లగ్నస్థ గ్రహములు

January 25, 2018 | Author: chintagopisarma | Category: Publishing
Share Embed Donate


Short Description

Download లగ్నస్థ గ్రహములు ...

Description

నవగ్రహాలు నేలపై నివసించే మనుషుల జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయనే విషయాన్ని కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే మన ఋషులు చెప్పారు. అందుకే అటువంటి లగ్నస్థ గ్రహాల గురించి వివరించాలన్న తపనతో ఈ పుస్తకం మీ ముందుకు తీసుకు రావడం జరిగింది.
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF