Hubungan Dua Lingkaran

January 14, 2020 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Hubungan Dua Lingkaran...

Description

11/18/2015

Peta Konsep Materi MIPA Jurnal

Lingkaran

Peta Konsep

Daftar Hadir

LINGKARAN 2

Materi B

Berpusat di P(a, b)

Berpusat di O(0, 0)

Kelas XI , Semester 3

B. Hubungan Dua Lingkaran

Kedudukan Titik dan Garis pada Lingkaran

Hubungan Dua Lingkaran

Soal Latihan

Persamaan Garis Singgung Lingkaran www.yudarwi.com

B. Hubungan Dua Lingkaran

Berpotongan Bersinggungan

Terdapat tiga macam kedudukan dua lingkaran yaitu :

A.

Saling lepas B

.P

(1) Berpotongan .

(2) Bersinggungan (3) Saling lepas

Garis Kuasa terhadap dua lingkaran

Persamaan Garis Kuasa

Garis kuasa adalah suatu garis yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran

Untuk L 1 = x2 + y2 + A 1 x + B1 y + C1 = 0 dan L 2 = x2 + y2 + A 2 x + B 2 y + C2 = 0 maka persamaan garis kuasa dirumuskan :

g

BA = BC

.

.Q A . . M

P B

.

. .K

PQ = PR

R

C

. . . L

.

KL = KM

(A 1 – A 2 )x + (B 1 – B 2 )y = 0 garis kuasa dua lingkaran selalu tegak lurus dengan garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran

.

g

.

1

11/18/2015

Nomor W5701

Nomor W5402

Persamaan garis kuasa yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran x2 + y2 – 10x + 4y + 20 = 0 dan x2 + y2 + 6x + 8y + 8 = 0 adalah … A. B. C. D. E.

Tentukan titik pada sumbu Y yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran x2 + y2 + 10x + 12y + 25 = 0 dan x2 + y2 + 6x – 2y – 15 = 0

3x – 2y = 5 4x + y + 3 4x + 2y = –5 3x – 4y = 2 2x + 3y = 6

A. (0, –5) C. (0, –8) E. (0, 9)

Nomor W4703 Jika titik P(11, a) mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran x2 + y2 + 8x – 4y – 10 = 0 dan lingkaran x2 + y2 + 6x + 2y – 6 = 0, maka nilai a = … A. 1 C. 3 E. 5

B. (0, 3) D. (0, 6)

Misalkan g adalah garis kuasa dan D adalah nilai diskriminan persamaan kuadrat hasil substitusi g pada L 1 dan L2 D > 0 : lingkaran L 1 dan L 2 saling berpotongan g

B. 2 D. 4

L1 P1

r1

r2

.

.P

2

L2

r1 + r 2 > P1 P2

Misalkan g adalah garis kuasa dan D adalah nilai diskriminan persamaan kuadrat hasil substitusi g pada L 1 dan L2

Misalkan g adalah garis kuasa dan D adalah nilai diskriminan persamaan kuadrat hasil substitusi g pada L 1 dan L2

D = 0 : lingkaran L 1 dan L 2 saling bersinggungan

D < 0 : lingkaran L 1 dan L 2 saling lepas saling lepas dalam Saling lepas luar

Bersinggungan luar

Bersinggungan dalam g

g

L1

r1

r2

P1

P2

.

L1

.

r1 + r 2 = P1 P2

L1 P2 P1

. .

L2

r2

r1

r1 + r 2 > P1 P2

g

g

L2 r1

.

P1

L1 L2 r2

P1 P2

.

..

P2

r1 + r 2 < P1 P2

L2

r1

r2

r1 + r 2 < P1 P2

2

11/18/2015

Nomor W3604

Nomor W4105

Kedudukan lingkaran x2 + y2 + 4x + 2y – 15 = 0 dan x2 + y2 – 8x – 4y + 15 = 0 adalah … A. Berpotongan B. Bersinggungan didalam C. Bersinggungan diluar D. Saling lepas didalam E. Saling lepas diluar

Titik singgung lingkaran x2 + y2 + 4x + 2y – 15 = 0 dan x2 + y2 – 8x – 4y + 15 = 0 adalah …

Nomor W4806

Nomor W5407

Kedudukan lingkaran x2 + y2 + 3x – 4y – 6 = 0 dan x2 + y2 + x + 2y – 2 = 0 adalah … A. Berpotongan B. Bersinggungan didalam C. Bersinggungan diluar D. Saling lepas didalam E. Saling lepas diluar

Kedudukan lingkaran x2 + y2 + 5x – 3y – 14 = 0 dan x2 + y2 + 4x – 2y – 12 = 0 adalah … A. Berpotongan B. Bersinggungan didalam C. Bersinggungan diluar D. Saling lepas didalam E. Saling lepas diluar

A. (2, 3)

B. (–2, 3)

C. (2, 1)

D. (–3, 1)

E. (3, –4)

Nomor W6108

Dua lingkaran berpotongan Orthogonal

Titik singgung lingkaran x2 + y2 + 5x – 3y – 14 = 0 dan x2 + y2 + 4x – 2y – 12 = 0 adalah …

Lingkaran L 1 dan L 2 dikatakan ortogonal jika g kedua lingkaran itu saling berpotongan dimana g dan h saling tegak lurus.

A. (5, 2)

B. (2, –3)

C. (4, 2)

D. (–3, 2)

E. (–1, 3)

g

h

Berlaku : 2

L1

r1 P1

P1 P2

r2

= r12 + r22

P2

L2

3

11/18/2015

Nomor W1509

Kuasa titik terhadap tiga lingkaran

Jika dua lingkaran x2 + y2 + 8x – 10y + 5 = 0 dan x2 + y2 – 12x – 10y + p = 0 saling ortogonal, maka nilai p = …. A. 6

B. 4

C. 2

D. –3

L2

.

L1

.

E. –5

P

P titik kuasa terhadap

L 3 L 1 , L 2 dan L 3

Garis singgung persekutuan Dua lingkaran

Tentukanlah titik kuasa terhadap tiga lingkaran x2 + y2 + 5x + 3y – 7 = 0 x2 + y2 + 4x + 2y – 8 = 0 x2 + y2 + x + 4y + 4 = 0 A. (2, –5)

B. (1, 3)

C. (4, –6)

D. (3, 5)

Terdapat dua macam garis singgung persekutuan (1) Garis singgung persekutuan luar M

P1 P2 = d

r1 L1

N

r2

P

1

d

E. (2, –3)

P

2

L2

R K

KR = MN =

Garis singgung persekutuan Dua lingkaran Terdapat dua macam garis singgung persekutuan (2) Garis singgung persekutuan dalam P1 P2 = d

M

r1 L1

h garis kuasa terhadap L 1 dan L 2 s garis kuasa terhadap L 2 dan L 3

s

.

Nomor W4910

g garis kuasa terhadap L 1 dan L 3

g

h

P

N

d

1

r2

P

2

L2

R

Nomor W6811 Misalkan g adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran x2 + y2 + 2x – 8y – 32 = 0 dan x2 + y2 – 10x – 24y + 168 = 0. Jika A dan B adalah titik singgung g pada kedua lingkaran itu maka panjang ruas garis AB = …. satuan A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

E. 15

K

KN = MR =

2

d – (r1 – r2 )2

d 2 – (r1 + r2 )2

4

11/18/2015

Nomor W5812

Panjang sabuk lilitan luar lingkaran dirumuskan :

Panjang ruas garis singgung persekutuan luar yang menghubungkan dua titik singgung lingkaran x2 + y2 – 6x + 4y – 3 = 0 dan x2 + y2 – 4y + p = 0 sama dengan 4 cm. Nilai p sama dengan … A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

M

r1 L1

1

d

P1 P2 = d P

2

L2

R K

E. 5

Panjang sabuk lilitan dalam lingkaran dirumuskan : M

r1 L1

P

N

r2

α

P

N

α

1

d

r2

P

2

L2

P1 P2 = d

R K

Nomor W1313 Lingkaran L1 dan L2 masing-masing berjari-jari 8 cm dan 2 cm, serta jarak kedua pusat lingkaran itu sama dengan 12 cm. Panjang sabuk lilitan luar minimal yang diperlukan untuk menghubungkan lingkaran L1 dan L2 adalah … A.

B.

C.

D.

E.

Nomor W2714 Empat buah pipa masing-masing dengan garis tengah 6 cm diikat erat seperti gambar berikut ini. Arah tali pengikat tegak lurus pada arah panjang pipa. Panjang tali minimal yang memiliki pipa-pipa itu adalah… A. 24 + 24ᴫ B. 24 + 12ᴫ C. 12 + 12ᴫ D. 12 + 6ᴫ E. 24 + 6ᴫ

Soal Latihan Hubungan Dua Lingkaran

www.yudarwi.com

5

11/18/2015

Soal 01W831

Soal 02W395

Titik potong lingkaran x2 + y2 – 8x + 6y + 17 = 0 dan x2 + y2 + 2x + 6y – 3 = 0 adalah … A. T (2, 5) B. T (2, –1)

Diketahui lingkaran x2 + y2 – 4x + 6y – 7 = 0 dan x2 + y2 – 10x – 6y + 29 = 0. Ttitik singgung kedua lingkaran itu adalah …

C. T (4, –1)

A. T(–3, 5)

B. T(2, 4)

C. T(3, 1)

D. T(–2, 3)

D. T (4, 3)

E. T (2, 3)

E. T(4,1)

Soal 03W512 Dua buah lingkaran x2 + y2 – 6x + 4y – 12 = 0 dan x2 + y2 – 10x + 6y – 8 = 0 memiliki hubungan A. Saling berpotongan di dua titik B. Saling berpotongan di tiga titik C. Saling bersinggungan D. Tidak berpotongan dan bersinggungan E. Saling berimpit

www.yudarwi.com

6

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF