A Tudatosság És a Rezgésszint

January 11, 2019 | Author: Szoke Anna | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

rezgésszint...

Description

A tudatosság és a rezgésszint (rezgési frekvencia) kéz a kézben járnak. Amikor alacsony rezgésszinten vagy, olyankor egy csökkentett tudatossági szinten vagy, az érzékelésed ér zékelésed korlátozott. Amikor magas rezgésszinten vagy, olyankor egy megnövelt tudatossági szinten vagy, és az érzékelésed is magasabb szinten van. Minél alacsonyabb a rezgésszinted, annál korlátozottabb a megértésedfelfogásod. Mert az ego lesz!k"ti az életenergiaforrás#energia áramlását. $orlátozza az intu"ci% és szeretet áramlását is az elméden és a testeden kereszt&l. Minél magasabb a rezgésszinted, annál 'atékonyabb a megértésedfelfogásod, mivel jobban megengeded az életenergia áramlását az elméden és a testeden kereszt&l. Amikor magas rezgésszintet tartasz és szeretetet sugárzol  azt a fajtát, ami feltétel nélk&li és nem "télkez  azoknak a tudatossága is megemelkedik, akik ka*csolatba ker&lnek az energiamezddel. Az érzelmeid egy biokémiai visszajelz rendszert ké*eznek. Azért lettek létre'ozva, 'ogy a na* minden *illanatában visszat&krözzék számodra azt, 'ogy milyen rezgésszinten vagy.A vagy.A rezgések le'etnek *ozit"vak vagy negat"vak. +s ezen 'atárok közt milliárdnyi k&lönböz rezgésszint le'etséges. e ami a legfontosabb legf ontosabb amikor a rezgésszinted emelését szeretnéd elérni, 'ogy k&lönbséget tegyél a negat"v és *ozit"v rezgések közt. +s ezt -gy fogod tudni megtenni, 'ogy meggyeled azt, 'ogy 'ogyan érzed é**en magad. /a olyan érzést érzel, ami nem esik j%l, akkor tud'atod, 'ogy ez alacsony rezgésszintet ké*visel. /a viszont olyan érzést érzel, ami j%l esik, akkor ez a biokémiai jelzje annak, 'ogy magas rezgésszinten vagy.  0e'át  0e'át a rezgésszinted növelése az, az, amikor afelé mész, 'ogy *ozit"v érzéstérzelmet érezz.  0e'át  0e'át mi is az, ami érzelmetérzéseket 'oz létre benned1 2zek a gondolatok. Az érzéseid a gondolataidat t&krözik vissza, és a gondolatok rezgések.  0e'át  0e'át az életedben olyan gondolatokat választasz választasz magadnak, amelyek vagy magas rezgésszintet ké*viselnek vagy alacsonyat. +s a két véglet közt *ersze bármit. Azokt%l a gondolatainkt%l, amiket gondolunk, azokt%l f&gg, 'ogy j%l érezz&k magunkat vagy nem érezz&k annyira j%l magunkat.

/a növelni akarod a rezgésszintedet, akkor az abszol-t adu ász az, 'ogy olyan gondolatokat válasszunk, amitl j% érzéseket érz&nk. 3emmi sem fontosabb mint azok a gondolatok, amiket gondolunk, és minden, amire odagyel&nk, vagy amire f%kuszálunk. 2z az, ami le'etvé teszi az embernek, 'ogy szu*ermagas rezgésszintet tartson akkor is, amikor olyanokkal lé* ka*csolatba, akiknek szu*eralacsony a rezgészintje. 4em le'etséges magas rezgésszintet tartani 'a olyan dolgokra koncentrálsz, amiktl rosszul érzed magad. 5lyan dolgokra kell koncentrálnod, amiktl j%l érzed magad 'a meg akarod tartani a magas rezgésszinted. Mondok egy személyes *éldát. 3ok kliensem k%r'ázban van. 3emmi j%t nem teszek magamnak vagy nekik, 'a amikor besétálok 'ozzájuk az ajt%n, azonnal arra gondolok, 'ogy mennyire igazságtalan vel&k a betegbiztos"t%, vagy 'ogy mennyire szörnyen betegek, vagy 'ogy milyen testi szenvedést élnek át. Amikor ezt teszem, akkor nem gyakorlok feléj&k feltétel nélk&li szeretetet, 'anem negat"van f%kuszálok rájuk és a szituáci%jukra. Amikor ezt teszem, akkor nem csak 'ogy nem seg"tem a gy%gyulásukat, de nem is vagyok ké*es arra, 'ogy jelen legyek számukra. 6edig ez ut%bbi az, amire az embernek leginkább sz&ksége van olyankor, amikor alacsony rezgésszinten van. Arra van sz&kség&k, 'ogy teljesen jelen legyél, és visszat&krözd számukra azt, 'ogy milyen a feltétel nélk&li szeretet és a *ozitivitás. /a belé*ek a k%r'ázi szobába valakivel, aki szenved, és az  j%lléteegészséges álla*ota 'elyett a szenvedésére f%kuszálok, az én rezgésszintem is azonnal csökkenni fog. Mit tegy&nk inkább1 Amikor belé*&nk az ajt%n, koncentráljunk arra a ké*re, amin a tökéletes egészség álla*otában látjuk ket. 5lyasmire f%kuszáljunk, ami nagyobb megkönnyebb&lést 'oz'at nekik. 7%kuszáljunk arra az igazságra, 'ogy k örökkéval% lények, akik 'atalmas teremtervel rendelkeznek, és arra, 'ogy milyen j% érzés valakinek a kezét fogni amikor megteszik a maguk nagy lé*ését adott esetben a 'alál felé, miközben a

szem&kbe néz&nk és szavak nélk&l mondjuk el nekik, 'ogy nincs mitl félni&k, és nincsenek egyed&l. 2zt téve teljesen jelen le'etsz számukra. 2zzel feltétel nélk&li szeretetet k"nálsz nekik és magas rezgésszint! energiát, ami az ilyen dolgokra val% f%kuszálással jár egy&tt. /a é**en negat"v gondolatokra f%kuszálsz, a legjobb dolog, amit te'etsz, 'ogy meditálsz. Amikor meditálunk, megáll"tjuk a gondolkodást. +s sokkal könnyebb a negat"v térbl elbb megáll"tani a gondolatokat, majd *ozit"v térbe mozdulni, mint sem átugrani a 8rand $anyon méret! szakadékot, és a negat"v f%kuszb%l azonnal *ozit"vra váltani.  0e'át a meditáci% igazán j%l m!ködik. 9agy azt is csinál'atod, amit -gy '"vnak, 'ogy :átlé*ni a meggyel szemszögébe;. 2z azt jelenti, 'ogy a gondolataid felett val% "télkezés és kritizálás nélk&l csak meg*i'ensz, kivonod magad a gondolataidb%l, és csak meggyeled azokat. 4a már most, amikor meggyelsz valamit "télkezés nélk&l akkor azt csinálod, 'ogy ránézel egy gondolatra, de nem éled bele magad. Amikor beleélj&k magunkat egy gondolatba, akkor azt csináljuk, 'ogy ka*csol%dunk az elké*zelés'ez, 'ogy az a gondolat igaz vagy nem igaz. Amikor csak meggyeld a gondolataidat, akkor nem fontos, 'ogy azok igazak vagy nem, olyankor csak gondolatok.  0e'át csak nézed ket, amint el'aladnak, mint a'ogy a fel'ket nézz&k az égbolton. 4e "téld meg azt, amit meggyelsz vagy amit érzel. 2z jelenti azt, 'ogy k"v&l 'elyezkedsz az ego#tudaton. Megengeded az egonak, 'ogy kifejezze mindazt, amit ki kell fejeznie, legyen az d&', fájdalom, önelég<ség  bármi is legyen az, enged, 'ogy kijöjjön. Az érzelmeid le"rása is 'asznos le'et, tedd nyugodtan ezt. /a s"rnod kell, vagy ord"tanod vagy egy *árnába bokszolnod, tedd nyugodtan, amit érzel. Amit ilyenkor teszel az az energia levezetése. 3emminek ami feljön nem áll'atsz ellen arra 'ivatkozva, 'ogy az a dolog nem 'elyes. 7ogd fel ezt a folyamatot energia levezetésnek.  0e magad tudod a legjobban, 'ogy téged mi mozd"t el a magas rezgésszint felé.

Más sz%val te tudod legjobban, 'ogy mi az, amit szeretsz, ami *ozit"v érzést ad neked. 3z%val elssorban b"zd magadat önmagadra, és csak másodsorban 'agyatkozz a listára, amit a rezgésszint emelés'ez elmondok. A rezgésszint&nk emelésére sz% szerint végtelen le'etség áll rendelkezés&nkre. e fogok adni né'ány javaslatot arra nézve, 'ogy 'ogyan emel'etitek meg a rezgésszinteteket, abb%l kiindulva, amit én látok, amikor az embereket a rezgés&k ala*ján meggyelem.
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF