Čelić-Mujezinović-Stari-mostovi-u-BiH-1998.pdf

September 20, 2017 | Author: Dzemal Skrebo | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Čelić-Mujezinović-Stari-mostovi-u-BiH-1998.pdf...

Description

BIBLlOTEKA "KULTURNO NASUEElE" DZEMAL CELIC

MEHMED MUJEZINOVIC

STARI MOSTOVI U BOSNI I HERCEGOVINI

Urednik SALKO ZAHlRAGIC Naslovllo strOllO

JURAl NAJDHART

Predgovor _ · · __ _

.c _ I# ~

F ", J,,,ll-pd:

F IJ OIO hk i h.kulle ! S ..... . . vo

K

11878"

C06ISS .

BISS o.

CtP - Killillogizaeija u publiktltiji Nac iomll na i univerzitetski! bibliotekil Bosne i Hcrc cgovine. Sarajevo 624.2 1.0 12.2(497.6)

CELIe:. O%cm:lt Starl mostovi 'u 8 0sni i Heuegovini I Dkmat Celit, Mehmcd Mujezinovit. - 2. i7.d. - Sllr.ljevo : S arnjevo- Pu bli .~h ins. 1998. - 338 sir. : il u.st r. ; 24 em. - ( Bibliotcka ku ltumo n a.~Jjcdc ) Dio t e k.~ ta amp. pi smo i Ja\. - Tek ~ t ~tllmplln dijelom dvo~tub:l~ no. _ Predgovor: sir. 5-8 . - Old bridgc.~ in Bosnill i and Hcrzcgovinu l by D1. Celie Hnd M. Mujezinovic ; prijevod Zdcnka Prcgelj : Sir. 320-325. - Bibliografija: str. 31 ~31 9 ; bib!iografske i druge biljdke uZ lekst ISBN 9958·2 1-059·2 1. MUjcti novie. Mehmed

,.Sve fivo iz 'lod e_ - jedna velika istina pretvorena u akademsku frazu i isklesana kicenim slovima arapskog pisma moze se i danas proci tati nn starim kamenim resmama. Ljud i su od svojih prapocetaka sv jesno iii instinktivno bili upu ceni da se kao manje grupice iii dru~tvo organiziraju liZ vod u: VOdll je bita neophodna covjeku i sta d za pice, za pripremu hrane, za gradenje za kl o ni ~ ta iii kuce, za gagenje poi.ara, za odrhvanje nekakve higijene, za porno, Ijudskoj j' animainoj snazj u prvi m pokuh jima mehanizacijc rada i p roizvodnje. Pored toga, vadoderina - priroda n trasa potoka iii rijeke - bila jc i najprirodnija i najlogicnija trasa za kretanje f ivotinja i Ijudi. bila d a se radi 0 svakodnevnim potrebama, bilo pak kod velikih prethistorijskih i historijslOh migracija. Pri tomu. prelazi iz. podrut ja jednog velikog sliva u drugi uvijek su proosla vljali poduhva te od znat.)ja i napora, koji SU se dugo pamtili i prepritavali. Nitkovik>od o rijentaka nije znao d jeniti prirodni feno men vode. U kulturama izraslim nastarom Bliskom islo ku vada je, pored praktitne vri jednosti, dobU a i viSa, superponirana z natenja. postala predmeto m kulta, postala sadrhjem rajskih vctova ... Kad pjesnik iz sedamnaestog stoljeta t stihovima pu ni m zanosa slika Sarajevo, kaie izmedu ostalog: U raju su sarno teliri vrela A izvora vode livota, u Sa ra jevu je hHjada. N ije n; tud o da je i kod nas - u kontaktu s orijentainim shvatanjem i kulturom - kult vode u minu lim sloljeci ma bio zaista velik. U urbanom razvoju bosa nsko­ hereegovatkih gradova napustaju se, ubrzo po uklapanju ovih k.rajeva u dome nu tursko-orij entalne kuJlure, raniji srednjovjekovni palozaj; na bregovimn i uzvisi­ nama, a preteriraju se .d jecne doline bogate vodom. GovoreCi 0 tip~)V im a naselja u Bosn; ; H ereegovini, Jovan Cvijit, izmedu ostalog, kaZe : »Sve su ovakve var~i Bosne bogate teku tom i izvorskom VOd Offi, ali ih Tra vnik nadmasuje, jer u njemu . .. vada teee skoro kroz svako d voriste i na sve strane cuje Sf nje ll zubor_. 2 Svakako temo potvrdu Cvijicevoj ko nstatadji nac; i II starom Sarajevu. gdje je jo~ u petnaestom stoJjeeu Mostanica vjeStat ki p romijeniJa tok3 d a bi bolje zad ovo ljiJa potrebe Ijudi na naseljenom podrut ju, i u Pavlovcu u Fo;nici, i u di jelovima starog I H. M. t-I~ndiit. S~l"i!Ijevo u turskoj pjesmi, Gl asnik IVZ Xl, I94;3, sir. 238. Ciliran u pjHfIl \l je S3s l~vio sarajevski pjesnik Rriid ·dendij~ povodom kll tastrole SaraJeva 1697. godine. Od R~ id~ , 0 ko)t m ne· mamo n\noso podatil.ka, SlIru v~ 1o se vi!e pjesafllil. i kton ogranla. ! J. Cvij it, Balka nsko poluoslrvo, sIT. 31 7. 1 H. Krekvljllkovit, ~niC1l u $Iaron\ Sarajevu. S~1\\jevo I, 1958, str. 45.

5., '

Una 15, 24, 25, 26, 47, 48, 49, 67, 73, 151, 152, Vl:ltko Vladenovii 212

153,159,215

Vlakuil:ii Jakov, zidar 303

Unac 15, 67, 151

Vrandutko Nemilska klisura 73

Usora 73, 74, 148

Vranduk49,74

Ustikolina 21, 67, 169, 172, 173

Vrn tnik 98, J02

UUuplija hildii Mehmed 67

Vrbanja 129, 133, 134

Uvac 169. 313, 315

Vrbas 9, 14, 26,27, 48. SO, 51 ,69, 73, 1S9, 160,

Uz.a riCi 288

162, 163,164, 165,166,215,2118 Uzun Mustafa 60

Vrelo Bosne 73

U!ke 193,210

Vrhbosna 23, 73, 75, &5, 98, 99

Vrioil:tica 290

Vardar 175

Vrlec r. klesar 186

Vare~ 74.. 139, 140, 142, 316

VuCijakovit Nesllh-aga 249

Veber ing. E. 185

Vllajakovita dh..mija 249

Vek.ii Har~ova M.;Imija 83, 109, 11 3

VuCijakovita tuprija 249

Veleeevo 4.8, 155

Vuk Vrtevx 307

VeleZ pI. 65

VeU kanov i~ Renner, v. Renner Velikanovi~

Veliki Ugaf 49

Zalomka 9, 27, 219, 294 (ili Poleeka rijeka)

Venccija 208, 223, 236

Za l~ni 142

Vezirov n"l()st u Podgorici 26, 91, 178

Zavidoviti 74, 142

Vido~ki grad 268, 272, 275, 278

Zec pI. 69

Vilkinson Gardner 234

Zenia 13, 14. 1:1. 49, 74, 84, 147, 3]4

Visoka poria 29, 58

Zgo~. 67

Visoko 12,26,48,74,83, 142

Zrinu ~it M. 149

Vi~grad 9, 13, 14, 15,211,15,26,36, 49. 64. 69.

Zubci 300

90. 169, 175.176, 178,183. 184,193, 194. 202. 203, 212. 224, '127, 237, 302, 303, 304, Zujcvina 15, In

Zvomik 13, 69, 169, 209, 315

305

ViJegradsk.a tuprija, v. Most Mehmed-paiko

Zlbar na BriSnici 49

Sokolovita u Vi!egradu

Zelj~znica 14, 15, 23, 56, 74, 83, 125,137,138,

Vilaljina 14, 16

139,142., 231, 259

Vilcz 147

Zepa 24, 70, 90, 91, 94, 169, 178, ZOO, 201,202,

Virina 290

204,205,207,208,237,2)8,301

Vitko Radosalil59

1.p
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.