A manipuláció tudománya - Kivaghy Krisztián by KLiFF.pdf

January 22, 2017 | Author: Miklós Wencz | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download A manipuláció tudománya - Kivaghy Krisztián by KLiFF.pdf...

Description

A

MANIPULÁCIÓ TUDOMÁNYA

K i v a g h y Krisztián

TANKÖNYV 2016-BÓL A 2.

KÖZÉPISKOLÁK

OSZTÁLYA SZÁMÁRA.

BBS-INFO,

2003.

Szerkesztette: K i v a g h y Krisztián M i n d e n jog fenntartva! A könyv vagy a n n a k oldalai­ n a k másolása, sokszorosítása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával történhet. A könyv n a g y o b b mennyiségben megrendelhető a kiadónál: B B S - I N F O Kiadó, 1 6 3 0 B p . Pf. 2 1 . Tel.: 407-17-07 ISBN 963 86288 8 X Kiadja a B B S - I N F O K f t . 1 6 3 0 B u d a p e s t , Pf. 2 1 . Felelős kiadó: a B B S - I N F O K f t . ügyvezetője Készült a K i n i z s i nyomdában Felelős vezető: Bördős János

4

Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bevezetés 9 A manipuláció-tudomány alapfogalmai . . 1 1 A manipuláció rövid története 16 A tudományos manipuláció kialakulása.. 19 A tudományos politikai manipuláció mechanizmusa 21 Az o t r o m b a és a kifinomult manipuláció közti különbség 30

7. 8. 9.

A manipuláció és a nép 35 A fejlett manipuláció 42 Az etípusos tüdőgyulladással kapcsolatos manipuláció 49 1 0 . Az etípusos tüdőgyulladással kapcsolatos objektív tájékoztatás 52 1 1 . A tájékoztatás, hírközlés, média-megjele­ nés és intézkedések aránytalansága 70 1 2 . A manipuláció jellemzőinek felismerése..77 1 3 . Az etípusos tüdőgyulladás és a szélesebb vezetőréteg 81 14. A betegséggel kapcsolatos manipuláció céljai és jellemzői 84 5

1 5 . A híren, tudósításon, közlésen belüli egyoldalú beállítás 1 6 . A betegséggel kapcsolatos manipuláció levezető szakasza 1 7 . A manipuláció határai - a média hatalma 1 8 . A betegséggel kapcsolatos manipuláció minősítése 1 9 . A k o m p l e x manipuláció minősítése és tanulságai 2 0 . Az alulinformáltság, az informáltság és az objektív tájékoztatás közti különbség 2 1 . G i p s z J a k a b átlagos, részlegesen informált budapesti lakos kivonatos elmélkedései 2 2 . Az objektív tájékoztatás hiányának okai 2 3 . A manipuláció elhanyagolható mellékhatásai a társadalomra 2 4 . A manipuláció és technikai fejlődés 2 5 . A nyílt manipuláció és J. D. C o v a c munkássága 2 6 . Befejezés

6

89 100 103 109 112

117

120 132 139 142 146 152

E könyvben leírtak nem más, mint kitaláció. A valósággal való hasonlóság csupán a véletlen műve.

1. Bevezetés Tisztelt tanuló ifjúság, ez a tankönyv, és tantárgy m é g öt é w e l ezelőtt n e m létezett. A p o l i t i k a i manipuláció bár létezett, de szégyell­ n i , és t i t k o l n i való tudománynak tartották, így n e m lehetett közismert és oktatott. Elsősor­ b a n J . D . C o v a c a zseniális gondolkodó ér­ d e m e , h o g y n a p j a i n k r a a p o l i t i k a i manipulá­ ció m e g s z a b a d u l t a negatív előítélettől és vég­ re nyíltan s z a b a d o n beszélhetünk róla, sőt oktatásával elősegítjük fiataljaink s z e l l e m i fejlődését. J . D . C o v a c d o l g o z t a k i a nyílt manipulá­ ció elméletét, m e l y b e n rávilágított, h o g y a manipuláció szükséges és kikerülhetetlen, ezért u g y a n o l y a n nyíltan kell k e z e l n i , m i n t bármely más társadalomtudományt. A p o l i t i ­ kai manipuláció-tudományának korunkban felgyorsult fantasztikus fejlődése cáfolja a z o n kétkedőket, a k i k jelenlegi d e m o k r a t i k u s gaz­ dasági-társadalmi rendszerünket, v a l a m i n t azt 9

igazoló társadalomtudományunkat fejlődésre képtelennek tartják. íme az új tudomány, a m e l y i k perspektívát ad társadalmunknak és megújítja a társadalomtudományunkat. Fejlő­ désünk a z o n szakaszába léptünk m i k o r le­ o m l a n a k a tabutémák, világunk n e m c s a k sza­ b a d , de őszinte i s . Tankönyvünk utolsó n e ­ gyedében visszatérünk J . D . C o v a c munkás­ ságára és a nyílt manipulációra, de m o s t is­ mételjük át, a m i t a manipulációról középfo­ k o n tudni kell.

10

2. A manipuláció-tudomány alapfogalmai A p o l i t i k a i manipulációt két n a g y részre oszthatjuk. Egyrészt v a n az állandó f o l y a m a ­ tos, p e r m a n e n s manipuláció, a m e l y i k célja és feladata elsősorban a társadalmi-gazdasági r e n d s z e r elfogadtatása. Másrészt v a n az a k c i ­ ószerű manipuláció, a m e l y célja és feladata egy n a g y o b b intézkedéscsomag, törvénycso­ m a g , szövetségkötés, háború, külpolitikai, b e l p o l i t i k a i stratégia, pénzügyi manőver stb. elfogadtatása - tehát egy p o l i t i k a i (szellemi) termék elfogadtatása. Másképpen: a vezető elit népszerűtlen döntésének, véleményének elfogadtatása a p o l i t i k a i manipuláció célja és feladata. A társadalmi-gazdasági rendszer elfogadta­ tása és az akciószerű manipuláció összefügg, m e r t s o k k a l könnyebb egy akciót elfogadtat­ n i , a m e n n y i b e n a rendszer is elfogadott. E tankönyvben elsősorban az akciószerű m a n i -

11

pulációról lesz szó - a rendszer elfogadtatásá­ ról h a r m a d i k osztályban fogtok t a n u l n i . A p o l i t i k a i manipuláció három tényezőből áll - a manipulálóból, azaz a vezető c s o p o r t ­ ból - a manipuláció tárgyából, azaz a p o l i t i k a i termékből - és a manipuláltakból, a m i t a t u ­ domány két részre oszt: a szélesebb vezetőré­ tegre és az i s m e r e t l e n tömegekre, más né­ v e n , a népre. A szélesebb vezetőréteg fogal­ mával első osztályban ismerkedtünk m e g , kérlek titeket, ismételjétek át ezeket az i s m e ­ reteket. Röviden emlékezve: többek közt, az eliten kívüli p o l i t i k u s o k , a médiavezetők, is­ m e r t közszereplők, ismert nyilatkozó szakér­ tők, intézményvezetők, a k i k szélesebb vezető­ rétegbe t a r t o z n a k . S i k e r t e l e n n e k nevezhető a manipuláció a m e n n y i b e n a manipuláció tárgyát a m a n i ­ puláltak megtagadják, egyértelműen elutasít­ ják, n e m hajtják végre. A politikai manipuláció alapeszközei (módszerei) a következők. 1. Egyoldalú beállítás, m i k o r az adott p o l i t i ­ k a i terméket, közügyet egyoldalúan tá­ lalják, e l e m z i k . N e m teljes hazugságról,

12

hamisításról v a n szó - ez az manipulációra jellemző.

otromba

2.

T a b u téma (eltussolás, elkenés, részleges elhallgatás), azaz o l y a n p o l i t i k a i termék, közügy, a m e l l y e l jelentőségénél jóval k i ­ sebb mértékben foglalkoznak, elemez­ n e k . Természetesen n e m teljes e l h a l l g a ­ tásról v a n szó - ez az o t r o m b a m a n i p u ­ lációra jellemző.

3.

Elterelő manőver. Célja, h o g y az a d o t t p o l i t i k a i termék, közügy fontosságáról e l ­ terelje a figyelmet. Az elterelő manőver általában egy fordított t a b u téma, v a g y i s egy v i s z o n y l a g jelentéktelen ügy f e l p u m ­ pálása, a közfigyelem központjába tartá­ sa. A felpumpálás n e m c s a k a figyelemel­ terelésre a l k a l m a s . Mindenféle figyelem­ felkeltés, reklám, sztárolás alapja a fel­ pumpálás, közfigyelem maximális felkel­ tése.

4.

Zavarosság. Célja a tisztánlátás elhomályosítása, a bizonytalanság fokozása.

5.

Feszültségoldás. A sikeres manipuláció lényeges e l e m e a megfelelő feszültségol­ dás. A p e r m a n e n s feszültségoldás e l e m e i ,

13

m i n t : szólásszabadság, újságírói s z a b a d ­ ság, k i s e b b tüntetések, sztrájkok lehető­ sége, s z a b a d tréfálkozás, h a t a l m i csatáro­ zások stb., a polgári r e n d s z e r termékei. A t u d a t o s és akciószerű feszültségoldás a z o n b a n már a tudományos manipuláció érdeme. A z alapeszközök p e r s z e összefüggnek, k i ­ egészítik egymást. E z e k a r e n d s z e r elfoga­ dásnak - m i n d az akciószerű manipulációnak - az alapeszközei. Természetesen az alapeszközök további módszerekre bonthatók, (mint például: e l l e n ­ ségkép, ismételgetés, a probléma érintése, a nép megosztása, látszatintézkedés stb.), és ezek az a l c s o p o r t o k tagolódnak a s o k ezer konkrét manipulációra. A manipuláció lénye­ ge é p p e n a variációk h a t a l m a s számában rejlik. H a s o n l a t t a l élve: a rejtvényfejtő attól m é g n e m találja ki a rejtvényt, h o g y tudja m i l y e n rejtvénytípusok, v a n n a k . A manipulációt a következőképp is kate­ gorizálhatjuk: -

14

világközpontilag irányított, kiterjedésű manipuláció.

világ­

világközpontilag irányított, h e l y i (országos) manipuláció. országos, központilag irányított, országos, v a g y h e l y i manipuláció, spontán,

szenzációkeltés célzatú,

média­

gerjesztett, világ manipuláció, spontán, médiagerjesztett, országos, v a g y h e l y i manipuláció. -

spontán h e l y i vezetők által gerjesztett, h e ­ lyi manipuláció.

-

spontán, h e l y i intézmény által gerjesztett, h e l y i manipuláció. Az egyéni,

kisközösségi,

üzleti és egyéb

manipulációk elemzése n e m tartozik e t a n ­ a n y a g keretébe.

15

3. A manipuláció rövid története Az őskori, ókori társadalmakban egyszerű manipulációs eszközöket használtak a veze­ tők, vezető c s o p o r t o k . Például elhitették, h o g y az uralkodót az Isten nevezte k i , v a g y ő m a g a az Isten. E h h e z a manipulációhoz rit­ kábban egy vallást, ideológiát gyártottak, ál­ talában a z o n b a n c s a k meglovagolták, ráépül­ tek a meglevő vallásra. Itt jegyeznénk m e g : a manipuláció tudományát n e m érdekli a m a ­ nipuláló hite, c s a k a manipuláltak, hitét, elfo­ gadását vizsgálja. F o l y t a t v a : a nép - beleértve a szélesebben vett vezetést - a z o n b a n felvilá­ g o s o d o t t , és az egyszerű manipulációs mód­ szerek bukásra ítéltettek, n e m fogadták el az uralkodó, isteni eredetét. Ezután e l m a r a d t az uralkodó isteni eredetének hite, de a vallásra, az ideológiára épülő manipuláció m e g m a r a d t . A vallásra, ideológiára támaszkodó manipulá­ ció egészen n a p j a i n k i g f e n n m a r a d t , de más módszerek f o k o z a t o s a n kiszorítják, jelentősé16

ge elhalványul. Idővel v i s z o n t , a fejlett álla­ m o k b a n az e m b e r e k többsége - tovább mű­ velődvén - az ideológiára épülő manipuláci­ ókban is el kezdett kételkedni. így a m a n i p u ­ láció szükségszerűen eljutott a d i r e k t , rejtvényes megoldásokhoz. Úgy is f o g a l m a z h a t u n k : a nép értelmének elismerése, tisztelete feje­ ződik k i , a d i r e k t trükkös manipuláció kialakí­ tásában. Más történelmi tendenciák is m e g f i ­ gyelhetők. Igen lényeges, h o g y a manipulálok és a k o r a i manipuláló-tudósok rájöttek h o g y az erőszak, a kényszer n e m nevezhető m a n i ­ pulációnak. Az erőszak, a kényszer n e m h u ­ mánus és n e m hatékony ezért e helyett az igazi, azaz a verbális-mentális manipulációt kell előnybe részesíteni. Verbális, m e r t az elfogadtatás elsősorban a n y e l v i közlésre a l a ­ p u l , és mentális, m e r t elsősorban az érzel­ m e k r e a k a r h a t n i . Továbbá ráébredtek a fe­ szültség-levezetés fontosságára illetve a r r a , h o g y a manipuláció s i k e r e érdekében szükség v a n b i z o n y o s arányú kétkedésre és ellenzésre. A manipuláció fejlődése során az egyszerű, o t r o m b a módszerektől, eszközöktől eljutott a k i f i n o m u l t módszerekig, eszközökig. Termé-

17

szetesen a fejlődés n e m volt zökkenőmentes. A k o m m u n i s t a r e n d s z e r b e n újra az o t r o m b a módszereket alkalmazták. Találóan jegyezte m e g F. A. S m i t h a kiváló manipuláció-tudós: , A k o m m u n i s t a r e n d s z e r otrombaságát ép­ p e n a manipuláció otrombasága bizonyítja". ;

A politikai manipuláció tudományának fejlődését a z o n b a n n e m lehetett megállítani. A fejlődés szükségszerűen megérkezett a t u ­ dományos manipuláció szakaszába, azaz k i ­ alakult a manipuláció-tudomány. U g y a n a k k o r az o t r o m b a manipuláció átalakult, és f o k o z a ­ t o s a n kialakult a k i f i n o m u l t manipuláció.

18

4. A tudományos manipuláció kialakulása A tudományos manipulációt az 1 9 7 0 - e s évektől számítjuk. E k k o r alakultak m e g az első k o m o l y a b b manipulációs-központok, stábok - az első v i s z o n y l a g kezdetleges pénzügyi világszervezet alá rendelve - m a j d a második, már k o m o l y a b b , az U S E elnöke alá r e n d e l v e . A manipulációs-központok rendkí­ vül jól együttműködtek, összedolgoztak, és d i n a m i k u s a n fejlődtek. Természetesen a k k o r még n e m manipulációs központnak, h a n e m - i n f o r m a t i k a i , i l l . tájékoztatási központnak nevezték a z o k a t . Tévedés l e n n e azt g o n d o l n i , h o g y a t u d o ­ mányos manipuláció a közvetlen manipuláci­ óra épül. A manipulációs központok elsősor­ b a n az elméleteket, módszereket dolgozzák k i , másodsorban koordinálják a f o l y a m a t o k a t , és munkájuk c s a k i g e n elenyésző része a köz­ v e t l e n manipuláció. A tudományos manipulá­ ció kialakulásában i g e n nagy szerepe volt, 19

v a n a m a r k e t i n g tudománynak, a m e l y i k szin­ tén az 1 9 7 0 - e s években lett tudomány. A m a r k e t i n g tudomány és a manipuláció t u d o ­ mánya r o k o n tudományok. A 2 0 0 3 - a s évtől p o n t o s a b b a n az i k a r i há­ borútól beszélünk tudományos kombinatív manipulációról. A 2 0 1 2 - e s év a manipuláció fejlődésének újabb állomása, i n n e n számítjuk a nyílt m a n i ­ puláció korszakát.

20

5. A tudományos p o l i t i k a i manipuláció m e c h a n i z m u s a J o b b a n megértjük a manipuláció m e c h a ­ nizmusát, ha megvizsgáljuk, h o g y terjed a divat. A vezető divatcégek, p o n t o s a b b a n a z o k vezetői - valószínűleg a legfrekventáltabb olasz, f r a n c i a , a n g o l , a m e r i k a i cégek - e l h a ­ tározzák, h o g y divatváltásra v a n szükség. A divattervező s z a k e m b e r e k kidolgozzák a z o k a t a m o d e l l e k e t , a m e l y e k várhatóan sikeresek lesznek. A vezető divatcégek együttműködve, kiválasztják azt a m o d e l l t , a m e l y i k e t az új d i ­ v a t n a k szánják, ezután b e i n d u l a központi reklámgépezet. A reklámgépezet l e g f o n t o ­ sabb e l e m e a média, a tömegtájékoztatás. A másik lényeges e l e m a közvetlen terjesztés. A vezető gyártók e l k e z d i k gyártani, a vezető k e r e s k e d e l m i cégek elkezdik terjeszteni az új modellt. A divatot diktáló e m b e r e k e n megje­ lenik az új m o d e l l . Előzőek, a f o l y a m a t k e z d e ­ te, m e l y n e k irányítása a manipulációs köz­ p o n t feladatköre. Ezután f o l y a m a t i g e n lé21

n y e g e s része következik: a v i s z o n y l a g j e l e n ­ téktelenebb, de mennyiségileg n a g y számú gyártó, kereskedő bekapcsolódik az akcióba. G y o r s a n reagálnak, m e r t várják - m i v e l érde­ kük a divatváltozás - az új m o d e l l megjelené­ sét, és az új m o d e l l t a z o n n a l elkezdik gyártani terjeszteni. Ez a középréteg (szélesebb veze­ tés) n e m utasításra, kényszerből c s e l e k s z i k , h a n e m a manipulációs központ akaratát a u ­ t o m a t i k u s a n érzékeli, megfelelően átalakítja (kiszereli) és továbbítja. Nevezzük ezt az a u ­ t o m a t i k u s f o l y a m a t o t - érzékelés, megfelelő átalakítás, továbbítás - egyszóval adaptáció­ nak. Tudják hová, m i r e , k i k r e kell figyelni, h o l v a n a manipulációs központ és a n n a k termé­ két, véleményét k r i t i k a nélkül elfogadják és terjesztik. A h a r m a d i k , vagyis végső fázis, a nép be­ kapcsolódása a divat terjedésébe. Szerencsé­ re a fejlett országok lakossága i g e n fejlett manipulálhatósággal r e n d e l k e z i k , ezért n e m kétséges, h o g y a kiválasztott divat elterjed. A végső s z a k a s z b a n már a központ és a szélesebb vett vezetés nélkül is terjed a divat.

22

Az e m b e r e k egymást befolyásolják és teljesen a u t o m a t i k u s , öngerjesztésű folyamat a l a k u l k i . A p o l i t i k a i manipuláció f o l y a m a t a lénye­ gében m e g e g y e z i k - végeredményben itt is el kell a d n i v a l a m i t - a k e r e s k e d e l m i folyamat­ t a l , a z z a l kiegészítve, h o g y azért ez jóval b o ­ n y o l u l t a b b feladat. A divat, eltekintve a kez­ deti irányított szakasztól a u t o m a t i k u s a n ter­ jed, a p o l i t i k a i manipulációban, viszont szük­ ség v a n a közvetett, illetve közvetlen utasítás­ ra is. A különbség abból ered, h o g y a p o l i t i ­ k a i manipuláció általában több, k e v e s e b b ellenérzést vált k i . A politikai osztása tehát:

manipuláció

folyamatának

fel­

1. A manipulációs központ munkája. 2 . Terjedés a u t o m a t a arányban

adaptációval

78,2%

3. Terjesztés közvetlen módszerekkel, első­ s o r b a n baráti tanácsadással 1 8 , 6 % arány­ ban. 4 . Közvetlen intézkedés 3 , 2 % arányban. A manipulációs központnak (elit vezetés­ nek) tehát, a manipuláció tárgyát el k e l l fo­ g a d t a t n i a szélesebb vezetőréteggel, másrészt

23

el k e l l f o g a d t a t n i a néppel - közvetlenül v a g y a szélesebb vezetés közreműködése ál­ tal. Először is azt kell látni, h o g y a szélesebb vezetőrétegnek kitüntetett szerepe v a n a p o l i ­ tikai manipuláció folyamatában. A szélesebb vezetőréteg e g y b e n manipulált és manipuláló, p o n t o s a b b a n a transzformátor szerepet tölt be a f o l y a m a t b a n . A jól működő szélesebb vezetőréteg felerősíti a manipulációt, a r o s z szul működő legyengíti. A manipuláció­ tudósok tanulmányozva a történelmet m e g ­ állapították: a sikertelen manipulációkért (tömeges felkelések, f o r r a d a l m a k , stb.) 4 4 , 5 % - b a n , közvetlenül a szélesebb vezetőréteg a felelős. A szélesebb vezetés egy c s o p o r t j a vezette a felkeléseket, tiltakozásokat 4 6 , 3 % b a n , így végeredményben m e g i n t ez a réteg okolható. Önálló, spontán népi megmozdulás mindössze az esetek 9 , 2 % - b a n fordult elő. A tudósok s z a k e m b e r e k három főbb c s o ­ p o r t r a osztják a szélesebb vezetőréteget: a megbízható vezetőkre, a kétkedő vezetőkre, a megbízhatatlan vezetőkre.

24

A j e l e n l e g i arányok - a történelmi ará­ n y o k k a l közel a z o n o s a n - a következők: -

megbízható vezetők: 5 4 , 6 % ,

-

kétkedő vezetők: 3 7 , 3 % ,

-

megbízhatatlan vezetők: 8 , 1 % . A z optimális arány ezzel m a j d n e m m e g ­

egyezik, az eltérés a n n y i , h o g y a megbízha­ tatlan vezetők aránya n e m haladhatná m e g 6 , 7 % -ót. Ezért f o l y a m a t o s feladat a megbíz­ h a t a t l a n vezetők hatástalanítása. A manipulá­ ció m e c h a n i z m u s a 8 1 , 7 % - b a n a megbízható vezetők különleges érzékelő képességén a l a ­ p u l . A megbízható vezetők i g e n k i f i n o m u l t érzékkel megtalálják a manipulációs közpon­ tot

(hatalmi

centrumot)

és

szinte

minimális

információ alapján is képesek a n n a k szándé­ kát l e t a p o g a t n i . Úgy is f o g a l m a z h a t u n k , h o g y k i f i n o m u l t p o l i t i k a i szaglásuk által,

befordul­

n a k a z erővonalak irányába. H a mégis elté­ vednének i g e n kevés szóból, értenek, illetve e g y baráti megbeszélés után már tudják mi a h o s s z a b b távú feladatuk. Továbbá,

a megbízható vezető,

minden

külön tanulás nélkül szinte ösztönösen i s m e r i a manipulációs módszereket. Például: a m a 25

nipulációs

központ

szeretné mellőzni,

jelzi,

hogy

mely

témát

t a b u témának t e k i n t e n i és

a vezetők jelentős része ezt ösztönösen érzé­ kelvén a témát kikerüli. Miért alakult ki ez a csodálatos képessé­ gük,

e n n e k elemzése,

tudomány

nem a

manipuláció

feladata.

A kétkedő vezetőknek r o s s z a b b ez a ké­ pessége ezért őket kétes vezetőknek is n e v e z i a tudomány. A manipulációs f o l y a m a t o k tehát jelentős részben

7 8 , 2 % - b a n a u t o m a t i k u s adaptáció­

val működnek. A z adaptációnak v a n a z o n b a n egy másik módja. A vezető n e m a központ jelzéseire figyel,

h a n e m feletteseire, vagy ve­

zetőtársaira. A manipuláció adaptációja három h i e r a r ­ c h i k u s hálózaton keresztül történik. Egy-egy hálózat

gyökér

felépítésű,

főágból

mellék­

ágak, azokból hajszálgyökerek ágaznak e l . A három gyökérzet: -

a p o l i t i k a i vezetés gyökérzete: világ vezetés, országok vezetése, országok szélesebb ve­ zetése.

26

-

a médiahálózat gyökérzete: a vezető hír­ ügynökségek, médiákból

tájékoztatási

elágazik

az

hivatalokból,

országok

hírügy­

nöksége, közszolgálati médiái, vezető mé­ diái és ezekből ágaznak el a k i s e b b médi­ ák. -

a s z a k m a i világszervezetek gyökérzete: v i ­ lágszervezetek, országos vezető s z e r v e z e ­ tek, alárendelt szervezetek, h e l y i szerveze­ tek. A média adaptációs f o l y a m a t a : a k i s média

figyeli és lereagálja az elit h a z a i médiát, és a világ vezető médiáit, hírügynökségeit. A h a z a i elit média, hírügynökség figyeli és lereagálja a világ vezető médiáit és hírügynökségeit.

A

világ vezető hírügynökségei, médiái v i s z o n t együttműködnek úgy, m i n t a vezető divatcé­ gek. Természetesen a három hálózat is össze­ függ. A z utasításos módszerre c s a k 2 1 , 8 % - b a n v a n szükség, de e n n e k is i g e n k i f i n o m u l t módszerei a l a k u l t a k k i . Főbb módszerek:

27

1. Baráti figyelmeztetés: m i k o r egy vezető r e n d e t l e n k e d i k , a vezetőtárs, vagy felettes a központ utasítása nélkül baráti figyelmez­ tetésben részesíti. 2. Láncmódszer: m i k o r egy vezető rendet­ l e n k e d i k a központ a h i e r a r c h i k u s láncon keresztül figyelmeztet, vagy közvetlenül felszólítja az egyik felettest, h o g y u g y a n már figyelmeztesse a rendetlenkedőt. 3. Közvetlen munkatárson (ügynökön) k e ­ resztül történő figyelmeztetés: ez i g e n rit­ k a , de előfordul. A központ közvetlen munkatársa figyelmezteti a rendetlenkedő egyik felettesét, v a g y magát a r e n d e t l e n ­ kedőt. M i n t szó volt róla, a rendetlenkedő, a z a z megbízhatatlan vezetők mindössze 8 , 1 % - b a n f o r d u l n a k elő. A megbízhatatlan, rendetlenkedő vezető­ ket első lépésben tehát figyelmeztetik. A m e n n y i b e n e z hatástalan, a k k o r felemelik, m a g a s a b b pozíciót, esetleg n a g y o b b jövedel­ m e t kínálnak n e k i . E z a z esetek 8 0 , 4 % - b a n beválik. A m e n n y i b e n ez s e m válik be a veze­ tőből n e m lesz megbízható v a g y legalább

28

kétkedő vezető, a k k o r jön az eltávolítás j o g i módszere. Általában a megbízhatatlan vezetők m i n ­ d e n téren megbízhatatlanok és a l a p o s a b b a n megvizsgálva, különböző jogsértéseket l e h e t felfedezni - életükben, családi, erkölcsi zűrök találhatók. D r a s z t i k u s beavatkozásra c s a k igen kis százalékban kerül s o r .

29

6. Az o t r o m b a és a k i f i n o m u l t manipuláció közti különbség A z o t r o m b a manipuláció elsősorban elvei­ b e n különbözik a k i f i n o m u l t manipulációtól. Bár már említettük e z e k e t az elvi különbsége­ ket, azért vázlatosan idézzük fel őket. A z o t r o m b a manipuláció eltúlozza a m a n i ­ pulációs alapeszközöket (egyoldalú beállítás, t a b u téma, elterelő manőver, stb.). Az ot­ r o m b a manipuláció n e m tűri az ellenvélemé­ n y e k e t és erőszakos módszereket a l k a l m a z . A z o t r o m b a manipuláció nyilvánvalóan törek­ szik a totális manipulációra. A k i f i n o m u l t manipuláció ezzel s z e m b e n inkább a f i n o m , rejtett, trükkös megoldásokra törekszik - ezekről később bővebben is szó lesz. A z o t r o m b a manipuláció nökhálózatot tart f e n n .

30

hatalmas

ügy­

A z ügynökök feladata: -

felmérni, figyelni és j e l e n t e n i a megbízha­ t a t l a n vezetőket,

-

felmérni, figyelni és jelenteni a néphangu­ latot, felmérni, figyelni és jelenteni a jelen­ tősebb népi hangadókat, uszítókat

-

a központ utasításait, baráti figyelmezetéseit közvetíteni

-

a

közvetlen

drasztikusabb

intézkedések

végrehajtása. Az

otromba

manipuláció

tehát jelentős

részben ügynökökkel d o l g o z t a t , ráadásul eze­ ket az ügynököket nyilvántartja,

tehát n y i l ­

vánvaló erőszakos manipulációs módszerek­ k e l d o l g o z i k . A k i f i n o m u l t manipuláció egész más felfogásban működik.

Először is n e m

ügynökökről, h a n e m közvetlen munkatársak­ ról v a n

szó.

Az

alapelv

az,

hogy

minden

megbízható vezető tulajdonképpen közvetlen munkatársnak tekinthető - u g y a n a z t képes elvégezni, c s a k egyszerűen, kockázatmenete­ sen. Igaz, az a kevés közvetlen munkatárs - a három hálózatban (vezetés, média, intézmé­ nyi) - szakszerűen elosztva jelentős lefedési 31

körzettel r e n d e l k e z i k . Másrészt s e m m i szük­ ség

mindenféle

nyilvántartásra,

ilyen-olyan

adminisztrációra, c s a k a lebukás veszélyt nö­ v e l i . Továbbá a k i f i n o m u l t manipuláció n e m direkt

módszerekkel

figyeli a rendetlenkedő

vezetőket, illetve a néphangulatot. Közvetett megfigyelést, figyeli a erőszakot

felmérést

médiát.

alkalmaz,

Végezetül,

például:

kerülni k e l l az

és általában a d u r v a

nyilvánvaló

módszereket. Szakszerűség, kifinomultság és változatosság - ez a hármas jelszó. Míg az o t r o m b a manipulációs r e n d s z e r b e n m e g l e h e ­ tett állapítani ki az ügynök, addig a k i f i n o m u l t manipulációs

rendszerben

szinte

lehetetlen

megállapítani ki a közvetlen munkatárs és ki a megbízható vezető. A z o t r o m b a manipuláció eszközei, m e l y e k a döntések, p o l i t i k a i akciók és az elit vezetés elfogadását célozzák a következők: -

az egyedüli tévedhetetlen vezető kiemelé­ se, mitizálása

-

a jelszavak és j e l m o n d a t o k a h a t a l m a s gyűlések, zászlós felvonulások és k a t o n a i parádék.

32

Nevezzük ezt a manipulációs stratégiát egyszerűen éljenző típusú manipulációnak. Feltehető a kérdés: ha e z e k az eszközök, és az éljenző típusú manipuláció bevált, a k k o r m i l y e n a l a p o n illetjük m i n d e z t a pejoratív o t r o m b a jelzővel? A manipuláció-tudomány n e m szándéko­ z i k alábecsülni a történelemben előforduló, valóban egyedülálló teljesítményeket, kivéte­ les manipulátorokat, nagyszerű akciókat. A X X . század bővelkedik e z e k b e n . Elismerjük, h o g y az éljenző típusú manipuláció a m a g a korában, az a d o t t körülmények közt színvo­ n a l a s , sőt tudományos manipulációnak szá­ mított. Ne felejtsük e l , h o g y a fasiszta és a k o m m u n i s t a manipulációt h a t a l m a s p r o p a ­ gandagépezet irányította. A z t is látni kell a z o n b a n , h o g y az éljenző típusú manipuláció c s a k a z o k a t a népeket, c s o p o r t o k a t tudta manipulálni m e l y e k r e köz­ vetlenül h a t o t t . A kívülállókból, a kívülálló népekből v i s z o n t ellenérzést, sőt gyűlöletet váltott k i . K i a l a k u l t az ellenérző többség, a tiltakozó „demokratikus közvélemény" m e l y el akarja szigetelni, sőt le akarja győzni az

33

éljenző típusú manipulációt alkalmazó orszá­ g o k a t , és m i v e l többség, ez előbb-utóbb sike­ rül i s . Másrészt a történelem is bizonyította, az éljenző típusú manipuláció n e m képes h u z a m o s a b b - több évtizedekig tartó - m a n i ­ pulációra. J e l e n l e g azért s e m ajánlott ez a manipulá­ ció, m e r t lejáratódott, m e g b u k t a k a z o k a r e n d s z e r e k m e l y e k alkalmazták. A jelenlegi k i f i n o m u l t tudományos m a n i ­ puláció - e l t e k i n t v e egy hőzöngő kisebbségtől - n e m vált ki ellenérzéseket, n e m váltja ki a „demokratikus közvélemény" tiltakozását, és remélhetőleg több száz éves manipulációt tesz lehetővé. Tehát a jelenlegi, jóval fejlet­ t e b b manipuláció. A mai manipuláció­ tudomány fejlettsége és s z a k m a i i s m e r e t e i okán, j o g g a l n e v e z h e t i az éljenző típusú m a ­ nipulációt, o t r o m b a manipulációnak.

34

7. A manipuláció és a nép M i n t arról már szó volt, i g e n kevés a való­ színűsége, h o g y a nép a szélesebb vezetés közreműködése nélkül hiúsítson m e g egy manipulációt. Egyébként p e d i g , már a k k o r s i k e r e s n e k tekinthető a manipuláció, ha a n é p m o r o g , de beletörődik, szóval n e m szük­ séges feltétlen a többség ujjongó éljenzése. E z e k után j o g g a l tehetjük fel a kérdést a k k o r mi szükség a nép manipulálására. A t u d o ­ mány több o k o t is felsorol: egyrészt, a r o s s z , s i k e r t e l e n manipuláció n e m c s a k a népet kép­ t e l e n meggyőzni, h a n e m a szélesebb vezetés kétkedő rétegét s e m győzi m e g . A m e n n y i b e n a nép jelentős része és a kétkedő vezetőréteg n e m manipulálódik, könnyen k i a l a k u l h a t egy általános ellenkezés, elutasítás, egy p o l i t i k a i erő irányította össznépi tiltakozás, esetleg f o r r a d a l m i helyzet. H a n e m i s a l a k u l k i i l y e n össznépi tiltakozás, a k k o r is jelentkezik a r o s s z manipuláció hatása a választásokon. Tehát a r o s s z manipuláció, elégedetlenséget,

35

feszültséget o k o z , a m i által instabillá válik a rendszer és a vezetés.

U g y a n a k k o r n e m sza­

b a d a másik végletbe e s n i . A k o r a i m a n i p u ­ lálok azt gondolták, manipuláció, kényszerből,

ha rejtett

h o g y a k k o r jó,

majdnem

minden

kényszerből,

vagy

sikeres ember politi­

k a i trükk folytán elfogadja a manipulációt. A z t gondolták, h o g y már egy kis ellenkező réteg is veszélyes, rettegtek m i n d e n ellenvé­ leménytől, tiltakozástól és e n n e k lett eredmé­ n y e az o t r o m b a manipuláció. A manipuláció­ tudomány később rájött a r r a , h o g y némi e l ­ lenkezés, tiltakozás n e m árt, sőt használhat is,

oldja a feszültséget,

got.

Ekkor

született

f o k o z z a a zavarossá­ meg

az

arányelmélet,

a m e l y megállapítja az ideális arányokat: S i k e ­ res manipuláció: -

ha a nép 2 5 - 3 5 % - a elhiszi, elfogadja az elit

véleményét,

-

ha a nép 2 5 - 3 5 % - a kételkedik, m o r o g ,

-

ha a nép 2 5 - 3 5 % - a elfordul, közömbös,

-

ha a nép 5 - 2 0 % - a

egyértelműen elutasító.

Tehát elég tág határok közt, i g e n s o k v a r i ­ ációban lehet s i k e r e s a manipuláció. Az el­ utasítók száma m a j d n e m a z o n o s az elfogadók 36

számával, a d o t t e s t b e n még ez is s i k e r e s n e k tekinthető. S i k e r t e l e n a manipuláció, ha az elfogadók 2 0 % alatt m a r a d n a k , a kétkedők túllépik az 5 0 % - o t , és az elutasítók túllépik a 3 0 % - o t . A manipuláció tehát úgy is sikeressé tehető, ha az elutasító réteg egy részét átala­ kítjuk közömbössé v a g y kétkedővé, illetve a közömbös és kétkedő réteg egy részét átala­ kítjuk elfogadóvá. A sikeres és s i k e r t e l e n manipuláció közt v a n a félig s i k e r e s manipuláció, a m e l y m é g n e m katasztrófa, de figyelmeztető jel a m a n i ­ pulálok számára. A nép hangulatának, illetve a manipuláció elfogadásának mérése külön­ böző közvélemény-kutatásokkal történhet, ezek végeredményét érthető okokból, általá­ b a n n e m hozzák nyilvánosságra. A k i l e n c v e n e s években újabb nagyszerű elméletekkel g a z d a g o d o t t a p o l i t i k a i m a n i p u ­ láció-tudomány. E z e k b e n az években bizonyí­ tották be és dolgozták ki tudományosan, a korábban felvetődött elméleteket. Az elméletek közül is az egyik leglényege­ sebb a z : összhatás elv. E g y m o n d a t b a n össze-

37

foglalva: a manipuláció összhatására koncentrálni és n e m a részletekre.

kell

Megértéséhez vázolunk egy lefolytatott kí­ sérletsorozatot. Az összes vizsgált személy egy fehérre meszelt t e r e m b e n ült, és e g y e n ­ ként felállították őket, majd hasonló kérdése­ ket tettek fel n e k i k , tehát m i n d e n vizsgált h a l l h a t t a az összes vizsgált válaszait. Száz vizsgált személyből hetvenöt beépített v o l t , csak huszonöt volt, a k i semmiről n e m tudott, akit valóban vizsgáltak. A kérdések e g y i k e volt, h o g y m i l y e n színű a t e r e m fala, a m e l y ­ b e n j e l e n l e g tartózkodnak. A valódi vizsgáltak természetesen erre azt válaszolták, h o g y fe­ hér. A beavatott hetvenöt e m b e r viszont elő­ zetes megbeszélés alapján azt válaszolta, h o g y sárga, ez volt az egyetlen téves vála­ szuk. Ezután hazaengedték a vizsgáltakat, m a j d három n a p után a vizsgált huszonöt személy­ n e k ki kellett tölteni egy kérdőívet, a m e l y b e n az egyik kérdés az volt, h o g y m i l y e n színű t e r e m b e n folyt a vizsgálat. A kísérletet több m i n t százszor megismételték különböző e m ­ b e r e k k e l . Az összesített eredmény a követke-

38

ző lett: a huszonöt emberből hét a kérdőíven a sárga színt jelölte m e g , hat mindkét szint bejelölte, a fehéret és a sárgát is, öt p e d i g azt válaszolta, h o g y n e m emlékszik, a m i termé­ szetesen l e h e t e t l e n , m e r t három n a p p a l az­ előtt százszor volt róla szó. A pszichológusok a z o n b a n kimutatták - az elfelejtők e g y része n e m h a z u d o t t - a belső feszültséget o k o z ó kérdés ösztönösen a tudat alatti zónába k e ­ rült. Visszatérve a kísérletre: a huszonöt e m ­ berből mindössze hét m a r a d t , a k i a fehér színt jelölte m e g . T i z e n n y o l c , a n n a k ellenére n e m ezt választotta, h o g y saját szemével g y ő ­ ződött m e g róla és másoktól huszonötszörös visszaigazolást k a p o t t , mégis a háromszoros túlsúlyban levő ellenkező vélemény h a t o t t rájuk. A kísérletsorozatot többféle b e a v a t o t t aránnyal 5 0 , 6 0 . 7 0 , 8 0 , 9 0 , lefolytatták. M a j d a manipuláció tudósok feldolgozták az adatokat. Így jött ki a lakosság felosztása négy réteg­ re:

39

-

hiszékeny manipulálható réteg ( 2 9 , 2 %),

-

kétkedő, b i z o n y t a l a n , m o r g ó réteg ( 3 0 , 8

%), - elforduló, közömbös réteg ( 2 3 , 4 %). E három réteg végül is manipulálható. A manipulálhatatlan d a c o s réteg mindöszsze 1 6 , 6 %. E z e k s z e r i n t a manipuláció o l y a n , m i n t a t i z e n e g y e s , c s a k e l r o n t a n i lehet. A manipuláció tudósok végeztek a r r a v o ­ natkozó vizsgálatokat is, h o g y e z e k az ará­ n y o k a t , h o g y változtatja a történelmi k o r , a társadalmi r e n d s z e r , a faji-genetikai tulajdon­ ságok, és egyéb külső körülmények. A r r a a következtetésre jutottak, h o g y e z e k a befolyásoló tényezők együttesen legfeljebb 10 % - b a n módosítják az arányokat, tehát alapvető e m b e r i tulajdonságról v a n szó. M i n ­ d e n e s t r e érdekes összefüggés, h o g y minél fejlettebb e g y ország, annál m a g a s a b b a m a ­ nipulálható réteg. Az is érdekes, h o g y az ér­ telmiségiek közt a l e g m a g a s a b b a manipulál­ hatók aránya. Továbbá elgondolkoztató, h o g y a nők j o b b a n manipulálhatók, m i n t a férfiak.

40

Az előző és hozzá hasonló vizsgálatok i g a ­ zi eredménye a z o n b a n az, h o g y a tudósok ráébredtek: n e m kell rettegni az ellenvélemé­ nyektől, tiltakozástól és az igazság kiderülésétől, ha az megfelelő a l a c s o n y arányú. Az össz­ hatás elv lényege következő: e n g e d n i kell az ellenvéleményt, a tiltakozást c s a k az összha­ tásra kell figyelni, p o n t o s a b b a n a r r a , h o g y a manipulálok véleménye legalább háromszo­ rosa l e g y e n az ellenvéleményeknek.

41

8. A f e j l e t t manipuláció A k i l e n c v e n e s években jutott el a m a n i p u ­ láció-tudomány a precízen m e g t e r v e z e t t m a ­ nipulációhoz. Először a z o n b a n tekintsük át a manipuláció fázisait. -

A megfigyelés, felmérés (szélesebb veze­ tés, nép) m i n t állandó f o l y a m a t o s feladat erről már volt szó.

-

A manipulációs akció belső megtervezése.

-

A manipulációs akció felvezetése.

-

A manipulációs akció lefolytatása - aktív szakasz.

-

A manipulációs akció levezetése (lecsengetése). A

manipuláció

felvezetésére

azért

van

szükség, m e r t n e m szerencsés e g y manipulá­ ciós akciót a semmiből e l k e z d e n i , jóval haté­ konyabb,

ha

a

manipulációra

az

emberek

felkészülnek. A legbeváltabb módszer a csepegtetés - vagyis apránként adagoljuk n e k i k a várható p o l i t i k a i változást (törvény, szövet­ ség, háború, stb.) illetve az ezzel k a p c s o l a t o s 42

elit véleményét. U g y a n a k k o r az s e m s z e r e n ­ csés, ha a bevezető, csepegtető s z a k a s z túl hosszúra nyúlik. A lecsengető s z a k a s z r a is szükség v a n , h i s z e n feltűnő l e n n e , ha egy manipulációs akció h i r t e l e n megszűnne. A manipuláció sikere a z o n b a n elsősorban a precíz tudományos előkészítő tervezésben rejlik. Ez a manipulációs központ s z a k m a i testületének, a manipulációs stáb feladata. A szerepük hasonló, m i n t a divattervezőknek, c s a k összetettebb. A s z a k e m b e r e k egyrészt előre k i d o l g o z n a k i g e n s o k elterelő manővert, feszültségoldó akciót, e g y e b e k e t . A z elit-vezetéstől m e g k a p ­ ván a konkrét manipuláció tárgyát, kiválaszt­ ják a megfelelő stratégiát. Továbbá, kivá­ lasztják az a d o t t akcióhoz leginkább illeszkedő eszközöket, módszereket és előre elkészített részletes tervet készítenek. N a g y segítségükre v a n a számítógépes t e c h n i k a , a m e l l y e l szá­ m o s manipulációs folyamatot képesek szi­ mulálni, és azokból a l e g a l k a l m a s a b b a t kivá­ lasztani. Itt jegyezzük m e g , h o g y az informá­ ció-technika n e m c s a k a számítógépek által játszik s z e r e p e t a manipuláció fejlődésében.

43

Rádiózás, televíziózás (elektronikus tömeg­ kommunikáció) nélkül n e m jöhetett v o l n a létre ez a páratlan fejlődés. A s z a k m a i stáb másik c s o p o r t j a vezényli a g y a k o r l a t i akciót. M e g f o g a l m a z z a a stratégiai m o n d a t o k a t és általában megtervez m i n d e n apró részletet. Kiválasztja a politikus n y a k ­ kendőjét, öltönyét, hanghordozását, mosolyát és m i n d e n e h h e z hasonló látszólag jelenték­ telen körülményre odafigyel. P e r s z e e z e k a körülmények c s a k látszólag jelentéktelenek. Továbbá ez a c s o p o r t tartja a k a p c s o l a t o t a médiával, a szerkesztőkkel, újságírókkal. E k a p c s o l a t minősége szintén befolyásolja a manipuláció hatékonyságát. Már volt róla szó, h o g y a tudományos manipulációt tulajdonképpen az első m a n i ­ pulációs stábok megalakulásától számítjuk n e m véletlen - ettől k e z d v e találkozhatunk precízen m e g t e r v e z e t t , s z a k m a i igényességgel levezetett manipulációkkal és a fejlődés azóta töretlen. A kombinatív manipuláció elmélete u g y a n c s a k a k i l e n c v e n e s években került k i ­ dolgozásra. E n n e k lényege, h o g y annál haté-

44

konyább a manipuláció minél több eszközt, módszert használ fel. Itt is egy régebbi elmé­ let dőlt m e g , a m e l y szerint a sikeres akcióhoz egy-két eszközt, módszert kell preferálni. A kombinatív elmélet azt m o n d j a : m i n d e n le­ hetséges módszert, eszközt fel k e l l használni, csak az arányokra kell vigyázni. E g y kis erő­ szak, egy kis nyilvánvaló hazugság, kicsit több egyoldalú beállítás - elterelő manőver - fe­ szültségoldás és még h o s s z a s a n lehet s o r o l n i . A különböző módszerek e g y i k e az ideológiá­ r a , vallásra való hivatkozás - de c s a k e g y i k e n e m kizárólagos úgy, m i n t a fejletlen társa­ d a l m a k b a n . Tehát a kombinálni kell a külön­ böző és sokféle eszközt, módszert. Az i k a r i háborútól számítjuk a kombinatív manipuláció korszakát. Azért i n n e n , m e r t az ikari háború elfogadtatásában már teljes nagyszerűségében d o l g o z o t t a manipulációs gépezet, a manipuláció tervezettsége szinte tökéletes volt. M i n d e n tudományos elméletet maximáli­ s a n sikerült a g y a k o r l a t b a n is érvényesíteni. Másrészt e n n y i r e összetett, vagyis kombinatív még s o h a n e m volt a manipuláció. R e n g e t e g

45

pozitív m o z z a n a t o t lehetne említeni az i k a r i háború elfogadtatásával k a p c s o l a t b a n , ezért n e m véletlenül e g y e t e m i t a n a n y a g . Itt a kö­ zépiskolában a z o n b a n n i n c s mód részletes elemzésre, ezért c s a k egy pár lényeges pél­ daértékű e l e m e t emelünk k i . Az e g y i k korszakalkotó új e l e m , h o g y az a m e r i k a i a k n e m a k a r t a k feltétlen az igazság b a j n o k a i n a k látszani - mi v a g y u n k az erőseb­ b e k , ezért azt tesszük, amit a k a r u n k - jelké­ p e s üzenet végigkísérte az egész manipuláci­ ós akciót. V i s z o n t emellett, az a jelképes üze­ net, h o g y mi v a g y u n k az igazság b a j n o k a i , háromszoros túlsúlyban szerepelt. Tehát a kombinatív elemről v a n szó, a két üzenet n e m h o g y csökkentette v o l n a , de erősítette egymás hatását. Az is kiemelésre méltó, h o g y váltogatták a háború o k a i t . V e g y i , biológiai fegyverek, máskor atomrakéták, m e g i n t más­ k o r t e r r o r i s t a k a p c s o l a t és kiképzés, m e g i n t máskor a diktatúra magszüntetése, a nép felszabadítása. T u d a t o s a n váltogatták és fo­ l y a m a t o s a n gyarapították az o k o k a t , ezzel növelték a zavarosságot. Sikerült ezzel a g y a ­ k o r i váltogatással elbizonytalanítani a többsé-

46

get, a n n a k ellenére, h o g y az sejtette a valódi o k o k a t (olajszerzés, térség uralma). A felveze­ tő s z a k a s z is nagyszerűen sikerült. A feszült­ ségoldás is jó volt. Az is elismerésre méltó, a h o g y kombinatív módszerrel manipulálták a hírközlést. C s a k a m e g a d o t t médiák tudósít­ hattak, m i k o r m e g , e n n e k ellenére túl s o k újságíró gyűlt össze, egy jól irányzott lövéssel megoldották a helyzetet. Tehát az egyoldalú beállítás, a részleges elhallgatás, a trükkös módszerek m e l l e t alkalmazták azért a nyílt hazugságot és az erőszakot is. Sőt e g y k i s ideológiai hivatkozást is bevetettek, természe­ t e s e n az arányokra vigyáztak. U g y a n a k k o r ez már félig nyitott m a n i p u ­ láció volt, h i s z e n n e m törekedtek a r r a , h o g y bizonyítsák i g a z u k a t , például, az említett há­ borút kiváltó, állítólagos okokból, egyet s e m bizonyítottak b e . Tehát a közvélemény t u d h a ­ tott, és tudott is arról, h o g y manipuláció fo­ lyik. M i n d e z e k e n túltett a z o n b a n az elterelő manőver nagyszerűsége - ez p e d i g a S A R vírusos megbetegedés, más néven etípusos (eltérő-típusos) tüdőgyulladás volt. E d d i g c s a k

47

e l v o n t , elméleti síkon vizsgáltuk a manipulá­ ciót. Az etípusos tüdőgyulladás manipulációja a n n y i r a példaértékű, h o g y e z e n keresztül b e m u t a t h a t j u k a manipuláció konkrét g y a ­ korlatát is.

48

9 . A z etípusos tüdőgyulladással k a p c s o l a t o s manipuláció Elöljáróban néhány megjegyzés. Az akció, egy világ-központilag irányított, egész világra kiterjedő manipuláció, elsősorban f i g y e l e m e l ­ terelő akció volt. Természetesen, m i n t a leg­ több elterelő manőver, így az etípusos tüdő­ gyulladás is valós probléma. A világba létező a fertőző betegségek h a t a l m a s problémát jelentenek. Itt is csupán arról v a n szó, m i n t a többi e l ­ terelő manővernél, h o g y egy a d o t t problé­ mát, valós jelentőségéhez képest jelentősen felértékelik, veszélyességét meghaladóan a közérdeklődés tárgyává teszik. Egyszerűbben f o g a l m a z v a : felpumpálják a problémát, műpánikot k e l t e n e k . T e s z i k m i n d e z t azért, h o g y a valóságos k o m o l y problémákról eltereljék a figyelmet. Másrészt ez egy rejtett manipuláció

49

volt a b b a n az értelemben, h o g y az e m b e r e k döntő többsége p e d i g n e m ébredt rá, itt m a ­ nipuláció folyik. A manipuláció tudomány három éve, h o g y f e l d o g o z t a ezt az akciót és a nyílt manipuláció lehetővé teszi, h o g y e feldolgozást összefog­ lalva közöljük. Először is bizonyítékok hiányában el kell v e t n i a z o k a t a feltételezéseket, h o g y e b b e n az akcióban v a l a m e l y i k k a t o n a i laboratóriumban kifejlesztett vírusról, és a n n a k titkos terjeszté­ séről lett v o l n a szó. A manipuláció tudósok véleménye j e l e n ­ leg is eltér a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y a ver­ bális-mentális manipulációt m i l y e n mértékben lehet támogatni konkrét fizikai eszközökkel. Megengedhető például, egy konkrét p r o v o ­ káció, egy konkrét h a m i s bizonyíték, v a g y éppen egy betegség direkt terjesztése. E b b e a vitába m o s t ne menjünk bele, fogadjuk e l , h o g y adott esetben n e m volt i l y e n rásegítés, manipuláció csupán kihasználta a spontán előállt helyzetet. M i v e l a manipuláció ellentéte az objektív tájékoztatás, nézzük m e g , m i l y e n n e k kellett

50

v o l n a l e n n i az objektív tájékoztatásnak és az eltérésből l e h e t következtetni a manipuláció minőségére.

51

10. A z etípusos tüdőgyulladással k a p c s o l a t o s objektív tájékoztatás Az objektív tájékoztatásnak közérthetőnek kell l e n n i , ezért ismert f o g a l m a k a t használunk és egyszerűen f o g a l m a z u n k . Előjáróban megjegyezzük: e h h e z a tájékoz­ tatáshoz szükséges a d a t o k 2 0 0 3 . április vé­ g é n - a pánikkeltés, a média-megjelenés, és a legriasztóbb hírek csúcspontján, már r e n d e l ­ kezésre álltak. A tájékoztatást kezdjük a fertőző b e t e g ­ ségek általános felmérésével és csoportosítá­ sával. A világon j e l e n l e g több m i n t száz fertő­ zőbetegség f o r d u l h a t elő. A fertőzőbetegsé­ g e k ezres nagyságrendjéről beszélhetünk, ha f i g y e l e m b e vesszük, h o g y egy kórokozónak (vírus, baktérium, g o m b a , egysejtű, stb.) több módosult változata (fajok, típusok) lehet, m e ­ l y e k eltérő tüneteket, lefolyásokat o k o z n a k . 52

A z emberiség 1 8 % - a h a l m e g fertőzőbeteg­ ségben. V i s z o n t az eloszlás földrajzi térségen­ ként - a különböző fejlettségi szintek miatt rendkívül eltérő. A világ népességének egy­ ötödét kitevő fejlett világban a fertőzőbeteg­ ségek o k o z t a halálozási arány c s a k 1 - 1 , 5 % . Ebből következik, h o g y v a n n a k e l m a r a d o t t térségek, országok, a h o l ez az arány m e g h a ­ ladja a 1 8 % - o t . Afrikában a 25 % - o t is m e g ­ haladja a fertőzőbetegségben m e g h a l t a k ará­ n y a . A fertőzőbetegségek száma állandóan változik. Bármikor újra aktivizálódhat, v a g y mutálódhat egy korokozó m e l l y e l s z e m b e n az i m m u n r e n d s z e r védtelen, i l y e n k o r „új" beteg­ ség jelenik m e g . U g y a n a k k o r a kórokozó legyengülése, megfelelő immunitás kialakulá­ s a , védőoltás, stb. miatt egyes betegségek megszűnhetnek, g y a k r a n csak időszakosan. Általában a különböző járványok h o l erősö­ d ő , h o l gyengülő tendenciát m u t a t n a k . A fertőzőbetegségek száma a fejlett világban, beleértve Európát és Hungaróciát 70 körül m o z o g . E z e k n e k körülbelül a fele vírus o k o z t a betegség. A fertőzőbetegségek, ül. járványok m i n d e n szempontból rendkívül eltérőek.

53

V a n n a k járványok m e l y e k változékonyak, és v a n n a k m e l y e k v i s z o n y l a g f o l y a m a t o s a n ál­ landóak, stagnálnak. Terjedésnek nevezzük m i k o r a fertőzöttek száma növekvő t e n d e n c i ­ át m u t a t , és e g y b e n a betegség területileg is terjeszkedik. A járvány f o g a l m a zavaros, leg­ alábbis a m i a köztudatot illeti. N e m tisztázott, h o g y a f o l y a m a t o s állandó terjedést, illetve az e n y h e , „lusta" terjedést is, vagy c s a k az erős terjedést nevezzük járványnak. P l . : szinte m i n d e n évben vita v a n arról, h o g y v a n influenzia járvány, vagy n i n c s influenzia jár­ vány, ráadásul a s z a k e m b e r e k véleménye is eltérő. V a n n a k fertőzőbetegségek, m e l y e k b e szinte s e n k i n e m h a l m e g , a n n a k ellenére, h o g y i g e n s o k a n fertőződnek m e g . E b b e a kategóriába sorolható többek közt a leggya­ k o r i b b hungaróciai fertőzőbetegségek, a bá­ rányhimlő és a fertőző hasmenés (szalmon e l l a , stb.), v a l a m i n t a gombák o k o z t a beteg­ ségek. E z e k a betegségek inkább gazdasági és közérzeti szempontból o k o z n a k problémát m i n t s e m o r v o s i szempontból. Más fertőzőbe­ tegségbe viszont már m e g h a l l h a t n a k , de a halálozási arány rendkívül eltérő. V a n n a k

54

fertőzőbetegségek m e l y e k b e n százezrednyi a halálozási arány, és v a n n a k m e l y e k b e n 9 0 , sőt közel 1 0 0 % . E z e n kívül v a n n a k h o s s z a b b lefolyású, és rövidebb lefolyású fertőzőbeteg­ ségek. Az eltérő jellemzők miatt nehéz a fer­ tőzőbetegségeket súlyosságuk szerint p o n t o ­ s a n kategorizálni, csakúgy, m i n t a betegsége­ ket általában. Enyhének mondható a betegség: ha v i s z o n y ­ lag kevés a m e g b e t e g e d e t t e k száma, ha a betegség n e m halálos, vagy k i c s i a halálozási arány, és ha a betegség g y o r s lefolyású, i l l . könnyen gyógyítható. A fertőzőbetegségek n a g y o b b része i l y e n . Súlyosnak mondható a betegség: ha v i ­ s z o n y l a g m a g a s a megbetegedettek száma, ha m a g a s a halálozási arány, és ha a b e t e g ­ ség hosszú lefolyású. A súlyos betegségek c s a k néhány százalékát teszik ki a fertőzőbe­ tegségeknek, de a halálozások n a g y o b b ré­ szét mégis e z e k okozzák. A kettő közt h e ­ l y e z k e d i k el a középkategória. Tehát három jellemző összesítéséből adódik a súlyosság. A fertőzőbetegségek lényeges tényezője még a terjedés, melyről még lesz szó.

55

A legsúlyosabb fertőzőbetegségek. Náthia: évente k b . egymilliárd e m b e r lehet náthiás és ha közvetlenül náthiában n e m is h a l i n a k m e g , d e a n n a k szövődményében, beleértve a tüdőgyulladást is, évente valószí­ nűleg, több tízezer e m b e r h a l m e g . Influenzia: bár évente eltérő, de átlagosan évente 3 - 5 millióan b e t e g e d n e k m e g , és ez 2 5 0 - 3 0 0 e z e r halottat követel, h a szövődmé­ n y e k b e n m e g h a l t a k a t is számoljuk AIDSI: évente átlagosan k b . 6 millió a HIV-fertőzöttek regisztrált száma és hozzáve­ tőlegesen 3 millióan h a l n a k m e g A I D S I kö­ vetkeztében. A két szám közt v a n a kifejlett A I D S I betegségben szenvedők száma. Igen m a g a s a halálozási arány. A fejlett világban v a l a m e n n y i r e csökken, inkább stagnál a H I V fertőzés tendenciája, az e l m a r a d o t t világban, és a közepesen fejlett országokban, p l . keletEurópában, v i s z o n t nő. A z e l m a r a d o t t világ­ b a n k i a l a k u l a t l a n a fertőzöttek felmérése (regisztrációja) ezért a p o n t o s tendenciát n e ­ héz megállapítani. M i v e l a halottak számát n e m számítják a regisztrált fertőzöttek, illetve betegek számába, ezért az új fertőzöttek szá-

56

ma m e g k e l l h o g y haladja az évi 3 milliót. Az évi 3 millió halott 10 év alatt 30 millió halot­ tat jelent, akár a múltra vetítjük ezt a 10 évet, akár a jövőre. Hepajtitis B , C : J e l e n l e g 1 0 0 - 2 0 0 millióra teszik a fertőzöttek számát - ebből évente k b . 1,5-2,5 millióan h a l n a k m e g . g y a k r a n szö­ vődményekben. Trópusos malária: főleg Afrikában évente 1,2 millióan b e t e g e d n e k m e g és u g y a n e n n y i ­ en h a l i n a k bele - a halálozási arány közel 1 0 0 % - o s . A m e g h a l t a k döntő többsége gye­ rek. T u b e r k o l o s s z u s : Évente 8 millióan bete­ g e d n e k m e g , ebből 2 millió e m b e r h a l m e g . Ez az e g y i k o l y a n megbetegedés, a m e l y i k újra erősödik, Hungaróciában is. E z e k tehát a legsúlyosabbak, de a s o r foly­ tatódik o l y a n középkategóriás fertőzőbeteg­ ségekkel (ebola, fertőző agyhártyagyulladás, stb.) m e l y e k következtében, átlagosan 1-2 százezer e m b e r h a l h a t m e g évente. A fejlődő orvostudomány ellenére - az e l m a ­ radott világ e t e k i n t e t b e n romló helyzete m i -

57

att - világviszonylatban a fertőzőbetegségek n e m csökkennek. Az e d d i g említetteken kívül a földön elő­ forduló néhány i s m e r t e b b fertőzőbetegség: k o l e r a , pestis, himlő, l e p r a , rubeóla, skarlát, m u m p s z , kanyaró, szamárköhögés, szifilisz, kankó, tífusz, t e t a n u s z , h e r p e s z és m é g le­ h e t n e s o r o l n i , vírusos tüdőgyulladás és még lehetne s o r o l n i . M o s t nézzük az e t i p u s o s ( S A R vírusos) tü­ dőgyulladás féléves adatait: 7 6 0 0 m e g b e t e ­ gedés - 6 0 0 h a l o t t - k b . 8%-os halálozási arány. Ha az e l h u n y t a k számát - n e m is fél évvel, azaz 1 8 0 n a p p a l osztjuk - csak a frek­ ventált három hónappal, azaz 92 n a p p a l a k k o r is, csupán átlagosan 7 halott jut e g y n a p r a . U g y a n e z a szám - az egy n a p alatt m e g h a l t a k száma A I D S I estében k b . 8 0 0 0 e m b e r . Tehát a g y n a p alatt tízszer a n n y i a n h a l n a k m e g A D S I - b e n m i n t fél év alatt etipusos tüdőgyulladásban. E z e k szerint az etipusos tüdőgyulladás a n a g y o n e n y h e kate­ góriába t a r t o z i k , legalábbis a m i a m e g b e t e g e ­ dettek számát illeti. Nézzük m e g ezeket a

58

számokat más összefüggésben - m i t jelent a 7 6 0 0 megbetegedés é s 6 0 0 halott. A világon e d d i g csak m i n d e n 8 7 0 ezredik e m b e r betegedett m e g etípusos tüdőgyulla­ dásban és m i n d e n 10 m i l l i o m o d i k e m b e r halt m e g e b b e n a betegségben. A betegségek 8 5 % - a Cinára é s H o l - K o n g r a lokalizálódik. A z itt élő e m b e r e k közül, csak m i n d e n 1 7 0 e z r e d i k betegedett idáig m e g és m i n d e n 2 millió-100 ezredik hallt m e g e d d i g . C i n a i , Hol-Kongi járvány olyan mintha Hungaróciában fél év alatt k b . 50 e m b e r be­ tegedett v o l n a m e g és ebből 4 - e n haltak v o l ­ na meg. H a p e d i g kicsit szélesebb összefüggésbe vizsgájuk a betegség súlyosságát és m o n d j u k a rákkal, v a g y a szív és érrendszeri betegsé­ g e k k e l hasonlítjuk össze, a k k o r értékelhetet­ lenül parányi szám jön k i . Természetesen, ennél azért k o m o l y a b b a probléma, m i v e l egy kezdődő, v i s z o n y l a g új (módosult) betegségről v a n szó, a m e l y n e k még p o n t o s a n n e m ismerjük a végkimenetel­ ét. N e m ismerjük, viszont jó pár tényezőből v i s z o n y l a g p o n t o s a n lehet következtetni. Itt

59

jegyezzük m e g : a betegség körüli felhajtás már a k k o r elkezdődött m i k o r még a kevés adat miatt n e m lehetett következtetni és ak­ k o r is tartott, m i k o r már lehetett következtet­ ni a valószínű e n y h e járványra. A m e g b e t e g e d e t t e k számáról már volt szó, m o s t nézzük m e g a súlyosság másik két jel­ lemzőjét: a betegség lefolyásának idejét és a halálozási arányt. A betegség lefolyásának ideje több szempontból is lényeges. Gazdasá­ gi szempontból. A fertőzőképesség s z e m ­ pontjából, m e r t minél tovább tart a betegség, általában annál h o s s z a b b a lehetséges fertőző állapot. Végezetül, minél h o s s z a b b i d e i g tart a betegség annál tovább tart a szenvedés. Bár a szenvedés n e m statisztikai adat, azért n e m elhanyagolható s z e m p o n t . Nyilvánvaló, h o g y egy rövid lefolyású betegség más kategóriába sorolható, m i n t egy életminőséget elrontó, évekig tartó betegség, m i n t az A I D S I , hepajtitis, tuberkolosszus, rák, érszűkület, r e u m a , é s még h o s s z a n lehetne s o r o l n i . A z etípusos tüdőgyulladás rövid lefolyású, m e r t általában 2 - 4 hét alatt lezajlik. Kétségtelen, h o g y ez a betegség is a kritikus néhány n a p -

60

b a n meglehetős kínokkal (magas láz, erős köhögés, fulladásérzés) jár, de rövid lefolyása m i a t t n e m sorolható a p e r m a n e n s szenvedés­ sel járó betegségek közé. A halálozási arány 8 % - o s , ez más b e t e g ­ ségekkel összehasonlítva közepesnek m o n d ­ ható. A három jellemző (a m e g b e t e g e d e t t e k száma, a betegség lefolyásának ideje, a halá­ lozási arány) összegzése ( n a g y o n e n y h e , e n y ­ h e , közepes) szerint, ez a betegség az e n y h e kategóriába sorolható. Más kérdés a járvány súlyossága, a z a z a fertőzőbetegség veszélyessége. A veszélyességet két c s o p o r t r a oszthatjuk: Egyrészt, lokalizálhatóságra, terjedési sebes­ ségre - másrészt a közvetett és közvetlen gyógyíthatóságra. A lokalizálhatóság úgy tűnik inkább j ó , m i n t közepes, s e m m i esetre s e m rossz. E g y ­ részt jelentős részben délkelet-Ázsia térség­ b e n m a r a d t a betegség, itt is néhány nagyvá­ r o s r a koncentrálódott. N e m terjedt át Indióra, Pekisztánra, V i e t - N y o m r a , stb. p e d i g e z e k b e n a z országokban n e m lehet m a g a s fokúnak

61

t a r t a n i az egészségügyi ellátást. Másrészt a véletlenül Európába és Amerikába került be­ tegségek n e m terjedtek tovább - általában a behurcolón kívül c s a k igen k e v e s e n beteged­ tek m e g . A fejlett világ e g y e t l e n kivétele K e n a d a , a h o l kétségtelen v o l t a k áldozatok, de járványról n e m beszélhetünk. A terjedési sebesség s o k tényezőtől függ. Függ a kór­ okozó terjedésének módjától - j e l e n e s e t b e n ez cseppfertőzés, a m i közepesen veszélyes. Függ a korokozó életképességétől, illetve elpusztíthatóságától. Függ attól, h o g y a b e t e g m e n n y i ideig h o r d o z z a kórokozót, illetve m e n n y i ideig fertőzőképes - illetve ebből az időből m e n n y i m a r a d rejtve - ez, e b b e n az e s t b e n , körülbelül m e g e g y e z i k a lappangási idővel ( 1 0 - 1 8 nap) A g y a k o r l a t i terjedés a r r a utal, h o g y a SAR-vírus érzékenyebb, elpusztíthatóbb és n e h e z e b b e n terjed (csak közvetlen k a p c s o l a t ­ tal) m i n t az influenzia vírus. Megjegyezzük, m i k o r a kórokozó megjele­ néséről v a g y elpusztításáról v a n szó azt n e m abszolút mértékben kell értelmezni. Az e m b e ­ r e k szervezetében, és környezetükben e z e r

62

fajta, i g e n n a g y számú kórokozó található, a m i normális. A probléma abból adódik, ha a kórokozó e l k e z d s z a p o r o d n i , és száma átlép egy kritikus határt. Tehát a kritikus határ át­ lépését értjük megjelenés alatt, a kipusztulás (fertőtlenítés, stb.) e n n e k a fordítottja. Végül nézzük a gyógyíthatóságot, ebből is először a közvetlen gyógyíthatóságot. Ez azt jelenti, h o g y v a n e közvetlen gyógyszer, gyógymód a betegségre és ez m i l y e n haté­ kony. J e l e n esetben m i v e l „új" betegség n i n c s közvetlen gyógyszer, de a s z a k e m b e r e k , or­ vostudósok elég bizakodók és feltételezik, h o g y h a m a r o s a n elő lehet állítani. A helyzet mindenkép kedvezőbbnek tűnik, m i n t az A I D S I , hepajtitis, és egy sereg fertőzőbeteg­ ség esetében. A közvetett gyógyíthatóságot két részre lehet b o n t a n i . Egyrészt az erős, illetve az erős és fiatal szervezet képes-e gyógyszer nélkül leküzdeni a betegséget. Az e t i p u s o s beteg­ ségnél itt egyértelmű i g e n n e l felelhetünk, m i v e l az e l h u n y t a k döntő többsége, legyen­ gült középkorú, de főleg a legyengült idősko-

63

rú volt. Ilyen szempontból a betegség hasonló a náthiához, influenziához, e z e k a betegségek is a legyengült szervezetekre és az idős e m b e ­ r e k r e veszélyesek. A közvetett gyógyíthatóság másik o l d a l a , h o g y megfelelő ápolás, higiénia és tüneti kezelés mellett képesek-e a b e t e g e k meggyógyulni. Itt is egyértelműen pozitív a tapasztalat - az a m e r i k a i és európai k b . 3 0 0 beteg közül egy s e m halt m e g . Tehát a betegség közvetett gyógyíthatósá­ ga i g e n jó, és ez azért fontos, m e r t azt jelenti, h o g y a közvetlen gyógyszer megjelenéséig a közvetett módszerekkel is gyógyítható a be­ tegség. A gyógyíthatóság természetesen be­ folyásolja a terjedést, m e r t minél k e v e s e b b a beteg annál k i s e b b a fertőzésveszély. Ha m i n d e n s z e m p o n t o t figyelembe veszünk és összesítjük a tényezőket, a k k o r megállapít­ hatjuk, h o g y itt egy e n y h e vagy e n y h e ­ közepes járvánnyal állunk s z e m b e , a m e l y n e k k i c s i az esélye, h o g y veszélyessé, súlyossá forduljon. Az előzők - g y a k o r l a t i terjedés, a fertőzés­ veszély ideje, a fertőzés módja, a kórokozó elpusztíthatósága, a közvetett gyógyíthatóság

64

- alapján lehet következtetni a járvány várha­ tó alakulására. Az egy éven belüli teljes megfékezésnek: 9 % a z esélye. A t e n d e n c i a erős lefékeződésére - egy év alatt csak duplájára e m e l k e d i k a megbetege­ dettek és h a l o t t a k száma - 1 0 % esély v a n . Háromszoros növekedésnek 1 1 % , négy­ szeres növekedésnek 13°/), h a t s z o r o s növe­ kedésnek 1 4 % , n y o l c s z o r o s növekedésnek 1 3 % , tízszeres növekedésnek 1 0 % a z esélye. A r r a h o g y a jelenlegi t e n d e n c i a alig fékez­ hető le, egyévi húszszoros növekedésre 8 % , h a r m i n c s z o r o s növekedésre 6 % , százszoros növekedésre 4 % a z esély. A r r a , h o g y a betegség áterjedjen Afrikára és jelentősen, terjedjen c s a k 2% esély v a n . A r r a h o g y igazi világjárvány legyen, a m e l y behálózza Amerikát, Európát is, mindössze 0 , 1 % a z esély. L e g n a g y o b b valószínűséggel hatszorosára nő a betegség, a k k o r a h a l o t t a k száma évi 7 2 0 0 lesz, ha hússzorosára nő a betegség, a k k o r évente 24 e z r e n h a l i n a k m e g - a be­ tegség még m i n d i g az e n y h e kategóriában

65

m a r a d . Mindössze 4 % a z esély, h o g y 1 2 0 ezer h a l o t t a l bekerüljön a közepes kategóriá­ ba. Ha át is kerül Afrikába, n a g y valószínű­ séggel m e g m a r a d az erős-közepes kategóriá­ ba k b . 2 0 0 . 0 0 0 halottal - erre csak 2% esély v a n - a m e n n y i b e n i l y e n irányú direkt rásegí­ tés n e m történik. És mindössze 0 , 1 % az esély, h o g y a betegség elérje a legsúlyosabb kategóriát és mondjuk egy komolyabb influenziajárványhoz hasonló járvány b o n t a ­ kozzon ki. N a g y valószínűséggel egy-másfél év után a betegség más fertőzőbetegséghez hasonlóan beáll e g y állandó ingadozó s z i n t r e , míg m e g n e m találják a közvetlen gyógyszert. Feltéte­ lezve, h o g y a gyógyszert ki akarják találni, és n e m tartják vissza. Néhány szót kell még szólni a b i z o n y t a l a n ­ sági tényezőről. Ennél a betegségnél i g e n m a g a s a bizonytalansági tényező. Megjegyez­ zük: egyes manipuláció-tudósok szerint i l y e n új, önálló betegség n e m is létezett. T é n y v i s z o n t , h o g y a betegség felfogható egy módosult i g e n súlyos náthiának. Másfelől

66

a tüdőgyulladások i g e n szerteágazó és feltá­ ratlan terület, tekintettel a r r a , h o g y i g e n sok­ féle tüdőgyulladás, köztük sokféle vírusos tüdőgyulladás létezik. C s a k Hungaróciában húszféle etípusos tüdőgyulladás létezik, c s a k ezekből n e m a l a k u l ki járvány. Egyébként g y a k o r i h o g y egyes fertőzőbetegségek elszi­ getelt e g y e d i megbetegedésként j e l e n t k e z n e k . Másfelől a vírusbetegségek területe még e n ­ nél is szerteágazóbb, és homályosabb terület, tekintettel a r e n g e t e g vírusra, a mutálódásra, és a vírusok utóhatásaira, szövődményeire. Nyilván a két tisztázatlan terület találkozásá­ nál d u p l a homályosság v a n . A p o n t o s vírus­ azonosítással is problémák v a n n a k és ez igaz a S A R vírusra is. N i n c s e n e k p o n t o s informá­ ciók a betegség m e l y stádiumában h a l n a k m e g a b e t e g e k és mi a közvetlen halált kivál­ tó o k . Az viszont ismert, h o g y a betegség p o n t o s lefolyása, szinte betegenként változik. T o v á b ­ bá, legalább húsz betegség v a n , a m e l y i k n e k tünetei, lefolyása felettébb h a s o n l a t o s a k le­ h e t n e k az e t i p u s o s tüdőgyulladáshoz. Nem véletlen, h o g y a gyanús esetek száma négy-

67

ötszöröse a ténylegesen m e g b e t e g e d e t t e k ­ n e k . Ez azt jelenti, h o g y nagy valószínűséggel a ténylegesen regisztrált betegek 1 5 - 2 5 % - a n e m is e b b e n a betegségben s z e n v e d , tehát a m a g h a l t a k s e m m i n d e betegség áldozatai. Másrészt az s e m tisztázott, h o g y m e k k o r a arányú a szövődményekben e l h u n y t a k száma. Végezetül a tájékoztatást három a d a t t a l zárjuk: A n n a k az esélye, h o g y Európára és Hungaróciára kiterjedjen az etípusos tüdő­ gyulladás járványa mindössze 0 , 1 % az esély. N e m jelent járványt, h a Európában egy é v alatt esetleg tíz e m b e r m e g h a l e b b e n a beteg­ ségben. E g y Európában és Hungaróciában élő e m b e r n e k egymilliárdnyi esélye v a n a r r a , h o g y etípusos tüdőgyulladásban halljon m e g . Ennél k b . tízszer n a g y o b b az esélye a r r a , h o g y egy fejére esett tégla által halljon m e g . A m e n n y i b e n Hungaróciában jelenleg 7 0 fertőzőbetegséget regisztrálnak, viszont etípusos tüdőgyulladást n e m regisztráltak, a k k o r ez a betegség legfeljebb csak a 7 1 . tehát az utolsó l e h e t az előfordulási és veszé­ lyességi s o r b a n .

68

Tehát kedves tanulók, ez lehetett v o l n a egy o l y a n objektív tájékoztatás, melyet már 2 0 0 3 . április végén a járvány és kampány csúcspontján összeállíthatott v o l n a , akár egy újságíró is. Nyilván egy s z a k e m b e r , o r v o s , járványügyi szakértő, stb. ennél precízebb, szakszerűbb összeállításra lett v o l n a képes. S e n k i n e m készített e h h e z hasonló átfogó összeállítást. Szerencsére a híradások, tudósítások ettől az objektív tájékoztatástól m e s s z e eltértek és így m o s t egy nagyszerű manipulációs akciót tanulmányozhatunk. A következő fejezetben megvizsgáljuk az etípusos tüdőgyulladással k a p c s o l a t o s tájékoz­ tatás m e n n y i b e n felelt m e g az objektív tájé­ koztatás követelményeinek.

69

1 1 . A tájékoztatás, hírközlés, média-megjelenés és intézkedések aránytalansága A könyv e fejezetét kezdjük a manipuláció két mottójával: az objektív tájékoztatás a m a ­ nipuláció ellensége. Az aránytalan tájékozta­ tás az objektív tájékoztatás ellensége, tehát a manipuláció barátja. M i v e l a tájékoztatás 9 5 % - a médián (elek­ t r o n i k u s és írott sajtó összessége) keresztül történik, beszéljünk a továbbiakban a média­ megjelenésről. A média-megjelenést a követ­ kező jellemzőkkel mérhetjük. Hány és m i l y e n közönségű, fontosságú médiumban, m i l y e n terjedelemben jelenik m e g az adott témáról (problémáról, ügyről) közlés. Az adott közlés (hír, tudósítás, elemzés, stb.) m e l y i k h e l y e n jelenik m e g , a főhírek, vagy középtémák, vagy mellékes ügyek rovatában. A p o l i t i k a i újságokban a főhírek az első o l d a l a k r a kerül70

n e k , a középtémák középre, a mellékes ügyeknek a hátsó o l d a l a k o n jut hely. A rádió­ k b a n , televíziókban az óránként b e m o n d o t t hírekbe eleve a főhírek kerülnek. E z e n belül is az elsőknek közölt hírek a l e g f o n t o s a b b a k , majd következnek a közepes, végül v i s z o n y ­ lag mellékes hírek. A h a r m a d i k jellemző, a hangvétel. A drá­ m a i hangvétel a főhíreknek jár k i . Az e l b e ­ szélő, elemző hangvétel a középtémákra - a h u m o r o s hangvétel a mellékes témákra j e l ­ lemző. A fenti jellemzőket b o n y o l u l t számításokkal a s z a k e m b e r e k összesítették, és hat kategóri­ ába sorolták a híreket, tudósításokat, közlé­ seket média-megjelenésük nagysága, illetve erőssége s z e r i n t : s z u p e r - e x t r a erős megjele­ nés, e x t r a erős megjelenés, erős megjelenés, közepes megjelenés, g y e n g e erősségű m e g ­ jelenés, mikro-erősségű megjelenés. Általá­ b a n a megjelenés erősségét n e m egy n a p r a kiterjedően vizsgálják, h a n e m egy hétre, e g y hónapra, három hónapra, fél évre, egy évre, v a g y több évre kiterjedően. Másrészt a mé­ dia-megjelenés erősségének vizsgálatát föld-

71

rajzilag is fel lehet b o n t a n i : városra, megyére, országra, földrészre, világra. J e l e n e s e t b e n az etípusos tüdőgyulladással k a p c s o l a t o s hírek, tudósítások, közlések, stb. média­ megjelenésének erősségét három hónapban vizsgáljuk, 2 0 0 3 . március, április, május hó­ n a p o k b a n , m e r t erre az időszakra esett a kampány, vagyis e k k o r volt a legerősebb a média-megjelenés. Nyilván n e m véletlenül, e b b e n az időszakban volt a legerősebb az i k a r i háborúval k a p c s o l a t o s közlések média­ megjelenése is - m i v e l a háború aktív s z a k a ­ s z a (megszállás, „békefenntartás" eleje) ez idő alatt történt. A média-megjelenést Európára és H u n g a róciára kiterjedően vizsgáljuk. A manipuláció vizsgálatához egy o l y a n térséget kell kiválasz­ t a n i , a m e l y n e k a legkevesebb köze volt a b e ­ tegséghez. Az h o g y az érintett országokban, délkeletÁzsia térségben felerősödött a média­ megjelenés, és az intézkedés az részben ért­ hető. De mi volt a helyzet Európában és Hungaróciában?

72

Emlékeztetőül: az etípusos tüdőgyulladás m e n n y i r e érintette Európát és Hungaróciát? A n n a k az esélye, h o g y Európára és Hungaróciára kiterjedjen az etípusos tüdőgyulladás járványa mindössze 0 , 1 % az esély. E g y Európában és Hungaróciában élő e m b e r n e k egymilliárdnyi esélye van arra, h o g y etípusos tüdőgyulladásban h a l l j o n m e g . Ennél k b . tízszer n a g y o b b az esélye a r r a , h o g y e g y fejére esett tégla által h a l l j o n m e g . A m e n n y i b e n Hungaróciában jelenleg 7 0 fer­ tőzőbetegséget regisztrálnak, v i s z o n t etípusos tüdőgyulladást n e m regisztrálták, a k k o r ez a betegség, a m i az előfordulást és a veszélyes­ séget illeti legfeljebb a 7 1 . helyre sorolható. Ezután nézzük m e g a m e k k o r a volt Euró­ pában és Hungaróciában a média-megjelenés - nagyjából közel a z o n o s - erőssége. H u n g a ­ róciában, az e x t r a kategóriába e b b e n a há­ r o m hónapban két téma került: az i k a r i hábo­ rúval k a p c s o l a t o s hírek, közlések, és az etípusos tüdőgyulladással k a p c s o l a t o s hírek közlések - ez utóbbi alig m a r a d t el az előző­ től. A s z u p e r - e x t r a erős kategóriába n e m került s e m m i . A z erős média-megjelenés k a -

73

tegóriába az Uniós csatlakozás, az E z r i e l P e l e s z t i n k o n f l i k t u s , ül. az atomerőmű üzem­ z a v a r a került, p o n t o s a b b a n az e z e k k e l k a p ­ c s o l a t o s hírek, közlések. M i n d e n más téma a közép, g y e n g e , mikró kategóriába került. Természetesen, h a egyhetes i n t e r v a l l u m o t nézünk, a k k o r elég s o k téma került az e x t r a , és az erős megjelenés kategóriába, de m o s t negyedév a vizsgált idő. Megjegyezzük: e há­ r o m hónapot vizsgálva, a betegség témájának média-megjelenése megelőzte, többek közt, a globalizálódás, a világgazdaság recesszióján a k , a természeti katasztrófák (pl. türük, e l g i r i a i , j a p c s i földrengés) témájának média­ megjelenését. E b b e n a három hónapban az etípusos tü­ dőgyulladással egyedül 1 2 6 - s z o r többet fog­ l a l k o z t a k (erősebb volt a média-megjelenése) m i n t m i n d e n más betegséggel együttesen. 4 4 8 - s z o r többet foglakoztak, m i n t az összes fertőzőbetegséggel együttesen. 8 1 2 - s z e r töb­ bet foglalkoztak, m i n t az influenziával. 8 5 5 s z o r többet foglakoztak, m i n t az A I D S I - v e l . Továbbá, az etípusos tüdőgyulladással e há­ r o m hónap alatt, annyit foglakoztak, m i n t az

74

összes fertőzőbetegséggel együttesen az e l ­ múlt 4 év alatt, - m i n t az influenziával az el­ múlt 7 év alatt, - m i n t az A I D S I - v e l az elmúlt 7 , 5 év alatt. S o h a még, adott időszakban, betegséggel e n n y i t n e m f o g l a k o z t a k . Megál­ lapíthatjuk: az etípusos tüdőgyulladás, adott időszakra eső, média-megjelenése m i n d e n r e k o r d o t m a g a s a n megdöntött, legalábbis a m i a betegségekkel k a p c s o l a t o s témákat illeti. M i n d e n jelentős média, hírközlő a leg­ f o n t o s a b b n a p i hírek között közölte - 92 napból, átlagosan 63 n a p o n keresztül - ott is előkelő h e l y e n és v i s z o n y l a g n a g y terjede­ l e m b e n , és a drámai hangvétellel. M o s t nézzük m e g az intézkedés arányta­ lanságát. Hungaróciában, a g y a k o r l a t i l a g n e m létező etípusos tüdőgyulladás megelőzé­ sére, esetleges gyógyítására h o z o t t intézkedé­ sek száma és ezzel arányos bekerülési össze­ ge (reptéri tájékoztatás, figyelő r e n d s z e r , k o r ­ házi osztály, műszerek, oktatások, stb.) a k k o ­ ra volt, m i n t a m e n n y i új (többlet) intézkedést és pénzt szántak az elmúlt 5 évben az összes fertőzőbetegségre együttesen.

75

H a egyszerűen abból i n d u l u n k k i , h o g y a z etípusos tüdőgyulladás a l e g r o s s z a b b e s e t b e n éri el az influezia veszélyességét, súlyosságát akkor minimum 800-szoros a média­ megjelenés, ill. 4 0 - s z e r e s az intézkedés aránytalansága - legalábbis a m i ezt az idő­ szakot illeti. A manipuláció-tudomány m a i n a p i g is és példaértékűnek tartja ezt a teljesítményt, az aránytalanság i l y e n fantasztikus mértékű lét­ rehozását. Az aránytalanság másik tényezőjé­ ről - a közlésen belüli egyoldalúságról később lesz szó. Elöljáróban: e témakörben is f a n ­ tasztikus teljesítményről számolhatunk b e . A média-megjelenés (tájékoztatás) arány­ talansága és az intézkedés aránytalansága természetesen összefügg. A hírek tudósítá­ s o k , közlések 3 6 , 7 % - b a n arról számoltak b e , h o g y m i l y e n intézkedéseket h o z t a k . Másrészt az intézkedéseket többek közt a r r a való h i ­ vatkozással hozták m e g , h o g y i g e n n a g y a félelem és a közérdeklődés.

76

12. A manipuláció jellemzőinek felismerése Az h o g y létrejött a manipuláció n e m két­ séges, hiszen maga a média-megjelenés aránytalansága már egyenlő a manipuláció­ v a l . A z s e m kétséges h o g y világméretű m a n i ­ pulációról volt szó. A világ m a j d n e m m i n d e n országában jókora aránytalanság volt tapasz­ talható, h o l n a g y o b b , h o l kisebb, d e a z egyik legerősebb Hungaróciában. Azért is h i v a t k o ­ z u n k Hungaróciára, m e r t ez az ország - első­ s o r b a n a szélesebb vezetőrétegének rendkívül jó affinitása és adaptációs képessége követ­ keztében - m i n d i g is a legjobban manipulál­ ható országok közé tartozott, i l l . tartozik. A kérdés e z e k után az, h o g y ez a világma­ nipulációs akció egy központilag irányított manipuláció volt, vagy spontán média m a n i ­ pulációról v a n szó? Érdemes megjegyezni, h o g y az e m b e r e k mindössze 1 1 , 3 % - a tartotta túlzottnak a mé­ dia-megjelenést és az intézkedést, de e z e k is 77

a média szenzációkeltésére, illetve túlzott óva­ tosságra g y a n a k o d t a k . Manipulációra szinte s e n k i n e m g o n d o l t , tehát megvalósult a rejtett manipuláció. Kétségtelen, h o g y spontán mé­ d i a manipuláció, azaz szenzációkeltés, illetve túlzott óvatosság is hozzájárult az aránytalan­ sághoz, de ez kevés lett v o l n a i l y e n nagyság­ rendű manipulációhoz. A szenzációkeltés és a túlzott óvatosság e b b e n az e s e t b e n , c s a k utógerjedésű f o l y a m a t volt. A z előbbi m o n d a t o t szükségesnek tartjuk megmagyarázni. A média jelentős része nyereséges (üzleti) a l a p o n működik - nyeresége p e d i g a nézett­ ségtől, hallgatottságtól, olvasottságtól függ tehát érdeke a szenzációkeltés. Úgy is fogal­ m a z h a t u n k , h o g y az üzleti a l a p o n működő média h a j l a m o s a szenzációkeltésre, és k i ­ s e b b , rövid távú szenzációkeltésre képes is. V i s z o n t az esetek más részében a központi manipuláció irányítottan beindítja, például egy probléma felpumpálását. Ez az e m b e r e k érdeklődését felkelti, a média ezt érzékelve szintén e l k e z d a témával f o g l a k o z n i és elkez­ dődik egy gerjesztési f o l y a m a t .

78

V a n a központi gerjesztés és e h h e z k a p ­ csolódik a média gerjesztése - e k k o r beszél­ hetünk utógerjedésről. Ezért a manipuláció­ tudomány e g y i k mottója: a média a m a n i p u ­ láció barátja. M i l y e n tényezők mutatják, h o g y itt köz­ p o n t i l a g irányított manipulációról volt szó? Először is a manipuláció-tudósók megállapí­ tották, h o g y i l y e n h a t a l m a s nagyságrendű, jól szervezett, i l y e n hosszú ideig tartó manipulá­ ciót a média spontán módon önmagától n e m t u d létrehozni, e h h e z már központi irányítás szükséges. A világ vezető hírügynökségei, tájékoztatási h i v a t a l a i , médiái végig n a p i r e n ­ d e n tartották a témát - u g y a n o l y a n arányban, a h o g y ez megjelent a média egészében. M i ­ k o r f o l y a m a t o s jelentős hírről v a n szó, a k k o r m i n d i g a k i s e b b médiák, médiumok veszik át a hírt a nagyoktól. Továbbá, az aránytalan média-megjelenés­ b e n és híren belüli egyoldalú beállításban ép­ p e n a közszolgálati médiák játszották a vezető szerepet. A félelemkeltő, eltúlzott n y i l a t k o z a ­ tokat a z U S E é s B r i k s z a k e m b e r e k , o r v o s o k tudósok produkálták. Véletlenül s e m J a p c s i ,

79

R u s z k i , C i n a i , D o j c s , F r a n c tudósok. N e m véletlen h o g y p o n t ez a két ország, mármint U S E és Brikánia vett aktívan részt az i k a r i háborúban. Továbbá az irányított manipulá­ ciót igazolja az is, h o g y n e m c s a k a média­ megjelenés volt aránytalan de az intézkedés is. A központi irányításnak nyilván jó k a p ­ c s o l a t a volt az egészségügyi világszervezettel, a m e l y az intézkedéseket s z o r g a l m a z t a , irányí­ totta. Természetesen a z előbb említett U S E és B r i k tudósok is i g e n szoros k a p c s o l a t b a n állhattak a manipuláció központi irányítóival. A három gyökérzet közül e b b e n a manipulá­ cióban kettő aktívan részt vett a médiagyö­ kérzet és az intézményi gyökérzet - j e l e n e s e t b e n az egészségügyi világszervezet háló­ zata. A h a r m a d i k gyökérzet a p o l i t i k a i veze­ tés gyökérzete c s a k a háttérből helyeselt. A manipuláció valószínűsíthető okai is arra utalnak, h o g y központilag irányított m a n i p u ­ lációról volt szó. Erről a későbbiekben szó lesz.

80

1 3 . Azetípusos tüdőgyulladás és a szélesebb vezetőréteg E g y h a t a l m a s ország h a t a l m a s városában találtak egy etípusos tüdőgyulladásban m e g ­ betegedettet. A beteg egy C i n a i beutazó volt. Rá két n a p r a , lezártak tizenkét C i n a i határ­ állomást és elkezdték fertőtleníteni a metró­ szerelvényeket. Nyilvánvaló, h o g y túlreagálás történt. Az egyszerű gondolkodó eljuthat a r r a a következtetésre, h o g y a k b . három döntés­ hozó (vezető) közvetlen utasítást k a p o t t az irányító központtól. N e m erről v a n szó, teljesen g y a k o r l a t i a s a n kell megközelíteni a problémát. Mi játszódha­ tott le a döntéshozók lelkében, g o n d o l a t a i ­ ban? A m e n n y i b e n m o s t n e m intézkedem, é s n e adja a sors, de a n a p o k b a n újabb három m e g b e t e g e d e t t e t találnak - egyből n e k e m esik a világmédia (elektronikus és írott sajtó)

81

utána a h a z a i média, azután a közvélemény és ez biztos bukás, a m i k o r annyit s z e n v e d t e m ezért a pozícióért és én v a g y o k a l e g a l k a l m a ­ sabb - p o n t e g y i l y e n banánhéjon csússzak e l . Ráadásul, csökken a t u r i z m u s , általában az ország megbízhatóságának megítélése, ez k i h a t a gazdaságra, így az egésznek i g e n sú­ lyos következménye lehet. V i s z o n t , n e m fog felelősségre v o n n i azért s e n k i , h o g y túlzottak az intézkedések, esetleg túl óvatos, megbízható vezetőnek f o g n a k t a r t a n i . Tehát rajta, intézkedjünk. Nagyjából ez a l o g i k a vezérli azt a közszolgálati média­ vezetőt is, a k i n a p i hírekben közölteti a b e ­ tegséggel k a p c s o l a t o s híreket. H a alábecsü­ löm problémát abból n a g y baj lehet, ha túl­ becsülöm, abból n e m lehet baj. Hasonló l o g i ­ ka vezérli azt a szakértőt, a k i n e k m e g e n g e ­ dik, h o g y véleményt m o n d j o n a betegségről. E b b e n az e s t b e n így működött konkrétan, a szélesebb vezetőréteg csodálatos érzékelő képessége - az a képesség, a m e l y által befor­ d u l n a k a p o l i t i k a i erővonalak irányába és adaptálják a központi irányítás akaratát.

82

Kétségtelen az aránytalanság elveszi a f i ­ g y e l m e t , pénzt, energiát, más valóban súlyos problémák megoldása elől, de ez n e m pocsékolás, m e r t így v i s z o n t létrejöhet a jelentős és értékes manipuláció.

83

14. A betegséggel k a p c s o l a t o s manipuláció céljai és jellemzői Visszatérve, tehát azt megállapítottuk, h o g y központilag irányított világmanipuláció történt, m o s t nézzük m e g m i lehetett e n n e k az o k a - p o n t o s a b b a n : mi célból hozták létre ezt a manipulációt? A jó manipuláció m i n d i g több célt szolgál ki - j e l e n e s e t b e n is ez történt. Az elsődleges célja: f i g y e l e m elterelés az i k a r i háborúról. Másodlagos cél: kicsit befűteni a v i s z o n y l a g g y o r s a n fejlődő c i n a i és délkelet-ázsiai g a z d a ­ ságának. H a r m a d l a g o s cél: letesztelni a világ manipulálhatóságát. N e g y e d l e g e s cél: erősí­ t e n i a világ megosztásának és világrészek (szegényvilág-gazdagvilág) izolációjának takti­ káját. Mi utal az elsődleges célra? Bár a betegség már előző év novemberében megjelent - te­ hát már négy hónapja ismert volt - mégis 84

p o n t az i k a r i háború kezdetekor r o b b a n t be a médiába és a köztudatba. Itt megjegyeznénk, h o g y általában a manipulációknak v a n e g y bevezető időszaka, d e e z n e m m i n d e n m a n i ­ pulációra i g a z . Az elterelő típusú manipuláci­ ók g y a k r a n robbanásszerűen kezdődnek ezzel is f o k o z v a a hatást. Kiváló volt a manipuláció témájának kivá­ lasztása, h i s z e n szélesebb vetületben egy valós problémáról v a n szó - az erősödő fertőzőbe­ tegségek problémájáról - a m e l y j o g o s a n kelt félelmet az e m b e r e k b e n . Tehát a témaválasz­ tás eleve garantálta, a manipuláció sikerét. R a g y o g ó volt a bevezetés, h i s z e n a k e z d e t i két hétben, p e r s z e n e m véletlenül, az terjedt e l , h o g y ez a betegség gyógyíthatatlan - e z z e l a manipuláció k a p o t t egy kezdeti lendületet m i n d e n k i odafigyelt rá és megrémült tőle. Arról már volt szó, h o g y a betegséggel k a p ­ c s o l a t o s manipuláció frekventált része é p p e n a d d i g tartott, míg az ikari háború aktív s z a k a ­ sza. M o s t nézzük, h o g y valósította m e g a m a ­ nipuláció az elsődleges célját. Vegyük a l a p u l

85

m e g i n t Hungaróciát, p o n t o s a b b a n a h u n g a róciai közszolgálati rádió és televízió adásait/. K e z d e t i héten az i k a r i háborúval k a p c s o l a ­ tos hírek, tudósítások a főhírek (szuper-extra média-megjelenés) kategóriában - az e t i p u s o s betegséggel k a p c s o l a t o s hírek a mellékes (gyenge média-megjelenés) kategóriában sze­ repelt. A következő héten: az i k a r i háború m a r a d t a s z u p e r - e x t r a kategóriában, a betegség fel­ jött az erős média-megjelenés kategóriába. A következő héten az i k a r i háború m a r a d t , a betegség feljött az e x t r a média-megjelenés kategóriába. A következő héten az i k a r i háború v i s s z a ­ esett az e x t r a kategóriába, a betegség m a r a d t az e x t r a kategóriában. A következő héten hasonló volt a h e l y z e t . A következő héten, az i k a r i háború és utó­ történése visszaesett az erős kategóriába, a betegség feljött a s z u p e r - e x t r a kategóriába. Tehát itt megtörtént egy időre a váltás. A következő héten a háború utótörténése v i s s z a e m e l k e d e t t az e x t r a kategóriába, a be­ tegség visszaesett az e x t r a kategóriába.

86

A következő héten mindkettő visszaesett az erős kategóriába. A következő h e t e k b e n fej-fej mellett, egy­ más mellett haladtak, elmondták az i k a r i „békefenntartással" k a p c s o l a t o s híreket, rög­ tön utána az etípusos tüdőgyulladással k a p ­ c s o l a t o s híreket, v a g y fordítva. A két téma egymás mellett, egymást váltogatva az erős média-megjelenés, v a g y az e x t r a média­ megjelenés kategóriába egymás mellett, egymást váltogatva szerepelt. Május utolsó két hetében az i k a r i háború utótörténései az erős megjelenés kategóriába, a betegség, a közepes megjelenés kategóriá­ ba került. Ez már a betegséggel k a p c s o l a t o s manipuláció lecsengető szakasza volt. H a ­ sonló volt a helyzet az egész hungaróciai mé­ diában és hasonló volt a helyzet a fejlett or­ szágok, és a világ médiáiban. Természetesen a vezető hírügynökségekben ( a m e r i k a i , B r i k tájékoztatási hivatalokban) médiákban ( C N N N , B B B C , stb.) is hasonló volt a hely­ zet. Ez a váltogatott, illetve egymás m e l l e t t i , figyelemelterelő t a k t i k a bevált - legalábbis a különböző közvélemény-kutatásokból és

87

egyéb jelekből ez derült k i . Egyrészt az e m b e ­ r e k e t kellőképp megijesztette a lehetséges járvány, másrészt egész n y u g o d t a n vették tudomásul az i k a r i háborút, és utótörténései­ n e k fejleményét.

88

15. A híren, tudósításon, közlésen belüli egyoldalú beállítás E d d i g c s a k a tájékoztatási aránytalanság e g y i k tényezőjével f o g l a l k o z t u n k a média­ megjelenés aránytalanságával. Ez önmagában csak fél sikert o k o z h a t . H a a z egyes közlése­ k e n , híreken, tudósításokon belül n e m jön létre az egyoldalú beállítás m i t s e m ér a mé­ dia-megjelenés aránytalansága. M o s t vizsgáljuk m e g , h o g y ez m i l y e n szín­ v o n a l o n valósult m e g az etípusos tüdőgyulla­ dással k a p c s o l a t b a n . Az elején már felvázol­ tuk körülbelül m i l y e n n e k kellett, v o l n a l e n n i az objektív tájékoztatásnak - tehát v a n m i h e z mérnünk az egyoldalú beállítást. K e d v e s tanulók l a p o z z a t o k v i s s z a néhány oldalt és ismételjétek át az objektív tájékozta­ tás részt. Térjünk v i s s z a az egyoldalú beállítás g y a ­ k o r l a t i megoldásaira. 89

Induljunk ki abból, h o g y az itt közölt objek­ tív tájékoztatáshoz hasonló e g y e t l e n egy s e m akadt - legalábbis a m i a szélesebb megjele­ nést illeti. Megállapíthatjuk, h o g y a hírek, tudósítások közlések 8 9 , 6 % - a rövid szagga­ tott pörgős volt, az üzleti a l a p o n működő média szokásához híven. Itt mindjárt idéznénk a manipuláció­ tudomány két mottóját: az egyoldalú beállítás az objektív tájékoztatás ellensége, tehát a manipuláció barátja. A rövid, szaggatott, pörgős tájékoztatás az egyoldalú beállítás barátja tehát a manipuláció barátja. Miről szólt az k b . 1 0 % - n y i kicsit h o s s z a b b közlés, tudósítás, beszélgetés? Egyrészt kifejtették a betegség veszélyességét, másrészt f o g l a k o z ­ tak az a d a t o k k a l és az intézkedésekkel esetleg megemlítettek egy s z e m p o n t o t a sok közül, a m e l y azt igazolta, h o g y n i n c s óriási baj csak n a g y baj v a n . Ha egy kicsit is köze­ lebb a k a r t a k v o l n a kerülni az objektivitáshoz, a k k o r n e m egy d e n y u g o d t a n megemlíthettek v o l n a akár négy-öt enyhítő körülményt o l y a n s z e m p o n t o t , a m e l y bizonyította v o l n a , h o g y n i n c s n a g y baj, csak enyhe-közepes

90

problémával állunk s z e m b e n . Emlékeztetőül felsorolnánk i l y e n enyhítő s z e m p o n t o k a t : -

a betegség besorolása a fertőzőbetegségek veszélyességi, súlyossági sorába.

-

az ennél s o k k a l súlyosabb fertőzőbetegsé­ g e k és a z o k a d a t a i n a k említése.

-

a várható kedvező alakulás.

-

a várható gyógyszer-előállítás.

-

az elég jó izolálhatóság.

-

az Európában élők biztonsága.

-

a kedvező közvetett gyógyíthatóság.

-

a meggyógyultak m a g a s aránya.

-

a g y e r e k e k r e , f i a t a l o k r a veszélytelen a be­ tegség kihangsúlyozása.

-

a bizonytalansági tényezők említése. Nyilván a közlők - a manipuláció s z e m ­

pontjából n a g y o n h e l y e s e n - n e m említették, ezeket az enyhítő s z e m p o n t o k a t ,

m e r t így

csökkentették v o l n a a veszélyesség látszatát és csökkentették v o l n a a félelmet és az ér­ deklődést.

H e l y e s e n , n e m tértek k i , v a g y

c s a k negatív értelemben tértek k i , a b i z o n y ­ talansági tényezőkre, ezzel megingatták v o l n a az e m b e r e k hitét az a d a t o k pontosságában. Másrészt az e m b e r e k e l b i z o n y t a l a n o d t a k v o l 91

n a , és előbb-utóbb a b b a n is kételkedtek v o l ­ n a , h o g y ez a betegség veszélyes. Ezeknél a szokványos trükköknél s o k k a l nagyszerűbb megoldások is v o l t a k . M e n n y i v e l ötletesebb, m i k o r egy pozitívu­ m o t negatívumként állítanak be. E r r e is volt példa jócskán. Például, azt a pozitív tényt, h o g y fiatalok g y e r e k e k alig h a l n a k bele, lehet így is kommentálni: a betegség azért rendkí­ vül veszélyes, m e r t m i n d e n második h a t v a n éven felüli b e t e g b e l e h a l a betegségbe. U g y e ez s o k k a l vészjóslóbbnak h a n g z i k , m i n t h a azt mondanánk: a betegség súlyosságát csökken­ t i , h o g y a z e l h u n y t a k jelentős része h a t v a n éven felüli - gyerek és fiatal i g e n kevés v a n a m e g h a l t a k közt. Természetesen a média­ közlések n e m az utóbbit választották. Itt jegyezzük m e g : a világon évente több millió tüdőgyulladásban m e g h a l t jelentős ré­ sze idős e m b e r . M o s t nézzük m e g a közlések közel 9 0 % át kitevő rövid híreket, tudósításokat. A rövid hírek, tudósítások döntő többségben v a l a ­ h o g y így, v a g y e z e k h e z hasonlóan kezdődtek:

92

-

34 újabb áldozata v a n a járványnak. megállíthatatlanul s z e d i áldozatait az etípusos tüdőgyulladás.

-

már Bolgáriát is elérte a járvány.

-

már Európában is terjed a járvány.

-

Cinában az elmúlt n a p o k b a n 1 2 4 beteget é s 3 8 halottat regisztráltak.

-

Cinában bezárták az iskolákat, 3 0 0 0 e m ­ bert zártak karanténba. A manipuláló média-szakemberek n a g y o n

jól

tudták,

indítani,

h o g y egy

hatásos m o n d a t t a l

amitől m e g r i a d ,

kell

összerázkódik az

e m b e r . A hatásos indítás után általában kö­ zölték, h o g y a világon eddig hányan b e t e g e d ­ tek m e g

és

haltak meg.

Legfeljebb

közöltek

még egy-két intézkedést, karantén, fertőtlení­ tés, bezárás, stb. A rövid hírekben, n a g y o n helyesen,

e g y e t l e n egy a l k a l o m m a l s e m tér­

tek ki az enyhítő körülményekre. M e r t ugye­ bár attól, h o g y rövid a hír, még röviden ki l e h e t n e térni

egy-két enyhítő s z e m p o n t r a .

Például, lehetett v o l n a így k e z d e n i : a t e g n a p i napon

26-an

h a l t a k m e g az etípusos tüdő­

gyulladásban, 2 8 8 7 g y e r e k halt m e g maláriá­ ban

és

7635

ember

halt

meg

AIDSI-ben. 93

N a g y o n o k o s a n , ezeket a valós adatokat n e m említették. E s e t l e g szólhatott v o l n a így egy rövid hír: P o l s z k i országban már a repülőté­ r e n felfedezték azt a c i n a i turistát, a k i n m u ­ t a t k o z t a k az etípusos tüdőgyulladás jelei, rög­ tön korházba szállították, és a megfelelő or­ v o s i ellátásba részesítették. Természetesen ez a manipuláció megfojtása lett v o l n a . N a g y o n szakszerűen e h e l y e t t , ezt mondták b e : már P o l s z k i országot is elérte az etípusos tüdő­ gyulladás. Aztán később, esetleg szerényen megemlítették, h o g y csupán egy emberről v a n szó és ő s e m belföldi. Kezdődhetett v o l n a így is a hír: ma 3 2 8 gyógyult beteget e n g e d t e k h a z a a c i n a i kór­ házak. Akár így: ma a h a r m i n c Európai betegből húszat gyógyultnak nyilvánítottak. Netán így: e d d i g s e n k i n e m halt m e g E u ­ rópában. Természetesen, így n e m kezdődhettek a hírek, m e r t a k k o r n e m lett v o l n a sikeres m a ­ nipuláció. A v i s z o n y l a g rendkívül a l a c s o n y m e g b e t e ­ gedéssel és halálozással is f o l y a m a t o s a n m e g

94

kellett küzdeni a médiáknak. S z i n t e m i n d e n bemondható betegért, meghaltért közelhar­ c o t kellett folytatni. Ezt a feladatot is jól o l ­ dották m e g . Egyrészt s o h a n e m mondták b e hírforrást - h e l y e s e n , n e h o g y azonosítani lehessen az a d a t o k a t . Másrészt állandóan trükköztek az idővel. Egyetlenegy alkalommal sem fordult elő, h o g y az objektív tájékoztatásnak megfelelően pontosan meghatározták v o l n a az időt, m o n d j u k így: május 5. 10 órától 7. 10 óráig újabb 2 8 5 beteget és 52 halottat regisztráltak a világon. A híradások 9 2 , 8 % - b a n semmiféle utalás n e m volt a z időre, csak b e m o n d t a k v a l a m i ilyesmit: újabb 78 megbetegedés történt és 2 6 - a n haltak m e g . A maradék 7 , 2 % - b a n csak homályos uta­ lás történt az időre, például így: az elmúlt n a p o k b a n 63 újabb áldozatott szedett a jár­ vány, így aztán n e m lehetett t u d n i ez egy, kettő, három, esetleg négy n a p alatt történt. Ez a pontatlanság a következő trükkökre adott lehetőséget. B e m o n d j a a hírközlő, két n a p o n keresztül tizenkétszer: újabb 3 2 - a n

95

h a l t a k m e g etípusos tüdőgyulladásban. Ebből az átlag hallgató m e g h a l l g a t négyet, és az rögzül benne, hogy minden alkalommal, m i n d e n meghallgatásnál újabb 3 2 halott v a n . A 3 2 - b o l így lesz a 1 2 8 halott látszata. Az is jó trükk, ha a hírközlő első n a p o n b e m o n d j a : újabb 32 halott v a n - majd b e m o n d j a a két n a p o s adatot: 64 halott v a n - majd a h a r m a ­ dik n a p o n b e m o n d j a : az elmúlt időszakban 96 újabb áldozata v a n a járványnak. így a h a l o t t a k látszólagos száma elérheti a 1 9 2 - o t . M é g tovább fokozható a trükk, ha három n a p o n keresztül ezt m o n d j a be a hírközlő: az elmúlt n a p o k b a n 96 újabb halálesetet regiszt­ ráltak. Szóval számos trükkre ad módot az időközlés pontatlansága és ezt remekül h a s z ­ nálták ki a médiák. A pontatlansággal általá­ b a n jól éltek, bizonyítja az is, h o g y n e m volt o l y a n n a p m i k o r két különböző médium ugyanazt az adatot közölte v o l n a . M e g i n t közölnénk egy mottót: a p o n t a t ­ lanság, zavarosság az objektív tájékoztatás ellensége, tehát a manipuláció barátja. Végül e g y hatásos konkrét trükköt említe­ nénk. M i k o r már a betegség összes jellemzője

96

ismert volt beleértve az enyhítő s z e m p o n t o ­ kat egy B r i k járványügyi szakértő kijelentette: a betegség villámgyorsan terjed és egy éven belül akár egymilliárd megbetegedés is lehet. Természetesen ezt a z o n n a l m i n d e n jelentős és jelentéktelen hírközlő a z o n n a l l e a d t a . A lehető l e g j o b b a n volt időzítve ez a valótlan n y i l a t k o z a t , p o n t o s a n a k k o r , a m i k o r a beteg­ ség és a manipulációs akció elérte a csúcs­ pontját és leszállóágba m e n t át. E szakértő valószínűleg egy terjedési s z a k a s z növekedé­ sét vetítette ki egy évre. Egyrészt, n a g y o n o k o s a n , a legrosszabb periódust vette a l a p u l , másrészt n e m számolt a kedvező g y a k o r l a t i terjedéssel. Továbbá n e m vette f i g y e l e m b e , h o g y a járványok n e m m a t e m a t i k a i f o l y a m a ­ tossággal növekednek, v a n egy felfutó s z a k a ­ szuk és v a n egy stagnáló, hullámzó s z a k a ­ szuk. Jóslatában, azt a g y a k o r l a t i tényt s e m vette bele, h o g y egy kis értéket s o k k a l könyn y e b b növelni, m i n t egy n a g y értéket. T o ­ vábbá az etípusos megbetegedés .,fürge" ter­ jedését az A I D S I „lusta" terjedésével hasonlí­ totta össze. K i m a r a d t a fejtegetéséből, az A I D S I „lusta" p l . , 3 % - o s terjedése évente 9 0

97

ezerrel halottat jelent. Az összehasonlításból ügyesen k i m a r a d t az is, h o g y az A I D S I m i n ­ d e n t e k i n t e t b e n - a halottak számában, a betegség hosszában, a betegségben s z e n v e ­ dők számában, a gyógyíthatóságban, stb. nagyságrendekkel súlyosabb probléma. A két betegség összehasonlítása felháborító l e n n e , ha n e m a manipuláció sikere m i a t t történt volna. P e r s z e , e manipulációs manőver elsősor­ b a n n e m a szakértő érdeme, h a n e m a médi­ áé, a m e l y m i n d e n kritika nélkül ráharapott erre a közlésre. Másik említésre méltó trükk: az etípusos tüdőgyulladás elérheti a spanyolnáthia súlyosságát, a 40 millió h a l o t ­ tat. Ez az összehasonlító ügyesen elfelejtette, h o g y azóta „valamelyest" fejlődött az o r v o s ­ tudomány és az egészségügyi környezet. M i n d e n t összevetve kijelenthetjük, h o g y a híren, tudósításon, közlésen belüli egyoldalú beállítás is ragyogóan sikerült. A közlések 9 4 , 3 % - a teljesen egyoldalúan veszélyesnek súlyosnak állította be a betegsé­ get - egyetlenegy enyhítő s z e m p o n t r a n e m utalt.

98

A közlések 4 , 8 % - a állította be a betegsé­ get mérsékelten súlyosnak és utalt egy enyhí­ tő s z e m p o n t r a . A közlések mindössze 0 , 9 % - a ítélte m e g v i s z o n y l a g enyhének a betegséget, több enyhítő s z e m p o n t o t a l a p u l véve. A túlzott média-megjelenés és a közlésen belüli egyoldalú beállítás hatása összeadódik összhatására az egyszerű állampolgár felé állandóan f o l y a m a t o s a n özönlött az informá­ ció, m e l y n e k lényege: egy súlyos, veszélyes betegség illetve járvány veszélyezteti az egészségét, akár az életét is. így létrejöhet a pánikhangulat és a figyelemelterelés. E b b e n az e s e t b e n n e m kétséges - az összhatás a lényeg - elv érvényesülése. Az átlag állam­ polgár húszszor a n n y i információt, b e n y o ­ mást k a p o t t arról, h o g y ez a betegség veszé­ lyes és súlyos, m i n t e n n e k az ellenkezőjéről ezáltal n e m is kételkedett e b b e n . Még úgy is hússzoros az aránytalanság, h o g y egyes e m ­ b e r e k saját t a p a s z t a l a t a e l l e n t m o n d a médiá­ b a n közöltekkel. Emlékezzünk, a z o n b a n a fehér fal kísérletre: a m a g a s arányú egyoldalú információ, képes m é g a saját tapasztalatot is legyőzni.

99

16. A betegséggel k a p c s o l a t o s manipuláció levezető s z a k a s z a A manipuláció g y o r s bevezető s z a k a s z a után, az enyhén ívelt, k b . két hónapos aktív szakasz következett. E n n e k csúcspontja ápri­ lisra, p o n t o s a b b a n április végére esett. E z ­ után következett a 2 - 3 hetes lecsengető sza­ kasz. A s z a k e m b e r e k szerint a levezető (lecsen­ gető) s z a k a s z n a k két reális megoldása volt. Az egyik e g y stílusváltással egybekötött h o s z szabb lecsengetés, m e l y n e k lényege, h o g y n a g y o b b média-megjelenésben részletezhet­ ték, magyarázhatták v o l n a a betegség e n y ­ hülésének o k a i t , illetve a túlzott óvatosság okait. E megoldás kockázata az lett v o l n a , h o g y a közvélemény felfigyel a túlreagálásra, felpumpálásra és esetleg számon kéri az e l ­ herdált milliárdokat. A másik megoldás az u n . sumák lecsengetés - végül is ez valósult m e g .

100

Lényege, h o g y a rémisztgető stílus n e m vál­ tozik v i s z o n t , v i s z o n y l a g g y o r s a n d e f o k o z a t o ­ s a n csökken a média-megjelenés és az intéz­ kedés, egészen az akció eltűnéséig. E megoldásnak az volt a kockázata, h o g y e g y e s e k n e k feltűnhet a g y o r s eltűnés. S z e ­ rencsére ez a kockázat n e m realizálódott, tehát jól választották m e g a lecsengető s z a ­ kasz megvalósítását. A lecsengető s z a k a s z , közlésen belüli, g y a ­ k o r l a t i megoldásait is jól o l d o t t a m e g a mé­ d i a . A z h o g y n a p i 3 - 5 halottat úgy közölték, m i n t h a 6 0 - a n h a l t a k v o l n a m e g , i g e n szép teljesítmény, de n e m különleges. Ennél a z o n ­ b a n s o k k a l frappánsabb közlések is a k a d t a k . Például, a közszolgálati rádió tudósításából kiderült, h o g y az etípusos tüdőgyulladás a ragadozó állatokra is veszélyes. U g y a n i s az állatkertben, állítólag az etípusos tüdőgyulla­ dás miatt n e m etették r e n d e s e n az állatokat, és a z o k elpusztultak. E tudósítást n e m kell kommentálni, m e g b o r z o n g , a k i n e k v a n egy kis érzéke a manipulációhoz. A manipulációs akció ideiglenes szünetel­ tetésének elsődleges o k a a z volt, h o g y a z

101

akció végeredményben betöltötte a rendeltetését, folytatása szükségtelenné vált. A felületes gondolkodó azt is lényeges o k n a k g o n d o l h a t j a , h o g y a betegség o l y mértékben enyhült, h o g y a súlyosság, veszélyesség látszatát i g e n nehéz lett v o l n a továbbra is fenntartani. E z a z o n b a n tévedés.

102

17. A manipuláció határai - a média h a t a l m a A kérdéskör tisztázása céljából, nézzünk m e g a járvány három lehetséges variációját és e z e k n e k lehetséges manipulációs alakulá­ sát. - Mi történhetett v o l n a , ha a járvány erő­ södik, n a p i 3 0 0 , évi 1 1 0 ezer halottal elfog­ lalja a k i l e n c e d i k helyet a fertőzőbetegségek sorában, a m i a súlyosságot és veszélyességet illeti? Mi történhetett v o l n a , ha a folytatja a legerősebb két hét tendenciáját, n a p i 3 0 , évi 11 ezer h a l o t t a l elfoglalja a h e t v e n h e t e d i k helyet a fertőzőbetegségek sorában? Valójában a járvány tendenciája erősen le­ fékeződött, n a p i 3 , évi 1 1 0 0 halottal elfoglal­ ta a százharmadik helyet a fertőzőbetegségek sorában. Mi történt valójában, ül. a l a k u l h a t o t t v o l n a másképp is a történet? Először vizsgál­ juk m e g : a manipuláció hatásának s z e m ­ pontjából m e k k o r a a jelentősége a n n a k , h o g y n a p i 3 0 0 , 3 0 , vagy 3 halott v a n . Kezdjük két gyakorlati példával: A televízió-bemondó 103

m i n d e n este szúrós tekintettel a szemünkbe néz és vészjósló h a n g o n kijelenti: •

„Ujabb háromszáz e m b e r esett áldozatul a járványnak."„Ujabb h a r m i n c e m b e r esett áldozatul a járványnak."„Ujabb három e m b e r esett áldozatul a járványnak. "

A z e g y s z e r i e m b e r mindhárom e s e t b e n összerázkódik, m e g r i a d , é s n e m g o n d o l k o d i k el különösebben a számok nagyságán. Nézzünk egy másik példát: a fáradt elfoglalt állampolgár k i n e k még a hírekre s e m m a r a d elég ideje - itt-ott esetlegesen hallja, o l v a s s a , h o g y v a l a h o l v a l a m i súlyos járvány t o m b o l nyilván azt g o n d o l j a , h o g y súlyos, ha állandóan szó v a n róla. Emberünk, elfáradva az egész n a p i r o b o t b a n , kicsit már a témát is u n v a , n e m f o g számolgatni, kalkulálni. N e m g o n d o l k o d i k el a z o n , h o g y a háromszáz m e n n y i v e l több m i n t a h a r m i n c , és a h a r m i n c hányszorosa a háromnak. A z o n s e m fog e l g o n d o l k o d n i , h o g y esetleg a szomszédos korházban éppen a n a p o k b a n halt m e g három-négy e m b e r tuberkolosszus-

104

b a n , v a g y hepajtitis szövődményben, esetleg i n f l u e n z i a szövődményben. N e m g o n d o l k o d i k el arról, h o g y e z e k a be­ tegségek itt v a n n a k a közelében, akár ő is e l k a p h a t j a őket - míg a hírben szereplő há­ r o m e m b e r , és a betegségük is több e z e r k i ­ lométerre v a n . O a háromra, a h a r m i n c r a , a háromszázra hasonlóan fog reagálni. E pszichológiai jelenségből k i i n d u l v a a manipuláció-tudósók megállapították: h o g y a manipuláció hatásának szempontjából m i n d ­ össze 1 8 , 6 % jelentősége v a n a t a r t a l m i té­ nyezőknek, v i s z o n t 8 1 , 4 % jelentősége v a n a f o r m a i és mennyiségi tényezőknek. Továbbá megállapították, h o g y a f o r m a i , mennyiségi tényezőkkel a t a r t a l m i tényezőket akár húsz­ szorosára l e h e t torzítani - a hatást jelentősen fel lehet pumpálni v a g y e l m o s n i . E z e k után nézzük m e g a három variáció lehetséges alakulását. A n a p i 3 0 0 halott hatását manipulálok beállíthatták v o l n a úgy, m i n t h a n a p i 6 0 0 0 halott l e n n e , jelentősen f o k o z v a média-meg­ jelenést, az egyoldalú beállítást, a pánikhan­ g u l a t o t . Elérhették v o l n a , h o g y Cinában és a

105

délkelet-Ázsia térségben ne c s a k részleges t u r i s z t i k a i embargó, de teljes elszigetelés, k e ­ r e s k e d e l m i embargó jöjjön létre. M i n d e n k i ­ be utazást lezárhattak v o l n a . Az áruk, termé­ k e k kereskedelmét is letilthatták v o l n a , a r r a való hivatkozással, h o g y a z o k is vírushordók l e h e t n e k . M i n d e z t addig folytathatták v o l n a , míg a járvány tart, akár évekig is. Elérhették v o l n a akár az ott élő népek tömeges t i l t a k o ­ zását, felkelését. Szóval, tönkre lehetett v o l n a t e n n i ezeket az országokat. A z t már láttuk, h o g y n a p i kb. 15 halottat - 3 0 0 súlyosságának megegyezően kezelve m i l y e n hatást értek el. 2 0 0 3 . március, április, május hónapokban. Jelentősen lecsökkent az i d e g e n f o r g a l o m , e l m a r a d t a k a konferenciák, üzleti tárgyalások. Az intézkedések, v a l a m i n t , az ott élők reagálása is k o m o l y károkat o k o ­ zott a gazdaságnak. A tőzsde reagált az o t t a n i pénz leértékelődött. M i n d a d d i g lehetett v o l n a folytatni a negatív kampányt, amíg a h a l o t t a k száma n e m csökken. A járvány növekedésé­ vel p e d i g arányosan erősödhetett v o l n a n e g a ­ tív kampány, és ez arányosan r o n t h a t t a v o l n a az ország helyzetét.

106

Nézzük m e g mi a helyzet a járvány valósá­ g o s alakulásával, a n a p i 3 h a l o t t a l . Akár 3 halott - hatását felpumpálva - elegendő lett v o l n a az akció folytatására. A n a p i 3 h a l o t t közlésével is, ha megfelelő mennyiségben és formában tálalják, a k k o r elérhetik a 60 halott látszatát. A kampány üzenete érvényesül: járvány v a n , baj v a n , o d a n e m s z a b a d u t a z n i , ettől az országtól távol kell tartani m a g a m a t . Ezt sugallja, m i n d e n n a p a bemondó szúrós t e k i n t e t e , vészjósló hangja és a számos c s a ­ tornából áradó közlésfoszlányok. H a f e n n lehetett t a r t a n i a manipulációt n a p i 7 halot­ tal, miért ne lehetett v o l n a fenntartani n a p i 3 halottal? A manipuláció-tudósok megállapították: a manipuláció határai szinte végtelenek. A manipuláció határainak ily mérvű kiszé­ lesedésben h a t a l m a s szerepe v a n a médiá­ n a k , elsősorban a televíziónak. A televízió erejét egy szimulált kísérlet i g a ­ zolta. E g y W C kefének szemet, szájat rajzol­ tak és elnevezték U b u l n a k . U b u l t m i n d e n n a p főműsor időben fél óráig mutatták a képer­ nyőn, miközben n e g y e d óráig slágerzene

107

szólt, negyedóráig p e d i g történeteket mesél­ tek Ubulról. E g y hónap múlva U b u l sztár lett. Az e m b e r e k ismerték beszéltek róla, részben szerették, részben utálták, tehát megtörtént az érzelmi kapcsolódás is. Már a római császárok is tudták: k e n y e r e t és c i r k u s z t a népnek, vagyis ha kevés a k e ­ nyér pótold c i r k u s s z a l . A t e c h n i k a jóvoltából m o s t m i n d e n lakásban ott áll az ötven c s a ­ tornás c i r k u s z , a televízió. K e l l - e ennél kivá­ lóbb eszköz az a n y a g i jólét pótlására, a fe­ szültség levezetésére? C s a k ismételni tudjuk m a g u n k : a média, ha h e l y e s e n használják, a manipuláció leg­ j o b b barátja. Tehát, kizárólag a manipulálok jóindulatán múlt, i l l . múlik, h o g y ezt a manipulációs a k c i ­ ó t n e m folytatták. E z n e m jelenti azt, h o g y bármikor - főleg ha egy kicsit is erősödik a járvány - n e m lehet felmelegíteni ezt a témát. M i v e l közfigyelem, a pánikhangulat már k i ­ alakult könnyebb felmelegíteni ezt, m i n t egy teljesen új akciót e l k e z d e n i .

108

18. A betegséggel k a p c s o l a t o s manipuláció minősítése Az előző fejezetek alapján válaszolhatunk a korábban feltett kérdésre: m i l y e n minősítést érdemel az etípusos tüdőgyulladással k a p ­ c s o l a t o s manipulációs akció? M i n d e n t össze­ gezve: a média-megjelenés aránytalanságát, az egyoldalú beállítást a felvezető illetve a lecsengető s z a k a s z kivitelezését, a manipulá­ ció összehangolását, stb. - egyértelműen k i ­ váló minősítést érdemel. Példaértékű, lehet t a n u l n i belőle. V o l t a z o n b a n e n n e k a manipulációs a k c i ­ ónak egy különleges m o m e n t u m a i s . Kevés o l y a n manipuláció v a n , a m e l y i k nyilvánvaló­ an cáfolható tényekkel kombinál. A m a n i p u ­ lációk többsége z a v a r o s szerteágazó elméle­ t e k r e támaszkodik - például, ideológiára a m e l y e t nehéz cáfolni. Itt v i s z o n t bárki bele­ nézhetett v o l n a v a l a m e l y i k l e x i k o n b a , adat-

109

tárba. Internetbe és feltűnhetett v o l n a , h o g y v a l a m i n e m s t i m m e l . A z általános elfogadás a r r a utal, h o g y i g e n k e v e s e n néztek a l a p o ­ s a b b a n utána és ezek s e m tartották fontos­ n a k , h o g y t i l t a k o z z a n a k . Ebből a jelenségből a manipuláció-tudósok azt a következtetést vonták le, h o g y a könnyű információ elérhe­ tőség, illetve az információáradat n e m veszé­ lyezteti a manipulációt. Korábban u g y a n i s voltak o l y a n vélemények, h o g y információ­ robbanás árthat a manipulációnak. A tudósok e l e m e z v e ezt a problémakört, a következő összefüggésre jöttek rá: Az információk n a g y része értéktelen, valótlan ¡11. álértéket h o r d o z . E g y k i s e b b információ-halmazban (szeméth a l o m b a n ) válogatva, könnyebb ráakadni az értékre, mint egy hatalmas információh a l m a z b a n (szeméthalomban) válogatva, a h o l több u g y a n az érték, de s o k k a l több az értékt e l e n is. E z t az összefüggést „szemétdombe f f e k t u s n a k " nevezték el a tudósok. A későbbi manipuláció-tudósok, elsősor­ b a n J . D . C o v a c a z o n b a n a nyílt manipuláci­ óra vonatkozó következtetéseket is l e v o n t az etípusos tüdőgyulladással k a p c s o l a t o s m a n i -

110

pulációból. Ez a manipuláció tulajdonképpen c s a k a b b a n az értelemben volt rejtett m a n i ­ puláció, h o g y az e m b e r e k n e m jöttek rá viszont a b b a n az értelemben nyílt volt, h o g y egyszerűen cáfolható tényekkel operált. Ez a felismerés megerősítette a zseniális tudóst a b b a n , h o g y a nyílt manipuláció, lehetséges.

111

19. A k o m p l e x manipuláció minősítése és tanulságai Térjünk vissza az i k a r i háború manipuláci­ ójához, a m i t már nevezhetünk kombinatív, sőt k o m p l e x manipulációnak is. Két fő e l e m ­ ből állt: egyrészt a háború egyes tényezőinek (okainak, történéseinek, hatásainak) eltussolásából, részleges elhallgatásából, másrészt, egyes tényezők egyoldalú beállításából állt. A zavarosság, homályosság is megjelent, m i n t kiegészítő e l e m . E h h e z csatlakozott a másik főelem - az elterelő manőver - az etípusos tüdőgyulladás felpumpálása. A kettő összha­ tására e g y i g e n s i k e r e s k o m p l e x manipuláció jött létre. A világ közvéleménye végső s o r o n e l f o g a d t a , h o g y a háború elsősorban a kőolaj birtoklásáért, másodsorban a térség uralmáért történt, tehát hódító háború történt. E l f o g a d ­ t a , h o g y hiányzott belőle m i n d e n d e m o k r a t i ­ kus e l e m , többek közt a z E N Z S é s N A T A

112

felhatalmazása. Elfogadta, h o g y jogilag és g y a k o r l a t i l a g e g y megszállás jött létre - i k a r i nép önrendelkezése egyenlő lett a nullával ha kell erőszakos eszközökkel is leverték az erre irányuló megmozdulásokat. E l f o g a d t a h o g y a „békefenntartás" évekig is elhúzód­ hat. Elfogadták, h o g y a kőolaj n a g y része az a m e r i k a i és B r i k nagytőke kezébe került. E l ­ fogadta, h o g y a p o l i t i k a i világ-vezetés és a gazdasági világ-vezetés egyértelműen össze­ játszik. M i n d e z t elfogadták, a n e m z e t e k p o l i ­ t i k a i vezetései, a szélesebb vezetőrétegek és a népek. A t ö m e g e s tiltakozások, tüntetések befejeződtek. A k o m p l e x manipulációs akció többi célja is magvalósult. Erősítették a világ szétszakítá­ sát g a z d a g és szegényvilágra, és két világ izolációját - e h h e z n e m c s a k az i k a r i háború, de az etípusos tüdőgyulladással k a p c s o l a t o s manipuláció is hozzájárult. Kárt o k o z t a k a túl g y o r s a n fejlődő a c i n a i és délkelet-ázsiai gaz­ daságnak - a m i t tekinthetünk egy leszakítási próbának is. Továbbá, m i n d az i k a r i háború, m i n d az etípusos tüdőgyulladással k a p c s o l a -

113

t o s manipuláció tesztelte a világ és e z e n belül is az e g y e s népek manipulálhatóságát. E z e k nagyszerű eredmények, hisz végső s o r o n a világ fejlődését szolgálták. A békés kiegyensúlyozott világ ugyanis c s a k úgy jöhet létre, ha k i a l a k u l az országok, népek, térsé­ gek közti szabályozott h i e r a r c h i a . A szabályo­ zott h i e r a r c h i a - a középiskolák h a r m a d i k évfolyamának t a n a n y a g a . A világ elit vezetése, főleg az a m e r i k a i p o ­ litikai és gazdasági vezetés már e k k o r tisztá­ b a n volt, h o g y a j ö v ő háborúit, a hatalomért folyó h a r c o t n e m fegyverrel kell elsősorban megvívni, h a n e m manipulációval. Természetesen a teszt eredménye pozitív lett, a világ már 2 0 0 3 - b a n is, kellőképpen manipulálható volt. A manipuláció-tudósok ezt a három fő e l e m fejlődésének tulajdonították. Egyrészt nőtt a vezető elit manipulációs szándéka és az őket segítő manipuláció-tudomány is fejlő­ dött. Másrészt erősödött a szélesebb vezető­ réteg adaptációs képessége, a m e l y n e k több o k a i s v a n . Harmadrészt nőtt a z e m b e r e k

114

belenyugvó, elfogadó képessége, a m e l y n e k szintén s o k o k a v a n . Tisztelt fiatalok, o t t h o n i feladatnak ajánl­ juk, h o g y keresettek o l y a n o k o k a t , a m e l y e k a három jellemző növekedésében szerepet játszhatott. Az i k a r i háborúval és az etípusos tüdő­ gyulladással k a p c s o l a t o s sikeres manipuláci­ ókkal, a manipuláció-tudomány is pozitív visszajelzést k a p o t t - a manipuláció jó irány­ ba h a l a d . A kifejlesztett módszerek eredmé­ n y e s e k , az elméletek a g y a k o r l a t b a n is bevál­ nak. Természetesen a háború előtt és után is r e n g e t e g manipuláció jött létre, két okból emeltük ki mégis ezt az akciót. Egyrészt ez a m o l y a n fordulópont volt a manipuláció­ történelemben. Másrészt a l k a l m a s példa, a m e l y e n be lehet m u t a t n i az elmélet konkrét megvalósulását. Megjegyezzük: a politikai világ-akciók c s a k egy szeletét teszik ki az öszszes manipulációnak. Ennél v a s t a g a b b szeletét teszik ki a pénz­ ügyi manipulációkat elfogadtató manipuláci­ ók c s o p o r t j a . U g y a n c s a k vastag szelet, a h a -

115

t a l m i érdekeket szolgáló h e l y i manipulációk c s o p o r t j a . A legjelentősebb részt a z o n b a n , a r e n d s z e r elfogadtatását célzó f o l y a m a t o s , állandó manipulációk c s o p o r t j a teszi k i . A z i k a r i haburúval k a p c s o l a t o s manipulá­ ció tökéletesen i g a z o l t a az összhatás f o n t o s ­ ságának az elvét. Számos ellenző, tiltakozó, leleplező vélemény, n y i l a t k o z a t , írás, került nyilvánosságra - de hatástalanná vált - m e r t legalább háromszor a n n y i volt a megjelenő igenlő, helyeslő, illetve lényegében elfogadó vélemény, n y i l a t k o z a t , írás. Továbbá igazoló­ dott a központilag irányított, m e g t e r v e z e t t , k i f i n o m u l t , sokszínű, kombinatív manipuláció eredményessége. Ugyanakkor az ikari háború, és az etípusos tüdőgyulladás manipulációja abból a szempontból is korszakalkotó volt, h o g y már m e g j e l e n t e k b e n n e a nyílt manipuláció lénye­ ges jellemzői.

116

2 0 . A z alulinformáltság, az informáltság és az objektív tájékoztatás közti különbség A manipuláció-tudomány egyik leglénye­ gesebb feladata, h o g y elkerülje az alulinfor­ máltságot és az objektív tájékoztatást, a z a z , részlegesen (közepesen) informált e m b e r e k e t h o z z o n létre. U g y a n i s a részlegesen informált e m b e r a leginkább manipulálható. A z alulinformált e m b e r miért n e m m a n i ­ pulálható? Egyrészt a manipuláció alapja az információ, tehát ha n i n c s elegendő informá­ ció, a k k o r lehetetlenné válik a manipuláció is. Másrészt az alulinformált e m b e r s o k k a l m a ­ g a b i z t o s a b b és veszélyesebb, m i n t informált társa. A múltban élő alulinformált e m b e r m o n d j u k több száz évvel ezelőtt élt p a r a s z t egyszerűen tapasztalta, érzékelte, érezte, h o g y a n y a g i helyzete r o m l o t t ez felháborítot117

t a . T a p a s z t a l t a , h o g y elnyomják, z s a r n o k o s ­ k o d n a k felette, és ha ezek az elnyomók ide­ g e n e k voltak az még n a g y o b b h a r a g o t váltott ki belőle. T a p a s z t a l t a h o g y becsapják - pél­ dául v a l a m i t ígértek, a m i t n e m váltottak be ez szintén felbőszítette. E k k o r már c s a k idő kérdése volt, h o g y megjelenjen az önkéntes „forradalmi" vezető és kiadja a jelszót: kaszá­ r a , kapára. A z egyszerű p a r a s z t n e m g o n d o l ­ k o d o t t el a z o n , h o g y ki okolható az ő sérel­ meiért, az s e m érdekelte különösebben h o g y van-e értelme a lázadásának, lesznek-e társa­ d a l m i változások. M i n d e z e n n e m g o n d o l k o ­ dott el, c s a k felkapta a kaszáját és c s a p a t o s t u l b e r o n t o t t a földesúri kastélyba, tört zúzott, vagy b e r o n t o t t az elöljáróságra és kidobálta az a b l a k o n a tisztviselőket. Ide vezet az a l u l i n ­ formáltság és a z z a l járó leegyszerűsített világ­ kép. Szerencsére manapság i l y e n n e m for­ dulhat elő, a g a z d a g o k , a közalkalmazottak n y u g o d t a n élhetnek, végezhetik a munkájukat - még a k k o r i s , ha a lázadó már lőfegyverrel i s r e n d e l k e z h e t . A z informált egyszerű e m b e r n e m h a g y a t k o z i k tapasztalataira, érzéseire, tudja, h o g y a világ b o n y o l u l t . Kérdéseket tesz

118

fel: Tényleg r o m l o t t a h e l y z e t e m ? Valóban e l n y o m n a k ? Tényleg b e c s a p n a k ? H a i g e n , k i okolható ezért? Érdemes-e lázadni, h o z h a t az v a l a m i változást? Mielőtt bármit t e n n e , m e g ­ próbál e z e k r e a kérdésekre válaszolni. M o s t vizsgáljuk m e g m i r e jut ebbéli okoskodásában az egyszerű e m b e r . A példát m e g i n t H u n g a róciából választjuk, méghozzá a 2 0 0 0 - e s évekből.

119

2 1 . G i p s z J a k a b átlagos, részlegesen informált budapesti lakos kivonatos elmélkedései Úgy érzem, m i n t h a évről évre r o s s z a b b u l élnék. Ez a z o n b a n c s a k érzés elő a papírok­ k a l , a d a t o k k a l számoljunk. Tavalyelőtt 1 0 % k a l nőtt a nettó (kézhezkapott) jövedelmem, tavaly 9 % - k a l , idei félévben 3 , 5 % - k a i . Elérhe­ tő információk alapján t u d o m , m i n d e z n e m elég, a reáljövedelem számít, vagyis az inflá­ ció mértékét le kell v o n n i a jövedelemből. Nézzük az információkat: tavalyelőtt 9 % , t a ­ valy 8 % , idei félévben 3% volt a h i v a t a l o s a n megállapított infláció. E z e k szerint nőtt a re­ áljövedelmem, tehát j o b b a n élek. Azért e l l e n ­ őrizzük le, szerencsére gyűjtöm a számlákat. Megnézem az alapvető, rendszeres kiadásaim árai m e n n y i t e m e l k e d t e k . R e n d s z e r e s kiadá­ s a i m tették k i 9 5 % - b a n a fogyasztásom. V i ­ gyázok, h o g y különleges, ¡11. többletfogyasz120

tást m o s t ne számoljak. R e n d s z e r e s kiadá­ s a i m : r e n d s z e r e s e n fogyasztott élelmiszerek, lakásrezsi, egyéb szolgáltatások (közlekedés, p o s t a , fodrász, vendéglő, stb.). ruházat és e g y e b e k . Hűha, az én fogyasztói k o s a r a m áremelkedése eltér a hivatalos inflációtól k b . 3 % - k a l . Tavalyelőttre 1 2 % , tavalyra 1 1 % , e félévre p e d i g 4 . 5 % jön k i . Talán fogyasztá­ s o m különleges? D e h o g y , teljesen átlagos jövedelmű és fogyasztású e m b e r v a g y o k , az átlagos középrétegbe t a r t o z o m . De egyáltalán jól számoltam? A hivatalos inflációt, h o g y számolják, az mit tartalmaz? L e h e t , h o g y v a l a m i trükk v a n a kiszámolásban? N e m t u ­ d o m - az idevágó információk g y a k o r l a t i l a g elérhetetlenek. A kérdésekben m e g f o g a l m a z o t t válaszok m e g m a r a d n a k a sejtés szintjén. Most hogy belegondolok: a hivatalosan közölt infláció c s a k egy átlagszám - m i n d e n ­ k i n e k , m i n d e n rétegnek m e g v a n a m a g a inf­ lációja. Ha ez így v a n , a k k o r miért az átlagos jövedelmű és fogyasztású középréteg infláci­ ója tér el a hivatalos inflációtól? L e h e t h o g y a milliárdos rétegnek c s a k 5% az inflációja - a

121

fürdőmedence, házimozi, luxusautó ára n e m e m e l k e d i k - míg u g y a n a b b a n az időszakban a szegénynyugdíjasoknak 1 4 % az inflációja? Ha a különböző rétegek inflációja eltér, a k k o r n e m az l e n n e a k o r r e k t tájékoztatás, ha az általános infláció mellett közölnék az alapvető négy-öt rétegre vonatkozó inflációt? N e m t u d o m - az idevágó információk g y a k o r l a t i l a g elérhetetlenek. A kérdésekben m e g f o g a l m a z o t t válaszok m e g m a r a d n a k a sejtés szintjén. Erről jut e s z e m b e , ha a hivatalos infláció a l a c s o n y a b b , m i n t a tényleges a k k o r a h i v a ­ talos inflációhoz igazodó betéti k a m a t o k is a l a c s o n y a b b a k a kelleténél. A k k o r a b a n k b a n tartott pénzem is v i s z o n y l a g csökkent e z e k ­ b e n az években, tehát itt is veszteséget köny­ v e l h e t e k el. D e így v a n ez? H a így v a n : a k k o r az állam, p o n t o s a b b a n az aktuális pénzügyi vezetés n e m teljesíti egyik l e g f o n t o s a b b fel­ adatát, a megtakarítások értékének megőrzé­ sét? Egyáltalán az állam feladata a megtakarí­ tások értékének megőrzése? Régebben, pár évvel ezelőtt, még felvállalta az állam ezt a feladatot: azóta változott a helyzet? Ha válto-

122

zott, a k k o r n e m az l e n n e a k o r r e k t tájékozta­ tás, h o g y ezt közöljék? Az állam miért c s a k egymillió f o r i n t i g garantálja a visszafizetést? És mi lesz, ha csődbe m e g y a b a n k ? N e m t u d o m - az idevágó információk g y a k o r l a t i l a g elérhetetlenek. A kérdésekben m e g f o g a l m a z o t t válaszok m e g m a r a d n a k a sejtés szintjén. Erről jut e s z e m b e , n e m c s a k emiatt csök­ k e n t megtakarításom reálértéke, h a n e m a forint fel és leértékelés miatt is. Hosszú évek fáradságos munkájával összegyűjtöttem négymillió forintot, h o g y g y e r e k e m n e k majd lakást vegyek. A b a n k b a n e m nyerészkedés céljából t e t t e m , c s a k azért, h o g y a pénzem megőrizze értékét - o t t h o n tartva teljesen elértéktelenedett v o l n a . Tehát bele v o l t a m kényszerítve e b b e a helyzetbe. Ha a r e n d s z e r , az állam belekényszerít egy helyzetbe, a k k o r mégiscsak az állam feladata l e n n e , h o g y ne érjen veszteség. M i n d e g y , menjünk tovább. A z t t a p a s z t a l t a m , h o g y az állandóan változó k a m a t o k , az állandóan változó feltételek miatt o d a k e l l f i g y e l n e m . H a n e m variálok, n e m változtatom a b a n k o k a t , a betétmódozatokat

123

a k k o r jókora veszteségeket könyvelhetek e l . így hát odafigyeltem, a m i tetemes időt, e n e r ­ giát követelt - így s e m t u d t a m a z o n b a n a veszteséget elkerülni. Az átváltási költségek, betétkezelési költségek szintén veszteséget o k o z t a k . A d o l g o m a t jelentősen megnehezí­ tette az államilag garantált a l a c s o n y visszafi­ zetési értékhatár m i a t t i félelmemben egy b a n k b a n egymilliónál többet n e m m e r t e m t a r t a n i . Kétségtelen n e m értek hozzá. A gaz­ daságnak, a cégemnek és n e k e m n e m az l e n n e a h a s z n o s , ha bankügyek intézése h e ­ lyett, i d o m , energiám saját szakmámba fekte­ t e m ? A b b a n az időben - több m i n t két éve úgy láttam, h o g y a devizabetét biztonságo­ s a b b , m i n t a forint-betét, ezért hárommillió forintot átváltottam valutára. V e s z t e m r e m e r t , jött a felértékelés és jelentős veszteségek ér­ tek. A további forint felértékeléssel növeked­ tek a veszteségeim, ugyanis a forint tartotta az árfolyamát, n e m e g y e n e s arányban érté­ kelődött le az inflációval és ez felértékelődést jelentett. Erről jut e s z e m b e : a hivatalos közlé­ sek miért n e m szóltak erről a rejtett, csúszó felértékelésről?

124

M i k o r láttam, h o g y devizabetétem reálér­ téke r o m l i k k e z d t e m visszatérni a forintbeté­ tekre. E k k o r jött a forint leértékelés, a m e l y m e g i n t veszteségeket o k o z o t t . Négymillió forintért a n n a k idején v e h e t t e m v o l n a e g y garzonlakást - m o s t a k a m a t o k k a l növelt öszszegből legfeljebb fél g a r z o n lakást k a p h a t ­ nék. A megtakarításom reálértéke a n n y i r a lecsökkent, h o g y egyik lakásvásárlási hitelak­ cióba s e m t u d t a m belépni. Erről jut e s z e m b e , ha e n g e m és a hozzám hasonlókat veszteség ért, a k k o r mások ebből nyerészkedtek. A z t t u d o m , h o g y a forint fel­ értékelés az importőröknek, főleg az i m p o r ­ táló kereskedőknek n a g y nyereséget h o z o t t . L e h e t , h o g y a pénzügyi manőverek és az infláció alatti k a m a t által, a b a n k o k és pénz­ p i a c jelentősebb szereplői jelentős p r o f i t o t z s e b e l n e k be? L e h e t , h o g y a pénzügyi manő­ verek, és az infláció alatti k a m a t az államnak is nyereséget h o z , nő a n e m z e t i b a n k v a g y o ­ n a ? L e h e t , h o g y az átlagos középosztály pén­ ze átvándorol a pénzpiaci nagymenők, illetve az állam tulajdonába? Ha átvándorol m i l y e n arányban? Felfoghatjuk m i n d e z t , egy rejtett

125

anti-progresszív (középréteget terhelő) pénz­ ügyi adónak? V a l a h o l h a l o t t a m , a pénzügyi vezetés talált az államkasszában ötvenmilliárd forintot. L e h e t h o g y ez a pénz, az én és a hozzám hasonlók veszteségeiből jött össze? N e m t u d o m , a z idevágó információk g y a k o r ­ latilag hozzáférhetetlenek. A kérdésekben m e g f o g a l m a z o t t válaszok m e g m a r a d n a k a sejtés szintjén. A z t t u d o m , h o g y pénzügyi manőverekre, monetáris politikára szükség v a n , a gazdasági teljesítmény változása, a külkereskedelmi mérleg változása, az infláció változása és egyebek m i a t t . Miért n e m lehet ezeket a pénzügyi manővereket f o k o z a t o s a n , apró lépésekben, kiszámíthatóan végrehajtani? A pénzügyi vezetés intézkedései a pénzügyi manőverek miért m i n d i g h i r t e l e n jönnek, kiszámíthatatlanok és n a g y arányúak? H a l o t ­ t a m a spekuláció elkerüléséről. N e m éppen a spekulánsok, a k i k képesek akár előre tájéko­ zódni, képesek a g y o r s reakcióra? A g y o r s és nagy arányú változások n e m éppen a s p e k u ­ lánsoknak k e d v e z n e k ? N e m t u d o m , a z idevá­ gó információk g y a k o r l a t i l a g elérhetetlenek.

126

A kérdésekben m e g f o g a l m a z o t t m e g m a r a d n a k a sejtés szintjén.

válaszok

L e h e t , h o g y átvernek? H a i g e n , h o g y le­ h e t n e ezt bizonyítani? És ha bizonyítanám, k i h e z fordulhatnék? És k i k v e r n e k át? A z t t u d o m , h o g y a n e m z e t i b a n k vezetésének döntéseibe beleszól v a l a m i l y e n s z i n t e n a kormány. A z t is t u d o m , h o g y a döntésekbe a nemzetközi pénzügyi szervezetek is beleszól­ n a k . Mégis, k i a z irányító? M i a p o n t o s döntéshozási mechanizmus? Lehet hogy a Hungaróciára vonatkozó gazdasági, pénzügyi döntéseket külföldön hozzák? N e m t u d o m , a z idevágó információk g y a k o r l a t i l a g elérhetet­ lenek. A kérdésekben m e g f o g a l m a z o t t válaszok m e g m a r a d n a k a sejtés szintjén. Egyébként, ha jól b e l e g o n d o l o k , a pénz­ ügyi veszteségeimnél értek már n a g y o b b veszteségek is a rendszerváltás óta. Az első n a g y o b b veszteség a privatizáció alatt ért. Húsz évig d o l g o z t a m az üzemben, szinte mi mármint az ott dolgozók - építettük fel. A z ­ tán eladták külföldieknek és e n g e m a kollé­ gáimmal együtt e g y i k napról a másikra, k i -

127

rúgtak. A k k o r megfogalmazódott b e n n e m a kérdés: az államnak n e m kellett v o l n a elővá­ sárlási j o g o t , és kedvezményt (hitel, adó, a l a ­ c s o n y ár) biztosítani az ott dolgozóknak? E l ­ végre mi is az állam részét a l k o t t u k , ráadásul az állam e tulajdonrészét g y a k o r l a t i l a g mi h o z t u k létre. Utána kényszervállalkozó let­ t e m , a m i b e a b e l e b u k t a m . A k k o r i b a n a bü­ rokráciával és az adózással k a p c s o l a t o s kér­ dések merültek fel b e n n e m . Közben k i r a b o l ­ ták a lakásom, ellopták a k o c s i m a t , ráadásul két p e r b e is b e l e k e v e r e d t e m m e l y e k e t vég­ eredményben szintén veszteséggel zártam. A k k o r i b a n a közbiztonsággal és a joggal k a p ­ c s o l a t b a n merültek fel b e n n e m kérdések. Végső s o r o n m i n d i g ide l y u k a d t a m k i : n e m t u d o m , az idevágó információk g y a k o r l a t i l a g elérhetetlenek. A kérdésekben m e g f o g a l m a ­ zott válaszok m e g m a r a d t a k a sejtés szintjén. F u d e m e l e g v a n . Hány fok lehet e b b e n a drága - legalábbis a m i a rezsit illeti - lakóte­ l e p i lakásban? Harminckettő, és ez már las­ san egy hónapja tart. H a j o b b a n b e l e g o n d o ­ l o k ez is betudható életszínvonal csökkentő tényezőnek. Beszélnek v a l a m i általános fel-

128

melegedésről, mások m e g cáfolják. L e h e t , h o g y tönkreteszik a természetet? N e m t u ­ d o m , a z idevágó információk g y a k o r l a t i l a g elérhetetlenek. D e miről i s k e z d t e m g o n d o l k o d n i ? J a i g e n : mostanában javul vagy r o m l i k - e az a n y a g i h e l y z e t e m ? N e m t u d o m - az idevágó infor­ mációk g y a k o r l a t i l a g elérhetetlenek. Tisztelt tanuló fiatalok - elnézést h o g y G. J a k a b szánalmas és u n a l m a s elmélkedését i l y e n h o s s z a s a n taglaltuk, de talán sikerült érzékeltetni, h o g y az informált egyszerű e m ­ b e r g o n d o l a t i l a g m i n d i g e l a k a d , a sejtés, a kétkedés b i z o n y t a l a n állapotában m a r a d . A manipuláció-tudományt n e m érdekli, h o g y G . J a k a b ügyes, o k o s , vagy ügyetlen b u t a e m ­ ber. A z s e m érdekli h o g y G . J a k a b jól szá­ m o l t l o g i k u s a n g o n d o l k o d o t t , sejtéseinek v a n valóságtartalma vagy n i n c s . A manipuláció­ tudományt az s e m érdekli, h o g y a pénzügyi és egyéb vezetés helyes intézkedéseket h o ­ zott, vagy h e l y t e l e n e k e t . A manipuláció­ tudományt c s a k az érdekli, h o g y G. J a k a b és a hozzá hasonló egyszerű e m b e r e k képesek-e megítélni a vezetés ténykedését, átlátják a

129

f o l y a m a t o k a t vagy s e m . A tudományt továb­ bá az érdekli, h o g y G. J a k a b és a hozzá h a ­ sonló egyszerű e m b e r e k veszélyesek, lázadás­ ra képesek v a g y s e m . Természetesen a m a ­ nipuláció-tudomány a k k o r működik jól, ha n e m képesek ítélkezni és n e m a k a r n a k lázad­ n i . A z informált, egyszerű e m b e r feltesz m a ­ gának a kérdéseket: R o s s z a b b u l élek, e l ­ n y o m n a k , b e c s a p n a k ? Válaszolni a z o n b a n már n e m t u d . N a g y o n fontos, h o g y megfo­ galmazódjon b e n n e : a világ bonyolult, kiis­ m e r h e t e t l e n , főleg n e k e m egyszerű k i s e m ­ b e r n e k . Ez a g o n d o l a t az alulinformált e m ­ b e r b e n n e m fogalmazódik m e g . A részleges informáltság, de az objektív tájékoztatás hiá­ nya okozza mindezt. G , J a k a b ugyanis informált, m e r t sok m i n ­ dent tud - ez az informáltság a r r a viszont n e m elég, h o g y átlássa a történéseket, fo­ l y a m a t o k a t . E h h e z már objektív tájékoztatás­ ra v a n szükség. Az objektív tájékoztatás tehát az m i k o r a lényeges információk n e m c s a k egy része, de döntő többsége elérhető. Az objektív tájékoz­ tatás az m i k o r egy ügy, problémakör m i n d e n

130

lényeges információja, e l e m e , vonatkozása, tényezője fel v a n s o r o l v a . E b b e n az esetben már lényegileg átlátható a f o l y a m a t . M a g a ­ sabb szintű az objektív tájékoztatás, ha a té­ nyezők megfelelő s o r r e n d b e n v a n n a k állítva. Szerencsére ettől még n a g y o n m e s z e áll a tájékoztatás - a minimumtényező - a felso­ rolás, az információk i s m e r e t e s e m jött létre.

131

2 2 . A z objektív tájékoztatás hiányának o k a i Az objektív tájékoztatás hiányának egyik jelentős tényezője a társadalomtudományok szelektált közoktatása. Egyrészt az oktatás m a g a is egyfajta tájékoztatás. Másrészt a fia­ t a l k o r b a n m e g t a n u l t a k k i h a t n a k az egész élet­ re. Minimális mennyiségben tanítanak az általános és középiskolákban gondolkodás­ tant, pszichológiát, szociológiát, erkölcstant, jogot, közgazdaságot, e tudományok c s a k megzavarnák az egészséges fejlődést. Továb­ bá, e tudományokat - s z e m b e n a m a t e m a t i ­ kával, fizikával, kémiával - n e m lehet o l y a n egyszerűen és érthetően m e g f o g a l m a z n i , h o g y az átlagos fiatal azt megértse. Ráadásul, a tanulók így is túlterheltek. Az objektív tájékoztatás hiányának jelentős tényezője: a kiegyensúlyozott kétoldalú tájé­ koztatás alkalmatlansága. A többpártrendszer 132

következtébe k i a l a k u l a két o l d a l : kormányol­ dal és ellenzék. A két o l d a l n a k a h a t a l m i h a r c következtében, egy-egy ügyről, problémakör­ ről egymástól eltérő véleménye a l a k u l k i . A m e n n y i b e n a két véleményt összeillesztjük, k i a l a k u l az objektív tájékoztatás. Ez a szép elmélet szerencsére a g y a k o r l a t b a n n e m mű­ ködik. Egyrészt a pártokra s z a k a d t nép, kö­ zépvezetés és média n e m képes a két véle­ ményt összeilleszteni. Az ellentétes o l d a l vé­ leményét m e g s e m hallja, illetve eleve elveti. Másrészt, kiegyensúlyozott tájékoztatás - a két o l d a l véleményének egyenlő arányú köz­ lése - az esetek döntő többségében n e m jön létre. Általában a kormányoldal javára törté­ n i k az eltolódás. M i n d e z e k c s a k másodlagos o k o k . H a megtörténne a vélemények össze­ illesztése, és kiegyensúlyozott l e n n e a tájékoz­ tatás, a k k o r s e m valósulna m e g az objektív tájékoztatás, a következők miatt: az e g y i k o l d a l c s a k az adott ügy, problémakör egyik oldalát hangsúlyozza k i , az idevágó v o n a t k o ­ zásokat, tényezőket e m e l i k i . A másik o l d a l a problémakör másik oldalára koncentrál miközben a szélsőséges véleményekből k i m a -

133

r a d n a k i g e n lényeges vonatkozások tényezők. Általában é p p e n a problémakör közepe, ve­ leje, lényege m a r a d k i . E g y e t l e n lényeges tényező kimaradása elég, h o g y ez objektív tájékoztatás meghiúsuljon. Ráadásul, szinte m i n d i g bekövetkezik a kölcsönös eltávolodás. Ha az egyik o l d a l túl­ zásba esik, csúsztat, ferdít, torzít a k k o r a má­ sik o l d a l ezt azzal akarja ellensúlyozni, h o g y ő az ellenkező irányba csúsztat, ferdít, torzít. Ebből aztán k i a l a k u l h a t a kölcsönös eltávolo­ dás f o l y a m a t a . Természetesen ez a reakció ostobaság, h i s z e n örülni kellene a másik o l d a l hibájának és kihasználni az alkalmat a p r o b ­ léma közepének, lényegének megragadására. Szerencsére a vezetők még n e m érték el e r r e a szintre. Az e l m o n d o t t a k a t egy konkrét pél­ dával illusztráljuk. Hungaróciában 2 0 0 3 - b a n a kormányoldal és az ellenzék szinte s e m m i ­ b e n n e m értett egyet. Többek közt arról folyt a v i t a , h o g y az önkormányzatok megkapták a béremelések fedezetét vagy s e m . Tisztelt fia­ t a l o k talán csodálkoztok, h o g y lehet i l y e s m i n v i t a t k o z n i , h i s z e n vagy megkapták, v a g y n e m . A mellékelt példa mutatja: m i n d e n e n

134

lehet v i t a t k o z n i . A probléma abból adódott, h o g y megkapták c s a k n e m e g y e n e s e n , h a ­ n e m áttételesen, kerülő utón, a m i v a l a m e k ­ k o r a veszteséget jelentett. Az objektív tájé­ koztatás tíz m o n d a t b a n elintézte v o l n a p r o b ­ lémát, és végül kiszámolta v o l n a p o n t o s a n a veszteség nagyságát százalékban. A k o r ­ mányoldal és az ellenzék e z e n a problémán hónapokig v i t a t k o z o t t . A z egyik o l d a l váltig állította: teljesen megkapták az összeget másik o l d a l állította: egyáltalán n e m kapták m e g a z összeget. E z e k után kijelenthetjük a kiegyensúlyozott kétoldalú tájékoztatással n e m jön létre az o b ­ jektív tájékoztatás. Tény, h o g y a kétoldalú tájékoztatás e g y f o k k a l objektívebb, m i n t az egyoldalú, de valódi objektivitástól m e s s z e áll. Az objektív tájékoztatás hiányának további o k a a tények, statisztikai a d a t o k manipulálha­ tósága. S o k a n úgy gondolják a statisztikai a d a t o k , a tények n e m manipulálhatók. S z e ­ rencsére e z n e m így v a n . A z előző példából kiderült, h o g y egy bizonyítható tényt is elle­ het ferdíteni. A statisztikai a d a t o k bizonyíta­ nák egy vélemény álláspont igazát, de a s t a -

135

tisztikai a d a t o k k a l is lehet trükközni. Néhány trükk: N e m m i n d e g y h o g y egy statisztikai adat m e n n y r e összevont. Az infláció közlésé­ nél, például az összevont statisztikai adat n e m a d o t t kellő tájékoztatást. Máskor a részlete­ zett adat vihet félre. Továbbá, a statisztikai adat általában v a l a m i l y e n átlagszám. N e m m i n d e g y h o g y m i l y e n adatokat átlagolunk és h o g y átlagolunk. Például a h a l m a z a t i ábra felezőjét, v a g y súlypontját határozzuk m e g . Továbbá a f o l y a m a t o k általában n e m lineári­ sak, h a n e m hullámzóak. A növekedés is nő­ het, v a g y csökkenhet, a csökkenés is növe­ k e d h e t , v a g y csökkenhet. Tehát az időszak kiválasztása i g e n lényeges. Ugyanarról a f o ­ lyamatról az időszak kiválasztásának függvé­ nyében teljesen ellentétes tendenciák m u t a t ­ hatók k i . A legegyszerűbb és legáltalánosabb trükk a z o n b a n a statisztikai adat kiválasztása. E g y összetett társadalmi, gazdasági f o l y a m a t ­ h o z több tíz, esetleg több száz statisztikai a d a t csatolható. Ezekből a z o k a t kell kiválasztani, a m e l y e k igazolják álláspontunk. Nézzünk e r r e is e g y konkrét példát: Hungaróciában a 2 0 0 2 - e s választások előtt, a kormányoldal és

136

az ellenzék a z o n vitázott, h o g y a k i s g y e r m e ­ k e s családok helyzete javult vagy r o m l o t t az elmúlt négy évben. A kormányoldal n y o l c o l y a n statisztikai a d a t o t említett, a m i a javulást i g a z o l t a , az ellenzék k i l e n c e t h o z o t t fel, a m e l y a romlást bizonyította. A v i t a természetesen követhe­ tetlen lett. C s a k a tudományosan rendszerezett, t u ­ dományos precizitással kiválasztott, s z e m b e ­ állított, összegezett statisztikai a d a t o k k a l lehet objektív tájékoztatást létrehozni. Szerencsére ettől m e s s z e v a g y u n k . P e r s z e a tudománynak a statisztikai a d a t o k hitelesítésével és r e n d s z e ­ rezésével k e l l e n e k e z d e n i . A jelenlegi káoszra jellemző: v a l a k i minél a l a p o s a b b a k a r l e n n i , minél több h e l y e n néz utána, annál több a d a ­ tot talál, u g y a n a r r a a d o l o g r a , történésre. Rövidebben: minél inkább k e r e s i v a l a k i az igazságot, annál j o b b a n eltéved. K e l l ennél kedvezőbb helyzet a manipulációra? Végezetül: az objektív tájékoztatás hiányá­ n a k o k a , a média alkalmatlansága. Erről már szó volt, de foglaljuk össze az e l m o n d o t t a k a t : A média-vezetők b e f o r d u l n a k a h a t a l m i erő-

137

v o n a l a k irányába és végeredményben a z o k véleményét közvetítik. N i n c s abszolút média­ függetlenség, a média v a l a m i l y e n s z i n t e n függ a hatalomtól. Éppen az előzőek m i a t t a mé­ d i a is pártosodik és kialakul b e n n e a kétoldalú tájékoztatás pontatlansága. M i n d e z e k mellett a nyereségre, olcsó szenzációra való törekvés szintén az objektív tájékoztatás e l l e n hat. M i n d e n t összevetve: egyelőre n e m kell fél­ nünk az objektív tájékoztatástól. A manipulá­ ció-tudomány feladata, h o g y ezt a kedvező állapotot f e n n t a r t s a és az objektív tájékozta­ tást megakadályozza. A l e g f o n t o s a b b , h o g y a társadalmi-gazdasági rendszert - a m e l y e n n y i ­ re k e d v e z a manipulációnak és a m e l y b e n n e m tud k i a l a k u l n i az objektív tájékoztatás fenntartsuk.

138

2 3 . A manipuláció elhanyagolható mellékhatásai a társadalomra A manipuláció hatására, illetve az objektív tájékoztatás hiányának következtében az e m ­ berek egy részének fejében, g o n d o l a t a i b a n zűrzavar, káosz u r a l k o d i k . Továbbá: az e m b e r e k egy része n e m c s a k elfogadja, beletörődik a manipulációba, de a n n a k módszereit átveszi, és m i n d e n n a p i életében a l k a l m a z z a . A manipuláció elterje­ dése különböző következményekkel jár: a becsületesség, szavahihetőség, megbízható­ ság lassan már elavult fogalmakká válnak. Általában növekedik a hazudozás, az átverés, a rafináció, a trükközés - a m i n d e n n a p i és az üzleti életben is. Növekedik a csalás, illetve csalásszerű (korrupció, sikkasztás, stb.) bün­ tettek száma.

139

A műség elfogadása is részben ide k a p ­ csolható. A műség elfogadása azt jelenti, h o g y az e m b e r e k n e m r a g a s z k o d n a k a való­ sághoz, a valóságos d o l g o k h o z . Műételt esz­ n e k . Műfüvön heverésznek és műfenyőfára aggatják díszeiket. Műtestrészekkel és egyéb műszerekkel műszépséget kreálnak m a g u k ­ ból. Serkentőszerekkel műerősséget, műpotenciát h o z n a k létre. A l k o h o l l a l , droggal műérzelmeket gerjesztenek. E g y r e inkább virtuá­ lis, azaz művilágban élnek. A külcsín f o n t o sabb és egyre f o n t o s a b b , m i n t a belbecs. M o n d h a t j u k : m i n d e z (zavarosság, h a z u g ­ ság, csalás, műség, stb.) a manipuláció m e l ­ lékhatása. E z e k e t az elhanyagolható mellék­ hatásokat - h a s o n l a t o s a n a gyógyszerekhez az áldásos főhatás érdekében el kell v i s e l n i . Ráadásul e z e k a mellékhatások a manipulá­ ció-tudomány szempontjából n e m károsak legalább a n n y i előnyük v a n , m i n t hátrányuk. A népre gyakorolt mellékhatásokról eszünkbe juthat a divat terjedésének utolsó fázisa, a n é p öngerjedése. A nép m i n d e n reklám (manipulációs akció) nélkül egymást befolyásolva vásárolja és e g y b e n terjeszti a

140

d i v a t o s terméket. Továbbgondolva ráébred­ hetünk ez a jelenség megtalálható a p o l i t i k a i manipuláció területén is. Előfordul, h o g y a nép követel v a l a m i l y e n h e l y t e l e n intézkedést, v a g y akár hódító háborút. Azért túl n a g y je­ lentőséget ne tulajdonítsunk a nép önállósá­ gának. Akárcsak a d i v a t b a n , a nép öngerje­ dését m i n d i g megelőzi a beetetés, vagyis a manipuláció.

141

2 4 . A manipuláció és t e c h n i k a i fejlődés Az emberiség fantáziáját ősidőktől foglal­ koztatja a manipuláció. Számos i r o d a l m i és egyéb mű f o g l a l k o z i k ezzel a témával. Mégis három művet emelnék ki a m e l y i k a p o l i t i k a i manipulációval f o g l a l k o z i k . H u x l e y - Szép új világ című regénye, O r w e l l - 1 9 8 4 című re­ génye - v a l a m i n t a Mátrix című film - a m e ­ lyek méltán a legnépszerűbbek és ezzel a té­ mával f o g l a k o z n a k . Megjegyezzük, hogy Orwell Allatfarmja u g y a n c s a k a manipulációval foglakozik, az o t r o m b a manipulációt parodizálja. E z e k a művek ajánlottak - tehát kedves fiatalok o l ­ vassatok, nézzetek. Mindhárom mű utópisztikus és a társada­ l o m teljes totális, állandó manipulációján g o n d o l k o d i k . Az alkotók a totális manipuláció kialakításának megoldását, elsősorban a t u ­ dományos t e c h n i k a i eszközök bevetésében látják. 142

Természetesen a manipuláció-tudósok is tanulmányozták e műveket és érdekes követ­ keztetésekre j u t o t t a k . Egyrészt megállapítot­ ták, h o g y a t e c h n i k a i manipuláció a z o n felül, h o g y költséges, n e h e z e n kivitelezhető, ráadá­ sul gyengébb hatásfokú, m i n t a jelenlegi t u ­ dományos k i f i n o m u l t , kombinatív manipulá­ ció. Tehát a manipuláció fejlődése h e l y e s úton h a l a d . Másrészt megállapították, h o g y a g y a k o r l a ­ ti élet s o k k a l egyszerűbb, frappánsabb m e g ­ oldásokat kínál, m i n t a m i l y e n t bármilyen mégoly fantáziadús e l m e kitalálni képes. A fenti művek alkotói u g y a n i s n e m bíztak elég­ gé azokban az emberi tulajdonságokban, a m e l y e k az egyszerű verbális-mentális m a n i ­ pulációt lehetővé teszik. Egyrészt r e n d e l k e ­ zésre áll, a szélesebb vezetés csodálatos a d a p ­ tációs képessége. Másrészt, m e g a d a t o t t az a h i h e t e t l e n fantázia, az a rafinéria, trükkképesség, a m e l y által az e m b e r képes m i n d i g új manipulációs variációkat előállítani. H a r ­ madrészt, v a n az a nagyfokú hiszékenység, megfeleléstudat, a m e l y az e m b e r e k többségét képessé teszi a manipulálhatóságra. A társa-

143

d a l o m teljes, totális, állandó manipulációja n a p j a i n k r a már n e m ábránd, h a n e m reális folyamat. A manipuláció-tudomány jelenlegi állás­ pontja szerint a t e c h n i k a i eszközöknek, m i n t kiegészítő e l e m e k n e k v a n jelentőségük a m a ­ nipuláció fejlődésében. A z 1 9 8 4 c . regényben leirt figyelőrendszer b i z o n y o s s z i n t e n k o r u n k b a n is megtalálható, g o n d o l j u n k c s a k a r r a , hány h e l y e n figyelik az e m b e r e k e t videokamerával. Ugyancsak a figyelőrendszer e l e m e , az h o g y a t i t k o s s z o l ­ gálatok, meglehetősen könnyen, képesek lehallgatni a telefonokat és b e t e k i n t e n i a számítógépes levelezésekbe. A szép új világ c. regényben leírt szórna is szép l a s s a n realizálódik, a m e n n y i b e n figye­ l e m b e vesszük a kábítószerek egyre bővülő választékát és terjedését, v a l a m i n t a könnyű d r o g o k legalizálását. A születések szabályozá­ s a , tervezése is kedvező ütemben fejlődik. A Mátrix c. f i l m b e n megálmodott virtuális világ s e m utópisztikus ábránd többé. Már kifejlesztették és gyártják a „komputervilág" nevű számítógép-vezérelt készüléket, m e l y n e k

144

e l e m e i - a videó-szemüveg, a speciális m o z ­ gószék, levegő és illatfújó, a borstimuláló r u ­ ha - m i n d e n érzékszervre h a t v a az e m b e r t képes elrepíteni egy virtuális világba. Az i d e i évben már több millió i l y e n készüléket a d t a k el. A fejlett t e c h n i k a i eszközök ellenére a m a ­ nipuláció fő irányvonala mégiscsak a verbális­ mentális manipuláció m a r a d , m e r t egysze­ rűbb, olcsóbb és hatékonyabb.

145

2 5 . A nyílt manipuláció és J. D. C o v a c munkássága C o v a c kelet-közép-európai származású, B u c a p e s t e n végezte e g y e t e m i tanulmányait közgazdász-marketing s z a k o n . Már k o r a ifjú­ ságától n a g y lelkesedéssel fordult a manipulá­ ció-tudomány irányába. Később B r a s s z e l b e került fontos beosztás­ b a . Itt írta első jelentősebb tanulmányait, a m e l y e k r e már a s z a k m a is felfigyelt. M u n ­ kássága a z U S E legjelentősebb manipulációs kutató intézetében teljesedett k i . F i a t a l k o r a ellenére már m e g k a p t a a l e g m a g a s a b b elis­ merést, a főmanipulátori díjat. S a j n o s ezután nem sokkal gyógyíthatatlan betegségben 2 0 1 4 . január 14.-én ötvennégy éves korában elhunyt. C o v a c is tanulmányozta az előbb említett műveket, de őt elsősorban a m a i e m b e r e k reakciója érdekelte. Továbbá - szakmájából eredően is - tanulmányozta a reklám és a p o l i t i k a i manipuláció összefüggéseit. 146

Megállapította, h o g y az e m b e r e k e t foglal­ koztatja, érdekli a manipuláció, m o n d h a t j u k igénylik azt. Megállapította az is, h o g y az emberek flusztráltságát, szorongását a m e l l y e l viseltetnek a manipuláció iránt n e m m a g a a manipuláció, h a n e m a rejtett manipuláció váltja k i . „A m a r k e t i n g , a reklám talán zavarja az e m b e r e k e t ? N e m - bár tisztában v a n n a k vele, h o g y manipulációról v a n szó. Titkolja-e vala­ k i , h o g y a reklám célja a manipuláció? S e n k i , az e m b e r e k mégis elfogadták és beépítették életükbe. Miért g o n d o l j u k , h o g y ez másképp l e n n e a p o l i t i k a i manipulációval, a m e l y lényegében n e m más, m i n t egyfajta m a r k e t i n g tevékeny­ ség." - írja egy tanulmányában C o v a c . Másik tanulmányában ezt írja: „A divatot követő e m b e r talán megváltozik azáltal, h o g y tudja a divatot haszonszerzés céljából kitalál­ ják és irányítják? N e m , O elsősorban a b e o l ­ vadást, a megfelelést, az együttsodródást tartja f o n t o s n a k . " M e g i n t máshol így ír: " A z e m b e r e k többsége m i n d i g is sejtette, h o g y bizonyos fokig manipulálják, napjainkban

147

p e d i g n e m c s a k sejti, d e tudja is. A m i zavarja a z e m b e r e k e t az, h o g y n e m tudják h o l , m i k o r és m e n n y i r e manipulálják őket. Az e m b e r e k e l e m i érdeke a nyílt m a n i p u ­ láció, a m e l y által megszabadulhatnának a szorongó, flusztrált érzésüktől, a m e l y e t a b i ­ zonytalanság vált k i " Később így folytatja: „A demokrácia n e m követel m i n d e n téren teljes nyíltságot, őszin­ teséget? Igen, azt követel - ezért a d e m o k r a ­ tikus vezetés kötelessége a manipuláció őszin­ te feltárása, nyílttá tétele. S e m m i o k u n k n i n c s , h o g y továbbra is a hagyományos titkos és rejtett manipulációt folytassuk. A m a r k e ­ t i n g , a reklám, a divat elfogadása azt b i z o ­ nyítja, h o g y n i n c s mitől félni." C o v a c tanulmányozta az i k a r i háborúval k a p c s o l a t o s manipulációt is. E z z e l k a p c s o l a t ­ b a n többek közt ezt írja: „Minden értelmes e m b e r számára világos volt, h o g y manipulá­ ció folyik. E z t a manipulálok s e m titkolták teljesen. A tudósítások propaganda­ háborúról, nyilatkozat-háborúról tájékoztattak és ezt m i n d e n k i természetesnek vette. Az e m b e r e k többsége már n e m ragaszkodott a

148

relatív, változó és tünékeny igazsághoz. E g y e s e k felfogták, mások beletörődtek, h o g y a társadalmi fejlődés szükségszerű iránya a manipuláció erősödése, terjedése és központosodása." Később így folytatta: „ A z i k a r i háború, mérföldkő volt a manipuláció történetében n e m a nagyfokú tervezetsége m i a t t elsősor­ b a n - h a n e m amiatt h o g y felvállalta, vagyis n e m titkolta a manipulációt. Valójában i n n e n számíthatjuk a nyílt manipuláció kezdetét. U g y a n a k k o r az i k a r i háborút elfogadta az e m b e r e k többsége - és ez az elfogadás már konkrétan bizonyította, h o g y a nyílt p o l i t i k a i manipuláció n e m jár veszélyekkel." C o v a c s o k éves tudományos munkássága alapján összeállította a nyílt manipuláció eszmerendszerét, a m e l y n e k lényeges g o n d o ­ latai a következők: A jelenlegi fejlett országok társadalmi­ gazdasági r e n d s z e r e tökéletes, m e r t ennél jobbat s o h a n e m képes kitalálni és megvalósí­ t a n i az e m b e r . Az elit vezetés kisebb megbotlásokkal de döntően és végső s o r o n ezt a tökéletes r e n d -

149

szert képviseli, védi, terjeszti - tehát az elit véleménye, döntései szükségszerűen a nép érdekeit képviselik - eltekintve az elenyésző kivételtől. M i n d e z azt jelenti, h o g y r e n d s z e r elitjétől származó manipuláció erkölcsileg alátámasztott. A manipuláció n e m más, m i n t egy g y o r s hatékony meggyőzés. U g y a n a k k o r a manipuláció társadalmi szükséglet, az e m ­ b e r e k többsége igényli a manipulálást úgy is, m i n t manipuláló, úgy is, m i n t manipulált. A z e m b e r e k manipulációval s z e m b e n i el­ lenérzése, szorongása a manipuláció tikosságából, ködösségéből, kiszámíthatatlanságából ered. Badarság azt t i t k o l n i , a m i létezik márpedig p o l i t i k a i manipuláció volt, v a n és lesz. Az e m b e r e k értelmileg, erkölcsileg fel­ nőttek a r r a a szintre, h o g y elfogadják a való­ ságot, vagyis elfogadják a nyílt manipulációt. A nyílt manipuláció felszabadít. A nyílt m a n i ­ pulációval l e o m l i k az utolsó hazugságfal létrejön az őszinte és nyitott, és békés társa­ d a l o m , a valóban s z a b a d világ. C o v a c munkásságának és zseniális elméjé­ n e k köszönhetően 2 0 1 2 óta nyitott a m a n i ­ puláció.

150

M i n d e n k i tudja h o g y egy vezetői m e g n y i ­ latkozás egy médiatudósítás, stb. manipuláci­ ós célzatú. E z t már s e n k i n e m tagadja, s e n k i n e m akarja magát az igazság egyedüli tudójá­ n a k beállítani. Természetesen a valóságot kicsit eltorzító részekre éppúgy n e m figyel­ m e z t e t n e k , m i n t a h o g y a reklám s e m teszi ezt. A figyelmeztetés egyébként s e m j e l e n t e n e s e m m i t , m e r t lehet állfigyelmeztetés is, tehát c s a k e g y manipulációs trükk. A manipuláció szépsége é p p e n a kiszámíthatatlanságban, rejtélyességében v a n . Egyébként p e d i g egyér­ telmű, h o g y a k i s e b b torzítások, is jó szándé­ kúak, a jó döntés elfogadtatása, tehát végső s o r o n a nép érdekében történnek.

151

2 6 . Befejezés A z alkotmányt, p o n t o s a b b a n a z alapvető e m b e r i jogokról szóló fejezetet 2 0 1 3 - b a n módosították. Az új bekezdés így szól: M i n ­ d e n k i s z a b a d o n kifejtheti véleményét, és azzal j o g a v a n másokat meggyőzni (manipulálni). M i n d e n e m b e r n e k j o g a v a n a meggyőzhetőségre és a manipulálódásra. A nyílt manipuláció eredménye, h o g y m o s t már a manipuláció-tudománya a közok­ tatás része. A manipuláció-tudomány az utóbbi évek­ b e n páratlan fejlődésnek indult, szakkönyvek, tanulmányok e z r e i jelentek m e g . E g y újabb továbbtanulási lehetőség, nyílt m e g , u g y a n ­ a k k o r a számos manipulációs intézmény, alközpont stb. m u n k a h e l y e k e t biztosít az ér­ telmiségi f i a t a l o k n a k . Tisztelt fiatalok, a középiskola második év­ folyamában e n n y i fért a t a n a n y a g b a . T u d j u k , h o g y m i n d e z kevés, de ne feledjétek h a r m a ­ d i k és n e g y e d i k osztályban is f o g l a k o z u n k a 152

manipuláció tudománnyal, csak egy kicsit más összefüggésben. A k i t p e d i g k o m o l y a b ­ b a n érdekel ez fantasztikusan fejlődő t u d o ­ mány az főiskolán, e g y e t e m e n folytathatja ez irányú tanulmányait. N a p j a i n k r a már a felsőoktatási intézmé­ n y e k többségében működik a manipuláció­ tudomány szak, a h o l kiváló tanárok oktatják ezt a szép tudományt. A manipuláció előtt új perspektívát n y i t o t t a manipulációs v e r s e n y . A manipuláció f o n ­ tosságát f e l i s m e r v e egyre több manipulációs központ alakul a világon, Cinában, J e p e n b e n , Európai Unióban, Ruszkiában, Libáiban, h o g y c s a k a jelentősebbekről be­ széljünk. Természetesen e z e n kívül m i n d e n ország­ n a k , m i n d e n térségnek, körzetnek (megye-n e k , városnak, stb.) létrejött a m a g a m a n i p u ­ lációs központja. A spontán manipulációt felváltotta az irányított manipuláció. Elkezdődőt tehát a manipulációs v e r s e n y , a m e l y n e m c s a k perspektíva, de kihívás is. Akadnak olyan manipulációs központok, a m e l y e k n e m t e l e n eszközökkel, szabálytalan,

153

erkölcstelen módszerekkel d o l g o z n a k . Példá­ u l , néhány ázsiai, a r a b , afrikai központ n e m átallja azt állítani, h o g y J . D . C o v a c a n a g y manipulátor n e m is élt. Az elmúlt időszakban újabb rágalomhadjáratba kezdett az ellensé­ ges manipuláció. A z t állítják, h o g y a mi sza­ b a d világunkban a manipuláció, csupán a vezetés érdekeit szolgálja. A z t állítják, h o g y a mi fejlett világunkban a kultúrembert átneveltük érdekemberré, h o g y manipulálhatóságát növeljük. Továbbá azt állítják, h o g y egy népbutító rendszert alakítot­ t u n k k i , a silány társadalomtudományi o k t a ­ tással, v a l a m i n t a butító (akciófilm, együgyű beszélgető s h o w , stb.) média-műsorokkal. E népbutító r e n d s z e r célja szintén a n a g y o b b manipulálhatóság - legalábbis szerintük. S o h a n e m tagadtuk, h o g y m i f o n t o s n a k é s értékesnek tartjuk a manipulációt, mert c s a k így lehet a s z a b a d és békés világot m e g t e r e m ­ t e n i . Lám a mi világunkban az erőszakot fel­ váltotta a manipuláció. N a p j a i n k b a n már csak tankönyvekből ismerjük a f o r r a d a l m a k a t eltűntek a h e b e h u r g y a , veszélyes forradalmá­ r o k , költők, a felforgató „új" eszméket ter-

154

jesztő filozófusok, próféták. B u d d h a , Jézus, M o h a m e d , L u t h e r , S p i n o z a . V o l t a i r e , Petőfi, M a r x , és a hozzájuk hasonlók, ma már n e m tudnának érvényesülni. Ez a múlt fejlődése volt - k o r u n k b a n a társadalom fejlődése egy korszerűbb dimenzióba lépett. A manipuláció terjesztését és elfogadtatását a z o n b a n a nyílt manipulációval és a manipuláció oktatásával oldjuk m e g , ezért n i n c s szükségünk más, az előbb említett eszközökre. A z t s e m tagadtuk s o h a , h o g y a manipulá­ ció megkönnyíti az irányítást, tehát i l y e n ér­ t e l e m b e n k e d v e z az elit vezetésnek. A mi vezetőink a z o n b a n a nép hasznára, a nép érdekében tevékenykednek, tehát a m a n i p u ­ láció áttételesen a nép javát szolgálja. Az egész rágalomhadjáratról c s a k ez a közmondás juthat az eszünkbe: bagoly m o n d j a verébnek, h o g y nagyfejű. P o n t az e l m a r a d o t t , diktatórikus rendszerekből árad felénk ez a rágalom. Éppen e z e k b e n az or­ szágokban u r a l k o d i k vérszívó, z s a r n o k i veze­ tés, és az o t t a n i manipuláció ezt a vezetést szolgálja k i . P o n t o s a n e z e k b e n az országok­ b a n jogfosztott, e l n y o m o t t a nép.

155

Éppen e z e k b e n a z országokban n y o m o r o g a lakosság. P o n t e z e k b e n az országokban, a rendkívül hiányos egészségügyi ellátás miatt, n a p j a i n k b a n is ezrével szedi áldozatait az új járvány - az atípusos embolódia. E z e k e t a manipulációs központokat le kell győzni, e h h e z p e d i g a manipuláció tudomá­ nyának és gyakorlatának d i n a m i k u s fejlődésé­ re v a n szükség. F i a t a l o k számítunk rátok, tanuljatok, képezzétek m a g a t o k . S o k sikert kívánunk a manipuláció tudományának elsa­ játításában.

156

A B B S - I N F O KIADÓ AJÁNLATA 35 N A P (Lipták Béla 1956-os naplója - 2 4 1 0 Ft.) Access zsebkönyv (160 o. 4 9 9 Ft.) Egy marék siker l.II. - Avagy ha:almi harc a művészetekben (526 o. 2 9 7 0 Ft.) Elektronikai készülékek hulladékainak kezelése (80 o. 7 9 0 Ft.) Excel 2 0 0 2 zsebkönyv (160 o. B 6 . 8 7 0 Ft.) Hogyan használjam? Mnden amit a számítógép használatához tudni kell (560 O. 1970FL) H o g y a n használjam? CD - oktatóprogram ( 4 9 3 0 Ft.) Hogyan kezdjem? (240 o. 1 1 9 0 Ft.) Informatikai feladatgyűjtemény ( 2 0 8 o. 1 1 9 0 Ft.) Informatikai tesztkönyv (152 o. 8 7 0 Ft.) Informatikai füzelek ( E C D L vizsgákhoz) 1. Az információ technológia alapfogalmai (144 o. 8 7 0 Ft.) 2. Számítógép-használat és fájlkezelés ( 2 1 4 o. 9 8 0 Ft.) 3. Szövegszerkesztés (124 o. 8 7 0 Ft.) 4. Táblázatkezelés (88 o. 7 9 0 Ft.) 5. Adatbázis-kezelés (136 o. 8 7 0 Ft.) 6. Prezentáció és grafika (100 o. 8 7 0 Ft.) 7. Információ és kommunikáció (88 o. 7 9 0 Ft.) 8. Programozás (296 o. 1 6 5 0 Ft.) Internet és grafika Adobe programokkal (136 o. 9 8 7 Ft.) Kezdő bűnözők kézikönyve (216 o. 9 7 0 Ft.) Office XP (352 o. 1 8 7 0 Ft.) Outlook zsebkönyv ( 1 6 0 o. 4 9 9 Ft.) PowerPoint 2 0 0 2 zsebkönyv (120 o. B 6 . 7 9 0 Ft.) Problémamegoldó folyamata minőségért és hatékonyságért(72 o. 6 5 0 Ft.) Programozás Quick Basic nyelven (136 o. 7 9 9 Ft.) Programozás Turbo Pascal nyelven (232 o. 1 1 9 0 Ft.) Puskázást kézikönyv (128 o. B 6 . keménytáblás. 9 7 0 Ft.) Reklám és társai - Hétköznapi tnarketing sorozatd 14 o. 8 7 0 Ft.) Személyes eladás - Hétköznapi marketing sorozat (103 o. 8 7 0 Ft.) Szövegszerkesztési feladatgyűjtemény + CDmellékl. (128 o. A 4 , 1650 Ft.) Táblázatkezelési gyakorlatok + CD melléklet (176 o.. 1 6 5 0 Ft.) Titkos hadműveletek pénztárcánk ellen (240 o. 5 4 0 Ft.) Üzletek kialakítása - Hétköznapi marketing sorozat (88 O. 8 7 0 Ft.) Weblapkészítés házilag ( 2 0 0 o. 1 4 3 0 Ft.) W o r d 2 0 0 2 zsebkönyv (192 o. B 6 . 8 7 0 Ft.) Works 2 0 0 0 (240 o. 1 4 3 0 Ft.)

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK, ÚJDONSÁGOK ÉS TARTALOMJEGYZÉKEK AZ INTERNETETEN: W W W . B B S . H U A fenti kűnyuek megrendetwtóka kiadó címén B B S - I N F O K f t . 1630 14;». P l . 21 Nagyobb mennyiségű rendelés esetén kedvezményeket tudunk biztosítani

158

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF