Demens_foglalkoztato_fuzetI

November 21, 2017 | Author: Ildikó Veress | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Demens fejlesztő füzet...

Description

Játékok a mentális egészségünkért! Demens betegek foglalkoztató füzete

Kosztáné Hadházi Tünde

Játékok a mentális egészségünkért! Demens betegek foglalkoztató füzete

Creo Budapest, 2010

Írta: Kosztáné Hadházi Tünde Lektorálta: Dr. Égerházi Anikó

Tipográfia: Creo design

ISBN 978-963-87861-4-2

A RICHTER Gedeon Nyrt. megbízásából kiadja: Creo Kft., Budapest Felelõs Kiadó: Gál Tibor

TARTALOM

TARTALOM

I 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 5. 6. 6.1.

Kedves Felhasználók! ................................................................ Köszönetnyilvánítás .................................................................... Érzékelés, észlelés (percepció) erõsítése ............................... Tapintás ....................................................................................... Anyagok jellemzése .................................................................... Alapanyagok felismerése tapintással ......................................... Tárgyak felismerése tapintással .................................................. Élelmiszerek felismerése tapintással ........................................... Vizuális érzékelés ........................................................................ Formák felismerése zsúfolt ábrában ........................................... Különbségek felismerése képeken, rajzokon ............................. Vizuális neglekt (kiesés vagy figyelemhiány) .............................. Vizuális és logikai feladatok ........................................................ Alak és ábrafelismerés ................................................................ Geometriai alakzatok felismerése ............................................... Maszkolási feladat ....................................................................... Labirintus játékok ........................................................................ Kakukktojás keresés .................................................................... Mozaikjáték .................................................................................. Vizuális memóriajátékok .............................................................. Geometriai alakok keresése ........................................................ Képek rövid távú memorizálása .................................................. Tárgyak rövid távú memorizálása ................................................ Polc átrendezés ........................................................................... Számok rövid távú memorizálása ............................................... Színekbe rejtett ábrák ................................................................. Vizuális emlékezés számokkal .................................................... Betûrejtvény ................................................................................ Hallás (akusztikus képességek) .................................................. Környezeti zajok, hangok felismerése ........................................ Ismerõs hangok felismerése ....................................................... Több hang felismerése és megjegyzése .................................... Hallás utáni szóismétlés .............................................................. Szaglás ........................................................................................ Íz érzés, íz felismerés .................................................................. Mozgás (kinesztetikus játékok) ................................................... Faciális torna (arctorna) gyakorlatok ...........................................

8 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 26 26

5

TARTALOM

6.2. Finommotoros mozgások ............................................................ 6.3. Ötletek a lábtornához .................................................................. 6.4. Szemtorna jógával ....................................................................... 6.5. Mozgásos játékok ........................................................................ 6.5.1. Toronyépítés ................................................................................ 6.5.2. Lufi egyensúlyozás ...................................................................... 6.5.3. Labdabillegetés vonalzón ........................................................... 6.5.4. Lufi tánc ....................................................................................... 6.5.5. Kosárbadobás ............................................................................. 6.5.6. Pingpong labda vezetés ............................................................ 6.5.7. Páros játék ................................................................................... 6.5.8. Labdadobálgatás kérdésekkel .................................................... 6.5.9. Célba dobás ................................................................................ 6.5.10. Labdaterelgetés seprûvel ........................................................... II 1. 2. 3. III 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

6

27 27 28 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32

Kognitív terápiás módszerek keretében végzett játékos foglalkozások ............................................................................. Realitás (orientációs) tréning ....................................................... Strukturált realitás orientációs tréning ......................................... Standard realitás orientációs tréning ...........................................

32 32 32 33

Memória és beszédmegtartást segítõ interakciós játékos feladatok ..................................................................................... Asszociációs játékok .................................................................. Hármasparancs játék .................................................................. Szóismétlés ................................................................................ Történetfelidézés ......................................................................... Mondatismétlés ........................................................................... Mibõl lesz a cserebogár? ............................................................ Mire gondolok? ............................................................................ Szólánc játék ............................................................................... Szótagból szóalkotás .................................................................. Rímfaragó .................................................................................... Ország, város… ........................................................................ Ellentétes szópárok keresése .................................................... Szókincstár .................................................................................. Közmondások és szólások befejezése ....................................... Többértelmû, ill. rokon értelmû szavak keresése ........................ Történetalkotás ............................................................................ Kakukktojás keresõ .....................................................................

33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 39 40 41

TARTALOM

IV. 1. 2. 3.

Magatartásorientációs, interaktív gyakorlatok ....................... Relaxáció ..................................................................................... Autogén tréning ........................................................................... Reminiszcencia tréning…………………………………......………

41 41 42 43

V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Egyéb rekreációs tevékenységek ............................................ Saját készítésû társasjáték .......................................................... Aktivity .......................................................................................... Mesterségem címere .................................................................. Keresztrejtvény ............................................................................ Szókirakó ..................................................................................... Furfangos kérdések ..................................................................... Kire mondják azt, hogy…? .......................................................... Szókvíz játék ................................................................................ Találós kérdések .........................................................................

43 43 44 44 44 45 45 46 47 48

Felhasznált és ajánlott irodalmak jegyzéke ............................................ Hasznos információk és weboldalak ...................................................... Mellékletek ..............................................................................................

50 51 53

7

KEDVES FELHASZNÁLÓK

Kedves Felhasználók! A demencia, a demens kifejezés elsõ hallásra pejoratív fogalomnak tûnik, valami szellemi gondolkodási zavarra gondolunk elsõsorban. De talán az fel sem merül bennünk, hogy Magyarországon is jelentõs számban megtalálhatók ezen betegség elszenvedõi és sajnos a prognózisok alapján egyre többen leszünk. Konkrétan mit is értünk demencia (idõskori elbutulás) alatt? Ez egy igen komplex tünetcsoport. "A demencia kiterjedt kognitív károsodás amely magában foglalja a memóriazavart, de nem jár tudatzavarral. Ha tudatzavar is észlelhetõ, valószínûleg inkább delíriumról van szó. Az érintett kognitív funkciók között szerepel az általános intelligencia, a tanulás s az emlékezés, a nyelv, a problémamegoldó képesség, a tájékozottság, az észrevevés, a figyelem és a koncentrálás, az ítélõképesség és a szociális funkcionálás. Az egyén személyisége is változik" (Dr. Égerházi Anikó, Dr. Pék Gyõzõ (2007): Az idõskor pszichiátriája. In: A klinikai gerontológia alapjai. (szerk: Imre Sándor) Továbbá életünk során már megtanult ismereteknek és jártasságoknak fokozatos vagy hirtelen elvesztése az agy betegsége, károsodása miatt. A beteg önálló életvitelében korlátozva van. Megváltozik a beteg személyisége, magatartása, hangulata, absztrakt gondolkodása, tájékozódó térorientációs képessége, ítéletalkotása, emlékezõtehetsége, cselekvõképessége, problémamegoldó, koncentráló képessége, moralitása. Elakadnak a mindennapi rutintevékenységekben. Nehezükre esik visszaemlékezni mi történt pár perccel vagy órával ezelõtt, de a régi eseményeket maradéktalanul felidézik. Figyelmük lankadt, szétszórt, már nem tudják követni a beszélgetések folyamatát. "A demencia elõfordulási aránya a 65 éves vagy annál idõsebb lakosság körében 10%. Legismertebb fajtái: Alzheimer demencia (AD) 40-60%, a vaszkuláris demencia (VD) 20-30%, kevert demencia 20%. 10%-ra tehetõ a reverzibilis (visszafordítható) demenciák aránya." ( Rajna, 2000). A demencia mértéke lehet enyhe, közepes vagy súlyos. Enyhe: Jelentõs deficittünetek mellett az önellátó képessége megtartott, személyi higiéné megfelelõ, ítéletalkotás képessége a szükségletekhez képest megfelelõ.

8

KEDVES FELHASZNÁLÓK

Középsúlyos: Az önellátó életvitel részleges, nehézkes és veszélyes. A beteg életviteléhez rendszeres segítséget igényel, de az állandó felügyelet nélkülözhetõ. Súlyos: Állandó felügyeletet igényel, személyes higiénét elhanyagolja, a gondolkodása inkoherens. A demencia szûréséhez leggyakrabban használt (állapotfelmérõ teszt) mérési eljárás a Mini Mental Test (Folstein et. Al, 1975). A vizsgálat 5-10 percet vesz igénybe, nem szakorvos által is könnyen elsajátítható. Maximum 30 pont érhetõ el. (Az 1. sz. mellékletben részletesen megtalálható.) A tünetek különbözõek. Az ok pontos meghatározása nagyon fontos, hiszen a betegség kimenetelét befolyásolja, hogy a kiváltó ok megszüntethetõ-e. Az idõskori feledékenység, a szellemi képességek hanyatlása fokozott problémát ró a hozzátartozókra, és a társadalomtól is egyre nagyobb odafigyelést, cselekvést követel. Kihívás elé állítja a szociális szakembereket. A szellemi leépülésben szenvedõ emberek túlnyomó többsége idõskorú, így nemcsak az öregedés miatti változásokkal kell szembenézniük, hanem a demencia okozta veszteségekkel is együtt kell élniük. S ki hogyan éli meg a kialakult helyzetet? Erre számtalan variáció létezik, amire nem csak az egyéni beállítottság és hozzáállás van hatással, hanem az a miliõ is amely" segítõ szándékkal" közelít. A szellemileg leépült ember egészséges tulajdonságaira, funkcionálására sikeresen lehet építeni. A megmaradt képességeket, ép funkciókat erõsíthetjük. Önellátó képességüket, életminõségüket hosszabb ideig fenntarthatjuk, ha megfelelõ ismeretek birtokában szakszerû segítséget nyújtunk számukra, úgy hogy közben önérzetük, önbizalmuk a lehetõ legkevésbé sérüljön. Magam is érintett vagyok a demens betegek testi-szellemi gondozásában egyrészt családtag által, másrészt a hivatásom során. Egy nappali ellátást nyújtó intézményben dolgozom (szociális munkás, szociálpolitikusként), ahol speciális segítséget nyújtunk kollégáimmal demens betegek részére. (Az intézmény pontos címe és elérhetõsége a hasznos információk és weboldalak fejezetben megtalálható). Ebben a munkafüzetben próbáltam számos játékos feladatot, ún. agytornát, memória tréninget összegyûjteni, ami segítséget nyújthat elsõ sorban a hozzátartozók valamint a demens betegeket ápolók, gondozók számára ahhoz, hogy szeretteik, pácienseik mentális, és más képességeit minél tovább megõrizhessék, megerõsíthessék, illetve mérsékelni próbálják a demencia okozta veszteségeket.

9

KEDVES FELHASZNÁLÓK

A meglévõ képességek erõsítése, a szellemi képességek szinten tartása ill. a további állapotromlás késleltetéséhez különbözõ terápiákat, foglalkozásokat, játékos gyakorlatokat alkalmazhatunk. Ezeket a játékokat, – melynek legtöbb részét gyermekkorunkból is jól ismerjük – számtalanszor játszottuk saját klubtagjainkkal. A feladatok és a játékok jelentõs része szórakoztatta õket és lekötötte figyelmüket. Jó néhány hozzátartozó számolt be arról, hogy a nappali játékos foglalkoztatás eredményeként otthon csökkent az éjszakai ébredések és bolyongások száma. Élménydúsabbá és tartalmasabbá váltak a mindennapok számukra. Mert élményekre akkor is szükségük van, ha csak a töredékére vagy egyáltalán nem emlékeznek! Néhány jó tanács a játékok alkalmazásánál: Fontosnak tartom, hogy minden feladat játékos formában történjen valamint a lehetõségek függvényében tudassuk szerettünkel, gondozottunkkal, hogy minden a képességei erõsítése, megõrzése érdekében történik, és ne szégyenkezzen ha valami nem jut az eszébe. Így elkerülhetjük a kudarcélményt, a megszégyenülést, emelhetjük a részvételi hajlandóságot. A foglalkozások tartásánál a legfontosabbnak tartom a megfelelõ, tapintatos bánásmódot, a hangnemet, a támogató légkör kialakítását. Kicsit se érezzék oktató, számonkérõ, iskola jellegû foglalkozásnak. Ne akarjuk görcsösen elõhívni belõlük a megfelelõ megoldást. Hagyjunk kellõ idõt a válasz megszületésére, a véleménynyilvánításra. Ne sürgessük õket, hanem türelemmel és megértéssel forduljunk feléjük. Ha nem sikerül a megoldás, finoman próbáljuk rávezetni õket, de vigyázzunk ne legyünk túl erõszakosak. A szeretet, a biztonság éreztetése az igazi kulcs az aktivitásuk, motiválásuk eléréséhez. Ebben a kis munkafüzetben számos gondolatébresztõ, gondolkodásra késztetõ feladat található, amely a meglévõ képességek erõsítését, szinten tartását segíti elõ. Ezek a sokunk számára ismerõs játékok további ötleteket adhatnak a késõbbi játékos foglalkozás során. Sok olyan alapfeladat van amely némi fantáziával, kreativitással további feladatokat inspirálhatnak a felhasználóban. Mindenki bevetheti a saját ötleteit. Egyes ábrák a mellékletben nagyított változatban is megtalálhatók! A jól láthatóság, a hatékonyabb feladatmegoldás és a zavaró szövegkörnyezet kiiktatása érdekében. Mindenkinek eredményes, örömökben és sikerekben de legfõképp mentális egészségben gazdag játékot kívánok! Kosztáné Hadházi Tünde

10

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetnyilvánítás Ez úton szeretném megköszönni a vezetõség, a dolgozók, klubtagok, hozzátartozók nevében is a Debreceni Egyetem OEC Pszichiátriai Tanszék docensének, Dr. Égerházi Anikónak az önzetlen, segítõkész támogatását, amelyet folyamatosan élvezünk a klub megalakulása és mûködése óta. Köszönet a szakmai támogatásáért, a gördülékeny együttmûködésért, a klubban tartott elõadásaiért, és nem utolsó sorban ezen foglalkoztató füzet szakmai lektorálásáért. Továbbá köszönet jár szintén a klubban tartott elõadásért Dr. Pék Gyõzõnek a DE Személyiség - és Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetõjének, docensének, Dr. Kriskó Miklósnak a VESZ Felnõtt Pszichiátriai Gondozó Intézet pszichiátriai szakorvosának Ha kronológikus sorrendben haladtam volna a köszönetnyílvánítással akkor a néhai Fülöp házaspárral illett volna kezdenem, akik vagyonukat adományozták az intézmény létrejöttéhez. Köszönet jár a DMJV Önkormányzatának mint az intézmény fenntartójának, a Városi Szociális Szolgálat vezetõségének, dolgozóinak, valamint mindazoknak akik aktívan részt vettek/ részt vesznek a Demens Idõsek klubjának kialakításában és mûködtetésében. Köszönet a klubtagok hozzátartozóinak, akikkel szoros együttmûködésben próbáljuk megvalósítani a kitûzött céljainkat.

Kosztáné Hadházi Tünde

Egy angol politikus, Joan Fitzgerald mondta: "Az ember soha nem öreg ahhoz, hogy játsszon"

11

TAPINTÁS

I.

ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) ERÕSÍTÉSE

Ebben a kategóriában végezhetünk tapintásra, vizuális érzékelésre (látás), hallásra, mozgásra, szaglószervre, íz érzékelésre kiterjedõ játékos feladatokat.

1.

Tapintás

1.1.

Anyagok jellemzése

Adjunk különféle anyagokat (fa, fém, textília, ami fellelhetõ a közelben) a játékos kezébe, amit tapintás után jellemezni kell (pl: durva, finom, selymes, érdes, kemény, puha stb.) Figyeljük meg, hogy megtalálják-e a kellõ, oda illõ jellemzõt. Ha nem sikerül a megfelelõ szót megtalálni, finoman próbáljuk rávezetni õket, amit nem sikerül jellemezni, azt mondjuk meg mi magunk. Az eredményt jegyezhetjük, hogy hány tárgyból hányat sikerült jellemezni és akár egy hónap múlva, vagy késõbb megismételhetjük ugyanezt a játékot és összevethetjük az eredményeket. 1.2.

Alapanyagok felismerése tapintással

Kössük be a játékos szemét és adjunk különbözõ anyagból készült tárgyakat (kanál, szobor, könyv, vonalzó, üvegpohár, karton, újság, stb.), és kérjük meg, hogy nevezze meg az anyagot tapintás után, hogy mibõl készülhetett. 1.3.

Tárgyak felismerése tapintással

A következõ játék lehet, hogy bekötött szemmel különféle tárgyakat kell felismerni, megnevezni tapintással. Szedjünk össze néhány mindennapi használati tárgyat és kérjük meg a játékosokat, hogy próbálják meg felismerni tapintás alapján a tárgyakat. (Pl: óra, ceruza, villa, távirányító, labda, könyv, stb.) 1.4.

Élelmiszerek felismerése tapintással

Tapintással felismertethetünk még jól ismert élelmiszereket, fontos, hogy legyen közte apró dolog is (bors, szegfüszeg, dióbél, dió, gyümölcsök, zöldségek stb.). A játékkal nem csak a tapintásos felismerésüket élesíthetjük, hanem arra is

12

VIZUÁLIS ÉRZÉKELÉS

nagyon jó a gyakorlat, hogy a szavakat, amit ritkán használnak azokat is elõhívjuk a memóriájukból. Lehetnek olyan esetek is, amikor maga a szó nem ugrik be számukra, de körülírják mire való az adott dolog. Ha egybõl nem is tudják megnevezni, kérdezzünk rá, hogy vajon mire használhatják. Ezeket a gyakorlatokat célszerû egyénileg végeztetni egy külön helyiségben a játékosokkal, egyrészt azért, hogy ne könnyítsük meg a többiek dolgát, másrészt a megszégyenülés érzésének elkerülése miatt. Sokakat zavarhat a tudat, hogy mások (sorstársak) is tanúi lesznek annak, hogy õk mit is nem tudnak már. Érdemes a gyakorlatokat idõnként megismételni és a jegyzett eredményeket összevetni.

2.

Vizuális érzékelés

Tudjuk jól, hogy a szemünkkel is nagyon sok információt nyerünk. Ezeknél a feladatoknál nehézséget jelent a gyengén-, vagy alig-látók foglalkoztatása. Részükre nagyított ábrát vagy könnyebb feladatokat érdemes adni a sikerélmény garantálásához.

2.1.

Formák felismerése zsúfolt ábrában

Készíthetünk különbözõ ábrákat, rajzokat, ahol a formák átfedik egymást, csak színben különböznek. Fontos a felismerés a színek megkülönböztetése. (pl: gyümölcsökkel, általános használati tárgyakkal).

13

KÜLÖNBSÉGEK FELISMERÉSE KÉPEKEN, RAJZOKON

Készítsünk olyan ábrát, ahol a komplex kép önálló képekbõl áll össze, ebben az esetben fontos az összkép, és a részletek felismerése is (pl: a képen hányféle gyümölcsöt, zöldséget ismer fel, illetve mit ábrázol).

(1. ábra)

2.2.

Különbségek felismerése képeken, rajzokon

Készíthetünk olyan ábrákat (akár kézzel is) amelyek látszólag hasonlóak, de apró részleteiben eltérnek egymástól, mint például a következõk:

(A mellékletben több kép is található és könnyen sokszorosítható csoportos feladathoz.)

14

VIZUÁLIS NEGLEKT

Ehhez hasonló ábrákat, képeket különbözõ nehézségi fokon készíthetünk, és ha csoportban játszunk, minden egyes játékosnak adhatunk egy ábrát. Majd a feladat megoldását követõen cserélgetjük õket, így mindenkihez kerül könnyebb és nehezebb feladvány. 2.3. Vizuális neglekt (kiesés vagy figyelemhiány) Azt jelenti, hogy elvész a bal oldali látótérben megjelenõ ingerek észlelési képessége (Szendi, Kiss, Racsmány, Pléh, Janka). A vizsgálatra számos tesztet dolgoztak ki. Ezeket alapul véve csinálhatunk egy pár gyakorlatot: Vonalak áthúzása: Egy papírlapra elszórva rajzoljunk fel vonalakat, amit a résztvevõnek egyesével át kell húzni egy színes ceruzával. (Test of Visual, Neglect, Albert 1973). (2. ábra) Vonalfelezési feladat: Egy lapra rajzoljunk különbözõ elhelyezkedésû vízszintes vonalakat aminek a felezõpontját a paciensnek x-el kell megjelölni. (Line Bisection Test, Schenkenberg és mtsai 1980) (3. ábra) Vizuális keresési teszt: A Visual Search (Goldstein, Welch 1973, Lewis, Renick 1979) teszthez hasonlóan rajzoljunk több 5x5-ös rácsozatot, melyekben azonos számú, de különbözõ helyzetû mezõket feketítsünk be. Ügyeljünk arra, hogy két rácsozat pontosan azonos legyen. Az a feladat, hogy keressük meg a két azonos ábrát. (4. ábra)

15

VIZUÁLIS LOGIKAI FELADATOK

2.4.

Vizuális és logikai feladatok

2.4.1. Alak és ábrafelismerés

Azonos ábra megkeresése Készítsünk el egy célábrát és 4 stimulus ábrát, amely közül egy azonos a célábrával. Feladat, hogy a 4 ábra közül ki kell választani a célábrát. (5. ábra)

Hiányos ábra felismerése, befejezése Rajzoljunk meg félig elkészített alakrajzokat, az a feladat, hogy a félig elkészített rajzokból rá kell jönni, hogy mit is ábrázolna a rajz, ha be lenne fejezve. (Street comlpletion Test, Street 1931) (6. ábra)

2.4.2. Geometriai alakzatok felismerése Az elsõ ábrában a játékosnak minél több geometriai formát kell felismernie és megneveznie. A feladat a mértani alakzatok felismerését szolgálja több lehetõség közül. (Benton és mtsai 1983) (7. ábra)

16

VIZUÁLIS LOGIKAI FELADATOK

Próbálja megszámolni, hogy hány négyzetet lát összesen egy ábrán belül?

(8. ábra)

Hány kör látható összesen egy ábrán belül?

(9. ábra)

Meg kell számolni, hány háromszöget lát az ábrában?

(10. ábra)

Az ábrákat nagyított formában is elkészíthetjük egy különálló lapra és egyenként adhatjuk oda a játékosoknak. (A mellékletben a fenti ábrák nagyított változatban megtalálhatók)

17

VIZUÁLIS LOGIKAI FELADATOK

2.4.3. Maszkolási feladat Szavak megfejtése Írjunk hosszabb szavakat, és satírozzunk le pár betût. Próbáljuk így megfejtetni a szavakat. (In:Tariska Péter szerk.: Kortünet vagy kórtünet 119. o.) Mintaszavak

CIPÕFÜZÕ CERUZA KESZTYÛ PAPUCS

CSIZMA BALATON DOBOZ CSAVAR

Ilyen és ehhez hasonló feladatot sok változatban, és különbözõ nehézségi fokban készíthetünk. Vegyük figyelembe a játékosok tényleges képességeit és ne adjunk túl nehéz feladatot a számukra.

2.4.4. Labirintus játékok Ilyen feladatot már mindenki oldott meg gyerekkorában. Az ábrákat itt is lehet egyszerûbb és nehezebb formában elkészíteni. Ezzel a játékkal a tájékozódást, a logikát, a megfigyelõképességet mérhetjük. Azoknál a betegeknél akiknél a tájékozódási zavar fenn áll, de még nem olyan súlyos, segítségére lehet ha lerajzoljuk a fontosabb helyeket, a lakóhelyük szûk környezetét, és térképszerûen jelölhetjük, hogy honnan hová juthat el, pl. otthonról a postáig, közértig, orvosi rendelõig és vissza, vagy lakáson belül a konyhából a szobáig, WC-ig, udvari kijáratig. Pl: idõsek otthonában a különbözõ helyiségekig. Ha idõnként gyakoroljuk esélyünk lehet rá, hogy tovább fenntartható ez a képesség és a fontosabb helyek elérése jobban bevésõdik.

Egyszerûbb

(11. ábra)

18

VIZUÁLIS LOGIKAI FELADATOK

Nehezebb ábra

(12. ábra) (A labirintusok nagyított változata megtalálható a mellékletben)

2.4.5. Kakukktojás keresés Tegyünk fel a táblára 4 képet, vagy általunk készített rajzokat. A 4 képbõl 3 egy témakörhöz tartozzon, a negyedik legyen oda nem illõ. Keressék meg a játékosok a kakukktojást és indokolják meg miért is gondolják oda nem illõnek. A játékot több fordulóban játsszuk, készítsünk elõ legalább 10 fordulóra való rajzot vagy képet (reklámújságok, képes újságok, képeslapok képei kiválóan alkalmasak a játékhoz).

2.4.6. Mozaikjáték Készítsünk az alábbiakhoz hasonló ábrákat, majd az ábra mellé rajzoljuk le a felhasznált mozaikdarabokat külön-külön. Rejtsünk el közöttük egy olyan darabot amely nem illik az ábrába. A feladat nyilvánvaló, a játékosnak meg kell keresnie az oda nem illõ mozaikdarabot. Ezt a játékot is játszhatjuk csoportosan, de akkor nagyobb (táblára illõ) méretben kell elkészíteni az ábrát. A különálló darabokat számozzuk be a könnyebb azonosítás érdekében.

Mozaikjáték I.

(13. ábra)

19

VIZUÁLIS MEMÓRIAJÁTÉKOK

Mozaikjáték II.

(14. ábra) (A nagyított változata megtalálható a mellékletben)

2.5.

Vizuális memóriajátékok

2.5.1. Geometriai alakok keresése Készítsünk különbözõ színû és formájú geometriai ábrákat (háromszög, kör, négyzet, trapéz, téglalap) ebbõl helyezzünk fel párat egy mindenki által jól látható táblára. Kérjük meg õket, hogy próbálják pár percig memorizálni az ábrákat és a színeiket. Majd vegyünk el egy formát és kérdezzünk rá, hogy melyik forma hiányzik, milyen alakú és színû volt. Újra és újra játszhatjuk és mindig vegyünk el egy másik formát, ha nehezen megy akkor próbáljunk eleinte csak 3 formát felrakni és abból elvenni egyet, majd tegyünk fel fokozatosan több formát, így nehezítjük a gyakorlatot. Ha már több forma van vegyünk el egyszerre két formát, így még nehezebb a gyakorlat. Minden formaelvétel elõtt hagyjunk elég idõt a szemlélésre, a memorizálásra. 2.5.2. Képek rövid távú memorizálása Csoportos játék esetén mutassunk a magasba nagyméretû képeket, festményeket, fotókat, mindenki által jól látható szögben (erre kiválóan alkalmasak a fali naptárak képei, melyek általában minden háztartásban megtalálhatók). Néhány perc alapos szemügyre vétel után a képet fordítsuk el. Majd tegyünk fel a képpel kapcsolatos kérdéseket akár az apró részletekig. (pl: mi volt látható a háttérben, milyen színû volt egy tárgy). Tegyünk fel csalafinta

20

VIZUÁLIS MEMÓRIAJÁTÉKOK

kérdéseket, kérdezzünk rá olyan dolgokra is amelyek nem voltak láthatóak a képen. Így kiderül, hogy elég figyelmesek voltak e a játékosok. Ha egyénileg játszunk a játékossal, sokkal több lehetõségünk van a képeket illetõen, hiszen akkor elég képeslapokat, fotókat, képes újság képeit elõvenni a játékhoz. Itt nem fontos a nagy méret. Asztalnál közelrõl akár nagyítóval is nézheti. 2.5.3. Tárgyak rövid távú memorizálása Tegyünk ki 5 tárgyat az asztal közepére, hogy mindenki jól lássa. Kérjük meg a játékosokat, hogy próbálják megjegyezni az általuk látott tárgyakat. Erre hagyjunk 2 percet. Majd fedjük le a tárgyakat egy asztalterítõ segítségével, és ügyesen, észrevétlenül távolítsunk el egy tárgyat az asztalról. Kérdezzünk rá, hogy melyik tárgy tûnt el? Ha vita alakulna ki a játékosok között arról, hogy valójában mi is tûnt el az asztalról, hagyjuk, hogy meggyõzzék egymást. Így meglátjuk, hogy ki hogyan tud érvelni az igaza mellett és azt is, hogy a helyes megoldás kerül e napvilágra a vita után. Ha megvan a megoldás, tegyük vissza a tárgyat és rövid szemlélés után ismételten tüntessünk el egy másikat. Nehezíthetjük a játékot azzal, ha több tárggyal játszunk és legalább 2 tárgyat tüntetünk el egyszerre. 2.5.4. Polc átrendezés Ehhez hasonló játékot játszhatunk, ha egy szemmagasságban lévõ polcot kedvünkre berendezünk. Megkérjük a játékosokat, hogy alaposan figyeljék meg, majd néhány perc megfigyelés után megváltoztatunk valamit az elhelyezett tárgyakon. Vajon észre veszik-e a különbséget? 2.5.5. Számok rövid távú memorizálása Erre a sémára épülõ játékot játszhatunk számokkal. Mindig a könnyebb feladatokkal kezdjünk, majd haladjunk a nehezebb felé. Csoportos játéknál tegyünk fel 5 db 1 jegyû számot (kinagyított méretben) egy táblára (ez a tábla lehet hungarocel alapanyagú így gombostûvel rátûzhetjük a számokat. Mágnestáblával még egyszerûbb és gyorsabb megoldást érhetünk el. Kartontáblára ha egy vékony hosszú csikot felragasztunk celux segítségével akkor egy kis tasakos peremet kialakítva az általunk készített kártyák könnyen felhelyezhetõk és jól látható módon a magasba mutathatók.) Tehát, ha felhelyeztük a számokat, akkor néhány perc memorizálás után a táblát elforgatva vegyünk el egy számot és kérdezzünk rá melyik hiányzik a

21

VIZUÁLIS MEMÓRIAJÁTÉKOK

látottakból. A feladatot nehezíthetjük ha többjegyû számokkal dolgozunk, valamint ha egyszerre két számot is elveszünk. Ne adjunk túl nehéz feladatot a képességüket nagyobb mértékben elvesztõknek. A játékosok játékkedvét, érdeklõdését õrizzük meg. A sikerélmény nagyon fontos.

2.5.6. Színekbe rejtett ábrák Az alábbi ábrákhoz hasonlóan számtalan hasonló feladatot készíthetünk a játékosoknak. A feladat az, hogy a színes ábrákban ismerjék fel a benne elrejtett alakzatokat. Néhány példa: (15. ábra)

(Nagyított változatát lásd a mellékletben)

2.6. Vizuális emlékezés számokkal Mondjunk el szóban egy 3 jegyû számot. Kérjük meg, hogy próbálja megjegyezni a számot hallás után, majd tegyünk fel 2 kérdést egészen más témával kapcsolatban. Pl: mi a kedvenc étele, hol volt utoljára nyaralni, majd kérdezzünk vissza a számra. Ha nem sikerült a feladat akkor írjuk le a három jegyû számot egy lapra, majd mutassuk meg a játékosnak. Hagyjuk, hogy vizuálisan is próbálja meg memorizálni a számot. Ismét tegyünk fel két terelõ kérdést, majd kérdezzünk vissza a korábban látott számra. Nehezíthetjük a feladatott több jegyû számokkal. Ennél a gyakorlatnál jól érzékelhetõ, hogy meg tudják-e jegyezni a számokat hallás vagy látás után, vagy már egyik sem megy igazán.

22

BETÛREJTVÉNY

2.7. Betûrejtvény Mindig más-más variációban készíthetjük. Egy négyzetben rejtsünk el különbözõ betûk közé függõlegesen és vízszintesen értelmes szavakat. Ha csoportosan játsszuk lényeges, hogy olyan méretben készüljön, amit mindenki jól lát és ami felfüggeszthetõ. Feladat az, hogy keressük meg az értelmes szavakat a betûrengetegben. Az 1-es rejtvénytáblában 15 értelmes szó olvasható: kecske, kávé, szirom, víz, mag, kalász, madár, Debrecen, orgona, sír, malac, tükör, ács, álom, kér. A 2-es rejtvénytáblában 15 név olvasható: Rozi, Réka, Zita, Kati Kitti, Melinda, Tibor, Róbert, Zoli, Sándor, Dori, Laci, Ödön, Misi, Anna.

1. rejtvénytábla F E M E L I N D A Y

B Z A S Á N D O R C

R O B E R T H R É V

O L V K I T T I K F

Z I I N T M A T M X I B S L I A A C B I

J M Z I B O Ö D Ö N

A N N A Á R O N Á N

V K E C S K E B S W

Z K A L Á S Z F M R

T Ü Á V D S B Z V I Í R Z O R M A L M A

K É C O R G O N A D

Ö Á V H Á L O M C Á

R C M A G L I K É R

D S D E B R E C E N

2. rejtvénytábla

23

HALLÁS

3. Hallás (akusztikus képességek) Hallással rengeteg információt nyerünk a környezetünkrõl, ha valakinek romlik a hallása akkor nem képes jól kommunikálni és kevesebb információt kap a külvilágról, az õt körülvevõ eseményekrõl. Az egyéni hallóképesség figyelembevételével is erõsíthetjük a hallás által nyert információk tudatosítását az agyban különféle gyakorlatokkal 3.1. Környezeti zajok, hangok felismerése A gyakorlatot végezhetjük csoportban is. Álljunk háttal a csoportnak, hogy senki se lássa, mit csinálunk, kizárólag csak a hallásukra hagyatkozhatnak a játékosok. Adjunk ki tárgyak segítségével különféle hangokat, amit a játékosoknak kell felismerniük. Pl: Vizcsobogás, ajtónyikorgás, pénzcsörgés, fakocogtatás, kopogás, kulcscsörgés, ajtócsapódás, csoszogás, füttyhang, üvegkocogtatás, szürcsölés, gargalizálás, kalapácsolás, fûrészhang stb. Ha egyénileg végezzük a játékot érdemes feljegyezni ki hány hangkreációból hányat talált el. Valamint a közeljövõben érdemes megismételni ugyanezt a hanggyakorlatot az összehasonlítás végett. 3.2.

Ismerõs hangok felismerése

Azt is játszhatjuk, hogy a csoporttársak felismerik-e egymás vagy a gondozónõk, családban a családtagok hangját. 3.3.

Több hang felismerése és megjegyzése

A hallásgyakorlat nehezíthetõ azzal, hogy egymás után három vagy négy hangot kreálunk majd visszakérdezünk arra, hogy milyen hangot hallottak és milyen sorrendben követték egymást. 3.4.

Hallás utáni szóismétlés

A játék lényege, hogy a játékosok körben ülnek és minden résztvevõnek vissza kell mondani hallás után 3 db szót, mindenkinek más-más szavakat mondjunk. A következõ körben már 4 szót kell visszaismételni, a harmadik körben már 5 szót. Mindaddig játszhatjuk ameddig a játékosok tudják követni a feladatot.

24

SZAGLÁS, ÍZLELÉS

A szavak lehetnek összefüggésben egymással (pl: szappan, törölközõ, fogkefe, alma, narancs, banán), de lehetnek teljesen függetlenek egymástól. A nehézségi fokot mindig a jelenlévõk képességeihez mérjük. Ezt a játékot számokkal is végezhetjük egy vagy több jegyûekkel egyaránt.

4. Szaglás Az illatfelismerõ gyakorlatot jobb egyénileg végezni. Készítsünk elõ különbözõ jól ismert illatokat. Egy alkalommal 7 félénél több ne legyen. Készíthetünk elõ kávézaccot is, ami az elõzõ illatmintát semlegesíti, így nem keverednek össze az illatminták. Az illatokat bekötött szemmel próbáljuk felismertetni a játékosokkal. Itt is érdemes jegyezni az egyéni eredményeket, hogy milyen mintákkal dolgoztunk, és ki melyiket ismerte fel, dátumozzuk le majd pár hónap múlva ismételjük meg ugyanazon mintákkal a gyakorlatot. Illatok pl: õröltbors, kamilla, szegfûszeg, kávé, parfüm, babérlevél, fogkrém, citrom, narancs, menta. Érdekesség! Amerikai vizsgálatok szerint, akiken értelmi leépülési jelenségek mutatkoznak, és bizonyos dolgok illatát nem tudják azonosítani, azok kezdõdõ Alzheimer-kórral számolhatnak. Ilyen illatok pl: a citrom, szappan, füst, bõr, orgona, eper, mentol, ananász, földgáz, fokhagyma.

5. Íz érzés, íz felismerés Ez egy kicsit költségigényesebb feladat az idõsek klubjai, otthonai számára, de otthon különösebb nehézség nélkül elvégezhetõ. Lényege, hogy különbözõ ízeket kóstoltassunk meg a résztvevõkkel és kérjük, hogy nevezzék meg azokat. Legyen közöttük savanyú, édes, sós, keserû íz. Pl: sajt, kockacukor, vanília, narancs, alma, banán, mazsola, répa, burgonya, csokoládé, menta, édeskömény, kávé, tej, mogyoró, dió, citromlé, savanyú káposzta stb.

25

MOZGÁS

6. Mozgás (kinesztetikus játékok) Minden ember számára nélkülözhetetlen a napi testmozgás, demens idõs betegeknél ez különösen fontos. A séta a friss, oxigéndús levegõn való tartózkodás elengedhetetlen, hiszen ez nagymértékben hozzájárul a szellemi frissességük, élénk figyelmük, gondolkodásuk megtartásához. A vérkeringést fokozó mozgásgyakorlatok a szervezet minden területére, fõként az agyra, pozitív hatást gyakorolnak. A kézmozgás, a finom motorikus funkciók megõrzése elõsegíti az önálló életvitelt, a mindennapi tevékenységek elvégzésének fenntartását. A mindennapi 5 perces tornát változatossá tehetjük, azonban figyeljünk arra, hogy az egész test átmozgatása mellett egyes részterületek is hangsúlyt kapjanak pl. szemtorna, arctorna, kéztorna, lábtorna, finommotoros mozgást segítõ gyakorlatok.

6.1. Faciális torna (arctorna) gyakorlatok: Az arc izmai is változnak a korral. Az arc tornáztatása során a vér és a nyirokkeringés felgyorsul az arc bõrében is. Az arc izomzata ugyanaz, mint a test bármely részén, tehát ugyanúgy fejlõdik ha terhelik és ugyanúgy sorvad, ha megvonják tõle a mozgást, mint a végtagok vagy a törzs izmai. A rendszeresen végzett faciális torna hozzájárulhat ahhoz, hogy a mimikai izmok mozgása és a beszédérthetõség minél tovább megtartott legyen. Gyakorlatok: -

csipkedjük meg az arcbõrünket, majd az újjunk segítségével masszírozzuk át mondjuk váltogatva az Á az O betût zárjuk össze ajkunkat erõsen, majd pattintsunk az ajkunkkal nyelvünket mozgassuk jobbra, balra, próbáljuk hátratenni minél mélyebben próbáljunk kanalat formálni a nyelvünkbõl mondjuk ki az I betût majd az U betût váltogatva szívjunk be mélyen levegõt majd a levegõt próbáljuk jobbra és balra tolni a pofazacskóban mondjuk az A és az Á betût váltogatva csípjük meg a szemöldökünket és mozgassuk meg körkörös irányban összezárt ajkunkat próbáljuk meg körkörös irányban mozgatni zárt majd nyitott ajkak mellett nyelvünkkel simogassuk körbe a szánk belsõ zugait.

26

FINOMMOTOROS MOZGÁSOK

6.2. Finommotoros mozgások: Az ujjak és a kezek aprómozgását és annak megõrzését számtalan dologgal elõsegíthetjük. Például gyöngyfûzés, vágás, ragasztás, hajtogatás, festés, írás, készíthetünk olyan feladat-, rejtvénylapokat amelyekben a megoldást le kell írni vagy rajzolni. Rajzolás, kerámiatárgyak, só-liszt gyurmák festése, puzzle játék, kirakó, rubikkocka, legóépítés, marokkó játék, kézimunkák, kötés, varrás, horgolás, gyurmázás, makramé, kreatív apró tárgyak készítése. Képkirakó: otthon is elkészíthetjük, színes újságok, naptárak képeit vagy képeslapokat vagdalhatunk fel. Fújjunk fel egy lufit, vagy gumikesztyût vagy töltsük meg vízzel õket és ezt adjuk a betegek kezébe. Próbálják nyomkodni. Ez az anyag lehet gyurma vagy tészta is. Adhatunk egy fõtt tojást is a kézbe amit forgatni kell egy tenyérben az ujjak segítségével. Nehezebb a feladat, ha két fa- vagy fémgolyót (fürj-tojásnyi nagyságút) adunk az egyik kézbe, és az ujjak segítségével egy tenyérben kell forgatni a golyókat.

6.3. Ötletek a lábtornához Fotelben vagy széken ülve vegyünk a bokánk közé egy labdát, majd nyújtott lábbal emelgessük a magasba és tartsuk ott, ameddig tudjuk. Tehetünk az összezárt lábfejünkre egy kiló lisztet vagy cukrot, és ezt emelgessük ameddig csak bírjuk. Bújtassuk a lábunkat egy mélyebb, nagyméretû mûanyag edénybe és próbáljuk forgatni a lábunk fejével úgy, hogy a tál ne essen le. Váltott lábbal ismételjük meg. Helyezzünk le a földre apróbb, szilárdabb tárgyakat (pl. mûanyagpohár, fakocka), puhábbakat (plüss állatok, tusfürdõs flakon, stb.), és a játékosok próbálják a lábukkal, a lábfejüket ügyesen irányítva felvenni õket, és tegyék azokat a melléjük helyezett lavórba vagy vödörbe. Ebbõl a gyakorlatból versenyt is szervezhetünk. Az nyer, aki minden tárgyat a legrövidebb idõ alatt a vödörbe helyez.

27

SZEMTORNA

6.4. Szemtorna jógával Az alábbi gyakorlatokat naponta végezve elõsegítik a szemizmok ellazítását és erõsítését. (In: Természetes gyógymódok a mindennapi gyakorlatban, Rreader,s Digest kiadó, 247.- 248 oldal.) 1. Gyakorlat Tegyünk le egy gyertyát egy méterre az alany elé szemmagasságban. Tíz másodpercig a lángba kell nézni majd eltakarni a tenyérrel mindkét szemet fél percre, közben megfigyelhetõ a lángnak az ideghártyán kirajzolódó utóképe. Ezután ismét a lángba kell nézni, elõször váltott szemmel, majd mind a kettõvel, közben a fejét is forgassuk. Aztán ismételjük meg 10 majd 20, aztán 30 másodpercig nézve a lángba. Minden héten 10 másodperccel növeljük a láng figyelésének az idejét míg végül egy, két majd három percig figyelhetjük a lángot. Fontos, hogy minden fázis után takarjuk le a szemet tenyérrel, ez pihentetõleg hat a szemre így elkerülhetjük a szem megerõltetését. A gyertyanézés az idegállapot megnyugtatására is alkalmas, a gyakorlattal pedig javítható a szem alkalmazkodóképessége, így edzhetõ olyan mindennapi igénybevételre, mint az olvasás, számítógépezés. 2. Gyakorlat Mutatóujjal érintse meg a két szemöldök közötti pontot, majd távolítsa az ujját mindkét szemét folyamatosan rajta tartva, amíg a karját egészen ki nem nyújtotta maga elõtt. Tartsuk így a kart néhány másodpercig, majd közelítse ismét ujját és érintse meg ismét a két szemöldök közötti pontot. Tenyerével takarja el a szemét, majd ismételje meg a mozdulatsort. 3. Gyakorlat Hüvelykujjunkat felfelé tartva nyújtsuk ki a jobb karunkat és tekintetünket szegezzük az ujjunkra. Aztán lassan mozdítsuk jobbra a karunkat, szemünkkel pedig kövessük az ujjunkat anélkül, hogy a fejünket elmozdítanánk egészen addig a pontig, amíg látjuk az ujjunkat. Maradjunk ebben a helyzetben 15-20 másodpercig, majd lassan hajlítsuk vissza magunk elé a karunkat továbbra is az ujjunkat figyelve. A gyakorlat végén takarjuk le

28

SZEMTORNA

tenyerünkkel a szemünket egy kis idõre majd ismételjük meg a mozdulatsort a bal karral is. 4. Gyakorlat Mindkét karunkat nyújtsuk ki a hüvelykujjunkat felfelé tartva, tekintetünket szegezzük a hüvelykujjunkra. Ezután lassan mozgassuk oldalra két karunkat egészen addig, amíg a hüvelykujjak már-már kikerülnek a látótérbõl. Maradjuk így egy percig majd lassan ismét zárjuk össze a karunkat figyelve a mutatóujjakat. 5. Gyakorlat Nyújtsuk ki jobb karunkat a mutatóujjunkkal balra mutatva, szemünket szegezzük a mutató ujjunkra. Anélkül, hogy a fejünket elmozdítanánk lassan emeljük fel a karunkat addig a pontig, amíg az ujjak még éppen benne vannak a látótérben. Maradjunk ebben a helyzetben fél percig, majd eresszük vissza a karunkat szemmagasságba. Takarjuk el a szemünket a tenyerünkkel, majd ismételjük meg a mozdulatsort ezúttal a karunkat lefelé eresszük. Mindkét fázist ötször ismételjük meg.

Bates - módszer Ez egy speciális szemtorna amelynek célja a látás javítása a szemizmok rehabilitációjával. - A nap folyamán pislogjunk minél többet, percenként körülbelül 15 -ször. - Naponta 3-szor, 4 szer pihentessük a szemünket úgy, hogy letakarjuk a tenyerünkkel. Üljünk le egy aztalhoz, könyököljünk rá és úgy tegyük a tenyerünket a szemünkre, hogy a kisujjunk töve az ornyergen legyen. Jó néhány percig maradjunk így, elõsegíti a relaxálást, ha közben megnyugtató zenét hallgatunk - Mutatóujjunkat tartsuk 15-20 cm-re a szemtõl, majd mozgassuk az ujjunkat a bal válltól a jobb vál felé tekintetünket rászegezve, fejjel követve, nyakat lazán tartva. Koncentráljunk az ujjunkra de tudatosítsuk a mozgó hátteret is. Ezt a gyakorlatot naponta egyszer ajánlatos elvégezni.

29

MOZGÁSOS•JÁTÉKOK

6.5. Mozgásos játékok Azok számára, akiknek nincs lehetõségük sétálni, a szabadban mozogni, a következõ játékos, mozgásos, gyakorlatok segítségükre és szórakoztatásukra lehetnek

6.5.1. Toronyépítés Fakockából, fatéglalapból vagy akár mûanyag poharakból építessünk tornyot az asztalon. Szem- és kézkoordinációs képességet erõsít. Az a játékos nyer, aki minél több elemet tud egymásra rakni anélkül, hogy összedõlne a torony. A játékosok versenyezhetnek is egymással, akár idõre mérhetjük a teljesítményüket. Ezt a játékot nehezíthetjük azzal, hogy megadott idõn belül kell teljesíteni feladatot, pl. 1 perc alatt ki milyen magas tornyot tud építeni. 6.5.2. Lufi egyensúlyozás Vonalzó vagy fakanál segítségével próbáljanak felfújt léggömböt egyensúlyozni. Kinek marad meg tovább a léggömb a vonalzón? A lufi egyensúlyozást járás közben is kipróbálhatják. Tegyenek meg pár lépést úgy, hogy próbálják a lufit a vonalzó végén tartani. Kisebb labdát is használhatunk a lufi helyett. 6.5.3. Labdabillegetés vonalzón Tegyünk egy közepes méretû labdát a vonalzóra, majd döntsük meg hosszirányban enyhén, de vigyázzunk, mire a végére ér ismét döntsük meg az ellenkezõ irányba. Próbáljuk így billegetve minél tovább a vonalzón tartani a labdát. 6.5.4. Lufi tánc Páros játék. Egy felfújt léggömböt kell a párban táncolóknak a mellkasukon egyensúlyozni. Az a pár nyer, aki a legtovább tud úgy táncolni anélkül, hogy a lufi leesne. Játszhatjuk úgy is, hogy a táncosok homlokai közé teszünk egy gyufásskatulyát és azt próbálják megtartani tánc közben.

30

MOZGÁSOS•JÁTÉKOK

6.5.5. Kosárbadobás Szükséges hozzá néhány kisebb labda, papírkosár, de egy vödör is megteszi. Helyezzük a kosarat az asztal közepére vagy akasszuk fel valahová mellmagasságban. Versenyeztethetjük a játékosokat. 4 labdából ki az, aki a legtöbbet bedobja a kosárba. Csinálhatunk több fordulót és a végén összeszámoljuk a pontokat. Az elsõ 3 helyezettet részesítsük apró jutalomban. 6.5.6. Pingpong labda vezetés A játék lényege, hogy az asztal szélei mellett körbehaladva próbálják a labdát terelgetni egy pálca vagy vonalzó segítségével. Az a játékos nyer aki minél több kört tud megtenni az asztal körül anélkül, hogy a labdája leesne. 6.5.7. Páros játék A játékosok egymással szemben ülnek egy asztalnál és a pingpong labdát egymásnak gurítják egy ceruza segítségével. Az a páros nyer aki minél tovább tudja egymásnak szerválni a labdát. 6.5.8. Labdadobálgatás kérdésekkel Nagyon jó játék például a csoporttagok ismerkedéséhez. A játékosok körben ülnek és egymásnak dobálgatják a labdát véletlenszerûen. Az aki a labdát dobja feltesz egy kérdést annak, akinek a labdát dobja (neve, kedvenc színe, hobbija, volt foglalkozása, stb.). Ez a játék nemcsak a koncentrációt, de a játékosok ismerkedését, összebarátkozását is elõsegíti. Bármilyen kérdést fel lehet tenni az illetõvel kapcsolatban. A játék lényege, egymás alaposabb megismerése anélkül, hogy bárki is tolakodónak tûnne. 6.5.9. Célba dobás Helyezzünk ki az asztalra egy tárgyat, ami nem törékeny és lehetõség szerint különbözõ távolságból próbálják a játékosok jól irányzott dobással ledönteni egy labda segítségével. Mindenkinek 3 dobása van. Akinek elsõre sikerül az a nyertes, ha több nyertes van akkor a nyertesek ismét játszanak egy kört, addig játsszuk a fordulókat, amíg csak egy nyertesünk marad.

31

KOGNITÍV TERÁPIÁS JÁTÉKOK

6.5.10. Labdaterelgetés seprûvel Tegyünk ki néhány akadályt egy tágas helyiségben (pl. vízzel teli flakon, párna, könyvkupac). A feladat az, hogy egy labdát terelgessenek seprûvel úgy, hogy kerüljék meg az akadályokat. Legyünk a közelükben, mert lefelé nézés és koncentrálás közben könnyen megszédülhetnek és eleshetnek a játékosok. Tekejáték, karikadobás célpontra, darts játék, pingpong a szobában, szobakerékpár, bordásfal vagy egy falra szerelt kapaszkodó segítségével is átmozgathatjuk az izmokat.

II.

KOGNITÍV TERÁPIÁS MÓDSZEREK KERETÉBEN VÉGZETT JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOK

1. Realitás (orientációs) tréning Végezhetjük egyéni beszélgetés keretében vagy csoportosan. Különbözõ témakörben beszélgetéseket szervezünk, ahol a csoporttagok mesélnek magukról a társaiknak a régi életükrõl (gyerekkor, iskoláskor felnõttkor, családi események, kirándulás). A demens betegekre általában jellemzõ, hogy a régmúlt eseményeit könnyen felidézik, a régi emlékanyagok elõhívása könnyen megy. Azzal, hogy beszélnek magukról társaiknak, folyamatosan tudatosul bennük, hogy kik õk, hány évesek, hol vannak és mi történik velük. A klubtagok, csoporttagok kohézióját, összekovácsolódását is nagymértékben elõsegíti. Beszélgetéseket szervezhetünk a mindennapi élethez szükséges dolgokról (idõjárás, megfelelõ öltözködés, fõzés), milyen alapanyagokat használunk egyes hagyományos ételek elkészítéséhez.

2. Strukturált realitás orientációs tréning Ezen típusú foglalkozásban az újratanulás és a reszocializáció, az önellátó képesség megtartására koncentrálunk. Lényege, hogy gyakran ismételjük a

32

MEMÓRIA ÉS BESZÉDMEGTARTÁST SEGÍTÕ JÁTÉKOK

jelen eseményeit, milyen évszakban, hónapban, hét napjában vagyunk, hány óra van, mik a hét legfontosabb hírei a szûk családban, környezetünkben, nagyvilágban. Mit fogunk csinálni az elkövetkezõ órákban. Az idõben való tájékozódást vizuális módszerekkel is elõsegíthetjük. Írjuk ki nagy betûkkel az év, hónap, nap és a hétköznapok nevét egy jól látható helyre.

3. Standard realitás orientációs tréning A szociális interakciók, a társas kapcsolatok kialakulását, támogatását segíti elõ. Egyéni beszélgetés vagy csoportos foglalkozás keretében beszélgessünk különbözõ témakörökben a csoport érdeklõdésének megfelelõen. A beszélgetés során biztos érintünk olyan témát, amelybe mindenki be tud kapcsolódni, ill. elõjönnek személyes emlékek, amirõl szívesen beszélnek. Pl: utazás, háziállatok, esküvõk, családi események, mûvészet, öltözködés, sportok, hírek, fantasztikus történetek,történelem, bulvárhírek, reformkonyha, bõrápolás, gyógynövények, gyógytorna.

MEMORIA ÉS BESZÉDMEGTARTÁST SEGÍTÕ INTERAKCIÓS JÁTÉKOS FELADATOK

III.

A szójátékokkal elõsegítjük a mindennapi kommunikációt, segítünk abban, hogy az általunk ritkán vagy egyáltalán nem használt szavak minél tovább az emlékezetünkben maradjanak, nélkülözhetetlen a szókincs, a mindennapi kommunikáció megtartásához, erõsítéséhez.

1. Asszociációs játékok A játék lényege, hogy mondunk egy szót és rákérdezünk arra, hogy errõl a szóról mi jut eszébe, mi az elsõ gondolata a játékosnak magáról a szóról. Nemcsak egy gondolat de egész történet is kikerekedhet egyetlen egy szóból. Így segítjük az emlékezést a szókincs, beszéd megtartást az összefüggõ történetalkotást, a logikus gondolkodást.

33

MEMÓRIA ÉS BESZÉDMEGTARTÁST SEGÍTÕ JÁTÉKOK

Pl: húsleves, repülõ, lakodalom, Balaton, alma, szántás, csónak, hajó, Tisza, Budapest, stb.

2. Hármasparancs játék Ez a gyakorlati elem a Mini Mentál Tesztben is megtalálható. A játék során gyakoroltathatjuk a szóban elhangzott teendõk észbentartását, követését, végrehajtását. Egy mondatban 3 utasítást közlünk és megkérjük a játékost, hogy végezze el azt emlékezetbõl: Néhány példa: - Nézzen balra, majd vakarja meg a könyökét és nézzen az órára. - Vegyen ki a hûtõbõl egy joghurtot, a fiókból egy kanalat majd üljön le az asztalhoz. - Végezzen egy nyakkörzést, majd könyököljön az asztalra és sóhajtson egyet. - Tegye a kulcscsomót a váza mögé, kopogjon 3-at az asztalon, majd mondjon egy nõi nevet stb, stb.

3. Szóismétlés Játszhatjuk csoportosan vagy egyénileg. Mondjunk mindenkinek 3 szót amit vissza kell ismételniük emlékezetbõl, majd nehezítsük a feladatot 4 aztán 5 szóval. Ez a gyakorlat jó a rövid távú memória erõsítésére. Ha összefüggõ szavakat használunk könnyebb megjegyezni. Pl: közlekedéssel kapcsolatos szavak: zebra, busz, autó, lámpa. Hasonlóképpen játszhatunk a szavakkal, ha mondunk 10 szót egymást követõen majd megkérjük a játékost, hogy próbálja visszaidézni a szavakat, minél többet a 10-bõl.

4. Történetfelidézés Olvassunk fel egy rövid történetet vagy újságcikket, amibõl visszakérdezünk egy-egy konkrét témára, emlékezeti egységre (LM-R: Logical Memory, Wechsler 1987).

34

MEMÓRIA ÉS BESZÉDMEGTARTÁST SEGÍTÕ JÁTÉKOK

A felolvasott szöveg ne legyen túl hosszú és ne legyen benne sok összetett mondat, ill. idegen szavak amik megzavarhatják a hallgatóságot. Ha csoportban játszunk, hagyjuk, hogy a kérdésünkre az válaszoljon aki szeretne, illetve az aki tudja. Hasznos a figyelem, koncentráció, lényegmegragadó képesség erõsítéséhez

5. Mondatismétlés Minden játékos számára mondjunk egy mondatot, hosszabbat, rövidebbet, amit vissza kell ismételniük. A felnõttek átlagos kapacitása 24-25 szótagnyi terjedelem, amely korral csak kis mértékben csökken. (Benton, Hamsher 1989 ill. Spreen- Strauss 1991)

6. Mibõl lesz a cserebogár? A játék lényege, hogy a körben ülõ játékosok egy cselekménydús mondatot súgnak egymás fülébe. A játékvezetõ feljegyzi az elsõ mondatot, majd a játékosok továbbsúgják egymásnak. Mire minden játékos megkapja a mondatot, valószínû már teljesen megváltozik a mondat tartalmilag.

7. Mire gondolok? A játék lényege, hogy a játékvezetõ gondol egy tárgyra, növényre vagy élõlényre, amit jellemzõkkel körülír. A játékosok is kérdezhetnek bármit annak érdekében, hogy minél hamarabb kitalálják. Ha nincs kérdés a játékosok részérõl, akkor a játékvezetõ további jellemzõkkel segíti a megoldás felé a résztvevõket. Például: -

sok minden készíthetõ belõle, fiatalon még nem használható, sok év kell hozzá, mire megnõ, az otthonunkban is számos használati tárgy készült belõle, a madarak búvóhelye, elvegyülünk köztük, ha friss levegõre vágyunk, õsszel is gyönyörû a látvány. Megoldás: (FA)

35

MEMÓRIA ÉS BESZÉDMEGTARTÁST SEGÍTÕ JÁTÉKOK

-

szeret a magasban fészket rakni, hosszú csõrével vadászik táplálékra, kedvence a hal és a béka, télen melegebb éghajlatra költözik, a népi mondás szerint õ hozza a gyereket. Megoldás: (GÓLYA)

8. Szólánc játék Ez mindenki számára ismerõs. Lényege, hogy a kimondott szó utolsó betûjével kell egy újabb szót mondani a soron következõ játékosnak. Ezt végezhetjük körben ülve labda vagy babzsák dobálással összekötve. Így a figyelem, a koncentráció fokozható. Ezt a játékot bonyolíthatjuk azzal, hogy bizonyos témakörökre szûkítjük a gondolkodásukat. Pl.: csak növénynevek mondhatók, emberi tulajdonságok, csak nõi nevek, városnevek, országok, ami csak az eszünkbe jut a téma szûkítésével kapcsolatban.

9. Szótagból szóalkotás Ez egy nagyon jó feladat és igen népszerû az idõsek körében, fõleg ha csoportban játsszuk. Készítsünk, vagy akár vásárolhatunk is szótagkártyákat, amit kirakunk egy mindenki által jól látható helyre vagy táblára. A feladat az, hogy alkossunk szavakat a szótagokból. Például: BAR (barack, barlang, Barbara, barikád, stb.) Ha már úgy érezzük, hogy kimerítettük egy kategóriában a szóalkotást, akkor tegyünk fel egy másik szótagot a táblára. Mindaddig játsszuk, amíg kellõképpen élvezik a feladatot és nem lankad a játékosok figyelme.

10. Rímfaragó A játékvezetõ mond egy szót és a játékosok feladata az, hogy próbáljanak rá rímeket keresni, akár többet is. Az alábbiakban felsorolunk néhány példát:

36

MEMÓRIA ÉS BESZÉDMEGTARTÁST SEGÍTÕ JÁTÉKOK

Hús Esik Szövi Álom Szépség Málik Mozi Hazám Araszol

bús, tus szedik, verik, merik, iszik, viszik, eszik, teszik, veszik löki, nyögi bánom, szánom, fázom, látom, tárom épség, pékség válik, ázik, fázik, állig Rozi, kori lazán, banán, kazán, torkán, titán hablatyol, bevakol, átkarol, zakatol

11. Ország, város… Ezt a játékot sokszor játszotta mindenki gyermekkorában. Lényege, hogy megadunk egy kezdõbetût és azzal mondunk ország, város, fiú, lány, növény, állat, tárgyneveket vagy más kategóriákat (híres ember, tulajdonságok, ruhanemûk, fûszernövény, stb.)

12. Ellentétes szópárok keresése A játékvezetõ a szópár egyik felét mondja, a játékos pedig a másik felét próbálja kitalálni. Néhány példa a játékhoz: kicsi-nagy kövér-sovány egyenes-görbe érdes-sima fehér-fekete édes- keserû tiszta-koszos jó-rossz szép-csúnya

bátor-gyáva szegény-gazdag vékony-vastag ügyes-ügyetlen okos-buta részeg-józan éles-tompa üres-tele csinos-csámpás

13. Szókincstár A játék lényege, hogy régi vagy ritkán használt szavak jelentéseit kell megfejteni két vagy három változatból. Sokkal sikeresebb idõseknél, ha régi, népies, lassan feledésbe merülõ szavakat használunk. Pl: a jó megoldás aláhúzva

37

MEMÓRIA ÉS BESZÉDMEGTARTÁST SEGÍTÕ JÁTÉKOK

Sufni: Lábtó: Sifony: Lóca: Gang: Bazsevál: Sevrony: Vitrin: Tantusz: Amorf: Evakuáció: Frappáns: Protestálni: Paktum: Epiológus: Kontó: Gutta: Nívó:

zokni lábmosó szék sarló folyosó énekel heverõ lázmérõ ész formás feltöltés csattanós imádkozni szerzõdés elõszó hídpénz agyvérzés újdonság

tárolóhely kisszék szekrény kasza galambdúc muzsikál habverõ polc telefon-érme visszataszító kiürítés régies tiltakozni füzet utószó számla szívinfarktus színvonal

csavarhúzó létra kalapács hosszú pad harang táncol sátor szekrény üveges része ütõszerszám alaktalan segítség unalmas énekelni csomag ajánlott levél csepp meglepõ

14. Közmondások és szólások befejezése A játék egy kis elõkészületet igényel. Gyûjtsünk össze minél több szólást és közmondást és csak az elsõ felét mondjuk el a játékosoknak, majd kérjük meg õket, hogy próbálják befejezni. Valamint kérjük meg õket, hogy magyarázzák meg a jelentésüket. Amit ma megtehetsz, …. Lassan járj, tovább …. Kinek a pap, …. A hazug embert hamarabb …. Sokat akar a szarka, de …. Amilyen a mosdó, …. Bort iszik, …. Madarat tolláról, …. Aki keres, ….

38

(azt ne halaszd holnapra) (érsz) (kinek a papné) (utolérik, mint a sánta kutyát) (nem bírja a farka) (olyan a törölközõ) (vizet prédikál) (embert barátjáról) (talál)

MEMÓRIA ÉS BESZÉDMEGTARTÁST SEGÍTÕ JÁTÉKOK

Az nevet igazán, aki …. (utoljára nevet) Alkalom szüli …. (a tolvajt) Nagyobb a füstje, …. (mint a lángja) Ki korpa közé keveredik, …. (megeszik a disznók) Más tollával …. (ne ékeskedj) Ne igyál elõre …. (a medve bõrére) Minden kezdet …. (nehéz) Sok bába közt …. (elvész a gyermek) A lónak négy lába van, …. (mégis megbotlik) Mindenki a maga portája …. (elõtt seperjen) Kinek nem inge, …. (ne vegye magára) Kicsi a bors, …. (de erõs) Kölcsön kenyér …. (visszajár) A szem a …. (lélek tükre) Isten nem ver …. (bottal) Az ördög nem …. (alszik) Ha a sors becsuk egy ajtót, …. (nyit helyette másikat) Aki könnyen ígér, …. (nehezen ad) Tétlen kéz mellett …. (begyöpösödik az agy) Aki dolgozni nem szeret, …. (nem érdemel kenyeret) Vér nem válik …. (vízzé) Az alma nem esik …. (messze a fájától) Jól kérdezni annyi, …. (mint sokat tudni) A szegény embert még …. (az ág is húzza) Jobb a sûrû fillér, …. (mint a ritka forint) Néma gyereknek …. (anyja sem érti a szavát)

15. Többértelmû, ill. rokon értelmû szavak keresése Kérjük meg a játékosokat, hogy próbáljanak minél több többértelmû szót keresni. Ha nem megy, akkor mondjuk el azt, amit mi tudunk. Az is jó, ha felelevenítjük ezeket a szavakat és beszélgetünk róla. Néhány példa: vár, fog, áll, zár, nyom, nyúl, érted, fûz, dob, ég, terem, ér, légy, csavar, les, fal.

39

MEMÓRIA ÉS BESZÉDMEGTARTÁST SEGÍTÕ JÁTÉKOK

Rokon értelmû szavak keresése: (egy jelentést több szóval is ki tudunk fejezni) Kukorica - tengeri burgonya - krumpli köszméte - pöszméte - egres - büszke nevet - kacag - hahotázik - derül - röhög totyog - cammog megy - megyeget- baktat kreatív - alkotó bájos - aranyos bokor - cserje siet - vonul lift - felvonó

Néhány kiadvány, ami a segítségünkre lehet a szójátékok szerkesztésében: - Magyar szókincstár, rokon értelmû szavak és szólások és ellentétek szótára (Kiss Gábor szerk: Bp.: Tinta kvk 1998. - Békés István: Napjaink szállóigéi - O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (2003 Tálentum)

16. Történetalkotás A játék lényege, hogy mindenki húz egy szókártyát, amin egy adott szó szerepel. Egy valaki elkezd egy kitalált történetet, amibe bele kell fûzni az általa kihúzott szót, majd néhány mondatalkotás után a következõ játékosra kerül a sor, aki tovább folytatja a történetet saját fantáziáját felhasználva, beleszövi a történetbe a kihúzott szót majd ismét egy következõ játékosra kerül a sor. Érdekes történetek alakulnak ki, amin jót lehet közösen derülni és a szókincsmegõrzést, beszédmegtartást is elõsegíti. A játékot párban is lehet játszani, ilyenkor a játékosok minden 3 mondat után új szókártyát húznak, amit folyamatosan beleépítenek a történetbe.

40

MAGATARTÁSORIENTÁCIÓS, INTERAKTÍV GYAKORLATOK

17. Kakukktojás keresõ Mondjunk 3 szót, amibõl egy egyértelmûen nincs kapcsolatba a többivel. A játékosoknak ki kell találniuk melyik a kakukktojás és miért. Néhány példa a feladathoz: papír, boríték, zokni busz, bicikli, repülõ

(zokni nem papírból van) (a repülõ, levegõben közlekedik, vagy a bicikli, mert nem tömegszállítási jármû) róka, tyúk, macska (a róka nem háziállat) váza, szemüveg, takaró (a takaró nem készül üvegbõl)

MAGATARTÁSORIENTÁCIÓS, INTERAKTÍV GYAKORLATOK

IV.

1. Relaxáció Tegyünk be egy kellemes zenét, célszerû szöveg nélkülit választani (ajánlás: bármilyen könnyûzenei mû, Enya zenéi). A kellemes, lassú zene hallgatása alatt meséljünk el egy képzeletbeli történetet, amibe a hallgatók próbálják beleélni magukat. A történetben kellemes emlékeket, ízeket, érzéseket próbáljunk feleleveníteni. Üljünk körbe és mindenki vegyen fel egy kényelmes pozíciót a fotelben, lazítsa el izmait, nyugodt mély lélegzetet vegyen, majd csukja be a szemét (lehetõség szerint legyen félhomályos a környezet). Példa a történet mesélésre: Képzeljük magunkat egy nagy zöld rétre, kellemes meleg van, a nap sugarai érintik a bõrünket, jólesõ melegség fog el minket, a táj gyönyörû, tarka, virágokkal teli mezõn tehenek legelésznek. Mi elsétálunk mellettük a gyalogúton, megcsodáljuk a távoli hegyeket, a zöld fákat, a piros bokrokat, csemegézünk az erdei szamócából, és eperbõl. Tovább sétálunk, nagyon könnyûnek érezzük a lépteink, a távolban pillangók röpködnek, megcsodáljuk a színes szárnyaikat, lassan egy völgybe érünk, ahol kéklõ tiszta vizû patak csordogál. Közelebb megyünk és a hûsítõ vízbe mártjuk a kezünk,

41

MAGATARTÁSORIENTÁCIÓS, INTERAKTÍV GYAKORLATOK

megmossuk a homlokunkat, arcunkat, érezzük a jólesõ felfrissülést, érezzük a meleg szélt az arcunkon. Ledõlünk a fûbe, arcunkat az égnek szegezzük, majd a fehér bodros felhõket figyeljük ahogy kúsznak az égen. Elbóbiskolunk, és a legutóbbi vakációnkra gondolunk, a sok élményre, amit átéltünk. Lassan felocsúdunk, mert eleredt az esõ, nyári meleg csapadék ez ami jólesik a bõrünknek, érezzük minden egyes csepp hûsítõ erejét. Gyorsan szedjük a lábunkat és igyekszünk hazajutni, gyaloglás közben a távolban szivárványt látunk, gyönyörködünk a színeiben, a meleg piros, rózsaszín színekben, magunk mögé tekintünk és ismét átéljük a természet csodáit, és arra gondolunk, milyen csodálatos is az élõvilágunk, boldogok lehetünk, hogy ilyen helyen élhetünk. Majd a mesélõ tapssal ébreszti a relaxálókat, és megbeszélik, kinek hogyan sikerült átélnie a történetet, az érzéseket sikerült e felidézni, milyen vakációs emlékek jutottak az eszükbe.

2. Autogén tréning Lényege, hogy megtanuljunk ill. megtanítsuk a résztvevõket önállóan ellazulni. Oldhatja a belsõ nyugtalanság, izgágaság és a koncentrációképesség zavarait, segíthetnek a feszültség és a félelmek leépítésében. A demens betegekre jellemzõ az általános nyugtalanság, bolyongás, félelmeiket és aggodalmaikat nem mindig tudják megfogalmazni, elõfordul, hogy olyasmi miatt aggodalmaskodnak, aminek nincs realitása. Alapgyakorlatok: Melegedési gyakorlatot valamelyik testrésszel kezdjük, aztán kiterjesztjük az egész testre: Vegyünk fel egy kényelmes pozíciót a fotelben, csukjuk be a szemünket, majd koncentráljunk a karunkra és mondjuk magunkban az alábbi mondatokat: - a karom kellemesen meleg és ellazult, - a lábam kellemesen meleg és ellazult, - a szívem kellemesen és egyenletesen ver (a nyugodt ütemû szívverésre koncentrálunk), - a légzésem nyugodt és egyenletes, - a homlokomat hûvös szellõ érinti, a fejem könnyû és világos, - nem aggódom, nyugodtságot, és békességet érzek, Majd pihenjünk és maradjunk így ellazulva legalább 2-5 percig.

42

EGYÉB REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3. Kellemes emlékek módszeres felelevenítése (reminiszcencia tréning) Egyénileg és csoportban is elvégezhetõ emlékelõhívó foglalkozás. Kellemes emlékeket elevenítsünk fel fényképek nézegetésével. A csoporttagok saját családi fotóik alapján próbáljanak visszaemlékezni 1-1 múltbéli eseményre, ismerõsökre, mutassák meg a társaiknak a képeket és meséljenek róluk (ki látható a képen, hol vannak, milyen eseményt rögzít, mikor történt az esemény, stb.). Idõsek klubjában, otthonokban, az ott átélt közösségi életrõl készült képeket is kiválóan lehet elemezgetni. Ez a módszer közösségépítõ, csoportkohéziót erõsítõ jelenséggel is bír, egymást kölcsönösen megismerik, ill. könnyebben találnak így beszélgetésre alkalmas témát. Ezzel is elõsegíthetõ a csoporttagok egymás közötti kommunikációja, beszédmegtartás, kapcsolatépítés, szocializáció.

EGYÉB REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

V.

1. Saját készítésû társasjáték Társasjátékot mi is készíthetünk. Egy példa: rajzoljuk meg a startot, a célt és a közötte meghúzódó kanyargós lépegetõ mezõt. A mezõk kockáit színezzük ki (sárga, zöld, kék, piros). Tehetünk bele akadályokat (pl. visszalép 2-õt, kimarad a dobásból stb.) is. A játékhoz készítsünk különbözõ kártyákat kérdésekkel bármilyen témakörben, de ne legyenek túl nehezek. Vegyük figyelembe a leendõ játékosok szellemi képességét. A kérdéskártyák hátlapjai olyan színûek legyenek, mint amilyenre a mezõ kockáit színeztük. A játékosok dobókockával dobnak, majd annyit lépnek elõre amennyi a dobás értéke volt. Amilyen színû mezõre érnek olyan színû kérdéskártyákból kell húzniuk és arra választ adni. Jó válasz esetén egyet elõreléphetnek, ha nem tudják a választ, akkor maradnak ott, ahol vannak, nincs jutalom elõrelépés. Természetesen az nyer, aki hamarabb beér a célba.

43

EGYÉB REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

2. Activity Ketten is játszhatjuk, de legjobb csoportban. Írjunk cselekvéseket kártyalapokra, majd a csoport minden tagja húz egyet és megpróbálja eljátszani. Annak, aki nehezen vagy nem érti meg a feladatot, annak segítsünk elmutogatni a cselekvést. Az nyer, aki a legtöbbet találja ki.

3. Mesterségem címere Gyûjtsünk össze minél több foglalkozást, majd mutogassuk el egyenként a játékosoknak, ill. kérjük meg a játékosokat egyenként, hogy próbálják elmutogatni a többieknek. Ily módon kell rájönni, hogy vajon milyen foglalkozást rejtenek a mozdulatok.

4. Keresztrejtvény Az általunk alkotott rejtvény lényege, hogy a kérdéseket mindig a játékosok szellemi teljesítõképességéhez mérjük. Ha csoportosan játszunk, akkor nagy méretben készítsük el és pálcával mutassuk, hogy épp mely oszlopban vagy sorban járunk, hangosan mondjuk el a feladványt és hogy a keresendõ szó hány betû. Adjunk lehetõséget, hogy minden játékos, aki kész válasszal rendelkezik, mondjon egy megfejtést. Amennyiben nem megy, a többiek segítségét kérjük.

(Nagyítva, megoldás nélkül lásd a mellékletben)

44

EGYÉB REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

5. Szókirakó Minden csoporttagnak adjunk 10-10 betût. Betûkártyákat is készíthetünk, vagy használhatunk szókirakó játékot (Scrable). A feladat az, hogy próbáljanak értelmes szavakat alkotni a kapott betûkbõl.

6. Furfangos kérdések A kérdések szerkesztésének lényege, hogy a megoldás legyen egyszerû, csak a kérdés megfogalmazása legyen zavarba ejtõ, és csalafinta. Mindig adjunk meg választási lehetõséget. Néhány példa: A jó megoldás alá van húzva (Forrás: www. kvízpart.hu)

Egy sötét szobában van egy kandalló, gyufa, és egy petróleumlámpa. Melyiket gyújtjuk meg elõször? kandalló - gyufa - petróleumlámpa Egy juhásznak 11 báránya van, 9 kivételével mind meghal. Hány marad? 2 - 9 - 11 Te vezeted a repülõt. Budapesten felszáll 200 utas, Londonban leszáll 150. Hány éves a pilóta? 99 - amennyi én vagyok - 50 - amennyi te vagy Egy tíz literes kannába 6 liter víz van. Beletöltünk még 6 litert. Mennyi van benne most? 12 l - 10 l (mert a többi kifolyik) Hogy kell írni az USA fõvárosának nevét? New York - Nyû Jók - Washington Egy özvegyasszony férje megnõsülhet-e? igen, mert a felesége meghalt - nem, mert már meghalt - igen

45

EGYÉB REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

7 szénakazal meg 5 szénakazal összehordva hány szénakazal? 12 - 1 - 12.000 Hány nõstény és hány hím állatott vitt a bárkába Mózes? 21 - 555 - sehányat Egy villanyvonat megy Kolozsvár és Brassó között. Mennyi füstöt enged ki? sokat - passz - semennyit (a villanyvonat nem enged ki füstöt) Két egér áll az esernyõ alatt. Egyiknek a füle lóg ki, a másiknak a farka. Melyik ázik meg jobban? Elsõ - második - egyik sem (ki mondta, hogy esik az esõ) Ha másfél tégla 15 Ft-ba kerül, mennyibe kerül 8 tégla? 40 - 120 - 80 - nem lehet kiszámolni 16 veréb van a fán, 1-et lelõnek, hány marad a fán? 2 - 15 - egy sem (mert a többi elrepül) Hányadik helyen áll egy futó a versenyen, ha megelõzi a másodikat? 1 - 2 (így már õ a második) - 3

7. Kire mondják azt, hogy… ? A legnagyobb Magyar: Deák Ferenc - Wesselényi Miklós - Széchényi István - Kossuth Lajos A rózsák atyja: Kemál Atatürk - Frangepán Ferenc Kristóf - Gül Baba - Nádasdy Ferenc A nagy palóc: Mikszáth Kálmán - Jókai Mór - Madách Imre Móricz Zsigmond A kis káplár: Napóleon - Nicolas Sárközy - Gregorges Clemencean - XIV. Lajos

46

EGYÉB REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

A haza bölcse:

Kossuth Lajos - Deák Ferenc - Hunyadi János Zrinyi Miklós Franz Lamberg - Ferenc József - Haynau Lehár Ferenc - Sárdy János - Dankó Pista

A bresciai hiéna: A nótakirály:

8. Szókvíz játék Számtalan kvízjátékot is szerkeszthetünk, adjunk meg mindig választási lehetõségeket. A legegyszerûbb nyílván az, ha két változat közül kell kiválasztani a megfelelõt. (Forrás: www. kvízpart.hu) (A jó megoldás alá van húzva) Példák: Mi a szinonimája: Dologtalan: Bátor: Belejön: Csevegés:

Ingyenélõ - lusta vakmerõ - merész beletanul - belevág diskurálás - pletykázás

Mi a nem szinonimája a szorgalmas szónak? igyekvõ - törekvõ - iparkodó - pakoló Mi a szinonimája a kitûnõnek? átlagos - eminens - evidens - mindennapos Mivel rokon értelmû a fáradt szó? henyél - álmos - kimerült - csendes Melyik szó nem rokon értelmû a nehéz szóval? keservesen - fáradtságosan - bajosan - erõteljesen Mi rokon értelmû a nélkülözhetetlen szónak? szükségtelen - nélkülözhetõ - létfontosságú - mellõzhetõ Mi a szinonimája a fösvény szónak? tehetõs - szegény - garasos - büszke

47

EGYÉB REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

9. Találós Kérdések Melyik virágnév nem leánynév? Boglárka - Ibolya - Jácint - Viola Mikor van virágvasárnap? Húsvét után 1 héttel - Húsvét elõtt egy héttel - Húsvét után 40 nappal Mi a virágnyelv? ritka nyelvjárás - képletes beszéd - pillangós virágnak a szirma

Mi az? Egy kis házban öt kis szoba sorakozik szépen, öt kis ember bújik oda melegedni télen. Fehér pokróc egész földön, nem is szövik, az égbõl jön.

(kesztyû) (hó)

Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne.

(felhõ)

Akkor vagyok legmelegebb, amikor hideg van. Akkor vagyok leghidegebb, amikor meleg van.

(pince)

Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája

(görögdinnye) (tücsök)

Melyik út nem porzik sose?

(tejút)

Melyik kör lehet szögletes?

(tükör)

Foga van és mégsem eszik.

(fésû)

Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy helyben áll.

(óra)

Kint is van, bent is van, mégis csak a házban van.

(ablak)

Szádba teszed, mégsem eszed, mi az?

(kanál)

Akárhová vitték, mindig fejbe verték.

(szög)

48

EGYÉB REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

Vadonatúj, mégis lyukas, megfoltozzák, semmit sem ér.

(szita)

Milyen fa van legtöbb a vásárban?

(kofa)

Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora, erdõben az otthona.

(harkály)

Szürke szárnyú nagy madár, szürke lesz a nagy határ, ha õsszel a földre száll.

(köd)

Édesanyád gyermeke, de neked nem testvéred, ki az?

(te magad)

Két szomszéd lakik egymás mellett. Mindent látnak, csak egymást nem láthatják. Ha a tükörbe pillantasz, kitalálod. Két kezemmel füled fogom, s ott csücsülök az orrodon. Csak becsukott szemmel láthatjuk, mi az? Kis ember áll az erdõben, nagy kalap van a fejében. Ha kalapját megetted, õt magát is ismered. Kis koromban nyersen esznek, ízét adom a levesnek. Barátom a petrezselyem, egy csomóba kötik velem. Csak a tiéd, mégis mások használják többet. Mi az?

(szem) (szemüveg) (álom) (gomba) (répa) (a neved)

Forrás: 1200 Találós kérdés (A magyar folklór világából) Szerk.: Mózes István Miklós Horizont kiadó

49

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM

Felhasznált és ajánlott irodalmak jegyzéke Alzheimer-kór és a demencia egyéb fajtái. SpringMed kiadó, kérdezz-felelek Alzheimer-kór és más memória zavarok. SpringMed kiadó, kérdezz-felelek Andrejkovics M, Balla P, Égerházi A, Nemes Z, Süveges Á, Degrell I: Reverzibilis demenciák. In: Tariska Péter (szerk.): Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok az idõskorban. Budapest: Medicina, 2002; 369-385. Csoó Lászlóné: Alzheimer-kórban szenvedõk gondozási módszerei. In: Új terápiás programok, Periféria Füzetek, IX. évf. 2-3 sz. 2002 Május Degrell I, Égerházi A, Balla P: Az Alzheimer-kór kezelésének alapelvei. Gyógyszereink. 2000 Ápr; 50:58-62 Égerházi A: A demencia és a depresszió összefüggései idõskorban. Hippocrates. 2006 Jan-Febr; VII/1: 44-48 Égerházi A, Pék Gy: Az idõskor pszichiátriája. in: Imre Sándor (szerk.): A klinikai gerontológia alapjai, Budapest: Medicina, 2007; 171-193. Égerházi A, Balla P, Süveges Á, Andrejkovics M, Degrell I: Mi "baja" lehet a demens betegnek? Hippocrates. 2002 Márc-Ápr; IV/2: 101-3. Égerházi A, Balla P, Degrell I: Gyógyítható-e a demencia? Hippocrates. 2001 MárcÁpr; III/2: 89-91. Günter Krámer: Az Alzheimer-kóros betegek gondozása. Medicína, Bp. 1988 Jane Cars- Brigitta Zander: Szellemileg leépült idõsek gondozása, Animus Kiadó 2009 Pék Gy, Égerházi A, Kovács M: A gerontopszichiátriai interjú. Pszichológiai tesztek, diagnosztikai kérdõívek, tünetbecslõ skálák. In: Kovács Mónika (szerk.): Idõskori depresszió. Budapest: Springer, 2003; 129-158. Rajna Péter, Tariska Péter: Az idõs kor neuropszichiátriája, Btv kiadó, Bp. 2000 Tariska Péter: A demencia mai szemlélete, Magyar Pszichiátriai Társaság Bp. 1988 Tariska Péter: Alzheimer-kór, Golden Book, Bp. 2000 Tariska Péter: Kórtünet, vagy kortünet? Mentális zavarok az idõskorban, Medicína Bp. 2002 Tariska Péter: Szellemi hanyatlás idõskorban, Therápia Kiadó, 2003

50

HASZNOS INFORMÁCIÓK ÉS WEBOLDALAK

Hasznos információk és weboldalak: A munkafüzetben található feladatok túlnyomó többségét a Debrecen Megye Jogú Város Városi Szociális Szolgálatának Demens Idõsek Klubjában napi rendszerességgel alkalmazzuk. Az Intézmény pontos címe és elérhetõsége: Központi Irányítás: Intézményvezetõ: Szabóné Orosz Éva 4029 Debrecen Viztorony u. 11 Tel: ( 52) 533-899 Tel/ Fax: (52) 533-900 Email: [email protected] [email protected] [email protected] Belvárosi Gondozó Szolgálat Demens Idõsek Klubja 4024 Debrecen Kandia u.4/b Tel: (52) 315-561 Mobil: 06 30 5353-130 E-mail: [email protected]

A Demens Idõsek klubja 20 férõhellyel mûködik. Demencia kórképpel rendelkezõk számára, nappali ellátás keretében személyközpontú gondozást biztosít a Debrecen Megye Jogú Város közigazgatási területén. Alapvetõ célja, hogy a demenciával küzdõ (idõs) ember a szellemi leépülése során, életminõségét megõrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, amely késlelteti állapota romlását. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja õrizni emberi méltóságát.

51

HASZNOS INFORMÁCIÓK ÉS WEBOLDALAK

FEHT Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága www.tar.hu/alzheimer 1999-ban alakult ez a társaság amely elkötelezte magát, hogy támogatja és segíti a demenciával élõ embereket és hozzátartozóikat. Infovonal: 06-1-214 1022 Elnök: Himmer Éva, Bp. Csabai u. 7/A E-mail: [email protected]

Memoria Alapítvány: www.memoriaalapitvany.hu E-mail: [email protected] Infovonal hétköznap 17.00-20.00-ig 06-1/352 8232 www. neuropszichiatria.hu

52

MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK

53

MELLÉKLETEK

54

MELLÉKLET

1. sz. melléklet

Mini Mental State Examination (MMSE) 1. Orientácio Milyen évet írunk? Milyen évszak van most? Hányadika van ma? Ma a hét melyik napján vagyunk? Milyen hónapban vagyunk? Milyen megyében vagyunk? Milyen országban vagyunk? Milyen városban vagyunk? Meg tudja nevezni ezt a helyet? Az épület hányadik emeletén vagyunk? Pontszám (0 -10): (Minden jó válasz 1 pontot ér)

2. Megjegyzõ Kérdezze meg a beteget, hogy ellenõrizheti-e emlékezõ képességét. Ezután tisztán és lassan, kb. 1 másodpercenként, nevezzen meg 3 egymástól független tárgyat: "citrom, kulcs, labda". Miután mindhármat felsorolta, ismételtesse el a szavakat a beteggel. Az elsõ ismétlés alapján értékeljen (0-3 pont), de addig ismételjék a feladatot, (legfeljebb ötször), amíg a beteg mind a 3 tárgyat meg tudja nevezni. Ha a beteg egyszer sem tudja mind a három tárgyat megnevezni, a feladat nem értékelhetõ.

Pontszám (0-3):

55

MELLÉKLET

3. Figyelem és számolás Kérje meg a beteget, hogy 100-ról indulva hetesével számoljon visszafelé. Öt levonás után (93, 86, 79, 72, 65) állítsa meg. A helyesen megadott számok alapján pontozzon. Kérje meg a beteget, hogy betûzze el a "világ" szót visszafelé. A helyes sorrendben mondott betûk alapján pontozzon (pl. gáliv=5, gáilv=3). A két teszten elért eredmények közül a magasabb pontszámot írja be.

Pontszám (0-5):

4. Felidézõ emlékezés Kérje meg a beteget, hogy a korábban ismételtetett 3 szót ismételje meg.

Pontszám (0-3):

5. Megnevezés a) Mutassa meg a karóráját a betegnek, és kérdezze meg, mi az. b) Ismételje meg a fenti próbát egy ceruzával.

Pontszám (0-2):

6. Ismétlés Ismételtesse meg a beteggel ezt a mondatot: "Semmi ha, és semmi de". Csak egy próbálkozás megengedett. Pontszám (0-1):

56

MELLÉKLET

7. 3-as parancs/utasítás Végeztesse el a beteggel a következõ feladatot: "Vegyen egy papírt a kezébe, hajtsa félbe és tegye le a földre!" Minden helyesen végrehajtott feladatrész 1 pontot ér.

Pontszám (0-3):

8. Olvasás Olvastassa el az alábbi nyomtatott nagybetûvel írott szöveget: "CSUKJA BE A SZEMÉT!" és kérje meg, hogy hajtsa végre. Csak akkor adható az 1 pont, ha a beteg be is csukta a szemét.

Pontszám (0-1):

9. Írás Adjon a betegnek egy üres lapot, és kérje meg, hogy írjon arra egy mondatot. Ne diktáljon, a betegnek spontán kell írnia. A mondatnak értelmesnek kell lennie, alanyt és állítmányt is kell tartalmaznia. Nyelvtani hiba nem számít.

Pontszám (0-1):

57

MELLÉKLET

10. Másolás Egy üres papírra rajzoljon két, egymást metszõ ötszöget. Kérje meg a beteget, hogy pontosan másolja le a rajzot. Akkor értékelhetõ a feladat, ha mind a 10 szög megvan, és a két idom két pontban metszi egymást. Kézremegés, vagy az ábra elfordulása nem számít.

Pontszám (0-1):

Összpontszám:

Normál

24 - 30 pont

Enyhe demencia

15 - 23 pont

Közepes fokú demencia

10 - 14 pont

Súlyos fokú demencia

< 10 pont

Értékelés A Mini-Mental Szûrõteszt fontos része a rutinszerû demencia vizsgálatnak, kb. 10 perc idõigényû, maximum pontszám: 30 pont.

58

MELLÉKLET

59

MELLÉKLET

60

MELLÉKLET

61

MELLÉKLET

62

MELLÉKLET

63

MELLÉKLET

64

MELLÉKLET

65

MELLÉKLET

66

MELLÉKLET

67

MELLÉKLET

68

MELLÉKLET

69

MELLÉKLET

70

MELLÉKLET

71

MELLÉKLET

72

MELLÉKLET

73

MELLÉKLET

74

MELLÉKLET

75

MELLÉKLET

76

MELLÉKLET

77

MELLÉKLET

78

MELLÉKLET

79

MELLÉKLET

80

MELLÉKLET

81

MELLÉKLET

82

MELLÉKLET

83

MELLÉKLET

84

MELLÉKLET

85

MELLÉKLET

86

MELLÉKLET

87

MELLÉKLET

88

MELLÉKLET

89

90

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF