Estructura y Ejemplo de Proyecto Final Investigación de Operaciones

September 22, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Estructura y Ejemplo de Proyecto Final Investigación de Operaciones...

Description

 

Kgvhstke`mkýg nh Iphr`mkighs Rriyhmti akg`c nh mursi Migthgkni? 0.  6.  =.  >.  8.  1.  5.  %

0>%

02%

6

 

]hgt`ni hsth pugti, pinhdis primhnhr ` knhgtkakm`r c` augmkýg ifohtkvi, quh migskstkrà hg c` d`xkdkz`mkýg nh c`s utkckn`nhs? u tkckn`nhs?

 Augmkýg Ifohtkvi?

Dàx _ 4 Xtkckn`n

R`r` pinhr knhgtkakm`r c`s utkckn`nhs nhfhdis nh migimhr cis mistis nh prinummkýg y prhmkis nh m`n` prinumti, cis mu`chs sh distr`ràg hg cis skeukhgths mu`nris?

[email protected] NH MI] [email protected] MI]^I] ^I] NH RVI RVINX NXMMK MMK G D`thrk` Misti nh c` D`thrk` Rrkd` Misti nh Rrinummkýg Rrkd` Akg`c Ràprkj`

X]$ 0.68 m/jkci nh D.R.

X]$ 0.8 m/jkci

@oä @d`rkcci

X]$ 0.=8 m/jkci nh D.R.

X]$ 0.88 m/jkci

@oä Micir`ni

X]$ 0.=

X]$ 0.> m/jkci

m/jkci nh D.R.

M`fh nhst`m`r quh hc misti nh prinummkýg akg`c cchv` kgmcukni mistis rhc`mkig`nis nkrhmt`dhgth mig c` prinummkýg (tr`gspirth, s`c`rki nh cis iphr`rkis y itris mistis v`rk`fchs). @nhdàs nh l`fhr `pckm`ni c` rhnummkýg nh ludhn`n quh hqukv`ch ` rhst`rch hc  phsi ` c` d`thrk` prkd` hg hc pirmhgt`oh nh nksdkgumkýg nh lu ludhn`n. dhn`n.

RVHMKI] NH QHG^@ NH CI] RVINXM^I] Rrinumti Akg`c

Rrhmki nh Qhgt` (pir jkci)

Ràprkj`

X]$ 6.68

@oä @d`rkcci

X]$ 6.12

@oä Micir`ni

X]$ 6.82

^hgkhgni hstis n`tis, pinrhdis knhgtkakm`r c` Xtkckn`n nh c` skeukhgth d`ghr`?

X^[email protected] 4 KGEVH]I]  ”  MI]^I]  MI]^I] NH RVINXMMKÝG

 

=

 

* Kgerhsis 4 6.68 @ + 6.12 F + 6.8 M * Misti

4 0.8 @ + 0.88f + 0.> M

* Xtkckn`n 4 (6.68 @ + 6.12 F + 6.8M) - (0.8 @ + 0.88 F + 0.> M)

Puhn`gni hgtigmhs c` Augmkýg Ifohtkvi hxprhs`n` nh c` skeukhgth d`ghr`?

[email protected]\?

_ 4 2.58 @ + 0.28 F + 0.0 M 

=.  NH]MVKRMKÝG NH [email protected]] VH]^VKMMKIGH] =.0 

[email protected]^[email protected] [email protected]@[email protected] Hst` prkdhr` rhstrkmmkýg hstà f`s`n` hg c` nhd`gn` dägkd` dhgsu`c nh m`n` prinumti, quh l` skni hstkd`n` nh `muhrni ` c` prinummkýg y nhd`gn`s nh dhshs `gthrkirhs. @c knhgtkakm`r c` m`gtkn`n nh cis prinumtis nhd`gn`nis hg ug dhs, pinrhdis utkckz`r hstis n`tis midi rhstrkmmkighs p`r` cis nkahrhgths prinumtis. Hs `sä quh?

M`gtkn`n Dägkd` Nhd`gn`n` (dhgsu`cdhgth)

Rrinumti Ràprkj`

5222 je.

@oä @d`rkcci

>222 je.

@oä Micir`ni

8222 je.

C` rhstrkmmkýg p`r` hxprhs`r c` nhd`gn` dägkd` dhgsu`c shrä` c` skeukhgth?

@ F M =.6 

74 5222 74 >222 74 8222 

[email protected]^[email protected] NH [email protected] NH [email protected]^[email protected] [email protected] Hst` rhstrkmmkýg hst` nhthrdkg`n` pir c` m`gtkn`n nh d`thrk` prkd` quh cis privhhnirhs nh c` hdprhs`, tuvkhrig p`r` hsth dhs

 

>

 

Rrinumti

M`gtkn`n nh D.R. Iarhmkn`

Ràprkj`

02.222 je.

@oä @d`rkcci

8.222 je.

@oä Micir`ni

5.222 je.

Nhfhdis rhmirn`r quh hc prinumti akg`c v` ` prhshgt`r ug` rhnummkýg nh ludhn`n quh kdpckm`rà ug` rhnummkýg nh phsi nh 02% p`r` c` pàprkj`, 5% p`r` hc `oä `d`rkcci y 0>% p`r` hc `oä micir`ni. Hst`s m`gtkn`nhs gis kgnkm`g quh c` prinummkýg p`r` hsth dhs gi pinrà shr d`yir quh cis rhmursis quh gis hgtrhe`g. Rir ci t`gti guhstr`s rhstrkmmkighs shrä`g c`s skeukhgths?

0.0 @

34 02.222 34 8.222

0.25 F

0.0> M 34 5.222 =.= 

RVH]XRXH]^I R`r` c` prinummkýg nh hsth dhs c` hdprhs` muhgt` mig ug prhsupuhsti `prixkd`ni (hc mu`c ci tid`rhdis midi dàxkdi) nh X]$ 68.222 quh shràg nhstkg`nis p`r` cis mistis nh  prinummkýg. C` rhstrkmmkýg `simk`n` hs?

0.8 @ + 0.88 F + 0.> M 34 68.222

=.> 

[email protected]] DÀ[email protected] C` hdprhs` nur`gth ug dhs tr`f`o` ug tit`c nh 68 nä`s, quh mirrhspignh ` tr`f`o`r nh cughs ` sàf`ni. Hg ug nä` sh rh`ckz`g 6 turgis m`n` ugi nh < lir`s. Rir ci t`gti c` hdprhs` nkspigh nh ug tit`c nh >22 lir`s dhgsu`chs. R`r` c` hc`fir`mkýg nh cis nkahrhgths tkpis nh s`zig`nirhs, c` hdprhs` muhgt` mig ug` cägh` nh prinummkýg, pir c` mu`c p`s`ràg cis trhs prinumtis phri sici ugi ` c` vhz. Hc primhsi nh prinummkýg quh utkckz` c` hdprhs` hs hc skeukhgth?

[email protected] NH [email protected] [email protected]^[email protected]

[email protected]@NI

][email protected]

[email protected]

[email protected]

 

8

 

 =.>.0   DÀ[email protected] [email protected]@[email protected] Hst` dàqukg` nhfh nh nkspighr nh ug dägkdi nh 8=12 dkgutis `c dhs p`r` pinhr mudpckr mig su augmkýg, quh hqukv`chg ` f`gnho`s (0 f`gnho` migtkhgh 1 je nh d`thrk` prkd`, mu`cqukhr` sh` hc tkpi) Nh hst` d`ghr`, hg tërdkgis ugkt`rkis (jkcis), hc tkhdpi quh imup` c` dàqukg` hg c`v`r ug jkci nh d`thrk` prkd` v` ` shr nh 2.= dkgutis, phri gi nhfhdis icvkn`r quh guhstri  prinumti akg`c prhshgt` nkahrhgths nkahrhgths nksdkgumkigh nksdkgumkighss pir ditkvis nh ludhn`n. Hs `sä quh hc tkhdpi rh`c imup`ni pir jkcier`di nh prinumti akg`c hs?

Rrinumti

[email protected]@[email protected] ( je. hg 68 dkgutis) D`thrk` Rrkd`

Rrinumti Akg`c

Ràprkj`

2.= dkg/je

2.== dkg/je

@oä @d`rkcci

2.= dkg/je

2.=6 dkg/je

@oä Micir`ni

2.= dkg/je

2.=8 dkg/je

^khdpi Dägkdi ` utkckz`r

8.=12 dkgutis

Rir ci t`gti guhstr` rhstrkmmkýg quhn` hxprhs`n` midi?

2.== @ + 2.=6 F + 2.=8 M 74 8=12  =.>.6   DÀ[email protected] ][email protected]@ Hst` dàqukg` nkspigh nh ug dägkdi nh 612.8 lir`s, quh hs hc tkhdpi ghmhs`rki p`r` mudpckr mig cis nkstkgtis gkvhchs nh prinummkýg ` cis quh sh vhrà hgarhgt`n` c` hdprhs`. C` shm`nir` utkckz` nkahrhgths ugkn`nhs nh tkhdpi, sheÿg hc pirmhgt`oh nh ludhn`n nh m`n` d`thrk` prkd`, hs nhmkr?

Rrinumti Ràprkj`

 

^khdpi nh ]hm`ni

M`gtkn`n nh D. R.

> lir`s

686 jkcis

@oä @d`rkcci

=.> lir`s

686 jkcis

@oä Micir`ni

>.< lir`s

686 jkcis

1

 

Hs `sä quh, hg tërdkgis ugkt`rkis, `gths y nhspuës nh c` rhnummkýg nh ludhn`n cis dkgutis imup`nis pir jkcier`di sig cis skeukhgths?

][email protected]@ Rrinumti D`thrk` Rrkd`

Rrinumti Akg`c

Ràprkj`

2.;8 dkg/je

0.21 dkg/je

@oä @d`rkcci

2.22 lir`s hg cädkth ug dhs, hsth tkhdpi cimidi utkckz`rà p`r` quh c` a`frkm`mkýg cis trhs y shrvkrà midi p`r` hc tkhdpi quh imuph ug prinumti prinumti `c p`s`r pir c`s trh trhss dàqukg`s, ifthgkhgni mig c` sud` sud` nh tkhdpi nh m`n` ugkn`n `c p`s`r pir c`s trhs dàqukg`s, ug` guhv` rhstrkmmkýg?

(2.== @ + 2.=6 F + 2.=8 M) + (0.21 @ + 2.222 quhn`gni hxprhs`n` c` rhstrkmmkýg midi skeuh?

0.>8 @ + 0.68 F + 0.5> M 34 6>222

 

>. Fß][email protected] NH [email protected] [email protected]ÝG ÝR^[email protected] ^hgkhgni knhgtkakm`n`s c`s v`rk`fchs, augmkýg ifohtkvi y rhstrkmmkighs nh guhstri prifchd` nh  prier`d`mkýg ckgh`c `pckm`ni ` c` hdprhs` NH]LK^@M ][email protected]: utkckz`dis hc prier`d` midput`mkig`c CKGNI 8.26 hc quh gis `rrioý c` skeukhgth kgaird`mkýg?

Rrinumti

M`gtkn`n ` Rrinumkr (hg hc dhs)

Ràprkj`

5222 je

@oä @d`rkcci

>062 je

@oä Micir`ni

8222 je

@c prinumkr hst`s m`gtkn`nhs (ýptkd`s), c` utkckn`n nh c` hdprhs` (augmkýg ifohtkvi) `smhgnhrä` ` X]$ 08521.

>.0 

[email protected]@FCH] NH [email protected] I H\MH]I Vhstrkmmkýg

 

Liceur` i Hxmhsi

Rrhmkis Nu`chs

<

 

>.0.0

0 6 = > 8

2.222222 062.222222 2.222222 6=22.222222 8;0.8;;;51

-2.>1.222222 022222 626>.>2226> 5.622222 2.222222

2.222222 2.222222 2.222222 2.222222 2.222222 2.2222

[email protected]@FCH] NH [email protected]   Vhstrkmmkýg nh M`gtkn`n iarhmkn` pir cis Rrivhhnirhs Rrivhhnirhs (Vhstrkmmkighs G¿ >, 8, 1)Hst`s rhstrkmmkighs migsksthg hg c`s m`gtkn`nhs dàxkd`s nh d`thrk` prkd`, iarhmkn`s pir cis  privhhnirhs. Hc prhshgt`r, hst`s rhstrkmmkighs v`rk`fchs nh liceur`, skegkakm` quh c`s m`gtkn`nhs ` prinumkr gi shràg keu`chs ` c`s m`gtkn`nhs quh cis privhhnirhs gis iarhzm`g. Hs nhmkr, c` hdprhs`  prinumkrà y pir hgnh midpr`rà dhgis nh ci quh quh cis privhhnirhs gis i iarhzm`g. arhzm`g. Rir ci t`gti c`s v`rk`fchs nh liceur` quhn`ràg hxprhs`n`s hg m`n` rhstrkmmkýg midi skeuh?

0.0 @ + l> 4 02222 0.25 F + l8 4 8222 0.0> M + l1 4 5222 nignh c`s v`rk`fchs nh liceur`s tid`ràg cis skeukhgths v`cirhs?

l> 4 6=22 l8 4 8;0.1 l1 4 0=22   Vhstrkmmkýg nh RrhsupuhstiHst` rhstrkmmkýg duhstr` c` m`gtkn`n dàxkd` nh nkghri mig hc quh nkspigh c` hdprhs` p`r` c`  prinummkýg nh hsth dhs. @c prhshgt`r v`rk`fchs nh liceur`, kgnkm` quh c` m`gtkn`n nh  prinumtis ` hc`fir`r, gi kgmurrkrà kgmurrkrà hg d`yirhs e`stis quh cis prhsupuhst`nis. prhsupuhst`nis. Hs `sä quh c` v`rk`fch nh liceur` quhn`rà hxprhs`n` midi skeuh?

0.8 @ + 0.88 F + 0.> M + l5 4 68222 nignh c` v`rk`fch nh liceur` tid` hc v`cir nh?

l5 4 000>

 

;

 

>.0.6  [email protected]@FCH] NH H\MH]I   Vhstrkmmkýg nh c` Nhd`gn` nh @oä @d`rkcci Hst` rhstrkmmkýg gis duhstr` c` m`gtkn`n nh prinummkýg nh `oä `d`rkcci (v`rk`fch F), p`r` s`tksa`mhr c` nhd`gn` nh hsth prinumti. Hc quh hxkst` v`rk`fch dägkd` nh hxmhsi, gis kgnkm` quh c` m`gtkn`n ` prinumkr nh `oä `d`rkcci v` ` sifrhp`s`r c` nhd`gn` dägkd`. Hgtigmhs, c` v`rk`fch nh hxmhsi quhn`rà hxprhs`n` mdi skeuh?

F - h6 4 >222 Nignh c` v`rk`fch nh hxmhsi tid` hc v`cir nh?

h6 4 062.22   Vhstrkmmkýg nh Lir`s nh c` Dàqukg` C`v`nir`Hst` rhstrkmmkýg gis kgnkm` c` m`gtkn`n dägkd` quh c` dàqukg` c`v`nir` imup` nur`gth hc dhs. @c hxkstkr ug` v`rk`fch nh hxmhsi, kgnkm` quh c` prinummkýg nhc dhs imup`rà ug gÿdhri nh dkgutis d`yir `c dägkdi nh c` dàqukg`. Puhn`gni hxprhs`n`, hst` liceur`, hg c` rhstrkmmkýg? r hstrkmmkýg?

2.== @ + 2.=6 F + 2.=8 M - h< 4 8=12 nignh c` v`rk`fch nh hxmhsi tid` hc skeukhgth v`cir?

h< 4 02

  Vhstrkmmkýg nh Lir`s nh c` Dàqukg` ]hm`nir`Hst` rhstrkmmkýg kgnkm` c` m`gtkn`n dägkd` nh tkhdpi quh c` dàqukg` c`v`nir` imup` nur`gth hc dhs. @c hxkstkr ug` v`rk`fch nh hxmhsi, gis kgnkm` quh c` prinummkýg nhc dhs, imup`rà ug gÿdhri nh dkgutis d kgutis d`yir `c dägkdi hst`fchmkni p`r` hst` dàqukg`. C` rhstrkmmkýg quhn` hxprhs`n` midi skeuh?

0.21 @ + 2..>

  Vhstrkmmkýg nh Lir`s nh c` Dàqukg` Dichnir`Mig hst` rhstrkmmkýg sh kgnkm` c` m`gtkn`n dägkd` nh tkhdpi quh c` dàqukg` dichnir` d ichnir` imup` nur`gth hc dhs. @quä t`dfkëg hxksth ug` v`rk`fch nh hxmhsi , quh gis kgnkm` quh c`

 

02

 

 prinummkýg nh hsth dhs v` ` imup`r ug` m`gtkn`n nh tkhdpi d`yir ` c` dägkd` hst`fchmkn`  pir c` hdprhs`.  Guhstr` rhstrkmmkýg v` ` quhn`r quhn`r hxprhs`n` nh c` skeukhgth aird aird`? `?

2.21 @ + 2.21 F + 2.21 M - h02 4 ;12 nignh c` v`rk`fch nh hxmhsi tid` hc skeukhgth v`cir?

h02 4 5.62

>.6 

RVHMKI] [email protected]] Nhfhdis migsknhr`r quh cis prhmkis nu`chs `p`rhmhg mu`gni c`s rhstrkmmkighs gi prhshgt`g v`rk`fchs nh liceur` i hxmhsi. C`s rhstrkmmkighs quh tkhghg hsth midpirt`dkhgti sig?

  Vhstrkmmkýg nh c` Nhd`gn` nh Ràprkj`Hst` rhstrkmmkýg kgnkm` c` m`gtkn`n ` prinumkr p`r` s`tksa`mhr c` nhd`gn` dägkd` nh pàprkj` quh hs nh 5 tighc`n`s. Hc prhmki nu`c hs c` m`gtkn`n hg quh v`rk`rà c` utkckn`n, pir ugkn`n hg quh v`rä` c` nhd`gn` dägkd` nh pàprkj`. Hg hsth m`si hc prhmki nu`c hs ghe`tkvi (-2.>111122 lir`s. Hc prhmki nu`c nh hst` rhstrkmmkýg hs 2., quh v` ` shr c` m`gtkn`n, hg nýc`rhs, hg quh `udhgt`rà c` utkckn`n nh c` hdprhs` mu`gni sh `udhgt` hg ug` ugkn`n hc tit`c nh tkhdpi nkspigkfch. ^`dfkëg, nkmli nhsnh itri pugti nh vkst`, `c nksdkgukr hg ug` ugkn`n dk tkhdpi nkspigkfch, c` utkckn`n nh c` hdprhs` nksdkgukrà hg X]$ 2.

 

00

 

8. 

@GÀCK]K] NH ]HG][email protected] Hsth `gàcksks nhthrdkg` cis r`geis nh v`rk`mkýg nh cis mihakmkhgths nh c` augmkýg ifohtkvi y nh cis tërdkgis kgnhphgnkhgths nh c`s rhstrkmmkighs (rhmursis)p`r` hc mu`c c` sicumkýg ýptkd` gi prhshgth dinkakm`mkighs i phrd`ghzm` migst`gth.

8.0 

]HG][email protected] NH CI] MIHAKMKHG^H] NH [email protected] AXGMKÝG IFOH^KQI Q`rk`fch @ F M

Mihakmkhgth 2.58 0.28 0.02

@udhgti @ndkskfch 2.>1 8 1 5 < ; 02 00

CI]

Vhmursis 5222 >222 8222 02222 8222 5222 68222 8=12 081=2 ;12 6>222

^ËVDKGI]

@udhgti @ndkskfch 02=.>> 5.622222 1;0.060>12

Nh hsth mu`nri pinhdis nhnumkr quh, skg  puhnhg thghr hc skeukhgth midpirt`dkhgti? midpirt`dkhgti? - 

 

KGNHRHGNKHG^H]

NH

[email protected]]

Nksdkgumkýg @ndkskfch >51.1=8>;< Kgakgkti =;5.0;168; 6=22.222222 8;0.8;;;51 0=22.222222 000>.222222 Kgakgkti Kgakgkti Kgakgkti 50.;;6

m`dfk`r c` midfkg`mkýg ýptkd`, cis rhmursis

C` nhd`gn` dägkd` p`r` c` pàprkj`, quh hs nh 5222 jkcis, puhnh `udhgt`r l`st` hg 02=.>>;< je.

06

 C` nhd`gn` dägkd` p`r` hc `oä `d`rkcci, quh hs nh >222 jkcis, puhnh `udhgt`r l`st` hg 062.22 je. y nksdkgukr hg kgakgkti.C` nhd`gn` dägkd` p`r` hc `oä micir`ni, quh hs nh 8222 jkcis, puhnh `udhgt`r l`st` hgCis dkgutis imup`nis pir c` dàqukg` c`v`nir`, quh mirrhspignhg ` 8=12 midi dägkdi,  puhnhg `udhgt`r l`st` hg 02 dkgutis y nksdkgukr nksdkgukr hg kgakgkti.Cis dkgutis imup`nis pir c` dàqukg` shm`nir`, quh sig sig ug tit`c nh081=2 midi däg dägkdi, kdi,  puhnhg `udhgt`r l`st` hg 626>.>2226> 626>.>2226> dkgutis y nks nksdkgukr dkgukr hg kgakgkti.C` m`gtkn`n nh dkgutis imup`nis midi dägkdi pir c` dàqukg` dichnir` sig nh ;12,  punkhgni `udhgt`r l`st` hg 5.62 dkgutis y nksdkgukr hg kgakgkti. kgakgkti.[ pir ÿctkdi, c` m`gtkn`n nh dkgutis mig cis quh nkspigh c` hdprhs` p`r` c` prinummkýg nh cis trhs prinumtis y hc augmkig`dkhgti nh tin`s c`s dàqukg`s, hs nh 6>222, punkhgni `udhgt`r l`st` hg 1;0.060>12 dkgutis y nksdkgukr nksdkgukr l`st` hg 50.;;6 dkgutis.

GI^@? Mu`gni hxksth ug` v`rk`fch nh liceur` hg ug` rhstrkmmkýg, midi sh n` hg c`s rhstrkmmkighs G¿ >, 8, 1 y 5 vhdis quh hc rhmursi sh puhnh kgmrhdhgt`r hg kgakgkti, skg prinumkr m`dfkis hg c` midfkg`mkýg ýptkd`. Hsti sh nhfh ` quh c`s v`rk`fchs nh liceur` v`g ``udhgt`gni udhgt`gni hg c` dksd` m`gtkn`n hg quh `udhgt` hc rhmursi, d`gthgkhgni `sä kgv`rk`fch hc rhsuct`ni i utkckn`n y c` midfkg`mkýg ýptkd`. Mu`gni hxksthg v`rk`fchs nh hxmhsi hg c`s rhstrkmmkighs, midi sh n` hg hc m`si nh c`s rhstrkmmkighs G¿ 6,
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF