Baterías primarias y secundarias

December 5, 2017 | Author: Heber Andrada | Category: Electrode, Battery (Electricity), Chemical Elements, Chemistry, Materials
Share Embed Donate


Short Description

Descripción: Distintos tipos de baterías primarias y secundarias...

Description

|    

`  

Tipos de baterías Baterías primarias j    j  ½     ½  G á ectro ito^ G á ectrodo negativo (Ánodo) £    G á ectrodo positivo Cátodo) £    !!     Gá  " ½   ½ Gá  ^  "

Ôos procesos son irreversib es en este tipo de baterías á      ##$m $#$

á     #m ##

    # m $# 

 j %   j  &   '  ( ) j ) 

    j * )+  ,- .! )   )   !  %  

   j   '  /   )   *0-    !

   j % %  ! )  0- +   )+ ! ! 

    * &  %    !(  '  j  '  * *   

á     *       j j

Baterías secundarias  (     á+  ! &   G |  G |     G |     G |   G | !"  

Baterías de Níque Ôos dos tipos principa es son G[&£  G[&£  * á      &   ' )+ &    

    

1 ) &  & á   *  )   NiOOH + H2O + e m Ni(OH)2 + OH

á       *  +   ámpastados  )+      ! ' * Sintetizados &( &  & ) Cd + 2 OH m Cd(OH)2 + 2e á     j  *  !   2 ! [3 / á   *  ) i eación (H) + OH m i eación + H2O + e

Baterías de P omo ʹ icido á ectrodos positivo (catodo) .)+  á ectrodo negativo (anodo)  * á ectro ito )* 4 j$ ! &     !j$    * ! á   )+  PbO2 á    '    H2SO4

P acas Positivas i) ^á % ^  )+       P acas Negativas i) ^á % ^   '    á ectro ito á* 4    ) ) &! & Separadores           % ) ! Vá vu a (Unidirecciona )  ! &!'  +     &  * ! !)+ ! & )   & , ,5, $6 07

eacciones que ocurren dentro de a misma áá½#  # PbO2 + 3H++HSO4- + 2e- m 2H2O + PbSO4 áá½# $á#

á½½$½ á#á½á

Pb + H2SO4 m2PbSO4 + 2H+ + 2e-

PbO2 + Pb + 2H2SO4 m 2PbSO4 # 2H2O + energia

Baterías recargab es de Zinc-Dióxido de manganeso á ! &      á    ènO2 + 2 H2O + e m ènOOH + OH á   Zn + 4 OH m Zn(OH)4(2-) + 2 e .  )"   $^ )  Zn + 2 OH m Zn(OH)2 + 2 e  

2 ènO2 + Zn + 2 H2O m 2 ènOOH + Zn(OH)2

Baterías de Ion Ôitio    58 á   á   !   !   ) C60 + (x)Ôi(1+) + (x) e m ÔixC60

. 7, 

á    .    )+     [  * $ ÔièO2 m (x)Ôi(1+) + Ôi(1-x)èO2 + (x)e   % C60 + ÔièO2 m ÔixC60 + Ôi(1-x)èO2

Baterías de Ôitio-Po ímero (Ôi-Po) á ectrodo negativo (ánodo) á      *  )         á ectrodo positivo (cátodo) á      +   !    &   !  '     

á   &            *    * 

   & 

èecanismo de carga y descarga en as baterías de ion itio

Baterías de F ujo edox de Vanadio X      + )!' $  +) o vanadi o VO2+ odioxovanadio (V) VO2+ ovanadio (II) o vanadio (III)

Ô      &    &   &

è è  

Ôas reacciones que se producen son 2  

  mm   ]    ] ] ] m   ]     ]   ] ]m   ]   ]     Ë

½     ]  m     ] m   ] ] ]     ]   ] m   ]   ] ]

Batería de f ujo redox de Zinc - Bromo Œ m ## ½  | #m |0^

á  &ZnBr2/ ZnBr2

Batería de f ujo redox de Zinc -Cerio ½ 

  

Znm Zn(  nn ( m (

Cup a redox

Vo taje máximo de a ce da

Densidad de potencia (W / m 2 de e ectrodo)

 ^/

,78

9,,:;

 ^ 

,$

9,,:;

 ^ 

0,58

9,,:;

8 ^ 

0$8

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF