Ensayo Sistema Defensivo Territorial DIN

January 24, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Ensayo Sistema Defensivo Territorial DIN ...

Description

 

\HTXLIMAN LBIMUN\MNGN FH UHGH_XHIN CMGMQVH\MB FHI TBFH\ TBTXIN\ TN\N IN FHEHGQN XGMUH\QMFNF GNAMBGNI HPTH\MCHGVNI TBIMVHAGMAN FH IN EXH\_N N\CNFN GNAMBGNI XGHEN - GXAIHB NG_BNVHJXM

T\BEHQB\?

[email protected]\?

IHCHG JBG_ÎIH_

E\NGKIMG JÑCH_ :cb QHCHQV\H MGJ. Fh Qmsthcns

AM.- ) QMQVHCN FHEHGQMUB VH\\MVB\MNI?

Hi Qmsthcn Fhehgsmvb Vhrrmtbrmni hs ugn fbatrmgn cmimtnr fhehgsmvn fh Uhghzuhin quh sh fhemgh abcb "abgougtb fh chfmfns y natmvmfnfhs pntrmñtmab-lbimvnrmngns, ourãfmans, fh prbthaamñg amvmi, habgñcmans, cmimtnrhs, fh shjurmfnf y brfhg mgthrgb, fh shjurmfnf amufnfngn, nclmhgtnihs, fmpibcîtmans y ibs ñrjngbs, hgtmfnfhs y hcprhsns quh ins mcpihchgtng fhsfh tmhcpb fh pnz y hohautng hg smtunambghs hxahpambgnihs, hg ibs gmvhihs gnambgni, rhjmbgni, hstntni, cugmampni, pnrrbqumni y abcugni, tngtb hg hi ancpb fh in iua`n nrcnfn, abcb hg hi fh in gb nrcnfn".

Vrns in hgtrnfn hg vmjhgamn fh in Ihy Brjîgman fh in Euhrzn Nrcnfn Gnambgni Lbimvnrmngn fhi nþb
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF