De Bono E 6 Palarii Ganditoare

April 20, 2017 | Author: Carti Scanate | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download De Bono E 6 Palarii Ganditoare...

Description

Euwanl tln Bono este considerat astdzi autoritatea num6rul unu in lume in domeniul gdndirii creative 9i al predarii gAndirii ca abilitate dob6ndita. Originar din Malta, Dr. Edward de Bono a studiat la St. Edward's College, apoi a oblinut o diplome in medicina de la Royal University of Malta. A primit o bursd Rhodes la Oxford, unde a oblinut titlul de MA in psihologie 9i fiziologie, 9i un D. Phil in medicinA, dupa care gi-a luat doctoratul la Universitatea Cambridge. Defne de asemenea tidul de D. Des (Doctor in Design) de la Royal Melbourne Institute of Technology 9i tidul de LL. D. (Doctor in Drept) de la Dundee. A predat la universitalile Oxford, Londra, Cambridge 9i Harvard. In prezent, line cursuri la University of Malta, lJniversity of Pretoria, Dublin City University Ei llniversity of Centra] Englancl. In mai

2005 a fost numit Da Vinci Professor of Thinking la New [Jniversity of Advancing Technology in Phoenix, Arizona. Este autorul a 70 de cdr{i, traduse in 40 de limbi 9i a sus[inut conferinle in peste 58 de lari din intreaga lume. Conceptele Ei metodele sale au devenit parte obligatorie a programelor qcolare din numeroase 1Ari, printre care: Australia, Argentina, Canada, China, Danemarca, Emiratele Arabe Unite, lndia, Irlanda, ltalia, Malaysia, Malta, Marea llritanie, Norvegia, Noua Zeelanda, Portugalia, Spania, Statele Baltice, Suedia, Singapore, S.U.A., Rusia 9i Venezuela. Programele sale de instruire au fost preluate de companii 9i institulii din intreaga Iume, printre care: AT&T, Boeing, Bosch, British Airways, Coca-Cola, Du Pont, Ericsson, Ford, CM, IBM, Mondadori, Ncstle, Nokia, NTT, Sanofi, Rolex etc. A fost preEedintele Council of Young llnterprise Europe, organiza[ie ce numara peste I 500 000 de membri din Europa, lsrael Ei Rusia, tineri ce^liornes(' activitatea antreprenoriald inca cle pe bAncile Ecoiii. ln anul 2005, Asociaqia Firmelor de ConsultanlA in Management i-a decernat Carl Sloane Award, pentru contribufia sa la gdnrlirea in afaceri, iar Asian Brand Foundation l-a desemnat drept ,,Personalitatea Anului pentru zona Asia-Pacific". Dr. De Bono a inventat conceptul de gdndire laterald, recunoscut oficial ca fac6nd parte din limbajul uzual prin includerea in Dic$onarul Oxford, 9i a pus bazele formale ale tehnicilor de gAndire creadve deliberata. Dintre ctrrfle sale, Curtea Veche Publishing a mai publicat Gl.ndirea laterald (2003), Cum sd. auem o gdndire armanioasd (2008) ei $ase medalii ale ualoilor (2008).

EDWARD DE BONO

$ase pdlXrii

gdnditoare Metodd de gf,ndire rapidd Edilia a III-a Traducere de ADRIANA CIORBARU

qh BUCURESTI,2OO8

Prefqa ji' i'-"J"rj.;; - i

t,

t'x;"',x Al

| "t:!"iii[ i)ui_Fu"

L-

I

-l*,1-ttfg--i Metoda celor gase pelerii ar putea fi cea mai importantA schimbare petrecutd in gAndirea umand din ultimele 23 de

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a RomAniei BONO, EDVARD DE $ase palerii gAnditoare: metodi de gAndire rapidn / Edward de Bono; trad.: Adriana Ciorbaru. Ed. a 3-a. - Bucuregti: Curtea Veche Publishing, 2008 ISBN 978-973 -669-67 6-3

secole.

Poate cd pare o preten[ie exageratd, dar dovezile au inceput sd se arate. CAnd aceasta carte a fost publicatd pentru prima dat6, acum 14 ani, afirmalia de mai sus ar fi fost absurdd. Dar, de-a lungul anilor, s-au adunat tot mai multe dovezi ?n sprijinul ei.

I. Ciorbaru, Adriana

(trad.)

t59.923.2

Copena: Cnlrrolr eno Svexs www.pgiffon.ro Ilustralia copertei: Caricaturd din revistA interbelica de avangardA

EDWARD DE BONO SIX THINK]NG HATSO Copyright O The McQuaig Group Inc., All rights reserved.

I985, I999

O Curtea Veche Publishing, 2005, 2008 pentru prezenta versiune in limba romdnA ISBN 978-973 -669-67 6-3

O corporalie importantd (ABB) petrecea 30 de zile cu discufile in cadrul echipei de proiectare multinalionale. Folosind gAnclirea in paralel a metodei celor $ase Palarii, discutiile dureazd acum numai doud zile. Un cercetator de la laboratoarele IBM mi-a spus ce aceasta metoda a redus la un sfert timpul gedin[elor. Statoil din Norvegia avea o problema cu un echipament de foraj, care costa 100 000 de dolari pe zi. Un instructor calificat, Jens Arup, i-a familiarizat cu metoda celor Ease palarii qi in 12 minute problema a fost rezolvatd - pierderea de 100 000 de dolari pe zi fiind redusd la zero. Au existat douA cazuri similare in justilie: intr-unul dintre procese, juriul a deliberat timp de trei ore pentru a ajunge la o decizie. In cel de-al doilea, un jurat a prezentat metoda celor $ase Palarii. Decizia a fost luatd in 15 minute. intr-un experiment simplu, la care au participat 300 de funclionari publici experimentali, introducerea metodei celor Sase pdlarii a mdrit productivitatea cu 493o/o.

Elwenr ns Bowo Exemplele de mai sus indicA ganse uriage. Suntem, in general, foarte mullumili cu o cregtere a productivitalii de

5 sau l0o/o. Acum putem inregistra 500o/o sau chiar mai mult. Se intAmpla ceva.

Utile peste tot in lume Va pot informa cA metoda celor qase palarii gAnditoare este folosita astdzi in toatd lumea. Cind am proiectat conceptul, nu md gAndeam cA se va rasp6ndi at6t de rapid. Metoda este simplA gi eficienta - ceea ce explicI popularitatea ei. Anul trecut, am primit douA scrisori ?n aceeagi zi. Una dintre ele era de la geful departamentului de cercetare al firmei germane Siemens. Siemens este, de departe, cea mai mare corpora[ie europeand, avdnd aproape 400 000 de angajali 9i o cifrA de afaceri de pesre 60 de miliarde de dolari. In firmA exista 37 de instructori, angajali permanent, care predau metodele mele, qi fiecare departament are o ,,unitate pentru inovalii", bazald, pe aceleagi metode. in scrisoarea sa, geful cercetarii imi povestea cum utilizase cu succes metoda celor gase palarii intr-o reuniune a specialiqtilor. A doua scrisoare cra de la Simon Batchelor, care fusese intr-o misiune umanitara in Cambodgia pentru a-i ajuta pe khmeri sa-gi construiascA pu[uri de apa. I se pdruse dificil sa ii implice pe localnici in acest proiect. Avea cu el cartea mea Teach Your Child How to Think (fnua1atri-ua
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF