84557_Memoriu_Statie Carburanti Calafat_SC OMV PETROM MARKETING

August 9, 2018 | Author: Mariana Panu | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download 84557_Memoriu_Statie Carburanti Calafat_SC OMV PETROM MARKETING...

Description

PROIECT NR. 751 P/2012 P/ 2012 DOCUMENTATIE PRIVIND Obtinerea ACORDULUI DE MEDIU PENTRU LUCRARI DE DEZAFECTARE SI CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI 3 POMPE Municipiul CALAFAT JUDET DOLJ

BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL PROIECTANT SC REMARK SRL 2012-11-04

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012 CONSTRUIRE ST ATIE D ISTRIBUTIE CARBURANTI MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL PROIECTANT: SC REMARK REMARK VISIO SRL BUCURESTI BUCURESTI RC J 40/14067/2011

Anexa nr. 5 /OMMP 135/2010 MEMORIUL DE PREZENTARE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU I.

Denumirea proiectului : CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI ,

II. Titular - Numele companiei:SC OMV PETROM MARKETING SRL - Adresa poştală:SOS CORALILOR 22 MUNICIPIUL BUCURESTI - Numărul de telefon 021/2222200, fax:021/2228993 , adresa de e-mail [email protected] - Numele persoanelor de contact: - responsabil pentru protec ţia mediului :arh Ileana Schinagel 0722200588 III. Descrierea proiectului -Rezumatul proiectului: proiectului: Obiectivul proiectului proiectului reflecta aplicarea programului programului de extindere carburanti a societatii OMV PETROM MARKETING SRL,. Prin tema de proiectare aprobata de benefici beneficiar ar se vor executa:

a retelei de distribuire

Lucrari pentru edificarea unei statii noi de distributie distributi e carburanti :

Regimul de executie a lucrarilor de demolare : 10 h/zi; lucrarile se vor executa in incinta imprejmuita semnalizata ; Numar de personal: Numarul total al personalului angajat este de 18. Se va edifice o statie de distributie carburanti carburanti cu 3 pompe, cu 2 rezervoare subterane de 2x60 mc si un rezervor de stocare aditivi tip Add Blue 20 mc subteran -lucrari de de edificare cabina statie statie 110 mp, pentru pentru servicii de comercializare produse produse carburanti carburanti si produse complementare serviciilor auto, -lucrari de construire copertina metalica -lucrari tehnologie a echipamentelor de distribuire carburanti -lucrari de elemente de identificare semnalistica - racorduri rutiere -lucrari de conformare protectia mediului si gospodarirea apelor -lucrari de conformare securitate si siguranta siguranta la incendiu Investitia este necesara si oportuna in vederea servirii publicului ce transziteaza pe ruta Bugaria Romania via Calafat.

Descrierea proiectului tehnologic Principalele Principal ele procese tehnologice ce se vor desfasura desfasura in obiectivul obiectiv ul proiectat sint:  Distribuire carburanti  Comercializare produse complementare diverse  Alimentatie publica tip bar cafenea Activitatea specifica ce se se desfasoara in statie cuprinde primirea, stocarea stocarea si livrarea produselor produselor petroliere catre beneficiar si a activitatilor comerciale conform cod CAEN: • • •

4532-comertul cu amanuntul de piese si accesorii pt autovehicule

CAPITOLUL ARHITECTURA –ACORD MEDIU

 pag. 2 / 9

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012 CONSTRUIRE ST ATIE D ISTRIBUTIE CARBURANTI MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL PROIECTANT: SC REMARK REMARK VISIO SRL BUCURESTI BUCURESTI RC J 40/14067/2011

4711-comertul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vinzare predominanta de produse alimentare , bauturi si tutun 4719-comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vinzare predominanta de produse nealimentare 4730-comert cu amanuntul al carburantilor pt autovehicule in magazine specializate 4762-comert cu manuntul al ziarelor si articolelor de papetarie,in magazine specializate 4778-comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 4799 –comert cu manuntul efectuat in afara magazinelor 5630 –alimentatie publica

Proces tehnologic de distribuire carburanti Statia de distributie carburanti este proiectata sa solutioneze primirea, stocarea si livrarea produselor petroliere. Tehnologia adoptata va fi la nivelul celor mai noi realizari tehnice in domeniul depozitarii si livrarii produselor petroliere in statiile de distributie cu carburanti ale autovehiculelor - Montarea a 3 pompe multiprodus cu recuperare vapori(cu opt furtunuri fiecare-patru produse). (bifrontale ,echipate cu 8 furtunuri pentru 4 produse si debit nominal de 40 l/min/furtun, cu sistem de recuperare a vaporilor de COV si cu conducta de retur la rezervoare) - Montarea unei guri de descarcare produse petroliere petroli ere cu bloc de aerisire vapori - Recuperarea compusilor organic volatile volatil e (COV) de la pompa, rezervoare existente si gura de descarcare - Foraj de observatie sol - Echiparea rezervoarelor rezervoarel or existente cu sisteme automate de de masurare la umplere si control avariere a celor 3 rezervoare cu pereti dubli, orizontale, R1 rezervor bicompartimentat bicompartiment at 1x30 mc pentru motorina Euro Diesel Diesel 5 1x30 mc pentru motorina Super Euro Diesel   R2 rezervor bicompartimentat 1x30 mc pentru benzina Top Premium 99+; 1x30 mc pentru benzina Premium 95+ R3 rezervor monocompartimentat monocompartiment at 1x20 mc pentru aditivare aditivar e Add blue •

- Instalarea unui sistem de gestiune integrat - Copertina metalica metalic a ce protejeaza peronul cu pompele multiprodus - Insule de postare pentru pompe; - Epurarea apelor considerate poluate printr-un separator de hidrocarburi Procesul tehnologic complementar - Servicii complementare in cabina statie de comercializare produse, este organizat pe functiuni in spatii amenajate ale cabinei statie cu : 2

 spatiu comercial cu o suprafata de 66,5 m ; 2 camera oficiu 3,42 m 2 spatiu uleiuri 1,2 m ; 2  camara marfuri 8,1 m ; 2  birou 3,3 m 2 hol serviciu 2,5 m ; 2  vestiar  v estiar personal personal 2,1 m 2  spatiu ct 4,7 m 2 grupuri sanitare 8,04 m

• •

• • •

• • • •

Aria construita construi ta

2

Ac = 109,00 m

- Elemen El emente te identificare i dentificare semnalistica - Parcari locuri TIR 6 si locuri autoturisme 10 - Zona verde - Bazin vidanjabil bicompartimentat ape menajere, respectiv ape pluviale - Rezervor apa incendiu 50 mc CAPITOLUL ARHITECTURA –ACORD MEDIU

 pag. 3 / 9

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012 CONSTRUIRE ST ATIE D ISTRIBUTIE CARBURANTI MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL PROIECTANT: SC REMARK REMARK VISIO SRL BUCURESTI BUCURESTI RC J 40/14067/2011

Utilitati : Aliment area cu apa  Alimentarea Apa se asigura de la putul forat   Canalizarea Apele uzate menajere se evacueaza la bazinul vidanjabil etans beton armat din incinta  Incalzirea : Se va face f ace cu centrala termica electrica Aliment area cu energie electri electrica ca se face din punctul de bransament  Alimentarea  Accesul si iesirea din incinta inci nta amenajata se va face prin amenajarile propuse prin proiect , a caror geometrie si sistemantizare vor respecta reglementarile legale impuse de administratorul DRDP. Regimul de functionare Regimul de functionare al statiei este permanent. Se preconizeaza exploatarea obiectivului pe o durata de 15 ani. Numar de personal Numarul total al personalului angajat va fi de 18, organizati in trei schimburi ** In organizarea incintei statiei de distributie carburanti se vor respecta masurile prevazute în "Normativul de proiectare, executie, exploatare si postutilizare a statiilor de distributie a carburantilor (benzinarii), pentru asigurarea sigurantei la foc" - Indicativ NP 004 -2003,

Metode folosite în construc ţie : - Normele de proiectare P100/92, P 118/99, NP 004/2003, si cerintele avizatorilor nominalizati in certificatul de urbanism emis de primaria locala. Planul de execuţie: A. Organizarea de santier cu imprejmuire, panou de informare, closete ecologice, baracamente, echipamente de protectie personal //casca, salopete, ochelari de protectie, incaltaminte izolanta si rezistenta la obiecte contondente; personalul va efectua instructaj de protectia muncii, punct de prim ajutor,etc B. Aplicarea planului de control  al respectarii calitatii obiectivului executat conform cerintelor avizatorului . C. Punerea in functiune si autorizarea sistemului Localizarea proiectului: Municipiul Calafat , judet Dolj,Adiacent drumului DN 56 in intravilanul municipiului Calafat conform certificatului de urbanism emis. Terenul proprietate SC OMV Petrom Marketing SRL are o suprafata 13700 mp si urmatoarele vecinatati: Nord: Est : Vest : Sud: • • • •

DN 56 Fudulu Stefan D.E.130 D.E.130

Statia este amplasata amplasata intr-o zona cu functiuni mixte. Folosin Folosinţa actuala a terenului teren viran. politici de zonare şi de folosire a terenului : nu este cazul arealele sensibile: sensibile: nu este cazul detalii privind orice variant v ariantă de amplasament care a fost luat ă în considerare: nu este cazul .

Caracteristicile Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informa ţii sunt disponibile Intrucit functiunea de statie distributie carburanti este implementata in structura urbanistica a zonei prin functionare anterioara se considera ca fiind fii nd nesemnificativ nesemnific ativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calit ăţii şi regimului cantitativ al apei, CAPITOLUL ARHITECTURA –ACORD MEDIU

 pag. 4 / 9

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012 CONSTRUIRE ST ATIE D ISTRIBUTIE CARBURANTI MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL PROIECTANT: SC REMARK REMARK VISIO SRL BUCURESTI BUCURESTI RC J 40/14067/2011

calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interac ţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) -nesemnificativ -nesemnificativ iei/habitatelor/speciilor afectate) - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor nu este cazul aceeasi capacitate c apacitate ca - magnitudinea şi complexitatea impactului = parametrii functionali sunt la aceeasi cei anteriori etapei de modernizare probabilitatea impactului=nesemnifica impactului=nesemnificativ tiv - probabilitatea impactului = nu este cazul - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului se vor aplica conformari conformari cu c u legislatia in vigoare . - natura transfrontieră a impactului = nu este cazul

IV. C Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu IV.1. PROTECTIA CALITATII APELOR 

Apele uzate ce rezulta din exploatarea obiectivului sunt reprezentate de : - apele uzate menajere rezultate din exploatarea grupurilor sanitare interioare pentru public si personalul muncitor muncit or cat si din punctele de folosire folosir e a apei la cabina ; - apele poluate colectate de pe platforma statiei, pluviale si de spalare a suprafetei carosabile a platformei platf ormei aferente aferente pompelor de distributie distributi e produse produse petroliere, petroliere, care vor antrena eventualele pierderi de combustibili si ulei, - apele pluviale poluate din zona gurii de descarcare - apele pluviale curate de pe acoperisul statiei si al copertinei ce acopera pompele de distributie Sursele de poluanti pentru ape: Eventualele scurgeri de produs petroliere de la peroanele de alimentare pompe si de la platform de stationare a cisternei de descarcare produse petroliere Apa menajera de la grupurile sanitare amenajate Colectarea si epurarea apelor uzate Apele uzate menajere se colecteaza prin reteaua de canalizare a incintei si se evacueaza la bazinul vidanjabil din incinta si apoi transportate transportate la pun punctul ctul autorizat al localitatii. Se apreciaza ca debitul de ape pluviale este de maximum 50 dmc/luna, pentru care se proiecteaza proiect eaza in reteaua de canalizare a incintei pentru ape pluviale un separator de hidrocarburi cu capacitate de 6 l/s . Dupa procesul de epurare, apele iesite din separatorul de hidrocarburi precum si restul apelor meteorice se colecteaza intr-o retea de ape conventional curate si vor fi evacuate in bazinul de ape pluviale pluvi ale din beton armat armat edificat in amplasament. Caracterizarea zonei de amplasare In zona nu exista retelele de canalizare ape menajere si pluviale si alimentare cu apa potabila -in functiune functi une put forat Incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic Pentru noua investitie se adopta urmatoarele solutii: Alimentarea Aliment area cu apa potabila –put forat Evacuarea apelor posibil contaminate epurate prin separatorul de de produse petroliere petroli ere si a apelor pluviale curate evacuate in bazinul de ape pluviale Evacuarea apelor uzate menajere la bazinul vidanjabil de beton. •• •

• •Incadrarea lucrarilor in clasa de importanta cu privire la asigurarea sursei de apa Conf. STAS 4273/83 categoriile categoriil e constructiilor hidrotehnice din din incinta sunt sunt urmatoarele: alimentare cu apa categ. 3 canalizare canaliz are categ. 4 aparare contra inundatiilor inundatiil or categ. 4 •

• • •

CAPITOLUL ARHITECTURA –ACORD MEDIU

 pag. 5 / 9

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012 CONSTRUIRE ST ATIE D ISTRIBUTIE CARBURANTI MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL PROIECTANT: SC REMARK REMARK VISIO SRL BUCURESTI BUCURESTI RC J 40/14067/2011

Clasele de importanta ale constructiilor hidrotehnice din incinta sunt urmatoarele: alimentare cu apa clasa III canalizare clasa IV aparare contra inundatiilor inundatiil or clasa IV fiind constructii definitive, de importanta importanta locala. • • •

-

instalaţia de epurare a apelor conventional considerate poluata este un separator de hidrocarburi cu filtre coalescente cu debit de 6 l/s . tip Hauraton, Aco Drain.

IV.2. PROTECTIA AERULUI  Surse de poluanti pentru aer Noxele ce vor fi evacuate in atmosfera vor rezulta din urmatoarele operatii:  incarcarea rezervoarelor subterane;  livrarea produselor petroliere la pompe;   gazele de ardere produse de masinile care se vor alimenta la benzinarie, precum si de autovehiculele autovehiculele parcate. parcate. Aceste noxe sunt reprezentate in principal din compusi organici volatili (hidrocarburi, aldehide etc), oxizi de carbon si de azot, compusi organici cu plumb. Concentratiile principalelor substante poluante din gazele de evacuare pentru diferite tipuri de motoare si regimuri de functionare sunt prezentate in tabelul urmator: • •Poluant Oxid de carbon Hidrocarburi Oxid de azot Aldehide

Concentratie % % ppm ppm

Mers in gol MAS MAC 7,0 urme 0,5 0,04 30,0 60,00 10,0 20,00

Acceleratie MAS MAC 1,8 urme 0,1 0,01 650,0 250,00 10,0 10,00

Deceleratie MAS MAC 2,0 urme 1,0 0,03 20,0 20, 0 30,00 200,0 30,00

MAS - motor cu aprindere prin scanteie; MAC - motor cu aprindere prin comprersie. Nu se cunosc datele cu privire la compusii organici cu plumb. Masurile de protectie protectie prevazute conform proiectului, in vederea diminuarii la maximum a cantitatilor de noxe evacuate : Influenta asupra calitatii aerului se datoreaza evacuarii in atmosfera a compusilor organici volatili volati li rezultati din operatiile de livrare catre consumatori a produselor petroliere: benzine auto si motorina. Poluantii caracteristici acestor surse sunt compusi organici volatili reprezentati de hidrocarburi, in principal din grupa benzinelor (heptan). Pentru limitarea poluarii aerului datorata pierderilor prin evaporare s-a luat masura colectarii vaporilor de benzina evacuati la incarcarea rezervoarelor subterane si introducerea lor printr-un sistem de conducte in spatiul de vapori al autocisternelor. autocisternel or. Prin adoptarea acestei tehnologii de recuperare a vaporilor, v aporilor, practic s-a eliminat aceasta sursa de poluare a aerului. O sursa secundara de impurificare a atmosferei, adiacenta amplasamentului propriu-zis al benzinariei, o constituie gazele de esapament de la autovehiculele care vin la alimentare. Avand in vedere fluenta activitatii de distribuire a carburantilor si nefunctionarea motoarelor in timpul stationarii stationarii si alimentarii, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona. Pentru incalzirea spatiilor din cladirea statiei s-a prevazut realizarea unei climatizari vara/ iarna. Agregatele de climatiz c limatizare are cu o capacitate capac itate de 40 KW asigura agent termic t ermic apa calda cal da 90°/70°C /70°C pentru incalzire spatiala. Neexistand posibilitati de poluare accidentala sau avarie, nu s-au prevazut sisteme speciale de protectie sau de alertare a populatiei. IV.3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR CAPITOLUL ARHITECTURA –ACORD MEDIU

 pag. 6 / 9

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012 CONSTRUIRE ST ATIE D ISTRIBUTIE CARBURANTI MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL PROIECTANT: SC REMARK REMARK VISIO SRL BUCURESTI BUCURESTI RC J 40/14067/2011

Nu este cazul IV.4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR Nu este cazul IV.5.PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI In perioada de exploatare curenta a Statiei Distributie Carburanti   pentru a nu polua solul cu produse petroliere rezultate prin scurgeri accidentale, s-au luat urmatoarele masuri:   evitarea eventualelor deversari in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, prin utilizarea unor pistoale speciale de umplere, um plere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat, la umplerea rezervorului;   impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor deversari accidentale. •Pentru reducerea la minimum a posibilitatii de poluare a subsolului  si a calitatii apei din panza freatica, in cazul unor defectiuni ale conductelor, s-au prevazut urmatoarele masuri:  rezervoarele cu pereti dubli lestati pe un radier de beton armat   dotarea rezervoarelor cu aparate de detectare a scurgerilor, in vederea inlaturarii oricarei posibilitati de poluare a subsolului. subsolului. Ansamblul format din rezervoarele rezervoarele existente si aparatul de detectare a scurgerilor reprezinta o instalatie deosebit de sigura pentru exploatare, facand practic imposibila poluarea subsolului.   programarea calculatorului de proces si gestiune cu posibilitatea semnalizarii optice si acustice a aparitiei oricarei pierderi in sistemul format de rezervoare, conducte transport si pompe livrare, prin masurarea si comparatia continua, automata a cantitatilor de produse existente in rezervor si a celor livrate la pompa;   montarea conductelor de polietilena de inalta densitate pentru transportul produselor petroliere.  s-au prevazut sisteme de canalizare separate pentru toate tipurile de ape uzate care reduc posibilitatea infiltratiilor in sol montarea unui put de mica adincime pentru monitorizarea monitoriz area solului prin prelevarea de probe din apa freatica, la adancimea de montare a rezervoarelor de carburanti •IV.6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE Amplasarea statiei de distributie carburanti in zona descrisa creeaza un aspect arhitectural modern si adecvat si nu afecteaza imprejurimile din punct de vedere ecosistem. Se vor planta arbusti rasinosi orizontali in grupuri, gard viu si peluza gazonata. IV.7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC S-a evidentiat ca impactul emisiilor de hidrocarburi asupra calitatii aerului este strict local. Concentratiile Concentratiile acestor emisii, conform masuratorilor efectuate efectuate la statiile aflate in f unctiune, scad foarte accentuat odata cu cresterea distantei fata de sursa. Avand in vedere aceste constatari constatari se estimeaza ca in zona nu vor apare probleme probleme deosebite. Amplasarea obiectivului se proiecteaza in functie de distantele normate de proiectare conform NP004/03 respectiv C118/99 IV.8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT AMPLASAMENT

Deseuri produse : -deseuri menajere (compozitie organica) 3000 kg/an -deseuri reciclabile -carton, hartie –cca 200 kg/ an -ambalaje din materiale plastice –cca 10 kg/an Deseurile se vor colecta selectiv si stoca temporar astfel: -cele menajere in europubele PVC cu capacitate de 1100 l -cele de hartie/carton si de tip plastic, europubele PVC cu capacitate de 1100 l Deseurile valorificate (pe tipuri, compozitie, cantitati, destinatie): -deseurile de hartie, carton si material plastic sunt predate la unitati specializate in valorificarea acestora Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului: CAPITOLUL ARHITECTURA –ACORD MEDIU

 pag. 7 / 9

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012 CONSTRUIRE ST ATIE D ISTRIBUTIE CARBURANTI MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL PROIECTANT: SC REMARK REMARK VISIO SRL BUCURESTI BUCURESTI RC J 40/14067/2011

-depozitare pe platforma betonata si imprejmuita din incinta, in pubele PVC pe sorturi de deseuri si evacuarea evacuarea auto. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului  : -deseurile -deseurile mena m enajere jere si cele asimilabile cu deseurile deseurile menajere vor fi f i transportate de catre unitatea de specialitate la platforma de gunoi autorizata a localitatii. -deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea revalorificarea acestora. acestora. 9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE TOXICE SI PERICULOASE

Deseurile periculoase sunt reprezentate de: - deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere (slamul rezultat din operatia de curatare a rezervoarelor de stocare si a filtrelor coalescente din separatorul de hidrocarburi). Stocare temporara pe platforma special amenajata din incinta: -deseurile(reziduuri) cu continut de produse petroliere in butoaie cu inchidere etansa Deseurile valorificate: valorificate: - deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere vor fi predate la fabricile de ciment autorizate pentru utilizarea acestui tip de deseu prin co-incinerare (SC Lafarge Romcim SA) si vor fi transportate de firma autorizata - conform anexa – Monitorizarea gestiunii deseurilor periculoase: Beneficiarul va organiza evidenta gestiunii deseurilor periculoase rezultate conform modelului prezentat in Anexa 1 HGR 856/02. Monitorizarea gestiunii deseurilor periculoase se va organiza conform prevederilor art. 16 din HGR 662/01. Reziduurile industriale industri ale reprezentate de produse petroliere rezultate din operatia de curatire a rezervoarelor de depozitare si vor fi predate cu declaratie pe proprie raspundere conform Anexa 3/HGR 662/2001 – persoane juridice autorizate pentru colectarea, transportul si valorificarea acestora. Ambalaje folosite : -bidon din material plastic cu pereti dubli de 300 l pentru colectarea uleiurilor uzate -butoaie cu inchidere etansa pentru colectarea slamului cu continut de produse petroliere Modul de gospodarire a ambalajelor : Ambalajele folosite la colectarea uleiurilor uzate si a slamului dupa predarea continutului acestora la agenti economici autorizati pentru valorificarea lor –vor fi returnate pentru a fi refolosite conform prevederilor HGR 6212/05. V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI In conformitate cu prevederile factorilor de emitere autorizati, solicitati prin acordul de mediu. Prin proiect se va executa un put de observatie in imediata apropierea cuvei rezervoarelor cu adincime de 6 m pentru prelevarea de probe a solului periodice. Se vor efectua periodic analize de apa intrare si iesire separator de hidrocarburi

VI.Justificarea VI.Justificarea încadrării proiectului, după  caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară  (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)/ Se va emite:  Certificare Certifi care COV, Notifi care gospodarirea Apelor  Notificare

VII. Lucrări necesare organiz ării de şantier - Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier Echiparea cu dotare specifica organizarii de santier: Panouri imprejmuire im prejmuire Tablou electric organizare sntier CAPITOLUL ARHITECTURA –ACORD MEDIU

 pag. 8 / 9

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012 CONSTRUIRE ST ATIE D ISTRIBUTIE CARBURANTI MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL PROIECTANT: SC REMARK REMARK VISIO SRL BUCURESTI BUCURESTI RC J 40/14067/2011

a) b) c) d)

Container molozuri Panou prezentare - Localizarea organizării de şantier: - Descrierea impactului asupra mediului a lucr ărilor organiz ării de şantier: nu este cazul - Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier -nu este cazul; - Dotări şi măsuri prev ăzute pentru controlul emisiilor de poluan ţi în mediu/nu este cazul. prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; se va preciza dacă proiectului propus nu are legatur ă  directă cu sau nu este necesar pentru managementul conserv ării ariei naturale protejate de interes comunitar; va estima impactul potenţial al proiectului proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria natural ă protejată de interes comunitar; alte informaţii prev ăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvat ă.

VIII. LUCRARI REFACERE A AMPLASAMENTULUI AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA FI NALIZAREA INVESTITIEI Se vor executa platformele carosabile cu beton carosabil, refaceri refaceri de borduri si refacerea spatiilor verzi cu inierbare si plantare de arbusti. Se va construi o imprejmuire de incinta din retea de plasa sudata plastificata. Se va semnaliza si si ilumina exterior exterior specific functiunii . Se va amenaja o platforma betonata pentru postarea pubelelor PVC pentru gunoaie menajere,de 80 l.

IX. ANEXE PIESE DESENATE: Plan incadrare in zona Plan amplasare incinta amenajata xxxx

Semnătură şi ştampil ă SC REMARK SRL Arh. Ileana Il eana Schinagel 4.11.2012

CAPITOLUL ARHITECTURA –ACORD MEDIU

 pag. 9 / 9

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF