучности У речи драгстор не региструје се у правопису једначење сугласника по звучности гласовна промена коју називамо: Наведи три гласовне промене које су извршене у подвученој речи: Александар је ишчашио раме. промена л у о, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту изговора Уколико се мисли на период пре доласка Турака на Балкан, тај период у писању ћемо означити као: предтурски Наведи гласовне промене које су извршене у промена л у о, подвученој речи: Шћућурио се поред ватре: једначење сугласника по месту изговора Подвуци правилно написане речи: белешка, другчије, потстанар, претходник, пловидба, љубкост, изхрана. Напиши које су гласовне промене јотовање, једначење сугласника по звучности, извршене у речи ишчекивање: једначење сугласника по месту изговора У облицима множине именице ОРАХ извршена је гласовна промена сибиларизација, осим у: а) генитиву и дативу множине б) генитиву и акузативу множине в) локативу и генитиву множине Заокружи слово испред исправно написаног облика речи: а) преддржавни б) предржавни в) пред-државни а) слављен: јотовање Одреди гласовне промене које се врше у речима: б) спаваоница: промена л у о в) лечилиште: палатализација Које гласовне промене су извршене у речи лечење: палатализација, јотовање Заокружи слово испред правилно написаних облика: а) загонетки и загонеци б) загонетки и загонетци в) загонедтки и загонеци Које су гласовне промене извршене јотовање, једначење сугласника по звучности, у облику искоришћен: једначење сугласника по месту изговора Наведи дијалекатски облик радног глаголског придева глагола гледати, добијен асимилацијом и сажимањем вокала: гледо (гледа) Које гласовне промене су извршене у женском непостојано а, губљење сугласника роду придева болестан: У облицима компаратива придева висок, јак и тих извршена је гласовна промена: јотовање Напиши које су гласовне промене извршене у једначење сугласника по звучности, речи испитивање: јотовање Одреди гласовне промене извршене у придеву тужно: непостојано а, палатализација Три вокала испред којих се може наћи резултат палатализације гласова К, Г и Х су: а) е, и, а б) е, и, у в) е, и, о Заокружи слово испред тачног одговора. Која гласовна промена је извршена у суперлативу придева висок? јотовање У следећој реченици подвуци речи у чијим се облицима врши сибиларизација: Док је имао снаге, чинио је све за своју мајку, а дао би понешто и сваком сиромаху који би пружио руку. У следећој реченици подвуци све речи у којима је извршено јотовање: То старо утврђење, саграђено још у XIV веку, много је пута нападано и брањено, али га нису освојили ни најљући противници. Следећу реченицу допуни обликом генитива једнине именице очевидац: Сви су били изненађени изјавом тог очевица Одреди гласовне промене извршене у подвученој речи из примера – источио је цело буре: једначење сугласника по звучности, палатализација, промена л у о Одреди гласовне промене извршене у подвученој речи у примеру – Тако је одлазак на језеро идентичан силаску у рудник: једначење сугласника по звучности, непостојано а Одреди гласовне промене извршене у дативу непостојано а, губљење сугласника једнине именице отац: Подвуци речи у којима је извршена палатализација: поточић, чекић, кључић, кружић, јежић, ковчежић, дечачић. У следећој реченици подвуци речи у чијој промени се врши јотовање: Љути кочијаш грубо шиба мршаво коњче, а оно уз брег вуче голем терет и храмље – већ одавно га мори глад.

210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230.

231. 232. 233. 234. 235. 236. 237.

Које су гласовне промене извршене у једначење сугласника по звучности, подвученој речи синтагме бесправна градња: непостојано а У наведеним стиховима подвуци све речи у чијим се облицима јавља непостојано а: Мајин лутак моли: / чувајте тајну и смешну и страшну – / чешаљ је у ћошку, ал' ја нећу машну! У следећој реченици подвуци све речи у чијим је облицима извршена промена сугласника л у о: У сеоцу у коме се родио мој отац народ је сачувао старе, лепе обичаје, па нам је стриц одмах понудио још топао, у сачу испечен хлеб и со. Подвуци све речи у чијој се промени не врши сибиларизација: АРХЕОЛОГ, МАРКА, ЗВЕЧКА, ЗАДРУГА, ПРЕЧКА, РЕКА, МАЗГА. Напиши које су гласовне промене једначење сугласника по звучности, извршене у речи рашчешљавање: једначење сугласника по месту изговора, јотовање Подвуци речи у којима је извршено јотовање: друже, ораси, најслађи, врапца, слављен, стамбени. Које су гласовне промене извршене када је једначење сугласника по звучности, глаголу читати додат префикс из-? једначење сугласника по месту изговора Одреди гласовне промене које су извршене у једначење сугласника по звучности, речи исцрпљен: јотовање Подвуци речи у којима се јавља непостојано а: витак; травар; песма; седам; сребро; јутро; грешка; апарат; стабло; злато; осам; ветар. Подвуци правилно написане речи: ТАЧЦИ – ТАЧКИ; КРАЉИЦИН – КРАЉИЧИН; ДРАГСТОР – ДРАКСТОР; ШМИНКИ – ШМИНЦИ; МИЛИЦИН – МИЛИЧИН; ПРОТЕСТНИ – ПРОТЕСНИ. Напиши које су гласовне промене извршене у једначење сугласника по звучности; облику генитива једнине именице стаклорезац: непостојано a У следећој реченици подвуци све речи у чијим се облицима врши промена сугласника Л у О: Стигао сам весео у мало село и са жетеоцима слатко јео. Подвуци придеве у чијим се облицима компаратива не врши јотовање: низак, бридак, кратак, кротак, груб, редак. Напиши које су гласовне промене једначење сугласника по звучности, извршене у речи распрашивање: палатализација, јотовање Заокружи слово испред речи у чијим се облицима не врши упрошћавање сугласничких група: а) почетак, мастан б) задатак, предак в) попустљив, богатство г) изврстан, свестан У следећој реченици подвуци све речи у чијим се облицима јавља непостојано а: Пробудио ме је изненадан, резак звиждук локомотиве при преласку преко моста. Напиши које су гласовне промене извршене у једначење сугласника по звучности, подвученој речи: Опет је ишчепркао неку нову и једначење сугласника по месту творбе, занимљиву вест. промена (прелазак) Л у О Подвуци све речи у чијим се облицима јавља непостојано а: земљак, раздељак, капак, кајмак, вршњак, понедељак. У следећој реченици подвуци речи у чијим се облицима врши палатализација: Журим да обучем јакну и обујем чизме јер ме зове весела дружина жељна грудвања. У облицима компаратива придева дуг, драг и низак извршена је гласовна промена: јотовање Следећу реченицу допуни одговарајућим облицима (множине) именице посетилац и гледалац: Већина ____________________________ и ____________________________ фудбалских утакмица посетилац гледалац сматра да је њихов тим играо боље од противничког. посетилаца, гледалаца У следећим стиховима подвуци све речи у чијим се облицима јавља непостојано а: Кад је неко сиромашак, / чекају га муке грдне, / облије га зноја грашак / док са места мало мрдне. Заокружи слово испред правилно написаних речи: а) исијавати, изпремити б) отписивати, отпочинути в) изшкрабати, разштркати г) потцртати, подшивати Подвуци све речи у чијој промени се не врши сибиларизација: књига, лиги, мајка, колега, рука, задруга, тачка, оловка. У следећој реченици подвуци све речи у којима је извршено јотовање: Посао је подељен и све је добро урађено, тако су сада и рачуни плаћени и дугови враћени. У следећој реченици подвуци све речи у чијим је облицима извршена промена гласа Л у О: Кад сам се вратио из школе, сто је већ био постављен. У наведеној реченици подвуци све речи у којима је извршена сибиларизација: Ђаци знају да је о тој књизи доста писано, а сви подаци чувају се у нашој библиотеци. Подвуци све придеве у чијим облицима компаратива није извршено јотовање:

238. 239.

240.

241. 242. 243. 246. 247. 248. 249.

250. 251. 252. 253. 254. 255.

256.

257. 259. 260. 261. 262. 263. 264.

скуп, кисео, груб, плав, нов, висок. Напиши које су гласовне промене извршене у јотовање, речи расхлађен: једначење сугласника по звучности У облицима компаратива придева дуг, јак и тих извршена је гласовна промена: јотовање Следећу реченицу допуни одговарајућим облицима именица преводилац и познавалац: Међу данашњим ____________________________________________________ нема много добрих (преводилац – инструментал множине) _____________________________________________ српског језика. (познавалац – генитив множине) преводиоцима, познавалаца Следећу реченицу допуни тако да добијеш тачну тврдњу: У именицама множина, паучина и прашина извршена је гласовна промена коју називамо палатализација У наведеној реченици подвуци све речи у чијин се облицима јавља непостојано а: Патак Дача, један од јунака цртаног филма, има дуг језик, а кратку памет. а) белешка: једначење сугласника по звучности Које су гласовне промене извршене б) ношен: јотовање у следећим речима: в) сечем: палатализација Која је гласовна промена извршена у облицима трпних глаголских придева изведених од глагола возити и газити: (вожен, гажен) – јотовање Подвуци реч у којој су извршене све три следеће гласовне промене: једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе и јотовање. разумевање, ишчуђавање, исељавање, исијавање, исмејавање. Напиши облике вокатива једнине именица стриц, Предраг и староседелац: стриче, Предраже, староседеоче У следећим стиховима Д. Радовића подвуци све речи које илуструју појаву непостојаног a: Има једна мудрост стара, / древна као пирамида, / што је танко, то се пара, / или пара, или кида. Заокружи слово испред реченице у којој је – у функцији објекта – употребљена реч у чијој промени се врши сибиларизација: а) Засадио је младу брезу. в) Радознало је гледала излоге. б) Колеги увек радо помажем. г) Купила сам јој коцке са словима. Напиши компаративе придева редак, висок и густ: ређи, виши, гушћи У следећој реченици подвуци све речи у којима је извршено јотовање: Прогоњена срна бежала је пред ловачким псима, правила све дуже скокове преко потока и жбуња и најзад се сакрила у густо грмље. Напиши које су гласовне промене извршене у јотовање, облику инструментала једнине именице радост: једначење сугласника по месту изговора Подвуци глаголе у чијим је облицима презента извршена палатализација: махати, дисати, сећи, писати, пресвући, везати, тећи. Напиши које су гласовне промене извршене у палатализација, јотовање, речи здруживање: једначење сугласника по звучности Следећу реченицу допуни тако да добијеш исправну тврдњу: У облицима множине именице јунак извршена је гласовна промена сибиларизација осим у: а) вокативу и инструменталу множине б) генитиву и акузативу множине в) дативу и локативу множине Заокружи слово испред правилног одговора. Заокружи слово испред правино написаних речи: а) преци, мастан, сладоледџија в) претци, масан, сладолеџија б) предци, масан, сладолеџија г) преци, мастан, сладолеџија Напиши које су гласовне промене извршене у јотовање, облику инструментала једнине именице младост: једначење сугласника по месту творбе Подвуци правилно написане облике датива једнине: журки, журци, бризи, бриги, туги, тузи. Напиши које су гласовне промене извршене у јотовање, облику инструментала једнине именице предност: једначење сугласника по месту творбе Подвуци све речи у чијим се облицима уочавају резултати обеју гласовних промена: непостојано а и једначење сугласника по звучности:

лисац, врабац, канаринац, јарац, жабац, комарац, ждребац. Које су гласовне промене извршене једначење сугласника по звучности, једначење у речи ишчачкао? сугласника по месту изговора, промена л у о Наведи гласовне промене које запажаш у деклинацији (промени по падежима) именице јунак: палатализација и сибиларизација

265. 266. 267. 268. 269. 270. 273. 274. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292.

293.

294. 297. 299.

Одреди гласовне промене извршене једначење сугласника по звучности, једначење у примеру рашчистио: сугласника по месту изговора, промена л у о Које гласовне промене запажаш у гентиву промена л у о, непостојано а једнине именице мислилац? У следећој реченици подвуци речи у којима је извршена сибиларизација: Мајци су се веома допали уски рукавци реке и зелени обронци планине, али деци и другим путницима баш и нису. Подвуци речи у којима је извршено јотовање: Брбљива Људмила је била заљубљена у Рељу, а њему се више свиђала Оља, која је увек ћутала. У следећој реченици подвуци речи у чијој промени запажаш палатализацију: Међу потомцима куће Хоенцолерна налази се и гроф Томас Мас, човек изузетног духа, предузетник и проналазач. а) шчепати: једначење сугласника по месту изговора Одреди гласовне промене извршене б) Боже: палатализација у речима: в) мажен: јотовање У следећој реченици подвуци речи у којима примећујеш јотовање: Веверица скакуће по лишћу ношена све јачом радошћу због тог обиља лешника. а) прашина: палатализација Одреди гласовне промене извршене б) шћућурен: једначење сугласника по месту изговора у речима: в) тиши: јотовање Подвуци речи у којима запажаш јотовање: Анђа заљубљено гледа у Ђорђа и држи у руци медаљон, док јој он све јаче стеже мишицу. Подвуци правилно написане речи: подстанар, подкровље, подшишан, подбрадак, подписан, подређен. Одреди гласовне промене извршене у губљење ј између самогласника подвученој речи у примеру Добио сам (губљење сугласника), асимилација самогласника и сажимање самогласника телеграм од твог друга Бојана: Одреди гласовну промену извршену у подвученој речи у примеру Већ годинама безбрижно спавам: палатализација Које гласовне промене уочаваш у деклинацији палатализацију и сибиларизацију именице једнорог? У следећој реченици подвуци речи у којима је извршен прелаз л у о: У просторијама Соколског дома нашао се и један стари телефон, као и две добро очуване стоне лампе. У следећој реченици подвуците речи у којима је извршено јотовање: Тако ти је то, мој Вуче, нека он пише и доставља шта жели, нећемо се ми уплашити од његових напада. Подвуци речи у којима је извршено губљење сугласника у примеру: Бестидно је подмићивао благајнике да би први дошао до најјефтинијих позоришних карата које је после много скупље препродавао заљубљеницима у ту представу. Подвуци правилне облике датива једнине следећих именица: битки, битци, бици, тачки, тачци, ноги, нози, луки, луци. Одреди гласовне промене извршене у речи огрешење: палатализација и јотовање Подвуци речи у којима је извршено једначење сугласника по месту творбе: Његово мишљење ниједанпут није изазвало више пажње него током јучерашње седнице, па се надао да ће убудуће оно чешће бити уважено.

Подвуци правилно написане речи: частан, мастан, завистан, сластан, опастан, страстан. Одреди гласовне промене извршене у непостојано а, јотовање, инструменталу једнине именице мисао: једначење сугласника по месту изговора промена л у о, јотовање, Одреди гласовне промене извршене у речи размишљао: једначење сугласника по месту творбе Одреди компаратив придева строг и извршену гласовну промену у њему: строжи – јотовање У следећој реченици подвуци речи у чијој деклинацији или компарацији уочаваш јотовање: Овом вешћу још нам је откривено да је свака екипа имала по седам играчица, користила се фудбалска лопта, гол је био висок, али знатно ужи од данашњег рукометног гола. У следећем примеру подвуци речи у којима је једначење сугласника по звучности извршено и у говору и у писању: Лидија је својим љупким гласом изнела примедбе на списак задатака који предстоје новим властодршцима. а) мушица: палатализација Одреди гласовне промене извршене у речима: б) бељи: јотовање в) спаваоница: промена л у о Одреди гласовне промене извршене а) свадба: једначење сугласника по звучности у речима: в) сеоба: промена л у о У следећој реченици подвуци две речи у којима запажаш једначење сугласника по звучности:

300.

303.

305.

311.

316.

321.

327.

333.

340.

347. 348.

Добро обриши ципеле и истреси кишобран или јакну пре уласка у школу. а) савесна, радосна, мирисна, часна У сваком низу речи подвуци оне у којима б) руски, шведски, безбедан, безначајан запажаш губљење сугласника: в) ђаци, задаци, облаци, јунаци У свакој групи речи по једна реч није правилно написана. Прецртај ту реч: Милкин свесци ношен донесен Славчин оловци предчас представа Олгин Даничин шминци љуљашци однесен унешен предзнак предговор Напиши која се гласовн промена не врши у облицима датих речи: а) баки: сибиларизација б) протестни: губљење сугласника в) једанпут: једначење сугласника по г) одштампати: једначење сугласника по месту изговора звучности д) поочим: сажимање самогласника ђ) брђанки: сибиларизација ж) болница: промена л у о е) надјачати: јотовање з) колеги: сибиларизација и) најјаснији: губљење сугласника а) ђачић: палатализација Одреди гласовне промене извршене б) ишао: промена л у о у подвученим речима у примеру: в) некаквим: непостојано а Ђачић је ишао са некаквим г) пашчетом: једначење сугласника по месту творбе пашчетом према девојци. д) девојци: сибиларизација Одреди гласовне промене извршене а) сам: непостојано а б) мислио: промена л у о у подвученим речима у примеру: Док сам мислио шта да му в) кажем: јотовање кажем, он продужи после г) продужи: палатализација кратког ћутања. д) кратког: непостојано а Које су гласовне промене извршене у речима? а) задаци: сибиларизација, непостојано а, губљење сугласника б) ишарати: једначење сугласника по месту творбе, једначење сугласника по звучности, губљење сугласника в) проналасци: непостојано а, сибиларизација, једначење сугласника по звучности г) Илић: губљење сугласника, сажимање самогласника д) Београд: промена л у о Које су гласовне промене извршене у речима? а) преци: непостојано а, сибиларизација, једначење сугласника по звучности, губљење сугласника б) зêц: губљење сугласника, сажимање самогласника, асимилација самогласника в) дашчица: једначење сугласника по месту творбе, палатализација г) гвожђе: јотовање, једначење сугласника по месту творбе д) спасиоци: непостојано а, промена л у о Које су гласовне промене извршене у речима? а) смешна: непостојано а, палатализација б) ишчашење: јотовање, једначење сугласника по месту творбе, једначење сугласника по звучности в) изузеци: непостојано а, сибиларизација, губљење сугласника г) иситњен: јотовање, једначење сугласника по звучности, губљење сугласника д) дохоци: непостојано а, сибиларизација, једначење сугласника по звучности, губљење сугласника ђ) Милић губљење сугласника, сажимање самогласника Које су гласовне промене извршене у речима? а) пâс: губљење сугласника, сажимање самогласника, асимилација самогласника б) Биоград: промена л у о в) свешчица: једначење сугласника по месту творбе, палатализација г) слушаоци: непостојано а, промена л у о д) машћу: јотовање, једначење сугласника по месту творбе ђ) брижна: непостојано а, палатализација Упиши у следеће речи један од сугласника з, с или ш и наведи које су гласовне промене извршене приликом грађења тих речи: и__чекивати, ра__ чланити, и__чупати, ра__чешљати. Извршене гласовне промене су: Подвуци у сваком пару речи ону реч у којој је а) пекох – печем: извршена одређена гласовна промена. Напиши б) стан – стамбени:

назив те гласовне промене.

в) тврд – тврђи:

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF